Hoover | VHD 9163ZD-80 | Hoover VHD 9163ZD-80 Manual de usuario

Hoover VHD 9163ZD-80 Manual de usuario
ES
CZ
SL
PL
SK
EN
Instrucciones para el uso
Automatická praöka
Navodilo za uporabo
Instrukcja obsäugi
Návod na obsluhu
VHD ZD
CZ
ES
ENHORABUENA
ÚVOD
Con la compra de este
electrodoméstico Hoover;
usted ha demostrado no
conformarse con cualquier
cosa: usted quiero lo mejor.
VáÏen˘ zákazníku,
Hoover se complace en
ofrecerle esta nueva
lavadora, fruto de años de
investigación y de
experiencia en el marcado
y del contacto directo con
los Consumidores. Usted ha
escogido la calidad, la
duración y las enormes
prestaciones que esta
lavadora le ofrece.
Hoover le ofreces además,
una amplia gama de
electrodomésticos:
lavadoras, lavavajillas,
lavadoras-secadoras,
cocinas, microondas, hornos
y encimeras, frigoríficos y
congeladores.
Solicite a su vendedor el
catálogo completo de la
gama de productos Hoover.
Le rogamos lea
atentamente la información
contenida en este manual
ya que proporciona
importantes instrucciones
sobre seguridad en su
instalación, uso,
mantenimiento y algunos
consejos prácticos para que
ested saque el mejor
provecho de su lavadora.
Conserve este manual para
cualquier consulta posterior.
Cuando se ponga en
contacto con Hoover o con
sus centros de Asistencia
mencione siempre el
Modelo, el n° y el número G
(si lo tiene).
Es decir todo lo que viene
anotado en el recuadro.
2
Dûkujeme Vám, Ïe jste si
zakoupil v˘robek spoleãnosti
Hoover.
Pfied prvním pouÏitím
v˘robku si pozornû pfieãtûte
pfiiloÏen˘ ãesk˘ návod , kter˘
firma Hoover dodává, a
dÛslednû se jím fiiìte.
Návod, kter˘ jste k v˘robku
obdrÏel, vychází z
v‰eobecné v˘robkové fiady
a z tohoto dÛvodu mÛÏe
dojít k situaci, Ïe nûkteré
funkce, ovládací prvky a
pfiíslu‰enství nejsou urãeny
pro Vበv˘robek. Dûkujeme
za pochopení.
SL
PL
SK
âESTITAMO!
GRATULACJE
ÚVOD
Z nakupom na‰ega stroja ste
pokazali, da ne i‰ãete
kompromisnih re‰itev in da
ste kupec, ki hoãe le
najbolj‰e.
Kupujåc sprzët AGD firmy
Hoover dowiodäeé, ãe nie
akceptujesz kompromisów i
chcesz mieç to co
najlepsze.
VáÏen˘ zákazník, ìakujeme
Vám, Ïe ste si zakúpil v˘robok
spoloãnosti Hoover.
Z velikim zadovoljstvom vam
ponujamo nov pralni stroj,
rezultat dolgoletnih
raziskovanj in izku‰enj, ki
smo jih pridobili na trÏi‰ãu v
neposrednem stiku s kupci.
Izbrali ste kakovost,
vzdrÏljivost in zanimivo
obliko.
Firma Hoover ma
przyjemnoéç przedstawiç
nowå pralkë automatycznå,
która jest rezultatem lat
poszukiwañ i doéwiadczeñ
nabytych w bezpoérednim
kontakcie z konsumentem.
Wybraäeé jakoéç, trwaäoéç i
wysokå sprawnoéç - cechy
charakteryzujåce pralkë
Hoover.
Razen stroja, ki ste ga izbrali,
pa imamo na izbiro ‰e
pomivalne in su‰ilne stroje,
prostostojeãe ‰tedilnike,
kuhalne plo‰ãe,
mikrovalovne peãice,
vgradne peãice in ‰tedilnike
ter hladilnike in
zamrzovalnike. Pri svojem
prodajalcu zahtevajte
najnovej‰i Hooverjev
katalog.
Uporaba tega novega
pralnega stroja je
enostavna, vendar pa vas
prosimo, da skrbno
preberete NAVODILO ZA
UPORABO in ga v celoti
upo‰tevate.
V navodilu so navedene vse
pomembne informacije v
zvezi s prikljuãitvijo,
vzdrÏevanjem in uporabo
stroja.
Priporoãamo, da skrbno
shranite to knjiÏico z navodili,
da jo boste lahko prebrali
tudi kdaj kasneje, ãe bo
potrebno.
Kadar boste morali zaradi
morebitne okvare pralnega
stroja poklicati enega od
na‰ih serviserjev mu
obvezno sporoãite oznako
modela, ‰t. stroja in ‰t. G, ãe
je navedena na plo‰ãici s
tehniãnimi podatki, ki je
pritrjena na stroju.
Pred prv˘m pouÏitím v˘robku si
pozorne preãítajte priloÏen˘
slovensk˘ návod , ktor˘ firma
Hoover dodáva, a dôsledne sa
ním riaìte.
Firma Hoover oferuje takãe
szeroki asortyment innych
urzådzeñ AGD, takich jak:
zmywarki do naczyñ, pralkosuszarki, kuchenki, kuchenki
mikrofalowe, tradycyjne
piecyki i kuchenki, a takãe
lodówki i zamraãarki.
Návod, ktor˘ ste k v˘robku
prijali vychádza zo
v‰eobecného radu v˘robkov a
z tohto dôvodu môÏe dôjsÈ k
situácii, Ïe niektoré funkcie,
ovládacie prvky a príslu‰enstvo
nie sú urãené pre vበv˘robok.
Poproé Twojego sprzedawcë
o kompletny katalog
produktów firmy Hoover.
ëakujeme za pochopenie.
Przeczytaj uwaãnie niniejszå
instrukcjë, gdyã zawiera ona
wskazówki dotyczåce
bezpiecznej instalacji,
uãytkowania i konserwacji,
oraz kilka praktycznych
porad pozwalajåcych
zoptymalizowaç sposób
uãytkowania pralki.
Zachowaj niniejszå instrukcjë
w celu póãniejszej
konsultacji.
Kontaktujåc sië z firmå
Hoover, lub z punktami
serwisowymi, zawsze
podawaj model i numer,
oraz ewentualnie numer G
urzådzenia (Jeéli taki
istnieje). Praktycznie
wszystkie informacje så
obwiedzione ramkå na
rysunku obok
3
ES
4
CZ
ÍNDICE CAPÍTULO
OBSAH :
Introduccíon
Úvod
Notas generales a la
entrega
Väeobecné pokyny püi
püevzetí vÿrobku
Garantía
CAPÍTULO
KAPITOLA
POGLAVJE
ROZDZIAÄ
KAPITOLA
SL
PL
SK
KAZALO
SPIS TREÉCI
OBSAH:
Uvod
Wstëp
Úvod
1
Splo‰na opozorila in nasveti
ob prevzemu aparata
Uwagi ogólne dotyczåce
dostawy
V‰eobecné pokyny pri prevzatí
v˘robku
Záruka
2
Garancija
Gwarancja
Záruka
Normas de seguridad
Pokyny pro bezpeöné
pouïívání praöky
3
Varnostni predpisi
Érodki bezpieczeñstwa
Pokyny pre bezpeãné
pouÏívanie práãky
Datos técnicos
Technické údaje
4
Tehniãni podatki
Dane techniczne
Technické údaje
Puesta en funcionamiento
instalación
Instalace
5
Namestitev in prikljuãitev
stroja
Instalacja pralki
In‰talácia
Descripción de los mandos
Popis ovládacího panelu
6
Opis stikalne plo‰ãe
Opis panelu sterujåcego
Popis ovládacieho panelu
Tabla de programas
Tabulka programå
7
Razpredelnica s programi
Tabela programów
Tabuºka programov
Seleción
Volba programå
8
Izbiranje programov in
temperatur
Wybór programu
Voºba programov
Cubeta del detergente
Zásobník pracích prostüedkå
9
Predalãek za pralna
sredstva
Szuflada na proszek
Zásobník pracích prostriedkov
El producto
Prádlo
10
Priprava perila na pranje
Produkt
BielizeÀ
Lavado
Praní
11
Razpredelnica programov
pranja
Pranie
Pranie
Limpieza y mantenimiento
ordinario
Öiätëní a bëïná udrïba
12
âi‰ãenje in vzdrÏevanje
stroja
Czyszczenie i rutynowa
konserwacja pralki
âistenie a beÏná údrÏba
Causas de averías
Neï zavoláte odbornÿ servis
13
Ugotavljanje motenj pri
delovanju
Lokalizacja usterek
Skôr ako zavoláte odborn˘
servis
5
ES
SL
CZ
CAPÍTULO 1
KAPITOLA 1
NOTAS GENERALES
DE ENTREGA
VÄEOBECNÉ
POKYNY PÜI
PÜEVZETÍ
VŸROBKU.
A la entrega compruebe
que con la máquina estén:
PL
SK
1. POGLAVJE
ROZDZIAÄ 1
KAPITOLA 1
SPLO·NA
OPOZORILA IN
NASVETI OB
PREVZEMU APARATA
UWAGI OGÓLNE
DOTYCZÅCE
DOSTAWY
V·EOBECNÉ
POKYNY PRI
PREVZATÍ
V¯ROBKU
Püi dodání a püevzetí
vÿrobku zkontrolujte peölivë,
zda bylo dodáno následující
standardní püísluäenství:
Ob prevzemu aparata vam
mora trgovec izroãiti
naslednje dokumente
in pribor:
W momencie dostawy
sprawdã, czy poniãsze
elementy zostaäy
dostarczone wraz z pralkå:
Pri dodaní a prevzatí v˘robku
skontrolujte starostlivo, ãi bolo
dodané nasledujúce
‰tandardné
príslu‰enstvo:
A) MANUAL DE
INSTRUCCIONES
A) NÁVOD K OBSLUZE
A) NAVODILO ZA
UPORABO
A) INSTRUKCJA
UÃYTKOWANIA
A) NÁVOD NA
OBSLUHOVANIE
B) DIRECCIONES DE
ASISTENCIA TÉCNICA
B) SEZNAM S ADRESAMI
ODBORNŸCH
SERVISNÍCH
STÜEDISEK
B) SPISEK POOBLA·âENIH
SERVISOV
B) KARTA
GWARANCYJNA
B) ZOZNAM S ADRESAMI
ODBORN¯CH
SERVISN¯CH
STREDÍSK
C) CERTIFICADOS DE
GARANTÍA
C) ZÁRUÖNÍ LIST
C) GARANCIJSKI LIST
C) WYKAZ PUNKTÓW
SERWISOWYCH (na
karcie gwarancyjnej)
C) ZÁRUâN¯ LIST
D) TAPONES
D) KRYCÍ ZÁTKA
D) POKROVâKI
D) ZATYCZKI
D) KRYCIA ZÁTKA
E) CURVAS PARA EL TUBO
DE DESAGÜE
E) DRÏÁK ODTOKOVÉ
HADICE, TVARU "U"
E) UKRIVLJENI NOSILEC
ODTOâNE CEVI
E) KOLANKO WËÃA
WYLEWOWEGO
E) DRÎIAK ODTOKOVEJ
HADICE, TVARU „U“
F) DEPÓSITO
DETERGENTE LÍQUIDO
O BLANQUEADOR.
F) ZÁSOBNÍK PRACÍHO
PROST¤EDKU NEBO
BùLÍCÍHO PROST¤EDKU
F) ZBIORNICZEK NA
DETERGENT W P¸YNIE I
WYBIELACZ
F) ZÁSOBNÍK PRACIEHO
PROSTRIEDKU ALEBO
BIELIACEHO
PROSTRIEDKU
A
B
F) POSODICO ZA TEKOâI
DETERGENT ALI BELILO
C
CONSÉRVELOS
y compruebe que no haya
sufrido desperfectos durante
el transporte, en caso
contrario llame al centro
Hoover más cercano.
6
Z PRAKTICKŸCH
DÅVODÅ PÜÍSLUÄENSTVÍ
UCHOVÁVEJTE NA
BEZPEÖNÉM MÍSTË.
Püi püevzetí vybalenou
praöku peölivë zkontrolujte,
zda nebyla bëhem
püepravy jakkoliv
poäkozena. Pokud ano,
reklamujte äkody u Vaäeho
prodejce.
PROSIMO, DA VSE
NA·TETO SKRBNO
SHRANITE!
D
F
E
Kupec mora stroj pregledati
ob prevzemu pri trgovcu in
preveriti, ãe na njem ni
vidnih po‰kodb!
PRZECHOWUJ JE W
BEZPIECZNYM MIEJSCU
Sprawdã, czy pralka i
wyposaãenie jest w dobrym
stanie i nie ulegäa
uszkodzeniu w czasie
transportu. W przypadku
zauwaãenia uszkodzeñ
skontaktuj sië ze sklepem, w
którym nabyäeé urzådzenie.
Z PRAKTICK¯CH
DÔVODOV
PRÍSLU·ENSTVO
USCHOVÁVAJTE NA
BEZPEâNOM MIESTE.
Pri prevzatí vybalenú práãku
starostlivo skontrolujte, ãi
nebola poãas prepravy
akokoºvek po‰kodená. Ak áno,
reklamujte ‰kody u vá‰ho
predajcu.
7
ES
CAPÍTULO 2
SERVICIO DE ASISTENCIA AL CLIENTE
¿Qué hacer con el CERTIFICADO DE GARANTÍA?
El aparato está garantizado en las condiciones y términos
indicados en el certificado colocado en el producto y sobre
la base de las disposiciones del decreto legislativo 24/02,
hasta los 24 meses vigentes a partir de la fecha de la entrega.
Ud. deberá conser var el cer tificado de garantía,
debidamente cumplimentado, para mostrarlo al Servicio
Oficial del Fabricante en caso de necesitar su intervención,
junto con un documento fiscalmente válido expedido por el
vendedor en el momento de la compra (albarán de entrega,
factura, recibo u otro documento fiscal) en el cual se indiquen
el nombre del vendedor, la fecha de entrega, datos
identificativos del producto y el precio de compra. .
El Servicio de Asistencia Técnica GIAS, después de verificar el
derecho de intervención, intervendrá, sin cobrarle el derecho
fijo de intervención a domicilio, ni la mano de obra, ni los
recambios que son totalmente gratuitos..
EXTENSIÓN DE LA GARANTÍA HASTA 5 AÑOS: ¿cómo?
Además, le recordamos que en el propio certificado de
garantía estipulada Ud. encontrará la información y los
documentos necesarios para prolongar la garantía del
aparato hasta los 5 años, de forma que, en caso de avería,
Usted no tendrá que pagar la mano de obra ni los recambios,
solamente pagará el desplazamiento.
Para cualquier información que necesite, no dude en dirigirse
al Servicio de Asistencia al Cliente marcando el siguiente
número: 902 404 144.
.
ANOMALÍAS Y MAL FUNCIONAMIENTO, ¿a dónde debo
dirigirme?
Para cualquier problema, el Servicio Oficial del Fabricante
está a su completa disposición para facilitarle la ayuda que
necesite. Ahora bien, en caso de que el aparato que Ud. ha
adquirido presente anomalías o mal funcionamiento, antes
de dir igir se al Ser vicio Oficial del Fa br icante, le
recomendamos
encarecidamente
realizar
las
comprobaciones indicadas en el capítulo 13.
CZ
SL
PL
SK
KAPITOLA 2
2. POGLAVJE
ROZDZIAÄ 2
KAPITOLA 2
ZÁRUKA
GARANCIJA
GWARANCJA
ZÁRUKA
Pro poskytnutí kvalitního
záruãního a pozáruãního
servisu uschovejte v‰echny
doklady o koupi a
pfiípadn˘ch opravách
v˘robku . Doporuãujeme
Vám po dobu záruãní doby
uchovat pÛvodní obaly k
v˘robku. NeÏ budete
kontaktovat servisní
stfiedisko, peãlivû
prostudujte záruãní
podmínky v záruãním listû.
Obracejte se pouze na
autorizovaná servisní
stfiediska.
Ob nakupu aparata vam
mora prodajalec izdati
izpolnjen in potrjen
garancijski list.
Niniejsze urzådzenie jest
dostarczane z kartå
gwarancyjnå pozwalajåcå
bezpäatnie korzystaç z
pomocy technicznej i serwisu
w okresie gwarancyjnym.
Na poskytnutie kvalitného
záruãného a pozáruãného
servisu uschovajte v‰etky
doklady o kúpe a prípadn˘ch
opravách v˘robku.
Odporúãame vám poãas
záruãnej lehoty uschovaÈ
pôvodné obaly k v˘robku.
Skôr ako budete kontaktovaÈ
servisné stredisko, starostlivo
pre‰tudujte záruãné podmienky
v záruãnom liste.
Obracajte sa iba na
autorizované servisné
strediská.
Na osnovi potrjenega
garancijskega
lista in raãuna imate v roku
enega leta od dneva
nakupa pravico do
brezplaãnega servisiranja
va‰ega aparata s strani na‰e
tehniãne sluÏbe, oziroma
na‰ih poobla‰ãenih
serviserjev pod pogoji, ki so
navedeni v garancijskem
listu.
Poleg garancijskega lista
vam mora trgovec izroãiti
tudi spisek na‰ih
poobla‰ãenih serviserjev, ki so
edini pristojni za popravila
Hoover aparatov v
garancijskem roku.
UN ÚNICO NÚMERO DE TELÉFONO PARA OBTENER ASISTENCIA.
Si el problema per siste, marcando el "Número único"
902.100.150 se pondrá en contacto directamente con el
Servicio Oficial del Fabricante más cercano a su domicilio.
Para más información, consulte el sitio web www.hoover.es
¿Dónde puedo encontrar la PLACA DE CARACTERISTICAS DEL
PRODUCTO?
Es importante que Ud. comunique al Servicio Oficial del
Fabricante la sigla del producto y el número de identificación
(16 caracteres que comienzan con el número 3) que
encontrará en el certificado de garantía y en la placa de
características situada en el frontis de la lavadora (zona de la
puerta). De esta forma, Ud. podrá evitar desplazamientos
innecesarios del técnico, ahorrando los correspondientes
costes.
8
9
ES
PL
SK
CAPÍTULO 3
KAPITOLA 3
3. POGLAVJE
ROZDZIAÄ 3
KAPITOLA 3
NORMAS DE
SEGURIDAD
POKYNY PRO
BEZPEÖNÉ
POUÏÍVÁNÍ PRAÖKY
VARNOSTNI
PREDPISI
ÉRODKI
BEZPIECZEÑSTWA
POKYNYNA
BEZPEâNÉ
POUÎÍVANIE
PRÁâKY
ATENCION:
PARA CUALQUIER
TRABAJO DE LIMPIEZA
Y MANTENIMIENTO
POZOR! NÍÏE UVEDENÉ
POKYNY PLATÍ PRO
JAKŸKOLIV DRUH
ÖIÄTËNÍ A ÚDR ÏBY
● Desenchúfela.
● Vytáhnëte vidlici el. äñåry
ze zásuvky el. sítë
● Cierre el grifo del agua.
● Uzavüete kohout püívodu
● Hoover provede a todas
sus máquinas de toma de
tierra.
Asegúrese de que la
instalación electrica tenga
toma de tierra, en caso
contrario llame a un Servicio
cualificado.
Aparato conforme a la
Directiva Europea 73/23/CEE
e 89/336/CEE , sustituida
respectivamente de
2006/95/CE y 2004/108/CE ,
y sucesivas modificaciones.
● No toque el aparato con
vody
● Väechny el.spotüebiöe
zn.Hoover jsou uemnëny.
Zajistëte, aby napájecí el.sít’
umoïñovala ochranu
uzemnëním.
V püípadë pochybnosti
nechte provëüit pracovníkem
odborné firmy.
Spotfiebiã odpovídá
evropsk˘m smûrnicím
73/23/CEE (Bezpeãnostní
smûrnice – nízké napûtí) a
89/336/CEE (Smûrnice pro
elektromagnetickou
kompatibilitu), které byli
nahrazené smûrnicemi
2006/95/CE a 2004/108/CE a
jejich pozdûj‰ími zmûnami.
las manos, los pies mojados o
húmedos.
● Nedotÿkejte se praöky
mokrÿma öi vlhkÿma rukama
nebo nohama
● No use el aparato estando
descalzo.
PRED ZAâETKOM
âI·âENJA ALI
VZDRÎEVANJA
PRALNEGA
STROJA OBVEZNO
UPO·TEVAJTE
NASLEDNJE
VARNOSTNE PREDPISE:
● Iztaknite vtiã iz vtiãnice.
● Zaprite pipo za dotok
vode.
● Vsi Hoover gospodinjski
aparati so opremljeni z
ozemljitvenim kablom.
Preverite, ãe je va‰a
elektriãna napeljava pravilno
ozemljena! âe ni, naj vam
napeljavo pred prikljuãitvijo
pravilno napelje strokovnjak!
Aparat je skladen z
doloãili Evropske
gospodarske zbornice 73/23
in 89/336 , nadomestnimi
doloãili 2006/95 in 2004/108
ter kasnej‰imi modifikacijami.
● Z vlaÏnimi rokami ali
UWAGA:
PRZED PRZYSTÅPIENIEM
DO JAKIEJKOLWIEK
CZYNNOÉCI
CZYSZCZENIA LUB
KONSERWACJI
URZÅDZENIA NALEÃY
● Wyjåç wtyczkë z gniazdka
sieciowego.
● Zakrëciç kran
odpowiadajåcy za dopäyw
wody.
● Firma Hoover wyposaãa w
uziemiene wszystkie
produkowane u siebie
urzådzenia. Upewnij sië, ãe
gniazdko zasilajåce pralkë
posiada prawidäowo
podäåczony bolec
uziemiajåcy. W przeciwnym
przypadku wezwij
wykwalifikowanego
elektryka.
Urzàdzenie jest zgodne
z Dyrektywami Europejskimi
73/23/CEE i 89/336/CEE
zastàpionymi odpowiednio
przez Dyrektywy 2006/95/CE
i 2004/108/CE z nastepnymi
modyfikacjami.
● Nepouïívejte praöku jste-li
bosí.
nogami se aparata ne
dotikajte. Ne uporabljajte
pomivalnega stroja
bosonogi.
● Nie wolno dotykaç
urzådzenia mokrymi lub
wilgotnymi rëkami lub
nogami.
● No use, si no es con
● Nejvyääí pozornost vënujte
● Ne uporabljajte podalj‰kov
especial cuidado, alargos en
cuartos de baño o aseos.
pouïívání råznÿch adaptérå,
rozdvojek a prodluïovacích
äñår v místnostech jako jsou
koupelny nebo v místnostech
se sprchou.
Je-li to moïné, vyhnëte se
jejich pouïívání våbec.
● Nie wolno mieç z nim
kontaktu gdy stoimy boso na
posadzce.
ATENCION:
DURANTE EL LAVADO EL
AGUA PUEDE
ALCANZAR LOS 90°C.
● Antes de abrir el ojo de
buey, asegúrese de que no
haya agua en el tambor.
10
SL
CZ
UPOZORNËNÍ:
BËHEM CYKLU PRANÍ
MÅÏE VODA
DOSÁHNOUT TEPLOTY
AÏ 90°C
● Püed otevüením praöky se
ujistëte, ïe v bubnu není
ïádná voda
za prikljuãitev stroja na
elektriãno omreÏje, ãe je stroj
name‰ãen v kopalnici ali
drugem vlaÏnem prostoru.
OPOZORILO!
MED PRANJEM SE
VODA V STROJU
LAHKO SEGREJE TUDI
DO 90° C.
● Pred odpiranjem vrat stroja
se prepriãajte, ãe v bobnu
stroja ni vode.
● Nie wolno uãywaç
przedäuãaczy do
doprowadzenia energii
elektrycznej.
OSTRZEÃENIE:
W CZASIE PRANIA
WODA W PRALCE
MOÃE OSIÅGNÅÇ
TEMPERATURË 90°C
● Przed otwarciem drzwiczek
pralki naleãy sprawdziç, czy
w bëbnie nie ma wody.
POZOR! NIηIE
UVEDENÉ POKYNY
PLATIA PRE
AK¯KOªVEK DRUH
âISTENIA A ÚDRÎBY
● Vytiahnite vidlicu el. kábla zo
zásuvky el. siete
● Uzavrite kohútik prívodu
vody
● V‰etky el.spotrebiãe
zn.Hoover sú uzemnené.
Zaistite, aby napájacia el.sieÈ
umoÏÀovala ochranu
uzemnením.
V prípade pochybností
nechajte preveriÈ pracovníkom
odbornej firmy.
Spotrebiã zodpovedá
európskym smerniciam
73/23/CEE (Bezpeãnostná
smernica – nízke napätie) a
89/336/CEE (Smernica pre
elektromagnetickú
kompatibilitu), ktoré boli
nahradené smernicami
2006/95/CE a 2004/108/CE a
ich neskor‰ími zmenami.
● Nedot˘kajte sa práãky
mokr˘mi ãi vlhk˘mi rukami
alebo nohami
● NepouÏívajte práãku ak ste
bosí.
● Najvy‰‰iu pozornosÈ venujte
pouÏívaniu rôznych adaptérov,
rozvodiek a predlÏovacích
káblov v miestnostiach ako sú
kúpeºne alebo v miestnostiach
so sprchou.
Ak to je moÏné, vyhnite sa ich
pouÏívaniu vôbec.
UPOZORNENIE: POâAS
CYKLU PRANIA MÔÎE
VODA DOSIAHNUË
TEPLOTU AÎ 90°C
● Pred otvorením práãky sa
uistite, Ïe v bubne nie je
Ïiadna voda
11
ES
● No use adaptadores o
enchufes múltiples.
● Este aparato no esta
destinado a ser usado por
niños, personas
discapacitadas o inexpertas
en su uso a no ser que sean
vigiladas o instruidas sobre el
uso del aparato por una
persona responsable de su
seguridad.
Vigile a los niños de manera
que se asegure que no
juegan con el aparato.
● No tire del cable de
alimentación, ni del aparato,
para desconectar la toma
de corriente.
● No deje el aparato a la
intemperie o expuesto a la
acción de los agentes
atmosfericos (lluvia, sol, etc..).
● En caso de traslado no la
sujete nunca por los mandos
ni por la cubeta de
detergente.
● Durante su transporte no
apoye el ojo de buey en la
carretilla.
Importante!
Si se va a instalar el aparato
sobre una alfombra o
moqueta, es necesario tener
cuidado para evitar que se
obstruyan las rejillas de
ventilación situadas en la
base de la lavadora.
● Levántela ayudado por
otra persona tal como
aparece en la figura.
● En caso de avería y/o mal
functionamiento del
aparato, desconéctelo,
cierre el grifo del agua y no
manipule el
electrodoméstico. Para su
eventual reparación diríjase
únicamente a un centro de
Asistencia Técnica Hoover y
solicite el uso de recambios
originales. El incumplimiento
de estas sugerencias puede
comprometer la seguridad
del aparato.
CZ
12
PL
● Odsvetujemo prikljuãitev
stroja na elektriãno omreÏje
preko razliãnih pretvornikov ali
razdelilnikov.
adapterów, ani rozgaäëãiaczy
elektrycznych.
● Tento spotfiebiã není urãen
pro pouÏití osobami (vãetnû
dûtí) s omezen˘mi fyzick˘mi ,
senzorick˘mi nebo
mentálními schopnostmi,
nebo bez zku‰eností a
znalostí spotfiebiãe, pouze
pokud nejsou pod
dohledem nebo pouãené
osobou odpovûdnou za
jejich bezpeãnost.
● Osebe (vkljuãno z otroci) z
zmanj‰animi fiziãnimi,
zaznavnimi ali du‰evnimi
sposobnostmi ter osebe, ki
nimajo zadostnih izku‰enj ali
predznanja, smejo uporabljati
aparat le pod nadzorom in z
navodili oseb, ki so seznanjene
s pravilno uporabo aparata in
ki so odgovorni za njihovo
varnost.
ZabraÀte dûtem, aby se
hrály se spotfiebiãem.
Otroke med uporabo aparata
nadzirajte. Poskrbite, da se ne
bodo igrali z aparatom.
● Nepouïívejte adaptéry
nebo vícenásobné zásuvky.
● Püi odpojování ze sítë
netahejte pouze za sít’ovou
äñåru, ale vytáhnëte
záströku ze zásuvky
● Nenechávejte püístroj
vystaven atmosférickÿm
vlivåm (déät’, slunce atd.)
● Püi püemíst’ování püístroje
jej nezvedejte za ovládací
voliöe nebo zásuvku na
práäek.
● Püi püevozu neopírejte
praöku dvíüky o vozík.
Dåleïité!
Pokud umístíte püístroj na
koberec, zkontrolujte, zda
nejsou ohroïeny ventily ve
spodní öásti praöky.
● Püístroj zvedejte v páru
podle obr.
● V püípadë poruchy nebo
nesprávné öinnosti vypnëte
praöku, uzavüete püívod
vody a neodbornë s
püístrojem nemanipulujte.
Kontaktujte Servisní centrum
Hoover a ïádejte originální
náhradní díly. Nedodrïení
tëchto podmínek by mohlo
ohrozit bezpeönÿ provoz
spotüebiöe.
● Si el cable de alimentación
resultase dañado, tendrá
que ser sustituido por un
cable especiäl disponible en
el servicio de asistencia
técnica.
SL
● Pokud by doälo k
poäkození püívodní äñåry,
musí bÿt nahrazena jinou
originální dodávanou
servisními centry Hoover.
SK
● Nie wolno uãywaç
● NepouÏívajte adaptéry alebo
viacnásobné zásuvky.
● To urzàdzenie nie jest
przeznaczone do obs∏ugi
przez dzieci lub osoby nie
posiadajàce wiedzy do jego
u˝ytkowania, chyba ˝e
pozostajà pod nadzorem lub
zosta∏y przeszkolone w
zakresie obs∏ugi urzàdzenia
przez osob´ odpowiedzialnà
za ich bezpieczeƒstwo.
● Tento spotrebiã nie je urãen˘
na pouÏitie osobami (vrátane
detí) s obmedzen˘mi fyzick˘mi,
senzorick˘mi alebo mentálnymi
schopnosÈami, alebo bez
skúseností a znalostí
spotrebiãa, ak nie sú pod
dohºadom alebo pouãené
osobou zodpovednou za ich
bezpeãnosÈ.
Prosz´ nadzorowaç dzieci tak
aby nie bawi∏y si´
urzàdzeniem.
ZabráÀte deÈom, aby sa hrali
so spotrebiãom.
● W celu wyjëcia wtyczki z
● Ne vlecite prikljuãnega
kabla ali celo aparata
samega, ãe Ïelite iztakniti vtiã
iz vtiãnice.
gniazdka sieciowego nie
naleãy ciågnåc za kabel
zasilajåcy ani pociågaç
samego urzådzenia.
● Pri odpájaní zo siete
neÈahajte iba za sieÈov˘ kábel,
ale vytiahnite zástrãku zo
zásuvky
● Elektriãni aparati ne smejo
biti izpostavljeni razliãnim
atmosferskim vplivom kot so
npr. deÏ, sonce ipd.
● Nie wolno naraãaç
● Nenechávajte prístroj
vystaven˘ atmosférick˘m
vplyvom (dáÏì, slnko atì.)
● Pazite, da stroja ob
preme‰ãanju ali prevaÏanju ne
dvigajte na strani, kjer so
name‰ãene stikala in gumbi,
oziroma na strani, kjer je
name‰ãena posodica za
detergent.
● Med prevaÏanjem nikoli ne
naslonite sprednje strani stroja
(tj., strani, kjer so name‰ãena
vrata) na voziãek.
POMEMBNO!
âe postavite stroj na pod, ki je
prekrit s tekstilnimi oblogami,
skrbno preverite, ãe vlakna
take talne obloge ne zapirajo
odprtin za zraãenje, ki so
name‰ãene na spodnjem robu
stroja. Stroj morata dvigniti
vedno dve osebi, tako kot je
prikazano na skici.
● V primeru okvare ali
nepravilnega delovanja stroja,
stroj takoj izklopite in iztaknite
vtikaã iz vtiãnice ter zaprite
pipo za dotok vode do stroja.
Nato pokliãite enega od
poobla‰ãenih Hoover
serviserjev, da vam stroj
popravi.
Ob morebitni zamenjavi
vgradnih delov vedno
zahtevajte vgradnjo originalnih
Hoover rezervnih delov.
Neupo‰tevanje gornjih
navodil lahko vpliva na varno
in pravilno delovanje stroja.
● âe se po‰koduje prikljuãni
kabel, ga morate zamenjati s
POSEBNIM PRIKLJUâNIM
KABLOM, ki ga lahko nabavite
kot rezervni del pri
poobla‰ãenem prodajalcu.
urzådzenia na dziaäanie
czynników atmosferycznych
(deszcz, säoñce itp. ..)
● Podczas przenoszenia pralki
nie wolno chwytaç jej za
pokrëtäa ani za pojemnik na
érodek do prania.
● Pri premiestÀovaní prístroja
ho nedvíhajte za ovládacie
voliãe alebo zásuvku na
prá‰ok.
● Podczas transportu nie
powinno sië opieraç
drzwiczek pralki o wózek.
Waãne!
W przipadku instalacji
urzådzenia na podäozu
pokrytym dywanem,
chodnikiem, itp., naleãy
sprawdziç czy nie så zatkane
otwory wentylacyjne
znajdujåce sië w dolnej
czëéci pralki.
● Pralka powinna byç zawsze
podnoszona przez dwie
osoby, tak jak to pokazane
jest to na rysunku.
● W przypadku awarii czy teã
nieprawidäowego dziaäania
wyäåcz pralkë, zakrëç kran
doprowadzajåcy wodë i
staraj sië jej nie dotykaç.
Skontaktuj sië z
autoryzowanym punktem
serwisowym Hoover.
Nieprzestrzeganie
powyãszych zaleceñ moãe
negatywnie wpäynåç na
bezpieczeñstwo uãytkowania
urzådzenia.
● W przypadku gdyby
przewód zasilajåcy (gäówny
kabel) zostaä uszkodzony jego
wymiana na dobry moãe byç
wykonana tylko przez punkt
serwisowy.
● Pri prevoze neopierajte
práãku dvierkami o vozík.
DôleÏité!
Ak umiestnite prístroj na
koberec, skontrolujte, ãi nie sú
ohrozené ventily v spodnej
ãasti práãky.
● Prístroj zdvíhajte v páre
podºa obr.
● V prípade poruchy alebo
nesprávnej ãinnosti vypnite
práãku, uzavrite prívod vody a
neodborne s prístrojom
nemanipulujte.
Kontaktujte Servisné centrum
Hoover a Ïiadajte originálne
náhradné diely. NedodrÏanie
t˘chto podmienok by mohlo
ohroziÈ bezpeãnú prevádzku
spotrebiãa.
● Ak by do‰lo k po‰kodeniu
prívodného kábla, musí byÈ
nahraden˘ in˘m originálnym
dodávan˘m servisn˘mi
centrami Hoover.
13
ES
CAPÍTULO 4
4. POGLAVJE
KAPITOLA 4
85
cm
85
cm
60 cm
14
SL
CZ
52 cm
PL
SK
ROZDZIAÄ 4
KAPITOLA 4
85
cm
54 cm
60 cm
DATOS TÉCNICOS
TECHNICKÉ ÚDAJE
CAPACIDAD DE ROPA
SECA
MAX. HMOTNOST SUCHÉHO
PRÁDLA
kg
NIVEL NORMAL DE AGUA
NORMÁLNÍ HLADINA VODY
l
POTENCIA
ABSORBIDA
MAX.PÜÍKON
W
CONSUMO DE ENERGÍA
(PROG. 90°C)
SPOTÜEBA ENERGIE PÜI
PROG.90°C
kWh
AMPERIOS DEL FUSIBLE DE
LA RED
JIÄTËNÍ
A
REVOLUCIONES DE
CENTRIFUGADO (Rev./min.)
OTÁÖKY PÜI ODSTÜEDËNÍ
(ot./min.)
PRESIÓN EN EL CIRCUITO
HIDRÁULICO
TLAK VODY
MPa
TENSION
NAPÁJECÍ NAPËTÍ
V
60 cm
60 cm
52
cm
54
cm
60
cm
TEHNIâNI PODATKI
DANE TECHNICZNE
TECHNICKÉ ÚDAJE
6
8
9
NAJVEâJA KOLIâINA SUHEGA
PERILA ZA ENO PRANJE
CIËÃAR PRANIA SUCHEGO
MAX. HMOTNOSË SUCHEJ
BIELIZNE v
KOLIâINA VODE PRI
OBIâAJNEM PRANJU
POZIOM NORMALNY
WODY
SKUPNA PRIKLJUâNA MOâ
MAKSYMALNY POBÓR MOCY
PORABA ELEKTRIâNE ENERGIJE
(PROGRAM ZA PRANJE PRI 90°C)
ZUÃYCIE ENERGII
(PROG. 90°C)
SPOTREBA ENERGIE PRI
PROG. 90°C
MOâ VAROVALKE
BEZPIECZNIK OBWODU
ZASILANIA
ISTENIE
·TEVILO VRTLJAJEV
CENTRIFUGE (vrt./min.)
OBROTY WIRÓWKI
(obr./min)
OTÁâKY PRI ODSTREëOVANÍ
(ot./min.)
min. 0,05
max. 0,8
DOVOLJENI TLAK VODE V
VODOVODNEM OMREÎJU
CIÉNIENIE WODY W SIECI
TLAK VODY
220-240
NAPETOST
NAPIËCIE ZASILANIA
NAPÁJACIE NAPÄTIE
6÷15
2150
2400
1,8
10
16
VER TARJETA DE DATOS
VIZ ÄTÍTEK SE ZÁKLADNÍMI ÚDAJI
GL.TABLICO S PODATKI
PATRZ TABLICZKA ZNAMIONAWA
VIë ·TÍTOK SO ZÁKLADN¯MI ÚDAJMI
NORMÁLNA HLADINA VODY
MAX. PRÍKON
15
ES
SL
PL
SK
CAPÍTULO 5
KAPITOLA 5
5. POGLAVJE
ROZDZIAÄ 5
KAPITOLA 5
PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO
INSTALACIÓN
UVEDENÍ DO
PROVOZU
INSTALACE
NAMESTITEV IN
PRIKLJUâITEV
STROJA
INSTALACJA
PRALKI
UVEDENIE DO
PREVÁDZKY
IN·TALÁCIA
Ponga la máquina cerca
del lugar de uso sin la base
del embalaje.
Odstrañte ochrannou
podloïku z pënového
polystyrénu (souöást obalu)
a praöku umístëte nedaleko
místa trvalého pouïívání.
Stroj brez podstavka
postavite v bliÏino mesta,
kjer bo stalno prikljuãen.
Ustawiç pralkë w miejscu
przeznaczenia bez
opakowania.
Opatrne prestrihnite plastovú
sponu upevÀujúcu odpadovú
hadicu a prívodn˘ kábel s
vidlicou.
Cortar las cintas que rodean
el tubo, prestando atención
de no dañar el mismo ni el
cable electrico.
Odstfiihnûte pásku, která drÏí
hadici a dejte pozor abyste
nepo‰kodili hadici a
elektrick˘ kabel.
Previdno prereÏite
jermenãek, ki pridrÏuje
prikljuãni kabel in odtoãno
cev.
Przeciàç taÊmy mocujàce
w´˝e do wody, uwa˝ajàc
by nie uszkodziç ich ani
przewodu elektrycznego.
Odstrihnite pásku, ktorá drÏí
hadicu a dajte pozor
Aby ste nepo‰kodili hadicu a
elektrick˘ kábel
Destornille los 4 tornillos (A)
del lado posterior y extraer
los 4 distanciales (B)
Od‰roubujte 4 ‰rouby (A) na
zadní stranû a odstraÀte 4
distanãní vloÏky.
Odvijte 4 vijake (A) in
odstranite 4 podloÏke (B).
Odkr´ciç 4 Êruby (A) z ty∏u
pralki i wyciàgnàç 4 rozpórki
(B)
Odskrutkujte 4 skrutky (A) na
zadnej stene a odstráÀte 4
di‰tanãné vloÏky.
Tapar los 4 orificios utilizando
los tapones contenidos en
la bolsa de instrucciones.
Uzavfiete 4 otvory pouÏitím 4
krytek které jsou uloÏeny v
sáãku s návodem k pouÏití.
Zakrijte luknje s priloÏenimi
pokrovãki; na‰li jih boste v
vreãki z Navodili za
uporabo.
Zas∏oniç 4 otwory
zaÊlepkami do∏àczonymi do
worka z instrukcjà.
Uzavrite 4 otvory pouÏitím 4
krytiek, ktoré sú uloÏené v
sáãku s návodom na pouÏitie.
UWAGA:
NIE NALEÃY
POZOSTAWIAÇ
ELEMENTÓW
OPAKOWANIA DO
ZABAWY DZIECIOM,
GDYÃ ELEMENTY TE
MOGÅ STANOWIÇ
POTENCJALNE ÃRÓDÄO
NIEBEZPIECZEÑSTWA.
POZOR:
ODSTRÁ≈TE ZVY·KY
OBALU Z DOSAHU
DETÍ, MOHLI BY BYË
ZDROJOM
NEBEZPEâENSTVA.
ATENCIÓN:
NO DEJE AL ALCANCE
DE LOS NIÑOS LOS
ELEMENTOS DE
EMBALAJE YA QUE
PUEDEN SER
PELIGROSOS.
16
CZ
POZOR:
ODSTRAÑTE ZBYTKY
OBALU Z DOSAHU DËTÍ,
MOHLY BY BŸT
ZDROJEM NEBEZPEÖÍ.
OPOZORILO:
DELOV EMBALAÎE NE
SMETE PU·âATI NA
DOSEGU OTROK, KER JE
ZANJE LAHKO ZELO
NEVARNA! PROSIMO,
DA EMBALAÎO
ODLOÎITE V SKLADU Z
VELJAVNIMI
OKOLJEVARNOSTNIMI
PREDPISI!
17
ES
SL
CZ
PL
SK
Aplique la lamina de
polionda como se muestra
en la figura.
Upevnëte ke dnu praöky
püiloïenÿ protihlukovÿ ätít z
vlnitého materiálu podle
obrázku.
Izolacijsko plo‰ão iz
valovitega kartona
namestite na dno stroja
tako, kot je prikazano na sliki.
Umieéciç wyciszajacy
materiaä tak jak pokazano
na rysunku.
Upevnite ku dnu práãky
priloÏen˘ protihlukov˘ ‰tít z
vlnitého materiálu podºa
obrázka.
Conecte el tubo del agua
al grifo.
Hadici püívodu vody
püípevnëte k vodovodnímu
kohoutu koncem s pojistnÿm
ventilem (Water stop system).
Dotoãno cev za vodo
privijte na pipo.
Podäåczyç do kranu wåã
doprowadzajåcy wodë.
Spotüebiö musí bÿt püipojen k
püívodu vody novou hadicí,
která je souöástí vÿbavy
spotüebiöe. Staré hadice
nesmëjí bÿt znovu pouïívány.
Aparat smete prikljuãiti na
vodovodno omreÏje
izkljuãno z novimi, priloÏenimi
dovodnimi cevmi. Starih
cevi ne smete uporabiti.
Urzådzenie musi byç
podäåczone do sieci
wodociågowej za pomocå
nowego zestawu wëãy
gumowych. Nie naleãy
uãywaç starego zestawu.
Hadicu prívodu vody pripevnite k
vodovodnému kohútiku koncom
s poistn˘m ventilom (Water stop
system).
El aparato debe ser
conectado a la red
hidraulica sólo con los
nuevos tubos de carga
disponibles en dotación.
Los viejos tubos de carga no
tienen que ser reutilizados.
ATENCIÓN:
NO ABRA EL GRIFO.
Acerque la lavadora a la
pared procurando que no
se formen curvas o
estrangulamientos, fije el
tubo desagüe al borde de
la pila.
o mejor aún, a un desagüe
fijo, con un diámetro mayor
que el del tubo de la
lavadora, a una altura
mínima de 50 cm.
En caso necesario, utilice la
curva rígida adjunta.
DÅLEÏITÉ:
V TÉTO FÁZI NEPOUÄTËJTE
VODU.
OPOZORILO!
PIPE ZA VODO ‚E NE
ODPRITE!
Opüete konec odtokové
hadice o vanu a dbejte na
to, aby na hadici nevznikly
zlomy nebo ohnutí. Odtoková
hadice má bÿt umístëna ve
vÿäce min. 50 cm.
Stroj potisnite k steni in pri
tem pazite, da dotoãna in
odtoãna cev za vodo nista
zviti ali stisnjeni. Odtoãno
cev za vodo obesite nato
preko robu kadi.
Je lepäí pouïijete-li pevného
odpadu o vëtäím pråmëru,
neï je pråmër odtokové
hadice, tím umoïníte
pråchod vzduchu.
Pokud je potüeba, pouïijte
pevnÿ U-drïák k upevnëní
hadice.
Mnogo bolje pa je, ãe v
vodovodni napeljavi
predvidite stalni odtok, ki
mora biti enakega premera
kot je odtoãna cev,
namestiti pa ga morate v
vi‰ini najmanj 50 cm od tal.
âe je potrebno, namestite
na konec odtoãne cevi ‰e
ãvrsto nosilno koleno, ki je
priloÏeno v vreãki s priborom.
Püípadné prodlouïení
odtokové hadice måïe zavinit
poruchy v chodu odtokového
öerpadla a filtru, zejména v
püípadë, je-li deläí neï 1 m.
UWAGA:
NIE ODKRËCAÇ
JESZCZE KRANU
Przysunåç urzådzenie do
éciany. Zawiesiç wåã
odpäywowy na krawëdzi
wanny, uwaãajåc aby nie
miaä on zaäamañ i aby byä
droãny na caäej swej
däugoéci. Wskazanym jest
doäåczenie wëãa
odprowadzajåcego wodë
do staäego odpäywu o
érednicy wiëkszej niã wåã
odprowadzajåcy wodë z
pralki i znajdujåcego sië na
wysokoéci co najmniej 50
cm. W miarë potrzeby
nalezy uãyç usztywniajåcego
kolanka, dostarczonego w
komplecie wraz z pralkå.
Spotrebiã musí byÈ pripojen˘ k
prívodu vody novou hadicou,
ktorá
je súãasÈou v˘bavy spotrebiãa.
Staré hadice nesmú byÈ znovu
DÔLEÎITÉ:
V TEJTO FÁZE NEPÚ·ËAJTE
VODU.
Oprite koniec odtokovej hadice o
vaÀu a dbajte na to, aby na
hadici nevznikli zlomy alebo
ohnutia. Odtoková hadica má
byÈ umiestená vo v˘‰ke min. 50
cm.
Je lep‰ie ak pouÏijete pevn˘
odpad s väã‰ím priemerom, ako
je priemer odtokovej hadice, t˘m
umoÏníte priechod vzduchu.
Ak je to potrebné, pouÏite pevn˘
U-drÏiak na upevnenie hadice.
Prípadné predæÏenie odtokovej
hadice môÏe zaviniÈ poruchy
v chode odtokového ãerpadla a
filtra, najmä v prípade, ak je
dlh‰ia ako 1 m.
min 4 cm
18
+2,6 mt max
min 50 cm
max 85 cm
max 100 cm
max 100 cm
min 4 cm
+2,6 mt max
min 50 cm
max 85 cm
19
ES
CZ
SL
PL
SK
Nivele la máquina con los 4
pies.
Umístûte praãku do roviny
pomocí 4 nastaviteln˘ch
noÏiãek:
Uporabite vse 4 nogice,
zravnate pralni stroj z tlemi
Wypoziomuj urzàdzenie za
pomocà 4 nó˝ek:
Umiestnite praãku do roviny
pomocou 4 nastavovacích
noÏiãiek:
a) Girar la tuerca en el sentido
de las agujas del reloj para
desbloquear el tornillo del pie.
a) Otáöejte maticí äroubu po
smëru hod. ruöiöek a pak
måïete püizpåsobit vÿäku
noïiöky.
a) Matico, s katero je pritrjena
nogica sprostite tako, da jo
odvijete z
ustreznim kljuãem.
a) Przekrëciç w kierunku
zgodnym z kierunkiem
wskazówek zegara nakrëtkë
blokujåcå nóãkë pralki.
a) Otáãajte maticou skrutky v
smere hod. ruãiãiek a potom
môÏete prispôsobiÈ v˘‰ku
noÏiãky.
b) Girar el pie y hacerlo bajar
o subir hasta conseguir su
perfecta adherencia al suelo.
b) Otáöením sniïujte nebo
zdvihejte noïiöku, dokud
perfektnë nepüilne k podlaze.
b) Nogico z obraãanjem
zvi‰ujte ali zniÏujte toliko ãasa,
dokler se ne bo povsem
prilegala tlom.
b) Przekrëciç nóãkë
podnoszåc jå lub
opuszczajåc, tak aby uzyskaç
doskonaäe przyleganie do
podäoãa.
b) Otáãaním zniÏujte alebo
zdvíhajte noÏiãku, k˘m dokonale
nepriºne k podlahe.
c) Bloquear el pie girando la
tuerca en el sentido contrario
a las agujas del reloj hasta
que se adhiera al fondo de la
lavadora.
c) Upevnëte polohu noïiöky
otoöením matice äroubu proti
smëru hod. ruöiöek.
c) Po konãanem izravnavanju
nogico ponovno pritrdite tako,
da jo z ustreznim kljuãem
privijate v smeri nasprotni od
gibanja urinih kazalcev dokler
se povsem ne prileÏe dnu
stroja.
c) Zablokowaç nóãkë
przykrëcajåc nakrëtkë w
kierunku przeciwnym do
ruchu wskazówek zegara, aã
bëdzie przylegaäa do dna
pralki.
c) Upevnite polohu noÏiãky
otoãením matice skrutky proti
smeru hod. ruãiãiek.
A
B
C
Verificar que el mando de los
porgramas esté en posición
OFF y que la escotilla esté
cerrada.
Zkontrolujte, Ïe voliã
programÛ je v poloze OFF a
dvífika praãky jsou zavfiená.
Prepriãajte se, da je gumb
programatorja v izklopljenem
poloÏaju in da so vrata stroja
zaprta.
Sprawdziç czy pokr´t∏o
programów jest na pozycji
OFF i czy drzwiczki sà
zamkni´te.
Skontrolujte, Ïe voliã programov
je v polohe OFF a dvierka
práãky sú zatvorené.
Enchúfela.
Zapojte záströku do sítë.
Vtaknite vtiã v vtiãnico.
Wäoãyç wtyczkë kabla
zasilajåcego do gniazda
sleciowego.
Zapojte zástrãku do siete.
ATENCIÓN:
En el caso que sea necesario
sustituir el cable de
alimentación, asegurese de
respetar el siguiente código
de colores durante la
conexión de cada cable:
UPOZORNùNÍ:
V pfiípadû potfieby v˘mûny
pfiívodního kabelu pfiipojujte
vodiãe v souladu s
následujícím barvami/kódy:
POZOR:
ãe je treba zamenjati prikljuãni
elektriãni kabel, prikljuãite Ïice
skladno s spodaj navedenimi
barvami/kodami:
UWAGA:
W razie koniecznoÊci
wymiany kabla zasilania
nale˝y zachowaç
nast´pujàcy uk∏ad kolorów
przy pod∏aczaniu
poszczególnych przewodów:
UPOZORNENIE:
V prípade potreby v˘meny
prívodného káblu pripojte vodiãe
v súlade s nasledujúcimi
farbami/kódmi:
AZUL
- NEUTRO (N)
MODR¯
- NEUTRÁLNÍ (N)
MODRA
- NULA (N)
GRANATOWY
- ZERO (N)
MODR¯
- NEUTRÁLNY (N)
MARRÓN
- FASE (L)
HNùD¯
- ÎIV¯ (L)
RJAVA
- FAZA (L)
BRÑZOWY
- FAZA (L)
HNED¯
- ÎIV¯ (L)
AMARILLO-VERDE - TIERRA (
El aparato tiene que ser
colocado de forma que el
enchufe sea accesible una
vez instalado.
20
)
ÎLUTO-ZELEN¯ - UZEMNùNÍ (
)
Po instalaci spotüebiöe se
ujistëte, ïe spotüebiö je
umístën tak, aby byla snadno
püístupná zásuvka.
RUMENA-ZELENA - OZEMLJITEV (
)
Stroj mora biti name‰ãen tako,
da lahko vtiãnico doseÏete v
vsakem trenutku.
˚Ó¸TO-ZIELONY - UZIEMIENIE (
)
Po zainstalowaniu, urzådzenie
naleãy ustawiç w pozycji
zapewniajåcej swobodny
dostëp do kontaktu (wtyczki).
ÎLTO-ZELEN¯ - UZEMNENIE (
)
Po in‰talácii spotrebiãa sa
uistite, Ïe spotrebiã je
umiestnen˘ tak, aby bola ºahko
prístupná zásuvka.
21
ES
CAPÍTULO 6
SL
CZ
B
N M D
SK
ROZDZIAÄ 6
KAPITOLA 6
OPIS STIKALNE PLO·âE
OPIS ELEMENTÓW
PANELU STEROWANIA
OVLÁDACIE PRVKY
6. POGLAVJE
KAPITOLA 6
PL
E
O
P
F
G H I
C L
A
CUADRO DE MANDOS
OVLÁDACÍ PRVKY
Manilla apertura puerta
DrÏadlo otevfiení dvífiek
A
Roãaj vrat
Otwarte drzwiczki
DrÏadlo otvorenia dvierok
Mando selector de programas
con posición de “OFF”
Voliã programÛ s OFF
B
Gumb za nastavitev rogramov
pranja – gumb programatorja
Pokr´t∏o programów z OFF
Voliã programov s OFF
Tecla Selección Temperatura
Tlaãítko Volba teploty
C
Tipka za temperatura pranja
Przycisk Wybór temperatury
Tlaãidlo “voºba teploty”
Tecla Selección
Centrifugado
Tlaãítko Volba Odstfiedûní
D
Gumb za nastavitev ‰tevila
vrtljajev centrifuge
Przycisk Wybór wirowania
Tlaãidlo vol’ba odstredenia
Tecla Tiempo de lavado
Tlaãítko „Doba Praní“
tipka “trajanje pranja”
Przycisk Czas prania
Tlaãidlo “doba prania”
Pilotos de las teclas
Kontrolky Tlaöítek
E
F
Kontrolne luãke posameznih tipk
Kontrolki przycisków
Kontrolky Tlaãidiel
Tecla “Quita Manchas”
Tlaãítko Intenzivní Praní
G
Tipka za intenzivno pranje
Przycisk Prania intensywne
Tlaãidlo intenzívne pranie
Tecla No Alergia
Tlaãítko Aquaplus
H
Tipka za Allergie
Przycisk Aquaplus
Tlaãidlo Aquaplus
Tecla Inicio Diferido
Tlaãítko OdloÏeného Startu
I
Tipka za zamik vklopa
Przycisk Opóêniony start
Tlaãidlo Posunut˘ ‰tart
Tecla Buenas Noches
Tlaãítko Volba Noc
L
Tipka Noãno Pranje
Przycisk Opcja Nocna
Tlaãidlo Good Night
Tecla Start/Pausa
Tlaãítko Start
M
Tipka Start
Przycisk Start
Tlaãidlo „·tart“
Piloto seguridad puerta
Kontrolka zamãená dvífika
N
Kontrolna luãka zaklenjena
vrata
Kontrolka blokada drzwiczek
Kontrolka zamknuté dvierka
Display Digital
Displej Digit
Digitalni prikazovalnik
WyÊwietlacz digit
Displej “Digit”
Cubeta del detergente
Zásobník pracích prostfiedkÛ
O
P
Predalãek za pralna sredstva
Szuflada na proszek
Zásobník pracích prostriedkov
22
23
ES
SL
CZ
PL
SK
DESCRIPCIÓN DE
LOS MANDOS
POPIS OVLÁDACÍCH
PRVKå
OPIS POSAMEZNIH
TIPK IN GUMBOV
OPIS ELEMENTÓW
PANELU STEROWANIA
POPIS OVLÁDACÍCH
PRVKOV
“Kg MODE”
(Función activa solamente en
los programas algodón y
sintéticos.) Es el último grito de
la electrónica aplicada a las
tecnologías de lavado.
“Kg MODE” permite medir,
durante todas las fases del
lavado, una serie de
informaciones sobre la ropa
introducida en el interior del
tambor.
De este modo, “Kg MODE”, en
los primeros 4 minutos del ciclo
de lavado:
- Regula la cantidad de agua
necesaria.
- determina la duración del
lavado.
- regula los aclarados según la
carga y el tipo de ropa que se
ha elegido lavar.
- regula el ritmo de rotación del
tambor para adaptarlo al tipo
de tejido.
- reconoce la presencia de
espuma, aumentando
ocasionalmente el nivel del
agua durante los aclarados.
- regula el número de vueltas
del centrifugado en función de
la carga, evitando que se
produzcan desequilibrios.
De este modo, el programa “Kg
MODE” elije por usted, entre los
cientos de combinaciones
posibles de lavado, cuál se
adapta mejor a las condiciones
de cada colada.
“Kg MODE” satisface las
exigencias de sencillez en la
utilización de la lavadora,
permitiendo una introducción
simplificada del programa de
lavado. De hecho, el usuario,
sólo con indicar el tipo de tejido
introducido en el tambor y el
grado de suciedad de la ropa,
obtendrá una colada
perfectamente limpia y con el
más elevado grado de secado
obtenible, además de con un
centrifugado que cuida de las
prendas.
REÎIM nastavení hmotnosti”
(Tato funkce je aktivní pouze
u programÛ pro bavlnu a
syntetické látky)
“Kg MODE”
(Funkcija je na voljo samo
pri programih za bombaÏ in
sintetiko)
Je poslední hranicí
aplikované elektroniky pro
technologii praní.
“REÎIM nastavení hmotnosti”
nabídne bûhem v‰ech fází
praní rÛzné informace o
vloÏeném prádle.
Tímto zpÛsobem“REÎIM
nastavení hmotnosti” bûhem
prvních 4 minut pracího
cyklu:
- nastavuje mnoÏství
potfiebné vody
- urãuje délku praní
- nastavuje máchání prádla
podle hmotnosti a typu
prádla urãené na praní:
- nastavuje rytmus otáãení
bubnu, aby jej pfiizpÛsobil
typu tkaniny
- rozeznává pfiítomnost pûny
a podle potfieby zvy‰uje
mnoÏství vody bûhem
máchání
- podle hmotnosti nastavuje
poãet otáãek odstfieìování,
pfiiãemÏ brání pfiípadné
nerovnováze
“REÎIM nastavení hmotnosti”
si takov˘m zpÛsobem dokáÏe
vybrat z nûkolika stovek
moÏn˘ch kombinací právû
tu, která se pro jednotlivé
podmínky prádla hodí nejvíc.
“ REÎIM nastavení hmotnosti ”
vyhovuje potfiebám
snadného pouÏívání praãky,
pfiiãemÏ umoÏÀuje
zjednodu‰ení nastavení
pracího programu. UÏivatel
pouze zadáním typu
vloÏeného prádla a stupnû
zneãi‰tûní dosáhne dokonale
ãisté prádlo a to s nejvût‰ím
moÏn˘m stupnûm su‰ení díky
odstfiedûní, které chrání
odûv.
“Kg MODE” tekom vsake
posamezne faze pranja
omogoãa nadziranje
podatkov o koliãini perila v
bobnu.
Ob aktiviranju “Kg MODE” ta
tekom prvih 4 minut pranja:
- prilagodi koliãino vode
- doloãi trajanje programa
pranja
- nadzira izpiranje
skladno z izbrano vrsto
tkanine:
- prilagodi ritem vrtenja
bobna izbrani vrsti tkanine, ki
je v bobnu
- prepozna prisotnost pene in
po potrebi poveãa koliãino
vode med izpiranjem
- prilagodi hitrost
centrifugiranja skladno s
koliãino perila v bobnu in s
tem prepreãi morebitno
neuravnoteÏenost.
Na ta naãin lahko “Kg
MODE” sam doloãi
najustreznej‰i program, saj je
na voljo na stotine moÏnih
kombinacij.
“Kg MODE” izjemno olaj‰a
uporabo pralnega stroja, saj
poenostavi izbiranje
programov. Pravzaprav
mora uporabnik stroju samo
‘povedati’, kak‰ne vrste
perilo je potisnil v boben ter
kako umazano je perilo. S
pomoãjo “Kg MODE” bo
perilo vedno popolnoma
ãisto ter oÏeto pri najveãji
primerni hitrosti za izbrano
vrsto perila, tako da bo za
perilo vedno dobro
poskrbljeno.
“Kg MODE” (funkcja aktywna
jedynie przy programach
Bawe∏na i Syntetyki)
Jest to najnowsze osiàgniecie
zastosowania elektroniki w
technologii prania.
“Kg MODE” dokonuje
pomiarów podczas prania i
dostarcza informacji o
wsadzie znajdujàcym si´ w
b´bnie pralki.
W ten sposób “Kg MODE” w
pierwszych 4 minutach cykli
prania:
- reguluje koniecznà iloÊç
wody
- okreÊla czas trwania prania
- reguluje p∏ukanie
“REÎIM nastavenia hmotnosti”
(Táto funkcia je aktívna iba pri
programoch pre bavlnu a
syntetické látky)
Je poslednou hranicou
aplikovanej elektroniky pre
technológiu prania.
“REÎIM nastavenia hmotnosti”
poskytne poãas v‰etk˘ch fáz
prania rôzne informácie o
vloÏenej bielizni.
Tak˘mto spôsobom“REÎIM
nastavenia hmotnosti” poãas
prv˘ch 4 minút pracieho cyklu:
- urãuje mnoÏstvo potrebnej vody
- urãuje dæÏku prania
- reguluje plákanie bielizne
w zale˝noÊci od rodzaju
pranych tkanin:
- reguluje obroty b´bna
dopasowujàc je do rodzaju
tkanin
- wykrywa obecnoÊç piany i
ewentualnie zwi´ksza iloÊç
wody podczas p∏ukania
- reguluje obroty wirowania w
zale˝noÊçi od wsadu
niwelujàc skutki
niezrównowa˝enia
podºa hmotnosti a typu bielizne
urãenej na pranie:
- reguluje rytmus otáãania bubna,
aby ho prispôsobil typu látky
- rozoznáva prítomnosÈ peny a
podºa potreby zvy‰uje mnoÏstvo
vody poãas plákania
- podºa hmotnosti reguluje poãet
otáãok odstredivky, priãom
zabraÀuje prípadnej nerovnováhe
MANILLA APERTURA PUERTA
DRÎADLO OTEV¤ENÍ DVͤEK
Para abrir la puerta pulse la
palanca situada en el interior
de la manilla.
24
K otevfiení dvífick stisknûte
pojistku umístûnou na
vnitfiní stranû drÏadla.
A
ROâAJ VRAT
Vrata odprete tako, da
pritisnete na vzvod v
notranjosti vrat.
“Kg MODE” wybiera spoÊród
trzystu mo˝liwoÊci kombinacj´
parametrów prania najlepiej
dopasowanà do wsadu.
“Kg MODE” zapewnia
u˝ytkownikowi prostot´
obs∏ugi pralki poprzez
poprzez bardzo ∏atwy wybór
programu. U˝ytkownik okreÊla
jedynie rodzaj tkaniny
w∏o˝onej do b´bna oraz
stopieƒ jej zabrudzenia po
czym otrzyma pranie
perfekcyjnie czyste i
optymalnie, przy zachowaniu
parametrów bezpiecznych
dla tkanin, odwirowane.
OTWARTE DRZWICZKI
Aby otworzyç drzwiczki
nale˝y pociàgnàç za ràczk´
naciskajàc jà od wewnàtrz.
“REÎIM nastavenia hmotnosti”
si tak˘mto spôsobom dokáÏe
vybraÈ z niekoºko stoviek
moÏn˘ch kombinácií práve tú,
ktorá sa pre jednotlivé podmienky
bielizne najviac hodí.
“REÎIM nastavenia hmotnosti”
vyhovuje potrebám
jednoduchého pouÏívania práãky,
priãom umoÏÀuje zjednodu‰ené
nastavenie pracieho programu.
TotiÏ uÏívateº iba zadaním typu
vloÏenej bielizne (bavlna,
mie‰aná, jemná alebo vlna) a
stupÀa zneãistenia dosiahne
dokonale ãistú bielizeÀ a to s
najväã‰ím moÏn˘m stupÀom
su‰enia vìaka odstredivke, ktorá
chráni odev.
DRÎADLO OTVORENIA
DVIEROK
Na otvorenie dvierok stlaãte
poistku umiestnenú na vnútornej
strane drÏadla.
25
ES
MANDO SELECTOR DE
PROGRAMAS CON POSICIÓN
DE “OFF”
GIRANDO EL MANDO, EL
DISPLAY SE ILUMINARÁ,
VISUALIZANDO LOS
PARÁMETROS DEL
PROGRAMA ELEGIDO.
LOS DETERGENTES
ACTUALES RESULTAN
BASTANTE EFICACES
INCLUSO CON BAJAS
TEMPERATURAS. POR ESTE
MOTIVO RECOMENDAMOS,
INCLUSO PARA LOS
PROGRAMAS INTENSIVOS,
LA UTILIZACIÓN DE
TEMPERATURAS MÁS
BAJAS.
TAMBIÉN ES POSIBLE
AUMENTAR LA
TEMPERATURA DE LAVADO
PULSANDO EL BOTÓN
TEMPERATURA.
DIRIGIRSE AL CUADRO DE
MANDOS PARA AVERIGUAR
LA TEMPERATURA MÁXIMA
PERMITIDA PARA CADA
PROGRAMA.
NOTA: PARA APAGAR LA
LAVADORA, GIRAR EL
MANDO DE PROGRAMAS
HASTA LA POSICIÓN “OFF”.
Accionar la tecla
“START/PAUSA" para iniciar la
fase de lavado.
El ciclo de lavado se
completará con el mando
selector de programas
colocado sobre el programa
seleccionado hasta el final
del ciclo de lavado.
Al final del ciclo de lavado,
apague la lavadora llevando
el mando selector de
programas a la posición
“OFF”.
NOTA:
SE DEBE LLEVAR SIEMPRE
EL MANDO SELECTOR DE
PROGRAMAS A LA
POSICIÓN "OFF" AL
FINAL DEL CICLO DE
LAVADO Y ANTES DE
SELECCIONAR UNO
NUEVO.
26
CZ
VOLIâ PROGRAMÒ S OFF
OTOâENÍM OVLADAâE
PROGRAMÒ SE DISPLEJ
ROZSVÍTÍ A ZOBRAZÍ SE
PARAMETRY ZVOLENÉHO
PROGRAMU.
DNE·NÍ PRACÍ
PROST¤EDKY JSOU
ÚâINNÉ UÎ U NÍZK¯CH
TEPLOT. Z TOHOTO
DÒVODU I Z DÒVODU
INTENZIVNÍCH
PROGRAMÒ, PRAâKA
DOPORUâUJE PRANÍ P¤I
NEJNIηÍCH TEPLOTÁCH.
V KAÎDÉM P¤ÍPADù JE
V·AK MOÎNÉ TEPLOTU
PRANÍ ZV¯·IT, A TO
STISKNUTÍM TLAâÍTKA
REGULUJÍCÍHO TEPLOTU.
PRO MAXIMÁLNÍ
MOÎNOU TEPLOTU U
KAÎDÉHO PROGRAMU
VYCHÁZEJTE Z TABULKY
PROGRAMÒ.
UPOZORNùNÍ: PRAâKU
VYPNETE OTOâENÍM
OVLADAâE PROGRAMÒ
DO POLOHY „OFF“.
Stisknûte tlaãítko "Start/Pausa"
a spusÈte cyklus praní.
Prací cyklus probíhá s
voliãem programÛ
nastaven˘m na urãitém
programu, a to aÏ do konce
praní.
Po ukonãení cyklu vypnûte
praãku nastavením voliãe
programu do polohy “OFF”.
POZNÁMKA:
VOLIâ PROGRAMÒ MUSÍ
B¯T PO UKONâENÍ
PRANÍ VÎDY P¤ESTAVEN
DO POLOHY OFF, TEPRVE
PAK MÒÎETE ZVOLIT
NOV¯ PROGRAM.
SL
B
GUMB PROGRAMATORJA ZA
IZBIRANJE PROGRAMOV IN
OZNAKO OFF (IZKLOPLJENO)
KO OBRNETE GUMB ZA
IZBIRANJE PROGRAMOV,
SE PRIKAZOVALNIK
OSVETLI IN PRIKAÎEJO SE
NASTAVITVE ZA IZBRANI
PROGRAM.
NOVI DETERGENTI SO
BOLJ UâINKOVITI TUDI PRI
NIÎJIH TEMPERATURAH,
ZATO TA STROJ TUDI PRI
INTENZIVNIH PROGRAMIH
PRIPOROâI NIÎJO
TEMPERATURO.
S POMOâJO TIPKE ZA
DOLOâANJE
TEMPERATURE PRANJA PA
LAHKO TEMPERATURO
PRANJA ZVI·ATE.
UPO·TEVAJTE PODATKE V
RAZPREDELNICI
PROGRAMOV, KJER SO
NAVEDENE NAJVI·JE
MOÎNE TEMPERATURE ZA
POSAMEZNE PROGRAME.
OPOMBA: STROJ
IZKLOPITE Z OBRAâANJEM
GUMBA ZA IZBIRANJE
PROGRAMOV NA
POLOÎAJ “OFF”
(IZKLOPLJENO).
Stroj zaÏenete s pritiskom na
tipko Start/pavza.
Med potekom programa
gumb programatorja miruje
(se ne obraãa).
Stroj izklopite tako, da
obrnete gumb programatorja
na OFF.
OPOMBA:
GUMB PROGRAMATORJA
MORATE OBRNITI NA OFF
PO ZAKLJUâENEM
PROGRAMU PRANJA OZ.
âE ÎELITE IZBRATI IN
ZAGNATI NOVI
PROGRAM.
PL
POKR¢T¸O
PROGRAMÓW Z OFF
PRZY OBRACANIU
POKR¢T¸A WYÂWIETLACZ
ZAPALA SI¢ I POKAZUJE
PARAMETRY WYBRANEGO
PROGRAMU.
NOWOCZESNE
DETERGENTY SÑ
SKUTECZNE JU˚ W NISKICH
TEMPERATURACH I
DLATEGO PRALKA, NAWET
PRZY PROGRAMACH
PRANIA INTENSYWNEGO,
ZALECA STOSOWANIE
NISKICH TEMPERATUR.
OCZYWIÂCIE MO˚LIWE
JEST USTAWIENIE WY˚SZEJ
TEMPERATURY PRANIA ZA
POMOCÑ
ODPOWIEDNIEGO
PRZYCISKU. W TAKIM
PRZYPADKU NALE˚Y
PRZESTRZEGAå
MAKSYMALNYCH
DOPUSZCZALNYCH DLA
DANEGO PROGRAMU
TEMPERATUR PODANYCH
W TABELI.
UWAGA: ABY WY¸ÑCZYå
PRALK¢ NALE˚Y OBRÓCIå
POKR¢T¸O WYBORU
PROGRAMÓW NA
POZYCJ¢ “OFF”.
Wcisnàç przycisk
„START/PAUZA” aby
uruchomiç cykl prania.
Cykl prania b´dzie si´
odbywa∏ z pokr´t∏em
programatora ustawionym
na wybranym programie a˝
do koƒca prania.
Po zakoñczeniu cyklu prania
wy∏àczyç pralk´ ustawiajàc
pokr´t∏o programatora na
pozycji “OFF”.
UWAGA:
POKR¢T¸O
PROGRAMATORA MUSI
BYå USTAWIONE NA
POZYCJ¢ OFF ZAWSZE
PO ZAKO¡CZENIU
PRANIA I PRZED
WYBOREM NOWEGO
PROGRAMU.
SK
VOLIâ PROGRAMOV S OFF
OTOâENÍM OVLÁDAâA
PROGRAMOV SA DISPLEJ
ROZSVIETI A ZOBRAZIA
SA NA ≈OM PARAMETRE
ZVOLENÉHO PROGRAMU.
SÚâASNÉ âISTIACE
PROSTRIEDKY SÚ ÚâINNÉ
UÎ AJ PRI NÍZKYCH
TEPLOTÁCH. Z TOHTO
DÔVODU , AKO AJ Z
DÔVODU INTENZÍVNYCH
PROGRAMOV, PRÁâKA
DOPORUâUJE PRANIE PRI
NAJNIηÍCH TEPLOTÁCH.
V KAÎDOM PRÍPADE JE
V·AK MOÎNÉ TEPLOTU
PRANIA ZV¯·IË A TO
STLAâENÍM TLAâIDLA
REGULUJÚCEHO
TEPLOTU.
PRE MAXIMÁLNU MOÎNÚ
TEPLOTU PRI KAÎDOM
PROGRAME
VYCHÁDZAJTE Z
TABUªKY PROGRAMOV.
UPOZORNENIE: PRÁâKU
VYPNETE OTOâENÍM
OVLÁDAâA PROGRAMOV
DO POLOHY “OFF”.
Stlaãte tlaãidlo „·tart/Pauza“ a
spustite cyklus prania.
Prací cyklus prebieha s voliãom
programov nastavením na
urãitom programe a to aÏ do
konca prania.
Po ukonãení cyklu vypnite práãku
nastavením voliãa programu do
polohy „OFF“.
POZNÁMKA:
VOLIâ PROGRAMOV MUSÍ
BYË PO UKONâENÍ PRANIA
VÎDY PRESTAVEN¯ DO
POLOHY OFF, AÎ POTOM
MÔÎETE ZVOLIË NOV¯
PROGRAM.
27
ES
TECLA “SELECCIÓN
TEMPERATURA”
Cuando seleccione un
programa, la temperatura
aconsejada se indicará al
encenderse el
correspondiente piloto.
Es posible tanto reducir como
aumentar la temperatura
pulsando más veces el botón.
Con cada presión del botón
se enciende el piloto
correspondiente a la
temperatura elegida entre las
que se encuentran
disponibles.
TECLA “SELECCIÓN
CENTRIFUGADO”
La fase de centrifugado es muy
importante para la preparación
de un buen secado y su
modelo está dotado de la
máxima flexibilidad para cada
exigencia.Accionando esta
tecla,se puede reducir la
máxima velocidad de
centifugado posible para el
programa seleccionado,hasta
su completa exclusión.
Para activa el centrifugado,es
suficiente accionar de nuevo la
tecla,hasta lograr la velocidad
deseada.
Para proteger los tejidos, no es
posible aumentar la velocidad
de centrifugado mas allá de la
que automáticamente se indica
en el momento de la selección
del programa.
Es posible modificar la velocidad
de centrifugado en cualquier
momento,aún sin llevar la
lavadora a la posición PAUSA.
NOTA:
EL MODELO ESTÁ PROVISTO DE
UN MECANISMO
ELECTRÓNICO ESPECIAL QUE
IMPIDE LA PUESTA EN
MARCHA DEL CENTRIFUGADO
EN CASO DE CARGAS
PARTICULARMENTE
DESEQUILIBRADAS.
ESTE MECANISMO MEJORA
LAS VIBRACIONES, LA
SILENCIOSIDAD Y LA
DURACIÓN DE LA LAVADORA.
28
SL
CZ
TLAâÍTKO „VOLBA TEPLOTY“
Pfii volbû programu se
rozsvícením pfiíslu‰né kontrolky
zobrazí doporuãená teplota.
Vícenásobn˘m stisknutím
tlaãítka je moÏné tuto teplotu
sníÏit nebo zv˘‰it.
KaÏd˘m stisknutím tlaãítka se z
dostupn˘ch moÏností rozsvítí
kontrolka odpovídající zvolené
teplotû.
TLAâÍTKO “VOLBA ODST¤EDùNÍ”
Fáze odstfieìování je velmi
dÛleÏitá pro pfiípravu
dobrého usu‰ení. Vበmodel
je vybaven tak, aby byl
schopen vyhovût v‰em Va‰im
potfiebám. Stisknutím tohoto
tlaãítka lze omezovat
maximální rychlost
odstfieìování, kterou je
moÏné pouÏít pro zvolen˘
program, aÏ do úplného
vyfiazení odstfieìování.
Pro nové spu‰tûní
odstfieìování staãí znovu
stisknout tlaãítko a nastavit
ho aÏ na poÏadovanou
rychlost.
Pro ochranu tkanin není
moÏné nastavit rychlost vy‰‰í,
neÏ je rychlost, která se
automaticky stanovuje v
okamÏiku zvolení programu.
Rychlost odstfieìování je
moÏné zmûnit kdykoli,
spotfiebiã nemusí b˘t v reÏimu
PAUSA.
POZNÁMKA:
PRAÖKA JE VYBAVENA
SPECIÁLNÍM
ELEKTRONICKŸM
ZAÜÍZENÍM, KTERÉ
CHRÁNÍ PÜED
NADMËRNŸMI
VIBRACEMI A HLUKEM
BËHEM ODSTÜED’OVÁNÍ,
POKUD ÄPATNŸM
ROZLOÏENÍM PRÁDLA
DOJDE V BUBNU K
NEVYVÁÏENOSTI NÁPLNË.
PRODLOUÏÍ SE TAK
ÏIVOTNOST PRAÖKY.
C
D
PL
SK
TIPKA ZA “TEMPERATURA
PRANJA”
PRZYCISK “WYBÓR
TEMPERATURY”
TLAâIDLO “VOªBA
TEPLOTY”
Ko izberete katerega od
programov, vas stroj s
pomoãjo osvetljene luãke
opozori na priporoãeno
temperaturo pranja.
S pomoãjo tipke
“TEMPERATURA PRANJA”
lahko zniÏate ali zvi‰ate
temperaturo pranja za
izbrani program.
Ob vsakem pritisku na tipko
kontrolna luãka prikaÏe novo
izbrano temperaturo pranja.
Przy wyborze programu
kontrolka podpowiada
zalecanà dla niego
temperatur´ prania.
Mo˝liwe jest zmniejszenie lub
zwi´kszenie temperatury
prania poprzez kilkukrotne
wciÊni´cie przycisku.
Po ka˝dym jego wciÊni´ciu
zapala si´ kontrolka wybranej
temperatury.
Pri voºbe programu sa
rozsvietením príslu‰nej
kontrolky zobrazí odporúãaná
teplota.
Viacnásobn˘m stlaãením
tlaãidla je moÏné túto teplotu
zníÏiÈ alebo zv˘‰iÈ.
Pri kaÏdom stlaãení tlaãidla sa
z dostupn˘ch moÏností
rozsvieti kontrolka
zodpovedajúca zvolenej
teplote.
GUMB ZA “NASTAVITEV
HITROSTI
CENTRIFUGIRANJA”
Faza centrifugiranja je zelo
pomembna, saj naj bi iz
perila odstranila ãimveã
vlage, ne da bi ga pri tem
po‰kodovala.
Hitrost centrifuge lahko
prilagodite svojim potrebam.
Z nastavitvijo niÏjih vrednosti
lahko zniÏate maksimalno
hitrost centrifuge na minuto.
Centrifugo lahko tudi
izkljuãite. âe Ïelite ponovno
aktivirati fazo centrifugiranja,
preprosto pritisnete na tipko,
dokler ni nastavljena Ïelena
hitrost centrifugiranja.
Da bi prepreãili po‰kodbe
perila, ni mogoãe nastaviti
vi‰je hitrosti centrifugiranja
od najvi‰je predvidene za
posamezne programe.
PRZYCISK “WYBÓR
WIROWANIA”
Wybór pr´dkoÊci wirowania
jest wa˝ny dla przygotowanie
bielizny do prasowania. Ten
model pralki daje du˝à
mo˝liwoÊç doboru pr´dkoÊci
wirowania do indywidualnych
potrzeb. WciÊni´cie tego
przycisku redukuje pr´dkoÊç
obrotów wirówki, mo˝liwà dla
danego programu, a˝ do
ca∏kowitego jej wy∏àczenia.
Aby w∏àczyç wirówk´ nale˝y
ponownie wciskaç ten
przycisk, a˝ do uzyskania
wybranej pr´dkoÊci.
Dla bezpieczeƒstwa tkanin ,
nie jest mo˝liwe zwi´kszenie
obrotów wirówki ponad
poziom automatycznie
zaprogramowany w
momencie ustawiania
programu.
TLAâIDLO “VOªBA
ODSTREDENIA”
Fáza odstreìovania je veºmi
dôleÏitá pre prípravu dobrého
usu‰enia. Vበmodel je
vybaven˘ tak, aby bol schopn˘
vyhovieÈ v‰etk˘m va‰im
potrebám. Stlaãením tohto
tlaãidla je moÏné obmedzovaÈ
maximálnu r˘chlosÈ
odstreìovania, ktorú je moÏné
pouÏiÈ pre zvolen˘ program, aÏ
do úplného vyradenia
odstreìovania.
Pre nové spustenie
odstreìovania staãí znovu
stlaãiÈ tlaãidlo a nastaviÈ ho
aÏ na poÏadovanú
r˘chlosÈ. Pre ochranu tkanín
nie je moÏné nastaviÈ
r˘chlosÈ vy‰‰iu, neÏ je
r˘chlosÈ, ktorá sa
automaticky stanovuje
v okamihu zvolenia programu.
Hitrost centrifugiranja lahko
nastavite kadarkoli, ne da bi
morali prej preklopiti stroj v
naãin pavze.
OPOMBA:
STROJ JE OPREMLJEN S
POSEBNO ELEKTRONSKO
NAPRAVO, KI PREPREâUJE
CENTRIFUGIRANJE, âE
PERILO V BOBNU NI
URAVNOTEÎENO. S TEM JE
ZMANJ·ANA GLASNOST
DELOVANJA TER VIBRACIJE,
OBENEM PA TUDI
PODALJ·ANA ÎIVLJENJSKA
DOBA VA·EGA PRALNEGA
STROJA.
Mo˝na zmieniaç pr´dkoÊç
wirowania w ka˝dym
momencie, bez koniecznoÊci
ustawiania pralki w funkcji
PAUZA.
Uwaga
pralka wyposaãona jest w
elektroniczny ukäad
kontroli prëdkoéci
wirowania zapobiegajåcy
nie równomiernemu rozäoã
eniu sië bielizny w bëbnie.
dziëki temu zmniejsza sië
gäoénoéç i wibracje pralki
a w konsekwencji
wydäuãa jej ãywotnoéç.
R˘chlosÈ odstreìovania je
moÏné zmeniÈ kedykoºvek,
spotrebiã nemusí byÈ v reÏime
PAUZA.
POZNÁMKA:
PRÁâKA JE VYBAVENÁ
·PECIÁLNYM
ELEKTRONICK¯M
ZARIADENÍM, KTORÉ CHRÁNI
PRED NADMERN¯MI
VIBRÁCIAMI A HLUKOM
POâAS ODSTREëOVANIA, AK
ZL¯M ROZLOÎENÍM BIELIZNE
DÔJDE V BUBNE K
NEVYVÁÎENOSTI NÁPLNE.
PREDΩÎI SA TAK ÎIVOTNOSË
PRÁâKY.
29
CZ
SL
PL
SK
TECLA “TIEMPO DE LAVADO”
Mediante esta tecla
(disponible sólo en los
programas ALGODÓN y
MIXTO) es posible escoger 3
niveles de intensidad de
lavado, según el grado de
suciedad de los tejidos.
Después de seleccionar el
programa, el piloto se sitúa
automáticamente en el nivel
mínimo permitido; pulsando el
botón se aumenta el nivel y,
en consecuencia, también se
modifican los parámetros de
la duración del ciclo.
Utilizando este botón después
de haber seleccionado el
programa rápido, es posible
elegir entre 3 programas
distintos de 14, 30 y 44 minutos
de duración, respectivamente.
TLAâÍTKO „DOBA PRANÍ“
Pomocí tohoto tlaãítka (které
je aktivní pouze u programÛ
BAVLNA a SMÍ·ENÉ PRÁDLO)
mÛÏete zvolit 3 úrovnû
intenzity praní v závislosti od
stupnû zneãi‰tûní prádla.
Po volbû programu se
kontrolka automaticky umístí
na nejniωí moÏn˘ stupeÀ;
stisknutím tlaãítka se tento
stupeÀ zv˘‰í, ãehoÏ
následkem se zmûní i
parametry délky cyklu.
Stisknutím tohoto tlaãítka po
volbû rychlého programu je
moÏné vybrat z 3 rÛzn˘ch
programÛ s délkou 14, 30 a 44
minut.
E
TIPKA “TRAJANJE PRANJA”
S pomoãjo te tipke (aktivna je
le pri programih za BOMBAÎ in
ME·ANE TKANINE) lahko
izbirate med 3 stopnjami
intenzivnosti pranja glede na
to, kako umazano je perilo.
Ko izberete ustrezen program,
je samodejno nastavljena
moÏnost za najmanj umazano
perilo; osvetljena je ustrezna
luãka. S pritiskom na tipko
zvi‰ate stopnjo umazanosti
perila, s tem pa se prilagodi
tudi podatek o trajanju
programa.
S pomoãjo te tipke lahko, v
primeru da ste izbrali hitri
program, tudi doloãite trajanje
programa. Na voljo so vam tri
dolÏine programa: 14’, 30’ in 44’.
PRZYCISK “CZAS PRANIA”
Wciskajàc ten przycisk
(aktywny tylko dla tkanin
bawe∏nianych i mieszanych)
mo˝na wybraç jeden z 3
poziomów intensywnoÊci
prania w zale˝noÊci od
stopnia zabrudzenia tkanin.
Po wyborze programu
kontrolka automatycznie
wybiera najmniejszy stopieƒ
zabrudzenia; za pomocà
tego przycisku mo˝na
zwi´kszyç t´ wartoÊç
zmieniajàc tym samym
parametry prania.
W programie szybkim
przycisk ten umo˝liwia wybór
jednego z trzech czasów: 14’,
30’ lub 44’.
TLAâIDLO “DOBA PRANIA”
Pomocou tohto tlaãidla (ktoré je
aktívne iba pri programoch
BAVLNA a ZMIE·ANÁ
BIELIZE≈) si môÏete zvoliÈ 3
úrovne intenzity prania v
závislosti od stupÀa zneãistenia
bielizne.
Po voºbe programu sa kontrolka
automaticky umiestni na najniωí
moÏn˘ stupeÀ; stlaãením tlaãidla
sa tento stupeÀ zv˘‰i, ãoho
následkom sa zmenia aj
parametre dæÏky cyklu.
Stlaãením tohto tlaãidla po voºbe
r˘chleho programu je moÏné
vybraÈ si z 3 rôznych programov
s dæÏkou 14, 30 a 44 minút.
PILOTOS DE LAS TECLAS
Se encienden cuando son
pulsadas las teclas
respectivas.
En caso de que se haya
seleccionado una opción no
compatible con el programa
elegido, la luz del botón
primero parpadeará y
después se apagará.
KONTROLKY TLAâÍTEK
Tyto kontrolky se rozsvítí tehdy,
kdyÏ stisknete pfiíslu‰ná
tlaãítka.
Pokud zvolíte funkci, kterou
není moÏné kombinovat s
nastaven˘m programem,
pfiíslu‰ná kontrolka bude
nejdfiíve blikat a poté zhasne.
F
KONTROLNE LUâKE TIPK
Osvetlijo se, ko pritisnete na
katero od tipk.
âe izberete opcijo, ki ni na
voljo v kombinaciji z izbranim
programom, kontrolna luãka
tipke najprej utripa, nato pa
ugasne.
KONTROLKI PRZYCISKÓW
Zapalajà si´ gdy wciÊniemy
dany przycisk.
JeÊli jednak wybierzemy
opcj´ niezgodnà z wybranym
programem kontrolka
najpierw b´dzie migaç a
potem zgaÊnie.
Las teclas de opción deberán
estar seleccionadas antes de
pulsar la tecla de START.
Tlaãítka funkcí musí b˘t
navolena pfied stisknutím
tlaãítka start.
Na tipke za opcije pritisnite
pred pritiskanjem na tipko
START!
Przyciski opcji muszà byç
wybrane i wciÊni´te przed
wciÊni´ciem przycisku start.
Tlaãidlá funkcií musia byÈ
navolené pred stlaãením
tlaãidla ‰tart.
TIPKA ZA INTENZIVNO PRANJE
S pritiskom na to tipko lahko pri
programih za bombaÏ
aktivirate senzorje za novi
sistem “Sensor”. Senzorji
zagotavljajo, da se nastavljena
temperatura ohranja tekom
faze pranja, ter nadzirajo tudi
mehaniãno delovanje bobna.
Boben se vrti z dvema
razliãnima hitrostima, hitrost pa
se spreminja v kljuãnih
trenutkih. Ko se detergent
dozira med perilo, se boben
vrti tako, da se detergent
enakomerno razporedi med
perilom, med fazo pranja in
izpiranja pa se hitrost vrtenja
bobna poveãa, kar zagotavlja
optimalen uãinek. Zahvaljujoã
temu posebnemu sistemu je
uãinkovitost pranja izbolj‰ana
OB ENAKI DOLÎINI PROGRAMA.
PRZYCISK PRANIE INTENSYWNE
Po wciÊni´ciu tego przycisku,
aktywnego tylko w cyklach
bawe∏na, uruchamiamy
funkcje czujników nowego
Systemu “Sensor”, które
dzia∏ajà zarówno na
wybranà temperatur´
utrzymujàc jà jednakowà
podczas faz ca∏ego cyklu
prania jak i na prac´
mechanicznà b´bna.
B´ben obraca si´ z dwiema
ró˝nymi pr´dkoÊciami w
kluczowych momentach.
Kiedy detergent jest
rozprowadzany w tkaninach
b´ben obraca si´ w sposób
umo˝liwiajàcy równomierne
roz∏o˝enie si´ bielizny w
b´bnie. Natomiast pr´dkoÊç
obrotów wzrasta w
momencie prania i p∏ukania
aby wzmóc efekt usuni´cia
brudu.
Dzi´ki temu rozwiàzaniu
zwi´ksza si´ skutecznoÊç
prania BEZ PRZED¸U˚ANIA
CZASU PRANIA.
TLAâIDLO
INTENZÍVNE PRANIE
Stlaãením tohto tlaãidla, ktoré je
aktívne iba pri programe bavlna,
zaãnú fungovaÈ snímaãe nového
“Sensor” systému. Tieto snímaãe
pracujú ako so zvolenou
teplotou, ktorú udrÏujú
kon‰tantnú poãas v‰etk˘ch fáz
pracieho programu, tak s
mechanickou ãinnosÈou bubna.
Bubon sa v kºúãov˘ch
okamihoch otáãa dvoma
r˘chlosÈami. Keì prací prá‰ok
preniká do bielizne, bubon sa
otáãa tak, aby sa prá‰ok rozdelil
v bubne rovnomerne, jeho
r˘chlosÈ sa v‰ak zvy‰uje v
okamihu prania a plákania tak,
aby prací úãinok bol maximálny.
Vìaka tomuto ‰peciálnemu
systému sa zlep‰uje úãinnosÈ
prania BEZ PREDΩÎENIA
DOBY TRVANIA PROGRAMU.
ES
TECLA QUITA MANCHAS
Accionando esta tecla,
activable sólo en el
programa algodón, entra en
funcionamiento los sensores
del nuevo “Sensor” System
que gestionan sea la
temperatura seleccionada,
manteniéndola constante
durante todas las fases del
ciclo de lavado, que la
acción mecánica del cesto.
El cesto se hace girar a dos
diversas velocidades durante
los momentos cruciales.
Cuando el detergente entra
en los tejidos, el cesto gira de
manera que se garantiza una
presencia homogénea en
los mismos. Así mismo, la
velocidad aumenta en el
momento del lavado y
aclarado de manera que la
acción limpiadora sea
máxima. Gracias a este
especial sistema, se mejora la
eficacia de lavado SIN
AUMENTAR LA DURACIÓN DEL
PROGRAMA.
30
TLAâÍTKO “INTENZIVNÍ PRANÍ
Stisknutím tohoto tlaãítka,
které je aktivní pouze u
programÛ bavlna, zaãnou
fungovat snímaãe nového
“Sensor” systému. Tyto
snímaãe pracují jak se
zvolenou teplotou, kterou
udrÏují konstantní bûhem
v‰ech fází pracího programu,
tak s mechanickou ãinností
bubnu.
Buben se v klíãov˘ch
okamÏicích otáãí dvûma
rychlostmi. KdyÏ prací prá‰ek
proniká do prádla, buben se
otáãí tak, aby se prá‰ek
rozdûlil v bubnu rovnomûrnû,
jeho rychlost se v‰ak zvy‰uje v
okamÏiku praní a máchání
tak, aby prací úãinek byl
maximální. Díky tomuto
speciálnímu systému se
zlep‰uje úãinnost praní BEZ
PRODLOUÎENÍ DOBY TRVÁNÍ
PROGRAMU.
G
KONTROLKY TLAâIDIEL
Tieto kontrolky sa rozsvietia
vtedy, keì sa stlaãia príslu‰né
tlaãidlá.
Ak zvolíte funkciu, ktorú nie je
moÏné kombinovaÈ s
nastaven˘m programom,
príslu‰ná kontrolka bude
najprv blikaÈ a potom zhasne.
31
ES
SL
CZ
TECLA “NO ALERGIA”
TLAâÍTKO “AQUAPLUS”
Gracias la nuevo Sensor
System, accionando esta
tecla función, es posible
efectuar un nuevo y
especial ciclo de lavado
aplicable en los programas
para tejidos mixtos y
resistentes que tiene
además de especial
cuidado de las fibras de los
tejidos, una especial
atención de la piel de las
personas sensibles.
La introducción de mucha
mayor cantidad de agua y
la nueva acción
combinada de ciclos de
rotación del cesto con
cargas y descargas de
agua, permite obtener
tejidos perfectamente
limpios y aclarados. Se
aumenta el agua en el
lavado para obtener una
perfecta disolución del
detergente, garantizando
una eficaz acción
limpiadora. Se aumenta el
agua también en el
momento del aclarado de
manera que se elimina
cualquier resíduo de
detergente en las fibras.
Esta función ha sido
estudiada especialmente
para las personas con la piel
delicada y sensible, para las
cuales un mínimo de resíduo
de detergente puede
causar irritación o alergias.
Se aconseja utilizar esta
función también en la ropa
de los niños/ bebés o en
tejidos delicados en general
o también, en el lavado de
tejidos cuyas fibras tengan
gran capacidad de
absorver detergente
(albornoces, toallas, etc..).
Para asegurarse las mejores
prestaciones en el lavado,
esta función está siempre
activa en los programas
Delicados y Lana/Lavado a
mano.
Díky novému systému Sensor
System je moÏné pomocí
tlaãítka provést nov˘
speciální cyklus praní, kter˘
je vhodn˘ pfii praní odoln˘ch
a smûsn˘ch tkanin a kter˘
peãuje o vlákna a jemnou
pokoÏku toho, kdo je nosí.
PouÏití mnohem vût‰ího
mnoÏství vody a nová
kombinace cyklÛ otáãení
bubnu s napou‰tûním a
vypou‰tûním vody umoÏÀuje
dosáhnout dokonale ãistého
a vymáchaného prádla.
MnoÏství vody pfii praní je
nyní vy‰‰í, aby se prací
prá‰ek opravdu úplnû
rozpustil a zaruãil tak
perfektní úãinek praní. Vût‰í
mnoÏství vody je nyní
pouÏíváno i v okamÏiku
máchání tak, aby se
odstranily ve‰keré stopy
pracího prostfiedku z vláken.
Tato funkce byla vytvofiena
speciálnû pro osoby s
jemnou a citlivou pokoÏkou,
kter˘m mÛÏe i minimální
zbytek pracího prá‰ku
zpÛsobit podráÏdûní nebo
alergii.
Doporuãujeme, abyste tuto
funkci pouÏívali i pfii praní
dûtského obleãení, praní
jemného prádla obecnû
nebo pfii praní froté prádla,
protoÏe vlákna froté mají
vût‰í tendenci zachycovat
prací prá‰ek.
Pro zaji‰tûní nejlep‰ích
v˘konÛ pfii praní je tato
funkce vÏdy aktivní u
programÛ Jemné prádlo a
Vlna/Ruãní praní.
Toto tlaãítko nelze navolit v
pfiípadû, Ïe chcete pouÏít tlaãítko
„VOLBA NOC“
H
PL
SK
TIPKA “ALLERGIE”
PRZYCISK “AQUAPLUS”
TLAâIDLO “AQUAPLUS”
S pritiskom na to tipko lahko
aktivirate poseben novi
program, namenjen pranju
barvno obstojnih tkanin in
tkanin iz me‰anice vlaken, ki
deluje na osnovi novega
sistema Sensor. Ta opcija
zagotavlja neÏno ravnanje s
perilom in je predvsem
namenjena osebam z neÏno
in obãutljivo koÏo, pri katerih
bi lahko tudi najmanj‰e sledi
pralnih sredstev povzroãale
alergije.
Perilo se opere v veãji
koliãini vode, kar ob novem
kombiniranem uãinkovanju
faz obraãanja bobna med
polnjenjem z vodo in
izãrpavanjem vode
zagotavlja temeljitej‰e
pranje in popolno izpiranje.
V stroj se natoãi veãja
koliãina vode, tako da se
detergent bolje raztopi, kar
zagotavlja ‰e bolj uãinkovito
pranje. Tudi pri izpiranju se v
stroj natoãi veã vode, kar
zagotavlja uãinkovitej‰e
odstranjevanje sledi
detergenta iz perila, kar je
‰e posebej pomembno za
osebe z neÏno in obãutljivo
koÏo, pri katerih bi lahko tudi
najmanj‰e sledi pralnih
sredstev povzroãale alergije.
To funkcijo priporoãamo tudi
za pranje otro‰kih oblaãil in
obãutljivega perila nasploh,
pa tudi za pranje frotirja, saj
ta med pranjem absorbira
veã detergenta.
Da bi zagotovili kar najveãjo
uãinkovitost pranja pa se ta
funkcija vedno aktivira pri
pranju na programih za
obãutljivo perilo in
volno/roãno pranje.
Wciskajàc ten przycisk
mo˝emy, dzi´ki nowemu
Czujnikowi System, wykonaç
dodatkowy specjalny cykl
prania przeznaczony dla
osób o delikatnej, ∏atwej do
podra˝nieƒ skórze. Program
jest aktywny dla programów
dla tkanin odpornych i
mieszanych.
W programie tym pralka
pobiera du˝o wi´cej wody,
a nowy sposób
funkcjonowania,
polegajàcy na cyklach
obrotów b´bna podczas
poboru i odprowadzania
wody powoduje, ˝e tkaniny
sà dok∏adniej wyprane i
wyp∏ukane. Zwi´kszona iloÊç
wody podczas prania
pozwala na lepsze
rozpuszczenie detergentu i
zwi´kszenie skutecznoÊci
prania, a zwi´kszona iloÊç
wody podczas p∏ukania
pozwala na dok∏adniejsze
wyp∏ukanie detergentu z
ka˝dego w∏ókna tkaniny .
Na funkcja zosta∏a
wymyÊlona specjalnie dla
osób o skórze delikatnej i
wra˝liwej,
u których nawet najmniejszy
Êlad proszku mo˝e
powodowaç podra˝nienia i
alergie.
Radzimy stosowanie tej
funkcji tak˝e przy praniu
odzie˝y dzieci´cej (dzieci
majà zawsze wra˝liwsza
skór´) oraz przy praniu
tkanin z warstwà gàbki,
poniewa˝ z takiej tkaniny
trudniej usuwa si´
detergent.
Dla uzyskania lepszych
efektów prania ta funkcja
jest zawsze aktywna w
programach dla tkanin
delikatnych i
we∏nianych/r´czne.
Vìaka novému systému Sensor
System je moÏné pomocou
tlaãidla vykonaÈ nov˘ ‰peciálny
cyklus prania, ktor˘ je vhodn˘ pri
praní odoln˘ch a zmesov˘ch
tkanín a ktor˘ sa stará o vlákna a
jemnú pokoÏku toho, kto ich
nosí.
PouÏitie oveºa väã‰ie mnoÏstvo
vody a nová kombinácia cyklov
otáãania bubna s napú‰Èaním
a vypú‰Èaním vody umoÏÀuje
dosiahnuÈ dokonale ãistú a
vyplákanú bielizeÀ.
MnoÏstvo vody pri praní je teraz
vy‰‰ie, aby sa prací prá‰ok
naozaj úplne rozpustil a zaruãil
tak perfektn˘ úãinok prania.
Väã‰ie mnoÏstvo vody je teraz
pouÏívané aj v okamihu plákania
tak, aby sa odstránili v‰etky
stopy pracieho prostriedku z
vlákien.
Táto funkcia bola vytvorená
‰peciálne pre osoby s jemnou a
citlivou pokoÏkou, ktor˘m môÏe
aj minimálny zvy‰ok pracieho
prá‰ku spôsobiÈ podráÏdenie
alebo alergiu.
Odporúãame, aby ste túto
funkciu pouÏívali aj pri praní
detského obleãenia, praní jemnej
bielizne v‰eobecne alebo pri
praní froté bielizne, pretoÏe
vlákna froté majú väã‰iu
tendenciu zachycovaÈ
prací prá‰ok.
Na zaistenie najlep‰ích v˘konov
pri praní je táto funkcia vÏdy
aktívna pri programoch Jemná
bielizeÀ a Vlna/ruãné pranie.
âe izberete moÏnost “Noãno
pranje”, ta tipka ni aktivna
Toto tlaãidlo nie je dostupné pri
zvolení tlaãidla “Good night„.
Nie mo˝na u˝yç tego przycisku jeÊli
chce si´ u˝yç przycisk OPCJA
NOCNA.
Esta opción no es activable
en el caso que se desee
utilizar la opción “Buenas
Noches”.
32
33
ES
TECLA “INICIO DIFERIDO”
Esta tecla permite programar el
inicio del ciclo de lavado con
un retraso máximo de 24h.
Para programar el inicio
retardado, proceder del
siguiente modo:
Seleccionar el programa
deseado.
Pulsar el interruptor una primera
vez para activarlo (en el display
se visualizará la leyenda 00h) y
pulsar nuevamente para
programar un retraso de 1 hora
(en el display se visualizará la
leyenda 01h). Pulsándolo
sucesivamente, el retraso
programado aumenta a razón
de 1 hora hasta un máximo de
24h, mientras que
presionándolo nuevamente se
vuelve a poner a cero el inicio
retardado.
Confirmar pulsando la tecla
“INICIO/PAUSA” (el indicador
del display empezará a
parpadear) para iniciar la
cuenta, al final de la cual el
programa se iniciará
automáticamente.
Es posible cancelar el inicio
retardado mediante la
siguiente operación:
Mantener pulsada la tecla
durante 5 segundos hasta que
se visualicen en el display los
parámetros del programa
elegido.
En este punto es posible iniciar
con antelación el programa
elegido pulsando la tecla
“INICIO/PAUSA” o cancelar la
operación llevando el selector
a la posición OFF y
seleccionando sucesivamente
otro programa.
34
CZ
TLAâÍTKO „ODLOÎEN¯ START“
Toto tlaãítko umoÏÀuje odloÏit
spu‰tûní pracího programu
maximálnû o 24 hodin.
Pokud si pfiejete odloÏit
spu‰tûní programu,
postupujte následujícím
zpÛsobem:
Zvolte poÏadovan˘ program.
Stisknûte tlaãítko jednou,
abyste jej aktivovali (na
displeji se objeví h00).
Opûtovn˘m stisknutím
nastavte odloÏení o 1 hodinu
(na displeji se objeví h01).
KaÏd˘m dal‰ím stisknutím se
odloÏení prodlouÏí o 1 hodinu
aÏ po h24. V pfiípadû dal‰ího
stisknutí se odloÏen˘ start
zru‰í.
Stisknutím tlaãítka
„START/PAUSA“ (kontrolka na
displeji zaãne blikat)
potvrdíte spu‰tûní poãítání
nastaveného ãasu. Po jeho
uplynutí se program
automaticky spustí.
OdloÏen˘ start je moÏné zru‰it
následovnû:
Stisknûte tlaãítko na 5
sekund, dokud se na displeji
nezobrazí parametry
zvoleného programu.
Stisknutím tlaãítka
„START/PAUSA“ mÛÏete teì
spustit pfiedtím zvolen˘
program. Pokud chcete cel˘
proces zru‰it, nastavte
ovladaã programÛ do
polohy OFF a následnû zvolte
jin˘ program.
I
SL
PL
SK
TIPKA “ZAMIK VKLOPA”
S pomoãjo te tipke lahko
programirate ãasovni zamik
zaãetka programa za
najveã 24 ur.
To storite na naslednji naãin:
Izberite ustrezen program.
Enkrat pritisnite na tipko, da
jo aktivirate (na
prikazovalniku se prikaÏe
vrednost h00), nato pa
znova pritisnite na isto tipko,
da nastavite 1-urni zamik
(na prikazovalniku se prikaÏe
vrednost h01). Ob vsakem
pritisku na tipko se vrednost
poveãa za 1 uro. Ko je na
prikazovalniku prikazana
vrednost h24, s ponovnim
pritiskom na tipko prekliãete
ãasovni zamik – spet se
prikaÏe vrednost h00.
Potrdite nastavitev s
pritiskom na tipko
“START/PAUSE” (Start/pavza)
– luãka v prikazovalniku
zaãne utripati. Zaãne se
od‰tevanje nastavljenega
ãasa; ko ta poteãe, zaãne
stroj samodejno izvajati
program.
âe Ïelite preklicati
nastavljeni ãasovni zamik:
5 sekund pritiskajte na tipko
za nastavljanje ãasovnega
zamika, dokler se na
prikazovalniku ne prikaÏejo
nastavitve izbranega
programa.
Zdaj lahko takoj zaÏenete
izbrani program s pritiskom
na tipko “START/PAUSE”
(Start/pavza), ali pa
prekliãete postopek izbiranja
z obraãanjem gumba za
izbiranje programov na
poloÏaj “OFF” (Izklopljeno).
Nato lahko izberete drugi
program.
PRZYCISK “OPÓèNIONY START”
Przycisk ten pozwala
zaprogramowaç cykl prania
z opóênieniem maksymalnie
24 godziny.
Aby zaprogramowaç
opóêniony start nale˝y:
Ustawiç wybrany program.
Wcisnàç przycisk pierwszy
raz, aby aktywowaç
program ( na wyÊwietlaczu
poka˝e si´ napis h00), a
nast´pnie wcisnàç przycisk
jeszcze raz aby ustawiç
opóênienie startu o jednà
godzin´ ( na wyÊwietlaczu
poka˝e si´ napis h 01). Ka˝de
nast´pne wciÊni´cie
przycisku wyd∏u˝a start o
jednà godzin´ , a˝ do 24
godzin, natomiast ostatnie
wciÊni´cie tego przycisku
wyzerowuje opóêniony start.
Potwierdziç ustawienie
wciskajàc przycisk
“START/PAUZA” (Kontrolka na
wyÊwietlaczu zacznie migaç)
aby rozpoczàç odliczanie,
po zakoƒczeniu którego
program w∏àczy si´
automatycznie.
Mo˝na anulowaç ustawiony
opóêniony start w
nast´pujàcy sposób:
Przytrzymaç wciÊni´ty
przycisk przez 5 sekund, a˝ na
wyÊwietlaczu poka˝à si´
parametry wybranego
programu. W tym momencie
mo˝na uruchomiç program
poprzednio wybrany
wciskajàc przycisk
“START/PAUZA” lub anulowaç
operacje ustawiajàc
pokr´t∏o wyboru programów
na pozycj´ OFF i ponownie
wybraç inny program.
TLAâIDLO “POSUNUT¯
·TART”
Toto tlaãidlo umoÏÀuje posunúÈ
spustenie pracieho programu
maximálne o 24 hodín.
Ak si Ïeláte posunúÈ spustenie
programu, postupujte
nasledovn˘m spôsobom:
Zvoºte poÏadovan˘ program.
Stlaãte tlaãidlo prv˘ krát, aby ste
ho aktivovali (na displeji sa
objaví h00). Stlaãte ho znovu,
aby ste nastavili posunutie o 1
hodinu (na displeji sa objaví
h01). Pri kaÏdom ìal‰om
stlaãení sa posunutie predæÏi o 1
hodinu aÏ po h24. V prípade
ìal‰ieho stlaãenia sa posunut˘
‰tart anuluje.
Stlaãením tlaãidla
“START/PAUSA” (kontrolka na
displeji zaãne blikaÈ) potvrdíte
zaãiatok poãítania nastaveného
ãasu. Po jeho uplynutí sa
program automaticky spustí.
Posunut˘ ‰tart je moÏné zru‰iÈ
nasledovne:
Stlaãte tlaãidlo na 5 sekúnd, k˘m
sa na displeji nezobrazia
parametre zvoleného programu.
Stlaãením tlaãidla
“START/PAUSA” teraz môÏete
spustiÈ predt˘m zvolen˘
program. Ak chcete cel˘ proces
zru‰iÈ, nastavte ovládaã
programov do polohy OFF a
následne zvoºte in˘ program.
35
ES
TECLA “BUENAS NOCHES”
TLAâÍTKO VOLBA NOC
Accionando esta opción
(activa en cualquier
programa de lavado), se
limitan los centrifugados
intermedios, donde esté
previsto, a 400 rpm, se
aumenta el nivel de agua
en los aclarados y los tejidos
quedan sumergidos en
agua al final del ultimo
aclarado con el fin de
disminuir la tensíon en las
fibras.
Durante la fase de parada
con agua en cesto el
indicador luminoso se
ilumina para indicar que la
lavadora está en pausa.
Accionar la tecla para
terminar el ciclo con la fase
de centrifugado
(eventualmente reducible a
gusto del usuario o anulable
mediante la
correspondiente tecla) y
descarga.
Stisknutím tohoto tlaãítka
(tlaãítko je aktivní pfii v‰ech
programech praní) dojde k
omezení rychlosti
prÛbûÏného odstfieìování
(pokud je souãástí
programu) na 400 otáãek,
zv˘‰í se hladina vody pfii
máchání a prádlo je
ponecháno ponofiené do
vody aÏ do konce
posledního máchání tak,
aby se vlákna dokonale
natáhla.
Bûhem fáze, kdy voda stojí
v bubnu, kontrolka tlaãítka
bliká a oznaãuje, Ïe
spotfiebiã má pauzu.
Uvolnûním tlaãítka se cyklus
ukonãí jednou fází
odstfiedûní (kterou lze
pfiípadnû omezit nebo zru‰it
pomocí pfiíslu‰ného tlaãítka)
a vypu‰tûním vody.
Díky elektronickému fiízení se
vypou‰tûní vody v
prÛbûÏn˘ch fázích provádí
velmi ti‰e a proto je tato
volba velmi uÏiteãná pro
praní v noci.
Gracias a un control
electrónico, la descarga de
agua en las fases
intermedias se realiza de
manera silenciosa
obteniendo un beneficio
claro y util para el lavado
nocturno.
36
SL
CZ
L
PL
SK
Tipka Noãno Pranje
Przycisk Opcja Nocna
Tlaãidlo Good Night
S pritiskom na to tipko (na voljo
pri vseh programih pranja) se
hitrost vseh vmesnih faz
centrifugiranja, predvidenih za
izbrani program, zniÏa na 400
vrtljajev na minuto, poveãa se
koliãina vode za izpiranje, na
koncu pa ostane perilo v zadnji
vodi za izpiranje, kar
prepreãuje meãkanje perila.
Stroj se ustavi z vodo v bobnu,
kontrolna luãka tipke utripa, kar
opozarja, da se je stroj
preklopil v stanje pavze.
Program zakljuãite tako, da
ponovno pritisnete na isto tipko
– stroj opravi fazo
centrifugiranja (z ustrezno tipko
lahko hitrost centrifugiranja
zmanj‰ate ali ga prekliãete) ter
izãrpa vodo iz stroja.
Zaradi elektronskega nadzora
faz vmesnega izãrpavanja
vode stroj vodo izãrpa potiho,
tako da je ta moÏnost zelo
koristna za pranje perila
ponoãi.
W∏àczenie tego przycisku
(aktywnego we wszystkich
programach) powoduje
ograniczenie wirowaƒ poÊrednich
(gdzie to by∏o przewidziane) do
400 obr/min oraz zwi´kszenie
poziomu wody przy p∏ukaniach a
bielizna pozostaje zanurzona w
wodzie a˝ do ostatniego p∏ukania,
dzieki czemu w∏ókna tkanin
doskonale si´ rozpr´˝ajà.
Podczas fazy zatrzymania wody w
zbiorniku kontrolka przycisku miga
wskazujàc, ˝e pralka jest w fazie
pauzy.
Nale˝y zwolniç przycisk aby
zakoƒczyç pranie wirowaniem i
wypuszczeniem wody. (Mo˝na
ewentualnie zmniejszyç obroty
wirówki lub jà anulowaç za
pomocà odpowiedniego
przycisku.)
Dzi´ki elektronicznej kontroli
wypuszczanie wody w fazach
poÊrednich odbywa si´ w sposób
cichy, dzi´ki czemu program ten
jest zalecany do prania nocnego.
Stlaãte toto tlaãidlo (dostupné
pre v‰etky programy prania),
aby ste v prípade potreby zníÏili
r˘chlosÈ stredného
odstreìovania na 400 otáãok za
minútu; hladina vody sa poãas
pláchania zv˘‰i a bielizeÀ sa po
poslednom pláchaní uchová vo
vode, aby sa vlákna rovnomerne
roztiahli.
Poãas fázy, v ktorej voda
zostáva v bubne, indikaãné
kontrolky zobrazujú, Ïe práãka
je v neãinnom stave.
Uvoºnite tlaãidlo, aby ste
dokonãili cyklus odstreìovania
dosucha (ktoré sa môÏe
pomocou príslu‰ného tlaãidla
obmedziÈ alebo zru‰iÈ) a fázu
vyberania.
Vìaka elektronickému
ovládaniu sa voda v stredn˘ch
fázach ticho vylieva, vìaka
ãomu je táto moÏnosÈ veºmi
uÏitoãná pre pranie v noci.
37
ES
TECLA START/PAUSA
TLAâÍTKO START
Apretar para iniciar el ciclo
seleccionado con el mando
de programas.
Stisknutím tohoto tlaãítka
dojde ke spu‰tûní programu
nastaveného na voliãi
programÛ .
ALGUNOS SEGUNDOS DESPUÉS
DE HABER PULSADO EL BOTÓN
START, LA LAVADORA, MEDIANTE
LA FUNCIÓN KG MODE (ACTIVA
SOLAMENTE EN LOS
PROGRAMAS ALGODÓN Y
SINTÉTICOS), CALCULA
DURANTE LOS PRIMEROS 4
MINUTOS LA CANTIDAD DE
ROPA QUE HAY EN EL INTERIOR
DEL TAMBOR. DURANTE ESTA
FASE, LOS LEDS DEL DISPLAY
GIRAN, VISUALIZANDO EL
TIEMPO DE DURACIÓN MÁXIMO
DEL CICLO CADA 5 SEGUNDOS
EN ESTA FASE, LA LUZ DEL “KG
MODE” PERMANECERÁ
ENCENDIDA PARA INDICAR QUE
LA FUNCIÓN ESTÁ ACTIVA.
MODIFICAR LA PROGRAMACIÓN
DESPUÉS DEL INICIO DEL
PROGRAMA (PAUSA)
Después del inicio del programa
pueden ser modificados sólo las
opciones y parámetros
mediante las teclas función.
Mantener pulsada la tecla
“INICIO/PAUSA” durante
aproximadamente 2 segundos.
La luz indicadora de las teclas
de opciones y del tiempo
restante indica que el aparato
está en modo de pausa.
Modifique los parámetros que
desee y pulse nuevamente la
tecla “INICIO/PAUSA”. La luz
dejará entonces de parpadear.
Si se desea añadir o extraer
colada durante el lavado,
desactivar la tecla START, y
esperar DOS minutos hasta que
el dispositivo de seguridad libere
el bloqueo de la escotilla
Efectuada la operación,
después de haber cerrado la
escotilla y apretado la tecla
START, la lavadora volverá a
iniciar el lavado desde el punto
en que fué parada.
CANCELAR PROGRAMA
SELECCIONADO
Para cancelar el programa,
coloque el selector en
posición OFF.
Seleccionar un programa
distinto.
Vuelva a colocar el selector
de programas en posición OFF.
38
SL
CZ
POZNÁMKA:
P¤ÍSTROJ NùKOLIK SEKUND
PO STISKNUTÍ TLAôÍTKA
START POMOCÍ REÎIMU
NASTAVENÍ HMOTNOSTI (JE
AKTIVNÍ POUZE U
PROGRAMÒ PRO BAVLNU A
SYNTETICKÉ LÁTKY) BùHEM
PRVNÍCH 4 MINUT URôÍ
MNOÎSTVÍ VLOÎENÉHO
PRÁDLA. . BùHEM TÉTO FÁZE
SE KONTROLKY DISPLEJE
ST¤ÍDAJÍ A KAÎD¯CH PùT 5
SEKUND UKAZUJÍ
MAXIMÁLNÍ DÉLKU CYKLU.
V TÉTO FÁZI JE KONTROLKA
“REÎIM NASTAVENÍ
HMOTNOSTI ” ZAPNUTÁ,
COÎ ZNAôÍ, ÎE FUNKCE JE
AKTIVNÍ.
ZMùNA NASTAVENÍ PROGRAMU
PO SPU·TùNÍ (PAUSA)
Po spu‰tûní programu lze
zmûnit pouze ta nastavení a
funkce, které se volí pomocí
tlaãítek funkcí.
Stisknûte tlaãítko
„START/PAUSA“ pfiibliÏnû na 2
sekundy: bûhem pfiestávky v
pracím programu kontrolky
tlaãítek pro volbu
poÏadovan˘ch funkcí a
tlaãítek zb˘vajícího ãasu
blikají. Pokud si pfiejete aby
program pokraãoval, stisknûte
tlaãítko „START/PAUSA“ je‰tû
jednou.
Pokud si pfiejete vyjmout ãi
pfiidat prádlo bûhem praní, a
vyãkejte DVù minuty, dokud
bezpeãnostní zafiízení neuvolní
dvífika praãky.
Po vloÏení ãi vyjmutí prádla,
opûtovném uzavfiení dvífiek
praãky a stisknutí tlaãítka
START, bude praãka
pokraãovat v pracím cyklu od
stejného místa, ve kterém byl
cyklus pfieru‰en.
ZRU·ENÍ NASTAVENÉHO
PROGRAMU
Abyste zru‰ili program, dejte
ovladaã programÛ do
polohy OFF. Zvolte jin˘
program. Ovladaã programÛ
dejte zpût do polohy OFF.
M
PL
SK
TIPKA START
PRZYCISK START
TLAâIDLO ·TART
S pritiskom na tipko START
zaÏenete izbrani program.
Nale˝y go wcisnàç aby
uruchomiç, ustawiony
wczeÊniej za pomocà pokr´t∏a
programów, cykl prania.
Stlaãením tohto tlaãidla dôjde k
spusteniu programu
nastaveného na voliãi
programov.
OPOMBA:
NEKAJ SEKUND PO ZAGONU
STROJA PROGRAM PRVE ·TIRI
MINUTE POTEKA NA OBIâAJEN
NAâIN. MED TEM âASOM “ Kg
MODE ” (FUNKCIJA JE NA
VOLJO SAMO PRI PROGRAMIH
ZA BOMBAÎ IN SINTETIKO)
ZAZNA KOLIâINO PERILA V
BOBNU.
MED TO FAZO SE
ZAPOREDOMA OSVETLIJO
KONTROLNE LUâKE NA
PRIKAZOVALNIKU, IN SICER V
KROGU V SMERI VRTENJA
URINEGA KAZALCA – VSAKIH
PET SEKUND SE PRIKAÎE
NAJDALJ·I âAS DO KONCA
PROGRAMA. MED TEM âASOM
JE OSVETLJENA LUâKA “ Kg
MODE ” , KI OPOZARJA, DA JE
TA FUNKCIJA AKTIVNA.
Spreminjanje nastavitev po
zaãetku izvajanja izbranega
programa
Pritisnite na tipko
“START/PAUSE” (Start/pavza) in
pritiskajte nanjo pribiÏno 2
sekundi. Utripanje luãk tipk za
opcije in indikatorja ãasa do
konca programa opozarja, da
je stroj v naãinu pavze.
Opravite ustrezne nastavitve
in ponovno pritisnite na tipko
“START/PAUSE” (Start/pavza);
luãke prenehajo utripati.
âe Ïelite med pranjem dodati
kak‰en kos perila v stroj,
poãakajte 2 minuti,
da se sprosti varnostni zapah
vrat in da se vrata odklenejo.
Nato spet zaprite vrata stroja
in pritisnite na
tipko START/Pavza; stroj bo
nadaljeval s pranjem, kjer je bil
program prekinjen.
Preklic potekajoãega
programa
âe Ïelite preklicati program,
obrnite gumb za izbiranje
programov na poloÏaj “OFF”
(Izklopljeno).
Izberite drugi program.
Gumb za izbiranje programov
obrnite na poloÏaj “OFF”
(Izklopljeno).
W KILKA SEKUND PO
WCIÂNI¢CIU PRZYCISKU
START FUNKCJA “Kg MODE”
(AKTYWNA TYLKO PRZY
PROGRAMACH BAWE¸NA I
SYNTETYKI) ROZPOCZYNA
OBLICZANIE WIELKOÂCI
WSADU. FAZA TA TRWA
OKO¸O 4 MINUT,
KONTROLKI WYÂWIETLACZA
ZAPALAJÑ SIE NA PRZEMIAN
A CZAS POZOSTA¸Y DO
KO¡CA CYKLU
WYÂWIETLANY JEST CO 5
SEKUND.
W TEJ FAZIE KONTROLKA “Kg
MODE” POZOSTAJE
ZAPALONA INFORMUJÑC ˚E
FUNKCJA “Kg MODE” JEST
AKTYWNA.
Zmiana ustawieƒ po
uruchomieniu programu
(PAUZA)
Po uruchomieniu programu
mo˝na zmieniaç ustawienia i
opcje tylko przyciskami opcji.
Przytrzymaç przez 2 sekundy
wciÊni´ty przycisk
“START/PAUZA”.Migotanie
kontrolek przycisków opcji i
czasu pozosta∏ego do koƒca
wskazuje, ˝e pralka jest w
fazie pauzy. Teraz mo˝na
zmodyfikowaç ustawienia
programu, po czym nale˝y
wciÊnàç ponownie przycisk
“START/PAUZA” aby anulowaç
przerw´ w programie.
Je˝eli chcemy dodaç lub
wyjàç jakieÊ sztuki prania gdy
pralka ju˝ pracuje, i poczekaç
2 minuty a˝ zwolni si´ blokada
drzwiczek. Po wyj´ciu lub
do∏o˝eniu czegoÊ do prania
nale˝y zamknàç drzwiczki i
nacisnàç przycisk START.
Pralka rozpocznie pranie w
tym momencie cyklu, w który
zosta∏a zatrzymana.
SKASOWANIE USTAWIONEGO
PROGRAMU
Aby anulowaç program
nale˝y ustawiç pokr´t∏o
wyboru programów na
pozycj´ OFF a nast´pnie
wybraç inny program.
Nast´pnie ponownie ustawiç
pokr´t∏o wyboru programów
na pozycjii OFF.
Poznámka:
ZARIADENIE NIEKOªKO
SEKÚND PO STLAâENÍ
TLAâIDLA ·TART POMOCOU
REÎIMU NASTAVENIA
HMOTNOSTI (JE AKTÍVNY IBA
PRI PROGRAMOCH PRE
BAVLNU A SYNTETICKÉ
LÁTKY) POâAS PRV¯CH 4
MINÚT URâÍ MNOÎSTVO
VLOÎENEJ BIELIZNE. POâAS
TEJTO FÁZY SA KONTROLKY
DISPLEJA STRIEDAJÚ A
KAÎD¯CH 5 SEKÚND
UKAZUJÚ MAXIMÁLNU
DΩÎKU CYKLU.
V TEJTO FÁZE JE
KONTROLKA “REÎIM
NASTAVENIA HMOTNOSTI”
ZAPNUTÁ, âO ZNAMENÁ, ÎE
FUNKCIA JE AKTÍVNA.
Zmûna nastavení po spu‰tûní
programu (PAUSA)
Stlaãte tlaãidlo “START/PAUSA”
pribliÏne na 2 sekundy: poãas
prestávky v pracom programe
kontrolky tlaãidiel pre voºbu
poÏadovan˘ch funkcií a tlaãidiel
zostávajúceho ãasu blikajú. Ak si
Ïeláte, aby program pokraãoval,
stlaãte tlaãidlo “START/PAUSA”
e‰te raz.
Ak si prajete vybraÈ ãi pridaÈ
bielizeÀ poãas prania, vyãkajte
DVE minúty, pok˘m
bezpeãnostné zariadenie
neuvoºní dvierka práãky.
Po vloÏení ãi vybratí bielizne,
opätovnom uzatvorení dvierok
práãky a stlaãení tlaãidla ·TART,
bude práãka pokraãovaÈ v
pracom cykle od rovnakého
miesta, v ktorom bol cyklus
preru‰en˘.
ZRU·ENIE NASTAVENÉHO
PROGRAMU
Aby ste zru‰ili program, dajte
ovládaã programov do polohy
OFF.
Zvoºte in˘ program.
Ovládaã programov dajte späÈ
do polohy OFF.
39
El piloto se ilumina cuando la
puerta está correctamente
cerrada y la máquina está
conectada.
Una vez pulsada la tecla
START/PAUSA, al principio el
piloto parpadea para
después quedar
permanentemente
iluminado hasta que finaliza
el lavado.
En el caso de que la puerta
no esté correctamente
cerrada el piloto continuará
parpadeando.
Un dispositivo de seguridad
especial impide la apertura
inmediata de la puerta al
terminar el ciclo de lavado,
espere 2 minutos para que
se apague el piloto y
apague la lavadora
colocando el mando
selector de programas en la
posición "OFF".
N
KONTROLKA ZAMâENÁ
DVͤKA
Kontrolka svítí, pokud jsou
dvífika správnû zavfiená a
praãka je zapnutá.
Po stisknutí tlaãítka
START/PAUSA nejdfiíve
kontrolka bliká, po chvíli se
rozsvítí trvale a svítí aÏ do
konce praní.
Speciální bezpeãnostní
zafiízení zabraÀuje, aby se
dvífika mohla otevfiít okamÏitû
po konãení pracího cyklu.
Poãkejte 2 minuty, aÏ
kontrolka zhasne, pak
vypnûte praãku nastavením
voliãe programÛ do vypnuté
polohy OFF.
DISPLEJ „DIGIT“
1) TEMPERATURA DE LAVADO
En el momento de la
selección de un programa, la
temperatura de lavado
aconsejada se indicará
automáticamente al
encenderse el
correspondiente piloto.
Eligiendo una temperatura
diferente, mediante el botón
apropiado, se encenderá el
piloto correspondiente.
1) TEPLOTA PRANÍ
Pfii volbû programu se
automaticky zapne pfiíslu‰ná
kontrolka doporuãované
teploty.
Pfii volbû odli‰né teploty
pomocí pfiíslu‰ného tlaãítka
se rozsvítí její odpovídající
kontrolka.
2) VELOCIDAD DE
CENTRIFUGADO
Una vez seleccionado el
programa, en el display
aparecerá la máxima
velocidad de centrifugado
permitida para dicho
programa. Pulsando
repetidamente el botón de
centrifugado, la velocidad
disminuirá 100 vueltas/minuto
cada vez. La velocidad
mínima permitida es de 400
v/m, o bien es posible omitir el
centrifugado pulsando
repetidamente el botón de
selección de centrifugado.
40
2) OTÁâKY ODST¤EëOVÁNÍ
Po zvolení pracího programu
se na displeji objeví
maximální povolená rychlost
odstfieìování pro dan˘
program. KaÏd˘m dal‰ím
stisknutím tlaãítka
odstfieìování se rychlost sníÏí
o 100 g/m. Nejniωí povolená
rychlost je 400 ot/min.
Odstfieìování je moÏné zru‰it
opûtovn˘m stisknutím tlaãítka
na volbu odstfiedování.
Signalizaãní systém displeje
neustále informuje o ãinnosti
praãky:
O
3
{
4
{
DISPLAY DIGITAL
El sistema de aviso del display
permite estar
constantemente informado
del funcionamento del
aparato:
5
2
{
6
1
1
{
2
SK
KONTROLKA ZAMKNUTÉ
DVIERKA
Kontrolka pali si´ gdy
drzwiczki sà poprawnie
zamkni´te i pralka jest
w∏àczona.
Po w∏àczeniu przycisku
AVVIO/PAUZA na poczàtku
kontrolka miga, a potem
Êwieci Êwiat∏em sta∏ym, a˝
do koƒca cyklu prania.
Je˝eli drzwiczki nie sà
poprawnie zamkni´te
kontrolka stale miga.
Specjalny czujnik
bezpieczeƒstwa zapobiega
natychmiastowemu otwarciu
drzwiczek po zakoƒczeniu
cyklu prania.
Nale˝y poczekaç 2 minuty, a˝
kontrolka zgaÊnie, a
nast´pnie wy∏àczyç pralk´
poprzez przestawienie
pokr´t∏a programatora na
pozycj´ OFF.
Kontrolka svieti, ak sú dvierka
správne zatvorené a práãka je
zapnutá.
Po stlaãení tlaãidla
·TART/PAUZA najskôr
kontrolka bliká, po chvíli sa
rozsvieti trvale a svieti aÏ do
konca prania.
DIGITALNI PRIKAZOVALNIK
WYÂWIETLACZ “DIGIT”
DISPLEJ “DIGIT”
Sistem prikazovanja vas sproti
obve‰ãa o vseh parametrih
pranja:
System sygnalizacji
wyÊwietlacza stale informuje
nas o pracy pralki:
Signalizaãn˘ systém displeja
neustále informuje o ãinnosti
práãky:
1) TEMPERATURA PRANJA
Ko izberete katerega od
programov, vas stroj s
pomoãjo osvetljene luãke
opozori na priporoãeno
temperaturo pranja.
S pomoãjo tipke Temperatura
pranja lahko nastavite
drugaãno temperature; ta bo
prikazana na prikazovalniku.
1) TEMPERATURA PRANIA
Przy wyborze programu
kontrolka podpowiada
automatycznie zalecanà dla
niego temperatur´ prania.
Za pomocà przycisku mo˝na
ustawiç innà temperatur´, o
jej wartoÊci poinformuje
odpowiednia kontrolka.
1) TEPLOTA PRANIA
Pri voºbe programu sa
automaticky zapne príslu‰ná
kontrolka odporúãanej teploty.
Pri voºbe odli‰nej teploty
pomocou príslu‰ného tlaãidla sa
rozsvieti jej zodpovedajúca
kontrolka.
2) HITROST CENTRIFUGIRANJA
KO izberete program, se na
prikazovalniku prikaÏe najvi‰ja
dovoljena hitrost
centrifugiranja za izbrani
program. S pritiskom na tipko
za nastavljanje hitrosti
centrifugiranja lahko to hitrost
zniÏate; ob vsakem pritisku na
tipko se vrednost zmanj‰a za
100 vrt./min. NajniÏja moÏna
hitrost centrifugiranja je 400
vrt./min, ãe pa ‰e enkrat
pritisnete na tipko za
nastavljanje hitrosti
centrifugiranja, centrifugiranje
prekliãete.
2) OBROTY WIRÓWKI
Po wybraniu programu na
wyÊwietlaczu poka˝e si´
maksymalna ustawiona
pr´dkoÊç wirowania.
Ka˝de wciÊni´cie przycisku
wirówki zmniejsza pr´dkoÊç
wirowania o 100 obr/min.
Minimalna pr´dkoÊç
wirowania to 400 obr/min.
Ewentualnie mo˝na wy∏àczyç
wirowanie wciskàc
kilkakrotnie przycisk wirówki
2) OTÁâKY ODSTREëOVANIA
Po zvolení pracieho programu
sa na displeji objaví maximálna
povolená r˘chlosÈ
odstreìovania pre dan˘
program. KaÏd˘m ìal‰ím
stlaãením tlaãidla odstreìovania
sa r˘chlosÈ zníÏi o 100 g/m.
Najniωia povolená r˘chlosÈ je
400 ot/min. Odstreìovanie je
moÏné zru‰iÈ opätovn˘m
stlaãením tlaãidla na voºbu
odstreìovania.
Luãka se osvetli, ko pravilno
zaprete vrata in vklopite stroj.
Ko pritisnete na tipko START,
medtem ko so vrata zaprta,
luãka kratek ãas utripa, nato
pa ostane osvetljena.
âe vrata niso pravilno zaprta,
luãka ‰e naprej utripa.
Posebna varnostna naprava
prepreãuje takoj‰nje
odpiranje vrat po koncu
programa. Poãakajte 2 minuti
in ko luãka ugasne, lahko
odprete vrata. Ko je program
pranja zakljuãen, obrnite
stikalo programatorja na OFF.
V pfiípadû, Ïe dvífika nebyla
zavfiená správnû, kontrolka
bude nadále blikat.
PL
KONTROLKA BLOKADA
DRZWICZEK
LUâKA 'ZAKLENJENA VRATA'
{
PILOTO SEGURIDAD PUERTA
SL
CZ
{
ES
V prípade, Ïe dvierka neboli
zatvorené správne, kontrolka
bude naìalej blikaÈ.
·peciálne bezpeãnostné
zariadenie zabraÀuje, aby sa
dvierka mohla otvoriÈ okamÏite
po skonãení pracieho cyklu.
Poãkajte 2 minúty, aÏ kontrolka
zhasne, potom vypnite práãku
nastavením voliãa programov
do vypnutej polohy OFF.
41
CZ
3) LUZ INDICADORA DE INICIO
RETARDADO
Parpadea cuando se ha
seleccionado el programa de
inicio retardado
3) KONTROLKA „ODLOÎEN¯
START“
Tato kontrolka svítí tehdy, kdyÏ
je nastavené posunutí
spu‰tûní pracího programu.
4) DURACIÓN DEL CICLO
En el momento de la selección
de un programa, se indicará
automáticamente la duración
máxima del ciclo con plena
carga, que podrá variar según
las opciones que se
seleccionen.
Después de iniciarse el
programa, el display
mantendrá al usuario
constantemente informado
sobre el tiempo que resta para
el término del lavado.
4) DÉΩKA CYKLU
Pfii volbû programu se
automaticky urãí maximální
délka cyklu pfii plném
naplnûní, které se mÛÏe mûnit
podle zvolen˘ch moÏností.
5)Piloto “Kg MODE” (Activa
solamente en los programas
algodón y sintéticos)
Durante los primeros 4 minutos
de funcionamiento, el piloto
“Kg MODE” permanece
encendido mientras la
máquina calcula el tiempo
que falta para que termine el
ciclo, según la cantidad de
ropa introducida en el tambor.
5) Kontrolka “REÎIM nastavení
hmotnosti” (Tato funkce je
aktivní pouze u programÛ pro
bavlnu a syntetické látky)
Bûhem prvních 4 minut
provozu kontrolka “REÎIM
nastavení hmotnosti” zÛstává
zapnutá do té doby, dokud
praãka podle mnoÏství
vloÏeného prádla neurãí ãas
zb˘vající do konce cyklu.
6) TIEMPO DE LAVADO
En el momento de la selcción
de un programa,
automaticamente se indicará
el tiempo mínimo posible
mediante el encendido del
correspondiente indicador.
Seleccionando un tiemo
superior mediante la
correspondiente tecla se
iluminara el indicador.
6) DOBA PRANÍ
V momentu zvolení programu
se automaticky zobrazí
nejkrat‰í moÏná doba praní a
rozsvítí se pfiíslu‰ná kontrolka.
Pfii zvolení del‰í doby praní
pomocí pfiíslu‰ného tlaãítka se
také rozsvítí pfiíslu‰ná
kontrolka.
SL
3
4
{
ES
h m m
5
42
{
6
PL
SK
3) LUâKA ZA ZAMIK VKLOPA
âe je nastavljen ãasovni
zamik vklopa, luãka utripa.
3) KONTROLKA
OPÓèNIONEGO STARTU
Kontrolka miga kiedy jest
ustawiony opóêniony start.
3) KONTROLKA “POSUNUT¯
·TART”
Táto kontrolka svieti vtedy, keì
je nastavené posunutie
spustenia pracieho programu.
4) TRAJANJE PROGRAMA
Ko izberete katerega od
programov, se na
prikazovalniku samodejno
prikaÏe najdalj‰e moÏno
trajanje programa za najveãjo
dovoljeno koliãino perila. Ta
ãas se razlikuje glede na
izbrane opcije.
Ko stroj zaãne izvajati
program, se ãas do konca
programa na prikazovalniku
stalno prilagaja.
4) D¸UGOÂå CYKLU
Przy wyborze programu
zostaje automatycznie
wyÊwietlony maksymalny
czas prania z pe∏nym
wsadem. Czas ten mo˝e
ulec zmianie w zale˝noÊci
od opcji które zostanà
wybrane.
Po rozpocz´ciu cyklu pralka
informuje na bie˝àco o
czasie pozosta∏ym do koƒca
cyklu.
4) DΩÎKA CYKLU
Pri voºbe programu sa
automaticky urãí maximálna
dæÏka cyklu pri plnom naloÏení,
ktoré sa môÏe meniÈ podºa
zvolen˘ch moÏností.
5)) “Indikator Kg MODE ”
(Funkcija je na voljo samo pri
programih za bombaÏ in
sintetiko)
Indikator se osvetli, medtem
ko inteligentni senzor doloãa
teÏo perila.
Tekom prvih 4 minut je luãka
"Kg MODE ” osvetljena; med
tem ãasom stroj preraãunava
ãas do konca programa na
osnovi koliãine perila v stroju.
5) Kontrolka “Kg MODE”
(aktywna jedynie przy
programach Bawe∏na i
Syntetyki)
Podczas pierwszych 4 minut
kontrolka “Kg MODE”
pozostaje zapalona a pralka
oblicza czas pozostajàcy do
zakoƒczenia cyklu w
zale˝noÊci od wielkoÊci
wsadu.
5) Kontrolka “REÎIM nastavenia
hmotnosti” (Táto funkcia je
aktívna iba pri programoch pre
bavlnu a syntetické látky.)
Poãas prv˘ch 4 minút prevádzky
kontrolka “REÎIM nastavenia
hmotnosti” zostáva zapnutá
dovtedy, pokiaº práãka podºa
mnoÏstva vloÏenej bielizne
neurãí ãas zostávajúci do konca
cyklu.
6) TRAJANJE PRANJA
Ko izberete program, se osvetli
indikator za najkraj‰e moÏno
trajanje pranja.
âe Ïelite, lahko trajanje pranja
podalj‰ate s pritiskom na
posebno tipko; osvetli se
ustrezen indikator.
6) CZAS PRANIA
W momencie wyboru
programu minimalny czas
b´dzie wskazany za
pomocà odpowiedniej
kontrolki.
JeÊli wybierzemy wy˝szy czas
za pomocà odpowiedniego
przycisku, zaÊwieci si´
odpowiadajaca temu
kontrolka.
6) DOBA PRANIA
V momente zvolenia programu
sa automaticky zobrazí
najkrat‰ia moÏná doba prania a
rozsvieti sa príslu‰ná kontrolka.
Pri zvolení dlh‰ej doby prania
pomocou príslu‰ného tlaãidla sa
taktieÏ rozsvieti príslu‰ná
kontrolka.
43
ES
CAPITOLO 7
TABLA DE PROGRAMAS
PROGRAMA PARA:
Tejidos resistentes
LLEVE EL
PUNTERO DEL MANDO
SELECTOR DE
PROGRAMAS SOBRE:
Tejidos mixtos y sintéticos
*
1)
Tejidos muy delicados
CARGA
DETERGENTE
1
6
8
9
60°
Hasta:
90°
●
●
6
8
9
40°
Hasta:
60°
●
●
3
4
4,5
40°
Hasta:
60°
●
●
2,5 2,5
40°
Hasta:
40°
●
En todos los programas es posible regular la velocidad de centrifugado según el consejo del
fabricante de la prenda. Si la etiqueta no posee ninguna indicación se puede centrifugar a la
máxima velocidad prevista en el programa.
Aclarados
-
-
-
-
-
Centrifugado enérgetico
-
-
-
-
-
Sólo vaciado
-
-
-
-
-
Lavado a mano/Seda
1
30°
Hasta:
30°
●
●
Lana lavable en lavadora
1
2
2
40°
Hasta:
40°
●
●
Tejidos resistentes
3
3
3
60°
Hasta:
60°
●
●
44
2)
1,5 1,5
En caso de ropa con un alto grado de suciedad, se aconseja la reducción de la carga a
máximo 3/4 kg.
●
2
●
* La máxima capacidad de carga de colada seca, varía según el modelo seleccionado de
lavadora (ver tarjeta de datos del modelo).
** Programa de prueba según CENELEC EN 60456 en el que se ha seleccionado el Tiempo di
lavado máximo y temperatura a 60°C.
Programa aconsejado también para lavados a baja temperatura (inferiores a la maxima
indicada).
Sintéticos (Rayon, Acrilicos)
Tejidos resistentes
Tejidos mixtos y sintéticos
rápido 14’
●
Notas a considerar:
**
1)
Mixtos, Algodón, Sintéticos
TEMP.
°C
2
1)
Algodón, lino, cáñamo
con prelavado
Algodón, mixtos resistentes,
Colores
TEMP.
ACONSEJADA
°C
CARGA
MAX
kg
Pulsando la tecla de temperatura de lavado, es posible lavar a cualquier temperatura por
debajo de la temperatura máxima permitida.
1) Para los programas indicados es posible, mediante la tecla tiempo de lavado, regular la
duración e intensidad de lavado.
1
1,5 1,5
30°
Hasta:
30°
●
●
Tejidos resistentes
Tejidos mixtos y sintéticos
rápido 30’
2
2,5 2,5
30°
Hasta:
40°
●
●
Tejidos resistentes
Tejidos mixtos y sintéticos
rápido 44’
3
3,5 3,5
30°
Hasta:
40°
●
●
2) Seleccionando el programa rápido mediante el programador y presionando el botón
“TIEMPO DE LAVADO” es posible elegir uno de los 3 programas rápidos disponibles, de 14,
30 y 44 minutos de duración, respectivamente.
Cuando solo algunos tejidos presentan manchas que necesitan un tratamiento con productos
blanqueadores líquidos, se puede proceder a la limpieza preliminar en la lavadora. Para ello:
Introducir en el compartimento “2” del dispensador de detergentes el cajetín previsto sobre
la cual hay que introducir el producto blanqueador y accionar el programa “ACLARADOS” (
).
Acabado este tratamiento, llevar el programador a la posición “OFF”, añadiendo a las
prendas tratadas el resto de la colada y proceder al lavado normal con el programa deseado.
45
CZ
KAPITOLA 7
PROGRAM PRO
Tabulka pracích programå
VOLBA UKAZATELE
VOLIÖE
PROGRAMÅ NA:
Odolné tkaniny
Bavlna, len
s pfiedpírkou
1)
Bavlna, smësné odolné,
Barevné
1)
Smësné a syntetické tkaniny
Bavlna, smësné
a syntetické tkaniny
1)
*
6
**
8
9
60°
NÁSYPKA PRACÍCH
PROSTÜEDKÅ
2
Do:
90°
●
Pouhé vypu‰tûní vody
40°
Do:
60°
●
●
3
4
4,5
40°
Do:
60°
●
●
2,5 2,5
40°
Do:
40°
●
●
** Zku‰ební program podle normy EN 60456 evropské normalizaãní organizace
CENELEC se zvolenou funkcí pro maximální Dobu praní pfii teplotû 60°C.
Program vhodn˘ i na praní pfii nízk˘ch teplotách (niωích, jako je maximální uvedená
teplota).
●
Rychlost otáöení bubnu püi odstüeïování lze rovnëï sníïit na jakoukoliv hodnotu
doporuöenou na etiketë prádla nebo tkaniny. Pro jemné prádlo lze odstüed’ování
zcela vylouöit.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30°
Do:
30°
1,5 1,5
Vlna urãená k praní v praãce
1
2
2
40°
Odolné tkaniny
3
3
3
60°
Püi praní velmi zaäpinëného prádla doporuöujeme prát max. náplñ 3/4 kg.
Stisknutím tlaãítka „teplota praní“ je moÏné prát pfii jakékoliv teplotû, která je niωí
neÏ maximální povolená teplota.
1) U jednotliv˘ch programÛ je moÏné pomocí tlaãítka „doba praní“ regulovat trvání a
intenzitu praní.
●
●
Do:
40°
Do:
60°
●
●
●
●
1
1,5 1,5
30°
Do:
30°
●
●
Odolné tkaniny
Smësné a syntetické tkaniny
Rychloprogram 30’
2
2,5 2,5
30°
Do:
40°
●
●
Odolné tkaniny
Smësné a syntetické tkaniny
Rychloprogram 44’
3
3,5 3,5
30°
Do:
40°
●
●
46
* Maximální obsah náplnû suchého prádla se mûní podle modelu, kter˘ jste zakoupili (viz
‰títek se základními údaji).
9
1
2)
●
8
Ruãní praní/Hedvábí
Odolné tkaniny
Smësné a syntetické tkaniny
Rychloprogram 14’
●
Prosím, püeötëte si tyto poznámky:
Máchání
Intenzivní odstfiedûní
1
6
2
Velmi jemné tkaniny
DOPORUâENÁ
TEPLOTA
TEPLOTA
°C
MAXIMÁLNÍ
°C
MAX.
NÁPLÑ
kg
2) Volbou rychlého programu “14’-30’-44’” minut, voliãem programÛ a stisknutím tlaãítka „doba
praní“ je moÏné zvolit z 3 rychl˘ch programÛ o délce 14, 30 a 44 minut.
Pokud jsou na nûkter˘ch kusech prádla skvrny, které vyÏadují o‰etfiení tekut˘mi
bûlícími prostfiedky, mÛÏete provést pfiedbûÏné odstranûní skvrn v myãce.
VloÏte do oddílu "2" zásobníku pracího prostfiedku pfiíslu‰nou nádobku, do které vlijte
bûlicí prostfiedek a nastavte program "MÁCHÁNÍ" (
).
Jakmile je toto o‰etfiení ukonãeno, nastavte knoflík programÛ do polohy "OFF", pfiidejte
k vybûlenému prádlu zbytek prádla a proveìte normální cyklus praní s nejvhodnûj‰ím
programem.
47
SL
7. POGLAVJE
RAZPREDELNICA S PROGRAMI
Program za:
Odporne tkanine
GUMB ZA
IZBIRANJE
PROGRAMOV
NA:
1)
BombaÏ, platno
s predpranjem
BombaÏ, odporne tkanine iz
me‰anice vlaken,Barve
1)
Tkanine iz me‰anice vlaken in 1)
sintetike BombaÏ, tkanine iz
**
TEÎA
(NAJVEâ]
Kg.
*
PRIPOROâENA
TEMPERATURA
°C
9
60°
Do:
90°
●
●
6
8
9
40°
Do:
60°
●
●
3
-
-
Centrifugiranje z veliko hitrostjo
40°
Do:
60°
●
●
2,5 2,5
40°
Do:
40°
●
●
-
-
Svilo/Roãno pranje
1
Volna (za strojno pranje)
1
2
Odporne tkanine
3
3
Odporne tkanine
Tkanine iz me‰anice vlaken in sintetike
Hitri 30-min. program
Odporne tkanine
Tkanine iz me‰anice vlaken in sintetike
Hitri 44-min. program
48
-
2)
-
-
-
-
-
-
-
●
Prosimo, da upo‰tevate naslednje:
*) Najveãja dovoljena koliãina suhega perila (odvisno od modela - gl. tablico s podatki).
** Program je testiran skladno z doloãili CENELEC EN 60456 ob izbranem najdalj‰em moÏnem
trajanju pranja pri temperaturi 60°C.
Program je priporoãen tudi za pranje pri nizkih temperaturah (niÏjih od najvi‰je moÏne, ki je
prikazana).
Pri vseh programih lahko po potrebi zniÏate hitrost centrifugiranja pod najvi‰jo
predvideno za posamezni program, pri pranju zelo obãutljivih tkanin pa lahko
tudi prekliãete centrifugiranje. To storite s pomoãjo tipke za nastavljanje hitrosti centrifugiranja.
Tipka za nastavljanje temperature omogoãa pranje pri vseh temperaturah, niÏjih od najvi‰je
dovoljene temperature za izbrani program.
-
1) Pri prikazanih programih lahko prilagodite trajanje in intenzivnost pranja s pomoãjo tipke za
nastavljanje trajanja pranja.
-
-
30°
Do:
30°
●
●
2
40°
Do:
40°
●
●
3
60°
Do:
60°
●
●
1,5 1,5
●
âe je perilo zelo umazano, perite naenkrat le 3/4 kg perila.
4,5
4
Samo
izãrpavanje
Odporne tkanine
Tkanine iz me‰anice vlaken in sintetike
Hitri 14-min. program
1
8
2
Izpiranje
2
6
me‰anih vlaken, sintetika
Zelo obãutljive tkanine
PRALNA SREDSTVA V:
NAJVI‰JA
TEMPERATURA
°C
2) âe z gumbom za izbiranje programov izberete hitri program, lahko s pomoãjo tipke za doloãanje
trajanje pranja izbirate med 3 dolÏinami programa - 14’, 30’ in 44’.
1
1,5 1,5
30°
Do:
30°
●
●
2
2,5 2,5
30°
Do:
40°
●
●
3
3,5 3,5
30°
Do:
40°
●
●
âe so na posameznih kosih perila madeÏi, ki jih je treba odstraniti s pomoãjo tekoãega belila,
priporoãamo, da ta postopek opravite v stroju pred pranjem polnega stroja perila.
Odmerite tekoãe belilo v ustrezen predalãek, vstavljen v predelek 2 (predelek za detergent za
glavno pranje) in izberite posebni program Izpiranje
. Ko je ta program zakljuãen, obrnite
gumb za izbiranje programov v izklopljeni poloÏaj, dodajte preostalo perilo in nato izberite
ustrezen program pranja.
49
PL
ROZDZIAÄ 7
TABELA PROGRAMÓW
PROGRAM dla materia∏ów
POKR¢T¸O
PROGRAMATORA ZE
WSKAèNIKAMI
PROGRAMÓW
Materiaäy wytrzymaäe
baweäna, len
Z praniem wstëpnym
1)
baweäna, len mieszane
wytrzymaäe, kolory
1)
Materiaäy mieszane
i syntetyczne
1)
Szybkie
wirowanie
Tylko odprowadzanie wody
2
1
8
9
60°
Do:
90°
●
●
6
8
9
40°
Do:
60°
●
●
4,5
40°
Do:
60°
●
●
2,5 2,5
40°
Do:
40°
●
●
4
-
-
-
●
-
** Program kontrolny CENELEC EN 60456 z maksymalnym czasem prania w temperaturze 60°C.
Program zalecany tak˝e do prania w niskich temperaturach (ni˝szych od maksymalnej
wskazanej).
-
-
-
2) W programie szybkim “14’ - 30’ - 44’” mo˝na, za pomocà przycisku “CZAS PRANIA”, ustawiç
jeden z trzech czasów: 14’, 30’ lub 44’.
-
-
-
-
-
Wciskajàc przycisk Temperatury mo˝na zmniejszaç temperatur´ prania w stosunku do
maksymalnej ustawionej.
30°
Do:
30°
●
●
1,5 1,5
1
2
2
40°
Do:
40°
●
●
Materiaäy wytrzymaäe
3
3
3
60°
Do:
60°
●
●
Materiaäy wytrzymaäe
Materiaäy mieszane i syntetyczne
Cykl szybki 44’
Mo˝na równie˝ zmniejszyç szybkoÊç wirowania - zgodnie z sugestiami podanymi na wszywce
materia∏owej lub w przypadku bardzo delikatnych tkanin ca∏kowicie wy∏àczyç wirowanie.
-
We∏na przeznaczona
do prania w pralce
Materiaäy wytrzymaäe
Materiaäy mieszane i syntetyczne
Cykl szybki 30’
W przypadku bardzo zabrudzonej bielizny zaleca sië zaäadowanie do pralki maksymalnie 3/4 kg
bielizny.
-
1
2)
Uwagi:
1) Dla wskazanych programów mo˝na , za pomocà przycisku Czasu Prania, regulowaç d∏ugoÊç i
intensywnoÊç prania.
Jedwab-Pranie r´czne
Materiaäy wytrzymaäe
Materiaäy mieszane i syntetyczne
Cykl szybki 14’
●
* Maksymalna pojemnoÊç suchego za∏adunku jest ró˝na w zale˝noÊci od modelu pralki (patrz
tabliczka znamionowa).
-
P∏ukanie
ÉRODEK PIORÅCY
6
2
Bardzo delikatne materiaäy
TEMPERATURA
ZALECANA TEMPERATURA
°C
MAKSYMALNA
°C
*
3
baweäna, materiaäy
mieszane, syntetyczne
50
**
MAKS.
ÄADUNEK
kg
1
1,5 1,5
30°
Do:
30°
●
●
2
2,5 2,5
30°
Do:
40°
●
●
3
3,5 3,5
30°
Do:
40°
●
●
JeÊli tylko niektóre sztuki bielizny wymagajà usuni´cia plam Êrodkami wybielajàcymi mo˝na
wykonaç wst´pne odplamianie w pralce.
Nale˝y w∏o˝yç do przedzia∏u „2” w pojemniku na detergenty specjalny zbiorniczek, wlaç do
niego p∏yn wybielajàcy i ustawiç program „P¸UKANIA” (
). Po zakoƒczeniu tego programu
nale˝y ustawiç pokr´t∏o programatora na pozycji "OFF", dodaç pozosta∏e sztuki bielizn i
rozpoczàç normalne pranie na wybranym programie.
51
SK
KAPITOLA 7
PROGRAM PRE
Odolné tkaniny
Bavlna, ºan
S predpraním
Bavlna zmesové
odolné
Zmesové a syntetické tkaniny
Bavlna, zmesové a syntetické
tkaniny
TABUªKA PRACÍCH PROGRAMOV
VOªBA
UKAZOVATEªA
VOLIâA
PROGRAMOV
NA:
ODPORÚâANÁ
MAXIMÁLNA
TEPLOTA
MAX.
NÁPL≈
kg
°C
*
1)
1)
**
Veºmi jemné
tkaniny
Plákanie
Intenzívne odstredenie
Do:
60°
●
●
40°
Do:
60°
●
●
Do:
40°
●
●
**) Skú‰obn˘ program podºa normy EN 60456 Európskej normalizaãnej organizácie CENELEC
so zvolenou funkciou pre maximálnu Dobu prania pri teplote 60°C.
Program vhodn˘ aj na pranie pri nízkych teplotách (niωích, ako je maximálna uvedená
teplota).
●
R˘chlosÈ otáãania bubna pri odstreìovaní moÏno taktieÏ zníÏiÈ na akúkoºvek hodnotu
odporúãanú na etikete bielizne alebo tkaniny. Pre jemnú bielizeÀ moÏno odstreìovanie úplne
vylúãiÈ.
6
8
9
3
4
4,5
40°
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Hodváb/Ruãné Pranie
1
Vlna urãená na pranie v práãke
1
2
2
Odolné tkaniny
3
3
3
1,5 1,5
2)
1
1,5 1,5
Odolné tkaniny
Zmesové a syntetické tkaniny
R˘chloprogram 30‘
2
2,5 2,5
Odolné tkaniny
Zmesové a syntetické tkaniny
R˘chloprogram 44‘
3
3,5 3,5
-
●
PROSÍM, PREâÍTAJTE SI TIETO POZNÁMKY:
*) Maximálny obsah náplne suchej bielizne sa mení podºa modelu, ktor˘ ste zakúpili (viì. ‰títok
so základn˘mi údajmi).
Pri praní veºmi za‰pinenej bielizne odporúãame praÈ max. náplÀ 3/4 kg.
-
-
52
40°
60°
Jednoduché vypú‰Èanie vody
Odolné tkaniny
Zmesové a syntetické tkaniny
R˘chloprogram 14‘
●
9
2,5 2,5
1
●
8
2
2
Do:
90°
6
1)
TEPLOTA
°C
NÁSYPKA PRACÍCH
PROSTRIEDKOV
Stlaãením tlaãidla “teplota prania” je moÏné praÈ pri akejkoºvek teplote, ktorá je niωia ako
maximálna povolená teplota.
1) Pri jednotliv˘ch programoch je moÏné pomocou tlaãidla “doba prania” regulovaÈ trvanie a
intenzitu prania.
-
2) Voºbou r˘chleho programu “14’-30’-44’”, regulátorom programov a stlaãením tlaãidla “DOBA
PRANIA” je moÏné si vybraÈ z 3 r˘chlych programov s dæÏkou 14, 30 a 44 minút.
30°
Do:
30°
●
●
40°
Do:
40°
●
●
60°
Do:
60°
●
●
30°
Do:
30°
●
●
30°
Do:
40°
●
●
30°
Do:
40°
●
●
Ak sú na niektor˘ch kusoch bielizne ‰kvrny, ktoré vyÏadujú o‰etrenie tekut˘mi bieliacimi
prostriedkami,
môÏete vykonaÈ predbeÏné odstránenie ‰kv⁄n v um˘vaãke.
VloÏte do oddielu „2“ zásobníka pracieho prostriedku príslu‰nú nádobku, do ktorej vlejte
bieliaci prostriedok a nastavte program „PLÁKANIE“ (
).
Hneì ako je toto o‰etrenie ukonãené, nastavte gombík programov do polohy „OFF“, pridajte k
vybielenej bielizni zvy‰ok bielizne a vykonajte normálny cyklus prania s najvhodnej‰ím
programom.
53
ES
54
SL
CZ
PL
SK
CAPÍTULO 8
KAPITOLA 8
8. POGLAVJE
ROZDZIAÄ 8
KAPITOLA 8
SELECCIÓN DE
PROGRAMAS
VOLBA PROGRAMÅ
IZBIRANJE
PROGRAMOV
WYBÓR
PROGRAMU
VOªBAPROGRAMOV
Para tratar los diferentes tipos de
tejidos y los diferentes grados de
suciedad, la lavadora dispone de
una selección de diversos
programas para los diferentes
tipos de tejidos, temperatura y
duración (véase la tabla de
programas de lavado).
Pro råzné typy tkaniny s råznÿm
stupnëm zaäpinëní má praöka 4
okruhy programå rozdëlenÿch
podle druhu praní, teploty a
doby praní (viz tabulka
programå).
Pralni stroj ima 4 skupine
programov, ki omogoãajo pranje
razliãno umazanega perila, kot
seveda tudi pranje razliãnih vrst
tkanin. Programi pranja se med
seboj razlikujejo po naãinu
pranja, temperaturah in po
trajanju (gl. razpredelnico
programov pranja).
Pralka posiada 4 róãne grupy
programów stosowane w
zaleãnoéci od rodzaju materiaäu i
jego stopnia zabrudzenia.
Programy te róãniå sië rodzajem
prania, temperaturå i däugoéciå
cyklu prania (patrz tabela
programów prania).
Pre rôzne typy tkaniny s rôznym
stupÀom za‰pinenia má práãka 4
okruhy programov rozdelené podºa
druhu prania, teploty a ãasu trvania
prania (viì tabuºka programov).
1. TEJIDOS RESISTENTES
Los programas se realizan
permitiendo el máximo grado de
lavado y los aclarados,
intercalados con fases de
centrifugado, asegurando un
lavado perfecto.
El centrifugado final a la máxima
velocidad garantiza un escurrido
óptimo.
1. ODOLNÉ TKANINY
Tyto programy byly navrïeny tak,
aby se dosáhlo nejlepäích
vÿsledkå praní a máchání. Krátké
odstüed’ování zaüazené po
kaïdém máchání zajiät’uje
dokonalé vymáchání prádla.
Závëreöné odstüed’ování
zajiät’uje vyääí úöinnost püi
odstrañování vody z prádla.
1. OBSTOJNE TKANINE
Stroj pere in izpira perilo na teh
programih z intenzivno moãjo. Po
vsakem vmesnem izpiranju stroj
perilo tudi oÏame, kar zagotavlja
popolno izpiranje. Konãno
centrifugiranje perilo
temeljito oÏame.
1 MATERIAÄY WYTRZYMAÄE
Programy zostaäy opracowane w
celu maksymalnego rozwiniëcia
fazy prania i päukania,
przerywanych fazami wirowania,
co zapewnia doskonaäe efekty.
Koñcowe wirowanie zapewnia
skuteczne usuniëcie wody.
1. ODOLNÉTKANINY
Tieto programy boli navrhnuté tak,
aby sa dosiahli najlep‰ie
v˘sledky prania a plákania. Krátke
odstreìovanie zaradené
po kaÏdom plákaní zaisÈuje dokonalé
vyplákanie bielizne.
Závereãné odstreìovanie zaisÈuje
vy‰‰iu úãinnosÈ pri
odstraÀovaní vody z bielizne.
2. TEJIDOS MIXTOS Y SINTÉTICOS
2. SMËSNÉ A SYNTETICKÉ TKANINY
El lavado y el aclarado se
optimizan con los ritmos de
rotación del tambor y los niveles
de agua.
El centrifugado en modo
delicado, asegura una reducción
en la formación de pliegues
sobre los tejidos.
U hlavního praní je dosahováno
nejlepäích vÿsledkå díky
promënlivÿm rytmickÿm otáökám
pracího bubnu a vÿäce hladiny
napouätëné vody. Jemné
odstüed’ování zamezí
nadmërnému pomaökání
prádla.
2. TKANINE IZ ME·ANIH IN
SINTETIâNIH VLAKEN
Ritem vrtenja bobna in nivo vode
zagotavljata najbolj‰e rezultate
pranja in izpiranja.
NeÏno oÏemanje prepreãi, da bi
se perilo preveã zmeãkalo.
2 MATERIAÄY Z WTÓKIEN
MIESZANYCH I SYNTETYCZNYCH
Doskonaäe efekty prania
zapewnia zoptymalizowany rytm
obrotów bëbna oraz päukanie w
duãej iloéci wody.Delikatne
odwirowanie zmniejsza ryzyko
pogniecenia pranych tkanin.
2 ZMESOVÉ A SYNTETICKÉ
TKANINY
Pri hlavnom praní sú dosahované
najlep‰ie v˘sledky vìaka
premenliv˘m rytmick˘m otáãkam
pracieho bubna a v˘‰ke hladiny
napustenej vody. Jemné
odstreìovanie zamedzí nadmernému
pokrãeniu bielizne.
3. TEJIDOS DELICADOS
Es un nuevo concepto de lavado
dado que alterna momentos de
lavado con momentos de pausa,
especialmente recomendado
para el lavado de tejidos muy
delicados. Los aclarados se
realizan con un elevado nivel de
agua para garantizar las mejores
prestaciones.
3. VELMI JEMNÉ TKANINY
Jedná se o zcela nov˘ kompletní
program praní, s cyklem, kter˘ sám
reguluje aktivnost a pausu
programu, uzpÛsoben pfiedev‰ím
pro praní velmi jemn˘ch tkanin.
Praní a máchání budou provedeny
s velk˘m mnoÏstvím vody k dosaÏení
nejlep‰ích v˘sledkÛ.
3. ZELO OBâUTLJIVE TKANINE
To je nov program, ki perilo
izmeniãno pere in namaka, in je
predvsem namenjen pranju zelo
obãutljivih tkanin.
Pranje in izpiranje poteka v veãji
koliãini vode, kar zagotavlja
najbolj‰e rezultate.
3 MATERIAÄY WYJÅTKOWO
DELIKATNE
Jest to nowe podejÊcie do prania,
które sk∏ada si´ z naprzemiennych
okresów prania i pauz, szczególnie
odpowiednich do prania bardzo
delikatnych tkanin.
Pranie i p∏ukanie odbywa si´ w
du˝ej iloÊci wody, co zapewnia
najlepsze wyniki.
3 . ·PECIÁLNE JEMNÉ TKANINY
Toto je nov˘ prací cyklus, ktor˘
strieda pranie a namáãanie a
odporúãa sa hlavne pre jemné
tkaniny.
Prací cyklus a pláchanie sú
vykonávané s veºk˘m mnoÏstvom
vody pre zaistenie najlep‰ích
v˘sledkov.
4. PROGRAMAS ESPECIALES
4. SPECIÁLNÍ PROGRAMY
4. Posebni programi
4. Programy specjalne
4 . ·peciálne programy
PROGRAMA ESPECIAL
“ACLARADOS”
Este programa efectúa 3
aclarados de la lavadora con
centrifugado intermedio
(eventualmente reducible o
anulable mediante la tecla).
Es utilizable para aclarar
cualquier tipo de tejidos, por
ejemplo después de un lavado
efectuado a mano.
SPECIÁLNÍ PROGRAM
“MÁCHÁNÍ”
Tento program provádí 3
máchání prádla s prÛbûÏn˘m
odstfieìováním (které lze
pfiípadnû sníÏit nebo zru‰it
pomocí pfiíslu‰ného tlaãítka).
PouÏívá se pro máchání v‰ech
typÛ tkanin, napfi. i po praní v
ruce.
IZPIRANJE
·PECIÁLNY PROGRAM
„PLÁKANIE“
Tento program vykonáva 3 plákania
bielizne s priebeÏn˘m odstreìovaním
(ktoré je moÏné prípadne zníÏiÈ alebo
zru‰iÈ pomocou príslu‰ného tlaãidla).
PouÏíva sa na plákanie v‰etk˘ch
typov tkanín, napr. aj na pranie v
rukách.
Este programa puede ser
utilizado como ciclo
BLANQUEADOR (ver tabla de
programas).
Tento program lze také pouÏít
jako cyklus pro BùLENÍ (viz
tabulka programÛ).
PROGRAM SPECJALNY
„P¸UKANIA”
Program ten wykonuje 3 p∏ukania
bielizny z poÊrednimi
odwirowaniami (które mo˝na
zredukowaç lub anulowaç
specjalnym przyciskiem).
Mo˝na w ten sposób p∏ukaç
wszelkie typy tkanin , tak˝e odzie˝
wypranà uprzednio r´cznie.
Program ten mo˝e te˝ byç
u˝ywany do ODPLAMIANIA. (patrz
tabela programów.)
Ta program opravi tri izpiranja z
vmesnim centrifugiranjem (hitrost
lahko prilagodite s pomoãjo
ustrezne tipke). Ta program je
namenjen izpiranju razliãnega
perila po pranju na roke.
Primeren je tudi za
odstranjevanje madeÏev s perila
s pomoãjo belila, kot je bilo to Ïe
opisano.
Tento program je moÏné tieÏ pouÏiÈ
ako cyklus pre BIELENIE (viì.
tabuºka programov).
55
ES
SL
CZ
PL
SK
PROGRAMA ESPECIAL
“CENTRIFUGADO FUERTE”
SPECIÁLNÍ PROGRAM
“INTENZIVNÍ ODST¤EDùNÍ”
HITRO CENTRIFUGIRANJE
PROGRAM SPECJALNY
„SZYBKIE WIROWANIE”
Este programa efectua un
centrifugado a la máxima
velocidad (eventualemtne
reducible mediante la tecla).
Tento program provádí
odstfieìování pfii maximální
rychlosti (kterou lze
pfiípadnû sníÏit nebo zru‰it
pomocí pfiíslu‰ného tlaãítka).
Ta program je namenjen
intenzivnemu centrifugiranju
perila (hitrost lahko
prilagodite s pomoãjo
ustrezne tipke).
Program ten wykonuje
wirowanie o maksymalnej
pr´dkoÊci. (Obroty mogà
byç redukowane
specjalnym przyciskiem).
SÓLO VACIADO
Este programa le permite
realizar el vaciado del agua.
POUZE VYPOU·TùNÍ
Program vypou‰tûní
provede vypu‰tûní vody.
IZâRPAVANJE VODE
Program je namenjen
izãrpavanju vode iz bobna.
TYLKO WYPUSZCZENIE WODY
Program ten przeznaczony
jest tylko do wypuszczenia
wody.
IBA VYPÚ·ËANIE
Program vypú‰Èania vykoná
vypustenie vody.
TECNOLOGÍA PULSE WASH
SYSTEM (INVERTER)
Gracias al motor trifase de
nueva generación
controlado por un sofisticado
“cerebro” electrónico, se ha
logrado desarrollar un nuevo
modo de lavar que simula el
movimiento de las manos
dentro del cesto. Por primera
vez, el cesto no realiza
rotaciones completas si no
pequeñas porciones con
intervalos de pausa. Mas
precisamente realiza tres
dulces movimientos de un
lado y tres del otro lado. Este
tipo de lavado garantiza una
delicadeza similar al del
lavado a mano y por tanto
se aplica sólo a los
programas evidenciados con
la presencia del simbolo
.
TECHNOLOGIE PULSE WASH
SYSTEM
Díky tfiífazovému motoru
nové generace, kter˘ je
kontrolován dÛmysln˘m
elektronick˘m ”mozkem”, se
povedlo vytvofiit nov˘
zpÛsob praní,
napodobÀující uvnitfi bubnu
praãky pohyb rukou. Je to
poprvé, co buben nedûlá
úplné obrátky, ale otáãí se v
úsecích, mezi kter˘mi jsou
pfiestávky. Pfiesnûji, dûlá tfii
jemné pohyby na jedné
stranû a tfii na strané druhé.
Tento zpÛsob praní zaruãuje
starostlivost a jemnost
srovnatelnou s ruãním
praním a proto je aplikován
v niÏe uveden˘ch
programech tak, jak to
znázorÀuje uveden˘
symbol
.
IMPULZNI SISTEM PRANJA
Technologia PULS WASH
SYSTEM
Dzi´ki trójfazowemu silnikowi
nowej generacji
sterowanemu przez
wyrafonowany “umys∏”
elektroniczny uda∏o si´
stworzyç nowy sposób
prania, który stymuluje ruch
ràk wewnàtrz b´bna.
Po raz pierwszy b´ben nie
wykonuje pe∏nych obrotów
ale obroty czàstkowe po
których nast´puje pauza.
Dok∏adniej mówiàc
wykonuje 3 ∏agodne ruchy
w jednà stron´ i 3 w drugà
stron´
.
TECHNOLÓGIA PULSE WASH
SYSTEM
Vìaka trojfázovému motoru
novej generácie, ktor˘ je
kontrolovan˘ dômyseln˘m
elektronick˘m ”mozgom”, sa
podarilo vytvoriÈ nov˘ spôsob
prania, ktor˘ vo vnútri bubna
práãky napodobÀuje pohyb rúk.
Je to po prv˘krát, ão bubon
nerobí úplné otáãky, ale otáãa
sa po jednotliv˘ch úsekoch,
medzi ktor˘mi sú prestávky.
Presnej‰ie, robí tri jemné
pohyby na jednej strane a tri na
druhej strane. Tento spôsob
prania zaruãuje starostlivosÈ a
jemnosÈ, ktoré sa vyrovnajú len
ruãnému praniu a preto je
aplikovan˘ v niωie uveden˘ch
programoch tak, ako to
znázorÀuje uveden˘ symbol
.
5
2
4
1
3
6
5
2
4
1
3
6
Nova generacija 3-faznih
motorjev, ki jih krmili napredni
elektronski system, nam je
omogoãila razvoj novega
naãina pranja, ki v notranjosti
bobna simulira roãno pranje.
Zdaj prviã se kad ne zavrti do
konca naokoli, ampak se
premika impulzno, z vmesnimi
premori.
âe smo bolj natanãni, kad se
neÏno vrti v smeri urinega
kazalca, se ustavi, nato pa se
trikrat zavrti v nasprotno smer.
Ta naãin pranja zagotavlja
neÏno in skrbno ravnanje z
va‰imi oblaãili, ki je primerljivo
z roãnim pranjem. Ta naãin
pranja je uporabljen pri spodaj
navedenih programih, ki so
oznaãeni s simbolom
.
5
2
4
1
3
6
5
2
4
1
3
6
5
2
4
1
5
2
·PECIÁLNY PROGRAM
„VEªMI R¯CHLE
ODSTREDENIE“
Tento program vykonáva
odstreìovanie pri maximálnej
r˘chlosti.
(ktoré je moÏné prípadne zníÏiÈ
alebo zru‰iÈ pomocou
príslu‰ného tlaãidla).
3
6
4
1
3
6
PROGRAMA ESPECIAL SEDA
La lavadora presenta
también un ciclo de lavado
delicado completo para los
tejidos de lavar
exclusivamente a mano o
para los tejidos de seda
lavables en lavadora.
El programa alcanza una
temperatura máxima de 30º
y termina con 3 aclarados sin
centrifugado final.
56
SPECIÁLNÍ PROGRAM PRO
HEDVÁBÍ
Praãka disponuje
kompletním jemn˘m pracím
cyklem pro prádlo urãené
v˘hradné k ruãnímu praní
nebo pro hedvábní prádlo,
které je vhodné pro praní v
praãce.
Program dosahuje
maximální teplotu 30 °C a
konãí 3 procesy máchání
bez koneãného odstfiedûní.
5
2
4
1
3
6
POSEBEN PROGRAM ZA
SVILO
Pralni stroj je opremljen tudi s
programom za neÏno pranje
svile in 'roãno' pranje.
Namenjen je pranju perila, ki
ga je obiãajno treba prati
na roke, in perilu iz svile.
Pranje poteka pri
temperaturi najveã 30°,
zakljuãi pa se z 3 izpiranji
brez centrifugiranja.
SPECJALNY PROGRAM
JEDWAB
Pralka wyposa˝ona jest w
delikatny kompletny cykl
prania przeznaczony dla
tkanin do prania r´cznego i
dla tkanin jedwabnych
dopuszczonych do prania w
pralce.
Cykl ten wykonywany jest w
temperaturze do 30°C z 3
p∏ukaniami, bez
koƒcowego wirowania.
·PECIÁLNY PROGRAM PRE
HODVÁB
Práãka disponuje aj
kompletn˘m jemn˘m pracím
cyklom pre odevy urãené
v˘luãne na ruãné pranie alebo
pre hodvábne tkaniny, ktoré sú
vhodné na pranie v práãke.
Program dosahuje maximálnu
teplotu 30 °C a uzatvára sa 3
plákaniami bez koneãného
odstreìovania.
57
ES
CZ
SL
PL
SK
PROGRAMA LANA
PROGRAM PRO VLNU
PROGRAM ZA VOLNO
"WOOLMARK"
PROGRAM WE¸NA
PROGRAM PRE VLNU
Gracias a un especial ciclo,
certificado WOOLMARK, los
tejidos se lavan en
profundidad con el máximo
respecto para su integridad.
El ciclo alterna momentos
de trabajo y de pausa con
una temperatura máxima
de 40ºC y se finaliza con 3
aclarados y un centrifugado
delicato.
Díky speciálnímu
certifikovanému cyklu
WOOLMARK se prádlo
vyãistí do hloubky, pfiiãemÏ
je maximálnû zachována
jejich celistvost.
Bûhem pracího cyklu se
stfiídají intervaly, ve kter˘ch
program pracuje a intervaly
jeho pfiestávky, pfiiãemÏ
maximální teplota je 40 °C.
Uzavírají jej 3 máchání a
‰etrné odstfieìování.
To je program, ki ga je
potrdil WOOLMARK, in ki
omogoãa temeljito pranje
perila, ne da bi ga
po‰kodoval.
Tekom programa se
izmenjujejo faze aktivnosti in
premorov pri temperaturi do
40°C, zakljuãi pa se s 3
izpiranji in kratkotrajnim
oÏemanjem.
Dzi´ki specjalnemu cyklowi
WOOLMARK tkaniny z
czystej we∏ny sà prane
dog∏´bnie
a jednoczeÊnie w∏ókna
we∏niane sà dobrze
chronione.
W cyklu tym nast´pujà po
sobie na przemian cykle
prania i cykle pauzy, przy
temperaturze maksymalnej
40oC. Cykl koƒczà 3
p∏ukania i delikatne
odwirowanie.
Vìaka ‰peciálnemu
certifikovanému cyklu
WOOLMARK sa odevy
vyãistia do hæbky, priãom je
maximálne zachovaná ich
celistvosÈ.
Poãas pracieho cyklu sa
striedajú intervaly, v ktor˘ch
program pracuje a intervaly
jeho prestávky, priãom
maximálna teplota je 40 °C.
Uzatvárajú ho 3 plákania a
‰etrné odstreìovanie.
LAVADO CLASE “A” 59
Este programa ha sido
estudiado para obtener la
máxima calidad de lavado,
con la gran ventaja de una
notable reducción del
tiempo de lavado.
El ciclo de lavado puede
lavar a una temperatura de
60ºC con una carga máxima
de 3 kg y concluye con 2
aclarados y un centrifugado
a alta velocidad.
PRANÍ – T¤ÍDA “A” 59’
Tento program byl navrÏen
tak, aby poskytl maximální
kvalitu praní s velkou
v˘hodou, která spoãívá ve
v˘razném zkrácení doby
praní.
Prací cyklus pere pfii teplotû
60 °C s maximální náplní 3
kg; konãící 2 procesy
máchání a odstfieìování pfii
vysoké rychlosti.
“A” WASH 59 '
To je poseben program, ki
omogoãa zelo kakovostno
pranje skladno z razredom
"A" v bistveno kraj‰em ãasu.
Program je namenjen pranju
manj‰e koliãine perila (do 3
kg) pri temperaturi 60°C,
vkljuãuje pa 2 izpiranji in
centrifugiranje pri najvi‰ji
hitrosti.
PRANIE KLASA “A” 59’
Program ten zapewnia
najwy˝szà skutecznoÊç
prania a jednoczeÊnie ma
wielkà zalet´: znaczne
zredukowanie czasu
prania..Cykl ten odbywa si´
w temperaturze 60°C, z 2
p∏ukaniami i jednym
wirowaniem o du˝ej
predkoÊci, przy za∏adunku
do 3 kg.
PRANIE - TRIEDA “A” 59’
Tento program bol navrhnut˘
tak, aby poskytol maximálnu
kvalitu prania s veºkou
v˘hodou, ktorá spoãíva vo
v˘raznom skrátení dæÏky
prania.
Prací cyklus perie pri teplote
60 °C s maximálnou náplÀou 3
kg; uzatvárajú ho 2 plákania a
odstreìovanie pri vysokej
r˘chlosti.
PROGRAMA RÁPIDO
Seleccionando el programa
rápido mediante el
programador y presionando
el botón “TIEMPO DE
LAVADO” es posible elegir
uno de los 3 programas
rápidos disponibles, de 14,
30 y 44 minutos de duración,
respectivamente.
Para las indicaciones
relativas a cada programa
rápido, consultar el cuadro
de mandos.
Cuando seleccione el
programa rápido, utilice sólo
el 20% de la cantidad de
detergente indicada en el
envoltorio.
RYCHLY PROGRAM
Volbou rychlého programu
“14’-30’-44’”, voliãem
programÛ a stisknutím
tlaãítka“DOBA PRANÍ ” je
moÏné zvolit z 3 rychl˘ch
programÛ o délce 14, 30 a
44 minut.
Pro pokyn k rychl˘m
programÛm viz tabulku
programÛ.
U volby rychlého programu
pouÏijte pouze 20 % z
doporuãeného mnoÏství
ãistícího prostfiedku
uvedeného na jeho obalu.
HITRI PROGRAM
âe z gumbom za izbiranje
programov izberete hitri
program, lahko s pomoãjo
tipke za doloãanje trajanje
pranja izbirate med 3
dolÏinami programa - 14’,
30’ in 44’.
Veã podatkov o teh
programih boste na‰li v
razpredelnici programov.
âe izberete hitri program,
priporoãamo, da odmerite
le 20% od obiãajno
priporoãene koliãine
detergenta.
PROGRAM SZYBKI
W programie szybkim “14’30’-44’” mo˝na, za pomocà
przycisku “CZAS PRANIA”,
ustawiç jeden z trzech
czasów: 14’, 30’ lub 44’.
W tabeli programów
zamieszczone sà wskazania
dla ka˝dego z prohgramów
szybkich.
W programach szybkich
nale˝y stosowaç znacznie
mniej detergentów, tylko
oko∏o 20% iloÊci podanych
na opakowaniu.
R¯CHLY PROGRAM
Voºbou r˘chleho programu
“14’-30’-44’”, regulátorom
programov a stlaãením tlaãidla
“DOBA PRANIA” je moÏné si
vybraÈ z 3 r˘chlych programov
s dæÏkou 14, 30 a 44 minút.
Pre pokyny k r˘chlym
programom si pozrite tabuºku
programov.
Pri voºbe r˘chleho programu
pouÏite iba 20 % z
odporúãaného mnoÏstva
ãistiaceho prostriedku
uvedeného na jeho obale.
58
5
2
4
1
3
6
59
ES
SL
CZ
PL
SK
CAPÍTULO 9
KAPITOLA 9
9. POGLAVJE
ROZDZIAÄ 9
CUBETA DEL
DETERGENTE
ZÁSOBNÍK PRACÍCH
PROSTÜEDKÅ
PREDALâEK ZA
PRALNA SREDSTVA
SZUFLADA NA
PROSZEK
Predalãek za pralna sredstva
je razdeljen na tri predelke:
Szuflada na proszek jest
podzielona na 3 przegródki:
- Przegródka “1” jest
przeznaczona na érodek
do prania wstëpnego.
- Przegródka “ “ jest
przeznaczona na
specjalne dodatki do
prania; érodki
zmiëkczajåce wodë,
zapachowe, krochmal,
wybielacze.
- Przegródka “2” jest
przeznaczona na proszek
do prania zasadniczego.
La cubeta del detergente
está dividida en 3
compartimentos:
- El compartimento
señalado como “1” sirve
para el detergente
destinado al prelavado.
- El compartimento
señalado como “ ”,
sirve para aditivos
especiales, suavizantes,
perfumantes, almidones,
azuletes, etc.
- El compartimento
señalado como “2” sirve
para el detergente
destinado al lavado.
✿
Para el detergente liquido usar
el recipiente que se adjunta
(colocándolo) según figura.
Este cajetín debe ser insertado
en el compartimento “2” del
dispensador de detergentes,
también cuando se desea
utilizar el programa
“ACLARADOS” como ciclo
“BLANQUEADOR”.
ATENCIÓN:
RECUERDE QUE
ALGUNOS DETERGENTES
SON DIFÍCILES DE
ARRASTRAR, EN ESTE
CASO, LE
ACONSEJAMOS UTILIZAR
EL CONTENEDOR
APROPIADO PARA
PONERLO
DIRECTAMENTE EN EL
TAMBOR.
ATENCIÓN: EN EL
COMPARTIMENTO
SEÑALADO COMO
“✿” INTRODUCIR
SÓLO PRODUCTOS
LÍQUIDOS. LA
LAVADORA HA SIDO
PREPARADA PARA LA
UTILIZACIÓN
AUTOMÁTICA DE LOS
ADITIVOS DURANTE EL
ÚLTIMO ACLARADO
EN TODOS LOS
CICLOS DE LAVADO
60
Zásobník na prací prostfiedky
je rozdûlen do 3 ãástí:
– Öást je oznaãen “1” a
slouÏí pro prací
prostfiedky urãené pro
pfiedpírku.
– Öást je oznaãena “ ”,
slouÏí pro speciální
pfiísady, zmûkãovadla,
rÛzná parfémovaná
máchadla, atd......
– Öást je oznaãena “2” a
slouÏí pro prací
prostfiedky hlavního
praní.
K praöce je dodávána
speciální vloïka do komory
pro hlavní praní, která je
uröena pro pouïíváni
tekutÿch pracích
prostüedkå.
✿
Tuto nádobku musíte vloÏit
do oddílu "2" zásobníku
pracího prostfiedku v
pfiípadû, Ïe chcete pouÏít
program "MÁCHÁNÍ" nebo
cyklus BùLENÍ.
DÅLEÏITÉ:
PAMATUJTE, ÏE NËKTERÉ
PRACÍ PRÁÄKY SE
ÄPATNË ODSTRAÑUJÍ
(ROZPOUÄTËJÍ).
V TAKOVÉM PÜÍPADË
DOPORUÖUJEME
POUÏITÍ SPECIÁLNÍCH
NÁDOBEK A JEJICH
VLOÏENÍ DO PRACÍHO
BUBNU.
DÅLEÏITÉ:
ÖÁST JE OZNAÖENA
“✿” MÅÏETE PLNIT
POUZE TEKUTŸMI
PROSTÜEDKY.
PRAÖKA JE
PÜEDUR ÖENA K
AUTOMATICKÉMU
OD ÖERPÁVÁNÍ PÜÍSAD
BËHEM POSLEDNÍHO
MÁCHÁNÍ VE VÄECH
CYKLECH PRANÍ.
- prvi, "1", je namenjen
detergentu za
predpranje;
- v predelek, oznaãen s
✿
simbolom
, odmerite
posebne dodatke mehãalec, ‰krob, di‰ave
ipd.
- predelek, oznaãen s
‰tevilko "2", je namenjen
detergentu za glavno
pranje;
âe uporabljate tekoãi
detergent, vstavite priloÏeno
posodico za uporabo
tekoãega detergenta v
predelek "2". To zagotavlja,
da se bo detergent odmeril v
boben v pravem trenutku.
To posodico vstavite tudi v
primeru, da Ïelite s pomoãjo
programa 'Izpiranje' s
pomoãjo belila odstraniti
madeÏe s perila.
OPOMBA!
âE UPORABLJATE
DETERGENTE, KI SE
TEÎKO DOZIRAJO V
BOBEN, PRIPOROâAMO,
DA UPORABITE POSEBNO
POSODICO, V
KATERO ODMERITE
DETERGENT IN JO
POLOÎITE V BOBEN
DIREKTNO MED PERILO.
OPOMBA!
V PREDELEK, OZNAâEN S
SIMBOLOM ✿,
ODMERITE SAMO TEKOâE
DODATKE! Stroj
bo pri vseh programih te
dodatke v
pravem trenutku, ob
zadnjem izpiranju,
samodejno doziral v stroj.
KAPITOLA 9
✿
Uãywajåc érodków päynnych
moãna skorzystaç ze
specjalnego pojemniczka
doäåczonego do pralki, który
moãna wäoãyç do szuflady
(patrz rysunek).
Ten zbiorniczek nale˝y w∏o˝yç
do przedzia∏u „2” pojemnika
na detergenty tak˝e wtedy
gdy chce si´ u˝yç programu
„P¸UKANIA” jako cyklu
ODPLAMIANIA.
UWAGA:
PAMIËTAJ, ÃE NIEKTÓR
RE
ÉRODKI PIORÅCE SÅ
TRUDNE DO USUNIËCIA;
W TAKIM PRZYPADKU
ZALECA SIË UÃYCIE
POJEMNICZKA ZE
ÉRODKIEM PIORÅCYM
WKÄADANEGO
BEZPOÉREDNIO DO
BËBNA PRALKI.
UWAGA:
PRZEGRÓDKA “✿ “
PRZEZNACZONA JEST
WY¸ÑCZNIE NA
SPECJALNE DODATKI.
PRALKA
AUTOMATYCZNIE
POBIERA ÂRODKI
DODATKOWE PODCZAS
OSTATNIEGO P¸UKANIA
WE WSZYSTKICH
CYKLACH.
ZÁSOBNÍK PRACÍCH
PROSTRIEDKOV
Zásobník pracích prostriedkov
sa skladá z troch ãastí:
– ãasÈ oznaãená symbolom
“1” je urãená pre program
predpierky
– ãasÈ oznaãená symbolom
“ ✿ ” je urãená pre
‰peciálne prípravky, aviváÏ,
bieliace prostriedky, ‰krob,
atì.
– ãasÈ oznaãená symbolom
“2” je urãená pre prací
prostriedok
K práãke je dodávaná ‰peciálna
vloÏka do komory pre hlavné
pranie, ktorá je urãená na
pouÏívanie tekut˘ch pracích
prostriedkov.
Túto nádobku musíte vloÏiÈ do
oddielu „2“ zásobníka pracieho
prostriedku v prípade, Ïe chcete
pouÏiÈ program „PLÁKANIE“
alebo cyklus BIELENIA.
DÔLEÎITÉ:
PAMÄTAJTE, ÎE
NIEKTORÉ PRACIE
PRÁ·KY SA ZLE
ODSTRA≈UJÚ
(ROZPÚ·ËAJÚ).
V TAKOM PRÍPADE
ODPORÚâAME
POUÎITIE ·PECIÁLNYCH
NÁDOBIEK A ICH
VLOÎENIE DO
PRACIEHO BUBNA.
POZNÁMKA : DO âASTI
OZNAâENEJ
SYMBOLOM “ ✿“
DÁVAJTE LEN TEKUTÉ
PROSTRIEDKY.
V¯ROBOK JE
NAPROGRAMOVAN¯
TAK, ABY SA
·PECIÁLNE PRÍPRAVKY
DOSTALI ZO
ZÁSOBNÍKU PRACÍCH
PROSTRIEDKOV VÎDY
V PRIEBEHU
POSLEDNÉHO
MÁCHANIA A TO PRI
V·ETKYCH PRACÍCH
PROGRAMOCH.
61
ES
CAPÍTULO 10
EL PRODUCTO
ATENCION:
si tiene que lavar alfombras,
colchas u otras prendas
pesadas es mejor no
centrifugar.
Las prendas y ropa de lana,
para poderlas lavar en la
lavadora, deben llevar el
símbolo “Pura Lana Virgen” y
tener además la indicación
“no se apelmaza” o bien
“lavable en máquina”.
ATENCIÓN:
Durante la selección
asegúrese de que:
- en la ropa para lavar
no haya objetos
metálicos (por
ejemplo, clips,
imperdibles, alfileres,
monedas, etc.);
- abroche las fundas de
las almohadas, cierre
las cremalleras, las
anillas, ate las cintas
sueltas y las tiras largas
de los vestidos;
- quite de las cortinas
tanbién los elementos
de rodamiento;
- lea atentamente las
etiquetas de los
tejidos;
- si durante la selección
aprecia manchas
resistentes, quítelas
con un detergente
especial o con una
pasta de lavado
apropiada.
62
CZ
SL
PL
KAPITOLA 10
10. POGLAVJE
ROZDZIAÄ 10
PRÁDLO
PRIPRAVA PERILA
NA PRANJE
PRODUKT
DÅLEÏITÉ:
Püi praní tëïkÿch pokrÿvek,
püehozå nebo jinÿch tëïkÿch
püedmëtå doporuöujeme
nepouïívat odstüedëní.
Pokud mají bÿt v praöce
prány vlnëné obleky nebo
jiné püedmëty z vlny, musí
mít oznaöení “Machine
Washable” (moïno prát v
praöce).
DÅLEÏITÉ:
Püi tüídëní prádla:
- zjistëte, zda v nëm
nejsou kovové
püedmëty (ïabky,
spínací äpendlíky,
äpendlíky, kanceláüské
sponky, mince apod.)
- zjistëte, zda povlaky
polätáüå, zipy a háöky
na obleöení jsou
zapnuté
- ze záclon odstrañte
ïabky
- vënujte pozornost
ätítkåm na obleöení
- pokud najdete zaschlé
skvrny na obleöení,
mëly by bÿt odstranëny
speciálním prostüedkem
(doporuöenÿm na
ätítku).
OPOZORILO!
PRIPOROâAMO, DA
IZKLOPITE CENTRIFUGO,
KADAR V PRALNEM
STROJU PERETE MANJ·E
PREPROGE, POSTELJNA
PREGRINJALA ALI TEÎJA
OBLAâILA.
V pralnem stroju smete prati
le taka volnena oblaãila in
perilo, pri katerih je na etiketi
z navodili za vzdrÏevanje
navedeno "MOÎNO PRANJE
V PRALNEM STROJU".
OPOZORILO:
Pred zaãetkom pranja
razvrstite perilo in vsak
kos posebej skrbno
preglejte, kar velja ‰e
posebej za Ïepe, ter
istoãasno naredite
oziroma preglejte ‰e
naslednje:
- ãe na oz. v perilu, ki ga
Ïelite oprati ni kovinskih
predmetov kot npr.
priponk, varnostnih
zaponk, kovancev ipd.),
• zapnite gumbe na
posteljnini, zaprite
zadrge, sponke, stiskaãe
in podobno, zaveÏite
pasove in dolge trakove
na haljah,
• z zaves odstranite
drsnike, skrbno preglejte
etikete na perilu,
• ãe med razvr‰ãanjem
opazite na posameznih
kosih perila madeÏe,jih
odstranite pred
priãetkom pranja s
posebnimi detergenti za
odstranjevanje
madeÏev.
SK
KAPITOLA 10
BIELIZE≈
WAÃNE:
Ciëãkich pledów, narzut na
äoãka lub innych ciëãkich
wyrobów nie naleãy
odwirowywaç.
Odzieã lub inne wyroby z
weäny moãna praç w
pralce, jeéli na metce
umieszczony jest
odpowiedni symbol “Pure
new wool” i informacja “nie
filcuje sië” lub “moãna praç
w pralce”
UWAGA:
Przy sortowaniu odzieãy
przed praniem naleãy
dopilnowaç, aby:
- nie wrzucaç do pralki
razem z odzieãå
metalowych
przedmiotów (np.
broszek, agrafek, spinek,
monet itp.);
- powäoczki na poduszki
zapiëte byäy na guziki,
zapiëte równiez zamki
bäyskawiczne i haftki,
natomiast luãne paski i
däugie tasiemki przy
sukniach zawiåzane
byäy w wëzeäki;
- zdjåç pozostale
ewentualnie ãabki do
firanek;
- zapoznaç sië z treéciå
wszytych w odzieã
metek;
- uporczywe plamy
usunåç przed praniem
specjalnå pastå lub
érodkiem do plam.
DÔLEÎITÉ:
Pri praní ÈaÏk˘ch prikr˘vok
alebo in˘ch ÈaÏk˘ch predmetov
odporúãame nepouÏívaÈ
odstredenie.
Ak majú byÈ v práãke prané
vlnené obleky alebo iné
predmety z vlny, musia maÈ
oznaãenie „Machine
Washable“ (moÏno praÈ v
práãke).
DÔLEÎITÉ:
Pri triedení bielizne:
- zistite, ãi v nej nie sú
kovové predmety (Ïabky,
spínacie ‰pendlíky,
‰pendlíky, kancelárske
sponky, mince a pod.)
- zistite, ãi povlaky
vankú‰ov, zipsy a háãiky
na obleãení sú zapnuté
- zo záclon odstráÀte Ïabky
- venujte pozornosÈ ‰títkom
na obleãení
- ak nájdete zaschnuté
‰kvrny na obleãení, mali
by byÈ odstránené
‰peciálnym prostriedkom
(odporúãan˘m na ‰títku).
63
ES
CAPÍTULO 11
CONSEJOS ÚTILES
PARA EL USUARIO
64
CZ
SL
KAPITOLA 11
11. POGLAVJE
UÎITEâNÉ RADY
PRO UÎIVATELE
NEKAJ KORISTNIH
NASVETOV
Breves sugerencias para la
utilización del
electrodoméstico en el
respeto del medio ambiente
y con el máximo ahorro.
Pfii pouÏívání va‰eho
spotfiebiãe dbejte zásad
ochrany Ïivotního prostfiedí a
ekonomického provozu.
CARGAR AL MÁXIMO LA
LAVADORA
Para eliminar eventuales
despilfarros de energía, agua
o detergente se
recomienda utilizar la
máxima capacidad de
carga de la lavadora.
Es posible, ahorrar hasta el
50% de energía con una
carga llena efectuada en
una única colada, respecto
a dos coladas a 1/2 carga.
MAXIMALIZUJTE VELKOST
NÁPLNù
CUANDO SIRVE REALMENTE EL
PRELAVADO?
Solamente para cargas
particularmente sucias!
Se ahorra del 5 al 15% de
energía evitando la
selección de la opción del
prelavado para ropa de
suciedad normal.
POT¤EBUJETE VÎDY
P¤EDEPRANÍ PRÁDLA ?
QUÉ TEMPERATURA DE
LAVADO SELECCIONAR?
La utilización de productos
para eliminar manchas antes
del lavado en la lavadora,
reduce la necesidad de
lavar a temperaturas
superiores a 60°C. Es posible
ahorrar hasta un 50%
utilizando una temperatura
de lavado de 60°C.
JE PRANÍ NA 90°C NEZBYTNÉ ?
Nejlep‰ích v˘sledkÛ pfii vyuÏití
elektrické energie, vody,
pracích prostfiedkÛ i ãasu
dosáhnete tím, Ïe budete
vyuÏívat maximální
doporuãené dávky pro praní
jednotliv˘ch druhÛ prádla.
AÏ 50% energie u‰etfiíte, kdyÏ
vyperete jednu plnou dávku
prádla místo dvou
poloviãních náplní.
Pouze pro silnû za‰pinûné
prádlo !
Pokud nebudete pouÏívat
pfiedepraní u mírnû nebo
stfiednû za‰pinûného prádla,
u‰etfiíte mezi 5 aÏ 15%
pracích prostfiedkÛ, ãasu,
vody a elektrické energie.
JestliÏe skvrny na prádle
pfiedem odstraníte vhodn˘m
pfiedpíracím prostfiedkem
nebo odstraÀovaãem skvrn,
není nutné prát pfii 90°C. Pfii
pracím programu na 60°C
u‰etfiíte aÏ 50% energie.
PL
SK
ROZDZIAÄ 11
KAPITOLA 11
PORADY DLA
KLIENTA
UÎITO NÉ RADY
PRE UÎÍVATEªA
V nadaljevanju vam
navajamo nekaj koristnih, da
boste lahko va‰ pralni stroj
uporabljali dobro, varãno in v
skladu z varovanjem okolja.
Kilka wskazówek
dotyczåcych
ekonomicznego i
przyjaznego érodowisku
uãycia urzådzenia.
Pri pouÏívaní vá‰ho spotrebiãa
dbajte na zásady ochrany
Ïivotného prostredia a
ekonomickej prevádzky.
PRIPOROâENA KOLIâINA
PERILA
âe Ïelite prepreãiti
nepotrebno tro‰enje
energije, vode in pralnih
sredstev, priporoãamo, da
perete poln stroj perila,
vendar pa ne prekoraãite
predpisanih najveãjih koliãin.
Pri pranju polnega stroja
perila boste prihranili do 50%
energije.
MAKSYMALNE ZWIËKSZENIE
WIELKOÉCI ZAÄADUNKU
Najlepsze wykorzystanie
energii, wody, érodków
pioråcych i czasu przez
uãycie rekomendowanej,
maksymalnej wielkoéci
zaäadunku.
Moãna zaoszczëdziç do 50%
energii pioråc jeden peäny
zaäadunek zamiast praç dwa
razy poäowë wsadu.
KDAJ JE PREDPRANJE V
RESNICI POTREBNO?
Predpranje je potrebno samo
takrat, kadar je perilo res zelo
umazano.
âe opustite predpranje,
kadar perilo ni zelo umazano,
zmanj‰ate porabo pralnih
sredstev, ãasa, vode in od 5
do 15% energije.
CZY JEST POTRZEBNE PRANIE
WSTËPNE?
Tylko dla bardzo zabrudzonej
bielizny.
Moãna zaoszczëdziç érodek
pioråcy, czas, wodë i
zmniejszyç od 5 do 15%
zuãycie energii nie
wybierajåc Prania
Wstëpnego dla lekko i
normalnie zabrudzonej
bielizny.
JE PRANJE PRI VISOKIH
TEMPERATURAH NUJNO?
Uporaba belil in sredstev za
odstranjevanje madeÏev
zmanj‰uje potrebo po pranju
pri visokih temperaturah. S
pranjem pri temperaturi 60°C
lahko prihranite do 50%
energije.
CZY JEST POTRZEBNE PRANIE
W GORÅCEJ WODZIE?
Moãna przed praniem polaç
plamy wybielaczem lub
namoczyç bieliznë w wodzie,
aby nie uãywaç programu
dla prania w goråcej wodzie.
Moãna zaoszczëdziç do 50%
energii uãywajåc programu
do prania w 60°C.
MAXI MALIZUJTE VEªKOSË
NÁPLNE
Najlep‰ie v˘sledky pri vyuÏití
elektrickej energie, vody,
pracích prostriedkov aj ãasu
dosiahnete t˘m, Ïe budete
vyuÏívaÈ maximálne odporúãané
dávky pre pranie jednotliv˘ch
druhov bielizne.
AÏ 50% energie u‰etríte, keì
vyperiete jednu plnú dávku
bielizne miesto dvoch
poloviãn˘ch náplní.
POTREBUJETE VÎDY
PREDPRANIE BIELIZNE?
Iba pre silno za‰pinenú bielizeÀ
! Ak nebudete pouÏívaÈ
predpranie pri mierne alebo
stredne za‰pinenej bielizni,
u‰etríte medzi 5 aÏ 15 %
pracích prostriedkov, ãasu, vody
a elektrickej energie.
JE PRANIE NA 90° C NUTNÉ?
Ak ‰kvrny na bielizni dopredu
odstránite vhodn˘m
predpieracím prostriedkom
alebo odstraÀovaãom
‰kv⁄n, nie je nutné praÈ pri
90°C. Pri pracom programe na
60°C u‰etríte aÏ 50% energie.
65
ES
PL
SK
LAVADO
PRANÍ
PRANJE
PRANIE
PRANIE
CAPACIDA VARIABILE
PROMËNLIVÁ KAPACITA
PRAÖKY
PRILAGODLJIVA
ZMOGLJIVOST
POLNJENJA
ZMIENNY POZIOM
WODY
PREMENLIVÁ
KAPACITA PRÁâKY
Pralka automatycznie
dostosowuje poziom wody do
typu i iloéci pranej bielizny. W
ten sposób moãliwe jest
uzyskanie
„zindywidualizowanego”
prania z punktu widzenia
zuãycia energii. System ten
pozwala zmniejszyç zuãycie
energii oraz znacznie skróciç
czas prania.
Táto práãka automaticky nastaví
v˘‰ku hladiny napustenej
vody podºa druhu a mnoÏstva
bielizne. Je t˘m tieÏ moÏné
docieliÈ individuálny postup
prania z hºadiska úspory
energie.
Systém zniÏuje spotrebu
energie a znaãne skracuje ãas
prania.
PRZYKÄAD:
W przypadku szczególnie
delikatnych materiaäów
powinna byç uãywana
specjalna siateczka.
PRÍKLAD:
âe Ïelite oprati zelo
umazano perilo iz bombaÏa
(trdovratne madeÏe
odstranite prej s pomoãjo
ustreznega sredstva za
odstranjevanje madeÏev).
Zaäóãmy, ãe pranie skäada sië
z MOCNO ZABRUDZONEJ
BAWEÄNY (trudne do
usuniëcia plamy mogå byç
usuniëte za pomocå
wybielacza).
Predpokladajme, Ïe bielizeÀ sa
skladá z veºmi za‰pinen˘ch
bavlnen˘ch odevov (zaschnuté
‰kvrny by mali byÈ odstránené
‰peciálnymi prostriedkami).
Pranje polnega stroja
frotirastih brisaã ipd.
odsvetujemo, ker frotir vpija
veliko vode in bi bilo perilo v
stroju preteÏko.
Nie zaleca sië
komponowania prania
caäkowicie skäadajåcego sië
z materiaäów typu
rëcznikowego, które
wchäaniajå duão wody i stajå
sië zbyt ciëãkie.
Odporúãame nepraÈ dohromady
dávku bielizne iba z tkanín,
ktoré absorbujú vodu, dávka v
práãke by mohla byÈ po
namoãení príli‰ ÈaÏká.
Esta lavadora adapta
automáticamente el nivel del
agua al tipo y cantidad de
ropa.Así pues, es posible
obtener una colada
“personalizada”, incluso
desde el punto de vista
energético.
Este sistema aporta una
disminución del consumo de
energía y una sensible
reducción del tiempo de
lavado.
Tato praöka automaticky
nastaví vÿäku hladiny
napouätëné vody podle
druhu a mnoïství prádla. Je
tím také moïné docílit
individuálního postupu praní
z hlediska úspory energie.
Systém sniïuje spotüebu
energie a znaönë zkracuje
öas praní.
EJEMPLO:
PÜÍK
KLAD:
Para tejidos muy delicados
se aconseja el uso de una
bolsa de rejilla.
Pro praní zvláätë jemnÿch
tkanin byste mëli pouïít
speciální sít’ku (sáöek).
Supongamos que la colada
que va a hacer sea de
ALGODON MUY SUCIO (si hay
manchas especialmente
resistentes, quítelas con la
pasta apropiada).
Püedpokládejme, ïe prádlo
se skládá z velmi zaäpinënÿch
bavlnënÿch odëvå (zaschlé
skvrny by mëly bÿt
odstranëny speciálními
prostüedky).
Le aconsejamos no realizar
una colada con sólo
prendas de tejidos
esponjosos, ya que al
absorber mucha agua,
sehacen demasiado
pesadas.
Doporuöujeme neprat
dohromady dávku prádla
pouze z tkanin, které
absorbují vodu, dávka v
praöce by mohla bÿt po
namoöení püíliä tëïká.
● Abra la cubeta del
detergente.
● Otevüete zásobník pracích
prostüedkå.
● Odprite predalãek za
pralna sredstva.
● Ponga en el
compartimento 2 de
lavado 120 g de
detergente.
● Do zásobníku
oznaãeného 2 nasypte 120 g
prá‰ku
● V predelek 2 odmerite 120
g detergenta.
● Ponga 50 cc del aditivo
que desee en el
compartimento para
.
aditivos
● Do poslední öásti vlijte cca
50 cm3 poïadované
aviváïe
.
● V predelek " " vlijte
pribliÏno 50 cc enega od
dodatkov za oplemenitenje
perila npr. mehãalec, ‰krob
ali pa di‰ave.
● Cierra la cubeta del
detergente.
● Zasuñte zásuvku s pracími
prostüedky.
✿
66
SL
CZ
✿
Ta pralni stroj avtomatsko
prilagodi nivo vode vrsti in
koliãini v stroj vloÏenega perila.
Ta sistem omogoãa, da pranje
prilagodite svojim Ïeljam in
potrebam, obenem pa
ustrezno zmanj‰ate tako
porabo vode, energije in
detergenta. Prilagodljiva
zmogljivost zmanj‰uje porabe
energije in obãutno skraj‰uje
trajanje pranja.
PRIMER:
Priporoãamo, da vloÏite zelo
obãutljivo perilo v posebno
mreÏasto vreãko in ‰ele nato
v stroj.
✿
● Zaprite predalãek za
pralna sredstva.
● Otwórz szufladë na
proszek.
Na pranie zvlá‰È jemn˘ch tkanín
by ste mali pouÏiÈ ‰peciálnu
sieÈku (vrecú‰ko).
● Otvorte zásobník pracích
prostriedkov.
● Wsyp do pojemnika 2 120
g proszku do prania.
● Nasypte cca 120 g prá‰ku do
ãasti zásobníka 2.
● Wlej 50 cc wybranego
érodka do przegródki na
dodatki
.
● Do poslednej ãasti vlejte cca
50 cm3 poÏadovanej aviváÏe .
● Zamknij szufladë na
proszek.
● ZasuÀte zásuvku s pracími
prostriedkami.
✿
67
ES
CZ
● Asegúrese de que el grifo
del agua esté abierto,
● Zkontrolujte, zda máte
puätënou vodu a zda
odtoková hadice je na místë.
● Que el desagüe esté en
posición correcta.
SELECCIÓN DEL PROGRAMA
Hace referencia a la tabla
de programas para
seleccionar el programa más
adecuado.
Girando el selector se activa
el programa elegido. En el
display se visualizarán los
parámetros del programa
elegido.
Modificar ocasionalmente la
temperatura de lavado.
Pulsar las teclas de opciones
(si se desea)
Seleccionando la tecla
START la lavadora incia la
secuencia de lavado.
El ciclo de lavado
mantendrá el mando
programador fijo sobre el
programa seleccionado
hasta la finalización del
lavado.
Atención: Si hubiese un corte
en el suministro eléctrico
durante el funcionamiento
de la lavadora, una especie
de memoria conservará la
selección efectuada y, al
reiniciarse el suministro
eléctrico, la lavadora
continuará lavando desde el
punto en que se paró.
● Al término del programa
se visualizará la palabra
“End” en el display.
● Espere hasta que se
apague el piloto de puerta
asegurada (2 minutos
después de finalizar el
programa).
● Apague el aparato
colocando el mando
selector de programas en
posición “OFF”.
● Abra la puerta y extraiga
la ropa.
PARA CUALQUIER TIPO
DE LAVADO, CONSULTE
SIEMPRE LA TABLA DE
LOS PROGRAMAS Y
SIGA LA SECUENCIA DE
LAS OPERACIONES TAL
COMO VIENE
INDICADO.
68
VOLBA PROGRAMU
V˘bûr nejvhodnûj‰ího
programu proveìte podle
tabulky programÛ.
- Otoãením voliãe programÛ
aktivujte zvolen˘ program
Na displeji se zobrazí
parametry zvoleného
programu.
V pfiípadû potfieby upravit
teplotu praní.
SL
● Prepriãajte se, da je pipa
za dotok vode odprta.
● Preverite, da je cev za
odtok vode pravilno
name‰ãena.
IZBIRANJE PROGRAMOV
Upo‰tevajte navodila v
razpredelnici programov in
izberite najustreznej‰i
program. Obrnite gumb
programatorja na izbrani
program.
Na prikazovalniku so vidne
nastavitve za izbrani
program.
Stisknûte tlaãítka pro volbu
poÏadovan˘ch funkcí (pokud
si to pfiejete).
Po potrebi prilagodite
temperature pranja.
- pak stisknûte tlaãítko START.
Po stisknutí tlaãítka START zahájí
praãka prací cyklus.
Po potrebi izberite opcije s
pomoãjo ustreznih tipk.
Prací cyklus probíhá s voliãem
programÛ nastaven˘m na
urãitém programu, a to aÏ do
konce praní.
Nato pritisnite na tipko START;
stroj zaãne izvajati program.
POZOR: Pokud by bûhem
chodu praãky do‰lo k v˘padku
elektrického proudu, praãka je
vybavená speciální pamûtí,
která zachová zvolené
nastavení a po návratu
elektrického proudu praãka
spustí program od místa, v
nûmÏ byl pfieru‰en.
● Na konci programu se na
displeji zobrazí nápis „End“.
● Poãkejte, aÏ zhasne
kontrolka zamknut˘ch dvífiek (2
minuty od ukonãení programu)
● Vypnûte praãku
pfiestavením voliãe programÛ
do polohy vypnutí “OFF”
● Otevfiete dvífika a vyndejte
prádlo.
U VÄECH TYPÅ
PROGRAMÅ SE
PODÍVEJTE DO TABULKY
A VYKONEJTE ÖINNOSTI,
KTERÉ JSOU ZDE
POPSÁNY.
Gumb programatorja se med
izvajanjem programa ne
obraãa.
Opozorilo: âe med
delovanjem stroja zmanjka
elektriãne energije, se izbrani
program shrani v spomin in ko
je stroj spet pod napetostjo,
nadaljuje z izvajanjem
programa.
PL
● Upewnij sië, ãe kran
doprowadzajåcy wodë jest
odkrëcony.
WYBÓR PROGRAMU
Aby wybraç najlepszy program
prania prosz´ przejrzeç tabel´
programów.
Ustawiç pokr´t∏o
programatora na wybrany
program.
Na wyÊwietlaczu poka˝à si´
parametry wybranego
programu.
Ewentualnie mo˝na
modyfikowaç temperatur´
prania.
Wcisnàç przyciski opcji (jeÊli to
konieczne).
Nast´pnie wcisnàç przycisk
START.
Po wciÊni´ciu przycisku START
pralka rozpocznie pranie.
Cykl prania b´dzie si´
odbywa∏ z pokr´t∏em
programatora ustawionym na
wybranym programie a˝ do
koƒca prania.
● Ko je program zakljuãen, se
na prikazovalniku prikaÏe
napis “End” (Konec).
● Ko je program zakljuãen,
poãakajte pribl. 2 minuti, da
se sprosti zapah vrat.
● Na zakoƒczenie programu
na wyÊwietlaczu poka˝e si´
napis “End”.
● Odprite vrata stroja in
poberite perilo iz bobna.
PRED IZBIRO PROGRAMA
ZA PRANJE POSAMEZNIH
VRST PERILA PREGLEJTE
RAZPREDELNICO
PROGRAMOV TER
UPO·TEVAJTE ZGORAJ
NAVEDENI VRSTNI RED
OPRAVIL.
● Skontrolujte, ãi máte pustenú
vodu a ãi je odtoková hadica
na mieste.
● oraz, ãe wåã
odprowadzajåcy jest na swoim
miejscu.
UWAGA: Je˝eli nastàpi przerwa
w dostawie pràdu w trakcie
prania, specjalna pami´ç
pralki zapami´ta ustawienia i
po w∏àczeniu pràdu pralka
rozpocznie pranie w tym
momencie, w którym zosta∏o
przerwane.
● Izklopite stroj z obraãanjem
gumba programatorja na
OFF.
SK
● Poczakaç a˝ zgaÊnie
kontrolka blokady drzwiczek (2
min po koƒcu programu)
● Wy∏àczyç pralk´
przekr´cajàç pokr´t∏o
programów na pozycje OFF.
● Otworzyç drzwiczki i wyjàç
pranie.
DLA KAÃDEGO RODZAJU
PRANIA SPRAWDÃ
TABELË PROGRAMÓW I
POSTËPUJ WE
WSKAZANY SPOSÓB.
VOªBAPROGRAMU
V˘ber najvhodnej‰ieho
programu vykonajte podºa
tabuºky programov.
- Otoãením voliãa programov
aktivujte zvolen˘ program.
Na displeji sa zobrazia parametre
zvoleného programu.
V prípade potreby upraviÈ
teplotu prania.
Stlaãte tlaãidlá pre voºbu
poÏadovan˘ch funkcií (ak si to
Ïeláte).
Po stlaãení tlaãidla ·TART
zaãne práãka prací cyklus.
Prací cyklus prebieha s voliãom
programov nastaven˘m na
urãitom programe a to aÏ do
konca prania.
POZOR: Ak by poãas chodu
práãky do‰lo k v˘padku
elektrického prúdu, práãka je
vybavená ‰peciálnou pamäÈou,
ktorá zachová zvolené
nastavenie a po návrate
elektrického prúdu práãka
spustí program od miesta, v
ktorom bol preru‰en˘.
● Na konci programu sa na
displeji zobrazí nápis “End”.
● Poãkajte, aÏ zhasne
kontrolka zamknut˘ch dvierok
(2 minúty od ukonãení
programu)
● Vypnite praãku prestavením
voliãa programov do polohy
vypnutia „OFF“
● Otvorte dvierka a vyberte
bielizeÀ
PRI V·ETK¯CH
TYPOCH PROGRAMOV
SA POZRITE DO
TABUªKY A
VYKONAJTE âINNOSTI,
KTORÉ SÚ TU
POPÍSANÉ.
69
ES
CAPÍTULO 12
LIMPIEZA Y
MANTENIMIENTO
ORDINARIO
Para su limpieza exterior no
use productos abrasivos,
alcohol y/o disolventes,
basta sólo una pasada con
un paño húmedo.
La lavadora necesita muy
poco mantenimiento:
● Limpieza de la cubeta y
sus compartimentos
● Limpieza filtro
SL
PL
KAPITOLA 12
12. POGLAVJE
ROZDZIAÄ 12
ÖIÄTËNÍ A ÚDRÏBA
âI·âENJE IN
VZDRÎEVANJE
STROJA
CZYSZCZENIE I
RUTYNOWA
KONSERWACJA
PRALKI
K öiätëní zevnëjäku praöky
nepouïívejte abrazivní
prostüedky, alkohol a
rozpouätëdla. Vystaöí pouïít
vlhkÿ hadr.
Praöka vyïaduje jen
minimální údrïbu:
● Öiätëní zásobníku pracích
prostüedkå.
● Öiätëní filtru.
Ohi‰je pralnega stroja
obri‰ite vedno le z vlaÏno
krpo. Ohi‰ja stroja ne
smete ãistiti z abrazivnimi –
jedkimi ãistili, alkoholom
in/ali topili.
VzdrÏevanje stroja je zelo
enostavno, pomembno pa
je, da redno ãistite
naslednje dele:
● predalãek za detergent,
● filter. oziroma, da
pripravite stroj v primeru:
● selitve ali dalj‰ega
mirovanja.
Do czyszczenia zewnëtrznej
obudowy pralki nie uãywaj
érodków ãråcych, spirytusów
ani rozpuszczalników.
Wystarczy uãyç zmoczonej
szmatki.
Pralka wymaga konserwacji
w bardzo niewielkim stopniu.
Jest to:
● czyszczenie przegródek
szuflady na proszki,
● czyszczenia filtra.
● Traslados o largos
períodos de inactividad de
la máquina.
● Odpojení püi
dlouhodobém nepouïívání
praöky.
LIMPIEZA DE LA CUBETA DEL
DETERGENTE Y SUS
COMPARTIMENTOS
ÖIÄTËNÍ DÁVKOVAÖE
PRACÍCH PROSTÜEDKÅ:
âI·âENJE PREDALâKA ZA
DETERGENT
CZYSZCZENIE PRZEGRÓDEK
SZUFLADY NA PROSZKI
Aunque no sea
estrictamente necesario, es
conveniente limpiar de vez
en en cuando los
compartimentos del
detergente, blanqueadores
y aditivos.
Aökoli to není nezbytnë
nutné, doporuöujeme
oböas vyöistit
zásobník práäku na praní,
bëlících prostüedkå a
aviváïe následovnë:
âeprav ni nujno, pa
priporoãamo, da obãasno
oãistite predalãek za pralna
sredstva, saj se v njem
sãasoma naberejo ostanki
le-teh.
Pomimo, ãe nie jest to
konieczne zaleca sië
czyszczenie od czasu do
czasu przegródek na
proszek, wybielacz i dodatki.
- pouïitím mírné síly
vytáhneme celou zásuvku,
omyjeme ji vodou, osuäíme
a nasuneme zpët.
● Predalãek previdno
izvlecite iz stroja.
Para esta operacion basta
extraerlos haciendo un
poco de fuerza.
70
CZ
● a takãe przy przewoãeniu
lub po däugim postoju.
Delikatnie ciågnåç wyjmij
przegródki.
Limpie todo el contenido
bajo un chorro de agua.
● Predalãek nato sperite
pod tekoão vodo.
Czyéç za pomocå wody.
Vuelva a colocar todo en su
sitio.
Po konãanem ãi‰ãenju ga
ponovno vstavite v ohi‰je
stroja in ga potisnite nazaj v
stroj.
Wäóã przegródki z powrotem
na swoje miejsce.
SK
KAPITOLA 12
âISTENIEA
ÚDRÎBA
Na ãistenie vonkaj‰ka práãky
nepouÏívajte abrazívne
prostriedky, alkohol a
rozpú‰Èadlá. Staãí pouÏiÈ vlhkú
handru.
Práãka vyÏaduje len minimálnu
údrÏbu:
● âistenie zásobníka pracích
prostriedkov.
● âistenie filtra
● Odpojenie pri dlhodobom
nepouÏívaní práãky.
âistenie dávkovaãa pracích
prostriedkov:
Hoci to nie je nutné,
odporúãame obãas vyãistiÈ
zásobník prá‰ku na pranie,
bieliacich prostriedkov a
aviváÏe nasledovne:
- pouÏitím miernej sily
vytiahneme celú zásuvku,
umyjeme ju vodou, osu‰íme a
nasunieme späÈ.
71
ES
CZ
SL
PL
SK
LIMPIEZA FILTRO
La lavadora está dotada de
un filtro especial que retiene
los residuos de tamaño más
grande que podrían obstruir
la descarga (monedas,
botones, etc) y que de esta
manera se pueden
recuperar fácilmente.
Cuando sea necesario
limpiar el filtro seguir los
siguientes pasos:
ÖISTËNÍ FILTRU
âI·âENJE FILTRA
CZYSZCZENIE FILTRA
âISTENIE FILTRA
Praöka je vybavena
speciálním filtrem, kterÿ
zachycuje vëtäí
püedmëty, které by mohly
ucpat odtokovou hadici,
napü. mince, knoflíky, atd. Ty
pak mohou bÿt vyñaty
následujícím zpåsobem:
Pralni stroj ima vgrajen filter, ki
zadrÏi vse veãje delce (npr.
kovance, gumbe ipd.), ki bi
lahko prepreãili izãrpavanje
vode. Priporoãamo, da filter
obãasno oãistite in sicer
takole:
Práãka je vybavená
‰peciálnym filtrom, ktor˘
zachytáva väã‰ie predmety,
ktoré by mohli upchaÈ
odtokovú hadicu, napr. mince,
gombíky, atì. Tie potom môÏu
byÈ vybraté nasledujúcim
spôsobom:
● Abatir la tapa
● Otevfiete dvífika
Pralka jest wyposaãona w
specjalny filtr, którego
zadaniem jest zatrzymywanie
duãych ciaä obcych, które
mogäyby zatkaç wëãe
odpäywowe, takich jak
drobne monety, guziki itp.
Przedmioty te mogå byç
äatwo odzyskane. Procedura
czyszczenia filtra wyglåda
nastëpujåco:
● Sólo algunos modelos:
Extraiga el tubo, saque el
tapón y recoja el agua en
un contenedor.
● Pouze u nûkter˘ch
modelÛ:
Vyjmûte hadiãku, odstraÀte
uzávûr a zachyÈte vodu do
nádoby.
● Antes de extraer el filtro, se
recomienda colocar un
paño absorvente debajo
con el fin de recoger el
agua residual que pueda
salir.
● Pfied od‰roubováním filtru
se doporuãuje poloÏit pod
filtr savou látku pro
zachycení zbytkové vody
která po vyjmutí filtru vyteãe.
● Gire el filtro en sentido
contrario a las agujas del
reloj hasta que haga tope
en posición vertical.
● Otoöte filtr proti smëru
hodin tak, aby zåstal ve
svislé poloze.
● Extráigalo y limpielo.
● Odejmëte jej a oöistëte.
● Después de haberlo
limpiado vuelva a montarlo
siguiendo las operaciones
en sentido contrario a la
descripción precedente.
● Po vyöiätëní jej püipevnëte
zpët po smëru hodin.
Pak postupujte opaönë neï
püi demontáïi.
TRASLADOS O LARGOS
PERÍODOS DE INACTIVIDAD
DE LA MÁQUINA
En eventuales traslados o en
caso que la máquina
estuviese inactiva durante
largo período de tiempo en
lugares fríos, hay que vaciar
completamente todo
residuo de agua en los
tubos.
Estando desconectada
suelte el tubo de la
abrazadera y dirijalo hacia
abajo, en el cubo, hasta
conseguir la salida
completa del agua.
Finalizada la operación,
repita los pasos en sentido
contrario.
72
● Odprite pokrov.
PÜEMÍSTËNÍ NEBO
DLOUHODOBÉ NEPOUÏÍVÁNÍ
PRAÖKY:
Pokud praöku püemíst’ujete
nebo nepouïíváte deläí dobu
a zejména stojí-li praäka v
nevytápëné místnosti, je
nutné püedem vypustit
veäkerou vodu z hadic.
Püístroj musí bÿt odpojen ze
sítë a vypnut.
Uvolnëte konec odpadové
hadice a nechte odtéct
väechnu vodu do püipravené
nádoby. Potom hadici
upevnëte do påvodní polohy.
Stejnë postupujte i püi
vypouätëní napouätëcí
hadice.
● Samo nekateri modeli:
Izvlecite gibljivo cev,
odstranite ãep in odtoãite
vodo v posodo.
● Preden izvleãete filter, pod
pokrovãek filtra poloÏite
vpojno brisaão, saj se v
ãrpalki obiãajno nahaja
malo vode.
● Primite filter za roãaj in ga
obrnite v smeri nasprotni od
gibanja urinih kazalcev tako,
da bo stal roãaj navpiãno.
● Izvlecite filter in ga oãistite.
● Po konãanem ãi‰ãenju
filter ponovno vstavite v stroj.
Pri namestitvi bodite pozorni
na mali zatiã, ki je na notranji
strani oboda odprtine filtra.
Filter in okrasno podnoÏje
namestite nazaj v obratnem
vrstnem redu, kot ste ga sneli.
PRIPRAVA STROJA NA SELITEV
ALI DALJ·E MIROVANJE
âe bi se mogoãe selili ali pa
bi morali stroj za dalj‰e
obdobje postaviti v
neogrevan prostor, morate iz
stroja in cevi iztoãiti vso vodo.
Najprej iztaknite vtikaã iz
vtiãnice, nato pa iztaknite ‰e
odtoãno cev iz objemke na
hrbtni strani stroja. Pripravite
si ustrezno posodo in nato
upognite cev navzdol ter
poãakajte, da iz nje izteãe
vsa voda.
Cev nato namestite nazaj v
objemko.
Postopek ponovite tudi s
cevjo za dotok vode.
● Otwórz klapk´ okienka
● Tylko w niektórych
modelach:
Wyciàgnij filtr, zdejmij jego
korek i zbierz wod´ do
pojemnika
● Przed odkr´ceniem filtra
nale˝y pod∏o˝yç pod pralk´
sciereczk´ na którà Êcieknie
resztka wody z filtra.
● Przekrëç filtr w kierunku
przeciwnym do wskazówek
zegara, aã zatrzyma sië w
pozycji pionowej.
● Wyjmij i oczyéç filtr.
● Po oczyszczeniu zaäóã filtr
na miejsce wykonujåc
podane wyãej czynnoéci w
odwrotnej kolejnoéci.
PRZEPROWADZKI I OKRESY
DÄUÃSZEGO POSTOJU PRALKI
Przy przeprowadzce lub
okresie däuãszego przestoju
pralki w nieogrzewanych
pomieszczeniach wåã
odprowadzajåcy powinien
zostaç opróãniony z resztek
wody.
Urzådzenie powinno zostaç
wyäåczone i odäåczone od
sieci.
Odäåcz od odpäywu wåã
odprowadzajåcy wodë i
opuéç go do miski, aby caäa
woda mogäa wypäynåç.
Powtórz operacjë z wëãem
doprowadzajåcym wodë.
● OtvoriÈ dvierka.
● Len u niektor˘ch modelov:
Vytiahnite hadiãku, odstráÀte
uzáver a zachyÈte vodu do
nádoby.
● Pred odskrutkovaním filtra sa
doporuãuje poloÏiÈ pod filter
savú látku pre zachytenie
prebytoãnej vody, ktorá po
vybratí filtra vyteãie.
● Otoãte filter proti smeru
hodín tak, aby zostal vo zvislej
polohe.
● ZloÏte ho a oãistite.
● Po vyãistení ho pripevnite
späÈ v smere hodín.
Potom postupujte opaãne ako
pri demontáÏi.
PREMIESTENIE ALEBO
DLHODOBÉ NEPOUÎÍVANIE
PRÁâKY:
Ak práãku premiesÈujete alebo
nepouÏívate dlh‰í ãas
a najmä ak stojí práãka v
nevykurovanej miestnosti, je
nutné dopredu vypustiÈ v‰etku
vodu z hadíc.
Prístroj musí byÈ odpojen˘ zo
siete a vypnut˘.
Uvoºnite koniec odpadovej
hadice a nechajte odtiecÈ
v‰etku vodu do pripravenej
nádoby. Potom hadicu
upevnite do pôvodnej polohy.
Rovnako postupujte aj pri
vypú‰Èaní napú‰Èacej hadice.
73
ES
CZ
CAPÍTULO 13
ANOMALÍA
1. No funciona con
nigún programa
KAPITOLA 13
SOLUCIÓN
CAUSA
ZÁVADA
ODSTRANËNÍ
PÜÍÖINA
El enchufe de la corriente eléctrica no
está conectado a la toma de corriente
Conecte el enchufe
El botón del interruptor general no está
pulsado
Pulse el interruptor general
No hay corriente eléctrica
Compruébelo
Las válvulas de la instalación eléctrica
están averiadas
Puerta abierta
Vea causa 1
Compruébelo
El grifo del agua está cerrado
Abra el grifo del agua
El timer no está posicionado
correctamente
Posicione el timer correctamente
El tubo de desagüe está doblado
Enderezca el tubo de desagüe
Presencia de cuerpos extraños en el filtro
Inspeccionar el filtro
3. PRAÖKA
NEVYPOUÄTÍ VODU
4. Presencia de agua
en el suelo alrededor
de la lavadora
Pérdida de agua por la guarnición de
goma que está entre el grifo y el tubo de
carga del agua
Sustituya la guarnición de goma y
enrosque bien el tubo al grifo
4. VODA NA ZEMI V
OKOLÍ PRAÖKY
5. No centrífuga
La lavadora todavía no ha vaciado el
agua
Espere unos minutos, la maquina vaciara
el agua
5. PRAÖKA
NEODSTÜEDUJE
“Exclusión de centrifugado” pulsado
(sólo en algunos modelos)
Desactive el botón “exclusión
centrifugado”
La lavadora no está bien nivelada
Regule las patas regulables
Los soportes de fijación del transporte no
han sido retirados todavía
Retire los soportes de fijación del
transporte
La carga de ropa no ha sido distribuida
uniformemente
Distribuya uniformemente la ropa
7. Na displeji se
zobrazuje chyba
0, 1, 5, 7, 8
Dirigirse al servicio de asistencia técnica.
8. Na displeji se
zobrazuje chyba 2
Nelze naplnit vodu.
Zkontrolujte, jestli je pfiívod vody
otevfien˘.
9. Na displeji se
zobrazuje chyba 3
Nelze odãerpat vodu.
Zkontrolujte, jestli je odtok vody
prÛchodn˘.
Zkontrolujte, jestli není vypou‰tûcí hadice
zauzlená.
Praãka je pfieplnûná vodou.
Uzavfiete pfiívod vody do praãky.
Kontaktujte servisní stfiedisko.
2. No carga agua
3. No descarga agua
6. Fuertes vibraciones
durante el
centrifugado
7. En la pantalla aparece
el error n.0,1,5,7,8
8. En la pantalla
aparece el error n. 2.
–
1. NEFUNGUJE ÏÁDNŸ
PROGRAM
záströka není v zásuvce
zasuñte záströku
není zapnutÿ hlavní spínaö
zapnëte hlavní spínaö
vÿpadek el. proudu
zkontrolujte
Compruébelo
porucha el. fáze
zkontrolujte
Cierre la puerta
otevüená dvüíka praöky
zavüete dvíüka
viz püíöina 1
zkontrolovat
uzavüenÿ püívod vody
otevüít püívod vody
äpatnë nastavenÿ programátor
nastavte správnë programátor
ohnutá odtoková hadice
narovnejte odtokovou hadici
Ucpanÿ filtr
Zkontrolujte, vyöistëte filtr
z praöky vytéká pëna
sníïit dávku prac. práäku
praöka jeätë nevypustila
vodu
vyökejte nëkolik minut, praöka vypustí
vodu
stisknuto tlaöítko pro vylouöení
odstüedëní
vypnëte tlaöítko pro vylouöení
odstüedëní
praöka nestojí rovnë
nastavit noïiöky praöky
nebyly odstranëny fix. vloïky
odstrañte fixaöní vloïky
prádlo nerovnomër. rozloïené
rozloïte rovnomërnë prádlo
2. PRAÖKA
NENAPOUÄTÍ VODU
6. SILNÉ OTÜESY PÜI
ÏDÍMÁNÍ
La lavadora no se llena de agua.
Comprobar que la llave del agua esté abierta.
9.En la pantalla
aparece el error n. 3.
La lavadora no descarga el agua.
Comprobar que el desagüe esté libre.
Comprobar que el tubo de desagüe no
esté doblado.
10.En la pantalla
aparece el error n. 4.
Hay demasiada agua en la lavadora.
Cerrar la llave del agua.
Dirigirse al servicio de asistencia técnica.
10.Na displeji se
zobrazuje chyba 4
Posicionar el selector en posición de OFF
y seleccionar de nuevo el programa.
11.Na displeji se
zobrazuje chyba 9
11.En la pantalla
aparece el error n. 9.
–
Si la anomalía persistiese, diríjase al Centro Asistencia Técnica Hoover, indicando el modelo de lavadora,
relacionado en la placa colocada en el mueble al interior de la puerta o en la hoja de garantía.
Suministrando estas informaciones obtendrá un servicio más rápido y eficaz.
Atención
1 El uso de detergentes ecológicos sin fosfstos puede producir los siguientes efectos:
- El agua de vaciado de los aclarados es más turbia debido a la presencia de zeolitos en suspensión sin que
resulte perjudicada la eficacia del aclarado.
- Presencia de polvo blanco (zeolitos) en la ropa al finalizar el lavado que no se incrusta en el tejido ni altera los
colores.
- La presencia de espuma en el agua el último aclarado no es necesariamente una indicación de un mal
aclarado.
- Los tensioactivos aniónicos presentes en las formulaciones de los detergrntes para lavadoras, resultan ser a
menudo difíciles de separar de la ropa y, aunque en una cantidad mínima, pueden producir visibles fenómenos
de formación de espuma.
- La ejecución de más ciclos de aclarado, en casos como éste, no conlleva ningún beneficio.
2 Si su lavadora no funcionase, antes de llamar al Centro de Asistencia Técnica Hoover, compruebe los puntos
arriba mencionados.
74
–
–
Kontaktujte servisní stfiedisko.
Uveìte voliã programátoru zpût do
pozice OFF a nastavte znovu program.
Pokud závada püetrvává, obrat’te se na servisní organizaci. Uved’te vïdy typ praöky (najdete jej bud’ na zadní
stënë spotüebiöe nebo na záruöním listë).
Dåleïité:
1 Pouïití ekologickÿch bezfosfátovÿch pracích práäkå måïe mít vliv na :
- Odtékající voda po máchání måïe bÿt chladnëjäí díky püítomnosti zeolitå ve smësi. Neovlivní to úöinnost
máchání.
- Na závër praní se na prádle måïe objevit bílÿ práäek (zeolity), kterÿ väak na nëm nezåstane a také neovlivní
barvu prádla.
- Ve vodë vypouätëné po posledním máchání se måïe objevit pëna, která neznamená, ïe by prádlo bylo
nedokonale vymácháno.
- Neionizující povrch - aktivní öástice, souöást pracích práäkå, se öasto odstrañují håüe a nëkdy se objevují
jako zbytky pëny na prádle. Daläí máchání je neodstraní.
2 Pokud praöka nefunguje a závady uvedené v tabulce nelze odstranit, obrat’te se na odbornÿ Hoover servis.
75
SL
13. POGLAVJE
MOTNJE V DELOVANJU
MOTNJA
1. Stroj ne deluje na
nobenem programu
2. Voda ne priteka v
stroj
3. Stroj ne izãrpava
vode
4. Na tleh okrog stroja
je voda
5. Centrifuga se ne
vkljuãi
6. Stroj med
centrifugiranjem
moãno vibrira
KAKO JO ODPRAVITE
Stroja niste prikljuãili na elektriãno
omreÏje
Vtaknite vtiã v vtiãnico
Stroja niste vklopili
Pritisnite tipko vklop/izklop
Ni elektriãne napestosti
Preverite
Varovalka je pregorela
Preverite
Vrata stroja so odprta
Zaprtie vrata stroja
Preglejte vzroke pod toãko 1
Pipa za dotok vode je zaprta
Preverite
Odprite pipo za dotok vode
Gumb programatorja ni pravilno
nastavljen
Gumb programatorja naravnajte toãno
na ustrezen program
Odtoãna cev je zvita ali upognjena
Zravnajte odtoãno cev
V filtru so tujki
Preglejte filter
Pri tesnilu med pipo in odtoãno cevjo
uhaja voda
Zamenjajte tesnilo in dobro privijte cev
na pipo
Stroj ‰e ni izãrpal vode
Poãakajte nekaj trenutkov in stroj bo
vodo izãrpal
Vkljuãena je tipka ''izklop centrifuge'' –
vgrajena je samo pri nekaterih modelih
Izklopite tipko ali obrnite gumb za
nastavitev vrtljajev centrifuge
Stroj ne stoji popolnoma vodoravno
Izravnajte stroj z regulirnimi nogicami
Transportne za‰ãite niste odstranili
-
Odstranite trnsportno za‰ãito
Wäåcznik nie zostaä wciéniëty
Wciénij wäåcznik
Brak zasilania
Sprawdã sieç
Przepalony bezpiecznik sieciowy.
Sprawdã bezpiecznik
Drzwiczki pralki otwarte
Zamknij drzwiczki
Patrz przyczynë 1.
Sprawdã
Kran doprowadzajåcy wodë zakrëcony.
Odkrëç kran.
Pokrëtäo programatora ãle ustawione.
Ustaw prawidäowo pokrëtäo.
Zagiëty wåã odprowadzajåcy wodë.
Wyprostuj wåz.
Kawaäek materiaäu blokuje filtr.
Sprawdã filtr.
4. Woda na
podäodze wokóä
pralki.
Wyciek ze zäåcza kranu z wëãem
doprowadzajåcym wodë.
Przesuñ pralkë i zaciénij wåã na kranie.
5. Nie dziaäa
wirówka.
Pralka nie wylaäa jeszcze wody.
Zaczekaj kilka minut, aã pralka wyleje
wodë.
Ustawienie „bez wirówki” (niektóre
modele)
Przestaw program na wirówkë.
Pralka nie zostaäa dokäadnie
wypoziomowana.
Wyreguluj specjalne nóãki.
3. Pralka nie usuwa
wody.
6. W czasie
wirowania
odczuwalne
znaczne wibracje.
Nie zostaäy zdjëte klamry transportowe.
Zdejmij klamry.
Ãle rozäoãony äadunek bëbna.
Rozäóã równomiernie pranie w bëbnie.
Brak wype∏nienia wodà.
Sprawdê, czy jest zasilanie w wod´.
9. Na wyÊwietlaczu
pojawia si´ b∏àd
nr 3
Woda nie zostaje wypompowana.
Sprawdê, czy otwór odp∏ywowy nie jest
zatkany.
10. Na wyÊwietlaczu
pojawia si´ b∏àd
nr 4
Maszyna przepe∏niona jest wodà.
Zakr´ç dop∏yw wody do pralki. Wezwij
serwis.
Stroj ne izãrpava vode.
Preverite odtoãno cev.
Zaprite pipo za vodo. pokliãite
poobla‰ãeni servis.
Prekliãite program z obraãanjem gumba
za izbiranje programov v izklopljeni poloÏaj
(OFF).Ponovno izberite program in vklopite
stroj s pritiskom na tipko START/PAVZA.
Opozorilo!
1. Pranje z ekolo‰kimi detergenti brez fosfatov lahko povzroãi naslednje stranske uãinke:
- Voda, ki med izpiranjem izteka iz stroja, lahko izgleda zaradi prisotnosti zeolitov motna, vendar pa to ne vpliva na kakovost
izpiranja.
- Zeoliti, ki se po konãanem pranju pojavljajo na perilu kot bel prah ne prodrejo v tkanine in tudi ne vplivajo na obstojnost
barv.
- âe se voda med zadnjim izpiranjem peni, to ‰e ne pomeni, da ni dobro izplaknjeno.
- Aktivne anione, ki so prisotni v detergentih brez fosfatov, voda le steÏka izpere iz perila, zato se voda peni tudi pri minimalnih
ostankih teh uãinkovin .
- Tudi nadaljnja izpiranja v takih primerih stanja ne izbolj‰ajo.
2. âe opazite motnjo v delovanju va‰ega pralnega stroja, najprej s pomoãjo zgoraj podanih navodil poskusite sami odpraviti
nepravilnost. ·ele ãe vam to ne uspe, poi‰ãite pomoã pri najbliÏjem poobla‰ãenem servisu Hoover.
Za morebitne tiskovne napake se opraviãujemo! PridrÏujemo si pravico do tehniãnih sprememb, ki ne bodo bistveno spremenile
lastnosti proizvoda. Vse pravice pridrÏane. Noben del te izdaje ne sme biti reproduciran ali prepisan v katerikoli obliki oz. na
katerikoli naãin bodisi mehansko, s fotokopiranjem ali kako drugaãe, brez privoljenja lastnikov avtorskih pravic.
76
Wäóã wtyczkë do gniazdka
8. Na wyÊwietlaczu
pojawia si´ b∏àd
nr 2
9. Prikazana je koda 3.
-
2. Pralka nie nabiera
wody.
Kabel zasilajåcy nie podäåczony do
sieci
Pokliãite poobla‰ãeni servis.
Preverite, da ni zmanjkalo vode.
11. Prikazana je koda 9.
1. Pralka nie dziaäa
na ãadnym
programie
SPOSÓB USUNIËCIA
PRZYCZYNA
Perilo v bobnu enakomerno porazdelite
Voda ne priteka v stroj.
V stroju je preveã vode.
USTERKA
7. Na wyÊwietlaczu
pojawiajà si´
numery:
0, 1, 5, 7, 8
8. Prikazana je koda 2.
10. Prikazana je koda 4.
ROZDZIAÄ 13
LOKALIZACJA USTEREK
MOREBITNI VZROK
Perilo v stroju ni enakomerno
razporejeno
7. Prikazana je koda
0, 1, 5, 7, 8.
PL
11. Na wyÊwietlaczu
pojawia si´ b∏àd
nr 9
Wezwij serwis.
–
–
Ustawiç pokr´t∏o w pozycji OFF i ponownie
uruchomiç program.
Jeéli usterka nie znika skontaktuj sië z serwisem technicznym firmy Hoover. Aby uzyskaç odpowiedniå i szybkå
usäugë podaj model pralki. który moãesz odczytaç z tabliczki umieszczonej w otworze drzwiczek, lub na karcie
gwarancyjnej.
Uwaga:
1. Uãycie przyjaznych dla érodowiska proszków do prania pozbawionych fosforanów moãe daç nastëpujåcy
efekt:
- Woda z päukania moãe byç mëtna z uwagi na obecnoéç zawiesiny zeolitów. Nie wpäywa to na skutecznoéç
samego päukania.
- Obecnoéç biaäego proszku (zeolitów) na praniu po zakoñczeniu cyklu. Nie przyczepia sië on do materiaäu,
ani nie wpäywa na kolor.
- Obecnoéç piany w wodzie z ostatniego päukania, co nie musi oznaczaç zäego päukania.
- Niejonowe powierzchniowo-czynne substancje obecne w skäadzie proszków do prana så czësto trudne do
usuniëcia z prania i nawet w maäych iloéciach mogå powodowaç powstawanie piany.
- W takim przypadku dodatkowe päukanie nie jest uzasadnione.
2. Jeéli Twoja pralka przestanie dziaäaç, przed zwróceniem sië do serwisu Hoover wykonaj powyãsze
sprawdziany.
77
SK
13
KAPITOLA1
PORUCHA
PRÍâINA
ODSTRÁNENIE
zástrãka nie je v zásuvke
zasuÀte zástrãku
nie je zapnut˘ hlavn˘ spínaã
zapnite hlavn˘ spínaã
v˘padok el. prúdu
skontrolujte
porucha el. fázy
skontrolujte
otvorené dvierka práãky
zatvorte dvierka
2. PRÁâKA
NENAPÚ·ËA
VODU
viì príãina 1
uzatvoren˘ prívod vody
skontrolovaÈ
otvoriÈ prívod vody
zle nastaven˘ programátor
nastavte správne programátor
3. PRÁâKA
NEVYPÚ·ËA VODU
ohnutá odtoková hadica
narovnajte odtokovú hadicu
upchan˘ filter
skontrolujte, vyãistite filter
4. VODA NA ZEMI
V OKOLÍ PRÁâKY
z práãky vyteká pena
zníÏiÈ dávku prac. prá‰ku
5. PRÁâKA
NEODSTREëUJE
práãka e‰te nevypustila vodu
vyãkajte niekoºko minút,
práãka vypustí vodu
stlaãené tlaãidlo na vylúãenie
odstredenia
vypnite tlaãidlo na vylúãenie
odstredenia
práãka nestojí rovno
nastaviÈ noÏiãky práãky
neboli odstránené fix. vloÏky
odstráÀte fixaãné vloÏky
bielizeÀ nerovnomer. rozloÏená
rozloÏte rovnomerne bielizeÀ
1. NEFUNGUJE
ÎIADNY
PROGRAM
6. SILNÉ OTRASY
PRI
ODSTREëOVANÍ
7. Na displeji sa zobrazuje
chyba 0, 1, 5, 7, 8
Kontaktujte servisné stredisko.
-
8. Na displeji sa
zobrazuje chyba 2
Nie je moÏné naplniÈ vodu.
Skontrolujte, ãi je prívod vody otvoren˘.
9. Na displeji sa
zobrazuje chyba 3
Nie je moÏné odãerpaÈ vodu.
Skontrolujte, ãi je odtok vody priechodn˘.
Skontrolujte, ãi nie je vypú‰Èacia
hadicazauzlená.
La firma fabricante declina toda responsabilitad por los posibles errores de impresión
que puedan haber en este libreto. Asimismo, se reserva el derecho de efectuar las
modificaciones que se consideren ùtiles a sus propios productos sin comprometer las
caraterìsticas esenciales.
10. Na displeji sa
zobrazuje chyba 4
Práãka je preplnená vodou.
Uzavrite prívod vody do práãky.
Kontaktujte servisné stredisko.
V˘robce se omlouvá za pfiípadné tiskové chyby v tomto návodû k pouÏití.
11. Na displeji sa
zobrazuje chyba 9
-
Uveìte voliã programátoru do polohy OFF
a znovu nastavte poÏadovan˘ program.
Ak porucha pretrváva, obráÈte sa na servisnú organizáciu. Uveìte vÏdy typ práãky (nájdete ho buì na zadnej
stene spotrebiãa alebo na záruãnom liste).
DôleÏité:
1 PouÏitie ekologick˘ch bezfosfátov˘ch pracích prá‰kov môÏe maÈ vplyv na:
- Odtekajúca voda po plákaní môÏe byÈ chladnej‰ia vìaka prítomnosti zeolitov v zmesi. Neovplyvní to úãinnosÈ plákania.
- Na záver prania sa na bielizni môÏe objaviÈ biely prá‰ok (zeolity), ktor˘ v‰ak na nej nezostane a tieÏ neovplyvní
farbu bielizne.
- Vo vode vypú‰Èanej po poslednom plákaní sa môÏe objaviÈ pena, ktorá neznamená, Ïe by bielizeÀ bola
nedokonale vyplákaná.
- Neionizujúci povrch - aktívne ãastice, súãasÈ pracích prá‰kov, sa ãasto odstraÀujú hor‰ie a niekedy sa objavujú
ako zvy‰ky peny na bielizne. ëal‰ie plákanie ich neodstráni.
2 Ak práãka nefunguje a poruchy uvedené v tabuºke nie je moÏné odstrániÈ, obráÈte sa na odborn˘ Hoover servis.
78
Dále si v˘robce vyhrazuje právo provést potfiebné zmûny na sv˘ch v˘robcích,
které nemají vliv na jejich základní charakteristiku.
Za morebitne tiskovne napake se opraviãujemo! PridrÏujemo si
pravico do tehniãnih sprememb, ki ne bodo bistveno spremenile
lastnosti proizvoda.
Z zastrzezeniem prawa do modyfikacji technicznych i ewentualnych bäëdów
drukarskich.
V˘robca sa ospravedlÀuje za prípadné tlaãové chyby v tomto návode na
pouÏívanie.
ëalej si v˘robca vyhradzuje právo urobiÈ potrebné zmeny na svojich
v˘robkoch, ktoré nemajú vplyv na ich základnú charakteristiku.
Este electrodomestico está marcado conforme a la directiva Europea 2002/96/CE sobre los residuos de
aparatos eléctricos y electrónicos (WEEE).
Asegurándose que este producto ha sido eliminado correctamente, ayudará a evitar posibles
consecuencias negativas en el ambiente y la salud de las personas, que pudiera verificarse por causa
de un anómalo tratamiento de este producto
El simbolo sobre el producto indica que este aparato no puede ser tratado como un residuo doméstico
normal, en su ligar deberá ser entregado al centro de recogidas para reciclaje de aparatos eléctricos y
electrónicos.
La eliminación debe ser efectuada de acuerdo con las reglas medioambientales vigentes para el
tratamiento de los residuos.
Para informacion más detallada sobre el tratamiento, recuperación y reciclaje de este producto, por
favor contacte con la oficina compentente (del departamento de ecología y mediomabiente), o su
servicio de recogida a domicilio si lo hubiera o el punto de venta donde compró el producto.
Izdelek je oznaãen skladno z evropsko direktivo 2002/96 o odpadni elektriãni in elektronski opremi (WEEE).
S pravilnim naãinom odstranjevanja izdelka boste pomagali prepreãiti morebitne negativne posledice
na okolje in zdravje ljudi, ki bi jih lahko povzroãilo nepravilno odstranjevanje aparata.
Simbol na izdelku oznaãuje, da s tem izdelkom ni dovoljeno ravnati kot z obiãajnimi gospodinjskimi
odpadki. Izdelek odpeljite na ustrezno zbirno mesto za predelavo elektriãne in elektronske opreme.
Odstranjevanje mora biti opravljeno skladno z lokalnimi okoljevarstvenimi predpisi o odstranjevanju
odpadkov.
Za podrobnej‰e informacije o odstranjevanju in predelavi tega izdelka se obrnite na pristojen mestni
organ za odstranjevanje odpadkov, komunalno sluÏbo ali trgovino, v kateri ste izdelek kupili.
To urzàdzenie elektryczne jest oznakowane zgodnie z Dyrektywà Europejskà 2002/96/CE dotyczàcà
Êmieci tworzonych przez zu˝yty sprz´t elektryczny i elektroniczny (WEEE)
Zapewniajàc w∏aÊciwà utylizacj´ tego sprz´tu elektrycznego przyczynicie si´ do unikni´cia
szkodliwych dla zdrowia ludzi i Êrodowiska naturalnego konsekwencji, wynikajàcych z niew∏aÊciwej
utylizacji takiego sprz´tu .
Symbol umieszczony na urzàdzeniu oznacza, ˝e sprzet ten nie mo˝e byç traktowany tak samo jak
inne Êmieci domowe.
Musi zostaç oddany do najbli˝szego punktu zbiórki i utylizacji zu˝ytych urzàdzeƒ elektrycznych i
elektronicznych.
Utylizacja musi byç wykonana zgodnie z aktualnymi przepisami o utylizacji tego typu Êmieci.
Aby uzyskaç dok∏adne informacje na temat post´powania w sprawie tego typu Êmieci prosz´
skontaktowaç si´ z odpowiednim biurem w departamencie Ministerstwa Ochrony Ârodowiska lub z
Zak∏adem Oczyszczania Miasta w waszym miejscu zamieszkania,
lub te˝ ze sklepem w którym sprz´t zosta∏ zakupiony.
ES
CZ
SL
PL
SK
09.11 - 41032799 - www.graficaestampa.it - Printed in Italy - Imprimé en Italie
Tento elektrospotfiebiã je znaãen˘ podle evropské smûrnice 2002/96/CE o odpadech z elektrick˘ch
a elektronick˘ch zafiízení (WEEE).
Ujistûte se, Ïe byl tento v˘robek zlikvidován správnû, pomÛÏete tím vyhnout se pfiípadn˘m
negativním následkÛm na Ïivotním prostfiedí a zdraví, které by mohly nastat v pfiípadû chybného
zacházení s v˘robkem po ukonãení jeho Ïivotnosti.
Symbol na v˘robku znamená, Ïe s tímto spotfiebiãem nelze zacházet jako s bûÏn˘m domácím
odpadem. Musí b˘t doruãen do nejbliωího sbûrného místa na recyklaci elektrick˘ch a
elektronick˘ch zafiízení.
Likvidace musí b˘t provedena v souladu s platn˘mi pfiedpisy pro Ïivotní prostfiedí t˘kající se likvidace
odpadu.
Podrobnûj‰í informace o zacházení, vracení a recyklaci tohoto v˘robku dostanete na pfiíslu‰ném
úfiadu vefiejné správy (odbor ekologie a Ïivotního prostfiedí) nebo u va‰eho poskytovatele sluÏeb
svozu odpadu nebo v obchodû, kde jste v˘robek zakoupili.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising