Hoover | VHD 614-86S | Hoover VHD 614-86S User guide

Hoover VHD 614-86S User guide
TR
Kullanma K›lavuzu
VHD614-86S
®
ÇAMAfiIR MAK‹NES‹
TR
BÖLÜM
TEBR‹KLER
‹Ç‹NDEK‹LER
Hoover marka bu ev aletini sat›n almakla ödün vermeyi kabul
etmeyece¤inizi göstermifl oldunuz: sadece en iyisini istiyorsunuz.
Girifl
Hoover, Müflteriler ile do¤rudan temas sa¤lanarak elde edilen
y›llar süren pazar araflt›rmas›n›n sonucu olarak gelifltirdi¤i yeni
çamafl›r makinesini sunmaktan gurur duyar. Bu çamafl›r
makinesinin sa¤lad›¤› kaliteyi, dayan›kl›l›¤› ve yüksek performans›
tercih etmifl bulunuyorsunuz.
Teslimata iliflkin genel hususlar
1
Garanti
2
Hoover, bunun yan› s›ra genifl bir yelpazeye sahip olan di¤er ev
aletlerini de hizmetinize sunmaktad›r: çamafl›r makineleri,
kurutmal› çamafl›r makineleri, f›r›nlar, mikrodalga f›r›nlar.
Geleneksel ocaklar ve s›cak tutma cihazlar›, buzdolaplar› ve derin
dondurucular..
Güvenlik Önlemleri
3
Teknik Veriler
4
Bölgenizdeki bayiinizden bütün Hoover ürünlerinin yer ald›¤›
katalo¤u isteyin.
Cihaz›n kurulmas› ve Montaj›
5
Lütfen bu kullanma k›lavuzunu dikkatli bir flekilde okuyun, çünkü
bu k›lavuz size çamafl›r makinenizin montaj›, kullan›m› ve
bak›m›na iliflkin baz› kurallar ile birlikte çamafl›r makinenizden en
iyi sonuçlar› elde edebilmeniz için faydal› ipuçlar› sunar.
Kontrollerin Aç›klanmas›
6
Programlar Tablosu
7
Seçimlerin Yap›lmas›
8
Deterjan Çekmecesi
9
Ürün
10
Y›kama
11
Cihaz›n Temizlenmesi ve Rutin Bak›m›
12
Ar›za Arama
13
Bu kullanma k›lavuzunu daha sonra baflvurmak üzere emin bir
yerde saklay›n.
Hoover'e veya bir Yetkili Müflteri Servisi Merkezi'ne
baflvurdu¤unuzda daima cihaz›n›z›n Modelini, Seri Numaras›n› ve
G numaras›n› (e¤er cihazda mevcut ise cihaz›n paneline bakarak)
bildirin.
2
TR
3
TR
TR
BÖLÜM 2
BÖLÜM 1
GARANT‹
TESL‹MATA ‹L‹fiK‹N GENEL HUSUSLAR
Cihaz ile birlikte Teknik Yard›m Servisinin ücretsiz olarak
kullan›lmas›n› sa¤layan bir garanti belgesi verilir.
Ürünü teslim ald›¤›n›zda cihaz ile birlikte afla¤›daki kalemlerin de
teslim edildi¤ini kontrol edin:
A) KULLANMA KILAVUZU
B) YETK‹L‹ SERV‹S ADRESLER‹
C) GARANT‹ BELGELER‹
D) KAPAKLAR
E) ÇIKIfi HORTUMU ‹Ç‹N U-fiEK‹LL‹ PARÇA
F) SIVI DETERJAN VEYA SIVI ÇAMAfiIR SUYU
BÖLMES‹ (KABI)
A
B
C
NOT
BU MALZEMELER‹ EM‹N B‹R YERDE SAKLAYIN
D
Çamafl›r makinesin nakliye esnas›nda hasar görmemifl
oldu¤undan emin olacak flekilde kontrol edin. Hasar görmüfl
olmas› durumunda en yak›n Hoover Yetkili Servisine baflvurun.
4
F
E
5
TR
BÖLÜM 3
GÜVENL‹K ÖNLEMLER‹
TR
● Adaptör prizleri veya çoklu prizler kullanmay›n.
● Cihaz›n çocuklar veya güçsüz kimseler taraf›ndan uygun
gözetim sa¤lanmaks›z›n kullan›lmas›na izin vermeyin.
● Cihaz›n fiflini prizden çekmek için elektrik kablosunu veya
ÖNEML‹ NOT:
C‹HAZIN TEM‹ZLENMES‹NE VE BAKIMINA ‹L‹fiK‹N
BÜTÜN ‹fiLERDEN ÖNCE.
cihaz›n kendisini çekmeyin.
● Cihaz› ya¤mur, günefl v.s. gibi atmosferik etkilere maruz
b›rakmay›n.
● Cihaz›n fiflini prizden çekin.
● Su girifli muslu¤unu kapat›n.
● Cihaz›n yerinin de¤ifltirilmesi durumunda cihaz› kesinlikle
dü¤melerinden veya deterjan çekmecesinden tutarak kald›rmay›n.
● Cihaz›n nakliyesi esnas›nda cihaz›n kapa¤›n› tafl›ma arabas›n›n
üzerine dayamay›n.
● Bütün Hoover cihazlar› topraklanm›flt›r. Cihaz›n ba¤lanaca¤›
elektrik prizinin topraklanm›fl oldu¤undan emin olun. Prizin
topraklanmam›fl olmas› durumunda uzman bir teknisyenden
yard›m al›n.
Bu cihaz 73/23/EEC, 2006/95/EC ve 2004/108/EC ile
de¤ifltirilmifl olan 89/336/EEC Avrupa Yönergeleri ile bunlar›n
sonraki eklerine uygundur.
Önemli Not !
Cihaz›n hal› kapl› bir zemin üzerine konulmufl olmas› durumunda,
cihaz›n alt›ndaki havaland›rma deliklerinin t›kanmamas›na özen
gösterilmelidir.
● Cihaza nemli veya ›slak ellerle ve ayaklar›n›z nemli yada
›slakken dokunmay›n.
● Cihaz› flekilde gösterildi¤i gibi iki kifli birlikte kald›r›n.
● Cihaz› ayaklar›n›z ç›plakken kullanmay›n.
● Banyolarda veya dufl odalar›nda uzatma kablolar› kullan›l›rken
son derece dikkatli olunmal›d›r. Bu uygulamadan mümkün
oldu¤unca kaç›n›n.
● Cihaz›n ar›zalanmas› ve/veya düzgün çal›flmamas› durumunda,
çamafl›r makinesini kapat›n, su girifli muslu¤unu kapat›n ve cihaz›
kurcalamay›n. Cihaz›n tamir edilmesi için bir Hoover Yetkili
Servisimi aray›n ve orijinal Hoover yedek parçalar›n›n
kullan›lmas›n› talep edin. Bu standartlara uyulmamas› cihaz›n
güvenli¤inden ödün verilmesine neden olabilir.
● Cihaz›n elektrik kablosunun hasar görmesi durumunda bunu bir
yetkili servis merkezinden temin edilebilecek özel bir kablo ile
de¤ifltirilmesi gerekir.
UYARI:
Y›kama program› esnas›nda suyun s›cakl›¤› 90°C'ye
ulaflabilir
● Çamafl›r makinesinin kapa¤›n› açmadan önce kazan›n›n
içerisinde su bulunmad›¤›ndan emin olun.
6
7
TR
TR
BÖLÜM 4
BÖLÜM 5
C‹HAZIN KURULMASI VE MONTAJI
Çamafl›r makinesini ambalaj›n›n kaidesinden ç›kard›ktan sonra
nihai olarak konulaca¤› konumun yak›n›na tafl›y›n.
85
cm
Cihaz›n elektrik kablosunu ve boflaltma hortumunu sabitleyen
fleridi dikkatli bir flekilde kesin.
85
cm
fiekilde (A) ile gösterilen 4 adet tespit vidas› ile (B) ile gösterilen 4
adet pulu sökün.
52 cm
60 cm
54 cm
60 cm
TEKN‹K VER‹LER
YIKANAB‹LECEK MAKS‹MUM KURU ÇAMAfiIR M‹KTARI
54
cm
6
8
NORMAL SU SEV‹YES‹ ( l )
l
6÷15
ELEKTR‹K GÜCÜ GEREKS‹N‹M‹
W
2150
kWh
1.8
A
10
ENERJ‹ TÜKET‹M‹ (90°C PROGRAMINDA)
ELEKTR‹K S‹GORTASI DE⁄ER‹ (A )
SANTR‹FÜJ DEVR‹ (d/d)
SU BASINCI
BESLEME GER‹L‹M‹
8
kg
52
cm
Kullanma k›lavuzu paketi içerisinde cihaz ile birlikte verilmifl olan
kapakç›klar› kullanarak vidalar›n› sökmüfl oldu¤unuz 4 deli¤i
kapat›n.
UYARI:
POTANS‹YEL B‹R TEHL‹KE SÖZ KONUSU
OLDU⁄UNDAN C‹HAZIN AMBALAJ MALZEMELER‹N‹
ÇOCUKLARIN ER‹fiEB‹LECEKLER‹ YERLERDE
BIRAKMAYIN.
C‹HAZIN T‹P ET‹KET‹NE
BAKIN
MPa
Min. 0.05
Mak. 0.8
V
230
9
TR
TR
Oluklu malzeme tabakas›n› flekilde gösterildi¤i gibi cihaz›n alt›na
yap›flt›r›n.
Çamafl›r makinesini zemin üzerinde terazilemek için 4 aya¤›n›
ayarlay›n:
Su girifli hortumunu muslu¤a ba¤lay›n.
a) Somunu saat ibreleri yönünde döndürerek aya¤›n vidal› ayar
mekanizmas›n› serbest b›rak›n.
Cihaz›n su ba¤lant›lar› yeni hortumlar kullan›larak yap›lmal›d›r.
Eski hortumlar tekrar kullan›lmamal›d›r.
b) Cihaz zemin üzerinde dengeli bir flekilde durana kadar aya¤›
döndürerek yükseltin yada alçalt›n.
A
B
c) Somunu çamafl›r makinesinin alt›na dayanana kadar saat
ibrelerine ters yönde döndürerek aya¤› ayarlanm›fl olan
konumunda tespit edin.
ÖNEML‹ NOT:
BU AfiAMADA MUSLU⁄U AÇMAYIN.
C
Çamafl›r makinesini duvara yak›n bir konuma yerlefltirin. Su
boflaltma hortumunu bükmemeye ve ezmemeye özen göstererek
kancas›ndan banyo küvetinin kenar›na tak›n.
Dü¤menin "KAPALI" (OFF) konumunda ve çamafl›r yükleme
kapa¤›n›n kapal› oldu¤undan emin olun.
Daha iyi bir yöntem ise boflaltma hortumunu çap› su ç›k›fl›
hortumunun çap›ndan daha büyük olan ve yerden yüksekli¤i en az
50 cm olan bir sabit gider borusuna ba¤lanmas›d›r. Gerekmesi
durumunda cihaz ile birlikte verilen plastik k›l›f› kullan›n.
Cihaz›n fiflini prize tak›n.
Montajdan sonra cihaz fifline eriflilebilecek flekilde
konumland›r›lmal›d›r.
max 100 cm
min 4 cm
10
+2,6 mt max
min 50 cm
max 85 cm
11
TR
TR
KONTROLLER‹N AÇIKLANMASI
BÖLÜM 6
P
B H I
KAPAK KULPU
Kapa¤› açmak için kulpun iç taraf›ndaki parmak çubu¤una bas›n.
L MN
Q
O
G
C D E F
ÖNEML‹ NOT:
ÖZEL B‹R GÜVENL‹K DÜZENE⁄‹ KAPA⁄IN YIKAMA
PROGRAMININ VEYA SANTR‹FÜJ ‹fiLEM‹N‹N SONUNDA
AÇILMASINI ÖNLER. SANTR‹FÜJ AfiAMASININ SONA
ERMES‹NDEN SONRA KAPA⁄I AÇMADAN YAKLAfiIK 2 DAK‹KA
KADAR BEKLEY‹N.
KAPAK K‹L‹TL‹ GÖSTERGES‹
Kapak tamamen kapat›lm›flken ve cihaz AÇIK (ON) durumundayken
"Kapak kilitli" gösterge lambas› yanar.
Kapak kapal›yken cihaz üzerindeki Bafllat (Start) dü¤mesine
bas›ld›¤›nda, gösterge lambas› k›sa bir süre yan›p söndükten sonra
sürekli yanmaya devam eder.
A
2 min.
B
Kapa¤›n tam olarak kapal› olmamas› durumunda gösterge
lambas› yan›p sönmeyi sürdürür.
Özel bir güvenlik düzene¤i kapa¤›n program›n›n sona ermesinden
hemen sonra aç›lmas›n› önler. Kapa¤› açmak için y›kama program›
sona erdikten sonra 2 dakika bekleyin. Kapak Kilitli lambas› söner.
Bundan sonra kapa¤› açabilirsiniz. Program tamamland›ktan sonra
program seçicisini KAPALI (OFF) konumuna getirin.
A
KONTROLLER
Kapak kulpu
Kapak kilitli gösterge lambas›
Bafllat dü¤mesi
Ön Y›kama dü¤mesi
Geciktirilmifl Bafllatma dü¤mesi
Aquaplus dü¤mesi
K›r›fl›kl›klar› Önleme dü¤mesi
Santrifüj H›z› dü¤mesi
Santrifüj H›z› gösterge lambas›
Süreyi Geri Sayma sistemi
Y›kama suyu s›cakl›¤› gösterge lambas›
"Y›kama Suyu S›cakl›¤›" dü¤mesi
Dü¤melerin “Gösterge Lambalar›”
KAPALI konumlu y›kama programlar› için zamanlay›c›
dü¤mesi
Deterjan çekmecesi
12
A
B
C
D
E
F
G
H
I
L
M
N
O
P
Q
BAfiLAT (START) DÜ⁄MES‹
Bir program› seçerken, Bafllat (Start) dü¤mesine basmadan
önce "DURDUR" (STOP) gösterge lambas›n›n yan›p sönmeye
bafllamas›n› bekleyin.
C
Seçilmifl bulunan program› bafllatmak için Bafllat (Start) dü¤mesine
bas›n (seçilmifl olan programa ba¤l› olarak gösterge lambalar›ndan
biri yanar).
NOT: BAfiLAT (START) DÜ⁄MES‹NE BASILDI⁄INDA,
C‹HAZIN ÇALIfiMAYA BAfiLAMASI ‹Ç‹N B‹RKAÇ
SAN‹YE GEÇMES‹ GEREK‹R.
PROGRAMLAR BAfiLADIKTAN SONRA AYARLARIN
DE⁄‹fiT‹R‹LMES‹ (ARA VERME/PAUSE)
Programa y›kama program›n›n herhangi bir an›nda "Start/Pause"
(Bafllat/Ara Ver) dü¤mesine bas›l›p dü¤me yaklafl›k iki saniye süreyle
bas›l› tutularak program yar›da kesilebilir. Çamafl›r makinesi ara
verme durumundayken, "Geri Sayma" (Countdown) gösterge
lambas› ve seçenek dü¤meleri yan›p söner.
Program› tekrar bafllatmak için bir defa daha Bafllat (Start)
dü¤mesine bas›n.
Y›kama esnas›nda çamafl›r ilave etmek veya ç›kartmak istemeniz
durumunda kapa¤› güvenlik kilidinin aç›lmas› için 2 dakika
bekledikten sonra aç›n. ‹flleminizi tamamlad›ktan sonra, Bafllat
(Start) dü¤mesine bas›n. Cihaz kald›¤› yerden çal›flmaya devam eder.
PROGRAMIN ‹PTAL ED‹LMES‹
Program› iptal etmek için program seçicisini KAPALI (OFF)
konumuna döndürün.
13
TR
TR
Seçenek dü¤melerine Bafllat (Start) dü¤mesine bas›lmadan
önce bas›lmas› gerekir.
ÖN YIKAMA DÜ⁄MES‹
Bu dü¤me özellikle çok kirli çamafl›rlar içindir ve sadece program
tablosunda gösterilen baz› programlar ile birlikte kullan›labilir.
Bu program için "1" numara ile iflaretlenmifl olan deterjan
bölmesine deterjan konulmal›d›r (Lütfen kullanma k›lavuzunun
Deterjan Çekmecesi bölümüne bak›n). Bu programda deterjan
ambalaj›nda önerilen miktar›n %20'si kadar deterjan kullan›lmas›n›
öneriyoruz. Bu program ile yumuflat›c› kullan›lmamal›d›r.
GEC‹KT‹R‹LM‹fi BAfiLATMA DÜ⁄MES‹
Cihaz›n çal›flmaya bafllama zaman› bu dü¤me ile 3, 6 veya 9 saat
süreyle geciktirilebilir. Bir geciktirilmifl bafllatmay› programlamak için
afla¤›daki ifllemleri gerçeklefltirin:
KIRIfiIKLIKLARI ÖNLEME DÜ⁄MES‹
D
E
14
Hassas Kumafllar - son iki durulama santrifüj ifllemi yap›lmadan
gerçeklefltirilir ve daha sonra kumafllar makineden al›naca¤›
zamana kadar su içerisinde bekletilir. Çamafl›rlar› boflaltmaya haz›r
oldu¤unuzda K›r›fl›kl›klar› önleme (Crease Guard) dü¤mesine
bast›¤›n›zda bu su boflalt›l›r.
Yünlüler/‹pekler - son durulamadan sonra çamafl›rlar boflalt›lana
kadar su içerisinde b›rak›l›r ve dü¤me gösterge lambas› yan›p
söner.
Çamafl›rlar› boflaltmaya haz›r oldu¤unuzda K›r›fl›kl›klar› önleme
(Crease Guard) dü¤mesine bas›n. Su boflalt›l›r ve santrifüj ifllemi
gerçeklefltirilerek çamafl›rlar boflalt›lmaya haz›r duruma getirilir.
Giysileri santrifüje tabi tutmadan sadece suyun boflalt›lmas›n›
istemeniz durumunda:
- Program seçicisini "KAPALI" (OFF) konumuna döndürün;
Geciktirilmifl Bafllatma ifllevini iptal etmek için:
Gösterge lambalar› sönene kadar Geciktirilmifl Bafllatma dü¤mesine
bas›n (DURDUR (STOP) lambas› yan›p söner). Bu aflamada
program Bafllat (Start) dü¤mesi kullan›larak elle bafllat›labilir veya
program seçicisi kapal› konumuna döndürülerek cihaz kapat›labilir.
Bu dü¤meye bas›ld›¤›nda, yeni Sensor Activa Sistemi sayesinde
Colourfast (H›zl› renkli y›kama) ve Mixed Fabrics (Kar›fl›k
kumafllar) programlar› içerisinde özel bir yeni döngüyü aktif duruma
geçirilebilir. Bu seçenek kumafllar›n liflerini özenle koruyarak iflleme
tabi tutar ve böylece hassas cilde sahip olanlar›n cildini korur.
Çamafl›rlar daha fazla miktarda su içerisinde kazan›n yeni kombine
dönme çevrimleri etkisi ile birlikte suyun doldurulup boflalt›lmas› ile
giysilerin mükemmel derecede temizlenmesi ve durulanmas›
sa¤lan›r. Bu y›kamada, deterjan›n etkin bir temizleme etkisi
sa¤lanacak flekilde tamamen çözülmesi için su miktar› art›r›l›r.
Kullan›lan su miktar› kumafl liflerindeki bütün deterjan kal›nt›lar›
temizlenecek flekilde durulama aflamas› esnas›nda da art›r›l›r.
Bu ifllev özellikle çok düflük miktardaki bir deterjan kal›nt›s›n›n dahi
tahrifl veya alerjiye neden oldu¤u hassas cilde sahip olan kifliler için
özel olarak tasarlanm›flt›r. Ayr›ca bu ifllevin çocuklar›n giysileri ve
genel olarak hassas kumafla sahip olan giysileri yada havlular gibi
kumafl liflerinin daha fazla miktarda deterjan emme e¤ilimine sahip
olan çamafl›rlar›n y›kanmas›nda da kullanman›z önerilir.
Y›kamadan en iyi performans› elde edebilmeniz için, Hassas
Giysiler (Delicates) ve Yünlüler/Elde Y›kanacaklar programlar›nda
bu ifllev daima devreye sokulur.
G
Kar›fl›k Kumafllar (Mixed Fabrics) - santrifüjleme yap›lmayan son
iki durulama boyunca su kademeli olarak so¤utulur ve daha sonra
gerçeklefltirilen hassas bir santrifüj ile de kumafllar›n en yüksek
derecede gevflemesi sa¤lan›r.
Program› seçin ("DURDUR" (STOP) gösterge lambas› yan›p
sönmeye bafllar.
Geciktirilmifl Bafllatma dü¤mesine bas›n (dü¤meye her bas›ld›¤›nda
bafllatma zaman› s›ras›yla 3, 6 ve 9 saat geciktirilir ve ilgili gösterge
lambas› yan›p sönmeye bafllar).
Geciktirilmifl Bafllatma ifllemini bafllatmak için Bafllat ( Start)
dü¤mesine bas›n (seçilmifl olan Geciktirilmifl Bafllatma süresine
iliflkin gösterge lambas›n›n yan›p sönmesi sona erer ve bu lamba
sürekli olarak yan›k kal›r).
Ayarlanm›fl olan gecikme süresinin geçmesinden sonra program
bafllat›l›r.
AQUAPLUS DÜ⁄MES‹
K›r›fl›kl›klar› önleme (Crease Guard) ifllevi (PAMUKLU
programlar›nda kullan›lamaz) özgün kumafllar için özel olarak
gelifltirilmifl olan yegane k›r›fl›kl›k önleme sistemi ile k›r›fl›kl›klar›
olabildi¤ince azalt›r.
- Sadece program›n suyunu boflaltma seçene¤ini
seçin;
- "Bafllat/Ara Ver" (Start/Pause) dü¤mesine basarak cihaz› tekrar
aç›n.
F
15
TR
SANTR‹FÜJ HIZI DÜ⁄MES‹
Santrifüj (h›zl› döndürme) döngüsü kumafllara zarar vermeksizin
giysilerin suyunun olabildi¤ince giderilebilmesi için son derece
önemlidir. Çamafl›r makinesinin santrifüj h›z›n› gereksinimlerinizi
karfl›layacak flekilde ayarlayabilirsiniz.
Bu dü¤meye bas›larak maksimum h›z›n azalt›lmas› mümkündür.
Ayr›ca, arzu etmeniz durumunda, santrifüj aflamas› iptal de
edilebilir.
Santrifüj aflamas›n› tekrar devreye sokmak için ayarlamak
istedi¤iniz santrifüj h›z› gösterilene kadar dü¤meye basman›z
yeterli olacakt›r.
Kumafllara zarar vermemek amac›yla, program seçimi
esnas›nda, otomatik olarak uygun s›n›rlar›n üzerindeki
santrifüj h›zlar›n›n seçilmesine izin verilmez.
TR
H
Seçenek dü¤melerinin yak›n›ndaki gösterge lambalar› belli bir
seçenek seçildi¤inde yanar. Seçilmifl olan programa uyumlu
olmayan bir seçene¤in seçilmesi durumunda dü¤menin gösterge
lambas› yanmaz.
I
Bir program› ayarlad›¤›n›zda, ilgili gösterge lambas› taraf›ndan
olas› maksimum santrifüj h›z› otomatik olarak gösterilir.
Uygun dü¤meye bas›larak daha düflük bir santrifüj h›z›
seçildi¤inde, ilgili gösterge lambas› yanar.
KALAN SÜRE GER‹ SAYIMI S‹STEM‹ GÖSTERGE LAMBALARI
Y›kama s›cakl›¤› dü¤mesi her bir programdaki y›kama suyu
s›cakl›¤›n› düflürebilmenize olanak sa¤lar. Dü¤meye her
bas›ld›¤›nda s›cakl›k en düflük de¤eri olan 15°C'ye (
so¤uk
y›kama) kadar kademeli olarak azal›r.
DÜ⁄MELER‹N GÖSTERGE LAMBALARI
Santrifüj h›z›, makinenin çal›flmas›na ara vermeksizin, her
istendi¤inde de¤ifltirilebilir.
SANTR‹FÜJ HIZI GÖSTERGE LAMBASI
"YIKAMA SUYU" DÜ⁄MES‹
L
Zaman›n›z› daha iyi yönetebilmeniz için, bu çamafl›r makinesi
sürekli olarak program›n bitmesine kalan süreyi bildiren bir
gösterge lambalar› sistemine sahiptir.
KAPALI KONUMUNDA PROGRAM SEÇ‹C‹S‹
N
O
P
NOT:
DÜ⁄ME HER ‹K‹ YÖNDE DE DÖNER. ÇAMAfiIR
MAK‹NES‹ PROGRAM SEÇ‹C‹S‹ ÜZER‹NDEN B‹R
PROGRAMIN SEÇ‹LMES‹YLE AÇILIR. BU DURUM
B‹TT‹ (STOP) GÖSTERGE LAMBASININ YANIP
SÖNMES‹ ‹LE BEL‹RT‹L‹R. BU LAMBA ÇAMAfiIR
MAK‹NES‹ PROGRAMI YÜRÜTMEYE BAfiLAYANA
VEYA TEKRAR KAPALI KONUMUNA GET‹R‹LENE
KADAR YANIP SÖNMEYE DEVAM EDER.
90 gösterge lambas› : Program›n kalan süresi 60 dakikan›n
üzerindedir.
60 gösterge lambas› : Program›n kalan süresi 60 dakikan›n
alt›ndad›r.
Seçmifl oldu¤unuz program› bafllatmak için "Bafllat/Ara ver"
(Start/Pause) dü¤mesine bas›n.
30 gösterge lambas› : Program›n kalan süresi 30 dakikan›n
alt›ndad›r.
Program seçicisi program sona erene kadar seçilmifl olan program
konumunda sabit kalarak program yürütülür.
Çamafl›r makinesini kapatmak için program seçicisini KAPALI
(OFF) konumuna döndürün.
15 gösterge lambas› : Program›n kalan süresi 15 dakikan›n
alt›ndad›r.
Bitti (Stop) gösterge lambas›: Program sonra ermifltir.
YIKAMA SUYU SICAKLI⁄I GÖSTERGE LAMBASI
Bir program› ayarlad›¤›n›zda, ilgili gösterge lambas› taraf›ndan
olas› maksimum s›cakl›k gösterilir. Uygun dü¤meye bas›larak daha
düflük bir y›kama suyu s›cakl›¤› seçildi¤inde ilgili gösterge lambas›
yanar.
16
M
NOT:
PROGRAM SEÇ‹C‹S‹, HER B‹R PROGRAMIN
SONUNDA VEYA BUNU ‹ZLEYEN B‹R PROGRAM
BAfiLATILIRKEN SONRAK‹ PROGRAM SEÇ‹LMEDEN
VE BAfiLATILMADAN ÖNCE KAPALI (OFF)
KONUMUNA GET‹R‹LMEL‹D‹R.
17
TR
BÖLÜM 7
PROGRAMLAR TABLOSU
PROGRAM
Dayan›kl› Kumafllar
MAKSIMUM
A⁄‹RL‹K
(kg) **
PROGRAM SEÇICISI
KONUMU
S‹CAKL‹K
°C
DETERJAN KULLAN‹LAN
BÖLME
2
1
6
8
40°'ye kadar
●
●
6
8
90°'ye kadar
●
●
( )
6
8
60°'ye kadar
●
●
( )
6
8
40°'ye kadar
●
●
( )
50
3
4
50°'ye kadar
●
●
( )
40
1,5
2
40°'ye kadar
●
●
DURULAMA
-
-
-
SANTRIFÜJ
-
-
-
SADECE SU
BOfiALTMA
-
-
-
1
1,5
40°'ye kadar
1
1,5
30°'ye kadar
3
3
60°'ye kadar
Dayan›kl› Kumafllar
AA 40°C
pamuklu, keten
90
pamuklu, kar›fl›k
dayan›kl›
60
pamuklu
40
(*
Lütfen bu notlar› okuyun
** Cihaz›n modeline ba¤l› olarak (model numaras› için cihaz›n tip etiketine bak›n)
maksimum kuru giysi yükleme kapasitesidir.
Çok kirli çamafl›rlar y›kanaca¤›nda çamafl›r miktar›n›n en fazla 4 kg ile s›n›rl› tutulmas› önerilir.
Kar›fl›k kumafllar ve
Sentetikler
Kar›fl›k, Dayan›kl›
Çok hassas
Kumafllar
Özel Programlar
SAF YÜN
‹PEKLER - ELDE
Y‹KANANLAR
DAYAN‹KL‹
KUMAfiLAR
- 40
- 30
- 60
(*
Kumafl›n etiketi üzerindeki talimatlara uymak üzere santrifüj h›z› da düflürülebilir. Ayr›ca santrifüj
dü¤mesi ile çok hassas kumafllar için santrifüjün tamamen iptal edilmesi seçene¤i de mevcuttur.
De¤iflken s›cakl›k seçicisi her bir program için y›kama suyu s›cakl›¤›n›n düflürülebilmesine
olanak sa¤lar.
●
●
S›v› çamafl›r sular› (a¤art›c›lar) ile ifllem görmeyi gerektiren sadece az say›da lekeli giysi
bulunmas› durumunda önceden leke ç›kartma ifllemi çamafl›r makinesi içerisinde
gerçeklefltirilebilir.
Leke gidermek için kullan›lan a¤art›c›y›, deterjan çekmecesi içerisindeki "2" numaral›
bölmeye yerlefltirilmifl olan s›v› çamafl›r suyu kab› içerisine dökün ve özel "DURULAMA"
(RINSE) program›n› (
) seçin.
Bu aflama sona erdi¤inde, program seçicisini "KAPALI" (OFF) konumuna döndürün, di¤er
çamafl›rlar› da kazana at›n ve en uygun program› seçerek normal y›kama ile ifllemi sürdürün.
●
●
●
●
- 40
3,5
3,5
40°'ye kadar
●
●
DAYAN‹KL‹ VE
KAR‹fi‹K KUMAfiLAR
- 40
2
2
40°'ye kadar
●
●
2,5
2,5
30°'ye kadar
●
●
Sports - 30
( ) Sadece ön y›kama dü¤mesi seçilmifltir. (Ön y›kama dü¤mesi ile kullan›lan programlar
mevcuttur)
●
DAYAN‹KL‹ VE
KAR‹fi‹K KUMAfiLAR
KAR‹fi‹K KUMAfiLAR
18
(*
* Bu program ayn› zamanda düflük derecede (belirtilen maksimum s›cakl›¤›n alt›ndaki
s›cakl›klarda) y›kama için de önerilir. Programlar CENELEC EN 60456 standard›na uygundur.
●
19
TR
BÖLÜM 8
TR
EN
TABLE OF PROGRAMMES
HAPTER 7
PROGRAM FOR
SEÇ‹MLER‹N YAPILMASI
PROGRAMMES
SELECTOR ON:
Resistant fabrics
Çeflitli türlerdeki kumafllar ve farkl› kirlilik dereceleri için çamafl›r
makinesinin flu ö¤elere ba¤l› olarak fakl› program kuflaklar›
mevcuttur: y›kama döngüsü, s›cakl›k ve program›n süresi (y›kama
programlar› tablosuna bak›n).
TEMP.
°C
5
Up to: 90°
5
Up to: 60°
( )
( )
Cotton, linen
-
90
-
60
Cotton
-
40
5
Up to: 40°
(*
Resistant fabrics
AA 40°C -
40
5
Up to: 40°
Mixed fabrics and
synthetics
-
50
2
Up to: 50°
-
40
2
Up to: 40°
Mixed, resistant
CH
❙
Cotton, mixed
resistant
ery delicate fabrics
40°C'DE AA ÖZEL PROGRAMI
Bu özel program, tam yükte dahi, 60°C Pamuklu program›ndaki
(standart y›kama program›d›r) en iyi y›kama performans›n›n 60°C
yerine 40°C y›kama suyu s›cakl›¤› kullan›larak bir enerji tasarrufu
ile elde edilebilmesini sa¤lar. Program›n süresi neredeyse 3 saate
ulafl›r.
WEIGHT
MAX
Kg
AA
40°C
ÖZEL "DURULAMA" PROGRAMI
Bu program, (ilgili dü¤me kullan›larak azalt›labilen veya iptal
edilebilen) bir ara santrifüj ifllemi ile üç durulama gerçeklefltirir.
Herhangi bir türdeki kumafltan yap›lm›fl giysilerin, örne¤in elle
y›kamadan sonra, durulanmas› için kullan›labilir.
( )
Bu program ayn› zamanda Çamafl›r suyu ile a¤artma çevrimi
olarak kullan›labilir (y›kama programlar› tablosuna bak›n).
( )
ÖZEL "HIZLI SANTR‹FÜJ" PROGRAMI
"H›zl› Santrifüj" program› (ilgili dü¤menin kullan›lmas› ile
düflürülebilen) bir en yüksek santrifüj ifllemi gerçeklefltirir.
SADECE BOfiALTMA
Bu program suyu boflalt›r.
DAYANIKLI KUMAfiLAR
Bu programlar en fazla y›kama ve durulamay› santrifüj yap›lan
aralar ile gerçeklefltirecek flekilde tasarlanm›flt›r ve mükemmel
durulama sa¤larlar. Son santrifüj suyun daha etkin bir flekilde
giderilebilmesini sa¤lar.
KARIfiIK VE SENTET‹K KUMAfiLAR
Kazan›n dönme ritimleri ile su seviyeleri sayesinde ana y›kama ve
durulama en iyi sonuçlar›n elde edilmesini sa¤lar. Hafif bir santrifüj
ifllemi ise kumafllar›n daha az buruflmas›n› sa¤lar.
ÖZEL HASSAS ELYAFLI KUMAfiLAR
Bu y›kama ile suda bekletme ifllemlerini s›rayla gerçeklefltiren ve
özel olarak çok hassas kumafllar için önerilen yeni bir programd›r.
En iyi sonuçlar› elde edebilmek amac›yla y›kama çevrimleri ve
durulamalar yüksek su seviyeleri ile gerçeklefltirilir.
20
90
60
40
SAF YÜN (WOOLMARK) PROGRAMI
Woolmark taraf›ndan belgelendirilmifl olan özel program, giysilere
zarar vermeden bunlar›n derinlemesine y›kanabilmesine olanak
sa¤lar. Program alternatif faaliyet dönemlerinden oluflur ve 40°C
s›cakl›kta ara verir ve 3 durulama ve k›sa bir santrifüj ile sona erer.
50
ÖZEL ‹PEKL‹ PROGRAMI
Bu çamafl›r makinesinde ayr›ca narin ‹pek ve Elde Y›kama
programlar› mevcuttur. Bu program etiketlerinde "Sadece Elde
Y›kanabilen" ve ipekten dokunmufl olarak s›n›fland›r›lm›fl olan
giysiler için tam bir y›kama çevriminin gerçeklefltirilebilmesine
olanak sa¤lar. Program›n maksimum y›kama suyu s›cakl›¤›
30°C'dir ve 3 durulamadan oluflur ve bir nihai santrifüj ifllemin
gerçeklefltirilmez.
40
21
TR
TR
59 DAK‹KALIK "A" YIKAMASI
Özel olarak gelifltirilmifl olan bu program "A" s›n›fland›rmas› ile
tan›mlanan yüksek kaliteli y›kama performans›n› sürdürürken,
y›kama süresini önemli ölçüde k›salt›r. Program 60°C s›cakl›kta en
fazla 3 kg çamafl›r için tasarlanm›flt›r ve 2 durulama ve bir yüksek
h›zda santrifüj ifllemi ile sona erer.
40°C GÜNLÜK YIKAMA - HIZLI PROGRAMLAR
Ola¤anüstü y›kama performanslar›na sahip olmay› sürdüren bu
programlar, günlük çamafl›rlar›n›z için gerekli y›kama süresini
önceden bilebilmenize olanak sa¤lar. Gerçekten, bu çamafl›r
makinesi, sadece hafif kirli çamafl›rlar ve orta veya az miktarda
çamafl›rlar için gelifltirilmifl olan 40°C s›cakl›kta 2 günlük h›zl›
y›kama program›na sahiptir.
BÖLÜM 9
DETERJAN ÇEKMECES‹
Deterjan çekmecesi 3 bölüme ayr›lm›flt›r:
- "1" olarak etiketlenmifl olan bölme ön y›kama deterjan›n›n
konulmas› içindir;
✿
- " " etiketli bölme ise özel katk›lar, yumuflat›c›lar, kokular,
kola, parlat›c›lar v.s. koulmas› içindir;
- "2" olarak etiketlenmifl olan bölme ana y›kama deterjan›n›n
konulmas› içindir.
40°C GÜNLÜK YIKAMA - 44 DAK‹KALIK HIZLI YIKAMA
Yaklafl›k olarak 44 dakikada y›kaman›n tamamlanabildi¤i bir
komple (y›kama, durulama, santrifüj) y›kama program›d›r:
- en fazla 3.5 kg çamafl›r;
- hafif kirli çamafl›rlar (pamuklu ve kar›fl›k kumafllar)
Bu program›n, deterjan israf›n› önlemek için, normal kullan›m›n
%30'u kadar deterjan ile kullan›lmas› önerilir.
S›v› deterjanlar›n kullan›lmas› durumunda lütfen deterjan
çekmecesinin "2" olarak etiketlenmifl olan bölmesi içerisine cihaz
ile birlikte verilmifl olan özel kab› yerlefltirin. Bu kap s›v› deterjan›n
çamafl›r kazan›na y›kama program›n›n olmas› gereken evresinde
girmesini sa¤lar.
Ayr›ca, "Durulama" program›n›n bir "çamafl›r suyu ile a¤artma"
çevrimi olarak kullan›lmak istenmesi durumunda da bu özel kab›n
deterjan çekmecesinin "2" olarak etiketlenmifl olan bölmesi
içerisine yerlefltirilmesi gerekir.
40°C GÜNLÜK YIKAMA - 29 DAK‹KALIK HIZLI YIKAMA
Yaklafl›k olarak 29 dakikada y›kaman›n tamamlanabildi¤i bir
komple (y›kama, durulama, santrifüj) y›kama program›d›r:
- en fazla 2 kg çamafl›r;
- hafif kirli çamafl›rlar (keten ve kar›fl›k kumafllar)
Bu program›n, deterjan israf›n› önlemek için, normal kullan›m›n
%20'si kadar deterjan ile kullan›lmas› önerilir.
SPOR G‹YS‹LER‹
Hoover, spor giysileri için özel bir y›kama program› gelifltirmifltir.
Çamafl›r makinenizde özel bir Spor Giysileri program› mevcuttur.
Bu program, daha yüksek s›cakl›klardaki programlarda
y›kanamayan kar›fl›k spor giysi kumafllar›n› y›kamak ve spor
faaliyetleri esnas›nda oluflan kir ve lekeleri ç›kartmak için
tasarlanm›flt›r. Bu program afl›r› kirleri parçalayan ve gevfleten bir
so¤uk ön y›kama ile bafllar ve daha sonra 30°C s›cakl›kta y›kanan
yo¤un kirli hassas giysileriniz özenle korunacak flekilde durulan›r
ve düflük devirde santrifüj ifllemine tabi tutulur. Bu program›n süresi
neredeyse 2 saati bulur.
22
NOT: BAZI DETERJANLARIN TEM‹ZLENMES‹
(ÇIKARTILMASI) ZORDUR. BU TÜR DETERJANLAR
‹Ç‹N KAZAN ‹ÇER‹S‹NE KONULAN ÖZEL DA⁄ITICI
KAPLARININ KULLANILMASI ÖNER‹L‹R.
NOT: "✿" ET‹KETL‹ BÖLMEYE SADECE SIVI
ÜRÜNLER DOLDURUN. ÇAMAfiIR MAK‹NES‹ BÜTÜN
YIKAMA PROGRAMLARINDA KATKI MADDELER‹N‹
SON DURULAMA AfiAMASI ESNASINDA OTOMAT‹K
OLARAK ALACAK fiEK‹LDE PROGRAMLANMIfiTIR.
23
TR
TR
BÖLÜM 10
ÜRÜN
BÖLÜM 11
MÜfiTER‹ B‹LG‹LEND‹RMES‹
Cihaz›n›z›n çevre dostu ve ekonomik kullan›m› için bir k›lavuz:
B‹R DEFADA YIKANAN ÇAMAfiIRIN EN YÜKSEK M‹KTARA
ÇIKARTILMASI
ÖNEML‹ NOT:
A¤›r kilimler, yatak örtüleri ve di¤er a¤›r malzemeler y›kan›rken
santrifüj ifllemi yap›lmamas› önerilir.
Çamafl›r makinesinde y›kanabilen yünlü giysiler ve di¤er yünlü
çamafl›rlar "Çamafl›r Makinesinde Y›kanabilir" etiketine sahip
olmal›d›r.
Önerilen maksimum çamafl›r miktar›n› bir defada y›kayarak enerjinin,
suyun, deterjan›n ve zaman›n en verimli bir flekilde kullan›lmas›n›
sa¤layabilirsiniz.
2 yar›m yüklü y›kama yerine bir tam yüklü y›kama yaparak %50'ye
kadar enerji tasarrufu sa¤layabilirsiniz.
ÖN YIKAMA YAPMANIZA GEREK VAR MI?
Sadece çok kirli çamafl›rlar için ön y›kamaya gerek vard›r!
Az veya normal kirli çamafl›rlar› y›karken Ön Y›kamay› SEÇMEYEREK
deterjandan, zamandan, sudan ve %5 ile %15 aras›nda da enerji
tüketiminden TASARRUF EDEB‹L‹RS‹N‹Z.
KAYNAR SU ‹LE YIKAMA YAPMAK GEREK‹R M‹?
ÖNEML‹ NOT:
Çamafl›rlar› ay›r›rken (s›n›fland›r›rken) afla¤›dakilerden
emin olun:
- y›kanacak çamafl›r›n üzerinde metal cisimler (örne¤in brofllar,
çengelli i¤neler, i¤neler, bozuk para v.s.) bulunmad›¤›ndan.
- yast›k k›l›flar›n›n dü¤melenmifl, fermuar ve kopçalar›n
kapat›lm›fl, elbiseler üzerindeki gevflek kuflaklar›n ve uzun
bantlar›n dü¤ümlenmifl oldu¤undan.
- perdelerin halkalar›n›n ç›kart›lm›fl oldu¤undan.
- giysi etiketlerinin dikkate al›nm›fl oldu¤undan.
- s›n›fland›rarak giysileri ay›r›rken çetin lekelerin sadece etiket
üzerinde önerilmifl bulunan leke ç›kar›c›lar› kullan›larak y›kama
öncesinde ç›kart›ld›¤›ndan.
Bir kaynar su ile y›kama program›n›n gereklili¤ini azaltmak için, lekeleri
y›kama yapmadan önce leke ç›kar›c› ile ön muameleye tabi tutun veya
kurumufl lekeleri suya bast›r›n. 60°C'lik bir y›kama program› kullanarak
%50'ye varan enerji tasarrufu sa¤lay›n.
YIKAMA
DE⁄‹fiKEN KAPAS‹TE
Çamafl›r makineniz, su seviyesini otomatik olarak y›kanan çamafl›rlar›n
türüne ve miktar›na adapte eder. Bu flekilde, enerji tasarrufu aç›s›ndan
bak›ld›¤›nda, "kiflisellefltirilmifl" bir y›kaman›n elde edilebilmesi de
mümkündür. Bu sistem enerji tüketiminde bir düflüfl ve y›kama
sürelerinde önemli ölçüde bir k›salma sa¤lar.
ÖRNEK:
Özellikle narin kumafllar için a¤dan bir torba kullan›lmal›d›r.
Y›kanacak çamafl›rlar›n (lekelerin uygun leke ç›kart›c›lar ile
ç›kar›lm›fl olmas›na karfl›n yine de) ÇOK K‹RL‹ PAMUKLULARDAN
olufltu¤unu varsayal›m.
Tamamen havlu tipi kumafllardan oluflan bir parti çamafl›r›n
y›kanmas›, bunlar çok miktarda su çekerek a¤›rlaflacaklar›ndan,
önerilmez.
● Deterjan çekmecesini aç›n.
● 2 numaral› ana y›kama bölmesine 120 g deterjan koyun.
● Katk›lar (yumuflat›c›) bölmesine
ml dökün.
✿ arzu etti¤iniz katk›lardan 50
● Deterjan çekmecesini kapat›n.
24
25
TR
PL
● Su girifli muslu¤unun aç›lm›fl oldu¤undan;
BÖLÜM 12
● ve boflaltma hortumunun yerine tak›l› oldu¤undan emin olun.
C‹HAZIN TEM‹ZLENMES‹ VE RUT‹N
BAKIMI
PROGRAM SEÇ‹M‹
En uygun program› seçmek için program k›lavuzuna bak›n. Arzu
etti¤iniz program› seçici dü¤mesini döndürerek aktif duruma
geçirebilirsiniz.
"Bitti" (STOP) gösterge lambas›n›n yan›p sönmesini bekleyin.
Daha sonra Bafllat (START) dü¤mesine bas›n.
Bafllat (START) dü¤mesine bas›ld›¤›nda çamafl›r makinesi çal›flma
çavrimleri dizisini harekete geçirir.
Program, çal›flmas› sona erene kadar, program seçicisi seçilmifl
olan program› gösterir konumda kalacak flekilde sabit dururken
yürütülür.
Uyar›: Çamafl›r makinesi çal›fl›yorken elektri¤in kesilmesi
durumunda, seçilmifl olan program özel bir bellekte saklan›r ve
elektrik geri geldi¤inde cihaz kald›¤› yerden çal›flmaya devam eder.
Cihaz›n d›fl yüzeylerini temizlemek için afl›nd›r›c›lar, alkol içeren
maddeler ve/veya seyrelticiler kullanmay›n. Nemli bir bez
kullanman›z yeterlidir.
Çamafl›r makineniz çok az bak›m gerektirir:
● Deterjan çekmecesi bölmelerinin temizlenmesi.
● Filtrenin temizlenmesi.
● Program sona erdi¤inde "program bitti" gösterge lambas› yanar.
● Kapak kilidinin (program›n sona ermesinden sonra yaklafl›k 2
dakika kadar) aç›lmas›n› bekleyin.
● Tafl›nmalarda veya çamafl›r makinesinin uzun süre
kullan›lmad›¤› zamanlarda yap›lmas› gereken bak›m.
● Program seçicisini "KAPALI" (OFF) konumuna döndürerek
çamafl›r makinesini kapat›n.
● Cihaz›n kapa¤›n› açarak çamafl›rlar› boflalt›n.
DETERJAN ÇEKMECES‹ BÖLMELER‹N‹N TEM‹ZLENMES‹.
NOT
HER TÜRLÜ YIKAMA ‹Ç‹N PROGRAM TABLOSUNA
BAfiVURUN VE ‹fiLEMLER‹ BEL‹RT‹LEN SIRA ‹LE
YÜRÜTÜN.
Kesin bir gereklilik olmamas›na karfl›n, deterjan, çamafl›r suyu ve
katk› maddeleri bölmelerinin arada s›rada temizlenmesi önerilir.
Bölmeyi hafifçe çekerek ç›kart›n.
Su ile y›kayarak temizleyin.
Bölmeleri tekrar yerlerine tak›n.
26
27
TR
F‹LTREN‹N TEM‹ZLENMES‹
Çamafl›r makineniz gideri t›kayabilecek bozuk para, dü¤me v.s. gibi
yabanc› cisimleri tutmak üzere özel bir filtre ile donat›lm›flt›r.
Böylece bu nesneler kolayca bulunabilir. Filtrenin temizlenmesi için
uygulanmas› gereken prosedür flöyledir:
● Filtre kapa¤›n› aç›n.
TR
ARIZA ARAMA
ARIZA
1. Cihaz hiçbir
programda
çal›flm›yor.
● Filtreyi saat ibrelerinin aksi yönünde düfley konumda durana
kadar döndürün.
● Filtreyi ç›kart›n ve temizleyin.
● Temizlendikten sonra filtreyi ucundaki çenti¤i saat ibreleri
yönünde döndürerek tekrar yerine tak›n. Daha sonra yukar›da
aç›klanm›fl olan ifllemleri ters s›ra ile gerçeklefltirin.
Fifli prize tak›n.
Cihaz›n açma/kapatma anahtar›
aç›lmam›flt›r.
Açma/kapatma anahtar›n› aç›k konumuna
getirin.
Elektrik kesiktir.
Kontrol edin.
Yükleme kap›s› aç›k.
Yükleme kap›s›n› kapat›n.
Sigorta panosundaki bir sigorta atmifltir.
Kontrol ediniz.
1. nedene bak›n.
Kontrol edin.
Girifl muslu¤u kapal›d›r.
Su girifli muslu¤unu aç›n.
Zamanlay›c› do¤ru ayarlanmam›flt›r.
Zamanlay›c›y› do¤ru konuma getirin.
Boflaltma hortumu bükülmüfltür.
Boflaltma hortumu düzeltin.
Yabanc› sisimler filtreyi t›kam›flt›r.
Filtreyi kontrol edin.
4. Çamafl›r makinesi
etraf›nda zeminde su
var.
Musluk ile girifl hortumu aras›ndaki conta
kaç›r›yor.
Contay› de¤ifltirin ve hortumu muslu¤a
tak›p s›k›n.
5. Cihaz santrifüj
yapm›yor.
Çamafl›r makinesi suyu boflaltmam›flt›r.
Cihaz suyu boflaltana kadar birkaç dakika
bekleyin.
"Santrifüjü iptal et" ayar› devreye
sokulmufltur (Sadece baz› modellerde
mevcuttur).
Program seçicisi kadran›n› santrifüj ayar›na
getirin.
Çamafl›r makinesi tam terazide de¤ildir.
Cihaz›n özel ayaklar›n› ayarlay›n.
Cihaz›n nakliye deste¤i sökülmemifltir.
Nakliye deste¤ini sökün.
Çamafl›rlar eflit olarak da¤›lmam›flt›r.
Çamafl›rlar› eflit da¤›lacak flekilde
yerlefltirin.
2. Cihaz su alm›yor.
3. Cihaz suyu
boflaltm›yor.
6. Santrifüj esnas›nda
güçlü titreflimler
oluyor.
TAfiINMALARDA VEYA ÇAMAfiIR MAK‹NES‹N‹N UZUN SÜRE
KULLANILMADI⁄I ZAMANLARDA YAPILMASI GEREKEN
BAKIM
Cihaz›n montaj›ndan sonra tafl›nmas› veya cihaz›n uzun süre
kullan›lmadan ›s›t›lmayan bir odada b›rak›lmas› gerekti¤inde
boflaltma hortumu içinde su kalmayacak flekilde boflalt›lmal›d›r.
Cihaz kapat›lmal› ve fifli prizden çekilmelidir. ‹fllem için bir tas
gerekir. Boflaltma hortumunu kelepçesinden ç›kart›n ve kap üzerine
alçaltarak içerisindeki bütün suyu boflalt›n.
Ayn› ifllemi su girifli hortumu için yineleyin.
28
ÇÖZÜM
OLASI NEDEN‹
Cihaz›n fifli prize tak›lmam›flt›r.
● Sadece baz› modeller için geçerlidir:
oluklu hortumu d›flar› çekin, t›pay› ç›kart›n ve suyu bir kaba
boflalt›n.
● Filtreyi ç›kartmadan önce filtre kapa¤›n›n alt›na pompa içerisinde
kalm›fl olabilecek az miktarda suyu emmesi için emici bir ka¤›t
havlu koyun.
BÖLÜM 13
NOT:
ÇAMAfiIR MAK‹NEN‹Z, ÇAMAfiIRLARIN DENGES‹Z OLMASI DURUMUNDA SANTR‹FÜJ
‹fiLEM‹N‹ ENGELLEYEN ÖZEL B‹R ELEKTRON‹K DÜZENEK ‹LE DONATILMIfiTIR.
BU S‹STEM ÇAMAfiIR MAK‹NES‹N‹N GÜRÜLTÜSÜNÜ VE T‹TREfi‹M‹N‹ AZALTIR VE
C‹HAZINIZIN ÖMRÜNÜ UZATIR.
Ar›zan›n devam etmesi durumunda Hoover Yetkili Servisini aray›n. Acilen hizmet alabilmek için çamafl›r makinenizin
kabini içerisindeki tip etiketinde veya garanti belgesi üzerinde bulunan model numaras›n› belirtin.
Önemli Not:
1. Fosfat içermeyen çevre dostu deterjanlar›n kullan›lmas› afla¤›daki etkileri sa¤layabilir:
- Boflalt›lan durulama suyu süspansiyon halindeki zeolitlerin mevcudiyeti dolay›s›yla daha bulan›k görünebilir.
Bu durum durulama etkinli¤inden ödün verildi¤i anlam›na gelmez.
- Y›kama program›n›n sonunda beyaz tozun (zeolitler) görülmesi. Bu madde kumafl›n içerisinde kalmaz ve
rengini de¤ifltirmez.
- Son durulama suyunda köpük bulunmas›. Bu durum yetersiz bir durulaman›n göstergesi olmayabilir.
- Çamafl›r makinesi deterjanlar›n›n yap›s›nda bulunan iyonik olmayan (non-ionic) yüzey etkili ajanlar›n
genellikle y›kaman›n kendisinden ç›kart›lmas› güçtür ve bunlar çok düflük miktarlarda dahi olsa gözle
görülebilir köpük oluflumu belirtileri oluflturabilir.
- Bu tür durumlarda ilave durulamalar yap›lmas› fayda sa¤lamaz.
2. Çamafl›r makinenizin çal›flmamas› durumunda, Hoover Yetkili Servisini aramadan önce yukar›daki listede yer
alan kontrolleri yap›n.
29
Bu cihaz, At›k Elektrikli ve Elektronik Cihazlar (WEEE) hakk›ndaki 2002/96/EC say›l› Avrupa Yönergesine uygun
olarak iflaretlenmifltir.
Bu cihaz› uygun flekilde atmakla, bu ürünün do¤ru olmayan atma yöntemleri ile at›lmas› durumunda ortaya
ç›kabilecek çevre ve insan sa¤l›¤› için olumsuz olas› sonuçlar›n önlenmesine yard›mc› olmufl olursunuz.
Ürün üzerindeki sembol bu ürünün ev at›¤› olarak ifllem görmemesi gerekti¤ini gösterir. Cihaz at›laca¤› zaman,
elektrikli ve elektronik cihazlar›n geri kazan›m› için bir toplama noktas›na iletilmesi gerekir.
Cihaz›n at›lmas› yaflad›¤›n›z bölgede çöplerin at›lmas›na iliflkin yürürlükteki düzenlemelere uygun olarak
gerçeklefltirilmesi gerekir.
Bu ürünün ifllenmesi, toplanmas› ve geri kazan›lmas›na iliflkin daha ayr›nt›l› bilgi için lütfen bölgenizdeki
belediyeye, ev çöplerini atma servisine veya ürünü sat›n alm›fl oldu¤unuz ma¤azaya baflvurun.
Üretici bu kullanma k›lavuzunda bask› hatalar›n›n ortaya ç›kmas›ndan dolay› herhangi
bir sorumluluk üstlenmez. Üretici ayr›ca esas karakteristiklerini de¤ifltirmeksizin, kendi
ürünleri üzerinde uygun de¤ifllikleri yapma hakk›n› sakl› tutar.
07.10 - 41027054
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising