Hoover | DYN 8124DS-17 | Hoover DYN 8124DS-17 User guide

Hoover DYN 8124DS-17 User guide
TR
Kullanma K›lavuzu
DYN 8124DS-17
ÇAMAfiIR MAK‹NES‹
TR
TEBR‹KLER
Hoover marka bu ev aletini sat›n almakla ödün vermeyi kabul
etmeyece¤inizi göstermifl oldunuz: sadece en iyisini istiyorsunuz.
Hoover, Müflteriler ile do¤rudan temas sa¤lanarak elde edilen y›llar
süren pazar araflt›rmas›n›n sonucu olarak gelifltirdi¤i yeni çamafl›r
makinesini sunmaktan gurur duyar. Bu çamafl›r makinesinin sa¤lad›¤›
kaliteyi, dayan›kl›l›¤› ve yüksek performans› tercih etmifl
bulunuyorsunuz.
Hoover, bunun yan› s›ra genifl bir yelpazeye sahip olan di¤er ev
aletlerini de hizmetinize sunmaktad›r: çamafl›r makineleri, kurutmal›
çamafl›r makineleri, f›r›nlar, mikrodalga f›r›nlar. Geleneksel ocaklar ve
s›cak tutma cihazlar›, buzdolaplar› ve derin dondurucular..
Bölgenizdeki bayiinizden bütün Hoover ürünlerinin yer ald›¤› katalo¤u
isteyin.
Bu cihazlar evde ve afla¤›da örneklenen benzer uygulamalarda
kullan›lmak için tasarlanm›flt›r:
-Ma¤aza, ofis ve di¤er çal›flma ortamlar› ve personel mutfaklar›;
- Çiftlik evleri;
- Otel, motel ve di¤er konaklama mekanlar›nda müflteriler taraf›ndan;
- Pansiyon tipi mekanlarda.
Bu cihaz›n ev ortam› veya tipik ev iflleri d›fl›nda kullan›m› (örn. uzman
veya e¤itimli kullan›c›lar taraf›ndan ticari kullan›m) yukar›daki
uygulamalara dahil edilmez.
Cihaz›n bu talimatlarla tutars›z bir flekilde kullan›lmas› cihaz›n ömrünü
k›saltabilir ve üretici garantisinin geçersiz olmas›na neden olabilir.
Ev ve benzeri kullan›m amac›yla örtüflmeyen (ev veya ev tipi bir
mekanda bile olsa) kullan›m dolay›s›yla cihazda meydana gelebilecek
herhangi bir hasar veya di¤er hasarlar yasalarca izin verildi¤i
kadar›yla üretici taraf›ndan hiçbir flekilde kabul edilmeyecektir.
Lütfen bu kullanma k›lavuzunu dikkatli bir flekilde okuyun, çünkü bu
k›lavuz size çamafl›r makinenizin montaj›, kullan›m› ve bak›m›na
iliflkin baz› kurallar ile birlikte çamafl›r makinenizden en iyi sonuçlar›
elde edebilmeniz için faydal› ipuçlar› sunar.
Bu kullanma k›lavuzunu daha sonra baflvurmak üzere emin bir yerde
saklay›n.
Hoover'e veya bir Yetkili Müflteri Servisi Merkezi'ne baflvurdu¤unuzda
daima cihaz›n›z›n Modelini, Seri Numaras›n› ve G numaras›n› (e¤er
cihazda mevcut ise cihaz›n paneline bakarak) bildirin.
Bu cihaz, At›k Elektrikli ve Elektronik Cihazlar (WEEE) hakk›ndaki
2002/96/EC say›l› Avrupa Yönergesine uygun olarak iflaretlenmifltir.
Bu cihaz› uygun flekilde atmakla, bu ürünün do¤ru olmayan atma
yöntemleri ile at›lmas› durumunda ortaya ç›kabilecek çevre ve insan
sa¤l›¤› için olumsuz olas› sonuçlar›n önlenmesine yard›mc› olmufl
olursunuz.
Ürün üzerindeki sembol bu ürünün ev at›¤› olarak ifllem görmemesi
gerekti¤ini gösterir. Cihaz at›laca¤› zaman, elektrikli ve elektronik
cihazlar›n geri kazan›m› için bir toplama noktas›na iletilmesi gerekir.
Cihaz›n at›lmas› yaflad›¤›n›z bölgede çöplerin at›lmas›na iliflkin
yürürlükteki düzenlemelere uygun olarak gerçeklefltirilmesi gerekir.
Bu ürünün ifllenmesi, toplanmas› ve geri kazan›lmas›na iliflkin daha
ayr›nt›l› bilgi için lütfen bölgenizdeki belediyeye, ev çöplerini atma
servisine veya ürünü sat›n alm›fl oldu¤unuz ma¤azaya baflvurun.
2
TR
BÖLÜM
‹Ç‹NDEK‹LER
Girifl
Teslimata iliflkin genel hususlar
1
Garanti
2
Güvenlik Önlemleri
3
Teknik Veriler
4
Cihaz›n kurulmas› ve Montaj›
5
Kontrollerin Aç›klanmas›
6
Programlar Tablosu
7
Seçimlerin Yap›lmas›
8
Deterjan Çekmecesi
9
Ürün
10
Y›kama
11
Cihaz›n Temizlenmesi ve Rutin Bak›m›
12
Ar›za Arama
13
3
TR
BÖLÜM 1
TESL‹MATA ‹L‹fiK‹N GENEL HUSUSLAR
Ürünü teslim ald›¤›n›zda cihaz ile birlikte afla¤›daki kalemlerin de
teslim edildi¤ini kontrol edin:
A) KULLANMA KILAVUZU
B) YETK‹L‹ SERV‹S ADRESLER‹
C) GARANT‹ BELGELER‹
D) KAPAKLAR
E) ÇIKIfi HORTUMU ‹Ç‹N U-fiEK‹LL‹ PARÇA
A
F) SIVI DETERJAN VEYA SIVI ÇAMAfiIR SUYU
BÖLMES‹ (KABI)
C
NOT
BU MALZEMELER‹ EM‹N B‹R YERDE SAKLAYIN
D
Çamafl›r makinesin nakliye esnas›nda hasar görmemifl
oldu¤undan emin olacak flekilde kontrol edin. Hasar görmüfl
olmas› durumunda en yak›n Hoover Yetkili Servisine baflvurun.
F
TR
BÖLÜM 2
GARANT‹
Cihaz ile birlikte Teknik Yard›m Servisinin ücretsiz olarak
kullan›lmas›n› sa¤layan bir garanti belgesi verilir.
4
E
TR
BÖLÜM 3
GÜVENL‹K ÖNLEMLER‹
ÖNEML‹ NOT:
C‹HAZIN TEM‹ZLENMES‹NE VE BAKIMINA ‹L‹fiK‹N
BÜTÜN ‹fiLERDEN ÖNCE.
● Cihaz›n fiflini prizden çekin.
● Su girifli muslu¤unu kapat›n.
● Bütün Hoover cihazlar› topraklanm›flt›r. Cihaz›n ba¤lanaca¤›
elektrik prizinin topraklanm›fl oldu¤undan emin olun. Prizin
topraklanmam›fl olmas› durumunda uzman bir teknisyenden
yard›m al›n.
Bu cihaz 73/23/EEC, 2006/95/EC ve 2004/108/EC ile
de¤ifltirilmifl olan 89/336/EEC Avrupa Yönergeleri ile bunlar›n
sonraki eklerine uygundur.
● Cihaza nemli veya ›slak ellerle ve ayaklar›n›z nemli yada
›slakken dokunmay›n.
● Cihaz› ayaklar›n›z ç›plakken kullanmay›n.
● Banyolarda veya dufl odalar›nda uzatma kablolar› kullan›l›rken
son derece dikkatli olunmal›d›r. Bu uygulamadan mümkün
oldu¤unca kaç›n›n.
UYARI:
Y›kama program› esnas›nda suyun s›cakl›¤› 90°C'ye
ulaflabilir
● Çamafl›r makinesinin kapa¤›n› açmadan önce kazan›n›n
içerisinde su bulunmad›¤›ndan emin olun.
5
TR
● Adaptör prizleri veya çoklu prizler kullanmay›n.
● Aparat çocuk, ürünü kullanmay› bilmeyen veya kullanma
kapasitesi bulunmayan kifliler taraf›ndan kullanmamal›d›r. Yaln›zca
güvenliklerinden sorumlu olan kifliler taraf›ndan e¤itilir veya control
edilirlese kullanabilirler.
Çocuklara, aparat ile oynamalar›na izin verilmemelidir.
● Cihaz›n fiflini prizden çekmek için elektrik kablosunu veya
cihaz›n kendisini çekmeyin.
● Cihaz› ya¤mur, günefl v.s. gibi atmosferik etkilere maruz
b›rakmay›n.
● Cihaz›n yerinin de¤ifltirilmesi durumunda cihaz› kesinlikle
dü¤melerinden veya deterjan çekmecesinden tutarak kald›rmay›n.
● Cihaz›n nakliyesi esnas›nda cihaz›n kapa¤›n› tafl›ma arabas›n›n
üzerine dayamay›n.
Önemli Not !
Cihaz›n hal› kapl› bir zemin üzerine konulmufl olmas› durumunda,
cihaz›n alt›ndaki havaland›rma deliklerinin t›kanmamas›na özen
gösterilmelidir.
● Cihaz› flekilde gösterildi¤i gibi iki kifli birlikte kald›r›n.
● Cihaz›n ar›zalanmas› ve/veya düzgün çal›flmamas› durumunda,
çamafl›r makinesini kapat›n, su girifli muslu¤unu kapat›n ve cihaz›
kurcalamay›n. Cihaz›n tamir edilmesi için bir Hoover Yetkili
Servisimi aray›n ve orijinal Hoover yedek parçalar›n›n
kullan›lmas›n› talep edin. Bu standartlara uyulmamas› cihaz›n
güvenli¤inden ödün verilmesine neden olabilir.
● Cihaz›n elektrik kablosunun hasar görmesi durumunda bunu bir
yetkili servis merkezinden temin edilebilecek özel bir kablo ile
de¤ifltirilmesi gerekir.
6
TR
BÖLÜM 4
85
cm
60 cm
52 cm
TEKN‹K VER‹LER
YIKANAB‹LECEK MAKS‹MUM KURU ÇAMAfiIR M‹KTARI
kg
8
ELEKTR‹K GÜCÜ GEREKS‹N‹M‹
W
1500
ELEKTR‹K S‹GORTASI DE⁄ER‹ (A )
A
10
SANTR‹FÜJ DEVR‹ (d/d)
SU BASINCI
BESLEME GER‹L‹M‹
C‹HAZIN T‹P ET‹KET‹NE
BAKIN
MPa
Min. 0.05
Mak. 0.8
V
220-240
7
TR
BÖLÜM 5
C‹HAZIN KURULMASI VE MONTAJI
Çamafl›r makinesini ambalaj›n›n kaidesinden ç›kard›ktan sonra
nihai olarak konulaca¤› konumun yak›n›na tafl›y›n.
Cihaz›n elektrik kablosunu ve boflaltma hortumunu sabitleyen
fleridi dikkatli bir flekilde kesin.
fiekilde (A) ile gösterilen 4 adet tespit vidas› ile (B) ile gösterilen 4
adet pulu sökün.
Kullanma k›lavuzu paketi içerisinde cihaz ile birlikte verilmifl olan
kapakç›klar› kullanarak vidalar›n› sökmüfl oldu¤unuz 4 deli¤i
kapat›n.
UYARI:
POTANS‹YEL B‹R TEHL‹KE SÖZ KONUSU
OLDU⁄UNDAN C‹HAZIN AMBALAJ MALZEMELER‹N‹
ÇOCUKLARIN ER‹fiEB‹LECEKLER‹ YERLERDE
BIRAKMAYIN.
8
TR
Type 1
Oluklu malzeme tabakas›n› flekilde gösterildi¤i gibi cihaz›n alt›na
yap›flt›r›n.
Su girifli hortumunu muslu¤a ba¤lay›n.
Type 2
Cihaz›n su ba¤lant›lar› yeni hortumlar kullan›larak yap›lmal›d›r.
Eski hortumlar tekrar kullan›lmamal›d›r.
ÖNEML‹ NOT:
BU AfiAMADA MUSLU⁄U AÇMAYIN.
Çamafl›r makinesini duvara yak›n bir konuma yerlefltirin. Su
boflaltma hortumunu bükmemeye ve ezmemeye özen göstererek
kancas›ndan banyo küvetinin kenar›na tak›n.
Daha iyi bir yöntem ise boflaltma hortumunu çap› su ç›k›fl›
hortumunun çap›ndan daha büyük olan ve yerden yüksekli¤i en az
50 cm olan bir sabit gider borusuna ba¤lanmas›d›r. Gerekmesi
durumunda cihaz ile birlikte verilen plastik k›l›f› kullan›n.
max 100 cm
min 4 cm
+2,6 mt max
min 50 cm
max 85 cm
9
TR
Çamafl›r makinesini zemin üzerinde terazilemek için 4 aya¤›n›
ayarlay›n:
a) Somunu saat ibreleri yönünde döndürerek aya¤›n vidal› ayar
mekanizmas›n› serbest b›rak›n.
A
b) Cihaz zemin üzerinde dengeli bir flekilde durana kadar aya¤›
döndürerek yükseltin yada alçalt›n.
B
c) Somunu çamafl›r makinesinin alt›na dayanana kadar saat
ibrelerine ters yönde döndürerek aya¤› ayarlanm›fl olan
konumunda tespit edin.
C
Dü¤menin "KAPALI" (OFF) konumunda ve çamafl›r yükleme
kapa¤›n›n kapal› oldu¤undan emin olun.
Cihaz›n fiflini prize tak›n.
D‹KKAT:
besleme kablosunu de¤ifltirme ihtiyac› ortaya ç›kt›¤› durumlarda
afla¤›daki kod -renk uyumuna dikkat edilmelidir:
MAV‹
- NÖTR (N)
KAHVE RENG‹
- FAZ (L)
SARI - YEfi‹L
- TOPRAK (
)
Montajdan sonra cihaz fifline eriflilebilecek flekilde
konumland›r›lmal›d›r.
10
TR
BÖLÜM 6
D N
B
P
Hızlı
14’-30’-44’
O
E
Pamuklu+Ön Yıkama
Spor
Renkliler
A 59’
Sentetikler
ActivEco
20°
F
Narin
&
&
Zor
Lekeler
Sıcaklık
60°C
40°C
GH I C LM
A
KONTROLLER
Kapak kulpu
Kapali konumlu y›kama programlar› için zamanlay›c› dü¤mesi
S›cakl›k Dü¤mesi
Sikma Devir H›z› dü¤mesi
Y›kama Süresi Dü¤mesi
Dü¤me gösterge ›fl›¤›
Zor Lekeler Dü¤mesi
‹lave Su dü¤mesi
Gecikmeli Bafllatma dü¤mesi
Kolay Ütü Dü¤mesi
Bafllat/Beklet dü¤mesi
Kapak kilitli gösterge lambas›
Dijital Gösterge
Deterjan çekmecesi
A
B
C
D
E
F
G
H
I
L
M
N
O
P
11
TR
KONTROLLER‹N AÇIKLANMASI
“Kg MODE”
(Sadece Pamuklu ve Sentetik programlar için)
Her y›kama safhas›nda “Kg Mode”, tambura yüklenen çamafl›rlarla
ilgili bilgi vermektedir Yani, “ Kg Mode” devreye al›nd›¤›nda,
y›kaman›n ilk 4 dakikas›nda:
● Gerekli su miktar›n› tayin eder
● Y›kama süresini belirler
● S›kmay› Kontrol eder
Y›kama için seçilen kumafl cinsine göre:
● Y›kanacak kumafl türüne göre tambur dönüfl s›kl›¤›n› ayarlar
● Sabun köpü¤ü miktar›n› alg›layarak, gerekli oldu¤u durumda,
s›kma esnas›nda su miktar›n› artt›r›r.
● Yüklenen çamafl›ra göre dönme h›z›n› ayarlayarak, olas›
dengesizlikleri önler.
Bu sayede “Kg Mode”; yüzlerce y›kama seçene¤i aras›ndan her bir
y›kama için en uygun program› kendili¤inden seçecektir.
“Kg MODE” program seçimindeki basitli¤iyle kullan›m›
kolaylaflt›r›yor. Sadece makinenin içindeki çamafl›r›n kumafl cinsinin
ve kir yo¤unlu¤un bilgisini makineye girmeniz, k›yafetleriniz için en
uygun olan mükemmel y›kama ve kurutma için yeterli olacakt›r.
KAPAK KULPU
Kapa¤› açmak için kulpun iç taraf›ndaki parmak çubu¤una bas›n.
ÖNEML‹ NOT:
ÖZEL B‹R GÜVENL‹K DÜZENE⁄‹ KAPA⁄IN YIKAMA
PROGRAMININ VEYA SANTR‹FÜJ ‹fiLEM‹N‹N SONUNDA
AÇILMASINI ÖNLER. SANTR‹FÜJ AfiAMASININ SONA
ERMES‹NDEN SONRA KAPA⁄I AÇMADAN YAKLAfiIK 2
DAK‹KA KADAR BEKLEY‹N.
12
A
2 min.
TR
KAPALI KONUMLU PROGRAM SEÇ‹C‹S‹
B
PROGRAM SEÇ‹C‹S‹ DÖNDÜRÜLDÜ⁄ÜNDE GÖSTERGE
LAMBASI YANARAK SEÇ‹LEN PROGRAMIN AYARLARINI
GÖSTER‹R.
YEN‹ DETERJANLAR DÜfiÜK SICAKLIKLARDA DA ETK‹L‹
SONUÇ VERMEKTED‹RLER. BU SEBEPLE C‹HAZ, HASSAS
PROGRAMLARDA DÜfiÜK SICAKLIKLARI ÖNERMEKTED‹R.
Y‹NE DE SICAKLIK DÜ⁄MES‹N‹ KULLANARAK YIKAMA
SICAKLI⁄INI ARTTIRAB‹L‹RS‹N‹Z.
HER PROGRAM ‹Ç‹N KULLANILAB‹LECEK EN YÜKSEK
SICAKLI⁄I Ö⁄RENMEK ‹Ç‹N PROGRAM TABLOSUNA
BAKINIZ.
NOT: C‹HAZI KAPATMAK ‹Ç‹N PROGRAM SEÇ‹C‹S‹N‹
"KAPALI" (OFF) KONUMUNA GET‹R‹N.
Seçmifl oldu¤unuz program› bafllatmak için "Bafllat/Ara ver"
(Start/Pause) dü¤mesine bas›n.
Program seçicisi program sona erene kadar seçilmifl olan program
konumunda sabit kalarak program yürütülür.
Çamafl›r makinesini kapatmak için program seçicisini KAPALI
(OFF) konumuna döndürün.
NOT:
PROGRAM SEÇ‹C‹S‹, HER B‹R PROGRAMIN SONUNDA
VEYA BUNU ‹ZLEYEN B‹R PROGRAM BAfiLATILIRKEN
SONRAK‹ PROGRAM SEÇ‹LMEDEN VE BAfiLATILMADAN
ÖNCE KAPALI (OFF) KONUMUNA GET‹R‹LMEL‹D‹R.
"SICAKLIK" DÜ⁄MES‹
Program seçildi¤inde; ekranda ›fl›k yanarak, tavsiye edilen y›kama
s›cakl›¤›n› gösterir.
S›cakl›k dü¤mesi; seçilen y›kama döngüsünün s›cakl›¤›n› düflürüp
artt›rma için kullan›l›r. Dü¤meye her bas›ld›¤›nda; yeni s›cakl›k
de¤eri, Y›kama S›cakl›¤› Göstergesi üzerinde gözükür.
Eùer y×kamay× soùuk suda gerçekleütirmek istiyorsan×z tüm
göstergelerin kapal× olmas×na dikkat ediniz.
C
SIKMA DEVIR HIZI DÜ⁄MES‹
Santrifüj (h›zl› döndürme) döngüsü kumafllara zarar vermeksizin
giysilerin suyunun olabildi¤ince giderilebilmesi için son derece
önemlidir. Çamafl›r makinesinin santrifüj h›z›n› gereksinimlerinizi
karfl›layacak flekilde ayarlayabilirsiniz.
Bu dü¤meye bas›larak maksimum h›z›n azalt›lmas› mümkündür.
Ayr›ca, arzu etmeniz durumunda, santrifüj aflamas› iptal de
edilebilir.
Santrifüj aflamas›n› tekrar devreye sokmak için ayarlamak
istedi¤iniz santrifüj h›z› gösterilene kadar dü¤meye basman›z
yeterli olacakt›r.
Kumafllara zarar vermemek amac›yla, program seçimi
esnas›nda, otomatik olarak uygun s›n›rlar›n üzerindeki
santrifüj h›zlar›n›n seçilmesine izin verilmez.
Santrifüj h›z›, makinenin çal›flmas›na ara vermeksizin, her
istendi¤inde de¤ifltirilebilir.
D
Sıcaklık
60°C
40°C
NOT: C‹HAZ, YÜKLENEN ÇAMAfiIRLARIN DENGES‹Z
OLMASI DURUMUNDA SANTR‹FÜJ AfiAMASININ
YÜRÜTÜLMES‹N‹ ÖNLEYEN ÖZEL B‹R ELEKTRON‹K
DÜZENEK ‹LE DONATILMIfiTIR. BU SAYEDE MAK‹NE
‹ÇER‹S‹NDEK‹ GÜRÜLTÜ VE T‹TREfi‹M AZALIR VE
C‹HAZINIZIN ÖMRÜ UZAR.
13
TR
"YIKAMA SÜRES‹" DÜ⁄MES‹
Bu dü¤me seçilerek (sadece PAMUKLULAR / COTTON ve KARIfiIK
KUMAfiLAR / MIXED FABRICS programlar›nda kullan›labilir)
kumafllar›n ne derece kirli oldu¤una ba¤l› olarak, 3 farkl› y›kama
yo¤unlu¤u seçene¤i mevcuttur.
Bir program seçildi¤inde o program için uygun y›kama süresini
göstermek için ilgili gösterge ›fl›¤› yanar.
Farkl› bir y›kama süresi seçildi¤inde ise seçili süreye uygun gösterge
›fl›¤› yanacakt›r.
Bu dü¤me kullan›larak, h›zl› programlardan 14’,30’ ve 44’ lük 3 farkl›
uzunlukta program seçilebilir.
E
DÜ⁄MELER‹N GÖSTERGE LAMBALARI
Bu lambalar ilgili dü¤melere bas›ld›¤›nda yanar.
Seçilmifl olan program için uygun olmayan bir seçenek seçildi¤inde,
dü¤me üzerindeki lamba önce yan›p söner ve daha sonra tamamen
söner.
F
Seçenek dü¤melerine Bafllat (Start) dü¤mesine bas›lmadan
önce bas›lmas› gerekir.
“ZOR LEKELER” DÜ⁄MES‹
Sadece Pamuklu çamafl›rlar›n›z› y›karken aktive olacak bu program
dü¤mesine basarak, yeni sensor sistemindeki sensörler devreye
girerler. Hem Seçilen s›cakl›k düzeyine kar›fl›r ve bu düzeyin belirli
bir seviyede kalmalar›n› sa¤lar hem de tamburun mekanik
fonksiyonlar›na müdahele ederler
G
Tambur önceden belirlenmifl hareketlerle 2 de¤iflik h›zda dönecek
flekilde tasarlanm›flt›r. Deterjan giysilerin üzerine do¤ru giderken,
tambur deterjan›n eflit da¤›laca¤› flekilde döner. Fakat tambur dönüfl
h›z›,y›kama ve durulama s›ras›nda y›kama ifllemini maksimum
verimle gerçeklefltirebilmesi artmaktad›r. Bu özel sistem sayesinde
YIKAMA SÜRES‹ ARTMADAN y›kama verimlili¤i artmaktad›r.
“‹LAVE SU” DÜ⁄MES‹
Bu dü¤meye bas›ld›¤›nda, yeni Sensor Activa Sistemi sayesinde
Colourfast (H›zl› renkli y›kama) ve Mixed Fabrics (Kar›fl›k
kumafllar) programlar› içerisinde özel bir yeni döngüyü aktif duruma
geçirilebilir. Bu seçenek kumafllar›n liflerini özenle koruyarak iflleme
tabi tutar ve böylece hassas cilde sahip olanlar›n cildini korur.
Çamafl›rlar daha fazla miktarda su içerisinde kazan›n yeni kombine
dönme çevrimleri etkisi ile birlikte suyun doldurulup boflalt›lmas› ile
giysilerin mükemmel derecede temizlenmesi ve durulanmas›
sa¤lan›r. Bu y›kamada, deterjan›n etkin bir temizleme etkisi
sa¤lanacak flekilde tamamen çözülmesi için su miktar› art›r›l›r.
Kullan›lan su miktar› kumafl liflerindeki bütün deterjan kal›nt›lar›
temizlenecek flekilde durulama aflamas› esnas›nda da art›r›l›r.
Bu ifllev özellikle çok düflük miktardaki bir deterjan kal›nt›s›n›n dahi
tahrifl veya alerjiye neden oldu¤u hassas cilde sahip olan kifliler için
özel olarak tasarlanm›flt›r. Ayr›ca bu ifllevin çocuklar›n giysileri ve
genel olarak hassas kumafla sahip olan giysileri yada havlular gibi
kumafl liflerinin daha fazla miktarda deterjan emme e¤ilimine sahip
olan çamafl›rlar›n y›kanmas›nda da kullanman›z önerilir.
Y›kamadan en iyi performans› elde edebilmeniz için, Hassas Giysiler
(Delicates) ve Yünlüler programlar›nda bu ifllev daima devreye
sokulur.
14
H
Zor
Lekeler
TR
"GEC‹KMEL‹ BAfiLATMA" (DELAY START) DÜ⁄MES‹
Bu dü¤me program›n çal›flt›r›lmas›n› önceden programlayarak 24
saate kadar geciktirebilmenize olanak sa¤lar. Bafllatmay›
geciktirmek için afla¤›daki prosedürü izleyin:
Dü¤meye bir defa basarak dü¤meyi aktif duruma geçirin
(göstergede h00 gösterilir) ve daha sonra 1 saatlik bir gecikme
sa¤lamak için dü¤meye tekrar bas›n (göstergede h01 gösterilir); bu
flekilde dü¤meye her bas›ld›¤›nda, göstergede h24 gösterilene
kadar, geciktirme süresi 1 saat art›r›l›r. Göstergede h24
gösteriliyorken dü¤meye tekrar bas›ld›¤›nda gecikme s›f›rlan›r.
"Bafllat/Ara Ver" (START/PAUSE) dü¤mesine basarak seçiminizi
onaylay›n ve (gösterge üzerindeki lamba yan›p sönmeye bafllar).
Geri sayma bafllar ve daha sonra bu süre sona erdi¤inde program
çal›flmaya bafllar.
I
Afla¤›daki ifllemler gerçeklefltirilerek gecikmeli bafllatma iptal
edilebilir:
Dü¤meye bas›p, göstergede seçilmifl bulunan program›n ayarlar›
gösterilene kadar dü¤meyi 5 saniye süreyle bas›l› tutun. Bu
aflamada Önceden seçilmifl olan program "Bafllat/Ara Ver"
(START/PAUSE) dü¤mesine bas›larak bafllat›labilir veya seçici
KAPALI (OFF) konumuna getirilerek süreç iptal edilip daha sonra
baflka bir program seçilebilir.
KOLAY ÜTÜ DÜ⁄MES‹
K›r›fl›kl›klar› önleme (Crease Guard) ifllevi (PAMUKLU
programlar›nda kullan›lamaz) özgün kumafllar için özel olarak
gelifltirilmifl olan yegane k›r›fl›kl›k önleme sistemi ile k›r›fl›kl›klar›
olabildi¤ince azalt›r.
L
Kar›fl›k Kumafllar (Mixed Fabrics) - santrifüjleme yap›lmayan son
iki durulama boyunca su kademeli olarak so¤utulur ve daha sonra
gerçeklefltirilen hassas bir santrifüj ile de kumafllar›n en yüksek
derecede gevflemesi sa¤lan›r.
Hassas Kumafllar - son iki durulama santrifüj ifllemi yap›lmadan
gerçeklefltirilir ve daha sonra kumafllar makineden al›naca¤›
zamana kadar su içerisinde bekletilir. Çamafl›rlar› boflaltmaya haz›r
oldu¤unuzda K›r›fl›kl›klar› önleme (Crease Guard) dü¤mesine
bast›¤›n›zda bu su boflalt›l›r.
Yünlüler/‹pekler - son durulamadan sonra çamafl›rlar boflalt›lana
kadar su içerisinde b›rak›l›r ve dü¤me gösterge lambas› yan›p
söner.
Çamafl›rlar› boflaltmaya haz›r oldu¤unuzda K›r›fl›kl›klar› önleme
(Crease Guard) dü¤mesine bas›n. Su boflalt›l›r ve santrifüj ifllemi
gerçeklefltirilerek çamafl›rlar boflalt›lmaya haz›r duruma getirilir.
Giysileri santrifüje tabi tutmadan sadece suyun boflalt›lmas›n›
istemeniz durumunda:
- Program seçicisini "KAPALI" (OFF) konumuna döndürün;
- Sadece program›n suyunu boflaltma seçene¤ini
seçin;
- "Bafllat/Ara Ver" (Start/Pause) dü¤mesine basarak cihaz› tekrar aç›n.
15
TR
“BAfiLAT BEKLET” DÜ⁄MES‹
Seçilmifl bulunan program› bafllatmak için Bafllat (Start) dü¤mesine
bas›n.
M
NOT:
MAK‹NEN‹N ÇALIfiMAYA BAfiLAMASINDAN B‹RKAÇ
SAN‹YE SONRA, (SADECE PAMUKLU VE SENTET‹K
PROGRAMLARINDA BULUNAN) “Kg MODE”
SAYES‹NDE ‹LK 4 DAK‹KA NORMAL B‹R DÖNGÜYLE
MAK‹NE ‹Ç‹NDEK‹ YÜKÜN M‹KTARINI TESP‹T EDER
BU SAFHADA LED EKRAN ÜZER‹NDEK‹ IfiIKLAR,
SAAT YÖNÜNDE DÖNEREK HER 5 SAN‹YEDEK‹
MAKS‹MUM YIKAMA SÜRES‹N‹ GÖSTER‹R. BU
SÜREDE “Kg MODE” IfiI⁄I, YANIP SÖNEREK BU
FONKS‹YONUN ÇALIfiTI⁄INI GÖSTER‹R.
PROGRAMLAR BAfiLADIKTAN SONRA AYARLARIN
DE⁄‹fiT‹R‹LMES‹ (ARA VERME/PAUSE)
"Bafllat/Ara Ver" (START/PAUSE) dü¤mesine bas›p dü¤meyi
yaklafl›k 2 saniye süreyle bas›l› tutun. Seçenekler dü¤melerinin
lambalar› ile kalan süre göstergesi yan›p sönerek cihaz›n çal›flmaya
ara verdi¤i belirtilir. Arzu etti¤iniz ayarlar› de¤ifltirin ve yan›p sönen
lambalar› iptal etmek için tekrar "Bafllat/Ara Ver" (START/PAUSE)
dü¤mesine bas›n.
Y›kama esnas›nda çamafl›r ç›kartmak veya ilave etmek istemeniz
durumunda, güvenlik düzeninin kap› kilidini açmas› için 2 dakika
bekleyin. Çamafl›r alma/koyma ifllemini gerçeklefltirdikten sonra
kapa¤› kat›p tekrar Bafllat (START) dü¤mesine bas›n. Cihaz
çal›flmas›na kald›¤› yerden sürdürür.
PROGRAMIN ‹PTAL ED‹LMES‹
Program› iptal etmek için seçiciyi KAPALI (OFF) konumuna getirin.
Farkl› bir program› seçin.
Program seçicisini tekrar KAPALI (OFF) konumuna getirin
KAPAK K‹L‹TL‹ GÖSTERGES‹
Kapak tamamen kapat›lm›flken ve cihaz AÇIK (ON) durumundayken
"Kapak kilitli" gösterge lambas› yanar.
Kapak kapal›yken cihaz üzerindeki Bafllat (Start) dü¤mesine
bas›ld›¤›nda, gösterge lambas› k›sa bir süre yan›p söndükten sonra
sürekli yanmaya devam eder.
Kapa¤›n tam olarak kapal› olmamas› durumunda gösterge
lambas› yan›p sönmeyi sürdürür.
Özel bir güvenlik düzene¤i kapa¤›n program›n›n sona ermesinden
hemen sonra aç›lmas›n› önler. Kapa¤› açmak için y›kama program›
sona erdikten sonra 2 dakika bekleyin. Kapak Kilitli lambas› söner.
Bundan sonra kapa¤› açabilirsiniz. Program tamamland›ktan sonra
program seçicisini KAPALI (OFF) konumuna getirin.
16
N
TR
O
"D‹J‹TAL" GÖSTERGE
6
{
{
3
{
7
1
{
2
1) YIKAMA SUYU SICAKLI⁄I
Program seçildi¤inde; ekranda ›fl›k yanarak, tavsiye edilen y›kama
s›cakl›¤›n› gösterir.
S›cakl›k dü¤mesini kullanarak farkl› s›cakl›klar seçti¤inizde,bu
de¤er ekranda belirecektir.
Eùer y×kamay× soùuk suda gerçekleütirmek istiyorsan×z tüm
göstergelerin kapal× olmas×na dikkat ediniz.
5
{
Göstergenin gösterim sistemi makinenin durumunu sürekli olarak
izleyebilmenize olanak sa¤lar.
4
1
2) KAPAK K‹L‹TL‹ GÖSTERGES‹
Kapak kapal›yken cihaz üzerindeki Bafllat (Start) dü¤mesine
bas›ld›¤›nda, gösterge lambas› k›sa bir süre yan›p söndükten sonra
sürekli yanmaya devam eder.
Kapa¤› açmak için y›kama program› sona erdikten sonra 2 dakika
bekleyin. Kapak Kilitli lambas› söner. Bundan sonra kapa¤›
açabilirsiniz.
2
3) SANTR‹FÜJ HIZI
Program seçildikten sonra, bu program için izin verilen en yüksek
santrifüj h›z› göstergede gösterilir. Santrifüj dü¤mesine her
bas›ld›¤›nda santrifüj devir h›z› 100 d/d düflürülür. ‹zin verilen en
düflük santrifüj devir h›z› 400 d/d'd›r. Santrifüj dü¤mesine arka
arkaya bas›larak santrifüj aflamas› iptal de edilebilir.
{
3
4
4) GEC‹KMEL‹ BAfiLATMA LAMBASI
Gecikmeli bafllatma ayarland›¤›nda bu lamba yan›p söner.
5) PROGRAM ÇEVR‹M‹ SÜRES‹
Program seçildi¤inde ,tam doluluk durumunda, maksimum döngü
süresi otomatik olarak ekranda görünecektir. Bu sure seçilen
özelliklere gore de¤iflebilir.
Program bafllad›ktan sonra göstergede y›kaman›n sona ermesine
kadar kalan süre sürekli olarak gösterilir.
{
5
h
mm
6
6) “Kg MODE” GÖSTERGES‹ (Sadece Pamuklu ve Sentetik
programlar için geçerlidir)
Bu gösterge; ak›ll› sensor, çamafl›rlar› tartarken yanar.
‹lk 4 dakika boyunca cihaz yükün miktar›na göre y›kama süresini
belirler ve bu süre boyunca “Kg MODE” ›fl›¤› yanar.
7) YIKAMA SÜRES‹
Bir program seçildi¤inde o program için uygun y›kama süresini
göstermek için ilgili gösterge ›fl›¤› yanar.
Farkl› bir y›kama süresi seçildi¤inde ise seçili süreye uygun
gösterge ›fl›¤› yanacakt›r.
{
7
17
TR
BÖLÜM 7
PROGRAM
Dayan›kl› Kumafllar
PROGRAMLAR TABLOSU
PROGRAM SEÇICISI MAKSIMUM
A⁄‹RL‹K
KONUMU
(kg)
1)
EN
YÜKSEK
SICAKLIK
°C
DETERJAN KULLAN‹LAN
BÖLME
2
1
8
60°
90°'
ye kadar
●
●
8
40°
60°'
ye kadar
●
●
4
40°
60°'
ye kadar
●
●
2,5
40°
40°'
ye kadar
●
●
1,5
30°
30°'
ye kadar
●
●
DURULAMA
-
-
SANTRIFÜJ /
SADECE SU
BOfiALTMA
-
-
8
20°
20°'
ye kadar
●
●
3
60°
60°'
ye kadar
●
●
2,5
30°
30°'
ye kadar
●
●
1,5
30°
30°'
ye kadar
●
●
2,5
30°
40°'
ye kadar
●
●
3,5
30°
40°'
ye kadar
●
●
pamuklu, keten
+ Ön yikama
pamuklu, kar›fl›k
dayan›kl›
Kar›fl›k kumafllar ve
Sentetikler
Pamuklu+Ön Yıkama
1)
Renkliler
**
1)
Sentetikler
Kar›fl›k, Dayan›kl›
Çok hassas
Kumafllar
Narin
Makinada
y›kanabilir yünlüler /
‹pekler - Elde Y›kananlar
Dayan›kl› kumafllar
Spor
Kar›fl›k kumafllar
Dayan›kl› kumafllar
kar›fl›k kumafllar ve
sentetikler
hizli program 14’
Dayan›kl› kumafllar
kar›fl›k kumafllar ve
sentetikler
hizli program 30’
Dayan›kl› kumafllar
kar›fl›k kumafllar ve
sentetikler
hizli program 44’
18
ÖNER‹LEN
SICAKLIK
°C
2)
-
Hızlı
14’-30’-44’
●
-
●
Hızlı
Pamuklu+Ön Yıkama
14’-30’-44’
Spor
Renkliler
Sentetikler
ActivEco
20°
Narin
&
&
Lütfen bu notlar› okuyun
** STANDART PAMUK PROGRAMLARINA UYGUN OLARAK (AB) No 1015/2010 ve
No 1061/2010
60°C PAMUK PROGRAMI
40°C PAMUK PROGRAMI
Bu programlar genellikle kirli pamuklu çamafl›rlar› temizlemek için uygundur ve pamuklu
çamafl›rlar› y›kamak için enerji ve su tüketimi aç›s›ndan en verimli programlard›r.
Bu programlar giysiler üzerindeki etikette yazan s›cakl›klarla ayn› olacak flekilde
tasarlanm›flt›r ve gerçek su s›cakl›¤› bildirilene göre biraz farkl›l›k gösterebilir.
Kumafl›n etiketi üzerindeki talimatlara uymak üzere santrifüj h›z› da düflürülebilir. Ayr›ca santrifüj
dü¤mesi ile çok hassas kumafllar için santrifüjün tamamen iptal edilmesi seçene¤i de mevcuttur.
De¤iflken s›cakl›k seçicisi her bir program için y›kama suyu s›cakl›¤›n›n düflürülebilmesine
olanak sa¤lar.
1) Y›kama zaman dü¤mesi kullan›larak gösterilen programlarda, y›kama süresi ve yo¤unlu¤unu
ayarlayabilirsiniz.
2) Program dü¤mesinden “14’-30’-44’” h›zl› program›n› ayarlay›p; “YIKAMA SÜRES‹”
dü¤mesinden de yararlanarak 14’,30’ ve 44’ dakikal›k 3 farkl› uzunlukta program seçmek
mümkündür.
S›v› çamafl›r sular› (a¤art›c›lar) ile ifllem görmeyi gerektiren sadece az say›da lekeli giysi
bulunmas› durumunda önceden leke ç›kartma ifllemi çamafl›r makinesi içerisinde
gerçeklefltirilebilir.
Leke gidermek için kullan›lan a¤art›c›y›, deterjan çekmecesi içerisindeki "2" numaral›
bölmeye yerlefltirilmifl olan s›v› çamafl›r suyu kab› içerisine dökün ve özel "DURULAMA"
(RINSE) program›n› (
) seçin.
Bu aflama sona erdi¤inde, program seçicisini "KAPALI" (OFF) konumuna döndürün, di¤er
çamafl›rlar› da kazana at›n ve en uygun program› seçerek normal y›kama ile ifllemi sürdürün.
19
TR
BÖLÜM 8
SEÇ‹MLER‹N YAPILMASI
Çeflitli türlerdeki kumafllar ve farkl› kirlilik dereceleri için çamafl›r
makinesinin flu ö¤elere ba¤l› olarak fakl› program kuflaklar›
mevcuttur: y›kama döngüsü, s›cakl›k ve program›n süresi (y›kama
programlar› tablosuna bak›n).
1. DAYANIKLI KUMAfiLAR
Bu programlar en fazla y›kama ve durulamay› santrifüj yap›lan
aralar ile gerçeklefltirecek flekilde tasarlanm›flt›r ve mükemmel
durulama sa¤larlar. Son santrifüj suyun daha etkin bir flekilde
giderilebilmesini sa¤lar.
Renkliler
2.KARIfiIK VE SENTET‹K KUMAfiLAR
Kazan›n dönme ritimleri ile su seviyeleri sayesinde ana y›kama ve
durulama en iyi sonuçlar›n elde edilmesini sa¤lar. Hafif bir santrifüj
ifllemi ise kumafllar›n daha az buruflmas›n› sa¤lar.
3. ÖZEL HASSAS ELYAFLI KUMAfiLAR
Bu y›kama ile suda bekletme ifllemlerini s›rayla gerçeklefltiren ve
özel olarak çok hassas kumafllar için önerilen yeni bir programd›r.
En iyi sonuçlar› elde edebilmek amac›yla y›kama çevrimleri ve
durulamalar yüksek su seviyeleri ile gerçeklefltirilir.
4. ÖZEL PROGRAMLAR
YÜNLÜ VE IPEKLILER PROGRAM
Bu program “makinede y›kanabilir” özellikteki giysiler için bir tam
y›kama döngüsü sa¤lar.
Yünlü kumafllar ve ipekten yap›lm›fl çamafl›rlar ya da özellikle
“ipekli gibi y›kay›n” etiketi bulunanlar içindir.
Bu program en fazla 30°C dir , biri kumafl yumuflat›c› için olmak
üzere 3 durulama ve yavafl çevirme yapar.
20
Narin
TR
ÖZEL "DURULAMA" PROGRAMI
Bu program, (ilgili dü¤me kullan›larak azalt›labilen veya iptal
edilebilen) bir ara santrifüj ifllemi ile üç durulama gerçeklefltirir.
Herhangi bir türdeki kumafltan yap›lm›fl giysilerin, örne¤in elle
y›kamadan sonra, durulanmas› için kullan›labilir.
Bu program ayn› zamanda Çamafl›r suyu ile a¤artma çevrimi
olarak kullan›labilir (y›kama programlar› tablosuna bak›n).
SIKMA VE BOŞALTMA
Sıkma programı sıkma işlemini en yüksek
devirde tamamlar, sıkma devri Sıkma Devri
ayar düğmesi kullanılarak düşürülebilir veya
sadece boşaltma istenirse hariç tutulabilir.
"ActivEco" PROGRAM
Bu yenilikçi program, faklı renk ve kumaş türüne sahip çamaşırları
birlikte yıkamayı mümkün kılar, örneğin pamuklular gibi, sentetik ve
karışık kumaşlar sadece 20°C’de yıkanarak mükemmel bir temizlik
performansı sağlar.
Geleneksel 40°C’lik pamuklu yıkamaya göre %60 daha
tasarrufludur.
&
ActivEco
20°
59 DAK‹KALIK "A" YIKAMASI
Özel olarak gelifltirilmifl olan bu program "A" s›n›fland›rmas› ile
tan›mlanan yüksek kaliteli y›kama performans›n› sürdürürken,
y›kama süresini önemli ölçüde k›salt›r. Program 60°C s›cakl›kta en
fazla 3 kg çamafl›r için tasarlanm›flt›r ve 2 durulama ve bir yüksek
h›zda santrifüj ifllemi ile sona erer.
SPOR G‹YS‹LER‹
Spor
Hoover, spor giysileri için özel bir y›kama program› gelifltirmifltir.
Çamafl›r makinenizde özel bir Spor Giysileri program› mevcuttur.
Bu program, daha yüksek s›cakl›klardaki programlarda
y›kanamayan kar›fl›k spor giysi kumafllar›n› y›kamak ve spor
faaliyetleri esnas›nda oluflan kir ve lekeleri ç›kartmak için
tasarlanm›flt›r. Bu program 30°C s›cakl›kta y›kanan yo¤un kirli
hassas giysileriniz özenle korunacak flekilde durulan›r ve düflük
devirde s›kma ifllemine tabi tutulur.
HIZLI PROGRAM
Program dü¤mesinden “14’-30’-44’” h›zl› program›n› ayarlay›p;
“YIKAMA SÜRES‹” dü¤mesinden de yararlanarak 14’,30’ ve 44’
dakikal›k 3 farkl› uzunlukta program seçmek mümkündür.
Bu programlar hakk›nda bilgi için lütfen program tablosuna bak›n›z.
K›sa program seçerken, deterjan bölmesine önerilen miktar›n
sadece 20%’sini kullanman›z› öneririz.
21
TR
BÖLÜM 9
DETERJAN ÇEKMECES‹
Deterjan çekmecesi 3 bölüme ayr›lm›flt›r:
- "1" olarak etiketlenmifl olan bölme ön y›kama deterjan›n›n
konulmas› içindir;
✿
- " " etiketli bölme ise özel katk›lar, yumuflat›c›lar, kokular,
kola, parlat›c›lar v.s. koulmas› içindir;
- "2" olarak etiketlenmifl olan bölme ana y›kama deterjan›n›n
konulmas› içindir.
S›v› deterjanlar›n kullan›lmas› durumunda lütfen deterjan
çekmecesinin "2" olarak etiketlenmifl olan bölmesi içerisine cihaz
ile birlikte verilmifl olan özel kab› yerlefltirin. Bu kap s›v› deterjan›n
çamafl›r kazan›na y›kama program›n›n olmas› gereken evresinde
girmesini sa¤lar.
Ayr›ca, "Durulama" program›n›n bir "çamafl›r suyu ile a¤artma"
çevrimi olarak kullan›lmak istenmesi durumunda da bu özel kab›n
deterjan çekmecesinin "2" olarak etiketlenmifl olan bölmesi
içerisine yerlefltirilmesi gerekir.
NOT: BAZI DETERJANLARIN TEM‹ZLENMES‹
(ÇIKARTILMASI) ZORDUR. BU TÜR DETERJANLAR
‹Ç‹N KAZAN ‹ÇER‹S‹NE KONULAN ÖZEL DA⁄ITICI
KAPLARININ KULLANILMASI ÖNER‹L‹R.
NOT: "✿" ET‹KETL‹ BÖLMEYE SADECE SIVI
ÜRÜNLER DOLDURUN. ÇAMAfiIR MAK‹NES‹ BÜTÜN
YIKAMA PROGRAMLARINDA KATKI MADDELER‹N‹
SON DURULAMA AfiAMASI ESNASINDA OTOMAT‹K
OLARAK ALACAK fiEK‹LDE PROGRAMLANMIfiTIR.
22
TR
BÖLÜM 10
ÜRÜN
ÖNEML‹ NOT:
A¤›r kilimler, yatak örtüleri ve di¤er a¤›r malzemeler y›kan›rken
santrifüj ifllemi yap›lmamas› önerilir.
Çamafl›r makinesinde y›kanabilen yünlü giysiler ve di¤er yünlü
çamafl›rlar "Çamafl›r Makinesinde Y›kanabilir" etiketine sahip
olmal›d›r.
ÖNEML‹ NOT:
Çamafl›rlar› ay›r›rken (s›n›fland›r›rken) afla¤›dakilerden
emin olun:
- y›kanacak çamafl›r›n üzerinde metal cisimler (örne¤in brofllar,
çengelli i¤neler, i¤neler, bozuk para v.s.) bulunmad›¤›ndan.
- yast›k k›l›flar›n›n dü¤melenmifl, fermuar ve kopçalar›n
kapat›lm›fl, elbiseler üzerindeki gevflek kuflaklar›n ve uzun
bantlar›n dü¤ümlenmifl oldu¤undan.
- perdelerin halkalar›n›n ç›kart›lm›fl oldu¤undan.
- giysi etiketlerinin dikkate al›nm›fl oldu¤undan.
- s›n›fland›rarak giysileri ay›r›rken çetin lekelerin sadece etiket
üzerinde önerilmifl bulunan leke ç›kar›c›lar› kullan›larak y›kama
öncesinde ç›kart›ld›¤›ndan.
23
TR
BÖLÜM 11
MÜfiTER‹ B‹LG‹LEND‹RMES‹
Cihaz›n›z›n çevre dostu ve ekonomik kullan›m› için bir k›lavuz:
B‹R DEFADA YIKANAN ÇAMAfiIRIN EN YÜKSEK M‹KTARA
ÇIKARTILMASI
Önerilen maksimum çamafl›r miktar›n› bir defada y›kayarak enerjinin,
suyun, deterjan›n ve zaman›n en verimli bir flekilde kullan›lmas›n›
sa¤layabilirsiniz.
2 yar›m yüklü y›kama yerine bir tam yüklü y›kama yaparak %50'ye
kadar enerji tasarrufu sa¤layabilirsiniz.
ÖN YIKAMA YAPMANIZA GEREK VAR MI?
Sadece çok kirli çamafl›rlar için ön y›kamaya gerek vard›r!
Az veya normal kirli çamafl›rlar› y›karken Ön Y›kamay› SEÇMEYEREK
deterjandan, zamandan, sudan ve %5 ile %15 aras›nda da enerji
tüketiminden TASARRUF EDEB‹L‹RS‹N‹Z.
KAYNAR SU ‹LE YIKAMA YAPMAK GEREK‹R M‹?
Bir kaynar su ile y›kama program›n›n gereklili¤ini azaltmak için, lekeleri
y›kama yapmadan önce leke ç›kar›c› ile ön muameleye tabi tutun veya
kurumufl lekeleri suya bast›r›n. 60°C'lik bir y›kama program› kullanarak
%50'ye varan enerji tasarrufu sa¤lay›n.
YIKAMA
DE⁄‹fiKEN KAPAS‹TE
Çamafl›r makineniz, su seviyesini otomatik olarak y›kanan çamafl›rlar›n
türüne ve miktar›na adapte eder. Bu flekilde, enerji tasarrufu aç›s›ndan
bak›ld›¤›nda, "kiflisellefltirilmifl" bir y›kaman›n elde edilebilmesi de
mümkündür. Bu sistem enerji tüketiminde bir düflüfl ve y›kama
sürelerinde önemli ölçüde bir k›salma sa¤lar.
ÖRNEK:
Özellikle narin kumafllar için a¤dan bir torba kullan›lmal›d›r.
Y›kanacak çamafl›rlar›n (lekelerin uygun leke ç›kart›c›lar ile
ç›kar›lm›fl olmas›na karfl›n yine de) ÇOK K‹RL‹ PAMUKLULARDAN
olufltu¤unu varsayal›m.
Tamamen havlu tipi kumafllardan oluflan bir parti çamafl›r›n
y›kanmas›, bunlar çok miktarda su çekerek a¤›rlaflacaklar›ndan,
önerilmez.
● Deterjan çekmecesini aç›n.
● 2 numaral› ana y›kama bölmesine 120 g deterjan koyun.
● Katk›lar (yumuflat›c›) bölmesine
ml dökün.
● Deterjan çekmecesini kapat›n.
24
✿ arzu etti¤iniz katk›lardan 50
PL
● Su girifli muslu¤unun aç›lm›fl oldu¤undan;
● ve boflaltma hortumunun yerine tak›l› oldu¤undan emin olun.
PROGRAM SEÇ‹M‹
En uygun program› seçmek için program k›lavuzuna bak›n. Arzu
etti¤iniz program› seçici dü¤mesini döndürerek aktif duruma
geçirebilirsiniz.
Gösterge seçilmifl olan program›n ayarlar›n› gösterir.E¤er
gerekiyorsa y›kama suyu s›cakl›¤›n› de¤ifltirin.(E¤er gerekiyorsa)
seçenek dü¤melerine bas›n.
Daha sonra Bafllat (START) dü¤mesine bas›n. Bafllat (START)
dü¤mesine bas›ld›¤›nda cihaz çal›flmaya bafllar.
Program, çal›flmas› sona erene kadar, program seçicisi seçilmifl
olan program› gösterir konumda kalacak flekilde sabit dururken
yürütülür.
Uyar›: Çamafl›r makinesi çal›fl›yorken elektri¤in kesilmesi
durumunda, seçilmifl olan program özel bir bellekte saklan›r ve
elektrik geri geldi¤inde cihaz kald›¤› yerden çal›flmaya devam eder.
● Program sona erdi¤inde "program bitti" gösterge lambas› yanar.
● Kapak kilidinin (program›n sona ermesinden sonra yaklafl›k 2
dakika kadar) aç›lmas›n› bekleyin.
● Program seçicisini "KAPALI" (OFF) konumuna döndürerek
çamafl›r makinesini kapat›n.
● Cihaz›n kapa¤›n› açarak çamafl›rlar› boflalt›n.
● Su rezervini her kullan›mdan sonra kapat›n
NOT
HER TÜRLÜ YIKAMA ‹Ç‹N PROGRAM TABLOSUNA
BAfiVURUN VE ‹fiLEMLER‹ BEL‹RT‹LEN SIRA ‹LE
YÜRÜTÜN.
25
TR
BÖLÜM 12
C‹HAZIN TEM‹ZLENMES‹ VE RUT‹N
BAKIMI
Cihaz›n d›fl yüzeylerini temizlemek için afl›nd›r›c›lar, alkol içeren
maddeler ve/veya seyrelticiler kullanmay›n. Nemli bir bez
kullanman›z yeterlidir.
Çamafl›r makineniz çok az bak›m gerektirir:
● Deterjan çekmecesi bölmelerinin temizlenmesi.
● Filtrenin temizlenmesi.
● Tafl›nmalarda veya çamafl›r makinesinin uzun süre
kullan›lmad›¤› zamanlarda yap›lmas› gereken bak›m.
DETERJAN ÇEKMECES‹ BÖLMELER‹N‹N TEM‹ZLENMES‹.
Kesin bir gereklilik olmamas›na karfl›n, deterjan, çamafl›r suyu ve
katk› maddeleri bölmelerinin arada s›rada temizlenmesi önerilir.
Bölmeyi hafifçe çekerek ç›kart›n.
Su ile y›kayarak temizleyin.
Bölmeleri tekrar yerlerine tak›n.
26
TR
F‹LTREN‹N TEM‹ZLENMES‹
Çamafl›r makineniz gideri t›kayabilecek bozuk para, dü¤me v.s. gibi
yabanc› cisimleri tutmak üzere özel bir filtre ile donat›lm›flt›r.
Böylece bu nesneler kolayca bulunabilir. Filtrenin temizlenmesi için
uygulanmas› gereken prosedür flöyledir:
● Filtre kapa¤›n› aç›n.
● Sadece baz› modeller için geçerlidir:
oluklu hortumu d›flar› çekin, t›pay› ç›kart›n ve suyu bir kaba
boflalt›n.
● Filtreyi ç›kartmadan önce filtre kapa¤›n›n alt›na pompa içerisinde
kalm›fl olabilecek az miktarda suyu emmesi için emici bir ka¤›t
havlu koyun.
● Filtreyi saat ibrelerinin aksi yönünde düfley konumda durana
kadar döndürün.
● Filtreyi ç›kart›n ve temizleyin.
● Temizlendikten sonra filtreyi ucundaki çenti¤i saat ibreleri
yönünde döndürerek tekrar yerine tak›n. Daha sonra yukar›da
aç›klanm›fl olan ifllemleri ters s›ra ile gerçeklefltirin.
TAfiINMALARDA VEYA ÇAMAfiIR MAK‹NES‹N‹N UZUN SÜRE
KULLANILMADI⁄I ZAMANLARDA YAPILMASI GEREKEN
BAKIM
Cihaz›n montaj›ndan sonra tafl›nmas› veya cihaz›n uzun süre
kullan›lmadan ›s›t›lmayan bir odada b›rak›lmas› gerekti¤inde
boflaltma hortumu içinde su kalmayacak flekilde boflalt›lmal›d›r.
Cihaz kapat›lmal› ve fifli prizden çekilmelidir. ‹fllem için bir tas
gerekir. Boflaltma hortumunu kelepçesinden ç›kart›n ve kap üzerine
alçaltarak içerisindeki bütün suyu boflalt›n.
Ayn› ifllemi su girifli hortumu için yineleyin.
27
TR
ARIZA ARAMA
ARIZA
BÖLÜM 13
ÇÖZÜM
OLASI NEDEN‹
Cihaz›n fifli prize tak›lmam›flt›r.
Fifli prize tak›n.
Cihaz›n açma/kapatma anahtar›
aç›lmam›flt›r.
Açma/kapatma anahtar›n› aç›k konumuna
getirin.
Elektrik kesiktir.
Kontrol edin.
Yükleme kap›s› aç›k.
Yükleme kap›s›n› kapat›n.
Sigorta panosundaki bir sigorta atm›flt›r
Kontrol ediniz
1. nedene bak›n.
Kontrol edin.
Girifl muslu¤u kapal›d›r.
Su girifli muslu¤unu aç›n.
Zamanlay›c› do¤ru ayarlanmam›flt›r.
Zamanlay›c›y› do¤ru konuma getirin.
Boflaltma hortumu bükülmüfltür.
Boflaltma hortumu düzeltin.
Yabanc› sisimler filtreyi t›kam›flt›r.
Filtreyi kontrol edin.
4. Çamafl›r makinesi
etraf›nda zeminde su
var.
Musluk ile girifl hortumu aras›ndaki conta
kaç›r›yor.
Contay› de¤ifltirin ve hortumu muslu¤a
tak›p s›k›n.
5. Cihaz santrifüj
yapm›yor.
Çamafl›r makinesi suyu boflaltmam›flt›r.
Cihaz suyu boflaltana kadar birkaç dakika
bekleyin.
"Santrifüjü iptal et" ayar› devreye
sokulmufltur (Sadece baz› modellerde
mevcuttur).
Program seçicisi kadran›n› santrifüj ayar›na
getirin.
Çamafl›r makinesi tam terazide de¤ildir.
Cihaz›n özel ayaklar›n› ayarlay›n.
Cihaz›n nakliye deste¤i sökülmemifltir.
Nakliye deste¤ini sökün.
Çamafl›rlar eflit olarak da¤›lmam›flt›r.
Çamafl›rlar› eflit da¤›lacak flekilde
yerlefltirin.
1. Cihaz hiçbir
programda
çal›flm›yor.
2. Cihaz su alm›yor.
3. Cihaz suyu
boflaltm›yor.
6. Santrifüj esnas›nda
güçlü titreflimler
oluyor.
7. Göstergede
0, 1, 5, 7, 8, 9
hatalar› gösteriliyor.
-
Servisi aray›n.
8. Göstergede 2 hatas›
gösteriliyor.
Su doldurulmam›flt›r.
Su girifli muslu¤unun aç›k oldu¤undan
emin olun.
9. Göstergede 3 hatas›
gösteriliyor.
Pompa ç›k›fl› yoktur.
Su giderinin t›kanmam›fl oldu¤undan emin
olun.
Gider hortumunun bükülmemifl oldu¤unu
kontrol edin.
10. Göstergede 4
hatas› gösteriliyor.
Cihaz su ile afl›r› doldurulmufltur.
Cihaz›n su girifl muslu¤unu kapat›n. Servis
ça¤›r›n
28
Ar›zan›n devam etmesi durumunda Hoover Yetkili Servisini aray›n. Acilen hizmet alabilmek için
çamafl›r makinenizin kabini içerisindeki tip etiketinde veya garanti belgesi üzerinde bulunan
model numaras›n› belirtin.
Önemli Not:
1. Fosfat içermeyen çevre dostu deterjanlar›n kullan›lmas› afla¤›daki etkileri sa¤layabilir:
- Boflalt›lan durulama suyu süspansiyon halindeki zeolitlerin mevcudiyeti dolay›s›yla
daha bulan›k görünebilir. Bu durum durulama etkinli¤inden ödün verildi¤i anlam›na
gelmez.
- Y›kama program›n›n sonunda beyaz tozun (zeolitler) görülmesi. Bu madde kumafl›n
içerisinde kalmaz ve rengini de¤ifltirmez.
- Son durulama suyunda köpük bulunmas›. Bu durum yetersiz bir durulaman›n
göstergesi olmayabilir.
- Çamafl›r makinesi deterjanlar›n›n yap›s›nda bulunan iyonik olmayan (non-ionic)
yüzey etkili ajanlar›n genellikle y›kaman›n kendisinden ç›kart›lmas› güçtür ve bunlar
çok düflük miktarlarda dahi olsa gözle görülebilir köpük oluflumu belirtileri
oluflturabilir.
- Bu tür durumlarda ilave durulamalar yap›lmas› fayda sa¤lamaz.
2. Çamafl›r makinenizin çal›flmamas› durumunda, Hoover Yetkili Servisini aramadan önce
yukar›daki listede yer alan kontrolleri yap›n.
Üretici bu kullanma k›lavuzunda bask› hatalar›n›n ortaya ç›kmas›ndan dolay› herhangi bir
sorumluluk üstlenmez.
Üretici ayr›ca esas karakteristiklerini de¤ifltirmeksizin, kendi ürünleri üzerinde uygun de¤ifllikleri
yapma hakk›n› sakl› tutar.
Farklı sıcaklıklarda deterjan kullanımına dair tavsiyeler
Ağır kirli beyazları yıkarken 60°C veya üzerindeki pamuklu programlarının seçilmesini
ve orta/yüksek sıcaklıklarda en iyi sonucu veren beyazlatıcı maddeler içeren normal
çamaşır detarjanı (ağır iş) kullanımını tavsiye ederiz.
40°C ve 60°C arasındaki yıkamalarda kullanılan deterjan türünün kumaş ve kirlenme
türüne uygun olması gerekmektedir.
Normal toz deterjanlar çok kirli “beyazlar” veya renk veren kumaşlar için uygunken sıvı
deterjanlar veya “renk koruyucu” toz deterjanlar hafif kirli renkli kumaşlar için
uygundur.
40°C’nin altındaki yıkamalarda sıvı deterjanların veya özellikle düşük sıcaklıkta
yıkama için uygundur ibaresi bulunan deterjanların kullanılmasını tavsiye ederiz.
Yünlü ve ipeklilerin yıkanmasında sadece bu kumaşlara özel deterjanlar kullanın.
Dozaj miktarları için lütfen deterjan ambalajındaki talimatlara bakın.
29
129240
13.01.2014
14.08 - 43006469
TR
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising