Hoover | VT 814D21-S | Hoover VT 814D21-S Manuel utilisateur

Hoover VT 814D21-S Manuel utilisateur
FR
NL
Mode d’emploi
Gebruiksaanwijzing
VT D21
FR
TOUS NOS
COMPLIMENTS
En achetant cet appareil ménager
Hoover, vous avez démontré que
vous n’acceptez aucun
compromis: vous voulez toujours
ce qu’il y a de mieux.
Hoover a le plaisir de vous
proposer cette nouvelle machine
à laver qui est le résultat d’années
de recherches et d’études des
besoins du consommateur. Vous
avez fait le choix de la qualité, de
la fiabilité et de l’efficacité.
Hoover vous propose une large
gamme d’appareils
électroménagers: machines à
laver la vaisselle, machines à laver
et sécher le linge, cuisinières, fours
à micro-ondes, fours et tables de
cuisson, hottes, réfrigerateurs et
congélateurs.
2
Demandez à votre Revendeur le
catalogue complet des produits
Hoover.
Cet appareil a pour vocation
d’être utilisé au sein du foyer, ou
dans ces différentes situations:
- zones réservées au personnel
dans les magasins, bureaux et
autres environnements de travail;
- exploitation agricoles;
- par les clients dans les hôtels,
motels et autres environnements
résidentiels;
- environnement de type bed and
breakfast.
Une utilisation autre que
domestique, comme par exemple
une démonstration commerciale
ou une session de formation, est à
exclure également dans les lieux
cités ci-dessus. Une utilisation
détournée de l’appareil est
proscrite.
Si l’appareil doit être utilise de
manière incompatible comme
défini ci-dessus, la durée de vie de
l’appareil pourrait être réduite et la
garantie du fabricant serait
annulée.
Tout dommage causé à l'appareil,
résultant d’une mauvaise utilisation
de l’appareil (même si l’utilisation
en est faite au sein du foyer), ne
permettra pas de recours auprès
du fabriquant, comme il est établi
par la loi.
Nous vous prions de lire
attentivement les conseils
contenus dans ce livret. Il contient
d’importantes indications
concernant les procédures
d’installation, d’emploi, d’entretien
et quelques suggestions utiles en
vue d’améliorer l’utilisation de la
machine à laver.
Conservez avec soin ce livret: vous
pourrez le consulter bien souvent.
Quand vous communiquez avec
Hoover, ou avec ses centres
d’assistance, veuillez citer le
Modèle, le n° et le numéro G
(éventuellement).
NL
ONZE COMPLIMENTEN
Met de aankoop van dit Hoover
huishoudelijk apparaat hebt u laten
zien dat u geen genoegen neemt
met tussenoplossingen en dat u
alleen het allerbeste wilt.
Het is voor Hoover een ge-noegen u
een nieuwe
wasautomaat aan te bieden die het
resultaat is van jarenlang onderzoek
en ervaring opgedaan door een
direct contact met de gebruiker. U
hebt gekozen voor de kwaliteit, de
duurzaamheid en de
uitstekende prestatie die deze
wasmachine levert.
Hoover kan u ook een uitgebreid
assortiment van ander huishoudelijke
apparaten en stofzuigers bieden. Kijk
hiervoor op de lokale website van
Hoover.
Een uitgebreide catalogus van
Hoover apparaten kunt u bij uw
winkelier krijgen.
Dit apparaat is bedoeld om te
worden gebruikt voor huishoudelijke
en soortgelijke toepassingen, zoals:
- kantines op kantoren, winkels en
andere werkomgevingen;
- boerderijen;
- door klanten in hotels, motels en
andere soorten residentiële
omgevingen;
- bed and breakfast.
Een ander gebruik van dit toestel
dan huishoudelijke omgeving of van
de typische huishoudelijke functies,
zoals commercieel gebruik door de
deskundige of opgeleide gebruikers,
is uitgesloten, zelfs in de
bovenstaande toepassingen.
Als het apparaat wordt gebruikt op
een wijze die hier niet mee
overeenkomt kan de levensduur van
het apparaat beïnvloeden en de
garantie van de fabrikant komt te
vervallen.
Eventuele schade aan het apparaat
of andere schade of verlies ontstaan
door gebruik dat niet in
overeenstemming is met
huishoudelijk gebruik (ook als ze
gelokaliseerd is in een huiselijke
omgeving) worden niet aanvaard
door de fabrikant voor zover
toegestaan door de wet.
Wij verzoeken u dit boekje
aandachtig door te lezen, want het
geeft u belangrijke richtlijnen
omtrent het veilig installeren, het
gebruik en het onderhoud en
bruikbare tips om met uw
wasautomaat de beste resultaten te
verkrijgen.
Bewaar dit boekje op een goede
plaats zodat u het kunt raadplegen.
Vermeld altijd het type, nummer en
G-nummer (indien van toepassing)
van het apparaat (staat op het
paneel) als u contact
opneemt met Hoover of de
Klantenservice.
NL
FR
CHAPITRE
HOOFDSTUK
INDEX
INHOUDSOPGAVE
Avant-propos
Inleiding
Notes générales à la
livraison
Algemene aanwijzingen bij
levering
1
Garantie
Garantie
2
Mesures de sécurité
Veiligheidsmaatregelen
3
Données techniques
Technische gegevens
4
Mise en place, installation
In elkaar zetten en
installeren
5
Description des commandes
Bedieningspaneel
6
Tableau des programmes
Overzicht van programma’s
7
Sélection
Kiezen van het programma
8
Tiroir à lessive
Wasmiddelbakje
9
Le produit
De weefsels
10
Lavage
Het wassen
11
Nettoyage et entretien
Schoonmaken en normaal
onderhoud
12
Recherche des pannes
Storingzoeker
13
3
NL
FR
CHAPITRE 1
HOOFDSTUK 1
NOTES GENERALES
A LA LIVRAISON
ALGEMENE
AANWIJZINGEN BIJ
DE LEVERING
A la livraison veuillez,
contrôler que le matériel
suivant accompagne la
machine:
Controleer bij de levering of
met de machine het
volgende is bijgeleverd:
A) LIVRET
D’INSTRUCTIONS
B) ADRESSES DE SERVICE
APRES VENTE
C) CERTIFICAT DE
GARANTIE
A) HANDLEIDING
B) ADRESSEN KLANTENSERVICE
C) GARANTIEBEWIJZEN
D) BOUCHONS
D) KAPJES
E) COUDES POUR LE TUBE
DE VIDANGE
F) BAC POUR LES
PRODUITS LESSIVIELS
LIQUIDES OU POUR LES
PRODUITS
BLANCHISSANTS
LIQUIDES
LES CONSERVER
et contrôler que ce matériel
soit en bon état; si tel n’est
pas le cas appelez le centre
Hoover le plus proche.
4
E) AFVOERSLANGGELEIDER
A
B
F) WASMIDDELENBAKJE
C
BEWAAR DEZE GOED
Controleer ook of de
machine gedurende het
transport niet beschadigd is.
Mocht dat wel het geval
zijn, neemt u dan contact
met uw Hoover leverancier
D
F
E
FR
NL
CHAPITRE 2
HOOFDSTUK 2
GARANTIE
GARANTIE
L’appareil est accompagné
par un certificat de
gàrantie.
0900-9999109
De machine staat onder
garantie, waardoor u tijdens
de garantieperiode gratis
gebruik kunt maken van de
Gias Service, behalve de
prijs van het telefoontje.
Vergeet niet om binnen 10
dagen na de
aankoopdatum het
garantiecertificaat op te
sturen.
Bewaar het ontvangstbewijs
van de winkelier waar u de
machine gekocht heeft om
dit aan de reparateur te
tonen, mocht hij het bewijs
nodig hebben.
Als uw machine defect is of
niet juist functioneert, dan
raden wij u aan om eerst
het hoofdstuk ‘Problemen’
door te lezen, voordat u
contact op neemt met Gias
Service.
Als het probleem zich na
alle aanbevolen controles
nog steeds voordoet, dan
kunt u bellen met Gias
Service.
U betaalt voor het
telefoontje en u wordt direct
verbonden met Gias
Service. Het is belangrijk dat
u de adviseur het
modelnummer en het
serienummer van uw
machine doorgeeft, die u
op de kenplaat aan de
voorkant van de
wasmachine (bij de deur)
kunt vinden (16 tekens,
beginnend met het nummer
3). Hierdoor kunnen wij u
beter van dienst zijn.
0900-9999109
5
NL
FR
CHAPITRE 3
MESURES DE
SECURITE
ATTENTION:
EN CAS
D’INTERVENTION DE
NETTOYAGE ET
D’ENTRETIEN
● Débrancher la prise de
courant.
● Fermer le robinet
d’alimentation d’eau.
● Toutes les machines
Hoover sont pourvues de
mise à la terre.
Vérifier que l’installation
électrique soit alimentée par
une prise de terre, en cas
contraire demander
l’intervention du personnel
qualifié.
Produit compatible
avec les Directives
Européennes 73/23/EEC et
89/336/EEC, remplacé par
2006/95/EC et 2004/108/EC,
et les amendements
successifs.
HOOFDSTUK 3
VEILIGHEIDSMAATREGELEN
BELANGRIJK:
VOOR HET
SCHOONMAKEN EN
ONDERHOUD
● Haal de stekker uit het
stopcontact.
● Draai de
watertoevoerkraan dicht.
● Alle Hoover apparaten zijn
geaard. Controleer of het
hoofdnet wel geaard is. Als
dat niet het geval is dient u
contact op te nemen met
een erkend elektricien.
Dit apparaat voldoet
aan de Europese Richtlijnen
73/23/EEC en 89/336/EEC,
vervangen door 2006/95/EC
and 2004/108/EC en
eventuele wijzigingen
● Raak het apparaat niet
aan met natte of vochtige
handen of voeten.
● Gebruik het apparaat niet
● Ne pas toucher l’appareil
pieds nus.
● Autant que possible éviter
l’usage de rallonges dans les
salles de bains ou les
douches.
ATTENTION:
PENDANT LE LAVAGE
L’EAU PEUT ATTEINDRE
90°C.
blootsvoets.
● Als er verlengsnoeren in
de badkamer of
doucheruimte worden
gebruikt moet u extra
voorzichtig zijn. Vermijd dat,
als dat mogelijk is.
WAARSCHUWING:
TIJDENS HET
WASPROGRAMMA
KAN DE TEMPERATUUR
VAN HET WATER
OPLOPEN TOT 90° C.
● Controleer voordat u de
● Avant d’ouvrir le hublot
vérifier que le tambour soit
sans eau.
6
deur van de wasautomaat
openmaakt of er geen water
in de trommel zit.
FR
NL
● Ne pas utiliser
d’adaptateurs ou de prises
multiples.
● Gebruik geen
verdeelstekkers of
meervoudige contactdozen.
● Cet appareil n’est pas
destiné à être utilisé par des
personnes (notamment les
enfants) incapables,
irresponsables ou sans
connaissance sur l’utilisation
du produit, à moins qu’elles ne
soient surveillées, ou instruites
sur l’utilisation de l’appareil,
par une personne responsable
de leur sécurité.
● Het gebruik van dit
apparaat is niet bedoeld voor
personen (inclusief kinderen)
met verminderde lichamelijke,
zintuiglijke of geestelijke
capaciteiten of tekort van
ervaring en kennis, tenzij er
toezicht of instructie is van een
persoon die verantwoordelijk is
voor hun veiligheid.
Surveillez les enfants pour être
sûr qu’ils ne jouent pas avec
l’appareil.
● Pour débrancher la prise, ne
pas tirer sur le câble.
● Ne pas laisser la machine
exposée aux agents
atmosphériques (pluie, soleil,
etc...).
● En cas de déménagement
ne jamais soulever la machine
par les boutons ou par le tiroir
des produits lessiviels.
● Pendant le transport ne pas
appuyer le hublot sur le
chariot.
Important!
Les ouvertures à la base de
l’appareil ne doivent en
aucun cas être obstruées par
des tapis, moquette ou autres
objets.
● 2 personnes pour soulever la
machine (voir dessin).
Kinderen moeten in de gaten
worden gehouden worden,
om er zeker van te zijn dat ze
niet met het apparaat gaan
spelen.
● Trek niet aan de
elektriciteitsdraad of aan het
apparaat zelf om de stekker
uit het stopcontact te halen.
● Stel het apparaat niet bloot
aan atmosferische invloeden
(regen, zon, etc.)
● Als u het apparaat wilt
verplaatsen til het dan nooit
op aan de knoppen of aan de
wasmiddellade.
● Laat tijdens het verplaatsen
de vuldeur niet tegen de
steekwagen steunen.
● Als u het apparaat op een
ondergrond met een hoog
polig tapijt zet, controleer dan
of de opening aan de
onderkant vrij blijft.
● Til het apparaat op zoals in
de schets is aangegeven.
● En cas de panne et/ou de
mauvais fonctionnement
éteindre la machine, fermer le
robinet d’alimentation d’eau
et ne pas toucher à la
machine. Pour toute
réparation adressez-vous
exclusivement à un centre
d’assistance technique Hoover
en demandant des pièces de
rechange certifiées
constructeur. Le fait de ne pas
respecter les indications
susmentionnées peut
compromettre la sécurité de
l’appareil.
● Ingeval van storing en/of
niet goed functioneren: zet de
wasautomaat uit, draai de
watertoevoerkraan dicht en
kom verder niet aan het
apparaat. U hoeft alleen maar
contact op te nemen met een
Gias Service Center voor
eventuele reparaties en vraag
om originele Hoover
onderdelen. Als deze regels
niet worden opgevolgd zou
de veiligheid van het
apparaat in gevaar gebracht
kunnen worden.
● Si le remplacement du
câble d’alimentation s’avère
nécessaire, il devra être
remplacé par un câble
special fourni par le service
après-vente.
● Als de (hoofd) aanvoerslang
beschadigd is, moet deze
worden vervangen door een
speciale kabel die verkrijgbaar
is bij de after sales afdeling
van Hoover (Gias Service).
7
FR
NL
CHAPITRE 4
HOOFDSTUK 4
85
cm
52 cm
60 cm
DONNÉES TECHNIQUES
TECHNISCHE GEGEVENS
CAPACITE DE LINGE
SEC
CAPACITEIT DROOG
WASGOED
PUISSANCE
ABSORBEE
AANSLUITWAARDE
W
1500
AMPERAGE
STROOMSTERKTE VAN DE
ZEKERING
A
10
ESSORAGE
(Tours/min.)
CENTRIFUGE
(t/min.)
PRESSION DANS
L’INSTALLATION HYDRAULIQUE
DRUK HYDRAULISCHE POMP
TENSION
8
NETSPANNING
kg
6
8
CONSULTER LA PLAQUE TECHNIQUE
RAADPLEEG DE KENPLAAT
MPa
min. 0,05
max. 0,8
V
220-240
FR
NL
CHAPITRE 5
HOOFDSTUK 5
MISE EN PLACE
INSTALLATION
INSTALLATIE
Placer la machine près du
lieu d’utilisation sans la base
d’emballage.
Breng de machine (zonder
de onderkant van de
verpakking) dicht bij de
plaats waar hij komt te
staan.
Couper avec précaution le
cordon qui maintient le
tuyeau d’évacuation et le
cable d’alimentation
Knip voorzichtig de
beveiligingslus van het snoer
en de afvoerslang door.
Enlever les 4 vis de fixation
indiquées en (A) et enlever
les espaces indiqués en (B)
Verwijder de 4 schroeven zie
(A) en verwijder de 4
pluggen zie (B)
Couvrir les quatre trous en
utilisant les capuchons
prévus à cet effet dans le
sachet où se trouve la
notice
ATTENTION:
NE PAS LAISSER À LA
PORTÉE DES ENFANTS
DES ELEMENTS
D’EMBALLAGE QUI
PEUVENT CAUSER DES
RISQUES.
Vul de 4 gaatjes op met de
dopjes die in de verpakking
bij de gebruiksaanwijzing
zitten.
WAARSCHUWING:
ZORG ERVOOR DAT HET
VERPAKKINGSMATERIAAL BUITEN HET BEREIK
VAN KINDEREN BLIJFT
OMDAT DAT GEVAAR
KAN OPLEVEREN.
9
FR
NL
Appliquer la feuille
supplémentaire sur le fond
comme dans la figure.
Bevestig de dempplaat op
de bodem, (zie tekening).
Raccorder le tuyau d’arrivée
d’eau au robinet.
Verbind de
watertoevoerslang met de
waterkraan.
L'appareil doit être relié à
l'arrivée d'eau exlusivement
avec les tuyaux fournis .
Ne pas réutiliser les anciens
tuyaux.
ATTENTION:
NE PAS OUVRIR LE ROBINET
Approcher la machine contre
le mur en faisant attention à
ce que le tuyau n’ait ni
coudes ni étranglements.
Raccorder le tuyau de
vidange au rebord de la
baignoire ou, mieux encore, à
un dispositif fixe d’évacuation,
hauteur mini. 50 cm, et de
diamètre supérieur au tuyau
de la machine à laver.
En cas de besoin, utiliser le
coude rigide livré avec la
machine.
Het apparaat moet
aangesloten worden aan
de waterkraan met behulp
van de watertoevoerslang.
Maak gebruik van de
nieuwe watertoevoerslang,
gebruik niet de oude!
8]TI
8]TI
BELANGRIJK:
DRAAI DE WATERKRAAN
NIET OPEN
Zet de wasmachine dicht
tegen de muur aan.
Let er op dat er geen
bochten of vernauwingen in
de buis zitten.
Het is het beste om de
afvoerslang aan te sluiten
op een vaste afvoer met
een doorsnee die groter is
dan die van de afvoerslang
en op een hoogte van
minstens 50 cm.
Gebruik zonodig de
bligeleverde slanggeleider.
max 100 cm
min 4 cm
10
+2,6 mt max
min 50 cm
max 85 cm
FR
NL
Mettre la machine à niveau
en reglant les 4 pieds:
Gebruik de 4 pootje om de
machine waterpas te zetten:
a) Tourner dans le sens des
aiguilles d’une montre
l’écrou de façon à
dévérouiller la vis du pied.
a) Kontra moer losdraaien
b) Tourner le pied et le faire
monter ou descendre
jusqu’à obtenir une parfaite
adhérence au sol.
b) Apparaat waterpas zetten
m.b.v. verstelbare voeten
(maak eventueel gebruik
van een waterpas)
c) Enfin bloquer le pied en
revissant l’écrou dans le sens
inverse des aiguilles d’une
montre et le faire adhérer au
fond de la machine.
c) Kontra moer weer
vastdraaien.
Vérifier que la manette soit
sur la position “OFF” et que le
hublot soit fermé.
Controleer of alle knoppen
op “OFF” staan en of de
vuldeur gesloten is.
Brancher la prise.
Steek de stekker in het
stopcontact.
ATTENTION:
Au cas où il serait nécessaire
de remplacer le cable
d’alimentation, assurez vous
de respecter les codescouleur suivants dans le
branchement de chacun
des fils:
LET OP:
Mocht het nodig zijn dat het
aansluitsnoer vervangen
moet worden, verbind de
draden dan volgens
onderstaande kleur/codes
(wij raden aan dit door een
erkende installateur te laten
doen):
BLEU
- NEUTRE (N)
BLAUW
- NEUTRAAL (N)
MARRON
- PHASE (L)
BRUIN
- FASE (L)
VERT-JAUNE
- TERRE (
Une fois l'appareil installé, la
prise électrique doit rester
accessible.
)
A
B
C
GEEL-GROEN -AARDE (
)
Na installatie, plaatst u het
apparaat zo, het
stopcontact makkelijk
toegangbaar is.
11
NL
FR
CHAPITRE 6
HOOFDSTUK 6
N D E MG
50° + Pre
F C
90° + Pre
40°
P
H
60°C
30°
40°C
ActivEco
20°
30°
&
30’
30°
44’
M
B
A
12
COMMANDES
BEDIENINGSPANEEL
Poignée d’ouverture du
hublot
Deurgreep
A
Témoin de programme en
cours
Programma Start Lampje
B
Touche marche/pause
Knop Start/Pauze
C
Touche "Aquaplus"
"Aquaplus" –knop
D
Touche Lavage à Froide
Knop Koud Water
E
Touche Départ Différé
Knop voor Uitgestelde Start
F
Touche "Essorage"
Knop regeling
centrifugesnelheid
G
Ecran Digital
“Digitaal” Display
H
Les voyants des touches
Indicatielampjes bij de
knoppen
M
Manette des programmes de
lavage avec OFF
Programmaknop wassen
Met OFF
N
Bacs à produits
Wasmiddelbakje
P
NL
FR
DESCRIPTION DES
COMMANDES
BEDIENINGSPANEEL
POIGNEE D’OUVERTURE DU
HUBLOT
DEURGREEP
Pour ouvrir le hublot
actionner le bouton dans
la poignée.
ATTENTION:
UN DISPOSITIF SPECIAL
DE SECURITE EMPECHE
L’OUVERTURE IMMEDIATE
DU HUBLOT A LA FIN DU
LAVAGE. APRES LA PHASE
D’ESSORAGE, ATTENDRE 2
MINUTES AVANT
D’OUVRIR LE HUBLOT.
TEMOIN DE PROGRAMME EN
COURS
Ce témoin s’allume dès que
la touche START est pressée.
Gebruik de knop binnenin
de deurgreep om de deur
te openen.
A
2 min.
BELANGRIJK:
EEN SPECIALE
VEILIGHEIDSVERGRENDELING ZORGT ERVOOR
DAT DE VULDEUR NA
AFLOOP VAN HET
WASPROGRAMMA NIET
OPEN KAN. WACHT NA
HET CENTRIFUGEREN
NOG 2 MINUTEN VOOR U
DE VULDEUR OPENT.
PROGRAMMA START LAMPJE
B
Dit lampje gaat branden als
het programma is gestart.
13
FR
NL
TOUCHE MARCHE/PAUSE
START/PAUZE KNOP
Appuyez sur la touche pour
commencer le cycle.
Druk op start voor het
selecteren van een
wascyclus.
ATTENTION:
LORSQUE LA TOUCHE
START A ETE
ENCLENCHEE L’APPAREIL
NE COMMENCERA LE
CYCLE QU’APRES
QUELQUES SECONDES.
CHANGER LA
PROGRAMMATION APRES LE
DEMARRAGE DE LA MACHINE
(PAUSE)
Maintenez la pression sur le
bouton “START/PAUSE” durant
2 secondes, les témoins des
boutons d’options
clignoteront et l’indicateur
du temps restant indiquera
que la machine est en
pause. Modifiez et pressez le
bouton “START/PAUSE” pour
relancer le programme.
Le voyant lumineux " Témoin
de verrouillage de porte "
reste allumé pendant environ
2 minutes. Il est possible
d’ouvrir la porte une fois le
voyant lumineux éteint.
Pour relancer le programme,
appuyez une nouvelle fois
sur le bouton "MARCHE".
ANNULATION D’UN
PROGRAMME SELECTIONNÉ
Afin d’annuler un
programme, positionnez le
sélecteur sur OFF
Sélectionnez un programme
différent
Repositionnez le sélecteur sur
OFF.
14
LET OP: WANNEER DE
START KNOP IS
INGEDRUKT, DUURT HET
ENIGE SECONDE
VOORDAT HET
PROGRAMMA WORDT
GESTART.
Instellingen veranderen nadat
een programma is gestart
(PAUZE).
Houd de Start/Pauze knop
gedurende 2 sec.ingedrukt,
de knipperende lampjes op
de keuze toets en de resttijd
indicator geven aan dat de
machine gepauzeerd is. Nu
uw aanpassing invoeren.
Druk weer op de
“start/pauze” toets en de
lampjes stoppen met
knipperen.
Indien u kledingstukken toe
wil voegen of wil verwijderen
uit de trommel tijdens het
wassen: wacht twee minuten
totdat het veiligheidsslot van
de deur is.
Wanneer de handeling is
uitgevoerd, sluit de deur, druk
op de START knop en de
wasautomaat gaat verder
met het programma.
HET WASPROGRAMMA
VOORTIJDIG BEËINDIGEN
Om het programma te
annuleren, zet u de
programma keuze op de UIT
positie.
Selecteer een ander
programma
En zet de programma keuze
weer op de UIT positie.
C
FR
NL
Les options doivent être
sélectionnées AVANT
d’appuyer sur la touche
“MARCHE”.
U moet de optieknoppen
gebruiken voordat u op de
START-knop drukt
TOUCHE "AQUAPLUS"
"AQUAPLUS" –KNOP
Grâce au nouveau Sensor
System, il est possible, en
activant la touche Aquaplus,
d’effectuer un cycle de
lavage spécifique pour les
tissus résistants et mixtes. Le
lavage ainsi effectué permet
d’éliminer tout résidu lessiviel
et donc de prendre soin des
peaux délicates qui seront
en contact avec ces fibres.
L’ajout d’une plus grande
quantité d’eau au lavage
ainsi que l’action renforcée
de 5 rinçages avec
essorages intermédiaires
permettent d’obtenir un
linge propre parfaitement
rincé. Afin d’obtenir un
résultat optimal de lavage, la
quantité d’eau est accrue
pendant cette phase du
cycle garantissant une
parfaite dilution de la lessive.
La quantité d’eau est
également accrue au
moment du rinçage de
manière à éliminer toute
trace de lessive des fibres.
Cette fonction a été
spécialement étudiée pour
les PEAUX DELICATES ET
SENSIBLES pour lesquelles
même un minimum de résidu
de lessive peut causer
irritations ou allergies.
Il est aussi conseillé d’utiliser
cette fonction pour le LINGE
DES ENFANTS, pour le LINGE
DELICAT en général ainsi que
pour le lavage des TISSUS
EPONGE dont les fibres
tendent à retenir la lessive.
Pour assurer une meilleure
prestation de lavage, cette
fonction est toujours active
pendant les programmes
Délicat et Laine/lavage a la
main.
Door deze knop in te drukken
activeert u een nieuw
speciaal wasprogramma in
het kleurvast en gemengde
weefsel programma, dankzij
het nieuwe Sensor Sijsteem.
Dit programma behandeld
de vezels van uw kleding met
de grootste zorg.
De lading zal gewassen
worden in een grotere
hoeveelheid water en te
samen met de nieuwe
gecombineerde werking van
de trommel en wascyclus,
door een continue wisselend
waterniveau, Dit zal er voor
zorgen dat uw kleding
perfect gereinigd en
gespoeld word.
D
De hoeveelheid water word
verhoogd waardoor het
wasmiddel perfect kan
oplossen voor een perfect
wasresultaat. De hoeveelheid
water tijdens het spoelen is
ook verhoogd om te zorgen
dat al het wasmiddel uit de
vezels va de kleding word
verwijderd.
Deze functie is speciaal
ontwikkeld voor mensen met
een gevoelige huid, en die
ook maar van de kleinste
hoeveelheid wasmiddel,
irritatie of een allergische
reactie krijgen.
Ook adviseren wij dit
programma te gebruiken
voor kinderkleding en
delicate stoffen in het
algemeen, en voor het
wassen van badstof
producten welke een groter
wasmiddel absorptie
vermorgen hebben.
Om zeker te zijn van het
beste wasresultaat is deze
functie altijd geactiveerd in
het delicaat en
wolwasprogramma/handwas
.
15
FR
NL
LAVAGE EN EAU FROIDE
KOUD WATER TOETS
En appuyant sur la touche
correspondante on peut faire
exécuter tous les cycles de
lavage sans le chauffage de
l’eau, tandis que toutes les
autres caractéristiques restent
inchangées (niveau d’eau,
temps, rythmes de lavage,
etc.).
Les programmes en eau froide
sont conseillés pour le lavage
de tous les tissus de couleur qui
ne supportent pas la
température, et pour le lavage
de rideaux, fibres synthétiques
particulièrement délicates,
petits tapis, ou tissus peu sales.
Door de knop in te drukken
is het mogelijk om jeder
programma om te zetten in
een programma met koud
water, zonder de andere
eigenschappen te
veranderen (water niveau,
tijdskduur, ritme, etc.)
Gordijnen, kleine kleden,
handgemaakte fijne
materialen en nietkleurvaste kledingstukken
kunnen veilig gewassen
worden dankzij dit nieuwe
mechanisme.
TOUCHE DEPART DIFFERE
Cette option permet de
programmer le départ du
cycle de lavage jusqu’à 24
heures.
Afin d’utiliser cette fonction,
suivez la procédure ci-dessous
:
Choisissez le programme
Pressez le bouton départ
différé pour l’activer (h00
apparais sur l’écran) puis
pressez le à nouveau pour
choisir un départ différé
d’1 heure (h01 apparaît sur
l’écran) ; à chaque pression le
départ différé augmentera d’1
heure jusqu’à ce que 24h
apparaisse sur l’écran, une
pression supplémentaire
réinitialisera le départ différé.
“UITGESTELDE START” TOETS
Deze knop geeft u de
mogelijkheid om de start en
eindtijd van uw
wasprogramma voor te
programmeren.(tot 24 uur)
Om de start uit te stellen
handelt u als volgt:
Stel het programma in.
Druk eenmaal op de toets
om hem te activeren (h00
verschijnt in het display) druk
nogmaals om 1 uur in te
stellen (h01 verschijnt in het
display) elke keer als u op
de toets druk verhoogt u de
tijd met 1 uur tot een
maximum van 24 uur. Als u
dan nog een keer druk
begint hij weer bij 0 uur.
Confirmez en appuyant sur
"START/PAUSE" (la lumière sur
l’écran clignotera). Le compte
à rebours commencera et à
son terme le programme
débutera automatiquement.
Bevestig door de
“START/PAUZE” toets in te
drukken (het lampje op het
display zal gaan knipperen).
Het aftellen zal beginnen en
als deze voorbij is zal het
programma automatisch
starten.
Il est possible d’annuler le
départ différé selon la
procédure suivante :
Maintenez le bouton appuyé
durant 5 secondes jusqu’à ce
que l’écran montre les
réglages du programme
choisi.
A cette étape il est possible
soit de lancer le programme
en appuyant sur "START/PAUSE"
soit d’annuler le départ différé
en positionnant le
programmateur sur OFF puis
en sélectionnant un autre
programme.
16
Het is mogelijk om de
uitgestelde start te
annuleren:
Druk de toets in en hou deze
5 sec. vast totdat het display
de instellingen weergeeft.
Tijdens deze fase is het
mogelijk het al
geselecteerde programma
te starten door op de
“START/PAUZE” toets te
drukken. U kunt het
programma annuleren door
de selectie op de UIT positie
zetten.
E
F
FR
TOUCHE "ESSORAGE"
La phase d'essorage est très
importante pour la
préparation à un bon
séchage et votre modèle est
doté d'une grande flexibilité
pour satisfaire chaque
exigence.
En agissant sur cette touche
vous pouvez réduire la vitesse
maximale possible pour le
programme sélectionnée,
jusqu'à une complète
élimination de l'essorage.
Pour réactiver l'essorage, il est
suffisant de presser la touche
de nouveau, jusqu'à atteindre
la vitesse choisie.
Pour la sauvegarde des tissus,
il n'est pas possible
d'augmenter la vitesse
d'essorage, au-delà de celle
qui est indiquée
automatiquement au moment
de la sélection du
programme.
NL
KNOP REGELING
CENTRIFUGESNELHEID
De centrifuge snelheid is erg
belangrijk voor het zoveel
mogelijk water verwijderen
uit de kleding. U kunt de
snelheid naar eigen wens
instellen.
Door deze knop in te drukken
is het mogelijk om het
toerental te verminderen en
als u wilt zelfs uitzetten.
Om de centrifugesnelheid
terug te zetten moet u de
knop indrukken totdat u bij
de gewenste snelheid bent.
G
Het is mogelijk de snelheid
ten aller tijde aan te passen
zonder de machine stop te
zetten.
Il est toujours possible de
modifier la vitesse d'essorage,
sans mettre la machine en
PAUSE.
NOTE:
LA MACHINE EST DOTEE
D’UN DISPOSITIF
ELECTRONIQUE QUI
EMPECHE LE DÉPART DE
L’ESSORAGE SI LES
CHARGES SONT MAL
REPARTIES ET LIMITE LES
VIBRATIONS ET LE BRUIT
DURANT LE LAVAGE.
OPMERKING: DIT MODEL
HEEFT EEN ELEKTRONISCHE
SENSOR DIE VOELT OF DE
LADING GOED
UITGEBALANCEERD IS. ALS DE
LADING ENIGSZINS
ONEVENWICHTIG IS, ZAL DE
MACHINE DE WAS
AUTOMATISCH BALANCEREN
EN DAN NORMAAL
CENTRIFUGEREN.
ALS ER, NA EEN AANTAL
KEREN PROBEREN, GEEN
EVENWICHT WORDT BEREIKT,
WORDT EEN LAGERE
CENTRIFUGESNELHEID
GEBRUIKT.
ALS DE LADING ERG
ONEVENWICHTIG IS, WORDT
DE CENTRIFUGEFASE
GEANNULEERD.
HIERDOOR WORDT DE
TRILLING VERMINDERD, HET
LAWAAI MINDER EN WORDT
DE BETROUWBAARHEID EN
DE LEVENSDUUR VAN DE
WASMACHINE VERGROOT.
17
FR
ECRAN DIGITAL
Cet écran électronique
permet une information
constante envers l’utilisateur:
NL
“DIGITAAL” DISPLAY
Het display indicatie sijsteem
geeft u de mogelijkheid
continue op de hoogte te
blijven van de status van de
machine.
1) VITESSE D’ESORAGE
Lors de la sélection du
programme un voyant
indiquera la vitesse
d’essorage maximum.
Chaque pression du bouton
entrainera une réduction de
100 tours/minute jusqu’à à la
vitesse minium de 400
tours/minutes ou jusqu’à
une complète élimination de
l’essorage.
1) CENTRIFUGE TOERENTAL
Als het programma is
geselecteerd, zal het
maximale aantal toeren
toegestaan voor het
programma worden
weergegeven. Elke keer als u
de centrifuge knop indrukt zal
het toerental met 100 rpm
afnemen. Het minimum is 400
rpm, het is mogelijk de
centrifuge uit te schakelen
door de centrifuge toets
meerdere malen in te
drukken.
2) TEMOIN DEPART DIFFERE
2) UITGESTELDE START LAMPJE
Deze knippert als de
uitgestelde start is ingesteld.
Ce témoin clignote lorsque
le départ différé à été activé
3)TEMOIN DE VERROUILLAGE
DE PORTE
Le voyant lumineux s’allume
lorsque la porte est
totalement fermée et que la
machine est en marche.
Lorsque la touche "MARCHE"
est enfoncée sur la machine
et que la porte est fermée,
l’indicateur clignote
temporairement puis
s’allume.
Si la porte n’est pas
fermée, le voyant lumineux
continue de clignoter.
Un dispositif de sécurité
spécial vous empêche
d’ouvrir la porte
immédiatement après la fin
du cycle. Attendez
2 minutes après la fin du
cycle de lavage et assurezvous que le témoin est éteint
avant d’ouvrir la porte. Par
mesure de sécurité, vérifiez
qu’il n’y a plus d’eau dans le
tambour. A la fin du cycle,
tournez le sélecteur de
programmes à la position
OFF.
18
3) DEURVERGRENDELINGINDICATIE
Het indicatielampje voor de
“deurvergrendeling” licht op
als de deur goed dichtzit en
wanneer de wasmachine
AAN staat.
Wanneer u op START drukt als
de deur dicht is, zal het
indicatielampje eventjes
knipperen en vervolgens
blijven branden.
Als de deur niet dicht is, zal
het indicatielampje blijven
knipperen.
Een speciale beveiliging zorgt
ervoor dat u de deur niet
meteen kunt openen na
afloop van een wascyclus.
Wacht na afloop van de
wascyclus 2 minuten tot het
lampje van de
deurvergrendeling is gedoofd
voordat u de deur probeert te
openen. Zet na afloop van de
wascyclus de
programmaknop op UIT (OFF).
H
2
4
1
3 h mm
FR
4) TEMPS RESTANT
Lors de la sélection d’un
programme, l’écran
indiquera automatiquement
la durée du cycle de lavage
cette dernière peut varier
selon les options choisies.
La machine calcule la durée
du programme sélectionné
sur la base d’une charge
standard; pendant le cycle,
la machine rectifie cette
durée selon la taille et la
composition de la
charge.
NL
4)WASTIJD
Als er een programma is
geselecteerd zal het display
automatisch aangeven
hoelang het programma
duurt, dit is afhankelijk van
geselecteerd opties.
Tijdens het programma zal u
constant op de hoogte
worden gehouden van de
restrende wastijd.
H
De machine berekent de tijd
tot aan het einde van het
gekozen programma,
op basis van een
standaardlading. Tijdens de
cyclus corrigeert de machine
de tijd op basis van de
afmeting en de samenstelling
van de lading.
1
2
4
3 h mm
19
NL
FR
LES VOYANTS DES TOUCHES
Ces témoins s’allument
lorsque qu’une option est
choisie
Si une option est
incompatible avec le
programme, le témoin de
l’option clignotera puis
s’éteindra.
MANETTE DES PROGRAMMES
DE LAVAGE AVEC OFF
LORSQUE LE SELECTEUR EST
POSITIONNE SUR UN
PROGRAMME, L’ECRAN
MONTRE LES DETAILS DU
CYCLE CHOISI. EN FIN DE
CYCLE OU LORSQUE LA
MACHINE EST RESTEE
INACTIVE, LA LUMINOSITE DE
L’ECRAN DIMINUE
PROGRESSIVEMENT DANS UN
SOUCI D’ECONOMIES
D’ENERGIE.
N.B. AFIN D’ETEINDRE
COMPLETEMENT LA
MACHINE, PLACER LE
SELECTEUR SUR " OFF "
M
PROGRAMMAKNOP WASSEN
MET OFF
N
WANNEER ER AAN DE
PROGRAMMAKEUZE KNOP
WORDT GEDRAAID ZAL HET
DISPLAY GAAN BRANDEN OM
DE INSTELLINGEN VAN HET
GEKOZEN PROGRAMMA TE
LATEN ZIEN. VOOR
ENERGIEBESPARING, AAN HET
EINDE VAN HET PROGRAMMA
OF TIJDENS INACTIVITEIT, ZAL
HET DISPLAY CONTAST
VERMINDEREN
OM DE MACHINE UIT TE
SCHAKELEN DRAAID U DE
PROGRAMMAKEUZEKNOP
NAAR DE “UIT”POSITIE.
Appuyez sur la touche
"MARCHE/PAUSE" pour
commencer le cycle.
Druk op de "Start/Pauze"-knop
om het geselecteerde
programma te starten.
Le cycle de lavage se
réalisera avec la manette
des programmes arrêtée sur
le programme sélectionné
jusqu'à la fin de celui-ci.
Het programma draait met
de programmaknop
gepositioneerd op het
gekozen programma totdat
het programma eindigt.
A la fin du lavage, mettez la
machine à l' arrêt en
tournant la manette
programmes sur la position
"OFF"
Schakel de machine bij het
einde van het programma uit
door de knop in de “OFF”
positie te draaien.
NOTE: LORS DE LA MISE EN
MARCHE DU CYCLE DE
LAVAGE SUIVANT, LE
SELECTEUR DE
PROGRAMME DOIT ETRE
REMIS EN POSITION OFF
AVANT DE SELECTIONNER
ET DE LANCER LE
PROGRAMME SUIVANT.
20
INDICATIELAMPJES BIJ DE
KNOPPEN
Deze lampjes gaan branden
als de toets wordt ingedrukt.
Als er een keuze wordt
gemaakt welke niet kan
worden ingeschakeld, gaat
het lampje knipperen en
vervolgens weer uit.
LET OP:
ZET NA AFLOOP VAN EEN
WASCYCLUS DE
PROGRAMMAKNOP
ALTIJD EERST WEER OP UIT
(OFF) VOORDAT U EEN
VERVOLG-PROGRAMMA
OF EEN NIEUW
PROGRAMMA INSTELT EN
START.
FR
CHAPITRE 7
TABLEAU DES PROGRAMMES
PROGRAMME POUR:
Tissus résistants
Coton, lin, chanvre
Blanc
avec prélavage
Speciaux
Laine
Synthétiques
acryliques
22
TEMP.
°C
CHARGE DE LESSIVE
2
1
6
8
90°
●
●
**
6
8
60°
●
●
Couleurs résistantes
**
6
8
40°
●
●
Couleurs délicates
6
8
30°
●
●
Tissus
résistant/mixtes
2
2,5
40°
●
●
Tissus
résistant/mixtes
3
3,5
40°
●
●
Rinçage
-
-
-
Essorage Energique
-
-
-
Uniquement
vidange
-
-
Délicat
Laine “lavable en
machine”
& Lavage main
6
Chemises
3
Couleurs délicates
Couleurs résistantes
avec prélavage
ActivEco 20°
Tissus mixtes et
synthétiques
Synthétiques (Nylon,
mixtes de coton)
CHARGE
MAXI
kg*
Couleurs résistantes
Coton, mixte
Tissus très délicats
MANETTE DES
PROGRAMME
DE LAVAGE
SUR:
●
●
-
●
●
●
●
●
●
4
30°
●
●
3
4
40°
●
●
3
4
50°
●
●
●
50° + Pre
40°
90° + Pre
60°C
30°
40°C
ActivEco
20°
30°
&
30’
30°
44’
Notes importantes
*Pour la maximale capacité de linge sec consulter la plaque technique.
**Programmes coton standard selon EU No 1015/2010 et No 1061/2010
Programme coton à 60°C
Programme coton à 40°C
Ces programmes sont prévus pour laver du linge normalement sal. Ils sont les
plus performants en termes de consommation d’eau et d’énergie pour laver
du linge en coton. Ces programmes spécifiques ont été développés pour être
conformes aux préconisations de température inscrites sur les étiquettes des
vêtements. La température de l’eau peut légèrement varier suivant la
température déclarée.
Pour chaque programme vous avez la possibilité de sélectionner la vitesse
d’essorage selon les conseils du fabricant du tissu. Si l’étiquette du textile ne
présente pas d’indication, vous pouvez essorer à la vitesse maximale.
Quand certaines pièces ont des taches qui doivent être traitées par un
produit blanchissant liquide, vous pouvez les détacher dans la machine.
Introduire dans la section "2" du tiroir à lessive le bac pour les produits
liquide, le remplir avec le produit blanchissant liquide et sélectionner le
programme "RINÇAGE" (
).
Après ce traitement, tourner la manette des programmes sur la position
"OFF", ajouter à ces pièces le reste du linge et effectuer un lavage
normal, selon le programme choisi.
23
NL
HOOFDSTUK 7
PROGRAMMATABEL
PROGRAMMA VOOR:
PROGRAMMAKNOP OP:
MAXIMALE
BELADING
kg
*
STERKE WEEFSELS
2
1
6
8
90°
●
●
BONTE WAS
**
6
8
60°
●
●
BONTE WAS
**
6
8
40°
●
●
BONTE WAS
KLEURECHT
6
8
30°
●
●
KREUKHERSTELLEND OF
BONTE WAS
2
2,5
40°
●
●
KREUKHERSTELLEND OF
BONTE WAS
3
3,5
40°
●
●
SPOELEN
-
-
-
CENTRIFUGEREN
-
-
-
AFPOMPEN
-
-
Zeer gevoelige
weefsels
DELICAAT
WOLWAS
HANDWAS
ActivEco
6
3
BONTE WAS
KLEURECHT
BONTE WAS
MET VOORWAS
Katoen
Gemengde weefsels
Wol
Synthetische weefsels
(dralon, acryl)
GEMENGDE/
SYNTHETISCHE WEEFSELS
Synthetisch (nylon),
Gemengde weefsels
24
WITTE WAS
MET VOORWAS
WASMIDDELBAKJE
Speciaal
Katoen, linnen, jute
TEMPERATUUR
KEUZE
°C
OVERHEMDEN
●
●
-
●
●
●
●
●
●
4
30°
●
●
3
4
40°
●
●
3
4
50°
●
●
●
50° + Pre
90° + Pre
40°
60°C
30°
40°C
ActivEco
20°
30°
&
30’
30°
44’
Enkele belangrijke opmerkingen:
* Raadpleeg de kenplaat vor het maximale (droge) laadgewicht
Bij sterk vervuild wasgoed wordt een belading van 3/4 kg aanbevolen.
** Standaard katoen Programma volgens (EU) nr. 1015/2010 en niet
1061/2010
KATOEN PROGRAMMA met een temperatuur van 60 °C
KATOEN PROGRAMMA met een temperatuur van 40 °C
Deze programma's zijn geschikt voor normaal bevuild wasgoed en ze zijn de
meest efficiënte programma's op het gebied van de combinatie, energie en
water verbruik, voor het wassen van katoen.
Deze programma's zijn ontwikkeld om te voldoen aan de temperatuur op het
waslabel in de kleding de werkelijke water temperatuur kan enigszins
afwijken van de opgegeven temperatuur van de cyclus.
Voor fijne was en weefsels die een speciale behandeling nodig hebben kan de centrifuge
snelheid worden verminderd door het aantal toeren per minuut te verlagen.
Wanneer er slecht een beperkt aantal kledingstukken dusdanig vervuild zijn dat
bleken gewenst is, kan er voor deze kledingstukken een voorwas worden gekozen.
Doe het bleekmiddel in het bleekbakje van de zeeplade (2) en kies het programma
SPOELEN
. Wanneer dit is beeindigd,draai de programmaknop op UIT en voeg
vervolgens de overige kledingstukken toe waarna de normale was met het gewenste
programma gestart kan worden.
25
FR
NL
CHAPITRE 8
HOOFDSTUK 8
SELECTION
KIEZEN VAN HET
PROGRAMMA
L’appareil dispose de groupes de
programmes différents pour laver
tous types de tissus et selon
différents degrés de salissure en
attribuant au type de lavage, la
température et la durée (voir
tableau des programmes de
lavage).
Voor de verschillende soorten
weefsels en afhankelijk van de
graad van vervuiling van het
wasgoed heeft de
wasautomaat verschillende
hoofdgroepen: (zie het
overzicht van de
wasprogramma’s).
TISSUS RÉSISTANTS
Ces programmes sont destinés à
accomplir des lavages et des
rinçages avec le maximum
d’efficacité.Ils sont entrecoupés
de cycles d’essorages qui offrent
des résultats parfaits sur le
rinçage. L’essorage final retire le
maximum d’eau contenue dans
les tissus.
STERKE WEEFSELS
Deze programma’s zijn
bestemd om grondig te
wassen. De verschillende
spoelgangen, die tussendoor
gecentrifugeerd worden,
zorgen dat er perfect
gespoeld wordt. Bij de laatste
centrifugegang wordt het
water optimaal verwijderd.
EXPRESS 40°C - RAPIDE 30’
DAGELIJKSE WAS 40° C – SNEL
30 MINUTEN
Un cycle complet de
lavage(lavage, rinçage et
essorage), capable de laver en
environ 30 minutes:
- une charge maximu de 2/2,5 kg
- des textiles légèrement sales
(coton et textiles mixtes)
Nous recommandons avec ce
programme de mettre 20% de
produit lessiviel (par rapport à
un dosage normal), afin d’éviter
de gaspiller du produit lessiviel
Een compleet wasprogramma
(wassen, spoelen en
centrifugeren), voor het in
ongeveer 30 minuten wassen
van:
- een maximale belading van
2/2,5 kg
- licht vervuilde weefsels
(katoen en synthetisch)
Wij adviseren bij dit
programma het gebruik van
20% van de normale
hoeveelheid wasmiddel, om
verspilling van wasmiddel te
voorkomen.
EXPRESS 40°C – RAPIDE 44’
DAGELIJKSE WAS 40° C – SNEL
44 MINUTEN
Un cycle complet de
lavage(lavage, rinçage et
essorage), capable de laver en
environ 44 minutes:
- une charge maximum
de 3/3.5 kg
- des textiles légèrement sales
(coton et textiles mixtes)
Nous recommandons avec ce
programme de mettre 30% de
produit lessiviel (par rapport à
un dosage normal), afin d’éviter
de gaspiller du produit lessiviel.
Een compleet wasprogramma
(wassen, spoelen en
centrifugeren), voor het in
ongeveer 44 minuten wassen
van:
- een maximale belading van
3/3,5 kg
- licht vervuilde weefsels
(katoen en synthetisch)
Wij adviseren bij dit
programma het gebruik van
30% van de normale
hoeveelheid wasmiddel, om
verspilling van wasmiddel te
voorkomen.
26
FR
NL
PROGRAMME SPÉCIAL
“RINÇAGE”
Ce programme effectue trois
rinçages et un essorage
intermédiaire (qui peut être
réduit ou supprimé en
agissant sur la touche
appropriée). Il peut être utilisé
pour rincer tous types de
tissus, par exemple après un
lavage à la main.
SPECIAAL
“SPOELPROGRAMMA”
Dit programma spoelt drie
keer met tussendoor
centrifugeren. (dit kan worden
aangepast ) Dit programma
kan worden gebruikt voor het
spoelen van ieder type
wasgoed. Bijv. na de handwas.
Ce programme peut être en
outre utilisé comme cycle de
BLANCHISSAGE (voir le
tableau des programmes).
PROGRAMME SPÉCIAL
“ESSORAGE ENERGIQUE”
Ce programme effectue un
essorage à la vitesse
maximale (qui peut être
réduit en agissant sur la
touche appropriée).
UNIQUEMENT VIDANGE
Ce programme vous permet
d’effectuer la vidange de
l’eau.
TISSUS TRÈS DÉLICATS
Il s’agit d’un nouveau
concept de lavage qui
alterne des moments de
brassage et de trempage du
linge; ce processus est
particulièrement indiqué pour
le lavage de tissus
extrêmement délicats. Le
lavage et le rinçage sont
effectués à pleine eau afin
d’obtenir les meilleures
prestations.
PROGRAMME LAINE & LAVAGE
A LA MAIN
Ce programme permet le
lavage de vêtements en
laine dit " lavable en machine
", et de vêtements qui
indiquent " lavable à la main "
sur les étiquettes. Ce
programme atteint la
température maximum de
30°C. Il est suivi de 3 phases
de rinçage, une phase
permettant l’utilisation d’un
assouplissant, et une phase
d’essorage à vitesse
modérée.
Dit programma kan ook
worden gebruikt als een bleek
programma (zie
programmatabel).
SPECIAAL “SNEL CENTRIFUGE”
PROGRAMMA
Het programma "snelle
centrifuge" centrifugeert op
het maximale toerental (deze
kan worden aangepast door
de juiste knop te drukken).
ALLEEN AFPOMPEN
Het programma pompt
alleen water af.
BIJZONDER GEVOELIGE
WEEFSELS
Dit is een nieuw wasconcept,
met een cyclus die bestaat uit
elkaar opvolgende periodes
van activiteit en pauzes, vooral
geschikt voor het wassen van
uiterst fijne stoffen.
Wassen en spoelen gebeuren
met hoge waterniveaus voor het
beste wasresultaat.
WOL & HANDWAS
PROGRAMMA
Dit programma geeft de
mogelijkheid van een
compleet wasprogramma
voor wollen kleding
omschreven als "machine
wasbaar" en wasgoed met
"alleen handwas" op het
label.
Het programma heeft een
maximale temperatuur van
30 °C en sluit af met 3
spoelingen, een
wasverzachter en een
langzame centrifugecyclus.
30°
&
27
FR
PROGRAMME “ActivEco
Ce programme innovant
permet de mélanger les
couleurs et les textiles tels
que le coton, les mixtes et les
synthétiques à une
température de 20°C, avec
un résultat impeccable.
Ce programme permet de
réduire la consommation de
40% par rapport à un
programme coton normal à
40°C.
TISSUS MIXTES ET
SYNTHÉTIQUES
La combinaison d’un système
de lavage efficace, une
rotation optimum du tambour
et l’autogestion du niveau
d’eau assurent des résultats
de lavage excellents,
pendant qu’un rinçage
délicat évite les faux plis.
28
NL
"ActivEco" PROGRAMMA
Met dit innovatieve
programma kunt u
verschillende stoffen, zoals
katoen, synthetische en
gemengde weefsels, en
kleuren bij elkaar wassen op
slechts 20°C met een
uitstekend reinigende
werking.
Met dit programma verbruikt
u lechts 40% ten opzichte
van een standaard
katoenwascyclus op 40°C.
GEMENGDE EN
SYNTHETISCHE WEEFSELS
Dankzij een speciale
trommelbeweging en het
hogere waterniveau wordt er
tijdens de hoofdwas en de
spoeling de beste resultaten
behaald.Er wordt met een
laag toerental
gecentrifugeerd om kreuken
te voorkomen.
ActivEco
20°
FR
NL
CHAPITRE 9
HOOFDSTUK 9
TIROIR A LESSIVE
WASMIDDELBAKJE
Le tiroir à lessive est divisé en
3 petits bacs:
– le bac marquée du
symbole “1” sert pour la
lessive destinée au
prélavage;
– le bac marquée du
De wasmiddelbakje bestaat uit
3 afzonderlijke vakjes:
✿
symbole “ ” sert pour
des additifs spéciaux:
adoucisseurs, parfums,
amidon, produits pour
l’azurage, etc;
– le bac marquée du
symbole “2” sert pour la
lessive destinée au
lavage.
Si vous souhaitez utiliser une
lessive liquide, un récipient
spécial peut être inséré
dans la section “2” du tiroir à
lessive. Grâce à ce système,
la lessive s’écoulera dans le
tambour seulement au bon
moment.
Ce bac doit être introduit
dans la section "2" du tiroir à
lessive, également lorsque
l’on désire utiliser le
programme "RINÇAGE"
comme cycle de
BLANCHISSAGE.
ATTENTION :
NOUS RAPPELONS QUE
CERTAINS PRODUITS
ONT DES DIFFICULTÉS A
ÊTRE ÉVACUÉS; DANS
CE CAS NOUS VOUS
CONSEILLONS D’UTILISER
LE DOSEUR QUI VA
DIRECTEMENT DANS LE
TAMBOUR.
ATTENTION :
DANS LE BAC
MARQUÉE DU SYMBOLE
“✿” N’INTRODUIRE
QUE DES PRODUITS
LIQUIDES. LA MACHINE
EST PROGRAMMÉE DE
MANIÈRE À
AUTOMATIQUEMENT
ABSORBER LES
PRODUITS
COMPLÉMENTAIRES
PENDANT LE DERNIER
RINÇAGE DE TOUS LES
CYCLES DE LAVAGE.
– het vakje met een “1” is voor
de zeep die voor de Voorwas
of de Snelle Was wordt
gebruikt.
✿
– Het vakje “ ” is voor
speciale toevoegingen,
verzachters, geurmiddelen,
stijfsel, bleekwater, enz.
– het vakje met een “2” is voor
de zeep die voor de
hoofdwas wordt gebruikt.
Vloeibaar wasmiddel kunt u
gieten in het het het
wasmiddelenbakje met het
teken “2”.
Dit zorgt ervoor dat het
vloeibare wasmiddel op het
juiste tijdstip tijdens de
wascyclus aan de was wordt
toegevoegd.
Dit speciale bakje doet u in de
zeep lade met het teken “2” dit
bakje gebruikt u ook bij het
spoel- en bleek programma.
BELANGRIJK:
U DIENT ER REKENING MEE
TE HOUDEN DAT SOMMIGE
WASMIDDELEN MOEILIJK
TE VERWIJDEREN ZIJN.
IN DAT GEVAL RADEN WIJ
U AAN OM EEN
WASBOLLETJE IN DE
TROMMEL TE GEBRUIKEN.
BELANGRIJK:
HET VAKJE “✿” IS ALLEEN
BESTEMD VOOR VLOEIBARE
STOFFEN.
DE MACHINE IS
GEPROGRAMMEERD OM
AUTOMATISCH DE EXTRA
MIDDELEN TIJDENS DE
LAATSTE SPOELING VAN
ALLE WASPROGRAMMA’S
TE GEBRUIKEN.
29
FR
CHAPITRE 10
HOOFDSTUK 10
LE PRODUIT
DE WEEFSELS
ATTENTION:
si vous devez laver des tapis,
des couvre-lits ou d’autres
pièces lourdes, nous
conseillons de ne pas
essorer.
BELANGRIJK:
Als er zware kleden,
bedspreien of andere zware
artikelen worden gewassen
is het aan te bevelen om
niet te centrifugeren.
Pour laver à la machine des
vêtements et de la lingerie
se reporter à l’étiquette qui
doit mentionner “pure laine
vierge” et l’indication “ne se
feutre pas” ou “peut être
lavé en machine”.
ATTENTION:
Au cours de la phase
de sélection vérifier
que:
- aucun objet
métallique ne se
trouve dans le linge à
laver (boucles,
épingles de nourrice,
épingles, monnaie,
etc.);
- les taies d’oreiller
soient boutonnées, les
fermetures à glissière,
les crochets, les oeillets
soient fermés, les
ceintures et les rubans
des robes de chambre
soient noués;
- les anneaux soient
enlevés des rideaux;
- n’oublier pas de lire
attentivement
l’étiquette sur les tissus;
- Si, au cours de la
sélection, vous trouvez
des taches résistantes,
les enlever à l’aide
d’un nettoyant
spécial.
30
NL
Om wollen kledingstukken
en andere wollen artikelen
met de machine te kunnen
wassen moeten zij een
“Zuiver Scheerwol” etiket
dragen met de vermelding
“Krimpvrij” of “wasbaar in de
machine”
BELANGRIJK:
Bij het uitzoeken van
het wasgoed moet u er
op letten:
- dat er geen metalen
voorwerpen aan of in
het wasgoed zitten
(zoals broches,
veiligheidsspelden,
pennen, munten, etc.);
- dat kussenovertrekken
zijn dichtgeknoopt,
ritssluitingen en haken
dicht zijn, losse ceintuurs
en lange koorden aan
bad-of ochtendjassen
zijn vastgeknoopt;
- dat haken uit de
gordijnen zijn verwijderd;
- wat er op het etiket van
het kledingstuk staat;
- dat bij het sorteren van
het wasgoed
hardnekkige vlekken
verwijderd moeten
worden met een
speciaal
reinigingsmiddel of met
zeep voordat het
wasgoed wordt
ingeladen.
FR
CHAPITRE 11
CONSEILS UTILES
POUR L’UTILISATEUR
NL
HOOFDSTUK 11
TIPS VOOR
GEBRUIK
Tips voor economisch en
milieuvriendelijk gebruik van
uw wasmachine.
SUGGESTION POUR L’UTILISATION DE
VOTRE LAVE-LINGE
Dans le souci du respect de
l’environnement et avec le
maximum d’économie d’énergie,
charger au maximum votre lavelinge pour éliminer les éventuels
gaspillages d’énergie et d’eau. Nous
recommandons d’utiliser la capacité
maximale de chargement de votre
lave-linge.
Vous pouvez ainsi économiser
jusqu’à 50% d’énergie si vous
pratiquez le chargement maximal.
Effectuez un lavage unique à
l’opposé de 2 lavages en 1/2
charge.
MAXIMALISEREN VAN DE
LADING
QUAND LE PRE-LAVAGE EST-IL
VRAIMENT NÉCESSAIRE ?
Seulement dans le cas d’un linge
particulièrement sale. Dans le cas
d’un linge normalement sale, ne
sélectionnez pas l’option
" prélavage ", ceci vous permettra
une économie d’énergie de 5 à
15%.
IS VOORWASSEN ECHT NODIG?
QUELLE TEMPÉRATURE DE LAVAGE
SÉLECTIONNER ?
L’utilisation des détachants avant le
lavage en machine ne rend pas
nécessaire le lavage au-delà de
60°C. L’utilisation de la température
de 60°C permet de diminuer la
consommation d’énergie de 50%.
IS WASSEN OP EEN HOGE
TEMPERATUUR NOODZAKELIJK?
Bespaar 50% energie door
vlekken voor te behandelen
met een vlekkenverwijderaar
of uw was voor te laten
weken. Hierdoor kan het
gebruik van warm water
worden verminderd.
Door de machine te vullen
met de geadviseerde
maximale lading, maakt u
optimaal gebruik van energie,
water, wasmiddel en tijd.
Door één keer een volle lading
te wassen, in plaats van twee
keer een halve lading,
bespaart u 50% energie.
U kunt uw kleding voorwassen
wanneer hier grote, moeilijke
vlekken inzitten.
Door kleding met normale
vlekken te wassen zonder
gebruik te maken van het
voorwasprogramma, kunt u
wasmiddel, tijd, water en 5 tot
15% energie besparen.
31
NL
FR
LAVAGE
HET WASSEN
CAPACITÉ VARIABLE
AUTOMATIQUE
VARIABELE CAPACITEIT
Cette machine peut adapter
automatiquement le niveau
d’eau au type et à la
quantité de linge. Vous
pouvez ainsi obtenir un
lavage “personnalisé”, même
du point de vue énergétique.
Ce système permet de
diminuer la consommation
d’énergie et réduit nettement
les temps de lavage.
Deze wasautomaat regelt
automatisch het
waterniveau afhankelijk van
het soort en de hoeveelheid
wasgoed. Vanuit het
oogpunt van
energiebesparing is het op
deze manier mogelijk om
‘persoonlijk’ te wassen.
Dit systeem geeft een
vermindering van het
energieverbruik en een
merkbare vermindering van
de wastijd.
EXEMPLE:
VOORBEELD:
Pour les tissus extrêmement
délicats nous conseillons
d’utiliser un filet.
Supposons que le linge à
laver soit en COTON
EXTREMEMENT SALE (s’il a des
taches particulièrement
résistantes les enlever avec
un detachant).
Doe uitzonderlijk gevoelige
weefsels in een net.
Stel dat het wasgoed
bestaat uit ZWAAR VERVUILD
KATOEN (hardnekkige
vlekken dienen verwijderd te
worden met een speciaal
middel).
Nous vous conseillons de ne
pas faire un lavage
exclusivement de servietteséponge qui, absorbant
beaucoup d’eau, deviennent
trop lourdes.
Het is aan te bevelen om
het wasgoed niet geheel te
laten bestaan uit badstoffen
of andere stoffen die veel
water opnemen en te zwaar
worden.
● Ouvrir le tiroir à produits
lessiviels (P).
● Trek de wasmiddellade
open.
● Remplir le bac de lavage 2
avec 120 g de produit.
● Doe 120 gram in het bakje
met een 2.
● En cas de besoin, remplir le
bac des additifs avec 50 ml
.
de produit
● Doe 50 ml van het
gewenste
● Fermer le tiroir (P).
● Sluit de wasmiddellade
(P).
✿
32
✿
toevoegmiddel in het
toevoegvakje.
FR
● Vérifier que le robinet d’eau
soit ouvert.
● Vérifier que la vidange soit
placée correctement.
SÉLECTION DU PROGRAMME
Sélectionnez le programme en
tournant le sélecteur de
programmes et en alignant le
nom du programme sur
l’indicateur.
L’écran affichera les réglages
du programme sélectionné.
Pressez les boutons d’options si
besoin
Appuyez sur le bouton " START "
et quelques secondes plus
tard, le programme se lance.
Le cycle de lavage se réalisera
avec la manette des
programmes arrêtée sur le
programme sélectionné jusqu'à
la fin de celui-ci.
Attention: En cas de coupure
de courant pendant un
programme de lavage, une
mémoire spéciale restaure le
programme sélectionné et,
lorsque le courant est rétabli,
reprend le cycle là où il s’est
arrêté.
● A la fin du programme, le
mot “End” apparaitra sur
l’écran.
● Lorsque le programme est
terminé:
● Attendez que le verrou de
porte se désactive. Le voyant
lumineux "" Témoin de
verrouillage de porte " s’éteint
après environ 2 minutes;
● Mettez la machine à l’arrêt
en tournant le sélecteur de
programme à la position OFF.
● Ouvrez la porte.
● Enlevez le linge.
● Fermer le robinet d’eau.
NL
● Controleer of de
watertoevoerkraan open
staat.
● En of de afvoerslang goed
is aangesloten.
PROGRAMMA SELECTEREN
Raadpleeg het programmaoverzicht voor het meest
geschikte programma.
Draai de programmaknop
naar het gewenste
programma.
Het display geeft de
instellingen van het gekozen
programma weer.
Druk op de keuze toetsen
(als dat nodig is)
Druk vervolgens op de STARTknop. Het indrukken van de
START-knop stelt de
wasmachine in werking.
Het programma draait met
de programmaknop
gepositioneerd op het
gekozen programma totdat
het programma eindigt.
Waarschuwing: Indien er een
onderbreking van stroom is,
teriwjld e amchine aan staat,
wordt het geselecteerde
programma opgeslagen in
een speciaal geheugen.
Wanneer de stroom is
hersteld, zal de machine
verder gaan met het
wasprogramma.
● Als het programma is
beëindigd zal het woord
“End” in het display
verschijnen.
● Wacht tot de
deurvergrendeling ontgrendelt
(circa 2 minuten na afloop van
het wasprogramma).
● Draai de programmaknop
naar de UIT-stand (OFF) om
de machine uit te schakelen.
● Open de deur en haal uw
wasgoed uit de machine.
● Draai na het gebruik de
watertoevoer dicht .
POUR TOUS LES TYPES DE
LAVAGE CONSULTER
TOUJOURS LE TABLEAU
DES PROGRAMMES ET
SUIVRE LA SEQUENCE
DES OPERATIONS
INDIQUEE.
VOOR ALLE SOORTEN
WASPROGRAMMA’S
RAADPLEEG HET
OVERZICHT EN VOER DE
HANDELINGEN UIT IN
DE AANGEGEVEN
VOLGORDE
33
FR
CHAPITRE 12
HOOFDSTUK 12
NETTOYAGE ET
ENTRETIEN
ORDINAIRE
SCHOONMAKEN
EN NORMAAL
ONDERHOUD
Ne jamais utiliser de produits
abrasifs, d’alcool et/ou de
diluant, pour laver l’extérieur
de votre machine; il suffit de
passer un chiffon humide.
Gebruik geen
schuurmiddelen, alcoholoplossingen en/of
oplosmiddelen aan de
buitenkant van de wasautomaat of droger. Een
vochtige doek is voldoende.
La machine n’a besoin que
de peu d’entretien:
De wasautomaat behoeft
zeer weinig onderhoud:
● Nettoyage des bacs.
● Schoonmaken van de
vakjes voor wasmiddelen.
● Nettoyage filtre.
● Het reinigen van het filter.
● Déménagements ou
longues périodes d’arrêt de
la machine.
● Bij verplaatsingen of
wanneer de machine voor
langere tijd niet gebruikt
wordt.
NETTOYAGE DES BACS
HET SCHOONMAKEN VAN DE
VAKJES VOOR WASMIDDELEN
Même si cette opération
n’est pas strictement
nécessaire, il vaut mieux
nettoyer de temps en temps
les bacs à produits lessiviels.
Alhoewel het niet strikt
noodzakelijk is raden wij aan
af en toe de vakjes voor de
was-en bleekmiddelen en
de toevoegingen schoon te
maken.
Il suffit de tirer légèrement
sur le tiroir pour l’extraire.
Haal de vakjes er uit door er
voorzichtig aan te trekken.
Nettoyer le tiroir sous un jet
d’eau.
Schoonmaken met water
Remettre le tiroir dans sa
niche.
34
NL
De vakjes opnieuw naar
binnen schuiven.
FR
NL
NETTOYAGE FILTRE
La machine à laver est
équipée d’un filtre spécial
qui peut retenir les résidus les
plus gros qui pourraient
bloquer le tuyau
d’évacuation (pièces de
monnaie, boutons, etc.). Ce
dispositif permet de les
récupérer facilement. Pour
nettoyer le filtre, suivre les
indications ci-dessous:
HET REINIGEN VAN HET FILTER
● Ouvrez le capot
● Open het klepje
● Disponible sur certains
modèles uniquement :
Sortez le tuyau, ôtez le
bouchon et videz l’eau
dans un récipient.
● Alleen op bepaalde
modellen:
Haal de kleine slang eruit, en
haal het dopje eraf om het
achtergebleven water te
verwijderen
● Avant de retirer le filtre,
placez un tissue absorbant
en dessous de ce dernier
afin de récupérer le résidu
d’eau contenu dans la
pompe
● Voordat u het filter
verwijderd, kunt u het beste
even een handdoek onder
hij het filter leggen om de
kleine hoeveelheid water
dat nog in de pomp zit op te
vangen.
● Tourner le filtre dans le
sens contraire des aiguilles
d’une montre jusqu’à l’arrêt,
en position verticale.
● Draai de dop tegen de
klok in open in verticale
richting.
● Enlever et nettoyer.
● Verwijder het filter en
maak het schoon.
● Apres avoir nettoyé,
utilisez l’entaille et remontez
le filtre en faisant toutes les
opérations précédentes
dans le sens inverse.
● Als het filter schoon is kan
het met de klok mee weer in
de opening gedraaid
worden, vastgeschroefd
worden en kan het klepje
weer dicht gedaan worden,
zoals boven in omgekeerde
volgorde werd aangegeven.
DEMENAGEMENTS OU
LONGUES PERIODES D’ARRET
DE LA MACHINE
En cas de déménagement,
ou de longues périodes
d’arrêt de la machine dans
des endroits non chauffés, il
faut vidanger
soigneusement tous ses
tuyaux.
De wasmachine is uitgerust
met een speciale filter die
materialen zoals knopen en
munten tegenhoud, die de
afvoerslang kunnen blokkeren.
De procedure voor het reinigen
van het filter is als volgt.
BIJ VERPLAATSINGEN OF
WANNER DE MACHINE VOOR
LANGERE TIJD NIET GEBRUIKT
WORDT
Bij eventuele verplaatsingen of
wanneer de machine voor
langere tijd in een
onverwarmde ruimte stil staat
moet het resterende water uit
alle slangen worden
verwijderd.
Débrancher le courant et se
servir d’un seau.
Enlever la bague sur le tuyau
et le plier vers le bas, dans le
seau, jusqu’à ce qu’il ne
sorte plus d’eau.
Haal de stekker uit het
stopcontact. U hebt een bak
nodig. Haal de slang van de
klem en laat die laag over de
bak hangen tot al het water
weggelopen is.
Après cette opération, la
répéter en sens inverse.
Herhaal deze handelingen aan
de andere kant.
35
FR
CHAPITRE 13
ANOMALIE
REMEDE
CAUSE
La fiche n’est pas introduite dans la
prise de courant
Brancher la fiche
L’interrupteur géneral n’est pas branché
Brancher l’interrupteur général
L’énergie électrique est coupée
Contróler
Les valves de l’installation électrique
sont défectueuses
Contróler
Portillon ouvert
Fermer le portillon
Voir cause 1
Contróler
Robinet de l’eau fermé
Ouvrir le robinet d’alimentation d’eau
Programmateur mal positionné
Positionner correctement le timer
Tuyau de vidange plié
Redresser le tuyau de vidange
Présence de corps étrangers dans le
filtre
Inspecter le filtre
4. Présence d’eau sur
le sol tout autour
de la machine
Fuite du joint se trouvant entre le robinet
et le tuyau de remplissage
Remplacer le joint et serrer à fond le
tube sur le robinet
5. La machine
n’essore pas
La machine n’a pas encore évacué
l’eau
Attendre quelques minutes et la
machine évacuera l’eau
La fonction “suppression d’essorage” est
introduite (exclusivement sur certains
modèles)
Relever la touche “exclusion
centrifugation”
La machine n’est pas à niveau
Régler les pieds
Les étriers de transport n’ont pas été
enlevés
Enlever les étriers de transport
La charge de linge n’est pas répartie
de façon uniforme
Répartir le linge de façon uniforme
1. Aucun
fonctionnement
sur n’importe quel
programme
2. Absence
d’alimentation
d’eau
3. L’eau n’est pas
évacuèe
6. De fortes vibrations
pendant la phase
de centrifugation
7. L’affichage
indique l’erreur:
0,1,5,7,8,9
–
Appelez le service technique.
8. L’affichage
indique l’erreur 2
Pas de remplissage d’eau.
Vérifiez que les robinets d’eau sont bien
ouverts.
9. L’affichage
indique l’erreur 3
Pas de pompage.
Vérifiez que le tuyau d’évacuation
n’est pas obstrué.
Vérifiez que le tuyau d’évacuation
n’est pas coudé.
10. L’affichage
indique l’erreur 4
Trop-plein d’eau dans la machine.
Coupez l’alimentation en eau de la
machine. Appelez le service technique.
NOTE:
LA MACHINE EST DOTEE D’UN DISPOSITIF ELECTRONIQUE QUI EMPECHE LE DÉPAR T DE
L’ESSORAGE SI LES CHARGES SONT MAL REPARTIES ET LIMITE LES VIBRATIONS ET LE BRUIT DURANT
LE LAVAGE.
36
Si le mauvais fonctionnement persiste, adressez-vous au Centre d’Assistance
Technique Hoover; communiquez le nom du modèle indiqué sur la plaquette se
trouvant sur la carrosserie à l’intérieur du hublot ou sur le bulletin de garantie.
En indiquant ces informations vous obtiendrez une intervention plus rapide et efficace.
1 L’utilisation des produits écologiques sans phosphates peut produire les effets
suivants:
- L’eau de vidange du rinçage est trouble à cause de zéolites en suspension;
l’efficacité du rinçage n’est absolument pas compromis;
- Présence de poudre blanche (zéolites) sur le linge à la fin du lavage: cette poudre
ne pénètre pas dans le tissu et n’en altère pas la couleur;
- présence de mousse dans l’eau du dernier rinçage: elle ne signifie pas pour autant
un mauvais rinçage;
- Les tensioactifs anioniques de la formule des produits pour machines à laver,
s’enlèvent difficilement du linge et, même en toute petite quantité, ils peuvent
provoquer d’importants phénomènes de formation de mousse;
- L’exécution d’autres cycles de rinçage, en de tels cas, n’apporte aucun avantage.
2 Avant d’appeler le Centre d’Assistance technique Hoover, si votre machine ne
fonctionne pas, effectuer les contrôles susmentionnés.
Recommandations sur l'utilisation de la lessive à différentes températures
Pour le linge blanc très sale, il est recommandé d'utiliser les programmes coton à partir
de 60°C et une lessive en poudre (heavy duty). En effet, celle-ci contient des agents
blanchissants et garantit d'excellents résultats de lavage à moyenne/haute température.
Pour les programmes entre 40°C et 60°C, le type de lessive doit être choisi en fonction
des textiles, des couleurs et du degré de salissure.
En général, il est recommandé d'utiliser une lessive en poudre pour le linge «blanc»
résistant très sale. Pour le linge de couleurs avec un léger degré de salissure, il est
conseillé d'utiliser une lessive liquide ou en poudre « respectant les couleurs».
Pour les programmes de lavage à température inférieure à 40°C, il est recommandé
d'utiliser des lessives liquides ou des lessives appropriées pour le lavage à basse
température.
Pour le lavage de la laine ou de la soie, utilisez uniquement des lessives spécialement
formulées pour ces tissus.
Respectez les instructions de dosage qui figurent sur les emballages de votre lessive.
37
NL
HOOFDSTUK 13
PROBLEEM
1. Geen enkel
programma
functioneert
OPLOSSING
OORZAAK
Stekker zit niet in het stopcontact
Doe de stekker in het stopcontact
Hoofdschakelaar is niet aan
Zet de hoofdschakelaar aan
Stroomonderbreking
Controleer
Elektrische zekeringen doorgebrand
Controleer
Vuldeur is open
Sluit de vuldeur
Zie oorzaak 1
Controleer
De watertoevoerkraan staat niet open
Zet de watertoevoerkraan open
De tijdschakelaar is niet juist ingesteld
Stel de tijdschakelaar in
Er zit een knik in de afvoerslang
Trek de afvoerslang recht
Materiaal blokkeert het filter
Controleer het filter
4. Water op de vloer
bij de machine
Een lek bij de ring tussen de kraan en de
inlaatslang
Vervang de sluitring en draai de slang
goed aan bij de kraan
5. Centrifugeert niet
De wasautomaat heeft het water niet
weggepompt
Wacht een paar minuten tot de
machine het water heeft weggepompt
Ingesteld op “niet centrifugeren” (alleen
bij enkele machines)
Maak de “niet centrifugeren” instelling
ongedaan
De wasautomaat staat niet recht
Stel de speciale voetjes bij
De transportklemmen zijn niet
verwijderd
Verwijder de transportklemmen
Het wasgoed is niet gelijkmatig
verdeeld
Schut het wasgoed los en verdeel het
geljkmatig
2. Er wordt geen water
ingevoerd
3. Pompt het water niet
weg
6. Sterke trillingen
gedurende het
centrifugeren
7. Op het display
staat de volgende
fout: 0, 1, 5, 7, 8, 9
–
Bel de reparatiedienst.
8. Op het display
staat fout 2
Er wordt geen water opgenomen.
Controleer of de waterkraan open is.
9. Op het display
staat fout 3
Er wordt geen water afgevoerd.
Controleer of de afvoer niet verstopt is.
Controleer of de afvoerslang niet
geknikt is.
10. Op het display
staat fout 4
De machine zit te vol met water.
Zet de watertoevoer naar de machine
uit. Bel de reparatiedienst.
OPMERKING: DIT MODEL HEEFT EEN ELEKTRONISCHE SENSOR DIE VOELT OF DE LADING GOED
UITGEBALANCEERD IS. ALS DE LADING ENIGSZINS ONEVENWICHTIG IS, ZAL DE MACHINE DE WAS
AUTOMATISCH BALANCEREN EN DAN NORMAAL CENTRIFUGEREN.
ALS ER, NA EEN AANTAL KEREN PROBEREN, GEEN EVENWICHT WORDT BEREIKT, WORDT EEN LAGERE
CENTRIFUGESNELHEID GEBRUIKT.
ALS DE LADING ERG ONEVENWICHTIG IS, WORDT DE CENTRIFUGEFASE GEANNULEERD.
HIERDOOR WORDT DE TRILLING VERMINDERD, HET LAWAAI MINDER EN WORDT DE BETROUWBAARHEID
EN DE LEVENSDUUR VAN DE WASMACHINE VERGROOT.
38
Als de storing niet verholpen kan worden neem dan contact op met een Gias Service
Center van Hoover. Voor snelle service geeft u het soort automaat op dat op het etiket
aan de binnenkant van de deur of op het garantiebewijs is vermeld.
Belangrijk
1Het gebruik van fosfaatvrije milieuvriendelijke wasmiddelen kunnen het volgende
effect geven:
- Het afgevoerde spoelwater kan troebel zijn vanwege de aanwezigheid van in het
water zwevende zeoliet. Dit betekent niet dat de spoelgangen niet effectief genoeg
waren.
- De aanwezigheid van wit poeder (zeoliet) op het eind van het programma. Dit blijft
niet in het wasgoed zitten en geeft geen kleurverandering.
- De aanwezigheid van schuim in het laatste spoelwater. Dit is niet noodzakelijkerwijs
een teken dat er niet goed gespoeld is.
- De niet-ionische middelen die in de samenstelling van wasmiddelen zitten zijn vaak
moeilijk uit het wasgoed te verwijderen en zelfs als het gaat om kleine
hoeveelheden kan er zichtbare sopvorming zijn. In dergelijke gevallen is het niet
nodig om nog een spoelgang te laten uitvoeren.
2Als uw wasmachine niet meer functioneert zoals het moet wilt u dan a.u.b. eerst de
bovenstaande controles uitvoeren voordat u contact opneemt met de Gias Service
Center van Hoover.
Aanbevelingen voor het gebruik van wasmiddel bij verschillende temperaturen
Bij het wassen van zeer vuile witte was, raden wij u aan katoen programma's van 60°C of
hoger te gebruiken en een normaal wasmiddel (zwaar) dat bleekmiddel bevat dat op
medium / hoge temperaturen uitstekende resultaten oplevert. Voor wassen tussen 40°C
en 60°C moet het detergent geschikt zijn voor het type was en de mate van vervuiling.
Normaal poeders zijn geschikt voor de "witte" of kleurvaste stoffen met een hoge
vervuiling, terwijl de vloeibare wasmiddelen of "kleur te beschermen" poeders zijn
geschikt voor gekleurde stoffen met een lichte mate van vervuiling. Voor het wassen bij
temperaturen onder 40°C raden wij het gebruik van vloeibare reinigingsmiddelen of
reinigingsmiddelen die specifiek worden gemarkeerd als zijnde geschikt voor lage
temperatuur. Voor het wassen van wol of zijde, alleen gebruik maken van
reinigingsmiddelen speciaal ontwikkeld voor deze stoffen. Voor doseringshoeveelheden
volgt u de instructies op de verpakking van het wasmiddel.
Le constructeur décline toute responsabilité pour les éventuelles erreurs d’imprimerie
contenues dans le présent mode d’emploi. Il se réserve en outre le droit d’apporter
toutes modifications qui se révèleraient utiles à ses propes produits sans pour autant
en compromettre les caractéristiques essentielles.
Wij stellen ons niet aansprakelijk voor eventuele drukfouten. Kleine veranderingen en
technische ontwikkelingen zijn voorbehouden.
39
Cet appareil est commercialisé en accord avec la directive européenne 2002/96/CE sur les déchets des
équipements électriques et électroniques (DEEE).
En vous assurant que ce produit est correctement recyclé, vous participez à la prévention des
conséquences négatives sur l’environnement et la santé publique qui pourrait être causé par une mise
au rebut inappropriée de ce produit.
Le symbole sur ce produit indique qu’il ne doit pas être traité comme un déchet ménager. Il doit être
rapporté jusqu’à un point de recyclage des déchets électriques et électroniques.
La collecte de ce produit doit se faire en accord avec les réglementations environnementales
concernant la mise au rebut de ce type de déchets.
Pour plus d’information au sujet du traitement, de la collecte et du recyclage de ce produit, merci de
contacter votre mairie, votre centre de traitement des déchets ou le magasin où vous avez acheté ce
produit.
Dit apparaat voldoet aan de Europese richtlijnen 2002/96/EC voor elektrische en elektronische afval.
Door dit apparaat correct te verwijderen, helpt u het potentiële negatieve gevolg voor de omgeving en menselijke
gezondheid te voorkomen., welke anders door onjuiste verwijdering zou kunnen worden veroorzaakt.
Het symbool op het product duidt aan dat dit product niet behandeld zal worden als huishuidelijk afval. In plaats
daarvan zal het apparaat naar het verzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische uitrusting gaan.
De verwijdering moet in overeenstemming met plaatselijke milieuvoorschriften voor afvalverwerking uitgevoerd
worden
Voor meer gedetailleerde informatie over de verwijderingvan dit product, neemt u contact op met uw gemeenlijke
reinigingsdienst of de dealer waar u het apparaat heeft gekocht.
13.09 - 4300501
FR
NL
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising