Hoover | DWFL45 38AH7/2-S | Hoover DWFL45 38AH7/2-S User manual

Hoover DWFL45 38AH7/2-S User manual
HR
Zahvaljujemo Vam na odabiru Hoover
perilice rublja. Mi smo ponosni da našim
kupcima u širokom asortimanu kućanskih
uređaja uvijek možemo ponuditi, inovativne
i tehnološki napredne proizvode kao
istinsku pomoć pri svakodnevnim kućnim
poslovima.
Zaštita okoliša
Ovaj uređaj označen je u skladu s
Europskom direktivom 2012/19/EU
o otpadnoj električnoj i elektroničkoj
opremi (OEEO).
OEEO sadrži zagađujuće tvari (koje mogu
uzrokovati negativne posljedice za okoliš) i
osnovne materijale (koji se mogu ponovno
iskoristiti). Važno je OEEO podvrgnuti
odgovarajućoj obradi, kako bi se pravilno
uklonile i zbrinule sve zagađujuće tvari, a
reciklirali svi korisni materijali. Kako bi se
osiguralo da OEEO ne postane ekološki
problem, pojedinci imaju važnu ulogu; nužno je
pridržavati se nekoliko jednostavnih pravila:
Pažljivo pročitajte ovaj priručnik jer sadrži
podatke za sigurno i pravilno korištenje
uređaja kao i korisne savjete o učinkovitom
održavanju.
S upotrebom perilice rublja krenite
nakon pažljivog čitanja svih uputa kako
biste ih u potpunosti shvatili. Preporučamo
čuvanje ovog priručnika, kako bi vama ili
eventualnim budućim vlasnicima uvijek bio
pri ruci.
l OEEO ne smije se tretirati kao kućanski
otpad;
l OEEO mora biti zbrinut na odgovarajućim
odlagalištima kojima upravlja lokalna
samouprava ili ovlaštene tvrtke. U
mnogim zemljama, organizirano je
sakupljanje krupnog otpada.
Nakon isporuke, provjerite da su uz uređaj
isporučene upute za upotreba, jamstveni list,
popis ovlaštenih servisera i naljepnice sa
oznakama energetske učinkovitosti. Također
provjerite da su uz perilicu isporučeni: savijeni
nosač odvodne cijevi i posudica za tekuća
sredstva za pranje (samo neki modeli).
Preporučamo da pažljivo čuvate sve
isporučene dijelove.
U mnogim zemljama, kod kupnje novog
uređaja, stari možete vratiti trgovcu koji ga je
dužan preuzeti bez naknade, uz uvjet da je
uređaj istovjetan i ima iste funkcije kao i novi.
Sadržaj
Svaki
naš
proizvod
označen
je
jedinstvenim 16-znamenkastim brojem serijskim brojem, otisnutim na naljepnici na
uređaju (u predjelu vrata perilice) ili u
priloženoj kuverti uz ostalu dokumentaciju
(unutar uređaja). Taj broj je i svojevrsna
identifikacijska oznaka proizvoda koja će vam
trebati pri registraciji proizvoda ili u kontaktu s
ovlaštenim Hoover servisom.
1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI
PREDOSTROŽNOSTI
2. INSTALACIJA
3. PRAKTIČNI SAVJETI
4. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
5. KRATKE UPUTE
PERILICE RUBLJA
ZA
UPOTREBU
6. KONTROLE I PROGRAMI PRANJA
7. TEHNIČKA PODRŠKA I JAMSTVO
2
I
l Ovaj
uređaj namijenjen je
isključivo za kućnu upotrebu i
slične primjene poput:
− za pranje odjeće djelatnika u
prodavaonicama, uredima i sl;
− za pranje odjeće djelatnika
manjih obrtničkih tvrtki, farmi i sl;
− za pranje odjeće gostiju u;
− hostelima, motelima, prenoćištima
i sl.
Ovaj uređaj namijenjen je
isključivo za kućnu upotrebu, za
uobičajene kućanske poslove.
Nije namijenjen za drugačije
primjene, npr. u profesionalne
svrhe, čak i ako ga koriste
stručnjaci ili posebno obučeni
korisnici. Korištenje koje nije u
skladu s ovim uputama može
smanjiti radni vijek uređaja ili
dovesti do ukidanja jamstva
proizvođača. Bilo koji kvar ili šteta
na uređaju koja je proizašla zbog
neprimjernog korištenja ili onoga
koje nije u skladu s korištenjem u
kućanstvu (čak i ako se uređaj
nalazi u kućanstvu) neće biti
prihvaćena od strane proizvođača
u jamstvenom roku.
l Pazite
na djecu i držite ih pod
stalnim nadzorom kako se ne
bi igrala s uređajem.
l Djeca
mlađa od 3 godine trebaju
se držati podalje uređaja osim ako
su pod stalnim nadzorom.
l U
slučaju oštećenja glavnom
električnog kabla, zamjenu mora
izvršiti ovlašteni servis kako bi se
izbjegla opasnost za korisnika.
l Koristite
isključivo novi komplet
cijevi (dovodnu i odvodnu) koji
je isporučen uz uređaj, nemojte
koristiti stari komplet cijevi.
l Pritisak
vode mora biti između
0,05 MPa and 0,8 Mpa.
l Ukoliko
je perilica postavljena
na podu, podmetnite tepih ili
sličnu podlogu te pripazite da
otvori za ventilaciju na dnu
uređaja nis blokirani.
l Položaj
"isključeno" (OFF) postiže
se postavljanjem pripadajuće oznake
na gumbu programatora u okomiti
položaj. Svaki drugi položaj gumba
programatora ostavlja perilicu rublja
"uključenom" (samo za modele s
programatorom).
l Ovaj
uređaj mogu koristiti
djeca sa 8 ili više godina te
osobe sa smanjenim psihičkim
i mentalnim kapacitetom ili
manjkom iskustva i znanja ako
3
HR
su pod nadzorom ili su
educirani koristiti uređaj na
siguran način i razumiju moguće
posljedice. Djeca se ne smiju
igrati sa uređajem. Čišćenje i
korištenje uređaje ne smiju
raditi djeca bez nadzora.
1. INFORMACIJE O
SIGURNOSTI I
PREDOSTROŽNOSTI
l Pripazite
da
su
nakon l Držite perilicu rublja podalje od
instalacije i postavljanja uređaja,
nepovoljnih vremenskih uvjeta:
utikač i utičnica dostupni u
kiše, vlage, izravne sunčeve
svakom trenutku.
svjetlosti.
l Maksimalan
kapacitet suhog l Prilikom prenošenja ili pomicanja
rublja ovisi o modelu (vidi
perilice rublja, nemojte je držati za
kontrolnu ploču).
gumbe ili ladicu za deterdžent, niti
naslanjajte vrata perilice na
l Dokumentaciju
o proizvodu
transportna kolica. Kako je perilica
možete pronaći i na web stranici
rublja veoma teška, preporučamo
prizvođača.
da je uvijek podižu dvije osobe.
Sigurnosne upute
l U
slučaju kvara ili nepravilnog
rada perilice, isključite uređaj,
izvucite utikač iz utičnice i
zatvorite dovod vode. Ne
pokušavajte sami popraviti uređaj
već se obratite ovlaštenom
servisu, te uvijek zahtijevajte
ugradnju originalnih rezervnih
dijelova. Nepoštivanje navedenih
uputa može imati negativan
utjecaj na sigurnost korisnika i
samog uređaja.
l Prije
početka čišćenja, izvadite
utikač iz zidne utičnice i
zatvorite dovod vode.
l Pripazite
da su električne instalacije
u kućanstvu UZEMLJENE. U
suprotnom, potražite pomoć
ovlaštenog električara.
l Ne
spajajte uređaj na električnu
mrežu preko produžnih kablova,
višestrukih utičnica ili raznih
ispravljača.
UPOZORENJE:
Tijekom ciklusa pranja, voda
u perilici rublja može postići
vrlo visoku temperaturu.
Postavljanjem
oznake, pod
punom odgovornošću, potvrđujemo
provjerite da u bubnju nema vode.
da je ovaj uređaj u sukladnosti sa
l Kako biste isključili uređaj, svim sigurnosnim, zdravstvenim i
nemojte povlačiti električni kabel ekološkim zahtjevima europskog
ili sam uređaj.
zakonodavstva.
l Prije otvaranja vrata perilice rublja,
4
2. INSTALACIJA
l Prerežite
trake kojima su
pričvršćene cijevi i električni kabel,
pritom pazeći da ih ne oštetite.
A
B
A
B
l Uklonite 2 ili 4 vijka (A) sa stražnje
strane uređaja te 2 ili 4 podloška
(B) kao što je prikazano na slici 1.
B
B
HR
1
A
A
l Zatvorite
2 ili 4 otvora korištenjem
isporučenih poklopaca (nalaze se
u kuverti s dokumentacijom).
l Ukoliko
je perilica rublja
ugradbena, nakon što prerežete
trake, uklonite 3 ili 4 vijka (A) i 3 ili
4 podloška (B).
l Kod
nekih modela perilica, 1 ili
više podložaka past će unutar
uređaja - kakbo biste ih uklonili,
nagnite perilicu rublja prema
naprijed.
Zatvorite
otvore
korištenjem isporučenih poklopaca
(nalaze se u kuverti s
dokumentacijom).
2
A
1
3
B
UPOZORENJE:
Ambalažu uređaja (stiropor,
najlon i sl.) držite van
dohvata djece jer za njih
može biti opasna.
l Postavite
ploču od valovitog
materijala na dno uređaja, kako
je prikazano na slici 2 (zavisno
o modelu uređaja, uzmite u
obzir verziju A, B ili C).
C
3
2
5
2
1
Spajanje na vodovodnu mrežu
3
l Spojite vodovodnu cijev na slavinu (sl. 3)
isključivo pomoću crijeva priloženog uz
uređaj (ne koristite stare setove cijevi).
l Neki modeli perilica rublja mogu imati
jednu ili više niže navedenih mogućnosti:
4
l VRUĆA I HLADNA VODA (sl.4): Spajanjem
na vodovodnu instalaciju s priključkom na
toplu i hladnu vodu može se postići veća
ušteda u potrošnji električne energije. Spojite
sivu cijev na slavinu za hladnu vodu
a
crvenu na slavinu za toplu vodu. Perilicu
rublja možete spojiti samo na hladnu
vodu, pri čemu može doći do kašnjenja u
pokretanju nekih programa pranja.
1
5
l AQUASTOP (sl.5): Uređaj koji je ugrađen na
dovodnu cijev zaustavlja dovod vode u
slučaju da se cijev ošteti; u takvom slučaju na
prozorčiću “A” prikazat će se crvena oznaka i
cijev mora biti zamijenjena. Da odvrnete
maticu, pritisnite tipku-osigurač "B".
6
B
A
B
A
l AQUAPROTECT - DOVODNA CIJEV S
ZAŠTITOM (sl.6): Ako glavna unutarnja
cijev "A" curi, voda će se zadržati u
prozirnoj zaštitnoj cijevi "B" kako bi se
omogućio završetak ciklusa pranja.
Nakon toga, kontaktirajte ovlašteni servis
radi zamjene dovodne cijevi.
7
Postavljanje
l Pripazite da dovodna i odvodna cijev nisu
min 4 cm
max 100 cm
previše savijene ili pritisnute od strane
okolnih predmeta ili zidova. Odvodnu
cijev možete objesiti preko umivaonika ili
wc školjke ili spojiti na stalni zidni odvod
koji mora biti minimalno na 50 cm visine i
promjera većeg od odvodne cijevi (sl. 7).
6
+2,6 mt
max
min 50 cm
max 85 cm
l Poravnajte
perilicu
rublja
pomoću
podesivih nožica (slika 8):
a.okrenite maticu udesno da otpustite vijak;
b.podesite nožicu kako biste povisili ili
snizili perilicu (sve dok čvrsto ne prianja
na pod);
c.učvrstite nožicu tako da zategnete maticu,
sve dok ne prianja uz dno perilice rublja.
HR
8
A
B
l Nakon poravnanja, uključite perilicu.
UPOZORENJE:
C
Ukoliko je potrebno zamijeniti glavni
električni kabel, kontaktirajte ovlašteni
servis.
Ladica za deterdžent
9
Ladica za deterdžent podijeljena je na 3
odjeljka slika 9:
l odjeljak “1”: deterdžent za predpranje;
1
l odjeljak “ ”:posebni dodaci, omekšivači,
2
bijelila itd;
UPOZORENJE:
U ovom odjeljku koristite samo tekuća
sredstva; perilica rublja je podešena da
u svakom ciklusu pranja automatski
uzima dodatke pri zadnjem ispiranju.
10
l odjeljak “2”: deterdžent za glavno pranje.
l Posudica
za
tekući
deterdžent
isporučena je samo uz neke modele
perilica rublja (sl.10). Ako je želite
koristiti, umetnite posudicu u odjeljak "2".
Samo na taj način, tekući deterdžent ući
će u bubanj u pravo vrijeme. Posudica se
može koristiti i za izbjeljivanje rublja
ukoliko je odabran program za ispiranje.
UPOZORENJE:
Neke vrste deterdženta se teško
otapaju. Pri korištenju takve vrste
deterdženta koristite poseban spremnik
koji se stavlja izravno u bubanj perilice
(primjer na slici 11).
11
7
specijaliziranim sredstvom za uklanjanje
mrlja ili natopite zaprljano rublje u vodi
prije pranja u perilici.
Uštedite energiju upotrebom programa
niske temperature pranja.
3. PRAKTIČNI SAVJETI
Savjeti za pripremu rublja
UPOZORENJE: prije stavljanja rublja u
perilicu, učinite sljedeće:
Prije pokretanja programa
(PERILICE SUŠILICE)
- s rublja uklonite metalne predmete poput
kopči, kovanica iz džepova, sigurnosnih
igli i sl.
- zakopčajte dugmad na posteljini, zatvorite
patentne zatvarače, zavežite pojaseve i
duge trake na odjeći;
- uklonite kopče /držače sa zavjesa;
- pažljivo pročitajte upute za pranje koje se
nalaze na etiketama odjeće;
- za uklanjanje tvrdokornih mrlja koristite
posebna sredstva.
sušenja
l UŠTEDITE energiju i vrijeme odabirom
veće brzine centrifuge kako bi smanjili
količinu vlage u rublju prije pokretanja
programa sušenja.
Pročitajte niže navedene kratke upute sa
savjetima i preporukama za korištenje
deterdženta na različitim temperaturama
pranja. U bilo kojem slučaju, uvijek pročitajte
upute za pravilno korištenje i doziranje koje se
nalaze na ambalaži deterdženta.
l Kod pranja manjih prostirki, pokrivača za
krevete i drugog težeg rublja, preporuča
se da isključite centrifugiranje.
Prilikom pranja jako zaprljanog
bijelog rublja preporučamo upotrebu
programa za pamuk na 60°C ili više i
uobičajeni praškasti deterdžent koji sadrži
sastojke za izbjeljivanje. Takvi deterdženti
postižu odlične rezultate pranja na
srednjim/visokim temperaturama.
l Kod pranja vune, pripazite da je rublje
prikladno za pranje u perilici. Provjerite
etiketu.
Praktični savjeti za korisnika
Savjeti za ekonomično i ekološko korištenje
vaše perilice rublja.
Za pranje između 40°C i 60°C koristite
deterdžente odgovarajuće vrsti tkanine i
razini prljavštine. Uobičajeni praškasti
deterdženti prikladni su za bijele i
tkanine postojanih boja većeg stupnja
zaprljanosti, dok su tekući deterdženti,
kao i praškasti deterdženti za zaštitu boja
prikladniji za obojene tkanine i manji
stupanj zaprljanosti.
Najveća količina rublja za pranje
l Najbolju učinkovitost u potrošnji električne
energije, vode i deterdženta možete postići
ako perilicu napunite s maksimalno
preporučenom količinom rublja. Uz potpuno
napunjenu perilicu uštedjet ćete i do 50%
električne energije u odnosu na dva
polovična pranja.
Da li je potrebno predpranje
l Samo za jako prljvo rublje! UŠTEDITE
Za pranje na temperaturama ispod
40°C preporučamo upotrebu tekućih
deterdženata ili onih posebno istaknutih
za pranje na niskim temperaturama.
deterdžent, vrijeme, vodu i između 5 do
15% na potrošnji električne energije ako
za manje ili uobičajeno prljavo rublje NE
koristite predpranje.
Da li je potrebno pranje na visokoj
temperaturi?
Za pranje vune ili svile, koristite
isključivo deterdžente koji su posebno
namijenjeni za takve vrste tkanina.
l Kako biste smanjili upotrebu programa
visoke
temperature,
tretirajte
mrlje
8
HR
4. ČIŠĆENJE I
ODRŽAVANJE
Za pranje vanjskih površina perilice rublja,
koristite vlažnu mekanu krpu, izbjegavajte
oštra/gruba sredstva (npr. vim) ili sredstva
na bazi alkohola, otapala i sl. Za uobičajeno
čišćenje/održavanje, perilica rublja ne
zahtijeva posebnu brigu, povremeno operite
ladicu za deterdžent i očistite filter. Ukoliko
ne namjeravate koristiti perilicu kroz duži
period, u nastavku su navedeni savjeti kako
je pripremiti.
Priprema perilice rublja u slučaju
dužeg nekorištenja/preseljenja
Čišćenje ladice za deterdžent
Ukoliko uređaj nemate namjeru koristiti kroz
duži period (posebice ako će biti smješten u
negrijanoj prostoriji) ili ako ga namjeravate
premjestiti, postupite kako slijedi.
l Kako ne bi došlo do začepljenja odvoda
vode, u perilicu rublja ugrađen je poseban
filter koji zadržava predmete poput kovanica,
gumba, ostataka tkanina, kose i sl.
l Iskopčajte glavni električni kabel.
l Pažljivo izvucite ladicu za deterdžent iz
perilice (bez pretjerane sile). Operite ladicu
pod tekućom vodom i vratite je nazad u
perilicu.
l Ispustite svu vodu iz odvodne cijevi.
l Odspojite dovodnu cijev sa slavine i
ispustite svu vodu.
Čišćenje filtera
l Osigurajte
cijevi
ljepljivom trakom.
l Da ne dođe do začepljenja odvoda vode
u perilicu rublja ugrađen je poseban filter
koji zadržava predmete poput kovanica,
gumba, ostataka tkanina, kose i sl.
l DOSTUPNO SAMO NA ODREĐENIM
MODELIMA: Rebrastu cijev povucite
prema van, uklonite graničnik i ispustite
vodu u spremnik.
l Za sakupljanje vode koja će isteći iz filtera (ili
cijevi) podmetnite posudicu ili suhu krpu.
l FIlter okrenite ulijevo dok se ne zaustavi
u okomitom položaju.
l Izvucite i očistite filter, a nakon čišćenja
vratite ga u početan položaj okretanjem
udesno.
l Ponovite
prethodne korake obrnutim
redoslijedom kako biste namjestili sve
dijelove.
9
povezivanjem
ili
5. KRATKE UPUTE ZA
UPOTREBU PERILICE
RUBLJA
6. KONTROLE I PROGRAMI
PRANJA
Ova perilica rublja automatski prilagođava
razinu vode prema vrsti i količini rublja. Ta
mogućnost pridonosi manjoj potrošnji električne
energije i osjetno smanjuje vrijeme pranja.
A
Izbor programa pranja
l Uključite perilicu rublja i odaberite željeni
P
program pranja.
l Podesite temperaturu pranja i po potrebi
odaberite odgovarajuću tipku dodatnih opcija.
O
F
D
C
l Pritisnite START/PAUSE tipku kako biste
pokrenuli ciklus pranja.
U slučaju da tijekom rada perilice rublja
nestane električne energije iz bilo kojeg
razloga, postavke programa pohranit će se
u posebnu memoriju, a nakon povratka
električne energije perilica rublja nastavit će
ciklus pranja od trenutka u kojem je
zaustavljena.
l Nakon završetka programa, na displayu
će se prikazati poruka „End“ ili kod
pojednih modela, uključit će se svjetlosni
pokazatelji svih faza pranja.
Prije otvaranja vrata, pričekajte dok se
ne
isključi
svjetlosni
pokazatelj
SIGURNOSNOG KLJUČAVANJA VRATA.
l Isključite perilicu rublja.
Za bilo koju vrstu pranja, pogledajte
podatke u tablici programa i slijedite tijek
rada kako je navedeno.
Tehnički podaci
Dozvoljeni pritisak vode u vodovodnoj mreži:
min 0,05 Mpa / max 0,8 Mpa
Brzina centrifugiranja:
pogledati pločicu(naljepnicu) s.
Priključna snaga/ Snaga osigurača/ Napon:
pogledati pločicu(naljepnicu) s.
B
G
H
I
L M
NE
A Programator s OFF položajem
B START/PAUSE tipka
C Tipka za ODABIR BRZINE
CENTRIFUGE
D Tipka za ODABIR TEMPERATURE
E Tipka za ODABIR ODGODE
POČETKA PRANJA
F Tipka za ODABIR BRZIH PROGRAMA /
STUPNJA ZAPRLJANOSTI
G Tipka za ODABIR PRETPANJA
H HYGIENE PLUS tipka
I Tipka za ODABIR DODATNOG
ISPIRANJA
L Tipka za ODABIR FUNKCIJE
PARE
M Tipka za ODABIR NAJČEŠĆE
KORIŠTENIH PROGRAMA
N NIGHT & DAY tipka
O Digitalni display
P Svjetlosni pokazatelj SIGURNOSNOG
ZAKLJUČAVANJA VRATA
E+N ZAKLJUČAVANJE TIPKI
Q ONE Fi EXTRA položaj
10
Q
tipku kako
odabrani program.
Programator s OFF (isključeno)
položajem
biste
pokrenuli
Nakon pritiska START/PAUSE tipke,
potrebno je par sekundi prije nego što
uređaj započne s radom.
UMETANJE ILI UKLANJANJE RUBLJA
NAKON
POKRETANJA
PROGRAMA
(PAUSE)
l Pritisnite i držite START/PAUSE tipku
oko 2 sekunde (uključit će se svjetlosni
pokazatelj, kao i pokazatelj preostalog
vremena pranja treperenjem prikazujući
da je zaustavljen rad uređaja (PAUSE).
Okretanjem programatora uključit će se
svjetlosni pokazatelji i prikazati postavke
odabranog programa.
Za uštedu energije, na kraju programa ili
perioda nekorištenja, na displayu će se
smanjiti intenzitet i kontrast svjetlosnih
pokazatelja.
NAPOMENA: Kako biste isključili uređaj,
okrenite programator na OFF položaj.
l Prije otvaranja vrata, pričekajte da se
l Pritisnite START/PAUSE tipku kako biste
Prije otvaranja vrata, pripazite da je
razina vode niža od vrata kako biste
izbjegli poplavu.
isključi
svjetlosni
pokazatelj
SIGURNOSNOG
ZAKLJUČAVANJA
VRATA.
pokrenuli odabrani program.
l Nakon odabira programa, programator
ostaje nepomičan na položaju odabranog
programa do završetka.
l Nakon što ste dodali ili izvadili rublje,
zatvorite vrata i pritisnite START/PAUSE
tipku (program će nastaviti s radom gdje
je zaustavljen).
l Po završetku programa, na displayu će
biti prikazana oznaka End; nakon što se
isključi svjetlosni pokazatelj SIGURNOSNOG
ZAKLJUČAVANJA
VRATA,
možete
otvoriti vrata bubnja.
l Isključite uređaj okretanjem programatora
PONIŠTAVANJE PROGRAMA
l Za
poništavanje programa,
programator na OFF položaj.
na OFF položaj.
Programator mora biti vraćen na OFF
položaj na kraju svakog ciklusa i pri
pokretanju sljedećeg, prije odabira i
pokretanja novog programa.
l Pričekajte 2 minute kako bi sigurnosni
sustav otključao vrata.
Postavke programa moraju biti
podešene
prije
odabira
START/PAUSE tipke. Ako određenu
postavku nije moguće primijeniti uz
odabrani program, uključit će se
svjetlosni pokazatelj odabrane opcije,
zatreperiti i potom se isključiti.
START/PAUSE tipka
Zatvorite
vrata
PRIJE
START/PAUSE tipke.
odabira
11
okrenite
HR
l Pritisnite
UPOZORENJE:
Ne dirajte display kod uključenja utikača
zato što uređaj podešava sustave rada
tijekom prvih nekoliko sekundi: u
suprotnom, može doći do nepravilnog
rada uređaja. U tom slučaju, isključite
uređaj iz utičnice i ponovite postupak.
l Temperaturu nije moguće podesiti iznad
Tipka za ODABIR BRZINE
CENTRIFUGE
maksimalne
vrijednosti
pojedinog
programa, u svrhu očuvanja tkanina.
l Pritiskom ove tipke, možete smanjiti
Tipka za ODGODU POČETKA
PRANJA
maksimalnu brzinu i ukoliko želite,
centrifugu možete i potpuno isključiti.
Centrifuga poništena.
l Tipka
Ukoliko na etiketi rublja nije navedeno
drugačije, možete koristiti maksimalnu
brzinu centrifuge odabranog programa.
omogućuje odgodu
programa do 24 sata.
početka
l Za odgodu početka programa, pratite
sljedeći postupak:
Odaberite željeni program.
Kako biste izbjegli oštećenje tkanina,
brzinu
centrifuge
nije
moguće
podesiti iznad tvornički postavljene
brzine pojedinog programa.
l Za
ponovnu
aktivaciju
centrifuge,
ponovno pritisnite tipku sve dok ne
odaberete željenu brzinu centrifuge.
l Brzinu centrifuge moguće je podesiti bez
zaustavljanja rada uređaja.
Previše deterdženta može uzrokovati
pretjeranu količinu pjene. Ukoliko
uređaj detektira prisutnost prevelike
količine pjene, može odgoditi/isključiti
fazu centrifuge i/ili produžiti trajanje
programa i povećati potrošnju vode.
- Pritisnite tipku za odgodu početka jednom za
aktivaciju (oznaka h00 pojavit će se na
displayu) i ponovite za odabir odgode od 1
sata (oznaka h01 pojavit će se na displayu).
Odabrana odgoda početka povećava se za
1 sat svakim pritiskom tipke, sve dok se na
displayu ne pojavi oznaka h24, nakon koje
sljedećim odabirom tipke poništavate
odgodu natrag na početnu vrijednost (nula).
- Potvrdite pritiskom
START/PAUSE
tipke. Započinje odbrojavanje odabrane
odgode početka programa, po čijem
isteku uređaj kreće s radom.
l Odgodu početka programa možete poništiti
okretanjem programatora na OFF položaj.
U slučaju nestanka električne energije
tijekom rada uređaja, posebna memorija
sprema odabrani program te nakon
povratka električne energije, uređaj
nastavlja s radom gdje je prekinut.
Uređaj
je
opremljen
posebnim
elektronskim uređajem koji zaustavlja
ciklus centrifuge ukoliko rublje nije
uravnoteženo.
Time se smanjuju buka i vibracije te
produžava radni vijek uređaja.
Tipka za ODABIR BRZIH
PROGRAMA/ STUPNJA
ZAPRLJANOSTI
Tipka omoguće odabir između dvije različite
opcije, ovisno o odabranom programu:
Tipka za ODABIR TEMPERATURE
- BRZI PROGRAMI
l Tipka omogućuje promjenu temperature
programa pranja.
Hladno pranje.
12
Okretanjem programatora na BRZI
PROGRAM
(14/30/44
Min.),
tipka
omogućuje odabir između tri navedena
vremenska trajanja programa.
l Nakon
odabira
programa,
display
automatski prikazuje postavljeno vrijeme
trajanja za odabrani program.
l Tipkom
možete odabrati između tri
stupnja intenziteta pranja te posljedično,
trajanja programa, ovisno o stupnju
zaprljanosti
rublja
(dostupno
kod
određenih programa navedenih u tablici).
Tipka za PRETPRANJE
l Tipka za odabir pretpranja, idealna za
izuzetno zaprljano rublje (dostupno samo
kod određenih programa - vidi tablicu).
l Preporuča se upotreba 20% količine
deterdženta preporučene na pakiranju.
HYGIENE PLUS tipka
nabore na mokrom rublju i time olakšava
glačanje. Dolazi do obnove i osvježavanja
vlakana te uklanjanja neugodnih mirisa.
Svaki program jamči odgovarajući tretman
parom
kako bi osigurao maksimalnu
učinkovitost čišćenja ovisno o vrsti i boji
rublja.
Tipka za ODABIR NAJČEŠĆE
KORIŠTENIH PROGRAMA
Funkcija omogućuje da spremite postavke
dva
najčešće
korištena
programa,
uključujući temperaturu, brzinu centrifuge i
stupanj zaprljanosti, kako biste ih, po
potrebi, mogli odmah pokrenuti.
Spremanje programa - prvi put:
1)
Odaberite program i podesite željene
postavke.
2)
Pritisnite tipku za ODABIR NAJČEŠĆE
KORIŠTENIH PROGRAMA, birajući
između opcije M1 i M2. Ukoliko je
riječ o prvom programu kojeg
spremate, odaberite opciju M1.
3)
Pritisnite i držite tipku za ODABIR
NAJČEŠĆE KORIŠTENIH PROGRAMA
oko 3 sekunde kako biste spremili
kombinaciju na odabranu oznaku.
Higijenski učinak pranja, uz temperaturu
programa od 60°C.
Tipka za DODATNO ISPIRANJE
l Tipkom
možete dodati ispiranje na
završetku faze pranja. Maksimalan broj
dodatnih ispiranja ovisi o odabranom
programu.
l Funkcija
je
namijenjena
osobama
osjetljive kože, kod kojih čak i najmanji
ostaci deterdženta mogu uzrokovati
iritacije i alergije.
l Preporuča se korištenje ove funkcije za
Spremanje novog programa - opcije M1
& M2 su već spremljene:
1)
Odaberite program i podesite željene
postavke.
2)
Pritisnite i držite tipku za ODABIR
NAJČEŠĆE KORIŠTENIH PROGRAMA
oko 3 sekunde kako biste spremili
kombinaciju
na
oznaku
M1.
Prethodno spremljen program na
oznaci M1 pomaknut će se na oznaku
M2.
dječje rublje i u slučaju izuzetno
zaprljanog rublja, gdje je potrebno koristiti
veću količinu deterdženta, te kod pranja
ručnika i sličnih tkanina čija su vlakna
sklona upijanju i zadržavanju deterdženta.
Tipka za funkciju pare (STEAM)
Tipkom aktivirate poseban tretman pare
nakon određenih programa pranja (vidi
tablicu programa). Funkcija pare opušta
Pokretanje spremljenog programa:
l Pritisnite tipku za ODABIR NAJČEŠĆE
KORIŠTENIH PROGRAMA (jednom za
M1, dvaput za M2) i potom pritisnite
START/PAUSE tipku.
13
HR
- STUPANJ ZAPRLJANOSTI
l Nakon odabira spremljenog programa, i
dalje možete mijenjati postavke odabirom
odgovarajućih tipki. Međutim, promijenjene
postavke neće biti spremljene.
Digitalni display
Svjetlosni pokazatelji na displayu vas
konstantno informiraju o statusu uređaja.
Ukoliko greškom odaberete spremljeni
program,
jednostavno
okrenite
programator za odabir novog programa.
1 15
6 10
12
5
3
2
NIGHT & DAY tipka
l Tipka
smanjuje
prijelaznu
brzinu
centrifuge na 400 okr/min, kada je to
moguće. Povećava razinu vode tijekom
ispiranja, te rublje ostaje potopljeno u
vodi nakon završnog ispiranja, za pravilno
opuštanje vlakana rublja.
l Tijekom faze zadržavanja vode unutar
bubnja, uključit će se odgovarajući
svjetlosni pokazatelj kako bi prikazao da
je uređaj u stanju mirovanja.
7
7
13 14
7
8
7
7
9 11 4
1) SIGURNOSNO ZAKLJUČAVANJE
VRATA
l Svjetlosni pokazatelj je uključen kada su
vrata potpuno zatvorena i uređaj je
uključen.
Zatvorite
vrata
PRIJE
START/PAUSE tipke.
odabira
l Poništite funkciju na završetku programa
aktivacijom centrifuge (koju možete
smanjiti
odgovarajućom
tipkom)
i
istjecanjem vode.
l Zahvaljujući
elektroničkom
nadzoru,
istjecanje vode kod prijelaznih faza je
izuzetno tiho, čime je ova opcija idealna
za pranje tijekom noći.
ZAKLJUČAVANJE TIPKI
Nakon odabira START/PAUSE tipke sa
zatvorenim vratima, svjetlosni pokazatelj će
zatreperiti i ostati uključen.
Ukoliko
vrata
nisu
pravilno
zatvorena, svjetlosni pokazatelj će
nastaviti treperiti oko 7 sekundi,
nakon čega se automatski poništava
aktivacija programa. U tom slučaju,
zatvorite vrata na pravilan način i
pritisnite START/PAUSE tipku.
l Istovremenim pritiskom i držanjem NIGHT
& DAY i tipke za ODGODU POČETKA
PRANJA oko 3 sekunde, aktivirat ćete
zaključavanje tipki. Na taj način, možete
izbjeći neželjene ili slučajne promjene
postavki pritiskom tipki tijekom trajanja
programa.
l Zaključavanje
tipki možete poništiti
ponovnim pritiskom spomenutih tipki ili
isključenjem uređaja pritiskom ON/OFF
tipke (barem 3 sekunde).
14
l Prije otvaranja vrata, pričekajte da se
isključi svjetlosni pokazatelj SIGURNOSNOG
ZAKLJUČAVANJA VRATA.
2) BRZINA CENTRIFUGE
Prikaz
brzine
centrifuge
odabranog
programa, koju možete smanjiti ili potpuno
poništiti odgovarajućom tipkom.
Centrifuga poništena.
8) Wi-Fi (samo kod nekih modela)
Prikaz temperature pranja odabranog
programa koju možete promijeniti (ukoliko
je moguće) odgovarajućom tipkom.
l Kod modela s
Wi-Fi funkcijom, ikona
prikazuje da je Wi-Fi sustav aktivan.
l Za sve informacije o funkcijama i upute
za
jednostavnu
aktivaciju
Wi-Fi
upravljanja, posjetite
http://wizardservice.candy-hoover.com.
Hladno pranje.
4) TRAJANJE PROGRAMA
l Nakon
odabira
programa,
display
automatski prikazuje standardno trajanje
programa koje se može mijenjati, ovisno
o odabranim postavkama.
l Nakon početka programa, na displayu će
biti prikazano preostalo
završetka pranja.
vrijeme
do
9) ODGODA POČETKA PRANJA
Svjetlosni pokazatelj treperi kada
uključena odgoda početka pranja.
10) Kg Mode funkcija (dostupno samo
kod određenih programa)
l Kod programa s Kg MODE funkcijom, u
prvim minutama rada, uređaj izračunava
stvaran kapacitet, uz istovremen prikaz
na displayu.
Svaka vrijednost prikazana na displayu
iznosi oko 20% maksimalnog kapaciteta.
Nakon odabira programa, preporučeni
maksimalan kapacitet prikazan je na
displayu.
l Uređaj
prikazuje trajanje odabranog
programa
ovisno
o
standardnom
kapacitetu, a tijekom programa uređaj
podešava stvarno trajanje ovisno o
kapacitetu i vrsti rublja.
5) STUPANJ ZAPRLJANOSTI
l Nakon odabira programa, automatski se
je
l Tijekom svake faze pranja Kg Mode
funkcija omogućuje praćenje informacija o
kapacitetu rublja i u prvih nekoliko minuta
pranja:
uključuje svjetlosni pokazatelj stupnja
zaprljanosti postavljenog za odabrani
program.
- podešava potrebnu količinu vode;
l Promjenom stupnja zaprljanosti, uključit
- izračunava trajanje programa pranja;
će se svjetlosni pokazatelj novo odabrane
opcije.
- podešava ispiranje ovisno o odabranoj
vrsti tkanine;
6) DODATNO ISPIRANJE
- podešava rotaciju bubnja
odabranoj vrsti tkanine;
Svjetlosni
pokazatelji
prikazuju
broj
dodatnih
ispiranja
odabranih
odgovarajućom tipkom.
o
- prepoznaje
prisutnost
prekomjerne
količine deterdženta i ukoliko je
potrebno, podešava količinu vode za
ispiranje;
7) ODABRANE POSTAVKE
- podešava brzinu centrifuge ovisno o
kapacitetu i na taj način izbjegava
neuravnoteženost rublja.
Prikaz postavki podešenih odgovarajućim
tipkama.
15
ovisno
HR
3) TEMPERATURA PRANJA
11) NAJČEŠĆE KORIŠTENI PROGRAMI
Svjetlosni pokazatelj prikazuje
odabran spremljeni program.
da
14) ZAČEPLJEN FILTER
je
12) ZAKLJUČAVANJE TIPKI
Svjetlosni pokazatelj prikazuje zaključanost
tipki.
Svjetlosni pokazatelj informira da je
onemogućeno istjecanje vode: preporuča
se isključiti uređaj, provjerite da filter nije
začepljen ili odvodna cijev savinuta ili
pritisnuta.
13) ZATVOREN DOVOD VODE
15) STANDARDNI PROGRAMI PRANJA
PAMUKA (vidi tablicu programa)
Svjelosni pokazatelj informira da je
onemogućen dovod vode: preporuča se
isključiti uređaj te provjeriti da li je dovod
vode otvoren te da pritisak vode nije
prenizak.
Svjetlosni pokazatelji uključit će se kod
odabira najučinkovitijeg programa prema
potrošnji vode i električne energije, za
pranje uobičajeno zaprljanog pamučnog
rublja.
16
NAPOMENE:
Postavite stražnju stranu NFC
antene smartphona uz One Fi
EXTRA logo na uređaju (kao
prikazano na slici niže).
Ovaj uređaj opremljen je ONE Fi EXTRA
tehnologijom koja omogućuje upravljanje na
daljinu putem aplikacije, zahvaljujući Wi-Fi
funkciji.
REGISTRACIJA UREĐAJA (APLIKACIJA)
l Preuzmite Hoover Wizard aplikaciju na
smartphone.
Hoover Wizard aplikacija dostupna je
za uređaje s Android i iOS operativnim
sustavima (tablete i smartphone).
Ukoliko ne znate gdje je smještena
NFC
antena,
laganim
kružnim
pokretima pomičite smartphone preko
One Fi EXTRA loga dok aplikacija ne
potvrdi spajanje. Za uspješan prijenos
podataka, ključno je NEPREKIDNO
DRŽATI
SMARTPHONE
NA
UPRAVLJAČKOJ PLOČI UREĐAJA
TIJEKOM
CIJELOG
POSTUPKA
(NEKOLIKO SEKUNDI); poruka na
uređaju će vas informirati o pravilnom
spajanju i kada je moguće udaljiti
smartphone.
Isprobajte sve One Fi Extra funkcije
korištenjem DEMO (probne) verzije
aplikacije.
l Otvorite aplikaciju, kreirajte korisnički
račun i registrirajte uređaj prateći upute
na smartphonu ili Kratki vodič priložen uz
perilicu rublja.
Upotrebom Android smartphona s NFC
tehnologijom (NFC – komunikacija bliskog
polja), postupak registracije je pojednostavljen
(Jednostavna registracija); u tom
slučaju, pratite upute na displayu
smartphona, PRISLONITE I DRŽITE
SMARTPHONE UZ One Fi Extra logo na
upravljačkoj ploči uređaja, kada vas na
to uputi aplikacija.
Deblje maske ili metalne naljepnice na
smartphonu
mogu
usporiti
ili
onemogućiti
prijenos
podataka
između uređaja. Ukoliko je potrebno,
uklonite ih.
Zamjenom pojedinih dijelova smartphona
(npr. stražnje maske, baterije, itd…)
neoriginalnim dijelovima možete ukloniti
NFC antenu
čime onemogućujete
korištenje aplikacije.
AKTIVIRANJE
UPRAVLJANJA
NA
DALJINU (PUTEM APLIKACIJE)
Nakon registracije uređaja, kada perilicom
želite upravljati putem aplikacije, prvo
stavite rublje i deterdžent, zatvorite vrata i
okrenite programator na ONE FI EXTRA
položaj. Tada možete upravljati uređajem
pomoću naredbi aplikacije.
17
HR
ONE Fi EXTRA
Tablica programa
1)
(MAX.) *
PROGRAM
2
(vidi upravljačku ploču)
(MAX.)
4)
All In One
20°C
4 4,5 5,5
6
6,5 7
8
8
20°
4 4,5 5,5
6
6,5 7
8
8
60°
6
7
9
10 11 12 13
40°
14'
1
1 1,5 1,5 1,5 1,5
2
2
30°
30'
2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
3
3
30°
44'
3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
4
4
40°
3 3,5 4
6 6,5
40°
All Higijenski
4)
All In One
49 Min.
Brzi
1
3)
Tamno
4)
8
4,5
5 5,5
Vuna
1
1
2
2
2
2
2,5 2,5
40°
Ručno pranje &
svila
1
1
2
2
2
2
2,5 2,5
30°
Ispiranje
-
-
-
-
-
-
-
-
Istjecanje &
centrifuga
-
-
-
-
-
-
-
-
Košulje
Osjetljivo
2)
4)
4)
2
1
( )
6 6,5
30°
2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
3
40°
6 6,5
60°
( )
3 3,5 4
4,5
5 5,5
3
( )
Miješane
tkanine
2)
4)
3 3,5 4
Pamuk**
2)
4)
6
7
8
9
10 11 12 13
60°
( )
Bijelo
2)
4)
6
7
8
9
10 11 12 13
90°
( )
4,5
5 5,5
Položaj na koji je potrebno okrenuti programator za aktivaciju upravljanja na daljinu
putem aplikacije (Wi FI povezivanje). Ako uređaj još nije spojen/registriran,
odabirom START/PAUSE tipke, aktivira se Auto Higijenski ciklus, namijenjen
čišćenju bubnja.
18
Molimo proučite sljedeće napomene :
* Maksimalan kapacitet suhog rublja ovisi o
modelu (vidi kontrolnu ploču).
odgovarajućeg programa.
** STANDARDNI PROGRAMI ZA
PAMUK PREMA EU SMJERNICAMA
1015/2010 I 1061/2010.
1)
Nakon odabira programa, display
prikazuje preporučenu temperaturu
pranja koju možete smanjiti
(ukoliko program
omogućuje)
odgovarajućom tipkom.
2)
Za prikazane programe možete
podesiti trajanje i intenzitet pranja
pomoću
tipke
za
ODABIR
STUPNJA ZAPRLJANOSTI.
3)
Postavljanjem programatora na
BRZI program, pomoću tipke za
odabir brzog programa odaberite
jednu od tri dostupne opcije - 14’,
30’ i 44’.
4)
Dostupna funkcija pare (STEAM).
PROGRAM PRANJA PAMUKA NA
TEMPERATURI OD 60°C.
PROGRAM PRANJA PAMUKA NA
TEMPERATURI OD 40°C.
Programi namijenjeni pranju uobičajeno
zaprljanog
pamučnog
rublja,
predstavljaju najučinkovitije programe
za pranje pamuka prema potrošnji vode
i električne energije.
Programi su razvijeni u skladu s
preporučenom
temperaturom
na
etiketama rublja. Stvarna temperatura
može se neznatno razlikovati od
deklarirane temperature programa.
( )
Samo s odabranom opcijom
PRETPRANJA (za programe s
dostupnom opcijom pretpranja).
19
HR
(Samo kod modela s ladicom za
tekući deterdžent)
Kada perete manju količinu rublja
s
mrljama
koje
zahtijevaju
postupak izbjeljivanja, prethodno
uklanjanje mrlja može se izvesti u
perilici rublja.
Ulijte izbjeljivač u posudicu za
tekuća sredstva, smještenu u
odjeljku s oznakom "2" u ladici za
deterdžent e odaberite poseban
program za ISPIRANJE.
Nakon završetka tog postupka,
okrenite programator na OFF
položaj, dodajte ostatak rublja i
nastavite
pranje
odabirom
Odabir programa
Za pranje različitih vrsta tkanina, kao i
različitih stupnjeva zaprljanosti, perilica
rublja nudi odgovarajuće programe za
različite namjene (vidi tablicu).
ALL IN ONE tehnologija
Perilica rublja opremljena je inovativnim
sustavom koji pod visokim tlakom ubrizgava
otopinu vode i deterdženta izravno u rublje.
Poseban rad motora omogućava rotaciju
bubnja tijekom početne faze svakog
programa, u kombinaciji s mlazom otopine
deterdženta i vode koji se pod visokim
tlakom ubrizgava u rublje; ciklus uključuje i
niz centrifugalnih rotacija koje olakšavaju
prodiranje otopine deterdženta u vlakna
rublja, za učinkovito uklanjanje mrlja i
najbolje rezultate pranja.
ALL IN ONE sustav također radi kod faza
ispiranja gdje mlaz vode pod visokim tlakom
jamči
potpuno
uklanjanje
ostataka
deterdženta iz rublja.
All In One 20°C
Zahvaljujući ALL IN ONE tehnologiji, ovaj
inovativan program omogućuje pranje
pamučnog, sintetičkog i rublja od miješanih
tkanina na temperaturi od 20°C uz učinak
jednak pranju na 40°C. Potrošnja ovog
programa iznosi oko 50% standardnog
pranja pamuka na 40°C.
VAŽNI SAVJETI ZA PRANJE RUBLJA:
l Novo, šareno rublje potrebno je prati
odvojeno barem prvih pet ili šest pranja.
l Određeno tamno rublje (veći komadi)
poput traperica ili ručnika potrebno je
prati odvojeno.
l Nikada
ne
miješajte
NEPOSTOJANIH boja.
rublje
All Higijenski
Zahvaljujući ALL IN ONE tehnologiji,
program osigurava dubinsko čišćenje uz
optimizaciju temperature i ispiranja u toku
ciklusa te uklanja alergene i ostatke
deterdženta. Idealno za osjetljivu kožu.
20
Namijenjen za pamučno rublje, program
radi na temperaturi od 60°C i preporuča se
za smanjeni kapacitet.
All In One 49 Min.
Program namijenjen zajedničkom pranju
različitih tkanina poput pamuka, sintetika i
miješanih tkanina u samo 49 minuta, uz
upotrebu punog kapaciteta perilice, na
temperaturi 40°C (ili niže). Program je
namijenjen neznatno zaprljanom rublju.
Brzi (14-30-44 Min.)
Program pranja preporučen za rublje manjeg
kapaciteta i nižeg stupnja zaprljanosti.
Kod odabira ovog programa preporuča se
smanjiti količinu deterdženta kako bi se
izbjeglo nepotrebno trošenje.
Odabirom BRZOG programa možete birati
između tri dostupna programa.
Tamno rublje
Program namijenjen zajedničkom pranju
tamnog rublja bez gubitka boje i bez
gužvanja. Preporučamo upotrebu tekućeg
deterdženta.
Vuna
Program nježnog pranja namijenjen
vunenom rublju deklariranom za pranje u
perilici rublja te tkaninama deklariranim za
ručno pranje.
Ručno pranje & svila
Program nježnog pranja namijenjen
svilenom rublju deklariranom za pranje u
perilici rublja te tkaninama deklariranim za
ručno pranje.
Ispiranje
Ovaj program vrši 3 ispiranja i prijelaznu
centrifugu (čiju brzinu možete smanjiti ili
potpuno isključiti pritiskom odgovarajuće
tipke). Prikladan je za ispiranje bilo koje vrste
tkanina, primjerice nakon ručnog pranja.
Istjecanje & centrifuga
Program vrši istjecanje vode i maksimalnu
brzinu centrifuge. Moguće je isključiti ili
smanjiti
brzinu
centrifuge
pritiskom
odgovarajuće tipke.
Bijelo
Program namijenjen maksimalnom učinku
pranja pamučnog rublja, čak i punog
kapaciteta. Završna centrifuga maksimalne
brzine jamči uklanjanje vode, a može se i
podesiti.
Osjetljivo
Ovaj program izmjenjuje periode nježnog
pranja i namakanja te je prikladan za pranje
osjetljivih tkanina. Ciklus pranja i ispiranja
vrše se s povećanom razinom vode za
najbolje rezultate.
Miješane tkanine
Optimiziran program pranja i ispiranja, uz
odgovarajuću rotaciju bubnja i razinu vode.
Nježna centrifuga, jamči smanjen nastanak
nabora na rublju.
Pamuk
Program namijenjen pranju uobičajeno zaprljanog
pamučnog rublja, predstavlja najučinkovitiji
program za pranje pamuka prema potrošnji vode i
električne energije.
ONE Fi EXTRA
Položaj na koji je potrebno okrenuti
programator za aktiviranje upravljanja na
daljinu putem aplikacije (Wi-Fi funkcija). U
tom slučaju, odabir programa ide putem
naredbi aplikacije. U suprotnom, odabirom
START/PAUSE tipke, pokreće se Auto
Higijenski ciklus, namijenjen čišćenju
perilice rublja. Namijenjen dezinfekciji
bubnja, Auto Higijenski ciklus uklanja
neugodne mirise i produžuje radni vijek
uređaja. Pokrenite ga uz prazan bubanj te
upotrebu odgovarajućeg sredstva za
čišćenje ili praškastog deterdženta. Nakon
završetka ciklusa, ostavite otvorena vrata
kako bi se bubanj osušio. Preporuča se
nakon svakih 50 ciklusa.
21
HR
Košulje
Optimiziran program pranja za smanjenje
nabora, uz najbolju učinkovitost pranja. Za
lakše glačanje, moguće je smanjiti brzinu
centrifuge.
7. TEHNIČKA PODRŠKA I JAMSTVO
Ukoliko smatrate da perilica rublja ne radi pravilno, proučite niže navedeni kratki vodič s
praktičnim savjetima kako ukloniti najčešće poteškoće u radu.
IZVJEŠĆE O GREŠKI
l Modeli s displayem: greška je prikazana oznakom broja i slova E (Error) (primjer:
greška 2 = E2)
l Modeli bez displaya: greška je prikazana treperenjem svih LED indikatora, broj
treperenja odgovarajuć je kodu greške, uz pauzu od 5 sekundi (primjer: greška 2 = 2
treperenja - pauza 5 sekundi – 2 treperenja – itd…)
Prikazana greška
E2 (display)
2 treperenja LEDica
(bez displaya)
Mogući izroci i praktična rješenja
Perilica ne uzima vodu.
Pripazite da je otvoren dovod vode.
Pripazite da dovodna cijev nije savinuta ili pritisnuta.
Odvodna cijev nije na pravilnoj visini (vidi paragraf Instalacija)
E3 (display)
3 treperenja LEDica
(bez displaya)
E4 (display)
4 treperenja LEDica
(bez displaya)
E7 (display)
7 treperenja LEDica
(bez displaya)
Druga greška
Zatvorite dovod vode, odvojite cijev od stražnje strane perilice rublja i
provjerite da je filter čist i prohodan.
Perilica ne ispušta vodu.
Pripazite da filter nije začepljen
Pripazite da odvodna cijev nije savinuta ili pritisnuta.
Pripazite da odvodni sustav nije začepljen i da je prohodan za protok
vode.
Prevelika količina pjene i/ili vode.
Pripazite da ne pretjerate s količinom deterdženta ili ne koristite
sredstva koja nisu namijenjena za perilicu rublja.
Problem s vratima.
Pripazite da su vrata pravilno zatvorena. Pripazite da rublje unutar
bubnja ne ometa zatvaranje vrata.
Ako su vrata zaključana, isključite perilicu i iskopčajte utikač iz
utičnice, pričekajte 2-3 minute i ponovno pokušajte otvoriti vrata.
Isključite perilicu i iskopčajte je iz struje, pričekajte minutu. Uključite
perilicu i pokrenite program. Ukoliko se greška ponovi, kontaktirajte
ovlašteni servis.
22
Problem
Mogući izroci i praktična rješenja
Perilica rublja ne radi.
Provjerite da li je perilica pravilno uključena u struju.
Provjerite da li ima struje.
Provjerite da li su osigurač i utičnica ispravni, uz pomoć drugog
uređaja poput svjetiljke.
Vrata nisu pravilno zatvorena: ponovno ih otvorite i zatvorite.
Provjerite da li je odabran pravilan program i pritisnuta
START/PAUSE tipka.
Provjerite da nije pauziran rad perilice rublja.
Moguće curenje iz brtve između slavine i dovodne cijevi; u tom
slučaju, zamijenite brtvu i učvrstite slavinu i cijev.
Provjerite da je filter pravilno zatvoren.
Zbog nepravilne ravnoteže rublja unutar bubnja, perilica rublja može:
• pokušati uravnotežiti rublje, produžujući trajanje centrifuge.
• smanjiti brzinu centrifuge kako bi se smanjile vibracije i buka.
• poništiti centrifugu u svrhu zaštite uređaja.
Pripazite na ravnotežu rublja u bubnju. Ukoliko je potrebno, izvadite
rublje, ponovno ga umetnite i pokrenite program.
Moguće da perilica nije u potpunosti ispustila vodu: pričekajte par
minuta. Ukoliko se problem nastavi, pogledajte dio Greška 3.
Neki modeli imaju funkciju isključenja centrifuge: provjerite da nije
odabrana.
Pretjerana količina deterdženta može onemogućiti pokretanje
centrifuge.
Iz perilice je procurila
voda.
Perilica ne centrifugira.
Snažne vibracije/buka
tijekom centrifuge.
Perilica nije pravilno poravnata: ukoliko je potrebno, podesite nožice
kao navedeno u uputama.
Provjerite da su uklonjene transportne blokade.
Provjerite da unutar bubnja nisu strani predmeti (kovanice, gumbi,
itd.).
Standardno jamstvo pokriva troškove kvarova uzrokovanih električnim ili
mehaničkim nedostacima uređaja za koje je odgovoran proizvođač. Jamstvo ne
pokriva troškove kvarova uzrokovanih vanjskim faktorima te nepravilnom
upotrebom koje nije u skladu s uputstvima.
23
HR
OSTALE GREŠKE
Upotreba ekoloških deterdženata bez fosfata
može uzrokovati sljedeće posljedice:
- mutna voda prilikom istjecanja: ovo je
vezano uz ispuštanje zeolita koji nemaju
negativan
učinak
na
učinkovitost
ispiranja;
Ukoliko se problem opetovano javlja ili
sumnjate na kvar, odmah kontaktirajte
ovlašteni servis.
Uvijek koristite originalne dijelove, dostupne
kod ovlaštenih servisa.
Jamstvo
Jamstveni uvjeti priloženi su uz uređaj.
Jamstveni list mora biti pravilno ispunjen
te ga spremite, kako biste ga u slučaju
potrebe, mogli pokazati ovlaštenom
servisu.
- sloj bijelog praška (zeoliti) na rublju
nakon pranja: ovo je uobičajeno, rublje
neće upiti prašak niti promijeniti boju;
- pjena u vodi nakon zadnjeg ispiranja:
to ne znači da je ispiranje bilo
loše/nezadovoljavajuće.
- obilna pjena: čemu su uzrok anionski
tenzidi u deterdžentima koje je teško
ukloniti s rublja.
U tom slučaju, nema potrebe za dodatnim
ispiranjem, ono neće imati učinka.
Proizvođač ne preuzima odgovornost za
eventualne tiskarske pogreške u knjižici
koju ste dobili s ovim proizvodom. Osim
toga, proizvođač također zadržava pravo da
bez prethodne najave izvodi promjene koje
smatra korisnim za svoje proizvode a bez
mijenjanja njihovih bitnih karakteristika.
24
fkhldsk
fkhldsk
fkhldsk
- DWFL - AH (6÷13) -
18.02 - 45319500 - Canon Italia - Business Services Channel
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising