Hoover | DYN 8124D-18S | Hoover DYN 8124D-18S Manuale utente

Hoover DYN 8124D-18S Manuale utente
FR
IT
PL
CZ
EN
Mode d’emploi
Istruzioni per l’uso
Instrukcja obsäugi
Automatická praöka
User instructions
DYN D
FR
2
IT
TOUS NOS
COMPLIMENTS
COMPLIMENTI
En achetant cet appareil
ménager Hoover, vous avez
démontré que vous
n’acceptez aucun
compromis: vous voulez
toujours ce qu’il y a de
mieux.
Con l’acquisto di questo
elettrodomestico Hoover;
Lei ha dimostrato di non
accettare compromessi:
Lei vuole il meglio.
Hoover a le plaisir de vous
proposer cette nouvelle
machine à laver qui est le
résultat d’années de
recherches et d’études des
besoins du consommateur.
Vous avez fait le choix de la
qualité, de la fiabilité et de
l’efficacité.
Hoover é lieta di proporLe
questa nuova lavatrice
frutto di anni di ricerche e di
esperienze maturate sul
mercato, a contatto diretto
con i Consumatori. Lei ha
scelto la qualità, la durata e
le elevate prestazioni che
questa lavatrice Le offre.
Hoover vous propose une
large gamme d’appareils
électroménagers: machines
à laver la vaisselle, machines
à laver et sécher le linge,
cuisinières, fours à microondes, fours et tables de
cuisson, hottes, réfrigerateurs
et congélateurs.
Hoover Le propone inoltre
una vasta gamma di
elettrodomestici: lavatrici,
lavastoviglie, lavasciuga,
cucine, forni a microonde,
forni e piani di cottura,
frigoriferi e congelatori.
Demandez à votre
Revendeur le catalogue
complet des produits
Hoover.
Chieda al Suo Rivenditore
il catalogo completo dei
prodotti Hoover
Nous vous prions de lire
attentivement les conseils
contenus dans ce livret. Il
contient d’importantes
indications concernant les
procédures d’installation,
d’emploi, d’entretien et
quelques suggestions utiles
en vue d’améliorer
l’utilisation de la machine à
laver.
La preghiamo di leggere
attentamente le avvertenze
contenute nel presente
libretto in quanto forniscono
importanti indicazioni
riguardanti la sicurezza di
installazione, d’uso, di
manutenzione e alcuni utili
consigli per il migliore utilizzo
della lavatrice.
Conservez avec soin ce
livret: vous pourrez le
consulter bien souvent.
Conservi con cura questo
libretto per ogni ulteriore
consultazione.
Quand vous communiquez
avec Hoover, ou avec ses
centres d’assistance, veuillez
citer le Modèle, le n° et le
numéro G (éventuellement).
Quando comunica con la
Hoover o con i suoi centri di
assistenza citi sempre il
Modello, il n° e il numero G
(se c’è). Praticamente tutto
ciò che é citato nel
riquadro.
PL
CZ
EN
GRATULACJE
ÚVOD
OUR COMPLIMENTS
Kupujåc sprzët AGD firmy
Hoover dowiodäeé, ãe nie
akceptujesz kompromisów i
chcesz mieç to co
najlepsze.
VáÏen˘ zákazníku,
With the purchase of this
Hoover household
appliance, you have shown
that you will not accept
compromises: you want only
the best.
Firma Hoover ma
przyjemnoéç przedstawiç
nowå pralkë automatycznå,
która jest rezultatem lat
poszukiwañ i doéwiadczeñ
nabytych w bezpoérednim
kontakcie z konsumentem.
Wybraäeé jakoéç, trwaäoéç i
wysokå sprawnoéç - cechy
charakteryzujåce pralkë
Hoover.
Firma Hoover oferuje takãe
szeroki asortyment innych
urzådzeñ AGD, takich jak:
zmywarki do naczyñ, pralkosuszarki, kuchenki, kuchenki
mikrofalowe, tradycyjne
piecyki i kuchenki, a takãe
lodówki i zamraãarki.
Poproé Twojego sprzedawcë
o kompletny katalog
produktów firmy Hoover.
Przeczytaj uwaãnie niniejszå
instrukcjë, gdyã zawiera ona
wskazówki dotyczåce
bezpiecznej instalacji,
uãytkowania i konserwacji,
oraz kilka praktycznych
porad pozwalajåcych
zoptymalizowaç sposób
uãytkowania pralki.
Zachowaj niniejszå instrukcjë
w celu póãniejszej
konsultacji.
Kontaktujåc sië z firmå
Hoover, lub z punktami
serwisowymi, zawsze
podawaj model i numer,
oraz ewentualnie numer G
urzådzenia (Jeéli taki
istnieje). Praktycznie
wszystkie informacje så
obwiedzione ramkå na
rysunku obok
Dûkujeme Vám, Ïe jste si
zakoupil v˘robek spoleãnosti
Hoover.
Pfied prvním pouÏitím
v˘robku si pozornû pfieãtûte
pfiiloÏen˘ ãesk˘ návod , kter˘
firma Hoover dodává, a
dÛslednû se jím fiiìte.
Návod, kter˘ jste k v˘robku
obdrÏel, vychází z
v‰eobecné v˘robkové fiady
a z tohoto dÛvodu mÛÏe
dojít k situaci, Ïe nûkteré
funkce, ovládací prvky a
pfiíslu‰enství nejsou urãeny
pro Vበv˘robek. Dûkujeme
za pochopení.
Hoover is happy to present
their new washing machine,
the result of years of
research and market
experience through direct
contact with Consumers.
You have chosen the quality,
durability and high
performance that this
washing machine offers.
Hoover is also able to offer a
vast range of other
household appliances:
washing machines,
dishwashers, washer-dryers,
cookers, microwave ovens.
Traditional ovens and hobs,
refrigerators and freezers.
Ask your local retailer for the
complete catalogue of
Hoover products.
Please read this booklet
carefully as it provides
important guide lines for
safe installation, use and
maintenance and some
useful advise for best results
when using your washing
machine.
Keep this booklet in a safe
place for further
consultation.
When contacting Hoover
or a Customer Services
Centre always refer to the
Model, No., and G number
(if applicable of the
appliance see panel).
3
IT
FR
4
INDEX
INDICE
Avant-propos
Prefazione
Notes générales à la
livraison
Note generali alla consegna
Garantie
CHAPITRE
CAPITOLO
ROZDZIA Ä
KAPITOLA
CHAPTER
PL
EN
CZ
SPIS TREÉCI
OBSAH :
INDEX
Wstëp
Úvod
Introduction
1
Uwagi ogólne dotyczåce
dostawy
Väeobecné pokyny püi
püevzetí vÿrobku
General points on delivery
Garanzia
2
Gwarancja
Záruka
Guarantee
Mesures de sécurité
Prescrizioni di sicurezza
3
Érodki bezpieczeñstwa
Pokyny pro bezpeöné
pouïívání praöky
Safety Measures
Données techniques
Dati tecnici
4
Dane techniczne
Technické údaje
Technical Data
Mise en place, installation
Messa in opera, installazione
5
Instalacja pralki
Instalace
Setting up and Installation
Description des commandes
Descrizione comandi
6
Opis panelu sterujåcego
Popis ovládacího panelu
Control Description
Tableau des programmes
Tabella programmi
7
Tabela programów
Tabulka programå
Table of Programmes
Sélection
Selezione
8
Wybór programu
Volba programå
Selection
Tiroir à lessive
Cassetto detersivo
9
Szuflada na proszek
Zásobník pracích prostüedkå
Detergent drawer
Le produit
Il prodotto
10
Produkt
Prádlo
The Product
Lavage
Lavaggio
11
Pranie
Praní
Washing
Nettoyage et entretien
Pulizia e manutenzione
ordinaria
12
Czyszczenie i rutynowa
konserwacja pralki
Öiätëní a bëïná udrïba
Cleaning and routine
maintenance
Recherche des pannes
Ricerca guasti
13
Lokalizacja usterek
Neï zavoláte odbornÿ servis
Faults Search
5
PL
IT
FR
CHAPITRE 1
CAPITOLO 1
ROZDZIAÄ 1
KAPITOLA 1
CHAPTER 1
NOTES GENERALES
A LA LIVRAISON
NOTE GENERALI
ALLA CONSEGNA
UWAGI OGÓLNE
DOTYCZÅCE
DOSTAWY
VÄEOBECNÉ
POKYNY PÜI
PÜEVZETÍ
VŸROBKU.
GENERAL POINTS
ON DELIVERY
A la livraison veuillez,
contrôler que le matériel
suivant accompagne la
machine:
Alla consegna controlli che
con la macchina ci siano:
W momencie dostawy
sprawdã, czy poniãsze
elementy zostaäy
dostarczone wraz z pralkå:
Püi dodání a püevzetí
vÿrobku zkontrolujte peölivë,
zda bylo dodáno následující
standardní püísluäenství:
A) LIVRET
D’INSTRUCTIONS
A) MANUALE
D’ISTRUZIONE
A) INSTRUKCJA
UÃYTKOWANIA
A) NÁVOD K OBSLUZE
B) ADRESSES DE SERVICE
APRES VENTE
B) INDIRIZZI DI ASSISTENZA
B) KARTA
GWARANCYJNA
C) CERTIFICAT DE
GARANTIE
C) CERTIFICATI DI
GARANZIA
D) BOUCHONS
D) TAPPI
C) WYKAZ PUNKTÓW
SERWISOWYCH (na
karcie gwarancyjnej)
D) ZATYCZKI
E) COUDES POUR LE TUBE
DE VIDANGE
E) CURVA PER TUBO
SCARICO
F) BAC POUR LES
PRODUITS LESSIVIELS
LIQUIDES OU POUR LES
PRODUITS
BLANCHISSANTS
LIQUIDES
F) BACINELLA DETERSIVO
LIQUIDO O
CANDEGGIANTE
LES CONSERVER
et contrôler que ce matériel
soit en bon état; si tel n’est
pas le cas appelez le centre
Hoover le plus proche.
6
EN
CZ
A
B
E) KOLANKO WËÃA
WYLEWOWEGO
B) SEZNAM S ADRESAMI
ODBORNŸCH
SERVISNÍCH
STÜEDISEK
C) ZÁRUÖNÍ LIST
D) KRYCÍ ZÁTKA
E) DRÏÁK ODTOKOVÉ
HADICE, TVARU "U"
F) ZBIORNICZEK NA
DETERGENT W P¸YNIE I
WYBIELACZ
F) ZÁSOBNÍK PRACÍHO
PROST¤EDKU NEBO
BùLÍCÍHO PROST¤EDKU
PRZECHOWUJ JE W
BEZPIECZNYM MIEJSCU
Z PRAKTICKŸCH
DÅVODÅ PÜÍSLUÄENSTVÍ
UCHOVÁVEJTE NA
BEZPEÖNÉM MÍSTË.
Sprawdã, czy pralka i
wyposaãenie jest w dobrym
stanie i nie ulegäa
uszkodzeniu w czasie
transportu. W przypadku
zauwaãenia uszkodzeñ
skontaktuj sië ze sklepem, w
którym nabyäeé urzådzenie.
Püi püevzetí vybalenou
praöku peölivë zkontrolujte,
zda nebyla bëhem
püepravy jakkoliv
poäkozena. Pokud ano,
reklamujte äkody u Vaäeho
prodejce.
On delivery, check that the
following are included with
the machine:
A) INSTRUCTION MANUAL
B) CUSTOMER SERVICE
ADDRESSES
C) GUARANTEE
CERTIFICATES
D) CAPS
E) BEND FOR OUTLET TUBE
F) LIQUID DETERGENT OR
LIQUID BLEACH
COMPARTMENT
(CONTAINER)
C
CONSERVATELI
e controlli che non abbia
subito danni durante il
trasporto, in caso contrario
chiami il centro Hoover più
vicino.
D
F
E
KEEP THEM IN A SAFE
PLACE
Check that the machine has
not incurred damage during
transport. If this is the case,
contact your nearest Hoover
Centre.
7
FR
CHAPITRE 2
GARANTIE
L’appareil est accompagné
par un certificat de
gàrantie.
0900-9999109
IT
CAPITOLO 2
Servizio Assistenza Clienti
CERTIFICATO DI GARANZIA CONVENZIONALE: cosa fare?
Il Suo prodotto è garantito, alle condizioni e nei termini riportati sul certificato inserito nel
prodotto ed in base alle previsioni del decreto legislativo 24/02, nonché del decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, per un periodo di 24 mesi decorrenti dalla data di
consegna del bene.
Così come riportato nei testi dei Decreti Legislativi citati, il certificato di garanzia dovrà
essere da Lei conservato, debitamente compilato, per essere mostrato al Servizio
Assistenza Tecnica Autorizzato, in caso di necessità, unitamente ad un documento
fiscalmente valido rilasciato dal rivenditore al momento dell’acquisto (bolla di consegna,
fattura, scontrino fiscale, altro) sul quale siano indicati il nominativo del rivenditore, la
data di consegna, gli estremi identificativi del prodotto ed il prezzo di cessione.
Resta pure inteso che, salvo prova contraria, poiché si presume che i difetti di
conformità che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero già a
tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la
natura del difetto di conformità, il Servizio di Assistenza Tecnica Autorizzato Gias,
verificato il diritto all’intervento, lo effettuerà senza addebitare il diritto fisso di intervento
a domicilio, la manodopera ed i ricambi. Per contro, nel successivo periodo di diciotto
mesi di vigenza della garanzia, sarà invece onere del consumatore che intenda fruire
dei rimedi accordati dalla garanzia stessa provare l’esistenza del difetto di conformità
del bene sin dal momento della consegna; nel caso in cui il consumatore non fosse in
grado di fornire detta prova, non potranno essere applicate le condizioni di garanzia
previste e pertanto il Servizio di Assistenza Tecnica Autorizzato Gias effettuerà
l’intervento addebitando al consumatore tutti i costi relativi.
PL
CZ
EN
ROZDZIAÄ 2
KAPITOLA 2
CHAPTER 2
GWARANCJA
ZÁRUKA
GUARANTEE
Niniejsze urzådzenie jest
dostarczane z kartå
gwarancyjnå pozwalajåcå
bezpäatnie korzystaç z
pomocy technicznej i serwisu
w okresie gwarancyjnym.
Pro poskytnutí kvalitního
záruãního a pozáruãního
servisu uschovejte v‰echny
doklady o koupi a
pfiípadn˘ch opravách
v˘robku . Doporuãujeme
Vám po dobu záruãní doby
uchovat pÛvodní obaly k
v˘robku. NeÏ budete
kontaktovat servisní
stfiedisko, peãlivû
prostudujte záruãní
podmínky v záruãním listû.
Obracejte se pouze na
autorizovaná servisní
stfiediska.
The appliance is supplied
with a guarantee certificate
which allows free use of the
Technical Assistance Service.
ESTENSIONE DELLA GARANZIA FINO A 5 ANNI: come?
Le ricordiamo inoltre che sullo stesso certificato di garanzia convenzionale Lei troverà le
informazioni ed i documenti necessari per prolungare la garanzia dell’apparecchio sino
a 5 anni e così, in caso di guasto, non pagare il diritto fisso di intervento a domicilio, la
manodopera ed i ricambi.
Per qualsiasi informazione necessitasse, La preghiamo rivolgersi al numero telefonico
del Servizio Clienti 199 12 13 14.
ANOMALIE E MALFUNZIONAMENTI: a chi rivolgersi ?
Per qualsiasi necessità il centro assistenza autorizzato è a Sua completa disposizione
per fornirLe i chiarimenti necessari; comunque qualora il Suo prodotto presenti
anomalie o mal funzionamenti, prima di rivolgersi al Servizio Assistenza Autorizzato,
consigliamo vivamente di effettuare i controlli indicati nel capitolo "Ricerca guasti".
UN SOLO NUMERO TELEFONICO PER OTTENERE ASSISTENZA.
Qualora il problema dovesse persistere, componendo il “Numero Utile” sotto indicato,
sarà messo in contatto direttamente con il Servizio Assistenza Tecnica Autorizzato che
opera nella Sua zona di residenza.
Attenzione:
la chiamata è a pagamento; il costo verrà comunicato, tramite messaggio vocale, dal
Servizio clienti dell’operatore telefonico utilizzato. Dettagli sono presenti sul sito internet
www.hoover.it.
MATRICOLA DEL PRODOTTO. Dove si trova?
E’ indispensabile che comunichi al Servizio Assistenza Tecnica Autorizzato la sigla del
prodotto ed il numero di matricola (16 caratteri che iniziano con la cifra 3) che troverà
sul certificato di garanzia oppure sulla targa matricola posta sul frontale della
lavabiancheria (zona oblò). In questo modo Lei potrà contribuire ad evitare trasferte
inutili del tecnico, risparmiando oltretutto i relativi costi.
8
9
IT
FR
CZ
EN
CHAPITRE 3
CAPITOLO 3
ROZDZIAÄ 3
KAPITOLA 3
CHAPTER 3
MESURES DE
SECURITE
PRESCRIZIONI DI
SICUREZZA
ÉRODKI
BEZPIECZEÑSTWA
POKYNY PRO
BEZPEÖNÉ
POUÏÍVÁNÍ PRAÖKY
SAFETY MEASURES
ATTENTION:
EN CAS
D’INTERVENTION DE
NETTOYAGE ET
D’ENTRETIEN
● Débrancher la prise de
ATTENZIONE:
PER QUALSIASI
INTERVENTO DI PULIZIA
E MANUTENZIONE
DELLA LAVATRICE
● Tolga la spina.
courant.
● Fermer le robinet
● Chiuda il rubinetto
d’alimentation d’eau.
dell’acqua.
● Toutes les machines
● La Hoover correda tutte le
Hoover sont pourvues de
mise à la terre.
Vérifier que l’installation
électrique soit alimentée par
une prise de terre, en cas
contraire demander
l’intervention du personnel
qualifié.
Produit compatible
avec les Directives
Européennes 73/23/EEC et
89/336/EEC, remplacé par
2006/95/EC et 2004/108/EC,
et les amendements
successifs.
sue macchine di messa a
terra.
Si assicuri che l’impianto
elettrico sia provvisto di
messa a terra in caso
contrario richieda
l’intervento di personale
qualificato.
Apparecchio
conforme alle Direttive
Europee 73/23/CEE e
89/336/CEE , sostituite
rispettivamente da
2006/95/CE e 2004/108/CE ,
e successive modifiche.
● Non tocchi l’apparecchio
con mani, piedi bagnati o
umidi.
● Ne pas toucher l’appareil
● Non usi l’apparecchio a
pieds nus.
piedi nudi.
● Autant que possible éviter
● Non usi, se non con
l’usage de rallonges dans les
salles de bains ou les
douches.
particolare cautela,
prolunghe in locali adibiti a
bagno o doccia.
ATTENTION:
PENDANT LE LAVAGE
L’EAU PEUT ATTEINDRE
90°C.
● Avant d’ouvrir le hublot
vérifier que le tambour soit
sans eau.
10
PL
ATTENZIONE:
DURANTE IL LAVAGGIO
L’ACQUA PUO’ ANDARE
A 90°C.
● Prima di aprire l’oblò si
assicuri che non vi sia
acqua nel cestello.
UWAGA:
PRZED PRZYSTÅPIENIEM
DO JAKIEJKOLWIEK
CZYNNOÉCI
CZYSZCZENIA LUB
KONSERWACJI
URZÅDZENIA NALEÃY
● Wyjåç wtyczkë z gniazdka
sieciowego.
● Zakrëciç kran
odpowiadajåcy za dopäyw
wody.
● Firma Hoover wyposaãa w
uziemiene wszystkie
produkowane u siebie
urzådzenia. Upewnij sië, ãe
gniazdko zasilajåce pralkë
posiada prawidäowo
podäåczony bolec
uziemiajåcy. W przeciwnym
przypadku wezwij
wykwalifikowanego
elektryka.
Urzàdzenie jest zgodne
z Dyrektywami Europejskimi
73/23/CEE i 89/336/CEE
zastàpionymi odpowiednio
przez Dyrektywy 2006/95/CE
i 2004/108/CE z nastepnymi
modyfikacjami.
● Nie wolno dotykaç
urzådzenia mokrymi lub
wilgotnymi rëkami lub
nogami.
● Nie wolno mieç z nim
kontaktu gdy stoimy boso na
posadzce.
● Nie wolno uãywaç
przedäuãaczy do
doprowadzenia energii
elektrycznej.
OSTRZEÃENIE:
W CZASIE PRANIA
WODA W PRALCE
MOÃE OSIÅGNÅÇ
TEMPERATURË 90°C
● Przed otwarciem drzwiczek
pralki naleãy sprawdziç, czy
w bëbnie nie ma wody.
POZOR! NÍÏE UVEDENÉ
POKYNY PLATÍ PRO
JAKŸKOLIV DRUH
ÖIÄT ËNÍ A ÚDR ÏBY
● Vytáhnëte vidlici el. äñåry
IMPORTANT:
FOR ALL CLEANING
AND MAINTENANCE
WORK
● Remove the plug
ze zásuvky el. sítë
● Uzavüete kohout püívodu
● Turn off the water inlet tap.
vody
● Väechny el.spotüebiöe
zn.Hoover jsou uemnëny.
Zajistëte, aby napájecí el.sít’
umoïñovala ochranu
uzemnëním.
V püípadë pochybnosti
nechte provëüit pracovníkem
odborné firmy.
Spotfiebiã odpovídá
evropsk˘m smûrnicím
73/23/CEE (Bezpeãnostní
smûrnice – nízké napûtí) a
89/336/CEE (Smûrnice pro
elektromagnetickou
kompatibilitu), které byli
nahrazené smûrnicemi
2006/95/CE a 2004/108/CE a
jejich pozdûj‰ími zmûnami.
● Nedotÿkejte se praöky
mokrÿma öi vlhkÿma rukama
nebo nohama
● Nepouïívejte praöku jste-li
bosí.
● Nejvyääí pozornost vënujte
pouïívání råznÿch adaptérå,
rozdvojek a prodluïovacích
äñår v místnostech jako jsou
koupelny nebo v místnostech
se sprchou.
Je-li to moïné, vyhnëte se
jejich pouïívání våbec.
UPOZORNËNÍ:
BËHEM CYKLU PRANÍ
MÅÏE VODA
DOSÁHNOUT TEPLOTY
AÏ 90°C
● Püed otevüením praöky se
ujistëte, ïe v bubnu není
ïádná voda
● All Hoover appliances are
earthed. Ensure that the
main electricity circuit is
earthed. Contact a qualified
electrician if this is not the
case.
Appliance complies
with European Directives
73/23/EEC and 89/336/EEC,
replaced by 2006/95/EC and
2004/108/EC, and
subsequent amendments.
● Do not touch the
appliance with wet or damp
hands or feet.
● Do not use the appliance
when bare-footed.
● Extreme care should be
taken if extension leads are
used in bathrooms or shower
rooms. Avoid this where
possible.
WARNING: DURING THE
WASHING CYCLE, THE
WATER CAN REACH A
TEMPERATURE OF 90°C.
● Before opening the
washing machine door,
ensure that there is no water
in the drum.
11
IT
FR
● Ne pas utiliser
d’adaptateurs ou de prises
multiples.
● Cet appareil n’est pas
destiné à être utilisé par des
personnes (notamment les
enfants) incapables,
irresponsables ou sans
connaissance sur l’utilisation
du produit, à moins qu’elles ne
soient surveillées, ou instruites
sur l’utilisation de l’appareil,
par une personne responsable
de leur sécurité.
Surveillez les enfants pour être
sûr qu’ils ne jouent pas avec
l’appareil.
● Non usi adattatori o spine
multiple
● Questo apparecchio non è
destinato ad essere usato da
bambini e persone incapaci o
inesperte all'uso del prodotto, a
meno che non vengano
sorvegliate o istruite riguardo
all'uso dell'apparecchio da
una persona responsabile
della loro sicurezza.
Sorvegliare i bambini in modo
tale da assicurarsi che non
giochino con l'apparecchio.
● Non tiri il cavo di
PL
CZ
● Nie wolno uãywaç
adapterów, ani rozgaäëãiaczy
elektrycznych.
● Nepouïívejte adaptéry
nebo vícenásobné zásuvky.
● Do not use adaptors or
● To urzàdzenie nie jest
● Tento spotfiebiã není urãen
pro pouÏití osobami (vãetnû
dûtí) s omezen˘mi fyzick˘mi ,
senzorick˘mi nebo
mentálními schopnostmi,
nebo bez zku‰eností a
znalostí spotfiebiãe, pouze
pokud nejsou pod
dohledem nebo pouãené
osobou odpovûdnou za
jejich bezpeãnost.
● This appliance is not
przeznaczone do obs∏ugi
przez dzieci lub osoby nie
posiadajàce wiedzy do jego
u˝ytkowania, chyba ˝e
pozostajà pod nadzorem lub
zosta∏y przeszkolone w
zakresie obs∏ugi urzàdzenia
przez osob´ odpowiedzialnà
za ich bezpieczeƒstwo.
Prosz´ nadzorowaç dzieci tak
aby nie bawi∏y si´
urzàdzeniem.
alimentazione, o
l’apparecchio stesso, per
staccare la spina dalla presa
di corrente.
● W celu wyjëcia wtyczki z
gniazdka sieciowego nie
naleãy ciågnåc za kabel
zasilajåcy ani pociågaç
samego urzådzenia.
● Ne pas laisser la machine
exposée aux agents
atmosphériques (pluie, soleil,
etc...).
● Non lasci esposto
l’apparecchio ad agenti
atmosferici (pioggia, sole,
ecc...).
● Nie wolno naraãaç
urzådzenia na dziaäanie
czynników atmosferycznych
(deszcz, säoñce itp. ..)
● En cas de déménagement
ne jamais soulever la machine
par les boutons ou par le tiroir
des produits lessiviels.
● In caso di trasloco non la
● Podczas przenoszenia pralki
● Pour débrancher la prise, ne
pas tirer sur le câble.
● Pendant le transport ne pas
appuyer le hublot sur le
chariot.
Important!
Les ouvertures à la base de
l’appareil ne doivent en
aucun cas être obstruées par
des tapis, moquette ou autres
objets.
● 2 personnes pour soulever la
machine (voir dessin).
● En cas de panne et/ou de
mauvais fonctionnement
éteindre la machine, fermer le
robinet d’alimentation d’eau
et ne pas toucher à la
machine. Pour toute
réparation adressez-vous
exclusivement à un centre
d’assistance technique Hoover
en demandant des pièces de
rechange certifiées
constructeur. Le fait de ne pas
respecter les indications
susmentionnées peut
compromettre la sécurité de
l’appareil.
● Si le remplacement du
câble d’alimentation s’avère
nécessaire, il devra être
remplacé par un câble
special fourni par le service
après-vente.
12
sollevi mai dalle manopole o
dal cassetto del detersivo.
nie wolno chwytaç jej za
pokrëtäa ani za pojemnik na
érodek do prania.
● Durante il trasporto non
● Podczas transportu nie
appoggi mai l’oblò al
carrello.
powinno sië opieraç
drzwiczek pralki o wózek.
Importante!
Nel caso si installi
l’apparecchio su un
pavimento ricoperto da
tappeti o con moquette, si
deve fare attenzione che le
aperture di ventilazione alla
base dell’apparecchio non
vengano ostruite.
Waãne!
W przipadku instalacji
urzådzenia na podäozu
pokrytym dywanem,
chodnikiem, itp., naleãy
sprawdziç czy nie så zatkane
otwory wentylacyjne
znajdujåce sië w dolnej
czëéci pralki.
● Sollevarla in due persone
● Pralka powinna byç zawsze
podnoszona przez dwie
osoby, tak jak to pokazane
jest to na rysunku.
come illustrato in figura.
● In caso di guasto e/o di
cattivo funzionamento
dell’apparecchio, lo spenga,
chiuda il rubinetto
dell’acqua e non
manometta
l’elettrodomestico. Per
l’eventuale riparazione si
rivolga solamente a un
centro di Assistenza Tecnica
Hoover e richieda l’utilizzo di
ricambi originali.
Il mancato rispetto di quanto
sopra può compromettere la
sicurezza dell’apparecchio.
● Se il cavo di alimentazione
risultasse danneggiato, dovrà
essere sostituito da un cavo
speciale disponibile presso il
servizio di Assistenza Tecnica.
● W przypadku awarii czy teã
nieprawidäowego dziaäania
wyäåcz pralkë, zakrëç kran
doprowadzajåcy wodë i
staraj sië jej nie dotykaç.
Skontaktuj sië z
autoryzowanym punktem
serwisowym Hoover.
Nieprzestrzeganie
powyãszych zaleceñ moãe
negatywnie wpäynåç na
bezpieczeñstwo uãytkowania
urzådzenia.
● W przypadku gdyby
przewód zasilajåcy (gäówny
kabel) zostaä uszkodzony jego
wymiana na dobry moãe byç
wykonana tylko przez punkt
serwisowy.
ZabraÀte dûtem, aby se
hrály se spotfiebiãem.
EN
multiple plugs.
intended for use by persons
(including children) with
reduced physical, sensory or
mental capabilities, or lack of
experience and knowledge,
unless they have been given
supervision or instruction
concerning use of the
appliance by a person
responsible for their safety.
Children should be supervised
to ensure that they do not
play with the appliance.
● Püi odpojování ze sítë
netahejte pouze za sít’ovou
äñåru, ale vytáhnëte
záströku ze zásuvky
● Do not pull the mains lead
● Nenechávejte püístroj
vystaven atmosférickÿm
vlivåm (déät’, slunce atd.)
● Do not leave the appliance
● Püi püemíst’ování püístroje
jej nezvedejte za ovládací
voliöe nebo zásuvku na
práäek.
● In the case of removal,
or the appliance itself to
remove the plug from the
socket.
exposed to atmospheric
agents (rain, sun etc.)
never lift the appliance by
the knobs or detersive drawer.
● During transportation
● Püi püevozu neopírejte
praöku dvíüky o vozík.
do not lean the door against
the trolley.
Dåleïité!
Pokud umístíte püístroj na
koberec, zkontrolujte, zda
nejsou ohroïeny ventily ve
spodní öásti praöky.
Important!
When the appliance location
is on carpet floors, attention
must be paid so as to ensure
that there is no obstruction to
the bottom vents.
● Püístroj zvedejte v páru
podle obr.
● V püípadë poruchy nebo
nesprávné öinnosti vypnëte
praöku, uzavüete püívod
vody a neodbornë s
püístrojem nemanipulujte.
Kontaktujte Servisní centrum
Hoover a ïádejte originální
náhradní díly. Nedodrïení
tëchto podmínek by mohlo
ohrozit bezpeönÿ provoz
spotüebiöe.
● Pokud by doälo k
poäkození püívodní äñåry,
musí bÿt nahrazena jinou
originální dodávanou
servisními centry Hoover.
● Lift the appliance in pairs as
illustrated in the diagram.
● In the case of failure
and/or incorrect operation,
turn the washing machine off,
close the water inlet tap and
do not tamper with the
appliance. Contact a Hoover
Technical Assistance Centre
for any repairs and ask for
original Hoover spare parts.
Avoidance of these norms
may compromise the safety
of the appliance.
● Should the supply cord
(mains cable) be demaged,
this is to be replaced by a
specific cable available from
the after sales service centre.
13
IT
PL
CAPITOLO 4
ROZDZIAÄ 4
FR
CHAPITRE 4
CZ
KAPITOLA 4
EN
CHAPTER 4
85
cm
52 cm
60 cm
DANE TECHNICZNE
TECHNICKÉ ÚDAJE
TECHNICAL DATA
8
CIËÃAR PRANIA SUCHEGO
MAX. HMOTNOST SUCHÉHO
PRÁDLA
MAXIMUM WASH
LOAD DRY
l
6÷15
POZIOM NORMALNY
WODY
NORMÁLNÍ HLADINA VODY
NORMAL WATER LEVEL
POTENZA
ASSORBITA
W
2150
MAKSYMALNY POBÓR MOCY
MAX.PÜÍKON
POWER INPUT
CONSOMMATION ENERGIE
(PROG. 90°C)
CONSUMO DI ENERGIA
(PROG. 90°C)
kWh
1,8
ZUÃYCIE ENERGII
(PROG. 90°C)
SPOTÜEBA ENERGIE PÜI
PROG.90°C
ENERGY CONSUMPTION
(PROG. 90°C)
AMPERAGE
AMPERE DEL
FUSIBILE DELLA RETE
A
10
BEZPIECZNIK OBWODU
ZASILANIA
JIÄTËNÍ
POWER CURRENT FUSE
AMP
ESSORAGE
(Tours/min.)
GIRI DI
CENTRIFUGA (giri/min.)
OBROTY WIRÓWKI
(obr./min)
OTÁÖKY PÜI ODSTÜEDËNÍ
(ot./min.)
SPIN
r.p.m.
PRESSION DANS
L’INSTALLATION HYDRAULIQUE
PRESSIONE NELL’IMPIANTO
IDRAULICO
MPa
min. 0,05
max. 0,8
CIÉNIENIE WODY W SIECI
TLAK VODY
WATER PRESSURE
TENSION
TENSIONE
V
220-240
NAPIËCIE ZASILANIA
NAPÁJECÍ NAPËTÍ
SUPPLY VOLTAGE
14
DONNÉES TECHNIQUES
DATI TECNICI
CAPACITE DE LINGE
SEC
CAPACITA’ DI BIANCHERIA
ASCIUTTA
kg
EAU NIVEAU NORMAL
ACQUA LIVELLO NORMALE
PUISSANCE
ABSORBEE
VEDERE TARGHETTA DATI
CONSULTER LA PLAQUE TECHNIQUE
PATRZ TABLICZKA ZNAMIONAWA
VIZ ÄTÍTEK SE ZÁKLADNÍMI ÚDAJI
SEE RATING PLATE
15
FR
PL
CZ
EN
CHAPITRE 5
CAPITOLO 5
ROZDZIAÄ 5
KAPITOLA 5
CHAPTER 5
MISE EN PLACE
INSTALLATION
MESSA IN OPERA
INSTALLAZIONE
INSTALACJA
PRALKI
UVEDENÍ DO
PROVOZU
INSTALACE
SETTING UP
INSTALLATION
Placer la machine près du
lieu d’utilisation sans la base
d’emballage.
Porti la macchina vicino al
luogo di utilizzo senza il
basamento dell’imballo.
Ustawiç pralkë w miejscu
przeznaczenia bez
opakowania.
Couper avec précaution le
cordon qui maintient le
tuyeau d’évacuation et le
cable d’alimentation
Tagliare le fascette
fermatubo, prestando
attenzione di non
danneggiare il tubo e il
cavo elettrico
Przeciàç taÊmy mocujàce
w´˝e do wody, uwa˝ajàc
by nie uszkodziç ich ani
przewodu elektrycznego.
Enlever les 4 vis de fixation
indiquées en (A) et enlever
les espaces indiqués en (B)
Svitare le 4 viti (A) sul lato
posteriore e rimuovere i 4
distanziali (B).
Couvrir les quatre trous en
utilisant les capuchons
prévus à cet effet dans le
sachet où se trouve la
notice
Richiudere i 4 fori utilizzando
i tappi contenuti nella busta
istruzione.
ATTENTION:
NE PAS LAISSER À LA
PORTÉE DES ENFANTS
DES ELEMENTS
D’EMBALLAGE QUI
PEUVENT CAUSER DES
RISQUES.
16
IT
ATTENZIONE:
NON LASCI ALLA
PORTATA DI BAMBINI
GLI ELEMENTI
DELL’IMBALLAGGIO IN
QUANTO POTENZIALI
FONTI DI PERICOLO.
Odkr´ciç 4 Êruby (A) z ty∏u
pralki i wyciàgnàç 4 rozpórki
(B)
Zas∏oniç 4 otwory
zaÊlepkami do∏àczonymi do
worka z instrukcjà.
UWAGA:
NIE NALEÃY
POZOSTAWIAÇ
ELEMENTÓW
OPAKOWANIA DO
ZABAWY DZIECIOM,
GDYÃ ELEMENTY TE
MOGÅ STANOWIÇ
POTENCJALNE ÃRÓDÄO
NIEBEZPIECZEÑSTWA.
Odstrañte ochrannou
podloïku z pënového
polystyrénu (souöást obalu)
a praöku umístëte nedaleko
místa trvalého pouïívání.
Move the machine near its
permanent position without
the packaging base.
Odstfiihnûte pásku, která drÏí
hadici a dejte pozor abyste
nepo‰kodili hadici a
elektrick˘ kabel.
Carefully cut the securing
strap that holds the main
cord and the drain hose.
Od‰roubujte 4 ‰rouby (A) na
zadní stranû a odstraÀte 4
distanãní vloÏky.
Remove the 4 fixing screws
marked (A) and remove the
4 spacers marked (B)
Uzavfiete 4 otvory pouÏitím 4
krytek které jsou uloÏeny v
sáãku s návodem k pouÏití.
Cover the 4 holes using the
caps provided in the
instruction booklet pack.
POZOR:
ODSTRAÑTE ZBYTKY
OBALU Z DOSAHU DËTÍ,
MOHLY BY BŸT
ZDROJEM NEBEZPEÖÍ.
WARNING:
DO NOT LEAVE THE
PACKAGING IN THE
REACH OF CHILDREN
AS IT IS A POTENTIAL
SOURCE OF DANGER.
17
FR
IT
Appliquer la feuille
supplémentaire sur le fond
comme dans la figure.
Applichi il foglio di polionda
sul fondo come mostrato in
figura.
Raccorder le tuyau d’arrivée
d’eau au robinet.
Allacci il tubo dell’acqua al
rubinetto.
L'appareil doit être relié à
l'arrivée d'eau exlusivement
avec les tuyaux fournis .
Ne pas réutiliser les anciens
tuyaux.
L’apparecchio deve essere
connesso alla rete idrica
solo con i nuovi tubi di
carico forniti in dotazione. I
vecchi tubi di carico non
devono essere riutilizzati.
ATTENTION:
NE PAS OUVRIR LE ROBINET
PL
Approcher la machine contre
le mur en faisant attention à
ce que le tuyau n’ait ni
coudes ni étranglements.
Accosti la lavatrice al muro
facendo attenzione che
non vi siano curve o
strozzature, allacci il tubo di
scarico al bordo della
vasca.
Raccorder le tuyau de
vidange au rebord de la
baignoire ou, mieux encore, à
un dispositif fixe d’évacuation,
hauteur mini. 50 cm, et de
diamètre supérieur au tuyau
de la machine à laver.
En cas de besoin, utiliser le
coude rigide livré avec la
machine.
o meglio a uno scarico fisso;
altezza minima 50 cm, di
diametro superiore al tubo
della lavatrice.
In caso di necessità utilizzare
la curva rigida in dotazione.
Umieéciç wyciszajacy
materiaä tak jak pokazano
na rysunku.
Upevnëte ke dnu praöky
püiloïenÿ protihlukovÿ ätít z
vlnitého materiálu podle
obrázku.
Podäåczyç do kranu wåã
doprowadzajåcy wodë.
Hadici püívodu vody
püípevnëte k vodovodnímu
kohoutu koncem s pojistnÿm
ventilem (Water stop system).
Urzådzenie musi byç
podäåczone do sieci
wodociågowej za pomocå
nowego zestawu wëãy
gumowych. Nie naleãy
uãywaç starego zestawu.
ATTENZIONE:
NON APRA IL RUBINETTO
EN
CZ
UWAGA:
NIE ODKRËCAÇ
JESZCZE KRANU
Przysunåç urzådzenie do
éciany. Zawiesiç wåã
odpäywowy na krawëdzi
wanny, uwaãajåc aby nie
miaä on zaäamañ i aby byä
droãny na caäej swej
däugoéci. Wskazanym jest
doäåczenie wëãa
odprowadzajåcego wodë
do staäego odpäywu o
érednicy wiëkszej niã wåã
odprowadzajåcy wodë z
pralki i znajdujåcego sië na
wysokoéci co najmniej 50
cm. W miarë potrzeby
nalezy uãyç usztywniajåcego
kolanka, dostarczonego w
komplecie wraz z pralkå.
Spotüebiö musí bÿt püipojen k
püívodu vody novou hadicí,
která je souöástí vÿbavy
spotüebiöe. Staré hadice
nesmëjí bÿt znovu pouïívány.
DÅLEÏITÉ:
V TÉTO FÁZI NEPOUÄTËJTE
VODU.
Opüete konec odtokové
hadice o vanu a dbejte na
to, aby na hadici nevznikly
zlomy nebo ohnutí. Odtoková
hadice má bÿt umístëna ve
vÿäce min. 50 cm.
Je lepäí pouïijete-li pevného
odpadu o vëtäím pråmëru,
neï je pråmër odtokové
hadice, tím umoïníte
pråchod vzduchu.
Pokud je potüeba, pouïijte
pevnÿ U-drïák k upevnëní
hadice.
Püípadné prodlouïení
odtokové hadice måïe zavinit
poruchy v chodu odtokového
öerpadla a filtru, zejména v
püípadë, je-li deläí neï 1 m.
Fix the sheet of corrugated
material on the bottom as
shown in picture.
Connect the fill hose
to the tap.
The appliance must be
connected to the water
mains using new hose-sets.
The old hose-sets should not
be reused.
IMPORTANT:
DO NOT TURN THE TAP
ON AT THIS TIME.
Position the washing
machine next to the wall.
Hook the outlet tube to the
edge of the bath tub,
paying attention that there
are no bends or
contractions along the tube.
It is better to connect the
discharge hose to a fixed
outlet of a diameter greater
than that of the outlet tube
and at a height of min. 50
cm. If is necessary to use the
plastic sleeve supplied.
min 4 cm
18
+2,6 mt max
min 50 cm
max 85 cm
max 100 cm
max 100 cm
min 4 cm
+2,6 mt max
min 50 cm
max 85 cm
19
IT
FR
Mettre la machine à niveau
en reglant les 4 pieds:
Livelli la macchina con i 4
piedini:
Wypoziomuj urzàdzenie za
pomocà 4 nó˝ek:
Umístûte praãku do roviny
pomocí 4 nastaviteln˘ch
noÏiãek:
Use the 4 feet to level the
machine with the floor:
a) Tourner dans le sens des
aiguilles d’une montre
l’écrou de façon à
dévérouiller la vis du pied.
a) Girare in senso orario il
dado per sbloccare la vite
del piedino.
a) Przekrëciç w kierunku
zgodnym z kierunkiem
wskazówek zegara nakrëtkë
blokujåcå nóãkë pralki.
a) Otáöejte maticí äroubu po
smëru hod. ruöiöek a pak
måïete püizpåsobit vÿäku
noïiöky.
a) Turn the nut clockwise to
release the screw adjuster of
the foot.
b) Tourner le pied et le faire
monter ou descendre
jusqu’à obtenir une parfaite
adhérence au sol.
b) Ruotare il piedino e farlo
scendere o salire fino ad
ottenere la perfetta
aderenza al suolo.
b) Przekrëciç nóãkë
podnoszåc jå lub
opuszczajåc, tak aby uzyskaç
doskonaäe przyleganie do
podäoãa.
b) Otáöením sniïujte nebo
zdvihejte noïiöku, dokud
perfektnë nepüilne k podlaze.
b) Rotate foot to raise or
lower it until it stands firmly on
the ground.
c) Enfin bloquer le pied en
revissant l’écrou dans le sens
inverse des aiguilles d’une
montre et le faire adhérer au
fond de la machine.
c) Bloccare infine il piedino
riavvitando il dado in senso
antiorario, fino a farlo aderire
al fondo della lavatrice.
c) Zablokowaç nóãkë
przykrëcajåc nakrëtkë w
kierunku przeciwnym do
ruchu wskazówek zegara, aã
bëdzie przylegaäa do dna
pralki.
c) Upevnëte polohu noïiöky
otoöením matice äroubu proti
smëru hod. ruöiöek.
c) Lock the foot in position
by turning the nut anticlockwise until it comes up
against the bottom of the
machine.
Vérifier que la manette soit
sur la position “OFF” et que le
hublot soit fermé.
Si assicuri che la manopola
sia in posizione “OFF” e l’oblò
sia chiuso.
Sprawdziç czy pokr´t∏o
programów jest na pozycji
OFF i czy drzwiczki sà
zamkni´te.
Zkontrolujte, Ïe voliã
programÛ je v poloze OFF a
dvífika praãky jsou zavfiená.
Ensure that the knob is on the
“OFF” position and the load
door is closed
Brancher la prise.
Inserisca la spina.
Wäoãyç wtyczkë kabla
zasilajåcego do gniazda
sleciowego.
Zapojte záströku do sítë.
Insert the plug.
ATTENTION:
Au cas où il serait nécessaire
de remplacer le cable
d’alimentation, assurez vous
de respecter les codescouleur suivants dans le
branchement de chacun
des fils:
ATTENZIONE:
nel caso si renda necessario
sostituire il cavo di
alimentazione, assicurarsi di
rispettare il seguente codicecolore durante il
collegamento dei singoli fili:
UPOZORNùNÍ:
V pfiípadû potfieby v˘mûny
pfiívodního kabelu pfiipojujte
vodiãe v souladu s
následujícím barvami/kódy:
ATTENTION:
should it be necessary to
replace the supply cord,
connect the wire in
accordance with the
following colours/codes:
BLEU
BLU
- NEUTRO (N)
MODR¯
- NEUTRÁLNÍ (N)
BLUE
- NEUTRAL (N)
MARRONE
- FASE (L)
HNùD¯
- ÎIV¯ (L)
BROWN
- LIVE (L)
GIALLO-VERDE
- TERRA (
YELLOW-GREEN
- EARTH (
MARRON
VERT-JAUNE
- NEUTRE (N)
- PHASE (L)
- TERRE (
Une fois l'appareil installé, la
prise électrique doit rester
accessible.
20
EN
CZ
PL
)
L’apparecchio deve essere
posto in modo che la spina
sia accessibile ad
installazione avvenuta.
A
B
C
UWAGA:
W razie koniecznoÊci
wymiany kabla zasilania
nale˝y zachowaç
nast´pujàcy uk∏ad kolorów
przy pod∏aczaniu
poszczególnych przewodów:
GRANATOWY
- ZERO (N)
BRÑZOWY
- FAZA (L)
˚Ó¸TO-ZIELONY - UZIEMIENIE (
)
)
Po zainstalowaniu, urzådzenie
naleãy ustawiç w pozycji
zapewniajåcej swobodny
dostëp do kontaktu (wtyczki).
ÎLUTO-ZELEN¯ - UZEMNùNÍ (
)
Po instalaci spotüebiöe se
ujistëte, ïe spotüebiö je
umístën tak, aby byla snadno
püístupná zásuvka.
)
After installation, the
appliance must be
positioned so that the plug is
accessible.
21
PL
IT
FR
CHAPITRE 6
CAPITOLO 6
B
D N
O
EN
CZ
ROZDZIAÄ 6
KAPITOLA 6
CHAPTER 6
OPIS ELEMENTÓW
PANELU STEROWANIA
OVLÁDACÍ PRVKY
CONTROLS
E
P
F
GH I C LM
A
22
COMMANDES
COMANDI
Poignée d’ouverture du
hublot
Maniglia apertura oblò
A
Otwarte drzwiczki
DrÏadlo otevfiení dvífiek
Door handle
Manette des programmes de
lavage avec OFF
Manopola programmi di
lavaggio con OFF
B
Pokr´t∏o programów z OFF
Voliã programÛ s OFF
Timer knob for wash
programmes with OFF position
Touche Selection Temperature
Tasto Selezione Temperatura
Przycisk Wybór temperatury
Tlaãítko Volba teploty
Wash Temperature button
Touche Essorage
Tasto Selezione Centrifuga
C
D
Przycisk Wybór wirowania
Tlaãítko Volba Odstfiedûní
Spin Speed button
Touche Temps de Lavage
Tasto Tempo Lavaggio
Przycisk Czas prania
Tlaãítko „Doba Praní“
“Wash Time” button
Témoin de Bouton
Spie tasti
Kontrolki przycisków
Kontrolky Tlaöítek
Buttons indicator light
Touche Très Sale
Tasto Lavaggio Intensivo
Przycisk Prania intensywne
Tlaãítko Intenzivní Praní
Intensive button
Touche Aquaplus
Tasto Stop Allergia
Przycisk Aquaplus
Tlaãítko Aquaplus
Aquaplus button
Touche Départ Différé
Tasto Partenza Differita
Przycisk Opóêniony start
Tlaãítko OdloÏeného Startu
Start Delay button
Touche Repassage Facile
Tasto Stiro Facile
Przycisk ∏atwe prasowanie
Tlaãítko Pro Zabránûní Pomaãkání
Crease Guard button
Touche marche/pause
Tasto Avvio/pausa
Przycisk Start
Tlaãítko Start
Start button
Temoin de verrouillage de
porte
Spia porta bloccata
Kontrolka blokada drzwiczek
Kontrolka zamãená dvífika
Door locked indicator light
Ecran Digital
Display Digit
WyÊwietlacz digit
Displej Digit
Digital Display
Bacs à produits
Cassetto detersivo
Szuflada na proszek
Zásobník pracích prostfiedkÛ
Detergent drawer
E
F
G
H
I
L
M
N
O
P
23
FR
IT
PL
CZ
EN
DESCRIPTION DES
COMMANDES
DESCRIZIONE
COMANDI
OPIS ELEMENTÓW
PANELU STEROWANIA
POPIS OVLÁDACÍCH
PRVKå
DESCRIPTION OF
CONTROL
“Kg MODE”
(La fonction n’est active que
pour les programmes Coton
et Synthétique)
Le “ Kg MODE ” permet de
mesurer une série
d’information sur le linge
chargé dans le tambour
durant toues les phases du
lavage.
Ainsi, durant les 4 premières
minutes du cycle de lavage,
le “ Kg MODE ” :
- régule la quantité d’eau
nécessaire
- détermine la durée du cycle
de lavage
- ajuste les rinçages
“Kg MODE”
(Funzione attiva solo nei
programmi Cotone e Sintetici)
E’ l’ultima frontiera dell’
elettronica applicata alle
tecnologie di lavaggio.
“Kg MODE” consente di
misurare durante tutte le fasi
del lavaggio una serie di
informazioni sulla biancheria
inserita all’ interno del cesto.
In questo modo “Kg MODE”
nei primi 4 minuti del ciclo di
lavaggio:
- regola la quantità di acqua
necessaria
- determina la durata del
lavaggio
- regola i risciacqui
“Kg MODE” (funkcja aktywna
jedynie przy programach
Bawe∏na i Syntetyki)
Jest to najnowsze osiàgniecie
zastosowania elektroniki w
technologii prania.
“Kg MODE” dokonuje
pomiarów podczas prania i
dostarcza informacji o
wsadzie znajdujàcym si´ w
b´bnie pralki.
W ten sposób “Kg MODE” w
pierwszych 4 minutach cykli
prania:
- reguluje koniecznà iloÊç
wody
- okreÊla czas trwania prania
- reguluje p∏ukanie
REÎIM nastavení hmotnosti”
(Tato funkce je aktivní pouze
u programÛ pro bavlnu a
syntetické látky)
En fonction de la quantité et
du type de linge lavé:
- régule le rythme des
rotations du tambour per
l’adapter au type de tissu
- reconnaît la présence de
mousse et augmente
éventuellement le niveau
d’eau durant les rinçages
- régule la vitesse d’essorage
en fonction de la charge,
pour éviter les déséquilibres
in base al carico e al tipo di
biancheria che si è scelto di
lavare:
- regola il ritmo di rotazione del
cesto per adattarlo al tipo di
tessuto
- riconoscere la presenza di
schiuma, aumentando
eventualmente il livello
dell’acqua durante i risciacqui
- regola il numero di giri della
centrifuga in funzione del
carico, evitando che ci siano
squilibri
“ Kg MODE ” parvient ainsi à
assurer systématiquement la
recette de lavage la plus
adaptée à la charge de linge
parmi la centaine de recettes
possibles.
Così “Kg MODE” riesce a
decidere da sola tra le
centinaia di possibili
combinazioni di lavaggio
quale si adatta meglio alle
singole condizioni del bucato.
“ Kg MODE ” répond aux
exigences de simplicité
d’utilisation en permettant
une sélection simplifiée du
programme de lavage. En
effet, l’utilisateur indique
simplement le type de tissu
chargé dans la machine et le
degré de salissure des
vêtements, et il obtiendra un
linge parfaitement lavé et
essoré dans le respect des
textiles.
“Kg MODE” viene incontro alle
esigenze di semplicità di
utilizzo della lavatrice
permettendo un’impostazione
semplificata del programma di
lavaggio. Infatti l’utilizzatore
indicando solo il tipo di tessuto
inserito nel cesto e il grado di
sporco degli indumenti otterrà
un bucato perfettamente
pulito e con il più elevato
grado di asciugatura ottenibile
con una centrifuga attenta ai
capi.
“Kg MODE”
(Function active only on
Cotton and Synthetics
programmes)
Through every wash phase
“Kg MODE” allows to
monitor information on
the wash load in the drum.
So, as soon as the “Kg
MODE” is set in motion, in the
first 4 minutes of the wash, it:
o adjusts the amount of
water required
o determines the length of
the wash cycle
o controls rinsing
according to the type of
fabric selected to be
washed it:
o adjusts the rhythm of drum
rotation for the type of
fabric being washed
o recognises the presence
of lather, increasing, if
necessary, the amount of
water during
rinsing
o adjusts the spin speed
according to the load, thus
avoiding any imbalance.
In this way “Kg MODE” is
able to decide, by itself, the
most suitable programme
for
each individual wash from
the hundreds of possible
wash combinations.
“Kg MODE” meets the need
for easy use by permitting a
simplified programme
selection. In
fact, the user need only tell
the machine the type of
fabric in the drum and the
degree of soiling, to obtain a
perfect wash with the
highest
level of drying possible with
a spin which really cares for
your clothes.
POIGNEE D’OUVERTURE DU
HUBLOT
MANIGLIA APERTURA OBLÒ
Pour ouvrir le hublot
actionner le bouton dans la
poignée.
24
Per aprire l’oblò premere la
leva situata all’interno della
maniglia.
w zale˝noÊci od rodzaju
pranych tkanin:
- reguluje obroty b´bna
dopasowujàc je do rodzaju
tkanin
- wykrywa obecnoÊç piany i
ewentualnie zwi´ksza iloÊç
wody podczas p∏ukania
- reguluje obroty wirowania w
zale˝noÊçi od wsadu
niwelujàc skutki
niezrównowa˝enia
“Kg MODE” wybiera spoÊród
trzystu mo˝liwoÊci kombinacj´
parametrów prania najlepiej
dopasowanà do wsadu.
“Kg MODE” zapewnia
u˝ytkownikowi prostot´
obs∏ugi pralki poprzez
poprzez bardzo ∏atwy wybór
programu. U˝ytkownik okreÊla
jedynie rodzaj tkaniny
w∏o˝onej do b´bna oraz
stopieƒ jej zabrudzenia po
czym otrzyma pranie
perfekcyjnie czyste i
optymalnie, przy zachowaniu
parametrów bezpiecznych
dla tkanin, odwirowane.
A
OTWARTE DRZWICZKI
Aby otworzyç drzwiczki
nale˝y pociàgnàç za ràczk´
naciskajàc jà od wewnàtrz.
Je poslední hranicí
aplikované elektroniky pro
technologii praní.
“REÎIM nastavení hmotnosti”
nabídne bûhem v‰ech fází
praní rÛzné informace o
vloÏeném prádle.
Tímto zpÛsobem“REÎIM
nastavení hmotnosti” bûhem
prvních 4 minut pracího
cyklu:
- nastavuje mnoÏství
potfiebné vody
- urãuje délku praní
- nastavuje máchání prádla
podle hmotnosti a typu
prádla urãené na praní:
- nastavuje rytmus otáãení
bubnu, aby jej pfiizpÛsobil
typu tkaniny
- rozeznává pfiítomnost pûny
a podle potfieby zvy‰uje
mnoÏství vody bûhem
máchání
- podle hmotnosti nastavuje
poãet otáãek odstfieìování,
pfiiãemÏ brání pfiípadné
nerovnováze
“REÎIM nastavení hmotnosti”
si takov˘m zpÛsobem dokáÏe
vybrat z nûkolika stovek
moÏn˘ch kombinací právû
tu, která se pro jednotlivé
podmínky prádla hodí nejvíc.
“ REÎIM nastavení hmotnosti ”
vyhovuje potfiebám
snadného pouÏívání praãky,
pfiiãemÏ umoÏÀuje
zjednodu‰ení nastavení
pracího programu. UÏivatel
pouze zadáním typu
vloÏeného prádla a stupnû
zneãi‰tûní dosáhne dokonale
ãisté prádlo a to s nejvût‰ím
moÏn˘m stupnûm su‰ení díky
odstfiedûní, které chrání
odûv.
DRÎADLO OTEV¤ENÍ DVͤEK
DOOR HANDLE
K otevfiení dvífick stisknûte
pojistku umístûnou na
vnitfiní stranû drÏadla.
Press the finger-bar inside
the door handle to open the
door
25
FR
MANETTE DES PROGRAMMES
DE LAVAGE AVEC OFF
LORSQUE LE SELECTEUR
EST POSITIONNE SUR UN
PROGRAMME, L’ECRAN
MONTRE LES DETAILS DU
CYCLE CHOISI.
LES LESSIVES
D’AUJOURD’HUI SONT
PLUS EFFICACES, MEME A
BASSE TEMPERATURE.
POUR CETTE RAISON, LA
MACHINE CONSEILLE
L’UTILISATION DE
TEMPERATURES PLUS
BASSES, MEME POUR LES
PROGRAMMES
INTENSIFS. DANS TOUS
LES CAS, IL EST POSSIBLE
D’AUGMENTER LA
TEMPERATURE DE LAVAGE
EN APPUYANT SUR LA
TOUCHE TEMPERATURE.
LA TABLE DES
PROGRAMMES INDIQUE
LA TEMPERATURE
MAXIMUM CONSEILLEE
POUR CHACUN DES
PROGRAMMES.
N.B. AFIN D’ETEINDRE
COMPLETEMENT LA
MACHINE, PLACER LE
SELECTEUR SUR " OFF "
26
MANOPOLA PROGRAMMI
CON OFF
RUOTANDO LA
MANOPOLA IL DISPLAY SI
ILLUMINA
VISUALIZZANDO I
PARAMETRI DEL
PROGRAMMA SCELTO.
I DETERSIVI DI OGGI
RISULTANO ESSERE
EFFICACI GIÀ DALLE
BASSE TEMPERATURE. PER
QUESTO MOTIVO LA
MACCHINA, ANCHE PER I
PROGRAMMI INTENSIVI,
CONSIGLIA L’UTILIZZO DI
TEMPERATURE PIÙ BASSE.
E’ COMUNQUE POSSIBILE
ALZARE LA TEMPERATURA
DI LAVAGGIO AGENDO
SUL TASTO TEMPERATURA.
FARE RIFERIMENTO ALLA
TABELLA PROGRAMMI
PER LA TEMPERATURA
MASSIMA CONSENTITA
PER CIASCUN
PROGRAMMA.
N.B. PER SPEGNERE LA
MACCHINA RUOTARE LA
MANOPOLA
PROGRAMMI SULLA
POSIZIONE “OFF”.
Appuyez sur la touche
"MARCHE/PAUSE" pour
commencer le cycle.
Premere il tasto "Avvio/Pausa"
per iniziare il ciclo di lavaggio
Le cycle de lavage se
réalisera avec la manette des
programmes arrêtée sur le
programme sélectionné
jusqu'à la fin de celui-ci.
Il ciclo di lavaggio avverrà
con la manopola programmi
ferma sul programma
selezionato sino alla fine del
lavaggio.
A la fin du lavage, mettez la
machine à l' arrêt en tournant
la manette programmes sur
la position "OFF"
A fine ciclo spegnere la
lavabiancheria portando la
manopola programmi in
posizione "OFF".
NOTE: LORS DE LA MISE EN
MARCHE DU CYCLE DE
LAVAGE SUIVANT, LE
SELECTEUR DE
PROGRAMME DOIT ETRE
REMIS EN POSITION OFF
AVANT DE SELECTIONNER
ET DE LANCER LE
PROGRAMME SUIVANT.
PL
IT
NOTA:
LA MANOPOLA
PROGRAMMI DEVE
ESSERE SEMPRE PORTATA
IN POSIZIONE DI OFF
ALLA FINE DI UN
LAVAGGIO E PRIMA DI
SELEZIONARNE UNO
NUOVO.
B
POKR¢T¸O
PROGRAMÓW Z OFF
PRZY OBRACANIU
POKR¢T¸A WYÂWIETLACZ
ZAPALA SI¢ I POKAZUJE
PARAMETRY WYBRANEGO
PROGRAMU.
NOWOCZESNE
DETERGENTY SÑ
SKUTECZNE JU˚ W NISKICH
TEMPERATURACH I
DLATEGO PRALKA, NAWET
PRZY PROGRAMACH
PRANIA INTENSYWNEGO,
ZALECA STOSOWANIE
NISKICH TEMPERATUR.
OCZYWIÂCIE MO˚LIWE
JEST USTAWIENIE WY˚SZEJ
TEMPERATURY PRANIA ZA
POMOCÑ
ODPOWIEDNIEGO
PRZYCISKU. W TAKIM
PRZYPADKU NALE˚Y
PRZESTRZEGAå
MAKSYMALNYCH
DOPUSZCZALNYCH DLA
DANEGO PROGRAMU
TEMPERATUR PODANYCH
W TABELI.
UWAGA: ABY WY¸ÑCZYå
PRALK¢ NALE˚Y OBRÓCIå
POKR¢T¸O WYBORU
PROGRAMÓW NA
POZYCJ¢ “OFF”.
Wcisnàç przycisk
„START/PAUZA” aby
uruchomiç cykl prania.
Cykl prania b´dzie si´
odbywa∏ z pokr´t∏em
programatora ustawionym
na wybranym programie a˝
do koƒca prania.
Po zakoñczeniu cyklu prania
wy∏àczyç pralk´ ustawiajàc
pokr´t∏o programatora na
pozycji “OFF”.
UWAGA:
POKR¢T¸O
PROGRAMATORA MUSI
BYå USTAWIONE NA
POZYCJ¢ OFF ZAWSZE
PO ZAKO¡CZENIU
PRANIA I PRZED
WYBOREM NOWEGO
PROGRAMU.
CZ
VOLIâ PROGRAMÒ S OFF
OTOâENÍM OVLADAâE
PROGRAMÒ SE DISPLEJ
ROZSVÍTÍ A ZOBRAZÍ SE
PARAMETRY ZVOLENÉHO
PROGRAMU.
DNE·NÍ PRACÍ
PROST¤EDKY JSOU
ÚâINNÉ UÎ U NÍZK¯CH
TEPLOT. Z TOHOTO
DÒVODU I Z DÒVODU
INTENZIVNÍCH
PROGRAMÒ, PRAâKA
DOPORUâUJE PRANÍ P¤I
NEJNIηÍCH TEPLOTÁCH.
V KAÎDÉM P¤ÍPADù JE
V·AK MOÎNÉ TEPLOTU
PRANÍ ZV¯·IT, A TO
STISKNUTÍM TLAâÍTKA
REGULUJÍCÍHO TEPLOTU.
PRO MAXIMÁLNÍ
MOÎNOU TEPLOTU U
KAÎDÉHO PROGRAMU
VYCHÁZEJTE Z TABULKY
PROGRAMÒ.
UPOZORNùNÍ: PRAâKU
VYPNETE OTOâENÍM
OVLADAâE PROGRAMÒ
DO POLOHY „OFF“.
Stisknûte tlaãítko "Start/Pausa"
a spusÈte cyklus praní.
Prací cyklus probíhá s
voliãem programÛ
nastaven˘m na urãitém
programu, a to aÏ do konce
praní.
Po ukonãení cyklu vypnûte
praãku nastavením voliãe
programu do polohy “OFF”.
POZNÁMKA:
VOLIâ PROGRAMÒ MUSÍ
B¯T PO UKONâENÍ
PRANÍ VÎDY P¤ESTAVEN
DO POLOHY OFF, TEPRVE
PAK MÒÎETE ZVOLIT
NOV¯ PROGRAM.
EN
PROGRAMME SELECTOR WITH
OFF POSITION
WHEN THE PROGRAMME
SELECTOR IS TURNED THE
DISPLAY LIGHTS UP TO
SHOW THE SETTINGS FOR
THE PROGRAMME
SELECTED.TODAY, MOST
DETERGENTS HAVE BEEN
IMPROVED TO WASH
EFFICIENTLY AT LOWER
TEMPERATURES,
THEREFORE WE HAVE SET
THE DEFAULT TEMPERATURE
SETTINGS OF EACH
PROGRAMME TO A
LOWER LEVEL, SAVING
ELECTRICITY AND
REDUCING THE CARBON
FOOTPRINT OF YOUR
MACHINE.
YOU CAN SELECT AN
HIGH TEMPERATURE BY
PRESSING THE
TEMPERATURE BUTTON.
PLEASE REFER TO THE
PROGRAMME GUIDE FOR
THE MAXIMUM
TEMPERATURE TO WHICH
EACH PROGRAMME CAN
BE SET.
N.B. TO SWITCH THE
MACHINE OFF, TURN THE
PROGRAMME SELECTOR
TO THE “OFF” POSITION.
Press the "Start/Pause"
button to start the selected
cycle.
The programme carries out
with the programme
selector stationary on the
selected programme till
cycle ends.
Switch off the washing
machine by turning the
selector to OFF.
NOTE:
THE PROGRAMME
SELECTOR MUST BE
RETURN TO THE OFF
POSITION AT THE END
OF EACH CYCLE OR
WHEN STARTING A
SUBSEQUENT WASH
CYCLE PRIOR TO THE
NEXT PROGRAMME
BEING SELECTED AND
STARTED.
27
FR
TOUCHE “SELECTION
TEMPERATURE”
TASTO “SELEZIONE
TEMPERATURA”
Après sélection d’un
programme, le voyant
correspondant à la
température correspondante
conseillée s’allume. Il est
possible de diminuer ou
d’augmenter cette
température en appuyant
plusieurs fois sur la touche. A
chaque pression de la
touche, le voyant
correspondant à la
température sélectionnée
s’allume.
Quando si seleziona un
programma viene indicata la
temperatura consigliata
tramite l’ accensione della
relativa spia.
E’ possibile sia diminuire che
aumentare la temperatura
premendo più volte il tasto.
Ad ogni pressione del tasto si
illumina la spia corrispondente
alla temperatura scelta tra
quelle a disposizione.
TOUCHE "ESSORAGE"
TASTO “SELEZIONE CENTRIFUGA”
La phase d'essorage est très
importante pour la
préparation à un bon
séchage et votre modèle est
doté d'une grande flexibilité
pour satisfaire chaque
exigence.
En agissant sur cette touche
vous pouvez réduire la vitesse
maximale possible pour le
programme sélectionnée,
jusqu'à une complète
élimination de l'essorage.
Pour réactiver l'essorage, il est
suffisant de presser la touche
de nouveau, jusqu'à atteindre
la vitesse choisie.
La fase di centrifuga è molto
importante per la
preparazione ad una buona
asciugatura ed il vostro
modello è dotato della
massima flessibilità per ogni
vostra esigenza.
Premendo questo tasto, si può
ridurre la massima velocità di
centrifuga possibile per il
programma selezionato, fino
alla sua completa esclusione.
Per riattivare la centrifuga, è
sufficiente premere
nuovamente il tasto, fino al
raggiungimento della velocità
scelta.
Pour la sauvegarde des tissus,
il n'est pas possible
d'augmenter la vitesse
d'essorage, au-delà de celle
qui est indiquée
automatiquement au
moment de la sélection du
programme.
Per la salvaguardia dei tessuti,
non è possibile aumentare la
velocità oltre quella
automaticamente indicata al
momento della selezione del
programma.
Il est toujours possible de
modifier la vitesse d'essorage,
sans mettre la machine en
PAUSE.
NOTE:
LA MACHINE EST
DOTEE D’UN DISPOSITIF
ELECTRONIQUE QUI
EMPECHE LE DÉPART
DE L’ESSORAGE SI LES
CHARGES SONT MAL
REPARTIES ET LIMITE LES
VIBRATIONS ET LE
BRUIT DURANT LE
LAVAGE.
28
IT
E' possibile modificare la
velocità della centrifuga in
qualsiasi momento, anche
senza portare la macchina in
PAUSA.
NOTA:
IL MODELLO È DOTATO DI
UN PARTICOLARE
DISPOSITIVO ELETTRONICO
CHE IMPEDISCE LA
PARTENZA DELLA
CENTRIFUGA CON
CARICHI
PARTICOLARMENTE
SBILANCIATI. QUESTO
SERVE A MIGLIORARE LE
VIBRAZIONI, LA
SILENZIOSITÀ E LA DURATA
DELLA LAVABIANCHERIA.
PL
C
PRZYCISK “WYBÓR
TEMPERATURY”
Przy wyborze programu
kontrolka podpowiada
zalecanà dla niego
temperatur´ prania.
Mo˝liwe jest zmniejszenie lub
zwi´kszenie temperatury
prania poprzez kilkukrotne
wciÊni´cie przycisku.
Po ka˝dym jego wciÊni´ciu
zapala si´ kontrolka wybranej
temperatury.
D
PRZYCISK “WYBÓR
WIROWANIA”
Wybór pr´dkoÊci wirowania
jest wa˝ny dla przygotowanie
bielizny do prasowania. Ten
model pralki daje du˝à
mo˝liwoÊç doboru pr´dkoÊci
wirowania do indywidualnych
potrzeb. WciÊni´cie tego
przycisku redukuje pr´dkoÊç
obrotów wirówki, mo˝liwà dla
danego programu, a˝ do
ca∏kowitego jej wy∏àczenia.
Aby w∏àczyç wirówk´ nale˝y
ponownie wciskaç ten
przycisk, a˝ do uzyskania
wybranej pr´dkoÊci.
Dla bezpieczeƒstwa tkanin ,
nie jest mo˝liwe zwi´kszenie
obrotów wirówki ponad
poziom automatycznie
zaprogramowany w
momencie ustawiania
programu.
Mo˝na zmieniaç pr´dkoÊç
wirowania w ka˝dym
momencie, bez koniecznoÊci
ustawiania pralki w funkcji
PAUZA.
Uwaga
pralka wyposaãona jest w
elektroniczny ukäad
kontroli prëdkoéci
wirowania zapobiegajåcy
nie równomiernemu rozäoã
eniu sië bielizny w bëbnie.
dziëki temu zmniejsza sië
gäoénoéç i wibracje pralki
a w konsekwencji
wydäuãa jej ãywotnoéç.
CZ
EN
TLAâÍTKO „VOLBA TEPLOTY“
“WASH TEMPERATURE” BUTTON
Pfii volbû programu se
rozsvícením pfiíslu‰né kontrolky
zobrazí doporuãená teplota.
Vícenásobn˘m stisknutím
tlaãítka je moÏné tuto teplotu
sníÏit nebo zv˘‰it.
KaÏd˘m stisknutím tlaãítka se z
dostupn˘ch moÏností rozsvítí
kontrolka odpovídající zvolené
teplotû.
When a programme is
selected the relevant
indicator will light up to show
the recommended wash
temperature.
The Temperature button can
be used to decrease or
increase the temperature of
your chosen wash cycle.
Each time the button is
pressed, the new
temperature level is shown on
the Wash Temperature
Indicator.
TLAâÍTKO “VOLBA ODST¤EDùNÍ”
“SPIN SPEED” BUTTON
Fáze odstfieìování je velmi
dÛleÏitá pro pfiípravu
dobrého usu‰ení. Vበmodel
je vybaven tak, aby byl
schopen vyhovût v‰em Va‰im
potfiebám.
Stisknutím tohoto tlaãítka lze
omezovat maximální rychlost
odstfieìování, kterou je
moÏné pouÏít pro zvolen˘
program, aÏ do úplného
vyfiazení odstfieìování.
Pro nové spu‰tûní
odstfieìování staãí znovu
stisknout tlaãítko a nastavit
ho aÏ na poÏadovanou
rychlost.
Pro ochranu tkanin není
moÏné nastavit rychlost vy‰‰í,
neÏ je rychlost, která se
automaticky stanovuje v
okamÏiku zvolení programu.
The spin cycle is very
important to remove as
much water as possible from
the laundry without
damaging the fabrics. You
can adjust the spin speed of
the machine to suit your
needs.
By pressing this button, it is
possible to reduce the
maximum speed, and if you
wish, the spin cycle can be
cancelled.
To reactivate the spin cycle is
enough to press the button
until you reach the spin
speed you would like to set.
For not damage the fabrics,
it is not possible to increase
the speed over that
automatically suitable during
the selection of the program.
Rychlost odstfieìování je
moÏné zmûnit kdykoli,
spotfiebiã nemusí b˘t v reÏimu
PAUSA.
It is possible to modify the
spin speed in any moment,
also without to pause the
machine.
POZNÁMKA:
PRAÖKA JE VYBAVENA
SPECIÁLNÍM
ELEKTRONICKŸM
ZAÜÍZENÍM, KTERÉ
CHRÁNÍ PÜED
NADMËRNŸMI
VIBRACEMI A HLUKEM
BËHEM ODSTÜED’OVÁNÍ,
POKUD ÄPATNŸM
ROZLOÏENÍM PRÁDLA
DOJDE V BUBNU K
NEVYVÁÏENOSTI NÁPLNË.
PRODLOUÏÍ SE TAK
ÏIVOTNOST PRAÖKY.
NOTE:
THE MACHINE IS FITTED
WITH A SPECIAL
ELECTRONIC DEVICE,
WHICH PREVENTS THE
SPIN CYCLE SHOULD
THE LOAD BE
UNBALANCED.
THIS REDUCES THE
NOISE AND VIBRATION
IN THE MACHINE AND
SO PROLONGS THE LIFE
OF YOUR MACHINE.
29
IT
FR
E
PL
CZ
EN
PRZYCISK “CZAS PRANIA”
TLAâÍTKO „DOBA PRANÍ“
“WASH TIME” BUTTON
Agendo sul tasto (attivo solo
nei programmi COTONE e
MISTI) è possibile scegliere 3
livelli di intensità di lavaggio, a
seconda del grado di sporco
dei tessuti,.
Dopo la selezione del
programma la spia si
posiziona automaticamente
sul livello minimo consentito;
premendo il tasto si aumenta
il livello e di conseguenza
vengono modificati anche i
parametri della durata del
ciclo.
Utilizzando questo tasto dopo
aver selezionato il programma
rapido è possibile scegliere fra
3 diversi programmi della
durata di 14’, 30’ e 44’.
Wciskajàc ten przycisk
(aktywny tylko dla tkanin
bawe∏nianych i mieszanych)
mo˝na wybraç jeden z 3
poziomów intensywnoÊci
prania w zale˝noÊci od
stopnia zabrudzenia tkanin.
Po wyborze programu
kontrolka automatycznie
wybiera najmniejszy stopieƒ
zabrudzenia; za pomocà
tego przycisku mo˝na
zwi´kszyç t´ wartoÊç
zmieniajàc tym samym
parametry prania.
W programie szybkim
przycisk ten umo˝liwia wybór
jednego z trzech czasów: 14’,
30’ lub 44’.
Pomocí tohoto tlaãítka (které
je aktivní pouze u programÛ
BAVLNA a SMÍ·ENÉ PRÁDLO)
mÛÏete zvolit 3 úrovnû intenzity
praní v závislosti od stupnû
zneãi‰tûní prádla.
Po volbû programu se
kontrolka automaticky umístí
na nejniωí moÏn˘ stupeÀ;
stisknutím tlaãítka se tento
stupeÀ zv˘‰í, ãehoÏ následkem
se zmûní i parametry délky
cyklu.
Stisknutím tohoto tlaãítka po
volbû rychlého programu je
moÏné vybrat z 3 rÛzn˘ch
programÛ s délkou 14, 30 a 44
minut.
By selecting this button
(active only on COTTON and
MIXED FIBRES programmes)
there is a choice of 3 levels
of wash intensity, depending
on how much the fabrics
are soiled.
Once the programme has
been selected the indicator
light will automatically show
the minimum level required
for that programme. Pressing
the button increases the
duration of the wash cycle,
and adjusts the wash
settings accordingly. For
example: Using this button
on the Rapid Wash cycle will
enable you to select either
a 14, 30 or 44 minute wash
cycle.
TEMOIN DE BOUTON
SPIE TASTI
KONTROLKI PRZYCISKÓW
KONTROLKY TLAâÍTEK
BUTTONS INDICATOR LIGHT
Ces témoins s’allument
lorsque qu’une option est
choisie
Si une option est
incompatible avec le
programme, le témoin de
l’option clignotera puis
s’éteindra.
Si accendono quando i
rispettivi tasti vengono
premuti.
Nel caso in cui sia stata
selezionata un’ opzione non
compatibile con il
programma scelto la luce sul
pulsante prima lampeggia e
dopo si spegne.
Zapalajà si´ gdy wciÊniemy
dany przycisk.
JeÊli jednak wybierzemy
opcj´ niezgodnà z wybranym
programem kontrolka
najpierw b´dzie migaç a
potem zgaÊnie.
Tyto kontrolky se rozsvítí tehdy,
kdyÏ stisknete pfiíslu‰ná tlaãítka.
Pokud zvolíte funkci, kterou
není moÏné kombinovat s
nastaven˘m programem,
pfiíslu‰ná kontrolka bude
nejdfiíve blikat a poté zhasne.
These light up when the
relevant buttons are
pressed.
If an option is selected that
is not compatible with the
selected programme then
the light on the button first
flashes and then goes off.
Les options doivent être
sélectionnées AVANT d’appuyer
sur la touche “MARCHE”.
I tasti opzione devono essere
selezionati prima di premere il
tasto AVVIO.
Przyciski opcji muszà byç
wybrane i wciÊni´te przed
wciÊni´ciem przycisku start.
Tlaãítka funkcí musí b˘t
navolena pfied stisknutím
tlaãítka start.
The option buttons should be
selected before pressing the
START button
TOUCHE "TRÈS SALE"
En pressant cette touche,
activable uniquement pour les
cycles coton, les capteurs du
nouveau “Sensor” System
agissent sur la température
sélectionnée pour la maintenir
constante durant toutes les
phases du cycle de lavage et sur
la rotation du tambour.
En effet, le tambour tourne à
deux vitesses différentes dans les
moments déterminants. Quand
la lessive pénètre dans le linge, le
tambour tourne de manière à ce
qu’elle se répande de façon
homogène ; la vitesse augmente
au moment du lavage et du
rinçage pour que l’action
mécanique soit maximale. Grâce
à cette option, l’efficacité de
lavage des taches réputées
difficiles est très largement
améliorée SANS AUGMENTER LA
DUREE DU PROGRAMME.
TASTO LAVAGGIO INTENSIVO
Premendo questo tasto, attivabile
solo nei cicli cotone, entrano in
funzione i sensori del nuovo
“Sensor” system che agiscono sia
sulla temperatura selezionata,
mantenendola costante durante
tutte le fasi del ciclo di lavaggio,
sia sull’azione meccanica del
cesto.
Il cesto viene fatto girare a due
diverse velocità nei momenti
cruciali. Quando il detersivo entra
nei capi il cesto ruota in modo
che non si formino disomogeneità
nella distribuzione dello stesso, la
velocità aumenta, invece, al
momento del lavaggio e del
risciacquo in modo che l’azione
pulente sia massima. Grazie a
questo speciale sistema si migliora
l’efficacia del lavaggio SENZA
AUMENTARE LA DURATA DEL
PROGRAMMA.
PRZYCISK PRANIE INTENSYWNE
Po wciÊni´ciu tego przycisku,
aktywnego tylko w cyklach
bawe∏na, uruchamiamy funkcje
czujników nowego Systemu
“Sensor”, które dzia∏ajà
zarówno na wybranà
temperatur´ utrzymujàc jà
jednakowà podczas faz
ca∏ego cyklu prania jak i na
prac´ mechanicznà b´bna.
B´ben obraca si´ z dwiema
ró˝nymi pr´dkoÊciami w
kluczowych momentach.
Kiedy detergent jest
rozprowadzany w tkaninach
b´ben obraca si´ w sposób
umo˝liwiajàcy równomierne
roz∏o˝enie si´ bielizny w b´bnie.
Natomiast pr´dkoÊç obrotów
wzrasta w momencie prania i
p∏ukania aby wzmóc efekt
usuni´cia brudu.
Dzi´ki temu rozwiàzaniu
zwi´ksza si´ skutecznoÊç prania
BEZ PRZED¸U˚ANIA CZASU
PRANIA.
TLAâÍTKO INTENZIVNÍ PRANÍ
Stisknutím tohoto tlaãítka, které
je aktivní pouze u programÛ
bavlna, zaãnou fungovat
snímaãe nového “Sensor”
systému. Tyto snímaãe pracují
jak se zvolenou teplotou,
kterou udrÏují konstantní
bûhem v‰ech fází pracího
programu, tak s mechanickou
ãinností bubnu. Buben se v
klíãov˘ch okamÏicích otáãí
dvûma rychlostmi. KdyÏ prací
prá‰ek proniká do prádla,
buben se otáãí tak, aby se
prá‰ek rozdûlil v bubnu
rovnomûrnû, jeho rychlost se
v‰ak zvy‰uje v okamÏiku praní
a máchání tak, aby prací
úãinek byl maximální. Díky
tomuto speciálnímu systému
se zlep‰uje úãinnost praní BEZ
PRODLOUÎENÍ DOBY TRVÁNÍ
PROGRAMU.
INTENSIVE BUTTON
By pressing this button, which
can only be activated in the
Cotton cycles, the sensors in the
new “Sensor” system come into
operation. They affect both the
selected temperature, keeping it
at a constant level throughout
the wash cycle, and the
mechanical function of the
drum.
The drum is made to turn at two
different speeds at crucial
moments. When the detergent
enters the garments, the drum
rotates in such a way that the
detergent is distributed in a
uniform manner; during the
wash and rinse procedures,
however, the speed increases in
order to maximise the cleaning
action. Thanks to this special
system, the efficiency of the
wash procedure is improved
WITHOUT ANY INCREASE IN THE
LENGTH OF THE PROGRAM.
TOUCHE “TEMPS DE LAVAGE”
TASTO “TEMPO DI LAVAGGIO”
L’activation de ce bouton
(uniquement sur les
programmes COTON et
MIXTES) permet le choix de 3
niveaux d’intensité de
lavage selon le degré de
salissure du linge.
Après sélection du
programme de lavage, le
voyant se positionne
automatiquement sur le
niveau de salissure minimum;
en appuyant sur la touche
on augmente le niveau de
salissure et par conséquent
la durée du cycle. En utilisant
cette touche après avoir
sélectionné le programme
Rapide, il est possible de
choisir parmi 3 programmes
de 14mn, 30mn et 44mn.
30
F
G
31
FR
32
PL
IT
TOUCHE "AQUAPLUS"
TASTO “STOP ALLERGIA”
Grâce au nouveau Sensor
System, il est possible, en
activant la touche
Aquaplus, d’effectuer un
cycle de lavage spécifique
pour les tissus résistants et
mixtes. Le lavage ainsi
effectué permet d’éliminer
tout résidu lessiviel et donc
de prendre soin des peaux
délicates qui seront en
contact avec ces fibres.
L’ajout d’une plus grande
quantité d’eau au lavage
ainsi que l’action renforcée
de 5 rinçages avec
essorages intermédiaires
permettent d’obtenir un
linge propre parfaitement
rincé. Afin d’obtenir un
résultat optimal de lavage,
la quantité d’eau est
accrue pendant cette
phase du cycle garantissant
une parfaite dilution de la
lessive. La quantité d’eau est
également accrue au
moment du rinçage de
manière à éliminer toute
trace de lessive des fibres.
Cette fonction a été
spécialement étudiée pour
les PEAUX DELICATES ET
SENSIBLES pour lesquelles
même un minimum de
résidu de lessive peut causer
irritations ou allergies.
Il est aussi conseillé d’utiliser
cette fonction pour le LINGE
DES ENFANTS, pour le LINGE
DELICAT en général ainsi
que pour le lavage des
TISSUS EPONGE dont les
fibres tendent à retenir la
lessive.
Pour assurer une meilleure
prestation de lavage, cette
fonction est toujours active
pendant les programmes
Délicat et Laine.
Grazie al nuovo Sensor
System, agendo sul tasto è
possibile effettuare un nuovo
speciale ciclo di lavaggio
applicabile nei programmi
per tessuti resistenti e misti
che si prende cura delle
fibre e della pelle delicata di
chi le indossa.
L’aggiunta di molta più
acqua e la nuova azione
combinata di cicli di
rotazione del cesto con
carico e scarico d’acqua,
permette di ottenere capi
perfettamente puliti e
risciacquati. Viene
aumentata l’acqua in
lavaggio per ottenere la
perfetta dissoluzione del
detersivo, garantendo
un’efficace azione pulente.
Viene aumentata l’acqua
anche al momento dei
risciacqui in modo da
eliminare ogni traccia di
detersivo dalle fibre.
Questa funzione è stata
studiata appositamente per
le persone con pelle
delicata e sensibile, per le
quali anche un minimo
residuo di detersivo può
causare irritazioni o allergie.
Si consiglia di utilizzare
questa funzione anche per i
capi dei bambini e per i
delicati in generale, oppure
nel lavaggio di capi di
spugna le cui fibre tendono
maggiormente a trattenere
il detersivo.
Per assicurare le migliori
prestazioni di lavaggio
questa funzione è sempre
attiva nei programmi
Delicati e Lana.
H
CZ
EN
PRZYCISK “AQUAPLUS”
TLAâÍTKO “AQUAPLUS”
“AQUAPLUS” BUTTON
Wciskajàc ten przycisk
mo˝emy, dzi´ki nowemu
Czujnikowi System, wykonaç
dodatkowy specjalny cykl
prania przeznaczony dla
osób o delikatnej, ∏atwej do
podra˝nieƒ skórze. Program
jest aktywny dla programów
dla tkanin odpornych i
mieszanych.
W programie tym pralka
pobiera du˝o wi´cej wody,
a nowy sposób
funkcjonowania,
polegajàcy na cyklach
obrotów b´bna podczas
poboru i odprowadzania
wody powoduje, ˝e tkaniny
sà dok∏adniej wyprane i
wyp∏ukane. Zwi´kszona iloÊç
wody podczas prania
pozwala na lepsze
rozpuszczenie detergentu i
zwi´kszenie skutecznoÊci
prania, a zwi´kszona iloÊç
wody podczas p∏ukania
pozwala na dok∏adniejsze
wyp∏ukanie detergentu z
ka˝dego w∏ókna tkaniny .
Na funkcja zosta∏a
wymyÊlona specjalnie dla
osób o skórze delikatnej i
wra˝liwej,
u których nawet najmniejszy
Êlad proszku mo˝e
powodowaç podra˝nienia i
alergie.
Radzimy stosowanie tej
funkcji tak˝e przy praniu
odzie˝y dzieci´cej (dzieci
majà zawsze wra˝liwsza
skór´) oraz przy praniu
tkanin z warstwà gàbki,
poniewa˝ z takiej tkaniny
trudniej usuwa si´
detergent.
Dla uzyskania lepszych
efektów prania ta funkcja
jest zawsze aktywna w
programach dla tkanin
delikatnych i we∏nianych.
Díky novému systému Sensor
System je moÏné pomocí
tlaãítka provést nov˘
speciální cyklus praní, kter˘
je vhodn˘ pfii praní odoln˘ch
a smûsn˘ch tkanin a kter˘
peãuje o vlákna a jemnou
pokoÏku toho, kdo je nosí.
PouÏití mnohem vût‰ího
mnoÏství vody a nová
kombinace cyklÛ otáãení
bubnu s napou‰tûním a
vypou‰tûním vody umoÏÀuje
dosáhnout dokonale ãistého
a vymáchaného prádla.
MnoÏství vody pfii praní je
nyní vy‰‰í, aby se prací
prá‰ek opravdu úplnû
rozpustil a zaruãil tak
perfektní úãinek praní. Vût‰í
mnoÏství vody je nyní
pouÏíváno i v okamÏiku
máchání tak, aby se
odstranily ve‰keré stopy
pracího prostfiedku z vláken.
Tato funkce byla vytvofiena
speciálnû pro osoby s
jemnou a citlivou pokoÏkou,
kter˘m mÛÏe i minimální
zbytek pracího prá‰ku
zpÛsobit podráÏdûní nebo
alergii.
Doporuãujeme, abyste tuto
funkci pouÏívali i pfii praní
dûtského obleãení, praní
jemného prádla obecnû
nebo pfii praní froté prádla,
protoÏe vlákna froté mají
vût‰í tendenci zachycovat
prací prá‰ek.
Pro zaji‰tûní nejlep‰ích
v˘konÛ pfii praní je tato
funkce vÏdy aktivní u
programÛ Jemné prádlo a
Vlna.
By pressing this button you
can activate a special new
wash cycle in the Colourfast
and Mixed Fabrics
programs, thanks to the new
Sensor System. This option
treats with care the fibres of
garments and the delicate
skin of those who wear
them.
The load is washed in a
much larger quantity of
water and this, together with
the new combined action
of the drum rotation cycles,
where water is filled and
emptied, will give you
garments which have been
cleaned and rinsed to
perfection. The amount of
water in the wash is
increased so that the
detergent dissolves
perfectly, ensuring an
efficient cleaning action. The
amount of water is also
increased during the rinse
procedure so as to remove
all traces of detergent from
the fibres.
This function has been
specifically designed for
people with delicate and
sensitive skin, for whom even
a very small amount of
detergent can cause
irritation or allergy.
You are advised to also use
this function for children’s
clothing and for delicate
fabrics in general, or when
washing garments made of
towelling, where the fibres
tend to absorb a greater
quantity of detergent.
To ensure the best
performance for your wash,
this function is always
activated on the Delicates
and Woollens.
33
FR
TOUCHE “DEPART DIFFERE”
Cette option permet de
programmer le départ du
cycle de lavage jusqu’à 24
heures.
Afin d’utiliser cette fonction,
suivez la procédure cidessous :
Choisissez le programme
Pressez le bouton départ
différé pour l’activer (h00
apparais sur l’écran) puis
pressez le à nouveau pour
choisir un départ différé
d’1 heure (h01 apparaît sur
l’écran) ; à chaque pression
le départ différé augmentera
d’1 heure jusqu’à ce que 24h
apparaisse sur l’écran, une
pression supplémentaire
réinitialisera le départ différé.
34
IT
TASTO “PARTENZA DIFFERITA”
Questo tasto permette di
programmare l’ avvio del
ciclo di lavaggio con un
ritardo massimo di 24h.
Per impostare la partenza
ritardata procedere nel
seguente modo:
Impostare il programma
desiderato.
Premere il pulsante una prima
volta per attivarlo (sul display
viene visualizzato h00) e
premere nuovamente per
impostare un ritardo di 1 ora
(sul display viene visualizzato
h01), ad ogni pressione
successiva il ritardo impostato
aumenta di 1 ora fino a h24
mentre con un ulteriore
pressione si azzera la partenza
ritardata.
Confirmez en appuyant sur
"START/PAUSE" (la lumière sur
l’écran clignotera). Le
compte à rebours
commencera et à son terme
le programme débutera
automatiquement.
Confermare premendo il tasto
“START/PAUSA” (La spia nel
display inizia a lampeggiare)
per iniziare il conteggio alla
fine del quale il programma
inizierà automaticamente.
Il est possible d’annuler le
départ différé selon la
procédure suivante :
Maintenez le bouton appuyé
durant 5 secondes jusqu’à ce
que l’écran montre les
réglages du programme
choisi.
A cette étape il est possible
soit de lancer le programme
en appuyant sur
"START/PAUSE" soit d’annuler
le départ différé en
positionnant le
programmateur sur OFF puis
en sélectionnant un autre
programme.
E’ possibile annullare la
partenza ritardata agendo
come segue:
Tenere premuto il tasto per 5
secondi fino a quando sul
display non vengono
visualizzati i parametri del
programma scelto.
A questo punto è possibile
iniziare il programma scelto in
precedenza premendo il
tasto “START/PAUSA” o
annullare l’operazione
portando il selettore in
posizione di OFF e
successivamente selezionare
un’ altro programma.
PL
I
PRZYCISK “OPÓèNIONY START”
Przycisk ten pozwala
zaprogramowaç cykl prania
z opóênieniem maksymalnie
24 godziny.
Aby zaprogramowaç
opóêniony start nale˝y:
Ustawiç wybrany program.
Wcisnàç przycisk pierwszy
raz, aby aktywowaç
program ( na wyÊwietlaczu
poka˝e si´ napis h00), a
nast´pnie wcisnàç przycisk
jeszcze raz aby ustawiç
opóênienie startu o jednà
godzin´ ( na wyÊwietlaczu
poka˝e si´ napis h 01). Ka˝de
nast´pne wciÊni´cie
przycisku wyd∏u˝a start o
jednà godzin´ , a˝ do 24
godzin, natomiast ostatnie
wciÊni´cie tego przycisku
wyzerowuje opóêniony start.
Potwierdziç ustawienie
wciskajàc przycisk
“START/PAUZA” (Kontrolka na
wyÊwietlaczu zacznie migaç)
aby rozpoczàç odliczanie,
po zakoƒczeniu którego
program w∏àczy si´
automatycznie.
Mo˝na anulowaç ustawiony
opóêniony start w
nast´pujàcy sposób:
Przytrzymaç wciÊni´ty
przycisk przez 5 sekund, a˝ na
wyÊwietlaczu poka˝à si´
parametry wybranego
programu. W tym momencie
mo˝na uruchomiç program
poprzednio wybrany
wciskajàc przycisk
“START/PAUZA” lub anulowaç
operacje ustawiajàc
pokr´t∏o wyboru programów
na pozycj´ OFF i ponownie
wybraç inny program.
CZ
EN
TLAâÍTKO „ODLOÎEN¯ START“
Toto tlaãítko umoÏÀuje odloÏit
spu‰tûní pracího programu
maximálnû o 24 hodin.
Pokud si pfiejete odloÏit
spu‰tûní programu,
postupujte následujícím
zpÛsobem:
Zvolte poÏadovan˘ program.
Stisknûte tlaãítko jednou,
abyste jej aktivovali (na
displeji se objeví h00).
Opûtovn˘m stisknutím
nastavte odloÏení o 1 hodinu
(na displeji se objeví h01).
KaÏd˘m dal‰ím stisknutím se
odloÏení prodlouÏí o 1 hodinu
aÏ po h24. V pfiípadû dal‰ího
stisknutí se odloÏen˘ start
zru‰í.
“DELAY START” BUTTON
This button allows you to preprogramme the wash cycle
to delay the start of the cycle
for up to 24 hours.
To delay the start use the
following procedure:
Set the required programme.
Press the button once to
activate it (h00 appears on
the display) and then press it
again to set a 1 hour delay
(h01 appears on the display);
the pre-set delay increases
by 1 hour each time the
button is pressed, until h24
appears on the display, at
which point pressing the
button again will reset the
delay start to zero.
Stisknutím tlaãítka
„START/PAUSA“ (kontrolka na
displeji zaãne blikat)
potvrdíte spu‰tûní poãítání
nastaveného ãasu. Po jeho
uplynutí se program
automaticky spustí.
Confirm by pressing the
“START/PAUSE” button (the
light on the display starts to
flash). The countdown will
begin and when it has
finished the programme will
start automatically.
OdloÏen˘ start je moÏné zru‰it
následovnû:
Stisknûte tlaãítko na 5
sekund, dokud se na displeji
nezobrazí parametry
zvoleného programu.
Stisknutím tlaãítka
„START/PAUSA“ mÛÏete teì
spustit pfiedtím zvolen˘
program. Pokud chcete cel˘
proces zru‰it, nastavte
ovladaã programÛ do
polohy OFF a následnû zvolte
jin˘ program.
It is possible to cancel the
delay start by taking the
following action:
Press and hold the button for
5 seconds until the display will
show the settings for the
programme selected.
At this stage it is possible to
start the programme
previously selected by
pressing the “START/PAUSE”
button or to cancel the
process by setting the
selector to the OFF position
and then selecting another
programme.
35
FR
TOUCHE “REPASSAGE FACILE”
TASTO “STIRO FACILE”
Si vous utilisez cette touche
(Non disponible sur les
programmes COTON), il vous
sera possible de réduire la
formations des plis, selon le
programme choisi et la
nature du tissu lavé.
Attivando questa funzione
(non disponibile per i
programmi cotone) è
possibile ridurre al minimo la
formazione di pieghe
personalizzando ulteriormente
il ciclo di lavaggio in base al
programma scelto ed al tipo
di biancheria da lavare.
In modo particolare per i
tessuti misti e sintetici l’azione
combinata di una fase di
raffreddamento graduale
dell’acqua, l’assenza di
rotazione del cesto durante
gli scarichi dell’acqua ed una
centrifuga delicata a bassa
velocità assicura la massima
distensione dei capi.
Per i tessuti delicati vengono
svolte le fasi già descritte
sopra per i tessuti misti ad
eccezione del
raffreddamento graduale
dell’acqua ma con
l’aggiunta di una fase di
fermo acqua in vasca con
stop dopo l’ultimo risciacquo.
Nel programma lana e seta
questo tasto ha la sola
funzione di lasciare i capi
immersi nell’acqua alla fine
dell’ultimo risciacquo al fine di
distendere perfettamente le
fibre.
Durante la fase di fermo
acqua in vasca la spia del
tasto lampeggia ad indicare
che la macchina è in pausa.
Tissu mixte et synthetique:
- le refroidissement de l’eau
sera fait graduellement pour
éviter les chocs thermiques;
- la vidange sera faite sans
aucune action mécanique
du tambour;
- une phase d’essorage
doux, pour assurer la
distension maximale des
fibres.
Tissu délicat:
- Votre lave-linge effectuera
les actions ci dessus
mentionnées, ensuite un
"arrêt cuve pleine" après le
dernier rinçage.
Laine et soie:
- Votre lave linge effectuera
un "arrêt cuve pleine".
Le indicateur d’option
clignote et le linge reste dans
l’eau du tambour.
Pour terminer le cycle des
tissus délicats, de la laine et
soie, les opérations à
accomplir sont les suivantes:
1. Relâcher la touche de
repassage facile pour
terminer le cycle.
2. Sinon, vous pouvez
effectuer une simple vidange
- Tourner le sélecteur de
programme à la position
“OFF”;
- Sélectionner le programme
“Uniquement vidange”
;
- Allumer de nouveau la
lave-linge en appuyant sur
la touche “MARCHE/PAUSE”.
36
PL
IT
Per terminare il ciclo dei
tessuti delicati, della lana e
seta, le operazioni possono
essere:
- rilasciare il tasto per
terminare il ciclo.
Nel caso in cui si voglia
effettuare solo lo scarico:
- portare la manopola
programmi prima in posizione
di “OFF”;
- selezionare il programma
solo scarico
;
- riavviare la macchina
premendo nuovamente il
pulsante “AVVIO/PAUSA”.
L
PRZYCISK “¸ATWE
PRASOWANIE”
Uruchomienie tej funkcji (Nie
wyst´puje w programie
BAWE¸NA) pozwala
zmniejszyç do minimum
gniecenie si´ pranych tkanin
przez modyfikacj´
parametrów programu dla
wybranego cyklu i typu
tkaniny.
Szczególnie w przypadku
tkanin mieszanych
po∏àczone dzia∏anie fazy
stopniowego sch∏adzania
wody, braku obrotów b´bna
podczas odprowadzania
wody i delikatnego
wirowania minimalizuje
gniecenie si´ w∏ókien. W
przypadku tkanin
delikatnych, z wyjàtkiem
we∏ny, opisane wczeÊniej
etapy wzbogacono o etap
pozostawienia wody w
b´bnie po ostatnim p∏ukaniu,
a wyeliminowano etap
sch∏adzania wody pozwoli∏o to uzyskaç
najlepsze rezultaty.
W programach WE¸NA,
JEDWAB wciÊni´cie tego
przycisku powoduje, ˝e
bielizna pozostaje zanurzona
w wodzie po zakoƒczeniu
ostaniego p∏ukania, aby
w∏ókna uleg∏y rozpr´˝eniu.
Podczas fazy zatrzymania
wody w b´bnie kontrolka
tego przycisku miga i
wskazuje, ˝e pralka jest w
fazie przerwy.
Aby zakoƒczyç cykl prania
tkanin delikatnych,
we∏nianych i jedwabnych
nale˝y:
- zwolniç przycisk ¸ATWE
PRASOWANIE aby zakoƒczyç
cykl prania.
Aby wykonaç program
WYPUSZCZENIE WODY:
- ustawiç pokr´t∏o
programatora na pozycj´
OFF
- wybraç program
WYPUSZCZENIE WODY
- uruchomiç na nowo pralk´
wciskajàc przycisk START.
CZ
TLAÖÍTKO “PRO ZABRÁNËNÍ
POMAÖKÁNÍ”
Nastavením této funkce,
(Není k dispozici pro programi
BAVLNA), je moïné sníïit na
minimum pomaökání prádla v
návaznosti na prací cyklus
zvolenÿ vÿbërem programu a
druhu praného prádla.
V püípadë smësnÿch tkanin se
püi praní vyuïívá funkcí pro
postupné ochlazování vody,
vylouöení otáöení bubnu
bëhem vypouätëcí láznë a
pro jemné odstüed’ování,
öímï je zajiätëna nevyääí
regenerace pranÿch tkanin.
U jemnÿch tkanin, je postup
stejnÿ jako u vÿäe uvedenÿch
smësnÿch tkanin, je ale
doplnën o funkci ponechání
vody v bubnu po ukonöení
závëreöného máchání.
U programu pro praní
vlny/hedvábí má toto tlaöítko
pouze funkci ponechání vody
v bubnu po skonöení
posledního máchání, aby se
tím zachovala dokonalá
pruïnost vláken.
Bûhem této fáze, kdy voda
stojí ve vanû praãky,
kontrolka tlaãítka bliká, coÏ
znamená, Ïe je praãka v
pauze.
Pro dokonöení cyklu praní
jemnÿch tkanin a
vlny/hedvábí måïete zvolit
následující postup:
- zruäit tuto funkci vypnutím
tlaöítka pro ZABRÁNËNÍ
POMAÖKÁNÍ. Prací cyklus
bude ukonãen fází vypuätëní
vody a odstüedëním prádla.
V pfiípadû, kdy chcete
provést pouze vypu‰tûní:
- nastavte nejdfiíve voliã
programÛ do polohy OFF
- zvolte program pouhého
vypou‰tûní
- znovu praãku spusÈte
opûtovn˘m stisknutím tlaãítka
START.
EN
“CREASE GUARD” BUTTON
The Crease Guard function
(Not available on COTTON
programmes) minimizes
creases as much as possible
with a uniquely designed
anti-crease system that is
tailored to specific fabrics.
MIXED FABRICS - the water is
gradually cooled
throughout the final two
rinses with no spinning and
then a delicate spin assures
the maximum relaxation of
the fabrics.
DELICATE FABRICS – final two
rinses with no spinning and
then the fabrics are left in
water until it is time to
unload. When you are ready
to unload, press the "Crease
Guard" button – this will
drain.
WOLLENS/SILK – after the
final rinse the fabrics are left
in water until it is time to
unload and the button
indicator blinking.
When you are ready to
unload, press the "Crease
Guard" button, this will drain
and spin ready for
emptying.
If you do not want to spin
the clothes and activate
drain only:
- Turn the programme
selector to the "OFF"
position;
- Select programme drain
only
;
- Switch on the appliance
again by pressing the
"Start/Pause" button.
37
FR
TOUCHE MARCHE/PAUSE
TASTO AVVIO/PAUSA
Appuyez sur la touche pour
commencer le cycle.
Premere per avviare il ciclo
impostato con la manopola
programmi.
NOTE:
QUELQUES SECONDES
APRES AVOIR APPUYE SUR
LA TOUCHE START, LA
MACHINE MESURE
PENDANT LES 4
PREMIERES MINUTES LA
QUANTITE DE LINGE A
L’INTERIEUR DU TAMBOUR
GRACE A LA FONCTION
KG MODE (ACTIVE
UNIQUEMENT SUR LES
PROGRAMMES COTON ET
SYNTHETIQUES) . AU
COURS DE CETTE PHASE,
LES LEDS DE L’ECRAN
TOURNOIENT, EN
AFFICHANT TOUTES LES 5
SECONDES LA DUREE DU
CYCLE MISE A JOUR AU
FUR ET A MESURE DU
CALCUL DE LA MACHINE.
PENDANT CETTE PHASE, LE
VOYANT " KG MODE " EST
ALLUME POUR INDIQUER
QUE LA FONCTION EST
ACTIVE.
CHANGER LA
PROGRAMMATION APRES LE
DEMARRAGE DE LA MACHINE
(PAUSE)
Maintenez la pression sur le
bouton “START/PAUSE” durant
2 secondes, les témoins des
boutons d’options
clignoteront et l’indicateur du
temps restant indiquera que la
machine est en pause.
Modifiez et pressez le bouton
“START/PAUSE” pour relancer
le programme.
Le voyant lumineux " Témoin
de verrouillage de porte "
reste allumé pendant environ
2 minutes. Il est possible
d’ouvrir la porte une fois le
voyant lumineux éteint.
Pour relancer le programme,
appuyez une nouvelle fois
sur le bouton "MARCHE".
ANNULATION D’UN
PROGRAMME SELECTIONNÉ
Afin d’annuler un programme,
positionnez le sélecteur sur
OFF
Sélectionnez un programme
différent
Repositionnez le sélecteur sur
OFF.
38
PL
IT
ALCUNI SECONDI DOPO
AVERE PREMUTO IL TASTO
START, LA MACCHINA
TRAMITE LA FUNZIONE
“KG MODE” (ATTIVA
SOLO NEI PROGRAMMI
COTONE E SINTETICI) PER I
PRIMI 4 MINUTI CALCOLA
LA QUANTITÀ DI
BIANCHERIA ALL’INTERNO
DEL CESTO. DURANTE
QUESTA FASE LE SPIE DEL
DISPLAY RUOTERANNO,
VISUALIZZANDO IL TEMPO
DI DURATA MASSIMA DEL
CICLO OGNI 5 SECONDI.
IN QUESTA FASE LA SPIA
“KG MODE” È ACCESA
AD INDICARE CHE LA
FUNZIONE È ATTIVA.
MODIFICARE IMPOSTAZIONI
DOPO AVVIO DEL
PROGRAMMA (PAUSA)
Dopo l’avvio del programma
possono essere modificate solo
le regolazioni e le opzioni
tramite i tasti opzione. Tenere il
tasto “START/PAUSA” premuto
per circa 2 secondi, il
lampeggio delle spie dei tasti
opzione e del tempo residuo
indica che la macchina è in
pausa, modifichi quanto
desiderato e prema
nuovamente il tasto
“START/PAUSA” annullando
l’intermittenza.
Se si desidera aggiungere o
togliere capi durante il
lavaggio, attendere DUE minuti
affinché il dispositivo di
sicurezza liberi il blocco
dell’oblò e ne permetta
l’apertura.
Effettuata la manovra, dopo
aver richiuso l’oblò e premuto
il tasto AVVIO/PAUSA, la
macchina ripartirà dal punto
in cui era stata fermata.
CANCELLAZIONE PROGRAMMA
IMPOSTATO
Per annullare il programma,
portare il selettore in posizione
OFF.
Selezionare un programma
diverso.
Riportare il selettore
programmi in posizione OFF.
M
CZ
EN
PRZYCISK START
TLAâÍTKO START
START BUTTON
Nale˝y go wcisnàç aby
uruchomiç, ustawiony
wczeÊniej za pomocà pokr´t∏a
programów, cykl prania.
Stisknutím tohoto tlaãítka
dojde ke spu‰tûní programu
nastaveného na voliãi
programÛ .
Press to start the selected
cycle.
W KILKA SEKUND PO
WCIÂNI¢CIU PRZYCISKU
START FUNKCJA “Kg MODE”
(AKTYWNA TYLKO PRZY
PROGRAMACH BAWE¸NA I
SYNTETYKI) ROZPOCZYNA
OBLICZANIE WIELKOÂCI
WSADU. FAZA TA TRWA
OKO¸O 4 MINUT,
KONTROLKI WYÂWIETLACZA
ZAPALAJÑ SIE NA PRZEMIAN
A CZAS POZOSTA¸Y DO
KO¡CA CYKLU
WYÂWIETLANY JEST CO 5
SEKUND.
W TEJ FAZIE KONTROLKA “Kg
MODE” POZOSTAJE
ZAPALONA INFORMUJÑC ˚E
FUNKCJA “Kg MODE” JEST
AKTYWNA.
Zmiana ustawieƒ po
uruchomieniu programu
(PAUZA)
Po uruchomieniu programu
mo˝na zmieniaç ustawienia i
opcje tylko przyciskami opcji.
Przytrzymaç przez 2 sekundy
wciÊni´ty przycisk
“START/PAUZA”.Migotanie
kontrolek przycisków opcji i
czasu pozosta∏ego do koƒca
wskazuje, ˝e pralka jest w
fazie pauzy. Teraz mo˝na
zmodyfikowaç ustawienia
programu, po czym nale˝y
wciÊnàç ponownie przycisk
“START/PAUZA” aby anulowaç
przerw´ w programie.
Je˝eli chcemy dodaç lub
wyjàç jakieÊ sztuki prania gdy
pralka ju˝ pracuje, i poczekaç
2 minuty a˝ zwolni si´ blokada
drzwiczek. Po wyj´ciu lub
do∏o˝eniu czegoÊ do prania
nale˝y zamknàç drzwiczki i
nacisnàç przycisk START.
Pralka rozpocznie pranie w
tym momencie cyklu, w który
zosta∏a zatrzymana.
SKASOWANIE USTAWIONEGO
PROGRAMU
Aby anulowaç program
nale˝y ustawiç pokr´t∏o
wyboru programów na
pozycj´ OFF a nast´pnie
wybraç inny program.
Nast´pnie ponownie ustawiç
pokr´t∏o wyboru programów
na pozycjii OFF.
POZNÁMKA:
P¤ÍSTROJ NùKOLIK SEKUND
PO STISKNUTÍ TLAôÍTKA
START POMOCÍ REÎIMU
NASTAVENÍ HMOTNOSTI (JE
AKTIVNÍ POUZE U
PROGRAMÒ PRO BAVLNU A
SYNTETICKÉ LÁTKY) BùHEM
PRVNÍCH 4 MINUT URôÍ
MNOÎSTVÍ VLOÎENÉHO
PRÁDLA. . BùHEM TÉTO FÁZE
SE KONTROLKY DISPLEJE
ST¤ÍDAJÍ A KAÎD¯CH PùT 5
SEKUND UKAZUJÍ
MAXIMÁLNÍ DÉLKU CYKLU.
V TÉTO FÁZI JE KONTROLKA
“REÎIM NASTAVENÍ
HMOTNOSTI ” ZAPNUTÁ,
COÎ ZNAôÍ, ÎE FUNKCE JE
AKTIVNÍ.
ZMùNA NASTAVENÍ PROGRAMU
PO SPU·TùNÍ (PAUSA)
Po spu‰tûní programu lze
zmûnit pouze ta nastavení a
funkce, které se volí pomocí
tlaãítek funkcí.
Stisknûte tlaãítko
„START/PAUSA“ pfiibliÏnû na 2
sekundy: bûhem pfiestávky v
pracím programu kontrolky
tlaãítek pro volbu
poÏadovan˘ch funkcí a
tlaãítek zb˘vajícího ãasu
blikají. Pokud si pfiejete aby
program pokraãoval, stisknûte
tlaãítko „START/PAUSA“ je‰tû
jednou.
Pokud si pfiejete vyjmout ãi
pfiidat prádlo bûhem praní, a
vyãkejte DVù minuty, dokud
bezpeãnostní zafiízení neuvolní
dvífika praãky.
Po vloÏení ãi vyjmutí prádla,
opûtovném uzavfiení dvífiek
praãky a stisknutí tlaãítka
START, bude praãka
pokraãovat v pracím cyklu od
stejného místa, ve kterém byl
cyklus pfieru‰en.
ZRU·ENÍ NASTAVENÉHO
PROGRAMU
Abyste zru‰ili program, dejte
ovladaã programÛ do
polohy OFF. Zvolte jin˘
program. Ovladaã programÛ
dejte zpût do polohy OFF.
NOTE:
FEW SECONDS AFTER
THE START THE WASH
CYCLE WILL BEGIN.
DURING THE FIRST 4
MINUTES OF THE WASH
CYCLE, THE KG MODE
(ACTIVE ONLY ON
COTTON AND
SYNTHETICS
PROGRAMMES) WILL
WEIGH THE CLOTHES
AND UPDATE THE
MAXIMUM WASH TIME
REMAINING ON THE
DISPLAY EVERY FIVE
SECONDS UNTIL THE
WEIGHT HAS BEEN
DETERMINED.
WHILE THIS FUNCTION
IS OPERATING THE “Kg
MODE” INDICATOR IS
ON.
CHANGING THE SETTINGS
AFTER THE PROGRAMMES
HAS STARTED (PAUSE)
Press and hold the
“START/PAUSE” button for
about 2 seconds, the
flashing lights on the options
buttons and time remaining
indicator will show that the
machine has been paused,
adjust as required and press
the “START/PAUSE” button
again to cancel the flashing
lights.
If you wish to add or remove
items during washing, wait 2
minutes until the safety
device unlocks the door.
When you have carried out
the manoeuvre, close the
door, press START button and
the appliance will continue
working where it left off.
CANCELLING THE
PROGRAMME
To cancel the programme,
set the selector to the OFF
position.
Select a different
programme.
Re-set the programme ector
to the OFF position.
39
Si la porte n’est pas
fermée, le voyant lumineux
continue de clignoter.
Un dispositif de sécurité
spécial vous empêche
d’ouvrir la porte
immédiatement après la fin
du cycle. Attendez
2 minutes après la fin du cycle
de lavage et assurez-vous que
le témoin est éteint avant
d’ouvrir la porte. Par
mesure de sécurité, vérifiez
qu’il n’y a plus d’eau dans le
tambour. A la fin du cycle,
tournez le sélecteur de
programmes à la position OFF.
1) TEMPERATURE DE LAVAGE
Après sélection d’un
programme, le voyant
correspondant à la
température correspondante
conseillée s’allume
automatiquement. Il est
possible de diminuer ou
d’augmenter cette
température en appuyant
plusieurs fois sur la touche. A
chaque pression de la touche,
le voyant correspondant à la
température sélectionnée
s’allume.
2) TEMOIN DE PORTE
Dès le début du lavage le
témoin clignote puis reste
allumé jusqu’à la fin du
lavage.
2 minutes après la fin du
lavage le témoin s’éteint
signifiant que la porte peut
être ouverte.
40
KONTROLKA BLOKADA
DRZWICZEK
N
La spia è illuminata quando
l’oblò è chiuso correttamente e
la macchina è accesa.
Dopo aver premuto il tasto
AVVIO/PAUSA inizialmente la
spia lampeggia per poi
diventare fissa sino alla fine del
lavaggio.
Kontrolka pali si´ gdy
drzwiczki sà poprawnie
zamkni´te i pralka jest
w∏àczona.
Po w∏àczeniu przycisku
AVVIO/PAUZA na poczàtku
kontrolka miga, a potem
Êwieci Êwiat∏em sta∏ym, a˝
do koƒca cyklu prania.
Je˝eli drzwiczki nie sà
poprawnie zamkni´te
kontrolka stale miga.
Specjalny czujnik
bezpieczeƒstwa zapobiega
natychmiastowemu otwarciu
drzwiczek po zakoƒczeniu
cyklu prania.
Nale˝y poczekaç 2 minuty, a˝
kontrolka zgaÊnie, a
nast´pnie wy∏àczyç pralk´
poprzez przestawienie
pokr´t∏a programatora na
pozycj´ OFF.
Nel caso in cui l’oblò non sia
chiuso correttamente la spia
continuerà a lampeggiare.
Uno speciale dispositivo di
sicurezza impedisce che l’oblò
possa venire aperto
immediatamente dopo la fine
di un ciclo di lavaggio,
attendere 2 minuti che la spia si
spenga e quindi spegnere la
macchina portando la
manopola programmi in
posizione di OFF.
DISPLAY DIGIT
Il sistema di segnalazione del
display consente di essere
costantemente informati sul
funzionamento dell’
apparecchio:
1) TEMPERATURA DI LAVAGGIO
Al momento della selezione di
un programma verrà
automaticamente indicata la
temperatura di lavaggio
consigliata tramite l’accensione
della relativa spia.
Scegliendo una temperatura
differente, tramite l’apposito
tasto, si illuminerà la spia
corrispondente.
2) SPIA OBLO’
Dopo aver premuto il tasto
START/PAUSA inizialmente la spia
lampeggia per poi diventare
fissa sino alla fine del lavaggio.
Dopo 2 minuti dalla fine del
lavaggio la spia si spegne per
indicare che ora è possibile
aprire l’ oblò.
O
4
5
{
ECRAN DIGITAL
Cet écran électronique
permet une information
constante envers l’utilisateur:
SPIA PORTA BLOCCATA
6
{
3
CZ
KONTROLKA ZAMâENÁ
DVͤKA
Kontrolka svítí, pokud jsou
dvífika správnû zavfiená a
praãka je zapnutá.
Po stisknutí tlaãítka
START/PAUSA nejdfiíve
kontrolka bliká, po chvíli se
rozsvítí trvale a svítí aÏ do
konce praní.
DOOR LOCKED INDICATOR
V pfiípadû, Ïe dvífika nebyla
zavfiená správnû, kontrolka
bude nadále blikat.
If the door is not closed the
indicator will continue to flash.
1
WYÂWIETLACZ “DIGIT”
System sygnalizacji
wyÊwietlacza stale informuje
nas o pracy pralki:
DISPLEJ „DIGIT“
Signalizaãní systém displeje
neustále informuje o ãinnosti
praãky:
“DIGITAL” DISPLAY
The display’s indicator system
allows you to be constantly
informed about the status of
the machine:
1) TEMPERATURA PRANIA
Przy wyborze programu
kontrolka podpowiada
automatycznie zalecanà dla
niego temperatur´ prania.
Za pomocà przycisku mo˝na
ustawiç innà temperatur´, o
jej wartoÊci poinformuje
odpowiednia kontrolka.
1) TEPLOTA PRANÍ
Pfii volbû programu se
automaticky zapne pfiíslu‰ná
kontrolka doporuãované
teploty.
Pfii volbû odli‰né teploty
pomocí pfiíslu‰ného tlaãítka
se rozsvítí její odpovídající
kontrolka.
1) WASH TEMPERATURE
When a programme is
selected the relevant indicator
will light up to show the
recommended wash
temperature. The Temperature
button can be used to
decrease or increase the
temperature of your chosen
wash cycle. Each time the
button is pressed, the new
temperature level is shown on
the Wash Temperature
Indicator.
2) Kontrolka DRZWICZEK
Po wciÊni´ciu przycisku
START/PAUZA na poczàtku
kontrolka drzwiczek miga a
potem pali si´ nieprzerwanie
do koƒca cyklu prania. Po 2
minutach od zakoƒczenia
cyklu kontrolka gaÊnie i w
tedy mo˝na otworzyç
drzwiczki
2) KONTROLKA DVͤEK
Po stisknutí tlaãítka
„START/PAUSA“ zaãne
kontrolka blikat a následnû
svítí aÏ do konce praní.
Po uplynutí dvou minut od
ukonãení praní kontrolka
zhasne a praãku mÛÏete
otevfiít.
2) DOOR LIGHT
Once the START/PAUSE button
has been pressed the light first
flashes then stops flashing and
remains on until the end of the
wash.
2 minutes after the end of the
wash the light goes off to
show that the door can now
be opened.
41
1
2
The “Door Locked” indicator
light is illuminated when the
door is fully closed and the
machine is ON.
When START is pressed on the
machine with the door closed
the indicator will flash
momentarily and then
illuminate.
A special safety device
prevents the door from being
opened immediately after the
end of the cycle. Wait for 2
minutes after the wash cycle
has finished and the Door
Locked light has gone out
before opening the door. At
the end of cycle turn the
programme selector to OFF .
7
2
EN
Speciální bezpeãnostní
zafiízení zabraÀuje, aby se
dvífika mohla otevfiít okamÏitû
po konãení pracího cyklu.
Poãkejte 2 minuty, aÏ
kontrolka zhasne, pak
vypnûte praãku nastavením
voliãe programÛ do vypnuté
polohy OFF.
{
{
TEMOIN DE VERROUILLAGE DE
PORTE
Le voyant lumineux s’allume
lorsque la porte est
totalement fermée et que la
machine est en marche.
Lorsque la touche "MARCHE"
est enfoncée sur la machine
et que la porte est fermée,
l’indicateur clignote
temporairement puis s’allume.
PL
IT
{
FR
FR
IT
3) VITESSE D’ESORAGE
Lors de la sélection du
programme un voyant
indiquera la vitesse
d’essorage maximum.
Chaque pression du bouton
entrainera une réduction de
100 tours/minute jusqu’à à la
vitesse minium de 400
tours/minutes ou jusqu’à
une complète élimination de
l’essorage.
3) GIRI CENTRIFUGA
Una volta selezionato il
programma, sul display
apparirà la massima velocità
consentita di centrifuga per
quel programma. Premendo
ripetutamente il pulsante di
centrifuga, la velocità
diminuirà ogni volta di 100
g/m. La velocità minima
consentita è di 400 g/m,
oppure è possibile escludere
la centrifuga premendo
ripetutamente il pulsante di
selezione della centrifuga.
4) TEMOIN DEPART DIFFERE
Ce témoin clignote lorsque
le départ différé à été activé
4) SPIA PARTENZA RITARDATA
Lampeggia quando è
impostata la partenza
ritardata.
5) DUREE DU CYCLE
Au moment de la sélection
d’un programme, la durée
maximum du cycle à pleine
charge s’affiche
automatiquement. Cette
durée pourra varier en
fonction des options qui
seront choisies.
5) DURATA CICLO
Al momento della selezione di
un programma, verrà
automaticamente indicata la
durata del ciclo che potrà
variare a seconda delle
opzioni che verranno
selezionate.
Dopo l’ avvio del programma
vi terrà costantemente
informati sul tempo restante
alla fine del lavaggio.
{
3
4
6) Spia “Kg MODE”
(Attiva solo nei programmi
Cotone e Sintetici)
Durante i primi 4 minuti di
funzionamento la spia “Kg
MODE” rimane accesa
mentre la macchina calcola il
tempo restante alla fine del
ciclo, in base alla quantità di
biancheria effettivamente
introdotta all’ interno del
cestello
7) TEMPS DE LAVAGE
Une fois le choix du
programme et de la
température effectué, le
temps de lavage est
automatiquement réglé sur
le minimum.
Chaque pression du bouton
augmente le temps et
allume le nouveau temps de
lavage
7) TEMPO DI LAVAGGIO
Al momento della selezione di
un programma, verrà
automaticamente indicato il
tempo minimo possibile
tramite l ‘ accensione della
relativa spia.
Scegliendo un tempo
superiore tramite l’ apposito
tasto si illuminerà la spia
corrispondente.
42
{
6) Voyant “Kg MODE” (La
fonction n’est active que
pour les programmes Coton
et Synthétique)
Durant les 4 premières
minutes de fonctionnement
le voyant “Kg MODE” reste
allumé pendant que la
machine calcule le temps
restant, en fonction des
quantités de linge chargée
dans le tambour.
5
h
mm
PL
CZ
EN
3) OBROTY WIRÓWKI
Po wybraniu programu na
wyÊwietlaczu poka˝e si´
maksymalna ustawiona
pr´dkoÊç wirowania.
Ka˝de wciÊni´cie przycisku
wirówki zmniejsza pr´dkoÊç
wirowania o 100 obr/min.
Minimalna pr´dkoÊç
wirowania to 400 obr/min.
Ewentualnie mo˝na
wy∏àczyç wirowanie
wciskàc kilkakrotnie przycisk
wirówki
3) OTÁâKY ODST¤EëOVÁNÍ
Po zvolení pracího programu
se na displeji objeví maximální
povolená rychlost
odstfieìování pro dan˘
program. KaÏd˘m dal‰ím
stisknutím tlaãítka
odstfieìování se rychlost sníÏí
o 100 g/m. Nejniωí povolená
rychlost je 400 ot/min.
Odstfieìování je moÏné zru‰it
opûtovn˘m stisknutím tlaãítka
na volbu odstfiedování.
3) SPIN SPEED
Once the programme has
been selected, the maximum
spin speed allowed for that
programme appears on the
display. Pressing the spin
button will reduce the speed
by 100 rpm each time the
button is pressed. The
minimum speed allowed is
400 rpm, or it is possible to
omit the spin by pressing the
spin button repeatedly.
4) KONTROLKA
OPÓèNIONEGO STARTU
Kontrolka miga kiedy jest
ustawiony opóêniony start.
4) KONTROLKA „ODLOÎEN¯
START“
Tato kontrolka svítí tehdy, kdyÏ
je nastavené posunutí
spu‰tûní pracího programu.
4) DELAY START LIGHT
This flashes when delay start
has been set.
5) D¸UGOÂå CYKLU
Przy wyborze programu
zostaje automatycznie
wyÊwietlony maksymalny
czas prania z pe∏nym
wsadem. Czas ten mo˝e
ulec zmianie w zale˝noÊci
od opcji które zostanà
wybrane.
Po rozpocz´ciu cyklu pralka
informuje na bie˝àco o
czasie pozosta∏ym do koƒca
cyklu.
5) DÉΩKA CYKLU
Pfii volbû programu se
automaticky urãí maximální
délka cyklu pfii plném
naplnûní, které se mÛÏe mûnit
podle zvolen˘ch moÏností.
6) Kontrolka “Kg MODE”
(aktywna jedynie przy
programach Bawe∏na i
Syntetyki)
Podczas pierwszych 4 minut
kontrolka “Kg MODE”
pozostaje zapalona a pralka
oblicza czas pozostajàcy do
zakoƒczenia cyklu w
zale˝noÊci od wielkoÊci
wsadu.
6
{
7
7) CZAS PRANIA
W momencie wyboru
programu minimalny czas
b´dzie wskazany za
pomocà odpowiedniej
kontrolki.
JeÊli wybierzemy wy˝szy czas
za pomocà odpowiedniego
przycisku, zaÊwieci si´
odpowiadajaca temu
kontrolka.
5) CYCLE DURATION
When a programme is
selected the display
automatically shows the
cycle duration, which can
vary, depending on the
options selected.
Once the programme has
started you will be kept
informed constantly of the
time remaining to the end of
the wash.
6) Kontrolka “REÎIM nastavení
hmotnosti” (Tato funkce je
aktivní pouze u programÛ pro
bavlnu a syntetické látky)
Bûhem prvních 4 minut
provozu kontrolka “REÎIM
nastavení hmotnosti” zÛstává
zapnutá do té doby, dokud
praãka podle mnoÏství
vloÏeného prádla neurãí ãas
zb˘vající do konce cyklu.
6) Kg MODE indicator
Available on Cotton and
Synthetic cycles, during the
first 4 minutes of the cycle
the intelligent sensor will
weigh the laundry and
adjust the cycle time, water
and electricity consumption
accordingly.
7) DOBA PRANÍ
V momentu zvolení programu
se automaticky zobrazí
nejkrat‰í moÏná doba praní a
rozsvítí se pfiíslu‰ná kontrolka.
Pfii zvolení del‰í doby praní
pomocí pfiíslu‰ného tlaãítka se
také rozsvítí pfiíslu‰ná
kontrolka.
7) WASH TIME
When a programme is
selected the relevant
indicator will light up to show
the minimum possible wash
time.
Selecting a greater time
using the special button will
cause the corresponding
indicator to light up.
43
FR
CHAPITRE 7
TABLEAU DES PROGRAMMES
PROGRAMME POUR:
MANETTE DES
PROGRAMME DE
LAVAGE SUR:
CHARGE
MAXI
kg
TEMP.
TEMPERATURE
CONSEILLEE MAXIMUM
°C
CHARGE DE LESSIVE
°C
2
Tissus résistants
1)
Coton, mixtes
résistants,
Couleurs
1)
Tissus mixtes et synthétiques
Mixtes résistants
1)
1
8
60°
Jusqu’à:
90°
●
●
8
40°
Jusqu’à:
60°
●
●
4
40°
Jusqu’à:
60°
●
●
2,5
40°
Jusqu’à:
40°
●
●
-
-
-
Essorage Energique
-
-
-
1) Pour le programme présenté il est possible d’ajuster la durée et l’intensité du lavage en
utilisant le bouton de temps de lavage
Uniquement vidange
-
-
-
2) En sélectionnant le programme rapide avec la manette des programmes et en appuyant sur
la touche “temps de lavage” il est possible de choisir un des trois programmes rapides à
disposition: 14mn, 30mn et 44mn.
Laine “lavable en machine”
Lavage main/Soie
1,5
30°
Jusqu’à:
30°
●
●
Tissus résistants
3
60°
Jusqu’à:
60°
●
●
Tissus mixtes
2,5
30°
Jusqu’à:
30°
●
●
1,5
30°
Jusqu’à:
30°
●
●
Tissus résistants
Tissus mixtes et synthétiques
Cycle rapide 30’
2,5
30°
Jusqu’à:
40°
●
●
Tissus résistants
Tissus mixtes et synthétiques
Cycle rapide 44’
3,5
30°
Jusqu’à:
40°
●
●
Coton, lin, chanvre
avec prélavage
Tissus très délicats
Synthétiques
acryliques
Rinçage
Tissus résistants
Tissus mixtes et synthétiques
Cycle rapide 14’
44
**
2)
●
Notes importantes
●
** Programme testé en accord avec CENELEC EN 60456 avec le temps de lavage maximum et
la température à 60°C.
Programme également recommandé pour les lavages à basse température (inferieur au
maximum)
Pour chaque programme vous avez la possibilité de sélectionner la vitesse d’essorage selon les
conseils du fabricant du tissu. Si l’étiquette du textile ne présente pas d’indication, vous pouvez
essorer à la vitesse maximale.
Le bouton température permet de laver à toutes les températures inferieur au maximum
autorisé.
Quand certaines pièces ont des taches qui doivent être traitées par un produit blanchissant
liquide, vous pouvez les détacher dans la machine. Introduire dans la section "2" du tiroir à
lessive le bac pour les produits liquide, le remplir avec le produit blanchissant liquide et
sélectionner le programme "RINÇAGE" (
).
Après ce traitement, tourner la manette des programmes sur la position "OFF", ajouter à ces
pièces le reste du linge et effectuer un lavage normal, selon le programme choisi.
45
IT
CAPITOLO 7
TABELLA PROGRAMMI
PROGRAMMA PER:
SELEZIONE
PUNTATORE
MANOPOLA
PROGRAMMI SU:
Tessuti resistenti
1)
Cotone, Misti resistenti,
Colorati
1)
Tessuti misti e sintetici
1)
Cotone, lino, canapa
con prelavaggio
Misti, Cotone, Sintetici
Tessuti delicati
TEMP.
CONSIGLIATA
°C
TEMP.
MASSIMA
°C
CARICO DETERSIVO
2
1
8
60°
Fino a:
90°
●
●
8
40°
Fino a:
60°
●
●
4
40°
Fino a:
60°
●
●
●
●
Note da considerare
** Programma di prova secondo CENELEC EN 60456 con selezionato il Tempo di lavaggio massimo e
temperatura a 60°C.
Programma consigliato anche per lavaggi a basse temperature (inferiori alla max indicata).
In tutti i programmi è possibile regolare la velocità della centrifuga secondo il consiglio del fabbricante del
tessuto.
Se l’etichetta non riporta alcuna indicazione è possibile centrifugare alla massima velocità prevista dal
programma.
2,5
40°
Fino a:
40°
Risciacqui
-
-
-
Centrifuga energica
-
-
-
1) Per i programmi indicati è possibile, tramite il tasto tempo di lavaggio, regolare la durata e l’intensità del
lavaggio.
-
-
2) Selezionando il programma rapido tramite la manopola programmi ed agendo sul tasto “TEMPO DI
LAVAGGIO” è possibile scegliere uno dei 3 programmi rapidi a disposizione della durata rispettivamente di
14’, 30’ e 44’.
●
●
Biancheria in lana Sintetici
(Dralon, Acrylico, Trevira)
●
●
Solo scarico
-
Lana "lavabile in lavatrice"
Lavaggio a mano/Seta
1,5
30°
Fino a:
30°
Tessuti resistenti
3
60°
Fino a:
60°
●
●
Tessuti misti
2,5
30°
Fino a:
30°
●
●
1,5
30°
Fino a:
30°
●
●
Tessuti resistenti
Tessuti misti e sintetici
Ciclo rapido 30'
2,5
30°
Fino a:
40°
●
●
Tessuti resistenti
Tessuti misti e sintetici
Ciclo rapido 44'
3,5
30°
Fino a:
40°
●
●
Tessuti resistenti
Tessuti misti e sintetici
Ciclo rapido 14'
46
**
CARICO
MAX
kg
2)
Premendo il tasto temperatura di lavaggio è possibile lavare a qualsiasi
temperatura al disotto della massima prevista per ciascun programma.
Quando solo alcuni capi presentano macchie che richiedono un trattamento con prodotti candeggianti
liquidi, si può procedere ad una smacchiatura preliminare in lavatrice.
Introdurre nello scomparto "2" del cassetto detersivo l'apposita vaschetta in dotazione nella quale versare
il candeggiante ed impostare il programma "RISCIACQUI" (
).
Finito questo trattamento, riportare la manopola programmi in posizione "OFF", aggiungere ai capi
candeggiati il resto della biancheria e procedere al bucato normale con il programma più adatto.
47
PL
ROZDZIAÄ 7
TABELA PROGRAMÓW
PROGRAM dla materia∏ów
POKR¢T¸O
PROGRAMATORA ZE
WSKAèNIKAMI
PROGRAMÓW
Materiaäy wytrzymaäe
baweäna, len
Z praniem wstëpnym
1)
baweäna, len mieszane
wytrzymaäe, kolory
1)
Materiaäy mieszane
i syntetyczne
1)
MAKS. TEMPERATURA
ÄADUNEK ZALECANA TEMPERATURA
°C
MAKSYMALNA
kg
°C
ÉRODEK PIORÅCY
2
1
8
60°
Do:
90°
●
●
8
40°
Do:
60°
●
●
40°
Do:
60°
●
●
40°
Do:
40°
●
-
-
-
Szybkie
wirowanie
-
-
-
Wciskajàc przycisk Temperatury mo˝na zmniejszaç temperatur´ prania w stosunku do
maksymalnej ustawionej.
Tylko odprowadzanie wody
-
-
-
We∏na przeznaczona
do prania w pralce
Jedwab-Pranie r´czne
1,5
30°
Do:
30°
●
●
JeÊli tylko niektóre sztuki bielizny wymagajà usuni´cia plam Êrodkami wybielajàcymi mo˝na
wykonaç wst´pne odplamianie w pralce.
Nale˝y w∏o˝yç do przedzia∏u „2” w pojemniku na detergenty specjalny zbiorniczek, wlaç do
niego p∏yn wybielajàcy i ustawiç program „P¸UKANIA” (
). Po zakoƒczeniu tego programu
nale˝y ustawiç pokr´t∏o programatora na pozycji "OFF", dodaç pozosta∏e sztuki bielizn i
rozpoczàç normalne pranie na wybranym programie.
Materiaäy wytrzymaäe
3
60°
Do:
60°
●
●
Mieszane
2,5
30°
Do:
30°
●
●
30°
Do:
30°
●
●
30°
Do:
40°
●
●
30°
Do:
40°
●
●
**
4
baweäna, materiaäy
mieszane, syntetyczne
2,5
Bardzo delikatne materiaäy
P∏ukanie
Materiaäy wytrzymaäe
Materiaäy mieszane i syntetyczne
Cykl szybki 14’
2)
1,5
Materiaäy wytrzymaäe
Materiaäy mieszane i syntetyczne
Cykl szybki 30’
2,5
Materiaäy wytrzymaäe
Materiaäy mieszane i syntetyczne
Cykl szybki 44’
3,5
48
●
●
●
Uwagi:
Mo˝na równie˝ zmniejszyç szybkoÊç wirowania - zgodnie z sugestiami podanymi na wszywce
materia∏owej lub w przypadku bardzo delikatnych tkanin ca∏kowicie wy∏àczyç wirowanie.
** Program kontrolny CENELEC EN 60456 z maksymalnym czasem prania w temperaturze 60°C.
Program zalecany tak˝e do prania w niskich temperaturach (ni˝szych od maksymalnej
wskazanej).
1) Dla wskazanych programów mo˝na , za pomocà przycisku Czasu Prania, regulowaç d∏ugoÊç i
intensywnoÊç prania.
2) W programie szybkim “14’-30’-44’” mo˝na, za pomocà przycisku “CZAS PRANIA”, ustawiç
jeden z trzech czasów: 14’, 30’ lub 44’.
49
CZ
KAPITOLA 7
PROGRAM PRO
Odolné tkaniny
Bavlna, len
s pfiedpírkou
Bavlna, smësné odolné,
Barevné
Smësné a syntetické tkaniny
Bavlna, smësné
a syntetické tkaniny
Tabulka pracích programå
VOLBA UKAZATELE
VOLIÖE
PROGRAMÅ NA:
1)
1)
1)
Velmi jemné tkaniny
MAX.
NÁPLÑ
kg
8
**
DOPORUâENÁ
TEPLOTA
TEPLOTA
°C
MAXIMÁLNÍ
°C
60°
NÁSYPKA PRACÍCH
PROSTÜEDKÅ
2
Do:
90°
●
●
8
40°
Do:
60°
●
●
4
40°
Do:
60°
●
●
●
●
2,5
40°
Do:
40°
-
-
-
-
-
●
Vlna urãená k praní v praãce
Ruãní praní/Hedvábí
Rychlost otáöení bubnu püi odstüeïování lze rovnëï sníïit na jakoukoliv hodnotu
doporuöenou na etiketë prádla nebo tkaniny. Pro jemné prádlo lze odstüed’ování
zcela vylouöit.
Stisknutím tlaãítka „teplota praní“ je moÏné prát pfii jakékoliv teplotû, která je niωí
neÏ maximální povolená teplota.
1) U jednotliv˘ch programÛ je moÏné pomocí tlaãítka „doba praní“ regulovat trvání a
intenzitu praní.
-
-
-
-
1,5
30°
Do:
30°
●
●
Do:
60°
Do:
30°
●
●
●
●
Odolné tkaniny
3
60°
Smësné a syntetické tkaniny
2,5
30°
1,5
30°
Do:
30°
●
●
Odolné tkaniny
Smësné a syntetické tkaniny
Rychloprogram 30’
2,5
30°
Do:
40°
●
●
Odolné tkaniny
Smësné a syntetické tkaniny
Rychloprogram 44’
3,5
30°
Do:
40°
●
●
50
** Zku‰ební program podle normy EN 60456 evropské normalizaãní organizace
CENELEC se zvolenou funkcí pro maximální Dobu praní pfii teplotû 60°C.
Program vhodn˘ i na praní pfii nízk˘ch teplotách (niωích, jako je maximální uvedená
teplota).
2) Volbou rychlého programu “14’-30’-44’” minut, voliãem programÛ a stisknutím tlaãítka „doba
praní“ je moÏné zvolit z 3 rychl˘ch programÛ o délce 14, 30 a 44 minut.
Pouhé vypu‰tûní vody
Odolné tkaniny
Smësné a syntetické tkaniny
Rychloprogram 14’
●
Prosím, püeötëte si tyto poznámky:
Máchání
Intenzivní odstfiedûní
1
2)
Pokud jsou na nûkter˘ch kusech prádla skvrny, které vyÏadují o‰etfiení tekut˘mi
bûlícími prostfiedky, mÛÏete provést pfiedbûÏné odstranûní skvrn v myãce.
VloÏte do oddílu "2" zásobníku pracího prostfiedku pfiíslu‰nou nádobku, do které vlijte
bûlicí prostfiedek a nastavte program "MÁCHÁNÍ" (
).
Jakmile je toto o‰etfiení ukonãeno, nastavte knoflík programÛ do polohy "OFF", pfiidejte
k vybûlenému prádlu zbytek prádla a proveìte normální cyklus praní s nejvhodnûj‰ím
programem.
51
EN
TABLE OF PROGRAMMES
CHAPTER 7
PROGRAMME
SELECTOR ON:
PROGRAM FOR:
WEIGHT
MAX
kg
RECOMMENDED
TEMP.
°C
MAX
TEMP.
°C
CHARGE DETERGENT
2
Resistant fabrics
1)
Cotton, mixed
resistant,
Coloureds
1)
Mixed fabrics and synthetics
Cotton, mixed fabrics, synthetics
1)
Cotton, linen
with Prewash
Very delicate fabrics
8
60°
Up to:
90°
●
●
8
40°
Up to:
60°
●
●
Please read these notes
●
** Programme tested in accordance with CENELEC EN 60456 with the maximum Wash Time
selected and a temperature of 60°C.
Programme also recommended for low-temperature washes (lower than the max. shown).
4
2,5
-
Rinse
40°
Up to:
60°
40°
Up to:
40°
-
●
●
●
Pressing the wash temperature button makes it possible to wash at any temperature below the
maximum allowed.
-
●
-
-
-
Drain only
-
-
-
“MACHINE WASHABLE”
woollens
Hand wash/Silk
1,5
30°
Up to:
30°
●
●
60°
Up to:
60°
●
●
30°
Up to:
30°
●
●
1,5
30°
Up to:
30°
●
●
Resistant fabrics
Mixed fabrics and synthetics
Rapid 30 minute
2,5
30°
Up to:
40°
●
●
Resistant fabrics
Mixed fabrics and synthetics
Rapid 44 minute
3,5
30°
Up to:
40°
●
●
Resistant fabrics
3
Mixed
2,5
2)
●
The spin speed may also be reduced, to match any guidelines suggested on the fabric label, or for
very delicate fabrics cancel the spin completely this option is available with a spin speed button.
Fast spin
Resistant fabrics
Mixed fabrics and synthetics
Rapid 14 minute
52
**
1
1) For the programmes shown you can adjust the duration and intensity of the wash using the Wash
Time button.
2) Using the Wash Time button on the Rapid cycle will enable you to select either a 14, 30 or 44
minute wash cycle.
When only a limited number of articles have stains which require treatment with liquid bleaching
agents, preliminary removal of stain can be carried out in the washing machine.
Pour the bleach into the liquid bleach container, inserted into the compartment marked "2" in
the detergent drawer, and set the special programme "RINSE"
.
When this phase has terminated, turn the programme selector on the "OFF" position, add the rest
of the fabrics and proceed with a normal wash on the most suitable programme.
53
FR
IT
CHAPITRE 8
CAPITOLO 8
SELECTION
SELEZIONE
PROGRAMMI
L’appareil dispose de 4
groupes de programmes
différents pour laver tous
types de tissus et selon
différents degrés de salissure
en attribuant au type de
lavage, la température et la
durée (voir tableau des
programmes de lavage).
Per trattare i vari tipi di
tessuto e le varie gradazioni
di sporco, la lavatrice ha 4
fasce di programmi diversi
per tipo di tessuto,
temperatura e durata
(vedere tabella programmi
di lavaggio).
1. TISSUS RÉSISTANTS
Ces programmes sont
destinés à accomplir des
lavages et des rinçages avec
le maximum d’efficacité.
Ils sont entrecoupés de cycles
d’essorages qui offrent des
résultats parfaits sur le
rinçage.
L’essorage final retire le
maximum d’eau contenue
dans les tissus.
1. TESSUTI RESISTENTI
I programmi sono realizzati
per sviluppare il massimo
grado di lavaggio e i
risciacqui, intervallati da fasi
di centrifuga, assicurano un
perfetto risciacquo.
La centrifuga finale alla
massima velocità assicura
un’ottima strizzatura.
2. TISSUS MIXTES ET
SYNTHÉTIQUES
La combinaison d’un système
de lavage efficace, une
rotation optimum du tambour
et l’autogestion du niveau
d’eau assurent des résultats
de lavage excellents,
pendant qu’un rinçage
délicat évite les faux plis.
PL
CZ
EN
KAPITOLA 8
CHAPTER 8
VOLBA PROGRAMÅ
SELECTION
Pro råzné typy tkaniny s
råznÿm stupnëm zaäpinëní
má praöka 4 okruhy
programå rozdëlenÿch podle
druhu praní, teploty a doby
praní (viz tabulka programå).
For the various types of
fabrics and various degrees
of dirt the washing machine
has 4 different programme
bands according to: wash
cycle, temperature and
lenght of cycle (see table of
washing cycle
programmes).
1 MATERIAÄY WYTRZYMAÄE
Programy zostaäy
opracowane w celu
maksymalnego rozwiniëcia
fazy prania i päukania,
przerywanych fazami
wirowania, co zapewnia
doskonaäe efekty.
Koñcowe wirowanie
zapewnia skuteczne
usuniëcie wody.
1. ODOLNÉ TKANINY
Tyto programy byly navrïeny
tak, aby se dosáhlo
nejlepäích vÿsledkå praní a
máchání. Krátké
odstüed’ování zaüazené po
kaïdém máchání zajiät’uje
dokonalé vymáchání prádla.
Závëreöné odstüed’ování
zajiät’uje vyääí úöinnost püi
odstrañování vody z prádla.
1 RESISTANTS FABRICS
The programmes have been
designed for a maximum
wash and the rinses, with
spin intervals, ensure perfect
rinsing.
The final spin gives more
efficient removal of water.
2. TESSUTI MISTI E SINTETICI
Il lavaggio ed il risciacquo
sono ottimizzati nei ritmi di
rotazione del cesto e nei
livelli di acqua.
La centrifuga ad azione
delicata, assicura una
ridotta formazione di pieghe
sui tessuti.
2 MATERIAÄY Z WTÓKIEN
MIESZANYCH I
SYNTETYCZNYCH
Doskonaäe efekty prania
zapewnia zoptymalizowany
rytm obrotów bëbna oraz
päukanie w duãej iloéci
wody.Delikatne odwirowanie
zmniejsza ryzyko pogniecenia
pranych tkanin.
2. SMËSNÉ A SYNTETICKÉ
TKANINY
U hlavního praní je
dosahováno nejlepäích
vÿsledkå díky promënlivÿm
rytmickÿm otáökám pracího
bubnu a vÿäce hladiny
napouätëné vody. Jemné
odstüed’ování zamezí
nadmërnému pomaökání
prádla.
2 MIXED AND SYNTHETIC
FABRICS
The main wash and the rinse
gives best results thanks to
the rotation rhythms of the
drum and to the water
levels.
A gentle spin will mean that
the fabrics become less
creased.
3. TISSUS TRÈS DÉLICATS
3. TESSUTI DELICATISSIMI
3. VELMI JEMNÉ TKANINY
3 SPECIAL DELICATE FIBRES
Il s’agit d’un nouveau
concept de lavage qui
alterne des moments de
brassage et de trempage du
linge; ce processus est
particulièrement indiqué pour
le lavage de tissus
extrêmement délicats.
Le lavage et le rinçage sont
effectués à pleine eau afin
d’obtenir les meilleures
prestations.
E’ un nuovo concetto di
lavaggio in quanto alterna
momenti di lavoro a
momenti di pausa,
particolarmente indicato
per il lavaggio di tessuti
molto delicati. Il lavaggio e i
risciacqui sono eseguiti con
alto livello di acqua per
assicurare le migliori
prestazioni.
3 MATERIAÄY WYJÅTKOWO
DELIKATNE
Jest to nowe podejÊcie do
prania, które sk∏ada si´ z
naprzemiennych okresów
prania i pauz, szczególnie
odpowiednich do prania
bardzo delikatnych tkanin.
Pranie i p∏ukanie odbywa si´
w du˝ej iloÊci wody, co
zapewnia najlepsze wyniki.
Jedná se o zcela nov˘
kompletní program praní, s
cyklem, kter˘ sám reguluje
aktivnost a pausu programu,
uzpÛsoben pfiedev‰ím pro praní
velmi jemn˘ch tkanin.
Praní a máchání budou
provedeny s velk˘m mnoÏstvím
vody k dosaÏení nejlep‰ích
v˘sledkÛ.
This is a new wash cycle
which alternates washing
and soaking and is
particularly recommended
for very delicate fabrics.
The wash cycle and rinses
are carried out with high
water levels to ensure best
results.
54
ROZDZIAÄ 8
WYBÓR
PROGRAMU
Pralka posiada 4 róãne grupy
programów stosowane w
zaleãnoéci od rodzaju
materiaäu i jego stopnia
zabrudzenia. Programy te
róãniå sië rodzajem prania,
temperaturå i däugoéciå
cyklu prania (patrz tabela
programów prania).
55
FR
56
IT
PL
EN
CZ
4. SPECIAUX
4. SPECIALI
4. Programy specjalne
4. SPECIÁLNÍ PROGRAMY
4. SPECIALS
PROGRAMME SPÉCIAL
“RINÇAGE”
Ce programme effectue
trois rinçages et un essorage
intermédiaire (qui peut être
réduit ou supprimé en
agissant sur la touche
appropriée). Il peut être
utilisé pour rincer tous types
de tissus, par exemple après
un lavage à la main.
PROGRAMMA SPECIALE
“RISCIACQUI”
Questo programma effettua
3 risciacqui della biancheria
con centrifuga intermedia
(eventualmente riducibile o
annullabile tramite
l’apposito tasto).
E’ utilizzabile per
risciacquare qualsiasi tipo di
tessuto, ad esempio dopo
un lavaggio effettuato a
mano.
PROGRAM SPECJALNY
„P¸UKANIA”
Program ten wykonuje 3
p∏ukania bielizny z
poÊrednimi odwirowaniami
(które mo˝na zredukowaç
lub anulowaç specjalnym
przyciskiem).
Mo˝na w ten sposób p∏ukaç
wszelkie typy tkanin , tak˝e
odzie˝ wypranà uprzednio
r´cznie.
SPECIÁLNÍ PROGRAM
“MÁCHÁNÍ”
Tento program provádí 3
máchání prádla s
prÛbûÏn˘m odstfieìováním
(které lze pfiípadnû sníÏit
nebo zru‰it pomocí
pfiíslu‰ného tlaãítka).
PouÏívá se pro máchání
v‰ech typÛ tkanin, napfi. i po
praní v ruce.
SPECIAL “RINSE”
PROGRAMME
This programme carries out
three rinses with a
intermediate spin (which
can be reduced or
excluded by using the
correct button). It can be
used for rinsing any type of
fabric, eg. use after handwashing.
Ce programme peut être en
outre utilisé comme cycle
de BLANCHISSAGE (voir le
tableau des programmes).
Questo programma può
essere inoltre utilizzato come
ciclo di CANDEGGIO (vedi
tabella programmi).
Program ten mo˝e te˝ byç
u˝ywany do ODPLAMIANIA.
(patrz tabela programów.)
Tento program lze také
pouÏít jako cyklus pro BùLENÍ
(viz tabulka programÛ).
This program can be also
used as cycle of Bleaching
(see table of washing cycle
programmes).
PROGRAMME SPÉCIAL
“ESSORAGE ENERGIQUE”
PROGRAMMA SPECIALE
“CENTRIFUGA FORTE”
SPECIÁLNÍ PROGRAM
“INTENZIVNÍ ODST¤EDùNÍ”
SPECIAL “FAST SPIN”
PROGRAMME
Ce programme effectue un
essorage à la vitesse
maximale (qui peut être
réduit en agissant sur la
touche appropriée).
Questo programma effettua
una centrifuga alla massima
velocità (eventualmente
riducibile tramite l’apposito
tasto).
PROGRAM SPECJALNY
„SZYBKIE WIROWANIE”
Program ten wykonuje
wirowanie o maksymalnej
pr´dkoÊci. (Obroty mogà
byç redukowane
specjalnym przyciskiem).
SOLO SCARICO
Ce programme vous permet
d’effectuer la vidange de
l’eau.
Questo programma effettua
lo scarico dell’acqua.
TYLKO WYPUSZCZENIE WODY
Program ten przeznaczony
jest tylko do wypuszczenia
wody.
POUZE VYPOU·TùNÍ
Program vypou‰tûní
provede vypu‰tûní vody.
DRAIN ONLY
UNIQUEMENT VIDANGE
PROGRAMME LAINE & SOIE
PROGRAMMA LANA & SETA
Questo programma effettua
un ciclo di lavaggio
dedicato ai tessuti in “Lana
lavabile in lavatrice” o per i
tessuti in seta lavabili in
lavatrice.
Il programma raggiunge
una temperatura di 30°C e
termina con 3 risciacqui e
una centrifuga delicata.
PROGRAM VLNA & HEDVÁBÍ
Tento program provádí
cyklus praní urãen˘ pro látky
typu „Vlna vhodná k praní v
praãce“ nebo pro
hedvábné látky vhodné k
praní v praãce.
Program dosahuje teplotu
30 °C a konãí 3 fázemi
máchání a jedním
odstfiedûním.
WOOL & SILK PROGRAMME
Ce programme vous permet
d’effectuer un cycle de
lavage pour des vêtements
en “laine lavable en
machine” ou en “soie
lavable en machine”.
Le programme a une
température de 30°C et se
termine avec 3 rinçages
ainsi qu’un essorage délicat.
PROGRAM WE¸NA I JEDWAB
Program ten wykonuje cykl
prania przeznaczony dla
“We∏ny do prania w pralce”
oraz dla jedwabiu
dopuszczonego do prania
w pralce.
Program osiàga
temperatur´ 30°C, koƒczy
si´ trzema p∏ukaniami i
delikatnym odwirowaniem.
Tento program provádí
odstfieìování pfii maximální
rychlosti (kterou lze
pfiípadnû sníÏit nebo zru‰it
pomocí pfiíslu‰ného tlaãítka).
Programme “FAST SPIN”
carries out a maximum spin
(which can be reduced by
using the correct button).
This programme drains out
the water.
This programme allows a
complete washing cycle for
garments specified as
“Machine-Washable” Wool
fabrics and laundry items
made from silk or specified
“Wash as Silk” on the fabric
label. The programme has a
maximum temperature of
30°C and concludes with 3
rinses, one for fabric
conditioner, and a slow spin.
57
FR
IT
PL
CZ
EN
LAVAGE “A” 59 MN
Ce programme spécialement
conçu maintient la
performance de lavage de
haute qualité identifiée par le
classement “A”, tout en
réduisant considérablement
la période de lavage. Le
programme est conçu pour
un lot maximum de 3 kg et il
est prévu pour le linge en
coton ou en fibres non
résistantes à 60°C. Le
programme se termine avec 2
rinçages et un essorage de
haute vitesse.
LAVAGGIO CLASSE “A” 59’
Questo programma è stato
studiato per avere la massima
qualità di lavaggio ma con il
grande vantaggio di una
consistente riduzione della
durata del tempo di
lavaggio.
Il ciclo di lavaggio è in grado
di lavare ad una temperatura
di 60°C con un carico
massimo di 3kg e si conclude
con 2 risciacqui ed una
centrifuga ad alta velocità.
PRANIE KLASA “A” 59’
Program ten zapewnia
najwy˝szà skutecznoÊç
prania a jednoczeÊnie ma
wielkà zalet´: znaczne
zredukowanie czasu
prania..Cykl ten odbywa si´
w temperaturze 60°C, z 2
p∏ukaniami i jednym
wirowaniem o du˝ej
predkoÊci, przy za∏adunku
do 3 kg.
PRANÍ – T¤ÍDA “A” 59’
Tento program byl navrÏen
tak, aby poskytl maximální
kvalitu praní s velkou
v˘hodou, která spoãívá ve
v˘razném zkrácení doby
praní.
Prací cyklus pere pfii teplotû
60 °C s maximální náplní 3
kg; konãící 2 procesy
máchání a odstfieìování pfii
vysoké rychlosti.
PRANIE KLASA “A” 59’
Program ten zapewnia
najwy˝szà skutecznoÊç
prania a jednoczeÊnie ma
wielkà zalet´: znaczne
zredukowanie czasu
prania..Cykl ten odbywa si´
w temperaturze 60°C, z 2
p∏ukaniami i jednym
wirowaniem o du˝ej
predkoÊci, przy za∏adunku
do 3 kg.
SPORT
SPORTSWEAR
SPORTS
SPORTS
SPORTS
Grâce à Hoover, les
vêtements de sport ont
désormais leur propre
programme d’entretien.
La machine à laver est
équipée d’un programme
Vêtements de sport.
Elle est spécialement conçue
pour laver des vêtements de
sport de fibres mixtes qui ne
peuvent pas être lavés à
haute température et elle est
conçue pour éliminer les
saletés et les taches résultant
des activités sportives.
Ce programme lave à 30°C,
rince et essore lentement
pour l’entretien optimal de
vos vêtements délicats et très
sales.
Hoover ha dedicato ai capi
sportivi un programma di
lavaggio speciale.
La macchina presenta un
programma esclusivo
Sportswear.
Si tratta di un programma
speciale per il lavaggio di
capi sportivi misti che non
possono essere lavati con i
programmi che prevedono
elevate temperature.
Il programma lava i capi a
30°C, li risciacqua e
centrifuga delicatamente per
garantire la massima cura dei
capi delicati ma sporchi.
Hoover proponuje specjalny
program do prania odzie˝y
sportowej.
Jest to unikalny program
SPORTS, przeznaczony do
prania odzie˝y z w∏okien
mieszanych nie
dopuszczonych do prania w
wysokich temperaturach.
Program wykonuje pranie w
30°C, p∏ukanie i delikatne
odwirowanie, co
gwarantuje optymalne
wyniki prania odzie˝y
delikatnej a przy tym
brudnej.
Hoover vûnuje sportovnímu
obleãení speciální prací
program.
Praãka nabízí exkluzivní
program Sports.
Jedná se o speciální
program pro praní
smí‰eného sportovního
obleãení, které nelze prát s
programy, u kter˘ch se
pfiedpokládají vysoké
teploty.
Program pere prádlo pfii
30°C, máchá a jemnû
odstfieìuje, aby byla
jemnému, ale zneãi‰tûnému
prádlu zaruãená maximální
péãe.
Hoover has given sports
items their own wash care
programme.
The washing machine has a
unique Sportswear
programme. It is specially
designed to wash mixed
sportswear fabrics that
cannot be washed on
hotter programmes and is
designed to remove the soil
and staining created by
participation in sports
activities. This programme
washes at a cool 30°C, rinses
and spins slowly for the best
care of your heavily soiled,
delicate garments.
PROGRAMME RAPIDE
En sélectionnant le
programme rapide avec la
manette des programmes et
en appuyant sur la touche
“temps de lavage” il est
possible de choisir un des trois
programmes rapides à
disposition: 14mn, 30mn et
44mn.
Pour les indications relatives à
chacun des programmes
rapides, consultez la table des
programmes.
Si vous sélectionnez le
programme rapide, nous vous
recommandons d’utiliser 20%
de lessive en moins par
rapport à la quantité
conseillée par le fabricant.
PROGRAMMA RAPIDO
Selezionando il programma
rapido tramite la manopola
programmi ed agendo sul
tasto “TEMPO DI LAVAGGIO” è
possibile scegliere uno dei 3
programmi rapidi a
disposizione della durata
rispettivamente di 14’, 30’ e
44’.
Per le indicazioni relative a
ciascun programma rapido
consultare la tabella
programmi.
Quando selezionate il
programma rapido utilizzate
solo il 20% della quantità di
detersivo riportata sulla
confezione.
PROGRAM SZYBKI
W programie szybkim “14’30’-44’” mo˝na, za pomocà
przycisku “CZAS PRANIA”,
ustawiç jeden z trzech
czasów: 14’, 30’ lub 44’.
W tabeli programów
zamieszczone sà wskazania
dla ka˝dego z prohgramów
szybkich.
W programach szybkich
nale˝y stosowaç znacznie
mniej detergentów, tylko
oko∏o 20% iloÊci podanych
na opakowaniu.
RYCHLY PROGRAM
Volbou rychlého programu
“14’-30’44’” minut, voliãem
programÛ a stisknutím
tlaãítka“DOBA PRANÍ ” je
moÏné zvolit z 3 rychl˘ch
programÛ o délce 14, 30 a
44 minut.
Pro pokyn k rychl˘m
programÛm viz tabulku
programÛ.
U volby rychlého programu
pouÏijte pouze 20 % z
doporuãeného mnoÏství
ãistícího prostfiedku
uvedeného na jeho obalu.
58
RAPID PROGRAMME
The Rapid programme
allows a washing cycle to
be completed in just 14
minutes! This programme is
particularly suited to slightly
dirty cottons and mixed
fabrics.
Using the Wash Time button
on the Rapid cycle will
enable you to select either
a 14, 30 or 44 minute wash
cycle. When selecting the
rapid programme, please
note that we recommend
you use only 20% of the
recommended quantities
shown on the detergent
pack. For information about
these programmes please
refer to the programmes
table.
59
FR
EN
CZ
CHAPITRE 9
CAPITOLO 9
ROZDZIAÄ 9
KAPITOLA 9
CHAPTER 9
TIROIR A LESSIVE
CASSETTO DETERSIVO
Le tiroir à lessive est divisé en
3 petits bacs:
– le bac marquée du
symbole “1” sert pour la
lessive destinée au
prélavage;
– le bac marquée du
Il cassetto detersivo è
suddiviso in 3 vaschette:
– la vaschetta
contrassegnata con “1”
serve per il
detersivo del prelavaggio;
– la vaschetta
contrassegnata con“ ”,
serve per additivi speciali,
ammorbidenti, profumi
inamidanti, azzurranti, ecc.
– la vaschetta
contrassegnata con “2”
serve per il detersivo di
lavaggio.
SZUFLADA NA
PROSZEK
ZÁSOBNÍK PRACÍCH
PROSTÜEDKÅ
DETERGENT
DRAWER
✿
symbole “ ” sert pour
des additifs spéciaux:
adoucisseurs, parfums,
amidon, produits pour
l’azurage, etc;
– le bac marquée du
symbole “2” sert pour la
lessive destinée au
lavage.
Si vous souhaitez utiliser une
lessive liquide, un récipient
spécial peut être inséré
dans la section “2” du tiroir à
lessive. Grâce à ce système,
la lessive s’écoulera dans le
tambour seulement au bon
moment.
Ce bac doit être introduit
dans la section "2" du tiroir à
lessive, également lorsque
l’on désire utiliser le
programme "RINÇAGE"
comme cycle de
BLANCHISSAGE.
ATTENTION :
NOUS RAPPELONS QUE
CERTAINS PRODUITS
ONT DES DIFFICULTÉS A
ÊTRE ÉVACUÉS; DANS
CE CAS NOUS VOUS
CONSEILLONS D’UTILISER
LE DOSEUR QUI VA
DIRECTEMENT DANS LE
TAMBOUR.
ATTENTION :
DANS LE BAC
MARQUÉE DU SYMBOLE
“✿” N’INTRODUIRE
QUE DES PRODUITS
LIQUIDES. LA MACHINE
EST PROGRAMMÉE DE
MANIÈRE À
AUTOMATIQUEMENT
ABSORBER LES
PRODUITS
COMPLÉMENTAIRES
PENDANT LE DERNIER
RINÇAGE DE TOUS LES
CYCLES DE LAVAGE.
60
PL
IT
✿
Se si desidera adoperare
detersivi liquidi, va introdotta
l’apposita vaschetta in
dotazione nello scomparto
contrassegnato con “2” del
cassetto detersivo.
Questo assicura che il sapone
liquido vada nel cesto solo al
momento in cui è necessario.
Se si desidera Candeggiare
occorre utilizzare il
programma Risciacqui ed
inserire la sopracitata
vaschetta sempre nello
scomparto “2”.
Szuflada na proszek jest
podzielona na 3 przegródki:
- Przegródka “1” jest
przeznaczona na érodek
do prania wstëpnego.
- Przegródka “ “ jest
przeznaczona na
specjalne dodatki do
prania; érodki
zmiëkczajåce wodë,
zapachowe, krochmal,
wybielacze.
- Przegródka “2” jest
przeznaczona na proszek
do prania zasadniczego.
✿
Uãywajåc érodków päynnych
moãna skorzystaç ze
specjalnego pojemniczka
doäåczonego do pralki, który
moãna wäoãyç do szuflady
(patrz rysunek).
Ten zbiorniczek nale˝y w∏o˝yç
do przedzia∏u „2” pojemnika
na detergenty tak˝e wtedy
gdy chce si´ u˝yç programu
„P¸UKANIA” jako cyklu
ODPLAMIANIA.
Zásobník na prací prostfiedky
je rozdûlen do 3 ãástí:
– Öást je oznaãen “1” a
slouÏí pro prací
prostfiedky urãené pro
pfiedpírku.
– Öást je oznaãena “ ”,
slouÏí pro speciální
pfiísady, zmûkãovadla,
rÛzná parfémovaná
máchadla, atd......
– Öást je oznaãena “2” a
slouÏí pro prací
prostfiedky hlavního
praní.
K praöce je dodávána
speciální vloïka do komory
pro hlavní praní, která je
uröena pro pouïíváni
tekutÿch pracích
prostüedkå.
✿
Tuto nádobku musíte vloÏit
do oddílu "2" zásobníku
pracího prostfiedku v
pfiípadû, Ïe chcete pouÏít
program "MÁCHÁNÍ" nebo
cyklus BùLENÍ.
ATTENZIONE: SI RICORDI
CHE ALCUNI DETERSIVI
SONO DI DIFFICILE
ASPORTAZIONE. IN
QUESTO CASO LE
CONSIGLIAMO L’USO DI
UN APPOSITO
CONTENITORE DA PORRE
NEL CESTELLO.
UWAGA:
PAMIËTAJ, ÃE NIEKTÓR
RE
ÉRODKI PIORÅCE SÅ
TRUDNE DO USUNIËCIA;
W TAKIM PRZYPADKU
ZALECA SIË UÃYCIE
POJEMNICZKA ZE
ÉRODKIEM PIORÅCYM
WKÄADANEGO
BEZPOÉREDNIO DO
BËBNA PRALKI.
DÅLEÏITÉ:
PAMATUJTE, ÏE NËKTERÉ
PRACÍ PRÁÄKY SE
ÄPATNË ODSTRAÑUJÍ
(ROZPOUÄTËJÍ).
V TAKOVÉM PÜÍPADË
DOPORUÖUJEME
POUÏITÍ SPECIÁLNÍCH
NÁDOBEK A JEJICH
VLOÏENÍ DO PRACÍHO
BUBNU.
ATTENZIONE: NELLA
VASCHETTA
CONTRASSEGNATA
CON “✿” METTERE
SOLO PRODOTTI LIQUIDI.
LA MACCHINA È
PREDISPOSTA AL
PRELIEVO AUTOMATICO
DEGLI ADDITIVI
DURANTE I’ULTIMO
RISCIACQUO IN TUTTI I
CICLI DI LAVAGGIO.
UWAGA:
PRZEGRÓDKA “✿ “
PRZEZNACZONA JEST
WY¸ÑCZNIE NA
SPECJALNE DODATKI.
PRALKA
AUTOMATYCZNIE
POBIERA ÂRODKI
DODATKOWE PODCZAS
OSTATNIEGO P¸UKANIA
WE WSZYSTKICH
CYKLACH.
DÅLEÏITÉ:
ÖÁST JE OZNAÖENA
“✿” MÅÏETE PLNIT
POUZE TEKUTŸMI
PROSTÜEDKY.
PRAÖKA JE
PÜEDUR ÖENA K
AUTOMATICKÉMU
ODÖERPÁVÁNÍ P ÜÍSAD
BËHEM POSLEDNÍHO
MÁCHÁNÍ VE V ÄECH
CYKLECH PRANÍ.
The detergent draw is split
into 3 compartments:
- the compartment labelled
"1" is for prewash
detergent;
- the compartment
✿
labelled “ ” is for special
additives, fabric softeners,
fragrances, starch,
brighteners etc;
- the compartment labelled
"2" is for main wash
detergent.
If liquid detergents are used,
please insert the special
container supplied into the
compartment marked “2” in
the detergent drawer. This
ensures that the liquid
detergent enters the drum
at the right stage of the
wash cycle.
This special container must
be inserted into the
compartment marked "2" in
the detergent drawer, also
when you wish to use the
"RINSE" programme as
BLEACHING cycle.
NOTE: SOME
DETERGENTS ARE
DIFFICULT TO REMOVE.
FOR THESE, WE
RECOMMEND YOU USE
THE SPECIAL DISPENSER
WHICH IS PLACED IN
THE DRUM.
NOTE: ONLY PUT
LIQUID PRODUCTS IN
THE COMPARTMENT
LABELLED “✿”. THE
MACHINE IS
PROGRAMMED TO
AUTOMATICALLY TAKE
UP ADDITIVES DURING
THE FINAL RINSE
STAGE FOR ALL WASH
CYCLES.
61
FR
CHAPITRE 10
CAPITOLO 10
LE PRODUIT
IL PRODOTTO
ATTENTION:
si vous devez laver des tapis,
des couvre-lits ou d’autres
pièces lourdes, nous
conseillons de ne pas
essorer.
ATTENZIONE:
se deve lavare tappetoni,
copriletti o altri indumenti
pesanti é bene non
centrifugare.
Pour laver à la machine des
vêtements et de la lingerie
se reporter à l’étiquette qui
doit mentionner “pure laine
vierge” et l’indication “ne se
feutre pas” ou “peut être
lavé en machine”.
Indumenti e biancheria di
lana, per poter essere lavati
in lavatrice, devono essere
contrassegnati con il
simbolo “Pura Lana Vergine”
e avere inoltre l’indicazione
“Non infeltrisce” oppure
“Lavabile in lavatrice”.
ATTENTION:
Au cours de la phase
de sélection vérifier
que:
- aucun objet
métallique ne se
trouve dans le linge à
laver (boucles,
épingles de nourrice,
épingles, monnaie,
etc.);
- les taies d’oreiller
soient boutonnées, les
fermetures à glissière,
les crochets, les oeillets
soient fermés, les
ceintures et les rubans
des robes de chambre
soient noués;
- les anneaux soient
enlevés des rideaux;
- n’oublier pas de lire
attentivement
l’étiquette sur les tissus;
- Si, au cours de la
sélection, vous trouvez
des taches résistantes,
les enlever à l’aide
d’un nettoyant
spécial.
62
IT
ATTENZIONE:
Durante la selezione si
assicuri che:
- nella biancheria da
lavare non vi siano
oggetti metallici (ad
esempio fermagli, spille
di sicurezza, spilli,
monete, ecc.);
- abbottoni federe,
chiuda le cerniere
lampo, gancetti a
occhielli, annodi cinghie
sciolte e lunghi nastri di
vestaglie;
- asporti dalle tendine
anche i rulli di
scorrimento;
- osservi attentamente le
etichette sui tessuti;
- se durante la selezione
vede delle macchie
resistenti, le asporti con
del detersivo speciale o
con un’apposita pasta
di lavaggio.
PL
CZ
EN
ROZDZIAÄ 10
KAPITOLA 10
CHAPTER 10
PRODUKT
PRÁDLO
WAÃNE:
Ciëãkich pledów, narzut na
äoãka lub innych ciëãkich
wyrobów nie naleãy
odwirowywaç.
DÅLEÏITÉ:
Püi praní tëïkÿch pokrÿvek,
püehozå nebo jinÿch tëïkÿch
püedmëtå doporuöujeme
nepouïívat odstüedëní.
Odzieã lub inne wyroby z
weäny moãna praç w
pralce, jeéli na metce
umieszczony jest
odpowiedni symbol “Pure
new wool” i informacja “nie
filcuje sië” lub “moãna praç
w pralce”
Pokud mají bÿt v praöce
prány vlnëné obleky nebo
jiné püedmëty z vlny, musí
mít oznaöení “Machine
Washable” (moïno prát v
praöce).
UWAGA:
Przy sortowaniu odzieãy
przed praniem naleãy
dopilnowaç, aby:
- nie wrzucaç do pralki
razem z odzieãå
metalowych
przedmiotów (np.
broszek, agrafek, spinek,
monet itp.);
- powäoczki na poduszki
zapiëte byäy na guziki,
zapiëte równiez zamki
bäyskawiczne i haftki,
natomiast luãne paski i
däugie tasiemki przy
sukniach zawiåzane
byäy w wëzeäki;
- zdjåç pozostale
ewentualnie ãabki do
firanek;
- zapoznaç sië z treéciå
wszytych w odzieã
metek;
- uporczywe plamy
usunåç przed praniem
specjalnå pastå lub
érodkiem do plam.
DÅLEÏITÉ:
Püi tüídëní prádla:
- zjistëte, zda v nëm
nejsou kovové
püedmëty (ïabky,
spínací äpendlíky,
äpendlíky, kanceláüské
sponky, mince apod.)
- zjistëte, zda povlaky
polätáüå, zipy a háöky
na obleöení jsou
zapnuté
- ze záclon odstrañte
ïabky
- vënujte pozornost
ätítkåm na obleöení
- pokud najdete zaschlé
skvrny na obleöení,
mëly by bÿt odstranëny
speciálním prostüedkem
(doporuöenÿm na
ätítku).
THE PRODUCT
IMPORTANT:
When washing heavy rugs,
bed spreads and other
heavy articles, it is advisable
not to spin.
To be machine-washed,
woollen garments and other
articles in wool must bear
the “Machine Washable
Label”.
IMPORTANT:
When sorting articles
ensure that:
- there are no metal
objects in the washing
(e.g. brooches, safety
pins, pins, coins etc.).
- cushion covers are
buttoned, zips and
hooks are closed, loose
belts and long tapes on
dressing gowns are
knotted.
- runners from curtains are
removed.
- attention is paid to
garment labels.
- when sorting, any tough
stains should be
removed prior to
washing using stain
removers only
recommended on
label.
63
FR
IT
CHAPITRE 11
CAPITOLO 11
CONSEILS UTILES
POUR L’UTILISATEUR
CONSIGLI UTILI
PER GLI UTENTI
Brevi suggerimenti per un
utilizzo del proprio
elettrodomestico nel rispetto
dell’ambiente e con il massimo
risparmio
SUGGESTION POUR L’UTILISATION DE
VOTRE LAVE-LINGE
Dans le souci du respect de
l’environnement et avec le
maximum d’économie d’énergie,
charger au maximum votre lavelinge pour éliminer les éventuels
gaspillages d’énergie et d’eau. Nous
recommandons d’utiliser la capacité
maximale de chargement de votre
lave-linge.
Vous pouvez ainsi économiser
jusqu’à 50% d’énergie si vous
pratiquez le chargement maximal.
Effectuez un lavage unique à
l’opposé de 2 lavages en 1/2
charge.
CARICARE AL MASSIMO LA
PROPRIA LAVABIANCHERIA
Per eliminare eventuali sprechi
di energia, acqua o detersivo si
raccomanda di utilizzare la
massima capacità di carico
della propria lavabiancheria. E’
possibile infatti risparmiare fino
al 50% di energia con un
carico pieno effettuato con un
unico lavaggio rispetto a due
lavaggi a mezzo carico.
QUAND LE PRE-LAVAGE EST-IL
VRAIMENT NÉCESSAIRE ?
Seulement dans le cas d’un linge
particulièrement sale. Dans le cas
d’un linge normalement sale, ne
sélectionnez pas l’option
" prélavage ", ceci vous permettra
une économie d’énergie de 5 à
15%.
QUANDO SERVE VERAMENTE IL
PRELAVAGGIO?
Solamente per carichi
particolarmente sporchi!
Si risparmia dal 5 al 15% di
energia evitando di
selezionare l’opzione
prelavaggio per biancheria
normalmente sporca.
QUELLE TEMPÉRATURE DE LAVAGE
SÉLECTIONNER ?
L’utilisation des détachants avant le
lavage en machine ne rend pas
nécessaire le lavage au-delà de
60°C. L’utilisation de la température
de 60°C permet de diminuer la
consommation d’énergie de 50%.
QUALE TEMPERATURA DI
LAVAGGIO SELEZIONARE?
L’utilizzo di smacchiatori prima
del lavaggio in lavabiancheria
riduce la necessità di lavare a
temperature superiori a 60°C.
E’ possibile risparmiare fino al
50% utilizzando la temperatura
di lavaggio di 60°C.
64
PL
CZ
EN
ROZDZIAÄ 11
KAPITOLA 11
CHAPTER 11
PORADY DLA
KLIENTA
UÎITEâNÉ RADY
PRO UÎIVATELE
CUSTOMER
AWARENESS
Kilka wskazówek
dotyczåcych
ekonomicznego i
przyjaznego érodowisku
uãycia urzådzenia.
MAKSYMALNE ZWIËKSZENIE
WIELKOÉCI ZAÄADUNKU
Najlepsze wykorzystanie
energii, wody, érodków
pioråcych i czasu przez
uãycie rekomendowanej,
maksymalnej wielkoéci
zaäadunku.
Moãna zaoszczëdziç do 50%
energii pioråc jeden peäny
zaäadunek zamiast praç dwa
razy poäowë wsadu.
CZY JEST POTRZEBNE PRANIE
WSTËPNE?
Tylko dla bardzo zabrudzonej
bielizny.
Moãna zaoszczëdziç érodek
pioråcy, czas, wodë i
zmniejszyç od 5 do 15%
zuãycie energii nie
wybierajåc Prania
Wstëpnego dla lekko i
normalnie zabrudzonej
bielizny.
CZY JEST POTRZEBNE PRANIE
W GORÅCEJ WODZIE?
Moãna przed praniem polaç
plamy wybielaczem lub
namoczyç bieliznë w wodzie,
aby nie uãywaç programu
dla prania w goråcej wodzie.
Moãna zaoszczëdziç do 50%
energii uãywajåc programu
do prania w 60°C.
Pfii pouÏívání va‰eho
spotfiebiãe dbejte zásad
ochrany Ïivotního prostfiedí a
ekonomického provozu.
A guide environmentally
friendly and economic use of
your appliance.
MAXIMALIZUJTE VELKOST
NÁPLNù
MAXIMISE THE LOAD SIZE
Nejlep‰ích v˘sledkÛ pfii vyuÏití
elektrické energie, vody,
pracích prostfiedkÛ i ãasu
dosáhnete tím, Ïe budete
vyuÏívat maximální
doporuãené dávky pro praní
jednotliv˘ch druhÛ prádla.
AÏ 50% energie u‰etfiíte, kdyÏ
vyperete jednu plnou dávku
prádla místo dvou
poloviãních náplní.
Achieve the best use of
energy, water, detergent and
time by using the
recommended maximum
load size.
Save up to 50% energy by
washing a full load instead of
2 half loads.
POT¤EBUJETE VÎDY
P¤EDEPRANÍ PRÁDLA ?
DO YOU NEED TO PRE-WASH?
Pouze pro silnû za‰pinûné
prádlo !
Pokud nebudete pouÏívat
pfiedepraní u mírnû nebo
stfiednû za‰pinûného prádla,
u‰etfiíte mezi 5 aÏ 15%
pracích prostfiedkÛ, ãasu,
vody a elektrické energie.
For heavily soiled laundry
only!
SAVE detergent, time, water
and between 5 to 15%
energy consumption by NOT
selecting Prewash for slight to
normally soiled laundry.
JE PRANÍ NA 90°C NEZBYTNÉ ?
IS A HOT WASH REQUIRED?
JestliÏe skvrny na prádle
pfiedem odstraníte vhodn˘m
pfiedpíracím prostfiedkem
nebo odstraÀovaãem skvrn,
není nutné prát pfii 90°C. Pfii
pracím programu na 60°C
u‰etfiíte aÏ 50% energie.
Pretreat stains with stain
remover or soak dried in
stains in water before
washing to reduce the
necessity of a hot wash
programme.
Save up to 50% energy by
using a 60°C wash
programme.
65
PL
IT
FR
EN
CZ
LAVAGE
LAVAGGIO
PRANIE
PRANÍ
WASHING
CAPACITÉ VARIABLE
AUTOMATIQUE
CAPACITÁ VARIABILE
ZMIENNY POZIOM
WODY
PROMËNLIVÁ KAPACITA
PRAÖKY
VARIABLE CAPACITY
Cette machine peut adapter
automatiquement le niveau
d’eau au type et à la
quantité de linge. Vous
pouvez ainsi obtenir un
lavage “personnalisé”, même
du point de vue énergétique.
Ce système permet de
diminuer la consommation
d’énergie et réduit nettement
les temps de lavage.
Questa lavatrice é in grado di
adattare automaticamente il
livello dell’acqua al tipo e alla
quantità di biancheria.
E’ così possibile ottenere
un bucato “personalizzato”
anche dal punto di vista
energetico.
Questo sistema porta ad una
diminuzione dei consumi
d’energia e ad una riduzione
sensibile dei tempi di
lavaggio.
Pralka automatycznie
dostosowuje poziom wody do
typu i iloéci pranej bielizny. W
ten sposób moãliwe jest
uzyskanie
„zindywidualizowanego”
prania z punktu widzenia
zuãycia energii. System ten
pozwala zmniejszyç zuãycie
energii oraz znacznie skróciç
czas prania.
Tato praöka automaticky
nastaví vÿäku hladiny
napouätëné vody podle
druhu a mnoïství prádla. Je
tím také moïné docílit
individuálního postupu praní
z hlediska úspory energie.
Systém sniïuje spotüebu
energie a znaönë zkracuje
öas praní.
This washing machine
automatically adapts the level
of the water to the type and
quantity of washing. In this way
it is also possible to obtain a
“personalized” wash from an
energy saving point of view.
This system gives a decrease in
energy consumption and a
sensible reduction in washing
times.
EXEMPLE:
ESEMPIO DI USO:
PÜÍK
KLAD:
EXAMPLE:
Pour les tissus extrêmement
délicats nous conseillons
d’utiliser un filet.
Supposons que le linge à
laver soit en COTON
EXTREMEMENT SALE (s’il a des
taches particulièrement
résistantes les enlever avec
un detachant).
Per tessuti molto delicati é
consigliabile l’utilizzo di un
sacchetto di rete.
Supponiamo che il bucato da
lavare sia di COTONE MOLTO
SPORCO (se ha delle
macchie particolarmente
resistenti le asporti con
l’apposita pasta).
Pro praní zvláätë jemnÿch
tkanin byste mëli pouïít
speciální sít’ku (sáöek).
A net bag should be used
for particularly delicate
fabrics.
Zaäóãmy, ãe pranie skäada sië
z MOCNO ZABRUDZONEJ
BAWEÄNY (trudne do
usuniëcia plamy mogå byç
usuniëte za pomocå
wybielacza).
Püedpokládejme, ïe prádlo
se skládá z velmi zaäpinënÿch
bavlnënÿch odëvå (zaschlé
skvrny by mëly bÿt
odstranëny speciálními
prostüedky).
Let us suppose that the
washing consists of HEAVILY
SOILED COTTON (tough
stains should be removed
with suitable stain removal).
Nous vous conseillons de ne
pas faire un lavage
exclusivement de servietteséponge qui, absorbant
beaucoup d’eau, deviennent
trop lourdes.
Le consigliamo di non fare un
carico di soli capi in tessuto di
spugna che, assorbendo
molta acqua, diventano
troppo pesanti.
Nie zaleca sië
komponowania prania
caäkowicie skäadajåcego sië
z materiaäów typu
rëcznikowego, które
wchäaniajå duão wody i stajå
sië zbyt ciëãkie.
Doporuöujeme neprat
dohromady dávku prádla
pouze z tkanin, které
absorbují vodu, dávka v
praöce by mohla bÿt po
namoöení püíliä tëïká.
It is advisable not to wash a
load made up entirely of
articles in towelling fabric
which absorb a lot of water
and become too heavy.
● Ouvrir le tiroir à produits
lessiviels.
● Apra il cassetto detersivo.
● Otwórz szufladë na
proszek.
● Otevüete zásobník pracích
prostüedkå.
● Open the detergent
drawer.
● Remplir le bac de lavage 2
avec 120 g de produit.
● Metta nella vaschetta di
lavaggio 2 120 g di detersivo
● Wsyp do pojemnika 2 120
g proszku do prania.
● Do zásobníku
oznaãeného 2 nasypte 120 g
prá‰ku
● Put 120 g in the main wash
compartment marked 2.
● En cas de besoin, remplir le
bac des additifs avec 50 ml
de produit
.
● Metta 50 ml dell’additivo
che desidera nella vaschetta
additivo
.
● Wlej 50 cc wybranego
érodka do przegródki na
dodatki
.
● Do poslední öásti vlijte cca
50 cm3 poïadované
aviváïe
.
● Put 50 ml of the desired
additive in the additives
compartment
.
● Fermer le tiroir .
● Chiuda il cassetto detersivo.
● Zamknij szufladë na
proszek.
● Zasuñte zásuvku s pracími
prostüedky.
● Close the detergent
drawer.
✿
66
✿
PRZYKÄAD:
W przypadku szczególnie
delikatnych materiaäów
powinna byç uãywana
specjalna siateczka.
✿
✿
✿
67
FR
IT
● Vérifier que le robinet d’eau
soit ouvert.
● Si assicuri che il rubinetto
dell’acqua sia aperto.
● Vérifier que la vidange soit
placée correctement.
● Che lo scarico sia in
posizione regolare.
SÉLECTION DU PROGRAMME
Sélectionnez le programme en
tournant le sélecteur de
programmes et en alignant le
nom du programme sur
l’indicateur.
SELEZIONE PROGRAMMA
Fate riferimento alla tabella dei
programmi o alla legenda dei
programmi sulla macchina, per
scegliere il programma più
adatto.
Il programma viene scelto
ruotando la manopola
programmi e facendo
coincidere il numero del
programma con l’indice.
Sul display verranno visualizzati i
parametri del programma
scelto.
L’écran affichera les réglages
du programme sélectionné.
Ajustez la température si
nécessaire
Pressez les boutons d’options si
besoin
Appuyez sur le bouton " START "
et quelques secondes plus
tard, le programme se lance.
Le cycle de lavage se réalisera
avec la manette des
programmes arrêtée sur le
programme sélectionné jusqu'à
la fin de celui-ci.
Attention: En cas de coupure
de courant pendant un
programme de lavage, une
mémoire spéciale restaure le
programme sélectionné et,
lorsque le courant est rétabli,
reprend le cycle là où il s’est
arrêté.
● A la fin du programme, le
mot “End” apparaitra sur
l’écran.
Eventualmente modificare la
temperatura di lavaggio.
Premere i tasti opzione (se
desiderati)
Premete il tasto AVVIO/PAUSA.
Il programma ha inizio.
Il ciclo di lavaggio avverrà con
la manopola programmi ferma
sul programma selezionato sino
alla fine del lavaggio.
Attenzione: Se dovesse
mancare la corrente durante il
funzionamento della
lavabiancheria, una speciale
memoria conserverà
l’impostazione effettuata e, al
ritorno della corrente, la
macchina ripartirà dal punto in
cui si era fermata.
PL
● Upewnij sië, ãe kran
doprowadzajåcy wodë jest
odkrëcony.
● oraz, ãe wåã
odprowadzajåcy jest na swoim
miejscu.
Adjust the wash temperature if
necessary.
Stisknûte tlaãítka pro volbu
poÏadovan˘ch funkcí (pokud
si to pfiejete).
Press the option buttons (if
required)
Wcisnàç przyciski opcji (jeÊli to
konieczne).
- pak stisknûte tlaãítko START.
Po stisknutí tlaãítka START zahájí
praãka prací cyklus.
Then press the START button.
When the START button is
pressed the machine sets the
working sequence in motion.
Nast´pnie wcisnàç przycisk
START.
Po wciÊni´ciu przycisku START
pralka rozpocznie pranie.
Prací cyklus probíhá s voliãem
programÛ nastaven˘m na
urãitém programu, a to aÏ do
konce praní.
The programme carries out
with the programme selector
stationary on the selected
programme till cycle ends.
Aby wybraç najlepszy program
prania prosz´ przejrzeç tabel´
programów.
Ustawiç pokr´t∏o
programatora na wybrany
program.
Na wyÊwietlaczu poka˝à si´
parametry wybranego
programu.
Ewentualnie mo˝na
modyfikowaç temperatur´
prania.
Cykl prania b´dzie si´
odbywa∏ z pokr´t∏em
programatora ustawionym na
wybranym programie a˝ do
koƒca prania.
UWAGA: Je˝eli nastàpi przerwa
w dostawie pràdu w trakcie
prania, specjalna pami´ç
pralki zapami´ta ustawienia i
po w∏àczeniu pràdu pralka
rozpocznie pranie w tym
momencie, w którym zosta∏o
przerwane.
● Attendete lo spegnimento
della spia oblò bloccato (2
minuti dalla fine del
programma).
● Mettez la machine à l’arrêt
en tournant le sélecteur de
programme à la position OFF.
● Spegnere la lavabiancheria
portando la manopola
programma in posizione OFF.
● Ouvrez la porte.
● Apra l’oblò e tolga i tessuti.
● Wy∏àczyç pralk´
przekr´cajàç pokr´t∏o
programów na pozycje OFF.
● Enlevez le linge.
● Chiuda il rubinetto dell’
acqua.
● Otworzyç drzwiczki i wyjàç
pranie.
68
● And that the discharge
tube is in place.
V pfiípadû potfieby upravit
teplotu praní.
WYBÓR PROGRAMU
● Attendez que le verrou de
porte se désactive. Le voyant
lumineux "" Témoin de
verrouillage de porte " s’éteint
après environ 2 minutes;
PER QUALSIASI TIPO DI
LAVAGGIO CONSULTI
SEMPRE LA TABELLA DEI
PROGRAMMI E SEGUA
LA SEQUENZA DELLE
OPERAZIONI COME
INDICATO.
● Ensure that the water inlet
tap is turned on.
PROGRAMME SELECTION
Refer to the programme guide
to select the most suitable
programme.
Turning the selector knob
required programme is
activate.
The display will show the
settings for the programme
selected.
● Alla fine del programma sul
display viene visualizzata la
scritta “End”
POUR TOUS LES TYPES DE
LAVAGE CONSULTER
TOUJOURS LE TABLEAU
DES PROGRAMMES ET
SUIVRE LA SEQUENCE
DES OPERATIONS
INDIQUEE.
● Zkontrolujte, zda máte
puätënou vodu a zda
odtoková hadice je na místë.
EN
VOLBA PROGRAMU
V˘bûr nejvhodnûj‰ího
programu proveìte podle
tabulky programÛ.
- Otoãením voliãe programÛ
aktivujte zvolen˘ program
Na displeji se zobrazí
parametry zvoleného
programu.
● Lorsque le programme est
terminé:
● Fermer le robinet d’eau.
CZ
● Na zakoƒczenie programu
na wyÊwietlaczu poka˝e si´
napis “End”.
● Poczakaç a˝ zgaÊnie
kontrolka blokady drzwiczek (2
min po koƒcu programu)
● Prosz´ zakr´ciç zawór
wody.
DLA KAÃDEGO RODZAJU
PRANIA SPRAWDÃ
TABELË PROGRAM ÓW I
POSTËPUJ WE
WSKAZANY SPOSÓB.
POZOR: Pokud by bûhem
chodu praãky do‰lo k v˘padku
elektrického proudu, praãka je
vybavená speciální pamûtí,
která zachová zvolené
nastavení a po návratu
elektrického proudu praãka
spustí program od místa, v
nûmÏ byl pfieru‰en.
● Na konci programu se na
displeji zobrazí nápis „End“.
● Poãkejte, aÏ zhasne
kontrolka zamknut˘ch dvífiek (2
minuty od ukonãení programu)
● Vypnûte praãku
pfiestavením voliãe programÛ
do polohy vypnutí “OFF”
Warning: If there is any break
in the power supply while the
machine is operating, a
special memory stores the
selected programme
and,when the power is
restored, it continues where it
left off.
● When the programme has
ended the word “End” will
appear on the display
● Wait for the door lock to be
released (about 2 minutes
after the programme has
finished).
● Switch off the machine by
turning the programme
selector to the “OFF” position.
● Otevfiete dvífika a vyndejte
prádlo.
● Open the door and remove
the laundry.
● Uzavfiete vodovodní
kohoutek.
● Turn off the water supply
after every use.
U VÄECH TYPÅ
PROGRAMÅ SE
PODÍVEJTE DO TABULKY
A VYKONEJTE ÖINNOSTI,
KTERÉ JSOU ZDE
POPSÁNY.
FOR ALL TYPES OF
WASH CONSULT THE
PROGRAMME TABLE
AND FOLLOW THE
OPERATIONS IN THE
ORDER INDICATED.
69
FR
IT
PL
CZ
EN
CHAPITRE 12
CAPITOLO 12
ROZDZIAÄ 12
KAPITOLA 12
CHAPTER 12
NETTOYAGE ET
ENTRETIEN
ORDINAIRE
PULIZIA E
MANUTENZIONE
ORDINARIA
CZYSZCZENIE I
RUTYNOWA
KONSERWACJA
PRALKI
ÖIÄTËNÍ A ÚDRÏBA
CLEANING AND
ROUTINE
MAINTENANCE
Ne jamais utiliser de produits
abrasifs, d’alcool et/ou de
diluant, pour laver l’extérieur
de votre machine; il suffit de
passer un chiffon humide.
Per la Sua lavatrice
all’esterno non usi abrasivi,
alcool e/o diluenti, basta
solo una passata con un
panno umido.
Do czyszczenia zewnëtrznej
obudowy pralki nie uãywaj
érodków ãråcych, spirytusów
ani rozpuszczalników.
Wystarczy uãyç zmoczonej
szmatki.
K öiätëní zevnëjäku praöky
nepouïívejte abrazivní
prostüedky, alkohol a
rozpouätëdla. Vystaöí pouïít
vlhkÿ hadr.
Do not use abrasives, spirits
and/or diluents on the
exterior of the appliance. It is
sufficient to use a damp
cloth.
La machine n’a besoin que
de peu d’entretien:
La lavatrice ha bisogno di
pochissime manutenzioni:
Pralka wymaga konserwacji
w bardzo niewielkim stopniu.
Jest to:
Praöka vyïaduje jen
minimální údrïbu:
The washing machine
requires very little
maintenance:
● Nettoyage des bacs.
● Pulizia vaschette.
● czyszczenie przegródek
szuflady na proszki,
● Öiätëní zásobníku pracích
prostüedkå.
● Nettoyage filtre.
● Pulizia filtro.
● czyszczenia filtra.
● Öiätëní filtru.
● Déménagements ou
longues périodes d’arrêt de
la machine.
● Traslochi o lunghi periodi
di fermo macchina.
● a takãe przy przewoãeniu
lub po däugim postoju.
● Odpojení püi
dlouhodobém nepouïívání
praöky.
NETTOYAGE DES BACS
PULIZIA VASCHETTE
Même si cette opération
n’est pas strictement
nécessaire, il vaut mieux
nettoyer de temps en temps
les bacs à produits lessiviels.
Anche se non strettamente
necessario é bene pulire
saltuariamente le vaschette
del detersivo, del
candeggiante e additivi.
Il suffit de tirer légèrement
sur le tiroir pour l’extraire.
Per questa operazione
basta estrarre il cassetto con
una leggera forza.
Nettoyer le tiroir sous un jet
d’eau.
Pulisca tutto il contenuto
sotto un getto d’acqua.
Remettre le tiroir dans sa
niche.
Reinserisca il tutto nella
propria sede.
CZYSZCZENIE PRZEGRÓDEK
SZUFLADY NA PROSZKI
Pomimo, ãe nie jest to
konieczne zaleca sië
czyszczenie od czasu do
czasu przegródek na
proszek, wybielacz i dodatki.
Delikatnie ciågnåç wyjmij
przegródki.
● Cleaning of drawer
compartments.
● Filter cleaning
● Removals or long periods
when the machine is left
standing.
ÖIÄTËNÍ DÁVKOVAÖE
PRACÍCH PROSTÜEDKÅ:
CLEANING OF DRAWER
COMPARTMENTS
Aökoli to není nezbytnë
nutné, doporuöujeme
oböas vyöistit
zásobník práäku na praní,
bëlících prostüedkå a
aviváïe následovnë:
Although not strictly
necessary, it is advisable to
clean the detergent, bleach
and additives
compartments occasionally.
- pouïitím mírné síly
vytáhneme celou zásuvku,
omyjeme ji vodou, osuäíme
a nasuneme zpët.
Remove the compartments
by pulling gently.
Czyéç za pomocå wody.
Clean with water.
Wäóã przegródki z powrotem
na swoje miejsce.
70
Put the compartments back
into place
71
FR
72
IT
PL
NETTOYAGE FILTRE
La machine à laver est
équipée d’un filtre spécial
qui peut retenir les résidus les
plus gros qui pourraient
bloquer le tuyau
d’évacuation (pièces de
monnaie, boutons, etc.). Ce
dispositif permet de les
récupérer facilement. Pour
nettoyer le filtre, suivre les
indications ci-dessous:
PULIZIA FILTRO
La lavatrice è dotata di uno
speciale filtro in grado di
trattenere i residui più grossi
che potrebbero bloccare lo
scarico (monete, bottoni,
ecc.) che possono così essere
facilmente recuperati.
Quando lo deve pulire si
comporti così:
● Ouvrez le capot
● Abbassi lo sportellino.
● Disponible sur certains
modèles uniquement :
Sortez le tuyau, ôtez le
bouchon et videz l’eau
dans un récipient.
● Solo su alcuni modelli:
Estragga il tubicino,tolga il
tappo e raccolga l’acqua
in un contenitore.
● Avant de retirer le filtre,
placez un tissue absorbant
en dessous de ce dernier
afin de récupérer le résidu
d’eau contenu dans la
pompe
● Prima di svitare il filtro si
raccomanda di collocare
un panno assorbente sotto
di esso al fine di raccogliere
l’acqua residua che ne
fuoriesce.
● Tourner le filtre dans le
sens contraire des aiguilles
d’une montre jusqu’à l’arrêt,
en position verticale.
● Ruoti il filtro in senso
antiorario fino all’arresto, in
posizione verticale.
● Przekrëç filtr w kierunku
przeciwnym do wskazówek
zegara, aã zatrzyma sië w
pozycji pionowej.
● Enlever et nettoyer.
● Lo estragga e lo pulisca.
● Wyjmij i oczyéç filtr.
● Apres avoir nettoyé,
utilisez l’entaille et remontez
le filtre en faisant toutes les
opérations précédentes
dans le sens inverse.
● Dopo averlo pulito osservi
la tacca e lo rimonti
seguendo in senso contrario
tutte le operazioni
precedentemente descritte.
DEMENAGEMENTS OU
LONGUES PERIODES D’ARRET
DE LA MACHINE
TRASLOCHI O LUNGHI PERIODI
DI FERMO MACCHINA
En cas de déménagement,
ou de longues périodes
d’arrêt de la machine dans
des endroits non chauffés, il
faut vidanger
soigneusement tous ses
tuyaux.
CZ
EN
CZYSZCZENIE FILTRA
ÖISTËNÍ FILTRU
Pralka jest wyposaãona w
specjalny filtr, którego
zadaniem jest zatrzymywanie
duãych ciaä obcych, które
mogäyby zatkaç wëãe
odpäywowe, takich jak
drobne monety, guziki itp.
Przedmioty te mogå byç
äatwo odzyskane. Procedura
czyszczenia filtra wyglåda
nastëpujåco:
Praöka je vybavena
speciálním filtrem, kterÿ
zachycuje vëtäí
püedmëty, které by mohly
ucpat odtokovou hadici,
napü. mince, knoflíky, atd. Ty
pak mohou bÿt vyñaty
následujícím zpåsobem:
FILTER CLEANING
The washing-machine is
equipped with a special filter
to retain large foreign matter
which could clog up the
drain, such as coins, buttons,
etc. These can, therefore,
easily be recovered. The
procedures for cleaning the
filter are as follows:
● Otevfiete dvífika
● Open the flap
● Otwórz klapk´ okienka
● Pouze u nûkter˘ch
modelÛ:
Vyjmûte hadiãku, odstraÀte
uzávûr a zachyÈte vodu do
nádoby.
● Only available on certain
models:
Pull out the corrugated hose,
remove the stopper and
drain the water into a
container.
● Pfied od‰roubováním filtru
se doporuãuje poloÏit pod
filtr savou látku pro
zachycení zbytkové vody
která po vyjmutí filtru vyteãe.
● Before removing the filter,
place an absorbent towel
below the filter
cap to collect the small
amount of water likely to be
inside the pump
● Otoöte filtr proti smëru
hodin tak, aby zåstal ve
svislé poloze.
● Turn the filter anticlockwise
till it stops in vertical position.
● Odejmëte jej a oöistëte.
● Remove and clean.
● Po vyöiätëní jej püipevnëte
zpët po smëru hodin.
Pak postupujte opaönë neï
püi demontáïi.
● After cleaning, replace by
turning the notch on the end
of the filter clockwise. Then
follow all procedures
described above in reverse
order.
PRZEPROWADZKI I OKRESY
DÄUÃSZEGO POSTOJU PRALKI
PÜEMÍSTËNÍ NEBO
DLOUHODOBÉ NEPOUÏÍVÁNÍ
PRAÖKY:
REMOVALS OR LONG PERIODS
WHEN THE MACHINE IS LEFT
STANDING
Per eventuali traslochi o
qualora la macchina restasse
ferma a lungo in luoghi non
riscaldati, é necessario
svuotare completamente da
ogni residuo di acqua tutti i
tubi.
Przy przeprowadzce lub
okresie däuãszego przestoju
pralki w nieogrzewanych
pomieszczeniach wåã
odprowadzajåcy powinien
zostaç opróãniony z resztek
wody.
For eventual removals or
when the machine is left
standing for long periods in
unheated rooms, the drain
hose should be emptied of
all remaining water.
Débrancher le courant et se
servir d’un seau.
Enlever la bague sur le tuyau
et le plier vers le bas, dans le
seau, jusqu’à ce qu’il ne
sorte plus d’eau.
A corrente disinserita, stacchi il
tubo dalla fascetta e lo porti,
verso il basso, in un catino, fino
alla completa fuoriuscita
dell’acqua.
Urzådzenie powinno zostaç
wyäåczone i odäåczone od
sieci.
Odäåcz od odpäywu wåã
odprowadzajåcy wodë i
opuéç go do miski, aby caäa
woda mogäa wypäynåç.
Pokud praöku püemíst’ujete
nebo nepouïíváte deläí dobu
a zejména stojí-li praäka v
nevytápëné místnosti, je
nutné püedem vypustit
veäkerou vodu z hadic.
Püístroj musí bÿt odpojen ze
sítë a vypnut.
Uvolnëte konec odpadové
hadice a nechte odtéct
väechnu vodu do püipravené
nádoby. Potom hadici
upevnëte do påvodní polohy.
Après cette opération, la
répéter en sens inverse.
Al termine dell’operazione
fissare il tubo di scarico
all’apposita fascetta.
The appliance must be
switched off and unplugged.
A bowl is needed. Detach
the drainage hose from the
clamp and lower it over the
bowl until all the water is
removed.
● Tylko w niektórych
modelach:
Wyciàgnij filtr, zdejmij jego
korek i zbierz wod´ do
pojemnika
● Przed odkr´ceniem filtra
nale˝y pod∏o˝yç pod pralk´
sciereczk´ na którà Êcieknie
resztka wody z filtra.
● Po oczyszczeniu zaäóã filtr
na miejsce wykonujåc
podane wyãej czynnoéci w
odwrotnej kolejnoéci.
Powtórz operacjë z wëãem
doprowadzajåcym wodë.
Stejnë postupujte i püi
vypouätëní napouätëcí
hadice.
Repeat the same operation
with the water inlet hose.
73
FR
IT
CHAPITRE 13
ANOMALIE
CAPITOLO 13
REMEDE
CAUSE
ANOMALIA
1. Aucun
fonctionnement
sur n’importe quel
programme
2. Absence
d’alimentation
d’eau
3. L’eau n’est pas
évacuèe
La fiche n’est pas introduite dans la
prise de courant
Brancher la fiche
L’interrupteur géneral n’est pas branché
Brancher l’interrupteur général
L’énergie électrique est coupée
Les valves de l’installation électrique
sont défectueuses
Spina corrente elettrica
non inserita nella presa
Inserire la spina
Contróler
Tasto interruttore generale
non inserito
Inserire tasto.
Interruttore generale
Contróler
Manca energia elettrica
Controllare
Valvole impianto elettrico guaste
Controllare
Sportello aperto
Chiudere sportello
Vedi cause 1
Controllare
Rubinetto acqua chiuso
Aprire il rubinetto acqua
Timer non correttamente posizionato
Posizionare timer correttamente
Tubo di scarico piegato
Raddrizzare tubo di scarico
Presenza corpi estranei nel filtro
Ispezionare filtro
4. Presenza di acqua
sul pavimento
attorno alla
lavabiancheria
Perdita della guarnizione posta
tra rubinetto e tubo carico
Sostituire guarnizione e
stringere bene tubo e rubinetto
5. Non centrifuga
La lavabiancheria non ha ancora
scaricato l’acqua
Attendere alcuni minuti, la macchina
scaricherà
“Esclusione centrifuga” inserita
(solo per alcuni modelli)
Disinserire tasto
“esclusione centrifuga”
Lavabiancheria non perfettamente
in piano
Regolare gli appositi piedini regolabili.
Staffe di trasporto
non ancora asportate
Asportare staffe di trasporto
Carico biancheria
non uniformemente distribuito
Distribuire in modo uniforme
la biancheria
Portillon ouvert
Fermer le portillon
Voir cause 1
Contróler
Robinet de l’eau fermé
Ouvrir le robinet d’alimentation d’eau
Programmateur mal positionné
Positionner correctement le timer
Tuyau de vidange plié
Redresser le tuyau de vidange
Présence de corps étrangers dans le
filtre
Inspecter le filtre
4. Présence d’eau sur
le sol tout autour
de la machine
Fuite du joint se trouvant entre le robinet
et le tuyau de remplissage
Remplacer le joint et serrer à fond le
tube sur le robinet
5. La machine
n’essore pas
La machine n’a pas encore évacué
l’eau
Attendre quelques minutes et la
machine évacuera l’eau
La fonction “suppression d’essorage” est
introduite (exclusivement sur certains
modèles)
Relever la touche “exclusion
centrifugation”
La machine n’est pas à niveau
Régler les pieds
Les étriers de transport n’ont pas été
enlevés
Enlever les étriers de transport
La charge de linge n’est pas répartie
de façon uniforme
Répartir le linge de façon uniforme
6. De fortes vibrations
pendant la phase
de centrifugation
7. L’affichage
indique l’erreur:
0,1,5,7,8,9
–
1. Non funziona con
qualsiasi
programma
RIMEDIO
CAUSA
2. Non carica acqua
3. Non scarica
acqua
6. Forti vibrazioni
durante la
centrifuga
Appelez le service technique.
7. Sul display appare
errore n. 0, 1, 5, 7, 8, 9
_
Rivolgersi al servizio assistenza
8. L’affichage
indique l’erreur 2
Pas de remplissage d’eau.
Vérifiez que les robinets d’eau sont bien
ouverts.
8. Sul dislay appare
errore n.2
La macchina non carica acqua
Verificare che il rubinetto dell’acqua sia
aperto
9. L’affichage
indique l’erreur 3
Pas de pompage.
Vérifiez que le tuyau d’évacuation
n’est pas obstrué.
Vérifiez que le tuyau d’évacuation
n’est pas coudé.
9. Sul display appare
errore n.3
La macchina non scarica
Verificare che lo scarico sia libero
Verificare che il tubo di scarico non sia
piegato
10. L’affichage
indique l’erreur 4
Coupez l’alimentation en eau de la
machine. Appelez le service technique.
10. Sul display appare
errore n.4
La macchina è troppo piena d’acqua
Trop-plein d’eau dans la machine.
Chiudere il rubinetto dell’acqua.
Rivolgersi al servizio assistenza.
Si le mauvais fonctionnement persiste, adressez-vous au Centre d’Assistance Technique Hoover; communiquez
le nom du modèle indiqué sur la plaquette se trouvant sur la carrosserie à l’intérieur du hublot ou sur le bulletin
de garantie.
En indiquant ces informations vous obtiendrez une intervention plus rapide et efficace.
1 L’utilisation des produits écologiques sans phosphates peut produire les effets suivants:
- L’eau de vidange du rinçage est trouble à cause de zéolites en suspension; l’efficacité du rinçage n’est
absolument pas compromis;
- Présence de poudre blanche (zéolites) sur le linge à la fin du lavage: cette poudre ne pénètre pas dans le
tissu et n’en altère pas la couleur;
- présence de mousse dans l’eau du dernier rinçage: elle ne signifie pas pour autant un mauvais rinçage;
- Les tensioactifs anioniques de la formule des produits pour machines à laver, s’enlèvent difficilement du linge
et, même en toute petite quantité, ils peuvent provoquer d’importants phénomènes de formation de mousse;
- L’exécution d’autres cycles de rinçage, en de tels cas, n’apporte aucun avantage.
2 Avant d’appeler le Centre d’Assistance technique Hoover, si votre machine ne fonctionne pas, effectuer les
contrôles susmentionnés.
74
Se il malfunzionamento dovesse persistere si rivolga al Centro di Assistenza Tecnica Hoover comunicando il
modello di lavabiancheria, riportato sulla targhetta posta sul mobile all’interno dell’oblò o sul foglio di garanzia.
Fornendo tali informazioni otterrete un intervento più tempestivo ed efficace.
Attenzione:
1 L’utilizzo di detersivi ecologici senza fosfati può produrre i seguenti effetti:
- l’acqua di scarico dei risciacqui risulta più torbida per la presenza di zeoliti in sospensione senza che
l’efficacia del risciacquo ne risulti pregiudicata
- presenza di polvere bianca (zeoliti) sulla biancheria al termine del lavaggio che non si ingloba nei tessuti e
non ne altera il colore.
- La presenza di schiuma nell’acqua dell’ultimo risciacquo non é necessariamente indice di una cattiva
sciacquatura.
- I tensioattivi anionici presenti nelle formulazioni dei detersivi per lavabiancheria, risultano spesso
difficilmente allontanabili dalla biancheria stessa e, anche in minima quantità, possono produrre vistosi
fenomeni di formazione di schiuma.
- L’esecuzione di ulteriori cicli di risciacquo, in casi come questi, non comporta alcun beneficio.
2 Se la Sua lavabiancheria non funzionasse, prima di chiamare il Centro di Assistenza Tecnica Hoover
eseguire i controlli sopradescritti.
75
LOKALIZACJA USTEREK
USTERKA
1. Pralka nie dziaäa
na ãadnym
programie
2. Pralka nie nabiera
wody.
3. Pralka nie usuwa
wody.
PL
CZ
ROZDZIAÄ 13
KAPITOLA 13
SPOSÓB USUNIËCIA
PRZYCZYNA
Kabel zasilajåcy nie podäåczony do
sieci
Wäóã wtyczkë do gniazdka
Wäåcznik nie zostaä wciéniëty
Wciénij wäåcznik
Brak zasilania
Sprawdã sieç
Przepalony bezpiecznik sieciowy.
Sprawdã bezpiecznik
Drzwiczki pralki otwarte
Zamknij drzwiczki
Patrz przyczynë 1.
Sprawdã
Kran doprowadzajåcy wodë zakrëcony.
Odkrëç kran.
Pokrëtäo programatora ãle ustawione.
Ustaw prawidäowo pokrëtäo.
Zagiëty wåã odprowadzajåcy wodë.
Wyprostuj wåz.
Kawaäek materiaäu blokuje filtr.
Sprawdã filtr.
4. Woda na
podäodze wokóä
pralki.
Wyciek ze zäåcza kranu z wëãem
doprowadzajåcym wodë.
Przesuñ pralkë i zaciénij wåã na kranie.
5. Nie dziaäa
wirówka.
Pralka nie wylaäa jeszcze wody.
Zaczekaj kilka minut, aã pralka wyleje
wodë.
6. W czasie
wirowania
odczuwalne
znaczne wibracje.
7. Na wyÊwietlaczu
pojawiajà si´
numery:
0, 1, 5, 7, 8, 9
Ustawienie „bez wirówki” (niektóre
modele)
Przestaw program na wirówkë.
Pralka nie zostaäa dokäadnie
wypoziomowana.
Wyreguluj specjalne nóãki.
Nie zostaäy zdjëte klamry transportowe.
Zdejmij klamry.
Ãle rozäoãony äadunek bëbna.
Rozäóã równomiernie pranie w bëbnie.
1. NEFUNGUJE ÏÁDNŸ
PROGRAM
2. PRAÖKA
NENAPOUÄTÍ VODU
3. PRAÖKA
NEVYPOUÄTÍ VODU
ODSTRANËNÍ
PÜÍÖINA
záströka není v zásuvce
zasuñte záströku
není zapnutÿ hlavní spínaö
zapnëte hlavní spínaö
vÿpadek el. proudu
zkontrolujte
porucha el. fáze
zkontrolujte
otevüená dvüíka praöky
zavüete dvíüka
viz püíöina 1
zkontrolovat
uzavüenÿ püívod vody
otevüít püívod vody
äpatnë nastavenÿ programátor
nastavte správnë programátor
ohnutá odtoková hadice
narovnejte odtokovou hadici
Ucpanÿ filtr
Zkontrolujte, vyöistëte filtr
4. VODA NA ZEMI V
OKOLÍ PRAÖKY
z praöky vytéká pëna
sníïit dávku prac. práäku
5. PRAÖKA
NEODSTÜEDUJE
praöka jeätë nevypustila
vodu
vyökejte nëkolik minut, praöka vypustí
vodu
stisknuto tlaöítko pro vylouöení
odstüedëní
vypnëte tlaöítko pro vylouöení
odstüedëní
praöka nestojí rovnë
nastavit noïiöky praöky
nebyly odstranëny fix. vloïky
odstrañte fixaöní vloïky
prádlo nerovnomër. rozloïené
rozloïte rovnomërnë prádlo
7. Na displeji se
zobrazuje chyba
0, 1, 5, 7, 8, 9
-
Kontaktujte servisní stfiedisko.
8. Na displeji se
zobrazuje chyba 2
Nelze naplnit vodu.
Zkontrolujte, jestli je pfiívod vody
otevfien˘.
9. Na displeji se
zobrazuje chyba 3
Nelze odãerpat vodu.
Zkontrolujte, jestli je odtok vody
prÛchodn˘.
Zkontrolujte, jestli není vypou‰tûcí hadice
zauzlená.
10.Na displeji se
zobrazuje chyba 4
Praãka je pfieplnûná vodou.
Uzavfiete pfiívod vody do praãky.
Kontaktujte servisní stfiedisko.
6. SILNÉ OTÜESY PÜI
ÏDÍMÁNÍ
Wezwij serwis.
-
8. Na wyÊwietlaczu
pojawia si´ b∏àd
nr 2
Brak wype∏nienia wodà.
Sprawdê, czy jest zasilanie w wod´.
9. Na wyÊwietlaczu
pojawia si´ b∏àd
nr 3
Woda nie zostaje wypompowana.
Sprawdê, czy otwór odp∏ywowy nie jest
zatkany.
10. Na wyÊwietlaczu
pojawia si´ b∏àd
nr 4
Maszyna przepe∏niona jest wodà.
Zakr´ç dop∏yw wody do pralki. Wezwij
serwis.
Jeéli usterka nie znika skontaktuj sië z serwisem technicznym firmy Hoover. Aby uzyskaç odpowiedniå i szybkå
usäugë podaj model pralki. który moãesz odczytaç z tabliczki umieszczonej w otworze drzwiczek, lub na karcie
gwarancyjnej.
Uwaga:
1. Uãycie przyjaznych dla érodowiska proszków do prania pozbawionych fosforanów moãe daç nastëpujåcy
efekt:
- Woda z päukania moãe byç mëtna z uwagi na obecnoéç zawiesiny zeolitów. Nie wpäywa to na skutecznoéç
samego päukania.
- Obecnoéç biaäego proszku (zeolitów) na praniu po zakoñczeniu cyklu. Nie przyczepia sië on do materiaäu,
ani nie wpäywa na kolor.
- Obecnoéç piany w wodzie z ostatniego päukania, co nie musi oznaczaç zäego päukania.
- Niejonowe powierzchniowo-czynne substancje obecne w skäadzie proszków do prana så czësto trudne do
usuniëcia z prania i nawet w maäych iloéciach mogå powodowaç powstawanie piany.
- W takim przypadku dodatkowe päukanie nie jest uzasadnione.
2. Jeéli Twoja pralka przestanie dziaäaç, przed zwróceniem sië do serwisu Hoover wykonaj powyãsze
sprawdziany.
76
ZÁVADA
Pokud závada püetrvává, obrat’te se na servisní organizaci. Uved’te vïdy typ praöky (najdete jej bud’ na zadní
stënë spotüebiöe nebo na záruöním listë).
Dåleïité:
1 Pouïití ekologickÿch bezfosfátovÿch pracích práäkå måïe mít vliv na :
- Odtékající voda po máchání måïe bÿt chladnëjäí díky püítomnosti zeolitå ve smësi. Neovlivní to úöinnost
máchání.
- Na závër praní se na prádle måïe objevit bílÿ práäek (zeolity), kterÿ väak na nëm nezåstane a také neovlivní
barvu prádla.
- Ve vodë vypouätëné po posledním máchání se måïe objevit pëna, která neznamená, ïe by prádlo bylo
nedokonale vymácháno.
- Neionizující povrch - aktivní öástice, souöást pracích práäkå, se öasto odstrañují håüe a nëkdy se objevují
jako zbytky pëny na prádle. Daläí máchání je neodstraní.
2 Pokud praöka nefunguje a závady uvedené v tabulce nelze odstranit, obrat’te se na odbornÿ Hoover servis.
77
EN
CHAPTER 13
FAULT
1. Does not function
on any
programme
2. Does not load
water
3. Does not
discharge water
REMEDY
CAUSE
Mains plug not plugged in
Insert plug
Mains switch not on
Turn on mains switch
No power
Check
Electric circuit fuses failure
Check
Load door open
Close load door
See cause 1
Check
Inlet tap turned off
Turn on water inlet tap
Timer not set correctly
Set timer on correct position
Discharge tube bent
Straighten discharge tube
Odd material blocking filter
Check filter
4. Water on floor
around washing
machine
Leak from the washer between the tap
and inlet tube
Replace washer and tighten the tube
on the tap
5. Does not spin
The washing machine has not
discharged water
Wait a few minutes until the machine
discharges water
“No spin” setting (some models only)
Turn the programme dial onto spin
setting
Washing machine not perfectly level
Adjust special feet
Transport bracket not removed
Remove transport bracket
Washing load not evenly distributed
Distribute the washing evenly
6. Strong vibrations
during spin
–
7. Display reads error
0, 1, 5, 7, 8, 9
Call service.
8. Display reads
error 2
No water fill.
Check water supplies are on.
9. Display reads
error 3
No pump out.
Check drain is clear.
Check drain hose is not kinked.
10. Display reads
error 4
Machine overfilled with water.
Turn off water supply to machine.
Call service.
If the fault should persist, contact a Hoover Technical Assistance Centre. For prompt servicing, give the model of
the washing machine, to be found on the label placed on the cabinet inside of the porthole or on the
guarantee certificate.
Important
1 The use of environment friendly detersives without phosphates may produce the following effects:
- The discharge rinse water may result cloudier due to the presence of zeolites in suspension. This does not
compromise the efficiency of the rinses.
- The presence of white powder (zeolites) on the washing at the end of the washing cycle. This does not
remain incorporated in the fabric and does not alter the colour.
- The presence of foam in the last rinse water which is not necessarily a sign of inadequate rinsing.
- The non-ionic surface-active agents present in the composition of washing machine detersives are often
difficult to remove from the washing itself and, even in small quantities, may produce visible signs of the
formation of foam.
- Carrying out further rinses, in cases such as this, is not useful.
2 If your washing machine fails to function, carry out the above-mentioned checks before calling the Hoover
Technical Assistance Service.
78
Le constructeur décline toute responsabilité pour les éventuelles erreurs d’imprimerie
contenues dans le présent mode d’emploi. Il se réserve en outre le droit d’apporter
toutes modifications qui se révèleraient utiles à ses propes produits sans pour autant
en compromettre les caractéristiques essentielles.
La Ditta costruttrice declina ogni responsabilità per eventuali errori di stampa contenuti
nel presente libretto. Si riserva inoltre il diritto di apportare le modifiche che si
renderanno utili ai propri prodotti senza compromettere le caratteristiche essenziali.
Z zastrzezeniem prawa do modyfikacji technicznych i ewentualnych bäëdów
drukarskich.
V˘robce se omlouvá za pfiípadné tiskové chyby v tomto návodû k pouÏití.
Dále si v˘robce vyhrazuje právo provést potfiebné zmûny na sv˘ch v˘robcích,
které nemají vliv na jejich základní charakteristiku.
The manufacturer declines all responsibility in the event of any printing mistakes in
this booklet. The manufacturer also reserves the right to make appropriate
modifications to its products without changing the essential characteristics.
Cet appareil est commercialisé en accord avec la directive européenne 2002/96/CE sur les déchets des
équipements électriques et électroniques (DEEE).
En vous assurant que ce produit est correctement recyclé, vous participez à la prévention des
conséquences négatives sur l’environnement et la santé publique qui pourrait être causé par une mise
au rebut inappropriée de ce produit.
Le symbole sur ce produit indique qu’il ne doit pas être traité comme un déchet ménager. Il doit être
rapporté jusqu’à un point de recyclage des déchets électriques et électroniques.
La collecte de ce produit doit se faire en accord avec les réglementations environnementales
concernant la mise au rebut de ce type de déchets.
Pour plus d’information au sujet du traitement, de la collecte et du recyclage de ce produit, merci de
contacter votre mairie, votre centre de traitement des déchets ou le magasin où vous avez acheté ce
produit.
Questo elettrodomestico è marcato conformemente alla Direttiva Europea 2002/96/CE sui rifiuti da apparecchiature
elettriche ed elettroniche (WEEE).
Assicurandovi che questo prodotto sia smaltito correttamente, aiuterete ad evitare possibili conseguenze negative
all’ambiente e alla salute delle persone, che potrebbero verificarsi a causa d’un errato trattamento di questo
prodotto giunto a fine vita.
Il simbolo sul prodotto indica che questo apparecchio non può essere trattato come un normale rifiuto domestico;
dovrà invece essere consegnato al punto più vicino di raccolta per il riciclo delle apparecchiature elettriche ed
elettroniche.
Lo smaltimento deve essere effettuato in accordo con le regole ambientali vigenti per lo smaltimento dei rifiuti.
Per informazioni più dettagliate sul trattamento, recupero e riciclo di questo prodotto, per favore contattare l’ufficio
pubblico di competenza (del dipartimento ecologia e ambiente), o il vostro servizio di raccolta rifiuti a domicilio, o il
negozio dove avete acquistato il prodotto.
Tento elektrospotfiebiã je znaãen˘ podle evropské smûrnice 2002/96/CE o odpadech z elektrick˘ch a
elektronick˘ch zafiízení (WEEE).
Ujistûte se, Ïe byl tento v˘robek zlikvidován správnû, pomÛÏete tím vyhnout se pfiípadn˘m negativním
následkÛm na Ïivotním prostfiedí a zdraví, které by mohly nastat v pfiípadû chybného zacházení s
v˘robkem po ukonãení jeho Ïivotnosti.
Symbol na v˘robku znamená, Ïe s tímto spotfiebiãem nelze zacházet jako s bûÏn˘m domácím odpadem.
Musí b˘t doruãen do nejbliωího sbûrného místa na recyklaci elektrick˘ch a elektronick˘ch zafiízení.
Likvidace musí b˘t provedena v souladu s platn˘mi pfiedpisy pro Ïivotní prostfiedí t˘kající se likvidace
odpadu.
Podrobnûj‰í informace o zacházení, vracení a recyklaci tohoto v˘robku dostanete na pfiíslu‰ném úfiadu
vefiejné správy (odbor ekologie a Ïivotního prostfiedí) nebo u va‰eho poskytovatele sluÏeb svozu odpadu
nebo v obchodû, kde jste v˘robek zakoupili.
This appliance is marked according to the European directive 2002/96/EC on Waste Electrical and Electronic
Equipment (WEEE).
By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the
environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product.
The symbol on the product indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it shall be
handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment
Disposal must be carried out in accordance with local environmental regulations for waste disposal.
For more detailed information about treatment, recovery and recycling of this product, please contact your local city
office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.
FR
IT
PL
CZ
EN
10.04 - 41034001 - www.graficaestampa.it - Printed in Italy - Imprimé en Italie
To urzàdzenie elektryczne jest oznakowane zgodnie z Dyrektywà Europejskà 2002/96/CE dotyczàcà
Êmieci tworzonych przez zu˝yty sprz´t elektryczny i elektroniczny (WEEE)
Zapewniajàc w∏aÊciwà utylizacj´ tego sprz´tu elektrycznego przyczynicie si´ do unikni´cia szkodliwych
dla zdrowia ludzi i Êrodowiska naturalnego konsekwencji, wynikajàcych z niew∏aÊciwej utylizacji takiego
sprz´tu .
Symbol umieszczony na urzàdzeniu oznacza, ˝e sprzet ten nie mo˝e byç traktowany tak samo jak inne
Êmieci domowe.
Musi zostaç oddany do najbli˝szego punktu zbiórki i utylizacji zu˝ytych urzàdzeƒ elektrycznych i
elektronicznych.
Utylizacja musi byç wykonana zgodnie z aktualnymi przepisami o utylizacji tego typu Êmieci.
Aby uzyskaç dok∏adne informacje na temat post´powania w sprawie tego typu Êmieci prosz´
skontaktowaç si´ z odpowiednim biurem w departamencie Ministerstwa Ochrony Ârodowiska lub z
Zak∏adem Oczyszczania Miasta w waszym miejscu zamieszkania, lub te˝ ze sklepem w którym sprz´t
zosta∏ zakupiony.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising