Hoover | DXA 69AH/1-S | Hoover DXA 69AH/1-S Navodila za uporabo

Hoover DXA 69AH/1-S Navodila za uporabo
SL
PL
CS
Děkujeme za výběr pračku značky Hoover.
Jsme hrdi na to, že Vám můžeme
nabídnout nové, inovativní a technologicky
vyspělé produkty, s kompletní řadou
domácích spotřebičů k zajištění skutečné
pomoci při každodenních činnostech.
Životní prostředí
Tento spotřebič je označen v
souladu s Evropskou směrnicí
2012/19/EU o odpadních elektrických
a elektronických zařízeních (OEEZ).
OEEZ obsahují jak znečišťující látky, které
mohou způsobit negativní dopady na životní
prostředí, tak základní komponenty, které
mohou být znova použity. Proto je důležité
věnovat
těmto
spotřebičům
zvláštní
pozornost při jejich likvidaci, aby byly
znečišťující látky řádně zlikvidovány a
materiály, které mohou být znovu využity,
byly zrecyklovány. Lidé hrají důležitou roli
při zajištění toho, aby OEEZ nezpůsobily
problémy v rámci životního prostředí. Je
nutné dodržovat několik základních pravidel:
Doporučujeme zaregistrovat váš výrobek
na www.registerhoover.com k získání
rychlejšího přístupu k dodatečným službám
výhradně určeným pro nejvěrnější zákazníky.
Pozorně si přečtěte tento návod pro
správné a bezpečné využití spotřebiče a
pro užitečné tipy ohledně údržby.
Spotřebič používejte pouze po
důkladném prostudování těchto pokynů.
Mějte tento návod vždy po ruce a v dobrém
stavu pro případného dalšího majitele.
l s OEEZ by nemělo být nakládáno jako s
domovním odpadem;
l OEEZ by měly být předány k likvidaci na
příslušném sběrném místě obcí nebo
registrovaných podniků.
Zkontrolujte, zda je se spotřebičem dodaný
tento návod, záruční list, adresy servisních
středisek a štítek s energetickou účinností.
Zkontrolujte, zda je zástrčka, díl pro
odtokovou hadici a zásobník pracích
prostředků nebo zásobník na bělidlo (pouze u
některých modelů) součástí dodávky. Odložte
si všechny tyto díly na bezpečném místě.
V mnoha zemích lze při zakoupení nového
spotřebiče vrátit starý spotřebič prodejci, pokud
je zařízení ekvivalentního typu a funguje na
stejném principu jako dodané zařízení. Tuto
službu provádí prodejce zdarma.
Obsah
Každý výrobek je označený jedinečným 16místním kódem, také zvaným „sériové číslo”,
vytištěným na štítku na spotřebiči (oblast
otvoru) nebo v dokumentaci uvnitř výrobku.
Tento kód je specifickou ID kartou produktu,
kterou potřebujete k registraci a pro kontakt s
Hoover servisním střediskem.
1. ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA
2. INSTALACE
3. PRAKTICKÉ RADY
4. ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ
5. PŘÍRUČKA RYCHLÉHO STARTU
6. OVLÁDACÍ PRVKY A PROGRAMY
7. SERVISNÍ STŘEDISKO A ZÁRUKA
2
dětem
spotřebičem.
hrát
si
se
l Děti do 3 let držte mimo dosah,
l Tento spotřebič je určený pro
dokud nejsou
dohledem.
použití v domácnosti a podobných
místech:
− Zaměstnanecké
kuchyně
v
prodejnách, kancelářích nebo
jiném pracovním prostředí;
− Na farmách;
− Klienty hotelů, motelů a jiných
ubytovacích zařízení;
− V místě pro výdej snídaně.
Jiné použití tohoto spotřebiče mimo
domácího prostředí nebo pro
typické domácí činnosti, jako je
komerční využití odborníky nebo
zkušenými uživateli, je vyloučeno z
výše uvedených aplikací. Pokud
nepoužíváte spotřebič v souladu s
výše uvedenými podmínkami, může
se zkrátit jeho životnost a můžete
ztratit právo na záruční opravu.
Jakékoliv poškození spotřebiče
vyplývající z použití jiného než
domácího (i když se nachází v
domácnosti) nebude akceptováno
výrobcem při uplatnění záruky.
neustále
pod
l Pokud je poškozený přívodní kabel,
musí jej vyměnit výrobce, jeho
servisní technik nebo podobně
kvalifikovaná
osoba,
aby
se
zabránilo nebezpečí.
l Pro
připojení vody používejte
pouze
hadice
dodané
se
spotřebičem (nepoužívejte staré
hadice).
l Tlak vody musí být v rozsahu od
0,05 MPa až 0,8 MPa.
l Zajistěte, aby koberec neblokoval
dno pračky a větrací otvory.
l Stav vypnutí zajistíte nastavením
příslušného symbolu na ovládacím
prvku
do
vertikální
pozice.
Jakákoliv jiná pozice tohoto
ovladače pračku zapne (pouze pro
modely s knoflíkem programů).
l Tento spotřebič mohou používat
děti od 8 let a osoby se sníženými
fyzickými,
senzorickými
nebo
mentálními schopnostmi, nebo bez
dostatečných zkušeností a znalostí,
pokud jsou pod dohledem nebo byly
poučeny o bezpečném použití
spotřebiče a porozuměly možnému
riziku.
Nedovolte dětem hrát si se
spotřebičem. Čištění a údržbu
nesmí provádět děti bez dohledu.
l Po instalaci musíte pračku umístit tak,
aby
zůstala
přístupná.
zástrčka
snadno
l Maximální
kapacita
suchého
prádla závisí od modelu (viz
ovládací panel).
l K
nahlédnutí popisu výrobku
navštivte stránku výrobce.
3
CS
l Nedovolte
1. ZÁKLADNÍ
BEZPEČNOSTNÍ
PRAVIDLA
l V případě závady pračku vypněte,
Bezpečnostní pokyny
zavřete ventil přívodu vody a
nemanipulujte se spotřebičem.
Ihned
kontaktujte
nejbližší
servisní středisko a používejte
pouze originální náhradní díly.
Nedodržením
těchto
pokynů
můžete
negativně
ovlivnit
bezpečnost spotřebiče.
l Před
čištěním nebo údržbou
pračky odpojte zástrčku od síťové
zásuvky a zastavte ventil přívodu
vody.
l Ujistěte
se, zda je elektrický
systém uzemněný. V opačném
případě
vyhledejte
odborný
servis.
l Nepoužívejte převodníky, vícenásobné
zásuvky ani prodlužovací kabely.
UPOZORNĚNÍ:
Během
praní
může
voda
dosahovat
velmi
vysokých
teplot.
l Před otevřením dvířek se ujistěte,
zda není v bubnu voda.
l Při odpojování spotřebiče netahejte
za přívodní kabel.
l Nevystavujte
pračku
dešti,
přímému slunečnímu záření ani
jiným povětrnostním vlivům.
Spotřebič vyhovuje Evropským
směrnicím:
l 2006/95/EC (LVD);
l 2004/108/EC (EMC);
l 2009/125/EC (ErP);
l 2011/65/EU (RoHS);
a následným změnám.
l Při přemisťování nezvedejte pračku
za ovládací prvky ani zásobník
pracích prostředků; během přepravy
nikdy nepokládejte pračku otvorem
na vozík. Při zvedání doporučujeme
asistenci druhé osoby.
4
2. INSTALACE
l Prořízněte spojovací pásky hadic,
A
B
A
B
l Vyšroubujte 2 nebo 4 šrouby (A)
B
B
CS
1
nepoškoďte hadice a přívodní
kabel.
A
A
na zadní straně spotřebiče a
vyndejte 2 nebo 4 pojistky (B)
podle obrázku 1.
l Překryjte 2 nebo 4 otvory použitím
dodaných záslepek.
l Pokud
je pračka určená pro
vestavbu, po prořezání pásků
vyšroubujte 3 nebo 4 šrouby (A) a
sundejte 3 nebo 4 podložky (B).
2
A
1
2
3
l U některých modelů, 1 nebo více
podložek padne do spotřebiče:
nakloňte pračku dopředu a
vyndejte ji. Překryjte otvor pomocí
dodaných záslepek.
B
UPOZORNĚNÍ:
Držte obalové materiály mimo
dosah dětí.
C
3
l Umístěte „polionda“ panel na dno
podle obrázku 2 (podle modelu,
zvolte verzi A, B nebo C).
2
5
1
Připojení vody
3
l Připojte hadici k přívodu vody, používejte
pouze dodané hadice (obr.3).
NEOTEVÍREJTE VODOVODNÍ VENTIL.
l Některé modely mohou obsahovat jednu
nebo více z následujících funkcí:
4
l HOT&COLD (obr. 4): nastavení připojení
vody pro horkou a studenou vodu pro
vyšší úsporu energie.
Připojte šedou hadici k ventilu studené
vody
a červenou k ventilu horké vody.
Pračku lze připojit pouze k ventilu studené
vody: v takovém případě se mohou některé
programy spustit o několik minut později.
1
l AQUASTOP (obr. 5): zařízení umístěné na
5
přívodní hadici, které zastaví přívod vody v
případě poškození hadice; v tomto případě
se zobrazí červený symbol v okénku "A" a
hadici musíte vyměnit. K odšroubování
matice stiskněte jednosměrné pojistné
zařízení "B".
6
B
A
B
A
l AQUAPROTECT - PŘÍVODNÍ HADICE
S OCHRANOU (obr. 6): Pokud voda
přeteče z hlavní interní hadice "A",
transparentní izolační plášť "B" udrží
vodu k dokončení pracího cyklu. Na
konci cyklu kontaktujte autorizované
servisní středisko pro výměnu přívodní
hadice.
7
Umístění
min 4 cm
max 100 cm
l Postavte pračku ke stěně, nepřitlačte ani
neohněte hadice a umístěte odtokovou
hadici do umyvadla nebo raději připojte k
odpadovému potrubí ve výšce nejméně
50 cm o průměru větším než je průměr
hadice pračky (obr. 7).
6
+2,6 mt
max
min 50 cm
max 85 cm
l Vyrovnejte spotřebič pomocí nožiček
A
B
l Spotřebič připojte.
UPOZORNĚNÍ:
V případě potřeby výměny přívodního
kabelu kontaktujte autorizované servisní
středisko.
C
Zásobník pracích prostředků
9
Zásobník pracích prostředků je rozdělený
na 3 části podle obrázku 9:
l prostor “1”: prací prostředek pro
předpírku;
l prostor “ ”:pro speciální aditiva,
aviváže, škrob, apod.;
UPOZORNĚNÍ:
Používejte pouze tekuté prostředky;
pračka automaticky nastaví dávkování
aditiv při každém cyklu během
posledního máchání.
10
l prostor “2”: prací prostředek pro hlavní
praní.
Při některých modelech je dodaná také
nádoba na tekuté prací prostředky
(obr.10). K použití jej vložte do části "2".
Tímto způsobem se tekutý prací prostředek
dostane do bubnu ve správné chvíli.
Nádobu můžete použít také pro bělidlo při
volbě programu „Máchání“.
11
UPOZORNĚNÍ:
Některé prací prostředky se obtížně
odstraňují.
V
takovém
případě
doporučujeme použití vložení nádoby
do bubnu (příklad v obrázku 11).
7
CS
8
podle obrázku 8:
a.otočením matice ve směru hodinových
ručiček uvolněte šroub;
b.otáčejte nožičkou k zvýšení nebo
snížení, dokud se nedotkne podlahy;
c.zajistěte nožičku točením matice, dokud
se nedotkne spodní části skříňky pračky.
Následuje rychlá příručka s tipy a
doporučeními
o
použití
pracích
prostředků při různých teplotách. V
každém případě si vždy přečtěte pokyny na
pracím prostředku pro jeho správné použití
a dávkování.
3. PRAKTICKÉ RADY
Vkládání prádla
UPOZORNĚNÍ:
ujistěte:
při
třídění
prádla
se
- vyndejte z prádla kovové předměty, jako
jsou mince, sponky a kolíčky;
- zapněte knoflíky, zavřete zipy, stáhněte
volné a dlouhé pásy;
- ze záclon sundejte kolečka;
- dodržujte upozornění na štítku prádla;
- k odstranění odolných skvrn použijte
příslušné prostředky.
Při praní velmi znečištěného bílého
prádla doporučujeme použít program
pro bavlnu s teplotou 60°C a vyšší a
běžný prací prostředek (heavy duty),
obsahující bělidla, která nabízejí výjimečné
výsledky při středních/vysokých teplotách.
l Při praní koberců, pokrývek nebo jiných
těžkých tkanin doporučujeme vynechat
odstřeďování.
Pro praní mezi 40°C a 60°C musí být
druh použitého pracího prostředku
vhodný pro konkrétní typ vlákna a
stupeň znečištění. Běžné prací prášky
jsou vhodné pro „bílé“ nebo barevné
odolné tkaniny se silným znečištěním,
zatím co tekuté prací prostředky nebo
prášky „s ochranou barvy” jsou vhodné
pro barevné látky s vysokým stupněm
znečištění.
l Při praní vlny se ujistěte, zda lze toto
prádlo prát v pračce a zda je označené
symbolem „Čistá vlna” s „Nemačkavá”
nebo „Možno prát v pračce“.
Užitečná doporučení pro uživatele
Tipy pro ekonomické využití spotřebiče.
Maximalizujte velikost náplně
l Nejlepších výsledků úspory energie, vody
a pracích prostředků dosáhnete využitím
maximální kapacity pračky. Ušetříte až
50% energie praním plné náplně namísto
2 polovičních náplní.
Pro praní při teplotě pod 40°C
doporučujeme použití tekutých pracích
prostředků nebo prostředků speciálně
označených jako vhodné pro praní při
nízké teplotě.
Potřebujete předpírku?
l Používejte pouze pro velmi znečištěné
prádlo! ŠETŘÍTE prací prostředek, čas,
vodu a 5 až 15% energie vynecháním
předpírky u běžně znečištěného prádla.
Pro praní vlny nebo hedvábí používejte
pouze prací prostředky určené výhradně
pro tyto látky.
Je potřebná horká voda?
l Odstraňte skvrny odstraňovačem nebo
namočte prádlo ve vodě před praním k
snížení potřeby programu s horkou
vodou. Volbou programu 60°C můžete
ušetřit až 50% energie.
8
4. ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ
CS
K čištění vnějších částí pračky použijte
vlhkou utěrku, nepoužívejte drsné prášky,
alkohol
ani
rozpouštědla.
Pračka
nevyžaduje žádnou speciální údržbu:
vyčistěte zásobník pracích prostředků a filtr;
několik tipů o přemisťování pračky nebo
dlouhodobém odstavení je popsaných níže.
Čištění zásobníku pracích
prostředků
Doporučení k přemísťování a
dlouhodobému odstavení spotřebiče
l Doporučujeme čistit zásobník pracích
prostředků, abyste zabránili hromadění
zbytků prostředků a aditiv.
l Pokud
budete skladovat pračku v
nevytápěné místnosti dlouhou dobu,
vypusťte veškerou vodu z trubek.
l K tomu vytáhněte zásobník mírným
tahem, vyčistěte pod tekoucí vodou a
zasuňte na místo.
l Odpojte pračku od elektrické sítě.
l Snižte konec hadice nad mísu a vypusťte
Čištění filtru
zbytkovou vodu.
l Po vypuštění připevněte hadici pásem.
l Pračka je vybavena speciálním filtrem k
zachycení velkých zbytků, jako jsou
knoflíky nebo mince, které mohou ucpat
odtokový otvor.
l Pouze u některých modelů: vyjměte
hadičku, odstraňte uzávěr a zachyťte
vodu do nádoby.
l Před vyšroubováním filtru doporučujeme
vložit pod něj savou utěrku k zachycení vody.
l Otočte filtr proti směru hodinových ručiček
po bod zastavení ve vertikální pozici.
l Vyndejte a vyčistěte filtr; po skončení jej
nasaďte otočením ve směru hodinových
ručiček.
l Opakujte předchozí kroky v opačném
pořadí k sestavení všech dílů.
9
5. PŘÍRUČKA RYCHLÉHO
STARTU
6. OVLÁDACÍ PRVKY A
PROGRAMY
Tato pračka automaticky přizpůsobí hladinu
vody podle typu a množství prádla. Tento
systém nabízí skvělou úsporu energie a
značnou redukci doby praní.
A
Volba programu
l Zapněte pračku a zvolte požadovaný
program.
L
l Nastavte
teplotu praní a stiskněte
požadované tlačítko „možností“.
l Stisknutím
tlačítka
B
M
START/PAUZA
spusťte praní.
C
Pokud nastane výpadek elektrického proudu
během praní, speciální systém paměti uloží
nastavení a při obnově napájení pračka
pokračuje od bodu, kde byl cyklus přerušen.
l Na konci programu se zobrazí zpráva
„end“ nebo se rozsvítí odpovídající LED
kontrolka.
D
E
F
G
H
I
A Volič programů s pozicí OFF
B Tlačítko START/PAUZA
C Tlačítko OTÁČEK ODSTŘEDĚNÍ
Počkejte, dokud nezhasne kontrolka
uzamčení dvířek: přibližně 2 minuty po
skončení programu.
D Tlačítko VOLBY TEPLOTY
E Tlačítko ODLOŽENÉHO STARTU
l Vypněte pračku.
F Tlačítko DOBA PRANÍ
Pro jakýkoliv typ praní viz tabulku
programů a postupujte podle uvedeného
pořadí.
G Tlačítko EXTRA MÁCHÁNÍ
Technické údaje
I
H Tlačítko MOŽNOSTÍI
Tlačítko SNADNÉ ŽEHLENÍ
L Digitální displej
Tlak vody:
min 0,05 Mpa
max 0,8 Mpa
M Kontrolka ZAMČENÁ DVÍŘKA
Otáčky při odstředění:
viz štítek se základními údaji.
Max.příkon/ Jištění/ Napájecí napětí:
viz štítek se základními údaji.
10
Tlačítko START/PAUZA
Zavřete dvířka PŘED
tlačítka START/PAUZA.
l Stisknutím spustíte zvolený cyklus.
Po stisknutí tlačítka START/PAUZA
spotřebič chvíli čeká, dokud začne
fungovat.
Otevření dvířek
Speciální bezpečnostní zařízení brání v
otevření dvířek ihned na konci cylu.
Po skončení cyklu počkejte 2 minuty a
dokud nezhasne kontrolka “Uzamčení
dvířek” před otevřením dvířek.
stisknutím
PŘIDÁNÍ NEBO ODEBRÁNÍ PRÁDLA
POTÉ, CO BYL PROGRAM JIŽ SPUŠTĚN
(PAUZA)
l Stiskněte
a
podržte
tlačítko
START/PAUZA po dobu asi 2 sekund
(některé světelné indikátory a indikátor
zbývajícího času budou blikat – to
znázorňuje, že pračka byla zastavena).
Volič programů s pozicí OFF
Po otočení voliče programů se rozsvítí
displej pro zobrazení nastavení pro
zvolený program.
Pro úsporu energie na konci cyklu nebo v
době nečinnosti se úroveň jasu sníží.
l Vyčkejte 2 minuty, dokud bezpečnostní
pojistka neumožní otevření dveří pračky.
l Poté, co jste přidali nebo odebrali prádlo,
zavřete dvířka a stiskněte tlačítko
START/PAUZA (program se spustí ve
fázi, kde bylo praní přerušeno).
Poznámka:
k
vypnutí
spotřebiče
nastavte volič programů do pozice OFF.
l Stisknutím tlačítka START/PAUZA spusťte
ZRUŠENÍ PROGRAMU
zvolený cyklus.
l Po volbě programu zůstane volič programů
l K zrušení
programu nastavte
programů do pozice OFF.
do konce cyklu s v nastavené pozici.
volič
l Pračku vypněte otočením voliče do
pozice OFF.
Tlačítko přídavných možností musíte
zvolit
před
stisknutím
tlačítka
START/PAUZA.
Pokud zvolíte možnost nekompatibilní
se zvoleným programem, kontrolka
možnosti bude blikat a pak zhasne.
Na konci každého cyklu nebo před
spuštěním nového cyklu musíte nastavit
volič programů zpět do pozice OFF.
11
CS
UPOZORNĚNÍ:
Nedotýkejte
se
displeje
během
připojování, neboť spotřebič během
prvních sekund kalibruje systém:
dotekem displeje nebude spotřebič
fungovat správně. V takovém případě
odpojte zástrčku od zásuvky a
opakujte proces.
l K odložení startu postupujte následovně:
Tlačítko OTÁČEK ODSTŘEDĚNÍ
l Stisknutím
tohoto tlačítka lze snížit
maximální rychlost otáček odstředění a
pokud chcete, lze jej zcela zrušit.
l K opětovné
aktivaci cyklus odstředění
stiskněte tlačítko, dokud nedosáhnete
požadovaných otáček odstředění.
Abyste zabránili poškození látky, nelze
otáčky
zvýšit
nad
automaticky
nastavené pro daný program.
l Otáčky
odstředění lze upravit
pozastavení činnosti spotřebiče.
bez
- Nastavte požadovaný program.
- Stisknutím tlačítka jednou aktivuje
funkci (na displeji se zobrazí h00) a pak
opětovným stisknutím nastavte 1
hodinové odložení (na displeji se
zobrazí h01). Přednastavené odložení
se zvýší o 1 hodinu každým stisknutím
tlačítka, až do h24, v tomto bodu dalším
stisknutím začnete opět od nuly.
- Potvrďte stisknutím tlačítka START/PAUZA
(kontrolka na displeji začne blikat). Spustí se
odpočítávání a po jeho skončení se
automaticky spustí program.
l Odložený start je možné zrušit otočením
programátoru do polohy OFF.
Spotřebič je vybavený speciálním
elektronickým zařízením, které brání
odstředění nevyváženého prádla. Toto
snižuje hluk a vibrace spotřebiče a
prodlužuje jeho životnost.
Pokud nastane výpadek v elektrické síti
během provozu spotřebiče, speciální
paměť uloží zvolený program a po
obnovení dodávky energie pokračuje od
místa přerušení.
Tlačítko VOLBY TEPLOTY
Tlačítko DOBA PRANÍ
l Toto tlačítko Vám umožňuje změnit
teplotu pracích cyklů.
l Volbou tohoto tlačítka máte na výběr ze
l Nelze zvýšit teplotu nad maximální
povolenou hodnotu pro daný program,
pro ochranu textilií.
3 úrovní intenzity praní, v závislosti od
znečištění prádla (lze použít pouze u
některých programů podle tabulky
programů).
l Po volbě programu indikátor automaticky
Tlačítko ODLOŽENÉHO STARTU
zobrazí dobu praní nastavenou pro daný
program.
l Toto tlačítko Vám umožňuje nastavit
odložený start pracího cyklu až o 24
hodin.
12
l Volbou jiné doby praní se rozsvítí
příslušný indikátor.
l Toto
tlačítko Vám umožňuje přidat
máchání na konci pracího cyklu.
Maximální počet extra máchání je závislý
od zvoleného programu.
- NOC & DEN
l Tato
možnost
snižuje
prostřední
odstředění na 400 ot./min., zvyšuje
hladinu vody během máchání a ponechá
prádlo ve vodě po konečném máchání,
k rovnoměrnému rozložení vláken.
l Během fáze, ve které je voda v bubnu
bliká příslušná kontrolka pro zobrazení,
že pračka je v klidovém režimu.
l Tato funkce byla navržena pro osoby
s citlivou pokožkou, u kterých i malé
zbytky
pracích
prostředků
mohou
způsobit podráždění nebo alergie.
l Deaktivujte možnost na konci cyklu
s odstředěním (kterého otáčky můžete
snížit nebo zcela jej vyloučit pomocí
příslušného tlačítka) a nastane fáze
odčerpání.
l Tuto funkci doporučujeme použít také pro
dětské prádlo a v případě praní velmi
znečištěného prádla, u kterých se
používá
velké
množství
pracího
prostředku, nebo při praní osušek nebo
prádla, kterých vlákna mají tendenci
zachycovat prací prostředek.
l Díky elektronickému řízení se voda
v prostředních fázích vypouští tiše, čímž
lze tuto možnost využívat k praní během
noci.
Tlačítko MOŽNOSTÍI
Můžete zvolit ze tří různých možností:
- PŘEDPÍRKA
l Tato možnost Vám umožňuje uskutečnit
předpírku a je vhodná zejména pro velmi
znečištěné prádlo (lze použít pouze u
některých programů podle tabulky
programů).
Tlačítko SNADNÉ ŽEHLENÍ
Tato funkce vám umožňuje minimalizovat
pomačkání prádla, vyloučením prostředního
odstředění
nebo
snížením
intenzity
posledního odstředění.
l Doporučujeme
používat pouze 20%
doporučeného
množství
pracího
prostředku uvedeného na obalu pracích
prostředků.
- HYGIENA PLUS
l Pomocí této možnosti lze sterilizovat
prádlo,
teplota
pracího
programu
dosáhne 60°C.
13
CS
Tlačítko EXTRA MÁCHÁNÍ
2) OTÁČKY ODSTŘEDĚNÍ
Digitální displej
2
Indikační
systém
displeje
umožňuje
neustále informování o stavu spotřebiče.
2
3
4
5
6
Zobrazuje otáčky odstředění zvoleného
programu, které lze změnit nebo odstředění
zcela vyloučit pomocí příslušného tlačítka.
7
3) TEPLOTA PRANÍ
1
3
8 9 10
Zobrazuje
teplotu
praní
zvoleného
programu, kterou lze upravit (pokud je to
možné) pomocí příslušného tlačítka.
1) KONTROLKA ZAMČENÁ DVÍŘKA
4) TRVÁNÍ CYKLU
1
4
l Ikona indikuje uzamčená dvířka.
Zavřete
dvířka
PŘED
tlačítka START/PAUZA.
stisknutím
l Po volbě programu displej automaticky
l Po stisknutí tlačítka START/PAUZA se
zobrazí dobu trvání cyklu, která se
může měnit v závislosti od zvolených
přídavných možností.
zavřenými dvířky bude kontrolka chvíli
blikat a pak zůstane svítit.
l Po spuštění programu budete konstantně
Pokud nejsou dvířka správné zavřená,
kontrolka bude blikat přibližně 7
sekund, pak se příkaz spuštění
automaticky zruší. V takovém případě
zavřete dvířka správně a stiskněte
opět tlačítko START/PAUZA.
l Spotřebič
informováni o zbývající době do konce
programu.
vypočítá dobu do konce
zvoleného
programu
na
základě
standardní náplně, během cyklu spotřebič
upraví čas podle velikosti a složení
náplně.
5) DOBA PRANÍ
l Speciální bezpečnostní zařízení brání v
otevření dvířek ihned po dokončení cyklu.
Po skončení cyklu počkejte 2 minuty a
dokud nezhasne kontrolka "zamčená
dvířka" než otevřete dvířka. Na konci
cyklu nastavte volič programů do pozice
OFF.
14
5
{
l Po volbě programu indikátor automaticky
zobrazí dobu praní nastavenou pro daný
program.
l Volbou jiné doby praní se rozsvítí
10) Kg MODE (funkce je aktivní pouze u
programů Bavlna a Syntetické)
CS
příslušný indikátor.
6) EXTRA MÁCHÁNÍ
10
l Během prvních minut cyklu zůstane
{
kontrolka "Kg MODE" svítit, dokud
inteligentní senzor nezváží prádlo a podle
toho nastaví trvání cyklu, spotřebu vody a
elektřiny.
6
Kontrolky zobrazují extra máchání zvolené
příslušným tlačítkem.
l Během každé fáze praní "Kg MODE"
umožňuje monitorování informací
prádle v bubnu v prvních praní:
7) MOŽNOSTI
}
o
- nastaví množství potřebné vody;
7
- určí délku pracího cyklu;
Kontrolky zobrazují možnosti, které lze
zvolit
pomocí
příslušných
tlačítek
(PŘEDPÍRKA, HYGIENA PLUS a NOC &
DEN).
- ovládá máchání podle typu zvolené
prané látky;
- nastaví rytmus rotací bubnu podle typu
prané látky;
8) Wi-Fi (pouze u některých modelů)
- rozezná přítomnost pěny, v případě
potřeby pak zvýší množství vody během
máchání;
8
- nastaví rychlost odstřeďování podle
náplně, čímž zabrání nevyváženosti.
l U modelů s možností Wi-Fi ikona indikuje
že Wi-Fi systém je v provozu.
l Pro všechny další informace o Wi-Fi
systému je
spotřebiči.
specifický
manuál
ve
9) ODLOŽENÝ START
9
Bliká, pokud byl nastavený odložený start.
15
Tabulka programů
2
TEPL.°C
kg *
(MAX.)
PROGRAM
Doporučená
Max.
All In One 20°C
5,5
6
6,5
7
20°
20°
All Baby 60°C
5,5
6
6,5
7
60°
60°
All In One 59 Min.
8
9
10
11
40°
40°
Rychlý 30 Min.
2,5
2,5
2,5
2,5
30°
30°
Rychlý 14 Min.
1,5
1,5
1,5
1,5
30°
30°
Tmavé barvy
4
4,5
5
5,5
40°
40°
Máchání
-
-
-
-
-
-
Odčerpání &
Odstředění
-
-
-
-
-
-
4
4,5
5
5,5
30°
30°
2,5
3
3
40°
60°
1
PRAC.
PROSTŘEDEK
2
1
( )
Automatické
čištení
Košile
1)
Spodní prádlo 1) 2,5
Vlna & Hedvábí
2
2
2
2
30°
30°
Jemné
2,5
2,5
2,5
2,5
40°
40°
( )
Směsné
1)
4
4,5
5
5,5
40°
60°
( )
Bavlna
**
1)
8
9
10
11
40°
90°
( )
16
( )
Přečtěte si tyto poznámky:
* Maximální kapacita suchého prádla závisí
od modelu (viz ovládací panel).
Pouze se zvolenou možností
PŘEDPÍRKY (programy s možnou
volbou PŘEDPÍRKY).
(Pouze pro modely s prostorem
na tekuté prací prostředky)
Pokud pouze několik kusů prádla
vyžaduje
ošetření
bělením,
můžete provést odstranění skvrn
v pračce.
Nalijte bělidlo do zásobníku na
tekuté prací prostředky vloženého
v prostoru
označeného
„2“
v zásobníku pracích prostředků a
nastavte
speciální
program
Máchání.
Po skončení cyklu nastavte volič
programů do pozice OFF, přidejte
zbytek
prádla
a
pokračuje
v běžném praní s nejvhodnějším
programem.
** STANDARDNÍ PROGRAM PRO
BAVLNU PODLE (EU) Č. 1015/2010 A Č.
1061/2010.
PROGRAM PRO BAVLNU S
TEPLOTOU 60°C.
PROGRAM PRO BAVLNU S
TEPLOTOU 40°C.
Tyto programy jsou vhodné pro praní
běžně znečištěného prádla a jsou
nejúčinnější s ohledem na spotřebu
energie a vody pro praní bavlněného
prádla.
Tyto programy byly vyvinuty ve shodě
s teplotou uvedenou na štítku prádla a
aktuální teplota vody se může mírně
odlišovat od deklarované teploty cyklu.
1)
Můžete snížit také rychlost otáček
odstředění, podle doporučení uvedených na
štítku prádla nebo pro velmi jemné kusy
prádla můžete odstředění zcela vyloučit
pomocí tlačítka volby otáček odstředění.
Tuto funkci můžete aktivovat tlačítkem
OTÁČEK ODSTŘEDĚNÍ.
Pokud štítek neuvádí specifické informace,
lze použít maximální rychlost otáček
odstředění programu.
17
Pro uvedené programy můžete
nastavit trvání a intenzitu praní
pomocí tlačítka DOBA PRANÍ.
CS
Nadměrné dávkování pracího prostředku
může způsobit nadměrnou tvorbu pěny.
Pokud
spotřebič
zjistí
přítomnost
nadměrného
množství
pěny,
může
uskutečnit
cyklus
odstředění
nebo
prodloužit trvání programu a zvýšit spotřebu
vody.
Výběr programů
K praní různých typů látek a různého
stupně
znečištění
obsahuje
pračka
specifické programy pro splnění každé
potřeby praní (viz tabulka).
Technologie ALL IN ONE
Tato pračka je vybavena inovativním
systémem s vysokotlakými tryskami, které
stříkají směs vody a pracího prostředku
přímo na prádlo.
Speciální pohyb motoru používaný v
této pračce řídí pohyb bubnu během
spuštění každého programu ve spojení
s vysokotlakým stříkáním směsi pracího
prostředku na prádlo, cyklus obsahuje
několik akcí otáčení, které pomáhají
vniknout pracímu roztoku přímo do vláken,
což pomáhá při odstranění nečistot a zajistit
nejlepší prací účinek.
Systém ALL IN ONE se používá také
během
fází
napouštění
vody,
kde
vysokotlaké trysky dokončí odstranění zbytků
pracího prostředku zachyceného v prádle.
All In One 20°C
Díky technologii ALL IN ONE tento
inovativní program umožňuje praní látek
jako je bavlna, syntetické a směsné při
teplotě 20°C s účinkem, který je srovnatelný
s programem 40°C.
Spotřeba tohoto programu je přibližně 50%
vůči běžnému programu s teplotou 40°C
pro praní bavlny.
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ K PRANÍ
l Nové barevné prádlo perte odděleně
nejméně 5 nebo 6 krát.
l Určité velké kusy prádla jako jsou džíny
nebo ručníky perte odděleně.
l Nikdy nekombinujte NESTÁLOBAREVNÉ
látky.
All Baby 60°C
Můžete prát veškeré dětské prádlo
společně, při střední teplotě, s výsledkem
hygienického a perfektně čistého prádla
při kombinaci s heavy duty prostředkem.
Toto
je
možné
díky
ideálnímu
18
předdávkování vody a pracího prostředku,
který se stříká na prádlo přes trysky s
aktivací enzymů při teplotě 50°C.
All In One 59 Min.
Tento program umožňuje prát směsné
prádlo jako je bavlna, syntetické a směsné
látky za pouhých 59 minut, při plném
naplnění pračky při teplotě 40°C (nebo
nižší). Tento program je vhodný zejména
pro mírně znečištěné prádlo.
Rychlý 30 Min.
Kompletní prací cyklus (praní, máchání a
odstředění). Tento program je zejména
vhodný pro mírně znečištěné bavlněné a
směsné
prádlo.
S tímto
programem
doporučujeme používat pouze 20% běžně
používaného pracího prostředku, abyste
zabránili plýtvání.
Rychlý 14 Min.
Kompletní prací cyklus (praní, máchán a
odstřeďování). Tento program je vhodný
pro mírně znečištěné bavlněné a směsné
látky. S tímto programem používejte pouze
20% běžně používaného pracího prostředku.
Tmavé barvy
Program navržený pro směs všech tmavých
látek bez ztráty barvy a tvorby záhybů.
Doporučujeme použití tekutých pracích
prostředků.
Automatické čištění
Každých 50 cyklů doporučujeme vyčistit
buben pomocí specifického programu: vyšší
hladina vody zajistí perfektní čištění také
ukrytých částí bubnu. Lze použít tekuté i
práškové prací prostředky.
Máchání
Tento program provede 3 máchání
s prostředním odstředěním (které lze snížit
nebo zrušit pomocí příslušného tlačítka).
Slouží pro máchání jakéhokoliv typu látky,
například po ručním praní.
Odčerpání & Odstředění
Program dokončí odčerpání a odstředění
při maximální rychlosti. Odstředění lze
zrušit nebo snížit otáčky pomocí tlačítka
OTÁČEK ODSTŘEDĚNÍ.
Spodní prádlo
Tento program byl navržen pro perfektní
čištění spodního prádla: je určený zejména
pro bavlnu a odolnou syntetiku, s možností
směsných barev (pouze stálobarevné látky).
Vlna & Hedvábí
Tento program umožňuje jemný prací
cyklus, vhodný zejména pro vlněné prádlo
označené „Vhodné pro praní v pračce“ a
prádlo z hedvábí nebo označené jako „Prát
jako hedvábí“ na štítku látky.
Jemné
Tento program střídá práci a přestávky a je
vhodný zejména pro praní jemného prádla.
Prací cyklus a máchání se provádí
s maximálním množstvím vody k zajištění
nejlepšího účinku.
Směsné
Praní a máchání je optimalizováno s rytmem
rotace bubnu a s hladinou vody. Jemné
odstředění
zajišťuje
sníženou
tvorbu
pomačkání látek.
Bavlna
Tento program je vhodný pro praní běžně
znečištěné bavlny a je to nejúčinnější program
ohledně spotřeby energie a vody pro praní
bavlněného prádla.
19
CS
Košile
Prací cyklus je optimalizován k snížení
pomačkání, se zachováním výjimečných
výsledků praní. Lze také ještě snížit otáčky
odstředění k zajištění snazšího žehlení.
7. SERVISNÍ STŘEDISKO A ZÁRUKA
Pokud máte pocit, že pračka nefunguje správně, viz část níže pro možné užitečné tipy k
odstranění běžných problémů.
Problém
Pračka
nefunguje/nespustí
se
Pračka
vodu
Pračka
vodu
nenapouští
nevypouští
Voda na podlaze
pod pračkou
Pračka
neodstřeďuje
Silné vibrace během
odstředění
Pokud se zobrazí
nebo bliká konkrétní
číslo závady
Možná příčina a praktické řešení
Ujistěte se, zdaje správně připojená.
Ujistěte se, zda je zapnutá.
Zkontrolujte, zda byl zvolený správný program a spustili jste pračku
správně.
Ujistěte se, zda není vypálená pojistka a zda je funkční síťová zásuvka,
otestováním pomocí jiného spotřebiče jako je například lampa.
Dvířka nejsou správně zavřená: otevřete je a opět zavřete.
Ujistěte se, zda je otevřený vodovodní ventil.
Ujistěte se, zda je správně nastavený časovač.
Ujistěte se, zda není ucpaný filtr.
Ujistěte se, zda není ohnutá odtoková hadice.
Ujistěte se, zda nejsou ve filtru cizí předměty.
Může to být z důvodu netěsnosti mezi vodovodním ventilem a přívodní
hadicí; v takovém případě ji vyměňte a utáhněte spojení k ventilu.
Může to být z důvodu nekompletního odčerpání vody: počkejte několik
minut.
Některé modely obsahují funkci „bez odstředění“: ujistěte se, zda není
zapnutá.
Nadměrné množství pracího prostředku brání odstředění: snižte dávku
při dalším praní.
Pračka není vyvážená: pokud je to nutné, nastavte nožičky podle
popisu v příslušném odstavci.
Zkontrolujte, zda byly odstraněné přepravní pojistky.
Ujistěte se, zda je prádlo rovnoměrně rozložené.
Pokud se zobrazí nebo bliká číslo závady 0, 1, 5, 7 nebo 8, kontaktujte
autorizované servisní středisko.
Pokud se zobrazí nebo bliká číslo závady 2, pračka nenapouští vodu.
Zkontrolujte, zda je otevřený ventil.
Pokud se zobrazí nebo bliká číslo závady 3, pračka neodstřeďuje
správně. Zkontrolujte, zda není ucpaná nebo prohnutá odtoková hadice.
Pokud se zobrazí nebo bliká číslo závady 4, pračka je přetížená.
Zavřete přívod vody a kontaktujte servisní středisko.
Pokud se zobrazí nebo bliká číslo závady 9, vypněte pračku, počkejte
10 – 15 sekund a restartujte program.
20
Záruka
Na výrobek se vztahují záruční podmínky
uvedené na záručním listě spotřebiče.
Záruční list musí být vyplněný a uložený na
bezpečném místě, k předložení v případě
opravy pro Hoover servisní středisko.
- tmavější voda z máchání: je to z důvodu
potlačení zeolitů, které nemají negativní
vliv na účinek máchání.
- bílý prášek (zeolit) na prádle na konci
praní: je to normální, prášek nebyl
absorbován látkou a nezmění její barvu.
Registrujte váš spotřebič!
Neztrácejte čas. Zaregistrujte vaši pračku
a objevte výhody, které pro vás plynou.
Zjistěte jak na www.registerhoover.com
nebo volejte na číslo uvedené na
příslušných dokumentech.
- pěna ve vodě v posledním máchání:
neindikuje
to
nevyhnutně
špatné
máchání.
- bohatá pěna: toto je často z důvodu
aniontové aktivní povrchové látky u
prostředků, které lze těžko odstranit z
prádla.
V takovém případě neprovádějte opakované
máchání k odstranění tohoto efektu:
nepomůže to.
Pokud závada trvá, nebo
problém
opakuje,
ihned
servisní středisko Hoover.
Výrobce nenese žádnou odpovědnost za
tiskové chyby v návodu dodaném se
spotřebičem. Také si vyhrazuje právo na
jakékoliv změny užitečné pro tento výrobek
bez změny jeho základních vlastností.
pokud se
kontaktujte
Můžete se také zaregistrovat pro Hoover
servisní plán pro příjem bezplatného
servisu po uplynutí záruční doby.
Pozor: hovor není bezplatný. Náklady
budou sděleny v komunikační zprávě
vašeho telefonního operátora.
Hoover
doporučuje
vždy
používat
originální náhradní díly dostupné v
autorizovaném servisním středisku.
21
CS
Použití ekologických pracích prostředků
bez fosfátů může způsobit následující:
Dziękujemy za dokonany wybór przy zakupie pralki
Hoover. Z dumą oferujemy coraz nowocześniejsze i
technologicznie zaawansowane produkty w pełnej
gamie sprzętu, dla zapewnienia rzeczywistego
wsparcia w życiu codziennym naszych Klientów.
Rejestracji zakupionego przez Ciebie produktu możesz
dokonać na stronie www.registerhoover.com,
co daje możliwość szybszego dostępu do
pełnych usług, zarezerwowanych wyłącznie dla
najwierniejszych klientów.
Przeczytanie całości niniejszej Instrukcji
pozwoli na prawidłowe i bezpieczne
użytkowanie urządzenia oraz dostarczy
przydatnych porad dla poprawnej konserwacji.
Pralkę można uruchomić wyłącznie
po uważnym przeczytaniu Instrukcji. Zaleca się
przechowywanie Instrukcji w dostępnym
miejscu oraz zachowanie jej dla ewentualnych
przyszłych właścicieli urządzenia.
Przypominamy o sprawdzeniu, czy przy
odbiorze urządzenia dołączone do niego są:
Instrukcja obsługi, dowód gwarancji, lista
adresów serwisów i etykieta wydajności
energetycznej. Dodatkowo sprawdzić należy
czy w opakowaniu znajdują się zatyczki,
kolanko węża wylewkowego i pojemnik na
płyn do prania lub wybielacz (tylko dla
wybranych modeli). Zaleca się przechowywanie
wszystkich wymienionych przedmiotów.
Każdy produkt posiada unikatowy kod
składający się z 16 znaków, określany jako
“numer seryjny”. Można go odnaleźć na
etykiecie naklejonej na sprzęcie AGD (w
okolicy okienka załadunku) lub w woreczku z
dokumentami znajdującym się wewnątrz
urządzenia. Taki kod jest swego rodzaju
dowodem osobistym, innym dla każdego
produktu, służącym do rejestracji urządzenia
oraz w razie potrzeby skontaktowania się z
Centrum Serwisu Technicznego Hoover.
WEEE
zawiera
zarówno
substancje
zanieczyszczające (co może spowodować
negatywne
skutki
dla
środowiska
naturalnego) oraz podstawowe elementy
(które mogą być ponownie wykorzystane).
Ważne jest, aby dokonać wszelkich starań
w celu usunięcia i pozbycia się właściwie
wszystkich zanieczyszczeń oraz odzyskania i
recyklingu wszystkich materiałów. Osoby
fizyczne mogą odgrywać ważną rolę w
zapewnieniu, że WEEE nie stanie się
problemem dla środowiska naturalnego;
istotne jest, aby przestrzegać kilku
podstawowych zasad:
l WEEE nie powinien być traktowany jako
odpad komunalny;
l WEEE należy przekazać do odpowiednich
punktów zbiórki prowadzonych przez
gminy lub przez zarejestrowane firmy. W
wielu krajach duży sprzęt AGD może być
odbierany z domu.
W wielu krajach, przy zakupie nowego
urządzenia, stary może być zwrócony do
sprzedawcy, który musi zebrać go
bezpłatnie na zasadzie jeden do jednego,
tak długo, jak sprzęt jest właściwego
rodzaju i ma takie same funkcje, co sprzęt
dostarczony.
Spis treéci
1. OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
2. INSTALACJA
3. PRAKTYCZNE PORADY
4. CZYSZCZENIE I RUTYNOWA
KONSERWACJA
5. SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI
6. STEROWANIE I PROGRAMY
7. CENTRUM SERWISU TECHNICZNEGO
I GWARANCJA
Uwagi dotyczące środowiska
To urządzenie jest oznakowane zgodnie
z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE
on dotyczącą Zużytego Sprzętu
Elektrycznego i Elektronicznego (WEEE).
22
Należy unikać możliwości zabawy przez
dzieci przy użyciu pralki lub jej czyszczenia
czy konserwacji bez nadzoru.
1. OGÓLNE ZASADY
BEZPIECZEŃSTWA
l Urządzenie to przeznaczone jest do
aby nie bawiły się urządzeniem.
l Dzieci
poniżej trzeciego roku
życia mogą obsługiwać pralkę
wyłącznie pod stałym nadzorem.
l Jeśli przewód zasilania elektrycznego
zostanie
uszkodzony
należy
wymienić go na oryginalny
Producenta, przez specjalistę lub
osobę do tego przygotowaną, dla
uniknięcia jakichkolwiek zagrożeń.
l Do odprowadzenia wody stosować
wyłącznie przewód dostarczony z
urządzeniem. Nie używać starych
przewodów.
l Wymagane ciśnienie wody: 0,05-
0,8 Mpa
l Upewnić się, że podłoże pralki
oraz
przewody
wentylacyjne
znajdujące się od spodu nie są
zablokowane np dywanikiem.
l Pralka jest “wyłączona” jedynie, kiedy
właściwy znacznik na pokrętle lub na
panelu sterowania znajduje się w
pozycji pionowej. Każda jego inna
pozycja oznacza, że pralka jest nadal
“włączona” (wyłącznie dla modeli
wyposażonych w pokrętło programatora).
l Urządzenie to może być użytkowane
przez dzieci 8-letnie i starsze oraz przez
osoby o ograniczonych zdolnościach
fizycznych, czuciowych i umysłowych lub
niemające doświadczenia i wiedzy, pod
warunkiem, że będą nadzorowane lub
pouczone
odnośnie
bezpiecznego
użytkowania i że rozumieją
niebezpieczeństwa, jakie wynikają
z użytkowania takiego sprzętu.
l Przy montażu urządzenie powinno być
umieszczone w sposób umożliwiający
dostęp do kontaktu zasilania.
l Maksymalny wsad prania suchego
23
zależy od modelu pralki (patrz panel
sterowania).
PL
l Dzieci powinny być pilnowane tak,
użytku domowego i w podobnych
warunkach, dla przykładu:
− w strefach wypoczynku, na terenie
sklepów, w biurach lub innych
miejscach pracy;
− w gospodarstwach agroturystycznych;
− dla klientów hoteli, moteli lub innych
podobnych centrach pobytowych;
− w ośrodkach typu Bed & Breakfast.
Użytkowanie sprzętu odmienne niż
typowe dla domowego, jak na
przykład profesjonalne użytkowanie
przez
osoby
przeszkolone
i
specjalistów, jest zabronione także
w miejscach wyżej opisanych.
Użytkowanie niezgodne z opisanym
może
zredukować
trwałość
produktu i spowodować utratę
gwarancji producenta. Wszelkie
uszkodzenia urządzenia czy innych
elementów,
wynikające
z
użytkowania innego niż domowego
(także, kiedy sprzęt zainstalowany
jest w środowisku domowym) w
oparciu o istniejące prawo nie będą
uznane przez Producenta.
l Odnośnie dodatkowych informacji
l W każdym przypadku uszkodzenia
dotyczących produktu lub w celu
uzyskania
danych
z
karty
technicznej należy zaznajomić się
ze stroną internetową Producenta.
i/lub złego funkcjonowania pralki,
zaleca
się
jej
wyłączenie,
zamknięcie dopływu wody i nie
dokonywanie żadnych czynności w
urządzeniu.
Skontaktować
się
natychmiast z Centrum Serwisu
Technicznego, zamawiając wyłącznie
oryginalne części zamienne. Brak
zachowania
powyższego
może
spowodować
narażenie
stanu
bezpieczeństwa urządzenia.
Przepisy bezpieczeństwa
l Przed
wykonaniem jakichkolwiek
prac (czyszczenie i konserwacja)
należy odłączyć z gniazdka przewód
zasilania
elektrycznego
oraz
zamknąć kranik z dopływem wody.
l Upewnić
się,
że
instalacja
elektryczna posiada uziemienie.
W razie jego braku zlecić jego
wykonanie przez specjalistów.
l Nie zaleca się stosowania adapterów,
rozgałęźników i/lub przedłużaczy.
UWAGA:
podczas prania woda może
osiągać
bardzo
wysokie
temperatury.
l Przed otwarciem drzwiczek upewnić
się, że w bębnie nie ma wody.
l Nie ciągnąć przewodu zasilania lub
samego urządzenia w celu odłączenia
wtyku z gniazda elektrycznego.
l Nie pozostawiać pralki na działanie
deszczu,
słońca
czy
innych
czynników atmosferycznych.
l W przypadku przewozu nie unosić
pralki za pokrętła czy szufladkę na
płyn do prania; podczas transportu
nie opierać nigdy drzwiczek pralki
na wózku. Zaleca się, aby pralkę
podnosiły dwie osoby.
24
Urządzenie to zgodne jest z
następującymi Dyrektywami
Europejskimi:
l 2006/95/EC (LVD);
l 2004/108/EC (EMC);
l 2009/125/EC (ErP);
l 2011/65/EU (RoHS);
wraz ze wszystkimi późniejszymi
zmianami.
2. INSTALACJA
l Przeciąć
opaski podtrzymujące
przewód
wody,
zachowując
ostrożność, aby nie uszkodzić
rurki czy kabla elektrycznego.
1
l Odkręcić śruby szt. 2 lub 4 (A) na
tylnej ścianie i usunąć podkładki
dystansowe szt. 2 lub 4 (B), patrz
rysunek 1.
B
B
A
PL
A
B
A
B
A
l Zabezpieczyć otwory szt. 2 lub 4
stosując w tym celu zatyczki
dostarczonych w woreczku z
Instrukcją.
l Jeśli pralka jest pod zabudowę,
po
przecięciu
opasek
przy
przewodzie należy odkręcić śruby
szt. 3 lub 4 (A) i usunąć podkładki
dystansowe szt. 3 lub 4 (B).
2
A
l W niektórych modelach, 1 lub
1
więcej podkładek dystansowych
wpadnie do wnętrza urządzenia:
w celu ich usunięcia należy
przechylić pralkę do przodu.
Zaślepić otwory używając w tym
celu zatyczki dostarczone w
woreczku.
2
3
B
UWAGA:
nie należy pozostawić elementów
opakowania
dostępnych
dla
dzieci.
C
l Zastosować materiał wyciszający
jak pokazano na rysunku 2 (w
zależności od modelu, wykonać
zgodnie z wersją A, B lub C).
3
2
25
1
Połączenie hydrauliczne
3
l Podłączyć przewód wody do kranu z
wodą używając w tym celu wyłącznie
rurkę dostarczoną z pralką (rys. 3).
NIE ODKRĘCAĆ KRANU.
l Poszczególne modele mogą posiadać
niektóre z poniższych funkcji:
l HOT&COLD
(rys.
4):
możliwość
połączenia do sieci wody ciepłej i zimnej
dla większej oszczędności energii.
Podłączyć szary przewód do kraniku z
zimną wodą
i czerwony przewód do
kranu wody gorącej. Urządzenie może też
być podłączone tylko do zimnej wody: w
takim przypadku rozpoczęcie niektórych
programów będzie opóźnione o kilka minut.
l AQUASTOP (rys. 5): urządzenie znajdujące
się na przewodzie doprowadzającym wodę i
blokujące dopływ wody w sytuacji, gdy
przewód jest uszkodzony; w takim wypadku
pojawi się czerwone oznaczenie w okienku
"A", niezbędna będzie wymiana przewodu.
Aby odkręcić tulejkę nacisnąć przycisk
blokujący odkręcenie "B".
4
1
5
6
B
A
B
A
l AQUAPROTECT - PRZEWÓD WODY Z
ZABEZPIECZENIEM (rys. 6): W przypadku
wycieku wody z głównej rury wewnętrznej
"A" jego przezroczysta osłona zewnętrzna
"B" będzie wypełniona wodą, co pozwoli na
ukończenie
bieżącego
prania.
Po
zakończeniu cyklu wymienić przewód
kontaktując się z Centrum Serwisu
Technicznego.
7
Ustawienie
l Przysunąć pralkę do ściany zachowując
26
min 4 cm
max 100 cm
ostrożność, aby przewód wody nie był
zagięty lub zgnieciony i przyłączyć przewód
odprowadzający wodę do wanny, zalecamy
podłączenie do stałego odpływu na
minimalnej wysokości 50 cm i o średnicy
większej niż rurka od pralki (rys. 7).
+2,6 mt
max
min 50 cm
max 85 cm
pralkę za pomocą
obrotowych nóżek, jak na rysunku 8:
a.odkręcić nakrętkę zgodnie z ruchem
wskazówek zegara dla odblokowania śruby;
b.obracać nóżkę obniżając ją lub unosząc, tak
aby przylegała do podłoża;
c.zablokować nóżkę ponownie dokręcając
nakrętkę aż do dna pralki.
l Włożyć wtyk do kontaktu zasilania.
8
A
PL
l Wypoziomować
B
UWAGA:
w razie konieczności wymiany przewodu
zasilania elektrycznego należy skontaktować
się z Centrum Serwisu Technicznego.
C
Szufladka na detergent
Szufladka na proszek podzielona jest na 3
przegródki, jak pokazano na rysunku 9:
l przegródka “1”: przeznaczona jest na
proszek do prania wstępnego;
l przegródka “ ”:przeznaczona na specjalne
dodatki do prania, środki zmiękczające wodę,
zapachowe, krochmal, itp.;
UWAGA:
stosować wyłącznie produkty płynne; pralka
przystosowana jest do automatycznego
pobierania dodatków podczas ostatniego
płukania przy każdym cyklu prania.
l przegródka
“2”: przeznaczona
proszek do prania zasadniczego.
9
10
na
W niektórych modelach dołączone zostało także
naczynko do środków piorących w płynie (rys. 10).
Stosujemy je poprzez wprowadzenie do przegródki
"2". W ten sposób płynny środek zostanie
wprowadzony do bębna w odpowiednim momencie.
Naczynko to będzie także przydatne, jeśli chcemy
wykonać wybielanie wybierając program "Płukanie".
UWAGA:
Niektóre środki piorące są trudne do
usunięcia. W takim wypadku zaleca się
zastosowanie pojemniczka ze środkiem
wkładanego bezpośrednio do bębna
pralki (przykład na rysunku 11).
11
27
Jaką wybrać temperaturę prania?
3. PRAKTYCZNE PORADY
l Użycie odplamiacza przed praniem w
Wskazówki dotyczące załadunku
bębna
UWAGA: Przy sortowaniu odzieży przed
praniem należy dopilnować, aby:
- usunąć z pranej bielizny przedmioty
metalowe, takie jak agrafki, spinki, monety;
- zapiąć pościel, zasunąć zamki błyskawiczne,
zawiązać luźne paski i długie tasiemki przy
ubraniach;
- usunąć z zasłonek rolki do ich przesuwania;
- uważnie przestrzegać wskazań dotyczących
prania zamieszczonych na etykietach przy
ubraniach;
- usunąć przed praniem ewentualne uporczywe
plamy przy użyciu specjalnego środka.
l W przypadku prania dywanów, narzut lub
innej ciężkiej odzieży, zaleca się nie
stosować wirowania.
l W przypadku prania wyrobów wełnianych
upewnić się, że produkt nadaje się do
prania w pralce, sprawdzając czy posiada
znak “Czysta żywa wełna” oraz informacja
“nie filcuje się” lub “można prać w pralce”.
Porady dla użytkowników
Oto
kilka
wskazówek
dotyczących
ekonomicznego i przyjaznego środowisku
użytkowania własnego urządzenia.
Załadowanie do maksimum bębna pralki
pralce zmniejsza potrzebę zastosowania
temperatury wyższej niż 60°C. Można
zaoszczędzić do 50% energii stosując
temperaturę prania 60°C zamiast 90°C.
Poniżej zamieszczamy krótki przewodnik
z poradami i zaleceniami dotyczącymi
stosowania środków piorących w zależności
od temperatury prania. Zawsze należy
śledzić wskazania znajdujące się na proszku,
odnośnie właściwego stosowana i dozowania.
W przypadku prania z programem
bawełna, temperatura od 60°C w górę,
dla ubrań białych, trwałych i bardzo
zabrudzonych, zaleca się zastosowanie
zwyczajnego
środka
piorącego
w
proszku (heavy-duty), zawierającego
elementy wybielające i który przy
średnich-wysokich temperaturach daje
najlepsze rezultaty.
W przypadku użycia programów o
temperaturze pomiędzy 60°C a 40°C,
wybór środka piorącego musi być
dokonany w zależności od rodzaju
pranego materiału, jego koloru i stopnia
zabrudzenia. Zwykle dla białej, trwałej i
bardzo zabrudzonej odzieży poleca się
zwyczajny środek w proszku; dla
odzieży kolorowej i bez poważnych plam
zaleca się środek płynny lub w proszku,
polecany do ochrony kolorów.
l Najlepsze wykorzystanie energii, wody,
środków piorących i czasu uzyskać można
przez użycie zalecanej, maksymalnej
wielkości
załadunku.
Możliwe
jest
zaoszczędzenie do 50% energii piorąc
jeden pełny załadunek zamiast prać dwa
razy połowę wsadu.
W przypadku prania w niskich
temperaturach do 40°C, doradzamy
używanie środków płynnych lub w
proszku, specjalnie polecanych do
niskich temperatur.
Kiedy potrzebne jest pranie wstępne?
l Wyłącznie dla bardzo zabrudzonych ubrań!
Można zaoszczędzić od 5 do 15% energii
nie wybierając opcji prania wstępnego dla
odzieży normalnie zabrudzonej.
28
W przypadku wełny i jedwabiu,
używać wyłącznie specjalnych produktów
przeznaczonych do ich prania.
4. CZYSZCZENIE I
RUTYNOWA
KONSERWACJA
PL
Do czyszczenia zewnętrznej obudowy pralki
zastosuj wilgotną ściereczkę, nie używaj środków
trących, alkoholu i/lub rozpuszczalników. Pralka
wymaga czyszczenia w niewielkim stopniu:
czyszczenie szufladki i czyszczenie filtru; poniżej
wskazane są także sugestie odnośnie
przypadków przewożenia lub długich okresów nie
używania urządzenia.
Sugestie dotyczące przewożenia
i okresów nie używania pralki
Czyszczenie szufladki
l Zalecane jest czyszczenie szufladki dla
uniknięcia zbierania w jej wnętrzu resztek
proszku czy dodatków.
l W przypadku, kiedy pralka pozostaje
przez
dłuższy
czas
w
miejscu
nieogrzewanym niezbędne jest całkowite
usunięcie resztek wody z przewodów.
l Wyjąć
delikatnie szufladkę, wyczyścić
strumieniem wody i wprowadzić ponownie
na miejsce.
Czyszczenie filtru
l Pralka posiada specjalny filtr, który
zatrzymuje większe odpady mogące
zatkać odpływ wody, np. guziki czy
monety.
l Odłączyć pralkę od zasilania elektrycznego.
l Rozłączyć opaskę przytrzymującą przewód
wody obniżając go do posadzki, aby
usunąć całkowicie wodę.
l Ponownie zamocować opaską przewód
odprowadzenia wody.
l Tylko w niektórych modelach: wyciągnij
filtr, zdejmij jego korek i zbierz wodę do
pojemnika.
l Przed
odkręceniem filtru dobrze jest
umieścić pod nim ściereczkę dla uniknięcia
rozlania na podłogę pozostałości wody.
l Obrócić filtr w kierunku odwrotnym do
ruchu wskazówek zegara, do zatrzymania
na pozycji pionowej.
l Wyjąć filtr i oczyścić go; następnie
umieścić na swoim miejscu i obrócić
zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
l Zamontować wszystkie usunięte elementy
powtarzając
w
odwrotnej
kolejności
wszystkie wcześniejsze czynności.
29
5. SKRÓCONA
INSTRUKCJA OBSŁUGI
6. STEROWANIE I
PROGRAMY
Nasza
pralka
posiada
system
automatycznego dostosowania poziomu
wody do rodzaju i ilości prania. System ten
prowadzi do zredukowania zużycia energii i
znacznego skrócenia czasu prania.
A
Wybór programu
l Włączyć
pralkę
i
wybrać
potrzebny
L
program.
l Zmienić ewentualnie wartość temperatury
B
prania i załączyć potrzebne opcje.
M
l Nacisnąć przycisk START/PAUZA, aby
uruchomić program prania.
W przypadku zaniku zasilania podczas pracy
specjalna pamięć pralki zapamięta ustawienia
i po włączeniu prądu pralka rozpocznie pranie
w tym momencie, w którym zostało ono
przerwane.
l Po zakończeniu programu na ekranie
pojawi się napis “end” lub zapali się
odpowiednia dioda led.
Poczekać
aż
zgaśnie
kontrolka
blokady drzwiczek: około 2 min po
zakończeniu programu.
C
D
E
F
G
H
I
A Pokrętło programów prania z
pozycją OFF (WYŁĄCZ)
B Przycisk START/PAUZA
C Przycisk PRĘDKOŚĆ OBROTÓW
D Przycisk WYBORU TEMPERATURY
E Przycisk OPÓŹNIONEGO STARTU
l Wyłączyć pralkę.
F Przycisk CZAS PRANIA
Dla każdego rodzaju prania sprawdź tabelę
programów i postępuj zgodnie ze wskazaną
procedurą.
G Przycisk DODATKOWEGO
PŁUKANIA
Dane techniczne
H Przycisk FUNKCJI
DODATKOWYCH
I
Ciśnienie wody:
min 0,05 Mpa
max 0,8 Mpa
Przycisk ŁATWEGO PRASOWANIA
L Wyświetlacz cyfrowy
M Kontrolka BLOKADY DRZWICZEK
Wirowanie (obr/min):
(patrz tabliczka znamionowa)
Moc przyłączeniowa / Bezpiecznik
zasilania / Napięcie zasilania
(patrz tabliczka znamionowa)
30
Pokrętło wyboru programów należy
ustawić
w
pozycji
OFF
po
zakończeniu każdego programu lub
przed wyborem i uruchomieniem
kolejnego programu prania.
PL
UWAGA:
Nie dotykać wyświetlacza podczas
podłączania pralki do zasilania,
ponieważ przez pierwsze klika sekund
pralka
przeprowadza
kalibrację
systemów. Dotknięcie wyświetlacza
spowoduje błąd i w takiej sytuacji
należy odłączyć pralkę od zasilania i
powtórzyć operację.
Przycisk START/PAUZA
Drzwiczki należy zamknąć PRZED
naciśnięciem przycisku START/PAUZA.
Otwieranie drzwiczek
Specjalne zabezpieczenie zapobiega
otwarciu drzwiczek bezpośrednio po
zakończeniu programu prania. Należy
odczekać 2 minuty od zakończenia
programu i po zgaśnięciu wskaźnika
blokady otworzyć drzwiczki.
l Nacisnąć przycisk START/PAUZA, aby
uruchomić wybrany program prania.
Po naciśnięciu przycisku START/PAUZA
urządzenie po upływie kilku sekund
rozpocznie program prania.
Pokrętło programów prania z
pozycją OFF (WYŁĄCZ)
Po
przekręceniu
pokrętła
na
wyświetlaczu pojawiają się ustawienia
aktualnie wybranego programu.
Pod koniec każdego cyklu prania oraz w
czasie, gdy urządzenie nie pracuje,
kontrast wyświetlacza zmniejsza się ze
względu na oszczędność energii.
DODAWANIE LUB USUWANIE ELEMENTÓW
PO URUCHOMIENIU PROGRAMU (PAUZA)
l Naciśnij
i
przytrzymaj
przycisk
START/PAUZA na około 2 sekundy
(niektóre wskaźniki jak kontrolka czasu
prania zaczną migać, oznacza to że
działanie
urządzenia
zostało
wstrzymane).
Uwaga: Aby wyłączyć urządzenie
należy ustawić pokrętło wyboru
programów w pozycji OFF.
l Odczekaj 2 minuty aż odblokują się
l Nacisnąć przycisk START/PAUZA w celu
l Po dodaniu lub usunięciu elementów,
drzwi.
zamknij drzwi i naciśnij przycisk
START/PAUZA (program rozpocznie się
od miejsca zatrzymania).
uruchomienia wybranego programu.
l Podczas wykonywania programu pokrętło
wyboru programów pozostaje ustawione
na wybranym programie do czasu
zakończenia programu.
l Po
zakończeniu
programu
należy
wyłączyć pralkę ustawiając pokrętło
wyboru programów w pozycji OFF.
ANULOWANIE PROGRAMU
l Aby anulować program należy ustawić
pokrętło wyboru programów w pozycji
OFF.
31
l W
celu
zniszczeniem
temperatury
maksymalna
programu.
Funkcje dodatkowe należy wybrać przed
naciśnięciem przycisku START/PAUZA.
W
przypadku
wyboru
funkcji
niekompatybilnej z danym programem,
wskaźnik funkcji najpierw miga a
następnie gaśnie.
ochrony
tkanin
przez
nie jest możliwe ustawienie
wyższej niż temperatura
przewidziana dla danego
Przycisk OPÓŹNIONEGO STARTU
Przycisk PRĘDKOŚĆ OBROTÓW
l Przycisk ten umożliwia uruchomienie
l Przyciśnięcie
przycisku
powoduje
zmniejszenie maksymalnej prędkości
wirowania. Cykl wirowania może również
zostać wyłączony.
programu
prania
z
opóźnieniem
wynoszącym maksymalnie 24 godziny.
l Aby zaprogramować opóźniony start,
należy:
- Wybrać program prania.
l Aby ponownie włączyć cykl wirowania
należy naciskać przycisk
ustawienia
odpowiedniej
wirowania.
do czasu
prędkości
Aby zapobiec uszkodzeniu tkanin nie
można zwiększyć prędkości ponad
maksymalną
prędkość
wirowania
właściwą dla danego programu.
l Prędkość wirowania można zmienić bez
konieczności
(pauzy).
wstrzymania
urządzenia
Pralka jest wyposażona w specjalną
elektroniczną blokadę cyklu wirowania w
sytuacji, gdy pranie jest nierównomiernie
rozłożone w bębnie.
Dzięki temu obniżony zostaje poziom
hałasu i wibracji, co zwiększa żywotność
pralki.
- Nacisnąć
jednokrotnie
przycisk
opóźnionego startu (wyświetlacz pokaże
h00). Kolejne naciśnięcie przycisku
powoduje opóźnienie uruchomienia
programu o godzinę (na wyświetlaczy
pojawi się h01).
Każde kolejne
naciśnięcie
przycisku
powoduje
opóźnienie uruchomienia programu o
godzinę. Po osiągnięciu wartości 24
godzin (wyświetlacz pokaże h24),
kolejne naciśnięcie przycisku spowoduje
powrót do 0.
- Nacisnąć przycisk START/PAUZA w
celu rozpoczęcia odliczania czasu
pozostałego do uruchomienia programu
(wskaźnik
zacznie
migać
na
wyświetlaczu). Po upływie zaprogramowanego
czasu opóźnienia program zostanie
automatycznie uruchomiony.
l Możliwe jest skasowanie ustawionego
wcześniej opóźnienia startu programu
przez ustawienie pokrętła w pozycji
OFF (WYŁĄCZ).
Przycisk WYBORU TEMPERATURY
l Przycisk służy do zmiany temperatury
cykli prania.
32
Jeśli podczas pracy urządzenia wystąpi
przerwa w zasilaniu, specjalny moduł
pamięci zapamięta parametry przerwanego
programu. Po przywróceniu zasilania
program zostanie wznowiony od miejsca, w
którym został przerwany.
l Dzięki wybraniu tego przycisku, istnieje
możliwość wyboru trzech poziomów
intensywności prania, w zależności od tego,
jak zabrudzone są tkaniny (ma to
zastosowanie tylko do niektórych programów
pokazanych w tabeli programów).
l Gdy
program został już wybrany,
wyświetlacz automatycznie pokaże zadany
czas prania dla danego programu.
l Zaleca się stosowanie 1/5 zalecanej ilości
środka piorącego podanego na opakowaniu.
- HIGIENICZNE
l Program higieniczny umożliwia pozbycie
się większości bakterii podczas prania.
Temperatura prania dochodzi do 60°C.
Szczególnie przeznaczony do prania
ubrań niemowlęcych oraz odzieży osób z
obniżoną odpornością.
Przycisk DODATKOWEGO PŁUKANIA
- NOC I DZIEŃ
l Umożliwia
zmniejszenie
prędkości
wirowania do 400 obr./min, zwiększenie
ilości wody podczas fazy płukania oraz
pozostawienie wody w bębnie po
końcowym płukaniu, dzięki czemu tkaniny
nie pogniotą się.
l Przycisk
służy
do
ustawienia
dodatkowych cykli płukania na koniec
cyklu
prania.
Maksymalna
liczba
dodatkowych cykli płukania zależy od
wybranego programu.
l Gdy woda nadal znajduje się w bębnie
l Funkcja ta jest przeznaczona zwłaszcza
zakończyć pranie fazą odwirowania
(wirowanie
można
wyłączyć
lub
zmniejszyć jego prędkość odpowiednim
przyciskiem) oraz wypompowania wody.
l Gdy zostanie wybrany inny czas prania,
zapali się odpowiednia lampka kontrolna.
do prania odzieży dzieci i niemowląt oraz
osób dorosłych o delikatnej i wrażliwej
skórze, w przypadku których najmniejsza
pozostałość środków piorących może
spowodować podrażnienie lub uczulenie.
odpowiednia kontrolka miga, informując
że pralka jest w stanie pauzy.
l Należy wyłączyć tryb pracy nocnej, by
l Dzięki
elektronicznemu
sterowaniu
wypompowanie wody podczas faz
pośrednich odbywa się w sposób cichy,
przez co funkcja ta jest szczególnie
przydatna do prania nocą.
l Funkcja ta jest również zalecana do
prania mocno zabrudzonych ubrań
dziecięcych, wymagającego dużej ilości
środka piorącego, oraz do prania tkanin
ręcznikowych
(frotowych),
ponieważ
środek piorący może się z nich ciężko
wypłukiwać.
Przycisk FUNKCJI DODATKOWYCH
Dostępne są trzy funkcje dodatkowe:
- PRANIE WSTĘPNE
l Funkcja umożliwia pranie wstępne i jest
przydatna zwłaszcza w przypadku mocno
zabrudzonych tkanin (funkcja jest dostępna
z wybranymi programami – patrz tabela
programów).
Przycisk ŁATWEGO PRASOWANIA
Funkcja ta pozwala na zminimalizowanie
zagnieceń przez zmniejszenie zagnieceń
ubrań, przez wyłączenie pośredniego
wirowania i zmniejszenie intensywności
ostatniego cyklu odwirowywania.
33
PL
Przycisk CZAS PRANIA
2) PRĘDKOŚĆ WIROWANIA
Wyświetlacz cyfrowy
2
Wyświetlacz w sposób ciągły informuje
użytkownika o statusie urządzenia.
2
3
4
5
6
Pokazuje prędkość wirowania wybranego
programu, która może zostać zmieniona lub
wyłączona odpowiednim przyciskiem.
7
3) TEMPERATURA PRANIA
1
3
8 9 10
Pokazuje temperaturę prania wybranego
programu, która może zostać zmieniona
(tam gdzie to możliwe) odpowiednim
przyciskiem.
1) KONTROLKA BLOKADY DRZWICZEK
4) CZAS CYKLU
1
l Ikona informuje o blokadzie drzwiczek.
4
Drzwiczki należy zamknąć PRZED
naciśnięciem przycisku START/PAUZA
l Po wyborze programu na wyświetlaczu
l Po naciśnięciu przycisku START/PAUZA
przy zamkniętych drzwiczkach kontrolka
będzie przez chwilę migała a następnie
zaświeci się.
Jeśli drzwiczki są nieprawidłowo
zamknięte kontrolka miga przez ok. 7
sekund. Po upływie tego czasu komenda
start zostanie automatycznie anulowana.
W takim przypadku należy zamknąć
prawidłowo
drzwiczki
i
nacisnąć
przycisk START/PAUZA.
automatycznie wyświetlony zostanie czas
cyklu (może on się różnić w zależności od
wybranych opcji).
l Po
rozpoczęciu
programu
na
wyświetlaczu podawana jest przez cały
czas informacja o czasie pozostałym do
końca prania.
l Pralka oblicza czas do końca wybranego
programu w oparciu o standardowy wsad.
Podczas cyklu pralka dokonuje korekty
czasu na podstawie ilości i rodzaju
wsadu.
5) CZAS PRANIA
l Specjalna blokada zabezpiecza drzwiczki
przed otwarciem
bezpośrednio po
zakończeniu cyklu. Po zakończeniu cyklu,
przed otwarciem drzwiczek należy
odczekać 2 minuty aż kontrolka blokady
zgaśnie. Po zakończeniu cyklu ustawić
pokrętło wyboru programu w pozycji OFF.
34
5
l Gdy
{
program został już
wyświetlacz
automatycznie
wybrany,
pokaże
zadany czas
programu.
prania
dla
danego
10) Kg MODE (funkcja dostępna tylko z
programami "bawełniane" i "syntetyczne")
l Gdy zostanie wybrany inny czas prania,
10
6) DODATKOWE PŁUKANIE
l W pierwszych minutach cyklu kontrolka
{
"Kg MODE" świeci się, a inteligentny
czujnik waży pranie i dostosowuje
odpowiedni czas trwania cyklu oraz ilość
wody i prądu.
6
Kontrolka pokazuje dodatkowe płukania
wybrane odpowiednim przyciskiem.
l Podczas każdej fazy prania funkcja
"Kg MODE" umożliwia sprawdzenie
informacji dotyczących wsadu w bębnie i
podczas pierwszych minut prania:
7) FUNKCJE DODATKOWE
}
- dostosowuje ilość wymaganej wody;
7
- oblicza czas trwania cyklu prania;
- dostosowuje płukanie do wybranego
rodzaju tkaniny;
Kontrolki pokazują funkcje, które mogą być
wybrane
odpowiednim
przyciskiem
(PRANIE WSTĘPNE, HIGIENICZNE i NOC
I DZIEŃ).
- dostosowuje rytm obrotów bębna do
wybranego rodzaju tkaniny;
8) Funkcja Wi-Fi (tylko wybrane modele)
- wykrywa obecność piany i w razie
potrzeby zwiększa ilość wody podczas
płukania;
8
- dostosowuje prędkość wirowania do
wsadu (nierównomierny rozkład prania
wewnątrz bębna).
l W modelach z funkcją Wi-Fi stosowna
ikona informuje o działaniu systemu Wi-Fi.
l Opis działania systemu Wi-Fi znajduje się
w osobnej instrukcji,
wewnątrz bębna pralki.
umieszczonej
9) DODATKOWE PŁUKANIE
9
Ikona miga po ustawieniu opóźnionego
startu.
35
PL
zapali się odpowiednia lampka kontrolna.
Tabela programów
2
TEMP.°C
kg *
(Maks.)
PROGRAM
Zalecana
Maks.
All In One 20°C
5,5
6
6,5
7
20°
20°
All Baby 60°C
5,5
6
6,5
7
60°
60°
All In One 59 Min.
8
9
10
11
40°
40°
Szybkie 30 min.
2,5
2,5
2,5
2,5
30°
30°
Szybkie 14 min.
1,5
1,5
1,5
1,5
30°
30°
Ciemne kolory
4
4,5
5
5,5
40°
40°
Płukanie
-
-
-
-
-
-
Wypompowanie &
Odwirowanie
-
-
-
-
-
-
Koszule
1)
4
4,5
5
5,5
30°
30°
Bielizna
1) 2,5
2,5
3
3
40°
60°
1
DETERGENT
2
1
( )
Automatyczne
czyszczenie
Wełna & Jedwab
2
2
2
2
30°
30°
Delikatne
2,5
2,5
2,5
2,5
40°
40°
( )
Mieszane
1)
4
4,5
5
5,5
40°
60°
( )
Bawełna
**
1)
8
9
10
11
40°
90°
( )
36
( )
Tylko kiedy włączona jest opcja
PRANIA WSTĘPNEGO (dotyczy
tylko programów z dostępną opcją
PRANIA WSTĘPNEGO).
(Tylko modele z komorą na
środek piorący w płynie)
Jeśli tylko niektóre rzeczy do
prania
mają
plamy,
które
wymagają użycia wybielacza w
płynie, możliwe jest wstępne
usunięcie plam w pralce.
Nalać wybielacza do pojemnika
na wybielacz w płynie w komorze
oznaczonej 2 w szufladzie na
środki piorące i ustawić program
specjalny PŁUKANIE.
Po zakończeniu cyklu ustawić
programator w pozycji OFF, włożyć
resztę prania i kontynuować
standardowe pranie z wykorzystaniem
wybranego programu.
* Maksymalny wsad prania suchego zależy
od modelu pralki (patrz panel sterowania).
** STANDARDOWE PROGRAMY DO
PRANIA
BAWEŁNY
ZGODNIE
Z
ROZPORZĄDZENIAMI KOMISJI (UE) nr
1015/2010 i 1061/2010.
PROGRAM BAWEŁNA W
TEMPERATURZE 60°C.
PROGRAM BAWEŁNA W
TEMPERATURZE 40°C.
Programy te są przeznaczone do
prania średnio zabrudzonych tkanin
bawełnianych i są najbardziej efektywne
pod względem łącznego zużycia energii
i wody.
Programy zostały opracowane tak aby
temperatura prania była dostosowana
do temperatur na metkach ubrań, przy
czym faktyczna temperatura wody
może nieznacznie różnić się od
zadeklarowanej temperatury cyklu.
1)
Prędkość wirowania może zostać
zmniejszona tak aby odpowiadała zaleceniom
na metkach ubrań. Dla tkanin delikatnych
możliwe jest również całkowite wyłączenie
wirowania przyciskiem prędkości wirowania.
Funkcję tę można włączyć przyciskiem
PRĘDKOŚĆ OBROTÓW.
Jeśli metka nie podaje konkretnych zaleceń
możliwe jest zastosowanie maksymalnej
prędkości wirowania dla programu.
37
Dla
wybranych
programów
możliwe jest dostosowanie czasu
trwania i intensywności prania
przyciskiem CZAS PRANIA.
PL
Dodanie zbyt dużej ilości środka piorącego
może spowodować nadmierne pienienie.
Jeśli pralka wykryje nadmierne pienienie
może pominąć wirowanie lub wydłużyć
program i zwiększyć pobór wody.
Wybór programu
Pralka
posiada
specjalne
programy
umożliwiające pranie rożnych rodzajów
tkanin przy różnych stopniach zabrudzenia
(patrz tabela).
Technologia ALL IN ONE
Pralka ta jest wyposażona w nowatorski
system z dyszą wysokociśnieniową, która
bezpośrednio spryskuje wsad mieszaniną
wody i detergentu.
Specjalny tryb pracy silnika zastosowany w
urządzeniu steruje ruchem bębna podczas
etapu rozruchu każdego programu; poza
rozpylaniem pod wysokim ciśnieniem na
wsad strumienia mieszanki detergentu,
cykl obejmuje akcję wirowania, która
pomaga detergentowi przeniknąć do
włókien, co pomaga usunąć brud i
zapewnić najlepszą możliwą wydajność
prania.
System ALL IN ONE jest również
stosowany podczas faz wpompowywania
wody, gdzie strumieniem wody pod
wysokim ciśnieniem pozwala na całkowite
usunięcie
pozostałości
detergentu
uwięzionych w ubraniach.
All In One 20°C
Dzięki technologii ALL IN ONE, ten
innowacyjny program pozwala na pranie
tkanin, np. bawełnianych, syntetycznych i
mieszanych, w temperaturze 20°C przy
wydajności porównywalnej do prania w
temperaturze 40°C.
Zużycie energii dla tego programu wynosi
około
50%
w
porównaniu
z
konwencjonalnym praniem bawełny w
40°C.
WAŻNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE
WYDAJNOŚCI PRANIA
l Nowe, kolorowe ubrania należy prać
oddzielnie, co najmniej 5 lub 6-krotnie.
l Niektóre duże i ciemne ubrania, takie jak
dżinsy czy ręczniki, powinny być zawsze
prane oddzielnie.
l Nigdy nie należy mieszać tkanin o
NIETRWAŁYCH KOLORACH.
38
All Baby 60°C
Można prać wszystkie ubrania niemowlęcia
razem, w średniej temperaturze, otrzymując
w rezultacie higieniczne i doskonale czyste
ubranka, gdy dodamy odplamiacz. Jest to
możliwe dzięki doskonałemu cyklowi
wstępnego dodawania wody i detergentu,
które są rozpylane na pranie przez dyszę
aktywującą enzymy w temp. 50°C.
All In One 59 Min.
Program ten pozwala na upranie mieszanych
tkanin - bawełnianych, syntetycznych i
mieszanych - w zaledwie 59 minut, przy
wykorzystaniu pełnego obciążenia pralki, w
temperaturze 40°C (lub niższej). Program
ten nadaje się szczególnie do lekko
zabrudzonych tkanin.
Szybkie 30 min.
Pełny cykl prania (pranie, płukanie,
wirowanie). Program jest przeznaczony
zwłaszcza
do
prania
nieznacznie
zabrudzonych tkanin bawełnianych i
mieszanych. Zaleca się stosowanie 1/5
ilości standardowo stosowanego środka do
prania.
Szybkie 14 min.
Pełny cykl prania (pranie, płukanie,
wirowanie). Program jest przeznaczony do
prania nieznacznie zabrudzonych tkanin
bawełnianych i mieszanych. Zaleca się
stosowanie
1/5
ilości
standardowo
stosowanego środka do prania.
Ciemne kolory
Program do prania razem wszelkich ciemnych
rzeczy bez ryzyka wyblaknięcia i pogniecenia.
Zaleca się środek piorący w płynie.
Automatyczne czyszczenie
Po każdych 50 cyklach prania, zaleca
się oczyszczenie bębna przy użyciu
specjalnego programu: wysoki poziom
wody zapewni perfekcyjne czyszczenie
również ukrytych części bębna. Do tego
celu można używać zarówno detergentów
w proszku, jak i w płynie.
Wypompowanie & Odwirowanie
Program wypompowuje wodę i wiruje
pranie
przy
maksymalnej
prędkości.
Możliwe jest wyłączenie wirowania i
zmniejszenie
prędkości
wirowania
przyciskiem PRĘDKOŚĆ OBROTÓW.
Koszule
Cykl prania został zoptymalizowany w
kierunku zmniejszenia ilości zagnieceń,
zachowując
przy
tym
doskonałą
skuteczność prania. W celu ułatwienia
prasowania, można również zmniejszyć
prędkości wirowania.
Bielizna
Program
ten
został
zaprojektowany
specjalnie
do
perfekcyjnego
prania
codziennej bielizny: jest szczególnie
wskazany do bawełny i odpornych tkanin
syntetycznych, a także pozwala na
mieszanie
kolorów
(wyłącznie
niefarbujących).
Wełna & Jedwab
Program ten zapewnia delikatny cykl
prania, i nadaje się szczególnie do odzieży
z wełny lub jedwabiu posiadających
informację na metce, że nadają się do
prania w pralce, oraz tkanin z etykietą
zalecającą pranie jak dla jedwabiu.
Delikatne
Program przeznaczony do prania tkanin
delikatnych. Łączy naprzemiennie cykle pracy
i przerw. Cykle prania i płukania są
przeprowadzane przy wysokim poziomie wody.
Mieszane
Cykle prania i płukania są dostosowane do rytmu
obrotu bębna oraz poziomu wody. Dzięki
delikatnemu wirowaniu tkaniny nie gniotą się.
Bawełna
Program do prania średnio zabrudzonych
tkanin bawełnianych. Najbardziej efektywny
pod względem łącznego zużycia energii i wody.
39
PL
Płukanie
Program trzech płukań przy średniej
prędkości
wirowania
(odpowiednim
przyciskiem płukanie można wyłączyć lub
zmniejszyć jego prędkość). Program do
płukania wszelkiego rodzaju tkanin, na
przykład po praniu ręcznym.
7. CENTRUM SERWISU TECHNICZNEGO I GWARANCJA
W przypadku podejrzenia, że pralka nie działa poprawnie przeczytać poniższy krótki
przewodnik zawierający kilka praktycznych sugestii, mających na celu pomóc w
rozwiązaniu najczęstszych awarii.
Problem
Możliwe przyczyny i praktyczne rozwiązania
Pralka nie działa / nie
rozpoczyna pracy
Sprawdzić, czy wtyk został poprawnie umieszczony w kontakcie.
Upewnić się, że nie brakuje zasilania.
Sprawdzić czy poprawnie wybrano potrzebny program pracy oraz
uruchomiono pralkę.
Upewnić się, czy bezpiecznik nie został spalony i czy kontakt zasilania
nie jest uszkodzony przy pomocy innego urządzenia elektrycznego,
np. lampki.
Możliwe jest, że drzwiczki pralki nie są domknięte prawidłowo:
otworzyć je i ponownie zamknąć.
Skontrolować, czy kranik z wodą jest otwarty.
Sprawdzić, czy programator jest poprawnie wyregulowany.
Pralka nie pobiera
wody
Pralka nie
odprowadza wody
Woda na posadzce
wokół pralki
Nie działa wirówka
Podczas wirowania
odczuwalne są silne
wibracje
W przypadku
pulsowania kontrolki
lub pojawienia się
jakiegoś BŁĘDU
Zweryfikować czy filtr nie jest zatkany.
Upewnić się, ze przewód odprowadzania wody nie jest zagięty.
Sprawdzić, czy wewnątrz filtra nie ma obcych ciał.
Możliwe, że przyczyną jest uszkodzenie uszczelki znajdującej się
pomiędzy kranikiem a przewodem wody; w takim przypadku wymienić
uszczelkę i dokładnie przykręcić przewód do kranika.
Przyczyną być może jest fakt, że woda nie została jeszcze usunięta w
całości: odczekać kilka minut.
Niektóre modele posiadają funkcję “wyłączenie wirowania”: sprawdzić
czy nie została uruchomiona.
Zbyt duża ilość środka piorącego może uniemożliwić wykonanie
wirowania: zmniejszyć ilość przy następnych praniach.
Pralka być może nie jest prawidłowo wypoziomowana: w takim
przypadku wyregulować nóżki (patrz właściwy rozdział).
Sprawdzić czy usunięte zostały listwy zabezpieczające w transporcie.
Sprawdzić czy załadunek pralki rozłożony jest równomiernie.
Jeśli pulsuje lub pojawia się błąd nr 0, 1, 5, 7 lub 8, skontaktować się
bezpośrednio z Centrum Serwisowym.
Jeśli pulsuje lub pojawia się błąd nr 2, urządzenie nie pobiera wody,
sprawdzić czy kranik jest otwarty.
Jeśli pulsuje lub pojawia się błąd nr 3, urządzenie nie odprowadza
wody, sprawdzić czy wypust wody nie jest zablokowany i czy przewód
nie jest zagięty.
Jeśli pulsuje lub pojawia się błąd nr 4, urządzenie jest przepełnione
wodą; zakręcić kran z wodą i skontaktować się z Centrum
Serwisowym.
Jeśli pulsuje lub pojawia się błąd nr 9, wyłączyć pralkę, odczekać 1015 sekund i ponownie załączyć program.
40
Gwarancja
Urządzenie posiada gwarancję na
warunkach i w granicach określonych w
karcie gwarancyjnej, dostarczonej wraz z
produktem. Karta gwarancyjna powinna
być przechowywana i odpowiednio
wypełniona, aby móc ją w razie potrzeby
przedstawić w autoryzowanym Centrum
Serwisu Technicznego Hoover.
- woda z płukania może być bardziej
mętna: jest to wynik obecności zawiesiny
zeolitów, która nie powoduje negatywnych
efektów dla skuteczności płukania.
- obecność białego
praniu po jego
normalne zjawisko,
się do materiału,
koloru.
proszku (zeolitów) na
zakończeniu: jest to
proszek nie przyczepia
ani nie zmienia jego
Zarejestruj Twoje urządzenie!
Nie trać czasu i zarejestruj jak najszybciej
Twoją pralkę, by móc odkryć całą serię
korzyści, jakie czekają tylko na Ciebie.
Przeczytaj jak to zrobić na stronie
www.registerhoover.com lub telefonując
pod numer telefonu znajdujący się we
właściwych materiałach.
- obecność piany w wodzie z ostatniego
płukania: nie musi to oznaczać
nieskutecznego płukania.
- tworzenie się znacznej ilości piany: często
spowodowane obecnością anionowych
środków powierzchniowo czynnych w
składzie środków piorących, które są trudne
do usunięcia z pranych materiałów.
W takim wypadku nie jest konieczne
wykonywanie dodatkowych cyklów płukania
dla usunięcia tego zjawiska: nie spowoduje
to żadnej zmiany.
Producent nie jest odpowiedzialny za
ewentualne błędy wynikające z druku
niniejszej Instrukcji załączonej do urządzenia.
Dodatkowo Producent pozostawia sobie
prawo do wprowadzania zmian, jakie okażą
się konieczne we własnych produktach, bez
naruszania zasadniczej ich charakterystyki.
Jeśli utrudnienie nie ustępuje lub wydaje
się, że jest to jakieś uszkodzenie pralki,
należy bezzwłocznie skontaktować się z
Centrum Serwisu Technicznego Hoover.
Istnieje też możliwość skorzystania z
programu pomocowego Hoover, uzyskując
w ten sposób darmową pomoc naszego
specjalisty we własnym domu, także w
okresie pogwarancyjnym.
Uwaga: połączenie telefoniczne jest
odpłatne; o jego koszcie zostaniecie
poinformowani w komunikacie głosowym
przez Obsługę Klienta używanego przez
was operatora sieci telefonicznej.
Hoover zaleca używanie zawsze oryginalnych
części zamiennych, które dostępne są w
naszym Centrum Serwisu Technicznego.
41
PL
Stosowanie
środków
piorących
bez
fosforanów może spowodować następujące
rezultaty:
Hvala, ker ste izbrali pralni stroj Hoover.
Ponosni smo, da lahko svojim kupcem
nenehno ponujamo nove, inovativne in
tehnološko napredne izdelke. Na voljo vam
je kompletna linija gospodinjskih aparatov,
ki vam bo v veliko pomoč pri
vsakodnevnem delu.
Varstvo okolja
Izdelek je označen skladno z
evropsko uredbo 2012/19/EU o
odpadni električni in elektronski
opremi (OEEO).
OEEO vsebuje tako snovi, ki onesnažujejo
okolje (in ki lahko negativno vplivajo na okolje)
kot tudi osnovne komponente (ki jih je mogoče
ponovno uporabiti). Zato je pomembna pravilna
obravnava OEEO, ki omogoča odstranjevanje
in ustrezno odlaganje vseh onesnaževal ter
pridobivanje in recikliranje vseh materialov.
Posamezniki lahko igrajo pomembno vlogo pri
preprečevanju onesnaževanja okolja zaradi
OEEO; pri tem morajo upoštevati nekaj
osnovnih pravil:
Priporočamo, da svoj izdelek registrirate na
naslovu www.registerhoover.com in si
tako omogočite hitrejši dostop do dodatnih
storitev, ki so namenjene izključno našim
najbolj zvestim kupcem.
Prosimo, da pozorno preberete ta priročnik,
saj boste v njem našlli navodila za pravilno
in varno uporabo ter koristne nasvete za
vzdrževanje aparata.
l z OEEO ne ravnamo kot z običajnimi
odpadki iz gospodinjstva;
l OEEO je treba odpeljati na ustrezno
Aparat začnite uporabljati šele, ko
ste
pozorno
prebrali
ta
navodila!
Priporočamo, da knjižico shranite, da vam
bo vedno pri roki, in jo boste lahko
posredovali
tudi
morebitnim
novim
lastnikom aparata.
zbirališče odpadkov, upravljano s strani
občine ali registrirane družbe. V številnih
državah je za večje kose OEEO
organizirano tudi zbiranje po domovih.
V številnih državah lahko ob nakupu novega
aparata starega oddate prodajalcu, ki ga je
dolžan prevzeti brezplačno po načelu eden za
enega; to velja v primeru, da gre opremo
enakovrednega tipa z enakimi funkcijami kot
dobavljeni aparat.
Prosimo preverite, da so aparatu ob dobavi
priloženi tudi navodila za uporabo, garancijski
list, naslovi pooblaščenih servisov ter nalepka
o energijski učinkovitosti. Preverite tudi, da so
aparatu priloženi tudi vtikač, ukrivljeni
nastavek za odtočno cev ter dodatek za
tekoče detergente ali za belilo (nekateri
modeli). Priporočamo, da vse te dele
shranite.
Kazalo
1. SPLOŠNI VARNOSTNI UKREPI
2. INSTALACIJA
Posamezni izdelki so označeni z edinstveno
16-mestno kodo, tj. “serijsko številko”,
odtisnjeno na nalepki na aparatu (ob odprtini
za vrata) ali v nalepki z dokumenti v
notranjosti aparata. Koda je neke vrste
osebna izkaznica izdelka, potrebujete pa jo
pri registraciji in v primerih, ko se morate
obrniti na pooblaščeni servis Hoover.
3. PRAKTIČNI NASVETI
4. VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE
5. HITRI VODNIK
6. STIKALNA PLOŠČA IN PROGRAMI
7. SERVISIRANJE IN GARANCIJA
42
1. SPLOŠNI VARNOSTNI
UKREPI
l Otrokom ne smete dovoliti, da se
l Aparat je namenjen samo uporabi v
l Otroci, mlajši od 3 let, se stroju ne
lahko uporabljajo otroci,
starejši od 8 let, in osebe z
zmanjšanimi fizičnimi, zaznavnimi
ali umskimi sposobnosti ali s
pomanjkljivimi
izkušnjami
in
predznanjem, vendar le pod
nadzorom in če so jim bila razložena
navodila za varno uporabo aparata
in če se zavedajo s tem povezanih
tveganj.
Otroci se ne smejo igrati z
aparatom, prav tako otroci ne smejo
čistiti in vzdrževati aparata brez
nadzora.
smejo približevati, razen če so
pod stalnim nadzorom.
l Če
je priključni električni kabel
poškodovan, ga mora zamenjati
strokovnjak pooblaščenega servisa
ali drugi ustrezno usposobljen
strokovnjak, da se izognete tveganju.
l Uporabljajte
samo
aparatu
priložene cevi za priključitev na
vodovodno
omrežje.
(Ne
uporabljajte cevi, s katerimi je bil
priključen stari aparat!).
l Tlak vode mora biti med 0,05
MPa in 0,8 MPa.
l Prepričajte se, da morda preproga
oz. tekstilna talna obloga ne ovira
zračenja skozi odprtine na dnu
stroja.
l Stroj izklopite tako, da obrnete gumb
za izbiranje programov v položaj OFF
(izklopljeno), v vertikalni položaj. Če
je gumb v katerem koli drugem
položaju, je stroj vklopljen (velja
samo za modele z gumb za
izbiranje programov).
l Aparat
l Tudi po instalaciji mora biti vtikač
dostopen.
l Največja
dovoljena
količina
suhega perila je odvisna od
modela stroja (gl. stikalno ploščo).
l Tehnični
podatki o izdelku so
dostopni na proizvajalčevi spletni
strani.
43
SL
gospodinjstvih in podobnih okoljih:
− kuhinjah za osebje v pisarnah,
delavnicah ali drugih delovnih
okoljih;
− na kmetijah;
− za stranke v hotelih, motelih in
drugih bivalnih okoljih;
− v penzionih.
Za drugačno uporabo v okoljih, ki se
razlikujejo
od
uporabe
v
gospodinjstvih, kot na primer
uporaba komercialne namene s
strani strokovnjakov ali izučenih
uporabnikov, ta aparat ni namenjen.
Nenamenska uporaba aparata
lahko skrajša njegovo življenjsko
dobo in izniči veljavnost garancije.
Proizvajalec ne prevzema nikakšrne
odgovornosti, skladno z veljavnimi
zakoni, za morebitno škodo na
aparatu ali poškodbe ali izgubo
zaradi nenamenske uporabe, tudi
če je bil aparat uporabljan v
gospodinjstvu.
igrajo z aparati.
l V primeru nepravilnosti v delovanju
Navodila za varno uporabo
l Pred čiščenjem ali vzdrževalnimi
deli na pralnem stroju potegnite
vtikač iz vtičnice in zaprite pipo
za vodo.
l Prepričajte se, da je električno
omrežje ozemljeno. V nasprotnem
primeru
se
posvetujte
s
strokovnjakom.
in/ali okvare stroj izklopite, zaprite
pipo za vodo in ne poskušajte sami
odpraviti napake. Takoj se obrnite
na najbližji pooblaščeni servis in
zahtevajte
uporabo
originalnih
nadomestnih delov. Neupoštevanje
the navodil lahko negativno vpliva
na varnost stroja.
l Ne
uporabljajte
pretvornikov,
razdelilcev ali podaljškov.
OPOZORILO:
Voda med pranjem doseže zelo
visoko temperaturo.
l Pred
odpiranjem
vrat
se
prepričajte, da v bobnu ni vode.
l Ko izklapljate stroj iz električnega
omrežja, vedno primite za vtikač,
nikoli ne vlecite za kabel.
l Stroj
ne sme biti izpostavljen
dežju, neposredni sončni svetlobi
ali drugim vremenskim pogojem.
l Pri premikanju ne dvigajte stroja za
gumbe ali predalček za pralna
sredstva; med transportom ne
odlagajte
stroja
na
vrata.
Priporočamo, da stroj dvigneta dve
osebi.
44
Aparat je skladen z določili
evropskih predpisov:
l 2006/95/EC (LVD);
l 2004/108/EC (EMC);
l 2009/125/EC (ErP);
l 2011/65/EU (RoHS);
in kasnejšimi modifikacijami.
2. INSTALACIJA
l Odrežite jermenčke, s katerimi so
1
A
B
A
B
l Odvijte 2 ali 4 vijake (A) na hbrtni
B
B
A
A
SL
pritrjene cevi, pri tem pa pazite,
da ne poškodujete cevi ali
priključnega električnega kabla.
strani in odstranite 2 ali 4 ploščice
(B), kot je to prikazano na sliki
figure 1.
l Zakrijte 2 ali 4 luknje s pomočjo
čepov, ki jih boste našli v ovojnici
z navodili.
l Če je pralni stroj vgraden, po
rezanju jermenčkov, s katerimi so
pritrjene cevi, odvijte 3 ali 4 vijake
(A) in odstranite 3 ali 4 ploščice (B).
2
A
1
l Pri nekaterih modelih bo 1 ali več
ploščic padlov notranjost stroja:
nagnite stroj naprej, da jih
odstranite. Luknje zakrije s čepi, ki
jih boste našli v ovojnici.
2
3
B
OPOZORILO:
Pazite, da embalaža ne pride v
roke otrokom.
C
Na dno položite nagubano ploščo,
kot je to prikazano na sliki 2
(odvisno od modela izberite
verzijo A, B ali C).
3
2
45
1
Vodovodni priključki
3
l Dotočno cev priključite na pipo; uporabite
samo odtočno cev, ki je bila pralnemu
stroju priložena (sl. 3).
NE ODPRITE ŠE PIPE!
l Nekateri
modeli
imajo
še
dodatne
značilnosti:
l HLADNA
IN
TOPLA
VODA
HOT&COLD (sl. 4): Stroj priklopite na
toplo in hladno vodo, kar omogoča večji
energijski prihranek.
Sivo cev priključite na pipo za hladno
vodo,
rdečo pa na pipo za toplo vodo.
Stroj lahko priključite tudi samo na hladno
vodo: v tem primeru bo morda začel
stroj izvajati določene programe z
nekajminutno zamudo.
l AQUASTOP (sl. 5): V dotočni cevi je
naprava, ki prepreči pretok vode, če pride
do okvare cevi. V tem primeru se v
okencu “A” prikaže rdeča oznaka; takrat
morate zamenjati cev. Če želite odviti
matico, morate pritisniti na pripomoček za
preprečitev odvijanja "B".
4
1
5
6
B
A
B
A
l AQUAPROTECT - DOTOČNA CEV Z
VAROVALOM (sl.6): Če začne notranje,
osnovne cevi "A" uhajati voda, jo zadrži
prozorni zunanji ovoj "B" in stroj bo lahko
zaključil program pranja. Ko se program
pranja zaključi, se obrnite na pooblaščeni
servis, saj je potrebno zamenjati dotočno cev.
7
Namestitev
l Potisnite pralni stroj do zida, pri tem pa
46
min 4 cm
max 100 cm
pazite, da cev ni zapognjena ali stisnjena,
ter usmerite odtočno cev v kad ali, še
bolje, jo priključite v odtok na zidu na
višini vsaj 50 cm, premer odtoka pa mora
biti večji od premera cevi pralnega stroja
(sl. 7).
+2,6 mt
max
min 50 cm
max 85 cm
nog, kot je to prikazano na sliki 8:
a.zavrtite matico v desno, da sprostite vijak;
b.z obračanjem nogo dvignite ali spustite,
dokler se ne naslanja na tla;
c.pritrdite nogo s privijanjem matice, dokler
se matica ne pomakne do dna pralnega
stroja.
8
A
B
l Potisnite vtikač v vtičnico.
OPOZORILO:
Če je potrebno zamenjati priključni
električni
kabel,
se
obrnite
na
pooblaščeni servis.
C
Predalček za detergent
9
Predalček za detergent je razdeljen na 3
predelke, kot je to prikazano na sliki 9:
l predelek “1”: za detergent za
predpranje;
l predelek “ ”: za posebne dodatke,
mehčalce, škrob, dišave ipd.;
OPOZORILO:
Uporabljajte samo tekoča sredstva.
Pralni stroj bo tekom izvajanja
programa samodejno doziral dodatke
med zadnjim izpiranjem.
10
l predelek “2”: za detergent za pranje.
Nekaterim modelom je priložena tudi
posodica za tekoči detergent (sl.10). Ko
jo želite uporabiti, jo položite v predelek "2".
Tako bo tekoči detergent stekel v boben v
pravem
trenutku.
Posodico
lahko
uporabljate tudi za belilo, če izberete
program “Izpiranje”.
11
OPOZORILO:
Nekateri detergent se težko dozirajo. V
takih primerih priporočamo uporabo
posebne posodice, ki jo položite
neposredno v boben (primer na sliki 11).
47
SL
l Uravnajte stroj s pomočjo nastavljivih
Je potrebno pranje z vročo vodo?
3. PRAKTIČNI NASVETI
l Madeže
Nasveti za vlaganje perila v stroj
OPOZORILO: ko razvrščate perilo za
pranje, ne pozabite:
- odstraniti morate vse kovinske predmete,
npr. lasnice, bucike, kovance;
- zapnite gumbe na prevlekah za blazine, zaprite
zadrge, zavežite pasove in dolge trakove;
- z zaves snemite kaveljčke;
- pozorno preberite etikete z navodili za
vzdrževanje tkanin na perilu;
- odstranite trdovratne madeže s pomočjo
namenskih detergentov.
l Priporočamo, da se izogibate centrifugiranju,
ko perete preproge, posteljna pregrinjala ali
druge težke kose perila.
l Pred
pranjem volnenega perila se
prepričajte, da je to primerno za pranje v
stroj in označeno s simbolom “čista runska
volna”, in da je na etiketi navedeno “Se ne
krči” ali “Pralno v stroju”.
Nekaj koristnih nasvetov
Vodnik za okolju prijazno in gospodarno
uporabo pralnega stroja.
Perite največjo dovoljeno količino perila
l Za najbolj učinkovito porabo energije,
vode, detergenta in časa priporočamo, da
vedno perete poln stroj perila, tj.
priporočeno največjo dovoljeno količino.
Če enkrat operete poln stroj perila, s tem
prihranite 50% energije v primerjavi z
dvakratnim pranjem polovične količine.
Je predpranje potrebno?
pred pranjem odstranite z
ustreznim sredstvom za odstranejvanje
madežev, ali pa perilo z zasušenimi
madeži pred pranjem nekaj časa
namakajte v vodi; s tem zmanjšate
potrebo po pranju s programi z vročo
vodo. Če izberete program za pranje pri
60°C, prihranite do 50% energije.
Sledi hitri vodnik z nekaj nasveti in
priporočili za uporabo detergenta pri
različnih temperaturah. Vsekakor pa
vedno
upoštevajte
tudi
navodila
proizvajalca detergent glede pravilne
uporabe in doziranja.
Za pranje zelo umazanega belega
perila priporočamo program za
bombaž pri 60°C ali več ter običajen
pralni prašek (učinkovit), ki vsebuje
belila,
ki
pri
srednjih/visokih
temperaturah
zagotavljajo
odlične
rezultate.
Za perilo, ki ga perete pri 40°C in 60°C
izberite vrsto detergent glede na vrsto
tkanine in stopnjo umazanosti perila.
Običajno so praški primerni za bolj
umazano “belo” ali pisane tkanine
obstojnih barv, medtem ko so tekoči
detergent ali “do barv prijazni ” praški
primerni za pranje manj umazanega
pisanega perila.
Za perilo, ki ga perete pri temperaturah
pod 40°C, priporočamo uporabo tekočih
detergentov oziroma detergentov, ki so
namenjeni pranju pri nižjih temperaturah.
l Le za zelo umazano perilo! PRIHRANITE
na detergentu, času, vodi in med 5 do 15%
energije, če NE izberete predpranja, ko
perete manj ali običajno umazano perilo.
48
Za pranje volne in svile uporabljajte samo
namenske detergente za to vrsto tkanin.
4. VZDRŽEVANJE IN
ČIŠČENJE
SL
Zunanje površine pralnega stroja čistite z
vlažno krpo. Izogibajte se uporabi jedkih
čistil, alkohola in/ali topil. Pralni stroj ne
zahteva posebne nege; redno čistite
predalček za pralna sredstva in filter. V
nadaljevanju boste našli nekaj nasvetov o
premikanju stroja in kaj storiti, če stroja dlje
časa ne boste potrebovali.
Čiščenje predalčka za pralna
sredstva
Pred selitvijo ali če stroja dlje
časa ne boste uporabljali
l Priporočamo, da predalčke redno čistite in
l Če bo pralni stroj dlje časa shranjen v
tako preprečite, da bi se v njem nabirali
ostanki detergent in drugih pralnih sredstev.
l To storite tako, da izvlečete predalček –
potegnite nekoliko močneje, očistite ga pod
tekočo vodo in ponovno potisnite v ohišje.
Čiščenje filtra
neogrevanem prostoru, iztočite vodo iz
vseh cevi.
l Potegnite vtikač iz vtičnice.
l Snemite dotočno cev z nosilca in jo
spustite, da voda iz
podstavljeno posodo.
l Na
koncu
jermenom.
l Pralni stroj je opremljen s posebnim
filtrom, ki zadrži večje predmete, na
primer gumbe ali kovance, ki bi lahko
zamašili odtok.
l Samo nekateri modeli: izvlecite gibljivo
cev, odstranite čep in odtočite vodo v
posodo.
l Priporočamo, da pred odvijanjem filtra pod
njega podložite vpojno krpo, da ostanejo tla
suha.
l Filter zavrtite v levo do konca, dokler ni v
vertikalnem položaju.
l Izvlecite in očistite filter; na koncu ga
znova namestite v stroj in ga zavrtite v
desno.
l Ponovite zgoraj opisan postopek v obratnem
vrstnem redu.
49
pritrdite
nje
odtočno
steče
v
cev
z
5. HITRI VODNIK
Ta pralni stroj samodejno prilagodi količino
vode vrsti in količini perila v bobnu. Ta
sistem zagotavlja manjšo porabo energije
in ustrezno krajše programe pranja.
6. STIKALNA PLOŠČA IN
PROGRAMI
A
Izbiranje programov
l Vklopite pralni stroj in izberite ustrezen
program.
l Po potrebi prilagodite temperatura pranja
L
ter pritisnite na tipke za želene "opcije".
B
l S pritiskom na tipko START/PAVZA
zaženite program..
M
Če med delovanjem pralnega stroja
zmanjka električne energije, se nastavitve
shranijo v pomnilnik. Ko je stroj spet pod
napetostjo, nadaljuje z izvajanjem programa
tam, kjer je bil ta prekinjen.
l Ko
je program zaključen, se na
prikazovalniku prikaže napis "end" (Konec),
ali pa se osvetli ustrezna kontrolna lučka.
Počakajte, da ugasne lučka za zaprta
vrata; to se zgodi približno 2 minuti po
koncu programa.
D
E
F
G
H
I
A Stikalo za izbiranje programov
s položajem OFF (izklopljeno)
B Tipka START/PAVZA
C Tipka HITROST
CENTRIFUGIRANJA
D Tipka za nastavitev
TEMPERATURE PRANJA
l Izklopite pralni stroj.
S pomočjo razpredelnice programov
izberite ustrezen program za vrsto tkanine,
in sledite navodilom za upravljanje pralnega
stroja.
E Tipka za ZAMIK VKLOPA
F Tipka TRAJANJE PRANJA
G Tipka za DODATNO IZPIRANJE
H Tipka za OPCIJE
Tehnični podatki
I
Tipka MANJ LIKANJA
L Digitalni prikazovalnik
Tlak vode:
min 0,05 Mpa
max 0,8 Mpa
M Kontrolna lučka ZAPRTA VRATA
Hitrost ožemanja (vrt./min.):
gl. tablico s podatki.
Priključna moč / Varovalka
Priključna napetost:
gl. tablico s podatki.
C
AMP
/
50
Tipka START/PAVZA
Vrata zaprite PREDEN pritisnete na
tipko START/PAVZA.
Odpiranje vrat
Posebno
varovalo
preprečuje
odpiranje vrat takoj po zaključenem
programu pranja.
Ko je program zaključen, počakajte 2
minuti, da ugasne kontrolna lučka
“Zaklenjena vrata”, nato pa lahko
odprete vrata.
Stikalo za izbiranje programov s
položajem OFF (izklopljeno)
l S pritiskom na to tipko zaženete izbrani
program pranja.
Stroj začne delovati nekaj sekund po
pritisku na tipko START/PAVZA.
DODAJANJE IN ODVZEMANJE PERILA
PO ZAČETKU IZVAJANJA PROGRAMA
(PAVZA)
l Približno 2 sekundi pritiskajte na tipko
Ko
obrnete
stikalo
za
izbiranje
programov, se osvetli kontrolna lučka za
izbrani program.
Zaradi prihranka energije se ob koncu
programa oziroma medtem ko stroj ni
aktiven svetlost lučke zmanjša.
START/PAVZA (nekatere kontrolne lučke
se osvetlijo, prikaz časa do konca
programa utripa, kar opozarja, da je stroj
v načinu pavze).
l Počakajte 2 minuti, da se sprosti
varnostna naprava in bo mogoče odpreti
vrata.
Opomba: Če želite stroj izklopiti, obrnite
gumb za izbiranje programov na OFF.
l Ko dodate oz. odvzamete perilo, znova
zaprite vrata in pritisnite na tipko
START/PAVZA
(stroj
nadaljuje
z
izvajanjem programa tam, kjer je bil ta
prekinjen).
l S pritiskom na tipko START/PAVZA
zaženete izbrani program.
l Ko izberete program, ostane stikalo za
izbiranje programov na izbranem programu,
dokler se program ne zaključi.
l Stroj izklopite z obračanjem gumba na
položaj OFF.
PREKLIC PROGRAMA
l Program prekličete tako, da obrnete
stikalo za izbiranje programov na OFF.
51
SL
Stikalo za izbiranje programov morate
vrniti v položaj OFF po zaključku
vsakega programa, ali ko želite znova
izbrati in zagnati novi program pranja.
OPOZORILO:
Med potiskanje vtikača v vtičnico se
ne dotikajte prikazovalnika, ker tekom
prvih sekund stroj kalibrira sistem. Če
se boste dotikali prikazovalnika, stroj
ne bo mogel pravilno delovati. V tem
primeru potegnite vtikač iz vtičnice in
postopek ponovite.
Tipka za ZAMIK VKLOPA
Opcije izberite pred pritiskom na tipko
START/PAVZA.
Če izberete opcijo, ki ni na voljo za
izbrani program, indikator te opcijee
najprej utripa, nato pa ugasne.
l S pomočjo te tipke lahko zamaknete
začetek pranja za do 24 ur.
l To storite na naslednji način:
Tipka HITROST CENTRIFUGIRANJA
- Izberite želeni program.
l S pritiskom na to tipko lahko zmanjšate
- Enkrat pritisnite na tipko, da aktivirate
opcijo (na prikazovalniku se prikaže
vrednost h00), nato pa s ponovnim
pritiskom nastavite 1-urni časovni zamik
(prikazana vrednost h01). Ob vsakem
pritisku na tipko se nastavljeni časovni
zamik poveča za 1 uro, dokler se na
prikazovalniku ne prikaže vrednost h24.
Če nato ponovno pritisnete na isto tipko,
s tem prekličete nastavljeni časovni
zamik (vrednost 0).
hitrost centrifugiranja, po potrebi pa lahko
centrifugiranje tudi prekličete.
l Ko želite znova aktivirati fazo ožemanja,
pritiskajte na tipko, dokler ne nastavite
želene hitrosti centrifugiranja.
Zaradi
varnosti
vašega
perila
nastavljanje višje hitrosti ožemanja
od tiste, ki je primerna za izbrani
program.
l Hitrost ožemanja lahko prilagodite, ne da
bi stroj preklopili v način pavze.
l Nastavljeni časovni zamik vklopa lahko
Stroj je opremljen s posebno
elektronsko napravo, ki preprečuje
ožemanje, če perilo v stroju ni pravilno
uravnoteženo.
Tako stroj deluje tišje in z manj
vibracijami, obenem pa se podaljša
življenjska doba vašega pralnega
stroja.
prekličete z obračanjem gumba za
izbiranje programov v izklopljeni položaj
(OFF).
Če pride med delovanjem stroja do
izpada električne napetosti, stroj shrani
izbrani program v spomin. Ko je omrežje
spet pod napetostjo, stroj nadaljuje z
izvajanjem programa na mestu, kjer je bil
ta prekinjen.
Tipka za nastavitev TEMPERATURE
PRANJA
l Ta
tipka
omogoča
temperature pranja.
- Nastavitev potrdite s pritiskom na
tipko
START/PAVZA
(lučka
na
prikazovalniku začne utripati). Začne se
odštevanje, in ko preteče nastavljeni
časovni zamik, začne stroj samodejno
izvajati program pranja.
Tipka TRAJANJE PRANJA
prilagajanje
l S pomočjo te tipke lahko izberete
l Da bi preprečili nevarnost poškodbe
tkanin, ni mogoče nastaviti višje
temperature od najvišje, dovoljene za
posamezni program.
52
najustreznejšo
izmed
3
stopenj
intenzivnosti pranja, odvisno od tega,
kako umazano je perilo (na vojlo je samo
pri določenih programih, kot je to
navedeno v razpredelnici programov).
samodejno prikaže trajanje
predvideno za izbrani program.
pranja,
l Če spremenite čas za trajanje pranja, se
osvetli ustrezen indikator.
Tipka za DODATNO IZPIRANJE
- NOČ & DAN
l Če izberete to opcijo, se hitrost vmesnih
ožemanj zniža na 400 vrt./min, kjer je
vmesno ožemanje predvideno, količina
vode za izpiranje je večja, perilo pa po
zadnjem izpiranju ostane v vodi, tako da
se vlakna enakomerno razporedijo.
l Med fazo, ko stoji perilo v bobnu v vodi,
utripa ustrezna kontrolna lučka, kar
opozarja, da je stroj v stanju mirovanja.
l S pomočjo te tipke aktivirate dodatna
izpiranja po zaključenem pranju. Največje
število dodatnih izpiranj je odvisno od
izbranega programa.
l Ko želite program zaključiti z ožemanjem
(hitrost centrifugiranja lahko znižate ali ga
celo prekličete s pomočjo ustrezne tipke)
in izčrpati vodo, prekličite izbrano opcijo.
l Ta funkcija je namenjena osebam z
nežno in občutljivo kožo, pri katerih lahko
tudi najmanjše sledi detergenta v perilu
povzročijo draženje in alergije.
l Elektronski
nadzor poskrbi za tiho
vmesno izčrpavanje vode, kar je zelo
primerno za pranje ponoči.
l Priporočamo, da to funkcijo izberete tudi
za pranje otroških oblačil in zelo
umazanega perila, za pranje katerega ste
odmerili večjo količino detergent, ali pa za
pranje brisač, saj se v tovrstnih tkaninah
običajno ostanejo sledi detergenta.
Tipka za OPCIJE
Tipka MANJ LIKANJA
Ta funkcija poskrbi, da se perilo kar
najmanj zmečka. Stroj opusti vmesna
centrifugiranja, ali pa zmanjša intenzivnost
zadnjega centrifugiranja.
Na voljo so vam tri opcije:
- PREDPRANJE
l Omogoča predpranje perila, kar je še
posebej koristno pri pranju zelo
umazanega perila (na voljo samo pri
določenih programih, kot je to označeno v
Tabeli programov).
l Priporočamo, da za predpranje odmerite
le 20% količine detergenta, ki jo priporoča
proizvajalec.
- HYGIENE PLUS
l Ta opcija zagotavlja higieno perila, saj
temperature pranja doseže temperaturo
60°C.
53
SL
l Ko izberete program, osvetljeni indikator
2) HITROST OŽEMANJA
Digitalni prikazovalnik
Zahvaljujoč sistemu prikaza ste stalno
obveščeni o statusu vašega pralnega stroja.
2
3
4
5
6
2
7
Prikazana je hitrost ožemanja, predvidena
za izbrani program. Po potrebi lahko hitrost
ožemanja znižate, ali pa ožemanje povsem
prekličete s pomočjo ustrezne tipe.
1
3) TEMPERATURA PRANJA
8 9 10
1) KONTROLNA LUČKA ZAPRTA VRATA
3
Prikazana je predvidena temperature pranja
za izbrani program, ki jo je mogoče
prilagoditi (kjer je to predvideno) s pomočjo
ustrezne tipke.
1
l Ikona ponazarja, da so vrata zaklenjena
Vrata zaprite PREDEN pritisnete na
tipko START/PAVZA.
4) TRAJANJE PROGRAMA
l Ko ob zaprtih vratih stroja pritisnete na
4
tipko START/PAVZA, indikator za kratek
čas utripa, nato pa ostane osvetljen.
Če vrata niso dobro zaprta, lučka
utripa približno 7 sekund, nato pa se
ukaz na zagon samodejno prekliče.
V tem primeru pravilno zaprite
vrata in znova pritisnite na tipko
START/PAVZA.
l Ko
izberete
program,
se
na
prikazovalniku samodejno prikaže trajanje
programa, ki se lahko glede na izbrane
opcije spreminja.
l Ko začne stroj izvajati program, vas sproti
l Posebno varovalo preprečuje odpiranje
vrat takoj po zaključenem programu
pranja. Ko je program zaključen,
počakajte 2 minuti, da ugasne kontrolna
lučka ZAPRTA VRATA, nato pa lahko
odprete vrata. Po koncu izvajanja
programa obrnite stikalo za izbiranje
programov na OFF.
54
obvešča, koliko časa je še ostalo do
konca pranja.
l Stroj preračuna čas do konca programa
na osnovi standardne količine perila,
tekom izvajanja programa pa čas
prilagaja glede na dejansko količino perila
v stroju in njegovo sestavo.
5) TRAJANJE PRANJA
{
9
l Ko izberete program, osvetljeni indikator
pranja,
Utripa, če je nastavljen časovni zamik
vklopa.
l Če spremenite čas za trajanje pranja, se
10) Kg MODE (funkcija je aktivna le pri
programih za bombaž in sintetiko)
samodejno prikaže trajanje
predvideno za izbrani program.
osvetli ustrezen indikator.
6) DODATNA IZPIRANJA
10
l Tekom prvih minut izvajanja programa je
{
indikator "Kg MODE" osvetljen. Med tem
časom inteligentni sensor tehta perilo in
prilagaja trajanje programa ter količino
vode in porabo električne energije.
6
Kontrolna lučka kaže dodatne faze
izpiranja, ki ste jih izbrali z ustrezno tipko.
l Tekom posameznih faz programa vam
"Kg MODE" omogoča spremljanje
podatkov o perilu v bobnu. Tekom prvih
minut izvajanja programa:
7) OPCIJE
}
7
- prilagaja potrebno količino vode;
- določi trajanje programa pranja;
Kontrolne lučke kažejo opcije, ki jih lahko
izberete s pomočjo ustrezne tipke
(PREDPRANJE, HYGIENE PLUS in NOČ
& DAN).
- nadzira izpiranje skladno z izbrano vrsto
tkanine, ki jo perete;
- prilagaja ritem vrtenja bobna izbrani
vrsti tkanine, ki jo perete;
8) Wi-Fi (samo nekateri modeli)
- prepoznava prisotnost pene in po potrebi
poveča količino vode za izpiranje.
- prilagodi hitrost ožemanja količini perila
v
bobnu
ter
s
tem
prepreči
neuravnoteženost.
8
l Pri modelih z opcijo Wi-Fi ikona opozarja,
da sistem Wi-Fi deluje.
l Vse druge informacije o sistemu Wi-Fi
so podane v posebnih navodilh, ki ga
najdete v notranjosti stroja.
55
SL
5
9) ZAMIK VKLOPA
Razpredelnica programov
2
TEMP.°C
kg *
(MAKS.)
PROGRAM
Priporočena
Maks.
All In One 20°C
5,5
6
6,5
7
20°
20°
All Baby 60°C
5,5
6
6,5
7
60°
60°
All In One 59 Min.
8
9
10
11
40°
40°
Hitri 30 Min.
2,5
2,5
2,5
2,5
30°
30°
Hitri 14 Min.
1,5
1,5
1,5
1,5
30°
30°
Temne barve
4
4,5
5
5,5
40°
40°
Izpiranje
-
-
-
-
-
-
Izčrpavanje &
Centrifugiranje
-
-
-
-
-
-
Srajce
4
4,5
5
5,5
30°
30°
2,5
3
3
40°
60°
1
DETERGENT
2
1
( )
Samodejno
čiščenje
Spodnje
perilo
1)
1) 2,5
Volna & Svila
2
2
2
2
30°
30°
Občutljivo
2,5
2,5
2,5
2,5
40°
40°
( )
Mešano
1)
4
4,5
5
5,5
40°
60°
( )
Bombaž
**
1)
8
9
10
11
40°
90°
( )
56
( )
Samo, če je izbrana opcija
PREDPRANJE (programi, pri katerih
je na voljo opcija PREDPRANJE).
(Samo modeli s predelkoma za
tekoči detergent)
Če so na določenih kosih perila
madeži, ki jih je treba najprej
očistiti s tekočim belilom, lahko to
storite tudi v pralnem stroju, pred
pranjem.
Vlijte belilo v predelek za tekoči
detergent, vstavite ga v predelek v
predalčku za pralna sredstva,
označen z "2", in izberite program
IZPIRANJE.
Ko je ta faza zaključena, obrnite
stikalo za izbiranje programov na
OFF, dodajte preostalo perilo in
nadaljujte s pranjem kot običajno –
izberite najbolj ustrezen program.
Prosimo, da upoštevate naslednje:
* Največja dovoljena količina suhega perila
je odvisna od modela stroja (gl. stikalno
ploščo).
** STANDARDNI PROGRAM ZA BOMBAŽ
SKLADNO Z DOLOČILI PREDPISA (EU)
št. 1015/2010 in št. 1061/2010.
PROGRAM ZA PRANJE BOMBAŽA
pri temperaturi 60°C.
PROGRAM ZA PRANJE BOMBAŽA
pri temperaturi 40°C.
Programa sta primerna za pranje
običajno
umazanega
bombažnega
perila in sta najbolj učinkovita programa
glede na porabo energije in vode za
pranje bombažnega perila.
Programa sta bila namensko razvita za
prilagajanje priporočeni temperaturi za
pranje, navedeni na etiketah na
oblačilih. Dejanska temperatura vode se
lahko nekoliko razlikuje od deklarirane
temperature za ta program.
1)
Pri vseh programih lahko po potrebi znižate
hitrost
centrifugiranja
pod
najvišjo
predvideno za posamezni program, pri
pranju zelo občutljivih tkanin pa lahko tudi
prekličete centrifugiranje. To storite s
pomočjo tipke HITROST CENTRIFUGIRANJA.
Če na etiketi ni natančnejših podatkov,
lahko izberete največjo hitrost, predvideno
za izbrani program.
57
Pri določenih programih lahko
prilagodite trajanje in intenzivnost
pranja s pomočjo tipke TRAJANJE
PRANJA.
SL
Prevelika količina detergent lahko povzroči
pretirano penjenje.
Če stroj zazna prisotnost prevelike količine
pene, lahko opusti fazo centrifugiranja ali
podaljša trajanje programa ter poveča
porabo vode.
Izbiranje programov
Za pranje različnih vrst tkanin in različno
umazanega perila vam pralni stroj ponuja
številne programe, tako da lahko izberete
ustreznega za vse potrebe (gl. razpredelnico).
Tehnologija ALL IN ONE
Ta pralni stroj je opremljen z novim
sistemom, opremljenim z visokotlačno
šobo, ki brizga mešanico vode in detergent
neposredno v perilo.
Poseben način delovanja motorja, ki je
vgrajen v ta stroj, usmerja obračanje bobna
v začetni fazi posameznih programov, med
tem časom pa visokotlačna šoba brizga
mešanico vode in detergent v perilo. V
program je vključenih tudi več faz
centrifugiranja,
kar
olajša
prodiranje
raztopine detergent v vlakna, pospešuje
odstranjevanje nečistoče in s tem
zagotavlja najboljšo možno učinkovitost
pranja.
Sistem ALL IN ONE je aktiven tudi med
fazami dotakanja vode; visokotlačna šoba
je zelo učinkovita pri odstranjevanju vseh
sledi detergent iz perila.
All In One 20°C
Ta inovativni program s tehnologijo ALL IN
ONE omogoča pranje tkanin iz različnih vrst
vlaken (bombaž, sintetika in mešanica
vlaken) pri 20°C z učinkovitostjo, ki je
primerljiva pranju pri 40°C.
Poraba je pri tem programu za približno
50% porabe pri pranju z običajnim
programom za pranje bombaža pri 40°C.
POMEMBEN NASVET ZA UČINKOVITO
PRANJE
l Nova pisana oblačila perite ločeno vsaj 5do 6-krat.
l Določene kose temno obarvanega perila,
na primer jeans ali brisače, vedno perite
ločeno.
l Nikoli ne perite perila neobstojnih barv
skupaj z drugim perilom.
All Baby 60°C
Zdaj lahko perete vsa otroška oblačila
hkrati, pri srednji temperature – rezultat je
58
higiensko in popolnoma čisto perilo, ob
uporabi
učinkovitega
kakovostnega
detergenta. Idealno predhodno doziranje
vode in detergent, ki brizga v perilo skozi
šobo in s tem aktivira delovanje encimov pri
temperaturi 50°C, zagotavlja idealne
rezultate.
All In One 59 Min.
Ta program omogoča skupno pranje
polnega stroja perila iz različnih tkanin, na
primer bombaža, sintetike in mešanice
vlaken v samo 59 minutah pri temperature
40°C (ali nižji). Ta program je še posebej
primeren za pranje manj umazanega perila.
Hitri 30 Min.
Kompleten program (pranje, izpiranje,
ožemanje). Program je še posebej primeren
za manj umazano perilo iz bombaža in
mešanice vlaken. Priporočamo, da za ta
program odmerite samo 20% priporočene
količine detergenta, da se izognete potrati.
Hitri 14 Min.
Kompleten program (pranje, izpiranje,
ožemanje). Program je še posebej primeren
za malo umazano perilo iz bombaža in
mešanice vlaken. Priporočamo, da za ta
program odmerite samo 20% priporočene
količine detergenta, da se izognete potrati.
Temne barve
Program je namenjen pranju perila temnih
barv, saj preprečuje bledenje barv in mečkanje
perila.
Priporočamo
uporabo
tekočih
detergentov.
Samodejno čiščenje
Priporočamo, da po vsakih 50 pranjih
vklopite ta namenski program za čiščenje
bobna: velika količina vode zagotavlja
popolno čiščenje tudi v skritih kotičkih
bobna. Uporabite lahko tekoči detergent ali
pralni prašek.
Izpiranje
Stroj perilo izpere 3-krat, z vmesnimi
centrifugiranji (hitrost centrifugiranja lahko s
pomočjo ustrezne tipke zmanjšate ali pa ga
prekličete). Namenjeno je izpiranju vseh vrst
tkanin, na primer izpiranju perila, ki ste ga
oprali na roke.
Srajce
Program pranja je namensko prilagojen,
tako da se perilo manj zmečka, ob tem pa
ohrani vrhunsko učinkovitost pranja. Hitrost
centrifugiranja lahko po želji še znižate in si
s tem olajšate likanje.
Spodnje perilo
Ta program je namensko zasnovan za
popolno vsakodnevno čistočo spodnjega
perila: še posebej je primeren za pranje
spodnjega perila iz bombaža ali trpežne
sintetike, dovoljuje pa tudi skupno pranje
perila različnih barv (samo za perilo
obstojnih barv).
Volna & Svila
Ta nežni program pranja je predvsem
namenjen pranju perila iz volnenih tkanin,
za katerega proizvajalec priporoča strojno
pranje ("Machine-Washable"), ter perila iz
svile, pri katerem je na etiketi predpisano
pranje s programi za svilo ("Wash as Silk").
Občutljivo
Program sestavljajo faze aktivnosti in premorov
med delovanjem, in je še posebej primeren za
pranje občutljivih tkanin. Faze pranja in izpiranj
potekajo v večji količini vode, kar zagotavlja
najboljšo učinkovitost.
Mešano
Faze pranja in izpiranj so optimizirane tako
glede ritma vrtenja bobna in količine vode v
bobnu. Nežno centrifugiranje preprečuje
pretirano mečkanje perila.
Bombaž
Ta program je primeren za pranje običajno
umazanega bombažnega perila, in je najbolj
učinkovit program glede porabe energije in vode
za pranje bombažnega perila.
59
SL
Izčrpavanje & Centrifugiranje
Program izčrpa vodo iz stroja in centrifugira
perilo
z
najvišjo
hitrostjo.
Hitrost
centrifugiranja lahko zmanjšate ali ga
povsem prekličete s pomočjo tipke
HITROST CENTRIFUGIRANJA.
7. SERVISIRANJE IN GARANCIJA
Če imate občutek, da pralni stroj ne deluje pravilno, najprej poskusite sami odpraviti
nepravilnost s pomočjo spodnje razpredelnice. V njej boste našli nekaj praktičnih nasvetov
za odpravljanje najbolj običajnih težav.
Problem
Možen vzrok in praktična rešitev
Pralni stroj ne
deluje/se ne zažene.
Prepričajte se, da je vtikač pravilno v vtičnici.
Prepričajte se, da ni zmanjkalo električne energije.
Preverite, če ste pravilno program in če ste pravilno zagnali stroj.
Preverite, da ni pregorela varovalka in da je vtičnica brezhibna –
vklopite drugi aparat, na primer svetilko.
Morda vrata niso dobro zaprta. Odprite jih in jih ponovno zaprite.
Prepričajte se, da je pipa za vodo odprta.
Morda je nastavljena programska ura.
Voda ne priteka v
stroj
Pralni stroj ne izčrpa
vode
Voda je stekla na tla
ob stroju
Stroj ne ožame perila
Med centrifugiranjem
se slišijo močne
vibracije
Če utripa opozorilo
za določeno napako
(ERROR)
Preverite, da ni zamašen filter.
Preverite, da ni morda odtočna cev zapognjena.
Preverite, da v filtru ni tujkov.
Morda pušča tesnilo med pipo in dotočno cevjo; v tem primeru
zamenjajte tesnilo in zategnite cev in pipo.
Morda stroj še ni do konca izčrpal vode: počakajte nekaj minut.
Nekateri modeli imajo možnost izklopa centrifuge – preverite, da je
centrifuga aktivirana.
Prevelika količina detergent lahko prepreči ožemanje: naslednjič
odmerite manj detergenta.
Pralni stroj morda ne stoji povsem ravno. Po potrebi ga uravnajte s
pomočjo nastavljivih nog, kot je to opisano v ustreznem poglavju teh
navodil.
Prepričajte se, da ste odstranili vsa varovala, s katerimi je bil stroj
zavarovan med transportom.
Perilo v stroju mora biti enakomerno razporejeno.
Če se prikaže oz. utripa opozorilo za napako št. 0, 1, 5, 7 ali 8, se
obrnite neposredno na pooblaščeni servis.
Če se prikaže oz. utripa opzorilo za napako št. 2, voda ne priteka v
stroj. Prepričajte se, da je pipa za vodo odprta.
Če se prikaže oz. utripa opzorilo za napako št. 3, stroj ne izčrpava
vode pravilno. Preverite, da odtok ni zamašen ter da odtočna cev ni
zapognjena.
Če se prikaže oz. utripa opzorilo za napako št.4, je stroj preveč poln.
Zaprite pipo za vodo in se obrnite neposredno na pooblaščeni servis.
Če se prikaže oz. utripa opzorilo za napako št. 9, izklopite pralni stroj,
počakajte 10 – 15 sekund in znova zaženite program.
60
Garancija
Za izdelek garantiramo skladno s pogoji,
navedenimi na certifikatu, ki je izdelku
priložen. Garancijski certifikat mora biti
pravilno izpolnjen. Shranite ga, tako da
ga boste lahko po potrebi predložili
pooblaščenemu servisu Hoover.
- voda za izpiranje je bolj motna : To je
posledica zeolitov v vodi, kar pa na
učinkovitost izpiranja ne vpliva.
- bel prah(zeoliti) na perilu po koncu
pranja: to je normalno, prah ne prodre v
tkanino in ne vpliva na barvo.
Registrirajte svoj izdelek!
Ne izgubljajte časa. Takoj registrirajte svoj
pralni stroj in odkrijte prednosti, do katerih
ste upravičeni. Napotke boste našli na
strani www.registerhoover.com ali če
pokličete na številko, ki je navedena na
ustreznem gradivu.
- pena v vodi pri zadnjem izpiranju: to ni
znak nezadostnega izpiranja.
- obilno penjenje: To je pogosto posledica
anionskih surfaktantov, ki jih vsebujejo
detergent in ki jih je težko spraviti iz
perila.
V takih primerih ne ponavljajte izpiranja,
saj to ne bi pomagalo!
Proizvajalec ne prevzema odgovornosti za
morebitne tiskarske napake v tej knjižici, ki
je izdelku priložena. Pridržuje si tudi pravico
do morebitnih sprememb na aparatih, če
oceni, da so te koristne za izdelke, ne da bi
to vplivalo na njihove osnovne značilnosti.
Če se problem ponavlja ali sumite, da gre
za okvaro, se takoj obrnite na najbližji
pooblaščeni servis Hoover.
Lahko pa se tudi registrirate za servisni
plan Hoover in si s tem pridobite možnost
brezplačnega servisiranja na domu tudi po
preteku garancijskega roka.
Pozor: klic ni brezplačen. O ceni boste
obveščeni z glasovnim sporočilom s strani
telefonskega operaterja servisa.
Hoover priporoča, da zahtevate uporabo
originalnih nadomestnih delov, ki so na
voljo pri pooblaščenih servisih.
61
SL
Uporaba ekoloških detergentov brez
fosfatov lahko povzroči naslednje učinke:
fkhldsk
fkhldsk
- DXA/DWA - A (8÷11) -
15.03 - 43009789 - Canon Italia - Business Services Channel - Printed in Italy
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising