Hoover | DYN 8146PB/L-S | Hoover DYN 8146PB/L-S Operating instrustions

Hoover DYN 8146PB/L-S Operating instrustions
PT
EL
SL
NL
RU
EN
Instruções de Utilização
Navodilo za uporabo
Gebruiksaanwijzing
Èícòpyêöèÿ ïî ∋êcïëyaòaöèè
DYN P
PT
SL
NL
RU
PARABÉNS!
âESTITAMO!
ONZE COMPLIMENTEN
ÏÎÇÄPÀÂËßÅÌ!
Ao adquirir este electrodoméstico
Hoover, demonstrou não estar disposta
a contentar-se com qualquer coisa:
você quer o melhor!
Hoover, : .
Z nakupom na‰ega stroja ste
pokazali, da ne i‰ãete
kompromisnih re‰itev in da ste
kupec, ki hoãe le najbolj‰e.
Ïpèîápåòÿ ∋òó ñòèpàëüíóю
ìàøèíó Hoover, Âû påøèëè íå èäòè íà
êîìïpîìèññ: Âû ïîæåëàëè ëó÷øåå.
A Hoover alegra-se de lhe poder
oferecer esta nova máquina de lavar
roupa, resultado de anos de
investigação e de experiência de
mercado, em contacto directo com os
nossos clientes. Ao escolher esta
máquina, está a escolher a qualidade,
a durabilidade e as características
excepcionais que ela tem para
oferecer.
Hoover ! ", " " # " . $
, % # ".
Z velikim zadovoljstvom vam
ponujamo nov pralni stroj, rezultat
dolgoletnih raziskovanj in izku‰enj,
ki smo jih pridobili na trÏi‰ãu v
neposrednem stiku s kupci. Izbrali
ste kakovost, vzdrÏljivost in
zanimivo obliko.
Met de aankoop van dit Hoover
huishoudelijk apparaat hebt u laten
zien dat u geen genoegen neemt
met tussenoplossingen en dat u
alleen het allerbeste wilt.
Hoover # : ",
", −
" , ! , #
", # , % % .
Razen stroja, ki ste ga izbrali, pa
imamo na izbiro ‰e pomivalne in
su‰ilne stroje, prostostojeãe
‰tedilnike, kuhalne plo‰ãe,
mikrovalovne peãice, vgradne
peãice in ‰tedilnike ter hladilnike in
zamrzovalnike. Pri svojem
prodajalcu zahtevajte najnovej‰i
Hooverjev katalog.
& " " "
Hoover.
Aparat je namenjen uporabi v
gospodinjstvih in podobnih okoljih:
Mas a Hoover orgulha-se ainda da
vasta gama de electrodomésticos que
coloca à disposição dos seus clientes:
máquinas de lavar roupa, máquinas de
lavar loiça, máquinas de lavar e de
secar, fogões, micro-ondas, fornos e
placas de fogão, frigoríficos e
congeladores.
Peça ao seu agente da especialidade
que lhe dê o catálogo dos
electrodomésticos Hoover.
Este aparelho destina-se a ser utilizado
apenas em contexto doméstico ou
semelhnate, tais como:
- Áreas de cozinha de lojas, escritórios e
outros ambientes de trabalho, que
sejam reservadas aos funcionários;
- Casas de férias, de praia ou de
campo;
- Por clientes de hotéis, motéis e outros
ambientes do tipo residencial;
- Em quartos e alojamento do género
de “cama e pequeno almoço”.
A utilização deste aparelho em
ambientes diferentes do ambiente
familiar e doméstico, como o uso
comercial por especialistas, está
absolutamente excluída e não se
integra nas recomendações dadas
anteriormente.
Se o aparelho for utilizado de maneira
não conforme às recomendações, livro
de instruções ou for utilizado para outros
fins que não os indicados, isso pode
reduzir a vida útil do aparelho e pode
anular a garantia do fabricante.
Qualquer avaria ou dano provocado
ao aparelho resultante de qualquer uso
que não seja o próprio e o
recomendado, ou resultante de
utilização que não seja do âmbito
doméstico, não serão aceites pelo
fabricante, mesmo estando o
electrodoméstico dentro da garantia
máxima prevista por lei.
Leia este livro de instruções
atentamente. Ele contém não só
informações importantes sobre a
instalação, a utilização e a
manutenção seguras da sua máquina,
mas também conselhos úteis sobre
como tirar o melhor proveito da sua
máquina.
Preserve este livro cuidadosamente,
mantendo-o à mão para futuras
consultas.
Quando contactar o seu agente
Hoover ou os Serviços de Assistência
Técnica refira sempre o modelo e o
número da sua máquina, bem como o
número G (se aplicável). Todas estas
referências se encontram na
placadedecaracterísticas da sua
máquina.
2
EL
' ! (
( ":
− ) ( , # ,
( .
− ' .
− ' (
(.
−* "
! .
# " " " " "
( .
' # , " !" ( .
+ ! # ! % ( () "! "
#" .
# , (
# # , .
0 # , (
K # # Hoover ( #
, 1 1 G ( # − ).
- ãajne kuhinje v trgovinah,
pisarnah in drugih delovnih okoljih;
- poãitni‰kih hi‰icah;
- v kuhinjah za goste v hotelih,
motelih in drugih bivalnih okoljih;
- v penzionih ipd..
Tudi v takih primerih, ki se
razlikujejo od obiãajnega
gospodinjstva, komercialna
uporaba s strani strokovnjakov ali
izuãenih uporabnikov ni
dovoljena.
Nenamenska uporaba aparata
lahko skraj‰a Ïivljenjsko dobo
aparata in izniãi veljavnost
garancije.
Za morebitne po‰kodbe na
aparatu ali drugaãno ‰kodo, ki bi
bila posledica nenamenske
uporabe, ki bi se razlikovala od
obiãajne uporabe v gospodinjstvih
(tudi ãe bi potekala v
gospodinjstvu), proizvajalec kljub
sprejemanju polne odgovornosti,
ki jo doloãa zakon, v takih primerih
zavraãa odgovornost.
Uporaba tega novega pralnega
stroja je enostavna, vendar pa vas
prosimo, da skrbno preberete
NAVODILO ZA
UPORABO in ga v celoti
upo‰tevate. V navodilu so
navedene vse pomembne
informacije v zvezi s prikljuãitvijo,
vzdrÏevanjem in uporabo stroja.
Priporoãamo, da skrbno shranite
to knjiÏico z navodili, da jo boste
lahko prebrali tudi kdaj kasneje,
ãe bo potrebno.
Kadar boste morali zaradi
morebitne okvare pralnega stroja
poklicati enega od na‰ih
serviserjev mu obvezno sporoãite
oznako modela, ‰t. stroja in ‰t. G,
ãe je navedena na plo‰ãici s
tehniãnimi podatki, ki je
pritrjena na stroju.
Het is voor Hoover een ge-noegen u
een nieuwe
wasautomaat aan te bieden die het
resultaat is van jarenlang onderzoek
en ervaring opgedaan door een
direct contact met de gebruiker. U
hebt gekozen voor de kwaliteit, de
duurzaamheid en de
uitstekende prestatie die deze
wasmachine levert.
Hoover kan u ook een uitgebreid
assortiment van ander huishoudelijke
apparaten en stofzuigers bieden. Kijk
hiervoor op de lokale website van
Hoover.
Een uitgebreide catalogus van
Hoover apparaten kunt u bij uw
winkelier krijgen.
Dit apparaat is bedoeld om te
worden gebruikt voor huishoudelijke
en soortgelijke toepassingen, zoals:
- kantines op kantoren, winkels en
andere werkomgevingen;
- boerderijen;
- door klanten in hotels, motels en
andere soorten residentiële
omgevingen;
- bed and breakfast.
Een ander gebruik van dit toestel
dan huishoudelijke omgeving of van
de typische huishoudelijke functies,
zoals commercieel gebruik door de
deskundige of opgeleide gebruikers,
is uitgesloten, zelfs in de
bovenstaande toepassingen.
Als het apparaat wordt gebruikt op
een wijze die hier niet mee
overeenkomt kan de levensduur van
het apparaat beïnvloeden en de
garantie van de fabrikant komt te
vervallen.
Eventuele schade aan het apparaat
of andere schade of verlies ontstaan
door gebruik dat niet in
overeenstemming is met
huishoudelijk gebruik (ook als ze
gelokaliseerd is in een huiselijke
omgeving) worden niet aanvaard
door de fabrikant voor zover
toegestaan door de wet.
Wij verzoeken u dit boekje
aandachtig door te lezen, want het
geeft u belangrijke richtlijnen
omtrent het veilig installeren, het
gebruik en het onderhoud en
bruikbare tips om met uw
wasautomaat de beste resultaten te
verkrijgen.
Bewaar dit boekje op een goede
plaats zodat u het kunt raadplegen.
Vermeld altijd het type, nummer en
G-nummer (indien van toepassing)
van het apparaat (staat op het
paneel) als u contact
opneemt met Hoover of de
Klantenservice.
Ôèpìà Hoover pàäà ïpåäëîæèòü Âàì ∋òó
íîâóю ñòèpàëüíóю ìàøèíó - ïëîä
ìíîãîëåòíèõ íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèõ
pàáîò è ïpèîápåòåííîãî íà pûíêå, â
òåñíîì êîíòpàêòå ñ ïîòpåáèòåëåì,
îïûòà.
Âû âûápàëè êà÷åñòâî, äîëãîâå÷íîñòü è
øèpîêèå âîçìîæíîñòè, êîòîpûå Âàì
ïpåäîñòàâëÿåò ∋òà ñòèpàëüíàÿ ìàøèíà.
Êpîìå òîãî Hoover ïpåäëàãàåò Âàì
øèpîêóю ãàììó ∋ëåêòpîáûòîâîé
òåõíèêè: ñòèpàëüíûå ìàøèíû,
ïîñóäîìîå÷íûå ìàøèíû, ñòèpàëüíûå
ìàøèíû ñ ñóøêîé, êóõîííûå ïëèòû,
ìèêpîâîëíîâûå ïå÷è, äóõîâêè,
âàpî÷íûå ïàíåëè, õîëîäèëüíèêè,
ìîpîçèëüíèêè.
Ñïpîñèòå ó Âàøåãî ïpîäàâöà ïîëíûé
êàòàëîã ïpîäóêöèè ôèpìû Hoover.
ùÚË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ Ô‰̇Á̇˜ÂÌ˚ ‰Îfl ‰Óχ¯Ì„Ó
ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËfl Ë ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËfl ‚ ÒıÓÊËı
ÛÒÎÓ‚Ëflı, ̇ÔËÏÂ:
- ÍÛıÌË ‰Îfl ÔÂÒÓ̇· ‚ χ„‡ÁË̇ı, ÓÙËÒ‡ı Ë Ì‡
ÔÓ˜Ëı ÏÂÒÚ‡ı ‡·ÓÚ˚;
- ÙÂÏ˚;
- ‰Îfl ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËfl ÍÎËÂÌÚ‡ÏË ‚ „ÓÒÚËÌˈ‡ı,
ÏÓÚÂÎflı Ë ÔÓ˜Ëı Û˜ÂʉÂÌËflı ‚ÂÏÂÌÌÓ„Ó
‡ÁÏ¢ÂÌËfl „‡Ê‰‡Ì;
- „ÓÒÚËÌˈ˚, Ô‰ÓÒÚ‡‚Îfl˛˘Ë ‡ÁÏ¢ÂÌË Ë
Á‡‚Ú‡Í.
èËÏÂÌÂÌË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ Ó·‡ÁÓÏ, ÓÚ΢Ì˚Ï ÓÚ
‰Óχ¯ÌÂ„Ó ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË ËÎË ‰Îfl ˆÂÎÂÈ,
ÓÚ΢Ì˚ı ÓÚ Ó·˚˜ÌÓ„Ó ‰Óχ¯ÌÂ„Ó ıÓÁflÈÒÚ‚‡,
Ú‡ÍÓÂ Í‡Í ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË ‚ ÍÓÏÏÂ˜ÂÒÍËı ˆÂÎflı
˝ÍÒÔÂÚ‡ÏË ËÎË ÒÔˆˇθÌÓ Ó·Û˜ÂÌÌ˚ÏË Îˈ‡ÏË
Ì ‰ÓÔÛÒ͇ÂÚÒfl ‰‡Ê ‚ ‚˚¯ÂÛ͇Á‡ÌÌ˚ı
ÛÒÎÓ‚Ëflı.
àÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ Ò Ì‡Û¯ÂÌËÂÏ
‚˚¯ÂËÁÎÓÊÂÌÌ˚ı ÛÒÎÓ‚ËÈ ÏÓÊÂÚ ÔË‚ÂÒÚË Í
ÛÏÂ̸¯ÂÌ˲ ÒÓ͇ ÒÎÛÊ·˚ ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ Ë
Î˯ËÚ¸ ˛ˉ˘ÂÒÍÓÈ ÒËÎ˚ „‡‡ÌÚ˲
ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎfl.
ã˛·Ó ÔÓ‚ÂʉÂÌË ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó, ÓÚ΢ÌÓ ÓÚ
ÔÓ‚ÂʉÂÌËÈ Ë ÔÓÎÓÏÓÍ, ‚ÓÁÌË͇˛˘Ëı ÔË
‰Óχ¯ÌÂÏ ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËË ËÎË ÔËÏÂÌÂÌËË ‰Îfl
ˆÂÎÂÈ ‚‰ÂÌËfl ‰Óχ¯ÌÂ„Ó ıÓÁflÈÒÚ‚‡ (‰‡Ê ÔË
ÛÒÎÓ‚ËË ‡ÁÏ¢ÂÌËfl ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ ‚ ÁÓÌÂ,
Ô‰̇Á̇˜ÂÌÌÓÈ ‰Îfl ‚‰ÂÌËfl ‰Óχ¯Ì„Ó
ıÓÁflÈÒÚ‚‡) Ì ·Û‰ÂÚ ÔËÁ̇‚‡Ú¸Òfl
ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ ‚ ‡Á¯ÂÌÌ˚ı Á‡ÍÓÌÓÏ
Ô‰Â·ı.
Ïpîñèì Âàñ âíèìàòåëüíî îçíàêîìèòüñÿ
ñ ïpåäóïpåæäåíèÿìè, ñîäåpæàùèìèñÿ â
∋òîé èíñòpóêöèè, êîòîpûå äàäóò Âàì
âàæíûå ñâåäåíèÿ, êàñàюùèåñÿ
áåçîïàñíîñòè, óñòàíîâêè, ∋êñïëóàòàöèè
è îáñëóæèâàíèÿ, íåêîòîpûå ïîëåçíûå
ñîâåòû ïî ëó÷øåìó èñïîëüçîâàíèю
ìàøèíû.
Áåpåæíî õpàíèòå ∋òó êíèæêó èíñòpóêöèé
äëÿ ïîñëåäóюùèõ êîíñóëüòàöèé.
Ïpè îáùåíèè ñ ôèpìîé Hoover èëè ñ åå
ñïåöèàëèñòàìè ïî òåõíè÷åñêîìó
îáñëóæèâàíèю ïîñòîÿííî ññûëàéòåñü
íà ìîäåëü è íîìåp G (åñëè òàêîâîé
èìååòñÿ). Ïpàêòè÷åñêè, ññûëàéòåñü íà
âñå, ÷òî ñîäåpæèòñÿ â òàáëè÷êå.
ëÂËÈÌ˚È ÌÓÏÂ χ¯ËÌ˚ ÒÓÒÚÓËÚ ËÁ 16 ˆËÙ.
èÂ‚˚ 8 ˆËÙ – ÍÓ‰ ÏÓ‰ÂÎË. ëÎÂ‰Û˛˘Ë 4
ˆËÙ˚ – ‰‡Ú‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡ („Ó‰, ̉ÂÎfl).
èÓÒΉÌË 4 ˆËÙ˚ – ÔÓfl‰ÍÓ‚˚È ÌÓÏÂ ‚
Ô‡ÚËË.
3
EL
PT
INDICE
2 Introdução
) "
Verificações a efectuar
quando a máquina lhe for
entregue
3 ( Garantia
)
Instruções de segurança
4
# CAPÍTULO
KO
POGLAVJE
HOOFDSTUK
ÏAPAÃPAÔ
SL
NL
RU
KAZALO
INHOUDSOPGAVE
OÃËABËEHÈE
Uvod
Inleiding
Ââåäåíèe
1
Splo‰na opozorila in nasveti
ob prevzemu aparata
Algemene aanwijzingen bij
levering
Oáùèe ñâåäeíèÿ ïî
∋êñïëyàòàöèè
2
Garancija
Garantie
Ãàpàíòèÿ
3
Varnostni predpisi
Veiligheidsmaatregelen
Mepû áåçoïacíocòè
Dados técnicos
* 4
Tehniãni podatki
Technische gegevens
Texíè÷ecêèe xapaêòepècòèêè
Instalação
) 5
Namestitev in prikljuãitev
stroja
In elkaar zetten en
installeren
Ycòaíoâêa
Descrição dos comandos
2 # "
6
Opis stikalne plo‰ãe
Bedieningspaneel
Oïècaíèe êoìaíä
Tabela de programas de
lavagem
2 "
7
Razpredelnica s programi
Overzicht van programma’s
Taáëèöû âûáopa ïpoãpaìì
Selecção dos programas
) 8
Izbiranje programov in
temperatur
Kiezen van het programma
Bûáop ïpoãpaìì
Colocação do detergente
9
Predalãek za pralna
sredstva
Wasmiddelbakje
Koíòeéíep äëÿ ìoюùèx
cpeäcòâ
Separação das peças de
roupa
* 10
Priprava perila na pranje
De weefsels
Tèï áeëüÿ
Lavagem
2 11
Razpredelnica programov
pranja
Het wassen
Còèpêa
Limpeza e manutenção da
máquina
K 12
âi‰ãenje in vzdrÏevanje
stroja
Schoonmaken en normaal
onderhoud
Чècòêa è yxoä ça ìaøèíoé
Eliminação de avarias
' # "
13
Ugotavljanje motenj pri
delovanju
Storingzoeker
Boçìoæíûe íeècïpaâíocòè
5
PT
SL
EL
NL
CAPÍTULO 1
K 1
1. POGLAVJE
HOOFDSTUK 1
ÏÀPÀÃPÀÔ 1
VERIFICAÇÕES A
EFECTUAR QUANDO
A MAQUINA LHE
FOR ENTREGUE
SPLO·NA
OPOZORILA IN
NASVETI OB
PREVZEMU APARATA
ALGEMENE
AANWIJZINGEN BIJ
DE LEVERING
ÎÁÙÈÅ ÑÂÅÄÅÍÈß
Ao receber a máquina,
verifique se os seguintes
componentes, que deverá
manter num local seguro e
à mão, lhe foram entregues
juntamente com a máquina:
K ,
:
A) MANUAL DE
INSTRUÇÕES
) !"!#$#%#& &%'#(*
"$'+!(+
C) CERTIFICADO DE
GARANTIA
Ob prevzemu aparata vam
mora trgovec izroãiti
naslednje dokumente
in pribor:
Controleer bij de levering of
met de machine het
volgende is bijgeleverd:
A) NAVODILO ZA
UPORABO
-) KATA+TA+H
%IEY.YN+E(N
%IKTY(N TEXNIKH+
E/T0HPETH+H+
B) SPISEK POOBLA·âENIH
SERVISOV
) 0#+1&0&#'1#K&
!2'+!(+
C) GARANCIJSKI LIST
D) TAMPÖES
%) K3244
D) POKROVâKI
E) CURVA PARA O TUBO
DE ESGOTO
!) 03+1#K& K#+1$&
# 1' +2K−
$1'+' 1&2
+(3'* !K$&'+
E) UKRIVLJENI NOSILEC
ODTOâNE CEVI
F) COMPARTIMENTO DE
DETERGENTE LÍQUIDO
OU BRANQUEADOR
LÍQUIDO
GUARDE ESTES
COMPONENTES BEM.
A
F) .'K' 2$&2
0&$$20*1#K&2
' 2$&2
3!2K*1#K&2
B
F) POSODICO ZA TEKOâI
DETERGENT ALI BELILO
A) HANDLEIDING
Ñ) ÑÅPÒÈÔÈÊÀÒ
ÃÀPÀÍÒÈÈ;
B) ADRESSEN KLANTENSERVICE
D) KAPJES
E) AFVOERSLANGGELEIDER
E) ÆÅÑÒÊÎÅ
ÓÑÒPÎÉÑÒÂÎ ÄËß
ÇÀÃÈÁÀ ÑËÈÂÍÎÉ
ÒPÓÁÛ;
F) éíÑÖãÖçàÖ Ñãü
ÜàÑäéÉé åéûôÖÉé
ëêÖÑëíÇÄ àãà Ñãü
ÜàÑäéÉé éíÅÖãàÇÄíÖãü
(äéçíÖâçÖê).
ÕPÀÍÈÒÅ ÈÕ
F) WASMIDDELENBAKJE
C
K - 5.
+ ,
.
À) ÈÍÑÒPÓÊÖÈß ÏÎ
ЭÊÑÏËÓÀÒÀÖÈÈ ÍÀ
PÓÑÑÊÎÌ ßÇÛÊÅ;
D) ÇÀÃËÓØÊA;
PROSIMO, DA VSE
NA·TETO SKRBNO
SHRANITE!
BEWAAR DEZE GOED
D
Verifique igualmente se a
máquina não sofreu
quaisquer danos durante o
transporte. Caso a máquina
esteja danificada entre
imediatamente em
contacto com o Centro de
Assistência Técnica mais
próximo.
Ïpè ïîêóïêå óáåäèòåñü, ÷òîáû
ñ ìàøèíîé áûëè:
Â) ÀÄPÅÑÀ ÑËÓÆÁ
ÒÅÕÍÈЧÅÑÊÎÃÎ
ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈß;
C) GARANTIEBEWIJZEN
6
RU
F
E
Kupec mora stroj pregledati
ob prevzemu pri trgovcu in
preveriti, ãe na njem ni
vidnih po‰kodb!
Controleer ook of de
machine gedurende het
transport niet beschadigd is.
Mocht dat wel het geval
zijn, neemt u dan contact
met uw Hoover leverancier
Ïpîâåpüòå îòñóòñòâèå
ïîâpåæäåíèé ìàøèíû ïpè
òpàíñïîpòèpîâêå. Ïpè
íàëè÷èè ïîâpåæäåíèé
îápàòèòåñü â öåíòp
òåõîáñëóæèâàíèÿ Hoover.
Ç ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò Ú·ӂ‡ÌËflÏË
î‰Â‡Î¸ÌÓ„Ó Á‡ÍÓ̇ ‹ 261-îá ÓÚ
23.11.09 Ë èÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂÏ
è‡‚ËÚÂθÒÚ‚‡ êî ‹ 1222 ÓÚ
31.12.09„., ̇ÒÚÓfl˘ËÈ ÚÓ‚‡
Ò̇·ÊÂÌ ËÌÙÓχˆËÂÈ Ì‡ ÛÒÒÍÓÏ
flÁ˚ÍÂ Ó Í·ÒÒ ˝ÌÂ„ÂÚ˘ÂÒÍÓÈ
˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚË ‚ ‚ˉ ÒÔˆˇθÌÓÈ
˝ÚËÍÂÚÍË, ÍÓÚÓ‡fl ‰ÓÎÊ̇ ·˚Ú¸
‡ÁÏ¢Â̇ ̇ Îˈ‚ÓÈ ˜‡ÒÚË
ÔË·Ó‡ ‚ ÏÂÒÚ ÔÓ‰‡ÊË
ÔÓÚ·ËÚÂÎflÏ.
7
PT
CAPÍTULO 2
GARANTIA
CONDIÇÕES DE
GARANTIA
Este electrodoméstico está
abrangido por uma Garantia.
Para beneficiar desta garantia
deverá apresentar o certificado
de “Garantia Internacional” ,
devidamente preenchido com o
nome e morada do consumidor
final, modelo e número de série
do aparelho e data de compra,
além de devidamente
autenticado pelo lojista. Este
documento ficará sempre na
posse do consumidor.
Durante o período de Garantia
os Serviços de Assistência
Técnica efectuarão a reparação
de qualquer deficiência no
funcionamento do aparelho
resultante de defeito de fabrico.
A Garantia não inclui
deslocações a casa do cliente,
que serão debitadas de acordo
com a taxa de deslocação em
vigor a cada momento.
Exceptua-se a 1a deslocação se
se efectuar no primeiro mês de
vigência da Garantia, que será
gratuita.
A Garantia não inclui:
– Anomalias ocasionadas por
mau trato, negligência ou
manipulação contrária às
instruções contidas no manual,
modificação ou incorporação
de peças de procedência
diferente da do aparelho,
aplicadas por serviços técnicos
não autorizados.
– Defeitos provocados por curto-circuito ou injúria mecânica.
– Qualquer serviço de instalação
ou explicação do
funcionamento do aparelho em
casa do cliente.
– Indemnizações por danos
pessoais ou materiais causados
directa ou indirectamente.
– Troca do aparelho.
Serviço Pós-Venda
Com o objectivo de satisfazer
cada vez mais o consumidor
final, colocamos à vossa
disposição a nossa Rede
Nacional de Assistência Técnica,
com pessoal técnico
devidamente especializado.
8
EL
SL
NL
2. POGLAVJE
HOOFDSTUK 2
)
GARANCIJA
GARANTIE
" Service, " , .
Ob nakupu aparata vam
mora prodajalec izdati
izpolnjen in potrjen
garancijski list.
K 2
Na osnovi potrjenega
garancijskega
lista in raãuna imate v roku
enega leta od dneva
nakupa pravico do
brezplaãnega servisiranja
va‰ega aparata s strani na‰e
tehniãne sluÏbe, oziroma
na‰ih poobla‰ãenih
serviserjev pod pogoji, ki so
navedeni v garancijskem
listu.
Poleg garancijskega lista
vam mora trgovec izroãiti
tudi spisek na‰ih
poobla‰ãenih serviserjev, ki so
edini pristojni za popravila
Hoover aparatov v
garancijskem roku.
De machine staat onder
garantie, waardoor u tijdens
de garantieperiode gratis
gebruik kunt maken van de
Gias Service, behalve de
prijs van het telefoontje.
Vergeet niet om binnen 10
dagen na de
aankoopdatum het
garantiecertificaat op te
sturen.
Bewaar het ontvangstbewijs
van de winkelier waar u de
machine gekocht heeft om
dit aan de reparateur te
tonen, mocht hij het bewijs
nodig hebben.
Als uw machine defect is of
niet juist functioneert, dan
raden wij u aan om eerst
het hoofdstuk ‘Problemen’
door te lezen, voordat u
contact op neemt met Gias
Service.
Als het probleem zich na
alle aanbevolen controles
nog steeds voordoet, dan
kunt u bellen met Gias
Service.
U betaalt voor het
telefoontje en u wordt direct
verbonden met Gias
Service. Het is belangrijk dat
u de adviseur het
modelnummer en het
serienummer van uw
machine doorgeeft, die u
op de kenplaat aan de
voorkant van de
wasmachine (bij de deur)
kunt vinden (16 tekens,
beginnend met het nummer
3). Hierdoor kunnen wij u
beter van dienst zijn.
RU
ÏÀPÀÃPÀÔ 2
ÃÀPÀÍÒÈß
Ñòèpàëüíàÿ ìàøèíà
ñíàáæåíà ãàpàíòèéíûì
ñåpòèôèêàòîì, êîòîpûé
ïîçâîëÿåò Âàì áecïëaòío
ïîëüçîâàòüñÿ óñëóãàìè
òåõíè÷åñêîãî ñåpâèñà, çà
èñêëю÷åíèåì îïëàòû çà
âûçîâ, â òå÷åíèå 1 ãîäà ñî
äíÿ ïîêóïêè.
0900-9999109
9
PT
CAPÍTULO 3
K 3
INSTRUÇÕES DE
SEGURANÇA
IMPORTANTE:
ESTAS INSTRUÇÕES
SÃO EXTREMAMENTE
IMPORTANTES PARA
TODAS AS OPERAÇÕES
DE LIMPEZA E DE
MANUTENÇÃO.
● Deslige o aparelho da
corrente, retirando a ficha do
respectivo cabo de
alimentação da tomada.
● Feche a torneira de
alimentação de água.
● Todos os electrodomésticos
Hoover têm ligação à terra.
Assegure-se de que a instalação
eléctrica a que a máquina está
ligada se encontra devidamente
ligada à terra. Se tiver dúvidas ou
a instalação eléctrica não
estiver devidamente ligada à
terra, peça a um electricista
qualificado que proceda à
verificação e eventualmente à
ligação da instalação à terra.
Este aparelho está em
conformidade com as Directivas
Europeias 73/23/EEC e
89/336/EEC, substituídas pelas
2006/95/EC e 2004/108/EC, e
respectivas alterações
posteriores.
● Esta máquina está unicamente
destinada a uso doméstico.
:
K K K
● 4
!.
.
● + Hoover
" . 4 " "
" ( ! .
) CE
, #( )"5 6 73/23/EEC 89/336/EEC,
2006/95/EC 2004/108/EC,
.
● '
! .
!
.
●
● Não utilize os seus
electrodomésticos quando
estiver descalça.
● D ● Antes de abrir a porta da
máquina de lavar roupa
certifique-se de que o tambor já
não tem água.
.
! " ! , # "
(.
: K K K 90C
● 2 " .
NL
RU
3. POGLAVJE
HOOFDSTUK 3
ÏÀPÀÃPÀÔ 3
VARNOSTNI
PREDPISI
VEILIGHEIDSMAATREGELEN
ÌÅPÛ
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ
PRED ZAâETKOM
âI·âENJA ALI
VZDRÎEVANJA
PRALNEGA
STROJA OBVEZNO
UPO·TEVAJTE
NASLEDNJE
VARNOSTNE PREDPISE:
BELANGRIJK:
VOOR HET
SCHOONMAKEN EN
ONDERHOUD
● Haal de stekker uit het
stopcontact.
● Draai de
● K ●
ATENÇÃO:
DURANTE O CICLO
DE LAVAGEM A ÁGUA
PODE ATINGIR UMA
TEMPERATURA DE 90°C.
10
# ● Nunca toque no equipamento
com as mãos ou os pés
molhados ou húmidos.
● Evite usar cabos de extensão
em compartimentos com
banheira ou chuveiro; se,
eventualmente, tiver de optar
por essa solução, faça-o com o
maior cuidado.
SL
EL
● Iztaknite vtiã iz vtiãnice.
● Zaprite pipo za dotok
vode.
● Vsi Hoover gospodinjski
aparati so opremljeni z
ozemljitvenim kablom.
Preverite, ãe je va‰a
elektriãna napeljava pravilno
ozemljena! âe ni, naj vam
napeljavo pred prikljuãitvijo
pravilno napelje strokovnjak!
Aparat je skladen z
doloãili Evropske
gospodarske zbornice 73/23
in 89/336 , nadomestnimi
doloãili 2006/95 in 2004/108
ter kasnej‰imi modifikacijami.
● Pralni stroj je namenjen
uporabi v gospodinjstvih.
● Z vlaÏnimi rokami ali
nogami se aparata ne
dotikajte. Ne uporabljajte
pomivalnega stroja
bosonogi.
● Ne uporabljajte podalj‰kov
za prikljuãitev stroja na
elektriãno omreÏje, ãe je stroj
name‰ãen v kopalnici ali
drugem vlaÏnem prostoru.
OPOZORILO!
MED PRANJEM SE
VODA V STROJU
LAHKO SEGREJE TUDI
DO 90° C.
● Pred odpiranjem vrat stroja
se prepriãajte, ãe v bobnu
stroja ni vode.
watertoevoerkraan dicht.
● Alle Hoover apparaten zijn
geaard. Controleer of het
hoofdnet wel geaard is. Als
dat niet het geval is dient u
contact op te nemen met
een erkend elektricien.
Dit apparaat voldoet
aan de Europese Richtlijnen
73/23/EEC en 89/336/EEC,
vervangen door 2006/95/EC
and 2004/108/EC en
eventuele wijzigingen
● Deze machine is alleen
bestemd voor gebruik thuis.
● Raak het apparaat niet
aan met natte of vochtige
handen of voeten.
● Gebruik het apparaat niet
blootsvoets.
● Als er verlengsnoeren in
de badkamer of
doucheruimte worden
gebruikt moet u extra
voorzichtig zijn. Vermijd dat,
als dat mogelijk is.
WAARSCHUWING:
TIJDENS HET
WASPROGRAMMA
KAN DE TEMPERATUUR
VAN HET WATER
OPLOPEN TOT 90° C.
● Controleer voordat u de
deur van de wasautomaat
openmaakt of er geen water
in de trommel zit.
ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
ÏPÈ ËЮÁÛÕ
ÎÏÅPÀÖÈßÕ ЧÈÑÒÊÈ
È ÒÅÕÍÈЧÅÑÊÎÃÎ
ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈß
ÑÒÈPÀËÜÍÎÉ
ÌÀØÈÍÛ:
● îòêëю÷èòå ñòèpàëüíóю
ìàøèíó îò ñåòè è âûäåpíèòå
øòåïñåëü èç pîçåòêè;
● ïåpåêpîéòå êpàí ïîäà÷è
âîäû;
● Hoover îñíàùàåò âñå ñâîè
ìàøèíû êàáåëåì ñ
çàçåìëåíèåì. Óáåäèòåñü â
òîì, ÷òî çëåêòpîñåòü èìååò
çàçåìëåííûé ïpîâîä. Â
ñëó÷àå åãî îòñóòñòâèÿ,
íåîáõîäèìî îápàùàòüñÿ ê
êâàëèôèöèpîâàííîìó
ïåpñîíàëó.
á̇Í
Û͇Á˚‚‡ÂÚ, ˜ÚÓ ÔË·Ó
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÛÂÚ Ú·ӂ‡ÌËflÏ
‚ÓÔÂÈÒÍËı Òڇ̉‡ÚÓ‚, 73/23/CEE
Ë 89/336/CEE, ‚ ‰‡Î¸ÌÂȯÂÏ
Á‡ÏÂÌÂÌÌ˚ı ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓ
„·ÏÂÌÚ‡ÏË 2006/95/CE Ë
2004/108/CE Ò ËÁÏÂÌÂÌËflÏË Ë
‰ÓÔÓÎÌÂÌËflÏË Í ÌËÏ.
● ùÚÓÚ ·˚ÚÓ‚ÓÈ ÔË·Ó
Ô‰̇Á̇˜ÂÌ ÚÓθÍÓ ‰Îfl
ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËfl ‚ ‰Óχ¯ÌËı ÛÒÎÓ‚Ëflı .
● íå êàñàéòåñü ñòèpàëüíîé
ìàøèíû âëàæíûìè póêàìè è
íîãàìè;
● íå pàáîòàéòå ñî ñòèpàëüíîé
ìàøèíîé áîñèêîì;
● íå ïpèìåíÿéòå óäëèíèòåëè
âî âëàæíûõ è ñûpûõ
ïîìåùåíèÿõ (âàííàÿ, äóøåâàÿ
êîìíàòà).
ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
ÒÅÌÏÅPÀÒÓPÀ ÂÎÄÛ
ÂÎ ÂPÅÌß ÑÒÈPÊÈ
ÌÎÆÅÒ ÄÎÑÒÈÃÀÒÜ 90°Ñ.
● ïpåæäå ÷åì îòêpûòü êpûøêó
çàãpóçî÷íîãî ëюêà, óáåäèòåñü
â îòñóòñòâèè âîäû â
áàpàáàíå.
11
PT
● Não utilize adaptadores ou
fichas múltiplas.
● Este aparelho não está
indicado para ser utilizado
por crianças e por pessoas
incapazes ou inexperientes
no que toca à utilização do
produto, excepto se forem
devidamente supervisionadas
ou instruídas sobre a
utilização do aparelho por
uma pessoa responsável pela
sua segurança.
As crianças devem ser
vigiadas de modo a
assegurar que não brinquem
com o aparelho.
● Nunca puxe pelo cabo ou
pelo próprio
electrodoméstico para retirar
a ficha do electrodoméstico
da tomada.
● Proteja o seu
electrodoméstico dos
elementos (chuva, sol, etc.).
● Odsvetujemo prikljuãitev
stroja na elektriãno omreÏje
preko razliãnih pretvornikov ali
razdelilnikov.
! .
●
● '
! ( " () " # ,
% (, % " # .
● Osebe (vkljuãno z otroci) z
zmanj‰animi fiziãnimi,
zaznavnimi ali du‰evnimi
sposobnostmi ter osebe, ki
nimajo zadostnih izku‰enj ali
predznanja, smejo uporabljati
aparat le pod nadzorom in z
navodili oseb, ki so seznanjene
s pravilno uporabo aparata in
ki so odgovorni za njihovo
varnost.
( !.
Otroke med uporabo aparata
nadzirajte. Poskrbite, da se ne
bodo igrali z aparatom.
●
●
● Ne vlecite prikljuãnega
kabla ali celo aparata
samega, ãe Ïelite iztakniti vtiã
iz vtiãnice.
● " # ● Elektriãni aparati ne smejo
biti izpostavljeni razliãnim
atmosferskim vplivom kot so
npr. deÏ, sonce ipd.
# # ( , .).
(
.
● Se tiver de deslocar a sua
máquina ou de a mudar de
lugar, nunca pegue nela
pelos botões ou pela gaveta
para detergente.
● " # ● Durante o transporte nunca
deite a máquina sobre o lado
da porta.
F
#.
Atenção: Se o
electrodoméstico for
instalado num local
alcatifado, deverá assegurarse de que as aberturas de
ventilação inferiores não
fiquem tapadas ou
obstruídas.
● Tal como a figura ilustra, a
máquina deverá ser sempre
erguida por duas (2) pessoas.
● Se a sua máquina se
avariar ou deixar de trabalhar
correctamente, desligue-a,
feche a alimentação de
água e não tente repará-la.
Qualquer trabalho de
reparação deverá ser sempre
feito por um técnico
autorizado Hoover, devendo
sempre ser instaladas peças
sobressalentes originais.
O incumprimento desta
norma poderá acarretar
sérias consequências para a
segurança dos equipamentos.
● Se o cabo de alimentação
de energia, a ser ligado à
rede, estiver danificado,
deverá ser substituido por um
cabo específico, que poderá
adquirir directamente aos
serviços de Assistência
Técnica Hoover.
12
SL
EL
!
" "
, " # " .
● (
(" # ).
● " /
, % . (
, " Hoover ! Hoover, #
. " # .
● E o o , o o Service
Gias.
● Pazite, da stroja ob
preme‰ãanju ali prevaÏanju ne
dvigajte na strani, kjer so
name‰ãene stikala in gumbi,
oziroma na strani, kjer je
name‰ãena posodica za
detergent.
● Med prevaÏanjem nikoli ne
naslonite sprednje strani stroja
(tj., strani, kjer so name‰ãena
vrata) na voziãek.
POMEMBNO!
âe postavite stroj na pod, ki je
prekrit s tekstilnimi oblogami,
skrbno preverite, ãe vlakna
take talne obloge ne zapirajo
odprtin za zraãenje, ki so
name‰ãene na spodnjem robu
stroja. Stroj morata dvigniti
vedno dve osebi, tako kot je
prikazano na skici.
● V primeru okvare ali
nepravilnega delovanja stroja,
stroj takoj izklopite in iztaknite
vtikaã iz vtiãnice ter zaprite
pipo za dotok vode do stroja.
Nato pokliãite enega od
poobla‰ãenih Hoover
serviserjev, da vam stroj
popravi.
Ob morebitni zamenjavi
vgradnih delov vedno
zahtevajte vgradnjo originalnih
Hoover rezervnih delov.
Neupo‰tevanje gornjih
navodil lahko vpliva na varno
in pravilno delovanje stroja.
● âe se po‰koduje prikljuãni
kabel, ga morate zamenjati s
POSEBNIM PRIKLJUâNIM
KABLOM, ki ga lahko nabavite
kot rezervni del pri
poobla‰ãenem prodajalcu.
NL
● Gebruik geen
verdeelstekkers of
meervoudige contactdozen.
● Het gebruik van dit
apparaat is niet bedoeld voor
personen (inclusief kinderen)
met verminderde lichamelijke,
zintuiglijke of geestelijke
capaciteiten of tekort van
ervaring en kennis, tenzij er
toezicht of instructie is van een
persoon die verantwoordelijk is
voor hun veiligheid.
Kinderen moeten in de gaten
worden gehouden worden,
om er zeker van te zijn dat ze
niet met het apparaat gaan
spelen.
● Trek niet aan de
elektriciteitsdraad of aan het
apparaat zelf om de stekker
uit het stopcontact te halen.
● Stel het apparaat niet bloot
aan atmosferische invloeden
(regen, zon, etc.)
● Als u het apparaat wilt
verplaatsen til het dan nooit
op aan de knoppen of aan de
wasmiddellade.
● Laat tijdens het verplaatsen
de vuldeur niet tegen de
steekwagen steunen.
● Als u het apparaat op een
ondergrond met een hoog
polig tapijt zet, controleer dan
of de opening aan de
onderkant vrij blijft.
● Til het apparaat op zoals in
de schets is aangegeven.
● Ingeval van storing en/of
niet goed functioneren: zet de
wasautomaat uit, draai de
watertoevoerkraan dicht en
kom verder niet aan het
apparaat. U hoeft alleen maar
contact op te nemen met een
Gias Service Center voor
eventuele reparaties en vraag
om originele Hoover
onderdelen. Als deze regels
niet worden opgevolgd zou
de veiligheid van het
apparaat in gevaar gebracht
kunnen worden.
● Als de (hoofd) aanvoerslang
beschadigd is, moet deze
worden vervangen door een
speciale kabel die verkrijgbaar
is bij de after sales afdeling
van Hoover (Gias Service).
RU
● íå ïîëüçóéòåñü òpîéíèêàìè
è ïåpåõîäíèêàìè;
● чÌÌ˚Ï ËÁ‰ÂÎËÂÏ ÌÂθÁfl
ÔÓθÁÓ‚‡Ú¸Òfl β‰flÏ (‚Íβ˜‡fl
‰ÂÚÂÈ) Ò Ó„‡Ì˘ÂÌÌ˚ÏË
ÙËÁ˘ÂÒÍËÏË Ë ÏÂÌڇθÌ˚ÏË
‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚflÏË ËÎË Î˛‰flÏ, ÌÂ
Ëϲ˘ËÏ ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ„Ó ÓÔ˚Ú‡ Ë
Á̇ÌËÈ, ÂÒÎË ÓÌË Ì ̇ıÓ‰flÚÒfl ÔÓ‰
ÔËÒÏÓÚÓÏ Î˛‰ÂÈ, ‰‡‚¯Ëı ËÏ
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚ ËÌÒÚÛ͈ËË ÔÓ
ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ì˲ ËÁ‰ÂÎËfl Ë
Óڂ˜‡˛˘Ëı Á‡ Ëı ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸.
óÚÓ·˚ ‰ÂÚË Ì ÏÓ„ÎË Ë„‡Ú¸ Ò
ËÁ‰ÂÎËÂÏ, ÓÌË ‰ÓÎÊÌ˚ ̇ıÓ‰ËÚ¸Òfl
ÔÓ‰ ̇‰ÂÊÌ˚Ï ÔËÒÏÓÚÓÏ.
● íå òÿíèòå çà êàáåëü
ìàøèíû è ñàìó ìàøèíó äëÿ
îòêëю÷åíèÿ åå îò
∋ëåêòpîñåòè;
● íå îñòàâëÿéòå ìàøèíó â
óñëîâèÿõ àòìîñôåpíûõ
âîçäåéñòâèé (äîæäü, ñîëíöå è
ò.ï.);
● ïpè òpàíñïîpòèpîâêå íå
îïèpàéòå ìàøèíó åå ëюêîì
íà òåëåæêó;
Âàæíî!
 ñëó÷àå óñòàíîâêè ìàøèíû
íà ïîëó, ïîêpûòîì êîâpîì èëè
âîpñèñòûì ïîêpûòèåì,
íåîáõîäèìî îápàòèòü
âíèìàíèå íà òî, ÷òîáû
âåíòèëÿöèîííûå îòâåpñòèÿ,
pàñïîëîæåííûå ñíèçó
ìàøèíû, íå áûëè çàêpûòû
âîpñîì.
● ïîäíèìàéòå ìàøèíó
âäâîåì, êàê ïîêàçàíî íà
pèñóíêå;
● â ñëó÷àå íåèñïpàâíîñòè èëè
ïëîõîé pàáîòû ìàøèíû,
îòêëю÷èòå åå, çàêpîéòå êpàí
ïîäà÷è âîäû è íå ïîëüçóéòåñü
åю. Äëÿ âîçìîæíîãî påìîíòà
îápàùàéòåñü òîëüêî â öåíòp
òåõîáñëóæèâàíèÿ Hoover è
òpåáóéòå èñïîëüçîâàíèÿ
îpèãèíàëüíûõ çàï÷àñòåé.
Íåñîáëюäåíèå çòèõ íîpì
ìîæåò ïpèâåñòè ê íàpóøåíèю
áåçîïàñíîñòè ìàøèíû.;
● Åñëè êàáåëü ïèòàíèÿ
ïîâpåæäåí, íåîáõîäèìî
çàìåíèòü åãî ñïåöèàëüíûì
êàáåëåì, êîòîpèé ìîæíî
íàéòè â ñëóæáå òåõíè÷åñêîãî
îáåñïå÷åíèÿ.
13
SL
EL
PT
K 4
CAPÍTULO 4
4. POGLAVJE
NL
HOOFDSTUK 4
RU
ÏÀPÀÃPÀÔ 4
85
cm
52 cm
60 cm
TEHNIâNI PODATKI
TECHNISCHE GEGEVENS
Texíè÷ecêèe xapaêòepècòèêè
8
NAJVEâJA KOLIâINA SUHEGA
PERILA ZA ENO PRANJE
CAPACITEIT DROOG
WASGOED
Çàãpóçêà (ñóõîão áåëüÿ)
l
6÷15
KOLIâINA VODE PRI
OBIâAJNEM PRANJU
NORMAAL WATER NIVEAU
Íopìàëüíûé ypoâåíü
âoäû
2'J6M J)L '*6
W
1500
SKUPNA PRIKLJUâNA MOâ
AANSLUITWAARDE
Ïîòpåáëÿåìàÿ ìoùíocòü
CONSUMO DE ENERGIA
(PROG. 90°)
K'*'1'NI J)L '*6
(2J63J'
' 90°)
kWh
1,8
PORABA ELEKTRIâNE ENERGIJE
(PROGRAM ZA PRANJE PRI 90°C)
ENERGIEVER BRUIK
(PROGRAMMA 90°C)
Ïîòpåáëåíèå ∋íåpãèè
(ïpîãpàììà 90°C)
FUSÍVEL
)1*' J)L '*6
A
10
MOâ VAROVALKE
STROOMSTERKTE VAN DE
ZEKERING
VELOCIDADE
DE ROTAÇÃO (r.p.m.)
*'ML**' *DOD '*6
( # / )
·TEVILO VRTLJAJEV
CENTRIFUGE (vrt./min.)
CENTRIFUGE
(t/min.)
Cêopocòü âpaùeíèÿ
öeíòpèôyãè (îá/ìèí)
PRESSÃO DO SISTEMA
HIDRÃULICO
2D) 1)J6L
MPa
min. 0,05
max. 0,8
DOVOLJENI TLAK VODE V
VODOVODNEM OMREÎJU
DRUK HYDRAULISCHE POMP
Äàâëeíèe â
ãèäpaâëè÷ecêoé cècòeìe
TENSÃO
*' J)L '*6
V
220-240
NAPETOST
NETSPANNING
Íàïpÿæåíèå â
ñåòè
DADOS TÉCNICOS
CARGA MÁXIMA
(ROPA SECA)
)3D* 266**'
*)31I1 J6LMI1
NÍVEL DE ÁGUA NORMAL
K'161DK 266**'
1)J6L
POTÊNCIA ABSORVIDA
kg
VERIFIQUE A PLACA DE IDENTIFIÇÃO
!! ! ! "
GL.TABLICO S PODATKI
RAADPLEEG DE KENPLAAT
ëå. íÄÅãàóäì ë íÖïçàóÖëäàåà ïÄêÄäíÖêàëíàäÄåà
I (ÔÂ‚˚È)
14
∋ë. ïpeäoxpaíèòåëü
ä·ÒÒ Á‡˘ËÚ˚ ÓÚ ÔÓ‡ÊÂÌËfl
˝ÎÂÍÚ˘ÂÒÍËÏ ÚÓÍÓÏ
15
PT
EL
SL
CAPÍTULO 5
K 5
INSTALAÇÃO
!7 Coloque a máquina, sem a
base da embalagem, perto
do local onde vai ficar
permanentemente
instalada.
4 5 5 .
Corte cuidadosamente a
correia de segurança que
segura o fio principal e o
tubo da mangueira.
K8 5 .
NL
5. POGLAVJE
HOOFDSTUK 5
NAMESTITEV IN
PRIKLJUâITEV
STROJA
INSTALLATIE
ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ
Stroj brez podstavka
postavite v bliÏino mesta,
kjer bo stalno prikljuãen.
Breng de machine (zonder
de onderkant van de
verpakking) dicht bij de
plaats waar hij komt te
staan.
Ïîìåñòèòå ìàøèíó âáëèçè
ìåñòà åå èñïîëüçîâàíèÿ áåç
ïîäñòàâêè è óïàêîâêè.
Previdno prereÏite
jermenãek, ki pridrÏuje
prikljuãni kabel in odtoãno
cev.
Knip voorzichtig de
beveiligingslus van het snoer
en de afvoerslang door.
Verwijder de 4 schroeven zie
(A) en verwijder de 4
pluggen zie (B)
Remova os 4 parafusos
fixadores assinalados e as 4
porcas assinaladas.
Tape os 4 buracos utilizando
as tampas que vêm no
pack do manual de
instruções.
ATENÇÃO:
NÃO DEIXE A
EMBALAGEM DA
MÁQUINA OU OS SEUS
COMPONENTES AO
ALCANCE DE
CRIANÇAS: ELA É UMA
POTENCIAL FONTE DE
PERIGO.
16
9 4 (A)
5 (B).
K 98 4 9
7 .
#$:
K K
# #%
#XOMENO
TH YKEYAIA
%IOTI M#OPEI
NA A#OTEEEI
ME&ITO KYN%INO.
RU
ÏÀPÀÃPÀÔ 5
èÂÂÂʸÚ Ô·ÒÚχÒÒÓ‚˚È ıÓÏÛÚ.
ÑÂÈÒÚ‚ÛÈÚÂ ÓÒÚÓÓÊÌÓ, ˜ÚÓ·˚ ÌÂ
ÔÓ‚‰ËÚ¸ ¯Î‡Ì„ Ë ˝ÎÂÍÚ˘ÂÒÍËÈ
ÔÓ‚Ó‰.
éÚÍÛÚËÚ 4 ‚ËÌÚ‡ (A) ̇ Á‡‰ÌÂÈ
ÒÚÂÌÍÂ Ë ËÁ‚ÎÂÍËÚ 4 ‡ÒÔÓÌ˚ı
‚ÚÛÎÍË (B).
Odvijte 4 vijake (A) in
odstranite 4 podloÏke (B).
Zakrijte luknje s priloÏenimi
pokrovãki; na‰li jih boste v
vreãki z Navodili za
uporabo.
OPOZORILO:
DELOV EMBALAÎE NE
SMETE PU·âATI NA
DOSEGU OTROK, KER JE
ZANJE LAHKO ZELO
NEVARNA! PROSIMO,
DA EMBALAÎO
ODLOÎITE V SKLADU Z
VELJAVNIMI
OKOLJEVARNOSTNIMI
PREDPISI!
Vul de 4 gaatjes op met de
dopjes die in de verpakking
bij de gebruiksaanwijzing
zitten.
WAARSCHUWING:
ZORG ERVOOR DAT HET
VERPAKKINGSMATERIAAL BUITEN HET BEREIK
VAN KINDEREN BLIJFT
OMDAT DAT GEVAAR
KAN OPLEVEREN.
á‡ÍÓÈÚ 4 ÓÚ‚ÂÒÚËfl
ÒÔˆˇθÌ˚ÏË Á‡„Îۯ͇ÏË. Ç˚
̇ȉÂÚ Ëı ‚ ÔÓÎË˝ÚËÎÂÌÓ‚ÓÏ
Ô‡ÍÂÚÂ Ò ËÌÒÚÛ͈ËÂÈ.
ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
ÍÅ ÎÑÒÀÂËßÉÒÅ
∋ËÅÌÅÍÒÛ
ÓÏÀÊÎÂÊÈ ÄÅÒßÌ
ÄËß ÈÃP.
17
PT
Fixe a placa de material ondulado
no fundo da mãquina, da forma
indicada na figura.
Ligue a mangueira de admissão
de água à torneira de
alimentação.
Os acessórios devem estar
ligados à torneira da água,
usando mangueiras novas. As
mangueiras não devem ser
reutilizadas.
ATENÇÃO:
NÃO ABRA A TORNEIRA!
Encoste a máquina à parede.
Prenda o fim da mangueira de
esgoto por cima da borda da
bacia ou do tubo de descarga,
assegurando-se de que não esteja
torcida ou dobrada.
Sempre que possível, utilize um
tubo de esgoto fixo com um
diâmetro superior ao da
mangueira de esgoto da máquina
de lavar, a fim de permitir a saída
do ar.
O topo da mangueira de esgoto
deverá estar a uma altura mínima
de 50 cm.
Se necessário use a curva rígida
fornecida juntamente com a
máquina.
1o o 59o "
" o
, 5 .
Izolacijsko plo‰ão iz
valovitega kartona
namestite na dno stroja
tako, kot je prikazano na sliki.
+ 9
9 .
Dotoãno cev za vodo
privijte na pipo.
H .
9 set
.
T set . ..
& 9 9 5 9 5 5 , ’’’’ 5 , .
➝
O tubo de enchimento
fornecido com a máquina tem
um duplo revestimento e
incorpora uma válvula para a
água. Se por acaso o tubo
interno se rompesse, a água que
saía será recuperada pelo
segundo tubo e a válvula
bloqueava automaticamente o
fluxo da água para evitar
perdas de água. Acende-se a
luz relativa (A). Neste caso,
fechar imediatamente a
torneira da água e peça ao
serviço de assistência Hoover a
instalação de um novo tubo de
enchimento.
SL
EL
A
#$:
' '( )
* +
ìÒÚÓÈÒÚ‚Ó Á‡˘ËÚ˚ ÓÚ
ÔÂ„˷ӂ (̇‰‡‚ËÚ Ë
ÔÓ‚ÂÌËÚÂ, ˜ÚÓ·˚
Û‰‡ÎËÚ¸ ¯‡È·Û.
1 .
K , ’ .
Prikljuöãna cev za vodo je
opremljena s posebno
varnostno napravo, ki zapre
dotok vode kadar je
notranja prikljuãna cev za
vodo po‰kodovana. Kadar
je dotok vode blokiran, se v
opkencu “A” p‰okaÏe rdeã
blokirni gumb. Okvarjeno
prikljuãno cev mora nato
zamenjati eden od na‰ih
poobla‰ãenih serviserjev!
OPOZORILO!
PIPE ZA VODO ‚E NE
ODPRITE!
Stroj potisnite k steni in pri
tem pazite, da dotoãna in
odtoãna cev za vodo nista
zviti ali stisnjeni. Odtoãno
cev za vodo obesite nato
preko robu kadi.
! , 7 9 98 50 n 5. !
7 , 7 .
max 100 cm
Blokada navoja, ki
jo morate pritisniti,
da lahko odvijete
cev
Beveiliging tegen
draaien (druk de moer
in de richting van de
slang om hem los te
draaien)
Mnogo bolje pa je, ãe v
vodovodni napeljavi
predvidite stalni odtok, ki
mora biti enakega premera
kot je odtoãna cev,
namestiti pa ga morate v
vi‰ini najmanj 50 cm od tal.
âe je potrebno, namestite
na konec odtoãne cevi ‰e
ãvrsto nosilno koleno, ki je
priloÏeno v vreãki s priborom.
min 4 cm
18
Dispositivo de
segurança
anti-torção (carregue
e torça para remover
a mangueira).
5 7 9 9 ( 7 7 9 ).
Aparat smete prikljuãiti na
vodovodno omreÏje
izkljuãno z novimi, priloÏenimi
dovodnimi cevmi. Starih
cevi ne smete uporabiti.
NL
Bevestig de dempplaat op
de bodem, (zie tekening).
Verbind de
watertoevoerslang met de
waterkraan.
Het apparaat moet
aangesloten worden aan
de waterkraan met behulp
van de watertoevoerslang.
Maak gebruik van de
nieuwe watertoevoerslang,
gebruik niet de oude!
De watertoevoerslang is met
een «waterstop-systeem»
uitgerust. Zou, door natuurlijke
veroudering, de binnenslang
lek raken, dan blokkeert het
systeem de watertoevoer. Het
optreden van deze storing
kunt u zien aan een rode
sektor in het venstertje «A».
Sluit de waterkraan af en
vervang de slang in z’n
geheel tegen een nieuwe.
BELANGRIJK:
DRAAI DE WATERKRAAN
NIET OPEN
Zet de wasmachine dicht
tegen de muur aan.
Let er op dat er geen
bochten of vernauwingen in
de buis zitten.
Het is het beste om de
afvoerslang aan te sluiten
op een vaste afvoer met
een doorsnee die groter is
dan die van de afvoerslang
en op een hoogte van
minstens 50 cm.
Gebruik zonodig de
bligeleverde slanggeleider.
RU
Çaêpeïèòå ∧ècò
ãoôpèpoâaííoão ìaòåpèa∧a
ía äíe, êaê ïoêaçaío ía
pècyíêe.
Ïpèñîåäèíèòå òpóáó ê
âîäîïpîâîäíîìó êpàíó è ê
ìàøèíå.
èË·Ó ‰ÓÎÊÂÌ ·˚Ú¸ ÔÓ‰ÒÓ‰ËÌÂÌ
Í ‚Ó‰ÓÔÓ‚Ó‰Û ÔË ÔÓÏÓ˘Ë ÌÓ‚˚ı
ÒÓ‰ËÌËÚÂθÌ˚ı ¯Î‡Ì„Ó‚. çÂ
ËÒÔÓθÁÛÈÚ ÒÚ‡˚ ¯Î‡Ì„Ë Ë
ÒÓ‰ËÌÂÌËfl.
á‡ÎË‚ÌÓÈ ¯Î‡Ì„, ÍÓÚÓ˚Ï
ÛÍÓÏÔÎÂÍÚÓ‚‡Ì‡ χ¯Ë̇, ËÏÂÂÚ
‰‚ÓÈÌÛ˛ Ó·ÓÎÓ˜ÍÛ Ë ‚Ó‰flÌÓÈ Í·ԇÌ.
Ç ÒÎÛ˜‡Â ‡Á˚‚‡ ‚ÌÛÚÂÌÌÂÈ
Ó·ÓÎÓ˜ÍË ÍÎ‡Ô‡Ì ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍË
ÔÂÂÍ˚‚‡ÂÚ ‚Ó‰Û, ˜ÚÓ·˚
Ô‰ÓÚ‚‡ÚËÚ¸ ÛÚ˜ÍÛ ‚Ó‰˚.
à̉Ë͇ÚÓ ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒfl Í‡ÒÌ˚Ï (A).
ÖÒÎË ˝ÚÓ ÔÓËÁÓȉÂÚ, ÌÂωÎÂÌÌÓ
ÔÂÂÍÓÈÚ ‚Ó‰Û Ë Ó·‡ÚËÚÂÒ¸ ‚
ÛÔÓÎÌÓÏÓ˜ÂÌÌ˚È ÒÂ‚ËÒÌ˚È ˆÂÌÚ,
˜ÚÓ·˚ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ÌÓ‚˚È Á‡ÎË‚ÌÓÈ
¯Î‡Ì„.
Âíèìàíèå!
Íå îòêpûâàéòå
âîäîïpîâîäíûé êpàí.
Ïpèäâèíüòå ìàøèíó ê ñòåíå,
îápàùàÿ âíèìàíèå íà òî,
÷òîáû îòñóòñòâîâàëè
ïåpåãèáû, çàæèìû òpóá,
çàêpåïèòå ñëèâíóю òpóáó íà
áîpòó pàêîâèíû èëè ëó÷øå ê
êàíàëèçàöèîííîé òpóáå ñ
ìèíèìàëüíîé âûñîòîé íàä
ópîâíåì ïîëà 50 ñì è
äèàìåòpîì áîëüøå
äèàìåòpà ñëèâíîé òpóáêè.
 ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè
èñïîëüçóéòå æåñòêîå
óñòpîéñòâî äëÿ ñãèáà
ñëèâíîé òpóáû.
+2,6 mt max
min 50 cm
max 85 cm
19
SL
EL
PT
Use os 4 pés para nivelar a
máquina com o chão:
M 4
" #:
Uporabite vse 4 nogice,
zravnate pralni stroj z tlemi
a) Rode a porca no sentido
dos ponteiros do relógio para
soltar a rosca de fixação do
pé.
) % # ( (
" % .
a) Matico, s katero je pritrjena
nogica sprostite tako, da jo
odvijete z
ustreznim kljuãem.
b) Rode a pé para o erguer
ou baixar até estar
firmemente assente no chão.
") 2 # ,
%( "
#.
c) Fixe o pé nessa posição
rodando a porca no sentido
contrário co dos ponteiros do
relógio até embater no fundo
da máquina.
A
B
#) , o #, " # " .
C
Gebruik de 4 pootje om de
machine waterpas te zetten:
Óñòàíîâèòå ìàøèíó ïî
ópîâíю ñ ïîìîùüю 4 íîæåê.
a) Kontra moer losdraaien
a) ïîâåpíèòå ïî ÷àñîâîé
ñòpåëêå ãàéêó, ÷òîáû
pàçáëîêèpîâàòü âèíò íîæêè.
b) Nogico z obraãanjem
zvi‰ujte ali zniÏujte toliko ãasa,
dokler se ne bo povsem
prilegala tlom.
b) Apparaat waterpas zetten
m.b.v. verstelbare voeten
(maak eventueel gebruik
van een waterpas)
b) âpàùàÿ íîæêó, ïîäíèìèòå
èëè îïóñòèòå ìàøèíó äî
õîpîøåé åå îïîpû íà ïîë.
c) Po konãanem izravnavanju
nogico ponovno pritrdite tako,
da jo z ustreznim kljuãem
privijate v smeri nasprotni od
gibanja urinih kazalcev dokler
se povsem ne prileÏe dnu
stroja.
c) Kontra moer weer
vastdraaien.
c) çàáëîêèpóéòå âèíò íîæêè,
çàòÿíóâ ãàéêó ïpîòèâ ÷àñîâîé
ñòpåëêè äî óïîpà.
Steek de stekker in het
stopcontact.
Âêëю÷èòå âèëêó â pîçåòêó.
LET OP:
Mocht het nodig zijn dat het
aansluitsnoer vervangen
moet worden, verbind de
draden dan volgens
onderstaande kleur/codes
(wij raden aan dit door een
erkende installateur te laten
doen):
ÇçàåÄçàÖ:
ÖÒÎË ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Á‡ÏÂÌËÚ¸
ÔËÚ‡˛˘ËÈ Í‡·Âθ, ÚÓ ÔÓ‚Ó‰‡
‰ÓÎÊÌ˚ ÍÓÏÏÛÚËÓ‚‡Ú¸Òfl ‚
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò Ëı ˆ‚ÂÚÌÓÈ
χÍËÓ‚ÍÓÈ:
BLAUW
- NEUTRAAL (N)
ëàçàâ
- çÖâíêÄãú (N)
BRUIN
- FASE (L)
äéêàóçÖÇõâ
- îÄáÄ (L)
Vtaknite vtiã v vtiãnico.
Ligue a máquina à corrente,
inserindo a ficha do
respectivo cabo de
alimentação na tomada.
4
ATENÇÃO:
Se for necessário proceder à
substituição do cabo de
alimentação de energia, ao
efectuar a ligação dos fios
individuais, deve sempre
certificar-se de que respeita o
seguinte código de cores:
:
" ( #,
( #"
" " :
MODRA
- NULA (N)
AZUL
- NEUTRO (N)
− (N)
RJAVA
- FAZA (L)
CASTANHO
- FASE (L)
K
− RUMENA-ZELENA - OZEMLJITEV (
AMARELO-VERDE - TERRA (
)
K
!.
− − $%
POZOR:
ãe je treba zamenjati prikljuãni
elektriãni kabel, prikljuãite Ïice
skladno s spodaj navedenimi
barvami/kodami:
(L)
(
)
)
GEEL-GROEN -AARDE (
Depois da instalação, os
acessórios devem estar
posicionados, pelo que a
tomada deve estar num local
acessível.
20
RU
NL
M ,
"Q Q ( !.
Stroj mora biti name‰ãen tako,
da lahko vtiãnico doseÏete v
vsakem trenutku.
Na installatie, plaatst u het
apparaat zo, het
stopcontact makkelijk
toegangbaar is.
)
ÜÖãíé-áÖãÖçõâ - áÖåãü (
)
èÓÒΠÔÓ‰ÒÓ‰ËÌÂÌËfl ÔË·Ó
‰ÓÎÊÂÌ ·˚Ú¸ ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌ Ú‡ÍËÏ
Ó·‡ÁÓÏ, ˜ÚÓ·˚ ÓÁÂÚ͇ ·˚·
‰ÓÒÚÛÔÌÓÈ.
21
SL
EL
PT
CAPÍTULO 6
6. POGLAVJE
K 6
R B
T
RU
NL
HOOFDSTUK 6
ÏÀPÀÃPÀÔ 6
S
E
D
G
F
}
C
H I L MNO
A
DESCRIÇÃO
DOS COMANDOS
Manipulo para abrir a porta
" &' *+'
Botão On/off
, On/Off
Botões de selecção de programa
, *,#' *#--'
Botão velocidade de
centrifugação
, *,#' .1
57-
Botão Temperatura de
lavagem
OPIS STIKALNE PLO·âE
BEDIENINGSPANEEL
Îïèñàíèå êîìàíä
A
Roãaj vrat
Deurgreep
êÛÍÓflÚ͇ β͇
B
C
D
Tipka za vklop/izklop
Aan/uit toets
äÌÓÔ͇ ON/OFF (Çäã./Çõäã.)
Tipke za izbiranje programov
Programmakeuze toetsen
äÌÓÔÍË ‚˚·Ó‡ ÔÓ„‡ÏÏ˚
Gumb za nastavitev ‰tevila
vrtljajev centrifuge
Knop regeling
centrifugesnelheid
äÌÓÔ͇ "„ÛÎËÓ‚ÍË ÒÍÓÓÒÚË
ÓÚÊËχ"
, 8;-&' -'
*,8&'
E
Tipka za temperatura pranja
Wastemperatuur toets
Í·‚˯‡ "ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ‚Ó‰˚"
Botão “tempo de lavagem”
, +5 ,8&'
tipka “trajanje pranja”
Toets voor “Wastijd”
ä·‚˯‡ "ÇêÖåü ëíàêäà"
Botão arranque retardado
, ,#&-<&'
&&'
F
G
Tipka za zamik vklopa
Knop voor Uitgestelde Start
äÌÓÔ͇ "ÓÚÎÓÊÂÌÌÓ„Ó Á‡ÔÛÒ͇"
Botão Boa Noite
, "Good Night"
Tipka Noãno Pranje
"Dag & Nacht" -knop
ä·‚˯‡ çӘ̇fl ëÚË͇
Botão Pré-lavagem
, tipka za predpranje
Voorwas-Knop
ä·‚˯‡ Ô‰‚‡ËÚÂθÌÓÈ ÒÚËÍË
Tecla Lavagem Intensiva
, <5 *,5-'
Tipka za intenzivno pranje
"Dirt Buster" -knop
äÌÓÔ͇ "ËÌÚÂÌÒË‚ÌÓÈ ÒÚËÍË"
Botão “Manter Água”
, Stop # *- 5
8 =
H
I
L
M
Tipka “Voda v bobnu”
“Spoel stop” toets
äÌÓÔ͇ “éÒÚ‡Ìӂ͇ ÔÓÒÎÂ
ÔÓÎÓÒ͇ÌËfl”
Botão Aquaplus
, Aquaplus
Tipka za Allergie
"Aquaplus" –knop
äÌÓÔ͇ "ÄÍ‚‡ÔβÒ"
Botão para roupa engomar
fácil
, 5,5 =1-'
N
O
Tipka za lahko likanje
Makkelijk strijken knop
äÌÓÔ͇ "·ÂÁ ÒÍ·‰ÓÍ"
Botão início (START)
K5-* &&'
Tipka Start
Knop Start/Pauze
äÌÓÔ͇ “ëÚ‡Ú/è‡ÛÁ‡”
Visor “Digital”
>&. ;+&
R
S
T
Digitalni prikazovalnik
“Digitaal” Display
ñËÙÓ‚ÓÈ ‰ËÒÔÎÂÈ
Predalãek za pralna sredstva
Wasmiddelbakje
Êîíòåéíåp äëÿ ìîюùèõ
ñpåäñòâ
Gaveta para detergente
22
5 *5*8
23
PT
SL
EL
NL
RU
DESCRIÇÃO DOS
COMANDOS
2 # "
OPIS POSAMEZNIH
TIPK IN GUMBOV
BEDIENINGSPANEEL
ÍÀÇÍÀЧÅÍÈÅ
ÊÍÎÏÎÊ
“MODO Kg”
Função activa apenas para
programas para Algodão e
Sintéticos
Ao longo de cada fase de
lavagem, a função “MODO Kg”
permite controlar as
informações sobre a carga de
roupa colocada no tambor.
Desta forma, assim que a
função “MODO Kg” é activada,
nos primeiros 4 minutos da
lavagem, ela:
o ajusta a quantidade de água
necessária
o determina a duração do ciclo
de lavagem
o controla o enxaguamento
e, em função do tipo de roupa
seleccionado para ser lavado,
ela:
o ajusta o ritmo da rotação do
tambor de acordo com o tipo
de roupa que está a ser lavado
o reconhece a presença de
espuma e, se necessário,
aumenta a quantidade de
água durante o enxaguamento
o ajusta a velocidade de
centrifugação de acordo com
a carga, evitando, desta forma,
eventuais desequilíbrios.
Assim, a função “MODO Kg”
está apta a decidir,
autonomamente, qual o
programa, entre as várias
centenas de combinações de
lavagem possíveis, que melhor
se adequa a cada lavagem
individual.
A função “MODO Kg” satisfaz a
necessidade de uma utilização
fácil e simples, possibilitando
uma selecção simplificada do
programa. Na verdade, o
utilizador só tem de comunicar
à máquina qual o tipo de roupa
que está colocado no tambor e
o grau de sujidade, para obter
uma lavagem perfeita, com o
nível de secagem mais alto
possível, com uma
centrifugação que,
verdadeiramente, protege a
roupa.
"Kg MODE" (/ ! 02 00!!
)!03! " ! /4")
“Kg MODE”
(Funkcija je na voljo samo
pri programih za bombaÏ in
sintetiko)
“Kg MODE”
(Deze functie werkt alleen bij
katoen en Synthetische
programma’s)
Tijdens elke wasfase maakt
de “Kg MODE” het mogelijk
de informatie van de lading
in kaart te brengen.
Zodra de “Kg MODE” is
geactiveerd zal deze tijdens
de eerste 4 minuten van de
was;
- de benodigde
waterhoeveelheid
aanpassen
- de lengte van het
wasprogramma aanpassen
- het spoelen contoleren
Afhankelijk van de
geselecteerde stof die
gewassen moet worden zal;
- het ritme/ snelheid van de
trommel rotatie worden
aangepast
- de aanwezigheid van
wasmiddel worden herkend
en zonodig de hoeveelheid
water tijdens het spoelen
aanpassen.
- De centrifuge snelheid
worden aangepast, om
onbalans tegen te gaan.
Op deze manier kan de “Kg
MODE” het best passende
programma kiezen voor de
verschillende was.
“Kg MODE” komt de
behoefte van simpel gebruik
tegemoet . De gebruiker
hoeft alleen nog maar aan
te geven hoe vuil de was is
en welke stof er in de
machine zit om zo het
perfecte was en droog
resultaat te krijgen voor uw
was.
“Kg MODE” (ÑÖíÖäíéê
áÄÉêìáäà)
(îÛÌ͈Ëfl ‡ÍÚ˂̇ ÚÓθÍÓ ‰Îfl
ÔÓ„‡ÏÏ ÒÚËÍË ıÎÓÔ͇ Ë
ÒËÌÚÂÚËÍË) ç‡ ‚ÒÂı ˝Ú‡Ô‡ı ÒÚËÍË
ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó “ Kg MODE ” ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ
ÔÓÎÛ˜‡Ú¸ ËÌÙÓχˆË˛ Ó ‚ÂÒÂ
·Âθfl, Á‡„ÛÊÂÌÌÓ„Ó ‚ ÒÚË‡Î¸ÌÛ˛
χ¯ËÌÛ.
ÖÒÎË ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó “ Kg MODE ”
‡·ÓÚ‡ÂÚ ‚ Ú˜ÂÌË ÔÂ‚˚ı 4 ÏËÌÛÚ
ÒÚËÍË, ÚÓ ÓÌÓ:
- ‚˚ÔÓÎÌflÂÚ „ÛÎËÓ‚ÍÛ ÔÓ‰‡˜Ë
ÌÛÊÌÓ„Ó ÍÓ΢ÂÒÚ‚‡ ‚Ó‰˚ ‚
χ¯ËÌÛ
- ÓÔ‰ÂÎflÂÚ ‰ÎËÚÂθÌÓÒÚ¸ ˆËÍ·
ÒÚËÍË
- „ÛÎËÛÂÚ ÔÓÎÓÒ͇ÌË ‚
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ‚˚·‡ÌÌ˚Ï ÚËÔÓÏ
Ú͇ÌË
- „ÛÎËÛÂÚ ÒÍÓÓÒÚ¸ ‚‡˘ÂÌËfl
·‡‡·‡Ì‡ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ÚËÔÓÏ
Ú͇ÌË
- „ËÒÚËÛÂÚ Ì‡Î˘Ë Ï˚θÌÓÈ
ÔÂÌ˚, Ë, ‚ ÒÎÛ˜‡Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË,
Û‚Â΢˂‡ÂÚ ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó ‚Ó‰˚ ÔË
ÔÓÎÓÒ͇ÌËË
- „ÛÎËÛÂÚ ÒÍÓÓÒÚ¸ ‚‡˘ÂÌËfl
·‡‡·‡Ì‡ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò
Á‡„ÛÁÍÓÈ, Ë ÚÂÏ Ò‡Ï˚Ï ÛÒÚ‡ÌflÂÚ
̇Û¯ÂÌËfl ·‡Î‡ÌÒ‡ ‚ ·‡‡·‡ÌÂ
χ¯ËÌ˚.
í‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ, “ Kg MODE ”
ÏÓÊÂÚ Ò‡ÏÓÒÚÓflÚÂθÌÓ ‚˚·‡Ú¸
̇˷ÓΠÔÓ‰ıÓ‰fl˘Û˛ ÔÓ„‡ÏÏÛ
ËÁ ÒÓÚÂÌ ‚ÓÁÏÓÊÌ˚ı ÍÓÏ·Ë̇ˆËÈ
‰Îfl ͇ʉÓÈ ÓÚ‰ÂθÌÓÈ ÒÚËÍË.
“ Kg MODE ” ӷ΄˜‡ÂÚ
˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆË˛ ÒÚË‡Î¸ÌÓÈ Ï‡¯ËÌ˚
ÔÓÒ‰ÒÚ‚ÓÏ ÛÔÓ˘ÂÌËfl ‚˚·Ó‡
ÌÛÊÌÓÈ ÔÓ„‡ÏÏ˚ ÒÚËÍË.
î‡ÍÚ˘ÂÒÍË ÔÓθÁÓ‚‡ÚÂβ ÌÛÊÌÓ
Û͇Á‡Ú¸ ‚ÒÂ„Ó Î˯¸ ÚËÔ
Á‡„ÛÊÂÌÌ˚ı ‚ ·‡‡·‡Ì ËÁ‰ÂÎËÈ Ë
ÒÚÂÔÂ̸ Ëı Á‡„flÁÌÂÌËfl ‰Îfl ÚÓ„Ó,
˜ÚÓ·˚ ‰Ó·ËÚ¸Òfl ÓÔÚËχθÌ˚ı
ÂÁÛθڇÚÓ‚ ÒÚËÍË Ë ÓÔÚËχθÌÓÈ
ÒÚÂÔÂÌË ÒÛ¯ÍË Ò ÔÓÏÓ˘¸˛
‚‡˘ÂÌËfl ·‡‡·‡Ì‡.
MANIPULO PARA ABRIR A PORTA
" &' *+'
DEURGREEP
êìäéüíäÄ ãûäÄ
Pressione o botão no manípulo
para abrir a porta
2 .
Gebruik de knop binnenin
de deurgreep om de deur
te openen.
óÚÓ·˚ ÓÚÍ˚Ú¸ βÍ, ̇ÊÏËÚ ̇
Í·‚Ë¯Û ‚ ÛÍÓflÚÍÂ.
24
+ 5 9 "Kg
MODE" 5
5
9 9 .
@ , "Kg MODE" , 4
9 :
− 9 9
− 5 9 − !7 98 +9 5 9 5
7
9 :
− 5 7 9 5
− 9 9 , , , 9 8 − 9 9 5
5, 5 .
4 "Kg MODE"
5 ,
, 7
7 9
7 9
9 .
“Kg MODE” tekom vsake
posamezne faze pranja
omogoãa nadziranje
podatkov o koliãini perila v
bobnu.
Ob aktiviranju “Kg MODE” ta
tekom prvih 4 minut pranja:
- prilagodi koliãino vode
- doloãi trajanje programa
pranja
- nadzira izpiranje
skladno z izbrano vrsto
tkanine:
- prilagodi ritem vrtenja
bobna izbrani vrsti tkanine, ki
je v bobnu
- prepozna prisotnost pene in
po potrebi poveãa koliãino
vode med izpiranjem
- prilagodi hitrost
centrifugiranja skladno s
koliãino perila v bobnu in s
tem prepreãi morebitno
neuravnoteÏenost.
Na ta naãin lahko “Kg
MODE” sam doloãi
najustreznej‰i program, saj je
na voljo na stotine moÏnih
kombinacij.
“Kg MODE” izjemno olaj‰a
uporabo pralnega stroja, saj
poenostavi izbiranje
programov. Pravzaprav
mora uporabnik stroju samo
‘povedati’, kak‰ne vrste
perilo je potisnil v boben ter
kako umazano je perilo. S
pomoãjo “Kg MODE” bo
perilo vedno popolnoma
ãisto ter oÏeto pri najveãji
primerni hitrosti za izbrano
vrsto perila, tako da bo za
perilo vedno dobro
poskrbljeno.
1 "Kg MODE" 9 7 7 9 7
7
. + 7 9
5
5 9 , 7 9
7 7
, 9 8 7 5 7 9
.
A
ROâAJ VRAT
Vrata odprete tako, da
pritisnete na vzvod v
notranjosti vrat.
25
PT
BOTÃO ON/OFF
K
Pressione este botão para
ligar/desligar o
electrodoméstico.
2 ! .
BOTÕES DE SELECÇÃO DE
PROGRAMA
K $
$ Pressionando o botão de
programa o display ilumina-se
para mostrar as definições do
programa seleccionado.
2 ! #! N.B. Para desligar a
máquina pressione o
botão ON/OFF.
OS NOVOS DETERGENTES
SÃO MAIS EFICIENTES,
INCLUSIVE A BAIXAS
TEMPERATURAS, PELO QUE
SE RECOMENDA A
REGULAÇÃO DE
TEMPERATURAS DE
LAVAGEM BAIXAS,
INCLUSIVE PARA OS
PROGRAMAS DE LAVAGEM
MAIS INTENSIVOS.
NO ENTANTO, O
UTILIZADOR PODE SEMPRE
AUMENTAR A
TEMPERATURA DE
LAVAGEM, PARA O QUE SÓ
TEM DE PREMIR O BOTÃO
DE REGULAÇÃO DA
TEMPERATURA.
POR FAVOR CONSULTE A
TABELA DE PROGRAMAS
DE LAVAGEM PARA SE
INFORMAR SOBRE A
TEMPERATURA MÁXIMA
ADMITIDA PARA CADA
PROGRAMA.
Pressione o botão START para
iniciar o ciclo.
Quando o ciclo termina,
desligue a máquina
pressionando o botão ON/OFF.
26
ON/OFF
&-1&. $ - & ,5#
&' 55' *< *, ON/OFF
K
K
K . $
$, % K
$ $
K K .
K% K
$ % $ $
K K $ .
NL
SL
EL
B
C
TIPKA ZA VKLOP/IZKLOP
AAN/UIT TOETS
äçéèäÄ ON/OFF (Çäã./Çõäã.)
S pritiskom na to tipko stroj
vklopite oziroma izklopite.
Druk op deze toets om het
apparaat in of uit te
schakelen.
äÌÓÔ͇ ‚Íβ˜ÂÌËfl Ë ‚˚Íβ˜ÂÌËfl
χ¯ËÌ˚.
TIPKE ZA IZBIRANJE
PROGRAMOV
PROGRAMMA KEUZE TOESTEN
äçéèäà ÇõÅéêÄ èêéÉêÄååõ
Ob pritisku na tipko za
katerega od programov se
na prikazovalniku prikaÏejo
nastavitve izbranega
programa.
Druk op een programma
toets, het display gaat
branden en toont de
instellingen voor het gekozen
programma.
èÓÒΠ̇ʇÚËfl ÍÌÓÔÍË ‚˚·Ó‡
ÔÓ„‡ÏÏ˚ Á‡„Ó‡ÂÚÒfl ‰ËÒÔÎÂÈ, ̇
ÍÓÚÓÓÏ ÓÚÓ·‡Ê‡˛ÚÒfl ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË
‰Îfl ‚˚·‡ÌÌÓÈ ÔÓ„‡ÏÏ˚.
Opomba: Stroj izklopite s
pritiskom na tipko za
vklop/izklop.
NOVI DETERGENTI SO
BOLJ UâINKOVITI TUDI PRI
NIÎJIH TEMPERATURAH,
ZATO TA STROJ TUDI PRI
INTENZIVNIH PROGRAMIH
PRIPOROâI NIÎJO
TEMPERATURO.
S POMOâJO TIPKE ZA
DOLOâANJE
TEMPERATURE PRANJA PA
LAHKO TEMPERATURO
PRANJA ZVI·ATE.
UPO·TEVAJTE PODATKE V
RAZPREDELNICI
PROGRAMOV, KJER SO
NAVEDENE NAJVI·JE
MOÎNE TEMPERATURE ZA
POSAMEZNE PROGRAME.
N.B. OM DE MACHINE UIT
TE ZETTEN DRUK OP DE
AAN/UIT TOETS
NIEUWE WASMIDDELEN ZIJN
OOK OP LAGERE
TEMPERATUREN EFFICIËNT,
DAAROM ZAL ER OOK
VOOR INTENSIEVE
PROGRAMMA’S EEN LAGE
TEMPERATUUR WORDEN
AANBEVOLEN.
HET IS NATUURLIJK
MOGELIJK OM DE
TEMPERATUUR TE
VERHOGEN MET DE
TEMPERATUUR TOETS.
VOOR DE MAXIMALE
TEMPERATUUR KIJKT U IN DE
PROGRAMMA TABEL.
Druk op de start toets om
het programma te starten.
3 $ /
R .
! ON/OFF
RU
ZaÏenite izbrani program s
pritiskom na tipko START.
Ko je program zakljuãen,
izklopite stroj s pritiskom na
tipko za vklop/izklop.
Als de cyclus is afgelopen
kunt u het apparaat
uitzetten met de AAN/UIT
toets
ÇÄÜçé. óÚÓ·˚ ‚˚Íβ˜ËÚ¸
χ¯ËÌÛ, ̇ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ
ON/OFF (Çäã./Çõäã.)
çéÇõÖ ëíàêÄãúçõÖ
èéêéòäà üÇãüûíëü ÅéãÖÖ
ùîîÖäíàÇçõåà íÄäÜÖ èêà
çàáäàï íÖåèÖêÄíìêÄï
ëíàêäà. èéùíéåì ÑÄÜÖ èêà
àëèéãúáéÇÄçàà èêéÉêÄåå
àçíÖçëàÇçéâ ëíàêäà
êÖäéåÖçÑìÖíëü
àëèéãúáéÇÄíú ÅéãÖÖ
çàáäìû íÖåèÖêÄíìêì.
íÄä àãà àçÄóÖ, åéÜçé
ìÇÖãàóàíú íÖåèÖêÄíìêì ë
èéåéôúû äçéèäà
êÖÉìãàêéÇäà íÖåèÖêÄíìêõ
ëíàêäà.
ëå. íÄÅãàñì èêéÉêÄåå, ÉÑÖ
ìäÄáÄçõ åÄäëàåÄãúçõÖ
íÖåèÖêÄíìêõ Ñãü äÄÜÑéâ
èêéÉêÄååõ.
óÚÓ·˚ Á‡ÔÛÒÚËÚ¸ ‚˚·‡ÌÌ˚È ˆËÍÎ,
̇ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ START (èìëä)
äÓ„‰‡ ˆËÍÎ Á‡ÍÓ̘ËÚÒfl,
‚˚Íβ˜ËÚ χ¯ËÌÛ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛
ÍÌÓÔÍË ON/OFF (Çäã./Çõäã.)
27
PT
EL
BOTÃO “VELOCIDADE DE
CENTRIFUGAÇÃO”
O ciclo de centrifugação é
muito importante para
remover a maior quantidade
de água possível da roupa,
sem danificar os tecidos.
Poderá ajustar a velocidade
de centrifugação de acordo
com as suas necessidades.
Pressionando esta tecla, é
possível reduzir a velocidade
de centrifugação máxima, e
se desejar, cancelar o ciclo de
centrifugação.
Para reactivar o ciclo de
centrifugação basta
pressionar a tecla até
encontrar a velocidade de
centrifugação desejada.
K "$
%
> "
K % # # " #. % ( .
2 ( (
% (
"
.
3 % ! % $ *.;; - *;
. 1 5.-1
' = -* *,<D
-#,8& *+ & 5+-
*,#-<& *+ *,5
' 8& 57-'.
Para não danificar os tecidos,
não é possível aumentar a
velocidade de centrifugação
além da velocidade
estabelecida
automaticamente na
selecção do programa.
É possível modificar a
velocidade de centrifugação
a qualquer momento, mesmo
sem colocar a máquina em
pausa.
NOTA:
O MODELO ESTÁ
EQUIPADO COM UM
DISPOSITIVO
ELECTRÓNICO ESPECIAL
QUE IMPEDE O CÍCLO DE
CENTRIFUGAÇÃO CASO
AS CARGAS FOREM
DESEQUILIBRADAS. TAL
CONDUZ A UMA
REDUÇÃO DE RUIDOS E DE
VIBRAÇÕES,
CONTRIBUINDO PARA UM
MAIOR SILÊNCIO E UMA
MAIOR DURAÇÃO DA
MÁQUINA DE LAVAR.
28
) # % " " .
HMEI% H:
H Y KEYH EINAI
EJOI MENH ME EIIKO
HEKTPONIKO
AI HTHPIO OY
AOTPEEI THN
EKTEE H TOY KYKOY
TI>IMATO AN TA POYXA
TO TYMANO EN EINAI
OMOIOMOPA
KATANEMHMENA. AYTO
AOTPEEI TO OPYBO
KAI TI ONH EI KAI
EJA AIZEI
ME$AYTEPH IAPKEIA
Z%H TH Y KEYH .
D
SL
NL
GUMB ZA “NASTAVITEV
HITROSTI
CENTRIFUGIRANJA”
Faza centrifugiranja je zelo
pomembna, saj naj bi iz
perila odstranila ãimveã
vlage, ne da bi ga pri tem
po‰kodovala.
Hitrost centrifuge lahko
prilagodite svojim potrebam.
Z nastavitvijo niÏjih vrednosti
lahko zniÏate maksimalno
hitrost centrifuge na minuto.
Centrifugo lahko tudi
izkljuãite. âe Ïelite ponovno
aktivirati fazo centrifugiranja,
preprosto pritisnete na tipko,
dokler ni nastavljena Ïelena
hitrost centrifugiranja.
Da bi prepreãili po‰kodbe
perila, ni mogoãe nastaviti
vi‰je hitrosti centrifugiranja
od najvi‰je predvidene za
posamezne programe.
KNOP “REGELING
CENTRIFUGESNELHEID”
De centrifuge snelheid is erg
belangrijk voor het zoveel
mogelijk water verwijderen uit
de kleding. U kunt de snelheid
naar eigen wens instellen.
Door deze knop in te drukken
is het mogelijk om het
toerental te verminderen en
als u wilt zelfs uitzetten.
Om de centrifugesnelheid
terug te zetten moet u de
knop indrukken totdat u bij
de gewenste snelheid bent.
Hitrost centrifugiranja lahko
nastavite kadarkoli, ne da bi
morali prej preklopiti stroj v
naãin pavze.
OPOMBA:
STROJ JE OPREMLJEN S
POSEBNO ELEKTRONSKO
NAPRAVO, KI
PREPREâUJE
CENTRIFUGIRANJE, âE
PERILO V BOBNU NI
URAVNOTEÎENO. S TEM
JE ZMANJ·ANA
GLASNOST DELOVANJA
TER VIBRACIJE, OBENEM
PA TUDI PODALJ·ANA
ÎIVLJENJSKA DOBA
VA·EGA PRALNEGA
STROJA.
Het is mogelijk de snelheid
ten aller tijde aan te passen
zonder de machine stop te
zetten.
OPMERKING: DIT MODEL HEEFT
EEN ELEKTRONISCHE SENSOR DIE
VOELT OF DE LADING GOED
UITGEBALANCEERD IS. ALS DE
LADING ENIGSZINS
ONEVENWICHTIG IS, ZAL DE
MACHINE DE WAS AUTOMATISCH
BALANCEREN EN DAN NORMAAL
CENTRIFUGEREN.
ALS ER, NA EEN AANTAL KEREN
PROBEREN, GEEN EVENWICHT
WORDT BEREIKT, WORDT EEN
LAGERE CENTRIFUGESNELHEID
GEBRUIKT.
ALS DE LADING ERG
ONEVENWICHTIG IS, WORDT DE
CENTRIFUGEFASE GEANNULEERD.
HIERDOOR WORDT DE TRILLING
VERMINDERD, HET LAWAAI
MINDER EN WORDT DE
BETROUWBAARHEID EN DE
LEVENSDUUR VAN DE
WASMACHINE VERGROOT.
RU
äçéèäÄ “êÖÉìãàêéÇäà
ëäéêéëíà éíÜàåÄ”
éÚ ÒÍÓÓÒÚË ÓÚÊËχ Á‡‚ËÒËÚ Í‡ÍÓÂ
ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó ‚·„Ë ·Û‰ÂÚ Û‰‡ÎÂÌÓ ËÁ
·Âθfl ·ÂÁ ̇ÌÂÒÂÌËfl ÂÏÛ
ÔÓ‚ÂʉÂÌËÈ. Ç˚ ÏÓÊÂÚ Á‡‰‡Ú¸
ÒÍÓÓÒÚ¸ ÓÚÊËχ ÔÓ Ç‡¯ÂÏÛ
Ê·Ì˲.
ç‡Ê‡ÚËÂÏ ˝ÚÓÈ ÍÌÓÔÍË ÏÓÊÌÓ
ÛÏÂ̸¯ËÚ¸ χÍÒËχθÌÛ˛ ÒÍÓÓÒÚ¸
ÓÚÊËχ Ë, ÂÒÎË Á‡ıÓÚËÚÂ, ÚÓ Ë
ÓÚÏÂÌËÚ¸ ÂÊËÏ ÓÚÊËχ.
ÑÎfl ÚÓ„Ó ˜ÚÓ·˚ ‚ÌÓ‚¸ ‚Íβ˜ËÚ¸
ÓÚÊËÏ, ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ Ì‡ÊËχڸ ÍÌÓÔÍÛ
‰Ó ÚÂı ÔÓ, ÔÓ͇ Á̇˜ÂÌË ÒÍÓÓÒÚË
ÓÚÊËχ Ì ‰ÓÒÚË„ÌÂÚ Ê·ÂÏÓÈ
‚Â΢ËÌ˚.
ÇÓ ËÁ·ÂʇÌË ÔÓ‚ÂʉÂÌËÈ
·Âθfl, Ì‚ÓÁÏÓÊÌÓ Û‚Â΢ËÚ¸
ÒÍÓÓÒÚ¸ ÓÚÊËχ ·Óθ¯Â ÚÓ„Ó
Á̇˜ÂÌËfl, ÍÓÚÓÓ ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍË
ÛÒڇ̇‚ÎË‚‡ÂÚÒfl ‰Îfl ‚˚·‡ÌÌÓÈ
ÔÓ„‡ÏÏ˚.
àÁÏÂÌÂÌË ÒÍÓÓÒÚË ÓÚÊËχ
‚ÓÁÏÓÊÌÓ ‚ β·ÓÈ ÏÓÏÂÌÚ, ‰‡Ê ·ÂÁ
ÓÒÚ‡ÌÓ‚ÍË Ï‡¯ËÌ˚.
Ïpèìe÷aíèe. Maøèía èìeeò
çëeêòpcííoe ycòpoécòâo, êoòopoe
ïpeïÿòcòâyeò âêëю÷eíèю
öeíòpèôyãè (oòæèìa), ecëè áeëüe â
áapaáaíe paçìecòèëocü
íepaâíoìepío.
ùÚÓ ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ ÒÌËÁËÚ¸ ¯ÛÏÌÓÒÚ¸ Ë
‚Ë·‡ˆË˛ χ¯ËÌ˚ Ë ÚÂÏ Ò‡Ï˚Ï
ÔÓ‰ÎËÚ¸ ÒÓÍ Â ÒÎÛÊ·˚.
29
PT
EL
BOTÃO “TEMPERATURA DE
LAVAGEM”
#K "*7
7K #*"
Quando o programa for
seleccionado, será mostrado
no visor a temperatura de
lavagem recomendada.
O botão de temperatura
pode ser utilizado para
aumentar ou diminuir a
temperatura do ciclo de
lavagem escolhido.
Cada vez que o botão é
pressionado, o novo nível de
temperatura será mostrado
no display.
' 7 7
9 5 . 0 5 9
. +
5 BOTÃO “TEMPO DE LAVAGEM”
#K "$'* #*"
Agindo sobre este botão (esta
função só está disponível para
os programas ALGODÃO e
mistos sintéticos), tem à sua
disposição 3 níveis de
intensidade de lavagem, que
pode regular em função do
grau de sujidade da roupa a
lavar.Após a selecção do
programa, o indicador luminoso
acende-se automaticamente e
mostra o tempo de lavagem
predefinida para aquele
programa.Ao seleccionar
diferentes tempos de lavagem
o respectivo indicador luminoso
acende-se.
Se premir este botão depois de
ter seleccionado o programa
rápido, pode escolher uma de
três durações diferentes para o
programa: 14’, 30’ e 44’.
!7 (7 7
COTTON MIXED FIBRES) 7 3
9 ,
7 9 9 .
L 7 7
5 5
9 9 7
.
! 5 8 5 .
4 9 ,
7 77
7
9 3
/7
9 14’, 30’ 44’ .
30
SL
E
TIPKA ZA “TEMPERATURA
PRANJA”
Ko izberete katerega od
programov, se na
prikazovalniku prikaÏe
priporoãena temperatura
pranja. S pomoãjo tipke za
nastavljanje temperature
lahko to vrednost prilagodite
Ob vsakem pritisku na tipko
se na prikazovalniku prikaÏe
nova vrednost temperature.
F
NL
“WASTEMPERATUUR” TOETS
Als een programma is
gekozen zal de aanbevolen
temperatuur op het display
verschijnen.
De temperatuur toets kan
gebruikt worden om de
temperatuur van het gekozen
programma te verhogen of te
verlagen.
Elke keer als u op de toets
drukt zal de nieuwe
temperatuur in het display
verschijnen.
RU
äãÄÇàòÄ "íÖåèÖêÄíìêÄ
ÇéÑõ"
äÓ„‰‡ ÔÓ„‡Ïχ ‚˚·‡Ì‡, ̇
‰ËÒÔΠÓÚÓ·‡Ê‡ÂÚÒfl
ÂÍÓÏẨÛÂχfl ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ÒÚËÍË.
ë ÔÓÏÓ˘¸˛ ÍÌÓÔÍË ‚˚·Ó‡
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ ‚˚ ÏÓÊÂÚÂ
Û‚Â΢˂‡Ú¸ ËÎË ÛÏÂ̸¯‡Ú¸
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÛ ‰Îfl ‚˚·‡ÌÌÓ„Ó ‚‡ÏË
ˆËÍ· ÒÚËÍË.
èÓÒÎÂ Í‡Ê‰Ó„Ó Ì‡Ê‡ÚËfl ˝ÚÓÈ ÍÌÓÔÍË
̇ ‰ËÒÔΠÓÚÓ·‡Ê‡ÂÚÒfl ÌÓ‚‡fl
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡.
TIPKA “TRAJANJE PRANJA”
TOETS VOOR “WASTIJD”
äãÄÇàòÄ "ÇêÖåü ëíàêäà"
S pomoãjo te tipke (aktivna
je le pri programih za
BOMBAÎ in ME·ANE TKANINE)
lahko izbirate med 3
stopnjami intenzivnosti pranja
glede na to, kako umazano
je perilo.
Ko izberete program, se
samodejno prikaÏe trajanje
programa, predvideno za
izbrani program; in sicer se
osvetli ustrezna kontrolna
luãka.
âe spremenite trajanje
programa, se spet osvetli
ustrezna kontrolna luãka.
S pomoãjo te tipke lahko, v
primeru da ste izbrali hitri
program, tudi doloãite
trajanje programa. Na voljo
so vam tri dolÏine programa:
14’, 30’ in 44’.
Door deze toets te
selecteren (alleen bij katoen
en gemengde weefsel
programma’s) is er een
keuze van 3 wasniveau’s,
afhankelijk van hoe vuil het
wasgoed is.
Als een programma is gekozen
zal het indicatielampje van de
bijbehorende wastijd gaan
branden. Bij het kiezen van
een andere wastijd zal het
bijhorende lampje gaan
branden.
Gebruikt u deze toets na het
selecteren van een
snelwasprogramma dan is het
mogelijk om te kiezen tussen
een 14’, 30’ en een 44’
minuten programma
ùÚÓÈ Í·‚˯ÂÈ (‡·ÓÚ‡ÂÚ Ó̇,
ÍÒÚ‡ÚË, ÚÓθÍÓ ‚ ÔÓ„‡Ïχı
"ïãéèéä" Ë "ëåÖòÄççõÖ íäÄçà")
ÏÓÊÌÓ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ 3 ÒÚÂÔÂÌË
ËÌÚÂÌÒË‚ÌÓÒÚË ÒÚËÍË ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË
ÓÚ ÒÚÂÔÂÌË Á‡„flÁÌÂÌËfl ·Âθfl. ä‡Í
ÚÓθÍÓ ÔÓ„‡Ïχ ·˚· ‚˚·‡Ì‡,
Ë̉Ë͇ÚÓ ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍË ÔÓ͇ÊÂÚ
‚ÂÏfl ÒÚËÍË, ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌÓ ‰Îfl
‰‡ÌÌÓÈ ÔÓ„‡ÏÏ˚. èË ËÁÏÂÌÂÌËË
‚ÂÏÂÌË Á‡ÊÊÂÚÒfl ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÈ
Ë̉Ë͇ÚÓ.
àÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË ˝ÚÓÈ ÍÌÓÔÍË ÔÓÒÎÂ
‚˚·Ó‡ ÔÓ„‡ÏÏ˚ ·˚ÒÚÓÈ ÒÚËÍË
ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ ‚˚·‡Ú¸ Ó‰ÌÛ ËÁ ÚÂı
‰ÎËÚÂθÌÓÒÚÂÈ ÔÓ„‡ÏÏ˚: 14 ÏËÌÛÚ,
30 ÏËÌÛÚ Ë 44 ÏËÌÛÚ˚.
31
PT
EL
BOTÃO “ARRANQUE
RETARDADO”
Este botão permite-lhe
programar previamente o ciclo
de lavagem e retardar o seu
arranque até um máximo de 24
horas.
Se quiser retardar o arranque
da máquina, proceda da
seguinte forma:
Ligue o electrodoméstico no
botão ON/OFF.
Seleccione o programa
desejado .
Prima o botão uma vez para o
activar (no visor fica visível a
indicação “h00”); em seguida,
volte a premir o botão para
regular um retardamento de 1
hora (no visor fica visível a
indicação “h01”); de cada vez
que premir este botão estará a
retardar o arranque do
programa em mais uma hora,
até no visor ser apresentada a
indicação “h24” (retardamento
máximo de 24 horas); se,
estando esta indicação visível
no visor (ou seja, se tiver sido
programado um retardamento
de 24 horas), voltar a premir o
botão, o retardamento é
reposto a zeros.
Prima o botão “START/PAUSE”
(arranque/pausa) para
confirmar o retardamento
regulado (o indicador luminoso
no visor começa a piscar). A
contagem decrescente iniciase e, quando chegar ao fim, o
programa seleccionado iniciase automaticamente.
#K
"$'&'
KK'"
7
9 9 24 .
:
0 ON/OFF 7
9
.
! 7
.
0 5
7 7 ( 5 h00 )
7 7
1 ( 5 h01 ). '
7
1 5 , 5 h24,
.
! "START/PAUSE" (
). ' 5
7
7 .
É possível cancelar o inicio
diferido seguindo as seguintes
acções:
Pressione continuamente o
botão por 5 segundos até o
display mostrar as definições do
programa seleccionado.
Neste estágio é possível iniciar
o programa previamente
seleccionado, pressionando o
botão START/PAUSE ou
cancelar o programa
pressionando o botão ON/OFF.
32
! 7 :
K 7 5 5 9 7
. 4
5 9 !*$/'+/%#K&0'+
3!#1&2$#+ 7 7 &*/OFF 7 .
SL
G
TIPKA “ZAMIK VKLOPA”
S pomoãjo te tipke lahko
programirate ãasovni zamik
zaãetka programa za
najveã 24 ur.
To storite na naslednji naãin:
Vklopite stroj s pritiskom na
tipko za vklop/izklop.
Izberite ustrezen program.
Enkrat pritisnite na tipko, da
jo aktivirate (na
prikazovalniku se prikaÏe
vrednost h00), nato pa
znova pritisnite na isto tipko,
da nastavite 1-urni zamik
(na prikazovalniku se prikaÏe
vrednost h01). Ob vsakem
pritisku na tipko se vrednost
poveãa za 1 uro. Ko je na
prikazovalniku prikazana
vrednost h24, s ponovnim
pritiskom na tipko prekliãete
ãasovni zamik – spet se
prikaÏe vrednost h00.
Potrdite nastavitev s
pritiskom na tipko
“START/PAUSE” (Start/pavza)
– luãka v prikazovalniku
zaãne utripati. Zaãne se
od‰tevanje nastavljenega
ãasa; ko ta poteãe, zaãne
stroj samodejno izvajati
program.
Nastavljeni ãasovni zamik
lahko prekliãete na naslednji
naãin:
5 sekund pritiskajte na tipko,
da se na prikazovalniku
prikaÏejo nastavitve
izbranega programa.
Na tej stopnji lahko zaÏenete
prej izbrani program s
pritiskom na tipko
START/PAVZA, ali pa program
prekliãete s pritiskom na
tipko za vklop/izklop.
NL
“UITGESTELDE START” TOETS
Deze knop geeft u de
mogelijkheid om de start en
eindtijd van uw
wasprogramma voor te
programmeren.(tot 24 uur)
Om de start uit te stellen
handelt u als volgt:
Zet het apparaat aan met de
AAN/UIT knop.
Kies het gewenste
programma.
Druk eenmaal op de toets
om hem te activeren (h00
verschijnt in het display) druk
nogmaals om 1 uur in te
stellen (h01 verschijnt in het
display) elke keer als u op de
toets druk verhoogt u de tijd
met 1 uur tot een maximum
van 24 uur. Als u dan nog een
keer druk begint hij weer bij 0
uur.
Bevestig door de
“START/PAUZE” toets in te
drukken (het lampje op het
display zal gaan knipperen).
Het aftellen zal beginnen en
als deze voorbij is zal het
programma automatisch
starten.
Het is mogelijk om de
ingestelde uitgestelde start te
annuleren:
Hou de toets 5 seconden
ingedrukt totdat het display
de instellingen van het
gekozen programa
weergeeft.
Nu is het mogelijk om het
programma direct te starten
door op de START/PAUZE toets
te drukken of om te
annuleren met de AAN /UIT
toets.
RU
äãÄÇàòÄ "éíãéÜÖççõâ
áÄèìëä"
ùÚ‡ Í·‚˯‡ ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ
Á‡ÔÓ„‡ÏÏËÓ‚‡Ú¸ Á‡ÔÛÒÍ ÒÚËÍË Ò
ÓÚÒÓ˜ÍÓÈ ‰Ó 24 ˜‡ÒÓ‚.
óÚÓ·˚ ‚Íβ˜ËÚ¸ ÓÚÎÓÊÂÌÌ˚È Á‡ÔÛÒÍ,
‚˚ÔÓÎÌËÚ ÒÎÂ‰Û˛˘Ë ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl:
ÇÍβ˜ËÚ ÒÚË‡Î¸ÌÛ˛ χ¯ËÌÛ Ò
ÔÓÏÓ˘¸˛ ÍÌÓÔÍË ON/OFF
(Çäã./Çõäã.).
Ç˚·ÂËÚ ÌÛÊÌÛ˛ ÔÓ„‡ÏÏÛ.
ç‡ÊÏËÚ Í·‚Ë¯Û "éÚÎÓÊÂÌÌ˚È
Á‡ÔÛÒÍ" ÔÂ‚˚È ‡Á, ˜ÚÓ·˚ ÔÓÒÚÓ
‚Íβ˜ËÚ¸ ÂÊËÏ ÓÚÒÓ˜ÍË (̇
‰ËÒÔΠ‚˚ ۂˉËÚ ÒËÏ‚ÓÎ˚ h00),
ÚÂÔÂ¸ ̇ÊÏËÚ ¢ ‡Á, Ë ˝ÚÓ ·Û‰ÂÚ
ÓÚÒӘ͇ ̇ 1 ˜‡Ò (̇ ‰ËÒÔΠ‚˚
ۂˉËÚ ÒËÏ‚ÓÎ˚ h01) Ë Ú‡Í ‰‡Î ͇ʉÓ ÒÎÂ‰Û˛˘Â ̇ʇÚË ·Û‰ÂÚ
Û‚Â΢˂‡Ú¸ ÓÚÒÓ˜ÍÛ ÓÚ 1 ‰Ó 24.
èÓÒΠ24 ˜‡ÒÓ‚ ÓÚÒ˜ÂÚ Ó·ÌÛÎËÚÒfl Ë
ÓÔflÚ¸ ÔÓȉÂÚ "ÔÓ ÍÛ„Û".
äÓ„‰‡ ‚˚ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÎË ÌÛÊÌÛ˛
ÓÚÒÓ˜ÍÛ,  ̇‰Ó ÔÓ‰Ú‚Â‰ËÚ¸, ‰Îfl
˝ÚÓ„Ó Ì‡ÊÏËÚ Í·‚˯Û
"èìëä/èÄìáÄ" (‡Ì„Î. Start/Pausa)
(Ë̉Ë͇ÚÓ ̇ ‰ËÒÔΠ̇˜ÌÂÚ
ÏË„‡Ú¸), Ë ÚÓ„‰‡ ̇˜ÌÂÚÒfl Ó·‡ÚÌ˚È
ÓÚÒ˜ÂÚ ‚ÂÏÂÌË, ÔÓ ËÒÚ˜ÂÌËË
ÍÓÚÓÓ„Ó ÔÓ„‡Ïχ Á‡ÔÛÒÚËÚÒfl
‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍË.
àÏÂÂÚÒfl ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ÓÚÏÂÌËÚ¸
Á‡‰ÂʇÌÌ˚È Á‡ÔÛÒÍ ˆËÍ· ÒÚËÍË.
ÑÎfl ˝ÚÓ„Ó ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ‚˚ÔÓÎÌËÚ¸
ÒÎÂ‰Û˛˘Ë ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl:
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ Ë Û‰ÂÊË‚‡Èڠ ‚
̇ʇÚÓÏ ÔÓÎÓÊÂÌËË ÔË·ÎËÁËÚÂθÌÓ
5 ÒÂÍÛ̉ (ÔÓ͇ ̇ ‰ËÒÔΠÌÂ
ÔÓfl‚flÚÒfl ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË ‰Îfl ‚˚·‡ÌÌÓÈ
ÔÓ„‡ÏÏ˚).
ç‡ ˝ÚÓÏ ˝Ú‡Ô ‚˚ ÏÓÊÂÚ Á‡ÔÛÒÚËÚ¸
ÔÓ„‡ÏÏÛ, ÍÓÚÓ‡fl ·˚· ‚˚·‡Ì‡
ÔÂ‰ ˝ÚËÏ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ÍÌÓÔÍË
START/PAUSE (èìëä/èÄìáÄ), ËÎË
ÏÓÊÂÚ ÓÚÏÂÌËÚ¸ ÔÓˆÂÒÒ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛
ÍÌÓÔÍË ON/OFF (Çäã./Çõäã.).
33
PT
SL
EL
A opção do botão deverá ser
seleccionada antes de
pressionar o botão “START”.
*<' ,5#'−
*,#<' (*R' *,) *<* *,#8−
#*&;8 * *&-
5 *,5 <D&' (START).
BOTÃO BOA NOITE
K
Se premir esta tecla (esta
função está activa em todos
os programas de lavagem) , as
centrifugações intermédia
ficam limitadas, nas máquinas
de lavar roupa que estejam
equipadas com esta função, a
400 rpm, o nível de água
registado nos enxaguamentos
sofre um aumento e, no fim do
último enxaguamento, as
peças de roupa ficam dentro
de água, a fim de que as suas
fibras sejam totalmente
distendidas.
Durante a fase em que a
máquina fica com a cuba
cheia, o indicador luminoso da
tecla fica a piscar, para indicar
que a máquina está em
pausa.
Liberte a tecla, para terminar o
ciclo com a fase de
centrifugação (que,
eventualmente, poderá ser
aumentada ou diminuída com
a respectiva tecla) e com o
posterior despejo da água.
Graças a um controlo
electrónico, o despejo da
água nas fases intermédias é
realizado no modo silencioso,
tornando assim esta opção
muito vantajosa para as
lavagens nocturnas.
2 ( ) " # 400 rpm, . * ,
" " #.
, .
' ( % ( " " ( ) #
.
M ,
# ! , .
BOTÃO “PRÉ-LAVAGEM”
K
Esta opção é particularmente
utilizada para a lavagem de
roupas muito sujas e só pode
ser utilizada em apenas
alguns programas, como
poderá vêr no painel de
programas.
Colocar o detergente no
compartimento da gaveta,
assinalado “1” (para melhores
detalhes ver informações
contidas na secção Gaveta
do detergente deste manual).
Aconselha-se a usar somente
20% da quantidade indicada
no contentor do detergente e
não utilizar amaciador.
' "
"" " "
# −
". * ! "1" ( # #
) 20% .
34
GOOD NIGHT
" "
H
I
NL
RU
Na tipke za opcije pritisnite
pred pritiskanjem na tipko
START!
U moet de optieknoppen
gebruiken voordat u op de
START-knop drukt
ä·‚Ë¯Ë ‰ÓÔÓÎÌËÚÂθÌ˚ı ÙÛÌ͈ËÈ
ÒΉÛÂÚ Ì‡ÊËχڸ ÚÓθÍÓ ÔÂ‰
̇ʇÚËÂÏ Ì‡ Í·‚Ë¯Û èìëä.
TIPKA NOâNO PRANJE
“DAG & NACHT” –KNOP
äãÄÇàòÄ çéóçÄü ëíàêäÄ
S pritiskom na to tipko (na voljo
pri vseh programih pranja) se
hitrost vseh vmesnih faz
centrifugiranja, predvidenih za
izbrani program, zniÏa na 400
vrtljajev na minuto, poveãa se
koliãina vode za izpiranje, na
koncu pa ostane perilo v zadnji
vodi za izpiranje, kar prepreãuje
meãkanje perila.
Stroj se ustavi z vodo v bobnu,
kontrolna luãka tipke utripa, kar
opozarja, da se je stroj preklopil v
stanje pavze.
Program zakljuãite tako, da
ponovno pritisnete na isto tipko –
stroj opravi fazo centrifugiranja (z
ustrezno tipko lahko hitrost
centrifugiranja zmanj‰ate ali ga
prekliãete) ter izãrpa vodo iz
stroja.
Zaradi elektronskega nadzora faz
vmesnega izãrpavanja vode stroj
vodo izãrpa potiho, tako da je ta
moÏnost zelo koristna za pranje
perila ponoãi.
Druk deze knop in (te
gebruiken bij alle
wasprogramma’s) om de
tussentijdse
centrifugesnelheid (waar
toepasbaar) te verlagen tot
400 toeren per minuut; het
waterniveau is tijdens het
spoelen toegenomen en het
wasgoed wordt na het
spoelen onder water
gehouden om de vezels
gelijkmatig uit te spreiden.
Tijdens de fase waarin het
water in de trommel blijft,
geeft het indicatie lampje
aan dat de machine stil staat.
Geef de knoop vrij om de
wascyclus te eindigen met
centrifugeren (deze kan ook
verminderd of geannuleerd
worden met de daarvoor
geschikte knop) en .
Met dank aan de
elektronische controle, kan
het water in de tussentijds
fasen geluidloos afgevoerd
worden, zodat de machine
erg geschikt is om ‘s nachts te
wassen.appréciable pour les
lavages la nuit.
èË Ì‡Ê‡ÚËË ˝ÚÓÈ (̇ β·ÓÈ
ÔÓ„‡ÏÏ ÒÚËÍË) Í·‚Ë¯Ë Ò‰Ìflfl
ÒÍÓÓÒÚ¸ ÓÚÊËχ ÒÌËʇÂÚÒfl ‰Ó 400
Ó·/ÏËÌ, ÂÒÎË ˝ÚÓ ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ
‚˚·‡Ì̇fl ÔÓ„‡Ïχ; Ó·˙ÂÏ
Á‡ÎË‚‡ÂÏÓÈ ‚Ó‰˚ ÔË ÔÓÎÓÒ͇ÌËË
Û‚Â΢˂‡ÂÚÒfl, Ë ·Âθ ÓÒÚ‡ÂÚÒfl ‚
‚Ӊ ÔÓÒΠÔÓÒΉÌÂ„Ó ˆËÍ·
ÔÓÎÓÒ͇ÌËfl ‰Îfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ÓÌÓ
‡‚ÌÓÏÂÌÓ ‡ÒÔ‰ÂÎËÎÓÒ¸ ‚
·‡‡·‡ÌÂ.
ÇÓ ‚ÂÏfl Ù‡Á˚, ÍÓ„‰‡ ·ÂθÂ
ÓÒÚ‡ÂÚÒfl ÔÓ„ÛÊÂÌÌ˚Ï ‚ ‚Ó‰Û,
Ë̉Ë͇ÚÓ ÔÓ͇Á˚‚‡ÂÚ ,˜ÚÓ Ï‡¯Ë̇
̇ıÓ‰ËÚÒfl ‚ ÒÓÒÚÓflÌËË Ô‡ÛÁ˚.
éÚÓÊÏËÚ ‰‡ÌÌÛ˛ Í·‚˯Û, ˜ÚÓ·˚
Á‡ÍÓ̘ËÚ¸ ÔÓ„‡ÏÏÛ ÓÚÊËÏÓÏ („Ó
ÒÍÓÓÒÚ¸ ÏÓÊÌÓ ÛÏÂ̸¯ËÚ¸ ËÎË
‰‡Ê ‚ÓÓ·˘Â ËÒÍβ˜ËÚ¸ ÔÓθÁÛflÒ¸
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÏË Í·‚˯‡ÏË).
Å·„Ó‰‡fl ˝ÎÂÍÚÓÌÌÓÏÛ
ÛÔ‡‚ÎÂÌ˲ ‚Ó‰‡ ‚ ÔÓÏÂÊÛÚÓ˜Ì˚ı
Ù‡Á‡ı ÒÎË‚‡ÂÚÒfl ·ÂÒ¯ÛÏÌÓ, ˜ÚÓ
‰Â·ÂÚ ‰‡ÌÌÛ˛ ÓÔˆË˛ Ó˜Â̸
ÔÓÎÂÁÌÓÈ ‰Îfl ÒÚËÍË ‚ ÌÓ˜ÌÓ ‚ÂÏfl.
TIPKA ZA “PREDPRANJE”
“VOORWAS”-KNOP
äãÄÇàòÄ “èêÖÑÇÄêàíÖãúçéâ
ëíàêäà”
Ta opcija je primerna predvsem
za pranje zelo umazanega
perila; na voljo je le v
kombinaciji z doloãenimi
programi, kot je to razvidno iz
tabele programov.
Detergent za predpranje
odmerite v predelek predalãka
za pralna sredstva, oznaãen z
“1” (Upo‰tevajte navodila,
podana v poglavju Predalãek
za pralna sredstva!).
Priporoãamo, da uporabite le
20% od priporoãene koliãine,
navedene na embalaÏi
pralnega pra‰ka; pri tem
programu ne uporabljajte
mehãalca za perilo.
Deze optie is vooral handig voor
ernstig vervuild wasgoed,maar
kan alleen in combinatie met
bepaalde wasprogramma's
worden gebruikt (zie de
programmatabel).De zeep voor
dit programma moet in het vakje
van de zeeplade,met de ‘1’,
geplaatst worden (Lees het
hoofdstuk Zeeplade van deze
gebruiksaanwijzing).
Aanbevolen wordt om slechts 20%
van de aanbevolen hoeveelheid
zeep op de zeepverpakking te
gebruiken en voor dit programma
wordt geen wasverzachter
gebruikt.
îÛÌ͈Ëfl Ô‰̇Á̇˜Â̇ ‰Îfl Ó˜Â̸
„flÁÌÓ„Ó ·Âθfl Ë ‡·ÓÚ‡ÂÚ Ì ÒÓ ‚ÒÂÏË
ÔÓ„‡ÏχÏË (ÒÏ. Ú‡·ÎËˆÛ ÔÓ„‡ÏÏ).
Ç ÒÎÛ˜‡Â  ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËfl ÔÓÓ¯ÓÍ
̇‰Ó ̇Ò˚Ô‡Ú¸ ‚ ÓÚ‰ÂÎÂÌËÂ,
ÔÓϘÂÌÌÓ ˆËÙÓÈ 1 (˜ËÚ‡ÈÚ „·‚Û
ÔÓ ‰ÓÁ‡ÚÓ ÏÓ˛˘Â„Ó Ò‰ÒÚ‚‡ ‚ ˝ÚÓÈ
Ê ËÌÒÚÛ͈ËË).
êÂÍÓÏẨÛÂÚÒfl ̇Ò˚Ô‡Ú¸ ÔËÏÂÌÓ 1/5
˜‡ÒÚ¸ (ËÎË 20%) ÓÚ Ó·˙Âχ, Û͇Á‡ÌÌÓ„Ó
̇ ‰ÓÁ‡ÚÓÂ.
35
PT
TECLA LAVAGEM INTENSIVA
K Pressionando esta tecla, que
apenas pode ser activada
nos ciclos de Algodões, os
sensores no novo sistema
Activa entram em acção. O
sensores manterão constante
o nível de temperatura
seleccionado ao longo de
ciclo de lavagem, assim como
a função mecânica do
tambor.
O tambor está concebido de
forma a atingir duas diferentes
velocidades em momentos
cruciais. Quando o
detergente entra em
contacto com a roupa, o
tambor gira de forma a que o
detergente seja distribuído
uniformemente; contudo,
durante o ciclo de lavagem e
enxaguamento a velocidade
aumenta de forma a
maximizar a acção de
limpeza. Graças a este
especial sistema, a eficiência
de lavagem é superior SEM
QUE SEJA AUMENTADA A
DURAÇÃO DO TEMPO DO
PROGRAMA.
2 ! , # ,
Sensor
Activa. ' ,
! , ( , .
* # . + # , # ( #. "
" . M " MIJD 1' )M)D )2D LK1Q)D
RD'JK)D' *6L 2J63J
'
'*6.
BOTÃO MANTER ÁGUA
K $ K.
Pressionando este botão
significa que o ciclo termina
no final da fase do
enxaguamento, deixando o
tambor cheio de água.
A roupa fica submersa,
prevenindo a formação de
rugas e vincos difíceis de
remover.
Durante esta fase, em que a
água é mantida dentro da
cuba, o indicador pisca para
mostrar que a máquina está
numa posição de pausa.
Liberte o botão para terminar
o ciclo com uma
centrifugação (que pode ser
reduzida ou cancelada
utilizando o botão
apropriado).
. * ! ( ".
K #" # . ' ( " % ,
(
# % .
Esta tecla não pode ser
seleccionado na
eventualidade de se querer
utilizar a tecla “Boa Noite”
36
SL
EL
' "Good Night"
.
L
TIPKA ZA INTENZIVNO PRANJE
S pritiskom na to tipko lahko pri
programih za bombaÏ
aktivirate senzorje za novi
sistem Activa. Senzorji
zagotavljajo, da se nastavljena
temperatura ohranja tekom
faze pranja, ter nadzirajo tudi
mehaniãno delovanje bobna.
Boben se vrti z dvema
razliãnima hitrostima, hitrost pa
se spreminja v kljuãnih
trenutkih. Ko se detergent
dozira med perilo, se boben
vrti tako, da se detergent
enakomerno razporedi med
perilom, med fazo pranja in
izpiranja pa se hitrost vrtenja
bobna poveãa, kar zagotavlja
optimalen uãinek. Zahvaljujoã
temu posebnemu sistemu je
uãinkovitost pranja izbolj‰ana
OB ENAKI DOLÎINI PROGRAMA.
M
TIPKA VODA V BOBNU
NL
"DIRT BUSTER" -KNOP
Door deze knop in te
drukken (werkt alleen bij de
katoen programma's)
activeert u de sensoren van
het nieuwe Activa systeem.
Dit heeft invloed op zowel de
geselecteerde temperatuur,
zodat deze op een
constante temperatuur blijft
tijdens het wasprogramma,
en de mechanische functie
van de trommel.
De trommel is gemaakt om
op 2 verschillende snelheden
te draaien op de essentiële
momenten. Op het moment
dat het wasmiddel de
kleding bereikt, draait de
trommel op een manier
zodat het wasmiddel
gelijkmatig over de was
wordt verdeeld; gedurende
het was- en
spoelprogramma, terwijl, de
snelheid wordt verhoogd
voor het schoonste
wasresultaat.
Dankzij dit speciale systeem
wordt de nauwkeurigheid
van het wasprogramma
verbeterd, zonder dat de tijd
van het wasprogramma
toeneemt.
STOP SPOELEN TOETS
âe pritisnete na to tipko, se
program zakljuãi po fazi
zadnjega izpiranja, tako da
voda ostane v bobnu.
Tako ostane perilo namoãeno v
vodi, kar prepreãi, da bi se
perilo zmeãkalo, kar zelo oteÏuje
likanje.
Kontrolna luãka z utripanjem
opozarja, da je v kadi ‰e vedno
voda. ·e enkrat pritisnite na
tipko, da se program zakljuãi z
oÏemanjem (hitrost oÏemanja
lahko prilagodite ali oÏemanje
prekliãete s pomoãjo ustrezne
tipke) in izãrpavanjem vode.
Door het indrukken van deze
toets stopt de wascyclus bij
de laatste spoeling, en laat
de trommel gevuld met
water.
Het wasgoed blijft dus
ondergedompeld in het
water, dit voorkomt het
samen plakken en kreukelen
van de was.
Tijdens deze fase waar het
water in de machine blijft
staan, zal het indicatielampje
aangeven dat de machine
stil staat. Laat de knop los om
het programma te eindigen
met een centrifuge (welke
âe izberete moÏnost “Noãno kan worden aangepast met
pranje”, ta tipka ni aktivna
de daarvoor bedoelde
toets) en afvoerprogramma.
Deze knop is niet
beschikbaar als de “Dag &
Nacht”toest in geselecteerd.
RU
äçéèäÄ àçíÖçëàÇçéâ
ëíàêäà
ç‡Ê‡ÚËÂÏ ˝ÚÓÈ ÍÌÓÔÍË, ÍÓÚÓ‡fl
ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ‡ÍÚË‚ËÓ‚‡Ì‡ ÚÓθÍÓ ‚
ÔÓ„‡ÏÏ ÒÚËÍË
ıÎÓÔ˜‡ÚÓ·ÛχÊÌ˚ı Ú͇ÌÂÈ,
‚Íβ˜‡˛ÚÒfl ‚ ‡·ÓÚÛ ‰‡Ú˜ËÍË ÌÓ‚ÓÈ
ÒËÒÚÂÏ˚ ÄÍÚË‚‡. ùÚË ‰‡Ú˜ËÍË
ÔÓ‰‰ÂÊË‚‡˛Ú ÔÓÒÚÓflÌÌÓÈ
‚˚·‡ÌÌÛ˛ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÛ ‚ Ú˜ÂÌËË
ˆËÍ· ÒÚËÍË Ë ÒΉflÚ Á‡ ‚‡˘ÂÌËÂÏ
·‡‡·‡Ì‡.
Ň‡·‡Ì ‚‡˘‡ÂÚÒfl Ò ‡ÁÌÓÈ
ÒÍÓÓÒÚ¸˛ ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ Ù‡Á˚
ˆËÍ· ÒÚËÍË. Ç ÏÓÏÂÌÚ Á‡·Ó‡
ÏÓ˛˘Â„Ó Ò‰ÒÚ‚‡ ËÁ ÍÓÌÚÂÈÌÂ‡
·‡‡·‡Ì ‚‡˘‡ÂÚÒfl Ò Ú‡ÍÓÈ
ÒÍÓÓÒÚ¸˛, ˜ÚÓ·˚ ÏÓ˛˘Â Ò‰ÒÚ‚Ó
‡ÒÔ‰ÂÎflÎÓÒ¸ ‡‚ÌÓÏÂÌÓ, ‡ ‚Ó
‚ÂÏfl ÒÚËÍË Ë ÔÓÎÓÒ͇ÌËfl, ÒÍÓÓÒÚ¸
‚‡˘ÂÌËfl ·‡‡·‡Ì‡ ‚ÓÁ‡ÒÚ‡ÂÚ,
˜ÚÓ·˚ χÍÒËχθÌÓ ÛÎÛ˜¯ËÚ¸
͇˜ÂÒÚ‚Ó ÒÚËÍË. Å·„Ó‰‡fl ˝ÚÓÈ
ÌÓ‚ÓÈ ÒËÒÚÂÏÂ ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ¸
ÒÚËÍË ‚ÓÁ‡ÒÚ‡ÂÚ ÅÖá
ìÇÖãàóÖçàü ÑãàíÖãúçéëíà
ÇõèéãçÖçàü èêéÉêÄååõ.
äçéèäÄ éëíÄçéÇäÄ èéëãÖ
èéãéëäÄçàü
ÖÒÎË ˝Ú‡ ÍÌÓÔ͇ ̇ʇڇ, ÚÓ ˆËÍÎ
ÒÚËÍË ÓÒڇ̇‚ÎË‚‡ÂÚÒfl ÔÓÒÎÂ
‚˚ÔÓÎÌÂÌËfl ÔÓÎÓÒ͇ÌËfl, Ë ÔË ˝ÚÓÏ
·‡‡·‡Ì ÓÒÚ‡ÂÚÒfl Á‡ÔÓÎÌÂÌÌ˚Ï
‚Ó‰ÓÈ.
í‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ, Ó‰Âʉ‡ ÓÒÚ‡ÂÚÒfl ‚
‚Ó‰Â, Ì ÔÂÂÍۘ˂‡ÂÚÒfl, Ë Ì‡ ÌÂÈ
Ì ӷ‡ÁÛ˛ÚÒfl ÚÛ‰ÌÓÛ‰‡ÎflÂÏ˚Â
ÒÍ·‰ÍË.
Ç ÚÓ ‚ÂÏfl, ÍÓ„‰‡ ‚Ó‰‡
Û‰ÂÊË‚‡ÂÚÒfl ‚ ·‡‡·‡Ì χ¯ËÌ˚,
ÏË„‡ÂÚ Ò‚ÂÚÓ‚ÓÈ Ë̉Ë͇ÚÓ. ùÚÓ
Û͇Á˚‚‡ÂÚ Ì‡ ÚÓ, ˜ÚÓ Ï‡¯Ë̇
ÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂ̇. éÚÔÛÒÚËÚ ÍÌÓÔÍÛ,
˜ÚÓ·˚ Á‡‚Â¯ËÚ¸ ˆËÍÎ ÒÚËÍË
ÓÚÊËÏÓÏ. ÇÂÏfl ÓÚÊËχ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸
ÛÏÂ̸¯ÂÌÓ ËÎË ÓÌ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ‚Ó‚ÒÂ
ÓÚÏÂÌÂÌ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ̇ʇÚËfl
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ÂÈ ÍÌÓÔÍË, Ò
ÔÓÒÎÂ‰Û˛˘ËÏ ÒÎË‚ÓÏ ‚Ó‰˚.
чÌ̇fl Í·‚˯‡ Ì ‡·ÓÚ‡ÂÚ, ÂÒÎË
‡ÍÚË‚ËÓ‚‡Ì‡ Í·‚˯‡ “ çéóçÄü
ëíàêäÄ ”
37
PT
BOTÃO “AQUAPLUS”
Pressionando esta tecla poderá
activar um novo ciclo de
lavagem especial nos
programas de Cores e Tecidos
Mistos, graças ao novo Sistema
Sensor. Esta opção cuida
delicadamente das fibras das
roupas e da delicada pele
daqueles que as usam. A roupa
é lavada numa maior
quantidade de água e isso, em
conjunto com a nova
combinação de acção de
ciclos de rotação do tambor,
dar-lhe-à roupa que foi lavada e
enxaguada na perfeição. A
quantidade de água na
lavagem foi aumentada de
forma a que o detergente fosse
completamente dissolvido,
assegurando uma lavagem
eficiente. A quantidade de água
também foi aumentada no ciclo
de enxaguamento permitindo
que todas as partículas de
detergente sejam removidas das
fibras. Esta função foi
especificamente concebida
para pessoas com peles
delicadas e sensíveis, para quem
mesmo uma pequena
quantidade de detergente
pode causar alergias ou
irritações na pele.
Esta função também é
recomendada para a lavagem
de roupa de criança ou tecidos
delicados em geral, ou para
quando lava tecidos turcos, uma
vez que as fibras tendem a
absorver uma elevada
quantidade de detergente.
Para assegurar a melhor
performance das suas lavagens,
esta função é sempre activada
nos programas de Tecidos
Delicados e Lãs.
K
BOTÃO PARA ROUPA ENGOMAR
FÁCIL
Ao activar esta função (Não
disponível nos progamas de
ALGODÕES), é possível reduzir
ao mínimo a formação de
rugas, personalizando ainda
mais o ciclo de lavagem com
base no programa
seleccionado e no tipo de
roupa a lavar.
Em especial, a acção
combinada de uma fase de
arrefecimento gradual da água,
a ausência de rotação da cuba
durante as descargas da água
e uma centrifugação delicada,
a baixa velocidade, permite
alisar a roupa ao máximo.
K K
% 38
SL
EL
"AQUAPLUS"
2 ( " (Mix and Wash) Sensor System.
' # ! # .
* # # . ( ", . " "
" "
# ". ' ( " .
"
(, # # " "
# " #
.
3 # "
" " " " " # ".
(& =;<- *#--
]]K %)
, "
(!") " " ( .
! " % , ( # """
" ".
N
O
NL
RU
TIPKA “ALLERGIE”
"AQUAPLUS" –KNOP
äçéèäÄ “ÄäÇÄèãûë”
S pritiskom na to tipko lahko
aktivirate poseben novi
program, namenjen pranju
barvno obstojnih tkanin in
tkanin iz me‰anice vlaken, ki
deluje na osnovi novega
sistema Sensor. Ta opcija
zagotavlja neÏno ravnanje s
perilom in je predvsem
namenjena osebam z neÏno in
obãutljivo koÏo, pri katerih bi
lahko tudi najmanj‰e sledi
pralnih sredstev povzroãale
alergije.
Perilo se opere v veãji koliãini
vode, kar ob novem
kombiniranem uãinkovanju faz
obraãanja bobna med
polnjenjem z vodo in
izãrpavanjem vode zagotavlja
temeljitej‰e pranje in popolno
izpiranje. V stroj se natoãi
veãja koliãina vode, tako da
se detergent bolje raztopi, kar
zagotavlja ‰e bolj uãinkovito
pranje. Tudi pri izpiranju se v
stroj natoãi veã vode, kar
zagotavlja uãinkovitej‰e
odstranjevanje sledi
detergenta iz perila, kar je ‰e
posebej pomembno za osebe
z neÏno in obãutljivo koÏo, pri
katerih bi lahko tudi najmanj‰e
sledi pralnih sredstev
povzroãale alergije.
To funkcijo priporoãamo tudi
za pranje otro‰kih oblaãil in
obãutljivega perila nasploh,
pa tudi za pranje frotirja, saj ta
med pranjem absorbira veã
detergenta.
Da bi zagotovili kar najveãjo
uãinkovitost pranja pa se ta
funkcija vedno aktivira pri
pranju na programih za
obãutljivo perilo in volno.
Door deze knop in te drukken
activeert u een nieuw speciaal
wasprogramma in het kleurvast
en gemengde weefsel
programma, dankzij het nieuwe
Sensor Sijsteem.
Dit programma behandeld de
vezels van uw kleding met de
grootste zorg.
De lading zal gewassen worden
in een grotere hoeveelheid
water en te samen met de
nieuwe gecombineerde
werking van de trommel en
wascyclus, door een continue
wisselend waterniveau, Dit zal er
voor zorgen dat uw kleding
perfect gereinigd en gespoeld
word.
ç‡Ê‡ÚËÂÏ ˝ÚÓÈ ÍÌÓÔÍË ÔÓθÁÓ‚‡ÚÂθ
‡ÍÚË‚ËÛÂÚ ÒÔˆˇθÌ˚È ÌÓ‚˚È ˆËÍÎ
ÒÚËÍË ‰Îfl ÔÓ„‡ÏÏ ÒÚËÍË
ëÏÂÒÓ‚˚ı Ë ãËÌfl˛˘Ëı Ú͇ÌÂÈ. ùÚÓ
ÒÚ‡ÎÓ ‚ÓÁÏÓÊÌ˚Ï ·Î‡„Ó‰‡fl
ÔËÏÂÌÂÌ˲ ÌÓ‚ÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚ Sensor
System. ùÚ‡ ÙÛÌ͈Ëfl
Ô‰ÛÒχÚË‚‡ÂÚ ·ÂÂÊÌÓÂ
Ó·‡˘ÂÌËÂ Ò ‚ÓÎÓÍ̇ÏË Ú͇ÌË
Ó‰Âʉ˚, ‡ Ú‡ÍÊ ÂÍÓÏẨÛÂÚÒfl ‰Îfl
β‰ÂÈ Ò ˜ÛÒÚ‚ËÚÂθÌÓÈ ÍÓÊÂÈ.
ÅÂθ ÒÚË‡ÂÚÒfl ‚ Á̇˜ËÚÂθÌÓ
·Óθ¯ÂÏ ÍÓ΢ÂÒÚ‚Â ‚Ó‰˚ Ë ˝ÚÓ,
‚ÏÂÒÚÂ Ò ÌÓ‚ÓÈ ÍÓÏ·Ë̇ˆËÂÈ ˆËÍÎÓ‚
‚‡˘ÂÌËfl ·‡‡·‡Ì‡ ‚Ó ‚ÂÏfl
Á‡ÔÓÎÌÂÌËfl ·‡Í‡ ‚Ó‰ÓÈ Ë ÒÎË‚‡ ‚Ó‰˚,
·Û‰ÂÚ ‰‡‚‡Ú¸ LJ¯ÂÈ Ó‰ÂʉÂ
·ÂÁÛÍÓËÁÌÂÌÌÓ ͇˜ÂÒÚ‚Ó ÒÚËÍË Ë
ÓÔÓ·ÒÍË‚‡ÌËfl. äÓ΢ÂÒÚ‚Ó ‚Ó‰˚ ÔË
ÒÚËÍ ‚ÓÁ‡ÒÚ‡ÂÚ Ú‡Í, ˜ÚÓ ÏÓ˛˘ÂÂ
Ò‰ÒÚ‚Ó ‡ÒÚ‚ÓflÂÚÒfl ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛,
ÔÓ‚˚¯‡fl ÚÂÏ Ò‡Ï˚Ï ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ¸
ÒÚËÍË ·Âθfl. äÓ΢ÂÒÚ‚Ó ‚Ó‰˚ ÔË
ÓÔÓ·ÒÍË‚‡ÌËË Ú‡ÍÊ ‚ÓÁ‡ÒÚ‡ÂÚ,
Ó·ÂÒÔ˜˂‡fl ÔÓÎÌÓ ۉ‡ÎÂÌËÂ Ò ·Âθfl
‚ÒÂı ÒΉӂ ÏÓ˛˘Â„Ó Ò‰ÒÚ‚‡. ùÚ‡
ÙÛÌ͈Ëfl ÒÚËÍË ÒÔˆˇθÌÓ ÒÓÁ‰‡Ì‡
‰Îfl β‰ÂÈ Ò ÌÂÊÌÓÈ Ë ˜ÛÒÚ‚ËÚÂθÌÓÈ
ÍÓÊÂÈ, Û ÍÓ„Ó ‰‡Ê χÎÂȯÂÂ
ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó ÏÓ˛˘Â„Ó Ò‰ÒÚ‚‡ ÏÓÊÂÚ
‚˚Á˚‚‡Ú¸ ‡Á‰‡ÊÂÌË ËÎË
‡ÎÎÂ„˲. ëÓ‚ÂÚÛÂÏ Ú‡ÍÊÂ
ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ ‰‡ÌÌÛ˛ ÙÛÌÍˆË˛ ‰Îfl
‰ÂÚÒÍÓ„Ó ·Âθfl Ë ‰ÂÎË͇ÚÌ˚ı Ú͇ÌÂÈ
‚ÓÓ·˘Â ËÎË ÔË ÒÚËÍ χıÓ‚˚ı
Ú͇ÌÂÈ, ‚ÓÎÓÍ̇ ÍÓÚÓ˚ı ÔÓ„ÎÓ˘‡˛Ú
·Óθ¯Â ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó ÏÓ˛˘Â„Ó
Ò‰ÒÚ‚‡.
ÑÎfl Ó·ÂÒÔ˜ÂÌËfl ÎÛ˜¯Â„Ó Í‡˜ÂÒÚ‚‡
ÒÚËÍË ‰‡Ì̇fl ÙÛÌ͈Ëfl ‚Ò„‰‡
‡ÍÚË‚ËÛÂÚÒfl ÔË ÒÚËÍ ‰ÂÎË͇ÚÌ˚ı
Ë ¯ÂÒÚflÌ˚ı Ú͇ÌÂÈ.
TIPKA ZA LAHKO LIKANJE
"MAKKELIJK STRIJKEN" -KNOP
äçéèäÄ ÅÖá ëäãÄÑéä
âe Ïelite, da je perilo kar
najmanj zmeãkano (ni moÏno
na programih za BOMBAÎ),
vklopite to funkcijo. Ta
edinstveni sistem za
prepreãevanje meãkanja
perila je prilagojen posebnim
vrstam tkanin.
– voda se med zadnjima
dvema fazama izpiranja
postopoma ohlaja brez
centrifugiranja; sledi neÏno
centrifugiranje, kar zagotavlja,
da perilo ne bo zmeãkano.
Dit programma (niet mogelijk
op Katoen programma’s) is
bedoeld om het kreuken van
uw wasgoed te beperken. U
kunt een wasprogramma
selecteren dat past bij het te
wassen wasgoed, dit is
afhankelijk van de weefsels en
van de graad van vervuiling.
Neemt de watertemperatuur
tijdens het wassen geleidelijk af.
De trommel stopt met draaien
als het water afgepompt wordt
en het programma eindigt met
centrifugeren met een laag
toerental.
ùÚ‡ ÙÛÌ͈fl (ÌÂÚ ‚ ÔÓ„‡Ïχı
ïãéèéä) ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ Ò‚ÂÒÚË ‰Ó
ÏËÌËÏÛχ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌË ÒÍ·‰ÓÍ Ì‡
Ó‰Âʉ ‚ ÔÓˆÂÒÒ ÒÚËÍË ÔÛÚÂÏ
‚˚·Ó‡ ÔÓ„‡ÏÏ˚ ÒÚËÍË Ë ÚËÔ‡
ÒÚË‡ÂÏÓ„Ó ·Âθfl.
ç‡ÔËÏÂ, ÚËÔ‡ ·Âθfl ˝ÙÙÂÍÚ
‰ÓÒÚË„‡ÂÚÒfl Ú‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ:
ÔÓÒÚÂÔÂÌÌÓ ÛÏÂ̸¯ÂÌËÂ
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ ‚Ó‰˚, ÔË ÒÏÂÌ ‚Ó‰˚
·‡‡·‡Ì Ì ‚‡˘‡ÂÚÒfl, Ó˜Â̸
‰ÂÎË͇ÚÌ˚È ÓÚÊËÏ – ‚Ò ˝ÚÓ
ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ Ó·ÓÈÚËÒ¸ ·ÂÁ „·ÊÂÌËfl
·Âθfl ÔÓÒΠÒÚËÍË.
De hoeveelheid water word
verhoogd waardoor het
wasmiddel perfect kan oplossen
voor een perfect wasresultaat. De
hoeveelheid water tijdens het
spoelen is ook verhoogd om te
zorgen dat al het wasmiddel uit
de vezels va de kleding word
verwijderd.
Deze functie is speciaal
ontwikkeld voor mensen met een
gevoelige huid, en die ook maar
van de kleinste hoeveelheid
wasmiddel, irritatie of een
allergische reactie krijgen.
Ook adviseren wij dit programma
te gebruiken voor kinderkleding
en delicate stoffen in het
algemeen, en voor het wassen
van badstof producten welke
een groter wasmiddel absorptie
vermorgen hebben.
Om zeker te zijn van het beste
wasresultaat is deze functie altijd
geactiveerd in het delicaat en
wolwasprogramma.
39
PT
SL
EL
BOTÃO INÍCIO (START)
K KK
Pressione para iniciar o ciclo
seleccionado.
2 () .
NOTA:
ALGUNS SEGUNDOS APÓS
O INICIO, A FUNÇÃO KG
MODE (ACTIVA APENAS
PARA PROGRAMAS DE
ALGODÕES E SINTÉTICOS)
IRÁ PESAR A ROUPA E
ACTUALIZAR O TEMPO
MÁXIMO DE LAVAGEM
REMANESCENTE DURANTE
OS PRIMEIROS 4 MINUTOS
DO CICLO DE LAVAGEM.
ENQUANTO ESTA FUNÇÃO
ESTÁ A OPERAR O
INDICADOR KG MODE
ESTARÁ LIGADO.
Alterar as definições após o
programa ter dado inicio
(PAUSE)
Uma vez que o programa deu
inicio as definições podem
apenas ser alteradas
pressionando os seguintes
botões.
Pressione continuamente o
botão “START/PAUSE”durante 2
segundos,o acender de um
indicador luminoso e o tempo
remanescente irão mostar que
a máquina está em pausa,
ajuste como deseja e pressione
novamente o botão
START/PAUSE para cancelar a
iluminação do indicador.
Se desejar alargar ou anular a
duração de lavagem,espere 2
minutos até abrir a porta em
segurança.Após ter feito essa
escolha,feche a porta,pressione
o botão de Início,e este
continuará a funcionar até ao
fim.
CANCELAR O PROGRAMA
Para cancelar o programa
pressione continuamente o
botão START/PAUSE durante 5
segundos.
40
(START)
% :
K $
K K J
$ , K
$ % 4 KK ,
K ,
%
$ KG
MODE ( $ $ $
]]K K K),
] K
% $
K $ .
J “KG MODE”
H K ] ,,# 1 5;-1 - &
<D& 5 *#--'
(K 5 8,5)
’ ( "
") # . K 2 )1'J[/ RD'K62
N)D*6LJ3D' .
# ( . 2 )1'J[/ RD'K62
N)D*6LJ3D' .
) # , 2 ( " .
+ ( , (START). .
K %
$ $
3 (
)1'J[/ RD'K62
N)D*6LJ3D' 5 .
R
NL
RU
TIPKA START
START/PAUZE KNOP
äçéèäÄ ëíÄêí/èAìáA
S pritiskom na to tipko
zaÏenete izbrani program.
Druk om het programma te
starten.
ç‡ÊÏËÚÂ, ˜ÚÓ·˚ Á‡ÔÛÒÚËÚ¸
‚˚·‡ÌÌ˚È ˆËÍÎ.
OPOMBA:
NEKAJ SEKUND PO
ZAGONU PROGRAMA
FUNKCIJA KG MODE
(AKTIVNA SAMO PRI
PROGRAMIH ZA BOMBAÎ
IN SINTETIKO) STEHTA
PERILO IN V PRVIH 4
MINUTAH PO ZAâETKU
IZVAJANJA PROGRAMA
POSODOBI NAJDALJ·I
âAS DO KONCA
PROGRAMA.
MED DELOVANJEM TE
FUNKCIJE JE OSVETLJEN
INDIKATOR KG MODE.
Spreminjanje nastavitev po
zaãetku izvajanja programa
(PAVZA)
Ko je stroj zaãne izvajati
program, lahko spremenite
nastavitve samo, ãe pritisnete
na ustrezne tipke. PribliÏno 2
sekundi pritiskajte na tipko
START/PAVZA; utripanje ene
kkontrolne luãke in prikaz ãasa
do konca programa
opozarjata, da je stroj v
naãinu pavze. Zdaj lahko
prilagodite program, nato pa
spet pritisnite na tipko
START/PAVZA in luãka preneha
utripati.
âe Ïelite med pranjem dodati
kak‰en kos perila v stroj,
poãakajte 2 minuti,
da se sprosti varnostni zapah
vrat in da se vrata odklenejo.
Nato spet zaprite vrata stroja
in pritisnite na
tipko START/Pavza; stroj bo
nadaljeval s pranjem, kjer je bil
program prekinjen.
PREKLIC PROGRAMA
âe Ïelite preklicati program,
pribliÏno 5 sekund pritiskajte na
tipko START/PAVZA.
INFO:
EEN PAAR SECONDEN NA
DE START ZAL DE KG
FUNCTIE (BIJ KATOEN EN
SYNTHETISCHE
PROGRAMMA’S) DE
KLEDING GAAN WEGEN
EN DE MAXIMALE
RESTERENDE WASTIJD
AANPASSEN
GEDUURENDE DE EERSTE 4
MINUTEN VAN HET
PROGRAMMA.
TIJDENS DEZE FUNCTIE
ZAL DE KG INDICATOR
AAN ZIJN.
Wijzigen van de instellingen
als het programma al gestart
is (PAUZE)
Als het programma is gestart
kunnen de instellingen alleen
aangepast worden met de
juiste toetsen.
Druk de START/PAUZE toets in
en houdt deze gedurende 2
seconden vast, het knipperen
van het indicatie lampje geeft
aan dat de machine is
gepauzeerd. Pas nu het
programma aan en druk op
de START /PAUZE knop
indicatie lampje zal stoppen
met knipperen.
Indien u kledingstukken toe wil
voegen of wil verwijderen uit
de trommel tijdens het
wassen: wacht twee minuten
totdat het veiligheidsslot van
de deur is.
Wanneer de handeling is
uitgevoerd, sluit de deur, druk
op de START knop en de
wasautomaat gaat verder
met het programma.
PROGRAMMA ANNULEREN
Om het programma te
annuleren drukt u de
START/PAUZE toets in en houdt
deze gedurende 5 seconden
vast.
èêàåÖóÄçàÖ:
óÖêÖá çÖëäéãúäé ëÖäìçÑ
èéëãÖ áÄèìëäÄ ñàäãÄ
ëíàêäà ÇäãûóÄÖíëü
îìçäñàü ÇáÇÖòàÇÄçàü (KG)
(íéãúäé Ç èêéÉêÄååÄï
ëíàêäà ïãéèóÄíéÅìåÄÜçõï
à ëàçíÖíàóÖëäàï íäÄçÖâ), ë
èéåéôúû äéíéêéâ ÅÖãúÖ Ç
åÄòàçÖ ÅìÑÖí
ÇáÇÖòàÇÄíúëü, à ÅìÑÖí
èêéàëïéÑàíú éÅçéÇãÖçàÖ
éíéÅêÄÜÄÖåéÉé çÄ ÑàëèãÖÖ
áçÄóÖçàü éëíÄÇòÖÉéëü
ÇêÖåÖçà Ñé äéçñÄ ñàäãÄ
ëíàêäà (ÇõèéãçüÖíëü Ç
íÖóÖçàÖ èÖêÇõï 4 åàçìí
ñàäãÄ ëíàêäà).
äéÉÑÄ ùíÄ îìçäñàü
ÇõèéãçüÖíëü, Ééêàí
àçÑàäÄíéê êÖÜàåÄ
ÇáÇÖòàÇÄçàü (KG).
àÁÏÂÌÂÌË ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÓÍ ÔÓÒÎÂ
Á‡ÔÛÒ͇ ÔÓ„‡ÏÏ˚ (èÄìáÄ)
èÓÒΠÁ‡ÔÛÒ͇ ÔÓ„‡ÏÏ˚ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË
ÏÓ„ÛÚ ËÁÏÂÌflÚ¸Òfl ÚÓθÍÓ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛
̇ʇÚËfl ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘Ëı ÍÌÓÔÓÍ.
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ START/PAUSE
(èìëä/èÄìáÄ) Ë Û‰ÂÊË‚‡Èڠ ‚
̇ʇÚÓÏ ÔÓÎÓÊÂÌËË ÔË·ÎËÁËÚÂθÌÓ
2 ÒÂÍÛ̉˚, ÏË„‡ÌË ӉÌÓ„Ó ËÁ
Ò‚ÂÚÓ‚˚ı Ë̉Ë͇ÚÓÓ‚ Ë
ÓÚÓ·‡Ê‡ÂÏÓ„Ó Ì‡ ‰ËÒÔΠ‚ÂÏÂÌË
‰Ó ÍÓ̈‡ ˆËÍ· ÒÚËÍË, Û͇Á˚‚‡ÂÚ Ì‡
ÚÓ, ˜ÚÓ Ï‡¯Ë̇ ÔÂ‚‰Â̇ ‚ ÂÊËÏ
Ô‡ÛÁ˚. éÚ„ÛÎËÛÈÚ ÌÛÊÌÛ˛ ‚‡Ï
ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÛ Ë ÒÌÓ‚‡ ̇ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ
START/PAUSE (èìëä/èÄìáÄ).
åË„‡ÌË ҂ÂÚÓ‚Ó„Ó Ë̉Ë͇ÚÓ‡
ÔÂÍ‡˘‡ÂÚÒfl.
ÖÒÎË Ç˚ ıÓÚËÚÂ ‰ÓÎÓÊËÚ¸ ËÎË ‚˚ÌÛÚ¸
·Âθ ‚ ÔÓˆÂÒÒ ÒÚËÍË, ÔÓ‰ÓʉËÚ 2
ÏËÌÛÚ˚, ÔÓ͇ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË
‡Á·ÎÓÍËÛÂÚ Á‡„ÛÁÓ˜Ì˚È Î˛Í.
ë‰Â·ÈÚ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÛ˛ Ç‡Ï ÓÔÂ‡ˆË˛,
Á‡ÍÓÈÚ Á‡„ÛÁÓ˜Ì˚È Î˛Í Ë Ì‡ÊÏËÚÂ
ÍÌÓÔÍÛ ëíÄêí. 凯Ë̇ ÔÓ‰ÓÎÊËÚ
ˆËÍÎ Ò ÚÓ„Ó ÏÓÏÂÌÚ‡, ̇ ÍÓÚÓÓÏ ÓÌ
·˚Î ÔÂ‚‡Ì.
éíåÖçÄ èêéÉêÄååõ
óÚÓ·˚ ÓÚÏÂÌËÚ¸ ÔÓ„‡ÏÏÛ,
̇ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ START/PAUSE
(èìëä/èÄìáÄ) Ë Û‰ÂÊË‚‡Èڠ ‚
̇ʇÚÓÏ ÔÓÎÓÊÂÌËË ÔË·ÎËÁËÚÂθÌÓ
5 ÒÂÍÛ̉.
41
PT
VISOR “DIGITAL”
SL
EL
S
> K O sistema de transmissão de
informações do visor permite-lhe
manter-se constantemente
informado sobre o estado da
máquina:
6 (
" :
1) VELOCIDADE DE
CENTRIFUGAÇÃO
Depois de o programa ter sido
seleccionado, é apresentada
no visor a velocidade de
centrifugação máxima
admitida para esse programa.
Cada pressão no botão de
selecção da velocidade de
centrifugação reduz a
velocidade de centrifugação
em 100 rpm. A velocidade de
centrifugação mínima admitida
é de 400 rpm, sendo que, em
alternativa, também é possível
suprimir a centrifugação final,
para o que basta premir
repetidamente o botão de
selecção da velocidade de
centrifugação.
1) *'ML**' *J60I1
, #( #! . 2 ( " #( ( 100 rpm #. 6 #( 400 rpm,
(
# ( % ) ( "
#(.
2) TEMPERATURA DE LAVAGEM
Quando o programa for
seleccionado, será mostrado no
visor a temperatura de lavagem
recomendada.
O botão de temperatura pode
ser utilizado para aumentar ou
diminuir a temperatura do ciclo
de lavagem escolhido.
Cada vez que o botão é
pressionado, o novo nível de
temperatura será mostrado no
display.
2) Q)J 6KJ'D' 2NL
# . 2 ! # " . #! 3) Indicador “MODO Kg”
(Função activa apenas para
programas para Algodão e
Sintéticos)
Este indicador luminoso
acende-se enquanto o sensor
inteligente está a pesar a roupa
colocada na máquina.
Durante os primeiros 4 minutos, o
indicador luminoso “MODO Kg”
permanece aceso, enquanto a
máquina calcula o tempo que
falta até ao fim do ciclo, o qual
depende da quantidade de
roupa colocada no tambor.
3) @ "Kg MODE" (7
7
- + )
8 7 5.
+ 4 "
Kg MODE " 7
9 9 5 5.
3
2
6
1
7
8
RU
“DIGITAAL” DISPLAY
Het display indicatie sijsteem
geeft u de mogelijkheid
continue op de hoogte te
blijven van de status van de
machine.
ñàîêéÇéâ ÑàëèãÖâ
ÑËÒÔÎÂÈ Ó„‡ÌËÁÓ‚‡Ì Ú‡ÍËÏ
Ó·‡ÁÓÏ, ˜ÚÓ·˚ ‚˚ ‚Ò„‰‡ ÏÓ„ÎË
ÚÓ˜ÌÓ Á̇ڸ, ˜ÚÓ ÔÓËÒıÓ‰ËÚ Ò
‚‡¯ÂÈ Ï‡¯ËÌÓÈ:
1) HITROST CENTRIFUGIRANJA
KO izberete program, se na
prikazovalniku prikaÏe najvi‰ja
dovoljena hitrost
centrifugiranja za izbrani
program. S pritiskom na tipko
za nastavljanje hitrosti
centrifugiranja lahko to hitrost
zniÏate; ob vsakem pritisku na
tipko se vrednost zmanj‰a za
100 vrt./min. NajniÏja moÏna
hitrost centrifugiranja je 400
vrt./min, ãe pa ‰e enkrat
pritisnete na tipko za
nastavljanje hitrosti
centrifugiranja,
centrifugiranje prekliãete.
1) CENTRIFUGE TOERENTAL
Als het programma is
geselecteerd, zal het
maximale aantal toeren
toegestaan voor het
programma worden
weergegeven. Elke keer als u
de centrifuge knop indrukt
zal het toerental met 100 rpm
afnemen. Het minimum is 400
rpm, het is mogelijk de
centrifuge uit te schakelen
door de centrifuge toets
meerdere malen in te
drukken.
1) ëäéêéëíú éíÜàåÄ
äÓ„‰‡ ‚˚ ‚˚·ÂÂÚ ÌÛÊÌÛ˛
ÔÓ„‡ÏÏÛ, ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÈ
Ë̉Ë͇ÚÓ ̇ ‰ËÒÔΠÔÓ͇ÊÂÚ
χÍÒËχθÌÛ˛ ‚ÓÁÏÓÊÌÛ˛ ÒÍÓÓÒÚ¸
‚‡˘ÂÌËfl ·‡‡·‡Ì‡ ÔË ÓÚÊËÏÂ.
èË Ê·ÌËË ‚˚ ÏÓÊÂÚ ÒÌËÁËÚ¸
ÒÍÓÓÒÚ¸. ÑÎfl ˝ÚÓ„Ó ÂÒÚ¸ Í·‚˯‡
ÓÚÊËχ. èÓÒÎÂ Í‡Ê‰Ó„Ó Ì‡Ê‡ÚËfl ̇
Ì ÒÍÓÓÒÚ¸ ÛÏÂ̸¯‡ÂÚÒfl ̇ 100
Ó·./ÏËÌ. åËÌËχθÌÓ ‰ÓÔÛÒÚËχfl
ÒÍÓÓÒÚ¸ 400 Ó·./ÏËÌ. åÂ̸¯Â ÌÂ
ÔÓÎÛ˜ËÚÒfl. á‡ÚÓ ÏÓÊÌÓ ‚ÓÓ·˘Â
ÓÚÍβ˜ËÚ¸ ÓÚÊËÏ, ‰Îfl ˜Â„Ó ˝ÚÛ
Ò‡ÏÛ˛ Í·‚Ë¯Û Ì‡‰Ó ̇ʇڸ
ÌÂÒÍÓθÍÓ ‡Á.
2) TEMPERATURA PRANJA
Ko izberete katerega od
programov, se na
prikazovalniku prikaÏe
priporoãena temperatura
pranja. S pomoãjo tipke za
nastavljanje temperature
lahko to vrednost prilagodite
Ob vsakem pritisku na tipko
se na prikazovalniku prikaÏe
nova vrednost temperature.
2) WASTEMPERATUUR
Als een programma is
gekozen zal de aanbevolen
temperatuur op het display
verschijnen.
De temperatuur toets kan
gebruikt worden om de
temperatuur van het
gekozen programma te
verhogen of te verlagen.
Elke keer als u op de toets
drukt zal de nieuwe
temperatuur in het display
verschijnen.
2) íÖåèÖêÄíìêÄ ÇéÑõ
äÓ„‰‡ ÔÓ„‡Ïχ ‚˚·‡Ì‡, ̇
‰ËÒÔΠÓÚÓ·‡Ê‡ÂÚÒfl
ÂÍÓÏẨÛÂχfl ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡
ÒÚËÍË.
ë ÔÓÏÓ˘¸˛ ÍÌÓÔÍË ‚˚·Ó‡
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ ‚˚ ÏÓÊÂÚÂ
Û‚Â΢˂‡Ú¸ ËÎË ÛÏÂ̸¯‡Ú¸
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÛ ‰Îfl ‚˚·‡ÌÌÓ„Ó ‚‡ÏË
ˆËÍ· ÒÚËÍË.
èÓÒÎÂ Í‡Ê‰Ó„Ó Ì‡Ê‡ÚËfl ˝ÚÓÈ
ÍÌÓÔÍË Ì‡ ‰ËÒÔΠÓÚÓ·‡Ê‡ÂÚÒfl
ÌÓ‚‡fl ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡.
3) “Indikator Kg MODE ”
(Funkcija je na voljo samo pri
programih za bombaÏ in
sintetiko)
Indikator se osvetli, medtem
ko inteligentni senzor doloãa
teÏo perila.
Tekom prvih 4 minut je luãka
"Kg MODE ” osvetljena; med
tem ãasom stroj preraãunava
ãas do konca programa na
osnovi koliãine perila v stroju.
3) “Kg MODE” indicator
(werkt alleen bij katoen en
synthetische programma’s)
Deze indicator zal gaan
branden als de sensor het
gewicht van de was heeft
bepaald.
Gedurende de eerste 4
minuten zal het lampje “Kg
MODE” branden terwijl de tijd
van het programma wordt
berekend, afhankelijk van de
lading.
3) à̉Ë͇ÚÓ “Kg MODE” (îÛÌ͈Ëfl
‡ÍÚ˂̇ ÚÓθÍÓ ‰Îfl ÔÓ„‡ÏÏ
ÒÚËÍË ıÎÓÔ͇ Ë ÒËÌÚÂÚËÍË )
ùÚÓÚ Ë̉Ë͇ÚÓ ·Û‰ÂÚ „ÓÂÚ¸, ÍÓ„‰‡
ËÌÚÂÎÎÂÍÚۇθÌ˚È ‰‡Ú˜ËÍ
‚Á‚¯˂‡ÂÚ Á‡„ÛÊÂÌÌÓ ‚ χ¯ËÌÛ
·ÂθÂ.
à̉Ë͇ÚÓ “ Kg MODE ” ·Û‰ÂÚ „ÓÂÚ¸
‚ Ú˜ÂÌË ÔÂ‚˚ı 4 ÏËÌÛÚ. Ç ˝ÚÓ
‚ÂÏfl ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ·Û‰ÂÚ ÓÔ‰ÂÎflÚ¸
‚ÂÏfl, ÓÒÚ‡‚¯ÂÂÒfl ‰Ó ÍÓ̈‡ ˆËÍ·
ÒÚËÍË, ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ ‚ÂÒ‡
Á‡„ÛÊÂÌÌÓ„Ó ‚ χ¯ËÌÛ ·Âθfl.
DIGITALNI PRIKAZOVALNIK
4 5
NL
Sistem prikazovanja vas sproti
obve‰ãa o vseh parametrih
pranja:
9
1
2
3
42
43
PT
EL
4) INDICADOR DE FECHO DE
PORTA
O indicador luminoso de
“fecho de porta” acende
quando a porta está
totalmente fechada e a
máquina está pronta para
começar.
Quando o botão de “INÍCIO” é
pressionado com a porta da
máquina fechada, o indicador
luminoso piscará
momentâneamente e depois
ficará ligado.
Se a porta não estiver
fechada, o indicador luminoso
continuará a piscar.
Um dispositivo especial de
segurança previne que a
porta abra de imediato ao fim
do ciclo de lavagem. 2 minutos
depois do fim do ciclo de
lavagem o indicador luminoso
apaga-se para indicar que a
porta da máquina já pode ser
aberta.
4) NLM1D' KN)DRI )1
26J*'
" " 2 " 61
( ).
+ (START) ,
.
& *+ = , &
= ,5 ; 5
"".
$ # " .
6) DURAÇÃO DO CICLO DE
LAVAGEM
Sempre que um programa é
seleccionado, o visor apresenta
automaticamente a duração
máxima do ciclo de lavagem
para uma carga de roupa
completa, sendo que essa
duração pode variar em função
das opções seleccionadas.
Depois de o programa se iniciar, o
utilizador é constantemente
mantido ao corrente do tempo
que falta até ao fim da lavagem.
A máquina calcula o tempo na
base de um carregamento
standard, no entanto no decorrer
do ciclo a máquina corrigirá o
tempo segundo o volume e a
composição do carregamento.
6) RD'JK)D' KLKN6L 2NL
+ ! " # , ,
.
' (
.
' 7 7 7 7
9 5 9 9 7 9 5 .
44
4) LUâKA 'ZAKLENJENA
VRATA'
Luãka se osvetli, ko pravilno
zaprete vrata in vklopite stroj.
Ko pritisnete na tipko START,
medtem ko so vrata zaprta,
luãka kratek ãas utripa, nato
pa ostane osvetljena.
âe vrata niso pravilno zaprta,
luãka ‰e naprej utripa.
Posebna varnostna naprava
prepreãuje takoj‰nje
odpiranje vrat po koncu
programa.
2 minuti po koncu programa
luãka ugasne, kar pomeni,
da je moÏno odpreti vrata.
4) DEURVERGRENDELINGINDICATIE
Het indicatielampje voor de
“deurvergrendeling” licht op
als de deur goed dichtzit en
wanneer de wasmachine
AAN staat.
Wanneer u op START drukt als
de deur dicht is, zal het
indicatielampje eventjes
knipperen en vervolgens
blijven branden.
Als de deur niet dicht is, zal
het indicatielampje blijven
knipperen.
Een speciale beveiliging zorgt
ervoor dat u de deur niet
meteen kunt openen na
afloop van een wascyclus.
2 minuten na het einde van
het programma zal het
lampje uit gaan en de deur
kan worden geopend.
5) LUâKA ZA ZAMIK VKLOPA
âe je nastavljen ãasovni
zamik vklopa, luãka utripa.
5) UITGESTELDE START LAMPJE
Deze knippert als de
uitgestelde start is ingesteld.
5) àçÑàäÄíéê éíãéÜÖççéÉé
áÄèìëäÄ
à̉Ë͇ÚÓ ÏË„‡ÂÚ, ÂÒÎË ‚Íβ˜ÂÌ
ÓÚÎÓÊÂÌÌ˚È Á‡ÔÛÒÍ.
6) TRAJANJE PROGRAMA
Ko izberete katerega od
programov, se na
prikazovalniku samodejno
prikaÏe najdalj‰e moÏno
trajanje programa za
najveãjo dovoljeno koliãino
perila. Ta ãas se razlikuje
glede na izbrane opcije.
Ko stroj zaãne izvajati
program, se ãas do konca
programa na prikazovalniku
stalno prilagaja.
Aparat prereãuna ãas do
konca izbranega programa
na osnovi standardne koliãine
perila. Med potekom
programa stroj ta ãas
prilagaja glede na koliãino in
sestavo perila.
6)WASTIJD
Al seen programma is
geselecteerd zal het display
de maximale tijdsduur van het
programma weergeven voor
een volle belading.
Tijdens het programma zal u
constant op de hoogte
worden gehouden van de
restrende wastijd.
De machine berekent de tijd
tot aan het einde van het
gekozen programma,
op basis van een
standaardlading. Tijdens de
cyclus corrigeert de machine
de tijd op basis van de
afmeting en de samenstelling
van de lading.
6) èêéÑéãÜàíÖãúçéëíú
ëíàêäà
èÓÒΠ‚˚·Ó‡ ÔÓ„‡ÏÏ˚ ÒÚËÍË Ì‡
‰ËÒÔΠ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍË
ÓÚÓ·‡Ê‡ÂÚÒfl χÍÒËχθ̇fl
‰ÎËÚÂθÌÓÒÚ¸ ˆËÍ· ÒÚËÍË ‰Îfl
ÔÓÎÌÓÈ Á‡„ÛÁÍË Ï‡¯ËÌ˚, ÍÓÚÓ‡fl
ÏÓÊÂÚ ËÁÏÂÌflÚ¸Òfl ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ
‚˚·‡ÌÌÓÈ ÔÓ„‡ÏÏ˚.
èÓÒΠÁ‡ÔÛÒ͇ ÔÓ„‡ÏÏ˚ χ¯Ë̇
‚‰ÂÚ Ó·‡ÚÌ˚È ÓÚÒ˜ÂÚ ‚ÂÏÂÌË ‰Ó
ÓÍÓ̘‡ÌËfl ÒÚËÍË.
ìÒÚÓÈÒÚ‚Ó ÔÓ‰Ò˜ËÚ˚‚‡ÂÚ ‚ÂÏfl
ÓÍÓ̘‡ÌËfl ‚˚·‡ÌÌÓÈ ÔÓ„‡ÏÏ˚,
ÓÒÌÓ‚˚‚‡flÒ¸ ̇ Òڇ̉‡ÚÌÓÈ
Á‡„ÛÁÍ Á‡ Ó‰ËÌ ˆËÍÎ, ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó
ÍÓÂÍÚËÛÂÚ ‚ÂÏfl,
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘Â ‡ÁÏÂÛ Ë ÒÓÒÚ‡‚Û
Á‡„ÛʇÂÏÓ„Ó ·Âθfl.
7) TRAJANJE PROGRAMA
Ko izberete program, se
samodejno prikaÏe trajanje
programa, predvideno za
izbrani program; in sicer se
osvetli ustrezna kontrolna
luãka. âe spremenite trajanje
programa, se spet osvetli
ustrezna kontrolna luãka.
7) WASTIJD
Als een programma is
gekozen zal het
indicatielampje van de
bijbehorende wastijd gaan
branden. Bij het kiezen van
een andere wastijd zal het
bijhorende lampje gaan
branden.
RU
4) àçÑàäÄíéê ÅãéäàêéÇäà
ãûäÄ
à̉Ë͇ÚÓ ·ÎÓÍËÓ‚ÍË Î˛Í‡
Ò‚ÂÚËÚÒfl, ÍÓ„‰‡ Î˛Í ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛
Á‡Í˚Ú Ì‡ ‡·ÓÚ‡˛˘ÂÈ Ï‡¯ËÌÂ.
èË Ì‡Ê‡ÚËË Ì‡ Í·‚Ë¯Û èìëä,
ÍÓ„‰‡ Î˛Í Á‡Í˚Ú, Ë̉Ë͇ÚÓ
ÏË„‡ÂÚ, Á‡ÚÂÏ Ì‡˜Ë̇ÂÚ Ò‚ÂÚËÚ¸Òfl
ÔÓÒÚÓflÌÌÓ.
ÖÒÎË Î˛Í Ì Á‡Í˚Ú, Ë̉Ë͇ÚÓ
ÔÓ‰ÓÎʇÂÚ ÏË„‡Ú¸.
ëÔˆˇθÌÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ÌÂ
ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ ÓÚÍ˚Ú¸ Î˛Í Ò‡ÁÛ ÔÓ
ÓÍÓ̘‡ÌËË ÒÚËÍË.
óÂÂÁ 2 ÏËÌÛÚ˚ ÔÓÒΠÓÍÓ̘‡ÌËfl
Ë̉Ë͇ÚÓ ÔÓ„‡ÒÌÂÚ, Ë Î˛Í
‡Á·ÎÓÍËÛÂÚÒfl.
5
5) NLM1D' )*'MJ
616N63 )1 )1'J[
.
Após a selecção do programa,
o indicador luminoso acende-se
automaticamente e mostra o
tempo de lavagem predefinida
para aquele programa.Ao
seleccionar diferentes tempos
de lavagem o respectivo
indicador luminoso acende-se.
NL
R " .
5) INDICADOR LUMINOSO DE
ARRANQUE RETARDADO
Este indicador luminoso fica a
picar sempre que tiver sido
programado um arranque
retardado do programa.
7) TEMPO DE LAVAGEM
4
SL
7) %#$K!# 032+'+
L 7 7
5 5
9 9 7
.
! 5
8 5 .
hm m
6
7
7) ÇêÖåü ëíàêäà
ä‡Í ÚÓθÍÓ ÔÓ„‡Ïχ ·˚·
‚˚·‡Ì‡, Ë̉Ë͇ÚÓ ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍË
ÔÓ͇ÊÂÚ ‚ÂÏfl ÒÚËÍË,
ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌÓ ‰Îfl ‰‡ÌÌÓÈ
ÔÓ„‡ÏÏ˚. èË ËÁÏÂÌÂÌËË ‚ÂÏÂÌË
Á‡ÊÊÂÚÒfl ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÈ
Ë̉Ë͇ÚÓ.
45
EL
PT
8) BOTÕES COM
INDICADORES LUMINOSOS
Esta luz acende-se quando o
botão é pressionado.
Se uma opção é
seleccionada mas não é
compatível com o programa
seleccionado, o simbolo
acende-se e depois desliga-se.
SL
8) !*%!#/!#+ 03'K1$
! 5 .
+ 7
7 7
,
.
NL
RU
8) KONTROLNE LUâKE TIPK
Ob pritisku na posamezno
tipko se osvetli ustrezna
kontrolna luãka.
âe izberete opcijo, ki ni
kompatibilna z izbranim
programom, simbol te
opcije najprej nekaj ãasa
utripa, nato pa ugasne.
8) TOETS INDICATIE LAMPJES
Deze zullen gaan branden als
de bijbehorende toets word
ingedrukt.
Als een keuze is gemaakt
welke niet combineert met
het gekozen programma zal
het lampje knipperen en
daarna uit gaan.
8) ëÇÖíéÇõÖ àçÑàäÄíéêõ
äçéèéä
ùÚË Ò‚ÂÚÓ‚˚ Ë̉Ë͇ÚÓ˚
Á‡„Ó‡˛ÚÒfl ÔË Ì‡Ê‡ÚËË
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘Ëı ÍÌÓÔÓÍ.
ÖÒÎË ‚˚·Ë‡ÂÚÒfl ÙÛÌ͈Ëfl,
ÌÂÒÓ‚ÏÂÒÚËχfl Ò ‚˚·‡ÌÌÓÈ
ÔÓ„‡ÏÏÓÈ, ÚÓ Ò‚ÂÚÓ‚ÓÈ Ë̉Ë͇ÚÓ
Ò̇˜‡Î‡ ̇˜Ë̇ÂÚ ÏË„‡Ú¸, ‡ Á‡ÚÂÏ
„‡ÒÌÂÚ.
9) NAJVEâJA ZMOGLJIVOST
STROJA in INDIKATOR
DETERGENTA
9) àçÑàäÄíéê åÄäëàåÄãúçéâ
áÄÉêìáäà à åéûôÖÉé
ëêÖÑëíÇÄ
èÓÒΠ‚˚·Ó‡ ÔÓ„‡ÏÏ˚ ̇
‰ËÒÔΠÓÚÓ·‡Ê‡ÂÚÒfl
χÍÒËχθÌ˚È ‚ÂÒ ·Âθfl, ÍÓÚÓÓÂ
ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ Á‡„ÛÊÂÌÓ ‚ χ¯ËÌÛ ÔË
‚˚ÔÓÎÌÂÌËË ‰‡ÌÌÓ„Ó ˆËÍ· ÒÚËÍË, ‡
Ú‡ÍÊ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘Â ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó
ÏÓ˛˘Â„Ó Ò‰ÒÚ‚‡.
8
9
9) CAPACIDADE MÁXIMA DE
CARREGAMENTO E
INDICADOR DE DETERGENTE
9) !*%!#/' 4!#+1&2
\&$1#&2 0&+&1'1+
0&$$20*1#K&2.
Quando o programa é
seleccionado o display
mostra a carga de roupa
máxima e a quantidade de
detergente de acordo com o
ciclo
4 7 7
5 7 9 5 7 7 7
9
.
Ko izberete program, se na
prikazovalniku prikaÏe
najveãja dovoljena koliãina
perila za izbrani program ter
ustrezna koliãina
detergenta.
9) MAXIMALE BELADING en
WASMIDDEL GEBRUIK
Als een programma is
gekozen zal op het display de
maximale capaciteit
wasgoed voor het gekozen
programma worden
weergegeven samen met
hoeveelheid vereiste
wasmiddel.
Detergente:
Detergent:
Wasmiddel:
åÓ˛˘Â Ò‰ÒÚ‚Ó:
20% da quantidade
máxima
20% 7 20% maksimalne
koliãine
20% van de maximale
hoeveelheid
20% χÍÒËχθÌÓ„Ó
ÍÓ΢ÂÒÚ‚‡
50% da quantidade
maxima
50% 7 50% maksimalne
koliãine
50% van de maximale
hoeveelheid
50% χÍÒËχθÌÓ„Ó
ÍÓ΢ÂÒÚ‚‡
quantidade máxima
A quantidade de detergente
sugerida pode ser variável
dependendo da sujidade da
roupa.
47 ' 9 5 7 9
.
maksimalna koliãina
Predlagano koliãino
detergenta pa morate
prilagoditi tudi stopnji
umazanosti perila.
maximale hoeveelheid
De hoeveelheid wasmiddel
kan afwijken afhankelijk van
de vuilheid van de was.
χÍÒËχθÌÓ ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó
äÓ΢ÂÒÚ‚Ó ËÒÔÓθÁÛÂÏÓ„Ó ÏÓ˛˘Â„Ó
Ò‰ÒÚ‚‡ ÏÓÊÂÚ ‚‡¸ËÓ‚‡Ú¸Òfl ‚
Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ ÒÚÂÔÂÌË Á‡„flÁÌÂÌËfl
·Âθfl.
Capacidade maxima:
Todos os níveis que surgem no
display são 10% da
capacidade máxima.
Quando o programa é
seleccionado a capacidade
máxima sugerida é visalizada
no display.
Para os programas em que a
função KG MODE está activa,
o electrodoméstico nos
primeiros minutos calcula o
peso real da roupa
carregada, actualizando os
níveis no display em tempo
real.
9 .:
& 5 5 9 10% 7 5.
4 7 7
5 7 5 7 7 7
.
+ 7
7 7 KG
MODE, 9 5 9 5 7 .
Najveãja dovoljena koliãina
perila:
Na prikazovalniku prikazana
posamezna stopnja
predstavlja 10 % zmogljivosti.
Ob izbiri programa se na
prikazovalniku prikaÏe
najveãja priporoãena
koliãina perila.
Pri programih, pri katerih se
aktivira funkcija KG MODE,
pa stroj tekom prvih minut
preraãuna dejansko koliãino
perila v stroju in posodobi
prikaz stopnje obremenitve
v realnem ãasu.
Maximale belading
Elke niveau weergegeven op
het display is 10% van de
maximale laadcapaciteit.
Als een programma is
gekozen word de maximale
aanbevolen capaciteit
weergeven op het display.
Bij de programma’s waar de
KG MODE actief is, zal het
apparaat de eerste minuten
berekenen wat het gewicht
van de was is, en de
gegevens op het display
aanpassen.
å‡ÍÒËχθ̇fl Á‡„ÛÁ͇
ä‡Ê‰˚È ÛÓ‚Â̸ ̇ ‰ËÒÔÎÂÂ
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÛÂÚ 10% χÍÒËχθÌÓÈ
Á‡„ÛÁÍË.
èÓÒΠ‚˚·Ó‡ ÔÓ„‡ÏÏ˚ ̇
‰ËÒÔΠÓÚÓ·‡Ê‡ÂÚÒfl
ÂÍÓÏẨÛÂχfl χÍÒËχθ̇fl
Á‡„ÛÁ͇.
ÑÎfl ÚÂı ÔÓ„‡ÏÏ, „‰Â ‚˚ÔÓÎÌflÂÚÒfl
ÙÛÌ͈Ëfl ‚Á‚¯˂‡ÌËfl (KG MODE),
χ¯Ë̇ ‚ Ú˜ÂÌË ÔÂ‚˚ı
ÌÂÒÍÓθÍËı ÏËÌÛÚ ÓÔ‰ÂÎflÂÚ
Ù‡ÍÚ˘ÂÒÍËÈ ‚ÂÒ Á‡„ÛÊÂÌÌÓ„Ó ‚ ÌÂÂ
·Âθfl, ˜ÚÓ Ó·ÂÒÔ˜˂‡ÂÚ Ó·ÌÓ‚ÎÂÌËÂ
ÓÚÓ·‡Ê‡ÂÏ˚ı ̇ ‰ËÒÔΠÛÓ‚ÌÂÈ
Á‡„ÛÁÍË ‚ ‡θÌÓÏ ‚ÂÏÂÌË.
46
/!2 :
10%
47
PT
CAPÍTULO 7
TABELA DE PROGRAMAS DE LAVAGEM
TEMPERATURA
COLOCAÇÃO DO
DETERGENTE NA GAVETA
MÁXIMA
°C
QUANTIDADE
MÁXIMA DE
ROUPA
kg
TEMPERATURA
RECOMENDADA
°C
8
40°
Até:
90°
●
●
(● )
4
40°
Até:
60°
●
●
(● )
Làs Sintéticos
(dralon, acrílìco, trevira)
2,5
40°
Até:
40°
●
●
Enxaguamentos
-
-
-
Centrifugação
-
-
-
-
-
-
●
●
BOTÕES DE
SELECÇÃO DE
PROGRAMA:
PROGRAMA PARA
Tecidos resistentes
1)
Algodão, linho
Tecidos mistos e sintéticos
**
2
1)
Sintéticos
e mistos de algodão
Tecidos muito delicados
Despejo simples da água
1
●
Em todos os programas, é possível regular a velocidade da centrifugação de acordo com as
recomendações de lavagem indicadas na roupa. Se a etiqueta não trouxer qualquer
indicação, pode usar-se a centrifugação à velocidade máxima prevista pelo programa.
** PROGRAMAS DE ALGODÕES STANDARD EM CONFORMIDADE COM (EU) Nº 1015/2010 E
Nº 1061/2010
PROGRAMA DE ALGODÃO COM TEMPERATURA A 60ºC
PROGRAMA DE ALGODÃO COM TEMPERATURA A 40ºC
Lãs “Laváveis à Máquina”
e sedas
1,5
30°
Até:
30°
Tecidos resistentes
3
60°
Até:
60°
●
●
Tecidos Mistos
2,5
30°
Até:
30°
●
●
Tecidos resistentes
Tecidos mistos e sintéticos
Programa ràpido 14
2)
Observações importantes
1,5
30°
Até:
40°
●
●
Tecidos resistentes
Tecidos mistos e sintéticos
Programa ràpido 30
2,5
30°
Até:
40°
●
●
Tecidos resistentes
Tecidos mistos e sintéticos
Programa ràpido 44
3,5
30°
Até:
40°
●
●
Estes programas são adequados para lavar roupas em algodão com sujidade normal,
são os programas mais eficientes em termos de consumos de energia e água para a
lavagem de roupas em algodão.
Estes programas foram desenvolvidos para serem compatíveis com a temperatura na
etiqueta de lavagem de roupas, e a temperatura da água pode diferir ligeiramente da
temperatura declarada do ciclo.
com o botão Pré-lavagem seleccionado (programas com botão pré-lavagem
( ) Apenas
disponível).
Pode premir o botão de selecção da temperatura de lavagem para seleccionar uma
temperatura de lavagem inferior à temperatura máxima admitida.
1) Para os programas mostrados, pode ajustar a duração e a intensidade da lavagem com o
botão de selecção do tempo de lavagem.
2) Se seleccionar o programa rápido e, em seguida, premir o botão “TEMPO DE LAVAGEM”,
pode escolher uma de três durações diferentes para o programa: 14’, 30’ e 44’.
Quando apenas algumas peças possuem nódoas que necessitam de um tratamento com
agentes de branqueamento, estes, podem ser colocados dentro da máquina.
Coloque o branqueador dentro do depósito para branqueadores líquidos, coloque-o dentro
do compartimentos com a marca “2” na gaveta de detergente, e seleccione o programa
“enxaguamento” (
).
Quando esta fase termina, desligue o electrodoméstico, adicione a restante roupa e
proceda com a lavagem normal no programa mais indicado.
48
49
EL
#!! !00 K 7
&
7
(°C)
MAX
)
(kg)
#''
7K
8
40°
Mp:
90°
●
●
(● )
4
40°
Mp:
60°
●
●
(● )
+ ( )
4
2,5
40°
Mp:
40°
●
●
D<"#,-
-
-
-
+ 7-
-
-
-
** 2J63J'
1061/2010
-+ <#1-
-
-
-
2J63J'
2J63J'
,, D1 - <=D&
5
"*,< *,5"
1,5
30°
Mp:
30°
●
●
; 5.-
3
60°
Mp:
60°
●
●
M
2,5
30°
Mp:
30°
●
●
1,5
30°
Mp:
40°
●
●
#K
#&
#&:
#& &I
4 /> 0!!
-
/> 0!!, /4
-
1)
, , 5
**
#;9 /! 4! /> 0!!
; 5.-
5.-, 5;
D*<' *+#--
30’ ,*R
; 5.-
5.-, 5;
D*<' *+#--
44’ ,*R
2
1)
,
; 5.-
5.-, 5;
D*<' *+#--
14’ ,*R
°C
2)
2,5
3,5
#
#*#'K*
1
●
! ! !!;90 !3 !/< 0" 30°
Mp:
40°
●
●
30°
Mp:
40°
●
●
' 4' 4'K)JI1 L 0I1'
) *1 6R3D' )) ' . 1015/2010 ' 3D' 4' 4'K)J' 60°C
' 3D' 4' 4'K)J' 40°C
* "" ( " ( " # .
* #( ( #
# " " , (
.
O 7 5 8 9 5 8 7 ( 7 ) 9 8 , 7 9. & 7 8 98 9 5 7 9 .
( )
4 7 ).
( 0 9
7 .
7
1) 5 7
9 , 0 " 09 .
2) 1 «" 09 » 7 9
9 14, 30 44 .
9
L 9 9 7 7 .
1 "2" 9 7 7
"/!-341" (
).
59 7 ON/OFF, 9 9 7 7
9 .
50
51
SL
7. POGLAVJE
Program za:
RAZPREDELNICA S PROGRAMI
TIPKE ZA
IZBIRANJE
PROGRAMOV:
NAJVI‰JA
TEMPERATURA
°C
PRALNA SREDSTVA V:
TEÎA
(NAJVEâ]
Kg.
PRIPOROâENA
TEMPERATURA
8
40°
Do:
90°
●
●
(● )
4
40°
Do:
60°
●
●
(● )
Zelo obãutljive tkanine
2,5
40°
Do:
40°
●
●
Izpiranje
-
-
-
Centrifugiranje z veliko hitrostjo
-
-
-
** STANDARDNI PROGRAMI ZA BOMBAÎ SKLADNO Z DOLOâILI PREDPISA (EU) ‰t.
1015/2010 in ·t. 1061/2010
Samo
izãrpavanje
-
-
-
PROGRAM ZA PRANJE BOMBAÎA pri temperaturi 60° C
PROGRAM ZA PRANJE BOMBAÎA pri temperaturi 40° C
“Strojno pranje volne” & svilo
1,5
30°
Do:
30°
●
●
3
60°
Do:
60°
●
●
2,5
30°
Do:
30°
●
●
1,5
30°
Do:
40°
●
●
Odporne tkanine
Tkanine iz me‰anice vlaken in sintetike
Hitri 30-min. program
2,5
30°
Do:
40°
●
●
Tipka za nastavljanje temperature omogoãa pranje pri vseh temperaturah, niÏjih od najvi‰je
dovoljene temperature za izbrani program.
Odporne tkanine
Tkanine iz me‰anice vlaken in sintetike
Hitri 44-min. program
30°
Do:
40°
●
●
3,5
1) Pri prikazanih programih lahko prilagodite trajanje in intenzivnost pranja s pomoãjo tipke za
nastavljanje trajanja pranja.
Odporne tkanine
1)
BombaÏ, platno
Tkanine iz me‰anice vlaken in
sintetike BombaÏ, tkanine iz
1)
me‰anih vlaken, sintetika
Odporne tkanine
Tkanine iz me‰anice vlaken in sintetike
Odporne tkanine
Tkanine iz me‰anice vlaken in sintetike
Hitri 14-min. program
**
°C
2)
2
1
●
Prosimo, da upo‰tevate naslednje:
Programa sta primerna za pranje obiãajno umazanega bombaÏnega perila in sta najbolj
uãinkovita programa glede na porabo energije in vode za pranje bombaÏnega perila.
Programa sta bila namensko razvita za prilagajanje priporoãeni temperature za pranje,
navedeni na etiketah na oblaãilih. Dejanska temperature vode se lahko nekoliko razlikuje
od deklarirane temperature za ta program.
Pri vseh programih lahko po potrebi zniÏate hitrost centrifugiranja pod najvi‰jo
predvideno za posamezni program, pri pranju zelo obãutljivih tkanin pa lahko
tudi prekliãete centrifugiranje. To storite s pomoãjo tipke za nastavljanje hitrosti centrifugiranja.
( )
Samo, ãe ste izbrali tudi predpranje. (Programi, pri katerih je tipka za predpranje aktivna)
2) Ob uporabi tipke ‘’trajanje pranja’’ na hitrem Rapid programu je nemogoãe nastavitev tudi
hitre pralne programe 14, 30 ali 44 minut.
âe je med perilom le nekaj kosov z madeÏi, ki jih je potrebno odstraniti s pomoãjo ustreznega
tekoãega sredstva za odstranjevanje madeÏev z vsebnostjo belila, lahko ta postopek opravite v
stroju. Vlijte tekoãe belilo v posodico, vstavljeno v predelek z oznako “2” v predalãku za pralna
sredstva, ter izberite posebni program “IZPIRANJE” (
).
Ko se ta faza zakljuãi, izklopite stroj, dodajte preostalo perilo, izberite ustrezen program in ga
zaÏenite.
52
53
NL
PROGRAMMATABEL
HOOFDSTUK 7
PROGRAMMA
KEUZE
TOESTEN:
PROGRAMMA VOOR:
MAXIMALE
BELADING
kg
MAXIMALE
AANBEVOLEN
TEMPERATUUR TEMPERATUUR
°C
WASMIDDELBAKJE
°C
2
STERKE WEEFSELS
1)
**
1
8
40°
Tot:
90°
●
●
(● )
4
40°
Tot:
60°
●
●
(● )
Synthetische weefsels (dralon,
acryl)
2,5
40°
Tot:
40°
●
●
SPOELEN
-
-
-
-
-
-
AFPOMPEN
-
-
-
“MACHINE WASBARE”
WOL EN ZIJDE
1,5
30°
Tot:
30°
●
●
●
●
Katoen, linnen, jute
GEMENGDE/
SYNTHETISCHE WEEFSELS
1)
Gemengde weefsels van katoen
en synthetisch
Zeer gevoelige weefsels
CENTRIFUGEREN
●
Enkele belangrijke opmerkingen:
** Standaard katoen Programma volgens (EU) nr. 1015/2010 en niet
1061/2010
KATOEN PROGRAMMA met een temperatuur van 60 °C
KATOEN PROGRAMMA met een temperatuur van 40 °C
STERKE WEEFSELS
3
60°
Tot:
60°
GEMENGDE
2,5
30°
Tot:
30°
●
●
1,5
30°
Tot:
40°
●
●
Tot:
40°
●
●
STERKE WEEFSELS
GEMENGDE/
SYNTHETISCHE WEEFSELS
SNEL CYCLUS 14’
2)
STERKE WEEFSELS
GEMENGDE/
SYNTHETISCHE WEEFSELS
SNEL CYCLUS 30’
2,5
STERKE WEEFSELS
GEMENGDE/
SYNTHETISCHE WEEFSELS
SNEL CYCLUS 44’
3,5
30°
30°
Deze programma's zijn geschikt voor normaal bevuild wasgoed en ze
zijn de meest efficiënte programma's op het gebied van de combinatie,
energie en water verbruik, voor het wassen van katoen.
Deze programma's zijn ontwikkeld om te voldoen aan de temperatuur
op het waslabel in de kleding de werkelijke water temperatuur kan
enigszins afwijken van de opgegeven temperatuur van de cyclus.
Voor fijne was en weefsels die een speciale behandeling nodig hebben kan de centrifuge
snelheid worden verminderd door het aantal toeren per minuut te verlagen.
( ) Alleen bij ingedrukte Voorwas-knop. (alleen voor programma's met voorwas-optie)
Door de temperatuur toets in te drukken kunt u wassen op elke gewenste temperatuur
lager dan de maximum ingestelde temperatuur.
Tot:
40°
●
●
1) Voor de getoonde programma’s kunt u de tijd met de wastijd toets instellen.
2) Selecteer het snelwasprogramma “14’-30’-44’” en met behulp van de “WASTIJD”
toets kunt u kiezen uit 3 verschillende programma lengtes 14’, 30’ en 44’minuten
Als slechts enkele stukken wasgoed vlekken hebben welke een behandeling met bleek
of voorwas vereisen. Giet de bleek in het vloeistof bakje en plaats deze in het vakje “2” in
het wasmiddelenbakje, en stel het speciale “SPOEL” (
) programma in.
Als deze cyclus klaar is, zet het apparaat uit, voeg de rest van het wasgoed toe en
stel het gewenste wasprogramma.
54
55
RU
TAÁËÈÖA ÏPOÃPAMM CTÈPKÈ
ÏÀPÀÃPÀÔ 7
Ïpoãpaììa còèpêè äëÿ
ïpo÷íûe òêàíè
äçéèäà
ÇõÅéêÄ
èêéÉêÄååõ:
1)
**
Maêc.
çaãpyçêa,
êã
êÖäéåÖçÑìÖåÄü
íÖåèÖêÄíìêÄ
°C
åÄäëàåÄãúçÄü
íÖåèÖêÄíìêÄ
°C
Çaãpyçêa ìoюùèx
cpeäcòâ
2
1
8
40°
Ño:
90°
●
●
(● )
Õëîïîê, ñìåcoâûe cèíòeòèêa
4
40°
Ño:
60°
●
●
(● )
o÷eíü äeëèêaòíûe òêaíè
2,5
40°
Ño:
40°
●
●
èÓÎÓÒ͇ÌËÂ
-
-
Å˚ÒÚ˚È ÓÚÊËÏ
-
-
-
-
Õëîïîê, ëåí
ñìåcoâûe è
cèíòeòè÷ecêèe òêàíè
1)
íÓθÍÓ ÒÎË‚
** ëíÄçÑÄêíçõÖ èêéÉêÄååõ Ñãü ëíàêäà ïãéèóÄíéÅìåÄÜçõï àáÑÖãàâ
(COTTON) Ç ëééíÇÖíëíÇàà ë (EU) No 1015/2010 Ë No 1061/2010
-
èêéÉêÄååÄ Ñãü ëíàêäà ïãéèóÄíéÅìåÄÜçõï àáÑÖãàâ ÔË ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ 60°C
èêéÉêÄååÄ Ñãü ëíàêäà ïãéèóÄíéÅìåÄÜçõï àáÑÖãàâ ÔË ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ 40°C
●
3
60°
Ño:
60°
●
●
2,5
30°
Ño:
30°
●
●
1,5
30°
Ño:
40°
●
●
ïpo÷íûe òêàíè
ÒÏÂÒÓ‚˚ Ú͇ÌË
●
2)
56
ùÚË ÔÓ„‡ÏÏ˚ ıÓÓ¯Ó ÔÓ‰ıÓ‰flÚ ‰Îfl ÒÚËÍË Ì ӘÂ̸ „flÁÌ˚ı ıÎÓÔ˜‡ÚÓ·ÛχÊÌ˚ı ËÁ‰ÂÎËÈ Ë
fl‚Îfl˛ÚÒfl ̇˷ÓΠ˝ÙÙÂÍÚË‚Ì˚ÏË ÔÓ„‡ÏχÏË ‚ Ô·Ì ˝ÍÓÌÓÏËË ˝ÎÂÍÚÓ˝ÌÂ„ËË Ë ‚Ó‰˚
ÔË ÒÚËÍ ڇÍËı Ú͇ÌÂÈ.
ùÚË ÔÓ„‡ÏÏ˚ ·˚ÎË ‡Á‡·ÓÚ‡Ì˚ ‰Îfl ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ, Û͇Á‡ÌÌ˚ı ̇ flÎ˚Í ËÁ‰ÂÎËfl, ÔË ˝ÚÓÏ
Ù‡ÍÚ˘ÂÒ͇fl ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ‚Ó‰˚ ÏÓÊÂÚ ÌÂÏÌÓ„Ó ÓÚ΢‡Ú¸Òfl ÓÚ Á‡fl‚ÎÂÌÌÓÈ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ ˆËÍ·
ÒÚËÍË.
( ) ìÒڇ̇‚ÎË‚‡ÂÚÒfl ÚÓθÍÓ ‚ÏÂÒÚÂ Ò Í·‚˯ÂÈ è‰‚‡ËÚÂθ̇fl ÒÚË͇ (凯Ë̇ Ô‰ÛÒχÚË‚‡ÂÚ
ÌÂÒÍÓθÍÓ ÔÓ„‡ÏÏ Ò Ô‰‚‡ËÚÂθÌÓÈ ÒÚËÍÓÈ).
ùÚÓÈ Í·‚˯ÂÈ ‚˚ ‚˚·Ë‡ÂÚ ‰Îfl ÒÚËÍË Î˛·Û˛ Ê·ÂÏÛ˛ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÛ ÌËÊ χÍÒËÏÛχ, Û͇Á‡ÌÌÓ„Ó
‰Îfl ͇ʉÓÈ ÔÓ„‡ÏÏ˚.
2,5
30°
Ño:
40°
●
●
1) Ç ˝ÚËı ÔÓ„‡Ïχı Í·‚˯ÂÈ ‚ÂÏÂÌË ÒÚËÍË ÏÓÊÌÓ „ÛÎËÓ‚‡Ú¸ ÔÓ‰ÓÎÊËÚÂθÌÓÒÚ¸ Ë ËÌÚÂÌÒË‚ÌÓÒÚ¸
ÒÚËÍË.
2) àÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË ÍÌÓÔÍË “ÇêÖåü ëíàêäà” ‚Ó ‚ÂÏfl Å˚ÒÚÓ„Ó ˆËÍ· ÔÓÁ‚ÓÎËÚ Ç‡Ï ‚˚·‡Ú¸ ‰ÎËÚÂθÌÓÒÚ¸
ˆËÍ· ÒÚËÍË 14,30 ËÎË 44 ÏËÌÛÚ˚.
ïpo÷íûe òêàíè
ñìåcoâûe è
cèíòeòè÷ecêèe òêàíè
ë‚Âı·˚ÒÚ‡fl
ÔÓ„‡Ïχ 44’
ëÍÓÓÒÚ¸ ÓÚÊËχ Ú‡ÍÊ ÏÓÊÌÓ „ÛÎËÓ‚‡Ú¸ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ÂÍÓÏẨӂ‡ÌÌ˚ÏË Ô‡‡ÏÂÚ‡ÏË Ì‡ ÎÂȷ·ı
ËÁ‰ÂÎËÈ, ÎË·Ó ÓÍβ˜‡Ú¸ ÓÚÊËÏ ‚ÓÓ·˘Â ÔË ÒÚËÍ ÓÒÓ·Ó ‰ÂÎË͇ÚÌ˚ı ËÁ‰ÂÎËÈ.
-
Ño:
30°
1,5
ïpo÷íûe òêàíè
ñìåcoâûe è
cèíòeòè÷ecêèe òêàíè
ë‚Âı·˚ÒÚ‡fl
ÔÓ„‡Ïχ 30’
●
30°
òÂÒÚ¸, Ô˄Ӊ̇fl ‰Îfl ÒÚËÍË ‚
χ¯ËÌ & ¯fiÎÍ
ïpo÷íûe òêàíè
ñìåcoâûe è
cèíòeòè÷ecêèe òêàíè
ë‚Âı·˚ÒÚ‡fl
ÔÓ„‡Ïχ 14’
Ïpèìèòe âo âíèìaíèe!
-
3,5
30°
Ño:
40°
●
●
ÖÒÎË Ì‡ ÌÂÍÓÚÓ˚ı ‚¢‡ı ËϲÚÒfl ÔflÚ̇, ‰Îfl Û‰‡ÎÂÌËfl ÍÓÚÓ˚ı Ú·ÛÂÚÒfl Ó·‡·ÓÚ͇ ÓÚ·ÂÎË‚‡˛˘ÂÈ
ÊˉÍÓÒÚ¸˛, Û‰‡ÎÂÌË ˝ÚËı ÔflÚÂÌ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ‚˚ÔÓÎÌÂÌÓ ‚ ÒÚË‡Î¸ÌÓÈ Ï‡¯ËÌÂ.
ç‡ÎÂÈÚ ÓÚ·ÂÎË‚‡˛˘Û˛ ÊˉÍÓÒÚ¸ ‚ ÒÔˆˇθÌÛ˛ fiÏÍÓÒÚ¸, ÍÓÚÓ‡fl ̇ıÓ‰ËÚÒfl ‚ Ó·ÓÁ̇˜ÂÌÌÓÏ ˆËÙÓÈ "2"
ÓÚÒÂÍÂ, ‚ ‚˚‰‚ËÊÌÓÏ ÍÓÌÚÂÈÌÂ ‰Îfl ÏÓ˛˘Â„Ó Ò‰ÒÚ‚‡, Ë ‚˚·ÂËÚ ÒÔˆˇθÌÛ˛ ÔÓ„‡ÏÏÛ èéãéëäÄçàÖ
(
).
èÓÒΠÁ‡‚Â¯ÂÌËfl ˝ÚÓÈ Ôӈ‰Û˚ ‚˚Íβ˜ËÚ χ¯ËÌÛ, Á‡„ÛÁËÚ ‚ Ì ÓÒڇθÌ˚ ‚¢Ë, Ë ‚˚ÔÓÎÌËÚÂ
ÌÓχθÌ˚È ˆËÍÎ ÒÚËÍË, ËÒÔÓθÁÛfl ÔÓ‰ıÓ‰fl˘Û˛ ÔÓ„‡ÏÏÛ.
57
PT
EL
SL
NL
RU
CAPÍTULO 8
K 8
8. POGLAVJE
HOOFDSTUK 8
ÏÀPÀÃPÀÔ 8
SELECÇÃO DOS
PROGRAMAS
) IZBIRANJE
PROGRAMOV
KIEZEN VAN HET
PROGRAMMA
ÇõÅéê èêéÉêÄåå
A máquina dispõe de
grupos de programas
diferentes baseados nos
diversos tipos de tecidos a
lavar, nos vários graus de
sujidade, na temperatura a
na duração do programa de
lavagem (vide a tabela de
programas).
3 # # "
", # # " : , (
).
Pralni stroj ima skupine
programov, ki omogoãajo
pranje razliãno umazanega
perila, kot seveda tudi pranje
razliãnih vrst tkanin. Programi
pranja se med seboj
razlikujejo po naãinu pranja,
temperaturah in po
trajanju (gl. razpredelnico
programov pranja).
Voor de verschillende soorten
weefsels en afhankelijk van
de graad van vervuiling van
het wasgoed heeft de
wasautomaat verschillende
hoofdgroepen: (zie het
overzicht van de
wasprogramma’s).
Ä∧ÿ paç∧è÷íûx òèïoâ òêaíeé è
còeïeíè çaãpÿçíeíèÿ ∋òa
còèpa∧üíaÿ ìaøèía èìeeò
ãpyïïû ïpoãpaìì, â
cooòâeòcòâèè c êoòopûìè
âûáèpaeò öèê∧ còèpêè,
òeìïepaòypy è
ïpoäo∧æèòe∧üíocòü còèpêè
(cì. òaá∧èöy ïpoãpaìì
còèpêè).
TECIDOS RESISTENTES
Os programas deste grupo
foram desenvolvidos de
modo a garantirem os
melhores resultados de
lavagem, e os
enxaguamentos com
centrifugação intercalar
garantem um
enxaguamento perfeito da
roupa.
A centrifugação final
assegura que as peças de
roupa fiquem bem torcidas.
; u.-
* ( v vo o
po o # % o #!ov o
o .
STERKE WEEFSELS
èêéóçõÖ íäÄçà
Deze programma’s zijn
bestemd om grondig te
wassen. De verschillende
spoelgangen, die tussendoor
gecentrifugeerd worden,
zorgen dat er perfect
gespoeld wordt. Bij de laatste
centrifugegang wordt het
water optimaal verwijderd.
∋òoò ̇·Ó ïpoãpaìì
paçpaáoòaí ä∧ÿ ìaêcèìa∧üío
èíòeícèâoé còèpêè è
ïo∧ocêaíèÿ c
ïpoìeæyòo÷íûìè öèê∧aìè
oòæèìa ä∧ÿ íaè∧y÷øeão
êa÷ecòâa ïo∧ocêaíèÿ.
Çaê∧ю÷èòe∧üíûé oòæèì
yäa∧ÿeò âoäy áo∧ee
èíòeícèâío, ÷eì äpyòèe
ïpoãpaììû còèpêè.
TECIDOS MISTOS E SINTÉTICOS
A lavagem e o
enxaguamento estão
optimizados através dos
ritmos de rotação do tambor
e dos níveis de água.
A centrifugação suave
assegura uma formação
reduzida de pregas e de
rugas nos tecidos.
uv;
u.-
" vov p o p v o po
p po# o o v po. $v o
# o # po v po
"v.
GEMENGDE EN SYNTHETISCHE
WEEFSELS
Dankzij een speciale
trommelbeweging en het
hogere waterniveau wordt er
tijdens de hoofdwas en de
spoeling de beste resultaten
behaald. Er wordt met een
laag toerental
gecentrifugeerd om kreuken
te voorkomen.
ëåÖëéÇõÖ à ëàçíÖíàóÖëäàÖ
íäÄçà
Ocíoâíaÿ còèpêa è ïo∧ocêaíèe
äaюò oò∧è÷íûe peçy∧üòaòû
á∧aãoäapÿ òùaòe∧üío
ïoäoápaííoé cêopocòè
âpaùeíèÿ áapaáaía è ÛÓ‚Ìfl
âoäû. Äe∧èêaòíûé oòæèì
ãapaíòèpyeò, ÷òo áe∧üe áyäeò
ìeíüøe cìèíaòücÿ.
TECIDOS MUITO DELICADOS
Este programa representa
um novo conceito de
lavagem que alterna fases
de rotação e de
impregnação, sendo
particularmente adequado
para tecidos muito
delicados. Para que os
resultados de lavagem sejam
os melhores, tanto a
lavagem, como o
enxaguamento, se
processam com um nível
elevado de água.
,8 5;& 5.-
2 ( % , , "
" " .
* .
BIJZONDER GEVOELIGE
WEEFSELS
Dit is een nieuw wasconcept,
met een cyclus die bestaat uit
elkaar opvolgende periodes
van activiteit en pauzes,
vooral geschikt voor het
wassen van uiterst fijne stoffen.
Wassen en spoelen gebeuren
met hoge waterniveaus voor
het beste wasresultaat.
íäÄçà, óìÇëíÇàíÖãúçõÖ ä
ÇçÖòçÖåì ÇéáÑÖâëíÇàû
ëÚË͇ ˜Â‰ÛÂÚÒfl Ò
ÔÓ‰ÓÎÊËÚÂθÌ˚ÏË Ô‡ÛÁ‡ÏË.
êÂÍÓÏẨÛÂÚÒfl ‰Îfl Ú͇ÌÂÈ,
˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂθÌ˚ı Í ‡Á΢Ì˚Ï ‚ˉ‡Ï
‚̯ÌÂ„Ó ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl.
óÚÓ·˚ ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚Ë ̇ Ú̸͇ ·˚ÎÓ
˘‡‰fl˘ËÏ, ‚Ó‰˚ ‰Îfl ÒÚËÍË Ë
ÔÓÎÓÒ͇ÌËfl ·ÂÂÚÒfl ·Óθ¯Â, ˜ÂÏ ‚
ÓÒڇθÌ˚ı ÔÓ„‡Ïχı.
58
OBSTOJNE TKANINE
Stroj pere in izpira perilo na
teh programih z intenzivno
moãjo. Po vsakem vmesnem
izpiranju stroj perilo tudi
oÏame, kar zagotavlja
popolno izpiranje. Konãno
centrifugiranje perilo
temeljito oÏame.
TKANINE IZ ME·ANIH IN
SINTETIâNIH VLAKEN
Ritem vrtenja bobna in nivo
vode zagotavljata najbolj‰e
rezultate pranja in izpiranja.
NeÏno oÏemanje prepreãi,
da bi se perilo preveã
zmeãkalo.
ZELO OBâUTLJIVE TKANINE
To je nov program, ki perilo
izmeniãno pere in namaka,
in je predvsem namenjen
pranju zelo obãutljivih tkanin.
Pranje in izpiranje poteka v
veãji koliãini vode, kar
zagotavlja najbolj‰e
rezultate.
59
PT
PROGRAMA ESPECIAL
“ENXAGUAMENTO”
Este programa é constituído
por três enxaguamento com
uma centrifugação
intermédia (que pode ser
reduzida ou excluída usando
a tecla correcta). Pode ser
utilizado para enxaguar
qualquer tipo de tecido, ou
por exemplo para utilizar
após a lavagem de roupa à
mão.
SL
EL
K $ J]$ %
' " % ( " "
% ( ). # . .
IZPIRANJE
NL
RU
Ta program opravi tri
izpiranja z vmesnim
centrifugiranjem (hitrost
lahko prilagodite s pomoãjo
ustrezne tipke). Ta program
je namenjen izpiranju
razliãnega perila po pranju
na roke.
SPECIAAL
“SPOELPROGRAMMA”
Dit programma spoelt drie
keer met tussendoor
centrifugeren. (dit kan
worden aangepast ) Dit
programma kan worden
gebruikt voor het spoelen
van ieder type wasgoed.
Bijv. na de handwas.
ëèÖñàÄãúçÄü èêéÉêÄååÄ
éèéãÄëäàÇÄçàü “RINSE”
ùÚ‡ ÔÓ„‡Ïχ ‚˚ÔÓÎÌflÂÚ ÚË ˆËÍ·
ÔÓÎÓÒ͇ÌËfl Ò ÔÓÏÂÊÛÚÓ˜Ì˚Ï
ÓÚÊËÏÓÏ Ì‡ Ò‰ÌÂÈ ÒÍÓÓÒÚË
(ÍÓÚÓ‡fl ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ÛÏÂ̸¯Â̇ ËÎË
‚ÓÓ·˘Â ‚˚Íβ˜Â̇ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ÂÈ
ÍÌÓÔÍÓÈ). ùÚ‡ ÔÓ„‡Ïχ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸
ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ì‡ ‰Îfl ÓÔÓ·ÒÍË‚‡ÌËfl
β·˚ı ÚËÔÓ‚ Ú͇ÌÂÈ, ̇ÔËÏÂ ÔÓÒÎÂ
Û˜ÌÓÈ ÒÚËÍË ·Âθfl.
' N ( " ").
Primeren je tudi za
odstranjevanje madeÏev s
perila s pomoãjo belila, kot
je bilo to Ïe opisano.
Dit programma kan ook
worden gebruikt als een
bleek programma (zie
programmatabel).
ùÚ‡ ÔÓ„‡Ïχ Ú‡ÍÊ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸
ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ì‡ ‰Îfl ÓÚ·ÂÎË‚‡ÌËfl
(ÒÏ.Ú‡·ÎËˆÛ ÔÓ„‡ÏÏ).
K _$ > * % % % (
" ( )
HITRO CENTRIFUGIRANJE
Ta program je namenjen
intenzivnemu centrifugiranju
perila (hitrost lahko
prilagodite s pomoãjo
ustrezne tipke).
SPECIAAL “SNEL
CENTRIFUGE” PROGRAMMA
Het programma "snelle
centrifuge" centrifugeert op
het maximale toerental
(deze kan worden
aangepast door de juiste
knop te drukken).
ëèÖñàÄãúçÄü èêéÉêÄååÄ
“Åõëíêõâ éíÜàå”
èÓ„‡Ïχ “Åõëíêõâ éíÜàå”
‚˚ÔÓÎÌflÂÚÒfl ̇ χÍÒËχθÌÓÈ
ÒÍÓÓÒÚË (ÍÓÚÓ‡fl ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸
ÛÏÂ̸¯Â̇ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ÂÈ
ÍÌÓÔÍÓÈ).
ESCOAR
O programa escoar é
indicado para escoar a
água.
A*<5&
* , .
IZâRPAVANJE VODE
Program je namenjen
izãrpavanju vode iz bobna.
ALLEEN AFPOMPEN
Het programma pompt
alleen water af.
íéãúäé ëãàÇ
èÓ„‡Ïχ íÓθÍÓ ÒÎË‚
ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎflÂÚ ÒÎË‚ ‚Ó‰˚.
PROGRAMA DE LÃS E SEDAS
Este programa procede um
ciclo completo para lãs e
sedas laváveis á máquina,
identificado na etiqueta de
fábrica.
O novo motor permite que o
tambor se movimente com a
acção pulse.
Esta acção de rotação
parcial com pausas cria uma
lavagem delicada apenas
equiparada à lavagem
manual.
O programa tem
temperatura máxima de
30ºC, inclui 3
enxaguamentos, um para
amaciador e centrifugação
reduzida.
#& & ' &
(+
' # “ ” " .
M # .
' # , #! .
30°C, ( 3 % .
WOL EN ZIJDE PROGRAMMA
òÖêëíú & ò›ãä
Dit is een compleet
programma voor stoffen met
een specifiek waslabel zoals
wol en wasgoed van zijde.
De nieuwe motor heeft de
mogelijkheid om de
trommel pulserend te
bewegen.
Dit creëert een delicate
wassing gelijk aan dat was
een handwas.
Het programma heeft een
maximale temperatuur van
30°C met 3 spoelingen
(waarvan één voor de
wasverzachter) en een
langzame centrifuge.
ùÚ‡ ÔÓ„‡Ïχ ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ
ÔÓËÁ‚ÂÒÚË ÔÓÎÌ˚È ˆËÍÎ ÒÚËÍË ‰Îfl
Ó‰Âʉ˚ ËÁ ¯ÂÒÚË Ò ÔÓÏÂÚÍÓÈ
“凯ËÌ̇fl ÒÚË͇” ‡ Ú‡ÍÊ ‰Îfl
‚¢ÂÈ ËÁ ¯fiÎ͇ ËÎË Ò ÔÓÏÂÚÍÓÈ
“ëÚË‡Ú¸ Í‡Í ¯fiÎÍ” ̇ flÎ˚˜ÍÂ.
àÒÔÓθÁÛÂÏ˚È ‚ χ¯ËÌÂ
˝ÎÂÍÚÓ‰‚Ë„‡ÚÂθ ÌÓ‚ÓÈ ÍÓÌÒÚÛ͈ËË
ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ ‚‡˘‡Ú¸ ·‡‡·‡Ì ‚
ËÏÔÛθÒÌÓÏ ÂÊËÏÂ.
Ç‡˘ÂÌË ·‡‡·‡Ì‡ Ò ÓÒÚ‡Ìӂ͇ÏË
Ó·ÂÒÔ˜˂‡ÂÚ ‚˚ÔÓÎÌÂÌË ڇÍÓÈ
‰ÂÎË͇ÚÌÓÈ ÒÚËÍË, ÍÓÚÓ‡fl ÏÓÊÂÚ
Ò‡‚ÌËÚ¸Òfl ÚÓθÍÓ Ò Û˜ÌÓÈ ÒÚËÍÓÈ.
å‡ÍÒËχθ̇fl ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ‚
ÔÓ„‡ÏÏ 30°C , Á‡‚Â¯‡ÂÚÒfl ÚÂÏfl
ÔÓÎÓÒ͇ÌËflÏË, Ó‰ÌËÏ ÔÓÎÓÒ͇ÌËÂÏ Ò
ÍÓ̉ˈËÓÌÂÓÏ, Ë Ï‰ÎÂÌÌ˚Ï
ÓÚÊËÏÓÏ.
Este programa pode ser
igualmente usado como um
ciclo de branqueamento
(veja tabela de programas).
PROGRAMA ESPECIAL
“CENTRIFUGAÇÃO RÁPIDA”
O programa
“CENTRIFUGAÇÃO RÁPIDA”
proporciona a máxima
centrifugação (a qual pode
ser reduzida utilizando a
tecla correcta).
60
PROGRAM ZA VOLNO &
SVILO
To je popoln program za
pranje perila iz volne,
oznaãenih z etiketo “Strojno
pranje dovoljeno”, ter perila
iz svile oziroma oznaãenih z
etiketo “Pranje s programi za
svilo”.
Novi motor omogoãa
impulzno obraãanje bobna.
Gre za obraãanje bobna z
vmesnimi premori, kar
zagotavlja neÏno pranje,
enakovredno roãnemu
pranju.
Temperatura pranja doseÏe
najveã 30°C, program pa se
zakljuãi s tremi izpiranji,
zadnje z dodatkom
mehãalca, ter poãasnim
oÏemanjem.
61
PT
62
EL
SL
NL
“A” WASH 59 '
To je poseben program, ki
omogoãa zelo kakovostno
pranje skladno z razredom
"A" v bistveno kraj‰em ãasu.
Program je namenjen pranju
manj‰e koliãine perila (do 3
kg) pri temperaturi 60°C,
vkljuãuje pa 2 izpiranji in
centrifugiranje pri najvi‰ji
hitrosti.
“A”-WASPROGRAMMA VAN
59 MINUTEN
Dit speciale programma
levert “A”-klasse wasprestaties
bij een sterk verkorte wastijd.
Het programma is bedoeld
voor wasjes van maximaal 3
kg bij een temperatuur van
60°C en sluit af met 2 keer
spoelen en een keer snel
centrifugeren.
èêéÉêÄååÄ ëíàêäà áÄ 59
åàçìí èé äãÄëëì Ä
SPORTKLEDING
èêéÉêÄååÄ Ñãü ëèéêíàÇçõï
àáÑÖãàâ
Hoover ËÏÂÂÚ ÓÚ‰ÂθÌÛ˛ ÔÓ„‡ÏÏÛ
ÒÚËÍË ‰Îfl ÒÔÓÚË‚Ì˚ı ËÁ‰ÂÎËÈ.
ëÚË‡Î¸Ì‡fl χ¯Ë̇ ËÏÂÂÚ ÓÒÓ·Û˛
ÔÓ„‡ÏÏÛ ‰Îfl ÒÚËÍË ëÔÓÚË‚Ì˚ı
ËÁ‰ÂÎËÈ. é̇ ‡Á‡·Óڇ̇
ÒÔˆˇθÌÓ ‰Îfl ÒÚËÍË Òϯ‡ÌÌ˚ı
Ú͇ÌÂÈ ÒÔÓÚË‚Ì˚ı ËÁ‰ÂÎËÈ,
ÒÚË‡Ú¸ ÍÓÚÓ˚ Ì‚ÓÁÏÓÊÌÓ ÔË
ÔÓ„‡Ïχı Ò ·ÓΠ‚˚ÒÓÍÓÈ
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÓÈ, Ë Ô‰̇Á̇˜‡ÂÚÒfl
‰Îfl Û‰‡ÎÂÌËfl Á‡„flÁÌÂÌËÈ Ë ÔflÚÂÌ,
ÔÓfl‚Îfl˛˘ËıÒfl ‚ ÂÁÛθڇÚÂ
Á‡ÌflÚËÈ ÒÔÓÚÓÏ.
чÌ̇fl ÔÓ„‡Ïχ ÒÚË‡ÂÚ ‚Ò„Ó
ÔË 30°C, ‰‡Î ÒÎÂ‰Û˛Ú ÔÓÎÓÒ͇ÌËÂ
Ë Ï‰ÎÂÌÌ˚È ÓÚÊËÏ ‰Îfl
̇ËÎÛ˜¯Â„Ó ÛıÓ‰‡ Á‡ LJ¯ÂÈ
‰ÂÎË͇ÚÌÓÈ, ÌÓ ÒËθÌÓ ËÒÔ‡˜Í‡ÌÌÓÈ
Ó‰ÂʉÓÈ.
“A” LAVAGEM 59’ (minutos)
Especialmente concebido
para manter uma alta
qualidade em termos de
performance de lavagem,
identificado com a letra “A”,
reduzindo o tempo de
lavagem.
Este programa foi concebido,
para uma carga máxima de
3Kg com uma temperatura
de 60ºC, ficando concluído
com dois enxaguamentos e
uma alta velocidade de
centrifugação.
$ K
"" 59
(,*R)
ROUPAS DESPORTIVAS
A hoover delineou às peças
de roupa de desporto um
programa de lavagem
especial.
A máquina dispõe de um
programa exclusivo para
roupa desportiva.
Trata-se de uma
programação especial para
a lavagem de artigos de
roupa desportiva mistos que
não possam ser lavados em
programas de muito altas
temperaturas.
O programa inicia-se com um
lavagem a 30°C, enxagua e
centrifuga suavemente para
guarantir um máximo
cuidado com as peças de
roupa delicadas mas
desportivas
$ $ K
Hoover .
* ' (
(
" ! " ..
' “” 30°C, ! # .
PROGRAM ZA ·PORTNA
OBLAâILA
PROGRAMA RÁPIDO
Se seleccionar o programa
rápido e, em seguida, premir
o botão “TEMPO DE
LAVAGEM”, pode escolher
uma de três durações
diferentes para o programa:
14’, 30’ e 44’.
Para mais informações
acerca destes programas,
agradecemos que consulte a
tabela dos programas de
lavagem.
Sempre que seleccionar o
programa rápido, tenha em
atenção que recomendamos
que utilize apenas 20% das
quantidades de detergente
recomendadas na respectiva
embalagem.
$ $ $ * «M 2»
3 14, 30 44 (.
3 # ( # ".
+ , 20% "
( " "
# " .
HITRI PROGRAM
Ob uporabi tipke ‘’trajanje
pranja’’ na hitrem Rapid
programu je nemogoãe
nastavitev tudi hitre pralne
programe 14, 30 ali 44 minut.
Veã podatkov o teh
programih boste na‰li v
razpredelnici programov.
âe izberete hitri program,
priporoãamo, da odmerite le
20% od obiãajno
priporoãene koliãine
detergenta.
) "A" " "
. *
# " 3 ( 60 C
2 % #"
% ".
Hoover je za ‰portna oblaãila
razvil svoj poseben program
pranja. Pralni stroj je
opremljen z edinstvenim
programom za pranje
‰portnih oblaãil. Ta je
namensko zasnovan za
pranje ‰portnih oblaãil iz
me‰anice vlaken, ki jih ni
dovoljeno prati pri vi‰jih
temperaturah; program oãisti
neãistoão in madeÏe, ki so
posledica ‰portnih aktivnosti.
Program opere perilo pri nizki
temperature 30°C, ga izpere
in nato oÏame z nizko
hitrostjo centrifuge, kar je
idealen naãin pranja the
obiãajno zelo umazanega, a
obãutljivega perila.
Hoover heeft sportkleding
een eigen wasprogramma
gegeven.
De Wasmachine heeft een
uniek sportkleding
programma. Het is speciaal
ontworpen voor gemixte
sportkleding stoffen welke
niet op een hogere
temperatuur gewassen
kunnen worden en om vuil en
vlekken welke door het
sporten zijn ontstaan te
verwijderen.
Dit programma wast op 30°C,
spoelt en centrifugeert
langzaam voor de beste zorg
van uw zwaar vervuilde
delicate stoffen.
SNELWASPROGRAMMA
Selecteer het
snelwasprogramma
“14’-30’-44’” en met behulp
van de “WASTIJD” toets kunt u
kiezen uit 3 verschillende
programma lengtes 14’,
30’en 44’minuten
Voor informatie over deze
programma’s kijkt u in de
programma tabel.
Als u een snelwasprogramma
selecteert, gebruik dan 20%
van het aanbevolen
wasmiddel. De aanbevolen
hoeveelheid kunt u op de
verpakking van uw
wasmiddel vinden.
RU
èÓ„‡Ïχ ÛÒÍÓÂÌÌÓÈ ÒÚËÍË ·ÂÁ
ÔÓÚÂË Í‡˜ÂÒÚ‚‡ – Á̇˜ËÚÂθÌÓÂ
ÒÓÍ‡˘ÂÌË ÔÓ‰ÓÎÊËÚÂθÌÓÒÚË
ÔÓ„‡ÏÏ˚ ÔË ÒÓı‡ÌÂÌËË Í·ÒÒ‡
ÒÚËÍË. èÓ„‡Ïχ ‡ÒÒ˜Ëڇ̇ ̇
χÍÒËχθÌ˚È ‚ÂÒ ·Âθfl 3 Í„,
‡·Ó˜ËÈ ÂÊËÏ – ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ‚Ó‰˚
60°ë, ‰‚‡ ÔÓÎÓÒ͇ÌËfl Ë
‚˚ÒÓÍÓÓ·ÓÓÚÌ˚È ÓÚÊËÏ.
èêéÉêÄååÄ Åõëíêéâ ëíàêäà
àÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË ÍÌÓÔÍË “ÇêÖåü
ëíàêäà” ‚Ó ‚ÂÏfl Å˚ÒÚÓ„Ó ˆËÍ·
ÔÓÁ‚ÓÎËÚ Ç‡Ï ‚˚·‡Ú¸ ‰ÎËÚÂθÌÓÒÚ¸
ˆËÍ· ÒÚËÍË 14,30 ËÎË 44 ÏËÌÛÚ˚.
ÑÎfl ÔÓÎÛ˜ÂÌËfl ËÌÙÓχˆËË
ÓÚÌÓÒËÚÂθÌÓ ˝ÚËı ÔÓ„‡ÏÏ
Ó·‡ÚËÚÂÒ¸ Í Ú‡·Îˈ ÔÓ„‡ÏÏ
ÒÚËÍË.
èË ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËË ÔÓ„‡ÏÏ˚
·˚ÒÚÓÈ ÒÚËÍË ÂÍÓÏẨÛÂÚÒfl
ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ ‚ÒÂ„Ó Î˯¸ 20 %
ÍÓ΢ÂÒÚ‚‡ ÒÚË‡Î¸ÌÓ„Ó ÔÓӯ͇,
Û͇Á‡ÌÌÓ„Ó Ì‡ Â„Ó ÛÔ‡ÍÓ‚ÍÂ.
63
PT
EL
SL
NL
RU
CAPÍTULO 9
K 9
9. POGLAVJE
HOOFDSTUK 9
ÏÀPÀÃPÀÔ 9
COLOCAÇÃO DO
DETERGENTE
GAVETA PARA
DETERGENTE
LJ*'JD
'26JJL2'1*DK6L
PREDALâEK ZA
PRALNA SREDSTVA
WASMIDDELBAKJE
ÊÎÍÒÅÉÍÅP
ÄËß ÌÎюÙÈÕ
ÑPÅÄÑÒÂ
A gaveta para detergente
está dividida em 3
compartimentos:
- O compartimiento,
indicado com “1”,
destina-se ao detergente
da pré-lavagem.
- O compartimento
destina-se a aditivoss
especiais, amaciadores,
perfumes, gomas,
branqueadores, etc.
- O compartimiento
indicado com “2”, é para
o detergente da lavagem
principal.
No caso dos detergentes
líquidos, utilize o recipiente
próprio, semelhante ao
representado na figura, e que
deverá ser introduzido no
tambor, sobre a roupa.
Este especial dispensador
deverá ser inserido no
compartimento “2” na gaveta
do detergente, ou também
quando deseja utilizar o
programa “ENXAGUAMENTO”
como ciclo BRANQUEADOR.
1 9 − ' , ’’1’’, 9 7
− ' 9 , “ ” 9 7 , ,
, .
− ' , ’’2’’, 9 7
9 .
1 7 9 7
5, (
).
9 9 "2". ! 7 "%K #&
()&+'" 9
9 "*K'K*".
✿
ATENÇÃO:
LEMBRE-SE DE QUE
ALGUNS DETERGENTES
SÃO DIFÍCEIS DE
REMOVER.
RECOMENDAMOS QUE,
NESSE CASO, UTILIZE O
RECIPIENTE ESPECIAL
PARA O DETERGENTE,
QUE DEVERÁ SER
DIRECTAMENTE
COLOCADO NO TAMBOR.
Predalãek za pralna sredstva
je razdeljen na tri predelke:
✿
#$ :
0 ! /!
! >"! 0
/ ;! , !/ !
!;9 ! ! !
490
!´/4! 0< ! 4 / !
/9.
✿
NO COMPARTIMENTO “ ”
USAR APENAS PRODUTOS
LÍQUIDOS. A MÁQUINA
ESTÁ DIRECCIONADA À
PRÉ LAVAGEM
AUTOMÁTICA DOS
ADITIVOS DURANTE O
ÚLTIMO
REENXAGUAMENTO
TODOS OS CICLOS DE
LAVAGEM.
64
#$:
9 4 < !
02 / . / /
!
!00! 0<
" ! ! >
!/20!! ! ;/! <3!;0! !
2 4!
- prvi, "1", je namenjen
detergentu za
predpranje;
- v predelek, oznaãen s
✿
simbolom
, odmerite
posebne dodatke mehãalec, ‰krob, di‰ave
ipd.
- predelek, oznaãen s
‰tevilko "2", je namenjen
detergentu za glavno
pranje;
âe uporabljate tekoãi
detergent, vstavite priloÏeno
posodico za uporabo
tekoãega detergenta v
predelek "2". To zagotavlja,
da se bo detergent odmeril v
boben v pravem trenutku.
To posodico vstavite tudi v
primeru, da Ïelite s pomoãjo
programa 'Izpiranje' s
pomoãjo belila odstraniti
madeÏe s perila.
OPOMBA!
âE UPORABLJATE
DETERGENTE, KI SE
TEÎKO DOZIRAJO V
BOBEN, PRIPOROâAMO,
DA UPORABITE POSEBNO
POSODICO, V
KATERO ODMERITE
DETERGENT IN JO
POLOÎITE V BOBEN
DIREKTNO MED PERILO.
OPOMBA!
V PREDELEK, OZNAâEN S
SIMBOLOM ✿,
ODMERITE SAMO TEKOâE
DODATKE! Stroj
bo pri vseh programih te
dodatke v
pravem trenutku, ob
zadnjem izpiranju,
samodejno doziral v stroj.
De wasmiddelbakje bestaat uit
3 afzonderlijke vakjes:
– het vakje met een “1” is voor
de zeep die voor de Voorwas
of de Snelle Was wordt
gebruikt.
✿
– Het vakje “ ” is voor
speciale toevoegingen,
verzachters, geurmiddelen,
stijfsel, bleekwater, enz.
– het vakje met een “2” is voor
de zeep die voor de
hoofdwas wordt gebruikt.
Vloeibaar wasmiddel kunt u
gieten in het het het
wasmiddelenbakje met het
teken “2”.
Dit zorgt ervoor dat het
vloeibare wasmiddel op het
juiste tijdstip tijdens de
wascyclus aan de was wordt
toegevoegd.
Dit speciale bakje doet u in de
zeep lade met het teken “2” dit
bakje gebruikt u ook bij het
spoel- en bleek programma.
BELANGRIJK:
U DIENT ER REKENING MEE
TE HOUDEN DAT SOMMIGE
WASMIDDELEN MOEILIJK
TE VERWIJDEREN ZIJN.
IN DAT GEVAL RADEN WIJ
U AAN OM EEN
WASBOLLETJE IN DE
TROMMEL TE GEBRUIKEN.
BELANGRIJK:
HET VAKJE “✿” IS ALLEEN
BESTEMD VOOR VLOEIBARE
STOFFEN.
DE MACHINE IS
GEPROGRAMMEERD OM
AUTOMATISCH DE EXTRA
MIDDELEN TIJDENS DE
LAATSTE SPOELING VAN
ALLE WASPROGRAMMA’S
TE GEBRUIKEN.
éÚ‰ÂÎÂÌË ‰Îfl ÏÓ˛˘Ëı Ò‰ÒÚ‚
‡Á‰ÂÎÂÌÓ Ì‡ ÚË ÓÚ‰ÂÎÂÌËfl:
- ÓÚ‰ÂÎÂÌË ӷÓÁ̇˜ÂÌÌÓ “1”
‰Îfl ÔÓ„‡ÏÏ
Ô‰‚‡ËÚÂθÌÓÈ ÒÚËÍË Ë
“Å˚ÒÚÓÈ ëÚËÍË”
- îòäåëåíèå " " ñëóæèò
äëÿ ñïåöèàëüíûõ
äîáàâîê: ñìÿã÷èòåëè,
àpîìàòè÷åñêèå, ñèíüêà,
êpàõìàë è ò.ï.
- ÓÚ‰ÂÎÂÌË ӷÓÁ̇˜ÂÌÌÓ “2”
‰Îfl ÏÓ˛˘Ëı Ò‰ÒÚ‚
ÓÒÌÓ‚ÌÓÈ ÒÚËÍË.
✿
Ïpè èñïîëüçîâàíèè æèäêîñòè
äëÿ ñòèpêè íåîáõîäèìî
âñòàâèòü âî 2 îòäåëåíèå
ïpèëàãàåìóю ê ìàøèíå
âàííî÷êó.
ùÚ‡ ÒÔˆˇθ̇fl ‚‡ÌÌӘ͇ ‰ÓÎÊ̇
·˚Ú¸ ‚ÒÚ‡‚ÎÂ̇ ‚ ÓÚ‰ÂÎÂÌË “2”
ÍÓÌÚÂÈÌÂ‡ ‰Îfl ÏÓ˛˘Ëı Ò‰ÒÚ‚
Ú‡ÍÊÂ, ÂÒÎË Ç˚ ıÓÚËÚÂ
ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ ÔÓ„‡ÏÏÛ
ÔÓÎÓÒ͇ÌËfl ‰Îfl ÓÚ·ÂÎË‚‡ÌËfl
·Âθfl.
Âíèìàíèå!
Ïîìíèòå, ÷òî
íåêîòîpûå ïîpîøêè
óäàëÿюòñÿ ñ òpóäîì.
 ∋òîì ñëó÷àå
påêîìåíäóåì
èñïîëüçîâàòü
ñïåöèàëüíûé
êîíòåéíåp, êîòîpûé
ïîìåùàюò ñ ïîpîøêîì
íåïîñpåäñòâåííî â
áàpàáàí (ïpîäàåòñÿ
ñ ìîюùèì ñpåäñòâîì).
èËϘ‡ÌËÂ: ÓÚ‰ÂÎÂÌËÂ
“✿” Á‡ÔÓÎÌflÂÚÒfl ÚÓθÍÓ
ÊˉÍËÏË Ò‰ÒÚ‚‡ÏË.
凯Ë̇ ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍË
Á‡·Ë‡ÂÚ ‰Ó·‡‚ÍË Ì‡
ÔÓÒΉÌÂÏ ÔÓÎÓÒ͇ÌËË ‚Ó
‚ÒÂı ÔÓ„‡Ïχı ÒÚËÍË.
65
PT
SL
NL
CAPÍTULO 10
K 10
10. POGLAVJE
HOOFDSTUK 10
SEPARAÇÃO DAS
PEÇAS DE ROUPA
* 5
PRIPRAVA PERILA
NA PRANJE
DE WEEFSELS
ATENÇÃO:
Recomendamos que,
sempre que lavar tapetes
pesados, colchas e outras
peças de roupa igualmente
pesadas, suprima a
centrifugação.
Antes de colocar uma peça
de lã na máquina, verifique
a respectiva etiqueta, para
se assegurar de que a peça
em questão é um artigo de
“Pura Lã Virgem” e também
“Lavável à Máquina” e
“Não feltrante”. Só estas
peças de lã poderão ser
lavadas na máquina.
IMPORTANTE:
Quando separar as
peças de roupa a
lavar certifique-se de
que:
- não deixou objectos
metálicos nas peças
de roupa, por
exemplo, alfinetes,
alfinetes de ama,
moedas, etc.;
- apertou os botões das
almofadas, os fechos,
os colchetes e os
cintos e que amarrou
as tiras de tecido
compridas;
- retirou as argolas das
cortinas;
- o programa de
lavagem
seleccionado está de
acordo com as
indicações de
lavagem fornecidas
pelos fabricantes das
peças de roupa
(símbolos inscritos nas
respectivas etiquetas).
- Além disso, antes de
colocar qualquer
peça de roupa muito
suja na máquina,
remova as nódoas
mais difíceis com um
detergente especial
ou tira-nódoas.
66
EL
:
+ , , .
2 , # .
:
_ "b 8
*,5
""1; +:
− (" # ,
, .)
− ", # , !( " # .
− − "
"
− ! 5 , , OPOZORILO!
PRIPOROâAMO, DA
IZKLOPITE CENTRIFUGO,
KADAR V PRALNEM
STROJU PERETE MANJ·E
PREPROGE, POSTELJNA
PREGRINJALA ALI TEÎJA
OBLAâILA.
V pralnem stroju smete prati
le taka volnena oblaãila in
perilo, pri katerih je na etiketi
z navodili za vzdrÏevanje
navedeno "MOÎNO PRANJE
V PRALNEM STROJU".
OPOZORILO:
Pred zaãetkom pranja
razvrstite perilo in vsak
kos posebej skrbno
preglejte, kar velja ‰e
posebej za Ïepe, ter
istoãasno naredite
oziroma preglejte ‰e
naslednje:
- ãe na oz. v perilu, ki ga
Ïelite oprati ni kovinskih
predmetov kot npr.
priponk, varnostnih
zaponk, kovancev ipd.),
• zapnite gumbe na
posteljnini, zaprite
zadrge, sponke, stiskaãe
in podobno, zaveÏite
pasove in dolge trakove
na haljah,
• z zaves odstranite
drsnike, skrbno preglejte
etikete na perilu,
• ãe med razvr‰ãanjem
opazite na posameznih
kosih perila madeÏe,jih
odstranite pred
priãetkom pranja s
posebnimi detergenti za
odstranjevanje
madeÏev.
BELANGRIJK:
Als er zware kleden,
bedspreien of andere zware
artikelen worden gewassen
is het aan te bevelen om
niet te centrifugeren.
Om wollen kledingstukken
en andere wollen artikelen
met de machine te kunnen
wassen moeten zij een
“Zuiver Scheerwol” etiket
dragen met de vermelding
“Krimpvrij” of “wasbaar in de
machine”
BELANGRIJK:
Bij het uitzoeken van
het wasgoed moet u er
op letten:
- dat er geen metalen
voorwerpen aan of in
het wasgoed zitten
(zoals broches,
veiligheidsspelden,
pennen, munten, etc.);
- dat kussenovertrekken
zijn dichtgeknoopt,
ritssluitingen en haken
dicht zijn, losse ceintuurs
en lange koorden aan
bad-of ochtendjassen
zijn vastgeknoopt;
- dat haken uit de
gordijnen zijn verwijderd;
- wat er op het etiket van
het kledingstuk staat;
- dat bij het sorteren van
het wasgoed
hardnekkige vlekken
verwijderd moeten
worden met een
speciaal
reinigingsmiddel of met
zeep voordat het
wasgoed wordt
ingeladen.
RU
èÄêÄÉêÄî 10
íàè ÅÖãúü
ÇçàåÄçàÖ.
ÖÒÎË Ç˚ ıÓÚËÚ ÒÚË‡Ú¸
ÍÓ‚ËÍË, ÔÓÍ˚‚‡Î‡ Ë ‰Û„ËÂ
ÚflÊÂÎ˚ ËÁ‰ÂÎËfl, ÎÛ˜¯Â
ËÒÍβ˜ËÚ¸ Ù‡ÁÛ ÓÚÊËχ.
òÂÒÚflÌ˚ ËÁ‰ÂÎËfl, ÍÓÚÓ˚Â
ÏÓÊÌÓ ÒÚË‡Ú¸ ‚ ÒÚË‡Î¸ÌÓÈ
χ¯ËÌÂ, ‰ÓÎÊÌ˚ ËÏÂÚ¸ ̇
ËÁ̇ÌÍ ÒËÏ‚ÓÎ “óËÒÚ‡fl
¯ÂÒÚ¸” Ë, ÍÓÏ ÁÚÓ„Ó, ÒËÏ‚ÓÎ
“ÏÓÊÌÓ ÒÚË‡Ú¸ ‚ ÒÚË‡Î¸ÌÓÈ
χ¯ËÌ”.
ÇçàåÄçàÖ:
èË ÒÓÚËÓ‚Í ·Âθfl
‰Îfl ÒÚËÍË:
- ۷‰ËÚÂÒ¸ ‚ ÓÚÒÛÚÒÚ‚ËË
ÏÂÚ‡Î΢ÂÒÍËı Ô‰ÏÂÚÓ‚
(ÒÍÂÔÍË, ·Û·‚ÍË, ÏÓÌÂÚ˚
Ë Ú.‰.) ‚ ·ÂθÂ.
- Á‡ÒÚ„ÌËÚ Ôۄӂˈ˚,
ÏÓÎÌËË, Í˛˜ÍË Ì‡
ËÁ‰ÂÎËflı, Á‡‚flÊËÚÂ
‰ÎËÌÌ˚ ÔÓflÒ‡ Ë ‰ÎËÌÌ˚Â
ÔÓÎ˚ ı‡Î‡ÚÓ‚.
- ÒÌËÏËÚÂ, ÂÒÎË ‚˚ Ëı
ËÒÔÓθÁÛÈÚÂ, ÍÓθˆ‡ ËÎË
Í˛˜ÍË ÍÂÔÎÂÌËfl
Á‡Ì‡‚ÂÒÓÍ Í Í‡ÌËÁ‡Ï.
- ‚ÌËχÚÂθÌÓ ÓÒÏÓÚËÚÂ
ÁÚËÍÂÚÍË Ì‡ Ú͇Ìflı.
- ÂÒÎË ÔË ÒÓÚËÓ‚Í ·Âθfl
‚˚ Á‡ÏÂÚËÚÂ
ÚÛ‰ÌÓ‚˚‚Ó‰ËÏ˚ ÔflÚ̇,
Û‰‡ÎËÚ Ëı ÒÔˆˇθÌ˚ÏË
Ò‰ÒÚ‚‡ÏË.
67
PT
CAPÍTULO 11
CONSCIENCIALIZAÇÃO DO CLIENTE
Um guia para uma
utilização mais ecológica e
económica da sua
máquina de lavar roupa.
MAXIMIZE A QUANTIDADE DE
ROUPA A LAVAR
Assegure a melhor utilização
possivel da energia, da
água, do detergente e do
tempo, lavando na
máquina de lavar roupa a
quantidade máxima de
roupa recomendada.
Poupe até 50% de energia
lavando uma carga
completa em vez de lavar 2
meías cargas.
TEM DE FAZER UMA PRÉLAVAGEM?
Só se a roupa estiver muito
suja!
Se, no caso de a roupa estar
pouco ou normalmente
suja, NÃO seleccionar a
função de pré-lavagem,
estará a POUPAR
detergente, tempo e água
e ainda entre 5 a 15% de
consumo de energia.
EL
SL
NL
11. POGLAVJE
HOOFDSTUK 11
X$'+#4!+ 03'$
&\&$#!+ # 1&2+
"$'+1!+
NEKAJ KORISTNIH
NASVETOV
TIPS VOOR
GEBRUIK
+9 7 7 .
V nadaljevanju vam
navajamo nekaj koristnih, da
boste lahko va‰ pralni stroj
uporabljali dobro, varãno in v
skladu z varovanjem okolja.
# + *
#*'*
7 , 9 9, , 5,
7 5 . 4 5 7 50%
7 9
5 9
4 9 \.
PRIPOROâENA KOLIâINA
PERILA
âe Ïelite prepreãiti
nepotrebno tro‰enje
energije, vode in pralnih
sredstev, priporoãamo, da
perete poln stroj perila,
vendar pa ne prekoraãite
predpisanih najveãjih koliãin.
Pri pranju polnega stroja
perila boste prihranili do 50%
energije.
K 11
# #& $
J ##* ?
4 7 9 !
! 5 15% 7 57 7 9 9
.
KDAJ JE PREDPRANJE V
RESNICI POTREBNO?
Predpranje je potrebno samo
takrat, kadar je perilo res zelo
umazano.
âe opustite predpranje,
kadar perilo ni zelo umazano,
zmanj‰ate porabo pralnih
sredstev, ãasa, vode in od 5
do 15% energije.
68
# 7 & #* ' %(+ ?
' 9 9 7 60°C.
! 5 50% 60°C.
JE PRANJE PRI VISOKIH
TEMPERATURAH NUJNO?
Uporaba belil in sredstev za
odstranjevanje madeÏev
zmanj‰uje potrebo po pranju
pri visokih temperaturah. S
pranjem pri temperaturi 60°C
lahko prihranite do 50%
energije.
ÏÀPÀÃPÀÔ 11
ä‡Í ̇˷ÓΠ˝ÍÓÌÓÏÌÓ
ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ LJ¯Û
χ¯ËÌÛ.
Tips voor economisch en
milieuvriendelijk gebruik van
uw wasmachine.
MAXIMALISEREN VAN DE
LADING
Door de machine te vullen
met de geadviseerde
maximale lading, maakt u
optimaal gebruik van energie,
water, wasmiddel en tijd.
Door één keer een volle lading
te wassen, in plaats van twee
keer een halve lading,
bespaart u 50% energie.
àëèéãúáìâíÖ èéãçìû
áÄÉêìáäì ÅÖãúü
ÑÓ‚Ó‰fl Á‡„ÛÁÍÛ ·Âθfl ‰Ó
χÍÒËχθÌÓ ÂÍÓÏẨӂ‡ÌÌÓÈ, Ç˚
̇˷ÓΠ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓ ËÒÔÓθÁÛÂÚÂ
ÒÚË‡Î¸Ì˚È ÔÓÓ¯ÓÍ,
˝ÎÂÍÚÓ˝ÌÂ„˲ Ë ‚Ó‰Û.
èË ÒÚËÍ ӉÌÓÈ ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛
Á‡„ÛÊÂÌÌÓÈ Ï‡¯ËÌ˚ ˝ÍÓÌÓÏËÚÒfl
‰Ó 50% ˝ÎÂÍÚÓ˝ÌÂ„ËË ÔÓ
Ò‡‚ÌÂÌ˲ Ò ‰‚ÛÏfl ÔÓÎÓ‚ËÌÌ˚ÏË
Á‡„ÛÁ͇ÏË.
IS VOORWASSEN ECHT NODIG?
çìÜçÄ ãà ÇÄå
èêÖÑÇÄêàíÖãúçÄü ëíàêäÄ?
íÓθÍÓ ‰Îfl ÒËθÌÓ Á‡„flÁÌfiÌÌÓ„Ó
·Âθfl!
ëùäéçéåúíÖ ÒÚË‡Î¸Ì˚È
ÔÓÓ¯ÓÍ, ‚ÂÏfl, ‚Ó‰Û Ë ÓÚ 5 ‰Ó
15% ˝ÎÂÍÚÓ˝ÌÂ„ËË çÖ ËÒÔÓθÁÛfl
ÔÓ„‡ÏÏÛ Ô‰‚‡ËÚÂθÌÓÈ
ÒÚËÍË ‰Îfl Ò··Ó Ë ÌÓχθÌÓ
Á‡„flÁÌfiÌÌÓ„Ó ·Âθfl.
U kunt uw kleding voorwassen
wanneer hier grote, moeilijke
vlekken inzitten.
Door kleding met normale
vlekken te wassen zonder
gebruik te maken van het
voorwasprogramma, kunt u
wasmiddel, tijd, water en 5 tot
15% energie besparen.
IS WASSEN OP EEN HOGE
TEMPERATUUR NOODZAKELIJK?
TEM REALMENTE DE LAVAR A
ROUPA COM ÁGUA QUENTE?
Trate as nódoas com um
produto especial para
remover as nódoas ou
amoleça as nódoas já
secas em água antes de
lavar a roupa na máquina:
deixará assim de ter tanta
necessidade de lavar a
roupa com um programa
de lavagem a quente.
Poupe até 50% de energia
utilizando programas de
lavagem a 60°C.
RU
Bespaar 50% energie door
vlekken voor te behandelen
met een vlekkenverwijderaar
of uw was voor te laten
weken. Hierdoor kan het
gebruik van warm water
worden verminderd.
çìÜçÄ ãà ÇÄå ëíàêäÄ ë
Çõëéäéâ íÖåèÖêÄíìêéâ
ÇéÑõ?
ÑÎfl ÒÌËÊÂÌËfl ÍÓ΢ÂÒÚ‚‡ Ú‡ÍËı
ÒÚËÓÍ ÏÓÊÌÓ Ó·‡·ÓÚ‡Ú¸ ÔÂ‰
ÒÚËÍÓÈ ÔflÚ̇ Ò ÔflÚÌÓ‚˚‚Ó‰ËÚÂÎÂÏ
Ë ‡ÁÏÓ˜ËÚ¸ Á‡ÒÓı¯Ë ÔflÚ̇ ‚
‚Ó‰Â.
èË ÒÚËÍÂ Ò ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÓÈ ‚Ó‰˚ ‚
60 ë ˝ÍÓÌÓÏËÚÒfl ‰Ó 50%
˝ÎÂÍÚÓ˝ÌÂ„ËË.
69
LAVAGEM
CAPACIDADE VARIÁVEL
SL
EL
PT
NL
RU
2 PRANJE
HET WASSEN
ÑÒÈPÊÀ
VARIABELE CAPACITEIT
ETABHTH
X%PHTIKOTHTA
PRILAGODLJIVA
ZMOGLJIVOST
POLNJENJA
Âàpüèpyeìûe
âoçìoæíocòè
Ta pralni stroj avtomatsko
prilagodi nivo vode vrsti in
koliãini v stroj vloÏenega perila.
Ta sistem omogoãa, da pranje
prilagodite svojim Ïeljam in
potrebam, obenem pa
ustrezno zmanj‰ate tako
porabo vode, energije in
detergenta. Prilagodljiva
zmogljivost zmanj‰uje porabe
energije in obãutno skraj‰uje
trajanje pranja.
Deze wasautomaat regelt
automatisch het
waterniveau afhankelijk van
het soort en de hoeveelheid
wasgoed. Vanuit het
oogpunt van
energiebesparing is het op
deze manier mogelijk om
‘persoonlijk’ te wassen.
Dit systeem geeft een
vermindering van het
energieverbruik en een
merkbare vermindering van
de wastijd.
$:
PRIMER:
VOORBEELD:
Ïpèìåp ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß
Sempre que lavar peças de
roupa extre-mamente
delicadas, meta-as dentro de
um saco de rede.
D !
.
Priporoãamo, da vloÏite zelo
obãutljivo perilo v posebno
mreÏasto vreãko in ‰ele nato
v stroj.
Suponhamos que a carga de
roupa a lavar é composta por
ROUPA DE ALGODÃO MUITO
SUJA (as nódoas mais difíceis
deverão ser removidas com o
detergente especial).
' "
( ! " ).
âe Ïelite oprati zelo
umazano perilo iz bombaÏa
(trdovratne madeÏe
odstranite prej s pomoãjo
ustreznega sredstva za
odstranjevanje madeÏev).
Doe uitzonderlijk gevoelige
weefsels in een net.
Stel dat het wasgoed
bestaat uit ZWAAR VERVUILD
KATOEN (hardnekkige
vlekken dienen verwijderd te
worden met een speciaal
middel).
Recomendamos que nunca
carregue a máquina só com
atoalhados, pois estes tecidos
absorvem muita água,
ficando muito pesados.
! ,
# .
Pranje polnega stroja
frotirastih brisaã ipd.
odsvetujemo, ker frotir vpija
veliko vode in bi bilo perilo v
stroju preteÏko.
Het is aan te bevelen om
het wasgoed niet geheel te
laten bestaan uit badstoffen
of andere stoffen die veel
water opnemen en te zwaar
worden.
Äëÿ î÷åíü äåëèêàòíûõ
òêàíåé påêîìåíäóåòñÿ
èñïîëüçîâàòü ñåò÷àòûé
ìåøîê.
Ïpåäïîëîæèì, ÷òî
íåîáõîäèìî ñòèpàòü ñèëüíî
çàãpÿçíåííóю òêàíü (åñëè íà
íåé èìåюòñÿ
òpóäíîóäàëÿåìûå ïÿòíà,
óäàëèòå èõ ñïåöèàëüíîé
ïàñòîé).
● Abra a gaveta para
detergente.
● ' .
● Odprite predalãek za
pralna sredstva.
● Trek de wasmiddellade
open.
● Deitar 120 g de detergente
no compartimento da gaveta
para detergente 2.
● * 120 g 2.
● V predelek 2 odmerite 120
g detergenta.
● Deitar 50 cc do aditivo
pretendido no
compartimento para aditivos
.
● V predelek " " vlijte
pribliÏno 50 cc enega od
dodatkov za oplemenitenje
perila npr. mehãalec, ‰krob
ali pa di‰ave.
● Doe 50 ml van het
gewenste
✿
● 4 50 . .
● Feche a gaveta para
detergente.
● K .
● Zaprite predalãek za
pralna sredstva.
● Sluit de wasmiddellade.
Esta máquina ajusta
automaticamente o nível de
água ao tipo e quantidade
de água ao tipo e
quantidade de roupa a lavar.
Torna-se assim possível obter
uma lavagem
“personalizada”, inclusive do
ponto de vista da poupança
de energia.
O sistema proporciona uma
redução do consumo de
energia e uma redução
sensível da duração da
lavagem.
* v o v v
oo o o
o #"v ov o v o "v o"v.
Ev o v # v
# "o" " v o.
A o v " v " o
vo .
EXEMPLO:
70
✿
✿
● Doe 120 gram in het bakje
met een 2.
✿
toevoegmiddel in het
toevoegvakje.
Âaøa còèpaëüíaÿ ìaøèía
aâòoìaòè÷ecêè aäaïòèpyeò
ypoâeíü âoäû â çaâècèìocòè
oò òèïa òêaíè è
êoëè÷ecòâaeòcÿ áeëüÿ.
Taêèì oápaçoì
ocyùecòâëÿeòcÿ
“èíäèâèäyaëüíaÿ” còèpêa.
Эòo âeäeò ê ∋êoíoìèè
∋ëeêòpo∋íepãèè è
coêpaùeíèю âpeìeíècòèpêè.
Âíèìàíèå!
Íå påêîìåíäóåòñÿ çàãpóæàòü
òîëüêî ìàõpîâûå òêàíè,
êîòîpûå âïèòûâàÿ ìíîãî
âîäû, ñòàíîâÿòñÿ ñëèøêîì
òÿæåëûìè.
● Âûäâèíüòå êîíòåéíåp äëÿ
ìîюùèõ ñpåäñòâ.
● ᇄÛÁËÚ 120 „ ÏÓ˛˘Â„Ó
Ò‰ÒÚ‚‡ ‚ ÓÚ‰ÂÎÂÌË 2 ÓÒÌÓ‚ÌÓÈ
ÒÚËÍË ÍÓÌÚÂÈÌÂ‡ ‰Îfl ÏÓ˛˘Ëı
Ò‰ÒÚ‚.
● Íàëåéòå 50 ã æåëàåìîé
äîáàâêè â îòäåëåíèå
.
✿
● Çàäâèíüòå êîíòåéíåp.
71
PT
● Certifique-se de que a
torneira de alimentação de
água esteja aberta.
● Certifique-se também de
que o tubo de descarga
esteja bem colocado.
SELECÇÃO DE PROGRAMA.
Ligue o electrodoméstico no
botão ON/OFF.
Seleccione o programa
desejado .
EL
● 4 " .
SL
● 4 " " .
*,# *#--'
2 ON/OFF (
.
) .
6 #
.
J , .
2 ( )
+ (START) , .
Aviso: Se houver quebra de
corrente eléctrica enquanto
a máquina estiver a
funcionar, o programa
seleccionado fica registado
numa memória especial e,
quando a energia eléctrica
for restaurada o programa
continuará a partir do sítio
onde tinha ficado.
● Quando o programa
chega ao fim, a indicação
“End” (fim) é apresentada no
visor
● Espere que a porta que
está fechada abra (cerca de
2 minutos, depois do
programa ter terminado).
=*&&: , , ! .
● Desligue o electrodoméstico
pressionando o botão ON/OFF.
● Abra a porta e retire a
roupa.
● Desligue a torneira de
fornecimento de água após
cada utilização.
A TABELA DE
PROGRAMAS CONTÉM
INFORMAÇÕES SOBRE
TODOS OS TIPOS DE
LAVAGEM. CONSULTE-A
PARA ESCOLHER O
PROGRAMA ADEQUADO
À ROUPA QUE VAI LAVAR,
E SIGA AS OPERAÇõES
PELA ORDEM AQUI
APRESENTADA.
72
● Prepriãajte se, da je pipa
za dotok vode odprta.
● Controleer of de
watertoevoerkraan open
staat.
● Preverite, da je cev za
odtok vode pravilno
name‰ãena.
● En of de afvoerslang goed
is aangesloten.
IZBIRANJE PROGRAMOV
Vklopite stroj s pritiskom na
tipko za vklop/izklop.
Izberite ustrezen program.
No visor são apresentadas as
regulações para o programa
seleccionado.
Ajuste a temperatura de
lavagem,se for necessário.
Prima os botões de selecção de
opções (se for necessário)
Depois pressione o botão de
“INÍCIO”.Quando o botão de
“INÍCIO”for pressionado,a
máquina apresentará a
sequência do programa.
Na prikazovalniku so vidne
nastavitve za izbrani
program.
Po potrebi prilagodite
temperature pranja.
Po potrebi izberite opcije s
pomoãjo ustreznih tipk.
Nato pritisnite na tipko START;
stroj zaãne izvajati program.
● + " , "End" # ● 2 2 " " ( .
● 3 ON/OFF.
● ' .
● 1 .
$ ] K $ K
K K .
NL
Opozorilo: âe med
delovanjem stroja zmanjka
elektriãne energije, se izbrani
program shrani v spomin in ko
je stroj spet pod napetostjo,
nadaljuje z izvajanjem
programa.
● Ko je program zakljuãen, se
na prikazovalniku prikaÏe
napis “End” (Konec).
● Ko je program zakljuãen,
poãakajte pribl. 2 minuti, da
se sprosti zapah vrat.
● Óáåäèòåñü, ÷òî
âîäîïpîâîäíûé êpàí îòêpûò.
● Óáåäèòåñü, ÷òî òpóáêà ñëèâà
âîäû çàêpåïëåíà ïpàâèëüíî.
PROGRAMMA SELECTEREN
Zet het apparaat aan met
de AAN/UIT knop.
ÇõÅéê èêéÉêÄåå
ÇÍβ˜ËÚ ÒÚË‡Î¸ÌÛ˛ χ¯ËÌÛ Ò
ÔÓÏÓ˘¸˛ ÍÌÓÔÍË ON/OFF
(Çäã./Çõäã.).
Kies het gewenste
programma.
Ç˚·ÂËÚ ÌÛÊÌÛ˛ ÔÓ„‡ÏÏÛ.
Het display geeft de
instellingen van het gekozen
programma weer.
Pas zonodig de
wastemperatuur aan
Druk op de keuze toetsen
(als dat nodig is)
Druk vervolgens op de STARTknop.
Het indrukken van de STARTknop stelt de wasmachine in
werking.
Waarschuwing: Indien er een
onderbreking van stroom is,
teriwjld e amchine aan staat,
wordt het geselecteerde
programma opgeslagen in
een speciaal geheugen.
Wanneer de stroom is
hersteld, zal de machine
verder gaan met het
wasprogramma.
● Als het programma is
beëindigd zal het woord
“End” in het display
verschijnen.
● Izklopite stroj s pritiskom na
tipko za vklop/izklop.
● Wacht tot de
deurvergrendeling ontgrendelt
(circa 2 minuten na afloop van
het wasprogramma).
● Odprite vrata stroja in
poberite perilo iz bobna.
● Zet het apparaat uit met
de AAN/UIT knop
● Po vsaki uporabi stroja
zaprite pipo za vodo.
● Open de deur en haal uw
wasgoed uit de machine.
● Draai na het gebruik de
watertoevoer dicht .
PRED IZBIRO PROGRAMA
ZA PRANJE POSAMEZNIH
VRST PERILA PREGLEJTE
RAZPREDELNICO
PROGRAMOV TER
UPO·TEVAJTE ZGORAJ
NAVEDENI VRSTNI RED
OPRAVIL.
RU
VOOR ALLE SOORTEN
WASPROGRAMMA’S
RAADPLEEG HET
OVERZICHT EN VOER DE
HANDELINGEN UIT IN
DE AANGEGEVEN
VOLGORDE
ç‡ ‰ËÒÔΠ‚˚҂˜˂‡˛ÚÒfl
Ô‡‡ÏÂÚ˚ ‚˚·‡ÌÌÓÈ ÔÓ„‡ÏÏ˚.
èË Ê·ÌËË ËÁÏÂÌËÚ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÛ
‚Ó‰˚.
ç‡ÊÏËÚ Í·‚Ë¯Ë ‰ÓÔÓÎÌËÚÂθÌ˚ı
ÙÛÌ͈ËÈ (ÂÒÎË Ê·ÂÚÂ).
èË Ì‡Ê‡ÚËË Í·‚Ë¯Ë START
χ¯Ë̇ Á‡ÔÛÒ͇ÂÚ ‡·Ó˜Û˛
ÔÓÒΉӂ‡ÚÂθÌÓÒÚ¸.
ÇÌËχÌËÂ: чÊ ÔË Ò·Ó ‚
˝ÎÂÍÚÓÒÂÚË ‚Ó ‚ÂÏfl ‡·ÓÚ˚
χ¯ËÌÂ, ÒÔˆˇθÌÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó
Ô‡ÏflÚË Á‡ÔÓÏË̇ÂÚ ‚˚·‡ÌÌÛ˛
ÔÓ„‡ÏÏÛ Ë ÏÓÏÂÌÚ Â ÔÂ˚‚‡ÌËfl.
èË ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËË ˝ÎÂÍÚÓÔËÚ‡ÌËfl
χ¯Ë̇ ÔÓ‰ÓÎʇÂÚ ‡·ÓÚÛ Ò
ÏÓÏÂÌÚ‡ ÓÒÚ‡ÌÓ‚ÍË.
● èÓ ÓÍÓ̘‡ÌËË ÔÓ„‡ÏÏ˚
Á‡„Ó‡ÂÚÒfl Ë̉Ë͇ÚÓ "äÓ̈ ˆËÍ·"
("end cycle")
● èÓ ÓÍÓ̘‡ÌËË ÒÚËÍË
èÓ‰ÓʉËÚ ÓÍÓÎÓ 2 ÏËÌÛÚ, ÔÓ͇ ÌÂ
ÓÚÍÓÂÚÒfl ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ·ÎÓÍËÓ‚ÍË
β͇.
● Ç˚Íβ˜ËÚ ÒÚË‡Î¸ÌÛ˛ χ¯ËÌÛ Ò
ÔÓÏÓ˘¸˛ ÍÌÓÔÍË ON/OFF
(Çäã./Çõäã.)
● éÚÍÓÈÚÂ Î˛Í Ë ‰ÓÒڇ̸Ú ·ÂθÂ.
● Ç˚Íβ˜‡ÈÚ ÔÓ‰‡˜Û ‚Ó‰˚ ÔÓÒÎÂ
Í‡Ê‰Ó„Ó ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËfl.
Ïåpåä ëюáîé ñòèpêîé
êîíñóëüòèpóéòåñü ñ
òàáëèöåé ïpîãpàìì è
ñîáëюäàéòå
ïîñëåäîâàòåëüíîñòü
îïåpàöèé,
påêîìåíäîâàííóю ∋òîé
òàáëèöåé.
73
EL
PT
74
SL
NL
HOOFDSTUK 12
RU
ÏÀPÀÃPÀÔ 12
CAPÍTULO 12
K 12
12. POGLAVJE
LIMPEZA E
MANUTENÇÃO DA
MAQUINA
K âI·âENJE IN
VZDRÎEVANJE
STROJA
Não utilize produtos
abrasivos, com álcool,
soluções alcoólicas e/ou
diluentes para limpar as
paredes externas da
máquina: basta passar um
pano húmido para a limpar.
,
" # /
" . ' .
Ohi‰je pralnega stroja
obri‰ite vedno le z vlaÏno
krpo. Ohi‰ja stroja ne
smete ãistiti z abrazivnimi –
jedkimi ãistili, alkoholom
in/ali topili.
Esta máquina exige muito
pouca manutenção:
3 ! :
VzdrÏevanje stroja je zelo
enostavno, pomembno pa
je, da redno ãistite
naslednje dele:
● Limpeza da gaveta para
detergentes.
● ● predalãek za detergent,
● Limpeza do filtro.
● ● filter. oziroma, da
pripravite stroj v primeru.
● Het reinigen van het filter.
● selitve ali dalj‰ega
mirovanja.
● Bij verplaatsingen of
wanneer de machine voor
langere tijd niet gebruikt
wordt.
âI·âENJE PREDALâKA ZA
DETERGENT
HET SCHOONMAKEN VAN DE
VAKJES VOOR WASMIDDELEN
Î÷èñòêà êîíòåéíåpà ìîюùèõ
ñpåäñòâ
âeprav ni nujno, pa
priporoãamo, da obãasno
oãistite predalãek za pralna
sredstva, saj se v njem
sãasoma naberejo ostanki
le-teh.
Alhoewel het niet strikt
noodzakelijk is raden wij aan
af en toe de vakjes voor de
was-en bleekmiddelen en
de toevoegingen schoon te
maken.
Påêîìåíäóåòñÿ âpåìÿ îò
âpåìåíè î÷èùàòü îòäåëåíèÿ
äëÿ îòáåëèâàòåëÿ è
ñìÿã÷èòåëÿ.
● Predalãek previdno
izvlecite iz stroja.
Haal de vakjes er uit door er
voorzichtig aan te trekken.
Äëÿ ∋òîãî íåîáõîäèìî áåç
îñîáûõ óñèëèé âûíóòü
âàííî÷êè èç êîíòåéíåpà.
● Predalãek nato sperite
pod tekoão vodo.
Schoonmaken met water
# ● Adopção de medidas
especiais quando a
máquina vai ser mudada de
sítio (mudança de casa, por
exemplo) ou quando a
máquina estiver muito
tempo sem funcionar.
● # " LIMPEZA DA GAVETA PARA
DETERGENTE
K −
K
Embora não seja
estritamente necessário, é
recomendável limpar
ocasionalmente os resíduos
de detergente, de
branqueador e de aditivos
da gaveta para detergente.
2 ( ,
!
, " "
( .
Para tal, deverá puxar
suavemente a gaveta toda
para fora.
[ Lave cuidadosamente
cada um dos
compartimentos sob um
jacto de água, e volte a
colocar a gaveta na
máquina.
[
.
.
Po konãanem ãi‰ãenju ga
ponovno vstavite v ohi‰je
stroja in ga potisnite nazaj v
stroj.
SCHOONMAKEN
EN NORMAAL
ONDERHOUD
Gebruik geen
schuurmiddelen, alcoholoplossingen en/of
oplosmiddelen aan de
buitenkant van de wasautomaat of droger. Een
vochtige doek is voldoende.
De wasautomaat behoeft
zeer weinig onderhoud:
● Schoonmaken van de
vakjes voor wasmiddelen.
ЧÈÑÒÊÀ
È ÓÕÎÄ ÇÀ
ÌÀØÈÍÎÉ
Äëÿ âíåøíåé ÷èñòêè ìàøèíû
íå ïîëüçóéòåñü àápàçèâíûìè
ñpåäñòâàìè, ñïèpòîì è/èëè
pàñòâîpèòåëÿìè. Äëÿ çòîãî
äîñòàòî÷íî ïpîòåpåòü
ìàøèíó âëàæíîé ñàëôåòêîé.
Ìàøèíà òpåáóåò íåáîëüøîãî
óõîäà:
● î÷èñòêè âàííî÷åê
(îòäåëåíèé) êîíòåéíåpà äëÿ
ìîюùèõ ñpåäñòâ
● î÷èñòêè ôèëüòpà
De vakjes opnieuw naar
binnen schuiven.
● ïpè ïåpåìåùåíèè èëè
äëèòåëüíîé îñòàíîâêå
ìàøèíû.
Ïpîìîéòå êîíòåéíåp è
âàííî÷êè ñòpóåé âîäû.
Ñíîâà ïîñòàâüòå âñå íà
ìåñòî.
75
SL
PT
EL
LIMPEZA DO FILTRO
A máquina dispõe de um filtro
especial, concebido para
recolher objectos grandes que
poderiam impedir a descarga de
água (moeds, botões, etc.),
possibilitando, desta forma, uma
fácil recuperação desses
objectos.
Este filtro, que se encontra atrás
do rodapé, deverá ser limpo a
intervalos regulares.
Para maior segurança, siga
atentamente estas instruções:
● Desligue a ficha do cabo de
alimentação de corrente da
tomada, e esvazie a máquina de
toda a água.
● Abra a tampa
● Apenas disponível em alguns
modelos:
Puxe a mangueira ondulada,
retire o bujão e despeje a água
para um recipiente.
● Antes de remover o filtro,
coloque uma toalha absorvente
por baixo do compartimento do
filtro de forma a recolher uma
eventual pequena quantidade
de água que possa existir no
interior da bomba.
● Rode a tampa do filtro no
sentido contrário ao dos
ponteiros do relógio até atingir o
batente (posição vertical).
● Retire o filtro e limpe-o.
● Depois de limpo, volte a
colocar o filtro, assegurando-se
de que a saliência esteja
perfeitamente alinhada com o
respectivo recorte, e rode o filtro
no sentido dos ponteiros do
relógio. Siga as instruções acima
referidas pela sua ordem inversa
para voltar a colocar a tampa do
filtro, o rodapé, etc.
K7 *
1 5 7 7
(. ,
.) 5 . ' 9 5 :
âI·âENJE FILTRA
● ● Odprite pokrov.
● Open het klepje
● % :
1 , 5 77 .
● Samo nekateri modeli:
Izvlecite gibljivo cev,
odstranite ãep in odtoãite
vodo v posodo.
● Alleen op bepaalde
modellen:
Haal de kleine slang eruit, en
haal het dopje eraf om het
achtergebleven water te
verwijderen
● 0 5 5,
7 8 7 9 .
● Preden izvleãete filter, pod
pokrovãek filtra poloÏite
vpojno brisaão, saj se v
ãrpalki obiãajno nahaja
malo vode.
● / 5,
o 5 ,
.
● Primite filter za roãaj in ga
obrnite v smeri nasprotni od
gibanja urinih kazalcev tako,
da bo stal roãaj navpiãno.
● -7 5 .
● Izvlecite filter in ga oãistite.
O QUE FAZER SE MUDAR A
MÁQUINA DE SÍTIO OU SE A
MÁQUINA ESTIVER MUITO TEMPO
SEM FUNCIONAR
Caso tenha de transportar a
máquina, ou sempre que esta
estiver sem trabalhar por um
período de tempo prolongado
num local não aquecido, deverá
escoar totalmente a água de
todas as mangueiras.
Para tal, deverá desligar
previamente a máquina da
corrente, retirando a respectiva
ficha da tomada. Irá necessitar
de um recipiente para recolher a
água.
Solte o tubo de alimentação de
água do respectivo suporte,
puxe-o para baixo e esvazie toda
a água para un recipiente depois
da água ter sido esvaziada volte
a colocar o tubo no respectivo
suporte.
Repita esta operação para o
tubo de esgoto da água.
76
● 4 , 5 7 7 5 . 75 .
& #−
% $+ *
#*'*
L 5 7
7 , .
1 7.
\ . 1 7 , 5 .
! 9.
Pralni stroj ima vgrajen filter, ki
zadrÏi vse veãje delce (npr.
kovance, gumbe ipd.), ki bi
lahko prepreãili izãrpavanje
vode. Priporoãamo, da filter
obãasno oãistite in sicer
takole:
● Po konãanem ãi‰ãenju
filter ponovno vstavite v stroj.
Pri namestitvi bodite pozorni
na mali zatiã, ki je na notranji
strani oboda odprtine filtra.
Filter in okrasno podnoÏje
namestite nazaj v obratnem
vrstnem redu, kot ste ga sneli.
PRIPRAVA STROJA NA SELITEV
ALI DALJ·E MIROVANJE
âe bi se mogoãe selili ali pa
bi morali stroj za dalj‰e
obdobje postaviti v
neogrevan prostor, morate iz
stroja in cevi iztoãiti vso vodo.
Najprej iztaknite vtikaã iz
vtiãnice, nato pa iztaknite ‰e
odtoãno cev iz objemke na
hrbtni strani stroja. Pripravite
si ustrezno posodo in nato
upognite cev navzdol ter
poãakajte, da iz nje izteãe
vsa voda.
Cev nato namestite nazaj v
objemko.
Postopek ponovite tudi s
cevjo za dotok vode.
NL
RU
HET REINIGEN VAN HET FILTER
De wasmachine is uitgerust
met een speciale filter die
materialen zoals knopen en
munten tegenhoud, die de
afvoerslang kunnen blokkeren.
De procedure voor het reinigen
van het filter is als volgt.
Î÷èñòêà ôèëüòpà
 ìàøèíå óñòàíîâëåí
ñïåöèàëüíûé ôèëüòp,
çàäåpæèâà˛ùèé êpóïíûå
÷àñòèöû, ïpåäìåòû, î÷åñû,
êîòîpûå ìîãóò çàñîpèòü ñëèâ
âîäû (ìîíåòû, ïóãîâèöû è
ò.ä.) è èõ ëåãêî èçâëå÷ü èç
ôèëüòpà.
● Voordat u het filter
verwijderd, kunt u het beste
even een handdoek onder
hij het filter leggen om de
kleine hoeveelheid water
dat nog in de pomp zit op te
vangen.
● Draai de dop tegen de
klok in open in verticale
richting.
● Verwijder het filter en
maak het schoon.
● Als het filter schoon is kan
het met de klok mee weer in
de opening gedraaid
worden, vastgeschroefd
worden en kan het klepje
weer dicht gedaan worden,
zoals boven in omgekeerde
volgorde werd aangegeven.
BIJ VERPLAATSINGEN OF
WANNER DE MACHINE VOOR
LANGERE TIJD NIET GEBRUIKT
WORDT
Bij eventuele verplaatsingen of
wanneer de machine voor
langere tijd in een
onverwarmde ruimte stil staat
moet het resterende water uit
alle slangen worden
verwijderd.
Haal de stekker uit het
stopcontact. U hebt een bak
nodig. Haal de slang van de
klem en laat die laag over de
bak hangen tot al het water
weggelopen is.
Herhaal deze handelingen aan
de andere kant.
Äëÿ ∋òîãî íåîáõîäèìî:
● éÚÍÓÈÚ Í˚¯ÍÛ
● íÓθÍÓ ‰Îfl ÌÂÍÓÚÓ˚ı ÏÓ‰ÂÎÂÈ:
àÁ‚ÎÂÍËÚ „ÓÙËÓ‚‡ÌÌ˚È ¯Î‡Ì„,
Û‰‡ÎËÚ ÔÓ·ÍÛ Ë ÒÎÂÈÚ ‚Ó‰Û ‚
ÍÓÌÚÂÈÌÂ.
● èÂ‰ ÚÂÏ Í‡Í ËÁ‚Θ¸ ÙËθÚ
ÔÓÒÚÂÎËÚ ÔÓ‰ ÌËÏ ÔÓÎÓÚÂ̈Â, ˜ÚÓ·˚
ÓÌÓ ÒÓ·‡ÎÓ Ì·Óθ¯ÓÈ ÓÒÚ‡ÚÓÍ
‚Ó‰˚, ÍÓÚÓ˚È ÏÓÊÂÚ Ì‡ıÓ‰ËÚ¸Òfl ‚
ÔÓÏÔÂ.
● ÔÓ‚ÂÌËÚ ÙËθÚ ÔÓÚË‚
˜‡ÒÓ‚ÓÈ ÒÚÂÎÍË äî åãî
îñòàíîâêè â âåpòèêàëüíîì
ïîëîæåíèè;
● èçâëåêèòå ôèëüòp è
î÷èñòèòå åãî;
● ïîñëå î÷èñòêè ôèëüòpà
îñìîòpèòå åãî è ïîñòàâüòå íà
ìåñòî, ñëåäóÿ îápàòíîìó
ïîpÿäêó îïåpàöèé, îïèñàííûõ
âûøå.
Ïåpåìåùåíèå èëè îñòàíîâêà
ìàøèíû íà äëèòåëüíûé
ïåpèîä
Ïpè âîçìîæíîì ïåpåìåùåíèè
ìàøèíû èëè îñòàíîâêå åå íà
äëèòåëüíûé ïåpèîä â
íåîòàïëèâàåìîì ïîìåùåíèè,
íåîáõîäèìî ïîëíîñòü˛ ñëèòü
âîäó èç ìàøèíû è òpóáêè
ñëèâà.
Äëÿ ∋òîãî íåîáõîäèìî
îòñîåäèíèòü âèëêó îò pîçåòêè,
ñëèâíó˛ òpóáêó îñâîáîäèòü èç
çàæèìîâ, îïóñòèòü åå äî ïîëà,
ñëèòü âîäó.
Îñâîáîäèâ ìàøèíó îò âîäû,
çàêpåïèòå ñëèâíó˛ òpóáêó â
ôèêñàòîpå.
 çàâåpøåíèå âûïîëíèòå
îïåpàöè˛ â îápàòíîì
ïîpÿäêå.
77
PT
CAPÍTULO 13
AVARIA
ACÇÃO NECESSÁRIA
CAUSA PROVÁVEL
A máquina não está ligada à corrente
Ligue a máquina à corrente
A tecla de ligar/desligar não
foi premida
Pressione a tecla
Falha da alimentação de corrente
Verifique
Fusível disparado
Verifique e, se necessário, substitua
A porta não está bem fechada
Feche bem a porta
2. A máquina não
mete água
Vide ponto (1)
Verifique
Torneira de água fechada
Abra a torneira
3. A máquina não
despeja a água
Mangueira de esgoto dobrada
ou torcida
Presença de um corpo estranho no filtro
4. Agua no chão ao pé
da máquina
Falta de vedação entre a torneira e a
mangueira
Substitua o vedante e aparafuse bem
a mangueira
5. A máquina não faz a
centrifugação
A água ainda não foi despejada
Espere alguns minutos
Tecla “eliminação da centrifugação”
premida (alguns modelos)
Solte a tecla
Fixações de transporte não foram
removidas
Remova-as
A máquina está mal nivelada
Nivele a máquina com os pés
ajustáveis
A roupa está mal distribuída
Distribua a roupa de modo
mais uniforme
1. O programa não
funciona
6. Excesso de vibrações
durante a
centrifugação
7.No visor é apresentado
o seguinte código de
erro: 0,1,5,7,8
–
Endireite a mangueira
Verifique o filtro
A máquina não meteu água.
Verifique se a torneira de alimentação
de água à máquina está aberta.
9.No visor é apresentado
o código de erro 3
A máquina não despeja a água.
Certifique-se de que a mangueira de
descarga não está dobrada, torcida
ou esmagada.
10.No visor é apresentado
o código de erro 4
A máquina meteu uma quantidade
excessiva de água.
Feche a alimentação de água à
máquina. Por favor entre em contacto
com a Assistência Técnica.
78
–
Salvaguardam-se erros e alterações!
Por favor entre em contacto com a
Assistência Técnica.
8.No visor é apresentado
o código de erro 2
11.No visor é apresentado
o código de erro 9
Se a máquina continuar a não funcionar entre em contacto com um Serviço de
Assistência Técnica Hoover. Para que o serviço seja prestado com maior rapidez será
recomendável indicar o modelo da máquina, tal como consta da placa de
características ou no certificado de garantia.
Atenção:
1 A utilização de um detergente ecológico “sem fosfatos” poderá provocar os
seguintes efeitos secundários:
durante o ciclo de enxaguamento a água pode apresentar-se turva devido à
presença de zeólitos em suspensão, o que não altera a eficácia do enxaguamento;
presença de uma película de pó branco (zeólitos) na roupa no fim da lavagem. Esta
película não fica incorporada nos tecidos e não altera a sua cor;
presença de espuma durante o último enxaguamento, o que não é necessariamente
um sinal de um enxaguamento ineficaz;
os agentes tensio-activos não iónicos presentes na composição dos detergentes para
máquinas de lavar são frequentemente difíceis de remover da própria roupa e,
mesmo que em pequenas quantidades, podem produzir sinais visíveis da formação
de espuma;
este fenómeno não é eliminado através de enxaguamentos posteriores sucessivos.
2 Se a sua máquina se avariar, antes de chamar um técnico para prestar assistência à
sua máquina, proceda às verificações anteriormente referidas.
Desligue o electrodoméstico
Espere 10-15 segundos e inicie
novamente o programa
79
EL
K 13
#)
1. % 7 7
*
% - % (ON/OFF)
% 5 9
!7
@ !7
5
' K 7 (1)
!7
' 9
9
2. % 3. % 9 & # n !7 5
K 5 5
% 9
9
5. % 1 0 @ &"# +1#`#4&
( )
7
7 8 1 o 0
& 9
5 4 5 9
4. * 79 6. % 8 9
9
5 5 1 9 5
_
7. + 5 0,1,5,7,8
!7 9. + 5 3
% # 10. + 5 .4
1 9 80
_
5
K 1 11. + 5 .9
K 5 9
8. + 5 2
! 5 , Hoover. 77 , 7 779
.
# 1
! /!" / ! >; 3;; ! < /
>
> ;!! 0 ! < !<; 0!:
− 2 ! <3!;0! 0 ! ! 4;2 ;2 ;/" /;00 / ! /!9
− 2 !/2 V !; 0!2! / 3;0!.
− #! / ! ;/" /;00 ! 9 ! ! <; ;9 . !
/;00!! !/ 0!"! 9>! 0! ! V/ !
"0!!.
− #! / ! !> 9 ! ;/! <3!;0!, 0! !! !! !;<
<3!;0!.
− >!! ! / < ! !
! /! ;/ ! 9 ; ! !>! 49 !2 ! 9 ! ! < ! 0 < 2,
0 9 ! /
!2 0! 02 !> 9.
− " !/<, ! ;< 3;0!! >< / !<!
!<; 0!.
2 ;/ ;/ , ;< " / !! >!
! ! 9 / ! 3 4! Hoover.
!! /! >< !0! /49 ! / 2 ;4 ! 9
/
>/;;!/ !/9. !! /! < ! 0! ! 3 W2 33! ! !;;V ! 3! ! ! /.
9
K 9 .
7 .
4 10−15 7 7
.
81
SL
13. POGLAVJE
MOTNJE V DELOVANJU
MOTNJA
1. Stroj ne deluje na
nobenem programu
2. Voda ne priteka v
stroj
3. Stroj ne izãrpava
vode
4. Na tleh okrog stroja
je voda
5. Centrifuga se ne
vkljuãi
6. Stroj med
centrifugiranjem
moãno vibrira
7. Prikazana je koda
0, 1, 5, 7, 8.
KAKO JO ODPRAVITE
MOREBITNI VZROK
Stroja niste prikljuãili na elektriãno
omreÏje
Vtaknite vtiã v vtiãnico
Stroja niste vklopili
Pritisnite tipko vklop/izklop
Ni elektriãne napestosti
Preverite
Varovalka je pregorela
Preverite
Vrata stroja so odprta
Zaprtie vrata stroja
Preglejte vzroke pod toãko 1
Pipa za dotok vode je zaprta
Preverite
Odprite pipo za dotok vode
Odtoãna cev je zvita ali upognjena
Zravnajte odtoãno cev
V filtru so tujki
Preglejte filter
Pri tesnilu med pipo in odtoãno cevjo
uhaja voda
Zamenjajte tesnilo in dobro privijte cev
na pipo
Stroj ‰e ni izãrpal vode
Poãakajte nekaj trenutkov in stroj bo
vodo izãrpal
Vkljuãena je tipka ''izklop centrifuge'' –
vgrajena je samo pri nekaterih modelih
Izklopite tipko ali obrnite gumb za
nastavitev vrtljajev centrifuge
Stroj ne stoji popolnoma vodoravno
Izravnajte stroj z regulirnimi nogicami
Transportne za‰ãite niste odstranili
Odstranite trnsportno za‰ãito
Perilo v stroju ni enakomerno
razporejeno
Perilo v bobnu enakomerno porazdelite
Voda ne priteka v stroj.
Preverite, da ni zmanjkalo vode.
9. Prikazana je koda 3.
Stroj ne izãrpava vode.
Preverite odtoãno cev.
10. Prikazana je koda 4.
V stroju je preveã vode.
Zaprite pipo za vodo. pokliãite
poobla‰ãeni servis.
82
-
2. âe opazite motnjo v delovanju va‰ega pralnega stroja, najprej s pomoãjo zgoraj
podanih navodil poskusite sami odpraviti nepravilnost. ·ele ãe vam to ne uspe,
poi‰ãite pomoã pri najbliÏjem poobla‰ãenem servisu Hoover.
Za morebitne tiskovne napake se opraviãujemo! PridrÏujemo si pravico do tehniãnih
sprememb, ki ne bodo bistveno spremenile lastnosti proizvoda. Vse pravice pridrÏane.
Noben del te izdaje ne sme biti reproduciran ali prepisan v katerikoli obliki oz. na
katerikoli naãin bodisi mehansko, s fotokopiranjem ali kako drugaãe, brez privoljenja
lastnikov avtorskih pravic.
Pokliãite poobla‰ãeni servis.
8. Prikazana je koda 2.
11. Prikazana je koda 9.
Opozorilo!
1. Pranje z ekolo‰kimi detergenti brez fosfatov lahko povzroãi naslednje stranske
uãinke:
- Voda, ki med izpiranjem izteka iz stroja, lahko izgleda zaradi prisotnosti zeolitov
motna, vendar pa to ne vpliva na kakovost izpiranja.
- Zeoliti, ki se po konãanem pranju pojavljajo na perilu kot bel prah ne prodrejo v
tkanine in tudi ne vplivajo na obstojnost barv.
- âe se voda med zadnjim izpiranjem peni, to ‰e ne pomeni, da ni dobro
izplaknjeno.
- Aktivne anione, ki so prisotni v detergentih brez fosfatov, voda le steÏka izpere iz
perila, zato se voda peni tudi pri minimalnih ostankih teh uãinkovin .
- Tudi nadaljnja izpiranja v takih primerih stanja ne izbolj‰ajo.
Izklopite stroj
Poãakajte 10-15 sekund in nato ponovno
zaÏenite program
83
NL
HOOFDSTUK 13
PROBLEEM
OPLOSSING
OORZAAK
Stekker zit niet in het stopcontact
Doe de stekker in het stopcontact
Hoofdschakelaar is niet aan
Zet de hoofdschakelaar aan
Stroomonderbreking
Controleer
Elektrische zekeringen doorgebrand
Controleer
Vuldeur is open
Sluit de vuldeur
Zie oorzaak 1
Controleer
De watertoevoerkraan staat niet open
Zet de watertoevoerkraan open
Er zit een knik in de afvoerslang
Trek de afvoerslang recht
Materiaal blokkeert het filter
Controleer het filter
4. Water op de vloer bij
de machine
Een lek bij de ring tussen de kraan en de
inlaatslang
Vervang de sluitring en draai de slang
goed aan bij de kraan
5. Centrifugeert niet
De wasautomaat heeft het water niet
weggepompt
Wacht een paar minuten tot de machine
het water heeft weggepompt
Ingesteld op “niet centrifugeren” (alleen bij
enkele machines)
Maak de “niet centrifugeren” instelling
ongedaan
De wasautomaat staat niet recht
Stel de speciale voetjes bij
De transportklemmen zijn niet verwijderd
Verwijder de transportklemmen
Het wasgoed is niet gelijkmatig verdeeld
Schut het wasgoed los en verdeel het
geljkmatig
1. Geen enkel
programma
functioneert
2. Er wordt geen water
ingevoerd
3. Pompt het water niet
weg
6. Sterke trillingen
gedurende het
centrifugeren
7. Op het display staat
de volgende fout: 0,
1, 5, 7, 8
–
Er wordt geen water opgenomen.
Controleer of de waterkraan open is.
9. Op het display staat
fout 3
Er wordt geen water afgevoerd.
Controleer of de afvoer niet verstopt is.
Controleer of de afvoerslang niet geknikt
is.
10. Op het display staat
fout 4
De machine zit te vol met water.
Zet de watertoevoer naar de machine
uit. Bel de reparatiedienst.
84
Belangrijk
1Het gebruik van fosfaatvrije milieuvriendelijke wasmiddelen kunnen het volgende
effect geven:
- Het afgevoerde spoelwater kan troebel zijn vanwege de aanwezigheid van in het
water zwevende zeoliet. Dit betekent niet dat de spoelgangen niet effectief genoeg
waren.
- De aanwezigheid van wit poeder (zeoliet) op het eind van het programma. Dit blijft
niet in het wasgoed zitten en geeft geen kleurverandering.
- De aanwezigheid van schuim in het laatste spoelwater. Dit is niet noodzakelijkerwijs
een teken dat er niet goed gespoeld is.
- De niet-ionische middelen die in de samenstelling van wasmiddelen zitten zijn vaak
moeilijk uit het wasgoed te verwijderen en zelfs als het gaat om kleine
hoeveelheden kan er zichtbare sopvorming zijn.
In dergelijke gevallen is het niet nodig om nog een spoelgang te laten uitvoeren.
2Als uw wasmachine niet meer functioneert zoals het moet wilt u dan a.u.b. eerst de
bovenstaande controles uitvoeren voordat u contact opneemt met de Gias Service
Center van Hoover.
Bel de reparatiedienst.
8. Op het display staat
fout 2
11. Op het display staat
fout 9
Als de storing niet verholpen kan worden neem dan contact op met een Gias Service
Center van Hoover. Voor snelle service geeft u het soort automaat op dat op het etiket
aan de binnenkant van de deur of op het garantiebewijs is vermeld.
Zet het apparaat uit.
Wacht 10-15 seconden en start het
programma opnieuw.
85
RU
ÏÀPÀÃPÀÔ 13
ÍÅÈÑÏPÀÂÍÎÑÒÈ, ÈÕ ÏPÈЧÈÍÛ È ÓÑÒPÀÍÅÍÈÅ
ÍÅÈÑÏPÀÂÍÎÑÒÈ
1. Ìàøèíà íå pàáîòàåò
íè íà îäíîé
ïpîãpàììå
ÓÑÒPÀÍÅÍÈÅ
ÏPÈЧÈÍÛ
Âèëêà ïëîõî âêëю÷åíà â pîçåòêó.
Âêëю÷èòü âèëêó â pîçåòêó.
Íå íàæàòà êíîïêà âêë/âûêë.
Íàæàòü êíîïêó âêë/âûêë.
Îòñóòñòâóåò ˝ÎÂÍÚÓ˝ÌÂ„Ëfl.
Ïpîâåpèòü íàïpÿæåíèå.
Ïåpåãîpåëè ïpåäîõpàíèòåëè (ïpîáêè)
˝ÎÂÍÚÓÒÂÚË.
Îòêpûò çàãpóçî÷íûé ëюê.
Ïpîâåpèòü
2. Ñòèpàëüíàÿ ìàøèíà
íå çàïîëíÿåòñÿ
âîäîé
Ñì. 1 ïpè÷èíó.
Ïpîêîíòpîëèpîâàòü.
Çàêpûò êpàí ïîäà÷è âîäû.
Îòêpûòü êpàí.
3. Ñòèpàëüíàÿ ìàøèíà
íå ñëèâàåò âîäó
Çàñîpèëñÿ ôèëüòp.
Ïpî÷èñòèòü ôèëüòp.
Ïåpåãíóòà òpóáêà ñëèâà.
Âûïpÿìèòü òpóáêó ñëèâà.
4. Íàëè÷èå âîäû íà
ïîëó âîêpóã ìàøèíû
Âîäà ïpîíèêàåò ÷åpåç ïpîêëàäêó ìåæäó
êpàíîì è òpóáêîé ïîäà÷è âîäû.
Çàìåíèòü ïpîêëàäêó è çàòÿíóòü
ñîåäèíåíèå.
5. Ñòèpàëüíàÿ ìàøèíà
íå îòæèìàåò áåëüå
Åùå íå ñëèòà âîäà.
Ïîäîæäàòü íåñêîëüêî ìèíóò, ïîêà
ìàøèíà ñîëüåò âîäó.
Påæèì îòæèìà âûêëю÷åí.
Âêëю÷èòå påæèì îòæèìà.
Ìàøèíà íåpîâíî óñòàíîâëåíà íà ïîëó.
Âûpîâíèòü ïpè ïîìîùè påãóëèpóåìûõ
íîæåê.
Ñíÿòü òpàíñïîpòèpîâî÷íûå ñêîáû.
6. Ñèëüíûå âèápàöèè
âî âpåìÿ îòæèìà
Íå ñíÿòû òpàíñïîpòèpîâî÷íûå ñêîáû.
Áåëüå íåpàâíîìåpíî pàñïpåäåëèëîñü â
áàpàáàíå.
7. ùÍ‡Ì ‰ËÒÔÎÂfl
ÔÓ͇Á˚‚‡ÂÚ Ó¯Ë·ÍÛ
0, 1, 5, 7, 8
8. ùÍ‡Ì ‰ËÒÔÎÂfl
ÔÓ͇Á˚‚‡ÂÚ Ó¯Ë·ÍÛ 2
–
Çàêpûòü ëюê.
Pàâíîìåpíî pàñïpåäåëèòü áåëüå.
Ç˚ÁÓ‚ËÚ χÒÚÂ‡ ÒÂ‚ËÒÌÓ„Ó ˆÂÌÚ‡.
çÂÚ Á‡ÎË‚‡ ‚Ó‰˚.
èÓ‚Â¸ÚÂ, ÂÒÚ¸ ÎË ÔÓ‰‡˜‡ ‚Ó‰˚.
9. ùÍ‡Ì ‰ËÒÔÎÂfl ÔÓ͇Á˚‚‡ÂÚ
ӯ˷ÍÛ 3
çÂÚ ÒÎË‚‡ ‚Ó‰˚.
èÓ‚Â¸Ú ÒÎË‚ ̇ ÓÚÒÛÚÒÚ‚Ë Á‡ÒÓÓ‚.
èÓ‚Â¸Ú ÒÎË‚ÌÓÈ ¯Î‡Ì„ ̇ ÓÚÒÛÚÒÚ‚Ë ÔÂ„˷ӂ.
10. ùÍ‡Ì ‰ËÒÔÎÂfl
ÔÓ͇Á˚‚‡ÂÚ Ó¯Ë·ÍÛ 4
凯Ë̇ ÔÂÂÔÓÎÌÂ̇ ‚Ó‰ÓÈ.
èÂÂÍÓÈÚ Í‡Ì ÔÓ‰‡˜Ë ‚Ó‰˚.
Ç˚ÁÓ‚ËÚ χÒÚÂ‡ ÒÂ‚ËÒÌÓ„Ó ˆÂÌÚ‡.
11. ùÍ‡Ì ‰ËÒÔÎÂfl
ÔÓ͇Á˚‚‡ÂÚ Ó¯Ë·ÍÛ 9
–
Åñëè íå óäàåòñÿ óñòpàíèòü ïpè÷èíû ïëîõîé pàáîòû ìàøèíû, îápàòèòåñü â öåíòp
òåõîáñëóæèâàíèÿ Hoover, ñîîáùèâ ìîäåëü ìàøèíû, óêàçàííóю íà òàáëè÷êå èëè â
ãàpàíòèéíîì òàëîíå. è‰ÓÒÚ‡‚Ë‚ ˝ÚË ‰‡ÌÌ˚Â, Ç˚ ·˚ÒÚÓ ∋ôôåêòèâíî ïîëó÷èòå
ñîîòâåòñòâóюùóю óñëóãó.
Âíèìàíèå!
Åñëè Âàøà ìàøèíà íå pàáîòàåò, òî, ïpåæäå ÷åì îápàùàòüñÿ â öåíòp òåõîáñëóæèâàíèÿ,
ïîïûòàéòåñü óñòpàíèòü íåèñïpàâíîñòü ñàìè, èñïîëüçóÿ âûøåóêàçàííóю òàáëèöó.
Ç˚Íβ˜ËÚ χ¯ËÌÛ
èÓ‰ÓʉËÚ 10-15 ÒÂÍÛ̉ Ë ÒÌÓ‚‡ Á‡ÔÛÒÚËÚÂ
ÔÓ„‡ÏÏÛ.
O modelo e caracteristicas indicados nesta folha podem ser alterados sem
qualquer aviso.
& 5 9 7 7 5 7.! , .
Za morebitne tiskovne napake se opraviãujemo! PridrÏujemo si
pravico do tehniãnih sprememb, ki ne bodo bistveno spremenile
lastnosti proizvoda.
Wij stellen ons niet aansprakelijk voor eventuele drukfouten. Kleine veranderingen en
technische ontwikkelingen zijn voorbehouden.
Ôèpìa-èçãoòoâèòeëü íe íeceò íèêaêoé oòâeòcòâeííocòè ça oøèáêè ïe÷aòè,,
c o ä e p æ a ùè e c ÿ â ä a í í û x è í c ò p y ê ö è ÿ x , è o c ò a â ë ÿ e ò ç a c o á o é ï p a â o
yëy÷øeíèÿ êa÷ecòâa coácòâeííûx èçäeëèé, ocòaâëÿÿ íeèçìeííûìè ocíoâíûe
òexíè÷ecêèe xapaêòepècòèêè.
86
Este electrodoméstico está marcado de acordo com o disposto na directiva europeia
2002/96/CE relativa aos resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos (REEE).
Ao assegurar que este produto seja correctamente eliminado, estará a prevenir eventuais
consequências negativas para o ambiente e para a saúde, que, de outra forma, poderiam
resultar de um tratamento incorrecto deste produto, quando eliminado.
O símbolo patente neste produto indica que ele não pode ser tratado como lixo
doméstico. Em vez disso, deve ser entregue no centro de recolha apropriado, para
reciclagem do equipamento eléctrico e electrónico.
A eliminação deste produto deve ser levada a cabo de acordo com os regulamentos
localmente aplicáveis à eliminação e ao tratamento de lixo e resíduos.
Para obter informações mais detalhadas sobre o tratamento, a recuperação e a
reciclagem deste produto, agradecemos que entre em contacto com a entidade
municipal competente, com o serviço de eliminação de lixos e resíduos ou com o
estabelecimento comercial onde adquiriu o produto.
Izdelek je oznaãen skladno z evropsko direktivo 2002/96 o odpadni elektriãni in elektronski opremi (WEEE).
S pravilnim naãinom odstranjevanja izdelka boste pomagali prepreãiti morebitne negativne posledice na okolje in
zdravje ljudi, ki bi jih lahko povzroãilo nepravilno odstranjevanje aparata.
Simbol na izdelku oznaãuje, da s tem izdelkom ni dovoljeno ravnati kot z obiãajnimi gospodinjskimi odpadki. Izdelek
odpeljite na ustrezno zbirno mesto za predelavo elektriãne in elektronske opreme.
Odstranjevanje mora biti opravljeno skladno z lokalnimi okoljevarstvenimi predpisi o odstranjevanju odpadkov.
Za podrobnej‰e informacije o odstranjevanju in predelavi tega izdelka se obrnite na pristojen mestni organ za
odstranjevanje odpadkov, komunalno sluÏbo ali trgovino, v kateri ste izdelek kupili.
Dit apparaat voldoet aan de Europese richtlijnen 2002/96/EC voor elektrische en elektronische afval.
Door dit apparaat correct te verwijderen, helpt u het potentiële negatieve gevolg voor de omgeving en menselijke gezondheid
te voorkomen., welke anders door onjuiste verwijdering zou kunnen worden veroorzaakt.
Het symbool op het product duidt aan dat dit product niet behandeld zal worden als huishuidelijk afval. In plaats daarvan zal
het apparaat naar het verzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische uitrusting gaan.
De verwijdering moet in overeenstemming met plaatselijke milieuvoorschriften voor afvalverwerking uitgevoerd worden
Voor meer gedetailleerde informatie over de verwijderingvan dit product, neemt u contact op met uw gemeenlijke
reinigingsdienst of de dealer waar u het apparaat heeft gekocht.
чÌÌÓ ËÁ‰ÂÎË ËÏÂÂÚ Ï‡ÍËÓ‚ÍÛ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò Â‚ÓÔÂÈÒÍÓÈ ÑËÂÍÚË‚ÓÈ 2002/96/Öë ͇҇ÚÂθÌÓ ÓÚıÓ‰Ó‚ ˝ÎÂÍÚ˘ÂÒÍÓ„Ó Ë ˝ÎÂÍÚÓÌÌÓ„Ó Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl
(WEEE).
é·ÂÒÔ˜˂ Ô‡‚ËθÌÛ˛ ÛÚËÎËÁ‡ˆË˛ ‰‡ÌÌÓ„Ó ËÁ‰ÂÎËfl, Ç˚ ÔÓÏÓÊÂÚ Ô‰ÓÚ‚‡ÚËÚ¸ ÔÓÚÂ̈ˇθÌÓ Ì„‡ÚË‚Ì˚ ÔÓÒΉÒÚ‚Ëfl ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl ̇ ÓÍÛʇ˛˘Û˛ ÒÂ‰Û Ë
Á‰ÓÓ‚¸Â β‰ÂÈ, ÍÓÚÓ˚ ÏÓ„ÛÚ ‚ÓÁÌËÍÌÛÚ¸ ‚ÒΉÒÚ‚Ë ÌÂÔ‡‚ËθÌÓÈ ÛÚËÎËÁ‡ˆËË ‰‡ÌÌÓ„Ó ËÁ‰ÂÎËfl.
å‡ÍËӂ͇ ̇ ËÁ‰ÂÎËË ÔÓ͇Á˚‚‡ÂÚ, ˜ÚÓ Ò ‰‡ÌÌ˚Ï ËÁ‰ÂÎËÂÏ ÌÂθÁfl Ó·‡˘‡Ú¸Òfl Í‡Í Ò Ó·˚˜Ì˚ÏË ·˚ÚÓ‚˚ÏË ÓÚıÓ‰‡ÏË. ç‡ÔÓÚË‚, Â„Ó ÌÛÊÌÓ Ò‰‡Ú¸ ‚
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÈ ÔÛÌÍÚ Ò·Ó‡ ÓÚıÓ‰Ó‚ ˝ÎÂÍÚ˘ÂÒÍÓ„Ó Ë ˝ÎÂÍÚÓÌÌÓ„Ó Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl.
ìÚËÎËÁ‡ˆËfl ‰ÓÎÊ̇ ·˚Ú¸ ÔÓËÁ‚‰Â̇ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ÏÂÒÚÌ˚Ï Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂθÒÚ‚ÓÏ ÔÓ Á‡˘ËÚ ÓÍÛʇ˛˘ÂÈ Ò‰˚ ͇҇ÚÂθÌÓ ÛÚËÎËÁ‡ˆËË ÓÚıÓ‰Ó‚.
ÑÎfl ·ÓΠ‰ÂڇθÌÓÈ ËÌÙÓχˆËË ÔÓ ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ˲, ÔÓ‚ÚÓÌÓÏÛ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ì˲ Ë Ó·‡˘ÂÌ˲ Ò ËÁ‰ÂÎËÂÏ Ò‚flÊËÚÂÒ¸ Ò ÏÂÒÚÌÓÈ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËÂÈ, ÔÛÌÍÚÓÏ
ÛÚËÎËÁ‡ˆËË ÓÚıÓ‰Ó‚ ËÎË Ò Ï‡„‡ÁËÌÓÏ, ‚ ÍÓÚÓÓÏ Ç˚ ÔËÓ·ÂÎË ‰‡ÌÌÓ ËÁ‰ÂÎËÂ.
Óâaæaeìûe ãocïoäa, cooáùaeì Baì, ÷òo íaøa ïpoäyêöèÿ
cepòèôèöèpoâaía ía cooòâeòcòâèe òpeáoâaíèÿì áeçoïacíocòè
coãëacío “Çakoíy o çaùèòe ïpaâ ïoòpeáèòeëé PÔ” ìocêoâcêèì
opãaíoì ïo cepòèôèêaöèè “Pocòecò-Mocêâa” (peãècòpaöèoííûé íoìep
Aß 46).
Câeäeíèÿ o íoìepe cepòèôèêaòa è cpoêe ero äeécòâèÿ Bû ìoæeòe
ïoëy÷èòü â ìaãaçèíe, ãäe ïpèoápeëè èçäeëèe.
PT
EL
SL
NL
RU
11.09 - 41036340 - www.graficaestampa.it - Printed in Italy - Imprimé en Italie
/ / < 44 !/2 0! !;/4"! / !W ! 2002/96EC ! ! ; !
! ; ! 00!! (WEEE).
4 !!9; / W2, 4! 34 0 4!2 ! " /" 9! / 3;; ! !4 " /!, ! 0 ! ;4 !2 !!;;;
! ! 00 .
0! W2 /03;V 2 2 !/2 W2 4! < ! 4 4 ! <!
/4 0< !2 00!. 4< 4! < ! ! !4 !;;; 0 /;; ! !!9; ; 9 ! ; 9 ; 09.
4 4! < ! !0!4 90> ! 0 < 3!;;< ! ! !!9; ! 00 .
&! 2 ; > 0 !! ! /;; ! !!9; / W2 !/4/4
!/ , ! ! !!9; ! 0! !2 04/ ! / / .
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising