Hoover HL 14102D3-S User manual

Hoover HL 14102D3-S User manual
SL
SK
PL
EL
CS
2
Děkujeme za výběr pračky značky Hoover.
Jsme hrdi na to, že Vám můžeme
nabídnout nové, inovativní a technologicky
vyspělé produkty, s kompletní řadou
domácích spotřebičů k zajištění skutečné
pomoci při každodenních činnostech.
Tento spotřebič je označen v
souladu s Evropskou směrnicí
2012/19/EU o odpadních elektrických
a elektronických zařízeních (OEEZ).
OEEZ obsahují jak znečišťující látky, které
mohou způsobit negativní dopady na životní
prostředí, tak základní komponenty, které
mohou být znova použity. Proto je důležité
věnovat
těmto
spotřebičům
zvláštní
pozornost při jejich likvidaci, aby byly
znečišťující látky řádně zlikvidovány a
materiály, které mohou být znovu využity,
byly zrecyklovány. Lidé hrají důležitou roli
při zajištění toho, aby OEEZ nezpůsobily
problémy v rámci životního prostředí. Je
nutné dodržovat několik základních pravidel:
Doporučujeme zaregistrovat váš výrobek
na www.registerhoover.com k získání
rychlejšího přístupu k dodatečným službám
výhradně určeným pro nejvěrnější zákazníky.
Pozorně si přečtěte tento návod pro
správné a bezpečné využití spotřebiče a
pro užitečné tipy ohledně údržby.
Spotřebič používejte pouze po
důkladném prostudování těchto pokynů.
Mějte tento návod vždy po ruce a v dobrém
stavu pro případného dalšího majitele.
l s OEEZ by nemělo být nakládáno jako s
domovním odpadem;
l OEEZ by měly být předány k likvidaci na
příslušném sběrném místě obcí nebo
registrovaných podniků.
Zkontrolujte, zda je se spotřebičem dodaný
tento návod, záruční list, adresy servisních
středisek a štítek s energetickou účinností.
Zkontrolujte, zda je zástrčka, díl pro
odtokovou hadici a zásobník pracích
prostředků nebo zásobník na bělidlo (pouze u
některých modelů) součástí dodávky. Odložte
si všechny tyto díly na bezpečném místě.
V mnoha zemích lze při zakoupení nového
spotřebiče vrátit starý spotřebič prodejci, pokud
je zařízení ekvivalentního typu a funguje na
stejném principu jako dodané zařízení. Tuto
službu provádí prodejce zdarma.
Obsah
Každý výrobek je označený jedinečným 16místním kódem, také zvaným „sériové číslo”,
vytištěným na štítku na spotřebiči (oblast
otvoru) nebo v dokumentaci uvnitř výrobku.
Tento kód je specifickou ID kartou produktu,
kterou potřebujete k registraci a pro kontakt s
Hoover servisním střediskem.
1. ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA
2. INSTALACE
3. PRAKTICKÉ RADY
4. ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ
5. PŘÍRUČKA RYCHLÉHO STARTU
6. OVLÁDACÍ PRVKY A PROGRAMY
7. ODSTRANĚNÍ MOŽNÝCH PROBLÉMŮ
A ZÁRUKA
3
CS
Životní prostředí
Nedovolte dětem hrát si se
spotřebičem. Čištění a údržbu
nesmí provádět děti bez dohledu.
1. ZÁKLADNÍ
BEZPEČNOSTNÍ
PRAVIDLA
l Tento
spotřebič je určený pro
použití v domácnosti a podobných
místech:
− Zaměstnanecké kuchyně v
prodejnách, kancelářích nebo
jiném pracovním prostředí;
− Na farmách;
− Klienty hotelů, motelů a jiných
ubytovacích zařízení;
− V místě pro výdej snídaně.
Jiné použití tohoto spotřebiče mimo
domácího prostředí nebo pro
typické domácí č innosti, jako je
komerční využití odborníky nebo
zkušenými uživateli, je vyloučeno z
výše uvedených aplikací. Pokud
nepoužíváte spotřebič v souladu s
výše uvedenými podmínkami, může
se zkrátit jeho ž ivotnost a můžete
ztratit právo na záruční opravu.
Jakékoliv poškození spotřebiče
vyplývající z použití jiného než
domácího (i když se nachází v
domácnosti) nebude akceptováno
výrobcem při uplatnění záruky.
l Tento spotřebič mohou používat
děti od 8 let a osoby se sníženými
fyzickými, senzorickými nebo
mentálními schopnostmi, nebo bez
dostatečných zkušeností a znalostí,
pokud jsou pod dohledem nebo byly
poučeny o bezpečném použití
spotřebiče a porozuměly možnému
riziku.
l Nedovolte
dětem hrát si se
spotřebičem.
l Děti
do 3 let držte mimo dosah,
dokud nejsou neustále pod
dohledem.
l Pokud
je poškozený přívodní
kabel, musí jej vyměnit výrobce,
jeho servisní technik nebo
podobně kvalifikovaná osoba,
aby se zabránilo nebezpečí.
l Pro
připojení vody používejte
pouze hadice dodané se
spotřebičem (nepoužívejte staré
hadice).
l Tlak
vody musí být v rozsahu
od 0,05 MPa až 0,8 MPa.
l Zajistěte,
aby koberec neblokoval
dno pračky a větrací otvory.
l Stav
vypnutí zajistíte nastavením
příslušného symbolu na ovládacím
prvku do vertikální pozice. Jakákoliv
jiná pozice tohoto ovladače
pračku zapne (pouze pro modely
s knoflíkem programů).
l Po
instalaci musíte pračku umístit
tak, aby zůstala zástrčka snadno
přístupná.
4
kapacita suchého l Při přemisťování nezvedejte pračku
prádla závisí od modelu (viz
za ovládací prvky ani zásobník
ovládací panel).
pracích prostředků; během přepravy
nikdy nepokládejte pračku otvorem
l K nahlédnutí popisu výrobku
na vozík. Při zvedání doporučujeme
navštivte stránku výrobce.
asistenci druhé osoby.
l V případě závady pračku vypněte,
Bezpečnostní pokyny
zavřete ventil přívodu vody a
nemanipulujte se spotřebičem.
Ihned kontaktujte nejbližší servisní
středisko a používejte pouze
originální náhradní díly. Nedodržením
těchto pokynů můžete negativně
ovlivnit bezpečnost spotřebiče.
l Před
čištěním nebo údržbou
pračky odpojte zástrčku od
síťové zásuvky a zastavte
ventil přívodu vody.
l Ujistěte
se, zda je elektrický
systém uzemněný. V opačném
případě vyhledejte odborný
servis.
l Nepoužívejte
převodníky, vícenásobné
zásuvky ani prodlužovací kabely.
UPOZORNĚNÍ:
Během praní může voda
dosahovat velmi vysokých
teplot.
l Před
otevřením dvířek se ujistěte,
Umístěním značky
na
zda není v bubnu voda.
produkt deklarujeme na vlastní
l Při
odpojování
spotřebiče zodpovědnost shodu se všemi
požadavky EU týkajícími se
netahejte za přívodní kabel.
bezpečnosti, zdraví a životního
l Nevystavujte
pračku dešti, prostředí, které jsou zakotveny v
přímému slunečnímu záření ani legislativě a týkají se daného
produktu.
jiným povětrnostním vlivům.
5
CS
l Maximální
2. INSTALACE
l Prořízněte
spojovací pásky
hadic, nepoškoďte hadice a
přívodní kabel.
1
A
B
A
B
l Vyšroubujte
2 nebo 4 šrouby
(A) na zadní straně spotřebiče
a vyndejte 2 nebo 4 pojistky
(B) podle obrázku 1.
B
B
A
A
l Překryjte
2 nebo 4 otvory
použitím dodaných záslepek.
l Pokud
je pračka určená pro
vestavbu, po prořezání pásků
vyšroubujte 3 nebo 4 šrouby
(A) a sundejte 3 nebo 4
podložky (B).
2
A
1
některých modelů, 1 nebo
více podložek padne do
spotřebiče: nakloňte pračku
dopředu a vyndejte ji. Překryjte
otvor pomocí dodaných záslepek.
2
3
l U
B
UPOZORNĚNÍ:
Držte obalové materiály mimo
dosah dětí.
C
l Umístěte
„polionda“ panel na dno
podle obrázku 2 (podle modelu,
zvolte verzi A, B nebo C).
3
2
6
1
Připojení vody
CS
3
l Připojte hadici na vodu ke kohoutku
(obr.3) a použijte pouze hadici dodanou s
výrobkem (nepoužívejte staré soupravy
hadic).
l Některé modely mohou obsahovat jednu
nebo více z následujících funkcí:
l HOT&COLD (obr. 4): nastavení připojení
4
vody pro horkou a studenou vodu pro
vyšší úsporu energie.
Připojte šedou hadici k ventilu studené
vody
a červenou k ventilu horké vody.
Pračku lze připojit pouze k ventilu studené
vody: v takovém případě se mohou některé
programy spustit o několik minut později.
1
l AQUASTOP (obr. 5): zařízení umístěné na
5
přívodní hadici, které zastaví přívod vody v
případě poškození hadice; v tomto případě
se zobrazí červený symbol v okénku "A" a
hadici musíte vyměnit. K odšroubování
matice stiskněte jednosměrné pojistné
zařízení "B".
6
B
A
B
A
l AQUAPROTECT - PŘÍVODNÍ HADICE
S OCHRANOU (obr. 6): Pokud voda
přeteče z hlavní interní hadice "A",
transparentní izolační plášť "B" udrží
vodu k dokončení pracího cyklu. Na
konci cyklu kontaktujte autorizované
servisní středisko pro výměnu přívodní
hadice.
7
Umístění
min 4 cm
max 100 cm
l Postavte pračku ke stěně, nepřitlačte ani
neohněte hadice a umístěte odtokovou
hadici do umyvadla nebo raději připojte k
odpadovému potrubí ve výšce nejméně
50 cm o průměru větším než je průměr
hadice pračky (obr. 7).
7
+2,6 mt
max
min 50 cm
max 85 cm
l Vyrovnejte spotřebič pomocí nožiček
8
podle obrázku 8:
a.otočením matice ve směru hodinových
ručiček uvolněte šroub;
b.otáčejte nožičkou k zvýšení nebo
snížení, dokud se nedotkne podlahy;
c.zajistěte nožičku točením matice, dokud
se nedotkne spodní části skříňky pračky.
A
B
l Spotřebič připojte.
UPOZORNĚNÍ:
V případě potřeby výměny přívodního
kabelu kontaktujte autorizované servisní
středisko.
C
Zásobník pracích prostředků
9
Zásobník pracích prostředků je rozdělený
na 3 části podle obrázku 9:
l prostor “1”: prací prostředek pro
předpírku;
l prostor “ ”:pro speciální aditiva,
aviváže, škrob, apod.;
UPOZORNĚNÍ:
Používejte pouze tekuté prostředky;
pračka automaticky nastaví dávkování
aditiv při každém cyklu během
posledního máchání.
10
l prostor “2”: prací prostředek pro hlavní
praní.
Při některých modelech je dodaná také
nádoba na tekuté prací prostředky
(obr.10). K použití jej vložte do části "2".
Tímto způsobem se tekutý prací prostředek
dostane do bubnu ve správné chvíli.
Nádobu můžete použít také pro bělidlo při
volbě programu „Máchání“.
11
UPOZORNĚNÍ:
Některé prací prostředky se obtížně
odstraňují.
V
takovém
případě
doporučujeme použití vložení nádoby
do bubnu (příklad v obrázku 11).
8
Vkládání prádla
UPOZORNĚNÍ:
ujistěte:
při
třídění
prádla
se
- vyndejte z prádla kovové předměty, jako
jsou mince, sponky a kolíčky;
- zapněte knoflíky, zavřete zipy, stáhněte
volné a dlouhé pásy;
- ze záclon sundejte kolečka;
- dodržujte upozornění na štítku prádla;
- k odstranění odolných skvrn použijte
příslušné prostředky.
Při praní velmi znečištěného bílého
prádla doporučujeme použít program
pro bavlnu s teplotou 60°C a vyšší a
běžný prací prostředek (heavy duty),
obsahující bělidla, která nabízejí výjimečné
výsledky při středních/vysokých teplotách.
l Při praní koberců, pokrývek nebo jiných
těžkých tkanin doporučujeme vynechat
odstřeďování.
Pro praní mezi 40°C a 60°C musí být
druh použitého pracího prostředku
vhodný pro konkrétní typ vlákna a
stupeň znečištění. Běžné prací prášky
jsou vhodné pro „bílé“ nebo barevné
odolné tkaniny se silným znečištěním,
zatím co tekuté prací prostředky nebo
prášky „s ochranou barvy” jsou vhodné
pro barevné látky s vysokým stupněm
znečištění.
l Při praní vlny se ujistěte, zda lze toto
prádlo prát v pračce a zda je označené
symbolem „Čistá vlna” s „Nemačkavá”
nebo „Možno prát v pračce“.
Užitečná doporučení pro uživatele
Tipy pro ekonomické využití spotřebiče.
Maximalizujte velikost náplně
l Nejlepších výsledků úspory energie, vody
a pracích prostředků dosáhnete využitím
maximální kapacity pračky. Ušetříte až
50% energie praním plné náplně namísto
2 polovičních náplní.
Pro praní při teplotě pod 40°C
doporučujeme použití tekutých pracích
prostředků nebo prostředků speciálně
označených jako vhodné pro praní při
nízké teplotě.
Potřebujete předpírku?
l Používejte pouze pro velmi znečištěné
prádlo! ŠETŘÍTE prací prostředek, čas,
vodu a 5 až 15% energie vynecháním
předpírky u běžně znečištěného prádla.
Pro praní vlny nebo hedvábí používejte
pouze prací prostředky určené výhradně
pro tyto látky.
Je potřebná horká voda?
l Odstraňte skvrny odstraňovačem nebo
namočte prádlo ve vodě před praním k
snížení potřeby programu s horkou
vodou. Volbou programu 60°C můžete
ušetřit až 50% energie.
9
CS
Následuje rychlá příručka s tipy a
doporučeními
o
použití
pracích
prostředků při různých teplotách. V
každém případě si vždy přečtěte pokyny na
pracím prostředku pro jeho správné použití
a dávkování.
3. PRAKTICKÉ RADY
4. ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ
K čištění vnějších částí pračky použijte
vlhkou utěrku, nepoužívejte drsné prášky,
alkohol
ani
rozpouštědla.
Pračka
nevyžaduje žádnou speciální údržbu:
vyčistěte zásobník pracích prostředků a filtr;
několik tipů o přemisťování pračky nebo
dlouhodobém odstavení je popsaných níže.
Čištění zásobníku pracích
prostředků
l Doporučujeme čistit zásobník pracích
prostředků, abyste zabránili hromadění
zbytků prostředků a aditiv.
l K tomu vytáhněte zásobník mírným
tahem, vyčistěte pod tekoucí vodou a
zasuňte na místo.
Doporučení k přemísťování a
dlouhodobému odstavení spotřebiče
l Pokud
budete skladovat pračku v
nevytápěné místnosti dlouhou dobu,
vypusťte veškerou vodu z trubek.
l Odpojte pračku od elektrické sítě.
l Snižte konec hadice nad mísu a vypusťte
Čištění filtru
zbytkovou vodu.
l Po vypuštění připevněte hadici pásem.
l Pračka je vybavena speciálním filtrem k
zachycení velkých zbytků, jako jsou
knoflíky nebo mince, které mohou ucpat
odtokový otvor.
l Pouze u některých modelů: vyjměte
hadičku, odstraňte uzávěr a zachyťte
vodu do nádoby.
l Před vyšroubováním filtru doporučujeme
vložit pod něj savou utěrku k zachycení vody.
l Otočte filtr proti směru hodinových ručiček
po bod zastavení ve vertikální pozici.
l Vyndejte a vyčistěte filtr; po skončení jej
nasaďte otočením ve směru hodinových
ručiček.
l Opakujte předchozí kroky v opačném
pořadí k sestavení všech dílů.
10
6. OVLÁDACÍ PRVKY A
PROGRAMY
CS
5. PŘÍRUČKA RYCHLÉHO
STARTU
Tato pračka automaticky přizpůsobí hladinu
vody podle typu a množství prádla. Tento
systém nabízí skvělou úsporu energie a
značnou redukci doby praní.
Volba programu
l Zapněte pračku a zvolte požadovaný
program.
l Nastavte
teplotu praní a stiskněte
požadované tlačítko „možností“.
l Stisknutím
tlačítka
START/PAUZA
spusťte praní.
Pokud nastane výpadek elektrického proudu
během praní, speciální systém paměti uloží
nastavení a při obnově napájení pračka
pokračuje od bodu, kde byl cyklus přerušen.
l Na konci programu se na displeji zobrazí
zpráva „End“ nebo u některých modelů se
rozsvítí indikátory všech fází.
Počkejte, dokud nezhasne kontrolka
uzamčení dvířek: přibližně 2 minuty po
skončení programu.
l Vypněte pračku.
Pro jakýkoliv typ praní viz tabulku
programů a postupujte podle uvedeného
pořadí.
Technické údaje
Tlak vody:
min 0,05 Mpa / max 0,8 Mpa
Otáčky při odstředění:
viz štítek se základními údaji.
Max.příkon/ Jištění/ Napájecí napětí:
viz štítek se základními údaji.
A
B
C
D
E
Volič programů s pozicí OFF
Tlačítko START/PAUZA
Tlačítko ODLOŽENÉHO STARTU
Tlačítko MOŽNOSTI
Tlačítko RYCHLÝ / STUPEŇ
ZNEČIŠTĚNÍ
F Tlačítko VOLBA TEPLOTY
G Tlačítko VOLBA OTÁČEK
ODSTŘEDĚNÍ
F+G UZAMČENÍ TLAČÍTEK
H Digitální displej
I
L
M
N
O
P
Kontrolky MOŽNOSTI
Kontrolka ZAMČENÁ DVÍŘKA
Kontrolka KG MODE
Kontrolka UZAMČENÍ TLAČÍTEK
Kontrolky VOLBA TEPLOTY
Kontrolky VOLBA OTÁČEK
ODSTŘEDĚNÍ
Q Oblast ONE TOUCH
11
PŘIDÁNÍ NEBO ODEBRÁNÍ PRÁDLA
POTÉ, CO BYL PROGRAM JIŽ SPUŠTĚN
(PAUZA)
Otevření dvířek
Speciální bezpečnostní zařízení brání v
otevření dvířek ihned na konci cylu.
Po skončení cyklu počkejte 2 minuty a
dokud nezhasne kontrolka “Uzamčení
dvířek” před otevřením dvířek.
l Stiskněte
a
podržte
tlačítko
START/PAUZA po dobu asi 2 sekund
(některé světelné indikátory a indikátor
zbývajícího č asu budou blikat – to
znázorňuje, že pračka byla zastavena).
l Vyčkejte 2 minuty, dokud bezpečnostní
Volič programů s pozicí OFF
pojistka neumožní otevření dveří pračky.
Než otevřete dvířka, zkontrolujte, zda
je hladina vody pod dvířky, abyste
zabránili vytečení.
Po otočení voliče programů se rozsvítí
displej pro zobrazení nastavení pro
zvolený program.
Pro úsporu energie na konci cyklu nebo v
době nečinnosti se úroveň jasu sníží.
l Poté, co jste přidali nebo odebrali prádlo,
zavřete dvířka a stiskněte tlačítko
START/PAUZA (program se spustí ve
fázi, kde bylo praní přerušeno).
Poznámka:
k
vypnutí
spotřebiče
nastavte volič programů do pozice OFF.
l Stisknutím tlačítka START/PAUZA spusťte
zvolený cyklus.
l Po volbě programu zůstane volič programů
do konce cyklu s v nastavené pozici.
l Pračku vypněte otočením voliče do
pozice OFF.
l K zrušení
programu nastavte
programů do pozice OFF.
volič
Tlačítko ODLOŽENÉHO STARTU
l Toto tlačítko Vám umožňuje nastavit
Na konci každého cyklu nebo před
spuštěním nového cyklu musíte nastavit
volič programů zpět do pozice OFF.
odložený start pracího cyklu až o 24
hodin.
l K odložení startu postupujte následovně:
- Nastavte požadovaný program.
Tlačítko START/PAUZA
Zavřete dvířka PŘED
tlačítka START/PAUZA.
ZRUŠENÍ PROGRAMU
- Stisknutím tlačítka jednou aktivuje
funkci (na displeji se zobrazí h00) a pak
opětovným stisknutím nastavte 1
hodinové odložení (na displeji se
zobrazí h01). Přednastavené odložení
se zvýší o 1 hodinu každým stisknutím
tlačítka, až do h24, v tomto bodu dalším
stisknutím začnete opět od nuly.
stisknutím
l Stisknutím spustíte zvolený cyklus.
Po stisknutí tlačítka START/PAUZA
spotřebič chvíli č eká, dokud začne
fungovat.
- Potvrďte stisknutím tlačítka START/PAUZA.
Spustí se odpočítávání a po jeho
skončení se automaticky spustí program.
12
l Odložený start je možné zrušit otočením
Pokud nastane výpadek v elektrické síti
během provozu spotřebiče, speciální
paměť uloží zvolený program a po
obnovení dodávky energie pokračuje od
místa přerušení.
Tlačítka možní musíte stisknout před
stisknutím tlačítka START/PAUZA.
- RYCHLÝ
Tlačítko bude aktivní, pokud zvolíte
RYCHLÝ (14/30/44 Min.) program na
ovladači a umožňuje zvolit jednu ze tří
uvedených dob trvání programu.
- STUPEŇ ZNEČIŠTĚNÍ
l Po volbě programu se automaticky
zobrazí čas pro daný program.
Tlačítko MOŽNOSTI
Toto tlačítko umožňuje
možnosti praní:
Toto tlačítko umožňuje zvolit dvě různé
možnosti, v závislosti na zvoleném programu.
zvolit
různé
l Tato možnost umožňuje výběr ze 3 úrovní
l Tato možnost vám umožňuje přidat
intenzity upravující délku programu,
v závislosti na stupni znečištění prádla
(lze použít pouze s určitými programy
uvedenými v tabulce programů).
- EXTRA MÁCHÁNÍ
cyklus máchání na konci pracího cyklu a
byla navržena pro osoby s citlivou a
jemnou kůží, u kterých i malé množství
pracího prostředku může způsobit
alergickou reakci.
Tlačítko VOLBA TEPLOTY
l Toto tlačítko vám umožňuje změnit
teplotu pracího cyklu.
l Tuto možnost doporučujeme použít také
l Teplotu nelze zvýšit nad maximální
pro dětské prádlo a v případě velmi
znečištěného prádla, u kterého je přidáno
větší množství pracího prostředku, nebo
u prádla, které má tendenci zachycovat
prací prostředek.
l Pokud chcete uskutečnit studené praní,
povolenou hodnotu pro daný program, za
účelem ochrany tkanin.
nesmí svítit žádný indikátor.
Tlačítko VOLBA OTÁČEK
ODSTŘEDĚNÍ
- HYGIENE +
Můžete aktivovat pouze při nastavení
teploty 60 °C. Tato možnost umožňuje
zvýšeni hygieny prádla se zachováním
stejné teploty pro celé praní.
l Stisknutím tohoto tlačítka můžete snížit
- SNADNÉ ŽEHLENÍ
l Pokud
otáčky odstředění nebo odstředění zcela
vyloučit.
štítek
neuvádí
konkrétní
informace, lze možné použít maximální
otáčky uvedené v programu.
Tato funkce vám umožňuje minimalizovat
pomačkání prádla, vyloučením prostředního
odstředění
nebo
snížením
intenzity
posledního odstředění.
Pokud zvolíte možnost, která není
kompatibilní se zvoleným programem,
indikátor možnosti nejdříve blikne a
pak zhasne.
Abyste zabránili poškození látky, není
možné zvýšit otáčky nad maximální
povolené programem.
l K opětovné aktivaci cyklu odstředění
stiskněte tlačítko, dokud se nezobrazí
požadované otáčky.
13
CS
Tlačítko RYCHLÝ/STUPEŇ
ZNEČIŠTĚNÍ
programátoru do polohy OFF.
l Otáčky odstředění můžete upravit bez
přerušení činnosti pračky.
2) TRVÁNÍ CYKLU
l Po volbě programu displej automaticky
zobrazí dobu trvání cyklu, která se může
měnit
v závislosti
od
zvolených
přídavných možností.
Nadměrné dávkování pracího prostředku
může vést k tvorbě velkého množství
pěny. Pokud spotřebič zjistí nadměrné
množství pěny, může vyloučit fázi
odstředění nebo prodloužit trvání
programu a zvýšit spotřebu vody.
l Po spuštění programu budete konstantně
informováni o zbývající době do konce
programu.
l Spotřebič
vypočítá dobu do konce
zvoleného
programu
na
základě
standardní náplně, během cyklu spotřebič
upraví čas podle velikosti a složení náplně.
Spotřebič je vybavený speciálním
elektronickým zařízením, které brání cyklu
odstředění v případě nevyváženého
prádla. Tím se sníží hluk a vibrace
spotřebiče a tak se prodlouží i jeho
životnost.
3) KONTROLKA ZAMČENÁ DVÍŘKA
l Ikona indikuje uzamčená dvířka.
Zavřete
dvířka
PŘED
tlačítka START/PAUZA.
UZAMČENÍ TLAČÍTEK
l Současným
stisknutím tlačítek VOLBA
TEPLOTY
a
VOLBA
OTÁČEK
ODSTŘEDĚNÍ na přibližně 3 sekundy
můžete uzamknout tlačítka. Tímto způsobem
můžete zabránit před nežádoucí změnou
programu stisknutím tlačítka během cyklu.
l Uzamčení tlačítek můžete snadno zrušit
opětovným stisknutím stejných tlačítek
nebo vypnutím spotřebiče.
Digitální displej
Indikační
systém
displeje
umožňuje
neustále informování o stavu spotřebiče.
3 4
6
7
2
1
l Po stisknutí tlačítka START/PAUSE se
zavřenými dvířky bude kontrolka chvíli
blikat a pak zůstane svítit.
Pokud nejsou dvířka správné zavřená,
kontrolka bude blikat přibližně 7
sekund, pak se příkaz spuštění
automaticky zruší. V takovém případě
zavřete dvířka správně a stiskněte
opět tlačítko START/PAUZA.
l Speciální bezpečnostní zařízení brání v
otevření dvířek ihned po dokončení cyklu.
Po skončení cyklu počkejte 2 minuty a
dokud nezhasne kontrolka "zamčená
dvířka" než otevřete dvířka. Na konci
cyklu nastavte volič programů do pozice
OFF.
4) KONTROLKA Kg Mode (funkce je
aktivní pouze u programů Bavlna a
Syntetické)
5
l Během prvních minut cyklu zůstane
1) KONTROLKY MOŽNOSTÍ
Kontrolky zobrazují
příslušnými tlačítky.
stisknutím
možnosti
zvolené
14
kontrolka "Kg Mode" svítit, dokud
inteligentní senzor nezváží prádlo a podle
toho nastaví trvání cyklu, spotřebu vody a
elektřiny.
umožňuje monitorování informací
prádle v bubnu v prvních praní:
o
5) KONTROLKA UZAMČENÍ TLAČÍTEK
Indikátor
tlačítek.
svítí
v případě
uzamčených
- nastaví množství potřebné vody;
- určí délku pracího cyklu;
- ovládá máchání podle typu zvolené
prané látky;
- nastaví rytmus rotací bubnu podle typu
prané látky;
- rozezná přítomnost pěny, v případě
potřeby pak zvýší množství vody během
máchání;
- nastaví rychlost odstřeďování podle
náplně, čímž zabrání nevyváženosti.
6) KONTROLKY VOLBA TEPLOTY
Zobrazuje
nastavenou
teplotu
praní
zvoleného programu, kterou lze změnit
(pokud je to možné) odpovídajícím tlačítek.
Pokud chcete provést studené praní,
indikátory nesmí svítit.
7) KONTROLKY VOLBA OTÁČEK
ODSTŘEDĚNÍ
Zobrazuje otáčky odstředění zvoleného
programu, které lze změnit nebo odstředění
zcela vyloučit pomocí příslušného tlačítka.
15
CS
l Během každé fáze praní "Kg Mode"
l Chitrá péče – Chytrá kontrola a cykly
ONE TOUCH
"Auto-Hygiene" (Automatické čištění) a
příručka k odstranění možných problémů.
Tento spotřebič je vybavený technologií
One Touch, která umožňuje komunikaci,
prostřednictvím aplikace, se smartfony
s operačním
systémem
Android
a
vybavenými funkcí NFC (Near Field
Communication).
Aplikace Hoover Wizard je dostupná
pro zařízení se systémy Android a
iOS, pro tablety a smartfony. Můžete
komunikovat se spotřebičem a získat
výhodu nabízenou One Touch pouze
se smartfony Android vybavenými
technologií NFC, dle následujícího
schématu:
Interakce se
spotřebičem +
obsahem
Android
smartfon
bez NFC technologie
Pouze obsah
Android tablet
Pouze obsah
Apple iPhone
Pouze obsah
Apple iPad
Pouze obsah
efektivnější využití spotřebiče.
Získejte
veškeré
podrobnosti
o
funkcích One Touch aplikace v DEMO
režimu nebo přejděte na:
www.hooveronetouch.com
l Stáhněte si aplikaci Hoover Wizard.
Android smartfon
s technologií NFC
l Hlášení – statistika praní a tipy pro
POUŽITÍ ONE TOUCH
POPRVÉ – registrace spotřebiče
l Otevřete
menu "Settings" vašeho
Android smartfonu a aktivujte funkci NFC
v menu "Wireless & Networks".
V závislosti na modelu smartfonu a OS
verzi systému Android může být
proces aktivace NFC odlišný. Viz
návod k smartfonu.
l Nastavte ovladač do pozice One Touch
k aktivaci
panelu.
senzoru
na
ovládacím
FUNKCE
l Otevřete aplikaci, vytvořte si uživatelský
Hlavní funkce aplikace jsou:
l Hlasový asistent – příručka k výběru
ideálního cyklu pouze se třemi hlasovými
příkazy (prádlo/látka, barva, stupeň
znečištění).
l Programy – k načtení a spuštění nových
pracích programů.
16
profil a zaregistrujte spotřebič pokynů na
telefonu nebo dle "Příručka Rychlého
Startu" sptořebiče.
Další informace, otázky a video pro
snadnou registraci je dostupné na:
www.hooveronetouch.com/how-to
Pokud neznáte pozici NFC antény,
krouživými pohyby lehce pohybujte
chytrým telefonem nad logem One
Touch dokud aplikace nepotvrdí
připojení. Aby byl přenos dat
úspěšný,
je
nutné
UDRŽOVAT
CHYTRÝ
TELEFON
V BLÍZKOSTI
OVLÁDACÍHO PANELU BĚHEM CELÉHO
NĚKOLIKAVTEŘINOVÉHO PŘIPOJENÍ.
Následně
Vás
bude
zařízení
informovat o správném výsledku
operace a oznámí Vám, že je možné
přesunout se s chytrým telefonem
kamkoliv.
l Pokaždé,
když
chcete
spravovat
spotřebič přes aplikaci, nejdříve aktivujte
režim One Touch nastavením ovladače
na správnou pozici.
l Ujistěte
se, zda máte odemčenou
obrazovku telefonu (z pohotovostního
režimu) a aktivovanou funkci NFC. V
opačném případě postupujte podle výše
uvedených pokynů.
l Pokud chcete spustit prací cyklus, vložte
prádlo, prací prostředek a zavřete dvířka.
l Zvolte požadovanou funkci v aplikaci
(např.: spuštění programu, kontrola cyklu,
aktualizace statistik apod…).
Silné obaly nebo metalické nálepky na
smartfonu mohou ovlivnit nebo bránit
přenosu dat mezi telefonem a
spotřebičem. V případě potřeby je
odstraňte.
l Postupujte podle pokynů na displeji
telefonu a dle požadavku aplikace jej
UDRŽUJTE V BLÍZKOSTI loga One
Touch, které se nachází na ovládacím
panelu spotřebiče.
Nahrazením některých částí chytrého
telefonu (např. zadní kryt, baterie atd.)
neoriginálními složkami by mohlo
dojít k poškození NFC antény, které
by pak mohlo bránit plnému využití
aplikace.
Správa
a
ovládání
spotřebiče
prostřednictvím aplikace je možná pouze
„v blízkosti“: nelze provést operace na
dálku (např.: z jiné místnosti; mimo domu).
POZNÁMKY:
Umístěte smartfon tak, že NFC anténa
na zadní straně odpovídá pozici One
Touch logu spotřebiče (viz obrázek
níže).
17
CS
DALŠÍ POUŽITÍ – běžné použití
Tabulka programů
1)
(MAX.) *
PROGRAM
2
(viz ovládací panel)
(MAX.)
14' 1
Rychlý
3)
1 1,5 1,5 1,5 1,5 2
30°
30' 1,5 2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3
30°
44' 3
40°
Denní 59 Min.
Směsné
1
3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4
3 3,5 3,5 4
60°
2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6
60°
1,5 2 2,5 3
2)
Ruční praní &
Vlna
1
1
Jemné
2
2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3
Sport
1
2
2
2
2 2,5
30°
2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6
40°
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Odčerpání &
Odstředění
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2) 3,5 4 4,5 5,5 6 6,5 7
8
60°
ActivEco 20°C
Bavina
Bavlna +
Předpírka
**
2)
2)
2)
1
40°
Máchání
Baby 60°C
2
30°
4 4,5 5
2,5 2,5 3 3,5 4
Tmavé barvy
Bílé
1
5
6
7
8
9
10 11 12
20°
5
6
7
8
9
10 11 12
60°
5
6
7
8
9
10 11 12
60°
5
6
7
8
9
10 11 12
90°
Přizpůsobitelná nastavení ovladače na spolupráci s aplikací smartfonu a ke
stažení cyklů. viz odpovídající kapitolu). Ve výrobě je nastaven počáteční program
"Auto-Hygiene" (Automatické čištění), navržen pro čištění spotřebiče.
18
Přečtěte si tyto poznámky:
* Maximální kapacita suchého prádla závisí
od modelu (viz ovládací panel).
** STANDARDNÍ PROGRAM PRO
BAVLNU PODLE (EU) Č. 1015/2010 A Č.
1061/2010.
1)
Po zvolení programu se na displeji
zobrazí doporučená teplota, kterou
lze změnit (pokud je to možné)
pomocí příslušného tlačítka, nelze
ji však zvýšit nad maximální
povolenou pro daný program.
2)
Pro uvedené programy můžete
nastavit trvání a intenzitu praní
pomocí
tlačítka
STUPEŇ
ZNEČIŠTĚNÍ.
3)
Volbou programu RYCHLÝ na
voliči program můžete zvolit
pomocí tlačítka RYCHLÝ jeden ze
tří dostupných rychlých programů:
14’, 30’ a 44’.
PROGRAM PRO BAVLNU S
TEPLOTOU 60°C.
PROGRAM PRO BAVLNU S
TEPLOTOU 40°C.
Tyto programy jsou vhodné pro praní
běžně znečištěného prádla a jsou
nejúčinnější s ohledem na spotřebu
energie a vody pro praní bavlněného
prádla.
Tyto programy byly vyvinuty ve shodě
s teplotou uvedenou na štítku prádla a
aktuální teplota vody se může mírně
odlišovat od deklarované teploty cyklu.
19
CS
(Pouze pro modely s prostorem
na tekuté prací prostředky)
Pokud pouze několik kusů prádla
vyžaduje
ošetření
bělením,
můžete provést odstranění skvrn
v pračce.
Nalijte bělidlo do zásobníku na
tekuté prací prostředky vloženého
v prostoru
označeného
„2“
v zásobníku pracích prostředků a
nastavte
speciální
program
Máchání.
Po skončení cyklu nastavte volič
programů do pozice OFF, přidejte
zbytek
prádla
a
pokračuje
v běžném praní s nejvhodnějším
programem.
Výběr programů
K praní různých typů látek a různého
stupně
znečištění
obsahuje
pračka
specifické programy pro splnění každé
potřeby praní (viz tabulka).
Máchání
Tento program provede 3 máchání
s prostředním odstředěním (které lze snížit
nebo zrušit pomocí příslušného tlačítka).
Slouží pro máchání jakéhokoliv typu látky,
například po ručním praní.
Rychlý (14-30-44 Min.)
Prací cyklus doporučený pro malé náplně a
mírné
znečištění.
S tímto
programem
doporučujeme snížit dávkování prostředku, za
účelem úspory. Volbou programu RYCHLÝ a
pomocí tlačítka můžete zvolit jeden ze tří
dostupných programů.
Odčerpání & Odstředění
Program dokončí odčerpání a odstředění
při maximální rychlosti. Odstředění lze
zrušit nebo snížit otáčky pomocí tlačítka
VOLBA OTÁČEK ODSTŘEDĚNÍ.
Denní 59 Min.
Tento
speciálně
navržený
program
zachovává vysoký účinek praní se značným
zkrácením doby praní.
Program je navržený pro menší náplň (viz
tabulku programů).
Baby 60°C
Tento program Vám umožňuje prát dětské
oblečení při nastavené teplotě min. 60°C.
Díky tomuto programu bude dětské
oblečení hygienicky čisté. K docílení
výsledku perfektního praní doporučujeme
použít prací prášek místo pracího gelu.
Směsné
Praní a máchání je optimalizováno s rytmem
rotace bubnu a s hladinou vody. Jemné
odstředění
zajišťuje
sníženou
tvorbu
pomačkání látek.
Ruční praní & Vlna
Tento program provede prací cyklus určený
pro vlnu, kterou lze prát v pračce, nebo pro
prádlo určené pro ruční praní.
Jemné
Tento program střídá práci a přestávky a je
vhodný zejména pro praní jemného prádla.
Prací cyklus a máchání se provádí
s maximálním množstvím vody k zajištění
nejlepšího účinku.
ActivEco 20°C
Tento inovativní program umožňuje společné
praní různých látek a barev, jako je bavlna,
syntetické a směsné prádlo při 20°C a nabízí
excelentní prací účinek. Spotřeba tohoto
programu je kolem 40% naproti běžnému
programu pro bavlnu s teplotou 40°C.
Bavlna
Tento program je vhodný pro praní běžně
znečištěné bavlny a je to nejúčinnější program
ohledně spotřeby energie a vody pro praní
bavlněného prádla.
Sport
Tento program je speciálně navržen pro
praní sportovního prádla, které není nutné
prát při vysoké teplotě a je navržen
k odstranění nečistot a skvrn ze sportovních
aktivit.
Bavlna + Předpírka
Tento program byl navržen pro odstranění
odolnějších nečistot z bílého bavlněného
prádla. Předpírka zajišťuje důkladné
odstranění nečistot. Do komory "1" přidejte
20% pracího prostředku ve srovnání
s prostředkem pro hlavní praní.
Tmavé barvy
Program navržený pro směs všech tmavých
látek bez ztráty barvy a tvorby záhybů.
Doporučujeme použití tekutých pracích
prostředků.
Bílé
Pro perfektní praní. Konečné odstředění při
maximální
rychlosti
nabízí
účinnější
odstranění pracích prostředků.
20
bubnu, odstranění pachu a prodloužení
životnosti pračky.
Cyklus "Auto-Hygiene" (Automatické
čištění) spusťte bez vloženého prádla,
používejte
pouze
práškový
prací
prostředek. Na konci cyklu nechte dvířka
pračky otevřená pro vysušení bubnu.
Doporučujeme po každých 50 cyklech
praní.
21
CS
One Touch
Přizpůsobitelné nastavení ovladače, který
musíte zvolit, pokud chcete přenést
příkaz z aplikace do spotřebiče a ke
načtení/spuštění cyklu. (viz odpovídající
kapitolu v návodu k obsluze aplikace pro
podrobnější informace). V možnosti One
Touch je z výroby nastaven cyklus "AutoHygiene" (Automatické čištění), k čištění
7. ODSTRANĚNÍ MOŽNÝCH PROBLÉMŮ A ZÁRUKA
Pokud si myslíte, že vaše pračka nefunguje správně, přečtěte si níže uvedenou rychlou
příručku ohledně praktických rad pro odstranění nejběžnějších problémů.
POZZE PRO ONE TOUCH MODELY.
Díky cyklu Chytrá kontrola vaší aplikace Hoover Wizard můžete kdykoliv
zkontrolovat správnou funkčnost spotřebiče. Potřebujete pouze Android
smartfon s technologií NFC. Více informací najdete v aplikaci.
Pokud displej spotřebiče zobrazuje chybu (kód nebo blikající LED), měli byste
zapnout aplikaci a přiblížit Android smartfon k NFC na One Touch logu
spotřebiče. Nyní můžete spustit adresář k řešení problému.
HLÁŠENÍ ZÁVADY
l Modely s displejem: chyba je zobrazena č íslem se znakem „E“ (příklad: Error 2 =
E2)
l Modely bez displeje: chyba je zobrazena blikáním každé LED dle kódu závady,
s následnou 5sekundovou pauzou (příklad: Error 2 = dvě bliknutí – pauza 5 sekund –
dvě bliknutí – apod…)
Zobrazená chyba
E2 (s displejem)
2 bliknutí LED
(bez displeje)
Možné příčiny a praktická řešení
Spotřebič nemůže napustit vodu.
Zkontrolujte, zda je otevřený přívod vody.
Zkontrolujte přívodní hadici z hlediska zalomení nebo přiskřípnutí.
Odtoková hadice není ve správné výšce (viz kapitolu o instalaci).
E3 (s displejem)
3 bliknutí LED
(bez displeje)
E4 (s displejem)
4 bliknutí LED
(bez displeje)
E7 (s displejem)
7 bliknutí LED
(bez displeje)
Jakýkoliv jiný kód
Zavřete přívodní ventil, odšroubujte hadici s filtrem na zadní straně
spotřebiče a zkontrolujte, zda je filtr čistý a není zablokovaný.
Pračka nevypouští vodu.
Zkontrolujte, zda není ucpaný filtr.
Zkontrolujte, zda není odtoková hadice zalomená nebo přiskřípnutá.
Zkontrolujte, zda není ucpán odtokový systém domácnosti a zda
voda volně odtéká. Zkuste vypustit vodu do výlevky.
Příliš pěny a/nebo vody.
Zkontrolujte, zda jste nepřidali nadměrné množství
prostředku nebo prostředek nevhodný pro pračky.
Problém s dvířky.
pracího
Zkontrolujte, zda jsou dvířka správně zavřená. Zkontrolujte, zda
prádlo nebrání v zavření dvířek.
Pokud jsou dvířka blokovaná, spotřebič vypněte a odpojte od
elektrické sítě, počkejte 2-3 minuty a otevřete dvířka.
Spotřebič vypněte a odpojte od elektrické sítě, chvíli počkejte.
Spotřebič zapněte a spusťte program. Pokud se závada opět objeví,
kontaktujte autorizované servisní středisko.
22
Problém
Možná příčina a praktická řešení
Pračka
nefunguje/nespustí se
Zkontrolujte, zda je spotřebič připojený k funkční síťové zásuvce.
Zkontrolujte, zda je zapnutá.
Pomocí jiného spotřebiče zkontrolujte, zda je elektrická zásuvka
funkční.
Nejsou správně zavřená dvířka: otevřete a opět zavřete.
Zkontrolujte zvolený program a zda je stisknuté tlačítko start.
Zkontrolujte, zda pračka není v režimu pauzy.
Může to být způsobeno netěsností mezi přívodním ventilem a hadicí;
v takovém případě vyměňte těsnění a utáhněte hadici a ventil.
Zkontrolujte, zda je filtr správně zavřený.
Z důvodu nevhodného rozdělení prádla může pračka:
Pokoušet o vyvážení prádla, prodloužením doby odstředění.
Snížit rychlost odstředění k snížení vibrací a hluku.
Vyloučit odstředění pro ochranu spotřebiče.
Ujistěte se, zda je prádlo vyvážené. Pokud ne, uspořádejte jej a
restartujte program.
Může to být z důvodu, že není zcela odčerpána voda: počkejte
několik minut. Pokud problém trvá, viz část Error 3.
Některé modely jsou vybavené funkcí „bez odstředění“: zkontrolujte,
zda není zapnutá.
Zkontrolujte možnosti nastavení, které mohou vyloučit odstředění.
Voda na podlaze nebo
v blízkosti spotřebiče
Pračka neodstřeďuje
Silné vibrace/hluk
během odstřeďování
Použití nadměrného množství pracího prostředku může mít vliv na
spuštění odstředění.
Pračka není vyvážená: v případě potřeby nastavte pomocí
nastavitelných nožiček dle příslušné kapitoly.
Zkontrolujte, zda jsou odstraněné přepravné šrouby, gumové vložky
a podložky.
Zkontrolujte, zda se v bubnu nenacházejí cizí předměty (mince,
háčky, knoflíky apod…).
Standardní záruka výrobce se vztahuje na elektrické nebo mechanické závady
výrobku ze strany výrobce. Pokud je závada způsobena faktory mimo výrobku,
nesprávným použitím nebo nedodržením pokynů v návodu, výrobce nenese
odpovědnost a za opravy může být účtován poplatek.
23
CS
JINÉ POTÍŽE
Použití ekologických pracích prostředků
bez fosfátů může způsobit následující:
Pokud problém trvá, ihned
autorizované servisní středisko.
- tmavější voda z máchání: je to z důvodu
potlačení zeolitů, které nemají negativní
vliv na účinek máchání.
Důrazně doporučujeme používat originální
náhradní díly, které jsou k dostání u vašeho
servisního střediska.
- bílý prášek (zeolit) na prádle na konci
praní: je to normální, prášek nebyl
absorbován látkou a nezmění její barvu.
Záruka
Na výrobek se vztahuje záruka dle
podmínek uvedených na certifikátu
dodaném s výrobkem. Záruční certifikát
musí
být
kompletně
vyplněný.
Uschovejte si jej na bezpečném místě
pro případ požadavky autorizovaného
servisního střediska.
- pěna ve vodě v posledním máchání:
neindikuje
to
nevyhnutně
špatné
máchání.
- bohatá pěna: toto je často z důvodu
aniontové aktivní povrchové látky u
prostředků, které lze těžko odstranit z
prádla.
V takovém případě neprovádějte opakované
máchání k odstranění tohoto efektu:
nepomůže to.
kontaktujte
Výrobce nenese žádnou odpovědnost za
tiskové chyby v návodu dodaném se
spotřebičem. Také si vyhrazuje právo na
jakékoliv změny užitečné pro tento výrobek
bez změny jeho základních vlastností.
24
Καταχωρείστε
την
συσκευή
σας
στο
www.registerhoover.com ώστε να έχετε γρήγορη
πρόσβαση στις συµπληρωµατικές παροχές που
αφορούν µόνο στους πιο πιστούς πελάτες.
Η πλήρης και προσεκτική ανάγνωση του βιβλίου
οδηγιών θα σας εξασφαλίσει την σωστή και
ασφαλή λειτουργία της συσκευής και θα σας δώσει
οδηγίες για την αποτελεσµατική της συντήρηση.
Τα AHHE περιέχουν ρυπογόνες ουσίες (που
µπορεί να προκαλέσουν αρνητικές συνέπειες
για το περιβάλλον) και βασικά εξαρτήµατα
(που µπορούν να ξαναχρησιµοποιηθούν). Είναι
σηµαντικό να υποβάλουµε τα ΑΗΗΕ σε ειδική
επεξεργασία, προκειµένου να αφαιρούνται και
εναποθέτονται σωστά όλες οι ρυπογόνες ουσίες
και να διατηρούνται όλα τα ανακυκλώσιµα υλικά.
Οι ιδιώτες µπορούν να διαδραµατίσουν σηµαντικό
ρόλο στη διασφάλιση ότι τα ΑΗΗΕ δεν
θα αποτελέσουν ένα περιβαλλοντικό ζήτηµα,
ακολουθώντας µερικούς βασικούς κανόνες:
l Τα ΑΗΗΕ δεν θα πρέπει να αντιµετωπίζονται
ως Οικιακά απόβλητα.
l Τα ΑΗΗΕ θα πρέπει να παραδίδονται στα
Βάλτε σε λειτουργία τη συσκευή
µόνο αφού διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες
χρήσεως. Φυλάξτε το βιβλίο οδηγιών για να
το συµβουλεύστε όποτε παραστεί ανάγκη
αλλά και για να το δώσετε αν χρειαστεί στους
επόµενους ιδιοκτήτες.
σχετικά σηµεία περισυλλογής που διαχειρίζονται
οι δήµοι ή εγκεκριµένοι οργανισµοί. Σε πολλές
χώρες, για µεγάλα ΑΗΗΕ, διατίθεται υπηρεσία
περισυλλογής από το σπίτι.
Σε πολλές χώρες, όταν προµηθεύεστε µια νέα
συσκευή, η παλαιά µπορεί να επιστραφεί στην
πωλήτρια εταιρία όταν παραδίδει την καινούργια,
χωρίς χρέωση, δεδοµένου ότι η νέα είναι
αντίστοιχη σε κατηγορία και χαρακτηριστικά µε
το παλαιά.
Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή συνοδεύεται από
το βιβλίο οδηγιών, το πιστοποιητικό
εγγύησης ,το κατάλογο µε τα σηµεία τεχνικής
υποστήριξης και την ενεργειακή ετικέτα.
Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή συνοδεύεται
από τις τάπες, το U για τη στήριξη του
σωλήνα αποχέτευσης και το δοχείο για υγρό
απορρυπαντικό (σε µερικά µοντέλα) Φυλάξτε
όλα αυτά τα εξαρτήµατα.
Περιεχοµενα
Κάθε συσκευή φέρει ένα 16ψηφιο αριθµό ο
οποίος ονοµάζεται αριθµός παραγωγής ,ο
αριθµός είναι τυπωµένος σε µια αυτοκόλλητη
ετικέτα επάνω στη συσκευή (στην πόρτα) ή
στο φάκελο µε τα έγγραφα που θα βρείτε στο
κάδο της συσκευής. Ο κωδικός αυτός είναι η
αναγνωριστική ταυτότητα της συσκευής και
χρησιµεύει για την καταγραφή του προϊόντος
και στις επαφές σας µε τα κέντρα τεχνικής
υποστήριξης Hoover.
1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
3. ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
4. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΡΟΥΤΙΝΑΣ
5. ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
6. ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Για την προστασία του
περιβάλλοντος
7. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΕΓΓΥΗΣΗ
Αυτή η συσκευή έχει σήµανση σύµφωνα
µε την Ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/EE,
σχετικά µε τα απόβλητα ηλεκτρικού και
ηλεκτρονικού εξοπλισµού (ΑΗΗΕ).
25
EL
Σας ευχαριστούµε που επιλέξατε ένα πλυντήριο
Hoover, είµαστε σίγουροι ότι τώρα έχετε ένα
πολύτιµο συνεργάτη που θα σας επιτρέπει να
πλένετε χωρίς άγχος τη καθηµερινή µπουγάδα
ακόµα και τον πιο ευαίσθητο ρουχισµό.
1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
l Η
συσκευή αυτή προορίζεται
αποκλειστικά για οικιακή και
παρεµφερείς µε την οικιακή
χρήσεις όπως:
− Χώρους φαγητού καταστηµάτων,
γραφείων και άλλων χώρων
εργασίας;
− Εξοχικές & αγροτικές κατοικίες;
− Από τους πελάτες ξενοδοχείων,
µοτέλ και παρεµφερών χώρων;
− Από τους πελάτες των bed
& breakfast.
Χρήση διαφορετική από την κλασική
οικιακή χρήση ,όπως επαγγελµατική
χρήση από ειδήµονες ή επαγγελµατίες,
δεν ενδείκνυται έστω και αν γίνεται
στους προαναφερθέντες χώρους.
Διαφορετική από την προαναφερθείσα
χρήση µπορεί να επηρεάσει την
διάρκεια ζωής της συσκευής και να
ακυρώσει την ισχύ της εγγύησης που
την συνοδεύει. Ζηµιές ή βλάβες στη
συσκευή ή σε τρίτους που µπορεί να
αποδοθούν σε διαφορετική από την
οικιακή, χρήση της συσκευής (έστω και
αν η συσκευή είναι εγκατεστηµένη σε
οικιακό περιβάλλον) δεν αναγνωρίζεται
από τον κατασκευαστή ούτε ενώπιον
των δικαστηρίων.
υπό τον όρο ότι θα επιβλέπονται,
θα τους δοθούν οι κατάλληλες
οδηγίες και θα έχουν κατανοήσει
τους κινδύνους που εγκυµονεί
η χρήση της συσκευής. Μην
αφήνετε τα παιδιά να παίζουν µε τη
συσκευή ή να ασχολούνται µε το
καθαρισµό και τη συντήρηση της
χωρίς την επίβλεψη ενήλικα.
l Φροντίστε ώστε
τα παιδιά να µην
παίζουν µε τη συσκευή.
l Τα παιδιά
κάτω των 3 ετών δεν
πρέπει να βρίσκονται κοντά στη
συκευή χωρίς την επίβλεψη ενηλίκου.
l Εάν το
καλώδιο παροχής ηλεκτρικής
ενέργειας ε µφανίσει φθορές, πρέπει
να αντικατασταθεί από τον
κατασκευαστή, από ειδικευµένο
τεχνικό ή από εξειδικευµένο άτοµο
προκειµένου να αποφευχθούν οι
κίνδυνοι που εγκυµονεί η λανθασµένη
αντικατάσταση του καλωδίου.
l Για την σύνδεση της συσκευής µε το
δίκτυο αποχέτευσης χρησιµοποιείτε
αποκλειστικά τη σωλήνα που
συνοδεύει την συσκευή . Μην
δοκιµάσετε να χρησιµοποιήσετε τις
σωλήνες παλιών συσκευών.
l Η
πίεση του νερού πρέπει να είναι
ανάµεσα σε 0,05 MPa και 0,08 MPa.
αυτή είναι κατάλληλη l Βεβαιωθείτε ότι η βάση της
συσκευής και οι αεραγωγοί
για χρήση από παιδιά ηλικίας άνω
εξαερισµού δεν παρε µποδίζονται
των 8 ετών και από άτοµα µε
από
πατάκια ή την µοκέτα.
µειωµένη ψυχοφυσική δεξιότητα η
χωρίς προγενέστερη εµπειρία και l Το πλυντήριο είναι εκτός λειτουργίας
γνώση στη χρήση της συσκευής
µόνο εάν η ένδειξη επάνω στον
l Η συσκευή
26
l Μην
τραβάτε το καλώδιο ή την ίδια
τη συσκευή για να αποσυνδέσετε
την πρίζα από την παροχή ρεύµατος.
l Μην
αφήνετε το πλυντήριο εκτεθειµένο
στην βροχή, τον ήλιο ή σε άλλους
ατµοσφαιρικούς παράγοντες.
l Σε
περίπτωση µεταφοράς µην
ανασηκώνετε τη συσκευή από
τα χειριστήρια ή το συρτάρι
απορρυπαντικού. Κατά την µεταφορά
µην ακουµπάτε την πόρτα επάνω στο
τρόλεϊ. Ανασηκώστε το πλυντήριο µε
την βοήθεια ενός δεύτερου ατόµου.
l Σε
Προδιαγραφές ασφάλειας
l Πριν
κάθε περίπτωση βλάβης ή
κακής λειτουργίας της συσκευής,
αποσυνδέστε τη συσκευή από
την παροχή ηλεκτρικού,κλείστε τη
βρύση και µην δοκιµάσετε
να επισκευάσετε τη συσκευή.
Επικοινωνήστε αµέσως µε τις
Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης,
ζητώντας γνήσια ανταλλακτικά. Η
µη τήρηση της πιο πάνω οδηγίας
µπορεί να επηρεάσει την ασφαλή
λειτουργία της συσκευής.
από κάθε εργασία καθαρισµού
ή συντήρησης του πλυντηρίου,
αποσυνδέστε την πρίζα από την
παροχή και κλείστε την παροχή νερού.
l Βεβαιωθείτε ότι το δίκτυο στο
οποίο θα συνδέσετε τη συσκευή
διαθέτει γείωση, διαφορετικά ζητήστε
την βοήθεια εξειδικευµένου τεχνίτη.
l Αποφεύγετε τη χρήση µετασχηµατιστή,
Με την τοποθέτηση της σήµανσης
πολύπριζου και / ή παλαντέζας.
σε αυτό το προϊόν,
δηλώνουµε µε δική µας ευθύνη, τη
ΠΡΟΣΟΧΗ:
συµµόρφωση µε το σύνολο όλων
Κατά την διάρκεια της πλύσης
των απαιτήσεων της Ευρωπαϊκής
το νερό µπορεί να αναπτύξει
ένωσης για την ασφάλεια, υγεία
πολύ υψηλές θερµοκρασίες.
και του περιβάλλοντος, που
l Πριν ανοίξετε την πόρτα βεβαιωθείτε αναφέρονται στη νοµοθεσία για
ότι στο τύµπανο δεν έχει νερό.
αυτό το προϊόν.
27
EL
επιλογέα ή στον πίνακα οργάνων
είναι κάθετα. Σε κάθε άλλη
περίπτωση η συσκευή βρίσκεται σε
λειτουργία (µόνο για µοντέλα µε
επιλογέας προγράµµατος).
l Φροντίστε ώστε η πρόσβαση στο
σηµείο σύνδεσης της συσκευής µε
την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας
να είναι προσβάσιµη και µετά την
εγκατάσταση της συσκευής.
l Το µέγιστο φορτίο των ρούχων
εξαρτάται από τον τύπο κάθε
συσκευής (δες τον πίνακα).
l Για περισσότερες πληροφορίες για τη
συσκευή και τεχνικές πληροφορίες
επισκεφθείτε το site του κατασκευαστή.
2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
l Κόψτε
τις ταινίες που στηρίζουν το
σωλήνα προσέχοντας να µην
κάνετε φθορές στη σωλήνα και στο
καλώδιο ηλεκτρικής παροχής.
l Ξεβιδώστε τις 2 η 4 βίδες (A) που
βρίσκονται στην πίσω πλευρά της
συσκευής και αφαιρέστε τους 2 ή 4
δοκούς (αποστάτες) (B) σύµφωνα
µε την εικόνα. 1.
l Καλύψτε τις 2 η 4 οπές
χρησιµοποιώντας τις τάπες που θα
βρείτε µέσα στο φάκελο µε τις οδηγίες.
l Εάν το πλυντήριο είναι εντοιχιζόµενο,
αφού κόψετε τις ταινίες στερέωσης
των σωλήνων, ξεβιδώστε τις 3 η 4
βίδες στερέωσης του σωλήνα (A) και
αφαιρέστε τους 3 η 4 αποστάτες
στήριξης (B).
l Σε
µερικά µοντέλα, 1 η
περισσότεροι αποστάτες θα πέσουν
στο εσωτερικό της συσκευής: σε αυτή
την περίπτωση γείρετε το πλυντήριο
για να τους αφαιρέσετε. Ξανακλείστε
τις οπές χρησιµοποιώντας τις τάπες
που θα βρείτε µέσα στο φάκελο µε τις
οδηγίες και την εγγύηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Μην
αφήνετε
τα
υλικά
συσκευασίας σε σηµείο που
έχουν πρόσβαση τα παιδιά.
l Τοποθετείστε
την βάση από
πολυπροπυλένιο ακολουθώντας την
εικόνα 2 (ανάλογα µε το µοντέλο
κάντε αναφορά στο σχήµα A, B η C).
28
1
A
B
A
B
B
B
A
A
2
A
1
2
3
B
C
3
2
1
Σύνδεση µε το δίκτυο νερού
3
l Συνδέστε τον εύκαµπτο σωλήνα νερού στη
EL
βρύση (εικ. 3) µόνο µε τον νέο σωλήνα που
παρέχεται µαζί µε τη συσκευή (µην
χρησιµοποιήσετε ξανά παλιό λάστιχο-σετ).
l Ανάλογα µε το µοντέλο η συσκευή µπορεί
να διαθέτει ένα ή περισσότερα από τα πιο
κάτω χαρακτηριστικά::
HOT&COLD (εικ. 4): πρόβλεψη για σύνδεση
τόσο µε το δίκτυο ζεστού όσο και µε το δίκτυο
κρύου νερού για µεγαλύτερη εξοικονόµηση
ενέργειας. Συνδέστε τη γκρι σωλήνα στη βρύση
του κρύου νερού
και την κόκκινη σωλήνα στην
βρύση του ζεστού νερού. Η συσκευή µπορεί να
συνδεθεί και αποκλειστικά µόνο στη βρύση κρύου
νερού ή µόνο στη βρύση ζεστού ,σε αυτή την
περίπτωση η έναρξη κάποιων προγραµµάτων θα
καθυστερήσει για µερικά λεπτά.
4
1
l AQUASTOP (εικ.. 5): Μηχανισµός τοποθετηµένος στο
σωλήνα παροχής νερού ,που διακόπτει την ροή του
νερού εάν η σωλήνα σύνδεσης φθαρεί. Σε αυτή την
περίπτωση στο σηµείο "A" θα εµφανιστεί µια κόκκινη
ένδειξη και θα πρέπει να αντικαταστήσετε τη σωλήνα.
Για να ξεβιδώσετε το παξιµάδι πιέστε το µηχανισµό
ασφάλισης (παρεµποδίζει το ξεβίδωµα) "B".
l AQUAPROTECT - ΣΩΛΗΝΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΕΡΟΥ
ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (εικ.6): Στην περίπτωση που
υφίσταται διαρροή νερού στον βασικό εσωτερικό
σωλήνα "A", το προστατευτικό διαφανές κάλυµµα
της σωλήνας "B" θα κρατήσει το νερό,
εξασφαλίζοντας σας την δυνατότητα να
ολοκληρώσετε το κύκλο. Αφού τελειώσει ο κύκλος
πρέπει να αντικαταστήσετε τη σωλήνα µε την
βοήθεια τεχνικού από το Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης.
5
6
B
A
B
A
7
Τοποθέτηση συσκευής
l Ευθυγραµµίστε τη συσκευή µε το τοίχο
29
min 4 cm
max 100 cm
προσέχοντας ώστε η σωλήνα να µην έχει λυγίσειτσακίσει και συνδέστε τη σωλήνα αποχέτευσης στο
στόµιο της µπανιέρας ή για ακόµη καλύτερη
αποµάκρυνση του νερού σε ένα σταθερό στόµιο
αποχέτευσης στο τοίχο σε απόσταση τουλάχιστον
50 cm από το δάπεδο και µε διάµετρο µεγαλύτερη
από εκείνη του σωλήνα απαγωγής του νερού του
πλυντηρίου (εικ.7).
+2,6 mt
max
min 50 cm
max 85 cm
l Αλφαδιάστε τη συσκευή ρυθµίζοντας τα
ποδαράκια, βλέπε εικόνα 8:
a.περιστρέψτε προς τα δεξιά το παξιµάδι για να
απελευθερώσετε τη βίδα;
b.Περιστρέψτε το ποδαράκια πάνω-κάτω ανάλογα
έως ότου ακουµπήσει στο δάπεδο;
c.στερεώστε το ποδαράκι βιδώνοντας το παξιµάδι
µέχρι να ακουµπήσει το πυθµένα του πλυντηρίου.
8
A
B
l Συνδέστε την πρίζα.
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Στην περίπτωση που θα παραστεί η ανάγκη
να αντικαταστήσετε το καλώδιο σύνδεσης µε
το δίκτυο ηλεκτρικής παροχής ,επικοινωνήστε
µε το Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης.
C
Συρτάρι απορρυπαντικού
Το συρτάρι του απορρυπαντικού είναι
χωρισµένο σε 3 θήκες όπως δείχνει η εικ 9:
l θήκη “1”: για το απορρυπαντικό της πρόπλυσης;
l θήκη “ ”:για τις πρόσθετες ειδικές ουσίες
όπως µαλακτικό, αρώµατα κλπ, ecc;
9
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Τοποθετείστε µόνο ουσίες σε υγρή
µορφή, το πλυντήριο είναι ρυθµισµένο και
απορροφά αυτόµατα αυτές τις ουσίες στο
τελευταίο κύκλο ξεβγάλµατος.
l θήκη “2”: για το απορρυπαντικό του
κύκλου πλύσης.
Μερικά µοντέλα διατίθενται και µε το ειδικό δοχείο
για απορρυπαντικό σε υγρή µορφή (εικ. 10). Για
να το χρησιµοποιήσετε ,τοποθετείστε το στην θήκη
"2". Με αυτό το τρόπο, το υγρό απορρυπαντικό θα
πάει στον κάδο την σωστή στιγµή. Την θήκη αυτή
µπορείτε να την χρησιµοποιήσετε εάν θέλετε να
λευκάνετε (να βάλετε χλωρίνη) επιλέγοντας το
πρόγραµµα “ξέβγαλµα”.
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Μερικά απορρυπαντικά απορροφούνται
δύσκολα. Σε αυτή την περίπτωση είναι
σκόπιµο να χρησιµοποιήσετε το ειδικό
δοχείο (σφαίρα) που τοποθετείται µέσα
στο κάδο (παράδειγµα εικόνα 11).
10
11
30
Οδηγίες για το φορτίο
Ποια είναι η σωστή θερµοκρασία πλύσης?
l Η χρήση αφαιρετικού λεκέδων πριν από την
τοποθέτηση του ρουχισµού στο πλυντήριο,
µειώνει την ανάγκη πλυσίµατος σε
θερµοκρασία µεγαλύτερη των 60°C. Εάν
επιλέξετε θερµοκρασία πλυσίµατος στους
60°C αντί τους 90°C η
εξοικονόµηση
ενέργειας µπορεί να φτάσει έως και το 50%.
ΠΡΟΣΟΧΗ: όταν ετοιµάζετε τα ρούχα που
θα πλύνετε πρέπει να βεβαιωθείτε ότι:
- έχετε αφαιρέσει από το ρουχισµό
µεταλλικά αντικείµενα όπως καρφίτσες,
χρήµατα , συνδετήρες;
- έχετε κουµπώσει τις µαξιλαροθήκες, τα
φερµουάρ, έχετε δέσει τις ζώνες και τις
µακριές κορδέλες από τις ρόµπες;
- έχετε αφαιρέσει από τις κουρτίνες τους
γάντζους;
- έχετε διαβάσει προσεκτικά τις οδηγίες που
αναγράφονται στις ετικέτες;
- έχετε αποµακρύνει τους ανθεκτικούς λεκέδες
µε το ειδικό απορρυπαντικό.
Ακολουθεί ένας σύντοµος οδηγός µε
συµβουλές και επισηµάνσεις γύρω από την
χρήση του απορρυπαντικού στις διάφορες
θερµοκρασίες. Σε κάθε περίπτωση είναι
σηµαντικό να συµβουλεύεστε τις οδηγίες που
αναφέρονται επάνω στη συσκευασία και
αφορούν την χρήση και την δοσολογία του
συγκεκριµένου απορρυπαντικού.
Πλύσιµο µε πρόγραµµα για βαµβακερά
και θερµοκρασίες από 60°C και άνω για
λευκό ανθεκτικό πολύ βρώµικο ρουχισµό
,χρησιµοποιείτε απορρυπαντικό σε σκόνη
(heavy-duty) που περιέχει λευκαντικές
ουσίες και σε αυτές τις θερµοκρασίες δίνει
άριστα αποτελέσµατα.
l Εάν
πρόκειται να πλύνετε δάπεδα,
κουβερτόρια , καλύµµατα ή άλλο βαρύ
ρουχισµό σας συµβουλεύουµε να µην
χρησιµοποιήσετε το κύκλο στυψίµατος.
l Εάν πρόκειται να πλύνετε µάλλινο ρουχισµό
βεβαιωθείτε ότι ο ρουχισµός αυτός πλένεται
στο πλυντήριο και ότι φέρει την ένδειξη ‘’ Αγνό
παρθένο µαλλί’’ και συνοδεύεται από την
ένδειξη ‘’Πλένεται στο πλυντήριο’’ ‘’Δεν πήζει ‘’.
Πλύσιµο
µε
προγράµµατα
µε
θερµοκρασία µεταξύ 60°C και 40°C,
επιλέγετε το απορρυπαντικό ανάλογα
µε το ύφασµα ,το χρώµα και το βαθµό
βρωµιάς. Κατά κανόνα για λευκό
βαµβακερό ανθεκτικό ρουχισµό επιλέγετε
απορρυπαντικό σε σκόνη, για τα
χρωµατιστά που δεν έχουν λεκέδες
επιλέγετε υγρό απορρυπαντικό ή σε σκόνη
ειδικό για την προστασία των χρωµάτων.
Χρήσιµες πληροφορίες για τους
χρήστες
Σύντοµες υποδείξεις για σωστή χρήση της
συσκευής για προστασία του περιβάλλοντος
και µέγιστη εξοικονόµηση ενέργειας.
Τοποθετείτε στο πλυντήριο το µέγιστο φορτίο
l Για να αποφύγετε σπάταλη ενέργειας,
νερού ή απορρυπαντικού τοποθετείτε για
πλύσιµο το µέγιστο προβλεπόµενο
φορτίο. Η εξοικονόµηση µπορεί να φτάσει
έως το 50% της ενέργειας που θα
καταναλώσετε πλένοντας δύο µισά
φορτία ,εάν κάνετε ένα πλήρες φορτίο.
Πλύσιµο µε προγράµµατα µε χαµηλή
θερµοκρασία έως 40°C, ενδείκνυται η χρήση
απορρυπαντικών υγρών ή σε σκόνη ειδικών
για το πλύσιµο σε χαµηλή θερµοκρασία.
Πότε είναι πραγµατικά χρήσιµη η πρόπλυση?
Για
το
πλύσιµο
µάλλινου
και
µεταξωτού ρουχισµού χρησιµοποιείτε
αποκλειστικά τα ειδικά για αυτού του
είδους ρουχισµό απορρυπαντικά.
l Μόνο όταν πρόκειται να πλύνετε εξαιρετικά
βρώµικο ρουχισµό! Εάν δεν επιλέξετε το κύκλο
πρόπλυσης εξοικονοµείτε από 5 έως 15%.
31
EL
3. ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
l Επαναλάβετε τις κινήσεις που περιγράφονται
4. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΡΟΥΤΙΝΑΣ
πιο πάνω για να τοποθετήσετε όλα τα
εξαρτήµατα στη θέση τους.
Για το καθαρισµό της εξωτερικής επιφάνειας του
πλυντηρίου, αποφεύγετε τη χρήση λειαντικών
ουσιών,αλκοόλης και η διαλυτικών, καθαρίζετε
τις επιφάνειες µε ένα υγρό µαλακό ύφασµα. Το
πλυντήριο απαιτεί ελάχιστη φροντίδα για τη
συντήρηση του: καθαρίζετε το φίλτρο και τις
θήκες απορρυπαντικού. Πιο κάτω θα βρείτε και
µικρές συµβουλές στην περίπτωση που θα
χρειαστεί να µετακινήσετε τη συσκευή ή για την
περίπτωση που η συσκευή θα µείνει σε αχρησία
για µεγάλο χρονικό διάστηµα.
Καθαρισµός θηκών απορρυπαντικού
l Καθαρίζετε τις θήκες απορρυπαντικού για να
αποφύγετε την συσσώρευση υπολοίπων
µέσα σε αυτές.
Οδηγίες για την µεταφορά της
συσκευής και την προετοιµασία
για παρατεταµένη αχρησία
l Πιέστε απαλά τη θήκη για να την βγάλετε
από την θέση της, βάλτε την κάτω από την
βρύση και επανα τοποθετήστε την στη θέση
της αφού αποµακρύνετε πρώτα, σχολαστικά
τα υπόλοιπα απορρυπαντικού.
l Εάν η συσκευή θα παραµείνει σε χώρο
που δεν θερµαίνεται για µεγάλη χρονική
περίοδο, πρέπει να αδειάσετε όλες τις
σωληνώσεις από τα υπολείµµατα νερού.
l Αποσυνδέστε το πλυντήριο από την
παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος.
Καθαρισµός του φίλτρου
l Αποσυνδέστε την σωλήνα αποχέτευσης
l Το πλυντήριο διαθέτει ένα ειδικό φίλτρο
που κατακρατεί τα ευµεγέθη υπολείµµατα
που µπορεί να φράξουν την αποχέτευση
όπως κουµπιά και νοµίσµατα.
l Διατίθεται µόνο σε ορισµένα µοντέλα:
τραβήξτε το σωληνάκι πρός τα έξω, αφαιρέστε
το καπάκι καί στραγγίξτε το ωερό σε ένα
λεκανάκι.
l Πριν ξεβιδώσετε το φίλτρο, είναι σκόπιµο να
βάλετε από κάτω ένα απορροφητικό ύφασµα
ώστε το υπόλοιπο νερό να µην βρέξει το δάπεδο.
l Περιστρέψτε το φίλτρο αριστερόστροφα
µέχρι το στοπ στην κάθετη θέση.
l Αφαιρέστε και καθαρίστε το φίλτρο,
τοποθετείστε το στη θέση
περιστρέψτε το δεξιόστροφα.
του
και
32
από την ταινία στήριξης και κατεβάστε
προς το δάπεδο τη σωλήνα προκειµένου
να αδειάσετε το νερό σε µια λεκάνη.
l Στερεώστε τη σωλήνα αποχέτευσης στη
θέση της.
5. ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
ΧΡΗΣΗΣ
6. ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
EL
Το πλυντήριο αυτό προσαρµόζει αυτόµατα
την στάθµη νερού στο είδος και την ποσότητα
του ρουχισµού που πρόκειται να πλυθεί. Με
αυτό το σύστηµα µειώνεται αισθητά τόσο η
κατανάλωση όσο και η διάρκεια του κύκλου.
Επιλογή προγράµµατος
l Ενεργοποιείστε το πλυντήριο και επιλέξτε
το πρόγραµµα που θέλετε.
l Ρυθµίστε ανάλογα µε τις ανάγκες σας την
θερµοκρασία πλύσης και πιέστε τα πλήκτρα
των πρόσθετων λειτουργιών που θέλετε .
l Πιέστε το πλήκτρο ΕΝΑΡΞΗΣ/ΔΙΑΚΟΠΗΣ
για να ξεκινήσει το πρόγραµµα.
Εάν κατά την διάρκεια λειτουργίας του πλυντηρίου
παρουσιαστεί διακοπή ρεύµατος, ένας ειδικός
µηχανισµός µνήµης θα αποµνηµονεύσει την
ρύθµιση που έχετε κάνει και µε την επιστροφή της
σύνδεσης η συσκευή θα συνεχίσει να λειτουργεί
από το σηµείο που είχε διακοπεί το πρόγραµµα.
l Στο τέλος του προγράµµατος θα εµφανιστεί
στην οθόνη το µήνυµα "End", ή σε ορισµένα
µοντέλα, όλες οι ενδεικτικές λυχνίες φάσεων
του προγράµµατος θα ανάψουν.
Περιµένετε να σβήσει η φωτεινή ένδειξη
ασφάλισης της πόρτας: αυτό συµβαίνει 2
λεπτά µετά το πέρας του προγράµµατος.
l Απενεργοποιείστε το πλυντήριο.
Συµβουλευθείτε το πίνακα προγραµµάτων και
ακολουθείστε τις οδηγίες µε την σειρά που
αναφέρονται. Η πιο πάνω οδηγία ισχύει
ανεξάρτητα από το πρόγραµµα που θα επιλέξετε.
Τεχνικά στοιχεfα
Πιεσηνερου:
min 0,05 Mpa / max 0,8 Mpa
Ταχυτητα στιψιµα τοσ:
κοιτάξτε την πινακίδα των χαρακτηριστηκών.
Παροχη ρευµατοσ/Ενταση ρευµατοσ/
Ταση ρευµατοσ:
κοιτάξτε την πινακίδα των χαρακτηριστηκών.
A Επιλογέας προγράµµατος µε
θέση OFF
B Πλήκτρο ΕΝΑΡΞΗΣ/ΔΙΑΚΟΠΗΣ
C Πλήκτρο ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
D Πλήκτρο ΕΠΙΛΟΓΩΝ
E Πλήκτρο ΓΡΗΓΟΡΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ / ΒΑΘΜΟΥ
ΒΡΩΜΙΑΣ
F Πλήκτρο ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
G Πλήκτρο ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΥΨΙΜΑΤΟΣ
F+G ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΠΛΗΚΤΡΩΝ
H Ψηφιακή οθόνη
I Λυχνίες ΕΠΙΛΟΓΩΝ
L Λυχνία ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΡΤΑΣ
M Λυχνία KG MODE
N Λυχνία ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΠΛΗΚΤΡΩΝ
O Λυχνίες ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
P Λυχνίες ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΥΨΙΜΑΤΟΣ
Q Λειτουργία ONE TOUCH
33
l Πιέστε για να ξεκινήσει ο κύκλος .
Λειτουργία πόρτας
Αφού
πατήσετε
το
κουµπί
ΕΝΑΡΞΗΣ/ΔΙΑΚΟΠΗΣ, η συσκευή
µπορεί να
χρειαστεί µερικά
δευτερόλεπτα για να ξεκινήσει.
Ένας ειδικός µηχανισµός ασφάλειας
αποτρέπει το τυχαίο άνοιγµα της
πόρτας µετά το πέρας του κύκλου .
2 λεπτά µετά την ολοκλήρωση του
κύκλου η λυχνία ‘’Ασφάλισης της
πόρτας’’ θα σβήσει και η πόρτα ανοίγει.
Επιλογέας
θέση OFF
προγράµµατος
ΠΡΟΣΘΕΣΤΕ Ή ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΡΟΥΧΑ ΜΕΤΑ
ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
(ΠΑΥΣΗ)
µε
l Πιέστε
και κρατήστε το πλήκτρο
ΕΝΑΡΞΗΣ/ΔΙΑΚΟΠΗΣ για 2 περίπου
δευτερόλεπτα (η ενδεικτική λυχνία του θα
ανάψει και θα αναβοσβήνει για το χρόνο
που αποµένει, δείχνοντας έτσι ότι η
συσκευή έχει διακόψει τη λειτουργία της).
Περιστρέφοντας τον επιλογέα στην
οθόνη εµφανίζονται οι ρυθµ ίσεις του
προγράµµατος που έχετε επιλέξει.
Για εξοικονόµηση ενέργειας στο τέλος του
κύκλου ή σε περίοδο αδράνειας της
συσκευής η φωτεινότητα της οθόνης
µειώνεται.
l Περιµένετε 2 λεπτά έως ότου η ασφάλεια
της συσκευής ξεκλειδώσει την πόρτα.
Σηµείωση: Για να διακόψετε την
λειτουργία της συσκευής περιστρέψτε
τον επιλογέα προγράµµατος στη θέση
OFF .
Πριν
ανοίξετε
την
πόρτα,
παρακαλούµε ελέγξτε ότι η στάθµη
του νερού είναι κάτω από το άνοιγµα
της πόρτας για να αποφευχθεί πιθανή
πληµµύρα.
l Πιέστε το πλήκτρο ΕΝΑΡΞΗΣ/ΔΙΑΚΟΠΗΣ
l Αφού έχετε προσθέσει ή αφαιρέσει
για να ξεκινήσει ο κύκλος πλύσης που
επιλέξατε.
l Κατά
την διάρκεια και µέχρι την
ολοκλήρωση του κύκλου ο
επιλογέας
παραµένει ακίνητος στην θέση που
αντιστοιχεί στο πρόγραµµα .
l Διακόψτε την λειτουργία της συσκευής
περιστρέφοντας τον επιλογέα στη θέση
OFF.
Ο επιλογέας προγράµµατος πρέπει να
επαναφέρεται στη θέση OFF στο τέλος
του κύκλου ή πριν να επιλέξετε το
επόµενο κύκλο (διαδοχικές πλύσεις).
ρούχα, κλείστε την πόρτα και πιέστε
το πλήκτρο ΕΝΑΡΞΗΣ/ΔΙΑΚΟΠΗΣ (το
πρόγραµµα θα ξεκινήσει από το σηµείο
που σταµάτησε).
ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
l Για να ακυρώσετε ένα πρόγραµµα,
περιστρέψτε τον επιλογέα στην θέση
OFF.
Πλήκτρο ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
l Με αυτό το πλήκτρο σας δίνετε η
δυνατότητα να µεταθέσετε την έναρξη
λειτουργίας µέχρι 24 ώρες.
Πλήκτρο ΕΝΑΡΞΗΣ/ΔΙΑΚΟΠΗΣ
l Για να καθυστερήσετε την ώρα έναρξης
Κλείστε την πόρτα ΠΡΙΝ πιέσετε το
πλήκτρο ΕΝΑΡΞΗΣ/ΔΙΑΚΟΠΗΣ.
ακολουθείστε την πιο κάτω διαδικασία:
- Επιλέξτε το πρόγραµµα.
34
- Επιβεβαιώστε την ρύθµιση πιέζοντας το
πλήκτρο ΕΝΑΡΞΗΣ/ΔΙΑΚΟΠΗΣ. Εχει
ξεκινήσει η µέτρηση του χρόνου µετά το
πέρας της οποίας το πρόγραµµα θα
ξεκινήσει αυτόµατα.
- ΥΓΙΕΙΝΗ +
Μπορείτε να το ενεργοποιήσετε µόνο όταν
έχετε ρυθµίσει τη θερµοκρασία στους 60°C.
Η επιλογή αυτή επιτρέπει την υγιεινή
απολύµανση των ρούχων σας, διατηρώντας την
ίδια θερµοκρασία σε ολόκληρη τη διάρκεια του
πλυσίµατος.
- ΕΥΚΟΛΟ ΣΙΔΕΡΩΜΑ
Αυτή η λειτουργία ελαχιστοποιεί το ζάρωµα των
ρούχων,όσο
το
δυνατόν
περισσότερο,
παραλείποντας τα ενδιάµεσα στυψίµατα ή
µειώνοντας την ένταση του τελευταίου.
Εάν η επιλογή δεν είναι συµβατή µε
το επιλεγµένο πρόγραµµα, η σχετική
ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει αρχικά
και στη συνέχεια, σβήνει.
l Μπορείτε να ακυρώσετε τη µεταχρονολογηµένη
έναρξη γυρίζοντας τον επιλογέα στη θέση OFF.
Εάν ενόσω η συσκευή βρίσκεται σε
λειτουργεί έχετε διακοπή ρεύματος, η
συσκευή μέσω μιας μνήμης αποθηκεύει
τις ρυθμίσεις και με την επαναφορά του
ρεύματος θα συνεχίσει από το σημείο
που έγινε η διακοπή.
Τα κουµπιά επιλογών πρέπει να
ενεργοποιούνται πριν πατήσετε το
πλήκτρο ΕΝΑΡΞΗΣ/ΔΙΑΚΟΠΗΣ.
Πλήκτρο ΕΠΙΛΟΓΩΝ
Αυτό το κουµπί επιτρέπει να επιλέξετε
ανάµεσα σε τρεις διαφορετικές επιλογές:
- ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΞΕΒΓΑΛΜΑ
l Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να
προσθέσετε ένα επιπλέον ξέβγαλµα στο τέλος
του κύκλου πλύσης και έχει µελετηθεί για
ανθρώπους µε ευαίσθητη επιδερµίδα, όπου
υπόλειµµα απορρυπαντικού µπορεί να τους
προκαλέσει ερεθισµούς ή αλλεργίες.
Πλήκτρο ΓΡΗΓΟΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ /
ΒΑΘΜΟΥ ΒΡΩΜΙΑΣ
Αυτό το κουµπί σας επιτρέπει να επιλέξετε
ανάµεσα σε δύο διαφορετικές επιλογές,
ανάλογα µε το επιλεγµένο πρόγραµµα:
- ΓΡΗΓΟΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Το κουµπί ενεργοποιείται όταν επιλέξετε το
πρόγραµµα ΓΡΗΓΟΡΟ (14/30/44 Min.) και
σας επιτρέπει να επιλέξετε έναν από τους
τρεις αναφερόµενους χρόνους.
- ΒΑΘΜΟΥ ΒΡΩΜΙΑΣ
l Μόλις έχει επιλεγεί το πρόγραµµα, θα εµφανιστεί
ο χρόνος πλύσης του προγράµµατος.
l Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να επιλέξετε
ανάµεσα σε 3 επίπεδα έντασης πλύσης,
τροποποιώντας τη διάρκεια του προγράµµατος,
ανάλογα από τον βαθµό λερώµατος των ρούχων
(δύναται να χρησιµοποιηθεί µόνο σε κάποια
προγράµµατα, όπως αναφέρεται στον πίνακα
προγραµµάτων).
l Αυτή η λειτουργία προτείνεται για παιδικά
ρούχα ή
για
περιπτώσεις
πολύ
λερωµένων στα οποία χρησιµοποιείται
µεγάλη ποσότητα απορρυπαντικού ή και
στο πλύσιµο πετσετών των οποίων οι
ίνες, ως επί το πλείστον, έχουν την τάση
να διατηρούν απορρυπαντικό.
Πλήκτρο ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
l Αυτό
το κουµπί σας επιτρέπει να
µεταβάλετε τη θερµοκρασία των κύκλων
πλυσίµατος.
35
EL
- Πιέστε το πλήκτρο µια φορά για να το
ενεργοποιήσετε(στην οθόνη ε µφανίζετε η
ένδειξη h00) πιέστε µια φορά για να
µεταθέσετε κατά 1 ώρα την έναρξη (στην
οθόνη εµφανίζετε η ένδειξη h01). Κάθε φορά
που θα πιέζετε το πλήκτρο η έναρξη
λειτουργίας µετατίθεται κατά 1 ώρα, µέχρι να
εµφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη h24, και να
ξεκινήσει ο υπολογισµός από το 0 εάν
πιέσετε εκ νέου το πλήκτρο.
l Δεν δύναται η αύξηση της θερµοκρασίας
πάνω από το ανώτατο επιτρεπόµενο όριο
για κάθε πρόγραµµα µε σκοπό να
προστατευτούν τα υφάσµατα.
l Σε
περίπτωση
που
θέλετε
να
πραγµατοποιήσετε πλύση µε κρύο νερό, όλες
οι ενδείξεις πρέπει να είναι απενεργοποιηµένες.
Πλήκτρο ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΥΨΙΜΑΤΟΣ
l Πατώντας αυτό το κουµπί, είναι δυνατόν
να µειωθεί η µέγιστη ταχύτητα και,
εφόσον
επιθυµείτε,
µπορείτε
να
ακυρώσετε τον κύκλο στυψίµατος.
l Αν η ετικέτα δεν αναφέρει συγκεκριµένα
στοιχεία, είναι δυνατή η χρήση µέγιστης
ταχύτητας στυψίµατος αυτού του προγράµµατος.
ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΠΛΗΚΤΡΩΝ
l Πιέζοντας
ταυτόχρονα τα κουµπιά
ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
και
ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΥΨΙΜΑΤΟΣ για περίπου 3
δευτερόλεπτα, η συσκευή σας επιτρέπει
να κλειδώσετε τα πλήκτρα. Κατ` αυτόν
τον τρόπο, µπορεί να αποτραπούν οι
τυχαίες ή οι ανεπιθύµητες αλλαγές, σε
περίπτωση που κατά λάθος πατηθεί ένα
κουµπί κατά τη διάρκεια ενός κύκλου.
l Το πλήκτρο κλειδώµατος µπορεί να
ακυρωθεί απλώς µε την ταυτόχρονη
πίεση αυτών των δύο κουµπιών ή
απενεργοποιώντας την συσκευή.
Ψηφιακή Οθόνη
Για να προστατεύονται τα υφάσµατα, δεν
είναι δυνατή η αύξηση της ταχύτητας
πάνω από το επιτρεπόµενο όριο του κάθε
προγράµµατος.
Μέσω της ψηφιακής οθόνης είστε αδιάκοπα
ενήµερος για την κατάσταση στην οποία
βρίσκεται η συσκευή.
l Για
να επανενεργοποιήσετε τον κύκλο
στυψίµατος, πατήστε το κουµπί διαδοχικά µέχρι
να φτάσει στην επιθυµητή ταχύτητα στροφών
στυψίµατος.
3 4
2
1
l Είναι εφικτή η τροποποίηση της ταχύτητας των
στροφών στυψίµατος, χωρίς την παύση της
λειτουργίας της συσκευής.
Μεγαλύτερη δόση απορρυπαντικού
µπορεί να προκαλέσει υπερβολικό
αφρό. Αν η συσκευή ανιχνεύσει την
παρουσία
υπερβολικού
αφρού,
µπορεί να αποκλείσει τη φάση
στυψίµατος ή να επεκτείνει τη
διάρκεια του προγράµµατος και την
αύξηση της κατανάλωσης του νερού.
6
7
5
1) ΛΥΧΝΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΩΝ
Οι ενδεικτικές λυχνίες δείχνουν τις επιλογές
που µπορούν να επιλεχθούν από το
αντίστοιχο κουµπί.
2) ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ
l Όταν επιλέγετε πρόγραµµα στην οθόνη
Η συσκευή είναι εξοπλισµένη µε ειδικό
ηλεκτρονικό
αισθητήριο
που
αποτρέπει την εκτέλεση του κύκλου
στυψίµατος αν τα ρούχα στο τύµπανο
δεν είναι οµοιόµορφα κατανεµηµένα.
Αυτό αποτρέπει το θόρυβο και τις
δονήσεις και εξασφαλίζει µεγαλύτερη
διάρκεια ζωής της συσκευής.
εµφανίζεται αυτόµατα η διάρκεια του
προγράµµατος, οποία µπορεί να διαφέρει
ανάλογα µε τις επιλογές που έχετε κάνει.
l Καθόλη την διάρκεια του κύκλου στην
οθόνη εµφανίζεται
αποµένει για την
προγράµµατος.
36
ο χρόνος που
ολοκλήρωση του
l Σε όλες τις φάσεις του κύκλου η ένδειξη
αναφορά σε ένα σταθερό φορτίο,κατά την
διάρκεια του κύκλου η συσκευή
προσαρµόζει τον χρόνο ανάλογα µε το
µέγεθος και τη σύνθεση του φορτίου που
πλένεται.
"Kg Mode" εµφανίζει στην οθόνη
πληροφορίες σχετικά µε το φορτίο και
κατά την διάρκεια των πρώτων λεπτών
του κύκλου:
- ρυθµίζει ανάλογα την απαιτούµενη
ποσότητα του νερού;
3) ΛΥΧΝΙΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΠΟΡΤΑΣ
l Η ενδεικτική λυχνία ανάβει όταν η πόρτα
- καθορίζει την διάρκεια του κύκλου της
πλύσης;
κλείσει καλά.
- προγραµµατίζει τις φάσεις ξεβγάλµατος
ανάλογα µε το είδος του ρουχισµού
που πλένεται (σύµφωνα µε τον
προγραµµατισµό που έχει γίνει);
Κλείστε την πόρτα ΠΡΙΝ πιέσετε το
πλήκτρο ΕΝΑΡΞΗΣ/ΔΙΑΚΟΠΗΣ.
l Όταν
πιέσετε
το
πλήκτρο
ΕΝΑΡΞΗΣ/ΔΙΑΚΟΠΗΣ εάν η πόρτα είναι
κλειστή η ενδεικτική λυχνία θα αρχίσει να
αναβοσβήνει και µετά θα
παραµείνει
αναµµένη.
- προσαρµόζει τον ρυθµό περιστροφών
ανάλογα µε το είδος του ρουχισµού
(σύµφωνα µε την βασική επιλογή
προγράµµατος);
- καταγράφει την παρουσία αφρού
προκειµένου να αυξήσει ,εφόσον
απαιτείται,την ποσότητα του νερού κατά
την διάρκεια του ξεβγάλµατος;
Εάν η πόρτα δεν έχει κλείσει καλά ή
λυχνία θα αναβοσβήνει για 7
δευτερόλεπτα και µετά θα ακυρωθεί
η έναρξη λειτουργίας. Σε αυτή την
περίπτωση κλείστε καλά την πόρτα
και πιέστε εκ νέου το πλήκτρο
ΕΝΑΡΞΗΣ/ΔΙΑΚΟΠΗΣ.
- Ρυθµίζει την ταχύτητα του στυψίµατος
ανάλογα µε το φορτίο αποτρέποντας
την δηµιουργία άνισο- κατανοµής και
την πρόκληση κραδασµών.
l Ένας
ειδικός µηχανισµός ασφάλειας
παρεµποδίζει το άνοιγµα της πόρτας
αµέσως µετά το τέλος του κύκλου.
Περιµένετε 2 λεπτά µετά το τέλος του
κύκλου, η λυχνία ασφάλισης της πόρτας
θα σβήσει τότε µπορείτε να ανοίξετε την
πόρτα. Στο τέλος του κύκλου περιστρέψτε
τον επιλογέα προγράµµατος στη θέση
OFF.
4) ΛΥΧΝΙΑ Kg Mode (η λειτουργία
υπολογισµού βάρους φορτίου αφορά
µόνο στα προγράµµατα για Συνθετικά και
Βαµβακερά).
l Κατά την διάρκεια των πρώτων λεπτών
του κύκλου, η ένδειξη "Kg Mode"
παραµένει ενεργοποιηµένος γιατί ένας
αισθητήρας καταγράφει το βάρος του
φορτίου και προσαρµόζει ανάλογα την
διάρκεια του κύκλου, την ποσότητα του
νερού και την κατανάλωση της ενέργειας.
5) ΛΥΧΝΙΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΠΛΗΚΤΡΩΝ
Η φωτεινή ένδειξη δείχνει ότι τα πλήκτρα
είναι κλειδωµένα.
6) ΛΥΧΝΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
Δείχνει τη θερµοκρασία πλύσης του
επιλεγµένου προγράµµατος το οποίο
δύναται να αλλάξει (όπου επιτρέπεται) από
το αντίστοιχο πλήκτρο.
Σε
περίπτωση
που
θέλετε
να
πραγµατοποιήσετε ένα πλύσιµο µε κρύο
νερό, όλες οι ενδείξεις πρέπει να είναι
κλειστές.
7) ΛΥΧΝΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΥΨΙΜΑΤΟΣ
Δείχνει την ταχύτητα στυψίµατος του
επιλεγµένου προγράµµατος η οποία µπορεί
να µεταβληθεί ή να ακυρωθεί από το
σχετικό κουµπί.
37
EL
l Ο υπολογισµός της διάρκειας γίνεται µε
l Έξυπνη Φροντίδα – Έξυπνο Check-up
ONE TOUCH
Αυτή η συσκευή είναι εξοπλισµένη µε την
τεχνολογία One Touch που επιτρέπει,
µέσω εφαρµογής, την αλληλεπίδραση µε
smartphones
που
βασίζονται
στο
λειτουργικό σύστηµα Android και είναι
εξοπλισµένα µε τεχνολογία NFC (Near Field
Communication).
l Κατεβάστε στο δικό σας smartphone την
εφαρµογή Hoover Wizard.
Η εφαρµογή Hoover Wizard είναι
διαθέσιµη για τις συσκευές µε
λειτουργικό σύστηµα Android και
iOS, τόσο για τις ταµπλέτες όσο και
για
τα
smartphones.
Ωστόσο,
µπορείτε να αλληλοεπιδράσετε µε τη
συσκευή και να επωφεληθείτε από
τις δυνατότητες που προσφέρει η
λειτουργεία One Touch µόνο µε τα
smartphones
µε
λειτουργικό
σύστηµα Android εξοπλισµένα µε
τεχνολογία NFC, σύµφωνα µε το
ακόλουθο λειτουργικό σύστηµα:
Android
smartphone µε
τεχνολογία NFC
Αλληλεπίδραση µε
τη συσκευή +
περιεχόµενα
Android
smartphone χωρίς
τεχνολογία NFC
Μόνο περιεχόµενα
Android Tablet
Μόνο περιεχόµενα
Apple iPhone
Μόνο περιεχόµενα
Apple iPad
Μόνο περιεχόµενα
και Αυτόµατος Καθαρισµός και ο οδηγός
αντιµετώπισης προβληµάτων.
l Αναφορές
–
Στατιστικά
στοιχεία
πλυσίµατος και συµβουλές για την
αποτελεσµατικότερη χρήση της συσκευής.
Δείτε όλες τις λεπτοµέρειες των
λειτουργιών
One
Touch
κάνοντας
περιήγηση στην εφαρµογή σε λειτουργία
DEMO ή δείτε την ιστοσελίδα:
www.hooveronetouch.com
ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ONE TOUCH
ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ – Εγγραφή της συσκευής
l Μπείτε στο µενού "Ρυθµίσεις" του
Android
smartphone
σας
και
ενεργοποιήσετε τη λειτουργία NFC µέσα
στο µενού "Ασύρµατο και δίκτυα".
Ανάλογα µε το µοντέλο του smartphone
και την έκδοση OS του Android, η
διαδικασία της ενεργοποίησης του NFC
µπορεί να είναι διαφέρει. Για περισσότερες
λεπτοµέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του
smartphone.
l Για να ενεργοποιήσετε τον αισθητήρα
στην πρόσοψη, γυρίστε τον διακόπτη στη
θέση One Touch.
l Ανοίξτε την εφαρµογή, δηµιουργήστε το
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
Οι κύριες λειτουργίες που είναι διαθέσιµες
µε τη χρήση της εφαρµογής είναι:
l Καθοδηγητής Φωνής – Ένας οδηγός
για να επιλέξετε τον ιδανικό κύκλο µόνο
µε τρεις φωνητικές εντολές (ρούχα /
υφάσµατα, χρώµα, επίπεδο λεκέ).
l Προγράµµατα – Για να κατεβάσετε και
να εκκινήσετε νέα προγράµµατα πλύσης.
38
προφίλ του χρήστη και καταχωρήσετε τη
συσκευή ακολουθώντας τις οδηγίες που
εµφανίζονται στην οθόνη του τηλεφώνου
ή τον "Γρηγορες Οδηγιες" που
συνοδεύει τη συσκευή.
Περισσότερες πληροφορίες, F.A.Q. και
βίντεο για µια εύκολη εγγραφή είναι
διαθέσιµα στην ιστοσελίδα:
www.hooveronetouch.com/how-to
Αν δεν γνωρίζετε την θέση της NFC
κεραίας,
µετακινήστε
ελαφρώς
το
τηλέφωνο σε µια κυκλική τροχία πάνω
από το λογότυπο One Touch µέχρι η
εφαρµογή να σας επιβεβαιώσει την
σύνδεση. Για να είναι επιτυχής η µεταφορά
δεδοµένων,
είναι
σηµαντικό να
ΚΡΑΤΗΣΕΤΕ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ
ΠΡΟΣΟΨΗ ΓΙΑ ΛΙΓΑ ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ ΠΟΥ
ΔΙΑΡΚΕΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ. Ένα
µήνυµα στην συσκευή θα σας ενηµερώσει
για την ολοκλήρωση της διαδικασίας και
θα σας ειδοποιήσει όταν είναι κατάλληλη
στιγµή να αποµακρύνετε το τηλέφωνο
σας.
Το χονδρό κάλυµµα ή µεταλλικά
αυτοκόλλητα στο smartphone σας, θα
µπορούσαν να επηρεάσουν ή
να
αποτρέψουν τη µετάδοση δεδοµένων
µεταξύ του υπολογιστή και του τηλεφώνου.
Εάν είναι απαραίτητο, αφαιρέστε τα.
Η αντικατάσταση ορισµένων εξαρτηµάτων
του τηλεφώνου (π.χ. κάλυµµα, µπαταρία
κλπ) µε µη αυθεντικά, µπορεί να συντελέσει
στην αποµάκρυνση της κεραίας NFC,
εµποδίζοντας την πλήρη χρήση της
εφαρµογής.
Η διαχείριση και ο έλεγχος της συσκευής
µέσω της εφαρµογής είναι εφικτή µόνο
από κοντά: ως εκ τούτου, δεν είναι εφικτό
να εκτελεστούν αποµακρυσµένα λειτουργίες
(π.χ.: από ένα άλλο δωµάτιο ή έξω από το
σπίτι).
NOTES:
Ακολουθήστε τις οδηγίες που εµφανίζονται στο
τηλέφωνο, πλησιάζοντας πιο κοντά στο
λογότυπο One Touch, στην πρόσοψη της
συσκευής, όταν αυτό ζητηθεί. Τοποθετήστε το
smartphone σας, έτσι ώστε η κεραία NFC του,
να συµπίπτει µε τη θέση του λογότυπου One
Touch της συσκευή (δείτε την εικόνα πιο κάτω).
39
EL
ΕΠΟΜΕΝΗ ΦΟΡΑ - Η τακτική χρήση
l Κάθε φορά που θέλετε να διαχειριστείτε το
µηχάνηµα µέσω της εφαρµογής, πρέπει πρώτα
να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία One Touch
γυρίζοντας το κουµπί στην αντίστοιχη θέση.
l Βεβαιωθείτε ότι έ χετε ξεκλειδώσει την
οθόνη του τηλεφώνου (από κατάσταση
αναµονής) και ότι έχετε ενεργοποιήσει την
λειτουργικότητα NFC αλλιώς, ακολουθήστε
τα βήµατα που αναφέρθηκαν προηγουµένως.
l Αν θέλετε να ξεκινήσετε ένα κύκλο
πλύσης, φορτώστε το πλυντήριο, βάλτε
απορρυπαντικό και κλείστε την πόρτα.
l Επιλέξτε την επιθυµητή λειτουργία στην
εφαρµογή (π.χ..: εκκίνηση ενός προγράµµατος,
κύκλος Έξυπνο Check-up, ενηµέρωση
στατιστικών στοιχείων, κ.λπ. ...).
l Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη του
τηλεφώνου, ΚΡΑΤΩΝΤΑΣ ΤΟ ΠΑΝΩ στο
λογότυπο One Touch που βρίσκεται
στην πρόσοψη, όταν σας ζητηθεί από την
εφαροµογή.
Πίνακας προγραµµάτων
1)
(MAX.) *
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
2
(βλέπε πίνακα ελέγχου)
(MAX.)
14' 1
Γρήγορο
3)
1 1,5 1,5 1,5 1,5 2
30°
30' 1,5 2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3
30°
44' 3
40°
Καθηµερινό
59 λεπτά
Ανάµεικτα
1
3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4
3 3,5 3,5 4
60°
2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6
60°
1,5 2 2,5 3
2)
Πλύσιµο στο χέρι
& Μάλλινα
1
1
Ευαίσθητα
2
2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3
Αθλητικά
1
2
2
2
2 2,5
Σκούρα χρώµατα 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6
40°
Ξέβγαλµα
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Άδειασµα νερού &
Στύψιµο
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3,5 4 4,5 5,5 6 6,5 7
8
60°
Baby 60°C
2)
ActivEco 20°C
Βαµβακερά
Βαµβακερά
+ Πρόπλυση
**
2)
2)
2)
1
40°
30°
2,5 2,5 3 3,5 4
2
30°
4 4,5 5
Λευκά
1
5
6
7
8
9
10 11 12
20°
5
6
7
8
9
10 11 12
60°
5
6
7
8
9
10 11 12
60°
5
6
7
8
9
10 11 12
90°
Προσαρµοζόµενη ρύθµιση του επιλογέα που πρέπει να επιλέξετε για να αλληλεπιδρά η συσκευή
µε το smartphone και για να κατεβάζετε προγράµµατα (δείτε ειδική ενότητα). Η εργοστασιακή
εγκατάσταση προβλέπει ως προεπιλεγµένο πρόγραµµα το Αυτόµατος Καθαρισµός, το οποίο
προορίζεται για την απολύµανση της συσκευής και για τη παράταση ζωής του πλυντηρίου ρούχων.
40
Διαβάστε τις πιο κάτω παρατηρήσεις:
* Το µέγιστο φορτίο των ρούχων εξαρτάται
από τον τύπο κάθε συσκευής (δες τον
πίνακα).
** ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ
ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ
(EU) No 1015/2010 και No 1061/2010.
1)
Όταν επιλέγετε ένα πρόγραµµα, στην
οθόνη εµφανίζεται η
συνιστώµενη
θερµοκρασία πλύσης η οποία µπορεί
να αλλάξει (όπου επιτρέπεται) από το
σχετικό κουµπί, αλλά δεν είναι δυνατή
η αύξηση πάνω από το µέγιστο
επιτρεπόµενο όριο.
2)
Στα προγράµµατα που προβλέπεται
µπορείτε να ρυθµίσετε την διάρκεια
και την ένταση του βαθµού
πλυσίµατος µε την βοήθεια του
πλήκτρου ΒΑΘΜΟΥ ΒΡΩΜΙΑΣ.
3)
Επιλέγοντας µε τον επιλογέα την
λειτουργία ΓΡΗΓΟΡΟ πρόγραµµα,
µπορείτε στη συνέχεια µε το
αντίστοιχο πλήκτρο να προσδιορίσετε
πιο από τα τρία διαφορετικής
διάρκειας 14’, 30’ και 44’ γρήγορα
διαθέσιµα προγράµµατα θέλετε.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ
ΣΤΟΥΣ 60°C.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ
ΣΤΟΥΣ 40°C.
Τα προγράµµατα αυτά είναι κατάλληλα για
το πλύσιµο βαµβακερού ρουχισµού όχι
ιδιαίτερα βρώµικου και χαρακτηρίζονται
για την συνδυασµένη αποτελεσµατικότητα
καθαρισµού και κατανάλωσης ενέργειας και
νερού.
Τα προγράµµατα αυτά έχουν σχεδιαστεί
έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στις
προδιαγραφές
της
θερµοκρασίας
πλυσίµατος που αναγράφουν οι ετικέτες του
ρουχισµού ,η θερµοκρασία µπορεί να
εµφανίσει µικρή απόκλιση από εκείνη που
αναφέρεται στο πίνακα.
41
EL
(Μόνο για τα µοντέλα που διαθέτουν
θήκη για υγρό απορρυπαντικό)
Εάν κάποιος ρουχισµός έχει λεκέδες
που απαιτούν προεργασία µε υγρό
αφαιρετικό λεκέδων µπορείτε να
κάνετε
την
προεργασία
στο
πλυντήριο.
Τοποθετείστε στη θήκη "2" του
συρταριού
απορρυπαντικών
το
λευκαντικό και επιλέξτε το πρόγραµµα
‘’ΞΕΒΓΑΛΜΑ’’ Αφού ολοκληρωθεί η
διαδικασία περιστρέψτε τον επιλογέα
προγράµµατος στην θέση OFF,
τοποθετείστε µέσα στη συσκευή τον
υπόλοιπο ρουχισµό και επιλέξτε το
πρόγραµµα που ανταποκρίνεται στις
ανάγκες σας.
Επιλογή προγράµµατος
Η συσκευή διαθέτει µια σειρά από
ξεχωριστά προγράµµατα για το πλύσιµο
ρουχισµού µε διαφορετική ένταση βρωµιάς
προκειµένου να ανταποκριθεί σε όλες τις
ανάγκες καθαρισµού (βλέπε πίνακα).
Γρήγορο (14-30-44 Min.)
Κύκλος πλ ύσης ειδικός για µικρά φορτία λίγο
λερωµένα. Σε αυτό το πρόγραµµα είναι σκόπιµο
να µειώσετε την ποσότητα του απορρυπαντικού
που χρησιµοποιείτε για να αποφύγετε τη
σπατάλη. Επιλέξτε το ΓΡΗΓΟΡΟ πρόγραµµα και
πιέστε το πλήκτρο για να επιλέξετε ένα από τα
τρία διαθέσιµα γρήγορα προγράµµατα.
Καθηµερινό 59 λεπτά
Το πρόγραµµα αυτό σχεδιάστηκε έτσι ώστε
να διατηρεί την υψηλή ποιότητα καθαρισµού
µε σηµαντική µείωση της διάρκειας του κύκλου.
Το πρόγραµµα αυτό έχει σχεδιαστεί για
µειωµένο φορτίο (συµβουλευθείτε τον πίνακα
προγραµµάτων).
Ανάµεικτα
Πλύσιµο και ξέβγαλµα προσαρµόζονται στον
ρυθµό περιστροφής του τύµπανου και της
στάθµης νερού. Το απαλό στύψιµο µειώνει την
δηµιουργία ζαρώµατος στο ρουχισµό.
Πλύσιµο στο Χέρι & Μάλλινα
Ένας κύκλος πλύσης ειδικά σχεδιασµένος για
µάλλινο ρουχισµό που µπορεί να πλυθεί στο
πλυντήριο ή ρουχισµό που πλένεται στο χέρι.
Ευαίσθητα
Το πρόγραµµα αυτό χαρακτηρίζεται από περιόδους
διακοπής των περιστροφών. Πρόγραµµα ιδανικό για
το πλύσιµο ευαίσθητου ρουχισµού. Οι φάσεις
πλυσίµατος και ξεβγάλµατος γίνονται µε µεγάλη
ποσότητα νερού για άριστο καθαρισµό.
Αθλητικά
Αυτό το πρόγραµµα είναι ειδικά σχεδιασµένο για
το πλύσιµο των µικτών υφασµάτων, αθλητικών
ειδών, που δεν µπορούν να πλυθούν σε
θερµότερα προγράµµατα και έχει σχεδιαστεί για
να αφαιρεί τη βροµιά και τους λεκέδες που
δηµιουργούνται από αθλητικές δραστηριότητες.
42
Σκούρα χρώµατα
Με αυτό το πρόγραµµα µπορείτε να πλύνετε
σκούρο ρουχισµό χωρίς να ξεβάψουν τα
χρώµατα και να τσαλακώσουν τα ρούχα.
Χρησιµοποιείτε υγρό απορρυπαντικό.
Ξέβγαλµα
Με αυτό το πρόγραµµα πραγµατοποιούνται 3
φάσεις ξεβγάλµατος µε µια ενδιάµεση φάση
στυψίµατος(µπορείτε να µειώσετε την ταχύτητα ή να
ακυρώσετε τη φάση µε την βοήθεια του αντίστοιχου
πλήκτρο). Η φάση αυτή µπορεί να χρησιµοποιηθεί για
όλους τους τύπους υφάσµατος ακόµα και για το
ρουχισµό που έχετε πλύνει στο χέρι.
Άδειασµα νερού & Στύψιµο
Το πρόγραµµα ολοκληρώνει το άδειασµα του
νερού µε ένα κύκλο στυψίµατος στο µέγιστο αριθµό
στροφών. Οι στροφές µπορεί να µειωθούν µε την
βοήθεια του αντίστοιχου πλήκτρου.
Baby 60°C
Αυτό το πρόγραµµα σας επιτρέπει να πλύνετε όλα
τα ρούχα του µωρού έχοντας τέλεια αποτελέσµατα
απολύµανσης και καθαριότητας, ρυθµ ίζοντας τη
θερµοκρασία στο ελάχιστο στους 60°C. Για τη
µέγιστη απόδοση της απολύµανσης των ρούχων
συνιστούµε απορρυπαντικά σε µορφή σκόνης.
ActivEco 20°C
Ένα καινοτόµο πρόγραµµα που επιτρέπει
το ταυτόχρονο πλύσιµο διαφορετικού στη
σύνθεση και στα χρώµατα ρουχισµού
(βαµβακερά,συνθετικά και ανάµεικτα στους
20°C µε άριστα αποτελέσµατα καθαρισµού. Η
κατανάλωση του προγράµµατος είναι κατά
40% µειωµένη από εκείνη του προγράµµατος
στους 40°C για βαµβακερά.
Βαµβακερά
Τα προγράµµατα αυτά είναι κατάλληλα για το
πλύσιµο βαµβακερού ρουχισµού όχι ιδιαίτερα
βρώµικου και χαρακτηρίζονται για την
συνδυασµένη α ποτελεσµατικότητα καθαρισµού
και κατανάλωσης ενέργειας και νερού.
Βαµβακερά + Πρόπλυση
Αυτό το πρόγραµµα έχει µελετηθεί για την
αφαίρεση των δύσκολων λεκέδων από τα
λευκά βαµβακερά ρούχα. Η πρόπλυση
εγγυάται την αποµάκρυνση των δύσκολων
λεκέδων. Στο δοχείο "1", προσθέσετε µια
ποσότητα απορρυπαντικού 20%, από αυτή
που χρησιµοποιείτε για την κύρια πλύση.
One Touch
Προσαρµοζόµενων παραµέτρων πρόγραµµα
του επιλογέα, που ενεργοποιείτε όταν
θέλετε να µεταφέρετε µια εντολή από την
εφαρµογή (App) στην συσκευή ή και για
να κατεβάσετε / εκκινήσετε τον κύκλο
πλυσίµατος (για περισσότερες πληροφορίες,
δείτε την ειδική ενότητα στο εγχειρίδιο
χρήσης της εφαρµογής).
Στην επιλογή One Touch η εργοστασιακή
ρύθµιση έχει το πρόγραµµα "Αυτόµατος
Καθαρισµός" το οποίο προβλέπεται για
την απολύµανση του κάδου, αφαιρώντας τις
άσχηµες οσµές και παρατείνοντας τη
διάρεικα ζωής του πλυντηρίου.
Βεβαιωθείτε ότι κατά την εκκίνηση του
αυτόµατου κύκλου καθαρισµού "Αυτόµατος
Καθαρισµός", δεν υπάρχουν ρούχα µέσα
στο πλυντήριο και χρησιµοποιείτε µόνο
απορρυπαντικό σε σκόνη. Στο τέλος του
κύκλου, αφήστε ανοικτή την πόρτα του
πλυντηρίου για να στεγνώσει ο κάδος.
Συνιστάται κάθε 50 πλύσεις.
43
EL
Λευκά
Σχεδιασµένο για πεντακάθαρο ρουχισµό. Το τελικό
στύψιµο γίνεται στην µέγιστη ταχύτητα εξασφαλίζει
αποτελεσµατική αποµάκρυνση του νερού.
7. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ
Αν πιστεύετε ότι το πλυντήριο δεν λειτουργεί σωστά, συµβουλευτείτε τον γρήγορο οδηγό που παρέχεται
παρακάτω µε µερικές πρακτικές συµβουλές για το πώς να ξεπεράσετε τα πιο κοινά προβλήµατα.
ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ONE TOUCH.
Χάρη στον κύκλο Έξυπνο Check-up της εφαρµογής Hoover Wizard, µπορείτε να ελέγξετε ανά πάσα
στιγµή τη σωστή λειτουργία του πλυντηρίου σας. Χρειάζεται µόνο ένα smartphone Android µε
τεχνολογία NFC. Π ερισσότερες πληροφορίες µπορείτε να βρείτε στην εφαρµογή. Αν στην οθόνη της
συσκευής εµφανίζεται ένα σφάλµα (µέσω κωδικού ή αν αναβοσβήνει κάποιο LED), θα πρέπει να
ενεργοποιήσετε την εφαρµογή και να φέρετε κοντά το Android smartphone σας, µε το NFC στο
λογότυπο One Touch. Ο οδηγός θα ξεκινήσει για να λύσει το πρόβληµα.
ΑΝΑΦΟΡΆ ΣΦΆΛΜΑΤΟΣ
l Μοντέλα µε οθόνη: το σφάλµα παρουσιάζεται από έναν αριθµό του οποίου προηγείται το
γράµµα "E" (παράδειγµα: Error 2 = Ε2)
l Μοντέλα χωρίς οθόνη: το σφάλµα ε µφανίζεται µέσω των λυχνιών LEDs που αναβοσβήνουν
κάθε φορά, κάνοντας µια παύση των 5 δευτερόλεπτων (παράδειγµα: Error 2 = δύο φλας–
παύση 5 δευτερολέπτων – δύο φλας – κ.λπ.…)
Εμφάνιση σφάλματος
Πιθανές αιτίες και πρακτικές λύσεις
E2 (με οθόνη)
2 φλας των LEDs
(χωρίς οθόνη)
Η συσκευή δεν µπορεί να τραβήξει το απαιτούµενο νερό.
E3 (με οθόνη)
3 φλας των LEDs
(χωρίς οθόνη)
Το πλυντήριο δεν αδειάζει το νερό.
E4 (με οθόνη)
4 φλας των LEDs
(χωρίς οθόνη)
E7 (με οθόνη)
7 φλας των LEDs
(χωρίς οθόνη)
Υπάρχει πάρα πολύ αφρός και / ή νερό.
Βεβαιωθείτε ότι η παροχή του νερού είναι ανοιχτή.
Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας παροχής νερού δεν κάµπτεται, έχει τσακίσει ή έχει
παγιδευτεί.
Μήπως ο αγωγός αποχέτευσης δεν είναι στο σωστό ύψος (βλέπε κεφάλαιο
εγκατάστασης).
Κλείστε τη βρύση παροχής νερού, ξεβιδώστε το σωλήνα από το πίσω µέρος
του πλυντηρίου και βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο σωµατιδίων είναι καθαρό και δεν
έχει µπλοκάρει.
Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο δεν είναι φραγµένο.
Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας αποχέτευσης δεν κάµπτεται, έχει τσακίσει ή έχει παγιδευτεί.
Βεβαιωθείτε ότι το σύστηµα αποχέτευσης στο σπίτι δεν είναι φραγµένο και
επιτρέπει στο νερό να ρέει µέσα χωρίς δυσκολία. Δοκιµάστε να αποχετεύσετε
το νερό στο νεροχύτη.
Βεβαιωθείτε ότι δεν έχει χρησιµοποιηθεί υπερβολική ποσότητα
απορρυπαντικού ή προϊόν που είναι ακατάλληλο για το πλυντήριο ρούχων.
Πρόβληµα πόρτας
Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα έχει κλείσει σωστά. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν ρούχα στο
εσωτερικό του µηχανήµατος που µπορεί να παρεµποδίζουν την πόρτα να κλείσει.
Αν η πόρτα είναι µπλοκαρισµένη, απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε το
πλυντήριο από την πρίζα, περιµένετε 2-3 λεπτά και ανοίξτε την πόρτα.
Οποιοδήποτε άλλο
κωδικό
Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε το πλυντήριο ρούχων, περιµένετε ένα
λεπτό. Ενεργοποιήστε τη συσκευή και αφήστε να ξεκινήσει ένα πρόγραµµα.
Εάν παρουσιαστεί και πάλι το σφάλµα, επικοινωνήσετε απευθείας µε ένα
Εξουσιοδοτηµένο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών.
44
ΑΛΛΕΣ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ
Το πλυντήριο δεν
λειτουργεί / ξεκινάει
Υπάρχει διαρροή
νερού στο πάτωμα
κοντά στο πλυντήριο
Ο κάδος του
πλυντηρίου δεν
περιστρέφεται
Ισχυρές δονήσεις / ή
θόρυβοι ακούγονται
κατά τη διάρκεια της
φυγοκέντρησης
Πιθανές αιτίες και πρακτικές λύσεις
Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν είναι συνδεδεµένο σε µια πρίζα τροφοδοσίας
ηλεκτρικού ρεύµατος.
Βεβαιωθείτε ότι είναι σε λειτουργία.
Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα λειτουργεί, δοκιµάζοντάς την µε µια άλλη συσκευή,
όπως µια λάµπα.
Η πόρτα µπορεί να µην είναι κλειστή καλά: ανοίξτε και κλείστε ξανά.
Ελέγξτε αν το απαιτούµενο πρόγραµµα είναι επιλεγµένο σωστά και το κουµπί
έναρξης είναι πατηµένο.
Βεβαιωθείτε ότι το πλυντήριο δεν είναι σε κατάσταση παύσης.
Αυτό µπορεί να οφείλεται σε διαρροή µεταξύ της βρύσης και της παροχής
σωλήνων. Σε αυτή την περίπτωση, αντικαταστήστε και σφίξτε το σωλήνα και
τη βρύση.
Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο έχει κλείσει σωστά.
Εξαιτίας ενός µη σωστή κατανοµή των ρούχων, το πλυντήριο ρούχων
µπορεί:
Να προσπαθεί να εξισορροπήσει το φορτίο και να αυξήσει το χρόνο
κατανοµής.
Να µειώσει την ταχύτητα της περιστροφής για να µειώσει τους κραδασµούς
και το θόρυβο.
Να αποκλείσει το στύψιµο για την προστασία της µηχανής.
Βεβαιωθείτε ότι τα ρούχα είναι κατανεµηµένα. Αν όχι, ξεµπερδεύεστε τα,
επανατοποθετήστε τα και κάντε επανεκκίνηση του προγράµµατος.
Αυτό θα µπορούσε να οφείλεται στο γεγονός ότι το νερό δεν έχει αδειάσει
τελείως: περιµένετε µερικά λεπτά. Αν το πρόβληµα επιµένει, ανατρέξτε στο
σφάλµα του τµήµα 3.
Ορισµένα µοντέλα περιλαµβάνουν µια λειτουργία «όχι στύψιµο»: βεβαιωθείτε
ότι δεν είναι ενεργοποιηµένη.
Βεβαιωθείτε ότι δεν είναι σε επιλογή που αλλάζει τη διαδικασία του
στυψίµατος.
Η υπερβολική ποσότητα απορρυπαντικού θα µπορούσε να εµποδίσει την
έναρξη του στυψίµατος.
Το πλυντήριο δεν µπορεί να σταθεροποιηθεί πλήρως: εάν είναι απαραίτητο,
ρυθµίστε τα πόδια, όπως αναφέρεται στη συγκεκριµένη ενότητα.
Βεβαιωθείτε ότι οι βίδες, τα ελαστικά στοπ και λάστιχα απόστασης έχουν
αποµακρυνθεί.
Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν ξένα σώµατα µέσα στον κάδο (νοµίσµατα,
µεντεσέδες, κουµπιά, κ.λπ. ...).
Η εγγύηση του κατασκευαστή καλύπτει βλάβες που προκαλούνται από
ηλεκτρικές ή µηχανικές βλάβες στο προϊόν που προκλήθηκαν από πράξη ή από
παράλειψη του κατασκευαστή. Αν βρεθεί κάποια βλάβη που να οφείλεται σε
εξωγενείς παράγοντες ή σε κακή χρήση ή ως αποτέλεσµα της µη σωστής
εφαρµογής των οδηγιών χρήσης, αυτή θα αποκατασταθεί µε επιβάρυνση του
υπαιτίου.
45
EL
Πρόβληµα
Η χρήση οικολογικών απορρυπαντικών
χωρίς άλατα του φωσφόρου µπορεί να
εµφανίσει τα εξής επακόλουθα:
- το νερό που αποχετεύεται να είναι πιο
θολό: αυτό οφείλεται στην ύπαρξη
αιωρούµενων σωµατιδίων ζεόλιθων µε
αρνητικά αποτελέσµατα στην ποιότητα
του ξεβγάλµατος.
Αν το πρόβληµα επιµένει ή αν υποπτεύεστε
κάποια δυσλειτουργία, επικοινωνήστε αµέσως µε
ένα Εξουσιοδοτηµένο Κέντρο Εξυπηρέτησης
Πελατών.
Συνιστάται πάντα η χρήση γνήσιων ανταλλακτικών
που είναι διαθέσιµα στα Εξουσιοδοτηµένα
Κέντρα Εξυπηρέτησης Πελατών µας.
Εγγύηση
Το προϊόν συνοδεύεται από εγγύηση,
σύµφωνα µε τους όρους και τις
προϋποθέσεις που αναφέρονται στο
πιστοποιητικό που το συνοδεύει. Το
πιστοποιητικό εγγύησης πρέπει να είναι
πλήρως συµπληρωµένο και αποθηκευµένο,
έτσι ώστε, σε περίπτωση ανάγκης, να
επιδειχθεί στο Εξουσιοδοτηµένο Κέντρο
Τεχνικής Υποστήριξης Πελατών.
- παρουσία άσπρης σκόνης (ζεόλιθοι, στο
τέλος του κύκλου επάνω στα ρούχα: είναι
φυσιολογικό ,η σκόνη δεν διεισδύει στις ίνες
και δεν επηρεάζει το χρώµα τους.
- παρουσία αφρού στο νερό του
τελευταίου ξεβγάλµατος: δεν πρόκειται
απαραίτητα για ένδειξη κακού ξεβγάλµατος.
- εµφανή δηµιουργία αφρού: η παρουσία
αφρού πολύ συχνά οφείλεται στην
ύπαρξη επιφανειοδραστικά ανιόντα που
υπάρχουν
στην
σύνθεση
των
απορρυπαντικών
και
τα
οποία
αποµακρύνονται πολύ δύσκολα από το
ρουχισµό. Σε αυτή την περίπτωση η
επανάληψη του κύκλου ξεβγάλµατος δεν
πρόκειται να βελτιώσει την κατάσταση.
Ο κατασκευαστής δεν φέρει καµία ευθύνη
για τυχόν τυπογραφικά λάθη που µπορεί να
εµπεριέχονται σε αυτό το βιβλίο οδηγιών. Ο
κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωµα να
πραγµατοποιήσει τις τροποποιήσεις που
θα κρίνει αναγκαίες χωρίς να µεταβάλει τα
κύρια χαρακτηριστικά της συσκευής.
46
Rejestracji zakupionego przez Ciebie produktu możesz
dokonać na stronie www.registerhoover.com,
co daje możliwość szybszego dostępu do
pełnych usług, zarezerwowanych wyłącznie dla
najwierniejszych klientów.
Przeczytanie całości niniejszej Instrukcji
pozwoli na prawidłowe i bezpieczne
użytkowanie urządzenia oraz dostarczy
przydatnych porad dla poprawnej konserwacji.
WEEE
zawiera
zarówno
substancje
zanieczyszczające (co może spowodować
negatywne
skutki
dla
środowiska
naturalnego) oraz podstawowe elementy
(które mogą być ponownie wykorzystane).
Ważne jest, aby dokonać wszelkich starań
w celu usunięcia i pozbycia się właściwie
wszystkich zanieczyszczeń oraz odzyskania i
recyklingu wszystkich materiałów. Osoby
fizyczne mogą odgrywać ważną rolę w
zapewnieniu, ż e WEEE nie stanie się
problemem dla środowiska naturalnego;
istotne jest, aby przestrzegać kilku
podstawowych zasad:
l WEEE nie powinien być traktowany jako
odpad komunalny;
Pralkę można uruchomić wyłącznie
po uważnym przeczytaniu Instrukcji. Zaleca się
przechowywanie Instrukcji w dostępnym
miejscu oraz zachowanie jej dla ewentualnych
przyszłych właścicieli urządzenia.
l WEEE należy przekazać do odpowiednich
Przypominamy o sprawdzeniu, czy przy
odbiorze urządzenia dołączone do niego są:
Instrukcja obsługi, dowód gwarancji, lista
adresów serwisów i etykieta wydajności
energetycznej. Dodatkowo sprawdzić należy
czy w opakowaniu znajdują się zatyczki,
kolanko węża wylewkowego i pojemnik na
płyn do prania lub wybielacz (tylko dla
wybranych modeli). Zaleca się przechowywanie
wszystkich wymienionych przedmiotów.
Każdy produkt posiada unikatowy kod
składający się z 16 znaków, określany jako
“numer seryjny”. Można go odnaleźć na
etykiecie naklejonej na sprzęcie AGD (w
okolicy okienka załadunku) lub w woreczku z
dokumentami znajdującym się wewnątrz
urządzenia. Taki kod jest swego rodzaju
dowodem osobistym, innym dla każdego
produktu, służącym do rejestracji urządzenia
oraz w razie potrzeby skontaktowania się z
Centrum Serwisu Technicznego Hoover.
punktów zbiórki prowadzonych przez
gminy lub przez zarejestrowane firmy. W
wielu krajach duży sprzęt AGD może być
odbierany z domu.
W wielu krajach, przy zakupie nowego
urządzenia, stary może być zwrócony do
sprzedawcy, który musi zebrać go
bezpłatnie na zasadzie jeden do jednego,
tak długo, jak sprzęt jest właściwego
rodzaju i ma takie same funkcje, co sprzęt
dostarczony.
Spis treści
1. OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
2. INSTALACJA
3. PRAKTYCZNE PORADY
4. CZYSZCZENIE I RUTYNOWA
KONSERWACJA
5. SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI
6. STEROWANIE I PROGRAMY
7. ROZWIĄZYWANIE
GWARANCJA
Uwagi dotyczące środowiska
To urządzenie jest oznakowane zgodnie
z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE
on dotyczącą Zużytego Sprzętu
Elektrycznego i Elektronicznego (WEEE).
47
PROBLEMÓW
I
PL
Dziękujemy za dokonany wybór przy zakupie pralki
Hoover. Z dumą oferujemy coraz nowocześniejsze i
technologicznie zaawansowane produkty w pełnej
gamie sprzętu, dla zapewnienia rzeczywistego
wsparcia w życiu codziennym naszych Klientów.
1. OGÓLNE ZASADY
BEZPIECZEŃSTWA
l Urządzenie to przeznaczone jest do
użytku domowego i w podobnych
warunkach, dla przykładu:
− w strefach wypoczynku, na
terenie sklepów, w biurach lub
innych miejscach pracy;
− w gospodarstwach agroturystycznych;
− dla klientów hoteli, moteli lub
innych
podobnych
centrach
pobytowych;
− w ośrodkach typu Bed & Breakfast.
Użytkowanie sprzętu odmienne niż
typowe dla domowego, jak na
przykład profesjonalne użytkowanie
przez osoby przeszkolone i specjalistów,
jest zabronione także w miejscach wyżej
opisanych. Użytkowanie niezgodne z
opisanym może zredukować trwałość
produktu i spowodować utratę gwarancji
producenta. Wszelkie uszkodzenia
urządzenia czy innych elementów,
wynikające z użytkowania innego niż
domowego (także, kiedy sprzęt
zainstalowany jest w środowisku
domowym) w oparciu o istniejące prawo
nie będą uznane przez Producenta.
l Urządzenie
użytkowania takiego sprzętu. Należy
unikać możliwości zabawy przez
dzieci przy użyciu pralki lub jej
czyszczenia czy konserwacji bez
nadzoru.
l Dzieci
powinny być pilnowane tak,
aby nie bawiły się urządzeniem.
l Dzieci
poniżej trzeciego roku
życia mogą obsługiwać pralkę
wyłącznie pod stałym nadzorem.
l Jeśli
przewód
zasilania
elektrycznego zostanie uszkodzony
należy wymienić go na oryginalny
Producenta, przez specjalistę lub
osobę do tego przygotowaną, dla
uniknięcia jakichkolwiek zagrożeń.
l Do odprowadzenia wody stosować
wyłącznie przewód dostarczony z
urządzeniem. Nie używać starych
przewodów.
l Wymagane
ciśnienie
wody:
0,05-0,8 Mpa
l Upewnić
się, ż e podłoże pralki
oraz przewody wentylacyjne
znajdujące się od spodu nie są
zablokowane np dywanikiem.
to może być użytkowane
przez dzieci 8-letnie i starsze oraz przez l Pralka jest “wyłączona” jedynie,
osoby o ograniczonych zdolnościach
kiedy właściwy znacznik na
pokrętle lub na panelu sterowania
fizycznych, czuciowych i umysłowych
lub niemające doświadczenia i wiedzy,
znajduje się w pozycji pionowej.
Każda jego inna pozycja oznacza,
pod warunkiem, że będą nadzorowane
lub pouczone odnośnie bezpiecznego
że pralka jest nadal “włączona”
(wyłącznie dla modeli wyposażonych
użytkowania i ż e rozumieją
niebezpieczeństwa, jakie wynikają z
w pokrętło programatora).
48
l Przy
montażu
urządzenie l Nie ciągnąć przewodu zasilania
powinno być umieszczone w
lub samego urządzenia w celu
sposób umożliwiający dostęp do
odłączenia wtyku z gniazda
kontaktu zasilania.
elektrycznego.
wsad
prania l Nie pozostawiać pralki na działanie
suchego zależy od modelu pralki
deszczu, słońca czy innych
(patrz panel sterowania).
czynników atmosferycznych.
l Odnośnie dodatkowych informacji l W przypadku przewozu nie
dotyczących produktu lub w celu
unosić pralki za pokrętła czy
uzyskania
danych
z
karty
szufladkę na płyn do prania;
technicznej należy zaznajomić się
podczas transportu nie opierać
ze stroną internetową Producenta.
nigdy drzwiczek pralki na wózku.
Zaleca się, aby pralkę podnosiły
Przepisy bezpieczeństwa
dwie osoby.
l Przed
wykonaniem jakichkolwiek l W każdym przypadku uszkodzenia
prac (czyszczenie i konserwacja)
i/lub złego funkcjonowania pralki,
należy odłączyć z gniazdka
zaleca się jej wyłączenie, zamknięcie
przewód zasilania elektrycznego
dopływu wody i nie dokonywanie
oraz zamknąć kranik z dopływem
żadnych czynności w urządzeniu.
wody.
Skontaktować się natychmiast z
Centrum
Serwisu Technicznego,
l Upewnić się, ż e instalacja
zamawiając wyłącznie oryginalne
elektryczna posiada uziemienie.
części zamienne. Brak zachowania
W razie jego braku zlecić jego
powyższego może spowodować
wykonanie przez specjalistów.
narażenie stanu bezpieczeństwa
l Nie
zaleca się stosowania
urządzenia.
adapterów, rozgałęźników i/lub
przedłużaczy.
Poprzez umieszczenie oznaczenia
na tym produkcie poświadczamy
UWAGA:
podczas prania woda może na własną odpowiedzialność
osiągać bardzo wysokie przestrzeganie wszystkich wymogów
europejskich dotyczących bezpieczeństwa,
temperatury.
ochrony zdrowia i środowiska
l Przed otwarciem drzwiczek upewnić określonych w przepisach dla tego
się, że w bębnie nie ma wody.
produktu.
49
PL
l Maksymalny
2. INSTALACJA
l Przeciąć
opaski podtrzymujące
przewód wody, zachowując
ostrożność, aby nie uszkodzić
rurki czy kabla elektrycznego.
1
A
B
A
B
l Odkręcić
śruby szt. 2 lub 4 (A)
na tylnej ś cianie i usunąć
podkładki dystansowe szt. 2
lub 4 (B), patrz rysunek 1.
B
B
A
A
l Zabezpieczyć
otwory szt. 2 lub
4 stosując w tym celu zatyczki
dostarczonych w woreczku z
Instrukcją.
l Jeśli
pralka jest pod zabudowę,
po przecięciu opasek przy
przewodzie należy odkręcić śruby
szt. 3 lub 4 (A) i usunąć podkładki
dystansowe szt. 3 lub 4 (B).
l W
niektórych modelach, 1 lub
więcej podkładek dystansowych
wpadnie do wnętrza urządzenia: w
celu
ich
usunięcia
należy
przechylić pralkę do przodu.
Zaślepić otwory używając w tym
celu zatyczki dostarczone w
woreczku.
2
A
1
2
3
B
UWAGA:
nie należy pozostawić elementów
opakowania dostępnych dla
dzieci.
l Zastosować
materiał wyciszający
jak pokazano na rysunku 2 (w
zależności od modelu, wykonać
zgodnie z wersją A, B lub C).
50
C
3
2
1
Połączenie hydrauliczne
3
l Podłącz wąż doprowadzający wodę do
kranu (rys. 3) tylko za pomocą przewodu
dostarczonego wraz z urządzeniem (nie
używać starych zestawów węży).
PL
l Poszczególne modele mogą posiadać
niektóre z poniższych funkcji:
l HOT&COLD
(rys.
4):
możliwość
połączenia do sieci wody ciepłej i zimnej
dla większej oszczędności energii.
Podłączyć szary przewód do kraniku z
zimną wodą
i czerwony przewód do
kranu wody gorącej. Urządzenie może też
być podłączone tylko do zimnej wody: w
takim przypadku rozpoczęcie niektórych
programów będzie opóźnione o kilka minut.
4
1
l AQUASTOP (rys. 5): urządzenie znajdujące
się na przewodzie doprowadzającym wodę i
blokujące dopływ wody w sytuacji, gdy
przewód jest uszkodzony; w takim wypadku
pojawi się czerwone oznaczenie w okienku
"A", niezbędna będzie wymiana przewodu.
Aby odkręcić tulejkę nacisnąć przycisk
blokujący odkręcenie "B".
5
6
B
A
B
A
l AQUAPROTECT - PRZEWÓD WODY Z
ZABEZPIECZENIEM (rys. 6): W przypadku
wycieku wody z głównej rury wewnętrznej
"A" jego przezroczysta osłona zewnętrzna
"B" będzie wypełniona wodą, co pozwoli na
ukończenie
bieżącego
prania.
Po
zakończeniu cyklu wymienić przewód
kontaktując się z Centrum Serwisu
Technicznego.
7
Ustawienie
l Przysunąć pralkę do ściany zachowując
51
min 4 cm
max 100 cm
ostrożność, aby przewód wody nie był
zagięty lub zgnieciony i przyłączyć przewód
odprowadzający wodę do wanny, zalecamy
podłączenie do stałego odpływu na
minimalnej wysokości 50 cm i o średnicy
większej niż rurka od pralki (rys. 7).
+2,6 mt
max
min 50 cm
max 85 cm
l Wypoziomować
pralkę za pomocą
obrotowych nóżek, jak na rysunku 8:
a.odkręcić nakrętkę zgodnie z ruchem
wskazówek zegara dla odblokowania śruby;
b.obracać nóżkę obniżając ją lub unosząc, tak
aby przylegała do podłoża;
c.zablokować nóżkę ponownie dokręcając
nakrętkę aż do dna pralki.
l Włożyć wtyk do kontaktu zasilania.
8
A
B
UWAGA:
w razie konieczności wymiany przewodu
zasilania elektrycznego należy skontaktować
się z Centrum Serwisu Technicznego.
C
Szufladka na detergent
Szufladka na proszek podzielona jest na 3
przegródki, jak pokazano na rysunku 9:
l przegródka “1”: przeznaczona jest na
proszek do prania wstępnego;
l przegródka “ ”:przeznaczona na specjalne
dodatki do prania, środki zmiękczające wodę,
zapachowe, krochmal, itp.;
UWAGA:
stosować wyłącznie produkty płynne; pralka
przystosowana jest do automatycznego
pobierania dodatków podczas ostatniego
płukania przy każdym cyklu prania.
l przegródka
“2”: przeznaczona
proszek do prania zasadniczego.
na
9
10
W niektórych modelach dołączone zostało także
naczynko do środków piorących w płynie (rys. 10).
Stosujemy je poprzez wprowadzenie do przegródki
"2". W ten sposób płynny ś rodek zostanie
wprowadzony do bębna w odpowiednim momencie.
Naczynko to będzie także przydatne, jeśli chcemy
wykonać wybielanie wybierając program "Płukanie".
UWAGA:
Niektóre środki piorące są trudne do
usunięcia. W takim wypadku zaleca się
zastosowanie pojemniczka ze środkiem
wkładanego bezpośrednio do bębna
pralki (przykład na rysunku 11).
11
52
3. PRAKTYCZNE PORADY
Jaką wybrać temperaturę prania?
l Użycie odplamiacza przed praniem w
UWAGA: Przy sortowaniu odzieży przed
praniem należy dopilnować, aby:
- usunąć z pranej bielizny przedmioty
metalowe, takie jak agrafki, spinki, monety;
- zapiąć pościel, zasunąć zamki błyskawiczne,
zawiązać luźne paski i długie tasiemki przy
ubraniach;
- usunąć z zasłonek rolki do ich przesuwania;
- uważnie przestrzegać wskazań dotyczących
prania zamieszczonych na etykietach przy
ubraniach;
- usunąć przed praniem ewentualne uporczywe
plamy przy użyciu specjalnego środka.
Poniżej zamieszczamy krótki przewodnik
z poradami i zaleceniami dotyczącymi
stosowania ś rodków piorących w zależności
od temperatury prania. Zawsze należy
śledzić wskazania znajdujące się na proszku,
odnośnie właściwego stosowana i dozowania.
W przypadku prania z programem
bawełna, temperatura od 60°C w górę,
dla ubrań białych, trwałych i bardzo
zabrudzonych, zaleca się zastosowanie
zwyczajnego
środka
piorącego
w
proszku (heavy-duty), zawierającego
elementy wybielające i który przy
średnich-wysokich temperaturach daje
najlepsze rezultaty.
l W przypadku prania dywanów, narzut lub
innej ciężkiej odzieży, zaleca się nie
stosować wirowania.
l W przypadku prania wyrobów wełnianych
upewnić się, że produkt nadaje się do
prania w pralce, sprawdzając czy posiada
znak “Czysta ż ywa wełna” oraz informacja
“nie filcuje się” lub “można prać w pralce”.
W przypadku użycia programów o
temperaturze pomiędzy 60°C a 40°C,
wybór środka piorącego musi być
dokonany w zależności od rodzaju
pranego materiału, jego koloru i stopnia
zabrudzenia. Zwykle dla białej, trwałej i
bardzo zabrudzonej odzieży poleca się
zwyczajny ś rodek w proszku; dla
odzieży kolorowej i bez poważnych plam
zaleca się ś rodek płynny lub w proszku,
polecany do ochrony kolorów.
Porady dla użytkowników
Oto
kilka
wskazówek
dotyczących
ekonomicznego i przyjaznego środowisku
użytkowania własnego urządzenia.
Załadowanie do maksimum bębna pralki
l Najlepsze wykorzystanie energii, wody,
środków piorących i czasu uzyskać można
przez użycie zalecanej, maksymalnej
wielkości
załadunku.
Możliwe
jest
zaoszczędzenie do 50% energii piorąc
jeden pełny załadunek zamiast prać dwa
razy połowę wsadu.
W przypadku prania w niskich
temperaturach do 40°C, doradzamy
używanie środków płynnych lub w
proszku, specjalnie polecanych do
niskich temperatur.
Kiedy potrzebne jest pranie wstępne?
l Wyłącznie dla bardzo zabrudzonych ubrań!
W przypadku wełny i jedwabiu,
używać wyłącznie specjalnych produktów
przeznaczonych do ich prania.
Można zaoszczędzić od 5 do 15% energii
nie wybierając opcji prania wstępnego dla
odzieży normalnie zabrudzonej.
53
PL
pralce zmniejsza potrzebę zastosowania
temperatury wyższej niż 60°C. Można
zaoszczędzić do 50% energii stosując
temperaturę prania 60°C zamiast 90°C.
Wskazówki dotyczące załadunku
bębna
4. CZYSZCZENIE I
RUTYNOWA
KONSERWACJA
Do czyszczenia zewnętrznej obudowy pralki
zastosuj wilgotną ściereczkę, nie używaj środków
trących, alkoholu i/lub rozpuszczalników. Pralka
wymaga czyszczenia w niewielkim stopniu:
czyszczenie szufladki i czyszczenie filtru; poniżej
wskazane są także sugestie odnośnie
przypadków przewożenia lub długich okresów nie
używania urządzenia.
Sugestie dotyczące przewożenia
i okresów nie używania pralki
Czyszczenie szufladki
l Zalecane jest czyszczenie szufladki dla
uniknięcia zbierania w jej wnętrzu resztek
proszku czy dodatków.
l Wyjąć
delikatnie szufladkę, wyczyścić
strumieniem wody i wprowadzić ponownie
na miejsce.
l W przypadku, kiedy pralka pozostaje
przez
dłuższy
czas
w
miejscu
nieogrzewanym niezbędne jest całkowite
usunięcie resztek wody z przewodów.
l Odłączyć pralkę od zasilania elektrycznego.
l Rozłączyć opaskę przytrzymującą przewód
Czyszczenie filtru
wody obniżając go do posadzki, aby
usunąć całkowicie wodę.
l Pralka posiada specjalny filtr, który
zatrzymuje większe odpady mogące
zatkać odpływ wody, np. guziki czy
monety.
l Tylko w niektórych modelach: wyciągnij
filtr, zdejmij jego korek i zbierz wodę do
pojemnika.
l Przed
odkręceniem filtru dobrze jest
umieścić pod nim ściereczkę dla uniknięcia
rozlania na podłogę pozostałości wody.
l Obrócić filtr w kierunku odwrotnym do
ruchu wskazówek zegara, do zatrzymania
na pozycji pionowej.
l Wyjąć filtr i oczyścić go; następnie
umieścić na swoim miejscu i obrócić
zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
l Zamontować wszystkie usunięte elementy
powtarzając
w
odwrotnej
kolejności
wszystkie wcześniejsze czynności.
54
l Ponownie zamocować opaską przewód
odprowadzenia wody.
5. SKRÓCONA
INSTRUKCJA OBSŁUGI
6. STEROWANIE I
PROGRAMY
PL
Nasza
pralka
posiada
system
automatycznego dostosowania poziomu
wody do rodzaju i ilości prania. System ten
prowadzi do zredukowania zużycia energii i
znacznego skrócenia czasu prania.
Wybór programu
l Włączyć
pralkę
i
wybrać
potrzebny
program.
l Zmienić ewentualnie wartość temperatury
prania i załączyć potrzebne opcje.
l Nacisnąć przycisk START/PAUZA, aby
uruchomić program prania.
W przypadku zaniku zasilania podczas pracy
specjalna pamięć pralki zapamięta ustawienia
i po włączeniu prądu pralka rozpocznie pranie
w tym momencie, w którym zostało ono
przerwane.
l Pod koniec programu na wyświetlaczu
pojawi się informacja “End" (koniec”) lub w niektórych modelach - zaświecą się
wszystkie lampki kontrolne dla prania.
Poczekać
aż
zgaśnie
kontrolka
blokady drzwiczek: około 2 min po
zakończeniu programu.
l Wyłączyć pralkę.
Dla każdego rodzaju prania sprawdź tabelę
programów i postępuj zgodnie ze wskazaną
procedurą.
Dane techniczne
Ciśnienie wody:
min 0,05 Mpa / max 0,8 Mpa
Wirowanie (obr/min):
(patrz tabliczka znamionowa)
Moc przyłączeniowa / Bezpiecznik
zasilania / Napięcie zasilania
(patrz tabliczka znamionowa)
A Pokrętło programów prania z
pozycją OFF (WYŁĄCZ)
B
C
D
E
Przycisk START/PAUZA
Przycisk OPÓŹNIONEGO STARTU
Przycisk OPCJE
Przycisk PRANIE SZYBKIE /
STAN ZABRUDZENIA
F Przycisk WYBORU TEMPERATURY
G Przycisk WYBORU WIROWANIA
F+G BLOKADA PRZYCISKÓW
H Wyświetlacz cyfrowy
I Kontrolki OPCJE
L Kontrolka BLOKADY DRZWICZEK
M Kontrolka KG MODE
N Kontrolka BLOKADA PRZYCISKÓW
O Kontrolki WYBORU TEMPERATURY
P Kontrolki WYBORU WIROWANIA
Q Obszar ONE TOUCH
55
l Nacisnąć przycisk START/PAUZA, aby
Otwieranie drzwiczek
uruchomić wybrany program prania.
Specjalne zabezpieczenie zapobiega
otwarciu drzwiczek bezpośrednio po
zakończeniu programu prania. Należy
odczekać 2 minuty od zakończenia
programu i po zgaśnięciu wskaźnika
blokady otworzyć drzwiczki.
Po naciśnięciu przycisku START/PAUZA
urządzenie po upływie kilku sekund
rozpocznie program prania.
DODAWANIE LUB USUWANIE ELEMENTÓW
PO URUCHOMIENIU PROGRAMU (PAUZA)
l Naciśnij
i
przytrzymaj
przycisk
START/PAUZA na około 2 sekundy
(niektóre wskaźniki jak kontrolka czasu
prania zaczną migać, oznacza to że
działanie
urządzenia
zostało
wstrzymane).
Pokrętło programów prania z
pozycją OFF (WYŁĄCZ)
Po
przekręceniu
pokrętła
na
wyświetlaczu pojawiają się ustawienia
aktualnie wybranego programu.
Pod koniec każdego cyklu prania oraz w
czasie, gdy urządzenie nie pracuje,
kontrast wyświetlacza zmniejsza się ze
względu na oszczędność energii.
l Odczekaj 2 minuty aż odblokują się
drzwi.
Przed otwarciem drzwiczek prosimy
sprawdzić, czy poziom wody wewnątrz
pralki znajduje się poniżej drzwiczek, aby
uniknąć zalania.
Uwaga: Aby wyłączyć urządzenie
należy ustawić pokrętło wyboru
programów w pozycji OFF.
l Nacisnąć przycisk START/PAUZA w celu
uruchomienia wybranego programu.
l Podczas wykonywania programu pokrętło
wyboru programów pozostaje ustawione
na wybranym programie do czasu
zakończenia programu.
l Po
zakończeniu
programu
należy
wyłączyć pralkę ustawiając pokrętło
wyboru programów w pozycji OFF.
l Po dodaniu lub usunięciu elementów,
zamknij drzwi i naciśnij przycisk
START/PAUZA (program rozpocznie się
od miejsca zatrzymania).
ANULOWANIE PROGRAMU
l Aby anulować program należy ustawić
pokrętło wyboru programów w pozycji
OFF.
Przycisk OPÓŹNIONEGO STARTU
Pokrętło wyboru programów należy
ustawić
w
pozycji
OFF
po
zakończeniu każdego programu lub
przed wyborem i uruchomieniem
kolejnego programu prania.
l Przycisk ten umożliwia uruchomienie
programu
prania
z
opóźnieniem
wynoszącym maksymalnie 24 godziny.
l Aby zaprogramować opóźniony start,
należy:
Przycisk START/PAUZA
- Wybrać program prania.
- Nacisnąć
jednokrotnie
przycisk
opóźnionego startu (wyświetlacz pokaże
h00). Kolejne naciśnięcie przycisku
Drzwiczki należy zamknąć PRZED
naciśnięciem przycisku START/PAUZA.
56
l Radzimy korzystać z tej funkcji w celu
powoduje opóźnienie uruchomienia
programu o godzinę (na wyświetlaczy
pojawi się h01).
Każde kolejne
naciśnięcie
przycisku
powoduje
opóźnienie uruchomienia programu o
godzinę. Po osiągnięciu wartości 24
godzin (wyświetlacz pokaże h24),
kolejne naciśnięcie przycisku spowoduje
powrót do 0.
- HIGIENA +
- Nacisnąć przycisk START/PAUZA w
celu rozpoczęcia odliczania czasu
pozostałego do uruchomienia programu.
Po upływie zaprogramowanego czasu
opóźnienia program zostanie automatycznie
uruchomiony.
l Możliwe jest skasowanie ustawionego
wcześniej opóźnienia startu programu
przez ustawienie pokrętła w pozycji
OFF (WYŁĄCZ).
Tę opcję można aktywować tylko
wówczas, gdy temperatura prania wynosi
powyżej 60°C. Opcja ta umożliwia
utrzymanie tej temperatury przez cały czas
prania.
- ŁATWEGO PRASOWANIA
Funkcja ta pozwala na zminimalizowanie
zagnieceń przez zmniejszenie zagnieceń
ubrań, przez wyłączenie pośredniego
wirowania i zmniejszenie intensywności
ostatniego cyklu odwirowywania.
Jeśli podczas pracy urządzenia wystąpi
przerwa w zasilaniu, specjalny moduł
pamięci zapamięta parametry przerwanego
programu. Po przywróceniu zasilania
program zostanie wznowiony od miejsca, w
którym został przerwany.
Jeśli wybrano opcję, która nie jest
zgodna z danym programem, wówczas
lampka kontrolna opcji najpierw miga, a
następnie gaśnie.
Przycisk PRANIE SZYBKIE /
STAN ZABRUDZENIA
Przyciski opcji powinny być wybierane
przed wciśnięciem przycisku START/PAUZA.
Przycisk OPCJE
Przycisk pozwala na wybranie jednej z
trzech opcji:
- DODATKOWE PŁUKANIE
l Opcja ta pozwala na dodanie jednego
cyklu płukania po zakończeniu cyklu
prania, mając na uwadze osoby o
delikatnej i wrażliwej skórze, u których
pozostałości detergentu mogą powodować
podrażnienia i alergie.
Przycisk ten pozwala wybierać pomiędzy
dwiema opcjami, w zależności od
wybranego programu.
- PRANIE SZYBKIE
Przycisk zostaje aktywowany po wybraniu
pokrętłem programu SZYBKI (14/30/44
Min.) i pozwala na wybranie trzech czasów
prania.
- STAN ZABRUDZENIA
l Po
wybraniu
programu
zostaje
automatycznie pokazany czas prania dla
tego programu.
57
PL
przeprowadzenia prania ubrań dziecięcych
oraz silnie zabrudzonych ubrań, gdy
konieczne jest użycie dużej ilości
detergentu, oraz prania ręczników, których
włókna mają zwykle tendencję do
zatrzymania detergentu.
l Opcja ta pozwala na wybór 3 poziomów
intensywności prania dzięki modyfikacji
czasu jego trwania, zależnie od tego jak
bardzo zabrudzone są tkaniny (może być
stosowany tylko w połączeniu z
niektórymi programami, tak jak to
pokazano w tabeli programów).
Urządzenie
jest
wyposażone
w
specjalne urządzenie elektroniczne,
które uniemożliwia wirowanie przy
niesymetrycznym obciążeniu bębna.
Pozwala ono obniżyć poziom hałasu i
drgania pralki, i tym samym przedłuża
żywotność urządzenia.
Przycisk WYBÓRU TEMPERATURY
l Przycisk
ten pozwala
temperatury prania.
na
zmianę
BLOKADA PRZYCISKÓW
l Jednoczesne
l Nie jest możliwe podniesienie temperatury
powyżej maksymalnej wartości zaprogramowanej
dla danego programu, aby nie niszczyć
tkanin.
l Jeśli chcesz przeprowadzić pranie w
zimnej wodzie, wszystkie lampki kontrole
muszą być wyłączone.
Przycisk WYBÓRU WIROWANIA
l Po naciśnięciu tego przycisku możliwe
jest zmniejszenie maksymalnej prędkości
wirowania, a jeśli chcesz, cykl wirowania
można całkowicie anulować.
l Jeśli metka na ubraniu nie podaje innych
informacji, można korzystać z maksymalnej
prędkości wirowania.
wciśnięcie
przycisków
WYBÓR TEMPERATURY oraz WYBÓR
WIROWANIA przez około 3 sekundy
blokuje przyciski urządzenia. Pozwala to
uniknąć dokonania przypadkowych lub
niechcianych zmian, gdy przycisk na
wyświetlaczu
został
wciśnięty
przypadkowo w trakcie trwania cyklu.
l Blokada
przycisków
może
zostać
anulowana przez ponowne jednoczesne
wciśnięcie tych dwóch przycisków lub
wyłączenie urządzenia.
Wyświetlacz cyfrowy
Wyświetlacz w sposób ciągły informuje
użytkownika o statusie urządzenia.
3 4
2
1
Aby zapobiec uszkodzeniu tkanin, nie
można zwiększyć prędkości wirowania
ponad maksymalny poziom dozwolony
dla danego programu.
l Aby reaktywować cykl wirowania, wciskaj
przycisk aż do osiągnięcia
prędkości wirowania.
żądanej
l Prędkość wirowania można modyfikować
bez zatrzymywania pralki.
Nadmiar detergentu może powodować
nadmierne
pienienie.
Urządzenie
wykrywa obecność nadmiaru piany i
może:
anulować
fazę
wirowania,
przedłużyć czas pracy programu lub
zwiększyć ilość użytej wody.
6
7
5
1) KONTROLKI OPCJE
Lampki kontrolne pokazują opcje, które
można dowolnie wybrać za pomocą
odpowiedniego przycisku.
2) CZAS CYKLU
l Po wyborze programu na wyświetlaczu
automatycznie wyświetlony zostanie czas
cyklu (może on się różnić w zależności od
wybranych opcji).
58
l Po rozpoczęciu programu na wyświetlaczu
l Podczas każdej fazy prania funkcja
podawana jest przez cały czas informacja
o czasie pozostałym do końca prania.
"Kg Mode" umożliwia sprawdzenie
informacji dotyczących wsadu w bębnie i
podczas pierwszych minut prania:
l Pralka oblicza czas do końca wybranego
programu w oparciu o standardowy wsad.
Podczas cyklu pralka dokonuje korekty
czasu na podstawie ilości i rodzaju
wsadu.
- oblicza czas trwania cyklu prania;
3) KONTROLKA BLOKADY DRZWICZEK
- dostosowuje płukanie do wybranego
rodzaju tkaniny;
l Ikona informuje o blokadzie drzwiczek.
Drzwiczki należy zamknąć PRZED
naciśnięciem przycisku START/PAUZA
- dostosowuje rytm obrotów bębna do
wybranego rodzaju tkaniny;
l Po naciśnięciu przycisku START/PAUZA
- wykrywa obecność piany i w razie
potrzeby zwiększa ilość wody podczas
płukania;
przy zamkniętych drzwiczkach kontrolka
będzie przez chwilę migała a następnie
zaświeci się.
- dostosowuje prędkość wirowania do
wsadu (nierównomierny rozkład prania
wewnątrz bębna).
Jeśli drzwiczki są nieprawidłowo
zamknięte kontrolka miga przez ok. 7
sekund. Po upływie tego czasu komenda
start zostanie automatycznie anulowana.
W takim przypadku należy zamknąć
prawidłowo
drzwiczki
i
nacisnąć
przycisk START/PAUZA.
5) KONTROLKA BLOKADA PRZYCISKÓW
l Specjalna blokada zabezpiecza drzwiczki
6) KONTROLKI WYBÓRU TEMPERATURY
przed otwarciem
bezpośrednio po
zakończeniu cyklu. Po zakończeniu cyklu,
przed otwarciem drzwiczek należy
odczekać 2 minuty aż kontrolka blokady
zgaśnie. Po zakończeniu cyklu ustawić
pokrętło wyboru programu w pozycji OFF.
4) KONTROLKA Kg Mode (funkcja
dostępna
tylko
z
programami
"bawełniane" i "syntetyczne")
l W pierwszych minutach cyklu kontrolka
"Kg Mode" świeci się, a inteligentny
czujnik waży pranie i dostosowuje
odpowiedni czas trwania cyklu oraz ilość
wody i prądu.
Lampki kontrole pokazują, że przyciski są
zablokowane.
Pokazuje
temperaturę
prania
dla
wybranego programu, którą (jeśli to
możliwe) można zmienić za pomocą
odpowiedniego przycisku.
Jeśli chcesz prać w zimnej wodzie,
wszystkie lampki kontrolne muszą być
wyłączone.
7) KONTROLKI WYBÓRU WIROWANIA
Pokazuje
prędkość
wirowania
dla
wybranego
programu,
którą
można
zmieniać za pomocą odpowiedniego
przycisku
lub
wirowanie
całkowicie
anulować.
59
PL
- dostosowuje ilość wymaganej wody;
l Diagnostyka – do kontrolowania prania i
FUNKCJA ONE TOUCH
Urządzenie korzysta z technologii One
Touch, która umożliwia interakcję z
urządzeniem za pośrednictwem aplikacji
App na smartfonach z Androidem,
wyposażonych w funkcję NFC (Near Field
Communication).
l Pobierz aplikację Hoover Wizard na swój
smartfon.
Hoover Wizard App jest dostępna na
tabletach i smartfonach z systemami
Android i iOS. Niemniej jednak
nawiązanie kontaktu z pralką i
korzystanie z całego potencjału, jaki
zapewnia funkcja One Touch, jest
możliwe
tylko
wówczas,
gdy
posiadasz smartfon z systemem
Android wyposażony w technologię
NFC,
zgodnie
z
następującym
schematem funkcjonalnym:
Smartfon z Android
z technologią NFC
Smartfon z Android
bez technologii NFC
Tablet z Androidem
Interakcja z pralką i
wszystkie inne treści
Wyłącznie treści
Apple iPhone
Wyłącznie treści
Apple iPad
Wyłącznie treści
"Autohigiena" + przewodnik po rozwiązywaniu
problemów.
l Reports – Statystki prania i porady
dotyczące
bardziej
korzystania z pralki.
efektywnego
Pobierz wszystkie funkcje One Touch,
wyszukując w przeglądarce DEMO dla
App lub odwiedź:
www.hooveronetouch.com
JAK UŻYWAĆ ONE TOUCH
PO RAZ PIERWSZY – Rejestracja pralki
l Wejdź w "Ustawienia" na smartfonie z
Androidem i aktywuj funkcję NFC w menu
"Wireless & Networks".
W zależności od modelu smartfona i
wersji Android iOS, proces aktywacji
NFC
może
być
różny.
Więcej
informacji znajdziesz w instrukcji
obsługi dołączonej do smartfona.
Wyłącznie treści
l Przekręć
pokrętło na pozycję One
Touch, aby włączyć czujnik na panelu
sterowania.
FUNKCJE
Głównymi funkcjami dostępnymi z poziomu
aplikacji są:
l Voice Coach – Przewodnik pomagający
dobrać idealny cykl prania za pomocą
trzech haseł głosowych (ubrania/tkaniny,
kolor, stopień zabrudzenia).
l Programmes
–
do
wgrywania
i
uruchamiania nowych programów prania.
60
l Otwórz the App, utwórz profil użytkownika
i zarejestruj urządzenie postępując
zgodnie z instrukcjami na wyświetlaczu
lub
"Skrócona
Instrukcja",
który
dołączono do urządzenia.
Więcej informacji, F.A.Q. oraz wideo z
instrukcją rejestracji udostępniono na:
www.hooveronetouch.com/how-to
Jeśli nie znasz swojego położenia
anteny NFC, lekko obróć smartfonem w
ruchu kołowym wokół logo One Touch
aż App potwierdzi połączenie. W celu
umożliwienia przesyłania danych, ABY
ODNIEŚĆ SUKCES, KONIECZNE JEST,
ABY PRZYTRZYMAĆ SMARTFON PRZY
PANELU PRALKI PODCZAS KILKU
SEKUND TEJ DANEJ PROCEDURY; na
urządzeniu pojawi się wiadomość,
która poinformuje o prawidłowym
wyniku operacji i doradzi, gdy jest to
możliwe, aby przesunąć smartfon dalej.
l Za każdym razem, gdy chcesz zarządzać
urządzeniem za pośrednictwem aplikacji,
najpierw przełącz je do trybu One Touch
przekręcając pokrętłem na tę pozycję.
l Upewnij się, że masz odblokowany ekran
telefonu (w trybie stand-by) i została
włączona funkcja NFC; w przeciwnym
razie, należy wykonać czynności opisane
wcześniej.
l Jeśli chcesz rozpocząć cykl prania,
załaduj pranie, wsyp/wlej detergent i
zamknij drzwiczki pralki.
l Wybierz żądaną funkcję w aplikacji (np.
Gruba metalowa obudowa lub naklejki
na smartfonie mogą zakłócać lub
uniemożliwiać
transmisję
danych
pomiędzy pralką a telefonem. Jeśli to
konieczne, zdejmij je.
uruchomienie programu, cykl Check-up,
aktualizację statystyk, itp...).
l Postępuj
zgodnie
z
instrukcjami
wyświetlanymi na ekranie telefonu,
PAMIĘTAJĄC BY BYŁ ZBLIŻONY do
logo One Touch na panelu urządzenia,
gdy wymagane przez aplikację.
Zastąpienie niektórych elementów
smartfonów (np. pokrywy baterii, itp...), nie
oryginalnymi,
może
spowodować
usunięcie anteny NFC, co uniemożliwia
pełne wykorzystanie aplikacji.
Zarządzanie i sterowanie urządzeniem
za pośrednictwem aplikacji możliwe
jest tylko z bliska: w związku z tym nie
jest możliwe wykonywanie zdalnych
operacji (np.: z innego pokoju czy
poza domem).
UWAGI:
Umieść inteligentny telefon tak, aby
antena NFC na jego „plecach” dopasowała
swoje położenie do logo One Touch na
urządzeniu (patrz zdjęcie poniżej).
61
PL
KOLEJNY RAZ – Regularne stosowanie
Tabela programów
1)
(MAXS.) *
PROGRAM
2
(patrz panel sterowania)
(MAXS.)
14' 1
Szybki
3)
1 1,5 1,5 1,5 1,5 2
30°
30' 1,5 2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3
30°
44' 3
40°
Codzienny
59 Min.
1
3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4
3 3,5 3,5 4
60°
2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6
60°
1,5 2 2,5 3
2)
Mieszane
Ręczne & Wełna
1
1
Delikatne
2
2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3
Sport
1
2
2
2
2 2,5
30°
2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6
40°
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Wypompowanie
wody i wirowanie
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3,5 4 4,5 5,5 6 6,5 7
8
60°
2)
ActivEco 20°C
Bawełna
**
Bawełna +
Pranie wstępne
2)
2)
2)
1
40°
Płukanie
Baby 60°C
2
30°
4 4,5 5
2,5 2,5 3 3,5 4
Ciemne kolory
Białe
1
5
6
7
8
9
10 11 12
20°
5
6
7
8
9
10 11 12
60°
5
6
7
8
9
10 11 12
60°
5
6
7
8
9
10 11 12
90°
Konfigurowalne ustawienie pokrętła, które trzeba wybrać, aby wejść w interakcję z aplikacją
dla smartfonów, i pobrać oprogramowanie dla cyklu prania (patrz: dedykowana temu
tematowi sekcja). Pralka posiada fabrycznie ustawiony program Autohigiena, który
przeznaczony jest do dezynfekcji pralki.
62
* Maksymalny wsad prania suchego zależy
od modelu pralki (patrz panel sterowania).
** STANDARDOWE PROGRAMY DO
PRANIA
BAWEŁNY
ZGODNIE
Z
ROZPORZĄDZENIAMI KOMISJI (UE) nr
1015/2010 i 1061/2010.
1)
Po wybraniu programu, wyświetlacz
pokaże zalecaną temperaturę
prania, którą można zmienić, jeśli
jest to dozwolone, za pomocą
odpowiedniego przycisku, lecz
której
nie
można
podnieść
powyżej wartości maksymalnej
temperatury zadanej dla danego
programu.
2)
Dla
wybranych
programów
możliwe jest dostosowanie czasu
trwania i intensywności prania
przyciskiem STAN ZABRUDZENIA.
3)
Po wybraniu programu SZYBKI na
pokrętle możliwe będzie wybranie
za pomocą przycisku SZYBKI
jednego
z
trzech
szybkich
programów (14, 30 lub 44 minuty).
PROGRAM BAWEŁNA W
TEMPERATURZE 60°C.
PROGRAM BAWEŁNA W
TEMPERATURZE 40°C.
Programy te są przeznaczone do
prania średnio zabrudzonych tkanin
bawełnianych i są najbardziej efektywne
pod względem łącznego zużycia energii
i wody.
Programy zostały opracowane tak aby
temperatura prania była dostosowana
do temperatur na metkach ubrań, przy
czym faktyczna temperatura wody
może nieznacznie różnić się od
zadeklarowanej temperatury cyklu.
63
PL
(Tylko modele z komorą na
środek piorący w płynie)
Jeśli tylko niektóre rzeczy do
prania
mają
plamy,
które
wymagają użycia wybielacza w
płynie, możliwe jest wstępne
usunięcie plam w pralce.
Nalać wybielacza do pojemnika
na wybielacz w płynie w komorze
oznaczonej 2 w szufladzie na
środki piorące i ustawić program
specjalny PŁUKANIE.
Po zakończeniu cyklu ustawić
programator w pozycji OFF, włożyć
resztę prania i kontynuować
standardowe pranie z wykorzystaniem
wybranego programu.
Wybór programu
Pralka
posiada
specjalne
programy
umożliwiające pranie rożnych rodzajów
tkanin przy różnych stopniach zabrudzenia
(patrz tabela).
Szybki (14-30-44 Min.)
Program zalecany dla małej ilości niezbyt
brudnych rzeczy. Zaleca się zmniejszenie
dawki środka piorącego. Po wybraniu
programu SZYBKI możliwy jest wybór jednej z
trzech opcji czasu trwania programu za
pomocą przycisku PRANIE SZYBKIE.
Codzienny 59 Min.
Specjalny
program
krótkiego
prania
zapewniający doskonałe efekty prania.
Program jest przeznaczony do prania
mniejszej ilo ści tkanin (patrz tabela
programów).
Mieszane
Cykle prania i płukania są dostosowane do rytmu
obrotu bębna oraz poziomu wody. Dzięki
delikatnemu wirowaniu tkaniny nie gniotą się.
Ręczne & Wełna
Program do prania tkanin wełnianych
nadających się do prania w pralce lub do
prania rzeczy wymagających prania ręcznego.
Płukanie
Program trzech płukań przy średniej
prędkości
wirowania
(odpowiednim
przyciskiem płukanie można wyłączyć lub
zmniejszyć jego prędkość). Program do
płukania wszelkiego rodzaju tkanin, na
przykład po praniu ręcznym.
Wypompowanie wody i wirowanie
Program wypompowuje wodę i wiruje
pranie
przy
maksymalnej
prędkości.
Możliwe jest wyłączenie wirowania i
zmniejszenie
prędkości
wirowania
przyciskiem WYBÓR WIROWANIA.
Baby 60°C
Program ten gwarantuje idealną czystość
oraz higienę prania wszystkich dziecięcych
ubrań,
dzięki dodatkowym cyklom
podczas prania i płukania oraz wysokiej
temperaturze 60°C.
By zapewnić jak najlepsze efekty prania,
rekomendujemy użycie detergentu w proszku.
ActivEco 20°C
Innowacyjny program do prania razem różnych
kolorowych tkanin (np. bawełny, tkanin
syntetycznych i mieszanych) przy zaledwie
20°C. Zużycie wynosi ok. 40% zużycia dla
tradycyjnego prania bawełny w 40°C.
Delikatne
Program przeznaczony do prania tkanin
delikatnych. Łą czy naprzemiennie cykle pracy
i przerw. Cykle prania i płukania są
przeprowadzane przy wysokim poziomie wody.
Bawełna
Program do prania średnio zabrudzonych
tkanin bawełnianych. Najbardziej efektywny
pod względem łącznego zużycia energii i wody.
Sport
Program ten został specjalnie zaprojektowany
do prania mieszanych tkanin sportowych,
które mogą być prane w wyższych
temperaturach, i jest przeznaczony do
usuwania brudu i przebarwień powstałych
podczas zajęć sportowych.
Bawełna + Pranie wstępne
Program ten jest przeznaczony do
usuwania trwałych plam z białych ubrań
bawełnianych. Pranie wstępne gwarantuje
usunięcie brudu. Do przedziału "1" należy
dodać detergent, w ilości równej 20% ilości
użytej do prania zasadniczego.
Ciemne kolory
Program do prania razem wszelkich ciemnych
rzeczy bez ryzyka wyblaknięcia i pogniecenia.
Zaleca się środek piorący w płynie.
Białe
Program do prania tkanin białych. Ostatnie
wirowanie
jest
przeprowadzane
przy
maksymalnej prędkości.
64
bębna i usuwania brzydkich zapachów.
Funkcja przedłuża żywotność pralki.
Cykl "Autohigiena" należy przeprowadzać
przy pustej pralce i używać wyłącznie
detergentu w proszku. Po zakończeniu
cyklu
drzwiczki
urządzenia
należy
pozostawić otwarte, w celu wyschnięcia
bębna.
Zaleca się skorzystanie z tej opcji po
każdych 50 praniach.
65
PL
One Touch
Konfigurowalne ustawianie pokrętła, gdy
chcesz przenieść polecenie z aplikacji na
pralkę i pobrać/uruchomić cykl (zapoznaj
się z dedykowaną sekcją oraz instrukcją
dołączoną do aplikacji, jeśli chcesz uzyskać
więcej informacji).
Opcja One Touch jest ustawiana fabrycznie
jako domyślna funkcja "Autohigiena",
i składa się na nią cykl dezynfekcji
7. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW I GWARANCJA
Rozwiązanie niektórych najczęściej pojawiających się problemów związanych z nieprawidłowym
działaniem pralki mogą ułatwić zamieszczone poniżej praktyczne wskazówki:
TYLKO DLA MODELI Z FUNKCJĄ ONE TOUCH
Dzięki funkcji Sprawdzanie Cycle na aplikacji Hoover Wizard, kontrolującej
przebieg cyklu prania, możesz w każdej chwili sprawdzić, czy urządzenie działa
prawidłowo. Potrzebujesz do tego jedynie smartfona z Androidem w technologii NFC.
Więcej informacji znajdziesz na aplikacji. Jeśli wyświetlacz urządzenia pokazuje błąd (kod
błędu) lub miga lampka kontrolna LED, należy włączyć aplikację i zbliżyć smartfon z
Androidem i NFC do logo One Touch na maskownicy (ramce). Teraz można uruchomić
katalog i próbować rozwiązać ten problem.
RAPORT BŁĘDÓW
l Modele z wyświetlaczem: wyświetlony zostaje kod błędu, zawsze poprzedzony
literą E (np. Błąd 2 = E2)
l Modele bez wyświetlacza: błąd sygnalizowany jest migotaniem wszystkich lampek
kontrolnych LED - tyle razy, ile wynosi kod błędu - z 5-sekundowymi przerwami (np.:
Błąd 2 = dwa migotania -> pauza 5 sekund -> dwa migotania -> itd.)
Wyświetlany błąd
E2
(na
pralkach
z
wyświetlaczem)
2 mignięcia lampek LED
(brak wyświetlacza)
E3
(na
pralkach
z
wyświetlaczem)
3 mignięcia lampek LED
(brak wyświetlacza)
E4
(na
pralkach
z
wyświetlaczem)
4 mignięcia lampek LED
(brak wyświetlacza)
E7
(na
pralkach
z
wyświetlaczem)
7 mignięcia lampek LED
(brak wyświetlacza)
Wszystkie inne kody
Możliwe przyczyny i proponowane rozwiązania
Pralka nie pobiera wody
Upewnij się, czy zawór doprowadzający wodę został odkręcony.
Upewnij się, czy przewód doprowadzający wodę nie jest zagięty, skręcony lub
przygnieciony.
Odpływ wody został umieszczony na nieprawidłowej wysokości (sprawdź
instrukcje w sekcji dotyczącej instalacji)
Zamknij dopływ wody, odkręć wąż doprowadzający wodę z tyłu pralki i
upewnij się, czy filtr przeciwpiaskowy jest czysty i drożny.
Pralka nie odprowadza wody
Sprawdź, czy filtr nie jest zatkany.
Upewnij się, czy przewód doprowadzający wodę nie jest zagięty, poskręcany
lub przygnieciony.
Sprawdź, czy rura odprowadzająca wodę nie jest zatkana i pozwala wodzie
swobodnie odpływać. Spróbuj odprowadzić wodę do zlewu.
Jest zbyt dużo piany i/lub wody.
Sprawdź, czy nie użyto zbyt dużej ilości detergentu lub produktu
nieprzeznaczonego do pralek.
Problem z drzwiczkami.
Upewnij się, że drzwiczki zostały prawidłowo domknięte. Sprawdź, czy
wewnątrz pralki nie ma ubrań, które utrudniają domknięcie drzwiczek.
Jeśli drzwiczki zablokowały się, wyłącz pralkę i odłącz ją od gniazdka
zasilania; odczekaj 2-3 minuty i ponownie spróbuj otworzyć drzwiczki.
Wyłącz pralkę i odłącz ją od gniazdka zasilania, odczekaj 1 minutę. Włącz
pralkę i uruchom program. Jeśli błąd znowu się pojawi, skontaktuj się
bezpośrednio z Autoryzowanym Centrum Obsługi Klienta.
66
Wyświetlany błąd
Możliwe przyczyny i proponowane rozwiązania
Pralka nie działa / nie
uruchamia się
Sprawdź, czy urządzenie jest podłączone do działającego gniazdka
zasilania.
Upewnij się, czy działa zasilanie.
Upewnij się, czy gniazdo elektryczne działa podłączając inne
urządzenie, na przykład lampę.
Drzwi mogą być nieprawidłowo zamknięte: otwórz je i zamknij
ponownie.
Sprawdź, czy został poprawnie wybrany żądany program i naciśnij
przycisk start.
Upewnij się, czy pralka nie jest w trybie pauzy.
Prawdopodobnie nieszczelna jest uszczelka między kranem a rurą
dopływu wody; w takim przypadku, należy ją wymienić i ponownie
dokręcić rurę do kranu.
Upewnij się, czy filtr jest prawidłowo zamknięty.
Z powodu nieoptymalnego rozmieszczenia ubrań pralka może:
• próbować wyrównać obciążenia, wydłużając czas wirowania.
• zmniejszyć prędkość wirowania, aby zmniejszyć wibracje i hałas.
• anulować wirowanie, aby chronić maszynę.
Upewnij się, że ładunek jest równomiernie rozłożony. Jeśli chcesz
uniknąć zagnieceń, ponownie załaduj ubrania i uruchom program.
Prawdopodobnie woda nie została całkowicie odprowadzona, więc
odczekaj kilka minut. Jeśli problem będzie się powtarzał, sprawdź
informacje dotyczące Błędu 3.
Niektóre modele posiadają funkcję "Bez wirowania": Upewnij się, czy
nie jest przypadkiem włączona.
Upewnij się, czy nie włączono opcji zmieniającej parametry
wirowania.
Użycie zbyt dużej ilości detergentu może utrudnić uruchomienie
wirowania.
Pralka jest prawdopodobnie źle wypoziomowana: w razie potrzeby
wyregulować nóżki, jak opisano to w odpowiednim punkcie Instrukcji.
Upewnij się, czy śruby transportowe, gumowe korki i przekładki
dystansowe zostały usunięte.
Upewnij się, czy wewnątrz bębna nie ma ciał obcych (monet,
zawiasów, przycisków, itp...).
Woda wyciekła na
podłogę w pobliżu
pralki
Nie działa
odwirowane
Silne wibracje /
odgłosy dochodzące
z pralki podczas
odwirowywania
Standardowa gwarancja producenta obejmuje stwierdzone wady mechaniczne
lub elektryczne produktu wynikłe z działania lub zaniechania działania ze strony
producenta. Jeśli okaże się, że usterka została spowodowana przez czynniki
zewnętrzne, tj. podczas transportu, niewłaściwego stosowania lub na skutek
nieprzestrzegania instrukcji obsługi, za naprawę może zostać naliczona opłata.
67
PL
INNE NIETYPOWE PRZYPADKI
Stosowanie
środków
piorących
bez
fosforanów może spowodować następujące
rezultaty:
- woda z płukania może być bardziej
mętna: jest to wynik obecności zawiesiny
zeolitów, która nie powoduje negatywnych
efektów dla skuteczności płukania.
- obecność białego
praniu po jego
normalne zjawisko,
się do materiału,
koloru.
Jeśli problem nie został rozwiązany lub jeśli
podejrzewasz usterkę, należy natychmiast
skontaktować
się
z
Autoryzowanym
Centrum Obsługi Klienta.
Zaleca
się
stosowanie
wyłącznie
oryginalnych części zamiennych, które są
dostępne w naszych Autoryzowanych
Centrach Obsługi Klienta.
proszku (zeolitów) na
zakończeniu: jest to
proszek nie przyczepia
ani nie zmienia jego
- obecność piany w wodzie z ostatniego
płukania: nie musi to oznaczać
nieskutecznego płukania.
Gwarancja
Produkt jest objęty gwarancją zgodnie z
postanowieniami i warunkami określonymi w
gwarancji pisemnej dołączonej do produktu.
Gwarancja musi być należycie wypełniona i
przechowywany tak, aby w razie potrzeby
mogła być okazana w Autoryzowanym
Centrum Obsługi Klienta.
- tworzenie się znacznej ilości piany: często
spowodowane obecnością anionowych
środków powierzchniowo czynnych w
składzie środków piorących, które są trudne
do usunięcia z pranych materiałów.
W takim wypadku nie jest konieczne
wykonywanie dodatkowych cyklów płukania
dla usunięcia tego zjawiska: nie spowoduje
to żadnej zmiany.
Producent nie jest odpowiedzialny
za ewentualne błędy wynikające z
druku niniejszej Instrukcji załączonej
do urządzenia. Dodatkowo Producent
pozostawia sobie prawo do wprowadzania
zmian, jakie okażą się konieczne we
własnych produktach, bez naruszania
zasadniczej ich charakterystyki.
68
Ďakujeme, že ste si vybrali práčku značky
Hoover. Sme hrdí na to, že Vám môžeme
ponúknuť nové, inovatívne a technologicky
vyspelé produkty, s kompletným radom
domácich spotrebičov pre zabezpečenie
skutočnej pomoci pri každodenných
činnostiach.
Tento spotrebič je označený podľa
Európskej smernice 2012/19/EU
O odpade
z
elektrických
a elektronických zariadení (OEEZ).
OEEZ obsahujúce znečisťujúce látky (ktoré
môžu spôsobovať negatívne dopady na
životné prostredie) a základné komponenty
(ktoré je možné opäť využiť). Je potrebné
podrobiť OEEZ špecifickému zaobchádzaniu,
pre
odstránenie
a likvidáciu
všetkých
znečisťujúcich látok a obnovu a recykláciu
všetkých materiálov. Jednotlivci môžu zohrať
dôležitú úlohu pri zaistení, aby OEEZ
nezostalo problémom pre životné prostredie;
je dôležité dodržiavať určité základné pravidlá:
Odporúčame zaregistrovať váš výrobok na
www.registerhoover.com
pre získanie
rýchlejšieho
prístupu
k dodatočným
službám
určeným
výhradne
pre
najvernejších zákazníkov.
Pozorne si prečítajte tento návod pre
správne a bezpečné užívanie spotrebiča a
pre užitočné tipy ohľadom údržby.
l OEEZ sa nesmie likvidovať spoločne
Spotrebič používajte len po
dôkladnom preštudovaní týchto pokynov.
Majte tento návod vždy po ruke a v dobrom
stave pre prípadného ďalšieho majiteľa.
s bežným komunálnym odpadom.
l OEEZ musí byť odovzdané na príslušných
zberných miestach spravovaných obcou
alebo mestom alebo príslušnými podnikmi.
V mnohých krajinách sa uskutočňuje pri
veľkých OEEZ zber z domu.
Skontrolujte, či je so spotrebičom dodaný
tento návod, záručný list, adresy servisných
stredísk a š títok s energetickou účinnosťou.
Skontrolujte, či je zástrčka, diel na odtokovú
hadicu a zásobník pracích prostriedkov alebo
zásobník na bielidlo (iba pri niektorých
modeloch) súčasťou dodávky. Odložte si
všetky tieto diely na bezpečnom mieste.
V mnohých krajinách, keď si zakúpite nový
spotrebič, starý je možné odovzdať predajcovi,
ktorý ho bezplatne vyzdvihne na základe
výmeny jedného za druhý, ak ide o zariadenie
ekvivalentného typu a má rovnaké funkcie ako
dodávané zariadenie.
Každý výrobok je označený jedinečným 16miestnym kódom, tiež nazývaným „sériové
číslo”, vytlačeným na štítku na spotrebiči
(oblasť otvoru) alebo v dokumentácii vo vnútri
výrobku. Tento kód je špecifickou ID kartou
produktu, ktorú potrebujete k registrácii a na
kontakt s Hoover servisným strediskom.
Obsah
1. ZÁKLADNÉ BEZPEČNOSTNÉ PRAVIDLÁ
2. INŠTALÁCIA
3. PRAKTICKÉ RADY
4. ÚDRŽBA A ČISTENIE
5. PRÍRUČKA RÝCHLEHO ŠTARTU
6. OVLÁDACIE PRVKY A PROGRAMY
7. ODSTRÁNENIE MOŽNÝCH PROBLÉMOV
A ZÁRUKA
69
SK
Životné prostredie
Nedovoľte deťom hrať sa so
spotrebičom. Čistenie a údržbu
nesmú vykonávať deti bez dozoru.
1. ZÁKLADNÉ
BEZPEČNOSTNÉ
PRAVIDLÁ
l Tento
spotrebič je určený na
používanie v domácnosti a
podobných miestach:
− Zamestnanecké kuchyne v
predajniach, kanceláriách alebo
inom pracovnom prostredí;
− Na farmách;
− Klientmi hotelov, motelov a
iných ubytovacích zariadení;
− Na mieste pre výdaj raňajok.
Iné použitie tohto spotrebiča mimo
domáceho prostredia alebo pre
typické domáce č innosti, ako je
komerčné využitie odborníkmi alebo
skúsenými užívateľmi, je vylúčené
z vyššie uvedených aplikácií. Ak
nepoužívate spotrebič v súlade s
vyššie uvedenými podmienkami,
môže sa skrátiť jeho životnosť a
môžete stratiť právo na záručnú
opravu. Akékoľvek poškodenie
spotrebiča vyplývajúce z použitia iného
ako domáceho (aj keď sa nachádza v
domácnosti) nebude akceptované
výrobcom pri uplatnení záruky.
l Tento spotrebič môžu používať
deti od 8 rokov a osoby so
zníženými fyzickými, senzorickými
alebo mentálnymi schopnosťami,
alebo bez dostatočných skúseností
a znalostí, pokiaľ sú pod dohľadom
alebo boli poučené o bezpečnom
používaní spotrebiča a porozumeli
možnému riziku.
70
l Nedovoľte
deťom hrať sa so
spotrebičom.
l Deti
do 3 rokov držte mimo
dosah, pokiaľ nie sú neustále
pod dohľadom.
l Ak
je poškodený prívodný kábel,
musí ho vymeniť výrobca, jeho
servisný technik alebo podobne
kvalifikovaná osoba, aby sa
zabránilo nebezpečenstvu.
l Na
pripojenie vody používajte
len
hadice
dodané
so
spotrebičom (nepoužívajte staré
hadice).
l Tlak
vody musí byť v rozsahu
od 0,05 MPa až 0,8 MPa.
l Zabezpečte,
aby
koberec
neblokoval dno práčky a vetracie
otvory.
l Stav
vypnutia
zabezpečíte
nastavením príslušného symbolu
na ovládacom prvku do vertikálnej
pozície. Akákoľvek iná pozícia
tohto ovládača práčku zapne
(len pre modely s gombíkom
programov).
l Po
inštalácii musíte práčku
umiestniť tak, aby zostala zástrčka
ľahko prístupná.
kapacita suchej l Pri premiestňovaní nezdvíhajte
bielizne závisí od modelu (viď
práčku za ovládacie prvky ani
ovládací panel
zásobník pracích prostriedkov;
počas prepravy nikdy nepokladajte
l Pre nahliadnutie popisu výrobku
práčku otvorom na vozík. Pri
navštívte stránku výrobcu.
zdvíhaní odporúčame asistenciu
druhej osoby.
Bezpečnostné pokyny
l V prípade poruchy práčku vypnite,
zavrite ventil prívodu vody a
nemanipulujte so spotrebičom.
Ihneď
kontaktujte
najbližšie
servisné stredisko a používajte
len originálne náhradné diely.
Nedodržaním týchto pokynov môžete
negatívne ovplyvniť bezpečnosť
spotrebiča.
l Pred
č istením alebo údržbou
práčky odpojte zástrčku od
sieťovej zásuvky a zastavte
ventil prívodu vody.
l Uistite
sa, č i je elektrický
systém uzemnený. V opačnom
prípade vyhľadajte odborný
servis.
l Nepoužívajte
prevodníky, viacnásobné
zásuvky ani predlžovacie káble.
UPOZORNENIE:
Počas prania môže voda
dosahovať veľmi vysokú
teplotu.
l Pred
otvorením dverí sa uistite, či
nie je v bubne voda.
Umiestnením značky
na
produkt deklarujeme na vlastnú
l Pri odpájaní spotrebiča neťahajte zodpovednosť zhodu so všetkými
požiadavkami EÚ týkajúcimi sa
za prívodný kábel.
bezpečnosti, zdravia a ž ivotného
l Nevystavujte práčku dažďu, prostredia, ktoré sú zakotvené v
priamemu slnečnému žiareniu legislatíve a týkajú sa daného
ani iným poveternostným vplyvom. produktu.
71
SK
l Maximálna
2. INŠTALÁCIA
l Prerežte
spojovacie pásky
hadíc, nepoškoďte hadice a
prívodný kábel
1
A
B
A
B
l Vyskrutkujte
2 alebo 4 skrutky
(A) na zadnej strane spotrebiča
a vyberte 2 alebo 4 poistky (B)
podľa obrázku 1.
B
B
A
A
l Prekryte
2 alebo 4 otvory
použitím dodaných krytiek.
l Ak
je práčka určená na
vstavanie,
po
prerezaní
spojovacích pások vyskrutkujte
3 alebo 4 skrutky (A) a dajte
dolu 3 alebo 4 podložky (B).
2
A
1
prípade niektorých modelov,
1 alebo viac podložiek spadne
do spotrebiča: nakloňte práčku
dopredu a vyberte ich. Prekryte
otvor pomocou krytiek dodaných
so spotrebičom.
2
3
l V
UPOZORNENIE:
Držte obalové materiály mimo
dosah detí.
B
C
„polionda“ panel na
dno podľa obrázku 2 (podľa
modelu, zvoľte verziu A, B alebo C).
3
l Umiestnite
72
2
1
Pripojenie vody
3
l Pripojte hadicu na vodu ku kohútiku
(obr.3) a použite iba hadicu dodanú s
výrobkom (nepoužívajte staré súpravy
hadíc).
l Niektoré modely môžu obsahovať jednu
l HOT&COLD
(obr.
4):
nastavenie
pripojenia vody na horúcu a studenú vodu
pre vyššiu úsporu energie.
Pripojte šedú hadicu k ventilu studenej
vody
a červenú k ventilu horúcej vody.
Práčku je možné pripojiť len k ventilu
studenej vody: v takom prípade sa môžu
niektoré programy spustiť o niekoľko minút
neskôr.
l AQUASTOP
(obr.
5):
zariadenie
umiestnené na prívodnej hadici, ktoré
zastaví prívod vody v prípade poškodenia
hadice; v tomto prípade sa zobrazí
červený symbol v okienku "A" a hadicu
musíte vymeniť. K odskrutkovaniu matice
stlačte jednosmerné poistné zariadenie
"B".
SK
alebo viac z nasledujúcich funkcií:
4
1
5
6
B
A
B
A
l AQUAPROTECT - PRÍVODNÁ HADICA
S OCHRANOU (obr. 6): Ak voda
pretečie z hlavnej internej hadice "A",
transparentný izolačný plášť "B" udrží
vodu na dokončenie pracieho cyklu. Na
konci cyklu kontaktujte autorizované
servisné stredisko pre výmenu prívodnej
hadice.
7
Umiestnenie
neohnite hadicu a umiestnite odtokovú
hadicu do umývadla alebo radšej pripojte
k odpadovému potrubiu vo výške
najmenej 50 cm s priemerom väčším ako
je priemer hadice práčky (obr. 7).
73
min 4 cm
max 100 cm
l Postavte práčku k stene, nepritlačte ani
+2,6 mt
max
min 50 cm
max 85 cm
l Vyrovnajte spotrebič pomocou nožičiek
podľa obrázku 8:
a.otočením matice v smere hodinových
ručičiek uvoľnite skrutku;
b.otáčajte nožičkou pre zvýšenie alebo
zníženie, až kým sa nedotkne podlahy;
c.zaistite nožičku točením matice, kým sa
nedotkne spodnej časti skrinky práčky.
8
A
B
l Spotrebič pripojte.
UPOZORNENIE:
V prípade potreby výmeny prívodného
kábla kontaktujte autorizované servisné
stredisko.
C
Zásobník pracích prostriedkov
Zásobník pracích prostriedkov je rozdelený
na 3 časti podľa obrázku 9:
l priestor “1”: prací prostriedok na
predpranie;
l priestor “ ”:pre špeciálne prísady,
aviváže, škrob, a pod.;
9
UPOZORNENIE:
Používajte len tekuté prostriedky;
práčka
automaticky
nastaví
dávkovanie prísad pri každom cykle
počas posledného plákania.
l priestor “2”: prací prostriedok na hlavné
10
pranie.
Pri niektorých modeloch je dodaná tiež
nádoba na tekuté pracie prostriedky
(obr.10). V prípade jej použitia ju vložte do
časti "2". Týmto spôsobom sa tekutý prací
prostriedok dostane do bubna v správnej
chvíli. Nádobu môžete použiť tiež na bielidlo
pri voľbe programu „Plákanie“.
11
UPOZORNENIE:
Niektoré pracie prostriedky sa ťažko
odstraňujú.
V
takom
prípade
odporúčame použitie vloženia nádoby
do bubna (príklad n obrázku 11).
74
Vkladanie bielizne
UPOZORNENIE: pri triedení bielizne sa
uistite:
Nasleduje rýchla príručka s tipmi a
odporúčaniami
o
použití
pracích
prostriedkov pri rôznych teplotách. V
každom prípade si vždy prečítajte pokyny
na pracom prostriedku na jeho správne
použitie a dávkovanie.
- vyberte z bielizne kovové predmety, ako
sú mince, sponky;
- zapnite gombíky, zavrite zipsy, stiahnite
voľné a dlhé pásy;
- zo záclon odnímte kolieska;
- dodržiavajte upozornenie na štítku bielizne;
- pre odstránenie odolných škvŕn použite
príslušné prostriedky.
Pri praní veľmi znečistenej bielej
bielizne odporúčame použiť program
na bavlnu s teplotou 60°C a vyšší a
bežný prací prostriedok (heavy duty),
obsahujúci bielidla, ktoré ponúkajú
výnimočné výsledky pri stredných
/vysokých teplotách.
l Pri praní kobercov, prikrývok alebo iných
ťažkých tkanín odporúčame vynechať
odstreďovanie.
Pri praní medzi 40°C a 60°C musí byť
druh použitého pracieho prostriedku
vhodný na konkrétny typ vlákna a stupeň
znečistenia. Bežné pracie prášky sú
vhodné na „biele“ alebo farebné odolné
tkaniny so silným znečistením, zatiaľ čo
tekuté pracie prostriedky alebo prášky „s
ochranou farby” sú vhodné pre farebné
látky s vysokým stupňom znečistenia.
l Pri praní vlny sa uistite, či je možné túto
bielizeň prať v práčke a č i je označená
symbolom „Čistá vlna” s „Nekrčivá” alebo
„Možné prať v práčke“.
Užitočné odporúčania pre užívateľa
Tipy na ekonomické využitie spotrebiča.
Maximalizujte veľkosť náplne
l Najlepšie výsledky šetrenia energie, vody
a pracích prostriedkov dosiahnete
využitím maximálnej kapacity práčky.
Ušetríte až 50% energie praním plnej
náplne namiesto 2 polovičných náplní.
Pri praní pri teplote pod 40°C
odporúčame použitie tekutých pracích
prostriedkov
alebo
prostriedkov
špeciálne označených ako vhodné na
pranie pri nízkej teplote.
Potrebujete predpranie?
l Používajte len na veľmi znečistenú
bielizeň! ŠETRÍTE prací prostriedok, čas,
vodu a 5 až 15% energie vynechaním
predprania v prípade bežne znečistenej
bielizne.
Pri praní vlny alebo hodvábu
používajte len pracie prostriedky určené
výhradne pre tieto látky.
Je potrebná horúca voda?
l Odstráňte škvrny odstraňovačom alebo
namočte bielizeň vo vode pred praním
pre zníženie potreby programu s horúcou
vodou. Voľbou programu 60°C môžete
ušetriť až 50% energie.
75
SK
3. PRAKTICKÉ RADY
4. ÚDRŽBA A ČISTENIE
Na čistenie vonkajších častí práčky použite
vlhkú utierku, nepoužívajte drsné prášky,
alkohol ani rozpúšťadlá. Práčka nevyžaduje
žiadnu špeciálnu údržbu: vyčistite zásobník
pracích prostriedkov a filter; niekoľko tipov o
premiestňovaní práčky alebo dlhodobom
odstavení je popísaných nižšie.
Čistenie zásobníka pracích
prostriedkov
l Odporúčame
Odporúčania v prípade
premiestňovania a dlhodobého
odstavenia spotrebiča
l K tomu vytiahnite zásobník miernym
l V prípade že budete skladovať práčku v
čistiť zásobník pracích
prostriedkov,
aby
ste
zabránili
hromadeniu zvyškov prostriedkov a
prísad.
ťahom, vyčistite pod tečúcou vodou a
zasuňte na miesto.
nevykurovanej miestnosti
vypustite všetku vodu z rúr.
dlhší
čas,
l Odpojte práčku od elektrickej siete.
l Znížte koniec hadice nad misu a vypustite
Čistenie filtra
zvyšnú vodu.
l Práčka je vybavená špeciálnym filtrom na
zachytenie veľkých zvyškov, ako sú
gombíky alebo mince, ktoré môžu upchať
odtokový otvor.
l Len
v prípade niektorých modelov:
vyberte hadičku, odstráňte uzáver a
zachyťte vodu do nádoby.
l Pred vyskrutkovaním filtra odporúčame vložiť
pod neho utierku na zachytenie vody.
l Otočte filter proti smeru hodinových ručičiek
po bod zastavenia vo vertikálnej pozícii.
l Vyberte a vyčistite filter; po skončení ho
nasaďte otočením v smere hodinových
ručičiek.
l Opakujte
predchádzajúce
kroky
v
opačnom poradí na zostavenie všetkých
dielov.
76
l Po vypustení pripevnite hadicu remeňom.
5. PRÍRUČKA RÝCHLEHO
ŠTARTU
6. OVLÁDACIE PRVKY A
PROGRAMY
Táto práčka automaticky prispôsobí hladinu
vody podľa typu a množstva bielizne. Tento
systém ponúka skvelú úsporu energie a
značnú redukciu dĺžky prania.
Voľba programu
SK
l Zapnite práčku a zvoľte požadovaný
program.
l Nastavte
teplotu prania a
požadované tlačidlo „možnosti“.
l Stlačením
tlačidla
spustite pranie.
stlačte
ŠTART/PAUZA
V prípade že nastane výpadok elektrického
prúdu počas prania, špeciálny systém
pamäte uloží nastavenie a pri obnovení
napájania práčka pokračuje od bodu, kde bol
cyklus prerušený.
l Na konci programu sa na displeji zobrazí
správa "End"
modeloch
sa
všetkých fáz.
alebo pri
rozsvietia
niektorých
indikátory
Počkajte, kým nezhasne kontrolka
uzamknutia dvierok: približne 2 minúty
po skončení programu.
l Vypnite práčku.
Pre akýkoľvek typ prania viď tabuľku
programov a postupujte podľa tohto
poradia.
Technické údaje
Tlak vody:
min 0,05 Mpa
max 0,8 Mpa
Otáčky pri odstredení:
viď štítok so základnými údajmi.
Max.príkon/ Istenie/ Napätie napájania:
viď štítok so základnými údajmi.
A
B
C
D
E
Volič programov s pozíciou OFF
Tlačidlo ŠTART/PAUZA
Tlačidlo ODLOŽENÉHO ŠTARTU
Tlačidlo MOŽNOSTI
Tlačidlo RÝCHLY/STUPEŇ
ZNEČISTENIA
F Tlačidlo VOĽBA TEPLOTY
G Tlačidlo VOĽBA OTÁČOK
ODSTREDENIA
F+G UZAMKNUTIE TLAČIDIEL
H Digitálny displej
I Kontrolky MOŽNOSTÍ
L Kontrolka ZAMKNUTÉ DVIERKA
M Kontrolka KG MODE
N Kontrolka UZAMKNUTIE
TLAČIDIEL
O Kontrolky VOĽBA TEPLOTY
P Kontrolky VOĽBA OTÁČOK
ODSTREDENIA
Q Oblasť ONE TOUCH
77
Otvorenie dvierok
Po stlačení tlačidla ŠTART/PAUZA
spotrebič chvíľu čaká, kým začne
fungovať.
Špeciálne bezpečnostné zariadenie bráni
otvoreniu dvierok ihneď na konci cyklu.
Po skončení cyklu počkajte 2 minúty a
pokiaľ nezhasne kontrolka "Uzamknutie
dvierok" pred otvorením dvierok.
PRIDANIE
ALEBO
ODOBRANIE
BIELIZNE PO TOM, ČO BOL PROGRAM
UŽ SPUSTENÝ (PAUZA)
l Stlačte a podržte tlačidlo ŠTART/PAUZA
na cca 2 sekundy (niektoré svetelné
indikátory a indikátor zostávajúceho času
budú blikať – to znázorňuje, že práčka
bola zastavená).
Volič programov s pozíciou OFF
l Počkajte 2 minúty, kým bezpečnostná
Po otočení voliča programov sa rozsvieti
displej na zobrazenie nastavenia pre
zvolený program. Pre úsporu energie na
konci cyklu alebo v č ase nečinnosti sa
úroveň jasu zníži.
Poznámka: pre vypnutie spotrebiča
nastavte volič programov do pozície
OFF.
poistka neumožní otvorenie dverí práčky.
Skôr ako otvoríte dvierka, skontrolujte,
či je hladina vody pod dvierkami, aby
ste zabránili vytečeniu.
l Po tom, čo ste pridali alebo odobrali
l Stlačením tlačidla ŠTART/PAUZA spustite
zvolený cyklus.
bielizeň, zatvorte dvierka a stlačte tlačidlo
ŠTART/PAUZA (program sa spustí vo
fáze, kde bolo pranie prerušené).
ZRUŠENIE PROGRAMU
l Po
voľbe programu zostane volič
programov do konca cyklu v nastavenej
pozícii.
l Práčku
vypnite
pozície OFF.
otočením
voliča
do
l Pre zrušenie programu nastavte volič
programov do pozície OFF.
Tlačidlo ODLOŽENÉHO ŠTARTU
l Toto tlačidlo Vám umožňuje nastaviť
odložený štart pracieho cyklu až o 24
hodín.
Na konci každého cyklu alebo pred
spustením nového cyklu musíte nastaviť
volič programov späť do pozície OFF.
l Pre
odloženie
nasledovne:
štartu
postupujte
- Nastavte požadovaný program.
- Jedno stlačenie tlačidla aktivuje funkciu
(na displeji sa zobrazí h00) a následne
opätovným
stlačením
nastavte
1
hodinové odloženie (na displeji se
zobrazí h01). Prednastavené odloženie
sa zvýši o 1 hodinu každým stlačením
tlačidla, až do h24, v tomto bode ďalším
stlačením začnete opäť od nuly.
Tlačidlo ŠTART/PAUZA
Zatvorte dvierka PRED
tlačidla ŠTART/PAUZA.
stlačením
l Stlačením spustíte zvolený cyklus.
78
- Potvrďte stlačením tlačidla ŠTART/PAUZA.
Spustí sa odpočítavanie a po jeho
skončení sa automaticky spustí program.
Ak zvolíte možnosť, ktorá nie je
kompatibilná so zvoleným programom,
indikátor možnosti najskôr blikne a
potom zhasne.
l Odložený štart je možné zrušiť otočením
programátora do polohy OFF.
Tlačidlá musíte stlačiť pred stlačením
tlačidla ŠTART/PAUZA.
Toto tlačidlo umožňuje zvoliť dve rôzne
možnosti,
v závislosti
od
zvoleného
programu.
- RÝCHLY
Tlačidlo bude aktívne, ak zvolíte RÝCHLY
(14/30/44 Min.) program na ovládači a
umožňuje zvoliť jednu z troch uvedených
dôb trvania programu.
Tlačidlo MOŽNOSTI
Toto tlačidlo umožňuje
možnosti prania:
Tlačidlo RÝCHLY/STUPEŇ
ZNEČISTENIA
zvoliť
rôzne
- STUPEŇ ZNEČISTENIA
l Po voľbe programu sa automaticky
zobrazí čas pre daný program.
- EXTRA PLÁKANIE
l Táto možnosť vám umožňuje pridať
cyklus plákania na konci pracieho cyklu a
bola navrhnutá pre osoby s citlivou a
jemnou pokožkou, pri ktorých aj malé
množstvo pracieho prostriedku môže
spôsobiť alergickú reakciu.
l Táto možnosť umožňuje výber z 3 úrovní
intenzity, ktoré upravujú dĺžku programu,
v závislosti od stupňa znečistenia bielizne
(je možné použiť len s určitými programami
uvedenými v tabuľke programov).
Tlačidlo VOĽBA TEPLOTY
l Túto možnosť odporúčame použiť aj pre
detskú bielizeň a v prípade veľmi
znečistenej bielizne, pri ktorej je pridané
väčšie množstvo pracieho prostriedku,
alebo pri bielizni, ktorá má tendenciu
zachytávať prací prostriedok.
l Toto tlačidlo vám umožňuje zmeniť
teplotu pracieho cyklu.
l Teplotu
nie je možné zvýšiť nad
maximálnu povolenú hodnotu pre daný
program, za účelom ochrany tkanín.
- HYGIENE +
Môžete aktivovať len pri nastavení teploty
60°C. Táto možnosť umožňuje zvýšenie
hygieny bielizne so zachovaním rovnakej
teploty pre celé pranie.
l Ak chcete uskutočniť studené pranie,
nesmie svietiť žiadny indikátor.
Tlačidlo VOĽBA OTÁČOK
ODSTREDENIA
- ĽAHKÉ ŽEHLENIE
Táto funkcia vám umožňuje minimalizovať
pokrčenie bielizne, vylúčením prostredného
odstreďovania alebo znížením intenzity
posledného odstredenia.
l Stlačením tohto tlačidla môžete znížiť
otáčky odstredenia alebo odstredenie
úplne vylúčiť.
79
SK
Ak nastane výpadok v elektrickej sieti
počas prevádzky spotrebiča, š peciálna
pamäť uloží zvolený program a po
obnovení dodávky energie pokračuje od
miesta prerušenia.
l Ak štítok neuvádza konkrétne informácie,
je možné možné použiť
otáčky uvedené v programe.
maximálne
Digitálny displej
Indikačný systém
displeja umožňuje
neustále informovanie o stave spotrebiča.
Aby ste zabránili poškodeniu látky, nie
je možné zvýšiť otáčky nad maximálne
povolené programom.
3 4
2
1
l Pre opätovnú aktiváciu cyklu odstredenia
stlačte tlačidlo, pokým sa nezobrazia
požadované otáčky.
l Otáčky odstredenia môžete upraviť bez
prerušenia činnosti práčky.
6
7
5
1) KONTROLKY MOŽNOSTÍ
Nadmerné
dávkovanie
pracieho
prostriedku môže viesť k tvorbe
veľkého množstva peny. Ak spotrebič
zistí nadmerné množstvo peny, môže
vylúčiť
fázu
odstredenia
alebo
predĺžiť trvanie programu a zvýšiť
spotrebu vody.
Kontrolky zobrazujú
príslušnými tlačidlami.
možnosti
zvolené
2) TRVANIE CYKLU
l Po voľbe programu displej automaticky
zobrazí dobu trvania cyklu, ktorá sa môže
meniť
v
závislosti
od
zvolených
prídavných možností.
Spotrebič je vybavený špeciálnym
elektronickým
zariadením,
ktoré
bráni cyklu odstredenia v prípade
nevyváženej bielizne. Tým sa zníži
hluk a vibrácie spotrebiča a tak sa
predĺži aj jeho životnosť.
l Po spustení programu budete konštantne
informovaní o zostávajúcom čase do
konca programu.
l Spotrebič
vypočíta čas do konca
zvoleného
programu
na
základe
štandardnej
náplne,
počas
cyklu
spotrebič upraví č as podľa veľkosti a
zloženia náplne.
UZAMKNUTIE TLAČIDIEL
l Súčasným stlačením tlačidiel VOĽBA
TEPLOTY
a
VOĽBA
OTÁČOK
ODSTREDENIA na približne 3 sekundy
môžete
uzamknúť
tlačidlá.
Týmto
spôsobom
môžete
zabrániť
pred
nežiadúcou zmenou programu stlačením
tlačidla počas cyklu.
3) KONTROLKA ZAMKNUTÉ DVIERKA
l Ikona indikuje uzamknuté dvierka.
Zavrite
dvierka
PRED
tlačidla ŠTART/PAUZA.
stlačením
l Uzamknutie tlačidiel môžete ľahko zrušiť
l Po stlačení tlačidla ŠTART/PAUZA so
opätovným stlačením rovnakých tlačidiel
alebo vypnutím spotrebiča.
zatvorenými dvierkami bude kontrolka
chvíľu blikať a potom zostane svietiť.
80
- ovláda plákanie podľa typu zvolenej
pranej látky;
Ak nie sú dvierka správne zatvorené,
kontrolka bude blikať približne 7
sekúnd, potom sa príkaz spustenia
automaticky zruší. V takom prípade
zatvorte dvierka správne a stlačte
opäť tlačidlo ŠTART/PAUZA.
- nastaví rytmus rotácie bubna podľa typu
pranej látky;
l Špeciálne bezpečnostné zariadenie bráni
otvoreniu dvierok ihneď po dokončení
cyklu. Po skončení cyklu počkajte 2
minúty a kým nezhasne kontrolka
"ZAMKNUTÉ DVIERKA" než otvoríte
dvierka. Na konci cyklu nastavte volič
programov do pozície OFF.
4) KONTROLKA Kg Mode (funkcia je
aktívna len v prípade programov
Bavlna a Syntetické)
l Počas
prvých minút cyklu zostane
kontrolka "Kg Mode" svietiť, kým
inteligentný senzor nezváži bielizeň a
podľa toho nastaví trvanie cyklu, spotrebu
vody a elektriny.
l Počas každej fázy prania "Kg Mode"
umožňuje monitorovanie informácií o
bielizni v bubne v prvých minútach prania:
- nastaví množstvo potrebnej vody;
- určí dĺžku pracieho cyklu;
- nastaví rýchlosť odstreďovania podľa
náplne, čím zabráni nevyváženosti.
5) KONTROLKA UZAMKNUTIE TLAČIDIEL
Indikátor
tlačidiel.
svieti
v prípade
uzamknutých
6) KONTROLKY VOĽBA TEPLOTY
Zobrazuje
nastavenú
teplotu
prania
zvoleného programu, ktorú je možné
zmeniť (ak je to možné) zodpovedajúcim
tlačidlom.
Ak chcete vykonať studené pranie,
indikátory nesmú svietiť.
7) KONTROLKY VOĽBA OTÁČOK
ODSTREDENIA
Zobrazuje otáčky odstredenia zvoleného
programu, ktoré je možné zmeniť alebo
odstredenie
úplne
vylúčiť
pomocou
príslušného tlačidla.
81
SK
- rozozná prítomnosť peny, v prípade
potreby potom zvýši množstvo vody
počas plákania;
l Clever Care – kontrola a cykly "Auto-
ONE TOUCH
Hygiene" a príručka
možných problémov.
Tento spotrebič je vybavený technológiou
One Touch, ktorá umožňuje komunikáciu,
prostredníctvom aplikácie, so smartfónmi
s operačným
systémom
Android
a
vybavenými funkciou NFC (Near Field
Communication).
Aplikácia Hoover Wizard je dostupná
pre
zariadenia
so
systémami
Android a iOS, pre tablety a
smartfóny.
Môžete
komunikovať
so spotrebičom a získať výhodu
ponúkanú One Touch len so
smartfónmi
Android
vybavenými
technológiou NFC, podľa nasledujúcej
schémy
Interakcia so
spotrebičom +
obsahom
Android smartfón
bez
NFC
technológie
Len obsah
Android tablet
Len obsah
Apple iPhone
Len obsah
Apple iPad
Len obsah
l Reports – štatistika prania a tipy pre
efektívnejšie využitie spotrebiča.
Získajte všetky podrobnosti o funkciách
One Touch aplikácie v DEMO režime
alebo prejdite na:
www.hooveronetouch.com
l Stiahnite si aplikáciu Hoover Wizard.
Android smartfón
s technológiou NFC
na odstránenie
POUŽITIE ONE TOUCH
PRVÝKRÁT – registrácia spotrebiča
l Otvorte menu "Settings" vášho Android
smartfónu a aktivujte funkciu NFC v menu
"Wireless & Networks".
V závislosti od modelu smartfónu a
OS verzie systému Android môže byť
proces aktivácie NFC odlišný. Viď
návod k smartfónu.
l Nastavte ovládač do pozície One Touch
pre aktiváciu
paneli.
senzora
na
ovládacom
FUNKCE
l Otvorte aplikáciu, vytvorte si užívateľský
Hlavné funkcie aplikácie sú:
l Voice Coach – príručka na výber
ideálneho cyklu len s tromi hlasovými
príkazmi (bielizeň/látka, farba, stupeň
znečistenia).
l Programmes – na načítanie a spustenie
nových pracích programov.
82
profil a zaregistrujte spotrebič pokynov na
telefóne alebo podľa "Príručky rýchleho
štartu" spotrebiča.
Ďalšie informácie, otázky a video pre
ľahkú registráciu je dostupné na:
www.hooveronetouch.com/how-to
V prípade že nepoznáte pozíciu NFC
antény, krúživými pohybmi ľahko
pohybujte smart telefónom nad logom
One Touch až kým aplikácia nepotvrdí
pripojenie. Aby bol prenos dát
úspešný, JE NUTNÉ UDRŽIAVAŤ
SMART
TELEFÓN
V BLÍZKOSTI
OVLÁDACIEHO PANELU POČAS CELÉHO
NIEKOĽKOSEKUNDOVÉHO PRIPOJENIA.
Následne Vás bude zariadenie informovať
o správnom výsledku operácie a oznámi
Vám, že je možné presunúť sa so smart
telefónom kamkoľvek.
l Vždy, keď chcete spravovať spotrebič cez
aplikáciu, najskôr aktivujte režim One
Touch nastavením ovládača na správnu
pozíciu.
l Uistite sa, či máte odomknutú obrazovku
telefónu (z pohotovostného režimu) a
aktivovanú funkciu NFC. V opačnom
prípade
postupujte
podľa
vyššie
uvedených pokynov.
l Ak chcete spustiť prací cyklus, vložte
bielizeň, prací prostriedok a zatvorte dvierka.
l Zvoľte požadovanú funkciu v aplikácii
Hrubé obaly alebo metalické nálepky
na smartfóne môžu ovplyvniť alebo
brániť prenosu dát medzi telefónom a
spotrebičom. V prípade potreby ich
odstráňte.
(napr.: spustenie programu, kontrola
cyklu, aktualizácia štatistík a pod…).
l Postupujte podľa pokynov na displeji
telefónu a podľa požiadavky aplikácie ho
udržiavajte V BLÍZKOSTI loga One
Touch, ktoré sa nachádza na ovládacom
paneli spotrebiča.
Nahradením niektorých častí smart
telefónu (napr. zadný kryt, batéria
atď.) neoriginálnymi zložkami by
mohlo dôjsť k poškodeniu NFC
antény, ktoré by následne mohlo
brániť plnému využitiu aplikácie.
Správa
a
ovládanie
spotrebiča
prostredníctvom aplikácie je možná len
„v blízkosti“: nie je možné vykonať
operácie na diaľku (napr.: z inej
miestnosti; mimo domu).
POZNÁMKY:
Umiestnite smartfón tak, že NFC
anténa na zadnej strane zodpovedá
pozícii One Touch logu spotrebiča
(viď obrázok nižšie).
83
SK
DALŠIE POUŽITIE – bežné použitie
Tabuľka programov
1)
(MAX.) *
PROGRAM
2
(viď ovládací panel)
(MAX.)
14' 1
Rýchly
1
3)
1 1,5 1,5 1,5 1,5 2
30°
30' 1,5 2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3
30°
44' 3
40°
Denný 59 Min.
Zmiešaná
1
3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4
3 3,5 3,5 4
60°
2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6
60°
1,5 2 2,5 3
2)
Ručné pranie &
Vlna
1
1
Jemná
2
2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3
Šport
1
2
2
2 2,5
40°
30°
2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6
40°
Plákanie
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Odčerpanie &
Odstredenie
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3,5 4 4,5 5,5 6 6,5 7
8
60°
Baby 60°C
2)
ActivEco 20°C
Bavina
Bavlna +
Predpieranie
Biela bielizeň
**
2)
2)
2)
1
30°
4 4,5 5
2,5 2,5 3 3,5 4
Tmavé farby
2
2
5
6
7
8
9
10 11 12
20°
5
6
7
8
9
10 11 12
60°
5
6
7
8
9
10 11 12
60°
5
6
7
8
9
10 11 12
90°
Prispôsobiteľné nastavenia ovládača na spoluprácu s aplikáciou smartfónu a na
stiahnutie cyklov. viď zodpovedajúcu kapitolu). Vo výrobe je nastavený počiatočný
program Auto-Hygiene, navrhnutý na čistenie spotrebiča.
84
Prečítajte si tieto poznámky:
* Maximálna kapacita suchej bielizne závisí
od modelu (viď ovládací panel).
** ŠTANDARDNÝ PROGRAM NA
BAVLNU PODĽA (EU) Č. 1015/2010 A Č.
1061/2010.
1)
Po zvolení programu sa na displeji
zobrazí odporúčaná teplota, ktorú
je možné zmeniť (ak je to možné)
pomocou príslušného tlačidla, nie
je možné ju však zvýšiť nad
maximálnu povolenú pre daný
program.
2)
Pre uvedené programy môžete
nastaviť
trvanie
a
intenzitu
prania pomocou tlačidla STUPEŇ
ZNEČISTENIA.
3)
Voľbou programu RÝCHLY na
voliči programu môžete zvoliť
pomocou tlačidla RÝCHLY jeden z
troch dostupných rýchlych programov:
14’, 30’ a 44’.
PROGRAM NA BAVLNU S
TEPLOTOU 60°C.
PROGRAM NA BAVLNU S
TEPLOTOU 40°C.
Tieto programy sú vhodné na pranie
bežne znečistenej bielizne a sú
najúčinnejšie vzhľadom na spotrebu
energie a vody na pranie bavlnenej
bielizne.
Tieto programy boli vyvinuté v zhode s
teplotou uvedenou na štítku bielizne a
aktuálna teplota vody sa môže mierne
odlišovať od deklarovanej teploty cyklu.
85
SK
(Len pre modely s priestorom
na tekuté pracie prostriedky)
Pokiaľ len niekoľko kusov bielizne
vyžaduje
ošetrenie
bielením,
môžete vykonať odstránenie škvŕn
v práčke.
Nalejte bielidlo do zásobníka
na tekuté pracie prostriedky
vloženého v priestore označeného
„2“
v
zásobníku
pracích
prostriedkov a nastavte program
PLÁKANIE.
Po skončení cyklu nastavte volič
programov do pozície OFF,
pridajte
zvyšok
bielizne
a
pokračuje v bežnom praní s
najvhodnejším programom.
Výber programov
V prípade prania rôznych typov látok a
rôzneho stupňa znečistenia obsahuje
práčka špecifické programy na splnenie
každej potreby prania (viď tabuľka).
Rýchly (14-30-44 Min.)
Prací cyklus odporúčaný pre malé náplne a
mierne znečistenie. S týmto programom
odporúčame znížiť dávkovanie prostriedku,
za účelom úspory. Voľbou programu
RÝCHLY a pomocou tlačidla môžete zvoliť
jeden z troch dostupných programov.
Denný 59 Min.
Tento
špeciálne
navrhnutý
program
zachováva vysoký účinok prania so
značným skrátením č asu prania. Program
je navrhnutý pre menšiu náplň (viď tabuľku
programov).
Zmiešaná
Pranie a plákanie je optimalizované s
rytmom rotácie bubna a hladinou vody.
Jemné odstreďovanie zaisťuje zníženú
tvorbu pokrčenia látok.
Ručné pranie & Vlna
Tento program vykoná prací cyklus určený
pre vlnu, ktorú je možné prať v práčke,
alebo pre bielizeň určenú pre ručné pranie.
Jemná
Tento program strieda prácu a prestávky a
je vhodný najmä na pranie jemnej bielizne.
Prací cyklus a plákanie sa vykonávajú s
maximálnym množstvom vody na zaistenie
najlepšieho účinku.
Šport
Tento program je špeciálne navrhnutý na
pranie športovej bielizne, ktorú nie je nutné
prať pri vysokej teplote a je navrhnutý
na odstránenie nečistôt a škvŕn zo
športových aktivít.
Tmavé farby
Program navrhnutý pre zmes všetkých
tmavých látok bez straty farby a tvorby
záhybov. Odporúčame použitie tekutých
pracích prostriedkov.
86
Plákanie
Tento program vykoná 3 plákania s
prostredným odstreďovaním (ktoré možno
znížiť alebo zrušiť pomocou príslušného
tlačidla). Slúži na plákanie akéhokoľvek typu
látky, napríklad po ručnom praní.
Odčerpanie & Odstredenie
Program dokončí odčerpanie a odstredenie pri
maximálnej rýchlosti. Odstreďovanie možno
zrušiť alebo znížiť otáčky pomocou tlačidla
VOLBA OTÁČOK ODSTREDENIA.
Baby 60°C
Tento program Vám umožňuje prať detské
oblečenie pri nastavenej teplote min. 60°C.
Vďaka tomuto programu bude detské
oblečenie hygienicky čisté.
Pre docielenie výsledku perfektného prania
odporúčame použiť prací prášok namiesto
pracieho gélu.
ActivEco 20°C
Tento inovatívny program
umožňuje
spoločné pranie rôznych materálov a farieb,
ako je bavlna, syntetická a zmiešaná
bielizeň pri 20°C a ponúka excelentný prací
účinok. Spotreba tohto programu je okolo
40% oproti bežnému programu na bavlnu s
teplotou 40°C.
Bavlna
Tento program je vhodný na pranie bežne
znečistenej bavlny a je to najúčinnejší
program ohľadom spotreby energie a vody
na pranie bavlnenej bielizne.
Bavlna + Predpieranie
Tento
program
bol
navrhnutý
na
odstránenie odolnejších nečistôt z bielej
bavlnenej bielizne. Predpieranie zaisťuje
dôkladné odstránenie nečistôt. Do komory
"1" pridajte 20% pracieho prostriedku
v porovnaní s prostriedkom na hlavné
pranie.
Biela bielizeň
Na perfektné pranie. Konečné odstreďovanie
pri maximálnej rýchlosti ponúka účinnejšie
odstránenie pracích prostriedkov.
nastavený
cyklus
"Auto-Hygiene",
na čistenie bubna, odstránenie pachu a
predĺženie životnosti práčky. Cyklus "AutoHygiene" spusťte bez vloženej bielizne,
používajte len práškový prací prostriedok.
Na konci cyklu nechajte dvierka práčky
otvorené pre vysušenie bubna.
Odporúčame po každých 50 cykloch prania.
SK
One Touch
Prispôsobiteľné nastavenie ovládača, ktorý
musíte zvoliť, ak chcete preniesť príkaz
z aplikácie
do
spotrebiča
a
na
načítanie/spustenie cyklu. (viď zodpovedajúcu
kapitolu v návode na obsluhu aplikácie pre
podrobnejšie informácie).
V možnosti One Touch je z výroby
87
7. ODSTRÁNENIE MOŽNÝCH PROBLÉMOV A ZÁRUKA
Ak si myslíte, že vaša práčka nefunguje správne, prečítajte si nižšie uvedenú rýchlu
príručku ohľadne praktických rád na odstránenie najbežnejších problémov.
LEN PRE ONE TOUCH MODELY.
Vďaka cyklu Clever Check-up vašej aplikácie Hoover Wizard môžete kedykoľvek
skontrolovať správnu funkčnosť spotrebiča. Potrebujete len Android smartfón
s technológiou NFC. Viac informácií nájdete v aplikácii.
Ak displej spotrebiča zobrazuje chybu (kód alebo blikajúcu LED), mali by ste
zapnúť aplikáciu a priblížiť Android smartfón k NFC na One Touch logu
spotrebiča. Teraz môžete spustiť adresár na riešenie problému.
HLÁSENIE PORUCHY
l Modely s displejom: chyba je zobrazená č íslom so znakom „E“ (príklad: Error 2 =
E2)
l Modely bez displeja: chyba je zobrazená blikaním každej LED podľa kódu poruchy,
s následnou 5 sekundovou pauzou (príklad: Error 2 = dve bliknutia – pauza 5 sekúnd
– dve bliknutia – a pod…)
Zobrazená chyba
E2 (s displejom)
2 bliknutia LED
(bez displeja)
E3 (s displejom)
3 bliknutia LED
(bez displeja)
E4 (s displejom)
4 bliknutia LED
(bez displeja)
E7 (s displejom)
7 bliknutia LED
(bez displeja)
Akýkoľvek iný kód
Možné príčiny a praktické riešenia
Spotrebič nemôže napustiť vodu.
Skontrolujte, či je otvorený prívod vody.
Skontrolujte prívodnú hadicu z hľadiska zalomenia alebo
pricvaknutia.
Odtoková hadica nie je v správnej výške (viď kapitolu o inštalácii).
Zatvorte prívodný ventil, odskrutkujte hadicu s filtrom na zadnej
strane spotrebiča a skontrolujte, či je filter čistý a nie je zablokovaný.
Práčka nevypúšťa vodu.
Skontrolujte, či nie je upchatý filter.
Skontrolujte, či nie je odtoková hadica zalomená alebo pricvaknutá.
Skontrolujte, či nie je upchatý odtokový systém domácnosti a či voda
voľne odteká. Skúste vypustiť vodu do výlevky.
Veľmi veľa peny a/alebo vody.
Skontrolujte, či ste nepridali nadmerné množstvo
prostriedku alebo prostriedok nevhodný pre práčky.
Problém s dvierkami.
pracieho
Skontrolujte, či sú dvierka správne zatvorené. Skontrolujte, či
bielizeň nebráni v zatvorení dvierok.
Ak sú dvierka blokované, spotrebič vypnite a odpojte od elektrickej
siete, počkajte 2-3 minúty a otvorte dvierka.
Spotrebič vypnite a odpojte od elektrickej siete, chvíľu počkajte.
Spotrebič zapnite a spusťte program. Ak sa porucha opäť objaví,
kontaktujte autorizované servisné stredisko.
88
Problém
Možná príčina a praktické riešenia
Pračka
nefunguje/nespustí sa
Skontrolujte, či je spotrebič pripojený k funkčnej sieťovej zásuvke.
Skontrolujte, či je zapnutá.
Pomocou iného spotrebiča skontrolujte, č i je elektrická zásuvka
funkčná.
Nie sú správne zatvorené dvierka: otvorte a opäť zatvorte.
Skontrolujte zvolený program a či je stlačené tlačidlo štart.
Skontrolujte, či práčka nie je v režime pauzy.
Môže to byť spôsobené netesnosťou medzi prívodným ventilom a
hadicou; v takom prípade vymeňte tesnenie a dotiahnite hadicu a
ventil.
Skontrolujte, či je filter správne zatvorený.
Z dôvodu nevhodného rozdelenia bielizne môže práčka:
• Pokúšať sa o vyváženie bielizne, predĺžením doby odstredenia.
• Znížiť rýchlosť odstredenia pre zníženie vibrácií a hluku.
• Vylúčiť odstredenie na ochranu spotrebiča.
Uistite sa, či je bielizeň vyvážená. Ak nie, usporiadajte ho a
reštartujte program.
Môže to byť z dôvodu, že nie je úplne odčerpaná voda: počkajte
niekoľko minút. Ak problém trvá, viď časť Error 3.
Niektoré modely sú vybavené funkciou „bez odstredenia“:
skontrolujte, či nie je zapnutá.
Skontrolujte možnosti nastavenia, ktoré môžu vylúčiť odstredenie.
Voda na podlahe
alebo v blízkosti
spotrebiča
Pračka neodstreďuje
Silné vibrácie/hluk
počas odstreďovania
Použitie nadmerného množstva pracieho prostriedku môže mať
vplyv na spustenie odstredenia.
Práčka nie je vyvážená: v prípade potreby nastavte pomocou
nastaviteľných nožičiek podľa príslušnej kapitoly.
Skontrolujte, či sú odstránené prepravné skrutky, gumové vložky a
podložky.
Skontrolujte, či sa v bubne nenachádzajú cudzie predmety (mince,
háčiky, gombíky a pod…).
Štandardná záruka výrobcu sa vzťahuje na elektrické alebo mechanické poruchy
výrobku zo strany výrobcu. Ak je porucha spôsobená faktormi mimo výrobku,
nesprávnym použitím alebo nedodržaním pokynov v návode, výrobca nenesie
zodpovednosť a za opravy môže byť účtovaný poplatok.
89
SK
INÉ PROBLÉMY
Použitie ekologických pracích prostriedkov
bez fosfátov môže spôsobiť nasledujúce:
Ak problém trvá, ihneď kontaktujte
autorizované servisné stredisko.
- tmavšia voda z plákania: je to z dôvodu
potlačenia
zeolitov,
ktoré
nemajú
negatívny vplyv na účinok plákania.
Dôrazne odporúčame používať originálne
náhradné diely, ktoré zakúpite vo vašom
servisnom stredisku.
- biely prášok (zeolit) na bielizni na
konci prania: je to normálne, prášok
nebol absorbovaný látkou a nezmení jej
farbu.
Záruka
Na výrobok sa vzťahuje záruka podľa
podmienok uvedených na certifikáte
dodanom s výrobkom. Záručný certifikát
musí
byť
kompletne
vyplnený.
Uschovajte si ho na bezpečnom mieste
pre prípad požiadavky autorizovaného
servisného strediska.
- pena vo vode v poslednom plákaní:
neindikuje to nevyhnutne zlé plákanie.
- bohatá pena: toto je často z dôvodu
aniónovej aktívnej povrchovej látky v
prípade prostriedkov, ktoré je možné
ťažko odstrániť z bielizne.
V takom prípade nepúšťajte opakované
plákanie na odstránenie tohto efektu:
nepomôže to.
Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za
tlačové chyby v návode dodanom so
spotrebičom. Tiež si vyhradzuje právo na
akékoľvek zmeny užitočné pre tento
výrobok bez zmeny jeho základných
vlastností.
90
Hvala, ker ste izbrali pralni stroj Hoover.
Ponosni smo, da lahko svojim kupcem
nenehno ponujamo nove, inovativne in
tehnološko napredne izdelke. Na voljo vam
je kompletna linija gospodinjskih aparatov,
ki vam bo v veliko pomoč pri
vsakodnevnem delu.
Izdelek je označen skladno z
evropsko uredbo 2012/19/EU o
odpadni električni in elektronski
opremi (OEEO).
OEEO vsebuje tako snovi, ki onesnažujejo
okolje (in ki lahko negativno vplivajo na okolje)
kot tudi osnovne komponente (ki jih je mogoče
ponovno uporabiti). Zato je pomembna pravilna
obravnava OEEO, ki omogoča odstranjevanje
in ustrezno odlaganje vseh onesnaževal ter
pridobivanje in recikliranje vseh materialov.
Posamezniki lahko igrajo pomembno vlogo pri
preprečevanju onesnaževanja okolja zaradi
OEEO; pri tem morajo upoštevati nekaj
osnovnih pravil:
Priporočamo, da svoj izdelek registrirate na
naslovu www.registerhoover.com in si
tako omogočite hitrejši dostop do dodatnih
storitev, ki so namenjene izključno našim
najbolj zvestim kupcem.
Prosimo, da pozorno preberete ta priročnik,
saj boste v njem našlli navodila za pravilno
in varno uporabo ter koristne nasvete za
vzdrževanje aparata.
l z OEEO ne ravnamo kot z običajnimi
odpadki iz gospodinjstva;
l OEEO je treba odpeljati na ustrezno
Aparat začnite uporabljati šele, ko
ste
pozorno
prebrali
ta
navodila!
Priporočamo, da knjižico shranite, da vam
bo vedno pri roki, in jo boste lahko
posredovali
tudi
morebitnim
novim
lastnikom aparata.
zbirališče odpadkov, upravljano s strani
občine ali registrirane družbe. V številnih
državah je za večje kose OEEO
organizirano tudi zbiranje po domovih.
V številnih državah lahko ob nakupu novega
aparata starega oddate prodajalcu, ki ga je
dolžan prevzeti brezplačno po načelu eden za
enega; to velja v primeru, da gre opremo
enakovrednega tipa z enakimi funkcijami kot
dobavljeni aparat.
Prosimo preverite, da so aparatu ob dobavi
priloženi tudi navodila za uporabo, garancijski
list, naslovi pooblaščenih servisov ter nalepka
o energijski učinkovitosti. Preverite tudi, da so
aparatu priloženi tudi vtikač, ukrivljeni
nastavek za odtočno cev ter dodatek za
tekoče detergente ali za belilo (nekateri
modeli). Priporočamo, da vse te dele
shranite.
Kazalo
1. SPLOŠNI VARNOSTNI UKREPI
2. INSTALACIJA
Posamezni izdelki so označeni z edinstveno
16-mestno kodo, tj. “serijsko številko”,
odtisnjeno na nalepki na aparatu (ob odprtini
za vrata) ali v nalepki z dokumenti v
notranjosti aparata. Koda je neke vrste
osebna izkaznica izdelka, potrebujete pa jo
pri registraciji in v primerih, ko se morate
obrniti na pooblaščeni servis Hoover.
3. PRAKTIČNI NASVETI
4. VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE
5. HITRI VODNIK
6. STIKALNA PLOŠČA IN PROGRAMI
7. ODPRAVLJANJE NEPRAVILNOSTI V
DELOVANJU IN GARANCIJA
91
SL
Varstvo okolja
1. SPLOŠNI VARNOSTNI
UKREPI
l Aparat
je namenjen samo uporabi
v gospodinjstvih in podobnih
okoljih:
− kuhinjah za osebje v pisarnah,
delavnicah ali drugih delovnih
okoljih;
− na kmetijah;
− za stranke v hotelih, motelih
in drugih bivalnih okoljih;
− v penzionih.
Za drugačno uporabo v okoljih, ki
se razlikujejo od uporabe v
gospodinjstvih, kot na primer
uporaba komercialne namene s
strani strokovnjakov ali izučenih
uporabnikov, ta aparat ni
namenjen. Nenamenska uporaba
aparata lahko skrajša njegovo
življenjsko dobo in izniči
veljavnost garancije. Proizvajalec
ne prevzema nikakšrne odgovornosti,
skladno z veljavnimi zakoni, za
morebitno š kodo na aparatu ali
poškodbe ali izgubo zaradi
nenamenske uporabe, tudi č e je
bil aparat uporabljan v gospodinjstvu.
l Aparat
Otroci se ne smejo igrati z
aparatom, prav tako otroci ne
smejo čistiti in vzdrževati aparata
brez nadzora.
l Otrokom
ne smete dovoliti, da
se igrajo z aparati.
l Otroci,
mlajši od 3 let, se stroju
ne smejo približevati, razen č e
so pod stalnim nadzorom.
l Če
je priključni električni kabel
poškodovan, ga mora zamenjati
strokovnjak pooblaščenega servisa
ali drugi ustrezno usposobljen
strokovnjak, da se izognete tveganju.
l Uporabljajte
samo aparatu
priložene cevi za priključitev
na vodovodno omrežje. (Ne
uporabljajte cevi, s katerimi je
bil priključen stari aparat!).
l Tlak
vode mora biti med 0,05
MPa in 0,8 MPa.
l Prepričajte
se, da morda
preproga oz. tekstilna talna
obloga ne ovira zračenja skozi
odprtine na dnu stroja.
lahko uporabljajo otroci,
starejši od 8 let, in osebe l Stroj izklopite tako, da obrnete
z zmanjšanimi fizičnimi, zaznavnimi
gumb za izbiranje programov v
položaj OFF (izklopljeno), v
ali umskimi sposobnosti ali
s pomanjkljivimi izkušnjami in
vertikalni položaj. Č e je gumb v
katerem koli drugem položaju, je
predznanjem, vendar le pod nadzorom
stroj vklopljen (velja samo za
in če so jim bila razložena navodila
modele z gumb za izbiranje
za varno uporabo aparata in č e se
zavedajo s tem povezanih tveganj.
programov).
92
po instalaciji mora biti l Stroj ne sme biti izpostavljen
vtikač dostopen.
dežju, neposredni sončni svetlobi
ali drugim vremenskim pogojem.
l Največja
dovoljena količina
suhega perila je odvisna od l Pri premikanju ne dvigajte stroja
za gumbe ali predalček za pralna
modela stroja (gl. stikalno ploščo).
sredstva; med transportom
l Tehnični podatki o izdelku so
ne odlagajte stroja na vrata.
dostopni na proizvajalčevi spletni
Priporočamo, da stroj dvigneta
strani.
dve osebi.
Navodila za varno uporabo
l V
primeru nepravilnosti v
delovanju in/ali okvare stroj
izklopite, zaprite pipo za vodo in
ne poskušajte sami odpraviti
napake. Takoj se obrnite na
najbližji pooblaščeni servis in
zahtevajte uporabo originalnih
nadomestnih delov. Neupoštevanje
the navodil lahko negativno
vpliva na varnost stroja.
l Pred čišč enjem
ali vzdrževalnimi
deli na pralnem stroju potegnite
vtikač iz vtičnice in zaprite pipo za
vodo.
l Prepričajte
se, da je električno
omrežje ozemljeno. V nasprotnem
primeru se posvetujte s
strokovnjakom.
l Ne
uporabljajte pretvornikov,
razdelilcev ali podaljškov.
OPOZORILO:
Voda med pranjem doseže
zelo visoko temperaturo.
l Pred
odpiranjem vrat se
prepričajte, da v bobnu ni
Z oznako
na tem proizvodu
vode.
izjavljamo, na lastno odgovornost,
l Ko
izklapljate
stroj
iz da je proizvod skladen z vsemi
električnega omrežja, vedno evropskimi zahtevami o varnosti,
primite za vtikač, nikoli ne vlecite zdravju in varstvu okolja, ki se v
za kabel.
zakonodaji nanašajo na ta izdelek.
93
SL
l Tudi
2. INSTALACIJA
l Odrežite
jermenčke, s katerimi so
pritrjene cevi, pri tem pa pazite,
da ne poškodujete cevi ali
priključnega električnega kabla.
1
A
B
A
B
l Odvijte
2 ali 4 vijake (A) na
hbrtni strani in odstranite 2 ali 4
ploščice (B), kot je to prikazano
na sliki figure 1.
B
B
A
A
l Zakrijte
2 ali 4 luknje s pomočjo
čepov, ki jih boste našli v
ovojnici z navodili.
l Če
je pralni stroj vgraden, po
rezanju jermenčkov, s katerimi
so pritrjene cevi, odvijte 3 ali 4
vijake (A) in odstranite 3 ali 4
ploščice (B).
nekaterih modelih bo 1 ali
več ploščic padlov notranjost
stroja: nagnite stroj naprej, da jih
odstranite. Luknje zakrije s čepi,
ki jih boste našli v ovojnici.
2
A
1
2
3
l Pri
B
OPOZORILO:
Pazite, da embalaža ne pride v
roke otrokom.
Na dno položite nagubano
ploščo, kot je to prikazano na
sliki 2 (odvisno od modela
izberite verzijo A, B ali C).
94
C
3
2
1
Vodovodni priključki
3
l Za priključitev cevi za vodo na pipo (sl. 3)
uporabite samo nove cevi, ki so bile stroju
priložene (v ta namen ne uporabljajte
starih cevi).
l Nekateri
modeli
imajo
še
dodatne
značilnosti:
IN
TOPLA
VODA
HOT&COLD (sl. 4): Stroj priklopite na
toplo in hladno vodo, kar omogoča večji
energijski prihranek.
Sivo cev priključite na pipo za hladno
vodo,
rdečo pa na pipo za toplo vodo.
Stroj lahko priključite tudi samo na hladno
vodo: v tem primeru bo morda začel
stroj izvajati določene programe z
nekajminutno zamudo.
l AQUASTOP (sl. 5): V dotočni cevi je
naprava, ki prepreči pretok vode, če pride
do okvare cevi. V tem primeru se v
okencu “A” prikaže rdeča oznaka; takrat
morate zamenjati cev. Če želite odviti
matico, morate pritisniti na pripomoček za
preprečitev odvijanja "B".
4
SL
l HLADNA
1
5
6
B
A
B
A
l AQUAPROTECT - DOTOČNA CEV Z
VAROVALOM (sl.6): Če začne notranje,
osnovne cevi "A" uhajati voda, jo zadrži
prozorni zunanji ovoj "B" in stroj bo lahko
zaključil program pranja. Ko se program
pranja zaključi, se obrnite na pooblaščeni
servis, saj je potrebno zamenjati dotočno cev.
7
Namestitev
min 4 cm
pazite, da cev ni zapognjena ali stisnjena,
ter usmerite odtočno cev v kad ali, še
bolje, jo priključite v odtok na zidu na
višini vsaj 50 cm, premer odtoka pa mora
biti večji od premera cevi pralnega stroja
(sl. 7).
95
max 100 cm
l Potisnite pralni stroj do zida, pri tem pa
+2,6 mt
max
min 50 cm
max 85 cm
l Uravnajte stroj s pomočjo nastavljivih
nog, kot je to prikazano na sliki 8:
a.zavrtite matico v desno, da sprostite vijak;
b.z obračanjem nogo dvignite ali spustite,
dokler se ne naslanja na tla;
c.pritrdite nogo s privijanjem matice, dokler
se matica ne pomakne do dna pralnega
stroja.
8
A
B
l Potisnite vtikač v vtičnico.
OPOZORILO:
Če je potrebno zamenjati priključni
električni
kabel,
se
obrnite
na
pooblaščeni servis.
C
Predalček za detergent
9
Predalček za detergent je razdeljen na 3
predelke, kot je to prikazano na sliki 9:
l predelek “1”: za detergent za
predpranje;
l predelek “ ”: za posebne dodatke,
mehčalce, škrob, dišave ipd.;
OPOZORILO:
Uporabljajte samo tekoča sredstva.
Pralni stroj bo tekom izvajanja
programa samodejno doziral dodatke
med zadnjim izpiranjem.
10
l predelek “2”: za detergent za pranje.
Nekaterim modelom je priložena tudi
posodica za tekoči detergent (sl.10). Ko
jo želite uporabiti, jo položite v predelek "2".
Tako bo tekoči detergent stekel v boben v
pravem
trenutku.
Posodico
lahko
uporabljate tudi za belilo, če izberete
program “Izpiranje”.
11
OPOZORILO:
Nekateri detergent se težko dozirajo. V
takih primerih priporočamo uporabo
posebne posodice, ki jo položite
neposredno v boben (primer na sliki 11).
96
Nasveti za vlaganje perila v stroj
Je potrebno pranje z vročo vodo?
l Madeže
pred pranjem odstranite z
ustreznim sredstvom za odstranejvanje
madežev, ali pa perilo z zasušenimi
madeži pred pranjem nekaj časa
namakajte v vodi; s tem zmanjšate
potrebo po pranju s programi z vročo
vodo. Če izberete program za pranje pri
60°C, prihranite do 50% energije.
OPOZORILO: ko razvrščate perilo za
pranje, ne pozabite:
- odstraniti morate vse kovinske predmete,
npr. lasnice, bucike, kovance;
- zapnite gumbe na prevlekah za blazine, zaprite
zadrge, zavežite pasove in dolge trakove;
- z zaves snemite kaveljčke;
- pozorno preberite etikete z navodili za
vzdrževanje tkanin na perilu;
- odstranite trdovratne madeže s pomočjo
namenskih detergentov.
Sledi hitri vodnik z nekaj nasveti in
priporočili za uporabo detergenta pri
različnih temperaturah. Vsekakor pa
vedno
upoštevajte
tudi
navodila
proizvajalca detergent glede pravilne
uporabe in doziranja.
l Priporočamo, da se izogibate centrifugiranju,
Za pranje zelo umazanega belega
perila priporočamo program za
bombaž pri 60°C ali več ter običajen
pralni prašek (učinkovit), ki vsebuje
belila,
ki
pri
srednjih/visokih
temperaturah
zagotavljajo
odlične
rezultate.
ko perete preproge, posteljna pregrinjala ali
druge težke kose perila.
l Pred
pranjem volnenega perila se
prepričajte, da je to primerno za pranje v
stroj in označeno s simbolom “čista runska
volna”, in da je na etiketi navedeno “Se ne
krči” ali “Pralno v stroju”.
Za perilo, ki ga perete pri 40°C in 60°C
izberite vrsto detergent glede na vrsto
tkanine in stopnjo umazanosti perila.
Običajno so praški primerni za bolj
umazano “belo” ali pisane tkanine
obstojnih barv, medtem ko so tekoči
detergent ali “do barv prijazni ” praški
primerni za pranje manj umazanega
pisanega perila.
Nekaj koristnih nasvetov
Vodnik za okolju prijazno in gospodarno
uporabo pralnega stroja.
Perite največjo dovoljeno količino perila
l Za najbolj učinkovito porabo energije,
vode, detergenta in časa priporočamo, da
vedno perete poln stroj perila, tj.
priporočeno največjo dovoljeno količino.
Če enkrat operete poln stroj perila, s tem
prihranite 50% energije v primerjavi z
dvakratnim pranjem polovične količine.
Za perilo, ki ga perete pri temperaturah
pod 40°C, priporočamo uporabo tekočih
detergentov oziroma detergentov, ki so
namenjeni pranju pri nižjih temperaturah.
Je predpranje potrebno?
l Le za zelo umazano perilo! PRIHRANITE
na detergentu, času, vodi in med 5 do 15%
energije, če NE izberete predpranja, ko
perete manj ali običajno umazano perilo.
Za pranje volne in svile uporabljajte samo
namenske detergente za to vrsto tkanin.
97
SL
3. PRAKTIČNI NASVETI
4. VZDRŽEVANJE IN
ČIŠČENJE
Zunanje površine pralnega stroja čistite z
vlažno krpo. Izogibajte se uporabi jedkih
čistil, alkohola in/ali topil. Pralni stroj ne
zahteva posebne nege; redno č istite
predalček za pralna sredstva in filter. V
nadaljevanju boste našli nekaj nasvetov o
premikanju stroja in kaj storiti, če stroja dlje
časa ne boste potrebovali.
Čiščenje predalčka za pralna
sredstva
Pred selitvijo ali če stroja dlje
časa ne boste uporabljali
l Priporočamo, da predalčke redno čistite in
l Če bo pralni stroj dlje časa shranjen v
tako preprečite, da bi se v njem nabirali
ostanki detergent in drugih pralnih sredstev.
l To storite tako, da izvlečete predalček –
potegnite nekoliko močneje, očistite ga pod
tekočo vodo in ponovno potisnite v ohišje.
neogrevanem prostoru, iztočite vodo iz
vseh cevi.
l Potegnite vtikač iz vtičnice.
l Snemite dotočno cev z nosilca in jo
spustite, da voda iz
podstavljeno posodo.
l Na
Čiščenje filtra
koncu
jermenom.
l Pralni stroj je opremljen s posebnim
filtrom, ki zadrži večje predmete, na
primer gumbe ali kovance, ki bi lahko
zamašili odtok.
l Samo nekateri modeli: izvlecite gibljivo
cev, odstranite č ep in odtočite vodo v
posodo.
l Priporočamo, da pred odvijanjem filtra pod
njega podložite vpojno krpo, da ostanejo tla
suha.
l Filter zavrtite v levo do konca, dokler ni v
vertikalnem položaju.
l Izvlecite in očistite filter; na koncu ga
znova namestite v stroj in ga zavrtite v
desno.
l Ponovite zgoraj opisan postopek v obratnem
vrstnem redu.
98
pritrdite
nje
odtočno
steče
v
cev
z
5. HITRI VODNIK
Ta pralni stroj samodejno prilagodi količino
vode vrsti in količini perila v bobnu. Ta
sistem zagotavlja manjšo porabo energije
in ustrezno krajše programe pranja.
6. STIKALNA PLOŠČA IN
PROGRAMI
Izbiranje programov
l Vklopite pralni stroj in izberite ustrezen
program.
l Po potrebi prilagodite temperatura pranja
ter pritisnite na tipke za želene "opcije".
SL
l S pritiskom na tipko START/PAVZA
zaženite program..
Če med delovanjem pralnega stroja
zmanjka električne energije, se nastavitve
shranijo v pomnilnik. Ko je stroj spet pod
napetostjo, nadaljuje z izvajanjem programa
tam, kjer je bil ta prekinjen.
l Ob koncu programa se na prikazovalniku
prikaže napis "End" (konec), pri nekaterih
modelih pa se osvetlijo kontrolne lučke
vseh faz programa.
Počakajte, da ugasne lučka za zaprta
vrata; to se zgodi približno 2 minuti po
koncu programa.
l Izklopite pralni stroj.
S pomočjo razpredelnice programov
izberite ustrezen program za vrsto tkanine,
in sledite navodilom za upravljanje pralnega
stroja.
Tehnični podatki
Tlak vode:
min 0,05 Mpa / max 0,8 Mpa
Hitrost ožemanja (vrt./min.):
gl. tablico s podatki.
Priključna moč / Varovalka
Priključna napetost:
gl. tablico s podatki.
AMP
/
A Stikalo za izbiranje programov
s položajem OFF (izklopljeno)
B Tipka START/PAVZA
C Tipka za ZAMIK VKLOPA
D Tipka za OPCIJE
E Tipka HITRO PRANJE / STOPNJA
UMAZANOSTI PERILA
F Tipka za NASTAVLJANJE
TEMPERATURE
G Tipka za NASTAVLJANJE
HITROSTI OŽEMANJA
F+G ZAKLEPANJE TIPK
H Digitalni prikazovalnik
I Kontrolne lučke OPCIJE
L Kontrolna lučka ZAPRTA VRATA
M Kontrolna lučka KG MODE
N Kontrolna lučka ZAKLEPANJE
TIPK
O Kontrolne lučke NASTAVLJANJE
TEMPERATURE
P Kontrolne lučke NASTAVLJANJE
HITROSTI OŽEMANJA
Q Območje ONE TOUCH
99
Stroj začne delovati nekaj sekund po
pritisku na tipko START/PAVZA.
Odpiranje vrat
Posebno
varovalo
preprečuje
odpiranje vrat takoj po zaključenem
programu pranja.
Ko je program zaključen, počakajte 2
minuti, da ugasne kontrolna lučka
“Zaklenjena vrata”, nato pa lahko
odprete vrata.
DODAJANJE IN ODVZEMANJE PERILA
PO ZAČETKU IZVAJANJA PROGRAMA
(PAVZA)
l Približno 2 sekundi pritiskajte na tipko
Stikalo za izbiranje programov s
položajem OFF (izklopljeno)
START/PAVZA (nekatere kontrolne lučke
se osvetlijo, prikaz č asa do konca
programa utripa, kar opozarja, da je stroj
v načinu pavze).
l Počakajte 2 minuti, da se sprosti
varnostna naprava in bo mogoče odpreti
vrata.
Ko
obrnete
stikalo
za
izbiranje
programov, se osvetli kontrolna lučka za
izbrani program.
Zaradi prihranka energije se ob koncu
programa oziroma medtem ko stroj ni
aktiven svetlost lučke zmanjša.
Pred odpiranjem vrat se najprej
prepričajte, da voda ne sega nad
odprtino za vrata, da ne pride do
poplave.
Opomba: Če želite stroj izklopiti, obrnite
gumb za izbiranje programov na OFF.
l Ko dodate oz. odvzamete perilo, znova
zaprite vrata in pritisnite na tipko
START/PAVZA
(stroj
nadaljuje
z
izvajanjem programa tam, kjer je bil ta
prekinjen).
l S pritiskom na tipko START/PAVZA
zaženete izbrani program.
l Ko izberete program, ostane stikalo za
izbiranje programov na izbranem programu,
dokler se program ne zaključi.
PREKLIC PROGRAMA
l Program prekličete tako, da obrnete
stikalo za izbiranje programov na OFF.
l Stroj izklopite z obračanjem gumba na
položaj OFF.
Tipka za ZAMIK VKLOPA
Stikalo za izbiranje programov morate
vrniti v položaj OFF po zaključku
vsakega programa, ali ko želite znova
izbrati in zagnati novi program pranja.
l S pomočjo te tipke lahko zamaknete
začetek pranja za do 24 ur.
l To storite na naslednji način:
Tipka START/PAVZA
- Izberite želeni program.
Vrata zaprite PREDEN pritisnete na
tipko START/PAVZA.
l S pritiskom na to tipko zaženete izbrani
program pranja.
100
- Enkrat pritisnite na tipko, da aktivirate
opcijo (na prikazovalniku se prikaže
vrednost h00), nato pa s ponovnim
pritiskom nastavite 1-urni časovni zamik
(prikazana vrednost h01). Ob vsakem
pritisku na tipko se nastavljeni časovni
zamik poveča za 1 uro, dokler se na
prikazovalniku ne prikaže vrednost h24.
Če nato ponovno pritisnete na isto tipko,
s tem prekličete nastavljeni č asovni
zamik (vrednost 0).
- Nastavitev potrdite s pritiskom na
tipko
START/PAVZA.
Začne
se
odštevanje, in ko preteče nastavljeni
časovni zamik, začne stroj samodejno
izvajati program pranja.
- HYGIENE +
To funkcijo lahko aktivirate le v primeru, da
ste nastavili temperaturo 60°C. Funkcija
zagotavlja steriliziranje perila, saj se med
pranjem
ves
čas
ohranja
visoka
temperatura.
- MANJ LIKANJA
Ta funkcija poskrbi, da se perilo kar
najmanj zmečka. Stroj opusti vmesna
centrifugiranja, ali pa zmanjša intenzivnost
zadnjega centrifugiranja.
prekličete z obračanjem gumba za
izbiranje programov v izklopljeni položaj
(OFF).
Če pride med delovanjem stroja do
izpada električne napetosti, stroj shrani
izbrani program v spomin. Ko je omrežje
spet pod napetostjo, stroj nadaljuje z
izvajanjem programa na mestu, kjer je bil
ta prekinjen.
Na tipko za opcije pritisnite pred
pritiskom na tipko START/PAVZA.
izbiro
med
Tipka HITRO PRANJE / STOPNJA
UMAZANOSTI PERILA
Ta tipka omogoča izbiro med opcijama,
odvisno od izbranega programa.
- HITRO PRANJE
Tipka postane aktivna, če z gumbom za
izbiranje programov izberete katerega
program za hitro pranje HITRI (14/30/44
Min.); z njo izberete ustrezno dolžino
programa med možnostmi, ki so na voljo.
Tipka za OPCIJE
Ta tipka omogoča
različnimi opcijami:
Če izberete opcijo, ki ni na voljo za
izbrani program, kontrolna lučka za
izbrano opcijo najprej utripa, nato pa
ugasne.
tremi
- STOPNJA UMAZANOSTI PERILA
l Ko izberete program, se samodejno
prikaže trajanje izbranega programa.
- DODATNO IZPIRANJE
l Ta opcija omogoča dodatno fazo izpiranja
po pranju. Možnost je namenjena
predvsem osebam z nežno in občutljivo
kožo, pri katerih bi lahko tudi najmanjša
sled detergenta v perilu povzročila
draženje kože ali alergijo.
l To funkcijo priporočamo tudi za pranje
otroških oblačil in za pranje zelo
umazanega perila, ki je zahtevalo večjo
količino detergenta, ali za pranje perila iz
frotirja (brisač), saj ta vlakna običajno
zadržijo v sebi detergent.
l S pomočjo te opcije izbirate med 3
različnimi
intenzivnostmi
pranja
–
prilagodite dolžino programa glede na to,
kako umazano perilo perete (opcija je na
voljo samo pri nekaterih programih, kot je
to prikazano v Tabeli programov).
Tipka za NASTAVLJANJE
TEMPERATURE
l S pomočjo te tipke lahko spremenite
101
temperature pranja.
SL
l Nastavljeni časovni zamik vklopa lahko
l Ne morete pa izbrati višje temperature od
najvišje
dovoljene
za
posamezni
program; s tem je možnost poškodbe
vlaken preprečena.
ZAKLEPANJE TIPK
l Stroj omogoča tudi zaklepanje tipk; to
Tipka za NASTAVLJANJE HITROSTI
OŽEMANJA
storite tako, da približno 3 sekunde hkrati
pritiskate na tipko za NASTAVLJANJE
TEMPERATURE in NASTAVLJANJE
HITROSTI OŽEMANJA: Tako preprečite
slučajno ali neželeno spreminjanje
nastavitev, č e se med izvajanjem
programa kdo slučajno dotakne tipke na
prikazovalniku.
l S pomočjo te tipke lahko znižate hitrost
l Zaklepanje tipk enostavno prekličete
l Če želite perilo oprati s hladno vodo,
morajo
biti
ugasnjene.
ožemanja ali
ožemanje.
vse
po
kontrolne
potrebi
lučke
tako, da znova pritiskate na isti tipki, ali
izklopite stroj.
prekličete
l Če na etiketi na perilu ni drugačnih
navodil, lahko za ožemanje perila
izberete najvišjo predvideno hitrost
ožemanja za izbrani program.
Digitalni prikazovalnik
Zahvaljujoč sistemu prikaza ste stalno
obveščeni o statusu vašega pralnega stroja.
Da bi preprečili poškodbo tkanin za
posamezne programe, ni mogoče
izbrati višje hitrosti ožemanja od
najvišje,
predvidene
za
izbrani
program.
3 4
2
1
l Če želite aktivirati ožemanje, pritiskajte
na tipko za nastavljanje hitrosti ožemanja,
dokler ne izberete želene vrednosti.
6
7
5
l Hitrost ožemanja lahko prilagodite, ne da
bi preklopili stroj v način pavze.
Prevelika količina detergenta lahko
povzroči pretirano penjenje. Če stroj
zazna preveliko količino pene, lahko
opusti fazo ožemanja, ali pa podaljša
trajanje programa in poveča količino
uporabljene vode in s tem porabo
vode.
Stroj je opremljen s posebno
elektronsko napravo, ki preprečuje
izvajanje faze ožemanja, če perilo v
stroju ni enakomerno razporejeno. Na
ta način je delovanje stroja tišje, z
manj
vibracijami,
kar
podaljša
življenjsko dobo stroja.
1) KONTROLNE LUČKE OPCIJ
Kontrolne lučke opozarjajo na opcije, ki jih
lahko izberete z ustreznimi tipkami.
2) TRAJANJE PROGRAMA
l Ko
izberete
program,
se
na
prikazovalniku samodejno prikaže trajanje
programa, ki se lahko glede na izbrane
opcije spreminja.
l Ko začne stroj izvajati program, vas sproti
obvešča, koliko časa je še ostalo do
konca pranja.
l Stroj preračuna čas do konca programa
na osnovi standardne količine perila,
tekom izvajanja programa pa čas
prilagaja glede na dejansko količino perila
v stroju in njegovo sestavo.
102
3) KONTROLNA LUČKA ZAPRTA VRATA
- prilagaja ritem vrtenja bobna izbrani vrsti
tkanine, ki jo perete;
l Ikona ponazarja, da so vrata zaklenjena
- prepoznava prisotnost pene in po potrebi
poveča količino vode za izpiranje.
Vrata zaprite PREDEN pritisnete na
tipko START/PAVZA.
- prilagodi hitrost ožemanja količini perila
v
bobnu
ter
s
tem
prepreči
neuravnoteženost.
tipko START/PAVZA, indikator za kratek
čas utripa, nato pa ostane osvetljen.
Če vrata niso dobro zaprta, lučka
utripa približno 7 sekund, nato pa se
ukaz na zagon samodejno prekliče.
V tem primeru pravilno zaprite
vrata in znova pritisnite na tipko
START/PAVZA.
5) KONTROLNA LUČKA ZAKLEPANJE TIPK
Kontrolna lučka opozarja, da so tipke
zaklenjene.
6) KONTROLNE LUČKE NASTAVLJANJE
TEMPERATURE
l Posebno varovalo preprečuje odpiranje
vrat takoj po zaključenem programu
pranja. Ko je program zaključen,
počakajte 2 minuti, da ugasne kontrolna
lučka ZAPRTA VRATA, nato pa lahko
odprete vrata. Po koncu izvajanja
programa obrnite stikalo za izbiranje
programov na OFF.
Prikazana je temperatura pranja za izbrani
program, ki jo lahko po želji spremenite (če
je to dovoljeno) s pomočjo ustrezne tipke.
Če želite perilo oprati s hladno vodo, morajo
biti vse lučke ugasnjene.
7) KONTROLNE LUČKE NASTAVLJANJE
HITROSTI OŽEMANJA
Opozarja na nastavljeno hitrost ožemanja
za izbrani program. S pomočjo ustrezne
tipke lahko hitrost ožemanja spremenite ali
ožemanje v celoti prekličete.
4) KONTROLNA
LUČKA
Kg
Mode
(funkcija
je
aktivna
le
pri
programih za bombaž in sintetiko)
l Tekom prvih minut izvajanja programa je
indikator "Kg Mode" osvetljen. Med tem
časom inteligentni sensor tehta perilo in
prilagaja trajanje programa ter količino
vode in porabo električne energije.
l Tekom posameznih faz programa vam
"Kg
Mode"
omogoča
spremljanje
podatkov o perilu v bobnu. Tekom prvih
minut izvajanja programa:
- prilagaja potrebno količino vode;
- določi trajanje programa pranja;
- nadzira izpiranje skladno z izbrano vrsto
tkanine, ki jo perete;
103
SL
l Ko ob zaprtih vratih stroja pritisnete na
l Pametna nega – Programi Pametni pregled
ONE TOUCH
Ta stroj je opremljen s tehnologijo One
Touch, ki s pomočjo aplikacije na osnovi
operacijskega sistema Android omogoča
komuniciranje
s
pametnimi
telefoni,
opremljenimi s funkcijo NFC (Near Field
Communication).
in Samodejni higienični ter vodnik za
odpravljanje nepravilnosti v delovanju.
l Poročila – Statistika pranja in nasveti za
bolj učinkovito rabo stroja.
Za več podrobnosti o funkcijah One
Touch in brskanje po aplikaciji
vstopite v način DEMO, ali pa obiščite
spletno stran:
www.hooveronetouch.com
l Na svoj pametni telefon naložite aplikacijo
Hoover Wizard.
Aplikacija Hoover Wizard je na voljo
za naprave, ki delujejo na osnovi
Android in iOS, tako za tablice kot za
pametne telefone. Vendar pa lahko
komunicirate s svojim strojem in
izkoriščate možnosti, ki jih omogoča
One Touch samo, če uporabljate
pametni telefon Android, ki je
opremljen s tehnologijo NFC, kot je
to pojasnjeno v spodnji razpredelnici:
Pametni telefon
Android s
tehnologijo NFC
Komuniciranje s
strojem + vsebina
Pametni telefon
Android brez
tehnologije NFC
Samo vsebina
Tablica Android
Samo vsebina
Apple iPhone
Samo vsebina
Apple iPad
Contents only
KAKO UPORABLJATI ONE TOUCH
PRVIČ – Registracija stroja
l Vstopite v meni za nastavitve "Settings"
vašega pametnega telefona Android in v
meniju "Wireless & Networks" aktivirajte
funkcijo NFC.
Način aktiviranja NFC je odvisen od
modela vašega pametnega telefona
in verzije operacijskega sistema
Android. Upoštevajte navodila za vaš
pametni telefon.
l Gumb obrnite v položaj One Touch in s
tem aktivirajte tipalo na upravljalni plošči.
l Odprite
FUNKCIJE
Osnovne funkcije, ki so vam na voljo z
uporabo aplikacije:
aplikacijo,
ustvarite
profil
uporabnika in registrirajte stroj; sledite
navodilom na prikazovalniku telefona ali
navodila v "Hitrem Vodniku" na stroju.
l Voice Coach – Vodnik za izbiranje
idealnega programa s samo tremi
glasovnimi inputi (perilo/tkanine, barva,
stopnja umazanosti).
l Programi – Za nalaganje in zagon novih
programov pranja.
104
Več informacij, odgovori na pogosto
zastavljana vprašanja in video o
enostavni registraciji so vam na voljo
na spletni strani:
www.hooveronetouch.com/how-to
KASNEJŠA UPORABA – Redna uporaba
l Vsakič, ko želite upravljati stroj s pomočjo
aplikacije, morate najprej omogočiti način
One Touch z obračanjem gumba v
ustrezni položaj.
l Prepričajte se, da ste odklenili zaslon
telefona (če je bil morda v načinu
mirovanja) in da ste aktivirali funkcijo
NFC. Č e tega še niste storili, sledite že
omenjenim korakom v teh navodilih.
l Če želite zagnati program pranja, vstavite
Če ne veste, kje na telefonu je antena
NFC, počasi s svojim pametnim
telefonom krožite nad logotipom One
Touch, dokler aplikacija ne potrdi
povezave. Da bi bil prenos podatkov
uspešen, je ključnega pomena, DA
DRŽITE PAMETNI TELEFON OB
STIKALNI PLOŠČI TEKOM CELEGA
POSTOPKA,
KI
TRAJA
NEKAJ
SEKUND. Sporočilo na napravi vas
obvesti o uspehu operacije in vam da
vedeti, kdaj lahko odmaknete telefon.
l V aplikaciji izberite želeno funkcijo (npr.
zagon programa, program Pametni
pregled, posodabljanje statistike ipd.).
l Upoštevajte navodila na zaslonu telefona,
IN GA PRIDRŽITE ob logotip One Touch
na stikalni plošči aparata, ko aplikacija to
zahteva.
SL
perilo v boben, odmerite detergent in
zaprite vrata stroja.
Debela ohišja ali kovinske nalepke na
pametnem telefonu bi lahko vplivale
na prenos podatkov med strojem in
telefonom, ali ga celo onemogočile.
Če je potrebno, jih odstranite.
Če katerega od sestavnih pametnega
telefona nadomestite z neoriginalnimi
(npr. pokrov na hrbtni strani, baterijo
itd.), se lahko zgodi, da ste s tem
odstranili tudi anteno NFC ter tako
onemogočili koriščenje aplikacije v
celoti.
Upravljanje in nadzor nad strojem s
pomočjo aplikacije je možno le iz bližine,
t.j. "by proximity": daljinsko upravljanje
torej ni mogoče (npr.: iz druge sobe ali z
dvorišča).
OPOMBE:
Svoj pametni telefon namestite tako,
da se položaj antene NFC na hrbtni
strani ujema s položajem logotipa
One Touch na aparatu (gl. spodnjo
sliko).
105
Razpredelnica programov
1)
(MAKS.)*
PROGRAM
2
(glej stikalno ploščo)
(MAKS.)
14' 1
Hitri
1
3)
1 1,5 1,5 1,5 1,5 2
30°
30' 1,5 2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3
30°
44' 3
40°
Dnevni 59 Min.
Mešano
1
3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4
3 3,5 3,5 4
60°
2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6
60°
1,5 2 2,5 3
2)
Ročno pranje &
Volna
1
1
Občutljivo perilo
2
2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3
Športna oblačila
Temne barve
1
2
2
2
2 2,5
40°
30°
2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6
40°
Izpiranje
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Izčrpavanje &
Ožemanje
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3,5 4 4,5 5,5 6 6,5 7
8
60°
Baby 60°C
2)
ActivEco 20°C
Bombaž
Bombaž +
Predpranje
Belo perilo
**
2)
2)
2)
1
30°
4 4,5 5
2,5 2,5 3 3,5 4
2
5
6
7
8
9
10 11 12
20°
5
6
7
8
9
10 11 12
60°
5
6
7
8
9
10 11 12
60°
5
6
7
8
9
10 11 12
90°
Prilagodljiva nastavitev gumba, ki ga morate izbrati, če se želite povezati z
aplikacijo za pametni telefon in naložiti program (gl. ustrezno poglavje). Tovarniško
je nastavljen program za Samodejni higienični, namenjen čiščenju pralnega stroja.
106
Prosimo, da upoštevate naslednje:
* Največja dovoljena količina suhega perila
je odvisna od modela stroja (gl. stikalno
ploščo).
** STANDARDNI PROGRAM ZA BOMBAŽ
SKLADNO Z DOLOČILI PREDPISA (EU)
št. 1015/2010 in št. 1061/2010.
1)
Ko izberete program, se na
prikazovalniku prikaže priporočena
temperature. To lahko po želji
spremenite (če je to dovoljeno) s
pomočjo ustrezne tipke, vendar pa
ni mogoče izbrati višje temperature
od najvišje dovoljene za izbrani
program.
2)
Pri določenih programih lahko
prilagodite trajanje in intenzivnost
pranja s pomočjo tipke za
STOPNJO UMAZANOSTI PERILA.
3)
Če s stikalom za izbiranje
programov
izberete
program
HITRI, lahko s pomočjo tipke za
HITRO PRANJE izberete enega
od treh kratkih programov, ki so
na voljo – v trajanju 14’, 30’ 44’.
PROGRAM ZA PRANJE BOMBAŽA
pri temperaturi 60°C.
PROGRAM ZA PRANJE BOMBAŽA
pri temperaturi 40°C.
Programa sta primerna za pranje
običajno
umazanega
bombažnega
perila in sta najbolj učinkovita programa
glede na porabo energije in vode za
pranje bombažnega perila.
Programa sta bila namensko razvita za
prilagajanje priporočeni temperaturi za
pranje, navedeni na etiketah na
oblačilih. Dejanska temperatura vode se
lahko nekoliko razlikuje od deklarirane
temperature za ta program.
107
SL
(Samo modeli s predelkoma za
tekoči detergent)
Če so na določenih kosih perila
madeži, ki jih je treba najprej
očistiti s tekočim belilom, lahko to
storite tudi v pralnem stroju, pred
pranjem.
Vlijte belilo v predelek za tekoči
detergent, vstavite ga v predelek v
predalčku za pralna sredstva,
označen z "2", in izberite program
IZPIRANJE.
Ko je ta faza zaključena, obrnite
stikalo za izbiranje programov na
OFF, dodajte preostalo perilo in
nadaljujte s pranjem kot običajno –
izberite najbolj ustrezen program.
Izbiranje programov
Za pranje različnih vrst tkanin in različno
umazanega perila vam pralni stroj ponuja
številne programe, tako da lahko izberete
ustreznega za vse potrebe (gl. razpredelnico).
Hitri (14-30-44 Min.)
Ta program je primeren za pranje
manjše količine manj umazanega perila.
Priporočamo, da za ta program odmerite manjšo
količino detergenta od običajne in se tako
izognete potrati. Ob izbranem programu HITRI
lahko s tipko za HITRO PRANJE izberete enega
od treh kratkih programov, ki so na voljo.
Dnevni 59 Min.
To je namensko zasnovan program, ki
ohranja izjemno učinkovitost pranja ob
občutno skrajšanem trajanju programa.
Program je namenjen pranju manjše
količine perila (gl. Tabelo s programi).
Mešano
Faze pranja in izpiranj so optimizirane tako
glede ritma vrtenja bobna in količine vode v
bobnu. Nežno centrifugiranje preprečuje
pretirano mečkanje perila.
Ročno pranje & Volna
Program je namenjen pranju perila iz volnenih
tkanin, ki so primerne za pranje v stroju, ali
kosom, ki jih je običajno treba prati na roke.
Izpiranje
Stroj perilo izpere 3-krat, z vmesnimi
centrifugiranji (hitrost centrifugiranja lahko s
pomočjo ustrezne tipke zmanjšate ali pa ga
prekličete). Namenjeno je izpiranju vseh vrst
tkanin, na primer izpiranju perila, ki ste ga
oprali na roke.
Izčrpavanje & Ožemanje
Program izčrpa vodo iz stroja in centrifugira
perilo
z
najvišjo
hitrostjo.
Hitrost
centrifugiranja lahko zmanjšate ali ga
povsem prekličete s pomočjo tipke za
NASTAVLJANJE HITROSTI OŽEMANJA.
Baby 60°C
Program omogoča pranje otroških oblačil.
Peril bo čisto in higienično, če nastavite
temperaturo na najmanj 60°C.
Za optimalen učinek higiene priporočamo
uporabo detergentov v prašku.
ActivEco 20°C
Ta inovativni program vam omogoča skupno
pranje perila različnih barv in iz različnih tkanin,
na primer bombaž, sintetiko in mešanico
vlaken, in to pri samo 20°C, z odličnim
rezultatom pranja. Poraba pri tem programu
znaša le pribl. 40% porabe pri običajnem
programu za pranje bombaža pri 40°C.
Občutljivo perilo
Program sestavljajo faze aktivnosti in premorov
med delovanjem, in je še posebej primeren za
pranje občutljivih tkanin. Faze pranja in izpiranj
potekajo v večji količini vode, kar zagotavlja
najboljšo učinkovitost.
Bombaž
Ta program je primeren za pranje običajno
umazanega bombažnega perila, in je najbolj
učinkovit program glede porabe energije in vode
za pranje bombažnega perila.
Športna oblačila
Ta program je namensko zasnovan za pranje
različnih tkanin, iz katerih so izdelana športna
oblačila, in ki jih ni dovoljeno prati s programi, ki
perejo pri višjih temperaturah. Pranje s tem
programom iz tkanin odstrani nečistočo in
madeže, ki so posledica sodelovanja pri
različnih športnih aktivnostih.
Bombaž + Predpranje
Program je zasnovan tako, da omogoča
čiščenje trdovratnejših madežev z belega
bombažnega perila. Predpranje zagotavlja
odstranjevanje trdovratne nečistoče. V
predelek "1" odmerite 20% količine
detergent, ki jo običajno odmerite za pranje.
Temne barve
Program je namenjen pranju perila temnih barv,
saj preprečuje bledenje barv in mečkanje perila.
Priporočamo uporabo tekočih detergentov.
Belo perilo
Program zagotavlja popolno pranje. Zadnje
izpiranje pri najvišji hitrosti centrifugiranja
zagotavlja učinkovito ožemanje.
108
čiščenju bobna, odstranjevanju neprijetnih
vonjev in podaljšanju življenjske dobe
stroja. Program "Samodejni higienični"
zaženete, ko v bobnu stroja ni perila.
Uporabljajte samo detergent v obliki praška.
Po končanem programu pustite vrata stroja
odprta, da se bo boben lahko posušil.
Priporočamo, da ta program zaženete po
vsakih 50 pranjih.
SL
One Touch
Prilagodljiva nastavitev gumba, ki ga
morate izbrati, če se želite stroju
posredovati ukaz s pomočjo aplikacije in
naložiti/zagnati program (podrobnejšo
obrazložitev boste našli v ustreznem
poglavju in v navodilih za uporabo aplikacije).
V opciji One Touch je tovarniško nastavljen
program "Samodejni higienični", namenjen
109
7. ODPRAVLJANJE NEPRAVILNOSTI V DELOVANJU IN
GARANCIJA
Če menite, da pralni stroj ne deluje pravilno, to najprej preverite s pomočjo v spodnji razpredelnici
podanega Hitrega vodnika, kjer so podani tudi praktični nasveti za reševanje najpogostejših težav.
SAMO MODELI ONE TOUCH
Program Pametni pregled aplikacije Hoover Wizard vam omogoča, da kadarkoli
preverite brezhibnost delovanja vašega stroja. Potrebujete le pametni telefon
Android s tehnologjio NFC. Več o tem lahko preberete v aplikaciji.
Če je na prikazovalniku stroja prikazana koda napake (v obliki kode ali z
utripanjem žarnic LED), vklopite aplikacijo in približajte svoj pametni telefon
Android s tehnologijo NFC logotipu One Touch na ohišju. Zdaj lahko zaženete
direktorij in rešite problem.
POROČILO O NAPAKI
l Modeli s prikazovalnikom: koda napake je prikazana s številko za črko “E” (primer:
Napaka 2 = E2)
l Modeli brez prikazovalnika: koda napake je prikazana z utripanjem vseh luck LED;
lučke utripnejo tolikokrat, kolikor znaša koda okvare, utripanje pa se ponavlja v 5sekundnih presledkih (primer: Napaka 2 = LED dvakrat utripnejo –5-sekundni premor
– LED dvakrat utripnejo – itd…)
Prikazana napaka
E2 (s prikazovalnikom)
LED 2-x utripnejo
(brez prikazovalnika)
Možen razlog in praktična rešitev
V stroj ne priteka voda.
Prepričajte se, da je pipa za vodo odprta.
Preverite, da cev za dotok vode ni zapognjena, zvita ali priščipnjena.
Odtočna cev ni na pravilni višini (gl. poglavje o instalaciji stroja).
E3 (s prikazovalnikom)
LED 3-x utripnejo
(brez prikazovalnika)
E4 (s prikazovalnikom)
LED 4-x utripnejo
(brez prikazovalnika)
E7 (s prikazovalnikom)
LED 7-x utripnejo
(brez prikazovalnika)
Vse druge kode
Zaprite pipo za vodo, odvijte dotočno cev s hrbtne strani stroja in
preverite, da morda ni zamašen filter na cevi.
Stroj ne izčrpava vode.
Preverite, da filter ni zamašen.
Preverite, da odtočna cev ni zapognjena, zvita ali priščipnjena.
Preverite, da ni morda zamašen hišni sistem za odtok vode in da
voda lahko neovirano odteka. Preverite, č e voda odteka, č e cev
napeljete v umivalnik ali pomivalno korito.
V stroju je preveč pene in/ali vode.
Morda ste odmerili preveliko količino detergenta, ali pa ste uporabili
detergent, ki ni namenjen pranju v stroju.
Problem z vrati.
Prepričajte se, da so vrata pravilno zaprta. Preverite, da morda kos
perila ne onemogoča pravilno zapiranje vrat.
Če so vrata blokirana, stroj izklopite in potegnite vtikač stroja iz
vtičnice. Počakajte 2-3 minute in potem odprite vrata.
Stroj izklopite in potegnite vtikač iz vtičnice ter počakajte kakšno
minute. Nato znova vklopite stroj in zaženite program. Če se napaka
ponovi, se takoj obrnite na najbližji pooblaščeni servis.
110
Problem
Možen razlog in praktična rešitev
Pralni stroj ne dela/ne
začne prati.
Prepričajte se, da je stroj priključen na brezhibno (delujočo) vtičnico).
Preverite, da ni zmanjkalo električnega toka.
Preverite, da ni kaj narobe z vtičnico – na njo priključite kakšen drugi
apparat, npr. svetilko.
Morda vrata niso dobro zaprta – odprite jih in nato še enkrat zaprite.
Preverite, če ste pravilno izbrali program in pritisnili na tipko START.
Prepričajte se, da stroj ni preklopljen v način pavze.
Lahko pušča tesnilo med pipo in dotočno cevjo; v tem primeru
zamenjajte tesnlo in zategnite cev in pipo.
Prepričajte se, da je filter dobro zaprt.
Neenakomerna razporeditev perila v bobnu lahko povzroči, da stroj:
poskuša enakomerno razporediti perilo in zato podaljša trajanje
ožemanja;
zniža hitrost ožemanja in s tem zmanjša vibracije in glasnost
delovanja;
opusti ožemanje in na ta način ščiti stroj.
Prepričajte se, da je perilo v stroj uravnoteženo. Če ni, ga razrahljajte,
ponovno vstavite v boben in znova zaženite program.
Morda stroj ni do konca izčrpal vodo. Počakajte nekaj minut. Če se
problem ponovi, poskušajte rešiti problem po navodilih odpravljanje
napake 3.
Pri nekaterih modelih je na voljo tudi možnost izklopa ožemanja –
prepričajte se, da ni izbrana ta možnost.
Preverite, da niste izbrali katere od opcij, ki vpliva na ožemanje.
Voda je stekla na tla
ob stroju
Stroj ne ožema perila
Med ožemanjem
prihaja do močnih
vibracij / stroj je
glasen
Prevelika količina detergenta lahko ovira začetek ožemanja.
Morda pralni stroj ne stroji povsem ravno. Če je potrebno, s pomočjo
nastavljivih nog uravnajte stroj, kot je to pojasnjeno v ustreznem
poglavju.
Prepričajte se, da ste odstranili vse vijake, gumijaste čepe in
distančnike, ki so stroj varovali med transportom.
Preverite, da v bobnu ni tujkov (kovanci, kovinski elementi, gumbi
ipd.).
Standardna garancija proizvajalca krije napake, ki so posledica električnih ali
mehanskih okvar v proizvodu in so posledica dejanja ali opustitve dejanja s
strani proizvajalca. Če je napaka povzročena z dejavniki izven dobavljenega
proizvoda, nepravilne uporabe ali neupoštevanja navodil, se lahko servisni poseg
zaračuna.
111
SL
DRUGE NEPRAVILNOSTI
Uporaba ekoloških detergentov brez
fosfatov lahko povzroči naslednje učinke:
Če se problem ponavlja in sumite, da gre za
nepravilnost v delovanju, se takoj obrnite na
najbližji pooblaščeni servis.
- voda za izpiranje je bolj motna : To je
posledica zeolitov v vodi, kar pa na
učinkovitost izpiranja ne vpliva.
Priporočamo,
da
vedno
uporabljate
originalne nadomestne dele, ki so na voljo
pri pooblaščenih servisih.
- pena v vodi pri zadnjem izpiranju: to ni
znak nezadostnega izpiranja.
Garancija
Garancijski pogoji za proizvod so
navedeni na garancijskem listu, ki je
proizvodu priložen. Garancijski list mora
biti pravilno izpolnjen. Shranite ga, da
ga boste lahko predložili serviserjem
pooblaščenega servisa, če bo to
potrebno.
- obilno penjenje: To je pogosto posledica
anionskih surfaktantov, ki jih vsebujejo
detergent in ki jih je težko spraviti iz
perila.
V
takih
primerih
ne
ponavljajte
izpiranja,saj to ne bi pomagalo!
Proizvajalec ne prevzema odgovornosti za
morebitne tiskarske napake v tej knjižici, ki
je izdelku priložena. Pridržuje si tudi pravico
do morebitnih sprememb na aparatih, če
oceni, da so te koristne za izdelke, ne da bi
to vplivalo na njihove osnovne značilnosti.
- bel prah(zeoliti) na perilu po koncu
pranja: to je normalno, prah ne prodre v
tkanino in ne vpliva na barvo.
112
fkhldsk
fkhldsk
fkhldsk
- HL 2D (5÷12) -
16.05 - 41044203 - Canon Italia - Business Services Channel
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement