Hoover | VHD 9164ZD-86S | Hoover VHD 9164ZD-86S Navodila za uporabo

Hoover VHD 9164ZD-86S Navodila za uporabo
SL
RO
Navodilo za uporabo
Instructiuni de utilizare
VHD ZD
SL
RO
âESTITAMO!
FELICITÅRI!
Z nakupom na‰ega stroja ste
pokazali, da ne i‰ãete
kompromisnih re‰itev in da
ste kupec, ki hoãe le
najbolj‰e.
Cumparind aceasta masina
de spalat Hoover ati aratat
ca nu acceptati
compromisuri, vreti doar ce
e cel mai bun.
Z velikim zadovoljstvom vam
ponujamo nov pralni stroj,
rezultat dolgoletnih
raziskovanj in izku‰enj, ki
smo jih pridobili na trÏi‰ãu v
neposrednem stiku s kupci.
Izbrali ste kakovost,
vzdrÏljivost in zanimivo
obliko.
Razen stroja, ki ste ga izbrali,
pa imamo na izbiro ‰e
pomivalne in su‰ilne stroje,
prostostojeãe ‰tedilnike,
kuhalne plo‰ãe,
mikrovalovne peãice,
vgradne peãice in ‰tedilnike
ter hladilnike in
zamrzovalnike. Pri svojem
prodajalcu zahtevajte
najnovej‰i Hooverjev
katalog.
Uporaba tega novega
pralnega stroja je
enostavna, vendar pa vas
prosimo, da skrbno
preberete NAVODILO ZA
UPORABO in ga v celoti
upo‰tevate.
V navodilu so navedene vse
pomembne informacije v
zvezi s prikljuãitvijo,
vzdrÏevanjem in uporabo
stroja.
Priporoãamo, da skrbno
shranite to knjiÏico z navodili,
da jo boste lahko prebrali
tudi kdaj kasneje, ãe bo
potrebno.
Hoover are placerea sa va
prezinte o noua masina
de spalat, rezultatul multor
ani de cercetari si studii
asupra nevoilor
consumatorilor. Ati ales
calitatea, durabilitatea si
eficienta oferite de aceasta
masina de spalat.
Hoover va ofera o gama
larga de aparate
electrocasnice: masini de
spalat vase, masini de spalat
si uscat rufe, aragaze,
cuptoare cu microunde,
cuptoare traditionale si
hote, frigidere si
congelatoare.
Solicitati de la magazin
catalogul cu gama
completa Hoover.
Va rugam sa cititi aceste
instructiuni cu mare atentie
deoarece furnizeaza
informatii importante cu
privire la instalarea, folosirea
si intretinerea masinii Dvs. De
spalat precum si sugestii
pentru a obtine cele mai
bune rezultate la spalare.
SL
RO
POGLAVJE
CAPITOLUL
KAZALO
CUPRINS
Uvod
Felicitari
Splo‰na opozorila in nasveti
ob prevzemu aparata
Informatii generale
1
Garancija
Garantie
2
Varnostni predpisi
Masuri de securitate
3
Tehniãni podatki
Caracteristici tehnice
4
Namestitev in prikljuãitev
stroja
Instalare punerea in functiune
5
Opis stikalne plo‰ãe
Descrierea comenzilor
6
Razpredelnica s programi
Descrierea programelor
7
Izbiranje programov in
temperatur
Selectionarea programelor
8
Predalãek za pralna
sredstva
Caseta de detergenti
9
Priprava perila na pranje
Produsul
10
Razpredelnica programov
pranja
Spalarea
11
âi‰ãenje in vzdrÏevanje
stroja
Curatarea si intretinerea
aparatului
12
Ugotavljanje motenj pri
delovanju
Anomalii in functionare
13
Pastrati instructiunile cu grija
pentru a le putea consulta
de cite ori aveti nevoie.
Kadar boste morali zaradi
morebitne okvare pralnega
stroja poklicati enega od
na‰ih serviserjev mu
obvezno sporoãite oznako
modela, ‰t. stroja in ‰t. G, ãe
je navedena na plo‰ãici s
tehniãnimi podatki, ki je
pritrjena na stroju.
2
3
SL
SL
RO
RO
1. POGLAVJE
CAPITOLUL 1
2. POGLAVJE
CAPITOLUL 2
SPLO·NA
OPOZORILA IN
NASVETI OB
PREVZEMU APARATA
INFORMATII
GENERALE
GARANCIJA
GARANTIE
Ob nakupu aparata vam
mora prodajalec izdati
izpolnjen in potrjen
garancijski list.
Masina de spalat este insotita
de un certificat de garantie care
va permite sa va bucurati de
depanare gratuita.
Ob prevzemu aparata vam
mora trgovec izroãiti
naslednje dokumente
in pribor:
A) NAVODILO ZA
UPORABO
B) SPISEK POOBLA·âENIH
SERVISOV
A) INSTRUCTIUNI DE
UTILIZARE IN LIMBA
ROMANA
B) LISTA CU PUNCTELE
SERVICE
C) GARANCIJSKI LIST
C) CERTIFICAT DE
GARANTIE
D) POKROVâKI
D) DOPURI
E) UKRIVLJENI NOSILEC
ODTOâNE CEVI
F) POSODICO ZA TEKOâI
DETERGENT ALI BELILO
PROSIMO, DA VSE
NA·TETO SKRBNO
SHRANITE!
Na osnovi potrjenega
garancijskega
lista in raãuna imate v roku
enega leta od dneva
nakupa pravico do
brezplaãnega servisiranja
va‰ega aparata s strani na‰e
tehniãne sluÏbe, oziroma
na‰ih poobla‰ãenih
serviserjev pod pogoji, ki so
navedeni v garancijskem
listu.
La cumpararea masinii,
verificati ca urmatoarele
materiale sa insoteasca
masina:
Poleg garancijskega lista
vam mora trgovec izroãiti
tudi spisek na‰ih
poobla‰ãenih serviserjev, ki so
edini pristojni za popravila
Hoover aparatov v
garancijskem roku.
E) COT RIGID PENTRU
TUBUL DE EVACUARE
A
F) COMPARTIMENT
PENTRU DETERGENT
LICHID
B
C
PASTRATI-LE INTR-UN
LOC SIGUR.
D
Kupec mora stroj pregledati
ob prevzemu pri trgovcu in
preveriti, ãe na njem ni
vidnih po‰kodb!
4
Verificati daca masina are
daune in urma transportului.
In acest caz, contactati
centrul service
autorizat.
F
E
5
SL
3. POGLAVJE
VARNOSTNI
PREDPISI
PRED ZAâETKOM
âI·âENJA ALI
VZDRÎEVANJA
PRALNEGA
STROJA OBVEZNO
UPO·TEVAJTE
NASLEDNJE
VARNOSTNE PREDPISE:
● Iztaknite vtiã iz vtiãnice.
RO
CAPITOLUL 3
MASURI DE
SECURITATE
ATENTIE: PENTRU ORICE
OPERATIE DE CURATARE
SI INTRETINERE A MASINII
DE SPALAT
● Se scoate stekerul din
priza.
● Se inchide robinetul de
apa.
● Zaprite pipo za dotok
vode.
● Vsi Hoover gospodinjski
aparati so opremljeni z
ozemljitvenim kablom.
Preverite, ãe je va‰a
elektriãna napeljava pravilno
ozemljena! âe ni, naj vam
napeljavo pred prikljuãitvijo
pravilno napelje strokovnjak!
Aparat je skladen z
doloãili Evropske
gospodarske zbornice 73/23
in 89/336 , nadomestnimi
doloãili 2006/95 in 2004/108
ter kasnej‰imi modifikacijami.
● Z vlaÏnimi rokami ali
nogami se aparata ne
dotikajte. Ne uporabljajte
pomivalnega stroja
bosonogi.
● Ne uporabljajte podalj‰kov
za prikljuãitev stroja na
elektriãno omreÏje, ãe je stroj
name‰ãen v kopalnici ali
drugem vlaÏnem prostoru.
OPOZORILO!
MED PRANJEM SE
VODA V STROJU
LAHKO SEGREJE TUDI
DO 90° C.
● Pred odpiranjem vrat stroja
se prepriãajte, ãe v bobnu
stroja ni vode.
6
● Toate produsele Hoover au
impamintare.
Asigurati-va ca priza folosita
are impamantare.
Aparatele
sunt realizate
în conformitate cu directivele
europene 73/23/EEC si
89/336/EEC, înlocuite de
2006/95/EC si 2004/108/EC si
modificarile ulterioare.
● Nu se atinge aparatul cu
mainile sau picioarele ude.
● Nu utilizati aparatul cand
sunteti desculti.
● Nu utilizati prelungitoare in
camera de baie.
ATENTIE: IN TIMPUL
SPALARII TEMPERATURA
APEI POATE AJUNGE LA
90°C.
● Inainte de a deschide hubloul
asigurati-va ca nu exista apa in
tambur.
SL
● Odsvetujemo prikljuãitev
stroja na elektriãno omreÏje
preko razliãnih pretvornikov ali
razdelilnikov.
● Osebe (vkljuãno z otroci) z
zmanj‰animi fiziãnimi,
zaznavnimi ali du‰evnimi
sposobnostmi ter osebe, ki
nimajo zadostnih izku‰enj ali
predznanja, smejo uporabljati
aparat le pod nadzorom in z
navodili oseb, ki so seznanjene
s pravilno uporabo aparata in
ki so odgovorni za njihovo
varnost.
RO
● Nu utilizati adaptoare sau
triplustekere
● Acest aparat nu este
destinat pentru a fi utilizat de
catre copii sau de catre
persoane cu dizabilitati, fara
stricta supraveghere a unui
adult responsabil.
Nu permiteti copiilor sa se
joace cu acest aparat.
Otroke med uporabo aparata
nadzirajte. Poskrbite, da se ne
bodo igrali z aparatom.
● Nu trageti de cablu pentru
a scoate aparatul din priza
● Ne vlecite prikljuãnega
kabla ali celo aparata
samega, ãe Ïelite iztakniti vtiã
iz vtiãnice.
● Nu expuneti aparatul la
agenti atmosferici (razele
soarelui, ploaie etc.)
● Elektriãni aparati ne smejo
biti izpostavljeni razliãnim
atmosferskim vplivom kot so
npr. deÏ, sonce ipd.
● Pazite, da stroja ob
preme‰ãanju ali prevaÏanju ne
dvigajte na strani, kjer so
name‰ãene stikala in gumbi,
oziroma na strani, kjer je
name‰ãena posodica za
detergent.
● Med prevaÏanjem nikoli ne
naslonite sprednje strani stroja
(tj., strani, kjer so name‰ãena
vrata) na voziãek.
POMEMBNO!
âe postavite stroj na pod, ki je
prekrit s tekstilnimi oblogami,
skrbno preverite, ãe vlakna
take talne obloge ne zapirajo
odprtin za zraãenje, ki so
name‰ãene na spodnjem robu
stroja. Stroj morata dvigniti
vedno dve osebi, tako kot je
prikazano na skici.
● V primeru okvare ali
nepravilnega delovanja stroja,
stroj takoj izklopite in iztaknite
vtikaã iz vtiãnice ter zaprite
pipo za dotok vode do stroja.
Nato pokliãite enega od
poobla‰ãenih Hoover
serviserjev, da vam stroj
popravi.
Ob morebitni zamenjavi
vgradnih delov vedno
zahtevajte vgradnjo originalnih
Hoover rezervnih delov.
Neupo‰tevanje gornjih
navodil lahko vpliva na varno
in pravilno delovanje stroja.
● âe se po‰koduje prikljuãni
kabel, ga morate zamenjati s
POSEBNIM PRIKLJUâNIM
KABLOM, ki ga lahko nabavite
kot rezervni del pri
poobla‰ãenem prodajalcu.
● In cazul in care o mutati, nu
ridicati niciodata de butoane
sau de caseta de
detergent.
● In timpul transportului nu
sprijiniti hubloul de carucior
IMPORTANT!
In cazul in care aparatul se
instaleaza pe o pardoseala
acoperita cu covor sau
mocheta, trebuie avut grija
ca orificiile de ventilatie de la
baza aparatului sa nu fie
acoperite.
● Pentru a ridica masina sunt
necesare 2 persoane precum
in imagine
● In cazul unei defectiuni
si/sau functionari anormale,
aparatul se opreste, se
inchide robinetul de apa si nu
se atinge masina. Pentru o
eventuala reparatie
trebuie sa va adresati unui
centru de asistenta tehnica
Hoover solicitind
piese originale pentru orice
inlocuiri. Nerespectarea
indicatiilor sus mentionate
pot compromite securitatea
masinii.
● Daca e necesara
inlocuirea cablului de
alimentare, aceasta se va
face cu un
cablu disponibil la punctul
service.
7
SL
4. POGLAVJE
SL
RO
CAPITOLUL 4
5. POGLAVJE
CAPITOLUL 5
NAMESTITEV IN
PRIKLJUâITEV
STROJA
INSTALARE. PUNERE
IN FUNCTIUNE
Stroj brez podstavka
postavite v bliÏino mesta,
kjer bo stalno prikljuãen.
Atentie: Masina de spalat se
instaleaza de catre un
instalator profesionist, dar nu
intra in obligatia centrului
service autorizat sa faca
aceasta instalare in termen
de garantie, in regim gratuit.
85
cm
Previdno prereÏite
jermenãek, ki pridrÏuje
prikljuãni kabel in odtoãno
cev.
52 cm
54 cm
60 cm
60 cm
8
52
cm
54
cm
60
cm
6
8
9
TEHNIâNI PODATKI
CARACTERISTICI TEHNICE
NAJVEâJA KOLIâINA SUHEGA
PERILA ZA ENO PRANJE
CAPACITATE RUFE USCATE
KOLIâINA VODE PRI
OBIâAJNEM PRANJU
NIVEL NORMAL DE APA
l
6÷15
SKUPNA PRIKLJUâNA MOâ
PUTERE
W
2400
PORABA ELEKTRIâNE ENERGIJE
(PROGRAM ZA PRANJE PRI 90°C)
CONSUM ENERGIE
(PROGR.90°C)
kWh
1,8
MOâ VAROVALKE
AMPERAJUL FUZIBILULUI
A
16
kg
·TEVILO VRTLJAJEV
CENTRIFUGE (vrt./min.)
ROTATII CENTRIFUGA
DOVOLJENI TLAK VODE V
VODOVODNEM OMREÎJU
PRESIUNEA IN INSTALATIA
HIDRAULICA
MPa
min. 0,05
max. 0,8
NAPETOST
TENSIUNE
V
220-240
GL.TABLICO S PODATKI
CITITI PE PLACUTA MASINII
RO
Odvijte 4 vijake (A) in
odstranite 4 podloÏke (B).
Atentie: Reteaua dvs.
electrica trebuie sa poata
suporta puterea maxima a
masinii. In caz contrar,
inlocuiti cablurile de
alimentare sau sigurantele
cu unele de amperaj
corespunzator (16A).
Atentie: In cazul sistemelor
proprii de alimentare
cu apa, presiunea apei
trebuie sa fie suficient de
mare pentru a dizolva tot
detergentul din sertarul de
detergent. In caz contrar, se
pot produce blocari ale
sertarului de detergent, sau
ale furtunului dintre cuva
si sertarul de detergent.
Dupa ce ati scos ambalajul,
faceti in felul urmator:
Taiati cu atentie curelele care
leaga cablul de alimentare si
furtunul de evacuare.
Zakrijte luknje s priloÏenimi
pokrovãki; na‰li jih boste v
vreãki z Navodili za
uporabo.
OPOZORILO:
DELOV EMBALAÎE NE
SMETE PU·âATI NA
DOSEGU OTROK, KER JE
ZANJE LAHKO ZELO
NEVARNA! PROSIMO,
DA EMBALAÎO
ODLOÎITE V SKLADU Z
VELJAVNIMI
OKOLJEVARNOSTNIMI
PREDPISI!
Indepartati cele 4 suruburi
marcate cu A si cele 4
distantatoare marcate cu B.
Acoperiti cele 4 gauri folosind
capacele furnizate in punga
cu manuale de instructiuni.
ATENTIE: NU LASATI
AMBALAJUL LA
INDEMANA COPIILOR,
ACESTA FIIND O
POTENTIALA
SURSA DE PERICOL.
9
SL
RO
RO
SL
Izolacijsko plo‰ão iz
valovitega kartona
namestite na dno stroja
tako, kot je prikazano na sliki.
Aplicati folia suplimentara la
baza ca in figura.
Uporabite vse 4 nogice,
zravnate pralni stroj z tlemi
Folositi cele patru picioare
ajustabile pentru a aseza
orizontal masina pe podea .
Dotoãno cev za vodo
privijte na pipo.
Conectati tubul de apa la
robinet.
a) Rotiti piulita in sens orar
pentru a debloca surubul
piciorusului.
Aparat smete prikljuãiti na
vodovodno omreÏje
izkljuãno z novimi, priloÏenimi
dovodnimi cevmi. Starih
cevi ne smete uporabiti.
Masina trebuie conectata la
reteaua de apa
folosind exclusiv furtunele din
dotare. Nu folositi furtune vechi,
utilizate.
a) Matico, s katero je pritrjena
nogica sprostite tako, da jo
odvijete z
ustreznim kljuãem.
b) Nogico z obraãanjem
zvi‰ujte ali zniÏujte toliko ãasa,
dokler se ne bo povsem
prilegala tlom.
b) Rotiti piciorusul si coborati-l
sau inaltati-l pentru a obtine o
aderenta perfecta la sol.
c) Po konãanem izravnavanju
nogico ponovno pritrdite tako,
da jo z ustreznim kljuãem
privijate v smeri nasprotni od
gibanja urinih kazalcev dokler
se povsem ne prileÏe dnu
stroja.
c) Blocati piciorusul rotind
piulita in sens invers acelor
de ceasornic pana la capat.
Prepriãajte se, da je gumb
programatorja v izklopljenem
poloÏaju in da so vrata stroja
zaprta.
Asigurati-va ca toate
butoanele sunt in pozitia “OFF”
si hubloul este inchis.
Vtaknite vtiã v vtiãnico.
Introduceti stekerul in priza.
POZOR:
ãe je treba zamenjati prikljuãni
elektriãni kabel, prikljuãite Ïice
skladno s spodaj navedenimi
barvami/kodami:
ATENTIE:
în cazul în care va fi necesar
sa înlocuiti cablul de
alimentare, conectati firele în
conformitate cu urmatoarele
culori/coduri:
MODRA
- NULA (N)
ALBASTRU
- NUL (N)
RJAVA
- FAZA (L)
MARO
- FAZA (L)
OPOZORILO!
PIPE ZA VODO ‚E NE
ODPRITE!
Stroj potisnite k steni in pri
tem pazite, da dotoãna in
odtoãna cev za vodo nista
zviti ali stisnjeni. Odtoãno
cev za vodo obesite nato
preko robu kadi.
Mnogo bolje pa je, ãe v
vodovodni napeljavi
predvidite stalni odtok, ki
mora biti enakega premera
kot je odtoãna cev,
namestiti pa ga morate v
vi‰ini najmanj 50 cm od tal.
âe je potrebno, namestite
na konec odtoãne cevi ‰e
ãvrsto nosilno koleno, ki je
priloÏeno v vreãki s priborom.
ATENTIE: NU DESCHIDETI
IN ACEST MOMENT
ROBINETUL.
Asezati masina langa perete si
puneti tubul de evacuare
la marginea cazii, avand grija
ca acesta sa nu fie strangulat
sau indoit.
Este mai bine sa conectati
tubul la o teava de evacuare
fixa care trebuie sa aiba un
diametru mai mare decat
cel al tubului si o inaltime
minima de 50 cm. Daca este
necesar utilizati cotul de plastic
din dotare.
min 4 cm
max 100 cm
RUMENA-ZELENA - OZEMLJITEV (
10
) GALBEN-VERDE - ÎMPAMANTARE (
A
B
C
)
+2,6 mt max
min 50 cm
max 85 cm
Stroj mora biti name‰ãen tako,
da lahko vtiãnico doseÏete v
vsakem trenutku.
Daca nu se aprinde, cititi
capitolul referitor la defecte
posibile.
11
SL
6. POGLAVJE
SL
RO
CAPITOLUL 6
B
N M D
O
F
C L
A
OPIS STIKALNE PLO·âE
COMENZI
Roãaj vrat
Manerul usii
Gumb za nastavitev rogramov
pranja – gumb programatorja
Buton selectare programe cu
pozitie “OFF”
Tipka za temperatura pranja
Buton “Temperatura spalare”
Gumb za nastavitev ‰tevila
vrtljajev centrifuge
Buton viteza de stoarcere
tipka “trajanje pranja”
Buton “durata de spalare”
Kontrolne luãke posameznih tipk
Leduri indicatoare butoane
Tipka za intenzivno pranje
Buton intensiv
Tipka za Allergie
Buton Aquaplus
Tipka za zamik vklopa
Buton pornire intarziata
Tipka Noãno Pranje
Buton Good Night
Tipka Start
Buton Pornit/Oprit
Kontrolna luãka zaklenjena
vrata
Indicator hublou blocat
Digitalni prikazovalnik
Afisaj “Digital”
Predalãek za pralna sredstva
Caseta detergenti
12
OPIS POSAMEZNIH
TIPK IN GUMBOV
DESCRIERE
COMENZI
“Kg MODE”
(Funkcija je na voljo samo
pri programih za bombaÏ in
sintetiko)
“MODE Kg”
(Functie activa numai pentru
programele Bumbac si
Sintetice)
Functia „MODE Kg” permite
monitorizarea informatiilor cu
privire la încarcatura din
cuva în cadrul fiecarui
program de spalare.
Astfel, de îndata ce functia
„MODE Kg” este activata, în
primele 4 minute ale
programului de spalare
aceasta va realiza
urmatoarele:
- regleaza cantitatea de apa
necesara
- stabileste durata etapei de
spalare
- controleaza clatirea
În functie de tipul de tesatura
selectat ce va fi spalat:
- regleaza ritmul de rotatie al
cuvei la tipul de tesatura
- recunoaste prezenta
detergentului si, daca este
nevoie, mareste cantitatea
de apa în timpul clatirii
- regleaza viteza de
centrifugare în functie de
încarcatura, evitându-se
astfel dezechilibrarea cuvei
În acest mod functia „MODE
Kg” este capabila sa aleaga
din sute de combinatii
posibile care este cel mai
potrivit program pentru
fiecare spalare.
„MODE Kg” simplifica mult
selectarea programului. De
fapt, utilizatorul trebuie numai
sa selecteze tipul de tesatura
si gradul de murdarire pentru
a obtine o spalare de cea
mai buna calitate a rufelor si
o stoarcere a acestora la o
viteza de centrifugare care
sa nu le deterioreze.
E
P
G H I
RO
A
B
C
D
E
F
G
H
I
L
M
N
O
P
“Kg MODE” tekom vsake
posamezne faze pranja
omogoãa nadziranje
podatkov o koliãini perila v
bobnu.
Ob aktiviranju “Kg MODE” ta
tekom prvih 4 minut pranja:
- prilagodi koliãino vode
- doloãi trajanje programa
pranja
- nadzira izpiranje
skladno z izbrano vrsto
tkanine:
- prilagodi ritem vrtenja
bobna izbrani vrsti tkanine, ki
je v bobnu
- prepozna prisotnost pene in
po potrebi poveãa koliãino
vode med izpiranjem
- prilagodi hitrost
centrifugiranja skladno s
koliãino perila v bobnu in s
tem prepreãi morebitno
neuravnoteÏenost.
Na ta naãin lahko “Kg
MODE” sam doloãi
najustreznej‰i program, saj je
na voljo na stotine moÏnih
kombinacij.
“Kg MODE” izjemno olaj‰a
uporabo pralnega stroja, saj
poenostavi izbiranje
programov. Pravzaprav
mora uporabnik stroju samo
‘povedati’, kak‰ne vrste
perilo je potisnil v boben ter
kako umazano je perilo. S
pomoãjo “Kg MODE” bo
perilo vedno popolnoma
ãisto ter oÏeto pri najveãji
primerni hitrosti za izbrano
vrsto perila, tako da bo za
perilo vedno dobro
poskrbljeno.
ROâAJ VRAT
Vrata odprete tako, da
pritisnete na vzvod v
notranjosti vrat.
MANERUL USII
Apasati pe clapa din
interiorul manerului usii pentru
a deschide usa .
A
13
SL
GUMB PROGRAMATORJA ZA
IZBIRANJE PROGRAMOV IN
OZNAKO OFF (IZKLOPLJENO)
KO OBRNETE GUMB ZA
IZBIRANJE PROGRAMOV,
SE PRIKAZOVALNIK
OSVETLI IN PRIKAÎEJO SE
NASTAVITVE ZA IZBRANI
PROGRAM.
NOVI DETERGENTI SO
BOLJ UâINKOVITI TUDI PRI
NIÎJIH TEMPERATURAH,
ZATO TA STROJ TUDI PRI
INTENZIVNIH PROGRAMIH
PRIPOROâI NIÎJO
TEMPERATURO.
S POMOâJO TIPKE ZA
DOLOâANJE
TEMPERATURE PRANJA PA
LAHKO TEMPERATURO
PRANJA ZVI·ATE.
UPO·TEVAJTE PODATKE V
RAZPREDELNICI
PROGRAMOV, KJER SO
NAVEDENE NAJVI·JE
MOÎNE TEMPERATURE ZA
POSAMEZNE PROGRAME.
OPOMBA: STROJ
IZKLOPITE Z OBRAâANJEM
GUMBA ZA IZBIRANJE
PROGRAMOV NA
POLOÎAJ “OFF”
(IZKLOPLJENO).
Stroj zaÏenete s pritiskom na
tipko Start/pavza.
Med potekom programa
gumb programatorja miruje
(se ne obraãa).
Stroj izklopite tako, da
obrnete gumb programatorja
na OFF.
OPOMBA:
GUMB PROGRAMATORJA
MORATE OBRNITI NA OFF
PO ZAKLJUâENEM
PROGRAMU PRANJA OZ.
âE ÎELITE IZBRATI IN
ZAGNATI NOVI
PROGRAM.
14
RO
BUTON SELECTARE PROGRAME
CU POZITIE "OFF"
ATUNCI CAND BUTONUL
SELECTOR ESTE ROTIT,
AFISAJUL SE APRINDE
PENTRU A INDICA SETARILE
PROGRAMULUI
SELECTAT.NOILE TIPURI DE
DETERGENTI SUNT MAI
EFICIENTE LA TEMPERATURI
SCAZUTE, DE ACEEA, ACEST
APARAT, RECOMANDA
CHIAR SI PENTRU
PROGRAMELE INTENSE O
TEMPERATURA REDUSA. ESTE
POSIBIL SA MARITI
TEMPERATURA DE SPALARE
PRIN APASAREA BUTONULUI
PENTRU TEMPERATURA. VA
RUGAM SA CITITI TABELUL
CU PROGRAME PENTRU A
AFLA CARE ESTE
TEMPERATURA MAXIMA
PENTRU FIECARE
PROGRAM.
OBSERVATIE: PENTRU A
OPRI APARATUL, ROTITI
BUTONUL SELECTOR PE
POZITIA “OFF”.
Apasati butonul
"Start/Pause" pentru a
incepe un ciclu de spalare.
Ciclul se va desfasura cu
butonul de selectie
programe stationand pe
pozitia programului selectat
pana la sfarsitul acestuia.
Opriti masina de spalat
rotind butonul de programe
pe pozitia OFF.
ATENTIE: BUTONUL DE
SELECTIE PROGRAME
TREBUIE SA SE
INTOARCA PE POZITIA
OFF LA SFARSITUL
FIECARUI CICLU DE
SPALARE SAU CAND
INCEPE UN SUBCICLU,
INAINTE DE A INCEPE
ALT PROGRAM NOU.
SL
B
RO
Ko izberete katerega od
programov, vas stroj s
pomoãjo osvetljene luãke
opozori na priporoãeno
temperaturo pranja.
S pomoãjo tipke
“TEMPERATURA PRANJA”
lahko zniÏate ali zvi‰ate
temperaturo pranja za
izbrani program.
Ob vsakem pritisku na tipko
kontrolna luãka prikaÏe novo
izbrano temperaturo pranja.
BUTON “TEMPERATURA
SPALARE”
Când este selectat un
program, indicatorul luminos
corespunzator se va aprinde
pentru a indica temperatura
recomandata pentru spalare.
Butonul pentru temperatura
este utilizat pentru a mari sau
micsora temperatura pentru
programul de spalare ales.
De fiecare data când este
apasat acest buton,
indicatorul pentru
temperatura de spalare va
afisa noul nivel de
temperatura.
GUMB ZA “NASTAVITEV
HITROSTI
CENTRIFUGIRANJA”
Faza centrifugiranja je zelo
pomembna, saj naj bi iz
perila odstranila ãimveã
vlage, ne da bi ga pri tem
po‰kodovala.
Hitrost centrifuge lahko
prilagodite svojim potrebam.
Z nastavitvijo niÏjih vrednosti
lahko zniÏate maksimalno
hitrost centrifuge na minuto.
Centrifugo lahko tudi
izkljuãite. âe Ïelite ponovno
aktivirati fazo centrifugiranja,
preprosto pritisnete na tipko,
dokler ni nastavljena Ïelena
hitrost centrifugiranja.
Da bi prepreãili po‰kodbe
perila, ni mogoãe nastaviti
vi‰je hitrosti centrifugiranja
od najvi‰je predvidene za
posamezne programe.
BUTON “VITEZA DE
STOARCERE”
Ciclul de stoarcere este
foarte important sa scoata
cat mai multa apa este
posibil din rufe, fara sa strice
tesatura. Viteza de stoarcere
poate fi ajustata dupa
necesitati.
Apasand acest buton este
posibil sa reduceti viteza
maxima sau, daca doriti,
sa excludeti ciclul stoarcerii
din programul de spalare.
Pentru a reactiva ciclul de
stoarcere este suficient sa
apasati butonul pana cand
obtineti viteza de stoarcere
dorita.
Pentru a nu distruge tesatura,
este imposibil sa cresteti
viteza mai mult decat este
permis de catre programul
de spalare selectat.
Este posibil sa modificati
viteza in orice moment fara a
fi nevoie sa opriti masina.
TIPKA ZA “TEMPERATURA
PRANJA”
Hitrost centrifugiranja lahko
nastavite kadarkoli, ne da bi
morali prej preklopiti stroj v
naãin pavze.
OPOMBA:
STROJ JE OPREMLJEN S
POSEBNO ELEKTRONSKO
NAPRAVO, KI PREPREâUJE
CENTRIFUGIRANJE, âE
PERILO V BOBNU NI
URAVNOTEÎENO. S TEM JE
ZMANJ·ANA GLASNOST
DELOVANJA TER VIBRACIJE,
OBENEM PA TUDI
PODALJ·ANA ÎIVLJENJSKA
DOBA VA·EGA PRALNEGA
STROJA.
C
D
NOTA:
MODELUL ESTE DOTAT CU
UN DISPOZITIV
ELECTRONIC SPECIAL
CARE IMPIEDICA
PORNIREA CENTRIFUGARII
IN CAZUL SARCINILOR
DEZECHILIBRATE. PRIN
ACEASTA SE REDUC
ZGOMOTUL SI VIBRATIILE
SI SE PRELUNGESTE
DURATA DE VIATA A
MASINII DE SPALAT.
15
SL
RO
SL
TIPKA “TRAJANJE PRANJA”
S pomoãjo te tipke (aktivna je le
pri programih za BOMBAÎ in
ME·ANE TKANINE) lahko izbirate
med 3 stopnjami intenzivnosti
pranja glede na to, kako
umazano je perilo.
Ko izberete ustrezen program, je
samodejno nastavljena moÏnost
za najmanj umazano perilo;
osvetljena je ustrezna luãka. S
pritiskom na tipko zvi‰ate stopnjo
umazanosti perila, s tem pa se
prilagodi tudi podatek o trajanju
programa.
S pomoãjo te tipke lahko, v
primeru da ste izbrali hitri
program, tudi doloãite trajanje
programa. Na voljo so vam tri
dolÏine programa: 14’, 30’ in 44’.
BUTON “DURATA DE SPALARE”
Prin selectarea acestui buton
(activ numai pentru
programele pentru BUMBAC si
TESATURI MIXTE) puteti alege 3
niveluri de intensitate a spalarii
în functie de gradul de
murdarire a rufelor. Dupa
selectarea programului, apare
setarea minima permisa; prin
apasarea acestui buton se
mareste nivelul si setarile pentru
durata programului sunt
reglate corespunzator.
Utilizând acest buton, dupa
selectarea programului rapid,
se pot alege 3 durate diferite
ale programului: 14’, 30’ si 44’.
E
KONTROLNE LUâKE TIPK
INDICATOARE LUMINOASE
PENTRU BUTOANE
Aceste indicatoare se aprind
atunci cand sunt apasate
butoanele corespunzatoare.
Daca este selectata o optiune
care nu este compatibila cu
programul selectat, atunci
indicatorul de pe buton va clipi
apoi se va stinge.
F
Osvetlijo se, ko pritisnete na
katero od tipk.
âe izberete opcijo, ki ni na voljo
v kombinaciji z izbranim
programom, kontrolna luãka
tipke najprej utripa, nato pa
ugasne.
Na tipke za opcije pritisnite pred
pritiskanjem na tipko START!
ATENTIE!
Butoanele optionale trebuie
selectate inainte de a apasa
butonul START.
TIPKA ZA INTENZIVNO PRANJE
S pritiskom na to tipko lahko pri
programih za bombaÏ aktivirate
senzorje za novi sistem “Sensor”.
Senzorji zagotavljajo, da se
nastavljena temperatura ohranja
tekom
faze pranja, ter nadzirajo tudi
mehaniãno delovanje bobna.
Boben se vrti z dvema razliãnima
hitrostima, hitrost pa se spreminja
v kljuãnih trenutkih. Ko se
detergent dozira med perilo, se
boben vrti tako, da se detergent
enakomerno razporedi med
perilom, med fazo pranja in
izpiranja pa se hitrost vrtenja
bobna poveãa, kar zagotavlja
optimalen uãinek. Zahvaljujoã
temu posebnemu sistemu je
uãinkovitost pranja izbolj‰ana OB
ENAKI DOLÎINI PROGRAMA.
BUTON INTENSIV
Apasand acest buton, care se
activeaza doar in ciclul
"Bumbac", senzorii noului
sistem "Sensor" intra in functiune
si regleaza, deopotriva
temperatura selectata,
tinand-o constanta pe
parcursul intregului ciclu de
spalare, dar si functia
mecanica
a tamburului, astfel incat
acesta este facut sa se
roteasca la 2 viteze diferite in
anumite momente cruciale.
Cand detergentul patrunde in
tesatura, tamburul se
rasuceste in asa fel incat
detergentul sa fie distribuit
uniform, iar in timpul spalarii
si a clatirii, viteza de rotire
creste astfel incat rezultatul
acestora sa fie maxim.
Datorita acestui nou sistem,
eficienta spalarii este
imbunatatita FARA NICI O
CRESTERE A TIMPULUI
PROGRAMULUI DE SPALARE.
16
G
RO
TIPKA “ALLERGIE”
BUTON “AQUAPLUS”
S pritiskom na to tipko lahko
aktivirate poseben novi
program, namenjen pranju
barvno obstojnih tkanin in
tkanin iz me‰anice vlaken, ki
deluje na osnovi novega
sistema Sensor. Ta opcija
zagotavlja neÏno ravnanje s
perilom in je predvsem
namenjena osebam z neÏno
in obãutljivo koÏo, pri katerih
bi lahko tudi najmanj‰e sledi
pralnih sredstev povzroãale
alergije.
Perilo se opere v veãji
koliãini vode, kar ob novem
kombiniranem uãinkovanju
faz obraãanja bobna med
polnjenjem z vodo in
izãrpavanjem vode
zagotavlja temeljitej‰e
pranje in popolno izpiranje.
V stroj se natoãi veãja
koliãina vode, tako da se
detergent bolje raztopi, kar
zagotavlja ‰e bolj uãinkovito
pranje. Tudi pri izpiranju se v
stroj natoãi veã vode, kar
zagotavlja uãinkovitej‰e
odstranjevanje sledi
detergenta iz perila, kar je
‰e posebej pomembno za
osebe z neÏno in obãutljivo
koÏo, pri katerih bi lahko tudi
najmanj‰e sledi pralnih
sredstev povzroãale alergije.
To funkcijo priporoãamo tudi
za pranje otro‰kih oblaãil in
obãutljivega perila nasploh,
pa tudi za pranje frotirja, saj
ta med pranjem absorbira
veã detergenta.
Da bi zagotovili kar najveãjo
uãinkovitost pranja pa se ta
funkcija vedno aktivira pri
pranju na programih za
obãutljivo perilo in
volno/roãno pranje.
Apasand acest buton se
activeaza un ciclu special
de spalare, nou pentru
gama tesaturile mixte si cu
culori sensibile, datorita
noului sistem "Sensor
System". Rufele sunt spalate
intr-o cantitate mai mare de
apa si aceasta, impreuna
cu actiunea combinata a
rotatiilor tamburului, ce
umple si scoate apa, va
face caq rufele sa fie
spalate si clatite foarte bine.
Cantitatea sporita de apa
ce este folosita in timpul
spalarii canduce la o
dizolvare mai buna a
detergentului. Cantitatea de
apa este de asemenea
marita si in timpul procesului
de clatire eliminand astfel
orice urma de detergent de
pe fibre. Acesta functie a
fost dezvoltata pentru cei
care au pielea foarte
sensibila si pentru care o
urma fina de detergent pe
haine le poate provoca
iritatii sau alergii. Ca sfat,
este bine sa folositi aceasta
functie cand spalati rufe
pentru copii si pentru rufe
delicate, sau pentru
materiale asemanatoare
celor de la prosoape, care
tind sa absoarba o
cantitate mare de
detergent. Pentru a asigura
o buna spalare, aceasta
functie e intotdeauna
activata in cadrul
programelor pentru
spalarea tesaturilor delicate
si a lanei/spalat cu mana.
âe izberete moÏnost “Noãno
pranje”, ta tipka ni aktivna
Acest buton nu poate fi
utilizat daca este activat
butonul „Good night”.
H
17
18
SL
RO
TIPKA “ZAMIK VKLOPA”
S pomoãjo te tipke lahko
programirate ãasovni zamik
zaãetka programa za
najveã 24 ur.
To storite na naslednji naãin:
Izberite ustrezen program.
Enkrat pritisnite na tipko, da
jo aktivirate (na
prikazovalniku se prikaÏe
vrednost h00), nato pa
znova pritisnite na isto tipko,
da nastavite 1-urni zamik
(na prikazovalniku se prikaÏe
vrednost h01). Ob vsakem
pritisku na tipko se vrednost
poveãa za 1 uro. Ko je na
prikazovalniku prikazana
vrednost h24, s ponovnim
pritiskom na tipko prekliãete
ãasovni zamik – spet se
prikaÏe vrednost h00.
Potrdite nastavitev s
pritiskom na tipko
“START/PAUSE” (Start/pavza)
– luãka v prikazovalniku
zaãne utripati. Zaãne se
od‰tevanje nastavljenega
ãasa; ko ta poteãe, zaãne
stroj samodejno izvajati
program.
âe Ïelite preklicati
nastavljeni ãasovni zamik:
5 sekund pritiskajte na tipko
za nastavljanje ãasovnega
zamika, dokler se na
prikazovalniku ne prikaÏejo
nastavitve izbranega
programa.
Zdaj lahko takoj zaÏenete
izbrani program s pritiskom
na tipko “START/PAUSE”
(Start/pavza), ali pa
prekliãete postopek izbiranja
z obraãanjem gumba za
izbiranje programov na
poloÏaj “OFF” (Izklopljeno).
Nato lahko izberete drugi
program.
BUTON “PORNIRE INTARZIATA”
Acest buton permite setarea
programului de spalare sa
inceapa cu o intarziere de
maxim 24 de ore.
Pentru a intarzia pornirea
programului, utilizati
procedura urmatoare:
Setati programul dorit.
Apasati butonul o data (pe
afisaj va apare mesajul h00)
apoi apasati din nou pentru a
seta o intarziere de 1 ora (pe
afisaj va apare mesajul h01);
intarzierea presetata mareste
timpul cu cate 1 ora de
fiecare data cand este
apasat butonul, pana cand
pe afisaj apare mesajul h24,
moment in care la o alta
apasare a butonului, se va
porni de la zero.
Confirmati cu ajutorul
butonului “START/PAUSE”
(indicatoarele luminoase de
pe afisaj vor incepe sa
clipeasca). Numaratoarea va
incepe iar la finalizarea
acesteia, programul va porni
automat.
Este posibil sa anulati pornirea
intarziata prin realizarea
urmatoarelor actiuni:
Apasati ti tineti apasat
butonul timp de 5 secunde
pana cand pe afisaj vor
apare setarile pentru
programul selectat.
SL
I
RO
TIPKA NOâNO PRANJE
BUTON GOOD NIGHT
S pritiskom na to tipko (na voljo
pri vseh programih pranja) se
hitrost vseh vmesnih faz
centrifugiranja, predvidenih za
izbrani program, zniÏa na 400
vrtljajev na minuto, poveãa se
koliãina vode za izpiranje, na
koncu pa ostane perilo v zadnji
vodi za izpiranje, kar
prepreãuje meãkanje perila.
Stroj se ustavi z vodo v bobnu,
kontrolna luãka tipke utripa, kar
opozarja, da se je stroj
preklopil v stanje pavze.
Program zakljuãite tako, da
ponovno pritisnete na isto tipko
– stroj opravi fazo
centrifugiranja (z ustrezno tipko
lahko hitrost centrifugiranja
zmanj‰ate ali ga prekliãete) ter
izãrpa vodo iz stroja.
Zaradi elektronskega nadzora
faz vmesnega izãrpavanja
vode stroj vodo izãrpa potiho,
tako da je ta moÏnost zelo
koristna za pranje perila
ponoãi.
Apasati acest buton
(disponibil pentru toate
programele de spalare)
pentru a reduce
centrifugarea intermediara
la 400 rpm, daca este cazul;
nivelul de apa creste în
timpul clatirii si rufele sunt
mentinute în apa pâna la
centrifugarea finala, pentru
a se evita sifonarea
acestora.
În timpul mentinerii apei în
cuva, indicatorul se aprinde
pentru a indica faptul ca
masina este în repaus.
Apasati butonul pentru
centrifugarea rufelor (viteza
de centrifugare poate fi
redusa prin apasarea
butonului corespunzator) si
pentru evacuarea apei.
Datorita controlului
electronic, apa utilizata la
fazele intermediare va fi
evacuata fara zgomot,
aceasta optiune fiind foarte
utila daca doriti sa utilizati
masina de spalat rufe
noaptea.
L
In acest moment puteti porni
programul selectat anterior
cu ajutorul butonului
“START/PAUSE” sau sa anulati
procesul prin setarea
butonului selector pe pozitia
OFF sau prin selectarea unui
alt program.
19
BUTON PORNIT/OPRIT
S pritiskom na tipko START
zaÏenete izbrani program.
Apasand Start ca sa incepeti
un program de spalare.
âe Ïelite med pranjem dodati
kak‰en kos perila v stroj,
poãakajte 2 minuti,
da se sprosti varnostni zapah
vrat in da se vrata odklenejo.
Nato spet zaprite vrata stroja
in pritisnite na
tipko START/Pavza; stroj bo
nadaljeval s pranjem, kjer je bil
program prekinjen.
Preklic potekajoãega
programa
âe Ïelite preklicati program,
obrnite gumb za izbiranje
programov na poloÏaj “OFF”
(Izklopljeno).
Izberite drugi program.
Gumb za izbiranje programov
obrnite na poloÏaj “OFF”
(Izklopljeno).
20
A. SCHIMBAREA SETARILOR
DUPA CE PROGRAMUL A
INCEPUT (PAUSE)
Apasati si mentineti apasat
butonul “START/PAUSE”
(start/pauza) timp de
aproximativ 2 secunde,
indicatoarele de pe
butoanele cu optiuni si
indicatorul pentru timpul
ramas vor indica faptul ca
aparatul a fost trecut in
modul pauza, ajustati
functiile dorite apoi apasati
din nou butonul
“START/PAUSE” pentru a
intrerupe clipirea
indicatoarelor.
Daca doriti sa adaugati sau
sa scoateti obiecte in timpul
spalarii, asteptati 2 minute
pana cand dispozitivul de
siguranta deblocheaza usa.
Dupa ce ati facut manevra,
inchideti usa si apasati
butonul Start. Masina va
continua programul de unde
s-a oprit.
OPRIREA UNUI PROGRAM
Pentru a anula un program,
setati butonul selector pe
pozitia OFF (oprit).
Selectati un alt program.
Resetati butonul selector pe
pozitia OFF.
LUâKA 'ZAKLENJENA VRATA'
INDICATOR HUBLOU BLOCAT
Luãka se osvetli, ko pravilno
zaprete vrata in vklopite stroj.
Ko pritisnete na tipko START,
medtem ko so vrata zaprta,
luãka kratek ãas utripa, nato
pa ostane osvetljena.
âe vrata niso pravilno zaprta,
luãka ‰e naprej utripa.
Posebna varnostna naprava
prepreãuje takoj‰nje
odpiranje vrat po koncu
programa. Poãakajte 2
minuti in ko luãka ugasne,
lahko odprete vrata. Ko je
program pranja zakljuãen,
obrnite stikalo programatorja
na OFF.
Ledul este aprins când usa e
blocata si masina este în
functiune. Când apasati
butonul Pornit/Oprit si hubloul
este închis, ledul va clipi pe
moment si apoi va ramâne
aprins.
DIGITALNI PRIKAZOVALNIK
AFISAJ “DIGITAL”
Sistem prikazovanja vas sproti
obve‰ãa o vseh parametrih
pranja:
Sistemul de afisare cu
indicatoare permite
informarea constanta asupra
starii masinii de spalat:
N
Atentie: Daca ledul va clipi in
continuare atunci usa nu e
inchisa.
La sfarsitul programului rotiti
butonul selector de programe
pe pozitia OFF.
1) TEMPERATURA PRANJA
Ko izberete katerega od
programov, vas stroj s
pomoãjo osvetljene luãke
opozori na priporoãeno
temperaturo pranja.
S pomoãjo tipke Temperatura
pranja lahko nastavite
drugaãno temperature; ta
bo prikazana na
prikazovalniku.
1) TEMPERATURA DE SPALARE
Când este selectat un
program, indicatorul luminos
corespunzator se va aprinde
pentru a indica temperatura
recomandata pentru
spalare.
Selectati o temperatura
diferita cu ajutorul butonului
pentru temperatura,
temperatura va fi indicata pe
afisaj.
2) HITROST CENTRIFUGIRANJA
KO izberete program, se na
prikazovalniku prikaÏe najvi‰ja
dovoljena hitrost
centrifugiranja za izbrani
program. S pritiskom na tipko
za nastavljanje hitrosti
centrifugiranja lahko to hitrost
zniÏate; ob vsakem pritisku na
tipko se vrednost zmanj‰a za
100 vrt./min. NajniÏja moÏna
hitrost centrifugiranja je 400
vrt./min, ãe pa ‰e enkrat
pritisnete na tipko za
nastavljanje hitrosti
centrifugiranja,
centrifugiranje prekliãete.
2) VITEZA DE CENTRIFUGARE
Dupa ce a fost selectat
programul, viteza maxima de
centrifugare permisa pentru
programul respectiv va
apare pe afisaj. Apasarea
butonului pentru selectarea
vitezei de centrifugare va
reduce viteza cu cate 100
rpm de fiecare data cand
este apasat. Viteza minima
permisa este de 400 rpm sau
se poate trece peste selectia
vitezei prin apasarea acestui
buton in mod repetat.
O
3
{
4
{
Spreminjanje nastavitev po
zaãetku izvajanja izbranega
programa
Pritisnite na tipko
“START/PAUSE” (Start/pavza) in
pritiskajte nanjo pribiÏno 2
sekundi. Utripanje luãk tipk za
opcije in indikatorja ãasa do
konca programa opozarja, da
je stroj v naãinu pavze.
Opravite ustrezne nastavitve
in ponovno pritisnite na tipko
“START/PAUSE” (Start/pavza);
luãke prenehajo utripati.
OBSERVATIE:
LA CATEVA SECUNDE DUPA
PUNEREA ÎN FUNCTIUNE,
MASINA DE SPSLAT, CU
AJUTORUL FUNCTIEI „MODE
Kg” TIMP DE 4 MINUTE VA
DETECTA CANTITATEA DE
RUFE DIN CUVA.
ÎN ACEASTA FAZA,
INDICATOARELE
LUMINOASE DE PE AFISAJ
SE VOR APRINDE
CONSECUTIV, CIRCULAR,
AFISAND DURATA MAXIMA
A PROGRAMULUI LA
FIECARE CINCI SECUNDE.
ÎN ACEASTA PERIOADA DE
TIMP, INDICATORUL
LUMINOS SITUAT ÎN
APROPIEREA SIMBOLULUI
PENTRU „MODE Kg” VA
INDICA FAPTUL CA FUNCTIA
ESTE ACTIVATA.
M
RO
5
2
{
6
1
{
TIPKA START
OPOMBA:
NEKAJ SEKUND PO ZAGONU
STROJA PROGRAM PRVE ·TIRI
MINUTE POTEKA NA OBIâAJEN
NAâIN. MED TEM âASOM “ Kg
MODE ” (FUNKCIJA JE NA
VOLJO SAMO PRI PROGRAMIH
ZA BOMBAÎ IN SINTETIKO)
ZAZNA KOLIâINO PERILA V
BOBNU.
MED TO FAZO SE
ZAPOREDOMA OSVETLIJO
KONTROLNE LUâKE NA
PRIKAZOVALNIKU, IN SICER V
KROGU V SMERI VRTENJA
URINEGA KAZALCA – VSAKIH
PET SEKUND SE PRIKAÎE
NAJDALJ·I âAS DO KONCA
PROGRAMA. MED TEM âASOM
JE OSVETLJENA LUâKA “ Kg
MODE ” , KI OPOZARJA, DA JE
TA FUNKCIJA AKTIVNA.
SL
RO
{
SL
1
{
2
21
SL
RO
3) INDICATOR START INTARZIAT
Acest indicator clipeste
atunci cand a fost setata
functia de pornire intarziata.
4) TRAJANJE PROGRAMA
Ko izberete katerega od
programov, se na
prikazovalniku samodejno
prikaÏe najdalj‰e moÏno
trajanje programa za najveãjo
dovoljeno koliãino perila. Ta
ãas se razlikuje glede na
izbrane opcije.
Ko stroj zaãne izvajati
program, se ãas do konca
programa na prikazovalniku
stalno prilagaja.
4) DURATA PROGRAMULUI
Când este selectat un
program, pe afisaj apare
automat durata maxima a
programului pentru încarcare
completa, care poate varia,
în functie de optiunile
selectate.
Dupa ce programul a pornit,
veti fi informati in
permanenta asupra timpului
ramas pana la incheierea
programului.
5)) “Indikator Kg MODE ”
(Funkcija je na voljo samo pri
programih za bombaÏ in
sintetiko)
Indikator se osvetli, medtem
ko inteligentni senzor doloãa
teÏo perila.
Tekom prvih 4 minut je luãka
"Kg MODE ” osvetljena; med
tem ãasom stroj preraãunava
ãas do konca programa na
osnovi koliãine perila v stroju.
5) Indicator “ MODE Kg”
(activ numai pentru
programele Bumbac si
Sintetice)
Acest indicator se aprinde în
timp ce senzorul inteligent
cântareste greutatea rufelor.
În timpul primelor 4 minute,
indicatorul „MODE Kg” este
aprins în timp ce aparatul
afiseaza durata de timp
ramasa pâna la finalizarea
programului, în functie de
greutatea rufelor.
6) TRAJANJE PRANJA
Ko izberete program, se osvetli
indikator za najkraj‰e moÏno
trajanje pranja.
âe Ïelite, lahko trajanje pranja
podalj‰ate s pritiskom na
posebno tipko; osvetli se
ustrezen indikator.
6) DURATA DE SPALARE
În momentul în care este
selectat un program,
indicatorul luminos
corespunzator se va aprinde
pentru a indica durata de
spalare minima posibila.
Daca veti selecta o durata
mai mare cu ajutorul unui
buton special, indicatorul se
va aprinde mai intens.
22
3
4
{
3) LUâKA ZA ZAMIK VKLOPA
âe je nastavljen ãasovni
zamik vklopa, luãka utripa.
h m m
5
{
6
SL
7. POGLAVJE
Program za:
Odporne tkanine
RAZPREDELNICA S PROGRAMI
GUMB ZA
IZBIRANJE
PROGRAMOV
NA:
1)
BombaÏ, platno
s predpranjem
BombaÏ, odporne tkanine iz
me‰anice vlaken,Barve
Tkanine iz me‰anice vlaken in
sintetike BombaÏ, tkanine iz
1)
1)
**
TEÎA
(NAJVEâ]
Kg.
*
PRIPOROâENA
TEMPERATURA
°C
9
60°
Do:
90°
●
●
6
8
9
40°
Do:
60°
●
●
3
-
-
Centrifugiranje z veliko hitrostjo
40°
Do:
60°
●
●
2,5 2,5
40°
Do:
40°
●
●
-
-
-
Svilo/Roãno pranje
1
Volna (za strojno pranje)
1
2
3
3
Odporne tkanine
Tkanine iz me‰anice vlaken in sintetike
Hitri 30-min. program
Odporne tkanine
Tkanine iz me‰anice vlaken in sintetike
Hitri 44-min. program
-
-
-
-
-
Prosimo, da upo‰tevate naslednje:
*) Najveãja dovoljena koliãina suhega perila (odvisno od modela - gl. tablico s podatki).
-
●
** Program je testiran skladno z doloãili CENELEC EN 60456 ob izbranem najdalj‰em moÏnem
trajanju pranja pri temperaturi 60°C.
Program je priporoãen tudi za pranje pri nizkih temperaturah (niÏjih od najvi‰je moÏne, ki je
prikazana).
Pri vseh programih lahko po potrebi zniÏate hitrost centrifugiranja pod najvi‰jo
predvideno za posamezni program, pri pranju zelo obãutljivih tkanin pa lahko
tudi prekliãete centrifugiranje. To storite s pomoãjo tipke za nastavljanje hitrosti centrifugiranja.
Tipka za nastavljanje temperature omogoãa pranje pri vseh temperaturah, niÏjih od najvi‰je
dovoljene temperature za izbrani program.
-
1) Pri prikazanih programih lahko prilagodite trajanje in intenzivnost pranja s pomoãjo tipke za
nastavljanje trajanja pranja.
-
-
2) âe z gumbom za izbiranje programov izberete hitri program, lahko s pomoãjo tipke za doloãanje
trajanje pranja izbirate med 3 dolÏinami programa - 14’, 30’ in 44’.
Odporne tkanine
24
-
●
âe je perilo zelo umazano, perite naenkrat le 3/4 kg perila.
4,5
4
Samo
izãrpavanje
Odporne tkanine
Tkanine iz me‰anice vlaken in sintetike
Hitri 14-min. program
1
8
2
Izpiranje
2
6
me‰anih vlaken, sintetika
Zelo obãutljive tkanine
PRALNA SREDSTVA V:
NAJVI‰JA
TEMPERATURA
°C
2)
1,5 1,5
30°
Do:
30°
●
●
2
40°
Do:
40°
●
●
3
60°
Do:
60°
●
●
1
1,5 1,5
30°
Do:
30°
●
●
2
2,5 2,5
30°
Do:
40°
●
●
3
3,5 3,5
30°
Do:
40°
●
●
âe so na posameznih kosih perila madeÏi, ki jih je treba odstraniti s pomoãjo tekoãega belila,
priporoãamo, da ta postopek opravite v stroju pred pranjem polnega stroja perila.
Odmerite tekoãe belilo v ustrezen predalãek, vstavljen v predelek 2 (predelek za detergent za
glavno pranje) in izberite posebni program Izpiranje
. Ko je ta program zakljuãen, obrnite
gumb za izbiranje programov v izklopljeni poloÏaj, dodajte preostalo perilo in nato izberite
ustrezen program pranja.
25
RO
TABEL DE PROGRAME
CAPITOLUL 7
SELECTOR
PROGRAME
PE:
PROGRAM PENTRU:
Tesaturi rezistente
GREUT.
MAX.
Kg
*
1)
6
bumbac, in, canepa
cu preaspalare
Bumbac, tesaturi mixte
rezistente, Culori
1)
Tesaturi amestec
si sintetice
1)
**
8
9
6
8
9
3
4
4,5
TEMPERATURI
RECOMANDATE
°C
°C
2
60°
Pina la:
90°
●
40°
Pina la:
60°
●
●
40°
Pina la:
60°
●
●
Bumbac, tesaturi mixte sintetice
2
Tesaturi foarte delicate
-
Clatire
-
-
Stoarcere rapida
-
-
-
Doar evacuare apa
-
-
-
Matase/Spalat cu mana
1
Lana
"De spalat in masina"
1
Tesaturi rezistente
3
Tesaturi rezistente
Tesaturi amestec
si sintetice
Rapid 14’
26
2,5 2,5
1,5 1,5
2
3
2
3
CASETA DET.
TEMPERATURA
MAXIMA
40°
Pina la:
40°
1
●
●
VA RUGAM CITITI ACESTE OBSERVATII!
●
●
* Capacitatea maxima de incaricare a masinii cu rufe uscate in functie de modelul utilizat (cititi pe
placuta masinii)
Cand spalati rufe foarte murdare este recomandat sa reduceti incarcatura la maximum
3/4 kg.
** Program testat În concordanta cu CENELEC EN 60456 cu durata maxima de spalare selectata si
la o temperature de 60°C.
Program recomandat pentru spalari la temperatura scazuta (mai mica decât maximul afisat).
1) Pentru programele afisate, puteti ajusta durata si intensitatea spalarii cu ajutorul butonului pentru
selectarea duratei de spalare.
-
-
-
-
Apasarea butonului pentru selectarea temperaturii de spalare face posibila spalarea la orice
temperatura sub cea maxima permisa.
-
-
Viteza de rotire poate fi de asemenea redusa pentru a tine cont de recomandarile de pe eticheta
rufelor, sau pentru tesaturi delicate renuntati la stoarcere complet (optiune asigurata de butonul de
viteza de stoarcere).
30°
Pina la:
30°
●
●
40°
Pina la:
40°
●
●
60°
Pina la:
60°
●
●
●
2) Prin selectarea programului rapid cu ajutorul butonului pentru programe si prin utilizarea butonului
„DURATA DE SPALARE” se pot alege 3 durate diferite ale programului: 14’, 30’ si 44’.
Cand doar un numar limitat de articole au pete ce necesita tratament cu lichide speciale de
scos petele, scoaterea preliminara a petelor poate fi facuta in masina.
Puneti lichidul de scos petele in containerul special, introdus in compartimentul marcat "2" in
caseta de detergenti si setati programul speciale "CLATIRE"
.
Cand aceasta faza e terminata, rotiti butonul selector de programe pe pozitia OFF, adaugati
restul rufelor si incepeti o spalare normala cu programul adecvat.
2)
1
1,5 1,5
30°
Pina la:
30°
●
●
Tesaturi rezistente
Tesaturi amestec
si sintetice
Rapid 30’
2
2,5 2,5
30°
Pina la:
40°
●
●
Tesaturi rezistente
Tesaturi amestec
si sintetice
Rapid 44’
3
3,5 3,5
30°
Pina la:
40°
●
●
27
SL
8. POGLAVJE
RO
CAPITOLUL 8
IZBIRANJE
PROGRAMOV
SELECTIONAREA
PROGRAMELOR
Pralni stroj ima 4 skupine
programov, ki omogoãajo
pranje razliãno umazanega
perila, kot seveda tudi pranje
razliãnih vrst tkanin. Programi
pranja se med seboj
razlikujejo po naãinu pranja,
temperaturah in po
trajanju (gl. razpredelnico
programov pranja).
Pentru tratarea diverselor
tipuri de tesaturi si a diferitelor
stadii de murdarire, masina
de spalat are 4 grupuri de
programe care difera prin:
spalare, temperatura si
durata (a se vedea tabelul
cu programe de spalare).
1. OBSTOJNE TKANINE
Stroj pere in izpira perilo na
teh programih z intenzivno
moãjo. Po vsakem vmesnem
izpiranju stroj perilo tudi
oÏame, kar zagotavlja
popolno izpiranje. Konãno
centrifugiranje perilo
temeljito oÏame.
2. TKANINE IZ ME·ANIH IN
SINTETIâNIH VLAKEN
Ritem vrtenja bobna in nivo
vode zagotavljata najbolj‰e
rezultate pranja in izpiranja.
NeÏno oÏemanje prepreãi,
da bi se perilo preveã
zmeãkalo.
3. ZELO OBâUTLJIVE TKANINE
To je nov program, ki perilo
izmeniãno pere in namaka,
in je predvsem namenjen
pranju zelo obãutljivih tkanin.
Pranje in izpiranje poteka v
veãji koliãini vode, kar
zagotavlja najbolj‰e
rezultate.
28
1. TESATURI REZISTENTE
Programele sunt concepute
pentru a optimiza rezultatele
spalarii.
Clatirile, cu intervale de
centrifugare, asigura o clatire
perfecta.
Centrifugarea finala inlatura
apa intr-un mod mai eficient.
2. TESATURI MIXTE SI SINTETICE
Spalatul si clatitul sunt
optimizate in ritmul rotirii
tamburului si al nivelelor de
apa. O centrifugare usoara
asigura reducerea sifonarii
rufelor.
3. TESATURI DELICATE
SL
RO
4. Posebni programi
4. Special
IZPIRANJE
Ta program opravi tri izpiranja
z vmesnim centrifugiranjem
(hitrost lahko prilagodite s
pomoãjo ustrezne tipke). Ta
program je namenjen
izpiranju razliãnega perila po
pranju na roke.
CLATIRE
Acest program asigura un
program complet de spalare
pentru obiecte ce au
specificat pe eticheta sa fie
spalate cu mana.
Include 3 clatiri si o
stoarcere foarte usoara.
(Care poate fi redusa daca e
actionat butonul
corespunzator).
Primeren je tudi za
odstranjevanje madeÏev s
perila s pomoãjo belila, kot je
bilo to Ïe opisano.
Acest program poate fi
utilizat ca si program de
inalbire (vezi lista cu
programele de spalare).
HITRO CENTRIFUGIRANJE
Ta program je namenjen
intenzivnemu centrifugiranju
perila (hitrost lahko
prilagodite s pomoãjo
ustrezne tipke).
STOARCERE RAPIDA
Acest program asigura o
centrifugare la viteza
maxima (care
poate fi redusa daca e
actionat butonul
corespunzator.
IZâRPAVANJE VODE
Program je namenjen
izãrpavanju vode iz bobna.
DOAR EVACUAREA APEI
Acest program evacueaza
apa din masina.
IMPULZNI SISTEM PRANJA
Nova generacija 3-faznih
motorjev, ki jih krmili napredni
elektronski system, nam je
omogoãila razvoj novega
naãina pranja, ki v notranjosti
bobna simulira roãno pranje.
Zdaj prviã se kad ne zavrti do
konca naokoli, ampak se
premika impulzno, z vmesnimi
premori.
âe smo bolj natanãni, kad se
neÏno vrti v smeri urinega
kazalca, se ustavi, nato pa se
trikrat zavrti v nasprotno smer.
Ta naãin pranja zagotavlja
neÏno in skrbno ravnanje z
va‰imi oblaãili, ki je primerljivo z
roãnim pranjem. Ta naãin
pranja je uporabljen pri spodaj
navedenih programih, ki so
oznaãeni s simbolom
.
TEHNOLOGIA PULSE
Datorita noii generatii de
motoare în trei trepte
controlate cu ajutorul unui
sistem electronic sofisticat,
am realizat un nou mod de
spalare ce simuleaza
actiunea de spalare
manuala în timpul etapei de
spalare.
Noul motor permite cuvei sa
se miste cu o actiune de
pulsatie. Aceasta actiune
formata dintr-o rotatie
partiala cu pauze, face ca
spalarea delicata sa fie una
egala cu spalarea manuala.
Acest sistem delicat de
spalare se aplica tuturor
programelor identificate cu
acest simbol
.
5
2
Acesta este un nou program
de spalare ce alterneaza
spalarea si inmuierea si este
recomandat pentru spalarea
rufelor delicate.
Etapele de spalare si clatire
sunt realizate cu mai multa
apa pentru a obtine rezultate
cat mai bune.
5
2
4
1
3
6
5
2
4
1
3
6
4
1
3
6
POSEBEN PROGRAM ZA SVILO
Pralni stroj je opremljen tudi s
programom za neÏno pranje
svile in 'roãno' pranje.
Namenjen je pranju perila, ki
ga je obiãajno treba prati na
roke, in perilu iz svile.
Pranje poteka pri temperaturi
najveã 30°, zakljuãi pa se z 3
izpiranji brez centrifugiranja.
PROGRAM SPECIAL PENTRU
MATASE
Aceasta masina de spalat
are un program pentru
spalarea tesaturilor delicate
din matase si a tesaturilor
care necesita spalare
manuala. Programul are o
temperatura maxima de
30°C si se încheie cu 3 clatiri
si fara centrifugare finala.
5
2
4
1
3
6
29
SL
PROGRAM ZA VOLNO
"WOOLMARK"
To je program, ki ga je
potrdil WOOLMARK, in ki
omogoãa temeljito pranje
perila, ne da bi ga
po‰kodoval.
Tekom programa se
izmenjujejo faze aktivnosti in
premorov pri temperaturi do
40°C, zakljuãi pa se s 3
izpiranji in kratkotrajnim
oÏemanjem.
SL
RO
PROGRAMUL WOOLMARK
Acest program special,
certificat de WOOLMARK ,
permite spalarea tesaturilor
din lâna, fara deteriorarea
acestora.
Programul cuprinde etape
alternative de activitate si
pauza, la o temperatura
maxima de 40˚C si se
încheie cu 3 clatiri si o
centrifugare scurta.
5
2
4
1
3
6
9. POGLAVJE
CAPITOLUL 9
PREDALâEK ZA
PRALNA SREDSTVA
CASETA DE
DETERGENTI
Predalãek za pralna sredstva
je razdeljen na tri predelke:
Caseta de detergenti este
împartita în 3
compartimente:
– Compartimentul 1 detergent pentru ciclul
de prespalare
- prvi, "1", je namenjen
detergentu za
predpranje;
- v predelek, oznaãen s
✿
“A” WASH 59 '
To je poseben program, ki
omogoãa zelo kakovostno
pranje skladno z razredom
"A" v bistveno kraj‰em ãasu.
Program je namenjen pranju
manj‰e koliãine perila (do 3
kg) pri temperaturi 60°C,
vkljuãuje pa 2 izpiranji in
centrifugiranje pri najvi‰ji
hitrosti.
HITRI PROGRAM
âe z gumbom za izbiranje
programov izberete hitri
program, lahko s pomoãjo
tipke za doloãanje trajanje
pranja izbirate med 3
dolÏinami programa - 14’,
30’ in 44’.
Veã podatkov o teh
programih boste na‰li v
razpredelnici programov.
âe izberete hitri program,
priporoãamo, da odmerite
le 20% od obiãajno
priporoãene koliãine
detergenta.
30
“A” SPALARE 59 '
Acest program a fost special
realizat pentru a mentine
calitatea performantelor de
spalare caracteristice clasei
„A” si pentru a reduce
durata de spalare.
Programul este destinat
pentru o încarcare de
maximum 3 kg, la o
temperatura de 60°C care
se încheie cu 2 clatiri si o
centrifugare la viteza
ridicata.
PROGRAM RAPID
Prin selectarea programului
rapid cu ajutorul butonului
pentru programe si prin
utilizarea butonului „DURATA
DE SPALARE” se pot alege 3
durate diferite ale
programului: 14’, 30’ si 44’.
Pentru mai multe detalii cu
privire la aceste programe,
va rugam sa cititi tabelul cu
programe.
Când selectati programul
rapid, dorim sa va atragem
atentia asupra faptului ca
trebuie sa utilizati numai 20%
din cantitatea de detergent
recomandata pe ambalajul
detergentului.
RO
simbolom
, odmerite
posebne dodatke mehãalec, ‰krob, di‰ave
ipd.
- predelek, oznaãen s
‰tevilko "2", je namenjen
detergentu za glavno
pranje;
âe uporabljate tekoãi
detergent, vstavite priloÏeno
posodico za uporabo
tekoãega detergenta v
predelek "2". To zagotavlja,
da se bo detergent odmeril v
boben v pravem trenutku.
To posodico vstavite tudi v
primeru, da Ïelite s pomoãjo
programa 'Izpiranje' s
pomoãjo belila odstraniti
madeÏe s perila.
OPOMBA!
âE UPORABLJATE
DETERGENTE, KI SE
TEÎKO DOZIRAJO V
BOBEN, PRIPOROâAMO,
DA UPORABITE POSEBNO
POSODICO, V
KATERO ODMERITE
DETERGENT IN JO
POLOÎITE V BOBEN
DIREKTNO MED PERILO.
OPOMBA!
V PREDELEK, OZNAâEN S
SIMBOLOM ✿,
ODMERITE SAMO TEKOâE
DODATKE! Stroj
bo pri vseh programih te
dodatke v
pravem trenutku, ob
zadnjem izpiranju,
samodejno doziral v stroj.
✿
– Compartimentul
este pentru aditivi
speciali, balsamuri,
parfumuri, inalbitori, etc.
– Compartimentul 2 detergent pentru ciclul
principal de spalare.
Daca e folosit detergent
lichid va rugam folositi
containerul specialce se
introduce in
compartimentul 2 al
casetei. Acesta asigura ca
detergentul lichid sa
patrunda in tambur la
momentul potrivit al ciclului
de spalare. Aceeasi
operatie trebuie sa o faceti
cand folositi programul
"Clatire"
IMPORTANT:
ANUMITI DETERGENTI
SUNT GREU DE
INDEPARTAT. DE ACEEA
RECOMANDAM
FOLOSIREA UNUI
DISPENSER SPECIAL CE
VA FI PLASAT IN
TAMBUR.
ATENTIE: FOLOSITI
PRODUSE LICHIDE
NUMAI IN
COMPARTIMENTUL ✿.
MASINA E
PROGRAMATA SA
FOLOSEASCA
AUTOMAT ADITIVIIN
TIMPUL ULTIMEI FAZE A
CLATIRII PENTRU TOATE
CICLURILE DE SPALARE.
31
SL
RO
SL
RO
10. POGLAVJE
CAPITOLUL 10
11. POGLAVJE
CAPITOLUL 11
PRIPRAVA PERILA
NA PRANJE
PRODUSUL
NEKAJ KORISTNIH
NASVETOV
SFATURI PENTRU
UTILIZATORI
V nadaljevanju vam
navajamo nekaj koristnih, da
boste lahko va‰ pralni stroj
uporabljali dobro, varãno in v
skladu z varovanjem okolja.
Scurte sugestii pentru
utilizarea propriului aparat
electrocasnic protejand
mediul si cu maxima
economie.
PRIPOROâENA KOLIâINA
PERILA
âe Ïelite prepreãiti
nepotrebno tro‰enje
energije, vode in pralnih
sredstev, priporoãamo, da
perete poln stroj perila,
vendar pa ne prekoraãite
predpisanih najveãjih koliãin.
Pri pranju polnega stroja
perila boste prihranili do 50%
energije.
INCARCAREA MASINII DE
SPALAT LA MAXIMUM
Economisiti energie, apa,
detergent si timp prin
utilizarea incarcaturii maxime
recomandate.
Economisiti pina la 50%
energie prin efectuarea unei
spalari cu incarcatura la
capacitate maxima,
comparativ cu 2 spalari cu
incarcatura la jumatate.
KDAJ JE PREDPRANJE V
RESNICI POTREBNO?
Predpranje je potrebno samo
takrat, kadar je perilo res zelo
umazano.
âe opustite predpranje,
kadar perilo ni zelo umazano,
zmanj‰ate porabo pralnih
sredstev, ãasa, vode in od 5
do 15% energije.
CAND E CU ADEVARAT
NECESARA PRESPALAREA?
Doar pentru rufele foarte
murdare! Economisiti energie
intre 5 si 15% evitand
selectarea optiunii de
prespalare pentru rufele
normal murdare.
JE PRANJE PRI VISOKIH
TEMPERATURAH NUJNO?
Uporaba belil in sredstev za
odstranjevanje madeÏev
zmanj‰uje potrebo po pranju
pri visokih temperaturah. S
pranjem pri temperaturi 60°C
lahko prihranite do 50%
energije.
CE TEMPERATURA DE SPALARE
TREBUIE SELECTIONATA?
OPOZORILO!
PRIPOROâAMO, DA
IZKLOPITE CENTRIFUGO,
KADAR V PRALNEM
STROJU PERETE MANJ·E
PREPROGE, POSTELJNA
PREGRINJALA ALI TEÎJA
OBLAâILA.
V pralnem stroju smete prati
le taka volnena oblaãila in
perilo, pri katerih je na etiketi
z navodili za vzdrÏevanje
navedeno "MOÎNO PRANJE
V PRALNEM STROJU".
OPOZORILO:
Pred zaãetkom pranja
razvrstite perilo in vsak
kos posebej skrbno
preglejte, kar velja ‰e
posebej za Ïepe, ter
istoãasno naredite
oziroma preglejte ‰e
naslednje:
- ãe na oz. v perilu, ki ga
Ïelite oprati ni kovinskih
predmetov kot npr.
priponk, varnostnih
zaponk, kovancev ipd.),
• zapnite gumbe na
posteljnini, zaprite
zadrge, sponke, stiskaãe
in podobno, zaveÏite
pasove in dolge trakove
na haljah,
• z zaves odstranite
drsnike, skrbno preglejte
etikete na perilu,
• ãe med razvr‰ãanjem
opazite na posameznih
kosih perila madeÏe,jih
odstranite pred
priãetkom pranja s
posebnimi detergenti za
odstranjevanje
madeÏev.
32
ATENTIE:
Daca trebuie spalate
covoare, cuverturi sau alte
lucruri grele este bine sa nu
se centrifugheze.
Lucrurile din lana, pentru a
putea fi spalate in masina
trebuie sa poarte eticheta
“Pot fi spalate in masina de
spalat”.
ATENTIE:
La selectarea
articolelor trebuie avut
in vedere ca:
- rufele sa nu aiba
obiecte metalice (de
exemplu brose, ace de
siguranta, ace,
monede etc.)
- nasturii fetelor de
perna si fermoarele sa
fie inchise, curelele sa
fie prinse;
- sustinatorii perdelelor
trebuie scosi;
- etichetele de pe
tesaturi sa fie citite cu
atentie;
- petele rezistente sa fie
indepartate inainte de
spalare, cu ajutorul
unui produs special
pentru inlaturarea
petelor.
Tratati petele cu solutii de
scoatere a lor inainte de
spalare pentru a reduce
necesitatea spalarii la
temparaturi de peste 60oC.
Economisiti pina la 50%
energie folosind un program
de spalare de 60oC.
33
SL
RO
SL
RO
PRANJE
SPALAREA
● Prepriãajte se, da je pipa
za dotok vode odprta.
● Asigurati-va ca robinetul
de apa e deschis.
PRILAGODLJIVA
ZMOGLJIVOST
POLNJENJA
CAPACITATE VARIABILA
● Preverite, da je cev za
odtok vode pravilno
name‰ãena.
● Asigurati-va ca furtunul
de evacuare este la locul
lui.
Ta pralni stroj avtomatsko
prilagodi nivo vode vrsti in
koliãini v stroj vloÏenega perila.
Ta sistem omogoãa, da pranje
prilagodite svojim Ïeljam in
potrebam, obenem pa
ustrezno zmanj‰ate tako
porabo vode, energije in
detergenta. Prilagodljiva
zmogljivost zmanj‰uje porabe
energije in obãutno skraj‰uje
trajanje pranja.
Aceasta masina de spalat isi
adapteaza automat nivelul
apei in functie de tipul si
cantitatea rufelor spalate.
Este posibila si
“personalizarea” spalarilor
pentru a reduce consumul
de energie. Acest sistem
ofera o scadere a
consumului de energie
electrica si o reducere a
timpului de spalare.
IZBIRANJE PROGRAMOV
Upo‰tevajte navodila v
razpredelnici programov in
izberite najustreznej‰i
program. Obrnite gumb
programatorja na izbrani
program.
Na prikazovalniku so vidne
nastavitve za izbrani
program.
Po potrebi prilagodite
temperature pranja.
PRIMER:
EXEMPLU:
Priporoãamo, da vloÏite zelo
obãutljivo perilo v posebno
mreÏasto vreãko in ‰ele nato
v stroj.
Pentru tesaturile extrem de
delicate va sfatuim sa folositi
o plasa.
âe Ïelite oprati zelo
umazano perilo iz bombaÏa
(trdovratne madeÏe
odstranite prej s pomoãjo
ustreznega sredstva za
odstranjevanje madeÏev).
Pranje polnega stroja
frotirastih brisaã ipd.
odsvetujemo, ker frotir vpija
veliko vode in bi bilo perilo v
stroju preteÏko.
Sa presupunem ca spalam
BUMBAC foarte murdar
(petele rezistente trebuie
scoase cu o solutie
speciala).
Este recomandabil sa nu
spalati o incarcatura facuta
in intregime din materiale
ca cel al prosoapelor, care
absorb o cantitate mare de
apa si devin prea grele.
● Odprite predalãek za
pralna sredstva.
● Deschideti caseta de
detergenti.
● V predelek 2 odmerite 120
g detergenta.
● Puneti 120 gr. de
detergent in compartiment
2.
✿
● V predelek " " vlijte
pribliÏno 50 cc enega od
dodatkov za oplemenitenje
perila npr. mehãalec, ‰krob
ali pa di‰ave.
● Zaprite predalãek za
pralna sredstva.
34
● Puneti 50 ml de aditivi in
compartimentul
.
✿
● Inchideti caseta de
detergenti.
Po potrebi izberite opcije s
pomoãjo ustreznih tipk.
Nato pritisnite na tipko START;
stroj zaãne izvajati program.
Gumb programatorja se med
izvajanjem programa ne
obraãa.
Opozorilo: âe med
delovanjem stroja zmanjka
elektriãne energije, se izbrani
program shrani v spomin in ko
je stroj spet pod napetostjo,
nadaljuje z izvajanjem
programa.
● Ko je program zakljuãen, se
na prikazovalniku prikaÏe
napis “End” (Konec).
● Ko je program zakljuãen,
poãakajte pribl. 2 minuti, da
se sprosti zapah vrat.
● Izklopite stroj z obraãanjem
gumba programatorja na
OFF.
● Odprite vrata stroja in
poberite perilo iz bobna.
PRED IZBIRO PROGRAMA
ZA PRANJE POSAMEZNIH
VRST PERILA PREGLEJTE
RAZPREDELNICO
PROGRAMOV TER
UPO·TEVAJTE ZGORAJ
NAVEDENI VRSTNI RED
OPRAVIL.
SELECTAREA PROGRAMULUI
Rotiti butonul de selectie
programe la programul
dorit.
Pe afisaj vor apare setarile
pentru programul selectat.
Daca este nevoie,ajustati
temperatura de spalare.
Apasati butonul pentru
selectarea optiunilor (daca
este nevoie)
Apasati butonul START.
Masina incepe programul
selectat.
Butonul de selectie
programe nu se
deplaseaza pe toata
durata programului, pana
la final.
ATENTIE: Daca apare o
intrerupere a alimentarii cu
energie electrica, masina
memoreaza programul si
cand curentul este repornit,
continua de unde a ramas.
● Dupa ce programul s-a
incheiat, pe afi_aj va apare
mesajul “End” (finalizare).
● Cand se termina
programul asteptati ca usa
sa se deblocheze
(aproximativ 2 minute de
cand se termina
programul).
● Opriti masini rotind
butonul de selectie a
programelor pe pozitia OFF.
● Deschideti usa si scoateti
rufele.
ATENTIE: PENTRU
ORICE TIP DE SPALARE
CONSULTATI TABELUL
DE PROGRAME SI
URMATI SECVENTA DE
OPERATII DUPA CUM
ESTE INDICAT ACOLO.
35
SL
12. POGLAVJE
âI·âENJE IN
VZDRÎEVANJE
STROJA
Ohi‰je pralnega stroja
obri‰ite vedno le z vlaÏno
krpo. Ohi‰ja stroja ne
smete ãistiti z abrazivnimi –
jedkimi ãistili, alkoholom
in/ali topili.
VzdrÏevanje stroja je zelo
enostavno, pomembno pa
je, da redno ãistite
naslednje dele:
RO
CAPITOLUL 12
CURATAREA SI
ÎNTRETINEREA
APARATULUI
Nu folositi niciodata
produse abrazive, alcool
si/sau diluant;
pentru spalarea exteriorului
masinii e suficienta o cirpa
umeda.
Masina necesita un
minimum de operatii de
curatare:
● curatarea casetei de
detergenti
● filter. oziroma, da
pripravite stroj v primeru:
● curatarea filtrului
âI·âENJE PREDALâKA ZA
DETERGENT
âeprav ni nujno, pa
priporoãamo, da obãasno
oãistite predalãek za pralna
sredstva, saj se v njem
sãasoma naberejo ostanki
le-teh.
● Predalãek previdno
izvlecite iz stroja.
● Predalãek nato sperite
pod tekoão vodo.
Po konãanem ãi‰ãenju ga
ponovno vstavite v ohi‰je
stroja in ga potisnite nazaj v
stroj.
36
âI·âENJE FILTRA
Pralni stroj ima vgrajen filter, ki
zadrÏi vse veãje delce (npr.
kovance, gumbe ipd.), ki bi
lahko prepreãili izãrpavanje
vode. Priporoãamo, da filter
obãasno oãistite in sicer
takole:
RO
Curatarea filtrului
Masina de spalat este dotata cu
un filtru special care retine
reziduurile mai mari care ar
putea bloca tubul de evacuare
a apei (monede, nasturi, etc.)
care pot fi usor recuperate.
Acest filtru se curata astfel:
● Odprite pokrov.
● predalãek za detergent,
● selitve ali dalj‰ega
mirovanja.
SL
● mutarea masinii sau lungi
perioade de neutilizare
CURATAREA CASETEI DE
DETERGENTI
Desi nu este absolut
necesar, este bine ca
periodic sa se curete
compartimentele pentru
detergent, inalbitor si aditivi.
Se extrage caseta si se
spala tot continutul sub jet
de apa.
Apoi se introduce la loc in
locasul sau.
● Samo nekateri modeli:
Izvlecite gibljivo cev,
odstranite ãep in odtoãite
vodo v posodo.
● Preden izvleãete filter, pod
pokrovãek filtra poloÏite
vpojno brisaão, saj se v
ãrpalki obiãajno nahaja
malo vode.
● Primite filter za roãaj in ga
obrnite v smeri nasprotni od
gibanja urinih kazalcev tako,
da bo stal roãaj navpiãno.
● Izvlecite filter in ga oãistite.
● Po konãanem ãi‰ãenju
filter ponovno vstavite v stroj.
Pri namestitvi bodite pozorni
na mali zatiã, ki je na notranji
strani oboda odprtine filtra.
Filter in okrasno podnoÏje
namestite nazaj v obratnem
vrstnem redu, kot ste ga sneli.
PRIPRAVA STROJA NA SELITEV
ALI DALJ·E MIROVANJE
âe bi se mogoãe selili ali pa
bi morali stroj za dalj‰e
obdobje postaviti v
neogrevan prostor, morate iz
stroja in cevi iztoãiti vso vodo.
Najprej iztaknite vtikaã iz
vtiãnice, nato pa iztaknite ‰e
odtoãno cev iz objemke na
hrbtni strani stroja. Pripravite
si ustrezno posodo in nato
upognite cev navzdol ter
poãakajte, da iz nje izteãe
vsa voda.
Cev nato namestite nazaj v
objemko.
Postopek ponovite tudi s
cevjo za dotok vode.
● Deschideti capacul
● Disponibil numai pentru
anumite modele :
Scoateti in afara furtunul,
indepartati busonul si drenati
apa intr-un vas .
● Inainte de a scoate filtrul,
plasati un prosop absorbant
sub zona capacului filtrului
pentru a colecta cantitatea mica
de apa, care e posibil sa fie in
interiorul pompei.
● Rotiti filtrul în sens antiorar
pâna la oprirea în pozitie
verticala.
● Extrageti filtrul si curatati-l.
● Apoi observati crestatura si
remontati filtrul, urmand în sens
invers toate operatiile descrise
anterior.
Mutarea masinii sau lungi
perioade de neutilizare
In cazul in care mutati masina
din loc sau aceasta ramane
neutilizata mult timp in locuri
neincalzite, este necesar sa se
goleasca in intregime de apa
toate tuburile.
Cu masina deconectata de la
retea, se lasa tubul de
evacuare in jos si se asteapta
sa iasa toata apa.
La final se repeta operatia in
sens invers.
37
SL
MOTNJA
2. Voda ne priteka v
stroj
3. Stroj ne izãrpava
vode
4. Na tleh okrog stroja
je voda
5. Centrifuga se ne
vkljuãi
6. Stroj med
centrifugiranjem
moãno vibrira
CAPITOLUL 13
13. POGLAVJE
MOTNJE V DELOVANJU
1. Stroj ne deluje na
nobenem programu
RO
KAKO JO ODPRAVITE
MOREBITNI VZROK
CAUZA
REMEDIU
Stekerul nu este introdus in priza
Introduceti stekerul
Intrerupatorul generalnu este apasat
Apasati intrerupatorulgeneral
Nu exista energie electrica
Verificati
Preverite
Sigurante defecte
Verificati
Zaprtie vrata stroja
Hubloul deschis
Inchideti hubloul
Vezi cauzele 1
Verificati
Robinetul de apa inchis
Deschideti robinetul de apa
Selectorul de programe nu este corect
pozitionat
Pozitionati in mod corect selectorul de
programe
Tubul de evacuare indoit
Indreptati tubul de evacuare
Prezenta corpuri straine in filtru
Verificati filtrul
4. Prezenta apei pe
pardoseala in jurul
masinii
Pierderea garniturii puseintre robinet si
tubul de admisie a apei
Inlocuiti garniturasi strangeti bine
5. Nu centrifugheaza
Masina de spalat nu a evacuat inca apa
Asteptati cateva minute, pana ce masina
evacueaza apa
Butonul „Excludere centrifugare“ actionat
(numai pentru unele modele)
Deconectati „excluderea centrifugarii“
Masina de spalat nu este perfect
echilibrata
Ajustati piciorusele reglabile
Bridele de transport nu au fost inca
inlaturate
Inlaturati bridele de transport
Stroja niste prikljuãili na elektriãno
omreÏje
Vtaknite vtiã v vtiãnico
Stroja niste vklopili
Pritisnite tipko vklop/izklop
Ni elektriãne napestosti
Preverite
Varovalka je pregorela
Vrata stroja so odprta
Preglejte vzroke pod toãko 1
Pipa za dotok vode je zaprta
Preverite
Odprite pipo za dotok vode
Gumb programatorja ni pravilno
nastavljen
Gumb programatorja naravnajte toãno
na ustrezen program
Odtoãna cev je zvita ali upognjena
Zravnajte odtoãno cev
V filtru so tujki
Preglejte filter
Pri tesnilu med pipo in odtoãno cevjo
uhaja voda
Zamenjajte tesnilo in dobro privijte cev
na pipo
Stroj ‰e ni izãrpal vode
Poãakajte nekaj trenutkov in stroj bo
vodo izãrpal
Vkljuãena je tipka ''izklop centrifuge'' –
vgrajena je samo pri nekaterih modelih
Izklopite tipko ali obrnite gumb za
nastavitev vrtljajev centrifuge
Stroj ne stoji popolnoma vodoravno
Izravnajte stroj z regulirnimi nogicami
Transportne za‰ãite niste odstranili
Odstranite trnsportno za‰ãito
Perilo v stroju ni enakomerno
razporejeno
Perilo v bobnu enakomerno porazdelite
7. Prikazana je koda
0, 1, 5, 7, 8, 9.
-
Pokliãite poobla‰ãeni servis.
8. Prikazana je koda 2.
Voda ne priteka v stroj.
Preverite, da ni zmanjkalo vode.
9. Prikazana je koda 3.
Stroj ne izãrpava vode.
Preverite odtoãno cev.
10. Prikazana je koda 4.
V stroju je preveã vode.
Zaprite pipo za vodo. pokliãite
poobla‰ãeni servis.
Opozorilo!
1. Pranje z ekolo‰kimi detergenti brez fosfatov lahko povzroãi naslednje stranske uãinke:
- Voda, ki med izpiranjem izteka iz stroja, lahko izgleda zaradi prisotnosti zeolitov motna, vendar pa to ne vpliva na kakovost
izpiranja.
- Zeoliti, ki se po konãanem pranju pojavljajo na perilu kot bel prah ne prodrejo v tkanine in tudi ne vplivajo na obstojnost
barv.
- âe se voda med zadnjim izpiranjem peni, to ‰e ne pomeni, da ni dobro izplaknjeno.
- Aktivne anione, ki so prisotni v detergentih brez fosfatov, voda le steÏka izpere iz perila, zato se voda peni tudi pri minimalnih
ostankih teh uãinkovin .
- Tudi nadaljnja izpiranja v takih primerih stanja ne izbolj‰ajo.
2. âe opazite motnjo v delovanju va‰ega pralnega stroja, najprej s pomoãjo zgoraj podanih navodil poskusite sami odpraviti
nepravilnost. ·ele ãe vam to ne uspe, poi‰ãite pomoã pri najbliÏjem poobla‰ãenem servisu Hoover.
Za morebitne tiskovne napake se opraviãujemo! PridrÏujemo si pravico do tehniãnih sprememb, ki ne bodo bistveno spremenile
lastnosti proizvoda. Vse pravice pridrÏane. Noben del te izdaje ne sme biti reproduciran ali prepisan v katerikoli obliki oz. na
katerikoli naãin bodisi mehansko, s fotokopiranjem ali kako drugaãe, brez privoljenja lastnikov avtorskih pravic.
38
PROBLEMA
1. Nu functioneaza la
niciun program
2. Nu trage apa
3. Nu evacueaza apa
6. Vibratii puternice in
timpul centrifugarii
Rufele nu sunt incarcate uniform
Distribuiti rufele in mod uniform
7. Afisajul arata erori
0,1,5,7,8,9
–
Chemati service-ul.
8. Afisajul
arata eroarea 2.
Nu este umpluta cu apa.
Verificati daca alimentarea cu apa este
pornita.
9. Afisajul
arata eroarea 3.
Nu pompeaza apa.
Verificati daca scurgerea este curata.
Verificati sa nu fie îndoituri pe furtunul de
evacuare.
10.Afisajul
arata eroarea 4.
Masina este supraîncarcata cu apa.
Opriti alimentarea cu apa a masinii.
Chemati service-ul.
Daca defectiunea persista contactati cel mai apropiat punct de service autorizat de Hoover.
1 Utilizarea produselor ecologice fara fosfati poate produce urmatoarele efecte:
- apa de clatire poate sa fie mai tulbure datorita zeolitilor aflati in suspensie. Acest lucru nu
afecteaza calitatea clatirii
- prezenta unei pudre albe (zeoliti) pe rufe la sfirsitul ciclului de spalare. Aceasta nu intra in
tesatura si nu altereaza culorile
- prezenta spumei in ultima apa de clatire nu indica in mod necesar o clatire neadecvata
- agentii non-ionici prezenti in compozitia detergentilor sunt adesea greu de inlaturat de pe rufe
si, chiar in cantitati mici, pot produce cantitati importante de spuma
- executarea mai multor cicluri de clatire in cazurile sus mentionate nu aduc nici un avantaj
2 Daca masina Dvs. nu functioneaza, inainte de a suna la punctele service Hoover faceti verificarile
sus mentionate
39
Izdelek je oznaãen skladno z evropsko direktivo 2002/96 o odpadni elektriãni in elektronski opremi (WEEE).
S pravilnim naãinom odstranjevanja izdelka boste pomagali prepreãiti morebitne negativne posledice na
okolje in zdravje ljudi, ki bi jih lahko povzroãilo nepravilno odstranjevanje aparata.
Simbol na izdelku oznaãuje, da s tem izdelkom ni dovoljeno ravnati kot z obiãajnimi gospodinjskimi
odpadki. Izdelek odpeljite na ustrezno zbirno mesto za predelavo elektriãne in elektronske opreme.
Odstranjevanje mora biti opravljeno skladno z lokalnimi okoljevarstvenimi predpisi o odstranjevanju
odpadkov.
Za podrobnej‰e informacije o odstranjevanju in predelavi tega izdelka se obrnite na pristojen mestni organ
za odstranjevanje odpadkov, komunalno sluÏbo ali trgovino, v kateri ste izdelek kupili.
Acest aparat este marcat în conformitate cu Directiva Europeana 2002/96/CE referitoare
la Deseurile de Echipament Electric si Electronic ( WEEE).
Asigurându- va ca acest produs este eliminat în mod corect, contribuiti la prevenirea
potentialelor consecinte negative asupra mediului înconjurator si sanatatii persoanelor,
consecinte care ar putea fi provocate de aruncarea necorespunzatoare la gunoi a acestui
produs.
Simbolul de pe produs, sau de pe documentele care însotesc produsul, indica faptul ca
acesta nu poate fi aruncat împreuna cu deseurile menajere. Trebuie predat la punctul de
colectare corespunzator, pentru reciclarea echipamentului electric si electronic.
Aruncarea la gunoi a aparatului trebuie facuta în conformitate cu normele locale pentru
eliminarea deseurilor.
Pentru informatii mai detaliate privind eliminarea, valorificarea si reciclarea acestui
produs, va rugam sa contactati administratia locala, serviciul de eliminare a deseurilor
menajere sau magazinul de unde ati cumparat produsul.
Za morebitne tiskovne napake se opraviãujemo! PridrÏujemo si
pravico do tehniãnih sprememb, ki ne bodo bistveno spremenile
lastnosti proizvoda.
Producatorul isi declina orice responsabilitate in cazul unor greseli de tiparire in
manualul de instructiuni. Producatorul isi rezerva dreptul de a aduce modificarile
corespunzatoare produsului, fara a schimba in mod esential caracteristicile lui .
09.09 - 41031821 - www.graficaestampa.it - Printed in Italy - Imprimé en Italie
SL
RO
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising