Hoover | VT 710D11/1-S | Hoover VT 710D11/1-S User guide

Hoover VT 710D11/1-S User guide
TR Kullanma K›lavuzu
VT 710D11/1-S
®
ÇAMAfiIR MAK‹NES‹
TR
TEBR‹KLER
Hoover marka bu ev aletini sat›n almakla ödün vermeyi kabul
etmeyece¤inizi göstermifl oldunuz: sadece en iyisini istiyorsunuz.
Hoover, Müflteriler ile do¤rudan temas sa¤lanarak elde edilen y›llar
süren pazar araflt›rmas›n›n sonucu olarak gelifltirdi¤i yeni çamafl›r
makinesini sunmaktan gurur duyar. Bu çamafl›r makinesinin sa¤lad›¤›
kaliteyi, dayan›kl›l›¤› ve yüksek performans› tercih etmifl
bulunuyorsunuz.
Hoover, bunun yan› s›ra genifl bir yelpazeye sahip olan di¤er ev
aletlerini de hizmetinize sunmaktad›r: çamafl›r makineleri, kurutmal›
çamafl›r makineleri, f›r›nlar, mikrodalga f›r›nlar. Geleneksel ocaklar ve
s›cak tutma cihazlar›, buzdolaplar› ve derin dondurucular..
Bölgenizdeki bayiinizden bütün Hoover ürünlerinin yer ald›¤› katalo¤u
isteyin.
Bu cihazlar evde ve afla¤›da örneklenen benzer uygulamalarda
kullan›lmak için tasarlanm›flt›r:
-Ma¤aza, ofis ve di¤er çal›flma ortamlar› ve personel mutfaklar›;
- Çiftlik evleri;
- Otel, motel ve di¤er konaklama mekanlar›nda müflteriler taraf›ndan;
- Pansiyon tipi mekanlarda.
Bu cihaz›n ev ortam› veya tipik ev iflleri d›fl›nda kullan›m› (örn. uzman
veya e¤itimli kullan›c›lar taraf›ndan ticari kullan›m) yukar›daki
uygulamalara dahil edilmez.
Cihaz›n bu talimatlarla tutars›z bir flekilde kullan›lmas› cihaz›n ömrünü
k›saltabilir ve üretici garantisinin geçersiz olmas›na neden olabilir.
Ev ve benzeri kullan›m amac›yla örtüflmeyen (ev veya ev tipi bir
mekanda bile olsa) kullan›m dolay›s›yla cihazda meydana gelebilecek
herhangi bir hasar veya di¤er hasarlar yasalarca izin verildi¤i
kadar›yla üretici taraf›ndan hiçbir flekilde kabul edilmeyecektir.
Lütfen bu kullanma k›lavuzunu dikkatli bir flekilde okuyun, çünkü bu
k›lavuz size çamafl›r makinenizin montaj›, kullan›m› ve bak›m›na
iliflkin baz› kurallar ile birlikte çamafl›r makinenizden en iyi sonuçlar›
elde edebilmeniz için faydal› ipuçlar› sunar.
Bu kullanma k›lavuzunu daha sonra baflvurmak üzere emin bir yerde
saklay›n.
Hoover'e veya bir Yetkili Müflteri Servisi Merkezi'ne baflvurdu¤unuzda
daima cihaz›n›z›n Modelini, Seri Numaras›n› ve G numaras›n› (e¤er
cihazda mevcut ise cihaz›n paneline bakarak) bildirin.
Bu cihaz, At›k Elektrikli ve Elektronik Cihazlar (WEEE) hakk›ndaki
2002/96/EC say›l› Avrupa Yönergesine uygun olarak iflaretlenmifltir.
Bu cihaz› uygun flekilde atmakla, bu ürünün do¤ru olmayan atma
yöntemleri ile at›lmas› durumunda ortaya ç›kabilecek çevre ve insan
sa¤l›¤› için olumsuz olas› sonuçlar›n önlenmesine yard›mc› olmufl
olursunuz.
Ürün üzerindeki sembol bu ürünün ev at›¤› olarak ifllem görmemesi
gerekti¤ini gösterir. Cihaz at›laca¤› zaman, elektrikli ve elektronik
cihazlar›n geri kazan›m› için bir toplama noktas›na iletilmesi gerekir.
Cihaz›n at›lmas› yaflad›¤›n›z bölgede çöplerin at›lmas›na iliflkin
yürürlükteki düzenlemelere uygun olarak gerçeklefltirilmesi gerekir.
Bu ürünün ifllenmesi, toplanmas› ve geri kazan›lmas›na iliflkin daha
ayr›nt›l› bilgi için lütfen bölgenizdeki belediyeye, ev çöplerini atma
servisine veya ürünü sat›n alm›fl oldu¤unuz ma¤azaya baflvurun.
2
TR
BÖLÜM
‹Ç‹NDEK‹LER
Girifl
Teslimata iliflkin genel hususlar
1
Garanti
2
Güvenlik Önlemleri
3
Teknik Veriler
4
Cihaz›n kurulmas› ve Montaj›
5
Kontrollerin Aç›klanmas›
6
Programlar Tablosu
7
Seçimlerin Yap›lmas›
8
Deterjan Çekmecesi
9
Ürün
10
Y›kama
11
Cihaz›n Temizlenmesi ve Rutin Bak›m›
12
Ar›za Arama
13
3
TR
BÖLÜM 1
TESL‹MATA ‹L‹fiK‹N GENEL HUSUSLAR
Ürünü teslim ald›¤›n›zda cihaz ile birlikte afla¤›daki kalemlerin de
teslim edildi¤ini kontrol edin:
A) KULLANMA KILAVUZU
B) YETK‹L‹ SERV‹S ADRESLER‹
C) GARANT‹ BELGELER‹
D) KAPAKLAR
E) ÇIKIfi HORTUMU ‹Ç‹N U-fiEK‹LL‹ PARÇA
A
B
C
NOT
BU MALZEMELER‹ EM‹N B‹R YERDE SAKLAYIN
Çamafl›r makinesin nakliye esnas›nda hasar görmemifl
oldu¤undan emin olacak flekilde kontrol edin. Hasar görmüfl
olmas› durumunda en yak›n Hoover Yetkili Servisine baflvurun.
4
D
E
TR
BÖLÜM 2
GARANT‹
Cihaz ile birlikte Teknik Yard›m Servisinin ücretsiz olarak
kullan›lmas›n› sa¤layan bir garanti belgesi verilir.
5
TR
BÖLÜM 3
GÜVENL‹K ÖNLEMLER‹
ÖNEML‹ NOT:
C‹HAZIN TEM‹ZLENMES‹NE VE BAKIMINA ‹L‹fiK‹N
BÜTÜN ‹fiLERDEN ÖNCE.
● Cihaz›n fiflini prizden çekin.
● Su girifli muslu¤unu kapat›n.
● Bütün Hoover cihazlar› topraklanm›flt›r. Cihaz›n ba¤lanaca¤›
elektrik prizinin topraklanm›fl oldu¤undan emin olun. Prizin
topraklanmam›fl olmas› durumunda uzman bir teknisyenden
yard›m al›n.
Bu cihaz 73/23/EEC, 2006/95/EC ve 2004/108/EC ile
de¤ifltirilmifl olan 89/336/EEC Avrupa Yönergeleri ile bunlar›n
sonraki eklerine uygundur.
● Cihaza nemli veya ›slak ellerle ve ayaklar›n›z nemli yada
›slakken dokunmay›n.
● Cihaz› ayaklar›n›z ç›plakken kullanmay›n.
● Banyolarda veya dufl odalar›nda uzatma kablolar› kullan›l›rken
son derece dikkatli olunmal›d›r. Bu uygulamadan mümkün
oldu¤unca kaç›n›n.
UYARI:
Y›kama program› esnas›nda suyun s›cakl›¤› 90°C'ye
ulaflabilir
● Çamafl›r makinesinin kapa¤›n› açmadan önce kazan›n›n
içerisinde su bulunmad›¤›ndan emin olun.
6
TR
● Adaptör prizleri veya çoklu prizler kullanmay›n.
● Aparat, çocuklar, ürünü kullanmay› bilmeyen veya kullanma
kapasitesi bulunmayan kifliler taraf›ndan kullan›lmamal›d›r.
Yaln›zca güvenliklerinden sorumlu olan kifliler taraf›ndan e¤itilir
veya kontrol edilirlerse kullanabilirler.
Çocuklar›n aparat ile oynamalar›na izin verilmemelidir.
● Cihaz›n fiflini prizden çekmek için elektrik kablosunu veya
cihaz›n kendisini çekmeyin.
● Cihaz› ya¤mur, günefl v.s. gibi atmosferik etkilere maruz
b›rakmay›n.
● Cihaz›n yerinin de¤ifltirilmesi durumunda cihaz› kesinlikle
dü¤melerinden veya deterjan çekmecesinden tutarak kald›rmay›n.
● Cihaz›n nakliyesi esnas›nda, cihaz›n kapa¤›n› tafl›ma arabas›n›n
üzerine dayamay›n.
Önemli Not !
Cihaz›n hal› kapl› bir zemin üzerine konulmufl olmas› durumunda,
cihaz›n alt›ndaki havaland›rma deliklerinin t›kanmamas›na özen
gösterilmelidir.
● Cihaz› flekilde gösterildi¤i gibi iki kifli birlikte kald›r›n.
● Cihaz›n ar›zalanmas› ve/veya düzgün çal›flmamas› durumunda,
çamafl›r makinesini kapat›n, su girifli muslu¤unu kapat›n ve cihaz›
kurcalamay›n. Cihaz›n tamir edilmesi için bir Hoover Yetkili
Servisi'ni aray›n ve orjinal Hoover yedek parçalar›n›n
kullan›lmas›n› talep edin. Bu standartlara uyulmamas› cihaz›n
güvenli¤inden ödün verilmesine neden olabilir.
● Cihaz›n elektrik kablosunun hasar görmesi durumunda bunun
bir yetkili servisten temin edilebilecek özel bir kablo ile
de¤ifltirilmesi gerekir.
7
TR
BÖLÜM 4
85
cm
60 cm
49 cm
TEKN‹K VER‹LER
YIKANAB‹LECEK MAKS‹MUM KURU ÇAMAfiIR M‹KTARI
7
ELEKTR‹K GÜCÜ GEREKS‹N‹M‹
W
1500
ELEKTR‹K S‹GORTASI DE⁄ER‹ (A )
A
10
SANTR‹FÜJ DEVR‹ (d/d)
SU BASINCI
BESLEME GER‹L‹M‹
8
kg
C‹HAZIN T‹P ET‹KET‹NE
BAKIN
MPa
Min. 0.05
Mak. 0.8
V
220-240
TR
BÖLÜM 5
C‹HAZIN KURULMASI VE MONTAJI
Çamafl›r makinesini ambalaj›n›n kaidesinden ç›kard›ktan sonra
nihai olarak konulaca¤› konumun yak›n›na tafl›y›n.
Cihaz›n elektrik kablosunu ve boflaltma hortumunu sabitleyen
fleridi dikkatli bir flekilde kesin.
fiekilde (A) ile gösterilen 4 adet tespit vidas› ile (B) ile gösterilen 4
adet pulu sökün.
Kullanma k›lavuzu paketi içerisinde cihaz ile birlikte verilmifl olan
kapakç›klar› kullanarak vidalar›n› sökmüfl oldu¤unuz 4 deli¤i
kapat›n.
UYARI:
POTANS‹YEL B‹R TEHL‹KE SÖZ KONUSU
OLDU⁄UNDAN C‹HAZIN AMBALAJ MALZEMELER‹N‹
ÇOCUKLARIN ER‹fiEB‹LECEKLER‹ YERLERDE
BIRAKMAYIN.
9
TR
Oluklu malzeme tabakas›n› flekilde gösterildi¤i gibi cihaz›n alt›na
yap›flt›r›n.
Type 1
Su girifli hortumunu muslu¤a ba¤lay›n.
Cihaz›n su ba¤lant›lar› yeni hortumlar kullan›larak yap›lmal›d›r.
Eski hortumlar tekrar kullan›lmamal›d›r.
Type 2
ÖNEML‹ NOT:
BU AfiAMADA MUSLU⁄U AÇMAYIN.
Çamafl›r makinesini duvara yak›n bir konuma yerlefltirin. Su
boflaltma hortumunu bükmemeye ve ezmemeye özen göstererek
kancas›ndan banyo küvetinin kenar›na tak›n.
Daha iyi bir yöntem ise boflaltma hortumunu çap› su ç›k›fl›
hortumunun çap›ndan daha büyük olan ve yerden yüksekli¤i en az
50 cm olan bir sabit gider borusuna ba¤lanmas›d›r. Gerekmesi
durumunda cihaz ile birlikte verilen plastik k›l›f› kullan›n.
max 100 cm
min 4 cm
10
+2,6 mt max
min 50 cm
max 85 cm
TR
Çamafl›r makinesini zemin üzerinde terazilemek için 4 aya¤›n›
ayarlay›n:
a) Somunu saat ibreleri yönünde döndürerek aya¤›n vidal› ayar
mekanizmas›n› serbest b›rak›n.
A
b) Cihaz zemin üzerinde dengeli bir flekilde durana kadar aya¤›
döndürerek yükseltin yada alçalt›n.
B
c) Somunu çamafl›r makinesinin alt›na dayanana kadar saat
ibrelerine ters yönde döndürerek aya¤› ayarlanm›fl olan
konumunda tespit edin.
C
Dü¤menin "KAPALI" (OFF) konumunda ve çamafl›r yükleme
kapa¤›n›n kapal› oldu¤undan emin olun.
Cihaz›n fiflini prize tak›n.
D‹KKAT:
besleme kablosunu de¤ifltirme ihtiyac› ortaya ç›kt›¤› durumlarda
afla¤›daki kod -renk uyumuna dikkat edilmelidir:
MAV‹
- NÖTR (N)
KAHVE RENG‹ - FAZ (L)
SARI - YEfi‹L - TOPRAK (
)
Montajdan sonra cihaz fifline eriflilebilecek flekilde
konumland›r›lmal›d›r.
11
TR
BÖLÜM 6
N DEM G H
50° + Pre
40°
90° + Pre
60°C
30°
P
L F C
40°C
ActivEco
20°
30°
&
30’
30°
44’
M
B
I
A
KONTROLLER
Kapak kulpu
Kapak kilitli gösterge lambas›
Bafllat dü¤mesi
Aquaplus dü¤mesi
“So¤uk Y›kama” dü¤mesi
Geciktirilmifl Bafllatma dü¤mesi
Santrifüj H›z› dü¤mesi
Santrifüj H›z› gösterge lambas›
Program bafllatma lambas›
Y›kama esnas›ndaki gösterge lambalar› / Y›kama aflamas›
gösterge lambalar›
L
Dü¤melerin “Gösterge Lambalar›”
M
KAPALI konumlu y›kama programlar› için zamanlay›c›
dü¤mesi
Deterjan çekmecesi
12
A
B
C
D
E
F
G
H
I
N
P
TR
KONTROLLER‹N AÇIKLANMASI
KAPAK KULPU
Kapa¤› açmak için kulpun iç taraf›ndaki parmak çubu¤una bas›n.
ÖNEML‹ NOT:
ÖZEL B‹R GÜVENL‹K DÜZENE⁄‹ KAPA⁄IN YIKAMA
PROGRAMININ VEYA SANTR‹FÜJ ‹fiLEM‹N‹N SONUNDA
AÇILMASINI ÖNLER. SANTR‹FÜJ AfiAMASININ SONA
ERMES‹NDEN SONRA KAPA⁄I AÇMADAN YAKLAfiIK 2 DAK‹KA
KADAR BEKLEY‹N.
KAPAK K‹L‹TL‹ GÖSTERGES‹
Kapak tamamen kapat›lm›flken ve cihaz AÇIK (ON) durumundayken
"Kapak kilitli" gösterge lambas› yanar.
Kapak kapal›yken cihaz üzerindeki Bafllat (Start) dü¤mesine
bas›ld›¤›nda, gösterge lambas› k›sa bir süre yan›p söndükten sonra
sürekli yanmaya devam eder.
A
2 min.
B
Kapa¤›n tam olarak kapal› olmamas› durumunda gösterge
lambas› yan›p sönmeyi sürdürür.
Özel bir güvenlik düzene¤i kapa¤›n program›n›n sona ermesinden
hemen sonra aç›lmas›n› önler. Kapa¤› açmak için y›kama program›
sona erdikten sonra 2 dakika bekleyin. Kapak Kilitli lambas› söner.
Bundan sonra kapa¤› açabilirsiniz. Program tamamland›ktan sonra
program seçicisini KAPALI (OFF) konumuna getirin.
BAfiLAT (START) DÜ⁄MES‹
Program› seçtikten sonra, “Bafllat” dü¤mesine basmadan önce,
“Devir” gösterge lambas›n›n yanmas›n› bekleyin.
C
Seçilen devirde program› bafllatmak için 'Bafllat' dü¤mesine bas›n.
(Seçti¤iniz devire göre, y›kama esnas›ndaki gösterge lambalar›ndan
biri yanar.)
NOT: BAfiLAT (START) DÜ⁄MES‹NE BASILDI⁄INDA,
C‹HAZIN ÇALIfiMAYA BAfiLAMASI ‹Ç‹N B‹RKAÇ
SAN‹YE GEÇMES‹ GEREK‹R.
PROGRAMLAR BAfiLADIKTAN SONRA AYARLARIN
DE⁄‹fiT‹R‹LMES‹ (ARA VERME/PAUSE)
“BAfiLAT/DURAKLAT” dü¤mesine 4 saniye basarak, y›kama
esnas›nda istedi¤iniz zaman program› durdurabilirsiniz.
Makine duraklatma modunda iken, “Y›kama aflamas›” gösterge
lambas› ve seçenek dü¤meleri yanar.
Program› yeniden bafllatmak için “BAfiLAT” dü¤mesine bir kere
bas›n.
Y›kama esnas›nda çamafl›r ilave etmek veya ç›kartmak istemeniz
durumunda kapa¤› güvenlik kilidinin aç›lmas› için 2 dakika
bekledikten sonra aç›n. ‹flleminizi tamamlad›ktan sonra, Bafllat
(Start) dü¤mesine bas›n. Cihaz kald›¤› yerden çal›flmaya devam eder.
PROGRAMIN ‹PTAL ED‹LMES‹
Program› iptal etmek için seçiciyi KAPALI (OFF) konumuna getirin.
Farkl› bir program› seçin.
Program seçicisini tekrar KAPALI (OFF) konumuna getirin
13
TR
Seçenek dü¤melerine Bafllat (Start) dü¤mesine bas›lmadan
önce bas›lmas› gerekir.
AQUAPLUS DÜ⁄MES‹
Bu dü¤meye bas›larak, yeni Sensor Sistemi sayesinde Colourfast
(Solmaz Renkliler) ve Mixed Fabrics (Kar›fl›k kumafllar) programlar›
içerisindeki özel bir yeni döngü aktif duruma geçirilebilir. Bu seçenek
kumafllar›n liflerini özenle koruyarak iflleme tabi tutar ve böylece
hassas cilde sahip olanlar›n cildini korur.
Tamburun yeni kombine dönme çevrimleri etkisi ve suyun
doldurulup boflalt›lmas› ile birlikte giysilerin daha fazla miktarda su
içerisinde mükemmel derecede temizlenmesi ve durulanmas›
sa¤lan›r. Bu y›kamada, deterjan›n etkin bir temizleme etkisi
sa¤lanacak flekilde tamamen çözülmesi için su miktar› art›r›l›r.
Kullan›lan su miktar› kumafl liflerindeki bütün deterjan kal›nt›lar›
temizlenecek flekilde durulama aflamas› esnas›nda da art›r›l›r.
Bu ifllev özellikle çok düflük miktardaki bir deterjan kal›nt›s›n›n dahi
tahrifl veya alerjiye neden oldu¤u hassas cilde sahip olan kifliler için
özel olarak tasarlanm›flt›r. Ayr›ca bu ifllevi, çocuklar›n giysileri ve
genel olarak hassas kumafla sahip olan giysileri yada havlu gibi
kumafl liflerinin daha fazla miktarda deterjan emme e¤ilimine sahip
olan çamafl›rlar›n y›kanmas›nda da kullanman›z önerilir.
Y›kamadan en iyi performans› elde edebilmeniz için, Hassas
Giysiler (Delicates) ve Yünlüler/Elde Y›kanacaklar programlar›nda
bu ifllev daima devreye sokulur.
“So¤uk Y›kama” dü¤mesi
Bu dü¤meye basarak, su seviyesi, zaman, s›kl›k gibi özelliklerini
de¤ifltirmeden, bütün programlar›, so¤uk y›kama program›na
çevirebilirsiniz
Perdeler, küçük hal›lar, el dokumas›(sentetik) narin kumafllar, renk
atmayan dayan›kl› çamafl›rlar bu makine sayesinde rahatl›kla
y›kanabilir.
14
D
E
TR
GEC‹KT‹R‹LM‹fi BAfiLATMA DÜ⁄MES‹
Cihaz›n çal›flmaya bafllama zaman› bu dü¤me ile 3, 6 veya 9 saat
süreyle geciktirilebilir. Bir geciktirilmifl bafllatmay› programlamak için
afla¤›daki ifllemleri gerçeklefltirin:
F
Program› seçin (“Devir” gösterge lambas› yanana kadar bekleyin).
Geciktirilmifl Bafllatma dü¤mesine bas›n (dü¤meye her bas›ld›¤›nda
bafllatma zaman› s›ras›yla 3, 6 ve 9 saat geciktirilir ve ilgili gösterge
lambas› yan›p sönmeye bafllar).
Geciktirilmifl Bafllatma ifllemini bafllatmak için Bafllat ( Start)
dü¤mesine bas›n (seçilmifl olan Geciktirilmifl Bafllatma süresine
iliflkin gösterge lambas›n›n yan›p sönmesi sona erer ve bu lamba
sürekli olarak yan›k kal›r).
Ayarlanm›fl olan gecikme süresinin geçmesinden sonra program
bafllat›l›r.
Geciktirilmifl Bafllatma ifllevini iptal etmek için:
Gösterge lambalar› sönene kadar Geciktirilmifl Bafllatma dü¤mesine
bas›n. Bu aflamada program Bafllat (Start) dü¤mesi kullan›larak elle
bafllat›labilir veya program seçicisi kapal› konumuna döndürülerek
cihaz kapat›labilir.
SANTR‹FÜJ HIZI DÜ⁄MES‹
Santrifüj (h›zl› döndürme) döngüsü kumafllara zarar vermeksizin
giysilerin suyunun olabildi¤ince giderilebilmesi için son derece
önemlidir. Çamafl›r makinesinin santrifüj h›z›n› gereksinimlerinizi
karfl›layacak flekilde ayarlayabilirsiniz.
Bu dü¤meye basarak, maksimum h›z› azaltmak mümkün olur ve
e¤er isterseniz, s›kma döngüsü iptal edilebilir(s›kma h›z› gösterge
›fl›¤› iptal olur).
Santrifüj aflamas›n› tekrar devreye sokmak için ayarlamak
istedi¤iniz santrifüj h›z› gösterilene kadar dü¤meye basman›z yeterli
olacakt›r.
Kumafllara zarar vermemek amac›yla, program seçimi
esnas›nda, otomatik olarak uygun s›n›rlar›n üzerindeki santrifüj
h›zlar›n›n seçilmesine izin verilmez.
G
Santrifüj h›z›, makinenin çal›flmas›na ara vermeksizin, her
istendi¤inde de¤ifltirilebilir.
SANTR‹FÜJ HIZI GÖSTERGE LAMBASI
H
Bir program› ayarlad›¤›n›zda, ilgili gösterge lambas› taraf›ndan olas›
maksimum santrifüj h›z› otomatik olarak gösterilir.
Uygun dü¤meye bas›larak daha düflük bir santrifüj h›z› seçildi¤inde,
ilgili gösterge lambas› yanar.
PROGRAM BAfiLATMA LAMBASI
Bu lamba Bafllat (Start) dü¤mesine bas›ld›¤›nda yanar.
I
15
TR
Y›kama esnas›ndaki gösterge lambalar› / Y›kama aflamas›
gösterge lambalar›
L
= ana y›kama
= durulama
= dönme
DÜ⁄MELER‹N GÖSTERGE LAMBALARI
M
Ilgili dü¤melere bas›ld›¤›nda bu ›fl›k yanar
E¤er istedi¤iniz özellik seçilen program ile uyuflmuyorsa dü¤menin
üstündeki ›fl›k yanar ve söner
KAPALI KONUMUNDA PROGRAM SEÇ‹C‹S‹
NOT:
DÜ⁄ME HER ‹K‹ YÖNDE DE DÖNER. PROGRAM
SEÇ‹C‹ ÇEVR‹LD‹⁄‹NDE DÖNME GÖSTERGE
LAMBASI YANAR.
MAK‹NEY‹ KAPATMAK ‹Ç‹N, PROGRAM SEÇ‹C‹Y‹
KAPALI (OFF) DURUMA GET‹R‹N.
Seçmifl oldu¤unuz program› bafllatmak için "Bafllat/Ara ver"
(Start/Pause) dü¤mesine bas›n.
Program seçicisi program sona erene kadar seçilmifl olan program
konumunda sabit kalarak program yürütülür.
Çamafl›r makinesini kapatmak için program seçicisini KAPALI
(OFF) konumuna döndürün.
NOT:
PROGRAM SEÇ‹C‹S‹, HER B‹R PROGRAMIN
SONUNDA VEYA BUNU ‹ZLEYEN B‹R PROGRAM
BAfiLATILIRKEN SONRAK‹ PROGRAM SEÇ‹LMEDEN
VE BAfiLATILMADAN ÖNCE KAPALI (OFF)
KONUMUNA GET‹R‹LMEL‹D‹R.
16
N
TR
BÖLÜM 7
PROGRAMLAR TABLOSU
PROGRAM
PROGRAM
SEÇICISI
KONUMU
MAKSIMUM
A⁄‹RL‹K
(kg)
S‹CAKL‹K
°C
DETERJAN KULLAN‹LAN
BÖLME
2
Dayan›kl› Kumafllar
1
7
90°
●
●
7
60°
●
●
7
40°
●
●
7
30°
●
●
DAYANIKLI VE
KARIfiIK KUMAfiLAR
2
40°
●
●
DAYANIKLI VE
KARIfiIK KUMAfiLAR
3
40°
●
●
DURULAMA
-
-
SANTRIFÜJ
-
-
SADECE SU
BOfiALTMA
-
-
pamuklu, keten
**
Özel
Programla
pamuklu, kar›fl›k
dayan›kl›
Çok hassas
Kumafllar
Yünlü&elde yikama
programi
ActivEco 20°
Kar›fl›k kumafllar ve
Sentetikler
**
30°
&
ActivEco
20°
●
●
2
30°
●
●
1
30°
●
●
7
20°
●
●
3,5
30°
●
●
3,5
40°
●
●
3,5
50°
●
●
Kar›fl›k, Dayan›kl›
18
●
50° + Pre
40°
90° + Pre
60°C
30°
40°C
ActivEco
20°
30°
&
30’
30°
44’
Lütfen bu notlar› okuyun
** STANDART PAMUK PROGRAMLARINA UYGUN OLARAK (AB) No 1015/2010 ve
No 1061/2010
60°C PAMUK PROGRAMI
40°C PAMUK PROGRAMI
Bu programlar genellikle kirli pamuklu çamafl›rlar› temizlemek için uygundur ve pamuklu
çamafl›rlar› y›kamak için enerji ve su tüketimi aç›s›ndan en verimli programlard›r.
Bu programlar giysiler üzerindeki etikette yazan s›cakl›klarla ayn› olacak flekilde
tasarlanm›flt›r ve gerçek su s›cakl›¤› bildirilene göre biraz farkl›l›k gösterebilir.
Kumafl›n etiketi üzerindeki talimatlara uymak üzere santrifüj h›z› da düflürülebilir. Ayr›ca santrifüj
dü¤mesi ile çok hassas kumafllar için santrifüjün tamamen iptal edilmesi seçene¤i de mevcuttur.
19
TR
BÖLÜM 8
BÖLÜM 7
TR
PROGRAMLAR TABLOSU
PROGRAM
SEÇ‹MLER‹N YAPILMASI
PROGRAM
SEÇICISI
KONUMU
MAKSIMUM
A⁄‹RL‹K
(kg)
Dayan›kl› Kumafllar
pamuklu, keten
pamuklu, keten
(Ön y›kamal› program)
pamuklu, kar›fl›k
dayan›kl›
Çeflitli türlerdeki kumafllar ve farkl› kirlilik dereceleri için çamafl›r
makinesinin flu ö¤elere ba¤l› olarak fakl› program kuflaklar›
mevcuttur: y›kama döngüsü, s›cakl›k ve program›n süresi (y›kama
programlar› tablosuna bak›n).
DAYANIKLI KUMAfiLAR
Bu programlar en fazla y›kama ve durulamay› santrifüj yap›lan
aralar ile gerçeklefltirecek flekilde tasarlanm›flt›r ve mükemmel
durulama sa¤larlar. Son santrifüj suyun daha etkin bir flekilde
giderilebilmesini sa¤lar.
40°C GÜNLÜK YIKAMA - 30 DAK‹KALIK HIZLI YIKAMA
Yaklafl›k olarak 30 dakikada y›kaman›n tamamlanabildi¤i bir
komple (y›kama, durulama, santrifüj) y›kama program›d›r:
- en fazla 2 kg çamafl›r;
- hafif kirli çamafl›rlar (keten ve kar›fl›k kumafllar)
Bu program›n, deterjan israf›n› önlemek için, normal kullan›m›n
%20'si kadar deterjan ile kullan›lmas› önerilir.
40°C GÜNLÜK YIKAMA - 44 DAK‹KALIK HIZLI YIKAMA
Yaklafl›k olarak 44 dakikada y›kaman›n tamamlanabildi¤i bir
komple (y›kama, durulama, santrifüj) y›kama program›d›r:
- en fazla 3 kg çamafl›r;
- hafif kirli çamafl›rlar (pamuklu ve kar›fl›k kumafllar)
Bu program›n, deterjan israf›n› önlemek için, normal kullan›m›n
%30'u kadar deterjan ile kullan›lmas› önerilir.
20
Kar›fl›k kumafllar ve
Sentetikler
**
S‹CAKL
°C
6
90°
6
60°
6
60°
6
40°
6
30°
3
50°
Kar›fl›k, Dayan›kl›
3
40°
TR
ÖZEL "DURULAMA" PROGRAMI
Bu program, (ilgili dü¤me kullan›larak azalt›labilen veya iptal
edilebilen) bir ara santrifüj ifllemi ile üç durulama gerçeklefltirir.
Herhangi bir türdeki kumafltan yap›lm›fl giysilerin, örne¤in elle
y›kamadan sonra, durulanmas› için kullan›labilir.
ÖZEL "HIZLI SANTR‹FÜJ" PROGRAMI
"H›zl› Santrifüj" program› (ilgili dü¤menin kullan›lmas› ile
düflürülebilen) bir en yüksek santrifüj ifllemi gerçeklefltirir.
SADECE BOfiALTMA
Bu program suyu boflalt›r.
ÖZEL HASSAS ELYAFLI KUMAfiLAR
Bu y›kama ile suda bekletme ifllemlerini s›rayla gerçeklefltiren ve
özel olarak çok hassas kumafllar için önerilen yeni bir programd›r.
En iyi sonuçlar› elde edebilmek amac›yla y›kama çevrimleri ve
durulamalar yüksek su seviyeleri ile gerçeklefltirilir.
YÜNLÜ VE IPEKLILER PROGRAM
Bu program “makinede y›kanabilir” özellikteki giysiler için bir tam
y›kama döngüsü sa¤lar.
Yünlü kumafllar ve ipekten yap›lm›fl çamafl›rlar ya da özellikle
“ipekli gibi y›kay›n” etiketi bulunanlar içindir.
Bu program en fazla 30°C dir , biri kumafl yumuflat›c› için olmak
üzere 3 durulama ve yavafl çevirme yapar.
"ActivEco" PROGRAM
Bu yenilikçi program, faklı renk ve kumaş türüne sahip
çamaşırları birlikte yıkamayı mümkün kılar, örneğin
pamuklular gibi, sentetik ve karışık kumaşlar sadece
20°C’de yıkanarak mükemmel bir temizlik
performansı sağlar.
Geleneksel 40°C’lik pamuklu yıkamaya göre %60
daha tasarrufludur.
30°
&
ActivEco
20°
KARIfiIK VE SENTET‹K KUMAfiLAR
Kazan›n dönme ritimleri ile su seviyeleri sayesinde ana y›kama ve
durulama en iyi sonuçlar›n elde edilmesini sa¤lar. Hafif bir santrifüj
ifllemi ise kumafllar›n daha az buruflmas›n› sa¤lar.
21
TR
BÖLÜM 9
DETERJAN ÇEKMECES‹
Deterjan çekmecesi 3 bölüme ayr›lm›flt›r:
- "1" olarak etiketlenmifl olan bölme ön y›kama deterjan›n›n
konulmas› içindir;
✿
- " " etiketli bölme ise özel katk›lar, yumuflat›c›lar, kokular,
kola, parlat›c›lar v.s. koulmas› içindir;
- "2" olarak etiketlenmifl olan bölme ana y›kama deterjan›n›n
konulmas› içindir.
NOT: BAZI DETERJANLARIN TEM‹ZLENMES‹
(ÇIKARTILMASI) ZORDUR. BU TÜR DETERJANLAR
‹Ç‹N KAZAN ‹ÇER‹S‹NE KONULAN ÖZEL DA⁄ITICI
KAPLARININ KULLANILMASI ÖNER‹L‹R.
NOT: "✿" ET‹KETL‹ BÖLMEYE SADECE SIVI
ÜRÜNLER DOLDURUN. ÇAMAfiIR MAK‹NES‹ BÜTÜN
YIKAMA PROGRAMLARINDA KATKI MADDELER‹N‹
SON DURULAMA AfiAMASI ESNASINDA OTOMAT‹K
OLARAK ALACAK fiEK‹LDE PROGRAMLANMIfiTIR.
22
TR
BÖLÜM 10
ÜRÜN
ÖNEML‹ NOT:
A¤›r kilimler, yatak örtüleri ve di¤er a¤›r malzemeler y›kan›rken
santrifüj ifllemi yap›lmamas› önerilir.
Çamafl›r makinesinde y›kanabilen yünlü giysiler ve di¤er yünlü
çamafl›rlar "Çamafl›r Makinesinde Y›kanabilir" etiketine sahip
olmal›d›r.
ÖNEML‹ NOT:
Çamafl›rlar› ay›r›rken (s›n›fland›r›rken) afla¤›dakilerden
emin olun:
- y›kanacak çamafl›r›n üzerinde metal cisimler (örne¤in brofllar,
çengelli i¤neler, i¤neler, bozuk para v.s.) bulunmad›¤›ndan.
- yast›k k›l›flar›n›n dü¤melenmifl, fermuar ve kopçalar›n
kapat›lm›fl, elbiseler üzerindeki gevflek kuflaklar›n ve uzun
bantlar›n dü¤ümlenmifl oldu¤undan.
- perdelerin halkalar›n›n ç›kart›lm›fl oldu¤undan.
- giysi etiketlerinin dikkate al›nm›fl oldu¤undan.
- s›n›fland›rarak giysileri ay›r›rken çetin lekelerin sadece etiket
üzerinde önerilmifl bulunan leke ç›kar›c›lar› kullan›larak y›kama
öncesinde ç›kart›ld›¤›ndan.
23
TR
BÖLÜM 11
MÜfiTER‹ B‹LG‹LEND‹RMES‹
Cihaz›n›z›n çevre dostu ve ekonomik kullan›m› için bir k›lavuz:
B‹R DEFADA YIKANAN ÇAMAfiIRIN EN YÜKSEK M‹KTARA
ÇIKARTILMASI
Önerilen maksimum çamafl›r miktar›n› bir defada y›kayarak enerjinin,
suyun, deterjan›n ve zaman›n en verimli bir flekilde kullan›lmas›n›
sa¤layabilirsiniz.
2 yar›m yüklü y›kama yerine bir tam yüklü y›kama yaparak %50'ye
kadar enerji tasarrufu sa¤layabilirsiniz.
ÖN YIKAMA YAPMANIZA GEREK VAR MI?
Sadece çok kirli çamafl›rlar için ön y›kamaya gerek vard›r!
Az veya normal kirli çamafl›rlar› y›karken Ön Y›kamay› SEÇMEYEREK
deterjandan, zamandan, sudan ve %5 ile %15 aras›nda da enerji
tüketiminden TASARRUF EDEB‹L‹RS‹N‹Z.
KAYNAR SU ‹LE YIKAMA YAPMAK GEREK‹R M‹?
Bir kaynar su ile y›kama program›n›n gereklili¤ini azaltmak için, lekeleri
y›kama yapmadan önce leke ç›kar›c› ile ön muameleye tabi tutun veya
kurumufl lekeleri suya bast›r›n. 60°C'lik bir y›kama program› kullanarak
%50'ye varan enerji tasarrufu sa¤lay›n.
24
TR
YIKAMA
DE⁄‹fiKEN KAPAS‹TE
Çamafl›r makineniz, su seviyesini otomatik olarak y›kanan çamafl›rlar›n
türüne ve miktar›na adapte eder. Bu flekilde, enerji tasarrufu aç›s›ndan
bak›ld›¤›nda, "kiflisellefltirilmifl" bir y›kaman›n elde edilebilmesi de
mümkündür. Bu sistem enerji tüketiminde bir düflüfl ve y›kama
sürelerinde önemli ölçüde bir k›salma sa¤lar.
ÖRNEK:
Özellikle narin kumafllar için a¤dan bir torba kullan›lmal›d›r.
Y›kanacak çamafl›rlar›n (lekelerin uygun leke ç›kart›c›lar ile
ç›kar›lm›fl olmas›na karfl›n yine de) ÇOK K‹RL‹ PAMUKLULARDAN
olufltu¤unu varsayal›m.
Tamamen havlu tipi kumafllardan oluflan bir parti çamafl›r›n
y›kanmas›, bunlar çok miktarda su çekerek a¤›rlaflacaklar›ndan,
önerilmez.
● Deterjan çekmecesini aç›n.
● 2 numaral› ana y›kama bölmesine 120 g deterjan koyun.
● Katk›lar (yumuflat›c›) bölmesine
ml dökün.
✿ arzu etti¤iniz katk›lardan 50
● Deterjan çekmecesini kapat›n.
● Su girifli muslu¤unun aç›lm›fl oldu¤undan;
● ve boflaltma hortumunun yerine tak›l› oldu¤undan emin olun.
PROGRAM SEÇ‹M‹
En uygun program› seçmek için program k›lavuzuna bak›n. Arzu
etti¤iniz program› seçici dü¤mesini döndürerek aktif duruma
geçirebilirsiniz.
“Devir” gösterge lambas› yanana kadar bekleyin.
Daha sonra Bafllat (START) dü¤mesine bas›n.
Bafllat (START) dü¤mesine bas›ld›¤›nda çamafl›r makinesi çal›flma
çavrimleri dizisini harekete geçirir.
Program, çal›flmas› sona erene kadar, program seçicisi seçilmifl olan
program› gösterir konumda kalacak flekilde sabit dururken yürütülür.
Uyar›: Çamafl›r makinesi çal›fl›yorken elektri¤in kesilmesi
durumunda, seçilmifl olan program özel bir bellekte saklan›r ve
elektrik geri geldi¤inde cihaz kald›¤› yerden çal›flmaya devam eder.
● Program sona erdi¤inde, bütün y›kama aflamas› gösterge
lambalar› yanar/yan›p söner.
● Kapak kilidinin (program›n sona ermesinden sonra yaklafl›k 2
dakika kadar) aç›lmas›n› bekleyin.
● Program seçicisini "KAPALI" (OFF) konumuna döndürerek
çamafl›r makinesini kapat›n.
● Cihaz›n kapa¤›n› açarak çamafl›rlar› boflalt›n.
NOT
HER TÜRLÜ YIKAMA ‹Ç‹N PROGRAM TABLOSUNA
BAfiVURUN VE ‹fiLEMLER‹ BEL‹RT‹LEN SIRA ‹LE YÜRÜTÜN.
25
TR
BÖLÜM 12
C‹HAZIN TEM‹ZLENMES‹ VE RUT‹N
BAKIMI
Cihaz›n d›fl yüzeylerini temizlemek için afl›nd›r›c›lar, alkol içeren
maddeler ve/veya seyrelticiler kullanmay›n. Nemli bir bez
kullanman›z yeterlidir.
Çamafl›r makineniz çok az bak›m gerektirir:
● Deterjan çekmecesi bölmelerinin temizlenmesi.
● Filtrenin temizlenmesi.
● Tafl›nmalarda veya çamafl›r makinesinin uzun süre
kullan›lmad›¤› zamanlarda yap›lmas› gereken bak›m.
DETERJAN ÇEKMECES‹ BÖLMELER‹N‹N TEM‹ZLENMES‹.
Kesin bir gereklilik olmamas›na karfl›n, deterjan, çamafl›r suyu ve
katk› maddeleri bölmelerinin arada s›rada temizlenmesi önerilir.
Bölmeyi hafifçe çekerek ç›kart›n.
Su ile y›kayarak temizleyin.
Bölmeleri tekrar yerlerine tak›n.
26
TR
F‹LTREN‹N TEM‹ZLENMES‹
Çamafl›r makineniz gideri t›kayabilecek bozuk para, dü¤me v.s. gibi
yabanc› cisimleri tutmak üzere özel bir filtre ile donat›lm›flt›r.
Böylece bu nesneler kolayca bulunabilir. Filtrenin temizlenmesi için
uygulanmas› gereken prosedür flöyledir:
● Filtre kapa¤›n› aç›n.
● Sadece baz› modeller için geçerlidir:
oluklu hortumu d›flar› çekin, t›pay› ç›kart›n ve suyu bir kaba
boflalt›n.
● Filtreyi ç›kartmadan önce filtre kapa¤›n›n alt›na pompa içerisinde
kalm›fl olabilecek az miktarda suyu emmesi için emici bir ka¤›t
havlu koyun.
● Filtreyi saat ibrelerinin aksi yönünde düfley konumda durana
kadar döndürün.
● Filtreyi ç›kart›n ve temizleyin.
● Temizlendikten sonra filtreyi ucundaki çenti¤i saat ibreleri
yönünde döndürerek tekrar yerine tak›n. Daha sonra yukar›da
aç›klanm›fl olan ifllemleri ters s›ra ile gerçeklefltirin.
TAfiINMALARDA VEYA ÇAMAfiIR MAK‹NES‹N‹N UZUN SÜRE
KULLANILMADI⁄I ZAMANLARDA YAPILMASI GEREKEN
BAKIM
Cihaz›n montaj›ndan sonra tafl›nmas› veya cihaz›n uzun süre
kullan›lmadan ›s›t›lmayan bir odada b›rak›lmas› gerekti¤inde
boflaltma hortumu içinde su kalmayacak flekilde boflalt›lmal›d›r.
Cihaz kapat›lmal› ve fifli prizden çekilmelidir. ‹fllem için bir tas
gerekir. Boflaltma hortumunu kelepçesinden ç›kart›n ve kap üzerine
alçaltarak içerisindeki bütün suyu boflalt›n.
Ayn› ifllemi su girifli hortumu için yineleyin.
27
TR
BÖLÜM 13
ARIZA ARAMA
ARIZA
1. Cihaz hiçbir
programda
çal›flm›yor.
ÇÖZÜM
OLASI NEDEN‹
Cihaz›n fifli prize tak›lmam›flt›r.
Fifli prize tak›n.
Cihaz›n açma/kapatma anahtar›
aç›lmam›flt›r.
Açma/kapatma anahtar›n› aç›k konumuna
getirin.
Elektrik kesiktir.
Kontrol edin.
Yükleme kap›s› aç›k.
Yükleme kap›s›n› kapat›n.
Sigorta panosundaki bir sigorta atmifltir.
Kontrol ediniz.
1. nedene bak›n.
Kontrol edin.
Girifl muslu¤u kapal›d›r.
Su girifli muslu¤unu aç›n.
Zamanlay›c› do¤ru ayarlanmam›flt›r.
Zamanlay›c›y› do¤ru konuma getirin.
Boflaltma hortumu bükülmüfltür.
Boflaltma hortumu düzeltin.
Yabanc› sisimler filtreyi t›kam›flt›r.
Filtreyi kontrol edin.
4. Çamafl›r makinesi
etraf›nda zeminde su
var.
Musluk ile girifl hortumu aras›ndaki conta
kaç›r›yor.
Contay› de¤ifltirin ve hortumu muslu¤a
tak›p s›k›n.
5. Cihaz santrifüj
yapm›yor.
Çamafl›r makinesi suyu boflaltmam›flt›r.
Cihaz suyu boflaltana kadar birkaç dakika
bekleyin.
"Santrifüjü iptal et" ayar› devreye
sokulmufltur (Sadece baz› modellerde
mevcuttur).
Program seçicisi kadran›n› santrifüj ayar›na
getirin.
Çamafl›r makinesi tam terazide de¤ildir.
Cihaz›n özel ayaklar›n› ayarlay›n.
Cihaz›n nakliye deste¤i sökülmemifltir.
Nakliye deste¤ini sökün.
Çamafl›rlar eflit olarak da¤›lmam›flt›r.
Çamafl›rlar› eflit da¤›lacak flekilde
yerlefltirin.
2. Cihaz su alm›yor.
3. Cihaz suyu
boflaltm›yor.
6. Santrifüj esnas›nda
güçlü titreflimler
oluyor.
NOT:
ÇAMAfiIR MAK‹NEN‹Z, ÇAMAfiIRLARIN DENGES‹Z OLMASI DURUMUNDA SANTR‹FÜJ
‹fiLEM‹N‹ ENGELLEYEN ÖZEL B‹R ELEKTRON‹K DÜZENEK ‹LE DONATILMIfiTIR.
BU S‹STEM ÇAMAfiIR MAK‹NES‹N‹N GÜRÜLTÜSÜNÜ VE T‹TREfi‹M‹N‹ AZALTIR VE
C‹HAZINIZIN ÖMRÜNÜ UZATIR.
28
Ar›zan›n devam etmesi durumunda Hoover Yetkili Servisini aray›n. Acilen hizmet alabilmek için
çamafl›r makinenizin kabini içerisindeki tip etiketinde veya garanti belgesi üzerinde bulunan
model numaras›n› belirtin.
Önemli Not:
1. Fosfat içermeyen çevre dostu deterjanlar›n kullan›lmas› afla¤›daki etkileri sa¤layabilir:
- Boflalt›lan durulama suyu süspansiyon halindeki zeolitlerin mevcudiyeti dolay›s›yla
daha bulan›k görünebilir. Bu durum durulama etkinli¤inden ödün verildi¤i anlam›na
gelmez.
- Y›kama program›n›n sonunda beyaz tozun (zeolitler) görülmesi. Bu madde kumafl›n
içerisinde kalmaz ve rengini de¤ifltirmez.
- Son durulama suyunda köpük bulunmas›. Bu durum yetersiz bir durulaman›n
göstergesi olmayabilir.
- Çamafl›r makinesi deterjanlar›n›n yap›s›nda bulunan iyonik olmayan (non-ionic)
yüzey etkili ajanlar›n genellikle y›kaman›n kendisinden ç›kart›lmas› güçtür ve bunlar
çok düflük miktarlarda dahi olsa gözle görülebilir köpük oluflumu belirtileri
oluflturabilir.
- Bu tür durumlarda ilave durulamalar yap›lmas› fayda sa¤lamaz.
2. Çamafl›r makinenizin çal›flmamas› durumunda, Hoover Yetkili Servisini aramadan
önce yukar›daki listede yer alan kontrolleri yap›n.
Farklı sıcaklıklarda deterjan kullanımına dair tavsiyeler
Ağır kirli beyazları yıkarken 60°C veya üzerindeki pamuklu
programlarının seçilmesini ve orta/yüksek sıcaklıklarda en iyi sonucu
veren beyazlatıcı maddeler içeren normal çamaşır detarjanı (ağır iş)
kullanımını tavsiye ederiz.
40°C ve 60°C arasındaki yıkamalarda kullanılan deterjan türünün
kumaş ve kirlenme türüne uygun olması gerekmektedir.
Normal toz deterjanlar çok kirli “beyazlar” veya renk veren kumaşlar için
uygunken sıvı deterjanlar veya “renk koruyucu” toz deterjanlar hafif kirli
renkli kumaşlar için uygundur.
40°C’nin altındaki yıkamalarda sıvı deterjanların veya özellikle düşük
sıcaklıkta yıkama için uygundur ibaresi bulunan deterjanların
kullanılmasını tavsiye ederiz.
Yünlü ve ipeklilerin yıkanmasında sadece bu kumaşlara özel
deterjanlar kullanın.
Dozaj miktarları için lütfen deterjan ambalajındaki talimatlara bakın.
29
Bu cihaz, At›k Elektrikli ve Elektronik Cihazlar (WEEE) hakk›ndaki 2002/96/EC say›l› Avrupa Yönergesine uygun
olarak iflaretlenmifltir.
Bu cihaz› uygun flekilde atmakla, bu ürünün do¤ru olmayan atma yöntemleri ile at›lmas› durumunda ortaya
ç›kabilecek çevre ve insan sa¤l›¤› için olumsuz olas› sonuçlar›n önlenmesine yard›mc› olmufl olursunuz.
Ürün üzerindeki sembol bu ürünün ev at›¤› olarak ifllem görmemesi gerekti¤ini gösterir. Cihaz at›laca¤› zaman,
elektrikli ve elektronik cihazlar›n geri kazan›m› için bir toplama noktas›na iletilmesi gerekir.
Cihaz›n at›lmas› yaflad›¤›n›z bölgede çöplerin at›lmas›na iliflkin yürürlükteki düzenlemelere uygun olarak
gerçeklefltirilmesi gerekir.
Bu ürünün ifllenmesi, toplanmas› ve geri kazan›lmas›na iliflkin daha ayr›nt›l› bilgi için lütfen bölgenizdeki
belediyeye, ev çöplerini atma servisine veya ürünü sat›n alm›fl oldu¤unuz ma¤azaya baflvurun.
Üretici bu kullanma k›lavuzunda bask› hatalar›n›n ortaya ç›kmas›ndan dolay› herhangi
bir sorumluluk üstlenmez. Üretici ayr›ca esas karakteristiklerini de¤ifltirmeksizin, kendi
ürünleri üzerinde uygun de¤ifllikleri yapma hakk›n› sakl› tutar.
13.09 - 43005026
TR
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising