Hoover | DXA4 37A/1-S | Hoover DXA4 37A/1-S Εγχειρίδιο χρήστη

Hoover DXA4 37A/1-S Εγχειρίδιο χρήστη
PL
EL
CS
Děkujeme za výběr pračku značky Hoover.
Jsme hrdi na to, že Vám můžeme
nabídnout nové, inovativní a technologicky
vyspělé produkty, s kompletní řadou
domácích spotřebičů k zajištění skutečné
pomoci při každodenních činnostech.
Životní prostředí
Tento spotřebič je označen v
souladu s Evropskou směrnicí
2012/19/EU o odpadních elektrických
a elektronických zařízeních (OEEZ).
OEEZ obsahují jak znečišťující látky, které
mohou způsobit negativní dopady na životní
prostředí, tak základní komponenty, které
mohou být znova použity. Proto je důležité
věnovat
těmto
spotřebičům
zvláštní
pozornost při jejich likvidaci, aby byly
znečišťující látky řádně zlikvidovány a
materiály, které mohou být znovu využity,
byly zrecyklovány. Lidé hrají důležitou roli
při zajištění toho, aby OEEZ nezpůsobily
problémy v rámci životního prostředí. Je
nutné dodržovat několik základních pravidel:
Doporučujeme zaregistrovat váš výrobek
na www.registerhoover.com k získání
rychlejšího přístupu k dodatečným službám
výhradně určeným pro nejvěrnější zákazníky.
Pozorně si přečtěte tento návod pro
správné a bezpečné využití spotřebiče a
pro užitečné tipy ohledně údržby.
Spotřebič používejte pouze po
důkladném prostudování těchto pokynů.
Mějte tento návod vždy po ruce a v dobrém
stavu pro případného dalšího majitele.
l s OEEZ by nemělo být nakládáno jako s
domovním odpadem;
l OEEZ by měly být předány k likvidaci na
příslušném sběrném místě obcí nebo
registrovaných podniků.
Zkontrolujte, zda je se spotřebičem dodaný
tento návod, záruční list, adresy servisních
středisek a štítek s energetickou účinností.
Zkontrolujte, zda je zástrčka, díl pro
odtokovou hadici a zásobník pracích
prostředků nebo zásobník na bělidlo (pouze u
některých modelů) součástí dodávky. Odložte
si všechny tyto díly na bezpečném místě.
V mnoha zemích lze při zakoupení nového
spotřebiče vrátit starý spotřebič prodejci, pokud
je zařízení ekvivalentního typu a funguje na
stejném principu jako dodané zařízení. Tuto
službu provádí prodejce zdarma.
Obsah
Každý výrobek je označený jedinečným 16místním kódem, také zvaným „sériové číslo”,
vytištěným na štítku na spotřebiči (oblast
otvoru) nebo v dokumentaci uvnitř výrobku.
Tento kód je specifickou ID kartou produktu,
kterou potřebujete k registraci a pro kontakt s
Hoover servisním střediskem.
1. ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA
2. INSTALACE
3. PRAKTICKÉ RADY
4. ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ
5. PŘÍRUČKA RYCHLÉHO STARTU
6. OVLÁDACÍ PRVKY A PROGRAMY
7. SERVISNÍ STŘEDISKO A ZÁRUKA
2
dětem
spotřebičem.
hrát
si
se
l Děti do 3 let držte mimo dosah,
l Tento spotřebič je určený pro
dokud nejsou
dohledem.
použití v domácnosti a podobných
místech:
− Zaměstnanecké
kuchyně
v
prodejnách, kancelářích nebo
jiném pracovním prostředí;
− Na farmách;
− Klienty hotelů, motelů a jiných
ubytovacích zařízení;
− V místě pro výdej snídaně.
Jiné použití tohoto spotřebiče mimo
domácího prostředí nebo pro
typické domácí činnosti, jako je
komerční využití odborníky nebo
zkušenými uživateli, je vyloučeno z
výše uvedených aplikací. Pokud
nepoužíváte spotřebič v souladu s
výše uvedenými podmínkami, může
se zkrátit jeho životnost a můžete
ztratit právo na záruční opravu.
Jakékoliv poškození spotřebiče
vyplývající z použití jiného než
domácího (i když se nachází v
domácnosti) nebude akceptováno
výrobcem při uplatnění záruky.
neustále
pod
l Pokud je poškozený přívodní kabel,
musí jej vyměnit výrobce, jeho
servisní technik nebo podobně
kvalifikovaná
osoba,
aby
se
zabránilo nebezpečí.
l Pro
připojení vody používejte
pouze
hadice
dodané
se
spotřebičem (nepoužívejte staré
hadice).
l Tlak vody musí být v rozsahu od
0,05 MPa až 0,8 MPa.
l Zajistěte, aby koberec neblokoval
dno pračky a větrací otvory.
l Stav vypnutí zajistíte nastavením
příslušného symbolu na ovládacím
prvku
do
vertikální
pozice.
Jakákoliv jiná pozice tohoto
ovladače pračku zapne (pouze pro
modely s knoflíkem programů).
l Tento spotřebič mohou používat
děti od 8 let a osoby se sníženými
fyzickými,
senzorickými
nebo
mentálními schopnostmi, nebo bez
dostatečných zkušeností a znalostí,
pokud jsou pod dohledem nebo byly
poučeny o bezpečném použití
spotřebiče a porozuměly možnému
riziku.
Nedovolte dětem hrát si se
spotřebičem. Čištění a údržbu
nesmí provádět děti bez dohledu.
l Po instalaci musíte pračku umístit tak,
aby
zůstala
přístupná.
zástrčka
snadno
l Maximální
kapacita
suchého
prádla závisí od modelu (viz
ovládací panel).
l K
nahlédnutí popisu výrobku
navštivte stránku výrobce.
3
CS
l Nedovolte
1. ZÁKLADNÍ
BEZPEČNOSTNÍ
PRAVIDLA
l V případě závady pračku vypněte,
Bezpečnostní pokyny
zavřete ventil přívodu vody a
nemanipulujte se spotřebičem.
Ihned
kontaktujte
nejbližší
servisní středisko a používejte
pouze originální náhradní díly.
Nedodržením
těchto
pokynů
můžete
negativně
ovlivnit
bezpečnost spotřebiče.
l Před
čištěním nebo údržbou
pračky odpojte zástrčku od síťové
zásuvky a zastavte ventil přívodu
vody.
l Ujistěte
se, zda je elektrický
systém uzemněný. V opačném
případě
vyhledejte
odborný
servis.
l Nepoužívejte převodníky, vícenásobné
zásuvky ani prodlužovací kabely.
UPOZORNĚNÍ:
Během
praní
může
voda
dosahovat
velmi
vysokých
teplot.
l Před otevřením dvířek se ujistěte,
zda není v bubnu voda.
l Při odpojování spotřebiče netahejte
za přívodní kabel.
l Nevystavujte
pračku
dešti,
přímému slunečnímu záření ani
jiným povětrnostním vlivům.
Spotřebič vyhovuje Evropským
směrnicím:
l 2006/95/EC (LVD);
l 2004/108/EC (EMC);
l 2009/125/EC (ErP);
l 2011/65/EU (RoHS);
a následným změnám.
l Při přemisťování nezvedejte pračku
za ovládací prvky ani zásobník
pracích prostředků; během přepravy
nikdy nepokládejte pračku otvorem
na vozík. Při zvedání doporučujeme
asistenci druhé osoby.
4
2. INSTALACE
l Prořízněte spojovací pásky hadic,
A
B
A
B
l Vyšroubujte 2 nebo 4 šrouby (A)
B
B
CS
1
nepoškoďte hadice a přívodní
kabel.
A
A
na zadní straně spotřebiče a
vyndejte 2 nebo 4 pojistky (B)
podle obrázku 1.
l Překryjte 2 nebo 4 otvory použitím
dodaných záslepek.
l Pokud
je pračka určená pro
vestavbu, po prořezání pásků
vyšroubujte 3 nebo 4 šrouby (A) a
sundejte 3 nebo 4 podložky (B).
2
A
1
2
3
l U některých modelů, 1 nebo více
podložek padne do spotřebiče:
nakloňte pračku dopředu a
vyndejte ji. Překryjte otvor pomocí
dodaných záslepek.
B
UPOZORNĚNÍ:
Držte obalové materiály mimo
dosah dětí.
C
3
l Umístěte „polionda“ panel na dno
podle obrázku 2 (podle modelu,
zvolte verzi A, B nebo C).
2
5
1
Připojení vody
3
l Připojte hadici k přívodu vody, používejte
pouze dodané hadice (obr.3).
NEOTEVÍREJTE VODOVODNÍ VENTIL.
l Některé modely mohou obsahovat jednu
nebo více z následujících funkcí:
4
l HOT&COLD (obr. 4): nastavení připojení
vody pro horkou a studenou vodu pro
vyšší úsporu energie.
Připojte šedou hadici k ventilu studené
vody
a červenou k ventilu horké vody.
Pračku lze připojit pouze k ventilu studené
vody: v takovém případě se mohou některé
programy spustit o několik minut později.
1
l AQUASTOP (obr. 5): zařízení umístěné na
5
přívodní hadici, které zastaví přívod vody v
případě poškození hadice; v tomto případě
se zobrazí červený symbol v okénku "A" a
hadici musíte vyměnit. K odšroubování
matice stiskněte jednosměrné pojistné
zařízení "B".
6
B
A
B
A
l AQUAPROTECT - PŘÍVODNÍ HADICE
S OCHRANOU (obr. 6): Pokud voda
přeteče z hlavní interní hadice "A",
transparentní izolační plášť "B" udrží
vodu k dokončení pracího cyklu. Na
konci cyklu kontaktujte autorizované
servisní středisko pro výměnu přívodní
hadice.
7
Umístění
min 4 cm
max 100 cm
l Postavte pračku ke stěně, nepřitlačte ani
neohněte hadice a umístěte odtokovou
hadici do umyvadla nebo raději připojte k
odpadovému potrubí ve výšce nejméně
50 cm o průměru větším než je průměr
hadice pračky (obr. 7).
6
+2,6 mt
max
min 50 cm
max 85 cm
l Vyrovnejte spotřebič pomocí nožiček
A
B
l Spotřebič připojte.
UPOZORNĚNÍ:
V případě potřeby výměny přívodního
kabelu kontaktujte autorizované servisní
středisko.
C
Zásobník pracích prostředků
9
Zásobník pracích prostředků je rozdělený
na 3 části podle obrázku 9:
l prostor “1”: prací prostředek pro
předpírku;
l prostor “ ”:pro speciální aditiva,
aviváže, škrob, apod.;
UPOZORNĚNÍ:
Používejte pouze tekuté prostředky;
pračka automaticky nastaví dávkování
aditiv při každém cyklu během
posledního máchání.
10
l prostor “2”: prací prostředek pro hlavní
praní.
Při některých modelech je dodaná také
nádoba na tekuté prací prostředky
(obr.10). K použití jej vložte do části "2".
Tímto způsobem se tekutý prací prostředek
dostane do bubnu ve správné chvíli.
Nádobu můžete použít také pro bělidlo při
volbě programu „Máchání“.
11
UPOZORNĚNÍ:
Některé prací prostředky se obtížně
odstraňují.
V
takovém
případě
doporučujeme použití vložení nádoby
do bubnu (příklad v obrázku 11).
7
CS
8
podle obrázku 8:
a.otočením matice ve směru hodinových
ručiček uvolněte šroub;
b.otáčejte nožičkou k zvýšení nebo
snížení, dokud se nedotkne podlahy;
c.zajistěte nožičku točením matice, dokud
se nedotkne spodní části skříňky pračky.
Následuje rychlá příručka s tipy a
doporučeními
o
použití
pracích
prostředků při různých teplotách. V
každém případě si vždy přečtěte pokyny na
pracím prostředku pro jeho správné použití
a dávkování.
3. PRAKTICKÉ RADY
Vkládání prádla
UPOZORNĚNÍ:
ujistěte:
při
třídění
prádla
se
- vyndejte z prádla kovové předměty, jako
jsou mince, sponky a kolíčky;
- zapněte knoflíky, zavřete zipy, stáhněte
volné a dlouhé pásy;
- ze záclon sundejte kolečka;
- dodržujte upozornění na štítku prádla;
- k odstranění odolných skvrn použijte
příslušné prostředky.
Při praní velmi znečištěného bílého
prádla doporučujeme použít program
pro bavlnu s teplotou 60°C a vyšší a
běžný prací prostředek (heavy duty),
obsahující bělidla, která nabízejí výjimečné
výsledky při středních/vysokých teplotách.
l Při praní koberců, pokrývek nebo jiných
těžkých tkanin doporučujeme vynechat
odstřeďování.
Pro praní mezi 40°C a 60°C musí být
druh použitého pracího prostředku
vhodný pro konkrétní typ vlákna a
stupeň znečištění. Běžné prací prášky
jsou vhodné pro „bílé“ nebo barevné
odolné tkaniny se silným znečištěním,
zatím co tekuté prací prostředky nebo
prášky „s ochranou barvy” jsou vhodné
pro barevné látky s vysokým stupněm
znečištění.
l Při praní vlny se ujistěte, zda lze toto
prádlo prát v pračce a zda je označené
symbolem „Čistá vlna” s „Nemačkavá”
nebo „Možno prát v pračce“.
Užitečná doporučení pro uživatele
Tipy pro ekonomické využití spotřebiče.
Maximalizujte velikost náplně
l Nejlepších výsledků úspory energie, vody
a pracích prostředků dosáhnete využitím
maximální kapacity pračky. Ušetříte až
50% energie praním plné náplně namísto
2 polovičních náplní.
Pro praní při teplotě pod 40°C
doporučujeme použití tekutých pracích
prostředků nebo prostředků speciálně
označených jako vhodné pro praní při
nízké teplotě.
Potřebujete předpírku?
l Používejte pouze pro velmi znečištěné
prádlo! ŠETŘÍTE prací prostředek, čas,
vodu a 5 až 15% energie vynecháním
předpírky u běžně znečištěného prádla.
Pro praní vlny nebo hedvábí používejte
pouze prací prostředky určené výhradně
pro tyto látky.
Je potřebná horká voda?
l Odstraňte skvrny odstraňovačem nebo
namočte prádlo ve vodě před praním k
snížení potřeby programu s horkou
vodou. Volbou programu 60°C můžete
ušetřit až 50% energie.
8
4. ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ
CS
K čištění vnějších částí pračky použijte
vlhkou utěrku, nepoužívejte drsné prášky,
alkohol
ani
rozpouštědla.
Pračka
nevyžaduje žádnou speciální údržbu:
vyčistěte zásobník pracích prostředků a filtr;
několik tipů o přemisťování pračky nebo
dlouhodobém odstavení je popsaných níže.
Čištění zásobníku pracích
prostředků
Doporučení k přemísťování a
dlouhodobému odstavení spotřebiče
l Doporučujeme čistit zásobník pracích
prostředků, abyste zabránili hromadění
zbytků prostředků a aditiv.
l Pokud
budete skladovat pračku v
nevytápěné místnosti dlouhou dobu,
vypusťte veškerou vodu z trubek.
l K tomu vytáhněte zásobník mírným
tahem, vyčistěte pod tekoucí vodou a
zasuňte na místo.
l Odpojte pračku od elektrické sítě.
l Snižte konec hadice nad mísu a vypusťte
Čištění filtru
zbytkovou vodu.
l Po vypuštění připevněte hadici pásem.
l Pračka je vybavena speciálním filtrem k
zachycení velkých zbytků, jako jsou
knoflíky nebo mince, které mohou ucpat
odtokový otvor.
l Pouze u některých modelů: vyjměte
hadičku, odstraňte uzávěr a zachyťte
vodu do nádoby.
l Před vyšroubováním filtru doporučujeme
vložit pod něj savou utěrku k zachycení vody.
l Otočte filtr proti směru hodinových ručiček
po bod zastavení ve vertikální pozici.
l Vyndejte a vyčistěte filtr; po skončení jej
nasaďte otočením ve směru hodinových
ručiček.
l Opakujte předchozí kroky v opačném
pořadí k sestavení všech dílů.
9
5. PŘÍRUČKA RYCHLÉHO
STARTU
6. OVLÁDACÍ PRVKY A
PROGRAMY
Tato pračka automaticky přizpůsobí hladinu
vody podle typu a množství prádla. Tento
systém nabízí skvělou úsporu energie a
značnou redukci doby praní.
A
Volba programu
l Zapněte pračku a zvolte požadovaný
program.
L
l Nastavte
teplotu praní a stiskněte
požadované tlačítko „možností“.
l Stisknutím
tlačítka
B
M
START/PAUZA
spusťte praní.
C
Pokud nastane výpadek elektrického proudu
během praní, speciální systém paměti uloží
nastavení a při obnově napájení pračka
pokračuje od bodu, kde byl cyklus přerušen.
l Na konci programu se zobrazí zpráva
„end“ nebo se rozsvítí odpovídající LED
kontrolka.
D
E
F
G
H
I
A Volič programů s pozicí OFF
B Tlačítko START/PAUZA
C Tlačítko OTÁČEK ODSTŘEDĚNÍ
Počkejte, dokud nezhasne kontrolka
uzamčení dvířek: přibližně 2 minuty po
skončení programu.
D Tlačítko VOLBY TEPLOTY
E Tlačítko ODLOŽENÉHO STARTU
l Vypněte pračku.
F Tlačítko DOBA PRANÍ
Pro jakýkoliv typ praní viz tabulku
programů a postupujte podle uvedeného
pořadí.
G Tlačítko EXTRA MÁCHÁNÍ
Technické údaje
I
H Tlačítko MOŽNOSTÍI
Tlačítko SNADNÉ ŽEHLENÍ
L Digitální displej
Tlak vody:
min 0,05 Mpa
max 0,8 Mpa
M Kontrolka ZAMČENÁ DVÍŘKA
Otáčky při odstředění:
viz štítek se základními údaji.
Max.příkon/ Jištění/ Napájecí napětí:
viz štítek se základními údaji.
10
Tlačítko START/PAUZA
Zavřete dvířka PŘED
tlačítka START/PAUZA.
l Stisknutím spustíte zvolený cyklus.
Po stisknutí tlačítka START/PAUZA
spotřebič chvíli čeká, dokud začne
fungovat.
Otevření dvířek
Speciální bezpečnostní zařízení brání v
otevření dvířek ihned na konci cylu.
Po skončení cyklu počkejte 2 minuty a
dokud nezhasne kontrolka “Uzamčení
dvířek” před otevřením dvířek.
stisknutím
PŘIDÁNÍ NEBO ODEBRÁNÍ PRÁDLA
POTÉ, CO BYL PROGRAM JIŽ SPUŠTĚN
(PAUZA)
l Stiskněte
a
podržte
tlačítko
START/PAUZA po dobu asi 2 sekund
(některé světelné indikátory a indikátor
zbývajícího času budou blikat – to
znázorňuje, že pračka byla zastavena).
Volič programů s pozicí OFF
Po otočení voliče programů se rozsvítí
displej pro zobrazení nastavení pro
zvolený program.
Pro úsporu energie na konci cyklu nebo v
době nečinnosti se úroveň jasu sníží.
l Vyčkejte 2 minuty, dokud bezpečnostní
pojistka neumožní otevření dveří pračky.
l Poté, co jste přidali nebo odebrali prádlo,
zavřete dvířka a stiskněte tlačítko
START/PAUZA (program se spustí ve
fázi, kde bylo praní přerušeno).
Poznámka:
k
vypnutí
spotřebiče
nastavte volič programů do pozice OFF.
l Stisknutím tlačítka START/PAUZA spusťte
ZRUŠENÍ PROGRAMU
zvolený cyklus.
l Po volbě programu zůstane volič programů
l K zrušení
programu nastavte
programů do pozice OFF.
do konce cyklu s v nastavené pozici.
volič
l Pračku vypněte otočením voliče do
pozice OFF.
Tlačítko přídavných možností musíte
zvolit
před
stisknutím
tlačítka
START/PAUZA.
Pokud zvolíte možnost nekompatibilní
se zvoleným programem, kontrolka
možnosti bude blikat a pak zhasne.
Na konci každého cyklu nebo před
spuštěním nového cyklu musíte nastavit
volič programů zpět do pozice OFF.
11
CS
UPOZORNĚNÍ:
Nedotýkejte
se
displeje
během
připojování, neboť spotřebič během
prvních sekund kalibruje systém:
dotekem displeje nebude spotřebič
fungovat správně. V takovém případě
odpojte zástrčku od zásuvky a
opakujte proces.
l K odložení startu postupujte následovně:
Tlačítko OTÁČEK ODSTŘEDĚNÍ
l Stisknutím
tohoto tlačítka lze snížit
maximální rychlost otáček odstředění a
pokud chcete, lze jej zcela zrušit.
l K opětovné
aktivaci cyklus odstředění
stiskněte tlačítko, dokud nedosáhnete
požadovaných otáček odstředění.
Abyste zabránili poškození látky, nelze
otáčky
zvýšit
nad
automaticky
nastavené pro daný program.
l Otáčky
odstředění lze upravit
pozastavení činnosti spotřebiče.
bez
- Nastavte požadovaný program.
- Stisknutím tlačítka jednou aktivuje
funkci (na displeji se zobrazí h00) a pak
opětovným stisknutím nastavte 1
hodinové odložení (na displeji se
zobrazí h01). Přednastavené odložení
se zvýší o 1 hodinu každým stisknutím
tlačítka, až do h24, v tomto bodu dalším
stisknutím začnete opět od nuly.
- Potvrďte stisknutím tlačítka START/PAUZA
(kontrolka na displeji začne blikat). Spustí se
odpočítávání a po jeho skončení se
automaticky spustí program.
l Odložený start je možné zrušit otočením
programátoru do polohy OFF.
Spotřebič je vybavený speciálním
elektronickým zařízením, které brání
odstředění nevyváženého prádla. Toto
snižuje hluk a vibrace spotřebiče a
prodlužuje jeho životnost.
Pokud nastane výpadek v elektrické síti
během provozu spotřebiče, speciální
paměť uloží zvolený program a po
obnovení dodávky energie pokračuje od
místa přerušení.
Tlačítko VOLBY TEPLOTY
Tlačítko DOBA PRANÍ
l Toto tlačítko Vám umožňuje změnit
teplotu pracích cyklů.
l Volbou tohoto tlačítka máte na výběr ze
l Nelze zvýšit teplotu nad maximální
povolenou hodnotu pro daný program,
pro ochranu textilií.
3 úrovní intenzity praní, v závislosti od
znečištění prádla (lze použít pouze u
některých programů podle tabulky
programů).
l Po volbě programu indikátor automaticky
Tlačítko ODLOŽENÉHO STARTU
zobrazí dobu praní nastavenou pro daný
program.
l Toto tlačítko Vám umožňuje nastavit
odložený start pracího cyklu až o 24
hodin.
12
l Volbou jiné doby praní se rozsvítí
příslušný indikátor.
l Toto
tlačítko Vám umožňuje přidat
máchání na konci pracího cyklu.
Maximální počet extra máchání je závislý
od zvoleného programu.
- NOC & DEN
l Tato
možnost
snižuje
prostřední
odstředění na 400 ot./min., zvyšuje
hladinu vody během máchání a ponechá
prádlo ve vodě po konečném máchání,
k rovnoměrnému rozložení vláken.
l Během fáze, ve které je voda v bubnu
bliká příslušná kontrolka pro zobrazení,
že pračka je v klidovém režimu.
l Tato funkce byla navržena pro osoby
s citlivou pokožkou, u kterých i malé
zbytky
pracích
prostředků
mohou
způsobit podráždění nebo alergie.
l Deaktivujte možnost na konci cyklu
s odstředěním (kterého otáčky můžete
snížit nebo zcela jej vyloučit pomocí
příslušného tlačítka) a nastane fáze
odčerpání.
l Tuto funkci doporučujeme použít také pro
dětské prádlo a v případě praní velmi
znečištěného prádla, u kterých se
používá
velké
množství
pracího
prostředku, nebo při praní osušek nebo
prádla, kterých vlákna mají tendenci
zachycovat prací prostředek.
l Díky elektronickému řízení se voda
v prostředních fázích vypouští tiše, čímž
lze tuto možnost využívat k praní během
noci.
Tlačítko MOŽNOSTÍI
Můžete zvolit ze tří různých možností:
- PŘEDPÍRKA
l Tato možnost Vám umožňuje uskutečnit
předpírku a je vhodná zejména pro velmi
znečištěné prádlo (lze použít pouze u
některých programů podle tabulky
programů).
Tlačítko SNADNÉ ŽEHLENÍ
Tato funkce vám umožňuje minimalizovat
pomačkání prádla, vyloučením prostředního
odstředění
nebo
snížením
intenzity
posledního odstředění.
l Doporučujeme
používat pouze 20%
doporučeného
množství
pracího
prostředku uvedeného na obalu pracích
prostředků.
- HYGIENA PLUS
l Pomocí této možnosti lze sterilizovat
prádlo,
teplota
pracího
programu
dosáhne 60°C.
13
CS
Tlačítko EXTRA MÁCHÁNÍ
2) OTÁČKY ODSTŘEDĚNÍ
Digitální displej
2
Indikační
systém
displeje
umožňuje
neustále informování o stavu spotřebiče.
2
3
4
5
6
Zobrazuje otáčky odstředění zvoleného
programu, které lze změnit nebo odstředění
zcela vyloučit pomocí příslušného tlačítka.
7
3) TEPLOTA PRANÍ
1
3
8 9 10
Zobrazuje
teplotu
praní
zvoleného
programu, kterou lze upravit (pokud je to
možné) pomocí příslušného tlačítka.
1) KONTROLKA ZAMČENÁ DVÍŘKA
4) TRVÁNÍ CYKLU
1
4
l Ikona indikuje uzamčená dvířka.
Zavřete
dvířka
PŘED
tlačítka START/PAUZA.
stisknutím
l Po volbě programu displej automaticky
l Po stisknutí tlačítka START/PAUZA se
zobrazí dobu trvání cyklu, která se
může měnit v závislosti od zvolených
přídavných možností.
zavřenými dvířky bude kontrolka chvíli
blikat a pak zůstane svítit.
l Po spuštění programu budete konstantně
Pokud nejsou dvířka správné zavřená,
kontrolka bude blikat přibližně 7
sekund, pak se příkaz spuštění
automaticky zruší. V takovém případě
zavřete dvířka správně a stiskněte
opět tlačítko START/PAUZA.
l Spotřebič
informováni o zbývající době do konce
programu.
vypočítá dobu do konce
zvoleného
programu
na
základě
standardní náplně, během cyklu spotřebič
upraví čas podle velikosti a složení
náplně.
5) DOBA PRANÍ
l Speciální bezpečnostní zařízení brání v
otevření dvířek ihned po dokončení cyklu.
Po skončení cyklu počkejte 2 minuty a
dokud nezhasne kontrolka "zamčená
dvířka" než otevřete dvířka. Na konci
cyklu nastavte volič programů do pozice
OFF.
14
5
{
l Po volbě programu indikátor automaticky
zobrazí dobu praní nastavenou pro daný
program.
l Volbou jiné doby praní se rozsvítí
10) Kg MODE (funkce je aktivní pouze u
programů Bavlna a Syntetické)
CS
příslušný indikátor.
6) EXTRA MÁCHÁNÍ
10
l Během prvních minut cyklu zůstane
{
kontrolka "Kg MODE" svítit, dokud
inteligentní senzor nezváží prádlo a podle
toho nastaví trvání cyklu, spotřebu vody a
elektřiny.
6
Kontrolky zobrazují extra máchání zvolené
příslušným tlačítkem.
l Během každé fáze praní "Kg MODE"
umožňuje monitorování informací
prádle v bubnu v prvních praní:
7) MOŽNOSTI
}
o
- nastaví množství potřebné vody;
7
- určí délku pracího cyklu;
Kontrolky zobrazují možnosti, které lze
zvolit
pomocí
příslušných
tlačítek
(PŘEDPÍRKA, HYGIENA PLUS a NOC &
DEN).
- ovládá máchání podle typu zvolené
prané látky;
- nastaví rytmus rotací bubnu podle typu
prané látky;
8) Wi-Fi (pouze u některých modelů)
- rozezná přítomnost pěny, v případě
potřeby pak zvýší množství vody během
máchání;
8
- nastaví rychlost odstřeďování podle
náplně, čímž zabrání nevyváženosti.
l U modelů s možností Wi-Fi ikona indikuje
že Wi-Fi systém je v provozu.
l Pro všechny další informace o Wi-Fi
systému je
spotřebiči.
specifický
manuál
ve
9) ODLOŽENÝ START
9
Bliká, pokud byl nastavený odložený start.
15
Tabulka programů
2
TEPL.°C
kg *
(MAX.)
PROGRAM
Doporučená
Max.
All In One 20°C
3,5
4
4,5
5,5
20°
20°
All Baby 60°C
3,5
4
4,5
5,5
60°
60°
All In One 59 Min.
5
6
7
8
40°
40°
Rychlý 30 Min.
1,5
2
2,5
2,5
30°
30°
Rychlý 14 Min.
1
1
1
1,5
30°
30°
Tmavé barvy
2,5
3
3,5
4
40°
40°
Máchání
-
-
-
-
-
-
Odčerpání &
Odstředění
-
-
-
-
-
-
1) 2,5
3
3,5
4
30°
30°
Spodní prádlo 1) 1,5
2
2
2,5
40°
60°
1
PRAC.
PROSTŘEDEK
2
1
( )
Automatické
čištení
Košile
Vlna & Hedvábí
1
1
1
2
30°
30°
Jemné
2
2
2,5
2,5
40°
40°
( )
Směsné
1) 2,5
3
3,5
4
40°
60°
( )
Bavlna
**
1)
6
7
8
40°
90°
( )
5
16
( )
Přečtěte si tyto poznámky:
* Maximální kapacita suchého prádla závisí
od modelu (viz ovládací panel).
Pouze se zvolenou možností
PŘEDPÍRKY (programy s možnou
volbou PŘEDPÍRKY).
(Pouze pro modely s prostorem
na tekuté prací prostředky)
Pokud pouze několik kusů prádla
vyžaduje
ošetření
bělením,
můžete provést odstranění skvrn
v pračce.
Nalijte bělidlo do zásobníku na
tekuté prací prostředky vloženého
v prostoru
označeného
„2“
v zásobníku pracích prostředků a
nastavte
speciální
program
Máchání.
Po skončení cyklu nastavte volič
programů do pozice OFF, přidejte
zbytek
prádla
a
pokračuje
v běžném praní s nejvhodnějším
programem.
** STANDARDNÍ PROGRAM PRO
BAVLNU PODLE (EU) Č. 1015/2010 A Č.
1061/2010.
PROGRAM PRO BAVLNU S
TEPLOTOU 60°C.
PROGRAM PRO BAVLNU S
TEPLOTOU 40°C.
Tyto programy jsou vhodné pro praní
běžně znečištěného prádla a jsou
nejúčinnější s ohledem na spotřebu
energie a vody pro praní bavlněného
prádla.
Tyto programy byly vyvinuty ve shodě
s teplotou uvedenou na štítku prádla a
aktuální teplota vody se může mírně
odlišovat od deklarované teploty cyklu.
1)
Můžete snížit také rychlost otáček
odstředění, podle doporučení uvedených na
štítku prádla nebo pro velmi jemné kusy
prádla můžete odstředění zcela vyloučit
pomocí tlačítka volby otáček odstředění.
Tuto funkci můžete aktivovat tlačítkem
OTÁČEK ODSTŘEDĚNÍ.
Pokud štítek neuvádí specifické informace,
lze použít maximální rychlost otáček
odstředění programu.
17
Pro uvedené programy můžete
nastavit trvání a intenzitu praní
pomocí tlačítka DOBA PRANÍ.
CS
Nadměrné dávkování pracího prostředku
může způsobit nadměrnou tvorbu pěny.
Pokud
spotřebič
zjistí
přítomnost
nadměrného
množství
pěny,
může
uskutečnit
cyklus
odstředění
nebo
prodloužit trvání programu a zvýšit spotřebu
vody.
Výběr programů
K praní různých typů látek a různého
stupně
znečištění
obsahuje
pračka
specifické programy pro splnění každé
potřeby praní (viz tabulka).
Technologie ALL IN ONE
Tato pračka je vybavena inovativním
systémem s vysokotlakými tryskami, které
stříkají směs vody a pracího prostředku
přímo na prádlo.
Speciální pohyb motoru používaný v
této pračce řídí pohyb bubnu během
spuštění každého programu ve spojení
s vysokotlakým stříkáním směsi pracího
prostředku na prádlo, cyklus obsahuje
několik akcí otáčení, které pomáhají
vniknout pracímu roztoku přímo do vláken,
což pomáhá při odstranění nečistot a zajistit
nejlepší prací účinek.
Systém ALL IN ONE se používá také
během
fází
napouštění
vody,
kde
vysokotlaké trysky dokončí odstranění zbytků
pracího prostředku zachyceného v prádle.
All In One 20°C
Díky technologii ALL IN ONE tento
inovativní program umožňuje praní látek
jako je bavlna, syntetické a směsné při
teplotě 20°C s účinkem, který je srovnatelný
s programem 40°C.
Spotřeba tohoto programu je přibližně 50%
vůči běžnému programu s teplotou 40°C
pro praní bavlny.
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ K PRANÍ
l Nové barevné prádlo perte odděleně
nejméně 5 nebo 6 krát.
l Určité velké kusy prádla jako jsou džíny
nebo ručníky perte odděleně.
l Nikdy nekombinujte NESTÁLOBAREVNÉ
látky.
All Baby 60°C
Můžete prát veškeré dětské prádlo
společně, při střední teplotě, s výsledkem
hygienického a perfektně čistého prádla
při kombinaci s heavy duty prostředkem.
Toto
je
možné
díky
ideálnímu
18
předdávkování vody a pracího prostředku,
který se stříká na prádlo přes trysky s
aktivací enzymů při teplotě 50°C.
All In One 59 Min.
Tento program umožňuje prát směsné
prádlo jako je bavlna, syntetické a směsné
látky za pouhých 59 minut, při plném
naplnění pračky při teplotě 40°C (nebo
nižší). Tento program je vhodný zejména
pro mírně znečištěné prádlo.
Rychlý 30 Min.
Kompletní prací cyklus (praní, máchání a
odstředění). Tento program je zejména
vhodný pro mírně znečištěné bavlněné a
směsné
prádlo.
S tímto
programem
doporučujeme používat pouze 20% běžně
používaného pracího prostředku, abyste
zabránili plýtvání.
Rychlý 14 Min.
Kompletní prací cyklus (praní, máchán a
odstřeďování). Tento program je vhodný
pro mírně znečištěné bavlněné a směsné
látky. S tímto programem používejte pouze
20% běžně používaného pracího prostředku.
Tmavé barvy
Program navržený pro směs všech tmavých
látek bez ztráty barvy a tvorby záhybů.
Doporučujeme použití tekutých pracích
prostředků.
Automatické čištění
Každých 50 cyklů doporučujeme vyčistit
buben pomocí specifického programu: vyšší
hladina vody zajistí perfektní čištění také
ukrytých částí bubnu. Lze použít tekuté i
práškové prací prostředky.
Máchání
Tento program provede 3 máchání
s prostředním odstředěním (které lze snížit
nebo zrušit pomocí příslušného tlačítka).
Slouží pro máchání jakéhokoliv typu látky,
například po ručním praní.
Odčerpání & Odstředění
Program dokončí odčerpání a odstředění
při maximální rychlosti. Odstředění lze
zrušit nebo snížit otáčky pomocí tlačítka
OTÁČEK ODSTŘEDĚNÍ.
Spodní prádlo
Tento program byl navržen pro perfektní
čištění spodního prádla: je určený zejména
pro bavlnu a odolnou syntetiku, s možností
směsných barev (pouze stálobarevné látky).
Vlna & Hedvábí
Tento program umožňuje jemný prací
cyklus, vhodný zejména pro vlněné prádlo
označené „Vhodné pro praní v pračce“ a
prádlo z hedvábí nebo označené jako „Prát
jako hedvábí“ na štítku látky.
Jemné
Tento program střídá práci a přestávky a je
vhodný zejména pro praní jemného prádla.
Prací cyklus a máchání se provádí
s maximálním množstvím vody k zajištění
nejlepšího účinku.
Směsné
Praní a máchání je optimalizováno s rytmem
rotace bubnu a s hladinou vody. Jemné
odstředění
zajišťuje
sníženou
tvorbu
pomačkání látek.
Bavlna
Tento program je vhodný pro praní běžně
znečištěné bavlny a je to nejúčinnější program
ohledně spotřeby energie a vody pro praní
bavlněného prádla.
19
CS
Košile
Prací cyklus je optimalizován k snížení
pomačkání, se zachováním výjimečných
výsledků praní. Lze také ještě snížit otáčky
odstředění k zajištění snazšího žehlení.
7. SERVISNÍ STŘEDISKO A ZÁRUKA
Pokud máte pocit, že pračka nefunguje správně, viz část níže pro možné užitečné tipy k
odstranění běžných problémů.
Problém
Pračka
nefunguje/nespustí
se
Pračka
vodu
Pračka
vodu
nenapouští
nevypouští
Voda na podlaze
pod pračkou
Pračka
neodstřeďuje
Silné vibrace během
odstředění
Pokud se zobrazí
nebo bliká konkrétní
číslo závady
Možná příčina a praktické řešení
Ujistěte se, zdaje správně připojená.
Ujistěte se, zda je zapnutá.
Zkontrolujte, zda byl zvolený správný program a spustili jste pračku
správně.
Ujistěte se, zda není vypálená pojistka a zda je funkční síťová zásuvka,
otestováním pomocí jiného spotřebiče jako je například lampa.
Dvířka nejsou správně zavřená: otevřete je a opět zavřete.
Ujistěte se, zda je otevřený vodovodní ventil.
Ujistěte se, zda je správně nastavený časovač.
Ujistěte se, zda není ucpaný filtr.
Ujistěte se, zda není ohnutá odtoková hadice.
Ujistěte se, zda nejsou ve filtru cizí předměty.
Může to být z důvodu netěsnosti mezi vodovodním ventilem a přívodní
hadicí; v takovém případě ji vyměňte a utáhněte spojení k ventilu.
Může to být z důvodu nekompletního odčerpání vody: počkejte několik
minut.
Některé modely obsahují funkci „bez odstředění“: ujistěte se, zda není
zapnutá.
Nadměrné množství pracího prostředku brání odstředění: snižte dávku
při dalším praní.
Pračka není vyvážená: pokud je to nutné, nastavte nožičky podle
popisu v příslušném odstavci.
Zkontrolujte, zda byly odstraněné přepravní pojistky.
Ujistěte se, zda je prádlo rovnoměrně rozložené.
Pokud se zobrazí nebo bliká číslo závady 0, 1, 5, 7 nebo 8, kontaktujte
autorizované servisní středisko.
Pokud se zobrazí nebo bliká číslo závady 2, pračka nenapouští vodu.
Zkontrolujte, zda je otevřený ventil.
Pokud se zobrazí nebo bliká číslo závady 3, pračka neodstřeďuje
správně. Zkontrolujte, zda není ucpaná nebo prohnutá odtoková hadice.
Pokud se zobrazí nebo bliká číslo závady 4, pračka je přetížená.
Zavřete přívod vody a kontaktujte servisní středisko.
Pokud se zobrazí nebo bliká číslo závady 9, vypněte pračku, počkejte
10 – 15 sekund a restartujte program.
20
Záruka
Na výrobek se vztahují záruční podmínky
uvedené na záručním listě spotřebiče.
Záruční list musí být vyplněný a uložený na
bezpečném místě, k předložení v případě
opravy pro Hoover servisní středisko.
- tmavější voda z máchání: je to z důvodu
potlačení zeolitů, které nemají negativní
vliv na účinek máchání.
- bílý prášek (zeolit) na prádle na konci
praní: je to normální, prášek nebyl
absorbován látkou a nezmění její barvu.
Registrujte váš spotřebič!
Neztrácejte čas. Zaregistrujte vaši pračku
a objevte výhody, které pro vás plynou.
Zjistěte jak na www.registerhoover.com
nebo volejte na číslo uvedené na
příslušných dokumentech.
- pěna ve vodě v posledním máchání:
neindikuje
to
nevyhnutně
špatné
máchání.
- bohatá pěna: toto je často z důvodu
aniontové aktivní povrchové látky u
prostředků, které lze těžko odstranit z
prádla.
V takovém případě neprovádějte opakované
máchání k odstranění tohoto efektu:
nepomůže to.
Pokud závada trvá, nebo
problém
opakuje,
ihned
servisní středisko Hoover.
Výrobce nenese žádnou odpovědnost za
tiskové chyby v návodu dodaném se
spotřebičem. Také si vyhrazuje právo na
jakékoliv změny užitečné pro tento výrobek
bez změny jeho základních vlastností.
pokud se
kontaktujte
Můžete se také zaregistrovat pro Hoover
servisní plán pro příjem bezplatného
servisu po uplynutí záruční doby.
Pozor: hovor není bezplatný. Náklady
budou sděleny v komunikační zprávě
vašeho telefonního operátora.
Hoover
doporučuje
vždy
používat
originální náhradní díly dostupné v
autorizovaném servisním středisku.
21
CS
Použití ekologických pracích prostředků
bez fosfátů může způsobit následující:
Σας ευχαριστούµε που επιλέξατε ένα πλυντήριο
Hoover, είµαστε σίγουροι ότι τώρα έχετε ένα
πολύτιµο συνεργάτη που θα σας επιτρέπει να
πλένετε χωρίς άγχος τη καθηµερινή µπουγάδα
ακόµα και τον πιο ευαίσθητο ρουχισµό.
Καταχωρείστε
την
συσκευή
σας
στο
www.registerhoover.com ώστε να έχετε γρήγορη
πρόσβαση στις συµπληρωµατικές παροχές που
αφορούν µόνο στους πιο πιστούς πελάτες.
Η πλήρης και προσεκτική ανάγνωση του βιβλίου
οδηγιών θα σας εξασφαλίσει την σωστή και
ασφαλή λειτουργία της συσκευής και θα σας δώσει
οδηγίες για την αποτελεσµατική της συντήρηση.
Τα AHHE περιέχουν ρυπογόνες ουσίες (που
µπορεί να προκαλέσουν αρνητικές συνέπειες
για το περιβάλλον) και βασικά εξαρτήµατα
(που µπορούν να ξαναχρησιµοποιηθούν). Είναι
σηµαντικό να υποβάλουµε τα ΑΗΗΕ σε ειδική
επεξεργασία, προκειµένου να αφαιρούνται και
εναποθέτονται σωστά όλες οι ρυπογόνες ουσίες
και να διατηρούνται όλα τα ανακυκλώσιµα υλικά.
Οι ιδιώτες µπορούν να διαδραµατίσουν σηµαντικό
ρόλο στη διασφάλιση ότι τα ΑΗΗΕ δεν
θα αποτελέσουν ένα περιβαλλοντικό ζήτηµα,
ακολουθώντας µερικούς βασικούς κανόνες:
l Τα ΑΗΗΕ δεν θα πρέπει να αντιµετωπίζονται
ως Οικιακά απόβλητα.
Βάλτε σε λειτουργία τη συσκευή
µόνο αφού διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες
χρήσεως. Φυλάξτε το βιβλίο οδηγιών για να
το συµβουλεύστε όποτε παραστεί ανάγκη
αλλά και για να το δώσετε αν χρειαστεί στους
επόµενους ιδιοκτήτες.
Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή συνοδεύεται από
το βιβλίο οδηγιών, το πιστοποιητικό
εγγύησης ,το κατάλογο µε τα σηµεία τεχνικής
υποστήριξης και την ενεργειακή ετικέτα.
Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή συνοδεύεται
από τις τάπες, το U για τη στήριξη του
σωλήνα αποχέτευσης και το δοχείο για υγρό
απορρυπαντικό (σε µερικά µοντέλα) Φυλάξτε
όλα αυτά τα εξαρτήµατα.
Κάθε συσκευή φέρει ένα 16ψηφιο αριθµό ο
οποίος ονοµάζεται αριθµός παραγωγής ,ο
αριθµός είναι τυπωµένος σε µια αυτοκόλλητη
ετικέτα επάνω στη συσκευή (στην πόρτα) ή
στο φάκελο µε τα έγγραφα που θα βρείτε στο
κάδο της συσκευής. Ο κωδικός αυτός είναι η
αναγνωριστική ταυτότητα της συσκευής και
χρησιµεύει για την καταγραφή του προϊόντος
και στις επαφές σας µε τα κέντρα τεχνικής
υποστήριξης Hoover.
Για την προστασία του
περιβάλλοντος
l Τα ΑΗΗΕ θα πρέπει να παραδίδονται στα
σχετικά σηµεία περισυλλογής που διαχειρίζονται
οι δήµοι ή εγκεκριµένοι οργανισµοί. Σε πολλές
χώρες, για µεγάλα ΑΗΗΕ, διατίθεται υπηρεσία
περισυλλογής από το σπίτι.
Σε πολλές χώρες, όταν προµηθεύεστε µια νέα
συσκευή, η παλαιά µπορεί να επιστραφεί στην
πωλήτρια εταιρία όταν παραδίδει την καινούργια,
χωρίς χρέωση, δεδοµένου ότι η νέα είναι
αντίστοιχη σε κατηγορία και χαρακτηριστικά µε
το παλαιά.
Περιεχοµενα
1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
3. ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
4. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΡΟΥΤΙΝΑΣ
5. ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
6. ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
7. ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
Αυτή η συσκευή έχει σήµανση σύµφωνα
µε την Ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/EE,
σχετικά µε τα απόβλητα ηλεκτρικού και
ηλεκτρονικού εξοπλισµού (ΑΗΗΕ).
22
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
τη συσκευή ή να ασχολούνται µε το
καθαρισµό και τη συντήρηση της
χωρίς την επίβλεψη ενήλικα.
1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
συσκευή
αυτή
προορίζεται
αποκλειστικά για οικιακή και παρεµφερείς
µε την οικιακή χρήσεις όπως:
− Χώρους φαγητού καταστηµάτων,
γραφείων και άλλων χώρων
εργασίας;
− Εξοχικές & αγροτικές κατοικίες;
− Από τους πελάτες ξενοδοχείων,
µοτέλ και παρεµφερών χώρων;
− Από τους πελάτες των bed
& breakfast.
Χρήση διαφορετική από την κλασική
οικιακή χρήση ,όπως επαγγελµατική
χρήση από ειδήµονες ή επαγγελµατίες,
δεν ενδείκνυται έστω και αν γίνεται
στους προαναφερθέντες χώρους.
Διαφορετική από την προαναφερθείσα
χρήση µπορεί να επηρεάσει την
διάρκεια ζωής της συσκευής και να
ακυρώσει την ισχύ της εγγύησης που
την συνοδεύει. Ζηµιές ή βλάβες στη
συσκευή ή σε τρίτους που µπορεί να
αποδοθούν σε διαφορετική από την
οικιακή, χρήση της συσκευής (έστω και
αν η συσκευή είναι εγκατεστηµένη σε
οικιακό περιβάλλον) δεν αναγνωρίζεται
από τον κατασκευαστή ούτε ενώπιον
των δικαστηρίων.
l Η συσκευή αυτή είναι κατάλληλη για
χρήση από παιδιά ηλικίας άνω των 8
ετών και από άτοµα µε µειωµένη
ψυχοφυσική δεξιότητα η χωρίς
προγενέστερη εµπειρία και γνώση
στη χρήση της συσκευής υπό τον όρο
ότι θα επιβλέπονται, θα τους δοθούν
οι κατάλληλες οδηγίες και θα έχουν
κατανοήσει τους κινδύνους που
εγκυµονεί η χρήση της συσκευής.
Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν µε
l Φροντίστε ώστε τα παιδιά να µην
παίζουν µε τη συσκευή.
l Τα παιδιά κάτω των 3 ετών δεν
πρέπει να βρίσκονται κοντά στη
συκευή χωρίς την επίβλεψη ενηλίκου.
l Εάν το καλώδιο παροχής ηλεκτρικής
ενέργειας εµφανίσει φθορές ,πρέπει να
αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή,
από ειδικευµένο τεχνικό ή από
εξειδικευµένο άτοµο προκειµένου να
αποφευχθούν οι κίνδυνοι που εγκυµονεί
η λανθασµένη αντικατάσταση του
καλωδίου.
l Για την σύνδεση της συσκευής µε το
δίκτυο αποχέτευσης χρησιµοποιείτε
αποκλειστικά τη σωλήνα που
συνοδεύει την συσκευή. Μην
δοκιµάσετε να χρησιµοποιήσετε τις
σωλήνες παλιών συσκευών.
l Η πίεση του νερού πρέπει να είναι
ανάµεσα σε 0,05 MPa και 0,08 MPa.
l Βεβαιωθείτε
ότι η βάση της
συσκευής και οι αεραγωγοί
εξαερισµού δεν παρεµποδίζονται
από πατάκια ή την µοκέτα.
l Το πλυντήριο είναι εκτός λειτουργίας
µόνο εάν η ένδειξη επάνω στον
επιλογέα ή στον πίνακα οργάνων είναι
κάθετα. Σε κάθε άλλη περίπτωση η
συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία (µόνο
για µοντέλα µε επιλογέας προγράµµατος).
l Φροντίστε ώστε η πρόσβαση στο
23
σηµείο σύνδεσης της συσκευής µε
την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας να
είναι προσβάσιµη και µετά την
εγκατάσταση της συσκευής.
EL
l Η
l Το
µέγιστο φορτίο των ρούχων l Σε περίπτωση µεταφοράς µην
εξαρτάται από τον τύπο κάθε συσκευής
ανασηκώνετε τη συσκευή από
(δες τον πίνακα).
τα χειριστήρια ή το συρτάρι
απορρυπαντικού. Κατά την µεταφορά
l Για περισσότερες πληροφορίες για τη
µην ακουµπάτε την πόρτα επάνω στο
συσκευή και τεχνικές πληροφορίες
τρόλεϊ. Ανασηκώστε το πλυντήριο µε
επισκεφθείτε το site του κατασκευαστή.
την βοήθεια ενός δεύτερου ατόµου.
l Σε
Προδιαγραφές ασφάλειας
l Πριν από κάθε εργασία καθαρισµού
ή συντήρησης του πλυντηρίου
,αποσυνδέστε την πρίζα από την
παροχή και κλείστε την παροχή νερού.
l Βεβαιωθείτε ότι το δίκτυο στο οποίο
θα συνδέσετε τη συσκευή διαθέτει
γείωση, διαφορετικά ζητήστε την
βοήθεια εξειδικευµένου τεχνίτη.
κάθε περίπτωση βλάβης ή
κακής λειτουργίας της συσκευής,
αποσυνδέστε τη συσκευή από
την παροχή ηλεκτρικού,κλείστε τη
βρύση
και
µην
δοκιµάσετε
να επισκευάσετε τη συσκευή.
Επικοινωνήστε αµέσως µε τις
Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης,
ζητώντας γνήσια ανταλλακτικά. Η
µη τήρηση της πιο πάνω οδηγίας
µπορεί να επηρεάσει την ασφαλή
λειτουργία της συσκευής.
l Αποφεύγετε τη χρήση µετασχηµατιστή,
πολύπριζου και / ή παλαντέζας.
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Κατά την διάρκεια της πλύσης
το νερό µπορεί να αναπτύξει
πολύ υψηλές θερµοκρασίες.
l Πριν ανοίξετε την πόρτα βεβαιωθείτε
ότι στο τύµπανο δεν έχει νερό.
l Μην τραβάτε το καλώδιο ή την ίδια
τη συσκευή για να αποσυνδέσετε την
πρίζα από την παροχή ρεύµατος.
l Μην
αφήνετε
το
πλυντήριο
εκτεθειµένο στην βροχή, τον ήλιο
ή σε άλλους ατµοσφαιρικούς
παράγοντες.
24
Η συσκευή αυτή πληροί τις
προδιαγραφές που
εµπεριέχονται στις Ευρωπαϊκές
οδηγίες που ακολουθούν::
l 2006/95/EC (LVD);
l 2004/108/EC (EMC);
l 2009/125/EC (ErP);
l 2011/65/EU (RoHS);
Και όσες έπονται των πιο
πάνω.
2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
l Κόψτε τις ταινίες που στηρίζουν
1
A
B
A
B
l Ξεβιδώστε τις 2 η 4 βίδες (A) που
βρίσκονται στην πίσω πλευρά της
συσκευής και αφαιρέστε τους 2 ή 4
δοκούς (αποστάτες) (B) σύµφωνα
µε την εικόνα. 1.
B
B
A
EL
το σωλήνα προσέχοντας να µην
κάνετε φθορές στη σωλήνα και
στο καλώδιο ηλεκτρικής παροχής.
A
l Καλύψτε
τις 2 η 4 οπές
χρησιµοποιώντας τις τάπες που θα
βρείτε µέσα στο φάκελο µε τις οδηγίες.
l Εάν το πλυντήριο είναι εντοιχιζόµενο,
αφού κόψετε τις ταινίες στερέωσης των
σωλήνων, ξεβιδώστε τις 3 η 4 βίδες
στερέωσης του σωλήνα (A) και αφαιρέστε
τους 3 η 4 αποστάτες στήριξης (B).
l Σε µερικά µοντέλα, 1 η περισσότεροι
αποστάτες θα πέσουν στο εσωτερικό
της συσκευής: σε αυτή την περίπτωση
γείρετε το πλυντήριο για να τους
αφαιρέσετε. Ξανακλείστε τις οπές
χρησιµοποιώντας τις τάπες που θα
βρείτε µέσα στο φάκελο µε τις
οδηγίες και την εγγύηση.
2
A
1
2
3
B
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Μην
αφήνετε
τα
υλικά
συσκευασίας σε σηµείο που
έχουν πρόσβαση τα παιδιά.
l Τοποθετείστε
την βάση από
πολυπροπυλένιο ακολουθώντας την
εικόνα 2 (ανάλογα µε το µοντέλο
κάντε αναφορά στο σχήµα A, B η C).
25
C
3
2
1
Σύνδεση µε το δίκτυο νερού
3
l Συνδέστε τη σωλήνα νερού (αποκλειστικά
εκείνη που συνοδεύει τη συσκευή ) µε την
βρύση (εικ. 3).
ΜΗΝ ΔΟΚΙΜΑΣΕΤΕ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΗ ΒΡΥΣΗ.
l Ανάλογα µε το µοντέλο η συσκευή µπορεί
να διαθέτει ένα ή περισσότερα από τα πιο
κάτω χαρακτηριστικά::
HOT&COLD (εικ. 4): πρόβλεψη για σύνδεση
τόσο µε το δίκτυο ζεστού όσο και µε το δίκτυο
κρύου νερού για µεγαλύτερη εξοικονόµηση
ενέργειας. Συνδέστε τη γκρι σωλήνα στη βρύση
του κρύου νερού
και την κόκκινη σωλήνα στην
βρύση του ζεστού νερού. Η συσκευή µπορεί να
συνδεθεί και αποκλειστικά µόνο στη βρύση κρύου
νερού ή µόνο στη βρύση ζεστού ,σε αυτή την
περίπτωση η έναρξη κάποιων προγραµµάτων θα
καθυστερήσει για µερικά λεπτά.
l AQUASTOP (εικ.. 5): Μηχανισµός τοποθετηµένος στο
σωλήνα παροχής νερού ,που διακόπτει την ροή του
νερού εάν η σωλήνα σύνδεσης φθαρεί. Σε αυτή την
περίπτωση στο σηµείο "A" θα εµφανιστεί µια κόκκινη
ένδειξη και θα πρέπει να αντικαταστήσετε τη σωλήνα.
Για να ξεβιδώσετε το παξιµάδι πιέστε το µηχανισµό
ασφάλισης (παρεµποδίζει το ξεβίδωµα) "B".
l AQUAPROTECT - ΣΩΛΗΝΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΕΡΟΥ
ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (εικ.6): Στην περίπτωση που
υφίσταται διαρροή νερού στον βασικό εσωτερικό
σωλήνα "A", το προστατευτικό διαφανές κάλυµµα
της σωλήνας "B" θα κρατήσει το νερό,
εξασφαλίζοντας σας την δυνατότητα να
ολοκληρώσετε το κύκλο. Αφού τελειώσει ο κύκλος
πρέπει να αντικαταστήσετε τη σωλήνα µε την
βοήθεια τεχνικού από το Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης.
4
1
5
6
B
A
B
A
7
Τοποθέτηση συσκευής
l Ευθυγραµµίστε τη συσκευή µε το τοίχο
26
min 4 cm
max 100 cm
προσέχοντας ώστε η σωλήνα να µην έχει λυγίσειτσακίσει και συνδέστε τη σωλήνα αποχέτευσης στο
στόµιο της µπανιέρας ή για ακόµη καλύτερη
αποµάκρυνση του νερού σε ένα σταθερό στόµιο
αποχέτευσης στο τοίχο σε απόσταση τουλάχιστον
50 cm από το δάπεδο και µε διάµετρο µεγαλύτερη
από εκείνη του σωλήνα απαγωγής του νερού του
πλυντηρίου (εικ.7).
+2,6 mt
max
min 50 cm
max 85 cm
ποδαράκια, βλέπε εικόνα 8:
a.περιστρέψτε προς τα δεξιά το παξιµάδι για να
απελευθερώσετε τη βίδα;
b.Περιστρέψτε το ποδαράκια πάνω-κάτω ανάλογα
έως ότου ακουµπήσει στο δάπεδο;
c.στερεώστε το ποδαράκι βιδώνοντας το παξιµάδι
µέχρι να ακουµπήσει το πυθµένα του πλυντηρίου.
8
A
EL
l Αλφαδιάστε τη συσκευή ρυθµίζοντας τα
B
l Συνδέστε την πρίζα.
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Στην περίπτωση που θα παραστεί η ανάγκη
να αντικαταστήσετε το καλώδιο σύνδεσης µε
το δίκτυο ηλεκτρικής παροχής ,επικοινωνήστε
µε το Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης.
C
Συρτάρι απορρυπαντικού
Το συρτάρι του απορρυπαντικού είναι
χωρισµένο σε 3 θήκες όπως δείχνει η εικ 9:
l θήκη “1”: για το απορρυπαντικό της πρόπλυσης;
l θήκη “ ”:για τις πρόσθετες ειδικές ουσίες
όπως µαλακτικό, αρώµατα κλπ, ecc;
9
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Τοποθετείστε µόνο ουσίες σε υγρή
µορφή, το πλυντήριο είναι ρυθµισµένο και
απορροφά αυτόµατα αυτές τις ουσίες στο
τελευταίο κύκλο ξεβγάλµατος.
l θήκη “2”: για το απορρυπαντικό του
κύκλου πλύσης.
Μερικά µοντέλα διατίθενται και µε το ειδικό δοχείο
για απορρυπαντικό σε υγρή µορφή (εικ. 10). Για
να το χρησιµοποιήσετε ,τοποθετείστε το στην θήκη
"2". Με αυτό το τρόπο, το υγρό απορρυπαντικό θα
πάει στον κάδο την σωστή στιγµή. Την θήκη αυτή
µπορείτε να την χρησιµοποιήσετε εάν θέλετε να
λευκάνετε (να βάλετε χλωρίνη) επιλέγοντας το
πρόγραµµα “ξέβγαλµα”.
10
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Μερικά απορρυπαντικά απορροφούνται
δύσκολα. Σε αυτή την περίπτωση είναι
σκόπιµο να χρησιµοποιήσετε το ειδικό
δοχείο (σφαίρα) που τοποθετείται µέσα
στο κάδο (παράδειγµα εικόνα 11).
11
27
3. ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
Ποια είναι η σωστή θερµοκρασία πλύσης?
l Η χρήση αφαιρετικού λεκέδων πριν από την
Οδηγίες για το φορτίο
ΠΡΟΣΟΧΗ: όταν ετοιµάζετε τα ρούχα που
θα πλύνετε πρέπει να βεβαιωθείτε ότι:
- έχετε αφαιρέσει από το ρουχισµό
µεταλλικά αντικείµενα όπως καρφίτσες,
χρήµατα , συνδετήρες;
- έχετε κουµπώσει τις µαξιλαροθήκες, τα
φερµουάρ, έχετε δέσει τις ζώνες και τις
µακριές κορδέλες από τις ρόµπες;
- έχετε αφαιρέσει από τις κουρτίνες τους
γάντζους;
- έχετε διαβάσει προσεκτικά τις οδηγίες που
αναγράφονται στις ετικέτες;
- έχετε αποµακρύνει τους ανθεκτικούς λεκέδες
µε το ειδικό απορρυπαντικό.
l Εάν
πρόκειται να πλύνετε δάπεδα,
κουβερτόρια , καλύµµατα ή άλλο βαρύ
ρουχισµό σας συµβουλεύουµε να µην
χρησιµοποιήσετε το κύκλο στυψίµατος.
l Εάν πρόκειται να πλύνετε µάλλινο ρουχισµό
βεβαιωθείτε ότι ο ρουχισµός αυτός πλένεται
στο πλυντήριο και ότι φέρει την ένδειξη ‘’ Αγνό
παρθένο µαλλί’’ και συνοδεύεται από την
ένδειξη ‘’Πλένεται στο πλυντήριο’’ ‘’Δεν πήζει ‘’.
Χρήσιµες πληροφορίες για τους
χρήστες
Σύντοµες υποδείξεις για σωστή χρήση της
συσκευής για προστασία του περιβάλλοντος
και µέγιστη εξοικονόµηση ενέργειας.
Τοποθετείτε στο πλυντήριο το µέγιστο φορτίο
τοποθέτηση του ρουχισµού στο πλυντήριο,
µειώνει την ανάγκη πλυσίµατος σε
θερµοκρασία µεγαλύτερη των 60°C. Εάν
επιλέξετε θερµοκρασία πλυσίµατος στους
60°C αντί τους 90°C η εξοικονόµηση
ενέργειας µπορεί να φτάσει έως και το 50%.
Ακολουθεί ένας σύντοµος οδηγός µε
συµβουλές και επισηµάνσεις γύρω από την
χρήση του απορρυπαντικού στις διάφορες
θερµοκρασίες. Σε κάθε περίπτωση είναι
σηµαντικό να συµβουλεύεστε τις οδηγίες που
αναφέρονται επάνω στη συσκευασία και
αφορούν την χρήση και την δοσολογία του
συγκεκριµένου απορρυπαντικού.
Πλύσιµο µε πρόγραµµα για βαµβακερά
και θερµοκρασίες από 60°C και άνω για
λευκό ανθεκτικό πολύ βρώµικο ρουχισµό
,χρησιµοποιείτε απορρυπαντικό σε σκόνη
(heavy-duty) που περιέχει λευκαντικές
ουσίες και σε αυτές τις θερµοκρασίες δίνει
άριστα αποτελέσµατα.
Πλύσιµο
µε
προγράµµατα
µε
θερµοκρασία µεταξύ 60°C και 40°C,
επιλέγετε το απορρυπαντικό ανάλογα
µε το ύφασµα ,το χρώµα και το βαθµό
βρωµιάς. Κατά κανόνα για λευκό
βαµβακερό ανθεκτικό ρουχισµό επιλέγετε
απορρυπαντικό σε σκόνη, για τα
χρωµατιστά που δεν έχουν λεκέδες
επιλέγετε υγρό απορρυπαντικό ή σε σκόνη
ειδικό για την προστασία των χρωµάτων.
l Για να αποφύγετε σπάταλη ενέργειας,
νερού ή απορρυπαντικού τοποθετείτε για
πλύσιµο το µέγιστο προβλεπόµενο
φορτίο. Η εξοικονόµηση µπορεί να φτάσει
έως το 50% της ενέργειας που θα
καταναλώσετε πλένοντας δύο µισά
φορτία ,εάν κάνετε ένα πλήρες φορτίο.
Πλύσιµο µε προγράµµατα µε χαµηλή
θερµοκρασία έως 40°C, ενδείκνυται η χρήση
απορρυπαντικών υγρών ή σε σκόνη ειδικών
για το πλύσιµο σε χαµηλή θερµοκρασία .
Πότε είναι πραγµατικά χρήσιµη η πρόπλυση?
Για
το
πλύσιµο
µάλλινου
και
µεταξωτού ρουχισµού χρησιµοποιείτε
αποκλειστικά τα ειδικά για αυτού του
είδους ρουχισµό απορρυπαντικά.
l Μόνο όταν πρόκειται να πλύνετε εξαιρετικά
βρώµικο ρουχισµό! Εάν δεν επιλέξετε το κύκλο
πρόπλυσης εξοικονοµείτε από 5 έως 15%.
28
4. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΡΟΥΤΙΝΑΣ
l Επαναλάβετε τις κινήσεις που περιγράφονται
πιο πάνω για να τοποθετήσετε όλα τα
εξαρτήµατα στη θέση τους.
EL
Για το καθαρισµό της εξωτερικής επιφάνειας του
πλυντηρίου, αποφεύγετε τη χρήση λειαντικών
ουσιών,αλκοόλης και η διαλυτικών, καθαρίζετε
τις επιφάνειες µε ένα υγρό µαλακό ύφασµα. Το
πλυντήριο απαιτεί ελάχιστη φροντίδα για τη
συντήρηση του: καθαρίζετε το φίλτρο και τις
θήκες απορρυπαντικού. Πιο κάτω θα βρείτε και
µικρές συµβουλές στην περίπτωση που θα
χρειαστεί να µετακινήσετε τη συσκευή ή για την
περίπτωση που η συσκευή θα µείνει σε αχρησία
για µεγάλο χρονικό διάστηµα.
Καθαρισµός θηκών απορρυπαντικού
Οδηγίες για την µεταφορά της
συσκευής και την προετοιµασία
για παρατεταµένη αχρησία
l Καθαρίζετε τις θήκες απορρυπαντικού για να
αποφύγετε την συσσώρευση υπολοίπων
µέσα σε αυτές.
l Πιέστε απαλά τη θήκη για να την βγάλετε
από την θέση της, βάλτε την κάτω από την
βρύση και επανα τοποθετήστε την στη θέση
της αφού αποµακρύνετε πρώτα, σχολαστικά
τα υπόλοιπα απορρυπαντικού.
l Εάν η συσκευή θα παραµείνει σε χώρο
που δεν θερµαίνεται για µεγάλη χρονική
περίοδο, πρέπει να αδειάσετε όλες τις
σωληνώσεις από τα υπολείµµατα νερού.
l Αποσυνδέστε το πλυντήριο από την
παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος.
Καθαρισµός του φίλτρου
l Αποσυνδέστε την σωλήνα αποχέτευσης
από την ταινία στήριξης και κατεβάστε
προς το δάπεδο τη σωλήνα προκειµένου
να αδειάσετε το νερό σε µια λεκάνη.
l Το πλυντήριο διαθέτει ένα ειδικό φίλτρο
που κατακρατεί τα ευµεγέθη υπολείµµατα
που µπορεί να φράξουν την αποχέτευση
όπως κουµπιά και νοµίσµατα.
l Στερεώστε τη σωλήνα αποχέτευσης στη
θέση της.
l Διατίθεται µόνο σε ορισµένα µοντέλα:
τραβήξτε το σωληνάκι πρός τα έξω, αφαιρέστε
το καπάκι καί στραγγίξτε το ωερό σε ένα
λεκανάκι.
l Πριν ξεβιδώσετε το φίλτρο, είναι σκόπιµο να
βάλετε από κάτω ένα απορροφητικό ύφασµα
ώστε το υπόλοιπο νερό να µην βρέξει το δάπεδο.
l Περιστρέψτε το φίλτρο αριστερόστροφα
µέχρι το στοπ στην κάθετη θέση.
l Αφαιρέστε και καθαρίστε το φίλτρο,
τοποθετείστε το στη θέση
περιστρέψτε το δεξιόστροφα.
του
και
29
5. ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
ΧΡΗΣΗΣ
6. ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Το πλυντήριο αυτό προσαρµόζει αυτόµατα
την στάθµη νερού στο είδος και την ποσότητα
του ρουχισµού που πρόκειται να πλυθεί. Με
αυτό το σύστηµα µειώνεται αισθητά τόσο η
κατανάλωση όσο και η διάρκεια του κύκλου.
A
Επιλογή προγράµµατος
l Ενεργοποιείστε το πλυντήριο και επιλέξτε
το πρόγραµµα που θέλετε.
L
l Ρυθµίστε ανάλογα µε τις ανάγκες σας την
B
θερµοκρασία πλύσης και πιέστε τα πλήκτρα
των πρόσθετων λειτουργιών που θέλετε .
M
l Πιέστε το πλήκτρο ΕΝΑΡΞΗΣ/ΔΙΑΚΟΠΗΣ
για να ξεκινήσει το πρόγραµµα.
C
Εάν κατά την διάρκεια λειτουργίας του πλυντηρίου
παρουσιαστεί διακοπή ρεύµατος, ένας ειδικός
µηχανισµός µνήµης θα αποµνηµονεύσει την
ρύθµιση που έχετε κάνει και µε την επιστροφή της
σύνδεσης η συσκευή θα συνεχίσει να λειτουργεί
από το σηµείο που είχε διακοπεί το πρόγραµµα.
l Στο τέλος του προγράµµατος στην οθόνη
θα εµφανιστεί η ένδειξη “end” ή θα ανάψει
το αντίστοιχο led.
Περιµένετε να σβήσει η φωτεινή ένδειξη
ασφάλισης της πόρτας: αυτό συµβαίνει 2
λεπτά µετά το πέρας του προγράµµατος.
D
E
F
G
H
I
A Επιλογέας προγράµµατος µε
θέση OFF
B Πλήκτρο ΕΝΑΡΞΗΣ/ΔΙΑΚΟΠΗΣ
C Πλήκτρο ΣΤΡΟΦΩΝ
ΣΤΥΨΙΜΑΤΟΣ
D Πλήκτρο ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
l Απενεργοποιείστε το πλυντήριο.
Συµβουλευθείτε το πίνακα προγραµµάτων και
ακολουθείστε τις οδηγίες µε την σειρά που
αναφέρονται. Η πιο πάνω οδηγία ισχύει
ανεξάρτητα από το πρόγραµµα που θα επιλέξετε.
E Πλήκτρο ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
F Πλήκτρο ΧΡΟΝΟΣ ΠΛΥΣΗΣ
G Πλήκτρο ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ
ΞΕΒΓΑΛΜΑΤΟΣ
Τεχνικά στοιχεfα
H Πλήκτρο ΕΠΙΛΟΓΩΝ
Πιεσηνερου:
min 0,05 Mpa
max 0,8 Mpa
I
Ταχυτητα στιψιµα τοσ:
κοιτάξτε την πινακίδα των χαρακτηριστηκών.
M Λυχνία ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΡΤΑΣ
Πλήκτρο ΕΥΚΟΛΟ ΣΙΔΕΡΩΜΑ
L Ψηφιακή οθόνη
Παροχη ρευµατοσ/Ενταση ρευµατοσ/
Ταση ρευµατοσ:
κοιτάξτε την πινακίδα των χαρακτηριστηκών.
30
Ο επιλογέας προγράµµατος πρέπει να
επαναφέρεται στη θέση OFF στο τέλος
του κύκλου ή πριν να επιλέξετε το
επόµενο κύκλο (διαδοχικές πλύσεις).
Λειτουργία πόρτας
EL
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Μην ακουµπάτε την οθόνη ενόσω
συνδέετε τη συσκευή στην παροχή,
γιατί η συσκευή ρυθµίζει το σύστηµα
κατά την διάρκεια των πρώτων
δευτερόλεπτων: ακουµπώντας την
οθόνη η συσκευή δεν µπορεί
να λειτουργήσει σωστά. Σε αυτή
την περίπτωση, αποσυνδέστε τη
συσκευή από την παροχή και
επαναλάβετε την διαδικασία.
Πλήκτρο ΕΝΑΡΞΗΣ/ΔΙΑΚΟΠΗΣ
Κλείστε την πόρτα ΠΡΙΝ πιέσετε το
πλήκτρο ΕΝΑΡΞΗΣ/ΔΙΑΚΟΠΗΣ.
l Πιέστε για να ξεκινήσει ο κύκλος .
Ένας ειδικός µηχανισµός ασφάλειας
αποτρέπει το τυχαίο άνοιγµα της
πόρτας µετά το πέρας του κύκλου .
2 λεπτά µετά την ολοκλήρωση του
κύκλου η λυχνία ‘’Ασφάλισης της
πόρτας’’ θα σβήσει και η πόρτα ανοίγει.
Επιλογέας
θέση OFF
προγράµµατος
µε
Περιστρέφοντας τον επιλογέα στην
οθόνη εµφανίζονται οι ρυθµίσεις του
προγράµµατος που έχετε επιλέξει.
Για εξοικονόµηση ενέργειας στο τέλος του
κύκλου ή σε περίοδο αδράνειας της
συσκευής η φωτεινότητα της οθόνης
µειώνεται.
Σηµείωση: Για να διακόψετε την
λειτουργία της συσκευής περιστρέψτε
τον επιλογέα προγράµµατος στη θέση
OFF .
Αφού
πατήσετε
το
κουµπί
ΕΝΑΡΞΗΣ/ΔΙΑΚΟΠΗΣ, η συσκευή
µπορεί να χρειαστεί µερικά
δευτερόλεπτα για να ξεκινήσει.
ΠΡΟΣΘΕΣΤΕ Ή ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΡΟΥΧΑ ΜΕΤΑ
ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
(ΠΑΥΣΗ)
l Πιέστε
και κρατήστε το πλήκτρο
ΕΝΑΡΞΗΣ/ΔΙΑΚΟΠΗΣ για 2 περίπου
δευτερόλεπτα (η ενδεικτική λυχνία του θα
ανάψει και θα αναβοσβήνει για το χρόνο
που αποµένει, δείχνοντας έτσι ότι η
συσκευή έχει διακόψει τη λειτουργία της).
l Περιµένετε 2 λεπτά έως ότου η ασφάλεια
της συσκευής ξεκλειδώσει την πόρτα.
l Αφού έχετε προσθέσει ή αφαιρέσει
ρούχα, κλείστε την πόρτα και πιέστε
το πλήκτρο ΕΝΑΡΞΗΣ/ΔΙΑΚΟΠΗΣ (το
πρόγραµµα θα ξεκινήσει από το σηµείο
που σταµάτησε).
l Πιέστε το πλήκτρο ΕΝΑΡΞΗΣ/ΔΙΑΚΟΠΗΣ
για να ξεκινήσει ο κύκλος πλύσης που επιλέξατε.
l Κατά
την διάρκεια και µέχρι την
ολοκλήρωση του κύκλου ο επιλογέας
παραµένει ακίνητος στην θέση που
αντιστοιχεί στο πρόγραµµα .
l Διακόψτε την λειτουργία της συσκευής
ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
l Για να ακυρώσετε ένα πρόγραµµα,
περιστρέψτε τον επιλογέα στην θέση
OFF.
περιστρέφοντας τον επιλογέα στη θέση
OFF.
31
Πλήκτρο ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Η ενεργοποίηση των πλήκτρων
λειτουργιών πρέπει να γίνει πριν πιέσετε
το πλήκτρο ΕΝΑΡΞΗΣ/ΔΙΑΚΟΠΗΣ.
Εάν επιλέξετε κάποια λειτουργία που
δεν είναι συµβατή µε το πρόγραµµα η
αντίστοιχη λυχνία θα αναβοσβήσει και
µετά θα σβήσει .
l Με αυτό το πλήκτρο σας δίνετε η
δυνατότητα να µεταθέσετε την έναρξη
λειτουργίας µέχρι 24 ώρες.
l Για να καθυστερήσετε την ώρα έναρξης
ακολουθείστε την πιο κάτω διαδικασία:
Πλήκτρο ΣΤΡΟΦΩΝ ΣΤΥΨΙΜΑΤΟΣ
l Πιέζοντας αυτό το πλήκτρο έχετε την
δυνατότητα να µειώσετε την µέγιστη ταχύτα
στυψίµατος ή και να ακυρώσετε τον κύκλο
στυψίµατος.
l Για να ενεργοποιήσετε ξανά το στύψιµο
πιέστε το πλήκτρο µέχρι να εµφανιστεί η
ένδειξη που θέλετε.
Για να αποφευχθούν φθορές στα
υφάσµατα δεν µπορείτε να αυξήσετε
πέραν της µέγιστης προβλεπόµενης
ανά πρόγραµµα, την ταχύτητα του
στυψίµατος.
l Η αλλαγή ταχύτητας στυψίµατος γίνεται χωρίς
να διακοπεί η λειτουργία της συσκευής.
- Επιλέξτε το πρόγραµµα.
- Πιέστε το πλήκτρο µια φορά για να το
ενεργοποιήσετε(στην οθόνη εµφανίζετε η
ένδειξη h00) πιέστε µια φορά για να
µεταθέσετε κατά 1 ώρα την έναρξη (στην
οθόνη εµφανίζετε η ένδειξη h01). Κάθε φορά
που θα πιέζετε το πλήκτρο η έναρξη
λειτουργίας µετατίθεται κατά 1 ώρα, µέχρι να
εµφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη h24, και να
ξεκινήσει ο υπολογισµός από το 0 εάν
πιέσετε εκ νέου το πλήκτρο.
- Επιβεβαιώστε την ρύθµιση πιέζοντας το
πλήκτρο ΕΝΑΡΞΗΣ/ΔΙΑΚΟΠΗΣ (στο
χειριστήριο θα αρχίσει να αναβοσβήνει η
λυχνία). Εχει ξεκινήσει η µέτρηση του
χρόνου µετά το πέρας της οποίας το
πρόγραµµα θα ξεκινήσει αυτόµατα.
l Μπορείτε να ακυρώσετε τη µεταχρονολογηµένη
Η συσκευή διαθέτει ένα ηλεκτρονικό
µηχανισµό ο οποίος αποτρέπει το
στύψιµο όταν το φορτίο είναι
ανοµοιόµορφα κατανεµηµένο.
Με αυτό το τρόπο αποτρέπεται ο θόρυβος
και οι δονήσεις ενώ εξασφαλίζεται η
αξιοπιστία της συσκευής.
έναρξη γυρίζοντας τον επιλογέα στη θέση OFF.
Εάν ενόσω η συσκευή βρίσκεται σε
λειτουργεί έχετε διακοπή ρεύματος, η
συσκευή μέσω μιας μνήμης αποθηκεύει
τις ρυθμίσεις και με την επαναφορά του
ρεύματος θα συνεχίσει από το σημείο
που έγινε η διακοπή.
Πλήκτρο ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
l Με την βοήθεια αυτού του πλήκτρου
µπορείτε να προσαρµόσετε
την
θερµοκρασία του κύκλου που επιλέξατε
ανάλογα µε τις ανάγκες σας.
l Η ρύθµιση της θερµοκρασίας δεν µπορεί
να υπερβεί την µέγιστη προβλεπόµενη
για
το
συγκεκριµένο
πρόγραµµα
προκειµένου να µην φθαρεί ο ρουχισµός.
32
Πλήκτρο ΧΡΟΝΟΣ ΠΛΥΣΗΣ
l Με αυτό το κουµπί µπορείτε να επιλέξετε
έως 3 επίπεδα έντασης πλύση, ανάλογα
µε το πόσο λερωµένα είναι τα υφάσµατα
(µπορεί να χρησιµοποιηθεί µόνο σε
ορισµένα προγράµµατα, όπως φαίνεται
στον πίνακα προγραµµάτων).
l Η ποσότητα του απορρυπαντικού που θα
ενδεικτική λυχνία θα εµφανίζει αυτόµατα
το χρόνο πλύσης για το συγκεκριµένο
πρόγραµµα.
προσθέσετε στην ειδική θήκη πρέπει να
αντιστοιχεί στο 20% της αναγραφόµενης
ποσότητας από τον κατασκευαστή του
απορρυπαντικού, για τον κύκλο της
πλύσης .
l Επιλέγοντας
ένα διαφορετικό χρόνο
πλύσης η σχετική ένδειξη θα ανάψει.
Πλήκτρο ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΞΕΒΓΑΛΜΑΤΟΣ
l Με την βοήθεια αυτού του πλήκτρου
µπορείτε
να
προσθέσετε
φάσεις
ξεβγάλµατος στο τέλος του κύκλου της
πλύσης. Ο µέγιστος αριθµός φάσεων
ξεβγάλµατος
εξαρτάται
από
το
πρόγραµµα πλύσης που έχετε επιλέξει.
l Η λειτουργία αυτή έχει σχεδιαστεί για τα
άτοµα µε ευαίσθητο δέρµα και για όσους
η παρουσία ελάχιστου απορρυπαντικού
στο ρουχισµό µπορεί να προκαλέσει
ερεθισµό και αλλεργία .
- ΥΓΙΕΙΝΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΕ ΒΑΘΟΣ
(HYGIENE PLUS)
l Με αυτό το πρόγραµµα µπορείτε να
καθαρίσετε υγιεινά σε βάθος τα ρούχα
στους 60°C.
- ΚΥΚΛΟΣ ΝΥΚΤΑΣ (NIGHT & DAY)
l Με αυτή την επιλογή µπορείτε να
µειώσετε τις στροφές του κύκλου
στυψίµατος έως τις 400 σ.α.λ, να
αυξήσετε την ποσότητα του νερού στην
τελευταία φάση ξεβγάλµατος ώστε το
νερό να διεισδύσει οµοιόµορφα στις ίνες.
l Όταν η συσκευή πρόκειται να διοχετεύσει
το νερό στο δίκτυο αποχέτευσης µια
λυχνία θα αρχίσει να αναβοσβήνει σε
ένδειξη ότι η λειτουργία της συσκευής
διακόπτεται προσωρινά.
l Η λειτουργία αυτή ενδείκνυται και για τα
µωρουδιακά
καθώς
και
για
τις
περιπτώσεις που ο ρουχισµός που θα
πλύνετε είναι ιδιαίτερα βρώµικος και έτσι
θα χρειαστεί να χρησιµοποιήσετε µεγάλη
ποσότητα απορρυπαντικού. Η λειτουργία
αυτή ενδείκνυται και για τις πετσέτες που
λόγω της υφής τους
τείνουν να
αποθηκεύουν απορρυπαντικό.
Πλήκτρο ΕΠΙΛΟΓΩΝ
l Απενεργοποιήστε
την
επιλογή
προκειµένου να ολοκληρώσετε τον κύκλο
µε ένα στύψιµο (την φάση αυτή µπορείτε
να ακυρώσετε ή να µειώσετε την διάρκεια
της µε την βοήθεια του αντίστοιχου
πλήκτρου ) και άδειασµα του νερού.
l Με
την βοήθεια του ηλεκτρονικού
προγραµµατισµού, η αποχέτευση του
νερού στις ενδιάµεσες φάσεις γίνεται
αθόρυβα,ώστε
η
επιλογή
του
συγκεκριµµένου τρόπου λειτουργίας να
είναι χρήσιµη για πλύσιµο την νύκτα
(ώρες κοινής ησυχίας).
Οι δυνατότητες επιλογών µε την βοήθεια
πλήκτρων είναι τρεις:
- ΠΡΟΠΛΥΣΗ
l Με αυτή την επιλογή ενεργοποιείται η
φάση πρόπλυσης που είναι ιδιαίτερα
χρήσιµη για το πλύσιµο ιδιαίτερα
βρώµικων
φορτίων
ρουχισµού
,η
λειτουργία
ενεργοποιείται
µόνο
σε
συγκεκριµένα
προγράµµατα
που
µπορείτε να πληροφορηθείτε στο πίνακα
προγραµµάτων.
Πλήκτρο ΕΥΚΟΛΟ ΣΙΔΕΡΩΜΑ
Αυτή η λειτουργία ελαχιστοποιεί το ζάρωµα
των ρούχων,όσο το δυνατόν περισσότερο,
παραλείποντας τα ενδιάµεσα στυψίµατα ή
µειώνοντας την ένταση του τελευταίου.
33
EL
l Όταν έχει επιλεγεί το πρόγραµµα η
2) ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΣΤΥΨΙΜΑΤΟΣ
Ψηφιακή Οθόνη
2
Μέσω της ψηφιακής οθόνης είστε αδιάκοπα
ενήµερος για την κατάσταση στην οποία
βρίσκεται η συσκευή.
2
3
4
5
6
Το εικονίδιο αυτό εµφανίζει την ταχύτητα
στυψίµατος στο πρόγραµµα που επιλέξατε
η οποία µπορεί να τροποποιηθεί ή να
ακυρωθεί µε την βοήθεια του αντίστοιχου
πλήκτρου ρύθµισης στροφών στυψίµατος.
7
1
3) ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΥΚΛΟΥ
3
8 9 10
1) ΛΥΧΝΙΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΠΟΡΤΑΣ
Το
εικονίδιο
αυτό
εµφανίζει
την
θερµοκρασία του νερού στο πρόγραµµα
που επιλέξατε η οποία µπορεί να
τροποποιηθεί
(‘οπου
προβλέπεται)
κάνοντας χρήση του αντίστοιχου πλήκτρου.
1
l Η ενδεικτική λυχνία ανάβει όταν η πόρτα
κλείσει καλά.
4) ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ
4
Κλείστε την πόρτα ΠΡΙΝ πιέσετε το
πλήκτρο ΕΝΑΡΞΗΣ/ΔΙΑΚΟΠΗΣ.
l Όταν
πιέσετε
το
πλήκτρο
ΕΝΑΡΞΗΣ/ΔΙΑΚΟΠΗΣ εάν η πόρτα είναι
κλειστή η ενδεικτική λυχνία θα αρχίσει να
αναβοσβήνει και µετά θα παραµείνει
αναµµένη.
l Όταν επιλέγετε πρόγραµµα στην οθόνη
εµφανίζεται αυτόµατα η διάρκεια του
προγράµµατος, οποία µπορεί να διαφέρει
ανάλογα µε τις επιλογές που έχετε κάνει.
l Καθόλη την διάρκεια του κύκλου στην
οθόνη εµφανίζεται ο χρόνος που αποµένει για
την ολοκλήρωση του προγράµµατος.
Εάν η πόρτα δεν έχει κλείσει καλά ή
λυχνία θα αναβοσβήνει για 7
δευτερόλεπτα και µετά θα ακυρωθεί
η έναρξη λειτουργίας. Σε αυτή την
περίπτωση κλείστε καλά την πόρτα
και πιέστε εκ νέου το πλήκτρο
ΕΝΑΡΞΗΣ/ΔΙΑΚΟΠΗΣ.
l Ο υπολογισµός της διάρκειας γίνεται µε
αναφορά σε ένα σταθερό φορτίο,κατά την
διάρκεια του κύκλου η συσκευή προσαρµόζει
τον χρόνο ανάλογα µε το µέγεθος και τη
σύνθεση του φορτίου που πλένεται.
l Ένας
ειδικός µηχανισµός ασφάλειας
παρεµποδίζει το άνοιγµα της πόρτας
αµέσως µετά το τέλος του κύκλου.
Περιµένετε 2 λεπτά µετά το τέλος του
κύκλου ,η λυχνία ασφάλισης της πόρτας
θα σβήσει τότε µπορείτε να ανοίξετε την
πόρτα. Στο τέλος του κύκλου περιστρέψτε τον
επιλογέα προγράµµατος στη θέση OFF.
34
5) ΧΡΟΝΟΣ ΠΛΥΣΗΣ
5
{
l Όταν έχει επιλεγεί το πρόγραµµα η
ενδεικτική λυχνία θα εµφανίζει αυτόµατα
το χρόνο πλύσης για το συγκεκριµένο
πρόγραµµα.
l Επιλέγοντας
ένα διαφορετικό χρόνο
πλύσης η σχετική ένδειξη θα ανάψει.
10) Kg MODE (η λειτουργία υπολογισµού
βάρους φορτίου αφορά µόνο στα
προγράµµατα
για
Συνθετικά
και
Βαµβακερά).
EL
6) ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΞΕΒΓΑΛΜΑΤΑ
10
{
l Κατά την διάρκεια των πρώτων λεπτών
του κύκλου, η ένδειξη "Kg MODE"
παραµένει ενεργοποιηµένος γιατί ένας
αισθητήρας καταγράφει το βάρος του
φορτίου και προσαρµόζει ανάλογα την
διάρκεια του κύκλου, την ποσότητα του
νερού και την κατανάλωση της ενέργειας.
6
Η
φωτεινή
ένδειξη
καταγράφει
τις
πρόσθετες φάσεις ξεβγάλµατος που µπορεί
να έχετε επιλέξει µε την βοήθεια του
αντίστοιχου πλήκτρου.
7) ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ
}
l Σε όλες τις φάσεις του κύκλου η ένδειξη
"Kg MODE" εµφανίζει στην οθόνη
πληροφορίες σχετικά µε το φορτίο και
κατά την διάρκεια των πρώτων λεπτών
του κύκλου:
7
Οι φωτεινές ενδείξεις καταγράφουν τις
πρόσθετες επιλογές που µπορείτε να
ενεργοποιήσετε µέσω του αντίστοιχου
πλήκτρου (ΠΡΟΠΛΥΣΗ, ΥΓΙΕΙΝΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
ΣΕ ΒΑΘΟΣ και ΚΥΚΛΟΣ ΝΥΚΤΑΣ).
- ρυθµίζει ανάλογα την απαιτούµενη
ποσότητα του νερού;
- καθορίζει την διάρκεια του κύκλου της
πλύσης;
8) Wi-Fi (µερικά µοντέλα µόνο)
- προγραµµατίζει τις φάσεις ξεβγάλµατος
ανάλογα µε το είδος του ρουχισµού
που πλένεται (σύµφωνα µε τον
προγραµµατισµό που έχει γίνει);
8
l Στα µοντέλα µε επιλογή λειτουργίας µέσω
Wi-Fi, το εικονίδιο καταγράφει ότι το
σύστηµα Wi-Fi βρίσκεται σε λειτουργία.
- προσαρµόζει τον ρυθµό περιστροφών
ανάλογα µε το είδος του ρουχισµού
(σύµφωνα µε την βασική επιλογή
προγράµµατος);
l Πληροφορίες σχετικά µε το σύστηµα WiFi αναγράφονται στο ειδικό εγχειρίδιο που
συνοδεύει τη συσκευή.
- καταγράφει την παρουσία αφρού
προκειµένου να αυξήσει ,εφόσον
απαιτείται,την ποσότητα του νερού κατά
την διάρκεια του ξεβγάλµατος;
9) ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ
9
- Ρυθµίζει την ταχύτητα του στυψίµατος
ανάλογα µε το φορτίο αποτρέποντας
την δηµιουργία άνισο- κατανοµής και
την πρόκληση κραδασµών.
Η φωτεινή ένδειξη αναβοσβήνει όταν έχετε
ενεργοποιήσει την επιλογή
µετάθεσης
έναρξης λειτουργίας.
35
Πίνακας προγραµµάτων
2
Θερµ.°C
kg *
(MAX.)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Συνιστώµενη
Max.
All In One 20°C
3,5
4
4,5
5,5
20°
20°
All Baby 60°C
3,5
4
4,5
5,5
60°
60°
All In One 59 Min.
5
6
7
8
40°
40°
Γρήγορο 30'
1,5
2
2,5
2,5
30°
30°
Γρήγορο 14'
1
1
1
1,5
30°
30°
Σκούρα χρώµατα
2,5
3
3,5
4
40°
40°
Ξέβγαλµα
-
-
-
-
-
-
Αποστράγγιση &
Στύψιµο
-
-
-
-
-
-
Πουκάµισα 1) 2,5
3
3,5
4
30°
30°
Εσώρουχα 1) 1,5
2
2
2,5
40°
60°
Μάλλινα &
Μεταξωτά
1
1
1
2
30°
30°
Ευαίσθητα
2
2
2,5
2,5
40°
40°
1
Απορρυπαντικό
2
1
( )
Auto Clean
( )
Ανάµεικτα
1) 2,5
3
3,5
4
40°
60°
( )
Βαµβακερά
**
1)
6
7
8
40°
90°
( )
5
36
( )
Επιλέγεται µόνο µε τη λειτουργία
ΠΡΟΠΛΥΣΗΣ (διαθέσιµα προγράµµατα
µε λειτουργία ΠΡΟΠΛΥΣΗΣ).
(Μόνο για τα µοντέλα που διαθέτουν
θήκη για υγρό απορρυπαντικό)
Εάν κάποιος ρουχισµός έχει λεκέδες
που απαιτούν προεργασία µε υγρό
αφαιρετικό λεκέδων µπορείτε να
κάνετε
την
προεργασία
στο
πλυντήριο.
Τοποθετείστε στη θήκη "2" του
συρταριού
απορρυπαντικών
το
λευκαντικό και επιλέξτε το πρόγραµµα
‘’ΞΕΒΓΑΛΜΑ’’ Αφού ολοκληρωθεί η
διαδικασία περιστρέψτε τον επιλογέα
προγράµµατος στην θέση OFF,
τοποθετείστε µέσα στη συσκευή τον
υπόλοιπο ρουχισµό και επιλέξτε το
πρόγραµµα που ανταποκρίνεται στις
ανάγκες σας.
Διαβάστε τις πιο κάτω παρατηρήσεις:
* Το µέγιστο φορτίο των ρούχων εξαρτάται
από τον τύπο κάθε συσκευής (δες τον
πίνακα).
** ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ
ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ
(EU) No 1015/2010 και No 1061/2010.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ
ΣΤΟΥΣ 60°C.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ
ΣΤΟΥΣ 40°C.
Τα προγράµµατα αυτά είναι κατάλληλα για
το πλύσιµο βαµβακερού ρουχισµού όχι
ιδιαίτερα βρώµικου και χαρακτηρίζονται
για την συνδυασµένη αποτελεσµατικότητα
καθαρισµού και κατανάλωσης ενέργειας και
νερού.
Τα προγράµµατα αυτά έχουν σχεδιαστεί
έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στις
προδιαγραφές
της
θερµοκρασίας
πλυσίµατος που αναγράφουν οι ετικέτες του
ρουχισµού ,η θερµοκρασία µπορεί να
εµφανίσει µικρή απόκλιση από εκείνη που
αναφέρεται στο πίνακα.
1)
Η ταχύτητα στυψίµατος µπορεί να µειωθεί
για να προσαρµοστεί στις οδηγίες που
αναγράφουν οι ετικέτες του ρουχισµού, η και να
ακυρωθεί στην περίπτωση πολύ ευαίσθητου
ρουχισµού. Αυτό γίνεται µε την βοήθεια του
πλήκτρου ΣΤΡΟΦΩΝ ΣΤΥΨΙΜΑΤΟΣ. Εάν στην
ετικέτα δεν αναφέρονται οδηγίες για το στύψιµο
µπορείτε να χρησιµοποιήσετε την µέγιστη
προβλεπόµενη ταχύτητα για το συγκεκριµένο
πρόγραµµα.
37
Στα προγράµµατα που προβλέπεται
µπορείτε να ρυθµίσετε την διάρκεια
και την ένταση του βαθµού
πλυσίµατος µε την βοήθεια του
πλήκτρου ΧΡΟΝΟΣ ΠΛΥΣΗΣ.
EL
Υπέρµετρη ποσότητα απορρυπαντικού
µπορεί να δηµιουργήσει πολύ αφρό. Εάν η
συσκευή καταγράψει την παρουσία µεγάλης
ποσότητας αφρού µπορεί να ακυρώσει τη
φάση στυψίµατος ή να επιµηκύνει την
διάρκεια του προγράµµατος και να αυξήσει
την κατανάλωση του νερού.
l Σκούρα και βαριά ρούχα, όπως τζην και
Επιλογή προγράµµατος
Η συσκευή διαθέτει µια σειρά από
ξεχωριστά προγράµµατα για το πλύσιµο
ρουχισµού µε διαφορετική ένταση βρωµιάς
προκειµένου να ανταποκριθεί σε όλες τις
ανάγκες καθαρισµού (βλέπε πίνακα).
Τεχνολογία ALL IN ONE
Αυτό το πλυντήριο είναι εξοπλισµένο µε ένα
καινοτόµο σύστηµα µε ένα jet υψηλής
πίεσης που ψεκάζει ένα µείγµα από νερό
και απορρυπαντικό απ 'ευθείας στο φορτίο.
Η ειδική κίνηση του κινητήρα που
χρησιµοποιείται σε αυτό το µηχάνηµα
διαχειρίζεται την κίνηση του τυµπάνου κατά
τη διάρκεια της εκκίνησης του κάθε
προγράµµατος,και σε συνδυασµό µε την
υψηλή πίεση του jet ψεκασµού του
µίγµατος απορρυπαντικού εντός του
φορτίου, ο κύκλος περιλαµβάνει ένα σύνολο
δράσεων στροφών που βοηθά το διάλυµα
απορρυπαντικού για να διεισδύσει µέσα
στις ίνες, βοηθώντας την αποµάκρυνση
της βρωµιάς και εξασφαλίζοντας την
καλύτερη διαθέσιµη απόδοση πλύσης.
Το σύστηµα ALL IN ONE χρησιµοποιείται,
επίσης, κατά τη διάρκεια των φάσεων του
φορτίου νερού, όπου το jet υψηλής πίεσης
βοηθά την πλήρη αποµάκρυνση των
υπολειµµάτων απορρυπαντικού το οποίο
παγιδεύεται στα ρούχα.
All In One 20°C
Χάρη στην Τεχνολογία ALL IN ONE, αυτό
το καινοτόµο πρόγραµµα, σας επιτρέπει να
πλύνετε υφάσµατα όπως βαµβακερά,
συνθετικά και ανάµεικτα στους 20°C µε
απόδοση πλύσης όπως στους 40°C. Η
κατανάλωση του προγράµµατος είναι
περίπου 50% χαµηλότερο από ένα
συνηθισµένο
πρόγραµµα
βαµβακερών
στους 40°C.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
ΠΛΥΣΗΣ:
l Τα καινούρια, χρωµατιστά υφάσµατα
πρέπει να πλένονται χωριστά για
περίπου 5-6 πλύσεις.
38
πετσέτες πρέπει πάντα να πλένονται
χωριστά.
l Τα ΜΗ ανεξίτηλα υφάσµατα δεν πρέπει
να αναµειγνύονται µε άλλα υφάσµατα.
All Baby 60°C
Μπορείτε να πλύνετε όλα τα ρούχα του
µωρού µαζί, σε µέτρια θερµοκρασία στους
50°C, µε υγιεινό και απόλυτα καθαρό
αποτέλεσµα, χωρίς υπολείµµατα σαπουνιού.
Αυτό είναι εφικτό χάρη στο ιδανικό προµείγµα νερού και απορρυπαντικου, το οποίο
ψεκάζεται απευθείας στο φορτίο µέσω του
ειδικού jet.
All In One 59 Min.
Το πρόγραµµα σας επιτρέπει να πλύνετε
ανάµεικτα υφάσµατα, όπως βαµβακερά,
συνθετικά και ανάµεικτα σε µόλις 59 λεπτά,
µε γεµάτο φορτίο, στους 40°C (ή λιγότερο).
Αυτό το πρόγραµµα χρησιµοποιείται για
ελαφρώς λερωµένα υφάσµατα.
Γρήγορο 30'
Ένας πλήρης κύκλος πλύσης (πλύση,
ξέβγαλµα και στύψιµο). Πρόγραµµα ιδανικό
για βαµβακερό και σύµµεικτο ρουχισµό που
δεν είναι ιδιαίτερα βρώµικος. Με αυτό το
πρόγραµµα η ποσότητα του απορρυπαντικού
δεν πρέπει να υπερβεί το 20% της
προτεινόµενης από τον κατασκευαστή
στάνταρτ ποσότητας µε αυτό τον τρόπο
αποφεύγετε την σπατάλη.
Γρήγορο 14'
Ένας πλήρης κύκλος πλύσης (πλύση,
ξέβγαλµα και στύψιµο). Πρόγραµµα ιδανικό
για βαµβακερό και σύµµεικτο ρουχισµό που
δεν είναι ιδιαίτερα βρώµικος. Με αυτό το
πρόγραµµα η ποσότητα του απορρυπαντικού
δεν πρέπει να υπερβεί το 20% της
προτεινόµενης από τον κατασκευαστή
στάνταρτ ποσότητας µε αυτό τον τρόπο
αποφεύγετε την σπατάλη.
Σκούρα χρώµατα
Με αυτό το πρόγραµµα µπορείτε να πλύνετε
σκούρο ρουχισµό χωρίς να ξεβάψουν τα
χρώµατα και να τσαλακώσουν τα ρούχα.
Χρησιµοποιείτε υγρό απορρυπαντικό.
Εσώρουχα
Αυτό το πρόγραµµα είναι ειδικά σχεδιασµένο για
την καθηµερινή καθαριότητα των εσωρούχων:
ενδείκνυται ιδιαίτερα για τα βαµβακερά και
ανθεκτικά συνθετικά υλικά, µε δυνατότητα
ανάµειξης χρωµατιστών (ανεξίτηλα χρώµατα
µόνο).
Ξέβγαλµα
Με αυτό το πρόγραµµα πραγµατοποιούνται 3
φάσεις ξεβγάλµατος µε µια ενδιάµεση φάση
στυψίµατος(µπορείτε να µειώσετε την ταχύτητα ή να
ακυρώσετε τη φάση µε την βοήθεια του αντίστοιχου
πλήκτρο). Η φάση αυτή µπορεί να χρησιµοποιηθεί για
όλους τους τύπους υφάσµατος ακόµα και για το
ρουχισµό που έχετε πλύνει στο χέρι.
Αποστράγγιση & Στύψιµο
Το πρόγραµµα ολοκληρώνει το άδειασµα του
νερού µε ένα κύκλο στυψίµατος στο µέγιστο αριθµό
στροφών. Οι στροφές µπορεί να µειωθούν µε την
βοήθεια του αντίστοιχου πλήκτρου.
Πουκάµισα
Ο κύκλος πλυσίµατος έχει βελτιστοποιηθεί
για να µειώσει τη δηµιουργία τσακίσεων,
κρατώντας µια εξαιρετική απόδοση στο
πλύσιµο. Μπορείτε,επίσης, να µειώσετε
περαιτέρω την ταχύτητα στροφών, για να
εξασφαλίσετε ένα εύκολο σιδέρωµα.
Μάλλινα & Μεταξωτά
Αυτό το πρόγραµµα επιτρέπει έναν απαλό
κύκλο πλυσίµατος, ειδικά σχεδιασµένο για
Μάλλινα ρούχα µε την ένδειξη στην ετικέτα
«Πλύσιµο σε Πλυντήριο» και Μεταξωτά
ρούχα µε την ένδειξη στην ετικέτα «Πλύσιµο
για µεταξωτά».
Ευαίσθητα
Το πρόγραµµα αυτό χαρακτηρίζεται από περιόδους
διακοπής των περιστροφών. Πρόγραµµα ιδανικό για
το πλύσιµο ευαίσθητου ρουχισµού. Οι φάσεις
πλυσίµατος και ξεβγάλµατος γίνονται µε µεγάλη
ποσότητα νερού για άριστο καθαρισµό.
Ανάµικτα
Πλύσιµο και ξέβγαλµα προσαρµόζονται στον
ρυθµό περιστροφής του τύµπανου και της
στάθµης νερού. Το απαλό στύψιµο µειώνει την
δηµιουργία ζαρώµατος στο ρουχισµό.
Βαµβακερά
Τα προγράµµατα αυτά είναι κατάλληλα για το πλύσιµο
βαµβακερού ρουχισµού όχι ιδιαίτερα βρώµικου και
χαρακτηρίζονται για την συνδυασµένη αποτελεσµατικότητα
καθαρισµού και κατανάλωσης ενέργειας και νερού.
39
EL
Auto Clean
Κάθε 50 κύκλους προτείνεται να καθαρίσετε
το τύµπανο µε το παρόν ειδικό πρόγραµµα:
το υψηλό επίπεδο του νερού, εξασφαλίζει
ένα τέλειο καθαρισµό ακόµα και στα
κρυφά σηµεία του τυµπάνου. Μπορείτε να
χρησιµοποιήσετε είτε σκόνη είτε υγρό για
απορρυπαντικά.
7. ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
Στην περίπτωση που πιστεύετε ότι το πλυντήριο δεν λειτουργεί σωστά,συµβουλευθείτε το
µικρό οδηγό που ακολουθεί. Ο οδηγός αυτός περιέχει κάποιες οδηγίες για να επιλύσετε τις
πιο κοινές βλάβες.
Πρόβληµα
Το πλυντήριο δεν
λειτουργεί / δεν
ενεργοποιείται.
Το πλυντήριο δεν
τραβάει νερό.
Το πλυντήριο δεν
αποστραγγίζει το νερό.
Διαρροή νερού στο
δάπεδο κοντά στο
πλυντήριο.
Το πλυντήριο δεν
στύβει.
Κατά την διάρκεια
του στυψίματος
ακούτε κραδασμούς.
Εάν αναβοσβήνει
κάποια λυχνία ή
εμφανίζεται η ένδειξη
ERROR.
Πιθανή αιτία –πρακτικές λύσεις
Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα είναι σωστά συνδεδεµένη.
Βεβαιωθείτε ότι η παροχή λειτουργεί.
Βεβαιωθείτε ότι επιλέξατε σωστά το πρόγραµµα και ότι η
ενεργοποίηση του πλυντηρίου έγινε µε το σωστό τρόπο.
Ελέγξτε αν η ασφάλεια δεν έχει καεί και ότι η πρίζα ρεύµατος
λειτουργεί. Δοκιµάστε µε µια άλλη συσκευή πχ ένα λαµπτήρα.
Υπάρχει πιθανότητα να µην έχετε κλείσει σωστά την πόρτα : ανοίξτε
και ξανακλείστε την πόρτα.
Βεβαιωθείτε ότι η βρύση του νερού είναι ανοικτή.
Βεβαιωθείτε ότι ο χρονοδιακόπτης είναι σωστά ρυθµισµένος.
Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο δεν είναι βουλωµένο.
Ελέγξτε µήπως η σωλήνα αποχέτευσης είναι τσακισµένη.
Βεβαιωθείτε ότι στο φίλτρο δεν υπάρχουν ξένα σώµατα.
Μπορεί να οφείλεται σε διαρροή της τσιµούχας µεταξύ του σωλήνα
νερού και της βρύσης ,σε αυτή την περίπτωση αντικαταστήστε την και
σφίξτε στερεά τη σωλήνα στη βρύση.
Εάν δεν έχει αποχετευτεί εντελώς το νερό το πλυντήριο δεν στύβει ,
περιµένετε µερικά λεπτά.
Εάν το µοντέλο που έχετε διαθέτει λειτουργία ακύρωσης του κύκλου
στυψίµατος ,πρέπει να ελέγξετε µήπως την έχετε ενεργοποιήσει.
Η χρήση µεγάλης ποσότητας απορρυπαντικού µπορεί να είναι η αιτία
παρεµπόδισης του κύκλου στυψίµατος . Την επόµενη φορά που θα
χρησιµοποιήσετε το πλυντήριο πρέπει να µειώσετε τη ποσότητα του
απορρυπαντικού .
Είναι πολύ πιθανό να µην έχετε ευθυγραµµίσει σωστά τη συσκευή :σε αυτή
την περίπτωση ρυθµίστε τα ποδαράκια σύµφωνα µε τις σχετικές οδηγίες.
Βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει τις δοκούς στερέωσης κατά την
µεταφορά.
Βεβαιωθείτε ότι το φορτίο είναι οµοιόµορφα κατανεµηµένο.
Εάν αναβοσβήνει ή εµφανίζεται η ένδειξη error ακολουθούµενη από
ένα από τους πιο κάτω αριθµούς n. 0, 1, 5, 7 η 8, επικοινωνήστε
αµέσως µε το Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης.
Εάν αναβοσβήνει ή εµφανίζεται η ένδειξη error n. 2, το πλυντήριο δεν
τραβάει νερό ,βεβαιωθείτε ότι η βρύση νερού είναι ανοικτή.
Εάν αναβοσβήνει ή εµφανίζεται η ένδειξη error n. 3, το πλυντήριο δεν
αποχετεύει το νερό ,βεβαιωθείτε ότι η αποχέτευση δεν είναι
βουλωµένη και ότι η σωλήνα αποχέτευσης δεν είναι τσακισµένη.
Εάν αναβοσβήνει ή εµφανίζεται η ένδειξη error n. 4, το πλυντήριο είναι
υπερφορτωµένο ,κλείστε τη βρύση νερού και επικοινωνήστε µε το
Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης.
Εάν αναβοσβήνει ή εµφανίζεται η ένδειξη error n. 9, απενεργοποιείστε
το πλυντήριο, περιµένετε 10-15 δευτερόλεπτα και πραγµατοποιείστε εκ
νέου το πρόγραµµα.
40
Εγγύηση
Η συσκευή συνοδεύεται από εγγύηση οι
όροι της οποίας αναγράφονται στο
πιστοποιητικό που θα βρείτε µέσα στη
συσκευή. Συµπληρώστε και φυλάξτε το
πιστοποιητικό εγγύησης για να το δώσετε
στο Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης Hoover,
στην περίπτωση που παραστεί η ανάγκη.
- το νερό που αποχετεύεται να είναι πιο
θολό: αυτό οφείλεται στην ύπαρξη
αιωρούµενων σωµατιδίων ζεόλιθων µε
αρνητικά αποτελέσµατα στην ποιότητα
του ξεβγάλµατος.
- παρουσία άσπρης σκόνης (ζεόλιθοι, στο
τέλος του κύκλου επάνω στα ρούχα: είναι
φυσιολογικό ,η σκόνη δεν διεισδύει στις ίνες
και δεν επηρεάζει το χρώµα τους.
Καταχωρείστε τη συσκευή σας!
Μην χάνετε χρόνο καταχωρείστε αµέσως
το πλυντήριο σας και ανακαλύψτε τα
αποκλειστικά πλεονεκτήµατα που σας
περιµένουν. Ανακαλύψτε το τρόπο στο site
www.registerhoover.com ή καλέστε τον
αριθµό που αναγράφετε επάνω στο
σχετικό ενηµερωτικό υλικό.
- παρουσία αφρού στο νερό του
τελευταίου ξεβγάλµατος: δεν πρόκειται
απαραίτητα για ένδειξη κακού ξεβγάλµατος.
- εµφανή δηµιουργία αφρού: η παρουσία
αφρού πολύ συχνά οφείλεται στην
ύπαρξη επιφανειοδραστικά ανιόντα που
υπάρχουν
στην
σύνθεση
των
απορρυπαντικών
και
τα
οποία
αποµακρύνονται πολύ δύσκολα από το
ρουχισµό. Σε αυτή την περίπτωση η
επανάληψη του κύκλου ξεβγάλµατος δεν
πρόκειται να βελτιώσει την κατάσταση.
Ο κατασκευαστής δεν φέρει καµία ευθύνη
για τυχόν τυπογραφικά λάθη που µπορεί να
εµπεριέχονται σε αυτό το βιβλίο οδηγιών. Ο
κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωµα να
πραγµατοποιήσει τις τροποποιήσεις που
θα κρίνει αναγκαίες χωρίς να µεταβάλει τα
κύρια χαρακτηριστικά της συσκευής.
Εάν η βλάβη παραµένει ή εάν πιστεύετε ότι
πρόκειται για κακή λειτουργία επικοινωνήστε
αµέσως το Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης
Hoover.
Μπορείτε επίσης να επεκτείνετε το
πρόγραµµα τεχνικής υποστήριξης Hoover,
ώστε να έχετε δωρεάν τεχνική υποστήριξη
στο σπίτι και όταν η συσκευή βρίσκεται
εκτός εγγύησης ,γιατί έχει παρέλθει η
διάρκεια της συµβατικής εγγύησης.
Προσοχή: Η κλήση είναι µε χρέωση ,το
κόστος χρέωσης θα σας γνωστοποιηθεί
µέσω ηχητικού µηνύµατος από τον
τηλεφωνητή του συνεργάτη µε τον οποίο
θέλετε να επικοινωνήσετε.
Η Hoover συµβουλεύει να χρησιµοποιείτε
αποκλειστικά γνήσια ανταλλακτικά ,τα οποία
διατίθενται από τα Κέντρα Τεχνικής Υποστήριξης.
41
EL
Η χρήση οικολογικών απορρυπαντικών
χωρίς άλατα του φωσφόρου µπορεί να
εµφανίσει τα εξής επακόλουθα:
Dziękujemy za dokonany wybór przy zakupie pralki
Hoover. Z dumą oferujemy coraz nowocześniejsze i
technologicznie zaawansowane produkty w pełnej
gamie sprzętu, dla zapewnienia rzeczywistego
wsparcia w życiu codziennym naszych Klientów.
Rejestracji zakupionego przez Ciebie produktu możesz
dokonać na stronie www.registerhoover.com,
co daje możliwość szybszego dostępu do
pełnych usług, zarezerwowanych wyłącznie dla
najwierniejszych klientów.
Przeczytanie całości niniejszej Instrukcji
pozwoli na prawidłowe i bezpieczne
użytkowanie urządzenia oraz dostarczy
przydatnych porad dla poprawnej konserwacji.
Pralkę można uruchomić wyłącznie
po uważnym przeczytaniu Instrukcji. Zaleca się
przechowywanie Instrukcji w dostępnym
miejscu oraz zachowanie jej dla ewentualnych
przyszłych właścicieli urządzenia.
Przypominamy o sprawdzeniu, czy przy
odbiorze urządzenia dołączone do niego są:
Instrukcja obsługi, dowód gwarancji, lista
adresów serwisów i etykieta wydajności
energetycznej. Dodatkowo sprawdzić należy
czy w opakowaniu znajdują się zatyczki,
kolanko węża wylewkowego i pojemnik na
płyn do prania lub wybielacz (tylko dla
wybranych modeli). Zaleca się przechowywanie
wszystkich wymienionych przedmiotów.
Każdy produkt posiada unikatowy kod
składający się z 16 znaków, określany jako
“numer seryjny”. Można go odnaleźć na
etykiecie naklejonej na sprzęcie AGD (w
okolicy okienka załadunku) lub w woreczku z
dokumentami znajdującym się wewnątrz
urządzenia. Taki kod jest swego rodzaju
dowodem osobistym, innym dla każdego
produktu, służącym do rejestracji urządzenia
oraz w razie potrzeby skontaktowania się z
Centrum Serwisu Technicznego Hoover.
WEEE
zawiera
zarówno
substancje
zanieczyszczające (co może spowodować
negatywne
skutki
dla
środowiska
naturalnego) oraz podstawowe elementy
(które mogą być ponownie wykorzystane).
Ważne jest, aby dokonać wszelkich starań
w celu usunięcia i pozbycia się właściwie
wszystkich zanieczyszczeń oraz odzyskania i
recyklingu wszystkich materiałów. Osoby
fizyczne mogą odgrywać ważną rolę w
zapewnieniu, że WEEE nie stanie się
problemem dla środowiska naturalnego;
istotne jest, aby przestrzegać kilku
podstawowych zasad:
l WEEE nie powinien być traktowany jako
odpad komunalny;
l WEEE należy przekazać do odpowiednich
punktów zbiórki prowadzonych przez
gminy lub przez zarejestrowane firmy. W
wielu krajach duży sprzęt AGD może być
odbierany z domu.
W wielu krajach, przy zakupie nowego
urządzenia, stary może być zwrócony do
sprzedawcy, który musi zebrać go
bezpłatnie na zasadzie jeden do jednego,
tak długo, jak sprzęt jest właściwego
rodzaju i ma takie same funkcje, co sprzęt
dostarczony.
Spis treéci
1. OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
2. INSTALACJA
3. PRAKTYCZNE PORADY
4. CZYSZCZENIE I RUTYNOWA
KONSERWACJA
5. SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI
6. STEROWANIE I PROGRAMY
7. CENTRUM SERWISU TECHNICZNEGO
I GWARANCJA
Uwagi dotyczące środowiska
To urządzenie jest oznakowane zgodnie
z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE
on dotyczącą Zużytego Sprzętu
Elektrycznego i Elektronicznego (WEEE).
42
Należy unikać możliwości zabawy przez
dzieci przy użyciu pralki lub jej czyszczenia
czy konserwacji bez nadzoru.
1. OGÓLNE ZASADY
BEZPIECZEŃSTWA
l Urządzenie to przeznaczone jest do
l Dzieci powinny być pilnowane tak,
użytku domowego i w podobnych
warunkach, dla przykładu:
− w strefach wypoczynku, na terenie
sklepów, w biurach lub innych
miejscach pracy;
− w gospodarstwach agroturystycznych;
− dla klientów hoteli, moteli lub innych
podobnych centrach pobytowych;
− w ośrodkach typu Bed & Breakfast.
Użytkowanie sprzętu odmienne niż
typowe dla domowego, jak na
przykład profesjonalne użytkowanie
przez
osoby
przeszkolone
i
specjalistów, jest zabronione także
w miejscach wyżej opisanych.
Użytkowanie niezgodne z opisanym
może
zredukować
trwałość
produktu i spowodować utratę
gwarancji producenta. Wszelkie
uszkodzenia urządzenia czy innych
elementów,
wynikające
z
użytkowania innego niż domowego
(także, kiedy sprzęt zainstalowany
jest w środowisku domowym) w
oparciu o istniejące prawo nie będą
uznane przez Producenta.
aby nie bawiły się urządzeniem.
poniżej trzeciego roku
życia mogą obsługiwać pralkę
wyłącznie pod stałym nadzorem.
l Jeśli przewód zasilania elektrycznego
zostanie
uszkodzony
należy
wymienić go na oryginalny
Producenta, przez specjalistę lub
osobę do tego przygotowaną, dla
uniknięcia jakichkolwiek zagrożeń.
l Do odprowadzenia wody stosować
wyłącznie przewód dostarczony z
urządzeniem. Nie używać starych
przewodów.
l Wymagane ciśnienie wody: 0,05-
0,8 Mpa
l Upewnić się, że podłoże pralki
oraz
przewody
wentylacyjne
znajdujące się od spodu nie są
zablokowane np dywanikiem.
l Pralka jest “wyłączona” jedynie, kiedy
właściwy znacznik na pokrętle lub na
panelu sterowania znajduje się w
pozycji pionowej. Każda jego inna
pozycja oznacza, że pralka jest nadal
“włączona” (wyłącznie dla modeli
wyposażonych w pokrętło programatora).
l Urządzenie to może być użytkowane
przez dzieci 8-letnie i starsze oraz przez
osoby o ograniczonych zdolnościach
fizycznych, czuciowych i umysłowych lub
niemające doświadczenia i wiedzy, pod
warunkiem, że będą nadzorowane lub
pouczone
odnośnie
bezpiecznego
użytkowania i że rozumieją
niebezpieczeństwa, jakie wynikają
z użytkowania takiego sprzętu.
l Przy montażu urządzenie powinno być
umieszczone w sposób umożliwiający
dostęp do kontaktu zasilania.
l Maksymalny wsad prania suchego
43
zależy od modelu pralki (patrz panel
sterowania).
PL
l Dzieci
l Odnośnie dodatkowych informacji
l W każdym przypadku uszkodzenia
dotyczących produktu lub w celu
uzyskania
danych
z
karty
technicznej należy zaznajomić się
ze stroną internetową Producenta.
i/lub złego funkcjonowania pralki,
zaleca
się
jej
wyłączenie,
zamknięcie dopływu wody i nie
dokonywanie żadnych czynności w
urządzeniu.
Skontaktować
się
natychmiast z Centrum Serwisu
Technicznego, zamawiając wyłącznie
oryginalne części zamienne. Brak
zachowania
powyższego
może
spowodować
narażenie
stanu
bezpieczeństwa urządzenia.
Przepisy bezpieczeństwa
l Przed
wykonaniem jakichkolwiek
prac (czyszczenie i konserwacja)
należy odłączyć z gniazdka przewód
zasilania
elektrycznego
oraz
zamknąć kranik z dopływem wody.
l Upewnić
się,
że
instalacja
elektryczna posiada uziemienie.
W razie jego braku zlecić jego
wykonanie przez specjalistów.
l Nie zaleca się stosowania adapterów,
rozgałęźników i/lub przedłużaczy.
UWAGA:
podczas prania woda może
osiągać
bardzo
wysokie
temperatury.
l Przed otwarciem drzwiczek upewnić
się, że w bębnie nie ma wody.
l Nie ciągnąć przewodu zasilania lub
samego urządzenia w celu odłączenia
wtyku z gniazda elektrycznego.
l Nie pozostawiać pralki na działanie
deszczu,
słońca
czy
innych
czynników atmosferycznych.
l W przypadku przewozu nie unosić
pralki za pokrętła czy szufladkę na
płyn do prania; podczas transportu
nie opierać nigdy drzwiczek pralki
na wózku. Zaleca się, aby pralkę
podnosiły dwie osoby.
44
Urządzenie to zgodne jest z
następującymi Dyrektywami
Europejskimi:
l 2006/95/EC (LVD);
l 2004/108/EC (EMC);
l 2009/125/EC (ErP);
l 2011/65/EU (RoHS);
wraz ze wszystkimi późniejszymi
zmianami.
2. INSTALACJA
l Przeciąć
opaski podtrzymujące
przewód
wody,
zachowując
ostrożność, aby nie uszkodzić
rurki czy kabla elektrycznego.
1
l Odkręcić śruby szt. 2 lub 4 (A) na
tylnej ścianie i usunąć podkładki
dystansowe szt. 2 lub 4 (B), patrz
rysunek 1.
B
B
A
A
PL
A
B
A
B
l Zabezpieczyć otwory szt. 2 lub 4
stosując w tym celu zatyczki
dostarczonych w woreczku z
Instrukcją.
l Jeśli pralka jest pod zabudowę,
po
przecięciu
opasek
przy
przewodzie należy odkręcić śruby
szt. 3 lub 4 (A) i usunąć podkładki
dystansowe szt. 3 lub 4 (B).
2
A
l W niektórych modelach, 1 lub
1
więcej podkładek dystansowych
wpadnie do wnętrza urządzenia:
w celu ich usunięcia należy
przechylić pralkę do przodu.
Zaślepić otwory używając w tym
celu zatyczki dostarczone w
woreczku.
2
3
B
UWAGA:
nie należy pozostawić elementów
opakowania
dostępnych
dla
dzieci.
C
l Zastosować materiał wyciszający
jak pokazano na rysunku 2 (w
zależności od modelu, wykonać
zgodnie z wersją A, B lub C).
3
2
45
1
Połączenie hydrauliczne
3
l Podłączyć przewód wody do kranu z
wodą używając w tym celu wyłącznie
rurkę dostarczoną z pralką (rys. 3).
NIE ODKRĘCAĆ KRANU.
l Poszczególne modele mogą posiadać
niektóre z poniższych funkcji:
l HOT&COLD
(rys.
4):
możliwość
połączenia do sieci wody ciepłej i zimnej
dla większej oszczędności energii.
Podłączyć szary przewód do kraniku z
zimną wodą
i czerwony przewód do
kranu wody gorącej. Urządzenie może też
być podłączone tylko do zimnej wody: w
takim przypadku rozpoczęcie niektórych
programów będzie opóźnione o kilka minut.
l AQUASTOP (rys. 5): urządzenie znajdujące
się na przewodzie doprowadzającym wodę i
blokujące dopływ wody w sytuacji, gdy
przewód jest uszkodzony; w takim wypadku
pojawi się czerwone oznaczenie w okienku
"A", niezbędna będzie wymiana przewodu.
Aby odkręcić tulejkę nacisnąć przycisk
blokujący odkręcenie "B".
4
1
5
6
B
A
B
A
l AQUAPROTECT - PRZEWÓD WODY Z
ZABEZPIECZENIEM (rys. 6): W przypadku
wycieku wody z głównej rury wewnętrznej
"A" jego przezroczysta osłona zewnętrzna
"B" będzie wypełniona wodą, co pozwoli na
ukończenie
bieżącego
prania.
Po
zakończeniu cyklu wymienić przewód
kontaktując się z Centrum Serwisu
Technicznego.
7
Ustawienie
l Przysunąć pralkę do ściany zachowując
46
min 4 cm
max 100 cm
ostrożność, aby przewód wody nie był
zagięty lub zgnieciony i przyłączyć przewód
odprowadzający wodę do wanny, zalecamy
podłączenie do stałego odpływu na
minimalnej wysokości 50 cm i o średnicy
większej niż rurka od pralki (rys. 7).
+2,6 mt
max
min 50 cm
max 85 cm
pralkę za pomocą
obrotowych nóżek, jak na rysunku 8:
a.odkręcić nakrętkę zgodnie z ruchem
wskazówek zegara dla odblokowania śruby;
b.obracać nóżkę obniżając ją lub unosząc, tak
aby przylegała do podłoża;
c.zablokować nóżkę ponownie dokręcając
nakrętkę aż do dna pralki.
l Włożyć wtyk do kontaktu zasilania.
8
A
B
UWAGA:
w razie konieczności wymiany przewodu
zasilania elektrycznego należy skontaktować
się z Centrum Serwisu Technicznego.
C
Szufladka na detergent
Szufladka na proszek podzielona jest na 3
przegródki, jak pokazano na rysunku 9:
l przegródka “1”: przeznaczona jest na
proszek do prania wstępnego;
l przegródka “ ”:przeznaczona na specjalne
dodatki do prania, środki zmiękczające wodę,
zapachowe, krochmal, itp.;
UWAGA:
stosować wyłącznie produkty płynne; pralka
przystosowana jest do automatycznego
pobierania dodatków podczas ostatniego
płukania przy każdym cyklu prania.
l przegródka
“2”: przeznaczona
proszek do prania zasadniczego.
9
10
na
W niektórych modelach dołączone zostało także
naczynko do środków piorących w płynie (rys. 10).
Stosujemy je poprzez wprowadzenie do przegródki
"2". W ten sposób płynny środek zostanie
wprowadzony do bębna w odpowiednim momencie.
Naczynko to będzie także przydatne, jeśli chcemy
wykonać wybielanie wybierając program "Płukanie".
UWAGA:
Niektóre środki piorące są trudne do
usunięcia. W takim wypadku zaleca się
zastosowanie pojemniczka ze środkiem
wkładanego bezpośrednio do bębna
pralki (przykład na rysunku 11).
11
47
PL
l Wypoziomować
Jaką wybrać temperaturę prania?
3. PRAKTYCZNE PORADY
l Użycie odplamiacza przed praniem w
Wskazówki dotyczące załadunku
bębna
UWAGA: Przy sortowaniu odzieży przed
praniem należy dopilnować, aby:
- usunąć z pranej bielizny przedmioty
metalowe, takie jak agrafki, spinki, monety;
- zapiąć pościel, zasunąć zamki błyskawiczne,
zawiązać luźne paski i długie tasiemki przy
ubraniach;
- usunąć z zasłonek rolki do ich przesuwania;
- uważnie przestrzegać wskazań dotyczących
prania zamieszczonych na etykietach przy
ubraniach;
- usunąć przed praniem ewentualne uporczywe
plamy przy użyciu specjalnego środka.
l W przypadku prania dywanów, narzut lub
innej ciężkiej odzieży, zaleca się nie
stosować wirowania.
l W przypadku prania wyrobów wełnianych
upewnić się, że produkt nadaje się do
prania w pralce, sprawdzając czy posiada
znak “Czysta żywa wełna” oraz informacja
“nie filcuje się” lub “można prać w pralce”.
Porady dla użytkowników
Oto
kilka
wskazówek
dotyczących
ekonomicznego i przyjaznego środowisku
użytkowania własnego urządzenia.
Załadowanie do maksimum bębna pralki
pralce zmniejsza potrzebę zastosowania
temperatury wyższej niż 60°C. Można
zaoszczędzić do 50% energii stosując
temperaturę prania 60°C zamiast 90°C.
Poniżej zamieszczamy krótki przewodnik
z poradami i zaleceniami dotyczącymi
stosowania środków piorących w zależności
od temperatury prania. Zawsze należy
śledzić wskazania znajdujące się na proszku,
odnośnie właściwego stosowana i dozowania.
W przypadku prania z programem
bawełna, temperatura od 60°C w górę,
dla ubrań białych, trwałych i bardzo
zabrudzonych, zaleca się zastosowanie
zwyczajnego
środka
piorącego
w
proszku (heavy-duty), zawierającego
elementy wybielające i który przy
średnich-wysokich temperaturach daje
najlepsze rezultaty.
W przypadku użycia programów o
temperaturze pomiędzy 60°C a 40°C,
wybór środka piorącego musi być
dokonany w zależności od rodzaju
pranego materiału, jego koloru i stopnia
zabrudzenia. Zwykle dla białej, trwałej i
bardzo zabrudzonej odzieży poleca się
zwyczajny środek w proszku; dla
odzieży kolorowej i bez poważnych plam
zaleca się środek płynny lub w proszku,
polecany do ochrony kolorów.
l Najlepsze wykorzystanie energii, wody,
środków piorących i czasu uzyskać można
przez użycie zalecanej, maksymalnej
wielkości
załadunku.
Możliwe
jest
zaoszczędzenie do 50% energii piorąc
jeden pełny załadunek zamiast prać dwa
razy połowę wsadu.
W przypadku prania w niskich
temperaturach do 40°C, doradzamy
używanie środków płynnych lub w
proszku, specjalnie polecanych do
niskich temperatur.
Kiedy potrzebne jest pranie wstępne?
l Wyłącznie dla bardzo zabrudzonych ubrań!
Można zaoszczędzić od 5 do 15% energii
nie wybierając opcji prania wstępnego dla
odzieży normalnie zabrudzonej.
48
W przypadku wełny i jedwabiu,
używać wyłącznie specjalnych produktów
przeznaczonych do ich prania.
4. CZYSZCZENIE I
RUTYNOWA
KONSERWACJA
PL
Do czyszczenia zewnętrznej obudowy pralki
zastosuj wilgotną ściereczkę, nie używaj środków
trących, alkoholu i/lub rozpuszczalników. Pralka
wymaga czyszczenia w niewielkim stopniu:
czyszczenie szufladki i czyszczenie filtru; poniżej
wskazane są także sugestie odnośnie
przypadków przewożenia lub długich okresów nie
używania urządzenia.
Sugestie dotyczące przewożenia
i okresów nie używania pralki
Czyszczenie szufladki
l Zalecane jest czyszczenie szufladki dla
uniknięcia zbierania w jej wnętrzu resztek
proszku czy dodatków.
l W przypadku, kiedy pralka pozostaje
przez
dłuższy
czas
w
miejscu
nieogrzewanym niezbędne jest całkowite
usunięcie resztek wody z przewodów.
l Wyjąć
delikatnie szufladkę, wyczyścić
strumieniem wody i wprowadzić ponownie
na miejsce.
Czyszczenie filtru
l Pralka posiada specjalny filtr, który
zatrzymuje większe odpady mogące
zatkać odpływ wody, np. guziki czy
monety.
l Odłączyć pralkę od zasilania elektrycznego.
l Rozłączyć opaskę przytrzymującą przewód
wody obniżając go do posadzki, aby
usunąć całkowicie wodę.
l Ponownie zamocować opaską przewód
odprowadzenia wody.
l Tylko w niektórych modelach: wyciągnij
filtr, zdejmij jego korek i zbierz wodę do
pojemnika.
l Przed
odkręceniem filtru dobrze jest
umieścić pod nim ściereczkę dla uniknięcia
rozlania na podłogę pozostałości wody.
l Obrócić filtr w kierunku odwrotnym do
ruchu wskazówek zegara, do zatrzymania
na pozycji pionowej.
l Wyjąć filtr i oczyścić go; następnie
umieścić na swoim miejscu i obrócić
zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
l Zamontować wszystkie usunięte elementy
powtarzając
w
odwrotnej
kolejności
wszystkie wcześniejsze czynności.
49
5. SKRÓCONA
INSTRUKCJA OBSŁUGI
6. STEROWANIE I
PROGRAMY
Nasza
pralka
posiada
system
automatycznego dostosowania poziomu
wody do rodzaju i ilości prania. System ten
prowadzi do zredukowania zużycia energii i
znacznego skrócenia czasu prania.
A
Wybór programu
l Włączyć
pralkę
i
wybrać
potrzebny
L
program.
l Zmienić ewentualnie wartość temperatury
B
prania i załączyć potrzebne opcje.
M
l Nacisnąć przycisk START/PAUZA, aby
uruchomić program prania.
W przypadku zaniku zasilania podczas pracy
specjalna pamięć pralki zapamięta ustawienia
i po włączeniu prądu pralka rozpocznie pranie
w tym momencie, w którym zostało ono
przerwane.
l Po zakończeniu programu na ekranie
pojawi się napis “end” lub zapali się
odpowiednia dioda led.
Poczekać
aż
zgaśnie
kontrolka
blokady drzwiczek: około 2 min po
zakończeniu programu.
C
D
E
F
G
H
I
A Pokrętło programów prania z
pozycją OFF (WYŁĄCZ)
B Przycisk START/PAUZA
C Przycisk PRĘDKOŚĆ OBROTÓW
D Przycisk WYBORU TEMPERATURY
E Przycisk OPÓŹNIONEGO STARTU
l Wyłączyć pralkę.
F Przycisk CZAS PRANIA
Dla każdego rodzaju prania sprawdź tabelę
programów i postępuj zgodnie ze wskazaną
procedurą.
G Przycisk DODATKOWEGO
PŁUKANIA
Dane techniczne
H Przycisk FUNKCJI
DODATKOWYCH
I
Ciśnienie wody:
min 0,05 Mpa
max 0,8 Mpa
Przycisk ŁATWEGO PRASOWANIA
L Wyświetlacz cyfrowy
M Kontrolka BLOKADY DRZWICZEK
Wirowanie (obr/min):
(patrz tabliczka znamionowa)
Moc przyłączeniowa / Bezpiecznik
zasilania / Napięcie zasilania
(patrz tabliczka znamionowa)
50
Przycisk START/PAUZA
Drzwiczki należy zamknąć PRZED
naciśnięciem przycisku START/PAUZA.
Otwieranie drzwiczek
Specjalne zabezpieczenie zapobiega
otwarciu drzwiczek bezpośrednio po
zakończeniu programu prania. Należy
odczekać 2 minuty od zakończenia
programu i po zgaśnięciu wskaźnika
blokady otworzyć drzwiczki.
l Nacisnąć przycisk START/PAUZA, aby
uruchomić wybrany program prania.
Po naciśnięciu przycisku START/PAUZA
urządzenie po upływie kilku sekund
rozpocznie program prania.
Pokrętło programów prania z
pozycją OFF (WYŁĄCZ)
Po
przekręceniu
pokrętła
na
wyświetlaczu pojawiają się ustawienia
aktualnie wybranego programu.
Pod koniec każdego cyklu prania oraz w
czasie, gdy urządzenie nie pracuje,
kontrast wyświetlacza zmniejsza się ze
względu na oszczędność energii.
DODAWANIE LUB USUWANIE ELEMENTÓW
PO URUCHOMIENIU PROGRAMU (PAUZA)
l Naciśnij
i
przytrzymaj
przycisk
START/PAUZA na około 2 sekundy
(niektóre wskaźniki jak kontrolka czasu
prania zaczną migać, oznacza to że
działanie
urządzenia
zostało
wstrzymane).
Uwaga: Aby wyłączyć urządzenie
należy ustawić pokrętło wyboru
programów w pozycji OFF.
l Odczekaj 2 minuty aż odblokują się
l Nacisnąć przycisk START/PAUZA w celu
l Po dodaniu lub usunięciu elementów,
drzwi.
zamknij drzwi i naciśnij przycisk
START/PAUZA (program rozpocznie się
od miejsca zatrzymania).
uruchomienia wybranego programu.
l Podczas wykonywania programu pokrętło
wyboru programów pozostaje ustawione
na wybranym programie do czasu
zakończenia programu.
l Po
zakończeniu
programu
należy
wyłączyć pralkę ustawiając pokrętło
wyboru programów w pozycji OFF.
ANULOWANIE PROGRAMU
l Aby anulować program należy ustawić
pokrętło wyboru programów w pozycji
OFF.
51
PL
Pokrętło wyboru programów należy
ustawić
w
pozycji
OFF
po
zakończeniu każdego programu lub
przed wyborem i uruchomieniem
kolejnego programu prania.
UWAGA:
Nie dotykać wyświetlacza podczas
podłączania pralki do zasilania,
ponieważ przez pierwsze klika sekund
pralka
przeprowadza
kalibrację
systemów. Dotknięcie wyświetlacza
spowoduje błąd i w takiej sytuacji
należy odłączyć pralkę od zasilania i
powtórzyć operację.
l W
celu
zniszczeniem
temperatury
maksymalna
programu.
Funkcje dodatkowe należy wybrać przed
naciśnięciem przycisku START/PAUZA.
W
przypadku
wyboru
funkcji
niekompatybilnej z danym programem,
wskaźnik funkcji najpierw miga a
następnie gaśnie.
ochrony
tkanin
przez
nie jest możliwe ustawienie
wyższej niż temperatura
przewidziana dla danego
Przycisk OPÓŹNIONEGO STARTU
Przycisk PRĘDKOŚĆ OBROTÓW
l Przycisk ten umożliwia uruchomienie
l Przyciśnięcie
przycisku
powoduje
zmniejszenie maksymalnej prędkości
wirowania. Cykl wirowania może również
zostać wyłączony.
programu
prania
z
opóźnieniem
wynoszącym maksymalnie 24 godziny.
l Aby zaprogramować opóźniony start,
należy:
- Wybrać program prania.
l Aby ponownie włączyć cykl wirowania
należy naciskać przycisk
ustawienia
odpowiedniej
wirowania.
do czasu
prędkości
Aby zapobiec uszkodzeniu tkanin nie
można zwiększyć prędkości ponad
maksymalną
prędkość
wirowania
właściwą dla danego programu.
l Prędkość wirowania można zmienić bez
konieczności
(pauzy).
wstrzymania
urządzenia
Pralka jest wyposażona w specjalną
elektroniczną blokadę cyklu wirowania w
sytuacji, gdy pranie jest nierównomiernie
rozłożone w bębnie.
Dzięki temu obniżony zostaje poziom
hałasu i wibracji, co zwiększa żywotność
pralki.
- Nacisnąć
jednokrotnie
przycisk
opóźnionego startu (wyświetlacz pokaże
h00). Kolejne naciśnięcie przycisku
powoduje opóźnienie uruchomienia
programu o godzinę (na wyświetlaczy
pojawi się h01).
Każde kolejne
naciśnięcie
przycisku
powoduje
opóźnienie uruchomienia programu o
godzinę. Po osiągnięciu wartości 24
godzin (wyświetlacz pokaże h24),
kolejne naciśnięcie przycisku spowoduje
powrót do 0.
- Nacisnąć przycisk START/PAUZA w
celu rozpoczęcia odliczania czasu
pozostałego do uruchomienia programu
(wskaźnik
zacznie
migać
na
wyświetlaczu). Po upływie zaprogramowanego
czasu opóźnienia program zostanie
automatycznie uruchomiony.
l Możliwe jest skasowanie ustawionego
wcześniej opóźnienia startu programu
przez ustawienie pokrętła w pozycji
OFF (WYŁĄCZ).
Przycisk WYBORU TEMPERATURY
l Przycisk służy do zmiany temperatury
cykli prania.
52
Jeśli podczas pracy urządzenia wystąpi
przerwa w zasilaniu, specjalny moduł
pamięci zapamięta parametry przerwanego
programu. Po przywróceniu zasilania
program zostanie wznowiony od miejsca, w
którym został przerwany.
l Dzięki wybraniu tego przycisku, istnieje
możliwość wyboru trzech poziomów
intensywności prania, w zależności od tego,
jak zabrudzone są tkaniny (ma to
zastosowanie tylko do niektórych programów
pokazanych w tabeli programów).
l Gdy
program został już wybrany,
wyświetlacz automatycznie pokaże zadany
czas prania dla danego programu.
l Zaleca się stosowanie 1/5 zalecanej ilości
środka piorącego podanego na opakowaniu.
- HIGIENICZNE
l Program higieniczny umożliwia pozbycie
się większości bakterii podczas prania.
Temperatura prania dochodzi do 60°C.
Szczególnie przeznaczony do prania
ubrań niemowlęcych oraz odzieży osób z
obniżoną odpornością.
Przycisk DODATKOWEGO PŁUKANIA
- NOC I DZIEŃ
l Umożliwia
zmniejszenie
prędkości
wirowania do 400 obr./min, zwiększenie
ilości wody podczas fazy płukania oraz
pozostawienie wody w bębnie po
końcowym płukaniu, dzięki czemu tkaniny
nie pogniotą się.
l Przycisk
służy
do
ustawienia
dodatkowych cykli płukania na koniec
cyklu
prania.
Maksymalna
liczba
dodatkowych cykli płukania zależy od
wybranego programu.
l Gdy woda nadal znajduje się w bębnie
l Funkcja ta jest przeznaczona zwłaszcza
zakończyć pranie fazą odwirowania
(wirowanie
można
wyłączyć
lub
zmniejszyć jego prędkość odpowiednim
przyciskiem) oraz wypompowania wody.
l Gdy zostanie wybrany inny czas prania,
zapali się odpowiednia lampka kontrolna.
do prania odzieży dzieci i niemowląt oraz
osób dorosłych o delikatnej i wrażliwej
skórze, w przypadku których najmniejsza
pozostałość środków piorących może
spowodować podrażnienie lub uczulenie.
odpowiednia kontrolka miga, informując
że pralka jest w stanie pauzy.
l Należy wyłączyć tryb pracy nocnej, by
l Dzięki
elektronicznemu
sterowaniu
wypompowanie wody podczas faz
pośrednich odbywa się w sposób cichy,
przez co funkcja ta jest szczególnie
przydatna do prania nocą.
l Funkcja ta jest również zalecana do
prania mocno zabrudzonych ubrań
dziecięcych, wymagającego dużej ilości
środka piorącego, oraz do prania tkanin
ręcznikowych
(frotowych),
ponieważ
środek piorący może się z nich ciężko
wypłukiwać.
Przycisk FUNKCJI DODATKOWYCH
Dostępne są trzy funkcje dodatkowe:
- PRANIE WSTĘPNE
l Funkcja umożliwia pranie wstępne i jest
przydatna zwłaszcza w przypadku mocno
zabrudzonych tkanin (funkcja jest dostępna
z wybranymi programami – patrz tabela
programów).
Przycisk ŁATWEGO PRASOWANIA
Funkcja ta pozwala na zminimalizowanie
zagnieceń przez zmniejszenie zagnieceń
ubrań, przez wyłączenie pośredniego
wirowania i zmniejszenie intensywności
ostatniego cyklu odwirowywania.
53
PL
Przycisk CZAS PRANIA
2) PRĘDKOŚĆ WIROWANIA
Wyświetlacz cyfrowy
2
Wyświetlacz w sposób ciągły informuje
użytkownika o statusie urządzenia.
2
3
4
5
6
Pokazuje prędkość wirowania wybranego
programu, która może zostać zmieniona lub
wyłączona odpowiednim przyciskiem.
7
3) TEMPERATURA PRANIA
1
3
8 9 10
Pokazuje temperaturę prania wybranego
programu, która może zostać zmieniona
(tam gdzie to możliwe) odpowiednim
przyciskiem.
1) KONTROLKA BLOKADY DRZWICZEK
4) CZAS CYKLU
1
l Ikona informuje o blokadzie drzwiczek.
4
Drzwiczki należy zamknąć PRZED
naciśnięciem przycisku START/PAUZA
l Po wyborze programu na wyświetlaczu
l Po naciśnięciu przycisku START/PAUZA
przy zamkniętych drzwiczkach kontrolka
będzie przez chwilę migała a następnie
zaświeci się.
Jeśli drzwiczki są nieprawidłowo
zamknięte kontrolka miga przez ok. 7
sekund. Po upływie tego czasu komenda
start zostanie automatycznie anulowana.
W takim przypadku należy zamknąć
prawidłowo
drzwiczki
i
nacisnąć
przycisk START/PAUZA.
automatycznie wyświetlony zostanie czas
cyklu (może on się różnić w zależności od
wybranych opcji).
l Po
rozpoczęciu
programu
na
wyświetlaczu podawana jest przez cały
czas informacja o czasie pozostałym do
końca prania.
l Pralka oblicza czas do końca wybranego
programu w oparciu o standardowy wsad.
Podczas cyklu pralka dokonuje korekty
czasu na podstawie ilości i rodzaju
wsadu.
5) CZAS PRANIA
l Specjalna blokada zabezpiecza drzwiczki
przed otwarciem
bezpośrednio po
zakończeniu cyklu. Po zakończeniu cyklu,
przed otwarciem drzwiczek należy
odczekać 2 minuty aż kontrolka blokady
zgaśnie. Po zakończeniu cyklu ustawić
pokrętło wyboru programu w pozycji OFF.
54
5
l Gdy
{
program został już
wyświetlacz
automatycznie
wybrany,
pokaże
zadany czas
programu.
prania
dla
danego
10) Kg MODE (funkcja dostępna tylko z
programami "bawełniane" i "syntetyczne")
l Gdy zostanie wybrany inny czas prania,
zapali się odpowiednia lampka kontrolna.
l W pierwszych minutach cyklu kontrolka
{
"Kg MODE" świeci się, a inteligentny
czujnik waży pranie i dostosowuje
odpowiedni czas trwania cyklu oraz ilość
wody i prądu.
6
Kontrolka pokazuje dodatkowe płukania
wybrane odpowiednim przyciskiem.
l Podczas każdej fazy prania funkcja
"Kg MODE" umożliwia sprawdzenie
informacji dotyczących wsadu w bębnie i
podczas pierwszych minut prania:
7) FUNKCJE DODATKOWE
}
- dostosowuje ilość wymaganej wody;
7
- oblicza czas trwania cyklu prania;
- dostosowuje płukanie do wybranego
rodzaju tkaniny;
Kontrolki pokazują funkcje, które mogą być
wybrane
odpowiednim
przyciskiem
(PRANIE WSTĘPNE, HIGIENICZNE i NOC
I DZIEŃ).
- dostosowuje rytm obrotów bębna do
wybranego rodzaju tkaniny;
8) Funkcja Wi-Fi (tylko wybrane modele)
- wykrywa obecność piany i w razie
potrzeby zwiększa ilość wody podczas
płukania;
8
- dostosowuje prędkość wirowania do
wsadu (nierównomierny rozkład prania
wewnątrz bębna).
l W modelach z funkcją Wi-Fi stosowna
ikona informuje o działaniu systemu Wi-Fi.
l Opis działania systemu Wi-Fi znajduje się
w osobnej instrukcji,
wewnątrz bębna pralki.
umieszczonej
9) DODATKOWE PŁUKANIE
9
Ikona miga po ustawieniu opóźnionego
startu.
55
PL
10
6) DODATKOWE PŁUKANIE
Tabela programów
2
TEMP.°C
kg *
(Maks.)
PROGRAM
Zalecana
Maks.
All In One 20°C
3,5
4
4,5
5,5
20°
20°
All Baby 60°C
3,5
4
4,5
5,5
60°
60°
All In One 59 Min.
5
6
7
8
40°
40°
Szybkie 30 min.
1,5
2
2,5
2,5
30°
30°
Szybkie 14 min.
1
1
1
1,5
30°
30°
Ciemne kolory
2,5
3
3,5
4
40°
40°
Płukanie
-
-
-
-
-
-
Wypompowanie &
Odwirowanie
-
-
-
-
-
-
1
DETERGENT
2
1
( )
Automatyczne
czyszczenie
Koszule
1) 2,5
3
3,5
4
30°
30°
Bielizna
1) 1,5
2
2
2,5
40°
60°
Wełna & Jedwab
1
1
1
2
30°
30°
Delikatne
2
2
2,5
2,5
40°
40°
( )
Mieszane
1) 2,5
3
3,5
4
40°
60°
( )
Bawełna
**
1)
6
7
8
40°
90°
( )
5
56
( )
Tylko kiedy włączona jest opcja
PRANIA WSTĘPNEGO (dotyczy
tylko programów z dostępną opcją
PRANIA WSTĘPNEGO).
(Tylko modele z komorą na
środek piorący w płynie)
Jeśli tylko niektóre rzeczy do
prania
mają
plamy,
które
wymagają użycia wybielacza w
płynie, możliwe jest wstępne
usunięcie plam w pralce.
Nalać wybielacza do pojemnika
na wybielacz w płynie w komorze
oznaczonej 2 w szufladzie na
środki piorące i ustawić program
specjalny PŁUKANIE.
Po zakończeniu cyklu ustawić
programator w pozycji OFF, włożyć
resztę prania i kontynuować
standardowe pranie z wykorzystaniem
wybranego programu.
* Maksymalny wsad prania suchego zależy
od modelu pralki (patrz panel sterowania).
** STANDARDOWE PROGRAMY DO
PRANIA
BAWEŁNY
ZGODNIE
Z
ROZPORZĄDZENIAMI KOMISJI (UE) nr
1015/2010 i 1061/2010.
PROGRAM BAWEŁNA W
TEMPERATURZE 60°C.
PROGRAM BAWEŁNA W
TEMPERATURZE 40°C.
Programy te są przeznaczone do
prania średnio zabrudzonych tkanin
bawełnianych i są najbardziej efektywne
pod względem łącznego zużycia energii
i wody.
Programy zostały opracowane tak aby
temperatura prania była dostosowana
do temperatur na metkach ubrań, przy
czym faktyczna temperatura wody
może nieznacznie różnić się od
zadeklarowanej temperatury cyklu.
1)
Prędkość wirowania może zostać
zmniejszona tak aby odpowiadała zaleceniom
na metkach ubrań. Dla tkanin delikatnych
możliwe jest również całkowite wyłączenie
wirowania przyciskiem prędkości wirowania.
Funkcję tę można włączyć przyciskiem
PRĘDKOŚĆ OBROTÓW.
Jeśli metka nie podaje konkretnych zaleceń
możliwe jest zastosowanie maksymalnej
prędkości wirowania dla programu.
57
Dla
wybranych
programów
możliwe jest dostosowanie czasu
trwania i intensywności prania
przyciskiem CZAS PRANIA.
PL
Dodanie zbyt dużej ilości środka piorącego
może spowodować nadmierne pienienie.
Jeśli pralka wykryje nadmierne pienienie
może pominąć wirowanie lub wydłużyć
program i zwiększyć pobór wody.
Wybór programu
Pralka
posiada
specjalne
programy
umożliwiające pranie rożnych rodzajów
tkanin przy różnych stopniach zabrudzenia
(patrz tabela).
Technologia ALL IN ONE
Pralka ta jest wyposażona w nowatorski
system z dyszą wysokociśnieniową, która
bezpośrednio spryskuje wsad mieszaniną
wody i detergentu.
Specjalny tryb pracy silnika zastosowany w
urządzeniu steruje ruchem bębna podczas
etapu rozruchu każdego programu; poza
rozpylaniem pod wysokim ciśnieniem na
wsad strumienia mieszanki detergentu,
cykl obejmuje akcję wirowania, która
pomaga detergentowi przeniknąć do
włókien, co pomaga usunąć brud i
zapewnić najlepszą możliwą wydajność
prania.
System ALL IN ONE jest również
stosowany podczas faz wpompowywania
wody, gdzie strumieniem wody pod
wysokim ciśnieniem pozwala na całkowite
usunięcie
pozostałości
detergentu
uwięzionych w ubraniach.
All In One 20°C
Dzięki technologii ALL IN ONE, ten
innowacyjny program pozwala na pranie
tkanin, np. bawełnianych, syntetycznych i
mieszanych, w temperaturze 20°C przy
wydajności porównywalnej do prania w
temperaturze 40°C.
Zużycie energii dla tego programu wynosi
około
50%
w
porównaniu
z
konwencjonalnym praniem bawełny w
40°C.
WAŻNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE
WYDAJNOŚCI PRANIA
l Nowe, kolorowe ubrania należy prać
oddzielnie, co najmniej 5 lub 6-krotnie.
l Niektóre duże i ciemne ubrania, takie jak
dżinsy czy ręczniki, powinny być zawsze
prane oddzielnie.
l Nigdy nie należy mieszać tkanin o
NIETRWAŁYCH KOLORACH.
58
All Baby 60°C
Można prać wszystkie ubrania niemowlęcia
razem, w średniej temperaturze, otrzymując
w rezultacie higieniczne i doskonale czyste
ubranka, gdy dodamy odplamiacz. Jest to
możliwe dzięki doskonałemu cyklowi
wstępnego dodawania wody i detergentu,
które są rozpylane na pranie przez dyszę
aktywującą enzymy w temp. 50°C.
All In One 59 Min.
Program ten pozwala na upranie mieszanych
tkanin - bawełnianych, syntetycznych i
mieszanych - w zaledwie 59 minut, przy
wykorzystaniu pełnego obciążenia pralki, w
temperaturze 40°C (lub niższej). Program
ten nadaje się szczególnie do lekko
zabrudzonych tkanin.
Szybkie 30 min.
Pełny cykl prania (pranie, płukanie,
wirowanie). Program jest przeznaczony
zwłaszcza
do
prania
nieznacznie
zabrudzonych tkanin bawełnianych i
mieszanych. Zaleca się stosowanie 1/5
ilości standardowo stosowanego środka do
prania.
Szybkie 14 min.
Pełny cykl prania (pranie, płukanie,
wirowanie). Program jest przeznaczony do
prania nieznacznie zabrudzonych tkanin
bawełnianych i mieszanych. Zaleca się
stosowanie
1/5
ilości
standardowo
stosowanego środka do prania.
Ciemne kolory
Program do prania razem wszelkich ciemnych
rzeczy bez ryzyka wyblaknięcia i pogniecenia.
Zaleca się środek piorący w płynie.
Automatyczne czyszczenie
Po każdych 50 cyklach prania, zaleca
się oczyszczenie bębna przy użyciu
specjalnego programu: wysoki poziom
wody zapewni perfekcyjne czyszczenie
również ukrytych części bębna. Do tego
celu można używać zarówno detergentów
w proszku, jak i w płynie.
Wypompowanie & Odwirowanie
Program wypompowuje wodę i wiruje
pranie
przy
maksymalnej
prędkości.
Możliwe jest wyłączenie wirowania i
zmniejszenie
prędkości
wirowania
przyciskiem PRĘDKOŚĆ OBROTÓW.
Koszule
Cykl prania został zoptymalizowany w
kierunku zmniejszenia ilości zagnieceń,
zachowując
przy
tym
doskonałą
skuteczność prania. W celu ułatwienia
prasowania, można również zmniejszyć
prędkości wirowania.
Bielizna
Program
ten
został
zaprojektowany
specjalnie
do
perfekcyjnego
prania
codziennej bielizny: jest szczególnie
wskazany do bawełny i odpornych tkanin
syntetycznych, a także pozwala na
mieszanie
kolorów
(wyłącznie
niefarbujących).
Wełna & Jedwab
Program ten zapewnia delikatny cykl
prania, i nadaje się szczególnie do odzieży
z wełny lub jedwabiu posiadających
informację na metce, że nadają się do
prania w pralce, oraz tkanin z etykietą
zalecającą pranie jak dla jedwabiu.
Delikatne
Program przeznaczony do prania tkanin
delikatnych. Łączy naprzemiennie cykle pracy
i przerw. Cykle prania i płukania są
przeprowadzane przy wysokim poziomie wody.
Mieszane
Cykle prania i płukania są dostosowane do rytmu
obrotu bębna oraz poziomu wody. Dzięki
delikatnemu wirowaniu tkaniny nie gniotą się.
Bawełna
Program do prania średnio zabrudzonych
tkanin bawełnianych. Najbardziej efektywny
pod względem łącznego zużycia energii i wody.
59
PL
Płukanie
Program trzech płukań przy średniej
prędkości
wirowania
(odpowiednim
przyciskiem płukanie można wyłączyć lub
zmniejszyć jego prędkość). Program do
płukania wszelkiego rodzaju tkanin, na
przykład po praniu ręcznym.
7. CENTRUM SERWISU TECHNICZNEGO I GWARANCJA
W przypadku podejrzenia, że pralka nie działa poprawnie przeczytać poniższy krótki
przewodnik zawierający kilka praktycznych sugestii, mających na celu pomóc w
rozwiązaniu najczęstszych awarii.
Problem
Możliwe przyczyny i praktyczne rozwiązania
Pralka nie działa / nie
rozpoczyna pracy
Sprawdzić, czy wtyk został poprawnie umieszczony w kontakcie.
Upewnić się, że nie brakuje zasilania.
Sprawdzić czy poprawnie wybrano potrzebny program pracy oraz
uruchomiono pralkę.
Upewnić się, czy bezpiecznik nie został spalony i czy kontakt zasilania
nie jest uszkodzony przy pomocy innego urządzenia elektrycznego,
np. lampki.
Możliwe jest, że drzwiczki pralki nie są domknięte prawidłowo:
otworzyć je i ponownie zamknąć.
Skontrolować, czy kranik z wodą jest otwarty.
Sprawdzić, czy programator jest poprawnie wyregulowany.
Pralka nie pobiera
wody
Pralka nie
odprowadza wody
Woda na posadzce
wokół pralki
Nie działa wirówka
Podczas wirowania
odczuwalne są silne
wibracje
W przypadku
pulsowania kontrolki
lub pojawienia się
jakiegoś BŁĘDU
Zweryfikować czy filtr nie jest zatkany.
Upewnić się, ze przewód odprowadzania wody nie jest zagięty.
Sprawdzić, czy wewnątrz filtra nie ma obcych ciał.
Możliwe, że przyczyną jest uszkodzenie uszczelki znajdującej się
pomiędzy kranikiem a przewodem wody; w takim przypadku wymienić
uszczelkę i dokładnie przykręcić przewód do kranika.
Przyczyną być może jest fakt, że woda nie została jeszcze usunięta w
całości: odczekać kilka minut.
Niektóre modele posiadają funkcję “wyłączenie wirowania”: sprawdzić
czy nie została uruchomiona.
Zbyt duża ilość środka piorącego może uniemożliwić wykonanie
wirowania: zmniejszyć ilość przy następnych praniach.
Pralka być może nie jest prawidłowo wypoziomowana: w takim
przypadku wyregulować nóżki (patrz właściwy rozdział).
Sprawdzić czy usunięte zostały listwy zabezpieczające w transporcie.
Sprawdzić czy załadunek pralki rozłożony jest równomiernie.
Jeśli pulsuje lub pojawia się błąd nr 0, 1, 5, 7 lub 8, skontaktować się
bezpośrednio z Centrum Serwisowym.
Jeśli pulsuje lub pojawia się błąd nr 2, urządzenie nie pobiera wody,
sprawdzić czy kranik jest otwarty.
Jeśli pulsuje lub pojawia się błąd nr 3, urządzenie nie odprowadza
wody, sprawdzić czy wypust wody nie jest zablokowany i czy przewód
nie jest zagięty.
Jeśli pulsuje lub pojawia się błąd nr 4, urządzenie jest przepełnione
wodą; zakręcić kran z wodą i skontaktować się z Centrum
Serwisowym.
Jeśli pulsuje lub pojawia się błąd nr 9, wyłączyć pralkę, odczekać 1015 sekund i ponownie załączyć program.
60
Gwarancja
Urządzenie posiada gwarancję na
warunkach i w granicach określonych w
karcie gwarancyjnej, dostarczonej wraz z
produktem. Karta gwarancyjna powinna
być przechowywana i odpowiednio
wypełniona, aby móc ją w razie potrzeby
przedstawić w autoryzowanym Centrum
Serwisu Technicznego Hoover.
- woda z płukania może być bardziej
mętna: jest to wynik obecności zawiesiny
zeolitów, która nie powoduje negatywnych
efektów dla skuteczności płukania.
- obecność białego
praniu po jego
normalne zjawisko,
się do materiału,
koloru.
proszku (zeolitów) na
zakończeniu: jest to
proszek nie przyczepia
ani nie zmienia jego
Zarejestruj Twoje urządzenie!
Nie trać czasu i zarejestruj jak najszybciej
Twoją pralkę, by móc odkryć całą serię
korzyści, jakie czekają tylko na Ciebie.
Przeczytaj jak to zrobić na stronie
www.registerhoover.com lub telefonując
pod numer telefonu znajdujący się we
właściwych materiałach.
- obecność piany w wodzie z ostatniego
płukania: nie musi to oznaczać
nieskutecznego płukania.
- tworzenie się znacznej ilości piany: często
spowodowane obecnością anionowych
środków powierzchniowo czynnych w
składzie środków piorących, które są trudne
do usunięcia z pranych materiałów.
W takim wypadku nie jest konieczne
wykonywanie dodatkowych cyklów płukania
dla usunięcia tego zjawiska: nie spowoduje
to żadnej zmiany.
Producent nie jest odpowiedzialny za
ewentualne błędy wynikające z druku
niniejszej Instrukcji załączonej do urządzenia.
Dodatkowo Producent pozostawia sobie
prawo do wprowadzania zmian, jakie okażą
się konieczne we własnych produktach, bez
naruszania zasadniczej ich charakterystyki.
Jeśli utrudnienie nie ustępuje lub wydaje
się, że jest to jakieś uszkodzenie pralki,
należy bezzwłocznie skontaktować się z
Centrum Serwisu Technicznego Hoover.
Istnieje też możliwość skorzystania z
programu pomocowego Hoover, uzyskując
w ten sposób darmową pomoc naszego
specjalisty we własnym domu, także w
okresie pogwarancyjnym.
Uwaga: połączenie telefoniczne jest
odpłatne; o jego koszcie zostaniecie
poinformowani w komunikacie głosowym
przez Obsługę Klienta używanego przez
was operatora sieci telefonicznej.
Hoover zaleca używanie zawsze oryginalnych
części zamiennych, które dostępne są w
naszym Centrum Serwisu Technicznego.
61
PL
Stosowanie
środków
piorących
bez
fosforanów może spowodować następujące
rezultaty:
fkhldsk
fkhldsk
- DXA/DWA - A (5÷8) -
15.03 - 43009556 - Canon Italia - Business Services Channel - Printed in Italy
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising