Hoover | DYN 10146P-14S | Hoover DYN 10146P-14S User guide

Hoover DYN 10146P-14S User guide
TR
Kullanma K›lavuzu
DYN P
®
ÇAMAfiIR MAK‹NES‹
TR
BÖLÜM
TEBR‹KLER
‹Ç‹NDEK‹LER
Hoover marka bu ev aletini sat›n almakla ödün vermeyi kabul
etmeyece¤inizi göstermifl oldunuz: sadece en iyisini istiyorsunuz.
Girifl
Hoover, Müflteriler ile do¤rudan temas sa¤lanarak elde edilen
y›llar süren pazar araflt›rmas›n›n sonucu olarak gelifltirdi¤i yeni
çamafl›r makinesini sunmaktan gurur duyar. Bu çamafl›r
makinesinin sa¤lad›¤› kaliteyi, dayan›kl›l›¤› ve yüksek performans›
tercih etmifl bulunuyorsunuz.
Teslimata iliflkin genel hususlar
1
Garanti
2
Hoover, bunun yan› s›ra genifl bir yelpazeye sahip olan di¤er ev
aletlerini de hizmetinize sunmaktad›r: çamafl›r makineleri,
kurutmal› çamafl›r makineleri, f›r›nlar, mikrodalga f›r›nlar.
Geleneksel ocaklar ve s›cak tutma cihazlar›, buzdolaplar› ve derin
dondurucular..
Güvenlik Önlemleri
3
Teknik Veriler
4
Bölgenizdeki bayiinizden bütün Hoover ürünlerinin yer ald›¤›
katalo¤u isteyin.
Cihaz›n kurulmas› ve Montaj›
5
Lütfen bu kullanma k›lavuzunu dikkatli bir flekilde okuyun, çünkü
bu k›lavuz size çamafl›r makinenizin montaj›, kullan›m› ve
bak›m›na iliflkin baz› kurallar ile birlikte çamafl›r makinenizden en
iyi sonuçlar› elde edebilmeniz için faydal› ipuçlar› sunar.
Kontrollerin Aç›klanmas›
6
Programlar Tablosu
7
Seçimlerin Yap›lmas›
8
Deterjan Çekmecesi
9
Ürün
10
Y›kama
11
Cihaz›n Temizlenmesi ve Rutin Bak›m›
12
Ar›za Arama
13
Bu kullanma k›lavuzunu daha sonra baflvurmak üzere emin bir
yerde saklay›n.
Hoover'e veya bir Yetkili Müflteri Servisi Merkezi'ne
baflvurdu¤unuzda daima cihaz›n›z›n Modelini, Seri Numaras›n› ve
G numaras›n› (e¤er cihazda mevcut ise cihaz›n paneline bakarak)
bildirin.
2
TR
3
TR
TR
BÖLÜM 1
BÖLÜM 3
GÜVENL‹K ÖNLEMLER‹
TESL‹MATA ‹L‹fiK‹N GENEL HUSUSLAR
Ürünü teslim ald›¤›n›zda cihaz ile birlikte afla¤›daki kalemlerin de
teslim edildi¤ini kontrol edin:
ÖNEML‹ NOT:
C‹HAZIN TEM‹ZLENMES‹NE VE BAKIMINA ‹L‹fiK‹N
BÜTÜN ‹fiLERDEN ÖNCE.
A) KULLANMA KILAVUZU
B) YETK‹L‹ SERV‹S ADRESLER‹
● Cihaz›n fiflini prizden çekin.
C) GARANT‹ BELGELER‹
● Su girifli muslu¤unu kapat›n.
D) KAPAKLAR
● Bütün Hoover cihazlar› topraklanm›flt›r. Cihaz›n ba¤lanaca¤›
elektrik prizinin topraklanm›fl oldu¤undan emin olun. Prizin
topraklanmam›fl olmas› durumunda uzman bir teknisyenden
yard›m al›n.
E) ÇIKIfi HORTUMU ‹Ç‹N U-fiEK‹LL‹ PARÇA
A
F) SIVI DETERJAN VEYA SIVI ÇAMAfiIR SUYU
BÖLMES‹ (KABI)
Bu cihaz 73/23/EEC, 2006/95/EC ve 2004/108/EC ile
de¤ifltirilmifl olan 89/336/EEC Avrupa Yönergeleri ile bunlar›n
sonraki eklerine uygundur.
C
● Bu ürün sadece ev tipi kullan›mlar için tasarlanm›flt›r.
NOT
BU MALZEMELER‹ EM‹N B‹R YERDE SAKLAYIN
● Cihaza nemli veya ›slak ellerle ve ayaklar›n›z nemli yada
›slakken dokunmay›n.
D
Çamafl›r makinesin nakliye esnas›nda hasar görmemifl
oldu¤undan emin olacak flekilde kontrol edin. Hasar görmüfl
olmas› durumunda en yak›n Hoover Yetkili Servisine baflvurun.
● Cihaz› ayaklar›n›z ç›plakken kullanmay›n.
F
TR
BÖLÜM 2
GARANT‹
Cihaz ile birlikte Teknik Yard›m Servisinin ücretsiz olarak
kullan›lmas›n› sa¤layan bir garanti belgesi verilir.
4
E
● Banyolarda veya dufl odalar›nda uzatma kablolar› kullan›l›rken
son derece dikkatli olunmal›d›r. Bu uygulamadan mümkün
oldu¤unca kaç›n›n.
UYARI:
Y›kama program› esnas›nda suyun s›cakl›¤› 90°C'ye
ulaflabilir
● Çamafl›r makinesinin kapa¤›n› açmadan önce kazan›n›n
içerisinde su bulunmad›¤›ndan emin olun.
5
TR
TR
● Adaptör prizleri veya çoklu prizler kullanmay›n.
BÖLÜM 4
● Aparat çocuk, ürünü kullanmay› bilmeyen veya kullanma
kapasitesi bulunmayan kifliler taraf›ndan kullanmamal›d›r. Yaln›zca
güvenliklerinden sorumlu olan kifliler taraf›ndan e¤itilir veya control
edilirlese kullanabilirler.
Çocuklara, aparat ile oynamalar›na izin verilmemelidir.
● Cihaz›n fiflini prizden çekmek için elektrik kablosunu veya
cihaz›n kendisini çekmeyin.
● Cihaz› ya¤mur, günefl v.s. gibi atmosferik etkilere maruz
b›rakmay›n.
● Cihaz›n yerinin de¤ifltirilmesi durumunda cihaz› kesinlikle
85
cm
dü¤melerinden veya deterjan çekmecesinden tutarak kald›rmay›n.
● Cihaz›n nakliyesi esnas›nda cihaz›n kapa¤›n› tafl›ma arabas›n›n
üzerine dayamay›n.
60 cm
Önemli Not !
Cihaz›n hal› kapl› bir zemin üzerine konulmufl olmas› durumunda,
cihaz›n alt›ndaki havaland›rma deliklerinin t›kanmamas›na özen
gösterilmelidir.
64 cm
TEKN‹K VER‹LER
YIKANAB‹LECEK MAKS‹MUM KURU ÇAMAfiIR M‹KTARI
kg
10
● Cihaz› flekilde gösterildi¤i gibi iki kifli birlikte kald›r›n.
NORMAL SU SEV‹YES‹ ( l )
l
6÷15
ELEKTR‹K GÜCÜ GEREKS‹N‹M‹
W
2400
kWh
1.8
A
16
● Cihaz›n ar›zalanmas› ve/veya düzgün çal›flmamas› durumunda,
çamafl›r makinesini kapat›n, su girifli muslu¤unu kapat›n ve cihaz›
kurcalamay›n. Cihaz›n tamir edilmesi için bir Hoover Yetkili
Servisimi aray›n ve orijinal Hoover yedek parçalar›n›n
kullan›lmas›n› talep edin. Bu standartlara uyulmamas› cihaz›n
güvenli¤inden ödün verilmesine neden olabilir.
ENERJ‹ TÜKET‹M‹ (90°C PROGRAMINDA)
● Cihaz›n elektrik kablosunun hasar görmesi durumunda bunu bir
ELEKTR‹K S‹GORTASI DE⁄ER‹ (A )
yetkili servis merkezinden temin edilebilecek özel bir kablo ile
de¤ifltirilmesi gerekir.
SANTR‹FÜJ DEVR‹ (d/d)
SU BASINCI
BESLEME GER‹L‹M‹
6
C‹HAZIN T‹P ET‹KET‹NE
BAKIN
MPa
Min. 0.05
Mak. 0.8
V
220-240
7
TR
BÖLÜM 5
C‹HAZIN KURULMASI VE MONTAJI
Çamafl›r makinesini ambalaj›n›n kaidesinden ç›kard›ktan sonra
nihai olarak konulaca¤› konumun yak›n›na tafl›y›n.
fiekilde (A) ile gösterilen 4 adet tespit vidas› ile (B) ile gösterilen 4
adet pulu sökün.
Kullanma k›lavuzu paketi içerisinde cihaz ile birlikte verilmifl olan
kapakç›klar› kullanarak vidalar›n› sökmüfl oldu¤unuz 4 deli¤i
kapat›n.
Oluklu malzeme tabakas›n› flekilde gösterildi¤i gibi cihaz›n alt›na
yap›flt›r›n.
Su girifli hortumunu muslu¤a ba¤lay›n.
Cihaz›n su ba¤lant›lar› yeni hortumlar kullan›larak yap›lmal›d›r.
Eski hortumlar tekrar kullan›lmamal›d›r.
Su-durdurma sistemi hortumun do¤al eskimesi sonucunda girifl
(doldurma) hortumunda ortaya ç›kabilecek s›z›nt›lar›n neden
olaca¤› hasarlara karfl› koruma sa¤lar.
Su-durdurma sisteminde s›zan su oluklu hortumun oluklar›n›
doldurur ve çamafl›r makinesine gelen su beslemesini kesen bir
vanay› aktif duruma geçirir.
Bu ar›za "A" penceresi üzerinde k›rm›z› renkli bir kesim ile
gösterilir.
Bu ar›zan›n ortaya ç›kmas› durumunda lütfen Yetkili Servisinize
baflvurun.
➝
Cihaz›n elektrik kablosunu ve boflaltma hortumunu sabitleyen
fleridi dikkatli bir flekilde kesin.
TR
Güvenlik
bükülme önleyici
düzene¤i
(pulu ç›kartmak
için bast›r›p
bükün)
A
ÖNEML‹ NOT:
BU AfiAMADA MUSLU⁄U AÇMAYIN.
Çamafl›r makinesini duvara yak›n bir konuma yerlefltirin. Su
boflaltma hortumunu bükmemeye ve ezmemeye özen göstererek
kancas›ndan banyo küvetinin kenar›na tak›n.
Daha iyi bir yöntem ise boflaltma hortumunu çap› su ç›k›fl›
hortumunun çap›ndan daha büyük olan ve yerden yüksekli¤i en az
50 cm olan bir sabit gider borusuna ba¤lanmas›d›r. Gerekmesi
durumunda cihaz ile birlikte verilen plastik k›l›f› kullan›n.
UYARI:
POTANS‹YEL B‹R TEHL‹KE SÖZ KONUSU
OLDU⁄UNDAN C‹HAZIN AMBALAJ MALZEMELER‹N‹
ÇOCUKLARIN ER‹fiEB‹LECEKLER‹ YERLERDE
BIRAKMAYIN.
max 100 cm
min 4 cm
8
+2,6 mt max
min 50 cm
max 85 cm
9
TR
TR
Çamafl›r makinesini zemin üzerinde terazilemek için 4 aya¤›n›
ayarlay›n:
BÖLÜM 6
R B
a) Somunu saat ibreleri yönünde döndürerek aya¤›n vidal› ayar
mekanizmas›n› serbest b›rak›n.
T
A
b) Cihaz zemin üzerinde dengeli bir flekilde durana kadar aya¤›
döndürerek yükseltin yada alçalt›n.
E
D
G
F
}
B
c) Somunu çamafl›r makinesinin alt›na dayanana kadar saat
ibrelerine ters yönde döndürerek aya¤› ayarlanm›fl olan
konumunda tespit edin.
S
C
H I L MNO
C
A
Cihaz›n fiflini prize tak›n.
KONTROLLER
D‹KKAT:
besleme kablosunu de¤ifltirme ihtiyac› ortaya ç›kt›¤› durumlarda
afla¤›daki kod -renk uyumuna dikkat edilmelidir:
MAV‹
- NÖTR (N)
KAHVE RENG‹
- FAZ (L)
SARI - YEfi‹L
- TOPRAK (
Kapak kulpu
A
Açma/Kapatma (ON/OFF) dü¤mesi
B
C
Program seçme dü¤meleri
)
Santrifüj H›z› dü¤mesi
Y›kama Suyu S›cakl›¤› Dü¤mesi
Y›kama Süresi Dü¤mesi
Montajdan sonra cihaz fifline eriflilebilecek flekilde
konumland›r›lmal›d›r.
Geciktirilmifl Bafllatma dü¤mesi
Gece Seçene¤i Dü¤mesi
Ön Y›kama dü¤mesi
Zor Lekeler
“Durulama durdurma” dü¤mesi
Aquaplus dü¤mesi
Kolay Ütü
Bafllat dü¤mesi
Dijital Gösterge
Deterjan çekmecesi
10
D
E
F
G
H
I
L
M
N
O
R
S
T
11
TR
TR
PROGRAM SEÇME DÜ⁄MELERI
KONTROLLER‹N AÇIKLANMASI
C
Program dü¤mesine bas›nca, ekranda seçilen program›n ayarlar
gözükecektir
“Kg MODE”
(Sadece Pamuklu ve Sentetik programlar için)
Not: makineyi kapatmak için açma/kapatma
dü¤mesine bas›n.
Her y›kama safhas›nda “Kg Mode”, tambura yüklenen çamafl›rlarla
ilgili bilgi vermektedir Yani, “ Kg Mode” devreye al›nd›¤›nda,
y›kaman›n ilk 4 dakikas›nda:
YEN‹ DETERJANLAR DÜfiÜK SICAKLIKLARDA DA
ETK‹L‹ SONUÇ VERMEKTED‹RLER. BU SEBEPLE
C‹HAZ, HASSAS PROGRAMLARDA DÜfiÜK
SICAKLIKLARI ÖNERMEKTED‹R. Y‹NE DE SICAKLIK
DÜ⁄MES‹N‹ KULLANARAK YIKAMA SICAKLI⁄INI
ARTTIRAB‹L‹RS‹N‹Z.
HER PROGRAM ‹Ç‹N KULLANILAB‹LECEK EN
YÜKSEK SICAKLI⁄I Ö⁄RENMEK ‹Ç‹N PROGRAM
TABLOSUNA BAKINIZ.
● Gerekli su miktar›n› tayin eder
● Y›kama süresini belirler
● S›kmay› Kontrol eder
Y›kama için seçilen kumafl cinsine göre:
Seçti¤ini program› bafllatmak için BAfiLAT (START) dü¤mesine bas›n.
Program bitti¤inde, makineyi kapatmak için açma/kapatma
dü¤mesine bas›n.
● Y›kanacak kumafl türüne göre tambur dönüfl s›kl›¤›n› ayarlar
● Sabun köpü¤ü miktar›n› alg›layarak, gerekli oldu¤u durumda,
s›kma esnas›nda su miktar›n› artt›r›r.
SANTR‹FÜJ HIZI DÜ⁄MES‹
Santrifüj (h›zl› döndürme) döngüsü kumafllara zarar vermeksizin
giysilerin suyunun olabildi¤ince giderilebilmesi için son derece
önemlidir. Çamafl›r makinesinin santrifüj h›z›n› gereksinimlerinizi
karfl›layacak flekilde ayarlayabilirsiniz.
Bu dü¤meye bas›larak maksimum h›z›n azalt›lmas› mümkündür.
Ayr›ca, arzu etmeniz durumunda, santrifüj aflamas› iptal de
edilebilir.
Santrifüj aflamas›n› tekrar devreye sokmak için ayarlamak
istedi¤iniz santrifüj h›z› gösterilene kadar dü¤meye basman›z
yeterli olacakt›r.
Kumafllara zarar vermemek amac›yla, program seçimi
esnas›nda, otomatik olarak uygun s›n›rlar›n üzerindeki
santrifüj h›zlar›n›n seçilmesine izin verilmez.
● Yüklenen çamafl›ra göre dönme h›z›n› ayarlayarak, olas›
dengesizlikleri önler.
Bu sayede “Kg Mode”; yüzlerce y›kama seçene¤i aras›ndan her bir
y›kama için en uygun program› kendili¤inden seçecektir.
“Kg MODE” program seçimindeki basitli¤iyle kullan›m›
kolaylaflt›r›yor. Sadece makinenin içindeki çamafl›r›n kumafl cinsinin
ve kir yo¤unlu¤un bilgisini makineye girmeniz, k›yafetleriniz için en
uygun olan mükemmel y›kama ve kurutma için yeterli olacakt›r.
KAPAK KULPU
Kapa¤› açmak için kulpun iç taraf›ndaki parmak çubu¤una bas›n.
AÇMA/KAPATMA DÜ⁄MESI
Makineyi aç›p kapatmak için bu dü¤meye bas›n›z.
12
D
Santrifüj h›z›, makinenin çal›flmas›na ara vermeksizin, her
istendi¤inde de¤ifltirilebilir.
A
B
NOT: C‹HAZ, YÜKLENEN ÇAMAfiIRLARIN DENGES‹Z
OLMASI DURUMUNDA SANTR‹FÜJ AfiAMASININ
YÜRÜTÜLMES‹N‹ ÖNLEYEN ÖZEL B‹R ELEKTRON‹K
DÜZENEK ‹LE DONATILMIfiTIR. BU SAYEDE MAK‹NE
‹ÇER‹S‹NDEK‹ GÜRÜLTÜ VE T‹TREfi‹M AZALIR VE
C‹HAZINIZIN ÖMRÜ UZAR.
"YIKAMA SUYU SICAKLI⁄I" DÜ⁄MES‹
E
Bir program seçildi¤inde tavsiye edilecek y›kama s›cakl›¤› ekranda
gösterilir.
S›cakl›k dü¤mesi kullan›ld›¤›nda y›kama döngünüzün derecesini
yükseltebilir veya düflürebilirsiniz.
Dü¤meye her bas›ld›¤›nda, yeni derece ekranda gösterilecekdir
13
TR
"YIKAMA SÜRES‹" DÜ⁄MES‹
Bu dü¤me seçilerek (sadece PAMUKLULAR / COTTON ve
KARIfiIK KUMAfiLAR / MIXED FABRICS programlar›nda
kullan›labilir) kumafllar›n ne derece kirli oldu¤una ba¤l› olarak, 3
farkl› y›kama yo¤unlu¤u seçene¤i mevcuttur.
Program seçildikten sonra, ekran ›fl›¤› otomatik olarak en düflükte
yanar ve bu dü¤meye basarak y›kama süreleri ayarlanabilir.
Bu dü¤me kullan›larak, h›zl› programlardan 14’,30’ ve 44’ lük 3
farkl› uzunlukta program seçilebilir.
"GEC‹KMEL‹ BAfiLATMA" (DELAY START) DÜ⁄MES‹
Bu dü¤me program›n çal›flt›r›lmas›n› önceden programlayarak 24
saate kadar geciktirebilmenize olanak sa¤lar. Bafllatmay›
geciktirmek için afla¤›daki prosedürü izleyin:
Dü¤meye bir defa basarak dü¤meyi aktif duruma geçirin
(göstergede h00 gösterilir) ve daha sonra 1 saatlik bir gecikme
sa¤lamak için dü¤meye tekrar bas›n (göstergede h01 gösterilir); bu
flekilde dü¤meye her bas›ld›¤›nda, göstergede h24 gösterilene
kadar, geciktirme süresi 1 saat art›r›l›r. Göstergede h24
gösteriliyorken dü¤meye tekrar bas›ld›¤›nda gecikme s›f›rlan›r.
TR
F
G
"Bafllat/Ara Ver" (START/PAUSE) dü¤mesine basarak seçiminizi
onaylay›n ve (gösterge üzerindeki lamba yan›p sönmeye bafllar).
Geri sayma bafllar ve daha sonra bu süre sona erdi¤inde program
çal›flmaya bafllar.
Gecikmeli bafllatmay› iptal etmek için afla¤›dakileri yap›n›z:
Ekranda seçilen program›n ayarlar›n› görene kadar dü¤meye 5
saniye bas›l› tutun
Bu durumda bafllat/durdur dü¤mesine basarak daha once seçilen
program bafllatabilir ya da açma/kapatma dü¤mesine program
basarak iptal edebilirsiniz.
Seçenek dü¤melerine Bafllat (Start) dü¤mesine bas›lmadan
önce bas›lmas› gerekir.
GECE SEÇENE⁄‹ DÜ⁄MES‹
Bu dü¤meye (bütün y›kama programlar›nda seçilebilir) ara santrifüj
h›z›n›n mümkün olan programlarda 400 d/d de¤erine düflürmek için
basabilirsiniz; su seviyesi durulama esnas›nda art›r›l›r ve y›kama
son durulamadan sonra liflerin eflit olarak genifllemesi için suya
bat›r›lm›fl durumda sürdürülür.
Suyun kazan içerisinde tutuldu¤u aflama esnas›nda, gösterge
lambas› yanarak cihaz›n durur vaziyette beklemekte oldu¤unu
gösterir.
Program› (uygun dü¤me kullan›larak devri düflürülebilecek veya
iptal edilebilecek) bir santrifüj ile kurutma ve boflaltma aflamas› ile
sona erdirmek için dü¤meyi serbest b›rak›n.
Elektronik kontroller sayesinde, ara aflamalardaki su, gece çamafl›r
y›kamay› kullan›fll› hale getirmek üzere sessiz bir flekilde boflalt›l›r.
ÖN YIKAMA DÜ⁄MES‹
Bu dü¤me özellikle çok kirli çamafl›rlar içindir ve sadece program
tablosunda gösterilen baz› programlar ile birlikte kullan›labilir.
Bu program için "1" numara ile iflaretlenmifl olan deterjan
bölmesine deterjan konulmal›d›r (Lütfen kullanma k›lavuzunun
Deterjan Çekmecesi bölümüne bak›n). Bu programda deterjan
ambalaj›nda önerilen miktar›n %20'si kadar deterjan kullan›lmas›n›
öneriyoruz. Bu program ile yumuflat›c› kullan›lmamal›d›r.
14
H
I
ZOR LEKELER
Sadece Pamuklu çamafl›rlar›n›z› y›karken aktive olacak bu
program dü¤mesine basarak, yeni sensor sistemindeki sensörler
devreye girerler. Hem Seçilen s›cakl›k düzeyine kar›fl›r ve bu
düzeyin belirli bir seviyede kalmalar›n› sa¤lar hem de tamburun
mekanik fonksiyonlar›na müdahele ederler
Tambur önceden belirlenmifl hareketlerle 2 de¤iflik h›zda dönecek
flekilde tasarlanm›flt›r. Deterjan giysilerin üzerine do¤ru giderken,
tambur deterjan›n eflit da¤›laca¤› flekilde döner. Fakat tambur
dönüfl h›z›,y›kama ve durulama s›ras›nda y›kama ifllemini
maksimum verimle gerçeklefltirebilmesi artmaktad›r. Bu özel sistem
sayesinde YIKAMA SÜRES‹ ARTMADAN y›kama verimlili¤i
artmaktad›r.
L
DURULAMA DURDURMA DÜ⁄MESI
Bu dü¤meye basarak program› son durulamas›nda durdurup
tamburun içini su dolu b›rakabilirsiniz.
Giysileri suyun içinde b›rakarak onlar›n k›r›flmas›n› önleyebilir ve de
giderilmesi zor olan flekiller almas›n› engelleyebilirsiniz.
Tamburun içinde suyun kald›¤› evre boyunca, gösterge yan›p
sönerek makinenin çal›flmadan durdu¤unu gösterecektir. Dü¤meye
basarak program›n çevirme ( ilgili dü¤meye basarak azalt›labilir ya
da iptal edilebilir.) ile tamamlanmas›n› sa¤larabilirsiniz.
M
AQUAPLUS DÜ⁄MES‹
Bu dü¤meye bas›ld›¤›nda, yeni Sensor Activa Sistemi sayesinde
Colourfast (H›zl› renkli y›kama) ve Mixed Fabrics (Kar›fl›k
kumafllar) programlar› içerisinde özel bir yeni döngüyü aktif
duruma geçirilebilir. Bu seçenek kumafllar›n liflerini özenle
koruyarak iflleme tabi tutar ve böylece hassas cilde sahip olanlar›n
cildini korur.
Çamafl›rlar daha fazla miktarda su içerisinde kazan›n yeni kombine
dönme çevrimleri etkisi ile birlikte suyun doldurulup boflalt›lmas› ile
giysilerin mükemmel derecede temizlenmesi ve durulanmas›
sa¤lan›r. Bu y›kamada, deterjan›n etkin bir temizleme etkisi
sa¤lanacak flekilde tamamen çözülmesi için su miktar› art›r›l›r.
Kullan›lan su miktar› kumafl liflerindeki bütün deterjan kal›nt›lar›
temizlenecek flekilde durulama aflamas› esnas›nda da art›r›l›r.
Bu ifllev özellikle çok düflük miktardaki bir deterjan kal›nt›s›n›n dahi
tahrifl veya alerjiye neden oldu¤u hassas cilde sahip olan kifliler için
özel olarak tasarlanm›flt›r. Ayr›ca bu ifllevin çocuklar›n giysileri ve
genel olarak hassas kumafla sahip olan giysileri yada havlular gibi
kumafl liflerinin daha fazla miktarda deterjan emme e¤ilimine sahip
olan çamafl›rlar›n y›kanmas›nda da kullanman›z önerilir.
Y›kamadan en iyi performans› elde edebilmeniz için, Hassas
Giysiler (Delicates) ve Yünlüler programlar›nda bu ifllev daima
devreye sokulur.
Bu fonksiyon "Gece Seçene¤i" dü¤mesi seçili oldu¤u zaman
çal›flmamaktad›r.
N
KOLAY ÜTÜ
O
K›r›fl›kl›klar› önleme (Crease Guard) ifllevi (PAMUKLU
programlar›nda kullan›lamaz) özgün kumafllar için özel olarak
gelifltirilmifl olan yegane k›r›fl›kl›k önleme sistemi ile k›r›fl›kl›klar›
olabildi¤ince azalt›r. Santrifüjleme yap›lmayan son iki durulama
boyunca su kademeli olarak so¤utulur ve daha sonra
gerçeklefltirilen hassas bir santrifüj ile de kumafllar›n en yüksek
derecede gevflemesi sa¤lan›r.
15
TR
TR
BAfiLAT (START) DÜ⁄MES‹
4) KAPAK K‹L‹TL‹ GÖSTERGES‹
Kapak tamamen kapat›lm›flken ve cihaz AÇIK (ON)
durumundayken "Kapak kilitli" gösterge lambas› yanar.
Kapak kapal›yken cihaz üzerindeki Bafllat (Start) dü¤mesine
bas›ld›¤›nda, gösterge lambas› k›sa bir süre yan›p söndükten sonra
sürekli yanmaya devam eder.
Kapa¤›n tam olarak kapal› olmamas› durumunda gösterge
lambas› yan›p sönmeyi sürdürür.
Özel bir güvenlik düzene¤i kapa¤›n program›n›n sona ermesinden
hemen sonra aç›lmas›n› önler. Kapa¤› açmak için y›kama program›
sona erdikten sonra 2 dakika bekleyin. Kapak Kilitli lambas› söner.
Bundan sonra kapa¤› açabilirsiniz.
R
Seçti¤iniz döngüyü bafllatmak için bu dü¤meye bas›n›z.
NOT:
BAfiLADIKTAN BIRKAÇ SANIYE SONRA, “KG MODE”
FONKSIYONU (SADECE PAMUKLU VE SENTETIK
PROGRAMLARINDA GEÇERLIDIR) GIYSILERIN
A⁄IRLI⁄INI ÖLÇER VE MAKSIMUM NE KADAR
YIKAMA ZAMANI KALDI⁄INI, YIKAMANIN ILK 4
DAKIKASINDA BELIRLER.
YIKAMA DÖNGÜSÜ BU FONKSIYON ÇALIfiIRKEN, KG
MODE GÖSTERGESI AÇIKTIR
Program bafllad›ktan sonra sadece uygun dü¤melere basarak
ayarlar› de¤ifltirebilirsiniz.
“Bafllat/durdur” dü¤mesine 2 saniye kadar bas›l› tutun, gösterge
lambalar›ndan birinin yanmas› ve kalan zaman›n ekranda
gösterilmesi ile makine durdurulacakt›r. ‹stedi¤iniz flekilde ayarlay›p
bafllat/durdur dü¤mesine tekrar bas›nca lamba sönecektir.
6) PROGRAM ÇEVR‹M‹ SÜRES‹
Program seçildi¤inde ,tam doluluk durumunda, maksimum döngü
süresi otomatik olarak ekranda görünecektir. Bu sure seçilen
özelliklere gore de¤iflebilir.
Program bafllad›ktan sonra göstergede y›kaman›n sona ermesine
kadar kalan süre sürekli olarak gösterilir.
Bu makine standart yüklemeye göre seçilen program›n bitifl zaman›
hesaplar. Döngü s›ras›nda yükleme miktar›na ve niteli¤ine göre
zaman› düzeltir.
Y›kama esnas›nda çamafl›r ç›kartmak veya ilave etmek istemeniz
durumunda, güvenlik düzeninin kap› kilidini açmas› için 2 dakika
bekleyin. Çamafl›r alma/koyma ifllemini gerçeklefltirdikten sonra
kapa¤› kat›p tekrar Bafllat (START) dü¤mesine bas›n. Cihaz
çal›flmas›na kald›¤› yerden sürdürür.
S
"D‹J‹TAL" GÖSTERGE
2) YIKAMA SUYU SICAKLI⁄I
Bir program seçildi¤inde tavsiye edilecek y›kama s›cakl›¤› ekranda
gösterilir.
S›cakl›k dü¤mesi kullan›ld›¤›nda y›kama döngünüzün derecesini
yükseltebilir veya düflürebilirsiniz.
Dü¤meye her bas›ld›¤›nda, yeni derece ekranda gösterilecekdir
4 5
3
2
6
1
7
8
16
6
7
8) DÜ⁄ME GÖSTERGE LAMBALARI
Ilgili dü¤meye bas›ld›¤›nda lamba yanacakt›r.
E¤er istedi¤iniz seçenek, seçilen programa uygun de¤ilse, sembol
önce yan›p sonra sönecektir.
8
9
1
9) MAKSIMUM YÜKLEME KAPASITESI VE DETERJAN
GÖSTERGESI
Bir program seçildi¤inde, o döngü için uygun olan maksimum
yüklenebilecek çamafl›r ve deterjan miktar› ekranda gösterilir
2
Deterjan:
maksimum miktar›n %20si
maksimum miktar›n %50si
maksimum miktar
9
Önerilen deterjan miktar› kumafllar›n ne kadar kirlendi¤ine gore
de¤iflebilir
3
3) “Kg MODE” GÖSTERGES‹ (Sadece Pamuklu ve Sentetik
programlar için geçerlidir)
Bu gösterge; ak›ll› sensor, çamafl›rlar› tartarken yanar.
‹lk 4 dakika boyunca cihaz yükün miktar›na göre y›kama süresini
belirler ve bu süre boyunca “Kg MODE” ›fl›¤› yanar.
hm m
7) YIKAMA SÜRES‹
Bir program seçildi¤inde ilgili gösterge lambas› yanarak olas›
minimum y›kama süresini gösterir.
Özel dü¤me ile daha uzun bir süre seçildi¤inde buna karfl›l›k olan
gösterge lambas› yanar.
PROGRAMI IPTAL ETMEK
Program iptal etmek için bafllat/durdur dü¤mesine 5 saniye bas›l›
tutun.
1) SANTR‹FÜJ HIZI
Program seçildikten sonra, bu program için izin verilen en yüksek
santrifüj h›z› göstergede gösterilir. Santrifüj dü¤mesine her
bas›ld›¤›nda santrifüj devir h›z› 100 d/d düflürülür. ‹zin verilen en
düflük santrifüj devir h›z› 400 d/d'd›r. Santrifüj dü¤mesine arka
arkaya bas›larak santrifüj aflamas› iptal de edilebilir.
5
5) GEC‹KMEL‹ BAfiLATMA LAMBASI
Gecikmeli bafllatma ayarland›¤›nda bu lamba yan›p söner.
Program bafllad›ktan sonra ayarlar› de¤ifltirmek(durdur)
Göstergenin gösterim sistemi makinenin durumunu sürekli olarak
izleyebilmenize olanak sa¤lar.
4
Maksimum yükleme
Ekranda gösterilen bütün seviyeler, maksimum yükleme
kapasitesinin %10udur,
Program seçildi¤inde, önerilen maksimum kapasite ekranda
gösterilir. KG MODE fonksiyonunun aktif oldu¤u programlarda,
cihaz ilk dakikalarda gerçekte yüklenen miktar› hesaplar ve
ekranda gösterilern seviyeleri gerçek zamana gore yeniler.
10%
17
TR
BÖLÜM 7
PROGRAMLAR TABLOSU
PROGRAM
PROGRAM
SEÇME
DÜ⁄MELERI:
1)
MAKSIMUM
A⁄‹RL‹K
(kg)
ÖNER‹LEN
SICAKLIK
°C
DETERJAN KULLAN‹LAN
BÖLME
2
1
40°
90°'
ye kadar
5
40°
60°'
ye kadar
●
●
Çok hassas
Kumafllar
3
40°
40°'
ye kadar
●
●
Durulama
-
-
-
H›zl›
santrifüj
-
-
-
Sadece su
boflaltma
-
-
-
“makinede y›kanabilen”
yünlüler & ipekliler
1,5
30°
30°'
ye kadar
●
●
nevresim /yorgan
4
30°
30°'
ye kadar
●
●
Kar›fl›k kumafllar
2,5
30°
30°'
ye kadar
●
●
1,5
30°
30°'
ye kadar
●
●
Dayan›kl› kumafllar
kar›fl›k kumafllar ve
sentetikler
hizli program 30’
3
30°
40°'
ye kadar
●
●
Dayan›kl› kumafllar
kar›fl›k kumafllar ve
sentetikler
hizli program 44’
4
30°
40°'
ye kadar
●
●
Dayan›kl› Kumafllar
pamuklu, keten
Kar›fl›k kumafllar ve
Sentetikler
**
10
Dayan›kl› kumafllar
kar›fl›k kumafllar ve
sentetikler
hizli program 14’
2)
●
●
(● )
Lütfen bu notlar› okuyun
1)
Kar›fl›k, Dayan›kl›
18
EN
YÜKSEK
SICAKLIK
°C
●
(● )
** Bu program ayn› zamanda düflük derecede (belirtilen maksimum s›cakl›¤›n alt›ndaki
s›cakl›klarda) y›kama için de önerilir. Bu program, CENELEC EN 60456’e uygun olarak
maksimum y›kama zaman›nda ve 60°C derecede test edilmifltir.
Kumafl›n etiketi üzerindeki talimatlara uymak üzere santrifüj h›z› da düflürülebilir. Ayr›ca santrifüj
dü¤mesi ile çok hassas kumafllar için santrifüjün tamamen iptal edilmesi seçene¤i de mevcuttur.
( ) Sadece ön y›kama dü¤mesi seçilmifltir. (Ön y›kama dü¤mesi ile kullan›lan programlar
mevcuttur)
De¤iflken s›cakl›k seçicisi her bir program için y›kama suyu s›cakl›¤›n›n düflürülebilmesine
olanak sa¤lar.
1) Y›kama zaman dü¤mesi kullan›larak gösterilen programlarda, y›kama süresi ve yo¤unlu¤unu
ayarlayabilirsiniz.
2) H›zl› y›kamada “Y›kama Süresi” dü¤mesi kullan›ld›¤›nda 14,30 ve 44 dakikal›k program
seçimleri aktif hale gelecektir.
Sadece s›n›rl› say›da lekesi bulunan ve çamafl›r suyuyla temizlenmesi gereken çamafl›rlar›n
on temizli¤ini çamafl›r makinesinde yapabilirsiniz.
Çamafl›r suyunu deterjan çekmecesinin içindeki “2” numaral› bölmede gömülü olan s›v›
çamafl›r suyu kab›na dökün ve özel “durulama” (
) program›n› seçin
Bu evre tamamland›¤›nda, makineyi kapat›n, kalan kumafllar› ekleyin ve en uygun program
kullanarak normal y›kama yap›n
19
TR
BÖLÜM 8
SEÇ‹MLER‹N YAPILMASI
TR
ÖZEL "DURULAMA" PROGRAMI
Bu program, (ilgili dü¤me kullan›larak azalt›labilen veya iptal
edilebilen) bir ara santrifüj ifllemi ile üç durulama gerçeklefltirir.
Herhangi bir türdeki kumafltan yap›lm›fl giysilerin, örne¤in elle
y›kamadan sonra, durulanmas› için kullan›labilir.
Bu program ayn› zamanda Çamafl›r suyu ile a¤artma çevrimi
olarak kullan›labilir (y›kama programlar› tablosuna bak›n).
Çeflitli türlerdeki kumafllar ve farkl› kirlilik dereceleri için çamafl›r
makinesinin flu ö¤elere ba¤l› olarak fakl› program kuflaklar›
mevcuttur: y›kama döngüsü, s›cakl›k ve program›n süresi (y›kama
programlar› tablosuna bak›n).
ÖZEL "HIZLI SANTR‹FÜJ" PROGRAMI
"H›zl› Santrifüj" program› (ilgili dü¤menin kullan›lmas› ile
düflürülebilen) bir en yüksek santrifüj ifllemi gerçeklefltirir.
DAYANIKLI KUMAfiLAR
Bu programlar en fazla y›kama ve durulamay› santrifüj yap›lan
aralar ile gerçeklefltirecek flekilde tasarlanm›flt›r ve mükemmel
durulama sa¤larlar. Son santrifüj suyun daha etkin bir flekilde
giderilebilmesini sa¤lar.
KARIfiIK VE SENTET‹K KUMAfiLAR
Kazan›n dönme ritimleri ile su seviyeleri sayesinde ana y›kama ve
durulama en iyi sonuçlar›n elde edilmesini sa¤lar. Hafif bir santrifüj
ifllemi ise kumafllar›n daha az buruflmas›n› sa¤lar.
ÖZEL HASSAS ELYAFLI KUMAfiLAR
Bu y›kama ile suda bekletme ifllemlerini s›rayla gerçeklefltiren ve
özel olarak çok hassas kumafllar için önerilen yeni bir programd›r.
En iyi sonuçlar› elde edebilmek amac›yla y›kama çevrimleri ve
durulamalar yüksek su seviyeleri ile gerçeklefltirilir.
20
SADECE BOfiALTMA
Bu program suyu boflalt›r.
YÜNLÜ VE IPEKLILER PROGRAM
Bu program “makinede y›kanabilir” özellikteki giysiler için bir tam
y›kama döngüsü sa¤lar.
Yünlü kumafllar ve ipekten yap›lm›fl çamafl›rlar ya da özellikle
“ipekli gibi y›kay›n” etiketi bulunanlar içindir.
Yeni motor sayesinde tambur çarpma hareketi ile oynar.
Bu k›smi dönme aralarda boflluk verdi¤inden elde y›kama gibi narin
y›kama yapar.
Bu program en fazla 30°C dir , biri kumafl yumuflat›c› için olmak
üzere3 durulama ve yavafl çevirme yapar.
NEVRESIM/YORGAN PROGRAM
Bu program tek kiflilik yorgan ya da büyük boyuttaki çamafl›rlar›
y›kamak için kullan›l›r.
Bu program so¤uk 30°C derecede y›kar, 3 durulama yapar (bir
tanesi kumafl yumuflat›c› için) ve yavafl çevirme ile bitirir.
K›yafetin etiketinde yazan talimatlara uyman›z› tavsiye ederiz
21
TR
TR
SPOR G‹YS‹LER‹
Hoover, spor giysileri için özel bir y›kama program› gelifltirmifltir.
Çamafl›r makinenizde özel bir Spor Giysileri program› mevcuttur.
Bu program, daha yüksek s›cakl›klardaki programlarda
y›kanamayan kar›fl›k spor giysi kumafllar›n› y›kamak ve spor
faaliyetleri esnas›nda oluflan kir ve lekeleri ç›kartmak için
tasarlanm›flt›r. Bu program 30°C s›cakl›kta y›kanan yo¤un kirli
hassas giysileriniz özenle korunacak flekilde durulan›r ve düflük
devirde s›kma ifllemine tabi tutulur.
BÖLÜM 9
DETERJAN ÇEKMECES‹
Deterjan çekmecesi 3 bölüme ayr›lm›flt›r:
- "1" olarak etiketlenmifl olan bölme ön y›kama deterjan›n›n
konulmas› içindir;
✿
- " " etiketli bölme ise özel katk›lar, yumuflat›c›lar, kokular,
kola, parlat›c›lar v.s. koulmas› içindir;
HIZLI PROGRAM
H›zl› y›kamada “Y›kama Süresi” dü¤mesi kullan›ld›¤›nda 14,30 ve
44 dakikal›k program seçimleri aktif hale gelecektir.
Bu programlar hakk›nda bilgi için lütfen program tablosuna bak›n›z.
K›sa program seçerken, deterjan bölmesine önerilen miktar›n
sadece 20%’sini kullanman›z› öneririz.
- "2" olarak etiketlenmifl olan bölme ana y›kama deterjan›n›n
konulmas› içindir.
S›v› deterjanlar›n kullan›lmas› durumunda lütfen deterjan
çekmecesinin "2" olarak etiketlenmifl olan bölmesi içerisine cihaz
ile birlikte verilmifl olan özel kab› yerlefltirin. Bu kap s›v› deterjan›n
çamafl›r kazan›na y›kama program›n›n olmas› gereken evresinde
girmesini sa¤lar.
Ayr›ca, "Durulama" program›n›n bir "çamafl›r suyu ile a¤artma"
çevrimi olarak kullan›lmak istenmesi durumunda da bu özel kab›n
deterjan çekmecesinin "2" olarak etiketlenmifl olan bölmesi
içerisine yerlefltirilmesi gerekir.
NOT: BAZI DETERJANLARIN TEM‹ZLENMES‹
(ÇIKARTILMASI) ZORDUR. BU TÜR DETERJANLAR
‹Ç‹N KAZAN ‹ÇER‹S‹NE KONULAN ÖZEL DA⁄ITICI
KAPLARININ KULLANILMASI ÖNER‹L‹R.
NOT: "✿" ET‹KETL‹ BÖLMEYE SADECE SIVI
ÜRÜNLER DOLDURUN. ÇAMAfiIR MAK‹NES‹ BÜTÜN
YIKAMA PROGRAMLARINDA KATKI MADDELER‹N‹
SON DURULAMA AfiAMASI ESNASINDA OTOMAT‹K
OLARAK ALACAK fiEK‹LDE PROGRAMLANMIfiTIR.
22
23
TR
TR
BÖLÜM 10
ÜRÜN
BÖLÜM 11
MÜfiTER‹ B‹LG‹LEND‹RMES‹
Cihaz›n›z›n çevre dostu ve ekonomik kullan›m› için bir k›lavuz:
B‹R DEFADA YIKANAN ÇAMAfiIRIN EN YÜKSEK M‹KTARA
ÇIKARTILMASI
ÖNEML‹ NOT:
A¤›r kilimler, yatak örtüleri ve di¤er a¤›r malzemeler y›kan›rken
santrifüj ifllemi yap›lmamas› önerilir.
Çamafl›r makinesinde y›kanabilen yünlü giysiler ve di¤er yünlü
çamafl›rlar "Çamafl›r Makinesinde Y›kanabilir" etiketine sahip
olmal›d›r.
Önerilen maksimum çamafl›r miktar›n› bir defada y›kayarak enerjinin,
suyun, deterjan›n ve zaman›n en verimli bir flekilde kullan›lmas›n›
sa¤layabilirsiniz.
2 yar›m yüklü y›kama yerine bir tam yüklü y›kama yaparak %50'ye
kadar enerji tasarrufu sa¤layabilirsiniz.
ÖN YIKAMA YAPMANIZA GEREK VAR MI?
Sadece çok kirli çamafl›rlar için ön y›kamaya gerek vard›r!
Az veya normal kirli çamafl›rlar› y›karken Ön Y›kamay› SEÇMEYEREK
deterjandan, zamandan, sudan ve %5 ile %15 aras›nda da enerji
tüketiminden TASARRUF EDEB‹L‹RS‹N‹Z.
KAYNAR SU ‹LE YIKAMA YAPMAK GEREK‹R M‹?
ÖNEML‹ NOT:
Çamafl›rlar› ay›r›rken (s›n›fland›r›rken) afla¤›dakilerden
emin olun:
- y›kanacak çamafl›r›n üzerinde metal cisimler (örne¤in brofllar,
çengelli i¤neler, i¤neler, bozuk para v.s.) bulunmad›¤›ndan.
- yast›k k›l›flar›n›n dü¤melenmifl, fermuar ve kopçalar›n
kapat›lm›fl, elbiseler üzerindeki gevflek kuflaklar›n ve uzun
bantlar›n dü¤ümlenmifl oldu¤undan.
- perdelerin halkalar›n›n ç›kart›lm›fl oldu¤undan.
- giysi etiketlerinin dikkate al›nm›fl oldu¤undan.
- s›n›fland›rarak giysileri ay›r›rken çetin lekelerin sadece etiket
üzerinde önerilmifl bulunan leke ç›kar›c›lar› kullan›larak y›kama
öncesinde ç›kart›ld›¤›ndan.
Bir kaynar su ile y›kama program›n›n gereklili¤ini azaltmak için, lekeleri
y›kama yapmadan önce leke ç›kar›c› ile ön muameleye tabi tutun veya
kurumufl lekeleri suya bast›r›n. 60°C'lik bir y›kama program› kullanarak
%50'ye varan enerji tasarrufu sa¤lay›n.
YIKAMA
DE⁄‹fiKEN KAPAS‹TE
Çamafl›r makineniz, su seviyesini otomatik olarak y›kanan çamafl›rlar›n
türüne ve miktar›na adapte eder. Bu flekilde, enerji tasarrufu aç›s›ndan
bak›ld›¤›nda, "kiflisellefltirilmifl" bir y›kaman›n elde edilebilmesi de
mümkündür. Bu sistem enerji tüketiminde bir düflüfl ve y›kama
sürelerinde önemli ölçüde bir k›salma sa¤lar.
ÖRNEK:
Özellikle narin kumafllar için a¤dan bir torba kullan›lmal›d›r.
Y›kanacak çamafl›rlar›n (lekelerin uygun leke ç›kart›c›lar ile
ç›kar›lm›fl olmas›na karfl›n yine de) ÇOK K‹RL‹ PAMUKLULARDAN
olufltu¤unu varsayal›m.
Tamamen havlu tipi kumafllardan oluflan bir parti çamafl›r›n
y›kanmas›, bunlar çok miktarda su çekerek a¤›rlaflacaklar›ndan,
önerilmez.
● Deterjan çekmecesini aç›n.
● 2 numaral› ana y›kama bölmesine 120 g deterjan koyun.
● Katk›lar (yumuflat›c›) bölmesine
ml dökün.
✿ arzu etti¤iniz katk›lardan 50
● Deterjan çekmecesini kapat›n.
24
25
TR
PL
● Su girifli muslu¤unun aç›lm›fl oldu¤undan;
BÖLÜM 12
● ve boflaltma hortumunun yerine tak›l› oldu¤undan emin olun.
C‹HAZIN TEM‹ZLENMES‹ VE RUT‹N
BAKIMI
PROGRAM SEÇ‹M‹
Cihaz› açmak için AÇMA/KAPATMA (ON/OFF) dü¤mesine bas›n.
‹htiyac›n›z olan program› seçin.
Gösterge seçilmifl olan program›n ayarlar›n› gösterir.E¤er
gerekiyorsa y›kama suyu s›cakl›¤›n› de¤ifltirin.(E¤er gerekiyorsa)
seçenek dü¤melerine bas›n.
Cihaz›n d›fl yüzeylerini temizlemek için afl›nd›r›c›lar, alkol içeren
maddeler ve/veya seyrelticiler kullanmay›n. Nemli bir bez
kullanman›z yeterlidir.
Çamafl›r makineniz çok az bak›m gerektirir:
Daha sonra Bafllat (START) dü¤mesine bas›n. Bafllat (START)
dü¤mesine bas›ld›¤›nda cihaz çal›flmaya bafllar.
● Deterjan çekmecesi bölmelerinin temizlenmesi.
Uyar›: Çamafl›r makinesi çal›fl›yorken elektri¤in kesilmesi
durumunda, seçilmifl olan program özel bir bellekte saklan›r ve
elektrik geri geldi¤inde cihaz kald›¤› yerden çal›flmaya devam eder.
● Filtrenin temizlenmesi.
● Program sona erdi¤inde "program bitti" gösterge lambas› yanar.
● Kapak kilidinin (program›n sona ermesinden sonra yaklafl›k 2
dakika kadar) aç›lmas›n› bekleyin.
● Tafl›nmalarda veya çamafl›r makinesinin uzun süre
kullan›lmad›¤› zamanlarda yap›lmas› gereken bak›m.
● Cihaz› kapatmak için AÇMA/KAPATMA (ON/OFF) dü¤mesine
bas›n.
● Cihaz›n kapa¤›n› açarak çamafl›rlar› boflalt›n.
● Su rezervini her kullan›mdan sonra kapat›n
DETERJAN ÇEKMECES‹ BÖLMELER‹N‹N TEM‹ZLENMES‹.
Kesin bir gereklilik olmamas›na karfl›n, deterjan, çamafl›r suyu ve
katk› maddeleri bölmelerinin arada s›rada temizlenmesi önerilir.
NOT
HER TÜRLÜ YIKAMA ‹Ç‹N PROGRAM TABLOSUNA
BAfiVURUN VE ‹fiLEMLER‹ BEL‹RT‹LEN SIRA ‹LE
YÜRÜTÜN.
Bölmeyi hafifçe çekerek ç›kart›n.
Su ile y›kayarak temizleyin.
Bölmeleri tekrar yerlerine tak›n.
26
27
TR
F‹LTREN‹N TEM‹ZLENMES‹
Çamafl›r makineniz gideri t›kayabilecek bozuk para, dü¤me v.s. gibi
yabanc› cisimleri tutmak üzere özel bir filtre ile donat›lm›flt›r.
Böylece bu nesneler kolayca bulunabilir. Filtrenin temizlenmesi için
uygulanmas› gereken prosedür flöyledir:
TR
ARIZA ARAMA
ARIZA
Fifli prize tak›n.
Cihaz›n açma/kapatma anahtar›
aç›lmam›flt›r.
Açma/kapatma anahtar›n› aç›k konumuna
getirin.
Elektrik kesiktir.
Kontrol edin.
Yükleme kap›s› aç›k.
Yükleme kap›s›n› kapat›n.
Sigorta panosundaki bir sigorta atm›flt›r
Kontrol ediniz
1. nedene bak›n.
Kontrol edin.
Girifl muslu¤u kapal›d›r.
Su girifli muslu¤unu aç›n.
Boflaltma hortumu bükülmüfltür.
Boflaltma hortumu düzeltin.
Yabanc› sisimler filtreyi t›kam›flt›r.
Filtreyi kontrol edin.
4. Çamafl›r makinesi
etraf›nda zeminde su
var.
Musluk ile girifl hortumu aras›ndaki conta
kaç›r›yor.
Contay› de¤ifltirin ve hortumu muslu¤a
tak›p s›k›n.
5. Cihaz santrifüj
yapm›yor.
Çamafl›r makinesi suyu boflaltmam›flt›r.
Cihaz suyu boflaltana kadar birkaç dakika
bekleyin.
"Santrifüjü iptal et" ayar› devreye
sokulmufltur (Sadece baz› modellerde
mevcuttur).
Program seçicisi kadran›n› santrifüj ayar›na
getirin.
Çamafl›r makinesi tam terazide de¤ildir.
Cihaz›n özel ayaklar›n› ayarlay›n.
Cihaz›n nakliye deste¤i sökülmemifltir.
Nakliye deste¤ini sökün.
Çamafl›rlar eflit olarak da¤›lmam›flt›r.
Çamafl›rlar› eflit da¤›lacak flekilde
yerlefltirin.
● Sadece baz› modeller için geçerlidir:
oluklu hortumu d›flar› çekin, t›pay› ç›kart›n ve suyu bir kaba
boflalt›n.
2. Cihaz su alm›yor.
● Filtreyi ç›kartmadan önce filtre kapa¤›n›n alt›na pompa içerisinde
kalm›fl olabilecek az miktarda suyu emmesi için emici bir ka¤›t
havlu koyun.
3. Cihaz suyu
boflaltm›yor.
● Filtreyi ç›kart›n ve temizleyin.
● Temizlendikten sonra filtreyi ucundaki çenti¤i saat ibreleri
yönünde döndürerek tekrar yerine tak›n. Daha sonra yukar›da
aç›klanm›fl olan ifllemleri ters s›ra ile gerçeklefltirin.
6. Santrifüj esnas›nda
güçlü titreflimler
oluyor.
TAfiINMALARDA VEYA ÇAMAfiIR MAK‹NES‹N‹N UZUN SÜRE
KULLANILMADI⁄I ZAMANLARDA YAPILMASI GEREKEN
BAKIM
Cihaz›n montaj›ndan sonra tafl›nmas› veya cihaz›n uzun süre
kullan›lmadan ›s›t›lmayan bir odada b›rak›lmas› gerekti¤inde
boflaltma hortumu içinde su kalmayacak flekilde boflalt›lmal›d›r.
Cihaz kapat›lmal› ve fifli prizden çekilmelidir. ‹fllem için bir tas
gerekir. Boflaltma hortumunu kelepçesinden ç›kart›n ve kap üzerine
alçaltarak içerisindeki bütün suyu boflalt›n.
Ayn› ifllemi su girifli hortumu için yineleyin.
28
ÇÖZÜM
OLASI NEDEN‹
Cihaz›n fifli prize tak›lmam›flt›r.
1. Cihaz hiçbir
programda
çal›flm›yor.
● Filtre kapa¤›n› aç›n.
● Filtreyi saat ibrelerinin aksi yönünde düfley konumda durana
kadar döndürün.
BÖLÜM 13
7. Göstergede
0, 1, 5, 7, 8
hatalar› gösteriliyor.
-
Servisi aray›n.
8. Göstergede 2 hatas›
gösteriliyor.
Su doldurulmam›flt›r.
Su girifli muslu¤unun aç›k oldu¤undan
emin olun.
9. Göstergede 3 hatas›
gösteriliyor.
Pompa ç›k›fl› yoktur.
Su giderinin t›kanmam›fl oldu¤undan emin
olun.
Gider hortumunun bükülmemifl oldu¤unu
kontrol edin.
10. Göstergede 4
hatas› gösteriliyor.
Cihaz su ile afl›r› doldurulmufltur.
Cihaz›n su girifl muslu¤unu kapat›n. Servis
ça¤›r›n
11. Göstergede 9
hatas› gösteriliyor.
-
Makineyi kapat›n
10-15 can›iye bekleyin ve program yeniden
bafllat›n
Ar›zan›n devam etmesi durumunda Hoover Yetkili Servisini aray›n. Acilen hizmet alabilmek için çamafl›r makinenizin kabini içerisindeki tip
etiketinde veya garanti belgesi üzerinde bulunan model numaras›n› belirtin.
Önemli Not:
1. Fosfat içermeyen çevre dostu deterjanlar›n kullan›lmas› afla¤›daki etkileri sa¤layabilir:
- Boflalt›lan durulama suyu süspansiyon halindeki zeolitlerin mevcudiyeti dolay›s›yla daha bulan›k görünebilir. Bu durum
durulama etkinli¤inden ödün verildi¤i anlam›na gelmez.
- Y›kama program›n›n sonunda beyaz tozun (zeolitler) görülmesi. Bu madde kumafl›n içerisinde kalmaz ve rengini de¤ifltirmez.
- Son durulama suyunda köpük bulunmas›. Bu durum yetersiz bir durulaman›n göstergesi olmayabilir.
- Çamafl›r makinesi deterjanlar›n›n yap›s›nda bulunan iyonik olmayan (non-ionic) yüzey etkili ajanlar›n genellikle y›kaman›n
kendisinden ç›kart›lmas› güçtür ve bunlar çok düflük miktarlarda dahi olsa gözle görülebilir köpük oluflumu belirtileri
oluflturabilir.
- Bu tür durumlarda ilave durulamalar yap›lmas› fayda sa¤lamaz.
2. Çamafl›r makinenizin çal›flmamas› durumunda, Hoover Yetkili Servisini aramadan önce yukar›daki listede yer alan kontrolleri yap›n.
29
Bu cihaz, At›k Elektrikli ve Elektronik Cihazlar (WEEE) hakk›ndaki 2002/96/EC say›l› Avrupa Yönergesine uygun
olarak iflaretlenmifltir.
Bu cihaz› uygun flekilde atmakla, bu ürünün do¤ru olmayan atma yöntemleri ile at›lmas› durumunda ortaya
ç›kabilecek çevre ve insan sa¤l›¤› için olumsuz olas› sonuçlar›n önlenmesine yard›mc› olmufl olursunuz.
Ürün üzerindeki sembol bu ürünün ev at›¤› olarak ifllem görmemesi gerekti¤ini gösterir. Cihaz at›laca¤› zaman,
elektrikli ve elektronik cihazlar›n geri kazan›m› için bir toplama noktas›na iletilmesi gerekir.
Cihaz›n at›lmas› yaflad›¤›n›z bölgede çöplerin at›lmas›na iliflkin yürürlükteki düzenlemelere uygun olarak
gerçeklefltirilmesi gerekir.
Bu ürünün ifllenmesi, toplanmas› ve geri kazan›lmas›na iliflkin daha ayr›nt›l› bilgi için lütfen bölgenizdeki
belediyeye, ev çöplerini atma servisine veya ürünü sat›n alm›fl oldu¤unuz ma¤azaya baflvurun.
Üretici bu kullanma k›lavuzunda bask› hatalar›n›n ortaya ç›kmas›ndan dolay› herhangi
bir sorumluluk üstlenmez. Üretici ayr›ca esas karakteristiklerini de¤ifltirmeksizin, kendi
ürünleri üzerinde uygun de¤ifllikleri yapma hakk›n› sakl› tutar.
09.10 - 41032755
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising