Hoover | DYN 10144DP3-S | Hoover DYN 10144DP3-S User manual

Hoover DYN 10144DP3-S User manual
FI
SV
DA
NO
EN
Käyttöohje
Bruksanvisning
Brugsanvisning
Bruksanvisning
User instructions
DYN DP
SILENTPULSE
Inverter
FI
ONNITTELUMME !
GRATULERAR TILL ETT
BRA KÖP!
Ostamalla tämän Hoover pesukoneen olet osoittanut, että et
tyydy kompromisseihin - haluat vain
parasta.
Genom att välja en tvättmaskin
från Hoover har Du visat att Du en
kvalitetsmedveten konsument.
Olemme iloisia voidessamme
esitellä Sinulle tämän uuden
pesukoneen, joka on vuosia
kestäneen tutkimuksen ja alalla
saamamme pitkän kokemuksen
tulos. Tämän olemme tehneet
yhdessä kuluttajien kanssa. Olet
valinnut tämän pesukoneen
laadun, kestävyyden ja
ainutlaatuiset ominaisuudet.
Hoover laajaan
kodinkonevalikoimaan kuuluvat
pesukoneet , astianpesukoneet,
kuivaavat pesukoneet, liedet,
mikroaaltouunit, erillisuunit ja
keittotasot sekä kylmälaitteet.
Tämä laite on tarkoitettu
käytettäväksi kotitalouksissa ja
vastaavissa kohteissa, kuten:
- myymälöiden, toimistojen ja
muiden työpaikkojen
henkilökunnan taukotiloissa;
- maatilojen asuinrakennuksissa;
- asiakaskäytössä hotelleissa,
motelleissa ja muissa
majoituskohteissa;
- bed & breakfast -kohteissa.
Laitteen kotitalousympäristöstä tai
tyypillisistä kotitaloustoiminnoista
poikkeava käyttö, kuten
kaupallinen käyttö ammattilaisten
tai tehtävään koulutettujen
henkilöiden käytössä, jää
käyttötarkoituksen ulkopuolelle
myös edellä mainituissa kohteissa.
Jos laitetta käytetään tästä
tarkoituksesta poikkeavasti, tämä
voi lyhentää laitteen käyttöikää ja
aiheuttaa valmistajan myöntämän
takuun raukeamisen.
Valmistaja kiistää, lain sallimassa
enimmäislaajuudessa, vastuun
laitteelle aiheutuneista vahingoista
tai muista vahingoista ja
menetyksistä, jotka ovat
aiheutuneet koti- ja
kotitalouskäytöstä poikkeavasta
käytöstä (vaikka laite olisi sijoitettu
koti- tai kotitalousympäristöön).
Lue tämä käyttöohje huolellisesti.
Saat tärkeätä tietoa pesukoneesi
oikeasta asennuksesta, käytöstä ja
hoidosta sekä neuvoja koneesi
hyödyntämisestä parhaalla
mahdollisella tavalla.
Säilytä tämä käyttöohje koneen
läheisyydessä myöhempää
käyttöä varten.
2
SV
Tarvitessasi huoltoa, ota yhteyttä
valtuutettuun Hoover - huoltoon ja
ilmoita aina koneen tyyppi ,
valmistusnumero ja G-numero
(mahdollinen versio-numero).
Nämä tiedot löytyvät koneen
arvokilvestä, joka sijaitsee
täyttöaukon yläreunassa.
Vår nya tvättmaskin är resultatet
av Hoover långa erfarenhet på
vitvaruområdet och kontakten
med våra kunder. Dess kvalitet och
oöverträffade egenskaper kommer
att vara till glädje i många år
framöver.
I Hoover omfattande
produktprogram finns förutom
tvättmaskiner även en rad andra
hushållsmaskiner, såsom
diskmaskiner, kombinerade
tvättmaskiner/torktumlare, spisar,
mikrovågsugnar, ugnar och
spishällar samt kylskåp och frysar.
Produkten är avsedd för
användning i hushåll och liknande
tillämpningar som:
- personalkök i butiker, på kontor
och andra arbetsplatser;
- lantgårdar;
- av kunder på hotell, motell och
liknande miljöer;
- vandrarhem och liknande miljöer.
Annan användning av produkten
än i hushållsmiljöer eller för typiska
hushållssysslor, som kommersiell
användning av experter eller
utbildade användare, är inte
tillåten ens för ovanstående
tillämpningar.
Om produkten används på annat
sätt kan dess livslängd förkortas
och garantin upphöra att gälla.
Eventuella skador på produkten
eller andra skador eller förluster på
grund av användning som inte är
förenlig med hem- eller
hushållsanvändning (även i hemeller hushållsmiljö) accepteras inte
av tillverkaren så långt lagen
medger.
Läs noggrant igenom denna
bruksanvisning. Den innehåller
viktig information om installation,
användning och underhåll av
tvätt.maskinen. Dessutom ges en
del tips om hur tvättmaskinens
kapacitet skall utnyttjas på bästa
sätt.
Spara bruksanvisningen för
framtida bruk.
För service kontaktas någon av
Hoover auktoriserade
serviceverkstäder. Ange alltid
maskinens modell,
tillverkningsnummer och Gnummer (version). Dessa uppgifter
finner Du på typskylten vid
påfyllningsöppningen.
DA
NO
EN
TILLYKKE
GRATULERER
OUR COMPLIMENTS
Med Deres nye maskine.
Denne vaskemaskine er
resultatet af mange års forskning
og udvikling, en udvikling der i
meget høj grad er foregået i
samarbejde med brugerne.
Ved å kjøpe en maskin fra Hoover,
har du vist at bare det beste er
godt nok for deg.
With the purchase of this Hoover
household appliance, you have
shown that you will not accept
compromises: you want only the
best.
Med en Hoover har De valgt
kvaliteten og fordelene ved en
maskine der teknologisk er på
forkant med udviklingen.
Hoover’s produktprogram
omfatter:
opvaskemaskiner,
vaske/tørremaskiner,
mikrobølgeov-ne, køleskabe og
frysere.
Spørg hos Deres lokale
forhandler efter Hoover’s
produktkatalog.
Dette apparat er beregnet til
brug i husholdningen og
lignende steder, som f.eks.:
- medarbejderkøkkener i
butikker, kontorer og andre
arbejdsmiljøer;
- gårde;
- af klienter på hoteller, moteller
og andre beboelsesmæssige
miljøer;
- i Bed and Breakfast-faciliteter
og lignende områder.
Anden brug af dette apparat
end i husholdning eller i typiske
husholdningsfunktioner, som
kommerciel anvendelse af
eksperter eller erfare brugere, er
ekskluderet i ovennævnte
beskrivelser.
Hoover er stolte over å kunne
presentere denne nye
vaskemaskinen, resultatet av
årelang forskning og
markedserfaring i direkte kontakt
med kundene. Denne maskinen gir
dea kvalitet, driftssikkerhet og høy
ytelse.
Hoover kan også tilby et stort utvalg
av andre hvitevarer: vaskemaskiner,
oppvaskmaskiner, vaskemaskiner
med tørketrommel, komfyrer,
mikrobølgeovner, tradisjonelle
stekeovner og komfyrtopper,
kjøleskap og frysebokser.
Be din lokale forhandler om den
komplette katalogen over Hooverprodukter.
Dette produktet er ment for bruk i
husholdninger og lignende
bruksområder som:
- kjøkkenkrok for ansatte i butikker,
på kontorer og i andre
arbeidsmiljøer;
- gårdshus;
- bruk av kunder på hoteller,
moteller og andre typer
boligmiljøer;
- overnattingsmiljøer.
Bruk av apparatet som avviker fra
husholdning generelt eller typiske
husholdningsfunksjoner, som f.eks.
kommersiell bruk av eksperter eller
spesielt opplærte brukere, er utelatt
selv i de ovennevnte
bruksområdene.
Hoover is happy to present their
new washing machine, the result of
years of research and market
experience through direct contact
with Consumers. You have chosen
the quality, durability and high
performance that this washing
machine offers.
Hoover is also able to offer a vast
range of other household
appliances: washing machines,
dishwashers, washer-dryers,
cookers, microwave ovens.
Traditional ovens and hobs,
refrigerators and freezers.
Ask your local retailer for the
complete catalogue of Hoover
products.
This appliances is intended to be
used in household and similar
applications such as:
- staff kitchen areas in shops,
offices and other working
environments;
- farm houses;
- by clients in hotels, motels and
other residential type
environments;
- bed and breakfast type
environments.
A different use of this appliance
from household environment or
from typical housekeeping
functions, as commercial use by
expert or trained users, is excluded
even in the above applications.
If the appliance is used in a
manner inconsistent with this it
may reduce the life of the
appliance and may void the
manufacturer’s warranty.
Any damage to the appliance or
other damage or loss arising
through use that is not consistent
with domestic or household use
(even if located in a domestic or
household environment) shall not
be accepted by the manufacturer
to the fullest extent permitted by
law.
Hvis apparatet benyttes til andet
end dets formål og beskrivelse,
kan det påvirke apparatets
levetid og kan bevirke, at
producenten ikke yder garanti
for produktet.
Enhver skade på apparatet eller
skade eller tab i forbindelse med
forkert anvendelse af produktet i
hjemmet eller i husholdning,
accepteres ikke af producenten
ifølge lovgivning.
Hvis apparatet brukes på en måte
som strider mot dette, kan det
redusere levetiden til apparatet og
gjøre produsentens garanti ugyldig.
Erstatningskrav som følge av
eventuelle skader på apparatet
eller annen skade eller tap som
oppstår ved bruk som ikke er
forenlig med bruk i hjemmet eller
husholdningen (selv om det foregår
i et hjemmemiljø eller i en
husholdning), vil så langt loven
tillater ikke bli tatt til følge av
produsenten.
Læs nøje denne instruktionsbog, inden maskinen tages i
brug. Instruktionsbogen giver
vigtig information vedr.
Installation, brug og
vedligeholdelse af maskinen
Les denne bruksanvisningen nøye,
da den inneholder viktige
opplysninger om sikker installasjon,
og nyttig informasjon om bruk og
vedlikehold av vaskemaskinen for å
få best mulig resultat.
Gem denne instruktionsbog, den
er god at have ved fremtidige
tvivls spørgsmål.
Ta godt vare på denne
bruksanvisningen slik at du lett kan
finne den senere.
Keep this booklet in a safe place
for further consultation.
Ved kontakt til Hoover’s
Servicecenter, bedes De venligst
opgive maskinens Model. Nr. og
G. Nr. Disse numre findes på
typeskiltet, (se tegn.).
Nårdu tar kontakt med oss eller et
av våre servicesentre, oppgi alltid
modellnummeret og Gnummeret
(hvis dette finnes) for apparatet, se
typeskiltet.
When contacting Hoover
or a Customer Services Centre
always refer to the Model, No., and
G number (if applicable of the
appliance see panel).
Please read this booklet carefully
as it provides important guide lines
for safe installation, use and
maintenance and some useful
advise for best results when using
your washing machine.
3
SV
FI
4
KAPPALE
AVSNITT
KAPITEL
KAPITTEL
CHAPTER
SISÄLLYSLUETTELO
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Johdanto
Inlednig
Yleistä toimituksesta
Allmänt
1
Takuu
Garanti
2
Turvallisuusohjeita
Säkerhetsanvisningar
3
Teknisiä tietoja
Tekniska data
4
Käyttöönotto ja asennus
Idrifttagning och installation
5
Ohjaustaulu
Manöverpanel
6
Ohjelmataulukko
Programtabell
7
Ohjelman valinta
Programval
8
Pesuainekotelo
Tvättmedelsbehållare
9
Pyykin käsittely
Hantering av tvätt
10
Pesu
Tvätt
11
Puhdistus ja hoito
Rengöring och skötsel
12
Tarkastuslista
Checklista
13
DA
NO
EN
INDHOLD
INNHOLD
INDEX
Introduktion.
Innledning
Introduction
Modtagelse og udpakning.
Generelt om levering
General points on delivery
Garantibestemmelser.
Garanti
Guarantee
Sikkerhedsregler .
Sikkerhetsregler
Safety Measures
Tekniske data.
Tekniske data
Technical Data
Opstilling og Installation.
Montering og oppstarting
Setting up and Installation
Beskrivelse af funktioner.
Bruksanvisning
Control Description
Program oversigt.
Tabell over
vaskeprogrammer
Table of Programmes
Valg af program
Valg av program
Selection
Sæbe skuffen.
Beholder for vaskemiddel
Detergent drawer
Gode råd vedr. vask
Produktet
The Product
Sådan bruges maskinen.
Vasking
Washing
Vedligeholdelse og
rengøring.
Rengjøring og rutinemessig
vedlikehold
Cleaning and routine
maintenance
Fejl søgnings skema.
Feilsøking
Faults Search
5
FI
SV
KAPPALE 1
AVSNITT 1
YLEISOHJEITA
TOIMITUKSESTA
ALLMÄNT OM
LEVERANSEN
Tarkista, että pesukoneen
mukana ovat seuraavat
varusteet :
Kontrollera att leveransen
innehåller följande
utrustning:
A) KAYTTÖOHJE
A) BRUKSANVISNING
B) FÖRTECKNING ÖVER
SERVICEVERKSTÄDER
C) TAKUUKORTTI
C) GARANTISEDEL
D) TULPPA
D) PLUGG
E) POISTOLETKUN PIDIKE
E) HÅLLARE FÖR
AVLOPPSSLANG
F) NESTEMÄISEN
PESUAINEEN KAUKALO
JA NESTEMÄISEN
VALKAISUAINEEN
KAUKALO (SÄILIÖ)
F) BEHÅLLARE FÖR
FLYTANDE TVÄTTMEDEL
ELLER BLEKMEDEL
SÄILYTÄ NÄMÄ
HUOLELLISESTI
Tarkista myös, että pesukone
ei ole vahingoittunut
kuljetuksessa. Mikäli
kuljetusvaurioita on, ota
välittömästi yhteyttä
jälleenmyyjään.
6
A
B
C
FÖRVARA DEM PÅ ETT
SÄKERT STÄLLE
Kontrollera också, att
maskinen inte skadats under
transporten. Kontakta
omedelbart återförsäljaren
vid eventuella
transportskador.
D
F
E
DA
NO
EN
KAPITEL 1
KAPITTEL 1
CHAPTER 1
MODTAGELSE OG
UDPAKNING.
GENERELT OM
LEVERING
GENERAL POINTS
ON DELIVERY
Ved modtagelse af
maskinen bør De kontrollere
at følgende dele medfølger:
Ved levering, kontroller at
det følgende er inkludert:
A) INSTRUKTIONSBOG
A) BRUKSANVISNING
B) ADRESSE OG TELEFON
NUMMER PÅ HOOVER
SERVICE. (STÅR I
INSTRUKTIONS
BOGEN).
B) ADRESSER FOR
KUNDESERVICE
C) GARANTI
CERTIFIKATER. (SKAL
IKKE BRUGES I DK).
C) GARANTIBEVIS
D) DÆKPLADE.
D) PLUGG
E) BØJNING FOR
AFLØBSSLANGE.
E) RØR TIL UTLØPSSLUK
F) RUM TIL FLYDENDE
VASKE- ELLER
BLEGEMIDDEL
(BEHOLDER)
F) ROM (BEHOLDER) TIL
FLYTENDE
VASKEMIDDEL ELLER
FLYTENDE
BLEKEMIDDEL
GEM DISSE TING
Kontroller at maskinen ikke
er beskadiget under
transport, hvis dette er
tilfældet, kontakt da
omgående forhandler eller
importør.
On delivery, check that the
following are included with
the machine:
A) INSTRUCTION MANUAL
B) CUSTOMER SERVICE
ADDRESSES
C) GUARANTEE
CERTIFICATES
D) CAPS
OPPBEVAR DISSE PÅ ET
TRYGT STED
Kontroller også at maskinen
ikke har blitt skadet under
transporten. Hvis dette har
skjedd, ta kontakt med
nærmeste Hoover-senter.
E) BEND FOR OUTLET TUBE
F) LIQUID DETERGENT OR
LIQUID BLEACH
COMPARTMENT
(CONTAINER)
KEEP THEM IN A SAFE
PLACE
Check that the machine has
not incurred damage during
transport. If this is the case,
contact your nearest Hoover
Centre.
7
SV
FI
8
KAPPALE 2
AVSNITT 2
TAKUU
GARANTI
Tälle laitteelle annetaan
takuu radio-ja
kodinkonealan yleisten
takuuehtojen mukaisesti.
Takuu koskee rakenne-,
valmistus ja raaka-ainevikoja
ja niiden aiheuttamia
korjauskustannuksia.
På denna maskin lämnas ett
års garanti enligt de
allmänna garantivillkor, som
gäller för radio- och
hushallsmaskinbranschen.
Garantin omfattar
reparationskostnader för
skador som konstruktions-,
tillverknings- och materialfel
orsakat på själva produkten.
DA
NO
EN
KAPITEL 2
KAPITTEL 2
CHAPTER 2
GARANTI
GARANTI
GUARANTEE
Maskinen er dækket af
gældende dansk lovgivning.
Maskinen leveres med et
garantibevis som gir deg rett
til å gjøre gratis bruk av vår
tekniske assistanse.
The appliance is supplied
with a guarantee certificate
which allows free use of the
Technical Assistance Service.
9
SV
FI
KAPPALE 3
AVSNITT 3
TURVALLISUUSOHJEITA
SÄKERHETSANVISNINGAR
HUOM ! MUISTA
PUHDISTUKSEN JA
HOIDON YHTEYDESSÄ
● Irrota pistotulppa
● Drag ut konktakten ur
eluttaget.
● Sulje vesihana
● Stäng vattenkranen.
● Kaikki Hoover pesukoneet
ovat maadoitettuja. Tarkista
sähköliitännän maadoitus.
● Alla Hoover maskiner är
Tämä tuote täyttää
Direktiivien 73/23/EEC ja
89/336/EEC (korvattu
direktiiveillä 2006/95/EC ja
2004/108/EC) mukaiset
määräykset ja myöhemmät
muutokset.
Denna produkt
uppfyller bestämmelserna i
Direktiver 73/23/EEC och
89/336/EEC (ersatts med
direktiver 2006/95/EC och
2004/108/EC) och senare
ändringar.
● Älä kosketa laitetta kun
olet märkä tai paljain jaloin.
● Vidrör inte maskinen om
● Älä käytä kosteissa tiloissa
jatkojohtoja .
● Använd inga skarvsladdar
HUOM! PESUN AIKANA
VEDEN LÄMPÖTILA VOI
NOUSTA 90°C:een.
● Ennen luukun
aukaisemista tarkista, että
rummussa ei ole vettä.
10
OBS!VID RENGÖRING
OCH SKÖTSEL AV
MASKINEN
jordade. Kontrollera att
elanslutningen är jordad.
Du är våt eller barfota.
i badrum och våtutrymmen.
OBS! UNDER TVÄTTEN
KAN
VATTENTEMPERATUREN
STIGA TILL 90°C.
● Se till att inte finns något
vatten i trumman, när Du
öppnar luckan.
DA
NO
EN
KAPITEL 3
KAPITTEL 3
CHAPTER 3
SIKKERHEDS
REGLER.
SIKKERHETSREGLER
SAFETY MEASURES
VIGTIGT:
VEDR. RENGØRING OG
VEDLIGEHOLDELSE
● Fjern stikket fra kontakten,
eller afbryd kontakten. Hvis
kontakten ikke kan afbrydes,
afbrydes strømmen på
hovedkontakten, ved
måleren.
● Luk for maskinens
vandtilførsel.
● Alle elektriske apparater
skal jordforbindes, jævnfør
stærk strøms reglementet.
Forvis Dem om at Deres
apparat er jordforbundet.
Skulle det ikke være
tilfældet, kontakt da en Aut.
El-Installatør.
MEGET VIGTIGT
Det stik der er monteret fra
fabrikken, skal udskiftes med
et trebenet stik, der
indeholder jord, eller kobles
direkte til jordet afbryder.
Maskinen skal tilkobles af
aut. El-Installatør. Fabrikant
og Importør kan ikke drages
til ansvar for skader, opstået
som følge af forkert opstilling
eller tilslutning.
Denne maskine
oppfylder Direktiv 73/23/EEC
og 89/336/EEC (kompensert
med 2006/95/EC og
2004/108/EC) med
efterfølgende ændringer.
● Maskinen må ikke
udsættes for vandstænk eller
fugt.
● Brug ikke
forlængerledninger i fugtige
rum.
ADVARSEL:
UNDER VASK KAN
VANDET BLIVE OP TIL 9O
GRADER VARMT.
● Før lågen åbnes, bør det
kontrolleres at der ikke er
vand i maskinen.
VIKTIG: MÅ FØLGES VED
ALL RENGJØRING OG ALT
VEDLIKEHOLD
● Trekk ut støpselet.
● Skru av vanntilførselen.
● Alle Hoover-maskiner er
jordet. Påse at maskinen
tilkoples jordet kontakt. Tilkall
en autorisert elektriker for å
ordne tilkoplingen hvis dette
ikke er mulig.
Dette apparatet
oppfyller betingelsene i
Direktiv 73/23/EEC og
89/336/EEC (kompensert
med 2006/95/EC og
2004/108/EC) med senere
endringer.
● Ta ikke på maskinen med
våte eller fuktige hender
eller føtter.
● Bruk ikke maskinen hvis du
er barføtt.
● Unngå om mulig å bruke
skjøteIedninger i våtrom, og
vis ekstrem forsiktighet hvis
dette ikke er til å unngå.
ADVARSEL: UNDER
VASKEPROGRAMMET
KAN VANNET NÅ EN
TEMPERATUR PÅ OPPTIL
90 °C.
● Før du åpner døren til
vaskemaskinen, påse at det
ikke er vann igjen i
trommelen.
IMPORTANT:
FOR ALL CLEANING
AND MAINTENANCE
WORK
● Remove the plug
● Turn off the water inlet tap.
● All Hoover appliances are
earthed. Ensure that the
main electricity circuit is
earthed. Contact a qualified
electrician if this is not the
case.
Appliance complies
with European Directives
73/23/EEC and 89/336/EEC,
replaced by 2006/95/EC and
2004/108/EC, and
subsequent amendments.
● Do not touch the
appliance with wet or damp
hands or feet.
● Do not use the appliance
when bare-footed.
● Extreme care should be
taken if extension leads are
used in bathrooms or shower
rooms. Avoid this where
possible.
WARNING: DURING THE
WASHING CYCLE, THE
WATER CAN REACH A
TEMPERATURE OF 90°C.
● Before opening the
washing machine door,
ensure that there is no water
in the drum.
11
FI
● Älä käytä adapteria tai
haaroituspistorasiaa.
● Laitetta ei ole tarkoitettu
lasten tai sellaisten
henkilöiden käyttöön, joiden
fyysinen tai henkinen
toimintakyky on rajoittunut tai
joilla ei ole kokemusta tai
tietoa laitteen käytöstä,
muuten kuin heidän
turvallisuudestaan vastaavan
henkilön valvonnassa ja
ohjauksessa.
Pikkulapsia on valvottava,
etteivät he pääse leikkimään
laitteella.
● Irrottaessasi pistotulppaa
älä koskaan vedä johdosta
tai itse laitteesta vaan tartu
pistotulppaan.
● Älä sijoita pesukonetta
ulkotiloihin
● Älä nosta konetta kytkimistä
tai pesuainekaukalosta.
● Kuljetuksen aikana
pesukone ei saa nojata
luukkua vasten.
Tärkeää!
Pesukonetta sijoitettaessa on
pidettävä huoli, että koneen
pohjassa olevia
ilmankiertoaukkoja ei tukita
esim. matolla.
● Koneen nostossa on
tarpeen kaksi henkilöä kuten
kuvassa.
● Mikäli kone on epäkunnossa
eikä toimi moitteettomasti ,
katkaise virta verkkokytkimestä,
sulje vesihana äläkä yritä
avata luukkua väkivalloin. Ota
yhteyttä valtuutettuun Hoover huoltoon . Näin varmistat
koneen asianmukaisen huollon
ja turvallisen käytön.
MIKÄLI TUOTETTA KÄYTETÄÄN
OHJEIDEN VASTAISESTI TAI
HUOLIMATTOMASTI, VASTUU
SYNTYVISTÄ ESINE- JA
HENKILÖVAHINGOISTA
(TUOTEVAHINGOT) LANKEAA
TUOTTEEN KÄYTTÄJÄLLE.
● Käytöstä poistettu kone
saattaa olla vaarallinen esim.
lasten leikeissä. Huolehdi, ettei
koneen sisälle voi jäädä
lukituksi esim. poistamalla
luukku.
● Mikäli virtajohto on
vioittunut ota yhteyttä
valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
12
SV
● Anslut inte maskinen till
adapter eller skarvdosor.
● Enheten får inte användas
av personer (inklusive barn)
med nedsatt fysisk, sensorisk
eller mental förmåga, eller
med bristande erfarenhet
eller kunskap, om de inte
övervakas eller har instruerats
av en person som ansvarar
för deras säkerhet.
Se till att barn inte leker med
produkten.
● Håll i stickkontakten när Du
drar ut den ur eluttaget, inte i
sladden.
● Utsätt inte maskinen för
vädrets makter (regn, sol etc.).
● Håll inte i vreden eller
tvättmedelsbehållaren när
Du lyfter maskinen.
● Tvättmaskinen för inte
transporteras så att den lutar
mot luckan.
Viktigt!
Ifall maskinen placeras på en
matta, skall Du se till att
luftintagen under maskinen
inte täpps till.
● När maskinen lyfts behövs
det två personer som på
bilden.
● Om maskinen går sönder
eller inte fungerar som den
skall, slå av strömmen, stäng
vattentillförseln och försök
inte öppna luckan med våld.
Kontakta alltid en
auktoriserad Hoover
serviceverkstad. En sakkunnig
service garanterar en säker
funktion.
OM PRODUKTEN ANVÄNDS I
STRID MED INSTRUKTIONERNA
ELLER OVARSAMT, ANSVARAR
PRODUKTENS ANVÄNDARE
FÖR EVENTUELLA SAK- OCH
PERSONSKADOR
(PRODUKTSKADOR).
● En maskin som inte längre
används kan vara farlig för
bl.a. lekande barn. Se till att
ingen kan bli instängd i
maskinen t ex genom att ta
bort luckan.
● Skulle sladden för
strömförsörjningen
(strömkabeln) skadas, måste
den ersättas med en speciell
kabel som du kan beställa
hos serviceverkstaden.
DA
NO
● Brug ikke adaptere, eller
● Bruk ikke adaptere eller
● Denne maskine er ikke
● Dette apparatet skal ikke
brukes av personer
(inkludert barn) med
redusert syn eller reduserte
fysiske eller mentale evner.
Det skal heller ikke brukes av
personer uten erfaring med
eller kunnskap om
apparatet, med mindre de
er under oppsyn eller har
fått opplæring av en person
som er ansvarlig for denne
personens sikkerhet.
multistik.
beregnet til at blive anvendt
af personer (herunder børn)
med nedsatte fysiske og
mentale evner samt sanser
eller af personer med
manglende erfaring eller
viden, medmindre disse har
modtaget vejledning eller
instruktion i anvendelsen af
maskinen af en person, der
er ansvarlig for deres
sikkerhed.
Børn skal være under opsyn
for at sikre, at de ikke leger
med maskinen.
● Træk aldrig i apparatets
ledning, hverken for at
trække stikket ud af
kontakten, eller for at flytte
maskinen.
● Efterlad ikke maskinen
udsat for regn, eller direkte
sol.
● Hvis apparatet skal flyttes,
løft da aldrig i knapper og
sæbeskuffe.
● Ved transport, læn da ikke
maskinens front imod
sækkevogn. el. lign.
Vigtig:
Hvis maskinen skal stå på et
tæppe, pas da på ikke at
blokere for ventilation under
maskinen.
● Hvis maskinen skal flyttes
eller løftes, sørg da for at
være to personer, som vist
på ill.
● Hvis maskinen går i stå
eller ikke virker korrekt. Følg
instruktionerne i afsnittet
Fejlsøgning. Hvis dette ikke
hjælper kontakt de Aut.
Hoover Service.
Reparationer skal altid
udføres af Aut, Hoover
Service center. Anvend altid
originale reservedele. I
modsat fald bortfalder
enhver form for garanti fra
Fabrikant og Importør.
● Hvis ledningen (til
strømnettet) beskadiges,
skal den erstattes med en
bestemt ledning, som kan
købes hos et autoriseret
servicecenter.
“tjuvkontakter.
Ikke la små barn leke med
apparatet.
● Trekk alltid i selve støpselet,
ikke i ledningen eller
vaskemaskinen.
● La ikke vaskemaskinen bli
utsatt for regn, sol eller andre
værpåvirkninger.
● Løft aldri vaskemaskinen
etter knappene eller
vaskemiddelbeholderen.
● Ved transport må ikke
vaskemaskinens dør lenes
mot transporttrallen.
Viktig!
Hvis vaskemaskinen
plasseres oppå et
teppegulv, må man påse at
luftventilene i bunnen ikke
blir blokkert.
● Vær alltid to personer ved
løfting av vaskemaskinen,
som vist på tegningen.
● Hvis vaskemaskinen er
defekt, eller ikke virker som
den skal, slå av maskinen,
steng vanntilførselen og gjør
ingen inngrep i maskinen. Ta
kontakt med en Hooverrepresentant ved eventuelle
reparasjoner, og bruk
originale Hooverreservedeler. Hvis ikke, kan
sikkerheten ved maskinen bli
redusert.
● Dersom strømledningen (til
strømnettet) skades, må den
erstattes med en bestemt
ledning som kan fåes hos et
autorisert.
EN
● Do not use adaptors or
multiple plugs.
● This appliance is not
intended for use by persons
(including children) with
reduced physical, sensory or
mental capabilities, or lack of
experience and knowledge,
unless they have been given
supervision or instruction
concerning use of the
appliance by a person
responsible for their safety.
Children should be supervised
to ensure that they do not
play with the appliance.
● Do not pull the mains lead
or the appliance itself to
remove the plug from the
socket.
● Do not leave the appliance
exposed to atmospheric
agents (rain, sun etc.)
● In the case of removal,
never lift the appliance by
the knobs or detersive drawer.
● During transportation
do not lean the door against
the trolley.
Important!
When the appliance location
is on carpet floors, attention
must be paid so as to ensure
that there is no obstruction to
the bottom vents.
● Lift the appliance in pairs as
illustrated in the diagram.
● In the case of failure
and/or incorrect operation,
turn the washing machine off,
close the water inlet tap and
do not tamper with the
appliance. Contact a Hoover
Technical Assistance Centre
for any repairs and ask for
original Hoover spare parts.
Avoidance of these norms
may compromise the safety
of the appliance.
● Should the supply cord
(mains cable) be demaged,
this is to be replaced by a
specific cable available from
the after sales service centre.
13
FI
SV
KAPPALE 4
AVSNITT 4
85
cm
60 cm
60 cm
14
TEKNISIÄ TIETOJA
TEKNISKA DATA
TÄYTTÖMÄÄRA MAX. KUIVAA
PYYKKIÄ
TVÄTTMÄNGD MAX
TORR TVÄTT
kg
LIITÄNTÄTEHO
ANSLUTNINGSEFFEKT
W
1800
TARVITTAVA SULAKE
SÄKRING
A
10
LINKOUSTEHO
(Kierr./min.)
VARVTAL VID
CENTRIFUGERING (Varv/min)
TARVITTAVA VEDENPAINE
VATTENTRYCK
MPa
min. 0,05
max. 0,8
JÄNNITE
SPÄNNING
V
220-240
10
KATSO ARVOKILPEÄ
SE TYPSKYLT
SE MARKEPLADE
SE MERKEPLAT
SEE RATING PLATE
DA
KAPITEL 4
NO
KAPITTEL 4
EN
CHAPTER 4
TEKNISKE DATA
TEKNISKE DATA
TECHNICAL DATA
KAPACITET
MAX VASKEMENGDE
TØRRVASK
MAXIMUM WASH
LOAD DRY
TILSLUTNINGS
FULL EFFEKT
POWER INPUT
FORSIKRING (Amp.)
SIKRING I STRØMTILFØRSELSKRETSEN AMPERE
POWER CURRENT FUSE
AMP
CENTRIFUGERINGS
HASTIGHED (Omd/min)
OMDREININGSTALL
SENTRIFUGE (omdr./min.)
SPIN
r.p.m.
VANDTRYK.
VANNTRYKK
WATER PRESSURE
DRIFT SPÆNDING
STRØMSPENNINGEN
SUPPLY VOLTAGE
15
FI
SV
KAPPALE 5
AVSNITT 5
KÄYTTÖÖNOTTO
ASENNUS
IDRIFTTAGNING
INSTALLATION
Poista pakkausalusta ja siirrä
kone lähelle lopullista
sijoituspaikkaa.
Tag bort
förpackningsunderlaget och
ställ maskinen i närheten av
dess slutliga plats.
Katkaise johtojen nippuside.
Klipp bandet kring
slangarna.
Poista 4 kiinnitysruuvia (A) ja
4 välikappaletta (B).
Lossa de 4 skruvarna (A) och
de 4 mellan-stycken (B).
Peitä reiät mukana
toimitetuilla tulpilla, jotka
löytyvät käyttöohjepussista.
Täck över hålen med de
medföljande pluggar som
finns i plastpåse som
innehåller t.ex.
bruksanvisningar.
VAROITUS:
ÄLÄ JÄTÄ
PAKKAUSMATERIAALIA,
ERITYISESTI MUOVIA
LASTEN ULOTTUVILLE.
16
VARNING!
TÄNK PÅ ATT
FÖRPACKNINGSMATERIAL, SPECIELLT PLASTER
KAN VARA FARLIGA
FÖR BARN.
DA
NO
EN
KAPITEL 5
KAPITTEL 5
CHAPTER 5
OPSTILLING OG
TILSLUTNING.
MONTERING OG
OPPSTARTING
SETTING UP
INSTALLATION
Flyt maskinen tæt til dens
endelige placering, uden
transportkasse.
Flyt maskinen tæt til dens
Flytt maskinen uten
transportsikringen til et sted
nær der hvor den skal stå.
Move the machine near its
permanent position without
the packaging base.
Klip binderen der holder
slangerne over.
Kutt klemmene som fester
røret.
Carefully cut the securing
strap that holds the main
cord and the drain hose.
Afmonter de fire skruer (A)
og de fire middel (B).
Skru ut de 4 skruene og de 4
brikker (B).
Monter dækplader i huler.
Dækplader findes i posen
inden i maskinen.
Lukk åpninger ved hjelp av
plugger som følger med i
posen med
bruksanvisningen.
ADVARSEL:
INDPAKNINGSMATERIALER PLASTIK - FOLIE POLYSTYREN O.S.V. KAN
VÆRE FARLIGT FOR
MINDRE BØRN, OG BØR
FJERNES UMIDDELBART
EFTER UDPAKNING.
ADVARSEL:
EMBALLASJEN MÅ
OPPBEVARES
UTILGJENGELIG FOR
BARN, DA DEN KAN
VÆRE FARLIG.
Remove the 4 fixing screws
marked (A) and remove the
4 spacers marked (B)
Cover the 4 holes using the
caps provided in the
instruction booklet pack.
WARNING:
DO NOT LEAVE THE
PACKAGING IN THE
REACH OF CHILDREN
AS IT IS A POTENTIAL
SOURCE OF DANGER.
17
FI
SV
Kiinnitä aaltomainen
pohjalevy koneen pohjaan
kuvan mukaisesti.
Montera den räfflade,
porösa bottenplattan som
bilden visar.
Liitä tulovesiletku
vesihanaan.
Anslut tvättmaskinens
tilloppsslang till vattenkran.
Laite täytyy liittää
vesijohtoverkostoon
käyttämällä uutta
täyttöletkua. Vanhaa
täyttöletkua ei saa käyttää.
Apparaten bör kopplas till
vattennätet med den
medföljande
påfyllningsslangen. Gammal
slang får ej användas.
TÄRKEÄÄ!
ÄLÄ AVAA
VESIHANAA VIELÄ.
Type 1
Type 2
OBS!
ÖPPNA INTE
VATTENKRANEN ÄNNU.
Siirrä pesukone seinän
viereen. Tarkista, että letkut
eivät ole taitteilla.
Ställ tvättmaskinen vid
väggen och kontrollera, att
det inte finns veck på
slangen.
Poistoletku kiinnitetään
kiinteään viemäriputkeen ,
vedenjuoksuputkeen tai
ripustetaan pesualtaan
reunaan.
Vedenjuoksuputken
halkaisijan on oltava
suurempi kuin poistoletkun.
Kaikissa asennustavoissa on
tarkistettava, etta
poistoputki on vähintään 50
cm lattiapinnan yläpuolella.
Tarvittaessa voidaan
käyttää apuna koneen
mukana toimitettua
letkunpidikettä.
Avloppsslangen ansluts till
ett fast avloppsrör,
vattenavrinningsrör eller
hängs över kanten på en
tvättho. Diametern på
vattenavrinningsröret skall
vara större än
avloppsslangens.
Oberoende av
installationssätt, skall
avloppsslangens utlopp
vara placerat minst 50 cm
över golvet. Vid behov kan
den medföljande styva
slanghållaren användas.
max 100 cm
min 4 cm
18
+2,6 mt max
min 50 cm
max 85 cm
DA
EN
NO
Montér den porøse
bundplade som vist på
tegningen.
Fest den korrugerte
bunnplaten som vist på
figuren.
Fix the sheet of corrugated
material on the bottom as
shown in picture.
Forbind tilgangs slangen til
hanen.
Kopl vannrøret til kranen.
Connect the fill hose
to the tap.
Når maskinen opstilles,
anbefaler vi at De anvender
den med leverede nye vand
tilslutnings slange, I stedet for
den gamle slange som sad
på Deres gamle apparat.
Når maskinen skal oppstilles
anbefaler vi at De bruker
den leverte nye
vanntilslutningsslangen, i
stedet for den gamle
tilslutningsslangen som satt
på det gamle apparatet.
The appliance must be
connected to the water
mains using new hose-sets.
The old hose-sets should not
be reused.
Placer maskinen der hvor
den permanent skal
stå.Placer afløbs slangen
over kanten på vasken eller
badekarret, pas på at
slangen ikke vrider eller er
knækket sammen.
Det er endnu bedre at
forbinde afløbet til en fast
installation. Røret som
slangen skal hægtes i skal
have en diameter der er
større end selve afløbs
slangen. Højden på den
faste Installation skal vare
min. 60 cm over sulvet.
For at undgå at slangen
knækker, kan denne
monteres i den
medfølgende bøjning.
VIKTIG: SKRU IKKE PÅ
VANNET.
IMPORTANT:
DO NOT TURN THE TAP
ON AT THIS TIME.
Plasser vaskemaskinen opp
mot veggen. Hekt
utløpsrøret til kanten av
badekaret, og påse at det
ikke er noen knekker eller
innsnevringer pa røret.
Position the washing
machine next to the wall.
Hook the outlet tube to the
edge of the bath tub,
paying attention that there
are no bends or
contractions along the tube.
Det er best a kople
utløpsrøret til et fast utløp
med større diameter enn
utløpsrøret og en høyde pa
minst 50 cm. Bruk om
nødvendig plastrøret som
følger med.
It is better to connect the
discharge hose to a fixed
outlet of a diameter greater
than that of the outlet tube
and at a height of min. 50
cm. If is necessary to use the
plastic sleeve supplied.
min 4 cm
max 100 cm
VIGTIGT:
LUK IKKE OP FOR
HANEN.
+2,6 mt max
min 50 cm
max 85 cm
19
FI
SV
Aseta kone suoraan neljän
säädettävän jalan avulla:
Använd de fyra justerbara
fötterna för att få maskinen
plan mot golvet:
a) Avaa lukitusmutteri
kiertämällä myötäpäivään.
a) Öppna låsmuttrarna
genom att vrida dem
medurs.
A
b) Säädä kone suoraan
säatöjalkojen avulla. Tarkista
suoruus vesivaa’alla.
b) Justera maskinen så att
den står rakt med hjälp av
fötterna. Kontrollera med
vattenpass.
c) Lukitse säätöjalat
kiertämällä lukitusmutterit
vastapäivään koneen
pohjaan asti.
c) Lås fötterna och dra åt
låsmuttrarna moturs mot
maskinens botten.
Varmista, että ohjelmavalitsin
on OFF-asennossa ja luukku
suljettu.
Kontrollera att
programväljarknappen står i
läge OFF och att luckan är
stängd.
Laita pistotulppa pistorasiaan.
Sätt in stickkontakten i
uttaget.
HUOMAA
Jos virtajohto on vaihdettava,
yhdistä johto seuraavien
värien/koodien mukaisesti:
OBS!
Om du måste byta ut
strömsladden ansluter du i
enlighet med följande
färger/koder:
SININEN - NOLLAJOHTO (N)
BLÅ
- NEUTRAL (N)
RUSKEA - JÄNNITEJOHTO (L)
BRUN
- STRÖMFÖRANDE (L)
KELTA/
VIHREÄ - MAADOITUSJOHTO (
)
Laite on sijoitettava siten, että
pistotulppa voidaan irroittaa
laitetta siirtämättä.
20
GULGRÖN
- JORD (
B
C
)
Apparaten bör placeras så
att el-ledningen kan kopplas
och lösgöras utan att behöva
flytta på apparaten.
DA
NO
Använd de fyra justerbara
fötterna för att få maskinen
plan mot golvet:
Använd de fyra justerbara
fötterna för att få maskinen
plan mot golvet:
a) Contra møtrikken løsnes.
a) Drei mutteren med
urviserne for å løsne
justeringsskruen.
b) Drej de justerbare ben indtil
maskinen står plant og fast.
EN
Use the 4 feet to level the
machine with the floor:
a) Turn the nut clockwise to
release the screw adjuster of
the foot.
b) Drei foten for a heve eller
senke den til den star solid
på gulvet.
b) Rotate foot to raise or
lower it until it stands firmly on
the ground.
c) Spænd contra møtrikken
igen.
c) Lås foten i stilling ved å
skru fast igjen mutteren ved
å dreie mot urviserne.
c) Lock the foot in position
by turning the nut anticlockwise until it comes up
against the bottom of the
machine.
Kontroller at programvælger
knappen står på OFF og at
lågen er lukket.
Kontroller at programvelger
knappen står på OFF og at
luken er lukket.
Ensure that the knob is on the
“OFF” position and the load
door is closed
Forbind maskinen til ElInstallation.
Sett støpselet i kontakten.
Insert the plug.
VIGTIGT!
Hvis det bliver nødvendigt at
skifte en medfølgende
ledning, skal tråden tilsluttes i
henhold til følgende
farver/koder:
MERK:
Koble ledningen i henhold til
følgende farger/koder hvis
strømkabelen må byttes ut:
ATTENTION:
should it be necessary to
replace the supply cord,
connect the wire in
accordance with the
following colours/codes:
BLÅ
– NUL (N)
BLÅ
- NØYTRAL (N)
BRUN
– STRØMFØRENDE (L)
BRUN
- STRØMFØRENDE (L)
GUL-GRØN
– JORD (
)
Maskinens elektriske tilslutning
bør foretages til en stikkontakt
eller tilslutnings dåse som er
tilgængelig uden at det er
nødvendigt at fjerne maskinen
først.
GUL-GRØNN
- JORD (
)
Den elektriske tilslutningen til
maskinen bør være til en
stikkontakt eller skøteledning
som er tilgjengelig uten at
man behøver å fjerne
maskinen først.
BLUE
- NEUTRAL (N)
BROWN
- LIVE (L)
YELLOW-GREEN
- EARTH (
)
After installation, the
appliance must be
positioned so that the plug is
accessible.
21
FI
SV
KAPPALE 6
AVSNITT 6
D N
B
O
E
P
SILENTPULSE
Inverter
ActivEco
20°
&
F
&
60°C
40°C
GH I C LM
A
22
OHJAUSTAULU
MANÖVERPANEL
Luukun kahva
Handtag
Ohjelmanvalitsin jossa OFFasento
Programväljarknapp med OFF
position
Pesulämpötila-painike
Knappen disktemperatur
Linkousnopeuspainike
Spin-Speed-knappen
C
D
Likaisuusaste-painike
Knappen smutsighetsgrad
E
Painikkeiden merkkivalot
Knapplampor
Tehopesupainike
Intensive-knappen
Aquaplus-painike
Knappen Aquaplus
Ajastin-painike
Knappen “fördröjd Start”
F
G
H
I
Good Night -painike
Nattknapp
L
Start Kytkin
Start-knapp
M
Luukku lukittu - merkkivalo
Lampan Dörren låst
N
Digitaalinäyttö
Digital-display
Pesuainekotelo
Tvättmedelsbehållare
O
P
A
B
DA
NO
EN
KAPITEL 6
KAPITTEL 6
CHAPTER 6
FUNKTIONS OVERSIGT
KONTROLLPANEL
CONTROLS
Luge håndtag
Dør håndtag
Door handle
Programvælger knap med
OFF position
Programvelger knapp med
OFF position
Timer knob for wash
programmes with OFF position
Knappen Vasketemperatur
Vasketemperatur-knapp
Wash Temperature button
Knap for Variabel
centrifugeringshastighed
Knapp for
Sentrifugeringshastighet
Spin Speed button
Tilsmudsning-knappen
Knappen skittenhetsgrad
“Wash Time” button
Knap-indikatorer
Lamper ved knapper
Buttons indicator light
Knappen for Intensiv vask
Intensiv-knappen
Intensive button
Knappen Aquaplus
Aquaplus-knapp
Aquaplus button
Udskyd Start-knap
Knappen forsinket start
Start Delay button
Godnat-knap
Good Night-knapp
Night Option button
Start knap
Start-knapp
Start button
Indikator for lukket luge
Låst dør-lampen
Door locked indicator light
Digital-display
Digitalt display
Digital Display
Sæbe skuffe
Beholder for vaskemiddel
Detergent drawer
23
FI
SV
OHJAUSTAULUN
SELITYKSET
MANÖVERPANELENS FUNKTIONER
Kg MODE (Toiminto on
käytössä vain puuvillalle ja
tekokuiduille tarkoitetuissa
pesuohjelmissa)
Kg MODE tarkkailee rummussa
olevan pyykin painoa
jokaisessa pesuvaiheessa.
Kun Kg MODE on päällä,
pesuohjelman neljän
ensimmäisen minuutin aikana
se.
- säätää veden määrän
sopivaksi
- valitsee pesuajan
- määrittelee sopivan
huuhtelun.
Pestävän kangastyypin
mukaan se myös
- säätää rummun
pyörimisliikkeen kankaalle
sopivaksi
- tarkkailee vaahdon määrää
ja tarvittaessa lisää
huuhteluvettä
- säätää linkousnopeuden
pyykkimäärän mukaan, mikä
estää pesurumpua
menemästä epätasapainoon.
Kg MODE valitsee jokaisella
pesukerralla juuri kyseiselle
pyykille sopivan pesuohjelman
sadoista mahdollisista.
.
Kg MODE helpottaa koneen
käyttöä, koska ohjelman
valitseminen on yksinkertaista.
Käyttäjän tarvitsee vain
kertoa koneelle, millaista
kangasta on pestävänä ja
kuinka likaista se on, ja kone
huolehtii parhaasta
mahdollisesta pesutuloksesta
sekä tehokkaasta ja
hellävaraisesta linkouksesta.
”Kg MODE” (Funktionen är
endast aktiv för bomullsoch syntetprogrammet)
Under varje tvättfas gör ”Kg
MODE” det möjligt att
övervaka information om
tvätten i trumman.
Så snart som ”Kg MODE” har
satts i rörelse gör den
följande under de första 4
minuterna:
- justerar mängden vatten
- avgör längden på
tvättcykeln
- kontrollerar sköljning
enligt den typ av tyg som
har valts
- justerar
trumrotationsrytmen för den
typ av tyg som tvättas
- känner av lödder och ökar
om nödvändigt mängden
vatten under
sköljning
- justerar
rotationshastigheten efter
mängden tvätt, och
undviker därmed obalans.
På så sätt kan ”Kg MODE”
själv välja det lämpligaste
programmet för
varje tvätt utifrån hundratals
möjliga tvättkombinationer.
”Kg MODE” är lättanvänd
tack vare ett förenklat
programval. Användaren
behöver bara ange vilken
typ av tyg som ligger i
trumman och hur smutsigt
det är för att det ska tvättas
perfekt och bli så
torrt som möjligt med en
rotation som är skonsam
mot dina kläder.
LUUKKU KAHVA
HANDTAG
Luukku avataan painamalla
kahvan painiketta.
24
Tryck in handta get in för att
öppna luckan.
A
DA
NO
EN
BESKRIVELSE AF
FUNKTIONER
OVERSIKT OVER
KONTROLLER
DESCRIPTION OF
CONTROL
“Kg MODE” (denne funktion er
kun aktiv i
vaskeprogrammerne til
bomuld og syntetiske
materialer)
I hver af vaskefaserne giver
“Kg MODE” brugeren
mulighed for at se oplysninger
om den tøjmængde, der er i
tromlen.
Så snart “Kg MODE” aktiveres,
sker der følgende i løbet af de
første fire minutter af
vaskecyklussen:
- Den påkrævede
vandmængde justeres.
- Vaskecyklussens længde
fastsættes.
- Skylningen kontrolleres.
Afhængigt af den stoftype,
som maskinen er indstillet til at
vaske, sker der følgende:
- Tromlehastighedens rytme
justeres til den type stof, der
vaskes.
- Eventuelt skum registreres,
og hvis det er nødvendigt,
øges vandmængden ved
skylningen.
- Rotationshastigheden
justeres i forhold til
tøjmængden, hvorved
eventuelle ubalancer
undgås.
På denne måde vælger “Kg
MODE” automatisk det mest
velegnede vaskeprogram til
hver enkelt vask blandt flere
hundrede mulige
vaskekombinationer.
“Kg MODE” opfylder behovet
for brugervenlighed, da
programvalget forenkles.
Brugeren skal rent faktisk kun
indstille, hvilken stoftype der
lægges i tromlen og tøjets
tilsmudsningsgrad for at opnå
en optimal vask med den
højest mulige tørhedsgrad
efter en centrifugering, der er
virkeligt skånsom mod tøjet.
Kg MODE (Funksjonen er
aktiv bare i programmene
for bomullsstoffer og
syntetiske stoffer)
Vaskemengden i trommelen
i hver vaskefase overvåkes
med “Kg MODE”.
Denne funksjonen kobles inn
like etter igangsetting av
maskinen, deretter gjøres
følgende i løpet av de fire
første minuttene av
vaskeprogrammet:
- Vannmengden reguleres.
- Vaskesyklusens lengde
fastsettes.
o Skyllingen reguleres.
I samsvar med valgt
stofftype gjøres også
følgende:
- Trommelens
omdreiningsrytme reguleres i
samsvar med stofftypen som
skal vaskes.
- Stofftypen identifiseres, og
vannmengden under
skylling økes
om nødvendig.
- Sentrifugehastigheten
reguleres i samsvar med
vekten, slik at eventuell
ubalanse unngås.
På denne måten fastsettes
det mest egnede
programmet for hver
enkeltvask
blant de flere hundre
forskjellige mulige
vaskekombinasjonene.
Funksjonen dekker behovet
for enkel bruk ved at valg av
program forenkles. I
realiteten trenger ikke
brukeren angi annet enn
stofftype i trommelen og
skittenhetsgrad for at vasken
skal bli så perfekt
og så tørr som mulig, med
sentrifugering som virkelig er
skånsom for klærne.
“Kg MODE”
(Function active only on
Cotton and Synthetics
programmes)
Through every wash phase
“Kg MODE” allows to
monitor information on
the wash load in the drum.
So, as soon as the “Kg
MODE” is set in motion, in the
first 4 minutes of the wash, it:
o adjusts the amount of
water required
o determines the length of
the wash cycle
o controls rinsing
according to the type of
fabric selected to be
washed it:
o adjusts the rhythm of drum
rotation for the type of
fabric being washed
o recognises the presence
of lather, increasing, if
necessary, the amount of
water during
rinsing
o adjusts the spin speed
according to the load, thus
avoiding any imbalance.
In this way “Kg MODE” is
able to decide, by itself, the
most suitable programme
for
each individual wash from
the hundreds of possible
wash combinations.
“Kg MODE” meets the need
for easy use by permitting a
simplified programme
selection. In
fact, the user need only tell
the machine the type of
fabric in the drum and the
degree of soiling, to obtain a
perfect wash with the
highest
level of drying possible with
a spin which really cares for
your clothes.
LUGE HÅNDTAG
DØR HÅNDTAG
DOOR HANDLE
Trykk handtaget in for at
abne doren.
Press the finger-bar inside
the door handle to open the
door
Tryk håndtaget ind for at
åbne lugen
25
FI
OHJELMANVALITSIN, JOSSA
OFF-ASENTO
KUN
OHJELMANVALITSINTA
KÄÄNNETÄÄN, NÄYTÖN
VALO SYTTYY JA VALITUN
OHJELMAN ASETUKSET
ILMESTYVÄT NÄYTTÖÖN.
NYKYAIKAISET PESUAINEET
OVAT TEHOKKAITA MYÖS
ALHAISISSA
LÄMPÖTILOISSA, JOTEN
SUOSITTELEMME
KÄYTTÄMÄÄN ALHAISIA
PESULÄMPÖTILOJA MYÖS
TEHOPESUOHJELMIA
KÄYTETTÄESSÄ.
PESULÄMPÖTILAA VOI
NOSTAA
LÄMPÖTILAPAINIKKEELLA.
OHJELMATAULUKOSTA
NÄET PESUOHJELMIEN
KORKEIMMAT SUOSITELLUT
LÄMPÖTILAT.
HUOMAA: PESUKONE
SAMMUTETAAN
KÄÄNTÄMÄLLÄ
OHJELMANVALITSIN OFFASENTOON.
Käynnistä haluamasi pesu
painamalla Start/Taukopainiketta.
Ohjelmanvalitsin pysyy valitun
ohjelman kohdalla koko
pesuvaiheen ajan.
Katkaise koneesta virta
kääntämällä ohjelmavalitsin
OFF-asentoon.
HUOMAUTUS:
OHJELMANVALITSIN
PITÄÄ PALAUTTAA OFFASENTOON JOKAISEN
VAIHEEN JÄLKEEN TAI
SILLOIN, KUN
ALOITETAAN
SEURAAVAA PESUA
ENNEN SEURAAVAN
OHJELMAN
VALITSEMISTA JA
KÄYNNISTÄMISTÄ.
26
SV
PROGRAMVÄLJARKNAPP MED
OFF POSITION.
NÄR
PROGRAMVÄLJAREN
VRIDS LYSES DISPLAYEN
UPP FÖR ATT VISA DET
VALDA PROGRAMMETS
INSTÄLLNINGAR.
NYA TVÄTTMEDEL ÄR
EFFEKTIVA ÄVEN VID
LÅGA TEMPERATURER.
DÄRFÖR
REKOMMENDERAS LÅGA
TEMPERATURER ÄVEN
FÖR INTENSIVPROGRAM
MED DEN HÄR
TVÄTTMASKINEN.
DET ÄR MÖJLIGT ATT
ÄNDÅ VÄLJA HÖGA
TEMPERATURER MED
KNAPPEN TEMPERATURE.
KONTROLLERA
MAXTEMPERATUREN FÖR
VARJE PROGRAM I
PROGRAMTABELLEN
OBS! OM DU VILL
STÄNGA AV MASKINEN,
VRID
PROGRAMVÄLJAREN TILL
LÄGET ”OFF”.
Tryck på knappen Start/Pause
för att påbörja vald cykel.
Programväljaren har en fast
position under hela tvättfasen
och ändrar sig inte.
Stäng av maskinen genom att
vrida programväljarknappen till
OFF.
OBS:
PROGRAMVÄLJAREN
MÅSTE ÅTERSTÄLLAS TILL
LÄGE AV VID SLUTET AV
VARJE CYKEL ELLER VID
START AV EN
EFTERFÖLJANDE
STARTCYKEL.
B
DA
PROGRAMVÆLGER KNAP MED
OFF POSITION.
NÅR
PROGRAMVÆLGEREN
ER DREJET, LYSER
INDIKATORERNE I
DISPLAYET FOR AT VISE
INDSTILLINGERNE FOR
DET VALGTE PROGRAM.
NYE VASKEMIDLER ER
MERE EFFEKTIVE, OGSÅ
VED LAVE
TEMPERATURER. DERFOR
ANBEFALES DET AT
VASKE VED EN LAVERE
TEMPERATUR, OGSÅ
VED INTENSIVE
PROGRAMMER.
HVIS DET IKKE ER
MULIGT, KAN
VASKETEMPERATUREN
ØGES VED HJÆLP AF
TEMPERATURKNAPPEN.
DEN MAKSIMALE
VASKETEMPERATUR FOR
HVERT PROGRAM KAN
FINDES I
PROGRAMOVERSIGTEN.
NB SLUK MASKINEN VED
AT DREJE
PROGRAMVÆLGEREN
TIL OFF.
Tryk på knappen "Start/Pause"
for at starte det valgte forløb.
Programvælgeren bliver
stående på det valgte
program hele vaskprocessen.
Sluk maskinen ved at dreje
programvælger knappen hen
på OFF.
BEMÆRK!
PROGRAMVÆLGEREN
SKAL DREJES TIL OFF
IGEN VED HVER ENDT
VASK, ELLER NÅR DER
STARTES EN
EFTERFØLGENDE VASK,
FØR DET NÆSTE
PROGRAM VÆLGES OG
STARTES.
NO
PROGRAMVELGER KNAPP
MED OFF POSITION.
NÅR
PROGRAMVELGEREN ER
SLÅTT PÅ, LYSER
DISPLAYET OG VISER
INNSTILLINGENE FOR DET
VALGTE PROGRAMMET.
NYE VASKEMIDLER ER
MER EFFEKTIVE VED LAV
TEMPERATUR. AV DEN
GRUNN ANBEFALES
LAVERE TEMPERATURER
OGSÅ FOR INTENSIVE
PROGRAMMER.
UANSETT HVOR HØY
VASKETEMPERATUREN ER,
ER DET MULIG Å BRUKE
TEMPERATURKNAPPEN.
EN OVERSIKT OVER DEN
HØYESTE TILLATTE
TEMPERATUREN FOR
HVERT PROGRAM
FINNES I
PROGRAMTABELLEN.
MERK! DU SLÅR AV
MASKINEN VED Å SETTE
PROGRAMVELGEREN I
OFF-STILLING.
EN
PROGRAMME SELECTOR WITH
OFF POSITION
WHEN THE PROGRAMME
SELECTOR IS TURNED THE
DISPLAY LIGHTS UP TO
SHOW THE SETTINGS FOR
THE PROGRAMME
SELECTED.TODAY, MOST
DETERGENTS HAVE BEEN
IMPROVED TO WASH
EFFICIENTLY AT LOWER
TEMPERATURES,
THEREFORE WE HAVE SET
THE DEFAULT TEMPERATURE
SETTINGS OF EACH
PROGRAMME TO A
LOWER LEVEL, SAVING
ELECTRICITY AND
REDUCING THE CARBON
FOOTPRINT OF YOUR
MACHINE.
YOU CAN SELECT AN
HIGH TEMPERATURE BY
PRESSING THE
TEMPERATURE BUTTON.
PLEASE REFER TO THE
PROGRAMME GUIDE FOR
THE MAXIMUM
TEMPERATURE TO WHICH
EACH PROGRAMME CAN
BE SET.
N.B. TO SWITCH THE
MACHINE OFF, TURN THE
PROGRAMME SELECTOR
TO THE “OFF” POSITION.
Trykk på "Start/Pause"knappen for å starte det
valgte programmet.
Press the "Start/Pause"
button to start the selected
cycle.
Programvelgeren blir stående
på det valgte program hele
vaskeprosessen.
The programme carries out
with the programme
selector stationary on the
selected programme till
cycle ends.
Slå av maskinen ved å drei
programvelger knappen til
OFF.
Switch off the washing
machine by turning the
selector to OFF.
MERK:
PROGRAMVELGEREN
MÅ VRIS TILBAKE TIL AV
ETTER HVER
VASKESYKLUS, ELLER
NÅR DU STARTER EN
PÅFØLGENDE VASK FØR
NESTE PROGRAM
VELGES OG STARTES.
NOTE:
THE PROGRAMME
SELECTOR MUST BE
RETURN TO THE OFF
POSITION AT THE END
OF EACH CYCLE OR
WHEN STARTING A
SUBSEQUENT WASH
CYCLE PRIOR TO THE
NEXT PROGRAMME
BEING SELECTED AND
STARTED.
27
FI
SV
“PESULÄMPÖTILA”-PAINIKE
KNAPPEN “DISKTEMPERATUR”
Kun pesuohjelma on valittu,
suositellun pesulämpötilan
ilmaiseva valo syttyy.
Lämpötilan säätöpainikkeella
voit nostaa tai laskea
valitsemasi pesuohjelman
lämpötilaa.
Aina kun painiketta
painetaan, pesulämpötilan
merkkivalossa näkyy uusi
lämpötila
Jos haluat kylmän
pesuohjelman, kaikkien
ilmaisinten on oltava poissa
näkyvistä.
När ett program har valts
börjar relevant indikator lysa
med rekommenderad
tvättemperatur.
Knappen Temperature
används för att höja eller
sänka temperaturen för vald
tvättcykel.
Varje gång du trycker på
knappen visas den nya
temperaturen på indikatorn
för tvättemperatur.
Om du vill tvätta i kallt vatten
måste alla indikatorer vara
avstängda.
LINKOUSNOPEUSPAINIKE
“SPIN SPEED”-KNAPPEN
Linkousohjelmassa on
tärkeää poistaa
mahdollisimman paljon vettä
pyykistä vahingoittamatta
kankaita. Voit säätää koneen
linkousnopeutta tarpeen
mukaan.
Tällä painikkeella voit
hidastaa enimmäisnopeutta
ja jopa peruuttaa linkouksen.
Voit käynnistää
linkousohjelman uudelleen
painamalla painiketta,
kunnes pääset valitsemaan
haluamasi linkousnopeuden.
Jotta pyykki ei vahingoittuisi,
nopeus ei voi olla suurempi
kuin se, joka automaattisesti
valitaan ohjelmaa
valittaessa.
Centrifugeringscykeln är viktig
för att så mycket av vattnet
som möjligt avlägsnas från
tvätten utan att skada
textilierna. Du kan justera
centrifugeringens hastighet
efter behov.
Du kan minska hastigheten
genom att trycka på
knappen och även avstå från
centrifugering om du vill.
Vill du återställa
centrifugeringscykeln behöver
du bara trycka på knappen
tills du når den hastighet du
vill ha.
Det är inte möjligt att öka
hastigheten till värden över
dem som ställs in automatiskt
vid programvalet, så att
textilierna inte skadas.
Voit muuttaa
linkousnopeutta milloin
tahansa ilman koneen
pysäyttämistä.
Du kan ändra hastigheten när
som helst, också utan att sätta
maskinen i pausläge.
Jos pyykki ei ole
jakautunut tasaisesti
rummussa, elektroninen
ohjain estää linkouksen.
tämä vähentää ääntä
sekä tärinää koneessa ja
näin pidentää koneen
käyttöikää. jos linkous on
estynyt, jaa pyykki
tasaisesti rumpuun ja
käynnistä linkousohjelma
uudelleen.
28
Maskinen är utrustad med
en elektronisk
centrifugerings-kontroll,
som avbryter
centrifugering om tvätten
är ojämnt fördelad i
trumman. detta minskar
ljud och vibrationer
och förlänger maskinens
livslängd.
om centrifugeringen
avbrutits, fördela tvätten
jämt i trumman och starta
centrifugerinsprogrammet på nytt.
C
60°C
40°C
D
DA
NO
EN
KNAPPEN "VASKETEMPERATUR"
"VASKETEMPERATUR"-KNAPP
“WASH TEMPERATURE” BUTTON
Når et program vælges, lyser
den relevante indikator, som
viser den anbefalede
vasketemperatur.
Temperaturknappen bruges til
at sænke eller øge
temperaturen i den valgte
vaskecyklus.
Efter hvert tryk på knappen
vises den nye temperatur på
indikatoren for
vasketemperatur.
Hvis du ønsker at vaske en kold
vask, skal alle indikatorer være
slukket.
Når et program er valgt, lyser
den relevante indikatoren og
viser anbefalt
vasketemperatur.
Temperaturen i den valgte
vaskesyklusen reduseres og
økes med
temperaturknappen.
Hver gang knappen trykkes
ned, vises den nye
temperaturen i
vasketemperaturindikatoren.
Hvis du ønsker å gjennomføre en
kald vask må alle indikatorene
være av.
When a programme is
selected the relevant
indicator will light up to show
the recommended wash
temperature.
The Temperature button can
be used to decrease or
increase the temperature of
your chosen wash cycle.
Each time the button is
pressed, the new
temperature level is shown on
the Wash Temperature
Indicator.
If you want carry out a cold wash
all the indicators must be off.
KNAP FOR “VARIABEL
CENTRIFUGERINGSHASTIGHED”
Centrifugeringen er meget
vigtig for at få fjernet så
meget vand fra vasketøjet
som muligt uden at
ødelægge det. De kan justere
maskinens
centrifugeringshastighed efter
behov. Ved at trykke på
denne knap er det muligt at
reducere den maksimale
centrifugeringshastighed eller
annullere centrifugeringen,
hvis det ønskes.
Hvis De vil genoptage
centrifugeringen, skal De blot
trykke på knappen, til De når
den ønskede
centrifugeringshastighed.
Af hensyn til tøjet er det ikke
muligt at øge hastigheden til
mere end den automatisk
anbefalede hastighed for det
valgte program.
KNAPP FOR
“SENTRIFUGERINGSHASTIGHET”
Sentrifugeringen er svært
viktig for å få ut så mye vann
som mulig av tøyet uten å
skade stoffet. Du kan regulere
sentrifugeringshastigheten
etter behov.
Ved å trykke på denne
knappen er det mulig å
redusere
maksimumshastigheten, og du
kan stanse sentrifugeringen
hvis du ønsker.
For å starte sentrifugeringen
på nytt, trenger du bare å
trykke på knappen til du får
den ønskede hastigheten.
For at ikke stoffet skal bli
skadet, er det ikke mulig å
øke hastigheten utover den
maksimumshastigheten som
er automatisk innstilt for det
enkelte programmet.
“SPIN SPEED” BUTTON
Det er muligt at ændre
centrifugeringshastigheden
når som helst – også uden at
afbryde programmet
midlertidigt.
Bemærk:
denne maskine er udstyret
med elektronisk
centrifugerings kontrol. det
betyder at hvis tøjet i
maskinen er i uballance
nedsættes centrifugerings
hastigheden automatisk,
og på den måde hindre at
vibrationer skal skade
maskinen.
Det er til enhver tid mulig å
regulere
sentrifugeringshastigheten,
også uten å trykke inn
"Pause"-knappen.
Merk:
maskinen er utstyrt med
en elektronisk føler som
stopper sentrifugeringen
hvis vasketøyet er skjevt
fordelt. dette reduserer
støy og vibrasjoner og
forlenger maskinens
levetid.
The spin cycle is very
important to remove as
much water as possible from
the laundry without
damaging the fabrics. You
can adjust the spin speed of
the machine to suit your
needs.
By pressing this button, it is
possible to reduce the
maximum speed, and if you
wish, the spin cycle can be
cancelled.
To reactivate the spin cycle is
enough to press the button
until you reach the spin
speed you would like to set.
For not damage the fabrics,
it is not possible to increase
the speed over that
automatically suitable during
the selection of the program.
It is possible to modify the
spin speed in any moment,
also without to pause the
machine.
NOTE:
THE MACHINE IS FITTED
WITH A SPECIAL
ELECTRONIC DEVICE,
WHICH PREVENTS THE
SPIN CYCLE SHOULD
THE LOAD BE
UNBALANCED.
THIS REDUCES THE
NOISE AND VIBRATION
IN THE MACHINE AND
SO PROLONGS THE LIFE
OF YOUR MACHINE.
29
FI
“LIKAISUUSASTE”-PAINIKE
Tämän painikkeen avulla
(käytettävissä vain Puuvilla- ja
Sekakuitu-ohjelmissa)
voidaan valita kolme eri
pesutehoa vaatteiden
likaisuusasteen mukaan.
Kun ohjelma on valittu,
merkkivalo osoittaa
automaattisesti tälle
ohjelmalle asetetun
likaisuusasteen. Jos valitset
jonkin muun likaisuusasteen,
vastaava merkkivalo syttyy.
Valittuasi pikapesuohjelman
voit tällä painikkeella valita
ohjelman pituudeksi 14, 30 tai
44 minuuttia.
SV
KNAPPEN ”SMUTSIGHETSGRAD”
Med den här knappen (endast
aktiv i programmen för BOMULL
och BLANDADE FIBRER) kan du
välja mellan tre
tvättintensitetsgrader,
beroende på hur smutsiga
textilierna är.
När programmet har valts visar
indikatorlampan automatiskt
graden av nedsmutsning inställd
för det programmet. Om en
annan grad av nedsmutsning
väljs tänds den relevanta
indikatorlampan.
Med den här knappen kan du,
efter att ha valt
snabbprogrammet, välja mellan
tre olika programlängder: 14’, 30’
och 44’.
PAINIKKEIDEN MERKKIVALOT
Painikkeiden merkkivalot
syttyvät, kun kyseisiä
painikkeita painetaan.
Jos valitaan vaihtoehto, joka
ei ole mahdollinen kyseisessä
ohjelmassa, valo alkaa ensin
vilkkua, minkä jälkeen se
sammuu.
KNAPPLAMPOR
De tänds när motsvarande
knapp trycks in.
Om något av de alternativ
som väljs inte är kompatibelt
med det valda programmet
blinkar knappen först och
slocknar sedan.
Toimintopainikkeet pitää valita,
ennen kuin KÄYNNISTYSpainiketta painetaan.Jos
valitset toiminnon, joka ei ole
käytettävissä valitussa
pesuohjelmassa, merkkivalo
välkkyy hetken ja sammuu
sitten.
Alternativknapparna ska
tryckas in innan knappen
START trycks in. Om man väljer
en funktion som inte kan väljas
för ett visst program så blinkar
den till och slocknar därefter.
TEHOPESUPAINIKE
Tämä painike, jota voidaan
käyttää vain
puuvillaohjelmissa, käynnistä
uuden “Sensor”-järjestelmän
sensorit. Ne vaikuttavat valittuun
lämpötilaan pitämällä sen
tasaisena koko pesun aikana
sekä rummun mekaaniseen
toimintaan.
Ohjelman tietyissä vaiheissa
rumpu pyörii kahdella eri
nopeudella. Kun pesuaine
imeytyy vaatteisiin, rumpu pyörii
siten, että pesuaine jakautuu
tasaisesti. Pesun ja huuhtelun
aikana rummun nopeus
kuitenkin kasvaa, jotta puhdistus
tapahtuisi mahdollisimman
tehokkaasti. Tämän
erikoisjärjestelmän ansiosta
pesun tehokkuus paranee
ILMAN, ETTÄ OHJELMAN KESTO
PITENEE.
INTENSIVE-KNAPPEN
Trycker du på den här knappen
aktiveras sensorerna i det nya
“Sensor”-systemet. Det kan bara
aktiveras i programmet Cotton
(bomull). Sensorerna påverkar
vald temperatur som hålls på
konstant nivå under hela
tvättprogrammet och trummans
mekaniska arbete.
Trumman är utformad så att den
vänder med två olika hastigheter
vid särskilda tillfällen. När
tvättmedlet sugs in i textilierna
roteras trumman så att
tvättmedlet fördelas enhetligt.
Under tvätt och sköljningen ökas
hastigheten så att rengöringen
maximeras. Tack vare detta
specialsystem förbättras
effektiviteten i tvättproceduren
UTAN ATT TVÄTTPROGRAMMET
BEHÖVER FÖRLÄNGAS.
30
E
F
G
DA
“TILSMUDSNING”-KNAPPEN
Når du vælger denne knap
(kan kun vælges ved
programmerne BOMULD og
BLANDEDE FIBRE) kan du
vælge mellem 3 niveauer af
vaskeintensitet alt efter, hvor
tilsmudset tøjet er.
Når programmer er valgt, vil
indikatoren også automatisk
vise tilsmudsninsgraden for det
valgte program.Vælges en
anden tilsmudsningsgrad, vil
den relevante indikator lyse.
Hvis kvikvaskprogrammet er
valgt, er det muligt at vælge
mellem tre forskellige
programvarigheder på 14, 30
og 44 minutter med denne
knap.
NO
EN
KNAPPEN "SKITTENHETSGRAD"
Når du trykker på denne
knappen (bare aktiv ved
programmene BOMULL og
BLANDINGSFIBRE), kan du
velge mellom 3 nivåer av
vaskeintensitet, avhengig av
hvor skittent tøyet er.
“WASH TIME” BUTTON
By selecting this button
(active only on COTTON and
MIXED FIBRES programmes)
there is a choice of 3 levels of
wash intensity, depending on
how much the fabrics are
soiled.
Once the programme has
been selected the indicator
light will automatically show
the wash time set for that
programme. Selecting a
different wash time the
relevant indicator will light up.
For example: Using this button
on the Rapid Wash cycle will
enable you to select either a
14, 30 or 44 minute wash
cycle.
Etter at programmet er valgt,
viser indikatorlampen
automatisk smussnivået som er
angitt for dette programmet.
Hvis man velger et annet
smussnivå, vil den aktuelle
indikatorlampen lyse opp. Når
et hurtigprogram er valgt, er
det mulig å velge mellom tre
forskjellige programlengder på
14, 30 og 44 minutter med
denne knappen.
KNAP-INDIKATORER
Disse indikatorer lyser, når du
trykker på de relevante
knapper.
Hvis der er valgt en indstilling,
som ikke er kompatibel med
det valgte program, blinker
knappens indikator først for
derefter at slukke.
LAMPER VED KNAPPER
Disse lampene lyser når du
trykker på de forskjellige
knappene.
Hvis du har foretatt et valg
som ikke er kompatibelt med
det valgte programmet,
blinker først lampen før den
slukker
BUTTONS INDICATOR LIGHT
These light up when the
relevant buttons are pressed.
If an option is selected that is
not compatible with the
selected programme then
the light on the button first
flashes and then goes off.
Indstillingsknapperne skal
vælges, før du trykker på
knappen START. Hvis der er
foretaget et valg, som ikke er
kompatibelt med det valgte
program, blinker symbolet
først, hvorefter det slukkes.
Du må velge ønsket program
før du trykker på START.
Hvis det velges et alternativ
som ikke er kompatibelt med
det valgte programmet, vil
symbolet blinke og deretter
slukkes.
The option buttons should be
selected before pressing the
START button
KNAPPEN FOR INTENSIV VASK
Ved at trykke på denne knap,
der kun kan aktiveres under
bomuldsprogrammer, aktiveres
sensorerne i det nye “Sensor”system. De påvirker både den
valgte temperatur, der bevares
konstant under hele vasken,
samt tromlens mekaniske
funktion. Tromlen er fremstillet til
at rotere ved to forskellige
hastigheder på afgørende
tidspunkter. Når vaskemidlet
blandes med tøjet, roterer
tromlen på en måde, så
vaskemidlet fordeles jævnt.
Under vask og skylning øges
tromlens rotationshastighed, for
at optimere vaskeprocessen.
Takket være dette specielle
system er vaskeeffektiviteten
blevet forbedret UDEN AT
FORLÆNGE
VASKEPROGRAMMET.
INTENSIV-KNAPPEN
Ved å trykke på denne
knappen, som bare kan brukes
sammen med Bomullprogrammet, aktiveres
sensorene i det nye “Sensor”systemet. Disse berører både
valgt temperatur, ved å holde
denne konstant gjennom hele
vaskeprogrammet, og den
mekaniske trommelfunksjonen.
Systemet gjør at trommelen
roterer med to forskjellige
hastigheter på forskjellige
stadier i programmet. Når
vaskemiddelet kommer inn i
maskinen, roterer trommelen slik
at vaskemiddelet blir fordelt på
alt tøyet; mens den under
vasking og skylling vil rotere
med høyere hastighet for
optimal vaskeeffekt. Med dette
spesielle systemet vil
vaskeresultatet bli bedre UTEN
AT PROGRAMMET BRUKER
LENGER TID.
If an option is selected that is
not compatible with the
selected programme then the
light on the button first flashes
and then goes off.
INTENSIVE BUTTON
By pressing this button, which
can only be activated in the
Cotton cycles, the sensors in the
new “Sensor” system come into
operation. They affect both the
selected temperature, keeping
it at a constant level throughout
the wash cycle, and the
mechanical function of the
drum. The drum is made to turn
at two different speeds at
crucial moments. When the
detergent enters the garments,
the drum rotates in such a way
that the detergent is distributed
in a uniform manner; during the
wash and rinse procedures,
however, the speed increases in
order to maximise the cleaning
action. Thanks to this special
system, the efficiency of the
wash procedure is improved
WITHOUT ANY INCREASE IN THE
LENGTH OF THE PROGRAM.
31
FI
SV
“AQUAPLUS”-PAINIKE
KNAPPEN “AQUAPLUS”
Tällä painikkeella voit uuden
Sensor System –järjestelmän
ansiosta käynnistää uuden
erikoispesun Valko-kirjopyykkija Tekokuidut-ohjelmissa.
Toiminto on hellä vaatteiden
kuiduille ja niiden käyttäjien
herkälle iholle.
Pyykki pestään tavallista
paljon suuremmassa
vesimäärässä ja rummun
pyörimisliikettä on tehostettu
rummun täytön ja
tyhjennyksen aikana, mikä
takaa sen, että vaatteiden
pesu ja huuhtelu onnistuu
täydellisesti. Pesuveden
määrää on lisätty, jotta
pesuaine liukenee täysin,
mikä varmistaa tehokkaan
puhdistuksen. Veden määrää
on lisätty myös huuhtelun
aikana (5 erillistä huuhtelua),
jolloin kaikki pesuainejäämät
huuhtoutuvat kuiduista.
Toiminto on suunniteltu
erityisesti herkkäihoisia
varten, joille pieninkin
pesuainemäärä aiheuttaa
ärsytystä tai allergiaa.
Toimintoa suositellaan
käytettäväksi pestäessä
lasten vaatteita ja yleensäkin
arkoja kankaita tai pestäessä
froteevaatteita, joiden kuidut
yleensä imevät itseensä
enemmän pesuainetta.
Tämä toiminto on
automaattisesti aktivoitu
hienopyykki- ja
villaohjelmissa.
Du sätter igång en ny
specialtvättcykel i
programmen för Vit-kulörtvätt,
Bland- och syntetmaterial när
du trycker på knappen, tack
vare det nya Sensor System.
Programmet behandlar
textilfibrerna skonsamt, vilket
också är bra för känslig hud.
Kläderna tvättas i en mycket
större mängd vatten, som fylls
på och töms ut enligt en ny
princip med trumrotation i
kombinerade cykler. Som
resultat blir kläderna perfekt
rengjorda och sköljda.
Mängden vatten i tvätten
ökas så att tvättmedlet löses
upp helt, vilket säkerställer
effektiv tvättning. Mer vatten
används också i
sköljproceduren (5 separata
sköljningar) så att allt
tvättmedel sköljs ut ur fibrerna.
Funktionen är särskilt utformad
för personer med ömtålig och
känslig hud, där också
obetydliga rester av
tvättmedel kan orsaka
hudirritationer och allergiska
reaktioner.
Du rekommenderas att också
använda denna funktion för
barnkläder och för ömtåliga
textilier i allmänhet, samt när
du tvättar frottétextilier, där
fibrerna brukar absorbera en
större mängd tvättmedel.
Funktionen aktiveras alltid
automatiskt i program för
fintvätt och ylle.
32
H
DA
NO
EN
KNAPPEN “AQUAPLUS”
“AQUAPLUS”-KNAPP
“AQUAPLUS” BUTTON
Ved at trykke på denne knap
kan De, takket være det nye
Sensor System, aktivere en
speciel, ny vaskecyklus under
programmerne Kogevask,
Skånevask och Syntetiske
Stoffer. Med denne indstilling
behandles tøjfibrene
skånsomt, hvilket også sker af
hensyn til brugeren af tøjet.
Tøjet vaskes i en større
mængde vand, og det,
sammen med den nye
kombination af rotationer,
hvor vand tages ind og
pumpes ud, betyder, at tøjet
er rengjort og skyllet perfekt.
Vandmængden øges under
vask, så vaskemidlet opløses
fuldstændigt, hvilket sikrer en
effektiv vask. Vandmængden
øges også under skylning (5
separate skylninger) for at
fjerne alle spor af
vaskemiddel fra tøjet.
Denne funktion er udviklet
specielt til brugere med sart
og følsom hud, hvor selv en
meget lille mængde
vaskemiddel kan medføre
irritation eller allergi.
Det anbefales også, at denne
funktion bruges til børnetøj og
finvask generelt eller ved vask
af frotté, da fibrene her suger
en større mængde
vaskemiddel.
Denne funktion er altid
aktiveret ved vask på finvaskog uldprogrammer.
Ved å trykke på denne
knappen kan du aktivere en
spesiell, ny vaskesyklus i
programmene for
Motstandskyktige stoffer,
Blandete og syntetiske stoffer,
takket være det nye Sensor
systemet.
Denne funksjonen er skånsom
mot fibrene i plaggene og
den følsomme huden til de
som skal ha dem på seg.
Vaskingen skjer med mye
høyere vannstand, og dette
sammen med trommelens
reverserende bevegelser når
vannet fylles og tømmes, vil gi
optimal vasking og skylling av
tøyet. Den økte
vannmengden gjør at
vaskemiddelet løser seg
fullstendig opp og sikrer en
effektiv vask. Vannmengden
er også økt under
skylleprogrammet (5 separate
skyllinger) for at ingen
såperester skal henge igjen i
fibrene.
Denne funksjonen er spesielt
beregnet for mennesker med
sensitiv hud. For disse kan selv
små mengder såperester gi
utslett og allergi.
Det anbefales at du også
benytter denne funksjonen til
vask av barnetøy og
ømfintlige stoffer generelt, og
når du vasker frottéplagg,
fordi fibrene har en tendens til
å absorbere større mengder
av vaskemiddelet.
Denne funksjonen er alltid
aktivert når du benytter
programmene Skånevask og
Ullvask.
By pressing this button you
can activate a special new
wash cycle in the Colourfast
and Mixed Fabrics
programs, thanks to the new
Sensor System. This option
treats with care the fibres of
garments and the delicate
skin of those who wear
them.
The load is washed in a
much larger quantity of
water and this, together with
the new combined action
of the drum rotation cycles,
where water is filled and
emptied, will give you
garments which have been
cleaned and rinsed to
perfection. The amount of
water in the wash is
increased so that the
detergent dissolves
perfectly, ensuring an
efficient cleaning action. The
amount of water is also
increased during the rinse
procedure so as to remove
all traces of detergent from
the fibres.
This function has been
specifically designed for
people with delicate and
sensitive skin, for whom even
a very small amount of
detergent can cause
irritation or allergy.
You are advised to also use
this function for children’s
clothing and for delicate
fabrics in general, or when
washing garments made of
towelling, where the fibres
tend to absorb a greater
quantity of detergent.
To ensure the best
performance for your wash,
this function is always
activated on the Delicates
and Woollens.
33
FI
SV
“AJASTIN”-PAINIKE
Tämän painikkeen avulla voit
ohjelmoida pesuohjelman
alkamaan vasta jopa 24
tunnin kuluttua.
Voit kytkeä ajastimen päälle
seuraavasti:
Valitse haluamasi ohjelma.
Aktivoi painike painamalla
sitä kerran (näyttöön ilmestyy
h00) ja paina tämän jälkeen
painiketta uudelleen, mikä
siirtää ohjelman alkua
yhdellä tunnilla (näyttöön
ilmestyy h01); jokainen
painallus siirtää ohjelman
alkua yhdellä tunnilla, kunnes
näyttöön ilmestyy h24, minkä
jälkeen uusi painallus
palauttaa ajastimen
alkutilanteeseen.
KNAPPEN “FÖRDRÖJD START”
Med den här knappen kan
du förprogrammera
tvättcykeln så att dess start
fördröjs med upp till 24
timmar.
Så här fördröjer du starten:
Ställ in önskat program.
Tryck på knappen en gång
för att aktivera den (h00 visas
på displayen) och tryck
sedan på den igen för att
ställa in en fördröjning på 1
timme (h01 visas på
displayen). Den förinställda
fördröjningen ökar med 1
timme för varje gång du
trycker på knappen, tills h24
visas på displayen. Om du då
trycker på knappen igen
nollställs fördröjningen.
Vahvista valinta painamalla
Start/Tauko-painiketta
(näytön valo alkaa vilkkua).
Ajastin käynnistyy, ja kun aika
on kulunut umpeen, ohjelma
alkaa automaattisesti.
Bekräfta genom att trycka på
knappen ”START/PAUS”
(lampan på displayen börjar
blinka). Nedräkningen
påbörjas och när den är
slutförd startar programmet
automatiskt.
Ajastimen käynnistyksen voi
perua seuraavasti:
Paina painiketta viiden
sekunnin ajan, kunnes valitun
ohjelman asetukset
ilmestyvät näyttöön.
Tässä vaiheessa aiemmin
valittu ohjelma voidaan
käynnistää painamalla
Start/Tauko-painiketta tai
valinta voidaan perua
siirtämällä valitsin OFFasentoon ja valitsemalla
tämän jälkeen uusi ohjelma.
34
Du kan avbryta fördröjningen
på följande sätt:
Tryck in knappen i 5 sekunder
tills displayen visar
inställningarna för det valda
programmet.
Vid det här stadiet kan du
starta det program som
tidigare har valts genom att
trycka in knappen
”START/PAUS” eller avbryta
processen genom att vrida
väljaren till OFF-läget och
sedan välja ett annat
program.
I
DA
NO
EN
“UDSKYD START”-KNAP
Denne knap giver dig
mulighed for at
forprogrammere
vaskeprogrammet til at
udskyde starten af
programmet med op til 24
timer.
Sådan udskyder du starten:
Indstil det ønskede program.
Tryk på knappen en gang for
at aktivere den (h00 vises i
displayet), og tryk derefter på
den igen for at indstille
udskydelse på 1 time (h01
vises i displayet). Den
forudindstillede udskydelse
øges med 1 time, hver gang
der trykkes på knappen, indtil
der står h24 i displayet. Hvis
der trykkes på knappen igen,
nulstilles udskydelsen.
KNAPPEN "FORSINKET START"
Med denne knappen kan du
forhåndsprogrammere
vaskesyklusen, slik at det er
mulig å utsette start av
vaskesyklusen med opptil 24
timer.
Du gjør følgende for å utsette
programstart:
Velg ønsket program.
Trykk på knappen én gang for
å aktivere forsinket start (h00
vises på displayet) og trykk
deretter på knappen en
gang til for stille inn en
forsinkelse på 1 time (h01 vises
på displayet). De
forhåndsinnstilte intervallene
øker med 1 time hver gang
du trykker på knappen. Hvis
du trykker på knappen en
gang til når h24 vises på
displayet, vil funksjonen
nullstilles og begynne på 0
igjen.
“DELAY START” BUTTON
This button allows you to preprogramme the wash cycle
to delay the start of the cycle
for up to 24 hours.
To delay the start use the
following procedure:
Set the required programme.
Press the button once to
activate it (h00 appears on
the display) and then press it
again to set a 1 hour delay
(h01 appears on the display);
the pre-set delay increases
by 1 hour each time the
button is pressed, until h24
appears on the display, at
which point pressing the
button again will reset the
delay start to zero.
Bekræft ved at trykke på
START/PAUSE-knappen
(indikatoren i displayet
begynder at blinke).
Nedtællingen begynder, og
når den er færdig, starter
programmet automatisk.
Du kan annullere udskudt
start ved at gøre følgende:
Tryk på knappen, og hold
den nede i 5 sekunder, indtil
displayet viser indstillingerne
for det valgte program.
Nu kan du starte det
program, der før var valgt,
ved at trykke på
START/PAUSE-knappen, eller
du kan annullere processen
ved at dreje
programvælgeren til OFF og
derefter vælge et andet
program.
Bekreft ved å trykke på
"START/PAUSE"-knappen (lyset
på displayet begynner å
blinke). Nedtellingen starter,
og når den er ferdig, starter
programmet automatisk.
Det er mulig å avbryte
forsinkelsen ved å gjøre
følgende:
Hold knappen inne i 5
sekunder til displayet viser
innstillingene for det valgte
programmet.
Det er da mulig å starte det
tidligere valgte programmet
ved å trykke på
"START/PAUSE"-knappen, eller
avbryte prossessen ved å
sette programvelgeren i OFFstilling og deretter velge et
annet program.
Confirm by pressing the
“START/PAUSE” button (the
light on the display starts to
flash). The countdown will
begin and when it has
finished the programme will
start automatically.
It is possible to cancel the
delay start by taking the
following action:
Press and hold the button for
5 seconds until the display will
show the settings for the
programme selected.
At this stage it is possible to
start the programme
previously selected by
pressing the “START/PAUSE”
button or to cancel the
process by setting the
selector to the OFF position
and then selecting another
programme.
35
SV
FI
36
GOOD NIGHT -PAINIKE
NATTKNAPP
Tällä painikkeella
välilinkouksen nopeutta
voidaan mahdollisuuksien
mukaan laskea 400
kierrokseen minuutissa. Tällöin
veden pinta nousee
huuhtelun aikana ja vaatteet
pysyvät veden alla viimeisen
huuhtelun jälkeen, jolloin
niiden kuidut leviävät
tasaisesti.
Taukoa osoittava merkkivalo
palaa, kun rummussa on
vettä.
Kun painiketta painetaan,
pesuohjelman lopuksi
käynnistyvät linkous (jota
voidaan lyhentää tai joka
voidaan peruuttaa
kokonaan asianomaista
painiketta painamalla) sekä
veden tyhjennys.
Elektronisen ohjauksen
ansiosta kone poistaa
välivaiheissa veden
äänettömästi, eli Good Night
-valinta on kätevä erityisesti
pestäessä pyykkiä yöaikaan.
Den här knappen sänker
hastigheten på
mellancentrifugeringen till
400 varv/min, där så är
möjligt. Vattennivån stiger
under sköljningen och vattnet
hålls kvar efter den sista
sköljningen så att
tvättgodsets fibrer blir jämna
och fina.
Under den tid som vattnet
hålls kvar i tvättrumman lyser
indikatorn för att visa att
maskinen står stilla.
Tryck på knappen för att
avsluta med en
centrifugering (som man kan
förkorta eller avbryta genom
att trycka på motsvarande
knapp) och tömning.
Tack vare en elektrisk kontroll
är ljudnivån under
mellantömningarna låg, vilket
är mycket praktiskt när man
vill tvätta nattetid.
L
DA
NO
EN
GODNAT-KNAP
GOOD NIGHT-KNAPP
NIGHT OPTION BUTTON
Tryk på denne knap for at
reducere den
mellemliggende
centrifugeringshastighed til
400 rpm, hvis relevant;
vandniveauet stiger under
skylning, og vasketøjet er
dækket af vand efter den
sidste skylning for at sprede
fibrene jævnt.
I den fase, hvor vandet holdes
i tromlen, lyser indikatoren for
at vise, at maskinen står stille.
Slip knappen for at afslutte
programmet med en
centrifugering (der kan
reduceres eller annulleres via
den relevante knap) og en
tømning.
Med den elektroniske kontrol
tømmes vandet i de
mellemliggende faser støjfrit,
hvilket gør denne indstilling
meget velegnet til vask om
natten.
Trykk på denne knappen for å
redusere hastigheten på den
mellomste sentrifugeringen til
400 o/m, der det er mulig.
Vannivået økes under
skyllingen, og vasken holdes
nedsenket i vann etter den
siste skyllingen for en jevn
spredning av fibrene.
I løpet av den fasen der
vannet holdes i trommelen,
viser indikatorlampene at
maskinen har stoppet.
Slipp opp knappen for å
avslutte syklusen med en
sentrifugering (som kan
reduseres eller avbrytes ved å
trykke på riktig knapp) og
tømming.
Takket være den elektroniske
kontrollen tømmes vannet i
de mellomste fasene stille,
noe som gjør dette valget
svært praktisk hvis du vil vaske
om natten.
Press this button to reduce
the intermediate spin speed
to 400 rpm, where
applicable; the water level
is increased during rinsing
and the washing is kept
immersed in water after the
final rinse in order to spread
the fibres evenly.
During the phase in which
the water is held in the tub,
the indicator lights to show
that the machine is at a
standstill.
Release the button to end
the cycle with a spin dry
(which may be reduced or
cancelled using the
appropriate button) and
emptying phase.
Thanks to electronic control,
the water in the
intermediate phases is
emptied silently, making this
option very useful for
washing at night.
37
FI
SV
START-PAINIKE
START KNAPP
Paina tätä painiketta
käynnistääksesi valitun
pesuohjelman.
Tryck in startknappen.
HUOMAUTUS:
MUUTAMA SEKUNTI
PESUOHJELMAN
KÄYNNISTYMISEN
JÄLKEEN KG MODE TOIMINTO (VAIN
PUUVILLALLE JA
TEKOKUIDUILLE
TARKOITETTUJEN
PESUOHJELMIEN
YHTEYDESSÄ) ALOITTAA
NELJÄ MINUUTTIA
KESTÄVÄN
PYYKKIMÄÄRÄN
TUNNISTAMISEN.
TÄSSÄ VAIHEESSA
NÄYTÖN MERKKIVALOT
PYÖRIVÄT
MYÖTÄPÄIVÄÄN. JOKA
VIIDES SEKUNTI NÄKYY
PESUOHJELMAN
MAKSIMIPITUUS. KG
MODE MERKKIVALO
ILMAISEE TOIMINNON
OLEVAN PÄÄLLÄ.
Asetusten muuttaminen sen
jälkeen, kun ohjelmat on
käynnistetty (TAUKO)
Paina Start/Tauko-painiketta
noin kaksi sekuntia, minkä
jälkeen valintapainikkeiden
vilkkuvalot ja jäljellä olevan
ajan ilmaisin näyttävät, että
kone on pysäytetty hetkeksi.
Tee tarvittavat muutokset ja
paina uudelleen Start/Taukopainiketta, jolloin valot
lakkaavat vilkkumasta.
Jos haluat lisätä tai poistaa
vaatteita pesun aikana,
odota 2 minuuttia ennen kuin
turvalukitus mahdollistaa
luukun avaamisen.
Kun olet lisännyt tai poistanut
pyykkiä, sulje ovi, paina STARTpainiketta ja laite jatkaa
toimintaansa siitä kohdasta
mihin se jäi.
OHJELMAN PERUUTTAMINEN
Peruuta ohjelma siirtämällä
valitsin OFF-asentoon.
Valitse jokin muu ohjelma.
Siirrä ohjelmanvalitsin takaisin
OFF-asentoon.
38
OBS!
NÅGRA SEKUNDER EFTER
START KÖR TVÄTTMASKINEN,
TACK VARE ” Kg MODE”
(ENDAST AKTIV FÖR
BOMULLS- OCH
SYNTETPROGRAMMET),
UNDER DE FÖRSTA 4
MINUTERNA NORMALT
AVKÄNNING AV MÄNGDEN
TVÄTT I TRUMMAN.
UNDER DEN HÄR FASEN
ROTERAR DIODERNA PÅ
DISPLAYEN MEDSOLS OCH
VISAR LÄNGSTA CYKELTID
VAR FEMTE SEKUND. UNDER
DEN HÄR PERIODEN ANGER
LAMPAN ” Kg MODE” ATT
FUNKTIONEN KÖRS.
Ändring av inställningar när
programmet har startats
(PAUSE)
Håll in knappen ”START/PAUS”
i cirka 2 sekunder. De
blinkande lamporna på
valknapparna och indikatorn
för återstående tid visar att
maskinen har pausats. Gör
önskade justeringar och tryck
på knappen ”START/PAUS”
igen för att stänga av de
blinkande lamporna.
Om man har behov av att
stoppa programmet för att ta
ut tvätt eller lägga in, vänta 2
minuter tills säkerhetsdörrlåset
har löst ut. Därefter öppnas
luckan och det Aktuella
plagget kan tas ut eller
läggas in. Tryck in
startknappen igen, och
programmet fortsätter från
den punkt där det avbröts.
AVBROTT I PROGRAMMET
Om du vill avbryta
programmet, placera väljaren
i OFF-läget.
Välj ett annat program.
Ställ in programväljaren på
OFF-läget.
M
DA
NO
EN
START KNAP
START KNAPP
START BUTTON
Tryk startknappen ind.
Trykk startknappen inn.
Press to start the selected
cycle.
BEMÆRK!
FÅ SEKUNDER EFTER, AT
MASKINEN SÆTTES I
GANG, AKTIVERES KG
MODE (KUN AKTIV I
VASKEPROGRAMMERNE
TIL BOMULD OG
SYNTETISKE MATERIALER),
OG I LØBET AF DE FØRSTE
FIRE MINUTTER
REGISTRERES MÆNGDEN
AF VASKETØJ I TROMLEN.
I DENNE FASE LYSER
INDIKATORERNE PÅ
DISPLAYET SKIFTEVIS I
URETS RETNNG, OG DEN
MAKSIMALE VARIGHED
AF VASKECYKLUSSEN
VISES HVERT FEMTE
SEKUND. I DENNE
PERIODE LYSER
INDIKATOREN KG MODE
FOR AT INDIKERE, AT
DENNE FUNKTION ER
AKTIV.
Ændring af indstillinger efter
start af program (PAUSE)
Tryk på, og hold START/PAUSEknappen inde i ca. 2
sekunder. De blinkende
indikatorer i
indstillingsknapperne og
resterende tid-indikatoren
viser, at maskinen er standset.
Juster som nødvendigt, og
tryk på START/PAUSE-knappen
igen for at annullere de
blinkende indikatorer.
Hvis man har behov for at
stoppe programmet for at
tage tøj ud eller ind, vente 2
minutter indtil sikkerheds
dørlåsen er udløst. Åben
lugen og tag det aktuelle tøj
ud eller ind.
Tryk start knappen ind igen
og programmet vil fortsætte i
sit forløb.
ANNULLERING AF
PROGRAMMET
Drej programvælgeren til OFF
for at annullere programmet .
Vælg et andet program.
Drej programvælgeren til OFF
igen.
MERK:
LIKE ETTER
IGANGSETTING AV
MASKINEN KOBLES KG
MODE (AKTIV BARE I
PROGRAMMENE FOR
BOMULLSSTOFFER OG
SYNTETISKE STOFFER)
INN, OG I DE FIRE FØRSTE
MINUTTENE AV
VASKEPROGRAMMET
ANALYSERES
VASKEMENGDEN I
TROMMELEN.
I DENNE FASEN ROTERER
LYSDIODENE PÅ
DISPLAYET MED KLOKKEN
OG VISER MAKSIMAL
SYKLUSVARIGHET HVERT
FEMTE SEKUND. ET ANNET
LYS VISER AT KG MODE
ER KOBLET INN.
Endring av innstillinger etter
at programmet er startet
(PAUSE)
Hold inne knappen
"START/PAUSE" i omtrent 2
sekunder. De blinkende
lampene ved valgknappene
og indikatoren for
gjenværende vasketid viser
at maskinen er stoppet
midlertidig. Endre
innstillingene etter behov og
trykk på "START/PAUSE"knappen igjen slik at
lampene slutter å blinke.
Hvis man har behov for å
stoppe programmet for å ta
tøy ut eller legge inn mer tøy,
vente 2 minutter inntil
sikkerhets dørlåsen er utløst.
Åpn opp luken og ta det
aktuelle tøy ut eller legg inn
tøy.
Trykk start knappen inn igjen
og programmet vil fortsette i
sitt forløp.
AVBRYTE PROGRAMMET
Du avslutter programmet ved
å sette programvelgeren i
OFF-stilling.
Velg et annet program.
Still programvelgeren i OFFstilling på nytt.
NOTE:
FEW SECONDS AFTER
THE START THE WASH
CYCLE WILL BEGIN.
DURING THE FIRST 4
MINUTES OF THE WASH
CYCLE, THE KG MODE
(ACTIVE ONLY ON
COTTON AND
SYNTHETICS
PROGRAMMES) WILL
WEIGH THE CLOTHES
AND UPDATE THE
MAXIMUM WASH TIME
REMAINING ON THE
DISPLAY EVERY FIVE
SECONDS UNTIL THE
WEIGHT HAS BEEN
DETERMINED.
WHILE THIS FUNCTION
IS OPERATING THE “Kg
MODE” INDICATOR IS
ON.
CHANGING THE SETTINGS
AFTER THE PROGRAMMES
HAS STARTED (PAUSE)
Press and hold the
“START/PAUSE” button for
about 2 seconds, the
flashing lights on the options
buttons and time remaining
indicator will show that the
machine has been paused,
adjust as required and press
the “START/PAUSE” button
again to cancel the flashing
lights.
If you wish to add or remove
items during washing, wait 2
minutes until the safety
device unlocks the door.
When you have carried out
the manoeuvre, close the
door, press START button and
the appliance will continue
working where it left off.
CANCELLING THE
PROGRAMME
To cancel the programme,
set the selector to the OFF
position.
Select a different
programme.
Re-set the programme ector
to the OFF position.
39
SV
Luukku lukittu -merkkivalo
palaa, kun luukku on täysin
suljettuna ja laite on
käynnissä.
Kun laitteen KÄYNNISTYSpainiketta painetaan luukun
ollessa suljettuna, merkkivalo
välähtää hetkellisesti ja alkaa
palaa.
Jos luukkua ei ole suljettu,
merkkivalo jatkaa
vilkkumista.
Erityinen turvalaite estää
luukun avaamisen heti pesun
jälkeen. Odota 2 minuuttia
pesun loppumisen ja Luukku
lukittu -valon sammumisen
jälkeen, ennen kuin avaat
luukun. Käännä pesun
lopussa ohjelmanvalitsin OFFasentoon.
painiketta uudelleen.
Lampan "Dörren låst" är
tänd när dörren är helt
stängd och maskinen är
påslagen.
När knappen START trycks in
på maskinen när dörren är
stängd, blinkar lampan till
och tänds sedan .
Om dörren inte är stängd
fortsätter lampan att blinka.
Det finns en särskild
säkerhetsanordning som
förhindrar att dörren öppnas
omedelbart efter att cykeln
avslutats. Vänta två minuter
efter att tvättcykeln
avslutats och dörrlåsets
lampa slocknat innan
dörren öppnas. Sätt
programväljaren i läge AV
vid cykelns slut.
DIGITAALINÄYTTÖ
”DIGITAL”-DISPLAY
Näytön merkkijärjestelmän
avulla
pystyt koko ajan
DIGITAALINÄYTTÖ
seuraamaan pesuohjelman
etenemistä:
Näytön merkkijärjestelmän
avulla pystyt koko ajan
seuraamaan
pesuohjelman
1)
PESULÄMPÖTILA
etenemistä:
Kun
pesuohjelma on valittu,
suositeltua pesulämpötilaa
ilmaiseva
valo syttyy.
1) PESULÄMPÖTILA
Voit
valita
toisen lämpötilan
Kun pesuohjelma
on valittu,
lämpötilapainikkeella.
suositeltua pesulämpötilaa
Lämpötila
näkyy
näytössä.
ilmaiseva valo
syttyy.
Voit
valita
toisen
lämpötilan
Jos haluat kylmän
lämpötilapainikkeella.
pesuohjelman,
kaikkien
Lämpötila näkyy
näytössä.
ilmaisinten on oltava poissa
Jos haluat kylmän
näkyvistä.
pesuohjelman, kaikkien
ilmaisinten on oltava poissa
näkyvistä.
2) LUUKUN MERKKIVALO
Kun Start/Tauko-painiketta
painetaan, valo alkaa ensin
vilkkua,
minkä
jälkeen se
2) LUUKUN
MERKKIVALO
palaa
pesuohjelman loppuun
Kun Start/Tauko-painiketta
asti.
painetaan, valo alkaa ensin
Kaksi
minuuttia
pesuohjelman
vilkkua,
minkä jälkeen
se
loppumisen
jälkeen valo
palaa pesuohjelman
loppuun
sammuu
sen merkiksi, että
asti.
luukun
voi nyt avata.
Kaksi minuuttia
pesuohjelman
loppumisen jälkeen valo
sammuu sen merkiksi, että
luukun voi nyt avata.
Tack vare displayens
indikatorsystem
hålls du
”DIGITAL”-DISPLAY
informerad om maskinens
status:
Tack vare displayens
indikatorsystem hålls du
informerad
om maskinens
1) TVÄTTEMPERATUR
status:
När ett program har valts
börjar relevant indikator lysa
med
rekommenderad
1) TVÄTTEMPERATUR
tvättemperatur.
När ett program har valts
Välj
enrelevant
annan temperatur
börjar
indikator lysa
med
knappen
Temperature.
med rekommenderad
Temperaturen
visas på
tvättemperatur.
displayen.
Välj en annan temperatur
med
knappen
Om du
vill tvätta Temperature.
i kallt vatten
Temperaturen
visas vara
på
måste alla indikatorer
displayen.
avstängda.
Om du vill tvätta i kallt vatten
måste alla indikatorer vara
2)
LUCKLAMPA
avstängda.
När knappen START/PAUS
har tryckts in blinkar lampan
först
och lyser sedan med
2) LUCKLAMPA
fast
tills START/PAUS
När sken
knappen
tvättprogrammet
är lampan
slut.
har tryckts in blinkar
2
minuter
eftersedan
avslutat
först
och lyser
med
tvättprogram
fast sken tills slocknar
lampan
för att visaäratt
tvättprogrammet
slut.
luckan
nuefter
kan öppnas.
2 minuter
avslutat
tvättprogram slocknar
lampan för att visa att
luckan nu kan öppnas.
40
N
O
{ O
4
3
4
{
3
2
2
5
6
5
6
1
1
{{
LAMPAN DÖRREN LÅST
{ {
LUUKKU LUKITTU -MERKKIVALO
{{
FI
1
1
2
2
{
{
7
7
DA
NO
EN
INDIKATOR FOR LUKKET LUGE
LÅST DØR-LAMPEN
DOOR LOCKED INDICATOR
Indikatoren for lukket luge
lyser, hvis lugen er helt lukket,
og maskinen er tændt.
Når du trykker på START på
maskinen, mens lugen er
lukket, blinker indikatoren
kortvarigt og begynder
derefter at lyse.
Hvis lugen ikke er lukket,
fortsætter indikatoren med
at blinke.
En særlig sikkerhedsenhed
forhindrer, at lugen kan
åbnes umiddelbart efter
endt vask. Vent 2 minutter,
indtil indikatoren for den
lukkede luge holder op med
at lyse, inden lugen åbnes.
Når vasken er færdig, skal
programvælgeren drejes til
FRA.
“Låst dør”-lampen lyser når
døren er helt lukket og
maskinen er PÅ.
Hvis du trykker på START
mens døren er lukket, blinker
lampen et øyeblikk før den
tennes.
Hvis døren ikke er lukket,
fortsetter lampen å blinke.
En spesiell
sikkerhetsanordning
forhindrer døren fra å kunne
åpnes rett etter at
vaskesyklusen er over. Vent i
to minutter etter at
vaskesyklusen er avsluttet og
til Låst dør-lampen har slukket
før du åpner døren. Når
vaskesyklusen er over, vrir du
programvelgeren til AV.
The “Door Locked” indicator
light is illuminated when the
door is fully closed and the
machine is ON.
When START is pressed on the
machine with the door
closed the indicator will flash
momentarily and then
illuminate.
DIGITAL-DISPLAY
DIGITALT DISPLAY
“DIGITAL” DISPLAY
Displayets indikatorsystem
viser dig konstant maskinens
status:
Ved hjelp av
indikatorsystemet på
displayet kan du hele tiden
få informasjon om maskinens
status:
The display’s indicator system
allows you to be constantly
informed about the status of
the machine:
1) VASKETEMPERATUR
Når et program vælges, lyser
den relevante indikator, som
viser den anbefalede
vasketemperatur.
Når der vælges en anden
temperatur ved hjælp af
temperaturknappen, vises
temperaturen på displayet.
1) VASKETEMPERATUR
Når et program er valgt, lyser
den relevante indikatoren og
viser anbefalt
vasketemperatur.
Velg en annen temperatur
med temperaturknappen, så
vises temperaturen i
displayet.
Hvis du ønsker at vaske en kold
vask, skal alle indikatorer være
slukket.
Hvis du ønsker å gjennomføre en
kald vask må alle indikatorene
være av.
1) WASH TEMPERATURE
When a programme is selected
the relevant indicator will light
up to show the recommended
wash temperature.The
Temperature button can be
used to decrease or increase
the temperature of your chosen
wash cycle. Each time the
button is pressed, the new
temperature level is shown on
the Wash Temperature
Indicator.
2) LÅGE-INDIKATOR
Når du har trykket på
START/PAUSE-knappen,
blinker indikatoren først for
derefter at holde op med at
blinke og bliver ved med at
lyse, indtil vasken er færdig.
2 minutter efter vasken er
færdig, slukkes indikatoren
for at vise, at lågen nu kan
åbnes.
2) DØRLAMPE
Når du har trykket på
START/PAUSE-knappen,
blinker lampen først, før den
lyser konstant til vasken er
fullført.
2 minutter etter at
vaskesyklusen er fullført,
slukker lampen for å vise at
døren kan åpnes.
If the door is not closed the
indicator will continue to
flash.
A special safety device
prevents the door from being
opened immediately after
the end of the cycle. Wait for
2 minutes after the wash
cycle has finished and the
Door Locked light has gone
out before opening the door.
At the end of cycle turn the
programme selector to OFF .
If you want carry out a cold wash
all the indicators must be off.
2) DOOR LIGHT
Once the START/PAUSE button
has been pressed the light
first flashes then stops flashing
and remains on until the end
of the wash.
2 minutes after the end of the
wash the light goes off to
show that the door can now
be opened.
41
FI
SV
3) LINKOUSNOPEUS
Ohjelman valitsemisen
jälkeen näyttöön ilmestyy
kyseisen ohjelman suurin
mahdollinen linkousnopeus.
Jokainen linkouspainikkeen
painallus vähentää nopeutta
100 kierroksella minuutissa.
Vähimmäisnopeus on 400
kierrosta minuutissa, mutta
linkous voidaan poistaa
painamalla linkouspainiketta
toistuvasti.
3) CENTRIFUGERINGSHASTIGHET
När programmet har valts
visas den maximala tillåtna
centrifugeringshastigheten för
det aktuella programmet på
displayen. Om du trycker på
centrifugeringsknappen sänks
hastigheten med 100
varv/min för varje
knapptryckning. Lägsta
tillåtna hastigheten är 400
varv/min, men det är också
möjligt att hoppa över
centrifugeringen genom att
trycka på knappen flera
gånger.
4) AJASTIMEN MERKKIVALO
Merkkivalo välkkyy, kun ajastin
on ohjelmoitu.
4) LAMPA FÖR FÖRDRÖJD
START
Den blinkar när fördröjd start
har ställts in.
{
3
4
5) PESUOHJELMAN KESTO
Kun pesuohjelma on valittu,
näytössä näkyy täyden
koneellisen vaatima pisin
pesuaika, joka vaihtelee sen
mukaan, mitä muita valintoja
olet tehnyt.
Kun ohjelma on käynnistynyt,
näytössä näkyy koko ajan
jäljellä oleva pesuaika.
5) CYKELNS VARAKTIGHET
När ett program har valts visas
längsta cykeltid för en full
maskin, som kan variera
beroende på vilka alternativ
som väljs, automatiskt på
displayen.
När programmet har startat
hålls du hela tiden informerad
om hur långt tid som återstår
av programmet.
6)Kg MODE merkkivalo (vain
puuvillalle ja tekokuiduille
tarkoitettujen pesuohjelmien
yhteydessä)
Tämä merkkivalo syttyy, kun
anturi punnitsee pyykkiä.
Kg MODE -valo on päällä
pesuohjelman neljän
ensimmäisen minuutin aikana
laitteen laskiessa pyykkierälle
sopivaa lopetusaikaa.
6) Indikatorn ” Kg MODE”
(endast aktiv för bomulls- och
syntetprogrammet)
Indikatorn börjar lysa när den
intelligenta sensorn väger
tvätten.
Under de första 4 minuterna
lyser lampan ” Kg MODE”
medan tvättmaskinen
beräknar tiden till cykelns slut
beroende på tvätten.
7) LIKAISUUSASTE
Kun ohjelma on valittu,
merkkivalo osoittaa
automaattisesti tälle
ohjelmalle asetetun
likaisuusasteen. Jos valitset
jonkin muun likaisuusasteen,
vastaava merkkivalo syttyy.
7) GRAD AV NEDSMUTSNING
När programmet har valts
visar indikatorlampan
automatiskt graden av
nedsmutsning inställd för det
programmet. Om en annan
grad av nedsmutsning väljs
tänds den relevanta
indikatorlampan.
42
{
5
h
mm
6
{
7
DA
NO
EN
3) CENTRIFUGERINGSHASTIGHED
Når programmet er valgt,
vises den maksimale
centrifugeringshastighed for
programmet i displayet.
Hastighed reduceres med
100 omdr./min., hver gang du
trykker på
centrifugeringknappen. Den
lavest mulige hastighed er
400 omdr./min.. Du kan også
udelade centrifugeringen
ved at trykke på
centrifugeringsknappen
gentagne gange.
3) SENTRIFUGERINGSHASTIGHET
Når programmet er valgt,
vises den maskimalt tillatte
sentrifugeringshastigheten for
programmet på displayet.
Hvis du trykker på
sentrifugeringsknappen,
reduseres harstigheten med
100 rpm for hvert trykk. Den
tillatte minimumshastigheten
er 400 rpm, eller du kan velge
bort sentrifugeringen ved å
trykke på knappen flere
ganger.
3) SPIN SPEED
Once the programme has
been selected, the maximum
spin speed allowed for that
programme appears on the
display. Pressing the spin
button will reduce the speed
by 100 rpm each time the
button is pressed. The
minimum speed allowed is
400 rpm, or it is possible to
omit the spin by pressing the
spin button repeatedly.
4) UDSKYD START-INDIKATOR
Denne indikator blinker, når
du har valgt udskyd start.
4) LAMPE FOR FORSINKET START
Denne blinker når du har
angitt forsinket vaskestart.
5) PROGRAMVARIGHED
Når der er valgt et program,
vises den maksimale
programvarighed for en fuld
maskine automatisk på
displayet. Varigheden
afhænger af de valgte
indstillinger.
Når programmet er startet,
kan du hele tiden se, hvor
lang tid der er tilbage, før
vasken er færdig.
5) VARIGHET PÅ VASKESYKLUS
Når et program er valgt, vises
den maksimale
syklusvarigheten for en full
vask automatisk i displayet.
Varigheten kan variere
avhengig av hvilke funksjoner
som er valgt.
Når programmet har startet,
holdes du hele tiden informert
om hvor lang tid som gjenstår
av vaskesyklusen.
5) CYCLE DURATION
When a programme is
selected the display
automatically shows the
cycle duration, which can
vary, depending on the
options selected.
Once the programme has
started you will be kept
informed constantly of the
time remaining to the end of
the wash.
6) Kg MODE indikator (aktiv
bare i programmene for
bomullsstoffer og syntetiske
stoffer)
Denne indikatoren lyser når
smartføleren veier vasken.
I de fire første minuttene av
vaskeprogrammet lyser
indikatoren mens tiden til
endt syklus avhengig av vask
telles ned.
6) Kg MODE indicator
Available on Cotton and
Synthetic cycles, during the
first 4 minutes of the cycle
the intelligent sensor will
weigh the laundry and
adjust the cycle time, water
and electricity consumption
accordingly.
7) SMUSSNIVÅ
Etter at programmet er valgt,
viser indikatorlampen
automatisk smussnivået som
er angitt for dette
programmet. Hvis man velger
et annet smussnivå, vil den
aktuelle indikatorlampen lyse
opp.
7) WASH TIME
Once the programme has
been selected the indicator
light will automatically show
the wash time set for that
programme. Selecting a
different wash time the
relevant indicator will light
up.
6) Indikatoren Kg MODE (kun
aktiv i vaskeprogrammerne til
bomuld og syntetiske
materialer)
Denne indikator lyser, når den
intelligente sensor registrerer
vasketøjets vægt.
I de første fire minutter af
vaskecyklussen lyser
indikatoren Kg MODE, mens
vaskecyklussens sluttidspunkt
beregnes på baggrund af
den mængde vasketøj, der
er i maskinen.
7) TILSMUDSNINGSGRAD
Når programmer er valgt, vil
indikatoren også automatisk
vise tilsmudsninsgraden for
det valgte program. Vælges
en anden tilsmudsningsgrad,
vil den relevante indikator
lyse.
4) DELAY START LIGHT
This flashes when delay start
has been set.
43
FI
KAPPALE 7
OHJELMATAULUKKO
Ohjelmataulukko
OHJELMANVALITSIN
VALITTUNA:
TÄYTTÖMÄÄRÄ
MAX
kg
1)
60°
Maks:
90°
10
40°
Maks:
60°
Polyamidi, Polyesteri,
Puuvillasekoitteet
5
40°
Maks:
60°
Hienopyykki
3
40°
Maks:
40°
1,5
30°
Maks:
30°
Huuhtelu
-
-
-
Tyhjennys /
Nopea linkous
-
-
-
ActivEco 20°
10
20°
Maks:
20°
Peitto
4
30°
Maks:
30°
Sekapyykki
3
30°
Maks:
30°
1,5
30°
Maks:
40°
Valko-kirjopyykki
Sekoitetekstiilit ja tekokuidut
30 min pikaohjelma
3
30°
Maks:
40°
Valko-kirjopyykki
Sekoitetekstiilit ja tekokuidut
44 min pikaohjelma
4
30°
Maks:
40°
Puuvilla, Pellava,
+ esipesu
Puuvilla, Pellava, Kestävät
sekoitteet, Kirjopyykki,
1)
Sekoitetekstiilit ja tekokuidut 1)
Konepesun kestävä villa
Silkki-Käsipesu
Valko-kirjopyykki
Sekoitetekstiilit ja tekokuidut
14 min pikaohjelma
**
PESUAINEKOTELO
2
10
Valko-kirjopyykki
44
KORKEIN
SUOSITELTAVA
LÄMPÖTILA LÄMPÖTILA
°C
°C
2)
1
ActivEco
20°
&
&
Huom!
Linkousnopeutta voidaaan myös vähentää pyykille sopivaksi tai hellävarainen pyykki voidaan
jättää linkoamatta.
** ASETUSTEN (EU) N:o 1015/2010 ja (EU) N:o 1061/2010 MUKAISET PUUVILLALLLE
TARKOITETUT NORMAALIOHJELMAT
PUUVILLAOHJELMA, jonka lämpötila on 60 °C
PUUVILLAOHJELMA, jonka lämpötila on 40 °C
Tämä pesuohjelmat sopivat normaalisti likaantuneen puuvillapyykin pesuun, ja ne ovat
erittäin energiatehokkaita ja vettä säästäviä puuvillapyykin pesuohjelmia.
Nämä pesuohjelmat on suunniteltu vaatteiden pesumerkintöjen mukaisiksi, ja veden
todellinen lämpötila saattaa hieman poiketa ohjelman ilmoitetusta lämpötilasta.
1)
Voit valita edellä kuvattujen ohjelmien keston ja voimakkuuden Likaisuusaste-painikkeen
avulla.
2)
Kun ensin valitset “14’ - 30’ - 44’” pikapesun ohjelmanvalitsinpainikkeella, voit valita 14:n, 30:n tai 44
minuutin pesuohjelman LIKAISUUSASTE-painikkeella.
Pesulämpötila-painiketta painamalla voidaan valita mikä tahansa enimmäislämpötilaa
alempi lämpötila.
Kun vain osassa pyykkiä on tahroja, jotka täytyy käsitellä valkaisuaineella, tahran esipesu voidaan
tehdä pesukoneessa.
Kaada valkaisuainetta nestemäisen valkaisuaineen kaukaloon, jonka olet asettanut
pesuainekaukalon osaan "2", ja valitse huuhtelun erikoisohjelma (
).
Kun tämä vaihe on ohi, käännä ohjelmanvalitsin "OFF"-asentoon, lisää loput pyykistä ja jatka
normaalia pesua parhaiten sopivalla ohjelmalla.
45
SV
AVSNITT 7
PROGRAM TABELL
Tvättprogram
TVÄTTMÄNGD REKOMMENDERAD
TEMPERATUR
MAX
°C
kg
PROGRAMVÄLJARE PÅ:
TVÄTTMEDELSFACK
MAXTEMPERATUR
°C
2
1)
10
60°
Opp Till:
90°
10
40°
Opp Till:
60°
Plyamid, Polyester,
Bomull, Blandat
5
40°
Opp Till:
60°
Fintvätt
3
40°
Opp Till:
40°
Ullprogram
Silke-Handtvätt
1,5
30°
Opp Till:
30°
Sköljningar
-
-
-
Utpumpning /
Snabbcentrifugering
-
-
-
ActivEco 20°
10
20°
Opp Till:
20°
Dunprogram
4
30°
Opp Till:
30°
Blandat
3
30°
Opp Till:
30°
1,5
30°
Opp Till:
40°
Vit-kulõrtvätt
Bland- och syntetmaterial
30 minuters snabbtvätt
3
30°
Opp Till:
40°
Vit-kulõrtvätt
Bland- och syntetmaterial
44 minuters snabbtvätt
4
30°
Opp Till:
40°
Vit-kulõrtvätt
Bomull, Linne
med förtvätt
Tåligt blandmaterial
Bomull, Kulörtvätt
Bland- och syntetmaterial
1)
1)
Skontvätt
Vit-kulõrtvätt
Bland- och syntetmaterial
14 minuters snabbtvätt
46
**
2)
1
ActivEco
20°
&
&
OBS!:
Också centrifugeringshastigheten kan sänkas enligt anvisningarna på tygets lapp eller
centrifugeringen kan helt utelämnas för mycket ömtåliga tyger.
** STANDARDBOMULLSPROGRAM ENLIGT (EU) NR 1015/2010 OCH
NR 1061/2010
BOMULLSPROGRAM med en temperatur på 60 °C
BOMULLSPROGRAM med en temperatur på 40 °C
Dessa program passar för normalsmutsig bomullstvätt och är de mest effektiva i fråga om
kombinerad energi- och vattenförbrukning.
Dessa program är utformade för att överensstämma med temperaturen på plaggens
tvättrådsetikett, och den faktiska vattentemperaturen kan avvika något från cykelns angivna
temperatur.
1)
För de program som visas kan du ställa in varaktigheten och intensiteten med hjälp av
knappen för smutsighetsgrad.
2)
Om du väljer snabbprogrammet “14’ -30’-44’” med programratten och använder knappen
”SMUTSIGHETSGRAD” kan du välja mellan 3 olika programlängder: 14’, 30’ och 44’.
Om du trycker på knappen för tvättemperatur kan du tvätta i valfri temperatur som är lägre
än den tillåtna maxtemperaturen.
Om bara ett begränsat antal artiklar har fläckar som kräver behandling med blekmedel går det
att ta bort en fläck i förväg i tvättmaskinen.
Häll blekmedlet i behållaren för flytande blekmedel som finns i facket som är märkt "2" i
tvättmedelsluckan och ställ in programmet på "SKÖLJNING" (
).
När detta är utfört vrider du programknappen till "OFF", lägger i resten av textilierna och fortsätter
med ett vanligt tvättprogram.
47
DA
KAPITEL 7
PROGRAM OVERSIGT
Vaskeprogrammer:
FYLDNIG
MAX
kg
PROGRAM
VÆLGEREN
PÅ:
ANBEFALET
TEMPERATUR
°C
FYLDNING I
SÆBESKUFFE
MAKSIMAL
TEMPERATUR
°C
2
Kogevask Normal Vask
1)
10
60°
Op til:
90°
10
40°
Op til:
60°
5
40°
Op til:
60°
3
40°
Op til:
40°
Uldvask
Silke-Håndvask
1,5
30°
Op til:
30°
Skylninger
-
-
-
Udpumpning /
Centrifugering
-
-
-
ActivEco 20°
10
20°
Op til:
20°
Dundyne
4
30°
Op til:
30°
Blandet
3
30°
Op til:
30°
1,5
30°
Op til:
40°
Kogevask Normal Vask
Skånevask Syntetiske Stoffer
30 minutter quick vask
3
30°
Op til:
40°
Kogevask Normal Vask
Skånevask Syntetiske Stoffer
44 minutter quick vask
4
30°
Op til:
40°
Bomuld Linned
med forvask
Bomuld, Blandet,
Kraftigt, Kulørt vask
Skånevask
Syntetiske Stoffer
1)
1)
Bomuld
Blandet, Syntetisk
Ekstra Finvask
**
Skånevask
Kogevask Normal Vask
Skånevask Syntetiske Stoffer
14 minutter quick vask
48
2)
1
ActivEco
20°
&
&
Vigtige noter:
Centrifugerings hastigheden kan ligeledes vælges frit, og kan også udelades helt, især til de sarte
vaske programmer.
** STANDARD BOMULDS-PROGRAMMER IFØLGE (EU) No 1015/2010 og
No 1061/2010
BOMULDSPROGRAM med temperaturer på 60° C
BOMULDSPROGRAM med temperaturer på 40° C
Disse programmer er passende til almindelig vask af beskidt bomuldstøj og er de mest
effektive programmer, når det gælder om at kombinere energi- og vandforbrug ved vask af
bomuldstøj.
Disse programmer er udviklet til at tilsvare temperatur på vaskeanvisningen på tøjet og den
egentlige vandtemperatur kan variere let fra programmets angivne temperatur.
1)
Du kan tilpasse vaskens varighed og intensitet for de viste programmer ved at bruge
tilsmudsningsknappen.
2)
Når du har valgt kvikvaskprogrammet af 14 minutters varighed med programvælgeren, kan
du vælge mellem de tre forskellige programvarigheder på 14, 30 og 44 minutter med
knappen TILSMUDSNING.
Når du trykker på vasketemperaturknappen, kan du vaske ved enhver temperatur, der er
lavere end den maksimalt mulige.
Når det kun er et begrænset antal artikler, der har pletter, der kræver behandling med flydende
blegemiddel, kan forbehandling ske i vaskemaskinen.
Hæld blegemidlet i den beholder til flydende blegemiddel, der er sat i rum "2" i sæbeskuffen, og
vælg tillægsprogrammet "SKYL" (
).
Når programmet er færdigt, skal De dreje programvælgeren hen på "OFF" og lægge resten af
tøjet i maskinen og fortsætte med en normal vask på det relevante program.
49
NO
KAPITTEL 7
TABEL OVER VASKEPROGRAMMER
Vaskeprogrammer:
PROGRAM
VELGEREN
PÅ:
MAKS.
VEKT
kg
1)
10
60°
Opp til:
90°
10
40°
Opp til:
60°
5
40°
Opp til:
60°
3
40°
Opp til:
40°
Ullvask
Silke-Håndvask
1,5
30°
Opp til:
30°
Skylninger
-
-
-
Utpumping /
Høy sentrifugeringshastighet
-
-
-
ActivEco 20°
10
20°
Opp til:
20°
Dyne
4
30°
Opp til:
30°
Blandet
3
30°
Opp til:
30°
1,5
30°
Opp til:
40°
Motstandskyktige stoffer
Blandete og syntetiske stoffer
30 minutter hurtigvask
3
30°
Opp til:
40°
Motstandskyktige stoffer
Blandete og syntetiske stoffer
44 minutter hurtigvask
4
30°
Opp til:
40°
Motstandskyktige stoffer
Bomull, lin
med forvask
Bomull, blandet
motstandsdyktighet, Kulørt vask
Blandete og syntetiske stoffer
1)
1)
Bomull, blandete og
syntetiske stoffer
Svært ømtålige stoffer
Syntetiske stoffer
(dralon, akryl, trevira)
Motstandskyktige stoffer
Blandete og syntetiske stoffer
14 minutter hurtigvask
50
HØYESTE
ANBEFALT
TEMPERATUR
TILLATTE
°C
TEMPERATUR
°C
**
2)
BRUK AV
VASKEMIDDEL
2
1
ActivEco
20°
&
&
Merk
Sentrifugeringshastigheten kan på samme måte velges fritt, og kan også helt utelukkes, især til de
sarte vaske programmene.
** STANDARD BOMULLSPROGRAMMER I SAMSVAR MED (EU) nr. 1015/2010 og
nr. 1061/2010
BOMULLSPROGRAM med en temperatur på 60 °C
BOMULLSPROGRAM med en temperatur på 40 °C
Disse programmene egner seg til rengjøring av normalt skittent bomullstøy, og de er de mest
effektive programmene når det gjelder å kombinere energi og vannforbruk ved vask av
bomullstøy.
Disse programmene er utviklet slik at de skal samsvare med temperaturen på klærnes
vaskeanvisning, og den faktiske temperaturen kan være noe forskjellig fra den angitte
temperaturen i syklusen.
1) Du kan justere varighet og intensitet for de viste programmene ved hjelp av knappen for
skittenhetsgrad.
2) Når hurtigprogrammet på “14’-30’-44’” er valgt, er det mulig å velge mellom tre forskjellige
programlengder på 14, 30 og 44 minutter med knappen for skittenhetsgrad.
Hvis du trykker på knappen for vasketemperatur, er det mulig å vaske ved en hvilken som helst
temperatur som er lavere enn den tillatte maksimaltemperaturen.
Når bare en del av vasketøyet har flekker som krever behandling med flytende blekemiddel, kan
tøyet forbehandles i vaskemaskinen.
Hell blekemiddelet i beholderen for flytende blekemiddel, som er satt inn i rommet merket "2" i
såpeskuffen, og velg det spesielle "SKYLLE"-programmet (
).
Når programmet er avsluttet, vri programvelgeren til "AV", legg i resten av tøyet og velg et
normalprogram som passer til den aktuelle tøyvasken.
51
EN
TABLE OF PROGRAMMES
CHAPTER 7
PROGRAMME
SELECTOR ON:
PROGRAM FOR:
WEIGHT
MAX
kg
RECOMMENDED
TEMP.
°C
MAX
TEMP.
°C
CHARGE DETERGENT
2
Resistant fabrics
1)
Cotton, mixed
resistant,
Coloureds
1)
Mixed fabrics and synthetics
Cotton, mixed fabrics, synthetics
1)
10
60°
Up to:
90°
10
40°
Up to:
60°
5
40°
Up to:
60°
3
40°
Up to:
40°
“MACHINE WASHABLE”
woollens
Hand wash/Silk
1,5
30°
Up to:
30°
Rinse
-
-
-
Drain /
Fast spin
-
-
-
ActivEco 20°
10
20°
Duvet
4
30°
Up to:
30°
Mixed
3
30°
Up to:
30°
1,5
30°
Up to:
40°
Resistant fabrics
Mixed fabrics and synthetics
Rapid 30 minute
3
30°
Up to:
40°
Resistant fabrics
Mixed fabrics and synthetics
Rapid 44 minute
4
30°
Up to:
40°
Cotton, linen
with Prewash
Very delicate fabrics
Resistant fabrics
Mixed fabrics and synthetics
Rapid 14 minute
52
**
2)
Up to:
20°
1
ActivEco
20°
&
&
Please read these notes
** STANDARD COTTON PROGRAMMES ACCORDING TO (EU) No 1015/2010 and
No 1061/2010
COTTON PROGRAMME with a temperature of 60°C
COTTON PROGRAMME with a temperature of 40°C
These programmes are suitable to clean normally soiled cotton laundry and they are the
most efficient programmes in terms of combined energy and water consumptions for
washing cotton laundry.
These programmes have been developed to be compliant with the temperature on the wash
label on the garments and the actual water temperature may slightly differ from the declared
temperature of the cycle.
The spin speed may also be reduced, to match any guidelines suggested on the fabric label, or
for very delicate fabrics cancel the spin completely this option is available with a spin speed
button.
Pressing the wash temperature button makes it possible to wash at any temperature below
the maximum allowed.
1) For the programmes shown you can adjust the duration and intensity of the wash using the
Wash Time button.
2) Using the Wash Time button on the Rapid cycle will enable you to select either a 14, 30 or 44
minute wash cycle.
When only a limited number of articles have stains which require treatment with liquid
bleaching agents, preliminary removal of stain can be carried out in the washing machine.
Pour the bleach into the liquid bleach container, inserted into the compartment marked "2" in
the detergent drawer, and set the special programme "RINSE"
.
When this phase has terminated, turn the programme selector on the "OFF" position, add the
rest of the fabrics and proceed with a normal wash on the most suitable programme.
53
FI
54
SV
KAPPALE 8
AVSNITT 8
OHJELMAN
VALINTA
VAL AV PROGRAM
Pesukoneessa on 4 erilaista
ohjelmaryhmää , jolloin
kullekkin tektiilityypille
voidaan valita paras
mahdollinen pesuohjelma.
Ohjelmaryhmissä on erilainen
käyntirytmi, pesulämpötila ,
ohjelmankulku ja - kesto.
För att klara av olika grader
av nedsmutsning och olika
typer av textilier finns det 4
grupper av tvättprogram
med varierande tvättrytm,
temperatur och tvättid.
1 VALKO- JA KIRJOPYYKKI
1. VIT- OCH KULÖRTVÄTT
Tehokkain pesuohjelma.
Pesuvaiheen jälkeen
huuhtelut. Jokaisen
huuhtelun jälkeen välilinkous ,
jolloin pyykki huuhtoutuu
mahdollisimman tehokkaasti.
Pesuveden hidas jäähdytys
estää rypistymistä. Pitkä
loppulinkous poistaa veden
tehokkaasti.
Programmen är avsedda att
ge optimal tvätteffekt.
Sköljningar med
mellancentrifugering ger
bästa sköljresultat.
Den gradvisa sänkningen av
vattnets temperatur
förhindrar att tvätten blir
skrynklig. Den effektiva
slutcentrifugeringen
underlättar torkningen.
2 SEKOITETEKSTIILIT JA
TEKOKUIDUT
2 BLAND- OCH
SYNTETMATERIAL
Varsinaisessa pesussa tässä
ohjelmaryhmässä oma
käyntirytmi. Kolme huuhtelua
korkeassa vesimäärässä ovat
hellävaraisia ja takaavat
hyvän huuhtelutuloksen.
Vid för- och huvudtvätten är
resultatet optimalt tack vare
trummans olika
rotationsrytmer. Tre
sköljningar med hög
vattennivå garanterar en
skonsam behandling och ett
effektivt resultat.
3 HIENOPYYKKI
3 FINTVÄTT
Tämän ryhmän ohjelmissa
käyntirytmi on erittäin
hellävarainen ja soveltuu
aroille tekstiileille.
Sekä pesussa että
huuhtelussa on korkea
vesitaso.
Detta program med
alternativa rotations- och
blötningsfaser är mycket
skonsamt och lämpar sig för
ömtåliga textilier.
Hög vattennivå både vid
tvättning och sköljning.
DA
NO
EN
KAPITEL 8
KAPITTEL 8
CHAPTER 8
VALG AF
PROGRAM
VALG
SELECTION
Til at behandle de forskellige
tekstiltyper, og forskellige
tilsmudsningsgrader, har
denne maskine 4 forskellige
program-områder. (se
programoversigt).
For å kunne behandle
forskjellige typer tekstiler og
forskjellige typer smuss best
mulig, har denne
vaskemaskinen 4 forskjellige
programvalg for
vaskeprogram, temperatur
og varighet (se tabell over
vaskeprogrammer).
For the various types of
fabrics and various degrees
of dirt the washing machine
has 4 different programme
bands according to: wash
cycle, temperature and
lenght of cycle (see table of
washing cycle
programmes).
1 NORMAL VASK KOGEVASK - NORMALE
TEKSTILER
Dette program er udviklet
for at give de bedste
vaskeresultater. Skyl og
mellemcentrifuge sikrer
perfekt skylning, der effektivt
fjerner alle sæberester. Trinvis
afkølning af vandet sikrer at
tøjet ikke krøller. En
afsluttende kraftig
centrifugering sikrer en lille
restfugtighed.
1 SOLIDE STOFFER
1 RESISTANTS FABRICS
The programmes have been
designed for a maximum
wash and the rinses, with
spin intervals, ensure perfect
rinsing.
The final spin gives more
efficient removal of water.
2 FINVASK - SYNTETISK VASK
2 BLANDEDE OG SYNTETISKE
STOFFER
Under finvask arbejder
maskinen med skåne
vaskebevægelser, der er
meget nøje afstemt til de
syntetiske stoffer. De tre skyl
med ekstra høj; vandstand,
giver tøjet en meget
skånsom behandling, og et
meget fint vaskeresultat.
Hovedvask gir best resultat
takket være trommelens
reverserende bevegelser.
Skylling med høy vannstand
gir skånsom behandling og
best resultat.
3 EKSTRA FIN VASK ULDPROGRAM
Dette program præsenterer
et helt nyt koncept for vask.
Vaskebevægelser og
opblødningsfaser er afstemt,
specielt for meget sarte
tekstiler.
3 SÆRLIG ØMFINTLIGE
STOFFER
Denne nye vaskesyklusen,
med veksling mellom
vasking og bløtlegging, er
spesielt anbefalt for særlig
ømfintlige stoffer.
Vasking og skylling skjer med
høy vannstand for a sikre de
beste resultater.
Programmene gir maksimal
vaskeeffekt og skylling med
mellomsentrifugering gir
optimal skylling av tøyet. En
gradvis reduksjon av
vaskevannets temperatur gir
dessuten maxsimal
beskyttelse mot krølling, og
den avsluttende
sentrifugeringen sikrer best
mulig tørking.
2 MIXED AND SYNTHETIC
FABRICS
The main wash and the rinse
gives best results thanks to
the rotation rhythms of the
drum and to the water
levels.
A gentle spin will mean that
the fabrics become less
creased.
3 SPECIAL DELICATE FIBRES
This is a new wash cycle
which alternates washing
and soaking and is
particularly recommended
for very delicate fabrics.
The wash cycle and rinses
are carried out with high
water levels to ensure best
results.
55
FI
SV
4. Erikois ohjelmat
VILLA- JA SILKKIOHJELMA
Tämä ohjelma mahdollistaa
konepesun villa- ja
silkkivaatteille sekä aroille
tekstiileille, joissa on
konepesun merkki.
Uuden moottorin ansiosta
laite voi pyörittää rumpua
pulssitoiminnolla.
Kun rumpu pyörii osittaisia
kierroksia ja pysähtyy välillä,
pesuohjelma on yhtä
hellävarainen kuin käsinpesu.
Ohjelman maksimi
pesulämpötila on 30 °C ja
siihen kuuluu 3 huuhtelua (1
huuhteluaineelle) ja lyhyt
linkous.
ERITYINEN HUUHTELUOHJELMA
Tämä ohjelma tekee kolme
huuhtelua ja välilinkoukset
(jotka voi estää vastaavalla
painikkeella). Sitä voidaan
käyttää minkä tahansa
pyykin huuhtelemiseen,
esimerkiksi käsinpesun
jälkeen.
Tätä ohjelmaa voidaan
käyttää
valkaisuohjelmana
Tätä
ohjelmaa
voidaan
(katso valkaisuohjelmana
käyttää
pesuohjelmataulukkoa).
(katso
pesuohjelmataulukkoa).
4. Specialprogram
YLLE OCH SILKES PROGRAM
Detta program är ett
heltäckande program gör
tvätt som har märkts med
”maskintvättbart” ylle tvätt,
silkestvätt eller tvätt som är
märkt ”tvättas som siden”.
Den nya motorn ger en
möjlighet att tvätta med ett
puls system. Detta system
gör att tvätten ”vaggas”
fram och tillbaka i trumman
och ger en mycket mjuk
tvättcykel som motsvarar en
handtvätt.
Programmet har en max.
temperatur på 30°C och
slutar med 3 sköljningar
varav en är för tygets
behandlingsprodukter och
avslutar med en långsam
centrifugering.
SPECIALPROGRAMMET
"SKÖLJNING"
Programmet genomför tre
sköljningar med en direkt
efterföljande centrifugering
(som kan saktas ner eller
uteslutas med en knapp).
Det kan användas för att
skölja alla typer av textilier, till
exempel handdukar.
Programmet kan också
Programmet
också (se
användas
vidkan
blekning
användas
vid tvättprogram).
blekning (se
tabellen
över
tabellen över tvättprogram).
LINKOUS JA VEDENPOISTO
LINKOUS JA VEDENPOISTO
CENTRIFUGERA OCH TÖMMA
CENTRIFUGERA OCH TÖMMA
Linkousohjelma linkoaa
Linkousohjelma linkoaa
suurimmalla mahdollisella
suurimmalla mahdollisella
linkousnopeudella. Sitä
linkousnopeudella. Sitä
voidaan pienentää
voidaan pienentää
linkousnopeuden
linkousnopeuden
valintapainikkeella tai se
valintapainikkeella tai se
voidaan jättää kokonaan
voidaan jättää kokonaan
pois, jos haluat vain
pois, jos haluat vain
vedenpoiston.
vedenpoiston.
Under centrifugeringsfasen
Under centrifugeringsfasen
centrifugeras tvätten med
centrifugeras tvätten med
maximal
maximal
centrifugeringshastighet. Du
centrifugeringshastighet. Du
kan justera
kan justera
centrifugeringshastigheten
centrifugeringshastigheten
med en knapp eller välja att
med en knapp eller välja att
helt stänga av
helt stänga av
centrifugeringen om du
centrifugeringen om du
enbart vill tömma ur vattnet.
enbart vill tömma ur vattnet.
"ActivEco"-OHJELMA
"ActivEco"-OHJELMA
Tämän innovatiivisen
Tämän innovatiivisen
ohjelman avulla voit pestä
ohjelman avulla voit pestä
samaan aikaan erilaisia
samaan aikaan erilaisia
materiaaleja ja värejä, kuten
materiaaleja ja värejä, kuten
puuvillaa, synteettisiä kuituja
puuvillaa, synteettisiä kuituja
ja sekoitekankaita, vain 20°C:
ja sekoitekankaita, vain 20°C:
lämpötilassa, ja se tuottaa
lämpötilassa, ja se tuottaa
erinomaisen pesutuloksen.
erinomaisen pesutuloksen.
Ohjelman kulutus on vain noin
Ohjelman kulutus on vain noin
40 prosenttia perinteisen
40 prosenttia perinteisen
40°C:n kirjopesuohjelman
40°C:n kirjopesuohjelman
kulutuksesta.
kulutuksesta.
56
"ActivEco"-PROGRAM
"ActivEco"-PROGRAM
Ett innovativt program där du
Ett innovativt program där du
kan tvätta olika material och
kan tvätta olika material och
färger tillsammans, t.ex.
färger tillsammans, t.ex.
bomull, syntet och blandade
bomull, syntet och blandade
material, vid endast 20°C och
material, vid endast 20°C och
ändå få ett utmärkt
ändå få ett utmärkt
tvättresultat.
tvättresultat.
Det här programmet
Det här programmet
förbrukar endast cirka 40
förbrukar endast cirka 40
procent av den energi som
procent av den energi som
krävs för en vanlig
krävs för en vanlig
bomullstvätt på 40°C.
bomullstvätt på 40°C.
DA
NO
EN
4. Speciel programmer
ULD OG SILKE PROGRAM
Dette program giver en hel
vaskecyklus til uld og silke tøj
som kan maskinvaskes.
Den nye motor gør det
muligt at bevæge tromlen i
stød.
Disse delrotationer med
afbrydelser giver en
skånsom vask, som kun kan
sammenlignes med vask i
hånden.
Programmet har en max.
Temperatur på 30°C og
slutter med 3 skylninger, en
med skyllemiddel og slutter
med langsom
centrifugering.
4. Spesial programmer
ULL- OG SILKEPROGRAM
Dette programmet gir en hel
vaskesyklus for ulltøy som
egner seg for maskinvask og
for silke og andre ømfintlige
tekstiler merket på tekstilens
markelapp som “vaskes-somsilke”.
Den nye motoren gir
trommelen en pulsfunksjon.
Delrotasjon med innlagte
pauser gir en forsiktig vask
som kun kan sammenlignes
med vasking for hånd.
Programmet har maksimum
temperatur på 30 grader og
avsluter med 3 skyllinger
(hvor den ene med
skyllemiddel) og lett
sentrifugering.
4. SPECIALS
WOOL & SILK PROGRAMME
This programme allows a
complete washing cycle for
garments specified as
“Machine-Washable” Wool
fabrics and laundry items
made from silk or specified
“Wash as Silk” on the fabric
label. The new motor allows
the drum to move with a
pulse action.
This action of partial rotation
with pauses in between
creates a delicate wash
only equalled to that of
hand washing.
The programme has a
maximum temperature of
30°C and concludes with 3
rinses, one for fabric
conditioner, and a slow spin.
TILLÆGSPROGRAMMET SKYL
SPESIELT “SKYLLE”-PROGRAM
Under dette program
udføres 3 skylninger med
mellemliggende
centrifugeringer (der kan
reduceres eller annulleres
vha. den relevante knap).
Programmet kan bruges til
skylning af alle stoftyper,
f.eks. kan det anvendes efter
Håndvask.
Dette programmet utfører tre
skyllinger med
mellomsentrifugering
(sentrifugeringen kan
reduseres eller utelates ved å
trykke på den riktige
knappen). Det kan benyttes
til skylling av alle typer
tekstiler, også ved håndvask.
SPECIAL “RINSE”
PROGRAMME
This programme carries out
three rinses with a
intermediate spin (which
can be reduced or
excluded by using the
correct button). It can be
used for rinsing any type of
fabric, eg. use after handwashing.
Dette programmet kan også
benyttes som blekeprogram
(se tabell for
vaskeprogrammer).
This program can be also
used as cycle of Bleaching
(see table of washing cycle
programmes).
SENTRIFUGERING & TØMMING
SPIN & DRAIN
Sentrifugeringen avsluttes
med maksimal hastighet.
Denne kan reduseres ved
hjelp av knappen for
sentrifugeringshastighet. Du
kan også hoppe over
sentrifugeringen hvis du bare
vil ha tømming.
The spin programme
completes the spin at the
maximum spin speed, this
can be reduced by using
the Spin Speed option
button or excluded if you
want drain only.
"ActivEco"-PROGRAM
Med dette nyskapende
programmet kan du vaske
ulike stoffer og farger
sammen, som for eksempel
bomull og syntetisk eller en
blanding av forskjellige
tekstiler på bare 20°C – og
resultatet blir utmerket.
Forbruket til dette
programmet er omtrent 40 %
av en normal bomullsvask
på 40°C.
"ActivEco" PROGRAMME
This innovative programme,
allows you to wash different
fabrics and colours
together, such as cottons,
synthetics and mixed fabrics
at only 20°C and provides
an excellent cleaning
performance.
Consumption on this
program is about 40% of a
conventional 40°C. cottons
wash.
Programmet kan også
bruges som en del af
blegningsforløbet (se
programoversigt).
CENTRIFUGERING OG
TØMNING
Centrifugeringsprogrammet
færdiggør vasken ved
højeste
centrifugeringshastighed.
Dette kan reduceres ved at
benytte “Spin Speed”knappen og kan helt
udelades, hvis du kun ønsker
at tømme maskinen for
vand.
PROGRAMMET "ActivEco"
Dette nyskabende program
giver dig mulighed for at
vaske forskellige typer stof
og farver samtidig, f.eks.
bomuld, syntetiske stoffer
eller blandede tekstiler ved
kun 20°C og stadig opnå en
fremragende vaskeevne.
Forbruget ved dette
program er ca. 40 % af, hvad
en almindeligt 40°C
bomuldsvask ville forbruge.
57
FI
SV
HUOPA- JA TÄKKIOHJELMA
Tämä on ohjelma on
suunniteltu erityisesti
yksitäisten huopien ja täkkien
sekä isokokoisten tekstiilien
pesuun. Ohjelman
pesulämpötila on 30 °C ja
siihen kuuluu 3 huuhtelua (1
huuhteluaineelle) ja lyhyt
linkous.
Noudata pesu-ohjeita
huolellisesti.
PROGRAM FÖR TÄCKEN
Detta program är till för att
tvätta stora plagg som t.ex.
ett täcke eller en stor filt.
Detta program tvättar på
30°C, sköljer 3 gånger (en är
för tygets
behandlingsprodukter) och
avlutar med en långsam
centrifugering.
Vi rekomenderar att följa
instruktionerna på tvätten
ifråga.
URHEILUVAATTEET
Hoover on siten kehittänyt
urheiluasusteille oman
ohjelmansa. Pesukoneessa
on ainutlaatuinen
urheiluvaatteiden
pesuohjelma. Se on
nimenomaan tarkoitettu eri
urheilulajeissa likaantuville
asusteille, joita ei voida pestä
kuumassa vedessä. Ohjelma
pesee vaatteet 30’C
lämpötilassa, joka irrottaa
hien ja lian urheiluvaatteista,
ja tätä seuraavat huuhtelu ja
linkous hitaalla nopeudella,
mikä säästää arkoja
tekstiilejä.
SPORTKLÄDER
Hoover har gett
sportkläderna ett eget
tvättvårdsprogram.
Tvättmaskinen har ett unikt
program för Sportkläder.
Det är särskilt utformat för att
tvätta sportkläder i
blandade tyger som inte
kan tvättas i
varmare program och är
utformat för att ta bort den
smuts och de fläckar som
kan uppstå
när man deltar i
sportaktiviteter.
Programmet tvättar sedan i
30°C, sköljer två gånger (en
gång för mjukmedel) och
centrifugerar långsamt för
att på bästa sätt ta hand
om dina hårt smutsade,
ömtåliga plagg.
PIKAPESU
Kun ensin valitset “14’-30’-44’”
pikapesun
ohjelmanvalitsinpainikkeella,
voit valita 14:n, 30:n tai 44
minuutin pesuohjelman
LIKAISUUSASTE-painikkeella.
Lisätietoa ohjelmista on
ohjelmataulukossa.
Pikapesuohjelmalla pestäessä
neuvomme käyttämään
pesuainetta vain 20 %
paketissa suositellusta
määrästä.
SNABBPROGRAM
Om du väljer
snabbprogrammet “14’ -30’44’” med programratten och
använder knappen
”SMUTSIGHETSGRAD” kan du
välja mellan 3 olika
programlängder: 14’, 30’
och 44’.
Mer information om de här
programmen finns i
programtabellen.
När du väljer
snabbprogrammet
rekommenderar vi att du
endast använder 20 % av
den rekommenderade
mängden på
tvättmedelsförpackningen.
58
DA
NO
EN
DYNE PROGRAM
Dette program er beregnet
til at vaske en dyne eller stor
kapacitet. Programmet
vasker ved kun 30°C, har 3
skylninger (en med
skyllemiddel) og slutter med
langsom centrifugering. Vi
anbefaler at følge
vaskeanvisningen som
sidder på dynen / tøjet.
DYNE PROGRAM
Dette programmet er brukes
til av en dyne eller annet
stort tøy.
Programmet vasker på 30
grader og skyller 3 ganger
( hvor den ene med
skyllemiddel) og avsluter
programmet med lett
sentrifugering
Følg tøyets egne
vaskeinstrukjoner (se
markelappen på klærne)
DUVET PROGRAMME
This is a programme
dedicated to washing a
single duvet or big size
laundry.
This programme washes at a
cool 30°C, carries out 3 rinses
(one is for fabric conditioner)
and concludes with a slow
spin.
We suggested to follow the
instruction on the cloths
label.
SPORTSTØJ
Hoover har givet
sportsbeklædningsgenstand
e deres eget
vaskeplejeprogram.
Vaskemaskinen har et unikt
program til vask af sportstøj.
Det er specielt designet til at
vaske blandet sportstøj, som
ikke kan vaskes ved højere
temperaturer, og er designet
til at fjerne tilsmudsning og
pletter, som opstår ved
deltagelse i
sportsaktviteter.
Dette program vasker
derefter ved 30°C, skyller to
gange (en til skyllemiddel)
og centrifugere langsomt af
hensyn til den bedste pleje
af Deres stærkt tilsmudsede,
sarte
beklædningsgenstande.
SPORTSTØY
Hoover har altså laget et
eget vaskeprogram for
sportstøy.
Vaskemaskinen har et unikt
Sportstøy-program. Dette
programmet er spesielt
konstruert for vask av
blandet sportstøy som ikke
kan vaskes på programmer
med sterk varme, og
programmet er konstruert for
å fjerne smuss og flekker som
har oppstått gjennom
deltakelse i sportsaktiviteter.
Dette programmet vaskes
tøyet på 30 °C, skylles to
ganger (én gang for
tøymykner) og sentrifugeres
sakte slik at det ømfintlige
tøyet blir rent og sikres best
mulig behandling.
SPORTS
KVIKVASKPROGRAM
Når du har valgt
kvikvaskprogrammet af “14’30’-44’” varighed med
programvælgeren, kan du
vælge mellem de tre
forskellige
programvarigheder på 14,
30 og 44 minutter med
knappen TILSMUDSNING.
Oplysninger om disse
programmer kan findes i
programoversigten.
Bemærk, at det ved brug af
kvikvaskprogrammet
anbefales, at du kun bruger
20 % af de anbefalede
mængder, der er angivet på
vaskemiddelpakningen.
HURTIGPROGRAM
Når hurtigprogrammet på
“14’-30’-44’” er valgt, er det
mulig å velge mellom tre
forskjellige programlengder
på 14, 30 og 44 minutter
med knappen for
skittenhetsgrad.
Mer informasjon om disse
programmene finnes i
programtabellen.
Vi gjør oppmerksom på at vi
anbefaler å bruke bare 20 %
av den anbefalte mengden
på vaskemiddelpakken når
et hurtigprogram brukes.
RAPID PROGRAMME
The Rapid programme
allows a washing cycle to
be completed in just 14
minutes! This programme is
particularly suited to slightly
dirty cottons and mixed
fabrics.
Using the Wash Time button
on the Rapid cycle will
enable you to select either
a 14, 30 or 44 minute wash
cycle. When selecting the
rapid programme, please
note that we recommend
you use only 20% of the
recommended quantities
shown on the detergent
pack. For information about
these programmes please
refer to the programmes
table.
Hoover has given sports
items their own wash care
programme.
The washing machine has a
unique Sportswear
programme. It is specially
designed to wash mixed
sportswear fabrics that
cannot be washed on
hotter programmes and is
designed to remove the soil
and staining created by
participation in sports
activities. This programme
washes at a cool 30°C, rinses
and spins slowly for the best
care of your heavily soiled,
delicate garments.
59
FI
SV
KAPPALE 9
AVSNITT 9
PESUAINEKOTELO
TVÄTTMEDELSBEHÅLLARE
Pesuainekotelo on jaettu 3
kaukaloon :
- Ensimmäinen lokero “1”
on esipesua varten.
- “ ”-merkitty lokero on
huuhteluaineelle ja
muille lisäaineille.
- Toinen, ”2” –merkitty
lokero on tarkoitettu
varsinaista pesua varten.
Tvättmedelsbehållaren är
indelad i 3 fack:
✿
- Den facket märkt ”1”
anger tvättmedel för
förtvätt.
- Sköljmedel, stärkelse
m.m. tillsatser,i det
facket märkt “ “.
✿
- Facket märkt ”2” är till
huvudtvätten.
Nestemäisen pesuaineen
käyttöä varten on erillinen
kaukalo, joka asetetaan
kaukalon II sisään kuvan
osoittamalla tavalla.
För flytande tvättmedel finns
ett separat fack som läggs in
i fack II såsom bilden visar.
Tämä erikoissäiliö on
asetettava
pesuainekaukalon osaan,
jossa on merkintä "2", myös
silloin, kun huuhteluohjelmaa
halutaan käyttää
valkaisuohjelmana.
Denna behållare måste
sättas in i facket med
märket "2" i
tvätttmedelsluckan, också
när du vill använda
sköljprogrammet i en
blekningscykel.
HUOM !
JOTKUT PESUAINEET
HUUHTOUTUVAT
HUONOSTI
PESUAINEKAUKALOSTA.
TÄLLÖIN
SUOSITTELEMME
KÄYTTÄMÄÄN
PESUPALLOA, JOKA
ASETETAAN RUMPUUN.
OBS !
VISSA TVÄTTMEDEL ÄR
SVÅRA ATT FÅ BORT UR
FACKEN . FÖR SÅDANA
FALL REKOMMEDERAS
EN TVÄTTBOLL, SOM
LÄGGS IN I TRUMMAN.
KÄYTÄ VAIN
NESTEMÄISIÄ AINEITA
"✿" -MERKITTYYN
LOKEROON.
KONE OTTAA
AUTOMAATTISESTI
HUUHTELUAINEEN
VIIMEISESSÄ
HUUHTELUSSA.
60
OBS!
ANVÄND BARA
FLYTANDE MEDEL I
FACKET MÄRKT “✿”.
MASKINEN ÄR
PROGRAMMERAD ATT
AUTOMATISKT TA UPP
TILLSATSER UNDER DEN
SISTA SKÖLJNINGEN I
ALLA
TVÄTTOMGÅNGAR.
DA
EN
NO
KAPITEL 9
KAPITTEL 9
CHAPTER 9
SÆBE SKUFFEN
BEHOLDER FOR
VASKEMIDDEL
Sæbeskuffen er opdelt i 3
rum.
Beholderen for vaskemiddel
har 3 skuffer:
DETERGENT
DRAWER
- Den rum mærket ”1” er
til forvask .
- Den skuffen som er
merket ” 1 ” er til forvask.
- Det rum mærket “
er til skyllemiddel.
- Den skuffen merket “ “
er for spesielle
tilsetningsstoffer,
tøymyknere, parfymer,
stivelse osv.
✿“
- Den rum mærket ”2”, er
til hovedvasken.
En speciel beholder til
flydende vaskemiddel
medfølger maskinen. Denne
kan anbringes i sæbeskuffen
som vist på tegningen.
Denne specielle beholder
skal sættes i rum "2" i
sæbeskuffen, også når De vil
bruge programmet "SKYL" i
blegningsforløbet.
VIGTIGT:
HUSK PÅ AT NOGLE
FLYDENDE VASKEMIDLER
KAN VÆRE MEGET
SVÆRE AT SKYLLE UD AF
BEHOLDEREN. i
SÅDANNE TILFÆLDE
ANBEFALES DET I STEDET
AT ANVENDE
VASKEBOLD.
VIGTIGT:
BRUG KUN FLYDENDE
MIDLER I RUM MÆRKET
“✿”. DET ANBEFALES
AT FORTYNDE
KONCENTREREDE
MIDLER.
MASKINEN ER
PROGRAMMERET TIL
AUTOMATISK AT
OPTAGE
TILSÆTNINGSMIDLER
(SKYLLEMIDLER) UNDER
SIDSTE SKYL TIL ALLE
VASKEPROGRAMMER.
✿
- Den skuffen merket ” 2 ”
er til hovedvasken.
En egen beholder for
flytende vaskemiddel følger
med. Denne kan plasseres i
skuffen som vist på figuren.
Denne spesielle beholderen
settes inn i rommet merket
"2" i såpeskuffen, også når
du vil benytte "SKYLLE"programmet til bleking.
VIKTIG: HUSK AT EN
DEL VASKEMIDLER ER
VANSKELIGE Å FJERNE.
I SLIKE TILFELLER
ANBEFALER VI AT DU
BRUKER VASKEBALL
FOR PLASSERING
DIREKTE I TROMMELEN.
VIKTIG:
I DEN SKUFFEN MERKET
“✿” MÅ DET BARE
BRUKES FLYTENDE
STOFFER.
MASKINEN ER
PROGRAMMERT TIL
AUTOMATISK Å TA OPP
TILSETNINGER UNDER
DEN SISTE SKYLLINGEN
FOR ALLE
VASKESYKLUSER.
The detergent draw is split
into 3 compartments:
- the compartment labelled
"1" is for prewash
detergent;
- the compartment
✿
labelled “ ” is for special
additives, fabric softeners,
fragrances, starch,
brighteners etc;
- the compartment labelled
"2" is for main wash
detergent.
If liquid detergents are used,
please insert the special
container supplied into the
compartment marked “2” in
the detergent drawer. This
ensures that the liquid
detergent enters the drum
at the right stage of the
wash cycle.
This special container must
be inserted into the
compartment marked "2" in
the detergent drawer, also
when you wish to use the
"RINSE" programme as
BLEACHING cycle.
NOTE: SOME
DETERGENTS ARE
DIFFICULT TO REMOVE.
FOR THESE, WE
RECOMMEND YOU USE
THE SPECIAL DISPENSER
WHICH IS PLACED IN
THE DRUM.
NOTE: ONLY PUT
LIQUID PRODUCTS IN
THE COMPARTMENT
LABELLED “✿”. THE
MACHINE IS
PROGRAMMED TO
AUTOMATICALLY TAKE
UP ADDITIVES DURING
THE FINAL RINSE
STAGE FOR ALL WASH
CYCLES.
61
FI
SV
KAPPALE 10
AVSNITT 10
PYYKIN LAJITTELU
SORTERING AV
TVÄTT
Lajittele pyykki ennen pesua
värin, materiaalin ja
pesulämpötilan sekä
likaisuuden mukaan.
Sortera plaggen före tvätten
efter kulör, material och hur
smutsiga de är.
HUOM !
Painavia, suuria tekstiilejä
kuten päiväpeittoja , huopia
jne. ei tule lingota.
OBS!
Tunga, stora textilier såsom
sängöverdrag, filtar etc. skall
inte centrifugeras.
Villavaatteissa, jotka
pestään koneessa tulee olla
merkintä konepesun
kestävä “Superwash”
Ylleplagg som tvättas i
maskin skall vara märkta
“Superwash”.
HUOM !
Pyykkiä lajitellessa
varmistu, että
- vaatteissa ei ole
irtonaisia metalliesineitä
esim. hakaneuloja,
nuppineuloja, kolikoita
- vetoketjut, nepparit
ovat suljettuna , vyöt ja
nauhat solmittuina
- verhojen liu’ut ja
pidikkeet ovat
irrotettuna
- noudatat tekstiilien
pesuohjemerkintöjä
- poistat vaikeat tahrat
erikoisaineella ennen
pesua
- taskut ovat tyhjät
62
OBS!
Vid sorteringen skall
Du se till att
- metallföremål såsom
broscher,
säkerhetsnålar,
knappnålar, mynt osv.
har avlägsnats från
plaggen
- blixtlås, knappar är
stängda, bälten och
band knutna
- gardinringar tagits bort
- Du ger akt på plaggens
tvättmärkningar
- besvärliga fläckar
avlägsnats med
specialmedel före
tvätten
- fickorna är tomma.
DA
NO
KAPITEL 10
KAPITTEL 10
GODE RÅD VEDR.
VASK.
PRODUKTET
VIGTIGT:
Af hensyn til en bedre
fordeling af tøjet under
centrifugering, er det en god
ide at iblande mindre
tøjstykker når der vaskes store
stykker tekstiler, sengetøj eller
andre tunge ting. Evt. kan
centrifugering undlades ved
at trykke knappen for udeladelse af centrifugering ind.
Ved uldvask skal det
kontrolleres at tøjet er
mærket uld eller “MASCHINE
WASHABLE”“MASKINVASK”
“TÅLER MASKINVASK”
“VASKBAR I MASKINE”
VIGTIGT:
Se efter symbolerne i
tøjet, og 1æs
fabrikantens vaske
anvisninger. Opdel tøjet
i følgende
hovedgrupper
- Kogevask
- Normal vask
- Kulørt vask
- Fin vask
- Uld vask
Hvidt og kulørt tøj bør
vaskes hver for sig, for at
undgå farveafsmitning.
Det kan anbefales at
kulørt tøj vaskes separat
første gang det vaskes, da
nyt tøj ofte afgiver farve.
Når vasketøjet sorteres, er
det vigtigt at kontrollerer
følgende:
- Kontroller at alle lommer
er tømte
- at der ikke er
metalgendstande på
tøjet Badges - nåle mønter o.s.v.
- Løse stropper/bælter i
sengetøj, kjoler e.t.c.
bindes sammen.
- Lommer er knappet eller
lynet.
- Løbere fra gardiner er
fjernet.
Ved vask af tøj med
meget kraftige pletter, er
det en god ide at lade
tøjet ligge i blød, eller
anvende speciel
pletfjerner, før tøjet vaskes.
VIKTIG:
Ved vasking av tunge
tepper, sengetepper og
andre tunge artikler, bør
sentrifugering ikke brukes.
For å kunne maskinvaskes
må ullplagg og andre
artikler i ull være merket
med “ren ny ull”.
VIKTIG:
Ved sortering før
vasking, påse at:
- det ikke er noen
metallgjenstander i
vasken (f.eks. smykker,
sikkerhetsnåler, nåler,
mynter osv.).
- eventuelle knapper i
putetrekk knappes
sammen, glidelåser og
hekter lukkes, løse
belter og lange band
på f.eks. morgenkåper
knyttes.
- kroker fjernes fra
gardiner.
- vaskeinstruksene på
plagget blir fulgt.
- eventuelle vanskelige
flekker blir behandlet
ved sorteringen før
vaskingen. Bruk bare
flekkfjerningsmidler som
er anbefalt i merkingen.
EN
CHAPTER 10
THE PRODUCT
IMPORTANT:
When washing heavy rugs,
bed spreads and other
heavy articles, it is advisable
not to spin.
To be machine-washed,
woollen garments and other
articles in wool must bear
the “Machine Washable
Label”.
IMPORTANT:
When sorting articles
ensure that:
- there are no metal
objects in the washing
(e.g. brooches, safety
pins, pins, coins etc.).
- cushion covers are
buttoned, zips and
hooks are closed, loose
belts and long tapes on
dressing gowns are
knotted.
- runners from curtains are
removed.
- attention is paid to
garment labels.
- when sorting, any tough
stains should be
removed prior to
washing using stain
removers only
recommended on
label.
63
FI
SV
KAPPALE 11
AVSNITT 11
YLEISOHJEITA
Goda råd
om tvätt
Ympäristöystävällisyys ja
taloudellisuus
Så här använder du maskinen
miljövänligt och ekonomiskt
HUOMIOI PYYKIN
TÄYTTÖMÄÄRÄ
Saavuttaaksesi optimi
energian-, veden-,
pesuaineen ja ajan käytön
suosittelemme käyttämään
maksimi pyykin
täyttömäärää, jolloin säästät
energiaa jopa 50%.
FYLL MASKINEN HELT
TARVITSETKO ESIPESUA
BEHÖVS FÖRTVÄTT?
Käytä esipesua vain erittäin
likaiselle pyykille. Säästät
pesuainetta, vettä ja aikaa 5
- 15%, kun et valitse esipesua
normaalilikaiselle pyykille.
Förtvätt behövs bara för
mycket smutsig tvätt!
SPAR tid, tvättmedel, vatten
och mellan 5 och 15% energi
genom att INTE välja Förtvätt
när tvätten bara är lätt eller
normalt smutsad.
KIINNITÄ HUOMIOTA
PESULÄMPÖTILAAN
Esikäsittele likalahrat
tahranpoistoaineella ennen
pesua, jolloin voit käyttää
alempaa lämpötilaa. Säästät
energiaa 50% käyttämällä
60°C: een ohjelmaa.
MÅSTE MAN TVÄTTA VID HÖG
TEMPERATUR?
Vi rekommenderar att du
förbehandlar fläckar med
fläckborttagningsmedel eller
blötlägger plagg med
intorkade fläckar i vatten
innan du tvättar dem. Då
behöver du inte ha så hög
temperatur när du sedan
tvättar.
Spar upp till 50% energi
genom att köra ett program
på 60°C.
64
Du utnyttjar energi, vatten,
tvättmedel och tid bäst om
du fyller maskinen ända till
maximalt rekommenderad
kapacitet.
Spar upp till 50% energi
genom att tvätta en helt fylld
maskin i stället för två
halvfyllda.
DA
NO
EN
KAPITEL 11
KAPITTEL 11
CHAPTER 11
FORBRUGER
INFORMATION
FORBRUKERINFORMASJON.
Gode ide`er til optimal
udnyttelse af energien og
minimal påvirkning af
miljøet.
Gode ideer til optimal
utnyttelse og minimal
innvirkning på miljøet.
A guide environmentally
friendly and economic use of
your appliance.
UDNYTTELSE AF KAPACITETEN
UTNYTTELSE AY KAPASITETEN.
MAXIMISE THE LOAD SIZE
Ved at fylde maskinen helt,
opnås den bedste udnyttelse
af vand, el og sæbe. Såfremt
man kun fylder maskinen
halvt, vil forbruget af vand, el
og sæbe ikke blive halveret,
men kun nedsat med ca. 20 %.
Ved å fylle maskinen helt,
oppnås den beste
utnyttelsen av vann,
elektrisitet, og såpe. Så sant
man kun fyller maskinen
halvt, vil ikke forbruket av
vann, elektrisitet og såpe bli
halvert, men kun redusert
med ca. 20 %.
Achieve the best use of
energy, water, detergent and
time by using the
recommended maximum
load size.
Save up to 50% energy by
washing a full load instead of
2 half loads.
ER FORVASK NØDVENDIGT?
ER FORVASK NØDVENDIG?
DO YOU NEED TO PRE-WASH?
Vaskemaskinens programmer
er udviklet til optimal effekt
uden forvask. Kun
i særlige tilfælde, hvor
vasketøjet er meget snavset
med olie pletter og
lign. vil det være en fordel at
benytte forvasken. Man kan
evt. læggetøjet i blød dagen
før, og laden sæbe gøre
arbejdet.
Vaskemaskinens programmer
er utviklet til optimal effekt
uten forvask.
Kun i spesielle tilfeller, hvor
vasketøyet er meget skittent
med oljeflekker eller
lignende, vil det være en
fordel å bruke forvask.
For heavily soiled laundry
only!
SAVE detergent, time, water
and between 5 to 15%
energy consumption by NOT
selecting Prewash for slight to
normally soiled laundry.
ER KOGEVASK NØDVENDIGT?
ER KOKEVASK NØDVZNDIG?
IS A HOT WASH REQUIRED?
Vaskemaskinens programmer
er udviklet til optimal effekt
ved lave temperaturer.
Man opnår derfor ikke større
vaskeeffekt ved at benytte
høje temperaturer. Kun i
særlige tilfælde har man
behov for kogevask f.eks. ved
antiseptiske vaske.
I dag er langt på vei de fleste
vaskemidler utviklet til
maksimal effekt ved lave
temperaturer. Man oppnår
derfor ikke bedre vaskeeffekt
ved å bruke høye
temperaturer. Kun i spesielle
tilfeller har man behov for
kokevask, for eksempel ved
antiseptisk vask.
Pretreat stains with stain
remover or soak dried in
stains in water before
washing to reduce the
necessity of a hot wash
programme.
Save up to 50% energy by
using a 60°C wash
programme.
CUSTOMER
AWARENESS
65
SV
FI
PESU
TVÄTT
MÄÄRÄAUTOMATIIKKA
VARIERANDE
TVÄTTMÄNGDER
Tämä pesukone säätää
vesimäärän automaattisesti
pyykin määrän ja laadun
mukaan. Tällöin pesu kuluttaa
energiaa aina
mahdollisimman säästävästi.
Vähentynyt vesimäärä
lyhentää myös pesuaikaa.
Tvättmaskinen reglerar
automatiskt vattennivån efter
tvättmängd och tvättyp.
Detta spar både energi och
tid, eftersom en liten mängd
vatten förkortar tvättiden.
ESIMERKKI:
Pesua edeltävä tahranpoisto
EXEMPEL:
Fläckborttagning före tvätten.
Om plaggen som skall tvättas t
ex består av hårt smutsad
bomull kan fläckarna gnidas in
med ett lämpligt tvättmedel
eller fläckborttagningsmedel
före tvätten.
Oletetaan, että pestävä
pyykki on erittäin likaista
puuvillaa. Tahroille voidaan
hieroa sopivaa
pyykinpesuainetta tai
tahranpoistoainetta ennen
pesua.
Vältä pesukoneen
täyttämistä pelkästään isoilla,
paljon vettä imevillä
tekstiileillä (esim. isot
froteepyyhkeet) , koska niiden
tasapainottuminen rummussa
erityisesti linkousvaiheessa on
huono.
Sekoita samaan
koneeelliseen myös pieniä ja
kevyitä tekstiilejä.
Undvik att fylla maskinen med
enbart stora textilier, som suger
upp mycket vatten (t ex stora
frottéhanddukar), eftersom de
inte fõrdelar sig jämnt i
trumman speciellt vid
centrifugering, utan blanda
gärna stõrre och mindre plagg.
● Avaa pesuainekotelo
vetämällä.
● Drag ut
tvättmedelsbehållaren.
● Laita 120 g pesuainetta
2-merkittyyn lokeroon.
Tarkista annostus
pesuainepakkauksesta ;
tiivistepesuainetta
annostellaan n. 1 dl ja
perinteistä n. 2 dl.
● Fyll 120 g tvättmedel i fack 2
Betr. doseringen se
tvättmedelsförpackningen;
för tvättmedelskoncentrat är
dosen ca 1 dl, för traditionella
tvättmedel ca 2 dl.
● Annostele tarvittaessa n.
1/2 dl tai pakkauksen ohjeen
mukainen määrä
huuhteluainetta tai muuta
viimeistysainetta
kaukaloon
.
● Fyll vid behov ca 1/2 dl eller
rekommenderad mängd
sköljmedel eller något annat
medel för efterbehandling i
facket för sköljmedel
.
● Sulje pesuainekotelo.
● Stäng
tvättmedelsbehållaren.
✿
66
✿
DA
NO
EN
SÅDAN BRUGES
MASKINEN
VASKING
WASHING
VARIABEL KAPACITET.
VARIABEL KAPASlTET
VARIABLE CAPACITY
Denne vaskemaskine justerer
selv vand niveau, i henhold til
tekstil art, og mængde.
Dette system betyder en
reduktion af vand og
energiforbrug, selv om
maskinen ikke er fyldt helt op.
Denne vaskemaskinen
tilpasser automatisk
vannmengden til hva og
hvordan det skal vaskes. På
denne måten er det også
mulig å få en “personlig” og
energisparende vasking.
Systemet gir redusert
vannforbruk og en fornuftig
reduksjon i vasketiden.
This washing machine
automatically adapts the level
of the water to the type and
quantity of washing. In this way
it is also possible to obtain a
“personalized” wash from an
energy saving point of view.
This system gives a decrease in
energy consumption and a
sensible reduction in washing
times.
EKSEMPEL:
Hvis en vask består af meget
snavset bomuld bør særligt
snavsede pletter
forbehandles.
EKSEMPEL
Ved spesielt ømtålige stoffer
er det en fordel å bruke et
vaskenett.
EXAMPLE:
Hvis kun en del af tøjet har
pletter der kræver
behandling med specielle
blegemidler, kan dette gøres
i maskinen.Sammensæt ikke
en vask udelukkende med
meget sugende tekstiler.
(frotté e.c.t.), da disse stoffer
suger meget vand, og derfor
bliver meget tunge.
La oss for eksempelets skyld
anta at du skal vaske SVÆRT
SKITTENT BOMULLSTØY
(hardnakkede flekker bør
først behandles med
flekkfjerner).
Du bør ikke vaske en hel
maskin full av frottéstoff, da
dette trekker til seg mye
vann og blir svært tungt.
It is advisable not to wash a
load made up entirely of
articles in towelling fabric
which absorb a lot of water
and become too heavy.
● Åben sæbeskuffen.
● Åpn beholderen for
vaskemiddel.
● Open the detergent
drawer.
● Kom ca. 120 g
sæebemiddel i rum 2.
● Hel 120 g vaskemiddel i
den andre skuffen 2.
● Kom ca. 50 ml skyllemiddel
.
i rum
✿
● Luk sæbeskuffen.
● Hell 50 cm3 av det
ønskede tilsetningsstoffet i
✿
skuffen
for
tilsetningsstoffer.
A net bag should be used
for particularly delicate
fabrics.
Let us suppose that the
washing consists of HEAVILY
SOILED COTTON (tough
stains should be removed
with suitable stain removal).
● Put 120 g in the main wash
compartment marked 2.
● Put 50 ml of the desired
additive in the additives
compartment
.
✿
● Close the detergent
drawer.
● Lukk beholderen for
vaskemiddel.
67
FI
SV
● Avaa vesihana.
● Öppna kranen.
● Tarkista, että poistoletku on
paikallaan.
● Kontrollera att
avloppsslangen är på plats.
OHJELMAN VALINTA
PROGRAMVÄLJAREN
Tutustumalla
ohjelmaoppaaseen osaat
valita sopivimman ohjelman.
Haluttu ohjelma otetaan
käyttöön kääntämällä
valitsinnuppia.
Välj det lämpligaste
programmet ur
programguiden.
Vrid väljarknappen så att det
valda programmet aktiveras.
Näytössä näkyvät valitun
ohjelman asetukset.
Inställningarna för det valda
programmet visas på
displayen.
Säädä tarvittaessa
pesulämpötilaa.
Justera tvättemperaturen vid
behov.
Paina valintapainikkeita
(tarvittaessa).
Tryck på valknapparna (vid
behov).
Paina sitten KÄYNNISTYSpainiketta.
Kun KÄYNNISTYS-painiketta
painetaan, pesukone
käynnistää valitun ohjelman.
Tryck sedan på knappen
START.
När knappen START tryckts in,
sätter maskinen igång
arbetssekvensen.
Ohjelmanvalitsin pysyy valitun
ohjelman kohdalla koko
pesuvaiheen ajan.
Programväljaren har en fast
position under hela tvättfasen
och ändrar sig inte.
Varoitus: Mikäli koneen
käydessä tapahtuu
sähkökatkos, kone muistaa
valitun ohjelman ja katkoksen
päättyessä jatkaa siitä mihin
se jäi.
PS. Om det blir strömavbrott
under tvättprogrammet,
kommer maskinen att "komma
ihåg" var den stannade och
fortsätta därifrån när
strömmen kommer tillbaka.
● Kun ohjelma on päättynyt,
näyttöön ilmestyy sana ”End”
(Loppu).
● När programmet är slut visas
ordet ”End” (Slut) på displayen
● Odota, että luukun lukitus
avautuu (noin 2 minuuttia
ohjelman loppumisen
jälkeen).
● Vänta tills dörrlåset har
frigjorts (ungefär två minuter
efter att programmet
avslutats)
● Katkaise virta
pesukoneesta kääntämällä
ohjelmanvalitsin OFFasentoon.
● Stäng av maskinen genom
att sätta programväljaren i
läge AV.
● Avaa luukku ja poista
pyykki.
● Öppna dörren och ta bort
tvätten.
● Katkaise veden tulo
jokaisen käyttökerran
jälkeen.
● Stäng av vattentillförseln
efter varje användande.
KÄYTÄ APUNASTI
PESUOHJELMATAULUKKOA
JA NOUDATA AINA YLLÄ
MAINITTUA JÄRJESTYSTÄ.
68
ANVÄND ALLTID
TABELLEN MED
TVÄTTPROGRAM SOM
HJÄLP OCH BEAKTA
OVANNÄMNDA
ORDNINGSFÖLJD.
DA
NO
EN
● Kontroller at der er åbnet
for vandtilførsel.
● Se etter at vanntilførselen
er skrudd på.
● Kontroller at afløbs slangen
ikke er knækket.
● Se også etter at utløpsrøret
er på plass.
PROGRAMVÆLGEREN
PROGRAMVELGEREN
Se programvejledningen for
at vælge det mest
velegnede program.
Når valgknappen drejes,
aktiveres det ønskede
program.
Se programtabellen for å
velge det best egnede
programmet.
Ved å vri på
programvelgeren aktiverer du
ønsket program.
PROGRAMME SELECTION
Refer to the programme guide
to select the most suitable
programme.
Turning the selector knob
required programme is
activate.
The display will show the
settings for the programme
selected.
Displayet viser indstillingerne
for det valgte program.
Displayet viser innstillingene
for det valgte programmet.
Adjust the wash temperature if
necessary.
● Ensure that the water inlet
tap is turned on.
● And that the discharge
tube is in place.
Press the option buttons (if
required)
Tilpas vasketemperaturen hvis
nødvendigt.
Juster vasketemperaturen om
nødvendig.
Tryk på indstillingsknapperne
(hvis nødvendigt)
Trykk på valgknappene
(dersom det kreves).
Then press the START button.
When the START button is
pressed the machine sets the
working sequence in motion.
Tryk derefter på knappen
START.
Når knappen START er
aktiveret, starter maskinen
vaskeprogrammet.
Trykk deretter på STARTknappen.
Når du trykker på START, settes
maskinen i bevegelse.
The programme carries out
with the programme selector
stationary on the selected
programme till cycle ends.
Programvælgeren bliver
stående på det valgte
program hele vaskprocessen.
Programvelgeren blir
stående på det valgte
program hele
vaskeprosessen.
PS. Hvis der kommer en strøm
afbrydelse under
vaskeforløbet, vil maskinen
”huske” hvor den stoppede
og fortsætte igen når
strømmen kommer tilbage.
PS. Hvis det kommer et
strømbrudd under
vaskeforløbet, vil maskinen
”huske” hvor den stoppet
og fortsette igjen når
strømmen kommer tilbake.
● Når programmet er
færdigt, vises ordet "End"
(Slut) i displayet
● Når programmet er
avsluttet, vises ordet "End"
(Slutt) på displayet.
● Vent, indtil lugen kan åbnes
(ca. 2 minutter efter at
programmet er afsluttet).
● Vent til dørlåsen åpnes (ca.
to minutter etter at
programmet er ferdig).
● Sluk maskinen ved at dreje
programvælgeren til FRA.
● Slå av maskinen ved å vri
programvelgeren til “AV”.
● Åbn lugen, og tag tøjet ud.
● Åpne døren og ta ut tøyet.
● Sluk altid for vandtilførslen
efter brug.
● Skru av vanntilførselen
etter hver gangs bruk.
FOR ALLE TYPEP AF
VASK - SE I PROGRAM
OVERSIGTEN, OG
FØLG OVERSIGTENS
ANVISNINGER.
SE ETTER I
PROGRAMTABELLEN
VED ALLE TYPER VASK,
OG GÅ FRAM I DEN
REKKEFØLGEN SOM ER
NEVNT OVENFOR.
Warning: If there is any break
in the power supply while the
machine is operating, a
special memory stores the
selected programme
and,when the power is
restored, it continues where it
left off.
● When the programme has
ended the word “End” will
appear on the display
● Wait for the door lock to be
released (about 2 minutes
after the programme has
finished).
● Switch off the machine by
turning the programme
selector to the “OFF” position.
● Open the door and remove
the laundry.
● Turn off the water supply
after every use.
FOR ALL TYPES OF
WASH CONSULT THE
PROGRAMME TABLE
AND FOLLOW THE
OPERATIONS IN THE
ORDER INDICATED.
69
FI
70
SV
KAPPALE 12
AVSNITT 12
PUHDISTUS JA
HOITO
RENGÖRING OCH
SKÖTSEL
Älä käytä koneen
ulkopinnan puhdistamiseen
hankaavia aineita tai
välineitä eikä liuotteita.
Ulkopinnan puhdistamiseksi
riittää kostealla pyyhkeellä
pyyhkiminen.
Använd inga medel eller
redskap med skurande
verkan eller lösningsmedel
för yttre rengöring av
maskinen. Det räcker om
maskinen torkas med en
fuktig trasa.
Pesukone tarvitsee vain
vähän hoitoa:
Tvättmaskinen behöver
mycket liten skötsel:
● Pesuainekotelon puhdistus
● Rengöring av
tvättmedelsbehållare
● Nukkasihdin puhdistus.
● Rengöring av avloppssil
● Toimenpiteet muuton
yhteydessä tai kun kone on
pitkään käytttämättä.
● Åtgärder vid förflyttning
av maskin eller om maskinen
länge står oanvänd.
PESUAINEKOTELON
PUHDISTUS
RENGÖRING AV
TVÄTTMEDELSBEHÅLLARE
Pesuainekotelo on
suositeltavaa puhdistaa
säännöllisti mahdollisista
pesu- ja
huuhteluainejäämistä.
Tvättmedelsbehållaren bör
rengöras regelbundet för att
få bort eventuella tvätt- och
sköljmedelsrester.
Poista kotelo paikaltaan
vetämällä se kokonaan ulos.
Dra bort
tvättmedelsbehållaren.
Puhdista kotelo juoksevalla
vedellä ja tarvittaessa
harjaamalla. (Irrota myös
huuhtelu+valkaisuainekauka
-lon suoja).
Rengör behållaren under
rinnande vatten och borsta
vid behov.
Aseta pesuainekotelo
takaisin paikalleen.
Skjut in behållaren.
DA
NO
EN
KAPITEL 12
KAPITTEL 12
CHAPTER 12
RENGØRING OG
VEDLIGEHOLDELSE
RENGJØRING OG
RUTINEMESSIG
VEDLIKEHOLD
CLEANING AND
ROUTINE
MAINTENANCE
Brug aldrig slibemidler,
aggressive midler, sure
midler eller blegemidler.
Rengør maskinen udvendigt
med en opvredet klud, evt.
kan der anvendes en lille
smule alm.
rengøringsmiddel.
Bruk ikke skuremidler, alkohol
og/eller løsemidler utvendig
på
vaskemaskinen/tørketromm
elen. Det er tilstrekkelig å
bruke en fuktig klut.
Deres vaskemaskine kræver
et minimum af rengøring og
vedligeholdelse, dog bør
følgende jævnligt udføres.:
Vaskemaskinen trenger
svært lite vedlikehold:
● Rengøring af sæbeskuffe.
● Rengjøringav skuffene i
beholderen for vaskemiddel.
● Rensning af filter.
● Rengjøring av filteret.
● Hvis maskinen skal flyttes,
eller efterlades ubrugt for en
længere periode.
● Ved flytting eller hvis
maskinen ikke skal brukes
over lengre tid.
RENGØRING AF SÆBESKUFFE
RENGJØRING AV SKUFFENE
Selv om det ikke er absolut
nødvendigt, anbefales det
jævnligt at rengøre sæbe
skuffen.
Selv om det ikke er strengt
tatt nødvendig, anbefaler vi
å rengjøre skuffene i
beholderen for vaskemiddel
fra tid til annen.
Sæbeskuffen fjernes ved at
åbne denne, og yderligere
give et let ryk udad.
Trekkbeholderen forsiktig ut.
Rengør sæbeskuffen med
en børste og rindende vand.
Skyllunder rennende vann.
Do not use abrasives, spirits
and/or diluents on the
exterior of the appliance. It is
sufficient to use a damp
cloth.
The washing machine
requires very little
maintenance:
● Cleaning of drawer
compartments.
● Filter cleaning
● Removals or long periods
when the machine is left
standing.
CLEANING OF DRAWER
COMPARTMENTS
Although not strictly
necessary, it is advisable to
clean the detergent, bleach
and additives
compartments occasionally.
Remove the compartments
by pulling gently.
Clean with water.
Anbring sæbeskuffen igen.
Sett beholderen tilbake på
plass.
Put the compartments back
into place
71
FI
SV
NUKKASIHDIN PUHDISTUS
Tämänpesukoneen
nukkasihti on nk.
neulaloukku, jonka
tarkoituksena on kerätä
isommat esineet kuten napit,
klemmarit, kolikot , jotka
voisivat tukkia
poistopumpun. Varsinainen
nukka poistuu poistopumpun
kautta viemäriin. On
suositeltavaa tarkistaa sihti
säännöllisesti , esim 1-2 kk
välein:
RENGÖRING AV AVLOPPSSIL
Maskinens avloppssil
förhindrar att knappar,
knäppen, mynt etc. täpper till
avloppspumpen. Rengör silen
regelbundet, t ex med 1-2
månaders intervaller.
● Avaa kansi.
● Öppna luckan
● Saatavana vain tietyissä
malleissa:
Vedä mutkalla oleva letku
auki, poista tulppa ja poista
vesi letkusta astiaan.
● Finns bara på vissa
modeller:
Dra ut den korrugerade
slangen, ta bort pluggen och
led ut vattnet i en behållare.
● Ennen kuin irrotat
roskaloukun, aseta pyyhe
roskaloukun alapuolelle, jotta
pumpun sisällä oleva pieni
vesimäärä voi valua siihen.
● Innan borttagandet av
filtret, lägg en handduk
under filterlocket för smala
upp det lilla vattnet som finns
inuti pumpen.
● Käännä nukkasihtiä
vastapäivään, kunnes kahva
on vaaka-asennossa.
● Vrid silen moturs tills den
stoppar i vertikalt läge.
● Poista nukkasihti ja
puhdista.
● Ta ut och rengör silen.
● Aseta sihti huolellisesti
takaisin paikalleen
seuraamalla oikean reunan
uraa ja kiertämällä
myötäpäivään. Kiristä
kiinnitysruuvi ja kiinitä
jalkalista takaisin paikalleen.
● Sätt tillbaka silen, vrid
medurs och utför
ovannämna åtgärder i
omvänd ordning.
TOIMENPITEET MUUTON
YHTEYDESSÄ TAI KUN KONE
ON PITKAAN KÄYTTÄMÄTTÄ
ÅTGÄRDER VID FLYTTNING
ELLER NÄR MASKINEN LÄNGE
STÅR OANVÄND
Muuton yhteydessä tai kun
pesukone on pitkään
käyttämättömänä esim.
lämmittämättömässä
huoneessa, tulee sekä
poisto- etta tulovesiletku
tyhjentää huolellisesti.
Om maskinen måste flyttas
eller står oanvänd under en
längre tid t ex i ett kallt rum,
måste både avlopps- och
tilloppsslangarna tömmas.
Irrota pistotulppa
pistorasiasta. Varaa matala
astia esim. pesuvati.
Drag ut konktakten ur
eluttaget och ta fram en låg
skål t ex ett tvättfat.
Irrota poistoletku ja tyhjennä
se huolellisesti. Tee samoin
tulovesiletkulle.
Lossa avloppsslangen och
töm ut allt vatten. Utför
samma åtgärd med
tilloppsslangen.
72
DA
NO
EN
RENGØRINGAF FILTER.
Maskinen er udstyret med et
selvrensende filter, der
opsamler større ting så som
mønter knapper o.s.v. men
tillader trævler at passerer.
Filteret er meget nemt at
rense, og det anbefales
jævnligt at kontrollerer dette.
RENGJØRING AV FILTERET
Vaskemaskinen er utstyrt
med et spesielt filter som
fanger opp
fremmedlegemer som ellers
kunne stoppe til avløpet, som
mynter, knapper osv. Disse
kan da også lett hentes ut av
filteret. Slik går man fram ved
rengjøring av filteret:
FILTER CLEANING
The washing-machine is
equipped with a special filter
to retain large foreign matter
which could clog up the
drain, such as coins, buttons,
etc. These can, therefore,
easily be recovered. The
procedures for cleaning the
filter are as follows:
● Open the flap
● Only available on certain
models:
Pull out the corrugated hose,
remove the stopper and
drain the water into a
container.
● Åben lugen
● Åpne luken
● Finns bara på vissa
modeller:
Dra ut den korrugerade
slangen, ta bort pluggen och
led ut vattnet i en behållare.
● Finns bara på vissa
modeller:
Dra ut den korrugerade
slangen, ta bort pluggen och
led ut vattnet i en behållare.
● Innan borttagandet av
filtret, lägg en handduk
under filterlocket för smala
upp det lilla vattnet som finns
inuti pumpen.
● Innan borttagandet av
filtret, lägg en handduk
under filterlocket för smala
upp det lilla vattnet som finns
inuti pumpen.
● Drej filterhåndtaget mod
uret, træk derefter filteret ud
og rens det.
● Vri filterhåndtaket mot
uret, trekk deretter filteret ut
og rens det.
● Brug panelet til at opsamle
evt. overskydende vand i
filteret.
● Bruk bunnen av
vaskemaskinen som et brett
til å samle opp overflødig
vann i filteret.
● Remove and clean.
● Efter rengøring monteres
filteret igen i modsat
rækkefølge.
● Etter rengjøring setter du
filteret på plass igjen ved å
sørge for at sporet på filteret
dreies med urviserne. Gå
deretter fram i omvendt
rekkefølge av det som er
beskrevet ovenfor.
● After cleaning, replace by
turning the notch on the end
of the filter clockwise. Then
follow all procedures
described above in reverse
order.
HVIS MASKINEN SKAL FLYTTES;
ELLER SKAL STÅ UBRUGT FOR
EN LÆNGERE PERIODE
VED FLYTTING ELLER HVIS
MASKINEN IKKE SKAL BRUKES
OVER LENGRE TID
Hvis maskinen ikke skal
bruges i en længere
periode, hvis maskinen kan
blive udsat for frost, eller hvis
maskinen skal transporteres,
skal maskinen tømmes helt
for vand.
Ved eventuell flytting eller
hvis maskinen skal stå ubrukt
over lengre tid i
uoppvarmede rom, må
slangene tømmes fullstendig
for alt vann.
Afbryd for strøm og vand.
Afmonter afløbs slangen og
placer denne på gulvet,
således at alt vandet i
maskinen kan løbe ud.
Vaskemaskinen må slås av
og støpselet trekkes ut.
Plasser utløpsrøret i et
vaskevannsfat til alt vannet
har rent ut.
Gentag denne fremgangsmåde for tilløbs slangen.
Gjenta det samme med
tilførselsrøret for vann.
● Before removing the filter,
place an absorbent towel
below the filter
cap to collect the small
amount of water likely to be
inside the pump
● Turn the filter anticlockwise
till it stops in vertical position.
REMOVALS OR LONG PERIODS
WHEN THE MACHINE IS LEFT
STANDING
For eventual removals or
when the machine is left
standing for long periods in
unheated rooms, the drain
hose should be emptied of
all remaining water.
The appliance must be
switched off and unplugged.
A bowl is needed. Detach
the drainage hose from the
clamp and lower it over the
bowl until all the water is
removed.
Repeat the same operation
with the water inlet hose.
73
FI
KAPPALE 13
VIKA
KORJAUS
SYY
Pistotulppa ei ole pistorasiassa
Kytke pistotulppa pistorasiaan
Verkkokytkin ei ole ala-asennossa
Paina verkkokytkin alas
Sähkõvirta on katkaistu
Tarkista
Sulake on palanut
Tarkista
Täyttõluukku on auki
Sulje täyttõluukku
Samat syyt kuin 1. kohdassa
Tarkista
Vesihana on kiinni
Avaa vesihana
Ohjelmanvalitsin ei ole oikeassa
kohdassa
Valitse ohjelma uudelleen
Poistoletku on taiteilla
Suorista poistoletku
Nukkasihti on tukossa
Puhdista nukkasihti
4. Vettä lattialla
koneen lähellä
Tulovesiletkun tiiviste vuotaa
Vaihda tiiviste ja kiinnitä letku huolellisesti
5. Kone ei linkoa
Kone ei ole vielä poistanut vettä
Odota kunnes vesi on poistettu
Linkouksen poistokytkin alaspainettuna
(ei kaikissa malleissa)
Palauta linkouksen poistokytkin
Kone ei ole vaakasuorassa
Säädä kone suoraan
Kuljetustukia ei ole irrotettu
Irrota kuljetustuet
Pyykki ei ole jakautunut tasaisesti
rumpuun
Jaa pyykki tasaisesti rumpuun
1. Pesuohjelmat
eivät toimi
2. Koneeseen ei tule
vettä
3. Vesi ei poistu
koneesta
6. Voimakas tärinä
linkouksen aikana
–
7. Näytössä lukee
virhe 0, 1, 5, 7, 8.
Soita huoltoon.
8. Näytössä lukee
virhe 2
Koneeseen ei tule vettä.
Tarkista vedensyöttö.
9. Näytössä lukee
virhe 3
Ei tyhjennystä.
Varmista, että poistopäässä ei ole
tukkeumia.
Varmista, että poistoletkussa ei ole
taitoksia.
10. Näytössä lukee
virhe 4
Koneessa liikaa vettä.
Sulje vesihana.
Soita huoltoon.
11. Näytössä lukee
virhe 9
–
Katkaise laitteen virta.
Odota 10–15 sekuntia ja käynnistä
ohjelma uudelleen.
Mikäli vika ei korjaannu, ota yhteyttä valtuutettuun Hoover - huoltoon. Ilmoita aina koneen malli, joka lõytty
koneen arvokilvestä. Arvokilpi sijaitsee (useimmiten) pesukoneen täyttõaukon yläreunassa.
Huom!
1 Ympäristõystävällisten, fosfaatteja sisältämättõmien pesuaineiden käyttõ voi aiheuttaa seuraavia
sivuvaikutuksia:
- huuhteluvesi saattaa näyttää samealta johtuen zeoliiteista, tämä ei kuitenkaan alenna huuhtelun tehoa
- pesun jälkeen saattaa pyykissä olla valkoisia jälkiä, jotka eivät kuitenkaan tartu kuituihin eivätkä muuta
värejä
- lievä vaahtoaminen viimeisessä huuhteluvedessä ei ole merkki huonosta huuhtelutuloksesta
- pyykinpesuaineiden sisältämät ei-ioniset pesuaktiiviset aineet huuhtoutuvat huonosti ja aiheuttavat
pieninäkin määrinä vaahtoamista
- lisähuuhteluista ei yleensä ole apua
2 Ellei koneesi toimi, tarkista aina ensin oheisen listan mukaiset asiat ennenkuin kutsut huoltomiehen.
74
SV
AVSNITT 13
FEL
ÅTGÄRDER
ORSAK
Stickkontakten är inte i uttaget
Sätt i stickkontakten
Strõmbrytaren är inte intryckt
Tryck in strömbrytaren
Elstrõmmen är bortkopplad
Kontrollera
Säkringen (proppen) har gått
Kontrollera
Luckan är inte helt stängd
Stäng luckan
Samma orsaker som i punkt 1
Kontrollera
Kranen är stängd
Öppna kranen
Programväljaren är i fel läge
Välj program på nytt
Veck på utloppsslangen
Räta ut slangen
Avloppssilen är igensatt
Rengõr silen
4. Vatten på golvet
nära maskinen
Tilloppsslangens packning läcker
Byt packning och dra åt ordentligt
5. Maskinen
centrifugerar inte
Maskinen har ännu inte pumpat ut
vattnet
Vänta tills vattnet pumpats ut
Knappen för bortkoppling av centrifugering intryckt (inte i alla modeller)
Tryck ut knappen
Maskinen står inte vågrätt
Justera fötterna
Transportstöden har inte tagits bort
Tag bort stöden
Tvätten ojämnt fördelad i trumman
Fõrdela tvätten jämnt
1. Tvättprogrammen
fungerar inte
2. Maskinen tar inte
in vatten
3. Vattnet pumpas
inte ut
6. Kraftiga
vibrationer vid
centrifugering
7. Displayen
meddelar fel:
0,1,5,7,8
–
Ring service.
8. Displayen
meddelar fel 2
Ingen påfyllning av vatten.
Kontrollera att vattentillförseln är på.
9. Displayen
meddelar fel 3
Ingen utpumpning.
Kontrollera att avloppet är öppet.
Kontrollera att avloppsslangen inte
är knickad.
10.Displayen
meddelar fel 4
Maskinen är överfylld med vatten.
Stäng av vattentillförseln till
maskinen. Ring service.
11.Displayen
meddelar fel 9
–
Om det står error 9 på skärmen.
Stäng av maskinen, vänta i 10-15
sekunder och starta programmet igen.
Om Du inte kan åtgärda felet, kontakta auktoriserad Hoover serviceverkstad. Ange alltid maskinens modell, som
framgår av typskylten. Typskylten finns (oftast) i den övre kanten av påfyllningsöppningen.
Obs!
1 Användning av miljövänliga tvättmedel utan fosfater kan ha följande bieffekter:
- sköljvattnet kan verka grumligt på grund av zeoliterna, men detta minskar sköljningens effekt
- efter tvätten kan det finnas vitt pulver på tvätten, som dock inte fastnar i fibrerna eller påverkar färgerna
- skumbildning i det sista sköljvattnet är inte ett tecken på en dålig sköljning
- de anjoniska tvättaktiva tensiderna i tvättmedlen är ofta svåra att skölja bort och orsakar skumbildning även
när de förekommer i små mängder
extra sköljning hjälper i allmänhet inte
2 Innan Du beställer service, lönar det sig att gå igenom ovanstående lista.
75
DA
KAPITEL 13
FEJL OG KONTROL LISTE
Hvis Deres Hoover vaskemaskine ikke fungerer til deres tilfredshed, kontroller da følgende punkter inden De
tilkalder service teknikker:
FEJL
1. Maskinen starter
ikke. Ingen lys i
kontrol lampe
FEJL RETNING
MULIG ÅRSAG
Maskinen er ikke tændt eller stikket ikke
sat i
Sæt stikket i, og tænd
STOP/START knappen er ikke trykket ind
Tryk på STOP/START knappen
Ingen strøm til maskine
Kontroller måler
Sikring sprunget
Kontroller Sikring
Lågen ikke lukket
Kontroller
Se punkt 1
Kontroller punkt 1
Programvælger stillet forkert
Vælg program igen
Afløbs slange bøjet eller knækket
sammen
Kontroller slange
Filter stoppet
Kontroller filter
Der kan være valgt et program med
flydestop
Vælg program til udpumpning (Z)
4. Maskine står stille
Vandopvarmining
Vent 20 - 30 min.
5. Der løber vand ud
på guivet
Vandtilslutning ulæt
Kontroller hane
Forket sæbe Højtskummende
Kontroller sæbe og mænge
Se punkt 3
Kontroller
Alt vandet er ikke pumpet ud
Vent 5 min.
Nogle modeller har knap for fravalg
af cent
Kontroller om knappen er aktiv
Maskinen står ikke vandret eller står ikke
fast
Juster forreste stilbare ben.
Transportbeslag er ikke afmonteret
Afmonteret transportbesla
Vasketøj er klumpet sammen
Kontroller sammen sætning og mænge
Hævertvirkning
Kontroller afløbs slange,
højde min 50 cm.
2. Der kommer ikke
vand i maskinen
3. Maskinen pumper
ikke vandet ud
6. Maskinen
centrifugerer ikke
7. Maskinen står
uroligt, under
centrifugering
8. Vandet løber ud,
mens maskinen
fyldes
9. Display viser fejl:
0,1,5,7,8
–
Ring efter service.
10.Display viser fejl 2
Intet vandindtag.
Kontroller at der er åbent for
vandtilførslen.
11. Display viser fejl 3
Ingen udpumpning.
Kontroller at afløbet er rent.
Kontroller at afløbsslangen ikke er
bugtet.
12.Display viser fejl 4
Maskinen overfyldt med vand.
Sluk for maskinens vandtilførsel. Ring til
service.
13.Display viser fejl 9
–
Sluk apperatet.
Vent 10-15 sekunder og genstart
programmet.
Hvis maskinen stadig ikke virker. Afbryd strøm og vand. Tilkald Aut. Hoover service. For hurtig service opgiv da
maskinens typenummer og serienummer, disse findes på typeskiltet bag lågerammen.
Brug af økologiske vaskemidler “uden fosfater” kan have følgende effekt:
1 Under skyl ser vandet en smule grumset ud, uden at dette dog har nogen betydning for skylleeffekten, og
udvaskning af sæberester.
2 En tynd hvid hinde kan opstå på vasketøjet, dette er imidlertid på ingen måde skadeligt for tektstiler eller farver.
76
NO
KAPITTEL 13
FEIL
1. Virker ikke på noe
program
ÅTGÄRDER
ÅRSAK
Støpselet ikke satt i
Sett i støpselet
Vaskemaskinen ikke slått på
Slå på bryteren
Strømmen gått
Kontroller
Sikring gått
Kontroller
Døren i vaskemaskinen åpen
Lukk døren
Se årsakene under feil 1
Kontroller
Tilførselskranen skrudd av
skru på kranen
Tidsuret feil innstilt
Still inn tidsuret riktig
3. Vann kommer ikke
ut av
vakemaskinen
Utløpsrøret bøyd
Rett ut utløpsrøret
Fremmedlegemer blokkerer filteret
Kontroller filteret
4. Vann på gulvet
rundt
vaskemaskinen
Lekkasje fra pakningen mellom kranen
og tilførselsslangen
Skift pakningen og trekk slangen godt til
på kranen
5. Sentrifugerer ikke
Maskinen er ikke ferdig med å tappe ut
vannet
Vent noen minutter til maskinen har
tappet ut vannet
Innstilt på “ingen sentrifugering” (gjelder
enkelte modeller)
Velg en innstilling med sentrifugering
Vaskemaskinen står ikke jevnt
Juster føttene på vaskemaskinen
Transportsikringen ikke fjernet
Fjern transportsikringen
Tøyet ikke jevnt fordelt
Fordel tøyet jevnt
2. Vann kommer ikke
inn i vaskemaskinen
6. Kraftige
vibrasjoner under
sentrifugering
7. Displayet viser
følgende feil nr.:
0,1,5,7,8
–
Ring Kundeservice.
8. Displayet viser feil
nr. 2
Ingen påfylling av vann.
Kontroller at vanntilførselen er åpnet.
9. Displayet viser feil
nr. 3
Ingen pumpe ut.
Kontroller at avløpet er åpent.
Kontroller at avløpsslangen ikke er bøyd.
10. Displayet viser feil
nr. 4
Maskinen er overfylt med vann.
Steng vanntilførselen til maskinen.
Ring Kundeservice.
11. Displayet viser feil
nr. 9
–
Slå av vaskemaskinen
Vent i 10–15 sekunder og start
programmet på nytt
Hvis feilen fortsetter, ta kontakt med et av Hoover servicesentre. For best mulig service ber vi deg oppgi
vaskemaskinens modellnummer som finnes på typeskiltet eller garantibeviset.
Viktig
1 Bruk av miljøvennlige vaskemidler uten fosfater kan gi følgende virkninger:
- Avløpsvannet kan bli mer grumsete som følge av at det er zeolitt i vannet. Dette påvirker ikke effektiviteten
til skyllingen.
- Det kan være et hvitt pulver (zeolitt) på tøyet når vaskeprogrammet er over.
- Dette trenger ikke inn i stoffet og påvirker ikke fargen.
- Det kan være skum i det siste skyllevannet. Dette betyr ikke nødvendigvis at skyllingen ikke har vært
tilstrekkelig.
- De ikke-ioniske overflateaktive stoffene som finnes i vaskepulvere er ofte vanskelige å fjerne fra tøyet, og
kan selv i små mengder gi tydelige tegn pa skumdannelse.
- Det har ingen hensikt å gjennomføre flere skyllinger i slike tilfeller.
2 Hvis vaskemaskinen ikke fungerer, gå gjennom kontrollene i feilsøkingstabellen før du tar kontakt med et
Hoover-servicesenter.
77
EN
CHAPTER 13
FAULT
REMEDY
CAUSE
Mains plug not plugged in
Insert plug
Mains switch not on
Turn on mains switch
No power
Check
Electric circuit fuses failure
Check
Load door open
Close load door
See cause 1
Check
Inlet tap turned off
Turn on water inlet tap
Timer not set correctly
Set timer on correct position
Discharge tube bent
Straighten discharge tube
Odd material blocking filter
Check filter
4. Water on floor
around washing
machine
Leak from the washer between the tap
and inlet tube
Replace washer and tighten the tube
on the tap
5. Does not spin
The washing machine has not
discharged water
Wait a few minutes until the machine
discharges water
“No spin” setting (some models only)
Turn the programme dial onto spin
setting
Washing machine not perfectly level
Adjust special feet
Transport bracket not removed
Remove transport bracket
Washing load not evenly distributed
Distribute the washing evenly
1. Does not function
on any
programme
2. Does not load
water
3. Does not
discharge water
6. Strong vibrations
during spin
–
7. Display reads error
0, 1, 5, 7, 8
Call service.
8. Display reads
error 2
No water fill.
Check water supplies are on.
9. Display reads
error 3
No pump out.
Check drain is clear.
Check drain hose is not kinked.
10. Display reads
error 4
Machine overfilled with water.
Turn off water supply to machine.
Call service.
11. Display reads
error 9
–
Switch off the appliance
Wait 10-15 seconds and start again the
programme
If the fault should persist, contact a Hoover Technical Assistance Centre. For prompt servicing, give the model of
the washing machine, to be found on the label placed on the cabinet inside of the porthole or on the
guarantee certificate.
Important
1 The use of environment friendly detersives without phosphates may produce the following effects:
- The discharge rinse water may result cloudier due to the presence of zeolites in suspension. This does not
compromise the efficiency of the rinses.
- The presence of white powder (zeolites) on the washing at the end of the washing cycle. This does not
remain incorporated in the fabric and does not alter the colour.
- The presence of foam in the last rinse water which is not necessarily a sign of inadequate rinsing.
- The non-ionic surface-active agents present in the composition of washing machine detersives are often
difficult to remove from the washing itself and, even in small quantities, may produce visible signs of the
formation of foam.
- Carrying out further rinses, in cases such as this, is not useful.
2 If your washing machine fails to function, carry out the above-mentioned checks before calling the Hoover
Technical Assistance Service.
78
Suosituksia pesuaineen käytöstä eri lämpötiloissa.
Erittäin likaisen valkopyykin pesemiseen suosittelemme puuvillaohjelmia 60°C:ssa tai sitä korkeammassa
lämpötilassa ja tavallista jauhemaista pesuainetta. Se sisältää valkaisuaineita, jotka tuottavat kohtalaisissa/
korkeissa lämpötiloissa erinomaisen tuloksen. 40–60°C:n pesuissa käytettävän pesuaineen on oltava
sopivaa kankaan tyypin ja likaisuuden mukaan. Tavalliset jauhemaiset pesuaineet sopivat valkopyykille ja
värinsä hyvin pitävälle, erittäin likaiselle pyykille, kun taas vain vähän likaiselle värilliselle pyykille sopivat
nestemäiset pesuaineet tai “värejä suojaavat” jauheet. Alle 40°C:n pesuun suosittelemme nestemäisten
pesuaineiden tai matalan lämpötilan pesemiseen erityisesti sopiviksi merkittyjen pesuaineiden käyttöä.
Käytä villan ja silkin pesemiseen vain näille kankaille erityisesti tarkoitettuja pesuaineita. Noudata
annostelussa pesuaineen pakkausmerkintöjen ohjeita.
Rekommendationer för användning av tvättmedel vid olika temperaturer.
Vid mycket nedsmutsad vittvätt rekommenderar vi bomullstvättprogram på minst 60°C samt vanligt
tvättmedel med blekmedel som aktiveras vid medelhöga/höga temperaturer för bästa resultat. För
tvättar mellan 40°C och 60°C ska tvättmedel väljas utifrån typen av textilier samt graden av nedsmutsning.
Normalt pulvertvättmedel passar för ljusa eller färgbeständiga textilier som är mycket nedsmutsade,
medan Áytande tvättmedel och ”färgskyddande” pulvertvättmedel är lämpliga för färgade textilier som är
lätt nedsmutsade. För tvätt vid lägre temperaturer än 40°C rekommenderar vi Áytande tvättmedel eller
specialtvättmedel som är avsett för tvätt vid låga temperaturer. Använd tvättmedel avsett för ylle eller
siden vid tvätt av textilier i sådana material. Följ doseringsråden på tvättmedlets förpackning.
Anbefalinger vedrørende brug af vaskemiddel ved forskellige temperaturer
Når du ønsker at vaske meget beskidt hvidt, anbefaler vi, at du benytter et bomuldsprogram på 60°C
eller mere samt almindeligt vaskepulver (koncentreret), der indeholder blegemiddel, der ved medium/
høje temperaturer vil give dig rigtig gode resultater. For vaske mellem 40°C og 60°C bør du anvende
den type vaskemiddel, der er passende til den type tekstil, du ønsker at vaske samt hvor tilsmudset
det er. Normalt vaskepulver er passende til “hvidt” og farvefaste tekstiler, der er meget beskidte, imens
Áydende vaskemidler eller ”farvebeskyttende” pulvere er passende farvede tekstiler, der er mindre
beskidte. For vaske ved temperaturer under 40°C, anbefaler vi brug af Áydende vaskemidler eller vaskemidler
specielt egnede til vask ved lave temperaturer. Når du ønsker at vaske uld eller silke, benyt da kun
vaskemidler specielt egnet til disse typer af tekstiler. For dosering, følg venligst instruktionerne på
vaskemiddelbeholdernes brugsvejledning.
Anbefalinger om bruk av vaskemidler ved forskjellige temperaturer.
Når du vasker hvitt tøy som er svært skittent, anbefaler vi bomullsprogrammer på 60°C eller mer og
vanlig vaskemiddel (kraftig) som inneholder blekemidler som gir utmerket resultat på middels/høye
temperaturer. For vask mellom 40°C og 60°C må vaskemiddelet være egnet til tøytypen og grad av
tilsmussing.Vanlig vaskepulver egner seg til “hvitt” eller fargebestandig tøy som er svært tilsmusset, mens
Áytende vaskemidler eller “fargebeskyttende” pulver egner seg for kulørt tøy med lett grad av tilsmussing.
For vasking på temperaturer under 40°C anbefaler vi bruk av Áytende vaskemiddel eller vaskemidler
som er spesiÀkt merket som passende for vasking på lave temperaturer. Til vask av ull eller silke skal du
kun bruke vaskemidler som er beregnet på slikt tøy. Når det gjelder dosering, følger du anvisningene på
vaskemiddelemballasjen.
Recommendations on the use of detergent at various temperatures
When washing heavily soiled whites, we recommend using cotton programs of 60°C or above and a
normal washing powder (heavy duty) that contains bleaching agents that at medium/high temperatures
provide excellent results. For washes between 40°C and 60°C the type of detergent used needs to be
appropriate for the type of fabric and level of soiling. Normal powders are suitable for “white” or colour fast
fabrics with high soiling, while liquid detergents or “colour protecting” powders are suitable for coloured
fabrics with light levels of soiling. For washing at temperatures below 40°C we recommend the use of
liquid detergents or detergents speciÀcally labeled as suitable for low temperature washing. For washing
wool or silk, only use detergents speciÀcally formulated for these fabrics. For dosage amounts please
follow the instructions on the detergent package label.
Tämä laite on merkitty sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun Euroopan unionin direktiivin
2002/96/EY mukaisesti.
Tämän tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa estämään mahdolliset kielteiset ympäristö- ja
terveysvaikutukset, joita vääränlainen jätteenkäsittely voisi muutoin aiheuttaa.
Tuotteeseen merkitty tunnus osoittaa, että tätä tuotetta ei saa käsitellä kotitalousjätteenä. Sen sijaan
se tulee toimittaa sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräyspisteeseen.
Tuote tulee hävittää paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti.
Lisätietoja tämän tuotteen käsittelystä, keräämisestä ja kierrätyksestä saa kunnan
ympäristöviranomaisilta, jätehuoltoyhtiöstä ja liikkeestä, josta tuote on ostettu.
Den här enheten är märkt enligt det europeiska direktivet 2002/96/EC om återvinning av elutrustning
(Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE).
Genom att lämna produkten till återvinning kan du förhindra potentiella skador för människor och
miljö, som i annat fall kan uppstå genom felaktig hantering.
Symbolen på produkten anger att produkten inte får behandlas som hushållsavfall. I stället bör den
lämnas till ett uppsamlingsställe för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning.
Följ de lokala förordningarna för avfallshantering.
Du kan få mer detaljerad information om hantering och återvinning av produkten hos kommunen,
på återvinningsanläggningen eller på produktens inköpsställe.
Dette apparatet er merket i samsvar med EU-direktiv 2002/96/EC om kasserte elektriske og
elektroniske produkter (WEEE).
Ved å forsikre deg om at dette produktet er avhendet på korrekt måte bidrar du til å hindre
potensielle skader på miljø og andres helse. Det kan få negative følger hvis en kvitter seg med
produktet på en uskikket måte.
Symbolet på apparatet viser at det ikke kan behandles som husholdningsavfall. Det skal i stedet
leveres til resirkuleringspunktet for elektrisk og elektronisk utstyr.
Avhending må skje i henhold til lokale miljøbestemmelser for avfallsdeponering.
For mer informasjon om behandling, gjenvinning og resirkulasjon av dette produktet kan du
kontakte kommunen din, det nærmeste renholdsverket eller butikken hvor du kjøpte produktet.
This appliance is marked according to the European directive 2002/96/EC on Waste Electrical and Electronic
Equipment (WEEE).
By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the
environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this
product.
The symbol on the product indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it shall
be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment
Disposal must be carried out in accordance with local environmental regulations for waste disposal.
For more detailed information about treatment, recovery and recycling of this product, please contact your
local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.
Valmistaja ei ole vastuussa tässä ohjekirjassa mahdollisesti esiintyvistä painovirheistä.
Valmistaja pidättää itsellään oikeuden tehdä tarvittavia muutoksia tuotteisiinsa
muuttamatta sen olennaisia ominaisuuksia.
Tillverkaren påtager sig inget ansvar för tryckfel i denna bruksanvisning. Tillverkaren
förbehåller sig också rätten att göra förändringar av produkten så länge dess
viktigaste egenskaper inte förändras.
Fabrikanten fralægger sig ethvert ansvar for evt. trykfejl i nærværende instruktions
bog.
Produsent og importør fraskriver seg ethvert ansvar for trykkfeil i bruksanvisningen.
Produsenten forbeholder seg retten til å foreta modifiseringer av produkter uten
nærmere varsel om dette.
The manufacturer declines all responsibility in the event of any printing mistakes in
this booklet. The manufacturer also reserves the right to make appropriate
modifications to its products without changing the essential characteristics.
FI
SV
DA
NO
EN
13.09 - 41040505 - Canon Italia - Business Services Channel - Printed in Italy - Imprimé en Italie
Denne maskine er markeret i overensstemmelse med det europæiske direktiv2002/96/EC
vedrørende elektrisk affald og elektronisk udstyr (WEEE).
Ved at sikre, at dette produkt bortskaffes korrekt, bidrager du til at forhindre eventuelle skadelige
konsekvenser for miljøet og helbredet, som ellers kan forårsages af uhensigtsmæssig bortskaffelse af
dette produkt.
Symbolet på produktet angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes som husholdningsaffald. I stedet
bør det overdrages til en genbrugsstation med henblik på genanvendelse af elektrisk og elektronisk
udstyr
Bortskaffelse bør ske i henhold til de lokale miljømæssige regler.
Du kan få yderligere oplysninger om håndtering, genskabelse og genanvendelse af dette produkt
ved at kontakte dit lokale rådhus, genbrugsstationen eller den forhandler, du købte produktet af.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising