Hoover | DXA 68AH/1-S | Hoover DXA 68AH/1-S Uživatelský manuál

Hoover DXA 68AH/1-S Uživatelský manuál
SK
CS
Děkujeme za výběr pračku značky Hoover.
Jsme hrdi na to, že Vám můžeme
nabídnout nové, inovativní a technologicky
vyspělé produkty, s kompletní řadou
domácích spotřebičů k zajištění skutečné
pomoci při každodenních činnostech.
Životní prostředí
Tento spotřebič je označen v
souladu s Evropskou směrnicí
2012/19/EU o odpadních elektrických
a elektronických zařízeních (OEEZ).
OEEZ obsahují jak znečišťující látky, které
mohou způsobit negativní dopady na životní
prostředí, tak základní komponenty, které
mohou být znova použity. Proto je důležité
věnovat
těmto
spotřebičům
zvláštní
pozornost při jejich likvidaci, aby byly
znečišťující látky řádně zlikvidovány a
materiály, které mohou být znovu využity,
byly zrecyklovány. Lidé hrají důležitou roli
při zajištění toho, aby OEEZ nezpůsobily
problémy v rámci životního prostředí. Je
nutné dodržovat několik základních pravidel:
Doporučujeme zaregistrovat váš výrobek
na www.registerhoover.com k získání
rychlejšího přístupu k dodatečným službám
výhradně určeným pro nejvěrnější zákazníky.
Pozorně si přečtěte tento návod pro
správné a bezpečné využití spotřebiče a
pro užitečné tipy ohledně údržby.
Spotřebič používejte pouze po
důkladném prostudování těchto pokynů.
Mějte tento návod vždy po ruce a v dobrém
stavu pro případného dalšího majitele.
l s OEEZ by nemělo být nakládáno jako s
domovním odpadem;
l OEEZ by měly být předány k likvidaci na
příslušném sběrném místě obcí nebo
registrovaných podniků.
Zkontrolujte, zda je se spotřebičem dodaný
tento návod, záruční list, adresy servisních
středisek a štítek s energetickou účinností.
Zkontrolujte, zda je zástrčka, díl pro
odtokovou hadici a zásobník pracích
prostředků nebo zásobník na bělidlo (pouze u
některých modelů) součástí dodávky. Odložte
si všechny tyto díly na bezpečném místě.
V mnoha zemích lze při zakoupení nového
spotřebiče vrátit starý spotřebič prodejci, pokud
je zařízení ekvivalentního typu a funguje na
stejném principu jako dodané zařízení. Tuto
službu provádí prodejce zdarma.
Obsah
Každý výrobek je označený jedinečným 16místním kódem, také zvaným „sériové číslo”,
vytištěným na štítku na spotřebiči (oblast
otvoru) nebo v dokumentaci uvnitř výrobku.
Tento kód je specifickou ID kartou produktu,
kterou potřebujete k registraci a pro kontakt s
Hoover servisním střediskem.
1. ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA
2. INSTALACE
3. PRAKTICKÉ RADY
4. ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ
5. PŘÍRUČKA RYCHLÉHO STARTU
6. OVLÁDACÍ PRVKY A PROGRAMY
7. SERVISNÍ STŘEDISKO A ZÁRUKA
2
l Tento
spotřebič je určený pro
použití v domácnosti a podobných
místech:
− Zaměstnanecké kuchyně v
prodejnách, kancelářích nebo
jiném pracovním prostředí;
− Na farmách;
− Klienty hotelů, motelů a jiných
ubytovacích zařízení;
− V místě pro výdej snídaně.
Jiné použití tohoto spotřebiče mimo
domácího prostředí nebo pro
typické domácí činnosti, jako je
komerční využití odborníky nebo
zkušenými uživateli, je vyloučeno z
výše uvedených aplikací. Pokud
nepoužíváte spotřebič v souladu s
výše uvedenými podmínkami, může
se zkrátit jeho životnost a můžete
ztratit právo na záruční opravu.
Jakékoliv poškození spotřebiče
vyplývající z použití jiného než
domácího (i když se nachází v
domácnosti) nebude akceptováno
výrobcem při uplatnění záruky.
l Tento spotřebič mohou používat
děti od 8 let a osoby se sníženými
fyzickými, senzorickými nebo
mentálními schopnostmi, nebo bez
dostatečných zkušeností a znalostí,
pokud jsou pod dohledem nebo byly
poučeny o bezpečném použití
spotřebiče a porozuměly možnému
riziku.
l Nedovolte
dětem hrát si se
spotřebičem.
l Děti
do 3 let držte mimo dosah,
dokud nejsou neustále pod
dohledem.
l Pokud
je poškozený přívodní
kabel, musí jej vyměnit výrobce,
jeho servisní technik nebo
podobně kvalifikovaná osoba,
aby se zabránilo nebezpečí.
l Pro
připojení vody používejte
pouze hadice dodané se
spotřebičem (nepoužívejte staré
hadice).
l Tlak
vody musí být v rozsahu
od 0,05 MPa až 0,8 MPa.
l Zajistěte,
aby koberec neblokoval
dno pračky a větrací otvory.
l Stav
vypnutí zajistíte nastavením
příslušného symbolu na ovládacím
prvku do vertikální pozice. Jakákoliv
jiná pozice tohoto ovladače
pračku zapne (pouze pro modely
s knoflíkem programů).
l Po
instalaci musíte pračku umístit
tak, aby zůstala zástrčka snadno
přístupná.
3
CS
Nedovolte dětem hrát si se
spotřebičem. Čištění a údržbu
nesmí provádět děti bez dohledu.
1. ZÁKLADNÍ
BEZPEČNOSTNÍ
PRAVIDLA
l Maximální
kapacita suchého l Při přemisťování nezvedejte pračku
prádla závisí od modelu (viz
za ovládací prvky ani zásobník
ovládací panel).
pracích prostředků; během přepravy
nikdy nepokládejte pračku otvorem
l K nahlédnutí popisu výrobku
na vozík. Při zvedání doporučujeme
navštivte stránku výrobce.
asistenci druhé osoby.
l V případě závady pračku vypněte,
Bezpečnostní pokyny
zavřete ventil přívodu vody a
nemanipulujte se spotřebičem.
Ihned kontaktujte nejbližší servisní
středisko a používejte pouze
originální náhradní díly. Nedodržením
těchto pokynů můžete negativně
ovlivnit bezpečnost spotřebiče.
l Před
čištěním nebo údržbou
pračky odpojte zástrčku od
síťové zásuvky a zastavte
ventil přívodu vody.
l Ujistěte
se, zda je elektrický
systém uzemněný. V opačném
případě vyhledejte odborný
servis.
l Nepoužívejte
převodníky, vícenásobné
zásuvky ani prodlužovací kabely.
UPOZORNĚNÍ:
Během praní může voda
dosahovat velmi vysokých
teplot.
l Před
otevřením dvířek se ujistěte,
zda není v bubnu voda.
Spotřebič vyhovuje Evropským
směrnicím:
l 2006/95/EC (LVD);
l 2004/108/EC (EMC);
l 2009/125/EC (ErP);
l 2011/65/EU (RoHS);
a následným změnám.
l Při
odpojování
spotřebiče
netahejte za přívodní kabel.
l Nevystavujte
pračku dešti,
přímému slunečnímu záření ani
jiným povětrnostním vlivům.
4
2. INSTALACE
l Prořízněte
spojovací pásky
hadic, nepoškoďte hadice a
přívodní kabel.
A
B
A
B
l Vyšroubujte
2 nebo 4 šrouby
(A) na zadní straně spotřebiče
a vyndejte 2 nebo 4 pojistky
(B) podle obrázku 1.
B
B
CS
1
A
A
l Překryjte
2 nebo 4 otvory
použitím dodaných záslepek.
l Pokud
je pračka určená pro
vestavbu, po prořezání pásků
vyšroubujte 3 nebo 4 šrouby
(A) a sundejte 3 nebo 4
podložky (B).
2
A
1
některých modelů, 1 nebo
více podložek padne do
spotřebiče: nakloňte pračku
dopředu a vyndejte ji. Překryjte
otvor pomocí dodaných záslepek.
2
3
l U
B
UPOZORNĚNÍ:
Držte obalové materiály mimo
dosah dětí.
C
l Umístěte
„polionda“ panel na dno
podle obrázku 2 (podle modelu,
zvolte verzi A, B nebo C).
3
2
5
1
Připojení vody
3
l Připojte hadici k přívodu vody, používejte
pouze dodané hadice (obr.3).
NEOTEVÍREJTE VODOVODNÍ VENTIL.
l Některé modely mohou obsahovat jednu
nebo více z následujících funkcí:
4
l HOT&COLD (obr. 4): nastavení připojení
vody pro horkou a studenou vodu pro
vyšší úsporu energie.
Připojte šedou hadici k ventilu studené
vody
a červenou k ventilu horké vody.
Pračku lze připojit pouze k ventilu studené
vody: v takovém případě se mohou některé
programy spustit o několik minut později.
1
l AQUASTOP (obr. 5): zařízení umístěné na
5
přívodní hadici, které zastaví přívod vody v
případě poškození hadice; v tomto případě
se zobrazí červený symbol v okénku "A" a
hadici musíte vyměnit. K odšroubování
matice stiskněte jednosměrné pojistné
zařízení "B".
6
B
A
B
A
l AQUAPROTECT - PŘÍVODNÍ HADICE
S OCHRANOU (obr. 6): Pokud voda
přeteče z hlavní interní hadice "A",
transparentní izolační plášť "B" udrží
vodu k dokončení pracího cyklu. Na
konci cyklu kontaktujte autorizované
servisní středisko pro výměnu přívodní
hadice.
7
Umístění
min 4 cm
max 100 cm
l Postavte pračku ke stěně, nepřitlačte ani
neohněte hadice a umístěte odtokovou
hadici do umyvadla nebo raději připojte k
odpadovému potrubí ve výšce nejméně
50 cm o průměru větším než je průměr
hadice pračky (obr. 7).
6
+2,6 mt
max
min 50 cm
max 85 cm
l Vyrovnejte spotřebič pomocí nožiček
A
B
l Spotřebič připojte.
UPOZORNĚNÍ:
V případě potřeby výměny přívodního
kabelu kontaktujte autorizované servisní
středisko.
C
Zásobník pracích prostředků
9
Zásobník pracích prostředků je rozdělený
na 3 části podle obrázku 9:
l prostor “1”: prací prostředek pro
předpírku;
l prostor “ ”:pro speciální aditiva,
aviváže, škrob, apod.;
UPOZORNĚNÍ:
Používejte pouze tekuté prostředky;
pračka automaticky nastaví dávkování
aditiv při každém cyklu během
posledního máchání.
10
l prostor “2”: prací prostředek pro hlavní
praní.
Při některých modelech je dodaná také
nádoba na tekuté prací prostředky
(obr.10). K použití jej vložte do části "2".
Tímto způsobem se tekutý prací prostředek
dostane do bubnu ve správné chvíli.
Nádobu můžete použít také pro bělidlo při
volbě programu „Máchání“.
11
UPOZORNĚNÍ:
Některé prací prostředky se obtížně
odstraňují.
V
takovém
případě
doporučujeme použití vložení nádoby
do bubnu (příklad v obrázku 11).
7
CS
8
podle obrázku 8:
a.otočením matice ve směru hodinových
ručiček uvolněte šroub;
b.otáčejte nožičkou k zvýšení nebo
snížení, dokud se nedotkne podlahy;
c.zajistěte nožičku točením matice, dokud
se nedotkne spodní části skříňky pračky.
Následuje rychlá příručka s tipy a
doporučeními
o
použití
pracích
prostředků při různých teplotách. V
každém případě si vždy přečtěte pokyny na
pracím prostředku pro jeho správné použití
a dávkování.
3. PRAKTICKÉ RADY
Vkládání prádla
UPOZORNĚNÍ:
ujistěte:
při
třídění
prádla
se
- vyndejte z prádla kovové předměty, jako
jsou mince, sponky a kolíčky;
- zapněte knoflíky, zavřete zipy, stáhněte
volné a dlouhé pásy;
- ze záclon sundejte kolečka;
- dodržujte upozornění na štítku prádla;
- k odstranění odolných skvrn použijte
příslušné prostředky.
Při praní velmi znečištěného bílého
prádla doporučujeme použít program
pro bavlnu s teplotou 60°C a vyšší a
běžný prací prostředek (heavy duty),
obsahující bělidla, která nabízejí výjimečné
výsledky při středních/vysokých teplotách.
l Při praní koberců, pokrývek nebo jiných
těžkých tkanin doporučujeme vynechat
odstřeďování.
Pro praní mezi 40°C a 60°C musí být
druh použitého pracího prostředku
vhodný pro konkrétní typ vlákna a
stupeň znečištění. Běžné prací prášky
jsou vhodné pro „bílé“ nebo barevné
odolné tkaniny se silným znečištěním,
zatím co tekuté prací prostředky nebo
prášky „s ochranou barvy” jsou vhodné
pro barevné látky s vysokým stupněm
znečištění.
l Při praní vlny se ujistěte, zda lze toto
prádlo prát v pračce a zda je označené
symbolem „Čistá vlna” s „Nemačkavá”
nebo „Možno prát v pračce“.
Užitečná doporučení pro uživatele
Tipy pro ekonomické využití spotřebiče.
Maximalizujte velikost náplně
l Nejlepších výsledků úspory energie, vody
a pracích prostředků dosáhnete využitím
maximální kapacity pračky. Ušetříte až
50% energie praním plné náplně namísto
2 polovičních náplní.
Pro praní při teplotě pod 40°C
doporučujeme použití tekutých pracích
prostředků nebo prostředků speciálně
označených jako vhodné pro praní při
nízké teplotě.
Potřebujete předpírku?
l Používejte pouze pro velmi znečištěné
prádlo! ŠETŘÍTE prací prostředek, čas,
vodu a 5 až 15% energie vynecháním
předpírky u běžně znečištěného prádla.
Pro praní vlny nebo hedvábí používejte
pouze prací prostředky určené výhradně
pro tyto látky.
Je potřebná horká voda?
l Odstraňte skvrny odstraňovačem nebo
namočte prádlo ve vodě před praním k
snížení potřeby programu s horkou
vodou. Volbou programu 60°C můžete
ušetřit až 50% energie.
8
4. ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ
CS
K čištění vnějších částí pračky použijte
vlhkou utěrku, nepoužívejte drsné prášky,
alkohol
ani
rozpouštědla.
Pračka
nevyžaduje žádnou speciální údržbu:
vyčistěte zásobník pracích prostředků a filtr;
několik tipů o přemisťování pračky nebo
dlouhodobém odstavení je popsaných níže.
Čištění zásobníku pracích
prostředků
Doporučení k přemísťování a
dlouhodobému odstavení spotřebiče
l Doporučujeme čistit zásobník pracích
prostředků, abyste zabránili hromadění
zbytků prostředků a aditiv.
l Pokud
budete skladovat pračku v
nevytápěné místnosti dlouhou dobu,
vypusťte veškerou vodu z trubek.
l K tomu vytáhněte zásobník mírným
tahem, vyčistěte pod tekoucí vodou a
zasuňte na místo.
l Odpojte pračku od elektrické sítě.
l Snižte konec hadice nad mísu a vypusťte
Čištění filtru
zbytkovou vodu.
l Po vypuštění připevněte hadici pásem.
l Pračka je vybavena speciálním filtrem k
zachycení velkých zbytků, jako jsou
knoflíky nebo mince, které mohou ucpat
odtokový otvor.
l Pouze u některých modelů: vyjměte
hadičku, odstraňte uzávěr a zachyťte
vodu do nádoby.
l Před vyšroubováním filtru doporučujeme
vložit pod něj savou utěrku k zachycení vody.
l Otočte filtr proti směru hodinových ručiček
po bod zastavení ve vertikální pozici.
l Vyndejte a vyčistěte filtr; po skončení jej
nasaďte otočením ve směru hodinových
ručiček.
l Opakujte předchozí kroky v opačném
pořadí k sestavení všech dílů.
9
5. PŘÍRUČKA RYCHLÉHO
STARTU
6. OVLÁDACÍ PRVKY A
PROGRAMY
Tato pračka automaticky přizpůsobí hladinu
vody podle typu a množství prádla. Tento
systém nabízí skvělou úsporu energie a
značnou redukci doby praní.
A
Volba programu
l Zapněte pračku a zvolte požadovaný
program.
L
l Nastavte
teplotu praní a stiskněte
požadované tlačítko „možností“.
l Stisknutím
tlačítka
B
M
START/PAUZA
spusťte praní.
C
Pokud nastane výpadek elektrického proudu
během praní, speciální systém paměti uloží
nastavení a při obnově napájení pračka
pokračuje od bodu, kde byl cyklus přerušen.
l Na konci programu se zobrazí zpráva
„end“ nebo se rozsvítí odpovídající LED
kontrolka.
D
E
F
G
H
I
A Volič programů s pozicí OFF
B Tlačítko START/PAUZA
C Tlačítko OTÁČEK ODSTŘEDĚNÍ
Počkejte, dokud nezhasne kontrolka
uzamčení dvířek: přibližně 2 minuty po
skončení programu.
D Tlačítko VOLBY TEPLOTY
E Tlačítko ODLOŽENÉHO STARTU
l Vypněte pračku.
F Tlačítko DOBA PRANÍ
Pro jakýkoliv typ praní viz tabulku
programů a postupujte podle uvedeného
pořadí.
G Tlačítko EXTRA MÁCHÁNÍ
Technické údaje
I
H Tlačítko MOŽNOSTÍI
Tlačítko SNADNÉ ŽEHLENÍ
L Digitální displej
Tlak vody:
min 0,05 Mpa
max 0,8 Mpa
M Kontrolka ZAMČENÁ DVÍŘKA
Otáčky při odstředění:
viz štítek se základními údaji.
Max.příkon/ Jištění/ Napájecí napětí:
viz štítek se základními údaji.
10
Tlačítko START/PAUZA
Zavřete dvířka PŘED
tlačítka START/PAUZA.
l Stisknutím spustíte zvolený cyklus.
Po stisknutí tlačítka START/PAUZA
spotřebič chvíli čeká, dokud začne
fungovat.
Otevření dvířek
Speciální bezpečnostní zařízení brání v
otevření dvířek ihned na konci cylu.
Po skončení cyklu počkejte 2 minuty a
dokud nezhasne kontrolka “Uzamčení
dvířek” před otevřením dvířek.
stisknutím
PŘIDÁNÍ NEBO ODEBRÁNÍ PRÁDLA
POTÉ, CO BYL PROGRAM JIŽ SPUŠTĚN
(PAUZA)
l Stiskněte
a
podržte
tlačítko
START/PAUZA po dobu asi 2 sekund
(některé světelné indikátory a indikátor
zbývajícího času budou blikat – to
znázorňuje, že pračka byla zastavena).
Volič programů s pozicí OFF
Po otočení voliče programů se rozsvítí
displej pro zobrazení nastavení pro
zvolený program.
Pro úsporu energie na konci cyklu nebo v
době nečinnosti se úroveň jasu sníží.
l Vyčkejte 2 minuty, dokud bezpečnostní
pojistka neumožní otevření dveří pračky.
l Poté, co jste přidali nebo odebrali prádlo,
zavřete dvířka a stiskněte tlačítko
START/PAUZA (program se spustí ve
fázi, kde bylo praní přerušeno).
Poznámka:
k
vypnutí
spotřebiče
nastavte volič programů do pozice OFF.
l Stisknutím tlačítka START/PAUZA spusťte
ZRUŠENÍ PROGRAMU
zvolený cyklus.
l Po volbě programu zůstane volič programů
l K zrušení
programu nastavte
programů do pozice OFF.
do konce cyklu s v nastavené pozici.
volič
l Pračku vypněte otočením voliče do
pozice OFF.
Tlačítko přídavných možností musíte
zvolit
před
stisknutím
tlačítka
START/PAUZA.
Pokud zvolíte možnost nekompatibilní
se zvoleným programem, kontrolka
možnosti bude blikat a pak zhasne.
Na konci každého cyklu nebo před
spuštěním nového cyklu musíte nastavit
volič programů zpět do pozice OFF.
11
CS
UPOZORNĚNÍ:
Nedotýkejte
se
displeje
během
připojování, neboť spotřebič během
prvních sekund kalibruje systém:
dotekem displeje nebude spotřebič
fungovat správně. V takovém případě
odpojte zástrčku od zásuvky a
opakujte proces.
l K odložení startu postupujte následovně:
Tlačítko OTÁČEK ODSTŘEDĚNÍ
l Stisknutím
tohoto tlačítka lze snížit
maximální rychlost otáček odstředění a
pokud chcete, lze jej zcela zrušit.
l K opětovné
aktivaci cyklus odstředění
stiskněte tlačítko, dokud nedosáhnete
požadovaných otáček odstředění.
Abyste zabránili poškození látky, nelze
otáčky
zvýšit
nad
automaticky
nastavené pro daný program.
l Otáčky
odstředění lze upravit
pozastavení činnosti spotřebiče.
bez
- Nastavte požadovaný program.
- Stisknutím tlačítka jednou aktivuje
funkci (na displeji se zobrazí h00) a pak
opětovným stisknutím nastavte 1
hodinové odložení (na displeji se
zobrazí h01). Přednastavené odložení
se zvýší o 1 hodinu každým stisknutím
tlačítka, až do h24, v tomto bodu dalším
stisknutím začnete opět od nuly.
- Potvrďte stisknutím tlačítka START/PAUZA
(kontrolka na displeji začne blikat). Spustí se
odpočítávání a po jeho skončení se
automaticky spustí program.
l Odložený start je možné zrušit otočením
programátoru do polohy OFF.
Spotřebič je vybavený speciálním
elektronickým zařízením, které brání
odstředění nevyváženého prádla. Toto
snižuje hluk a vibrace spotřebiče a
prodlužuje jeho životnost.
Pokud nastane výpadek v elektrické síti
během provozu spotřebiče, speciální
paměť uloží zvolený program a po
obnovení dodávky energie pokračuje od
místa přerušení.
Tlačítko VOLBY TEPLOTY
Tlačítko DOBA PRANÍ
l Toto tlačítko Vám umožňuje změnit
teplotu pracích cyklů.
l Volbou tohoto tlačítka máte na výběr ze
l Nelze zvýšit teplotu nad maximální
povolenou hodnotu pro daný program,
pro ochranu textilií.
3 úrovní intenzity praní, v závislosti od
znečištění prádla (lze použít pouze u
některých programů podle tabulky
programů).
l Po volbě programu indikátor automaticky
Tlačítko ODLOŽENÉHO STARTU
zobrazí dobu praní nastavenou pro daný
program.
l Toto tlačítko Vám umožňuje nastavit
odložený start pracího cyklu až o 24
hodin.
12
l Volbou jiné doby praní se rozsvítí
příslušný indikátor.
l Toto
tlačítko Vám umožňuje přidat
máchání na konci pracího cyklu.
Maximální počet extra máchání je závislý
od zvoleného programu.
- NOC & DEN
l Tato
možnost
snižuje
prostřední
odstředění na 400 ot./min., zvyšuje
hladinu vody během máchání a ponechá
prádlo ve vodě po konečném máchání,
k rovnoměrnému rozložení vláken.
l Během fáze, ve které je voda v bubnu
bliká příslušná kontrolka pro zobrazení,
že pračka je v klidovém režimu.
l Tato funkce byla navržena pro osoby
s citlivou pokožkou, u kterých i malé
zbytky
pracích
prostředků
mohou
způsobit podráždění nebo alergie.
l Deaktivujte možnost na konci cyklu
s odstředěním (kterého otáčky můžete
snížit nebo zcela jej vyloučit pomocí
příslušného tlačítka) a nastane fáze
odčerpání.
l Tuto funkci doporučujeme použít také pro
dětské prádlo a v případě praní velmi
znečištěného prádla, u kterých se
používá
velké
množství
pracího
prostředku, nebo při praní osušek nebo
prádla, kterých vlákna mají tendenci
zachycovat prací prostředek.
l Díky elektronickému řízení se voda
v prostředních fázích vypouští tiše, čímž
lze tuto možnost využívat k praní během
noci.
Tlačítko MOŽNOSTÍI
Můžete zvolit ze tří různých možností:
- PŘEDPÍRKA
l Tato možnost Vám umožňuje uskutečnit
předpírku a je vhodná zejména pro velmi
znečištěné prádlo (lze použít pouze u
některých programů podle tabulky
programů).
Tlačítko SNADNÉ ŽEHLENÍ
Tato funkce vám umožňuje minimalizovat
pomačkání prádla, vyloučením prostředního
odstředění
nebo
snížením
intenzity
posledního odstředění.
l Doporučujeme
používat pouze 20%
doporučeného
množství
pracího
prostředku uvedeného na obalu pracích
prostředků.
- HYGIENA PLUS
l Pomocí této možnosti lze sterilizovat
prádlo,
teplota
pracího
programu
dosáhne 60°C.
13
CS
Tlačítko EXTRA MÁCHÁNÍ
2) OTÁČKY ODSTŘEDĚNÍ
Digitální displej
2
Indikační
systém
displeje
umožňuje
neustále informování o stavu spotřebiče.
2
3
4
5
6
Zobrazuje otáčky odstředění zvoleného
programu, které lze změnit nebo odstředění
zcela vyloučit pomocí příslušného tlačítka.
7
3) TEPLOTA PRANÍ
1
3
8 9 10
Zobrazuje
teplotu
praní
zvoleného
programu, kterou lze upravit (pokud je to
možné) pomocí příslušného tlačítka.
1) KONTROLKA ZAMČENÁ DVÍŘKA
4) TRVÁNÍ CYKLU
1
4
l Ikona indikuje uzamčená dvířka.
Zavřete
dvířka
PŘED
tlačítka START/PAUZA.
stisknutím
l Po volbě programu displej automaticky
l Po stisknutí tlačítka START/PAUZA se
zobrazí dobu trvání cyklu, která se
může měnit v závislosti od zvolených
přídavných možností.
zavřenými dvířky bude kontrolka chvíli
blikat a pak zůstane svítit.
l Po spuštění programu budete konstantně
Pokud nejsou dvířka správné zavřená,
kontrolka bude blikat přibližně 7
sekund, pak se příkaz spuštění
automaticky zruší. V takovém případě
zavřete dvířka správně a stiskněte
opět tlačítko START/PAUZA.
l Spotřebič
informováni o zbývající době do konce
programu.
vypočítá dobu do konce
zvoleného
programu
na
základě
standardní náplně, během cyklu spotřebič
upraví čas podle velikosti a složení
náplně.
5) DOBA PRANÍ
l Speciální bezpečnostní zařízení brání v
otevření dvířek ihned po dokončení cyklu.
Po skončení cyklu počkejte 2 minuty a
dokud nezhasne kontrolka "zamčená
dvířka" než otevřete dvířka. Na konci
cyklu nastavte volič programů do pozice
OFF.
14
5
{
l Po volbě programu indikátor automaticky
zobrazí dobu praní nastavenou pro daný
program.
l Volbou jiné doby praní se rozsvítí
10) Kg MODE (funkce je aktivní pouze u
programů Bavlna a Syntetické)
CS
příslušný indikátor.
6) EXTRA MÁCHÁNÍ
10
l Během prvních minut cyklu zůstane
{
kontrolka "Kg MODE" svítit, dokud
inteligentní senzor nezváží prádlo a podle
toho nastaví trvání cyklu, spotřebu vody a
elektřiny.
6
Kontrolky zobrazují extra máchání zvolené
příslušným tlačítkem.
l Během každé fáze praní "Kg MODE"
umožňuje monitorování informací
prádle v bubnu v prvních praní:
7) MOŽNOSTI
}
o
- nastaví množství potřebné vody;
7
- určí délku pracího cyklu;
Kontrolky zobrazují možnosti, které lze
zvolit
pomocí
příslušných
tlačítek
(PŘEDPÍRKA, HYGIENA PLUS a NOC &
DEN).
- ovládá máchání podle typu zvolené
prané látky;
- nastaví rytmus rotací bubnu podle typu
prané látky;
8) Wi-Fi (pouze u některých modelů)
- rozezná přítomnost pěny, v případě
potřeby pak zvýší množství vody během
máchání;
8
- nastaví rychlost odstřeďování podle
náplně, čímž zabrání nevyváženosti.
l U modelů s možností Wi-Fi ikona indikuje
že Wi-Fi systém je v provozu.
l Pro všechny další informace o Wi-Fi
systému je
spotřebiči.
specifický
manuál
ve
9) ODLOŽENÝ START
9
Bliká, pokud byl nastavený odložený start.
15
Tabulka programů
2
TEPL.°C
kg *
(MAX.)
PROGRAM
Doporučená
Max.
All In One 20°C
3,5
4
4,5
5,5
20°
20°
All Baby 60°C
3,5
4
4,5
5,5
60°
60°
All In One 59 Min.
5
6
7
8
40°
40°
Rychlý 30 Min.
1,5
2
2,5
2,5
30°
30°
Rychlý 14 Min.
1
1
1
1,5
30°
30°
Tmavé barvy
2,5
3
3,5
4
40°
40°
Máchání
-
-
-
-
-
-
Odčerpání &
Odstředění
-
-
-
-
-
-
1) 2,5
3
3,5
4
30°
30°
Spodní prádlo 1) 1,5
2
2
2,5
40°
60°
1
PRAC.
PROSTŘEDEK
2
1
( )
Automatické
čištení
Košile
Vlna & Hedvábí
1
1
1
2
30°
30°
Jemné
2
2
2,5
2,5
40°
40°
( )
Směsné
1) 2,5
3
3,5
4
40°
60°
( )
Bavlna
**
1)
6
7
8
40°
90°
( )
5
16
( )
Přečtěte si tyto poznámky:
* Maximální kapacita suchého prádla závisí
od modelu (viz ovládací panel).
Pouze se zvolenou možností
PŘEDPÍRKY (programy s možnou
volbou PŘEDPÍRKY).
(Pouze pro modely s prostorem
na tekuté prací prostředky)
Pokud pouze několik kusů prádla
vyžaduje
ošetření
bělením,
můžete provést odstranění skvrn
v pračce.
Nalijte bělidlo do zásobníku na
tekuté prací prostředky vloženého
v prostoru
označeného
„2“
v zásobníku pracích prostředků a
nastavte
speciální
program
Máchání.
Po skončení cyklu nastavte volič
programů do pozice OFF, přidejte
zbytek
prádla
a
pokračuje
v běžném praní s nejvhodnějším
programem.
** STANDARDNÍ PROGRAM PRO
BAVLNU PODLE (EU) Č. 1015/2010 A Č.
1061/2010.
PROGRAM PRO BAVLNU S
TEPLOTOU 60°C.
PROGRAM PRO BAVLNU S
TEPLOTOU 40°C.
Tyto programy jsou vhodné pro praní
běžně znečištěného prádla a jsou
nejúčinnější s ohledem na spotřebu
energie a vody pro praní bavlněného
prádla.
Tyto programy byly vyvinuty ve shodě
s teplotou uvedenou na štítku prádla a
aktuální teplota vody se může mírně
odlišovat od deklarované teploty cyklu.
1)
Můžete snížit také rychlost otáček
odstředění, podle doporučení uvedených na
štítku prádla nebo pro velmi jemné kusy
prádla můžete odstředění zcela vyloučit
pomocí tlačítka volby otáček odstředění.
Tuto funkci můžete aktivovat tlačítkem
OTÁČEK ODSTŘEDĚNÍ.
Pokud štítek neuvádí specifické informace,
lze použít maximální rychlost otáček
odstředění programu.
17
Pro uvedené programy můžete
nastavit trvání a intenzitu praní
pomocí tlačítka DOBA PRANÍ.
CS
Nadměrné dávkování pracího prostředku
může způsobit nadměrnou tvorbu pěny.
Pokud
spotřebič
zjistí
přítomnost
nadměrného
množství
pěny,
může
uskutečnit
cyklus
odstředění
nebo
prodloužit trvání programu a zvýšit spotřebu
vody.
Výběr programů
K praní různých typů látek a různého
stupně
znečištění
obsahuje
pračka
specifické programy pro splnění každé
potřeby praní (viz tabulka).
Technologie ALL IN ONE
Tato pračka je vybavena inovativním
systémem s vysokotlakými tryskami, které
stříkají směs vody a pracího prostředku
přímo na prádlo.
Speciální pohyb motoru používaný v
této pračce řídí pohyb bubnu během
spuštění každého programu ve spojení
s vysokotlakým stříkáním směsi pracího
prostředku na prádlo, cyklus obsahuje
několik akcí otáčení, které pomáhají
vniknout pracímu roztoku přímo do vláken,
což pomáhá při odstranění nečistot a zajistit
nejlepší prací účinek.
Systém ALL IN ONE se používá také
během
fází
napouštění
vody,
kde
vysokotlaké trysky dokončí odstranění zbytků
pracího prostředku zachyceného v prádle.
All In One 20°C
Díky technologii ALL IN ONE tento
inovativní program umožňuje praní látek
jako je bavlna, syntetické a směsné při
teplotě 20°C s účinkem, který je srovnatelný
s programem 40°C.
Spotřeba tohoto programu je přibližně 50%
vůči běžnému programu s teplotou 40°C
pro praní bavlny.
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ K PRANÍ
l Nové barevné prádlo perte odděleně
nejméně 5 nebo 6 krát.
l Určité velké kusy prádla jako jsou džíny
nebo ručníky perte odděleně.
l Nikdy nekombinujte NESTÁLOBAREVNÉ
látky.
All Baby 60°C
Můžete prát veškeré dětské prádlo
společně, při střední teplotě, s výsledkem
hygienického a perfektně čistého prádla
při kombinaci s heavy duty prostředkem.
Toto
je
možné
díky
ideálnímu
18
předdávkování vody a pracího prostředku,
který se stříká na prádlo přes trysky s
aktivací enzymů při teplotě 50°C.
All In One 59 Min.
Tento program umožňuje prát směsné
prádlo jako je bavlna, syntetické a směsné
látky za pouhých 59 minut, při plném
naplnění pračky při teplotě 40°C (nebo
nižší). Tento program je vhodný zejména
pro mírně znečištěné prádlo.
Rychlý 30 Min.
Kompletní prací cyklus (praní, máchání a
odstředění). Tento program je zejména
vhodný pro mírně znečištěné bavlněné a
směsné
prádlo.
S tímto
programem
doporučujeme používat pouze 20% běžně
používaného pracího prostředku, abyste
zabránili plýtvání.
Rychlý 14 Min.
Kompletní prací cyklus (praní, máchán a
odstřeďování). Tento program je vhodný
pro mírně znečištěné bavlněné a směsné
látky. S tímto programem používejte pouze
20% běžně používaného pracího prostředku.
Tmavé barvy
Program navržený pro směs všech tmavých
látek bez ztráty barvy a tvorby záhybů.
Doporučujeme použití tekutých pracích
prostředků.
Automatické čištění
Každých 50 cyklů doporučujeme vyčistit
buben pomocí specifického programu: vyšší
hladina vody zajistí perfektní čištění také
ukrytých částí bubnu. Lze použít tekuté i
práškové prací prostředky.
Máchání
Tento program provede 3 máchání
s prostředním odstředěním (které lze snížit
nebo zrušit pomocí příslušného tlačítka).
Slouží pro máchání jakéhokoliv typu látky,
například po ručním praní.
Odčerpání & Odstředění
Program dokončí odčerpání a odstředění
při maximální rychlosti. Odstředění lze
zrušit nebo snížit otáčky pomocí tlačítka
OTÁČEK ODSTŘEDĚNÍ.
Spodní prádlo
Tento program byl navržen pro perfektní
čištění spodního prádla: je určený zejména
pro bavlnu a odolnou syntetiku, s možností
směsných barev (pouze stálobarevné látky).
Vlna & Hedvábí
Tento program umožňuje jemný prací
cyklus, vhodný zejména pro vlněné prádlo
označené „Vhodné pro praní v pračce“ a
prádlo z hedvábí nebo označené jako „Prát
jako hedvábí“ na štítku látky.
Jemné
Tento program střídá práci a přestávky a je
vhodný zejména pro praní jemného prádla.
Prací cyklus a máchání se provádí
s maximálním množstvím vody k zajištění
nejlepšího účinku.
Směsné
Praní a máchání je optimalizováno s rytmem
rotace bubnu a s hladinou vody. Jemné
odstředění
zajišťuje
sníženou
tvorbu
pomačkání látek.
Bavlna
Tento program je vhodný pro praní běžně
znečištěné bavlny a je to nejúčinnější program
ohledně spotřeby energie a vody pro praní
bavlněného prádla.
19
CS
Košile
Prací cyklus je optimalizován k snížení
pomačkání, se zachováním výjimečných
výsledků praní. Lze také ještě snížit otáčky
odstředění k zajištění snazšího žehlení.
7. SERVISNÍ STŘEDISKO A ZÁRUKA
Pokud máte pocit, že pračka nefunguje správně, viz část níže pro možné užitečné tipy k
odstranění běžných problémů.
Problém
Pračka
nefunguje/nespustí
se
Pračka
vodu
Pračka
vodu
nenapouští
nevypouští
Voda na podlaze
pod pračkou
Pračka
neodstřeďuje
Silné vibrace během
odstředění
Pokud se zobrazí
nebo bliká konkrétní
číslo závady
Možná příčina a praktické řešení
Ujistěte se, zdaje správně připojená.
Ujistěte se, zda je zapnutá.
Zkontrolujte, zda byl zvolený správný program a spustili jste pračku
správně.
Ujistěte se, zda není vypálená pojistka a zda je funkční síťová zásuvka,
otestováním pomocí jiného spotřebiče jako je například lampa.
Dvířka nejsou správně zavřená: otevřete je a opět zavřete.
Ujistěte se, zda je otevřený vodovodní ventil.
Ujistěte se, zda je správně nastavený časovač.
Ujistěte se, zda není ucpaný filtr.
Ujistěte se, zda není ohnutá odtoková hadice.
Ujistěte se, zda nejsou ve filtru cizí předměty.
Může to být z důvodu netěsnosti mezi vodovodním ventilem a přívodní
hadicí; v takovém případě ji vyměňte a utáhněte spojení k ventilu.
Může to být z důvodu nekompletního odčerpání vody: počkejte několik
minut.
Některé modely obsahují funkci „bez odstředění“: ujistěte se, zda není
zapnutá.
Nadměrné množství pracího prostředku brání odstředění: snižte dávku
při dalším praní.
Pračka není vyvážená: pokud je to nutné, nastavte nožičky podle
popisu v příslušném odstavci.
Zkontrolujte, zda byly odstraněné přepravní pojistky.
Ujistěte se, zda je prádlo rovnoměrně rozložené.
Pokud se zobrazí nebo bliká číslo závady 0, 1, 5, 7 nebo 8, kontaktujte
autorizované servisní středisko.
Pokud se zobrazí nebo bliká číslo závady 2, pračka nenapouští vodu.
Zkontrolujte, zda je otevřený ventil.
Pokud se zobrazí nebo bliká číslo závady 3, pračka neodstřeďuje
správně. Zkontrolujte, zda není ucpaná nebo prohnutá odtoková hadice.
Pokud se zobrazí nebo bliká číslo závady 4, pračka je přetížená.
Zavřete přívod vody a kontaktujte servisní středisko.
Pokud se zobrazí nebo bliká číslo závady 9, vypněte pračku, počkejte
10 – 15 sekund a restartujte program.
20
Záruka
Na výrobek se vztahují záruční podmínky
uvedené na záručním listě spotřebiče.
Záruční list musí být vyplněný a uložený na
bezpečném místě, k předložení v případě
opravy pro Hoover servisní středisko.
- tmavější voda z máchání: je to z důvodu
potlačení zeolitů, které nemají negativní
vliv na účinek máchání.
- bílý prášek (zeolit) na prádle na konci
praní: je to normální, prášek nebyl
absorbován látkou a nezmění její barvu.
Registrujte váš spotřebič!
Neztrácejte čas. Zaregistrujte vaši pračku
a objevte výhody, které pro vás plynou.
Zjistěte jak na www.registerhoover.com
nebo volejte na číslo uvedené na
příslušných dokumentech.
- pěna ve vodě v posledním máchání:
neindikuje
to
nevyhnutně
špatné
máchání.
- bohatá pěna: toto je často z důvodu
aniontové aktivní povrchové látky u
prostředků, které lze těžko odstranit z
prádla.
V takovém případě neprovádějte opakované
máchání k odstranění tohoto efektu:
nepomůže to.
Pokud závada trvá, nebo
problém
opakuje,
ihned
servisní středisko Hoover.
Výrobce nenese žádnou odpovědnost za
tiskové chyby v návodu dodaném se
spotřebičem. Také si vyhrazuje právo na
jakékoliv změny užitečné pro tento výrobek
bez změny jeho základních vlastností.
pokud se
kontaktujte
Můžete se také zaregistrovat pro Hoover
servisní plán pro příjem bezplatného
servisu po uplynutí záruční doby.
Pozor: hovor není bezplatný. Náklady
budou sděleny v komunikační zprávě
vašeho telefonního operátora.
Hoover
doporučuje
vždy
používat
originální náhradní díly dostupné v
autorizovaném servisním středisku.
21
CS
Použití ekologických pracích prostředků
bez fosfátů může způsobit následující:
Ďakujeme, že ste si vybrali práčku značky
Hoover. Sme hrdí na to, že Vám môžeme
ponúknuť nové, inovatívne a technologicky
vyspelé produkty, s kompletným radom
domácich spotrebičov pre zabezpečenie
skutočnej pomoci pri každodenných
činnostiach.
Životné prostredie
Tento spotrebič je označený podľa
Európskej smernice 2012/19/EU
O odpade
z
elektrických
a elektronických zariadení (OEEZ).
OEEZ obsahujúce znečisťujúce látky (ktoré
môžu spôsobovať negatívne dopady na
životné prostredie) a základné komponenty
(ktoré je možné opäť využiť). Je potrebné
podrobiť OEEZ špecifickému zaobchádzaniu,
pre
odstránenie
a likvidáciu
všetkých
znečisťujúcich látok a obnovu a recykláciu
všetkých materiálov. Jednotlivci môžu zohrať
dôležitú úlohu pri zaistení, aby OEEZ
nezostalo problémom pre životné prostredie;
je dôležité dodržiavať určité základné pravidlá:
Odporúčame zaregistrovať váš výrobok na
www.registerhoover.com
pre získanie
rýchlejšieho
prístupu
k dodatočným
službám
určeným
výhradne
pre
najvernejších zákazníkov.
Pozorne si prečítajte tento návod pre
správne a bezpečné užívanie spotrebiča a
pre užitočné tipy ohľadom údržby.
l OEEZ sa nesmie likvidovať spoločne
Spotrebič používajte len po
dôkladnom preštudovaní týchto pokynov.
Majte tento návod vždy po ruke a v dobrom
stave pre prípadného ďalšieho majiteľa.
s bežným komunálnym odpadom.
l OEEZ musí byť odovzdané na príslušných
zberných miestach spravovaných obcou
alebo mestom alebo príslušnými podnikmi.
V mnohých krajinách sa uskutočňuje pri
veľkých OEEZ zber z domu.
Skontrolujte, či je so spotrebičom dodaný
tento návod, záručný list, adresy servisných
stredísk a štítok s energetickou účinnosťou.
Skontrolujte, či je zástrčka, diel na odtokovú
hadicu a zásobník pracích prostriedkov alebo
zásobník na bielidlo (iba pri niektorých
modeloch) súčasťou dodávky. Odložte si
všetky tieto diely na bezpečnom mieste.
V mnohých krajinách, keď si zakúpite nový
spotrebič, starý je možné odovzdať predajcovi,
ktorý ho bezplatne vyzdvihne na základe
výmeny jedného za druhý, ak ide o zariadenie
ekvivalentného typu a má rovnaké funkcie ako
dodávané zariadenie.
Každý výrobok je označený jedinečným 16miestnym kódom, tiež nazývaným „sériové
číslo”, vytlačeným na štítku na spotrebiči
(oblasť otvoru) alebo v dokumentácii vo vnútri
výrobku. Tento kód je špecifickou ID kartou
produktu, ktorú potrebujete k registrácii a na
kontakt s Hoover servisným strediskom.
Obsah
1. ZÁKLADNÉ BEZPEČNOSTNÉ PRAVIDLÁ
2. INŠTALÁCIA
3. PRAKTICKÉ RADY
4. ÚDRŽBA A ČISTENIE
5. PRÍRUČKA RÝCHLEHO ŠTARTU
6. OVLÁDACIE PRVKY A PROGRAMY
7. SERVISNÉ STREDISKO A ZÁRUKA
22
l Tento
spotrebič je určený na
používanie v domácnosti a
podobných miestach:
− Zamestnanecké kuchyne v
predajniach, kanceláriách alebo
inom pracovnom prostredí;
− Na farmách;
− Klientmi hotelov, motelov a
iných ubytovacích zariadení;
− Na mieste pre výdaj raňajok.
Iné použitie tohto spotrebiča mimo
domáceho prostredia alebo pre
typické domáce činnosti, ako je
komerčné využitie odborníkmi alebo
skúsenými užívateľmi, je vylúčené
z vyššie uvedených aplikácií. Ak
nepoužívate spotrebič v súlade s
vyššie uvedenými podmienkami,
môže sa skrátiť jeho životnosť a
môžete stratiť právo na záručnú
opravu. Akékoľvek poškodenie
spotrebiča vyplývajúce z použitia iného
ako domáceho (aj keď sa nachádza v
domácnosti) nebude akceptované
výrobcom pri uplatnení záruky.
l Tento spotrebič môžu používať
deti od 8 rokov a osoby so
zníženými fyzickými, senzorickými
alebo mentálnymi schopnosťami,
alebo
bez
dostatočných
skúseností a znalostí, pokiaľ sú
pod dohľadom alebo boli poučené
o bezpečnom používaní spotrebiča
a porozumeli možnému riziku.
l Nedovoľte
deťom hrať sa so
spotrebičom.
l Deti
do 3 rokov držte mimo
dosah, pokiaľ nie sú neustále
pod dohľadom.
l Ak
je poškodený prívodný kábel,
musí ho vymeniť výrobca, jeho
servisný technik alebo podobne
kvalifikovaná osoba, aby sa
zabránilo nebezpečenstvu.
l Na
pripojenie vody používajte
len
hadice
dodané
so
spotrebičom (nepoužívajte staré
hadice).
l Tlak
vody musí byť v rozsahu
od 0,05 MPa až 0,8 MPa.
l Zabezpečte,
aby
koberec
neblokoval dno práčky a vetracie
otvory.
l Stav
vypnutia
zabezpečíte
nastavením príslušného symbolu
na ovládacom prvku do vertikálnej
pozície. Akákoľvek iná pozícia
tohto ovládača práčku zapne
(len pre modely s gombíkom
programov).
l Po
23
inštalácii musíte práčku
umiestniť tak, aby zostala zástrčka
ľahko prístupná.
SK
Nedovoľte deťom hrať sa so
spotrebičom. Čistenie a údržbu
nesmú vykonávať deti bez dozoru.
1. ZÁKLADNÉ
BEZPEČNOSTNÉ
PRAVIDLÁ
l Maximálna
kapacita suchej l Pri premiestňovaní nezdvíhajte
bielizne závisí od modelu (viď
práčku za ovládacie prvky ani
ovládací panel
zásobník pracích prostriedkov;
počas prepravy nikdy nepokladajte
l Pre nahliadnutie popisu výrobku
práčku otvorom na vozík. Pri
navštívte stránku výrobcu.
zdvíhaní odporúčame asistenciu
druhej osoby.
Bezpečnostné pokyny
l V prípade poruchy práčku vypnite,
l Pred
čistením alebo údržbou
práčky odpojte zástrčku od
sieťovej zásuvky a zastavte
ventil prívodu vody.
l Uistite
sa, či je elektrický
systém uzemnený. V opačnom
prípade vyhľadajte odborný
servis.
zavrite ventil prívodu vody a
nemanipulujte so spotrebičom.
Ihneď
kontaktujte
najbližšie
servisné stredisko a používajte
len originálne náhradné diely.
Nedodržaním týchto pokynov môžete
negatívne ovplyvniť bezpečnosť
spotrebiča.
l Nepoužívajte
prevodníky, viacnásobné
zásuvky ani predlžovacie káble.
UPOZORNENIE:
Počas prania môže voda
dosahovať veľmi vysokú
teplotu.
l Pred
otvorením dverí sa uistite, či
nie je v bubne voda.
l Pri
odpájaní spotrebiča neťahajte
za prívodný kábel.
l Nevystavujte
práčku dažďu,
priamemu slnečnému žiareniu
ani iným poveternostným vplyvom.
24
Spotrebič vyhovuje Európskym
smerniciam:
l 2006/95/EC (LVD);
l 2004/108/EC (EMC);
l 2009/125/EC (ErP);
l 2011/65/EU (RoHS);
a následným zmenám.
2. INŠTALÁCIA
l Prerežte
spojovacie pásky
hadíc, nepoškoďte hadice a
prívodný kábel
1
l Vyskrutkujte
2 alebo 4 skrutky
(A) na zadnej strane spotrebiča
a vyberte 2 alebo 4 poistky (B)
podľa obrázku 1.
B
B
A
SK
A
B
A
B
A
l Prekryte
2 alebo 4 otvory
použitím dodaných krytiek.
l Ak
je práčka určená na
vstavanie,
po
prerezaní
spojovacích pások vyskrutkujte
3 alebo 4 skrutky (A) a dajte
dolu 3 alebo 4 podložky (B).
2
A
1
prípade niektorých modelov,
1 alebo viac podložiek spadne
do spotrebiča: nakloňte práčku
dopredu a vyberte ich. Prekryte
otvor pomocou krytiek dodaných
so spotrebičom.
2
3
l V
UPOZORNENIE:
Držte obalové materiály mimo
dosah detí.
B
C
„polionda“ panel na
dno podľa obrázku 2 (podľa
modelu, zvoľte verziu A, B alebo C).
3
l Umiestnite
25
2
1
Pripojenie vody
3
l Pripojte hadicu k prívodu vody, používajte
len dodané hadice (obr.3).
NEOTVÁRAJTE VODOVODNÝ VENTIL.
l Niektoré modely môžu obsahovať jednu
alebo viac z nasledujúcich funkcií:
l HOT&COLD
(obr.
4):
nastavenie
pripojenia vody na horúcu a studenú vodu
pre vyššiu úsporu energie.
Pripojte šedú hadicu k ventilu studenej
vody
a červenú k ventilu horúcej vody.
Práčku je možné pripojiť len k ventilu
studenej vody: v takom prípade sa môžu
niektoré programy spustiť o niekoľko minút
neskôr.
l AQUASTOP
(obr.
5):
zariadenie
umiestnené na prívodnej hadici, ktoré
zastaví prívod vody v prípade poškodenia
hadice; v tomto prípade sa zobrazí
červený symbol v okienku "A" a hadicu
musíte vymeniť. K odskrutkovaniu matice
stlačte jednosmerné poistné zariadenie
"B".
l AQUAPROTECT - PRÍVODNÁ HADICA
S OCHRANOU (obr. 6): Ak voda
pretečie z hlavnej internej hadice "A",
transparentný izolačný plášť "B" udrží
vodu na dokončenie pracieho cyklu. Na
konci cyklu kontaktujte autorizované
servisné stredisko pre výmenu prívodnej
hadice.
4
1
5
6
B
A
A
7
Umiestnenie
neohnite hadicu a umiestnite odtokovú
hadicu do umývadla alebo radšej pripojte
k odpadovému potrubiu vo výške
najmenej 50 cm s priemerom väčším ako
je priemer hadice práčky (obr. 7).
26
min 4 cm
max 100 cm
l Postavte práčku k stene, nepritlačte ani
B
+2,6 mt
max
min 50 cm
max 85 cm
l Vyrovnajte spotrebič pomocou nožičiek
podľa obrázku 8:
a.otočením matice v smere hodinových
ručičiek uvoľnite skrutku;
b.otáčajte nožičkou pre zvýšenie alebo
zníženie, až kým sa nedotkne podlahy;
c.zaistite nožičku točením matice, kým sa
nedotkne spodnej časti skrinky práčky.
8
SK
A
B
l Spotrebič pripojte.
UPOZORNENIE:
V prípade potreby výmeny prívodného
kábla kontaktujte autorizované servisné
stredisko.
C
Zásobník pracích prostriedkov
Zásobník pracích prostriedkov je rozdelený
na 3 časti podľa obrázku 9:
l priestor “1”: prací prostriedok na
predpranie;
l priestor “ ”:pre špeciálne prísady,
aviváže, škrob, a pod.;
9
UPOZORNENIE:
Používajte len tekuté prostriedky;
práčka
automaticky
nastaví
dávkovanie prísad pri každom cykle
počas posledného plákania.
10
l priestor “2”: prací prostriedok na hlavné
pranie.
Pri niektorých modeloch je dodaná tiež
nádoba na tekuté pracie prostriedky
(obr.10). V prípade jej použitia ju vložte do
časti "2". Týmto spôsobom sa tekutý prací
prostriedok dostane do bubna v správnej
chvíli. Nádobu môžete použiť tiež na bielidlo
pri voľbe programu „Plákanie“.
11
UPOZORNENIE:
Niektoré pracie prostriedky sa ťažko
odstraňujú.
V
takom
prípade
odporúčame použitie vloženia nádoby
do bubna (príklad n obrázku 11).
27
3. PRAKTICKÉ RADY
Vkladanie bielizne
UPOZORNENIE: pri triedení bielizne sa
uistite:
- vyberte z bielizne kovové predmety, ako
sú mince, sponky;
- zapnite gombíky, zavrite zipsy, stiahnite
voľné a dlhé pásy;
- zo záclon odnímte kolieska;
- dodržiavajte upozornenie na štítku bielizne;
- pre odstránenie odolných škvŕn použite
príslušné prostriedky.
Nasleduje rýchla príručka s tipmi a
odporúčaniami
o
použití
pracích
prostriedkov pri rôznych teplotách. V
každom prípade si vždy prečítajte pokyny
na pracom prostriedku na jeho správne
použitie a dávkovanie.
Pri praní veľmi znečistenej bielej
bielizne odporúčame použiť program
na bavlnu s teplotou 60°C a vyšší a
bežný prací prostriedok (heavy duty),
obsahujúci bielidla, ktoré ponúkajú
výnimočné výsledky pri stredných
/vysokých teplotách.
l Pri praní kobercov, prikrývok alebo iných
ťažkých tkanín odporúčame vynechať
odstreďovanie.
l Pri praní vlny sa uistite, či je možné túto
bielizeň prať v práčke a či je označená
symbolom „Čistá vlna” s „Nekrčivá” alebo
„Možné prať v práčke“.
Užitočné odporúčania pre užívateľa
Tipy na ekonomické využitie spotrebiča.
Pri praní medzi 40°C a 60°C musí byť
druh použitého pracieho prostriedku
vhodný na konkrétny typ vlákna a stupeň
znečistenia. Bežné pracie prášky sú
vhodné na „biele“ alebo farebné odolné
tkaniny so silným znečistením, zatiaľ čo
tekuté pracie prostriedky alebo prášky „s
ochranou farby” sú vhodné pre farebné
látky s vysokým stupňom znečistenia.
Maximalizujte veľkosť náplne
l Najlepšie výsledky šetrenia energie, vody
a pracích prostriedkov dosiahnete
využitím maximálnej kapacity práčky.
Ušetríte až 50% energie praním plnej
náplne namiesto 2 polovičných náplní.
Potrebujete predpranie?
Pri praní pri teplote pod 40°C
odporúčame použitie tekutých pracích
prostriedkov
alebo
prostriedkov
špeciálne označených ako vhodné na
pranie pri nízkej teplote.
l Používajte len na veľmi znečistenú
bielizeň! ŠETRÍTE prací prostriedok, čas,
vodu a 5 až 15% energie vynechaním
predprania v prípade bežne znečistenej
bielizne.
Je potrebná horúca voda?
l Odstráňte škvrny odstraňovačom alebo
namočte bielizeň vo vode pred praním
pre zníženie potreby programu s horúcou
vodou. Voľbou programu 60°C môžete
ušetriť až 50% energie.
28
Pri praní vlny alebo hodvábu
používajte len pracie prostriedky určené
výhradne pre tieto látky.
4. ÚDRŽBA A ČISTENIE
SK
Na čistenie vonkajších častí práčky použite
vlhkú utierku, nepoužívajte drsné prášky,
alkohol ani rozpúšťadlá. Práčka nevyžaduje
žiadnu špeciálnu údržbu: vyčistite zásobník
pracích prostriedkov a filter; niekoľko tipov o
premiestňovaní práčky alebo dlhodobom
odstavení je popísaných nižšie.
Čistenie zásobníka pracích
prostriedkov
l Odporúčame
Odporúčania v prípade
premiestňovania a dlhodobého
odstavenia spotrebiča
l K tomu vytiahnite zásobník miernym
l V prípade že budete skladovať práčku v
čistiť zásobník pracích
prostriedkov,
aby
ste
zabránili
hromadeniu zvyškov prostriedkov a
prísad.
nevykurovanej miestnosti
vypustite všetku vodu z rúr.
ťahom, vyčistite pod tečúcou vodou a
zasuňte na miesto.
dlhší
čas,
l Odpojte práčku od elektrickej siete.
Čistenie filtra
l Práčka je vybavená špeciálnym filtrom na
l Znížte koniec hadice nad misu a vypustite
zvyšnú vodu.
l Po vypustení pripevnite hadicu remeňom.
zachytenie veľkých zvyškov, ako sú
gombíky alebo mince, ktoré môžu upchať
odtokový otvor.
l Len
v prípade niektorých modelov:
vyberte hadičku, odstráňte uzáver a
zachyťte vodu do nádoby.
l Pred vyskrutkovaním filtra odporúčame vložiť
pod neho utierku na zachytenie vody.
l Otočte filter proti smeru hodinových ručičiek
po bod zastavenia vo vertikálnej pozícii.
l Vyberte a vyčistite filter; po skončení ho
nasaďte otočením v smere hodinových
ručičiek.
l Opakujte
predchádzajúce
kroky
v
opačnom poradí na zostavenie všetkých
dielov.
29
5. PRÍRUČKA RÝCHLEHO
ŠTARTU
6. OVLÁDACIE PRVKY A
PROGRAMY
Táto práčka automaticky prispôsobí hladinu
vody podľa typu a množstva bielizne. Tento
systém ponúka skvelú úsporu energie a
značnú redukciu dĺžky prania.
A
Voľba programu
l Zapnite práčku a zvoľte požadovaný
program.
l Nastavte
teplotu prania a
požadované tlačidlo „možnosti“.
l Stlačením
tlačidla
spustite pranie.
L
stlačte
B
M
ŠTART/PAUZA
V prípade že nastane výpadok elektrického
prúdu počas prania, špeciálny systém
pamäte uloží nastavenie a pri obnovení
napájania práčka pokračuje od bodu, kde bol
cyklus prerušený.
l Na konci programu sa zobrazí správa
„end“ alebo sa rozsvieti príslušná LED
kontrolka.
C
D
E
F
G
H
I
A Volič programov s pozíciou OFF
B Tlačidlo ŠTART/PAUZA
C Tlačidlo OTÁČOK ODSTREDENIA
D Tlačidlo VOĽBY TEPLOTY
Počkajte, kým nezhasne kontrolka
uzamknutia dvierok: približne 2 minúty
po skončení programu.
E Tlačidlo ODLOŽENÉHO ŠTARTU
F Tlačidlo ČAS PRANIA
l Vypnite práčku.
Pre akýkoľvek typ prania viď tabuľku
programov a postupujte podľa tohto
poradia.
G Tlačidlo EXTRA PLÁKANIE
H Tlačidlo MOŽNOSTI
I
Tlačidlo ĽAHKÉ ŽEHLENIE
Technické údaje
L Digitálny displej
Tlak vody:
min 0,05 Mpa
max 0,8 Mpa
M Kontrolka ZAMKNUTÉ DVIERKA
Otáčky pri odstredení:
viď štítok so základnými údajmi.
Max.príkon/ Istenie/ Napätie napájania:
viď štítok so základnými údajmi.
30
Tlačidlo ŠTART/PAUZA
Zatvorte dvierka PRED
tlačidla ŠTART/PAUZA.
stlačením
l Stlačením spustíte zvolený cyklus.
Po stlačení tlačidla ŠTART/PAUZA
spotrebič chvíľu čaká, kým začne
fungovať.
Otvorenie dvierok
Špeciálne bezpečnostné zariadenie bráni
otvoreniu dvierok ihneď na konci cyklu.
Po skončení cyklu počkajte 2 minúty a
pokiaľ nezhasne kontrolka "Uzamknutie
dvierok" pred otvorením dvierok.
PRIDANIE
ALEBO
ODOBRANIE
BIELIZNE PO TOM, ČO BOL PROGRAM
UŽ SPUSTENÝ (PAUZA)
l Stlačte a podržte tlačidlo ŠTART/PAUZA
na cca 2 sekundy (niektoré svetelné
indikátory a indikátor zostávajúceho času
budú blikať – to znázorňuje, že práčka
bola zastavená).
Volič programov s pozíciou OFF
Po otočení voliča programov sa rozsvieti
displej na zobrazenie nastavenia pre
zvolený program. Pre úsporu energie na
konci cyklu alebo v čase nečinnosti sa
úroveň jasu zníži.
Poznámka: pre vypnutie spotrebiča
nastavte volič programov do pozície
OFF.
l Stlačením tlačidla ŠTART/PAUZA spustite
zvolený cyklus.
l Po
voľbe programu zostane volič
programov do konca cyklu v nastavenej
pozícii.
l Práčku
vypnite
pozície OFF.
otočením
voliča
l Počkajte 2 minúty, kým bezpečnostná
poistka neumožní otvorenie dverí práčky.
l Po tom, čo ste pridali alebo odobrali
bielizeň, zatvorte dvierka a stlačte tlačidlo
ŠTART/PAUZA (program sa spustí vo
fáze, kde bolo pranie prerušené).
ZRUŠENIE PROGRAMU
l Pre zrušenie programu nastavte volič
programov do pozície OFF.
do
Tlačidlo prídavných možností musíte
zvoliť
pred
stlačením
tlačidla
START/PAUZA.
Ak zvolíte možnosť nekompatibilnú so
zvoleným
programom,
kontrolka
možnosti bude blikať a potom zhasne.
Na konci každého cyklu alebo pred
spustením nového cyklu musíte nastaviť
volič programov späť do pozície OFF.
31
SK
UPOZORNENIE:
Nedotýkajte
sa
displeja
počas
pripájania, pretože spotrebič počas
prvých sekúnd kalibruje systém:
dotykom displeja nebude spotrebič
fungovať správne. V takom prípade
odpojte zástrčku od zásuvky a
zopakujte proces.
l Pre
odloženie
nasledovne:
Tlačidlo OTÁČOK ODSTREDENIA
l Stlačením tohto tlačidla možno znížiť
maximálnu rýchlosť otáčok odstredenia a
ak chcete, možno ho úplne zrušiť.
l Pre opätovné
odstreďovania
nedosiahnete
odstredenia.
aktivovanie
cyklu
stláčajte tlačidlo, kým
požadovaných
otáčok
Aby ste zabránili poškodeniu látky,
nemožno otáčky zvýšiť nad automaticky
nastavené pre daný program.
l Otáčky odstreďovania možno upraviť bez
štartu
postupujte
- Nastavte požadovaný program.
- Jedno stlačenie tlačidla aktivuje funkciu
(na displeji sa zobrazí h00) a následne
opätovným
stlačením
nastavte
1
hodinové odloženie (na displeji se
zobrazí h01). Prednastavené odloženie
sa zvýši o 1 hodinu každým stlačením
tlačidla, až do h24, v tomto bode ďalším
stlačením začnete opäť od nuly.
- Potvrďte stlačením tlačidla ŠTART/PAUZA
(kontrolka na displeji začne blikať). Spustí sa
odpočítavanie a po jeho skončení sa
automaticky spustí program.
pozastavenia činnosti spotrebiča.
l Odložený štart je možné zrušiť otočením
programátora do polohy OFF.
Spotrebič je vybavený špeciálnym
elektronickým zariadením, ktoré bráni
odstreďovaniu nevyváženej bielizne.
Toto znižuje hlučnosť a vibrácie
spotrebiča a predlžuje jeho životnosť.
Ak nastane výpadok v elektrickej sieti
počas prevádzky spotrebiča, špeciálna
pamäť uloží zvolený program a po
obnovení dodávky energie pokračuje od
miesta prerušenia.
Tlačidlo VOĽBY TEPLOTY
Tlačidlo ČAS PRANIA
l Toto tlačidlo Vám umožňuje zmeniť
teplotu pracích cyklov.
l Nemožno zvýšiť teplotu nad maximálnu
povolenú hodnotu pre daný program, pre
ochranu textílií.
l Voľbou tohto tlačidla máte na výber z
3 úrovní intenzity prania, v závislosti od
znečistenia bielizne (možno použiť iba
v prípade niektorých programov podľa
tabuľky programov).
l Po voľbe programu indikátor automaticky
Tlačidlo ODLOŽENÉHO ŠTARTU
zobrazí čas prania nastavený pre daný
program.
l Toto tlačidlo Vám umožňuje nastaviť
odložený štart pracieho cyklu až o 24
hodín.
32
l Voľbou iného času prania sa rozsvieti
príslušný indikátor.
l Toto
tlačidlo Vám umožňuje pridať
plákanie na konci pracieho cyklu.
Maximálny počet extra plákaní je závislý
od zvoleného programu.
- NOC & DEŇ
l Táto možnosť znižuje prostredné
odstreďovanie na 400 ot./min., zvyšuje
hladinu vody počas plákania a ponechá
bielizeň vo vode po konečnom plákaní,
pre rovnomerné rozloženie vlákien.
l Počas fázy, v ktorej je voda v bubne,
bliká príslušná kontrolka pre zobrazenie,
že práčka je v kľudovom režime.
l Táto funkcia bola navrhnutá pre osoby s
citlivou pokožkou, u ktorých aj malé
zvyšky pracích prostriedkov môžu
spôsobiť podráždenie alebo alergie.
l Deaktivujte možnosť na konci cyklu s
odstreďovaním (ktorého otáčky môžete
znížiť alebo úplne ich vylúčiť pomocou
príslušného tlačidla) a nastane fáza
odčerpanie.
l Túto funkciu odporúčame použiť aj pre
detskú bielizeň a v prípade prania veľmi
znečistenej bielizne, u ktorých sa používa
veľké množstvo pracieho prostriedku,
alebo pri praní osušiek alebo bielizne,
ktorých vlákna majú tendenciu zachytávať
prací prostriedok.
l Vďaka elektronickému riadeniu sa voda v
prostredných fázach vypúšťa potichu, čím
možno túto možnosť využívať na pranie
počas noci.
Tlačidlo MOŽNOSTI
Môžete zvoliť z troch rôznych možností:
- PREDPRANIE
l Táto možnosť Vám umožňuje uskutočniť
predpranie a je vhodná najmä pre veľmi
znečistenú bielizeň (možno použiť len pri
niektorých programoch podľa tabuľky
programov).
Tlačidlo ĽAHKÉ ŽEHLENIE
Táto funkcia vám umožňuje minimalizovať
pokrčenie bielizne, vylúčením prostredného
odstreďovania alebo znížením intenzity
posledného odstredenia.
l Odporúčame
používať
len
20%
odporúčaného
množstva
pracieho
prostriedku uvedeného na obale pracích
prostriedkov.
- HYGIENA PLUS
l Pomocou tejto možnosti je možné
sterilizovať bielizeň, teplota pracieho
programu dosiahne 60°C.
33
SK
Tlačidlo EXTRA PLÁKANIE
2) OTÁČKY ODSTREDENIA
Digitálny displej
2
Indikačný systém
displeja umožňuje
neustále informovanie o stave spotrebiča.
2
3
4
5
6
Zobrazuje otáčky odstredenia zvoleného
programu, ktoré je možné zmeniť alebo
odstreďovanie úplne vylúčiť pomocou
príslušného tlačidla.
7
1
3) TEPLOTA PRANIA
3
8 9 10
1) KONTROLKA ZAMKNUTÉ DVIERKA
Zobrazuje
teplotu
prania
zvoleného
programu, ktorú možno upraviť (ak je to
možné) pomocou príslušného tlačidla.
4) TRVANIE CYKLU
1
l Ikona indikuje uzamknuté dvierka.
Zavrite
dvierka
PRED
tlačidla ŠTART/PAUZA.
4
stlačením
l Po voľbe programu displej automaticky
l Po stlačení tlačidla ŠTART/PAUZA so
zobrazí dobu trvania cyklu, ktorá sa môže
meniť
v
závislosti
od
zvolených
prídavných možností.
zatvorenými dvierkami bude kontrolka
chvíľu blikať a potom zostane svietiť.
l Po spustení programu budete konštantne
Ak nie sú dvierka správne zatvorené,
kontrolka bude blikať približne 7
sekúnd, potom sa príkaz spustenia
automaticky zruší. V takom prípade
zatvorte dvierka správne a stlačte
opäť tlačidlo ŠTART/PAUZA.
informovaní o zostávajúcom čase do
konca programu.
l Spotrebič
vypočíta čas do konca
zvoleného
programu
na
základe
štandardnej
náplne,
počas
cyklu
spotrebič upraví čas podľa veľkosti a
zloženia náplne.
5) ČAS PRANIA
l Špeciálne bezpečnostné zariadenie bráni
otvoreniu dvierok ihneď po dokončení
cyklu. Po skončení cyklu počkajte 2
minúty a kým nezhasne kontrolka
"ZAMKNUTÉ DVIERKA" než otvoríte
dvierka. Na konci cyklu nastavte volič
programov do pozície OFF.
34
5
{
l Po voľbe programu indikátor automaticky
zobrazí čas prania nastavený pre daný
program.
l Voľbou iného času prania sa rozsvieti
príslušný indikátor.
10) Kg MODE (funkcia je aktívna len v
prípade
programov Bavlna a
Syntetické)
10
{
l Počas
prvých minút cyklu zostane
kontrolka "Kg MODE" svietiť, kým
inteligentný senzor nezváži bielizeň a
podľa toho nastaví trvanie cyklu, spotrebu
vody a elektriny.
6
Kontrolky zobrazujú extra plákanie zvolené
príslušným tlačidlom.
l Počas každej fázy prania "Kg MODE"
7) MOŽNOSTI
}
umožňuje monitorovanie informácií o
bielizni v bubne v prvých minútach prania:
- nastaví množstvo potrebnej vody;
7
- určí dĺžku pracieho cyklu;
Kontrolky zobrazujú možnosti, ktoré možno
zvoliť
pomocou
príslušných
tlačidiel
(PREDPRANIE, HYGIENA PLUS a NOC &
DEŇ).
- ovláda plákanie podľa typu zvolenej
pranej látky;
- nastaví rytmus rotácie bubna podľa typu
pranej látky;
8) Wi-Fi (len v prípade niektorých modelov)
- rozozná prítomnosť peny, v prípade
potreby potom zvýši množstvo vody
počas plákania;
8
- nastaví rýchlosť odstreďovania podľa
náplne, čím zabráni nevyváženosti.
l V prípade modelov s možnosťou Wi-Fi
ikona indikuje že Wi-Fi systém je v
prevádzke.
l Pre všetky ďalšie informácie o Wi-Fi
systéme je špecifický manuál v spotrebiči.
9) ODLOŽENÝ ŠTART
9
Bliká, ak bol nastavený odložený štart.
35
SK
6) EXTRA PLÁKANIE
Tabuľka programov
2
TEPL.°C
kg *
(MAX.)
PROGRAM
Odporúčaná
Max.
All In One 20°C
3,5
4
4,5
5,5
20°
20°
All Baby 60°C
3,5
4
4,5
5,5
60°
60°
All In One 59 Min.
5
6
7
8
40°
40°
Rýchly 30 Min.
1,5
2
2,5
2,5
30°
30°
Rýchly 14 Min.
1
1
1
1,5
30°
30°
Tmavé farby
2,5
3
3,5
4
40°
40°
Plákanie
-
-
-
-
-
-
Odčerpanie &
Odstredenie
-
-
-
-
-
-
1
PRAC.
PROSTRIEDOK
2
1
( )
Automatické
čistenie
Košele
1) 2,5
3
3,5
4
30°
30°
Spodná
bielizeň
1) 1,5
2
2
2,5
40°
60°
( )
Vlna & Hodváb
1
1
1
2
30°
30°
Jemná
2
2
2,5
2,5
40°
40°
1) 2,5
3
3,5
4
40°
60°
( )
**
1)
6
7
8
40°
90°
( )
Zmiešaná
Bavlna
5
36
( )
Len so zvolenou možnosťou
PREDPIERANIA (programy s možnou
voľbou PREDPIERANIA).
(Len pre modely s priestorom
na tekuté pracie prostriedky)
Pokiaľ len niekoľko kusov bielizne
vyžaduje
ošetrenie
bielením,
môžete vykonať odstránenie škvŕn
v práčke.
Nalejte bielidlo do zásobníka
na tekuté pracie prostriedky
vloženého v priestore označeného
„2“
v
zásobníku
pracích
prostriedkov a nastavte program
PLÁKANIE.
Po skončení cyklu nastavte volič
programov do pozície OFF,
pridajte
zvyšok
bielizne
a
pokračuje v bežnom praní s
najvhodnejším programom.
Prečítajte si tieto poznámky:
* Maximálna kapacita suchej bielizne závisí
od modelu (viď ovládací panel).
** ŠTANDARDNÝ PROGRAM NA
BAVLNU PODĽA (EU) Č. 1015/2010 A Č.
1061/2010.
PROGRAM NA BAVLNU S
TEPLOTOU 60°C.
PROGRAM NA BAVLNU S
TEPLOTOU 40°C.
Tieto programy sú vhodné na pranie
bežne znečistenej bielizne a sú
najúčinnejšie vzhľadom na spotrebu
energie a vody na pranie bavlnenej
bielizne.
Tieto programy boli vyvinuté v zhode s
teplotou uvedenou na štítku bielizne a
aktuálna teplota vody sa môže mierne
odlišovať od deklarovanej teploty cyklu.
1)
Môžete
znížiť
aj
rýchlosť
otáčok
odstreďovania,
podľa
odporúčaní
uvedených na štítku bielizne alebo na
veľmi jemné kusy bielizne môžete
odstreďovanie úplne vylúčiť pomocou
tlačidla voľby otáčok odstreďovania. Túto
funkciu
môžete
aktivovať
tlačidlom
OTÁČOK ODSTREDENIA.
Ak štítok neuvádza špecifické informácie,
možno použiť maximálnu rýchlosť otáčok
odstredenia programu.
37
Pre uvedené programy môžete
nastaviť trvanie a intenzitu prania
pomocou tlačidla ČAS PRANIA.
SK
Nadmerné dávkovanie pracieho prostriedku
môže spôsobiť nadmernú tvorbu peny.
Ak spotrebič zistí prítomnosť nadmerného
množstva peny, môže uskutočniť cyklus
odstreďovania alebo
predĺžiť trvanie
programu a zvýšiť spotrebu vody.
Výber programov
V prípade prania rôznych typov látok a
rôzneho stupňa znečistenia obsahuje
práčka špecifické programy na splnenie
každej potreby prania (viď tabuľka).
Technológia ALL IN ONE
Táto práčka je vybavená inovatívnym
systémom s vysokotlakovými tryskami,
ktoré striekajú zmes vody a pracieho
prostriedku priamo na bielizeň.
Špeciálny pohyb motora používaný v
tejto práčke riadi pohyb bubna počas
spustenia každého programu v spojení s
vysokotlakovým striekaním zmesi pracieho
prostriedku na bielizeň, cyklus obsahuje
niekoľko akcií otáčania, ktoré pomáhajú
vniknúť praciemu roztoku priamo do
vlákien, čo pomáha pri odstránení nečistôt
a zabezpečiť najlepší prací účinok.
Systém ALL IN ONE sa používa aj počas
fáz napúšťania vody, kde vysokotlakové
trysky dokončia odstránenie zvyškov
pracieho prostriedku zachyteného v bielizni.
All In One 20°C
Vďaka technológii ALL IN ONE tento
inovatívny program umožňuje pranie látok
ako je bavlna, syntetické a zmiešané pri
teplote 20°C s účinkom, ktorý je
porovnateľný s programom 40°C.
Spotreba tohto programu je približne 50%
voči bežnému programu s teplotou 40°C na
pranie bavlny.
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE PRI PRANÍ
l Novú farebnú bielizeň perte oddelene
najmenej 5 alebo 6 krát.
All In One 59 Min.
Tento program umožňuje prať zmiešanú
bielizeň ako je bavlna, syntetické a
zmiešanú látky len za 59 minút, pri plnom
naplnení práčky pri teplote 40°C (alebo
nižšej). Tento program je vhodný najmä pre
mierne znečistenú bielizeň.
Rýchly 30 Min.
Kompletný prací cyklus (pranie, plákanie a
odstreďovanie). Tento program je najmä
vhodný pre mierne znečistenú bavlnenú a
zmiešanú bielizeň. S týmto programom
odporúčame používať len 20% bežne
používaného pracieho prostriedku, aby ste
zabránili plytvaniu.
Rýchly 14 Min.
Kompletný prací cyklus (pranie, plákanie a
odstreďovanie). Tento program je vhodný
na mierne znečistené bavlnené a zmiešané
látky. S týmto programom používajte iba
20%
bežne
používaného
pracieho
prostriedku.
Tmavé farby
Program navrhnutý pre zmes všetkých
tmavých látok bez straty farby a tvorby
záhybov. Odporúčame použitie tekutých
pracích prostriedkov.
Automatické čistenie
Každých 50 cyklov odporúčame vyčistiť
bubon pomocou špecifického programu:
vyššia hladina vody zaistí perfektné čistenie
aj ukrytých častí bubna. Možno použiť
tekuté i práškové pracie prostriedky.
l Určité veľké kusy bielizne ako sú džínsy
alebo uteráky perte oddelene.
l Nikdy nekombinujte NESTÁLOFAREBNÉ
látky.
All Baby 60°C
Môžete prať všetku detskú bielizeň spoločne, pri
strednej teplote, s výsledkom hygienickej a
perfektne čistej bielizne pri kombinácii s heavy
duty prostriedkom. Toto je možné vďaka
ideálnemu preddávkovaniu vody a pracieho
prostriedku, ktorý sa strieka na bielizeň cez
trysky s aktivovaním enzýmov pri teplote 50°C.
38
Plákanie
Tento program vykoná 3 plákania s
prostredným odstreďovaním (ktoré možno
znížiť alebo zrušiť pomocou príslušného
tlačidla). Slúži na plákanie akéhokoľvek typu
látky, napríklad po ručnom praní.
Odčerpanie & Odstredenie
Program dokončí odčerpanie a odstredenie pri
maximálnej rýchlosti. Odstreďovanie možno
zrušiť alebo znížiť otáčky pomocou tlačidla
OTÁČOK ODSTREDENIA.
Spodná bielizeň
Tento program bol navrhnutý na perfektné
čistenie spodnej bielizne: je určený najmä
na bavlnu a odolnú syntetiku, s možnosťou
zmiešaných farieb (len stálofarebné látky).
Vlna & Hodváb
Tento program umožňuje jemný prací
cyklus, vhodný najmä na vlnenú bielizeň
označenú "Vhodné na pranie v práčke" a
bielizeň z hodvábu alebo označenú ako
"Prať ako hodváb" na štítku látky.
Jemná
Tento program strieda prácu a prestávky a je
vhodný najmä na pranie jemnej bielizne. Prací
cyklus a plákanie sa vykonávajú s maximálnym
množstvom vody na zaistenie najlepšieho
účinku.
Zmiešaná
Pranie a plákanie je optimalizované s rytmom
rotácie bubna a hladinou vody. Jemné
odstreďovanie zaisťuje zníženú tvorbu
pokrčenia látok.
Bavlna
Tento program je vhodný na pranie bežne
znečistenej bavlny a je to najúčinnejší program
ohľadom spotreby energie a vody na pranie
bavlnenej bielizne.
39
SK
Košele
Prací cyklus je optimalizovaný na zníženie
pokrčenia, so zachovaním výnimočných
výsledkov prania. Možno tiež ešte znížiť
otáčky odstreďovania na zabezpečenie
ľahšieho žehlenia.
7. SERVISNÉ STREDISKO A ZÁRUKA
Ak máte pocit, že práčka nefunguje správne, viď časť nižšie pre možné užitočné tipy na
odstránenie bežných problémov.
Problém
Práčka
nefunguje/nespustí
sa
Práčka nenapúšťa
vodu
Práčka nevypúšťa
vodu
Voda na podlahe
pod práčkou
Práčka
neodstreďuje
Silné vibrácie počas
odstreďovania
Ak sa zobrazí alebo
bliká konkrétne číslo
závady
Možná príčina a praktické riešenia
Uistite sa, či je správne pripojená.
Uistite sa, či je zapnutá.
Skontrolujte, či bol zvolený správny program a spustili ste práčku
správne.
Uistite sa, či nie je vypálená poistka a či je funkčná sieťová zásuvka,
otestovaním pomocou iného spotrebiča ako je napríklad lampa.
Dvierka nie sú správne zatvorené: otvorte ich a opäť zavrite.
Uistite sa, či je otvorený vodovodný ventil.
Uistite sa, či je správne nastavený časovač.
Uistite sa, či nie je upchatý filter.
Uistite sa, či nie je ohnutá odtoková hadica.
Uistite sa, či nie sú vo filtri cudzie predmety.
Môže to byť z dôvodu netesnosti medzi vodovodným ventilom a
prívodnou hadicou; v takom prípade ju vymeňte a pritiahnite spojenie k
ventilu.
Môže to byť z dôvodu nekompletného odčerpania vody: počkajte
niekoľko minút.
Niektoré modely obsahujú funkciu "bez odstreďovania": uistite sa, či
nie je zapnutá.
Nadmerné množstvo pracieho prostriedku bráni odstredeniu: znížte
dávku pri ďalšom praní.
Práčka nie je vyvážená: ak je to nutné, nastavte nožičky podľa popisu
v príslušnom odstavci.
Skontrolujte, či boli odstránené prepravné poistky.
Uistite sa, či je bielizeň rovnomerne rozložená.
Ak sa zobrazí alebo bliká číslo závady 0, 1, 5, 7 alebo 8, kontaktujte
autorizované servisné stredisko.
Ak sa zobrazí alebo bliká číslo závady 2, práčka nenapúšťa vodu.
Skontrolujte, či je otvorený ventil.
Ak sa zobrazí alebo bliká číslo závady 3, práčka neodstreďuje
správne. Skontrolujte, či nie je upchatá alebo prehnutá odtoková hadica.
Ak sa zobrazí alebo bliká číslo závady 4, práčka je preťažená.
Zatvorte prívod vody a kontaktujte servisné stredisko.
Ak sa zobrazí alebo bliká číslo závady 9, vypnite práčku, počkajte 10 15 sekúnd a reštartujte program.
40
Záruka
Na výrobok sa vzťahujú záručné podmienky
uvedené na záručnom liste spotrebiča.
Záručný list musí byť vyplnený a uložený na
bezpečnom mieste, na predloženie v
prípade opravy pre Hoover servisné
stredisko.
- tmavšia voda z plákania: je to z dôvodu
potlačenia
zeolitov,
ktoré
nemajú
negatívny vplyv na účinok plákania.
- biely prášok (zeolit) na bielizni na
konci prania: je to normálne, prášok
nebol absorbovaný látkou a nezmení jej
farbu.
Registrujte váš spotrebič!
Nestrácajte čas. Zaregistrujte vašu práčku
a objavte výhody, ktoré pre vás plynú.
Zistite ako na www.registerhoover.com
alebo volajte na číslo uvedené na
príslušných dokumentoch.
- pena vo vode v poslednom plákaní:
neindikuje to nevyhnutne zlé plákanie.
- bohatá pena: toto je často z dôvodu
aniónovej aktívnej povrchovej látky v
prípade prostriedkov, ktoré je možné
ťažko odstrániť z bielizne.
V takom prípade nepúšťajte opakované
plákanie na odstránenie tohto efektu:
nepomôže to.
Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za
tlačové chyby v návode dodanom so
spotrebičom. Tiež si vyhradzuje právo na
akékoľvek zmeny užitočné pre tento
výrobok bez zmeny jeho základných
vlastností.
Ak porucha trvá, alebo ak sa problém
opakuje, ihneď kontaktujte servisné
stredisko Hoover.
Môžete sa tiež zaregistrovať na Hoover
servisný plán pre príjem bezplatného
servisu po uplynutí záručnej doby.
Pozor: hovor nie je bezplatný. Náklady
budú oznámené v komunikačnej správe
vášho telefónneho operátora.
Hoover odporúča vždy používať originálne
náhradné diely dostupné v autorizovanom
servisnom stredisku.
41
SK
Použitie ekologických pracích prostriedkov
bez fosfátov môže spôsobiť nasledujúce:
fkhldsk
fkhldsk
- DXA/DWA - A (5÷8) -
16.01 - 43012757 - Canon Italia - Business Services Channel - Printed in Italy
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising