Hoover | DYN 8144DHC-16S | Hoover DYN 8144DHC-16S User guide

Hoover DYN 8144DHC-16S User guide
TR
Kullanma K›lavuzu
DYN8144DHC-16S
®
ÇAMAfiIR MAK‹NES‹
TR
TR
BÖLÜM
TEBR‹KLER
‹Ç‹NDEK‹LER
Hoover marka bu ev aletini sat›n almakla ödün vermeyi kabul
etmeyece¤inizi göstermifl oldunuz: sadece en iyisini istiyorsunuz.
Girifl
Hoover, Müflteriler ile do¤rudan temas sa¤lanarak elde edilen
y›llar süren pazar araflt›rmas›n›n sonucu olarak gelifltirdi¤i yeni
çamafl›r makinesini sunmaktan gurur duyar. Bu çamafl›r
makinesinin sa¤lad›¤› kaliteyi, dayan›kl›l›¤› ve yüksek performans›
tercih etmifl bulunuyorsunuz.
Teslimata iliflkin genel hususlar
1
Garanti
2
Hoover, bunun yan› s›ra genifl bir yelpazeye sahip olan di¤er ev
aletlerini de hizmetinize sunmaktad›r: çamafl›r makineleri,
kurutmal› çamafl›r makineleri, f›r›nlar, mikrodalga f›r›nlar.
Geleneksel ocaklar ve s›cak tutma cihazlar›, buzdolaplar› ve derin
dondurucular..
Güvenlik Önlemleri
3
Teknik Veriler
4
Bölgenizdeki bayiinizden bütün Hoover ürünlerinin yer ald›¤›
katalo¤u isteyin.
Cihaz›n kurulmas› ve Montaj›
5
Lütfen bu kullanma k›lavuzunu dikkatli bir flekilde okuyun, çünkü
bu k›lavuz size çamafl›r makinenizin montaj›, kullan›m› ve
bak›m›na iliflkin baz› kurallar ile birlikte çamafl›r makinenizden en
iyi sonuçlar› elde edebilmeniz için faydal› ipuçlar› sunar.
Kontrollerin Aç›klanmas›
6
Programlar Tablosu
7
Seçimlerin Yap›lmas›
8
Deterjan Çekmecesi
9
Ürün
10
Y›kama
11
Cihaz›n Temizlenmesi ve Rutin Bak›m›
12
Ar›za Arama
13
Bu kullanma k›lavuzunu daha sonra baflvurmak üzere emin bir
yerde saklay›n.
Hoover'e veya bir Yetkili Müflteri Servisi Merkezi'ne
baflvurdu¤unuzda daima cihaz›n›z›n Modelini, Seri Numaras›n› ve
G numaras›n› (e¤er cihazda mevcut ise cihaz›n paneline bakarak)
bildirin.
Bu cihaz, At›k Elektrikli ve Elektronik Cihazlar (WEEE) hakk›ndaki 2002/96/EC
say›l› Avrupa Yönergesine uygun olarak iflaretlenmifltir.
Bu cihaz› uygun flekilde atmakla, bu ürünün do¤ru olmayan atma yöntemleri ile
at›lmas› durumunda ortaya ç›kabilecek çevre ve insan sa¤l›¤› için olumsuz olas›
sonuçlar›n önlenmesine yard›mc› olmufl olursunuz.
Ürün üzerindeki sembol bu ürünün ev at›¤› olarak ifllem görmemesi gerekti¤ini
gösterir. Cihaz at›laca¤› zaman, elektrikli ve elektronik cihazlar›n geri kazan›m› için
bir toplama noktas›na iletilmesi gerekir.
Cihaz›n at›lmas› yaflad›¤›n›z bölgede çöplerin at›lmas›na iliflkin yürürlükteki
düzenlemelere uygun olarak gerçeklefltirilmesi gerekir.
Bu ürünün ifllenmesi, toplanmas› ve geri kazan›lmas›na iliflkin daha ayr›nt›l› bilgi
için lütfen bölgenizdeki belediyeye, ev çöplerini atma servisine veya ürünü sat›n
alm›fl oldu¤unuz ma¤azaya baflvurun.
2
3
TR
TR
BÖLÜM 1
BÖLÜM 3
GÜVENL‹K ÖNLEMLER‹
TESL‹MATA ‹L‹fiK‹N GENEL HUSUSLAR
Ürünü teslim ald›¤›n›zda cihaz ile birlikte afla¤›daki kalemlerin de
teslim edildi¤ini kontrol edin:
ÖNEML‹ NOT:
C‹HAZIN TEM‹ZLENMES‹NE VE BAKIMINA ‹L‹fiK‹N
BÜTÜN ‹fiLERDEN ÖNCE.
A) KULLANMA KILAVUZU
B) YETK‹L‹ SERV‹S ADRESLER‹
● Cihaz›n fiflini prizden çekin.
C) GARANT‹ BELGELER‹
● Su girifli muslu¤unu kapat›n.
D) KAPAKLAR
● Bütün Hoover cihazlar› topraklanm›flt›r. Cihaz›n ba¤lanaca¤›
elektrik prizinin topraklanm›fl oldu¤undan emin olun. Prizin
topraklanmam›fl olmas› durumunda uzman bir teknisyenden
yard›m al›n.
E) ÇIKIfi HORTUMU ‹Ç‹N U-fiEK‹LL‹ PARÇA
A
F) SIVI DETERJAN VEYA SIVI ÇAMAfiIR SUYU
BÖLMES‹ (KABI)
Bu cihaz 73/23/EEC, 2006/95/EC ve 2004/108/EC ile
de¤ifltirilmifl olan 89/336/EEC Avrupa Yönergeleri ile bunlar›n
sonraki eklerine uygundur.
C
● Cihaza nemli veya ›slak ellerle ve ayaklar›n›z nemli yada
›slakken dokunmay›n.
NOT
BU MALZEMELER‹ EM‹N B‹R YERDE SAKLAYIN
D
● Cihaz› ayaklar›n›z ç›plakken kullanmay›n.
Çamafl›r makinesin nakliye esnas›nda hasar görmemifl
oldu¤undan emin olacak flekilde kontrol edin. Hasar görmüfl
olmas› durumunda en yak›n Hoover Yetkili Servisine baflvurun.
F
TR
E
● Banyolarda veya dufl odalar›nda uzatma kablolar› kullan›l›rken
son derece dikkatli olunmal›d›r. Bu uygulamadan mümkün
oldu¤unca kaç›n›n.
UYARI:
Y›kama program› esnas›nda suyun s›cakl›¤› 90°C'ye
ulaflabilir
BÖLÜM 2
GARANT‹
● Çamafl›r makinesinin kapa¤›n› açmadan önce kazan›n›n
içerisinde su bulunmad›¤›ndan emin olun.
Cihaz ile birlikte Teknik Yard›m Servisinin ücretsiz olarak
kullan›lmas›n› sa¤layan bir garanti belgesi verilir.
4
5
TR
TR
● Adaptör prizleri veya çoklu prizler kullanmay›n.
BÖLÜM 4
● Aparat çocuk, ürünü kullanmay› bilmeyen veya kullanma
kapasitesi bulunmayan kifliler taraf›ndan kullanmamal›d›r. Yaln›zca
güvenliklerinden sorumlu olan kifliler taraf›ndan e¤itilir veya control
edilirlese kullanabilirler.
Çocuklara, aparat ile oynamalar›na izin verilmemelidir.
● Cihaz›n fiflini prizden çekmek için elektrik kablosunu veya
cihaz›n kendisini çekmeyin.
● Cihaz› ya¤mur, günefl v.s. gibi atmosferik etkilere maruz
b›rakmay›n.
85
cm
● Cihaz›n yerinin de¤ifltirilmesi durumunda cihaz› kesinlikle
dü¤melerinden veya deterjan çekmecesinden tutarak kald›rmay›n.
● Cihaz›n nakliyesi esnas›nda cihaz›n kapa¤›n› tafl›ma arabas›n›n
üzerine dayamay›n.
60 cm
Önemli Not !
Cihaz›n hal› kapl› bir zemin üzerine konulmufl olmas› durumunda,
cihaz›n alt›ndaki havaland›rma deliklerinin t›kanmamas›na özen
gösterilmelidir.
52 cm
TEKN‹K VER‹LER
YIKANAB‹LECEK MAKS‹MUM KURU ÇAMAfiIR M‹KTARI
kg
8
● Cihaz› flekilde gösterildi¤i gibi iki kifli birlikte kald›r›n.
NORMAL SU SEV‹YES‹ ( l )
l
6÷15
ELEKTR‹K GÜCÜ GEREKS‹N‹M‹
W
2150
kWh
1.8
A
10
● Cihaz›n ar›zalanmas› ve/veya düzgün çal›flmamas› durumunda,
çamafl›r makinesini kapat›n, su girifli muslu¤unu kapat›n ve cihaz›
kurcalamay›n. Cihaz›n tamir edilmesi için bir Hoover Yetkili
Servisimi aray›n ve orijinal Hoover yedek parçalar›n›n
kullan›lmas›n› talep edin. Bu standartlara uyulmamas› cihaz›n
güvenli¤inden ödün verilmesine neden olabilir.
ENERJ‹ TÜKET‹M‹ (90°C PROGRAMINDA)
● Cihaz›n elektrik kablosunun hasar görmesi durumunda bunu bir
ELEKTR‹K S‹GORTASI DE⁄ER‹ (A )
yetkili servis merkezinden temin edilebilecek özel bir kablo ile
de¤ifltirilmesi gerekir.
SANTR‹FÜJ DEVR‹ (d/d)
SU BASINCI
BESLEME GER‹L‹M‹
6
C‹HAZIN T‹P ET‹KET‹NE
BAKIN
MPa
Min. 0.05
Mak. 0.8
V
220-240
7
TR
BÖLÜM 5
TR
Oluklu malzeme tabakas›n› flekilde gösterildi¤i gibi cihaz›n alt›na
yap›flt›r›n.
C‹HAZIN KURULMASI VE MONTAJI
Cihaz›n su ba¤lant›lar› yeni hortumlar kullan›larak yap›lmal›d›r.
Eski hortumlar tekrar kullan›lmamal›d›r.
Çamafl›r makinesini ambalaj›n›n kaidesinden ç›kard›ktan sonra
nihai olarak konulaca¤› konumun yak›n›na tafl›y›n.
ÖNEML‹ NOT:
BU AfiAMADA MUSLU⁄U AÇMAYIN.
Cihaz›n elektrik kablosunu ve boflaltma hortumunu sabitleyen
fleridi dikkatli bir flekilde kesin.
fiekilde (A) ile gösterilen 4 adet tespit vidas› ile (B) ile gösterilen 4
adet pulu sökün.
ÖNEMLi
Bu cihaz daha az enerji tüketimi sa¤lamak adına so¤uk ve sıcak
su ba¤lantılı çevre dostu olarak tasarlanmıfltır.
Gri renkteki hortum so¤uk su bafllı¤ına ve kırmızı hortum sıcak su
bafllı¤ına monte edilmelidir
Sıcak su kayna¤ı olmayan durumlarda cihaz sadece so¤uk su
kayna¤ına ba¤lı olaca¤ı için, bazı programlarda, cihaz çalıflmaya
bafllamadan önce bir kaç dakika bekleyebilir.
Kullanma k›lavuzu paketi içerisinde cihaz ile birlikte verilmifl olan
kapakç›klar› kullanarak vidalar›n› sökmüfl oldu¤unuz 4 deli¤i
kapat›n.
UYARI:
POTANS‹YEL B‹R TEHL‹KE SÖZ KONUSU
OLDU⁄UNDAN C‹HAZIN AMBALAJ MALZEMELER‹N‹
ÇOCUKLARIN ER‹fiEB‹LECEKLER‹ YERLERDE
BIRAKMAYIN.
Çamafl›r makinesini duvara yak›n bir konuma yerlefltirin. Su
boflaltma hortumunu bükmemeye ve ezmemeye özen göstererek
kancas›ndan banyo küvetinin kenar›na tak›n.
Daha iyi bir yöntem ise boflaltma hortumunu çap› su ç›k›fl›
hortumunun çap›ndan daha büyük olan ve yerden yüksekli¤i en az
50 cm olan bir sabit gider borusuna ba¤lanmas›d›r. Gerekmesi
durumunda cihaz ile birlikte verilen plastik k›l›f› kullan›n.
max 100 cm
min 4 cm
8
+2,6 mt max
min 50 cm
max 85 cm
41
TR
TR
Çamafl›r makinesini zemin üzerinde terazilemek için 4 aya¤›n›
ayarlay›n:
BÖLÜM 6
B
a) Somunu saat ibreleri yönünde döndürerek aya¤›n vidal› ayar
mekanizmas›n› serbest b›rak›n.
A
b) Cihaz zemin üzerinde dengeli bir flekilde durana kadar aya¤›
döndürerek yükseltin yada alçalt›n.
D N
O
E
P
F
B
c) Somunu çamafl›r makinesinin alt›na dayanana kadar saat
ibrelerine ters yönde döndürerek aya¤› ayarlanm›fl olan
konumunda tespit edin.
GH I C LM
C
A
Dü¤menin "KAPALI" (OFF) konumunda ve çamafl›r yükleme
kapa¤›n›n kapal› oldu¤undan emin olun.
Cihaz›n fiflini prize tak›n.
KONTROLLER
D‹KKAT:
besleme kablosunu de¤ifltirme ihtiyac› ortaya ç›kt›¤› durumlarda
afla¤›daki kod -renk uyumuna dikkat edilmelidir:
MAV‹
- NÖTR (N)
KAHVE RENG‹
- FAZ (L)
SARI - YEfi‹L
- TOPRAK (
Kapak kulpu
KAPALI konumlu y›kama programlar› için zamanlay›c› dü¤mesi
Y›kama Suyu S›cakl›¤› Dü¤mesi
)
Santrifüj H›z› dü¤mesi
Y›kama Süresi Dü¤mesi
Dü¤me gösterge ›fl›¤›
Montajdan sonra cihaz fifline eriflilebilecek flekilde
konumland›r›lmal›d›r.
Zor Lekeler
Aquaplus dü¤mesi
Geciktirilmifl Bafllatma dü¤mesi
Kolay Ütü
Bafllat dü¤mesi
Kapak kilitli gösterge lambas›
Dijital Gösterge
Deterjan çekmecesi
10
A
B
C
D
E
F
G
H
I
L
M
N
O
P
11
TR
TR
KAPALI KONUMLU PROGRAM SEÇ‹C‹S‹
KONTROLLER‹N AÇIKLANMASI
PROGRAM SEÇ‹C‹S‹ DÖNDÜRÜLDÜ⁄ÜNDE
GÖSTERGE LAMBASI YANARAK SEÇ‹LEN
PROGRAMIN AYARLARINI GÖSTER‹R.
YEN‹ DETERJANLAR DÜfiÜK SICAKLIKLARDA DA
ETK‹L‹ SONUÇ VERMEKTED‹RLER. BU SEBEPLE
C‹HAZ, HASSAS PROGRAMLARDA DÜfiÜK
SICAKLIKLARI ÖNERMEKTED‹R. Y‹NE DE SICAKLIK
DÜ⁄MES‹N‹ KULLANARAK YIKAMA SICAKLI⁄INI
ARTTIRAB‹L‹RS‹N‹Z.
HER PROGRAM ‹Ç‹N KULLANILAB‹LECEK EN
YÜKSEK SICAKLI⁄I Ö⁄RENMEK ‹Ç‹N PROGRAM
TABLOSUNA BAKINIZ.
NOT: C‹HAZI KAPATMAK ‹Ç‹N PROGRAM SEÇ‹C‹S‹N‹
"KAPALI" (OFF) KONUMUNA GET‹R‹N.
“Kg MODE”
(Sadece Pamuklu ve Sentetik programlar için)
Her y›kama safhas›nda “Kg Mode”, tambura yüklenen çamafl›rlarla
ilgili bilgi vermektedir Yani, “ Kg Mode” devreye al›nd›¤›nda,
y›kaman›n ilk 4 dakikas›nda:
● Gerekli su miktar›n› tayin eder
● Y›kama süresini belirler
● S›kmay› Kontrol eder
Seçmifl oldu¤unuz program› bafllatmak için "Bafllat/Ara ver"
(Start/Pause) dü¤mesine bas›n.
Y›kama için seçilen kumafl cinsine göre:
● Y›kanacak kumafl türüne göre tambur dönüfl s›kl›¤›n› ayarlar
Program seçicisi program sona erene kadar seçilmifl olan program
konumunda sabit kalarak program yürütülür.
Çamafl›r makinesini kapatmak için program seçicisini KAPALI
(OFF) konumuna döndürün.
● Sabun köpü¤ü miktar›n› alg›layarak, gerekli oldu¤u durumda,
s›kma esnas›nda su miktar›n› artt›r›r.
NOT:
PROGRAM SEÇ‹C‹S‹, HER B‹R PROGRAMIN
SONUNDA VEYA BUNU ‹ZLEYEN B‹R PROGRAM
BAfiLATILIRKEN SONRAK‹ PROGRAM SEÇ‹LMEDEN
VE BAfiLATILMADAN ÖNCE KAPALI (OFF)
KONUMUNA GET‹R‹LMEL‹D‹R.
● Yüklenen çamafl›ra göre dönme h›z›n› ayarlayarak, olas›
dengesizlikleri önler.
Bu sayede “Kg Mode”; yüzlerce y›kama seçene¤i aras›ndan her bir
y›kama için en uygun program› kendili¤inden seçecektir.
“Kg MODE” program seçimindeki basitli¤iyle kullan›m›
kolaylaflt›r›yor. Sadece makinenin içindeki çamafl›r›n kumafl cinsinin
ve kir yo¤unlu¤un bilgisini makineye girmeniz, k›yafetleriniz için en
uygun olan mükemmel y›kama ve kurutma için yeterli olacakt›r.
"YIKAMA SUYU SICAKLI⁄I" DÜ⁄MES‹
KAPAK KULPU
Kapa¤› açmak için kulpun iç taraf›ndaki parmak çubu¤una bas›n.
Program seçildi¤inde; ekranda ›fl›k yanarak, tavsiye edilen y›kama
s›cakl›¤›n› gösterir.
S›cakl›k dü¤mesi; seçilen y›kama döngüsünün s›cakl›¤›n› düflürüp
artt›rma için kullan›l›r. Dü¤meye her bas›ld›¤›nda; yeni s›cakl›k
de¤eri, Y›kama S›cakl›¤› Göstergesi üzerinde gözükür.
ÖNEML‹ NOT:
ÖZEL B‹R GÜVENL‹K DÜZENE⁄‹ KAPA⁄IN YIKAMA
PROGRAMININ VEYA SANTR‹FÜJ ‹fiLEM‹N‹N SONUNDA
AÇILMASINI ÖNLER. SANTR‹FÜJ AfiAMASININ SONA
ERMES‹NDEN SONRA KAPA⁄I AÇMADAN YAKLAfiIK 2
DAK‹KA KADAR BEKLEY‹N.
12
B
A
C
2 min.
13
TR
SANTR‹FÜJ HIZI DÜ⁄MES‹
Santrifüj (h›zl› döndürme) döngüsü kumafllara zarar vermeksizin
giysilerin suyunun olabildi¤ince giderilebilmesi için son derece
önemlidir. Çamafl›r makinesinin santrifüj h›z›n› gereksinimlerinizi
karfl›layacak flekilde ayarlayabilirsiniz.
Bu dü¤meye bas›larak maksimum h›z›n azalt›lmas› mümkündür.
Ayr›ca, arzu etmeniz durumunda, santrifüj aflamas› iptal de edilebilir.
Santrifüj aflamas›n› tekrar devreye sokmak için ayarlamak istedi¤iniz
santrifüj h›z› gösterilene kadar dü¤meye basman›z yeterli olacakt›r.
Kumafllara zarar vermemek amac›yla, program seçimi
esnas›nda, otomatik olarak uygun s›n›rlar›n üzerindeki santrifüj
h›zlar›n›n seçilmesine izin verilmez.
TR
D
Santrifüj h›z›, makinenin çal›flmas›na ara vermeksizin, her
istendi¤inde de¤ifltirilebilir.
NOT: C‹HAZ, YÜKLENEN ÇAMAfiIRLARIN DENGES‹Z
OLMASI DURUMUNDA SANTR‹FÜJ AfiAMASININ
YÜRÜTÜLMES‹N‹ ÖNLEYEN ÖZEL B‹R ELEKTRON‹K
DÜZENEK ‹LE DONATILMIfiTIR. BU SAYEDE MAK‹NE
‹ÇER‹S‹NDEK‹ GÜRÜLTÜ VE T‹TREfi‹M AZALIR VE
C‹HAZINIZIN ÖMRÜ UZAR.
"YIKAMA SÜRES‹" DÜ⁄MES‹
E
Bu dü¤me seçilerek (sadece PAMUKLULAR / COTTON ve KARIfiIK
KUMAfiLAR / MIXED FABRICS programlar›nda kullan›labilir)
kumafllar›n ne derece kirli oldu¤una ba¤l› olarak, 3 farkl› y›kama
yo¤unlu¤u seçene¤i mevcuttur.
Program seçildikten sonra, ekran ›fl›¤› otomatik olarak en düflükte
yanar ve bu dü¤meye basarak y›kama süreleri ayarlanabilir.
Bu dü¤me kullan›larak, h›zl› programlardan 14’,30’ ve 44’ lük 3 farkl›
uzunlukta program seçilebilir.
DÜ⁄MELER‹N GÖSTERGE LAMBALARI
Bu lambalar ilgili dü¤melere bas›ld›¤›nda yanar.
Seçilmifl olan program için uygun olmayan bir seçenek seçildi¤inde,
dü¤me üzerindeki lamba önce yan›p söner ve daha sonra tamamen
söner.
F
AQUAPLUS DÜ⁄MES‹
Bu dü¤meye bas›ld›¤›nda, yeni Sensor Activa Sistemi sayesinde
Colourfast (H›zl› renkli y›kama) ve Mixed Fabrics (Kar›fl›k
kumafllar) programlar› içerisinde özel bir yeni döngüyü aktif duruma
geçirilebilir. Bu seçenek kumafllar›n liflerini özenle koruyarak iflleme
tabi tutar ve böylece hassas cilde sahip olanlar›n cildini korur.
Çamafl›rlar daha fazla miktarda su içerisinde kazan›n yeni kombine
dönme çevrimleri etkisi ile birlikte suyun doldurulup boflalt›lmas› ile
giysilerin mükemmel derecede temizlenmesi ve durulanmas›
sa¤lan›r. Bu y›kamada, deterjan›n etkin bir temizleme etkisi
sa¤lanacak flekilde tamamen çözülmesi için su miktar› art›r›l›r.
Kullan›lan su miktar› kumafl liflerindeki bütün deterjan kal›nt›lar›
temizlenecek flekilde durulama aflamas› esnas›nda da art›r›l›r.
Bu ifllev özellikle çok düflük miktardaki bir deterjan kal›nt›s›n›n dahi
tahrifl veya alerjiye neden oldu¤u hassas cilde sahip olan kifliler için
özel olarak tasarlanm›flt›r. Ayr›ca bu ifllevin çocuklar›n giysileri ve
genel olarak hassas kumafla sahip olan giysileri yada havlular gibi
kumafl liflerinin daha fazla miktarda deterjan emme e¤ilimine sahip
olan çamafl›rlar›n y›kanmas›nda da kullanman›z önerilir.
Y›kamadan en iyi performans› elde edebilmeniz için, Hassas
Giysiler (Delicates) ve Yünlüler programlar›nda bu ifllev daima
devreye sokulur.
"GEC‹KMEL‹ BAfiLATMA" (DELAY START) DÜ⁄MES‹
Bu dü¤me program›n çal›flt›r›lmas›n› önceden programlayarak 24
saate kadar geciktirebilmenize olanak sa¤lar. Bafllatmay›
geciktirmek için afla¤›daki prosedürü izleyin:
Dü¤meye bir defa basarak dü¤meyi aktif duruma geçirin
(göstergede h00 gösterilir) ve daha sonra 1 saatlik bir gecikme
sa¤lamak için dü¤meye tekrar bas›n (göstergede h01 gösterilir); bu
flekilde dü¤meye her bas›ld›¤›nda, göstergede h24 gösterilene
kadar, geciktirme süresi 1 saat art›r›l›r. Göstergede h24
gösteriliyorken dü¤meye tekrar bas›ld›¤›nda gecikme s›f›rlan›r.
"Bafllat/Ara Ver" (START/PAUSE) dü¤mesine basarak seçiminizi
onaylay›n ve (gösterge üzerindeki lamba yan›p sönmeye bafllar).
Geri sayma bafllar ve daha sonra bu süre sona erdi¤inde program
çal›flmaya bafllar.
H
I
Afla¤›daki ifllemler gerçeklefltirilerek gecikmeli bafllatma iptal
edilebilir:
Dü¤meye bas›p, göstergede seçilmifl bulunan program›n ayarlar›
gösterilene kadar dü¤meyi 5 saniye süreyle bas›l› tutun. Bu
aflamada Önceden seçilmifl olan program "Bafllat/Ara Ver"
(START/PAUSE) dü¤mesine bas›larak bafllat›labilir veya seçici
KAPALI (OFF) konumuna getirilerek süreç iptal edilip daha sonra
baflka bir program seçilebilir.
Seçenek dü¤melerine Bafllat (Start) dü¤mesine bas›lmadan
önce bas›lmas› gerekir.
ZOR LEKELER
Sadece Pamuklu çamafl›rlar›n›z› y›karken aktive olacak bu program
dü¤mesine basarak, yeni sensor sistemindeki sensörler devreye
girerler. Hem Seçilen s›cakl›k düzeyine kar›fl›r ve bu düzeyin belirli
bir seviyede kalmalar›n› sa¤lar hem de tamburun mekanik
fonksiyonlar›na müdahele ederler
Tambur önceden belirlenmifl hareketlerle 2 de¤iflik h›zda dönecek
flekilde tasarlanm›flt›r. Deterjan giysilerin üzerine do¤ru giderken,
tambur deterjan›n eflit da¤›laca¤› flekilde döner. Fakat tambur dönüfl
h›z›,y›kama ve durulama s›ras›nda y›kama ifllemini maksimum
verimle gerçeklefltirebilmesi artmaktad›r. Bu özel sistem sayesinde
YIKAMA SÜRES‹ ARTMADAN y›kama verimlili¤i artmaktad›r.
14
G
15
TR
TR
L
KOLAY ÜTÜ
K›r›fl›kl›klar› önleme (Crease Guard) ifllevi (PAMUKLU
programlar›nda kullan›lamaz) özgün kumafllar için özel olarak
gelifltirilmifl olan yegane k›r›fl›kl›k önleme sistemi ile k›r›fl›kl›klar›
olabildi¤ince azalt›r.
Kar›fl›k Kumafllar (Mixed Fabrics) - santrifüjleme yap›lmayan son
iki durulama boyunca su kademeli olarak so¤utulur ve daha sonra
gerçeklefltirilen hassas bir santrifüj ile de kumafllar›n en yüksek
derecede gevflemesi sa¤lan›r.
Hassas Kumafllar - son iki durulama santrifüj ifllemi yap›lmadan
gerçeklefltirilir ve daha sonra kumafllar makineden al›naca¤› zamana
kadar su içerisinde bekletilir. Çamafl›rlar› boflaltmaya haz›r
oldu¤unuzda K›r›fl›kl›klar› önleme (Crease Guard) dü¤mesine
bast›¤›n›zda bu su boflalt›l›r.
Yünlüler/‹pekler - son durulamadan sonra çamafl›rlar boflalt›lana
kadar su içerisinde b›rak›l›r ve dü¤me gösterge lambas› yan›p söner.
Çamafl›rlar› boflaltmaya haz›r oldu¤unuzda K›r›fl›kl›klar› önleme
(Crease Guard) dü¤mesine bas›n. Su boflalt›l›r ve santrifüj ifllemi
gerçeklefltirilerek çamafl›rlar boflalt›lmaya haz›r duruma getirilir.
Giysileri santrifüje tabi tutmadan sadece suyun boflalt›lmas›n›
istemeniz durumunda:
- Program seçicisini "KAPALI" (OFF) konumuna döndürün;
- Sadece program›n suyunu boflaltma seçene¤ini
seçin;
- "Bafllat/Ara Ver" (Start/Pause) dü¤mesine basarak cihaz› tekrar aç›n.
BAfiLAT (START) DÜ⁄MES‹
Seçilmifl bulunan program› bafllatmak için Bafllat (Start) dü¤mesine
bas›n.
M
NOT:
MAK‹NEN‹N ÇALIfiMAYA BAfiLAMASINDAN B‹RKAÇ
SAN‹YE SONRA, (SADECE PAMUKLU VE SENTET‹K
PROGRAMLARINDA BULUNAN) “Kg MODE”
SAYES‹NDE ‹LK 4 DAK‹KA NORMAL B‹R DÖNGÜYLE
MAK‹NE ‹Ç‹NDEK‹ YÜKÜN M‹KTARINI TESP‹T EDER
BU SAFHADA LED EKRAN ÜZER‹NDEK‹ IfiIKLAR,
SAAT YÖNÜNDE DÖNEREK HER 5 SAN‹YEDEK‹
MAKS‹MUM YIKAMA SÜRES‹N‹ GÖSTER‹R. BU
SÜREDE “Kg MODE” IfiI⁄I, YANIP SÖNEREK BU
FONKS‹YONUN ÇALIfiTI⁄INI GÖSTER‹R.
PROGRAMLAR BAfiLADIKTAN SONRA AYARLARIN
DE⁄‹fiT‹R‹LMES‹ (ARA VERME/PAUSE)
"Bafllat/Ara Ver" (START/PAUSE) dü¤mesine bas›p dü¤meyi
yaklafl›k 2 saniye süreyle bas›l› tutun. Seçenekler dü¤melerinin
lambalar› ile kalan süre göstergesi yan›p sönerek cihaz›n çal›flmaya
ara verdi¤i belirtilir. Arzu etti¤iniz ayarlar› de¤ifltirin ve yan›p sönen
lambalar› iptal etmek için tekrar "Bafllat/Ara Ver" (START/PAUSE)
dü¤mesine bas›n.
Y›kama esnas›nda çamafl›r ç›kartmak veya ilave etmek istemeniz
durumunda, güvenlik düzeninin kap› kilidini açmas› için 2 dakika
bekleyin. Çamafl›r alma/koyma ifllemini gerçeklefltirdikten sonra
kapa¤› kat›p tekrar Bafllat (START) dü¤mesine bas›n. Cihaz
çal›flmas›na kald›¤› yerden sürdürür.
PROGRAMIN ‹PTAL ED‹LMES‹
Program› iptal etmek için seçiciyi KAPALI (OFF) konumuna getirin.
Farkl› bir program› seçin.
Program seçicisini tekrar KAPALI (OFF) konumuna getirin
KAPAK K‹L‹TL‹ GÖSTERGES‹
N
Kapak tamamen kapat›lm›flken ve cihaz AÇIK (ON) durumundayken
"Kapak kilitli" gösterge lambas› yanar.
Kapak kapal›yken cihaz üzerindeki Bafllat (Start) dü¤mesine
bas›ld›¤›nda, gösterge lambas› k›sa bir süre yan›p söndükten sonra
sürekli yanmaya devam eder.
Kapa¤›n tam olarak kapal› olmamas› durumunda gösterge
lambas› yan›p sönmeyi sürdürür.
Özel bir güvenlik düzene¤i kapa¤›n program›n›n sona ermesinden
hemen sonra aç›lmas›n› önler. Kapa¤› açmak için y›kama program›
sona erdikten sonra 2 dakika bekleyin. Kapak Kilitli lambas› söner.
Bundan sonra kapa¤› açabilirsiniz. Program tamamland›ktan sonra
program seçicisini KAPALI (OFF) konumuna getirin.
16
17
TR
6
{
{
3
7
1
{
2
1) YIKAMA SUYU SICAKLI⁄I
Program seçildi¤inde; ekranda ›fl›k yanarak, tavsiye edilen y›kama
s›cakl›¤›n› gösterir.
S›cakl›k dü¤mesini kullanarak farkl› s›cakl›klar seçti¤inizde,bu
de¤er ekranda belirecektir.
5
{
Göstergenin gösterim sistemi makinenin durumunu sürekli olarak
izleyebilmenize olanak sa¤lar.
4
{
O
"D‹J‹TAL" GÖSTERGE
1
2) KAPAK K‹L‹TL‹ GÖSTERGES‹
Kapak kapal›yken cihaz üzerindeki Bafllat (Start) dü¤mesine
bas›ld›¤›nda, gösterge lambas› k›sa bir süre yan›p söndükten sonra
sürekli yanmaya devam eder.
Kapa¤› açmak için y›kama program› sona erdikten sonra 2 dakika
bekleyin. Kapak Kilitli lambas› söner. Bundan sonra kapa¤›
açabilirsiniz.
2
3) SANTR‹FÜJ HIZI
Program seçildikten sonra, bu program için izin verilen en yüksek
santrifüj h›z› göstergede gösterilir. Santrifüj dü¤mesine her
bas›ld›¤›nda santrifüj devir h›z› 100 d/d düflürülür. ‹zin verilen en
düflük santrifüj devir h›z› 400 d/d'd›r. Santrifüj dü¤mesine arka
arkaya bas›larak santrifüj aflamas› iptal de edilebilir.
{
3
4
4) GEC‹KMEL‹ BAfiLATMA LAMBASI
Gecikmeli bafllatma ayarland›¤›nda bu lamba yan›p söner.
5) PROGRAM ÇEVR‹M‹ SÜRES‹
Program seçildi¤inde ,tam doluluk durumunda, maksimum döngü
süresi otomatik olarak ekranda görünecektir. Bu sure seçilen
özelliklere gore de¤iflebilir.
Program bafllad›ktan sonra göstergede y›kaman›n sona ermesine
kadar kalan süre sürekli olarak gösterilir.
{
5
h
mm
6
6) “Kg MODE” GÖSTERGES‹ (Sadece Pamuklu ve Sentetik
programlar için geçerlidir)
Bu gösterge; ak›ll› sensor, çamafl›rlar› tartarken yanar.
‹lk 4 dakika boyunca cihaz yükün miktar›na göre y›kama süresini
belirler ve bu süre boyunca “Kg MODE” ›fl›¤› yanar.
7) YIKAMA SÜRES‹
Bir program seçildi¤inde ilgili gösterge lambas› yanarak olas›
minimum y›kama süresini gösterir.
Özel dü¤me ile daha uzun bir süre seçildi¤inde buna karfl›l›k olan
gösterge lambas› yanar.
18
{
7
TR
BÖLÜM 7
PROGRAM
Dayan›kl› Kumafllar
PROGRAMLAR TABLOSU
PROGRAM SEÇICISI MAKSIMUM
A⁄‹RL‹K
KONUMU
(kg)
1)
ÖNER‹LEN
SICAKLIK
°C
EN
YÜKSEK
SICAKLIK
°C
DETERJAN KULLAN‹LAN
BÖLME
2
1
60°
90°'
ye kadar
8
40°
60°'
ye kadar
●
●
4
40°
60°'
ye kadar
●
●
Çok hassas
Kumafllar
2,5
40°
40°'
ye kadar
●
●
Durulama
-
H›zl›
santrifüj
-
-
Sadece su
boflaltma
-
-
Makinada
y›kanabilir yünlüler /
‹pekler - Elde Y›kananlar
1,5
30°
30°'
ye kadar
●
●
Dayan›kl›
Kumafllar
3
60°
60°'
ye kadar
●
●
Kar›fl›k kumafllar
2,5
30°
30°'
ye kadar
●
●
Dayan›kl› kumafllar
kar›fl›k kumafllar ve
sentetikler
hizli program 14’
1,5
30°
30°'
ye kadar
●
●
2,5
30°
40°'
ye kadar
●
●
3,5
30°
40°'
ye kadar
●
●
8
pamuklu, keten
+ Ön yikama
pamuklu, kar›fl›k
dayan›kl›
Kar›fl›k kumafllar ve
Sentetikler
20
●
●
Lütfen bu notlar› okuyun
1)
**
1)
Kar›fl›k, Dayan›kl›
Dayan›kl› kumafllar
kar›fl›k kumafllar ve
sentetikler
hizli program 30’
Dayan›kl› kumafllar
kar›fl›k kumafllar ve
sentetikler
hizli program 44’
●
-
** Bu program ayn› zamanda düflük derecede (belirtilen maksimum s›cakl›¤›n alt›ndaki
s›cakl›klarda) y›kama için de önerilir. Bu program, CENELEC EN 60456’e uygun olarak
maksimum y›kama zaman›nda ve 60°C derecede test edilmifltir.
Kumafl›n etiketi üzerindeki talimatlara uymak üzere santrifüj h›z› da düflürülebilir. Ayr›ca santrifüj
dü¤mesi ile çok hassas kumafllar için santrifüjün tamamen iptal edilmesi seçene¤i de mevcuttur.
De¤iflken s›cakl›k seçicisi her bir program için y›kama suyu s›cakl›¤›n›n düflürülebilmesine
olanak sa¤lar.
●
-
-
-
1) Y›kama zaman dü¤mesi kullan›larak gösterilen programlarda, y›kama süresi ve yo¤unlu¤unu
ayarlayabilirsiniz.
2) Program dü¤mesinden “14’-30’-44’” h›zl› program›n› ayarlay›p; “YIKAMA SÜRES‹”
dü¤mesinden de yararlanarak 14’,30’ ve 44’ dakikal›k 3 farkl› uzunlukta program seçmek
mümkündür.
S›v› çamafl›r sular› (a¤art›c›lar) ile ifllem görmeyi gerektiren sadece az say›da lekeli giysi
bulunmas› durumunda önceden leke ç›kartma ifllemi çamafl›r makinesi içerisinde
gerçeklefltirilebilir.
Leke gidermek için kullan›lan a¤art›c›y›, deterjan çekmecesi içerisindeki "2" numaral›
bölmeye yerlefltirilmifl olan s›v› çamafl›r suyu kab› içerisine dökün ve özel "DURULAMA"
(RINSE) program›n› (
) seçin.
Bu aflama sona erdi¤inde, program seçicisini "KAPALI" (OFF) konumuna döndürün, di¤er
çamafl›rlar› da kazana at›n ve en uygun program› seçerek normal y›kama ile ifllemi sürdürün.
21
TR
BÖLÜM 8
TR
ÖZEL "HIZLI SANTR‹FÜJ" PROGRAMI
"H›zl› Santrifüj" program› (ilgili dü¤menin kullan›lmas› ile
düflürülebilen) bir en yüksek santrifüj ifllemi gerçeklefltirir.
SEÇ‹MLER‹N YAPILMASI
Çeflitli türlerdeki kumafllar ve farkl› kirlilik dereceleri için çamafl›r
makinesinin flu ö¤elere ba¤l› olarak fakl› program kuflaklar›
mevcuttur: y›kama döngüsü, s›cakl›k ve program›n süresi (y›kama
programlar› tablosuna bak›n).
1. DAYANIKLI KUMAfiLAR
Bu programlar en fazla y›kama ve durulamay› santrifüj yap›lan
aralar ile gerçeklefltirecek flekilde tasarlanm›flt›r ve mükemmel
durulama sa¤larlar. Son santrifüj suyun daha etkin bir flekilde
giderilebilmesini sa¤lar.
SADECE BOfiALTMA
Bu program suyu boflalt›r.
YÜNLÜ VE IPEKLILER PROGRAM
Bu program “makinede y›kanabilir” özellikteki giysiler için bir tam
y›kama döngüsü sa¤lar.
Yünlü kumafllar ve ipekten yap›lm›fl çamafl›rlar ya da özellikle
“ipekli gibi y›kay›n” etiketi bulunanlar içindir.
Bu program en fazla 30°C dir , biri kumafl yumuflat›c› için olmak
üzere 3 durulama ve yavafl çevirme yapar.
59 DAK‹KALIK "A" YIKAMASI
2.KARIfiIK VE SENTET‹K KUMAfiLAR
Kazan›n dönme ritimleri ile su seviyeleri sayesinde ana y›kama ve
durulama en iyi sonuçlar›n elde edilmesini sa¤lar. Hafif bir santrifüj
ifllemi ise kumafllar›n daha az buruflmas›n› sa¤lar.
Özel olarak gelifltirilmifl olan bu program "A" s›n›fland›rmas› ile
tan›mlanan yüksek kaliteli y›kama performans›n› sürdürürken,
y›kama süresini önemli ölçüde k›salt›r. Program 60°C s›cakl›kta en
fazla 3 kg çamafl›r için tasarlanm›flt›r ve 2 durulama ve bir yüksek
h›zda santrifüj ifllemi ile sona erer.
SPOR G‹YS‹LER‹
3. ÖZEL HASSAS ELYAFLI KUMAfiLAR
Bu y›kama ile suda bekletme ifllemlerini s›rayla gerçeklefltiren ve
özel olarak çok hassas kumafllar için önerilen yeni bir programd›r.
En iyi sonuçlar› elde edebilmek amac›yla y›kama çevrimleri ve
durulamalar yüksek su seviyeleri ile gerçeklefltirilir.
Hoover, spor giysileri için özel bir y›kama program› gelifltirmifltir.
Çamafl›r makinenizde özel bir Spor Giysileri program› mevcuttur.
Bu program, daha yüksek s›cakl›klardaki programlarda
y›kanamayan kar›fl›k spor giysi kumafllar›n› y›kamak ve spor
faaliyetleri esnas›nda oluflan kir ve lekeleri ç›kartmak için
tasarlanm›flt›r. Bu program 30°C s›cakl›kta y›kanan yo¤un kirli
hassas giysileriniz özenle korunacak flekilde durulan›r ve düflük
devirde s›kma ifllemine tabi tutulur.
4. ÖZEL PROGRAMLAR
HIZLI PROGRAM
ÖZEL "DURULAMA" PROGRAMI
Bu program, (ilgili dü¤me kullan›larak azalt›labilen veya iptal
edilebilen) bir ara santrifüj ifllemi ile üç durulama gerçeklefltirir.
Herhangi bir türdeki kumafltan yap›lm›fl giysilerin, örne¤in elle
y›kamadan sonra, durulanmas› için kullan›labilir.
Program dü¤mesinden “14’-30’-44’” h›zl› program›n› ayarlay›p;
“YIKAMA SÜRES‹” dü¤mesinden de yararlanarak 14’,30’ ve 44’
dakikal›k 3 farkl› uzunlukta program seçmek mümkündür.
Bu programlar hakk›nda bilgi için lütfen program tablosuna bak›n›z.
K›sa program seçerken, deterjan bölmesine önerilen miktar›n
sadece 20%’sini kullanman›z› öneririz.
Bu program ayn› zamanda Çamafl›r suyu ile a¤artma çevrimi
olarak kullan›labilir (y›kama programlar› tablosuna bak›n).
22
23
TR
TR
BÖLÜM 9
BÖLÜM 10
DETERJAN ÇEKMECES‹
ÜRÜN
Deterjan çekmecesi 3 bölüme ayr›lm›flt›r:
- "1" olarak etiketlenmifl olan bölme ön y›kama deterjan›n›n
konulmas› içindir;
✿
- " " etiketli bölme ise özel katk›lar, yumuflat›c›lar, kokular,
kola, parlat›c›lar v.s. koulmas› içindir;
- "2" olarak etiketlenmifl olan bölme ana y›kama deterjan›n›n
konulmas› içindir.
S›v› deterjanlar›n kullan›lmas› durumunda lütfen deterjan
çekmecesinin "2" olarak etiketlenmifl olan bölmesi içerisine cihaz
ile birlikte verilmifl olan özel kab› yerlefltirin. Bu kap s›v› deterjan›n
çamafl›r kazan›na y›kama program›n›n olmas› gereken evresinde
girmesini sa¤lar.
Ayr›ca, "Durulama" program›n›n bir "çamafl›r suyu ile a¤artma"
çevrimi olarak kullan›lmak istenmesi durumunda da bu özel kab›n
deterjan çekmecesinin "2" olarak etiketlenmifl olan bölmesi
içerisine yerlefltirilmesi gerekir.
NOT: BAZI DETERJANLARIN TEM‹ZLENMES‹
(ÇIKARTILMASI) ZORDUR. BU TÜR DETERJANLAR
‹Ç‹N KAZAN ‹ÇER‹S‹NE KONULAN ÖZEL DA⁄ITICI
KAPLARININ KULLANILMASI ÖNER‹L‹R.
ÖNEML‹ NOT:
A¤›r kilimler, yatak örtüleri ve di¤er a¤›r malzemeler y›kan›rken
santrifüj ifllemi yap›lmamas› önerilir.
Çamafl›r makinesinde y›kanabilen yünlü giysiler ve di¤er yünlü
çamafl›rlar "Çamafl›r Makinesinde Y›kanabilir" etiketine sahip
olmal›d›r.
ÖNEML‹ NOT:
Çamafl›rlar› ay›r›rken (s›n›fland›r›rken) afla¤›dakilerden
emin olun:
- y›kanacak çamafl›r›n üzerinde metal cisimler (örne¤in brofllar,
çengelli i¤neler, i¤neler, bozuk para v.s.) bulunmad›¤›ndan.
- yast›k k›l›flar›n›n dü¤melenmifl, fermuar ve kopçalar›n
kapat›lm›fl, elbiseler üzerindeki gevflek kuflaklar›n ve uzun
bantlar›n dü¤ümlenmifl oldu¤undan.
- perdelerin halkalar›n›n ç›kart›lm›fl oldu¤undan.
- giysi etiketlerinin dikkate al›nm›fl oldu¤undan.
- s›n›fland›rarak giysileri ay›r›rken çetin lekelerin sadece etiket
üzerinde önerilmifl bulunan leke ç›kar›c›lar› kullan›larak y›kama
öncesinde ç›kart›ld›¤›ndan.
NOT: "✿" ET‹KETL‹ BÖLMEYE SADECE SIVI
ÜRÜNLER DOLDURUN. ÇAMAfiIR MAK‹NES‹ BÜTÜN
YIKAMA PROGRAMLARINDA KATKI MADDELER‹N‹
SON DURULAMA AfiAMASI ESNASINDA OTOMAT‹K
OLARAK ALACAK fiEK‹LDE PROGRAMLANMIfiTIR.
24
25
TR
PL
BÖLÜM 11
● Su girifli muslu¤unun aç›lm›fl oldu¤undan;
● ve boflaltma hortumunun yerine tak›l› oldu¤undan emin olun.
MÜfiTER‹ B‹LG‹LEND‹RMES‹
Cihaz›n›z›n çevre dostu ve ekonomik kullan›m› için bir k›lavuz:
B‹R DEFADA YIKANAN ÇAMAfiIRIN EN YÜKSEK M‹KTARA
ÇIKARTILMASI
Önerilen maksimum çamafl›r miktar›n› bir defada y›kayarak enerjinin,
suyun, deterjan›n ve zaman›n en verimli bir flekilde kullan›lmas›n›
sa¤layabilirsiniz.
2 yar›m yüklü y›kama yerine bir tam yüklü y›kama yaparak %50'ye
kadar enerji tasarrufu sa¤layabilirsiniz.
PROGRAM SEÇ‹M‹
En uygun program› seçmek için program k›lavuzuna bak›n. Arzu
etti¤iniz program› seçici dü¤mesini döndürerek aktif duruma
geçirebilirsiniz.
Gösterge seçilmifl olan program›n ayarlar›n› gösterir.E¤er
gerekiyorsa y›kama suyu s›cakl›¤›n› de¤ifltirin.(E¤er gerekiyorsa)
seçenek dü¤melerine bas›n.
ÖN YIKAMA YAPMANIZA GEREK VAR MI?
Daha sonra Bafllat (START) dü¤mesine bas›n. Bafllat (START)
dü¤mesine bas›ld›¤›nda cihaz çal›flmaya bafllar.
Sadece çok kirli çamafl›rlar için ön y›kamaya gerek vard›r!
Az veya normal kirli çamafl›rlar› y›karken Ön Y›kamay› SEÇMEYEREK
deterjandan, zamandan, sudan ve %5 ile %15 aras›nda da enerji
tüketiminden TASARRUF EDEB‹L‹RS‹N‹Z.
Program, çal›flmas› sona erene kadar, program seçicisi seçilmifl
olan program› gösterir konumda kalacak flekilde sabit dururken
yürütülür.
KAYNAR SU ‹LE YIKAMA YAPMAK GEREK‹R M‹?
Bir kaynar su ile y›kama program›n›n gereklili¤ini azaltmak için, lekeleri
y›kama yapmadan önce leke ç›kar›c› ile ön muameleye tabi tutun veya
kurumufl lekeleri suya bast›r›n. 60°C'lik bir y›kama program› kullanarak
%50'ye varan enerji tasarrufu sa¤lay›n.
Uyar›: Çamafl›r makinesi çal›fl›yorken elektri¤in kesilmesi
durumunda, seçilmifl olan program özel bir bellekte saklan›r ve
elektrik geri geldi¤inde cihaz kald›¤› yerden çal›flmaya devam eder.
● Program sona erdi¤inde "program bitti" gösterge lambas› yanar.
● Kapak kilidinin (program›n sona ermesinden sonra yaklafl›k 2
dakika kadar) aç›lmas›n› bekleyin.
YIKAMA
● Program seçicisini "KAPALI" (OFF) konumuna döndürerek
çamafl›r makinesini kapat›n.
DE⁄‹fiKEN KAPAS‹TE
Çamafl›r makineniz, su seviyesini otomatik olarak y›kanan çamafl›rlar›n
türüne ve miktar›na adapte eder. Bu flekilde, enerji tasarrufu aç›s›ndan
bak›ld›¤›nda, "kiflisellefltirilmifl" bir y›kaman›n elde edilebilmesi de
mümkündür. Bu sistem enerji tüketiminde bir düflüfl ve y›kama
sürelerinde önemli ölçüde bir k›salma sa¤lar.
● Cihaz›n kapa¤›n› açarak çamafl›rlar› boflalt›n.
● Su rezervini her kullan›mdan sonra kapat›n
ÖRNEK:
Özellikle narin kumafllar için a¤dan bir torba kullan›lmal›d›r.
Y›kanacak çamafl›rlar›n (lekelerin uygun leke ç›kart›c›lar ile
ç›kar›lm›fl olmas›na karfl›n yine de) ÇOK K‹RL‹ PAMUKLULARDAN
olufltu¤unu varsayal›m.
NOT
HER TÜRLÜ YIKAMA ‹Ç‹N PROGRAM TABLOSUNA
BAfiVURUN VE ‹fiLEMLER‹ BEL‹RT‹LEN SIRA ‹LE
YÜRÜTÜN.
Tamamen havlu tipi kumafllardan oluflan bir parti çamafl›r›n
y›kanmas›, bunlar çok miktarda su çekerek a¤›rlaflacaklar›ndan,
önerilmez.
● Deterjan çekmecesini aç›n.
● 2 numaral› ana y›kama bölmesine 120 g deterjan koyun.
● Katk›lar (yumuflat›c›) bölmesine
ml dökün.
✿ arzu etti¤iniz katk›lardan 50
● Deterjan çekmecesini kapat›n.
26
27
TR
BÖLÜM 12
C‹HAZIN TEM‹ZLENMES‹ VE RUT‹N
BAKIMI
TR
F‹LTREN‹N TEM‹ZLENMES‹
Çamafl›r makineniz gideri t›kayabilecek bozuk para, dü¤me v.s. gibi
yabanc› cisimleri tutmak üzere özel bir filtre ile donat›lm›flt›r.
Böylece bu nesneler kolayca bulunabilir. Filtrenin temizlenmesi için
uygulanmas› gereken prosedür flöyledir:
● Filtre kapa¤›n› aç›n.
Cihaz›n d›fl yüzeylerini temizlemek için afl›nd›r›c›lar, alkol içeren
maddeler ve/veya seyrelticiler kullanmay›n. Nemli bir bez
kullanman›z yeterlidir.
Çamafl›r makineniz çok az bak›m gerektirir:
● Sadece baz› modeller için geçerlidir:
oluklu hortumu d›flar› çekin, t›pay› ç›kart›n ve suyu bir kaba
boflalt›n.
● Deterjan çekmecesi bölmelerinin temizlenmesi.
● Filtreyi ç›kartmadan önce filtre kapa¤›n›n alt›na pompa içerisinde
kalm›fl olabilecek az miktarda suyu emmesi için emici bir ka¤›t
havlu koyun.
● Filtrenin temizlenmesi.
● Filtreyi saat ibrelerinin aksi yönünde düfley konumda durana
kadar döndürün.
● Filtreyi ç›kart›n ve temizleyin.
● Tafl›nmalarda veya çamafl›r makinesinin uzun süre
kullan›lmad›¤› zamanlarda yap›lmas› gereken bak›m.
DETERJAN ÇEKMECES‹ BÖLMELER‹N‹N TEM‹ZLENMES‹.
Kesin bir gereklilik olmamas›na karfl›n, deterjan, çamafl›r suyu ve
katk› maddeleri bölmelerinin arada s›rada temizlenmesi önerilir.
● Temizlendikten sonra filtreyi ucundaki çenti¤i saat ibreleri
yönünde döndürerek tekrar yerine tak›n. Daha sonra yukar›da
aç›klanm›fl olan ifllemleri ters s›ra ile gerçeklefltirin.
TAfiINMALARDA VEYA ÇAMAfiIR MAK‹NES‹N‹N UZUN SÜRE
KULLANILMADI⁄I ZAMANLARDA YAPILMASI GEREKEN
BAKIM
Cihaz›n montaj›ndan sonra tafl›nmas› veya cihaz›n uzun süre
kullan›lmadan ›s›t›lmayan bir odada b›rak›lmas› gerekti¤inde
boflaltma hortumu içinde su kalmayacak flekilde boflalt›lmal›d›r.
Bölmeyi hafifçe çekerek ç›kart›n.
28
Su ile y›kayarak temizleyin.
Cihaz kapat›lmal› ve fifli prizden çekilmelidir. ‹fllem için bir tas
gerekir. Boflaltma hortumunu kelepçesinden ç›kart›n ve kap üzerine
alçaltarak içerisindeki bütün suyu boflalt›n.
Bölmeleri tekrar yerlerine tak›n.
Ayn› ifllemi su girifli hortumu için yineleyin.
29
TR
ARIZA ARAMA
ARIZA
BÖLÜM 13
ÇÖZÜM
OLASI NEDEN‹
Cihaz›n fifli prize tak›lmam›flt›r.
Fifli prize tak›n.
Cihaz›n açma/kapatma anahtar›
aç›lmam›flt›r.
Açma/kapatma anahtar›n› aç›k konumuna
getirin.
Elektrik kesiktir.
Kontrol edin.
Yükleme kap›s› aç›k.
Yükleme kap›s›n› kapat›n.
Sigorta panosundaki bir sigorta atm›flt›r
Kontrol ediniz
1. nedene bak›n.
Kontrol edin.
Girifl muslu¤u kapal›d›r.
Su girifli muslu¤unu aç›n.
Zamanlay›c› do¤ru ayarlanmam›flt›r.
Zamanlay›c›y› do¤ru konuma getirin.
Boflaltma hortumu bükülmüfltür.
Boflaltma hortumu düzeltin.
Yabanc› sisimler filtreyi t›kam›flt›r.
Filtreyi kontrol edin.
4. Çamafl›r makinesi
etraf›nda zeminde su
var.
Musluk ile girifl hortumu aras›ndaki conta
kaç›r›yor.
Contay› de¤ifltirin ve hortumu muslu¤a
tak›p s›k›n.
5. Cihaz santrifüj
yapm›yor.
Çamafl›r makinesi suyu boflaltmam›flt›r.
Cihaz suyu boflaltana kadar birkaç dakika
bekleyin.
"Santrifüjü iptal et" ayar› devreye
sokulmufltur (Sadece baz› modellerde
mevcuttur).
Program seçicisi kadran›n› santrifüj ayar›na
getirin.
Çamafl›r makinesi tam terazide de¤ildir.
Cihaz›n özel ayaklar›n› ayarlay›n.
Cihaz›n nakliye deste¤i sökülmemifltir.
Nakliye deste¤ini sökün.
Çamafl›rlar eflit olarak da¤›lmam›flt›r.
Çamafl›rlar› eflit da¤›lacak flekilde
yerlefltirin.
1. Cihaz hiçbir
programda
çal›flm›yor.
2. Cihaz su alm›yor.
3. Cihaz suyu
boflaltm›yor.
6. Santrifüj esnas›nda
güçlü titreflimler
oluyor.
7. Göstergede
0, 1, 5, 7, 8,9
hatalar› gösteriliyor.
-
Servisi aray›n.
8. Göstergede 2 hatas›
gösteriliyor.
Su doldurulmam›flt›r.
Su girifli muslu¤unun aç›k oldu¤undan
emin olun.
9. Göstergede 3 hatas›
gösteriliyor.
Pompa ç›k›fl› yoktur.
Su giderinin t›kanmam›fl oldu¤undan emin
olun.
Gider hortumunun bükülmemifl oldu¤unu
kontrol edin.
10. Göstergede 4
hatas› gösteriliyor.
Cihaz su ile afl›r› doldurulmufltur.
Cihaz›n su girifl muslu¤unu kapat›n. Servis
ça¤›r›n
Ar›zan›n devam etmesi durumunda Hoover Yetkili Servisini aray›n. Acilen hizmet alabilmek için çamafl›r makinenizin kabini içerisindeki tip
etiketinde veya garanti belgesi üzerinde bulunan model numaras›n› belirtin.
Önemli Not:
1. Fosfat içermeyen çevre dostu deterjanlar›n kullan›lmas› afla¤›daki etkileri sa¤layabilir:
- Boflalt›lan durulama suyu süspansiyon halindeki zeolitlerin mevcudiyeti dolay›s›yla daha bulan›k görünebilir. Bu durum
durulama etkinli¤inden ödün verildi¤i anlam›na gelmez.
- Y›kama program›n›n sonunda beyaz tozun (zeolitler) görülmesi. Bu madde kumafl›n içerisinde kalmaz ve rengini de¤ifltirmez.
- Son durulama suyunda köpük bulunmas›. Bu durum yetersiz bir durulaman›n göstergesi olmayabilir.
- Çamafl›r makinesi deterjanlar›n›n yap›s›nda bulunan iyonik olmayan (non-ionic) yüzey etkili ajanlar›n genellikle y›kaman›n
kendisinden ç›kart›lmas› güçtür ve bunlar çok düflük miktarlarda dahi olsa gözle görülebilir köpük oluflumu belirtileri
oluflturabilir.
- Bu tür durumlarda ilave durulamalar yap›lmas› fayda sa¤lamaz.
2. Çamafl›r makinenizin çal›flmamas› durumunda, Hoover Yetkili Servisini aramadan önce yukar›daki listede yer alan kontrolleri yap›n.
Üretici bu kullanma k›lavuzunda bask› hatalar›n›n ortaya ç›kmas›ndan dolay› herhangi bir sorumluluk üstlenmez.
Üretici ayr›ca esas karakteristiklerini de¤ifltirmeksizin, kendi ürünleri üzerinde uygun de¤ifllikleri yapma hakk›n› sakl› tutar.
30
10.07 - 41034275 - www.graficaestampa.it - Printed in Italy - Imprimé en Italie
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising