Hoover | DXOA 59AC3-S | Hoover DXOA 59AC3-S Operating instrustions

Hoover DXOA 59AC3-S Operating instrustions
PT
NL
2
AEEA bevat zowel verontreinigende stoffen
(die negatieve gevolgen voor het milieu
kunnen veroorzaken) en basiscomponenten
(die kunnen worden hergebruikt). Het is
belangrijk AEEA te onderwerpen aan
specifieke behandelingen, teneinde afval en
alle verontreinigende stoffen op een
correcte wijze te verwijderen en alle andere
materialen te hergebruiken en recycleren.
Individuen kunnen een belangrijke rol spelen
bij de garantie dat AEEA geen milieu-issue
wordt; het is essentieel om een aantal
basisregels te volgen:
Lees deze handleiding zorgvuldig om op de
juiste en veilige manier dit apparaat te
gebruiken en voor nuttige tips over efficiënt
onderhoud.
l AEEA mag niet worden behandeld als
Gebruik alleen de wasmachine na
het zorgvuldig lezen van deze instructies.
Wij raden u aan altijd deze handleiding bij
de hand te houden en in goede staat te
houden voor iedere toekomstige eigenaar.
huishoudelijk afval;
l AEEA moet worden overgedragen aan de
desbetreffende inzamelpunten beheerd
door de gemeente of door geregistreerde
bedrijven. In veel landen, voor grote
AEEA, kan thuisophaling aanwezig zijn.
Controleer of het apparaat wordt geleverd
met deze handleiding, het garantiebewijs,
het adres van het service center en het
energie-efficiëntie label. Controleer ook of
stekkers, bochten/houders
voor de
afvoerslang en vloeibare wasmiddelen of
bleekwaterlade
(enkel
op
sommige
modellen) zijn inbegrepen. Wij adviseren u
al deze componenten te bewaren.
In veel landen, als u een nieuw apparaat
koopt,
kunnen
de
oude
worden
teruggegeven aan de dealer die het
kosteloos moet afhalen op een één-op-éénbasis,
zolang
het
apparatuur
een
gelijkwaardig type betreft en dezelfde
functies heeft als de geleverde apparatuur.
Elk product wordt geïdentificeerd door een
unieke 16-cijferige code, ook wel het
"serienummer" genoemd, gedrukt op de
sticker op het apparaat (deur gebied) of in
het envelopdocument bij het product. Deze
code is een soort van specifieke product-idkaart die je nodig hebt om het te registreren
en om de Hoover Customer Service Center
te contacteren.
Inhoudsopgave
1. ALGEMENE
VELIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
2. INSTALLATIE
3. PRAKTISCHE TIPS
4. ONDERHOUD EN REINIGING
5. GEBRUIKERSHANDLEIDING
Milieu voorschriften
6. BEDIENINGSELEMENTEN EN
PROGRAMMA'S
Dit apparaat is voorzien van het
merkteken volgens de Europese
richtlijn 2012/19/EU inzake Afgedankte
elektrische en elektronische apparaten
(AEEA).
7. PROBLEEM OPLOSSEN EN GARANTIE
3
NL
Dank u voor het kiezen van een Hoover
wasmachine. We zijn trots om altijd nieuwe,
innovatieve en technologisch geavanceerde
producten te bieden, met een compleet
assortiment van huishoudelijke apparaten om
echt hulp te bieden in de dagelijkse routine.
of verstandelijke vermogens of
gebrek aan ervaring en kennis als
ze onder toezicht staan of
instructies krijgen over het gebruik
van het apparaat op een veilige
manier en de gevaren begrijpen.
Kinderen mogen niet met het
apparaat spelen. Reiniging en
onderhoud door de gebruiker
wordt niet gedaan door kinderen
zonder toezicht.
1. ALGEMENE VELIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
l Deze
apparaten zijn bedoeld
voor gebruik in huishoudelijke en
soortgelijke toepassingen zoals:
− Kantines voor medewerkers,
in winkels, kantoren en
andere werkomgevingen;
− Boerderijen;
− Door klanten in hotels, motels
en andere residentiële soort
omgevingen;
− Bed and breakfast omgevingen.
Een ander gebruik van dit toestel dan
binnen de huishoudelijke omgeving
of van de typische huishoudelijke
functies, zoals commercieel gebruik
door deskundigen of ervaren
gebruikers, wordt uitgesloten, zelfs in
de bovenstaande toepassingen. Als
het apparaat wordt gebruikt op een
wijze die onverenigbaar is met deze
kan de levensduur van het apparaat
en de garantie van de fabrikant
vervallen. Eventuele schade aan
het apparaat of andere schade of
verlies ontstaan door gebruik dat
niet in overeenstemming is met
huishoudelijk gebruik (ook als ze
gelokaliseerd is in een huishoudelijk
milieu) worden niet geaccepteerd
door de fabrikant in de ruimste mate
toegestaan door de wet.
l Kinderen
moeten onder toezicht
staan om ervoor te zorgen dat ze
niet met het apparaat spelen.
l Kinderen
jonger dan 3 jaar
moeten uit de buurt van het
toestel worden gehouden, tenzij
ze steeds onder toezicht staan.
l Indien het netsnoer beschadigd is,
moet het worden vervangen door
de fabrikant zelf, zijn dealer of
vergelijkbare bekwame personen
om een gevaar te voorkomen.
l Gebruik
alleen de slang-sets
meegeleverd met het apparaat
voor de wateraansluiting (oude
slang-sets niet hergebruiken).
l De
waterdruk moet tussen 0,05
MPa en 0,8 MPa liggen.
l Zorg
ervoor dat een tapijt de
basis van de machine en
de ventilatieopeningen niet kan
blokkeren.
l Dit
apparaat kan worden
gebruikt door kinderen van 8
jaar en ouder en personen met l De OFF stand is bereikt door het
plaatsen van het referentieteken
verminderde lichamelijke, zintuiglijke
4
l Gebruik
geen
converters,
meervoudige contactdozen of
verlengsnoeren.
Door het plaatsen van de
markering op dit product,
verklaren wij, op onze eigen
verantwoordelijkheid, alle Europese
l Zorg ervoor dat er geen water veiligheids-, gezondheids- en milieuin de trommel is vóór het eisen na te leven opgesteld in de
openen van de deur.
regelgeving geldig voor dit product.
WAARSCHUWING:
water kan hoge temperaturen
bereiken tijdens de wascyclus.
5
NL
op de programma controle / knop l Trek niet aan het snoer of het
in de verticale positie. Elke andere
apparaat om de machine los te
positie van deze knop betekent
koppelen.
dat de machine ON staat (alleen l Stel de wasmachine niet bloot
voor modellen met programma
aan regen, direct zonlicht of
keuzeschakelaar).
andere weersomstandigheden.
l Na de installatie moet het apparaat l Bij
het
verplaatsen
de
zodanig worden geplaatst dat de
wasmachine niet optillen aan de
stekker bereikbaar is.
knoppen of wasmiddellade. Laat
tijdens het transport nooit de
l De
maximale
toegestane
deur rusten op de trolley. Wij
hoeveelheid van de lading van droge
adviseren dat twee mensen de
kleren hangt af van het gebruikte
wasmachine verplaatsen.
model (zie bedieningspaneel).
l Om
de
productfiche
te l In geval van storing en / of defect,
schakelt u de wasmachine uit, sluit
raadplegen verwijzen wij u
de kraan af en knoeit u niet met
door naar de fabrikant.
het apparaat. Onmiddellijk contact
Veiligheidsinstructies
opnemen met het Customer
Service Center en alleen originele
l Alvorens
de wasmachine te
onderdelen gebruiken. Het negeren
reinigen of te onderhouden, haal
van deze voorschriften kan gevaar
de stekker uit het stopcontact en
brengen voor de veiligheid van de
draai de waterkraan uit.
apparaten.
l Zorg ervoor dat de elektrische
installatie geaard is. Zoek anders
gekwalificeerde professionele hulp.
2. INSTALLATIE
l Snijd
de buisriemen los zonder
de buis of het netsnoer te
beschadigen.
1
A
B
A
B
l Draai
de 2 of 4 schroeven (A)
aan de achterkant los en
verwijder de 2 of 4 schijven (B)
zoals weergegeven in figuur 1.
B
B
A
A
l Sluit
de 2 of 4 gaten met
behulp van de pluggen die in
de instructie-envelop zitten.
l Indien
de wasmachine wordt
ingebouwd: na het lossnijden
van de slangriemen, draai de 3 of
4 schroeven (A) los en verwijder
de 3 of 4 schijven (B).
2
A
1
l Bij
sommige modellen, zullen 1
of meerdere schijven in het
apparaat vallen: naar voren
kantelen van de wasmachine
om ze te verwijderen. Sluit de
gaten met de pluggen die in de
envelop zitten.
2
3
B
WAARSCHUWING:
Hou verpakkingsmaterialen
uit de buurt van kinderen.
C
l Plaats
het polionda laken op de
bodem, figuur 2 (volgens het
model versie A, B of C).
3
2
6
1
Hydraulische aansluitingen
3
NL
l Sluit enkel de waterslang aan om de
kraan, die werd geleverd met de machine
(fig. 3). Hergebruik geen oude slang-sets.
l Sommige modellen kunnen een of meer
van de volgende kenmerken hebben:
l HOT & COLD (Fig. 4): Het toestel kan
worden aangesloten op warm en koud
water voor hogere energiebesparing. Sluit
de grijze buis aan de koude water kraan
en de rode naar de warm water kraan.
De machine kan worden aangesloten op de
koud water kraan alleen: in dit geval kunnen
sommige programma's een paar minuten
later starten.
4
1
l AQUASTOP (fig. 5): een instelling op de
toevoerbuis die de waterstroom stopt als de
buis veroudert, in dit geval verschijnt een
rode markering in het venster "A" . De buis
moet worden vervangen. Om de moer los te
schroeven, drukt u op het one-way lock
systeem "B".
5
6
B
A
A
l AQUAPROTECT - AANVOERBUIS MET
BEWAKER (fig. 6): Mocht water lekken
uit de primaire interne buis "A", zal het
transparante omhulsel "B" water bevatten
die het mogelijk maakt de wascyclus te
voltooien. Aan het einde van de cyclus
dient u contact op te nemen met de
klantenservice om de toevoerbuis te
vervangen.
B
7
Positie
l Als de wasmachine dichtbij een muur
min 4 cm
max 100 cm
staat, let dan op dat de slang niet
verbogen of gebroken is. Plaats de
afvoerbuis in de kuip of, bij voorkeur, sluit
aan op een afvoer in de muur van
minstens 50 cm hoog met een diameter
groter dan de wasmachine slang (fig. 7).
7
+2,6 mt
max
min 50 cm
max 85 cm
l Nivelleer het apparaat met behulp van de
8
voetjes zoals geïllustreerd in figuur 8:
a.Draai de moer met de klok mee om de
schroef vrij te maken;
b.Draai de voet om te verhogen of te verlagen
totdat deze de grond raakt en vast staat;
c.Vergrendel de voet, de schroeven in de
moer, totdat ze aan de onderkant van de
wasmachine vast staan.
l Steek de stekker in het stopcontact.
A
B
WAARSCHUWING:
contacteer het Customer Service Center
indien het netsnoer aan vervanging
toe is.
C
Wasmiddellade
9
De wasmiddellade bestaat uit 3 compartimenten
zoals weergegeven in figuur 9:
l Compartiment “1”: voor het voorwasmiddel;
l Compartiment “ ”: voor speciale
toevoegingen,wasverzachters, geuren, enz.;
1
2
WAARSCHUWING:
Gebruik enkel vloeibare producten, de
wasmachine is ingesteld om additieven
automatisch te doseren bij elke cyclus
gedurende de laatste spoeling.
l Compartiment “2”: voor wasmiddel.
10
Een vloeibaar wasmiddel cup is ook
voorzien in sommige modellen (fig. 10).
Om het te gebruiken, plaatst u deze in
bakje "2". Op deze manier zal vloeibaar
wasmiddel in de trommel komen op het
juiste moment. De cup kan ook worden
gebruikt voor bleekmiddel als het "spoel"
programma is geselecteerd.
WAARSCHUWING:
sommige detergentia zijn moeilijk te
verwijderen. In dit geval wordt
aangeraden het bijbehorende bakje in
de trommel te plaatsen (bijvoorbeeld
in figuur 11).
11
8
Is een hete wasbeurt nodig?
3. PRAKTISCHE TIPS
of week ingedroogde vlekken in het water
voor het wassen om de de noodzaak van
een heet wasprogramma te verminderen.
Bespaar tot 50% energie met behulp van
een 60°C-programma.
WAARSCHUWING: wanneer je je was
rangschikt, zorg ervoor dat:
- u metalen voorwerpen zoals haarspelden,
spelden, munten, uit de was hebt
geëlimineerd;
- u kussenslopen hebt dichtgeknoopt, ritsen
gesloten, losse riemen en linten van lange
gewaden hebt gebonden;
- u walsen van gordijnen hebt verwijderd;
- u zorgvuldig de was-labels van de kleding
hebt gelezen;
- u alle hardnekkige vlekken met behulp
van specifieke reinigingsmiddelen hebt
verwijderd.
Hieronder volgt een lijst met tips en
aanbevelingen over gebruik van detergent
bij verschillende temperaturen. In ieder
geval, lees altijd de instructies op het
reinigingsmiddel voor een correct gebruik
en doseringen.
Bij het wassen van zeer vuile witte
was, raden wij u aan katoenprogramma's van 60°C of hoger
te
gebruiken
en
een
normaal
waspoeder (zwaar) met bleekmiddel
die bij gemiddelde/hoge temperaturen
uitstekende resultaten opleveren.
l u bij het wassen van tapijten, dekens of
andere zware kleding,
probeert te vermijden.
centrifugeren
l Om wol te wassen, controleer of het item
in de wasmachine kan gewassen worden
en gekenmerkt is met een "Puur
scheerwol" symbool, met het "wordt niet
mat" of "Machine wasbaar" label.
Voor wasbeurten tussen 40°C en 60°C
moet het detergent geschikt zijn voor het
type stof en de mate van vervuiling.
Normale poeders zijn geschikt voor
"witte" of kleurvaste stoffen met een
hoge
vervuiling,
terwijl
vloeibare
wasmiddelen of "kleur te beschermen"
poeders zijn geschikt voor gekleurd
textiel met lichte vervuiling.
Nuttige tips voor de gebruiker
Een gids voor milieuvriendelijk
economisch gebruik van uw apparaat.
en
Maximaliseer de hoeveelheid wasgoed
l Bereik het beste gebruik van energie,
Voor het wassen bij temperaturen
onder 40°C adviseren wij het gebruik
van vloeibare reinigingsmiddelen of
reinigingsmiddelen specifiek gelabeld als
zijnde geschikt voor lage temperatuur
wasbeurten.
water, wasmiddel en tijd door gebruik te
maken van de aanbevolen maximale
lading. Bespaar tot 50% energie door het
wassen van een volle lading in plaats van
2 gedeeltelijke ladingen.
Is een voorwas nodig?
l Enkel voor sterk vervuild wasgoed!
Voor het wassen van wol of zijde,
gebruik alleen wasmiddelen die speciaal
zijn ontwikkeld voor deze stoffen.
BESPAAR wasmiddel, tijd, water en 5 tot
15% energie door Voorwas niet te
selecteren voor licht tot normaal vervuild
wasgoed.
9
NL
l Behandel vlekken met vlekkenverwijderaar
Laadtips
4. ONDERHOUD EN
REINIGING
Hou de wasmachine aan de buitenkant
schoon
met
een
vochtige
doek,
vermijd schuurmiddelen, alcohol en/of
oplosmiddelen. De wasmachine vereist geen
speciale zorg voor dagelijks onderhoud: reinig
de vakjes voor wasmiddelen en het filter.
Enkele tips over hoe de machine te
verplaatsen of over machines die lange tijd
niet gebruikt zijn, worden hieronder gegeven.
Lade reinigen
l Wij raden u aan de lade te reinigen om de
accumulatie van wasmiddel en restanten
te voorkomen.
l Om dit te doen, haal de lade schuin uit
met geringe kracht, maak hem schoon
met stromend water en plaats deze terug
in de houder.
Suggesties voor het verplaatsen
of bij langdurig ongebruik
l Indien de wasmachine wordt opgeslagen
in een onverwarmde ruimte voor een
lange tijd, voer dan al het water uit de
buizen.
l Haal de stekker uit de wasmachine.
l Neem de slang los van de riem en laat
Filter schoonmaken
zakken, voer het water volledig af in een
kom.
l De wasmachine is uitgerust met een
speciale filter die in staat is om grote
resten op te vangen, zoals knoppen of
munten, die de afvoer zouden kunnen
verstoppen.
l ALLEEN OP BEPAALDE MODELLEN:
Haal de kleine slang eruit, en haal het
dopje eraf om het achtergebleven water
te verwijderen.
l Alvorens de filter los te schroeven, raden wij
u aan eronder een absorberende doek te
plaatsen om de vloer droog te houden.
l Draai de filter tegen de klok in tot de stop
in de verticale positie staat.
l Verwijder en reinig het filter, wanneer u
klaar bent, plaats deze terug door deze
rechtsom te draaien.
l Herhaal de vorige stappen in omgekeerde
volgorde om alle onderdelen weer in elkaar
te zetten.
10
l Bevestig de afvoerbuis met de riem zodra
u klaar bent.
NL
5. GEBRUIKERSHANDLEIDING 6. BEDIENINGSELEMENTEN
EN PROGRAMMA'S
Deze wasmachine past automatisch het niveau
van het water aan in functie van het type en de
hoeveelheid wasgoed. Dit systeem geeft een
vermindering van het energieverbruik en een
merkbare vermindering van de wastijd.
A
Programmakeuze
l Zet de wasmachine aan en selecteer het
gewenste programma.
O PLMN H I
l Stel de wastemperatuur indien nodig in
en druk op de gewenste "optie" knoppen.
Q
l Druk op de START/PAUZE toets om te
beginnen wassen.
Mocht de stroom uitvallen terwijl de
wasmachine draait, slaat het geheugen de
instellingen op en het moment van de
cyclus en gaat verder wanneer de stroom
weer terug is.
l Aan het einde van het wasprogramma
verschijnt de boodschap “End” op het
scherm of, bij sommige modellen, zullen alle
wasfase-indicatorlampjes gaan branden.
Wacht tot het lampje DEUR BEVEILIGING
uit is gegaan voordat je de deur opent.
l Schakel de wasmachine uit..
Voor elke vorm van wassen, zie de
programmatabel en volg de handelingen
zoals aangegeven.
Technische gegevens
Druk hydraulische pomp:
min 0,05 Mpa / max 0,8 Mpa
Centrifuge:
Raadpleeg de kenplaat.
Aansluitwaarde/Stroomsterkte
zekering/Netspanning:
Raadpleeg de kenplaat.
van
de
F
G
E
C
D
B
A Programma selectieknop met
UIT positie (OFF)
B START/PAUZE knop
C UITGESTELDE START knop
D OPTIES knop
E SNEL / VLEKKENNIVEAU knop
F TEMPERATUUR SELECTIE knop
G CENTRIFUGE SELECTIE knop
F+G KNOPPENVERGRENDELIN
G
H Digitale
display
I Indicatorlampjes voor OPTIES
L DEUR BEVEILIGING
Indicatorlampje
M KG MODE indicatorlampje
N KNOPPENVERGRENDELINGSLAMPJE
O TEMPERATUUR SELECTIE
indicatorlampjes
P CENTRIFUGE SELECTIE
indicatorlampjes
Q ONE TOUCH-gebied
11
l Druk hier om de geselecteerde cyclus te
De deur openen
starten.
Een speciale beveiliging verhindert
dat de deur onmiddellijk na afloop van
de cyclus kan worden geopend.
Wacht 2 minuten nadat de wascyclus
klaar is en het " Beveiliging Deur "
lampje uit is voordat u de deur opent.
Programma selectieknop
UIT positie (OFF)
Wanneer de START/PAUZE knop is
ingedrukt kan het starten enkele
seconden duren.
TOEVOEGEN
OF
VERWIJDEREN
VAN KLEDINGSTUKKEN NADAT HET
PROGRAMMA IS BEGONNEN (PAUZE)
met
l Houd de START/PAUZE-knop ongeveer
2 seconden in (een indicatielampje en de
resterende tijd knippert, waaruit blijkt dat
het apparaat is onderbroken).
Wanneer u de programmakiezer draait,
licht het display op en toont de
instellingen van het gekozen programma.
Voor energiebesparing zal aan het einde
van de cyclus of na een periode van
inactiviteit, het display niveau contrast
verlagen.
l Wacht 2 minuten tot de veiligheid van de
deur is ontgrendeld.
Controleer het waterniveau voordat u
de deur opent om overstroming te
voorkomen.
NB: Om de machine uit te schakelen,
draait u de programmakiezer op de
stand UIT.
l Nadat
l Druk op START/PAUZE knop om de
geselecteerde cyclus te starten.
l Eens het programma is geselecteerd blijft
de programmakiezer op het geselecteerde
programma tot het einde van de cyclus.
u hebt kledingstukken hebt
toegevoegd of verwijderd, sluit de deur
en druk op de START/PAUZE (het
programma zal starten vanaf waar het
gebleven was).
HET PROGRAMMA ANNULEREN
l Schakel de wasautomaat uit door de
keuzeknop op UIT te zetten.
l Om het programma te annuleren, stelt u
de schakelaar in de UIT stand.
De programmakiezer moet teruggeplaatst
worden naar de UIT positie op het
einde van de cyclus of voorafgaand aan
een volgend programma alvorens een
nieuwe cyclus te starten.
UITGESTELDE START knop
l Met deze knop kunt u de start van de
wascyclus voorprogrammeren tot 24 uur.
START/PAUZE knop
l Om de start uit te stellen volg de
Sluit de deur ALVORENS op
START/PAUZE knop te drukken.
volgende procedure:
de
- Stel het gewenste programma in.
12
- Bevestig door op de START/PAUZE
knop te drukken. Het aftellen begint en
wanneer het klaar is zal het programma
automatisch starten.
l Het is mogelijk om de uitgestelde start te
annuleren door de programmakiezer op
UIT te zetten.
Als er een onderbreking is van
de stroomtoevoer wanneer de machine
in werking is, slaat een speciale
herinnering het geselecteerde programma
op en als de stroom wordt hersteld, gaat
het verder waar het gebleven was.
l We adviseren ook om deze functie te
gebruiken voor zeer vuile kinderkledij,
waarvoor veel wasmiddel is gebruikt, of
voor artikelen bestaande uit badstof
waarvan de vezels meestal de neiging
hebben om het detergent vast te houden.
- HYGIÈNE+
Deze functie kan alleen geactiveerd worden
bij een temperatuur van 60°C, en zorgt
ervoor dat u uw kleren kunt wassen terwijl
de temperatuur gedurende de hele was
hetzelfde blijft.
- GEMAKKELIJK STRIJKEN
Deze functie helpt de kreukels zoveel
mogelijk te minimaliseren, door de
tussenliggende centrifuges of de intensiteit
van de laatste centrifugecyclus te
verminderen.
Wanneer een functie is geselecteerd
die niet geschikt is voor het
geselecteerde programma, dan zal het
indicatielampje eerst knipperen en dan
uitgaan.
Selecteer de optieknoppen vóórdat u
de START/PAUZE-knop indrukt.
SNEL / VLEKKENNIVEAU knop
OPTIES knop
Met deze knop kunt u kiezen tussen drie
verschillende opties:
- AQUAPLUS
l Met deze optie (alleen beschikbaar bij
bepaalde programma's) kan u de kleding
wassen in een veel grotere hoeveelheid
water gecombineerd met een aangepaste
werking centrifugecycli, waar het water
wordt gevuld en geleegd. Op die manier
zal je kledingstukken schoonmaken en
spoelen tot in de perfectie, zodat het
wasmiddel perfect oplost en zorgt voor
een efficiënte reiniging.
Met deze knop kunt u kiezen tussen twee
verschillende opties, afhankelijk van het
gekozen programma.
- SNELWAS
Deze knop wordt actief wanneer u het
SNEL-programma selecteert (14/30/44 Min.).
U kunt hiermee de wastijd instellen op een
van de drie aangegeven tijden.
- VLEKKENNIVEAU
l Zodra het programma geselecteerd is
wordt de wastijd voor dit programma
automatisch getoond.
l Met deze functie kunt u kiezen tussen
drie niveaus van wasintensiteit, waarbij
de lengte van het programma wordt
aangepast aan hoe vuil de stof is
geworden (deze functie kan slechts bij
een aantal programma’s geselecteerd
worden, zoals aangegeven in de
programmatabel).
l Deze functie is ontwikkeld voor mensen
met een delicate en gevoelige huid, die
bij
een
minimum
aan
resterend
wasmiddel irritaties of allergieën kunnen
krijgen.
13
NL
- Druk 1 keer op de knop om te activeren
(h00 verschijnt op het display) , druk
nog een keer om 1 uur uit te stellen
(h01 verschijnt op het display). De
vooraf ingestelde vertraging stijgt
telkens met 1 uur bij elke druk op de
knop tot maximaal 24u. Daarna
verschijnt terug 0u.
TEMPERATUUR SELECTIE knop
KNOPPENVERGRENDELING
l Met deze knop kunt u de wastemperatuur
l Door ongeveer 3 seconden tegelijkertijd
wijzigen.
l Om de stof te beschermen is het niet
mogelijk om de temperatuur hoger in te
stellen dan de maximumtemperatuur voor
ieder programma.
de knoppen TEMPERATUUR SELECTIE
en CENTRIFUGE SELECTIE ingedrukt te
houden, kunt u de knoppen vergrendelen.
Zo kunt u voorkomen dat er per ongeluk
wijzigingen aan het programma worden
aangebracht tijdens het wasprogramma.
l Wanneer u een koude was wilt draaien
dan moeten alle indicators uitstaan.
l De
CENTRIFUGE SELECTIE knop
l Door op deze knop te drukken kunt u de
centrifugesnelheid
aanpassen
of
centrifugeren uitschakelen als u dat wenst.
l Als het label op de kleding geen
specifieke informatie bevat, is het
mogelijk
om
de
maximale
centrifugesnelheid te gebruiken die het
wasprogramma aangeeft.
knoppenvergrendeling
kan
geannuleerd worden door de twee
knoppen opnieuw in te drukken of door
het apparaat uit te schakelen.
Digitale Display
Op de display kunt u permanent aflezen wat
de status is van de machine.
3 4
2
1
Om schade aan de stof te voorkomen,
is het niet mogelijk om de snelheid
van een programma hoger in te stellen
dan de maximumsnelheid.
l Om het centrifugeprogramma opnieuw te
activeren, drukt u op de knop totdat u de
snelheid heeft bereikt die u wilt instellen.
l Het is mogelijk om de snelheid aan te
passen zonder de machine te pauzeren.
6
7
5
1) INDICATORLAMPJES VOOR OPTIES
De indicatorlampjes tonen de opties die
geselecteerd kunnen worden met de
corresponderende knop.
Een te hoog gehalte wasmiddel kan
een teveel aan schuim veroorzaken.
Als het apparaat te veel schuim
detecteert,
dan
kan
het
de
centrifugeerfase overslaan of de
waterconsumptie verhogen.
2) CYCLUS DUURTIJD
l Wanneer
een
programma
wordt
geselecteerd zal automatisch op het
display de cyclusduur verschijnen, die
kan
variëren
afhankelijk
van
de
geselecteerde opties.
Dit apparaat is voorzien van een
speciaal elektronisch mechanisme dat
het centrifugeerprogramma annuleert
wanneer de lading uit balans is. Dit
vermindert geluid en trillingen in de
machine en verlengt de levensduur.
l Zodra het programma gestart wordt, blijft
u voortdurend op de hoogte van de
resterende tijd tot het einde van de
wasbeurt.
14
- de juiste hoeveelheid
toegevoegd;
einde van het geselecteerde programma
op basis van een standaard belasting
tijdens de cyclus, het apparaat corrigeert
de tijd volgens de omvang en
samenstelling van de lading.
- het
spoelen
wordt
gecontroleerd
naargelang de stoffen die worden
gewassen;
l Het symbool geeft weer dat de deur
vergrendeld is.
de
- het aantal toeren wordt aangepast aan
het type stof dat wordt gewassen.
l Als START/PAUZE is ingedrukt met de
- de aanwezigheid van lederen stoffen
wordt herkend, en de hoeveelheid water
wordt verhoogd tijdens het spoelen,
indien nodig.
deur gesloten, dan zal de indicator een
paar keer pinken en dan oplichten.
Als de deur niet goed gesloten is, zal
de indicator 7 seconden lang blijven
pinken, daarna zal het programma
automatisch beeindigd worden. In dit
geval, sluit u de deur goed en drukt u
op START/PAUZE.
l Een speciale beveiliging verhindert de
deur onmiddellijk te openen na afloop
van de cyclus. Wacht 2 minuten nadat
de wascyclus klaar is en het "Deur
Beveiliging" lampje uit is voordat u de
deur opent. Aan het einde van de cyclus
zet u de programmakeuzeknop UIT.
4) Kg Mode INDICATORLAMPJE (deze
functie is enkel actief bij katoen en
synthetische programma’s)
l Tijdens de eerste minuten van het
wasprogramma, zal het symbool "Kg
Mode" opgelicht blijven terwijl de
intelligent sensor de was zal wegen, en
de juiste wastijd, de hoeveelheid water en
het vermogen zal aanpassen.
l Tijdens elke wasfase zorgt de "Kg
Mode" ervoor dat de hoeveelheid was in
de trommel wordt weergegeven, en
tijdens de eerste minuten van het
wasprogramma:
wordt
- de duur van het wasprogramma wordt
bepaald;
3) BEVEILIGING DEUR INDICATORLAMPJE
Sluit de deur ALVORENS op
START/PAUZE knop te drukken.
water
- de centrifuge snelheid wordt aangepast
aan de hoeveelheid was om een gebrek
aan evenwicht te vermijden.
5) KNOPPENVERGRENDELINGSLAMPJE
Dit
lampje
laat
zien
dat
knoppenvergrendeling is ingeschakeld.
de
6) TEMPERATUUR SELECTIE
INDICATORLAMPJES
Dit laat de wastemperatuur zien van het
geselecteerde programma. Deze kan
gewijzigd worden door de relevante knop in
te drukken (indien toegestaan voor het
programma).
Als u een koude was wilt draaien, moeten
alle indicatoren uitstaan.
7) CENTRIFUGE SELECTIE
INDICATORLAMPJES
Hiermee kunt u de centrifugesnelheid van
het geselecteerde programma wijzigen of
weglaten.
15
NL
l Het apparaat berekent de tijd tot het
l Clever Care – Speciale programma’s
ONE TOUCH
voor controle apparaat, Auto-Hygiënefunctie en hulp bij problemen oplossen.
Dit apparaat is uitgerust met One Touchtechnologie, waardoor het, door middel van
de smartphone-App, kan communiceren
met smartphones die beschikken over een
Android-besturingssysteem en een NFCfunctie (Near Field Communication).
l Download de Hoover Wizard-applicatie
op uw smartphone.
Interactie met het
apparaat + inhoud
Android-smartphone
zonder NFC-technologie
Alleen inhoud
Android Tablet
Alleen inhoud
Apple iPhone
Alleen inhoud
Apple iPad
Alleen inhoud
efficiënter gebruik van de machine.
Voor informatie over de mogelijkheden
van One Touch en een DEMO van de App
kijkt u op:
www.hooveronetouch.com
ONE TOUCH GEBRUIKEN
De
Hoover
Wizard
App
is
beschikbaar
voor
tablets
en
smartphones met zowel Android als
iOS. Maar alleen met Androidapparaten met NFC-technologie kunt
u het maximale uit de One Touchtechnologie halen. Zie onderstaand
schema:
Android-smartphone
met NFC-technologie
l Rapporten – Wasstatistieken en tips voor
EERSTE
apparaat
GEBRUIK
–
Registreren
Zoek en activeer de NFC-functie in het
menu "Wireless & Netwerken" in het
"Instellingen"-menu van uw Androidsmartphone.
Het activeerproces van de NFCfunctie verschilt per model en per
versie van Android. Raadpleeg de
handleiding van uw smartphone voor
meer informatie.
l Zet de knop van het apparaat op de
One Touch-positie om de sensor op het
dashboard in te schakelen.
FUNCTIES
Dit zijn de belangrijkste functies van de
App:
l Voice Coach – Helpt bij de keuze van
het juiste wasprogramma met slechts drie
spraakcommando’s (kleren/stof, kleur,
vlekkenniveau)
l Programma's – Voor het downloaden en
gebruiken van nieuwe programma’s.
16
l Open de App, maak een gebruikersprofiel
aan en registreer uw apparaat door
de instructies op het scherm of de
"Snelgids"-handleiding op de machine te
volgen.
Meer informatie, veelgestelde vragen,
en een video over registreren vindt u op:
www.hooveronetouch.com/how-to
Als u de positie van uw NFC-antenne
niet weet, beweeg de smartphone in
een cirkelvormige beweging over het
One Touch-logo totdat de App de
verbinding
bevestigt.
Om
de
overdracht van data succesvol te
laten verlopen is HET ESSENTIEEL
OM UW SMARTPHONE OP HET
BEDIENINGSPANEEL TE HOUDEN
TIJDENS DE PAAR SECONDEN VAN
DE PROCEDURE; een bericht op het
toestel zal u informeren over de juiste
uitkomst van de operatie en advies
wanneer het mogelijk is om de
smartphone weg te halen.
l Wanneer u het apparaat wilt beheren met
de App moet u altijd de One Touchmodus inschakelen door de knop naar de
juiste stand te draaien.
l Wees zeker dat u uw GSM heeft
ontgrendeld (voor een mogelijke stand-by
modus) en dat u uw NFC-functie
geactiveerd heeft; anders volgt u de
vorige aangehaalde stappen.
l Wanneer u gaat wassen: doe was en
wasmiddel in de machine en sluit de
deur.
l Selecteer de gewenste functie in de
App (bv.: een programma starten,
Controleprogramma laden, statistieken
bijhouden, etc…).
Telefoonhoesjes of metalen stickers
op uw smartphone kunnen de
gegevensverbinding tussen apparaat
en telefoon beïnvloeden. Verwijder
deze indien nodig.
l Volg de instructies op uw GSM-display,
HOUD, zoals gevraagd door de app UW
GSM OP het One Touch logo dat zich op
het bedieningspaneel bevindt.
De vervanging van enkele onderdelen
van uw smartphone (bvb. Achterkant,
batterij, etc…) met niet originele
stukken zou kunnen resulteren in een
NFC antenne verwijdering, waardoor
het volledig gebruik van de App
voorkomen wordt.
De bediening en het beheer van het
apparaat d.m.v. de App is alleen mogelijk
als u in de buurt bent van het apparaat:
bediening op afstand is niet mogelijk
(bv.: vanuit een andere kamer of van
buiten het huis).
OPMERKINGEN:
Plaats uw smartphone met de NFCsensor op de achterkant ter hoogte
van het One Touch-logo op uw
apparaat (zie afbeelding hieronder).
17
NL
NA HET EERSTE GEBRUIK
Programma tabel
1)
(MAX.) *
PROGRAMMA
2
(zie bedieningsscherm)
(MAX.)
All In One 20°C
3,5 4 4,5 5,5 6 6,5 7
8
20°
All Hygiene
3,5 4 4,5 5,5 6 6,5 7
8
60°
All In One 59 Min.
Snel
1
3)
5
6
7
10 11 12
40°
14' 1
1
1 1,5 1,5 1,5 1,5 2
30°
30' 1,5 2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3
30°
44' 3
3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4
40°
2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6
30°
2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6
40°
Hemden
2)
Donkere kleuren
Wit +
Voorwas
2)
8
9
6
7
8
9
Spoelen
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Afvoeren &
Centrifugeren
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Hand & Zijde
1
1
1
2
2
2
2 2,5
30°
Wol
1
1
1
2
2
2
2 2,5
40°
Delicaat
2
2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3
40°
2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6
60°
Katoen
2)
**
2)
5
6
7
8
9
10 11 12
1
90°
5
Gemengd
10 11 12
2
60°
Instelbare functie van de knop die u moet selecteren om te communiceren met de
smartphone-App en om de wasprogramma’s te downloaden (zie ook het corresponderende
hoofdstuk). In de fabriek wordt het standaardprogramma Auto-Hygiëne (Automatisch
Schoonmaken) ngesteld; het programma om de machine schoon te houden.
18
Lees deze opmerkingen nauwkeurig:
* De maximale toegestane hoeveelheid van
de lading van droge kleren hangt af van
het gebruikte model (zie bedieningspaneel).
** STANDAARD KATOEN PROGRAMMA'S
VOLGENS (EU) nr. 1015/2010 en nr.
1061/2010.
1)
Bij het selecteren van een programma
wordt op het scherm de aanbevolen
wastemperatuur getoond. Deze kan
gewijzigd worden (indien toegestaan
voor het programma) door de
corresponderende knop te gebruiken.
Het is niet mogelijk om de temperatuur
te verhogen boven de maximum
toegestane temperatuur.
2)
Om de duur van het wasprogramma
en de intensiteit te veranderen
gebruikt u de VLEKKENNIVEAU
knop.
3)
Selecteer één van de drie snelle
programma's beschikbaar 14 ', 30'
en 44 ' met de SNEL-knop.
KATOEN PROGRAMMA MET een
temperatuur van 60°C.
KATOEN PROGRAMMA MET een
temperatuur van 40°C.
Deze programma's zijn geschikt om
normaal bevuild katoenen wasgoed
schoon te maken en zijn de meest
efficiënte programma's op het gebied
van energie-en waterverbruik voor het
wassen
van
katoenen
wasgoed.
Deze programma's zijn ontwikkeld om
te voldoen aan de temperatuur
aangegeven op de waslabels op de
kleding. De werkelijke temperatuur van
het water kan iets afwijken van de
aangegeven temperatuur van de cyclus.
19
NL
(Alleen voor modellen met vloeibaar
wasmiddel compartiment)
Wanneer slechts een beperkt
aantal artikelen vlekken hebben
die behandeling met vloeibare
bleekmiddelen vereisen, kunnen
vlekken vooraf verwijderd worden
in de wasmachine.
Giet het bleekmiddel in het
bleekwater containervakje "2" in
de wasmiddellade en stel het
speciale programma SPOELEN in.
Als deze fase is beëindigd, draait
u de programmakiezer op de UIT
stand, voeg de rest van de kledij
toe en ga door met een normale
was op het meest geschikte
programma.
Programma’s
Om verschillende soorten stoffen en
verschillende vuiltegraadniveaus te reinigen
heeft de wasmachine specifieke programma's
die aan elke type wasgoed voldoen (zie tabel).
ALL IN ONE technologie
Deze wasmachine is uitgerust met een
innovatief systeem met hogedrukstraal die
een mengsel van water en afwasmiddel
direct injecteert in de weefsels.
De speciale motorbeweging van deze
machine controleert de trommelbewegingen
bij de start van elk programma. Samen met
de hogedrukspuit, die het wasmiddelmengsel
in de was verspreidt, bevat de cyclus
een
reeks
omwentelingen
die
de
reinigingsoplossing helpt door te dringen in de
vezels, waardoor het helpt vuil te verwijderen
en de best beschikbare wasprestaties
waarborgt.
Het ALL IN ONE-systeem wordt ook gebruikt
tijdens de fasen waar water wordt bijgevoegd.
Met
de
hogedrukstraal
worden
wasmiddelresten volledig verwijderd uit de
kleren.
All In One 20°C
Dankzij dit innovatieve programma, de ALL
IN ONE-technologie, kunt u stoffen wassen
zoals katoen, synthetische stoffen en
gemengde stoffen op 20°C met een
resultaat dat vergelijkbaar is met een
wasbeurt op 40°C.
Het verbruik van dit programma is ongeveer
50% lager dan een gebruikelijk wasbeurt
van 40°C voor katoenwas.
BELANGRIJKE ADVIES VOOR
WASPRESTATIES
l Nieuwe,
gekleurde
kleding
moet
afzonderlijk ten minste 5 of 6 keer worden
gewassen.
l Bepaalde zeer donkere items zoals jeans
en handdoeken moeten
worden gewassen.
l Gebruik
nooit
NON
altijd
apart
KLEURECHTE
stoffen.
20
All Hygiene
Dankzij de ALL IN ONE technologie, zorgt
dit programma voor diepe reiniging door het
optimaliseren van de cyclus op het gebied
van temperatuur en spoelbeurten, door
allergenen en resten van detergent te
elimineren. Ideaal voor de gevoelige huid.
De stoomfunctie die volgt op dit programma
zorgt voor een effectieve hygiënische
werking,
vermindert
kreuken
en
vergemakkelijkt het strijken.
Geschikt om katoenen kleding te wassen
op 60°C. Het is aanbevolen voor een
kleinere hoeveelheid was.
All In One 59 Min.
Dit programma laat toe een volledige lading
gemengde stoffen te wassen, zoals katoen,
synthetische stoffen en gemengde stoffen
in slechts 59 minuten, bij 40°C (of minder)
temperatuur. Dit programma is bijzonder
geschikt voor licht vervuild textiel.
Snel (14-30-44 Min.)
Wascyclus
voorgesteld
voor
kleine
hoeveelheden en licht bevuild. Met dit
programma is het aanbevolen om de
hoeveelheid wasmiddel bij normaal gebruik
te verminderen om onnodige verspilling te
voorkomen. Het SNEL-programma selecteren
en op de knop drukken met de drie beschikbare
programma's.
Hemden
Dit programma is geoptimaliseerd om het
beste wasresultaat voor hemden te
behalen.
De stoomfunctie die volgt op dit programma
helpt bij het verminderen van kreuken,
waardoor het strijken makkelijker wordt.
Donkere kleuren
Programma ontworpen om alle donkere
kleding te mengen en kleurverlies en
kreuken te voorkomen. Wij raden het
gebruik van vloeibaar wasmiddel aan.
Spoelen
Dit programma voert 3 spoelgangen met een
tussenliggende centrifuge (die kan worden
verminderd of met behulp van de juiste knop
geannuleerd). Het wordt gebruikt voor het
spoelen van elk type stof, bijvoorbeeld na een
wasbeurt met de hand uitgevoerd.
Afvoeren & Centrifugeren
Het programma voltooit de afvoer en het
maximaal centrifugeren. Het is mogelijk
om het centrifugeren te annuleren
of te verminderen met de CENTRIFUGE
SELECTIE toets.
Hand & Zijde
Met dit programma is een delicaat
wasprogramma voor kledingstukken opgegeven
als "alleen handwas" en wasgoed gemaakt
van zijde of gespecifieerd als "Was als
zijde" op het stoflabel.
Wol
Dit programma voert een wasbeurt uit
gewijd aan wollen stoffen die in de
wasmachine kunnen worden gewassen, of
artikelen die met de hand kunnen worden
gewassen.
Delicaat
Dit programma wisselt momenten van
activiteit af met pauzes en is bijzonder
geschikt voor het wassen van fijne stoffen.
De wascyclus en spoelingen worden
uitgevoerd met een hoog waterniveau om
de beste prestaties te garanderen.
Gemengd
Het wassen en spoelen wordt geoptimaliseerd
door het ritme van de rotatie van de trommel en
het waterniveau. De zachte rotatie, zorgt voor een
verminderde vorming van plooien in het weefsel.
Katoen
Dit programma is geschikt voor normaal
bevuild katoenen wasgoed en is het meest
efficiënte programma op het gebied van
gecombineerde energie-en waterverbruik.
One Touch
Instelbare functie van de knop die u
selecteert wanneer u een instelling van de
App naar de machine wilt verplaatsen, en om
een wasprogramma te downloaden/starten
(zie het corresponderende hoofdstuk en de
gebruikershandleiding van de App voor meer
informatie). De One Touch-functie heeft het
standaardprogramma "Auto-Hygiëne", dat
ervoor zorgt dat de trommel schoon blijft,
dat geurtjes verwijderd worden en dat de
levensduur van de machine verlengd wordt.
Zorg ervoor dat u het "Auto-Hygiëne"programma
start
zonder
kleren
in
de
machine,
en
gebruik
alleen
poederwasmiddel. Laat de deur aan het
einde van het programma open om de
trommel te laten drogen. Het wordt
aanbevolen om dit programma na iedere 50
wasbeurten uit te voeren.
21
NL
Wit + Voorwas
Dit programma is ontwikkeld om diepere
vlekken uit witte katoenen kleding te
wassen.
De
voorwas
garandeert
verwijdering van hardnekkig vuil. Voeg aan
vakje “1” een hoeveelheid wasmiddel toe
die ongeveer 20% bedraagt van het
wasmiddel gebruikt voor hoofdwas.
7. PROBLEEM OPLOSSEN EN GARANTIE
Wanneer de wasmachine niet naar behoren werkt, raadpleeg dan het beknopte overzicht
hieronder met praktische tips voor het oplossen van veel voorkomende problemen.
ALLEEN VOOR ONE TOUCH-MODELLEN.
Met het Controleprogramma van de Hoover Wizard-App kunt u op ieder moment
het functioneren van het apparaat controleren. Het enige dat u nodig heeft is een
Android smartphone met NFC-technologie. Meer informatie vindt u in de App.
Bij een foutmelding op het scherm van het apparaat (een code of knipperende
lampjes) opent u de App en houdt u uw smartphone met NFC tegen het One
Touch-logo op het dashboard. Nu kunt u de map openen waarin informatie staat
over de oplossing van het probleem.
FOUTMELDINGEN
l Modellen met display: de foutmelding wordt getoond d.m.v. een nummer met de
letter “E” ervoor (voorbeeld: Error 2 = E2).
l Modellen zonder display: bij een foutmelding gaan alle lampjes knipperen, zo vaak
als de foutcode, gevolgd door een pauze van 5 seconden (voorbeeld: Error 2 = twee
keer knipperen – 5 seconden pauze –twee keer knipperen, etc.
Getoonde
Foutmelding
E2 (met display)
LEDs knipperen 2x
(zonder display)
E3 (met display)
LEDs knipperen 3x
(zonder display)
E4 (met display)
LEDs knipperen 4x
(zonder display)
E7 (met display)
LEDs knipperen 7x
(zonder display)
Andere code
Mogelijke oorzaken en oplossingen
De machine krijgt geen water.
Zorg ervoor dat de watertoevoer open staat.
Zorg ervoor dat de slang voor watertoevoer niet gebogen, geknikt of
bekneld is.
Afvoerpijp niet op de juiste hoogte (zie hoofdstuk over installatie).
Sluit de watertoevoer, schroef de waterslang van de achterkant van
de machine en zorg ervoor dat het “anti-zand”-filter schoon is en niet
verstopt.
De wasmachine voert het water niet af.
Zorg dat het filter niet verstopt zit.
Zorg ervoor dat de afvoerslang niet gebogen, geknikt of bekneld is.
Zorg ervoor dat het drainagesysteem niet verstopt zit, en dat het
water er vrij doorheen kan stromen. Kijk of het water in de wasbak
wel wegloopt.
Er is te veel schuim en/of water.
Zorg dat er niet te veel wasmiddel in het apparaat zit, en dat er geen
producten gebruikt zijn die niet geschikt zijn voor de wasmachine.
Deurprobleem.
Zorg dat de deur goed dicht zit. Zorg dat kleren de deur niet
blokkeren.
Als de deur geblokkeerd is, schakel de machine dan uit en haal de
stekker uit het stopcontact. Wacht 2-3 minuten en heropen de deur.
Schakel uit en haal de stekker uit het stopcontact, wacht een minuut.
Schakel in en start een programma. Als de foutmelding aanhoudt,
neemt u direct contact op met de officiële klantenservice of
reparateur.
22
Probleem
De wasmachine
werkt of start niet.
Water lekt op de vloer
uit de machine.
De wasmachine
centrifugeert niet.
Harde
trillingen/geluiden
tijdens het
centrifugeren.
Mogelijke oorzaken en oplossingen
Zorg ervoor dat de stekker in een werkend stopcontact zit.
Zorg dat de wasmachine aanstaat.
Test met een ander apparaat (bv. een lamp) of het stopcontact
werkt.
De deur zit misschien niet goed dicht: doe opnieuw open en dicht.
Controleer of het programma op de juiste manier geselecteerd was
en of de startknop is ingedrukt.
Zorg ervoor dat de wasmachine niet op pauze staat.
Mogelijk lekt de sluiting tussen de kraan en de watertoevoerslang; in
dat geval, vervang en draai slang en kraan goed dicht.
Zorg dat het filter goed dicht zit.
Als de kleren niet goed verdeeld zijn, kan de wasmachine:
• De lading proberen te balanceren, waardoor de draaitijd
toeneemt.
• Het toerental verlagen om trilling en geluid te verlagen.
• Het centrifugeren overslaan om de machine te beschermen.
Zorg ervoor dat de lading in balans is. Als dit niet het geval is, haal
dan de was uit de wasmachine, laad opnieuw en herstart het
programma.
Mogelijk is het water niet goed afgevoerd. Wacht een aantal
minuten. Als het probleem zich blijft voordoen, kijk dan bij Error 3.
Sommige modellen hebben een “niet centrifugeren”-optie. Zorg
ervoor dat deze niet aanstaat.
Zorg ervoor dat functies die het centrifugeprogramma wijzigen niet
aanstaan.
Te veel wasmiddel kan ervoor zorgen dat de machine niet begint
met centrifugeren.
De wasmachine staat misschien ongelijk op de ondergrond: indien
nodig kunt u de pootjes aanpassen zoals aangegeven in het
betreffende hoofdstuk.
Zorg ervoor dat transportschroeven, rubberen afsluiters en
kabelhulzen verwijderd zijn.
Zorg ervoor dat er geen vreemde losse objecten in de trommel zitten
(muntjes, hangers, knopen, etc…).
De standaard fabrieksgarantie dekt problemen die veroorzaakt worden door
elektrische of mechanische defecten in het product, of door toedoen of weglating
van de producent. Wanneer een defect veroorzaakt blijkt te zijn door factoren die
niet te maken hebben met de levering van het product, door wangebruik of
doordat de instructies niet goed gevolgd zijn, kunnen er kosten in rekening
worden gebracht.
23
NL
ANDERE PROBLEMEN
Het gebruik van ecologische detergenten
zonder fosfaten kan de volgende effecten
hebben:
Als het probleem blijft bestaan of wanneer u
denkt dat er een defect is, neem dan zo snel
mogelijk contact op met een officieel
servicecentrum.
- Troebeler spoelwater: Dit effect is
gekoppeld aan de geschorste zeolieten
die geen negatieve effecten hebben op
de centrifuge efficiëntie.
Het wordt aanbevolen om altijd originele
reserveonderdelen
te
gebruiken
die
verkrijgbaar
zijn
bij
onze
officiële
servicecentra.
- Wit poeder (zeoliet) op het wasgoed
aan het einde van het programma: het
is gebruikelijk dat het poeder niet wordt
geabsorbeerd door de stof maar
verandert de kleur niet.
Garantie
De garantie voor dit product is geldig
onder de voorwaarden die op het
certificaat staan dat bij dit product
geleverd is. Het garantiecertificaat moet
goed ingevuld en bewaard worden,
zodat het getoond kan worden bij
officiële servicecentra indien nodig.
- Schuim in het water bij het laatste
spoelwater: dit wijst niet noodzakelijk op
slecht spoelen.
- Overvloedig schuim: Dit is vaak te
wijten aan de anionische oppervlakteactieve stoffen in de detergenten die
moeilijk te elimineren zijn.
In dit geval niet opnieuw spoelen om de
effecten te elimineren: het zal niet helpen.
De fabrikant is niet aansprakelijk voor
eventuele drukfouten in het boekje dat bij dit
product hoort. Bovendien behoudt hij zich
eveneens
het
recht
om
eventuele
wijzigingen nuttig geacht door te voeren aan
haar producten zonder wijziging van hun
essentiële kenmerken.
24
Leia este manual cuidadosamente para uma
utilização correcta e segura do electrodoméstico
e para que possa usufruir de dicas úteis para
uma eficiente manutenção do aparelho.
REEE contém substâncias poluentes (que
podem trazer consequências negativas para o
meio ambiente) e componentes básicos (que
podem ser reutilizados). É importante ter os
REEE submetidos a tratamentos específicos, a
fim de remover e eliminar adequadamente todos
os componentes poluentes e recuperar e reciclar
todos os materiais. Os consumidores podem
desempenhar um papel importante no sentido
de garantir que os REEE não se tornem num
problema ambiental. Para isso é essencial seguir
algumas regras básicas:
l REEE não devem ser tratadas como lixo
doméstico.
Comece a usar a máquina de lavar
roupa apenas depois de ler cuidadosamente
estas instruções. Recomendamos que tenha
sempre este manual à mão e em boas
condições para que possa ser entregue a
futuros proprietários do aparelho.
l REEE devem ser entregues nos pontos de
coleta próprios geridos pelo município ou por
empresas especializadas para o efeito. Em
alguns países a recolha de REEE de grandes
dimensões podem ser alvo de recolha ao
domicílio.
Por favor verifique se o aparelho é fornecido com
o manual de instruções, contactos do Serviço
Técnico, etiqueta e certificado de eficiência
energética. Verifique também se as fichas,
curvas de tubos de descarga, bandejas e
gavetas de detergentes estão incluídos e se não
falta nenhum desses componentes, pois é
importante que os tenha consigo.
Cada produto está identificado com um código
único de 16 dígitos, também intitulado de
número de série, impresso no autocolante do
produto, em local visível, ou nos documentos
que acompanham o electrodoméstico. Este
número de código é uma espécie de bilhete de
identidade do produto que vai ser necessário
para registar o seu produto e sempre que
necessite da assistência técnica da Hoover.
Em muitos países, quando se adquire um novo
aparelho, o antigo pode ser devolvido na loja ou
recolhido pelo retalhista sem custos para o
consumidor, desde que o equipamento seja de
um género semelhante.
Indice
1. REGRAS DE SEGURANÇA GERAIS
2. INSTALAÇÃO
3. DICAS PRÁTICAS
4. MANUTENÇÃO E LIMPEZA
5. GUIA RÁPIDO DE UTILIZAÇÃO
6. CONTROLOS E PROGRAMAS
Questões ambientais
7. AVARIAS E GARANTIA
Este aparelho está classificado de
acordo com a Directiva Europeia
2012/19/UE relativa aos Resíduos
de Equipamentos Eléctricos e
Electrónicos (REEE).
25
PT
Obrigado por ter escolhido uma máquina de
lavar roupa Hoover. Estamos orgulhosos
por conseguir sempre oferecer produtos
novos, inovadores e tecnologicamente
avançados dentro de uma gama completa
de electrodomésticos para o ajudarem em
todas as tarefas diárias domésticas.
l Este electrodoméstico não deve ser
1. REGRAS DE
SEGURANÇA GERAIS
l Este
electrodoméstico foi concebido
para ser utilizado apenas em
ambientes domésticos ou similares,
tais como:
− Pequenas cozinhas de staff
em lojas, escritórios e outros
ambientes de trabalho;
− Turismo rural ou de habitação;
− Por clientes alojados em
hotéis, motéis ou outro género
de residenciais e afins;
− Alojamento tipo “cama e pequenoalmoço” (bed and breakfast).
Uma utilização diferente deste
electrodoméstico em situações
que não sejam as tarefas
domésticas para que foi concebido,
tal como utilizações comerciais ou
profissionais, estão excluídas das
utilizações explicitadas e em
conformidade. Se o aparelho for
utilizado para além das situações
previstas, isso pode reduzir a vida
útil do electrodoméstico e anular a
garantia do fabricante, dado que as
utilizações não foram as previstas
em conformidade com o uso a que
o aparelho se destina. Qualquer
dano no equipamento que seja
devido a utilizações não conformes
com o que é suposto com a
utilização doméstica e familiar
(mesmo que o aparelho esteja
localizado em casa), não são
cobertas pela garantia dada por lei.
26
usado por crianças com menos de 8
anos nem por pessoas com
reduzidas capacidades físicas,
sensoriais ou mentais ou pessoas
que tenham falta de experiência e
não saibam operar com o aparelho,
a menos sejam supervisionadas por
alguém com experiência e que
supervisione a sua segurança e que
entenda os riscos envolvidos. As
crianças não devem brincar com o
electrodoméstico. A limpeza e
manutenção também não devem
ser feitas por crianças.
l As
crianças
devem
ser
supervisionadas para que se
garanta que não brincam com o
electrodoméstico.
l Crianças
com menos de 3 anos
devem ser mantidas afastadas do
aparelho a menos que tenham
supervisão constante de um adulto.
l Se
o cabo de alimentação do
electrodoméstico estiver danificado,
este deve ser substituído por um
técnico qualificado para se evitarem
acidentes.
l Para as ligações de abastecimento
de água, use apenas as mangueiras
e tubos fornecidos com a máquina
(nunca use material velho).
l A
pressão de água deve estar
situada entre 0,05 MPa e 0,8 MPa.
l Certifique-se
de que nenhum
tapete ou carpete por baixo da
l Certifique-se
de que não existe água
no tambor antes de abrir a porta.
l Nunca puxe o cabo de alimentação
para desligar a máquina.
l Não
exponha a máquina a chuva,
luz directa do sol ou outro tipo de
elementos ambientais.
l Quando
quiser movimentar a
máquina não a puxe pelos botões
ou gavetas de detergente. Durante
o transporte nunca se encoste ou
se apoie na porta. É aconselhável
que sejam pelo menos duas
pessoas a levantar e transportar a
máquina de lavar.
l No
Instruções de segurança
l Antes
caso de detectar algum mau
funcionamento ou avaria, deligue a
máquina de lavar, feche a torneira
da água e não mexa no aparelho.
Contacte imediatamente o Centro
de Assistência Técnica e use
apenas peças originais, se for
necessário repor alguma. O não
cumprimento destes conselhos
pode comprometer o seguro e
correcto funcionamento do aparelho.
de proceder à limpeza ou
manutenção da máquina de lavar,
desligue o electrodoméstico da
tomada e feche a torneira da água.
l Certifique-se de que o sistema
eléctrico está ligado à terra. Se
assim não for, chame um técnico
qualificado para fazer essa ligação.
l Por favor não use extensões,
conversores, fichas triplas ou Ao colocar o símbolo
neste
múltiplas.
produto declaramos, sob nossa
responsabilidade, a conformidade
com todas as exigências de
ATENÇÃO:
A água pode alcançar segurança europeia, para com a
temperaturas muito altas saúde e os requisitos ambientais
durante os ciclos de lavagem. estabelecidos na legislação em
relação a este produto.
27
PT
máquina ficam a obstruir a sua
base e a sua correcta ventilação.
l A posição OFF/desligado obtém-se
quando o botão selector de
programas está na posição vertical.
Qualquer outra posição deste
comando, significa que a máquina
está ligada (apenas em modelos
com selector de programas).
l Após a instalação a máquina
deve estar posicionada de forma
a que a ficha fique acessível.
l A capacidade máxima de roupa
seca, depende do modelo (veja o
painel de controlo).
l Para consultar a ficha de produto,
por favor veja o site da marca.
2. INSTALAÇÃO
l Corte
os atilhos da embalagem,
tenha cuidado para não estragar
os tubos e cabos de alimentação.
1
A
B
A
B
l Desaparafuse
os 2 ou 4
parafusos (A) na traseira para
remover os 2 ou 4 calços (B) como
está ilustrado na imagem 1.
B
B
A
A
l Feche
os 2 ou 4 orifícios
usando as tampas incluídas.
l Se
a máquina de lavar for de
encastre, depois de cortar as
tiras da mangueira desaparafuse
os 3 or 4 parafusos (A) e remova
os 3 ou 4 calços (B).
l Em
alguns modelos, 1 ou mais
calços podem cair dentro da
máquina: incline-a para os
remover. Feche os orifícios
utilizando as tampas fornecidas.
2
A
1
2
3
B
ATENÇÃO:
Mantenha o material de
embalamento longe das
crianças.
l Coloque
a folha de polionda
no fundo, na base, como é
demonstrado na imagem 2 (de
acordo com o modelo, considere
a versão A, B ou C).
28
C
3
2
1
Ligações hidráulicas
3
l Ligue a mangueira de água à torneira
PT
(fig. 3) usando apenas a mangueira
original fornecida com o aparelho (não
reutilizar mangueiras de aparelhos antigos).
l Alguns modelos podem incluir uma ou
mais das seguintes opções:
l HOT&COLD (fig. 4): Ligações à água da
rede para água quente e água fria para
maior poupança energética. Ligue o tubo
cinzento para a torneira de água fria e a
vermelha para a torneira de água quente. A
máquina pode ser ligada apenas à torneira
de água fria; neste caso alguns programas
podem começar alguns minutos mais tarde.
4
1
l AQUASTOP (fig. 5): Um dispositivo
localizado no cabo de alimentação
interrompe o fluxo de água se o tubo se
deteriorar. Neste caso uma marca
vermelha irá surgir na janela “A”, o que
significa que o tubo tem que ser
substituído. Para desapertar a porca,
pressione o dispositivo “B” de bloqueio.
l AQUAPROTECT - TUBO FORNECIDO
COM PROTECÇÃO (fig. 6): Caso a água
escorra do tubo interno primário "A", a
protecção de contenção transparente "B" vai
reter a água para permitir que o ciclo de
lavagem seja concluído. No fim do ciclo, entre
em contacto com o Serviço de Assistência
Técnica para que o tubo seja substituído.
5
6
B
A
B
A
7
Posicionamento
l Cuidado ao instalar a máquina de lavar
29
min 4 cm
max 100 cm
roupa perto de uma parede para que o
tubo não fique dobrado e coloque o tubo
de drenagem a descarregar para um
grande recipiente (cuba ou balde) ou, de
preferência, para uma parede com um
orifício a 50 cm de altura, pelo menos, e de
forma a que o diâmetro do orifício seja maior
que o do tubo da máquina de lavar (fig. 7).
+2,6 mt
max
min 50 cm
max 85 cm
l Nivele a máquina com os pés, como está
ilustrado na imagem 8:
a.gire a porca no sentido dos ponteiros
do relógio para soltar o parafuso;
b.gire o pé para levantar ou baixar até que
fique ao nível do chão, ao nível pretendido;
c.fixe o pé, enroscando a porca, até à
parte de baixo da máquina, mas sem
que interfira com esta zona.
l Ligue o aparelho à corrente.
8
A
B
ATENÇÃO:
Contacte o serviço de Assistência
Técnica se o cabo de alimentação
necessitar de ser substituído.
C
Gaveta do detergente
9
A gaveta do detergente está dividida em 3
compartimentos, tal como ilustrado na imagem 9:
l compartimento “1”: para detergente de
pré-lavagem;
l compartimento “ ”:para aditivos especiais,
como amaciador, fragrâncias perfumadas, etc.;
ATENÇÃO:
Use apenas produtos líquidos; a
máquina de lavar está programada para
definir automaticamente as doses de
aditivos durante o último enxaguamento
em cada ciclo de lavagem.
1
2
10
l compartimento “2”: para detergente de lavagem.
Alguns modelos têm incluído um recipiente
para detergente líquido (fig. 10). Para o utilizar,
coloque-o no compartimento "2". Desta forma, o
detergente líquido apenas vai entrar no tambor da
máquina no momento certo do ciclo. O recipiente
também pode ser usado no branqueamento quando
o programa de “Enxaguamento” está seleccionado.
11
ATENÇÃO:
Alguns detergentes são difíceis de remover.
Nesse caso recomendamos a utilização do
recipiente especial que possa ser colocado
no tambor (exemplo imagem 11).
30
É necessária a lavagem com água
quente?
Dicas de carregamento da roupa
l O pré-tratamento de manchas com um
removedor de nódoas ou a imersão das
peças com nódoas em água antes de as
pôr a lavar pode reduzir a necessidade
de um programa de lavagem a quente
para que as nódoas sejam removidas.
AVISO: quando estiver a escolher a
roupa, certifique-se de que:
- retirou todos os objectos metálicos, como
pins, moedas ou outros de todas as peças
de roupa;
- fechou os botões de fronhas, fechou
fechos e amarrou cintos soltos;
- removeu argolas de cortinados;
- leu cuidadosamente as etiquetas com as
recomendações de lavagem das peças de
roupa;
- removeu
as
manchas
persistentes
causadas pelo detergentes específicos.
Segue-se um guia rápido com dicas e
recomendações sobre que detergente
usar a várias temperaturas. Em qualquer
caso, leia sempre as instruções nas
embalagens dos detergentes para uma
utilização e dosagem correctas.
Quando lavar roupa branca com muita
sujidade, recomendamos a escolha de
programas de algodões a 60°C ou mais
e um regular detergente em pó para
roupas com muita sujidade, dado que
esses detergentes contêm agentes
branqueadores que a temperaturas
médias/altas
garantem
excelentes
resultados.
l Quando
lavar cobertas, cobertores,
edredons ou outras peças de grande
porte, recomendamos que evite a
centrifugação.
l Para lavar lãs, certifique-se de que estas
podem ser lavadas na máquina e que
estão identificadas com o símbolo “Pura
lã virgem” e etiqueta de que não é um
tapete e que é “Lavável na máquina”.
Para lavar a temperaturas entre 40°C e
60°C o tipo de detergente usado deve ser
adequado ao tipo de tecidos a lavar e ao
nível de sujidade. Os normais detergentes
em pó são indicados para cores claras, a
chamada “roupa branca” ou cores “fixas” de
fábrica, em qualquer dos casos, roupa com
muita sujidade, enquanto os detergentes
líquidos ou “protectores de cores” devem
ser usados para roupas de cor mais
delicadas e com níveis baixos de sujidade.
Sugestões úteis para o utilizador
Um guia amigo do ambiente e da poupança
para a utilização do seu electrodoméstico.
Maximize a capacidade de carga
l Garanta
a
melhor
utilização
e
racionalização
da
energia,
água,
detergente e tempo ao utilizar a carga
máxima da máquina. Poupe até 50% de
energia ao lavar uma carga completa em
vez de duas máquinas com meia carga.
Para lavar a temperaturas abaixo dos
40°C recomendamos o uso de detergentes
líquidos ou detergentes especificamente
adequados a lavar a baixas temperaturas.
É necessária a pré-lavagem?
l POUPE detergente, tempo, água e entre
5 e 15% de consumo de energia ao NÃO
selecionar Pré-lavagem para lavar a
roupa diária com um nível de sujidade
normal. Apenas para roupa com muita
sujidade entranhada!
Para lavar sedas ou lãs, use apenas
detergentes específicos e recomendados
para estes tecidos delicados.
31
PT
3. DICAS PRÁTICAS
l Remova e limpe o filtro; quando terminar,
4. MANUTENÇÃO E
LIMPEZA
volte a colocá-lo, girando no sentido dos
ponteiros do relógio.
Para limpar o exterior da máquina de lavar,
use um pano ou esfregão macio, evitando
detergentes abrasivos, álcool ou solventes. A
máquina não necessita de nenhum cuidado
especial para a limpeza regular: apenas
limpar os compartimentos da gaveta de
detergentes e o filtro; algumas dicas sobre
como mover a máquina ou o que fazer
quando está longos períodos sem utilização
encontram-se de seguida.
l Repita os passos anteriores de forma
inversa para voltar a colocar o filtro e montar
todos os componentes.
Limpeza da gaveta
l Recomendamos que limpe a gaveta de
forma a evitar a acumulação de resíduos
de detergentes e aditivos.
l Para fazer isto, retire a gaveta usando
uma força ligeira, lave-a debaixo de água
corrente e volte a coloca-la no local certo.
Sugestões de mudança de local da
máquina ou períodos prolongados
de não utilização
Limpeza do filtro
l No caso da máquina estar num local não
l A máquina de lavar vem equipada com um
filtro especial que retém resíduos ou
objectos maiores, como botões ou moedas,
de forma a que estes não entupam a
máquina e os sistemas de drenagem.
l APENAS DISPONÍVEL EM ALGUNS
MODELOS: puxe a mangueira ondulada,
retire o bujão e despeje a água para um
recipiente.
l Antes de desencaixar o filtro, recomendamos
que use um pano absorvente, para que o chão
não fique molhado com a água que se possa
espalhar.
l Rode o filtro no sentido contrário ao dos
ponteiros do relógio até o ter no limite da
posição vertical.
32
aquecido durante um longo período de
tempo, drene e retire toda a água das
tubagens.
l Desligue a máquina da corrente.
l Retire o tubo de drenagem e deixe
escorrer toda a água para um recipiente.
l Fixe o tubo de drenagem com a correia
assim que terminar a operação.
6. CONTROLOS E
PROGRAMAS
Esta máquina de lavar adapta automaticamente o
nível da água ao tipo e quantidade de roupa a
lavar. Este sistema permite uma redução nos
consumes de energia e uma sensível redução
dos tempos de lavagem.
PT
5. GUIA RÁPIDO DE
UTILIZAÇÃO
A
Selecção de programas
l Ligue a máquina e seleccione o programa
O PLMN H I
pretendido.
l Ajuste a temperatura de lavagem se
necessário e pressione os botões de
“opções”, escolhendo as pretendidas.
Q
l Pressione o botão INÍCIO/PAUSA para
F
iniciar a lavagem.
Porque pode acontecer que falte a energia
quando a máquina está em funcionamento,
esta possui uma memória que salva as
configurações escolhidas, permitindo que o
ciclo de lavagem retome onde parou assim
que a energia eléctrica regresse.
l No final do programa, a mensagem "End"
("Fim") aparecerá no visor ou, em alguns
modelos, todas as luzes indicadoras da
etapa de lavagem se ligam.
Espere até que a luz de SEGURANÇA
DA PORTA se apague antes de abrir a
porta.
l Desligue a máquina.
Para qualquer tipo de lavagem, veja a
tabela de programas e siga as operações
pela sequência indicada.
Dados técnicos
Pressão do sistema hidráulico:
min 0,05 Mpa / max 0,8 Mpa
Velocidade de centrifugação:
verifique a placa de identificação.
Potência absorvida/ Fusível/ Tensão:
verifique a placa de identificação.
G
E
C
D
B
A Selector de programas com
posição OFF
B Botão INÍCIO/PAUSA
C Botão de INÍCIO DIFERIDO
D Botão de OPÇÕES
E Botão RÁPIDOS / NÍVEL DE
SUJIDADE
F Botão de SELECÇÃO DA TEMPERATURA
G Botão de SELECÇÃO DA
CENTRIFUGAÇÃO
F+G TRANCA
H Painel Digital
I Indicadores luminosos de OPÇÕES
L Indicador luminoso de SEGURANÇA
DA PORTA
M Indicador luminoso KG MODE
N Indicador luminoso TRANCA
O Indicadores luminosos de
SELECÇÃO DA TEMPERATURA
P Indicadores luminoso de
SELECÇÃO DA CENTRIFUGAÇÃO
Q Área ONE TOUCH
33
Abertura da porta
Botão INÍCIO/PAUSA
Feche a porta antes de seleccionar o
botão INÍCIO/PAUSA.
Um sistema de segurança especial
impede a porta de abrir logo após o
fim do ciclo.
Espere 2 minutos depois do ciclo de
lavagem terminar e do indicador
luminoso de “Segurança da porta” se
apagar para , então, abrir a porta.
l Pressione
iniciar
o
ciclo
A partir do momento em que o botão
INÍCIO/PAUSA é pressionado, a
máquina pode levar alguns segundos
até começar a funcionar.
SELECTOR DE PROGRAMAS com
posição OFF
ADICIONAR OU REMOVER PEÇAS DE
ROUPA DEPOIS DO PROGRAMA TER
COMEÇADO (PAUSA)
Quando o selector de programas está
accionado, o painel mostra por
indicadores luminosos o programa que
foi seleccionado.
Para poupar energia, no fim de cada
ciclo ou em períodos inactivos, o nível
de contraste do painel digital vai
diminuir.
l Pressione por cerca de 2 segundos o
botão INÍCIO/PAUSA (alguns indicadores
luminosos, bem como o indicador
de tempo remanescente vão piscar,
mostrando que a máquina está em
pausa).
l Espere 2 minutos até que o sistema de
Nota: Para desligar a máquina, gire o
selector de programas para a posição
OFF.
l Pressione o botão INÍCIO/PAUSA
para
seleccionado.
segurança permita destrancar a porta.
para
iniciar o ciclo.
l Uma
vez que o programa esteja
seleccionado, o selector de programas vai
ficar nesse programa até que o ciclo
termine.
l Desligue a máquina, girando o selector
de programas para a posição OFF.
Antes de abrir a porta, por favor,
verifique se o nível da água está
abaixo da abertura da porta para
evitar inundações.
l Depois de ter removido ou adicionado as
peças, feche a porta e pressione o botão
INÍCIO/PAUSA
(o
programa
vai
recomeçar onde tinha parado).
CANCELAR O PROGRAMA
l Para cancelar o programa, posicione o
selector na posição OFF.
O selector deve regressar à posição
OFF no fim de cada ciclo de
lavagem ou quando se inicia uma
subsequência de ciclos de lavagem
de forma a que o programa seguinte
seja seleccionado e arranque.
Botão de INÍCIO DIFERIDO
l Este botão permite-lhe pré programar um
ciclo de lavagem, adiando
máximo de 24 horas.
34
até
um
l Esta função foi concebida para roupas de
seguintes procedimentos:
pessoas com pele delicada e sensível,
para que a roupa tinha o mínimo de
resíduos de detergente, o que poderia
causar irritações ou alergias.
- Seleccione o programa pretendido.
- Pressione o botão uma vez para o
activar (aparecerá h00 no painel) e
depois pressione de novo para definir
1 hora de atraso (vai aparecer 01h no
painel). O atraso pré definido vai
aumentar 1 hora de cada vez que o
botão for pressionado, até que apareça
24h no painel, se pressionar de novo o
botão vai apagar a definição se chegar
com o botão até ao valor zero.
- Confirme
pressionando
o
botão
INÍCIO/PAUSA. A contagem de crescente
do tempo vai começar e assim que
finalizar o programa escolhido arranca
automaticamente.
l É possível cancelar o início diferido
rodando o selector de programas para OFF.
Se acontecer uma quebra de energia
enquanto a máquina está a operar, uma
memória especial armazena as informações
do programa seleccionado e, assim que a
energia voltar, o programa vai recomeçar
onde tinha sido interrompido.
l Aconselha-se também usar essa função
para a roupa d ebebés e crianças e, em
caso de lavagens de roupa muito suja,
situações em que é necessária uma
grande quantidade de detergente ou
ainda na lavagem de toalhas e peças de
roupa cujas fibras têm a tendência para
acumular o detergente.
- HYGIENE+
Pode activar esta opção somente quando
estiver definido um programa a 60°C de
temperatura. Esta opção permite dar uma
gihienização extra às suas roupas, mantendo a
mesma temperatura, durante toda a lavagem.
- ENGOMAR FÁCIL
Esta função permite minimizar os vincos e evitar
rugas na roupa o mais possível, eliminando
centrifugações intermédias e reduzindo a
intensidade da última centrifugação.
Se for seleccionada uma opção que
não seja compatível com o programa
seleccionado, de seguida, a luz indicadora
dessa opção vai piscar e depois apaga-se.
Os botões de opção deve ser
seleccionados antes de pressionar o
botão INÍCIO/PAUSA.
Botão RÁPIDOS / NÍVEL DE
SUJIDADE
Botão de OPÇÕES
Este botão permite escolher entre três
opções diferentes:
- AQUAPLUS
l Esta opção (disponível apenas em alguns
programas) permite que lave a carga de
roupa numa quantidade muito maior de
água e isso, juntamente com a nova ação
combinada dos ciclos de rotação do
tambor, que é cheio e esvaziado de
água, vai proporcionar-lhe uma lavagem
perfeita, em que o detergente dissolve
perfeitamente a sujidade, garantindo uma
ação de limpeza eficiente em todas as
epças de roupa.
Este botão permite escolher entre duas
opções
diferentes,
dependendo
do
programa selecionado.
- RÁPIDOS
O botão fica activado quando seleccionar
o programa RÁPIDO (14/30/44 Min.).
Programe no botão, selecionando um dos
três períodos de tempo indicados.
- NÍVEL DE SUJIDADE
l Uma vez que o programa tenha sido
seleccionado, o tempo de lavagem
previsto para esse programa será
mostrado automaticamente.
35
PT
l Para retardar o início de um ciclo, siga os
l Esta opção permite que escolha entre 3
níveis de intensidade de lavagem,
modificando a duração do programa,
dependendo do nível de sujidade dos
tecidos (pode ser usado somente em
alguns programas, como mostrado na
tabela de programas).
Botão de SELECÇÃO DA
TEMPERATURA
l Este botão permite alterar a temperatura
dos ciclos de lavagem.
A máquina está equipada com um
dispositivo eletrónico especial, que
impede que o ciclo de centrifugação
desiquilibre a carga. Isso reduz o
ruído e as vibrações na máquina e
assim prolonga a vida útil da sua
máquina.
TRANCA
l Pressionar simultaneamente os botões
l Não é possível aumentar a temperatura
acima do máximo permitido para cada
programa, a fim de poupar os tecidos.
l Se quiser realizar uma lavagem a frio todos
os indicadores devem estar desligados.
Botão de SELECÇÃO DA
CENTRIFUGAÇÃO
SELECÇÃO DA TEMPERATURA e
SELECÇÃO DA CENTRIFUGAÇÃO
durante cerca de 3 segundos, a máquina
permite bloquear as teclas. Desta forma,
pode evitar fazer alterações acidentais ou
indesejadas se um botão na tela for
pressionado acidentalmente durante um
ciclo.
l O bloqueio da tranca pode ser cancelado
l Ao pressionar o botão, é possível reduzir
a velocidade máxima, e, se desejar, o
ciclo de centrifugação pode ser cancelado.
pressionando
os
dois
botões
simultaneamente
novamente
ou
desligando o aparelho.
l Se a etiqueta não indicar a informação
específica, é possível utilizar a rotação
máxima prevista para o programa.
Painel Digital
O painel display digital permite-lhe estar
constantemente
informado
sobre
o
progresso dos programas e o estado de
funcionamento da máquina.
Para evitar danos nos tecidos, que
não é possível aumentar a velocidade
em relação ao máximo permitido para
cada programa.
3 4
l Para reactivar o ciclo de centrifugação,
2
1
pressione o botão até chegar à velocidade
de centrifugação que gostaria de definir.
l É possível alterar a velocidade de
centrifugação sem parar a máquina.
Uma
dosagem
excessiva
de
detergente pode causar espuma
excessiva. Se o aparelho detectar a
presença de espuma excessiva, pode
excluir a fase de centrifugação
estender a duração do programa e
aumentar o consumo de água.
6
7
5
1) INDICADORES LUMINOSOS DE OPÇÕES
As luzes indicadoras mostram as opções
que podem ser seleccionadas pelo botão
correspondente.
36
sensor inteligente o peso da carga de
roupa e ajustar o tempo do ciclo de
lavagem, a quantidade de água e
consumo de energia eléctrica de acordo
com a carga de roupa introduzida na
máquina.
l Uma vez que um programa tenha sido
iniciado, vai ser constantemente informado
sobre o tempo que falta até ao fim do mesmo.
l Em todas as fases da lavagem o "Kg
Mode" permite monitorizar a informação
da carga de roupa a lavar e, nos
primeiros minutes da lavagem, vai ser
determinado o seguinte:
l A máquina calcula o tempo até ao fim do
programa seleccionado com base numa
carga standard e duração do ciclo. O
sistema corrije o tempo de acordo com o
tamanho e tipo de carga que colocou na
máquina.
- Ajuste da quantidade de água necessária;
- Determina a duração do ciclo de lavagem;
3) INDICADOR LUMINOSO DE SEGURANÇA
DA PORTA
l O ícone indica que a porta está fechada.
- Controlo do enxaguamento de acordo
com o tipo de tecidos seleccionados
para lavar;
- Ajuste do ritmo da rotação do tambor de
acordo com o tipo de tecidos a lavar;
Feche a porta antes de seleccionar o
botão INÍCIO/PAUSA.
- Reconhecimento da presença de espuma,
aumentando se necessário, a quantidade
de água durante o enxaguamento;
l Quando o botão INÍCIO/PAUSA é pressionado
e a porta da porta é fechada o indicador
luminoso vai piscar momentaneamente e ficar
iluminado.
Se a porta não estiver convenientemente
fechada, a luz continuará a piscar cerca de 7
segundos, período de tempo após o qual o
comando INÍCIO vai ficar desactivado
automaticamente. Nesse caso, feche a porta
convenientemente e pressione de novo o
botão INÍCIO/PAUSA.
l Um equipamento especial de segurança
evita que a porta se abra imediatamente
depois do fim do ciclo. Aguarde 2
minutos depois do ciclo de lavagem ter
terminado e aguarde que a luz de
segurança de bloqueio da porta se
apague. No fim do ciclo gire o selector de
programas para a posição OFF.
4) INDICADOR LUMINOSO Kg Mode
(função disponível apenas nos programas
de algodões e sintécticos)
l Durante os primeiros minutos do ciclo, o
indicador do "Kg Mode" vai indicar ao
- Ajuste da velocidade de centrifugação
de acordo com a carga de roupa,
evitando, dessa forma, qualquer tipo de
desiquilíbrio.
5) INDICADOR LUMINOSO TRANCA
O indicador luminoso indica que os botões
estão trancados.
6) INDICADORES LUMINOSOS DE
SELECÇÃO DA TEMPERATURA
Esta mostra a temperatura de lavagem do
programa seleccionado pode ser alterada
(nos casos em que é permitido) pelo
respectivo botão.
Se quiser realizar uma lavagem a frio todos
os indicadores devem estar desligados.
7) INDICADORES LUMINOSOS DE
SELECÇÃO DA CENTRIFUGAÇÃO
Mostra a velocidade de centrifugação do
programa seleccionado, que pode ser
alterada ou omitida pelo respectivo botão.
37
PT
2) DURAÇÃO DOS CICLOS
l Quando um programa é seleccionado,
o painel automaticamente vai mostrar a
duração do ciclo, que pode variar
dependendo das opções seleccionadas.
ONE TOUCH
l Programas – para descarregar e usar
Este electrodoméstico está equipado com a
tecnologia One Touch que permite
interagir, através da App, com smartphones
do sistema Android equipados com função
NFC - Near Field Communication.
l Tratamento Inteligente – ciclos de Auto
novos programas de lavagem.
l Descarregue a App Hoover Wizard
Higiéne e Análise Rápida e guia de
problemas e avarias.
l Relatórios – Estatísticas e dicas para um
uso mais eficiente da máquina.
através do seu smartphone.
Veja todos os detalhes das funções
One Touch no modo demo da App ou
aceda a:
www.hooveronetouch.com
A App Hoover Wizard está disponível
para aparelhos com sistema Android
e iOS, para tablets e smartphones.
No entanto, pode interagir com o
electrodoméstico e tirar vantagens
através da tecnologia por toque
apenas através dos smartphones
Android equipados com a tecnologia
NFC, de acordo com as seguintes
definições:
Android smartphone
com tecnologia NFC
Interacção com a
máquina +
conteúdos
Android smartphone
without NFC technology
Apenas
conteúdos
Tablet Android
Apenas
conteúdos
iPhone Apple
Apenas
conteúdos
iPad Apple
Apenas
conteúdos
COMO USAR O ONE TOUCH
PRIMEIRA VEZ – Registo da máquina
l Entre no menu "Configurações" do seu
smartphone Android e active a função
NFC (wifi sem fios) dentro do menu
"Wireless & Redes".
Dependendo do modelo e da versão
do sistema IOS, o processo da
activação NFC poderá ser diferente.
Leia o manual de instruções do
smartphone
para
proceder
em
conformidade.
l Rode o botão para a posição One Touch
para activar o sensor no painel.
l Abra a App, crie o perfil de utilizador e
FUNÇÕES
As principais funções de que pode tirar
partido com a App são as seguintes:
l Treinador de Voz – Um guia para
escolher o ciclo ideal com apenas 3
ordens de voz (tecidos/tipos de roupa,
cor, nível de sujidade).
38
registe o aparelho seguindo as instruções
apresentadas no visor ou siga o "Guia
Rápido" presente na máquina.
Mais informações, F.A.Q. e o vídeo para
um registo fácil e rápido disponível em:
www.hooveronetouch.com/how-to
Se não sabe a posição da sua
antena NFC, mova ligeiramente o
smartphone num movimento circular
sobre o logotipo One Touch até que a
App confirme a ligação. Para que a
transferência de dados seja bem
sucedida, é essencial manter o
smartphone
perto
do
painel
DURANTE TODOS OS SEGUNDOS do
procedimento; uma mensagem no
dispositivo irá informar sobre o
resultado correto da operação e
referir quando já for possível tirar o
smartphone de perto da máquina.
l Cada vez que pretenda gerir a máquina
através da App, primeiro terá que
accionar o modo One Touch, rodando o
botão para a posição correcta.
l Certifique-se que destrancou o ecrã do
telephone (se estiver em modo stand-by)
e que activou a função NFC; de contrário,
siga os passos mencionados anteriormente.
l Se deseja iniciar um ciclo de lavagem,
carregue a roupa, o detergente e feche a
porta.
l Escolha a função desejada na App
(por exemplo .: iniciar um programa, o
ciclo de Análise Rápida, estatísticas de
atualização, etc ...).
Capas grossas ou adesivos metálicos
no smartphone podem afectar ou
impedir a transmissão de dados entre a
máquina e o telefone. Se necessário,
deve removê-los.
l Siga as instruções no ecrã display do
telefone, mantendo-o o logotipo One
Touch no painel da máquina, quando
solicitado pela App.
A substituição de alguns componentes
do smartphone (por exemplo, tampa
traseira, bateria, etc ...) com peças não
originais, pode resultar na remoção da
antena NFC, impedindo a utilização
plena da App.
A gestão e o controlo da máquina via
App só é possível "pela proximidade":
não é, portanto, possível realizar
operações remotas (por exemplo: a
partir de outra divisão; fora da casa).
NOTAS:
Coloque o smartphone de forma a
que a antena NFC na parte traseira
corresponda à posição do logotipo
One Touch no aparelho (veja a
imagem abaixo).
39
PT
PRÓXIMAS VEZES – Utilização Regular
Tabela de programas
1)
(MAX.) *
PROGRAMA
2
(veja no painel de controlo)
(MAX.)
All In One 20°C
3,5 4 4,5 5,5 6 6,5 7
8
20°
All Hygiene
3,5 4 4,5 5,5 6 6,5 7
8
60°
All In One 59 Min.
Rápido
1
3)
5
6
7
10 11 12
40°
14' 1
1
1 1,5 1,5 1,5 1,5 2
30°
30' 1,5 2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3
30°
44' 3
3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4
40°
2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6
30°
2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6
40°
2)
Camisas
Cores escuras
Brancos + 2)
5
Pré-lavagem
8
9
6
7
8
9
10 11 12
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Drenar &
Centrifugar
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Manual & Sedas
1
1
1
2
2
2
2 2,5
30°
Lãs
1
1
1
2
2
2
2 2,5
40°
Delicados
2
2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3
40°
2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6
60°
Algodão
2)
**
2)
5
6
7
8
9
10 11 12
1
90°
Enxaguar
Mistos
2
60°
Configuração personalizável do botão que tem que seleccionar para interagir com
a APP no smartphone e para descarregar os ciclos (veja a secção dedicada).
A máquina define o programa padrão Auto Higiéne concebido para higienização
da máquina.
40
Por favor leia estas notas:
* A capacidade máxima de roupa seca,
depende do modelo (veja o painel de
controlo).
** PROGRAMA STANDARD PARA
ALGODÕES DE ACORDO COM A
DIRECTIVA
EUROPEIA
(EU)
Nº
1015/2010 e Nº 1061/2010.
PROGRAMA DE ALGODÕES COM
UMA TEMPERATURA DE 60°C.
PROGRAMA DE ALGODÕES COM
UMA TEMPERATURA DE 40°C.
Estes programas são capazes de lavar
algodões comuns e são os programas
ecologicamente mais eficientes a nível
de consumos de água e energia para
este tipo de roupa.
Estes programas foram desenvolvidos
para serem compatíveis com as
temperaturas recomendadas nas etiquetas
das roupas e a temperatura da água
pode diferir da temperatura indicada
previamente para cada ciclo.
41
1)
Quando um programa é seleccionado,
no visor é mostrada a temperatura de
lavagem recomendada que pode ser
mudada (quando permitido pelo
programa) pelo botão respectivo,
sendo que não é possível ter um
atemperatura acima da máxima
permitida.
2)
Para os programas específicos
que o permitem, pode regular a
duração e intensidade da lavagem
utilizando o botão NÍVEL DE
SUJIDADE.
3)
Selecione o programa RÁPIDO no
selector de programas e escolha
um dos 3 programas rápidos
disponíveis: 14’, 30’ e 44’.
PT
(Apenas para modelos com
compartimento para detergente
líquido)
Quando apenas um número limitado
de peças de roupa apresentam
nódoas que necessitam de tratamento
prévio com lexívias, anti nódoas ou
outros detergentes líquidos, esses
detergentes devem ser introduzidos
no respectivo compartimento da
máquina previamente e essas peças
de roupa vão ter um tratamento
especial prévio em separado das
outras. Para colocar esse tipo de
lexívias ou anti nódoas, coloque no
compartimento marcado com o
número "2" e selecione o programa
especial ENXAGUAR. Quando esta
fase tiver terminado, gire o selector
de programas para a posição OFF,
adicione o resto das peças de roupa
que não necessitaram do tratamento
prévio e proceda normalmente,
definindo o programa de lavagem,
desejado.
Selecção de Programas
Para lavar diferentes tipos de tecidos e
diferentes níveis de sujidade, a máquina
disponibiliza vários programas que vão de
encontro a todas as necessidades de
lavagem (veja a tabela).
Tecnologia ALL IN ONE
Esta máquina de lavar roupa está equipada
com um sistema inovador de jactos de alta
pressão que pulverizam uma mistura de
água e detergente directamente para as
peças de roupa. O movimento especial do
motor controla o movimento do tambor
durante o arranque de cada programa.
Estes movimentos trabalham em conjunto
com os jactos de alta pressão. O ciclo de
lavagem compreende um conjunto de
acções de rotação que ajudam a solução
de detergente e água a penetrar
directamente e de forma muito eficaz nas
fibras, facilitando a remoção da sujidade e
garantindo os melhores desempenhos de
lavagem. O sistema ALL IN ONE também é
utilizado durante as fases de enxaguamento,
pois os jactos de alta pressão auxiliam
a remoção completa de resíduos de
detergente que possam existir na roupa.
All In One 20°C
Graças à tecnologia ALL IN ONE, este
programa inovador permite lavar tecidos
como algodões, sintéticos e também
misturá-los a 20ºC com resultados de
lavagem como se fosse a 40ºC. O consumo
energético deste programa é de metade
(50%) de um programa convencional de
lavagem de algodões a 40ºC.
CONSELHOS DE LAVAGEM IMPORTANTES:
l Novas peças de roupa muito coloridas
devem ser lavadas à parte nas primeiras
5 a 6 lavagens.
l Certas peças escuras muito grandes,
como calças de ganga ou toalhas de
cores escuras devem sempre ser lavadas
à parte, com roupa idêntica.
l Nunca misture TECIDOS QUE TENHAM
CORES NÃO FIXAS (relativo a cores
fixas de fábrica).
42
All Hygiene
Graças à tecnologia ALL IN ONE este
programa garante uma lavagem profunda
através da otimização do ciclo a nível de
temperaturas, fluxos de água e enxaguamentos,
eliminando resíduos de detergente e alergénios.
Ideal para peles sensíveis.
A função de vapor que se segue a
este programa assegura uma efetiva
higienização e redução de vincos, tornando
o engomar muito mais fácil.
Concebido para peças de algodão, atinge
uma temperatura de 60°C e é aconselhado
para uma carga de roupa reduzida.
All In One 59 Min.
Este programa permite lavar tecidos
diferentes sem ter que os separar, como
algodões e sintéticos, em apenas 59 minutos,
usando a carga complete da máquina, a 40ºC
(ou até menos temperatura). É um programa
adequado para roupa que não apresente um
elevado nível de sujidade.
Rápido (14-30-44 Min.)
Programa de lavagem sugerido para pequenas
cargas de roupa ou pouco sujas. Com este
programa é recomendado que reduza a
quantidade de detergente normalmente usado,
para que não tenha gastos desnecessários.
Selecione o programa RÁPIDO e escolha um
dos três programas rápidos disponíveis.
Camisas
Este programa está otimizado para obter
excelentes resultados de lavagem nas
camisas. O programa é dotado da função
vapor que ajuda a diminuir os vincos e
rugas, facilitando a tarefa de engomar.
Cores escuras
Programa concebido para misturar todas
as roupas escuras e de cor sem que se
percam as cores. Recomendamos o uso de
detergente líquido.
Brancos + Pré-lavagem
Este programa foi estudado para remover as
manchas mais fortes de algodão e roupas brancas.
A pré-lavagem garante a difícil remoção da
sujidade. Adicionar no compartimento "1",
uma quantidade de detergente igual a 20%
do que a utilizada para a lavagem principal.
Drenar & Centrifugar
O programa completa a drenagem e
centrifugação máximas. É possível eliminar ou
reduzir a centrifugação com o botão SELECÇÃO
DA CENTRIFUGAÇÃO.
Manual & Sedas
Este programa permite um ciclo de
lavagem delicado adequado para peças
que tenham a etiqueta "Lavar apenas à
mão" e roupa de seda ou que diga na
etiqueta "Lavar como seda".
Lãs
Este programa possibilita um ciclo dedicado a lãs
que possam ser lavadas na máquina de lavar
roupa (verifique etiquetas das peças) ou artigos
mais delicados que devam ser lavados à mão.
Delicados
Este programa alterna entre momentos de
lavagem mais enérgica com momentos mais
delicados, sendo particularmente indicado para
tecidos delicados. O ciclo de lavagem funciona
com um elevado nível de água para assegurar
excelentes desempenhos.
Mistos
A lavagem e o enxaguamento são optimizados
pelos ritmos de rotação do tambor e pelos níveis
de água. A centrifugação delicada, assegura a
redução de criação de vincos e rugas na roupa.
Algodão
Este programa é indicado para roupa comum de
algodão. É o programa mais eficiente na
combinação de gasto de energia e água para a
lavagem de algodões.
One Touch
A configuração personalizável do botão que
o utilizador tem que fazer quando desejar
transferir um comando da App para a
máquina ou descarregar/iniciar um ciclo
(veja a secção dedicada e o manual de
instruções da APP para mais informações).
Na opção One Touch a máquina define
como padrão o ciclo "Auto Higiéne",
concebido para higienizar o tambor,
remove os maus cheiros e melhora a vida
útil da máquina de lavar.
Certifique-se que inicia o ciclo "Auto
Higiéne" sem roupa na máquina, usando
apenas detergente em pó. Deixe a porta da
máquina aberta no final do ciclo de
secagem para permitir a secagem do
tambor.
Recomenda-se este procedimento a cada
50 lavagens.
43
PT
Enxaguar
Este programa realiza 3 enxaguamentos com
uma centrifugação intermédia que pode ser
reduzida ou excluída, usando o botão
adequado para tal. O programa é utilizado
para a qualquer tipo de tecido, por exemplo
para roupas lavadas à mão que depois
precisam de ser centrifugadas.
7. AVARIAS E GARANTIA
Se constatar que a máquina de lavar não está a funcionar correctamente, consulte o guia
rápido fornecido abaixo com algumas dicas práticas sobre como corrigir os problemas
mais comuns.
SOMENTE PARA OS MODELOS com One Touch:
Graças ao ciclo de Análise Rápida ciclo da sua App Hoover Wizard, pode
verificar a qualquer momento se a máquina está a funcionar correctamente. Só
precisa de um smartphone Android com tecnologia NFC para o fazer. Mais
informações podem ser encontradas na App. Se o visor da máquina mostrar um
erro (através de código a piscar nos LEDs), deve ligar a App e aproximar o seu
smartphone Android com NFC do logotipo One Touch no painel da máquina.
Nesse momento é possível começar o directório para resolver o problema.
RELATÓRIO DE ERROS
l Modelos com display: o erro é mostrado por um número precedido pela letra "E"
(exemplo: Erro 2 = E2)
l Modelos sem display: o erro é mostrado através do piscar de LEDs quantas vezes
o código do erro, seguido por uma pausa de 5 segundos (exemplo: Erro 2 = dois
flashes de luz Led - pausa de 5 segundos - dois flashes - etc ...)
Erro mostrado
E2 (com display)
2 flashes a piscar nos
LEDs
(sem display)
E3 (com display)
3 flashes a piscar nos
LEDs
(sem display)
E4 (com display)
4 a piscar nos LEDs
(sem display)
E7 (com display)
7 a piscar nos LEDs
(sem display)
Qualquer outro código
Causas possíveis e soluções práticas
A máquina não enche de água.
Verifique se a torneira está aberta.
Verifique se o tubo de fornecimento de água não está dobrado,
partido ou trancado.
Tubo do esgoto não está na altura apropriada (ver secção de instalação).
Feche a torneira de abastecimento, desaperte a mangueira de
enchimento na parte de trás da máquina de lavar e certifique-se que
o filtro está limpo e não está bloqueado.
A máquina não deita a água fora, não faz a drenagem.
Verifique se o filtro não está entupido e bloqueado.
Verifique se o tubo de escoamento de água não está dobrado,
partido ou trancado.
Verifique se o sistema de drenagem de sua casa não está
bloqueado e permite que a água flua sem obstruções. Tente drenar
a água na pia para se certificar que esta está desimpedida.
Há muita espuma ou água
Verifique se não está a utilizar detergente a mais ou produtos que
não sejam adequados para a máquina.
Problemas na porta.
Verifique se a porta está bem fechada e se não há roupas a
impedirem o fecho correcto da mesma.
Se a porta estiver bloqueada e não abrir, desligue a máquina da
tomada, espere 2 a 3 minutos e volte a abrir a porta.
Ligue e desligue a máquina de lavar, espere um minuto. Ligue a
máquina e inicie um programa. Se o erro ocorrer novamente entre
em contacto com um Centro de Assistência Técnica Autorizado.
44
OUTRAS ANOMALIAS
A máquina não
começa/não para
Houve vazamento de
água no chão
A máquina não faz a
centrifugação
Fortes vibrações /
barulhos durante a
centrifugação
Causas possíveis e soluções práticas
Verifique se a máquina está ligada ao fornecimento de energia.
Verifique se tem energia eléctrica, se não houve um corte de
energia.
Verifique se a tomada eléctrica está a funcionar, experimentando
com outro electrodoméstico.
A porta pode não estar correctamente fechada, abra-a e volte a
fechá-la.
Verifique se o programa necessário foi corretamente seleccionado e
o botão de arranque pressionado.
Verifique se a máquina não está em modo de pausa.
Isto pode acontecer devido a uma fuga na junta entre a torneira e o
tubo de fornecimento de água; neste caso, substitua-o e aperte o
tubo e torneira.
Verifique se o filtro está correctamente fechado.
Devido a uma arrumação não correcta das roupas na máquina de
lavar pode acontecer uma destas coisas:
• Tentativa da máquina de equilibrar a carga, aumentando o tempo de
centrifugação.
• Diminuir a velocidade de rotação para diminuir as vibrações e ruído.
• A máquina exclui a centrifugação para protecção da própria máquina.
Certifique-se de que a carga de roupa é equilibrada, se não é
excessiva, se a roupa não está enrolada. Se assim for, arrume-as
melhor, volte a carregar a máquina e reinicie o programa.
Isto pode dever-se ao facto da água não ter sido completamente
drenada: aguarde alguns minutos. Se o problema persistir, consulte
a secção de erro 3.
Alguns modelos têm uma opção “não centrifugar”, verifique se não
estará ligada.
Verifique se não estão seleccionadas opções que alterem a
velocidade de centrifugação.
O uso de detergente em excesso pode inibir o início da
centrifugação
A máquina pode não estar correctamente nivelada, verifique se os
pés estão nivelados e, se necessário, proceda ao nivelamento de
acordo com as instruções dadas nessa secção.
Verifique se peças, embalagens, parafusos e outros objetos de
embalagem foram todos removidos.
Verifique se não existem objectos para além da roupa dentro da
máquina (canetas, botões, moedas, etc).
A garantia padrão do fabricante cobre defeitos causados por falhas eléctricas ou
mecânicas no produto que ocorramdevido a actos ou omissões do fabricante. Se
for encontrada alguma falha causada por factores externos ao produto
fornecido, má utilização ou como resultado de não serem respeitadas as
instruções de utilização, a garantia pode não cobrir esses caso e pode ser
aplicada uma taxa pela assistência técnica.
45
PT
Problema
O uso de detergentes ecológicos sem
fosfatos pode causar os seguintes efeitos:
Se o problema persistir ou se suspeitar de
uma avaria, contacte imediatamente um
Centro Autorizado de Atendimento ao Cliente.
- turva a água de lavagem que é
drenada: Este efeito tem a ver com os
zeólitos em suspensão, mas que não têm
efeitos negativos sobre a eficiência de
lavagem.
É sempre recomendável usar peças
suplentes originais da marca, que estão
disponíveis na rede de Centros de
Atendimento ao Cliente Autorizados.
- espuma na água na última lavagem:
Isto não indica necessariamente que a
roupa esteja mal lavada ou enxaguada.
Garantia
O produto é garantido nos termos e
condições estabelecidas no certificado
fornecido com o produto. O certificado
de garantia deve ser devidamente
preenchido e guardado, de modo a ser
mostrado ao Centro de Assistência
Autorizada ao Cliente, em caso de
necessidade.
- espuma abundante: Isto é frequente
devido aos tensoactivos aniónicos
encontrados nos detergents que são
difíceis de eliminar da roupa.
Neste caso não lave de novo a roupa
para eliminar este efeito, isso não vai
ajudar.
O fabricante declina qualquer responsabilidade por erros de impressão no folheto e manual
que acompanham este produto. Além disso,
reserve-se o direito de fazer alterações
consideradas úteis para os produtos sem
mudar o essencial das suas principais
características.
- pó branco na roupa (zeólitos) no fim
do ciclo de lavagem: É normal, o pó não
é absorvido pelos tecidos e não altera a
sua cor.
46
fkhldsk
- DXOA - A (5÷12) -
17.11 - 41046222 - Canon Italia - Business Services Channel
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising