Hoover | HL 1492D3/1-S | Hoover HL 1492D3/1-S Ръководство за употреба

Hoover HL 1492D3/1-S Ръководство за употреба
UKR RO
HR
BG
2
ОЕЕО съдържат както замърсяващи
вещества (които могат да доведат до
негативни последици за околната среда),
така и основни компоненти (които могат да
бъдат използвани повторно). Важно е ОЕЕО
да са обект на специална обработка, за да се
премахнат и да се депонират правилно
всички замърсители, и да се възстановят и
рециклират всички материали. Гражданите
могат да играят важна роля в гарантирането,
че ОЕЕО нямат да станат проблем за
околната среда; от съществено значение е да
се следват някои основни правила:
Внимателно прочетете тези инструкции
за правилна и безопасна работа с уреда
и за полезните съвети за ефективна
поддръжка.
l ОЕЕО не трябва да се третират като битов
(домакински) отпадък;
Използвайте пералната машина
само, след като прочете внимателно
тези инструкции. Препоръчваме ви да
запазите тези инструкции в добро
състояние за всички бъдещи ползватели
на уреда.
l ОЕЕО трябва да бъдат предавани в
съответните пунктове за събиране, управлявани
от общината или от регистрирани компании. В
много страни може да има събиране от дома на
големи ОЕЕО.
Моля проверете дали уреда е доставен с
инструкции за експлоатация, гаранционна
карта, адрес на сервиз и етикет за
енергийна ефективност. Препоръчваме ви
да пазите всички тези документи.
В много страни, когато си купите нов уред,
старият може да бъде върнат на продавача,
който трябва да го вземе безплатно на база
едно-към-едно, ако оборудването е от сходен
вид и има същите функции като закупеното
оборудване.
Всеки продукт се идентифицира с 16цифрен код, наречен сериен номер,
отпечатан върху стикер, поставен върху
уреда (в областта на врата) или върху
гаранционната карта. Този код е като
идентификационна карта на продукта,
може да се наложи да го регистрирате и
ще ви потрябва, при контакт със
сервизният център на Hoover.
Съдържание
1. ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ
2. ИНСТАЛИРАНЕ
3. ПРАКТИЧНИ СЪВЕТИ
4. ПОДДРЪЖКА И ПОЧИСТВАНЕ
Условия за околната среда
5. КРАТКО РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА
Този уред е маркиран в
съответствие с Европейска
Директива 2012/19/ЕС за Oтпадъци
от Eлектрическо и Eлектронно
Oборудване (ОЕЕО).
6. УПРАВЛЕНИЕ И ПРОГРАМИ
7. ГАРАНЦИЯ И ОТСТРАНЯВАНЕ НА
НЕИЗПРАВНОСТИ
3
BG
Благодаря Ви, за избора на перална
машина Hoover.
Ние сме горди да винаги да Ви предлагаме
нови, иновативни и високотехнологични
продукти,в цялата гама от домакински
електроуреди, които да Ви осигурят истинска
помощ в ежедневните Ви задължения.
или са инструктирани относно
използването на уреда по
безопасен начин и да разбират
опасността от изполването му.
Децата не бива да си играят с
уреда. Почистване и поддръжка на
уреда да не се извършва от деца.
1. ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА
БЕЗОПАСНОСТ
l Тези
уреди са предназначени
да бъдат използвани за домакински
и подобни приложения, като
например:
- кухни за персонал в магазини ,
офиси и друга работна среда;
- ферми ;
- от клиенти в хотели, мотели
и други подобни;
- обекти тип легло и закуска.
Различното използване на този уред
извън домакинското му приложението
или за типични домакински функции,
като професионалното му използване
от експерт или обучени потребители,
не се допуска, дори и в по-горните
приложения. Ако уредът се използва
по начин, несъвместим с употребата
му за домакински нужди , това може
да намали живота на уреда и
да анулира гаранцията на
производителя. Всяка повреда на
уреда или друга повреда, или загуба
произтичаща от използване, което не
е в съответствие с използването на
уреда за домашни цели (дори ако се
намира домашна среда), не се
приема от производителя, което е в
пълно съответствие със закона.
l Децата
трябва да бъдат
наблюдавани за да се уверите,
че не играят с уреда.
l Децата
на по-малко от 3
години трябва да се държат
далеч от уреда, и да се
наблюдават непрекъснато.
l Ако
захранващият кабел е
повреден, трябва да бъде заменен
от производителя, неговият сервиз
или квалифициран техник.
l За
свързване на уреда с
вода,
използвайте
само
комплекта маркучи доставен
с уреда.(Не използвайте стар
комплект маркучи за връзка).
l Налаягането
на водата трябва
да е между 0,05 MPa и 0,8 MPa.
l Уверете
се,че килима не пречи
на основата на машината и
отворите и за вентилация.
l Състояние
ИЗКЛ. се постига като
поставите съответната отметка на
контролното копче (програматора)
във вертикална позиция. Всяка
друга позиция на контролното
копче (програматора) определя
машината в състояние ВКЛ.
l Този
уред може да се използва от
деца на възраст от 8 години и
повече, и от хора с ограничени
физически, сетивни или умствени
способности, или липса на опит и
познания, само ако се наблюдават
4
инсталирането уреда l За да изключите машината
трябва да се постави така, че
от контакта, не дърпайте
контакта му да е достъпен.
захранващият кабел или
уреда.
l Максималният капацитет на
натоварване на сухо пране l Не излагайте пералната машина
зависи от модела (вижте
на дъжд, директна слънчева
контролният панел).
светлина или природните стихии.
l За
да се консултирате с l При местене не вдигайте
продуктовият
етикет
се
пералната машина за копчетата
обърнете към website на
или чекмеджето за препарат; по
производителя.
време на транспортиране, никога
не поставяйте машината върху
люка. Препоръчваме ви двама
Инструкции за безопасност
души да повдигат машината.
l Преди
да почистване и
l В случай на дефект и/или
поддръжка, изключете уреда
неизправност, изключете уреда,
от
контакта
и
спрете
затворете водната връзка и не
захранването му с вода.
започвайте да поправяте уреда
веднага. Свържете се с
l Уверете се, че електрическата ви
оторизираният ни сервизен
система е заземена. В противен
център и използвайте само
случай, потърсете квалифицирана
оригинални резервни части.
професионална помощ.
Не
изпълненото
на
тези
инструкции може да застраши
l Моля, не използвайте преобразуватели,
безопасността на уреда.
разклонители и удължители.
ВНИМАНИЕ:
водата може да достигне
до висока температура, по
време на процеса на пране.
Поставяйки
и маркирайки този
продукт, ние декларираме на наша
отговорност, че той е в съотвествие
l Уверете се, че няма вода в със всички Европейски изисквания
барабана преди да отворите за безопастност, здравни и
екологични норми.
люка.
5
BG
l След
2. ИНСТАЛИРАНЕ
l Внимателно
срежете поддържащата
лента, която държи кабела и
отводнителния маркуч.
1
A
B
A
B
l Развийте
двата или четирите
винта (A) на гърба на пералнята
и махнете двете или четирите
подложки (B) както е показано
на фигура 1.
B
B
A
A
l Запълнете
дупките с тапите,
които са приложени в плика с
инструкциите.
l Ако
пералната машина е за
вграждане, след като освободите
маркуча, развийте трите или
четирите винта (A) и махнете
подложките (B).
2
A
1
l При
някои модели още една
подложка ще падне вътре в
машината: наклонете машината
напред за я махнете. Запълнете
дупките в приложените тапи.
2
3
B
ВНИМАНИЕ:
дръжте опаковъчните
материали, далече от деца.
l Закрепете
капака от нагънатия
материал в долната част, както
е показано на фигура 2 (според
модела, вижте версия А,В
или С).
C
3
2
6
1
Водни връзки
3
BG
l Свържете маркуча към захранващото
кранче (фиг. 3) използвайте за целта
маркуча доставен с уреда (не
използвайте повторно стари маркучи).
l Някои модели може да включват една
или повече от следните функции:
l HOT&COLD (фиг.4):
Позволява връзка към топла и
студена вода за по-висока енергийна
ефективност.
Свържете сивият маркуч към връзката за
студена вода
и червената тръба към
връзката за топла вода. Машината може
да бъде свързана и само към студена
вода: в този случай, някои програми могат
да стартират няколко минути по-късно.
4
1
l AQUASTOP (фиг. 5):
5
устройството се намира на захранващата с
вода тръба и е предназначено да спре теч на
вода; в този случай, червен маркер ще се
появи на прозореца “A” и тръбата трябва да
бъде сменена.За да развиете гайката,
натиснете заключващото устройство "B".
6
B
A
B
A
l AQUAPROTECT
–
ЗАХРАНВАЩА
ТРЪБА С ПРЕДПАЗИТЕЛ (фиг.6):
В случай на водни течове от основната
вътрешна тръба "A", прозрачната
външна тръба "B" ще задържи водата,
за да се позволи на цикъла на пране,
за да се изпълни. След края
на
прането
се
обърнете
към
оторизираният сервизен център за да
смени захранващата тръба.
7
Позициониране
min 4 cm
max 100 cm
l Поставете пералнята до стената, като
внимавата де не притиснете или повредите
изходящата тръба. Присъединете тръбата към
отводнителен канал който трябва да е
височина поне 50 см с диаметър по-голям
от диаметъра на изходящата тръба. (фиг.7).
7
+2,6 mt
max
min 50 cm
max 85 cm
l Нивелирайте
уреда като използвате
крачетата, както е показано на фигура 8:
a. завъртете гайката по-посока на часовниковата
стрелка за да освободите винта;
b. завъртете крачето нагоре надолу, за
да нивелирате машината;
c. заключете крачето на позицията като
завъртите гайката обратно на часовниковата
стрелка докато опре на дъното на машината.
l Включете уреда в контакта.
8
A
B
ВНИМАНИЕ:
Свържете се с оторизираният ни сервиз
ако се наложи смяна на захранващият кабел.
C
Чекмедже за препарат
9
Чекмеджето за препарат е разделено на 3
отделения както е показно на фигура 9:
l отделеине "1": перилния препарат за предпране.;
l отделеине “ ”: е за специални
добавки,
омекотители
за
дрехи,
ароматизатори, изсветлители и др.;
1
2
ВНИМАНИЕ:
Само при използване на течни
препарати; пералната машина е
настроена да дозира препаратите за
всеки цикъл до последното изплакване.
10
l отделеине "2": за перилния препарат
за основното изпиране.
В някои модели е включен и контейнер
за течен препарат (фиг.10). За да го
използвате трябва да бъде поставен в
отделение "2" на чекмеджето. Това
осигурява попадането на течния перилен
препарат в барабана в точния етап от
цикъла на изпиране. Контейнера може да
се използва за препарати за избелване на
дрехи(белина) при програма "ИЗПЛАКВАНЕ".
ВНИМАНИЕ:
Някои препарати са трудни за премахване.
В този случай ви препоръчваме да
използвате специалният контейнер,който
да бъде поставен в барабана (пример на
фигура 11).
11
8
Необходимо ли е пране на висока
температура?
Съвети за пълнене
l Третирайте петната с препарат против
петна или накиснете упоритите петна
преди
пране
за
да
намалите
използването на машината с програми
на висока температура. Пестите до
50% енергия използвайки програми за
пране до 60°C.
ВНИМАНИЕ: когато сортирате прането
се уверете че:
- сте махнали от прането метални предмети
като шноли, карфици, монети и др.;
- калъфките на възгллавници са с копчета,
ципове и кукички и те са закопчани,и
дългите връвки на халатите са завързани
на възел;
- кукичките на пердетата да са махнати.
- прочете внимателно етикетите за пране
на дрехите
- да премахвате всички устойчиви петна,
използвайки специфични препарати.
Следвайте бързото ръководство с
препоръка за използване на перилните
препарати на различните температури.
Във
всеки
случай,
винаги
четете
инструкциите на перилните препарати за
правилно им използване и дозиране.
Когато перете силно замърсено
бяло пране ви препоръчваме да
използвате програма памук на 60°C
или повече и прах за пране ( усилен )
съдържащ избелващи агенти, така че
на средна/висока температура да
даде отлични резултати.
l Когато перете одеяла, покривки за легла
или тежки дрехи, ви препоръчваме да
избягвате центрофугиране.
l При пране на вълнени неща, се
уверете че те могат да бъдат прани в
перална машина и са маркирани като
“Pure virgin wool”, “Does not mat” или
етикет „Може да се пере в перална
машина“
При пране между 40°C и 60°C
използваният препарат трябва да е
подходящ за типа тъкан и нивото на
замърсяване. Нормалните прахове са
подходящи за бели или цветни силно
замърсени тъкани, докато течните
препарати или „запазващи цвета“
прахове са подходящи за цветни
слабо замърсени тъкани.
Полезни предложения за
използване
Ръководство за екологично и икономично
ползване на вашият уред.
Максимализиране размера на прането.
l За да постигнете оптимален разход на
енергия, вода, препарат и време
заредете машината с целият и
капацитет. Пестите до 50% енергия
при пране с пълна машина, вместо
пране на 2 пъти с наполовина пълна
машина.
За пране на температура под 40°C
ви препоръчваме да използвате течни
препарати, на които е написано, че са
подходящи за използване при пране
на ниска температура.
Имате ли нужда от предпране?
l Само при силно замърсено пране!
За пране на вълна или коприна
използвайте само препарати предназначени
специално за тези тъкани.
СПЕСТИ препарат, време, вода и от 5
до 15% енергия като не ИЗБЕРЕТЕ
предпране (предварително изпиране)
при нормално замърсено пране.
9
BG
3. ПРАКТИЧНИ СЪВЕТИ
4. ПОДДРЪЖКА И
ПОЧИСТВАНЕ
За почистване на външното покритие на
машината използвайте влажна кърпа, не
използвайте абразиви, спирт и/или
разтворители. Пералната машина не
изисква много поддръжка: почистване
отделенията на чекмеджето и филтъра;
по долу са описани няколко съвета как
да се мести машината и какво да се
прави ако не се използва дълго време
Препоръки при премествания
или дълги периоди, в които
машината няма да се използва
Почистване на чекмеджето за
препарат
l Препоръчваме
ви да почиствате
чекмеджето за да избегнете натрупване на
препарат и остатъчни вещества.
l За
да направите това извадете
чекмеджето,
почистете с вода и го
поставете обратно.
период, в който няма да се използва
в неотоплено помещение, източете
цялата вода то тръбите.
l Изключете машината от контакта.
l Откачете отводнителния маркуч от
Почиствана на филтъра
l Машината е снабдена със специален
филтър за задържане чужди частици,
които могат да заседнат в дренажа,
като монети, копчета и др.
l САМО ЗА НЯКОИ МОДЕЛИ: издърпайте
маркуча, свалете стопера и изцедете
водата от контейнера.
l Преди
да развиете филтъра ви
препоръчваме да сложите абсорбираща
кърпа под него за да запазите пода сух.
l Завъртете
филтъра обратно на
часовниковата стрелка, докато застане
във вертикална позиция.
l Извадете и почистете; след това го
сложете обратно като го завъртите по
часовниковата стрелка.
l Повторете предишните стъпки в обратен
ред, за да сглобите всички части.
10
l Ако машината се съхранява за дълъг
скобата и наклонете над купата, докато
изтече цялата вода.
l Закрепете
дренажната тръба
машината, когато приключите.
към
6. УПРАВЛЕНИЕ И
ПРОГРАМИ
BG
5. КРАТКО РЪКОВОДСТВО
ЗА УПОТРЕБА
Тази перална машина автоматично
контролира нивото на водата според
вида и количеството пране. Тази система
намалява консумацията на енергия и
значително редуцира времето за пране.
A
Избор на програма
l Включете
машината
желаната програма.
и
изберете
O PLMN H I
l Ако
е
необходимо
настройте
температурата на пране и натиснете
желаните бутони за опции.
Q
B
l Натиснете бутона СТАРТ/ПАУЗА за да
F G E C D
стартирате прането.
Ако спре ел.захранването докато
машината работи, специална памет
ще запамети настройките и когато
ел.захранването
се
възобнови,
машината ще продължи цикъла на
пране от там докъдето е стигнала.
l В края на програмата, на дисплея ще се
появи съобщение "End" ("край"), а при някой
модели ще светнат всички индикаторни
лампички за етапа на изпиране.
Изчакайте
докато
светлинният
индикатор за ЗАКЛЮЧЕНА ВРАТА
изгасне, преди да отворите вратата.
l Изключете пералната машина
За всеки тип пране погледнете
таблицата с програми и следвайте
последователността както е посочено.
Техническа информация
Налягане на водата:
min. 0,05 MPa - max. 0,8 MPa
Центрофуга (обр.)
виж табелката
Консумирана мощност / мощност на
предпазителя / Захранващо напрежение
виж табелката
A Програматор за избор на
програмите за пране с позиция
OFF (изключване)
B
C
D
E
Бутон СТАРТ/ПАУЗА
Бутон ОТЛОЖЕН СТАРТ
Бутон за ОПЦИИ
Бутон БЪРЗО ПРАНЕ / НИВОТО
НА ЗАМЪРСЕНОСТ
F Бутон ИЗБОР НА ТЕМПЕРАТУРА
G Бутон ИЗБОР НА ЦЕНТРОФУГА
F+G ЗАКЛЮЧВАНЕ НА БУТОНИ
H Цифров дисплей
I Светлинни индикатори за ОПЦИИ
L Cветлинен индикатор за
ЗАКЛЮЧЕНА ВРАТА
M Светлинен индикатор
KG MODE
N Светлинен индикатор за
ЗАКЛЮЧВАНЕ НА БУТОНИ
O Светлинни индикатори за
ИЗБОР НА ТЕМПЕРАТУРА
P Светлинни индикатори за
ИЗБОР НА ЦЕНТРОФУГА
Q Зона ONE TOUCH
11
l Натиснете за да стартирате избрания
Отваряне на вратата
цикъл
Специално предпазно устройство
не позволява отварянето на врата
веднага след края на програмата.
Преди да отворите вратата, изчакайте 2
минути, след края на програмата за
пране и да изгасне светилният
индикатор „Заключена врата“.
Когато натиснете бутона СТАРТ/ПАУЗА,
може да минат няколко секунди
преди уреда да започне да работи.
ДОБАВЯНЕ ИЛИ МАХАНЕ НА ПРАНЕ
СЛЕД КАТО ПРОГРАМАТА Е СТАРТИРАНА
(ПАУЗА)
l Натиснете
и
задръжте
бутона
СТАРТ/ПАУЗА за около 2 секунди
(някои индикатори ще светнат и
индикатора за оставащото време ще
започне да мига, което показва, че
машината е на пауза).
Програматор за избор на
програмите за пране с позиция
OFF (изключване)
Когато програматора се завърти,
светва дисплея и показва настройките
на избраната програма.
За да се пести енергия в края на
програмата или през неактивен период,
ще намалее контраста на дисплея.
l Изчакайте
2
минути
докато
устройството за безопасност отключи
вратата.
Преди да отворите вратата, моля,
проверете нивото на водата, за да
предотвратите наводняване.
Заб.: За да изключите машината,
завъртете програматора на позиция
OFF.
l След като сте добавили или махнали
l Натиснете бутона СТАРТ/ПАУЗА за да
стартирате избраната програма
l Веднъж като програмата е избрана и
стартирана,
програматора
остава
неподвижен до края на програмата.
l Изключете пералната машина като
завъртите програматора на позиция
OFF.
Програматора трябва да бъде
върнат в позиция "OFF" след края
на всеки цикъл за пране или когато
стартирате следващото изпиране
преди да изберете и стартирате
следващата програма.
пране, затворете врата и натиснете
бутона СТАРТ/ПАУЗА (програмата ще
стартира от там, от където е спряна).
ОТМЯНА НА ПРОГРАМА
l За да отмените програма, завъртете
програматора на позиция OFF.
Бутон ОТЛОЖЕН СТАРТ
l Този
бутон
ви
позволява
да
препрограмирате цикъла на изпиране,
за да отложите старта с до 24 часа.
l За да отложите старта следвайте
следната процедура:
- Изберете желаната програма.
Бутон СТАРТ/ПАУЗА
- Натиснете бутона веднъж, за да го
активирате (h00 се появява на
дисплея) и след това го натиснете, за
да изберете 1 час отлагане (h01 се
появява на дисплея); предварително
Затворете врата ПРЕДИ да изберете
бутона СТАРТ/ПАУЗА.
12
- Потвърдете
натискайки
бутона
СТАРТ/ПАУЗА. Обратното броене ще
започне и когато свърши програмата
ще започне авоматично.
l Възможно е да отмените отложен
старт чрез завъртане на селектора на
програмите на OFF.
- HYGIENE +
Може да активирате тази опция при
зададена температура от 60°C. Тази
опция ви позволява да изперете дрехите
си,
като
поддържате
еднаква
температура по време на целия цикъл.
- ЛЕСНО ГЛАДЕНЕ
Тази функция ви позволява да намалите
намачкването на прането, доколкото е
възможно. Елиминира се междината
центрофуга или се намалява интензивността
на последната центрофуга.
Ако е зададена опция, несъвместима
с избраната програма, индикаторната
лампичка първо премигва и след
това изгасва.
Ако спре ел.захранването докато
машината работи, специална памет
ще запамети настройките и когато
ел.захранването
се
възобнови,
машината ще продължи цикъла на
пране от там докъдето е стигнала.
Бутоните за опции трябва да бъдат
избрани преди натискане на бутона
СТАРТ/ПАУЗА.
Бутон за ОПЦИИ
Този бутон ви позволява да избирате
между три различни опции:
- ДОПЪЛНИТЕЛНО ИЗПЛАКВАНЕ
l Тази опция ви позволява допълнително
изплакване след края на цикъла на
изпиране и е създадена за хора с
чувствителна кожа, при която дори и
най-малкото замърсяване може да
предизвика раздразнения или алергии.
Бутон БЪРЗО ПРАНЕ / НИВОТО
НА ЗАМЪРСЕНОСТ
Този бутон ви позволява да избирате
между две различни опции, в зависимост
от избраната програма:
- БЪРЗО ПРАНЕ
Бутонът става активен, когато изберете
програма БЪРЗО ПРАНЕ (14/30/44 мин.)
от програматора и ви позволява да
изберете една от трите зададени
продължителности.
- НИВОТО НА ЗАМЪРСЕНОСТ
l След
избиране
на
програмата,
времето за изпълнението й ще се
покаже автоматично.
l Препоръчително е да използвате тази
l Тази опция ви позволява да избирате
функция за детски дрехи и при пране
на силно замърсени дрехи, при които е
необходима употребата на по-голямо
количество перилен препрат, както и
при изпирането на хавлии, чиито
тъкани имат склонност към задържане
на препарат.
между 3 степени на интензивност при
изпиране, които се различават по
продължителността на програмата, в
зависимост от замърсяването на
тъканите (може да се използва само
при някои програми, както е показано в
таблицата с програми).
13
BG
зададеното забавяне се увеличава с
един час с всяко натискане на бутона,
докато се появи 24 на дисплея, след
което натискането на бутона отново
ще занули дисплея и ще започне
отново.
Бутон ИЗБОР НА ТЕМПЕРАТУРА
l Този бутон ви позволява избора на
температура
изпиране.
при
програмите
за
l Не можете да зададете програма над
допустимия
максимум,
предпазване на тъканите.
с
Машината е снабдена със специално
ел.
устройство,
което
отменя
центрофугата, ако е
прекалено
заредена. Това намалява шума и
вибрациите и по този начин
удължава живота на вашата машина.
цел
l Ако искате да извършите студено
изпиране, всички индикатори трябва да
бъдат изключени.
Бутон ИЗБОР НА ЦЕНТРОФУГА
l С натискането на този бутон, можете
да намалите максималната скорост и
ако желате да отмените цикъла на
центрофуга.
l Ако
в етикета не е посочена
специфична информация, е възможно
да зададете максималната скорост за
центрофуга за дадената програма.
ЗАКЛЮЧВАНЕ НА БУТОНИ
l Натиснете
едновременно бутоните
ИЗБОР НА ТЕМПЕРАТУРА и ИЗБОР
НА ЦЕНТРОФУГА за около 3 секунди,
така машината ще ви позволи да
заключите бутоните. Така, можете да
избегнете нежелани промени, ако по
време на цикъл натиснете случайно
бутон.
l Заключването на бутони може да бъде
отменено
след
повторно
едновременно натискане на двата
бутона или като изключите уреда.
Цифров дисплей
Системата от индикатори на дисплея ви
позволява постоянно да сте информиран
за статуса на машината.
С цел предотваратяване увреждането
на тъканите, не е възможно да
увеличите скоростта над допустимия за
всяка програма максимум.
3 4
2
1
l За да активирате повторно цикъла на
центрофуга, натискайте бутона, докато
достигнете скоростта на завъртане,
която желаете да зададете.
l Можете да промените скоростта на
центрофуга
без
пералната машина.
да
паузирате
7
5
1) СВЕТЛИННИ ИНДИКАТОРИ ЗА ОПЦИИ
Индикаторните
лампички
показват
опциите, които могат да се изберат от
съответния бутон.
Предозирането с перилен препарат
може да довете до прекомерното
образуване на пяна. Ако уредът
открие наличието на излишна пяна,
може да изключи центрофугата или
да удължи продължителността на
програмата, както и да увеличи
консумацията на вода.
2) ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРАНЕТО
l Когато е избрана програма дисплея
автоматично ще покаже максималната
продължителност на цикъла на пране,
което може да варира, в зависимост от
избраните опции.
14
6
l През всяка фаза на пране "Kg Mode"
бъдете
постоянно
информиран
за
оставащото време до края на изпирането
позволява да се следи информацията
за теглото на прането в барабана и
през първите минути на прането:
l Уредът изчислява времето до края на
избраната програма на базата на
стандартно натоварване, като по време
на прането уреда коригира времето
според размера и състава на прането.
- настройва количеството на водата;
- определя продължителността на цикъла
на пране;
3) СВЕТЛИНЕН ИНДИКАТОР ЗА
ЗАКЛЮЧЕНА ВРАТА
l Тази икона показва затворена врата
- контролира изплакването според типа
на тъканите избрани да бъдат прани;
Затворете врата ПРЕДИ да изберете
бутона СТАРТ/ПАУЗА.
- настройва ритъма на ротация на
барабана според типа на тъканите;
l Когато
бутона
СТАРТ/ПАУЗА
е
натиснат при машина със затворена
врата индикатора ще мигне за момент
и ще светне.
Ако врата не е затворена както
трябва, индикаторната светлина ще
мига в продължение на около 7
секунди, след което командата за
стартиране на програмата ще се
изтрие автоматично. В този случай,
затворете
врата
и
натиснете
отново бутона СТАРТ/ПАУЗА.
l Специално предпазно устройство не
позволява
отварянето
на
врата
веднага след края на програмата.
Преди да отворите вратата,изчакайте 2
минути, след края на програмата за
пране и да изгасне светилният индикатор
„Заключена врата“. След края на цикъла
на пране завъртете програматора на
позиция OFF (изключено)
4) СВЕТЛИНЕН ИНДИКАТОР Kg Mode Проверка на килограмите (функцията
е активна само при програмите
Памук и Синтетика )
l При началото на програмата, "Kg
Mode" индикатор остава включен
докато интелигентен сензор измери
теглото на прането и настрои времето
на пране, съответната консумация на
вода и електричество.
- разпознава наличието на пяна,
увеличава
ако
е
необходимо,
количеството на вода по време на
изплакване;
- настройва скоростта на центрофугата
според товара, това предпазва от
дисбаланс.
5) СВЕТЛИНЕН
ИНДИКАТОР
ЗАКЛЮЧВАНЕ НА БУТОНИ
ЗА
Индикаторната лампичка
бутоните са заключени.
че
6) СВЕТЛИННИ ИНДИКАТОРИ ЗА ИЗБОР
НА ТЕМПЕРАТУРА
Това показва температурата на изпиране
на зададената програма, която може да
бъде променена (ако е позволено) от
съответния бутон.
Ако искате да извършите студено
изпиране, всички индикатори трябва да
бъдат изключени.
7) СВЕТЛИННИ ИНДИКАТОРИ ЗА ИЗБОР
НА ЦЕНТРОФУГА
Това показва скоростта на зададената
програма,
която
може
да
бъде
променена или пропусната с натискане
на съответния бутон.
15
показва,
BG
l След като започне програмата вие ще
l My Statistics (Моите статистики) –
ONE TOUCH
Този уред е оборудван с технология One
Touch, която позволява контрол чрез
приложение
на
смартфони
с
операционна система Adroid и такива с
технологията
NFC
(Near
Field
Communication).
l Свалете приложението Hoover Wizard
Статистики на изпирането и съвети за
по-ефикасна употреба на машината.
Научете
всички
подробности
за
функциите
One
Touch,
в
приложението в режим ДЕМО или
отидете на:
www.hooveronetouch.com
на вашия смартфон.
КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ФУНКЦИЯТА
ONE TOUCH
Приложението Hoover Wizard е
налично
за
Android
и
iOS
устройства – таблети и сматфони.
Но,
можете
да
контролирате
машината и да използвате всички
възможности, предоставени от
технологията One Touch само със
смартфони Android, снабдени с
технологията NFC, както е показано
в таблицата по-долу:
ПЪРВА УПОТРЕБА – Регистрация на
машината
l Отидете на меню „Настройки” във
вашия Android смартфон и активирайте
функцията
NFC
в
подменюто
“Безжична връзка и Мрежи”.
Смартфон Android с Контрол на
технология NFC
устройството и
съдържанието
Смартфон Android Само съдържание
без технология NFC
Android таблет
Само съдържание
Apple iPhone
Apple iPad
В зависимост от модела на
смартфона
и
версията
на
операционната система, процесът
на активация на NFC може да бъде
различен. Вижте ръководството на
смартфона за повече информация.
Само съдържание
Само съдържание
l Завъртете бутона на позиция One
Touch, за да активирате сензора на
таблото.
ФУНКЦИИ
Основните
налични
приложението са:
функции
с
l Voice
Coach – Ръководство за
избиране на идеалния цикъл само с 3
гласови команди (дрехи/материи, цвят,
степен на замърсяване).
l Programmes – За изтегляне и пускане
на нови програми за изпиране.
l Clever Care – Цикли „Проверка” и
"Auto-Hygiene" и ръководство
отстраняване на неизправности.
за
16
l Отворете
приложението, създайте
потребителски
профил
и
регистрирайте уреда, като следвате
инструкциите на дисплея на телефона
или
„Бързото
ръководство”,
приложено към машината.
Повече информация, често задавани
въпроси и видео за лесна регистрация
може да откриете на:
www.hooveronetouch.com/how-to
Ако не знаете положението на
Вашата
NFC
антена,
бавно
предвижете вашият смарфон с
кръгово движение върху логото
One Touch докато приложението не
потвърди връзка.
За да бъде успешно извършено
прехвърлянето на данни е от
съществено значение ДА СЕ ЗАДЪРЖИ
СМАРТФОНА
НА
ТАБЛОТО
НА
МАШИНАТА ЗА НЯКОЛКО СЕКУДИ ПРИ
ИЗВЪРШВАНЕ
НА
ПРОЦЕДУРАТА;
съобщение
на
устройството
ще
информира за резултата от и ще
посъветва, кога ще е възможно да се
отмести смартфона по-далеч.
l Уверете се, че сте отключили екрана
на телефона (от евентуален режим на
готовност) и сте активирали функцията
NFC; в противен случай, следвайте
стъпките, посочени по-рано.
l Ако искате да стартирате цикъл на
изпиране, заредете пералнята с дрехи и
препарат за пране и затворете вратата.
l Изберете
желаната
функция
в
приложението (напр.: стартиране на
програма,
цикъл
за
проверка,
актуализиране на статистики и т.н….).
По-дебелите калъфи или метални
стикери за телефон могат да
повлияят или попречат на обмена на
данни между машината и телефона.
Свалете ги, ако е необходимо.
l Следвайте инструкциите на екранана на
телефона, ВКЛЮЧЕТЕ ГО при One
Touch лого на корпуса на машината,
когато се изисква от приложението.
Замяната на някои компоненти на
смартфона ви (напр. заден капак,
батерия и др.) с неоригинални
такива, може да даде отражение
върху
NFC
атената,
пречейки
на цялостното използване на
приложението.
Управлението и контрола на машината
чрез приложението е възможно само
чрез „приближаване”: затова не е
възможно да се извърши от далеч
(напр.: от друга стая; извън къщата).
БЕЛЕЖКИ:
Поставете смартфона си така че NFC
антената на гърба да съвпада с
разположението на логото на One
Touch на уреда (вж. снимката по-долу).
17
BG
СЛЕДВАЩА УПОТРЕБА – Редовна употреба
l Всеки път, когато искате да контролирате
машина чрез приложението, първо трябва
да активирате режим One Touch, като
завъртите копчето на обозначената позиция.
Таблица с програми
1)
(MAX.) *
ПРОГРАМА
2
(вж. контролния панел)
(MAX.)
14' 1
Бързо
3)
пране
1
1 1,5 1,5 1,5 1,5 2
30°
30' 1,5 2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3
30°
44' 3
40°
Ежедневна
59 мин.
Смесено
1
3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4
3 3,5 3,5 4
60°
2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6
60°
1,5 2 2,5 3
2)
Ръчно изпиране
& Вълнени
1
1
Деликатно пране
2
2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3
Спорт
1
2
2
Изплакване
2 2,5
2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6
40°
-
-
-
-
-
-
Източване &
Центрофуга
Baby (Бебе) 2)
3,5 4 4,5 5,5 6 6,5 7
60°C
ActivEco 20°C
Памук
Памук +
Предпране
Бели тъкани
**
2)
2)
2)
40°
30°
-
1
30°
4 4,5 5
2,5 2,5 3 3,5 4
Тъмни цветове
2
2
-
-
-
-
8
60°
5
6
7
8
9
10 11 12
20°
5
6
7
8
9
10 11 12
60°
5
6
7
8
9
10 11 12
60°
5
6
7
8
9
10 11 12
90°
Регулируема настройка на бутона, който трябва да изберете, за
да контролирате уреда от приложението за смартфон и да изтеглите
циклите (вж. специалния раздел). Фабричната настройка по подразбиране е
Auto-Hygiene, при която се извършва почистване на машината.
18
Моля прочетете тези инструкции:
* Максималният капацитет на натоварване
на сухо пране зависи от модела (вижте
контролният панел).
** СТАНДАРТНИ ПРОГРАМИ ЗА ПАМУК
СПОРЕД (EU) No 1015/2010 и
No1061/2010.
1)
Когато е зададена програма,
на
дисплея
се
показва
препоръчителната температура
на изпиране, която може да бъде
променена (ако е позволено) от
съответния бутон, но не може да
бъде увеличена над допустимия
максимум.
2)
За показаните програми можете
да настроите продължителността
и интензитета на прането
използвайки бутона НИВОТО
НА ЗАМЪРСЕНОСТ.
3)
Избирайки програма БЪРЗО
ПРАНЕ с програматора е възможно
с бутона БЪРЗО ПРАНЕ
да изберете една от трите
налични бързи програми с
продължителност 14’, 30’ и 44’.
ПРОГРАМА ЗА ПАМУК С
ТЕМПЕРАТУРА 60°C
ПРОГРАМА ЗА ПАМУК С
ТЕМПЕРАТУРА 40°C
Тези програми са подходящи за изпиране
на нормално замърсено памучно пране
и са най-ефективните програми по
отношение комбиниран разход на вода и
енергия за изпиране на памучни дрехи.
Тези
програми
отговарят
на
температурата посочена на етикетите на
дрехите и действителната температура
на водата може леко да се различава.
19
BG
(Само за модели с отделение
за течен препарат)
Когато само няколко от дрехите
имат петна, които изискват
третиране с избелващ препарат,
предварителното премахване
на петна може да бъде
извършено
в
пералната
машина. Поставете препарата в
контейнера за избелващи течни
препарати, който е в улея маркиран
с "2" в чекмеджето за перилни
препарати и изберете специалната
програма ИЗПЛАКВАНЕ. Когато
тази фаза приключи, завъртете
програмния
превключвател на
позиция OFF / изключено/, добавете
останалите тъкани и продължете с
нормалното изпиране използвайки
най-подходящата програма.
Избор на програми
За да изперете различни типове платове
и различна степен на замърсяване
пералната машина има специфични
програми, които да посрещнат всички
нужди на прането.(вижте таблицата).
Бързо пране (14-30-44 мин.)
Тази програма е подходяща за малко и
леко замърсено пране. С тази програма е
препоръчително да намалите количеството на
използваният препарат.Избирайки програма
БЪРЗО ПРАНЕ и действайки с бутона вие
можете да изберете една от трите налични
програми.
Ежедневна 59 мин.
Специално създадена програма за
перфектни резултати в прането като в
същото време значително се намалява
времето за пране. Програмата е предназначена
за намалено натоварване на к оличестото
пране (виж таблицата на програмите).
Смесено
Прането и изплакването са оптимизирани в
ритъма на въртене на барабана и на нивото
на водата. Нежното въртене, осигурява
намалено образуване на гънки в плата.
Ръчно изпиране & Вълнени
Тази програма е предназаначена за вълнени
тъкани, които могат да се перат в перална
машина или за изделия, които се перат на ръка.
Деликатно пране
Това е нов цикъл на изпиране, Специално
препоръчан за много деликатни тъкани. Циклите
на изпиране и плакнене се извършват с по-високи
нива на водата за по-добри резултати.
Спорт
Тази програма е специално предназначена
за изпиране на смесени спортни дрехи,
които не могат да бъдат изпрани с програми
с висока температура и е подходяща при
отстраняване на замърсявания и петна,
причинени от участие в спортни дейности.
Тъмни цветове
Програма, предназначена за смесване на
тъмни дрехи и избягване на обезцветяването
и образуването на гънки. Препоръчваме
използването на течен перилен препарат.
20
Изплакване
Тази програма извършва 3 изплаквания с
междинно центрофугиране (които могат да
бъдат намалени или изключва с помощта на
съответния бутон). Тя се използва за
изплакване на всякакъв вид плат, например
след пране на ръка.
Източване & Центрофуга
Тази програма извършва източване и максимална
цинтрофуга. Възможно е да отмените или
намалите оборотите на центрофугата с бутона
ИЗБОР НА ЦЕНТРОФУГА.
Baby (Бебе) 60°C
Тази програма ви позволява да перете
всички бебешки дрехи, получавайки
перфекто изпиране и санитаризиращ ефект,
настройте температурата на минимум 60°C.
За да подобрите резултатите на ефекта на
санитаризиране ви препоръчваме да
използвате перилен препарат на прах.
ActivEco 20°C
Тази иновативна програма ви позволява да
изпирате заедно различни тъкани и
цветове, като памучни, синтетика и смесени
тъкани само на 20°C и предоставя чудесно
почистване.Консумацията на тази програма
е 40% по-малка от конвенционалната
програма за памук на 40°C.
Памук
Тази програма е подходяща за пране на
нормално замърсено памучно пране и е
най-ефективната програма за пране на
памучни тъкани, от гледна точна на
консумация на енергия и вода.
Памук + Предпране
Тази програма е предназначена за
изпиране на упорити петна от памучни,
бели дрехи. Предпрането гарантира
премахването
на
упоритите
замърсявания.
В
отделение
"1"
добавете перилен препарат, който се
равнява на 20% от използваното
количество при основно изпиране.
Бели тъкани
Направена е за перфектно изпиране.
Последната центрофуга е на максимални
обороти, даващо по-ефикасно отстраняване.
за цикъл "Auto-Hygiene", създадена за
почистване на барабана, премахване на
лошите миризми и подобряване живота на
пералната машина. Когато стартирате цикъл
"Auto-Hygiene" се уверете, че в машината
няма дрехи, като използвате само прах за
пране. В края на цикъла оставете вратата
на машината отворена, за да може
барабанът да изсъхне. Това почистване
се препоръчва на всеки 50 изпирания.
21
BG
One Touch
Регулируема настройка на бутона, която
трябва да зададете, когато желаете да
предадете
команда
до
пералната
машина от мобилно приложение, както и
да изтеглите/стартирате цикъл (вж.
специалния раздел и упътването в
приложението за повече информация).
При опцията One Touch е зададена
фабрична настройка по подразбиране
7. ГАРАНЦИЯ И ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
Ако имате съмнения, че пералната машина не работи правилно, консултирайте се с
бързото ръководство по-долу, където ще намерите практически съвети, как да
отстранявате най-често срещаните проблеми.
САМО ЗА МОДЕЛИ ONE TOUCH.
Благодарение на приложенито за проверка на цикъла – Hoover Wizard –
можете да проверявате по всяко време правилното функциониране на
пералнята. Нуждаете се само от смартфон Андроид с технология NFC. Може
да откриете повече информация в приложението. Ако на дисплея се показва
съобщение за грешка (с код или мигащи индикатори), трябва да включите
приложението и да доближите вашия смартгон с NFC до логото One Touch
на панела. Вече можете да започнете работа по отстраняване на проблема.
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ГРЕШКА
l Модели с дисплей: грешката е показана с цифра прехдождана от буквата “E” (пример:
Error 2 (Грешка 2) = E2).
l Модели без дисплей: грешката е показана чрез брой премигвания на индикаторните
лампички, според цифрата в кода за грешка, последвана от пауза от 5 секунди (пример:
Error 2 (Грешка 2) = две премигвания – пауза 5 секунди – две премигвания – т.н.).
Грешка
E2 (с дисплей)
2 премигвания на
индикаторите
(без дисплей)
E3 (с дисплей)
3 премигвания на
индикаторите
(без дисплей)
E4 (с дисплей)
4 премигвания на
индикаторите
(без дисплей)
E7 (с дисплей)
7 премигвания на
индикаторите
(без дисплей)
Друг код за грешка
Възможни причини и практически решения
Пералната машина не се пълни с вода.
Уверете се, че кранът на водата е отворен.
Уверете се, че маркучът за подаване на вода не е прегънат или усукан.
Отводнителната тръба не е монтирана на правилната височина (вж.
раздела за инсталация)
Затворете крана на водата, развийте маркуча в задната част на пералната
машина и се уверете, че пясъчният филтър е чист и не е запушен.
Пералната машина не източва вода.
Уверете се, че филтърът не е запушен.
Уверете се, че отводнителният маркуч не е прегънат или усукан.
Уверете се, че отводнителната система не е блокирана и позволява на
водата да тече свободно. Опитайте да източите водата в мивката.
Има прекалено много пяна и/или вода.
Уверете се, че не сте използвали прекалено голямо количество перилен
препарат или такъв, който не е предназначен за перална машина.
Проблеми с вратата.
Уверете се, че вратата е затворена правилно. Уверете се, че в
машината няма дрехи, които да пречат на затварянето на вратата.
Ако вратата е блокирана, изключете пералната машина и извадете щепсела
и от ел. контакт. Изчакайте 2-3 минути и отворете отново вратата.
Изключете пералната машина и извадете щепсела от ел.контакт и
изчакайте 1 минута. Включете машината и пуснете програма. Ако
проблемът се появи отново, свържете се директно с оторизиран център
за обслужване на клиенти.
22
Проблем
Пералната машина
не
работи/стартира
Има изтекла вода
до машината
Пералната машина
не центрофугира
Силни вибрации /
шум по време на
центрофуга
Възможни причини и практически решения
Уверете се, че уредът е включен в работещ ел. контакт.
Уверете се, че ел. захранването е включено.
Уверете се, че ел. контакт работи, като опитате да включите
друг уред, като лампа.
Вратата може да не е затворена правилно: отворете и
затворете вратата отново.
Уверете се, че сте задали правилно програмата и че бутона за
старт е натиснат.
Уверете се, че пералната машина не е паузирана.
Това може да се дължи на теч в уплътнението между крана и
тръбата; в този случай, заменете уплътнението и затегнете
добре крана и тръбата.
Уверете се, че филтърът е затворен правилно.
Поради неоптималното зареждане с дрехи, пералната машина
може да:
• Опита да балансира товара, като намали времето на
центрофуга.
• Намали скоростта на центрофугата, за намаляване на
вибрациите и шума.
• Изключи центрофугата, за да предпази машината.
Уверете се, че товарът е балансиран. Ако не – развържете
заплетените дрехи, заредете пералнята отново и рестартирайте
програмата.
Това може да се дължи на факта, че водата не е била напълно
изсъхнала: изчакайте няколко минути. Ако проблемът
продължава, вижте раздел Error 3 (Грешка 3).
Някои модели може да имат функция „без центрофуга“: уверете
се, че не е включена.
Уверете се, че не сте задали опции, които променят
центрофугата.
Употребата на прекалено много препарат може да
възпрепятства стартирането на центрофугата.
Възможно е пералнята да не е нивелирана: при необходимост,
регулирайте крачетата, както е показано в специалния раздел.
Уверете се, че транспортните болтове, гумените втулки и
разделители са премахнати.
Уверете се, че в барабана няма предмети (монети, панти,
копчета и т.н.).
Стандартната гаранция покрива повредите, причинени от електрически или
механични неизправности в продукта, в следствие на действие или бездействие на
производителя.
Ако се установи, че повредата е причинена от външни фактори, или в следствие на
неправилна употреба и неспазване на инструкциите, може да бъде наложена глоба.
23
BG
ДРУГИ НЕИЗПРАВНОСТИ
Използването на екологични детергенти
без фосфати може да доведе до следните
резултати:
- отичане
на
мътна
вода
при
изплакване: Този ефект се дължи на
препарата и няма негативен ефект
върху ефективността на изплакване.
Ако проблемът не може да бъде
отстранен или се съмнявате в повреда на
машината, незабавно се свържете с
оторизиран център за обслужване на
клиенти.
Винаги се препоръчва употребата на
оригинални резервни части, които можете
да откриете във всеки наш оторизиран
център за обслужване на клиенти.
- пяна във водата при последното
изплакване: тава не показва слабо
изплакване.
Гаранция
Продуктът е в гаранция съгласно
правилата и условията, посочени в
сертификата, включен към продукта.
Гаранционният сертификат трябва да
бъде надлежно попълнен и съхраняван,
за да може в случай на нужда, да бъде
представен пред оторизирания център за
обслужване на клиенти.
- пяна: Това се дължи на анионните
повърхностноактивни вещества, намиращи
се в детергентите, които
често е
трудно да се отстранят от прането.
В този случай, не изплаквайте отново
за да отсраните този ефект: няма да
помогне
Производителя, не носи отговорност
за каквито и да било печатни грешки в
книжката съпътсващта този продукт.
Също така си запазва правото да
прави всякакви промени в своите
продукти, които счита за полезни,
без да променят основните им
характеристики.
- наличието на бял прах (зеолити)
върху дрехите след цикъла на
изпиране. Това не се отлага в тъканите
и не променя цветовете.
24
Zahvaljujemo Vam na odabiru Hoover
perilice rublja. Mi smo ponosni da našim
kupcima u širokom asortimanu kućanskih
uređaja uvijek možemo ponuditi, inovativne
i tehnološki napredne proizvode kao
istinsku pomoć pri svakodnevnim kućnim
poslovima.
Ovaj uređaj označen je u skladu s
Europskom direktivom 2012/19/EU
o otpadnoj električnoj i elektroničkoj
opremi (OEEO).
OEEO sadrži zagađujuće tvari (koje mogu
uzrokovati negativne posljedice za okoliš) i
osnovne materijale (koji se mogu ponovno
iskoristiti). Važno je OEEO podvrgnuti
odgovarajućoj obradi, kako bi se pravilno
uklonile i zbrinule sve zagađujuće tvari, a
reciklirali svi korisni materijali. Kako bi se
osiguralo da OEEO ne postane ekološki
problem, pojedinci imaju važnu ulogu; nužno je
pridržavati se nekoliko jednostavnih pravila:
Pažljivo pročitajte ovaj priručnik jer sadrži
podatke za sigurno i pravilno korištenje
uređaja kao i korisne savjete o učinkovitom
održavanju.
S upotrebom perilice rublja krenite
nakon pažljivog čitanja svih uputa kako
biste ih u potpunosti shvatili. Preporučamo
čuvanje ovog priručnika, kako bi vama ili
eventualnim budućim vlasnicima uvijek bio
pri ruci.
l OEEO ne smije se tretirati kao kućanski
otpad;
l OEEO mora biti zbrinut na odgovarajućim
odlagalištima kojima upravlja lokalna
samouprava ili ovlaštene tvrtke. U
mnogim zemljama, organizirano je
sakupljanje krupnog otpada.
Nakon isporuke, provjerite da su uz uređaj
isporučene upute za upotreba, jamstveni list,
popis ovlaštenih servisera i naljepnice sa
oznakama energetske učinkovitosti. Također
provjerite da su uz perilicu isporučeni: savijeni
nosač odvodne cijevi i posudica za tekuća
sredstva za pranje (samo neki modeli).
Preporučamo da pažljivo čuvate sve
isporučene dijelove.
U mnogim zemljama, kod kupnje novog
uređaja, stari možete vratiti trgovcu koji ga je
dužan preuzeti bez naknade, uz uvjet da je
uređaj istovjetan i ima iste funkcije kao i novi.
Sadržaj
Svaki
naš
proizvod
označen
je
jedinstvenim 16-znamenkastim brojem serijskim brojem, otisnutim na naljepnici na
uređaju (u predjelu vrata perilice) ili u
priloženoj kuverti uz ostalu dokumentaciju
(unutar uređaja). Taj broj je i svojevrsna
identifikacijska oznaka proizvoda koja će vam
trebati pri registraciji proizvoda ili u kontaktu s
ovlaštenim Hoover servisom.
1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI
PREDOSTROŽNOSTI
2. INSTALACIJA
3. PRAKTIČNI SAVJETI
4. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
5. KRATKE UPUTE
PERILICE RUBLJA
ZA
UPOTREBU
6. KONTROLE I PROGRAMI PRANJA
7. TEHNIČKA PODRŠKA I JAMSTVO
25
I
HR
Zaštita okoliša
1. INFORMACIJE O
SIGURNOSTI I
PREDOSTROŽNOSTI
l Ovaj
uređaj namijenjen je
isključivo za kućnu upotrebu i
slične primjene poput:
− za pranje odjeće djelatnika u
prodavaonicama, uredima i sl;
− za pranje odjeće djelatnika
manjih obrtničkih tvrtki, farmi i sl;
− za pranje odjeće gostiju u;
− hostelima, motelima, prenoćištima
i sl.
Ovaj uređaj namijenjen je
isključivo za kućnu upotrebu, za
uobičajene kućanske poslove.
Nije namijenjen za drugačije
primjene, npr. u profesionalne
svrhe, čak i ako ga koriste
stručnjaci ili posebno obučeni
korisnici. Korištenje koje nije u
skladu s ovim uputama može
smanjiti radni vijek uređaja ili
dovesti do ukidanja jamstva
proizvođača. Bilo koji kvar ili šteta
na uređaju koja je proizašla zbog
neprimjernog korištenja ili onoga
koje nije u skladu s korištenjem u
kućanstvu (čak i ako se uređaj
nalazi u kućanstvu) neće biti
prihvaćena od strane proizvođača
u jamstvenom roku.
l Ovaj
uređaj mogu koristiti
djeca sa 8 ili više godina te
osobe sa smanjenim psihičkim
i mentalnim kapacitetom ili
manjkom iskustva i znanja ako
26
su pod nadzorom ili su
educirani koristiti uređaj na
siguran način i razumiju moguće
posljedice. Djeca se ne smiju
igrati sa uređajem. Čišćenje i
korištenje uređaje ne smiju
raditi djeca bez nadzora.
l Pazite
na djecu i držite ih pod
stalnim nadzorom kako se ne
bi igrala s uređajem.
l Djeca
mlađa od 3 godine trebaju
se držati podalje uređaja osim ako
su pod stalnim nadzorom.
l U
slučaju oštećenja glavnom
električnog kabla, zamjenu mora
izvršiti ovlašteni servis kako bi se
izbjegla opasnost za korisnika.
l Koristite
isključivo novi komplet
cijevi (dovodnu i odvodnu) koji
je isporučen uz uređaj, nemojte
koristiti stari komplet cijevi.
l Pritisak
vode mora biti između
0,05 MPa and 0,8 Mpa.
l Ukoliko
je perilica postavljena
na podu, podmetnite tepih ili
sličnu podlogu te pripazite da
otvori za ventilaciju na dnu
uređaja nis blokirani.
l Položaj
"isključeno" (OFF) postiže
se postavljanjem pripadajuće oznake
na gumbu programatora u okomiti
položaj. Svaki drugi položaj gumba
programatora ostavlja perilicu rublja
"uključenom" (samo za modele s
programatorom).
da
su
nakon l Držite perilicu rublja podalje od
instalacije i postavljanja uređaja,
nepovoljnih vremenskih uvjeta:
utikač i utičnica dostupni u
kiše, vlage, izravne sunčeve
svakom trenutku.
svjetlosti.
l Maksimalan
kapacitet suhog l Prilikom prenošenja ili pomicanja
rublja ovisi o modelu (vidi
perilice rublja, nemojte je držati za
kontrolnu ploču).
gumbe ili ladicu za deterdžent, niti
naslanjajte vrata perilice na
l Dokumentaciju
o proizvodu
transportna kolica. Kako je perilica
možete pronaći i na web stranici
rublja veoma teška, preporučamo
prizvođača.
da je uvijek podižu dvije osobe.
Sigurnosne upute
l U
l Prije
početka čišćenja, izvadite
utikač iz zidne utičnice i
zatvorite dovod vode.
l Pripazite
da su električne instalacije
u kućanstvu UZEMLJENE. U
suprotnom, potražite pomoć
ovlaštenog električara.
l Ne
spajajte uređaj na električnu
mrežu preko produžnih kablova,
višestrukih utičnica ili raznih
ispravljača.
slučaju kvara ili nepravilnog
rada perilice, isključite uređaj,
izvucite utikač iz utičnice i
zatvorite dovod vode. Ne
pokušavajte sami popraviti uređaj
već se obratite ovlaštenom
servisu, te uvijek zahtijevajte
ugradnju originalnih rezervnih
dijelova. Nepoštivanje navedenih
uputa može imati negativan
utjecaj na sigurnost korisnika i
samog uređaja.
UPOZORENJE:
Tijekom ciklusa pranja, voda
u perilici rublja može postići
vrlo visoku temperaturu.
Postavljanjem
oznake, pod
punom odgovornošću, potvrđujemo
provjerite da u bubnju nema vode.
da je ovaj uređaj u sukladnosti sa
l Kako biste isključili uređaj, svim sigurnosnim, zdravstvenim i
nemojte povlačiti električni kabel ekološkim zahtjevima europskog
ili sam uređaj.
zakonodavstva.
l Prije otvaranja vrata perilice rublja,
27
HR
l Pripazite
2. INSTALACIJA
l Prerežite
trake kojima su
pričvršćene cijevi i električni kabel,
pritom pazeći da ih ne oštetite.
1
A
B
A
B
l Uklonite 2 ili 4 vijka (A) sa stražnje
strane uređaja te 2 ili 4 podloška
(B) kao što je prikazano na slici 1.
B
B
A
A
l Zatvorite
2 ili 4 otvora korištenjem
isporučenih poklopaca (nalaze se
u kuverti s dokumentacijom).
l Ukoliko
je perilica rublja
ugradbena, nakon što prerežete
trake, uklonite 3 ili 4 vijka (A) i 3 ili
4 podloška (B).
l Kod
nekih modela perilica, 1 ili
više podložaka past će unutar
uređaja - kakbo biste ih uklonili,
nagnite perilicu rublja prema
naprijed.
Zatvorite
otvore
korištenjem isporučenih poklopaca
(nalaze se u kuverti s
dokumentacijom).
A
1
2
3
B
UPOZORENJE:
Ambalažu uređaja (stiropor,
najlon i sl.) držite van
dohvata djece jer za njih
može biti opasna.
l Postavite
ploču od valovitog
materijala na dno uređaja, kako
je prikazano na slici 2 (zavisno
o modelu uređaja, uzmite u
obzir verziju A, B ili C).
28
2
C
3
2
1
Spajanje na vodovodnu mrežu
3
l Spojite vodovodnu cijev na slavinu (sl. 3)
HR
isključivo pomoću crijeva priloženog uz
uređaj (ne koristite stare setove cijevi).
l Neki modeli perilica rublja mogu imati
jednu ili više niže navedenih mogućnosti:
l VRUĆA I HLADNA VODA (sl.4): Spajanjem
na vodovodnu instalaciju s priključkom na
toplu i hladnu vodu može se postići veća
ušteda u potrošnji električne energije. Spojite
sivu cijev na slavinu za hladnu vodu
a
crvenu na slavinu za toplu vodu. Perilicu
rublja možete spojiti samo na hladnu
vodu, pri čemu može doći do kašnjenja u
pokretanju nekih programa pranja.
l AQUASTOP (sl.5): Uređaj koji je ugrađen na
dovodnu cijev zaustavlja dovod vode u
slučaju da se cijev ošteti; u takvom slučaju na
prozorčiću “A” prikazat će se crvena oznaka i
cijev mora biti zamijenjena. Da odvrnete
maticu, pritisnite tipku-osigurač "B".
4
1
5
6
B
A
B
A
l AQUAPROTECT - DOVODNA CIJEV S
ZAŠTITOM (sl.6): Ako glavna unutarnja
cijev "A" curi, voda će se zadržati u
prozirnoj zaštitnoj cijevi "B" kako bi se
omogućio završetak ciklusa pranja.
Nakon toga, kontaktirajte ovlašteni servis
radi zamjene dovodne cijevi.
7
Postavljanje
l Pripazite da dovodna i odvodna cijev nisu
29
min 4 cm
max 100 cm
previše savijene ili pritisnute od strane
okolnih predmeta ili zidova. Odvodnu
cijev možete objesiti preko umivaonika ili
wc školjke ili spojiti na stalni zidni odvod
koji mora biti minimalno na 50 cm visine i
promjera većeg od odvodne cijevi (sl. 7).
+2,6 mt
max
min 50 cm
max 85 cm
l Poravnajte
perilicu
rublja
pomoću
podesivih nožica (slika 8):
a.okrenite maticu udesno da otpustite vijak;
b.podesite nožicu kako biste povisili ili
snizili perilicu (sve dok čvrsto ne prianja
na pod);
c.učvrstite nožicu tako da zategnete maticu,
sve dok ne prianja uz dno perilice rublja.
8
A
B
l Nakon poravnanja, uključite perilicu.
UPOZORENJE:
C
Ukoliko je potrebno zamijeniti glavni
električni kabel, kontaktirajte ovlašteni
servis.
Ladica za deterdžent
Ladica za deterdžent podijeljena je na 3
odjeljka slika 9:
l odjeljak “1”: deterdžent za predpranje;
9
1
l odjeljak “ ”:posebni dodaci, omekšivači,
2
bijelila itd;
UPOZORENJE:
U ovom odjeljku koristite samo tekuća
sredstva; perilica rublja je podešena da
u svakom ciklusu pranja automatski
uzima dodatke pri zadnjem ispiranju.
10
l odjeljak “2”: deterdžent za glavno pranje.
l Posudica
za
tekući
deterdžent
isporučena je samo uz neke modele
perilica rublja (sl.10). Ako je želite
koristiti, umetnite posudicu u odjeljak "2".
Samo na taj način, tekući deterdžent ući
će u bubanj u pravo vrijeme. Posudica se
može koristiti i za izbjeljivanje rublja
ukoliko je odabran program za ispiranje.
UPOZORENJE:
Neke vrste deterdženta se teško
otapaju. Pri korištenju takve vrste
deterdženta koristite poseban spremnik
koji se stavlja izravno u bubanj perilice
(primjer na slici 11).
11
30
Savjeti za pripremu rublja
Da li je potrebno pranje vrelom vodom?
l Da izbjegnte potrebu za pranjem na
visokoj temperaturi, mrlje na odjeći
prethodno
obradite
sredstvom
za
uklanjanje mrlja ili namakanjem takve
odjeće prije glavnog pranja. Uštedite do
50% električne energije pranjem na 60°C.
UPOZORENJE: prije stavljanja rublja u
perilicu, učinite sljedeće:
- s rublja uklonite metalne predmete poput
kopči, kovanica iz džepova, sigurnosnih
igli i sl.
- zakopčajte dugmad na posteljini, zatvorite
patentne zatvarače, zavežite pojaseve i
duge trake na odjeći;
- uklonite kopče /držače sa zavjesa;
- pažljivo pročitajte upute za pranje koje se
nalaze na etiketama odjeće;
- za uklanjanje tvrdokornih mrlja koristite
posebna sredstva.
Pročitajte niže navedene kratke upute sa
savjetima i preporukama za korištenje
deterdženta na različitim temperaturama
pranja. U bilo kojem slučaju, uvijek pročitajte
upute za pravilno korištenje i doziranje koje se
nalaze na ambalaži deterdženta.
Prilikom pranja jako zaprljanog
bijelog rublja preporučamo upotrebu
programa za pamuk na 60°C ili više i
uobičajeni praškasti deterdžent koji sadrži
sastojke za izbjeljivanje. Takvi deterdženti
postižu odlične rezultate pranja na
srednjim/visokim temperaturama.
l Kod pranja manjih prostirki, pokrivača za
krevete i drugog težeg rublja, preporuča
se da isključite centrifugiranje.
l Vunenu odjeću i druge vunene predmete
perite u perilici rublja samo ako su
deklarirani za pranje u perilici rublja ili za
ručno pranje.
Za pranje između 40°C i 60°C koristite
deterdžente odgovarajuće vrsti tkanine i
razini prljavštine. Uobičajeni praškasti
deterdženti prikladni su za bijele i
tkanine postojanih boja većeg stupnja
zaprljanosti, dok su tekući deterdženti,
kao i praškasti deterdženti za zaštitu boja
prikladniji za obojene tkanine i manji
stupanj zaprljanosti.
Praktični savjeti za korisnika
Savjeti za ekonomično i ekološko korištenje
vaše perilice rublja.
Najveća količina rublja za pranje
l Najbolju učinkovitost u potrošnji električne
energije, vode i deterdženta možete postići
ako perilicu napunite s maksimalno
preporučenom količinom rublja. Uz
potpuno napunjenu perilicu uštedjet ćete i
do 50% električne energije u odnosu na
dva polovična pranja.
Za pranje na temperaturama ispod
40°C preporučamo upotrebu tekućih
deterdženata ili onih posebno istaknutih
za pranje na niskim temperaturama.
Da li je potrebno predpranje
l Samo za jako prljvo rublje! UŠTEDITE
deterdžent, vrijeme, vodu i između 5 do
15% na potrošnji električne energije ako
za manje ili uobičajeno prljavo rublje NE
koristite predpranje.
Za pranje vune ili svile, koristite
isključivo deterdžente koji su posebno
namijenjeni za takve vrste tkanina.
31
HR
3. PRAKTIČNI SAVJETI
4. ČIŠĆENJE I
ODRŽAVANJE
Za pranje vanjskih površina perilice rublja,
koristite vlažnu mekanu krpu, izbjegavajte
oštra/gruba sredstva (npr. vim) ili sredstva
na bazi alkohola, otapala i sl. Za uobičajeno
čišćenje/održavanje, perilica rublja ne
zahtijeva posebnu brigu, povremeno operite
ladicu za deterdžent i očistite filter. Ukoliko
ne namjeravate koristiti perilicu kroz duži
period, u nastavku su navedeni savjeti kako
je pripremiti.
Priprema perilice rublja u slučaju
dužeg nekorištenja/preseljenja
Čišćenje ladice za deterdžent
l Kako ne bi došlo do začepljenja odvoda
vode, u perilicu rublja ugrađen je poseban
filter koji zadržava predmete poput kovanica,
gumba, ostataka tkanina, kose i sl.
l Pažljivo izvucite ladicu za deterdžent iz
perilice (bez pretjerane sile). Operite ladicu
pod tekućom vodom i vratite je nazad u
perilicu.
Ukoliko uređaj nemate namjeru koristiti kroz
duži period (posebice ako će biti smješten u
negrijanoj prostoriji) ili ako ga namjeravate
premjestiti, postupite kako slijedi.
l Iskopčajte glavni električni kabel.
l Ispustite svu vodu iz odvodne cijevi.
l Odspojite dovodnu cijev sa slavine i
ispustite svu vodu.
Čišćenje filtera
l Osigurajte
l Da ne dođe do začepljenja odvoda vode
u perilicu rublja ugrađen je poseban filter
koji zadržava predmete poput kovanica,
gumba, ostataka tkanina, kose i sl.
l DOSTUPNO SAMO NA ODREĐENIM
MODELIMA: Rebrastu cijev povucite
prema van, uklonite graničnik i ispustite
vodu u spremnik.
l Za sakupljanje vode koja će isteći iz filtera (ili
cijevi) podmetnite posudicu ili suhu krpu.
l FIlter okrenite ulijevo dok se ne zaustavi
u okomitom položaju.
l Izvucite i očistite filter, a nakon čišćenja
vratite ga u početan položaj okretanjem
udesno.
l Ponovite
prethodne korake obrnutim
redoslijedom kako biste namjestili sve
dijelove.
32
cijevi
ljepljivom trakom.
povezivanjem
ili
6. KONTROLE I PROGRAMI
PRANJA
Ova perilica rublja automatski prilagođava
razinu vode prema vrsti i količini rublja. Ta
mogućnost pridonosi manjoj potrošnji električne
energije i osjetno smanjuje vrijeme pranja.
HR
5. KRATKE UPUTE ZA
UPOTREBU PERILICE
RUBLJA
A
Izbor programa pranja
l Uključite perilicu rublja i odaberite željeni
O PLMN H I
program pranja.
l Podesite temperaturu pranja i po potrebi
Q
odaberite odgovarajuću tipku dodatnih opcija.
l Pritisnite START/PAUSE tipku kako biste
B
pokrenuli ciklus pranja.
U slučaju da tijekom rada perilice rublja
nestane električne energije iz bilo kojeg
razloga, postavke programa pohranit će se
u posebnu memoriju, a nakon povratka
električne energije perilica rublja nastavit će
ciklus pranja od trenutka u kojem je
zaustavljena.
l Nakon završetka programa, na displayu
će se prikazati poruka „End“ ili kod
pojednih modela, uključit će se svjetlosni
pokazatelji svih faza pranja.
Prije otvaranja vrata, pričekajte dok se
ne
isključi
svjetlosni
pokazatelj
SIGURNOSNOG KLJUČAVANJA VRATA.
l Isključite perilicu rublja.
Za bilo koju vrstu pranja, pogledajte
podatke u tablici programa i slijedite tijek
rada kako je navedeno.
Tehnički podaci
Dozvoljeni pritisak vode u vodovodnoj mreži:
min 0,05 Mpa / max 0,8 Mpa
Brzina centrifugiranja:
pogledati pločicu(naljepnicu) s.
Priključna snaga/ Snaga osigurača/ Napon:
pogledati pločicu(naljepnicu) s.
F G E C D
A Gumb za odabir programa s OFF
položajem (isključeno)
B START/PAUSE tipka
C Tipka za ODGODU POČETKA PRANJA
D Tipka DODATNIH OPCIJA
E Tipka za ODABIR BRZOG PROGRAMA /
ODABIR STUPNJA ZAPRLJANOSTI
F Tipka za ODABIR TEMPERATURE
G Tipka za ODABIR BRZINE
CENTRIFUGE
F+G SIGURNOSNO
ZAKLJUČAVANJE TIPKI
H Digitalni display
I Svjetlosni pokazatelji DODATNIH
OPCIJA
L Svjetlosni indikator SIGURNOSNOG
ZAKLJUČAVANJA VRATA
M Svjetlosni pokazatelj KG MODE
N Svjetlosni pokazatelj SIGURNOSNOG
ZAKLJUČAVANJA TIPKI
O Svjetlosni pokazatelji ODABIR
TEMPERATURE
P Svjetlosni pokazatelji ODABIR
BRZINE CENTRIFUGE
Q ONE TOUCH
33
l Pritisnite je kako bi pokrenuli odabrani
OTVARANJE VRATA
program.
Poseban sigurnosni uređaj onemogućuje
otvaranje vrata odmah nakon završetka
pranja.
Nakon što ciklus pranja završi, pričekajte
2 minute prije nego što otvorite vrata
perilice, nakon što se ugasi svjetlosni
indikator sigurnosnog zaključavanja vrata.
Nakon što pritisnete START/PAUSE
tipku, može proći par sekundi prije
nego što uređaj započne s radom.
DODAVANJE ILI UKLANJANJE ODJEĆE
NAKON POČETKA RADA PROGRAMA
(PAUZA)
GUMB ZA IZBOR PROGRAMA S
OFF POLOŽAJEM (isključeno)
l Pritisnite i držite START/PAUSE tipku
oko 2 sekunde (zatreperit će neki
svjetlosni indikatori, kao i indikator
preostalog vremena pranja, prikazujući da
je zaustavljen rad perilice rublja).
Kada okrenete gumb za izbor programa,
uključit će se svjetlosni indikatori za
prikaz postavki odabranog programa.
Za uštedu energije, na kraju ciklusa
pranja ili perioda nekorištenja, smanjit će
se kontrast svjetlosnih indikatora na
displayu.
l Pričekajte 2 minute dok sigurnosni
sustav ne otključa vrata.
Prije otvaranja vrata, provjerite da je
razina vode ispod otvora vrata kako
biste sprječili izlijevanje.
Napomena: Kako bi isključili uređaj,
okrenite programator na OFF položaj.
l Pritisnite START/PAUSE tipku kako biste
pokrenuli odabrani program.
l Nakon odabira programa, programator
ostaje nepomičan na položaju odabranog
programa do završetka pranja.
l Isključite
l Nakon što ste dodali ili uklonili odjeću,
zatvorite vrata i pritisnite START/PAUSE
tipku (program će nastaviti s radom gdje
je zaustavljen).
PONIŠTAVANJE PROGRAMA
perilicu rublja okretanjem
programatora na OFF položaj.
l Kako bi poništili odabrani program,
Programator mora biti vraćen na OFF
položaj na kraju svakog ciklusa
pranja i pri pokretanju sljedećeg
ciklusa, a prije odabira i pokretanja
sljedećeg programa.
Tipka za ODGODU POČETKA
PRANJA
okrenite programator na OFF položaj.
l Ova
tipka omogućuje da unaprijed
odredite odgodu početka pranja do 24
sata.
START/PAUSE tipka
l Da odgodite početak pranja, pratite
Zatvorite
vrata
PRIJE
START/PAUSE tipke.
sljedeći postupak :
odabira
- Odaberite željeni program.
34
- ZAŠTITU OD GUŽVANJA
Ova funkcija smanjuje nabore na rublju
koliko je god moguće, eliminirajući
prijelaznu centrifugu ili smanjujući intenzitet
završne.
Ukoliko neku funkciju nije moguće
koristiti kod odabranog programa,
njen svjetlosni pokazatelj će prvo
zatreperiti i potom se isključiti.
- Potvrdite odabir pritiskom START/PAUSE
tipke. Započinje odbrojavanje nakon čega
odabrani program automatski započinje s
radom.
Tipka za ODABIR BRZOG
PROGRAMA / ODABIR
STUPNJA ZAPRLJANOSTI
l Moguće je isključiti odgodu početka starta
postavljanjem programatora na OFF položaj.
U slučaju nestanka struje tijekom rada
uređaja,
posebna
memorija
pamti
odabrani program i nakon povratka
struje, uređaj nastavlja s radom gdje je
zaustavljen.
Tipku dodatnih opcija potrebno je
odabrati prije pritiska START/PAUSE
tipke.
Tipka DODATNIH OPCIJA
Ovom tipkom birate između dvije različite
opcije, ovisno o odabranom programu:
- ODABIR BRZOG PROGRAMA
Ova tipka postaje dostupna nakon odabira
BRZI (14/30/44 Min.) programa na
programatoru i omogućuje odabir jednog od
tri navedena trajanja ciklusa.
- ODABIR STUPNJA ZAPRLJANOSTI
l Nakon odabira programa, na displayu će
se automatski prikazati trajanje ciklusa
pranja.
Ovom tipkom birate između tri različite opcije:
- DODATNO ISPIRANJE
l Ovom opcijom dodajete jedno ispiranje
na kraju ciklusa pranja; posebno je
namijenjeno osobama osjetljive kože, kod
kojih i najmanji ostaci deterdženta mogu
uzrokovati iritacije i alergije.
l Ova opcija omoguće odabir između tri
stupnja intenziteta pranja, odnosno
trajanja programa, ovisno o zaprljanosti
rublja (može se koristiti samo kod
određenih programa kao prikazano u
tablici programa).
l Također se preporuča za dječju odjeću
kod pranja izuzetno zaprljanog rublja,
gdje je potrebna upotreba veće količine
deterdženta ili kod pranja ručnika čija su
vlakna sklona zadržavanju deterdženta.
Tipka za ODABIR TEMPERATURE
l Ovom tipkom podešavate temperaturu
ciklusa pranja.
- HIGIJENSKI +
Ova opcija dostupna je samo kod pranja na
temperaturi od 60°C. Jamči higijenski
učinak
pranja
uz
održavanje
iste
temperature tijekom cijelog ciklusa pranja.
l Temperaturu nije moguće podesiti iznad
maksimalne dopuštene za pojedini
program, kako bi se očuvala kvaliteta
tkanina.
35
HR
- Pritisnite tipku jednom kako bi je
pokrenuli (oznaka h00 će se pojaviti na
displayu), još jednom kako bi odabrali
odgodu od 1 sata (oznaka h01 će se
pojaviti na displayu).Odgoda početka
pranja povećava se za 1 sat svakim
pritiskom tipke, sve dok se na displayu
ne pojavi oznaka h24, nakon čega se
sljedećim pritiskom vraća na nulu.
l Ukoliko želite podesiti hladno pranje, svi
svjetlosni pokazatelji moraju biti isključeni.
l Sigurnosno zaključavanje možete poništiti
ponovnim istovremenim pritiskom navedenih
tipki ili isključivanje uređaja.
Tipka za ODABIR BRZINE
CENTRIFUGE
Digitalni display
l Ovom
tipkom moguće je smanjiti
maksimalnu brzinu centrifuge te, ukoliko
želite, centrifugu možete i isključiti.
Zahvaljujući sustavu svjetlosnih indikatora
na displayu, informacije o radu uređaja
prikazane su u svakom trenutku.
l Ako na etiketi odjeće nije navedeno
3 4
drugačije, moguće je koristiti maksimalnu
brzinu centrifuge određenu za program.
2
1
Kako biste spriječili oštećenje odjeće,
nije moguće odabrati veću brzinu
centrifuge od maksimalno određene za
svaki program.
6
l Za ponovnu aktivaciju centrifuge, pritisnite
tipku dok ne podesite željenu brzinu.
l Brzinu centrifuge je moguće podesiti bez
pauziranja perilice rublja.
7
5
1) SVJETLOSNI POKAZATELJI DODATNIH
OPCIJA
Svjetlosni pokazatelji prikazuju opcije
dostupne odabirom odgovarajuće tipke.
Pretjerana količina deterdženta može
uzrokovati nastanak pjene. Ukoliko
uređaj
detektira
prekomjernu
prisutnost pjene, može isključiti
centrifuge ili produžiti programa i
povećati potrošnju vode.
2) TRANJANJE CIKLUSA PRANJA
l Nakon odabira programa, automatski se
prikazuje trajanje ciklusa pranja, koje
ovisi o odabranim postavkama.
l Nakon početka pranja, informacija o
preostalom vremenu pranja je vidljiva u
svakom trenutku.
Perilica rublja opremljena je posebnim
elektronskim uređajem koji zaustavlja
ciklus centrifuge ukoliko rublje nije
uravnoteženo.
Time se smanjuju buka i vibracije te
produžava radni vijek uređaja.
l Uređaj
izračunava preostalo vrijeme
trajanja programa na osnovu standardnog
punjenja; tijekom samog pranja, uređaj
ispravlja vrijeme u skladu s količinom i
vrstom rublja.
SIGURNOSNO ZAKLJUČAVANJE
TIPKI
l Istovremeno pritisnite tipku za ODABIR
TEMPERATURE i tipku za ODABIR
BRZINE CENTRIFUGE i držite oko 3
sekunde, čime ćete zaključati tipke. Na
taj način, možete sprječiti slučajne ili
neželjene promjene postavki programa
na displayu.
36
3) SVJETLOSNI INDIKATOR
SIGURNOSNOG ZAKLJUČAVANJA
VRATA
l Ikona prikazuje zatvorena vrata.
Zatvorite
vrata
PRIJE
START/PAUSE tipke.
odabira
l Nakon odabira START/PAUSE tipke sa
- određuje trajanje ciklusa pranja;
će
- podešava ispiranje u skladu s odabranom
vrstom tkanine;
Ukoliko vrata nisu pravilno zatvorena,
indikator će nastaviti treperiti oko 7
sekundi, nakon čega se odabrana
naredba automatski briše. U tom
slučaju, pravilno zatvorite vrata i
pritisnite START/PAUSE tipku.
- podešava ritam rotacije bubnja u skladu
s odabranom vrstom tkanine;
- prepoznaje prisutnost kože te ukoliko je
potrebno, povećava količinu vode
tijekom ispiranja;
l Poseban sigurnosni uređaj onemogućuje
otvaranje vrata odmah nakon završetka
pranja.
Nakon što ciklus pranja završi, pričekajte
2 minute prije nego što otvorite vrata
perilice, nakon što se ugasi svjetlosni
indikator sigurnosnog zaključavanja vrata.
Nakon
završetka
pranja,
okrenite
programator na OFF položaj.
4) SVJETLOSNI POKAZATELJ Kg Mode
(funkcija aktivna samo kod programa
za pamuk i sintetiku)
l Tijekom prvih minuta ciklusa pranja, "Kg
Mode" indikator ostaje upaljen dok
inteligentni senzor važe odjeću i u skladu
s tim podešava trajanje ciklusa te
potrošnju vode i el. energije.
l Tijekom svake faze pranja, "Kg Mode"
funkcija prati podatke o rublju u perilici te
u prvim minutama pranja:
- podešava potrebnu količinu vode;
- podešava brzinu centrifuge u skladu s
količinom rublja, kako bi se izbjegla
neuravnoteženost.
5) SVJETLOSNI POKAZATELJ SIGURNOSNOG
ZAKLJUČAVANJA TIPKI
Svjetlosni pokazatelj prikazuje da su tipke
zaključane.
6) SVJETLOSNI POKAZATELJI ODABIR
TEMPERATURE
Temperaturu odabranog programa možete
podesiti (ako je moguće) odgovarajućom
tipkom.
Ukoliko želite podesiti hladno pranje, svi
svjetlosni pokazatelji moraju biti isključeni.
7) SVJETLOSNI POKAZATELJI ODABIR
BRZINE CENTRIFUGE
Prikazuje brzinu centrifuge odabranog
programa koju možete promijeniti ili poništiti
odgovarajućom tipkom.
37
HR
zatvorenim
vratima,
indikator
zatreperiti i nastaviti svijetliti.
l Izvješća – statistički podaci o pranju i
ONE TOUCH
savjeti za učinkovitiju upotrebu uređaja.
Ovaj uređaj opremljen je One Touch
tehnologijom
koja,
putem
aplikacije,
omogućuje interakciju sa smartphonima s
Android operativnim sustavom i NFC
(komunikacija bliskog polja) funkcijom.
l Skinite Hoover Wizard aplikaciju na svoj
Sve detalje One Touch funkcija
saznajte u DEMO verziji aplikacije ili
posjetite:
www.hooveronetouch.com
smartphone uređaj.
KAKO KORISTITI ONE TOUCH
Hoover Wizard aplikacija dostupna je
za uređaje s Android i iOS
operativnim sustavima (tablete i
smartphone). Međutim, za komunikaciju
s uređajem, iskoristite potencijal
One Touch tehnologije dostupne
za Android smartphone uz NFC
tehnologiju, prema sljedećem prikazu
funkcija:
Android smartphone
s NFC tehnologijom
Interakcija s
uređajem + sadržaji
Android smartphone
bez NFC tehnologije
Samo sadržaji
Android Tablet
Samo sadržaji
Apple iPhone
Samo sadržaji
Apple iPad
Samo sadržaji
PRVA UPOTREBA – Registracija uređaja
l Uđite u postavke ("Settings") svog
Android smartphona i aktivirajte NFC
fukciju unutar izbornika za bežična
spajanja
i
mreže
("Wireless
&
Networks").
Ovisno o modelu smartphona i verziji
Android
operativnog
sustava,
postupak NFC aktivacije može varirati.
Za detalje proučite uputstva svog
smartphone uređaja.
l Okrenite programator na One Touch
položaj za aktivaciju
upravljačkoj ploči.
FUNKCIJE
senzora
na
Glavne funkcije dostupne u aplikaciji su:
l Glasovni vodič – vodič za odabir
l Pokrenite aplikaciju, napravite korisnički
idealnog ciklusa uz samo tri zvučna upita
(vrsta
rublja/tkanina,
boja,
stupanj
zaprljanosti).
profil, registrirajte uređaj prateći upute na
displayu smartphona ili pomoću kratkih
uputa priloženih uz uređaj.
l Programi – Skinite i pokrenite nove
programe pranja
l Clever Care - održavanje – ciklusi
Clever Check-up - provjera i Auto-Hygiene
(automatsko čišćenje) te vodič za uklanjanje
poteškoća u radu.
38
Više informacija, najčešće postavljana
pitanja i video za jednostavnu
registraciju pronađite na:
www.hooveronetouch.com/how-to
Ukoliko ne znate gdje je smještena
NFC
antena,
laganim
kružnim
pokretima pomičite smartphone preko
One Touch loga dok aplikacija
ne potvrdi spajanje. Za uspješan
prijenos
podataka,
ključno
je
NEPREKIDNO DRŽATI SMARTPHONE
NA UPRAVLJAČKOJ PLOČI UREĐAJA
TIJEKOM
CIJELOG
POSTUPKA
(NEKOLIKO SEKUNDI); poruka na
uređaju će vas informirati o pravilnom
spajanju i kada je moguće udaljiti
smartphone.
l Kod svake upotrebe uređaja putem
aplikacije, prvo morate aktivirati One
Touch funkciju okretanjem programatora
na odgovarajući položaj.
l Pripazite
da je otključan display
smartphona (ukoliko je bio ugašen, u
stanju pripravnosti) te da je aktivirana
NFC funkcija; u suprotnom, pratite
prethodno navedeni postupak.
l Želite li pokrenuti ciklus pranja, umetnite
rublje i deterdžent i zatvorite vrata.
l Odaberite željenu funkciju u aplikaciji
Deblje maske ili metalne naljepnice
na smartphonu mogu usporiti ili
onemogućiti
prijenos
podataka
između uređaja. Ukoliko je potrebno,
uklonite ih.
(npr. određeni program, ciklus provjere,
ažuriranje statistike, itd.).
l Pratite upute na displayu smartphona, i
PRISLONITE GA uz One Touch logo na
upravljačkoj ploči uređaja, kada vas na to
uputi aplikacija.
Zamjenom pojedinih dijelova smartphona
(npr. stražnje maske, baterije, itd…)
neoriginalnim dijelovima možete ukloniti
NFC
antenu
čime
onemogućujete
korištenje aplikacije.
Upravljanje uređajem putem aplikacije
moguće je samo na manjoj udaljenosti:
odnosno, nije moguće na daljinu (npr. iz
druge prostorije, izvan kuće).
NAPOMENE:
Postavite stražnju stranu NFC antene
smartphona uz One Touch logo na
uređaju (kao prikazano na slici niže).
39
HR
Redovna upotreba
Tabelarni pregled programa
1)
(MAX.) *
PROGRAM
2
(vidi kontrolnu ploču)
(MAX.)
14' 1
Brzi
1
3)
1 1,5 1,5 1,5 1,5 2
30°
30' 1,5 2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3
30°
44' 3
40°
Dnevni 59 Min.
Miješano
1
3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4
3 3,5 3,5 4
60°
2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6
60°
1,5 2 2,5 3
2)
Ručno pranje &
Vuna
1
1
Osjetljivo
2
2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3
Sport
1
2
2
2 2,5
40°
30°
2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6
40°
Ispiranje
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Istjecanje &
Centrifuga
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3,5 4 4,5 5,5 6 6,5 7
8
60°
Baby 60°C
2)
ActivEco 20°C
Pamuk
Pamuk +
Pretpanje
Bijelo
**
2)
2)
2)
1
30°
4 4,5 5
2,5 2,5 3 3,5 4
Tamno rublje
2
2
5
6
7
8
9
10 11 12
20°
5
6
7
8
9
10 11 12
60°
5
6
7
8
9
10 11 12
60°
5
6
7
8
9
10 11 12
90°
Podesiv položaj programatora koji je potrebno odabrati za interakciju s aplikacijom putem
smartphona i za skidanje ciklusa pranja. (vidi odgovarajući paragraf). Tvornički postavljen
program je Auto-Hygiene (automatsko čišćenje), namijenjen čišćenju perilice rublja.
40
Molimo proučite sljedeće bilješke :
* Maksimalan kapacitet suhog rublja ovisi o
modelu (vidi kontrolnu ploču).
** STANDARDNI PROGRAMI ZA
PRANJE PAMUKA, U SKLADU S
EUROPSKIM NORMAMA 1015/2010 I
No 1061/2010.
1)
Nakon odabira programa, display
prikazuje preporučenu temperaturu
pranja koju možete podesiti (gdje je
moguće) odgovarajućom tipkom, ali
ne više od maksimalne dopuštene.
2)
Za prikazane programe možete
podesiti trajanje i intenzitet
pranja odabirom tipke za ODABIR
STUPNJA ZAPRLJANOSTI.
3)
Postavljanjem programatora na
BRZI program, pomoću tipke za
ODABIR BRZOG PROGRAMA
odaberite jednu od tri dostupne
opcije - 14’, 30’ i 44’.
PROGRAM ZA PRANJE PAMUKA NA
TEMPERATURI OD 60°C.
PROGRAM ZA PRANJE PAMUKA NA
TEMPERATURI OD 40°C.
Ovi programi prikladni su za pranje
uobičajeno zaprljanog pamučnog rublja
i predstavljaju najučinkovitije programe
u smislu zajedničke potrošnje električne
energije i vode za pranje pamučnog
rublja.
Ovi programi razvijeni su da budu
u skladu s temperaturom pranja
navedenom na etiketama odjeće, a
stvarna temperature može se neznatno
razlikovati od deklarirane temperature
pranja.
41
HR
(Samo kod modela s ladicom za
tekući deterdžent)
Kada perete manju količinu
rublja s mrljama koje zahtjevaju
postupak izbjeljivanja, prethodno
uklanjanje mrlja može se izvesti u
perilici rublja.
Ulijte izbjeljivač u posudicu za
tekuća sredstva, smještenu u
odjeljku s oznakom "2" u ladici za
deterdžent te odaberite poseban
program za ISPIRANJE.
Nakon završetka tog postupka,
okrenite programator na OFF
položaj, dodajte ostatak odjeće
i nastavite pranje odabirom
odgovarajućeg programa.
Odabir programa
Za pranje različitih vrsta tkanina, kao i
različitih stupnjeva zaprljanosti, perilica
rublja nudi odgovarajuće programe za
različite namjene (vidi tablicu).
Brzi (14-30-44 Min.)
Program pranja preporučen za manje
količine rublja i nižeg stupnja zaprljanosti.
Kod odabira ovog programa preporuča se
smanjiti količinu deterdženta kako bi se
izbjeglo nepotrebno trošenje.
Odabirom BRZOG programa možete birati
između tri dostupna programa.
Dnevni 59 Min.
Ovaj posebno razvijen program zadržava
visoku kvalitetu pranja istovremeno znatno
smanjujući trajanje pranja.
Namjenjen je smanjenoj količini rublja (vidi
tablicu programa).
Miješano
Pranje i ispiranje daju najbolje rezultate
zahvaljujući rotaciji bubnja i razini vode.
Nježno centrifugiranje osigurava smanjeno
gužvanje odjeće.
Ručno pranje & Vuna
Ovaj program vrši ciklus pranja namjenjen
vunenim tkaninama prikladnim za pranje u
perilici rublja ili tkaninama namjenjenim za
ručno pranje.
Osjetljivo
Ovaj program izmjenjuje periode nježnog
pranja i namakanja te je prikladan za pranje
osjetljivih tkanina. Ciklus pranja i ispiranja
vrše se s povećanom razinom vode za
najbolje rezultate.
Sport
Program je namijenjen pranju miješanih
tkanina sportske odjeće koje nije moguće
prati na višim temperaturama, a potrebno je
ukloniti prljavštinu i mrlje nastale sportskim
aktivnostim.
Tamno rublje
Program namijenjen zajedničkom pranju
tamnog rublja bez gubitka boje i gužvanja.
Preporuča se upotreba tekućeg deterdženta.
42
Ispiranje
Ovaj program vrši 3 ispiranja i prijelazno
centrifugiranje (čiju brzinu možete smanjiti ili
ga potpuno isključiti pritiskom odgovarajuće
tipke). Prikladan je za ispiranje bilo koje vrste
tkanina, primjerice nakon ručnog pranja.
Istjecanje & Centrifuga
Program vrši istjecanje vide i maksimalno
centrifugiranje. Moguće je isključiti ili smanjiti
brzinu centrifuge pritiskom odgovarajuće
tipke.
Baby 60°C
Ovaj program namjenjen pranju dječje
odjeće jamči vrhunsku čistoću uz učinak
dezinfekcije, pri čemu je 60°C minimalna
postavljena temperatura.
Za najbolje rezultate dezinfekcije preporučamo
upotrebu praškastog deterdženta.
ActivEco 20°C
Ovaj
inovativni
program
omogućuje
zajedničko pranje različitih tkanina i boja,
poput pamuka, sintetike i miješanih tkanina
na temperaturi od samo 20°C istovremeno
osiguravajući vrhunske rezultate pranja.
Potrošnja na ovom programu je oko 40%
manja od klasičnog programa za pranje
pamuka na 40°C.
Pamuk
Ovi programi prikladni su za pranje
uobičajeno zaprljanog pamučnog rublja te
predstavljaju najučinkovitije programe u
smislu zajedničke potrošnje električne
energije i vode za pranje pamučnog rublja.
Pamuk + Pretpranje
Ovaj program namijenjen je uklanjanju
tvrdokornih mrlja s bijelog pamučnog rublja.
Pretpranje jamči učinkovito uklanjanje
prljavštine. U odjeljak "1" unesite 20%
količine deterdženta koju koristite za glavno
pranje.
Bijelo
Program namjenjen najučinkovitijem pranju.
Završna centrifuga na maksimalnog brzini
osigurava učinkovito uklanjanje mrlja.
bubnja, uklanjanju neugodnih mirisa i
poboljšanju životnog vijeka perilice rublja.
Pazite
da
"Auto-Hygiene"
program
odaberete bez rublja u perilici, samo uz
upotrebu praškastog deterdženta.
Na završetku ciklusa ostavite otvorena
vrata perilice kako biste omogućili brže
sušenje bubnja. Preporuča se nako svakih
50 pranja.
43
HR
One Touch
Podesiv položaj programatora koji odabirete
kada želite preuzeti naredbu s aplikacije na
perilicu rublja i skinuti/pokrenuti željeni
program. (više informacija potražite u
odgovarajućem paragrafu i uputstvima
za
aplikaciju).
Kod
One
Touch
funkcije, tvornički postavljen program
je "Auto-Hygiene", namijenjen čišćenju
7. TEHNIČKA PODRŠKA I JAMSTVO
Ukoliko smatrate da perilica rublja ne radi pravilno, proučite niže navedeni kratki vodič s
praktičnim savjetima kako ukloniti najčešće poteškoće u radu.
SAMO ZA ONE TOUCH MODELE
Zahvaljujući Clever Check-up - provjera ciklusu u vašoj Hoover Wizard aplikaciji,
u bilo koje vrijeme možete provjeriti pravilan rad svoje perilice rublja. Potrebni su
vam samo Android smartphone i NFC tehnologija. Više informacija potražite u
aplikaciji.
Ako display pokazuje grešku (određeni kod ili treperenje LED indikatora),
uključite aplikaciju i približite svoj Android smartphone uređaj s aktiviranom NFC
funkcijom One Touch logu na upravljačkoj ploči uređaja. Sada možete pristupiti
uklanjanju greške.
IZVJEŠĆE O GREŠKI
l Modeli s displayem: greška je prikazana oznakom broja i slova E (Error) (primjer:
greška 2 = E2)
l Modeli bez displaya: greška je prikazana treperenjem svih LED indikatora, broj
treperenja odgovarajuć je kodu greške, uz pauzu od 5 sekundi (primjer: greška 2 = 2
treperenja - pauza 5 sekundi – 2 treperenja – itd…)
Prikazana greška
E2 (display)
2 treperenja LEDica
(bez displaya)
Mogući izroci i praktična rješenja
Perilica ne uzima vodu.
Pripazite da je otvoren dovod vode.
Pripazite da dovodna cijev nije savinuta ili pritisnuta.
Odvodna cijev nije na pravilnoj visini (vidi paragraf Instalacija)
E3 (display)
3 treperenja LEDica
(bez displaya)
E4 (display)
4 treperenja LEDica
(bez displaya)
E7 (display)
7 treperenja LEDica
(bez displaya)
Druga greška
Zatvorite dovod vode, odvojite cijev od stražnje strane perilice rublja i
provjerite da je filter čist i prohodan.
Perilica ne ispušta vodu.
Pripazite da filter nije začepljen
Pripazite da odvodna cijev nije savinuta ili pritisnuta.
Pripazite da odvodni sustav nije začepljen i da je prohodan za protok
vode.
Prevelika količina pjene i/ili vode.
Pripazite da ne pretjerate s količinom deterdženta ili ne koristite
sredstva koja nisu namijenjena za perilicu rublja.
Problem s vratima.
Pripazite da su vrata pravilno zatvorena. Pripazite da rublje unutar
bubnja ne ometa zatvaranje vrata.
Ako su vrata zaključana, isključite perilicu i iskopčajte utikač iz
utičnice, pričekajte 2-3 minute i ponovno pokušajte otvoriti vrata.
Isključite perilicu i iskopčajte je iz struje, pričekajte minutu. Uključite
perilicu i pokrenite program. Ukoliko se greška ponovi, kontaktirajte
ovlašteni servis.
44
Problem
Mogući izroci i praktična rješenja
Perilica rublja ne radi.
Provjerite da li je perilica pravilno uključena u struju.
Provjerite da li ima struje.
Provjerite da li su osigurač i utičnica ispravni, uz pomoć drugog
uređaja poput svjetiljke.
Vrata nisu pravilno zatvorena: ponovno ih otvorite i zatvorite.
Provjerite da li je odabran pravilan program i pritisnuta
START/PAUSE tipka.
Provjerite da nije pauziran rad perilice rublja.
Moguće curenje iz brtve između slavine i dovodne cijevi; u tom
slučaju, zamijenite brtvu i učvrstite slavinu i cijev.
Provjerite da je filter pravilno zatvoren.
Zbog nepravilne ravnoteže rublja unutar bubnja, perilica rublja može:
• pokušati uravnotežiti rublje, produžujući trajanje centrifuge.
• smanjiti brzinu centrifuge kako bi se smanjile vibracije i buka.
• poništiti centrifugu u svrhu zaštite uređaja.
Pripazite na ravnotežu rublja u bubnju. Ukoliko je potrebno, izvadite
rublje, ponovno ga umetnite i pokrenite program.
Moguće da perilica nije u potpunosti ispustila vodu: pričekajte par
minuta. Ukoliko se problem nastavi, pogledajte dio Greška 3.
Neki modeli imaju funkciju isključenja centrifuge: provjerite da nije
odabrana.
Pretjerana količina deterdženta može onemogućiti pokretanje
centrifuge.
Iz perilice je procurila
voda.
Perilica ne centrifugira.
Snažne vibracije/buka
tijekom centrifuge.
Perilica nije pravilno poravnata: ukoliko je potrebno, podesite nožice
kao navedeno u uputama.
Provjerite da su uklonjene transportne blokade.
Provjerite da unutar bubnja nisu strani predmeti (kovanice, gumbi,
itd.).
Standardno jamstvo pokriva troškove kvarova uzrokovanih električnim ili
mehaničkim nedostacima uređaja za koje je odgovoran proizvođač. Jamstvo ne
pokriva troškove kvarova uzrokovanih vanjskim faktorima te nepravilnom
upotrebom koje nije u skladu s uputstvima.
45
HR
OSTALE GREŠKE
Upotreba ekoloških deterdženata bez fosfata
može uzrokovati sljedeće posljedice:
- mutna voda prilikom istjecanja: ovo je
vezano uz ispuštanje zeolita koji nemaju
negativan
učinak
na
učinkovitost
ispiranja;
Ukoliko se problem opetovano javlja ili
sumnjate na kvar, odmah kontaktirajte
ovlašteni servis.
Uvijek koristite originalne dijelove, dostupne
kod ovlaštenih servisa.
Jamstvo
Jamstveni uvjeti priloženi su uz uređaj.
Jamstveni list mora biti pravilno ispunjen
te ga spremite, kako biste ga u slučaju
potrebe, mogli pokazati ovlaštenom
servisu.
- sloj bijelog praška (zeoliti) na rublju
nakon pranja: ovo je uobičajeno, rublje
neće upiti prašak niti promijeniti boju;
- pjena u vodi nakon zadnjeg ispiranja:
to ne znači da je ispiranje bilo
loše/nezadovoljavajuće.
- obilna pjena: čemu su uzrok anionski
tenzidi u deterdžentima koje je teško
ukloniti s rublja.
U tom slučaju, nema potrebe za dodatnim
ispiranjem, ono neće imati učinka.
Proizvođač ne preuzima odgovornost za
eventualne tiskarske pogreške u knjižici
koju ste dobili s ovim proizvodom. Osim
toga, proizvođač također zadržava pravo da
bez prethodne najave izvodi promjene koje
smatra korisnim za svoje proizvode a bez
mijenjanja njihovih bitnih karakteristika.
46
Vă mulțumim că ați ales o mașină de spălat
Hoover! Suntem mândri să vă oferim
întotdeauna produse noi, inovative și care
beneficiază de tehnologii avansate, o gamă
de produse eletrocasnice care vă vor ajuta
în activitățile dumneavoastră zilnice.
Acest aparat este marcat în
conformitate cu Directiva europeană
2012/19/UE cu privire la deşeurile de
echipamente electrice şi electronice
(DEEE).
DEEE conţin atât substanţe poluante (care pot
avea consecinţe negative asupra mediului) cât şi
componente de bază (care pot fi reutilizate). Este
important ca DEEE să facă obiectul unui
tratament special, pentru a se îndepărta şi
colecta corespunzător toate substanţele poluante
şi pentru a se recupera şi recicla toate
materialele. Utilizatorii pot juca un rol important în
asigurarea faptului cu DEEE nu poluează mediul;
este esenţial să se respecte următoarele reguli
de bază:
Citiți cu atenție acest manual pentru
utilizarea corectă și în siguranță a produsului
și pentru sugestii privind mentenanța lui
eficientă.
Folosiți mașina de spălat doar
după ce ați citit cu atenție aceste
instrucțiuni. Vă recomandăm să păstrați
acest manual la îndemână, în bune
condiții, pentru referințe ulterioare.
l DEEE nu trebuie reciclate împreună cu
Verificați că aparatul este livrat împreună
cu acest manual de instrucțiuni, certificatul
de garanție, lista cu adresele centrelor de
service și eticheta cu datele privind
eficiența energetică. De asemenea,
verificați că sunt incluse ștecherul, suportul
pentru furtunul de evacuare și tava pentru
detergentul lichid sau pentru înălbitor (doar
la anumite modele). Vă recomandăm să
păstrați toate aceste componente.
deşeurile menajere;
l DEEE trebuie predate la centrele de colectare
municipale sau la societăţile autorizate de
colectare/reciclare. În anumite ţări, DEEE
voluminoase pot fi preluate de la domiciliu.
În multe ţări, în momentul în care
achiziţionaţi un aparat nou de acelaşi tip,
aparatul vechi poate predat distribuitorului
care trebuie să îl colecteze gratuit, în baza
schimbului de unu la unu.
Fiecare produs este identificat printr-un cod
unic format din 16 caractere numit "număr
de serie", ce se regăsește fie tipărit pe
autocolantul aplicat pe aparat (în zona
hubloului), fie în plicul cu documente din
interiorul produsului. Acest cod este un fel
de carte de identitate specifică produsului
pe care va trebui să-l înregistrați în caz că
aveți nevoie să contactați Centrul de Relații
cu Clienții Hoover.
Cuprins
1. REGULI GENERALE PRIVIND SIGURANȚA
2. INSTALARE
3. SUGESTII PRACTICE
4. ÎNGRIJIRE ȘI CURĂȚARE
5. GHID DE UTILIZARE RAPIDĂ
6. REGLAJE ȘI PROGRAME
7. PROBLEME TEHNICE SI GARANȚIE
47
RO
Reciclarea produsului
1. REGULI GENERALE
PRIVIND SIGURANȚA
l Acest
aparat electrocasnic este
destinat utilizării în gospodării
individuale sau în spații similare,
cum ar fi:
− Spațiile de bucătărie pentru
angajați din magazine, birouri
sau alte medii de lucru;
− Ferme;
− În hoteluri, moteluri sau zone
rezidențiale;
− În spații care oferă cazare și
mic dejun.
O utilizare diferită a acestui aparat,
în afară de cea din mediul casnic
sau de funcțiile tipice pentru menaj,
cum ar fi utilizarea în scopuri
comerciale de către experți sau
utilizatori instruiți, este exclusă chiar
și pentru mediile de mai sus. Dacă
aparatul este utilizat în mod
incorect, acest lucru poate reduce
durata lui de viață și poate anula
garanția oferită de producător.
Orice deteriorare a aparatului sau
alte pagube sau pierderi rezultate
din utilizarea ce nu este în
concordanță cu uzul casnic sau în
medii similare (chiar dacă se află
într-un mediu casnic sau de uz
casnic), nu vor fi acceptate de către
producător conform reglemetărilor
legale în vigoare.
l Acest aparat poate fi utilizat de către
copiii în vârstă de opt ani și mai mari
dar și de către persoanele cu
48
capacități fizice, senzoriale sau
mentale reduse sau lipsite de
experiență și cunoștințe în cazul în
care acestea au fost supravegheate
și instruite cu privire la utilizarea
aparatului într-un mod sigur și
înțeleg pericolele implicate. Copiii nu
trebuie să se joace cu aparatul.
Curățarea și întreținerea aparatului
nu poate fi făcută de către copii fără
ca aceștia să fie supravegheați de
un adult.
l Trebuie
să supravegheați copiii
pentru a vă asigura că nu se
joacă cu aparatul.
l Nu
permiteţi copiilor mai mici
de 3 ani să stea în apropierea
aparatului, fără supraveghere.
l Pentru a evita producerea unor situații
periculoase, dacă apar deteriorări ale
cablului de alimentare sau acesta se
defectează, trebuie înlocuit de către
producător, agentul său de service
sau de către persoane autorizate.
l Pentru
conexiunile la rețeaua de
alimentare cu apă folosiți doar setul
de furtunuri ce v-a fost furnizat
împreună cu mașina de spălat (nu
utilizați furtunuri refolosite).
l Presiunea
apei trebuie să fie
cuprinsă între 0,05 MPa şi 0,8 MPa.
l Aveți
grijă ca orificiile pentru
ventilare sau baza mașinii să nu fie
obturate de mochete sau covoare.
este pe poziția OPRIT când l Înainte de a deschide hubloul
butonul pentru setarea programului
asigurați-vă că nu a rămas apă
este pe poziția vertical. Orice altă
în cuvă.
poziție a butonului presupune
funcționarea mașinii (numai pentru l Nu trageți direct de cablul de
alimentare pentru a îl deconecta
modelele cu buton programator).
din priză, trageți de ștecher.
l După instalarea mașinii, priza de
alimentare trebuie să fie ușor l Nu expuneți mașina de spălat
în ploaie, lumina directă a
accesibilă.
soarelui sau alte intemperii.
l Capacitatea
maximă
de
încărcare pentru rufe uscate l Când mutați mașina, nu trageți
depinde de modelul utilizat (vezi
de butoane sau de sertarele
panoul de control).
pentru detergent. În timpul
transportului, nu sprijiniți toată
l Pentru a consulta fișa produsului,
greutatea mașinii pe hublou.
vă rugăm să accesați website-ul
Este recomandat ca mașina să
producătorului.
fie ridicată de 2 persoane.
Instrucțiuni privind siguranța
l În cazul unei defectări, opriți
mașina, închideți robinetul de
alimentare cu apă și nu umblați
la aparat. Contactați un centru
autorizat de service și utilizați
doar piese originale pentru
înlocuirea celor defecte. Dacă
nu respectați aceste instrucțiuni
există riscul de a defecta și mai
tare aparatul.
l Înainte
de a curăța mașina
sau de a efectua lucrări de
mentenanță, scoateți ștecherul
cablului de alimentare din priză și
închideți robinetul de alimentare
cu apă.
l Asigurați-vă
că circuitul electric
are împâmântare. În caz contrar,
apelați la ajutorul unui specialist.
l Nu
utilizați adaptoare, prelungitoare
sau prize multiple.
Prin aplicarea marcajului
pe
produs, declarăm pe proprie
răspundere că acest produs este
ATENȚIE:
În timpul ciclului de spălare în conformitate cu reglementările
temperatura apei poate atinge europene în vigoare cu privire la
siguranță, sănătate și protecția
valori foarte mari.
mediului.
49
RO
l Mașina
2. INSTALARE
l Tăiați
benzile de prindere ale
furtunului, având grijă să nu tăiați și
furtunul sau cablul de alimentare.
1
A
B
A
B
l Deșurubați
cele 2 sau 4
șuruburi (A) situate în partea
din spate a mașinii și scoateți
cele 2 sau 4 garnituri (B),
conform ilustrației din figura 1.
B
B
A
A
l Astupați
cele 2 sau 4 orificii
folosind
dopurile
furnizate
împreună cu mașina.
l Dacă
mașina de spălat va fi
încorporată în mobilier, după
ce tăiați benzile de prindere,
deșurubați cele 3 sau 4
șuruburi (A) și scoateți cele 3
sau 4 garnituri (B).
anumite modele, una sau
mai multe garnituri pot cădea în
interiorul mașinii. Pentru a le
scoate, înclinați mașina. Astupați
orificiile folosind dopurile.
2
A
1
l La
2
3
B
ATENȚIE:
Evitați
contactul
copiilor
cu materialele folosite la
ambalarea mașinii.
l Așezați
la bază folia din polionda,
așa cum este prezentat în figura
2 (În funcție de model, se aplică
variantele A, B sau C).
50
C
3
2
1
Conexiunea la rețeaua
alimentare cu apă
de
3
l Conectați furtunul de alimentare cu apă la
RO
robinet (fig. 3). Utilizați numai furtunul
furnizat împreună cu aparatul (nu
reutilizați furtunuri vechi).
l Anumite modele au și una sau mai multe
dintre următoarele funcții:
HOT&COLD (fig. 4): Setarea conexiunii
la rețeaua de apă caldă sau rece pentru
un consum redus de energie. Conectați
furtunul gri la robinetul de apă rece
și
pe cel roșu la robinetul de apă caldă.
Mașina paote fi conectată doar la robinetul
de apă caldă: în acest caz anumite
programe vor începe cu o întârziere de
câteva minute.
l AQUASTOP
(fig. 5): Un dispozitiv
localizat pe furtunul de admisie a apei va
opri alimentarea cu apă dacă furtunul se
deteriorează; în acest caz va apărea un
simbol roșu în fereastra “A” și trebuie să
înlocuiți furtunul deteriorat. Pentru a
deșuruba piulița, apăsați dispozitivul de
blocare "B".
l AQUAPROTECT
PROTECȚIE
SUPLIMENTARĂ FURTUN (fig. 6): Dacă
apar scurgeri de apă din furtunul principal
"A", învelișul transparent "B" va colecta
apa scursă pentru a putea face posibilă
completarea programului de spălare. La
sfârșitul programului, contactați centrul de
service pentru a înlocui furtunul spart.
4
1
5
6
B
A
B
A
7
Amplasare
aveți grijă ca furtunul de admisie apă să
nu stea îndoit sau să fie presat. Așezați
furtunul de evacuare în cadă sau
conectați-l la rețeaua de evacuare a apei
(fig. 7).
51
max 100 cm
min 4 cm
l La poziționarea mașinii lângă un perete,
+2,6 mt
max
min 50 cm
max 85 cm
l Așezați la nivel aparatul cu ajutorul
piciorușelor reglabile, așa cum este
ilustrat în figura 8:
a.rotiți piulița în sensul acelor de
ceasornic pentru a deșuruba șurubul;
b.rotați piciorușul pentru a îl așeza
corespunzător pe podea;
c.fixați piciorușul, strângeți piulița la loc.
l Conectați ștecherul la priza de alimentare.
8
A
B
ATENȚIE:
Contactați un centru autorizat de service
dacă trebuie înlocuit cablul de alimentare.
C
Compartimentul pentru detergent
Compartimentul pentru detergent este
împărțit în 3 spații, așa cum este ilustrat în
figura 9:
l compartimentul “1”: detergent pentru
prespălare;
l compartimentul “ ”:pentru aditivi speciali,
balsam, produse pentru apretare, etc;
ATENȚIE:
Utilizați doar detergenți lichizi; mașina
de spălat este setată să dozeze
automat aditivii la fiecare ciclu în
timpul ultimei etape de clătire.
9
1
2
10
l compartimentul “2”: pentru detergentul
de spălare.
O cupă pentru detergent lichid este
inclusă la anumite modele (fig. 10). Pentru
a o utiliza, așezați-o în compartimentul
"2". În acest mod detergentul lichid va
ajunge în cuvă la momentul oportun. Cupa
poate fi folosită și pentru înălbitor la
selectarea programului “Clătire”.
11
ATENȚIE:
Anumiți detergenți se elimină greu. În
acest caz vă recomandăm să folosiți
recipientul special pe care îl amplasați
direct în cuvă (exemplu în figura 11).
52
Sfaturi privind încărcarea
mașinii
Avem nevoie de apă caldă?
l Tratați în prealabil petele dificile cu detergenți
speciali înainte de a spăla rufele, pentru a
reduce necesitatea de a folosi un program cu
temperatură ridicată a apei. Economisiți până
la 50% energie dacă utilizați un program de
spălare la 60°C.
ATENȚIE: când sortați rufele ce urmează
a fi spălate, aveți grijă să:
- scoateți din buzunarele rufelor obiectele
metalice, cum ar fi monede, agrafe,
insigne;
- să închideți nasturii fețelor de pernă,
fermoarele,
strângeți
curelele
și
cordoanele halatelor de baie;
- să scoateți sistemul de prindere al
perdelelor și draperiilor;
- citiți cu atenție instrucțiunile de spălare ale
hainelor;
- îndepărtați petele persistente cu detergenți
speciali.
În continuare vă prezentăm un ghid rapid
cu sfaturi și recomandări privind folosirea
detergentului la diverse temperaturi. Citiți
întotdeauna instrucțiunile cu privire la
dozajul și folosirea detergentului.
La spălarea rufelor albe cu pete
dificile de murdărie, vă recomandăm
să folosiți programul pentru bumbac
la 60°C sau mai mult și un produs de
înălbire care să aibă rezultate bune de
îndepărtare a petelor la temperaturi
medii sau ridicate.
l Când spălați covoare, cuverturi de pat și
alte obiecte grele, vă recomandăm să nu
folosiți centrifugarea.
l Dacă vreți să spălați articole din lână la
mașină, verificați mai întâi eticheta
produsului dacă poate fi spălat sau nu la
mașină.
La spălarea între 40°C și 60°C tipul de
detergent folosit trebuie să fie potrivit
pentru tipul de țesătură și gradul de
murdărie al rufelor.
Detergenții normali sunt potriviți pentru
țesături "albe" sau care se colorează
ușor cu un grad de murdărie mare, în
timp ce detergenți lichizi sau pentru rufe
colorate sunt adecvați spălării țesăturilor
colorate cu un grad mic de murdărire.
Sugestii utile pentru folosirea
mașinii de spălat
Un ghid pentru utilizarea ecologică și
economică a mașinii de spălat.
Maximizați încărcarea mașinii
l Pentru un consum redus de eenrgie,
detergent, apă și timp încărcați mașina la
maximum,
conform
recomandărilor.
Reduceți consumul de energie cu 50%
dacă spălați o singură dată cu mașina
plină față de varianta în care ați spăla de
2 ori, cu mașina pe jumătate plină cu rufe.
La spălarea sub 40°C vă recomandăm
să utilizați detergent lichid sau detergenți
speciali pentru spălarea la temperaturi
joase.
Aveți nevoie de prespălare?
l Da,
pentru
rufe
foarte
murdare!
ECONOMISIȚI detergent, timp, apă și
între 5 și 15% energie dacă NU selectați
programul de Prespălare pentru rufele
puțin murdare.
Pentru spălarea articolelor din lână
sau mătăse folosiți doar detergenți
speciali pentru astfel de țesături.
53
RO
3. SUGESTII PRACTICE
4. ÎNGRIJIRE ȘI CURĂȚARE
Pentru a curăța exteriorul mașinii de spălat,
folosiți o cârpă umedă, evitând folosirea
soluțiilor abrazive, alcoolul și/sau solvenții.
Mașina de spălat nu are nevoie de
întreținere
specială,
este
suficientă
curățarea obișnuită a compartimentelor și a
filtrului; mai jos sunt prezentate câteva
sfaturi privind mutarea mașinii de spălat și
acțiunile pe care trebuie să le luați dacă
există perioade lungi de scoatere din uz.
Curățarea sertarelor
l Vă recomandăm să curățați sertarul
pentru a evita acumularea de detergent și
reziduri de aditivi.
l Pentru
a curăța sertarul, scoateți-l
trăgând ușor de el, spălați-l cu apă și apoi
introduceți-l la loc.
Sugestii privind mutarea și
scoaterea din uz pentru o
perioadă îndelungată
l Dacă mașina de spălat va fi depozitată
într-o încăpere neîncălzită o perioadă mai
lungă de timp, scurgeți toată apa rămasă
în furtunul de admisie și cel de evacuare.
l Deconectați
ștecherul
alimentare din priză.
Curățarea filtrului
l Mașina de spălat este dotată cu un filtru
special pentru a reține reziduurile mai
mari, cum ar fi nasturi sau monede,
pentru a evita înfundarea scurgerii.
l DISPONIBIL NUMAI PENTRU ANUMITE
MODELE: scoateti in afara furtunul,
indepartati busonul si drenati apa intr-un
vas.
l Înainte de a deșuruba filtrul, așezați o
cârpă la baza mașinii pentru a evita
scurgerea apei pe podea.
l Rotiți filtrul în sens invers acelor de
ceasornic până la capât.
l Scoateți filtrul și curățați-l; apoi puneți-l la
loc și rotiți-l în sensul acelor de ceasornic
pentru a îl fixa.
l Repetați pașii de mai sus în ordine inversă
pentru a reasambla toate componentele.
54
cablului
de
l Detașați furtunul de evacuare din suport
și așezați-l la un nivel mai jos pentru a se
scurge toată apa din interior.
l Așezați furtunul la loc în suport.
5. GHID DE UTILIZARE
RAPIDĂ
6. REGLAJE ȘI PROGRAME
Mașina de spălat poate seta automat
cantitatea de apă necesară în funcție de
tipul și cantitatea de rufe. Acest sistem
permite reducerea consumului de energie și
a timpului de spălare.
RO
A
Selectarea programului
O PLMN H I
l Porniți mașina de spălat și selectați
programul de spălare dorit.
Q
l Ajustați temperatura apei dacă este
necesar și apăsați butonul "opțiuni".
B
l Apăsați butonul START/PAUZĂ pentru a
F G E C D
începe rularea programului de spălare.
Dacă se produce o pană de curent sau
mașina de spălat este deconectată de la
rețeaua de alimentare cu energie electrică în
timpul unui ciclu de spălare, memoria
specială va reține setările și la reconectare va
relua spălarea de unde a fost oprită.
l La finalul programului, pe afișaj va apare
mesajul ”End” sau, în cazul anumitor
modele, se vor aprinde toate indicatoarele
luminoase pentru etapele de spălare.
Așteptați ca indicatorul luminos
BLOCARE UȘĂ să se stingă înainte de
a deschide ușa.
l Opriți mașina de spălat.
Pentru tipul de spălare, citiți tabelul cu
programele
disponibile
și
urmați
instrucțiunile de utilizare.
Caracteristici tehnice
Presiunea in instalatia hidraulica:
min 0,05 Mpa / max 0,8 Mpa
Rotatii centrifuga:
cititi pe placuta masinii.
Putere/ amperajul fuzibilului/ tensiune:
cititi pe placuta masinii.
A Selectare program cu poziţie
OPRIT
B Buton START/PAUZĂ
C Buton START ÎNTÂRZIAT
D Buton OPȚIUNI
E Buton RAPID / GRAD DE
MURDĂRIRE
F Buton SELECTARE TEMPERATURĂ
G Buton SELECTARE CENTRIFUGARE
F+G BLOCARE BUTOANE
H Afişaj digital
I
L
M
N
Indicatoare luminoase OPȚIUNI
Indicator luminos BLOCARE UŞĂ
Indicator luminos KG MODE
Indicator luminos BLOCARE
BUTOANE
O Indicatoare luminoase SELECTARE
TEMPERATURĂ
P Indicator luminos SELECTARE
CENTRIFUGARE
Q Zonă ONE TOUCH
55
l Apăsaţi
Deschiderea uşii
pentru
a
activa
programul
selectat.
Un dispozitiv special de siguranţă
previne deschiderea uşii imediat după
finalizarea programului.
Aşteptaţi 2 minute după finalizarea
programului şi lăsaţi să se stingă
indicatorul luminos pentru „Blocare
uşă” înainte de a deschide uşa.
După apăsarea butonului START/PAUZĂ
va mai dura câteva secunde pentru ca
maşina să înceapă funcţionarea.
ADĂUGAREA
SAU
SCOATEREA
ARTICOLELOR DUPĂ CE A ÎNCEPUT
PROGRAMUL (PAUZĂ)
Selectare program cu poziţie
OPRIT
l Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul
START/PAUZĂ circa 2 secunde (unele
indicatoare luminoase şi indicatorul
pentru durata de timp rămasă clipesc,
pentru a arăta că maşina este în pauză).
Când rotiţi butonul pentru selectarea
programului, afişajul se aprinde pentru
a indica setările corespunzătoare
programului selectat.
Pentru
reducerea
consumului
de
energie, la finalul programului sau în
perioadele de pauză, nivelul contrastului
afişajului descreşte.
l Aşteptaţi
2 minute până ce se
deblochează dispozitivul de închidere de
siguranţă.
OBS.: Pentru a opri maşina de spălat,
rotiţi butonul pentru selectarea
programului în poziţia OPRIT.
Înainte de a deschide ușa, verificați
dacă apa se află sub nivelul ușii
pentru a nu se vărsa pe podea.
l Apăsaţi butonul START/PAUZĂ pentru a
activa programul selectat.
l După selectarea programului, butonul
selector rămâne poziţionat în dreptul
programului selectat, până la finalul
programului.
l Opriţi maşina de spălat prin rotirea
butonului selector în poziţia OPRIT.
l După ce aţi adăugat sau aţi scos
articolele, închideţi uşa şi apăsaţi butonul
START/PAUZĂ (programul va porni din
momentul unde a fost întrerupt).
ANULAREA PROGRAMULUI
l Pentru a anula programul, rotiţi butonul
selector în poziţia OPRIT.
Butonul pentru selectarea programului
trebuie readus în poziţia OPRIT la finalul
fiecărui program sau dacă doriţi
să activaţi un alt program înaintea
programului următor selectat şi activat.
Buton START ÎNTÂRZIAT
l Acest buton vă permite să programaţi în
avans cu până la 24 de ore începerea
programului de spălare.
Buton START/PAUZĂ
l Pentru a programa startul întârziat,
procedaţi astfel:
Închideţi uşa ÎNAINTE de a apăsa
butonul START/PAUZĂ.
- Setaţi programul dorit.
56
- Apăsaţi butonul o dată pentru a îl activa
(pe afişaj apare h00) şi apoi apăsaţi din
nou pentru a seta întârzierea cu 1 oră
(pe afişaj apare h01). Durata pentru
întârzierea programului creşte cu câte
1 oră la fiecare apăsare a butonului
până când pe ecran
apare h24,
moment în care startul întârziat va fi
resetat de la zero.
- HYGIENE +
- Confirmaţi prin apăsarea butonului
START/PAUZĂ. Începe numărătoarea
inversă şi programul începe automat în
momentul în care se ajunge la intervalul de
timp setat.
Această funcţie permite reducerea şifonării
pe cât mai mult posibil, prin eliminarea
centrifugărilor
intermediare
sau
prin
reducerea intensităţii ultimei centrifugări.
- CĂLCARE UŞOARĂ
Dacă este selectată o opțiune ce nu
este compatibilă cu programului
selectat, atunci indicatorul luminos va
clipi apoi se va stinge.
l Se poate anula opţiunea pentru start
întârziat prin rotirea butonului selector în
poziţia OPRIT.
Dacă are loc întreruperea alimentării cu
energie electrică în timpul funcţionării
maşinii, programul selectat este păstrat
în memorie şi, când se reia alimentarea
cu energie, programul continuă din
momentul unde s-a întrerupt.
Butoanele pentru opțiuni trebuie să fie
selectate înainte de a apăsa butonul
START/PAUZĂ.
Buton OPȚIUNI
Acest buton permite selectarea uneia dintre
cele trei opțiuni disponibile:
- CLĂTIRE SUPLIMENTARĂ
l Această opțiune vă permite să adăugați
încă o clătire suplimentară la finalul
programului de spălare și a fost creată
pentru persoanele cu piele delicată și
sensibilă ce se pot irita sau sunt alergice
la resturile de detergent.
Buton RAPID / GRAD DE
MURDĂRIRE
Acest buton permite selectarea uneia dintre
cele două opțiuni diferite, în funcție de
programul selectat.
- RAPID
Butonul devine activ atunci când selectați
programul RAPID (14/30/44 Min.) și vă
permite să selectați una dintre cele trei
durate indicate.
- GRAD DE MURDĂRIRE
l După ce a fost selectat programul, va fi
afișat automat timpul de spălare pentru
programul respectiv.
l Această opțiune vă permite să selectați
unul dintre cele 3 nivele de spălare,
modificând durata programului, în funcție
de gradul de murdărire al rufelor (poate fi
utilizat doar pentru anumite programe,
așa cum este indicat și în tabelul cu
programe).
l Se recomandă, de asemenea, să utilizați
această funcție pentru hainele copiilor și
în cazul în care spălați rufe cu un grad
ridicat de murdărire, pentru care se
utilizează o cantitate mai mare de
detergent sau atunci când spălați
prosoape sau alte articole ce au tendința
de a reține detergent.
Buton SELECTARE TEMPERATURĂ
l Acest
buton
permite
modificarea
temperaturii programului de spălare.
57
RO
Puteți activa această opțiune numai atunci
când ați setat temperatura de 60°C.
Această
opțiune
permite
igienizarea
hainelor
dumneavoastră,
menținând
aceeași temperatură pe tot parcursul
programului de spălare.
l Pentru a vă proteja hainele, nu este
permisă creșterea temperatuii peste
nivelul maxim admis pentru fiecare
program în parte.
l Dacă doriți să realizați o spălare cu apă
rece, toate indicatoarele
trebuie să fie stinse.
luminoase
Buton SELECTARE CENTRIFUGARE
l Cu ajutorul acestui buton, puteți reduce
viteza maximă și dacă doriți, puteți anula
centrifugarea.
l Dacă pe eticheta hainelor nu sunt oferite
informații suplimentare, puteți
viteza maximă a programului.
BLOCARE BUTOANE
l Pentru a bloca butoanele de pe mașina
de spălat, apăsați simultan timp de 3
secunde
butoanele
SELECTARE
TEMPERATURĂ
și
SELECTARE
CENTRIFUGARE. Astfel, puteți evita
modificările nedorite ale setărilor în cazul
în care este apăsat accidental un buton în
timpul programului de spălare.
l Funcția de blocare a butoanelor poate fi
anulată prin apăsarea celor două butoane
simultan sau prin oprirea mașinii de
spălat.
utiliza
Afişaj digital
Pentru a nu deteriora hainele, nu se
poate seta o viteză de centrifugare mai
mare decât viteza maximă permisă
pentru fiecare program în parte.
Sistemul de indicatoare al afişajului vă
permite să fiţi în permanenţă informaţi
asupra stării maşinii.
l Pentru a activa din nou viteza de
centrifugare, apăsați butonul până
ajunge la viteza dorită.
3 4
se
2
1
l Puteți modifica viteza de centrifugare fără
a opri mașina de spălat.
Utilizarea unei cantități foarte mari de
detergent poate duce la formarea de
spumă în exces. Dacă mașina de
spălat detectează o cantitatea mare de
spumă, poate elimina etapa de
centrifugare sau poate prelungi
durata programului, mărind în același
timp consumul de apă.
6
7
5
1) INDICATOARE LUMINOASE OPȚIUNI
Indicatoarele luminoase arată opțiunile ce
pot fi selectate cu ajutorul butonului
respectiv.
2) DURATA PROGRAMULUI
l Când este selectat un program, pe afişaj
Mașina este prevăzută cu un
dispozitiv electronic special, ce nu va
porni etapa de centrifugare în cazul în
care cantitatea de rufe din interior nu
este echilibrată. Se vor reduce
vibrațiile și zgomotul, prelungindu-se
totodată și durata de viață a mașinii
de spălat.
apare automat durata acestuia. Durata
poate varia, în funcţie de opţiunile
selectate.
l După începerea programului, veţi fi
informaţi în mod constant asupra duratei
de timp rămasă până la finalizarea
programului.
58
l Aparatul calculează durata de timp până
l Pentru fiecare fază a programului de
la finalul programului selectat pe baza
unei încărcări standard. În timpul
desfăşurării programului, această durată
este corectată în funcţie de greutatea şi
de compoziţia încărcăturii.
spălare, funcţia "Kg Mode" permite
monitorizarea informaţiei referitoare la
greutatea rufelor din cuvă şi în primele
minute, va efectua următoarele:
- stabileşte durata programului de spălare;
l Acest simbol indică faptul că uşa este
închisă.
- controlează clătirile în funcţie de tipul de
ţesătură care se spală;
Închideţi uşa ÎNAINTE de a apăsa
butonul START/PAUZĂ.
- reglează ritmul de rotaţie al cuvei pentru
tipul de ţesătură care este spălată;
- recunoaşte prezenţa spumei şi, dacă
este necesar, măreşte cantitatea de apă
în timpul clătirii;
l Dacă apăsaţi butonul START/PAUZĂ
când uşa este închisă, indicatorul luminos
va clipi puţin şi apoi va rămâne aprins.
Dacă uşa nu este bine închisă,
indicatorul va continua să clipească
circa 7 secunde, după care comanda
de start se şterge automat. În astfel de
situaţii, închideţi bine uşa şi apăsaţi
butonul START/PAUZĂ.
- reglează viteza de centrifugare în funcţie
de greutatea rufelor şi astfel se asigură
distribuirea echilibrată a rufelor în cuvă.
5) INDICATOR LUMINOS BLOCARE
BUTOANE
Indicatorul luminos arată
butoanele sunt blocate.
faptul
că
l Un dispozitiv special de siguranţă previne
deschiderea uşii imediat după finalizarea
programului.
Aşteptaţi 2 minute după finalizarea
programului şi lăsaţi să se stingă
indicatorul luminos pentru „Blocare uşă”
înainde de a deschide uşa.
4) INDICATOR LUMINOS Kg Mode
(funcţia este activă numai pentru
programele Bumbac şi Sintetice)
l În timpul primelor minute ale programului,
indicatorul "Kg Mode" rămâne aprins în
timp ce senzorul inteligent cântăreşte
greutatea rufelor şi reglează durata
programului, consumul de apă şi de
energie.
6) INDICATOARE LUMINOASE
SELECTARE TEMPERATURĂ
Este indicată temperatura apei pentru
programul selectat și poate fi modificată
(dacă se permite) cu ajutorul butonului
respectiv. Dacă doriți să spălați cu apă
rece, toate indicatoarele luminoase trebuie
să fie stinse.
7) INDICATOARE LUMINOASE
SELECTARE CENTRIFUGARE
Acesta indică faptul că viteza de
centrifugare pentru programul selectat
poate fi modificată sau eliminată cu ajutorul
butonului respectiv.
59
RO
- reglează cantitatea de apă necesară;
3) INDICATOR LUMINOS BLOCARE UŞĂ
ONE TOUCH
l Clever Care – Verificare și programe
Acest produs este prevăzut cu tehnologie
One Touch ce permite interacționarea, prin
intermediul aplicațiilor, cu telefoanele cu
sisteme de operare Android și prevăzute cu
funcția NFC (Near Field Communication).
l Rapoarte – Statisticile de spălare și
l Descărcați pe telefonul dumneavoastră
aplicația Hoover Wizard.
Aplicația
Hoover
Wizard
este
disponibilă pentru telefoanele cu
sistem de operare Android și iOS,
pentru tablete și smartphone. Puteți
interacționa cu mașina de spălat și
puteți beneficia de potențialul oferit
de One Touch doar cu ajutorul
telefoanelor prevăzute cu tehnologie
NFC, în funcție de următorul tabel:
Smartphone Android
cu tehnologie NFC
Interacțiune cu
mașină + conținut
Smartphone Android
fără tehnologie NFC
Doar conținut
Tabletă Android
Doar conținut
iPhone Apple
Doar conținut
iPad Apple
Doar conținut
”Igienizare automată” și ghid cu probleme
tehnice.
recomandări pentru o utilizare cât mai
eficientă a mașinii de spălat.
Obțineți toate detaliile privind funcția
One Touch, navigând prin aplicație în
modul DEMO sau accesați:
www.hooveronetouch.com
CUM SĂ UTILIZAȚI ONE TOUCH
PRIMA DATĂ – Înregistrarea mașinii
l Accesați meniul "Setări" de pe telefonul
cu Android și activați funcția NFC din
meniul "Wireless & Networks".
În funcție de modelul telefonului și
versiunea
sistemului
Android,
procesul de activare NFC poate varia.
Vezi manualul telefonului smartphone
pentru mai multe detalii.
l Rotiți butonul pe poziția One Touch
pentru a activa senzorii de pe panou.
FUNCȚII
Funcțiile principale
aplicațiile sunt:
disponibile
utilizând
l Asistent
vocal – Un ghid pentru
selectarea programului ideal cu doar trei
intrări vocale (haine/țesături, culoare,
grad de murdărire).
l Programe – Pentru a descărca și lansa
noile programe de spălare.
60
l Deschideți aplicația, creați un profil și
înregistrați aplicați urmând instrucțiunile
de pe telefon sau din ghidul "Ghidul
Rapid" atașat de mașina de spălat.
Mai multe intrebări, informații și
videoclipuri pentru o înregistrare ușoară
veți găsi pe:
www.hooveronetouch.com/how-to
Daca nu cunosti pozitia antenei NFC,
misca
circular
incet
telefonul
deasupra logo-ului One Touch pana
cand Aplicatia confirma conexiunea.
Pentru ca transferul de date sa se
realizeze cu succes este esential SA
TII TELEFONUL PE MASINA IN CELE
CATEVA SECUNDE ALE PROCEDURII;
un mesaj pe dispozitiv te va informa
cu privire la rezultatul corect al
operatiunii si iti va recomanda
indepartarea telefonului.
l De fiecare dată când doriți să setați
mașina prin intermediul aplicației, va
trebui în primul rând să activați modul
One Touch prin rotirea butonului.
l Asigura-te
ca ai
telefonului (din modul
activat functia NFC;
rugam sa urmezi
anterior.
deblocat ecranul
stand-by) si ca ai
in caz contrar te
pasii mentionati
l Dacă doriți să porniți un program de
spălare, introduceți rufele, detergentul și
închideți ușa.
Husele groase sau autocolantele
metalice de pe telefon pot afecta
transmisia de date dintre mașină și
telefon. Dacă este nevoie, îndepărtați-le.
l Selectați funcția dorită din aplicație (de
exemplu: pornirea unui program, etapa
de verificare, statistici actualizare, etc...).
l Urmeaza instructiunile de pe ecranul
telefonului, POZITIONEAZA-L PE logo-ul
One Touch de pe masina, atunci cand
Aplicatia solicita acest lucru.
Inlocuirea anumitor elemente ale
smartphone-ului (ex. carcasa, baterie,
etc.) cu piese care nu sunt originale
poate duce la indepartarea antenei
NFC,
impiedicand
functionarea
corecta a Aplicatiei.
Administrarea și controlul mașinii prin
intermediul aplicației este posibilă doar
din apropiere: de aceea, nu este posibilă
operarea de la distanță (de exemplu: din
alta cameră, din afara casei).
OBSERVAȚII:
Așezați telefonul în așa fel încât antena
NFC de pe spate să corespundă cu
logo-ul One Touch de pe mașina de
spălat (vezi imaginea de mai jos).
61
RO
DATA VIITOARE – Utilizare periodică
Tabel cu programe
1)
(MAX.) *
PROGRAM
2
(vezi panoul de control)
(MAX.)
14' 1
Rapid
1
3)
1 1,5 1,5 1,5 1,5 2
30°
30' 1,5 2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3
30°
44' 3
40°
Zilnic 59 Min.
1
3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4
1,5 2 2,5 3
3 3,5 3,5 4
2)
Ţesături
2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6
mixte
Spălare manuală
1 1 1 2 2 2 2 2,5
& Ţesături lână
Ţesături delicate
Sport
2
2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3
Culori închise
60°
30°
40°
30°
2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6
40°
Clătire
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Evacuare &
Centrifugare
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3,5 4 4,5 5,5 6 6,5 7
8
60°
Baby 60°C
2)
ActivEco 20°C
Bumbac
Bumbac +
Prespălare
Ţesături albe
**
2)
2)
2)
1
60°
4 4,5 5
2,5 2,5 3 3,5 4
2
5
6
7
8
9
10 11 12
20°
5
6
7
8
9
10 11 12
60°
5
6
7
8
9
10 11 12
60°
5
6
7
8
9
10 11 12
90°
Setare personalizată a butonului pe care trebuie să îl selectați pentru a
interacționa cu aplicațiile de pe smartphone pentru a descărca programele (vezi
secțiunea dedicată). Setarea din fabrică pentru programe este Igienizare
automată, destinată igienizării mașinii de spălat.
62
Vă rugăm să citiţi aceste informaţii:
* Capacitatea maximă de încărcare pentru
rufe uscate depinde de modelul utilizat
(vezi panoul de control).
1)
Atunci când este selectat un program,
pe afișaj va apare temperatura de
spălare recomandată ce poate fi
modificată (dacă este permis) cu
ajutorul butonului respectiv, însă nu
poate fi mărită peste valoarea maximă
permisă.
2)
Pentru programele indicate se
poate regla durata şi intensitatea
spălării prin apăsarea butonului
GRAD DE MURDĂRIRE.
3)
Dacă selectaţi programul RAPID
cu ajutorul butonului selector, prin
apăsarea butonului RAPID veţi
putea să selectaţi una dintre
duratele de timp corespunzătoare
acestuia 14´, 30´ şi 44´.
** PROGRAME STANDARD PENTRU
BUMBAC ÎN CONFORMITATE CU
(EU) Nr. 1015/2010 şi nr. 1061/2010
PROGRAM PENTRU BUMBAC CU
TEMPERATURA DE SPĂLARE DE 60°C.
PROGRAM PENTRU BUMBAC CU
TEMPERATURA DE SPĂLARE DE 40°C.
Aceste programe sunt adecvate pentru
spălarea rufelor din bumbac cu grad
normal de murdărire şi sunt cele mai
eficiente programe în ceea ce priveşte
consumul combinat de apă şi energie
pentru spălarea ţesăturilor din bumbac.
Aceste programe au fost realizate
pentru a corespunde cu temperaturile
de
pe
etichetele
articolelor
de
îmbrăcăminte şi temperatura apei poate
fi puţin diferită faţă de temperatura
declarată pentru programul respectiv.
63
RO
(Numai
pentru
modelele
prevăzute cu compartiment
pentru detergent lichid)
Dacă
există
articole
de
îmbrăcăminte care sunt pătate şi
care trebuie tratate cu agent
de înnălbire, se poate realiza
îndepărtarea preliminară a petelor
în maşina de spălat.
Turnaţi agentul de înnălbire în
compartimentul pentru agent de
înnălbire lichid, cel introdus în
compartimentul pentru detergent
şi marcat cu cifra "2" şi setaţi
programul special CLĂTIRE.
se evita șifonarea și decolorarea acestora.
Vă recomandăm să utilizați detergent lichid.
Selectarea programelor
Maşina de spălat este prevăzută programe
speciale care să vă permită curăţarea
diverselor tipuri de ţesături, cu grade diferite
de murdărire (vezi tabelul).
Rapid (14-30-44 Min.)
Program de spălare sugerat pentru o cantitate
mică de rufe, cu grad uşor de murdărire.
Pentru acest program se recomandă reducerea
cantităţii de detergent utilizată în mod normal,
pentru a se evita consumul inutil de detergent.
Dacă selectaţi cu butonul selector programul RAPID,
apăsaţi butonul corespunzător pentru a alege
una dintre cele trei durate de timp disponibile.
Zilnic 59 Min.
Acest program special este destinat pentru
obţinerea unor performanţe deosebite de
spălare într-un timp scurt. Programul este
realizat pentru încărcări reduse (vezi tabelul
de programe).
Ţesături mixte
Spălarea şi clătirea sunt optimizate de
ritmul de rotire al cuvei şi de nivelurile de
apă. Centrifugarea uşoară contribuie la
reducerea şifonării ţesăturilor.
Spălare manuală & Ţesături lână
Acest program efcetuează o fază de
spălare dedicată ţesăturilor din lână care
pot fi spălate în maşina de spălat sau
articolelor care pot fi spălate manual.
Ţesături delicate
Acest program alternează momentele de
funcţionare cu pauzele şi este recomandat în
special pentru spălarea ţesăturilor delicate.
Faza de spălare şi clătirile se realizează cu un
nivel ridicat de apă pentru a se asigura cele
mai bune performaţe de spălare.
Sport
Acest program este special creat pentru a
spăla haine sport cu țesături mixte, ce nu
pot fi spălate cu ajutorul programelor ce
utilizează apă fierbinte și este creat pentru
a îndepărta murdăria și petele rezultate în
urma participării la activitățile sportive.
Culori închise
Program realizat pentru a putea spăla
împreună rufe de culori închise și pentru a
64
Clătire
Acest program realizează 3 clătiri şi are o
centrifugare intermediară (care poate fi
redusă sau exclusă prin apăsarea butonului
corespunzător). Se utilizează pentru clătirea
oricărui tip de ţesătură, de exemplu după
spălarea manuală a rufelor.
Evacuare & Centrifugare
Acest program realizează evacuarea apei şi
efectuează centrifugare la viteză maximă. Se
poate renunţa la centrifugare sau se poate
reduce viteza acesteia prin apăsarea butonului
SELECTARE CENTRIFUGARE.
Baby 60°C
Acest program va permite sa spalati toate
hainele bebelusului dvs. obtinind o curatare
perfecta precum si igienizarea necesara, setind
temperature apei la minim 60°C. Pentru rezultate
optime privind igienizarea hainelor recomandam
sa folositi detergent pudra (nu lichid).
ActivEco 20°C
Acest program inovativ vă permite să spălaţi
împreună articole de diverse culori şi din diverse
tipuri de fibre, cum ar fi bumbac, sintetice şi
amestec la numai 20°C şi oferă performaţe de
spălare excelente. Consumul acestui program
este de numai 40% faţă de un program
convenţional de spălare la 40°C pentru bumbac.
Bumbac
Acest program este adecvat pentru
curăţarea articolelor din bumbac cu grad
normal de murdărire şi este cel mai eficient
program în ceea ce priveşte consumul de
apă şi energie.
Bumbac + Prespălare
Acest program este utilizat pentru rufele
albe din bumbac cu un grad ridicat de
murdărire.
Prespălarea
garantează
îndepărtarea murdăriei dificile. Adăugați în
compartimentul "1" o cantitate de detergent
egală cu 20% din cantitatea utilizată pentru
spălarea principală.
Ţesături albe
Program realizat pentru o spălare perfectă.
Centrifugarea finală se realizează la viteză
maximă şi asigură o curăţare perfectă.
pentru igienizarea cuvei, îndepărtarea
mirosurilor neplăcute și pentru prelungirea
duratei de viață a mașinii de spălat.
Aveți grijă să porniți programul " Igienizare
automată" fără a introduce rufe în cuvă,
utilizați doar detergent pudră. La finalul
programului, lăsați ușa deschisă pentru a
permite uscarea cuvei.
Este recomandabil să utilizați acest
program la fiecare 50 de spălări.
65
RO
One Touch
Setare personalizată a butonului pe care
trebuie să îl selectați atunci când doriți să
transferați o comandă de pe aplicație către
mașina de spălat pentru a porni / descărca
un program (pentru mai multe informații,
vezi secțiunea dedicată și manualul de
utilizare al aplicației). Pentru opțiunea One
Touch, setarea din fabricație este
programul "Igienizare automată", utilizat
7. PROBLEME TEHNICE SI GARANȚIE
În cazul în care mașina de spălat nu funcționează corespunzător, consultați ghidul rapid
furnizat mai jos. Conține recomandări practice privind rezolvarea celor mai simple probleme.
DOAR PENTRU MODELELE ONE TOUCH.
Datorită etapei Clever Check-up a aplicației Hoover Wizard, puteți verifica
oricând dacă mașina de spălat funcționează corespunzător. Aveți nevoie doar de
un telefon cu sistem Android și tehnologie NFC. Mai multe informații veți găsi în
aplicație.
Dacă pe afișajul mașinii apare o eroare (un cod sau un LED ce clipește), va trebui
să porniți aplicația și să apropiați telefonul cu Android și NFC de logo-ul One
Touch de pe mașină. Acum puteți încerca să rezolvați problema.
RAPORT EROARE
l Modele cu afișare: eroarea este afișată printr-un număr precedat de litera ”E”
(exemplu: Eroare 2 = E2).
l Modele fără afișare: eroarea este indicată prin clipirea LED-urilor în funcție de
numărul erorii, urmată de o pauză de 5 secunde (exemplu: Eroare 2 = două clipiri –
pauză 5 secunde – două clipiri – etc…)
Eroare afișată
E2 (cu afișaj)
2 clipiri ale LED-urilor
(fără afișaj)
E3 (cu afișaj)
3 clipiri ale LED-urilor
(fără afișaj)
E4 (cu afișaj)
4 clipiri ale LED-urilor
(fără afișaj)
E7 (cu afișaj)
7 clipiri ale LED-urilor
(fără afișaj)
Oricare alt cod
Cauze posibile și soluții practice
Mașina nu este alimentată cu apă.
Asigurați-vă de faptul că robinetul de alimentare este deschis.
Asigurați-vă că furtunul de alimentare nu este îndoit sau răsucit.
Evacuarea nu se află la înălțimea potrivită (vezi secțiunea pentru
instalare).
Închideți robinetul de alimentare, deșurubați furtunul din spatele
mașinii și asigurați-vă că filtrul este curățat și nu este blocat.
Mașina de spălat nu evacuează apa.
Asigurați-vă de faptul că filtrul nu este înfundat.
Asigurați-vă de faptul că furtunul de evacuare nu este îndoit sau
răsucit.
Asigurați-vă de faptul că sistemul de evacuare nu este blocat iar apa
curge fără blocaje. Încercați să evacuați apa în chiuvetă.
Există prea multă spumă și / sau apă.
Asigurați-vă că nu a fost utilizată o cantitate foarte mare de detergent
sau un produs ce nu era destinat utilizării în mașina de spălat.
Probleme cu ușa.
Verificați dacă ușa este închisă corespunzător. Asigurați-vă că rufele
sunt în interiorul mașinii și nu blochează închiderea ușii.
Dacă ușa este blocată, opriți mașina și scoateți ștecherul din priză,
așteptați 2-3 minute apoi redeschideți ușa.
Opriți mașina și scoateți ștecherul din priză, așteptați un minut.
Porniți mașina și un nou program. Dacă apare din nou eroarea,
contactați un centru de service autorizat.
66
ALTE ANOMALII
Mașina de spălat nu
pornește / nu
funcționează
Curge apă pe podea
lângă mașină
Nu pornește
centrifugarea
În timpul centrifugării
se aud vibrații
puternice / zgomote
Cauze posibile și soluții practice
Asigurați-vă că produsul este conectat la o priză ce funcționează.
Asigurați-vă că există alimentare cu energie.
Asigurați-vă că priza funcționează prin conectarea unui alt
echipament.
Ușa nu este închisă corespunzător: deschideți și închideți ușa.
Verificați dacă programul a fost selectat corect iar butonul de pornire
este apăsat.
Asigurați-vă de faptul că mașina nu se află în modul pauză.
Acest lucru se produce datorită unor scurgeri în garnitura de
etanșare dintre robinet și furtun; în acest caz, trebuie să înlocuiți
garnitura.
Verificați dacă filtrul este închis corespunzător.
Datorită aranjării necorespunzătoare a rufelor, mașina de spălat:
• Încearcă să echilibreze rufele, mărind timpul de centrifugare.
• Reduce viteza de centrifugare pentru a reduce vibrațiile și
zgomotul.
• Exclude centrifugarea pentru a proteja mașina.
Asigurați-vă că rufele sunt echilibrate. Dacă nu, aranjați-le,
introduceți-le la loc și reporniți programul.
Apa nu a fost evacuată complet: așteptați câteva minute. Dacă
problema persistă, vezi secțiunea Eroarea 3.
Unele modele sunt prevăzute cu funcția ”fără centrifugare”: verificați
să nu fie activată.
Verificați să nu fie activate unele opțiuni ce pot modifica
centrifugarea.
Utilizarea unei cantități prea mari de detergent poate împiedica
pornirea centrifugării.
Mașina de spălat nu este așezată la nivel: dacă este nevoie, reglați
picioarele așa cum este indicat în secțiunea corespunzătoare.
Asigurați-vă că șuruburile de transport, dopurile din cauciuc și
distanțierele au fost îndepărtate.
Asigurați-vă că nu sunt obiecte străine în interiorul cuvei (monede,
nasturi, etc.).
Garanția standard a producătorului acoperă avariile cauzate de defecte mecanice
sau electrice datorate unor omisiuni ale producătorului. În cazul în care o
defecțiune se dovedește a fi provocată de factori din afara produsului furnizat,
utilizarea necorespunzătoare sau ca urmare a nerespectării instrucțiunilor de
utilizare, se poate aplica o taxă.
67
RO
Problemă
Folosirea detergenților ecologici fără fosfat
poate cauza următoarele:
- Apa de clătire evacuată este tulbure:
acest efect este legat de zeoliții în
suspensie care nu au efecte negative
asupra eficienței clătirii.
Dacă problema persistă sau suspectați o
defecțiune, contactați imediat un centru de
service autorizat.
Este recomandabil să utilizați întotdeauna
piese de schimb originale, disponibile în
centrele de service autorizate.
- Spumă în apa de la ultima clătire: acest
lucru nu indică neaparat o clătire
necorespunzătoare.
Garanție
Produsul este garantat în termenii și
condițiile stabilite în certificatul furnizat
împreună cu produsul.
Certificatul de garanție trebuie să fie
completat corespunzător și păstrat,
deoarece va trebui să fie prezentat
centrului de service autorizat în cazul în
care apelați la acesta.
- Spumă abundentă: acest lucru se
datorează adesea agenților tensioactivi
anionici ce se regăsesc în detergenți și
care sunt greu de eliminat din rufe.
În aceste cazuri nu este necesară rularea
unei etape suplimentare de clătire, nu va
avea nici un efect.
Producătorul
își
declină
orice
responsabilitate pentru greşelile de tipar
din manualul acestui produs. Mai mult
decât atât, își rezervă de asemenea dreptul
de a face orice modificări considerate utile
pentru produsele sale fără a schimba
caracteristicile lor esențiale.
- Pulbere Albă (zeoliți) pe rufe la
sfârșitul spălării: acest lucru este
normal, pudra nu este absorbită de
material și nu schimbă culoarea rufelor.
68
ВЕЕО містять як забруднюючі речовини
(які можуть спричиняти негативні наслідки
для довкілля), так і основні елементи (які
можна використовувати повторно). Для
належного видалення всіх забруднюючих
речовин і збирання та утилізації всіх
матеріалів важливо, а би поводження
з ВЕЕО відбувалося з
дотриманням
спеціальних процедур. Громадяни можуть
відігравати важливу роль у запобіганні
виникненню загрози довкіллю від ВЕЕО;
для цього дуже важливо дотримуватися
основних правил:
Уважно прочитайте цю інструкцію з
експлуатації
для
правильного
та
безпечного використання приладу, а також
для отримання корисних порад щодо його
ефективного обслуговування.
Починайте користування пральною
машиною лише після уважного прочитання
цієї інструкції. Ми рекомендуємо завжди
тримати цю інструкцію поруч та зберігати у
належному стані, аби нею можна було
скористатися в майбутньому.
Будь ласка, переконайтеся, що у комплекті
з доставленим вам приладом наявна
інструкція з експлуатації, гарантійний
талон, інформація про адресу сервісного
центру
та
маркування
щодо
енергоефективності. Також впевніться, що
до комплекту поставки включено заглушки,
напрямну зливного шлангу, а також лоток
для рідкого прального засобу або
вібділювача (лише у деяких моделях). Ми
рекомендуємо зберегти усі ці компоненти.
l ВЕЕО слід здавати до відповідних
пунктів
збирання,
організованих
місцевими
органами
влади
або
виробниками чи
продавцями такого
обладнання. У багатьох країнах ВЕЕО
великих розмірів може збиратися у
місцях проживання споживачів.
У багатьох країнах при покупці нового
приладу продавцю можна повернути
старий прилад, який той має забрати
без додаткової плати, якщо старе
обладнання є еквівалентного типу та має
такі самі функції, як і нове обладнання.
1. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ
2. УСТАНОВКА
3. ПРАКТИЧНІ ПОРАДИ
4. ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ЧИЩЕННЯ
5. ПОРАДИ З ВИКОРИСТАННЯ
6. КЕРУВАННЯ ТА ПРОГРАМИ
навколишнього
7. УСУНЕННЯ
ГАРАНТІЯ
Це прилад позначено згідно
з Директивою Європейського
Союзу 2012/19/EU щодо відходів
електричного та електронного
обладнання (ВЕЕО).
69
звичайними домашніми відходами;
Зміст
Кожен продукт має унікальний 16-значний
код, або «серійний номер», що міститься
на прикріпленій до пральної машини
етикетці (на дверцятах) чи на документі у
конверті всередині пральної машини. Цей
код
є
своєрідним
Ідентифікаційним
номером продукту і знадобиться вам для
реєстрації продукту або у випадку
звернення до Центру з Обслуговування
Клієнтів Hoover.
Охорона
середовища
l не можна поводитися з ВЕЕО, як зі
НЕСПРАВНОСТЕЙ
ТА
UKR
Дякуємо, що обрали пральну машину
Hoover. Ми завжди раді пропонувати нову,
інноваційну та прогресивну продукцію з
повним асортиментом побутової техніки,
що справді допоможе вам у виконанні
щоденної домашньої роботи.
дітям гратися з
приладом. Дітям
забороняється виконувати чищення та
обслуговування пральної ма шини
самостійно і без нагляду.
l Не допускайте, щоб діти грались з
приладом.
l Тримайте дітей до 3 років подалі
від машини, якщо вони не знаходяться
під постійним контролем.
l У разі пошкодження кабелю
живлення, для уникнення небезпеки,
кабель має бути замінений
виробником, його сервісним агентом
або вповноваженим кваліфікованим
спеціалістом.
l Для підключення до водопостачання
використовуйте лише шланги, які
поставляються у комплекті з пральною
машиною (не використовуйте старі
шланги).
1. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА
БЕЗПЕКИ
l Даний
прилад призначений тільки
для використання в домашніх та
побутових умовах, таких як:
− Кухня для персоналу в
магазинах, офісах та інших
робочих умовах;
− Ферми;
− Відвідувачами в готелях,
мотелях та інших житлових
приміщеннях подібного типу;
Використання не в домашніх , або
подібних умовах, таких як комерційне
професійне використання не
передбачене в вищезазначених
пунктах і є недопустимим. Якщо, прилад
використовується в комерційних цілях,
це може призвести до скорочення
терміну придатності та втрачається
гарантійне обслуговування. Будь-які
пошкодження приладу, які виникають l Напір води повинен бути від 0,05
МПа до 0,8 МПа.
під час використання не в побутових
умовах та не за призначенням (навіть l Впевніться, що килим не створює
перешкоди для бази пральної
якщо прилад знаходиться в побутовому
машини та вентиляційних отворів.
середовищі) будуть розглядатися
виробником, як недотримання l Аби ВИМКНУТИ пральну машину,
встановлених правил.
необхідно встановити позначку на
поворотній ручці вибору програм у
l Прилад дозволяється використовувати
вертикальне положення. Встановлення
дітям від 8 років та людям з обмеженими
поворотної ручки у будь-яке інше
фізичними, сенсорними або розумовими
положення НЕ ВМИКАЄ пральну
можливостями, а також недосвідченим
машину (тільки для моделей з
користувачам за
умови здійснення
ручкою програматором).
нагляду за ними або надання їм
пояснень щодо безпечного використання l Після встановлення прилад має бути
приладу та розуміння ними пов’язаних
розташовано так, щоб забезпечити
із цим небезпек. Не
дозволяйте
вільний доступ до розетки.
70
навантаження с ухої
білизни залежить від використовуваної
моделі (див. панель управління).
l Щоб
засобу; під час транспортування
ніколи не розташовуйте пральну
машину дверцятами донизу. Ми
рекомендуємо піднімати пральну
машину вдвох.
отримати аркуш технічних
даних, будь ласка, відвідайте веб сайт виробника.
l У разі виникнення несправностей
та/або порушення
нормальної
Вказівки з безпечної експлуатації
роботи пральної машини, вимкніть
її, перекрийте кран постачання води
l Перед чисткою або обслуговуванням
та не розбирайте прилад. Одразу ж
пральної машини витягніть кабель
зверніться до Сервісного Центру та
живлення з розетки та перекрийте
використовуйте лише оригінальні
кран подачі води.
запасні частини. Невиконання цих
l Впевніться, що
електричну систему
вказівок може вплинути на безпеку
заземлено. Якщо це не так, зверніться до
цього приладу.
відповідного кваліфікованого спеціаліста.
l Будь
ласка, не використовуйте Маркуючи нашу продукцію символом
перетворювачі, багатомісні розетки
ми підтверджуемо що цей виріб
або подовжувачі.
відповідає основним вимогам директив
ЄС і гармонізованим стандартам
Європейського Союзу, продукт пройшов
УВАГА:
протягом циклу прання вода процедуру оцінки відповідності
може нагріватися до дуже директивам. Даний виріб не є шкідливим
(небезпечним) для здоров' я його
високих температур.
споживачів, а також нешкідливий для
l Перед відкриттям дверцят, навколишнього середовища.
переконайтеся, що в барабані l Даний прилад сертифікований
машини відсутня вода.
згідно з вимогами безпеки органом
по сертифікації промислової
l Не тягніть за кабель живлення або
продукції Державним комітетом
прилад, щоб відключити його з розетки.
України з
питань технічного
l Не допускайте потрапляння пральної
регулювання та споживчої політики
машини під дощ, прямі сонячні промені
державна система
сертифікації
або вплив інших атмосферних явищ.
УкрСЕПРО
.
l Під час пересування пральної
машини не піднімайте її за ручки з подальшими змінами і
управління або лоток для прального доповненнями.
71
UKR
l Максимальне
2. УСТАНОВКА
l Обережно
видаліть затяжки, якими
з’єднано шланги, та кабель
живлення, щоб не пошкодити при
цьому шланги та кабель живлення.
1
A
B
A
B
l Відгвинтіть
2 або 4 гвинти (A) на
задній панелі та зніміть 2 або 4
прокладки (B), як показано на
Рис.1.
B
B
A
A
l Закрийте
2 або 4 отвори,
використовуючи заглушки, які
знаходяться у пакеті з
інструкцією з експлуатації.
l Якщо
пральна машина є
вбудованою, після видалення
затяжок, якими з’ єднано шланги,
відгвинтіть 3 або 4 гвинти (A) та
видаліть 3 або 4 прокладки (B).
деяких моделях 1 чи більше
прокладок впадуть всередину
машини: нахиліть пральну машину
вперед, щоб дістати їх. Закрийте
отвори, використовуючи заглушки,
які знаходяться у пакеті з
інструкцією з експлуатації.
2
A
1
l У
2
3
B
УВАГА:
тримайте пакувальні матеріали
у недоступному для дітей місці.
l Розмістіть
захисний лист знизу,
як показано на Рис. 2 (залежно
від моделі слідуйте малюнку A,
B або C).
72
C
3
2
1
Підключення до водопроводу
3
l Підключіть шланг до крану (Рис. 3),
використвуйте лише той шланг, що входить
у комплект (не використовуйте старі
шланги).
l Деякі моделі можуть мати одну або
більше з поданих нижче характеристик:
до гарячого та холодного водопостачання для
більшої економії електроенергії. Під’єднайте
сірий шланг до крану подачі холодної води ,
а червоний шланг – до крану подачі гарячої
води. Пральну машину також може бути
підключено
тільки
до
холодного
водопостачання: у такому разі, деякі програми
можуть починатися з затримкою у декілька
хвилин.
UKR
l ГАРЯЧА ТА ХОЛОДНА (Рис.4): підключення
4
1
l АКВАСТОП
(«Захист від протікання»)
(Рис.5): пристрій, розташований на шлангу
подачі води, який зупиняє подачу води, якщо
шланг протікає; у цьому випадку у віконці «А»
з’являється червона позначка, а шланг треба
замінити. Щоб відгвинтити гайку, натисніть на
затискач односторонньої дії «B».
l АКВАПРОТЕКТ («Система захисту від
протікання») – ВОДОНАЛИВНИЙ ШЛАНГ З
ДОДАТКОВИМ ЗАХИСТОМ (Рис.6): Якщо
вода протече з головного внутрішнього шлангу
«A», то вона потрапить до прозорої захисної
зовнішньої оболонки «B», що дозволить
закінчити цикл прання. Після завершення
циклу прання зверніться до Центру з
Обслуговування Клієнтів, щоб замінити
водоналивний шланг.
5
6
B
A
B
A
7
Встановлення
l Впевніться, що шланг не згинається та не
73
min 4 cm
max 100 cm
передавлюється у місці, де машина присунута
до стіни; встановіть кінець зливного шлангу у
раковину чи ванну, але краще підключіть його
до зливної труби на висоті щонайменше 50 см,
при цьому діаметр зливної труби має бути
більшим за діаметр зливного шлангу пральної
машини (Рис.7).
+2,6 mt
max
min 50 cm
max 85 cm
l Вирівняйте прилад за допомогою ніжок,
як показано на Рис.8:
a.поверніть гайку за годинниковою стрілкою,
щоб відкрутити гвинт;
b.повертайте ніжку, щоб підняти або опустити
її, доки вона не торкнеться підлоги;
c.зафіксуйте ніжку повертанням гайки доти, доки
вона не торкнеться дна пральної машини.
l Увімкніть прилад у розетку.
8
A
B
УВАГА:
якщо кабель живлення потребує
заміни, зверніться до Центру з
обслуговування клієнтів.
C
Лоток для прального засобу
Лоток для прального засобу має 3
відділення, як показано на Рис. 9:
l відділення «1»: для прального засобу
попереднього прання;
l відділення « »: для спеціальних добавок,
пом’якшувачів, накрохмалювачів та ін;
9
1
2
УВАГА:
використовуйте лише рідкі засоби;
пральна машина автоматично дозуватиме
добавки при кожному циклі під час
останнього полоскання.
l відділення «2»: для прального засобу.
10
До комплекту деяких моделей також включено
дозатор для рідкого прального засобу (Рис.10).
Щоб скористатися рідким пральним засобом,
помістіть його до відділення «2». Таким чином
рідкий пральний засіб потрапить до барабану
пральної машини лише у призначений для цього
час. Дозатор для рідкого прального засобу можна
також використовувати для відбілювача, якщо
обрано програму «Полоскання».
УВАГА:
деякі пральні засоби важко вимиваються. У
такому разі ми рекомендуємо використовувати
спеціальний контейнер, який необхідно
покласти до барабану
пральної машини
(приклад показано на Рис.11).
11
74
3. ПРАКТИЧНІ ПОРАДИ
Чи справді потрібне прання гарячою водою?
l Обробіть плями плямовивідником або
щодо
попередньо замочіть плями у воді
перед пранням, щоб зменшити потребу
у пранні гарячою водою. Використання
програми прання 60°C заощаджує до
50% електроенергії.
завантаження
УВАГА: під час сортування речей для
прання:
- впевніться, що в речах для прання не
залишилися металеві предмети, такі як
брошки, шпильки, монети;
- застебніть усі наволочки, закрийте
застібки-блискавки, зав’яжіть ремені та
довгі пояси;
- зніміть ролики/крючки з завіс;
- уважно читайте етикетки на одязі зі
вказівками щодо особливостей прання;
- видаліть плями, яких важко позбутися, за
допомогою спеціальних миючих засобів;
Дотримуйтеся порад з використання з
рекомендаціями
та
порадами
щодо
використання прального засобу при різних
температурах. Але у будь-якому випадку
завжди читайте наявні на пральному засобі
вказівки щодо використання та дозування.
Для прання сильно забруднених
речей
білого
кольору
ми
рекомендуємо
обирати
програму
прання бавовни з температурою 60°C
або вище, а
також використовувати
звичайний пральний порошок (сильної
дії), що містить відбілюючі компоненти та
забезпечує чудові результати при
середніх/високих температурах.
l Ми рекомендуємо за можливістю не
використовувати режим віджиму під
час прання килимків, покривал та
іншого важкого одягу.
l Перед пранням речей з вовни впевніться,
що такі речі можна прати в машинці та
поряд з символом «Натуральна вовна» є
позначки «Не линяє» або «Дозволено
прати в пральній машинці».
l Для досягнення найбільш ефективного
Для прання при температурі від 40°C
до
60°C
тип
використовуваного
прального засобу має відповідати типу
тканини та рівню забруднення. Звичайні
порошки
підходять
для
сильно
забруднених білих або кольорових
тканин, що не линяють, а рідкі пральні
засоби або порошки, що «захищають
колір»,
підходять
для
помірно
забруднених кольорових тканин.
використання
електроенергії,
води,
прального засобу та часу завантажуйте
до пральної машини максимально
можливу кількість білизни. Прання з
повним завантаження заощаджує до 50%
електроенергії порівняно з двома циклами
прання з половинним завантаженням.
Для прання при температурі нижче
40°C ми рекомендуємо використовувати
рідкі пральні засоби або пральні засоби,
спеціально призначені для прання у
холодній воді.
Корисні поради для користувача
Поради щодо екологічного та економного
користування вашим приладом.
Максимально завантажуйте пральну машину
Чи справді потрібне попереднє прання?
l Лише
для дуже брудних речей!
ЗАОЩАДЖУЙТЕ пральні засоби, час,
воду та від 5 до 15% електроенергії, НЕ
обираючи попереднє прання для легко
забруднених та помірно брудних речей.
Для прання речей з вовни або
шовку використовуйте лише пральні
засоби, що спеціально призначенні
для прання таких типів тканин.
75
UKR
Поради
білизни
4. ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА
ЧИЩЕННЯ
Для миття корпусу пральної машини
використовуйте
вологу
ганчірку
без
використання абразивних миючих засобів,
спирту та/або розчинників. Ця пральна
машина не потребує особливих заходів
для
звичайного
чищення:
очистіть
відділення лотка та фільтр; деякі поради
щодо підготування пральної машини до
перевезення
або
довгих
періодів
невикористання наведені нижче.
Чищення лотка
l Ми рекомендуємо час від часу очищати
лоток від залишків і відкладень
прального засобу та додатків.
l Щоб
помити лоток, дістаньте його,
приклавши невелике зусилля, промийте
під проточною водою та вставте назад у
відповідне відділення пральної машини.
Поради на час перевезення або
довгого періоду невикористання
пральної машини
l Якщо машину планується зберігати
протягом довгого періоду часу у
неопалюваному приміщенні, злийте
всю воду зі шлангів.
l Відключіть
пральну
машину
від
розетки.
Чищення фільтра
l Вивільніть
l Пральна
машина
укомплектована
спеціальним фільтром, що затримує
великі предмети, такі як ґудзики або
монети, що можуть засмітити каналізацію.
l ТІЛЬКИ
В ОКРЕМИХ МОДЕЛЯХ:
витягніть гофрований шланг, вийміть
пробку та злийте воду у контейнер.
l Перед
викручуванням
фільтра
ми
рекомендуємо підготувати абсорбуючу
ганчірку, щоб не намочити підлогу.
l Поверніть фільтр проти годинникової
стрілки до
положенні.
упору
у
вертикальному
l Дістаньте фільтр та очистіть його; після
очищення фільтру вставте його н азад
та поверніть за годинниковою стрілкою.
l Повторіть вищеописані дії у зворотному
порядку,
щоб
компоненти.
знову
зібрати
усі
76
шланг від зажиму та
опустіть його так, щоб вода з нього
повністю стекла до контейнера.
l Після зливу води, знов зафіксуйте
шланг зажимом.
5. ПОРАДИ З
ВИКОРИСТАННЯ
6. КЕРУВАННЯ ТА
ПРОГРАМИ
Пральна машина автоматично набирає рівень
води залежно від типу та кількості
завантажених для прання речей. Така система
дозволяє знизити споживання електроенергії та
значно зменшити час прання.
A
l Увімкніть пральну машину та оберіть
O PLMN H I
необхідну програму.
l За необхідності відрегулюйте температуру та
Q
натисніть кнопки необхідних додаткових функцій.
l Для початку прання натисніть кнопку
B
ПУСК/ПАУЗА.
Якщо під час роботи пральної машини станеться
збій електроенергії, машина автоматично
запам’ятає усі налаштування, та, коли
постачання електроенергії буде поновлено,
машина продовжить виконання циклу прання з
того етапу, коли вона зупинилася.
l Наприкінці
програми
на
дисплеї
зявиться повідомлення "End" (кінець) а
на деяких моделях наприкінці циклу
розпочнуть мерегтіти усі індикатори.
Зачекайте, доки не згасне лампочка
ЗАМИКАННЯ ДВЕРЦЯТ перед тим,
як відкрити дверцята.
l Відключіть пральну машину від розетки.
Перед початком прання проконсультуйтеся
з таблицею програм та слідуйте вказівкам
щодо робочого циклу.
Технічні характеристики
Тиск у гідравлічній системі:
min 0,05 Mpa / max 0,8 Mpa
Швидкість обертання центрифуги:
дивіться табличку з технічними даними.
Максимальна споживана потужність/
Ел запобіжни/ Напруга в мережі:
дивіться табличку з технічними даними.
F G E C D
A Перемикач програм у
положення ВИМК. (OFF)
B Кнопка ПУСК/ПАУЗА
C Кнопка ВІДКЛАДЕНИЙ ЗАПУСК
D Кнопка ОПЦІЙ
E Кнопка ШВИДКЕ ПРАННЯ /
РІВЕНЬ ЗАБРУДНЕНОСТІ
F Кнопка ВИБІР ТЕМПЕРАТУРИ
G Кнопка ВИБІР ШВИДКОСТІ
ВІДЖИМУ
F+G БЛОКУВАННЯ КНОПОК
H Цифровий дисплей
I
L
M
N
O
Індикатори ОПЦІЙ
Індикатор БЛОКУВАННЯ ЛЮКУ
Індикатор KG MODE
Індикатор БЛОКУВАННЯ КНОПОК
Індикатори ВИБОРУ
ТЕМПЕРАТУРИ
P Індикатори ВИБОРУ
ШВИДКОСТІ ВІДЖИМУ
Q Зона ONE TOUCH
77
UKR
Вибір програм
l Натисніть цю кнопку, щоб запустити
Відчинення люка
вибраний цикл.
Спеціальний захисний механізм
попереджає
відчинення
люка
відразу після завершення циклу.
Почекайте
2
хвилини
після
закінчення циклу прання, доки не
погасне
індикатор
блокування
люка, і лише потім відчиніть люк.
Після натиснення кнопки ПУСК/ПАУЗА
може пройти декілька секунд, перш
ніж машина запрацює.
ЩОБ ДОДАТИ АБО ВИЙНЯТИ БІЛИЗНУ
ПІСЛЯ
ТОГО
ЯК
ПРОГРАМА
РОЗПОЧАЛАСЯ (ПАУЗА)
Перемикач програм у положення
ВИМК. (OFF)
l Натисніть
і
утримуйте
кнопку
ПУСК/ПАУЗА протягом 2 секунд
(почнуть блимати деякі індикатори, що
свідчитиме про те, що машина
зупинилася).
При перемиканні перемикача програм
загоряється дисплей, на якому можна
вибирати налаштування вибраної
програми.
З метою економії енергії в кінці циклу
або в неактивному стані контрастність
дисплея знижується.
l Зачекайте 2 хвилини, доки пристрій
безпеки розблокує двері.
Перед тим, як відкрити двері, будь
ласка, перевірте щоб рівень води
був нижчий дверного отвору, для
уникнення затоплення.
N.B.:
Щоб
вимкнути
машину,
встановіть перемикач у положення
ВИМК..
l Натисніть кнопку ПУСК/ПАУЗА, щоб
запустити вибраний цикл.
l Після
вибору програми перемикач
залишається у вибраному положенні до
кінця циклу.
l Щоб
вимкнути
пральну
машину,
встановіть перемикач у
положення
ВИМК..
У кінці кожного циклу або на початку
наступного циклу прання , перш
ніж вибрати і запустити наступну
програму,
перемикач
необхідно
повернути в положення ВИМК..
l Виконавши заплановані дії, закрийте
дверцята, натисніть кнопку ПУСК/ПАУЗА
(машина почне працювати з того місця,
на якому була зупинена).
ВІДМІНА ПРОГРАМИ
l Щоб відмінити програму, встановіть
перемикач у положення ВИМК..
Кнопка ВІДКЛАДЕНИЙ ЗАПУСК
l Ця кнопка дозволяє перепрограмувати
цикл прання таким чином, щоб
відкласти запуск циклу на час до 24
годин.
Кнопка ПУСК/ПАУЗА
l Щоб відкласти запуск, виконайте такі
дії:
Закрийте дверцята ПЕРЕД тим, як
натискати кнопку ПУСК/ПАУЗА.
- Встановіть потрібну програму.
78
- Підтвердіть вибір натисненням кнопки
ПУСК/ПАУЗА.
Почнеться
відлік,
після завершення якого програма
запуститься автоматично.
- ГІГЄНІЧНА +
Ви можете активувати її тільки тоді, коли
ви встановте 60°C температури прання.
Ця опція дозволяє продизинфікувати
Ваш одягзберігаючи високу температуру
прання протягом усього циклу. вашу
одяг збереженні тієї ж температурі
протягом всієї прання.
- ЛЕГКЕ ПРАСУВАННЯ
Ця функція дозволяє звести до мінімуму
кількість зморшок, зняти потребу в
проміжних
віджимах
або
знизити
інтенсивність останнього віджиму.
l Для того щоб вимкнути відстрочку
У разі вибору параметра, який не
сумісний з обраною програмою,
індикатор опції спочатку спалахне а
потім згасне.
старту, слід повернути програматор в
положення ВИМК..
У разі збою у подачі електроживлення під
час роботи машини, у спеціальній схемі
пам’яті збережеться вибрана програма, і
після відновлення живлення машина
продовжить цикл з того моменту, на
якому його було перервано.
Додаткові опції повинні бути обрані
до натискання кнопки ПУСК/ПАУЗА.
Кнопки ОПЦІЙ
Дя кнопка дозволяє обрати різноманітні
додаткові опції:
- ДОДАТКОВЕ ПОЛОСКАННЯ
l Ця опція дозволяє додавати одне
полоскання в кінці циклу прання і
призначена для людей з
ніжною і
чутливою шкірою, у яких найменший
залишок
миючого
засобу
може
викликати подразнення або алергію.
l Радимо використовувати цю функцію
для дитячих речей, у разі прання дуже
брудних речей, якщо використовується
багато миючого засобу, або
при
полосканні махрові предметів, чиї
волокна в основному мають тенденцію
до утримувати миючий засіб.
Кнопка ШВИДКЕ ПРАННЯ /
РІВЕНЬ ЗАБРУДНЕНОСТІ
Ця кнопка дозволяє вибрати між двома
різними варіантами, в залежності від
обраної програми:
- ШВИДКЕ ПРАННЯ
Кнопка дозволяє активувати ШВИДКE
ПРАННЯ (14/30/44 Хв.) натискуючи
щоразу цю кнопку на дисплеї загориться
віповідно обрана програма.
- РІВЕНЬ ЗАБРУДНЕНОСТІ
l Після того як програма була обрана
час прання, відповідний для цієї
програми буде автоматично показано
на дсиплеї.
l Ця опція дозволяє вибирати між 3
рівнями інтенсивності прання змінюючи
тривалість програми, в залежності від
того, наскільки тканини забруднені
(можуть бути використані тільки на
деяких програмах, я к показано в
таблиці програм).
79
UKR
- Натисніть кнопку один раз, щоб її
активувати (на дисплеї з’явиться
напис h00), а потім ще раз, щоб
відкласти запуск на 1 годину (на
дисплеї
з'явиться
напис
h01).
Попередньо встановлене відкладання
подовжується на 1 годину з кожним
натисненням кнопки, доки на дисплеї
не з’явиться напис h24, після чого
наступне натиснення кнопки скине
налаштування до нуля.
Кнопка ВИБІР ТЕМПЕРАТУРИ
l Ця
кнопка
дозволяє
змінювати
температуру циклів прання.
l Не можливо підняти температуру до
максимально допустимої для кожної
програми, для того, щоб захистити
тканини.
l Якщо ви хочете здійснити прання в
холодній воді вс е індикатори повинні
бути вимкнені.
Кнопка ВИБІР
ВІДЖИМУ
ШВИДКОСТІ
l При
натисканні на кнопку, можна
зменшити максимальну швидкість, і
якщо ви хочете, цикл віджиму може
бути скасований.
l Якщо
інструкція
до
одягу
не
містить спеціальної інформації, можна
використовувати максимальне обертання.
Машина
оснащена
спеціальним
електронним
пристроєм,
який
запобігає віджиманню якщо виникає
нерівномірне
завантаження
і
дисбаланс. Це зменшує шум і
вібрацію в машині, продовжуючи
термін служби вашої машини.
БЛОКУВАННЯ КНОПОК
l Натискання
одночасно
кнопки
регулювання
температури
ВИБІР
ТЕМПЕРАТУРИ і ВИБІР ШВИДКОСТІ
ВІДЖИМУ протягом 3 секунд, машина
дозволяє заблокувати усі кнопки.
Таким чином, ви можете уникнути
випадкових і небажаних змін, якщо
кнопка на дисплеї буде натиснута
випадково під час циклу.
l Блокування клавіш може бути просто
відмінено одночасно натиснувши ті ж
саму дві кнопки або виключити
прилад.
Цифровий дисплей
Для
того,
щоб
запобігти
пошкодженню тканин, не можна
збільшувати
швидкість
більше
максимлаьно.
Система індикаторів дисплею інформує
користувача про стан машини.
l Для повторної активації віджиманні
3 4
натисніть кнопку, поки не
буде
досягнута швидкість віджиму ви хотіли
б встановити.
2
1
l Можна змінити швидкість віджиму, не
перериваючи машину.
Передозування миючого засобу
може
викликати
надмірне
піноутворення. Прилад визначає
наявність надмірної піни, і може
виключити
фазу
віджиму або
продовжити термін дії програми і
збільшити споживання води.
6
5
1) ІНДИКАТОРИ ОПЦІЙ
Індикатор загоряється вказуючи параметри,
які можуть бути обрані за допомогою
відповідної кнопки.
80
7
l При
виборі програми, на дисплеї
автоматично висвічується тривалість
циклу, яка може бути різною, залежно
від вибраного режиму.
4) ІНДИКАТОР Kg Mode - Автоматичне
зважування (ця функція активна тільки
для програм "Бавовна" і "Синтетика")
l Протягом
перших
хвилин
циклу
індикатор "Kg Mode" продовжує
світитись, поки інтелектуальний датчик
зважує білизну і відповідно визначає
тривалість циклу прання, споживання
води і електроенергії.
l Після запуску програми на дисплеї
постійно висвічується інформація про
час, що залишається до кінця прання.
l Пристрій вираховує час до завершення
l На кожному етапі прання індикатор "Kg
Mode" дозволяє отримувати інформацію
про навантаження білизни в барабані і
в перші хвилини прання:
вибраної програми з урахуванням
стандартного завантаження. В ході циклу
пристрій коригує час так, щоб він відповідав
об’єму та складу завантаження.
- визначає тривалість циклу прання;
- контролює полоскання залежно від
обраного типу тканини;
3) ІНДИКАТОР БЛОКУВАННЯ ЛЮКУ
l Ця іконка відображає закриті дверцята
- регулює ритм обертання барабана
для обраного типу тканини;
Закрийте дверцята ПЕРЕД тим, як
натискати кнопку ПУСК/ПАУЗА.
- розпізнає наявність піни, збільшуючи,
якщо це необхідно, кількість води під
час полоскання;
l Коли кнопка ПУСК/ПАУЗА натиснута,
індикатор закритих дверцят спочатку
блимає і потім продовжує світитись.
Якщо
дверцята
не
закриті,
світловий індикатор продовжує
блимати протягом приблизно 7
секунд, після чого команда запуску
буде автоматично скасована. У
цьому випадку закрийте дверцята
належним
чином
і
натисніть
ПУСК/ПАУЗА.
l Спеціальний
захисний
механізм
попереджає відчинення люка відразу
після завершення циклу. Почекайте
2 хвилини після закінчення циклу
прання, доки не погасне індикатор
блокування люка, і лише потім
відчиніть люк.
Після закінчення циклу встановіть
перемикач програм у положення
ВИМК..
- регулює швидкість віджиму відповідно
до навантаження, що дозволяє
уникнути дисбалансу.
5) ІНДИКАТОР БЛОКУМАННЯ КНОПОК
Загоряється при блокуванні кнопок
6) ІНДИКАТОРИ ВИБОРУ ТЕМПЕРАТУРИ
Вказує температуру прання обраної
програми, яка може бути змінена (якщо
це можливо) за допомогою відповідної
кнопки.
Якщо ви хочете провести прання в
холодній воді всі індикатори повинні бути
вимкнені.
7) ІНДИКАТОРИ ВИБОРУ ШВИДКОСТІ
ВІДЖИМУ
Вказує швидкість віджиму на обраній
програми, яка може бути змінена або
знижена відповідною кнопки.
81
UKR
2) ТРИВАЛІСТЬ ЦИКЛУ
l Clever Care – Цикли Clever Check-up та
ONE TOUCH
l Цей прилад оснащений інтелектуальною
сенсорною технологією, що дозволяє
взаємодіяти,
через
додаток, у
смартфонах на базі операційної системи
Android і оснащений функцією NFC
(Near Field Communication).
Завантажте додатоктна Hoover Wizard
App.
Додаток
Hoover
Wizard
App
доступний для пристроїв під
управлінням як Android так і IOS, як
для планшетів і смартфонів. Тим
не менш, Ви можете взаємодіяти
з
пристроєм
і
скориставшись
можливостями системи One Touch,
для смартфонів під управлінням
Аndroid, оснащених NFC технологією,
відповідно до наступної функціональної
схемою.
Смартфон Android з
NFC технологією
Взаємодія з
пристроєм + зміст
Смартфон Android
без NFC технології
Лише зміст
Android планшет
Лише зміст
Apple iPhone
Лише зміст
Apple iPad
Лише зміст
Auto-Hygiene та керівництво усунення
несправностей.
l Reports
– Статистика прання та
поради
для
більш
ефективного
використання машини.
Щоб
отримати
деталі
про
функціонал One Touch завантажте
App у DEMO демо режимі чи
перейдіть до:
www.hooveronetouch.com
ЯК ВИКОРИСТОВУВАНИ
TOUCH
ONE
ПЕРШИЙ КРОК – реєстрація машини
l Увійдіть до меню "Налаштування/Settings"
у вашому Android смартфоні та активуйте
NFC функцію у "Бездротові мережі
та під’єднання/Wireless & Networks"
menu.
Залежно від моделі смартфона і
його версії Android OS , процес
активації NFC може відрізнятися.
Зверніться
до
керівництва
смартфона для більш докладної
інформації.
l Поверніть ручку в положення One
Touch, щоб включити датчик на панелі
приладів.
ФУНКЦІОНАЛ
l Увійдіть до програми, щоб створити
За допомогою програми доступні основні
функції:
l Voice Coach – допомогає вибрати
ідеальний цикл прання за допомогою
трьог голосовх показниківа (одяг/тканина,
колір, рівень забруднення).
l Programmes – Завантаження/оновлення
актуальних програм прання.
82
профіль користувача і зареєструвати
пристрій, слідуючи інструкціям на
екрані телефону або "Quick Guide"
("Швидкий Помічник"), що прикріплений
до машини.
Більше інформації, відео та відповіді
на питання доступні на:
www.hooveronetouch.com/how-to
Якщо ви не знаєте позицію вашої
NFC антени , перемістіть смартфон
в круговому русі над
логотипом
One Touch, поки програма не
підтвердить з'єднання. Для того,
щоб
передача
даних,
була
успішною, важливо УТРИМУВАТИ
СМАРТФОН НАВПРОТИ ПРИЛАДОВОЇ
ПАНЕЛІ
ПРОТЯГОМ
ДЕКІЛЬКОХ
СЕКУНД; повідомлення на пристрої
проінформує про успішний результат
операції.
Що разу, коли ви хочете , щоб управляти
машиною через App , спочатку ви повинні
включити режим One Touch поворотом
ручки в однойменне положення.
l Переконайтеся, що у вас розблоковано
екран телефону (від можливого режиму
очікування) і активована функція NFC; в
іншому випадку, виконайте дії, описані раніше.
l Якщо ви хочете, почати цикл прання,
завантажте білизну, миючий засіб і
закрийте дверцята.
l Оберіть бажану функцію у додатку
Товсті чохли або металеві наклейки
на вашому смартфоні може вплинути
або запобігти передачі даних між
машиною і телефоном. При необхідності,
видаліть їх.
(напр.
початок
программи,
цикл
перевірки, оновлення, статистика тощо.).
l Дотримуйтесь
інструкцій на екрані
телефону,
УТРИМУЙТЕ
ТЕЛЕФОН
НАВПРОТИ ЛОГОТИПУ One Touch на
приладовій панелі пральної машини,
при активації програми.
Заміна
деяких
неоригінальних
компонентів смартфона (наприклад,
зняття задньої кришки, батареї,
використання наліпок або
чохла
т.д. ... ), може привести до змін у
роботі антени NFC, ускладюючи
повне використання програми.
Керівництво та управління машиною за
допомогою програми можливо відновити
лише "близьким дотиком": тому не
представляється можливим виконувати
віддалені операції (наприклад: З іншої
кімнати, поза домом).
ЗВЕРНІТЬ УВАГУ:
Розташуйте свій смартфон так, щоб
датчик NFC відповідав положенню
логотипу One Touch (Смарт Сенсор) на
пристрою (див малюнок нижче).
83
UKR
НАСТУПНИЙ КРОК – Регулярне використання
Таблиця програм
1)
(МАКС.) *
ПРОГРАМА
2
(Див. панель керування)
(МАКС.)
14' 1
Швидке
3)
прання
1 1,5 1,5 1,5 1,5 2
30°
30' 1,5 2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3
30°
44' 3
40°
1
3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4
Щоденна 59 Хв. 1,5 2 2,5 3
3 3,5 3,5 4
2)
Змішані
2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6
тканини
Ручне прання &
1 1 1 2 2 2 2 2,5
Шерсть
Делікатне прання
Спорт
2
2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3
30°
40°
30°
2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6
40°
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Злив & Віджим
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3,5 4 4,5 5,5 6 6,5 7
8
60°
2)
ActivEco 20°C
Бавовна
Бавовна +
Попереднє прання
**
2)
2)
2)
1
60°
Полоскання
Baby 60°C
2
60°
4 4,5 5
2,5 2,5 3 3,5 4
Темні речі
Білі речі
1
5
6
7
8
9
10 11 12
20°
5
6
7
8
9
10 11 12
60°
5
6
7
8
9
10 11 12
60°
5
6
7
8
9
10 11 12
90°
Налаштування ручки, яку ви повинні вибрати, щоб взаємодіяти з додатком
через смартфон і завантаження циклів (Див окремий розділ).
Завод-виробник встановлює програму за замовчуванням Auto-Hygiene,
розроблена для санітарної обробки машини.
84
Будь ласка, прочитайте ці примітки:
* Максимальне
навантаження
сухої
білизни залежить від використовуваної
моделі (див. панель управління).
**СТАНДАРТНІ ПРОГРАМИ ПРАННЯ
БІЛИЗНИ З БАВОВНИ, ЗГІДНО З (ЕС)
№ 1015/2010 и № 1061/2010.
1)
При виборі програми, на дисплеї
показується
рекомендована
температура прання, яка може
бути змінена (якщо це можливо)
за допомогою відповідної кнопки,
але це не можливо підняти її до
максимально допустимого рівня.
2)
Для показаних програм можна
регулювати тривалість циклу
та інтенсивність прання за
допомогою
кнопки
РІВЕНЬ
ЗАБРУДНЕНОСТІ.
3)
Вибравши програму ШВИДКЕ
ПРАННЯ
на
рукоятці,
за
допомогою
кнопки
ШВИДКЕ
ПРАННЯ можна вибрати одну з
трьох доступних програм швидкого
прання - 14’, 30’ и 44’.
ПРОГРАМА ПРАННЯ БІЛИЗНИ З
БАВОВНИ ПРИ ТЕМПЕРАТУРІ 60°C.
ПРОГРАМА ПРАННЯ БІЛИЗНИ З
БАВОВНИ ПРИ ТЕМПЕРАТУРІ 40°C.
Ці програми використовуються для
прання середньозабрудненої білизни
з бавовни і є найефективнішими
програмами прання бавовняної білизни
стосовно загальної витрати енергії та
води.
Ці програми було розроблено для
прання при температурах, вказаних
на
етикетках
одягу.
Реальна
температура води може злегка
відрізнятися
від
температури,
заявленої для циклу.
85
UKR
(Тільки
для
моделей
з
відділенням
для
рідкого
миючого засобу)
Якщо плями, що потребують
оброблення рідкими відбілюючими
засобами, є лише на декількох
речах, можна здійснити попереднє
усунення плям у пральній машині.
Налийте відбілювач у контейнер
для рідкого відбілювача, який
знаходиться у відділенні під 2 у
висувному ящику для миючих
засобів, і виберіть спеціальну
програму ПОЛОСКАННЯ.
Після завершення цієї стадії
встановіть перемикач програм у
положення ВИМК., додайте решту
речей і продовжіть стандартне
прання за найбільш підходящою
програмою.
Вибір програми
Для прання різних типів тканин із різним
рівнем забруднення в пральній машині
пропонуються спеціальні програми для
будь-якого типу прання (див. таблицю).
Швидке прання (14-30-44 Хв.)
Цикл
прання,
рекомендований
для
невеликої кількості речей легкого ступеню
забруднення. Використовуючи цю програму,
скоротіть стандартну кількість
миючого
засобу, щоб уникнути його надлишкової
витрати. Вибравши програму ШВИДКЕ
ПРАННЯ, за допомогою кнопки м ожна
обрати одну з трьох доступних програм.
Щоденна 59 Хв.
Ця спеціально розроблена програма
підтримує високу якість прання, при
цьому значно знижуючи час
прання.
Програма призначена для зниженого
навантаження (див. таблицю програм).
Змішані тканини
Прання та полоскання оптимізовані згідно з
ритмом обертання барабану та рівнем
води. Легке віджимання забезпечує меншу
кількість складок на тканині.
Ручне прання & Шерсть
Ця програма призначена для прання
шерстяних
тканин,
що
підлягають
машинному або ручному пранню.
Полоскання
Ця програма виконує 3 полоскання з
проміжним віджиманням (може бути
скорочене або відмінене натисненням
спеціальної кнопки). Використовується для
полоскання усіх типів тканини, наприклад,
після ручного прання.
Злив & Віджим
Програма виконує злив та віджима
на максимальній швидкості. Можна
відмінити віджим або
скоротити його
тривалість за допомогою кнопки ВИБІР
ШВИДКОСТІ ВІДЖИМУ.
Baby 60°C
Дана
програма
дозволяє
досягти
ідеальних результатів та дезінфікуючого
ефекту в пранні дитячих речей, при
температурі всього 60°C.
Для досягнення дезінфікуючого ефекту
ми
рекомендуємо
використовувати
пральний порошок.
ActivEcoC 20°C
Ця інноваційна програма дозволяє одночасно
прати речі з різних тканин і різних кольорів,
наприклад, бавовни, синтетики і комбінованих
тканин, при температурі 20°C, забезпечуючи
максимальну ефективність прання. Витрата
енергії та води для цієї програми складає
40% від витрати звичайної програми прання
бавовни 40°C.
Делікатне прання
У ході цієї програми прання чередується
перервами, завдяки чому вона особливо
підходить для прання делікатних тканин. Цикл
прання і полоскань виконується з високим рівнем
води, що забезпечує високу ефективність.
Бавовна
Ця програма призначена для прання середньо
забрудненої бавовняної білизни і найбільш
ефективна стосовно загальної витрати енергії
та води для прання бавовняної білизни.
Спорт
Ця програма розроблена спеціально для
прання змішаних спортивних тканин, які не
можуть бути випрані за допомогою программ
де використовується більш гаряча вода і
призначений для видалення бруду і плям, які
виникли при заняттях спортом.
Бавовна + Попереднє прання
Ця програма розробленадля видалення
сильних плям з бавовняного білого одягу.
Попереднє прання гарантує видалення
стійкого бруду. Рекомендуємо додати в
відділення "1" кількість миючого засобу,
що дорівнює 20% від кількості що
використовується для основного прання.
Темні речі
Програма призначена для прання будьякого темного одягу без втрати кольору і
утворення складок. При використанні цієї
програми, рекомендується використовувати
рідкий пральний засіб.
86
Білі речі
Програма створена для ідеального прання.
Заключне віджимання на
максимальній
швидкості забезпечує найбільш ефективний
результат.
барабану, видалення неприємних запахів
і поліпшення життя пральної машини.
Переконайтеся в тому, щоб перед
початком циклу автоматичного очищення
у машині відсутній одяг і використовуючи
тільки пральний порошок.
Залиште дверцята машини відкритими
наприкінці циклу, для того щоб барабан
просохнув.
Рекомендується використовувати кожні
50 циклів прання.
UKR
One Touch
Налаштування ручки, яку ви повинні
вибрати, у разі необхідності передати
команду з додатку до машини і розпочати
почати цикл (Див спеціальний розділ і
керівництво користувача додаток для
отримання додаткової інформації).
В опції One Touch Завод-виробник
встановлює програму за замовчуванням
"Auto-Hygiene", яка розроблена для
санітарної обробки машини, дезінфікції
87
7. УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ ТА ГАРАНТІЯ
Якщо ви вважаєте, що пральна машина не працює належним чином, зверніться до
інструкцій наведених нижче та деяких практичних порад про те, як виправити
найбільш поширені проблеми.
ЛИШЕ ДЛЯ МОДЕЛЕЙ ONE TOUCH
Завдяки циклу Clever Check-up вашої App Hoover Wizard ви можете
перевірити в будь-який час функціональність машини. Вам потрібно всього
лише смартфон на базі Android з технологією NFC. Більш детальну
інформацію можна знайти на App.
Якщо дисплей машини показує помилку (по коду на дисплеї), ви повинні
звернутися до App, включити програму та наблизити свій Android смартфон
з NFC на логотип One Touch на лицьовій панелі. Тепер можна запустити
помічник, щоб вирішити цю проблему.
ЗВІТ ПРО ПОМИЛКУ
l Моделі з дисплеєм: помилка вказується литерою «Е» на дсиплеї (напр: 2 = E2)
l Моделі: помилка показується мерегтінням світлодіодів, кількість мерегтінь
вказує на код помилки, пауза складає 5 секунд між цифрами (напр: Error 2 = два
мерегтіння – пауза 5 секунд – два мерегтіння – тощо…).
Показ помилки
E2 (з дисплеем)
2 миготіння
світлодіодів
(без дисплея)
E3 (з дисплеем)
3 миготіння
світлодіодів
(без дисплея)
E4 (з дисплеем)
4 миготіння
світлодіодів
(без дисплея)
E 7 (з дисплеем)
7 миготіння
світлодіодів
(без дисплея)
Будь який інший код
Можливі причини та практичні рішення
Машина не може закачати воду.
Переконайтеся, що кран подачі води відкритий.
Переконайтеся, що шланги подачі води не зігнуті, перекручені.
Водостік розташований на неналежній висоті (див. розділ установка).
Закрийте кран подачі води, відкрутіть наливний шланг від задньої
частини пральної машини і переконайтеся, що фільтр "анти-пісок"
чистий і не заблокований.
Пральна машина не зливає воду.
Переконайтеся, що фільтр не засмічений.
Переконайтеся, що зливний шланг не зігнутий чи перекручений.
Переконайтеся, що домашня система дренажу не блокується і дозволяє
воді протікати без перешкод. Спробуйте злити воду в раковину.
У воді забагато піни або вода.
Переконайтеся в тому, чи ви правильно дозуєте миючий засіб,
чи вірний тип порошку вибраний.
Проблеми з дверцятами
Переконайтеся, що двері закриті правильно. Переконайтеся, що
одяг всередині машини не перешкоджає закриттю дверей.
Якщо двері заблоковані, вимкніть і відключіть пральну машину
від електричної розетки живлення, почекайте 2-3 хвилини і щоб
знову відкрити двері.
Вимкніть і відключіть пральну машину, зачекайте хвилину.
Увімкніть машину і дайте запустити програму. Якщо помилка
виникає знову, зверніться до авторизованого сервісного центру.
88
ІНШІ ПОМИЛКИ
ПРОБЛЕМА
Пральна машина не
запускається
не
вмикаєтся
Можливі причини та практичні рішення
Переконайтеся, що пристрій підключено до робочої розетки
живлення.
Переконайтеся, що живлення включено.
Переконайтеся, що розетка працює, перевіривши її за
допомогою іншого пристрою, наприклад, лампи..
Перевірте, чи правильно була обрана потрібна програму і кнопка
запуску натиснута.
Перевірте, чи машина не знаходиться в режимі паузи.
Вода протекла на
підлогу біля
пральної машини
Можливий витік в прокладці між краном і трубкою подачі; в
цьому випадку, замініть його і затягніть трубу і кран.
Пральна машина не
віджимає
Через не оптимальне розташування одягу Пральна машина
може:
• Спробувати збалансувати навантаження, збільшуючи час
віджиму.
• Зменшити швидкість обертання для зменшення вібрації і шуму.
• Виключити віджим, щоб захистити машину.
Переконайтеся, що навантаження збалансоване. Якщо одяг
розташований правльно, перезавантажте його і перезапустити
програму.
Це може бути пов'язано з тим, що вода не була повністю
спущена, зачекайте кілька хвилин. Якщо питання залишається
невирішеним, див розділ Error/Помилка 3.
Переконайтеся, що фільтр закрито належним чином.
Деякі моделі включають в себе функцію "без віджиму":
переконайтеся, що ця функція не включена.
Використанно занадто багато миючого засобу що
утруднити початок віджиму.
Сильні
вібрації/сторонній
шум при віджимі
може
Пральна машина може бути не повністю вирівняна: при
необхідності, відрегулюйте її положенння
Переконайтеся, що транспортувальні гвинти, гумові заглушки і
розпірки труб були видалені.
Стандартна гарантія виробника покриває несправності, викликані
електричними або механічними несправностями в продукті, виявлені в
результаті дії або бездіяльності виробника. Якщо несправність викликана
факторами не залежними від виробника, неправильним використанням або
недотриманням інструкцій по використанню, гарантія на прилад може не
поширюватись.
89
UKR
Двері можуть бути закрити не правильно: відкрити і закрити його
знову.
Використання
екологічно
чистих
пральних засобів без фосфатів може
мати такі результати:
- каламутна вода під час полоскання:
цей ефект пов’язаний з наявністю
завислих часток цеолітів, що не має
негативного впливу на ефективність
полоскання.
Якщо питання залишається невирішеним,
або якщо ви підозрюєте несправність,
негайно зверніться до служби підтримки
користувачів.
Завжди рекомендується використовувати
оригінальні запасні частини, які доступні в
наших центрах обслуговування клієнтів.
Гарантія
Продукт має гарантію відповідно до
положень і умов, зазначених в
свідоцтві до даного виробу. Свідоцтво
гарантії повинні бути належним чином
заповнені і збережені, з тим, щоб
показати в Центрі обслуговування
клієнтів в разі потреби.
- білий порошок (цеоліти) на випраних
речах: це нормально, оскільки порошок
не проникає до тканини та не змінює її
колір.
- наявність піни у воді під час
останнього
полоскання:
це не
обов’язково свідчить про погане
полоскання.
- велика кількість піни: таке часто
трапляється через наявність у пральних
засобах аніонних поверхнево-активних
речовин, які важко видалити з випраних
речей.У цьому в ипадку не намагайтеся
повторити полоскання, щоб позбутися
цього ефекту. Це не допоможе.
Виробник не несе відповідальності за
будь-які типографічні помилки у брошурі,
що додається до цього виробу. Крім того,
виробник залишає за собою право
вносити у продукцію будь -які необхідні
модифікації без зміни її основних
характеристик.
90
fkhldsk
- HL 2D (5÷12) -
18.02 - 43024099 - Canon Italia - Business Services Channel
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising