Hoover | DXT 511AH/1-S | Hoover DXT 511AH/1-S Operating instrustions

Hoover DXT 511AH/1-S Operating instrustions
NL
2
AEEA bevat zowel verontreinigende stoffen
(die negatieve gevolgen voor het milieu
kunnen veroorzaken) en basiscomponenten
(die kunnen worden hergebruikt). Het is
belangrijk AEEA te onderwerpen aan
specifieke behandelingen, teneinde afval en
alle verontreinigende stoffen op een
correcte wijze te verwijderen en alle andere
materialen te hergebruiken en recycleren.
Individuen kunnen een belangrijke rol spelen
bij de garantie dat AEEA geen milieu-issue
wordt; het is essentieel om een aantal
basisregels te volgen:
U kunt uw product registreren op
www.registerhoover.com
om
sneller
toegang tot aanvullende diensten te
hebben. Deze zijn uitsluitend voorbehouden
aan onze trouwste klanten.
Lees deze handleiding zorgvuldig om op de
juiste en veilige manier dit apparaat te
gebruiken en voor nuttige tips over efficiënt
onderhoud.
l AEEA mag niet worden behandeld als
huishoudelijk afval;
l AEEA moet worden overgedragen aan de
desbetreffende inzamelpunten beheerd
door de gemeente of door geregistreerde
bedrijven. In veel landen, voor grote
AEEA, kan thuisophaling aanwezig zijn.
Gebruik alleen de wasmachine na
het zorgvuldig lezen van deze instructies.
Wij raden u aan altijd deze handleiding bij
de hand te houden en in goede staat te
houden voor iedere toekomstige eigenaar.
In veel landen, als u een nieuw apparaat
koopt,
kunnen
de
oude
worden
teruggegeven aan de dealer die het
kosteloos moet afhalen op een één-op-éénbasis,
zolang
het
apparatuur
een
gelijkwaardig type betreft en dezelfde
functies heeft als de geleverde apparatuur.
Controleer of het apparaat wordt geleverd
met deze handleiding, het garantiebewijs,
het adres van het service center en het
energie-efficiëntie label. Controleer ook of
stekkers, bochten/houders
voor de
afvoerslang en vloeibare wasmiddelen of
bleekwaterlade
(enkel
op
sommige
modellen) zijn inbegrepen. Wij adviseren u
al deze componenten te bewaren.
Inhoudsopgave
Elk product wordt geïdentificeerd door een
unieke 16-cijferige code, ook wel het
"serienummer" genoemd, gedrukt op de
sticker op het apparaat (deur gebied) of in
het envelopdocument bij het product. Deze
code is een soort van specifieke product-idkaart die je nodig hebt om het te registreren
en om de Hoover Customer Service Center
te contacteren.
1. ALGEMENE
VELIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
2. INSTALLATIE
3. PRAKTISCHE TIPS
4. ONDERHOUD EN REINIGING
5. GEBRUIKERSHANDLEIDING
6. BEDIENINGSELEMENTEN EN
PROGRAMMA'S
Milieu voorschriften
7. PROBLEEM OPLOSSEN EN GARANTIE
Dit apparaat is voorzien van het
merkteken volgens de Europese
richtlijn 2012/19/EU inzake Afgedankte
elektrische en elektronische apparaten
(AEEA).
3
NL
Dank u voor het kiezen van een Hoover
wasmachine. We zijn trots om altijd nieuwe,
innovatieve en technologisch geavanceerde
producten te bieden, met een compleet
assortiment van huishoudelijke apparaten om
echt hulp te bieden in de dagelijkse routine.
of verstandelijke vermogens of
gebrek aan ervaring en kennis als
ze onder toezicht staan of
instructies krijgen over het gebruik
van het apparaat op een veilige
manier en de gevaren begrijpen.
Kinderen mogen niet met het
apparaat spelen. Reiniging en
onderhoud door de gebruiker
wordt niet gedaan door kinderen
zonder toezicht.
1. ALGEMENE VELIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
l Deze
apparaten zijn bedoeld
voor gebruik in huishoudelijke en
soortgelijke toepassingen zoals:
− Kantines voor medewerkers,
in winkels, kantoren en
andere werkomgevingen;
− Boerderijen;
− Door klanten in hotels, motels
en andere residentiële soort
omgevingen;
− Bed and breakfast omgevingen.
Een ander gebruik van dit toestel dan
binnen de huishoudelijke omgeving
of van de typische huishoudelijke
functies, zoals commercieel gebruik
door deskundigen of ervaren
gebruikers, wordt uitgesloten, zelfs in
de bovenstaande toepassingen. Als
het apparaat wordt gebruikt op een
wijze die onverenigbaar is met deze
kan de levensduur van het apparaat
en de garantie van de fabrikant
vervallen. Eventuele schade aan
het apparaat of andere schade of
verlies ontstaan door gebruik dat
niet in overeenstemming is met
huishoudelijk gebruik (ook als ze
gelokaliseerd is in een huishoudelijk
milieu) worden niet geaccepteerd
door de fabrikant in de ruimste mate
toegestaan door de wet.
l Kinderen
moeten onder toezicht
staan om ervoor te zorgen dat ze
niet met het apparaat spelen.
l Kinderen
jonger dan 3 jaar
moeten uit de buurt van het
toestel worden gehouden, tenzij
ze steeds onder toezicht staan.
l Indien het netsnoer beschadigd is,
moet het worden vervangen door
de fabrikant zelf, zijn dealer of
vergelijkbare bekwame personen
om een gevaar te voorkomen.
l Gebruik
alleen de slang-sets
meegeleverd met het apparaat
voor de wateraansluiting (oude
slang-sets niet hergebruiken).
l De
waterdruk moet tussen 0,05
MPa en 0,8 MPa liggen.
l Zorg
ervoor dat een tapijt de
basis van de machine en
de ventilatieopeningen niet kan
blokkeren.
l Dit
apparaat kan worden
gebruikt door kinderen van 8
jaar en ouder en personen met l De OFF stand is bereikt door het
plaatsen van het referentieteken
verminderde lichamelijke, zintuiglijke
4
l Gebruik
geen
converters,
meervoudige contactdozen of
verlengsnoeren.
Door het plaatsen van de
markering op dit product,
verklaren wij, op onze eigen
verantwoordelijkheid, alle Europese
l Zorg ervoor dat er geen water veiligheids-, gezondheids- en milieuin de trommel is vóór het eisen na te leven opgesteld in de
openen van de deur.
regelgeving geldig voor dit product.
WAARSCHUWING:
water kan hoge temperaturen
bereiken tijdens de wascyclus.
5
NL
op de programma controle / knop l Trek niet aan het snoer of het
in de verticale positie. Elke andere
apparaat om de machine los te
positie van deze knop betekent
koppelen.
dat de machine ON staat (alleen l Stel de wasmachine niet bloot
voor modellen met programma
aan regen, direct zonlicht of
keuzeschakelaar).
andere weersomstandigheden.
l Na de installatie moet het apparaat l Bij
het
verplaatsen
de
zodanig worden geplaatst dat de
wasmachine niet optillen aan de
stekker bereikbaar is.
knoppen of wasmiddellade. Laat
tijdens het transport nooit de
l De
maximale
toegestane
deur rusten op de trolley. Wij
hoeveelheid van de lading van droge
adviseren dat twee mensen de
kleren hangt af van het gebruikte
wasmachine verplaatsen.
model (zie bedieningspaneel).
l Om
de
productfiche
te l In geval van storing en / of defect,
schakelt u de wasmachine uit, sluit
raadplegen verwijzen wij u
de kraan af en knoeit u niet met
door naar de fabrikant.
het apparaat. Onmiddellijk contact
Veiligheidsinstructies
opnemen met het Customer
Service Center en alleen originele
l Alvorens
de wasmachine te
onderdelen gebruiken. Het negeren
reinigen of te onderhouden, haal
van deze voorschriften kan gevaar
de stekker uit het stopcontact en
brengen voor de veiligheid van de
draai de waterkraan uit.
apparaten.
l Zorg ervoor dat de elektrische
installatie geaard is. Zoek anders
gekwalificeerde professionele hulp.
2. INSTALLATIE
l Snijd
de buisriemen los zonder
de buis of het netsnoer te
beschadigen.
1
A
B
A
B
l Draai
de 2 of 4 schroeven (A)
aan de achterkant los en
verwijder de 2 of 4 schijven (B)
zoals weergegeven in figuur 1.
B
B
A
A
l Sluit
de 2 of 4 gaten met
behulp van de pluggen die in
de instructie-envelop zitten.
l Indien
de wasmachine wordt
ingebouwd: na het lossnijden
van de slangriemen, draai de 3 of
4 schroeven (A) los en verwijder
de 3 of 4 schijven (B).
2
A
1
l Bij
sommige modellen, zullen 1
of meerdere schijven in het
apparaat vallen: naar voren
kantelen van de wasmachine
om ze te verwijderen. Sluit de
gaten met de pluggen die in de
envelop zitten.
2
3
B
WAARSCHUWING:
Hou verpakkingsmaterialen
uit de buurt van kinderen.
C
l Plaats
het polionda laken op de
bodem, figuur 2 (volgens het
model versie A, B of C).
3
2
6
1
Hydraulische aansluitingen
3
NL
l Sluit enkel de waterslang aan om de
kraan, die werd geleverd met de machine
(fig. 3). Hergebruik geen oude slang-sets.
l Sommige modellen kunnen een of meer
van de volgende kenmerken hebben:
l HOT & COLD (Fig. 4): Het toestel kan
worden aangesloten op warm en koud
water voor hogere energiebesparing. Sluit
de grijze buis aan de koude water kraan
en de rode naar de warm water kraan.
De machine kan worden aangesloten op de
koud water kraan alleen: in dit geval kunnen
sommige programma's een paar minuten
later starten.
4
1
l AQUASTOP (fig. 5): een instelling op de
toevoerbuis die de waterstroom stopt als de
buis veroudert, in dit geval verschijnt een
rode markering in het venster "A" . De buis
moet worden vervangen. Om de moer los te
schroeven, drukt u op het one-way lock
systeem "B".
5
6
B
A
A
l AQUAPROTECT - AANVOERBUIS MET
BEWAKER (fig. 6): Mocht water lekken
uit de primaire interne buis "A", zal het
transparante omhulsel "B" water bevatten
die het mogelijk maakt de wascyclus te
voltooien. Aan het einde van de cyclus
dient u contact op te nemen met de
klantenservice om de toevoerbuis te
vervangen.
B
7
Positie
l Als de wasmachine dichtbij een muur
min 4 cm
max 100 cm
staat, let dan op dat de slang niet
verbogen of gebroken is. Plaats de
afvoerbuis in de kuip of, bij voorkeur, sluit
aan op een afvoer in de muur van
minstens 50 cm hoog met een diameter
groter dan de wasmachine slang (fig. 7).
7
+2,6 mt
max
min 50 cm
max 85 cm
l Nivelleer het apparaat met behulp van de
8
voetjes zoals geïllustreerd in figuur 8:
a.Draai de moer met de klok mee om de
schroef vrij te maken;
b.Draai de voet om te verhogen of te verlagen
totdat deze de grond raakt en vast staat;
c.Vergrendel de voet, de schroeven in de
moer, totdat ze aan de onderkant van de
wasmachine vast staan.
l Steek de stekker in het stopcontact.
A
B
WAARSCHUWING:
contacteer het Customer Service Center
indien het netsnoer aan vervanging
toe is.
C
Wasmiddellade
9
De wasmiddellade bestaat uit 3 compartimenten
zoals weergegeven in figuur 9:
l Compartiment “1”: voor het voorwasmiddel;
l Compartiment “ ”: voor speciale
toevoegingen,wasverzachters, geuren, enz.;
WAARSCHUWING:
Gebruik enkel vloeibare producten, de
wasmachine is ingesteld om additieven
automatisch te doseren bij elke cyclus
gedurende de laatste spoeling.
l Compartiment “2”: voor wasmiddel.
10
Een vloeibaar wasmiddel cup is ook
voorzien in sommige modellen (fig. 10).
Om het te gebruiken, plaatst u deze in
bakje "2". Op deze manier zal vloeibaar
wasmiddel in de trommel komen op het
juiste moment. De cup kan ook worden
gebruikt voor bleekmiddel als het "spoel"
programma is geselecteerd.
WAARSCHUWING:
sommige detergentia zijn moeilijk te
verwijderen. In dit geval wordt
aangeraden het bijbehorende bakje in
de trommel te plaatsen (bijvoorbeeld
in figuur 11).
11
8
Is een hete wasbeurt nodig?
3. PRAKTISCHE TIPS
of week ingedroogde vlekken in het water
voor het wassen om de de noodzaak van
een heet wasprogramma te verminderen.
Bespaar tot 50% energie met behulp van
een 60°C-programma.
WAARSCHUWING: wanneer je je was
rangschikt, zorg ervoor dat:
- u metalen voorwerpen zoals haarspelden,
spelden, munten, uit de was hebt
geëlimineerd;
- u kussenslopen hebt dichtgeknoopt, ritsen
gesloten, losse riemen en linten van lange
gewaden hebt gebonden;
- u walsen van gordijnen hebt verwijderd;
- u zorgvuldig de was-labels van de kleding
hebt gelezen;
- u alle hardnekkige vlekken met behulp
van specifieke reinigingsmiddelen hebt
verwijderd.
Hieronder volgt een lijst met tips en
aanbevelingen over gebruik van detergent
bij verschillende temperaturen. In ieder
geval, lees altijd de instructies op het
reinigingsmiddel voor een correct gebruik
en doseringen.
Bij het wassen van zeer vuile witte
was, raden wij u aan katoenprogramma's van 60°C of hoger
te
gebruiken
en
een
normaal
waspoeder (zwaar) met bleekmiddel
die bij gemiddelde/hoge temperaturen
uitstekende resultaten opleveren.
l u bij het wassen van tapijten, dekens of
andere zware kleding,
probeert te vermijden.
centrifugeren
l Om wol te wassen, controleer of het item
in de wasmachine kan gewassen worden
en gekenmerkt is met een "Puur
scheerwol" symbool, met het "wordt niet
mat" of "Machine wasbaar" label.
Voor wasbeurten tussen 40°C en 60°C
moet het detergent geschikt zijn voor het
type stof en de mate van vervuiling.
Normale poeders zijn geschikt voor
"witte" of kleurvaste stoffen met een
hoge
vervuiling,
terwijl
vloeibare
wasmiddelen of "kleur te beschermen"
poeders zijn geschikt voor gekleurd
textiel met lichte vervuiling.
Nuttige tips voor de gebruiker
Een gids voor milieuvriendelijk
economisch gebruik van uw apparaat.
en
Maximaliseer de hoeveelheid wasgoed
l Bereik het beste gebruik van energie,
Voor het wassen bij temperaturen
onder 40°C adviseren wij het gebruik
van vloeibare reinigingsmiddelen of
reinigingsmiddelen specifiek gelabeld als
zijnde geschikt voor lage temperatuur
wasbeurten.
water, wasmiddel en tijd door gebruik te
maken van de aanbevolen maximale
lading. Bespaar tot 50% energie door het
wassen van een volle lading in plaats van
2 gedeeltelijke ladingen.
Is een voorwas nodig?
l Enkel voor sterk vervuild wasgoed!
Voor het wassen van wol of zijde,
gebruik alleen wasmiddelen die speciaal
zijn ontwikkeld voor deze stoffen.
BESPAAR wasmiddel, tijd, water en 5 tot
15% energie door Voorwas niet te
selecteren voor licht tot normaal vervuild
wasgoed.
9
NL
l Behandel vlekken met vlekkenverwijderaar
Laadtips
4. ONDERHOUD EN
REINIGING
Hou de wasmachine aan de buitenkant
schoon
met
een
vochtige
doek,
vermijd schuurmiddelen, alcohol en/of
oplosmiddelen. De wasmachine vereist geen
speciale zorg voor dagelijks onderhoud: reinig
de vakjes voor wasmiddelen en het filter.
Enkele tips over hoe de machine te
verplaatsen of over machines die lange tijd
niet gebruikt zijn, worden hieronder gegeven.
Lade reinigen
l Wij raden u aan de lade te reinigen om de
accumulatie van wasmiddel en restanten
te voorkomen.
l Om dit te doen, haal de lade schuin uit
met geringe kracht, maak hem schoon
met stromend water en plaats deze terug
in de houder.
Suggesties voor het verplaatsen
of bij langdurig ongebruik
l Indien de wasmachine wordt opgeslagen
in een onverwarmde ruimte voor een
lange tijd, voer dan al het water uit de
buizen.
l Haal de stekker uit de wasmachine.
l Neem de slang los van de riem en laat
Filter schoonmaken
zakken, voer het water volledig af in een
kom.
l De wasmachine is uitgerust met een
speciale filter die in staat is om grote
resten op te vangen, zoals knoppen of
munten, die de afvoer zouden kunnen
verstoppen.
l Alleen op bepaalde modellen: Haal de
kleine slang eruit, en haal het dopje eraf
om het achtergebleven water te
verwijderen.
l Alvorens de filter los te schroeven, raden wij
u aan eronder een absorberende doek te
plaatsen om de vloer droog te houden.
l Draai de filter tegen de klok in tot de stop
in de verticale positie staat.
l Verwijder en reinig het filter, wanneer u
klaar bent, plaats deze terug door deze
rechtsom te draaien.
l Herhaal de vorige stappen in omgekeerde
volgorde om alle onderdelen weer in elkaar
te zetten.
10
l Bevestig de afvoerbuis met de riem zodra
u klaar bent.
NL
5. GEBRUIKERSHANDLEIDING 6. BEDIENINGSELEMENTEN
EN PROGRAMMA'S
Deze wasmachine past automatisch het niveau
van het water aan in functie van het type en de
hoeveelheid wasgoed. Dit systeem geeft een
vermindering van het energieverbruik en een
merkbare vermindering van de wastijd.
}
Programmakeuze
A
l Zet de wasmachine aan en selecteer het
gewenste programma.
P
l Stel de wastemperatuur indien nodig in
en druk op de gewenste "optie" knoppen.
O
F
B
D
C
l Druk op de START/PAUZE toets om te
beginnen wassen.
Mocht de stroom uitvallen terwijl de
wasmachine draait, slaat het geheugen de
instellingen op en het moment van de
cyclus en gaat verder wanneer de stroom
weer terug is.
l Het bericht "einde" verschijnt op het
display of de overeenkomstige led licht op
aan het einde van het programma.
Wacht tot het ‘deurgesloten’ lampje uit
is: ongeveer 2 minuten nadat het
programma is beëindigd.
l Schakel de wasmachine uit..
Voor elke vorm van wassen, zie de
programmatabel en volg de handelingen
zoals aangegeven.
Technische gegevens
Druk hydraulische pomp:
min 0,05 Mpa
max 0,8 Mpa
Centrifuge:
Raadpleeg de kenplaat.
Aansluitwaarde/Stroomsterkte
zekering/Netspanning:
Raadpleeg de kenplaat.
van
de
G
H
I
L
M
N E
A Touch Control (met AAN/UIT
-knop)
B START/PAUZE knop
C CENTRIFUGESNELHEID knop
D TEMPERATUUR SELECTIE
knop
E
F
G
H
I
L
M
N
O
P
UITGESTELDE START knop
WASTIJD knop
VOORWAS knop
HYGIENE PLUS knop
EXTRA SPOELEN knop
GEMAKKELIJK STRIJKEN knop
FAVORIETEN knop
NACHT EN DAG knop
Digitale display
DEUR BEVEILIGING
getuigenlampje
E+N SLOT
11
Gedurende de wachttijd voor de selectie
van het programma, blijft het scherm
uitgeschakeld.
WAARSCHUWING:
Raak het scherm (en de Touch
Control) niet aan terwijl u de stekker
insteekt, omdat het toestel de
systemen kalibreert gedurende de
eerste seconden: door aanraking van
het scherm, kan het apparaat niet
goed functioneren.
In dit geval, verwijder de stekker en
herhaal de handeling.
2) Toetsen voor PROGRAMMAKEUZE
Het apparaat inschakelen is ook mogelijk
door ten minste één seconde op de knop
van een geselecteerd programma te
drukken
(het display licht op, de
parameters van de geselecteerde cyclus
verschijnen).
Om een ander programma in te stellen,
drukt u op de bijhorende toets (het
bijhorende
lampje
gaat
branden).
Om het apparaat uit te schakelen, drukt u
op de AAN/UIT-knop (minstens 3 seconden).
De deur openen
Een speciale beveiliging verhindert
dat de deur onmiddellijk na afloop van
de cyclus kan worden geopend.
Wacht 2 minuten nadat de wascyclus
klaar is en het " Beveiliging Deur "
lampje uit is voordat u de deur opent.
Touch Control
3) KNOP SELECTIE indicatoren
Ze lichten op bij
bijhorende knop.
aanraking
van
de
4) "X Red Light"
Het licht op bij het indrukken van een
willekeurige knop van de Touch Control,
met een diffuus vervagend licht naar de
randen toe.
Het licht neemt geleidelijk af, binnen
5 minuten na de laatste druk op een knop,
om energie te besparen.
1) AAN/UIT-knop
Druk minstens 1 seconde op de AAN/UITknop om het apparaat aan te schakelen.
Bij het inschakelen zal de bijhorende
indicator oplichten, evenals de "X Red
Light", wachtend op de selectie van een
wasprogramma. Als een programma niet
binnen 30 seconden wordt geselecteerd,
wordt
het
apparaat
automatisch
uitgeschakeld.
12
START/PAUZE knop
Sluit de deur ALVORENS op
START/PAUZE knop te drukken.
de
l Druk hier om de geselecteerde cyclus te
starten.
l Om het centrifugeren te activeren druk op
de knop totdat u het centrifugetoerental
dat u wilt instellen hebt bereikt.
Om schade aan de weefsels te
voorkomen, is het niet mogelijk om de
snelheid boven hetgeen automatisch
geschikt is bij de selectie van het
programma, te verhogen.
TOEVOEGEN
OF
VERWIJDEREN
VAN KLEDINGSTUKKEN NADAT HET
PROGRAMMA IS BEGONNEN (PAUZE)
l Houd de START/PAUZE-knop ongeveer
2 seconden in (een indicatielampje en de
resterende tijd knippert, waaruit blijkt dat
het apparaat is onderbroken).
l Het is mogelijk om het centrifugetoerental te
wijzigen zonder de machine te pauzeren.
l Wacht 2 minuten tot de veiligheid van de
De machine is uitgerust met een
speciaal elektronisch apparaat, dat
het centrifugeren stopt indien de
lading onevenwichtig is belast.
Dit vermindert het lawaai en trillingen
in de machine en dus verlengt de
levensduur van uw machine.
deur is ontgrendeld.
l Nadat
u hebt kledingstukken hebt
toegevoegd of verwijderd, sluit de deur
en druk op de START/PAUZE (het
programma zal starten vanaf waar het
gebleven was).
HET PROGRAMMA ANNULEREN
TEMPERATUUR SELECTIE knop
l Om
het programma te annuleren,
drukt u op de AAN/UIT-knop (minstens
3 seconden).
De optie knoppen moeten worden
geselecteerd voordat u op de
START/PAUZE knop drukt.
Als u een optie heeft geselecteerd dat
niet
compatibel
is
met
het
geselecteerde programma, zal het
lichtje van de optie pinken en dan
uitgaan.
l Met deze knop kan u de temperatuur van
het wassen veranderen.
koude was.
l Het is niet mogelijk om de temperatuur te
verhogen
boven
de
toegelaten
maximumtemperatuur voor elk programma,
zodat uw kleding niet wordt beschadigd.
UITGESTELDE START knop
CENTRIFUGESNELHEID knop
l Met deze knop kunt u de start van de
wascyclus voorprogrammeren tot 24 uur.
l Door het indrukken van deze knop is het
mogelijk om de maximale snelheid te
verminderen, en als u dat wenst, kan het
centrifugeren worden geannuleerd.
l Om de start uit te stellen volg de
volgende procedure:
- Stel het gewenste programma in.
niet centrifugeren.
13
NL
Wanneer de START/PAUZE knop is
ingedrukt kan het starten enkele
seconden duren.
- Druk 1 keer op de knop om te activeren
(h00 verschijnt op het display) , druk
nog een keer om 1 uur uit te stellen
(h01 verschijnt op het display). De
vooraf ingestelde vertraging stijgt
telkens met 1 uur bij elke druk op de
knop tot maximaal 24u. Daarna
verschijnt terug 0u.
- Bevestig door op de START/PAUZEtoets (het lampje op het display begint
te knipperen) te drukken. Het aftellen
begint en wanneer het klaar is zal het
programma automatisch starten.
l Het is mogelijk om de uitgestelde start te
annuleren door op de AAN/UIT-knop te
drukken (minstens 3 seconden).
wassen van heel vuile kleding (kan enkel
bij sommige programma’s gebruikt
worden, zoals aangeduid in de lijst met
programma’s).
l Wij raden u aan om enkel 20% van de
aanbevolen hoeveelheid die aangeduid
staat op het wasmiddel te gebruiken.
HYGIENE PLUS knop
Met deze optie is het mogelijk om alle
bacteriëen op de kleding te verwijderen, dit
wasprogramma wast op een temperatuur
van 60°C.
EXTRA SPOELEN knop
Als er een onderbreking is van
de stroomtoevoer wanneer de machine
in werking is, slaat een speciale
herinnering het geselecteerde programma
op en als de stroom wordt hersteld, gaat
het verder waar het gebleven was.
l Met deze knop kan u extra spoelen na
WASTIJD knop
l Deze functie is handig voor mensen met
l Door het selecteren van deze knop is er
een keuze uit 3 niveaus wasintensiteit,
afhankelijk van hoeveel de stoffen
vervuild zijn (kan alleen worden gebruikt
op
sommige
programma's,
zoals
aangegeven in de programmatabel).
l Zodra het programma is gekozen toont
het lampje automatisch de
ingesteld voor dat programma.
wastijd
het wassen. Het maximum aantal keer
dat u kan spoelen is afhankelijk van het
gekozen programma.
een gevoelige huid, waarbij een kleine
hoeveelheid wasmiddel die achterblijft op
de kleding, al kan zorgen voor irritaties of
allergieën.
l Het is aangeraden om deze functie ook te
gebruiken bij het wassen van kinderkledij
of heel vuile kleding, waarbij er veel
wasmiddel wordt gebruikt, of bij het
wassen van handdoeken waarbij de
vezels
meestal
het
wasmiddel
vasthouden.
l Kiest u een andere wastijd dan zal de
relevante indicator oplichten.
GEMAKKELIJK STRIJKEN knop
VOORWAS knop
l Met deze optie kan u de kleding
voorwassen, dit is zeer praktisch bij het
14
Deze functie helpt de kreukels zoveel
mogelijk te minimaliseren, door de
tussenliggende centrifuges of de intensiteit
van de laatste centrifugecyclus te
verminderen.
Als u per ongeluk een opgeslagen
programma selecteert, zet u gewoon
de programmaknop naar een andere
selectie.
Met deze functie kunt u de instellingen van
uw twee favoriete gepersonaliseerde
programma's opslaan en snel oproepen;
met inbegrip van de temperatuur, de
centrifugeersnelheid en de vuiltegraad.
Hoe sla je een eigen programma op
voor de eerste keer:
1)
Selecteer het programma
gewenste opties.
2)
Druk op de FAVORIETEN-toets, kies
M1 of M2. Je moet kiezen voor M1 als
dit het eerste programma is dat u hebt
opgeslagen.
3)
en
NACHT EN DAG knop
l Deze optie verlaagt de snelheid van het
centrifugeren tussen de fases tot 400
rpm, waar mogelijk, verhoogt het water
level tijdens het spoelen en laat de was in
het water staan na de laatste spoeling, op
deze manier behoudt de vezel zijn
flexibiliteit.
de
Hou uw vinger ongeveer 3 seconden
op de FAVORIETEN-toets ingedrukt
om de combinatie van de gekozen
positie op te slaan.
Een nieuw programma opslaan wanneer
er al M1 en M2 programma’s zijn
opgeslagen:
1)
Stel het programma en de gewenste
opties in.
2)
Hou ongeveer 3 seconden de
FAVORIETEN-toets ingedrukt om de
combinatie in de positie M1 op te slaan.
Het reeds bestaande opgeslagen
programma M1 verschuift naar stand M2.
l Als het water blijft staan in de trommel na
het spoelen, zal op het scherm een lichtje
verschijnen dat aanduidt dat de machine
in stilstand staat.
l Deselect
deze
optie
om
het
wasprogramma af te sluiten met het
drogen van de kleding (dit kan versneld of
geannuleerd worden met de juiste knop)
en te beëindigen.
l Dankzij de elektronische controle, wordt
het water tijdens de tussenfases in stilte
weggezogen, hierdoor is deze optie heel
gemakkelijk om ’s nachts te wassen.
SLOT
l Druk gelijktijdig op de knoppen NACHT EN
DAG en UITGESTELDE START om de
knoppen te vergrendelen. Op deze
manier kunt u voorkomen dat onbedoelde
of ongewenste veranderingen optreden
als bij voorbeeld een knop op het scherm
per ongeluk wordt ingedrukt tijdens een
cyclus.
Start een programma dat al is opgeslagen
l Druk kort op de FAVORIETEN-toets
(eenmaal voor M1, tweemaal voor M2) en
druk op de toets START/PAUZE.
l Zodra u een opgeslagen programma
l Het
slot
kan
eenvoudig
worden
geannuleerd door opnieuw de twee
knoppen tegelijk in te drukken of door op
de AAN/UIT-knop te drukken (minstens
3 seconden).
oproept, kunt u de opties en instellingen
nog wijzigen met de bijbehorende
toetsen. In dit geval worden de
toegevoegde opties niet opgenomen.
15
NL
FAVORIETEN knop
gewijzigd worden of toegestaan met de
gerelateerde knop.
Digitale Display
Op de display kunt u permanent aflezen wat
de status is van de machine.
1 15
6 10
12
niet centrifugeren.
3) WAS TEMPERATUUR
Dit geeft de was temperatuur van het
geselecteerde programma weer, die kan
worden gewijzigd met de gerelateerde
knop.
5
3
2
koude was.
7
7
13 14
7
8
7
9 11
4) CYCLUS DUURTIJD
7
4
l Wanneer
1) BEVEILIGING DEUR GETUIGENLAMPJE
l Het symbool geeft weer dat de deur
vergrendeld is.
een
programma
wordt
geselecteerd zal automatisch op het
display de cyclusduur verschijnen, die
kan
variëren
afhankelijk
van
de
geselecteerde opties.
l Zodra het programma gestart wordt, blijft
Sluit de deur ALVORENS op
START/PAUZE knop te drukken.
u voortdurend op de hoogte van de
resterende tijd tot het einde van de
wasbeurt.
de
l Als START/PAUZE is ingedrukt met de
deur gesloten, dan zal de indicator een
paar keer pinken en dan oplichten.
Als de deur niet goed gesloten is, zal
de indicator 7 seconden lang blijven
pinken, daarna zal het programma
automatisch beeindigd worden. In dit
geval, sluit u de deur goed en drukt u
op START/PAUZE.
l Het apparaat berekent de tijd tot het
einde van het geselecteerde programma
op basis van een standaard belasting
tijdens de cyclus, het apparaat corrigeert
de tijd volgens de omvang en
samenstelling van de lading.
5) WASTIJD
l Zodra het programma is gekozen toont
het lampje automatisch de
ingesteld voor dat programma.
l Een speciale beveiliging verhindert de
deur onmiddellijk te openen na afloop
van de cyclus. Wacht 2 minuten nadat
de wascyclus klaar is en het "Deur
Beveiliging" lampje uit is voordat u de
deur opent. Aan het einde van de cyclus
op de AAN/UIT-knop drukken (minstens
3 seconden).
wastijd
l Kiest u een andere wastijd dan zal de
relevante indicator oplichten.
6) EXTRA SPOELEN
Het indicatielichtje zal het extra spoelen
weergeven dat u geselecteerd heeft met de
gerelateerde knop.
7) OPTIES
2) CENTRIFUGE SNELHEID
Dit geeft de centrifuge snelheid van het
geselecteerde programma weer, die kan
16
De controlelampjes tonen de opties die
kunnen worden geselecteerd door de
relevante toetsen.
- de aanwezigheid van lederen stoffen
wordt herkend, en de hoeveelheid water
wordt verhoogd tijdens het spoelen,
indien nodig.
l Bij de modellen met de Wi-Fi optie, zal dit
symbool weergeven dat de Wi-Fi aanstaat.
l Voor alle informatie over de functionaliteit
- de centrifuge snelheid wordt aangepast
aan de hoeveelheid was om een gebrek
aan evenwicht te vermijden.
en de instructies voor een eenvoudige
configuratie van de Wi-Fi, verwijzen wij
u naar de sectie "Download" op
http://wizardservice.candy-hoover.com.
11) FAVORIETEN
9) UITGESTELDE START
Dit lichtje pinkt als u een uitgestelde start
heeft ingesteld.
10) Kg MODE (deze functie is enkel
actief bij katoen en synthetische
programma’s)
Het getuigenlampje toont dat de geheugen
functie werkt.
12) SLOT
Het lampje geeft weer dat de knoppen zijn
vergrendeld.
l Voor de programma's waar de functie
"Kg MODE" actief is, berekent het
apparaat in de eerste minuten het echte
geladen wasgoed en werkt in real time de
niveaus op het scherm bij.
Elk niveau op de display geeft 20% weer
van het maximale laadvermogen.
Wanneer
een
programma
wordt
geselecteerd,
wordt
de
maximale
capaciteit weergegeven op het display.
l Tijdens elke wasfase zorgt de "Kg
MODE" ervoor dat de hoeveelheid was in
de trommel wordt weergegeven, en
tijdens de eerste minuten van het
wasprogramma:
- de juiste hoeveelheid
toegevoegd;
water
wordt
- de duur van het wasprogramma wordt
bepaald;
- het
spoelen
wordt
gecontroleerd
naargelang de stoffen die worden
gewassen;
- het aantal toeren wordt aangepast aan
het type stof dat wordt gewassen.
13) WATERTOEVOER GESLOTEN
Geeft aan dat de machine niet in staat is
om het water te laden: er wordt
gesuggereerd om de machine uit te
schakelen, te controleren of de kraan open
is of dat de druk van het water bijzonder
laag is.
14) GEBLOKKEERDE FILTER
Geeft aan dat de machine niet in staat is
om het water af te voeren: er wordt
gesuggereerd om de machine uit te
schakelen, te controleren of het filter niet
verstopt is of dat de afvoerslang niet geknikt
of geplet wordt.
15) LAMPJES VOOR STANDAARD
KATOEN
PROGRAMMAS
(zie
programma tabel)
De lampjes gaan branden wanneer u het
meest
efficiënte
programma
hebt
geselecteerd op gebied van water en
energie verbruik, om katoenen kleding te
wassen met een normale vuiltegraad.
17
NL
8) Wi-Fi (bij sommige modellen)
Programma tabel
2
TEMP.°C
kg*
(MAX.)
PROGRAMMA
Aangeraden
Max.
All In One 20°C
5,5
6
6,5
7
20°
20°
All Baby 60°C
5,5
6
6,5
7
60°
60°
All In One 59 Min.
8
9
10
11
40°
40°
Afvoeren +
Centrifugeren
-
-
-
-
-
-
Spoelen
-
-
-
-
-
-
Wol & Zijde
2
2
2
2
30°
30°
Delicaat
2,5
2,5
2,5
2,5
40°
40°
1
WASMIDDEL
2
1
Gemengd
1)
4
4,5
5
5,5
40°
60°
( )
Katoen
**
1)
8
9
10
11
40°
90°
( )
Snel 30 Min.
2,5
2,5
2,5
2,5
30°
30°
Snel 14 Min.
1,5
1,5
1,5
1,5
30°
30°
18
( )
Lees deze opmerkingen nauwkeurig:
* De maximale toegestane hoeveelheid van
de lading van droge kleren hangt af van
het gebruikte model (zie bedieningspaneel).
Alleen als de VOORWAS optie
geselecteerd
is
(beschikbare
programma’s met VOORWAS
optie)
(Alleen voor modellen met vloeibaar
wasmiddel compartiment)
Wanneer slechts een beperkt
aantal artikelen vlekken hebben
die behandeling met vloeibare
bleekmiddelen vereisen, kunnen
vlekken vooraf verwijderd worden
in de wasmachine.
Giet het bleekmiddel in het
bleekwater containervakje "2" in
de wasmiddellade en stel het
speciale programma SPOELEN in.
Als deze fase is beëindigd, draait
u de programmakiezer op de UIT
stand, voeg de rest van de kledij
toe en ga door met een normale
was op het meest geschikte
programma.
** STANDAARD KATOEN PROGRAMMA'S
VOLGENS (EU) nr. 1015/2010 en nr.
1061/2010.
KATOEN PROGRAMMA MET een
temperatuur van 60°C.
KATOEN PROGRAMMA MET een
temperatuur van 40°C.
Deze programma's zijn geschikt om
normaal bevuild katoenen wasgoed
schoon te maken en zijn de meest
efficiënte programma's op het gebied
van energie-en waterverbruik voor het
wassen
van
katoenen
wasgoed.
Deze programma's zijn ontwikkeld om
te voldoen aan de temperatuur
aangegeven op de waslabels op de
kleding. De werkelijke temperatuur van
het water kan iets afwijken van de
aangegeven temperatuur van de cyclus.
1)
Het toerental kan ook worden verlaagd,
volgens eventuele richtlijnen voorgesteld op
het waslabel, of voor zeer delicate stoffen
kan het centrifugeren volledig worden
geannuleerd met de optie beschikbaar via
de centrifugetoerental knop. Deze functie
kan worden geactiveerd met de knop
CENTRIFUGESNELHEID.
Als het label geen specifieke informatie
aangeeft is het mogelijk om de maximale
centrifuge in te stellen van het programma.
19
Om de duur van het wasprogramma
en de intensiteit te veranderen
gebruikt u de WASTIJD knop.
NL
Een overdosering van wasmiddel kan
overmatig schuimen veroorzaken.
Als het apparaat de aanwezigheid van
overmatig schuim detecteert, kan het de
centrifuge
fase
uitsluiten
of
het
waterverbruik verhogen en de duur van het
programma verlengen.
Programma’s
Om verschillende soorten stoffen en
verschillende vuiltegraadniveaus te reinigen
heeft de wasmachine specifieke programma's
die aan elke type wasgoed voldoen (zie tabel).
ALL IN ONE technologie
Deze wasmachine is uitgerust met een
innovatief systeem met hogedrukstraal die
een mengsel van water en afwasmiddel
direct injecteert in de weefsels.
De speciale motorbeweging van deze
machine controleert de trommelbewegingen
bij de start van elk programma. Samen met
de hogedrukspuit, die het wasmiddelmengsel
in de was verspreidt, bevat de cyclus
een
reeks
omwentelingen
die
de
reinigingsoplossing helpt door te dringen in de
vezels, waardoor het helpt vuil te verwijderen
en de best beschikbare wasprestaties
waarborgt.
Het ALL IN ONE-systeem wordt ook gebruikt
tijdens de fasen waar water wordt bijgevoegd.
Met
de
hogedrukstraal
worden
wasmiddelresten volledig verwijderd uit de
kleren.
All In One 20°C
Dankzij dit innovatieve programma, de ALL
IN ONE-technologie, kunt u stoffen wassen
zoals katoen, synthetische stoffen en
gemengde stoffen op 20°C met een
resultaat dat vergelijkbaar is met een
wasbeurt op 40°C.
Het verbruik van dit programma is ongeveer
50% lager dan een gebruikelijk wasbeurt
van 40°C voor katoenwas.
BELANGRIJKE ADVIES VOOR
WASPRESTATIES
l Nieuwe,
gekleurde
kleding
moet
afzonderlijk ten minste 5 of 6 keer worden
gewassen.
l Bepaalde zeer donkere items zoals jeans
en handdoeken moeten
worden gewassen.
l Gebruik
nooit
NON
altijd
apart
KLEURECHTE
stoffen.
20
All Baby 60°C
Met dit programma, in combinatie met
geconcentreerde zeep, kunt u alle
babykleertjes samen wassen op een
gemiddelde
temperatuur
met
een
hygiënisch en perfect proper resultaat. Dit is
mogelijk dankzij de ideale pre-dosis van
water en wasmiddel, dat op het wasgoed
geïnjecteerd word via de jet. Enzymen
worden immers al geactiveerd vanaf 50°C.
All In One 59 Min.
Dit programma laat toe een volledige lading
gemengde stoffen te wassen, zoals katoen,
synthetische stoffen en gemengde stoffen
in slechts 59 minuten, bij 40°C (of minder)
temperatuur. Dit programma is bijzonder
geschikt voor licht vervuild textiel.
Afvoeren + Centrifugeren
Het programma voltooit de afvoer en het
maximaal centrifugeren. Het is mogelijk om het
centrifugeren te annuleren of te verminderen met
de CENTRIFUGESNELHEID toets.
Spoelen
Dit programma voert 3 spoelgangen met een
tussenliggende centrifuge (die kan worden
verminderd of met behulp van de juiste knop
geannuleerd). Het wordt gebruikt voor het
spoelen van elk type stof, bijvoorbeeld na een
wasbeurt met de hand uitgevoerd.
Wol & Zijde
Dit programma maakt mogelijk een delicate
wascyclus mogelijk, met name geschikt
voor
kledingstukken
opgegeven
als
"Machine-wasbaar", wollen stoffen en
wasgoed gemaakt van zijde of gespecifieerd
als "Was als zijde" op het stoflabel.
Delicaat
Dit programma wisselt momenten van
activiteit af met pauzes en is bijzonder
geschikt voor het wassen van fijne stoffen.
De wascyclus en spoelingen worden
uitgevoerd met een hoog waterniveau om
de beste prestaties te garanderen.
Katoen
Dit programma is geschikt voor normaal
bevuild katoenen wasgoed en is het meest
efficiënte programma op het gebied van
gecombineerde energie-en waterverbruik.
Snel 30 Min.
Een compleet wasprogramma (wassen,
spoelen en drogen). Dit programma is
vooral geschikt voor licht bevuilde katoen
en gemengde stoffen. Voor dit programma
is het aangeraden om enkel 20% van de
normale
hoeveelheid
wasmiddel
te
gebruiken, om verspilling te vermijden.
Snel 14 Min.
Een complete wasprogramma (wassen,
spoelen en drogen). Dit programma is
vooral geschikt voor licht bevuilde katoen
en gemengde stoffen. Voor dit programma
is het aangeraden om enkel 20% van de
normale
hoeveelheid
wasmiddel
te
gebruiken, om verspilling te vermijden.
21
NL
Gemengd
Het wassen en spoelen wordt geoptimaliseerd
door het ritme van de rotatie van de trommel en
het waterniveau. De zachte rotatie, zorgt voor een
verminderde vorming van plooien in het weefsel.
7. PROBLEEM OPLOSSEN EN GARANTIE
Als u denkt dat de wasmachine niet goed werkt, raadpleeg de lijst hieronder voorzien van
een aantal praktische tips over hoe u de meest voorkomende problemen kan oplossen.
Probleem
De wasmachine
werkt/start niet.
De wasmachine
wordt niet gevuld
met water.
De wasmachine
voert geen water af.
Water lekt op de
vloer in de buurt
van de wasmachine.
De wasmachine
centrifugeert niet.
Zware trillingen tijdens
het centrifugeren.
Een specifieke ERROR
verschijnt of knippert.
Mogelijke oorzaken en praktische oplossingen
Zorg ervoor dat deze correct is aangesloten.
Zorg ervoor dat de stroom is ingeschakeld.
Controleer of het gewenste programma correct is geselecteerd en om
volledig te kunnen zijn begonnen met de machine.
Zorg ervoor dat de zekering niet is doorgebrand en dat het stopcontact
werkt. Best te testen met een apparaat, zoals een lamp.
De deur is mogelijk niet correct gesloten: openen en weer sluiten.
Zorg ervoor dat de waterkraan open is.
Zorg ervoor dat de timer juist is ingesteld.
Zorg ervoor dat het filter niet verstopt is.
Zorg ervoor dat de afvoerslang niet is gebogen.
Zorg ervoor dat er geen vreemde voorwerpen in het filter zitten.
Dit kan te wijten zijn aan een lek in de pakking tussen de kraan en de
aanvoerbuis, in dit geval, vervang deze dan en draai de buis en kraan
aan.
Dit kan te wijten zijn aan het feit dat het water niet volledig is afgetapt:
wacht een paar minuten.
Sommige modellen beschikken over een "geen centrifuge"-functie:
zorg ervoor dat het niet op staat.
Een overmatige hoeveelheid wasmiddel kan centrifugeren voorkomen:
verminder de hoeveelheid bij de volgende wasbeurt.
De wasmachine is niet volledig geëgaliseerd: indien nodig, verander
de hoogte van de voeten zoals aangegeven in de specifieke rubriek.
Zorg ervoor dat de transporhaken werden verwijderd.
Zorg ervoor dat de lading gelijkmatig wordt verdeeld.
Als fout. nr 0, 1, 5, 7 of 8 wordt weergegeven of knippert, neem
contact op met het Customer Service Center.
Als fout nr. 2 verschijnt of knippert, kan de machine geen water
laden. Zorg ervoor dat de waterkraan open is.
Als fout nr. 3 verschijnt of knippert, werkt de machine afvoer niet
goed. Zorg ervoor dat de afvoer vrij is en dat de afvoerslang niet is
gebogen.
Als fout nr. 4 Verschijnt of knippert, is de machine te vol. Sluit de
waterkraan en neem contact op met het Customer Service Center.
Als fout nr. 9 wordt weergegeven of knippert, schakelt u de
wasmachine uit, wacht 10 - 15 seconden en start het programma
opnieuw.
22
Garantie
Het product wordt gegarandeerd door de
bepalingen en voorwaarden vermeld op
het certificaat die bij het product zit. Het
garantiebewijs moet naar behoren
worden ingevuld en opgeslagen, om te
worden getoond aan het Erkende Hoover
Service Center in geval van nood.
- Troebeler spoelwater: Dit effect is
gekoppeld aan de geschorste zeolieten
die geen negatieve effecten hebben op
de centrifuge efficiëntie.
- Wit poeder (zeoliet) op het wasgoed
aan het einde van het programma: het
is gebruikelijk dat het poeder niet wordt
geabsorbeerd door de stof maar
verandert de kleur niet.
Registreer uw product!
Verspil
geen
tijd.
Registreer
uw
wasmachine in één keer, en ontdek de
voordelen waarop u recht hebt. Ontdek
hoe op www.registerhoover.com of door
te bellen naar het nummer vermeld op het
bijhorende materiaal.
- Schuim in het water bij het laatste
spoelwater: dit wijst niet noodzakelijk op
slecht spoelen.
- Overvloedig schuim: Dit is vaak te
wijten aan de anionische oppervlakteactieve stoffen in de detergenten die
moeilijk te elimineren zijn.
In dit geval niet opnieuw spoelen om de
effecten te elimineren: het zal niet helpen.
De fabrikant is niet aansprakelijk voor
eventuele drukfouten in het boekje dat bij dit
product hoort. Bovendien behoudt hij zich
eveneens
het
recht
om
eventuele
wijzigingen nuttig geacht door te voeren aan
haar producten zonder wijziging van hun
essentiële kenmerken.
Als het probleem aanhoudt of als u
vermoedt dat er een storing is, onmiddellijk
het Hoover Customer Service Center
contacteren.
U kunt zich ook inschrijven voor het
Hoover service plan om gratis home
service te krijgen nadat de garantie vervalt.
Let op: het gesprek is niet gratis. De
kosten zullen worden meegedeeld in
een gesproken bericht van uw telecomaanbieder.
Hoover adviseert u om altijd gebruik
te maken van originele onderdelen
verkrijgbaar bij onze Klantenservice.
23
NL
Het gebruik van ecologische detergenten
zonder fosfaten kan de volgende effecten
hebben:
- DXT/DWT - A (8÷11) -
16.03 - 43013469 - Canon Italia - Business Services Channel
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising