Hoover | VHD8103D07S | Hoover VHD8103D07S User guide

Hoover VHD8103D07S User guide
TR
Kullanma K›lavuzu
VHD8103D-07S
®
ÇAMAfiIR MAK‹NES‹
TR
BÖLÜM
TEBR‹KLER
‹Ç‹NDEK‹LER
Hoover marka bu ev aletini sat›n almakla ödün vermeyi kabul
etmeyece¤inizi göstermifl oldunuz: sadece en iyisini istiyorsunuz.
Girifl
Hoover, Müflteriler ile do¤rudan temas sa¤lanarak elde edilen
y›llar süren pazar araflt›rmas›n›n sonucu olarak gelifltirdi¤i yeni
çamafl›r makinesini sunmaktan gurur duyar. Bu çamafl›r
makinesinin sa¤lad›¤› kaliteyi, dayan›kl›l›¤› ve yüksek performans›
tercih etmifl bulunuyorsunuz.
Teslimata iliflkin genel hususlar
1
Garanti
2
Hoover, bunun yan› s›ra genifl bir yelpazeye sahip olan di¤er ev
aletlerini de hizmetinize sunmaktad›r: çamafl›r makineleri,
kurutmal› çamafl›r makineleri, f›r›nlar, mikrodalga f›r›nlar.
Geleneksel ocaklar ve s›cak tutma cihazlar›, buzdolaplar› ve derin
dondurucular..
Güvenlik Önlemleri
3
Teknik Veriler
4
Bölgenizdeki bayiinizden bütün Hoover ürünlerinin yer ald›¤›
katalo¤u isteyin.
Cihaz›n kurulmas› ve Montaj›
5
Lütfen bu kullanma k›lavuzunu dikkatli bir flekilde okuyun, çünkü
bu k›lavuz size çamafl›r makinenizin montaj›, kullan›m› ve
bak›m›na iliflkin baz› kurallar ile birlikte çamafl›r makinenizden en
iyi sonuçlar› elde edebilmeniz için faydal› ipuçlar› sunar.
Kontrollerin Aç›klanmas›
6
Programlar Tablosu
7
Seçimlerin Yap›lmas›
8
Deterjan Çekmecesi
9
Ürün
10
Y›kama
11
Cihaz›n Temizlenmesi ve Rutin Bak›m›
12
Ar›za Arama
13
Bu kullanma k›lavuzunu daha sonra baflvurmak üzere emin bir
yerde saklay›n.
Hoover'e veya bir Yetkili Müflteri Servisi Merkezi'ne
baflvurdu¤unuzda daima cihaz›n›z›n Modelini, Seri Numaras›n› ve
G numaras›n› (e¤er cihazda mevcut ise cihaz›n paneline bakarak)
bildirin.
2
TR
3
TR
TR
BÖLÜM 2
BÖLÜM 1
GARANT‹
TESL‹MATA ‹L‹fiK‹N GENEL HUSUSLAR
Cihaz ile birlikte Teknik Yard›m Servisinin ücretsiz olarak
kullan›lmas›n› sa¤layan bir garanti belgesi verilir.
Ürünü teslim ald›¤›n›zda cihaz ile birlikte afla¤›daki kalemlerin de
teslim edildi¤ini kontrol edin:
A) KULLANMA KILAVUZU
B) YETK‹L‹ SERV‹S ADRESLER‹
C) GARANT‹ BELGELER‹
D) KAPAKLAR
E) ÇIKIfi HORTUMU ‹Ç‹N U-fiEK‹LL‹ PARÇA
F) SIVI DETERJAN VEYA SIVI ÇAMAfiIR SUYU
BÖLMES‹ (KABI)
A
C
NOT
BU MALZEMELER‹ EM‹N B‹R YERDE SAKLAYIN
D
Çamafl›r makinesin nakliye esnas›nda hasar görmemifl
oldu¤undan emin olacak flekilde kontrol edin. Hasar görmüfl
olmas› durumunda en yak›n Hoover Yetkili Servisine baflvurun.
4
F
E
5
TR
BÖLÜM 3
GÜVENL‹K ÖNLEMLER‹
TR
● Adaptör prizleri veya çoklu prizler kullanmay›n.
● Cihaz›n çocuklar veya güçsüz kimseler taraf›ndan uygun
gözetim sa¤lanmaks›z›n kullan›lmas›na izin vermeyin.
● Cihaz›n fiflini prizden çekmek için elektrik kablosunu veya
ÖNEML‹ NOT:
C‹HAZIN TEM‹ZLENMES‹NE VE BAKIMINA ‹L‹fiK‹N
BÜTÜN ‹fiLERDEN ÖNCE.
cihaz›n kendisini çekmeyin.
● Cihaz› ya¤mur, günefl v.s. gibi atmosferik etkilere maruz
b›rakmay›n.
● Cihaz›n yerinin de¤ifltirilmesi durumunda cihaz› kesinlikle
● Cihaz›n fiflini prizden çekin.
dü¤melerinden veya deterjan çekmecesinden tutarak kald›rmay›n.
● Su girifli muslu¤unu kapat›n.
● Cihaz›n nakliyesi esnas›nda cihaz›n kapa¤›n› tafl›ma arabas›n›n
üzerine dayamay›n.
● Bütün Hoover cihazlar› topraklanm›flt›r. Cihaz›n ba¤lanaca¤›
elektrik prizinin topraklanm›fl oldu¤undan emin olun. Prizin
topraklanmam›fl olmas› durumunda uzman bir teknisyenden
yard›m al›n.
Bu cihaz 73/23/EEC, 2006/95/EC ve 2004/108/EC ile
de¤ifltirilmifl olan 89/336/EEC Avrupa Yönergeleri ile bunlar›n
sonraki eklerine uygundur.
Önemli Not !
Cihaz›n hal› kapl› bir zemin üzerine konulmufl olmas› durumunda,
cihaz›n alt›ndaki havaland›rma deliklerinin t›kanmamas›na özen
gösterilmelidir.
● Cihaza nemli veya ›slak ellerle ve ayaklar›n›z nemli yada
›slakken dokunmay›n.
● Cihaz› flekilde gösterildi¤i gibi iki kifli birlikte kald›r›n.
● Cihaz›n ar›zalanmas› ve/veya düzgün çal›flmamas› durumunda,
● Cihaz› ayaklar›n›z ç›plakken kullanmay›n.
● Banyolarda veya dufl odalar›nda uzatma kablolar› kullan›l›rken
son derece dikkatli olunmal›d›r. Bu uygulamadan mümkün
oldu¤unca kaç›n›n.
çamafl›r makinesini kapat›n, su girifli muslu¤unu kapat›n ve cihaz›
kurcalamay›n. Cihaz›n tamir edilmesi için bir Hoover Yetkili
Servisimi aray›n ve orijinal Hoover yedek parçalar›n›n
kullan›lmas›n› talep edin. Bu standartlara uyulmamas› cihaz›n
güvenli¤inden ödün verilmesine neden olabilir.
● Cihaz›n elektrik kablosunun hasar görmesi durumunda bunu bir
yetkili servis merkezinden temin edilebilecek özel bir kablo ile
de¤ifltirilmesi gerekir.
UYARI:
Y›kama program› esnas›nda suyun s›cakl›¤› 90°C'ye
ulaflabilir
● Çamafl›r makinesinin kapa¤›n› açmadan önce kazan›n›n
içerisinde su bulunmad›¤›ndan emin olun.
6
7
TR
TR
BÖLÜM 4
BÖLÜM 5
C‹HAZIN KURULMASI VE MONTAJI
Çamafl›r makinesini ambalaj›n›n kaidesinden ç›kard›ktan sonra
nihai olarak konulaca¤› konumun yak›n›na tafl›y›n.
Cihaz›n elektrik kablosunu ve boflaltma hortumunu sabitleyen
fleridi dikkatli bir flekilde kesin.
85
cm
fiekilde (A) ile gösterilen 4 adet tespit vidas› ile (B) ile gösterilen 4
adet pulu sökün.
Kullanma k›lavuzu paketi içerisinde cihaz ile birlikte verilmifl olan
kapakç›klar› kullanarak vidalar›n› sökmüfl oldu¤unuz 4 deli¤i
kapat›n.
54 cm
60 cm
TEKN‹K VER‹LER
YIKANAB‹LECEK MAKS‹MUM KURU ÇAMAfiIR M‹KTARI
8
NORMAL SU SEV‹YES‹ ( l )
l
6÷15
ELEKTR‹K GÜCÜ GEREKS‹N‹M‹
W
2150
kWh
1.8
A
10
ENERJ‹ TÜKET‹M‹ (90°C PROGRAMINDA)
ELEKTR‹K S‹GORTASI DE⁄ER‹ (A )
SANTR‹FÜJ DEVR‹ (d/d)
SU BASINCI
BESLEME GER‹L‹M‹
8
kg
UYARI:
POTANS‹YEL B‹R TEHL‹KE SÖZ KONUSU
OLDU⁄UNDAN C‹HAZIN AMBALAJ MALZEMELER‹N‹
ÇOCUKLARIN ER‹fiEB‹LECEKLER‹ YERLERDE
BIRAKMAYIN.
C‹HAZIN T‹P ET‹KET‹NE
BAKIN
MPa
Min. 0.05
Mak. 0.8
V
230
9
TR
TR
Oluklu malzeme tabakas›n› flekilde gösterildi¤i gibi cihaz›n alt›na
yap›flt›r›n.
Çamafl›r makinesini zemin üzerinde terazilemek için 4 aya¤›n›
ayarlay›n:
Su girifli hortumunu muslu¤a ba¤lay›n.
a) Somunu saat ibreleri yönünde döndürerek aya¤›n vidal› ayar
mekanizmas›n› serbest b›rak›n.
Cihaz›n su ba¤lant›lar› yeni hortumlar kullan›larak yap›lmal›d›r.
Eski hortumlar tekrar kullan›lmamal›d›r.
b) Cihaz zemin üzerinde dengeli bir flekilde durana kadar aya¤›
döndürerek yükseltin yada alçalt›n.
A
B
c) Somunu çamafl›r makinesinin alt›na dayanana kadar saat
ibrelerine ters yönde döndürerek aya¤› ayarlanm›fl olan
konumunda tespit edin.
ÖNEML‹ NOT:
BU AfiAMADA MUSLU⁄U AÇMAYIN.
C
Çamafl›r makinesini duvara yak›n bir konuma yerlefltirin. Su
boflaltma hortumunu bükmemeye ve ezmemeye özen göstererek
kancas›ndan banyo küvetinin kenar›na tak›n.
Dü¤menin "KAPALI" (OFF) konumunda ve çamafl›r yükleme
kapa¤›n›n kapal› oldu¤undan emin olun.
Daha iyi bir yöntem ise boflaltma hortumunu çap› su ç›k›fl›
hortumunun çap›ndan daha büyük olan ve yerden yüksekli¤i en az
50 cm olan bir sabit gider borusuna ba¤lanmas›d›r. Gerekmesi
durumunda cihaz ile birlikte verilen plastik k›l›f› kullan›n.
Cihaz›n fiflini prize tak›n.
Montajdan sonra cihaz fifline eriflilebilecek flekilde
konumland›r›lmal›d›r.
max 100 cm
min 4 cm
10
+2,6 mt max
min 50 cm
max 85 cm
11
TR
TR
KONTROLLER‹N AÇIKLANMASI
BÖLÜM 6
N
B C I
KAPAK KULPU
Kapa¤› açmak için kulpun iç taraf›ndaki parmak çubu¤una bas›n.
M
L
R
O
H
D E F G
ÖNEML‹ NOT:
ÖZEL B‹R GÜVENL‹K DÜZENE⁄‹ KAPA⁄IN YIKAMA
PROGRAMININ VEYA SANTR‹FÜJ ‹fiLEM‹N‹N SONUNDA
AÇILMASINI ÖNLER. SANTR‹FÜJ AfiAMASININ SONA
ERMES‹NDEN SONRA KAPA⁄I AÇMADAN YAKLAfiIK 2
DAK‹KA KADAR BEKLEY‹N.
KAPAK K‹L‹TL‹ GÖSTERGES‹
Kapak tamamen kapat›lm›flken ve cihaz AÇIK (ON) durumundayken
"Kapak kilitli" gösterge lambas› yanar.
Kapak kapal›yken cihaz üzerindeki Bafllat (Start) dü¤mesine
bas›ld›¤›nda, gösterge lambas› k›sa bir süre yan›p söndükten sonra
sürekli yanmaya devam eder.
Bafllat dü¤mesi
Ön Y›kama dü¤mesi
Aquaplus dü¤mesi
Geciktirilmifl Bafllatma dü¤mesi
Y›kama Suyu S›cakl›¤› Dü¤mesi
Kiriflikliklari Önleme dü¤mes›
Santrifüj H›z› dü¤mesi
Dijital Gösterge
Y›kama Süresi Dü¤mesi
KAPALI konumlu y›kama programlar› için zamanlay›c› dü¤mesi
Dü¤me gösterge ›fl›¤›
Deterjan çekmecesi
12
B
Özel bir güvenlik düzene¤i kapa¤›n program›n›n sona ermesinden
hemen sonra aç›lmas›n› önler. Kapa¤› açmak için y›kama program›
sona erdikten sonra 2 dakika bekleyin. Kapak Kilitli lambas› söner.
Bundan sonra kapa¤› açabilirsiniz. Program tamamland›ktan sonra
program seçicisini KAPALI (OFF) konumuna getirin.
KONTROLLER
Kapak kilitli gösterge lambas›
2 min.
Kapa¤›n tam olarak kapal› olmamas› durumunda gösterge
lambas› yan›p sönmeyi sürdürür.
A
Kapak kulpu
A
A
B
C
D
E
F
G
H
I
L
M
N
O
R
BAfiLAT (START) DÜ⁄MES‹
Seçilmifl bulunan program› bafllatmak için Bafllat (Start) dü¤mesine
bas›n.
C
NOT: BAfiLAT (START) DÜ⁄MES‹NE BASILDI⁄INDA,
C‹HAZIN ÇALIfiMAYA BAfiLAMASI ‹Ç‹N B‹RKAÇ
SAN‹YE GEÇMES‹ GEREK‹R.
PROGRAMLAR BAfiLADIKTAN SONRA AYARLARIN
DE⁄‹fiT‹R‹LMES‹ (ARA VERME/PAUSE)
"Bafllat/Ara Ver" (START/PAUSE) dü¤mesine bas›p dü¤meyi
yaklafl›k 2 saniye süreyle bas›l› tutun. Seçenekler dü¤melerinin
lambalar› ile kalan süre göstergesi yan›p sönerek cihaz›n çal›flmaya
ara verdi¤i belirtilir. Arzu etti¤iniz ayarlar› de¤ifltirin ve yan›p sönen
lambalar› iptal etmek için tekrar "Bafllat/Ara Ver" (START/PAUSE)
dü¤mesine bas›n.
Y›kama esnas›nda çamafl›r ç›kartmak veya ilave etmek istemeniz
durumunda, güvenlik düzeninin kap› kilidini açmas› için 2 dakika
bekleyin. Çamafl›r alma/koyma ifllemini gerçeklefltirdikten sonra
kapa¤› kat›p tekrar Bafllat (START) dü¤mesine bas›n. Cihaz
çal›flmas›na kald›¤› yerden sürdürür.
PROGRAMIN ‹PTAL ED‹LMES‹
Program› iptal etmek için seçiciyi KAPALI (OFF) konumuna getirin.
Farkl› bir program› seçin.
Program seçicisini tekrar KAPALI (OFF) konumuna getirin
13
TR
TR
Seçenek dü¤melerine Bafllat (Start) dü¤mesine bas›lmadan
önce bas›lmas› gerekir.
ÖN YIKAMA DÜ⁄MES‹
Bu dü¤me özellikle çok kirli çamafl›rlar içindir ve sadece program
tablosunda gösterilen baz› programlar ile birlikte kullan›labilir.
Bu program için "1" numara ile iflaretlenmifl olan deterjan
bölmesine deterjan konulmal›d›r (Lütfen kullanma k›lavuzunun
Deterjan Çekmecesi bölümüne bak›n). Bu programda deterjan
ambalaj›nda önerilen miktar›n %20'si kadar deterjan kullan›lmas›n›
öneriyoruz. Bu program ile yumuflat›c› kullan›lmamal›d›r.
AQUAPLUS DÜ⁄MES‹
Bu dü¤meye bas›ld›¤›nda, yeni Sensor Activa Sistemi sayesinde
Colourfast (H›zl› renkli y›kama) ve Mixed Fabrics (Kar›fl›k
kumafllar) programlar› içerisinde özel bir yeni döngüyü aktif duruma
geçirilebilir. Bu seçenek kumafllar›n liflerini özenle koruyarak iflleme
tabi tutar ve böylece hassas cilde sahip olanlar›n cildini korur.
Çamafl›rlar daha fazla miktarda su içerisinde kazan›n yeni kombine
dönme çevrimleri etkisi ile birlikte suyun doldurulup boflalt›lmas› ile
giysilerin mükemmel derecede temizlenmesi ve durulanmas›
sa¤lan›r. Bu y›kamada, deterjan›n etkin bir temizleme etkisi
sa¤lanacak flekilde tamamen çözülmesi için su miktar› art›r›l›r.
Kullan›lan su miktar› kumafl liflerindeki bütün deterjan kal›nt›lar›
temizlenecek flekilde durulama aflamas› esnas›nda da art›r›l›r.
Bu ifllev özellikle çok düflük miktardaki bir deterjan kal›nt›s›n›n dahi
tahrifl veya alerjiye neden oldu¤u hassas cilde sahip olan kifliler için
özel olarak tasarlanm›flt›r. Ayr›ca bu ifllevin çocuklar›n giysileri ve
genel olarak hassas kumafla sahip olan giysileri yada havlular gibi
kumafl liflerinin daha fazla miktarda deterjan emme e¤ilimine sahip
olan çamafl›rlar›n y›kanmas›nda da kullanman›z önerilir.
Y›kamadan en iyi performans› elde edebilmeniz için, Hassas
Giysiler (Delicates) ve Yünlüler/Elde Y›kanacaklar programlar›nda
bu ifllev daima devreye sokulur.
"GEC‹KMEL‹ BAfiLATMA" (DELAY START) DÜ⁄MES‹
Bu dü¤me program›n çal›flt›r›lmas›n› önceden programlayarak 24
saate kadar geciktirebilmenize olanak sa¤lar. Bafllatmay›
geciktirmek için afla¤›daki prosedürü izleyin:
Dü¤meye bir defa basarak dü¤meyi aktif duruma geçirin
(göstergede h00 gösterilir) ve daha sonra 1 saatlik bir gecikme
sa¤lamak için dü¤meye tekrar bas›n (göstergede h01 gösterilir); bu
flekilde dü¤meye her bas›ld›¤›nda, göstergede h24 gösterilene
kadar, geciktirme süresi 1 saat art›r›l›r. Göstergede h24
gösteriliyorken dü¤meye tekrar bas›ld›¤›nda gecikme s›f›rlan›r.
"Bafllat/Ara Ver" (START/PAUSE) dü¤mesine basarak seçiminizi
onaylay›n ve (gösterge üzerindeki lamba yan›p sönmeye bafllar).
Geri sayma bafllar ve daha sonra bu süre sona erdi¤inde program
çal›flmaya bafllar.
Afla¤›daki ifllemler gerçeklefltirilerek gecikmeli bafllatma iptal
edilebilir:
Dü¤meye bas›p, göstergede seçilmifl bulunan program›n ayarlar›
gösterilene kadar dü¤meyi 5 saniye süreyle bas›l› tutun. Bu
aflamada Önceden seçilmifl olan program "Bafllat/Ara Ver"
(START/PAUSE) dü¤mesine bas›larak bafllat›labilir veya seçici
KAPALI (OFF) konumuna getirilerek süreç iptal edilip daha sonra
baflka bir program seçilebilir.
14
"YIKAMA SUYU SICAKLI⁄I" DÜ⁄MES‹
D
Y›kama Suyu S›cakl›¤› dü¤mesi her bir program için y›kama
s›cakl›¤›n›n düflürülebilmesine olanak sa¤lar. Dü¤meye her
bas›ld›¤›nda s›cakl›k 15°C'lik bir minimum de¤ere kadar (So¤uk
Y›kama
) azal›r.
Not: S›cakl›k YIKAMA SÜRES‹ (WASH TIME) seçiminden önce
ayarlanmal›d›r.
KIRIfiIKLIKLARI ÖNLEME DÜ⁄MES‹
K›r›fl›kl›klar› önleme (Crease Guard) ifllevi (PAMUKLU
programlar›nda kullan›lamaz) özgün kumafllar için özel olarak
gelifltirilmifl olan yegane k›r›fl›kl›k önleme sistemi ile k›r›fl›kl›klar›
olabildi¤ince azalt›r.
E
G
H
Kar›fl›k Kumafllar (Mixed Fabrics) - santrifüjleme yap›lmayan son
iki durulama boyunca su kademeli olarak so¤utulur ve daha sonra
gerçeklefltirilen hassas bir santrifüj ile de kumafllar›n en yüksek
derecede gevflemesi sa¤lan›r.
Hassas Kumafllar - son iki durulama santrifüj ifllemi yap›lmadan
gerçeklefltirilir ve daha sonra kumafllar makineden al›naca¤› zamana
kadar su içerisinde bekletilir. Çamafl›rlar› boflaltmaya haz›r
oldu¤unuzda K›r›fl›kl›klar› önleme (Crease Guard) dü¤mesine
bast›¤›n›zda bu su boflalt›l›r.
Yünlüler/‹pekler - son durulamadan sonra çamafl›rlar boflalt›lana
kadar su içerisinde b›rak›l›r ve dü¤me gösterge lambas› yan›p söner.
Çamafl›rlar› boflaltmaya haz›r oldu¤unuzda K›r›fl›kl›klar› önleme
(Crease Guard) dü¤mesine bas›n. Su boflalt›l›r ve santrifüj ifllemi
gerçeklefltirilerek çamafl›rlar boflalt›lmaya haz›r duruma getirilir.
Giysileri santrifüje tabi tutmadan sadece suyun boflalt›lmas›n›
istemeniz durumunda:
- Program seçicisini "KAPALI" (OFF) konumuna döndürün;
- Sadece program›n suyunu boflaltma seçene¤ini
seçin;
- "Bafllat/Ara Ver" (START/PAUSE) dü¤mesine basarak cihaz›
tekrar aç›n.
F
SANTR‹FÜJ HIZI DÜ⁄MES‹
Santrifüj (h›zl› döndürme) döngüsü kumafllara zarar vermeksizin
giysilerin suyunun olabildi¤ince giderilebilmesi için son derece
önemlidir. Çamafl›r makinesinin santrifüj h›z›n› gereksinimlerinizi
karfl›layacak flekilde ayarlayabilirsiniz.
Bu dü¤meye bas›larak maksimum h›z›n azalt›lmas› mümkündür.
Ayr›ca, arzu etmeniz durumunda, santrifüj aflamas› iptal de edilebilir.
Santrifüj aflamas›n› tekrar devreye sokmak için ayarlamak istedi¤iniz
santrifüj h›z› gösterilene kadar dü¤meye basman›z yeterli olacakt›r.
Kumafllara zarar vermemek amac›yla, program seçimi
esnas›nda, otomatik olarak uygun s›n›rlar›n üzerindeki santrifüj
h›zlar›n›n seçilmesine izin verilmez.
I
Santrifüj h›z›, makinenin çal›flmas›na ara vermeksizin, her
istendi¤inde de¤ifltirilebilir.
NOT: C‹HAZ, YÜKLENEN ÇAMAfiIRLARIN DENGES‹Z
OLMASI DURUMUNDA SANTR‹FÜJ AfiAMASININ
YÜRÜTÜLMES‹N‹ ÖNLEYEN ÖZEL B‹R ELEKTRON‹K
DÜZENEK ‹LE DONATILMIfiTIR. BU SAYEDE MAK‹NE
‹ÇER‹S‹NDEK‹ GÜRÜLTÜ VE T‹TREfi‹M AZALIR VE
C‹HAZINIZIN ÖMRÜ UZAR.
15
TR
TR
L
"D‹J‹TAL" GÖSTERGE
"YIKAMA SÜRES‹" DÜ⁄MES‹
4
{
5
{
2
6
{
Göstergenin gösterim sistemi makinenin durumunu sürekli olarak
izleyebilmenize olanak sa¤lar.
{
3
1) YIKAMA SUYU SICAKLI⁄I
Bir program seçildi¤inde ilgili gösterge lambas› yanarak bu program
için seçilebilecek en yüksek y›kama suyu s›cakl›¤›n› gösterir.
Özel dü¤meyi kullanarak daha düflük bir s›cakl›¤›n seçilmesi
durumunda buna karfl›l›k olan gösterge lambas› yanar.
Not: S›cakl›k YIKAMA SÜRES‹ seçimi yap›lmadan önce
seçilmelidir.
{
1
1
2) SANTR‹FÜJ HIZI
Program seçildikten sonra, bu program için izin verilen en yüksek
santrifüj h›z› göstergede gösterilir. Santrifüj dü¤mesine her
bas›ld›¤›nda santrifüj devir h›z› 100 d/d düflürülür. ‹zin verilen en
düflük santrifüj devir h›z› 400 d/d'd›r. Santrifüj dü¤mesine arka
arkaya bas›larak santrifüj aflamas› iptal de edilebilir.
Bu dü¤me seçilerek (sadece PAMUKLULAR / COTTON ve
KARIfiIK KUMAfiLAR / MIXED FABRICS programlar›nda
kullan›labilir) kumafllar›n ne derece kirli oldu¤una ba¤l› olarak, 3
farkl› y›kama yo¤unlu¤u seçene¤i mevcuttur.
Program ve y›kama suyu s›cakl›¤› seçildikten sonra y›kama süresi
göstergesi otomatik olarak izin verilen en k›sa süreye ayarlan›r:
dü¤meye bas›ld›¤›nda y›kama yo¤unlu¤u seviyesi art›r›l›r ve
dolay›s›yla program›n süresi buna ba¤l› olarak ayarlan›r.
KAPALI KONUMLU PROGRAM SEÇ‹C‹S‹
M
N
PROGRAM SEÇ‹C‹S‹ DÖNDÜRÜLDÜ⁄ÜNDE
GÖSTERGE LAMBASI YANARAK SEÇ‹LEN
PROGRAMIN AYARLARINI GÖSTER‹R.
NOT: C‹HAZI KAPATMAK ‹Ç‹N PROGRAM SEÇ‹C‹S‹N‹
"KAPALI" (OFF) KONUMUNA GET‹R‹N.
{
2
3
Seçmifl oldu¤unuz program› bafllatmak için "Bafllat/Ara ver"
(Start/Pause) dü¤mesine bas›n.
3) GEC‹KMEL‹ BAfiLATMA LAMBASI
Gecikmeli bafllatma ayarland›¤›nda bu lamba yan›p söner.
4
{
4) PROGRAM ÇEVR‹M‹ SÜRES‹
Bir program seçildi¤inde, gösterge, seçilmifl olan seçeneklere ba¤l›
olarak de¤ifliklikler gösterebilen program süresini otomatik olarak
gösterir.
Program bafllad›ktan sonra göstergede y›kaman›n sona ermesine
kadar kalan süre sürekli olarak gösterilir.
Program seçicisi program sona erene kadar seçilmifl olan program
konumunda sabit kalarak program yürütülür.
Çamafl›r makinesini kapatmak için program seçicisini KAPALI
(OFF) konumuna döndürün.
5
NOT:
PROGRAM SEÇ‹C‹S‹, HER B‹R PROGRAMIN
SONUNDA VEYA BUNU ‹ZLEYEN B‹R PROGRAM
BAfiLATILIRKEN SONRAK‹ PROGRAM SEÇ‹LMEDEN
VE BAfiLATILMADAN ÖNCE KAPALI (OFF)
KONUMUNA GET‹R‹LMEL‹D‹R.
5) PROGRAM BAfiLATMA LAMBASI
Bu lamba Bafllat (Start) dü¤mesine bas›ld›¤›nda yanar.
6) YIKAMA SÜRES‹
Bir program seçildi¤inde ilgili gösterge lambas› yanarak olas›
minimum y›kama süresini gösterir.
Özel dü¤me ile daha uzun bir süre seçildi¤inde buna karfl›l›k olan
gösterge lambas› yanar.
Not: Y›kama süresi seçilmifl olan s›cakl›¤a ba¤l› olarak, otomatik
de¤iflebilir.
16
{
6
DÜ⁄MELER‹N GÖSTERGE LAMBALARI
O
Bu lambalar ilgili dü¤melere bas›ld›¤›nda yanar.
Seçilmifl olan program için uygun olmayan bir seçenek
seçildi¤inde, dü¤me üzerindeki lamba önce yan›p söner ve daha
sonra tamamen söner.
17
TR
BÖLÜM 7
PROGRAM
PROGRAMLAR TABLOSU
PROGRAM SEÇICISI
KONUMU
MAKSIMUM
A⁄‹RL‹K
(kg)
S‹CAKL‹K
°C
DETERJAN KULLAN‹LAN
BÖLME
2
Dayan›kl› Kumafllar
1)
pamuklu, keten
pamuklu, kar›fl›k
dayan›kl›
1)
**
1
8
90°'ye kadar
●
●
(● )
8
60°'ye kadar
●
●
(● )
Lütfen bu notlar› okuyun
Çok kirli çamafl›rlar y›kanaca¤›nda çamafl›r miktar›n›n en fazla 4 kg ile s›n›rl› tutulmas› önerilir.
Kar›fl›k kumafllar ve
Sentetikler
1)
**
4
60°'ye kadar
●
●
Çok hassas
Kumafllar
2
40°'ye kadar
●
●
Durulama
-
-
H›zl›
santrifüj
-
-
Sadece su
boflaltma
-
Kar›fl›k, Dayan›kl›
18
●
(● )
** Bu program ayn› zamanda düflük derecede (belirtilen maksimum s›cakl›¤›n alt›ndaki
s›cakl›klarda) y›kama için de önerilir. Programlar CENELEC EN 60456 standard›na uygundur.
Kumafl›n etiketi üzerindeki talimatlara uymak üzere santrifüj h›z› da düflürülebilir. Ayr›ca santrifüj
dü¤mesi ile çok hassas kumafllar için santrifüjün tamamen iptal edilmesi seçene¤i de mevcuttur.
( ) Sadece ön y›kama dü¤mesi seçilmifltir. (Ön y›kama dü¤mesi ile kullan›lan programlar
mevcuttur)
De¤iflken s›cakl›k seçicisi her bir program için y›kama suyu s›cakl›¤›n›n düflürülebilmesine
olanak sa¤lar.
1) Y›kama zaman dü¤mesi kullan›larak gösterilen programlarda, y›kama süresi ve yo¤unlu¤unu
ayarlayabilirsiniz.
-
Makinada
y›kanabilir
yünlüler
1
30°'ye kadar
●
●
‹pekler - Elde
Y›kananlar
1,5
40°'ye kadar
●
●
Dayan›kl›
Kumafllar
3
60°'ye kadar
●
●
Dayan›kl› kumafllar
kar›fl›k kumafllar ve
sentetikler
2
40°'ye kadar
●
●
S›v› çamafl›r sular› (a¤art›c›lar) ile ifllem görmeyi gerektiren sadece az say›da lekeli giysi
bulunmas› durumunda önceden leke ç›kartma ifllemi çamafl›r makinesi içerisinde
gerçeklefltirilebilir.
Leke gidermek için kullan›lan a¤art›c›y›, deterjan çekmecesi içerisindeki "2" numaral›
bölmeye yerlefltirilmifl olan s›v› çamafl›r suyu kab› içerisine dökün ve özel "DURULAMA"
(RINSE) program›n› (
) seçin.
Bu aflama sona erdi¤inde, program seçicisini "KAPALI" (OFF) konumuna döndürün, di¤er
çamafl›rlar› da kazana at›n ve en uygun program› seçerek normal y›kama ile ifllemi sürdürün.
19
TR
BÖLÜM 8
SEÇ‹MLER‹N YAPILMASI
Çeflitli türlerdeki kumafllar ve farkl› kirlilik dereceleri için çamafl›r
makinesinin flu ö¤elere ba¤l› olarak fakl› program kuflaklar›
mevcuttur: y›kama döngüsü, s›cakl›k ve program›n süresi (y›kama
programlar› tablosuna bak›n).
TR
4. ÖZEL PROGRAMLAR
ÖZEL "DURULAMA" PROGRAMI
Bu program, (ilgili dü¤me kullan›larak azalt›labilen veya iptal
edilebilen) bir ara santrifüj ifllemi ile üç durulama gerçeklefltirir.
Herhangi bir türdeki kumafltan yap›lm›fl giysilerin, örne¤in elle
y›kamadan sonra, durulanmas› için kullan›labilir.
Bu program ayn› zamanda Çamafl›r suyu ile a¤artma çevrimi
olarak kullan›labilir (y›kama programlar› tablosuna bak›n).
ÖZEL "HIZLI SANTR‹FÜJ" PROGRAMI
"H›zl› Santrifüj" program› (ilgili dü¤menin kullan›lmas› ile
düflürülebilen) bir en yüksek santrifüj ifllemi gerçeklefltirir.
1. DAYANIKLI KUMAfiLAR
Bu programlar en fazla y›kama ve durulamay› santrifüj yap›lan
aralar ile gerçeklefltirecek flekilde tasarlanm›flt›r ve mükemmel
durulama sa¤larlar. Son santrifüj suyun daha etkin bir flekilde
giderilebilmesini sa¤lar.
SADECE BOfiALTMA
Bu program suyu boflalt›r.
2.KARIfiIK VE SENTET‹K KUMAfiLAR
Kazan›n dönme ritimleri ile su seviyeleri sayesinde ana y›kama ve
durulama en iyi sonuçlar›n elde edilmesini sa¤lar. Hafif bir santrifüj
ifllemi ise kumafllar›n daha az buruflmas›n› sa¤lar.
3. ÖZEL HASSAS ELYAFLI KUMAfiLAR
Bu y›kama ile suda bekletme ifllemlerini s›rayla gerçeklefltiren ve
özel olarak çok hassas kumafllar için önerilen yeni bir programd›r.
En iyi sonuçlar› elde edebilmek amac›yla y›kama çevrimleri ve
durulamalar yüksek su seviyeleri ile gerçeklefltirilir.
20
ÖZEL ‹PEKL‹ PROGRAMI
Bu çamafl›r makinesinde ayr›ca narin ‹pek ve Elde Y›kama
programlar› mevcuttur. Bu program etiketlerinde "Sadece Elde
Y›kanabilen" ve ipekten dokunmufl olarak s›n›fland›r›lm›fl olan
giysiler için tam bir y›kama çevriminin gerçeklefltirilebilmesine
olanak sa¤lar. Program›n maksimum y›kama suyu s›cakl›¤›
30°C'dir ve 3 durulamadan oluflur ve bir nihai santrifüj ifllemin
gerçeklefltirilmez.
SAF YÜN (WOOLMARK) PROGRAMI
Woolmark taraf›ndan belgelendirilmifl olan özel program, giysilere
zarar vermeden bunlar›n derinlemesine y›kanabilmesine olanak
sa¤lar. Program alternatif faaliyet dönemlerinden oluflur ve 40°C
s›cakl›kta ara verir ve 3 durulama ve k›sa bir santrifüj ile sona erer.
21
TR
TR
59 DAK‹KALIK "A" YIKAMASI
Özel olarak gelifltirilmifl olan bu program "A" s›n›fland›rmas› ile
tan›mlanan yüksek kaliteli y›kama performans›n› sürdürürken,
y›kama süresini önemli ölçüde k›salt›r. Program 60°C s›cakl›kta en
fazla 3 kg çamafl›r için tasarlanm›flt›r ve 2 durulama ve bir yüksek
h›zda santrifüj ifllemi ile sona erer.
29 DAK‹KALIK HIZLI YIKAMA PROGRAMI
29 dakikal›k h›zl› y›kama program› yaklafl›k 30 dakika süren, en
fazla 2 kg çamafl›r›n 40°C'de y›kanabilece¤i bir komple y›kama
program›n›n çal›flt›r›labilmesine olanak sa¤lar.
"29 dakikal›k h›zl› y›kama" program›n› seçerken, lütfen deterjan
kutusunun ambalaj› üzerinde gösterilen miktar›n sadece %20'si
kadar deterjan kullan›lmas› önerimizi unutmay›n.
BÖLÜM 9
DETERJAN ÇEKMECES‹
Deterjan çekmecesi 3 bölüme ayr›lm›flt›r:
- "1" olarak etiketlenmifl olan bölme ön y›kama deterjan›n›n
konulmas› içindir;
✿
- " " etiketli bölme ise özel katk›lar, yumuflat›c›lar, kokular,
kola, parlat›c›lar v.s. koulmas› içindir;
- "2" olarak etiketlenmifl olan bölme ana y›kama deterjan›n›n
konulmas› içindir.
S›v› deterjanlar›n kullan›lmas› durumunda lütfen deterjan
çekmecesinin "2" olarak etiketlenmifl olan bölmesi içerisine cihaz
ile birlikte verilmifl olan özel kab› yerlefltirin. Bu kap s›v› deterjan›n
çamafl›r kazan›na y›kama program›n›n olmas› gereken evresinde
girmesini sa¤lar.
Ayr›ca, "Durulama" program›n›n bir "çamafl›r suyu ile a¤artma"
çevrimi olarak kullan›lmak istenmesi durumunda da bu özel kab›n
deterjan çekmecesinin "2" olarak etiketlenmifl olan bölmesi
içerisine yerlefltirilmesi gerekir.
NOT: BAZI DETERJANLARIN TEM‹ZLENMES‹
(ÇIKARTILMASI) ZORDUR. BU TÜR DETERJANLAR
‹Ç‹N KAZAN ‹ÇER‹S‹NE KONULAN ÖZEL DA⁄ITICI
KAPLARININ KULLANILMASI ÖNER‹L‹R.
NOT: "✿" ET‹KETL‹ BÖLMEYE SADECE SIVI
ÜRÜNLER DOLDURUN. ÇAMAfiIR MAK‹NES‹ BÜTÜN
YIKAMA PROGRAMLARINDA KATKI MADDELER‹N‹
SON DURULAMA AfiAMASI ESNASINDA OTOMAT‹K
OLARAK ALACAK fiEK‹LDE PROGRAMLANMIfiTIR.
22
23
TR
TR
BÖLÜM 10
ÜRÜN
BÖLÜM 11
MÜfiTER‹ B‹LG‹LEND‹RMES‹
Cihaz›n›z›n çevre dostu ve ekonomik kullan›m› için bir k›lavuz:
B‹R DEFADA YIKANAN ÇAMAfiIRIN EN YÜKSEK M‹KTARA
ÇIKARTILMASI
ÖNEML‹ NOT:
A¤›r kilimler, yatak örtüleri ve di¤er a¤›r malzemeler y›kan›rken
santrifüj ifllemi yap›lmamas› önerilir.
Çamafl›r makinesinde y›kanabilen yünlü giysiler ve di¤er yünlü
çamafl›rlar "Çamafl›r Makinesinde Y›kanabilir" etiketine sahip
olmal›d›r.
Önerilen maksimum çamafl›r miktar›n› bir defada y›kayarak enerjinin,
suyun, deterjan›n ve zaman›n en verimli bir flekilde kullan›lmas›n›
sa¤layabilirsiniz.
2 yar›m yüklü y›kama yerine bir tam yüklü y›kama yaparak %50'ye
kadar enerji tasarrufu sa¤layabilirsiniz.
ÖN YIKAMA YAPMANIZA GEREK VAR MI?
Sadece çok kirli çamafl›rlar için ön y›kamaya gerek vard›r!
Az veya normal kirli çamafl›rlar› y›karken Ön Y›kamay› SEÇMEYEREK
deterjandan, zamandan, sudan ve %5 ile %15 aras›nda da enerji
tüketiminden TASARRUF EDEB‹L‹RS‹N‹Z.
KAYNAR SU ‹LE YIKAMA YAPMAK GEREK‹R M‹?
ÖNEML‹ NOT:
Çamafl›rlar› ay›r›rken (s›n›fland›r›rken) afla¤›dakilerden
emin olun:
- y›kanacak çamafl›r›n üzerinde metal cisimler (örne¤in brofllar,
çengelli i¤neler, i¤neler, bozuk para v.s.) bulunmad›¤›ndan.
- yast›k k›l›flar›n›n dü¤melenmifl, fermuar ve kopçalar›n
kapat›lm›fl, elbiseler üzerindeki gevflek kuflaklar›n ve uzun
bantlar›n dü¤ümlenmifl oldu¤undan.
- perdelerin halkalar›n›n ç›kart›lm›fl oldu¤undan.
- giysi etiketlerinin dikkate al›nm›fl oldu¤undan.
- s›n›fland›rarak giysileri ay›r›rken çetin lekelerin sadece etiket
üzerinde önerilmifl bulunan leke ç›kar›c›lar› kullan›larak y›kama
öncesinde ç›kart›ld›¤›ndan.
Bir kaynar su ile y›kama program›n›n gereklili¤ini azaltmak için, lekeleri
y›kama yapmadan önce leke ç›kar›c› ile ön muameleye tabi tutun veya
kurumufl lekeleri suya bast›r›n. 60°C'lik bir y›kama program› kullanarak
%50'ye varan enerji tasarrufu sa¤lay›n.
YIKAMA
DE⁄‹fiKEN KAPAS‹TE
Çamafl›r makineniz, su seviyesini otomatik olarak y›kanan çamafl›rlar›n
türüne ve miktar›na adapte eder. Bu flekilde, enerji tasarrufu aç›s›ndan
bak›ld›¤›nda, "kiflisellefltirilmifl" bir y›kaman›n elde edilebilmesi de
mümkündür. Bu sistem enerji tüketiminde bir düflüfl ve y›kama
sürelerinde önemli ölçüde bir k›salma sa¤lar.
ÖRNEK:
Özellikle narin kumafllar için a¤dan bir torba kullan›lmal›d›r.
Y›kanacak çamafl›rlar›n (lekelerin uygun leke ç›kart›c›lar ile
ç›kar›lm›fl olmas›na karfl›n yine de) ÇOK K‹RL‹ PAMUKLULARDAN
olufltu¤unu varsayal›m.
Tamamen havlu tipi kumafllardan oluflan bir parti çamafl›r›n
y›kanmas›, bunlar çok miktarda su çekerek a¤›rlaflacaklar›ndan,
önerilmez.
● Deterjan çekmecesini aç›n.
● 2 numaral› ana y›kama bölmesine 120 g deterjan koyun.
● Katk›lar (yumuflat›c›) bölmesine
ml dökün.
✿ arzu etti¤iniz katk›lardan 50
● Deterjan çekmecesini kapat›n.
24
25
TR
PL
● Su girifli muslu¤unun aç›lm›fl oldu¤undan;
BÖLÜM 12
● ve boflaltma hortumunun yerine tak›l› oldu¤undan emin olun.
C‹HAZIN TEM‹ZLENMES‹ VE RUT‹N
BAKIMI
PROGRAM SEÇ‹M‹
En uygun program› seçmek için program k›lavuzuna bak›n. Arzu
etti¤iniz program› seçici dü¤mesini döndürerek aktif duruma
geçirebilirsiniz.
Gösterge seçilmifl olan program›n ayarlar›n› gösterir.E¤er
gerekiyorsa y›kama suyu s›cakl›¤›n› de¤ifltirin.(E¤er gerekiyorsa)
seçenek dü¤melerine bas›n.
Daha sonra Bafllat (START) dü¤mesine bas›n. Bafllat (START)
dü¤mesine bas›ld›¤›nda cihaz çal›flmaya bafllar.
Cihaz›n d›fl yüzeylerini temizlemek için afl›nd›r›c›lar, alkol içeren
maddeler ve/veya seyrelticiler kullanmay›n. Nemli bir bez
kullanman›z yeterlidir.
Çamafl›r makineniz çok az bak›m gerektirir:
● Deterjan çekmecesi bölmelerinin temizlenmesi.
Program, çal›flmas› sona erene kadar, program seçicisi seçilmifl
olan program› gösterir konumda kalacak flekilde sabit dururken
yürütülür.
Uyar›: Çamafl›r makinesi çal›fl›yorken elektri¤in kesilmesi
durumunda, seçilmifl olan program özel bir bellekte saklan›r ve
elektrik geri geldi¤inde cihaz kald›¤› yerden çal›flmaya devam eder.
● Program sona erdi¤inde "program bitti" gösterge lambas› yanar.
● Filtrenin temizlenmesi.
● Tafl›nmalarda veya çamafl›r makinesinin uzun süre
kullan›lmad›¤› zamanlarda yap›lmas› gereken bak›m.
● Kapak kilidinin (program›n sona ermesinden sonra yaklafl›k 2
dakika kadar) aç›lmas›n› bekleyin.
● Program seçicisini "KAPALI" (OFF) konumuna döndürerek
çamafl›r makinesini kapat›n.
● Cihaz›n kapa¤›n› açarak çamafl›rlar› boflalt›n.
DETERJAN ÇEKMECES‹ BÖLMELER‹N‹N TEM‹ZLENMES‹.
Kesin bir gereklilik olmamas›na karfl›n, deterjan, çamafl›r suyu ve
katk› maddeleri bölmelerinin arada s›rada temizlenmesi önerilir.
NOT
HER TÜRLÜ YIKAMA ‹Ç‹N PROGRAM TABLOSUNA
BAfiVURUN VE ‹fiLEMLER‹ BEL‹RT‹LEN SIRA ‹LE
YÜRÜTÜN.
Bölmeyi hafifçe çekerek ç›kart›n.
Su ile y›kayarak temizleyin.
Bölmeleri tekrar yerlerine tak›n.
26
27
TR
F‹LTREN‹N TEM‹ZLENMES‹
Çamafl›r makineniz gideri t›kayabilecek bozuk para, dü¤me v.s. gibi
yabanc› cisimleri tutmak üzere özel bir filtre ile donat›lm›flt›r.
Böylece bu nesneler kolayca bulunabilir. Filtrenin temizlenmesi için
uygulanmas› gereken prosedür flöyledir:
TR
ARIZA ARAMA
ARIZA
Fifli prize tak›n.
Cihaz›n açma/kapatma anahtar›
aç›lmam›flt›r.
Açma/kapatma anahtar›n› aç›k konumuna
getirin.
Elektrik kesiktir.
Kontrol edin.
Yükleme kap›s› aç›k.
Yükleme kap›s›n› kapat›n.
Sigorta panosundaki bir sigorta atm›flt›r
Kontrol ediniz
1. nedene bak›n.
Kontrol edin.
Girifl muslu¤u kapal›d›r.
Su girifli muslu¤unu aç›n.
Zamanlay›c› do¤ru ayarlanmam›flt›r.
Zamanlay›c›y› do¤ru konuma getirin.
Boflaltma hortumu bükülmüfltür.
Boflaltma hortumu düzeltin.
Yabanc› sisimler filtreyi t›kam›flt›r.
Filtreyi kontrol edin.
4. Çamafl›r makinesi
etraf›nda zeminde su
var.
Musluk ile girifl hortumu aras›ndaki conta
kaç›r›yor.
Contay› de¤ifltirin ve hortumu muslu¤a
tak›p s›k›n.
5. Cihaz santrifüj
yapm›yor.
Çamafl›r makinesi suyu boflaltmam›flt›r.
Cihaz suyu boflaltana kadar birkaç dakika
bekleyin.
"Santrifüjü iptal et" ayar› devreye
sokulmufltur (Sadece baz› modellerde
mevcuttur).
Program seçicisi kadran›n› santrifüj ayar›na
getirin.
Çamafl›r makinesi tam terazide de¤ildir.
Cihaz›n özel ayaklar›n› ayarlay›n.
Cihaz›n nakliye deste¤i sökülmemifltir.
Nakliye deste¤ini sökün.
Çamafl›rlar eflit olarak da¤›lmam›flt›r.
Çamafl›rlar› eflit da¤›lacak flekilde
yerlefltirin.
● Sadece baz› modeller için geçerlidir:
oluklu hortumu d›flar› çekin, t›pay› ç›kart›n ve suyu bir kaba
boflalt›n.
2. Cihaz su alm›yor.
● Filtreyi ç›kartmadan önce filtre kapa¤›n›n alt›na pompa içerisinde
kalm›fl olabilecek az miktarda suyu emmesi için emici bir ka¤›t
havlu koyun.
● Filtreyi ç›kart›n ve temizleyin.
● Temizlendikten sonra filtreyi ucundaki çenti¤i saat ibreleri
yönünde döndürerek tekrar yerine tak›n. Daha sonra yukar›da
aç›klanm›fl olan ifllemleri ters s›ra ile gerçeklefltirin.
3. Cihaz suyu
boflaltm›yor.
6. Santrifüj esnas›nda
güçlü titreflimler
oluyor.
TAfiINMALARDA VEYA ÇAMAfiIR MAK‹NES‹N‹N UZUN SÜRE
KULLANILMADI⁄I ZAMANLARDA YAPILMASI GEREKEN
BAKIM
Cihaz›n montaj›ndan sonra tafl›nmas› veya cihaz›n uzun süre
kullan›lmadan ›s›t›lmayan bir odada b›rak›lmas› gerekti¤inde
boflaltma hortumu içinde su kalmayacak flekilde boflalt›lmal›d›r.
Cihaz kapat›lmal› ve fifli prizden çekilmelidir. ‹fllem için bir tas
gerekir. Boflaltma hortumunu kelepçesinden ç›kart›n ve kap üzerine
alçaltarak içerisindeki bütün suyu boflalt›n.
Ayn› ifllemi su girifli hortumu için yineleyin.
28
ÇÖZÜM
OLASI NEDEN‹
Cihaz›n fifli prize tak›lmam›flt›r.
1. Cihaz hiçbir
programda
çal›flm›yor.
● Filtre kapa¤›n› aç›n.
● Filtreyi saat ibrelerinin aksi yönünde düfley konumda durana
kadar döndürün.
BÖLÜM 13
7. Göstergede
0, 1, 5, 7, 8, 9
hatalar› gösteriliyor.
-
Servisi aray›n.
8. Göstergede 2 hatas›
gösteriliyor.
Su doldurulmam›flt›r.
Su girifli muslu¤unun aç›k oldu¤undan
emin olun.
9. Göstergede 3 hatas›
gösteriliyor.
Pompa ç›k›fl› yoktur.
Su giderinin t›kanmam›fl oldu¤undan emin
olun.
Gider hortumunun bükülmemifl oldu¤unu
kontrol edin.
10. Göstergede 4
hatas› gösteriliyor.
Cihaz su ile afl›r› doldurulmufltur.
Cihaz›n su girifl muslu¤unu kapat›n. Servis
ça¤›r›n
Ar›zan›n devam etmesi durumunda Hoover Yetkili Servisini aray›n. Acilen hizmet alabilmek için çamafl›r makinenizin
kabini içerisindeki tip etiketinde veya garanti belgesi üzerinde bulunan model numaras›n› belirtin.
Önemli Not:
1. Fosfat içermeyen çevre dostu deterjanlar›n kullan›lmas› afla¤›daki etkileri sa¤layabilir:
- Boflalt›lan durulama suyu süspansiyon halindeki zeolitlerin mevcudiyeti dolay›s›yla daha bulan›k görünebilir.
Bu durum durulama etkinli¤inden ödün verildi¤i anlam›na gelmez.
- Y›kama program›n›n sonunda beyaz tozun (zeolitler) görülmesi. Bu madde kumafl›n içerisinde kalmaz ve
rengini de¤ifltirmez.
- Son durulama suyunda köpük bulunmas›. Bu durum yetersiz bir durulaman›n göstergesi olmayabilir.
- Çamafl›r makinesi deterjanlar›n›n yap›s›nda bulunan iyonik olmayan (non-ionic) yüzey etkili ajanlar›n
genellikle y›kaman›n kendisinden ç›kart›lmas› güçtür ve bunlar çok düflük miktarlarda dahi olsa gözle
görülebilir köpük oluflumu belirtileri oluflturabilir.
- Bu tür durumlarda ilave durulamalar yap›lmas› fayda sa¤lamaz.
2. Çamafl›r makinenizin çal›flmamas› durumunda, Hoover Yetkili Servisini aramadan önce yukar›daki listede yer
alan kontrolleri yap›n.
29
Bu cihaz, At›k Elektrikli ve Elektronik Cihazlar (WEEE) hakk›ndaki 2002/96/EC say›l› Avrupa Yönergesine uygun
olarak iflaretlenmifltir.
Bu cihaz› uygun flekilde atmakla, bu ürünün do¤ru olmayan atma yöntemleri ile at›lmas› durumunda ortaya
ç›kabilecek çevre ve insan sa¤l›¤› için olumsuz olas› sonuçlar›n önlenmesine yard›mc› olmufl olursunuz.
Ürün üzerindeki sembol bu ürünün ev at›¤› olarak ifllem görmemesi gerekti¤ini gösterir. Cihaz at›laca¤› zaman,
elektrikli ve elektronik cihazlar›n geri kazan›m› için bir toplama noktas›na iletilmesi gerekir.
Cihaz›n at›lmas› yaflad›¤›n›z bölgede çöplerin at›lmas›na iliflkin yürürlükteki düzenlemelere uygun olarak
gerçeklefltirilmesi gerekir.
Bu ürünün ifllenmesi, toplanmas› ve geri kazan›lmas›na iliflkin daha ayr›nt›l› bilgi için lütfen bölgenizdeki
belediyeye, ev çöplerini atma servisine veya ürünü sat›n alm›fl oldu¤unuz ma¤azaya baflvurun.
Üretici bu kullanma k›lavuzunda bask› hatalar›n›n ortaya ç›kmas›ndan dolay› herhangi
bir sorumluluk üstlenmez. Üretici ayr›ca esas karakteristiklerini de¤ifltirmeksizin, kendi
ürünleri üzerinde uygun de¤ifllikleri yapma hakk›n› sakl› tutar.
07.10 - 41027056
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising