Hoover | LB AL 130 PL | Hoover LB AL 130 PL User manual

Hoover LB AL 130 PL User manual
PL
EN
Instrukcja obsäugi
User instructions
®
AL 130
PL
GRATULACJE
OUR COMPLIMENTS
Kupujåc sprzët AGD firmy
Hoover dowiodäeé, ãe nie
akceptujesz kompromisów i
chcesz mieç to co
najlepsze.
With the purchase of this
Hoover household
appliance, you have shown
that you will not accept
compromises: you want only
the best.
Firma Hoover ma
przyjemnoéç przedstawiç
nowå pralkë automatycznå,
która jest rezultatem lat
poszukiwañ i doéwiadczeñ
nabytych w bezpoérednim
kontakcie z konsumentem.
Wybraäeé jakoéç, trwaäoéç i
wysokå sprawnoéç - cechy
charakteryzujåce pralkë
Hoover.
Firma Hoover oferuje takãe
szeroki asortyment innych
urzådzeñ AGD, takich jak:
zmywarki do naczyñ, pralkosuszarki, a takãe lodówki i
zamraãarki.
2
PL
EN
Hoover is happy to present
their new washing machine,
the result of years of
research and market
experience through direct
contact with Consumers.
You have chosen the quality,
durability and high
performance that this
washing machine offers.
Hoover is also able to offer a
vast range of other
household appliances:
washing machines,
dishwashers, washer-dryers,
cookers, microwave ovens.
Traditional ovens and hobs,
refrigerators and freezers.
Poproé Twojego sprzedawcë
o kompletny katalog
produktów firmy Hoover.
Ask your local retailer for the
complete catalogue of
Hoover products.
Przeczytaj uwaãnie niniejszå
instrukcjë, gdyã zawiera ona
wskazówki dotyczåce
bezpiecznej instalacji,
uãytkowania i konserwacji,
oraz kilka praktycznych
porad pozwalajåcych
zoptymalizowaç sposób
uãytkowania pralki.
Please read this booklet
carefully as it provides
important guide lines for
safe installation, use and
maintenance and some
useful advise for best results
when using your washing
machine.
Zachowaj niniejszå instrukcjë
w celu póãniejszej
konsultacji.
Keep this booklet in a safe
place for further
consultation.
Kontaktujåc sië z firmå
Hoover, lub z punktami
serwisowymi, zawsze
podawaj model i numer,
oraz ewentualnie numer G
urzådzenia (Jeéli taki
istnieje). Praktycznie
wszystkie informacje så
obwiedzione ramkå
narysunku obok
When contacting Hoover
or a Customer Services
Centre always refer to the
Model, No., and G number
(if applicable of the
appliance see panel).
EN
ROZDZIAÄ
CHAPTER
SPIS TREÉCI
INDEX
Wstëp
Introduction
Uwagi ogólne dotyczåce
dostawy
General points on delivery
1
Gwarancja
Guarantee
2
Érodki bezpieczeñstwa
Safety Measures
3
Dane techniczne
Technical Data
4
Instalacja pralki
Setting up and Installation
5
Opis panelu sterujåcego
Control Description
6
Szuflada na proszek
Detergent drawer
7
Wybór programu
Selection
8
Produkt
The Product
9
Tabela programów
Table of Programmes
10
Porady dla klienta
/Pranie
Customer
Awareness/Washing
11
Czyszczenie i rutynowa
konserwacja pralki
Cleaning and routine
maintenance
12
Lokalizacja usterek
Faults Search
13
3
PL
PL
EN
ROZDZIAÄ 1
CHAPTER 1
ROZDZIAÄ 2
CHAPTER 2
UWAGI OGÓLNE
DOTYCZÅCE
DOSTAWY
GENERAL POINTS
ON DELIVERY
GWARANCJA
GUARANTEE
W momencie dostawy
sprawdã, czy poniãsze
elementy zostaäy
dostarczone wraz z pralkå:
On delivery, check that the
following are included with
the machine:
Niniejsze urzådzenie jest
dostarczane z kartå
gwarancyjnå pozwalajåcå
bezpäatnie korzystaç z
pomocy technicznej i serwisu
w okresie gwarancyjnym.
The appliance is supplied
with a guarantee certificate
which allows free use of the
Technical Assistance
Service, apart from a fixed
call out charge, for a period
of one year from the date of
purchase.
Czëéç B karty gwarancyjnej
winna byç wysäana do
Hoover przez sprzedawcë w
ciågu 10 dni od daty
sprzedaãy.
Remember to post part B of
the guarantee certificate
within 10 days of the
purchase date.
Czëéç A karty gwarancyjnej
powinna zostaç wypeäniona i
przechowywana w celu
ewentualnego okazania
technikom z punktu
serwisowego w przypadku
naprawy. Naleãy takãe
zachowaç fakturë
potwierdzajåcå zakup
urzådzenia.
Part A should be filled in and
kept by you to be shown if
necessary to the technician
from the Technical
Assistance Service. The sales
receipt should also be kept.
A) INSTRUKCJA
UÃYTKOWANIA
B) KARTA
GWARANCYJNA
C) WYKAZ PUNKTÓW
SERWISOWYCH (na
karcie gwarancyjnej)
D) ZATYCZKA
E) KOLANKO WËÃA
WYLEWOWEGO
A) INSTRUCTION MANUAL
B) CUSTOMER SERVICE
ADDRESSES
C) GUARANTEE
CERTIFICATES
EUROPE
D) CAP
Dovunque
tu sia.
E) BEND FOR OUTLET TUBE
A
SPEDIRE
B
TRATTENERE
C
PRZECHOWUJ JE W
BEZPIECZNYM MIEJSCU
Sprawdã, czy pralka i
wyposaãenie jest w dobrym
stanie i nie ulegäa
uszkodzeniu w czasie
transportu. W przypadku
zauwaãenia uszkodzeñ
skontaktuj sië ze sklepem, w
którym nabyäeé urzådzenie.
4
EN
KEEP THEM IN A SAFE
PLACE
D
Check that the machine has
not incurred damage during
transport. If this is the case,
contact your nearest Hoover
Centre.
E
5
PL
ROZDZIAÄ 3
CHAPTER 3
ÉRODKI
BEZPIECZEÑSTWA
SAFETY MEASURES
UWAGA:
PRZED PRZYSTÅPIENIEM
DO JAKIEJKOLWIEK
CZYNNOÉCI
CZYSZCZENIA LUB
KONSERWACJI
URZÅDZENIA NALEÃY
● Wyjåç wtyczkë z gniazdka
sieciowego.
● Zakrëciç kran
odpowiadajåcy za dopäyw
wody.
● Firma HOOVER wyposaãa
w uziemiene wszystkie
produkowane u siebie
urzådzenia. Upewnij sië, ãe
gniazdko zasilajåce pralkë
posiada prawidäowo
podäåczony bolec
uziemiajåcy. W przeciwnym
przypadku wezwij
wykwalifikowanego
elektryka.
Urzådzenie niniejsze
zgodne jest z dyrektywami
Unii Europejskiej 89/336/CEE,
73/23/CEE, z uwzglëdnieniem
póãniejszych poprawek.
● Nie wolno dotykaç
urzådzenia mokrymi lub
wilgotnymi rëkami lub
nogami.
● Nie wolno mieç z nim
kontaktu gdy stoimy boso na
posadzce.
● Nie wolno uãywaç
przedäuãaczy do
doprowadzenia energii
elektrycznej.
OSTRZEÃENIE:
W CZASIE PRANIA
WODA W PRALCE
MOÃE OSIÅGNÅÇ
TEMPERATURË 90°C
● Przed otwarciem drzwiczek
pralki naleãy sprawdziç, czy
w bëbnie nie ma wody.
6
EN
IMPORTANT:
FOR ALL CLEANING
AND MAINTENANCE
WORK
PL
● Nie wolno uãywaç
adapterów, ani
rozgaäëãiaczy elektrycznych.
● Urzådzenie nie powinno
byç obsäugiwane przez dzieci
oraz osoby nie zaznajomione
z urådzeniem.
● Nie wolno naraãaç
● Do not leave the
appliance exposed to
atmospheric agents (rain, sun
etc.)
● Turn off the water inlet tap.
● Podczas przenoszenia
This appliance
complies with Directives
89/336/EEC, 73/23/EEC and
following changes.
● Do not touch the
appliance with wet or damp
hands or feet.
● Do not use the appliance
when bare-footed.
● Extreme care should be
taken if extension leads are
used in bathrooms or shower
rooms. Avoid this where
possible.
WARNING: DURING THE
WASHING CYCLE, THE
WATER CAN REACH A
TEMPERATURE OF 90°C.
pralki nie wolno chwytaç jej
za pokrëtäa ani za pojemnik
na érodek do prania.
● Podczas transportu nie
● In the case of removal,
never lift the appliance by
the knobs or detersive
drawer.
powinno sië opieraç
drzwiczek pralki o wózek.
● During transportation
do not lean the door against
the trolley.
Waãne!
W przipadku instalacji
urzådzenia na podäozu
pokrytym dywanem,
chodnikiem, itp., naleãy
sprawdziç czy nie så zatkane
otwory wentylacyjne
znajdujåce sië w dolnej
czëéci pralki.
Important!
When the appliance
location is on carpet floors,
attention must be paid so as
to ensure that there is no
obstruction to the bottom
vents.
● Pralka powinna byç zawsze
● Lift the appliance in pairs
as illustrated in the diagram.
podnoszona przez dwie
osoby, tak jak to pokazane
jest to na rysunku.
● W przypadku awarii czy teã
nieprawidäowego dziaäania
wyäåcz pralkë, zakrëç kran
doprowadzajåcy wodë i
staraj sië jej nie dotykaç.
Skontaktuj sië z
autoryzowanym punktem
serwisowym Hoover.
Nieprzestrzeganie
powyãszych zaleceñ moãe
negatywnie wpäynåç na
bezpieczeñstwo uãytkowania
urzådzenia.
● W przypadku gdyby
● Before opening the
washing machine door,
ensure that there is no water
in the drum.
● Do not allow the appliance
to be used by children or the
incompetent without due
supervision.
● Do not pull the mains lead
or the appliance itself to
remove the plug from the
socket.
gniazdka sieciowego nie
naleãy ciågnåc za kabel
zasilajåcy ani pociågaç
samego urzådzenia.
urzådzenia na dziaäanie
czynników atmosferycznych
(deszcz, säoñce itp. ..)
earthed. Ensure that the
main electricity circuit is
earthed. Contact a qualified
electrician if this is not the
case.
● Do not use adaptors or
multiple plugs.
● W celu wyjëcia wtyczki z
● Remove the plug
● All Hoover appliances are
EN
przewód zasilajåcy (gäówny
kabel) zostaä uszkodzony
jego wymiana na dobry
moãe byç wykonana tylko
przez punkt serwisowy.
● In the case of failure
and/or incorrect operation,
turn the washing machine
off, close the water inlet tap
and do not tamper with the
appliance. Contact a Hoover
Technical Assistance Centre
for any repairs and ask for
original Hoover spare parts.
Avoidance of these norms
may compromise the safety
of the appliance.
● Should the supply cord
(mains cable) be demaged,
this is to be replaced by a
specific cable available from
the after sales service centre.
7
PL
ROZDZIAÄ 4
PL
EN
CHAPTER 4
54 cm
EN
ROZDZIAÄ 5
CHAPTER 5
INSTALACJA
PRALKI
SETTING UP
INSTALLATION
Ustawiç pralkë w miejscu
przeznaczenia bez
opakowania.
Move the machine near its
permanent position without
the packaging base.
Przeciåç taémy
przytrzymujåce wëãe i
przewody.
Cut tube-holding straps.
85 cm
Wykrëciç érodkowå érubë
A), 4 boczne (B
B) po czym
(A
zdemontowaç blokadë.
60 cm
8
DANE TECHNICZNE
TECHNICAL DATA
CIËÃAR PRANIA SUCHEGO
MAXIMUM WASH
LOAD DRY
kg
5
POZIOM NORMALNY
WODY
NORMAL WATER LEVEL
l
8÷15
MAKSYMALNY POBÓR MOCY
POWER INPUT
W
ZUÃYCIE ENERGII
(PROG. 2)
ENERGY CONSUMPTION
(PROG.2)
kWh
1,75
BEZPIECZNIK OBWODU
ZASILANIA
POWER CURRENT FUSE
AMP
A
10
OBROTY WIRÓWKI
(obr./min)
SPIN
r.p.m.
giri/min.
1300
CIÉNIENIE WODY W SIECI
WATER PRESSURE
MPa
min. 0,05
max. 0,8
NAPIËCIE ZASILANIA
SUPPLY VOLTAGE
V
230
Pochyliç pralkë do przodu i
wyciågnåç dwie wkäadki
styropianowe.
Unscrew the central screw
(A); unscrew the 4 lateral
screws (B) and remove the
cross piece (C).
Lean the machine forward
and remove the plastic
bags containing the two
polystyrene blocks at the
sides, pulling downwards.
2150
Zatkaj otwór w tylnym
panelu zatyczkå
dostarczonå wraz z pralkå.
UWAGA:
NIE NALEÃY
POZOSTAWIAÇ
ELEMENTÓW
OPAKOWANIA DO
ZABAWY DZIECIOM,
GDYÃ ELEMENTY TE
MOGÅ STANOWIÇ
POTENCJALNE ÃRÓDÄO
NIEBEZPIECZEÑSTWA.
Press the plug (to be found
in the envelope with the
instructions) into the hole.
WARNING:
DO NOT LEAVE THE
PACKAGING IN THE
REACH OF CHILDREN
AS IT IS A POTENTIAL
SOURCE OF DANGER.
9
PL
Umieéciç wyciszajacy
materiaä tak jak pokazano
na rysunku.
Podäåczyç do kranu wåã
doprowadzajåcy wodë.
Urzådzenie musi byç
podäåczone do sieci
wodociågowej za pomocå
nowego zestawu wëãy
gumowych. Nie naleãy
uãywaç starego zestawu.
UWAGA:
NIE ODKRËCAÇ
JESZCZE KRANU
Przysunåç urzådzenie do
éciany. Zawiesiç wåã
odpäywowy na krawëdzi
wanny, uwaãajåc aby nie
miaä on zaäamañ i aby byä
droãny na caäej swej
däugoéci. Wskazanym jest
doäåczenie wëãa
odprowadzajåcego wodë
do staäego odpäywu o
érednicy wiëkszej niã wåã
odprowadzajåcy wodë z
pralki i znajdujåcego sië na
wysokoéci co najmniej 50
cm. W miarë potrzeby
nalezy uãyç usztywniajåcego
kolanka, dostarczonego w
komplecie wraz z pralkå.
PL
EN
EN
Fix the sheet of corrugated
material on the bottom as
shown in picture.
Wypoziomowaç pralkë
manipulujåc jej przednimi
nóãkami.
Use front feet to level the
machine with the floor.
Connect the fill hose
to the tap.
a) Przekrëciç w kierunku
zgodnym z kierunkiem
wskazówek zegara nakrëtkë
blokujåcå nóãkë pralki.
a) Turn the nut clockwise to
release the screw adjuster of
the foot.
b) Przekrëciç nóãkë
podnoszåc jå lub
opuszczajåc, tak aby
uzyskaç doskonaäe
przyleganie do podäoãa.
b) Rotate foot to raise or
lower it until it stands firmly
on the ground.
c) Zablokowaç nóãkë
przykrëcajåc nakrëtkë w
kierunku przeciwnym do
ruchu wskazówek zegara, aã
bëdzie przylegaäa do dna
pralki.
c) Lock the foot in position
by turning the nut anticlockwise until it comes up
against the bottom of the
machine.
Upewnij sië, ãe przycisk
wäåczajåcy pralkë (C) nie
jest wciéniëty.
Ensure that the Off/On
button (C) is not pressed.
Upewnij sië, ãe wszystkie
pokrëtäa så ustawione w
pozycji „0”, a drzwiczki pralki
så zamkniëte.
Ensure that all the knobs are
on the “0” position and that
the door is closed.
Wäoãyç wtyczkë kabla
zasilajåcego do gniazda
sleciowego.
Insert the plug.
Po zainstalowaniu,
urzådzenie naleãy ustawiç w
pozycji zapewniajåcej
swobodny dostëp do
kontaktu (wtyczki).
After installation, the
appliance must be
positioned so that the plug is
accessible.
The appliance must be
connected to the water
mains using new hose-sets.
The old hose-sets should not
be reused.
IMPORTANT:
DO NOT TURN THE TAP
ON AT THIS TIME.
A
B
C
Position the washing
machine next to the wall.
Hook the outlet tube to the
edge of the bath tub,
paying attention that there
are no bends or
contractions along the tube.
It is better to connect the
discharge hose to a fixed
outlet of a diameter greater
than that of the outlet tube
and at a height of min. 50
cm. If is necessary to use the
plastic sleeve supplied.
max 100 cm
min 4 cm
10
+2,6 mt max
min 50 cm
max 85 cm
11
EN
PL
ROZDZIAÄ 6
PL
CHAPTER 6
OPIS ELEMENTÓW
PANELU STEROWANIA
DESCRIPTION OF
CONTROL
PRZYCISK ODBLOKOWUJÅCY
DRZWICZKI
DOOR OPEN BUTTON
N
A
G F C
DE BP
H
I
L
UWAGA:
URZÅDZENIE JEST WYPOSAÃONE
W SPECJALNY SYSTEM
ZABEZPIECZAJÅCY, KTÓRY
ZAPOBIEGA
NATYCHMIASTOWEMU
OTWARCIU DRZWICZEK TUZ PO
ZAKOÑCZENIU PRANIA, PO
JEGO ZATRZYMANIU LUB PO
ZAKOÑCZENIU WIROWANIA.
PRZED OTWARCIEM DRZWICZEK
NALEÃY ODCZEKAÇ
2 MINUTY.
LAMPKA -DRZWI
ZABLOKOWANE
OPIS ELEMENTÓW
PANELU STEROWANIA
CONTROLS
Szuflada na proszek
Detergent drawer
A
Przycisk odblokowujåcy
drzwiczki
Door open button
B
Przycisk wäåczajåcy/
wyäåczajåcy
Off/On button
C
Przycisk “pranie ekspresowe”
“Express Wash” button
D
Przycisk “szybkie prasowanie”
“Fast iron” button
E
Przycisk ekstra päukanie
Extra rinse button
F
Przycisk “dodatkowy
zaäadunek”
“Big wash load” button
G
Pokrëtäo regulacji prëdkoéci
wirowania
Spin speed control
H
Pokrëtäo regulacji
temperatury prania
Wash control temperature
knob
I
Pokrëtäo programatora
Timer knob for wash
programmes
L
Lampka kontrolna przycisku
Buttons indicator light
N
Lampka drzwi zablokowane
Door locked indicator light
P
12
EN
Zapala si´, kiedy drzwiczki sà
prawid∏owo zamkni´te i po
wciÊni´ciu przycisku start/stop.
GaÊnie po zakoƒczeniu cyklu
prania i wy∏àczeniu si´
blokady drzwiczek. Wtedy
mo˝na wy∏àczyç pralk´ i
otworzyç drzwiczki.
PRZYCISK WÄÅCZAJÅCY/
WYÄÅCZAJÅCY
UWAGA:
WYBIERZ PRZYCISK
WÄACZANIE/WYÄACZANI
E PRZED WCISNIECIEM
PRZYCISKU
JAKIEJKOLWIEK OPCJI
IMPORTANT:
A SPECIAL SAFETY
DEVICE PREVENTS THE
DOOR FROM OPENING
AT THE END OF THE
WASH/SPIN CYCLE. AT
THE END OF THE SPIN
PHASE WAIT UP TO 2
MINUTES BEFORE
OPENING THE DOOR.
DOOR LOCKED INDICATOR
LIGHT
B
Drzwi
2 min.
P
Drzwi
Zablokowane
Door locked indicator light is
illuminated when the door is
fully closed (only after that
On/Off button is pressed).
At the end of the cycle,
when the light will go out is
possible to open the door.
OFF/ON BUTTON
C
Start/Stop
D
Pranie
Ekspresowe
ATTENTION:
SELECT THE ON/OFF
BUTTON BEFORE
PRESSING ANY OPTION
BUTTONS.
PRZYCISK
“PRANIE EKSPRESOWE”
“EXPRESS WASH” BUTTON
Wciéniëcie tego przycisku
powoduje zredukowanie
czasu prania do max. 50 minut
w zaleãnoéci od wybranego
programu i temperatury.
Przycisk “PRANIE EKSPRESOWE”
moãe byç uãyty do prania
äadunku od 1 do 5 kg.
Ten przycisk mo˝e byç
wykorzystany przy
programach: bawe∏na i
tkaniny mieszane.
By pushing this button the
time of the wash
programme is reduced to a
maximum of 50 minutes
depending on the
programme and the
temperature selected. The
Express wash button can be
used for washing loads of 1
to 5 kg.
(This button can be utilised
only on cottons and
synthetic programmes).
13
PL
PRZYCISK “SZYBKIE
PRASOWANIE”
Uruchomienie tej funkcji
pozwala zmniejszyç do
minimum gniecenie si´
pranych tkanin przez
modyfikacj´ parametrów
programu dla wybranego
cyklu i typu tkaniny.
Szczególnie w przypadku
tkanin mieszanych
po∏àczone dzia∏anie fazy
stopniowego sch∏adzania
wody, braku obrotów b´bna
podczas odprowadzania
wody i delikatnego
wirowania minimalizuje
gniecenie si´ w∏ókien.
W programie prania
tkanin wytrzyma∏e i we∏ny
przycisk ten wymusza jedynie
pozostawienie prania w
wodzie po zakoƒczeniu
ostatniego p∏ukania, co
umo˝liwia dok∏adne
rozpr´˝enie w∏ókien.
Zwolniç przycisk SZYBKIE
PRASOWANIE si´ tkanin,
pozwalajàc zakoƒczyç
pranie etapem
odprowadzenia wody i
wirowania.
"FAST IRON" BUTTON
The “Fast iron” function
minimizes creases as much as
possible with a uniquely
designed anti-crease system
that is tailored to specific
fabrics.
MIXED FABRICS - the water is
gradually cooled throughout
the final two rinses with no
spinning and then a delicate
spin assures the maximum
relaxation of the fabrics.
RESISTANT FABRICS AND
WOOLLENS - after the final
spin, the fabrics are left in
water until it is time to unload.
When you are ready to
unload, press the “Fast iron”
button – this will drain and
spin ready for emptying.
PRZYCISK EKSTRA P¸UKANIE
SUPER RINSE BUTTON
WciÊni´cie tego przycisku,
zale˝nie od wybranego
programu powoduje
zwi´kszenie iloÊci wody
podczas cyklów p∏ukania lub
dodaje jeszcze jedno
p∏ukanie.
Funkcja ta jest szczególnie
waãna dla ludzi z bardzo
wra˝liwà skórà.
This function will allow an
extra rinse or more water
added at the rinse stage –
depending on the
programme selected. This is
particularly important for
avoiding skin irritation from
detergent residues for
people with particularly
sensitive skin.
PRZYCISK “DODATKOWY
ZA¸ADUNEK”
“BIG WASH LOAD” button
Hoover has designed a
special wash boost system
specially for big loads - by
selecting this button,
(available on cotton
programmes) the volume of
water within the selected
wash cycle is increased and
the length of time of the
programme is extended to
improve the wash
performance for the bigger
load.
Hoover zaprojektowa∏
specjalny program
intensywnego prania dla
zwi´kszonego za∏adunku. Po
w∏àczeniu tego przycisku
zwi´ksza si´ iloÊç pobieranej
wody, a jednoczeÊnie
wszystkie parametry
dostosowujà si´ do programu
prania wi´kszego za∏adunku
(program funkcjonuje tylko
dla prania bawe∏ny prog.).
14
PL
EN
E
Szybkie
Prasowanie
POKRËTÄO REGULACJI
PRËDKOÉCI WIROWANIA
POKRËTÄEM MOÃNA
OBRACAÇ W OBU
KIERUNKACH
Celem wirowania jest
odprowadzenie jak najwiëkszej
iloéci wody z pranej bielizny bez
powodowania uszkodzeñ
pranych tkanin. Obracajåc
pokrëtäem moãna obniãyç
prëdkoéç wirowania do
ãådanego poziomu.
Moãna równieã caäkowicie
wyäåczyç wirowanie ustawiajåc
pokrëtäo w pozycji ‘
’.
F
Ekstra
Päukanie
UWAGA
PRALKA WYPOSAÃONA
JEST W ELEKTRONICZNY
UKÄAD KONTROLI
PRËDKOÉCI WIROWANIA
ZAPOBIEGAJÅCY
ODWIROWANIU BIELIZNY,
KTÓRA NIE DAJE SIË
RÓWNOMIERNIE
ROZÄOÃYÇ W BËBNIE.
DZIËKI TEMU ZMNIEJSZA
SIË GÄOÉNOÉÇ I
WIBRACJE PRALKI A W
KONSEKWENCJI
WYDÄUÃA JEJ
ÃYWOTNOÉÇ.
POKRËTÄO REGULACJI
TEMPERATURY PRANIA
POKRËTÄO TO MOÃE
OBRACAÇ SIË W
OBYDWU KIERUNKACH
G
Dodatkowy
zaäadunek
Pokrëtäo to pozwala
zmniejszyç, lecz nie zwiëkszyç
temperaturë danego
programu prania. Tabela
programów podaje
maksymalnå temperaturë
zalecanå dla kaãdego typu
prania.
UWAGA: TEMPERATURY TEJ
NIE WOLNO W ÃADNYM
PRZYPADKU PRZEKRACZAÇ
EN
SPIN SPEED CONTROL
H
WIROWANIE
I
TEMPERATURA
ROTATES IN BOTH
DIRECTIONS
The spin cycle is very
important to remove as
much water as possible from
the laundry without
damaging the fabrics. You
can adjust the spin speed of
the machine to suit your
needs. By adjusting the
control, it is possible to
reduce the maximum
speed, and if you wish, the
spin cycle can be cancelled
altogether-position 0.
NOTE:
THE MACHINE IS FITTED
WITH A SPECIAL
ELECTRONIC DEVICE,
WHICH PREVENTS THE
SPIN CYCLE SHOULD
THE LOAD BE
UNBALANCED.
THIS REDUCES THE
NOISE AND VIBRATION
IN THE MACHINE AND
SO PROLONGS THE LIFE
OF YOUR MACHINE.
WASH TEMPERATURE
CONTROL KNOB
ROTATES IN BOTH
DIRECTIONS
With this device it is possible
to reduce, but no increase
washing cycle temperature.
The table of programmes
indicate the maximum
temperature advised for
each type of wash.
WARNING: THIS
TEMPERATURE MUST
NEVER BE EXCEEDED
15
PL
POKRËTÄO PROGRAMATORA
PRANIA
UWAGA:
NIGDY NIE WOLNO
PRZEKRËCAÇ POKRËTÄA
PROGRAMATORA W
KIERUNKU PRZECIWNYM
DO RUCHU WSKAZÓWEK
ZEGARA: POKRËTÄEM
NALEÃY KRËCIÇ W
KIERUNKU RUCHU
WSKAZÓWEK ZEGARA I
NIGDY NIE NALEÃY
WCISKAÇ PRZYCISKU
WÄÅCZANIA (C) PRZED
WYBRANIEM
PROGRAMU.
Tabele pokazujå, któremu
programowi prania
odpowiadajå wybrane
numery i symbole.
WA˚NE: W PRZYPADKU
KONIECZNOÂCI ZMIANY
JU˚ URUCHOMIONEGO
PROGRAMU, ZALECAMY
PRZED ZMIANÑ
PO¸O˚ENIA
PROGRAMATORA
WY¸ÑCZYÇ PRALK¢
WCISKAJÑC PRZYCISK
ON/OFF. W PRZECIWNYM
RAZIE PRALKA PO KILKU
MINUTACH
AUTOMATYCZNIE USTAWI
SI¢ W POZYCJI
POCZÑTKOWEJ.
LAMPKA KONTROLNA
PRZYCISKU
Lampka kontrolna wokó∏
przycisków zapala si´ z chwilà
wyboru konkretnej opcji
16
PL
EN
TIMER KNOB FOR WASH
PROGRAMMES
L
IMPORTANT:
ALWAYS ROTATE THE
KNOB IN A CLOCKWISE
DIRECTION, NEVER IN
AN ANTI-CLOCKWISE
DIRECTION. DO NOT
PRESS THE “ON” BUTTON
(C) BEFORE SELECTING
THE PROGRAMME
OK
IMPORTANT : IF YOU
NEED TO CHANGE A
PROGRAMME THAT HAS
ALREADY STARTED –
SWITCH OFF THE
MACHINE BY THE ON /
OFF BUTTON AND THEN
MOVE THE PROGRAMME
DIAL TO THE CORRECT
POSITION. IF YOU DO
NOT PRESS “OFF”
BEFOREHAND, THE DIAL
WILL AUTOMATICALLY
MOVE TO ITS INITIAL
POSITION.
BUTTONS INDICATOR LIGHT
The indicator light around
the option buttons will light
when specific options
are selected
ROZDZIAÄ 7
CHAPTER 7
SZUFLADA NA
PROSZEK
DETERGENT
DRAWER
Szuflada na proszek jest
podzielona na 3 przegródki:
The detergent drawer is
divided into 3
compartments:
- przeznaczona “I” jest na
Êrodek do prania
wst´pnego lub na Êrodek
pioràcy do programu
szybkiego prania,
trwajàcego 29 minut.
- Druga przegródka II jest
przeznaczona na proszek
do prania zasadniczego.
The tables describe the
washing programme on the
basis of the number or
symbol chosen.
UWAGA:
PAMIËTAJ, ÃE NIEKTÓRE
ÉRODKI PIORÅCE SÅ
TRUDNE DO USUNIËCIA;
W TAKIM PRZYPADKU
ZALECA SIË UÃYCIE
POJEMNICZKA ZE
ÉRODKIEM PIORÅCYM
WKÄADANEGO
BEZPOÉREDNIO DO
BËBNA PRALKI
✿
- trzecia
przegródka
jest przeznaczona na
specjalne dodatki do
prania; érodki
zmiëkczajåce wodë,
zapachowe, krochmal,
wybielacze.
N
EN
UWAGA:
TRZECIA PRZEGRÓDKA
PRZEZNACZONE SÅ
WYÄÅCZNIE NA
PRODUKTY PÄYNNE
- the first, labelled "I", is for
prewash detergent or for
“Speed Wash”
programme detergent
- The second II for the
main wash detergent
IMPORTANT:
REMEMBER THAT SOME
DETERGENT ARE
DIFFICULT TO REMOVE.
IN THIS CASE WE ADVISE
THE USE OF THE SPECIAL
CONTAINER TO BE USED
INSIDE THE DRUM.
✿
- The third
is for
special additives,
softeners, perfumes,
starches, whiteners, etc.
IMPORTANT:
ONLY INTRODUCE
LIQUID PRODUCTS IN
THE THIRD
COMPARTMENT.
17
PL
PL
EN
EN
ROZDZIAÄ 8
CHAPTER 8
ROZDZIAÄ 9
CHAPTER 9
WYBÓR
PROGRAMU
SELECTION
PRODUKT
THE PRODUCT
Pralka posiada trzy róãne
grupy programów
stosowane w zaleãnoéci od
rodzaju materiaäu i jego
stopnia zabrudzenia.
Programy te róãniå sië
rodzajem prania,
temperaturå i däugoéciå
cyklu prania (patrz tabela
programów prania).
For the various types of
fabrics and various degrees
of dirt the washing machine
has 3 different programme
bands according to: wash
cycle, temperature and
lenght of cycle (see table of
washing cycle
programmes).
WAÃNE:
Ciëãkich pledów, narzut na
äoãka lub innych ciëãkich
wyrobów nie naleãy
odwirowywaç.
1 Materiaäy wytrzymaäe
Programy zostaäy
opracowane w celu
maksymalnego rozwiniëcia
fazy prania i päukania,
przerywanych fazami
wirowania, co zapewnia
doskonaäe efekty.
koñcowe wirowanie
zapewnia skuteczne
usuniëcie wody.
1 Resistants Fabrics
2 Materiaäy z wtókien
mieszanych i syntetycznych
Doskonaäe efekty prania
zapewnia zoptymalizowany
rytm obrotów bëbna oraz
päukanie w duãej iloéci
wody.Delikatne
odwirowanie zmniejsza
ryzyko pogniecenia pranych
tkanin.
2 Mixed and Synthetic
Fabrics
The main wash and the rinse
gives best results thanks to
the rotation rhythms of the
drum and to the water
levels.
A gentle spin will mean that
the fabrics become less
creased.
SYNTETYKI
3. Tkaniny delikatne, we∏na i
pranie r´czne.
Grupa ta obejmuje szereg
istotnie ró˝niàcych si´ od
siebie programów, wÊród
nich - przeznaczonych
szczególnie do prania
materia∏ów wymagajàcych
szczególnego traktowania.
Program delikatnego prania
przeznaczony do
delikatnych tkanin. Program
prania we∏ny przeznaczony
do wy∏àcznego stosowania
w odniesieniu do
materia∏ów wykonanych z
„we∏ny nadajàcej si´ do
prania w pralce”. Program
prania r´cznego
przeznaczony do
delikatnego prania tkanin
zazwyczaj pranych r´cznie.
3. Delicate fabrics, wool &
hand washing
This group of programmes
have been specially
designed to wash the most
delicate fabrics
DELIKATNE
18
TKANINY BAWEÄNIANE
The programmes have been
designed for a maximum
wash and the rinses, with
spin intervals, ensure perfect
rinsing.
The final spin gives more
efficient removal of water.
Use the Delicate
programme for delicate
fabrics
Use the Woollens
programme only for
machine washable wool
Odzieã lub inne wyroby z
weäny moãna praç w
pralce, jeéli na metce
umieszczony jest
odpowiedni symbol “Pure
new wool” i informacja “nie
filcuje sië” lub “moãna praç
w pralce”
UWAGA:
Przy sortowaniu odzieãy
przed praniem naleãy
dopilnowaç, aby:
- nie wrzucaç do pralki
razem z odzieãå
metalowych
przedmiotów (np.
broszek, agrafek, spinek,
monet itp.);
- powäoczki na poduszki
zapiëte byäy na guziki,
zapiëte równieã zamki
bäyskawiczne i haftki,
natomiast luãne paski i
däugie tasiemki przy
sukniach zawiåzane
byäy w wëzeäki;
- zdjåç pozostale
ewentualnie ãabki do
firanek;
- zapoznaç sië z treéciå
wszytych w odzieã
metek;
- uporczywe plamy
usunåç przed praniem
specjalnå pastå lub
érodkiem do plam.
IMPORTANT:
When washing heavy rugs,
bed spreads and other
heavy articles, it is advisable
not to spin.
To be machine-washed,
woollen garments and other
articles in wool must bear
the “Machine Washable
Label”.
IMPORTANT:
When sorting articles
ensure that:
- there are no metal
objects in the washing
(e.g. brooches, safety
pins, pins, coins etc.).
- cushion covers are
buttoned, zips and
hooks are closed, loose
belts and long tapes on
dressing gowns are
knotted.
- runners from curtains are
removed.
- attention is paid to
garment labels.
- when sorting, any tough
stains should be
removed prior to
washing using stain
removers only
recommended on
label.
Use the HandWash
programme for any
machine washable
handwash garments
19
PL
ROZDZIAÄ 10
MATERIAÄ
TABELA PROGRAMÓW
PROGRAM DLA MATERIA∏ÓW
MAKS.
ÄADUNEK
PROG.
ÉRODEK PIORÅCY
TEMP.
°C.
(kg)
Materiaäy wytrzymaäe
baweäna, len
❙❙
❀
●
●
●
1
Do
90°
5
2
Do
90°
●
●
5
3
Do
60°
●
●
Kolorowe nietrwa∏e
3,5
4
Do
40°
●
●
P∏ukanie
-
-
Szybkie wirowanie
-
-
baweäna, len mieszane
wytrzymaäe
Bia∏e
baweäna mieszane
wytrzymaäe
Kolorowe trwa∏e
baweäna
❙
5
Bia∏e z praniem wst´pnym
*)
Mieszane
*)
mieszane, wytrzymaäe
2
5
●
Do
60°
baweäna, materiaäy
mieszane, syntetyczne
Kolorowe
2
6
Syntetyczne (nylon, perlon),
baweäniane mieszana
Akryl
2
7
P∏ukanie
2
-
Delikatne wirowanie
-
-
mieszane, delikatne
syntetyczne
Bardzo delikatne
materiaäy
*)
mieszane, delikatne
syntetyczne, weäna
Programy specjalne
Do
50°
Do
40°
●
●
●
●
●
●
●
We∏na
1
8
Do
40°
●
●
We∏na
1
9
Do
30°
●
●
R´czny
1
10
Do
30°
●
●
P∏ukanie
-
-
Delikatne wirowanie
-
-
weäniane
Szybki
2
S
Do
50°
Pokr´t∏o termostatu umo˝liwia obni˝enie temperatury prania, np. cykl
intensywnego prania bawe∏ny mo˝e byç wykonany w zimnej wodzie
przez zwyk∏e przesuni´cie strza∏ki na symbol kranu.
Mo˝na równie˝ zmniejszyç szybkoÊç wirowania - zgodnie z sugestiami
podanymi na wszywce materia∏owej lub w przypadku bardzo
delikatnych tkanin ca∏kowicie wy∏àczyç wirowanie.
* Programy zgodne z normå EN 60456
baweäna, len
Materiaäy mieszane
i syntetyczne
Uwagi:
W przypadku bardzo zabrudzonej bielizny zaleca sië zaäadowanie do
pralki maksymalnie 3 kg bielizny.
29-Minutowy program szybki
29-minutowy Program Szybki umoãliwia wykonanie peänego cyklu prania
w 29 minut, przy maksymalnym zaäadunku do 2 kg i temperaturze nie
wyãszej niã 50°C
C. Temperatura prania moãe byç zmniejszona przez
uãycie pokrëtäa kontrolnego I.
Gdy wybieramy program "Szybki" wsypujemy tylko 20% normalnej iloÊci
proszku.
Proszek naleãy umieéciç w szufladzie na érodek pioråcy, w przegrodzie
do prania wstëpnego (oznaczonej I).
W przypadku silnie zabrudzonych tkanin mieszanych, wyrobów
syntetycznych i bardzo delikatnych tkanin lub dzianin mo˝na wybraç
cykl prania wst´pnego przed wyborem programu prania zasadniczego,
decydujàc si´ na 29-minutowy program szybkiego prania (Êrodek
pioràcy nale˝y umieÊciç w przegródce oznaczonej „I”).
Jak osiagnåç najlepsze rezultaty z nowå pralkå Hoover
Jééli chcesz osiågnåç doskonale wyniki prania w nowej pralce Hoover
pamiëtaj, ãe waźny jest wybór odpowiedniego proszku do kaźdego
prania. Na rynku jest bardzo wiele proszków, dlatego wybór poéród ich
oferty moãe byç nietatwy.
Producent pralek Hoover przeprowadza badania wielu proszków, aby
oceniç które zapewniajå najlepsze efekty prania w naszych pralkach.
Udato nam sië znaleźç tylko jeden proszek, który spetnia nasze
wymagania; zapewnia nieskazitelnå czystoéç usuwajåc róznorodne
plamy i zabrudzenia, a przy tym w duãym stopniu chroni tkaniny.
Dlatego wlaénie Hoover oficjalnie rekomenduje Ariela.
●
●
DO TWOJEJ NOWEJ PRALKI
20
21
EN
CHAPTER 10
FABRIC
TABLE OF PROGRAMMES
WEIGHT
MAX
kg
PROGRAM FOR
Resistant fabrics
SELECT
PROG.
1
SELECT
TEMP.
°C
Up to
90°
CHARGE DETERGENT
❙❙
❀
●
●
●
* Programmes according to CENELEC EN 60456.
●
●
The variable temperature selector allows a reduction in the wash
temperature. For example, an intense cottons cycle can be
washed in cold water simply by moving the dial to the tap symbol.
Whites & Prewash
5
Cotton, mixed
resistant
Whites normal
5
2
Up to
90°
Cotton, mixed
Coloureds fast
5
3
Up to
60°
●
●
3,5
4
Up to
40°
●
●
Coloureds non fast
Cotton
Rinses
Cotton, linen
-
-
-
-
●
Long spin
Mixed fabrics and
synthetics
Mixed fabrics
Mixed, resistant
Cotton, mixed fabrics,
synthetics
Coloureds
(*
Acrylics
Synthetics (nylon,
perlon), mixed cotton
Rinses
Mixed, delicate
synthetics
Very delicate fabrics
Mixed, delicate
synthetics, wool
“MACHINE WASHABLE” woollens
5
2
6
2
7
(*
1
1
Up to
60°
●
●
Up to
50°
Up to
40°
●
●
●
●
-
2
Short spin
“MACHINE WASHABLE” woollens
Delicate wash
2
9
Up to
30°
Up to
30°
1
Rinses
-
-
Short spin
-
-
Speed wash
2
10
S
Up to
50°
Speed wash Programme
The Speed wash programme allows a complete washing cycle to
be carried out in approximately 30 minutes, with up to a maximum
load of 2 kg and a the temperature of up to 50°C.
The washing temperature can be reduced by using the control
knob I.
When selecting the “Speed wash” programme, please note that
we recommend you use only 20% of the recommended quantities
shown on the detergent pack.
The detergent must be placed in the pre-wash compartment
(marked I) in the detergent dispenser.
For mixed, synthetics and very delicate fabrics that are heavily
soiled a prewash cycle may be selected using the Speed wash
programe (the detergent must be placed in the compartment
marked I) before selecting the main wash programme.
Get the best results from your new Hoover machine
To ensure you get the best results from your new Hoover machine it
is important to use the right detergent in your everyday wash.
There are many detergents available in the market and making a
choice from the wide range available can often be confusing.
Up to
40°
Hand wash
The spin speed may also be reduced, to match any guidelines
suggested on the fabric label, or for very delicate fabrics cancel
the spin completely this option is available with a spin speed
selector.
●
-
8
When washing heavily soiled laundry it is recommended the load
is reduced to 3 kg maximum.
❙
Cotton, linen
(*
Please read these notes
●
●
●
●
●
●
At Hoover we regularly test many different types of detergent to
assess which give the best wash results in our machines.We found
only one brand always lives up to our exacting standards and
provides outstanding cleaning across a broad range of dirt and
stains, as well as providing high levels of fabric care.That’s why
Hoover gave Ariel their official seal of approval.
●
●
FOR YOUR NEW WASHING MACHINE
22
23
PL
EN
ROZDZIAÄ 11
CHAPTER 11
PRANIE
WASHING
PORADY DLA
KLIENTA
CUSTOMER
AWARENESS
ZMIENNY POZIOM
WODY
VARIABLE CAPACITY
Kilka wskazówek dotyczåcych
ekonomicznego i przyjaznego
érodowisku uãycia urzådzenia.
A guide environmentally
friendly and economic use
of your appliance.
Pralka automatycznie
dostosowuje poziom wody do
typu i iloéci pranej bielizny. W
ten sposób moãliwe jest
uzyskanie
„zindywidualizowanego”
prania z punktu widzenia
zuãycia energii. System ten
pozwala zmniejszyç zuãycie
energii oraz znacznie skróciç
czas prania.
Maksymalny äadunek dla
materiaäów wytrzymaäych to
5 kg, zaé w przypadku
materiaäów delikatnych
zaleca sië nie przekraczanie
2 kg (1 kg w przypadku
rzeczy z weäny nadajåcej sië
do prania mechanicznego),
co pozwoli uniknåç
marszczenia sië materiaäów i
trudnoéci przy prasowaniu.
W przypadku szczególnie
delikatnych materiaäów
powinna byç uãywana
specjalna siateczka.
This washing machine
automatically adapts the
level of the water to the
type and quantity of
washing. In this way it is also
possible to obtain a
“personalized” wash from an
energy saving point of view.
This system gives a decrease
in energy consumption and
a sensible reduction in
washing times.
MAKSYMALNE ZWIËKSZENIE
WIELKOÉCI ZAÄADUNKU
Aby zapobiec zb´dnym
stratom energii wody lub
Êrodka pioràcego zaleca si´,
aby obcià˝enie pralki by∏o
zgodne z podanych poni˝ej
wartoÊciami maksymalnymi.
Bawe∏na i len
5 kg
Tkaniny mieszane 2 kg
Tkaniny bardzo
delikatne
1,5 kg
We∏na
1 kg
Moãna zaoszczëdziç do 50%
energii pioråc jeden peäny
zaäadunek zamiast praç dwa
razy poäowë wsadu.
CZY JEST POTRZEBNE PRANIE
WSTËPNE?
Tylko dla bardzo zabrudzonej
bielizny.
Moãna zaoszczëdziç érodek
pioråcy, czas, wodë i
zmniejszyç od 5 do 15% zuãycie
energii nie wybierajåc Prania
Wstëpnego dla lekko i
normalnie zabrudzonej bielizny.
CZY JEST POTRZEBNE PRANIE W
GORÅCEJ WODZIE?
Moãna przed praniem polaç
plamy wybielaczem lub
namoczyç bieliznë w wodzie,
aby nie uãywaç programu dla
prania w goråcej wodzie.
Moãna zaoszczëdziç do 50%
energii uãywajåc programu do
prania w 60°C.
24
MAXIMISE THE LOAD SIZE
To prevent any possible
waste of energy, water or
detergent we recommend
that you put a full load in
your washing machine, not
exceed the maximum loads
shown below:
Cotton and linen 5
kg
Mixed
2
kg
Very delicate
1,5 kg
Wool
1
kg
Save up to 50% energy by
washing a full load instead
of 2 half loads.
DO YOU NEED TO PRE-WASH?
For heavily soiled laundry
only!
SAVE detergent, time, water
and between 5 to 15%
energy consumption by NOT
selecting Prewash for slight
to normally soiled laundry.
IS A HOT WASH REQUIRED?
Pretreat stains with stain
remover or soak dried in
stains in water before
washing to reduce the
necessity of a hot wash
programme.
Save up to 50% energy by
using a 60°C wash
programme.
PL
Zaäóãmy, ãe pranie skäada
sië z MOCNO ZABRUDZONEJ
BAWEÄNY (trudne do
usuniëcia plamy mogå byç
usuniëte za pomocå
wybielacza).
Nie zaleca sië
komponowania prania
caäkowicie skäadajåcego sië
z materiaäów typu
rëcznikowego, które
wchäaniajå duão wody i
stajå sië zbyt ciëãkie.
EN
The maximum load for
heavy fabrics is 5 kg, while, in
the case of delicate fabrics,
it is advisable not to exceed
2 kg (1 kg in the case of
machine washable articles
in “Machine Washable
Woolens”) so as to avoid the
formation of creases which
may be difficult to iron. A net
bag should be used for
particularly delicate fabrics.
Let us suppose that the
washing consists of HEAVILY
SOILED COTTON (tough
stains should be removed
with suitable stain removal).
It is advisable not to wash a
load made up entirely of
articles in towelling fabric
which absorb a lot of water
and become too heavy.
PRZYKÄAD:
Spójrz na tabelë programów
i stosuj zalecenia firmy
Hoover:
EXAMPLE:
The advice of Hoover is set
out in the washing
programme table:
● Upewnij sië, ãe na
metkach pranych rzeczy
podano temperaturë 60°C.
● Ensure that article labels
carry the indication 60°C.
● Otwórz drzwiczki
naciskajåc przycisk (B).
● Open the door by
pressing button (B).
● Zaäaduj do bëbna pralki
maksymalnie 5 kg suchego
prania.
● Load the drum with a
maximum of 5 kg of dry
washing.
● Zamknij drzwiczki.
● Close the door
60° C
5 kg MAX
25
PL
UWAGA:
UPEWNIJ SIË, ÃE W
TRAKCIE USTAWIANIA
PROGRAMU PRZYCISK
WÄÅCZAJÅCY PRALKË
NIE JEST WCIÉNIËTY.
EN
IMPORTANT:
WHEN SETTING THE
PROGRAMME ENSURE
THAT THE ON/OFF
BUTTON IS NOT TURNED
ON.
PL
EN
ROZDZIAÄ 12
CHAPTER 12
CZYSZCZENIE I
RUTYNOWA
KONSERWACJA
PRALKI
CLEANING AND
ROUTINE
MAINTENANCE
Do czyszczenia zewnëtrznej
obudowy pralki nie uãywaj
érodków ãråcych, spirytusów
ani rozpuszczalników.
Wystarczy uãyç zmoczonej
szmatki.
Do not use abrasives, spirits
and/or diluents on the
exterior of the appliance. It is
sufficient to use a damp
cloth.
Wybierz program 2
przekrëcajåc pokrëtäo (L) w
kierunku zgodnym z ruchem
wskazówek zegara tak, aby
numer programu na pokrëtle
zgadzaä sië z symbolem.
Select programme 2:
Choose the programme by
rotating the knob (L) in a
CLOCKWISE DIRECTION and
make the number of the
programme coincide with
the sign.
● Ustaw pokrëtäo
temperatury (I) maksymalnie
na 60°C.
● Move the temperature
knob (I) to 60°C.
● Otwórz szufladå na proszek
(A).
● Open the detergent
drawer (A).
● Wsyp 120 g proszku do
drugiej przegródki szuflady.
● Put 120 g in the second II
wash compartment .
Pralka wymaga konserwacji
w bardzo niewielkim stopniu.
Jest to:
The washing machine
requires very little
maintenance:
● Put 50 ml of the desired
additive in the additives
compartment
.
● czyszczenie przegródek
szuflady na proszki,
● Cleaning of drawer
compartments.
● Close the detergent
drawer (A).
● czyszczenia filtra.
● Filter cleaning
● a takãe przy przewoãeniu
lub po däugim postoju.
● Removals or long periods
when the machine is left
standing.
CZYSZCZENIE PRZEGRÓDEK
SZUFLADY NA PROSZKI
CLEANING OF DRAWER
COMPARTMENTS
Pomimo, ãe nie jest to
konieczne zaleca sië
czyszczenie od czasu do
czasu przegródek na
proszek, wybielacz i dodatki.
Although not strictly
necessary, it is advisable to
clean the detergent, bleach
and additives
compartments occasionally.
Delikatnie ciågnåç wyjmij
przegródki.
Remove the compartments
by pulling gently.
Czyéç za pomocå wody.
Clean with water.
● Wlej 50 cc wybranego
érodka do przegródki na
dodatki
.
✿
● Zamknij szufladë na proszek
(A).
● Upewnij sië, ãe kran
doprowadzajåcy wodë jest
odkrëcony.
● oraz, ãe wåã
odprowadzajåcy jest na
swoim miejscu.
● Naciénij przycisk ON (C).
Pralka wykona ustawiony
program.
● Po zakoñczeniu programu
naciénij przycisk wyäåcznika
(C).
● Otwórz drzwiczki i wyjmij
uprane rzeczy.
DLA KAÃDEGO
RODZAJU PRANIA
SPRAWDÃ TABELË
PROGRAM ÓW I
POSTËPUJ WE
WSKAZANY SPOS ÓB.
26
✿
● Ensure that the water inlet
tap is turned on.
● And that the discharge
tube is in place.
● Press the “ON” button (C).
The washing machine will
carry out the set
programme.
● At the end of the
programme, press the
On/Off button (C).
● Open the door and
remove the washed articles.
FOR ALL TYPES OF
WASH CONSULT THE
PROGRAMME TABLE
AND FOLLOW THE
OPERATIONS IN THE
ORDER INDICATED.
Wäóã przegródki z powrotem
na swoje miejsce.
Put the compartments back
into place
27
PL
CZYSZCZENIE FILTRA
Pralka jest wyposaãona w
specjalny filtr, którego zadaniem
jest zatrzymywanie duãych ciaä
obcych, które mogäyby zatkaç
wëãe odpäywowe, takich jak
drobne monety, guziki itp.
Przedmioty te mogå byç äatwo
odzyskane. Procedura
czyszczenia filtra wyglåda
nastëpujåco:
The washing-machine is
equipped with a special filter
to retain large foreign matter
which could clog up the
drain, such as coins, buttons,
etc. These can, therefore,
easily be recovered. The
procedures for cleaning the
filter are as follows:
● Zaleca sië czyszczenie
filtra raz na miesiåc.
● Äatwo zdejmowana
obudowa, jak pokazano na rys.
● Wykorzystaj pokrywë do
zebrania wody znajdujåcej sië w
filtrze.
● Przekr´ciç Êrub´ w kierunku
przeciwnym do ruchu
wskazówek zegara i wyjàç
wk∏ad filtra.
● OczyÊciç wk∏ad i w∏o˝yç z
powrotem na miejsce ,
zamknàç przekr´cajàc zgodnie
z ruchem wskazówek zegara.
Uwaga! JeÊli filtr wymaga
oczyszczenia przy praniu
pozostajàcym wcià˝ w b´bnie
nale˝y post´powaç zgodnie z
instrukcjami opró˝niania pralki z
wody, podanymi w dalszej
cz´Êci. Zapobiegnie to
nadmiernemu odp∏ywowi
wody przez filtr.
PRZEPROWADZKI I OKRESY
DÄUÃSZEGO POSTOJU PRALKI
Przy przeprowadzce lub okresie
däuãszego przestoju pralki w
nieogrzewanych
pomieszczeniach wåã
odprowadzajåcy powinien
zostaç opróãniony z resztek
wody.
Urzådzenie powinno zostaç
wyäåczone i odäåczone od sieci.
Odäåcz od odpäywu wåã
odprowadzajåcy wodë i opuéç
go do miski, aby caäa woda
mogäa wypäynåç.
Powtórz operacjë z wëãem
doprowadzajåcym wodë.
● Ease off the base as shown
in fig.
USTERKA
1. Pralka nie dziaäa
na ãadnym
programie
● Clean the cartridge, return
to its original position and
lock by turning clockwise.
ATTENTION: IF THE FILTER
NEEDS CLEANING WHILE
THERE IS WASHING STILL IN
THE DRUM, FOLLOW THE
INSTRUCTIONS ON THE
FOLLOWING PARAGRAPH TO
EMPTY THE WATER. THIS WILL
PREVENT EXCESSIVE LOSS OF
WATER VIA THE FILTER.
REMOVALS OR LONG PERIODS
WHEN THE MACHINE IS LEFT
STANDING
For eventual removals or
when the machine is left
standing for long periods in
unheated rooms, the drain
hose should be emptied of
all remaining water.
The appliance must be
switched off and unplugged.
A bowl is needed. Detach
the drainage hose from the
clamp and lower it over the
bowl until all the water is
removed.
SPOS ÓB USUNIËCIA
PRZYCZYNA
Kabel zasilajåcy nie podäåczony do
sieci
Wäóã wtyczkë do gniazdka
Wäåcznik nie zostaä wciéniëty
Wciénij wäåcznik
Brak zasilania
Sprawdã sieç
Przepalony bezpiecznik sieciowy.
Sprawdã bezpiecznik
Drzwiczki pralki otwarte
Zamknij drzwiczki
Patrz przyczynë 1.
Sprawdã
Kran doprowadzajåcy wodë zakrëcony.
Odkrëç kran.
Pokrëtäo programatora ãle ustawione.
Ustaw prawidäowo pokrëtäo.
Zagiëty wåã odprowadzajåcy wodë.
Wyprostuj wåz.
Kawaäek materiaäu blokuje filtr.
Sprawdã filtr.
4. Woda na
podäodze wokóä
pralki.
Wyciek ze zäåcza kranu z wëãem
doprowadzajåcym wodë.
Przesuñ pralkë i zaciénij wåã na kranie.
5. Nie dziaäa wirówka.
Pralka nie wylaäa jeszcze wody.
Zaczekaj kilka minut, aã pralka wyleje
wodë.
Ustawienie „bez wirówki” (niektóre
modele)
Przestaw program na wirówkë.
Pralka nie zostaäa dokäadnie
wypoziomowana.
Wyreguluj specjalne nóãki.
Nie zostaäy zdjëte klamry transportowe.
Zdejmij klamry.
Ãle rozäoãony äadunek bëbna.
Rozäóã równomiernie pranie w bëbnie.
2. Pralka nie nabiera
wody.
● Use the base as a tray to
collect leftover water in filter.
● Turn the tap anti-clockwise
and take out the cartridge.
ROZDZIAÄ 13
LOKALIZACJA USTEREK
● The filter should be
cleaned once a month.
Repeat the same operation
with the water inlet hose.
28
PL
EN
FILTER CLEANING
3. Pralka nie usuwa
wody.
6. W czasie
wirowania
odczuwalne
znaczne wibracje.
Uwaga:
Pokr´t∏o wyboru programu podczas procesu prania nie dokonuje pe∏nego obrotu.
Jeéli usterka nie znika skontaktuj sië z serwisem technicznym firmy Hoover. Aby uzyskaç odpowiedniå i szybkå
usäugë podaj model pralki. który moãesz odczytaç z tabliczki umieszczonej w otworze drzwiczek, lub na karcie
gwarancyjnej.
Uwaga:
1. Uãycie przyjaznych dla érodowiska proszków do prania pozbawionych fosforanów moãe daç nastëpujåcy
efekt:
- Woda z päukania moãe byç mëtna z uwagi na obecnoéç zawiesiny zeolitów. Nie wpäywa to na skutecznoéç
samego päukania.
- Obecnoéç biaäego proszku (zeolitów) na praniu po zakoñczeniu cyklu. Nie przyczepia sië on do materiaäu,
ani nie wpäywa na kolor.
- Obecnoéç piany w wodzie z ostatniego päukania, co nie musi oznaczaç zäego päukania.
- Niejonowe powierzchniowo-czynne substancje obecne w skäadzie proszków do prana så czësto trudne do
usuniëcia z prania i nawet w maäych iloéciach mogå powodowaç powstawanie piany.
- W takim przypadku dodatkowe päukanie nie jest uzasadnione.
2. Jeéli Twoja pralka przestanie dziaäaç, przed zwróceniem sië do serwisu Hoover wykonaj powyãsze
sprawdziany.
29
EN
CHAPTER 13
FAULT
1. Does not function
on any
programme
REMEDY
CAUSE
Mains plug not plugged in
Insert plug
Mains switch not on
Turn on mains switch
No power
Check
Electric circuit fuses failure
Check
Load door open
Close load door
See cause 1
Check
Inlet tap turned off
Turn on water inlet tap
Timer not set correctly
Set timer on correct position
Discharge tube bent
Straighten discharge tube
Odd material blocking filter
Check filter
4. Water on floor
around washing
machine
Leak from the washer between the tap
and inlet tube
Replace washer and tighten the tube
on the tap
5. Does not spin
The washing machine has not
discharged water
Wait a few minutes until the machine
discharges water
“No spin” setting (some models only)
Turn the programme dial onto spin
setting
Washing machine not perfectly level
Adjust special feet
Transport bracket not removed
Remove transport bracket
Washing load not evenly distributed
Distribute the washing evenly
2. Does not load
water
3. Does not discharge
water
6. Strong vibrations
during spin
Please note:
It is normal for the programme selector dial to move only from one stage of washing programme to another
and not show any movement in-between – so at certain periods, the dial will stay still.
An electronic device is controlling the exact movement of the timer.
If the fault should persist, contact a Hoover Technical Assistance Centre. For prompt servicing, give the model of
the washing machine, to be found on the label placed on the cabinet inside of the porthole or on the
guarantee certificate.
Important
1 The use of environment friendly detersives without phosphates may produce the following effects:
- The discharge rinse water may result cloudier due to the presence of zeolites in suspension. This does not
compromise the efficiency of the rinses.
- The presence of white powder (zeolites) on the washing at the end of the washing cycle. This does not
remain incorporated in the fabric and does not alter the colour.
- The presence of foam in the last rinse water which is not necessarily a sign of inadequate rinsing.
- The non-ionic surface-active agents present in the composition of washing machine detersives are often
difficult to remove from the washing itself and, even in small quantities, may produce visible signs of the
formation of foam.
- Carrying out further rinses, in cases such as this, is not useful.
2 If your washing machine fails to function, carry out the above-mentioned checks before calling the Hoover
Technical Assistance Service.
30
Z zastrzezeniem prawa do modyfikacji technicznych i ewentualnych bäëdów
drukarskich.
The manufacturer declines all responsibility in the event of any printing mistakes in
this booklet. The manufacturer also reserves the right to make appropriate
modifications to its products without changing the essential characteristics.
02.09 - 41002708.B - Printed in Italy - Imprimé en Italie
PL
EN
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising