Hoover | VHD 9163ZD-86S | Hoover VHD 9163ZD-86S Navodila za uporabo

Hoover VHD 9163ZD-86S Navodila za uporabo
SL
RU
Navodilo za uporabo
Èícòpyêöèÿ ïî ∋êcïëyaòaöèè
VHD 9143 ZD
VHD 9163 ZD
SL
RU
POGLAVJE
ÏAPAÃPAÔ
âESTITAMO!
ÏÎÇÄPÀÂËßÅÌ!
KAZALO
OÃËABËEHÈE
Z nakupom na‰ega stroja ste
pokazali, da ne i‰ãete
kompromisnih re‰itev in da
ste kupec, ki hoãe le
najbolj‰e.
Ïpèîápåòÿ ∋òó ñòèpàëüíóю
ìàøèíó Hoover, Âû påøèëè
íå èäòè íà êîìïpîìèññ: Âû
ïîæåëàëè ëó÷øåå.
Uvod
Ââåäåíèe
Splo‰na opozorila in nasveti
ob prevzemu aparata
Oáùèe ñâåäeíèÿ ïî
∋êñïëyàòàöèè
1
Z velikim zadovoljstvom vam
ponujamo nov pralni stroj,
rezultat dolgoletnih
raziskovanj in izku‰enj, ki
smo jih pridobili na trÏi‰ãu v
neposrednem stiku s kupci.
Izbrali ste kakovost,
vzdrÏljivost in zanimivo
obliko.
Ôèpìà Hoover pàäà
ïpåäëîæèòü Âàì ∋òó íîâóю
ñòèpàëüíóю ìàøèíó - ïëîä
ìíîãîëåòíèõ íàó÷íîèññëåäîâàòåëüñêèõ pàáîò è
ïpèîápåòåííîãî íà pûíêå, â
òåñíîì êîíòpàêòå ñ
ïîòpåáèòåëåì, îïûòà.
Garancija
Ãàpàíòèÿ
2
Varnostni predpisi
Mepû áåçoïacíocòè
3
Tehniãni podatki
Texíè÷ecêèe xapaêòepècòèêè
4
Namestitev in prikljuãitev
stroja
Ycòaíoâêa
5
Opis stikalne plo‰ãe
Oïècaíèe êoìaíä
6
Razpredelnica s programi
Taáëèöû âûáopa ïpoãpaìì
7
Izbiranje programov in
temperatur
Bûáop ïpoãpaìì
8
Predalãek za pralna
sredstva
Koíòeéíep äëÿ ìoюùèx
cpeäcòâ
9
Priprava perila na pranje
Tèï áeëüÿ
10
Razpredelnica programov
pranja
Còèpêa
11
âi‰ãenje in vzdrÏevanje
stroja
Чècòêa è yxoä ça ìaøèíoé
12
Ugotavljanje motenj pri
delovanju
Boçìoæíûe íeècïpaâíocòè
13
Razen stroja, ki ste ga izbrali,
pa imamo na izbiro ‰e
pomivalne in su‰ilne stroje,
prostostojeãe ‰tedilnike,
kuhalne plo‰ãe,
mikrovalovne peãice,
vgradne peãice in ‰tedilnike
ter hladilnike in
zamrzovalnike. Pri svojem
prodajalcu zahtevajte
najnovej‰i Hooverjev
katalog.
Uporaba tega novega
pralnega stroja je
enostavna, vendar pa vas
prosimo, da skrbno
preberete NAVODILO ZA
UPORABO in ga v celoti
upo‰tevate.
V navodilu so navedene vse
pomembne informacije v
zvezi s prikljuãitvijo,
vzdrÏevanjem in uporabo
stroja.
2
SL
RU
Âû âûápàëè êà÷åñòâî,
äîëãîâå÷íîñòü è øèpîêèå
âîçìîæíîñòè, êîòîpûå Âàì
ïpåäîñòàâëÿåò ∋òà
ñòèpàëüíàÿ ìàøèíà.
Êpîìå òîãî Êàíäè ïpåäëàãàåò
Âàì øèpîêóю ãàììó
∋ëåêòpîáûòîâîé òåõíèêè:
ñòèpàëüíûå ìàøèíû,
ïîñóäîìîå÷íûå ìàøèíû,
ñòèpàëüíûå ìàøèíû ñ
ñóøêîé, êóõîííûå ïëèòû,
ìèêpîâîëíîâûå ïå÷è,
äóõîâêè, âàpî÷íûå ïàíåëè,
õîëîäèëüíèêè,
ìîpîçèëüíèêè.
Ñïpîñèòå ó Âàøåãî ïpîäàâöà
ïîëíûé êàòàëîã ïpîäóêöèè
ôèpìû Hoover.
Ïpîñèì Âàñ âíèìàòåëüíî
îçíàêîìèòüñÿ ñ
ïpåäóïpåæäåíèÿìè,
ñîäåpæàùèìèñÿ â ∋òîé
èíñòpóêöèè, êîòîpûå äàäóò
Âàì âàæíûå ñâåäåíèÿ,
êàñàюùèåñÿ áåçîïàñíîñòè,
óñòàíîâêè, ∋êñïëóàòàöèè è
îáñëóæèâàíèÿ, íåêîòîpûå
ïîëåçíûå ñîâåòû ïî
ëó÷øåìó èñïîëüçîâàíèю
ìàøèíû.
Priporoãamo, da skrbno
shranite to knjiÏico z navodili,
da jo boste lahko prebrali
tudi kdaj kasneje, ãe bo
potrebno.
Áåpåæíî õpàíèòå ∋òó êíèæêó
èíñòpóêöèé äëÿ
ïîñëåäóюùèõ êîíñóëüòàöèé.
Kadar boste morali zaradi
morebitne okvare pralnega
stroja poklicati enega od
na‰ih serviserjev mu
obvezno sporoãite oznako
modela, ‰t. stroja in ‰t. G, ãe
je navedena na plo‰ãici s
tehniãnimi podatki, ki je
pritrjena na stroju.
Ïpè îáùåíèè ñ ôèpìîé
Hoover èëè ñ åå
ñïåöèàëèñòàìè ïî
òåõíè÷åñêîìó îáñëóæèâàíèю
ïîñòîÿííî ññûëàéòåñü íà
ìîäåëü è íîìåp G (åñëè
òàêîâîé èìååòñÿ).
Ïpàêòè÷åñêè, ññûëàéòåñü íà
âñå, ÷òî ñîäåpæèòñÿ â
òàáëè÷êå.
3
SL
RU
1. POGLAVJE
ÏÀPÀÃPÀÔ 1
2. POGLAVJE
ÏÀPÀÃPÀÔ 2
SPLO·NA
OPOZORILA IN
NASVETI OB
PREVZEMU APARATA
ÎÁÙÈÅ
ÑÂÅÄÅÍÈß
GARANCIJA
ÃÀPÀÍÒÈß
Ob nakupu aparata vam
mora prodajalec izdati
izpolnjen in potrjen
garancijski list.
Ob prevzemu aparata vam
mora trgovec izroãiti
naslednje dokumente
in pribor:
Ïpè ïîêóïêå óáåäèòåñü,
÷òîáû ñ ìàøèíîé áûëè:
Ñòèpàëüíàÿ ìàøèíà
ñíàáæåíà ãàpàíòèéíûì
ñåpòèôèêàòîì, êîòîpûé
ïîçâîëÿåò Âàì áecïëaòío
ïîëüçîâàòüñÿ óñëóãàìè
òåõíè÷åñêîãî ñåpâèñà, çà
èñêëю÷åíèåì îïëàòû çà
âûçîâ, â òå÷åíèå 1 ãîäà ñî
äíÿ ïîêóïêè.
A) NAVODILO ZA
UPORABO
À) ÈÍÑÒPÓÊÖÈß ÏÎ
ЭÊÑÏËÓÀÒÀÖÈÈ ÍÀ
PÓÑÑÊÎÌ ßÇÛÊÅ;
B) SPISEK POOBLA·âENIH
SERVISOV
Â) ÀÄPÅÑÀ ÑËÓÆÁ
ÒÅÕÍÈЧÅÑÊÎÃÎ
ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈß;
C) GARANCIJSKI LIST
Ñ) ÑÅPÒÈÔÈÊÀÒ
ÃÀPÀÍÒÈÈ;
D) POKROVâKI
D) ÇÀÃËÓØÊA;
E) UKRIVLJENI NOSILEC
ODTOâNE CEVI
E) ÆÅÑÒÊÎÅ
ÓÑÒPÎÉÑÒÂÎ ÄËß
ÇÀÃÈÁÀ ÑËÈÂÍÎÉ
ÒPÓÁÛ;
F) POSODICO ZA TEKOâI
DETERGENT ALI BELILO
F) éíÑÖãÖçàÖ Ñãü
ÜàÑäéÉé åéûôÖÉé
ëêÖÑëíÇÄ àãà Ñãü
ÜàÑäéÉé
éíÅÖãàÇÄíÖãü
(äéçíÖâçÖê).
PROSIMO, DA VSE
NA·TETO SKRBNO
SHRANITE!
Kupec mora stroj pregledati
ob prevzemu pri trgovcu in
preveriti, ãe na njem ni
vidnih po‰kodb!
4
SL
RU
ÕPÀÍÈÒÅ ÈÕ
Ïpîâåpüòå îòñóòñòâèå
ïîâpåæäåíèé ìàøèíû ïpè
òpàíñïîpòèpîâêå. Ïpè
íàëè÷èè ïîâpåæäåíèé
îápàòèòåñü â öåíòp
òåõîáñëóæèâàíèÿ Hoover.
Na osnovi potrjenega
garancijskega
lista in raãuna imate v roku
enega leta od dneva
nakupa pravico do
brezplaãnega servisiranja
va‰ega aparata s strani
na‰e tehniãne sluÏbe,
oziroma na‰ih poobla‰ãenih
serviserjev pod pogoji, ki so
navedeni v garancijskem
listu.
Poleg garancijskega lista
vam mora trgovec izroãiti
tudi spisek na‰ih
poobla‰ãenih serviserjev, ki
so edini pristojni za popravila
Hoover aparatov v
garancijskem roku.
A
B
C
D
F
E
5
SL
3. POGLAVJE
ÏÀPÀÃPÀÔ 3
VARNOSTNI
PREDPISI
ÌÅPÛ
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ
PRED ZAâETKOM
âI·âENJA ALI
VZDRÎEVANJA
PRALNEGA
STROJA OBVEZNO
UPO·TEVAJTE
NASLEDNJE
VARNOSTNE PREDPISE:
ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
ÏPÈ ËЮÁÛÕ
ÎÏÅPÀÖÈßÕ ЧÈÑÒÊÈ
È ÒÅÕÍÈЧÅÑÊÎÃÎ
ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈß
ÑÒÈPÀËÜÍÎÉ
ÌÀØÈÍÛ:
● Iztaknite vtiã iz vtiãnice.
● îòêëю÷èòå ñòèpàëüíóю
ìàøèíó îò ñåòè è âûäåpíèòå
øòåïñåëü èç pîçåòêè;
● Zaprite pipo za dotok
vode.
● ïåpåêpîéòå êpàí ïîäà÷è
âîäû;
● Vsi Hoover gospodinjski
● Hoover îñíàùàåò âñå ñâîè
aparati so opremljeni z
ozemljitvenim kablom.
Preverite, ãe je va‰a
elektriãna napeljava pravilno
ozemljena! âe ni, naj vam
napeljavo pred prikljuãitvijo
pravilno napelje strokovnjak!
Aparat je skladen z
doloãili Evropske
gospodarske zbornice 73/23
in 89/336 , nadomestnimi
doloãili 2006/95 in 2004/108
ter kasnej‰imi modifikacijami.
● Z vlaÏnimi rokami ali
ìàøèíû êàáåëåì ñ
çàçåìëåíèåì. Óáåäèòåñü â
òîì, ÷òî çëåêòpîñåòü èìååò
çàçåìëåííûé ïpîâîä. Â
ñëó÷àå åãî îòñóòñòâèÿ,
íåîáõîäèìî îápàùàòüñÿ ê
êâàëèôèöèpîâàííîìó
ïåpñîíàëó.
á̇Í
Û͇Á˚‚‡ÂÚ, ˜ÚÓ ÔË·Ó
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÛÂÚ Ú·ӂ‡ÌËflÏ
‚ÓÔÂÈÒÍËı Òڇ̉‡ÚÓ‚, 73/23/CEE
Ë 89/336/CEE, ‚ ‰‡Î¸ÌÂȯÂÏ
Á‡ÏÂÌÂÌÌ˚ı ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓ
„·ÏÂÌÚ‡ÏË 2006/95/CE Ë
2004/108/CE Ò ËÁÏÂÌÂÌËflÏË Ë
‰ÓÔÓÎÌÂÌËflÏË Í ÌËÏ.
nogami se aparata ne
dotikajte. Ne uporabljajte
pomivalnega stroja
bosonogi.
● íå êàñàéòåñü ñòèpàëüíîé
ìàøèíû âëàæíûìè póêàìè è
íîãàìè;
● Ne uporabljajte podalj‰kov
● íå pàáîòàéòå ñî
ñòèpàëüíîé ìàøèíîé
áîñèêîì;
za prikljuãitev stroja na
elektriãno omreÏje, ãe je stroj
name‰ãen v kopalnici ali
drugem vlaÏnem prostoru.
OPOZORILO!
MED PRANJEM SE
VODA V STROJU
LAHKO SEGREJE TUDI
DO 90° C.
● Pred odpiranjem vrat stroja
se prepriãajte, ãe v bobnu
stroja ni vode.
6
RU
● íå ïpèìåíÿéòå óäëèíèòåëè
âî âëàæíûõ è ñûpûõ
ïîìåùåíèÿõ (âàííàÿ,
äóøåâàÿ êîìíàòà).
ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
ÒÅÌÏÅPÀÒÓPÀ ÂÎÄÛ
ÂÎ ÂPÅÌß ÑÒÈPÊÈ
ÌÎÆÅÒ ÄÎÑÒÈÃÀÒÜ 90°Ñ.
● ïpåæäå ÷åì îòêpûòü
êpûøêó çàãpóçî÷íîãî ëюêà,
óáåäèòåñü â îòñóòñòâèè âîäû
â áàpàáàíå.
SL
RU
● Odsvetujemo prikljuãitev
stroja na elektriãno omreÏje
preko razliãnih pretvornikov
ali razdelilnikov.
● íå ïîëüçóéòåñü òpîéíèêàìè
● Ne dovolite, da otroci ali
neodgovorne osebe stroj
uporabljajo nenadzorovani.
● íå ïîçâîëÿéòå äåòÿì,
● Ne vlecite prikljuãnega
kabla ali celo aparata
samega, ãe Ïelite iztakniti
vtiã iz vtiãnice.
● íå òÿíèòå çà êàáåëü
● Elektriãni aparati ne smejo
biti izpostavljeni razliãnim
atmosferskim vplivom kot so
npr. deÏ, sonce ipd.
● íå îñòàâëÿéòå ìàøèíó â
● Pazite, da stroja ob
preme‰ãanju ali prevaÏanju
ne dvigajte na strani, kjer so
name‰ãene stikala in gumbi,
oziroma na strani, kjer je
name‰ãena posodica za
detergent.
● ïpè òpàíñïîpòèpîâêå íå
îïèpàéòå ìàøèíó åå ëюêîì
íà òåëåæêó;
è ïåpåõîäíèêàìè;
èíâàëèäàì ïîëüçîâàòüñÿ
ìàøèíîé áåç Âàøåãî
íàáëюäåíèÿ;
ìàøèíû è ñàìó ìàøèíó äëÿ
îòêëю÷åíèÿ åå îò
∋ëåêòpîñåòè;
óñëîâèÿõ àòìîñôåpíûõ
âîçäåéñòâèé (äîæäü, ñîëíöå è
ò.ï.);
● Med prevaÏanjem nikoli ne
naslonite sprednje strani
stroja (tj., strani, kjer so
name‰ãena vrata) na
voziãek.
POMEMBNO!
âe postavite stroj na pod, ki
je prekrit s tekstilnimi
oblogami, skrbno preverite,
ãe vlakna take talne obloge
ne zapirajo odprtin za
zraãenje, ki so name‰ãene
na spodnjem robu stroja.
Stroj morata dvigniti vedno
dve osebi, tako kot je
prikazano na skici.
Âàæíî!
 ñëó÷àå óñòàíîâêè ìàøèíû
íà ïîëó, ïîêpûòîì êîâpîì èëè
âîpñèñòûì ïîêpûòèåì,
íåîáõîäèìî îápàòèòü
âíèìàíèå íà òî, ÷òîáû
âåíòèëÿöèîííûå îòâåpñòèÿ,
pàñïîëîæåííûå ñíèçó
ìàøèíû, íå áûëè çàêpûòû
âîpñîì.
● V primeru okvare ali
nepravilnega delovanja
stroja, stroj takoj izklopite in
iztaknite vtikaã iz vtiãnice ter
zaprite pipo za dotok vode
do stroja. Nato pokliãite
enega od poobla‰ãenih
Hoover serviserjev, da vam
stroj popravi.
Ob morebitni zamenjavi
vgradnih delov vedno
zahtevajte vgradnjo
originalnih Hoover rezervnih
delov. Neupo‰tevanje gornjih
navodil lahko vpliva na
varno in pravilno delovanje
stroja.
● ïîäíèìàéòå ìàøèíó
● âe se po‰koduje prikljuãni
kabel, ga morate zamenjati s
POSEBNIM PRIKLJUâNIM
KABLOM, ki ga lahko
nabavite kot rezervni del pri
poobla‰ãenem prodajalcu.
● Åñëè êàáåëü ïèòàíèÿ
âäâîåì, êàê ïîêàçàíî íà
pèñóíêå;
● â ñëó÷àå íåèñïpàâíîñòè èëè
ïëîõîé pàáîòû ìàøèíû,
îòêëю÷èòå åå, çàêpîéòå êpàí
ïîäà÷è âîäû è íå ïîëüçóéòåñü
åю. Äëÿ âîçìîæíîãî påìîíòà
îápàùàéòåñü òîëüêî â öåíòp
òåõîáñëóæèâàíèÿ Hoover è
òpåáóéòå èñïîëüçîâàíèÿ
îpèãèíàëüíûõ çàï÷àñòåé.
Íåñîáëюäåíèå çòèõ íîpì
ìîæåò ïpèâåñòè ê íàpóøåíèю
áåçîïàñíîñòè ìàøèíû.;
ïîâpåæäåí, íåîáõîäèìî
çàìåíèòü åãî ñïåöèàëüíûì
êàáåëåì, êîòîpèé ìîæíî
íàéòè â ñëóæáå òåõíè÷åñêîãî
îáåñïå÷åíèÿ.
7
SL
4. POGLAVJE
RU
SL
ÏÀPÀÃPÀÔ 4
5. POGLAVJE
NAMESTITEV IN
PRIKLJUâITEV
STROJA
Stroj brez podstavka
postavite v bliÏino mesta,
kjer bo stalno prikljuãen.
85
cm
Previdno prereÏite
jermenãek, ki pridrÏuje
prikljuãni kabel in odtoãno
cev.
60 cm
60 cm
8
TEHNIâNI PODATKI
Texíè÷ecêèe xapaêòepècòèêè
NAJVEâJA KOLIâINA SUHEGA
PERILA ZA ENO PRANJE
Çàãpóçêà (ñóõîão áåëüÿ)
KOLIâINA VODE PRI
OBIâAJNEM PRANJU
Íopìàëüíûé ypoâåíü
âoäû
l
6÷15
SKUPNA PRIKLJUâNA MOâ
Ïîòpåáëÿåìàÿ ìoùíocòü
W
2400
kg
RU
ÏÀPÀÃPÀÔ 5
ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ
Ïîìåñòèòå ìàøèíó âáëèçè
ìåñòà åå èñïîëüçîâàíèÿ áåç
ïîäñòàâêè è óïàêîâêè.
èÂÂÂʸÚ Ô·ÒÚχÒÒÓ‚˚È ıÓÏÛÚ.
ÑÂÈÒÚ‚ÛÈÚÂ ÓÒÚÓÓÊÌÓ, ˜ÚÓ·˚ ÌÂ
ÔÓ‚‰ËÚ¸ ¯Î‡Ì„ Ë ˝ÎÂÍÚ˘ÂÒÍËÈ
ÔÓ‚Ó‰.
Odvijte 4 vijake (A) in
odstranite 4 podloÏke (B).
éÚÍÛÚËÚ 4 ‚ËÌÚ‡ (A) ̇ Á‡‰ÌÂÈ
ÒÚÂÌÍÂ Ë ËÁ‚ÎÂÍËÚ 4 ‡ÒÔÓÌ˚ı
‚ÚÛÎÍË (B).
Zakrijte luknje s priloÏenimi
pokrovãki; na‰li jih boste v
vreãki z Navodili za
uporabo.
á‡ÍÓÈÚ 4 ÓÚ‚ÂÒÚËfl
ÒÔˆˇθÌ˚ÏË Á‡„Îۯ͇ÏË. Ç˚
̇ȉÂÚ Ëı ‚ ÔÓÎË˝ÚËÎÂÌÓ‚ÓÏ
Ô‡ÍÂÚÂ Ò ËÌÒÚÛ͈ËÂÈ.
9
PORABA ELEKTRIâNE ENERGIJE
(PROGRAM ZA PRANJE PRI 90°C)
Ïîòpåáëåíèå ∋íåpãèè
(ïpîãpàììà 90°C)
kWh
1,8
MOâ VAROVALKE
∋ë. ïpeäoxpaíèòåëü
A
10
GL.TABLICO S PODATKI
·TEVILO VRTLJAJEV
CENTRIFUGE (vrt./min.)
Cêopocòü âpaùeíèÿ
öeíòpèôyãè (îá/ìèí)
DOVOLJENI TLAK VODE V
VODOVODNEM OMREÎJU
Äàâëeíèe â
ãèäpaâëè÷ecêoé cècòeìe
MPa
min. 0,05
max. 0,8
NAPETOST
Íàïpÿæåíèå â
ñåòè
V
230
ëå. íÄÅãàóäì ë íÖïçàóÖëäàåà
ïÄêÄäíÖêàëíàäÄåà
OPOZORILO:
DELOV EMBALAÎE NE
SMETE PU·âATI NA
DOSEGU OTROK, KER JE
ZANJE LAHKO ZELO
NEVARNA! PROSIMO,
DA EMBALAÎO
ODLOÎITE V SKLADU Z
VELJAVNIMI
OKOLJEVARNOSTNIMI
PREDPISI!
ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
ÍÅ ÎÑÒÀÂËßÉÒÅ
∋ËÅÌÅÍÒÛ
ÓÏÀÊÎÂÊÈ ÄÅÒßÌ
ÄËß ÈÃP.
9
SL
Izolacijsko plo‰ão iz
valovitega kartona
namestite na dno stroja
tako, kot je prikazano na sliki.
RU
SL
Çaêpeïèòå ∧ècò
ãoôpèpoâaííoão ìaòåpèa∧a
ía äíe, êaê ïoêaçaío ía
pècyíêe.
RU
Uporabite vse 4 nogice,
zravnate pralni stroj z tlemi
Óñòàíîâèòå ìàøèíó ïî
ópîâíю ñ ïîìîùüю 4 íîæåê.
Dotoãno cev za vodo
privijte na pipo.
Ïpèñîåäèíèòå òpóáó ê
âîäîïpîâîäíîìó êpàíó è ê
ìàøèíå.
a) Matico, s katero je
pritrjena nogica sprostite
tako, da jo odvijete z
ustreznim kljuãem.
a) ïîâåpíèòå ïî ÷àñîâîé
ñòpåëêå ãàéêó, ÷òîáû
pàçáëîêèpîâàòü âèíò íîæêè.
Aparat smete prikljuãiti na
vodovodno omreÏje
izkljuãno z novimi, priloÏenimi
dovodnimi cevmi. Starih
cevi ne smete uporabiti.
èË·Ó ‰ÓÎÊÂÌ ·˚Ú¸ ÔÓ‰ÒÓ‰ËÌÂÌ
Í ‚Ó‰ÓÔÓ‚Ó‰Û ÔË ÔÓÏÓ˘Ë ÌÓ‚˚ı
ÒÓ‰ËÌËÚÂθÌ˚ı ¯Î‡Ì„Ó‚. çÂ
ËÒÔÓθÁÛÈÚ ÒÚ‡˚ ¯Î‡Ì„Ë Ë
ÒÓ‰ËÌÂÌËfl.
b) Nogico z obraãanjem
zvi‰ujte ali zniÏujte toliko ãasa,
dokler se ne bo povsem
prilegala tlom.
b) âpàùàÿ íîæêó, ïîäíèìèòå
èëè îïóñòèòå ìàøèíó äî
õîpîøåé åå îïîpû íà ïîë.
c) Po konãanem
izravnavanju nogico
ponovno pritrdite tako, da jo
z ustreznim kljuãem privijate v
smeri nasprotni od gibanja
urinih kazalcev dokler se
povsem ne prileÏe dnu
stroja.
c) çàáëîêèpóéòå âèíò íîæêè,
çàòÿíóâ ãàéêó ïpîòèâ ÷àñîâîé
ñòpåëêè äî óïîpà.
Prepriãajte se, da je gumb
programatorja v izklopljenem
poloÏaju in da so vrata stroja
zaprta.
ì·Â‰ËÚÂÒ¸, ˜ÚÓ ÔÂÂÍβ˜‡ÚÂθ
ÔÓ„‡ÏÏ Ì‡ıÓ‰ËÚÒfl ‚ ÔÓÎÓÊÂÌËË
Çõäã Ë Á‡„ÛÁÓ˜Ì˚È Î˛Í Á‡Í˚Ú.
Vtaknite vtiã v vtiãnico.
Âêëю÷èòå âèëêó â pîçåòêó.
Stroj mora biti name‰ãen
tako, da lahko vtiãnico
doseÏete v vsakem trenutku.
èÓÒΠÔÓ‰ÒÓ‰ËÌÂÌËfl ÔË·Ó
‰ÓÎÊÂÌ ·˚Ú¸ ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌ Ú‡ÍËÏ
Ó·‡ÁÓÏ, ˜ÚÓ·˚ ÓÁÂÚ͇ ·˚·
‰ÓÒÚÛÔÌÓÈ.
OPOZORILO!
PIPE ZA VODO ‚E NE
ODPRITE!
Stroj potisnite k steni in pri
tem pazite, da dotoãna in
odtoãna cev za vodo nista
zviti ali stisnjeni. Odtoãno
cev za vodo obesite nato
preko robu kadi.
Mnogo bolje pa je, ãe v
vodovodni napeljavi
predvidite stalni odtok, ki
mora biti enakega premera
kot je odtoãna cev,
namestiti pa ga morate v
vi‰ini najmanj 50 cm od tal.
âe je potrebno, namestite
na konec odtoãne cevi ‰e
ãvrsto nosilno koleno, ki je
priloÏeno v vreãki s priborom.
Âíèìàíèå!
Íå îòêpûâàéòå
âîäîïpîâîäíûé êpàí.
Ïpèäâèíüòå ìàøèíó ê ñòåíå,
îápàùàÿ âíèìàíèå íà òî,
÷òîáû îòñóòñòâîâàëè
ïåpåãèáû, çàæèìû òpóá,
çàêpåïèòå ñëèâíóю òpóáó íà
áîpòó pàêîâèíû èëè ëó÷øå ê
êàíàëèçàöèîííîé òpóáå ñ
ìèíèìàëüíîé âûñîòîé íàä
ópîâíåì ïîëà 50 ñì è
äèàìåòpîì áîëüøå
äèàìåòpà ñëèâíîé òpóáêè.
 ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè
èñïîëüçóéòå æåñòêîå
óñòpîéñòâî äëÿ ñãèáà
ñëèâíîé òpóáû.
max 100 cm
min 4 cm
10
A
B
C
+2,6 mt max
min 50 cm
max 85 cm
11
SL
6. POGLAVJE
SL
RU
ÏÀPÀÃPÀÔ 6
N
B C I
M
L
R
RU
OPIS POSAMEZNIH
TIPK IN GUMBOV
ÍÀÇÍÀЧÅÍÈÅ
ÊÍÎÏÎÊ
ROâAJ VRAT
êìäéüíäÄ ãûäÄ
Vrata odprete tako, da
pritisnete na vzvod v
notranjosti vrat.
óÚÓ·˚ ÓÚÍ˚Ú¸ βÍ, ̇ÊÏËÚ ̇
Í·‚Ë¯Û ‚ ÛÍÓflÚÍÂ.
O
D E F GH
A
OPIS STIKALNE PLO·âE
Îïèñàíèå êîìàíä
Roãaj vrat
êÛÍÓflÚ͇ β͇
A
Kontrolna luãka zaklenjena
vrata
à̉Ë͇ÚÓ ·ÎÓÍËÓ‚ÍË Î˛Í‡
B
Tipka Start
äÌÓÔ͇ “ëÚ‡Ú/è‡ÛÁ‡”
tipka za predpranje
ä·‚˯‡ Ô‰‚‡ËÚÂθÌÓÈ ÒÚËÍË
Tipka za Allergie
äÌÓÔ͇ "ÄÍ‚‡ÔβÒ"
Tipka za zamik vklopa
äÌÓÔ͇ "ÓÚÎÓÊÂÌÌÓ„Ó Á‡ÔÛÒ͇"
Tipka za temperatura pranja
Í·‚˯‡ "ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ‚Ó‰˚"
Tipka Noãno Pranje
ä·‚˯‡ çӘ̇fl ëÚË͇
C
D
E
F
G
H
Gumb za nastavitev ‰tevila
vrtljajev centrifuge
äÌÓÔ͇ "„ÛÎËÓ‚ÍË ÒÍÓÓÒÚË
ÓÚÊËχ"
I
Digitalni prikazovalnik
ñËÙÓ‚ÓÈ ‰ËÒÔÎÂÈ
L
tipka “trajanje pranja”
ä·‚˯‡ "ÇêÖåü ëíàêäà"
Gumb za nastavitev rogramov
pranja – gumb programatorja
èÂÂÍβ˜‡ÚÂθ ÔÓ„‡ÏÏ Ò
ÓÚÏÂÚÍÓÈ Çõäã
M
N
Kontrolne luãke posameznih tipk
‚ÂÚÓ‚˚ Ë̉Ë͇ÚÓ˚ Í·‚˯
Predalãek za pralna sredstva
Êîíòåéíåp äëÿ ìîюùèõ
ñpåäñòâ
12
POMEMBNO:
POSEBNA VARNOSTNA
NAPRAVA PREPREâUJE
ODPIRANJE VRAT TAKOJ
PO KONâANEM PRANJU.
PO KONâANEM
CENTRIFUGIRANJU
POâAKAJTE ·E PRIBLIÎNO
2 MIN., DA SE VARNOSTNA
NAPRAVA SPROSTI, ·ELE
NATO LAHKO ODPRETE
VRATA STROJA.
A
2 min.
Âíèìàíèå!
Ñïåöèàëüíîå
óñòpîéñòâî
áåçîïàñíîñòè íå
ïîçâîëÿåò
íåìåäëåííî îòêpûòü
ëюê â êîíöå ñòèpêè. Â
êîíöå ôàçû îòæèìà
öåíòpèôóãîé ñëåäóåò
ïîäoæäàòü 2 ìèíóòû,
ïpåæäå ÷åì îòêpûòü
ëюê.
LUâKA 'ZAKLENJENA VRATA'
àçÑàäÄíéê ÅãéäàêéÇäà
ãûäÄ
Luãka se osvetli, ko pravilno
zaprete vrata in vklopite stroj.
Ko pritisnete na tipko START,
medtem ko so vrata zaprta,
luãka kratek ãas utripa, nato
pa ostane osvetljena.
âe vrata niso pravilno zaprta,
luãka ‰e naprej utripa.
Posebna varnostna naprava
prepreãuje takoj‰nje
odpiranje vrat po koncu
programa. Poãakajte 2
minuti in ko luãka ugasne,
lahko odprete vrata. Ko je
program pranja zakljuãen,
obrnite stikalo programatorja
na OFF.
à̉Ë͇ÚÓ ·ÎÓÍËÓ‚ÍË Î˛Í‡
Ò‚ÂÚËÚÒfl, ÍÓ„‰‡ Î˛Í ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛
Á‡Í˚Ú Ì‡ ‡·ÓÚ‡˛˘ÂÈ Ï‡¯ËÌÂ.
èË Ì‡Ê‡ÚËË Ì‡ Í·‚Ë¯Û èìëä,
ÍÓ„‰‡ Î˛Í Á‡Í˚Ú, Ë̉Ë͇ÚÓ
ÏË„‡ÂÚ, Á‡ÚÂÏ Ì‡˜Ë̇ÂÚ Ò‚ÂÚËÚ¸Òfl
ÔÓÒÚÓflÌÌÓ.
B
ÖÒÎË Î˛Í Ì Á‡Í˚Ú, Ë̉Ë͇ÚÓ
ÔÓ‰ÓÎʇÂÚ ÏË„‡Ú¸.
ëÔˆˇθÌÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ÌÂ
ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ ÓÚÍ˚Ú¸ Î˛Í Ò‡ÁÛ ÔÓ
ÓÍÓ̘‡ÌËË ÒÚËÍË. èÓ‰ÓʉËÚ ÓÍÓÎÓ
2 ÏËÌÛÚ ÔÓÒΠÁ‡‚Â¯ÂÌËfl
ÔÓ„‡ÏÏ˚, ÔÓ͇ Ë̉Ë͇ÚÓ
·ÎÓÍËÓ‚ÍË Î˛Í‡ Ì ÔÓ„‡ÒÌÂÚ. èÓ
Á‡‚Â¯ÂÌËË ÒÚËÍË ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÂ
ÛÍÓflÚÍÛ ‚˚·Ó‡ ÔÓ„‡ÏÏ ‚
ÔÓÎÓÊÂÌËÂ Ç˚ÍÎ.
O
R
13
SL
TIPKA START
S pritiskom na tipko START
zaÏenete izbrani program.
OPOMBA:
STROJ LAHKO ZAâNE
DELOVATI ·ELE NEKAJ
SEKUND PO PRITISKU NA
TIPKO START.
äçéèäÄ ëíÄêí/èAìáA
ç‡ÊÏËÚ ̇ ÍÌÓÔÍÛ ëíÄêí ‰Îfl
Á‡ÔÛÒ͇ ‚˚·‡ÌÌÓÈ ÔÓ„‡ÏÏ˚.
èêàåÖóÄçàÖ: èéëãÖ
çÄÜÄíàü äçéèäà ëíÄêí
Ñé çÄóÄãÄ êÄÅéíõ
åéÜÖí èêéâíà
çÖëäéãúäé ëÖäìçÑ.
Spreminjanje nastavitev po
zaãetku izvajanja izbranega
programa
Pritisnite na tipko
“START/PAUSE” (Start/pavza)
in pritiskajte nanjo pribiÏno 2
sekundi. Utripanje luãk tipk za
opcije in indikatorja ãasa do
konca programa opozarja,
da je stroj v naãinu pavze.
Opravite ustrezne nastavitve
in ponovno pritisnite na tipko
“START/PAUSE” (Start/pavza);
luãke prenehajo utripati.
àáåÖçÖçàÖ èÄêÄåÖíêéÇ èéëãÖ
áÄèìëäÄ èêéÉêÄååõ (èÄìáÄ)
ç‡ÊÏËÚÂ Ë Û‰ÂÊË‚‡ÈÚ ÓÍÓÎÓ 2 ÒÂÍ
Í·‚Ë¯Û "èìëä/èÄìáÄ" (‡Ì„Î.
Start/Pausa). åË„‡ÌË ҂ÂÚÓ‚˚ı
Ë̉Ë͇ÚÓÓ‚ Í·‚˯
‰ÓÔÓÎÌËÚÂθÌ˚ı ÙÛÌ͈ËÈ Ë Ù‡Á˚
ÒÚËÍË ÓÁ̇˜‡ÂÚ, ˜ÚÓ Ï‡¯Ë̇
ÔÂ¯· ‚ ÂÊËÏ Ô‡ÛÁ˚. èÓ͇ Ó̇
̇ Ô‡ÛÁÂ, ‚ÌÂÒËÚ Ê·ÂÏ˚Â
ËÁÏÂÌÂÌËfl, Á‡ÚÂÏ ‚ÌÓ‚¸ ̇ÊÏËÚÂ
Í·‚Ë¯Û "èìëä/èÄìáÄ" (‡Ì„Î.
Start/Pausa), Ë ÏË„‡ÌË ÔÂÍ‡ÚËÚÒfl.
âe Ïelite med pranjem
dodati kak‰en kos perila v
stroj, poãakajte 2 minuti,
da se sprosti varnostni zapah
vrat in da se vrata odklenejo.
Nato spet zaprite vrata stroja
in pritisnite na
tipko START/Pavza; stroj bo
nadaljeval s pranjem, kjer je
bil program prekinjen.
ÖÒÎË Ç˚ ıÓÚËÚÂ ‰ÓÎÓÊËÚ¸ ËÎË
‚˚ÌÛÚ¸ ·Âθ ‚ ÔÓˆÂÒÒ ÒÚËÍË,
ÔÓ‰ÓʉËÚ 2 ÏËÌÛÚ˚, ÔÓ͇
ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË
‡Á·ÎÓÍËÛÂÚ Á‡„ÛÁÓ˜Ì˚È Î˛Í.
ë‰Â·ÈÚ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÛ˛ LJÏ
ÓÔÂ‡ˆË˛, Á‡ÍÓÈÚ Á‡„ÛÁÓ˜Ì˚È
Î˛Í Ë Ì‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ëíÄêí.
凯Ë̇ ÔÓ‰ÓÎÊËÚ ˆËÍÎ Ò ÚÓ„Ó
ÏÓÏÂÌÚ‡, ̇ ÍÓÚÓÓÏ ÓÌ ·˚Î
ÔÂ‚‡Ì.
Preklic potekajoãega
programa
âe Ïelite preklicati program,
obrnite gumb za izbiranje
programov na poloÏaj “OFF”
(Izklopljeno).
Izberite drugi program.
Gumb za izbiranje
programov obrnite na
poloÏaj “OFF” (Izklopljeno).
éíåÖçÄ èêéÉêÄååõ
óÚÓ·˚ ÓÚÏÂÌËÚ¸ ÔÓ„‡ÏÏÛ,
ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ ÔÂÂÍβ˜‡ÚÂθ ‚
ÔÓÎÓÊÂÌË "Çõäã." (‡Ì„Î. Off).
Ç˚·ÂËÚ ‰Û„Û˛ ÔÓ„‡ÏÏÛ.
ÇÂÌËÚ ÔÂÂÍβ˜‡ÚÂθ ÔÓ„‡ÏÏ ‚
ÔÓÎÓÊÂÌË "Çõäã." (‡Ì„Î. Off).
14
SL
RU
C
RU
Na tipke za opcije pritisnite
pred pritiskanjem na tipko
START!
ä·‚Ë¯Ë ‰ÓÔÓÎÌËÚÂθÌ˚ı ÙÛÌ͈ËÈ
ÒΉÛÂÚ Ì‡ÊËχڸ ÚÓθÍÓ ÔÂ‰
̇ʇÚËÂÏ Ì‡ Í·‚Ë¯Û èìëä.
TIPKA ZA PREDPRANJE
Ta opcija je primerna predvsem
za pranje zelo umazanega
perila; na voljo je le v kombinaciji
z doloãenimi programi, kot je to
razvidno iz tabele programov.
Detergent za predpranje
odmerite v predelek predalãka
za pralna sredstva, oznaãen z
“1” (Upo‰tevajte navodila,
podana v poglavju Predalãek
za pralna sredstva!).
Priporoãamo, da uporabite le
20% od priporoãene koliãine,
navedene na embalaÏi
pralnega pra‰ka; pri tem
programu ne uporabljajte
mehãalca za perilo.
äãÄÇàòÄ èêÖÑÇÄêàíÖãúçéâ
ëíàêäà
îÛÌ͈Ëfl Ô‰̇Á̇˜Â̇ ‰Îfl Ó˜Â̸
„flÁÌÓ„Ó ·Âθfl Ë ‡·ÓÚ‡ÂÚ Ì ÒÓ
‚ÒÂÏË ÔÓ„‡ÏχÏË (ÒÏ. Ú‡·ÎˈÛ
ÔÓ„‡ÏÏ).
Ç ÒÎÛ˜‡Â  ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËfl ÔÓÓ¯ÓÍ
̇‰Ó ̇Ò˚Ô‡Ú¸ ‚ ÓÚ‰ÂÎÂÌËÂ,
ÔÓϘÂÌÌÓ ˆËÙÓÈ 1 (˜ËÚ‡ÈÚ „·‚Û
ÔÓ ‰ÓÁ‡ÚÓ ÏÓ˛˘Â„Ó Ò‰ÒÚ‚‡ ‚ ˝ÚÓÈ
Ê ËÌÒÚÛ͈ËË).
êÂÍÓÏẨÛÂÚÒfl ̇Ò˚Ô‡Ú¸ ÔËÏÂÌÓ
1/5 ˜‡ÒÚ¸ (ËÎË 20%) ÓÚ Ó·˙Âχ,
Û͇Á‡ÌÌÓ„Ó Ì‡ ‰ÓÁ‡ÚÓÂ.
D
TIPKA ALLERGIE
S pritiskom na to tipko lahko
aktivirate poseben novi
program, namenjen pranju
barvno obstojnih tkanin in tkanin
iz me‰anice vlaken, ki deluje na
osnovi novega sistema Sensor.
Ta opcija zagotavlja neÏno
ravnanje s perilom in je
predvsem namenjena osebam
z neÏno in obãutljivo koÏo, pri
katerih bi lahko tudi najmanj‰e
sledi pralnih sredstev povzroãale
alergije.
Perilo se opere v veãji koliãini
vode, kar ob novem
kombiniranem uãinkovanju faz
obraãanja bobna med
polnjenjem z vodo in
izãrpavanjem vode zagotavlja
temeljitej‰e pranje in popolno
izpiranje. V stroj se natoãi veãja
koliãina vode, tako da se
detergent bolje raztopi, kar
zagotavlja ‰e bolj uãinkovito
pranje. Tudi pri izpiranju se v stroj
natoãi veã vode, kar zagotavlja
uãinkovitej‰e
odstranjevanje sledi detergenta
iz perila, kar je ‰e posebej
pomembno za osebe z neÏno in
obãutljivo koÏo, pri katerih bi
lahko tudi najmanj‰e sledi
pralnih sredstev povzroãale
alergije. To funkcijo
priporoãamo tudi za pranje
otro‰kih oblaãil in obãutljivega
perila nasploh, pa tudi za pranje
frotirja, saj ta med pranjem
absorbira veã detergenta.
Da bi zagotovili kar najveãjo
uãinkovitost pranja pa se ta
funkcija vedno aktivira pri
pranju na programih za
obãutljivo perilo in volno.
äçéèäÄ ÄäÇÄèãûë
ç‡Ê‡ÚËÂÏ ˝ÚÓÈ ÍÌÓÔÍË ÔÓθÁÓ‚‡ÚÂθ
‡ÍÚË‚ËÛÂÚ ÒÔˆˇθÌ˚È ÌÓ‚˚È ˆËÍÎ
ÒÚËÍË ‰Îfl ÔÓ„‡ÏÏ ÒÚËÍË
ëÏÂÒÓ‚˚ı Ë ãËÌfl˛˘Ëı Ú͇ÌÂÈ. ùÚÓ
ÒÚ‡ÎÓ ‚ÓÁÏÓÊÌ˚Ï ·Î‡„Ó‰‡fl
ÔËÏÂÌÂÌ˲ ÌÓ‚ÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚ Sensor
Activa Sensor. ùÚ‡ ÙÛÌ͈Ëfl
Ô‰ÛÒχÚË‚‡ÂÚ ·ÂÂÊÌÓÂ
Ó·‡˘ÂÌËÂ Ò ‚ÓÎÓÍ̇ÏË Ú͇ÌË
Ó‰Âʉ˚, ‡ Ú‡ÍÊ ÂÍÓÏẨÛÂÚÒfl ‰Îfl
β‰ÂÈ Ò ˜ÛÒÚ‚ËÚÂθÌÓÈ ÍÓÊÂÈ.
ÅÂθ ÒÚË‡ÂÚÒfl ‚ Á̇˜ËÚÂθÌÓ
·Óθ¯ÂÏ ÍÓ΢ÂÒÚ‚Â ‚Ó‰˚ Ë ˝ÚÓ,
‚ÏÂÒÚÂ Ò ÌÓ‚ÓÈ ÍÓÏ·Ë̇ˆËÂÈ ˆËÍÎÓ‚
‚‡˘ÂÌËfl ·‡‡·‡Ì‡ ‚Ó ‚ÂÏfl
Á‡ÔÓÎÌÂÌËfl ·‡Í‡ ‚Ó‰ÓÈ Ë ÒÎË‚‡ ‚Ó‰˚,
·Û‰ÂÚ ‰‡‚‡Ú¸ LJ¯ÂÈ Ó‰ÂʉÂ
·ÂÁÛÍÓËÁÌÂÌÌÓ ͇˜ÂÒÚ‚Ó ÒÚËÍË Ë
ÓÔÓ·ÒÍË‚‡ÌËfl. äÓ΢ÂÒÚ‚Ó ‚Ó‰˚ ÔË
ÒÚËÍ ‚ÓÁ‡ÒÚ‡ÂÚ Ú‡Í, ˜ÚÓ ÏÓ˛˘ÂÂ
Ò‰ÒÚ‚Ó ‡ÒÚ‚ÓflÂÚÒfl ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛,
ÔÓ‚˚¯‡fl ÚÂÏ Ò‡Ï˚Ï ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ¸
ÒÚËÍË ·Âθfl. äÓ΢ÂÒÚ‚Ó ‚Ó‰˚ ÔË
ÓÔÓ·ÒÍË‚‡ÌËË Ú‡ÍÊ ‚ÓÁ‡ÒÚ‡ÂÚ,
Ó·ÂÒÔ˜˂‡fl ÔÓÎÌÓ ۉ‡ÎÂÌËÂ Ò ·Âθfl
‚ÒÂı ÒΉӂ ÏÓ˛˘Â„Ó Ò‰ÒÚ‚‡.
ùÚ‡ ÙÛÌ͈Ëfl ÒÚËÍË ÒÔˆˇθÌÓ
ÒÓÁ‰‡Ì‡ ‰Îfl β‰ÂÈ Ò ÌÂÊÌÓÈ Ë
˜ÛÒÚ‚ËÚÂθÌÓÈ ÍÓÊÂÈ, Û ÍÓ„Ó ‰‡ÊÂ
χÎÂȯ ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó ÏÓ˛˘Â„Ó
Ò‰ÒÚ‚‡ ÏÓÊÂÚ ‚˚Á˚‚‡Ú¸
‡Á‰‡ÊÂÌË ËÎË ‡ÎÎÂ„˲.
ëÓ‚ÂÚÛÂÏ Ú‡ÍÊ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸
‰‡ÌÌÛ˛ ÙÛÌÍˆË˛ ‰Îfl ‰ÂÚÒÍÓ„Ó ·Âθfl
Ë ‰ÂÎË͇ÚÌ˚ı Ú͇ÌÂÈ ‚ÓÓ·˘Â ËÎË ÔË
ÒÚËÍ χıÓ‚˚ı Ú͇ÌÂÈ, ‚ÓÎÓÍ̇
ÍÓÚÓ˚ı ÔÓ„ÎÓ˘‡˛Ú ·Óθ¯ÂÂ
ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó ÏÓ˛˘Â„Ó Ò‰ÒÚ‚‡.
ÑÎfl Ó·ÂÒÔ˜ÂÌËfl ÎÛ˜¯Â„Ó Í‡˜ÂÒÚ‚‡
ÒÚËÍË ‰‡Ì̇fl ÙÛÌ͈Ëfl ‚Ò„‰‡
‡ÍÚË‚ËÛÂÚÒfl ÔË ÒÚËÍ ‰ÂÎË͇ÚÌ˚ı
Ë ¯ÂÒÚflÌ˚ı Ú͇ÌÂÈ.
E
âe izberete moÏnost “Noãno
pranje”, ta tipka ni aktivna
чÌ̇fl Í·‚˯‡ Ì ‡·ÓÚ‡ÂÚ, ÂÒÎË
‡ÍÚË‚ËÓ‚‡Ì‡ Í·‚˯‡ “ çéóçÄü
ëíàêäÄ ”
15
SL
TIPKA ZAMIK VKLOPA
S pomoãjo te tipke lahko
programirate ãasovni zamik
zaãetka programa za najveã
24 ur.
To storite na naslednji naãin:
Izberite ustrezen program.
Enkrat pritisnite na tipko, da jo
aktivirate (na prikazovalniku
se prikaÏe vrednost h00), nato
pa znova pritisnite na isto
tipko, da nastavite 1-urni
zamik (na prikazovalniku se
prikaÏe vrednost h01). Ob
vsakem pritisku na tipko se
vrednost poveãa za 1 uro. Ko
je na prikazovalniku
prikazana vrednost h24, s
ponovnim pritiskom na tipko
prekliãete ãasovni zamik –
spet se prikaÏe vrednost h00.
Potrdite nastavitev s pritiskom
na tipko “START/PAUSE”
(Start/pavza) – luãka v
prikazovalniku zaãne utripati.
Zaãne se od‰tevanje
nastavljenega ãasa; ko ta
poteãe, zaãne stroj
samodejno izvajati program.
âe Ïelite preklicati nastavljeni
ãasovni zamik:
5 sekund pritiskajte na tipko
za nastavljanje ãasovnega
zamika, dokler se na
prikazovalniku ne prikaÏejo
nastavitve izbranega
programa.
Zdaj lahko takoj zaÏenete
izbrani program s pritiskom na
tipko “START/PAUSE”
(Start/pavza), ali pa
prekliãete postopek izbiranja
z obraãanjem gumba za
izbiranje programov na
poloÏaj “OFF” (Izklopljeno).
Nato lahko izberete drugi
program.
TIPKA ZA TEMPERATURA
PRANJA
Ta tipka omogoãa
zniÏevanje temperature
pranja za posamezne
programe.
Ob vsakem pritisku na tipko
se temperatura zniÏa, in sicer
do 15°C (pranje s hladno
vodo
).
Opomba: Temperaturo
morate nastavite pred
nastavljanjem TRAJANJA
PRANJA!
16
SL
RU
äãÄÇàòÄ "éíãéÜÖççõâ
áÄèìëä"
ùÚ‡ Í·‚˯‡ ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ
Á‡ÔÓ„‡ÏÏËÓ‚‡Ú¸ Á‡ÔÛÒÍ ÒÚËÍË Ò
ÓÚÒÓ˜ÍÓÈ ‰Ó 24 ˜‡ÒÓ‚.
óÚÓ·˚ ‚Íβ˜ËÚ¸ ÓÚÎÓÊÂÌÌ˚È
Á‡ÔÛÒÍ, ‚˚ÔÓÎÌËÚ ÒÎÂ‰Û˛˘ËÂ
‰ÂÈÒÚ‚Ëfl:
Ç˚·ÂËÚ Ê·ÂÏÛ˛ ÔÓ„‡ÏÏÛ
ÒÚËÍË.
ç‡ÊÏËÚ Í·‚Ë¯Û "éÚÎÓÊÂÌÌ˚È
Á‡ÔÛÒÍ" ÔÂ‚˚È ‡Á, ˜ÚÓ·˚ ÔÓÒÚÓ
‚Íβ˜ËÚ¸ ÂÊËÏ ÓÚÒÓ˜ÍË (̇
‰ËÒÔΠ‚˚ ۂˉËÚ ÒËÏ‚ÓÎ˚ h00),
ÚÂÔÂ¸ ̇ÊÏËÚ ¢ ‡Á, Ë ˝ÚÓ
·Û‰ÂÚ ÓÚÒӘ͇ ̇ 1 ˜‡Ò (̇ ‰ËÒÔÎÂÂ
‚˚ ۂˉËÚ ÒËÏ‚ÓÎ˚ h01) Ë Ú‡Í
‰‡Î - ͇ʉÓ ÒÎÂ‰Û˛˘Â ̇ʇÚËÂ
·Û‰ÂÚ Û‚Â΢˂‡Ú¸ ÓÚÒÓ˜ÍÛ ÓÚ 1 ‰Ó
24. èÓÒΠ24 ˜‡ÒÓ‚ ÓÚÒ˜ÂÚ Ó·ÌÛÎËÚÒfl
Ë ÓÔflÚ¸ ÔÓȉÂÚ "ÔÓ ÍÛ„Û".
F
äÓ„‰‡ ‚˚ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÎË ÌÛÊÌÛ˛
ÓÚÒÓ˜ÍÛ,  ̇‰Ó ÔÓ‰Ú‚Â‰ËÚ¸, ‰Îfl
˝ÚÓ„Ó Ì‡ÊÏËÚ Í·‚˯Û
"èìëä/èÄìáÄ" (‡Ì„Î. Start/Pausa)
(Ë̉Ë͇ÚÓ ̇ ‰ËÒÔΠ̇˜ÌÂÚ
ÏË„‡Ú¸), Ë ÚÓ„‰‡ ̇˜ÌÂÚÒfl Ó·‡ÚÌ˚È
ÓÚÒ˜ÂÚ ‚ÂÏÂÌË, ÔÓ ËÒÚ˜ÂÌËË
ÍÓÚÓÓ„Ó ÔÓ„‡Ïχ Á‡ÔÛÒÚËÚÒfl
‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍË.
RU
Tipka Noãno Pranje
ä·‚˯‡ çéóçÄü ëíàêäÄ
S pritiskom na to tipko (na voljo
pri vseh programih pranja) se
hitrost vseh vmesnih faz
centrifugiranja, predvidenih za
izbrani program, zniÏa na 400
vrtljajev na minuto, poveãa se
koliãina vode za izpiranje, na
koncu pa ostane perilo v zadnji
vodi za izpiranje, kar
prepreãuje meãkanje perila.
Stroj se ustavi z vodo v bobnu,
kontrolna luãka tipke utripa, kar
opozarja, da se je stroj
preklopil v stanje pavze.
Program zakljuãite tako, da
ponovno pritisnete na isto tipko
– stroj opravi fazo
centrifugiranja (z ustrezno tipko
lahko hitrost centrifugiranja
zmanj‰ate ali ga prekliãete) ter
izãrpa vodo iz stroja.
Zaradi elektronskega nadzora
faz vmesnega izãrpavanja
vode stroj vodo izãrpa potiho,
tako da je ta moÏnost zelo
koristna za pranje perila
ponoãi.
èË Ì‡Ê‡ÚËË ˝ÚÓÈ (̇ β·ÓÈ
ÔÓ„‡ÏÏ ÒÚËÍË) Í·‚Ë¯Ë Ò‰Ìflfl
ÒÍÓÓÒÚ¸ ÓÚÊËχ ÒÌËʇÂÚÒfl ‰Ó 400
Ó·/ÏËÌ, ÂÒÎË ˝ÚÓ ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ
‚˚·‡Ì̇fl ÔÓ„‡Ïχ; Ó·˙ÂÏ
Á‡ÎË‚‡ÂÏÓÈ ‚Ó‰˚ ÔË ÔÓÎÓÒ͇ÌËË
Û‚Â΢˂‡ÂÚÒfl, Ë ·Âθ ÓÒÚ‡ÂÚÒfl ‚
‚Ӊ ÔÓÒΠÔÓÒΉÌÂ„Ó ˆËÍ·
ÔÓÎÓÒ͇ÌËfl ‰Îfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ÓÌÓ
‡‚ÌÓÏÂÌÓ ‡ÒÔ‰ÂÎËÎÓÒ¸ ‚
·‡‡·‡ÌÂ.
ÇÓ ‚ÂÏfl Ù‡Á˚, ÍÓ„‰‡ ·Âθ ÓÒÚ‡ÂÚÒfl
ÔÓ„ÛÊÂÌÌ˚Ï ‚ ‚Ó‰Û, Ë̉Ë͇ÚÓ
ÔÓ͇Á˚‚‡ÂÚ ,˜ÚÓ Ï‡¯Ë̇ ̇ıÓ‰ËÚÒfl ‚
ÒÓÒÚÓflÌËË Ô‡ÛÁ˚.
éÚÓÊÏËÚ ‰‡ÌÌÛ˛ Í·‚˯Û, ˜ÚÓ·˚
Á‡ÍÓ̘ËÚ¸ ÔÓ„‡ÏÏÛ ÓÚÊËÏÓÏ („Ó
ÒÍÓÓÒÚ¸ ÏÓÊÌÓ ÛÏÂ̸¯ËÚ¸ ËÎË ‰‡ÊÂ
‚ÓÓ·˘Â ËÒÍβ˜ËÚ¸ ÔÓθÁÛflÒ¸
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÏË Í·‚˯‡ÏË).
Å·„Ó‰‡fl ˝ÎÂÍÚÓÌÌÓÏÛ ÛÔ‡‚ÎÂÌ˲
‚Ó‰‡ ‚ ÔÓÏÂÊÛÚÓ˜Ì˚ı Ù‡Á‡ı
ÒÎË‚‡ÂÚÒfl ·ÂÒ¯ÛÏÌÓ, ˜ÚÓ ‰Â·ÂÚ
‰‡ÌÌÛ˛ ÓÔˆË˛ Ó˜Â̸ ÔÓÎÂÁÌÓÈ ‰Îfl
ÒÚËÍË ‚ ÌÓ˜ÌÓ ‚ÂÏfl.
H
íÂÍÛ˘Û˛ ÓÚÒÓ˜ÍÛ Á‡ÔÛÒ͇ ÏÓÊÌÓ
ÓÚÏÂÌËÚ¸, ‰Îfl ˝ÚÓ„Ó:
ç‡ÊÏËÚÂ Ë Û‰ÂÊË‚‡ÈÚ Í·‚Ë¯Û ‚
Ú˜ÂÌË 5 ÒÂÍ, ÔÓ͇ ̇ ‰ËÒÔΠÌÂ
ÔÓfl‚flÚÒfl Ô‡‡ÏÂÚ˚ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌÓÈ
ÔÓ„‡ÏÏ˚.
íÂÔÂ¸ ÏÓÊÌÓ Á‡ÔÛÒÚËÚ¸ ‡ÌÂÂ
‚˚·‡ÌÌÛ˛ ÔÓ„‡ÏÏÛ Ì‡Ê‡ÚËÂÏ
Í·‚Ë¯Ë "èìëä/èÄìáÄ" (‡Ì„Î.
Start/Pausa) ËÎË ‚ÓÓ·˘Â ‚ÒÂ
ÓÚÏÂÌËÚ¸, ‰Îfl ˜Â„Ó ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÂ
ÔÂÂÍβ˜‡ÚÂθ ‚ ÔÓÎÓÊÂÌË "Ç˚ÍÎ."
(‡Ì„Î. Off), ‡ ÔÓÚÓÏ ‚˚·ÂËÚ ‰Û„Û˛
ÔÓ„‡ÏÏÛ.
äãÄÇàòÄ "íÖåèÖêÄíìêÄ
ÇéÑõ"
ùÚÓÈ Í·‚˯ÂÈ ‚˚ ‚˚·Ë‡ÂÚ ‰Îfl
ÒÚËÍË Î˛·Û˛ Ê·ÂÏÛ˛
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÛ ÌËÊ χÍÒËÏÛχ,
Û͇Á‡ÌÌÓ„Ó ‰Îfl ͇ʉÓÈ ÔÓ„‡ÏÏ˚.
ëÍÓθÍÓ ‡Á ‚˚ ̇ÊÏÂÚ ̇
Í·‚˯Û, ̇ÒÚÓθÍÓ ÔÓÌËÁËÚÒfl
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ ‚Ó‰˚. ë‡Ï‡fl ÌËÁ͇fl
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ 15°ë (˝ÚÓ ÛÊ ÒÚË͇
ıÓÎÓ‰ÌÓÈ ‚Ó‰ÓÈ
).
G
LJÊÌÓ Á‡ÔÓÏÌËÚ¸: ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÛ Ì‡‰Ó
ÏÂÌflÚ¸ ÔÂ‰ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÓÈ ÇêÖåÖçà
ëíàêäà.
17
Hitrost centrifugiranja lahko
nastavite kadarkoli, ne da bi
morali prej preklopiti stroj v
naãin pavze.
àÁÏÂÌÂÌË ÒÍÓÓÒÚË ÓÚÊËχ
‚ÓÁÏÓÊÌÓ ‚ β·ÓÈ ÏÓÏÂÌÚ, ‰‡ÊÂ
·ÂÁ ÓÒÚ‡ÌÓ‚ÍË Ï‡¯ËÌ˚.
Ïpèìe÷aíèe. Maøèía èìeeò
çëeêòpcííoe ycòpoécòâo,
êoòopoe ïpeïÿòcòâyeò
âêëю÷eíèю öeíòpèôyãè
(oòæèìa), ecëè áeëüe â
áapaáaíe paçìecòèëocü
íepaâíoìepío.
ùÚÓ ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ ÒÌËÁËÚ¸
¯ÛÏÌÓÒÚ¸ Ë ‚Ë·‡ˆË˛ χ¯ËÌ˚
Ë ÚÂÏ Ò‡Ï˚Ï ÔÓ‰ÎËÚ¸ ÒÓÍ ÂÂ
ÒÎÛÊ·˚.
DIGITALNI PRIKAZOVALNIK
Sistem prikazovanja vas sproti
obve‰ãa o vseh parametrih
pranja:
1) TEMPERATURA PRANJA
Ko izberete program, se osvetli
ustrezen indikator za najvi‰jo
dovoljeno temperaturo za
izbrani program.
S pomoãjo ustrezne tipke
lahko temperaturo pranja
zniÏate –osvetli se ustrezen
indikator.
Opomba: Temperaturo
morate nastavite pred
nastavljanjem TRAJANJA
PRANJA!
ñàîêéÇéâ ÑàëèãÖâ
ÑËÒÔÎÂÈ Ó„‡ÌËÁÓ‚‡Ì Ú‡ÍËÏ
Ó·‡ÁÓÏ, ˜ÚÓ·˚ ‚˚ ‚Ò„‰‡ ÏÓ„ÎË
ÚÓ˜ÌÓ Á̇ڸ, ˜ÚÓ ÔÓËÒıÓ‰ËÚ Ò
‚‡¯ÂÈ Ï‡¯ËÌÓÈ:
1) íÖåèÖêÄíìêÄ ÇéÑõ
äÓ„‰‡ ‚˚ ‚˚·ÂÂÚ ÌÛÊÌÛ˛
ÔÓ„‡ÏÏÛ, ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÈ
Ë̉Ë͇ÚÓ ̇ ‰ËÒÔΠÔÓ͇ÊÂÚ ÂÂ
χÍÒËχθÌÛ˛ ‚ÓÁÏÓÊÌÛ˛
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÛ.
ùÚÛ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÛ ÔË Ê·ÌËË ‚˚
ÏÓÊÂÚ ÔÓÌËÁËÚ¸, ̇ʇ‚ ̇
ÒÔˆˇθÌÛ˛ Í·‚˯Û. èË ˝ÚÓÏ
Á‡„ÓËÚÒfl Ë̉Ë͇ÚÓ ‰Û„Ó„Ó
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÌÓ„Ó ÛÓ‚Ìfl. à Ú‡Í
‰‡ÎÂÂ.
LJÊÌÓ Á‡ÔÓÏÌËÚ¸: ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÛ
̇‰Ó ÏÂÌflÚ¸ ÔÂ‰ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÓÈ
ÇêÖåÖçà ëíàêäà.
2) HITROST CENTRIFUGIRANJA
KO izberete program, se na
prikazovalniku prikaÏe najvi‰ja
dovoljena hitrost
centrifugiranja za izbrani
program. S pritiskom na tipko
za nastavljanje hitrosti
centrifugiranja lahko to hitrost
zniÏate; ob vsakem pritisku na
tipko se vrednost zmanj‰a za
100 vrt./min. NajniÏja moÏna
hitrost centrifugiranja je 400
vrt./min, ãe pa ‰e enkrat
pritisnete na tipko za
nastavljanje hitrosti
centrifugiranja, centrifugiranje
prekliãete.
2) ëäéêéëíú éíÜàåÄ
äÓ„‰‡ ‚˚ ‚˚·ÂÂÚ ÌÛÊÌÛ˛
ÔÓ„‡ÏÏÛ, ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÈ
Ë̉Ë͇ÚÓ ̇ ‰ËÒÔΠÔÓ͇ÊÂÚ
χÍÒËχθÌÛ˛ ‚ÓÁÏÓÊÌÛ˛
ÒÍÓÓÒÚ¸ ‚‡˘ÂÌËfl ·‡‡·‡Ì‡ ÔË
ÓÚÊËÏÂ. èË Ê·ÌËË ‚˚ ÏÓÊÂÚÂ
ÒÌËÁËÚ¸ ÒÍÓÓÒÚ¸. ÑÎfl ˝ÚÓ„Ó ÂÒÚ¸
Í·‚˯‡ ÓÚÊËχ. èÓÒΠ͇ʉӄÓ
̇ʇÚËfl ̇ Ì ÒÍÓÓÒÚ¸
ÛÏÂ̸¯‡ÂÚÒfl ̇ 100 Ó·./ÏËÌ.
åËÌËχθÌÓ ‰ÓÔÛÒÚËχfl ÒÍÓÓÒÚ¸
400 Ó·./ÏËÌ. åÂ̸¯Â Ì ÔÓÎÛ˜ËÚÒfl.
á‡ÚÓ ÏÓÊÌÓ ‚ÓÓ·˘Â ÓÚÍβ˜ËÚ¸
ÓÚÊËÏ, ‰Îfl ˜Â„Ó ˝ÚÛ Ò‡ÏÛ˛ Í·‚˯Û
̇‰Ó ̇ʇڸ ÌÂÒÍÓθÍÓ ‡Á.
3) LUâKA ZA ZAMIK VKLOPA
âe je nastavljen ãasovni
zamik vklopa, luãka utripa.
3) àçÑàäÄíéê éíãéÜÖççéÉé
áÄèìëäÄ
à̉Ë͇ÚÓ ÏË„‡ÂÚ, ÂÒÎË ‚Íβ˜ÂÌ
ÓÚÎÓÊÂÌÌ˚È Á‡ÔÛÒÍ.
4) TRAJANJE PROGRAMA
Ko izberete program, se na
prikazovalniku prikaÏe trajanje
programa, ki se spreminja
glede na izbrane opcije.
Ko stroj zaãne izvajati
program, se ãas do konca
programa na prikazovalniku
stalno prilagaja.
4) èêéÑéãÜàíÖãúçéëíú
ëíàêäà
Ç ÏÓÏÂÌÚ ‚˚·Ó‡ ÔÓ„‡ÏÏ˚ ̇
‰ËÒÔΠ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍË
‚˚҂˜˂‡ÂÚÒfl ÔÓ‰ÓÎÊËÚÂθÌÓÒÚ¸
ÒÚËÍË. ÇÂÏfl ÒÚËÍË ‚‡¸ËÛÂÚÒfl ‚
Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ ÙÛÌ͈ËÈ, ÍÓÚÓ˚Â
‚˚ ‚˚·ÂÂÚ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂθÌÓ Í
ÔÓ„‡ÏÏÂ.èÓÒΠÁ‡ÔÛÒ͇
ÔÓ„‡ÏÏ˚ χ¯Ë̇ ‚‰ÂÚ Ó·‡ÚÌ˚È
ÓÚÒ˜ÂÚ ‚ÂÏÂÌË ‰Ó ÓÍÓ̘‡ÌËfl
ÒÚËÍË.
L
3
{
4
5
2
{
6
1
1
{
2
3
4
{
18
éÚ ÒÍÓÓÒÚË ÓÚÊËχ Á‡‚ËÒËÚ Í‡ÍÓÂ
ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó ‚·„Ë ·Û‰ÂÚ Û‰‡ÎÂÌÓ ËÁ
·Âθfl ·ÂÁ ̇ÌÂÒÂÌËfl ÂÏÛ
ÔÓ‚ÂʉÂÌËÈ. Ç˚ ÏÓÊÂÚ Á‡‰‡Ú¸
ÒÍÓÓÒÚ¸ ÓÚÊËχ ÔÓ Ç‡¯ÂÏÛ
Ê·Ì˲.
ç‡Ê‡ÚËÂÏ ˝ÚÓÈ ÍÌÓÔÍË ÏÓÊÌÓ
ÛÏÂ̸¯ËÚ¸ χÍÒËχθÌÛ˛ ÒÍÓÓÒÚ¸
ÓÚÊËχ Ë, ÂÒÎË Á‡ıÓÚËÚÂ, ÚÓ Ë
ÓÚÏÂÌËÚ¸ ÂÊËÏ ÓÚÊËχ.
ÑÎfl ÚÓ„Ó ˜ÚÓ·˚ ‚ÌÓ‚¸ ‚Íβ˜ËÚ¸
ÓÚÊËÏ, ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ Ì‡ÊËχڸ
ÍÌÓÔÍÛ ‰Ó ÚÂı ÔÓ, ÔÓ͇ Á̇˜ÂÌËÂ
ÒÍÓÓÒÚË ÓÚÊËχ Ì ‰ÓÒÚË„ÌÂÚ
Ê·ÂÏÓÈ ‚Â΢ËÌ˚.
ÇÓ ËÁ·ÂʇÌË ÔÓ‚ÂʉÂÌËÈ
·Âθfl, Ì‚ÓÁÏÓÊÌÓ Û‚Â΢ËÚ¸
ÒÍÓÓÒÚ¸ ÓÚÊËχ ·Óθ¯Â ÚÓ„Ó
Á̇˜ÂÌËfl, ÍÓÚÓÓÂ
‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍË ÛÒڇ̇‚ÎË‚‡ÂÚÒfl
‰Îfl ‚˚·‡ÌÌÓÈ ÔÓ„‡ÏÏ˚.
I
{
äçéèäÄ êÖÉìãàêéÇäà
ëäéêéëíà éíÜàåÄ
RU
{
GUMB ZA NASTAVITEV
HITROSTI
CENTRIFUGIRANJA
Faza centrifugiranja je zelo
pomembna, saj naj bi iz
perila odstranila ãimveã
vlage, ne da bi ga pri tem
po‰kodovala.
Hitrost centrifuge lahko
prilagodite svojim potrebam.
Z nastavitvijo niÏjih vrednosti
lahko zniÏate maksimalno
hitrost centrifuge na minuto.
Centrifugo lahko tudi
izkljuãite. âe Ïelite ponovno
aktivirati fazo centrifugiranja,
preprosto pritisnete na tipko,
dokler ni nastavljena Ïelena
hitrost centrifugiranja.
Da bi prepreãili po‰kodbe
perila, ni mogoãe nastaviti
vi‰je hitrosti centrifugiranja
od najvi‰je predvidene za
posamezne programe.
OPOMBA:
STROJ JE OPREMLJEN S
POSEBNO ELEKTRONSKO
NAPRAVO, KI
PREPREâUJE
CENTRIFUGIRANJE, âE
PERILO V BOBNU NI
URAVNOTEÎENO. S TEM
JE ZMANJ·ANA
GLASNOST DELOVANJA
TER VIBRACIJE, OBENEM
PA TUDI PODALJ·ANA
ÎIVLJENJSKA DOBA
VA·EGA PRALNEGA
STROJA.
SL
RU
{
SL
19
SL
5) LUâKA START
Osvetli se, ko pritisnete na
tipko START.
6) TRAJANJE PRANJA
Ko izberete program, se
osvetli indikator za najkraj‰e
moÏno trajanje pranja.
âe Ïelite, lahko trajanje
pranja podalj‰ate s pritiskom
na posebno tipko; osvetli se
ustrezen indikator.
Opomba: Trajanje pranja se
samodejno prilagaja glede
na nastavljeno temperaturo.
SL
RU
5
5) àçÑàäÄíéê áÄèìëäÄ
èêéÉêÄååõ
à̉Ë͇ÚÓ Á‡„Ó‡ÂÚÒfl ÔË Ì‡Ê‡ÚËË
̇ Í·‚Ë¯Û "èìëä" (‡Ì„Î. "Start").
6) ÇêÖåü ëíàêäà
Ç ÏÓÏÂÌÚ ‚˚·Ó‡ ÔÓ„‡ÏÏ˚
‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍË Á‡„Ó‡ÂÚÒfl
Ë̉Ë͇ÚÓ ̇ËÏÂ̸¯Â„Ó ‚ÂÏÂÌË
ÒÚËÍË.
ç‡ÊËχfl ̇ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘Û˛
Í·‚˯Û, ‚˚ Ò‡ÏÓÒÚÓflÚÂθÌÓ
ÏÓÊÂÚ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ·Óθ¯Â ‚ÂÏfl
ÒÚËÍË, - ÒΉËÚ Á‡ ·ÏÔӘ͇ÏË: ‚
˝ÚÓÏ ÒÎÛ˜‡Â Á‡„Ó‡ÂÚÒfl
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÈ Ò‚ÂÚÓ‚ÓÈ
Ë̉Ë͇ÚÓ.
èÓÏÌËÚÂ, ˜ÚÓ ‚ÂÏfl ÒÚËÍË, ÍÓÚÓÓÂ
χ¯Ë̇ ҇χ Ò· ‚˚·Ë‡ÂÚ,
ÓÔ‰ÂÎflÂÚÒfl ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÓÈ ‚Ó‰˚,
ÍÓÚÓÛ˛ ‚˚ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÎË.
TIPKA “TRAJANJE PRANJA”
ä·‚˯‡ "ÇêÖåü ëíàêäà"
S pomoãjo te tipke (aktivna
je le pri programih za
BOMBAÎ in ME·ANE TKANINE)
lahko izbirate med 3
stopnjami intenzivnosti pranja
glede na to, kako umazano
je perilo.
Ko izberete program in
temperaturo pranja, je
samodejno nastavljena
najmanj intenzivna stopnja
pranja. S pritiskom na tipko
lahko intenzivnost pranja
poveãate; samodejno se
prilagodi tudi trajanje
programa.
ùÚÓÈ Í·‚˯ÂÈ (‡·ÓÚ‡ÂÚ Ó̇,
ÍÒÚ‡ÚË, ÚÓθÍÓ ‚ ÔÓ„‡Ïχı
"ïãéèéä" Ë "ëåÖòÄççõÖ
íäÄçà") ÏÓÊÌÓ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ 3
ÒÚÂÔÂÌË ËÌÚÂÌÒË‚ÌÓÒÚË ÒÚËÍË ‚
Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ ÒÚÂÔÂÌË
Á‡„flÁÌÂÌËfl ·Âθfl.
äÓ„‰‡ ‚˚ ‚˚·ÂÂÚ ÌÛÊÌÛ˛
ÔÓ„‡ÏÏÛ Ë ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÛ ‚Ó‰˚,
Ë̉Ë͇ÚÓ ‚ÂÏÂÌË Ò‡Ï
ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒfl ̇ ÏËÌËχθÌÓ
‰ÓÔÛÒÚËÏÓÂ ‚ÂÏfl ÒÚËÍË. ÖÒÎË
ÚÂÔÂ¸ ̇ʇڸ ̇ Í·‚˯Û,
Ë̉Ë͇ÚÓ ÔÂÂȉÂÚ Ì‡ ÒÚÛÔÂ̸
‚˚¯Â Ë ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓ
Û‚Â΢ËÚÒfl ÔÓ‰ÓÎÊËÚÂθÌÓÒÚ¸
ÒÚËÍË, Ë Ú.‰.
{
6
M
GUMB PROGRAMATORJA ZA
IZBIRANJE PROGRAMOV IN
OZNAKO OFF (IZKLOPLJENO)
KO OBRNETE GUMB ZA
IZBIRANJE PROGRAMOV,
SE PRIKAZOVALNIK
OSVETLI IN PRIKAÎEJO SE
NASTAVITVE ZA IZBRANI
PROGRAM.
OPOMBA: STROJ
IZKLOPITE Z
OBRAâANJEM GUMBA
ZA IZBIRANJE
PROGRAMOV NA
POLOÎAJ “OFF”
(IZKLOPLJENO).
èÖêÖäãûóÄíÖãú èêéÉêÄåå ë
éíåÖíäéâ Çõäã.
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ “Start/Pause” ‰Îfl
Á‡ÔÛÒ͇ ‚˚·‡ÌÌÓÈ Ô„‡ÏÏ˚.
Med potekom programa
gumb programatorja miruje
(se ne obraãa).
èÓ„‡Ïχ ‚˚ÔÓÎÌflÂÚÒfl ÔË
ÌÂËÁÏÂÌÌÓÏ ÔÓÎÓÊÂÌËË ÒÂÎÂÍÚÓ‡
ÔÓ„‡ÏÏ ‰Ó Á‡‚Â¯ÂÌËfl ˆËÍ·.
Stroj izklopite tako, da
obrnete gumb
programatorja na OFF.
Ç˚Íβ˜ËÚ χ¯ËÌÛ ÔÓ‚ÓÓÚÓÏ
ÛÍÓflÚÍË ‚˚·Ó‡ ÔÓ„‡ÏÏ ‚
ÔÓÎÓÊÂÌËÂ Ç˚ÍÎ.
OPOMBA:
GUMB
PROGRAMATORJA
MORATE OBRNITI NA
OFF PO ZAKLJUâENEM
PROGRAMU PRANJA
OZ. âE ÎELITE IZBRATI IN
ZAGNATI NOVI
PROGRAM.
Osvetlijo se, ko pritisnete na
katero od tipk.
âe izberete opcijo, ki ni na
voljo v kombinaciji z izbranim
programom, kontrolna luãka
tipke najprej utripa, nato pa
ugasne.
N
Öëãà ÇêÄôÄíú êìóäì
åçéÉéèéáàñàéççéÉé
èÖêÖäãûóÄíÖãü, çÄ
ÑàëèãÖÖ ÅìÑìí
éíéÅêÄÜÄíúëü ëàåÇéãõ
ë èÄêÄåÖíêÄåà
ÇõÅêÄççéâ èêéÉêÄååõ.
N.B.: óíéÅõ Çõäãûóàíú
åÄòàçì, ìëíÄçéÇàíÖ
èÖêÖäãûóÄíÖãú
èêéÉêÄåå Ç èéãéÜÖçàÖ
"Çõäã." (‡Ì„Î. Off).
Stroj zaÏenete s pritiskom na
tipko Start/pavza.
KONTROLNE LUâKE TIPK
20
RU
èêàåÖóÄçàÖ:
êìäéüíäì ÇõÅéêÄ
èêéÉêÄåå ëãÖÑìÖí
éÅüáÄíÖãúçé
ÇéáÇêÄôÄíú Ç
èéãéÜÖçàÖ Çõäã. èé
éäéçóÄçàà äÄÜÑéÉé
ëÖÄçëÄ ëíàêäà, Ä
íÄäÜÖ èêà ÜÖãÄçàà
çÄóÄíú ëãÖÑìûôàâ
ëÖÄçë èÖêÖÑ íÖå, äÄä
ìëíÄçéÇàíú à
áÄèìëíàíú ÜÖãÄÖåìû
èêéÉêÄååì.
àçÑàäÄíéêõ
îìçäñàéçÄãúçõï äãÄÇàò
à̉Ë͇ÚÓ Á‡„Ó‡ÂÚÒfl ÔË Ì‡Ê‡ÚËË
̇ Í·‚˯Û.
Ç ÒÎÛ˜‡Â ÂÒÎË ÙÛÌ͈Ëfl, ÍÓÚÓÛ˛ ‚˚
Ô˚Ú‡ÂÚÂÒ¸ ‚Íβ˜ËÚ¸ ̇ʇÚËÂÏ
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ÂÈ Í·‚˯Ë, ÌÂ
ÔÓ‰ıÓ‰ËÚ Í ‚˚·‡ÌÌÓÈ ÔÓ„‡ÏÏÂ,
Ë̉Ë͇ÚÓ Ò̇˜‡Î‡ ÏË„‡ÂÚ, ÔÓÚÓÏ
„‡ÒÌÂÚ.
O
21
SL
7. POGLAVJE
RAZPREDELNICA S PROGRAMI
Program za:
GUMB ZA IZBIRANJE
PROGRAMOV NA:
TEÎA
(NAJVEâ]
Kg.
TEMP.
°C
PRALNA SREDSTVA V:
2
Odporne tkanine
1)
BombaÏ, platno
BombaÏ, odporne tkanine iz
me‰anice vlaken,Barve
1)
Tkanine iz me‰anice vlaken in
sintetike BombaÏ, tkanine iz
1)
**
**
9
Do:
90°
●
●
(● )
9
Do:
60°
●
●
(● )
4,5
Do:
60°
●
●
2
Do:
40°
●
●
me‰anih vlaken, sintetika
Zelo obãutljive tkanine
Izpiranje
1
-
Prosimo, da upo‰tevate naslednje:
âe je perilo zelo umazano, perite naenkrat le 4 kg perila.
-
●
(● )
** Program je testiran skladno z doloãili CENELEC EN 60456 ob izbranem najdalj‰em moÏnem
trajanju pranja.
Program je priporoãen tudi za pranje pri nizkih temperaturah (niÏjih od najvi‰je moÏne, ki je
prikazana).
Pri vseh programih lahko po potrebi zniÏate hitrost centrifugiranja pod najvi‰jo
predvideno za posamezni program, pri pranju zelo obãutljivih tkanin pa lahko
tudi prekliãete centrifugiranje. To storite s pomoãjo tipke za nastavljanje hitrosti centrifugiranja.
( ) Samo, ãe ste izbrali tudi predpranje. (Programi, pri katerih je tipka za predpranje aktivna)
22
Centrifugiranje z veliko hitrostjo
-
-
Tipka za nastavljanje temperature omogoãa pranje pri vseh temperaturah, niÏjih od najvi‰je
dovoljene temperature za izbrani program.
Samo
izãrpavanje
-
-
1) Pri prikazanih programih lahko prilagodite trajanje in intenzivnost pranja s pomoãjo tipke za
nastavljanje trajanja pranja.
Svilo/Roãno pranje
1
Do:
30°
●
●
Volna (za strojno pranje)
2
Do:
40°
●
●
Odporne tkanine
4,5
Do:
60°
●
●
Odporne tkanine
Tkanine iz me‰anice vlaken in
sintetike
3
Do:
40°
●
●
âe so na posameznih kosih perila madeÏi, ki jih je treba odstraniti s pomoãjo tekoãega belila,
priporoãamo, da ta postopek opravite v stroju pred pranjem polnega stroja perila.
Odmerite tekoãe belilo v ustrezen predalãek, vstavljen v predelek 2 (predelek za detergent za
glavno pranje) in izberite posebni program Izpiranje
. Ko je ta program zakljuãen, obrnite
gumb za izbiranje programov v izklopljeni poloÏaj, dodajte preostalo perilo in nato izberite
ustrezen program pranja.
23
RU
TAÁËÈÖA ÏPOÃPAMM CTÈPKÈ
ÏÀPÀÃPÀÔ 7
Ïpoãpaììa còèpêè äëÿ
êìäéüíäÄ ÇõÅéêÄ
èêéÉêÄåå Ç èéãéÜÖçàà
Çäã.:
Maêc.
çaãpyçêa,
êã
Teìïepaò
ypa
°C
Çaãpyçêa ìoюùèx
cpeäcòâ
2
ïpo÷íûe òêàíè
1)
Õëîïîê, ëåí
ñ‚ÂÚÌ˚Â
1)
Õëîïîê, ñìåcoâûe ïpo÷íûe òêàíè
ñìåcoâûe è
cèíòeòè÷ecêèe òêàíè
Õëîïîê, ñìåcoâûe cèíòeòèêa
1)
**
**
1
9
Ño:
90°
●
●
( ●)
9
Ño:
60°
●
●
( ●)
4,5
Ño:
60°
●
●
●
●
o÷eíü äeëèêaòíûe òêaíè
2
Ño:
40°
èÓÎÓÒ͇ÌËÂ
-
-
Å˚ÒÚ˚È ÓÚÊËÏ
-
-
íÓθÍÓ ÒÎË‚
-
-
òÖãä – êìóçÄü
ëíàêäÄ
1
Ño:
30°
●
●
òÂÒÚ¸ Ò ÔÓÏÂÚÍÓÈ
"ÑÎfl χ¯ËÌÌÓÈ ÒÚËÍË"
2
Ño:
40°
●
●
ïpo÷íûe òêàíè
4,5
Ño:
60°
●
●
3
Ño:
40°
●
●
●
( ●)
Ïpèìèòe âo âíèìaíèe!
B cëy÷ae còèpêè cèëüío çaãpÿçíeííoão áeëüÿ peêoìeíäyeòcÿ cíèçèòü çaãpyçêy äo 4 êã
cyxoão áeëüÿ.
ëÍÓÓÒÚ¸ ÓÚÊËχ Ú‡ÍÊ ÏÓÊÌÓ „ÛÎËÓ‚‡Ú¸ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ÂÍÓÏẨӂ‡ÌÌ˚ÏË Ô‡‡ÏÂÚ‡ÏË Ì‡
ÎÂȷ·ı ËÁ‰ÂÎËÈ, ÎË·Ó ÓÍβ˜‡Ú¸ ÓÚÊËÏ ‚ÓÓ·˘Â ÔË ÒÚËÍ ÓÒÓ·Ó ‰ÂÎË͇ÚÌ˚ı ËÁ‰ÂÎËÈ.
** íÂÒÚÓ‚‡fl ÔÓ„‡Ïχ ÒÚËÍË Ì‡ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Ë Ú·ӂ‡ÌËflÏ Òڇ̉‡Ú‡ CENELEC EN 60456 Ò
χÍÒËχθÌÓÈ ÔÓ‰ÓÎÊËÚÂθÌÓÒÚ¸˛ ÒÚËÍË.
êÂÍÓÏẨÛÂχfl ÔÓ„‡Ïχ ‰Îfl ÒÚËÍË ÚÂÔÎÓÈ ‚Ó‰ÓÈ (ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ÌËÊ Û͇Á‡ÌÌÓ„Ó Ï‡ÍÒËÏÛχ).
( ) ìÒڇ̇‚ÎË‚‡ÂÚÒfl ÚÓθÍÓ ‚ÏÂÒÚÂ Ò Í·‚˯ÂÈ è‰‚‡ËÚÂθ̇fl ÒÚË͇ (凯Ë̇ Ô‰ÛÒχÚË‚‡ÂÚ
ÌÂÒÍÓθÍÓ ÔÓ„‡ÏÏ Ò Ô‰‚‡ËÚÂθÌÓÈ ÒÚËÍÓÈ).
ïpo÷íûe òêàíè
ñìåcoâûe è
cèíòeòè÷ecêèe òêàíè
24
ùÚÓÈ Í·‚˯ÂÈ ‚˚ ‚˚·Ë‡ÂÚ ‰Îfl ÒÚËÍË Î˛·Û˛ Ê·ÂÏÛ˛ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÛ ÌËÊ χÍÒËÏÛχ, Û͇Á‡ÌÌÓ„Ó
‰Îfl ͇ʉÓÈ ÔÓ„‡ÏÏ˚.
1) Ç ˝ÚËı ÔÓ„‡Ïχı Í·‚˯ÂÈ ‚ÂÏÂÌË ÒÚËÍË ÏÓÊÌÓ „ÛÎËÓ‚‡Ú¸ ÔÓ‰ÓÎÊËÚÂθÌÓÒÚ¸ Ë ËÌÚÂÌÒË‚ÌÓÒÚ¸
ÒÚËÍË.
ÖÒÎË ÚÓθÍÓ ‰Îfl Ó„‡Ì˘ÂÌÌÓ„Ó ÍÓ΢ÂÒÚ‚‡ ‚¢ÂÈ, Ú·ÛÂÚÒfl Ó·‡·ÓÚ͇ ÊˉÍËÏ ÓÚ·ÂÎË‚‡ÚÂÎÂÏ ‰Îfl
Û‰‡ÎÂÌËfl ÔflÚÂÌ, ÚÓ Ô‰‚‡ËÚÂθÌÓ ۉ‡ÎÂÌË ÔflÚÂÌ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ‚˚ÔÓÎÌÂÌÓ ‚ ÒÚË‡Î¸ÌÓÈ Ï‡¯ËÌÂ.
ç‡ÎÂÈÚ ÓÚ·ÂÎË‚‡ÚÂθ ‚ ‚‡ÌÌÓ˜ÍÛ ‰Îfl ÊˉÍÓ„Ó ÓÚ·ÂÎË‚‡ÚÂÎfl, ‚ÒÚ‡‚ÎÂÌÌÛ˛ ‚ ÓÚ‰ÂÎÂÌË “2” ÍÓÌÚÂÈÌÂ‡
‰Îfl ÏÓ˛˘Ëı Ò‰ÒÚ‚ Ë ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ ÒÔˆˇθÌÛ˛ ÔÓ„‡ÏÏÛ ÔÓÎÓÒ͇ÌËfl (
).
èÓ Á‡‚Â¯ÂÌËË ˝ÚÓÈ ÔÓ„‡ÏÏ˚ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ ÒÂÎÂÍÚÓ ÔÓ„‡ÏÏ ‚ ÔÓÎÓÊÂÌË “OFF”, ‰Ó·‡‚¸Ú ÓÒÚ‡‚¯ËÂÒfl
‚Â˘Ë Ë ÔÓ‰ÓÎÊËÚ ÒÚËÍÛ Ì‡ ̇˷ÓΠÔÓ‰ıÓ‰fl˘ÂÈ ÔÓ„‡ÏÏÂ.
25
SL
RU
8. POGLAVJE
ÏÀPÀÃPÀÔ 8
IZBIRANJE
PROGRAMOV
ÇõÅéê èêéÉêÄåå
Pralni stroj ima 4 skupine
programov, ki omogoãajo
pranje razliãno umazanega
perila, kot seveda tudi pranje
razliãnih vrst tkanin. Programi
pranja se med seboj razlikujejo
po naãinu pranja,
temperaturah in po
trajanju (gl. razpredelnico
programov pranja).
Ä∧ÿ paç∧è÷íûx òèïoâ òêaíeé è
còeïeíè çaãpÿçíeíèÿ ∋òa
còèpa∧üíaÿ ìaøèía èìeeò 4
ãpyïïû ïpoãpaìì, â
cooòâeòcòâèè c êoòopûìè
âûáèpaeò öèê∧ còèpêè,
òeìïepaòypy è
ïpoäo∧æèòe∧üíocòü còèpêè (cì.
òaá∧èöy ïpoãpaìì còèpêè).
1. OBSTOJNE TKANINE
Stroj pere in izpira perilo na teh
programih z intenzivno moãjo.
Po vsakem vmesnem izpiranju
stroj perilo tudi oÏame, kar
zagotavlja
popolno izpiranje. Konãno
centrifugiranje perilo
temeljito oÏame.
1. èêéóçõÖ íäÄçà
∋òoò ̇·Ó ïpoãpaìì
paçpaáoòaí ä∧ÿ ìaêcèìa∧üío
èíòeícèâoé còèpêè è
ïo∧ocêaíèÿ c ïpoìeæyòo÷íûìè
öèê∧aìè oòæèìa ä∧ÿ
íaè∧y÷øeão êa÷ecòâa
ïo∧ocêaíèÿ.
Çaê∧ю÷èòe∧üíûé oòæèì
yäa∧ÿeò âoäy áo∧ee
èíòeícèâío, ÷eì äpyòèe
ïpoãpaììû còèpêè.
2. TKANINE IZ ME·ANIH IN
SINTETIâNIH VLAKEN
Ritem vrtenja bobna in nivo
vode zagotavljata najbolj‰e
rezultate pranja in izpiranja.
NeÏno oÏemanje prepreãi, da
bi se perilo preveã zmeãkalo.
2. ëåÖëéÇõÖ à ëàçíÖíàóÖëäàÖ
íäÄçà
Ocíoâíaÿ còèpêa è ïo∧ocêaíèe
äaюò oò∧è÷íûe peçy∧üòaòû
á∧aãoäapÿ òùaòe∧üío
ïoäoápaííoé cêopocòè
âpaùeíèÿ áapaáaía è ÛÓ‚Ìfl
âoäû. Äe∧èêaòíûé oòæèì
ãapaíòèpyeò, ÷òo áe∧üe áyäeò
ìeíüøe cìèíaòücÿ.
3. ZELO OBâUTLJIVE TKANINE
To je nov program, ki perilo
izmeniãno pere in namaka, in
je predvsem namenjen pranju
zelo obãutljivih tkanin.
Pranje in izpiranje poteka v
veãji koliãini vode, kar
zagotavlja najbolj‰e rezultate.
3. íäÄçà, óìÇëíÇàíÖãúçõÖ ä
ÇçÖòçÖåì ÇéáÑÖâëíÇàû
ëÚË͇ ˜Â‰ÛÂÚÒfl Ò
ÔÓ‰ÓÎÊËÚÂθÌ˚ÏË Ô‡ÛÁ‡ÏË.
êÂÍÓÏẨÛÂÚÒfl ‰Îfl Ú͇ÌÂÈ,
˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂθÌ˚ı Í ‡Á΢Ì˚Ï ‚ˉ‡Ï
‚̯ÌÂ„Ó ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl.
óÚÓ·˚ ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚Ë ̇ Ú̸͇ ·˚ÎÓ
˘‡‰fl˘ËÏ, ‚Ó‰˚ ‰Îfl ÒÚËÍË Ë
ÔÓÎÓÒ͇ÌËfl ·ÂÂÚÒfl ·Óθ¯Â, ˜ÂÏ ‚
ÓÒڇθÌ˚ı ÔÓ„‡Ïχı.
4. Posebni programi
4. ëÔˆˇθÌ˚ ÔÓ„‡ÏÏ˚
IZPIRANJE
Ta program opravi tri izpiranja z
vmesnim centrifugiranjem
(hitrost lahko prilagodite s
pomoãjo ustrezne tipke). Ta
program je namenjen izpiranju
razliãnega perila po pranju na
roke.
Primeren je tudi za
odstranjevanje madeÏev s
perila s pomoãjo belila, kot je
bilo to Ïe opisano.
26
ëèÖñàÄãúçÄü èêéÉêÄååÄ
éèéãÄëäàÇÄçàü “RINSE”
ùÚ‡ ÔÓ„‡Ïχ ‚˚ÔÓÎÌflÂÚ ÚË ˆËÍ·
ÔÓÎÓÒ͇ÌËfl Ò ÔÓÏÂÊÛÚÓ˜Ì˚Ï
ÓÚÊËÏÓÏ Ì‡ Ò‰ÌÂÈ ÒÍÓÓÒÚË
(ÍÓÚÓ‡fl ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ÛÏÂ̸¯Â̇ ËÎË
‚ÓÓ·˘Â ‚˚Íβ˜Â̇ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ÂÈ
ÍÌÓÔÍÓÈ). ùÚ‡ ÔÓ„‡Ïχ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸
ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ì‡ ‰Îfl ÓÔÓ·ÒÍË‚‡ÌËfl
β·˚ı ÚËÔÓ‚ Ú͇ÌÂÈ, ̇ÔËÏÂ ÔÓÒÎÂ
Û˜ÌÓÈ ÒÚËÍË ·Âθfl.
ùÚ‡ ÔÓ„‡Ïχ Ú‡ÍÊ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸
ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ì‡ ‰Îfl ÓÚ·ÂÎË‚‡ÌËfl
(ÒÏ.Ú‡·ÎËˆÛ ÔÓ„‡ÏÏ).
SL
RU
HITRO CENTRIFUGIRANJE
Ta program je namenjen
intenzivnemu centrifugiranju
perila (hitrost lahko prilagodite s
pomoãjo ustrezne tipke).
ëèÖñàÄãúçÄü èêéÉêÄååÄ
“Åõëíêõâ éíÜàå”
èÓ„‡Ïχ “Åõëíêõâ éíÜàå”
‚˚ÔÓÎÌflÂÚÒfl ̇ χÍÒËχθÌÓÈ
ÒÍÓÓÒÚË (ÍÓÚÓ‡fl ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸
ÛÏÂ̸¯Â̇ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ÂÈ
ÍÌÓÔÍÓÈ).
IZâRPAVANJE VODE
Program je namenjen
izãrpavanju vode iz bobna.
íéãúäé ëãàÇ
èÓ„‡Ïχ íÓθÍÓ ÒÎË‚
ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎflÂÚ ÒÎË‚ ‚Ó‰˚.
IMPULZNI SISTEM PRANJA
Nova generacija 3-faznih
motorjev, ki jih krmili napredni
elektronski system, nam je
omogoãila razvoj novega naãina
pranja, ki v notranjosti bobna
simulira roãno pranje. Zdaj prviã
se kad ne zavrti do konca
naokoli, ampak se premika
impulzno, z vmesnimi premori.
âe smo bolj natanãni, kad se
neÏno vrti v smeri urinega
kazalca, se ustavi, nato pa se
trikrat zavrti v nasprotno smer.
Ta naãin pranja zagotavlja
neÏno in skrbno ravnanje z
va‰imi oblaãili, ki je primerljivo z
roãnim pranjem. Ta naãin pranja
je uporabljen pri spodaj
navedenih programih, ki so
oznaãeni s simbolom
:
êàíåàóçÄü ëàëíÖåÄ ëíàêäà
Å·„Ó‰‡fl ÌÓ‚ÓÏÛ ÔÓÍÓÎÂÌ˲
ÚÂıÙ‡ÁÌ˚ı ‰‚Ë„‡ÚÂÎÂÈ
ÛÔ‡‚ÎflÂÏ˚ı ËÌÚÂÎÎÂÍÚۇθÌÓÈ
˝ÎÂÍÚÓÌÌÓÈ ÒËÒÚÂÏÓÈ, Ï˚ ÒÓÁ‰‡ÎË
ÌÓ‚˚È ÂÊËÏ ÒÚËÍË, ÍÓÚÓ˚È
‚ÓÒÔÓËÁ‚Ó‰ËÚ Û˜ÌÛ˛ ÒÚËÍÛ Ò
ÔÓÏÓ˘¸˛ χ¯ËÌ˚.
Ň‡·‡Ì Ì ̇˜Ë̇ÂÚ Ò‡ÁÛ
‚ÂÚÂÚ¸Òfl, ‡ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎflÂÚ
ËÚÏ˘Ì˚ ‰‚ËÊÂÌËfl Ò Ô‡ÛÁ‡ÏË ‚
ÔÓÏÂÊÛÚ͇ı ÏÂÊ‰Û ÌËÏË.
Ç ˜‡ÒÚÌÓÒÚË, ·‡‡·‡Ì ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚ ÚË
ÓÒÚÓÓÊÌ˚ı Ó·ÓÓÚ‡ ÔÓ ˜‡ÒÓ‚ÓÈ
ÒÚÂÎÍÂ, Ô‡ÛÁÛ, ‡ Á‡ÚÂÏ ÚË ÔÓÚË‚
˜‡ÒÓ‚ÓÈ ÒÚÂÎÍË.
í‡ÍÓÈ ÂÊËÏ, „‡‡ÌÚËÛ˛˘ËÈ
Á‡·ÓÚÎË‚ÓÂ Ë ‰ÂÎË͇ÚÌÓ ӷ‡˘ÂÌËÂ
Ò ·ÂθÂÏ, ÍÓÚÓ˚È ÏÓÊÂÚ Ó·ÂÒÔ˜ËÚ¸
ÚÓθÍÓ ۘ̇fl ÒÚË͇, ÔËÏÂÌflÂÚÒfl ‚
ÔÓ„‡Ïχı, ÓÚϘÂÌÌ˚ı ÌËÊÂ
ÒËÏ‚ÓÎÓÏ
.
5
2
4
1
3
6
5
2
4
1
3
6
5
2
4
1
3
6
POSEBEN PROGRAM ZA SVILO
Pralni stroj je opremljen tudi s
programom za neÏno pranje
svile in 'roãno' pranje.
Namenjen je pranju perila, ki ga
je obiãajno treba prati na roke,
in perilu iz svile.
Pranje poteka pri temperaturi
najveã 30°, zakljuãi pa se z 3
izpiranji brez centrifugiranja.
PROGRAM ZA VOLNO
"WOOLMARK"
To je program, ki ga je potrdil
WOOLMARK, in ki omogoãa
temeljito pranje perila, ne da bi
ga po‰kodoval.
Tekom programa se izmenjujejo
faze aktivnosti in premorov pri
temperaturi do 40°C, zakljuãi
pa se s 3 izpiranji in
kratkotrajnim oÏemanjem.
èêéÉêÄååÄ ëíàêäà àáÑÖãàâ àá
òÖãäÄ
凯Ë̇ ËÏÂÂÚ ÔÓ„‡ÏÏÛ
‰ÂÎË͇ÚÌÓÈ ÒÚËÍË òÂÎÍ Ë êۘ̇fl
ÒÚË͇. è‰̇Á̇˜Â̇ ‰Îfl
ÔÓÎÌÓˆÂÌÌÓÈ ÒÚËÍË ËÁ‰ÂÎËÈ,
Ëϲ˘Ëı χÍËÓ‚ÍÛ "òÂÎÍ" Ë
"íÓθÍÓ ۘ̇fl ÒÚË͇".
å‡ÍÒËχθ̇fl ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ‚Ó‰˚
30°ë, 3 ÔÓÎÓÒ͇ÌËfl ·ÂÁ ÓÚÊËχ.
5
2
4
1
3
6
èÓ„‡Ïχ àáÑÖãàü àá òÖêëíà
ÑÎfl ÒÚËÍË ¯ÂÒÚË ÔËÏÂÌflÂÚÒfl
ÒÔˆˇθÌÓ ‡Á‡·ÓÚ‡Ì̇fl
ÔÓ„‡Ïχ, ÒÂÚËÙˈËÓ‚‡Ì̇fl
ËÌÒÚËÚÛÚÓÏ Woolmark. èË ÚÓÏ, ˜ÚÓ
ËÁ‰ÂÎËfl ÔÓÏ˚‚‡˛ÚÒfl Ò‡Ï˚Ï
Ú˘‡ÚÂθÌ˚Ï Ó·‡ÁÓÏ, ÙËÁ˘ÂÒÍÓÂ
‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚Ë ̇ Ëı ÒÚÛÍÚÛÛ
ÏËÌËχθÌÓ.
Ç‡˘ÂÌË ·‡‡·‡Ì‡ ˜Â‰ÛÂÚÒfl Ò
ÔÓ‰ÓÎÊËÚÂθÌ˚ÏË Ô‡ÛÁ‡ÏË.
íÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ‚Ó‰˚ Ì Ô‚˚¯‡ÂÚ
40ë. èÓ ÓÍÓ̘‡ÌËË ÒÚËÍË ÒÎÂ‰Û˛Ú
ÚË ÔÓÎÓÒ͇ÌËfl Ë Ò··˚È ÓÚÊËÏ.
5
2
4
1
3
6
27
SL
RU
“A” WASH 59 '
èêéÉêÄååÄ ëíàêäà áÄ 59
åàçìí èé äãÄëëì Ä
To je poseben program, ki
omogoãa zelo kakovostno
pranje skladno z razredom
"A" v bistveno kraj‰em ãasu.
Program je namenjen pranju
manj‰e koliãine perila (do
4,5 kg) pri temperaturi 60°C,
vkljuãuje pa 2 izpiranji in
centrifugiranje pri najvi‰ji
hitrosti.
èÓ„‡Ïχ ÛÒÍÓÂÌÌÓÈ ÒÚËÍË ·ÂÁ
ÔÓÚÂË Í‡˜ÂÒÚ‚‡ – Á̇˜ËÚÂθÌÓÂ
ÒÓÍ‡˘ÂÌË ÔÓ‰ÓÎÊËÚÂθÌÓÒÚË
ÔÓ„‡ÏÏ˚ ÔË ÒÓı‡ÌÂÌËË Í·ÒÒ‡
ÒÚËÍË. èÓ„‡Ïχ ‡ÒÒ˜Ëڇ̇ ̇
χÍÒËχθÌ˚È ‚ÂÒ ·Âθfl 4,5 Í„,
‡·Ó˜ËÈ ÂÊËÏ – ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ‚Ó‰˚
60°ë, ‰‚‡ ÔÓÎÓÒ͇ÌËfl Ë
‚˚ÒÓÍÓÓ·ÓÓÚÌ˚È ÓÚÊËÏ.
SL
9. POGLAVJE
ÏÀPÀÃPÀÔ 9
PREDALâEK ZA
PRALNA SREDSTVA
ÊÎÍÒÅÉÍÅP
ÄËß ÌÎюÙÈÕ
ÑPÅÄÑÒÂ
Predalãek za pralna sredstva
je razdeljen na tri predelke:
- prvi, "1", je namenjen
detergentu za
predpranje;
- v predelek, oznaãen s
✿
simbolom
, odmerite
posebne dodatke mehãalec, ‰krob, di‰ave
ipd.
'29-MINUTNI HITRI' PROGRAM
âe izberete ta program, bo
perilo oprano v pribl. 30
minutah; perete lahko
najveã 3 kg perila hkrati,
pranje pa poteka pri
temperaturi 40°C.
Priporoãamo, da v predelek
II predalãka za pralna
sredstva odmerite le 20%
priporoãene koliãine
detergenta za obiãajno
pranje.
ëÇÖêïÅõëíêÄü èêéÉêÄååÄ 29
åàçìíõ
ë‚Âı·˚ÒÚ‡fl ÔÓ„‡Ïχ 29 ÏËÌÛÚ˚
ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ ÒÓ‚Â¯ËÚ¸ ÔÓÎÌ˚È ˆËÍÎ
ÒÚËÍË ÔË·ÎËÁËÚÂθÌÓ Á‡ 30 ÏËÌÛÚ˚
ÔË Ï‡ÍÒËχθÌÓÈ Á‡„ÛÁÍ ‚ 3 Í„ Ë
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ 40°ë.
èË ‚˚·Ó ÔÓ„‡ÏÏ˚ “29
åàçìíõ” ,ÔÓʇÎÛÈÒÚ‡, Ó·‡ÚËÚÂ
‚ÌËχÌËÂ, ˜ÚÓ Ï˚ ÂÍÓÏẨÛÂÏ
ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ ÚÓθÍÓ 20%
ÍÓ΢ÂÒÚ‚‡ ÏÓ˛˘Ëı Ò‰ÒÚ‚ ÓÚ ÚÓ„Ó
ÍÓ΢ÂÒÚ‚‡, ˜ÚÓ Û͇Á‡ÌÓ Ì‡ ÛÔ‡ÍÓ‚ÍÂ.
- predelek, oznaãen s
‰tevilko "2", je namenjen
detergentu za glavno
pranje;
âe uporabljate tekoãi
detergent, vstavite priloÏeno
posodico za uporabo
tekoãega detergenta v
predelek "2". To zagotavlja,
da se bo detergent odmeril v
boben v pravem trenutku.
To posodico vstavite tudi v
primeru, da Ïelite s pomoãjo
programa 'Izpiranje' s
pomoãjo belila odstraniti
madeÏe s perila.
OPOMBA!
âE UPORABLJATE
DETERGENTE, KI SE
TEÎKO DOZIRAJO V
BOBEN, PRIPOROâAMO,
DA UPORABITE POSEBNO
POSODICO, V
KATERO ODMERITE
DETERGENT IN JO
POLOÎITE V BOBEN
DIREKTNO MED PERILO.
OPOMBA!
V PREDELEK, OZNAâEN S
SIMBOLOM ✿,
ODMERITE SAMO TEKOâE
DODATKE! Stroj
bo pri vseh programih te
dodatke v
pravem trenutku, ob
zadnjem izpiranju,
samodejno doziral v stroj.
28
RU
éÚ‰ÂÎÂÌË ‰Îfl ÏÓ˛˘Ëı Ò‰ÒÚ‚
‡Á‰ÂÎÂÌÓ Ì‡ ÚË ÓÚ‰ÂÎÂÌËfl:
- ÓÚ‰ÂÎÂÌË ӷÓÁ̇˜ÂÌÌÓ “1”
‰Îfl ÔÓ„‡ÏÏ
Ô‰‚‡ËÚÂθÌÓÈ ÒÚËÍË Ë
“Å˚ÒÚÓÈ ëÚËÍË”
- îòäåëåíèå " " ñëóæèò
äëÿ ñïåöèàëüíûõ
äîáàâîê: ñìÿã÷èòåëè,
àpîìàòè÷åñêèå, ñèíüêà,
êpàõìàë è ò.ï.
- ÓÚ‰ÂÎÂÌË ӷÓÁ̇˜ÂÌÌÓ “2”
‰Îfl ÏÓ˛˘Ëı Ò‰ÒÚ‚
ÓÒÌÓ‚ÌÓÈ ÒÚËÍË.
✿
Ïpè èñïîëüçîâàíèè æèäêîñòè
äëÿ ñòèpêè íåîáõîäèìî
âñòàâèòü âî 2 îòäåëåíèå
ïpèëàãàåìóю ê ìàøèíå
âàííî÷êó.
ùÚ‡ ÒÔˆˇθ̇fl ‚‡ÌÌӘ͇ ‰ÓÎÊ̇
·˚Ú¸ ‚ÒÚ‡‚ÎÂ̇ ‚ ÓÚ‰ÂÎÂÌË “2”
ÍÓÌÚÂÈÌÂ‡ ‰Îfl ÏÓ˛˘Ëı Ò‰ÒÚ‚
Ú‡ÍÊÂ, ÂÒÎË Ç˚ ıÓÚËÚÂ
ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ ÔÓ„‡ÏÏÛ
ÔÓÎÓÒ͇ÌËfl ‰Îfl ÓÚ·ÂÎË‚‡ÌËfl
·Âθfl.
Âíèìàíèå!
Ïîìíèòå, ÷òî
íåêîòîpûå ïîpîøêè
óäàëÿюòñÿ ñ òpóäîì.
 ∋òîì ñëó÷àå
påêîìåíäóåì
èñïîëüçîâàòü
ñïåöèàëüíûé
êîíòåéíåp, êîòîpûé
ïîìåùàюò ñ ïîpîøêîì
íåïîñpåäñòâåííî â
áàpàáàí (ïpîäàåòñÿ
ñ ìîюùèì ñpåäñòâîì).
èËϘ‡ÌËÂ: ÓÚ‰ÂÎÂÌËÂ
“✿” Á‡ÔÓÎÌflÂÚÒfl ÚÓθÍÓ
ÊˉÍËÏË Ò‰ÒÚ‚‡ÏË.
凯Ë̇ ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍË
Á‡·Ë‡ÂÚ ‰Ó·‡‚ÍË Ì‡
ÔÓÒΉÌÂÏ ÔÓÎÓÒ͇ÌËË ‚Ó
‚ÒÂı ÔÓ„‡Ïχı ÒÚËÍË.
29
SL
10. POGLAVJE
èÄêÄÉêÄî 10
PRIPRAVA PERILA
NA PRANJE
íàè ÅÖãúü
OPOZORILO!
PRIPOROâAMO, DA
IZKLOPITE CENTRIFUGO,
KADAR V PRALNEM
STROJU PERETE MANJ·E
PREPROGE, POSTELJNA
PREGRINJALA ALI TEÎJA
OBLAâILA.
V pralnem stroju smete prati
le taka volnena oblaãila in
perilo, pri katerih je na etiketi
z navodili za vzdrÏevanje
navedeno "MOÎNO PRANJE
V PRALNEM STROJU".
OPOZORILO:
Pred zaãetkom pranja
razvrstite perilo in vsak
kos posebej skrbno
preglejte, kar velja ‰e
posebej za Ïepe, ter
istoãasno naredite
oziroma preglejte ‰e
naslednje:
- ãe na oz. v perilu, ki ga
Ïelite oprati ni kovinskih
predmetov kot npr.
priponk, varnostnih
zaponk, kovancev ipd.),
• zapnite gumbe na
posteljnini, zaprite
zadrge, sponke, stiskaãe
in podobno, zaveÏite
pasove in dolge trakove
na haljah,
• z zaves odstranite
drsnike, skrbno preglejte
etikete na perilu,
• ãe med razvr‰ãanjem
opazite na posameznih
kosih perila madeÏe,jih
odstranite pred
priãetkom pranja s
posebnimi detergenti za
odstranjevanje
madeÏev.
30
RU
ÇçàåÄçàÖ.
ÖÒÎË Ç˚ ıÓÚËÚ ÒÚË‡Ú¸
ÍÓ‚ËÍË, ÔÓÍ˚‚‡Î‡ Ë ‰Û„ËÂ
ÚflÊÂÎ˚ ËÁ‰ÂÎËfl, ÎÛ˜¯Â
ËÒÍβ˜ËÚ¸ Ù‡ÁÛ ÓÚÊËχ.
òÂÒÚflÌ˚ ËÁ‰ÂÎËfl, ÍÓÚÓ˚Â
ÏÓÊÌÓ ÒÚË‡Ú¸ ‚ ÒÚË‡Î¸ÌÓÈ
χ¯ËÌÂ, ‰ÓÎÊÌ˚ ËÏÂÚ¸ ̇
ËÁ̇ÌÍ ÒËÏ‚ÓÎ “óËÒÚ‡fl
¯ÂÒÚ¸” Ë, ÍÓÏ ÁÚÓ„Ó, ÒËÏ‚ÓÎ
“ÏÓÊÌÓ ÒÚË‡Ú¸ ‚ ÒÚË‡Î¸ÌÓÈ
χ¯ËÌ”.
ÇçàåÄçàÖ:
èË ÒÓÚËÓ‚Í ·Âθfl
‰Îfl ÒÚËÍË:
- ۷‰ËÚÂÒ¸ ‚ ÓÚÒÛÚÒÚ‚ËË
ÏÂÚ‡Î΢ÂÒÍËı Ô‰ÏÂÚÓ‚
(ÒÍÂÔÍË, ·Û·‚ÍË, ÏÓÌÂÚ˚
Ë Ú.‰.) ‚ ·ÂθÂ.
- Á‡ÒÚ„ÌËÚ Ôۄӂˈ˚,
ÏÓÎÌËË, Í˛˜ÍË Ì‡
ËÁ‰ÂÎËflı, Á‡‚flÊËÚÂ
‰ÎËÌÌ˚ ÔÓflÒ‡ Ë ‰ÎËÌÌ˚Â
ÔÓÎ˚ ı‡Î‡ÚÓ‚.
- ÒÌËÏËÚÂ, ÂÒÎË ‚˚ Ëı
ËÒÔÓθÁÛÈÚÂ, ÍÓθˆ‡ ËÎË
Í˛˜ÍË ÍÂÔÎÂÌËfl
Á‡Ì‡‚ÂÒÓÍ Í Í‡ÌËÁ‡Ï.
- ‚ÌËχÚÂθÌÓ ÓÒÏÓÚËÚÂ
ÁÚËÍÂÚÍË Ì‡ Ú͇Ìflı.
- ÂÒÎË ÔË ÒÓÚËÓ‚Í ·Âθfl
‚˚ Á‡ÏÂÚËÚÂ
ÚÛ‰ÌÓ‚˚‚Ó‰ËÏ˚ ÔflÚ̇,
Û‰‡ÎËÚ Ëı ÒÔˆˇθÌ˚ÏË
Ò‰ÒÚ‚‡ÏË.
SL
11. POGLAVJE
NEKAJ KORISTNIH
NASVETOV
RU
ÏÀPÀÃPÀÔ 11
ä‡Í ̇˷ÓΠ˝ÍÓÌÓÏÌÓ
ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ LJ¯Û
χ¯ËÌÛ.
V nadaljevanju vam
navajamo nekaj koristnih, da
boste lahko va‰ pralni stroj
uporabljali dobro, varãno in v
skladu z varovanjem okolja.
PRIPOROâENA KOLIâINA
PERILA
âe Ïelite prepreãiti
nepotrebno tro‰enje
energije, vode in pralnih
sredstev, priporoãamo, da
perete poln stroj perila,
vendar pa ne prekoraãite
predpisanih najveãjih koliãin.
Pri pranju polnega stroja
perila boste prihranili do 50%
energije.
àëèéãúáìâíÖ èéãçìû
áÄÉêìáäì ÅÖãúü
ÑÓ‚Ó‰fl Á‡„ÛÁÍÛ ·Âθfl ‰Ó
χÍÒËχθÌÓ ÂÍÓÏẨӂ‡ÌÌÓÈ, Ç˚
̇˷ÓΠ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓ ËÒÔÓθÁÛÂÚÂ
ÒÚË‡Î¸Ì˚È ÔÓÓ¯ÓÍ,
˝ÎÂÍÚÓ˝ÌÂ„˲ Ë ‚Ó‰Û.
èË ÒÚËÍ ӉÌÓÈ ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛
Á‡„ÛÊÂÌÌÓÈ Ï‡¯ËÌ˚ ˝ÍÓÌÓÏËÚÒfl
‰Ó 50% ˝ÎÂÍÚÓ˝ÌÂ„ËË ÔÓ
Ò‡‚ÌÂÌ˲ Ò ‰‚ÛÏfl ÔÓÎÓ‚ËÌÌ˚ÏË
Á‡„ÛÁ͇ÏË.
KDAJ JE PREDPRANJE V
RESNICI POTREBNO?
Predpranje je potrebno samo
takrat, kadar je perilo res zelo
umazano.
âe opustite predpranje,
kadar perilo ni zelo umazano,
zmanj‰ate porabo pralnih
sredstev, ãasa, vode in od 5
do 15% energije.
çìÜçÄ ãà ÇÄå
èêÖÑÇÄêàíÖãúçÄü ëíàêäÄ?
íÓθÍÓ ‰Îfl ÒËθÌÓ Á‡„flÁÌfiÌÌÓ„Ó
·Âθfl!
ëùäéçéåúíÖ ÒÚË‡Î¸Ì˚È
ÔÓÓ¯ÓÍ, ‚ÂÏfl, ‚Ó‰Û Ë ÓÚ 5 ‰Ó
15% ˝ÎÂÍÚÓ˝ÌÂ„ËË çÖ ËÒÔÓθÁÛfl
ÔÓ„‡ÏÏÛ Ô‰‚‡ËÚÂθÌÓÈ
ÒÚËÍË ‰Îfl Ò··Ó Ë ÌÓχθÌÓ
Á‡„flÁÌfiÌÌÓ„Ó ·Âθfl.
JE PRANJE PRI VISOKIH
TEMPERATURAH NUJNO?
çìÜçÄ ãà ÇÄå ëíàêäÄ ë
Çõëéäéâ íÖåèÖêÄíìêéâ
ÇéÑõ?
ÑÎfl ÒÌËÊÂÌËfl ÍÓ΢ÂÒÚ‚‡ Ú‡ÍËı
ÒÚËÓÍ ÏÓÊÌÓ Ó·‡·ÓÚ‡Ú¸ ÔÂ‰
ÒÚËÍÓÈ ÔflÚ̇ Ò ÔflÚÌÓ‚˚‚Ó‰ËÚÂÎÂÏ
Ë ‡ÁÏÓ˜ËÚ¸ Á‡ÒÓı¯Ë ÔflÚ̇ ‚
‚Ó‰Â.
èË ÒÚËÍÂ Ò ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÓÈ ‚Ó‰˚ ‚
60 ë ˝ÍÓÌÓÏËÚÒfl ‰Ó 50%
˝ÎÂÍÚÓ˝ÌÂ„ËË.
Uporaba belil in sredstev za
odstranjevanje madeÏev
zmanj‰uje potrebo po pranju
pri visokih temperaturah. S
pranjem pri temperaturi 60°C
lahko prihranite do 50%
energije.
31
SL
PRANJE
PRILAGODLJIVA
ZMOGLJIVOST
POLNJENJA
SL
RU
ÑÒÈPÊÀ
● Prepriãajte se, da je pipa
za dotok vode odprta.
● Óáåäèòåñü, ÷òî
âîäîïpîâîäíûé êpàí îòêpûò.
Âàpüèpyeìûe
âoçìoæíocòè
● Preverite, da je cev za
odtok vode pravilno
name‰ãena.
● Óáåäèòåñü, ÷òî òpóáêà ñëèâà
âîäû çàêpåïëåíà ïpàâèëüíî.
Ta pralni stroj avtomatsko
prilagodi nivo vode vrsti in
koliãini v stroj vloÏenega perila.
Ta sistem omogoãa, da pranje
prilagodite svojim Ïeljam in
potrebam, obenem pa
ustrezno zmanj‰ate tako
porabo vode, energije in
detergenta. Prilagodljiva
zmogljivost zmanj‰uje porabe
energije in obãutno skraj‰uje
trajanje pranja.
Âaøa còèpaëüíaÿ ìaøèía
aâòoìaòè÷ecêè aäaïòèpyeò
ypoâeíü âoäû â çaâècèìocòè
oò òèïa òêaíè è
êoëè÷ecòâaeòcÿ áeëüÿ.
Taêèì oápaçoì
ocyùecòâëÿeòcÿ
“èíäèâèäyaëüíaÿ” còèpêa.
Эòo âeäeò ê ∋êoíoìèè
∋ëeêòpo∋íepãèè è
coêpaùeíèю âpeìeíècòèpêè.
PRIMER:
Ïpèìåp ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß
Priporoãamo, da vloÏite zelo
obãutljivo perilo v posebno
mreÏasto vreãko in ‰ele nato
v stroj.
Äëÿ î÷åíü äåëèêàòíûõ
òêàíåé påêîìåíäóåòñÿ
èñïîëüçîâàòü ñåò÷àòûé
ìåøîê.
Ïpåäïîëîæèì, ÷òî
íåîáõîäèìî ñòèpàòü ñèëüíî
çàãpÿçíåííóю òêàíü (åñëè íà
íåé èìåюòñÿ
òpóäíîóäàëÿåìûå ïÿòíà,
óäàëèòå èõ ñïåöèàëüíîé
ïàñòîé).
âe Ïelite oprati zelo
umazano perilo iz bombaÏa
(trdovratne madeÏe
odstranite prej s pomoãjo
ustreznega sredstva za
odstranjevanje madeÏev).
Pranje polnega stroja
frotirastih brisaã ipd.
odsvetujemo, ker frotir vpija
veliko vode in bi bilo perilo v
stroju preteÏko.
Âíèìàíèå!
Íå påêîìåíäóåòñÿ çàãpóæàòü
òîëüêî ìàõpîâûå òêàíè,
êîòîpûå âïèòûâàÿ ìíîãî
âîäû, ñòàíîâÿòñÿ ñëèøêîì
òÿæåëûìè.
● Odprite predalãek za
pralna sredstva.
● Âûäâèíüòå êîíòåéíåp äëÿ
ìîюùèõ ñpåäñòâ.
● V predelek 2 odmerite 120
g detergenta.
● ᇄÛÁËÚ 120 „ ÏÓ˛˘Â„Ó
Ò‰ÒÚ‚‡ ‚ ÓÚ‰ÂÎÂÌË 2 ÓÒÌÓ‚ÌÓÈ
ÒÚËÍË ÍÓÌÚÂÈÌÂ‡ ‰Îfl ÏÓ˛˘Ëı
Ò‰ÒÚ‚.
✿
● V predelek " " vlijte
pribliÏno 50 cc enega od
dodatkov za oplemenitenje
perila npr. mehãalec, ‰krob
ali pa di‰ave.
● Íàëåéòå 50 ã æåëàåìîé
äîáàâêè â îòäåëåíèå
.
● Zaprite predalãek za
pralna sredstva.
● Çàäâèíüòå êîíòåéíåp.
32
RU
✿
IZBIRANJE PROGRAMOV
Upo‰tevajte navodila v
razpredelnici programov in
izberite najustreznej‰i
program. Obrnite gumb
programatorja na izbrani
program.
Na prikazovalniku so vidne
nastavitve za izbrani
program.
ÇõÅéê èêéÉêÄåå
é·‡ÚËÚÂÒ¸ Í Ú‡·Îˈ ‚˚·Ó‡
ÔÓ„‡ÏÏ, ˜ÚÓ·˚ ‚˚·‡Ú¸ ̇˷ÓÎÂÂ
ÔÓ‰ıÓ‰fl˘Û˛ ‰Îfl Ç‡Ò ÔÓ„‡ÏÏÛ.
èÓ‚ÓÓÚÓÏ Û˜ÍË ÒÂÎÂÍÚÓ‡
ÔÓ„‡ÏÏ ‡ÍÚË‚ËÛÂÚÒfl ‚˚·‡Ì̇fl
ÔÓ„‡Ïχ.
ç‡ ‰ËÒÔΠ‚˚҂˜˂‡˛ÚÒfl
Ô‡‡ÏÂÚ˚ ‚˚·‡ÌÌÓÈ ÔÓ„‡ÏÏ˚.
èË Ê·ÌËË ËÁÏÂÌËÚ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÛ
‚Ó‰˚.
Po potrebi prilagodite
temperature pranja.
ç‡ÊÏËÚ Í·‚Ë¯Ë ‰ÓÔÓÎÌËÚÂθÌ˚ı
ÙÛÌ͈ËÈ (ÂÒÎË Ê·ÂÚÂ).
Po potrebi izberite opcije s
pomoãjo ustreznih tipk.
èË Ì‡Ê‡ÚËË Í·‚Ë¯Ë START
χ¯Ë̇ Á‡ÔÛÒ͇ÂÚ ‡·Ó˜Û˛
ÔÓÒΉӂ‡ÚÂθÌÓÒÚ¸.
Nato pritisnite na tipko START;
stroj zaãne izvajati program.
Gumb programatorja se med
izvajanjem programa ne
obraãa.
Opozorilo: âe med
delovanjem stroja zmanjka
elektriãne energije, se izbrani
program shrani v spomin in ko
je stroj spet pod napetostjo,
nadaljuje z izvajanjem
programa.
● Ko je program zakljuãen, se
na prikazovalniku prikaÏe
napis “End” (Konec).
● Ko je program zakljuãen,
poãakajte pribl. 2 minuti, da
se sprosti zapah vrat.
● Izklopite stroj z obraãanjem
gumba programatorja na
OFF.
● Odprite vrata stroja in
poberite perilo iz bobna.
PRED IZBIRO PROGRAMA
ZA PRANJE POSAMEZNIH
VRST PERILA PREGLEJTE
RAZPREDELNICO
PROGRAMOV TER
UPO·TEVAJTE ZGORAJ
NAVEDENI VRSTNI RED
OPRAVIL.
èÓ„‡Ïχ ‚˚ÔÓÎÌflÂÚÒfl ÔË
ÌÂËÁÏÂÌÌÓÏ ÔÓÎÓÊÂÌËË ÒÂÎÂÍÚÓ‡
ÔÓ„‡ÏÏ ‰Ó Á‡‚Â¯ÂÌËfl ˆËÍ·.
ÇÌËχÌËÂ: чÊ ÔË Ò·Ó ‚
˝ÎÂÍÚÓÒÂÚË ‚Ó ‚ÂÏfl ‡·ÓÚ˚
χ¯ËÌÂ, ÒÔˆˇθÌÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó
Ô‡ÏflÚË Á‡ÔÓÏË̇ÂÚ ‚˚·‡ÌÌÛ˛
ÔÓ„‡ÏÏÛ Ë ÏÓÏÂÌÚ Â ÔÂ˚‚‡ÌËfl.
èË ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËË ˝ÎÂÍÚÓÔËÚ‡ÌËfl
χ¯Ë̇ ÔÓ‰ÓÎʇÂÚ ‡·ÓÚÛ Ò
ÏÓÏÂÌÚ‡ ÓÒÚ‡ÌÓ‚ÍË.
● èÓ ÓÍÓ̘‡ÌËË ÔÓ„‡ÏÏ˚
Á‡„Ó‡ÂÚÒfl Ë̉Ë͇ÚÓ "äÓ̈ ˆËÍ·"
("end cycle")
● èÓ ÓÍÓ̘‡ÌËË ÒÚËÍË
èÓ‰ÓʉËÚ ÓÍÓÎÓ 2 ÏËÌÛÚ, ÔÓ͇ ÌÂ
ÓÚÍÓÂÚÒfl ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ·ÎÓÍËÓ‚ÍË
β͇.
● Ç˚Íβ˜ËÚ χ¯ËÌÛ ÔÓ‚ÓÓÚÓÏ
ÛÍÓflÚÍË ‚˚·Ó‡ ÔÓ„‡ÏÏ ‚
ÔÓÎÓÊÂÌËÂ Ç˚ÍÎ.
● éÚÍÓÈÚÂ Î˛Í Ë ‰ÓÒڇ̸Ú ·ÂθÂ.
Ïåpåä ëюáîé ñòèpêîé
êîíñóëüòèpóéòåñü ñ
òàáëèöåé ïpîãpàìì è
ñîáëюäàéòå
ïîñëåäîâàòåëüíîñòü
îïåpàöèé,
påêîìåíäîâàííóю ∋òîé
òàáëèöåé.
33
SL
12. POGLAVJE
âI·âENJE IN
VZDRÎEVANJE
STROJA
RU
ÏÀPÀÃPÀÔ 12
ЧÈÑÒÊÀ
È ÓÕÎÄ ÇÀ
ÌÀØÈÍÎÉ
Ohi‰je pralnega stroja
obri‰ite vedno le z vlaÏno
krpo. Ohi‰ja stroja ne
smete ãistiti z abrazivnimi –
jedkimi ãistili, alkoholom
in/ali topili.
Äëÿ âíåøíåé ÷èñòêè ìàøèíû
íå ïîëüçóéòåñü àápàçèâíûìè
ñpåäñòâàìè, ñïèpòîì è/èëè
pàñòâîpèòåëÿìè. Äëÿ çòîãî
äîñòàòî÷íî ïpîòåpåòü
ìàøèíó âëàæíîé ñàëôåòêîé.
VzdrÏevanje stroja je zelo
enostavno, pomembno pa
je, da redno ãistite
naslednje dele:
Ìàøèíà òpåáóåò íåáîëüøîãî
óõîäà:
● predalãek za detergent,
● î÷èñòêè âàííî÷åê
(îòäåëåíèé) êîíòåéíåpà äëÿ
ìîюùèõ ñpåäñòâ
● filter. oziroma, da
pripravite stroj v primeru:
● î÷èñòêè ôèëüòpà
● selitve ali dalj‰ega
mirovanja.
● ïpè ïåpåìåùåíèè èëè
äëèòåëüíîé îñòàíîâêå
ìàøèíû.
âI·âENJE PREDALâKA ZA
DETERGENT
âeprav ni nujno, pa
priporoãamo, da obãasno
oãistite predalãek za pralna
sredstva, saj se v njem
sãasoma naberejo ostanki
le-teh.
Î÷èñòêà êîíòåéíåpà ìîюùèõ
ñpåäñòâ
Påêîìåíäóåòñÿ âpåìÿ îò
âpåìåíè î÷èùàòü îòäåëåíèÿ
äëÿ îòáåëèâàòåëÿ è
ñìÿã÷èòåëÿ.
● Predalãek previdno
izvlecite iz stroja.
Äëÿ ∋òîãî íåîáõîäèìî áåç
îñîáûõ óñèëèé âûíóòü
âàííî÷êè èç êîíòåéíåpà.
● Predalãek nato sperite
pod tekoão vodo.
Ïpîìîéòå êîíòåéíåp è
âàííî÷êè ñòpóåé âîäû.
Po konãanem ãi‰ãenju ga
ponovno vstavite v ohi‰je
stroja in ga potisnite nazaj v
stroj.
Ñíîâà ïîñòàâüòå âñå íà
ìåñòî.
34
SL
RU
âI·âENJE FILTRA
Pralni stroj ima vgrajen filter, ki
zadrÏi vse veãje delce (npr.
kovance, gumbe ipd.), ki bi
lahko prepreãili izãrpavanje
vode. Priporoãamo, da filter
obãasno oãistite in sicer
takole:
Î÷èñòêà ôèëüòpà
 ìàøèíå óñòàíîâëåí
ñïåöèàëüíûé ôèëüòp,
çàäåpæèâà˛ùèé êpóïíûå
÷àñòèöû, ïpåäìåòû, î÷åñû,
êîòîpûå ìîãóò çàñîpèòü ñëèâ
âîäû (ìîíåòû, ïóãîâèöû è
ò.ä.) è èõ ëåãêî èçâëå÷ü èç
ôèëüòpà.
● Odprite pokrov.
Äëÿ ∋òîãî íåîáõîäèìî:
● Samo nekateri modeli:
Izvlecite gibljivo cev,
odstranite ãep in odtoãite
vodo v posodo.
● éÚÍÓÈÚ Í˚¯ÍÛ
● Preden izvleãete filter, pod
pokrovãek filtra poloÏite
vpojno brisaão, saj se v
ãrpalki obiãajno nahaja
malo vode.
● íÓθÍÓ ‰Îfl ÌÂÍÓÚÓ˚ı ÏÓ‰ÂÎÂÈ:
àÁ‚ÎÂÍËÚ „ÓÙËÓ‚‡ÌÌ˚È ¯Î‡Ì„,
Û‰‡ÎËÚ ÔÓ·ÍÛ Ë ÒÎÂÈÚ ‚Ó‰Û ‚
ÍÓÌÚÂÈÌÂ.
● Primite filter za roãaj in ga
obrnite v smeri nasprotni od
gibanja urinih kazalcev tako,
da bo stal roãaj navpiãno.
● èÂ‰ ÚÂÏ Í‡Í ËÁ‚Θ¸ ÙËθÚ
ÔÓÒÚÂÎËÚ ÔÓ‰ ÌËÏ ÔÓÎÓÚÂ̈Â, ˜ÚÓ·˚
ÓÌÓ ÒÓ·‡ÎÓ Ì·Óθ¯ÓÈ ÓÒÚ‡ÚÓÍ
‚Ó‰˚, ÍÓÚÓ˚È ÏÓÊÂÚ Ì‡ıÓ‰ËÚ¸Òfl ‚
ÔÓÏÔÂ.
● Izvlecite filter in ga oãistite.
● ÔÓ‚ÂÌËÚ ÙËθÚ ÔÓÚË‚
˜‡ÒÓ‚ÓÈ ÒÚÂÎÍË äî åãî
îñòàíîâêè â âåpòèêàëüíîì
ïîëîæåíèè;
● Po konãanem ãi‰ãenju
filter ponovno vstavite v stroj.
Pri namestitvi bodite pozorni
na mali zatiã, ki je na notranji
strani oboda odprtine filtra.
Filter in okrasno podnoÏje
namestite nazaj v obratnem
vrstnem redu, kot ste ga sneli.
● èçâëåêèòå ôèëüòp è
î÷èñòèòå åãî;
PRIPRAVA STROJA NA SELITEV
ALI DALJ·E MIROVANJE
Ïåpåìåùåíèå èëè îñòàíîâêà
ìàøèíû íà äëèòåëüíûé
ïåpèîä
âe bi se mogoãe selili ali pa
bi morali stroj za dalj‰e
obdobje postaviti v
neogrevan prostor, morate iz
stroja in cevi iztoãiti vso vodo.
Najprej iztaknite vtikaã iz
vtiãnice, nato pa iztaknite ‰e
odtoãno cev iz objemke na
hrbtni strani stroja. Pripravite
si ustrezno posodo in nato
upognite cev navzdol ter
poãakajte, da iz nje izteãe
vsa voda.
Cev nato namestite nazaj v
objemko.
Postopek ponovite tudi s
cevjo za dotok vode.
Ïpè âîçìîæíîì ïåpåìåùåíèè
ìàøèíû èëè îñòàíîâêå åå íà
äëèòåëüíûé ïåpèîä â
íåîòàïëèâàåìîì ïîìåùåíèè,
íåîáõîäèìî ïîëíîñòü˛ ñëèòü
âîäó èç ìàøèíû è òpóáêè
ñëèâà.
● ïîñëå î÷èñòêè ôèëüòpà
îñìîòpèòå åãî è ïîñòàâüòå íà
ìåñòî, ñëåäóÿ îápàòíîìó
ïîpÿäêó îïåpàöèé, îïèñàííûõ
âûøå.
Äëÿ ∋òîãî íåîáõîäèìî
îòñîåäèíèòü âèëêó îò pîçåòêè,
ñëèâíó˛ òpóáêó îñâîáîäèòü èç
çàæèìîâ, îïóñòèòü åå äî ïîëà,
ñëèòü âîäó.
Îñâîáîäèâ ìàøèíó îò âîäû,
çàêpåïèòå ñëèâíó˛ òpóáêó â
ôèêñàòîpå.
 çàâåpøåíèå âûïîëíèòå
îïåpàöè˛ â îápàòíîì
ïîpÿäêå.
35
RU
SL
MOTNJA
1. Stroj ne deluje na
nobenem programu
2. Voda ne priteka v
stroj
3. Stroj ne izãrpava
vode
4. Na tleh okrog stroja
je voda
5. Centrifuga se ne
vkljuãi
6. Stroj med
centrifugiranjem
moãno vibrira
7. Prikazana je koda
0, 1, 5, 7, 8.
8. Prikazana je koda 2.
9. Prikazana je koda 3.
10. Prikazana je koda 4.
ÏÀPÀÃPÀÔ 13
13. POGLAVJE
MOTNJE V DELOVANJU
KAKO JO ODPRAVITE
MOREBITNI VZROK
Stroja niste prikljuãili na elektriãno
omreÏje
Vtaknite vtiã v vtiãnico
ÍÅÈÑÏPÀÂÍÎÑÒÈ
Stroja niste vklopili
Pritisnite tipko vklop/izklop
1. Ìàøèíà íå pàáîòàåò
íè íà îäíîé
ïpîãpàììå
Ni elektriãne napestosti
Preverite
Varovalka je pregorela
Preverite
Vrata stroja so odprta
Zaprtie vrata stroja
Preglejte vzroke pod toãko 1
Pipa za dotok vode je zaprta
Preverite
Odprite pipo za dotok vode
Gumb programatorja ni pravilno
nastavljen
Gumb programatorja naravnajte toãno
na ustrezen program
Odtoãna cev je zvita ali upognjena
Zravnajte odtoãno cev
V filtru so tujki
Preglejte filter
Âèëêà ïëîõî âêëю÷åíà â pîçåòêó.
Âêëю÷èòü âèëêó â pîçåòêó.
Íå íàæàòà êíîïêà âêë/âûêë.
Íàæàòü êíîïêó âêë/âûêë.
Îòñóòñòâóåò ˝ÎÂÍÚÓ˝ÌÂ„Ëfl.
Ïpîâåpèòü íàïpÿæåíèå.
Ïåpåãîpåëè ïpåäîõpàíèòåëè (ïpîáêè)
˝ÎÂÍÚÓÒÂÚË.
Îòêpûò çàãpóçî÷íûé ëюê.
Ïpîâåpèòü
Ñì. 1 ïpè÷èíó.
Ïpîêîíòpîëèpîâàòü.
Çàêpûò êpàí ïîäà÷è âîäû.
Îòêpûòü êpàí.
Íåïpàâèëüíî óñòàíîâëåíà pó÷êà L
âûáîpà ïpîãpàìì ñòèpêè.
Ïpîâåpèòü óñòàíîâêó pó÷êè L âûáîpà
ïpîãpàìì ñòèpêè.
3. Ñòèpàëüíàÿ ìàøèíà
íå ñëèâàåò âîäó
Çàñîpèëñÿ ôèëüòp.
Ïpî÷èñòèòü ôèëüòp.
Ïåpåãíóòà òpóáêà ñëèâà.
Âûïpÿìèòü òpóáêó ñëèâà.
4. Íàëè÷èå âîäû íà
ïîëó âîêpóã ìàøèíû
Âîäà ïpîíèêàåò ÷åpåç ïpîêëàäêó ìåæäó
êpàíîì è òpóáêîé ïîäà÷è âîäû.
Çàìåíèòü ïpîêëàäêó è çàòÿíóòü
ñîåäèíåíèå.
5. Ñòèpàëüíàÿ ìàøèíà
íå îòæèìàåò áåëüå
Åùå íå ñëèòà âîäà.
Ïîäîæäàòü íåñêîëüêî ìèíóò, ïîêà
ìàøèíà ñîëüåò âîäó.
Påæèì îòæèìà âûêëю÷åí.
Âêëю÷èòå påæèì îòæèìà.
Ìàøèíà íåpîâíî óñòàíîâëåíà íà ïîëó.
Âûpîâíèòü ïpè ïîìîùè påãóëèpóåìûõ
íîæåê.
Ñíÿòü òpàíñïîpòèpîâî÷íûå ñêîáû.
2. Ñòèpàëüíàÿ ìàøèíà
íå çàïîëíÿåòñÿ
âîäîé
Zamenjajte tesnilo in dobro privijte cev
na pipo
Stroj ‰e ni izãrpal vode
Poãakajte nekaj trenutkov in stroj bo
vodo izãrpal
Vkljuãena je tipka ''izklop centrifuge'' –
vgrajena je samo pri nekaterih modelih
Izklopite tipko ali obrnite gumb za
nastavitev vrtljajev centrifuge
Stroj ne stoji popolnoma vodoravno
Izravnajte stroj z regulirnimi nogicami
Transportne za‰ãite niste odstranili
Odstranite trnsportno za‰ãito
Íå ñíÿòû òpàíñïîpòèpîâî÷íûå ñêîáû.
Perilo v stroju ni enakomerno
razporejeno
Perilo v bobnu enakomerno porazdelite
Áåëüå íåpàâíîìåpíî pàñïpåäåëèëîñü â
áàpàáàíå.
-
Pokliãite poobla‰ãeni servis.
Voda ne priteka v stroj.
Preverite, da ni zmanjkalo vode.
Stroj ne izãrpava vode.
Preverite odtoãno cev.
V stroju je preveã vode.
-
Zaprite pipo za vodo. pokliãite
poobla‰ãeni servis.
Prekliãite program z obraãanjem gumba
za izbiranje programov v izklopljeni poloÏaj
(OFF).Ponovno izberite program in vklopite
stroj s pritiskom na tipko START/PAVZA.
Opozorilo!
1. Pranje z ekolo‰kimi detergenti brez fosfatov lahko povzroãi naslednje stranske uãinke:
- Voda, ki med izpiranjem izteka iz stroja, lahko izgleda zaradi prisotnosti zeolitov motna, vendar pa to ne vpliva na kakovost
izpiranja.
- Zeoliti, ki se po konãanem pranju pojavljajo na perilu kot bel prah ne prodrejo v tkanine in tudi ne vplivajo na obstojnost
barv.
- âe se voda med zadnjim izpiranjem peni, to ‰e ne pomeni, da ni dobro izplaknjeno.
- Aktivne anione, ki so prisotni v detergentih brez fosfatov, voda le steÏka izpere iz perila, zato se voda peni tudi pri minimalnih
ostankih teh uãinkovin .
- Tudi nadaljnja izpiranja v takih primerih stanja ne izbolj‰ajo.
2. âe opazite motnjo v delovanju va‰ega pralnega stroja, najprej s pomoãjo zgoraj podanih navodil poskusite sami odpraviti
nepravilnost. ·ele ãe vam to ne uspe, poi‰ãite pomoã pri najbliÏjem poobla‰ãenem servisu Hoover.
Za morebitne tiskovne napake se opraviãujemo! PridrÏujemo si pravico do tehniãnih sprememb, ki ne bodo bistveno spremenile
lastnosti proizvoda. Vse pravice pridrÏane. Noben del te izdaje ne sme biti reproduciran ali prepisan v katerikoli obliki oz. na
katerikoli naãin bodisi mehansko, s fotokopiranjem ali kako drugaãe, brez privoljenja lastnikov avtorskih pravic.
ÓÑÒPÀÍÅÍÈÅ
ÏPÈЧÈÍÛ
Pri tesnilu med pipo in odtoãno cevjo
uhaja voda
11. Prikazana je koda 9.
36
ÍÅÈÑÏPÀÂÍÎÑÒÈ, ÈÕ ÏPÈЧÈÍÛ È ÓÑÒPÀÍÅÍÈÅ
6. Ñèëüíûå âèápàöèè
âî âpåìÿ îòæèìà
7. ùÍ‡Ì ‰ËÒÔÎÂfl
ÔÓ͇Á˚‚‡ÂÚ Ó¯Ë·ÍÛ
0, 1, 5, 7, 8
8. ùÍ‡Ì ‰ËÒÔÎÂfl
ÔÓ͇Á˚‚‡ÂÚ Ó¯Ë·ÍÛ 2
–
Çàêpûòü ëюê.
Pàâíîìåpíî pàñïpåäåëèòü áåëüå.
Ç˚ÁÓ‚ËÚ χÒÚÂ‡ ÒÂ‚ËÒÌÓ„Ó ˆÂÌÚ‡.
çÂÚ Á‡ÎË‚‡ ‚Ó‰˚.
èÓ‚Â¸ÚÂ, ÂÒÚ¸ ÎË ÔÓ‰‡˜‡ ‚Ó‰˚.
9. ùÍ‡Ì ‰ËÒÔÎÂfl ÔÓ͇Á˚‚‡ÂÚ
ӯ˷ÍÛ 3
çÂÚ ÒÎË‚‡ ‚Ó‰˚.
èÓ‚Â¸Ú ÒÎË‚ ̇ ÓÚÒÛÚÒÚ‚Ë Á‡ÒÓÓ‚.
èÓ‚Â¸Ú ÒÎË‚ÌÓÈ ¯Î‡Ì„ ̇ ÓÚÒÛÚÒÚ‚Ë ÔÂ„˷ӂ.
10. ùÍ‡Ì ‰ËÒÔÎÂfl
ÔÓ͇Á˚‚‡ÂÚ Ó¯Ë·ÍÛ 4
凯Ë̇ ÔÂÂÔÓÎÌÂ̇ ‚Ó‰ÓÈ.
èÂÂÍÓÈÚ Í‡Ì ÔÓ‰‡˜Ë ‚Ó‰˚.
Ç˚ÁÓ‚ËÚ χÒÚÂ‡ ÒÂ‚ËÒÌÓ„Ó ˆÂÌÚ‡.
11. ùÍ‡Ì ‰ËÒÔÎÂfl
ÔÓ͇Á˚‚‡ÂÚ Ó¯Ë·ÍÛ 9
–
éÚÏÂÌËÚ ÔÓ„‡ÏÏÛ, ‚ÂÌÛ‚ ÒÂÎÂÍÚÓ ‚ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ
OFF (Ç˚ÍÎ.).
Ç˚·ÂËÚ Á‡ÌÓ‚Ó ÔÓ„‡ÏÏÛ Ë Ì‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ
START/PAUSE (ëÚ‡Ú/Ô‡ÛÁ‡), ˜ÚÓ·˚ Á‡ÔÛÒÚËÚ¸
ÔÓ„‡ÏÏÛ.
Åñëè íå óäàåòñÿ óñòpàíèòü ïpè÷èíû ïëîõîé pàáîòû ìàøèíû, îápàòèòåñü â öåíòp òåõîáñëóæèâàíèÿ Hoover,
ñîîáùèâ ìîäåëü ìàøèíû, óêàçàííóю íà òàáëè÷êå èëè â ãàpàíòèéíîì òàëîíå. è‰ÓÒÚ‡‚Ë‚ ˝ÚË ‰‡ÌÌ˚Â, Ç˚ ·˚ÒÚÓ
∋ôôåêòèâíî ïîëó÷èòå ñîîòâåòñòâóюùóю óñëóãó.
Âíèìàíèå!
Åñëè Âàøà ìàøèíà íå pàáîòàåò, òî, ïpåæäå ÷åì îápàùàòüñÿ â öåíòp òåõîáñëóæèâàíèÿ, ïîïûòàéòåñü óñòpàíèòü
íåèñïpàâíîñòü ñàìè, èñïîëüçóÿ âûøåóêàçàííóю òàáëèöó.
37
Za morebitne tiskovne napake se opraviãujemo! PridrÏujemo si
pravico do tehniãnih sprememb, ki ne bodo bistveno spremenile
lastnosti proizvoda.
Ôèpìa-èçãoòoâèòeëü íe íeceò íèêaêoé oòâeòcòâeííocòè ça oøèáêè ïe÷aòè,,
c o ä e p æ a ùè e c ÿ â ä a í í û x è í c ò p y ê ö è ÿ x , è o c ò a â ë ÿ e ò ç a c o á o é ï p a â o
yëy÷øeíèÿ êa÷ecòâa coácòâeííûx èçäeëèé, ocòaâëÿÿ íeèçìeííûìè ocíoâíûe
òexíè÷ecêèe xapaêòepècòèêè.
Izdelek je oznaãen skladno z evropsko direktivo 2002/96 o odpadni elektriãni in elektronski opremi (WEEE).
S pravilnim naãinom odstranjevanja izdelka boste pomagali prepreãiti morebitne negativne posledice na
okolje in zdravje ljudi, ki bi jih lahko povzroãilo nepravilno odstranjevanje aparata.
Simbol na izdelku oznaãuje, da s tem izdelkom ni dovoljeno ravnati kot z obiãajnimi gospodinjskimi
odpadki. Izdelek odpeljite na ustrezno zbirno mesto za predelavo elektriãne in elektronske opreme.
Odstranjevanje mora biti opravljeno skladno z lokalnimi okoljevarstvenimi predpisi o odstranjevanju
odpadkov.
Za podrobnej‰e informacije o odstranjevanju in predelavi tega izdelka se obrnite na pristojen mestni
organ za odstranjevanje odpadkov, komunalno sluÏbo ali trgovino, v kateri ste izdelek kupili.
чÌÌÓ ËÁ‰ÂÎË ËÏÂÂÚ Ï‡ÍËÓ‚ÍÛ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò Â‚ÓÔÂÈÒÍÓÈ ÑËÂÍÚË‚ÓÈ 2002/96/Öë ͇҇ÚÂθÌÓ ÓÚıÓ‰Ó‚ ˝ÎÂÍÚ˘ÂÒÍÓ„Ó Ë
˝ÎÂÍÚÓÌÌÓ„Ó Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl (WEEE).
é·ÂÒÔ˜˂ Ô‡‚ËθÌÛ˛ ÛÚËÎËÁ‡ˆË˛ ‰‡ÌÌÓ„Ó ËÁ‰ÂÎËfl, Ç˚ ÔÓÏÓÊÂÚ Ô‰ÓÚ‚‡ÚËÚ¸ ÔÓÚÂ̈ˇθÌÓ Ì„‡ÚË‚Ì˚ ÔÓÒΉÒÚ‚Ëfl
‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl ̇ ÓÍÛʇ˛˘Û˛ ÒÂ‰Û Ë Á‰ÓÓ‚¸Â β‰ÂÈ, ÍÓÚÓ˚ ÏÓ„ÛÚ ‚ÓÁÌËÍÌÛÚ¸ ‚ÒΉÒÚ‚Ë ÌÂÔ‡‚ËθÌÓÈ ÛÚËÎËÁ‡ˆËË ‰‡ÌÌÓ„Ó
ËÁ‰ÂÎËfl.
å‡ÍËӂ͇ ̇ ËÁ‰ÂÎËË ÔÓ͇Á˚‚‡ÂÚ, ˜ÚÓ Ò ‰‡ÌÌ˚Ï ËÁ‰ÂÎËÂÏ ÌÂθÁfl Ó·‡˘‡Ú¸Òfl Í‡Í Ò Ó·˚˜Ì˚ÏË ·˚ÚÓ‚˚ÏË ÓÚıÓ‰‡ÏË. ç‡ÔÓÚË‚,
Â„Ó ÌÛÊÌÓ Ò‰‡Ú¸ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÈ ÔÛÌÍÚ Ò·Ó‡ ÓÚıÓ‰Ó‚ ˝ÎÂÍÚ˘ÂÒÍÓ„Ó Ë ˝ÎÂÍÚÓÌÌÓ„Ó Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl.
ìÚËÎËÁ‡ˆËfl ‰ÓÎÊ̇ ·˚Ú¸ ÔÓËÁ‚‰Â̇ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ÏÂÒÚÌ˚Ï Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂθÒÚ‚ÓÏ ÔÓ Á‡˘ËÚ ÓÍÛʇ˛˘ÂÈ Ò‰˚ ͇҇ÚÂθÌÓ
ÛÚËÎËÁ‡ˆËË ÓÚıÓ‰Ó‚.
ÑÎfl ·ÓΠ‰ÂڇθÌÓÈ ËÌÙÓχˆËË ÔÓ ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ˲, ÔÓ‚ÚÓÌÓÏÛ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ì˲ Ë Ó·‡˘ÂÌ˲ Ò ËÁ‰ÂÎËÂÏ Ò‚flÊËÚÂÒ¸ Ò
ÏÂÒÚÌÓÈ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËÂÈ, ÔÛÌÍÚÓÏ ÛÚËÎËÁ‡ˆËË ÓÚıÓ‰Ó‚ ËÎË Ò Ï‡„‡ÁËÌÓÏ, ‚ ÍÓÚÓÓÏ Ç˚ ÔËÓ·ÂÎË ‰‡ÌÌÓ ËÁ‰ÂÎËÂ.
07.09 - 41026455 - www.graficaestampa.it - Printed in Italy - Imprimé en Italie
SL
RU
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising