Hoover | HBWM 815TH-S | Hoover HBWM 815TH-S Εγχειρίδιο χρήστη

Hoover HBWM 815TH-S Εγχειρίδιο χρήστη
SL
SK
PL
EL
CS
2
Děkujeme za výběr pračky značky Hoover.
Jsme hrdi na to, že Vám můžeme
nabídnout nové, inovativní a technologicky
vyspělé produkty, s kompletní řadou
domácích spotřebičů k zajištění skutečné
pomoci při každodenních činnostech.
Tento spotřebič je označen v
souladu s Evropskou směrnicí
2012/19/EU o odpadních elektrických
a elektronických zařízeních (OEEZ).
OEEZ obsahují jak znečišťující látky, které
mohou způsobit negativní dopady na životní
prostředí, tak základní komponenty, které
mohou být znova použity. Proto je důležité
věnovat
těmto
spotřebičům
zvláštní
pozornost při jejich likvidaci, aby byly
znečišťující látky řádně zlikvidovány a
materiály, které mohou být znovu využity,
byly zrecyklovány. Lidé hrají důležitou roli
při zajištění toho, aby OEEZ nezpůsobily
problémy v rámci životního prostředí. Je
nutné dodržovat několik základních pravidel:
Pozorně si přečtěte tento návod pro
správné a bezpečné využití spotřebiče a
pro užitečné tipy ohledně údržby.
Spotřebič používejte pouze po
důkladném prostudování těchto pokynů.
Mějte tento návod vždy po ruce a v dobrém
stavu pro případného dalšího majitele.
Zkontrolujte, zda je se spotřebičem dodaný
tento návod, záruční list, adresy servisních
středisek a štítek s energetickou účinností.
Zkontrolujte, zda je zástrčka, díl pro
odtokovou hadici a zásobník pracích
prostředků nebo zásobník na bělidlo (pouze u
některých modelů) součástí dodávky. Odložte
si všechny tyto díly na bezpečném místě.
l s OEEZ by nemělo být nakládáno jako s
domovním odpadem;
l OEEZ by měly být předány k likvidaci na
příslušném sběrném místě obcí nebo
registrovaných podniků.
V mnoha zemích lze při zakoupení nového
spotřebiče vrátit starý spotřebič prodejci, pokud
je zařízení ekvivalentního typu a funguje na
stejném principu jako dodané zařízení. Tuto
službu provádí prodejce zdarma.
Každý výrobek je označený jedinečným 16místním kódem, také zvaným „sériové číslo”,
vytištěným na štítku na spotřebiči (oblast
otvoru) nebo v dokumentaci uvnitř výrobku.
Tento kód je specifickou ID kartou produktu,
kterou potřebujete k registraci a pro kontakt s
Hoover servisním střediskem.
Obsah
1. ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA
2. INSTALACE
3. PRAKTICKÉ RADY
4. ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ
5. PŘÍRUČKA RYCHLÉHO STARTU
6. OVLÁDACÍ PRVKY A PROGRAMY
7. ODSTRANĚNÍ MOŽNÝCH PROBLÉMŮ
A ZÁRUKA
3
CS
Životní prostředí
Nedovolte dětem hrát si se
spotřebičem. Čištění a údržbu
nesmí provádět děti bez dohledu.
1. ZÁKLADNÍ
BEZPEČNOSTNÍ
PRAVIDLA
l Tento
spotřebič je určený pro
použití v domácnosti a podobných
místech:
− Zaměstnanecké kuchyně v
prodejnách, kancelářích nebo
jiném pracovním prostředí;
− Na farmách;
− Klienty hotelů, motelů a jiných
ubytovacích zařízení;
− V místě pro výdej snídaně.
Jiné použití tohoto spotřebiče mimo
domácího prostředí nebo pro
typické domácí činnosti, jako je
komerční využití odborníky nebo
zkušenými uživateli, je vyloučeno z
výše uvedených aplikací. Pokud
nepoužíváte spotřebič v souladu s
výše uvedenými podmínkami, může
se zkrátit jeho životnost a můžete
ztratit právo na záruční opravu.
Jakékoliv poškození spotřebiče
vyplývající z použití jiného než
domácího (i když se nachází v
domácnosti) nebude akceptováno
výrobcem při uplatnění záruky.
l Tento spotřebič mohou používat
děti od 8 let a osoby se sníženými
fyzickými, senzorickými nebo
mentálními schopnostmi, nebo bez
dostatečných zkušeností a znalostí,
pokud jsou pod dohledem nebo byly
poučeny o bezpečném použití
spotřebiče a porozuměly možnému
riziku.
l Nedovolte
dětem hrát si se
spotřebičem.
l Děti
do 3 let držte mimo dosah,
dokud nejsou neustále pod
dohledem.
l Pokud
je poškozený přívodní
kabel, musí jej vyměnit výrobce,
jeho servisní technik nebo
podobně kvalifikovaná osoba,
aby se zabránilo nebezpečí.
l Pro
připojení vody používejte
pouze hadice dodané se
spotřebičem (nepoužívejte staré
hadice).
l Tlak
vody musí být v rozsahu
od 0,05 MPa až 0,8 MPa.
l Zajistěte,
aby koberec neblokoval
dno pračky a větrací otvory.
l Stav
vypnutí zajistíte nastavením
příslušného symbolu na ovládacím
prvku do vertikální pozice. Jakákoliv
jiná pozice tohoto ovladače
pračku zapne (pouze pro modely
s knoflíkem programů).
l Po
instalaci musíte pračku umístit
tak, aby zůstala zástrčka snadno
přístupná.
4
kapacita suchého l Při přemisťování nezvedejte pračku
prádla závisí od modelu (viz
za ovládací prvky ani zásobník
ovládací panel).
pracích prostředků; během přepravy
nikdy nepokládejte pračku otvorem
l K nahlédnutí popisu výrobku
na vozík. Při zvedání doporučujeme
navštivte stránku výrobce.
asistenci druhé osoby.
l V případě závady pračku vypněte,
Bezpečnostní pokyny
zavřete ventil přívodu vody a
nemanipulujte se spotřebičem.
Ihned kontaktujte nejbližší servisní
středisko a používejte pouze
originální náhradní díly. Nedodržením
těchto pokynů můžete negativně
ovlivnit bezpečnost spotřebiče.
l Před
čištěním nebo údržbou
pračky odpojte zástrčku od
síťové zásuvky a zastavte
ventil přívodu vody.
l Ujistěte
se, zda je elektrický
systém uzemněný. V opačném
případě vyhledejte odborný
servis.
l Nepoužívejte
převodníky, vícenásobné
zásuvky ani prodlužovací kabely.
UPOZORNĚNÍ:
Během praní může voda
dosahovat velmi vysokých
teplot.
l Před
otevřením dvířek se ujistěte,
Umístěním značky
na
zda není v bubnu voda.
produkt deklarujeme na vlastní
l Při
odpojování
spotřebiče zodpovědnost shodu se všemi
požadavky EU týkajícími se
netahejte za přívodní kabel.
bezpečnosti, zdraví a životního
l Nevystavujte
pračku dešti, prostředí, které jsou zakotveny v
přímému slunečnímu záření ani legislativě a týkají se daného
produktu.
jiným povětrnostním vlivům.
5
CS
l Maximální
2. INSTALACE
l Prořízněte
spojovací pásky
hadic, nepoškoďte hadice a
přívodní kabel.
1
A
B
A
B
l Vyšroubujte
2 nebo 4 šrouby
(A) na zadní straně spotřebiče
a vyndejte 2 nebo 4 pojistky
(B) podle obrázku 1.
B
B
A
A
l Překryjte
2 nebo 4 otvory
použitím dodaných záslepek.
l Pokud
je pračka určená pro
vestavbu, po prořezání pásků
vyšroubujte 3 nebo 4 šrouby
(A) a sundejte 3 nebo 4
podložky (B).
2
A
1
některých modelů, 1 nebo
více podložek padne do
spotřebiče: nakloňte pračku
dopředu a vyndejte ji. Překryjte
otvor pomocí dodaných záslepek.
2
3
l U
B
UPOZORNĚNÍ:
Držte obalové materiály mimo
dosah dětí.
C
l Umístěte
„polionda“ panel na dno
podle obrázku 2 (podle modelu,
zvolte verzi A, B nebo C).
3
2
6
1
CS
Pokyny pro montáž nábytkových
dveří
l Umístěte
šablonu na zadní stranu
nábytkových dveří Podle potřeby
je možné namontovat závěsy a
magnet zámku na pravé nebo
levé straně. Označte místa pro
otvory pro šrouby a vyvrtejte
otvory.
B
C
A
l Čtyřmi dodanými šrouby upevněte
závěsy (A).
l Upevněte
magnet (B) pomocí
šroubu (C).
D
l Namontujte
desku (D) na pravou
nebo levou stranu, podle potřeby
vaší instalace. Umístěte plastovou
podpěru (E) pod desku a upevněte
ji šroubem (F).
F
E
G
l Zaklapněte
západku (G) do
spodní polohy.
7
l Pomocí
závěsů namontujte dveře
na přední stranu pračky. Pod
závěsy vložte podložky (I) a poté
je upevněte šroubem (H).
H I
Doporučujeme
namontovat
dveře tak, aby se otevíraly
doleva, na stejnou stranu, jako
se otevírají dveře pračky.
Tím získáte více prostoru pro
vkládání prádla do pračky.
l Zasuňte
pračku do otvoru o
rozměrech uvedených na obrázku
na protější straně. Podstavec
skříňky může přesahovat přední
stranu spotřebiče, ale jeho
výška je určena výškou, do
které je vložena pračka.
60
0m
59
l 4
nastavitelné nožičky umožňují
nastavit výšku pračky od 820 mm
do 840 mm. Pokud chcete
nastavit výšku, musíte odebrat
matici z každé nožičky a nahradit
ji dodanými maticemi 5 mm.
Nastavte nožičky do požadované
výšky a poté utáhněte pojistnou
matici k základně pračky.
8
600
6
570
825 min.
820 min.
in.
Připojení vody
CS
3
l Připojte hadici na vodu ke kohoutku
(obr.3) a použijte pouze hadici dodanou s
výrobkem (nepoužívejte staré soupravy
hadic).
l Některé modely mohou obsahovat jednu
nebo více z následujících funkcí:
l HOT&COLD (obr. 4): nastavení připojení
4
vody pro horkou a studenou vodu pro
vyšší úsporu energie.
Připojte šedou hadici k ventilu studené
vody
a červenou k ventilu horké vody.
Pračku lze připojit pouze k ventilu studené
vody: v takovém případě se mohou některé
programy spustit o několik minut později.
1
l AQUASTOP (obr. 5): zařízení umístěné na
5
přívodní hadici, které zastaví přívod vody v
případě poškození hadice; v tomto případě
se zobrazí červený symbol v okénku "A" a
hadici musíte vyměnit. K odšroubování
matice stiskněte jednosměrné pojistné
zařízení "B".
6
B
A
B
A
l AQUAPROTECT - PŘÍVODNÍ HADICE
S OCHRANOU (obr. 6): Pokud voda
přeteče z hlavní interní hadice "A",
transparentní izolační plášť "B" udrží
vodu k dokončení pracího cyklu. Na
konci cyklu kontaktujte autorizované
servisní středisko pro výměnu přívodní
hadice.
7
Umístění
min 4 cm
max 100 cm
l Postavte pračku ke stěně, nepřitlačte ani
neohněte hadice a umístěte odtokovou
hadici do umyvadla nebo raději připojte k
odpadovému potrubí ve výšce nejméně
50 cm o průměru větším než je průměr
hadice pračky (obr. 7).
9
+2,6 mt
max
min 50 cm
max 85 cm
l Vyrovnejte spotřebič pomocí nožiček
podle obrázku 8:
a.otočením matice ve směru hodinových
ručiček uvolněte šroub;
b.otáčejte nožičkou k zvýšení nebo
snížení, dokud se nedotkne podlahy;
c.zajistěte nožičku točením matice, dokud
se nedotkne spodní části skříňky pračky.
8
A
B
l Spotřebič připojte.
UPOZORNĚNÍ:
V případě potřeby výměny přívodního
kabelu kontaktujte autorizované servisní
středisko.
C
Zásobník pracích prostředků
Zásobník pracích prostředků je rozdělený
na 3 části podle obrázku 9:
l prostor “1”: prací prostředek pro
předpírku;
l prostor “ ”:pro speciální aditiva,
aviváže, škrob, apod.;
UPOZORNĚNÍ:
Používejte pouze tekuté prostředky;
pračka automaticky nastaví dávkování
aditiv při každém cyklu během
posledního máchání.
l prostor “2”: prací prostředek pro hlavní
9
1
2
10
praní.
Při některých modelech je dodaná také
nádoba na tekuté prací prostředky
(obr.10). K použití jej vložte do části "2".
Tímto způsobem se tekutý prací prostředek
dostane do bubnu ve správné chvíli.
Nádobu můžete použít také pro bělidlo při
volbě programu „Máchání“.
11
UPOZORNĚNÍ:
Některé prací prostředky se obtížně
odstraňují.
V
takovém
případě
doporučujeme použití vložení nádoby
do bubnu (příklad v obrázku 11).
10
Vkládání prádla
UPOZORNĚNÍ:
ujistěte:
při
třídění
prádla
se
Následuje rychlá příručka s tipy a
doporučeními
o
použití
pracích
prostředků při různých teplotách. V
každém případě si vždy přečtěte pokyny na
pracím prostředku pro jeho správné použití
a dávkování.
- vyndejte z prádla kovové předměty, jako
jsou mince, sponky a kolíčky;
- zapněte knoflíky, zavřete zipy, stáhněte
volné a dlouhé pásy;
- ze záclon sundejte kolečka;
- dodržujte upozornění na štítku prádla;
- k odstranění odolných skvrn použijte
příslušné prostředky.
Při praní velmi znečištěného bílého
prádla doporučujeme použít program
pro bavlnu s teplotou 60°C a vyšší a
běžný prací prostředek (heavy duty),
obsahující bělidla, která nabízejí výjimečné
výsledky při středních/vysokých teplotách.
l Při praní koberců, pokrývek nebo jiných
těžkých tkanin doporučujeme vynechat
odstřeďování.
Pro praní mezi 40°C a 60°C musí být
druh použitého pracího prostředku
vhodný pro konkrétní typ vlákna a
stupeň znečištění. Běžné prací prášky
jsou vhodné pro „bílé“ nebo barevné
odolné tkaniny se silným znečištěním,
zatím co tekuté prací prostředky nebo
prášky „s ochranou barvy” jsou vhodné
pro barevné látky s vysokým stupněm
znečištění.
l Při praní vlny se ujistěte, zda lze toto
prádlo prát v pračce a zda je označené
symbolem „Čistá vlna” s „Nemačkavá”
nebo „Možno prát v pračce“.
Užitečná doporučení pro uživatele
Tipy pro ekonomické využití spotřebiče.
Maximalizujte velikost náplně
l Nejlepších výsledků úspory energie, vody
a pracích prostředků dosáhnete využitím
maximální kapacity pračky. Ušetříte až
50% energie praním plné náplně namísto
2 polovičních náplní.
Pro praní při teplotě pod 40°C
doporučujeme použití tekutých pracích
prostředků nebo prostředků speciálně
označených jako vhodné pro praní při
nízké teplotě.
Potřebujete předpírku?
l Používejte pouze pro velmi znečištěné
prádlo! ŠETŘÍTE prací prostředek, čas,
vodu a 5 až 15% energie vynecháním
předpírky u běžně znečištěného prádla.
Pro praní vlny nebo hedvábí používejte
pouze prací prostředky určené výhradně
pro tyto látky.
Je potřebná horká voda?
l Odstraňte skvrny odstraňovačem nebo
namočte prádlo ve vodě před praním k
snížení potřeby programu s horkou
vodou. Volbou programu 60°C můžete
ušetřit až 50% energie.
11
CS
3. PRAKTICKÉ RADY
4. ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ
K čištění vnějších částí pračky použijte
vlhkou utěrku, nepoužívejte drsné prášky,
alkohol
ani
rozpouštědla.
Pračka
nevyžaduje žádnou speciální údržbu:
vyčistěte zásobník pracích prostředků a filtr;
několik tipů o přemisťování pračky nebo
dlouhodobém odstavení je popsaných níže.
Čištění zásobníku pracích
prostředků
l Doporučujeme čistit zásobník pracích
prostředků, abyste zabránili hromadění
zbytků prostředků a aditiv.
l K tomu vytáhněte zásobník mírným
tahem, vyčistěte pod tekoucí vodou a
zasuňte na místo.
Doporučení k přemísťování a
dlouhodobému odstavení spotřebiče
l Pokud
budete skladovat pračku v
nevytápěné místnosti dlouhou dobu,
vypusťte veškerou vodu z trubek.
l Odpojte pračku od elektrické sítě.
l Snižte konec hadice nad mísu a vypusťte
Čištění filtru
zbytkovou vodu.
l Po vypuštění připevněte hadici pásem.
l Pračka je vybavena speciálním filtrem k
zachycení velkých zbytků, jako jsou
knoflíky nebo mince, které mohou ucpat
odtokový otvor.
l POUZE
U NĚKTERÝCH MODELŮ:
vyjměte hadičku, odstraňte uzávěr a
zachyťte vodu do nádoby.
l Před vyšroubováním filtru doporučujeme
vložit pod něj savou utěrku k zachycení vody.
l Otočte filtr proti směru hodinových ručiček
po bod zastavení ve vertikální pozici.
l Vyndejte a vyčistěte filtr; po skončení jej
nasaďte otočením ve směru hodinových
ručiček.
l Opakujte předchozí kroky v opačném
pořadí k sestavení všech dílů.
12
6. OVLÁDACÍ PRVKY A
PROGRAMY
CS
5. PŘÍRUČKA RYCHLÉHO
STARTU
Tato pračka automaticky přizpůsobí hladinu
vody podle typu a množství prádla. Tento
systém nabízí skvělou úsporu energie a
značnou redukci doby praní.
A
Volba programu
l Zapněte pračku a zvolte požadovaný
program.
L
l Nastavte
teplotu praní a stiskněte
požadované tlačítko „možností“.
l Stisknutím
tlačítka
I
START/PAUZA
spusťte praní.
Pokud nastane výpadek elektrického proudu
během praní, speciální systém paměti uloží
nastavení a při obnově napájení pračka
pokračuje od bodu, kde byl cyklus přerušen.
l Na konci programu se na displeji zobrazí
zpráva „End“ nebo u některých modelů se
rozsvítí indikátory všech fází.
Počkejte, dokud kontrolka ZAMČENÁ
DVÍŘKA nezhasne před otevřením
dvířek.
l Vypněte pračku.
Pro jakýkoliv typ praní viz tabulku
programů a postupujte podle uvedeného
pořadí.
Technické údaje
Tlak vody:
min 0,05 Mpa / max 0,8 Mpa
F
G
H
C
A Volič programů
VYPNUTO
E
D
s
B
polohou
B Tlačítko START/PŘERUŠIT
C Tlačítko ODLOŽENÝ START
D Tlačítko MOŽNOSTI
E Tlačítko RYCHLÉ / ÚROVEŇ
ZNEČIŠTĚNÍ
F Tlačítko VÝBĚR TEPLOTY
G Tlačítko OTÁČKY
H Tlačítko DEN A NOC
F+G UZAMKNUTÍ
I
Digitální displej
L Kontrolka DVÍŘKA ZAJIŠTĚNA
Otáčky při odstředění:
viz štítek se základními údaji.
Max.příkon/ Jištění/ Napájecí napětí:
viz štítek se základními údaji.
13
l Stisknutím spusťte vybraný cyklus.
VAROVÁNÍ:
Při zasouvání zástrčky se nedotýkejte
displeje, protože v prvních sekundách
pračka kalibruje systém: pokud se
dotknete displeje, pračka nemůže
řádně fungovat. V takovém případě
vytáhněte zástrčku a opakujte operaci.
Volič programů
VYPNUTO
s
Když
bylo
stisknuto
tlačítko
START/PŘERUŠIT, může trvat několik
sekund, než se cyklus spustí.
PŘIDÁNÍ NEBO
POTÉ, CO SE
(PŘERUŠENÍ)
polohou
l Stiskněte
a přidržte
tlačítko
START/PŘERUŠIT asi na 2 sekundy
(některá kontrolka a indikátor zbývajícího
času budou blikat na znamení, že byl
cyklus přerušen).
Když se otočí voličem programů, rozsvítí
se kontrolky zobrazující nastavení pro
vybraný program.
Kvůli úspoře energie se na konci cyklu
nebo v období nečinnosti kontrast
displeje sníží.
l Vyčkejte,
až
kontrolka
DVÍŘKA
ZAJIŠTĚNA zhasne a teprve poté
otevřete dvířka.
Poznámka: Pokud chcete spotřebič
vypnout, otočte volič programů do
polohy VYPNUTO.
Před otevřením dvířek zkontrolujte, že
je hladina vody pod okrajem otvoru
pro dvířka, aby voda nevytekla.
l Pokud chcete spustit vybraný cyklus,
stisknete tlačítko START/PŘERUŠIT.
l Jakmile
je program vybrán, volič
programů zůstává ve své poloze až do
konce cyklu.
l Na konci programu se na displeji zobrazí
„End“ a kontrolka DVÍŘKA ZAJIŠTĚNA
zhasne. Nyní je možné dvířka otevřít.
l Vypněte
pračku
otočením
programů do polohy VYPNUTO.
ODEBRÁNÍ PRÁDLA
PROGRAM SPUSTIL
voliče
l Po přidání nebo odebrání prádla zavřete
dvířka a stiskněte tlačítko START/PŘERUŠIT
(program se spustí z místa, kde byl
přerušen).
ZRUŠENÍ PROGRAMU
l Pokud chcete program zrušit, otočte volič
programů do polohy VYPNUTO.
l Vyčkejte 2 minuty, dokud bezpečnostní
zařízení neodemkne dvířka.
Před výběrem dalšího programu
a spuštěním dalšího cyklu praní nebo
na konci cyklu je nutné otočit volič
programů do polohy VYPNUTO.
Tlačítko ODLOŽENÝ START
l Toto tlačítko umožňuje předprogramovat
cyklus praní a odložit spuštění cyklu až
o 24 hodin.
Tlačítko START/PŘERUŠIT
l Pokud
chcete odložit
postupujte následovně:
PŘED stisknutím tlačítka START/PŘERUŠIT
je nutné zavřít dvířka.
start
- Vyberte požadovaný program.
14
cyklu,
- Potvrďte stisknutím tlačítka START/PŘERUŠIT.
Začne odpočítávání zpoždění a po skončení
odpočítávání se program automaticky spustí.
l Doporučuje se použít tuto funkci pro
dětské
prádlo
a pro
praní
silně
znečištěného prádla, které vyžaduje
použití velké dávky pracího prostředku,
nebo pro praní osušek, jejichž vlákna
mají tendenci zadržovat prací prostředek.
- HYGIENA +
Aktivuje se, když nastavíte teplotu 60 °C.
Tato možnost umožňuje důkladné vyprání
vašeho prádla, protože udržuje stejnou
teplotu po celý cyklus praní.
l Odložený start lze zrušit otočením voliče
Pokud je vybrána volba, která není
kompatibilní se zvoleným programem,
kontrolka volby zabliká a zhasne.
programů do polohy VYPNUTO.
Pokud
dojde
k výpadku
napájení
v průběhu
cyklu
praní,
nastavený
program se uloží do speciální paměti
a po obnovení napájení program
pokračuje z bodu, kde byl přerušen.
Před stisknutím tlačítka START/PAUSE
(START/PŘERUŠIT) musí být vybrány
následující volby.
Tlačítko RYCHLÉ
ZNEČIŠTĚNÍ
/
ÚROVEŇ
Toto tlačítko umožňuje volit mezi dvěma
možnostmi, v závislosti na zvoleném programu.
- RYCHLÉ
Tlačítko se aktivuje, když vyberete
voličem
program
RYCHLÉ
(14/30/44 min.) a můžete vybrat jeden ze
zobrazených časů praní.
Tlačítko MOŽNOSTI
Toto tlačítko umožňuje volit mezi třemi
možnostmi:
- PŘEDPÍRKA
l Tato možnost umožňuje předeprání a je
zvláště užitečná pro velmi znečištěné
prádlo (lze použít pouze s některými
programy podle tabulky programů).
- Tlačítko ÚROVEŇ ZNEČIŠTĚNÍ
l Po výběru programu se automaticky
zobrazí čas praní pro vybraný program.
l Tato volba umožňuje vybrat mezi 3 úrovněmi
intenzity a tím upravit délku programu
v závislosti na tom, jak je prádlo znečištěné
(lze použít pouze pro některé programy, jak je
uvedeno v tabulce programů).
l Doporučujeme
použít
pouze
20%
množství pracího prostředku uvedeného
na obalu pracího prostředku.
- VODA+
Tlačítko VÝBĚR TEPLOTY
l Tato možnost (dostupná v některých
programech) umožňuje praní v mnohem
větším množství vody a toto v kombinaci
s cykly otáčení bubnu, kam se voda plní
a vyprazdňuje,
zajišťuje
dokonalé
rozpuštění pracího prostředku a vysoce
účinné praní.
l Tato
funkce je vhodná pro
s jemnou a citlivou pokožkou.
osoby
l Toto tlačítko umožňuje změnit teplotu
cyklu praní.
l Aby
bylo
prádlo
chráněné
před
poškozením, není možné zvýšit teplotu
nad maximum povolené programem.
l Pokud chcete prát za studena, všechny
kontrolky musí být zhasnuté.
15
CS
- Jednou stiskněte tlačítko odloženého
startu (na displeji se zobrazí h00). Dalším
stisknutím tlačítka nastavíte zpoždění
1 hodinu (na displeji se zobrazí h01). Při
každém stisknutí tlačítka se zpoždění
zvýší o 1 hodinu, dokud není dosaženo
hodnoty h24. Při dalším stisknutí tlačítka
se zpoždění nastaví na nula hodin.
l Pokud chcete dokončit cyklus, zrušte tuto
Tlačítko OTÁČKY
l Stisknutím
tohoto tlačítka lze snížit
maximální otáčky a, v případě potřeby,
zrušit cyklus otáček.
l Pokud
štítek
neuvádí
specifické
informace, je možné použít maximální
otáčky očekávané v programu.
volbu a prádlo vyždímejte (lze omezit
příslušným
tlačítkem)
a pračka
se
vyprázdní.
l Díky elektronické kontrole je voda při
přerušení cyklu vypouštěna potichu. Tato
možnost je velmi vhodná při praní v noci.
UZAMKNUTÍ
Aby se předešlo poškození prádla,
není možné zvýšit otáčky nad
maximum povolené pro program.
l Pokud
l Pokud chcete reaktivovat cyklus otáček,
stiskněte tlačítko, dokud nedosáhnete
otáček, které chcete nastavit.
l Otáčky lze změnit, aniž by se přerušil
cyklus praní.
současně stisknete tlačítka
VÝBĚR TEPLOTY a OTÁČKY na asi
3 sekundy,
pračka
vám
umožní
zamknout tlačítka. Tímto zabráníte
provedení nechtěných změn v nastavení
při náhodném stisknutí tlačítka během
cyklu.
l Uzamknutí lze snadno zrušit opětovným
stisknutím obou tlačítek nebo vypnutím
spotřebiče.
Příliš mnoho pracího prostředku může
způsobit nadměrné pěnění. Pokud
spotřebič rozpozná nadměrné pěnění,
může vynechat fázi otáčení nebo
prodloužit trvání programu a zvýšit
spotřebu vody.
Digitální displej
Systém digitálního displeje vás průběžně
informuje o stavu pračky.
Pračka je vybavena speciálním
elektronickým zařízením, které brání
cyklu otáčení, pokud je zatížení
nevyvážené. Tím se snižuje hluk
a vibrace pračky, takže se prodlužuje
životnost pračky.
3
1 2 78 4 9
5
6
6
Tlačítko DEN A NOC
l Tato funkce snižuje otáčky bubnu na
400 ot/min tam, kde je to možné,
v průběhu
máchání
používá
větší
množství vody a po dokončení máchání
ponechá prádlo ve vodě, aby se
nezmačkalo.
l V průběhu fáze, kdy je voda zadržovaná
uvnitř,
bliká
příslušná
kontrolka
upozorňující, že je pračka zastavená.
16
1) KONTROLKA DVÍŘKA ZAJIŠTĚNA
l Kontrolka se rozsvítí, když jsou dvířka
zcela zavřena.
PŘED stisknutím tlačítka START/PŘERUŠIT
je nutné zavřít dvířka.
l Pokud je stisknuto na pračce tlačítko
START/PŘERUŠIT při zavřených dvířkách,
kontrolka chvíli bliká a poté svítí.
l Vyčkejte,
až
kontrolka
DVÍŘKA
ZAJIŠTĚNA zhasne a teprve poté
otevřete dvířka.
6) KONTROLKY MOŽNOSTI
Kontrolky zobrazují možnosti, které jsou
vybrány příslušným tlačítkem:
7) KONTROLKA UZAMKNUTO
Kontrolka ukazuje,
uzamknuty.
že
jsou
zámky
8) Wi-Fi (pouze některé modely)
l U modelů s funkcí Wi-Fi indikuje ikona, že
systém Wi-Fi funguje.
2) OTÁČKY
Zobrazuje otáčky vybraného programu,
které mohou být sníženy nebo zrušeny
příslušným tlačítkem.
l Informace o funkcionalitě a pokyny pro
snadnou konfiguraci Wi-Fi naleznete
v části
„Download“
na
webu
http://wizardservice.candy-hoover.com.
3) KONTROLKY TEPLOTY PRANÍ
Zobrazuje
teplotu
praní
vybraného
programu, která může být změněna (pokud
je to možné) příslušným tlačítkem.
Pokud chcete prát za studena, všechny
kontrolky musí být zhasnuté.
9) Kontrolka REŽIM kg (funkce pouze pro
některé programy)
l V průběhu prvních minut cyklu bude svítit
indikátor „Kg MODE“ (Režim Kg) a
inteligentní snímač zváží prádlo a upraví
trvání cyklu, množství vody a spotřebu
energie.
4) TRVÁNÍ CYKLU
l Pokud
je vybrán program, displej
automaticky zobrazí trvání cyklu, které se
může měnit v závislosti na provedených
volbách.
l Každé fázi praní „REŽIM kg“ umožňuje
sledovat informace o zatížení praní
v bubnu a v prvních minutách praní:
l Po spuštění programu budete souvisle
- nastavení požadovaného množství vody;
informováni o čase zbývajícím do konce
praní.
- určení délky cyklu praní;
l Spotřebič vypočítává čas do konce
- řídí máchání podle vybraného typu
prádla, které se pere;
vybraného
programu
na
základě
standardního zatížení, během cyklu,
a spotřebič upravuje čas podle velikosti
a složení náplně.
- nastavení rytmu otáčení bubnu pro typ
praného prádla;
5) KONTROLKY ÚROVNĚ ZNEČIŠTĚNÍ
l Po
výběru
programu
kontrolka
automaticky zobrazí úroveň znečištění
pro zvolený program.
- rozpoznání přítomnosti pěny, a v
případě potřeby, zvětší množství vody
při máchání;
l Pokud zvolíte jinou úroveň znečištění,
- nastavení otáček podle zatížení a tím
zamezení nevyváženosti.
rozsvítí se příslušná kontrolka.
17
CS
Pokud dvířka nejsou řádně uzavřena,
kontrolka bude blikat asi 7 sekund, po
kterých bude pokyn ke spuštění
automaticky
zrušen.
V takovém
případě
zavřete
řádně
dvířka
a stiskněte tlačítko START/PŘERUŠIT.
Tabulka programů
1)
(MAX.) *
2
1
(Viz ovládací panel)
PROGRAM
(MAX.)
2
1
ActivEco 20°C
6
7
8
9
20°
Baby 60°C
4
4,5
5,5
6
60°
Denní 59 min.
2
2,5
3
3
40°
14'
1
1
1,5
1,5
30°
30'
2
2,5
2,5
2,5
30°
44'
3
3,5
3,5
3,5
40°
Tmavé barvy
3
3,5
4
4,5
40°
Vlna
1
1
2
2
40°
Ruční praní +
Hedvábí
1
1
2
2
30°
Máchání
-
-
-
-
-
Odčerpání +
Odstředění
-
-
-
-
-
3
3,5
4
4,5
30°
2
2,5
2,5
2,5
40°
3
3,5
4
4,5
60°
( )
6
7
8
9
60°
( )
6
7
8
9
90°
( )
2,5
3
3,5
4
30°
( )
Rychlé
3)
Košile
2)
Jemné
Smíšené
Bavlna**
Bílé
Sportovní
2)
2)
2)
18
( )
( )
(Pouze modely s přihrádkou na
kapalný prací prostředek)
Pouze když jsou skvrny na
některém prádle, které vyžaduje
použití
tekutých
bělicích
prostředků, je možné předběžně
odstranit skvrny v pračce.
Nalijte tekutý bělicí prostředek do
nádobky, vložte do zásuvky na
prací prostředek označené „2“
a nastavte
speciální
program
MÁCHÁNÍ
Když skončí tato fáze, otočte volič
programů do polohy VYPNUTO,
přidejte ostatní prádlo a spusťte
praní nejvhodnějším programem.
Přečtěte si tyto poznámky:
* Maximální náplň suchého prádla podle
použitého modelu (viz ovládací panel).
** STANDARDNÍ
BAVLNU PODLE
a Č. 1061/2010.
PROGRAMY NA
(EU) Č. 1015/2010
PROGRAM
PRO
TEPLOTOU 60 °C.
BAVLNU
PROGRAM
PRO
TEPLOTOU 40 °C.
BAVLNU
Vybrána
pouze
možnost
PŘEDPÍRKA
(programy
s
možností předeprání).
S
1)
Když je vybrán program, na
displeji se zobrazí doporučená
teplota, kterou lze snížit (je-li to
povoleno) příslušným tlačítkem.
2)
Pro zobrazené programy lze
upravit dobu trvání a intenzitu
pomocí
tlačítka
ÚROVEŇ
ZNEČIŠTĚNÍ.
3)
Pokud zvolíte program RYCHLÉ,
je možné tlačítkem RYCHLÉ
vybrat jeden ze tří rychlých
programů 14’, 30’ a 44’.
S
Tyto programy jsou vhodné pro praní
normálně zašpiněného bavlněného
prádla
a jedná
se
o nejúčinnější
programy z hlediska spotřeby energie
a vody při praní bavlněného prádla.
Tyto programy byly vyvinuty tak, aby
byly ve shodě teplotou na štítcích prádla
a skutečná teplota vody se může mírně
lišit od deklarované teploty cyklu.
19
CS
( )
Výběr programu
Pro praní různých typů prádla s různým
stupněm znečištění je pračka vybavena
různými programy, které plní veškeré
potřeby praní (viz tabulka programů).
ActivEco 20°C
Moderní program, který vám umožňuje prát
různé prádlo různých barev dohromady,
jako je bavlna, syntetické tkaniny a smíšené
tkaniny při pouhých 20°C a přináší
vynikající prací schopnost. Spotřeba tohoto
programu je asi 40 % běžného praní bavlny
na 40°C.
Baby 60°C
Tento program je určen pro praní
veškerého dětského prádla, které bude
dokonale čisté a dezinfikované. Teplota je
nastavena na minimálně 60°C. Aby bylo
dosaženo optimální dezinfekce, doporučujeme
použít prací prášek.
Denní 59 min.
Tento speciální program zaručuje
kvalitu praní a při tom výrazně
dobu trvání praní. Tento program
pro menší náplň prádla (viz
programů).
vysokou
zkracuje
je určen
tabulka
Rychlé (14-30-44 min.)
Cyklus praní určený pro malé dávky slabě
znečištěného prádla. U tohoto programu se
doporučuje použít menší dávku pracího
prostředku, než se používá běžně, aby bylo
méně
odpadu.
Výběrem
programu
RYCHLÉ můžete tlačítkem vybrat jeden z
dostupných tří programů.
Tmavé barvy
Program je určen pro směs tmavého prádla
a brání
ztrátě
barvy
a pomačkání.
Doporučujeme
použít
tekutý
prací
prostředek.
Vlna
Tento program je určen pro praní vlněných
tkanin, které lze prát v pračce, nebo prádla,
které se pere v ruce.
20
Ruční praní + Hedvábí
Tento program umožňuje jemné praní
vhodné pro prádlo, které má značku „Prát
pouze v ruce“ a prádlo z hedvábí, které má
značku „Prát jako hedvábí“.
Máchání
Tento program provede trojí máchání
s přerušovaným otáčením (které lze omezit
nebo zrušit příslušným tlačítkem). Používá
se pro máchání jakéhokoliv prádla,
například pro máchání po praní v ruce.
Odčerpání + Odstředění
Tento program dokončí vypouštění a
používá maximální otáčky. Je možné zrušit
nebo omezit otáčení tlačítkem OTÁČKY.
Košile
Cyklus praní optimalizovaný pro minimální
pomačkání prádla a při tom dokonalé
vyprání. Je možné dále snížit otáčky bubnu
a dosáhnout tak snadnějšího žehlení.
Jemné
Tento program používá omezený cyklus
rotace bubnu a je zvláště vhodný pro praní
jemného prádla. Cyklus praní a máchání
pro nejlepší výsledek používá velké
množství vody.
Smíšené
Praní a máchání s optimalizovaným rytmem
bubnu a spotřebou vody. Jemné otáčky
zaručují menší pomačkání prádla.
Bavlna
Tento program je vhodný pro praní
normálně zašpiněného bavlněného prádla
a jedná se o nejúčinnější program z
hlediska spotřeby energie a vody při praní
bavlněného prádla.
Bílé
Pro dokonalé vyprání. Závěr cyklu při
maximálních otáčkách zajišťuje účinnější
praní.
Sportovní
Program je určen pro praní sportovního
prádla, které nelze prát v ostatních
programech používajících vyšší teploty,
a odstraňuje skvrny a nečistoty vzniklé při
sportovních aktivitách.
Pokud si myslíte, že vaše pračka nefunguje správně, přečtěte si níže uvedenou rychlou
příručku ohledně praktických rad pro odstranění nejběžnějších problémů.
POZZE PRO ONE TOUCH MODELY.
Díky cyklu Chytrá kontrola vaší aplikace Hoover Wizard můžete kdykoliv
zkontrolovat správnou funkčnost spotřebiče. Potřebujete pouze Android
smartfon s technologií NFC. Více informací najdete v aplikaci.
Pokud displej spotřebiče zobrazuje chybu (kód nebo blikající LED), měli byste
zapnout aplikaci a přiblížit Android smartfon k NFC na One Touch logu
spotřebiče. Nyní můžete spustit adresář k řešení problému.
HLÁŠENÍ ZÁVADY
l Modely s displejem: chyba je zobrazena číslem se znakem „E“ (příklad: Error 2 =
E2)
l Modely bez displeje: chyba je zobrazena blikáním každé LED dle kódu závady,
s následnou 5sekundovou pauzou (příklad: Error 2 = dvě bliknutí – pauza 5 sekund –
dvě bliknutí – apod…)
Zobrazená chyba
E2 (s displejem)
2 bliknutí LED
(bez displeje)
Možné příčiny a praktická řešení
Spotřebič nemůže napustit vodu.
Zkontrolujte, zda je otevřený přívod vody.
Zkontrolujte přívodní hadici z hlediska zalomení nebo přiskřípnutí.
Odtoková hadice není ve správné výšce (viz kapitolu o instalaci).
E3 (s displejem)
3 bliknutí LED
(bez displeje)
E4 (s displejem)
4 bliknutí LED
(bez displeje)
E7 (s displejem)
7 bliknutí LED
(bez displeje)
Jakýkoliv jiný kód
Zavřete přívodní ventil, odšroubujte hadici s filtrem na zadní straně
spotřebiče a zkontrolujte, zda je filtr čistý a není zablokovaný.
Pračka nevypouští vodu.
Zkontrolujte, zda není ucpaný filtr.
Zkontrolujte, zda není odtoková hadice zalomená nebo přiskřípnutá.
Zkontrolujte, zda není ucpán odtokový systém domácnosti a zda
voda volně odtéká. Zkuste vypustit vodu do výlevky.
Příliš pěny a/nebo vody.
Zkontrolujte, zda jste nepřidali nadměrné množství
prostředku nebo prostředek nevhodný pro pračky.
Problém s dvířky.
pracího
Zkontrolujte, zda jsou dvířka správně zavřená. Zkontrolujte, zda
prádlo nebrání v zavření dvířek.
Pokud jsou dvířka blokovaná, spotřebič vypněte a odpojte od
elektrické sítě, počkejte 2-3 minuty a otevřete dvířka.
Spotřebič vypněte a odpojte od elektrické sítě, chvíli počkejte.
Spotřebič zapněte a spusťte program. Pokud se závada opět objeví,
kontaktujte autorizované servisní středisko.
21
CS
7. ODSTRANĚNÍ MOŽNÝCH PROBLÉMŮ A ZÁRUKA
JINÉ POTÍŽE
Problém
Možná příčina a praktická řešení
Pračka
nefunguje/nespustí se
Zkontrolujte, zda je spotřebič připojený k funkční síťové zásuvce.
Zkontrolujte, zda je zapnutá.
Pomocí jiného spotřebiče zkontrolujte, zda je elektrická zásuvka
funkční.
Nejsou správně zavřená dvířka: otevřete a opět zavřete.
Zkontrolujte zvolený program a zda je stisknuté tlačítko start.
Zkontrolujte, zda pračka není v režimu pauzy.
Může to být způsobeno netěsností mezi přívodním ventilem a hadicí;
v takovém případě vyměňte těsnění a utáhněte hadici a ventil.
Zkontrolujte, zda je filtr správně zavřený.
Z důvodu nevhodného rozdělení prádla může pračka:
Pokoušet o vyvážení prádla, prodloužením doby odstředění.
Snížit rychlost odstředění k snížení vibrací a hluku.
Vyloučit odstředění pro ochranu spotřebiče.
Ujistěte se, zda je prádlo vyvážené. Pokud ne, uspořádejte jej a
restartujte program.
Může to být z důvodu, že není zcela odčerpána voda: počkejte
několik minut. Pokud problém trvá, viz část Error 3.
Některé modely jsou vybavené funkcí „bez odstředění“: zkontrolujte,
zda není zapnutá.
Zkontrolujte možnosti nastavení, které mohou vyloučit odstředění.
Voda na podlaze nebo
v blízkosti spotřebiče
Pračka neodstřeďuje
Silné vibrace/hluk
během odstřeďování
Použití nadměrného množství pracího prostředku může mít vliv na
spuštění odstředění.
Pračka není vyvážená: v případě potřeby nastavte pomocí
nastavitelných nožiček dle příslušné kapitoly.
Zkontrolujte, zda jsou odstraněné přepravné šrouby, gumové vložky
a podložky.
Zkontrolujte, zda se v bubnu nenacházejí cizí předměty (mince,
háčky, knoflíky apod…).
Standardní záruka výrobce se vztahuje na elektrické nebo mechanické závady
výrobku ze strany výrobce. Pokud je závada způsobena faktory mimo výrobku,
nesprávným použitím nebo nedodržením pokynů v návodu, výrobce nenese
odpovědnost a za opravy může být účtován poplatek.
22
Pokud problém trvá, ihned
autorizované servisní středisko.
- tmavější voda z máchání: je to z důvodu
potlačení zeolitů, které nemají negativní
vliv na účinek máchání.
Důrazně doporučujeme používat originální
náhradní díly, které jsou k dostání u vašeho
servisního střediska.
- bílý prášek (zeolit) na prádle na konci
praní: je to normální, prášek nebyl
absorbován látkou a nezmění její barvu.
Záruka
Na výrobek se vztahuje záruka dle
podmínek uvedených na certifikátu
dodaném s výrobkem. Záruční certifikát
musí
být
kompletně
vyplněný.
Uschovejte si jej na bezpečném místě
pro případ požadavky autorizovaného
servisního střediska.
- pěna ve vodě v posledním máchání:
neindikuje
to
nevyhnutně
špatné
máchání.
- bohatá pěna: toto je často z důvodu
aniontové aktivní povrchové látky u
prostředků, které lze těžko odstranit z
prádla.
V takovém případě neprovádějte opakované
máchání k odstranění tohoto efektu:
nepomůže to.
kontaktujte
Výrobce nenese žádnou odpovědnost za
tiskové chyby v návodu dodaném se
spotřebičem. Také si vyhrazuje právo na
jakékoliv změny užitečné pro tento výrobek
bez změny jeho základních vlastností.
23
CS
Použití ekologických pracích prostředků
bez fosfátů může způsobit následující:
Σας ευχαριστούµε που επιλέξατε ένα πλυντήριο
Hoover, είµαστε σίγουροι ότι τώρα έχετε ένα
πολύτιµο συνεργάτη που θα σας επιτρέπει να
πλένετε χωρίς άγχος τη καθηµερινή µπουγάδα
ακόµα και τον πιο ευαίσθητο ρουχισµό.
Η πλήρης και προσεκτική ανάγνωση του βιβλίου
οδηγιών θα σας εξασφαλίσει την σωστή και
ασφαλή λειτουργία της συσκευής και θα σας δώσει
οδηγίες για την αποτελεσµατική της συντήρηση.
Βάλτε σε λειτουργία τη συσκευή
µόνο αφού διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες
χρήσεως. Φυλάξτε το βιβλίο οδηγιών για να
το συµβουλεύστε όποτε παραστεί ανάγκη
αλλά και για να το δώσετε αν χρειαστεί στους
επόµενους ιδιοκτήτες.
Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή συνοδεύεται από
το βιβλίο οδηγιών, το πιστοποιητικό
εγγύησης ,το κατάλογο µε τα σηµεία τεχνικής
υποστήριξης και την ενεργειακή ετικέτα.
Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή συνοδεύεται
από τις τάπες, το U για τη στήριξη του
σωλήνα αποχέτευσης και το δοχείο για υγρό
απορρυπαντικό (σε µερικά µοντέλα) Φυλάξτε
όλα αυτά τα εξαρτήµατα.
Κάθε συσκευή φέρει ένα 16ψηφιο αριθµό ο
οποίος ονοµάζεται αριθµός παραγωγής ,ο
αριθµός είναι τυπωµένος σε µια αυτοκόλλητη
ετικέτα επάνω στη συσκευή (στην πόρτα) ή
στο φάκελο µε τα έγγραφα που θα βρείτε στο
κάδο της συσκευής. Ο κωδικός αυτός είναι η
αναγνωριστική ταυτότητα της συσκευής και
χρησιµεύει για την καταγραφή του προϊόντος
και στις επαφές σας µε τα κέντρα τεχνικής
υποστήριξης Hoover.
Τα AHHE περιέχουν ρυπογόνες ουσίες (που
µπορεί να προκαλέσουν αρνητικές συνέπειες
για το περιβάλλον) και βασικά εξαρτήµατα
(που µπορούν να ξαναχρησιµοποιηθούν). Είναι
σηµαντικό να υποβάλουµε τα ΑΗΗΕ σε ειδική
επεξεργασία, προκειµένου να αφαιρούνται και
εναποθέτονται σωστά όλες οι ρυπογόνες ουσίες
και να διατηρούνται όλα τα ανακυκλώσιµα υλικά.
Οι ιδιώτες µπορούν να διαδραµατίσουν σηµαντικό
ρόλο στη διασφάλιση ότι τα ΑΗΗΕ δεν
θα αποτελέσουν ένα περιβαλλοντικό ζήτηµα,
ακολουθώντας µερικούς βασικούς κανόνες:
l Τα ΑΗΗΕ δεν θα πρέπει να αντιµετωπίζονται
ως Οικιακά απόβλητα.
l Τα ΑΗΗΕ θα πρέπει να παραδίδονται στα
σχετικά σηµεία περισυλλογής που διαχειρίζονται
οι δήµοι ή εγκεκριµένοι οργανισµοί. Σε πολλές
χώρες, για µεγάλα ΑΗΗΕ, διατίθεται υπηρεσία
περισυλλογής από το σπίτι.
Σε πολλές χώρες, όταν προµηθεύεστε µια νέα
συσκευή, η παλαιά µπορεί να επιστραφεί στην
πωλήτρια εταιρία όταν παραδίδει την καινούργια,
χωρίς χρέωση, δεδοµένου ότι η νέα είναι
αντίστοιχη σε κατηγορία και χαρακτηριστικά µε
το παλαιά.
Περιεχοµενα
1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
3. ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
4. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΡΟΥΤΙΝΑΣ
5. ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
Για την προστασία του
περιβάλλοντος
6. ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Αυτή η συσκευή έχει σήµανση σύµφωνα
µε την Ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/EE,
σχετικά µε τα απόβλητα ηλεκτρικού και
ηλεκτρονικού εξοπλισµού (ΑΗΗΕ).
24
7. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΕΓΓΥΗΣΗ
l Η
συσκευή αυτή προορίζεται
αποκλειστικά για οικιακή και
παρεµφερείς µε την οικιακή
χρήσεις όπως:
− Χώρους φαγητού καταστηµάτων,
γραφείων και άλλων χώρων
εργασίας;
− Εξοχικές & αγροτικές κατοικίες;
− Από τους πελάτες ξενοδοχείων,
µοτέλ και παρεµφερών χώρων;
− Από τους πελάτες των bed
& breakfast.
Χρήση διαφορετική από την κλασική
οικιακή χρήση ,όπως επαγγελµατική
χρήση από ειδήµονες ή επαγγελµατίες,
δεν ενδείκνυται έστω και αν γίνεται
στους προαναφερθέντες χώρους.
Διαφορετική από την προαναφερθείσα
χρήση µπορεί να επηρεάσει την
διάρκεια ζωής της συσκευής και να
ακυρώσει την ισχύ της εγγύησης που
την συνοδεύει. Ζηµιές ή βλάβες στη
συσκευή ή σε τρίτους που µπορεί να
αποδοθούν σε διαφορετική από την
οικιακή, χρήση της συσκευής (έστω και
αν η συσκευή είναι εγκατεστηµένη σε
οικιακό περιβάλλον) δεν αναγνωρίζεται
από τον κατασκευαστή ούτε ενώπιον
των δικαστηρίων.
l Φροντίστε
ώστε τα παιδιά να µην
παίζουν µε τη συσκευή.
l Τα
παιδιά κάτω των 3 ετών δεν
πρέπει να βρίσκονται κοντά στη
συκευή χωρίς την επίβλεψη ενηλίκου.
l Εάν
το καλώδιο παροχής ηλεκτρικής
ενέργειας εµφανίσει φθορές, πρέπει
να αντικατασταθεί από τον
κατασκευαστή, από ειδικευµένο
τεχνικό ή από εξειδικευµένο άτοµο
προκειµένου να αποφευχθούν οι
κίνδυνοι που εγκυµονεί η λανθασµένη
αντικατάσταση του καλωδίου.
l Για την σύνδεση της συσκευής µε το
δίκτυο αποχέτευσης χρησιµοποιείτε
αποκλειστικά τη σωλήνα που
συνοδεύει την συσκευή. Μην
δοκιµάσετε να χρησιµοποιήσετε τις
σωλήνες παλιών συσκευών.
l Η
πίεση του νερού πρέπει να είναι
ανάµεσα σε 0,05 MPa και 0,08 MPa.
συσκευή αυτή είναι κατάλληλη l Βεβαιωθείτε ότι η βάση της
συσκευής και οι αεραγωγοί
για χρήση από παιδιά ηλικίας άνω
εξαερισµού δεν παρεµποδίζονται
των 8 ετών και από άτοµα µε
από πατάκια ή την µοκέτα.
µειωµένη ψυχοφυσική δεξιότητα η
χωρίς προγενέστερη εµπειρία και l Το πλυντήριο είναι εκτός λειτουργίας
γνώση στη χρήση της συσκευής
µόνο εάν η ένδειξη επάνω στον
l Η
25
EL
υπό τον όρο ότι θα επιβλέπονται,
θα τους δοθούν οι κατάλληλες
οδηγίες και θα έχουν κατανοήσει
τους κινδύνους που εγκυµονεί
η χρήση της συσκευής. Μην
αφήνετε τα παιδιά να παίζουν µε τη
συσκευή ή να ασχολούνται µε το
καθαρισµό και τη συντήρηση της
χωρίς την επίβλεψη ενήλικα.
1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
επιλογέα ή στον πίνακα οργάνων
είναι κάθετα. Σε κάθε άλλη
περίπτωση η συσκευή βρίσκεται σε
λειτουργία (µόνο για µοντέλα µε
επιλογέας προγράµµατος).
l Φροντίστε ώστε η πρόσβαση στο
σηµείο σύνδεσης της συσκευής µε
την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας
να είναι προσβάσιµη και µετά την
εγκατάσταση της συσκευής.
l Το µέγιστο φορτίο των ρούχων
εξαρτάται από τον τύπο κάθε
συσκευής (δες τον πίνακα).
l Για περισσότερες πληροφορίες για τη
συσκευή και τεχνικές πληροφορίες
επισκεφθείτε το site του κατασκευαστή.
Προδιαγραφές ασφάλειας
l Πριν
l Μην
τραβάτε το καλώδιο ή την ίδια
τη συσκευή για να αποσυνδέσετε
την πρίζα από την παροχή ρεύµατος.
l Μην
αφήνετε το πλυντήριο εκτεθειµένο
στην βροχή, τον ήλιο ή σε άλλους
ατµοσφαιρικούς παράγοντες.
l Σε
περίπτωση µεταφοράς µην
ανασηκώνετε τη συσκευή από
τα χειριστήρια ή το συρτάρι
απορρυπαντικού. Κατά την µεταφορά
µην ακουµπάτε την πόρτα επάνω στο
τρόλεϊ. Ανασηκώστε το πλυντήριο µε
την βοήθεια ενός δεύτερου ατόµου.
l Σε
κάθε περίπτωση βλάβης ή
κακής λειτουργίας της συσκευής,
αποσυνδέστε τη συσκευή από
την παροχή ηλεκτρικού,κλείστε τη
βρύση και µην δοκιµάσετε
να επισκευάσετε τη συσκευή.
Επικοινωνήστε αµέσως µε τις
Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης,
ζητώντας γνήσια ανταλλακτικά. Η
µη τήρηση της πιο πάνω οδηγίας
µπορεί να επηρεάσει την ασφαλή
λειτουργία της συσκευής.
από κάθε εργασία καθαρισµού
ή συντήρησης του πλυντηρίου,
αποσυνδέστε την πρίζα από την
παροχή και κλείστε την παροχή νερού.
l Βεβαιωθείτε ότι το δίκτυο στο
οποίο θα συνδέσετε τη συσκευή
διαθέτει γείωση, διαφορετικά ζητήστε
την βοήθεια εξειδικευµένου τεχνίτη.
l Αποφεύγετε τη χρήση µετασχηµατιστή,
Με την τοποθέτηση της σήµανσης
πολύπριζου και / ή παλαντέζας.
σε αυτό το προϊόν,
δηλώνουµε µε δική µας ευθύνη, τη
ΠΡΟΣΟΧΗ:
συµµόρφωση µε το σύνολο όλων
Κατά την διάρκεια της πλύσης
των απαιτήσεων της Ευρωπαϊκής
το νερό µπορεί να αναπτύξει
ένωσης για την ασφάλεια, υγεία
πολύ υψηλές θερµοκρασίες.
και του περιβάλλοντος, που
l Πριν ανοίξετε την πόρτα βεβαιωθείτε αναφέρονται στη νοµοθεσία για
ότι στο τύµπανο δεν έχει νερό.
αυτό το προϊόν.
26
2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
τις ταινίες που στηρίζουν το
σωλήνα προσέχοντας να µην
κάνετε φθορές στη σωλήνα και στο
καλώδιο ηλεκτρικής παροχής.
l Ξεβιδώστε τις 2 η 4 βίδες (A) που
βρίσκονται στην πίσω πλευρά της
συσκευής και αφαιρέστε τους 2 ή 4
δοκούς (αποστάτες) (B) σύµφωνα
µε την εικόνα. 1.
l Καλύψτε τις 2 η 4 οπές
χρησιµοποιώντας τις τάπες που θα
βρείτε µέσα στο φάκελο µε τις οδηγίες.
l Εάν το πλυντήριο είναι εντοιχιζόµενο,
αφού κόψετε τις ταινίες στερέωσης
των σωλήνων, ξεβιδώστε τις 3 η 4
βίδες στερέωσης του σωλήνα (A) και
αφαιρέστε τους 3 η 4 αποστάτες
στήριξης (B).
l Σε
µερικά µοντέλα, 1 η
περισσότεροι αποστάτες θα πέσουν
στο εσωτερικό της συσκευής: σε αυτή
την περίπτωση γείρετε το πλυντήριο
για να τους αφαιρέσετε. Ξανακλείστε
τις οπές χρησιµοποιώντας τις τάπες
που θα βρείτε µέσα στο φάκελο µε τις
οδηγίες και την εγγύηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Μην
αφήνετε
τα
υλικά
συσκευασίας σε σηµείο που
έχουν πρόσβαση τα παιδιά.
l Τοποθετείστε
την βάση από
πολυπροπυλένιο ακολουθώντας την
εικόνα 2 (ανάλογα µε το µοντέλο
κάντε αναφορά στο σχήµα A, B η C).
27
1
A
B
A
B
B
B
A
EL
l Κόψτε
A
2
A
1
2
3
B
C
3
2
1
Οδηγίες για την τοποθέτηση
της πόρτας εντοιχισµού
l Τοποθετήστε
το περίγραµµα στην
πίσω
πλευρά
της
πόρτας
εντοιχισµού. Είναι δυνατόν να
τοποθετηθούν οι µεντεσέδες και ο
µαγνήτης κλεισίµατος στη δεξιά ή
την αριστερή πλευρά ανάλογα µε
τις απαιτήσεις σας. Σηµειώστε τις
θέσεις των οπών για τις βίδες, στη
συνέχεια, τρυπήστε αυτές τις
θέσεις.
B
C
A
l Στερεώστε
τους µεντεσέδες στη
θέση τους µε τις 4 παρεχόµενες
βίδες (A).
l Στερεώστε
το µαγνήτη (B) στη
θέση του µε τη βίδα (C).
l Τοποθετήστε
το έλασµα (D) στη
δεξιά ή την αριστερή πλευρά,
ανάλογα µε τις απαιτήσεις της
εγκατάστασής σας. Τοποθετήστε
το πλαστικό στήριγµα (E) κάτω
από το έλασµα και στερεώσετε το
στη θέση του µε τη βίδα (F).
l Κουµπώστε το κάλυµµα υποδοχής
(G) στην κάτω θέση.
28
D
F
E
G
l Τοποθετήστε
την πόρτα εντοιχισµού
στο εµπρός µέρος του πλυντηρίου
χρησιµοποιώντας τους µεντεσέδες.
Τοποθετήστε τους αποστάτες κάτω
από τους µεντεσέδες (I) και στη
συνέχεια στερεώσετε τους στη θέση
τους µε τη βίδα (H).
EL
H I
Προτείνουµε την τοποθέτηση της
πόρτα εντοιχισµού έτσι ώστε να
ανοίγει προς τα αριστερά, η
οποία είναι η ίδια κατεύθυνση µε
την πόρτα φινιστρίνι. Αυτό θα
επιτρέπει περισσότερο χώρο
όταν τοποθετείτε τα ρούχα για
πλύσιµο στη συσκευή.
l Σπρώξτε
l Τα
4 ρυθµιζόµενα πόδια, σας
επιτρέπουν να ρυθµίσετε το ύψος του
πλυντηρίου από 820 mm έως το
µέγιστο 840 mm. Για να ρυθµίσετε το
ύψος, θα πρέπει να αφαιρέσετε τα
παξιµάδια που υπάρχουν στο κάθε
πόδι και να τα αντικαταστήσει µε τα
παρεχόµενα παξιµάδια 5 mm.
Ανυψώσετε τα πόδια στο επιθυµητό
ύψος και, στη συνέχεια, σφίξτε
πλήρως το παξιµάδι ασφάλισης στη
βάση του πλυντηρίου.
29
60
0m
59
600
6
570
825 min.
in.
820 min.
το πλυντήριο σε ένα
άνοιγµα
του
µεγέθους
που
υποδεικνύεται στο πλαϊνό διάγραµµα.
Στο εµπρός µέρος της συσκευής
µπορεί να τοποθετηθεί µια βάση,
αλλά το ύψος της εξαρτάται από το
ύψος στο οποίο θα τοποθετηθεί το
πλυντήριο.
Σύνδεση µε το δίκτυο νερού
3
l Συνδέστε τον εύκαµπτο σωλήνα νερού στη
βρύση (εικ. 3) µόνο µε τον νέο σωλήνα που
παρέχεται µαζί µε τη συσκευή (µην
χρησιµοποιήσετε ξανά παλιό λάστιχο-σετ).
l Ανάλογα µε το µοντέλο η συσκευή µπορεί
να διαθέτει ένα ή περισσότερα από τα πιο
κάτω χαρακτηριστικά::
HOT&COLD (εικ. 4): πρόβλεψη για σύνδεση
τόσο µε το δίκτυο ζεστού όσο και µε το δίκτυο
κρύου νερού για µεγαλύτερη εξοικονόµηση
ενέργειας. Συνδέστε τη γκρι σωλήνα στη βρύση
του κρύου νερού
και την κόκκινη σωλήνα στην
βρύση του ζεστού νερού. Η συσκευή µπορεί να
συνδεθεί και αποκλειστικά µόνο στη βρύση κρύου
νερού ή µόνο στη βρύση ζεστού ,σε αυτή την
περίπτωση η έναρξη κάποιων προγραµµάτων θα
καθυστερήσει για µερικά λεπτά.
4
1
l AQUASTOP (εικ.. 5): Μηχανισµός τοποθετηµένος στο
σωλήνα παροχής νερού ,που διακόπτει την ροή του
νερού εάν η σωλήνα σύνδεσης φθαρεί. Σε αυτή την
περίπτωση στο σηµείο "A" θα εµφανιστεί µια κόκκινη
ένδειξη και θα πρέπει να αντικαταστήσετε τη σωλήνα.
Για να ξεβιδώσετε το παξιµάδι πιέστε το µηχανισµό
ασφάλισης (παρεµποδίζει το ξεβίδωµα) "B".
l AQUAPROTECT - ΣΩΛΗΝΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΕΡΟΥ
ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (εικ.6): Στην περίπτωση που
υφίσταται διαρροή νερού στον βασικό εσωτερικό
σωλήνα "A", το προστατευτικό διαφανές κάλυµµα
της σωλήνας "B" θα κρατήσει το νερό,
εξασφαλίζοντας σας την δυνατότητα να
ολοκληρώσετε το κύκλο. Αφού τελειώσει ο κύκλος
πρέπει να αντικαταστήσετε τη σωλήνα µε την
βοήθεια τεχνικού από το Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης.
5
6
B
A
B
A
7
Τοποθέτηση συσκευής
l Ευθυγραµµίστε τη συσκευή µε το τοίχο
30
min 4 cm
max 100 cm
προσέχοντας ώστε η σωλήνα να µην έχει λυγίσειτσακίσει και συνδέστε τη σωλήνα αποχέτευσης στο
στόµιο της µπανιέρας ή για ακόµη καλύτερη
αποµάκρυνση του νερού σε ένα σταθερό στόµιο
αποχέτευσης στο τοίχο σε απόσταση τουλάχιστον
50 cm από το δάπεδο και µε διάµετρο µεγαλύτερη
από εκείνη του σωλήνα απαγωγής του νερού του
πλυντηρίου (εικ.7).
+2,6 mt
max
min 50 cm
max 85 cm
ποδαράκια, βλέπε εικόνα 8:
a.περιστρέψτε προς τα δεξιά το παξιµάδι για να
απελευθερώσετε τη βίδα;
b.Περιστρέψτε το ποδαράκια πάνω-κάτω ανάλογα
έως ότου ακουµπήσει στο δάπεδο;
c.στερεώστε το ποδαράκι βιδώνοντας το παξιµάδι
µέχρι να ακουµπήσει το πυθµένα του πλυντηρίου.
8
A
EL
l Αλφαδιάστε τη συσκευή ρυθµίζοντας τα
B
l Συνδέστε την πρίζα.
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Στην περίπτωση που θα παραστεί η ανάγκη
να αντικαταστήσετε το καλώδιο σύνδεσης µε
το δίκτυο ηλεκτρικής παροχής ,επικοινωνήστε
µε το Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης.
C
Συρτάρι απορρυπαντικού
Το συρτάρι του απορρυπαντικού είναι
χωρισµένο σε 3 θήκες όπως δείχνει η εικ 9:
l θήκη “1”: για το απορρυπαντικό της πρόπλυσης;
l θήκη “ ”:για τις πρόσθετες ειδικές ουσίες
όπως µαλακτικό, αρώµατα κλπ, ecc;
9
1
2
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Τοποθετείστε µόνο ουσίες σε υγρή
µορφή, το πλυντήριο είναι ρυθµισµένο και
απορροφά αυτόµατα αυτές τις ουσίες στο
τελευταίο κύκλο ξεβγάλµατος.
l θήκη “2”: για το απορρυπαντικό του
κύκλου πλύσης.
Μερικά µοντέλα διατίθενται και µε το ειδικό δοχείο
για απορρυπαντικό σε υγρή µορφή (εικ. 10). Για
να το χρησιµοποιήσετε ,τοποθετείστε το στην θήκη
"2". Με αυτό το τρόπο, το υγρό απορρυπαντικό θα
πάει στον κάδο την σωστή στιγµή. Την θήκη αυτή
µπορείτε να την χρησιµοποιήσετε εάν θέλετε να
λευκάνετε (να βάλετε χλωρίνη) επιλέγοντας το
πρόγραµµα “ξέβγαλµα”.
10
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Μερικά απορρυπαντικά απορροφούνται
δύσκολα. Σε αυτή την περίπτωση είναι
σκόπιµο να χρησιµοποιήσετε το ειδικό
δοχείο (σφαίρα) που τοποθετείται µέσα
στο κάδο (παράδειγµα εικόνα 11).
11
31
3. ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
Ποια είναι η σωστή θερµοκρασία πλύσης?
l Η χρήση αφαιρετικού λεκέδων πριν από την
Οδηγίες για το φορτίο
ΠΡΟΣΟΧΗ: όταν ετοιµάζετε τα ρούχα που
θα πλύνετε πρέπει να βεβαιωθείτε ότι:
- έχετε αφαιρέσει από το ρουχισµό
µεταλλικά αντικείµενα όπως καρφίτσες,
χρήµατα , συνδετήρες;
- έχετε κουµπώσει τις µαξιλαροθήκες, τα
φερµουάρ, έχετε δέσει τις ζώνες και τις
µακριές κορδέλες από τις ρόµπες;
- έχετε αφαιρέσει από τις κουρτίνες τους
γάντζους;
- έχετε διαβάσει προσεκτικά τις οδηγίες που
αναγράφονται στις ετικέτες;
- έχετε αποµακρύνει τους ανθεκτικούς λεκέδες
µε το ειδικό απορρυπαντικό.
l Εάν
πρόκειται να πλύνετε δάπεδα,
κουβερτόρια , καλύµµατα ή άλλο βαρύ
ρουχισµό σας συµβουλεύουµε να µην
χρησιµοποιήσετε το κύκλο στυψίµατος.
l Εάν πρόκειται να πλύνετε µάλλινο ρουχισµό
βεβαιωθείτε ότι ο ρουχισµός αυτός πλένεται
στο πλυντήριο και ότι φέρει την ένδειξη ‘’ Αγνό
παρθένο µαλλί’’ και συνοδεύεται από την
ένδειξη ‘’Πλένεται στο πλυντήριο’’ ‘’Δεν πήζει ‘’.
Χρήσιµες πληροφορίες για τους
χρήστες
Σύντοµες υποδείξεις για σωστή χρήση της
συσκευής για προστασία του περιβάλλοντος
και µέγιστη εξοικονόµηση ενέργειας.
Τοποθετείτε στο πλυντήριο το µέγιστο φορτίο
τοποθέτηση του ρουχισµού στο πλυντήριο,
µειώνει την ανάγκη πλυσίµατος σε
θερµοκρασία µεγαλύτερη των 60°C. Εάν
επιλέξετε θερµοκρασία πλυσίµατος στους
60°C αντί τους 90°C η εξοικονόµηση
ενέργειας µπορεί να φτάσει έως και το 50%.
Ακολουθεί ένας σύντοµος οδηγός µε
συµβουλές και επισηµάνσεις γύρω από την
χρήση του απορρυπαντικού στις διάφορες
θερµοκρασίες. Σε κάθε περίπτωση είναι
σηµαντικό να συµβουλεύεστε τις οδηγίες που
αναφέρονται επάνω στη συσκευασία και
αφορούν την χρήση και την δοσολογία του
συγκεκριµένου απορρυπαντικού.
Πλύσιµο µε πρόγραµµα για βαµβακερά
και θερµοκρασίες από 60°C και άνω για
λευκό ανθεκτικό πολύ βρώµικο ρουχισµό
,χρησιµοποιείτε απορρυπαντικό σε σκόνη
(heavy-duty) που περιέχει λευκαντικές
ουσίες και σε αυτές τις θερµοκρασίες δίνει
άριστα αποτελέσµατα.
Πλύσιµο
µε
προγράµµατα
µε
θερµοκρασία µεταξύ 60°C και 40°C,
επιλέγετε το απορρυπαντικό ανάλογα
µε το ύφασµα ,το χρώµα και το βαθµό
βρωµιάς. Κατά κανόνα για λευκό
βαµβακερό ανθεκτικό ρουχισµό επιλέγετε
απορρυπαντικό σε σκόνη, για τα
χρωµατιστά που δεν έχουν λεκέδες
επιλέγετε υγρό απορρυπαντικό ή σε σκόνη
ειδικό για την προστασία των χρωµάτων.
l Για να αποφύγετε σπάταλη ενέργειας,
νερού ή απορρυπαντικού τοποθετείτε για
πλύσιµο το µέγιστο προβλεπόµενο
φορτίο. Η εξοικονόµηση µπορεί να φτάσει
έως το 50% της ενέργειας που θα
καταναλώσετε πλένοντας δύο µισά
φορτία ,εάν κάνετε ένα πλήρες φορτίο.
Πλύσιµο µε προγράµµατα µε χαµηλή
θερµοκρασία έως 40°C, ενδείκνυται η χρήση
απορρυπαντικών υγρών ή σε σκόνη ειδικών
για το πλύσιµο σε χαµηλή θερµοκρασία.
Πότε είναι πραγµατικά χρήσιµη η πρόπλυση?
Για
το
πλύσιµο
µάλλινου
και
µεταξωτού ρουχισµού χρησιµοποιείτε
αποκλειστικά τα ειδικά για αυτού του
είδους ρουχισµό απορρυπαντικά.
l Μόνο όταν πρόκειται να πλύνετε εξαιρετικά
βρώµικο ρουχισµό! Εάν δεν επιλέξετε το κύκλο
πρόπλυσης εξοικονοµείτε από 5 έως 15%.
32
4. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΡΟΥΤΙΝΑΣ
l Επαναλάβετε τις κινήσεις που περιγράφονται
πιο πάνω για να τοποθετήσετε όλα τα
εξαρτήµατα στη θέση τους.
EL
Για το καθαρισµό της εξωτερικής επιφάνειας του
πλυντηρίου, αποφεύγετε τη χρήση λειαντικών
ουσιών,αλκοόλης και η διαλυτικών, καθαρίζετε
τις επιφάνειες µε ένα υγρό µαλακό ύφασµα. Το
πλυντήριο απαιτεί ελάχιστη φροντίδα για τη
συντήρηση του: καθαρίζετε το φίλτρο και τις
θήκες απορρυπαντικού. Πιο κάτω θα βρείτε και
µικρές συµβουλές στην περίπτωση που θα
χρειαστεί να µετακινήσετε τη συσκευή ή για την
περίπτωση που η συσκευή θα µείνει σε αχρησία
για µεγάλο χρονικό διάστηµα.
Καθαρισµός θηκών απορρυπαντικού
l Καθαρίζετε τις θήκες απορρυπαντικού για να
Οδηγίες για την µεταφορά της
συσκευής και την προετοιµασία
για παρατεταµένη αχρησία
αποφύγετε την συσσώρευση υπολοίπων
µέσα σε αυτές.
l Πιέστε απαλά τη θήκη για να την βγάλετε
από την θέση της, βάλτε την κάτω από την
βρύση και επανα τοποθετήστε την στη θέση
της αφού αποµακρύνετε πρώτα, σχολαστικά
τα υπόλοιπα απορρυπαντικού.
l Εάν η συσκευή θα παραµείνει σε χώρο
που δεν θερµαίνεται για µεγάλη χρονική
περίοδο, πρέπει να αδειάσετε όλες τις
σωληνώσεις από τα υπολείµµατα νερού.
l Αποσυνδέστε το πλυντήριο από την
Καθαρισµός του φίλτρου
παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος.
l Το πλυντήριο διαθέτει ένα ειδικό φίλτρο
που κατακρατεί τα ευµεγέθη υπολείµµατα
που µπορεί να φράξουν την αποχέτευση
όπως κουµπιά και νοµίσµατα.
l ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ
ΜΟΝΟ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ
ΜΟΝΤΕΛΑ: τραβήξτε το σωληνάκι πρός τα
έξω, αφαιρέστε το καπάκι καί στραγγίξτε το
ωερό σε ένα λεκανάκι.
l Αποσυνδέστε την σωλήνα αποχέτευσης
από την ταινία στήριξης και κατεβάστε
προς το δάπεδο τη σωλήνα προκειµένου
να αδειάσετε το νερό σε µια λεκάνη.
l Στερεώστε τη σωλήνα αποχέτευσης στη
θέση της.
l Πριν ξεβιδώσετε το φίλτρο, είναι σκόπιµο να
βάλετε από κάτω ένα απορροφητικό ύφασµα
ώστε το υπόλοιπο νερό να µην βρέξει το δάπεδο.
l Περιστρέψτε το φίλτρο αριστερόστροφα
µέχρι το στοπ στην κάθετη θέση.
l Αφαιρέστε και καθαρίστε το φίλτρο,
τοποθετείστε το στη θέση
περιστρέψτε το δεξιόστροφα.
του
και
33
5. ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
ΧΡΗΣΗΣ
6. ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Το πλυντήριο αυτό προσαρµόζει αυτόµατα
την στάθµη νερού στο είδος και την ποσότητα
του ρουχισµού που πρόκειται να πλυθεί. Με
αυτό το σύστηµα µειώνεται αισθητά τόσο η
κατανάλωση όσο και η διάρκεια του κύκλου.
A
Επιλογή προγράµµατος
l Ενεργοποιείστε το πλυντήριο και επιλέξτε
το πρόγραµµα που θέλετε.
L
l Ρυθµίστε ανάλογα µε τις ανάγκες σας την
θερµοκρασία πλύσης και πιέστε τα πλήκτρα
των πρόσθετων λειτουργιών που θέλετε .
l Πιέστε το πλήκτρο ΕΝΑΡΞΗΣ/ΔΙΑΚΟΠΗΣ
για να ξεκινήσει το πρόγραµµα.
Εάν κατά την διάρκεια λειτουργίας του πλυντηρίου
παρουσιαστεί διακοπή ρεύµατος, ένας ειδικός
µηχανισµός µνήµης θα αποµνηµονεύσει την
ρύθµιση που έχετε κάνει και µε την επιστροφή της
σύνδεσης η συσκευή θα συνεχίσει να λειτουργεί
από το σηµείο που είχε διακοπεί το πρόγραµµα.
I
F
G
H
C
E
D
B
A Διακόπτης επιλογής
προγράµµατος µε θέση OFF
B Κουµπί ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ/ΠΑΥΣΗΣ
l Στο τέλος του προγράµµατος θα εµφανιστεί
στην οθόνη το µήνυµα "End", ή σε ορισµένα C Κουµπί ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ
µοντέλα, όλες οι ενδεικτικές λυχνίες φάσεων
ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ
του προγράµµατος θα ανάψουν.
D Κουµπιά ΕΠΙΛΟΓΩΝ
Περιµένετε η λυχνία ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
E Κουµπί ΓΡΗΓΟΡΟ / ΒΑΘΜΟΥ
ΠΟΡΤΑΣ να σβήσει προτού ανοίξετε
ΛΕΚΕΔΩΝ
τη πόρτα.
F Κουµπί ΕΠΙΛΟΓΗΣ
l Απενεργοποιείστε το πλυντήριο.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
Συµβουλευθείτε το πίνακα προγραµµάτων και G Κουµπί ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ
ακολουθείστε τις οδηγίες µε την σειρά που
ΣΤΥΨΙΜΑΤΟΣ
αναφέρονται. Η πιο πάνω οδηγία ισχύει
H Κουµπί ΝΥΚΤΑΣ & ΗΜΕΡΑΣ
ανεξάρτητα από το πρόγραµµα που θα επιλέξετε.
F+G ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΠΛΗΚΤΡΩΝ
Τεχνικά στοιχεfα
I Ψηφιακή οθόνη
Πιεσηνερου:
L Λυχνία ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΗΣ ΠΟΡΤΑΣ
min 0,05 Mpa / max 0,8 Mpa
Ταχυτητα στιψιµα τοσ:
κοιτάξτε την πινακίδα των χαρακτηριστηκών.
Παροχη ρευµατοσ/Ενταση ρευµατοσ/
Ταση ρευµατοσ:
κοιτάξτε την πινακίδα των χαρακτηριστηκών.
34
Διακόπτης επιλογής
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ µε θέση OFF
Κουµπί ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ/ΠΑΥΣΗΣ
Κλείστε την πόρτα ΠΡΙΝ επιλέξετε το
κουµπί ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ/ΠΑΥΣΗΣ.
l Πιέστε για να ξεκινήσει ο επιλεγµένος
κύκλος.
Όταν
περιστρέφετε
το
διακόπτη
επιλογής προγράµµατος η οθόνη
φωτίζεται για να εµφανίσει τις ρυθµίσεις
για το επιλεγµένο πρόγραµµα.
Για εξοικονόµηση ενέργειας, στο τέλος
του κύκλου ή σε περίοδο αδράνειας, η
αντίθεση της οθόνης θα µειωθεί.
ΣΗΜ.: Για να απενεργοποιήσετε τη
συσκευή,
γυρίστε
το
διακόπτη
επιλογής προγράµµατος στη θέση
OFF.
Όταν
πιέσετε
το
κουµπί
ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ/ΠΑΥΣΗΣ,
µπορεί
να
περάσουν µερικά δευτερόλεπτα πριν
η συσκευή να αρχίσει να λειτουργεί.
ΠΡΟΣΘΗΚΗ Ή ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΡΟΥΧΩΝ ΜΕΤΑ
ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
(ΠΑΥΣΗ)
l Πιέστε και κρατήστε πατηµένο το κουµπί
ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ/ΠΑΥΣΗΣ για περίπου 2
δευτερόλεπτα (ορισµένες λυχνίες και η
ένδειξη του υπολειπόµενου χρόνου θα
αναβοσβήσουν, υποδεικνύοντας ότι η
συσκευή έχει τεθεί σε παύση).
l Πιέστε το κουµπί ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ/ΠΑΥΣΗΣ για
να ξεκινήσει ο επιλεγµένος κύκλος.
l Από τη στιγµή που έχετε επιλέξει ένα
l Περιµένετε
να
σβήσει
η
λυχνία
ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΗΣ ΠΟΡΤΑΣ πριν ανοίξετε
την πόρτα.
πρόγραµµα,
ο
διακόπτης
επιλογής
προγράµµατος παραµένει στάσιµος στο
επιλεγµένο πρόγραµµα µέχρι το τέλος του
κύκλου.
Πριν ανοίξετε την πόρτα, παρακαλούµε
βεβαιωθείτε ότι η στάθµη του νερού
είναι κάτω από το άνοιγµα της πόρτας
για να αποφύγετε την πληµµύρα.
l Η ένδειξη "End" (Τέλος) θα εµφανιστεί
στην οθόνη στο τέλος του προγράµµατος
και θα σβήσει η λυχνία ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΗΣ
ΠΟΡΤΑΣ, τώρα µπορείτε να ανοίξετε την
πόρτα.
l Αφού έχετε προσθέσει ή αφαιρέσει
ρούχα, κλείστε την πόρτα και πιέστε
το κουµπί ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ/ΠΑΥΣΗΣ (το
πρόγραµµα θα ξεκινήσει από το σηµείο
όπου διακόπηκε).
l Απενεργοποιήστε το πλυντήριο γυρίζοντας
το διακόπτη επιλογής στο OFF.
35
EL
Πρέπει να επιστρέφετε το διακόπτη
επιλογής προγράµµατος στη θέση OFF
στο τέλος κάθε κύκλου ή όταν ξεκινάτε
έναν επόµενο κύκλο πλυσίµατος πριν
επιλέξετε και ξεκινήσετε το επόµενο
πρόγραµµα.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
Μην αγγίξετε την οθόνη ενώ εισάγετε
το φις, διότι η συσκευή βαθµονοµεί τα
συστήµατα
κατά
τα
πρώτα
δευτερόλεπτα: αγγίζοντας την οθόνη,
η
συσκευή
δεν
µπορεί
να
λειτουργήσει σωστά. Σε αυτή την
περίπτωση, αποσυνδέστε το φις και
επαναλάβετε τη διαδικασία.
ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
l Για να ακυρώσετε το πρόγραµµα, γυρίστε
το διακόπτη επιλογής στη θέση OFF.
Η παρακάτω επιλογές θα πρέπει να
επιλεγούν πριν πιέσετε το κουµπί
START/PAUSE (ΕΝΑΡΞΗ/ΠΑΥΣΗ).
l Περιµένετε 2 λεπτά µέχρι το σύστηµα
ασφαλείας να ξεκλειδώσει την πόρτα.
Κουµπιά ΕΠΙΛΟΓΩΝ
Κουµπί ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ
ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ
l Αυτό
το κουµπί σας
προγραµµατίσετε εκ των
κύκλο πλυσίµατος και να
την εκκίνηση του κύκλου
ώρες.
επιτρέπει να
προτέρων τον
καθυστερήσετε
για έως και 24
l Για να καθυστερήσετε την εκκίνηση
χρησιµοποιήστε την παρακάτω διαδικασία:
- Επιλέξτε το απαιτούµενο πρόγραµµα.
- Πιέστε το κουµπί καθυστέρησης εκκίνησης
µία φορά για να το ενεργοποιήσετε (στην
οθόνη εµφανίζεται η ένδειξη h00) και στη
συνέχεια πιέστε το ξανά για να ρυθµίσετε
µια καθυστέρηση 1 ώρας (στην οθόνη
εµφανίζεται
η
ένδειξη
h01).
Η
προκαθορισµένη καθυστέρηση αυξάνεται
κατά 1 ώρα κάθε φορά που πιέζετε το
κουµπί, µέχρι να εµφανιστεί στην οθόνη η
ένδειξη h24, µετά από αυτό το σηµείο εάν
πιέσετε ξανά το κουµπί η καθυστέρηση
εκκίνησης θα επιστρέψει ξανά στο µηδέν.
- Επιβεβαιώστε πιέζοντας το κουµπί
ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ/ΠΑΥΣΗΣ. Θα ξεκινήσει η
αντίστροφη µέτρηση της καθυστέρησης
και όταν ολοκληρωθεί το πρόγραµµα θα
ξεκινήσει αυτόµατα.
l Μπορείτε επίσης να ακυρώσετε την
καθυστέρηση εκκίνησης γυρίζοντας το
διακόπτη επιλογής προγράµµατος στη
θέση OFF.
Εάν υπάρξει κάποια διακοπή ρεύματος,
ενώ η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία,
μια ειδική μνήμη αποθηκεύει το
επιλεγμένο
πρόγραμμα
και
όταν
αποκατασταθεί η παροχή ρεύματος,
συνεχίζει από εκεί που σταμάτησε.
36
Αυτό το κουµπί σας επιτρέπει να επιλέξετε
µεταξύ τριών διαφορετικών επιλογών:
- ΠΡΟΠΛΥΣΗ
l Αυτή
η επιλογή σας επιτρέπει να
πραγµατοποιήσετε µια πρόπλυση και
είναι ιδιαίτερα χρήσιµη για πολύ βρώµικα
ρούχα (µπορεί να χρησιµοποιηθεί µόνο
σε ορισµένα προγράµµατα όπως φαίνεται
στον πίνακα προγραµµάτων).
l Συνιστούµε τη χρήση µόνο του 20% των
συνιστώµενων
ποσοτήτων
αναγράφονται στη συσκευασία
απορρυπαντικού.
που
του
- AQUAPLUS
l Αυτή η επιλογή (διαθέσιµη µόνο σε
ορισµένα προγράµµατα) σας επιτρέπει να
πλύνετε τα ρούχα σε µια πολύ
µεγαλύτερη ποσότητα νερού και αυτό,
µαζί µε τη νέα συνδυασµένη λειτουργία
των κύκλων περιστροφής του κάδου,
όπου το νερό γεµίζει και αδειάζει, θα σας
προσφέρει ρούχα που έχουν καθαριστεί
και ξεβγαλθεί τέλεια έτσι ώστε να
διαλύεται απόλυτα το απορρυπαντικό,
εξασφαλίζοντας
µια
αποτελεσµατική
λειτουργία καθαρισµού.
l Η λειτουργία αυτή είναι για άτοµα µε τη
απαλή και ευαίσθητη επιδερµίδα.
l Η
λειτουργία
αυτή
µπορεί
να
χρησιµοποιηθεί για παιδικά ρούχα και για
το πλύσιµο πολύ βρώµικων ρούχων, για
τα οποία απαιτείται η χρήση πολύ
απορρυπαντικού, ή για το πλύσιµο
πετσετών οι ίνες των οποίων έχουν την
τάση να συγκρατούν το απορρυπαντικό.
l Εάν θέλετε να κάνετε µια πλύση µε κρύο
νερό όλες οι λυχνίες πρέπει να είναι
σβηστές.
Ενεργοποιείται όταν επιλέξετε θερµοκρασία
60°C. Η επιλογή αυτή επιτρέπει το βαθύ
καθαρισµό των ρούχων σας διατηρώντας
την ίδια θερµοκρασία για ολόκληρη την
πλύση.
Εάν επιλέξετε µια επιλογή που δεν είναι
συµβατή µε το επιλεγµένο πρόγραµµα
τότε η λυχνία επιλογής πρώτα θα
αναβοσβήσει και στη συνέχεια θα σβήσει.
Κουµπί ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΣΤΥΨΙΜΑΤΟΣ
l Πιέζοντας αυτό το κουµπί, είναι δυνατό
να µειώσετε τη µέγιστη ταχύτητα, και εάν
θέλετε, µπορείτε να ακυρώστε τον κύκλο
στυψίµατος.
l Εάν η ετικέτα δεν αναφέρει συγκεκριµένες
πληροφορίες, µπορείτε να χρησιµοποιήσετε
τη µέγιστη ταχύτητα στυψίµατος που
προβλέπεται στο πρόγραµµα.
Κουµπί ΓΡΗΓΟΡΟ / ΒΑΘΜΟΥ
ΛΕΚΕΔΩΝ
Αυτό το κουµπί σας επιτρέπει να επιλέξετε
µεταξύ
δύο
διαφορετικών
επιλογών,
ανάλογα µε το επιλεγµένο πρόγραµµα.
Για
να
αποτραπεί
ζηµιά
στα
υφάσµατα, δεν είναι δυνατό να
αυξήσετε την ταχύτητα πάνω από τη
µέγιστη
επιτρεπόµενη
για
το
πρόγραµµα.
- ΓΡΗΓΟΡΟ
Το κουµπί ενεργοποιείται όταν επιλέξετε το
πρόγραµµα ΓΡΗΓΟΡΟ (14/30/44 λεπτά)
στο διακόπτη και σας επιτρέπει να επιλέξετε
µία από τις τρεις αναφερόµενες διάρκειες.
l Για να ενεργοποιήσετε ξανά το στύψιµο,
- Κουµπί ΒΑΘΜΟΥ ΛΕΚΕΔΩΝ
l Μόλις επιλέξετε το πρόγραµµα θα
εµφανιστεί αυτόµατα ο χρόνος πλύσης
για εκείνο το πρόγραµµα.
l Μπορείτε να τροποποιήσετε την ταχύτητα
πιέστε το κουµπί µέχρι να φτάσετε την
ταχύτητα στυψίµατος που θα θέλατε να
ρυθµίσετε.
στυψίµατος χωρίς να σταµατήσετε τη
συσκευή.
l Αυτή
η επιλογή σας επιτρέπει να
επιλέξετε µεταξύ 3 βαθµών έντασης
πλύσης τροποποιώντας τη διάρκεια του
προγράµµατος, ανάλογα µε το πόσο
λερωµένα είναι τα υφάσµατα (µπορεί να
χρησιµοποιηθεί µόνο σε ορισµένα
προγράµµατα, όπως φαίνεται στον
πίνακα προγραµµάτων).
Μια υπερβολική ποσότητα απορρυπαντικού
µπορεί να προκαλέσει υπερβολικό αφρό.
Εάν η συσκευή ανιχνεύσει παρουσία
υπερβολικού αφρού, µπορεί να εξαιρέσει
τη φάση στυψίµατος ή να παρατείνει τη
διάρκεια του προγράµµατος και να
αυξήσει την κατανάλωση νερού.
Κουµπί ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
Η συσκευή είναι εξοπλισµένη µε ειδικό
ηλεκτρονικό σύστηµα, το οποίο εµποδίζει
τον κύκλο στυψίµατος εάν το φορτίο δεν
είναι ισορροπηµένο. Αυτό µειώνει το
θόρυβο και τους κραδασµούς στη
συσκευή και έτσι παρατείνει τη διάρκεια
ζωής της συσκευής σας.
l Αυτό
το κουµπί σας επιτρέπει να
αλλάξετε τη θερµοκρασία των κύκλων
πλυσίµατος.
l Δεν είναι δυνατόν να αυξήσετε τη
θερµοκρασία πάνω από το µέγιστο
επιτρεπόµενο όριο για το πρόγραµµα,
ώστε να προστατευτούν τα υφάσµατα.
37
EL
- HYGIENE +
Κουµπί ΝΥΚΤΑΣ & ΗΜΕΡΑΣ
Ψηφιακή οθόνη
l Η επιλογή αυτή µειώνει την ταχύτητα του
Το σύστηµα ενδείξεων της οθόνης σας
επιτρέπει να είστε συνεχώς ενήµεροι για την
κατάσταση της συσκευής.
ενδιάµεσου στυψίµατος στις 400 σ.α.λ.,
όπου απαιτείται, αυξάνει την ποσότητα
του νερού κατά το ξέβγαλµα και διατηρεί
τα ρούχα βυθισµένα στο νερό µετά το
τελικό
ξέβγαλµα,
προκειµένου
να
απλωθεί τέλεια η ίνα.
3
1 2 78 4 9
5
6
l Κατά τη φάση που το νερό διατηρείται
στη σκάφη, η αντίστοιχη λυχνία
αναβοσβήνει για να υποδείξει ότι η
συσκευή βρίσκεται σε ακινησία.
6
1) ΛΥΧΝΙΑ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΗΣ ΠΟΡΤΑΣ
l Αποεπιλέξτε
την επιλογή για να
ολοκληρώσετε τον κύκλο µε ένα
στύψιµο στεγνώµατος (που µπορεί να
µειωθεί ή ακυρωθεί χρησιµοποιώντας
το κατάλληλο κουµπί) και µια φάση
αδειάσµατος.
l Χάρη στον ηλεκτρονικό έλεγχο, το νερό
στις ενδιάµεσες φάσεις αδειάζει αθόρυβα,
καθιστώντας αυτή την επιλογή πολύ
χρήσιµη για πλύσιµο τη νύχτα.
ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΠΛΗΚΤΡΩΝ
l Πιέζοντας
ταυτόχρονα τα κουµπιά
ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
και
ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΣΤΥΨΙΜΑΤΟΣ για περίπου
3 δευτερόλεπτα, η συσκευή σας
επιτρέπει να κλειδώσετε τα πλήκτρα.
Έτσι, µπορείτε να αποφύγετε τις κατά
λάθος ή ανεπιθύµητες αλλαγές, εάν
πατηθεί κατά λάθος ένα κουµπί στην
οθόνη κατά τη διάρκεια ενός κύκλου.
l Η λυχνία ανάβει όταν η πόρτα είναι
απόλυτα κλειστή.
Κλείστε την πόρτα ΠΡΙΝ επιλέξετε το
κουµπί ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ/ΠΑΥΣΗΣ.
l Όταν
πιέσετε
το
κουµπί
ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ/ΠΑΥΣΗΣ στη συσκευή µε
την πόρτα κλειστή, η λυχνία θα
αναβοσβήσει στιγµιαία και στη συνέχεια
θα ανάψει.
Εάν η πόρτα δεν έχει κλείσει σωστά, η
λυχνία θα συνεχίσει να αναβοσβήνει για
περίπου 7 δευτερόλεπτα, µετά από τα
οποία η εντολή εκκίνησης θα ακυρωθεί
αυτόµατα. Στην περίπτωση αυτή,
κλείστε την πόρτα σωστά και πιέστε το
κουµπί ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ/ΠΑΥΣΗΣ.
l Περιµένετε
να
σβήσει
η
λυχνία
ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΗΣ ΠΟΡΤΑΣ πριν ανοίξετε
την πόρτα.
2) ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΣΤΥΨΙΜΑΤΟΣ
l Το
κλείδωµα πλήκτρων µπορεί να
ακυρωθεί
απλά
πιέζοντας
ξανά
ταυτόχρονα
τα
δύο
κουµπιά
ή
απενεργοποιώντας τη συσκευή.
38
Εµφανίζει την ταχύτητα στυψίµατος του
επιλεγµένου προγράµµατος την οποία
µπορείτε να αλλάξετε ή παραλείψετε από το
αντίστοιχο κουµπί.
3) ΛΥΧΝΙΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΠΛΥΣΗΣ
8) WI-FI (µόνο ορισµένα µοντέλα)
Εµφανίζει τη θερµοκρασία πλύσης του
επιλεγµένου προγράµµατος την οποία
µπορείτε να αλλάξετε (όπου επιτρέπεται) µε
το αντίστοιχο κουµπί.
Εάν θέλετε να κάνετε µια πλύση µε κρύο
νερό όλες οι λυχνίες πρέπει να είναι
σβηστές.
l Στα µοντέλα µε επιλογή Wi-Fi, το
l Για
όλες τις πληροφορίες σχετικά
µε τη λειτουργικότητα και τις οδηγίες
για µια εύκολη διαµόρφωση του
Wi-Fi, παρακαλούµε ανατρέξτε στην
ενότητα "Download" στην ιστοσελίδα
http://wizardservice.candy-hoover.com.
4) ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΥΚΛΟΥ
l Όταν επιλέγετε ένα πρόγραµµα, στην
οθόνη εµφανίζεται αυτόµατα η διάρκεια
του κύκλου, η οποία µπορεί να διαφέρει,
ανάλογα µε τις επιλογές που έχετε
επιλέξει.
9) Kg MODE (η λειτουργία είναι ενεργή
μόνο σε ορισμένα προγράμματα)
l Κατά τα πρώτα λεπτά του κύκλου, η
λυχνία "Kg MODE" (Λειτουργία Kg) θα
παραµείνει αναµµένη ενώ ο έξυπνος
αισθητήρας θα ζυγίσει τα ρούχα και να
ρυθµίσει ανάλογα το χρόνο του κύκλου
και
την
κατανάλωση
νερού
και
ηλεκτρικού.
l Από τη στιγµή που θα ξεκινήσει το
πρόγραµµα θα ενηµερώνεστε συνεχώς
για το χρόνο που αποµένει µέχρι το τέλος
της πλύσης.
l Η συσκευή υπολογίζει το χρόνο έως το
τέλος του επιλεγµένου προγράµµατος µε
βάση ένα στάνταρ φορτίο, κατά τη
διάρκεια του κύκλου, η συσκευή
διορθώνει το χρόνο σε αυτόν που ισχύει
για το µέγεθος και τη σύνθεση του
φορτίου.
l Σε κάθε φάση της πλύσης η λυχνία "Kg
MODE" επιτρέπει την παρακολούθηση
των πληροφοριών σχετικά µε το φορτίο
πλύσης στον κάδο και στα πρώτα λεπτά
της πλύσης:
- ρυθµίζει την απαιτούµενη ποσότητα του
νερού,
5) ΛΥΧΝΙΕΣ ΒΑΘΜΟΥ ΛΕΚΕΔΩΝ
- καθορίζει
πλύσης,
l Μόλις επιλέξετε το πρόγραµµα, η λυχνία
θα εµφανίσει αυτόµατα το βαθµό λεκέδων
για εκείνο το πρόγραµµα.
τη
διάρκεια
του
κύκλου
- ελέγχει το ξέβγαλµα ανάλογα µε τον
επιλεγµένο
τύπο
υφάσµατος
για
πλύσιµο,
l Επιλέγοντας
ένα διαφορετικό βαθµό
λεκέδων θα ανάψει η αντίστοιχη λυχνία.
- ρυθµίζει το ρυθµό περιστροφής του
κάδου για τον τύπο του υφάσµατος που
πλένεται,
6) ΛΥΧΝΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΩΝ
Οι λυχνίες εµφανίζουν την επιλογή που
µπορείτε να επιλέξετε µε το αντίστοιχο
κουµπί.
- αναγνωρίζει την παρουσία σαπουνάδας,
αυξάνοντας,
εάν
απαιτείται,
την
ποσότητα του νερού κατά το ξέβγαλµα.
7) ΛΥΧΝΙΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΠΛΗΚΤΡΩΝ
- προσαρµόζει την ταχύτητα στυψίµατος
σύµφωνα µε το φορτίο, αποφεύγοντας
έτσι οποιαδήποτε ανισορροπία.
Η λυχνία υποδεικνύει το κλείδωµα των
πλήκτρων.
39
EL
εικονίδιο υποδεικνύει ότι λειτουργεί το
σύστηµα Wi-Fi.
Πίνακας προγραµµάτων
1)
(ΜΕΓ.) *
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
2
1
(βλ. πίνακα ελέγχου)
(ΜΕΓ.)
2
1
ActivEco 20°C
6
7
8
9
20°
Βρεφικά 60°C
4
4,5
5,5
6
60°
Καθηµερινό
59 λεπτά
2
2,5
3
3
40°
14'
1
1
1,5
1,5
30°
30'
2
2,5
2,5
2,5
30°
44'
3
3,5
3,5
3,5
40°
Σκούρα χρώµατα
3
3,5
4
4,5
40°
Μάλλινα
1
1
2
2
40°
Πλύσιµο στο χέρι
& Μεταξωτά
1
1
2
2
30°
Ξέβγαλµα
-
-
-
-
-
Άδειασµα &
Στύψιµο
-
-
-
-
-
3
3,5
4
4,5
30°
2
2,5
2,5
2,5
40°
3
3,5
4
4,5
60°
( )
6
7
8
9
60°
( )
6
7
8
9
90°
( )
2,5
3
3,5
4
30°
( )
Γρήγορο
3)
Πουκάµισα
2)
Ευαίσθητα
Μικτά
Βαµβακερά**
Λευκά
Σπορ
2)
2)
2)
40
( )
( )
(Μόνο για µοντέλα µε θήκη
υγρού απορρυπαντικού)
Όταν µόνο λίγα ρούχα έχουν λεκέδες
που απαιτούν επεξεργασία µε
υγρά λευκαντικά, η προκαταρκτική
αφαίρεση των λεκέδων µπορεί να
πραγµατοποιηθεί στο πλυντήριο.
Προσθέστε το λευκαντικό στο δοχείο
υγρού λευκαντικού, που βρίσκεται στη
θήκη µε την ένδειξη "2" στη
σαπουνοθήκη και επιλέξτε το ειδικό
πρόγραµµα ΞΕΒΓΑΛΜΑΤΟΣ.
Όταν λήξει αυτή η φάση, γυρίστε το
διακόπτη επιλογής προγράµµατος
στη θέση OFF, προσθέστε τα
υπόλοιπα υφάσµατα και συνεχίστε
την κανονική πλύση µε το
καταλληλότερο πρόγραµµα.
Παρακαλούµε
διαβάστε
αυτές
τις
σηµειώσεις:
* Μέγιστο
φορτίο
στεγνών
ρούχων,
ανάλογα
µε
το
µοντέλο
που
χρησιµοποιείτε (βλ. πίνακα ελέγχου).
** ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ
ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ ΚΑΤΑ (ΕΕ) Αρ. 1015/2010
και Αρ. 1061/2010.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 60°C.
ΜΕ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 40°C.
ΜΕ
Μόνο µε επιλεγµένη την επιλογή
ΠΡΟΠΛΥΣΗ (προγράµµατα µε
διαθέσιµη την επιλογή ΠΡΟΠΛΥΣΗ).
Τα προγράµµατα αυτά είναι κατάλληλα
για τον καθαρισµό κανονικά λερωµένων
βαµβακερών ρούχων και είναι τα πιο
αποτελεσµατικά προγράµµατα από την
άποψη
της
συνδυασµένης
κατανάλωσης ενέργειας και νερού για το
πλύσιµο βαµβακερών ρούχων.
Αυτά
τα
προγράµµατα
έχουν
αναπτυχθεί για να συµµορφώνονται µε
τη
θερµοκρασία
στην
ετικέτα
πλυσίµατος των ρούχων και η
πραγµατική θερµοκρασία του νερού
µπορεί να διαφέρει ελαφρά από τη
δηλωµένη θερµοκρασία του κύκλου.
41
1)
Όταν επιλέγετε ένα πρόγραµµα,
στην
οθόνη
εµφανίζεται
η
συνιστώµενη θερµοκρασία πλύσης
την οποία µπορείτε να µειώσετε
(όπου επιτρέπεται) µε το αντίστοιχο
κουµπί.
2)
Για
τα
προγράµµατα
που
παρουσιάζονται
µπορείτε
να
προσαρµόσετε τη διάρκεια και την
ένταση της πλύσης χρησιµοποιώντας
το κουµπί ΒΑΘΜΟΥ ΛΕΚΕΔΩΝ.
3)
Επιλέγοντας
το
ΓΡΗΓΟΡΟ
πρόγραµµα στο διακόπτη, θα είναι
δυνατό να επιλέξετε µε το κουµπί
ΓΡΗΓΟΡΟ, ένα από τα τρία
διαθέσιµα γρήγορα προγράµµατα
µεταξύ των 14’, 30’ και 44’.
EL
( )
απώλεια χρώµατος και σχηµατισµός ζαρών.
Συνιστούµε τη χρήση υγρού απορρυπαντικού.
Επιλογή προγραµµάτων
Για τον καθαρισµό διαφορετικών τύπων
υφασµάτων και διαφόρων επιπέδων
βρωµιάς,
το
πλυντήριο
διαθέτει
συγκεκριµένα
προγράµµατα
για
να
ικανοποιήσει κάθε ανάγκη πλυσίµατος
(βλέπε πίνακα προγραµµάτων).
ActivEco 20°C
Το καινοτόµο αυτό πρόγραµµα, σας επιτρέπει
να πλύνετε διαφορετικά υφάσµατα και
χρώµατα µαζί, όπως βαµβακερά, συνθετικά και
µικτά υφάσµατα µόλις στους 20°C και παρέχει µια
εξαιρετική απόδοση καθαρισµού. Η κατανάλωση
σε αυτό το πρόγραµµα είναι περίπου το 40% µιας
συµβατικής πλύσης βαµβακερών 40°C.
Βρεφικά 60°C
Το πρόγραµµα αυτό σας επιτρέπει να
πλύνετε
όλα
τα
µωρουδιακά
επιτυγχάνοντας ένα τέλειο αποτέλεσµα
καθαριότητας και εξυγίανσης, ρυθµίζοντας
τη θερµοκρασία τουλάχιστον στους 60°C.
Για τη βελτιστοποίηση του αποτελέσµατος
εξυγίανσης
συνιστούµε
τη
χρήση
απορρυπαντικού σε σκόνη.
Καθηµερινό 59 λεπτά
Αυτό το ειδικά σχεδιασµένο πρόγραµµα
διατηρεί την υψηλής ποιότητας απόδοση
πλύσης ενώ µειώνει κατά πολύ το χρόνο
πλύσης. Το πρόγραµµα είναι σχεδιασµένο
για ένα µειωµένο φορτίο (βλέπε πίνακα
προγραµµάτων).
Γρήγορο (14-30-44 λεπτά)
Κύκλος πλύσης που προτείνεται για µικρά
φορτία και ελαφριά βρωµιά. Με το
πρόγραµµα αυτό, συνιστάται να µειώσετε την
ποσότητα του απορρυπαντικού που συνήθως
χρησιµοποιείτε, προκειµένου να αποφύγετε
την άσκοπη σπατάλη. Επιλέγοντας το
πρόγραµµα ΓΡΗΓΟΡΟ και πιέζοντας το
κουµπί, µπορείτε να επιλέξετε ένα από τα τρία
διαθέσιµα προγράµµατα.
Σκούρα χρώµατα
Πρόγραµµα που έχει σχεδιαστεί για να αναµειγνύει
όλα τα σκούρα ρούχα και για να αποφεύγεται
42
Μάλλινα
Το πρόγραµµα αυτό εκτελεί έναν κύκλο
πλύσης αποκλειστικά για τα µάλλινα
υφάσµατα που µπορούν να πλυθούν στο
πλυντήριο, ή των ρούχων που πρέπει να
πλένονται στο χέρι.
Πλύσιµο στο χέρι & Μεταξωτά
Το πρόγραµµα αυτό επιτρέπει έναν απαλό
κύκλο πλύσης για ρούχα µε την ένδειξη
"Hand Wash only" (πλύσιµο στο χέρι µόνο)
και για µεταξωτά ρούχα ή µε την ένδειξη
"Wash as Silk" (πλύσιµο σαν µεταξωτά)
στην ετικέτα του υφάσµατος.
Ξέβγαλµα
Αυτό το πρόγραµµα εκτελεί 3 ξεβγάλµατα µε
ένα ενδιάµεσο στύψιµο (που µπορεί να
µειωθεί ή να παραληφθεί µε χρήση του
κατάλληλου κουµπιού) . Χρησιµοποιείται για
το
ξέβγαλµα
οποιουδήποτε
είδους
υφάσµατος, για παράδειγµα µετά από µια
πλύση που έγινε στο χέρι.
Άδειασµα & Στύψιµο
Το πρόγραµµα ολοκληρώνει το άδειασµα
και ένα στύψιµο στη µέγιστη ταχύτητα. Είναι
δυνατό να ακυρώσετε ή να µειώσετε το
στύψιµο µε το κουµπί ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ
ΣΤΥΨΙΜΑΤΟΣ.
Πουκάµισα
Ο κύκλος πλύσης έχει βελτιστοποιηθεί για
µειωµένο σχηµατισµό ζαρών, διατηρώντας
εξαιρετική απόδοση πλύσης. Είναι επίσης δυνατό
να µειώσετε περαιτέρω την ταχύτητα στυψίµατος,
για να εξασφαλίσετε ευκολότερο σιδέρωµα.
Ευαίσθητα
Το πρόγραµµα αυτό έχει µειωµένες
περιόδους περιστροφής του κάδου κατά τη
διάρκεια του κύκλου και είναι ιδιαίτερα
κατάλληλο για το πλύσιµο ευαίσθητων
υφασµάτων. Ο κύκλος πλύσης και τα
ξεβγάλµατα πραγµατοποιούνται µε µια
υψηλή στάθµη νερού για να εξασφαλιστεί η
άριστη απόδοση.
Λευκά
Σχεδιασµένο για τέλεια πλύση. Το τελικό
στύψιµο στη µέγιστη ταχύτητα παρέχει πιο
αποτελεσµατική αφαίρεση.
Βαµβακερά
Το πρόγραµµα αυτό είναι κατάλληλο για τον
καθαρισµό κανονικά λερωµένων βαµβακερών
ρούχων και είναι το πιο αποτελεσµατικό
πρόγραµµα από την άποψη της συνδυασµένης
κατανάλωσης ενέργειας και νερού για το πλύσιµο
βαµβακερών ρούχων.
Σπορ
Αυτό
το
πρόγραµµα
είναι
ειδικά
σχεδιασµένο για να πλένετε τα µικτά
υφάσµατα αθλητικών ρούχων που δεν
µπορούν να πλυθούν σε θερµότερα
προγράµµατα και είναι σχεδιασµένο για να
αφαιρεί τη βρωµιά και τους λεκέδες που
δηµιουργούνται από τη συµµετοχή σε
αθλητικές δραστηριότητες.
43
EL
Μικτά
Το πλύσιµο και το ξέβγαλµα βελτιστοποιεί
την ταχύτητα και το ρυθµό της λειτουργίας
του κάδου καθώς και τη στάθµη νερού. Το
απαλό στύψιµο, εξασφαλίζει µειωµένο
σχηµατισµό ζαρών στο ύφασµα.
7. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ
Αν πιστεύετε ότι το πλυντήριο δεν λειτουργεί σωστά, συµβουλευτείτε τον γρήγορο οδηγό που παρέχεται
παρακάτω µε µερικές πρακτικές συµβουλές για το πώς να ξεπεράσετε τα πιο κοινά προβλήµατα.
ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ONE TOUCH.
Χάρη στον κύκλο Έξυπνο Check-up της εφαρµογής Hoover Wizard, µπορείτε να ελέγξετε ανά πάσα
στιγµή τη σωστή λειτουργία του πλυντηρίου σας. Χρειάζεται µόνο ένα smartphone Android µε
τεχνολογία NFC. Περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να βρείτε στην εφαρµογή. Αν στην οθόνη της
συσκευής εµφανίζεται ένα σφάλµα (µέσω κωδικού ή αν αναβοσβήνει κάποιο LED), θα πρέπει να
ενεργοποιήσετε την εφαρµογή και να φέρετε κοντά το Android smartphone σας, µε το NFC στο
λογότυπο One Touch. Ο οδηγός θα ξεκινήσει για να λύσει το πρόβληµα.
ΑΝΑΦΟΡΆ ΣΦΆΛΜΑΤΟΣ
l Μοντέλα µε οθόνη: το σφάλµα παρουσιάζεται από έναν αριθµό του οποίου προηγείται το
γράµµα "E" (παράδειγµα: Error 2 = Ε2)
l Μοντέλα χωρίς οθόνη: το σφάλµα εµφανίζεται µέσω των λυχνιών LEDs που αναβοσβήνουν
κάθε φορά, κάνοντας µια παύση των 5 δευτερόλεπτων (παράδειγµα: Error 2 = δύο φλας–
παύση 5 δευτερολέπτων – δύο φλας – κ.λπ.…)
Εμφάνιση σφάλματος
Πιθανές αιτίες και πρακτικές λύσεις
E2 (με οθόνη)
2 φλας των LEDs
(χωρίς οθόνη)
Η συσκευή δεν µπορεί να τραβήξει το απαιτούµενο νερό.
E3 (με οθόνη)
3 φλας των LEDs
(χωρίς οθόνη)
Το πλυντήριο δεν αδειάζει το νερό.
E4 (με οθόνη)
4 φλας των LEDs
(χωρίς οθόνη)
E7 (με οθόνη)
7 φλας των LEDs
(χωρίς οθόνη)
Υπάρχει πάρα πολύ αφρός και / ή νερό.
Βεβαιωθείτε ότι η παροχή του νερού είναι ανοιχτή.
Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας παροχής νερού δεν κάµπτεται, έχει τσακίσει ή έχει
παγιδευτεί.
Μήπως ο αγωγός αποχέτευσης δεν είναι στο σωστό ύψος (βλέπε κεφάλαιο
εγκατάστασης).
Κλείστε τη βρύση παροχής νερού, ξεβιδώστε το σωλήνα από το πίσω µέρος
του πλυντηρίου και βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο σωµατιδίων είναι καθαρό και δεν
έχει µπλοκάρει.
Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο δεν είναι φραγµένο.
Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας αποχέτευσης δεν κάµπτεται, έχει τσακίσει ή έχει παγιδευτεί.
Βεβαιωθείτε ότι το σύστηµα αποχέτευσης στο σπίτι δεν είναι φραγµένο και
επιτρέπει στο νερό να ρέει µέσα χωρίς δυσκολία. Δοκιµάστε να αποχετεύσετε
το νερό στο νεροχύτη.
Βεβαιωθείτε ότι δεν έχει χρησιµοποιηθεί υπερβολική ποσότητα
απορρυπαντικού ή προϊόν που είναι ακατάλληλο για το πλυντήριο ρούχων.
Πρόβληµα πόρτας
Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα έχει κλείσει σωστά. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν ρούχα στο
εσωτερικό του µηχανήµατος που µπορεί να παρεµποδίζουν την πόρτα να κλείσει.
Αν η πόρτα είναι µπλοκαρισµένη, απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε το
πλυντήριο από την πρίζα, περιµένετε 2-3 λεπτά και ανοίξτε την πόρτα.
Οποιοδήποτε άλλο
κωδικό
Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε το πλυντήριο ρούχων, περιµένετε ένα
λεπτό. Ενεργοποιήστε τη συσκευή και αφήστε να ξεκινήσει ένα πρόγραµµα.
Εάν παρουσιαστεί και πάλι το σφάλµα, επικοινωνήσετε απευθείας µε ένα
Εξουσιοδοτηµένο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών.
44
ΑΛΛΕΣ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ
Το πλυντήριο δεν
λειτουργεί / ξεκινάει
Υπάρχει διαρροή
νερού στο πάτωμα
κοντά στο πλυντήριο
Ο κάδος του
πλυντηρίου δεν
περιστρέφεται
Ισχυρές δονήσεις / ή
θόρυβοι ακούγονται
κατά τη διάρκεια της
φυγοκέντρησης
Πιθανές αιτίες και πρακτικές λύσεις
Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν είναι συνδεδεµένο σε µια πρίζα τροφοδοσίας
ηλεκτρικού ρεύµατος.
Βεβαιωθείτε ότι είναι σε λειτουργία.
Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα λειτουργεί, δοκιµάζοντάς την µε µια άλλη συσκευή,
όπως µια λάµπα.
Η πόρτα µπορεί να µην είναι κλειστή καλά: ανοίξτε και κλείστε ξανά.
Ελέγξτε αν το απαιτούµενο πρόγραµµα είναι επιλεγµένο σωστά και το κουµπί
έναρξης είναι πατηµένο.
Βεβαιωθείτε ότι το πλυντήριο δεν είναι σε κατάσταση παύσης.
Αυτό µπορεί να οφείλεται σε διαρροή µεταξύ της βρύσης και της παροχής
σωλήνων. Σε αυτή την περίπτωση, αντικαταστήστε και σφίξτε το σωλήνα και
τη βρύση.
Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο έχει κλείσει σωστά.
Εξαιτίας ενός µη σωστή κατανοµή των ρούχων, το πλυντήριο ρούχων
µπορεί:
Να προσπαθεί να εξισορροπήσει το φορτίο και να αυξήσει το χρόνο
κατανοµής.
Να µειώσει την ταχύτητα της περιστροφής για να µειώσει τους κραδασµούς
και το θόρυβο.
Να αποκλείσει το στύψιµο για την προστασία της µηχανής.
Βεβαιωθείτε ότι τα ρούχα είναι κατανεµηµένα. Αν όχι, ξεµπερδεύεστε τα,
επανατοποθετήστε τα και κάντε επανεκκίνηση του προγράµµατος.
Αυτό θα µπορούσε να οφείλεται στο γεγονός ότι το νερό δεν έχει αδειάσει
τελείως: περιµένετε µερικά λεπτά. Αν το πρόβληµα επιµένει, ανατρέξτε στο
σφάλµα του τµήµα 3.
Ορισµένα µοντέλα περιλαµβάνουν µια λειτουργία «όχι στύψιµο»: βεβαιωθείτε
ότι δεν είναι ενεργοποιηµένη.
Βεβαιωθείτε ότι δεν είναι σε επιλογή που αλλάζει τη διαδικασία του
στυψίµατος.
Η υπερβολική ποσότητα απορρυπαντικού θα µπορούσε να εµποδίσει την
έναρξη του στυψίµατος.
Το πλυντήριο δεν µπορεί να σταθεροποιηθεί πλήρως: εάν είναι απαραίτητο,
ρυθµίστε τα πόδια, όπως αναφέρεται στη συγκεκριµένη ενότητα.
Βεβαιωθείτε ότι οι βίδες, τα ελαστικά στοπ και λάστιχα απόστασης έχουν
αποµακρυνθεί.
Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν ξένα σώµατα µέσα στον κάδο (νοµίσµατα,
µεντεσέδες, κουµπιά, κ.λπ. ...).
Η εγγύηση του κατασκευαστή καλύπτει βλάβες που προκαλούνται από
ηλεκτρικές ή µηχανικές βλάβες στο προϊόν που προκλήθηκαν από πράξη ή από
παράλειψη του κατασκευαστή. Αν βρεθεί κάποια βλάβη που να οφείλεται σε
εξωγενείς παράγοντες ή σε κακή χρήση ή ως αποτέλεσµα της µη σωστής
εφαρµογής των οδηγιών χρήσης, αυτή θα αποκατασταθεί µε επιβάρυνση του
υπαιτίου.
45
EL
Πρόβληµα
Η χρήση οικολογικών απορρυπαντικών
χωρίς άλατα του φωσφόρου µπορεί να
εµφανίσει τα εξής επακόλουθα:
- το νερό που αποχετεύεται να είναι πιο
θολό: αυτό οφείλεται στην ύπαρξη
αιωρούµενων σωµατιδίων ζεόλιθων µε
αρνητικά αποτελέσµατα στην ποιότητα
του ξεβγάλµατος.
Αν το πρόβληµα επιµένει ή αν υποπτεύεστε
κάποια δυσλειτουργία, επικοινωνήστε αµέσως µε
ένα Εξουσιοδοτηµένο Κέντρο Εξυπηρέτησης
Πελατών.
Συνιστάται πάντα η χρήση γνήσιων ανταλλακτικών
που είναι διαθέσιµα στα Εξουσιοδοτηµένα
Κέντρα Εξυπηρέτησης Πελατών µας.
Εγγύηση
Το προϊόν συνοδεύεται από εγγύηση,
σύµφωνα µε τους όρους και τις
προϋποθέσεις που αναφέρονται στο
πιστοποιητικό που το συνοδεύει. Το
πιστοποιητικό εγγύησης πρέπει να είναι
πλήρως συµπληρωµένο και αποθηκευµένο,
έτσι ώστε, σε περίπτωση ανάγκης, να
επιδειχθεί στο Εξουσιοδοτηµένο Κέντρο
Τεχνικής Υποστήριξης Πελατών.
- παρουσία άσπρης σκόνης (ζεόλιθοι, στο
τέλος του κύκλου επάνω στα ρούχα: είναι
φυσιολογικό ,η σκόνη δεν διεισδύει στις ίνες
και δεν επηρεάζει το χρώµα τους.
- παρουσία αφρού στο νερό του
τελευταίου ξεβγάλµατος: δεν πρόκειται
απαραίτητα για ένδειξη κακού ξεβγάλµατος.
- εµφανή δηµιουργία αφρού: η παρουσία
αφρού πολύ συχνά οφείλεται στην
ύπαρξη επιφανειοδραστικά ανιόντα που
υπάρχουν
στην
σύνθεση
των
απορρυπαντικών
και
τα
οποία
αποµακρύνονται πολύ δύσκολα από το
ρουχισµό. Σε αυτή την περίπτωση η
επανάληψη του κύκλου ξεβγάλµατος δεν
πρόκειται να βελτιώσει την κατάσταση.
Ο κατασκευαστής δεν φέρει καµία ευθύνη
για τυχόν τυπογραφικά λάθη που µπορεί να
εµπεριέχονται σε αυτό το βιβλίο οδηγιών. Ο
κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωµα να
πραγµατοποιήσει τις τροποποιήσεις που
θα κρίνει αναγκαίες χωρίς να µεταβάλει τα
κύρια χαρακτηριστικά της συσκευής.
46
EL
47
Dziękujemy za dokonany wybór przy zakupie pralki
Hoover. Z dumą oferujemy coraz nowocześniejsze i
technologicznie zaawansowane produkty w pełnej
gamie sprzętu, dla zapewnienia rzeczywistego
wsparcia w życiu codziennym naszych Klientów.
Przeczytanie całości niniejszej Instrukcji
pozwoli na prawidłowe i bezpieczne
użytkowanie urządzenia oraz dostarczy
przydatnych porad dla poprawnej konserwacji.
Pralkę można uruchomić wyłącznie
po uważnym przeczytaniu Instrukcji. Zaleca się
przechowywanie Instrukcji w dostępnym
miejscu oraz zachowanie jej dla ewentualnych
przyszłych właścicieli urządzenia.
Przypominamy o sprawdzeniu, czy przy
odbiorze urządzenia dołączone do niego są:
Instrukcja obsługi, dowód gwarancji, lista
adresów serwisów i etykieta wydajności
energetycznej. Dodatkowo sprawdzić należy
czy w opakowaniu znajdują się zatyczki,
kolanko węża wylewkowego i pojemnik na
płyn do prania lub wybielacz (tylko dla
wybranych modeli). Zaleca się przechowywanie
wszystkich wymienionych przedmiotów.
Każdy produkt posiada unikatowy kod
składający się z 16 znaków, określany jako
“numer seryjny”. Można go odnaleźć na
etykiecie naklejonej na sprzęcie AGD (w
okolicy okienka załadunku) lub w woreczku z
dokumentami znajdującym się wewnątrz
urządzenia. Taki kod jest swego rodzaju
dowodem osobistym, innym dla każdego
produktu, służącym do rejestracji urządzenia
oraz w razie potrzeby skontaktowania się z
Centrum Serwisu Technicznego Hoover.
WEEE
zawiera
zarówno
substancje
zanieczyszczające (co może spowodować
negatywne
skutki
dla
środowiska
naturalnego) oraz podstawowe elementy
(które mogą być ponownie wykorzystane).
Ważne jest, aby dokonać wszelkich starań
w celu usunięcia i pozbycia się właściwie
wszystkich zanieczyszczeń oraz odzyskania i
recyklingu wszystkich materiałów. Osoby
fizyczne mogą odgrywać ważną rolę w
zapewnieniu, ż e WEEE nie stanie się
problemem dla środowiska naturalnego;
istotne jest, aby przestrzegać kilku
podstawowych zasad:
l WEEE nie powinien być traktowany jako
odpad komunalny;
l WEEE należy przekazać do odpowiednich
punktów zbiórki prowadzonych przez
gminy lub przez zarejestrowane firmy. W
wielu krajach duży sprzęt AGD może być
odbierany z domu.
W wielu krajach, przy zakupie nowego
urządzenia, stary może być zwrócony do
sprzedawcy, który musi zebrać go
bezpłatnie na zasadzie jeden do jednego,
tak długo, jak sprzęt jest właściwego
rodzaju i ma takie same funkcje, co sprzęt
dostarczony.
Spis treści
1. OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
2. INSTALACJA
3. PRAKTYCZNE PORADY
4. CZYSZCZENIE I RUTYNOWA
KONSERWACJA
5. SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI
6. STEROWANIE I PROGRAMY
Uwagi dotyczące środowiska
To urządzenie jest oznakowane zgodnie
z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE
on dotyczącą Zużytego Sprzętu
Elektrycznego i Elektronicznego (WEEE).
48
7. ROZWIĄZYWANIE
GWARANCJA
PROBLEMÓW
I
użytkowania takiego sprzętu. Należy
unikać możliwości zabawy przez
dzieci przy użyciu pralki lub jej
czyszczenia czy konserwacji bez
nadzoru.
1. OGÓLNE ZASADY
BEZPIECZEŃSTWA
l Urządzenie to przeznaczone jest do
l Dzieci
powinny być pilnowane tak,
aby nie bawiły się urządzeniem.
l Dzieci
poniżej trzeciego roku
życia mogą obsługiwać pralkę
wyłącznie pod stałym nadzorem.
l Jeśli
przewód
zasilania
elektrycznego zostanie uszkodzony
należy wymienić go na oryginalny
Producenta, przez specjalistę lub
osobę do tego przygotowaną, dla
uniknięcia jakichkolwiek zagrożeń.
l Do odprowadzenia wody stosować
wyłącznie przewód dostarczony z
urządzeniem. Nie używać starych
przewodów.
l Wymagane
ciśnienie
wody:
0,05-0,8 Mpa
l Upewnić
l Urządzenie
się, ż e podłoże pralki
oraz przewody wentylacyjne
znajdujące się od spodu nie są
zablokowane np dywanikiem.
to może być użytkowane
przez dzieci 8-letnie i starsze oraz przez l Pralka jest “wyłączona” jedynie,
osoby o ograniczonych zdolnościach
kiedy właściwy znacznik na
pokrętle lub na panelu sterowania
fizycznych, czuciowych i umysłowych
lub niemające doświadczenia i wiedzy,
znajduje się w pozycji pionowej.
Każda jego inna pozycja oznacza,
pod warunkiem, że będą nadzorowane
lub pouczone odnośnie bezpiecznego
że pralka jest nadal “włączona”
(wyłącznie dla modeli wyposażonych
użytkowania i ż e rozumieją
niebezpieczeństwa, jakie wynikają z
w pokrętło programatora).
49
PL
użytku domowego i w podobnych
warunkach, dla przykładu:
− w strefach wypoczynku, na
terenie sklepów, w biurach lub
innych miejscach pracy;
− w gospodarstwach agroturystycznych;
− dla klientów hoteli, moteli lub
innych
podobnych
centrach
pobytowych;
− w ośrodkach typu Bed & Breakfast.
Użytkowanie sprzętu odmienne niż
typowe dla domowego, jak na
przykład profesjonalne użytkowanie
przez osoby przeszkolone i specjalistów,
jest zabronione także w miejscach wyżej
opisanych. Użytkowanie niezgodne z
opisanym może zredukować trwałość
produktu i spowodować utratę gwarancji
producenta. Wszelkie uszkodzenia
urządzenia czy innych elementów,
wynikające z użytkowania innego niż
domowego (także, kiedy sprzęt
zainstalowany jest w środowisku
domowym) w oparciu o istniejące prawo
nie będą uznane przez Producenta.
l Przy
montażu
urządzenie l Nie ciągnąć przewodu zasilania
powinno być umieszczone w
lub samego urządzenia w celu
sposób umożliwiający dostęp do
odłączenia wtyku z gniazda
kontaktu zasilania.
elektrycznego.
l Maksymalny
wsad
prania l Nie pozostawiać pralki na działanie
suchego zależy od modelu pralki
deszczu, słońca czy innych
(patrz panel sterowania).
czynników atmosferycznych.
l Odnośnie dodatkowych informacji l W przypadku przewozu nie
dotyczących produktu lub w celu
unosić pralki za pokrętła czy
uzyskania
danych
z
karty
szufladkę na płyn do prania;
technicznej należy zaznajomić się
podczas transportu nie opierać
ze stroną internetową Producenta.
nigdy drzwiczek pralki na wózku.
Zaleca się, aby pralkę podnosiły
Przepisy bezpieczeństwa
dwie osoby.
l Przed
wykonaniem jakichkolwiek l W każdym przypadku uszkodzenia
prac (czyszczenie i konserwacja)
i/lub złego funkcjonowania pralki,
należy odłączyć z gniazdka
zaleca się jej wyłączenie, zamknięcie
przewód zasilania elektrycznego
dopływu wody i nie dokonywanie
oraz zamknąć kranik z dopływem
żadnych czynności w urządzeniu.
wody.
Skontaktować się natychmiast z
Centrum Serwisu Technicznego,
l Upewnić się, ż e instalacja
zamawiając wyłącznie oryginalne
elektryczna posiada uziemienie.
części zamienne. Brak zachowania
W razie jego braku zlecić jego
powyższego może spowodować
wykonanie przez specjalistów.
narażenie stanu bezpieczeństwa
l Nie
zaleca się stosowania
urządzenia.
adapterów, rozgałęźników i/lub
przedłużaczy.
Poprzez umieszczenie oznaczenia
na tym produkcie poświadczamy
UWAGA:
podczas prania woda może na własną odpowiedzialność
osiągać bardzo wysokie przestrzeganie wszystkich wymogów
europejskich dotyczących bezpieczeństwa,
temperatury.
ochrony zdrowia i środowiska
l Przed otwarciem drzwiczek upewnić określonych w przepisach dla tego
się, że w bębnie nie ma wody.
produktu.
50
2. INSTALACJA
l Przeciąć
opaski podtrzymujące
przewód wody, zachowując
ostrożność, aby nie uszkodzić
rurki czy kabla elektrycznego.
1
l Odkręcić
śruby szt. 2 lub 4 (A)
na tylnej ś cianie i usunąć
podkładki dystansowe szt. 2
lub 4 (B), patrz rysunek 1.
B
B
A
A
PL
A
B
A
B
l Zabezpieczyć
otwory szt. 2 lub
4 stosując w tym celu zatyczki
dostarczonych w woreczku z
Instrukcją.
l Jeśli
pralka jest pod zabudowę,
po przecięciu opasek przy
przewodzie należy odkręcić śruby
szt. 3 lub 4 (A) i usunąć podkładki
dystansowe szt. 3 lub 4 (B).
niektórych modelach, 1 lub
więcej podkładek dystansowych
wpadnie do wnętrza urządzenia: w
celu
ich
usunięcia
należy
przechylić pralkę do przodu.
Zaślepić otwory używając w tym
celu zatyczki dostarczone w
woreczku.
2
A
1
l W
UWAGA:
nie należy pozostawić elementów
opakowania dostępnych dla
dzieci.
2
3
B
C
l Zastosować
materiał wyciszający
jak pokazano na rysunku 2 (w
zależności od modelu, wykonać
zgodnie z wersją A, B lub C).
51
3
2
1
Instrukcja montażu drzwiczek
meblowych
l Przyłożyć
szablon do tylnej
powierzchni drzwiczek meblowych.
Zawiasy i magnes zamykający
można montować w zależności
od potrzeb, tak aby drzwiczki
otwierały się w prawo lub w lewo.
Zaznaczyć położenia otworów na
wkręty, a następnie wywiercić
otwory.
B
C
A
l Zamocować
zawiasy za pomocą
4 wkrętów (A) z zestawu.
l Zamocować
magnes (B) za
pomocą wkręta (C).
l Zamocować
płytkę (D) po prawej
lub lewej stronie w zależności od
wymogów montażu. Podłożyć pod
płytkę plastikową podkładkę (E) i
zamocować całość za pomocą
wkrętów (F).
D
F
E
G
l Zatrzasnąć
zaślepkę (G) w
położeniu dolnym.
52
l Za
pomocą zawiasów zamocować
drzwiczki meblowe do powierzchni
czołowej pralki. Podłożyć pod
zawiasy podkładki dystansowe (I),
a następnie zamocować zawiasy
za pomocą wkrętów (H).
PL
H I
Sugerujemy montaż drzwiczek
meblowych w taki sposób, aby
otwierały się w lewo, tak samo
jak drzwiczki pralki. Pozwoli
to zachować więcej wolnej
przestrzeni podczas ładowania
bielizny do pralki.
pralki można regulować
w zakresie od 820 mm do
maksymalnie 840 mm za pomocą
4 regulowanych nóżek. Aby
umożliwić regulację wysokości,
należy odkręcić nakrętki każdej
nóżki i zastąpić je nakrętkami
5 mm z zestawu. Podnieść nóżkę
na żądaną wysokość, a następnie
całkowicie
dokręcić
nakrętkę
kontrującą do podstawy pralki.
53
600
6
570
825 min.
in.
59
l Wysokość
0m
820 min.
pralkę w puste miejsce o
wymiarach podanych na schemacie
obok. Przed urządzeniem może
przebiegać
meblowa
listwa
przypodłogowa, ale jej wysokość
musi być dostosowana do
wysokości ustawienia pralki.
60
l Wsunąć
Połączenie hydrauliczne
3
l Podłącz wąż doprowadzający wodę do
kranu (rys. 3) tylko za pomocą przewodu
dostarczonego wraz z urządzeniem (nie
używać starych zestawów węży).
l Poszczególne modele mogą posiadać
niektóre z poniższych funkcji:
l HOT&COLD
(rys.
4):
możliwość
połączenia do sieci wody ciepłej i zimnej
dla większej oszczędności energii.
Podłączyć szary przewód do kraniku z
zimną wodą
i czerwony przewód do
kranu wody gorącej. Urządzenie może też
być podłączone tylko do zimnej wody: w
takim przypadku rozpoczęcie niektórych
programów będzie opóźnione o kilka minut.
4
1
l AQUASTOP (rys. 5): urządzenie znajdujące
się na przewodzie doprowadzającym wodę i
blokujące dopływ wody w sytuacji, gdy
przewód jest uszkodzony; w takim wypadku
pojawi się czerwone oznaczenie w okienku
"A", niezbędna będzie wymiana przewodu.
Aby odkręcić tulejkę nacisnąć przycisk
blokujący odkręcenie "B".
5
6
B
A
B
A
l AQUAPROTECT - PRZEWÓD WODY Z
ZABEZPIECZENIEM (rys. 6): W przypadku
wycieku wody z głównej rury wewnętrznej
"A" jego przezroczysta osłona zewnętrzna
"B" będzie wypełniona wodą, co pozwoli na
ukończenie
bieżącego
prania.
Po
zakończeniu cyklu wymienić przewód
kontaktując się z Centrum Serwisu
Technicznego.
7
Ustawienie
l Przysunąć pralkę do ściany zachowując
54
min 4 cm
max 100 cm
ostrożność, aby przewód wody nie był
zagięty lub zgnieciony i przyłączyć przewód
odprowadzający wodę do wanny, zalecamy
podłączenie do stałego odpływu na
minimalnej wysokości 50 cm i o średnicy
większej niż rurka od pralki (rys. 7).
+2,6 mt
max
min 50 cm
max 85 cm
pralkę za pomocą
obrotowych nóżek, jak na rysunku 8:
a.odkręcić nakrętkę zgodnie z ruchem
wskazówek zegara dla odblokowania śruby;
b.obracać nóżkę obniżając ją lub unosząc, tak
aby przylegała do podłoża;
c.zablokować nóżkę ponownie dokręcając
nakrętkę aż do dna pralki.
l Włożyć wtyk do kontaktu zasilania.
8
A
B
UWAGA:
w razie konieczności wymiany przewodu
zasilania elektrycznego należy skontaktować
się z Centrum Serwisu Technicznego.
PL
l Wypoziomować
C
Szufladka na detergent
Szufladka na proszek podzielona jest na 3
przegródki, jak pokazano na rysunku 9:
l przegródka “1”: przeznaczona jest na
proszek do prania wstępnego;
l przegródka “ ”:przeznaczona na specjalne
dodatki do prania, środki zmiękczające wodę,
zapachowe, krochmal, itp.;
9
1
2
UWAGA:
stosować wyłącznie produkty płynne; pralka
przystosowana jest do automatycznego
pobierania dodatków podczas ostatniego
płukania przy każdym cyklu prania.
l przegródka
“2”: przeznaczona
proszek do prania zasadniczego.
10
na
W niektórych modelach dołączone zostało także
naczynko do środków piorących w płynie (rys. 10).
Stosujemy je poprzez wprowadzenie do przegródki
"2". W ten sposób płynny ś rodek zostanie
wprowadzony do bębna w odpowiednim momencie.
Naczynko to będzie także przydatne, jeśli chcemy
wykonać wybielanie wybierając program "Płukanie".
UWAGA:
Niektóre środki piorące są trudne do
usunięcia. W takim wypadku zaleca się
zastosowanie pojemniczka ze środkiem
wkładanego bezpośrednio do bębna
pralki (przykład na rysunku 11).
11
55
Jaką wybrać temperaturę prania?
3. PRAKTYCZNE PORADY
l Użycie odplamiacza przed praniem w
Wskazówki dotyczące załadunku
bębna
UWAGA: Przy sortowaniu odzieży przed
praniem należy dopilnować, aby:
- usunąć z pranej bielizny przedmioty
metalowe, takie jak agrafki, spinki, monety;
- zapiąć pościel, zasunąć zamki błyskawiczne,
zawiązać luźne paski i długie tasiemki przy
ubraniach;
- usunąć z zasłonek rolki do ich przesuwania;
- uważnie przestrzegać wskazań dotyczących
prania zamieszczonych na etykietach przy
ubraniach;
- usunąć przed praniem ewentualne uporczywe
plamy przy użyciu specjalnego środka.
l W przypadku prania dywanów, narzut lub
innej ciężkiej odzieży, zaleca się nie
stosować wirowania.
l W przypadku prania wyrobów wełnianych
upewnić się, że produkt nadaje się do
prania w pralce, sprawdzając czy posiada
znak “Czysta ż ywa wełna” oraz informacja
“nie filcuje się” lub “można prać w pralce”.
Porady dla użytkowników
Oto
kilka
wskazówek
dotyczących
ekonomicznego i przyjaznego środowisku
użytkowania własnego urządzenia.
Załadowanie do maksimum bębna pralki
pralce zmniejsza potrzebę zastosowania
temperatury wyższej niż 60°C. Można
zaoszczędzić do 50% energii stosując
temperaturę prania 60°C zamiast 90°C.
Poniżej zamieszczamy krótki przewodnik
z poradami i zaleceniami dotyczącymi
stosowania ś rodków piorących w zależności
od temperatury prania. Zawsze należy
śledzić wskazania znajdujące się na proszku,
odnośnie właściwego stosowana i dozowania.
W przypadku prania z programem
bawełna, temperatura od 60°C w górę,
dla ubrań białych, trwałych i bardzo
zabrudzonych, zaleca się zastosowanie
zwyczajnego
środka
piorącego
w
proszku (heavy-duty), zawierającego
elementy wybielające i który przy
średnich-wysokich temperaturach daje
najlepsze rezultaty.
W przypadku użycia programów o
temperaturze pomiędzy 60°C a 40°C,
wybór środka piorącego musi być
dokonany w zależności od rodzaju
pranego materiału, jego koloru i stopnia
zabrudzenia. Zwykle dla białej, trwałej i
bardzo zabrudzonej odzieży poleca się
zwyczajny ś rodek w proszku; dla
odzieży kolorowej i bez poważnych plam
zaleca się ś rodek płynny lub w proszku,
polecany do ochrony kolorów.
l Najlepsze wykorzystanie energii, wody,
środków piorących i czasu uzyskać można
przez użycie zalecanej, maksymalnej
wielkości
załadunku.
Możliwe
jest
zaoszczędzenie do 50% energii piorąc
jeden pełny załadunek zamiast prać dwa
razy połowę wsadu.
W przypadku prania w niskich
temperaturach do 40°C, doradzamy
używanie środków płynnych lub w
proszku, specjalnie polecanych do
niskich temperatur.
Kiedy potrzebne jest pranie wstępne?
l Wyłącznie dla bardzo zabrudzonych ubrań!
Można zaoszczędzić od 5 do 15% energii
nie wybierając opcji prania wstępnego dla
odzieży normalnie zabrudzonej.
56
W przypadku wełny i jedwabiu,
używać wyłącznie specjalnych produktów
przeznaczonych do ich prania.
4. CZYSZCZENIE I
RUTYNOWA
KONSERWACJA
PL
Do czyszczenia zewnętrznej obudowy
pralki zastosuj wilgotną ściereczkę, nie
używaj środków trących, alkoholu i/lub
rozpuszczalników. Pralka wymaga czyszczenia
w niewielkim stopniu: czyszczenie szufladki i
czyszczenie filtru; poniżej wskazane są także
sugestie odnośnie przypadków przewożenia
lub długich okresów nie używania urządzenia.
Sugestie dotyczące przewożenia
i okresów nie używania pralki
Czyszczenie szufladki
l Zalecane jest czyszczenie szufladki dla
uniknięcia zbierania w jej wnętrzu resztek
proszku czy dodatków.
l W przypadku, kiedy pralka pozostaje
przez
dłuższy
czas
w
miejscu
nieogrzewanym niezbędne jest całkowite
usunięcie resztek wody z przewodów.
l Wyjąć
delikatnie szufladkę, wyczyścić
strumieniem wody i wprowadzić ponownie
na miejsce.
Czyszczenie filtru
l Pralka posiada specjalny filtr, który
zatrzymuje większe odpady mogące
zatkać odpływ wody, np. guziki czy
monety.
l Odłączyć pralkę od zasilania elektrycznego.
l Rozłączyć opaskę przytrzymującą przewód
wody obniżając go do posadzki, aby
usunąć całkowicie wodę.
l Ponownie zamocować opaską przewód
odprowadzenia wody.
l Tylko W NIEKTÓRYCH MODELACH:
wyciągnij filtr, zdejmij jego korek i zbierz
wodę do pojemnika.
l Przed
odkręceniem filtru dobrze jest
umieścić pod nim ściereczkę dla uniknięcia
rozlania na podłogę pozostałości wody.
l Obrócić filtr w kierunku odwrotnym do
ruchu wskazówek zegara, do zatrzymania
na pozycji pionowej.
l Wyjąć filtr i oczyścić go; następnie
umieścić na swoim miejscu i obrócić
zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
l Zamontować wszystkie usunięte elementy
powtarzając
w
odwrotnej
kolejności
wszystkie wcześniejsze czynności.
57
5. SKRÓCONA
INSTRUKCJA OBSŁUGI
6. STEROWANIE I
PROGRAMY
Nasza
pralka
posiada
system
automatycznego dostosowania poziomu
wody do rodzaju i ilości prania. System ten
prowadzi do zredukowania zużycia energii i
znacznego skrócenia czasu prania.
A
Wybór programu
l Włączyć
pralkę
i
wybrać
potrzebny
L
program.
l Zmienić ewentualnie wartość temperatury
prania i załączyć potrzebne opcje.
I
l Nacisnąć przycisk START/PAUZA, aby
uruchomić program prania.
F
W przypadku zaniku zasilania podczas pracy
specjalna pamięć pralki zapamięta ustawienia
i po włączeniu prądu pralka rozpocznie pranie
w tym momencie, w którym zostało ono
przerwane.
l Pod koniec programu na wyświetlaczu
pojawi się informacja “End" (koniec”) lub w niektórych modelach - zaświecą się
wszystkie lampki kontrolne dla prania.
Przed otwarciem drzwiczek odczekaj,
aż lampka BOKADY DRZWICZEK
zgaśnie.
l Wyłączyć pralkę.
Dla każdego rodzaju prania sprawdź tabelę
programów i postępuj zgodnie ze wskazaną
procedurą.
Dane techniczne
Ciśnienie wody:
min 0,05 Mpa / max 0,8 Mpa
Wirowanie (obr/min):
(patrz tabliczka znamionowa)
Moc przyłączeniowa / Bezpiecznik
zasilania / Napięcie zasilania
(patrz tabliczka znamionowa)
58
G
H
C
E
D
B
A Pokrętło wyboru programu z
pozycją WYŁ. (OFF)
B Przycisk START/PAUZA
C Przycisk OPÓŹNIONEGO
URUCHOMIENIA
D Przycisk OPCJI
E Przycisk PRANIA
BŁYSKAWICZNEGO / STOPNIA
ZABRUDZENIA
F Przycisk WYBORU
TEMPERATURY
G Przycisk PRĘDKOŚCI WIROWANIA
H Przycisk PROGRAMU DZIEŃ I NOC
F+G BLOKADA PRZYCISKÓW
I Cyfrowy wyświetlacz
L Kontrolka BLOKADY DRZWICZEK
Pokrętło wyboru programu
pozycją WYŁ. (OFF)
Przycisk START/PAUZA
PRZED
naciśnięciem
START/PAUZA
należy
drzwiczki.
l Nacisnąć przycisk, żeby uruchomić cykl.
Po naciśnięciu przycisku START/PAUZA
urządzenie potrzebuje kilku sekund na
rozpoczęcie pracy.
z
Przekręcenie pokrętła wyboru programu
spowoduje podświetlenie wyświetlacza oraz
wyświetlenie ustawień wybranego programu.
W celu oszczędzania energii kontrast
wyświetlacza zmniejsza się pod koniec cyklu
lub po określonym czasie bezczynności.
UWAGA: Żeby wyłączyć urządzenie,
należy ustawić pokrętło wyboru programu
w pozycji WYŁ. (OFF).
DODAWANIE
LUB
ARTYKUŁÓW
PO
PROGRAMU (PAUZA)
WYJMOWANIE
ROZPOCZĘCIU
l Nacisnąć
i
przytrzymać
przycisk
START/PAUZA przez około 2 sekundy
(jedna z kontrolek oraz wyświetlacz
pozostałego
czasu
prania
zaczną
migać, sygnalizując wstrzymanie pracy
urządzenia).
l Przed
otwarciem drzwiczek należy
zaczekać, aż kontrolka BLOKADY
DRZWICZEK zgaśnie.
l W celu rozpoczęcia wybranego cyklu
należy nacisnąć przycisk START/PAUZA.
l Po
ustawieniu
programu
pokrętło
pozostaje nieruchome w wybranym
położeniu aż do zakończenia cyklu.
Żeby uniknąć zalania, przed otwarciem
drzwiczek należy sprawdzić, czy poziom
wody spadł poniżej dolnej krawędzi
otworu.
l Kiedy program dobiegnie końca, na
wyświetlaczu pojawi się komunikat „End”
(Koniec),
a
kontrolka
BLOKADY
DRZWICZEK
zgaśnie,
sygnalizując
możliwość otwarcia drzwiczek.
przycisku
zamknąć
l Po włożeniu lub wyjęciu artykułów należy
zamknąć drzwiczki i nacisnąć przycisk
START/PAUZA
(program
zostanie
wznowiony od momentu, w którym go
wstrzymano).
l Żeby wyłączyć pralkę, należy ustawić
pokrętło wyboru programu w pozycji
WYŁ. (OFF).
ANULOWANIE PROGRAMU
Po zakończeniu każdego cyklu, a także
przed wybraniem i uruchomieniem
kolejnego programu, pokrętło wyboru
programu należy ustawić w położeniu
WYŁ. (OFF).
l Żeby anulować program, należy ustawić
pokrętło w położeniu WYŁ. (OFF).
l Mechanizm zabezpieczający odblokuje
drzwiczki po upływie 2 minut.
59
PL
OSTRZEŻENIE:
Podczas wkładania wtyczki do gniazda nie
należy dotykać wyświetlacza pralki,
ponieważ urządzenie kalibruje system w
ciągu pierwszych kilku sekund od
aktywacji - dotknięcie wyświetlacza może
spowodować nieprawidłowe działanie
pralki. W takim przypadku należy wyjąć
wtyczkę z gniazda i powtórzyć czynność.
l Zalecamy używanie tylko 20% rekomendowanej
Przycisk OPÓŹNIONEGO
URUCHOMIENIA
ilości detergentu podanej na opakowaniu.
l Ten przycisk umożliwia ustawienie cyklu
prania opóźnionego o maksymalnie 24
godziny.
l Żeby
opóźnić uruchomienie,
wykonać następujące czynności:
należy
- Ustawić żądany program.
- Nacisnąć przycisk opóźnionego uruchomienia
jeden raz w celu aktywowania funkcji (na
wyświetlaczu pojawi się h00), następnie
nacisnąć go ponownie w celu wybrania
opóźnienia o 1 godzinę (na wyświetlaczu
pojawi się h01). Każde naciśnięcie przycisku
zwiększa opóźnienie o 1 godzinę aż do
pojawienia się na wyświetlaczu wartości h24 wówczas ponowne naciśnięcie przycisku
spowoduje wyzerowanie opóźnienia.
- Potwierdzić przez naciśnięcie przycisku
START/PAUZA. Rozpocznie się odliczanie
czasu opóźnienia, po upływie którego program
zostanie automatycznie uruchomiony.
l Opóźnione uruchomienie można anulować
przez ustawienie pokrętła wyboru programu w
pozycji WYŁ. (OFF).
Jeśli w trakcie pracy urządzenia nastąpi
przerwa w zasilaniu, wybrany program zostanie
zapisany w pamięci pralki. Po przywróceniu
zasilania program zostanie wznowiony od
momentu, w którym został zatrzymany.
- AQUAPLUS:
l Ta opcja (dostępna tylko w niektórych
programach) umożliwia pranie wsadu w
znacznie większej ilości wody, co w
połączeniu z nowymi współgrającymi
cyklami obrotów bębna, podczas których
woda jest pobierana i spuszczana,
zapewnia idealnie wypraną i wypłukaną
odzież oraz całkowite rozpuszczenie
detergentu.
l Funkcja ta jest przeznaczona dla osób z
delikatną i wrażliwą skórą.
l a ponadto nadaje się do prania ubranek
dziecięcych i bardzo zabrudzonych
artykułów wymagających użycia dużych
ilości detergentu, jak również ręczników,
których włókna mają tendencję do
wchłaniania detergentu.
- HIGIENA+:
Funkcja ta jest aktywowana po ustawieniu
temperatury 60°C. Utrzymywanie stałej
temperatury przez cały cykl prania
gwarantuje wyjątkowo dokładne usuwanie
brudu.
Jeśli wybrana opcja nie jest zgodna z
ustawionym programem prania, jej
kontrolka zamiga, a następnie zgaśnie.
Przycisk PRANIA
BŁYSKAWICZNEGO / STOPNIA
ZABRUDZENIA
Poniższe opcje prania należy wybrać przed
naciśnięciem przycisku START/PAUZA.
Przycisk OPCJI
Ten przycisk pozwala wybrać jedną z trzech
opcji:
- PRANIE WSTĘPNE:
l Ta opcja aktywuje pranie wstępne, które jest
szczególnie przydatne w przypadku bardzo
zabrudzonych
artykułów
(funkcja
jest
dostępna tylko dla niektórych programów, jak
podano w tabeli programów).
60
Ten przycisk pozwala wybrać jedną z
dwóch opcji w zależności od ustawionego
programu.
- PRANIE BŁYSKAWICZNE:
Ta opcja staje się aktywna, gdy na
pokrętle zostanie ustawiony program
PRANIA BŁYSKAWICZNEGO (14/30/44
min). Wówczas za pomocą przycisku
można wybrać jedną z trzech długości
cyklu prania.
- Przycisk STOPNIA ZABRUDZENIA:
l Po wybraniu danego programu automatycznie
wyświetlony zostanie ustawiony czas prania.
l Opcja pozwala wybrać jeden z 3 poziomów
intensywności prania, które różnią się
czasem trwania programu w zależności od
stopnia zabrudzenia tkanin (funkcja jest
dostępna tylko dla niektórych programów,
jak wskazano w tabeli programów).
Przycisk PROGRAMU DZIEŃ I
NOC
Przycisk WYBORU TEMPERATURY
l Ten
przycisk
umożliwia
temperatury cyklu prania.
zmianę
l Ta opcja redukuje pośrednią prędkość
temperatury
powyżej
maksymalnej
dopuszczalnej wartości dla danego
programu nie będzie możliwe.
obrotową do 400 obr./min (jeśli jest to
możliwe), zwiększając poziom wody
podczas płukania i pozostawiając prane
artykuły zanurzone w wodzie po
końcowym płukaniu w celu idealnego
rozluźnienia włókien.
l Żeby możliwe było pranie w zimnej wodzie,
l Podczas fazy utrzymywania wody w
l Dla bezpieczeństwa tkanin podniesienie
wszystkie kontrolki muszą być zgaszone.
Przycisk PRĘDKOŚCI WIROWANIA
bębnie odpowiednia kontrolka miga,
sygnalizując wstrzymanie pracy pralki.
l Wyłączenie tej opcji pozwoli zakończyć
pomocą tego przycisku można
zmniejszyć maksymalne obroty bębna lub
anulować cykl wirowania.
cykl wirowaniem (którego obroty można
zmniejszyć
do
zera
za
pomocą
odpowiedniego przycisku) i opróżnianiem.
l Jeśli na metce nie podano konkretnych
l Dzięki elektronicznemu sterowaniu w
l Za
informacji, można użyć maksymalnych
obrotów dla danego programu.
pośrednich fazach woda jest wylewana
po cichu, co sprawia, że program nadaje
się do prania nocnego.
W celu ochrony tkanin nie jest możliwe
przekroczenie maksymalnej dopuszczalnej
prędkości dla danego programu.
l Żeby
ponownie
aktywować
cykl
wirowania, należy naciskać przycisk aż
do ustawienia żądanych obrotów.
BLOKADA PRZYCISKÓW
l Równoczesne naciśnięcie i przytrzymanie
przez około 3 sekundy przycisków
WYBORU
TEMPERATURY
i
PRĘDKOŚCI WIROWANIA pozwala na
zablokowanie przycisków. Funkcja ta
zapobiega
przypadkowym
lub
niechcianym zmianom opcji podczas
trwania cyklu.
l Prędkość obrotową można zmienić bez
zatrzymywania pracy pralki.
Użycie zbyt dużej ilości detergentu może
prowadzić do powstawania nadmiaru
piany. W przypadku wykrycia nadmiaru
piany pralka może anulować fazę
wirowania lub przedłużyć program,
zwiększając zużycie wody.
l Blokadę
można w prosty sposób
dezaktywować
przez
ponowne
równoczesne naciśnięcie wspomnianych
przycisków lub wyłączenie pralki.
61
PL
Pralka jest wyposażona w specjalny
moduł elektroniczny uniemożliwiający
wirowanie w przypadku niewyważenia
bębna. Urządzenie to ogranicza hałas i
drgania generowane przez pralkę,
zwiększając jej trwałość.
3) KONTROLKI TEMPERATURY PRANIA
Cyfrowy wyświetlacz
System kontrolek umieszczonych na
wyświetlaczu umożliwia stałe monitorowanie
pracy urządzenia.
3
1 2 78 4 9
5
6
Wyświetlają
temperaturę
prania
dla
wybranego programu. Temperaturę można
zmienić
za
pomocą
odpowiedniego
przycisku (w niektórych przypadkach).
Żeby możliwe było pranie w zimnej wodzie,
wszystkie kontrolki muszą być zgaszone.
4) CZAS TRWANIA CYKLU
l Po wybraniu programu na wyświetlaczu
automatycznie pojawia się czas trwania
cyklu, który zależy od wybranych opcji.
6
l Od chwili rozpoczęcia programu na
1) KONTROLKA BLOKADY DRZWICZEK
l Lampka zaświeca się, kiedy drzwiczki są
całkowicie zamknięte.
wyświetlaczu
nieustannie
będzie
podawany
czas
pozostały
do
zakończenia prania.
l Urządzenie oblicza czas do zakończenia
PRZED
naciśnięciem
przycisku
START/PAUZA należy zamknąć drzwiczki.
l Jeśli
przycisk
START/PAUZA
na
urządzeniu zostanie wciśnięty przy
zamkniętych drzwiczkach, kontrolka zamiga,
po czym zaświeci się światłem ciągłym.
wybranego programu na podstawie
standardowego obciążenia. Podczas
trwania cyklu urządzenie koryguje czas
stosownie do wielkości i zawartości
wsadu.
5) KONTROLKI STOPNIA ZABRUDZENIA
l Po
wybraniu
programu
kontrolka
automatycznie wskaże ustawiony stopień
zabrudzenia.
Jeśli drzwiczki nie są prawidłowo
zamknięte, kontrolka będzie migała
przez około 7 sekund, po czym
polecenie uruchomienia zostanie
automatycznie anulowane. W takim
przypadku
należy
prawidłowo
zamknąć drzwiczki i jeszcze raz
nacisnąć przycisk START/PAUZA.
l Wybranie innego stopnia zabrudzenia
spowoduje zaświecenie się odpowiedniej
kontrolki.
l Przed
otwarciem drzwiczek należy
zaczekać, aż kontrolka BLOKADY
DRZWICZEK zgaśnie.
2) PRĘDKOŚĆ WIROWANIA
Wyświetla
prędkość
wirowania
dla
wybranego
programu.
Za
pomocą
odpowiedniego przycisku można zmienić
prędkość wirowania lub pominąć cały cykl.
62
6) KONTROLKI OPCJI
Kontrolka wskazuje opcję wybieraną za
pomocą odpowiedniego przycisku.
7) KONTROLKA BLOKADY
PRZYCISKÓW
Ta kontrolka
przycisków.
sygnalizuje
zablokowanie
l Funkcja
Tryb
wagi
umożliwia
monitorowanie parametrów wsadu na
każdym etapie prania, zaś w pierwszych
minutach prania pozwala ona na:
l W modelach obsługujących Wi-Fi ta ikona
sygnalizuje aktywną funkcję Wi-Fi.
l Wszystkie informacje dotyczące działania
- regulowanie ilości potrzebnej wody;
funkcji Wi-Fi oraz instrukcję umożliwiającą
prostą konfigurację tej funkcji można
znaleźć w zakładce Pobierz na stronie
http://wizardservice.candy-hoover.com.
- określenie długości cyklu prania;
- kontrolowanie płukania
wybranym typem tkanin;
zgodnie
z
- regulowanie rytmu obrotów bębna pod
kątem rodzaju pranych tkanin;
9) Tryb wagi (funkcja aktywna tylko w
niektórych programach):
- wykrywanie obecności artykułów skórzanych
i w razie potrzeby zwiększanie ilości wody
podczas płukania;
l W ciągu pierwszych kilku minut trwania
cyklu kontrolka Tryb wagi będzie się
świeciła. W tym czasie inteligentny
sensor zważy wsad i odpowiednio
dostosuje czas trwania cyklu oraz zużycie
wody i energii.
- regulowanie prędkości wirowania zgodnie
z obciążeniem w celu uniknięcia
niewyważenia.
63
PL
8) WI-FI (tylko w niektórych modelach)
Tabela programów
1)
(MAKS.) *
2
1
(patrz panel sterowania)
PROGRAM
(MAKS.)
ActivEco 20°C
2
1
6
7
8
9
20°
4
4,5
5,5
6
60°
2
2,5
3
3
40°
14'
1
1
1,5
1,5
30°
Pranie
30'
błyskawiczne
2
2,5
2,5
2,5
30°
44'
3
3,5
3,5
3,5
40°
Ciemne kolory
3
3,5
4
4,5
40°
Wełna
1
1
2
2
40°
Pranie ręczne
i jedwab
1
1
2
2
30°
Płukanie
-
-
-
-
-
Spuszczanie
wody i wirowanie
-
-
-
-
-
3
3,5
4
4,5
30°
2
2,5
2,5
2,5
40°
3
3,5
4
4,5
60°
( )
6
7
8
9
60°
( )
6
7
8
9
90°
( )
2,5
3
3,5
4
30°
( )
Ubranka dziecięce
60°C
Pranie codzienne,
59 min.
3)
Koszule
2)
Tkaniny
delikatne
Mieszane
Bawełna**
Tkaniny białe
Sport
2)
2)
2)
64
( )
( )
Tylko w przypadku wyboru opcji
PRANIA WSTĘPNEGO (dotyczy
programów z dostępną funkcją
PRANIA WSTĘPNEGO).
(Dotyczy
tylko
modeli
z
przegrodą na płynny detergent).
Jeśli tylko niewielka część ubrań
jest
zabrudzona
w
stopniu
wymagającym użycia płynnego
wybielacza, wstępne odplamianie
można przeprowadzić w pralce.
Wlać wybielacz do zbiornika na
płynny wybielacz (znajdującego
się w przegrodzie nr 2 w
szufladzie na detergent) i ustawić
specjalny program PŁUKANIE.
Po zakończeniu tej fazy należy
ustawić pokrętło wyboru programu
w pozycji WYŁ. (OFF), włożyć do
pralki resztę ubrań i uruchomić
wybrany program prania.
Ważne informacje:
* Maksymalna ilość suchego wsadu dla
danego modelu pralki (patrz panel
sterowania).
**
STANDARDOWE
PROGRAMY
PRANIA
BAWEŁNY
ZGODNE
Z
ROZPORZĄDZENIAMI
(UE)
Nr
1015/2010 i Nr 1061/2010.
PROGRAM PRANIA BAWEŁNY W
TEMPERATURZE 60°C.
1)
Po
wybraniu
programu
na
wyświetlaczu
pojawi
się
rekomendowana
temperatura
prania, którą można (w niektórych
przypadkach)
zmniejszyć
za
pomocą odpowiedniego przycisku.
2)
Dla
pokazanych
programów
możliwe jest dostosowanie czasu
oraz intensywności prania za
pomocą
przycisku
WYBORU
STOPNIA ZABRUDZENIA.
3)
Po ustawieniu na pokrętle programu
PRANIA BŁYSKAWICZNEGO można
za pomocą przycisku PRANIA
BŁYSKAWICZNEGO wybrać jeden z
trzech programów błyskawicznych: 14
min, 30 min i 44 min.
PROGRAM PRANIA BAWEŁNY W
TEMPERATURZE 40°C.
Programy te są odpowiednie do prania
bawełny
o
normalnym
stopniu
zabrudzenia. Pod względem zużycia
wody i energii są to najwydajniejsze
programy
do
prania
artykułów
bawełnianych.
Programy te powstały z myślą o
zachowaniu zgodności z zaleceniami
dotyczącymi temperatury zamieszczanymi
na
metkach
ubrań.
Rzeczywista
temperatura wody może się nieznacznie
różnić od deklarowanej temperatury cyklu.
65
PL
( )
Wybór programów
Aby zapewnić możliwość prania różnych
rodzajów tkanin o różnym stopniu zabrudzenia,
pralka oferuje szereg specjalnych programów
(patrz tabela programów).
ActivEco 20°C
Ten innowacyjny program pozwala na pranie
różnych kolorów i rodzajów tkanin (na przykład
bawełny, tkanin syntetycznych i tkanin
mieszanych) z wyjątkową dokładnością w
temperaturze zaledwie 20°C. Program jest o
60% bardziej oszczędny w porównaniu ze
standardowym cyklem prania bawełny w 40°C.
Ubranka dziecięce 60°C
Program przeznaczony do prania wszystkich
rodzajów ubranek dziecięcych w temperaturze
co najmniej 60°C. Zapewnia idealną, higieniczną
czystość. W celu osiągnięcia maksymalnie
higienicznej czystości należy stosować detergent
w proszku.
Pranie codzienne, 59 min.
Ten specjalny program oferuje doskonałą jakość
prania przy bardzo skróconym czasie pracy.
Program jest przeznaczony do prania
mniejszych wsadów (patrz tabela programów).
Pranie błyskawiczne (14–30–44 min.)
Cykl prania sugerowany w przypadku
mniejszych wsadów i delikatnie zabrudzonej
odzieży. Zaleca się stosowanie mniejszej niż
zwykle ilości proszku, aby uniknąć marnowania
detergentu. Po ustawieniu programu PRANIA
BŁYSKAWICZNEGO można za pomocą
przycisku wybrać jedną z trzech dostępnych
długości cyklu.
Ciemne kolory
Program umożliwiający mieszanie ciemnej
odzieży i zapobiegający utracie kolorów
oraz powstawaniu zagnieceń. Zalecamy
stosowanie detergentu w płynie.
Wełna
Ten program służy do prania wełny nadającej
się do prania w pralce lub artykułów
przeznaczonych do prania ręcznego.
Pranie ręczne i jedwab
Ten program aktywuje delikatny cykl prania
odpowiedni do odzieży wełnianej określonej
66
jako „prać tylko ręcznie” oraz jedwabiu lub
artykułów opatrzonych na metce informacją:
„prać jak jedwab”.
Płukanie
W tym programie wykonywane są 3 cykle
płukania z pośrednim wirowaniem (możliwe
jest zmniejszenie obrotów lub wyłączenie
wirowania za pomocą odpowiedniego przycisku).
Program umożliwia płukanie tkanin dowolnego
rodzaju, na przykład po praniu ręcznym.
Spuszczanie wody i wirowanie
W tym programie wykonywane jest spuszczenie
wody i wirowanie z maksymalną prędkością. Za
pomocą przycisku PRĘDKOŚCI WIROWANIA
można wyłączyć wirowanie lub zmniejszyć obroty.
Koszule
Ten program jest zoptymalizowany pod kątem
redukowania zagnieceń i zapewniania
doskonałej wydajności prania. Zmniejszenie
prędkości wirowania ułatwia późniejsze
prasowanie odzieży.
Tkaniny delikatne
Ten program skraca okresy obrotów bębna
podczas trwania cyklu, dzięki czemu nadaje
się przede wszystkim do prania delikatnych
tkanin. Aby zmaksymalizować wydajność,
cykle prania i płukania wykorzystują duże
ilości wody.
Mieszane
Zastosowane cykle prania i płukania zapewniają
optymalny dobór prędkości i rytmu pracy bębna
oraz ilości użytej wody. Delikatne wirowanie
redukuje zagniecenia tkanin.
Bawełna
Ten program jest odpowiedni do prania bawełny o
normalnym stopniu zabrudzenia. Pod względem
zużycia wody i energii jest to najwydajniejszy
program do prania artykułów bawełnianych.
Tkaniny białe
Program zapewniający doskonałe rezultaty prania.
Końcowy cykl wirowania z maksymalnymi obrotami
zapewnia wydajniejsze oddzielanie wody.
Sport
Ten program, przeznaczony do prania
mieszanych tkaninach sportowych, które są
wrażliwe na działanie wysokich temperatur,
doskonale usuwa brud i plamy z odzieży
noszonej w trakcie uprawiania sportu.
7. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW I GWARANCJA
TYLKO DLA MODELI Z FUNKCJĄ ONE TOUCH
Dzięki funkcji Sprawdzanie Cycle na aplikacji Hoover Wizard, kontrolującej
przebieg cyklu prania, możesz w każdej chwili sprawdzić, czy urządzenie działa
prawidłowo. Potrzebujesz do tego jedynie smartfona z Androidem w technologii NFC.
Więcej informacji znajdziesz na aplikacji. Jeśli wyświetlacz urządzenia pokazuje błąd (kod
błędu) lub miga lampka kontrolna LED, należy włączyć aplikację i zbliżyć smartfon z
Androidem i NFC do logo One Touch na maskownicy (ramce). Teraz można uruchomić
katalog i próbować rozwiązać ten problem.
RAPORT BŁĘDÓW
l Modele z wyświetlaczem: wyświetlony zostaje kod błędu, zawsze poprzedzony
literą E (np. Błąd 2 = E2)
l Modele bez wyświetlacza: błąd sygnalizowany jest migotaniem wszystkich lampek
kontrolnych LED - tyle razy, ile wynosi kod błędu - z 5-sekundowymi przerwami (np.:
Błąd 2 = dwa migotania -> pauza 5 sekund -> dwa migotania -> itd.)
Wyświetlany błąd
E2
(na
pralkach
z
wyświetlaczem)
2 mignięcia lampek LED
(brak wyświetlacza)
E3
(na
pralkach
z
wyświetlaczem)
3 mignięcia lampek LED
(brak wyświetlacza)
E4
(na
pralkach
z
wyświetlaczem)
4 mignięcia lampek LED
(brak wyświetlacza)
E7
(na
pralkach
z
wyświetlaczem)
7 mignięcia lampek LED
(brak wyświetlacza)
Wszystkie inne kody
Możliwe przyczyny i proponowane rozwiązania
Pralka nie pobiera wody
Upewnij się, czy zawór doprowadzający wodę został odkręcony.
Upewnij się, czy przewód doprowadzający wodę nie jest zagięty, skręcony lub
przygnieciony.
Odpływ wody został umieszczony na nieprawidłowej wysokości (sprawdź
instrukcje w sekcji dotyczącej instalacji)
Zamknij dopływ wody, odkręć wąż doprowadzający wodę z tyłu pralki i
upewnij się, czy filtr przeciwpiaskowy jest czysty i drożny.
Pralka nie odprowadza wody
Sprawdź, czy filtr nie jest zatkany.
Upewnij się, czy przewód doprowadzający wodę nie jest zagięty, poskręcany
lub przygnieciony.
Sprawdź, czy rura odprowadzająca wodę nie jest zatkana i pozwala wodzie
swobodnie odpływać. Spróbuj odprowadzić wodę do zlewu.
Jest zbyt dużo piany i/lub wody.
Sprawdź, czy nie użyto zbyt dużej ilości detergentu lub produktu
nieprzeznaczonego do pralek.
Problem z drzwiczkami.
Upewnij się, że drzwiczki zostały prawidłowo domknięte. Sprawdź, czy
wewnątrz pralki nie ma ubrań, które utrudniają domknięcie drzwiczek.
Jeśli drzwiczki zablokowały się, wyłącz pralkę i odłącz ją od gniazdka
zasilania; odczekaj 2-3 minuty i ponownie spróbuj otworzyć drzwiczki.
Wyłącz pralkę i odłącz ją od gniazdka zasilania, odczekaj 1 minutę. Włącz
pralkę i uruchom program. Jeśli błąd znowu się pojawi, skontaktuj się
bezpośrednio z Autoryzowanym Centrum Obsługi Klienta.
67
PL
Rozwiązanie niektórych najczęściej pojawiających się problemów związanych z nieprawidłowym
działaniem pralki mogą ułatwić zamieszczone poniżej praktyczne wskazówki:
INNE NIETYPOWE PRZYPADKI
Wyświetlany błąd
Możliwe przyczyny i proponowane rozwiązania
Pralka nie działa / nie
uruchamia się
Sprawdź, czy urządzenie jest podłączone do działającego gniazdka
zasilania.
Upewnij się, czy działa zasilanie.
Upewnij się, czy gniazdo elektryczne działa podłączając inne
urządzenie, na przykład lampę.
Drzwi mogą być nieprawidłowo zamknięte: otwórz je i zamknij
ponownie.
Sprawdź, czy został poprawnie wybrany żądany program i naciśnij
przycisk start.
Upewnij się, czy pralka nie jest w trybie pauzy.
Prawdopodobnie nieszczelna jest uszczelka między kranem a rurą
dopływu wody; w takim przypadku, należy ją wymienić i ponownie
dokręcić rurę do kranu.
Upewnij się, czy filtr jest prawidłowo zamknięty.
Z powodu nieoptymalnego rozmieszczenia ubrań pralka może:
• próbować wyrównać obciążenia, wydłużając czas wirowania.
• zmniejszyć prędkość wirowania, aby zmniejszyć wibracje i hałas.
• anulować wirowanie, aby chronić maszynę.
Upewnij się, że ładunek jest równomiernie rozłożony. Jeśli chcesz
uniknąć zagnieceń, ponownie załaduj ubrania i uruchom program.
Prawdopodobnie woda nie została całkowicie odprowadzona, więc
odczekaj kilka minut. Jeśli problem będzie się powtarzał, sprawdź
informacje dotyczące Błędu 3.
Niektóre modele posiadają funkcję "Bez wirowania": Upewnij się, czy
nie jest przypadkiem włączona.
Upewnij się, czy nie włączono opcji zmieniającej parametry
wirowania.
Użycie zbyt dużej ilości detergentu może utrudnić uruchomienie
wirowania.
Pralka jest prawdopodobnie źle wypoziomowana: w razie potrzeby
wyregulować nóżki, jak opisano to w odpowiednim punkcie Instrukcji.
Upewnij się, czy śruby transportowe, gumowe korki i przekładki
dystansowe zostały usunięte.
Upewnij się, czy wewnątrz bębna nie ma ciał obcych (monet,
zawiasów, przycisków, itp...).
Woda wyciekła na
podłogę w pobliżu
pralki
Nie działa
odwirowane
Silne wibracje /
odgłosy dochodzące
z pralki podczas
odwirowywania
Standardowa gwarancja producenta obejmuje stwierdzone wady mechaniczne
lub elektryczne produktu wynikłe z działania lub zaniechania działania ze strony
producenta. Jeśli okaże się, że usterka została spowodowana przez czynniki
zewnętrzne, tj. podczas transportu, niewłaściwego stosowania lub na skutek
nieprzestrzegania instrukcji obsługi, za naprawę może zostać naliczona opłata.
68
- woda z płukania może być bardziej
mętna: jest to wynik obecności zawiesiny
zeolitów, która nie powoduje negatywnych
efektów dla skuteczności płukania.
- obecność białego
praniu po jego
normalne zjawisko,
się do materiału,
koloru.
Jeśli problem nie został rozwiązany lub jeśli
podejrzewasz usterkę, należy natychmiast
skontaktować
się
z
Autoryzowanym
Centrum Obsługi Klienta.
Zaleca
się
stosowanie
wyłącznie
oryginalnych części zamiennych, które są
dostępne w naszych Autoryzowanych
Centrach Obsługi Klienta.
proszku (zeolitów) na
zakończeniu: jest to
proszek nie przyczepia
ani nie zmienia jego
- obecność piany w wodzie z ostatniego
płukania: nie musi to oznaczać
nieskutecznego płukania.
Gwarancja
Produkt jest objęty gwarancją zgodnie z
postanowieniami i warunkami określonymi w
gwarancji pisemnej dołączonej do produktu.
Gwarancja musi być należycie wypełniona i
przechowywany tak, aby w razie potrzeby
mogła być okazana w Autoryzowanym
Centrum Obsługi Klienta.
- tworzenie się znacznej ilości piany: często
spowodowane obecnością anionowych
środków powierzchniowo czynnych w
składzie środków piorących, które są trudne
do usunięcia z pranych materiałów.
W takim wypadku nie jest konieczne
wykonywanie dodatkowych cyklów płukania
dla usunięcia tego zjawiska: nie spowoduje
to żadnej zmiany.
Producent nie jest odpowiedzialny
za ewentualne błędy wynikające z
druku niniejszej Instrukcji załączonej
do urządzenia. Dodatkowo Producent
pozostawia sobie prawo do wprowadzania
zmian, jakie okażą się konieczne we
własnych produktach, bez naruszania
zasadniczej ich charakterystyki.
69
PL
Stosowanie
środków
piorących
bez
fosforanów może spowodować następujące
rezultaty:
Ďakujeme, že ste si vybrali práčku značky
Hoover. Sme hrdí na to, že Vám môžeme
ponúknuť nové, inovatívne a technologicky
vyspelé produkty, s kompletným radom
domácich spotrebičov pre zabezpečenie
skutočnej pomoci pri každodenných
činnostiach.
Životné prostredie
Tento spotrebič je označený podľa
Európskej smernice 2012/19/EU
O odpade
z
elektrických
a elektronických zariadení (OEEZ).
OEEZ obsahujúce znečisťujúce látky (ktoré
môžu spôsobovať negatívne dopady na
životné prostredie) a základné komponenty
(ktoré je možné opäť využiť). Je potrebné
podrobiť OEEZ špecifickému zaobchádzaniu,
pre
odstránenie
a likvidáciu
všetkých
znečisťujúcich látok a obnovu a recykláciu
všetkých materiálov. Jednotlivci môžu zohrať
dôležitú úlohu pri zaistení, aby OEEZ
nezostalo problémom pre životné prostredie;
je dôležité dodržiavať určité základné pravidlá:
Pozorne si prečítajte tento návod pre
správne a bezpečné užívanie spotrebiča a
pre užitočné tipy ohľadom údržby.
Spotrebič používajte len po
dôkladnom preštudovaní týchto pokynov.
Majte tento návod vždy po ruke a v dobrom
stave pre prípadného ďalšieho majiteľa.
l OEEZ sa nesmie likvidovať spoločne
s bežným komunálnym odpadom.
Skontrolujte, či je so spotrebičom dodaný
tento návod, záručný list, adresy servisných
stredísk a š títok s energetickou účinnosťou.
Skontrolujte, či je zástrčka, diel na odtokovú
hadicu a zásobník pracích prostriedkov alebo
zásobník na bielidlo (iba pri niektorých
modeloch) súčasťou dodávky. Odložte si
všetky tieto diely na bezpečnom mieste.
l OEEZ musí byť odovzdané na príslušných
zberných miestach spravovaných obcou
alebo mestom alebo príslušnými podnikmi.
V mnohých krajinách sa uskutočňuje pri
veľkých OEEZ zber z domu.
V mnohých krajinách, keď si zakúpite nový
spotrebič, starý je možné odovzdať predajcovi,
ktorý ho bezplatne vyzdvihne na základe
výmeny jedného za druhý, ak ide o zariadenie
ekvivalentného typu a má rovnaké funkcie ako
dodávané zariadenie.
Každý výrobok je označený jedinečným 16miestnym kódom, tiež nazývaným „sériové
číslo”, vytlačeným na š títku na spotrebiči
(oblasť otvoru) alebo v dokumentácii vo vnútri
výrobku. Tento kód je špecifickou ID kartou
produktu, ktorú potrebujete k registrácii a na
kontakt s Hoover servisným strediskom.
Obsah
1. ZÁKLADNÉ BEZPEČNOSTNÉ PRAVIDLÁ
2. INŠTALÁCIA
3. PRAKTICKÉ RADY
4. ÚDRŽBA A ČISTENIE
5. PRÍRUČKA RÝCHLEHO ŠTARTU
6. OVLÁDACIE PRVKY A PROGRAMY
7. ODSTRÁNENIE MOŽNÝCH PROBLÉMOV
A ZÁRUKA
70
Nedovoľte deťom hrať sa so
spotrebičom. Čistenie a údržbu
nesmú vykonávať deti bez dozoru.
1. ZÁKLADNÉ
BEZPEČNOSTNÉ
PRAVIDLÁ
spotrebič je určený na
používanie v domácnosti a
podobných miestach:
− Zamestnanecké kuchyne v
predajniach, kanceláriách alebo
inom pracovnom prostredí;
− Na farmách;
− Klientmi hotelov, motelov a
iných ubytovacích zariadení;
− Na mieste pre výdaj raňajok.
Iné použitie tohto spotrebiča mimo
domáceho prostredia alebo pre
typické domáce č innosti, ako je
komerčné využitie odborníkmi alebo
skúsenými užívateľmi, je vylúčené
z vyššie uvedených aplikácií. Ak
nepoužívate spotrebič v súlade s
vyššie uvedenými podmienkami,
môže sa skrátiť jeho životnosť a
môžete stratiť právo na záručnú
opravu. Akékoľvek poškodenie
spotrebiča vyplývajúce z použitia iného
ako domáceho (aj keď sa nachádza v
domácnosti) nebude akceptované
výrobcom pri uplatnení záruky.
l Tento spotrebič môžu používať
deti od 8 rokov a osoby so
zníženými fyzickými, senzorickými
alebo mentálnymi schopnosťami,
alebo
bez
dostatočných
skúseností a znalostí, pokiaľ sú
pod dohľadom alebo boli poučené
o bezpečnom používaní spotrebiča
a porozumeli možnému riziku.
l Nedovoľte
deťom hrať sa so
spotrebičom.
l Deti
do 3 rokov držte mimo
dosah, pokiaľ nie sú neustále
pod dohľadom.
l Ak
je poškodený prívodný kábel,
musí ho vymeniť výrobca, jeho
servisný technik alebo podobne
kvalifikovaná osoba, aby sa
zabránilo nebezpečenstvu.
l Na
pripojenie vody používajte
len
hadice
dodané
so
spotrebičom (nepoužívajte staré
hadice).
l Tlak
vody musí byť v rozsahu
od 0,05 MPa až 0,8 MPa.
l Zabezpečte,
aby
koberec
neblokoval dno práčky a vetracie
otvory.
l Stav
vypnutia
zabezpečíte
nastavením príslušného symbolu
na ovládacom prvku do vertikálnej
pozície. Akákoľvek iná pozícia
tohto ovládača práčku zapne
(len pre modely s gombíkom
programov).
l Po
71
inštalácii musíte práčku
umiestniť tak, aby zostala zástrčka
ľahko prístupná.
SK
l Tento
l Maximálna
kapacita suchej l Pri premiestňovaní nezdvíhajte
bielizne závisí od modelu (viď
práčku za ovládacie prvky ani
ovládací panel
zásobník pracích prostriedkov;
počas prepravy nikdy nepokladajte
l Pre nahliadnutie popisu výrobku
práčku otvorom na vozík. Pri
navštívte stránku výrobcu.
zdvíhaní odporúčame asistenciu
druhej osoby.
Bezpečnostné pokyny
l V prípade poruchy práčku vypnite,
l Pred
č istením alebo údržbou
práčky odpojte zástrčku od
sieťovej zásuvky a zastavte
ventil prívodu vody.
l Uistite
sa, č i je elektrický
systém uzemnený. V opačnom
prípade vyhľadajte odborný
servis.
zavrite ventil prívodu vody a
nemanipulujte so spotrebičom.
Ihneď
kontaktujte
najbližšie
servisné stredisko a používajte
len originálne náhradné diely.
Nedodržaním týchto pokynov môžete
negatívne ovplyvniť bezpečnosť
spotrebiča.
l Nepoužívajte
prevodníky, viacnásobné
zásuvky ani predlžovacie káble.
UPOZORNENIE:
Počas prania môže voda
dosahovať veľmi vysokú
teplotu.
l Pred
otvorením dverí sa uistite, či
Umiestnením značky
na
nie je v bubne voda.
produkt deklarujeme na vlastnú
l Pri odpájaní spotrebiča neťahajte zodpovednosť zhodu so všetkými
požiadavkami EÚ týkajúcimi sa
za prívodný kábel.
bezpečnosti, zdravia a ž ivotného
l Nevystavujte práčku dažďu, prostredia, ktoré sú zakotvené v
priamemu slnečnému žiareniu legislatíve a týkajú sa daného
ani iným poveternostným vplyvom. produktu.
72
2. INŠTALÁCIA
l Prerežte
spojovacie pásky
hadíc, nepoškoďte hadice a
prívodný kábel
1
A
B
A
B
2 alebo 4 skrutky
(A) na zadnej strane spotrebiča
a vyberte 2 alebo 4 poistky (B)
podľa obrázku 1.
B
A
A
SK
l Vyskrutkujte
B
l Prekryte
2 alebo 4 otvory
použitím dodaných krytiek.
l Ak
je práčka určená na
vstavanie,
po
prerezaní
spojovacích pások vyskrutkujte
3 alebo 4 skrutky (A) a dajte
dolu 3 alebo 4 podložky (B).
2
A
1
prípade niektorých modelov,
1 alebo viac podložiek spadne
do spotrebiča: nakloňte práčku
dopredu a vyberte ich. Prekryte
otvor pomocou krytiek dodaných
so spotrebičom.
2
3
l V
B
UPOZORNENIE:
Držte obalové materiály mimo
dosah detí.
C
l Umiestnite
„polionda“ panel na
dno podľa obrázku 2 (podľa
modelu, zvoľte verziu A, B alebo C).
73
3
2
1
Pokyny na osadenie dverí
l K
opačnej strane dverí priložte
šablónu. V závislosti od vašich
požiadaviek môžete osadiť pánty
a uzatvárací magnet buď na
ľavú, alebo na pravú stranu.
Označte miesta, na ktorých
chcete vyvŕtať otvory na skrutky,
a následne tieto otvory vyvŕtajte.
B
C
A
l Pánty zaistite pomocou 4 skrutiek,
ktoré nájdete v balení (A).
l Magnet
(B) zaistite pomocou
skrutky (C).
l V
závislosti od vašich požiadaviek
pri montáži osaďte podložku (D)
buď na pravú, alebo na ľ avú
stranu. Plastovú podperu (E)
umiestnite pod podložku a zaistite
ju pomocou skrutky (F).
D
F
E
G
l Poistný
uzáver (G) zaistite v
spodnej polohe.
74
l Pomocou
pántov osaďte dvere
na prednú stranu práčky. Pod
pánty umiestnite rozpery (I) a
následne ich zaistite pomocou
skrutky (H).
H I
SK
Odporúčame osadiť dvere
tak, aby sa otvárali doľava,
pretože rovnakým smerom sa
otvárajú aj kruhové dvierka.
Vďaka tomu budete mať pri
nakladaní š atstva do práčky
viac priestoru.
4 nastaviteľným nožičkám
môžete meniť výšku práčky z
820 mm na 840 mm. Ak chcete
upraviť výšku, najskôr musíte z
každej nožičky vybrať maticu a
nahradiť ju 5 mm maticou, ktorú
nájdete v balení. Nastavte nožičky
na požadovanú výšku a následne
úplne dotiahnite poistnú maticu k
základni práčky.
75
600
6
570
825 min.
in.
59
l Vďaka
0m
820 min.
práčku do otvoru s
rozmermi uvedenými na nákrese
vpravo. Pod prednú stranu
spotrebiča
môžete
podložiť
podstavec, ale jeho výšku bude
určovať to, akú výšku práčky
nastavíte.
60
l Zasuňte
Pripojenie vody
3
l Pripojte hadicu na vodu ku kohútiku
(obr.3) a použite iba hadicu dodanú s
výrobkom (nepoužívajte staré súpravy
hadíc).
l Niektoré modely môžu obsahovať jednu
alebo viac z nasledujúcich funkcií:
l HOT&COLD
(obr.
4):
nastavenie
pripojenia vody na horúcu a studenú vodu
pre vyššiu úsporu energie.
Pripojte šedú hadicu k ventilu studenej
vody
a červenú k ventilu horúcej vody.
Práčku je možné pripojiť len k ventilu
studenej vody: v takom prípade sa môžu
niektoré programy spustiť o niekoľko minút
neskôr.
l AQUASTOP
(obr.
5):
zariadenie
umiestnené na prívodnej hadici, ktoré
zastaví prívod vody v prípade poškodenia
hadice; v tomto prípade sa zobrazí
červený symbol v okienku "A" a hadicu
musíte vymeniť. K odskrutkovaniu matice
stlačte jednosmerné poistné zariadenie
"B".
4
1
5
6
B
A
B
A
l AQUAPROTECT - PRÍVODNÁ HADICA
S OCHRANOU (obr. 6): Ak voda
pretečie z hlavnej internej hadice "A",
transparentný izolačný plášť "B" udrží
vodu na dokončenie pracieho cyklu. Na
konci cyklu kontaktujte autorizované
servisné stredisko pre výmenu prívodnej
hadice.
7
Umiestnenie
neohnite hadicu a umiestnite odtokovú
hadicu do umývadla alebo radšej pripojte
k odpadovému potrubiu vo výške
najmenej 50 cm s priemerom väčším ako
je priemer hadice práčky (obr. 7).
76
min 4 cm
max 100 cm
l Postavte práčku k stene, nepritlačte ani
+2,6 mt
max
min 50 cm
max 85 cm
l Vyrovnajte spotrebič pomocou nožičiek
podľa obrázku 8:
a.otočením matice v smere hodinových
ručičiek uvoľnite skrutku;
b.otáčajte nožičkou pre zvýšenie alebo
zníženie, až kým sa nedotkne podlahy;
c.zaistite nožičku točením matice, kým sa
nedotkne spodnej časti skrinky práčky.
8
A
UPOZORNENIE:
V prípade potreby výmeny prívodného
kábla kontaktujte autorizované servisné
stredisko.
SK
B
l Spotrebič pripojte.
C
Zásobník pracích prostriedkov
Zásobník pracích prostriedkov je rozdelený
na 3 časti podľa obrázku 9:
l priestor “1”: prací prostriedok na
predpranie;
l priestor “ ”:pre špeciálne prísady,
aviváže, škrob, a pod.;
9
1
2
UPOZORNENIE:
Používajte len tekuté prostriedky;
práčka automaticky nastaví dávkovanie
prísad pri každom cykle počas
posledného plákania.
10
l priestor “2”: prací prostriedok na hlavné
pranie.
Pri niektorých modeloch je dodaná tiež
nádoba na tekuté pracie prostriedky
(obr.10). V prípade jej použitia ju vložte do
časti "2". Týmto spôsobom sa tekutý prací
prostriedok dostane do bubna v správnej
chvíli. Nádobu môžete použiť tiež na bielidlo
pri voľbe programu „Plákanie“.
11
UPOZORNENIE:
Niektoré
pracie
prostriedky
sa
ťažko odstraňujú. V takom prípade
odporúčame použitie vloženia nádoby
do bubna (príklad n obrázku 11).
77
3. PRAKTICKÉ RADY
Vkladanie bielizne
UPOZORNENIE: pri triedení bielizne sa
uistite:
- vyberte z bielizne kovové predmety, ako
sú mince, sponky;
- zapnite gombíky, zavrite zipsy, stiahnite
voľné a dlhé pásy;
- zo záclon odnímte kolieska;
- dodržiavajte upozornenie na štítku bielizne;
- pre odstránenie odolných škvŕn použite
príslušné prostriedky.
Nasleduje rýchla príručka s tipmi a
odporúčaniami
o
použití
pracích
prostriedkov pri rôznych teplotách. V
každom prípade si vždy prečítajte pokyny
na pracom prostriedku na jeho správne
použitie a dávkovanie.
Pri praní veľmi znečistenej bielej
bielizne odporúčame použiť program
na bavlnu s teplotou 60°C a vyšší a
bežný prací prostriedok (heavy duty),
obsahujúci bielidla, ktoré ponúkajú
výnimočné výsledky pri stredných
/vysokých teplotách.
l Pri praní kobercov, prikrývok alebo iných
ťažkých tkanín odporúčame vynechať
odstreďovanie.
l Pri praní vlny sa uistite, či je možné túto
bielizeň prať v práčke a č i je označená
symbolom „Čistá vlna” s „Nekrčivá” alebo
„Možné prať v práčke“.
Užitočné odporúčania pre užívateľa
Tipy na ekonomické využitie spotrebiča.
Pri praní medzi 40°C a 60°C musí byť
druh použitého pracieho prostriedku
vhodný na konkrétny typ vlákna a stupeň
znečistenia. Bežné pracie prášky sú
vhodné na „biele“ alebo farebné odolné
tkaniny so silným znečistením, zatiaľ čo
tekuté pracie prostriedky alebo prášky „s
ochranou farby” sú vhodné pre farebné
látky s vysokým stupňom znečistenia.
Maximalizujte veľkosť náplne
l Najlepšie výsledky šetrenia energie, vody
a pracích prostriedkov dosiahnete
využitím maximálnej kapacity práčky.
Ušetríte až 50% energie praním plnej
náplne namiesto 2 polovičných náplní.
Potrebujete predpranie?
Pri praní pri teplote pod 40°C
odporúčame použitie tekutých pracích
prostriedkov
alebo
prostriedkov
špeciálne označených ako vhodné na
pranie pri nízkej teplote.
l Používajte len na veľmi znečistenú
bielizeň! ŠETRÍTE prací prostriedok, čas,
vodu a 5 až 15% energie vynechaním
predprania v prípade bežne znečistenej
bielizne.
Je potrebná horúca voda?
l Odstráňte škvrny odstraňovačom alebo
namočte bielizeň vo vode pred praním
pre zníženie potreby programu s horúcou
vodou. Voľbou programu 60°C môžete
ušetriť až 50% energie.
78
Pri praní vlny alebo hodvábu
používajte len pracie prostriedky určené
výhradne pre tieto látky.
4. ÚDRŽBA A ČISTENIE
Na čistenie vonkajších častí práčky použite
vlhkú utierku, nepoužívajte drsné prášky,
alkohol ani rozpúšťadlá. Práčka nevyžaduje
žiadnu špeciálnu údržbu: vyčistite zásobník
pracích prostriedkov a filter; niekoľko tipov o
premiestňovaní práčky alebo dlhodobom
odstavení je popísaných nižšie.
SK
Čistenie zásobníka pracích
prostriedkov
l Odporúčame
Odporúčania v prípade
premiestňovania a dlhodobého
odstavenia spotrebiča
l K tomu vytiahnite zásobník miernym
l V prípade že budete skladovať práčku v
čistiť zásobník pracích
prostriedkov,
aby
ste
zabránili
hromadeniu zvyškov prostriedkov a
prísad.
nevykurovanej miestnosti
vypustite všetku vodu z rúr.
ťahom, vyčistite pod tečúcou vodou a
zasuňte na miesto.
dlhší
čas,
l Odpojte práčku od elektrickej siete.
Čistenie filtra
l Znížte koniec hadice nad misu a vypustite
zvyšnú vodu.
l Práčka je vybavená špeciálnym filtrom na
zachytenie veľkých zvyškov, ako sú
gombíky alebo mince, ktoré môžu upchať
odtokový otvor.
l Po vypustení pripevnite hadicu remeňom.
l LEN
V
PRÍPADE
NIEKTORÝCH
MODELOV: vyberte hadičku, odstráňte
uzáver a zachyťte vodu do nádoby.
l Pred vyskrutkovaním filtra odporúčame vložiť
pod neho utierku na zachytenie vody.
l Otočte filter proti smeru hodinových ručičiek
po bod zastavenia vo vertikálnej pozícii.
l Vyberte a vyčistite filter; po skončení ho
nasaďte otočením v smere hodinových
ručičiek.
l Opakujte
predchádzajúce
kroky
v
opačnom poradí na zostavenie všetkých
dielov.
79
5. PRÍRUČKA RÝCHLEHO
ŠTARTU
6. OVLÁDACIE PRVKY A
PROGRAMY
Táto práčka automaticky prispôsobí hladinu
vody podľa typu a množstva bielizne. Tento
systém ponúka skvelú úsporu energie a
značnú redukciu dĺžky prania.
A
Voľba programu
l Zapnite práčku a zvoľte požadovaný
program.
l Nastavte
teplotu prania a
požadované tlačidlo „možnosti“.
l Stlačením
tlačidla
spustite pranie.
I
ŠTART/PAUZA
V prípade že nastane výpadok elektrického
prúdu počas prania, špeciálny systém
pamäte uloží nastavenie a pri obnovení
napájania práčka pokračuje od bodu, kde bol
cyklus prerušený.
l Na konci programu sa na displeji zobrazí
správa "End"
modeloch
sa
všetkých fáz.
L
stlačte
alebo pri
rozsvietia
niektorých
indikátory
Pred otvorením dvierok počkajte,
pokiaľ kontrolka ZAMKNUTÉ DVIERKA
nezhasne.
l Vypnite práčku.
Pre akýkoľvek typ prania viď tabuľku
programov a postupujte podľa tohto
poradia.
Technické údaje
Tlak vody:
min 0,05 Mpa
max 0,8 Mpa
Otáčky pri odstredení:
viď štítok so základnými údajmi.
Max.príkon/ Istenie/ Napätie napájania:
viď štítok so základnými údajmi.
80
F
A
B
C
D
E
G
H
C
E
D
B
Volič programov v polohe OFF
Tlačidlo ŠTART/PAUZA
Tlačidlo ODLOŽENÝ ŠTART
Tlačidlo MOŽNOSTI
Tlačidlo RÝCHLY/STUPEŇ
ZNEČISTENIA
F Tlačidlo VOĽBA TEPLOTY
G Tlačidlo VOĽBA OTÁČOK
ODSTREDENIA
H Tlačidlo NOC A DEŇ
F+G UZAMKNUTIE TLAČIDIEL
I Digitálny displej
L Kontrolka ZAMKNUTÉ DVIERKA
Tlačidlo ŠTART/PAUZA
PRED výberom tlačidla Š TART/PAUZA
zatvorte dvierka.
l Stlačením spustite zvolený cyklus.
Po stlačení tlačidla Š TART/PAUZA
môže uplynúť niekoľko sekúnd, než
spotrebič začne pracovať.
Volič programov v polohe OFF
PRIDANIE
ALEBO
ODSTRÁNENIE
ODEVOV NA PRANIE PO SPUSTENÍ
PROGRAMU (POZASTAVENIE)
Po otočení voliča programov sa displej
rozsvieti a zobrazí nastavenia pre
zvolený program.
Z dôvodu úspory energie sa na konci
cyklu alebo počas nečinnosti úroveň
kontrastu displeja zníži.
l Stlačte a podržte tlačidlo ŠTART/PAUZA
Pozn.: Ak chcete práčku vypnúť,
otočte volič programov do polohy
OFF.
l Pred otvorením dverí počkajte, kým
l Stlačením
tlačidla
spustite zvolený cyklus.
na približne 2 sekundy (bude blikať
niektorá
kontrolka
a ukazovateľ
zostávajúceho č asu, č o znamená, ž e
práčka je pozastavená).
zhasne svetlo ZAMKNUTÉ DVIERKA.
Než otvoríte dvierka, skontrolujte, či je
hladina vody pod otvorom dvierok,
aby sa nevyliala.
ŠTART/PAUZA
l Po
zvolení programu zostane volič
programov na zvolenom programe až do
skončenia cyklu.
l Na konci programu sa na displeji zobrazí
nápis
„End“
(Koniec)
a svetlo
ZAMKNUTÉ DVIERKA zhasne, takže
bude možné dvierka otvoriť.
l Vypnite práčku otočením voliča do polohy
l Po pridaní alebo odstránení kusov na
pranie zatvorte dvierka a stlačte tlačidlo
ŠTART/PAUZA (program sa spustí tam,
kde sa prerušil).
ZRUŠENIE PROGRAMU
l Ak chcete program zrušiť, nastavte volič
do polohy OFF.
l Počkajte 2 minúty, kým bezpečnostné
zariadenie odomkne dvierka.
OFF.
Volič programov sa musí na konci
každého cyklu alebo pri spustení
ďalšieho cyklu prania pred výberom
a spustením ďalšieho programu vrátiť
do polohy OFF.
Tlačidlo ODLOŽENÝ ŠTART
l Pomocou
tohto
tlačidla
môžete
predprogramovať cyklus prania tak, aby
sa spustenie cyklu oneskorilo o
maximálne 24 hodín.
81
SK
VÝSTRAHA:
Pri vkladaní zástrčky sa nedotýkajte
displeja, pretože práčka počas prvých
sekúnd kalibruje systémy: po dotyku
displeja práčka nebude správne
fungovať. V tomto prípade zástrčku
vytiahnite a operáciu zopakujte.
l Na
oneskorenie
nasledovný postup:
spustenia
použite
- AQUAPLUS
l Táto možnosť (dostupná iba v niektorých
- Zvoľte požadovaný program.
- Jedným
stlačením
tlačidla
na
oneskorené spustenie ho aktivujte (na
displeji sa zobrazí h00) a potom ď alším
stlačením nastavte oneskorenie 1
hodinu (na displeji sa zobrazí h01). Pri
každom
stlačení
tlačidla
sa
prednastavené oneskorenie zvýši o
1 hodinu, kým sa na displeji nezobrazí
h24, kedy sa ďalším stlačením tlačidla
oneskorené spustenie vynuluje.
- Potvrďte stlačením tlačidla ŠTART/PAUZA.
Odpočítavanie oneskorenia sa spustí a
po jeho skončení sa program spustí
automaticky.
l Oneskorené spustenie je možné zrušiť
otočením voliča programov do polohy
OFF.
Ak počas používania práčky nastane
výpadok napájania, zvolený program sa
uloží v špeciálnej pamäti a po obnovení
napájania práčka pokračuje tam, kde
skončila.
Nasledovné možností je nutné zvoliť
pred stlačením tlačidla ŠTART/PAUZA.
programoch) vám umožňuje prať náplň v
oveľa väčšom množstve vody, a vďaka
tomu, spolu s novým kombinovaným
pohybom cyklov otáčania bubna, pri ktorom
sa plní a vypúšťa voda, získate oblečenie,
ktoré bude dokonale vyprané a opláchnuté
tak, aby sa prací prostriedok úplne rozpustil
a aby bolo pranie efektívne.
l Táto funkcia je užitočná pre ľudí s jemnou
a citlivou pokožkou.
l Táto funkcia sa môže používať na detské
oblečenie a na pranie veľmi znečistených
kusov, na ktoré musíte použiť veľa
pracieho prostriedku, alebo na umývanie
uterákov, ktoré majú vlákna s tendenciou
zadržiavať prací prostriedok.
- VYŠŠIA DEZINFEKCIA
Aktivuje sa, keď nastavíte teplotu 60 °C.
Umožňuje hĺbkové čistenie oblečenia
zachovaním rovnakej teploty počas celého
prania.
Ak zvolíte možnosť, ktorá nie je
kompatibilná so zvoleným programom,
kontrolka danej možnosti bude najprv
blikať a potom zhasne.
Tlačidlo RÝCHLY/STUPEŇ
ZNEČISTENIA
Tlačidlo MOŽNOSTI
Pomocou tohto tlačidla si môžete vybrať
medzi tromi rôznymi možnosťami:
Pomocou tohto tlačidla môžete vyberať
medzi
dvomi
rôznymi
možnosťami,
v závislosti od zvoleného programu.
- PREDPIERANIE
- RÝCHLY
l Pomocou tejto možnosti môžete nastaviť
predpierku, ktorá je zvlášť užitočná pri
silno znečistenej náplni (môže sa
používať iba pri niektorých programoch
uvedených v tabuľke programov).
l Odporúčame
vám použiť iba 20 %
odporúčaného množstva uvedeného na
balení pracieho prostriedku.
82
Toto
tlačidlo
sa
aktivuje,
keď
na otočnom ovládači vyberiete program
RÝCHLY (14/30/44 Min.) a umožní vám
vybrať jedno z troch uvedených trvaní.
- Tlačidlo STUPEŇ ZNEČISTENIA
l Po
zvolení
programu
sa
automaticky zobrazovať čas
nastavený pre tento program.
bude
prania
l Táto možnosť vám umožňuje výber
Práčka je vybavená špeciálnym
elektronickým
zariadením,
ktoré
zabráni cyklu odstreďovania, ak by
bola náplň nevyvážená. Tým sa
znižuje hlučnosť a vibrácie práčky
a následne predlžuje jej životnosť.
medzi
3 úrovňami
intenzity
prania
úpravou dĺžky programu, podľa toho, ako
je textil znečistený (dá sa používať iba na
niektorých programoch, ako je to
uvedené v tabuľke programov).
Tlačidlo VOĽBA TEPLOTY
teplotu pracích cyklov.
l Z dôvodu ochrany látky nie je možné
l Táto možnosť znižuje v prípade potreby
otáčky prechodného odstreďovania na
400 ot./min., zvyšuje hladinu vody
počas oplachovania a po poslednom
oplachovaní
ponecháva
bielizeň
ponorenú vo vode, aby sa vlákna
ideálne rozvinuli.
teplotu zvýšiť nad maximálnu hodnotu
povolenú pre daný program.
l Ak chcete vykonať studené pranie, všetky
kontrolky musia byť zhasnuté.
Tlačidlo VOĽBA OTÁČOK
ODSTREDENIA
l Počas fázy, keď sa voda zadržiava vo
vani, bude príslušná kontrolka blikať, čo
znamená, že práčka je zastavená.
l Stlačením tohto tlačidla je možné znížiť
maximálne otáčky a ak chcete, cyklus
odstreďovania môžete zrušiť.
l Zrušte túto možnosť, ak chcete cyklus
ukončiť odstreďovaním (ktoré sa dá
obmedziť alebo zrušiť pomocou vhodného
tlačidla) a fázou vyprázdňovania.
l Ak na etikete nie sú uvedené konkrétne
informácie, je možné použiť maximálne
odstreďovanie, ktoré sa v programe
predpokladá.
l Vďaka elektronickému riadeniu sa voda
v prechodných
fázach
vyprázdňuje
potichu, takže táto možnosť je veľmi
užitočná na pranie v noci.
Aby sa zabránilo poškodeniu látky,
otáčky nie je možné zvýšiť viac, ako je
maximum povolené pre daný program.
UZAMKNUTIE TLAČIDIEL
l Ak chcete cyklus odstreďovania znovu
aktivovať, stlačte toto tlačidlo, kým
nedosiahnete otáčky odstreďovania, ktoré
chcete nastaviť.
l Súčasným stlačením tlačidiel VOĽBA
TEPLOTY
a
VOĽBA
OTÁČOK
ODSTREDENIA na približne 3 sekundy
môžete uzamknúť tlačidlá na práčke.
Takto môžete zabrániť náhodným alebo
neželaným zmenám pri náhodnom
stlačení tlačidla na displeji počas cyklu.
l Otáčky odstreďovania je možné upraviť
bez pozastavenia práčky.
Príliš veľa pracieho prostriedku môže
spôsobiť nadmerné penenie. Ak
spotrebič zistí prítomnosť veľkého
množstva peny, môže vylúčiť fázu
odstreďovania alebo predĺžiť trvanie
programu a zvýšiť spotrebu vody.
l Zámok tlačidiel je možné jednoducho
zrušiť súčasným stlačením týchto dvoch
tlačidiel ešte raz alebo vypnutím
spotrebiča.
83
SK
Tlačidlo NOC A DEŇ
l Pomocou tohto tlačidla môžete meniť
Digitálny displej
3) KONTROLKY TEPLOTY PRANIA
Prostredníctvom systému ukazovateľov na
displeji môžete byť neustále informovaní
o stave práčky.
Zobrazujú
teplotu
prania
zvoleného
programu, ktorú je možné zmeniť pomocou
príslušného tlačidla (ak je to povolené).
Ak chcete vykonať studené pranie, všetky
kontrolky musia byť zhasnuté.
3
1 2 78 4 9
5
6
4) TRVANIE CYKLU
l Keď je zvolený program, na displeji sa
automaticky zobrazuje trvanie cyklu, ktoré
sa môže líšiť, v závislosti od zvolených
možností.
6
l Po spustení programu budete nepretržite
informovaní o čase, ktorý zostáva do
konca prania.
1) KONTROLKA ZAMKNUTÝCH DVIEROK
l Kontrolka svieti, keď sú dvierka úplne
zatvorené.
Dvierka zatvorte PRED
tlačidla ŠTART/PAUZA.
l Spotrebič vypočíta čas do skončenia
zvoleného
programu
na
základe
štandardnej náplne a počas cyklu ho
spotrebič upraví na čas, ktorý zodpovedá
veľkosti a zloženiu náplne.
výberom
l Keď stlačíte tlačidlo ŠTART/PAUZA na
práčke
so
zatvorenými
dvierkami,
kontrolka bude chvíľu blikať a potom sa
rozsvieti.
5) KONTROLKY STUPŇA ZNEČISTENIA
l Po výbere programu bude táto kontrolka
automaticky ukazovať úroveň znečistenia
nastavenú pre tento program.
Ak dvierka nie sú riadne zatvorené,
kontrolka bude blikať približne
ďalších 7 sekúnd a potom sa príkaz
na spustenie automaticky odstráni.
V tomto prípade dvierka riadne
zatvorte
a
stlačte
tlačidlo
ŠTART/PAUZA.
l Výberom inej úrovne znečistenia sa
rozsvieti príslušná kontrolka.
6) KONTROLKY MOŽNOSTÍ
l Pred otvorením dverí počkajte, kým
zhasne svetlo ZAMKNUTÉ DVIERKA.
2) OTÁČKY ODSTREĎOVANIA
Zobrazuje otáčky odstreďovania zvoleného
programu, ktoré je možné zmeniť alebo
vynechať pomocou príslušného tlačidla.
84
Tieto kontrolky zobrazujú možnosť, ktorú
je možné zvoliť pomocou príslušného
tlačidla.
7) KONTROLKA ZÁMKU TLAČIDIEL
Táto kontrolka ukazuje, že tlačidlá sú
zamknuté.
l Počas všetkých fáz prania funkcia „Režim
hmotnosti“
umožňuje
monitorovanie
informácií o náplni v bubne a počas prvých
minút prania:
l Na modeloch s možnosťou Wi-Fi táto
ikona oznamuje, že Wi-Fi systém pracuje.
l Všetky informácie o tejto funkcii a
- upravuje množstvo potrebnej vody,
pokyny na jednoduchú konfiguráciu
siete Wi-Fi nájdete v časti „Download“
(Na
prevzatie)
na
stránke
http://wizardservice.candy-hoover.com.
- určuje dĺžku cyklu prania,
- riadi plákanie podľa typu zvolenej látky,
ktorá sa má prať,
- upravuje rytmus otáčania bubna pre
praný typ látky,
9) Režim hmotnosti (funkcia aktívna iba
na niektorých programoch)
- rozoznáva prítomnosť peny a v prípade
potreby zvyšuje množstvo vody počas
plákania,
l Počas prvých minút cyklu kontrolka „Kg
MODE“ (Režim hmotnosti) svieti, kým
inteligentný snímač odváži bielizeň
a podľa toho upraví čas cyklu a spotrebu
vody a elektrickej energie.
- upravuje otáčky odstreďovania podľa
náplne, čím zabraňuje nevyváženosti.
85
SK
8) WI-FI (iba niektoré modely)
Tabuľka programov
1)
(MAX.) *
PROGRAM
2
1
(pozri ovládací panel)
(MAX.)
2
1
ActivEco 20°C
6
7
8
9
20°
Baby 60°C
4
4,5
5,5
6
60°
Denný 59 min.
2
2,5
3
3
40°
14'
1
1
1,5
1,5
30°
30'
2
2,5
2,5
2,5
30°
44'
3
3,5
3,5
3,5
40°
Tmavé farby
3
3,5
4
4,5
40°
Vlna
1
1
2
2
40°
Ručné pranie
a Hodváb
1
1
2
2
30°
Plákanie
-
-
-
-
-
Odčerpanie a
Odstredenie
-
-
-
-
-
3
3,5
4
4,5
30°
2
2,5
2,5
2,5
40°
3
3,5
4
4,5
60°
( )
6
7
8
9
60°
( )
6
7
8
9
90°
( )
2,5
3
3,5
4
30°
( )
Rýchly
3)
Košele
2)
Jemná
Zmiešaná
Bavlna**
Biela bielizeň
Športový
2)
2)
2)
86
( )
( )
(Iba pre modely s priehradkou
na kvapalný prací prostriedok)
Ak sa škvrny, na ktoré je potrebné
naniesť tekuté bielidlá, nachádzajú
iba na obmedzenom počte kusov,
v práčke
je
možné
vykonať
predbežné odstránenie škvŕn.
Nalejte bielidlo do nádobky na
tekuté
bielidlo,
vloženej
do
priehradky
s označením
„2“
v zásuvke na pracie prostriedky,
a nastavte špeciálny program
PLÁKANIE.
Po skončení tejto fázy otočte volič
programov
do
polohy
OFF
(Vypnuté), pridajte zvyšné textílie
a pokračujte s bežným praním
v najvhodnejšom programe.
Prečítajte si, prosím, tieto poznámky:
* Maximálna kapacita suchého oblečenia,
podľa použitého modelu (pozri ovládací
panel).
** ŠTANDARDNÉ PROGRAMY PRE
BAVLNU PODĽA NARIADENIA (EÚ) č.
1015/2010 a č. 1061/2010.
PROGRAM
PRE
TEPLOTOU 60 °C.
BAVLNU
S
PROGRAM
PRE
TEPLOTOU 40°C.
BAVLNU
S
Iba so zvolenou možnosťou
PREDPIERANIE (programy s
dostupnou možnosťou PREDPIERANIE).
Tieto programy sú vhodné na pranie
bežne znečistenej bavlnenej bielizne
a sú to najefektívnejšie programy na
umývanie bavlnenej bielizne z hľadiska
spotreby energie a vody.
Tieto programy sú vyvinuté tak, aby boli
v súlade s teplotou na štítku oblečenia
a skutočná teplota vody sa môže od
deklarovanej teploty cyklu mierne líšiť.
87
1)
Keď sa zvolí program, na displeji
sa zobrazí odporúčaná teplota
prania, ktorú je možné znížiť (ak je
to dovolené) pomocou príslušného
tlačidla.
2)
Na
uvedených
programoch
môžete upraviť trvanie a intenzitu
prania pomocou tlačidla STUPEŇ
ZNEČISTENIA.
3)
Po výbere programu RÝCHLY na
otočnom ovládači bude možné
pomocou tlačidla RÝCHLY vybrať
jeden z troch dostupných rýchlych
programov 14’, 30’ a 44’.
SK
( )
Výber programov
Na čistenie rôznych typov textílií a rôznych
úrovní znečistenia má práčka osobitné
programy, ktoré vyhovujú rôznym potrebám pri
praní (pozri tabuľku programov).
ActivEco 20°C
Tento inovatívny program umožňuje prať rôzne
tkaniny a farby spolu, napríklad bavlnu, syntetiku
a zmiešané látky iba pri 20 °C, a zaisťuje
vynikajúcu efektívnosť čistenia. Spotreba v tomto
programe je približne 40 % klasického prania
bavlny pri 40 °C.
Baby 60°C
Tento program umožňuje dokonalé vypranie
všetkých detských odevov a dezinfekčný účinok,
pričom teplota je nastavená na minimálne 60 °C.
Na
optimalizáciu
dezinfekčného
účinku
odporúčame použiť práškový prací prostriedok.
Denný 59 min.
Tento špeciálne navrhnutý program umožňuje
vysoko kvalitné pranie a zároveň výrazne
skracuje č as prania. Program je určený pre
menšiu náplň (pozri tabuľku programov).
Rýchly (14-30-44 Min.)
Cyklus prania určený pre malé náplne a mierne
znečistenie. S týmto programom sa odporúča
znížiť množstvo bežne používaného pracieho
prostriedku, aby sa zabránilo plytvaniu. Po výbere
programu RÝCHLY môžete stlačením tlačidla
vybrať jeden z troch dostupných programov.
Plákanie
Tento program vykoná 3 oplachy prerušené
odstreďovaním (ktoré je možné skrátiť alebo
vylúčiť pomocou príslušného tlačidla). Používa
sa na oplachovanie všetkých typov textilu,
napríklad po ručnom praní.
Odčerpanie a Odstredenie
Tento program vykoná sušenie a maximálne
odstreďovanie. Odstreďovanie je možné
odstrániť alebo obmedziť pomocou tlačidla
VOĽBA OTÁČOK ODSTREDENIA.
Košele
Prací cyklus je optimalizovaný na obmedzenie
vytvárania záhybov, pričom zostáva zachovaná
vysoká účinnosť prania. Okrem toho je možné
ešte znížiť otáčky odstreďovania, aby sa látka
lepšie žehlila.
Jemná
Tento program má skrátený čas otáčania
bubna počas cyklu a je osobitne vhodný na
pranie
jemných
textílií.
Prací
cyklus
a oplachovanie sa vykonáva s vysokou
hladinou vody, aby sa zaistila najlepšia
účinnosť.
Zmiešaná
Pri praní a oplachovaní sa optimalizuje rýchlosť
a rytmus pohybov bubna a hladina vody.
Šetrné odstreďovanie znižuje vytváranie
záhybov v látke.
Tmavé farby
Program určený na zmiešanie všetkých
tmavých odevov a na zabránenie strate farby
a vytváraniu záhybov. Odporúčame použiť
kvapalný prací prostriedok.
Bavlna
Tento program je vhodný na pranie bežne
znečistenej bavlnenej bielizne a je to
najefektívnejší program na umývanie bavlnenej
bielizne z hľadiska spotreby energie a vody.
Vlna
Tento program vykoná prací cyklus určený pre
vlnený textil, ktorý je možné prať v práčke,
alebo pre kusy, ktoré sa majú prať ručne.
Biela bielizeň
Navrhnutý na dokonalé vypranie. Záverečné
odstreďovanie
s maximálnymi
otáčkami
umožňuje efektívnejšie vyberanie.
Ručné pranie a Hodváb
Tento program umožňuje jemný prací cyklus pre
odevy s označením „Hand Wash only" (Perte iba
ručne) a bielizeň vyrobenú z hodvábu alebo
s označením „Wash as Silk“ (Perte ako
hodváb) na štítku.
Športový
Tento program je osobitne navrhnutý na pranie
zmiešaných látok športového oblečenia, ktoré nie
je možné umývať pomocou teplejších programov,
a je určený na odstránenie nečistôt a škvŕn, ktoré
vznikajú pri športovaní.
88
7. ODSTRÁNENIE MOŽNÝCH PROBLÉMOV A ZÁRUKA
LEN PRE ONE TOUCH MODELY.
Vďaka cyklu Clever Check-up vašej aplikácie Hoover Wizard môžete kedykoľvek
skontrolovať správnu funkčnosť spotrebiča. Potrebujete len Android smartfón
s technológiou NFC. Viac informácií nájdete v aplikácii.
Ak displej spotrebiča zobrazuje chybu (kód alebo blikajúcu LED), mali by ste
zapnúť aplikáciu a priblížiť Android smartfón k NFC na One Touch logu
spotrebiča. Teraz môžete spustiť adresár na riešenie problému.
HLÁSENIE PORUCHY
l Modely s displejom: chyba je zobrazená č íslom so znakom „E“ (príklad: Error 2 =
E2)
l Modely bez displeja: chyba je zobrazená blikaním každej LED podľa kódu poruchy,
s následnou 5 sekundovou pauzou (príklad: Error 2 = dve bliknutia – pauza 5 sekúnd
– dve bliknutia – a pod…)
Zobrazená chyba
E2 (s displejom)
2 bliknutia LED
(bez displeja)
E3 (s displejom)
3 bliknutia LED
(bez displeja)
E4 (s displejom)
4 bliknutia LED
(bez displeja)
E7 (s displejom)
7 bliknutia LED
(bez displeja)
Akýkoľvek iný kód
Možné príčiny a praktické riešenia
Spotrebič nemôže napustiť vodu.
Skontrolujte, či je otvorený prívod vody.
Skontrolujte prívodnú hadicu z hľadiska zalomenia alebo
pricvaknutia.
Odtoková hadica nie je v správnej výške (viď kapitolu o inštalácii).
Zatvorte prívodný ventil, odskrutkujte hadicu s filtrom na zadnej
strane spotrebiča a skontrolujte, či je filter čistý a nie je zablokovaný.
Práčka nevypúšťa vodu.
Skontrolujte, či nie je upchatý filter.
Skontrolujte, či nie je odtoková hadica zalomená alebo pricvaknutá.
Skontrolujte, či nie je upchatý odtokový systém domácnosti a či voda
voľne odteká. Skúste vypustiť vodu do výlevky.
Veľmi veľa peny a/alebo vody.
Skontrolujte, či ste nepridali nadmerné množstvo
prostriedku alebo prostriedok nevhodný pre práčky.
Problém s dvierkami.
pracieho
Skontrolujte, či sú dvierka správne zatvorené. Skontrolujte, či
bielizeň nebráni v zatvorení dvierok.
Ak sú dvierka blokované, spotrebič vypnite a odpojte od elektrickej
siete, počkajte 2-3 minúty a otvorte dvierka.
Spotrebič vypnite a odpojte od elektrickej siete, chvíľu počkajte.
Spotrebič zapnite a spusťte program. Ak sa porucha opäť objaví,
kontaktujte autorizované servisné stredisko.
89
SK
Ak si myslíte, že vaša práčka nefunguje správne, prečítajte si nižšie uvedenú rýchlu
príručku ohľadne praktických rád na odstránenie najbežnejších problémov.
INÉ PROBLÉMY
Problém
Možná príčina a praktické riešenia
Pračka
nefunguje/nespustí sa
Skontrolujte, či je spotrebič pripojený k funkčnej sieťovej zásuvke.
Skontrolujte, či je zapnutá.
Pomocou iného spotrebiča skontrolujte, č i je elektrická zásuvka
funkčná.
Nie sú správne zatvorené dvierka: otvorte a opäť zatvorte.
Skontrolujte zvolený program a či je stlačené tlačidlo štart.
Skontrolujte, či práčka nie je v režime pauzy.
Môže to byť spôsobené netesnosťou medzi prívodným ventilom a
hadicou; v takom prípade vymeňte tesnenie a dotiahnite hadicu a
ventil.
Skontrolujte, či je filter správne zatvorený.
Z dôvodu nevhodného rozdelenia bielizne môže práčka:
• Pokúšať sa o vyváženie bielizne, predĺžením doby odstredenia.
• Znížiť rýchlosť odstredenia pre zníženie vibrácií a hluku.
• Vylúčiť odstredenie na ochranu spotrebiča.
Uistite sa, či je bielizeň vyvážená. Ak nie, usporiadajte ho a
reštartujte program.
Môže to byť z dôvodu, že nie je úplne odčerpaná voda: počkajte
niekoľko minút. Ak problém trvá, viď časť Error 3.
Niektoré modely sú vybavené funkciou „bez odstredenia“:
skontrolujte, či nie je zapnutá.
Skontrolujte možnosti nastavenia, ktoré môžu vylúčiť odstredenie.
Voda na podlahe
alebo v blízkosti
spotrebiča
Pračka neodstreďuje
Silné vibrácie/hluk
počas odstreďovania
Použitie nadmerného množstva pracieho prostriedku môže mať
vplyv na spustenie odstredenia.
Práčka nie je vyvážená: v prípade potreby nastavte pomocou
nastaviteľných nožičiek podľa príslušnej kapitoly.
Skontrolujte, či sú odstránené prepravné skrutky, gumové vložky a
podložky.
Skontrolujte, či sa v bubne nenachádzajú cudzie predmety (mince,
háčiky, gombíky a pod…).
Štandardná záruka výrobcu sa vzťahuje na elektrické alebo mechanické poruchy
výrobku zo strany výrobcu. Ak je porucha spôsobená faktormi mimo výrobku,
nesprávnym použitím alebo nedodržaním pokynov v návode, výrobca nenesie
zodpovednosť a za opravy môže byť účtovaný poplatok.
90
Ak problém trvá, ihneď kontaktujte
autorizované servisné stredisko.
- tmavšia voda z plákania: je to z dôvodu
potlačenia
zeolitov,
ktoré
nemajú
negatívny vplyv na účinok plákania.
Dôrazne odporúčame používať originálne
náhradné diely, ktoré zakúpite vo vašom
servisnom stredisku.
- biely prášok (zeolit) na bielizni na
konci prania: je to normálne, prášok
nebol absorbovaný látkou a nezmení jej
farbu.
Záruka
Na výrobok sa vzťahuje záruka podľa
podmienok uvedených na certifikáte
dodanom s výrobkom. Záručný certifikát
musí
byť
kompletne
vyplnený.
Uschovajte si ho na bezpečnom mieste
pre prípad požiadavky autorizovaného
servisného strediska.
- pena vo vode v poslednom plákaní:
neindikuje to nevyhnutne zlé plákanie.
- bohatá pena: toto je často z dôvodu
aniónovej aktívnej povrchovej látky v
prípade prostriedkov, ktoré je možné
ťažko odstrániť z bielizne.
V takom prípade nepúšťajte opakované
plákanie na odstránenie tohto efektu:
nepomôže to.
Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za
tlačové chyby v návode dodanom so
spotrebičom. Tiež si vyhradzuje právo na
akékoľvek zmeny užitočné pre tento
výrobok bez zmeny jeho základných
vlastností.
91
SK
Použitie ekologických pracích prostriedkov
bez fosfátov môže spôsobiť nasledujúce:
Hvala, ker ste izbrali pralni stroj Hoover.
Ponosni smo, da lahko svojim kupcem
nenehno ponujamo nove, inovativne in
tehnološko napredne izdelke. Na voljo vam
je kompletna linija gospodinjskih aparatov,
ki vam bo v veliko pomoč pri
vsakodnevnem delu.
Varstvo okolja
Izdelek je označen skladno z
evropsko uredbo 2012/19/EU o
odpadni električni in elektronski
opremi (OEEO).
OEEO vsebuje tako snovi, ki onesnažujejo
okolje (in ki lahko negativno vplivajo na okolje)
kot tudi osnovne komponente (ki jih je mogoče
ponovno uporabiti). Zato je pomembna pravilna
obravnava OEEO, ki omogoča odstranjevanje
in ustrezno odlaganje vseh onesnaževal ter
pridobivanje in recikliranje vseh materialov.
Posamezniki lahko igrajo pomembno vlogo pri
preprečevanju onesnaževanja okolja zaradi
OEEO; pri tem morajo upoštevati nekaj
osnovnih pravil:
Prosimo, da pozorno preberete ta priročnik,
saj boste v njem našlli navodila za pravilno
in varno uporabo ter koristne nasvete za
vzdrževanje aparata.
Aparat začnite uporabljati šele, ko
ste
pozorno
prebrali
ta
navodila!
Priporočamo, da knjižico shranite, da vam
bo vedno pri roki, in jo boste lahko
posredovali
tudi
morebitnim
novim
lastnikom aparata.
l z OEEO ne ravnamo kot z običajnimi
odpadki iz gospodinjstva;
l OEEO je treba odpeljati na ustrezno
zbirališče odpadkov, upravljano s strani
občine ali registrirane družbe. V številnih
državah je za večje kose OEEO
organizirano tudi zbiranje po domovih.
Prosimo preverite, da so aparatu ob dobavi
priloženi tudi navodila za uporabo, garancijski
list, naslovi pooblaščenih servisov ter nalepka
o energijski učinkovitosti. Preverite tudi, da so
aparatu priloženi tudi vtikač, ukrivljeni
nastavek za odtočno cev ter dodatek za
tekoče detergente ali za belilo (nekateri
modeli). Priporočamo, da vse te dele
shranite.
V številnih državah lahko ob nakupu novega
aparata starega oddate prodajalcu, ki ga je
dolžan prevzeti brezplačno po načelu eden za
enega; to velja v primeru, da gre opremo
enakovrednega tipa z enakimi funkcijami kot
dobavljeni aparat.
Posamezni izdelki so označeni z edinstveno
16-mestno kodo, tj. “serijsko številko”,
odtisnjeno na nalepki na aparatu (ob odprtini
za vrata) ali v nalepki z dokumenti v
notranjosti aparata. Koda je neke vrste
osebna izkaznica izdelka, potrebujete pa jo
pri registraciji in v primerih, ko se morate
obrniti na pooblaščeni servis Hoover.
Kazalo
1. SPLOŠNI VARNOSTNI UKREPI
2. INSTALACIJA
3. PRAKTIČNI NASVETI
4. VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE
5. HITRI VODNIK
6. STIKALNA PLOŠČA IN PROGRAMI
7. ODPRAVLJANJE NEPRAVILNOSTI V
DELOVANJU IN GARANCIJA
92
Otroci se ne smejo igrati z
aparatom, prav tako otroci ne
smejo čistiti in vzdrževati aparata
brez nadzora.
1. SPLOŠNI VARNOSTNI
UKREPI
l Aparat
l Otrokom
ne smete dovoliti, da
se igrajo z aparati.
l Otroci,
mlajši od 3 let, se stroju
ne smejo približevati, razen č e
so pod stalnim nadzorom.
l Če
je priključni električni kabel
poškodovan, ga mora zamenjati
strokovnjak pooblaščenega servisa
ali drugi ustrezno usposobljen
strokovnjak, da se izognete tveganju.
l Uporabljajte
samo aparatu
priložene cevi za priključitev
na vodovodno omrežje. (Ne
uporabljajte cevi, s katerimi je
bil priključen stari aparat!).
l Tlak
vode mora biti med 0,05
MPa in 0,8 MPa.
l Prepričajte
l Aparat
se, da morda
preproga oz. tekstilna talna
obloga ne ovira zračenja skozi
odprtine na dnu stroja.
lahko uporabljajo otroci,
starejši od 8 let, in osebe l Stroj izklopite tako, da obrnete
z zmanjšanimi fizičnimi, zaznavnimi
gumb za izbiranje programov v
položaj OFF (izklopljeno), v
ali umskimi sposobnosti ali
s pomanjkljivimi izkušnjami in
vertikalni položaj. Č e je gumb v
katerem koli drugem položaju, je
predznanjem, vendar le pod nadzorom
stroj vklopljen (velja samo za
in če so jim bila razložena navodila
modele z gumb za izbiranje
za varno uporabo aparata in č e se
zavedajo s tem povezanih tveganj.
programov).
93
SL
je namenjen samo uporabi
v gospodinjstvih in podobnih
okoljih:
− kuhinjah za osebje v pisarnah,
delavnicah ali drugih delovnih
okoljih;
− na kmetijah;
− za stranke v hotelih, motelih
in drugih bivalnih okoljih;
− v penzionih.
Za drugačno uporabo v okoljih, ki
se razlikujejo od uporabe v
gospodinjstvih, kot na primer
uporaba komercialne namene s
strani strokovnjakov ali izučenih
uporabnikov, ta aparat ni
namenjen. Nenamenska uporaba
aparata lahko skrajša njegovo
življenjsko dobo in izniči
veljavnost garancije. Proizvajalec
ne prevzema nikakšrne odgovornosti,
skladno z veljavnimi zakoni, za
morebitno š kodo na aparatu ali
poškodbe ali izgubo zaradi
nenamenske uporabe, tudi č e je
bil aparat uporabljan v gospodinjstvu.
l Tudi
po instalaciji mora biti l Stroj ne sme biti izpostavljen
vtikač dostopen.
dežju, neposredni sončni svetlobi
ali drugim vremenskim pogojem.
l Največja
dovoljena količina
suhega perila je odvisna od l Pri premikanju ne dvigajte stroja
za gumbe ali predalček za pralna
modela stroja (gl. stikalno ploščo).
sredstva; med transportom
l Tehnični podatki o izdelku so
ne odlagajte stroja na vrata.
dostopni na proizvajalčevi spletni
Priporočamo, da stroj dvigneta
strani.
dve osebi.
l V
Navodila za varno uporabo
l Pred čišč enjem
ali vzdrževalnimi
deli na pralnem stroju potegnite
vtikač iz vtičnice in zaprite pipo za
vodo.
l Prepričajte
se, da je električno
omrežje ozemljeno. V nasprotnem
primeru se posvetujte s
strokovnjakom.
primeru nepravilnosti v
delovanju in/ali okvare stroj
izklopite, zaprite pipo za vodo in
ne poskušajte sami odpraviti
napake. Takoj se obrnite na
najbližji pooblaščeni servis in
zahtevajte uporabo originalnih
nadomestnih delov. Neupoštevanje
the navodil lahko negativno
vpliva na varnost stroja.
l Ne
uporabljajte pretvornikov,
razdelilcev ali podaljškov.
OPOZORILO:
Voda med pranjem doseže
zelo visoko temperaturo.
l Pred
odpiranjem vrat se
prepričajte, da v bobnu ni
Z oznako
na tem proizvodu
vode.
izjavljamo, na lastno odgovornost,
l Ko
izklapljate
stroj
iz da je proizvod skladen z vsemi
električnega omrežja, vedno evropskimi zahtevami o varnosti,
primite za vtikač, nikoli ne vlecite zdravju in varstvu okolja, ki se v
za kabel.
zakonodaji nanašajo na ta izdelek.
94
2. INSTALACIJA
l Odrežite
jermenčke, s katerimi so
pritrjene cevi, pri tem pa pazite,
da ne poškodujete cevi ali
priključnega električnega kabla.
1
A
B
A
B
2 ali 4 vijake (A) na
hbrtni strani in odstranite 2 ali 4
ploščice (B), kot je to prikazano
na sliki figure 1.
B
A
A
SL
l Odvijte
B
l Zakrijte
2 ali 4 luknje s pomočjo
čepov, ki jih boste našli v
ovojnici z navodili.
l Če
je pralni stroj vgraden, po
rezanju jermenčkov, s katerimi
so pritrjene cevi, odvijte 3 ali 4
vijake (A) in odstranite 3 ali 4
ploščice (B).
nekaterih modelih bo 1 ali
več ploščic padlov notranjost
stroja: nagnite stroj naprej, da jih
odstranite. Luknje zakrije s čepi,
ki jih boste našli v ovojnici.
2
A
1
2
3
l Pri
B
OPOZORILO:
Pazite, da embalaža ne pride v
roke otrokom.
C
l Na
dno položite nagubano
ploščo, kot je to prikazano na
sliki 2 (odvisno od modela
izberite verzijo A, B ali C).
3
2
95
1
Navodila za montažo vrat
omarice
l Postavite šablono
na hrbtno stran
vrat omarice. Tečaje in zapiralni
magnet lahko montirate na levo ali
desno stran, odvisno od potreb.
Označite položaj lukenj za vijake,
nato pa na teh mestih izvrtajte
luknje.
B
C
A
l Pritrdite
tečaje s 4 priloženimi
vijaki (A).
l Pritrdite
magnet (B) z vijakom
(C).
l Pritrdite
ploščo (D) na levo ali
desno stran, odvisno od zahtev
glede namestitve. Postavite
plastični nosilec (E) pod ploščo
in ga pritrdite z vijakom (F).
D
F
E
G
l Vstavite
zaščitni pokrovček (G)
v spodnjo odprtino.
96
l Namestite
vrata omarice na
tečaje na sprednji strani
pralnega stroja. Pod tečaje
vstavite distančnike (I) in jih
privijte z vijaki (H).
H I
SL
Priporočamo vam, da vrata
omarice postavite tako, da se
bodo odpirala v levo, to je v
isti smeri kot vrata pralnega
stroja. Tako boste imeli več
prostora pri vstavljanju perila
v pralni stroj.
4 nastavljivimi nogicami je
mogoče nastaviti pralni stroj po
višini med 820 mm in največ
840 mm. Če ž elite stroj
nastaviti po višini, morate sneti
matice z vseh nogic in jih
nadomestiti s priloženimi 5 mm
maticami. Nogice nastavite na
želeno višino, zatem pa do
konca privijte protimatico pod
podložko.
97
600
6
570
825 min.
in.
59
l S
0m
820 min.
pralni stroj v odprtino
velikosti, navedenih na diagramu.
Podnožje omarice je mogoče
nastaviti č ez celotni sprednji del
aparata, višina pa je odvisna od
nastavljene višine stroja.
60
l Potisnite
Vodovodni priključki
3
l Za priključitev cevi za vodo na pipo (sl. 3)
uporabite samo nove cevi, ki so bile stroju
priložene (v ta namen ne uporabljajte
starih cevi).
l Nekateri
modeli
imajo
še
dodatne
značilnosti:
l HLADNA
IN
TOPLA
VODA
HOT&COLD (sl. 4): Stroj priklopite na
toplo in hladno vodo, kar omogoča večji
energijski prihranek.
Sivo cev priključite na pipo za hladno
vodo,
rdečo pa na pipo za toplo vodo.
Stroj lahko priključite tudi samo na hladno
vodo: v tem primeru bo morda začel
stroj izvajati določene programe z
nekajminutno zamudo.
l AQUASTOP (sl. 5): V dotočni cevi je
naprava, ki prepreči pretok vode, če pride
do okvare cevi. V tem primeru se v
okencu “A” prikaže rdeča oznaka; takrat
morate zamenjati cev. Če želite odviti
matico, morate pritisniti na pripomoček za
preprečitev odvijanja "B".
4
1
5
6
B
A
B
A
l AQUAPROTECT - DOTOČNA CEV Z
VAROVALOM (sl.6): Če začne notranje,
osnovne cevi "A" uhajati voda, jo zadrži
prozorni zunanji ovoj "B" in stroj bo lahko
zaključil program pranja. Ko se program
pranja zaključi, se obrnite na pooblaščeni
servis, saj je potrebno zamenjati dotočno cev.
7
Namestitev
min 4 cm
pazite, da cev ni zapognjena ali stisnjena,
ter usmerite odtočno cev v kad ali, še
bolje, jo priključite v odtok na zidu na
višini vsaj 50 cm, premer odtoka pa mora
biti večji od premera cevi pralnega stroja
(sl. 7).
98
max 100 cm
l Potisnite pralni stroj do zida, pri tem pa
+2,6 mt
max
min 50 cm
max 85 cm
l Uravnajte stroj s pomočjo nastavljivih
nog, kot je to prikazano na sliki 8:
a.zavrtite matico v desno, da sprostite vijak;
b.z obračanjem nogo dvignite ali spustite,
dokler se ne naslanja na tla;
c.pritrdite nogo s privijanjem matice, dokler
se matica ne pomakne do dna pralnega
stroja.
8
A
B
l Potisnite vtikač v vtičnico.
OPOZORILO:
Če je potrebno zamenjati priključni
električni
kabel,
se
obrnite
na
pooblaščeni servis.
SL
C
Predalček za detergent
9
Predalček za detergent je razdeljen na 3
predelke, kot je to prikazano na sliki 9:
l predelek “1”: za detergent za
predpranje;
l predelek “ ”: za posebne dodatke,
mehčalce, škrob, dišave ipd.;
OPOZORILO:
Uporabljajte samo tekoča sredstva.
Pralni stroj bo tekom izvajanja
programa samodejno doziral dodatke
med zadnjim izpiranjem.
1
2
10
l predelek “2”: za detergent za pranje.
Nekaterim modelom je priložena tudi
posodica za tekoči detergent (sl.10). Ko
jo želite uporabiti, jo položite v predelek "2".
Tako bo tekoči detergent stekel v boben v
pravem
trenutku.
Posodico
lahko
uporabljate tudi za belilo, če izberete
program “Izpiranje”.
11
OPOZORILO:
Nekateri detergent se težko dozirajo. V
takih primerih priporočamo uporabo
posebne posodice, ki jo položite
neposredno v boben (primer na sliki 11).
99
Je potrebno pranje z vročo vodo?
3. PRAKTIČNI NASVETI
l Madeže
Nasveti za vlaganje perila v stroj
pred pranjem odstranite z
ustreznim sredstvom za odstranejvanje
madežev, ali pa perilo z zasušenimi
madeži pred pranjem nekaj časa
namakajte v vodi; s tem zmanjšate
potrebo po pranju s programi z vročo
vodo. Če izberete program za pranje pri
60°C, prihranite do 50% energije.
OPOZORILO: ko razvrščate perilo za
pranje, ne pozabite:
- odstraniti morate vse kovinske predmete,
npr. lasnice, bucike, kovance;
- zapnite gumbe na prevlekah za blazine, zaprite
zadrge, zavežite pasove in dolge trakove;
- z zaves snemite kaveljčke;
- pozorno preberite etikete z navodili za
vzdrževanje tkanin na perilu;
- odstranite trdovratne madeže s pomočjo
namenskih detergentov.
Sledi hitri vodnik z nekaj nasveti in
priporočili za uporabo detergenta pri
različnih temperaturah. Vsekakor pa
vedno
upoštevajte
tudi
navodila
proizvajalca detergent glede pravilne
uporabe in doziranja.
l Priporočamo, da se izogibate centrifugiranju,
ko perete preproge, posteljna pregrinjala ali
druge težke kose perila.
l Pred
pranjem volnenega perila se
prepričajte, da je to primerno za pranje v
stroj in označeno s simbolom “čista runska
volna”, in da je na etiketi navedeno “Se ne
krči” ali “Pralno v stroju”.
Nekaj koristnih nasvetov
Vodnik za okolju prijazno in gospodarno
uporabo pralnega stroja.
Perite največjo dovoljeno količino perila
l Za najbolj učinkovito porabo energije,
vode, detergenta in časa priporočamo, da
vedno perete poln stroj perila, tj.
priporočeno največjo dovoljeno količino.
Če enkrat operete poln stroj perila, s tem
prihranite 50% energije v primerjavi z
dvakratnim pranjem polovične količine.
Je predpranje potrebno?
Za pranje zelo umazanega belega
perila priporočamo program za
bombaž pri 60°C ali več ter običajen
pralni prašek (učinkovit), ki vsebuje
belila,
ki
pri
srednjih/visokih
temperaturah
zagotavljajo
odlične
rezultate.
Za perilo, ki ga perete pri 40°C in 60°C
izberite vrsto detergent glede na vrsto
tkanine in stopnjo umazanosti perila.
Običajno so praški primerni za bolj
umazano “belo” ali pisane tkanine
obstojnih barv, medtem ko so tekoči
detergent ali “do barv prijazni ” praški
primerni za pranje manj umazanega
pisanega perila.
Za perilo, ki ga perete pri temperaturah
pod 40°C, priporočamo uporabo tekočih
detergentov oziroma detergentov, ki so
namenjeni pranju pri nižjih temperaturah.
l Le za zelo umazano perilo! PRIHRANITE
na detergentu, času, vodi in med 5 do 15%
energije, če NE izberete predpranja, ko
perete manj ali običajno umazano perilo.
100
Za pranje volne in svile uporabljajte samo
namenske detergente za to vrsto tkanin.
4. VZDRŽEVANJE IN
ČIŠČENJE
Čiščenje predalčka za pralna
sredstva
l Priporočamo, da predalčke redno čistite in
tako preprečite, da bi se v njem nabirali
ostanki detergent in drugih pralnih sredstev.
l To storite tako, da izvlečete predalček –
potegnite nekoliko močneje, očistite ga pod
tekočo vodo in ponovno potisnite v ohišje.
Pred selitvijo ali če stroja dlje
časa ne boste uporabljali
l Če bo pralni stroj dlje časa shranjen v
neogrevanem prostoru, iztočite vodo iz
vseh cevi.
l Potegnite vtikač iz vtičnice.
l Snemite dotočno cev z nosilca in jo
spustite, da voda iz
podstavljeno posodo.
Čiščenje filtra
l Na
l Pralni stroj je opremljen s posebnim
filtrom, ki zadrži večje predmete, na
primer gumbe ali kovance, ki bi lahko
zamašili odtok.
l SAMO NEKATERI MODELI: izvlecite
gibljivo cev, odstranite čep in odtočite
vodo v posodo.
l Priporočamo, da pred odvijanjem filtra pod
njega podložite vpojno krpo, da ostanejo tla
suha.
l Filter zavrtite v levo do konca, dokler ni v
vertikalnem položaju.
l Izvlecite in očistite filter; na koncu ga
znova namestite v stroj in ga zavrtite v
desno.
l Ponovite zgoraj opisan postopek v obratnem
vrstnem redu.
101
koncu
jermenom.
pritrdite
nje
odtočno
steče
v
cev
z
SL
Zunanje površine pralnega stroja čistite z
vlažno krpo. Izogibajte se uporabi jedkih
čistil, alkohola in/ali topil. Pralni stroj ne
zahteva posebne nege; redno č istite
predalček za pralna sredstva in filter. V
nadaljevanju boste našli nekaj nasvetov o
premikanju stroja in kaj storiti, če stroja dlje
časa ne boste potrebovali.
5. HITRI VODNIK
Ta pralni stroj samodejno prilagodi količino
vode vrsti in količini perila v bobnu. Ta
sistem zagotavlja manjšo porabo energije
in ustrezno krajše programe pranja.
6. STIKALNA PLOŠČA IN
PROGRAMI
A
Izbiranje programov
l Vklopite pralni stroj in izberite ustrezen
program.
l Po potrebi prilagodite temperatura pranja
L
ter pritisnite na tipke za želene "opcije".
l S pritiskom na tipko START/PAVZA
I
zaženite program..
Če med delovanjem pralnega stroja
zmanjka električne energije, se nastavitve
shranijo v pomnilnik. Ko je stroj spet pod
napetostjo, nadaljuje z izvajanjem programa
tam, kjer je bil ta prekinjen.
l Ob koncu programa se na prikazovalniku
prikaže napis "End" (konec), pri nekaterih
modelih pa se osvetlijo kontrolne lučke
vseh faz programa.
Preden odprete vrata stroja, počakajte,
da lučka za ZAPRTA VRATA ugasne.
l Izklopite pralni stroj.
S pomočjo razpredelnice programov
izberite ustrezen program za vrsto tkanine,
in sledite navodilom za upravljanje pralnega
stroja.
Tehnični podatki
Tlak vode:
min 0,05 Mpa / max 0,8 Mpa
F
AMP
H
C
E
D
B
A Vrtljivi gumb za programe z
oznako OFF
B Tipka START/PREMOR
C Tipka za ZAMIK VKLOPA
D Tipka MOŽNOSTI
E Tipka HITRI / STOPNJA
UMAZANOSTI
F Tipka za IZBIRO TEMPERATURE
G Tipka za NASTAVITEV VRTLJAJEV
OŽEMANJA
H Tipka LAHKO NOČ
F+G Zaklepanje tipk
I Prikazovalnik
L Opozorilna lučka ZAKLENJENIH
VRAT
Hitrost ožemanja (vrt./min.):
gl. tablico s podatki.
Priključna moč / Varovalka
Priključna napetost:
gl. tablico s podatki.
G
/
102
Tipka START/PREMOR
POZOR:
med vstavljanjem vtiča se ne dotikajte
prikazovalnika, saj stroj v prvih
sekundah
izvede
samodejno
umerjanje, ki ga na ta način lahko
prekinete. Če se to zgodi, obstaja
tveganje, da stroj nikoli ne bo
optimalno deloval. V tem primeru
izvlecite vtič iz omrežne vtičnice in
ponovite postopek.
Pred pritiskom tipke START/PREMOR
zaprite vrata.
l Pritisnite
Po zagonu pralnega stroja s pritiskom
tipke
START/PREMOR
je
treba
počakati nekaj sekund, preden stroj
začne program.
Vrtljivi gumb za programe z
oznako OFF
DODAJANJE ALI ODVZEMANJE PERILA
PO ZAČETKU PROGRAMA (PREMOR)
Če gumb obrnete, se prikazovalnik
osvetli in na njem se prikažejo parametri
izbranega programa.
Po zaključku cikla ali po določenem času
neuporabe se svetlost prikazovalnika
zmanjša, kar omogoči prihranek energije.
l Pritisnite gumb START/PREMOR in ga
zadržite
pritisnjenega
2
sekundi
(nekatere signalne lučke in oznaka
preostalega časa utripajo v znak na
premor delovanja stroja).
Opomba; če želite stroj izključiti,
pomaknite vrtljivi gumb programov na
oznako OFF.
l Počakajte,
da
opozorilna
lučka
ZAKLENJENIH VRAT ugasne, preden
odprete vrata.
l Pritisnite tipko START/PREMOR, da
začnete pralni cikel.
Prepričajte se, da voda ne sega do
vrat, preden jih odprete, da ne pride
do izliva.
l Med potekom pralnega cikla je vrtljivi
gumb programov ustavljen na izbranem
programu do zaključka pranja.
l Po
prikazu
napisa
"End"
na
prikazovalniku in izklopu opozorilne lučke
ZAKLENJENIH VRAT je vrata mogoče
odpreti.
l Ko ste dodali oziroma odvzeli želeno
perilo, zaprite vrata in pritisnite tipko
START/PREMOR (program se nadaljuje
od točke, na kateri ste ga prekinili).
l Na koncu cikla izključite pralni stroj, kar
storite tako, da vrtljivi gumb programov
pomaknete na oznako OFF.
PREKLIC NASTAVLJENEGA PROGRAMA
l Za preklic programa pomaknite vrtljivi
Vrtljivi gumb programov je treba na
koncu pralnega cikla in pred izbiro
novega vselej pomakniti na oznako
OFF.
gumb programov na oznako OFF.
l Počakajte DVE minuti, da varnostni
mehanizem odklene
njihovo odprtje.
103
vrata
in
dovoli
SL
tipko za začetek cikla,
nastavljenega
z
vrtljivimi
gumbom
programov.
l Priporočljivo je uporabiti le 20 % količine
Tipka za ZAMIK VKLOPA
l Ta tipka omogoča nastavitev začetka
pralnega cikla
zamikom.
z
največ
24
urnim
pralnega sredstva, ki je navedena na
embalaži.
- AQUAPLUS
l Ta možnost (ki je na voljo le pri nekaterih
programih) omogoča pranje perila z večjo
količino vode. Z novim kombiniranim
delovanjem ciklov vrtenja bobna z
dovajanjem
in
odvajanjem
vode
zagotavlja brezhibno čisto in izprano
perilo, pri tem pa iz tkanin popolnoma
odstrani pralno sredstvo in zagotavlja
učinkovito pranje.
l Za nastavitev zamika vklopa sledite
naslednjemu postopku:
- Nastavite želeni program.
- Pritisnite tipko, da program sprožite (na
prikazovalniku se prikaže oznaka h00),
nato pa jo pritisnite znova, da nastavite
1-urni zamik (na prikazovalniku se
prikaže oznaka h01). Z vsakim
naslednjim pritiskom povečate zamik
vklopa za 1 uro vse do 24 ur, medtem
ko z nadaljnjim pritiskom prekličete
zamik vklopa.
- Potrdite izbiro s pritiskom tipke
START/STOP, da začnete odštevanje,
po zaključku katerega se program
samodejno začne.
l Ta funkcija je bila zasnovana posebej za
ljudi z nežno in občutljivo kožo, pri katerih
lahko le najmanjši ostanek pralnega
sredstva povzroči draženje kože ali
alergijske reakcije.
l Uporaba te funkcije si priporoča tudi za
otroška oblačila in za zelo umazano
perilo, kjer je potrebna večja količina
pralnega sredstva oziroma za pranje
frotirastega perila, ki je bolj nagnjeno k
zadrževanju pralnega sredstva v svojih
vlaknih.
l Zamik vklopa lahko prekličete, tako da
vrtljivi gumb programov pomaknete na
oznako OFF.
Če pride med delovanjem pralnega
stroja do izpada električne energije,
posebni pomnilnik
shrani izbrano
nastavitev in ob povratku toka stroj
nadaljuje program od točke, na kateri je
bil prekinjen.
- HIGIENA +
Ta možnost zagotavlja higiensko čisto
perilo, pri čemer ohranja enako temperaturo
ves čas pranja, na voljo pa je le, če
nastavite temperaturo najmanj 60°C.
Če ste izbrali možnost, ki ni združljiva
z
izbranim
programom,
začne
ustrezna signalna lučka najprej
utripati, nato pa ugasne.
Naslednje možnosti je treba izbrati
pred pritiskom tipke START/PREMOR.
Tipka HITRI / STOPNJA
UMAZANOSTI
Tipka MOŽNOSTI
Ta tipka omogoča
različnimi možnostmi:
izbiro
med
tremi
- PREDPRANJE
l Ta možnost omogoča izvedbo predpranja
in je posebej primerna za
zelo umazano perilo (uporabiti jo je
mogoče le pri nekaterih programih, kot je
navedeno v tabeli programov).
Ta tipka omogoča izbiro med dvema
različnima
možnostma,
odvisno
od
izbranega programa:
- HITRI
To možnost je mogoče aktivirati, če izberete
program HITRI (14/30/44 min), na voljo pa
so tri različna trajanja.
104
- STOPNJA UMAZANOSTI
prednastavljeni čas pranja programa.
l Ta možnost omogoča izbiro med 3
ravnmi intenzivnosti pranja, odvisno od
stopnje umazanosti perila, pri č emer se
spremeni
tudi
trajanje
izbranega
programa (uporabiti jo je mogoče le pri
nekaterih programih, kot je navedeno v
tabeli programov).
Ta model ima posebno elektronsko
napravo, ki preprečuje ožemanje, če
perilo ni enakomerno razporejeno v
bobnu. To zmanjša tresljaje in omogoča
tišje delovanje, obenem pa zagotovi
daljšo življenjsko dobo perila.
Tipka za IZBIRO TEMPERATURE
l Ta tipka omogoča spremembo temperature
nekaterih ciklov pranja.
l Zaradi zaščite tkanin, ni mogoče nastaviti
višje temperature od tiste, ki je najvišja za
predvideni program.
Tipka LAHKO NOČ
l Ta možnost omeji vmesno ožemanje na
400 vrtljajev, kjer je to predvideno,
poveča količino vode pri izpiranjih in na
koncu zadnjega izpiranja pusti perilo
namočeno v vodi, da se vlakna
popolnoma poravnajo.
l Če
želite izvesti program hladnega
pranja, morajo biti vse signalne lučke
ugasnjene.
Tipka za NASTAVITEV VRTLJAJEV
OŽEMANJA
l Medtem ko boben, napolnjen z vodo,
miruje, utripa ustrezna opozorilna lučka v
znak premora v delovanju stroja.
l S pritiskom te tipke je mogoče znižati
l Možnost prekličite, če želite zaključiti cikel
najvišjo hitrost ožemanja, ki je na voljo za
izbrani program, vse do popolnega
izklopa centrifuge.
z ožemanjem (katerega moč lahko po
potrebi znižate ali ga izključite z ustrezno
tipko) in praznjenjem.
l Če na etiketi ni drugače navedeno, lahko
l Zahvaljujoč elektronskemu krmilniku je
odvod vode v vmesnih fazah tih, zato je
ta možnost uporabna pri pranju ponoči.
oblačilo ožemate pri najvišji predvideni
hitrosti za izbrani program.
ZAKLEPANJE TIPK
Zaradi zaščite tkanin, ni mogoče
nastaviti višje hitrosti od tiste, ki je
najvišja predvidena za posamezni
program.
l Če hkrati pritisnete tipki za IZBIRO
TEMPERATURE
in
ŠTEVILO
VRTLJAJEV PRI OŽEMANJU ter ju
zadržite pritisnjeni približno 3 sekunde,
zaklenete tipke. Na ta način lahko
preprečite neželene ali nenamerne
spremembe.
l Za vnovični vklop ožemanja zadošča, da
pritisnete tipko tolikokrat,
nastavite želene hitrosti.
dokler
ne
l Hitrost ožemanja je mogoče kadarkoli
spremeniti, tudi brez pritiska tipke za
PREMOR.
l Zaklepanje tipk je mogoče preklicati
105
preprosto tako, da znova pritisnete tipki
za aktiviranje ali izključite stroj.
SL
Prevelik odmerek pralnega sredstva
lahko povzroči prekomerno penjenje.
Če pralni stroj zazna prekomerno
penjenje, lahko izključi ožemanje ali
podaljša trajanje programa in poveča
porabo vode.
l Ob izbiri programa se samodejno izpiše
3) OPOZORILNE
TEMPERATURE
Prikazovalnik
Opozorilni sistem zaslona uporabnika
stalno obvešča o delovanju stroja.
3
1 2 78 4 9
5
6
LUČKE
IZBIRE
Označujejo temperaturo pranja pri izbranem
programu, ki jo je mogoče spremeniti (kjer
je to predvideno) z ustrezno tipko. Če želite
izvesti program hladnega pranja, morajo biti
vse signalne lučke ugasnjene.
4) TRAJANJE CIKLA
l Ob izbiri programa se na prikazovalniku
samodejno izpiše trajanje cikla, ki je
odvisno od izbranih možnosti.
6
l Po začetku programa vas prikazovalnik
1) OPOZORILNA LUČKA ZAKLENJENIH
VRAT
l Ta lučka opozarja na zaprtje vrat.
Pred pritiskom tipke START/PREMOR
zaprite vrata.
ves čas obvešča o preostalem času do
zaključka pranja.
l Stroj
ta čas izračuna na podlagi
standardne napolnjenosti bobna, vendar
ga med ciklom popravi glede na dejansko
količino in sestavo perila.
5) OPOZORILNE
UMAZANOSTI
l Po
LUČKE
STOPNJE
pritisku tipke START/PREMOR
opozorilna lučka sprva utripa, nato pa
stalno sveti do zaključka pranja.
l Ob izbiri programa se samodejno prižge
Če vrata niso pravilno zaprta,
opozorilna
lučka
nadaljuje
z
utripanjem š e približno 7 sekund,
zatem pa se ukaz za zagon samodejno
prekliče. V tem primeru pravilno
zaprite vrata in znova pritisnite tipko
START/PREMOR.
l Z izbiro drugačne stopnje umazanosti se
ustrezna opozorilna lučka, ki navaja
stopnjo umazanosti, nastavljeno za
izbrani program.
prižge ustrezna opozorilna lučka.
6) OPOZORILNE LUČKE MOŽNOSTI
Opozorilne lučke navajajo možnosti, ki jih je
mogoče izbrati z ustreznimi tipkami.
da
opozorilna
lučka
ZAKLENJENIH VRAT ugasne, preden
odprete vrata.
7) OPOZORILNA LUČKA ZAKLEPANJA
TIPK
2) VRTLJAJI OŽEMANJA
Označuje hitrost ožemanja izbranega
programa, ki jo je mogoče spremeniti ali
preklicati z ustrezno tipko.
8) Brezžično omrežje (samo pri nekaterih
modelih)
l Počakajte,
Označuje, da so tipke zaklenjene.
l Pri
106
modelih s funkcijo brezžičnega
omrežja označuje, da slednja deluje.
za preprosto nastavitev brezžičnega
omrežja si oglejte zavihek "Prenos" na
spletni strani http://wizardservice.candyhoover.com.
9) "Kg MODE" (omogočen le pri
nekaterih programih)
l V prvih minutah delovanja ostane opozorilna
lučka "Kg MODE" prižgana, medtem ko stroj
računa preostali čas do zaključka cikla na
podlagi dejanske količine perila v bobnu.
l "Kg MODE" meri med vsemi fazami
pranja vrsto podatkov o perilu v bobnu in
v prvih minutah pralnega cikla:
- nastavi potrebno količino vode;
107
- določi trajanje pranja;
- nastavi izpiranje na podlagi količine in
vrste perila v bobnu;
- nastavi ritem vrtenja bobna
prilagoditve vrsti tkanine;
zaradi
- prepozna prisotnost pene in pri tem po
potrebi poveča količino vode med
izpiranji;
- nastavi število vrtljajev centrifuge glede
na napolnjenost bobna, pri tem pa
prepreči neuravnoteženo razporeditev
perila v njem.
SL
l Za vse informacije glede funkcij in navodil
Tabela programov
1)
(NAJVEČ) *
2
1
(oglejte si upravljalno ploščo)
PROGRAM
(NAJVEČ)
2
1
ActivEco 20°C
6
7
8
9
20°
Otroška oblačila
60°C
4
4,5
5,5
6
60°
Dnevni 59 min.
2
2,5
3
3
40°
14'
1
1
1,5
1,5
30°
30'
2
2,5
2,5
2,5
30°
44'
3
3,5
3,5
3,5
40°
Temno perilo
3
3,5
4
4,5
40°
Volna
1
1
2
2
40°
Ročno pranje
In svila
1
1
2
2
30°
Izpiranje
-
-
-
-
-
Izčrpavanje in
ožemanje
-
-
-
-
-
3
3,5
4
4,5
30°
Občutljivo perilo
2
2,5
2,5
2,5
40°
Mešane
tkanine
3
3,5
4
4,5
60°
( )
6
7
8
9
60°
( )
6
7
8
9
90°
( )
2,5
3
3,5
4
30°
( )
Hitri
3)
Srajce
Bombaž**
Obstojni
bombaž
2)
2)
2)
2)
Športna oblačila
108
( )
( )
(Le pri modelih s posodico za
tekoči detergent za pranje perila).
Če imajo samo nekatera oblačila
madeže, ki zahtevajo nanos
posebnih belilnih sredstev, lahko
izberete
pralni
program
za
odstranjevanje trdovratnih madežev.
V razdelek "2" predala za pralna
sredstva vstavite posodico, ki jo
prejmete skupaj s strojem, vanjo
nalijte Ko se ta program zaključi,
nastavite vrtljivi gumb za izbiro
programov na oznako OFF, dodajte
z belilnim sredstvom opranim
oblačilom preostalo perilo in začnite
pranje z najprimernejšim pralnim
programom.
Opombe, ki jih je treba upoštevati
* Največja količina suhega perila je odvisna od
modela (oglejte si upravljalno ploščo).
**
PREIZKUSNA
BOMBAŽNA
PROGRAMA PO DIREKTIVAH (EU) št.
1015/2010 in št. 1061/2010.
BOMBAŽNI PROGRAM S
TEMPERATURO 60 °C
1)
Ko izberete pralni program, se na
prikazovalniku izpiše priporočena
temperatura, ki jo lahko spremenite
(kjer je to predvideno) z ustrezno
tipko, pri čemer ne morete nastaviti
višje od predvidene.
2)
Pri navedenih programih je s tipko
STOPNJA UMAZANOSTI nastavite
čas in intenzivnost pranja.
3)
Če s pomočjo vrtljivega gumba za
izbiro programov izberete HITRI
program in pritisnete tipko HITRI,
lahko izberete enega od 3 hitrih
programov, ki jih pralni stroj
omogoča, in sicer 14, 30 in 44
minutnega.
BOMBAŽNI PROGRAM S
TEMPERATURO 40 °C
Ta programa sta primerna za pranje
običajno umazanih bombažnih oblačil in
sta
najbolj
učinkovita
z
vidika
kombinirane porabe vode in energije za
pranje bombažnega perila.
Ta programa sta bila zasnovana tako,
da sta skladna s temperaturami pranja
na
etiketah
oblačil,
dejanska
temperatura vode pa se lahko malce
razlikuje od navedene za cikel.
109
Samo, če je izbrana možnost
PREDPRANJA
(programi,
ki
omogočajo možnost PREDPRANJA).
SL
( )
Izbira programov
Pralni stroj ima posebne programe za pranje
različnih vrst tkanin in stopenj umazanosti, s
katerimi je mogoče zadostiti vsem zahtevam
pranja (oglejte si tabelo programov).
ActivEco 20 °C
Ta inovativni program omogoča, da skupaj
perete različne tkanine, kot so bombaž,
sintetična in mešana vlakna, pri temperaturi
20°C, z optimalnimi rezultati. Poleg tega lahko
skupaj perete tudi perilo različnih barv. Poraba
znaša le približno 40% v primerjavi s tisto pri
bombažnem programu pri temperaturi 40°C.
Otroška oblačila 60 °C
Ta program zagotavlja brezhibno čistočo in
higieno otroških oblačil s pranjem pri
temperaturi 60°C. Za zagotovitev optimalne
higiene je priporočljiva uporaba pralnega praška.
Dnevni program 59 min.
Ta program zagotavlja najvišjo kakovost
pranja z istočasno veliko prednostjo občutno
krajšega časa pranja. Pralni cikel je zasnovan
za manjšo količino perila (oglejte si tabelo
programov).
Hitri (14-30-44 min.)
Priporočeni program za pranje manjših količin
manj umazanega perila. Pri tem programu
je priporočljivo uporabiti manjšo količino
pralnega sredstva kot običajno, da se prepreči
nepotrebno trošenje. Z izbiro HITRIH programov
in pritiskom ustrezne tipke je mogoče izbrati
enega od 3 hitrih programov, ki so na voljo.
Izpiranje
Ta program opravi 3 cikle izpiranja perila z
vmesnim ožemanjem (ki ga je po potrebi
mogoče z ustrezno tipko izključiti ali pa
zmanjšati njegovo moč). Uporaben je tudi za
izpiranje vseh vrst tkanin, na primer po
ročnem pranju.
Izčrpavanje in ožemanje
Pri tem programu pralni stroj neposredno
izčrpa vodo in izvede cikel ožemanja pri visoki
hitrosti. Če želite, da stroj le izčrpa vodo ali
želite znižati moč ožemanja, zadošča, da
pritisnete tipko NASTAVITEV HITROSTI
OŽEMANJA.
Srajce
Cikel pranja je optimalno zasnovan, tako da je
mečkanje perila čim manjše in se obenem
ohranijo odlični rezultati pranja. Zmanjšati je
mogoče tudi hitrost vrtenja centrifuge pri
ožemanju in tako zagotoviti enostavnejše
likanje.
Občutljivo perilo
Pri tem programu, ki je posebej primeren za
pranje zelo občutljivih tkanin, se izmenjujejo
faze delovanja in premorov. Večja količina
vode pri pranju in izpiranju zagotavlja
najboljše učinke.
Mešane tkanine
Pranje in izpiranje sta optimalno prilagojena z
vrtenjem bobna in s porabo vode. Nežno
ožemanje zmanjša mečkanje perila.
Temno perilo
Ta program je namenjen pranju vsega
temnega perila, saj preprečuje puščanje barv
in mečkanje. Priporoča se uporaba tekočega
pralnega sredstva.
Bombaž
Ta program je primeren za pranje običajno
umazanih bombažnih oblačil in je najbolj
učinkovit z vidika kombinirane porabe vode in
energije za pranje bombažnega perila.
Volna
Ta program z nežnim ciklom pranja je
primeren za volnene tkanine, ki jih je
dovoljeno prati v pralnem stroju in za
oblačila, ki so primerna le za ročno pranje.
Obstojni bombaž
To je najučinkovitejši program pranja. Končno
ožemanje pri najvišji hitrosti zagotovi, da je
perilo odlično ožeto.
Ročno pranje in svila
Ta program je z nežnim ciklom pranja
primeren za oblačila, ki so predvidena le za
ročno pranje, in za svilene tkanine, ki jih je
dovoljeno prati v pralnem stroju.
Športna oblačila
Ta posebni program je namenjen pranju
mešanih športnih oblačil, ki jih ni mogoče prati
s programi, pri katerih so predvidene visoke
temperature.
110
7. ODPRAVLJANJE NEPRAVILNOSTI V DELOVANJU IN
GARANCIJA
Če menite, da pralni stroj ne deluje pravilno, to najprej preverite s pomočjo v spodnji razpredelnici
podanega Hitrega vodnika, kjer so podani tudi praktični nasveti za reševanje najpogostejših težav.
SL
SAMO MODELI ONE TOUCH
Program Pametni pregled aplikacije Hoover Wizard vam omogoča, da kadarkoli
preverite brezhibnost delovanja vašega stroja. Potrebujete le pametni telefon
Android s tehnologjio NFC. Več o tem lahko preberete v aplikaciji.
Če je na prikazovalniku stroja prikazana koda napake (v obliki kode ali z
utripanjem žarnic LED), vklopite aplikacijo in približajte svoj pametni telefon
Android s tehnologijo NFC logotipu One Touch na ohišju. Zdaj lahko zaženete
direktorij in rešite problem.
POROČILO O NAPAKI
l Modeli s prikazovalnikom: koda napake je prikazana s številko za črko “E” (primer:
Napaka 2 = E2)
l Modeli brez prikazovalnika: koda napake je prikazana z utripanjem vseh luck LED;
lučke utripnejo tolikokrat, kolikor znaša koda okvare, utripanje pa se ponavlja v 5sekundnih presledkih (primer: Napaka 2 = LED dvakrat utripnejo –5-sekundni premor
– LED dvakrat utripnejo – itd…)
Prikazana napaka
E2 (s prikazovalnikom)
LED 2-x utripnejo
(brez prikazovalnika)
Možen razlog in praktična rešitev
V stroj ne priteka voda.
Prepričajte se, da je pipa za vodo odprta.
Preverite, da cev za dotok vode ni zapognjena, zvita ali priščipnjena.
Odtočna cev ni na pravilni višini (gl. poglavje o instalaciji stroja).
E3 (s prikazovalnikom)
LED 3-x utripnejo
(brez prikazovalnika)
E4 (s prikazovalnikom)
LED 4-x utripnejo
(brez prikazovalnika)
E7 (s prikazovalnikom)
LED 7-x utripnejo
(brez prikazovalnika)
Vse druge kode
Zaprite pipo za vodo, odvijte dotočno cev s hrbtne strani stroja in
preverite, da morda ni zamašen filter na cevi.
Stroj ne izčrpava vode.
Preverite, da filter ni zamašen.
Preverite, da odtočna cev ni zapognjena, zvita ali priščipnjena.
Preverite, da ni morda zamašen hišni sistem za odtok vode in da
voda lahko neovirano odteka. Preverite, č e voda odteka, č e cev
napeljete v umivalnik ali pomivalno korito.
V stroju je preveč pene in/ali vode.
Morda ste odmerili preveliko količino detergenta, ali pa ste uporabili
detergent, ki ni namenjen pranju v stroju.
Problem z vrati.
Prepričajte se, da so vrata pravilno zaprta. Preverite, da morda kos
perila ne onemogoča pravilno zapiranje vrat.
Če so vrata blokirana, stroj izklopite in potegnite vtikač stroja iz
vtičnice. Počakajte 2-3 minute in potem odprite vrata.
Stroj izklopite in potegnite vtikač iz vtičnice ter počakajte kakšno
minute. Nato znova vklopite stroj in zaženite program. Če se napaka
ponovi, se takoj obrnite na najbližji pooblaščeni servis.
111
DRUGE NEPRAVILNOSTI
Problem
Možen razlog in praktična rešitev
Pralni stroj ne dela/ne
začne prati.
Prepričajte se, da je stroj priključen na brezhibno (delujočo) vtičnico).
Preverite, da ni zmanjkalo električnega toka.
Preverite, da ni kaj narobe z vtičnico – na njo priključite kakšen drugi
apparat, npr. svetilko.
Morda vrata niso dobro zaprta – odprite jih in nato še enkrat zaprite.
Preverite, če ste pravilno izbrali program in pritisnili na tipko START.
Prepričajte se, da stroj ni preklopljen v način pavze.
Lahko pušča tesnilo med pipo in dotočno cevjo; v tem primeru
zamenjajte tesnlo in zategnite cev in pipo.
Prepričajte se, da je filter dobro zaprt.
Neenakomerna razporeditev perila v bobnu lahko povzroči, da stroj:
poskuša enakomerno razporediti perilo in zato podaljša trajanje
ožemanja;
zniža hitrost ožemanja in s tem zmanjša vibracije in glasnost
delovanja;
opusti ožemanje in na ta način ščiti stroj.
Prepričajte se, da je perilo v stroj uravnoteženo. Če ni, ga razrahljajte,
ponovno vstavite v boben in znova zaženite program.
Morda stroj ni do konca izčrpal vodo. Počakajte nekaj minut. Če se
problem ponovi, poskušajte rešiti problem po navodilih odpravljanje
napake 3.
Pri nekaterih modelih je na voljo tudi možnost izklopa ožemanja –
prepričajte se, da ni izbrana ta možnost.
Preverite, da niste izbrali katere od opcij, ki vpliva na ožemanje.
Voda je stekla na tla
ob stroju
Stroj ne ožema perila
Med ožemanjem
prihaja do močnih
vibracij / stroj je
glasen
Prevelika količina detergenta lahko ovira začetek ožemanja.
Morda pralni stroj ne stroji povsem ravno. Če je potrebno, s pomočjo
nastavljivih nog uravnajte stroj, kot je to pojasnjeno v ustreznem
poglavju.
Prepričajte se, da ste odstranili vse vijake, gumijaste čepe in
distančnike, ki so stroj varovali med transportom.
Preverite, da v bobnu ni tujkov (kovanci, kovinski elementi, gumbi
ipd.).
Standardna garancija proizvajalca krije napake, ki so posledica električnih ali
mehanskih okvar v proizvodu in so posledica dejanja ali opustitve dejanja s
strani proizvajalca. Če je napaka povzročena z dejavniki izven dobavljenega
proizvoda, nepravilne uporabe ali neupoštevanja navodil, se lahko servisni poseg
zaračuna.
112
Če se problem ponavlja in sumite, da gre za
nepravilnost v delovanju, se takoj obrnite na
najbližji pooblaščeni servis.
- voda za izpiranje je bolj motna : To je
posledica zeolitov v vodi, kar pa na
učinkovitost izpiranja ne vpliva.
Priporočamo,
da
vedno
uporabljate
originalne nadomestne dele, ki so na voljo
pri pooblaščenih servisih.
- pena v vodi pri zadnjem izpiranju: to ni
znak nezadostnega izpiranja.
Garancija
Garancijski pogoji za proizvod so
navedeni na garancijskem listu, ki je
proizvodu priložen. Garancijski list mora
biti pravilno izpolnjen. Shranite ga, da
ga boste lahko predložili serviserjem
pooblaščenega servisa, če bo to
potrebno.
- obilno penjenje: To je pogosto posledica
anionskih surfaktantov, ki jih vsebujejo
detergent in ki jih je težko spraviti iz
perila.
V
takih
primerih
ne
ponavljajte
izpiranja,saj to ne bi pomagalo!
Proizvajalec ne prevzema odgovornosti za
morebitne tiskarske napake v tej knjižici, ki
je izdelku priložena. Pridržuje si tudi pravico
do morebitnih sprememb na aparatih, če
oceni, da so te koristne za izdelke, ne da bi
to vplivalo na njihove osnovne značilnosti.
- bel prah(zeoliti) na perilu po koncu
pranja: to je normalno, prah ne prodre v
tkanino in ne vpliva na barvo.
113
SL
Uporaba ekoloških detergentov brez
fosfatov lahko povzroči naslednje učinke:
fkhldsk
fkhldsk
- HBWM TH (6÷9) -
17.10 - 43021327 - SGT
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising