Hoover | DWOT 611AHC3/1-S | Hoover DWOT 611AHC3/1-S Εγχειρίδιο χρήστη

Hoover DWOT 611AHC3/1-S Εγχειρίδιο χρήστη
SL
SK
PL
EL
CS
Děkujeme za výběr pračky značky Hoover.
Jsme hrdi na to, že Vám můžeme
nabídnout nové, inovativní a technologicky
vyspělé produkty, s kompletní řadou
domácích spotřebičů k zajištění skutečné
pomoci při každodenních činnostech.
Životní prostředí
Tento spotřebič je označen v
souladu s Evropskou směrnicí
2012/19/EU o odpadních elektrických
a elektronických zařízeních (OEEZ).
OEEZ obsahují jak znečišťující látky, které
mohou způsobit negativní dopady na životní
prostředí, tak základní komponenty, které
mohou být znova použity. Proto je důležité
věnovat
těmto
spotřebičům
zvláštní
pozornost při jejich likvidaci, aby byly
znečišťující látky řádně zlikvidovány a
materiály, které mohou být znovu využity,
byly zrecyklovány. Lidé hrají důležitou roli
při zajištění toho, aby OEEZ nezpůsobily
problémy v rámci životního prostředí. Je
nutné dodržovat několik základních pravidel:
Pozorně si přečtěte tento návod pro
správné a bezpečné využití spotřebiče a
pro užitečné tipy ohledně údržby.
Spotřebič používejte pouze po
důkladném prostudování těchto pokynů.
Mějte tento návod vždy po ruce a v dobrém
stavu pro případného dalšího majitele.
Zkontrolujte, zda je se spotřebičem dodaný
tento návod, záruční list, adresy servisních
středisek a štítek s energetickou účinností.
Zkontrolujte, zda je zástrčka, díl pro
odtokovou hadici a zásobník pracích
prostředků nebo zásobník na bělidlo (pouze u
některých modelů) součástí dodávky. Odložte
si všechny tyto díly na bezpečném místě.
l s OEEZ by nemělo být nakládáno jako s
domovním odpadem;
l OEEZ by měly být předány k likvidaci na
příslušném sběrném místě obcí nebo
registrovaných podniků.
V mnoha zemích lze při zakoupení nového
spotřebiče vrátit starý spotřebič prodejci, pokud
je zařízení ekvivalentního typu a funguje na
stejném principu jako dodané zařízení. Tuto
službu provádí prodejce zdarma.
Každý výrobek je označený jedinečným 16místním kódem, také zvaným „sériové číslo”,
vytištěným na štítku na spotřebiči (oblast
otvoru) nebo v dokumentaci uvnitř výrobku.
Tento kód je specifickou ID kartou produktu,
kterou potřebujete k registraci a pro kontakt s
Hoover servisním střediskem.
Obsah
1. ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA
2. INSTALACE
3. PRAKTICKÉ RADY
4. ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ
5. PŘÍRUČKA RYCHLÉHO STARTU
6. OVLÁDACÍ PRVKY A PROGRAMY
7. ODSTRANĚNÍ MOŽNÝCH PROBLÉMŮ
A ZÁRUKA
2
l Tento
spotřebič je určený pro
použití v domácnosti a podobných
místech:
− Zaměstnanecké kuchyně v
prodejnách, kancelářích nebo
jiném pracovním prostředí;
− Na farmách;
− Klienty hotelů, motelů a jiných
ubytovacích zařízení;
− V místě pro výdej snídaně.
Jiné použití tohoto spotřebiče mimo
domácího prostředí nebo pro
typické domácí činnosti, jako je
komerční využití odborníky nebo
zkušenými uživateli, je vyloučeno z
výše uvedených aplikací. Pokud
nepoužíváte spotřebič v souladu s
výše uvedenými podmínkami, může
se zkrátit jeho životnost a můžete
ztratit právo na záruční opravu.
Jakékoliv poškození spotřebiče
vyplývající z použití jiného než
domácího (i když se nachází v
domácnosti) nebude akceptováno
výrobcem při uplatnění záruky.
l Tento spotřebič mohou používat
děti od 8 let a osoby se sníženými
fyzickými, senzorickými nebo
mentálními schopnostmi, nebo bez
dostatečných zkušeností a znalostí,
pokud jsou pod dohledem nebo byly
poučeny o bezpečném použití
spotřebiče a porozuměly možnému
riziku.
l Nedovolte
dětem hrát si se
spotřebičem.
l Děti
do 3 let držte mimo dosah,
dokud nejsou neustále pod
dohledem.
l Pokud
je napájecí kabel poškozen,
musí být vyměněn speciálním
kabelem nebo sestavou, která je k
dispozici u výrobce nebo jeho
servisního zástupce.
l Pro
připojení vody používejte
pouze hadice dodané se
spotřebičem (nepoužívejte staré
hadice).
l Tlak
vody musí být v rozsahu
od 0,05 MPa až 0,8 MPa.
l Zajistěte,
aby koberec neblokoval
dno pračky a větrací otvory.
l Po
instalaci musíte pračku umístit
tak, aby zůstala zástrčka snadno
přístupná.
l Maximální
kapacita suchého
prádla závisí od modelu (viz
ovládací panel).
l K
nahlédnutí popisu výrobku
navštivte stránku výrobce.
3
CS
Nedovolte dětem hrát si se
spotřebičem. Čištění a údržbu
nesmí provádět děti bez dohledu.
1. ZÁKLADNÍ
BEZPEČNOSTNÍ
PRAVIDLA
l Při
přemisťování nezvedejte pračku
za ovládací prvky ani zásobník
pracích prostředků; během přepravy
nikdy nepokládejte pračku otvorem
na vozík. Při zvedání doporučujeme
asistenci druhé osoby.
Připojení k elektrické síti a
bezpečnostní pokyny
l Technické
parametry (napájecí
napětí a příkon) jsou uvedeny
na výrobním štítku.
se, zda je elektrický l V případě závady pračku vypněte,
zavřete ventil přívodu vody a
systém uzemněný, vyhovuje
nemanipulujte se spotřebičem.
všem platným předpisům a že
Ihned kontaktujte nejbližší servisní
(přípojka) zásuvka je shodná
středisko a používejte pouze
se zástrčkou spotřebiče. V
originální náhradní díly. Nedodržením
opačném případě požádejte o
těchto pokynů můžete negativně
pomoc profesionálního technika.
ovlivnit bezpečnost spotřebiče.
l Důrazně nedoporučujeme použití
převodníků, vícenásobných zásuvek
nebo prodlužovacích kabelů.
l Ujistěte
l Před
čištěním nebo údržbou
pračky odpojte zástrčku od
síťové zásuvky a zastavte
ventil přívodu vody.
l Při
odpojování
spotřebiče
netahejte za přívodní kabel.
l Před
otevřením dvířek se ujistěte,
zda není v bubnu voda.
UPOZORNĚNÍ:
Během praní může voda
dosahovat velmi vysokých
teplot.
l Nevystavujte
pračku dešti,
přímému slunečnímu záření ani
jiným povětrnostním vlivům.
4
2. INSTALACE
l Vyšroubujte
2 nebo 4 šrouby
(A) na zadní straně spotřebiče
a vyndejte 2 nebo 4 pojistky (B)
podle obrázku 1.
A
B
A
B
l Překryjte
2 nebo 4 otvory
použitím dodaných záslepek.
B
B
CS
1
A
A
l Pokud
je pračka určená pro
vestavbu, po prořezání pásků
vyšroubujte 3 nebo 4 šrouby
(A) a sundejte 3 nebo 4
podložky (B).
l U
některých modelů, 1 nebo
více podložek padne do
spotřebiče: nakloňte pračku
dopředu a vyndejte ji. Překryjte
otvor pomocí dodaných záslepek.
2
A
1
2
3
UPOZORNĚNÍ:
Držte obalové materiály mimo
dosah dětí.
B
l Umístěte
„polionda“ panel na
dno dle obrázku 2 (dle modelu
zvolte verzi A, B nebo C).
U některých modelů není
tento krok nutný, protože
„polionda“ panel je již
instalován na dně spotřebiče.
C
3
2
5
1
Připojení vody
3
l Připojte hadici na vodu ke kohoutku
(obr.3) a použijte pouze hadici dodanou s
výrobkem (nepoužívejte staré soupravy
hadic).
l NĚKTERÉ MODELY mohou obsahovat
jednu nebo více z následujících funkcí:
l HOT&COLD (obr. 4): nastavení připojení
4
vody pro horkou a studenou vodu pro
vyšší úsporu energie.
Připojte šedou hadici k ventilu studené
vody
a červenou k ventilu horké vody.
Pračku lze připojit pouze k ventilu studené
vody: v takovém případě se mohou některé
programy spustit o několik minut později.
1
l AQUASTOP (obr. 5): zařízení umístěné na
5
přívodní hadici, které zastaví přívod vody v
případě poškození hadice; v tomto případě
se zobrazí červený symbol v okénku "A" a
hadici musíte vyměnit. K odšroubování
matice stiskněte jednosměrné pojistné
zařízení "B".
6
B
A
B
A
l AQUAPROTECT - PŘÍVODNÍ HADICE
S OCHRANOU (obr. 6): Pokud voda
přeteče z hlavní interní hadice "A",
transparentní izolační plášť "B" udrží
vodu k dokončení pracího cyklu. Na
konci cyklu kontaktujte autorizované
servisní středisko pro výměnu přívodní
hadice.
7
Umístění
min 4 cm
max 100 cm
l Postavte pračku ke stěně, nepřitlačte ani
neohněte hadice a umístěte odtokovou
hadici do umyvadla nebo raději připojte k
odpadovému potrubí ve výšce nejméně
50 cm o průměru větším než je průměr
hadice pračky (obr. 7).
6
+2,6 mt
max
min 50 cm
max 85 cm
l Vyrovnejte spotřebič pomocí nožiček
CS
8
podle obrázku 8:
a.otočením matice ve směru hodinových
ručiček uvolněte šroub;
b.otáčejte nožičkou k zvýšení nebo
snížení, dokud se nedotkne podlahy;
c.zajistěte nožičku točením matice, dokud
se nedotkne spodní části skříňky pračky.
A
B
l Spotřebič připojte.
UPOZORNĚNÍ:
V případě potřeby výměny přívodního
kabelu kontaktujte autorizované servisní
středisko.
C
UPOZORNĚNÍ:
Zásobník pracích prostředků
na instalační vady
záruka výrobce.
Zásobník pracích prostředků je rozdělený
na 3 části podle obrázku 9:
l prostor “1”: prací prostředek pro
předpírku;
l prostor
“ ”:pro speciální
aviváže, škrob, apod.;
se
nevztahuje
aditiva,
9
UPOZORNĚNÍ:
1
Používejte pouze tekuté prostředky;
pračka automaticky nastaví dávkování
aditiv při každém cyklu během
posledního máchání.
2
l prostor “2”: prací prostředek pro hlavní
praní.
PŘI NĚKTERÝCH MODELECH je dodaná
také nádoba na tekuté prací prostředky
(obr.10). K použití jej vložte do části "2".
Tímto způsobem se tekutý prací prostředek
dostane do bubnu ve správné chvíli.
Nádobu můžete použít také pro bělidlo při
volbě programu „Máchání“.
10
UPOZORNĚNÍ:
některé prací prostředky nejsou určené pro
použití v zásobníku pracích prostředků, ale
jsou ve svém vlastním dávkovači, který se
vkládá přímo do bubnu.
7
Před
použitím
sušicího
(PRAČKY-SUŠIČKY)
3. PRAKTICKÉ RADY
Vkládání prádla
l ŠETŘETE energii a čas volbou vysoké
rychlosti otáček odstředění k snížení
obsahu vody v prádle před použitím
programu sušení.
Při třídění prádla se ujistěte:
- vyndejte z prádla kovové předměty, jako
jsou mince, sponky a kolíčky;
Následuje rychlá příručka s tipy a
doporučeními
o
použití
pracích
prostředků při různých teplotách. V
každém případě si vždy přečtěte pokyny na
pracím prostředku pro jeho správné použití
a dávkování.
- zapněte knoflíky, zavřete zipy, stáhněte
volné a dlouhé pásy;
- ze záclon sundejte kolečka;
- dodržujte upozornění na štítku prádla;
- k odstranění odolných
příslušné prostředky.
programu
skvrn
použijte
l Při praní koberců, pokrývek nebo jiných
Při praní velmi znečištěného bílého
prádla doporučujeme použít program
pro bavlnu s teplotou 60°C a vyšší a
běžný prací prostředek (heavy duty),
obsahující bělidla, která nabízejí výjimečné
výsledky při středních/vysokých teplotách.
těžkých tkanin doporučujeme vynechat
odstřeďování.
l Při praní vlny se ujistěte, zda ji lze prát v
pračce. Zkontrolujte štítek na prádle.
Užitečná doporučení pro uživatele
Pro praní mezi 40°C a 60°C musí být
druh použitého pracího prostředku
vhodný pro konkrétní typ vlákna a
stupeň znečištění. Běžné prací prášky
jsou vhodné pro „bílé“ nebo barevné
odolné tkaniny se silným znečištěním,
zatím co tekuté prací prostředky nebo
prášky „s ochranou barvy” jsou vhodné
pro barevné látky s vysokým stupněm
znečištění.
Tipy pro ekonomické využití spotřebiče.
Maximalizujte velikost náplně
l Nejlepších výsledků úspory energie, vody
a pracích prostředků dosáhnete využitím
maximální kapacity pračky. Ušetříte až
50% energie praním plné náplně namísto
2 polovičních náplní.
Potřebujete předpírku?
l Používejte pouze pro velmi znečištěné
prádlo! ŠETŘÍTE prací prostředek, čas,
vodu a 5 až 15% energie vynecháním
předpírky u běžně znečištěného prádla.
Pro praní při teplotě pod 40°C
doporučujeme použití tekutých pracích
prostředků nebo prostředků speciálně
označených jako vhodné pro praní při
nízké teplotě.
Je nutné praní v teplé vodě?
l Ošetřete předem skrvny přípravkem na
odstraňování skvrn nebo zachlé skvrny
namočte ve vodě před samotným praní,
abyste omezili nutnost praní při teplé
vodě.
Ušetřete energii používáním programů
s nízkou teplotou.
Pro praní vlny nebo hedvábí používejte
pouze prací prostředky určené výhradně
pro tyto látky.
8
4. ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ
CS
K čištění vnějších částí pračky použijte
vlhkou utěrku, nepoužívejte drsné prášky,
alkohol
ani
rozpouštědla.
Pračka
nevyžaduje žádnou speciální údržbu:
vyčistěte zásobník pracích prostředků a filtr;
několik tipů o přemisťování pračky nebo
dlouhodobém odstavení je popsaných níže.
Čištění zásobníku pracích
prostředků
Doporučení k přemísťování a
dlouhodobému odstavení spotřebiče
l Doporučujeme čistit zásobník pracích
prostředků, abyste zabránili hromadění
zbytků prostředků a aditiv.
l Pokud
budete skladovat pračku v
nevytápěné místnosti dlouhou dobu,
vypusťte veškerou vodu z trubek.
l K tomu vytáhněte zásobník mírným
tahem, vyčistěte pod tekoucí vodou a
zasuňte na místo.
l Odpojte pračku od elektrické sítě.
l Snižte konec hadice nad mísu a vypusťte
Čištění filtru
zbytkovou vodu.
l Po vypuštění připevněte hadici pásem.
l Pračka je vybavena speciálním filtrem k
zachycení velkých zbytků, jako jsou
knoflíky nebo mince, které mohou ucpat
odtokový otvor.
l POUZE
U NĚKTERÝCH MODELŮ:
vyjměte hadičku, odstraňte uzávěr a
zachyťte vodu do nádoby.
l Před vyšroubováním filtru doporučujeme
vložit pod něj savou utěrku k zachycení vody.
l Otočte filtr proti směru hodinových ručiček
po bod zastavení ve vertikální pozici.
l Vyndejte a vyčistěte filtr; po skončení jej
nasaďte otočením ve směru hodinových
ručiček.
l Opakujte předchozí kroky v opačném
pořadí k sestavení všech dílů.
9
5. PŘÍRUČKA RYCHLÉHO
STARTU
6. OVLÁDACÍ PRVKY A
PROGRAMY
Tato pračka automaticky přizpůsobí hladinu
vody podle typu a množství prádla. Tento
systém nabízí skvělou úsporu energie a
značnou redukci doby praní.
}
Volba programu
A
l Zapněte pračku a zvolte požadovaný
program.
P
l Nastavte
teplotu praní a stiskněte
požadované tlačítko „možností“.
l Stisknutím
tlačítka
F
Pokud nastane výpadek elektrického proudu
během praní, speciální systém paměti uloží
nastavení a při obnově napájení pračka
pokračuje od bodu, kde byl cyklus přerušen.
l Na konci programu se na displeji zobrazí
zpráva „End“ nebo u některých modelů se
rozsvítí indikátory všech fází.
Počkejte, dokud kontrolka ZAMČENÁ
DVÍŘKA nezhasne před otevřením
dvířek.
l Vypněte pračku.
Pro jakýkoliv typ praní viz tabulku
programů a postupujte podle uvedeného
pořadí.
Technické údaje
Tlak vody:
min 0,05 Mpa / max 0,8 Mpa
Otáčky při odstředění:
viz štítek se základními údaji.
Max.příkon/ Jištění/ Napájecí napětí:
viz štítek se základními údaji.
10
Q
D
C
START/PAUZA
spusťte praní.
O
B
G
H
I
L M
NE
A Dotekovy ovladač (s tlačítkem
VYPNUTÍ)
B Tlačítko START/PAUZA
C Tlačítko OTÁČEK ODSTŘEDĚNÍ
D Tlačítko VOLBY TEPLOTY
E Tlačítko ODLOŽENÉHO STARTU
F Tlačítko RYCHLÝ / STUPEŇ
ZNEČIŠTĚNÍ
G Tlačítko PŘEDPÍRKA
H Tlačítko HYGIENA PLUS
I Tlačítko EXTRA MÁCHÁNÍ
L Tlačítko PÁRA
M Tlačítko OBLÍBENÉ
N Tlačítko NOC & DEN
O Digitální displej
P Kontrolka ZAMČENÁ DVÍŘKA
E+N UZAMČENÍ TLAČÍTEK
Q Oblast ONE Fi EXTRA
Nedotýkejte se displeje (a dotekového
ovladače) během připojování, neboť
spotřebič během prvních sekund
kalibruje systém: dotekem displeje
nebude spotřebič fungovat správně.
V takovém případě odpojte zástrčku
od zásuvky a opakujte proces.
Kontrolky VOLBY TLAČÍTEK
Svítí po doteku příslušných tlačítek
.
CS
UPOZORNĚNÍ:
"X Red Light"
Svítí při stisknutí jakéhokoliv tlačítka
dotekového
ovladače,
s rozptýleným
světlem k okraji
.
Postupně zhasne během 5 minut od
posledního stisku tlačítka pro úsporu
energie.
Dotekový ovladač
Tlačítko START/PAUZA
Zavřete dvířka PŘED
tlačítka START/PAUZA.
stisknutím
l Stisknutím spustíte zvolený cyklus.
Po stisknutí tlačítka START/PAUZA
spotřebič chvíli čeká, dokud začne
fungovat.
ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ
Stiskněte po dobu alespoň 1 sekundy
tlačítko zvoleného programu
pro zapnutí
spotřebiče (displej se rozsvítí a zobrazí
parametry zvoleného cyklu). Chcete-li
spotřebič vypnout, stiskněte po dobu
nejméně 3 sekund tlačítko VYPNUTÍ
.
PŘIDÁNÍ NEBO ODEBRÁNÍ PRÁDLA
POTÉ, CO BYL PROGRAM JIŽ SPUŠTĚN
(PAUZA)
l Stiskněte
a
podržte
tlačítko
START/PAUZA po dobu asi 2 sekund
(některé světelné indikátory a indikátor
zbývajícího času budou blikat – to
znázorňuje, že pračka byla zastavena).
VÝBĚR PROGRAMU
Pro nastavení programu stiskněte příslušné
tlačítko
, odpovídající kontrolka se
rozsvítí.
l Počkejte, dokud kontrolka ZAMČENÁ
DVÍŘKA
dvířek.
nezhasne
před
otevřením
Než otevřete dvířka, zkontrolujte, zda
je hladina vody pod dvířky, abyste
zabránili vytečení.
l Poté, co jste přidali nebo odebrali prádlo,
zavřete dvířka a stiskněte tlačítko
START/PAUZA (program se spustí ve
fázi, kde bylo praní přerušeno).
11
ZRUŠENÍ PROGRAMU
l Pro zrušení programu stiskněte tlačítko
VYPNUTÍ (na nejméně 3 sekund).
l Vyčkejte 2 minuty, dokud bezpečnostní
pojistka neumožní otevření dveří pračky.
Tlačítko přídavných možností musíte
zvolit
před
stisknutím
tlačítka
START/PAUZA.
Pokud zvolíte možnost nekompatibilní
se zvoleným programem, kontrolka
možnosti bude blikat a pak zhasne.
Spotřebič je vybavený speciálním
elektronickým zařízením, které brání cyklu
odstředění v případě nevyváženého
prádla. Tím se sníží hluk a vibrace
spotřebiče a tak se prodlouží i jeho
životnost.
Tlačítko VOLBY TEPLOTY
l Toto tlačítko Vám umožňuje změnit
teplotu pracích cyklů.
studené praní.
l Nelze zvýšit teplotu nad maximální
Tlačítko OTÁČEK ODSTŘEDĚNÍ
povolenou hodnotu pro daný program,
pro ochranu textilií.
l Stisknutím tohoto tlačítka můžete snížit
otáčky odstředění nebo odstředění zcela
vyloučit.
l Toto tlačítko Vám umožňuje nastavit
zrušení odstředění.
odložený start pracího cyklu až o 24
hodin.
l Pokud
štítek
neuvádí
konkrétní
informace, lze možné použít maximální
otáčky uvedené v programu.
Abyste zabránili poškození látky, není
možné zvýšit otáčky nad maximální
povolené programem.
l K opětovné aktivaci cyklu odstředění
stiskněte tlačítko, dokud se nezobrazí
požadované otáčky.
l Otáčky odstředění můžete upravit bez
přerušení činnosti pračky.
l K odložení startu postupujte následovně:
- Nastavte požadovaný program.
- Stisknutím tlačítka jednou aktivuje
funkci (na displeji se zobrazí h00) a pak
opětovným stisknutím nastavte 1
hodinové odložení (na displeji se
zobrazí h01). Přednastavené odložení
se zvýší o 1 hodinu každým stisknutím
tlačítka, až do h24, v tomto bodu dalším
stisknutím začnete opět od nuly.
- Potvrďte stisknutím tlačítka START/PAUZA
(kontrolka na displeji začne blikat). Spustí se
odpočítávání a po jeho skončení se
automaticky spustí program.
l Lze zrušit odloženy start stisknutím
Nadměrné
dávkování
pracího
prostředku může vést k tvorbě
velkého
množství
pěny.
Pokud
spotřebič zjistí nadměrné množství
pěny, může vyloučit fázi odstředění
nebo prodloužit trvání programu a
zvýšit spotřebu vody.
tlačítka VYPNUTÍ (na nejméně 3 sekund).
Pokud nastane výpadek v elektrické síti
během provozu spotřebiče, speciální
paměť uloží zvolený program a po
obnovení dodávky energie pokračuje od
místa přerušení.
12
Tlačítko ODLOŽENÉHO STARTU
/
STUPEŇ
Toto tlačítko umožňuje zvolit dvě různé
možnosti, v závislosti na zvoleném
programu.
l Tato funkce byla navržena pro osoby
s citlivou pokožkou, u kterých i malé
zbytky
pracích
prostředků
mohou
způsobit podráždění nebo alergie.
l Tuto funkci doporučujeme použít také pro
dětské prádlo a v případě praní velmi
znečištěného prádla, u kterých se
používá
velké
množství
pracího
prostředku, nebo při praní osušek nebo
prádla, kterých vlákna mají tendenci
zachycovat prací prostředek.
- RYCHLÝ
Tlačítko bude aktivní, pokud zvolíte
RYCHLÝ (14/30/44 Min.) program na
ovladači a umožňuje zvolit jednu ze tří
uvedených dob trvání programu.
- STUPEŇ ZNEČIŠTĚNÍ
Tlačítko PÁRA
l Po volbě programu se automaticky
zobrazí čas pro daný program.
l Tato možnost umožňuje výběr ze 3
úrovní
intenzity
upravující
délku
programu, v závislosti na stupni
znečištění prádla (lze použít pouze s
určitými programy uvedenými v tabulce
programů).
Tlačítko PŘEDPÍRKA
Toto tlačítko umožňuje speciální ošetření,
které následuje po některých cyklech praní
(viz tabulka programů).
Funkce páry uvolňuje záhyby mokrých
oděvů a snižuje tak nároky na žehlení
těchto oděvů.
Vlákna jsou regenerována a osvěžena a
odstraní se nepříjemné zápachy.
Pro každý program má určené ošetření
parou, aby byla zajištěna maximální
účinnost čištění podle typů látky a barvy.
l Tato možnost Vám umožňuje uskutečnit
předpírku a je vhodná zejména pro velmi
znečištěné prádlo (lze použít pouze u
některých programů podle tabulky
programů).
l Doporučujeme
používat pouze 20%
doporučeného množství pracího prostředku
uvedeného na obalu pracích prostředků.
Tlačítko HYGIENA PLUS
Pomocí této možnosti lze sterilizovat prádlo,
teplota pracího programu dosáhne 60°C.
Tlačítko OBLÍBENÉ
Tato funkce vám umožňuje uložit nastavení
pro dva oblíbené přizpůsobené programy;
včetně teploty, otáček odstředění a stupně
znečištění, pak je můžete rychle vyvolat.
Jak uložit program:
1)
Zvolte
program
možnosti.
2)
Stiskněte tlačítko OBLÍBENÉ, zvolte
M1 nebo M2. Pokud ukládáte první
program, musíte zvolit M1.
3)
Podržte stisknuté tlačítko OBLÍBENÉ
po dobu 3 sekund pro uložení
kombinace ve zvolené pozici.
Tlačítko EXTRA MÁCHÁNÍ
a
požadované
l Toto
tlačítko Vám umožňuje přidat
máchání na konci pracího cyklu.
Maximální počet extra máchání je závislý
od zvoleného programu.
13
CS
Tlačítko RYCHLÝ
ZNEČIŠTĚNÍ
Uložení nového programu, pokud M1 &
M2 již obsahují programy:
UZAMČENÍ TLAČÍTEK
1)
Nastavte program
možnosti.
l Současným stisknutím tlačítek NOC &
2)
Stiskněte tlačítko OBLÍBENÉ na
přibližně
3
sekundy
k uložení
kombinace na pozici M1. Dříve
uložený program z pozice M1 se
přesune na pozici M2.
a
požadované
DEN a ODLOŽENÉHO STARTU po
dobu cca 3 sekund, pračka umožňuje
uzamčení tlačítek. Tímto způsobem se
můžete vyhnout nechtěným nebo
nežádoucím změnám při náhodném
stisknutí tlačítka na displeji během
cyklu.
l Uzamčení tlačítek lze snadno zrušit
Spuštění již uloženého programu:
současnym stisknutím dvou tlačítek nebo
stisknutím tlačítka VYPNUTÍ (na nejméně
3 sekund).
l Stiskněte
krátce tlačítko OBLÍBENÉ
(jednou pro M1, dvakrát pro M2) a
stiskněte tlačítko START/PAUZA.
l Po vyvolání uloženého programu můžete
stále změnit jeho možnosti a nastavení,
stisknutí, odpovídajících tlačítek. V tomto
případě se přidané možnosti neuloží.
Digitální displej
Indikační
systém
displeje
umožňuje
neustále informování o stavu spotřebiče.
1 15
Pokud nechtěné zvolíte uložený
program, pouze otočte volič program
na jiný.
6 10
12
5
3
2
7
Tlačítko NOC & DEN
l Tato
možnost
snižuje
prostřední
odstředění na 400 ot./min., zvyšuje
hladinu vody během máchání a ponechá
prádlo ve vodě po konečném máchání,
k rovnoměrnému rozložení vláken.
l Během fáze, ve které je voda v bubnu
bliká příslušná kontrolka pro zobrazení,
že pračka je v klidovém režimu.
l Deaktivujte možnost na konci cyklu
s odstředěním (kterého otáčky můžete
snížit nebo zcela jej vyloučit pomocí
příslušného tlačítka) a nastane fáze
odčerpání.
l Díky elektronickému řízení se voda v
prostředních fázích vypouští tiše, čímž lze
tuto možnost využívat k praní během
noci.
14
7
13 14
7
8
7
7
9 11 4
1) KONTROLKA ZAMČENÁ DVÍŘKA
l Ikona indikuje uzamčená dvířka.
Zavřete
dvířka
PŘED
tlačítka START/PAUZA.
stisknutím
l Po stisknutí tlačítka START/PAUZA se
zavřenými dvířky bude kontrolka chvíli
blikat a pak zůstane svítit.
Pokud nejsou dvířka správné zavřená,
kontrolka bude blikat přibližně 7
sekund, pak se příkaz spuštění
automaticky zruší. V takovém případě
zavřete dvířka správně a stiskněte
opět tlačítko START/PAUZA.
DVÍŘKA
dvířek.
nezhasne
před
otevřením
7) KONTROLKY MOŽNOSTI
Kontrolky svítí pro zobrazení
možností příslušnými tlačítky.
volby
CS
l Počkejte, dokud kontrolka ZAMČENÁ
2) OTÁČKY ODSTŘEDĚNÍ
8) Wi-Fi (pouze u některých modelů)
Zobrazuje otáčky odstředění zvoleného
programu, které lze změnit nebo odstředění
zcela vyloučit pomocí příslušného tlačítka.
l U modelů s možností Wi-Fi ikona indikuje
zrušení odstředění.
že Wi-Fi systém je v provozu.
l Veškeré
informace o funkcích a
instrukcích pro snadnou konfiguraci Wi-Fi
připojení naleznete v sekci "Download"
na http://wizardservice.candy-hoover.com.
3) TEPLOTA PRANÍ
Zobrazuje
teplotu
praní
zvoleného
programu, kterou lze upravit (pokud je to
možné) pomocí příslušného tlačítka.
studené praní.
4) TRVÁNÍ CYKLU
l Po volbě programu displej automaticky
9) ODLOŽENÝ START
Bliká, pokud byl nastavený odložený start.
10) Kg MODE (funkce je aktivní pouze u
některých programů)
l Pro programy, u kterých je aktivní funkce
informováni o zbývající době do konce
programu.
"Kg
MODE",
spotřebič
v prvních
minutách vypočítá skutečnou náplň
prádla, s aktualizací údajů na displeji v
reálném čase.
Každá úroveň na displeji je 20%
maximální kapacity náplně.
Po volbě programu se na displeji zobrazí
maximální doporučená náplň.
l Spotřebič vypočítá dobu do konce zvoleného
l Během každé fáze praní "Kg MODE"
zobrazí dobu trvání cyklu, která se
může měnit v závislosti od zvolených
přídavných možností.
l Po spuštění programu budete konstantně
umožňuje monitorování informací
prádle v bubnu v prvních praní:
programu na základě standardní náplně,
během cyklu spotřebič upraví čas podle
velikosti a složení náplně.
o
- nastaví množství potřebné vody;
- určí délku pracího cyklu;
5) KONTROLKY STUPEŇ ZNEČIŠTĚNÍ
- ovládá máchání podle typu zvolené
prané látky;
l Po volbě programu kontrolka automaticky
zobrazí stupeň znečištění nastavený pro
daný program.
- nastaví rytmus rotací bubnu podle typu
prané látky;
l Volbou jiného stupně znečištění se
rozsvítí příslušná kontrolka.
6) KONTROLKY EXTRA MÁCHÁNÍ
- rozezná přítomnost pěny, v případě
potřeby pak zvýší množství vody během
máchání;
Kontrolky zobrazují extra máchání zvolené
příslušným tlačítkem.
- nastaví rychlost odstřeďování podle
náplně, čímž zabrání nevyváženosti.
15
11) OBLÍBENÉ
14) KONTROLKA UCPANÝ FILTR
Kontrolka zobrazuje, že funkce paměti je
aktivní.
Indikuje, že spotřebič nemůže vypouštět
vodu: doporučujeme vypnout spotřebič,
zkontrolovat, zda není ucpaný filtr, nebo
zda není zalomena odtoková hadice.
12) KONTROLKA UZAMČENÍ TLAČÍTEK
Kontrolka zobrazuje uzamčení tlačítek.
13) KONTROLKA UZAVŘENÝ VODOVODNÍ
VENTIL
15) KONTROLKY
STANDARDNÍCH
PROGRAMŮ PRO BAVLNU (viz
tabulku programů)
Indikuje, že spotřebič nemůže napouštět
vodu: doporučujeme vypnout spotřebič,
zkontrolovat, zda je otevřený vodovodní
ventil a zda je tlak vody správný.
Kontrolky svítí po volbě nejúčinnějšího
programu ohledně spotřeby vody a energie,
pro praní bavlněného prádla s běžným
stupněm znečištění.
16
POZNÁMKY:
Umístěte smartfon tak, že NFC anténa
na zadní straně odpovídá pozici
ONE Fi EXTRA logu spotřebiče.
Tento přístroj je vybaven ONE Fi EXTRA
technologií, která vám umožní přístroj
ovládat na dálku přes aplikaci, a to díky
funkci Wi-Fi.
REGISTRACE PŘÍSTROJE (V APLIKACI)
l Stáhněte aplikaci Hoover Wizard na
Vašem zařízení.
Aplikace Hoover Wizard je dostupná
pro zařízení se systémem Android a
iOS, a to jak pro tablety i pro
smartphony.
Pokud neznáte pozici NFC antény,
krouživými pohyby lehce pohybujte
chytrým
telefonem
nad
logem
ONE Fi EXTRA dokud aplikace nepotvrdí
připojení. Aby byl přenos dat úspěšný, je
nutné UDRŽOVAT CHYTRÝ TELEFON
V BLÍZKOSTI OVLÁDACÍHO PANELU
BĚHEM CELÉHO NĚKOLIKAVTEŘINOVÉHO
PŘIPOJENÍ. Následně Vás bude zařízení
informovat o správném výsledku operace
a oznámí Vám, že je možné přesunout
se s chytrým telefonem kamkoliv.
Získejte
všechny
podrobnosti
o
funkcích ONE Fi EXTRA procházením
aplikace v režimu DEMO.
l Otevřete aplikaci, vytvořte profil uživatele
a zaregistrujte přístroj podle pokynů na
displeji zařízení nebo pomocí "Rychlého
průvodce" přiloženého u Vašeho přístroje.
Použitím Android smartphonu vybaveného
technologií
NFC
(Near
Field
Communication) je proces registrace
zjednodušen (Rychlá registrace); v
takovém případě postupujte podle
pokynů na displeji telefonu, umístěte a
držte jej poblíž loga ONE Fi EXTRA na
ovládacím panelu přístroje, pokud k
tomu aplikace vyzývá.
Silné obaly nebo metalické nálepky na
smartfonu mohou ovlivnit nebo bránit
přenosu dat mezi telefonem a
spotřebičem. V případě potřeby je
odstraňte.
Nahrazení
některých
komponentů
smartphonu (např. zadní kryt, baterie,
atd.) neoriginálním, by mohlo vést k
odstranění NFC antény.
POVOLIT VZDÁLENÉ OVLÁDÁNÍ (PŘES
APLIKACI)
Po registraci přístroje, pokaždé když
chcete, aby bylo možné ovládat přístroj
vzdáleně prostřednictvím aplikace, nejprve
musíte vložit prádlo, čisticí prostředek,
zavřít dveře a vybrat pozici ONE Fi EXTRA
na přístroji. Od té chvíle jej můžete ovládat
pomocí příkazů aplikace.
17
CS
ONE Fi EXTRA
Tabulka programů
1)
(MAX.) *
PROGRAMME
2
(viz ovládací panel)
(MAX.)
All In One
20°C
All Hygiene
4)
4)
All In One
59 Min.
Jemné
Směsné &
Barevné
4)
2)
4)
Vlna & Hedvábí
Bavlna**
4 4,5 5,5 6 6,5 7
8
8
20°
4 4,5 5,5 6 6,5 7
8
8
60°
10 11 12 13
40°
6
Máchání
2)
4)
3)
Odčerpání &
Odstředění
7
8
9
2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3
3
40°
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5
40°
1
1
2
2
2
2 2,5 2,5
30°
6
7
8
9
10 11 12 13
90°
14' 1
Rychlý
1
1 1,5 1,5 1,5 1,5 2
2
30°
30' 2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3
3
30°
44' 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4
4
40°
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
1
( )
( )
Pozice, kterou musíte vybrat, pokud chcete aktivovat ovládání přes aplikaci
(připojení přes Wi-Fi). Pokud pračka není ještě registrovaná v aplikaci, stisknutím
tlačítka START/PAUZA na spotřebiči se spustí program pro čištění bubnu
"Automatické čištění".
18
Přečtěte si tyto poznámky:
* Maximální kapacita suchého prádla závisí
od modelu (viz ovládací panel).
** STANDARDNÍ PROGRAM PRO
BAVLNU PODLE (EU) Č. 1015/2010 A Č.
1061/2010.
1)
Po zvolení programu se na displeji
zobrazí doporučená teplota, kterou
lze změnit (pokud je to možné)
pomocí příslušného tlačítka, nelze
ji však zvýšit nad maximální
povolenou pro daný program.
2)
Pro uvedené programy můžete
nastavit trvání a intenzitu praní
pomocí
tlačítka
STUPEŇ
ZNEČIŠTĚNÍ.
3)
Volbou programu RYCHLÝ na
voliči program můžete zvolit
pomocí tlačítka RYCHLÝ jeden ze
tří dostupných rychlých programů:
14’, 30’ a 44’.
( )
4)
Dostupná funkce páry.
PROGRAM PRO BAVLNU S
TEPLOTOU 60°C.
PROGRAM PRO BAVLNU S
TEPLOTOU 40°C.
Tyto programy jsou vhodné pro praní
běžně znečištěného prádla a jsou
nejúčinnější s ohledem na spotřebu
energie a vody pro praní bavlněného
prádla.
Tyto programy byly vyvinuty ve shodě
s teplotou uvedenou na štítku prádla a
aktuální teplota vody se může mírně
odlišovat od deklarované teploty cyklu.
( )
Pouze se zvolenou možností
PŘEDPÍRKY (programy s možnou
volbou PŘEDPÍRKY).
19
CS
(Pouze pro modely s prostorem
na tekuté prací prostředky)
Pokud pouze několik kusů prádla
vyžaduje
ošetření
bělením,
můžete provést odstranění skvrn v
pračce.
Nalijte bělidlo do zásobníku
pro tekuté bělidlo, vloženého
v komoře "2" zásobníku pracích
prostředků a nastavte speciální
program MÁCHÁNÍ.
Po ukončení této fáze spotřebič
vypněte, přidejte zbytek prádla a
pokračujte ve standardním praní
s nejvhodnějším programem.
Výběr programů
K praní různých typů látek a různého
stupně
znečištění
obsahuje
pračka
specifické programy pro splnění každé
potřeby praní (viz tabulka).
Technologie ALL IN ONE
Tato pračka je vybavena inovativním
systémem s vysokotlakými tryskami, které
stříkají směs vody a pracího prostředku
přímo na prádlo.
Speciální pohyb motoru používaný v
této pračce řídí pohyb bubnu během
spuštění každého programu ve spojení
s vysokotlakým stříkáním směsi pracího
prostředku na prádlo, cyklus obsahuje
několik akcí otáčení, které pomáhají
vniknout pracímu roztoku přímo do vláken,
což pomáhá při odstranění nečistot a zajistit
nejlepší prací účinek.
Systém ALL IN ONE se používá také
během
fází
napouštění
vody,
kde
vysokotlaké trysky dokončí odstranění zbytků
pracího prostředku zachyceného v prádle.
All In One 20°C
Díky technologii ALL IN ONE tento
inovativní program umožňuje praní látek
jako je bavlna, syntetické a směsné při
teplotě 20°C s účinkem, který je srovnatelný
s programem 40°C.
Spotřeba tohoto programu je přibližně 50%
vůči běžnému programu s teplotou 40°C
pro praní bavlny.
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ K PRANÍ
l Nové barevné prádlo perte odděleně
nejméně 5 nebo 6 krát.
l Určité velké kusy prádla jako jsou džíny
nebo ručníky perte odděleně.
All In One 59 Min.
Tento program umožňuje prát směsné
prádlo jako je bavlna, syntetické a směsné
látky za pouhých 59 minut, při plném
naplnění pračky při teplotě 40°C (nebo
nižší). Tento program je vhodný zejména
pro mírně znečištěné prádlo.
Jemné
Tento program střídá práci a přestávky a je
vhodný zejména pro praní jemného prádla.
Prací cyklus a máchání se provádí
s maximálním množstvím vody k zajištění
nejlepšího účinku.
Máchání
Tento program provede 3 máchání
s prostředním odstředěním (které lze snížit
nebo zrušit pomocí příslušného tlačítka).
Slouží pro máchání jakéhokoliv typu látky,
například po ručním praní.
Směsné & Barevné
Praní a máchání je optimalizováno s rytmem
rotace bubnu a s hladinou vody. Jemné
odstředění
zajišťuje
sníženou
tvorbu
pomačkání látek.
Vlna & Hedvábí
Tento program umožňuje jemný prací
cyklus, vhodný zejména pro vlněné prádlo
označené "Vhodné pro praní v pračce" a
prádlo z hedvábí nebo označené jako "Prát
jako hedvábí" na štítku látky.
Bavlna
Tento program je vhodný pro praní běžně
znečištěné bavlny a je to nejúčinnější program
ohledně spotřeby energie a vody pro praní
bavlněného prádla.
l Nikdy nekombinujte NESTÁLOBAREVNÉ
látky.
All Hygiene
Tento program je vhodný pro bavlněné
prádlo a byl speciálně navržen pro
odstranění odolných nečistot při 60°C díky
technologii ALL IN ONE.
20
Rychlý (14-30-44 Min.)
Prací cyklus doporučený pro malé náplně a
mírné
znečištění.
S tímto
programem
doporučujeme snížit dávkování prostředku, za
účelem úspory. Volbou programu RYCHLÝ a
pomocí tlačítka můžete zvolit jeden ze tří
dostupných programů.
ONE Fi EXTRA
Pokud spotřebič ještě nebyl zaregistrován,
stisknutím tlačítka START/PAUZA na
přístroji, cyklus "Automatické čištění"
určený k dezinfekci bubnu, likvidaci pachů a
prodloužení životnosti přístroje. Ujistěte se,
že je buben prázdný před spuštěním cyklu
"Automatické čištění" a použijte vhodný
čistící prostředek pro bubny praček nebo
prací prášek. Na konci cyklu nechte dvířka
přístroje otevřená, aby buben mohl
vyschnout. Doporučuje se tento cyklus
spustit po každém 50. praní.
21
CS
Odčerpání & Odstředění
Program dokončí odčerpání a odstředění
při maximální rychlosti. Odstředění lze
zrušit nebo snížit otáčky pomocí tlačítka
VOLBA OTÁČEK ODSTŘEDĚNÍ.
7. ODSTRANĚNÍ MOŽNÝCH PROBLÉMŮ A ZÁRUKA
Pokud si myslíte, že vaše pračka nefunguje správně, přečtěte si níže uvedenou rychlou
příručku ohledně praktických rad pro odstranění nejběžnějších problémů.
HLÁŠENÍ ZÁVADY
l Modely s displejem: chyba je zobrazena číslem se znakem „E“ (příklad: Error 2 =
E2)
l Modely bez displeje: chyba je zobrazena blikáním každé LED dle kódu závady,
s následnou 5sekundovou pauzou (příklad: Error 2 = dvě bliknutí – pauza 5 sekund –
dvě bliknutí – apod…)
Zobrazená chyba
E2 (s displejem)
2 bliknutí LED
(bez displeje)
E3 (s displejem)
3 bliknutí LED
(bez displeje)
E4 (s displejem)
4 bliknutí LED
(bez displeje)
E7 (s displejem)
7 bliknutí LED
(bez displeje)
Jakýkoliv jiný kód
Možné příčiny a praktická řešení
Spotřebič nemůže napustit vodu.
Zkontrolujte, zda je otevřený přívod vody.
Zkontrolujte přívodní hadici z hlediska zalomení nebo přiskřípnutí.
Odtoková hadice není ve správné výšce (viz kapitolu o instalaci).
Zavřete přívodní ventil, odšroubujte hadici s filtrem na zadní straně
spotřebiče a zkontrolujte, zda je filtr čistý a není zablokovaný.
Zkontrolujte filtr, jestli není ucpaný, nebo jestli v prostoru filtru nejsou
cizí předměty, které by mohly bránit řádnému průtoku vody.
Pračka nevypouští vodu.
Zkontrolujte filtr, jestli není ucpaný, nebo jestli v prostoru filtru nejsou
cizí předměty, které by mohly bránit řádnému průtoku vody.
Zkontrolujte, zda není odtoková hadice zalomená nebo přiskřípnutá.
Zkontrolujte, zda není ucpán odtokový systém domácnosti a zda
voda volně odtéká. Zkuste vypustit vodu do výlevky.
Příliš pěny a/nebo vody.
Zkontrolujte, zda jste nepřidali nadměrné množství pracího
prostředku nebo prostředek nevhodný pro pračky.
Problém s dvířky.
Zkontrolujte, zda jsou dvířka správně zavřená. Zkontrolujte, zda
prádlo nebrání v zavření dvířek.
Pokud jsou dvířka blokovaná, spotřebič vypněte a odpojte od
elektrické sítě, počkejte 2-3 minuty a otevřete dvířka.
Spotřebič vypněte a odpojte od elektrické sítě, chvíli počkejte.
Spotřebič zapněte a spusťte program. Pokud se závada opět objeví,
kontaktujte autorizované servisní středisko.
22
Problém
Možná příčina a praktická řešení
Pračka
nefunguje/nespustí se
Zkontrolujte, zda je spotřebič připojený k funkční síťové zásuvce.
Zkontrolujte, zda je zapnutá.
Pomocí jiného spotřebiče zkontrolujte, zda je elektrická zásuvka
funkční.
Nejsou správně zavřená dvířka: otevřete a opět zavřete.
Zkontrolujte zvolený program a zda je stisknuté tlačítko start.
Zkontrolujte, zda pračka není v režimu pauzy.
Může to být způsobeno netěsností mezi přívodním ventilem a hadicí;
v takovém případě vyměňte těsnění a utáhněte hadici a ventil.
Zkontrolujte, zda je filtr správně zavřený.
Z důvodu nevhodného rozdělení prádla může pračka:
Pokoušet o vyvážení prádla, prodloužením doby odstředění.
Snížit rychlost odstředění k snížení vibrací a hluku.
Vyloučit odstředění pro ochranu spotřebiče.
Ujistěte se, zda je prádlo vyvážené. Pokud ne, uspořádejte jej a
restartujte program.
Může to být z důvodu, že není zcela odčerpána voda: počkejte
několik minut. Pokud problém trvá, viz část Error 3.
Některé modely jsou vybavené funkcí „bez odstředění“: zkontrolujte,
zda není zapnutá.
Zkontrolujte možnosti nastavení, které mohou vyloučit odstředění.
Voda na podlaze nebo
v blízkosti spotřebiče
Pračka neodstřeďuje
Silné vibrace/hluk
během odstřeďování
Použití nadměrného množství pracího prostředku může mít vliv na
spuštění odstředění.
Pračka není vyvážená: v případě potřeby nastavte pomocí
nastavitelných nožiček dle příslušné kapitoly.
Zkontrolujte, zda jsou odstraněné přepravné šrouby, gumové vložky
a podložky.
Zkontrolujte, zda se v bubnu nenacházejí cizí předměty (mince,
háčky, knoflíky apod…).
Standardní záruka výrobce se vztahuje na elektrické nebo mechanické závady
výrobku ze strany výrobce. Pokud je závada způsobena faktory mimo výrobku,
nesprávným použitím nebo nedodržením pokynů v návodu, výrobce nenese
odpovědnost a za opravy může být účtován poplatek.
23
CS
JINÉ POTÍŽE
Použití ekologických pracích prostředků
bez fosfátů může způsobit následující:
Záruka
Na výrobek se vztahuje záruka dle
podmínek uvedených na certifikátu
dodaném s výrobkem. Záruční certifikát
musí
být
kompletně
vyplněný.
Uschovejte si jej na bezpečném místě
pro případ požadavky autorizovaného
servisního střediska.
- tmavější voda z máchání: je to z důvodu
potlačení zeolitů, které nemají negativní
vliv na účinek máchání.
- bílý prášek (zeolit) na prádle na konci
praní: je to normální, prášek nebyl
absorbován látkou a nezmění její barvu.
- pěna ve vodě v posledním máchání:
neindikuje
to
nevyhnutně
špatné
máchání.
- bohatá pěna: toto je často z důvodu
aniontové aktivní povrchové látky u
prostředků, které lze těžko odstranit z
prádla.
V takovém případě neprovádějte opakované
máchání k odstranění tohoto efektu:
nepomůže to.
Pokud problém trvá, ihned kontaktujte
autorizované servisní středisko.
Důrazně doporučujeme používat originální
náhradní díly, které jsou k dostání u
vašeho servisního střediska.
Umístěním značky
na produkt
deklarujeme na vlastní zodpovědnost
shodu se všemi požadavky EU týkajícími
se bezpečnosti, zdraví a životního
prostředí, které jsou zakotveny v
legislativě a týkají se daného produktu.
Výrobce nenese žádnou odpovědnost za
tiskové chyby v návodu dodaném se
spotřebičem. Také si vyhrazuje právo na
jakékoliv změny užitečné pro tento výrobek
bez změny jeho základních vlastností.
24
EL
25
Σας ευχαριστούµε που επιλέξατε ένα πλυντήριο
Hoover, είµαστε σίγουροι ότι τώρα έχετε ένα
πολύτιµο συνεργάτη που θα σας επιτρέπει να
πλένετε χωρίς άγχος τη καθηµερινή µπουγάδα
ακόµα και τον πιο ευαίσθητο ρουχισµό.
Η πλήρης και προσεκτική ανάγνωση του βιβλίου
οδηγιών θα σας εξασφαλίσει την σωστή και
ασφαλή λειτουργία της συσκευής και θα σας δώσει
οδηγίες για την αποτελεσµατική της συντήρηση.
Βάλτε σε λειτουργία τη συσκευή
µόνο αφού διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες
χρήσεως. Φυλάξτε το βιβλίο οδηγιών για να
το συµβουλεύστε όποτε παραστεί ανάγκη
αλλά και για να το δώσετε αν χρειαστεί στους
επόµενους ιδιοκτήτες.
Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή συνοδεύεται από
το βιβλίο οδηγιών, το πιστοποιητικό
εγγύησης ,το κατάλογο µε τα σηµεία τεχνικής
υποστήριξης και την ενεργειακή ετικέτα.
Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή συνοδεύεται
από τις τάπες, το U για τη στήριξη του
σωλήνα αποχέτευσης και το δοχείο για υγρό
απορρυπαντικό (σε µερικά µοντέλα) Φυλάξτε
όλα αυτά τα εξαρτήµατα.
Κάθε συσκευή φέρει ένα 16ψηφιο αριθµό ο
οποίος ονοµάζεται αριθµός παραγωγής ,ο
αριθµός είναι τυπωµένος σε µια αυτοκόλλητη
ετικέτα επάνω στη συσκευή (στην πόρτα) ή
στο φάκελο µε τα έγγραφα που θα βρείτε στο
κάδο της συσκευής. Ο κωδικός αυτός είναι η
αναγνωριστική ταυτότητα της συσκευής και
χρησιµεύει για την καταγραφή του προϊόντος
και στις επαφές σας µε τα κέντρα τεχνικής
υποστήριξης Hoover.
l Τα ΑΗΗΕ δεν θα πρέπει να αντιµετωπίζονται
ως Οικιακά απόβλητα.
l Τα ΑΗΗΕ θα πρέπει να παραδίδονται στα
σχετικά σηµεία περισυλλογής που διαχειρίζονται
οι δήµοι ή εγκεκριµένοι οργανισµοί. Σε πολλές
χώρες, για µεγάλα ΑΗΗΕ, διατίθεται υπηρεσία
περισυλλογής από το σπίτι.
Σε πολλές χώρες, όταν προµηθεύεστε µια νέα
συσκευή, η παλαιά µπορεί να επιστραφεί στην
πωλήτρια εταιρία όταν παραδίδει την καινούργια,
χωρίς χρέωση, δεδοµένου ότι η νέα είναι
αντίστοιχη σε κατηγορία και χαρακτηριστικά µε
το παλαιά.
Περιεχοµενα
1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
3. ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
4. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΡΟΥΤΙΝΑΣ
5. ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
6. ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Για την προστασία του
περιβάλλοντος
7. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΕΓΓΥΗΣΗ
Αυτή η συσκευή έχει σήµανση σύµφωνα
µε την Ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/EE,
σχετικά µε τα απόβλητα ηλεκτρικού και
ηλεκτρονικού εξοπλισµού (ΑΗΗΕ).
26
Τα AHHE περιέχουν ρυπογόνες ουσίες (που
µπορεί να προκαλέσουν αρνητικές συνέπειες
για το περιβάλλον) και βασικά εξαρτήµατα
(που µπορούν να ξαναχρησιµοποιηθούν). Είναι
σηµαντικό να υποβάλουµε τα ΑΗΗΕ σε ειδική
επεξεργασία, προκειµένου να αφαιρούνται και
εναποθέτονται σωστά όλες οι ρυπογόνες ουσίες
και να διατηρούνται όλα τα ανακυκλώσιµα υλικά.
Οι ιδιώτες µπορούν να διαδραµατίσουν σηµαντικό
ρόλο στη διασφάλιση ότι τα ΑΗΗΕ δεν
θα αποτελέσουν ένα περιβαλλοντικό ζήτηµα,
ακολουθώντας µερικούς βασικούς κανόνες:
l Η
συσκευή αυτή προορίζεται
αποκλειστικά για οικιακή και
παρεµφερείς µε την οικιακή
χρήσεις όπως:
− Χώρους φαγητού καταστηµάτων,
γραφείων και άλλων χώρων
εργασίας;
− Εξοχικές & αγροτικές κατοικίες;
− Από τους πελάτες ξενοδοχείων,
µοτέλ και παρεµφερών χώρων;
− Από τους πελάτες των bed
& breakfast.
Χρήση διαφορετική από την κλασική
οικιακή χρήση ,όπως επαγγελµατική
χρήση από ειδήµονες ή επαγγελµατίες,
δεν ενδείκνυται έστω και αν γίνεται
στους προαναφερθέντες χώρους.
Διαφορετική από την προαναφερθείσα
χρήση µπορεί να επηρεάσει την
διάρκεια ζωής της συσκευής και να
ακυρώσει την ισχύ της εγγύησης που
την συνοδεύει. Ζηµιές ή βλάβες στη
συσκευή ή σε τρίτους που µπορεί να
αποδοθούν σε διαφορετική από την
οικιακή, χρήση της συσκευής (έστω και
αν η συσκευή είναι εγκατεστηµένη σε
οικιακό περιβάλλον) δεν αναγνωρίζεται
από τον κατασκευαστή ούτε ενώπιον
των δικαστηρίων.
l Φροντίστε
ώστε τα παιδιά να µην
παίζουν µε τη συσκευή.
l Τα
παιδιά κάτω των 3 ετών δεν
πρέπει να βρίσκονται κοντά στη
συκευή χωρίς την επίβλεψη ενηλίκου.
l Σε
περίπτωση φθοράς του
καλωδίου παροχής, αυτό θα
πρέπει να αντικατασταθεί µε
ειδικό καλώδιο ή κατασκευή
διαθέσιµη από τον κατασκευαστή
ή/και
εξουσιοδοτηµένο
του
συνεργάτη.
l Για την σύνδεση της συσκευής µε το
δίκτυο αποχέτευσης χρησιµοποιείτε
αποκλειστικά τη σωλήνα που
συνοδεύει την συσκευή. Μην
δοκιµάσετε να χρησιµοποιήσετε τις
σωλήνες παλιών συσκευών.
l Η πίεση του νερού πρέπει να είναι
συσκευή αυτή είναι κατάλληλη
ανάµεσα σε 0,05 MPa και 0,08 MPa.
για χρήση από παιδιά ηλικίας άνω
των 8 ετών και από άτοµα µε l Βεβαιωθείτε ότι η βάση της
µειωµένη ψυχοφυσική δεξιότητα η
συσκευής και οι αεραγωγοί
χωρίς προγενέστερη εµπειρία και
εξαερισµού δεν παρεµποδίζονται
γνώση στη χρήση της συσκευής
από πατάκια ή την µοκέτα.
l Η
27
EL
υπό τον όρο ότι θα επιβλέπονται,
θα τους δοθούν οι κατάλληλες
οδηγίες και θα έχουν κατανοήσει
τους κινδύνους που εγκυµονεί
η χρήση της συσκευής. Μην
αφήνετε τα παιδιά να παίζουν µε τη
συσκευή ή να ασχολούνται µε το
καθαρισµό και τη συντήρηση της
χωρίς την επίβλεψη ενήλικα.
1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
l Φροντίστε
ώστε η πρόσβαση στο l Μην τραβάτε το καλώδιο ή την ίδια
σηµείο σύνδεσης της συσκευής µε
τη συσκευή για να αποσυνδέσετε
την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας
την πρίζα από την παροχή ρεύµατος.
να είναι προσβάσιµη και µετά την
εγκατάσταση της συσκευής.
l Πριν ανοίξετε την πόρτα βεβαιωθείτε
ότι στο τύµπανο δεν έχει νερό.
l Το µέγιστο φορτίο των ρούχων
εξαρτάται από τον τύπο κάθε
συσκευής (δες τον πίνακα).
l Για
περισσότερες πληροφορίες για τη
συσκευή και τεχνικές πληροφορίες
επισκεφθείτε το site του κατασκευαστή.
Ηλεκτρικές συνδέσεις
οδηγίες ασφάλειας
και
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Κατά την διάρκεια της πλύσης
το νερό µπορεί να αναπτύξει
πολύ υψηλές θερµοκρασίες.
l Μην
αφήνετε το πλυντήριο εκτεθειµένο
στην βροχή, τον ήλιο ή σε άλλους
ατµοσφαιρικούς παράγοντες.
l Οι
τεχνικές
λεπτοµέρειες
(τάση τροφοδοσίας και ισχύς
κατανάλωσης) αναγράφονται στον l Σε περίπτωση µεταφοράς µην
πίνακα τεχνικών χαρακτηριστικών
ανασηκώνετε τη συσκευή από
του προϊόντος.
τα χειριστήρια ή το συρτάρι
απορρυπαντικού. Κατά την µεταφορά
l Βεβαιωθείτε ότι το ηλεκτρικό
µην ακουµπάτε την πόρτα επάνω στο
σύστηµα έχει γειωθεί και
τρόλεϊ. Ανασηκώστε το πλυντήριο µε
συµµορφώνεται µε όλους τους
την βοήθεια ενός δεύτερου ατόµου.
εφαρµοστούς νόµους και ότι η
(ηλεκτρική) πρίζα είναι συµβατή
l Σε κάθε περίπτωση βλάβης ή
µε το βύσµα της συσκευής.
κακής λειτουργίας της συσκευής,
Ειδάλλως, αναζητήστε τη βοήθεια
αποσυνδέστε τη συσκευή από
ενός εξειδικευµένου επαγγελµατία.
την παροχή ηλεκτρικού,κλείστε τη
βρύση και µην δοκιµάσετε
l Συνιστάται να αποφύγετε να
να επισκευάσετε τη συσκευή.
χρησιµοποιείτε
µετατροπείς,
Επικοινωνήστε αµέσως µε τις
πολύπριζα ή καλώδια επέκτασης.
Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης,
ζητώντας γνήσια ανταλλακτικά. Η
l Πριν από κάθε εργασία καθαρισµού
µη τήρηση της πιο πάνω οδηγίας
ή συντήρησης του πλυντηρίου,
µπορεί να επηρεάσει την ασφαλή
αποσυνδέστε την πρίζα από την
λειτουργία της συσκευής.
παροχή και κλείστε την παροχή νερού.
28
2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
τις 2 η 4 βίδες (A) που
βρίσκονται στην πίσω πλευρά της
συσκευής και αφαιρέστε τους 2 ή 4
δοκούς (αποστάτες) (B) σύµφωνα
µε την εικόνα. 1.
l Καλύψτε τις 2 η 4 οπές
χρησιµοποιώντας τις τάπες που θα
βρείτε µέσα στο φάκελο µε τις οδηγίες.
l Εάν το πλυντήριο είναι εντοιχιζόµενο,
αφού κόψετε τις ταινίες στερέωσης των
σωλήνων, ξεβιδώστε τις 3 η 4 βίδες
στερέωσης του σωλήνα (A) και αφαιρέστε
τους 3 η 4 αποστάτες στήριξης (B).
l Σε
µερικά µοντέλα, 1 η
περισσότεροι αποστάτες θα πέσουν
στο εσωτερικό της συσκευής: σε αυτή
την περίπτωση γείρετε το πλυντήριο
για να τους αφαιρέσετε. Ξανακλείστε
τις οπές χρησιµοποιώντας τις τάπες
που θα βρείτε µέσα στο φάκελο µε τις
οδηγίες και την εγγύηση.
1
A
B
A
B
B
B
A
EL
l Ξεβιδώστε
A
2
A
1
2
3
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Μην
αφήνετε
τα
υλικά
συσκευασίας σε σηµείο που
έχουν πρόσβαση τα παιδιά.
l Τοποθετήστε το "κυµατοειδές" φύλλο
στον πάτο της συσκευής όπως φαίνεται
στην εικόνα 2 (ανάλογα µε το µοντέλο,
συµβουλευτείτε το A, B ή C).
Σε ορισµένα µοντέλα αυτή η
διαδικασία δεν είναι απαραίτητη,
καθότι το "κυµατοειδές" φύλλο
βρίσκεται ήδη τοποθετηµένο
κάτω από την συσκευή.
C
3
2
29
B
1
Σύνδεση µε το δίκτυο νερού
3
l Συνδέστε τον εύκαµπτο σωλήνα νερού στη
βρύση (εικ. 3) µόνο µε τον νέο σωλήνα που
παρέχεται µαζί µε τη συσκευή (µην
χρησιµοποιήσετε ξανά παλιό λάστιχο-σετ).
l ΑΝΆΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΜΟΝΤΈΛΟ η συσκευή
µπορεί να διαθέτει ένα ή περισσότερα από τα
πιο κάτω χαρακτηριστικά::
l HOT&COLD (εικ. 4): πρόβλεψη για σύνδεση
τόσο µε το δίκτυο ζεστού όσο και µε το δίκτυο
κρύου νερού για µεγαλύτερη εξοικονόµηση
ενέργειας. Συνδέστε τη γκρι σωλήνα στη
βρύση του κρύου νερού
και την κόκκινη
σωλήνα στην βρύση του ζεστού νερού. Η
συσκευή µπορεί να συνδεθεί και αποκλειστικά
µόνο στη βρύση κρύου νερού ή µόνο στη
βρύση ζεστού ,σε αυτή την περίπτωση η
έναρξη κάποιων προγραµµάτων θα καθυστερήσει
για µερικά λεπτά.
l AQUASTOP (εικ.. 5): Μηχανισµός τοποθετηµένος στο
σωλήνα παροχής νερού ,που διακόπτει την ροή του
νερού εάν η σωλήνα σύνδεσης φθαρεί. Σε αυτή την
περίπτωση στο σηµείο "A" θα εµφανιστεί µια κόκκινη
ένδειξη και θα πρέπει να αντικαταστήσετε τη σωλήνα.
Για να ξεβιδώσετε το παξιµάδι πιέστε το µηχανισµό
ασφάλισης (παρεµποδίζει το ξεβίδωµα) "B".
4
1
5
6
B
A
A
l AQUAPROTECT - ΣΩΛΗΝΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΕΡΟΥ
ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (εικ.6): Στην περίπτωση που
υφίσταται διαρροή νερού στον βασικό εσωτερικό
σωλήνα "A", το προστατευτικό διαφανές κάλυµµα
της σωλήνας "B" θα κρατήσει το νερό,
εξασφαλίζοντας σας την δυνατότητα να
ολοκληρώσετε το κύκλο. Αφού τελειώσει ο κύκλος
πρέπει να αντικαταστήσετε τη σωλήνα µε την
βοήθεια τεχνικού από το Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης.
B
7
Τοποθέτηση συσκευής
l Ευθυγραµµίστε τη συσκευή µε το τοίχο
30
min 4 cm
max 100 cm
προσέχοντας ώστε η σωλήνα να µην έχει λυγίσειτσακίσει και συνδέστε τη σωλήνα αποχέτευσης στο
στόµιο της µπανιέρας ή για ακόµη καλύτερη
αποµάκρυνση του νερού σε ένα σταθερό στόµιο
αποχέτευσης στο τοίχο σε απόσταση τουλάχιστον
50 cm από το δάπεδο και µε διάµετρο µεγαλύτερη
από εκείνη του σωλήνα απαγωγής του νερού του
πλυντηρίου (εικ.7).
+2,6 mt
max
min 50 cm
max 85 cm
ποδαράκια, βλέπε εικόνα 8:
a.περιστρέψτε προς τα δεξιά το παξιµάδι για να
απελευθερώσετε τη βίδα;
b.Περιστρέψτε το ποδαράκια πάνω-κάτω ανάλογα
έως ότου ακουµπήσει στο δάπεδο;
c.στερεώστε το ποδαράκι βιδώνοντας το παξιµάδι
µέχρι να ακουµπήσει το πυθµένα του πλυντηρίου.
8
A
EL
l Αλφαδιάστε τη συσκευή ρυθµίζοντας τα
B
l Συνδέστε την πρίζα.
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Στην περίπτωση που θα παραστεί η ανάγκη
να αντικαταστήσετε το καλώδιο σύνδεσης µε
το δίκτυο ηλεκτρικής παροχής ,επικοινωνήστε
µε το Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης.
C
Συρτάρι απορρυπαντικού
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Το συρτάρι του απορρυπαντικού είναι
χωρισµένο σε 3 θήκες όπως δείχνει η εικ 9:
l θήκη “1”: για το απορρυπαντικό της πρόπλυσης;
l θήκη “ ”:για τις πρόσθετες ειδικές ουσίες
όπως µαλακτικό, αρώµατα κλπ, ecc;
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Ελαττώµατα της εγκατάστασης δεν
καλύπτονται από την εγγύηση του
κατασκευαστή.
9
Τοποθετείστε µόνο ουσίες σε υγρή
µορφή, το πλυντήριο είναι ρυθµισµένο και
απορροφά αυτόµατα αυτές τις ουσίες στο
τελευταίο κύκλο ξεβγάλµατος.
1
2
l θήκη “2”: για το απορρυπαντικό του
κύκλου πλύσης.
ΜΕΡΙΚΆ ΜΟΝΤΈΛΑ διατίθενται και µε το ειδικό
δοχείο για απορρυπαντικό σε υγρή µορφή
(εικ. 10). Για να το χρησιµοποιήσετε ,τοποθετείστε το
στην θήκη "2". Με αυτό το τρόπο, το υγρό
απορρυπαντικό θα πάει στον κάδο την σωστή
στιγµή. Την θήκη αυτή µπορείτε να την
χρησιµοποιήσετε εάν θέλετε να λευκάνετε (να βάλετε
χλωρίνη) επιλέγοντας το πρόγραµµα “ξέβγαλµα”.
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Ορισµένα απορρυπαντικά δεν είναι
σχεδιασµένα για χρήση στο συρτάρι
απορρυπαντικού, αλλά συνοδεύονται
από το δικό τους δοχείο, που
τοποθετείται απευθείας µέσα στον κάδο.
31
10
3. ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
Οδηγίες για το φορτίο
Όταν ετοιµάζετε τα ρούχα που θα πλύνετε
πρέπει να βεβαιωθείτε ότι:
- έχετε αφαιρέσει από το ρουχισµό µεταλλικά
αντικείµενα όπως καρφίτσες, χρήµατα, συνδετήρες;
- έχετε κουµπώσει τις µαξιλαροθήκες, τα
φερµουάρ, έχετε δέσει τις ζώνες και τις
µακριές κορδέλες από τις ρόµπες;
- έχετε αφαιρέσει από τις κουρτίνες τους
γάντζους;
- έχετε διαβάσει προσεκτικά τις οδηγίες που
αναγράφονται στις ετικέτες;
- έχετε αποµακρύνει τους ανθεκτικούς λεκέδες
µε το ειδικό απορρυπαντικό.
l Εάν
πρόκειται να πλύνετε δάπεδα,
κουβερτόρια , καλύµµατα ή άλλο βαρύ
ρουχισµό σας συµβουλεύουµε να µην
χρησιµοποιήσετε το κύκλο στυψίµατος.
l Για το πλύσιµο των µάλλινων βεβαιωθείτε
πρώτα ότι το ρούχο µπορεί να πλυθεί στο
πλυντήριο. Συµβουλευτείτε την ετικέτα µε τις
οδηγίες φροντίδας του ρούχου.
Χρήσιµες πληροφορίες για τους
χρήστες
Σύντοµες υποδείξεις για σωστή χρήση της
συσκευής για προστασία του περιβάλλοντος
και µέγιστη εξοικονόµηση ενέργειας.
Τοποθετείτε στο πλυντήριο το µέγιστο φορτίο
l Για να αποφύγετε σπάταλη ενέργειας,
νερού ή απορρυπαντικού τοποθετείτε για
πλύσιµο το µέγιστο προβλεπόµενο
φορτίο. Η εξοικονόµηση µπορεί να φτάσει
έως το 50% της ενέργειας που θα
καταναλώσετε πλένοντας δύο µισά
φορτία ,εάν κάνετε ένα πλήρες φορτίο.
Πότε είναι πραγµατικά χρήσιµη η πρόπλυση?
l Μόνο όταν πρόκειται να πλύνετε εξαιρετικά
βρώµικο ρουχισµό! Εάν δεν επιλέξετε το κύκλο
πρόπλυσης εξοικονοµείτε από 5 έως 15%.
Είναι απαραίτητο το πλύσιµο µε ζεστό νερό?
l Προετοιµάστε τους λεκέδες µε ένα
διαλυτικό
λεκέδων
ή
µουλιάστε
ξεραµένους λεκέδες σε νερό, πριν την
32
πλύση, για να αποφύγετε την πλύση µε
ζεστό πρόγραµµα.
Εξοικονοµήστε ενέργεια χρησιµοποιώντας
ένα πρόγραµµα χαµηλής θερµοκρασίας.
Πριν χρησιµοποιήσουµε το πρόγραµµα
στεγνώµατος (ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ-ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΑ)
l ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ενέργεια και χρόνο
επιλέγοντας υψηλή ταχύτητα περιστροφής
για να µειωθεί η ποσότητα του νερού της
µπουγάδας πριν από τη χρήση ενός
προγράµµατος στεγνώµατος.
Ακολουθεί ένας σύντοµος οδηγός µε συµβουλές
και επισηµάνσεις γύρω από την χρήση του
απορρυπαντικού στις διάφορες θερµοκρασίες. Σε
κάθε περίπτωση είναι σηµαντικό να συµβουλεύεστε
τις οδηγίες που αναφέρονται επάνω στη
συσκευασία και αφορούν την χρήση και την
δοσολογία του συγκεκριµένου απορρυπαντικού.
Πλύσιµο µε πρόγραµµα για βαµβακερά και
θερµοκρασίες από 60°C και άνω για λευκό
ανθεκτικό πολύ βρώµικο ρουχισµό ,χρησιµοποιείτε
απορρυπαντικό σε σκόνη (heavy-duty) που
περιέχει λευκαντικές ουσίες και σε αυτές τις
θερµοκρασίες δίνει άριστα αποτελέσµατα.
Πλύσιµο µε προγράµµατα µε θερµοκρασία
µεταξύ 60°C και 40°C, επιλέγετε το απορρυπαντικό
ανάλογα µε το ύφασµα ,το χρώµα και το βαθµό
βρωµιάς. Κατά κανόνα για λευκό βαµβακερό
ανθεκτικό ρουχισµό επιλέγετε απορρυπαντικό σε
σκόνη, για τα χρωµατιστά που δεν έχουν λεκέδες
επιλέγετε υγρό απορρυπαντικό ή σε σκόνη ειδικό για
την προστασία των χρωµάτων.
Πλύσιµο µε προγράµµατα µε χαµηλή
θερµοκρασία έως 40°C, ενδείκνυται η χρήση
απορρυπαντικών υγρών ή σε σκόνη ειδικών
για το πλύσιµο σε χαµηλή θερµοκρασία .
Για το πλύσιµο µάλλινου και µεταξωτού
ρουχισµού χρησιµοποιείτε αποκλειστικά
τα ειδικά για αυτού του είδους ρουχισµό
απορρυπαντικά.
4. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΡΟΥΤΙΝΑΣ
l Επαναλάβετε τις κινήσεις που περιγράφονται
πιο πάνω για να τοποθετήσετε όλα τα
εξαρτήµατα στη θέση τους.
EL
Για το καθαρισµό της εξωτερικής επιφάνειας του
πλυντηρίου, αποφεύγετε τη χρήση λειαντικών
ουσιών,αλκοόλης και η διαλυτικών, καθαρίζετε
τις επιφάνειες µε ένα υγρό µαλακό ύφασµα. Το
πλυντήριο απαιτεί ελάχιστη φροντίδα για τη
συντήρηση του: καθαρίζετε το φίλτρο και τις
θήκες απορρυπαντικού. Πιο κάτω θα βρείτε και
µικρές συµβουλές στην περίπτωση που θα
χρειαστεί να µετακινήσετε τη συσκευή ή για την
περίπτωση που η συσκευή θα µείνει σε αχρησία
για µεγάλο χρονικό διάστηµα.
Καθαρισµός θηκών απορρυπαντικού
l Καθαρίζετε τις θήκες απορρυπαντικού για να
Οδηγίες για την µεταφορά της
συσκευής και την προετοιµασία
για παρατεταµένη αχρησία
αποφύγετε την συσσώρευση υπολοίπων
µέσα σε αυτές.
l Πιέστε απαλά τη θήκη για να την βγάλετε
από την θέση της, βάλτε την κάτω από την
βρύση και επανα τοποθετήστε την στη θέση
της αφού αποµακρύνετε πρώτα, σχολαστικά
τα υπόλοιπα απορρυπαντικού.
l Εάν η συσκευή θα παραµείνει σε χώρο
που δεν θερµαίνεται για µεγάλη χρονική
περίοδο, πρέπει να αδειάσετε όλες τις
σωληνώσεις από τα υπολείµµατα νερού.
l Αποσυνδέστε το πλυντήριο από την
Καθαρισµός του φίλτρου
παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος.
l Το πλυντήριο διαθέτει ένα ειδικό φίλτρο
που κατακρατεί τα ευµεγέθη υπολείµµατα
που µπορεί να φράξουν την αποχέτευση
όπως κουµπιά και νοµίσµατα.
l ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ
ΜΟΝΟ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ
ΜΟΝΤΕΛΑ: τραβήξτε το σωληνάκι πρός τα
έξω, αφαιρέστε το καπάκι καί στραγγίξτε το
ωερό σε ένα λεκανάκι.
l Αποσυνδέστε την σωλήνα αποχέτευσης
από την ταινία στήριξης και κατεβάστε
προς το δάπεδο τη σωλήνα προκειµένου
να αδειάσετε το νερό σε µια λεκάνη.
l Στερεώστε τη σωλήνα αποχέτευσης στη
θέση της.
l Πριν ξεβιδώσετε το φίλτρο, είναι σκόπιµο να
βάλετε από κάτω ένα απορροφητικό ύφασµα
ώστε το υπόλοιπο νερό να µην βρέξει το δάπεδο.
l Περιστρέψτε το φίλτρο αριστερόστροφα
µέχρι το στοπ στην κάθετη θέση.
l Αφαιρέστε και καθαρίστε το φίλτρο,
τοποθετείστε το στη θέση
περιστρέψτε το δεξιόστροφα.
του
και
33
5. ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
ΧΡΗΣΗΣ
6. ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Το πλυντήριο αυτό προσαρµόζει αυτόµατα
την στάθµη νερού στο είδος και την ποσότητα
του ρουχισµού που πρόκειται να πλυθεί. Με
αυτό το σύστηµα µειώνεται αισθητά τόσο η
κατανάλωση όσο και η διάρκεια του κύκλου.
}
A
Επιλογή προγράµµατος
l Ενεργοποιείστε το πλυντήριο και επιλέξτε
το πρόγραµµα που θέλετε.
P
l Ρυθµίστε ανάλογα µε τις ανάγκες σας την
θερµοκρασία πλύσης και πιέστε τα πλήκτρα
των πρόσθετων λειτουργιών που θέλετε .
O
F
D
C
B
l Πιέστε το πλήκτρο ΕΝΑΡΞΗΣ/ΔΙΑΚΟΠΗΣ
για να ξεκινήσει το πρόγραµµα.
G
Εάν κατά την διάρκεια λειτουργίας του πλυντηρίου
παρουσιαστεί διακοπή ρεύµατος, ένας ειδικός
µηχανισµός µνήµης θα αποµνηµονεύσει την
ρύθµιση που έχετε κάνει και µε την επιστροφή της
σύνδεσης η συσκευή θα συνεχίσει να λειτουργεί
από το σηµείο που είχε διακοπεί το πρόγραµµα.
Q
H
I
L M
NE
A Χειρισµός αφής µε κουµπί OFF
(απενεργοποίηση)
B Πλήκτρο ΕΝΑΡΞΗΣ/ΔΙΑΚΟΠΗΣ
l Στο τέλος του προγράµµατος θα εµφανιστεί C Πλήκτρο ΣΤΡΟΦΩΝ ΣΤΥΨΙΜΑΤΟΣ
στην οθόνη το µήνυµα "End", ή σε ορισµένα D Πλήκτρο ΕΠΙΛΟΓΗΣ
µοντέλα, όλες οι ενδεικτικές λυχνίες φάσεων
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
του προγράµµατος θα ανάψουν.
E Πλήκτρο ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ
Περιµένετε η λυχνία ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΠΟΡΤΑΣ να σβήσει προτού ανοίξετε
F Πλήκτρο ΓΡΗΓΟΡΟΥ
τη πόρτα.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ/ΒΑΘΜΟΥ ΒΡΩΜΙΑΣ
G
Πλήκτρο ΠΡΟΠΛΥΣΗ
l Απενεργοποιείστε το πλυντήριο.
Συµβουλευθείτε το πίνακα προγραµµάτων και H Πλήκτρο HYGIENE PLUS
ακολουθείστε τις οδηγίες µε την σειρά που I Πλήκτρο ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ
αναφέρονται. Η πιο πάνω οδηγία ισχύει
ΞΕΒΓΑΛΜΑΤΟΣ
ανεξάρτητα από το πρόγραµµα που θα επιλέξετε.
L Κουµπί ΑΤΜΟΣ
Τεχνικά στοιχεfα
M Πλήκτρο ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ
N Πλήκτρο NIGHT & DAY
Πιεσηνερου:
O Ψηφιακή οθόνη
min 0,05 Mpa / max 0,8 Mpa
Ταχυτητα στιψιµα τοσ:
P Λυχνία ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΡΤΑΣ
κοιτάξτε την πινακίδα των χαρακτηριστηκών.
E+N ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Παροχη ρευµατοσ/Ενταση ρευµατοσ/ Q Λειτουργία ONE Fi EXTRA
Ταση ρευµατοσ:
κοιτάξτε την πινακίδα των χαρακτηριστηκών.
34
Μην αγγίζετε την οθόνη (και τον
Χειρισµό Αφής) όταν βάζετε την πρίζα
διότι τα µηχανήµατα ρυθµίζουν τα
συστήµατα κατά τα πρώτα δευτερόλεπτα:
Εάν αγγίζετε την οθόνη, το µηχάνηµα
δεν θα λειτουργήσει σωστά. Σε αυτή
την περίπτωση αφαιρέστε την πρίζα
και επαναλάβετε τη λειτουργία.
Ενδείξεις ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΛΗΚΤΡΟΥ
Ανάβουν αγγίζοντας το σχετικό κουµπί
.
"X Red Light"
Ανάβει µε το πάτηµα οποιουδήποτε κουµπιού
στον Χειρισµό Αφής, µε ένα ελαφρό σβήσιµο
του φωτισµού στις άκρες .
Βαθµιαία
απενεργοποιείται
µέσα
σε
5 λεπτά από το τελευταίο πάτηµα ενός
πλήκτρου, προκειµένου να εξοικονοµεί ενέργεια.
Πλήκτρο ΕΝΑΡΞΗΣ/ΔΙΑΚΟΠΗΣ
Χειρισµός Αφής
Κλείστε την πόρτα ΠΡΙΝ πιέσετε το
πλήκτρο ΕΝΑΡΞΗΣ/ΔΙΑΚΟΠΗΣ.
l Πιέστε για να ξεκινήσει ο κύκλος .
Αφού πατήσετε το κουµπί ΕΝΑΡΞΗΣ/
ΔΙΑΚΟΠΗΣ, η συσκευή µπορεί να χρειαστεί
µερικά δευτερόλεπτα για να ξεκινήσει.
ON/OFF
Πατήστε για τουλάχιστον 1 δευτερόλεπτο
το πλήκτρο ενός επιλεγµένου προγράµµατος
για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή (η
οθόνη θα ανάψει, εµφανίζοντας τις
παραµέτρους του επιλεγµένου κύκλου).
Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή,
πατήστε το κουµπί OFF
για τουλάχιστον
3 δευτερόλεπτα.
ΠΡΟΣΘΕΣΤΕ Ή ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΡΟΥΧΑ ΜΕΤΑ
ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
(ΠΑΥΣΗ)
l Πιέστε
και κρατήστε το πλήκτρο
ΕΝΑΡΞΗΣ/ΔΙΑΚΟΠΗΣ για 2 περίπου
δευτερόλεπτα (η ενδεικτική λυχνία του θα
ανάψει και θα αναβοσβήνει για το χρόνο
που αποµένει, δείχνοντας έτσι ότι η
συσκευή έχει διακόψει τη λειτουργία της).
l Περιµένετε η λυχνία ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΡΤΑΣ
να σβήσει προτού ανοίξετε τη πόρτα.
ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Για να επιλέξετε ένα πρόγραµµα πιέστε το
αντίστοιχο κουµπί
, θα ανάψει η
αντίστοιχη ένδειξη.
Πριν ανοίξετε την πόρτα, παρακαλούµε
ελέγξτε ότι η στάθµη του νερού είναι
κάτω από το άνοιγµα της πόρτας για
να αποφευχθεί πιθανή πληµµύρα.
l Αφού έχετε προσθέσει ή αφαιρέσει
ρούχα, κλείστε την πόρτα και πιέστε
το πλήκτρο ΕΝΑΡΞΗΣ/ΔΙΑΚΟΠΗΣ (το
πρόγραµµα θα ξεκινήσει από το σηµείο
που σταµάτησε).
ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
l Για να ακυρώσετε ένα πρόγραµµα,
πατήστε το κουµπί OFF (για τουλάχιστον
3 δευτερόλεπτα).
35
EL
ΠΡΟΣΟΧΗ:
l Περιµένετε 2 λεπτά έως ότου η ασφάλεια
της συσκευής ξεκλειδώσει την πόρτα.
Η ενεργοποίηση των πλήκτρων
λειτουργιών πρέπει να γίνει πριν πιέσετε
το πλήκτρο ΕΝΑΡΞΗΣ/ΔΙΑΚΟΠΗΣ.
Εάν επιλέξετε κάποια λειτουργία που
δεν είναι συµβατή µε το πρόγραµµα η
αντίστοιχη λυχνία θα αναβοσβήσει και
µετά θα σβήσει .
Η συσκευή είναι εξοπλισµένη µε
ειδικό ηλεκτρονικό αισθητήριο που
αποτρέπει την εκτέλεση του κύκλου
στυψίµατος αν τα ρούχα στο τύµπανο
δεν είναι οµοιόµορφα κατανεµηµένα.
Αυτό αποτρέπει το θόρυβο και τις
δονήσεις και εξασφαλίζει µεγαλύτερη
διάρκεια ζωής της συσκευής.
Πλήκτρο ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
l Με την βοήθεια αυτού του πλήκτρου
Πλήκτρο ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΡΟΦΩΝ
ΣΤΥΨΙΜΑΤΟΣ
l Πατώντας αυτό το κουµπί, είναι δυνατόν
να µειωθεί η µέγιστη ταχύτητα και,
εφόσον
επιθυµείτε,
µπορείτε
να
ακυρώσετε τον κύκλο στυψίµατος.
ακύρωση στυψίµατος.
l Αν η ετικέτα δεν αναφέρει συγκεκριµένα
στοιχεία, είναι δυνατή η χρήση µέγιστης
ταχύτητας
στυψίµατος
αυτού
του
προγράµµατος.
κρύα πλύση.
l Η ρύθµιση της θερµοκρασίας δεν µπορεί
να υπερβεί την µέγιστη προβλεπόµενη
για
το
συγκεκριµένο
πρόγραµµα
προκειµένου να µην φθαρεί ο ρουχισµός.
Πλήκτρο ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
l Με αυτό το πλήκτρο σας δίνετε η
Για να προστατεύονται τα υφάσµατα,
δεν είναι δυνατή η αύξηση της
ταχύτητας πάνω από το επιτρεπόµενο
όριο του κάθε προγράµµατος.
δυνατότητα να µεταθέσετε την έναρξη
λειτουργίας µέχρι 24 ώρες.
l Για να καθυστερήσετε την ώρα έναρξης
l Για να επανενεργοποιήσετε τον κύκλο
στυψίµατος, πατήστε το κουµπί διαδοχικά
µέχρι να φτάσει στην επιθυµητή ταχύτητα
στροφών στυψίµατος.
l Είναι
εφικτή η τροποποίηση της
ταχύτητας των στροφών στυψίµατος,
χωρίς την παύση της λειτουργίας της
συσκευής.
Μεγαλύτερη δόση απορρυπαντικού
µπορεί να προκαλέσει υπερβολικό
αφρό. Αν η συσκευή ανιχνεύσει την
παρουσία
υπερβολικού
αφρού,
µπορεί να αποκλείσει τη φάση
στυψίµατος ή να επεκτείνει τη
διάρκεια του προγράµµατος και την
αύξηση της κατανάλωσης του νερού.
ακολουθείστε την πιο κάτω διαδικασία:
- Επιλέξτε το πρόγραµµα.
- Πιέστε το πλήκτρο µια φορά για να το
ενεργοποιήσετε(στην οθόνη εµφανίζετε
η ένδειξη h00) πιέστε µια φορά για να
µεταθέσετε κατά 1 ώρα την έναρξη
(στην οθόνη εµφανίζετε η ένδειξη h01).
Κάθε φορά που θα πιέζετε το πλήκτρο η
έναρξη λειτουργίας µετατίθεται κατά 1
ώρα, µέχρι να εµφανιστεί στην οθόνη η
ένδειξη h24, και να ξεκινήσει ο
υπολογισµός από το 0 εάν πιέσετε εκ
νέου το πλήκτρο.
- Επιβεβαιώστε την ρύθµιση πιέζοντας το
πλήκτρο ΕΝΑΡΞΗΣ/ΔΙΑΚΟΠΗΣ (στο
χειριστήριο θα αρχίσει να αναβοσβήνει η
λυχνία). Εχει ξεκινήσει η µέτρηση του
χρόνου µετά το πέρας της οποίας το
πρόγραµµα θα ξεκινήσει αυτόµατα.
36
µπορείτε
να
προσαρµόσετε
την
θερµοκρασία του κύκλου που επιλέξατε
ανάλογα µε τις ανάγκες σας.
l Η ποσότητα του απορρυπαντικού που θα
έναρξης πατώντας το the OFF button (για
τουλάχιστον 3 δευτερόλεπτα).
προσθέσετε στην ειδική θήκη πρέπει να
αντιστοιχεί στο 20% της αναγραφόµενης
ποσότητας από τον κατασκευαστή του
απορρυπαντικού, για τον κύκλο της πλύσης.
Εάν ενόσω η συσκευή βρίσκεται σε
λειτουργεί έχετε διακοπή ρεύματος, η
συσκευή μέσω μιας μνήμης αποθηκεύει
τις ρυθμίσεις και με την επαναφορά του
ρεύματος θα συνεχίσει από το σημείο
που έγινε η διακοπή.
Πλήκτρο HYGIENE PLUS
Με αυτό το πρόγραµµα µπορείτε να καθαρίσετε
υγιεινά σε βάθος τα ρούχα στους 60°C.
Πλήκτρο ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΞΕΒΓΑΛΜΑΤΟΣ
Πλήκτρο ΓΡΗΓΟΡΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ / ΒΑΘΜΟΥ
ΒΡΩΜΙΑΣ
l Με την βοήθεια αυτού του πλήκτρου
Αυτό το κουµπί σας επιτρέπει να επιλέξετε
ανάµεσα σε δύο διαφορετικές επιλογές,
ανάλογα µε το επιλεγµένο πρόγραµµα:
µπορείτε
να
προσθέσετε
φάσεις
ξεβγάλµατος στο τέλος του κύκλου της
πλύσης. Ο µέγιστος αριθµός φάσεων
ξεβγάλµατος
εξαρτάται
από
το
πρόγραµµα πλύσης που έχετε επιλέξει.
l Η λειτουργία αυτή έχει σχεδιαστεί για τα
άτοµα µε ευαίσθητο δέρµα και για όσους
η παρουσία ελάχιστου απορρυπαντικού
στο ρουχισµό µπορεί να προκαλέσει
ερεθισµό και αλλεργία .
- ΓΡΗΓΟΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Το κουµπί ενεργοποιείται όταν επιλέξετε το
πρόγραµµα ΓΡΗΓΟΡΟ (14/30/44 Min.) και
σας επιτρέπει να επιλέξετε έναν από τους
τρεις αναφερόµενους χρόνους.
l Η λειτουργία αυτή ενδείκνυται και για τα
µωρουδιακά
καθώς
και
για
τις
περιπτώσεις που ο ρουχισµός που θα
πλύνετε είναι ιδιαίτερα βρώµικος και έτσι
θα χρειαστεί να χρησιµοποιήσετε µεγάλη
ποσότητα απορρυπαντικού. Η λειτουργία
αυτή ενδείκνυται και για τις πετσέτες που
λόγω της υφής τους
τείνουν να
αποθηκεύουν απορρυπαντικό.
- ΒΑΘΜΟΥ ΒΡΩΜΙΑΣ
l Μόλις έχει επιλεγεί το πρόγραµµα, θα
εµφανιστεί ο χρόνος
προγράµµατος.
πλύσης
του
l Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να επιλέξετε
ανάµεσα σε 3 επίπεδα έντασης πλύσης,
τροποποιώντας τη διάρκεια του προγράµµατος,
ανάλογα από τον βαθµό λερώµατος των
ρούχων (δύναται να χρησιµοποιηθεί µόνο σε
κάποια προγράµµατα, όπως αναφέρεται
στον πίνακα προγραµµάτων).
Πλήκτρο ΠΡΟΠΛΥΣΗ
l Με αυτή την επιλογή ενεργοποιείται η φάση
πρόπλυσης που είναι ιδιαίτερα χρήσιµη για το
πλύσιµο ιδιαίτερα βρώµικων φορτίων
ρουχισµού ,η λειτουργία ενεργοποιείται µόνο σε
συγκεκριµένα προγράµµατα που µπορείτε να
πληροφορηθείτε στο πίνακα προγραµµάτων.
Κουµπί ΑΤΜΟΣ
Αυτό το κουµπί επιτρέπει ορισµένους
κύκλους πλυσίµατος να τους ακολουθήσει
µια ειδική επεξεργασία (ανατρέξτε στον
πίνακα προγραµµάτων). Η λειτουργία ατµού
λειτουργεί χαλαρώνοντας τις ζάρες στα υγρά
ρούχα και έτσι µειώνει το χρόνο που
χρειάζεται για το σιδέρωµα αυτών των
ρούχων. Οι ίνες ανανεώνονται και φρεσκάρονται
µε την αφαίρεση των άσχηµων οσµών.
Κάθε πρόγραµµα παρέχει µια ειδική
επεξεργασία µε ατµό, προκειµένου να
εξασφαλίζεται η µέγιστη αποτελεσµατικότητα
καθαρισµού σύµφωνα µε το είδος του
υφάσµατος και το χρώµα του ρούχου.
37
EL
l Μπορείτε να ακυρώσετε την καθυστέρηση
Πλήκτρο ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ
Αυτή η λειτουργία επιτρέπει να αποθηκεύσετε
τις ρυθµίσεις των 2 πιο επιθυµητών
προγραµµάτων (συµπεριλαµβανοµένων των
ρυθµίσεων της θερµοκρασίας,της ταχύτητας
στυψίµατος & του επιπέδου έντασης πλύσης),
ούτως ώστε να τα ανακαλείτε γρήγορα.
Αν επιλέξετε από λάθος ένα αποθηκευµένο
πρόγραµµα, απλώς γυρίστε τον επιλογέα
για να επιλέξετε το πρόγραµµα που
επιθυµείτε.
Πλήκτρο NIGHT & DAY
l Με αυτή την επιλογή µπορείτε να
Αποθήκευση προγράµµατος κατά την
πρώτη χρήση:
1)
Επιλέξτε το πρόγραµµα
ρυθµίσεις που θέλετε.
µε
τις
2)
Πιέστε το πλήκτρο της ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ,
επιλέγοντας M1 ή M2. Επιλέξτε M1 αν
είναι το πρώτο πρόγραµµα που
αποθηκεύετε.
3)
Κρατήστε πατηµένο το πλήκτρο
της ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ για περίπου 3
δευτερόλεπτα για να αποθηκεύσετε
το πρόγραµµα στην επιλεγµένη θέση.
l Όταν η συσκευή πρόκειται να διοχετεύσει
το νερό στο δίκτυο αποχέτευσης µια λυχνία
θα αρχίσει να αναβοσβήνει σε ένδειξη ότι η
λειτουργία της συσκευής διακόπτεται
προσωρινά.
l Απενεργοποιήστε την επιλογή προκειµένου
να ολοκληρώσετε τον κύκλο µε ένα
στύψιµο (την φάση αυτή µπορείτε να
ακυρώσετε ή να µειώσετε την διάρκεια
της µε την βοήθεια του αντίστοιχου
πλήκτρου ) και άδειασµα του νερού.
Αλλαγή αποθηκευµένων προγραµµάτων:
1)
Ρυθµίστε το πρόγραµµα
επιλογές που επιθυµείτε.
και
2)
Πιέστε το πλήκτρο της ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ
για περίπου 3 δευτερόλεπτα για να
αποθηκεύσετε το πρόγραµµα στη
θέση Μ1.Το προυπάρχον πρόγραµµα
θα µεταφερθεί στη θέση Μ2.
τις
l Με
την βοήθεια του ηλεκτρονικού
προγραµµατισµού, η αποχέτευση του
νερού στις ενδιάµεσες φάσεις γίνεται
αθόρυβα,ώστε
η
επιλογή
του
συγκεκριµµένου τρόπου λειτουργίας να
είναι χρήσιµη για πλύσιµο την νύκτα
(ώρες κοινής ησυχίας).
ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Έναρξη αποθηκευµένου Προγράµµατος
l Πιέστε
σύντοµα το πλήκτρο της
ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ (1 φορά για το Μ1,δύο
φορές για το Μ2) κι έπειτα πιέστε το
πλήκτρο ΕΝΑΡΞΗΣ/ΔΙΑΚΟΠΗΣ.
l Όταν ανακαλέσετε ένα αποθηκευµένο
πρόγραµµα, µπορείτε ακόµα να αλλάξετε
τις ρυθµίσεις του,πατώντας τα ανάλογα
πλήκτρα. Σε αυτή την περίπτωση οι
επιπρόσθετες
λειτουργίες
δεν
θα
αποθηκευθούν.
38
µειώσετε τις στροφές του κύκλου
στυψίµατος έως τις 400 σ.α.λ, να
αυξήσετε την ποσότητα του νερού στην
τελευταία φάση ξεβγάλµατος ώστε το
νερό να διεισδύσει οµοιόµορφα στις ίνες.
l Πιέστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα NIGHT & DAY
και ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
για περίπου 3 δευτερόλεπτα και η συσκευή θα
κλειδώσει. Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγετε
ανεπιθύµητες αλλαγές στον κύκλο πλύσης σε
περίπτωση που κάποιο πλήκτρο πατηθεί κατά
λάθος.
l Μπορείτε να ακυρώσετε το κλείδωµα πατώντας
ταυτόχρονα τα δύο κουµπιά ή πατώντας
το κουµπί OFF (για τουλάχιστον
3 δευτερόλεπτα).
Μέσω της ψηφιακής οθόνης είστε αδιάκοπα
ενήµερος για την κατάσταση στην οποία
βρίσκεται η συσκευή.
1 15
6 10
12
5
3
2
7
7
13 14
7
8
3) ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΥΚΛΟΥ
Το
εικονίδιο
αυτό
εµφανίζει
την
θερµοκρασία του νερού στο πρόγραµµα
που επιλέξατε η οποία µπορεί να
τροποποιηθεί
(‘οπου
προβλέπεται)
κάνοντας χρήση του αντίστοιχου πλήκτρου.
7
7
9 11 4
κρύα πλύση.
4) ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ
l Όταν επιλέγετε πρόγραµµα στην οθόνη
εµφανίζεται αυτόµατα η διάρκεια του
προγράµµατος, οποία µπορεί να διαφέρει
ανάλογα µε τις επιλογές που έχετε κάνει.
l Καθόλη την διάρκεια του κύκλου στην
οθόνη εµφανίζεται ο χρόνος που αποµένει για
την ολοκλήρωση του προγράµµατος.
1) ΛΥΧΝΙΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΠΟΡΤΑΣ
l Η ενδεικτική λυχνία ανάβει όταν η πόρτα
κλείσει καλά.
l Ο υπολογισµός της διάρκειας γίνεται µε
αναφορά σε ένα σταθερό φορτίο,κατά την
διάρκεια του κύκλου η συσκευή προσαρµόζει
τον χρόνο ανάλογα µε το µέγεθος και τη
σύνθεση του φορτίου που πλένεται.
Κλείστε την πόρτα ΠΡΙΝ πιέσετε το
πλήκτρο ΕΝΑΡΞΗΣ/ΔΙΑΚΟΠΗΣ.
πιέσετε
το
πλήκτρο
ΕΝΑΡΞΗΣ/ΔΙΑΚΟΠΗΣ εάν η πόρτα είναι
κλειστή η ενδεικτική λυχνία θα αρχίσει να
αναβοσβήνει και µετά θα παραµείνει
αναµµένη.
5) ΛΥΧΝΙΕΣ ΒΑΘΜΟΣ ΒΡΩΜΙΑΣ
l Όταν επιλέξετε ένα πρόγραµµα η
φωτεινή ένδειξη µε τον εργοστασιακό
προγραµµατισµό βαθµού βρωµιάς που
αντιστοιχεί στο συγκεκριµένο πρόγραµµα,
θα ανάψει αυτόµατα.
Εάν η πόρτα δεν έχει κλείσει καλά ή
λυχνία θα αναβοσβήνει για 7
δευτερόλεπτα και µετά θα ακυρωθεί
η έναρξη λειτουργίας. Σε αυτή την
περίπτωση κλείστε καλά την πόρτα
και πιέστε εκ νέου το πλήκτρο
ΕΝΑΡΞΗΣ/ΔΙΑΚΟΠΗΣ.
l Εάν επιλέξετε έναν διαφορετικό βαθµό
l Όταν
l Περιµένετε η λυχνία ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΡΤΑΣ
να σβήσει προτού ανοίξετε τη πόρτα.
2) ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΣΤΥΨΙΜΑΤΟΣ
Το εικονίδιο αυτό εµφανίζει την ταχύτητα
στυψίµατος στο πρόγραµµα που επιλέξατε
η οποία µπορεί να τροποποιηθεί ή να
ακυρωθεί µε την βοήθεια του αντίστοιχου
πλήκτρου ρύθµισης στροφών στυψίµατος.
βρωµιάς η αντίστοιχη ένδειξη θα ανάψει
αυτόµατα.
6) ΛΥΧΝΙΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΞΕΒΓΑΛΜΑΤΑ
Η
φωτεινή
ένδειξη
καταγράφει
τις
πρόσθετες φάσεις ξεβγάλµατος που µπορεί
να έχετε επιλέξει µε την βοήθεια του
αντίστοιχου πλήκτρου.
7) ΛΥΧΝΙΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ
Οι ενδεικτικές λυχνίες εµφανίζουν τις
λειτουργίες που µπορείτε να επιλέξετε από
τα αντίστοιχα πλήκτρα.
8) Wi-Fi (µερικά µοντέλα µόνο)
l Στα µοντέλα µε επιλογή λειτουργίας µέσω
Wi-Fi, το εικονίδιο καταγράφει ότι το
σύστηµα Wi-Fi βρίσκεται σε λειτουργία.
ακύρωση στυψίµατος.
39
EL
Ψηφιακή Οθόνη
l Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά
µε τη λειτουργία των συσκευών καθώς
και
για
οδηγίες
προκειµένου
να
παραµετροποιήσετε εύκολα την σύνδεση
Wi-Fi, ανατρέξτε στην παράγραφο µε
τίτλο "Download" διαθέσιµη στη σελίδα
http://wizardservice.candy-hoover.com.
9) ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ
Η φωτεινή ένδειξη αναβοσβήνει όταν έχετε
ενεργοποιήσει την επιλογή
µετάθεσης
έναρξης λειτουργίας.
10) Kg MODE (H λειτουργία είναι
διαθέσιμη
μόνο
σε
ορισμένα
προγράμματα)
l Για τα προγράµµατα όπου ο "Kg MODE"
είναι ενεργός, η συσκευή στα πρώτα
λεπτά υπολογίζει το πραγµατικό βάρος
του
φορτίου
επικαιροποιώντας
τα
επίπεδα στην οθόνη σε πραγµατικό
χρόνο. Κάθε επίπεδο που εµφανίζεται
στην οθόνη αποτελεί το 20% της µέγιστης
ικανότητας φόρτωσης. Με την επιλογή
οποιουδήποτε προγράµµατος, εµφανίζεται
στην οθόνη η προτεινόµενη µέγιστη
χωρητικότητα.
l Σε όλες τις φάσεις του κύκλου η ένδειξη
"Kg MODE" εµφανίζει στην οθόνη
πληροφορίες σχετικά µε το φορτίο και
κατά την διάρκεια των πρώτων λεπτών
του κύκλου:
- ρυθµίζει ανάλογα την απαιτούµενη
ποσότητα του νερού;
- καθορίζει την διάρκεια του κύκλου της
πλύσης;
- προγραµµατίζει τις φάσεις ξεβγάλµατος
ανάλογα µε το είδος του ρουχισµού
που πλένεται (σύµφωνα µε τον
προγραµµατισµό που έχει γίνει);
- προσαρµόζει τον ρυθµό περιστροφών
ανάλογα µε το είδος του ρουχισµού
(σύµφωνα µε την βασική επιλογή
προγράµµατος);
- καταγράφει την παρουσία αφρού
προκειµένου να αυξήσει ,εφόσον
απαιτείται,την ποσότητα του νερού κατά
την διάρκεια του ξεβγάλµατος;
40
- ρυθµίζει την ταχύτητα του στυψίµατος
ανάλογα µε το φορτίο αποτρέποντας
την δηµιουργία άνισο- κατανοµής και
την πρόκληση κραδασµών.
11) ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ
Η λειτρουγία της ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ είναι ενεργή
όταν η ενδεικτική λυχνία είναι αναµµένη.
12) ΛΥΧΝΙΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Το κλείδωµα ασφαλείας είναι ενεργό όταν η
ενδεικτική λυχνία είναι αναµµένη.
13) ΛΥΧΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ
Η ενδεικτική λυχνία είναι αναµµένη όταν η
συσκευή δεν µπορεί να αντλήσει νερό. Σε
αυτή την περίπτωση, απενεργοποιείστε τη
συσκευή, ελέγξτε αν η βρύση είναι ανοιχτή
και ότι η πίεση του νερού δεν είναι χαµηλή.
14) ΛΥΧΝΙΑ ΦΙΛΤΡΟ
Η ενδεικτική λυχνία είναι αναµµένη όταν η
συσκευή δεν µπορεί να αποστραγγίσει το νερό.
Σε αυτή την περίπτωση,απενεργοποιείστε τη
συσκευή, ελέγξτε αν το φίλτρο είναι καθαρό ή αν
ο σωλήνας αποστράγγισης είναι λυγισµένος ή
σπασµένος.
15) ΛΥΧΝΙΕΣ ΒΑΜΒΑΚΕΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
(ελέγξτε τον πίνακα προγραµµάτων)
Οι λυχνίες θα ανάψουν εάν επιλέξετε το
πιο αποδοτικό πρόγραµµα σε επίπεδα
κατανάλωσης νερού & ενέργειας,που θα
πλύνουν ικανοποιητικά φορτίο όχι πολύ
λερωµένων βαµβακερών ρούχων.
NOTES:
Ακολουθήστε τις οδηγίες που εµφανίζονται στο
τηλέφωνο, πλησιάζοντας πιο κοντά στο λογότυπο
ONE Fi EXTRA, στην πρόσοψη της συσκευής, όταν
αυτό ζητηθεί. Τοποθετήστε το smartphone σας, έτσι
ώστε η κεραία NFC του, να συµπίπτει µε τη
θέση του λογότυπου ONE Fi EXTRA της συσκευή.
Αυτή η συσκευή χρησιµοποιεί την
τεχνολογία ONE Fi EXTRA που σας επιτρέπει
να χρησιµοποιείτε αποµακρυσµένα τη
συσκευή µέσω της Εφαρµογής (App), χάρη
στη λειτουργία του Wi-Fi.
ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΣΗΣ (ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ)
l Κατεβάστε την Εφαρµογή Hoover
Wizard στη συσκευή σας.
Η Εφαρµογή Hoover Wizard είναι
διαθέσιµη σε συσκευές µε λογισµικό
Android και iOS, όχι µόνο σε tablets
αλλά και σε smartphones.
Αν δεν γνωρίζετε την θέση της NFC κεραίας,
µετακινήστε ελαφρώς το τηλέφωνο σε µια
κυκλική τροχία πάνω από το λογότυπο ONE Fi
EXTRA µέχρι η εφαρµογή να σας επιβεβαιώσει
την σύνδεση. Για να είναι επιτυχής η µεταφορά
δεδοµένων, είναι σηµαντικό να ΚΡΑΤΗΣΕΤΕ
ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΟΨΗ ΓΙΑ
ΛΙΓΑ ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ ΠΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙ Η
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ. Ένα µήνυµα στην
συσκευή θα σας ενηµερώσει για την
ολοκλήρωση της διαδικασίας και θα σας
ειδοποιήσει όταν είναι κατάλληλη στιγµή να
αποµακρύνετε το τηλέφωνο σας.
Ενηµερωθείτε για όλες τις λειτουργίες
του ONE Fi EXTRA ρίχνοντας µια µατιά
στην Εφαρµογή σε κατάσταση DEMO.
l Ανοίξτε την Εφαρµογή, δηµιουργήστε ένα
προφίλ χρήστη και εγγράψτε τη συσκευή
σύµφωνα µε τις οδηγίες στην οθόνη της
συσκευής ή σύµφωνα µε τον "Γρηγορες
Οδηγιες" που είναι συνηµµένος στη συσκευή.
Χρησιµοποιώντας
ένα
Android
smartphone µε τεχνολογία NFC (Near
Field Communication), η διαδικασία
εγγραφής θα είναι πολύ πιο απλή (Εύκολη
Εγγραφή)· σε αυτή την περίπτωση, όταν
σας ζητηθεί από την Εφαρµογή,
ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη της
συσκευής, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΚΑΙ
ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΠΛΑ στο λογότυπο
ONE Fi EXTRA στο ταµπλό της συσκευής.
Το χονδρό κάλυµµα ή µεταλλικά αυτοκόλλητα
στο smartphone σας, θα µπορούσαν να
επηρεάσουν ή να αποτρέψουν τη µετάδοση
δεδοµένων µεταξύ του υπολογιστή και του
τηλεφώνου. Εάν είναι απαραίτητο, αφαιρέστε τα.
Η αντικατάσταση ορισµένων εξαρτηµάτων
του smartphone (π.χ. πίσω κάλυµµα,
µπαταρία, κτλ....) µε µη αυθεντικά, µπορεί να
οδηγήσει στην αφαίρεση της κεραίας NFC.
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ (ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ)
Μετά την εγγραφή της συσκευής, κάθε φορά
που θα θέλετε να τη χειριστείτε αποµακρυσµένα
µέσω της Εφαρµογής, θα πρέπει πρώτα να
φορτώσετε τα άπλυτα και το απορρυπαντικό, να
κλείσετε την πόρτα και να επιλέξετε τη θέση
ONE Fi EXTRA στη συσκευή. Από εκείνη τη
στιγµή, µπορείτε να τη χειρίζεστε µέσω των
εντολών της Εφαρµογής.
41
EL
ONE Fi EXTRA
Πίνακας προγραµµάτων
1)
(MAX.) *
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
2
(βλέπε πίνακα ελέγχου)
(MAX.)
All In One
20°C
All Hygiene
4)
4)
All In One
59 Min.
Ευαίσθητα
4 4,5 5,5 6 6,5 7
8
8
20°
4 4,5 5,5 6 6,5 7
8
8
60°
10 11 12 13
40°
6
4)
Ξέβγαλµα
7
8
9
2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3
3
40°
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Ανάµεικτα & 2)
3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5
Χρωµατιστά 4)
Μάλλινα &
1 1 2 2 2 2 2,5 2,5
Μεταξωτά
2)
Βαµβακερά** 4) 6
14' 1
Γρήγορο
1
3)
7
8
9
10 11 12 13
40°
90°
2
30°
30' 2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3
3
30°
44' 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4
4
40°
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
( )
30°
1 1,5 1,5 1,5 1,5 2
Άδειασµα νερού
& Στύψιµο
2
( )
Η Θέση που πρέπει να επιλέξετε στον επιλογέα, όταν θέλετε να ενεργοποιείτε την αποµακρυσµένη
διαχείριση µέσω της εφαρµογής (µέσω Wi-Fi). Αν η συσκευή δεν είναι εγγεγραµµένη ακόµη στην
εφαρµογή, πατώντας το πλήκτρο ΕΝΑΡΞΗΣ/ΔΙΑΚΟΠΗΣ στην συσκευή θα εκτελεστεί ο κύκλος
"Αυτόµατος Καθαρισµός", που έχει σχεδιαστεί για τον καθαρισµό του τυµπάνου.
42
Διαβάστε τις πιο κάτω παρατηρήσεις:
* Το µέγιστο φορτίο των ρούχων εξαρτάται
από τον τύπο κάθε συσκευής (δες τον
πίνακα).
** ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ
ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ
(EU) No 1015/2010 και No 1061/2010.
1)
Όταν επιλέγετε ένα πρόγραµµα, στην
οθόνη εµφανίζεται η συνιστώµενη
θερµοκρασία πλύσης η οποία µπορεί
να αλλάξει (όπου επιτρέπεται) από το
σχετικό κουµπί, αλλά δεν είναι δυνατή
η αύξηση πάνω από το µέγιστο
επιτρεπόµενο όριο.
2)
Στα προγράµµατα που προβλέπεται
µπορείτε να ρυθµίσετε την διάρκεια
και την ένταση του βαθµού
πλυσίµατος µε την βοήθεια του
πλήκτρου ΒΑΘΜΟΥ ΒΡΩΜΙΑΣ.
3)
Επιλέγοντας µε τον επιλογέα την
λειτουργία ΓΡΗΓΟΡΟ πρόγραµµα,
µπορείτε στη συνέχεια µε το
αντίστοιχο πλήκτρο να προσδιορίσετε
πιο από τα τρία διαφορετικής
διάρκειας 14’, 30’ και 44’ γρήγορα
διαθέσιµα προγράµµατα θέλετε.
4)
Διαθέσιµη Λειτουργία Ατµού.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ
ΣΤΟΥΣ 60°C.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ
ΣΤΟΥΣ 40°C.
Τα προγράµµατα αυτά είναι κατάλληλα για
το πλύσιµο βαµβακερού ρουχισµού όχι
ιδιαίτερα βρώµικου και χαρακτηρίζονται
για την συνδυασµένη αποτελεσµατικότητα
καθαρισµού και κατανάλωσης ενέργειας και
νερού.
Τα προγράµµατα αυτά έχουν σχεδιαστεί
έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στις
προδιαγραφές
της
θερµοκρασίας
πλυσίµατος που αναγράφουν οι ετικέτες του
ρουχισµού ,η θερµοκρασία µπορεί να
εµφανίσει µικρή απόκλιση από εκείνη που
αναφέρεται στο πίνακα.
( )
Επιλέγεται µόνο µε τη λειτουργία
ΠΡΟΠΛΥΣΗΣ (διαθέσιµα προγράµµατα
µε λειτουργία ΠΡΟΠΛΥΣΗΣ).
43
EL
(Μόνο για τα µοντέλα που διαθέτουν
θήκη για υγρό απορρυπαντικό)
Εάν κάποιος ρουχισµός έχει λεκέδες
που απαιτούν προεργασία µε υγρό
αφαιρετικό λεκέδων µπορείτε να
κάνετε
την
προεργασία
στο
πλυντήριο.
Ρίξτε το λευκαντικό στο ειδικό
δοχείο για υγρό λευκαντικό που
βρίσκεται στη θήκη "2" στο
συρτάρι του απορρυπαντικού και
λειτουργήστε το ειδικό πρόγραµµα
ΞΕΒΓΑΛΜΑ.
Όταν ολοκληρωθεί αυτός ο
κύκλος,
απενεργοποιήστε
τη
συσκευή, προσθέστε τα υπόλοιπα
ρούχα και συνεχίστε µε έναν
κανονικό κύκλο πλύσης στο
καταλληλότερο πρόγραµµα.
l Τα ΜΗ ανεξίτηλα υφάσµατα δεν πρέπει
Επιλογή προγράµµατος
να αναµειγνύονται µε άλλα υφάσµατα.
Η συσκευή διαθέτει µια σειρά από
ξεχωριστά προγράµµατα για το πλύσιµο
ρουχισµού µε διαφορετική ένταση βρωµιάς
προκειµένου να ανταποκριθεί σε όλες τις
ανάγκες καθαρισµού (βλέπε πίνακα).
Τεχνολογία ALL IN ONE
Αυτό το πλυντήριο είναι εξοπλισµένο µε ένα
καινοτόµο σύστηµα µε ένα jet υψηλής
πίεσης που ψεκάζει ένα µείγµα από νερό
και απορρυπαντικό απ 'ευθείας στο φορτίο.
Η ειδική κίνηση του κινητήρα που
χρησιµοποιείται σε αυτό το µηχάνηµα
διαχειρίζεται την κίνηση του τυµπάνου κατά
τη διάρκεια της εκκίνησης του κάθε
προγράµµατος,και σε συνδυασµό µε την
υψηλή πίεση του jet ψεκασµού του
µίγµατος απορρυπαντικού εντός του
φορτίου, ο κύκλος περιλαµβάνει ένα σύνολο
δράσεων στροφών που βοηθά το διάλυµα
απορρυπαντικού για να διεισδύσει µέσα
στις ίνες, βοηθώντας την αποµάκρυνση
της βρωµιάς και εξασφαλίζοντας την
καλύτερη διαθέσιµη απόδοση πλύσης.
Το σύστηµα ALL IN ONE χρησιµοποιείται,
επίσης, κατά τη διάρκεια των φάσεων του
φορτίου νερού, όπου το jet υψηλής πίεσης
βοηθά την πλήρη αποµάκρυνση των
υπολειµµάτων απορρυπαντικού το οποίο
παγιδεύεται στα ρούχα.
All In One 20°C
Χάρη στην Τεχνολογία ALL IN ONE, αυτό
το καινοτόµο πρόγραµµα, σας επιτρέπει
να πλύνετε υφάσµατα όπως βαµβακερά,
συνθετικά και ανάµεικτα στους 20°C µε
απόδοση πλύσης όπως στους 40°C. Η
κατανάλωση του προγράµµατος είναι περίπου
50% χαµηλότερο από ένα συνηθισµένο
πρόγραµµα βαµβακερών στους 40°C.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
ΠΛΥΣΗΣ:
l Τα καινούρια, χρωµατιστά υφάσµατα
πρέπει να πλένονται χωριστά για
περίπου 5-6 πλύσεις.
l Σκούρα και βαριά ρούχα, όπως τζην και
πετσέτες πρέπει πάντα να πλένονται
χωριστά.
44
All Hygiene
Το πρόγραµµα αυτό ενδείκνυται για
βαµβακερό ρουχισµό και έχει σχεδιαστεί έτσι
ώστε µε την αξιοποίηση της τεχνολογίας ALL
IN ONE να αποµακρύνει και τους πιο
ανθεκτικούς λεκέδες στους 60°C.
All In One 59 Min.
Το πρόγραµµα σας επιτρέπει να πλύνετε
ανάµεικτα υφάσµατα, όπως βαµβακερά,
συνθετικά και ανάµεικτα σε µόλις 59 λεπτά,
µε γεµάτο φορτίο, στους 40°C (ή λιγότερο).
Αυτό το πρόγραµµα χρησιµοποιείται για
ελαφρώς λερωµένα υφάσµατα.
Ευαίσθητα
Το πρόγραµµα αυτό χαρακτηρίζεται από
περιόδους διακοπής των περιστροφών.
Πρόγραµµα ιδανικό για το πλύσιµο
ευαίσθητου ρουχισµού. Οι φάσεις πλυσίµατος
και ξεβγάλµατος γίνονται µε µεγάλη ποσότητα
νερού για άριστο καθαρισµό.
Ξέβγαλµα
Με αυτό το πρόγραµµα πραγµατοποιούνται
3 φάσεις ξεβγάλµατος µε µια ενδιάµεση
φάση στυψίµατος(µπορείτε να µειώσετε την
ταχύτητα ή να ακυρώσετε τη φάση µε την
βοήθεια του αντίστοιχου πλήκτρο). Η φάση
αυτή µπορεί να χρησιµοποιηθεί για όλους
τους τύπους υφάσµατος ακόµα και για το
ρουχισµό που έχετε πλύνει στο χέρι.
Ανάµεικτα & Χρωµατιστά
Πλύσιµο και ξέβγαλµα προσαρµόζονται στον
ρυθµό περιστροφής του τύµπανου και της
στάθµης νερού. Το απαλό στύψιµο µειώνει την
δηµιουργία ζαρώµατος στο ρουχισµό.
Μάλλινα & Μεταξωτά
Αυτό το πρόγραµµα επιτρέπει έναν απαλό
κύκλο πλυσίµατος, ειδικά σχεδιασµένο για
Μάλλινα ρούχα µε την ένδειξη στην ετικέτα
«Πλύσιµο σε Πλυντήριο» και Μεταξωτά
ρούχα µε την ένδειξη στην ετικέτα «Πλύσιµο
για µεταξωτά».
Γρήγορο (14-30-44 Min.)
Κύκλος πλύσης ειδικός για µικρά φορτία λίγο
λερωµένα. Σε αυτό το πρόγραµµα είναι σκόπιµο
να µειώσετε την ποσότητα του απορρυπαντικού
που χρησιµοποιείτε για να αποφύγετε τη
σπατάλη. Επιλέξτε το ΓΡΗΓΟΡΟ πρόγραµµα και
πιέστε το πλήκτρο για να επιλέξετε ένα από τα
τρία διαθέσιµα γρήγορα προγράµµατα.
Άδειασµα νερού & Στύψιµο
Το πρόγραµµα ολοκληρώνει το άδειασµα
του νερού µε ένα κύκλο στυψίµατος στο
µέγιστο αριθµό στροφών. Οι στροφές
µπορεί να µειωθούν µε την βοήθεια του
αντίστοιχου πλήκτρου.
ONE Fi EXTRA
Η θέση που πρέπει να επιλέξετε,
όταν θέλετε να ενεργοποιήσετε τον
αποµακρυσµένο έλεγχο της Εφαρµογής
(µέσω του Wi-Fi).
Σε αυτή την περίπτωση, η έναρξη του
κύκλου θα ξεκινήσει µέσω των εντολών της
Εφαρµογής.
Αν η συσκευή δεν έχει εγγραφεί
ακόµη,
αν
πατήσετε
το
κουµπί
ΕΝΑΡΞΗΣ/ΔΙΑΚΟΠΗΣ στη συσκευή, θα
ξεκινήσει
ο
κύκλος
"Αυτόµατος
Καθαρισµός".
Καθώς
είναι
σχεδιασµένο
για
την
απολύµανση
του
τυµπάνου,
την
αποµάκρυνση των άσχηµων οσµών και την
επιµήκυνση της διάρκειας ζωής της
συσκευής, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει
φορτίο στο τύµπανο προτού ξεκινήσετε τον
κύκλο "Αυτόµατος
Καθαρισµός" και
χρησιµοποιήστε
ένα
προτεινόµενο
καθαριστικό για.
45
EL
Βαµβακερά
Τα προγράµµατα αυτά είναι κατάλληλα για το
πλύσιµο βαµβακερού ρουχισµού όχι ιδιαίτερα
βρώµικου και χαρακτηρίζονται για την
συνδυασµένη αποτελεσµατικότητα καθαρισµού
και κατανάλωσης ενέργειας και νερού.
7. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ
Αν πιστεύετε ότι το πλυντήριο δεν λειτουργεί σωστά, συµβουλευτείτε τον γρήγορο οδηγό που παρέχεται
παρακάτω µε µερικές πρακτικές συµβουλές για το πώς να ξεπεράσετε τα πιο κοινά προβλήµατα.
ΑΝΑΦΟΡΆ ΣΦΆΛΜΑΤΟΣ
l Μοντέλα µε οθόνη: το σφάλµα παρουσιάζεται από έναν αριθµό του οποίου προηγείται το
γράµµα "E" (παράδειγµα: Error 2 = Ε2)
l Μοντέλα χωρίς οθόνη: το σφάλµα εµφανίζεται µέσω των λυχνιών LEDs που αναβοσβήνουν
κάθε φορά, κάνοντας µια παύση των 5 δευτερόλεπτων (παράδειγµα: Error 2 = δύο φλας–
παύση 5 δευτερολέπτων – δύο φλας – κ.λπ.…)
Εμφάνιση σφάλματος
E2 (με οθόνη)
2 φλας των LEDs
(χωρίς οθόνη)
E3 (με οθόνη)
3 φλας των LEDs
(χωρίς οθόνη)
E4 (με οθόνη)
4 φλας των LEDs
(χωρίς οθόνη)
E7 (με οθόνη)
7 φλας των LEDs
(χωρίς οθόνη)
Πιθανές αιτίες και πρακτικές λύσεις
Η συσκευή δεν µπορεί να τραβήξει το απαιτούµενο νερό.
Βεβαιωθείτε ότι η παροχή του νερού είναι ανοιχτή.
Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας παροχής νερού δεν κάµπτεται, έχει τσακίσει ή έχει
παγιδευτεί.
Μήπως ο αγωγός αποχέτευσης δεν είναι στο σωστό ύψος (βλέπε κεφάλαιο
εγκατάστασης).
Κλείστε τη βρύση παροχής νερού, ξεβιδώστε το σωλήνα από το πίσω
µέρος του πλυντηρίου και βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο σωµατιδίων είναι
καθαρό και δεν έχει µπλοκάρει.
Ελέγξτε ότι δεν έχει βουλώσει το φίλτρο και ότι δεν υπάρχουν ξένα
σώµατα µέσα στον θάλαµο του φίλτρου που µπορούν να εµποδίσουν τη
σωστή ροή του νερού.
Το πλυντήριο δεν αδειάζει το νερό.
Ελέγξτε ότι δεν έχει βουλώσει το φίλτρο και ότι δεν υπάρχουν ξένα
σώµατα µέσα στον θάλαµο του φίλτρου που µπορούν να εµποδίσουν τη
σωστή ροή του νερού.
Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας αποχέτευσης δεν κάµπτεται, έχει τσακίσει ή έχει παγιδευτεί.
Βεβαιωθείτε ότι το σύστηµα αποχέτευσης στο σπίτι δεν είναι φραγµένο και
επιτρέπει στο νερό να ρέει µέσα χωρίς δυσκολία. Δοκιµάστε να αποχετεύσετε
το νερό στο νεροχύτη.
Υπάρχει πάρα πολύ αφρός και / ή νερό.
Βεβαιωθείτε ότι δεν έχει χρησιµοποιηθεί υπερβολική ποσότητα
απορρυπαντικού ή προϊόν που είναι ακατάλληλο για το πλυντήριο ρούχων.
Πρόβληµα πόρτας
Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα έχει κλείσει σωστά. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν ρούχα στο
εσωτερικό του µηχανήµατος που µπορεί να παρεµποδίζουν την πόρτα να κλείσει.
Αν η πόρτα είναι µπλοκαρισµένη, απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε το
πλυντήριο από την πρίζα, περιµένετε 2-3 λεπτά και ανοίξτε την πόρτα.
Οποιοδήποτε άλλο
κωδικό
Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε το πλυντήριο ρούχων, περιµένετε ένα
λεπτό. Ενεργοποιήστε τη συσκευή και αφήστε να ξεκινήσει ένα πρόγραµµα.
Εάν παρουσιαστεί και πάλι το σφάλµα, επικοινωνήσετε απευθείας µε ένα
Εξουσιοδοτηµένο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών.
46
ΑΛΛΕΣ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ
Το πλυντήριο δεν
λειτουργεί / ξεκινάει
Υπάρχει διαρροή
νερού στο πάτωμα
κοντά στο πλυντήριο
Ο κάδος του
πλυντηρίου δεν
περιστρέφεται
Ισχυρές δονήσεις / ή
θόρυβοι ακούγονται
κατά τη διάρκεια της
φυγοκέντρησης
Πιθανές αιτίες και πρακτικές λύσεις
Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν είναι συνδεδεµένο σε µια πρίζα τροφοδοσίας
ηλεκτρικού ρεύµατος.
Βεβαιωθείτε ότι είναι σε λειτουργία.
Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα λειτουργεί, δοκιµάζοντάς την µε µια άλλη συσκευή,
όπως µια λάµπα.
Η πόρτα µπορεί να µην είναι κλειστή καλά: ανοίξτε και κλείστε ξανά.
Ελέγξτε αν το απαιτούµενο πρόγραµµα είναι επιλεγµένο σωστά και το κουµπί
έναρξης είναι πατηµένο.
Βεβαιωθείτε ότι το πλυντήριο δεν είναι σε κατάσταση παύσης.
Αυτό µπορεί να οφείλεται σε διαρροή µεταξύ της βρύσης και της παροχής
σωλήνων. Σε αυτή την περίπτωση, αντικαταστήστε και σφίξτε το σωλήνα και
τη βρύση.
Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο έχει κλείσει σωστά.
Εξαιτίας ενός µη σωστή κατανοµή των ρούχων, το πλυντήριο ρούχων
µπορεί:
Να προσπαθεί να εξισορροπήσει το φορτίο και να αυξήσει το χρόνο
κατανοµής.
Να µειώσει την ταχύτητα της περιστροφής για να µειώσει τους κραδασµούς
και το θόρυβο.
Να αποκλείσει το στύψιµο για την προστασία της µηχανής.
Βεβαιωθείτε ότι τα ρούχα είναι κατανεµηµένα. Αν όχι, ξεµπερδεύεστε τα,
επανατοποθετήστε τα και κάντε επανεκκίνηση του προγράµµατος.
Αυτό θα µπορούσε να οφείλεται στο γεγονός ότι το νερό δεν έχει αδειάσει
τελείως: περιµένετε µερικά λεπτά. Αν το πρόβληµα επιµένει, ανατρέξτε στο
σφάλµα του τµήµα 3.
Ορισµένα µοντέλα περιλαµβάνουν µια λειτουργία «όχι στύψιµο»: βεβαιωθείτε
ότι δεν είναι ενεργοποιηµένη.
Βεβαιωθείτε ότι δεν είναι σε επιλογή που αλλάζει τη διαδικασία του
στυψίµατος.
Η υπερβολική ποσότητα απορρυπαντικού θα µπορούσε να εµποδίσει την
έναρξη του στυψίµατος.
Το πλυντήριο δεν µπορεί να σταθεροποιηθεί πλήρως: εάν είναι απαραίτητο,
ρυθµίστε τα πόδια, όπως αναφέρεται στη συγκεκριµένη ενότητα.
Βεβαιωθείτε ότι οι βίδες, τα ελαστικά στοπ και λάστιχα απόστασης έχουν
αποµακρυνθεί.
Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν ξένα σώµατα µέσα στον κάδο (νοµίσµατα,
µεντεσέδες, κουµπιά, κ.λπ. ...).
Η εγγύηση του κατασκευαστή καλύπτει βλάβες που προκαλούνται από
ηλεκτρικές ή µηχανικές βλάβες στο προϊόν που προκλήθηκαν από πράξη ή από
παράλειψη του κατασκευαστή. Αν βρεθεί κάποια βλάβη που να οφείλεται σε
εξωγενείς παράγοντες ή σε κακή χρήση ή ως αποτέλεσµα της µη σωστής
εφαρµογής των οδηγιών χρήσης, αυτή θα αποκατασταθεί µε επιβάρυνση του
υπαιτίου.
47
EL
Πρόβληµα
Η χρήση οικολογικών απορρυπαντικών
χωρίς άλατα του φωσφόρου µπορεί να
εµφανίσει τα εξής επακόλουθα:
Εγγύηση
Το προϊόν συνοδεύεται από εγγύηση,
σύµφωνα µε τους όρους και τις
προϋποθέσεις που αναφέρονται στο
πιστοποιητικό που το συνοδεύει. Το
πιστοποιητικό εγγύησης πρέπει να είναι
πλήρως συµπληρωµένο και αποθηκευµένο,
έτσι ώστε, σε περίπτωση ανάγκης, να
επιδειχθεί στο Εξουσιοδοτηµένο Κέντρο
Τεχνικής Υποστήριξης Πελατών.
- το νερό που αποχετεύεται να είναι πιο
θολό: αυτό οφείλεται στην ύπαρξη
αιωρούµενων σωµατιδίων ζεόλιθων µε
αρνητικά αποτελέσµατα στην ποιότητα
του ξεβγάλµατος.
- παρουσία άσπρης σκόνης (ζεόλιθοι, στο
τέλος του κύκλου επάνω στα ρούχα: είναι
φυσιολογικό ,η σκόνη δεν διεισδύει στις ίνες
και δεν επηρεάζει το χρώµα τους.
- παρουσία αφρού στο νερό του
τελευταίου ξεβγάλµατος: δεν πρόκειται
απαραίτητα για ένδειξη κακού ξεβγάλµατος.
- εµφανή δηµιουργία αφρού: η παρουσία
αφρού πολύ συχνά οφείλεται στην
ύπαρξη επιφανειοδραστικά ανιόντα που
υπάρχουν
στην
σύνθεση
των
απορρυπαντικών
και
τα
οποία
αποµακρύνονται πολύ δύσκολα από το
ρουχισµό. Σε αυτή την περίπτωση η
επανάληψη του κύκλου ξεβγάλµατος δεν
πρόκειται να βελτιώσει την κατάσταση.
Αν το πρόβληµα επιµένει ή αν υποπτεύεστε
κάποια δυσλειτουργία, επικοινωνήστε αµέσως
µε ένα Εξουσιοδοτηµένο Κέντρο Εξυπηρέτησης
Πελατών.
Συνιστάται
πάντα
η
χρήση
γνήσιων
ανταλλακτικών που είναι διαθέσιµα στα
Εξουσιοδοτηµένα Κέντρα Εξυπηρέτησης
Πελατών µας.
Με την τοποθέτηση της σήµανσης
σε
αυτό το προϊόν, δηλώνουµε µε δική µας
ευθύνη, τη συµµόρφωση µε το σύνολο
όλων των απαιτήσεων της Ευρωπαϊκής
ένωσης για την ασφάλεια, υγεία και του
περιβάλλοντος, που αναφέρονται στη
νοµοθεσία για αυτό το προϊόν.
Ο κατασκευαστής δεν φέρει καµία ευθύνη
για τυχόν τυπογραφικά λάθη που µπορεί να
εµπεριέχονται σε αυτό το βιβλίο οδηγιών. Ο
κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωµα να
πραγµατοποιήσει τις τροποποιήσεις που
θα κρίνει αναγκαίες χωρίς να µεταβάλει τα
κύρια χαρακτηριστικά της συσκευής.
48
PL
49
Dziękujemy za dokonany wybór przy zakupie pralki
Hoover. Z dumą oferujemy coraz nowocześniejsze i
technologicznie zaawansowane produkty w pełnej
gamie sprzętu, dla zapewnienia rzeczywistego
wsparcia w życiu codziennym naszych Klientów.
Przeczytanie całości niniejszej Instrukcji
pozwoli na prawidłowe i bezpieczne
użytkowanie urządzenia oraz dostarczy
przydatnych porad dla poprawnej konserwacji.
Pralkę można uruchomić wyłącznie
po uważnym przeczytaniu Instrukcji. Zaleca się
przechowywanie Instrukcji w dostępnym
miejscu oraz zachowanie jej dla ewentualnych
przyszłych właścicieli urządzenia.
Przypominamy o sprawdzeniu, czy przy
odbiorze urządzenia dołączone do niego są:
Instrukcja obsługi, dowód gwarancji, lista
adresów serwisów i etykieta wydajności
energetycznej. Dodatkowo sprawdzić należy
czy w opakowaniu znajdują się zatyczki,
kolanko węża wylewkowego i pojemnik na
płyn do prania lub wybielacz (tylko dla
wybranych modeli). Zaleca się przechowywanie
wszystkich wymienionych przedmiotów.
WEEE
zawiera
zarówno
substancje
zanieczyszczające (co może spowodować
negatywne
skutki
dla
środowiska
naturalnego) oraz podstawowe elementy
(które mogą być ponownie wykorzystane).
Ważne jest, aby dokonać wszelkich starań
w celu usunięcia i pozbycia się właściwie
wszystkich zanieczyszczeń oraz odzyskania i
recyklingu wszystkich materiałów. Osoby
fizyczne mogą odgrywać ważną rolę w
zapewnieniu, ż e WEEE nie stanie się
problemem dla środowiska naturalnego;
istotne jest, aby przestrzegać kilku
podstawowych zasad:
l WEEE nie powinien być traktowany jako
odpad komunalny;
l WEEE należy przekazać do odpowiednich
punktów zbiórki prowadzonych przez
gminy lub przez zarejestrowane firmy. W
wielu krajach duży sprzęt AGD może być
odbierany z domu.
W wielu krajach, przy zakupie nowego
urządzenia, stary może być zwrócony do
sprzedawcy, który musi zebrać go
bezpłatnie na zasadzie jeden do jednego,
tak długo, jak sprzęt jest właściwego
rodzaju i ma takie same funkcje, co sprzęt
dostarczony.
Każdy produkt posiada unikatowy kod
składający się z 16 znaków, określany jako
“numer seryjny”. Można go odnaleźć na
etykiecie naklejonej na sprzęcie AGD (w
okolicy okienka załadunku) lub w woreczku z
dokumentami znajdującym się wewnątrz
urządzenia. Taki kod jest swego rodzaju
dowodem osobistym, innym dla każdego
produktu, służącym do rejestracji urządzenia
oraz w razie potrzeby skontaktowania się z
Centrum Serwisu Technicznego Hoover.
2. INSTALACJA
Uwagi dotyczące środowiska
6. STEROWANIE I PROGRAMY
To urządzenie jest oznakowane zgodnie
z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE
on dotyczącą Zużytego Sprzętu
Elektrycznego i Elektronicznego (WEEE).
50
Spis treści
1. OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
3. PRAKTYCZNE PORADY
4. CZYSZCZENIE I RUTYNOWA
KONSERWACJA
5. SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI
7. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW I
GWARANCJA
l Urządzenie to przeznaczone jest do
użytku domowego i w podobnych
warunkach, dla przykładu:
− w strefach wypoczynku, na
terenie sklepów, w biurach lub
innych miejscach pracy;
− w gospodarstwach agroturystycznych;
− dla klientów hoteli, moteli lub
innych
podobnych
centrach
pobytowych;
− w ośrodkach typu Bed & Breakfast.
Użytkowanie sprzętu odmienne niż
typowe dla domowego, jak na
przykład profesjonalne użytkowanie
przez osoby przeszkolone i specjalistów,
jest zabronione także w miejscach wyżej
opisanych. Użytkowanie niezgodne z
opisanym może zredukować trwałość
produktu i spowodować utratę gwarancji
producenta. Wszelkie uszkodzenia
urządzenia czy innych elementów,
wynikające z użytkowania innego niż
domowego (także, kiedy sprzęt
zainstalowany jest w środowisku
domowym) w oparciu o istniejące prawo
nie będą uznane przez Producenta.
l Dzieci
powinny być pilnowane tak,
aby nie bawiły się urządzeniem.
l Dzieci
poniżej trzeciego roku
życia mogą obsługiwać pralkę
wyłącznie pod stałym nadzorem.
l Jeśli
przewód zasilający jest
uszkodzony, musi zostać wymieniony
na specjalny przewód lub zestaw
dostępny u producenta lub jego
przedstawiciela serwisowego.
l Do odprowadzenia wody stosować
wyłącznie przewód dostarczony z
urządzeniem. Nie używać starych
przewodów.
l Wymagane
ciśnienie
wody:
0,05-0,8 Mpa
l Upewnić
l Urządzenie
się, ż e podłoże pralki
oraz przewody wentylacyjne
znajdujące się od spodu nie są
zablokowane np dywanikiem.
to może być użytkowane
przez dzieci 8-letnie i starsze oraz przez l Przy
montażu
urządzenie
osoby o ograniczonych zdolnościach
powinno być umieszczone w
fizycznych, czuciowych i umysłowych
sposób umożliwiający dostęp do
lub niemające doświadczenia i wiedzy,
kontaktu zasilania.
pod warunkiem, że będą nadzorowane
lub pouczone odnośnie bezpiecznego l Maksymalny
wsad
prania
suchego zależy od modelu pralki
użytkowania i ż e rozumieją
niebezpieczeństwa, jakie wynikają z
(patrz panel sterowania).
51
PL
użytkowania takiego sprzętu. Należy
unikać możliwości zabawy przez
dzieci przy użyciu pralki lub jej
czyszczenia czy konserwacji bez
nadzoru.
1. OGÓLNE ZASADY
BEZPIECZEŃSTWA
l Odnośnie
dodatkowych informacji l Przed otwarciem drzwiczek upewnić
dotyczących produktu lub w celu
się, że w bębnie nie ma wody.
uzyskania
danych
z
karty
technicznej należy zaznajomić się
ze stroną internetową Producenta.
UWAGA:
podczas prania woda może
osiągać bardzo wysokie
Podłączenia elektryczne i instrukcje
temperatury.
dotyczące bezpieczeństwa
techniczne (napięcie i l Nie pozostawiać pralki na działanie
deszczu, słońca czy innych
moc zasilania) podane są na
czynników atmosferycznych.
tabliczce znamionowej produktu
l Dane
l W przypadku przewozu nie
się, ż e
system
unosić pralki za pokrętła czy
elektryczny jest uziemiony,
szufladkę na płyn do prania;
spełnia wszystkie obowiązujące
podczas transportu nie opierać
przepisy
iż
e
gniazdo
nigdy drzwiczek pralki na wózku.
(elektryczne) jest zgodne z
Zaleca się, aby pralkę podnosiły
wtyczką urządzenia. Jeśli tak
dwie osoby.
nie jest, zwróć się o pomoc do
wykwalifikowanego fachowca.
l W każdym przypadku uszkodzenia
i/lub złego funkcjonowania pralki,
zaleca się jej wyłączenie, zamknięcie
l Zdecydowanie
odradza się
dopływu wody i nie dokonywanie
stosowanie przetworników, gniazd
żadnych czynności w urządzeniu.
wielokrotnych lub przedłużaczy.
Skontaktować się natychmiast z
Centrum Serwisu Technicznego,
l Przed wykonaniem jakichkolwiek
zamawiając wyłącznie oryginalne
prac (czyszczenie i konserwacja)
części zamienne. Brak zachowania
należy odłączyć z gniazdka
powyższego może spowodować
przewód zasilania elektrycznego
narażenie stanu bezpieczeństwa
oraz zamknąć kranik z dopływem
urządzenia.
wody.
l Upewnij
l Nie
ciągnąć przewodu zasilania
lub samego urządzenia w celu
odłączenia wtyku z gniazda
elektrycznego.
52
2. INSTALACJA
ś ruby szt. 2 lub 4 (A)
na tylnej ś cianie i usunąć
podkładki dystansowe szt. 2 lub
4 (B), patrz rysunek 1.
1
A
B
A
B
l Zabezpieczyć
otwory szt. 2 lub
4 stosując w tym celu zatyczki
dostarczonych w woreczku z
Instrukcją.
B
B
A
A
PL
l Odkręcić
l Jeśli
pralka jest pod zabudowę,
po przecięciu opasek przy
przewodzie należy odkręcić ś ruby
szt. 3 lub 4 (A) i usunąć podkładki
dystansowe szt. 3 lub 4 (B).
l W
niektórych modelach, 1 lub
więcej podkładek dystansowych
wpadnie do wnętrza urządzenia: w
celu ich usunięcia należy przechylić
pralkę do przodu. Zaślepić otwory
używając w tym celu zatyczki
dostarczone w woreczku.
2
A
1
2
3
UWAGA:
nie należy pozostawić elementów
opakowania dostępnych dla
dzieci.
B
l Zamontować osłonę z tworzywa od
spodu urządzenia jak pokazano na
rysunku 2 (wariant A, B lub C w
zależności od modelu).
C
W niektórych modelach operacja
ta nie jest konieczna, ponieważ
osłona jest montowana fabrycznie.
3
2
53
1
Połączenie hydrauliczne
3
l Podłącz wąż doprowadzający wodę do
kranu (rys. 3) tylko za pomocą przewodu
dostarczonego wraz z urządzeniem (nie
używać starych zestawów węży).
l POSZCZEGÓLNE MODELE mogą posiadać
niektóre z poniższych funkcji:
l HOT&COLD
(rys.
4):
możliwość
połączenia do sieci wody ciepłej i zimnej
dla większej oszczędności energii.
Podłączyć szary przewód do kraniku z
zimną wodą
i czerwony przewód do
kranu wody gorącej. Urządzenie może też
być podłączone tylko do zimnej wody: w
takim przypadku rozpoczęcie niektórych
programów będzie opóźnione o kilka minut.
4
1
l AQUASTOP (rys. 5): urządzenie znajdujące
się na przewodzie doprowadzającym wodę i
blokujące dopływ wody w sytuacji, gdy
przewód jest uszkodzony; w takim wypadku
pojawi się czerwone oznaczenie w okienku
"A", niezbędna będzie wymiana przewodu.
Aby odkręcić tulejkę nacisnąć przycisk
blokujący odkręcenie "B".
5
6
B
A
B
A
l AQUAPROTECT - PRZEWÓD WODY Z
ZABEZPIECZENIEM (rys. 6): W przypadku
wycieku wody z głównej rury wewnętrznej
"A" jego przezroczysta osłona zewnętrzna
"B" będzie wypełniona wodą, co pozwoli na
ukończenie
bieżącego
prania.
Po
zakończeniu cyklu wymienić przewód
kontaktując się z Centrum Serwisu
Technicznego.
7
Ustawienie
l Przysunąć pralkę do ściany zachowując
54
min 4 cm
max 100 cm
ostrożność, aby przewód wody nie był
zagięty lub zgnieciony i przyłączyć przewód
odprowadzający wodę do wanny, zalecamy
podłączenie do stałego odpływu na
minimalnej wysokości 50 cm i o średnicy
większej niż rurka od pralki (rys. 7).
+2,6 mt
max
min 50 cm
max 85 cm
pralkę za pomocą
obrotowych nóżek, jak na rysunku 8:
a.odkręcić nakrętkę zgodnie z ruchem
wskazówek zegara dla odblokowania śruby;
b.obracać nóżkę obniżając ją lub unosząc, tak
aby przylegała do podłoża;
c.zablokować nóżkę ponownie dokręcając
nakrętkę aż do dna pralki.
l Włożyć wtyk do kontaktu zasilania.
8
A
B
PL
l Wypoziomować
UWAGA:
w razie konieczności wymiany przewodu
zasilania elektrycznego należy skontaktować
się z Centrum Serwisu Technicznego.
C
Szufladka na detergent
UWAGA:
Szufladka na proszek podzielona jest na 3
przegródki, jak pokazano na rysunku 9:
l przegródka “1”: przeznaczona jest na
proszek do prania wstępnego;
l przegródka “ ”:przeznaczona na specjalne
dodatki do prania, środki zmiękczające wodę,
zapachowe, krochmal, itp.;
UWAGA:
Usterki spowodowane niewłaściwą
instalacją nie są objęte gwarancją
producenta.
9
stosować wyłącznie produkty płynne; pralka
przystosowana jest do automatycznego
pobierania dodatków podczas ostatniego
płukania przy każdym cyklu prania.
l przegródka
“2”: przeznaczona
proszek do prania zasadniczego.
1
2
na
W NIEKTÓRYCH MODELACH dołączone zostało
także naczynko do środków piorących w płynie
(rys. 10). Stosujemy je poprzez wprowadzenie do
przegródki "2". W ten sposób płynny środek zostanie
wprowadzony do bębna w odpowiednim momencie.
Naczynko to będzie także przydatne, jeśli chcemy
wykonać wybielanie wybierając program "Płukanie".
UWAGA:
Niektóre środki czyszczące nie są
przeznaczone do stosowania w pojemniku
na detergenty, ale są wyposażone w ich
własny dozownik, który jest umieszczony
bezpośrednio w bębnie.
55
10
programu prania w wysokiej temperaturze
nie było konieczne.
Oszczędzaj energię dzięki programowi
prania w niskiej temperaturze.
3. PRAKTYCZNE PORADY
Wskazówki dotyczące załadunku
bębna
Przy sortowaniu odzieży przed praniem
należy dopilnować, aby:
- usunąć z pranej bielizny przedmioty
metalowe, takie jak agrafki, spinki, monety;
- zapiąć pościel, zasunąć zamki błyskawiczne,
zawiązać luźne paski i długie tasiemki przy
ubraniach;
- usunąć z zasłonek rolki do ich przesuwania;
- uważnie przestrzegać wskazań dotyczących
prania zamieszczonych na etykietach przy
ubraniach;
- usunąć przed praniem ewentualne uporczywe
plamy przy użyciu specjalnego środka.
l W przypadku prania dywanów, narzut lub
innej ciężkiej odzieży, zaleca się nie
stosować wirowania.
l Przed praniem wełny, upewnij się, czy
nadaje się do prania w pralce. Sprawdź
etykietę tkaniny.
Porady dla użytkowników
Oto
kilka
wskazówek
dotyczących
ekonomicznego i przyjaznego środowisku
użytkowania własnego urządzenia.
Załadowanie do maksimum bębna pralki
l Najlepsze wykorzystanie energii, wody,
środków piorących i czasu uzyskać można
przez użycie zalecanej, maksymalnej
wielkości
załadunku.
Możliwe
jest
zaoszczędzenie do 50% energii piorąc
jeden pełny załadunek zamiast prać dwa
razy połowę wsadu.
Przed rozpoczęciem programu suszenia
(PRALKO-SUSZARKI)
l Aby zaoszczędzić czas i energię
elektryczną wyroby przeznaczone do
suszenia w pralko-suszarce należy
wcześniej odwirować na najwyższej
zalecanej prędkości wirowania, tak aby
usunąć z nich nadmiar wody.
Poniżej zamieszczamy krótki przewodnik
z poradami i zaleceniami dotyczącymi
stosowania ś rodków piorących w zależności
od temperatury prania. Zawsze należy
śledzić wskazania znajdujące się na proszku,
odnośnie właściwego stosowana i dozowania.
W przypadku prania z programem
bawełna, temperatura od 60°C w górę,
dla ubrań białych, trwałych i bardzo
zabrudzonych, zaleca się zastosowanie
zwyczajnego ś rodka piorącego w proszku
(heavy-duty), zawierającego elementy
wybielające i który przy średnich-wysokich
temperaturach daje najlepsze rezultaty.
W przypadku użycia programów o
temperaturze pomiędzy 60°C a 40°C,
wybór środka piorącego musi być
dokonany w zależności od rodzaju
pranego materiału, jego koloru i stopnia
zabrudzenia. Zwykle dla białej, trwałej i
bardzo zabrudzonej odzieży poleca się
zwyczajny ś rodek w proszku; dla
odzieży kolorowej i bez poważnych plam
zaleca się ś rodek płynny lub w proszku,
polecany do ochrony kolorów.
Kiedy potrzebne jest pranie wstępne?
l Wyłącznie dla bardzo zabrudzonych ubrań!
Można zaoszczędzić od 5 do 15% energii
nie wybierając opcji prania wstępnego dla
odzieży normalnie zabrudzonej.
Czy konieczne jest pranie w gorącej
wodzie?
l Przetrzyj plamę odplamiaczem lub
namocz suchą plamę w wodzie przed
praniem, aby w ten sposób użycie
56
W przypadku prania w niskich
temperaturach do 40°C, doradzamy
używanie środków płynnych lub w proszku,
specjalnie polecanych do niskich temperatur.
W przypadku wełny i jedwabiu,
używać wyłącznie specjalnych produktów
przeznaczonych do ich prania.
4. CZYSZCZENIE I
RUTYNOWA
KONSERWACJA
PL
Do czyszczenia zewnętrznej obudowy
pralki zastosuj wilgotną ściereczkę, nie
używaj środków trących, alkoholu i/lub
rozpuszczalników. Pralka wymaga czyszczenia
w niewielkim stopniu: czyszczenie szufladki i
czyszczenie filtru; poniżej wskazane są także
sugestie odnośnie przypadków przewożenia
lub długich okresów nie używania urządzenia.
Sugestie dotyczące przewożenia
i okresów nie używania pralki
Czyszczenie szufladki
l Zalecane jest czyszczenie szufladki dla
uniknięcia zbierania w jej wnętrzu resztek
proszku czy dodatków.
l W przypadku, kiedy pralka pozostaje
przez
dłuższy
czas
w
miejscu
nieogrzewanym niezbędne jest całkowite
usunięcie resztek wody z przewodów.
l Wyjąć
delikatnie szufladkę, wyczyścić
strumieniem wody i wprowadzić ponownie
na miejsce.
Czyszczenie filtru
l Pralka posiada specjalny filtr, który
zatrzymuje większe odpady mogące
zatkać odpływ wody, np. guziki czy
monety.
l Odłączyć pralkę od zasilania elektrycznego.
l Rozłączyć opaskę przytrzymującą przewód
wody obniżając go do posadzki, aby
usunąć całkowicie wodę.
l Ponownie zamocować opaską przewód
odprowadzenia wody.
l Tylko W NIEKTÓRYCH MODELACH:
wyciągnij filtr, zdejmij jego korek i zbierz
wodę do pojemnika.
l Przed
odkręceniem filtru dobrze jest
umieścić pod nim ściereczkę dla uniknięcia
rozlania na podłogę pozostałości wody.
l Obrócić filtr w kierunku odwrotnym do
ruchu wskazówek zegara, do zatrzymania
na pozycji pionowej.
l Wyjąć filtr i oczyścić go; następnie
umieścić na swoim miejscu i obrócić
zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
l Zamontować wszystkie usunięte elementy
powtarzając
w
odwrotnej
kolejności
wszystkie wcześniejsze czynności.
57
5. SKRÓCONA
INSTRUKCJA OBSŁUGI
6. STEROWANIE I
PROGRAMY
Nasza
pralka
posiada
system
automatycznego dostosowania poziomu
wody do rodzaju i ilości prania. System ten
prowadzi do zredukowania zużycia energii i
znacznego skrócenia czasu prania.
}
A
Wybór programu
l Włączyć
pralkę
i
wybrać
potrzebny
P
program.
l Zmienić ewentualnie wartość temperatury
prania i załączyć potrzebne opcje.
O
F
D
C
l Nacisnąć przycisk START/PAUZA, aby
uruchomić program prania.
W przypadku zaniku zasilania podczas pracy
specjalna pamięć pralki zapamięta ustawienia
i po włączeniu prądu pralka rozpocznie pranie
w tym momencie, w którym zostało ono
przerwane.
l Pod koniec programu na wyświetlaczu
pojawi się informacja “End" (koniec”) lub w niektórych modelach - zaświecą się
wszystkie lampki kontrolne dla prania.
Przed otwarciem drzwiczek odczekaj,
aż lampka BOKADY DRZWICZEK
zgaśnie.
l Wyłączyć pralkę.
Dla każdego rodzaju prania sprawdź tabelę
programów i postępuj zgodnie ze wskazaną
procedurą.
Dane techniczne
Ciśnienie wody:
min 0,05 Mpa / max 0,8 Mpa
Wirowanie (obr/min):
(patrz tabliczka znamionowa)
Moc przyłączeniowa / Bezpiecznik
zasilania / Napięcie zasilania
(patrz tabliczka znamionowa)
58
Q
B
G
H
I
L M
NE
A Sterowanie dotykowe
(z przyciskiem OFF[WYŁ])
B Przycisk START/PAUZA
C Przycisk PRĘDKOŚĆ OBROTÓW
D Przycisk WYBORU TEMPERATURY
E Przycisk OPÓŹNIONEGO STARTU
F Przycisk PRANIE SZYBKIE /
STAN ZABRUDZENIA
G Przycisk PRANIE WSTĘPNE
H Przycisk PRANIE HIGIENICZNE
I Przycisk DODATKOWEGO
PŁUKANIA
L Przycisk PARY
M Przycisk ULUBIONE
N Przycisk NOC i DZIEŃ
O Wyświetlacz cyfrowy
P Kontrolka BLOKADY DRZWICZEK
E+N BLOKADA PANELU
STEROWANIA
Q Obszar ONE Fi EXTRA
Nie należy dotykać wyświetlacza (oraz
Sterownika
Dotykowego)
podczas
wkładania wtyczki, ponieważ maszyny
dokonują kalibracji systemu w pierwszych
sekundach;
dotknięcie
wyświetlacza
spowoduje
nieprawidłowe
działanie
maszyny.
W takim przypadku należy wyjąć wtyczkę i
powtórzyć operację.
Wskaźniki PRZYCISKÓW WYBORU
Po dotknięciu odpowiedniego przycisku
zaczynają świecić
.
"X Red Light"
Zaczyna się świecić po naciśnięciu
dowolnego
przycisku
na
Sterowniku
Dotykowym
rozproszonym
światłem
zanikającym w kierunku brzegów
.
Wyłącza się stopniowo w ciągu 5 minut od
ostatniego dotknięcia przycisku w celu
zaoszczędzenia energii.
Sterowanie dotykowe
Przycisk START/PAUZA
Drzwiczki należy zamknąć PRZED
naciśnięciem przycisku START/PAUZA.
l Nacisnąć przycisk START/PAUZA, aby
uruchomić wybrany program prania.
ON/OFF [WŁ/WYŁ]
Aby włączyć urządzenie, naciśnij przez co
najmniej 1 sekundę przycisk wybranego
programu
, (wyświetlacz zaświeci się,
pokazując parametry wybranego cyklu).
Aby wyłączyć urządzenie, naciśnij przycisk
OFF
na co najmniej 3 sekundy.
WYBÓR PROGRAMU
Aby ustawić program, naciśnij odpowiedni
przycisk
, zaświeci się odpowiedni
wskaźnik.
Po naciśnięciu przycisku START/PAUZA
urządzenie po upływie kilku sekund
rozpocznie program prania.
DODAWANIE LUB USUWANIE ELEMENTÓW
PO URUCHOMIENIU PROGRAMU (PAUZA)
l Naciśnij
i
przytrzymaj
przycisk
START/PAUZA na około 2 sekundy
(niektóre wskaźniki jak kontrolka czasu
prania zaczną migać, oznacza to że
działanie urządzenia zostało wstrzymane).
l Przed otwarciem drzwiczek odczekaj, aż
lampka BOKADY DRZWICZEK zgaśnie.
Przed otwarciem drzwiczek prosimy
sprawdzić, czy poziom wody wewnątrz
pralki znajduje się poniżej drzwiczek, aby
uniknąć zalania.
l Po dodaniu lub usunięciu elementów,
zamknij drzwi i naciśnij przycisk
START/PAUZA (program rozpocznie się
od miejsca zatrzymania).
59
PL
UWAGA:
ANULOWANIE PROGRAMU
l By skasować program należy nacisnąć
przycisk OFF
3 sekundy).
(przez
co
najmniej
l Odczekaj 2 minuty aż odblokują się
drzwi.
Funkcje dodatkowe należy wybrać przed
naciśnięciem przycisku START/PAUZA.
W
przypadku
wyboru
funkcji
niekompatybilnej z danym programem,
wskaźnik funkcji najpierw miga a
następnie gaśnie.
Urządzenie
jest
wyposażone
w
specjalne urządzenie elektroniczne,
które uniemożliwia wirowanie przy
niesymetrycznym obciążeniu bębna.
Pozwala ono obniżyć poziom hałasu i
drgania pralki, i tym samym przedłuża
żywotność urządzenia.
Przycisk WYBORU TEMPERATURY
l Przycisk służy do zmiany temperatury
cykli prania.
pranie w zimnej wodzie.
l W
Przycisk PRĘDKOŚĆ OBROTÓW
l Po naciśnięciu tego przycisku możliwe
jest zmniejszenie maksymalnej prędkości
wirowania, a jeśli chcesz, cykl wirowania
można całkowicie anulować.
wyłączenie wirowania.
l Jeśli metka na ubraniu nie podaje
innych informacji, można korzystać z
maksymalnej prędkości wirowania.
ochrony
tkanin
przez
nie jest możliwe ustawienie
wyższej niż temperatura
przewidziana dla danego
Przycisk OPÓŹNIONEGO STARTU
l Przycisk ten umożliwia uruchomienie
programu
prania
z
opóźnieniem
wynoszącym maksymalnie 24 godziny.
l Aby zaprogramować opóźniony start,
Aby zapobiec uszkodzeniu tkanin,
nie można zwiększyć prędkości
wirowania ponad maksymalny poziom
dozwolony dla danego programu.
należy:
- Wybrać program prania.
l Aby reaktywować cykl wirowania, wciskaj
przycisk aż do osiągnięcia żądanej prędkości
wirowania. eactivar o ciclo de centrifugação,
pressione o botão até chegar à velocidade de
centrifugação que gostaria de definir.
l Prędkość wirowania można modyfikować
bez zatrzymywania pralki.
- Nacisnąć jednokrotnie przycisk opóźnionego
startu (wyświetlacz pokaże h00). Kolejne
naciśnięcie przycisku powoduje opóźnienie
uruchomienia programu o godzinę (na
wyświetlaczy pojawi się h01). Każde kolejne
naciśnięcie przycisku powoduje opóźnienie
uruchomienia programu o godzinę. Po
osiągnięciu wartości 24 godzin (wyświetlacz
pokaże h24), kolejne naciśnięcie przycisku
spowoduje powrót do 0.
- Nacisnąć przycisk START/PAUZA w
celu rozpoczęcia odliczania czasu
pozostałego do uruchomienia programu
(wskaźnik
zacznie
migać
na
wyświetlaczu). Po upływie zaprogramowanego
czasu opóźnienia program zostanie
automatycznie uruchomiony.
Nadmiar detergentu może powodować
nadmierne pienienie. Urządzenie wykrywa
obecność nadmiaru piany i może:
anulować fazę wirowania, przedłużyć
czas pracy programu lub zwiększyć
ilość użytej wody.
60
celu
zniszczeniem
temperatury
maksymalna
programu.
l Możliwe jest skasowanie opóźnionego
Jeśli podczas pracy urządzenia wystąpi
przerwa w zasilaniu, specjalny moduł
pamięci zapamięta parametry przerwanego
programu. Po przywróceniu zasilania
program zostanie wznowiony od miejsca, w
którym został przerwany.
Przycisk PRANIE HIGIENICZNE
Program higieniczny umożliwia pozbycie się
większości
bakterii
podczas
prania.
Temperatura prania dochodzi do 60°C.
Szczególnie przeznaczony do prania ubrań
niemowlęcych oraz odzieży osób z
obniżoną odpornością.
Przycisk DODATKOWEGO PŁUKANIA
l Przycisk służy do ustawienia dodatkowych
Przycisk PRANIE SZYBKIE
STAN ZABRUDZENIA
cykli płukania na koniec cyklu prania.
Maksymalna liczba dodatkowych cykli
płukania zależy od wybranego programu.
/
Przycisk ten pozwala wybierać pomiędzy
dwiema opcjami, w zależności od
wybranego programu.
l Funkcja ta jest przeznaczona zwłaszcza
do prania odzieży dzieci i niemowląt oraz
osób dorosłych o delikatnej i wrażliwej
skórze, w przypadku których najmniejsza
pozostałość środków piorących może
spowodować podrażnienie lub uczulenie.
- PRANIE SZYBKIE
Przycisk zostaje aktywowany po wybraniu
pokrętłem programu SZYBKI (14/30/44 Min.)
i pozwala na wybranie trzech czasów prania.
l Funkcja ta jest również zalecana do
prania mocno zabrudzonych ubrań
dziecięcych, wymagającego dużej ilości
środka piorącego, oraz do prania tkanin
ręcznikowych
(frotowych),
ponieważ
środek piorący może się z nich ciężko
wypłukiwać.
- STAN ZABRUDZENIA
l Po
wybraniu
programu
zostaje
automatycznie pokazany czas prania dla
tego programu.
Przycisk PARY
l Opcja ta pozwala na wybór 3 poziomów
intensywności prania dzięki modyfikacji
czasu jego trwania, zależnie od tego jak
bardzo zabrudzone są tkaniny (może być
stosowany tylko w połączeniu z
niektórymi programami, tak jak to
pokazano w tabeli programów).
Przycisk PRANIE WSTĘPNE
l Funkcja umożliwia pranie wstępne i jest
przydatna zwłaszcza w przypadku mocno
zabrudzonych tkanin (funkcja jest dostępna
z wybranymi programami – patrz tabela
programów).
l Zaleca się stosowanie 1/5 zalecanej ilości
środka piorącego podanego na opakowaniu.
Za pomocą tego przycisku można aktywować
specjalną funkcję pary po określonych
cyklach prania (patrz tabela programów).
Funkcja ta redukuje zagniecenia, skracając
czas potrzebny na prasowanie odzieży.
Włókna są regenerowane i odświeżane
przez usunięcie nieprzyjemnych zapachów.
Każdy program ma odpowiednią funkcję
pary zapewniającą maksymalną skuteczność
prania zgodnie z typem i kolorem tkanin.
Przycisk ULUBIONE
Funkcja ta pozwala na zapamiętanie Twoich
2 najczęściej używanych programów i
ustawień
temp.,
stopnia
wirowania,
poziomu zabrudzeń, by w łatwy i szybki
sposób je ponownie uruchomić.
61
PL
włączenia przez naciśnięcie przycisku
OFF (przez co najmniej 3 sekundy).
Jak uruchomić ULUBIONE za pierwszym
razem:
1)
l Gdy woda nadal znajduje się w bębnie
odpowiednia kontrolka miga, informując
że pralka jest w stanie pauzy.
Wybierz program i jego dodatkowe
ustawienia.
l Należy wyłączyć tryb pracy nocnej, by
2)
Naciśnij
przycisk
ULUBIONE,
wybierając ustawienia w pozcyji M1 lub
M2. Wybierz M1 jeśli pierwszy raz
włączasz to ustawienie.
zakończyć pranie fazą odwirowania
(wirowanie
można
wyłączyć
lub
zmniejszyć jego prędkość odpowiednim
przyciskiem) oraz wypompowania wody.
3)
Przytrzymaj palec na przycisku
ULUBIONE przez ok. 3 sekundy by
zachować wybrane ustawienia.
l Dzięki
elektronicznemu
sterowaniu
wypompowanie wody podczas faz
pośrednich odbywa się w sposób cichy,
przez co funkcja ta jest szczególnie
przydatna do prania nocą.
Zapamiętywanie ustawień kiedy M1 i M2
mają już zapamiętane ustawienia:
1)
Wybierz program i jego dodatkowe
ustawienia.
2)
Naciśnij przycisk ULUBIONE przez ok.
3 sekundy by zachować wybrane
ustawienia
dla
M1.
Poprzednie
ustawienia z M1 zostaną przesunięte do
M2. Ustawienia z M2 zostaną usunięte.
BLOKADA PANELU STEROWANIA
l Równoczesne przyciśnięcie przycisków
NOC i DZIEŃ i OPÓŹNIONEGO STARTU
przez 3 sekundy, pozwala na zablokowanie
przycisków i całego panelu sterowania.
W ten sposób zapobiegniesz przed
wprowadzeniem niechcianych zmian w
zadanym programie prania.
Włącz program z pamięci ustawień
l Naciśnij krótko przycisk ULUBIONE (raz
l Blokadę
można
łatwo
skasować,
naciskając jednocześnie dwa przyciski,
lub przez naciśnięcie przycisku OFF
(przez co najmniej 3 sekundy).
dla ustawień z M1, dwa razy dla ustawień
z
M2)
oraz
naciśnij
przycisk
START/PAUZA.
l Kiedy uruchomisz zapamiętany program,
Wyświetlacz cyfrowy
możesz go wciąż modyfikować używając
odpowiednich
przycisków
I
opcji
ustawień. Te dodatkowe opcje nie będą
zapisane w pamięci ustawień.
Wyświetlacz w sposób ciągły informuje
użytkownika o statusie urządzenia.
Jeśli przez pomyłkę wybierzesz
program z Pamięci ustawień, po
prostu przekręć pokrętło i wybierz
żądany program.
3
1 15
12
5
2
7
Przycisk NOC i DZIEŃ
l Umożliwia
zmniejszenie
prędkości
wirowania do 400 obr./min, zwiększenie
ilości wody podczas fazy płukania oraz
pozostawienie wody w bębnie po
końcowym płukaniu, dzięki czemu tkaniny
nie pogniotą się.
62
6 10
7
13 14
7
8
7
7
9 11 4
1) KONTROLKA BLOKADY DRZWICZEK
l Ikona informuje o blokadzie drzwiczek.
Drzwiczki należy zamknąć PRZED
naciśnięciem przycisku START/PAUZA
przy zamkniętych drzwiczkach kontrolka
będzie przez chwilę migała a następnie
zaświeci się.
Jeśli drzwiczki są nieprawidłowo
zamknięte kontrolka miga przez ok. 7
sekund. Po upływie tego czasu komenda
start zostanie automatycznie anulowana.
W takim przypadku należy zamknąć
prawidłowo
drzwiczki
i
nacisnąć
przycisk START/PAUZA.
l Przed otwarciem drzwiczek odczekaj, aż
6) KONTROLKI DODATKOWE PŁUKANIE
Kontrolka pokazuje dodatkowe płukania
wybrane odpowiednim przyciskiem.
7) KONTROLKI FUNKCJE DODATKOWE
Wskaźniki świetlne pokazują dostępne pod
wybranym przyciskiem opcje dodatkowe.
8) Funkcja Wi-Fi (tylko wybrane modele)
l W modelach z funkcją Wi-Fi stosowna
ikona informuje o działaniu systemu Wi-Fi.
l Więcej informacji na temat funkcjonalności
oraz instrukcje konfiguracji znajdziesz
w
zakładce
"Download"
na
http://wizardservice.candy-hoover.com.
lampka BOKADY DRZWICZEK zgaśnie.
2) PRĘDKOŚĆ WIROWANIA
Pokazuje prędkość wirowania wybranego
programu, która może zostać zmieniona lub
wyłączona odpowiednim przyciskiem.
wyłączenie wirowania.
3) TEMPERATURA PRANIA
Pokazuje temperaturę prania wybranego
programu, która może zostać zmieniona
(tam gdzie to możliwe) odpowiednim przyciskiem.
pranie w zimnej wodzie.
4) CZAS CYKLU
l Po wyborze programu na wyświetlaczu
automatycznie wyświetlony zostanie czas
cyklu (może on się różnić w zależności od
wybranych opcji).
9) DODATKOWE PŁUKANIE
Ikona miga po ustawieniu opóźnionego
startu.
10) Kg MODE (funkcja aktywna podczas
działania tylko niektórych programów)
Dla programów gdzie funkcja "Kg
MODE" jest aktywna, urządzenie przez
pierwszych kilka minut analizuję realny
załadunek prania i adekwatnie do niego
przelicza czas prania. Każdy poziom
pokazany na wyświetlaczu stanowi 20%
maksymalnego załadunku prania. Kiedy program
jest uruchomiony wyświetlacz wskazuje
maksymalny dopuszczalny załadunek.
l Podczas każdej fazy prania funkcja
"Kg MODE" umożliwia sprawdzenie
informacji dotyczących wsadu w bębnie i
podczas pierwszych minut prania:
l Po rozpoczęciu programu na wyświetlaczu
podawana jest przez cały czas informacja
o czasie pozostałym do końca prania.
- dostosowuje ilość wymaganej wody;
l Pralka oblicza czas do końca wybranego
- oblicza czas trwania cyklu prania;
programu w oparciu o standardowy wsad.
Podczas cyklu pralka dokonuje korekty
czasu na podstawie ilości i rodzaju wsadu.
- dostosowuje płukanie do wybranego
rodzaju tkaniny;
- dostosowuje rytm obrotów bębna do
wybranego rodzaju tkaniny;
5) KONTROLKI POZIOM ZABRUDZENIA
l Po
wybraniu
danego
programu
automatycznie zaświeci się kontrolka
stopnia zabrudzenia ustawionego dla
takiego programu.
- wykrywa obecność piany i w razie
potrzeby zwiększa ilość wody podczas
płukania;
- dostosowuje prędkość wirowania do
wsadu (nierównomierny rozkład prania
wewnątrz bębna).
l Po wybraniu innego stopnia zabrudzenia
zaświeci się odpowiednia kontrolka.
63
PL
l Po naciśnięciu przycisku START/PAUZA
11) ULUBIONE
14) KONTROLKA ZABLOKOWANY FILTR
Podświetlony wskaźnik pokazuje, że
funkcja pamięci ustawień jest włączona.
Wskazuje, że pralka nie może odpompować
wody: sugerujemy wyłączyć pralkę i
sprawdzić filtr, czy nie jest zatkany oraz
wąż odprowadzający czy nie jest załamany
lub zgnieciony.
12) KONTROLKA BLOKADA PANELU
Wskaźnik świetlny pokazuje, że panel jest
zablokowany.
13) KONTROLKA ZABLOKOWANY ZAWÓR
WODY
Wskazuje, że pralka nie może pobrać wody:
sugerowane jest by wyłączyć pralkę i
sprawdzić czy zawór wody jest otwarty oraz
czy ciśnienie wody jest wystarczające.
64
15) WSKAŹNIKI PROGRAMÓW
STANDARDOWYCH DLA BAWEŁNY
(sprawdź tabelę programów)
Wskaźniki zaświeca się kiedy wybierzesz te
programy prania - najbardziej efektywne
pod kątem zużycia wody i energii –
dedykowane do ubrań bawełnianych o
średnim stopniu zabrudzenia.
FUNKCJA ONE Fi EXTRA
UWAGI:
Umieść inteligentny telefon tak, aby
antena NFC na jego „plecach” dopasowała
swoje położenie do logo ONE Fi EXTRA na
urządzeniu.
Urządzenie jest wyposażone w technologię
ONE Fi EXTRA, która pozwala kontrolować
je zdalnie za pośrednictwem aplikacji, dzięki
funkcji Wi-Fi.
PL
URUCHOMIENIE URZĄDZENIA (za pomocą
aplikacji)
l Pobierz aplikację Hoover Wizard na
swoje urządzenie.
Aplikacja Hoover Wizard jest dostępna
dla urządzeń z systemem Android i iOS
zarówno dla tabletów i smartfonów.
Jeśli nie znasz swojego położenia anteny
NFC, lekko obróć smartfonem w ruchu
kołowym wokół logo ONE Fi EXTRA aż App
potwierdzi połączenie. W celu umożliwienia
przesyłania danych, ABY ODNIEŚĆ SUKCES,
KONIECZNE JEST, ABY PRZYTRZYMAĆ
SMARTFON PRZY PANELU PRALKI
PODCZAS KILKU SEKUND TEJ DANEJ
PROCEDURY; na urządzeniu pojawi
się wiadomość, która poinformuje o
prawidłowym wyniku operacji i doradzi, gdy
jest to możliwe, aby przesunąć smartfon dalej.
Uzyskaj wszystkie szczegóły dotyczące
Hoover Wizard przeglądając aplikację w
trybie DEMO.
l Otwórz
aplikację,
utwórz
profil
użytkownika i zarejestruj urządzenie
zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na
ekranie lub zawartymi w dołączonym
"Skrócona Instrukcja".
Jeśli korzystasz ze smartfona z systemem
Android wyposażonym w technologię NFC
(Near Field Communication), proces
uruchomienia jest uproszczony (Proste
Uruchomienie); W tym przypadku należy
postępować zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na wyświetlaczu telefonu.
ZBLIŻ I PRZYTRZYMAJ SMARTFON w
pobliżu logo ONE Fi EXTRA na panelu
sterowania urządzenia, w przypadku, gdy
jest to wymagane przez aplikację.
Gruba metalowa obudowa lub naklejki
na smartfonie mogą zakłócać lub
uniemożliwiać
transmisję
danych
pomiędzy pralką a telefonem. Jeśli to
konieczne, zdejmij je.
Zastąpienie niektórych komponentów w
smartfonie
(np.
tylnej
nakładki,
akumulatora, itp ...) na inne niż oryginalne
może prowadzić do usunięcia lub
uszkodzenia anteny NFC.
MOŻLIWOŚĆ ZDALNEGO STEROWANIA
(za pomocą aplikacji)
Po uruchomieniu urządzenia, możesz nim
zdalnie sterować za pośrednictwem aplikacji.
Najpierw załaduj pranie do bębna, dodaj
detergent, zamknij drzwi i wybierz ustawienie
ONE Fi EXTRA na panelu sterowania. Od tego
momentu można zarządzać urządzeniem za
pomocą aplikacji.
65
Tabela programów
1)
(MAKS.) *
PROGRAM
2
(patrz panel sterowania)
(MAKS.)
All In One
20°C
All Hygiene
4)
4)
All In One
59 Min.
Delikatne
4 4,5 5,5 6 6,5 7
8
8
20°
4 4,5 5,5 6 6,5 7
8
8
60°
10 11 12 13
40°
6
4)
Płukanie
7
8
9
2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3
3
40°
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Mieszane & 2)
3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5
Kolorowe 4)
Wełna &
1 1 2 2 2 2 2,5 2,5
Jedwabne
Bawełna**
2)
4)
6
14' 1
Szybki
1
3)
7
8
9
10 11 12 13
40°
90°
2
30°
30' 2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3
3
30°
44' 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4
4
40°
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
( )
30°
1 1,5 1,5 1,5 1,5 2
Wypompowanie
wody i wirowanie
2
( )
Ustawienie, jakie należy wybrać, gdy chcesz umożliwić zdalne sterowanie za pomocą
aplikacji (poprzez Wi-Fi). Jeśli urządzenie nie zostało jeszcze zarejestrowane za pomocą
aplikacji, naciśnięcie przycisku START/PAUZA na urządzeniu spowoduje rozpoczęcie
cyklu "Autohigiena", przeznaczonego do czyszczenia bębna.
66
* Maksymalny wsad prania suchego zależy
od modelu pralki (patrz panel sterowania).
** STANDARDOWE PROGRAMY DO
PRANIA
BAWEŁNY
ZGODNIE
Z
ROZPORZĄDZENIAMI KOMISJI (UE) nr
1015/2010 i 1061/2010.
1)
Po wybraniu programu, wyświetlacz
pokaże zalecaną temperaturę
prania, którą można zmienić, jeśli
jest to dozwolone, za pomocą
odpowiedniego przycisku, lecz
której
nie
można
podnieść
powyżej wartości maksymalnej
temperatury zadanej dla danego
programu.
2)
Dla
wybranych
programów
możliwe jest dostosowanie czasu
trwania i intensywności prania
przyciskiem STAN ZABRUDZENIA.
3)
Po wybraniu programu SZYBKI na
pokrętle możliwe będzie wybranie
za pomocą przycisku SZYBKI
jednego
z
trzech
szybkich
programów (14, 30 lub 44 minuty).
4)
Dostępna funkcja pary.
PROGRAM BAWEŁNA W
TEMPERATURZE 60°C.
PROGRAM BAWEŁNA W
TEMPERATURZE 40°C.
Programy te są przeznaczone do
prania średnio zabrudzonych tkanin
bawełnianych i są najbardziej efektywne
pod względem łącznego zużycia energii
i wody.
Programy zostały opracowane tak aby
temperatura prania była dostosowana
do temperatur na metkach ubrań, przy
czym faktyczna temperatura wody
może nieznacznie różnić się od
zadeklarowanej temperatury cyklu.
( )
Dla wybranych programów możliwe
jest dostosowanie czasu trwania i
intensywności prania przyciskiem
WYBORU STOPNIA ZABRUDZENIA.
67
PL
(Tylko modele z komorą na
środek piorący w płynie)
Jeśli tylko niektóre rzeczy do
prania
mają
plamy,
które
wymagają użycia wybielacza w
płynie, możliwe jest wstępne
usunięcie plam w pralce.
Nalać wybielacza do pojemnika
na wybielacz w płynie w komorze
oznaczonej 2 w szufladzie na
środki piorące i ustawić program
specjalny PŁUKANIE.
Po zakończeniu tej fazy wyłącz
urządzenie, dodaj pozostałe tkaniny
i kontynuuj pranie w najbardziej
odpowiednim programie.
Wybór programu
Pralka
posiada
specjalne
programy
umożliwiające pranie rożnych rodzajów
tkanin przy różnych stopniach zabrudzenia
(patrz tabela).
Technologia ALL IN ONE
Pralka ta jest wyposażona w nowatorski
system z dyszą wysokociśnieniową, która
bezpośrednio spryskuje wsad mieszaniną
wody i detergentu.
Specjalny tryb pracy silnika zastosowany w
urządzeniu steruje ruchem bębna podczas
etapu rozruchu każdego programu; poza
rozpylaniem pod wysokim ciśnieniem na
wsad strumienia mieszanki detergentu,
cykl obejmuje akcję wirowania, która
pomaga detergentowi przeniknąć do
włókien, co pomaga usunąć brud i
zapewnić najlepszą możliwą wydajność
prania.
System ALL IN ONE jest również
stosowany podczas faz wpompowywania
wody, gdzie strumieniem wody pod
wysokim ciśnieniem pozwala na całkowite
usunięcie
pozostałości
detergentu
uwięzionych w ubraniach.
All In One 20°C
Dzięki technologii ALL IN ONE, ten
innowacyjny program pozwala na pranie
tkanin, np. bawełnianych, syntetycznych i
mieszanych, w temperaturze 20°C przy
wydajności porównywalnej do prania w
temperaturze 40°C.
Zużycie energii dla tego programu wynosi
około
50%
w
porównaniu
z
konwencjonalnym praniem bawełny w
40°C.
WAŻNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE
WYDAJNOŚCI PRANIA
l Nowe, kolorowe ubrania należy prać
oddzielnie, co najmniej 5 lub 6-krotnie.
l Niektóre duże i ciemne ubrania, takie jak
dżinsy czy ręczniki, powinny być zawsze
prane oddzielnie.
l Nigdy nie należy mieszać tkanin o
NIETRWAŁYCH KOLORACH.
68
All Hygiene
Program ten jest przeznaczony do prania
tkanin bawełnianych i dzięki technologii
ALL IN ONE zapewnia usunięcie trudnych
zabrudzeń już w temperaturze 60°C.
Dodatkowo niszczy większość bakterii.
All In One 59 Min.
Program ten pozwala na upranie mieszanych
tkanin - bawełnianych, syntetycznych i
mieszanych - w zaledwie 59 minut, przy
wykorzystaniu pełnego obciążenia pralki, w
temperaturze 40°C (lub niższej). Program
ten nadaje się szczególnie do lekko
zabrudzonych tkanin.
Delikatne
Program przeznaczony do prania tkanin
delikatnych. Łą czy naprzemiennie cykle pracy
i przerw. Cykle prania i płukania są
przeprowadzane przy wysokim poziomie wody.
Płukanie
Program trzech płukań przy średniej
prędkości
wirowania
(odpowiednim
przyciskiem płukanie można wyłączyć lub
zmniejszyć jego prędkość). Program do
płukania wszelkiego rodzaju tkanin, na
przykład po praniu ręcznym.
Mieszane & Kolorowe
Cykle prania i płukania są dostosowane do rytmu
obrotu bębna oraz poziomu wody. Dzięki
delikatnemu wirowaniu tkaniny nie gniotą się.
Wełna & Jedwabne
Program ten zapewnia delikatny cykl
prania, i nadaje się szczególnie do odzieży
z wełny lub jedwabiu posiadających
informację na metce, że nadają się do
prania w pralce, oraz tkanin z etykietą
zalecającą pranie jak dla jedwabiu.
Bawełna
Program do prania średnio zabrudzonych
tkanin bawełnianych. Najbardziej efektywny
pod względem łącznego zużycia energii i wody.
Wypompowanie wody i wirowanie
Program wypompowuje wodę i wiruje
pranie
przy
maksymalnej
prędkości.
Możliwe jest wyłączenie wirowania i
zmniejszenie
prędkości
wirowania
przyciskiem WYBÓR WIROWANIA.
ONE Fi EXTRA
Ustawienie, jakie należy wybrać, gdy chcemy
umożliwić zdalne sterowanie za pomocą aplikacji
(poprzez Wi-Fi). W tym przypadku, rozpoczęcie
cyklu odbędzie się za pośrednictwem poleceń
aplikacji. Jeśli urządzenie nie zostało jeszcze
uruchomione za pomocą aplikacji, cykl
"Autohigiena" włączy się poprzez naciśnięcie
przycisków START/PAUZA. Cykl jest
przeznaczony do dezynfekcji bęben, usuwania
brzydkich zapachów i przedłuża żywotność
urządzenia.
Przed
rozpoczęciem
cyklu
"Autohigiena" upewnij się czy bęben jest pusty i
użyj odpowiedniego dla pralek środka
czyszczącego lub detergentu w proszku. Po
zakończeniu cyklu pozostaw otwarte drzwiczki
urządzenia, aby umożliwić wyschnięcie bębna.
Cykl zalecany co 50 prań.
69
PL
Szybki (14-30-44 Min.)
Program zalecany dla małej ilości niezbyt
brudnych rzeczy. Zaleca się zmniejszenie
dawki środka piorącego. Po wybraniu
programu SZYBKI możliwy jest wybór jednej z
trzech opcji czasu trwania programu za
pomocą przycisku PRANIE SZYBKIE.
7. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW I GWARANCJA
Rozwiązanie niektórych najczęściej pojawiających się problemów związanych z nieprawidłowym
działaniem pralki mogą ułatwić zamieszczone poniżej praktyczne wskazówki:
RAPORT BŁĘDÓW
l Modele z wyświetlaczem: wyświetlony zostaje kod błędu, zawsze poprzedzony
literą E (np. Błąd 2 = E2)
l Modele bez wyświetlacza: błąd sygnalizowany jest migotaniem wszystkich lampek
kontrolnych LED - tyle razy, ile wynosi kod błędu - z 5-sekundowymi przerwami (np.:
Błąd 2 = dwa migotania -> pauza 5 sekund -> dwa migotania -> itd.)
Wyświetlany błąd
E2
(na
pralkach
z
wyświetlaczem)
2 mignięcia lampek LED
(brak wyświetlacza)
E3
(na
pralkach
z
wyświetlaczem)
3 mignięcia lampek LED
(brak wyświetlacza)
E4
(na
pralkach
z
wyświetlaczem)
4 mignięcia lampek LED
(brak wyświetlacza)
E7
(na
pralkach
z
wyświetlaczem)
7 mignięcia lampek LED
(brak wyświetlacza)
Wszystkie inne kody
Możliwe przyczyny i proponowane rozwiązania
Pralka nie pobiera wody
Upewnij się, czy zawór doprowadzający wodę został odkręcony.
Upewnij się, czy przewód doprowadzający wodę nie jest zagięty, skręcony lub
przygnieciony.
Odpływ wody został umieszczony na nieprawidłowej wysokości (sprawdź
instrukcje w sekcji dotyczącej instalacji)
Zamknij dopływ wody, odkręć wąż doprowadzający wodę z tyłu pralki i
upewnij się, czy filtr przeciwpiaskowy jest czysty i drożny.
Należy sprawdzić, czy filtr nie jest zatkany lub czy w jego wnętrzu nie
ma ciał obcych, które mogłyby zakłócić prawidłowy przepływ wody.
Pralka nie odprowadza wody
Należy sprawdzić, czy filtr nie jest zatkany lub czy w jego wnętrzu nie
ma ciał obcych, które mogłyby zakłócić prawidłowy przepływ wody.
Upewnij się, czy przewód doprowadzający wodę nie jest zagięty, poskręcany
lub przygnieciony.
Sprawdź, czy rura odprowadzająca wodę nie jest zatkana i pozwala wodzie
swobodnie odpływać. Spróbuj odprowadzić wodę do zlewu.
Jest zbyt dużo piany i/lub wody.
Sprawdź, czy nie użyto zbyt dużej ilości detergentu lub produktu
nieprzeznaczonego do pralek.
Problem z drzwiczkami.
Upewnij się, że drzwiczki zostały prawidłowo domknięte. Sprawdź, czy
wewnątrz pralki nie ma ubrań, które utrudniają domknięcie drzwiczek.
Jeśli drzwiczki zablokowały się, wyłącz pralkę i odłącz ją od gniazdka
zasilania; odczekaj 2-3 minuty i ponownie spróbuj otworzyć drzwiczki.
Wyłącz pralkę i odłącz ją od gniazdka zasilania, odczekaj 1 minutę. Włącz
pralkę i uruchom program. Jeśli błąd znowu się pojawi, skontaktuj się
bezpośrednio z Autoryzowanym Centrum Obsługi Klienta.
70
Wyświetlany błąd
Możliwe przyczyny i proponowane rozwiązania
Pralka nie działa / nie
uruchamia się
Sprawdź, czy urządzenie jest podłączone do działającego gniazdka
zasilania.
Upewnij się, czy działa zasilanie.
Upewnij się, czy gniazdo elektryczne działa podłączając inne
urządzenie, na przykład lampę.
Drzwi mogą być nieprawidłowo zamknięte: otwórz je i zamknij
ponownie.
Sprawdź, czy został poprawnie wybrany żądany program i naciśnij
przycisk start.
Upewnij się, czy pralka nie jest w trybie pauzy.
Prawdopodobnie nieszczelna jest uszczelka między kranem a rurą
dopływu wody; w takim przypadku, należy ją wymienić i ponownie
dokręcić rurę do kranu.
Upewnij się, czy filtr jest prawidłowo zamknięty.
Z powodu nieoptymalnego rozmieszczenia ubrań pralka może:
• próbować wyrównać obciążenia, wydłużając czas wirowania.
• zmniejszyć prędkość wirowania, aby zmniejszyć wibracje i hałas.
• anulować wirowanie, aby chronić maszynę.
Upewnij się, że ładunek jest równomiernie rozłożony. Jeśli chcesz
uniknąć zagnieceń, ponownie załaduj ubrania i uruchom program.
Prawdopodobnie woda nie została całkowicie odprowadzona, więc
odczekaj kilka minut. Jeśli problem będzie się powtarzał, sprawdź
informacje dotyczące Błędu 3.
Niektóre modele posiadają funkcję "Bez wirowania": Upewnij się, czy
nie jest przypadkiem włączona.
Upewnij się, czy nie włączono opcji zmieniającej parametry
wirowania.
Użycie zbyt dużej ilości detergentu może utrudnić uruchomienie
wirowania.
Pralka jest prawdopodobnie źle wypoziomowana: w razie potrzeby
wyregulować nóżki, jak opisano to w odpowiednim punkcie Instrukcji.
Upewnij się, czy śruby transportowe, gumowe korki i przekładki
dystansowe zostały usunięte.
Upewnij się, czy wewnątrz bębna nie ma ciał obcych (monet,
zawiasów, przycisków, itp...).
Woda wyciekła na
podłogę w pobliżu
pralki
Nie działa
odwirowane
Silne wibracje /
odgłosy dochodzące
z pralki podczas
odwirowywania
Standardowa gwarancja producenta obejmuje stwierdzone wady mechaniczne
lub elektryczne produktu wynikłe z działania lub zaniechania działania ze strony
producenta. Jeśli okaże się, że usterka została spowodowana przez czynniki
zewnętrzne, tj. podczas transportu, niewłaściwego stosowania lub na skutek
nieprzestrzegania instrukcji obsługi, za naprawę może zostać naliczona opłata.
71
PL
INNE NIETYPOWE PRZYPADKI
Stosowanie
środków
piorących
bez
fosforanów może spowodować następujące
rezultaty:
Gwarancja
Produkt jest objęty gwarancją zgodnie z
postanowieniami i warunkami określonymi w
gwarancji pisemnej dołączonej do produktu.
Gwarancja musi być należycie wypełniona i
przechowywany tak, aby w razie potrzeby
mogła być okazana w Autoryzowanym
Centrum Obsługi Klienta.
- woda z płukania może być bardziej
mętna: jest to wynik obecności zawiesiny
zeolitów, która nie powoduje negatywnych
efektów dla skuteczności płukania.
- obecność białego
praniu po jego
normalne zjawisko,
się do materiału,
koloru.
proszku (zeolitów) na
zakończeniu: jest to
proszek nie przyczepia
ani nie zmienia jego
- obecność piany w wodzie z ostatniego
płukania: nie musi to oznaczać
nieskutecznego płukania.
- tworzenie się znacznej ilości piany: często
spowodowane obecnością anionowych
środków powierzchniowo czynnych w
składzie środków piorących, które są trudne
do usunięcia z pranych materiałów.
W takim wypadku nie jest konieczne
wykonywanie dodatkowych cyklów płukania
dla usunięcia tego zjawiska: nie spowoduje
to żadnej zmiany.
Jeśli problem nie został rozwiązany lub
jeśli
podejrzewasz
usterkę,
należy
natychmiast
skontaktować
się
z
Autoryzowanym Centrum Obsługi Klienta.
Zaleca
się
stosowanie
wyłącznie
oryginalnych części zamiennych, które są
dostępne w naszych Autoryzowanych
Centrach Obsługi Klienta.
Poprzez umieszczenie oznaczenia
na tym produkcie poświadczamy na
własną odpowiedzialność przestrzeganie
wszystkich
wymogów
europejskich
dotyczących bezpieczeństwa, ochrony
zdrowia i środowiska określonych w
przepisach dla tego produktu.
Producent nie jest odpowiedzialny
za ewentualne błędy wynikające z
druku niniejszej Instrukcji załączonej
do urządzenia. Dodatkowo Producent
pozostawia sobie prawo do wprowadzania
zmian, jakie okażą się konieczne we
własnych produktach, bez naruszania
zasadniczej ich charakterystyki.
72
Ďakujeme, že ste si vybrali práčku značky
Hoover. Sme hrdí na to, že Vám môžeme
ponúknuť nové, inovatívne a technologicky
vyspelé produkty, s kompletným radom
domácich spotrebičov pre zabezpečenie
skutočnej pomoci pri každodenných
činnostiach.
Tento spotrebič je označený podľa
Európskej smernice 2012/19/EU
O odpade
z
elektrických
a elektronických zariadení (OEEZ).
OEEZ obsahujúce znečisťujúce látky (ktoré
môžu spôsobovať negatívne dopady na
životné prostredie) a základné komponenty
(ktoré je možné opäť využiť). Je potrebné
podrobiť OEEZ špecifickému zaobchádzaniu,
pre
odstránenie
a likvidáciu
všetkých
znečisťujúcich látok a obnovu a recykláciu
všetkých materiálov. Jednotlivci môžu zohrať
dôležitú úlohu pri zaistení, aby OEEZ
nezostalo problémom pre životné prostredie;
je dôležité dodržiavať určité základné pravidlá:
Pozorne si prečítajte tento návod pre
správne a bezpečné užívanie spotrebiča a
pre užitočné tipy ohľadom údržby.
Spotrebič používajte len po
dôkladnom preštudovaní týchto pokynov.
Majte tento návod vždy po ruke a v dobrom
stave pre prípadného ďalšieho majiteľa.
l OEEZ sa nesmie likvidovať spoločne
s bežným komunálnym odpadom.
Skontrolujte, či je so spotrebičom dodaný
tento návod, záručný list, adresy servisných
stredísk a š títok s energetickou účinnosťou.
Skontrolujte, či je zástrčka, diel na odtokovú
hadicu a zásobník pracích prostriedkov alebo
zásobník na bielidlo (iba pri niektorých
modeloch) súčasťou dodávky. Odložte si
všetky tieto diely na bezpečnom mieste.
l OEEZ musí byť odovzdané na príslušných
zberných miestach spravovaných obcou
alebo mestom alebo príslušnými podnikmi.
V mnohých krajinách sa uskutočňuje pri
veľkých OEEZ zber z domu.
V mnohých krajinách, keď si zakúpite nový
spotrebič, starý je možné odovzdať predajcovi,
ktorý ho bezplatne vyzdvihne na základe
výmeny jedného za druhý, ak ide o zariadenie
ekvivalentného typu a má rovnaké funkcie ako
dodávané zariadenie.
Každý výrobok je označený jedinečným 16miestnym kódom, tiež nazývaným „sériové
číslo”, vytlačeným na š títku na spotrebiči
(oblasť otvoru) alebo v dokumentácii vo vnútri
výrobku. Tento kód je špecifickou ID kartou
produktu, ktorú potrebujete k registrácii a na
kontakt s Hoover servisným strediskom.
Obsah
1. ZÁKLADNÉ BEZPEČNOSTNÉ PRAVIDLÁ
2. INŠTALÁCIA
3. PRAKTICKÉ RADY
4. ÚDRŽBA A ČISTENIE
5. PRÍRUČKA RÝCHLEHO ŠTARTU
6. OVLÁDACIE PRVKY A PROGRAMY
7. ODSTRÁNENIE MOŽNÝCH PROBLÉMOV
A ZÁRUKA
73
SK
Životné prostredie
1. ZÁKLADNÉ
BEZPEČNOSTNÉ
PRAVIDLÁ
l Tento
spotrebič je určený na
používanie v domácnosti a
podobných miestach:
− Zamestnanecké kuchyne v
predajniach, kanceláriách alebo
inom pracovnom prostredí;
− Na farmách;
− Klientmi hotelov, motelov a
iných ubytovacích zariadení;
− Na mieste pre výdaj raňajok.
Iné použitie tohto spotrebiča mimo
domáceho prostredia alebo pre
typické domáce č innosti, ako je
komerčné využitie odborníkmi
alebo skúsenými užívateľmi, je
vylúčené z vyššie uvedených
aplikácií. Ak nepoužívate spotrebič
v súlade s vyššie uvedenými
podmienkami, môže sa skrátiť jeho
životnosť a môžete stratiť právo na
záručnú
opravu.
Akékoľvek
poškodenie spotrebiča vyplývajúce
z použitia iného ako domáceho (aj
keď sa nachádza v domácnosti)
nebude akceptované výrobcom pri
uplatnení záruky.
l Tento
o bezpečnom používaní spotrebiča
a porozumeli možnému riziku.
Nedovoľte deťom hrať sa so
spotrebičom. Čistenie a údržbu
nesmú vykonávať deti bez dozoru.
l Nedovoľte
deťom hrať sa so
spotrebičom.
l Deti
do 3 rokov držte mimo
dosah, pokiaľ nie sú neustále
pod dohľadom.
l Pokiaľ
je napájací kábel poškodený,
musí byť vymenený špeciálnym
káblom, alebo zostavou, ktorá je k
dispozícii u výrobcu alebo u jeho
servisného zástupcu.
l Na
pripojenie vody používajte
len
hadice
dodané
so
spotrebičom (nepoužívajte staré
hadice).
l Tlak
vody musí byť v rozsahu
od 0,05 MPa až 0,8 MPa.
l Zabezpečte,
aby
koberec
neblokoval dno práčky a vetracie
otvory.
l Po
inštalácii musíte práčku
umiestniť tak, aby zostala zástrčka
ľahko prístupná.
spotrebič môžu používať
deti od 8 rokov a osoby so l Maximálna kapacita suchej
zníženými fyzickými, senzorickými
bielizne závisí od modelu (viď
alebo mentálnymi schopnosťami,
ovládací panel
alebo
bez
dostatočných
skúseností a znalostí, pokiaľ sú l Pre nahliadnutie popisu výrobku
navštívte stránku výrobcu.
pod dohľadom alebo boli poučené
74
Pripojenie k elektrickej sieti a
bezpečnostné pokyny
l Nevystavujte
práčku dažďu,
priamemu slnečnému žiareniu
ani iným poveternostným vplyvom.
parametre (napájacie l Pri premiestňovaní nezdvíhajte
napätie a príkon) sú uvedené na
práčku za ovládacie prvky ani
výrobnom štítku.
zásobník pracích prostriedkov;
počas prepravy nikdy nepokladajte
l Uistite sa, ž e je elektrický
práčku otvorom na vozík. Pri
systém uzemnený, vyhovuje
zdvíhaní odporúčame asistenciu
všetkým platným predpisom a
druhej osoby.
že (prípojka) zásuvka je zhodná
so zástrčkou spotrebiča. V l V prípade poruchy práčku vypnite,
opačnom prípade požiadajte o
zavrite ventil prívodu vody a
pomoc profesionálneho technika.
nemanipulujte so spotrebičom.
Ihneď
kontaktujte
najbližšie
servisné stredisko a používajte
len originálne náhradné diely.
Nedodržaním týchto pokynov môžete
negatívne ovplyvniť bezpečnosť
spotrebiča.
l Dôrazne
neodporúčame použitie
prevodníkov,
viacnásobných
zásuviek alebo predlžovacích
káblov.
l Pred
č istením alebo údržbou
práčky odpojte zástrčku od
sieťovej zásuvky a zastavte
ventil prívodu vody.
l Pri
odpájaní spotrebiča neťahajte
za prívodný kábel.
l Pred
otvorením dverí sa uistite, či
nie je v bubne voda.
UPOZORNENIE:
Počas prania môže voda
dosahovať veľmi vysokú
teplotu.
75
SK
l Technické
2. INŠTALÁCIA
l Vyskrutkujte
2 alebo 4 skrutky
(A) na zadnej strane spotrebiča
a vyberte 2 alebo 4 poistky (B)
podľa obrázku 1.
1
A
B
A
B
l Prekryte
2 alebo 4 otvory
použitím dodaných krytiek.
B
B
A
A
l Ak
je práčka určená na
vstavanie,
po
prerezaní
spojovacích pások vyskrutkujte
3 alebo 4 skrutky (A) a dajte
dolu 3 alebo 4 podložky (B).
l V
prípade niektorých modelov,
1 alebo viac podložiek spadne
do spotrebiča: nakloňte práčku
dopredu a vyberte ich. Prekryte
otvor pomocou krytiek dodaných
so spotrebičom.
2
A
1
2
3
UPOZORNENIE:
Držte obalové materiály mimo
dosah detí.
B
l Umiestnite
„polionda“ panel na dno
podľa obrázku 2 (podľa modelu
zvoľte verziu A, B alebo C).
Pri niektorých modeloch nie je
tento krok potrebný, pretože
„polionda“ panel je už inštalovaný
na dne spotrebiča.
C
3
2
76
1
Pripojenie vody
3
l Pripojte hadicu na vodu ku kohútiku
(obr.3) a použite iba hadicu dodanú s
výrobkom (nepoužívajte staré súpravy
hadíc).
l NIEKTORÉ MODELY môžu obsahovať
l HOT&COLD
(obr.
4):
nastavenie
pripojenia vody na horúcu a studenú vodu
pre vyššiu úsporu energie.
Pripojte šedú hadicu k ventilu studenej
vody
a červenú k ventilu horúcej vody.
Práčku je možné pripojiť len k ventilu
studenej vody: v takom prípade sa môžu
niektoré programy spustiť o niekoľko minút
neskôr.
l AQUASTOP
(obr.
5):
zariadenie
umiestnené na prívodnej hadici, ktoré
zastaví prívod vody v prípade poškodenia
hadice; v tomto prípade sa zobrazí
červený symbol v okienku "A" a hadicu
musíte vymeniť. K odskrutkovaniu matice
stlačte jednosmerné poistné zariadenie
"B".
SK
jednu alebo viac z nasledujúcich funkcií:
4
1
5
6
B
A
B
A
l AQUAPROTECT - PRÍVODNÁ HADICA
S OCHRANOU (obr. 6): Ak voda
pretečie z hlavnej internej hadice "A",
transparentný izolačný plášť "B" udrží
vodu na dokončenie pracieho cyklu. Na
konci cyklu kontaktujte autorizované
servisné stredisko pre výmenu prívodnej
hadice.
7
Umiestnenie
neohnite hadicu a umiestnite odtokovú
hadicu do umývadla alebo radšej pripojte
k odpadovému potrubiu vo výške
najmenej 50 cm s priemerom väčším ako
je priemer hadice práčky (obr. 7).
77
min 4 cm
max 100 cm
l Postavte práčku k stene, nepritlačte ani
+2,6 mt
max
min 50 cm
max 85 cm
l Vyrovnajte spotrebič pomocou nožičiek
podľa obrázku 8:
a.otočením matice v smere hodinových
ručičiek uvoľnite skrutku;
b.otáčajte nožičkou pre zvýšenie alebo
zníženie, až kým sa nedotkne podlahy;
c.zaistite nožičku točením matice, kým sa
nedotkne spodnej časti skrinky práčky.
8
A
B
l Spotrebič pripojte.
UPOZORNENIE:
V prípade potreby výmeny prívodného
kábla kontaktujte autorizované servisné
stredisko.
C
Zásobník pracích prostriedkov
UPOZORNENIE:
Zásobník pracích prostriedkov je rozdelený
na 3 časti podľa obrázku 9:
l priestor “1”: prací prostriedok na
predpranie;
l priestor “ ”:pre špeciálne prísady,
aviváže, škrob, a pod.;
na inštalačné chyby sa nevzťahuje
záruka výrobcu.
9
UPOZORNENIE:
1
Používajte len tekuté prostriedky;
práčka automaticky nastaví dávkovanie
prísad pri každom cykle počas
posledného plákania.
2
l priestor “2”: prací prostriedok na hlavné
pranie.
PRI NIEKTORÝCH MODELOCH je dodaná
tiež nádoba na tekuté pracie prostriedky
(obr.10). V prípade jej použitia ju vložte do
časti "2". Týmto spôsobom sa tekutý prací
prostriedok dostane do bubna v správnej
chvíli. Nádobu môžete použiť tiež na bielidlo
pri voľbe programu „Plákanie“.
UPOZORNENIE:
niektoré pracie prostriedky nie sú určené pre
použitie v zásobníku pracích prostriedkov,
ale sú vo svojom vlastnom dávkovači, ktorý
sa vkladá priamo do bubna.
78
10
Pred použitím sušiaceho
(PRÁČKY-SUŠIČKY)
Vkladanie bielizne
ŠETRITE energiu a čas voľbou vysokej
rýchlosti otáčok odstredenia pre zníženie
obsahu vody v bielizni pred použitím
programu sušenia.
Pri triedení bielizne sa uistite:
- vyberte z bielizne kovové predmety, ako
sú mince, sponky;
- zapnite gombíky, zavrite zipsy, stiahnite
voľné a dlhé pásy;
- zo záclon odnímte kolieska;
- dodržiavajte upozornenie na štítku bielizne;
- pre odstránenie odolných škvŕn použite
príslušné prostriedky.
programu
Nasleduje rýchla príručka s tipmi a
odporúčaniami
o
použití
pracích
prostriedkov pri rôznych teplotách. V
každom prípade si vždy prečítajte pokyny
na pracom prostriedku na jeho správne
použitie a dávkovanie.
l Pri praní kobercov, prikrývok alebo iných
Pri praní veľmi znečistenej bielej
bielizne odporúčame použiť program
na bavlnu s teplotou 60°C a vyšší a
bežný prací prostriedok (heavy duty),
obsahujúci bielidla, ktoré ponúkajú
výnimočné výsledky pri stredných
/vysokých teplotách.
ťažkých tkanín odporúčame vynechať
odstreďovanie.
l Pri praní vlny sa uistite, že je ju možné
prať v práčke. Skontrolujte štítok na
bielizni.
Užitočné odporúčania pre užívateľa
Tipy na ekonomické využitie spotrebiča.
Pri praní medzi 40°C a 60°C musí byť
druh použitého pracieho prostriedku
vhodný na konkrétny typ vlákna a stupeň
znečistenia. Bežné pracie prášky sú
vhodné na „biele“ alebo farebné odolné
tkaniny so silným znečistením, zatiaľ čo
tekuté pracie prostriedky alebo prášky „s
ochranou farby” sú vhodné pre farebné
látky s vysokým stupňom znečistenia.
Maximalizujte veľkosť náplne
l Najlepšie výsledky šetrenia energie, vody
a pracích prostriedkov dosiahnete
využitím maximálnej kapacity práčky.
Ušetríte až 50% energie praním plnej
náplne namiesto 2 polovičných náplní.
Potrebujete predpranie?
l Používajte len na veľmi znečistenú
bielizeň! ŠETRÍTE prací prostriedok, čas,
vodu a 5 až 15% energie vynechaním
predprania v prípade bežne znečistenej
bielizne.
Pri praní pri teplote pod 40°C
odporúčame použitie tekutých pracích
prostriedkov
alebo
prostriedkov
špeciálne označených ako vhodné na
pranie pri nízkej teplote.
Je nutné pranie v teplej vode?
l Ošetrite vopred škvrny prípravkom na
odstraňovanie škvŕn alebo zájdené
škvrny namočte vo vode pred samotným
praním, aby ste obmedzili nutnosť prania
v teplej vode.
Ušetrite energiu používaním programov s
nízkou teplotou.
Pri praní vlny alebo hodvábu
používajte len pracie prostriedky určené
výhradne pre tieto látky.
79
SK
3. PRAKTICKÉ RADY
4. ÚDRŽBA A ČISTENIE
Na čistenie vonkajších častí práčky použite
vlhkú utierku, nepoužívajte drsné prášky,
alkohol ani rozpúšťadlá. Práčka nevyžaduje
žiadnu špeciálnu údržbu: vyčistite zásobník
pracích prostriedkov a filter; niekoľko tipov o
premiestňovaní práčky alebo dlhodobom
odstavení je popísaných nižšie.
Čistenie zásobníka pracích
prostriedkov
l Odporúčame
Odporúčania v prípade
premiestňovania a dlhodobého
odstavenia spotrebiča
l K tomu vytiahnite zásobník miernym
l V prípade že budete skladovať práčku v
čistiť zásobník pracích
prostriedkov,
aby
ste
zabránili
hromadeniu zvyškov prostriedkov a
prísad.
ťahom, vyčistite pod tečúcou vodou a
zasuňte na miesto.
nevykurovanej miestnosti
vypustite všetku vodu z rúr.
dlhší
čas,
l Odpojte práčku od elektrickej siete.
Čistenie filtra
l Znížte koniec hadice nad misu a vypustite
l Práčka je vybavená špeciálnym filtrom na
zachytenie veľkých zvyškov, ako sú
gombíky alebo mince, ktoré môžu upchať
odtokový otvor.
l LEN
V
PRÍPADE
NIEKTORÝCH
MODELOV: vyberte hadičku, odstráňte
uzáver a zachyťte vodu do nádoby.
l Pred vyskrutkovaním filtra odporúčame vložiť
pod neho utierku na zachytenie vody.
l Otočte filter proti smeru hodinových ručičiek
po bod zastavenia vo vertikálnej pozícii.
l Vyberte a vyčistite filter; po skončení ho
nasaďte otočením v smere hodinových
ručičiek.
l Opakujte
predchádzajúce
kroky
v
opačnom poradí na zostavenie všetkých
dielov.
80
zvyšnú vodu.
l Po vypustení pripevnite hadicu remeňom.
5. PRÍRUČKA RÝCHLEHO
ŠTARTU
6. OVLÁDACIE PRVKY A
PROGRAMY
Táto práčka automaticky prispôsobí hladinu
vody podľa typu a množstva bielizne. Tento
systém ponúka skvelú úsporu energie a
značnú redukciu dĺžky prania.
}
Voľba programu
A
program.
l Nastavte
teplotu prania a
požadované tlačidlo „možnosti“.
l Stlačením
tlačidla
spustite pranie.
niektorých
indikátory
Pred otvorením dvierok počkajte,
pokiaľ kontrolka ZAMKNUTÉ DVIERKA
nezhasne.
l Vypnite práčku.
Pre akýkoľvek typ prania viď tabuľku
programov a postupujte podľa tohto
poradia.
Technické údaje
Tlak vody:
min 0,05 Mpa
max 0,8 Mpa
Otáčky pri odstredení:
viď štítok so základnými údajmi.
Max.príkon/ Istenie/ Napätie napájania:
viď štítok so základnými údajmi.
G
Q
H
I
L M
NE
A Dotykovy ovládač (s tlačidlom
VYPNUTIE)
B Tlačidlo ŠTART/PAUZA
C Tlačidlo OTÁČOK ODSTREDENIA
D Tlačidlo VOĽBY TEPLOTY
E Tlačidlo ODLOŽENÉHO ŠTARTU
F Tlačidlo RÝCHLY / STUPEŇ
ZNEČISTENIA
G Tlačidlo PREDPRANIE
H Tlačidlo HYGIENA PLUS
I Tlačidlo EXTRA PLÁKANIE
L Tlačidlo PARA
M Tlačidlo OBĽÚBENÉ
N Tlačidlo NOC & DEŇ
O Digitálny displej
P Kontrolka ZAMKNUTÉ DVIERKA
E+N UZAMKNUTIE TLAČIDIEL
Q Oblasť ONE Fi EXTRA
81
F
B
l Na konci programu sa na displeji zobrazí
alebo pri
rozsvietia
O
D
C
ŠTART/PAUZA
V prípade že nastane výpadok elektrického
prúdu počas prania, špeciálny systém
pamäte uloží nastavenie a pri obnovení
napájania práčka pokračuje od bodu, kde bol
cyklus prerušený.
správa "End"
modeloch
sa
všetkých fáz.
P
stlačte
SK
l Zapnite práčku a zvoľte požadovaný
Kontrolky VOĽBY TLAČIDIEL
UPOZORNENIE:
Svietia po dotyku príslušných tlačidiel
Nedotýkajte sa displeja (a dotykového
ovládania) počas pripájania, pretože
spotrebič počas prvých sekúnd
kalibruje systém: dotykom displeja
nebude spotrebič fungovať správne. V
takom prípade odpojte zástrčku od
zásuvky a zopakujte proces.
.
"X Red Light"
Svieti pri stlačení akéhokoľvek tlačidla
dotykového
ovládača,
s rozptýleným
svetlom k okraju
. Postupne zhasne
počas 5 minút od posledného stlačenia
tlačidla pre úsporu energie.
Dotykový ovládač
Tlačidlo ŠTART/PAUZA
Zatvorte dvierka PRED
tlačidla ŠTART/PAUZA.
stlačením
l Stlačením spustíte zvolený cyklus.
Po stlačení tlačidla ŠTART/PAUZA
spotrebič chvíľu čaká, kým začne
fungovať.
ZAPNUTIE/VYPNUTIE
Aby sa spotrebič zapol, stlačte tlačidlo
zvoleného programu
aspoň na 1
sekundu (displej sa rozsvieti a zobrazia sa
parametre zvoleného cyklu). Ak chcete
spotrebič vypnúť, stlačte tlačidlo VYPNUTIE
na najmenej 3 sekundy.
PRIDANIE
ALEBO
ODOBRANIE
BIELIZNE PO TOM, Č O BOL PROGRAM
UŽ SPUSTENÝ (PAUZA)
l Stlačte a podržte tlačidlo ŠTART/PAUZA
na cca 2 sekundy (niektoré svetelné
indikátory a indikátor zostávajúceho času
budú blikať – to znázorňuje, ž e práčka
bola zastavená).
l Pred otvorením dvierok počkajte, pokiaľ
VÝBER PROGRAMU
Ak chcete nastaviť program, stlačte
príslušné tlačidlo
a zodpovedajúci
indikátor sa rozsvieti.
kontrolka ZAMKNUTÉ DVIERKA nezhasne.
Skôr ako otvoríte dvierka, skontrolujte,
či je hladina vody pod dvierkami, aby
ste zabránili vytečeniu.
l Po tom, čo ste pridali alebo odobrali
bielizeň, zatvorte dvierka a stlačte tlačidlo
ŠTART/PAUZA (program sa spustí vo
fáze, kde bolo pranie prerušené).
ZRUŠENIE PROGRAMU
l Pre zrušenie programu stlačte tlačidlo
VYPNUTIE (na najmenej 3 sekundy).
82
l Počkajte 2 minúty, kým bezpečnostná
poistka neumožní otvorenie dverí práčky.
Tlačidlo prídavných možností musíte
zvoliť
pred
stlačením
tlačidla
START/PAUZA.
Ak zvolíte možnosť nekompatibilnú so
zvoleným
programom,
kontrolka
možnosti bude blikať a potom zhasne.
Tlačidlo VOĽBY TEPLOTY
l Toto tlačidlo Vám umožňuje zmeniť
teplotu pracích cyklov.
studené pranie.
l Nemožno zvýšiť teplotu nad maximálnu
povolenú hodnotu pre daný program, pre
ochranu textílií.
Tlačidlo OTÁČOK ODSTREDENIA
l Toto tlačidlo Vám umožňuje nastaviť
odložený štart pracieho cyklu až o 24
hodín.
l Stlačením tohto tlačidla môžete znížiť
otáčky odstredenia alebo odstredenie
úplne vylúčiť.
l Pre odloženie štartu postupujte nasledovne:
- Nastavte požadovaný program.
zrušenie odstreďovania.
- Jedno stlačenie tlačidla aktivuje funkciu
(na displeji sa zobrazí h00) a následne
opätovným
stlačením
nastavte
1
hodinové odloženie (na displeji se
zobrazí h01). Prednastavené odloženie
sa zvýši o 1 hodinu každým stlačením
tlačidla, až do h24, v tomto bode ďalším
stlačením začnete opäť od nuly.
l Ak štítok neuvádza konkrétne informácie,
je možné možné použiť
otáčky uvedené v programe.
maximálne
Aby ste zabránili poškodeniu látky, nie
je možné zvýšiť otáčky nad maximálne
povolené programom.
- Potvrďte stlačením tlačidla ŠTART/PAUZA
(kontrolka na displeji začne blikať). Spustí sa
odpočítavanie a po jeho skončení sa
automaticky spustí program.
l Pre opätovnú aktiváciu cyklu odstredenia
stlačte tlačidlo, pokým sa nezobrazia
požadované otáčky.
l Otáčky odstredenia môžete upraviť bez
l Je možné zrušiť odloženy štart stlačením
tlačidla
VYPNUTIE
3 sekundy).
prerušenia činnosti práčky.
Nadmerné
dávkovanie
pracieho
prostriedku môže viesť k tvorbe
veľkého množstva peny. Ak spotrebič
zistí nadmerné množstvo peny, môže
vylúčiť
fázu
odstredenia
alebo
predĺžiť trvanie programu a zvýšiť
spotrebu vody.
Spotrebič je vybavený špeciálnym
elektronickým zariadením, ktoré bráni
cyklu
odstredenia
v
prípade
nevyváženej bielizne. Tým sa zníži
hluk a vibrácie spotrebiča a tak sa
predĺži aj jeho životnosť.
najmenej
Ak nastane výpadok v elektrickej sieti
počas prevádzky spotrebiča, š peciálna
pamäť uloží zvolený program a po
obnovení dodávky energie pokračuje od
miesta prerušenia.
Tlačidlo RÝCHLY / STUPEŇ
ZNEČISTENIA
Toto tlačidlo umožňuje zvoliť dve rôzne
možnosti, v závislosti od zvoleného programu.
- RÝCHLY
Tlačidlo bude aktívne, ak zvolíte RÝCHLY
(14/30/44 Min.) program na ovládači a
umožňuje zvoliť jednu z troch uvedených
dôb trvania programu.
83
(na
SK
Tlačidlo ODLOŽENÉHO ŠTARTU
- STUPEŇ ZNEČISTENIA
l Po voľbe programu sa automaticky
zobrazí čas pre daný program.
l Táto možnosť umožňuje výber z 3 úrovní
intenzity, ktoré upravujú dĺžku programu,
v závislosti od stupňa znečistenia bielizne
(je možné použiť len s určitými
programami
uvedenými
v
tabuľke
programov).
Tlačidlo PREDPRANIE
l Táto možnosť Vám umožňuje uskutočniť
predpranie a je vhodná najmä pre veľmi
znečistenú bielizeň (možno použiť len pri
niektorých programoch podľa tabuľky
programov).
l Odporúčame
používať
len
20%
odporúčaného
množstva
pracieho
prostriedku uvedeného na obale pracích
prostriedkov.
Tlačidlo PARA
Toto tlačidlo poskytuje špecifické ošetrenie
pri niektorých pracích cykloch (pozri tabuľku
programov). Funkcia pary funguje tak, že
uvoľňuje záhyby na mokrom oblečení a
vďaka tomu znižuje čas potrebný na ich
vyžehlenie. Odstraňovaním nepríjemných
pachov sa vlákna regenerujú a obnovujú.
Každý
program
poskytuje
príslušné
ošetrenie parou, aby bola zabezpečená
maximálna účinnosť prania v závislosti od
typu tkaniny a farby.
Tlačidlo OBĽÚBENÉ
Táto funkcia umožňuje uložiť nastavenia
pre dva obľúbené prispôsobené programy;
vrátane teploty, otáčok odstredenia a
stupňa znečistenia, potom ich môžete
rýchlo vyvolať.
Ako uložiť program:
1)
Zvoľte program
možnosti.
2)
Stlačte tlačidlo OBĽÚBENÉ, zvoľte
M1 alebo M2. Ak ukladáte prvý
program, musíte zvoliť M1.
3)
Podržte stlačené tlačidlo OBĽÚBENÉ
na
3
sekundy
pre
uloženie
kombinácie vo zvolenej pozícii.
Tlačidlo HYGIENA PLUS
Pomocou tejto možnosti je možné
sterilizovať bielizeň, teplota pracieho
programu dosiahne 60°C.
Tlačidlo EXTRA PLÁKANIE
l Toto
tlačidlo Vám umožňuje pridať
plákanie na konci pracieho cyklu.
Maximálny počet extra plákaní je závislý
od zvoleného programu.
l Túto funkciu odporúčame použiť aj pre
detskú bielizeň a v prípade prania veľmi
znečistenej bielizne, u ktorých sa používa
veľké množstvo pracieho prostriedku,
alebo pri praní osušiek alebo bielizne,
ktorých vlákna majú tendenciu zachytávať
prací prostriedok.
84
požadované
Uloženie nového programu, ak M1 & M2
už obsahujú programy:
1)
Nastavte program
možnosti.
2)
Stlačte tlačidlo OBĽÚBENÉ na
približne 3 sekundy pre uloženie
kombinácie na pozíciu M1. Skôr
uložený program z pozície M1 sa
presunie na pozíciu M2.
l Táto funkcia bola navrhnutá pre osoby s
citlivou pokožkou, u ktorých aj malé
zvyšky pracích prostriedkov môžu
spôsobiť podráždenie alebo alergie.
a
a
požadované
Spustenie už uloženého programu:
l Stlačte krátko tlačidlo OBĽÚBENÉ (raz
pre M1, dvakrát pre M2) a stlačte tlačidlo
ŠTART/PAUZA.
l Po vyvolaní uloženého programu môžete
stále zmeniť jeho možnosti a nastavenia,
stlačením, zodpovedajúcich tlačidiel. V
tomto prípade sa pridané možnosti
neuložia.
Digitálny displej
Indikačný systém
displeja umožňuje
neustále informovanie o stave spotrebiča.
1 15
Ak nechtiac zvolíte uložený program,
len otočte volič programu na iný.
6 10
12
5
3
Tlačidlo NOC & DEŇ
7
l Táto
možnosť
znižuje
prostredné
odstreďovanie na 400 ot./min., zvyšuje
hladinu vody počas plákania a ponechá
bielizeň vo vode po konečnom plákaní,
pre rovnomerné rozloženie vlákien.
7
8
7
7
9 11 4
l Ikona indikuje uzamknuté dvierka.
Zavrite dvierka PRED
tlačidla ŠTART/PAUZA.
stlačením
l Po stlačení tlačidla ŠTART/PAUZA so
zatvorenými dvierkami bude kontrolka
chvíľu blikať a potom zostane svietiť.
l Deaktivujte možnosť na konci cyklu s
odstreďovaním (ktorého otáčky môžete
znížiť alebo úplne ich vylúčiť pomocou
príslušného tlačidla) a nastane fáza
odčerpanie.
Ak nie sú dvierka správne zatvorené,
kontrolka bude blikať približne 7
sekúnd, potom sa príkaz spustenia
automaticky zruší. V takom prípade
zatvorte dvierka správne a stlačte
opäť tlačidlo ŠTART/PAUZA.
l Vďaka elektronickému riadeniu sa voda v
prostredných fázach vypúšťa potichu, čím
možno túto možnosť využívať na pranie
počas noci.
13 14
1) KONTROLKA ZAMKNUTÉ DVIERKA
l Počas fázy, v ktorej je voda v bubne,
bliká príslušná kontrolka pre zobrazenie,
že práčka je v kľudovom režime.
7
l Pred otvorením dvierok počkajte, pokiaľ
kontrolka ZAMKNUTÉ DVIERKA nezhasne.
UZAMKNUTIE TLAČIDIEL
l Súčasným stlačením tlačidiel NOC &
DEŇ a ODLOŽENÉHO ŠTARTU na cca
3 sekundy, práčka umožňuje uzamknutie
tlačidiel. Týmto spôsobom sa môžete
vyhnúť nechceným alebo nežiaducim
zmenám pri náhodnom stlačení tlačidla
na displeji počas cyklu.
l Uzamknutie tlačidiel je možné ľahko
zrušiť súčasnym stlačením dvoch tlačidiel
alebo stlačením tlačidla VYPNUTIE (na
najmenej 3 sekundy).
2) OTÁČKY ODSTREDENIA
Zobrazuje otáčky odstredenia zvoleného
programu, ktoré je možné zmeniť alebo
odstreďovanie úplne vylúčiť pomocou
príslušného tlačidla.
zrušenie odstreďovania.
3) TEPLOTA PRANIA
Zobrazuje
teplotu
prania
zvoleného
programu, ktorú možno upraviť (ak je to
možné) pomocou príslušného tlačidla.
studené pranie.
85
SK
2
4) TRVANIE CYKLU
l Po voľbe programu displej automaticky
zobrazí dobu trvania cyklu, ktorá sa môže
meniť
v
závislosti
od
zvolených
prídavných možností.
l Po spustení programu budete konštantne
informovaní o zostávajúcom čase do
konca programu.
l Spotrebič vypočíta čas do konca zvoleného
programu na základe štandardnej náplne,
počas cyklu spotrebič upraví čas podľa
veľkosti a zloženia náplne.
5) KONTROLKY ČAS PRANIA
v reálnom čase. Každá úroveň na displeji
je 20% maximálnej kapacity náplne. Po
voľbe programu sa na displeji zobrazí
maximálna doporučená náplň.
l Počas každej fázy prania "Kg MODE"
umožňuje monitorovanie informácií o
bielizni v bubne v prvých minútach prania:
- nastaví množstvo potrebnej vody;
- určí dĺžku pracieho cyklu;
- ovláda plákanie podľa typu zvolenej
pranej látky;
- nastaví rytmus rotácie bubna podľa typu
pranej látky;
l Po
zvolení
programu
kontrolka
automaticky zobrazí stupeň znečistenia
nastavený pre daný program.
- rozozná prítomnosť peny, v prípade
potreby potom zvýši množstvo vody
počas plákania;
l Voľbou iného stupňa znečistenia sa
- nastaví rýchlosť odstreďovania podľa
náplne, čím zabráni nevyváženosti.
rozsvieti príslušná kontrolka.
6) KONTROLKY EXTRA PLÁKANIE
Kontrolky zobrazujú extra plákanie zvolené
príslušným tlačidlom.
11) OBĽÚBENÉ
7) KONTROLKY MOŽNOSTI
12) KONTROLKA UZAMKNUTIE TLAČIDIEL
Kontrolky svietia pre zobrazenie voľby
možností príslušnými tlačidlami.
Kontrolka zobrazuje uzamknutie tlačidiel.
8) Wi-Fi (len v prípade niektorých modelov)
13) KONTROLKA UZATVORENÝ VODOVODNÝ
VENTIL
l V prípade modelov s možnosťou Wi-Fi
ikona indikuje že Wi-Fi systém je v
prevádzke.
l Všetky informácie o funkciách a inštrukciách
pre jednoduchú konfiguráciu Wi-Fi
pripojenia nájdete v sekcii "Download" na
http://wizardservice.candy-hoover.com.
9) ODLOŽENÝ ŠTART
Bliká, ak bol nastavený odložený štart.
10) Kg MODE (funkcia je aktívna iba pri
niektorých programoch)
l Pre programy, u ktorých je aktívna
funkcia "Kg MODE", spotrebič v prvých
minútach vypočíta skutočnú náplň
bielizne, s aktualizáciou údajov na displeji
86
Kontrolka zobrazuje, že funkcia pamäti je
aktívna.
Indikuje, že spotrebič nemôže napúšťať
vodu: odporúčame vypnúť spotrebič,
skontrolovať, č i je otvorený vodovodný
ventil a či je tlak vody správny.
14) KONTROLKA UPCHANÝ FILTER
Indikuje, že spotrebič nemôže vypúšťať
vodu: odporúčame vypnúť spotrebič,
skontrolovať, č i nie je upchaný filter, alebo
či nie je zalomená odtoková hadica.
15) KONTROLKY ŠTANDARDNÝCH PROGRAMOV
PRE BAVLNU (viď tabuľku programov)
Kontrolky svietia po voľbe najúčinnejšieho
programu ohľadne spotreby vody a energie,
pre pranie bavlnenej bielizne s bežným
stupňom znečistenia.
ONE Fi EXTRA
POZNÁMKY:
Umiestnite smartfón tak, že NFC
anténa na zadnej strane zodpovedá
pozícii ONE Fi EXTRA logu spotrebiča.
Tento prístroj je vybavený ONE Fi EXTRA
technológiou, ktorá vám umožní prístroj
ovládať na diaľku cez aplikáciu, a to vďaka
funkcii Wi-Fi.
REGISTRÁCIA PRÍSTROJA (V APLIKÁCII)
l Stiahnite aplikáciu Hoover Wizard na
SK
Vašom zariadení.
Aplikácia Hoover Wizard je dostupná
pre zariadenia so systémom Android a
iOS, a to ako pre tablety aj pre
smartphony.
V prípade že nepoznáte pozíciu NFC
antény, krúživými pohybmi ľahko
pohybujte smart telefónom nad logom
ONE Fi EXTRA až kým aplikácia
nepotvrdí pripojenie. Aby bol prenos
dát úspešný, JE NUTNÉ UDRŽIAVAŤ
SMART
TELEFÓN
V BLÍZKOSTI
OVLÁDACIEHO PANELU POČAS CELÉHO
NIEKOĽKOSEKUNDOVÉHO PRIPOJENIA.
Následne Vás bude zariadenie informovať
o správnom výsledku operácie a
oznámi Vám, že je možné presunúť sa
so smart telefónom kamkoľvek.
Získajte všetky podrobnosti o funkciách
ONE Fi EXTRA prechádzaním aplikácie
v režime DEMO.
l Otvorte aplikáciu, vytvorte profil užívateľa
a zaregistrujte prístroj podľa pokynov na
displeji zariadenia alebo pomocou
"Príručky rýchleho štartu" priloženého
u Vášho prístroja.
Použitím Android smartfónu vybaveného
technológiou
NFC
(Near
Field
Communication) je proces registrácie
zjednodušený (Rýchla registrácia); v takom
prípade postupujte podľa pokynov na
displeji telefónu, umiestnite a držte ho v
blízkosti loga ONE Fi EXTRA na ovládacom
paneli prístroja, ak k tomu aplikácia vyzýva.
Hrubé obaly alebo metalické nálepky
na smartfóne môžu ovplyvniť alebo
brániť prenosu dát medzi telefónom a
spotrebičom. V prípade potreby ich
odstráňte.
Nahradenie niektorých komponentov
smartphonu (napr. zadný kryt, batérie,
atď.) neoriginálnym, by mohlo viesť k
odstráneniu NFC antény.
POVOLIŤ
VZDIALENEJ
OVLÁDANIE
(CEZ APLIKÁCIU)
Po registrácii prístroje, zakaždým, keď
chcete, aby bolo možné ovládať prístroj
vzdialene prostredníctvom aplikácie, najprv
musíte vložiť bielizeň, čistiaci prostriedok,
zavrieť dvere a vybrať pozíciu ONE Fi
EXTRA na zariadení. Od tej chvíle ho
môžete ovládať pomocou príkazov aplikácie.
87
Tabuľka programov
1)
(MAX.) *
PROGRAM
2
(viď ovládací panel)
(MAX.)
4)
All In One
20°C
4)
All Hygiene
All In One
59 Min.
4 4,5 5,5 6 6,5 7
8
8
20°
4 4,5 5,5 6 6,5 7
8
8
60°
10 11 12 13
40°
6
4)
Jemná
Plákanie
7
8
9
2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3
3
40°
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Zmiešaná & 2)
3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5
4)
Farebné
Vlna & Hodváb
2)
4)
Bavlna**
3)
40°
1
1
2
2
2
2 2,5 2,5
30°
6
7
8
9
10 11 12 13
90°
14' 1
Rýchly
1
1 1,5 1,5 1,5 1,5 2
2
30°
30' 2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3
3
30°
44' 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4
4
40°
-
-
Odčerpanie &
Odstredenie
-
-
-
-
-
-
-
2
1
( )
( )
Pozícia, ktorú musíte vybrať, ak chcete aktivovať ovládanie cez aplikáciu (pripojenie
cez Wi-Fi). Pokiaľ pračka nie je ešte registrovaná v aplikácii, stlačením tlačidla
ŠTART/PAUZA na spotrebiči sa spustí program na čistenie bubna "Auto-Hygiene".
88
Prečítajte si tieto poznámky:
* Maximálna kapacita suchej bielizne závisí
od modelu (viď ovládací panel).
** ŠTANDARDNÝ PROGRAM NA
BAVLNU PODĽA (EU) Č. 1015/2010 A Č.
1061/2010.
1)
Po zvolení programu sa na displeji
zobrazí odporúčaná teplota, ktorú
je možné zmeniť (ak je to možné)
pomocou príslušného tlačidla, nie
je možné ju však zvýšiť nad
maximálnu povolenú pre daný
program.
2)
Pre uvedené programy môžete
nastaviť
trvanie
a
intenzitu
prania pomocou tlačidla STUPEŇ
ZNEČISTENIA.
3)
Voľbou programu RÝCHLY na
voliči programu môžete zvoliť
pomocou tlačidla RÝCHLY jeden z
troch dostupných rýchlych programov:
14’, 30’ a 44’.
4)
Dostupná funkcia pary.
PROGRAM NA BAVLNU S
TEPLOTOU 60°C.
PROGRAM NA BAVLNU S
TEPLOTOU 40°C.
Tieto programy sú vhodné na pranie
bežne znečistenej bielizne a sú
najúčinnejšie vzhľadom na spotrebu
energie a vody na pranie bavlnenej
bielizne.
Tieto programy boli vyvinuté v zhode s
teplotou uvedenou na štítku bielizne a
aktuálna teplota vody sa môže mierne
odlišovať od deklarovanej teploty cyklu.
( )
Len so zvole nou možnosťou
PREDPIERANIA (programy s
možnou voľbou PREDPIERANIA).
89
SK
(Len pre modely s priestorom
na tekuté pracie prostriedky)
Pokiaľ len niekoľko kusov bielizne
vyžaduje
ošetrenie
bielením,
môžete vykonať odstránenie škvŕn
v práčke.
Nalejte bielidlo do zásobníka pre
tekuté bielidlo, vloženého v
komore „2“ zásobníka pracích
prostriedkov a nastavte špeciálny
program PLÁKANIE.
Po ukončení tejto fázy spotrebič
vypnite, pridajte zvyšok bielizne a
pokračujte v štandardnom praní s
najvhodnejším programom.
Výber programov
V prípade prania rôznych typov látok a
rôzneho stupňa znečistenia obsahuje
práčka špecifické programy na splnenie
každej potreby prania (viď tabuľka).
Technológia ALL IN ONE
Táto práčka je vybavená inovatívnym
systémom s vysokotlakovými tryskami,
ktoré striekajú zmes vody a pracieho
prostriedku priamo na bielizeň.
Špeciálny pohyb motora používaný v
tejto práčke riadi pohyb bubna počas
spustenia každého programu v spojení s
vysokotlakovým striekaním zmesi pracieho
prostriedku na bielizeň, cyklus obsahuje
niekoľko akcií otáčania, ktoré pomáhajú
vniknúť praciemu roztoku priamo do
vlákien, čo pomáha pri odstránení nečistôt
a zabezpečiť najlepší prací účinok.
Systém ALL IN ONE sa používa aj počas
fáz napúšťania vody, kde vysokotlakové
trysky dokončia odstránenie zvyškov
pracieho prostriedku zachyteného v bielizni.
All In One 20°C
Vďaka technológii ALL IN ONE tento
inovatívny program umožňuje pranie látok
ako je bavlna, syntetické a zmiešané pri
teplote 20°C s účinkom, ktorý je
porovnateľný s programom 40°C.
Spotreba tohto programu je približne 50%
voči bežnému programu s teplotou 40°C na
pranie bavlny.
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE PRI PRANÍ
l Novú farebnú bielizeň perte oddelene
najmenej 5 alebo 6 krát.
l Určité veľké kusy bielizne ako sú džínsy
alebo uteráky perte oddelene.
l Nikdy nekombinujte NESTÁLOFAREBNÉ
látky.
All Hygiene
Tento program je vhodný na bavlnenú
bielizeň a bol špeciálne navrhnutý na
odstránenie odolných nečistôt pri 60°C
vďaka technológii ALL IN ONE.
90
All In One 59 Min.
Tento program umožňuje prať zmiešanú
bielizeň ako je bavlna, syntetické a
zmiešanú látky len za 59 minút, pri plnom
naplnení práčky pri teplote 40°C (alebo
nižšej). Tento program je vhodný najmä pre
mierne znečistenú bielizeň.
Jemná
Tento program strieda prácu a prestávky a
je vhodný najmä na pranie jemnej bielizne.
Prací cyklus a plákanie sa vykonávajú s
maximálnym množstvom vody na zaistenie
najlepšieho účinku.
Plákanie
Tento program vykoná 3 plákania s
prostredným odstreďovaním (ktoré možno
znížiť alebo zrušiť pomocou príslušného
tlačidla). Slúži na plákanie akéhokoľvek typu
látky, napríklad po ručnom praní.
Zmiešaná & Farebné
Pranie a plákanie je optimalizované s
rytmom rotácie bubna a hladinou vody.
Jemné odstreďovanie zaisťuje zníženú
tvorbu pokrčenia látok.
Vlna & Hodváb
Tento program umožňuje jemný prací
cyklus, vhodný najmä na vlnenú bielizeň
označenú "Vhodné na pranie v práčke" a
bielizeň z hodvábu alebo označenú ako
"Prať ako hodváb" na štítku látky.
Bavlna
Tento program je vhodný na pranie bežne
znečistenej bavlny a je to najúčinnejší
program ohľadom spotreby energie a vody
na pranie bavlnenej bielizne.
Rýchly (14-30-44 Min.)
Prací cyklus odporúčaný pre malé náplne a
mierne znečistenie. S týmto programom
odporúčame znížiť dávkovanie prostriedku,
za účelom úspory. Voľbou programu
RÝCHLY a pomocou tlačidla môžete zvoliť
jeden z troch dostupných programov.
Odčerpanie & Odstredenie
Program dokončí odčerpanie a odstredenie pri
maximálnej rýchlosti. Odstreďovanie možno
zrušiť alebo znížiť otáčky pomocou tlačidla
VOLBA OTÁČOK ODSTREDENIA.
SK
ONE Fi EXTRA
Pozícia, ktorú musíte vybrať, ak chcete
povoliť vzdialené ovládanie prostredníctvom
aplikácie (cez Wi-Fi). Pokiaľ pračka nie je
ešte registrovaná v aplikácii, stlačením
tlačidla ŠTART/PAUZA na prístroji, cyklus
"Auto-Hygiene" určený na dezinfekciu
bubna, likvidáciu pachov a predĺženie
životnosti prístroja. Uistite sa, ž e je bubon
prázdny pred spustením cyklu "AutoHygiene" a použite vhodný čistiaci
prostriedok pre bubny pračiek alebo prací
prášok. Na konci cyklu nechajte dvierka
prístroja otvorené, aby bubon mohol
vyschnúť. Odporúča sa tento cyklus spustiť
po každom 50. praní.
91
7. ODSTRÁNENIE MOŽNÝCH PROBLÉMOV A ZÁRUKA
Ak si myslíte, že vaša práčka nefunguje správne, prečítajte si nižšie uvedenú rýchlu
príručku ohľadne praktických rád na odstránenie najbežnejších problémov.
HLÁSENIE PORUCHY
l Modely s displejom: chyba je zobrazená č íslom so znakom „E“ (príklad: Error 2 =
E2)
l Modely bez displeja: chyba je zobrazená blikaním každej LED podľa kódu poruchy,
s následnou 5 sekundovou pauzou (príklad: Error 2 = dve bliknutia – pauza 5 sekúnd
– dve bliknutia – a pod…)
Zobrazená chyba
E2 (s displejom)
2 bliknutia LED
(bez displeja)
E3 (s displejom)
3 bliknutia LED
(bez displeja)
E4 (s displejom)
4 bliknutia LED
(bez displeja)
E7 (s displejom)
7 bliknutia LED
(bez displeja)
Akýkoľvek iný kód
Možné príčiny a praktické riešenia
Spotrebič nemôže napustiť vodu.
Skontrolujte, či je otvorený prívod vody.
Skontrolujte prívodnú hadicu z hľadiska zalomenia alebo
pricvaknutia.
Odtoková hadica nie je v správnej výške (viď kapitolu o inštalácii).
Zatvorte prívodný ventil, odskrutkujte hadicu s filtrom na zadnej
strane spotrebiča a skontrolujte, či je filter čistý a nie je zablokovaný.
Skontrolujte filter, či nie je upchatý, alebo či v priestore filtra nie sú
cudzie predmety, ktoré by mohli brániť riadnemu prietoku vody.
Práčka nevypúšťa vodu.
Skontrolujte filter, či nie je upchatý, alebo či v priestore filtra nie sú
cudzie predmety, ktoré by mohli brániť riadnemu prietoku vody.
Skontrolujte, či nie je odtoková hadica zalomená alebo pricvaknutá.
Skontrolujte, či nie je upchatý odtokový systém domácnosti a či voda
voľne odteká. Skúste vypustiť vodu do výlevky.
Veľmi veľa peny a/alebo vody.
Skontrolujte, či ste nepridali nadmerné množstvo
prostriedku alebo prostriedok nevhodný pre práčky.
Problém s dvierkami.
Skontrolujte, či sú dvierka správne zatvorené. Skontrolujte, či
bielizeň nebráni v zatvorení dvierok.
Ak sú dvierka blokované, spotrebič vypnite a odpojte od elektrickej
siete, počkajte 2-3 minúty a otvorte dvierka.
Spotrebič vypnite a odpojte od elektrickej siete, chvíľu počkajte.
Spotrebič zapnite a spusťte program. Ak sa porucha opäť objaví,
kontaktujte autorizované servisné stredisko.
92
pracieho
Problém
Možná príčina a praktické riešenia
Pračka
nefunguje/nespustí sa
Skontrolujte, či je spotrebič pripojený k funkčnej sieťovej zásuvke.
Skontrolujte, či je zapnutá.
Pomocou iného spotrebiča skontrolujte, či je elektrická zásuvka
funkčná.
Nie sú správne zatvorené dvierka: otvorte a opäť zatvorte.
Skontrolujte zvolený program a či je stlačené tlačidlo štart.
Skontrolujte, či práčka nie je v režime pauzy.
Môže to byť spôsobené netesnosťou medzi prívodným ventilom a
hadicou; v takom prípade vymeňte tesnenie a dotiahnite hadicu a
ventil.
Skontrolujte, či je filter správne zatvorený.
Z dôvodu nevhodného rozdelenia bielizne môže práčka:
• Pokúšať sa o vyváženie bielizne, predĺžením doby odstredenia.
• Znížiť rýchlosť odstredenia pre zníženie vibrácií a hluku.
• Vylúčiť odstredenie na ochranu spotrebiča.
Uistite sa, či je bielizeň vyvážená. Ak nie, usporiadajte ho a
reštartujte program.
Môže to byť z dôvodu, že nie je úplne odčerpaná voda: počkajte
niekoľko minút. Ak problém trvá, viď časť Error 3.
Niektoré modely sú vybavené funkciou „bez odstredenia“:
skontrolujte, či nie je zapnutá.
Skontrolujte možnosti nastavenia, ktoré môžu vylúčiť odstredenie.
Voda na podlahe
alebo v blízkosti
spotrebiča
Pračka neodstreďuje
Silné vibrácie/hluk
počas odstreďovania
Použitie nadmerného množstva pracieho prostriedku môže mať
vplyv na spustenie odstredenia.
Práčka nie je vyvážená: v prípade potreby nastavte pomocou
nastaviteľných nožičiek podľa príslušnej kapitoly.
Skontrolujte, či sú odstránené prepravné skrutky, gumové vložky a
podložky.
Skontrolujte, či sa v bubne nenachádzajú cudzie predmety (mince,
háčiky, gombíky a pod…).
Štandardná záruka výrobcu sa vzťahuje na elektrické alebo mechanické poruchy
výrobku zo strany výrobcu. Ak je porucha spôsobená faktormi mimo výrobku,
nesprávnym použitím alebo nedodržaním pokynov v návode, výrobca nenesie
zodpovednosť a za opravy môže byť účtovaný poplatok.
93
SK
INÉ PROBLÉMY
Použitie ekologických pracích prostriedkov
bez fosfátov môže spôsobiť nasledujúce:
Záruka
Na výrobok sa vzťahuje záruka podľa
podmienok uvedených na certifikáte
dodanom s výrobkom. Záručný certifikát
musí
byť
kompletne
vyplnený.
Uschovajte si ho na bezpečnom mieste
pre prípad požiadavky autorizovaného
servisného strediska.
- tmavšia voda z plákania: je to z dôvodu
potlačenia
zeolitov,
ktoré
nemajú
negatívny vplyv na účinok plákania.
- biely prášok (zeolit) na bielizni na
konci prania: je to normálne, prášok
nebol absorbovaný látkou a nezmení jej
farbu.
- pena vo vode v poslednom plákaní:
neindikuje to nevyhnutne zlé plákanie.
- bohatá pena: toto je často z dôvodu
aniónovej aktívnej povrchovej látky v
prípade prostriedkov, ktoré je možné
ťažko odstrániť z bielizne.
V takom prípade nepúšťajte opakované
plákanie na odstránenie tohto efektu:
nepomôže to.
Ak problém trvá, ihneď kontaktujte
autorizované servisné stredisko.
Dôrazne odporúčame používať originálne
náhradné diely, ktoré zakúpite vo vašom
servisnom stredisku.
Umiestnením značky
na produkt
deklarujeme na vlastnú zodpovednosť
zhodu so všetkými požiadavkami EÚ
týkajúcimi sa bezpečnosti, zdravia a
životného prostredia, ktoré sú zakotvené
v legislatíve a týkajú sa daného produktu.
Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za
tlačové chyby v návode dodanom so
spotrebičom. Tiež si vyhradzuje právo na
akékoľvek zmeny užitočné pre tento
výrobok bez zmeny jeho základných
vlastností.
94
SL
95
Hvala, ker ste izbrali pralni stroj Hoover.
Ponosni smo, da lahko svojim kupcem
nenehno ponujamo nove, inovativne in
tehnološko napredne izdelke. Na voljo vam
je kompletna linija gospodinjskih aparatov,
ki vam bo v veliko pomoč pri
vsakodnevnem delu.
Varstvo okolja
Izdelek je označen skladno z
evropsko uredbo 2012/19/EU o
odpadni električni in elektronski
opremi (OEEO).
OEEO vsebuje tako snovi, ki onesnažujejo
okolje (in ki lahko negativno vplivajo na okolje)
kot tudi osnovne komponente (ki jih je mogoče
ponovno uporabiti). Zato je pomembna pravilna
obravnava OEEO, ki omogoča odstranjevanje
in ustrezno odlaganje vseh onesnaževal ter
pridobivanje in recikliranje vseh materialov.
Posamezniki lahko igrajo pomembno vlogo pri
preprečevanju onesnaževanja okolja zaradi
OEEO; pri tem morajo upoštevati nekaj
osnovnih pravil:
Prosimo, da pozorno preberete ta priročnik,
saj boste v njem našlli navodila za pravilno
in varno uporabo ter koristne nasvete za
vzdrževanje aparata.
Aparat začnite uporabljati šele, ko
ste
pozorno
prebrali
ta
navodila!
Priporočamo, da knjižico shranite, da vam
bo vedno pri roki, in jo boste lahko
posredovali
tudi
morebitnim
novim
lastnikom aparata.
l z OEEO ne ravnamo kot z običajnimi
odpadki iz gospodinjstva;
l OEEO je treba odpeljati na ustrezno
zbirališče odpadkov, upravljano s strani
občine ali registrirane družbe. V številnih
državah je za večje kose OEEO
organizirano tudi zbiranje po domovih.
Prosimo preverite, da so aparatu ob dobavi
priloženi tudi navodila za uporabo, garancijski
list, naslovi pooblaščenih servisov ter nalepka
o energijski učinkovitosti. Preverite tudi, da so
aparatu priloženi tudi vtikač, ukrivljeni
nastavek za odtočno cev ter dodatek za
tekoče detergente ali za belilo (nekateri
modeli). Priporočamo, da vse te dele
shranite.
V številnih državah lahko ob nakupu novega
aparata starega oddate prodajalcu, ki ga je
dolžan prevzeti brezplačno po načelu eden za
enega; to velja v primeru, da gre opremo
enakovrednega tipa z enakimi funkcijami kot
dobavljeni aparat.
Posamezni izdelki so označeni z edinstveno
16-mestno kodo, tj. “serijsko številko”,
odtisnjeno na nalepki na aparatu (ob odprtini
za vrata) ali v nalepki z dokumenti v
notranjosti aparata. Koda je neke vrste
osebna izkaznica izdelka, potrebujete pa jo
pri registraciji in v primerih, ko se morate
obrniti na pooblaščeni servis Hoover.
Kazalo
1. SPLOŠNI VARNOSTNI UKREPI
2. INSTALACIJA
3. PRAKTIČNI NASVETI
4. VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE
5. HITRI VODNIK
6. STIKALNA PLOŠČA IN PROGRAMI
7. ODPRAVLJANJE NEPRAVILNOSTI V
DELOVANJU IN GARANCIJA
96
Otroci se ne smejo igrati z
aparatom, prav tako otroci ne
smejo čistiti in vzdrževati aparata
brez nadzora.
1. SPLOŠNI VARNOSTNI
UKREPI
l Aparat
l Otrokom
ne smete dovoliti, da
se igrajo z aparati.
l Otroci,
mlajši od 3 let, se stroju
ne smejo približevati, razen č e
so pod stalnim nadzorom.
l Če
je dovodna cev poškodovana,
mora biti zamenjana s posebno
cevjo ali sistemom, ki ga priskrbi
proizvajalec ali pooblaščeni serviser.
l Uporabljajte
samo aparatu
priložene cevi za priključitev
na vodovodno omrežje. (Ne
uporabljajte cevi, s katerimi je
bil priključen stari aparat!).
l Tlak
vode mora biti med 0,05
MPa in 0,8 MPa.
l Prepričajte
se, da morda
preproga oz. tekstilna talna
obloga ne ovira zračenja skozi
odprtine na dnu stroja.
lahko uporabljajo otroci, l Tudi po instalaciji mora biti
vtikač dostopen.
starejši od 8 let, in osebe
z zmanjšanimi fizičnimi, zaznavnimi l Največja dovoljena količina
ali umskimi sposobnosti ali
suhega perila je odvisna od
s pomanjkljivimi izkušnjami in
modela stroja (gl. stikalno ploščo).
predznanjem, vendar le pod nadzorom
in če so jim bila razložena navodila l Tehnični podatki o izdelku so
dostopni na proizvajalčevi spletni
za varno uporabo aparata in č e se
zavedajo s tem povezanih tveganj.
strani.
l Aparat
97
SL
je namenjen samo uporabi
v gospodinjstvih in podobnih
okoljih:
− kuhinjah za osebje v pisarnah,
delavnicah ali drugih delovnih
okoljih;
− na kmetijah;
− za stranke v hotelih, motelih
in drugih bivalnih okoljih;
− v penzionih.
Za drugačno uporabo v okoljih, ki
se razlikujejo od uporabe v
gospodinjstvih, kot na primer
uporaba komercialne namene s
strani strokovnjakov ali izučenih
uporabnikov, ta aparat ni
namenjen. Nenamenska uporaba
aparata lahko skrajša njegovo
življenjsko dobo in izniči
veljavnost garancije. Proizvajalec
ne prevzema nikakšrne odgovornosti,
skladno z veljavnimi zakoni, za
morebitno š kodo na aparatu ali
poškodbe ali izgubo zaradi
nenamenske uporabe, tudi č e je
bil aparat uporabljan v gospodinjstvu.
l Stroj
ne sme biti izpostavljen
dežju, neposredni sončni svetlobi
ali drugim vremenskim pogojem.
Priključitev na električno
omrežje in navodila za varno
uporabo
l Tehnični
podatki (napajalna
napetost in vhodna moč) so
navedeni na tablici s podatki
na aparatu.
l Prepričajte
l Pri
premikanju ne dvigajte stroja
za gumbe ali predalček za pralna
sredstva; med transportom
ne odlagajte stroja na vrata.
Priporočamo, da stroj dvigneta
dve osebi.
se, da je električni
sistem ozemljen, skladen z l V primeru nepravilnosti v
vsemi veljavnimi predpisi in da
delovanju in/ali okvare stroj
električna
vtičnica
ustreza
izklopite, zaprite pipo za vodo in
vtikaču aparata. V nasprotnem
ne poskušajte sami odpraviti
primeru se posvetujte s
napake. Takoj se obrnite na
strokovno usposobljeno osebo.
najbližji pooblaščeni servis in
zahtevajte uporabo originalnih
l Odsvetujemo uporabo pretvornikov,
nadomestnih delov. Neupoštevanje
razdelilcev ali podaljškov.
the navodil lahko negativno
vpliva na varnost stroja.
l Pred čišč enjem ali vzdrževalnimi
deli na pralnem stroju potegnite
vtikač iz vtičnice in zaprite pipo za
vodo.
l Ko
izklapljate
stroj
iz
električnega omrežja, vedno
primite za vtikač, nikoli ne vlecite
za kabel.
l Pred
odpiranjem vrat se
prepričajte, da v bobnu ni
vode.
OPOZORILO:
Voda med pranjem doseže
zelo visoko temperaturo.
98
2. INSTALACIJA
l Odvijte
2 ali 4 vijake (A) na
hbrtni strani in odstranite 2 ali 4
ploščice (B), kot je to prikazano
na sliki figure 1.
1
A
B
A
B
l Zakrijte
2 ali 4 luknje s pomočjo
čepov, ki jih boste našli v
ovojnici z navodili.
B
B
A
A
je pralni stroj vgraden, po
rezanju jermenčkov, s katerimi
so pritrjene cevi, odvijte 3 ali 4
vijake (A) in odstranite 3 ali 4
ploščice (B).
SL
l Če
l Pri nekaterih modelih bo 1 ali več
ploščic padlov notranjost stroja:
nagnite stroj naprej, da jih
odstranite. Luknje zakrije s čepi,
ki jih boste našli v ovojnici.
2
A
1
2
3
OPOZORILO:
Pazite, da embalaža ne pride v
roke otrokom.
B
l Nagubano
ploščo "polionda"
namestite na dno, kot je to
prikazano na sliki 2 (glede na
model vašega stroja upoštevajte
verzijo A, B ali C).
C
Pri določenih modelih ta
postopek ni potreben, ker
bo plošča "polionda" ž e
nameščena v dnu aparata.
3
2
99
1
Vodovodni priključki
3
l Za priključitev cevi za vodo na pipo (sl. 3)
uporabite samo nove cevi, ki so bile stroju
priložene (v ta namen ne uporabljajte
starih cevi).
l NEKATERI MODELI imajo še dodatne
značilnosti:
l HLADNA
IN
TOPLA
VODA
HOT&COLD (sl. 4): Stroj priklopite na
toplo in hladno vodo, kar omogoča večji
energijski prihranek.
Sivo cev priključite na pipo za hladno
vodo,
rdečo pa na pipo za toplo vodo.
Stroj lahko priključite tudi samo na hladno
vodo: v tem primeru bo morda začel
stroj izvajati določene programe z
nekajminutno zamudo.
l AQUASTOP (sl. 5): V dotočni cevi je
naprava, ki prepreči pretok vode, če pride
do okvare cevi. V tem primeru se v
okencu “A” prikaže rdeča oznaka; takrat
morate zamenjati cev. Če želite odviti
matico, morate pritisniti na pripomoček za
preprečitev odvijanja "B".
4
1
5
6
B
A
B
A
l AQUAPROTECT - DOTOČNA CEV Z
VAROVALOM (sl.6): Če začne notranje,
osnovne cevi "A" uhajati voda, jo zadrži
prozorni zunanji ovoj "B" in stroj bo lahko
zaključil program pranja. Ko se program
pranja zaključi, se obrnite na pooblaščeni
servis, saj je potrebno zamenjati dotočno cev.
7
Namestitev
min 4 cm
pazite, da cev ni zapognjena ali stisnjena,
ter usmerite odtočno cev v kad ali, še
bolje, jo priključite v odtok na zidu na
višini vsaj 50 cm, premer odtoka pa mora
biti večji od premera cevi pralnega stroja
(sl. 7).
100
max 100 cm
l Potisnite pralni stroj do zida, pri tem pa
+2,6 mt
max
min 50 cm
max 85 cm
l Uravnajte stroj s pomočjo nastavljivih
8
nog, kot je to prikazano na sliki 8:
a.zavrtite matico v desno, da sprostite vijak;
b.z obračanjem nogo dvignite ali spustite,
dokler se ne naslanja na tla;
c.pritrdite nogo s privijanjem matice, dokler
se matica ne pomakne do dna pralnega
stroja.
A
B
l Potisnite vtikač v vtičnico.
OPOZORILO:
Če je potrebno zamenjati priključni
električni
kabel,
se
obrnite
na
pooblaščeni servis.
SL
C
Predalček za detergent
Predalček za detergent je razdeljen na 3
predelke, kot je to prikazano na sliki 9:
l predelek “1”: za detergent za
predpranje;
l predelek “ ”: za posebne dodatke,
mehčalce, škrob, dišave ipd.;
OPOZORILO:
V proizvajalčevi garanciji niso zajete
napake pri instalaciji.
9
OPOZORILO:
Uporabljajte samo tekoča sredstva.
Pralni stroj bo tekom izvajanja
programa samodejno doziral dodatke
med zadnjim izpiranjem.
1
2
l predelek “2”: za detergent za pranje.
NEKATERIM MODELOM je priložena tudi
posodica za tekoči detergent (sl.10). Ko
jo želite uporabiti, jo položite v predelek "2".
Tako bo tekoči detergent stekel v boben v
pravem
trenutku.
Posodico
lahko
uporabljate tudi za belilo, če izberete
program “Izpiranje”.
OPOZORILO:
Določene vrste detergentov niso
namenjene odmerjanju v predalček za
pralni prašek, ampak so jim priložene
posebne posodice, ki jih položite
neposredno v boben.
101
10
pa zasušene madeže namakajte v vodi,
da zmanjšate potrebo po pranju pri višjih
temperaturah.
Prihranite na energiji s programi za pranje
pri nižjih temperaturah.
3. PRAKTIČNI NASVETI
Nasveti za vlaganje perila v stroj
Ko razvrščate
pozabite:
perilo
za
pranje,
ne
- odstraniti morate vse kovinske predmete,
npr. lasnice, bucike, kovance;
- zapnite gumbe na prevlekah za blazine, zaprite
zadrge, zavežite pasove in dolge trakove;
- z zaves snemite kaveljčke;
- pozorno preberite etikete z navodili za
vzdrževanje tkanin na perilu;
- odstranite trdovratne madeže s pomočjo
namenskih detergentov.
l Priporočamo, da se izogibate centrifugiranju,
ko perete preproge, posteljna pregrinjala ali
druge težke kose perila.
Pred
vklopom
programa
(PRALNO-SUŠILNI STROJI)
sušenja
l ZA PRIHRANEK na energiji in času pred
sušenjem v stroju izberite centrifugiranje
pri veliki hitrosti, da zmanjšate vsebnost
vode v perilu.
Sledi hitri vodnik z nekaj nasveti in
priporočili za uporabo detergenta pri
različnih temperaturah. Vsekakor pa
vedno
upoštevajte
tudi
navodila
proizvajalca detergent glede pravilne
uporabe in doziranja.
l Pred
pranjem perila iz volne se
prepričajte, da so primerni za pranje v
stroju. Preverite oznako na etiketi na
oblačilu.
Nekaj koristnih nasvetov
Za pranje zelo umazanega belega
perila
priporočamo
program
za
bombaž pri 60°C ali več ter običajen
pralni prašek (učinkovit), ki vsebuje belila,
ki pri srednjih/visokih temperaturah
zagotavljajo odlične rezultate.
Vodnik za okolju prijazno in gospodarno
uporabo pralnega stroja.
Perite največjo dovoljeno količino perila
l Za najbolj učinkovito porabo energije,
vode, detergenta in časa priporočamo, da
vedno perete poln stroj perila, tj.
priporočeno največjo dovoljeno količino.
Če enkrat operete poln stroj perila, s tem
prihranite 50% energije v primerjavi z
dvakratnim pranjem polovične količine.
Je predpranje potrebno?
l Le za zelo umazano perilo! PRIHRANITE
na detergentu, času, vodi in med 5 do 15%
energije, če NE izberete predpranja, ko
perete manj ali običajno umazano perilo.
Ali je pranje z višjo temperaturo potrebno?
l Pred pranjem na madežih uporabite
sredstvo za odstranjevanje madežev ali
102
Za perilo, ki ga perete pri 40°C in 60°C
izberite vrsto detergent glede na vrsto
tkanine in stopnjo umazanosti perila.
Običajno so praški primerni za bolj umazano
“belo” ali pisane tkanine obstojnih barv,
medtem ko so tekoči detergent ali “do barv
prijazni ” praški primerni za pranje manj
umazanega pisanega perila.
Za perilo, ki ga perete pri temperaturah
pod 40°C, priporočamo uporabo tekočih
detergentov oziroma detergentov, ki so
namenjeni pranju pri nižjih temperaturah.
Za pranje volne in svile uporabljajte samo
namenske detergente za to vrsto tkanin.
4. VZDRŽEVANJE IN
ČIŠČENJE
Čiščenje predalčka za pralna
sredstva
l Priporočamo, da predalčke redno čistite in
tako preprečite, da bi se v njem nabirali
ostanki detergent in drugih pralnih sredstev.
l To storite tako, da izvlečete predalček –
potegnite nekoliko močneje, očistite ga pod
tekočo vodo in ponovno potisnite v ohišje.
Pred selitvijo ali če stroja dlje
časa ne boste uporabljali
l Če bo pralni stroj dlje časa shranjen v
neogrevanem prostoru, iztočite vodo iz
vseh cevi.
l Potegnite vtikač iz vtičnice.
l Snemite dotočno cev z nosilca in jo
spustite, da voda iz
podstavljeno posodo.
Čiščenje filtra
l Na
l Pralni stroj je opremljen s posebnim
filtrom, ki zadrži večje predmete, na
primer gumbe ali kovance, ki bi lahko
zamašili odtok.
l SAMO NEKATERI MODELI: izvlecite
gibljivo cev, odstranite čep in odtočite
vodo v posodo.
l Priporočamo, da pred odvijanjem filtra pod
njega podložite vpojno krpo, da ostanejo tla
suha.
l Filter zavrtite v levo do konca, dokler ni v
vertikalnem položaju.
l Izvlecite in očistite filter; na koncu ga
znova namestite v stroj in ga zavrtite v
desno.
l Ponovite zgoraj opisan postopek v obratnem
vrstnem redu.
103
koncu
jermenom.
pritrdite
nje
odtočno
steče
v
cev
z
SL
Zunanje površine pralnega stroja čistite z
vlažno krpo. Izogibajte se uporabi jedkih
čistil, alkohola in/ali topil. Pralni stroj ne
zahteva posebne nege; redno č istite
predalček za pralna sredstva in filter. V
nadaljevanju boste našli nekaj nasvetov o
premikanju stroja in kaj storiti, če stroja dlje
časa ne boste potrebovali.
5. HITRI VODNIK
Ta pralni stroj samodejno prilagodi količino
vode vrsti in količini perila v bobnu. Ta
sistem zagotavlja manjšo porabo energije
in ustrezno krajše programe pranja.
6. STIKALNA PLOŠČA IN
PROGRAMI
Izbiranje programov
}
A
l Vklopite pralni stroj in izberite ustrezen
program.
l Po potrebi prilagodite temperatura pranja
P
ter pritisnite na tipke za želene "opcije".
zaženite program..
l Ob koncu programa se na prikazovalniku
prikaže napis "End" (konec), pri nekaterih
modelih pa se osvetlijo kontrolne lučke
vseh faz programa.
Preden odprete vrata stroja, počakajte,
da lučka za ZAPRTA VRATA ugasne.
l Izklopite pralni stroj.
S pomočjo razpredelnice programov
izberite ustrezen program za vrsto tkanine,
in sledite navodilom za upravljanje pralnega
stroja.
Tehnični podatki
Tlak vode:
min 0,05 Mpa / max 0,8 Mpa
Hitrost ožemanja (vrt./min.):
gl. tablico s podatki.
Priključna moč / Varovalka
Priključna napetost:
gl. tablico s podatki.
AMP
/
Q
B
G
H
I
L M
NE
A Upravljanje z dotikom (s tipko
za IZKLOP)
B Tipka START/PAVZA
C Tipka HITROST
CENTRIFUGIRANJA
D Tipka za nastavitev
TEMPERATURE PRANJA
E Tipka za ZAMIK VKLOPA
F Tipka HITRO PRANJE / STOPNJA
UMAZANOSTI PERILA
G Tipka PREDPRANJE
H Tipka HYGIENE PLUS
I Tipka za DODATNO IZPIRANJE
L Tipka za PARO
M Tipka PRILJUBLJENI
N Tipka NOČ & DAN
O Digitalni prikazovalnik
P Kontrolna lučka ZAPRTA VRATA
E+N ZAKLEPANJE TIPK
Q Območje ONE Fi EXTRA
104
F
D
C
l S pritiskom na tipko START/PAVZA
Če med delovanjem pralnega stroja
zmanjka električne energije, se nastavitve
shranijo v pomnilnik. Ko je stroj spet pod
napetostjo, nadaljuje z izvajanjem programa
tam, kjer je bil ta prekinjen.
O
TIPK ZA IZBIRANJE PROGRAMOV
OPOZORILO:
Osvetlijo se, ko se dotaknete ustrezne tipke
.
Med potiskanjem vtikača v vtičnico se ne
dotikajte prikazovalnika (in površine za
upravljanje z dotikom), saj stroj tekom
prvih sekund po priključitvi na električno
omrežje kalibrira sistem. Z dotikanjem
prikazovalnika bi morda lahko onemogočili
pravilno delovanje stroja.
Če se pa to že zgodi, ponovno potegnite
vtikač iz vtičnice in ponovite postopek.
Lučka "X Red Light"
Upravljanje z dotikom
Tipka START/PAVZA
Vrata zaprite PREDEN pritisnete na
tipko START/PAVZA.
l S pritiskom na to tipko zaženete izbrani
program pranja.
Stroj začne delovati nekaj sekund po
pritisku na tipko START/PAVZA.
VKLOP/IZKLOP
Stroj vklopite tako, da gumb za izbrani
program
pridržite za vsaj eno sekundo
(zaslon se vklopi in na njem se prikažejo
parametri izbranega programa). Stroj
izklopite tako, da gumb za IZKLOP
pridržite za vsaj tri sekunde.
IZBIRANJE PROGRAMOV
Želeni program nastavite tako, da pritisnete
ustrezni gumb . Nato zasveti lučka za ta
program.
DODAJANJE IN ODVZEMANJE PERILA
PO ZAČETKU IZVAJANJA PROGRAMA
(PAVZA)
l Približno 2 sekundi pritiskajte na tipko
START/PAVZA (nekatere kontrolne lučke
se osvetlijo, prikaz č asa do konca
programa utripa, kar opozarja, da je stroj
v načinu pavze).
l Preden odprete vrata stroja, počakajte,
da lučka za ZAPRTA VRATA ugasne.
Pred odpiranjem vrat se najprej
prepričajte, da voda ne sega nad
odprtino za vrata, da ne pride do
poplave.
l Ko dodate oz. odvzamete perilo, znova
zaprite vrata in pritisnite na tipko
START/PAVZA
(stroj
nadaljuje
z
izvajanjem programa tam, kjer je bil ta
prekinjen).
105
SL
Osvetli se ob pritisku na katero koli tipko za
upravljanje z dotikom, osvetlitev je
razpšrena in ob robovih zgublja na
intenzivnosti
. 5 minut po zadnjem dotiku
tipke začne svetloba počasi pojemati, kar
zagotavlja prihranek na energiji.
PREKLIC PROGRAMA
Stroj je opremljen s posebno
elektronsko napravo, ki preprečuje
izvajanje faze ožemanja, če perilo v
stroju ni enakomerno razporejeno. Na
ta način je delovanje stroja tišje, z
manj
vibracijami,
kar
podaljša
življenjsko dobo stroja.
l Če želite preklicati program, pritiskajte
na tipko za IZKLOP (vsaj 3 sekunde).
l Počakajte 2 minuti, da se sprosti
varnostna naprava in bo mogoče odpreti
vrata.
Opcije izberite pred pritiskom na tipko
START/PAVZA.
Če izberete opcijo, ki ni na voljo za
izbrani program, indikator te opcijee
najprej utripa, nato pa ugasne.
Tipka za nastavitev TEMPERATURE
PRANJA
l Ta
tipka
omogoča
temperature pranja.
Tipka HITROST CENTRIFUGIRANJA
pranje s hladno vodo.
l S pomočjo te tipke lahko znižate hitrost
ožemanja ali
ožemanje.
po
potrebi
prilagajanje
prekličete
l Da bi preprečili nevarnost poškodbe tkanin, ni
mogoče nastaviti višje temperature od najvišje,
dovoljene za posamezni program.
preklic centrifugiranja.
l Če na etiketi na perilu ni drugačnih
navodil, lahko za ožemanje perila
izberete najvišjo predvideno hitrost
ožemanja za izbrani program.
Tipka za ZAMIK VKLOPA
l S pomočjo te tipke lahko zamaknete
začetek pranja za do 24 ur.
l To storite na naslednji način:
Da bi preprečili poškodbo tkanin za
posamezne programe, ni mogoče
izbrati višje hitrosti ožemanja od
najvišje, predvidene za izbrani program.
- Izberite želeni program.
l Če želite aktivirati ožemanje, pritiskajte
na tipko za nastavljanje hitrosti ožemanja,
dokler ne izberete želene vrednosti.
l Hitrost ožemanja lahko prilagodite, ne da
bi preklopili stroj v način pavze.
Prevelika količina detergenta lahko
povzroči pretirano penjenje. Če stroj
zazna preveliko količino pene, lahko
opusti fazo ožemanja, ali pa podaljša
trajanje programa in poveča količino
uporabljene vode in s tem porabo
vode.
- Nastavitev potrdite s pritiskom na
tipko
START/PAVZA
(lučka
na
prikazovalniku začne utripati). Začne se
odštevanje, in ko preteče nastavljeni
časovni zamik, začne stroj samodejno
izvajati program pranja.
106
- Enkrat pritisnite na tipko, da aktivirate
opcijo (na prikazovalniku se prikaže
vrednost h00), nato pa s ponovnim
pritiskom nastavite 1-urni časovni zamik
(prikazana vrednost h01). Ob vsakem
pritisku na tipko se nastavljeni časovni
zamik poveča za 1 uro, dokler se na
prikazovalniku ne prikaže vrednost h24.
Če nato ponovno pritisnete na isto tipko,
s tem prekličete nastavljeni č asovni
zamik (vrednost 0).
časovni
zamik
lahko
prekličete tako, da pritiskate na tipko za
IZKLOP (vsaj 3 sekunde).
Če pride med delovanjem stroja do
izpada električne napetosti, stroj shrani
izbrani program v spomin. Ko je omrežje
spet pod napetostjo, stroj nadaljuje z
izvajanjem programa na mestu, kjer je bil
ta prekinjen.
Tipka HITRO PRANJE / STOPNJA
UMAZANOSTI PERILA
Tipka HYGIENE PLUS
Ta opcija zagotavlja higieno perila, saj
temperature pranja doseže temperaturo
60°C.
Tipka za DODATNO IZPIRANJE
l S pomočjo te tipke aktivirate dodatna
izpiranja po zaključenem pranju. Največje
število dodatnih izpiranj je odvisno od
izbranega programa.
l Ta funkcija je namenjena osebam z
nežno in občutljivo kožo, pri katerih lahko
tudi najmanjše sledi detergenta v perilu
povzročijo draženje in alergije.
Ta tipka omogoča izbiro med opcijama,
odvisno od izbranega programa.
- HITRO PRANJE
Tipka postane aktivna, če z gumbom za
izbiranje programov izberete katerega
program za hitro pranje HITRI (14/30/44
Min.); z njo izberete ustrezno dolžino
programa med možnostmi, ki so na voljo.
l Priporočamo, da to funkcijo izberete tudi
za pranje otroških oblačil in zelo
umazanega perila, za pranje katerega ste
odmerili večjo količino detergent, ali pa za
pranje brisač, saj se v tovrstnih tkaninah
običajno ostanejo sledi detergenta.
- STOPNJA UMAZANOSTI PERILA
l Ko izberete program, se samodejno
prikaže trajanje izbranega programa.
l S
pomočjo te opcije izbirate med
3 različnimi intenzivnostmi pranja prilagodite dolžino programa glede na to,
kako umazano perilo perete (opcija je na
voljo samo pri nekaterih programih, kot je
to prikazano v Tabeli programov).
Tipka PREDPRANJE
l Omogoča predpranje perila, kar je še
posebej koristno pri pranju zelo
umazanega perila (na voljo samo pri
določenih programih, kot je to označeno v
Tabeli programov).
l Priporočamo, da za predpranje odmerite
le 20% količine detergenta, ki jo priporoča
proizvajalec.
Tipka za PARO
Ta gumb omogoča posebno funkcijo pri
določenih pralnih ciklih (oglejte si tabelo
programov).
Funkcija pare deluje tako, da gladi gube na
mokrih oblačilih in posledično skrajša čas
likanja.
Obnovi in osveži vlakna ter odstranjuje
neprijetne vonjave.
Vsak program ima posebno parno funkcijo,
ki zagotavlja največjo učinkovitost pranja
glede na vrsto blaga in barvo.
Tipka PRILJUBLJENI
S pomočjo te tipke lahko shranite nastavitve
za dva priljubljena programa, ki ju
prilagodite svojim potrebam – nastavite
želeno temperaturo, hitrost centrifugiranja in
stopnjo umazanosti perila, tako da ju lahko
po potrebi hitro izberete.
107
SL
l Nastavljeni
l Med fazo, ko stoji perilo v bobnu v vodi,
Prvo shranjevanje programa v spomin:
1)
Izberite program in opcije, ki vam
ustrezajo.
utripa ustrezna kontrolna lučka, kar
opozarja, da je stroj v stanju mirovanja.
2)
Pritisnite na tipko PRILJUBLJENI,
izberite možnost M1 ali M2. Če
program shranjujete prvič, izberite M1.
l Ko želite program zaključiti z ožemanjem
3)
(hitrost centrifugiranja lahko znižate ali ga
celo prekličete s pomočjo ustrezne tipke)
in izčrpati vodo, prekličite izbrano opcijo.
Približno 3 sekunde ohranite pritisk
na tipko PRILJUBLJENI. S tem boste
shranili izbrano kombinacijo na
izbranem mestu.
l Elektronski
nadzor poskrbi za tiho
vmesno izčrpavanje vode, kar je zelo
primerno za pranje ponoči.
Shranjevanje novega programa, če ste
kdaj prej že shranili programa M1 & M2:
ZAKLEPANJE TIPK
1)
Izberite želeni program in ustrezne
opcije.
l Če želite zakleniti tipke, približno 3
2)
Približno 3 sekunde ohranite pritisk
na tipko PRILJUBLJENI. S tem boste
shranili izbrano kombinacijo na mestu
M1. Program, ki je bil prej shranjen
pod M1, se bo premaknil na položaj
M2.
l Zaklepanje tipk čisto preprosto prekličete
sekunde hkrati pritiskate na tipki NOČ &
DAN in ZAMIK VKLOPA. Na ta način
onemogočite
neželeno
spreminjanje
programa s slučajnim dotikom tipk na
prikazovalniku med izvajanjem programa.
Zagon programa, ki je shranjen v
spominu
l Na
kratko
pritisnite
na
tipko
PRILJUBLJENI (enkrat, če želite izbrati
program M1, dvakrat, če želite izbrati
program M2) in pritisnite na tipko
START/PAVZA.
tako, da znova istočasno pritisnete na
obe tipki, ali pa pritiskate na tipko za
IZKLOP (vsaj 3 sekunde).
Digitalni prikazovalnik
Zahvaljujoč sistemu prikaza ste stalno
obveščeni o statusu vašega pralnega stroja.
l Ko izberete v spominu shranjeni program,
lahko še vedno spreminjate opcije in
nastavitve s pomočjo ustreznih tipk, tod
ate spremembe ne bodo shranjene v
spomin.
1 15
6 10
12
5
3
2
Če pomotoma izberete v spominu
shranjen program, preprosto obrnite
gumb za izbiranje programov na drugi
program, ki ga želite izbrati.
7
7
13 14
7
8
7
7
9 11 4
1) KONTROLNA LUČKA ZAPRTA VRATA
l Ikona ponazarja, da so vrata zaklenjena
Tipka NOČ & DAN
Vrata zaprite PREDEN pritisnete na
tipko START/PAVZA.
l Če izberete to opcijo, se hitrost vmesnih
ožemanj zniža na 400 vrt./min, kjer je
vmesno ožemanje predvideno, količina
vode za izpiranje je večja, perilo pa po
zadnjem izpiranju ostane v vodi, tako da
se vlakna enakomerno razporedijo.
l Ko ob zaprtih vratih stroja pritisnete na
108
tipko START/PAVZA, indikator za kratek
čas utripa, nato pa ostane osvetljen.
l Po potrebi lahko izberete drugo stopnjo
Če vrata niso dobro zaprta, lučka
utripa približno 7 sekund, nato pa se
ukaz na zagon samodejno prekliče.
V tem primeru pravilno zaprite
vrata in znova pritisnite na tipko
START/PAVZA.
umazanosti perila; osvetli se ustrezen
indikator.
6) KONTROLNE
IZPIRANJA
l Preden odprete vrata stroja, počakajte,
LUČKE
DODATNA
Kontrolna lučka kaže dodatne faze
izpiranja, ki ste jih izbrali z ustrezno tipko.
da lučka za ZAPRTA VRATA ugasne.
7) KONTROLNE LUČKE OPCIJE
Prikazana je hitrost ožemanja, predvidena
za izbrani program. Po potrebi lahko hitrost
ožemanja znižate, ali pa ožemanje povsem
prekličete s pomočjo ustrezne tipe.
Kontrolne lučke vas obveščajo, katere tipke
omogočajo izbiro posameznih opcij.
8) Wi-Fi (samo nekateri modeli)
l Pri modelih z opcijo Wi-Fi ikona opozarja,
da sistem Wi-Fi deluje.
preklic centrifugiranja.
l Vse informacije o funkcionalnosti in
navodila za enostavno konfiguriranje
Wi-Fi so vam na voljo v odseku
"Download"
na
spletni
strani
http://wizardservice.candy-hoover.com.
3) TEMPERATURA PRANJA
Prikazana je predvidena temperature pranja
za izbrani program, ki jo je mogoče
prilagoditi (kjer je to predvideno) s pomočjo
ustrezne tipke.
pranje s hladno vodo.
9) ZAMIK VKLOPA
Utripa, če je nastavljen časovni zamik
vklopa.
4) TRAJANJE PROGRAMA
l Ko
izberete
program,
se
na
prikazovalniku samodejno prikaže trajanje
programa, ki se lahko glede na izbrane
opcije spreminja.
10) Kg MODE (funkcija "Kg MODE"
deluje le prinekaterih programih)
l Pri programih, pri katerih je aktivna
funkcija "Kg MODE", stroj tekom prvih
minut izvajanja programa določi količino
perila v bobnu, nato pa posodobi prikaz
na prikazovalniku v realnem času. Vsaka
črtica v prikazu pomeni 20% največje
dovoljene količine perila za enkratno
pranje. Ko izberete program, se na
prikazovalniku najprej prikaže največja
dovoljena količina perila.
l Ko začne stroj izvajati program, vas sproti
obvešča, koliko časa je še ostalo do
konca pranja.
l Stroj preračuna čas do konca programa
na osnovi standardne količine perila,
tekom izvajanja programa pa čas
prilagaja glede na dejansko količino perila
v stroju in njegovo sestavo.
5) KONTROLNE
LUČKE
UMAZANOSTI PERILA
l Tekom posameznih faz programa vam
STOPNJA
l Ko izberete program, kontrolna lučka
samodejno prikaže stopnjo umazanosti
perila, predvideno za izbrani program.
109
"Kg MODE" omogoča spremljanje
podatkov o perilu v bobnu. Tekom prvih
minut izvajanja programa:
- prilagaja potrebno količino vode;
- določi trajanje programa pranja;
SL
2) HITROST OŽEMANJA
- nadzira izpiranje skladno z izbrano vrsto
tkanine, ki jo perete;
- prilagaja ritem vrtenja bobna izbrani vrsti
tkanine, ki jo perete;
- prepoznava prisotnost pene in po potrebi
poveča količino vode za izpiranje.
- prilagodi hitrost ožemanja količini perila
v
bobnu
ter
s
tem
prepreči
neuravnoteženost.
11) PRILJUBLJENI
Kontrolna lučka opozarja, da je funkcija
PRILJUBLJENI aktivna.
12) KONTROLNA LUČKA ZAKLEPANJE
TIPK
Kontrolna lučka opozarja, da so tipke
zaklenjene.
13) KONTROLNA LUČKA ZAPRTA PIPA
Opozorilo, da voda ne priteka v stroj. V tem
primeru izklopite stroj, preverite, če je pipa
za vodo odprta, in se prepričate, da tlak
vode ni prenizek.
14) KONTROLNA LUČKA ZAMAŠEN FILTER
Opozorilo, da stroj ne more izčrpati vode. V
tem primeru izklopite stroj in preverite, da
slučajno ni zamašen filter, oziroma da
odtočna cev ni zapognjena ali stisnjena.
15) KONTROLNE LUČKE STANDARDNEGA
PROGRAMA
ZA
BOMBAŽ
(gl.
razpredelnico programov)
Kontrolne lučke se osvetlijo, ko izberete
program, ki je najbolj učinkovit pri porabi
vode in energije, primeren za pranje
običajno umazanega perila iz bombaža.
110
OPOMBE:
ONE Fi EXTRA
Svoj pametni telefon namestite tako,
da se položaj antene NFC na hrbtni
strani ujema s položajem logotipa
ONE Fi EXTRA na aparatu.
Ta aparat je opremljen s tehnologijo ONE Fi
EXTRA, ki vam zahvaljujoč funkciji Wi-Fi
omogoča daljinsko upravljanje s pomočjo
ustrezne aplikacije.
VČLANITEV APARATA (V APLIKACIJO)
l Naložite aplikacijo Hoover Wizard na
Aplikacija Hoover Wizard je na voljo
tako za Android kot iOS, in sicer za
tablice in pametne telefone.
Če ne veste, kje na telefonu je antena
NFC, počasi s svojim pametnim
telefonom krožite nad logotipom ONE
Fi EXTRA, dokler aplikacija ne potrdi
povezave. Da bi bil prenos podatkov
uspešen, je ključnega pomena, DA
DRŽITE PAMETNI TELEFON OB
STIKALNI PLOŠČI TEKOM CELEGA
POSTOPKA,
KI
TRAJA
NEKAJ
SEKUND. Sporočilo na napravi vas
obvesti o uspehu operacije in vam da
vedeti, kdaj lahko odmaknete telefon.
Podrobnosti o funkcijah ONE Fi
EXTRA so na voljo v sami aplikaciji v
načinu DEMO.
l Odprite
aplikacijo,
ustvarite
profil
uporabnika in včlanite svoj aparat –
sledite navodilom na zaslonu svoje
naprave, ali v "Hitrem vodniku", ki je bil
priložen vašemu aparatu.
Postopek včlanitve za uporabnike
pametnega
telefona
Android
s
tehnologijo
NFC
(Near
Field
Communication) je poenostavljen
(Easy Enrollment); sledite navodilom
na zaslonu telefona, PRIDRŽITE
TELEFON V BLIŽINI LOGOTIPA ONE
Fi EXTRA na stikalni plošči aparata,
ko aplikacija to zahteva.
Debela ohišja ali kovinske nalepke na
pametnem telefonu bi lahko vplivale
na prenos podatkov med strojem in
telefonom, ali ga celo onemogočile.
Če je potrebno, jih odstranite.
Z
zamenjavo
nekaterih
delov
pametnega telefona (npr. pokrovček
na hrbtni strani, baterija ipd.) z
neoriginalnimi
nadomestnimi
deli
lahko odstranite tudi anteno NFC.
OMOGOČANJE DALJINSKEGA
UPRAVLJANJA (S POMOČJO APLIKACIJE)
Po včlanitvi aparata morate vsakič, ko želite
daljinsko upravljati aparat s pomočjo
aplikacije, najprej potisniti perilo v stroj,
odmeriti detergent, zapreti vrata stroja in
izbrati položaj ONE Fi EXTRA na stroju. Od
tega trenutka dalje je možno stroj upravljati
daljinsko s pomočjo aplikacije.
111
SL
svojo napravo.
Razpredelnica programov
1)
(MAKS.) *
PROGRAM
2
(glej stikalno ploščo)
(MAKS.)
4)
All In One
20°C
4)
All Hygiene
All In One
59 Min.
Občutljivo
perilo
4 4,5 5,5 6 6,5 7
8
8
20°
4 4,5 5,5 6 6,5 7
8
8
60°
10 11 12 13
40°
6
4)
Izpiranje
7
8
9
2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3
3
40°
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Mešano & 2)
3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5
Pisano perilo 4)
40°
Volna & Svila
2)
4)
Bombaž**
1
1
2
2
2
2 2,5 2,5
30°
6
7
8
9
10 11 12 13
90°
14' 1
Hitri
1
3)
1 1,5 1,5 1,5 1,5 2
2
30°
30' 2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3
3
30°
44' 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4
4
40°
-
-
Izčrpavanje &
Ožemanje
-
-
-
-
-
-
-
2
1
( )
( )
Položaj, ki ga morate izbrati, ko želite omogočiti daljinsko upravljanje s pomočjo
aplikacije (preko Wi-Fi). Če aparat še ni včlanjen v aplikacijo, boste s pritiskom na
gumb START/PAVZA na aparatu zagnali program za samodejno čiščenje bobna
"Samodejni higienični".
112
Prosimo, da upoštevate naslednje:
* Največja dovoljena količina suhega perila
je odvisna od modela stroja (gl. stikalno
ploščo).
** STANDARDNI PROGRAM ZA BOMBAŽ
SKLADNO Z DOLOČILI PREDPISA (EU)
št. 1015/2010 in št. 1061/2010.
1)
Ko izberete program, se na
prikazovalniku prikaže priporočena
temperature. To lahko po želji
spremenite (če je to dovoljeno) s
pomočjo ustrezne tipke, vendar pa
ni mogoče izbrati višje temperature
od najvišje dovoljene za izbrani
program.
2)
Pri določenih programih lahko
prilagodite trajanje in intenzivnost
pranja s pomočjo tipke za
STOPNJO UMAZANOSTI PERILA.
3)
Če s stikalom za izbiranje
programov
izberete
program
HITRI, lahko s pomočjo tipke za
HITRO PRANJE izberete enega
od treh kratkih programov, ki so
na voljo – v trajanju 14’, 30’ 44’.
4)
Razpoložljiva parna funkcija.
PROGRAM ZA PRANJE BOMBAŽA
pri temperaturi 60°C.
PROGRAM ZA PRANJE BOMBAŽA
pri temperaturi 40°C.
Programa sta primerna za pranje
običajno
umazanega
bombažnega
perila in sta najbolj učinkovita programa
glede na porabo energije in vode za
pranje bombažnega perila.
Programa sta bila namensko razvita za
prilagajanje priporočeni temperaturi za
pranje, navedeni na etiketah na
oblačilih. Dejanska temperatura vode se
lahko nekoliko razlikuje od deklarirane
temperature za ta program.
( )
Samo, če je izbrana opcija
PREDPRANJE
(programi,
pri
katerih
je
na
voljo
opcija
PREDPRANJE).
113
SL
(Samo modeli s predelkoma za
tekoči detergent)
Če so na določenih kosih perila
madeži, ki jih je treba najprej
očistiti s tekočim belilom, lahko to
storite tudi v pralnem stroju, pred
pranjem.
Vlijte belilo v predelek za tekoči
detergent, vstavite ga v predelek v
predalčku za pralna sredstva,
označen z "2", in izberite program
IZPIRANJE.
Ko je ta faza zaključena, izklopite
aparat, dodajte preostalo perilo in
nadaljujte kot običajno, ko za
pranje perila izberete najustreznejši
program.
Izbiranje programov
Za pranje različnih vrst tkanin in različno
umazanega perila vam pralni stroj ponuja
številne programe, tako da lahko izberete
ustreznega za vse potrebe (gl. razpredelnico).
Tehnologija ALL IN ONE
Ta pralni stroj je opremljen z novim
sistemom, opremljenim z visokotlačno
šobo, ki brizga mešanico vode in detergent
neposredno v perilo.
Poseben način delovanja motorja, ki je
vgrajen v ta stroj, usmerja obračanje bobna
v začetni fazi posameznih programov, med
tem časom pa visokotlačna šoba brizga
mešanico vode in detergent v perilo. V
program je vključenih tudi več faz
centrifugiranja,
kar
olajša
prodiranje
raztopine detergent v vlakna, pospešuje
odstranjevanje nečistoče in s tem
zagotavlja najboljšo možno učinkovitost
pranja.
Sistem ALL IN ONE je aktiven tudi med
fazami dotakanja vode; visokotlačna šoba
je zelo učinkovita pri odstranjevanju vseh
sledi detergent iz perila.
All In One 20°C
Ta inovativni program s tehnologijo ALL IN
ONE omogoča pranje tkanin iz različnih vrst
vlaken (bombaž, sintetika in mešanica
vlaken) pri 20°C z učinkovitostjo, ki je
primerljiva pranju pri 40°C.
Poraba je pri tem programu za približno
50% porabe pri pranju z običajnim
programom za pranje bombaža pri 40°C.
POMEMBEN NASVET ZA UČINKOVITO
PRANJE
l Nova pisana oblačila perite ločeno vsaj 5do 6-krat.
l Določene kose temno obarvanega perila,
na primer jeans ali brisače, vedno perite
ločeno.
l Nikoli ne perite perila neobstojnih barv
skupaj z drugim perilom.
All Hygiene
Ta program je primeren za pranje
bombažnega perila. Namensko je zasnovan
za odstranjevanje trdovratnih madežev že pri
60°C; to omogoča tehnologija ALL IN ONE.
All In One 59 Min.
Ta program omogoča skupno pranje
polnega stroja perila iz različnih tkanin, na
primer bombaža, sintetike in mešanice
vlaken v samo 59 minutah pri temperature
40°C (ali nižji). Ta program je še posebej
primeren za pranje manj umazanega perila.
Občutljivo perilo
Program sestavljajo faze aktivnosti in
premorov med delovanjem, in je še posebej
primeren za pranje občutljivih tkanin. Faze
pranja in izpiranj potekajo v večji količini
vode, kar zagotavlja najboljšo učinkovitost.
Izpiranje
Stroj perilo izpere 3-krat, z vmesnimi
centrifugiranji (hitrost centrifugiranja lahko s
pomočjo ustrezne tipke zmanjšate ali pa ga
prekličete). Namenjeno je izpiranju vseh vrst
tkanin, na primer izpiranju perila, ki ste ga
oprali na roke.
Mešano & Pisano perilo
Faze pranja in izpiranj so optimizirane tako
glede ritma vrtenja bobna in količine vode v
bobnu. Nežno centrifugiranje preprečuje
pretirano mečkanje perila.
Volna & Svila
Ta nežni program pranja je predvsem
namenjen pranju perila iz volnenih tkanin,
za katerega proizvajalec priporoča strojno
pranje ("Machine-Washable"), ter perila iz
svile, pri katerem je na etiketi predpisano
pranje s programi za svilo ("Wash as Silk").
Bombaž
Ta program je primeren za pranje običajno
umazanega bombažnega perila, in je
najbolj učinkovit program glede porabe
energije in vode za pranje bombažnega
perila.
114
ONE Fi EXTRA
To je položaj, ki ga morate izbrati, da
omogočite upravljanje s pomočjo aplikacije
(preko Wi-Fi). V tem primeru lahko
zaženete program pranja s pomočjo ukazov
v aplikaciji.
Če aparat še ni včlanjen v aplikacijo,
boste s pritiskom na gumb START/PAVZA
na
aparatu
zagnali
program
za
samodejno č iščenje bobna "Samodejni
higienični".Ta program je namenjen
čiščenju bobna, kar odpravi morebiten
neprijeten vonj in podaljša življenjsko dobo
aparata. Preden zaženete ta program se
prepričajte, da v bobnu ni perila, ter
odmerite namensko sredstvo za čiščenje
pralnega stroja oziroma detergent v prašku.
Ko je program zaključen, pustite vrata stroja
odprta, da se boben posuši. Priporočamo
zagon programa "Samodejni higienični"
po vsakih 50 pranjih.
115
SL
Hitri (14-30-44 Min.)
Ta program je primeren za pranje
manjše količine manj umazanega perila.
Priporočamo, da za ta program odmerite manjšo
količino detergenta od običajne in se tako
izognete potrati. Ob izbranem programu HITRI
lahko s tipko za HITRO PRANJE izberete enega
od treh kratkih programov, ki so na voljo.
7. ODPRAVLJANJE NEPRAVILNOSTI V DELOVANJU IN
GARANCIJA
Če menite, da pralni stroj ne deluje pravilno, to najprej preverite s pomočjo v spodnji razpredelnici
podanega Hitrega vodnika, kjer so podani tudi praktični nasveti za reševanje najpogostejših težav.
POROČILO O NAPAKI
l Modeli s prikazovalnikom: koda napake je prikazana s številko za črko “E” (primer:
Napaka 2 = E2)
l Modeli brez prikazovalnika: koda napake je prikazana z utripanjem vseh luck LED;
lučke utripnejo tolikokrat, kolikor znaša koda okvare, utripanje pa se ponavlja v 5sekundnih presledkih (primer: Napaka 2 = LED dvakrat utripnejo –5-sekundni premor
– LED dvakrat utripnejo – itd…)
Prikazana napaka
E2 (s prikazovalnikom)
LED 2-x utripnejo
(brez prikazovalnika)
Možen razlog in praktična rešitev
V stroj ne priteka voda.
Prepričajte se, da je pipa za vodo odprta.
Preverite, da cev za dotok vode ni zapognjena, zvita ali priščipnjena.
Odtočna cev ni na pravilni višini (gl. poglavje o instalaciji stroja).
E3 (s prikazovalnikom)
LED 3-x utripnejo
(brez prikazovalnika)
E4 (s prikazovalnikom)
LED 4-x utripnejo
(brez prikazovalnika)
E7 (s prikazovalnikom)
LED 7-x utripnejo
(brez prikazovalnika)
Vse druge kode
Zaprite pipo za vodo, odvijte dotočno cev s hrbtne strani stroja in
preverite, da morda ni zamašen filter na cevi.
Preverite, da filter ni zamašen in v in ob njem ni tujkov, ki bi
preprečevali pravilen pretok vode.
Stroj ne izčrpava vode.
Preverite, da filter ni zamašen in v in ob njem ni tujkov, ki bi
preprečevali pravilen pretok vode.
Preverite, da odtočna cev ni zapognjena, zvita ali priščipnjena.
Preverite, da ni morda zamašen hišni sistem za odtok vode in da
voda lahko neovirano odteka. Preverite, č e voda odteka, č e cev
napeljete v umivalnik ali pomivalno korito.
V stroju je preveč pene in/ali vode.
Morda ste odmerili preveliko količino detergenta, ali pa ste uporabili
detergent, ki ni namenjen pranju v stroju.
Problem z vrati.
Prepričajte se, da so vrata pravilno zaprta. Preverite, da morda kos
perila ne onemogoča pravilno zapiranje vrat.
Če so vrata blokirana, stroj izklopite in potegnite vtikač stroja iz
vtičnice. Počakajte 2-3 minute in potem odprite vrata.
Stroj izklopite in potegnite vtikač iz vtičnice ter počakajte kakšno
minute. Nato znova vklopite stroj in zaženite program. Če se napaka
ponovi, se takoj obrnite na najbližji pooblaščeni servis.
116
Problem
Možen razlog in praktična rešitev
Pralni stroj ne dela/ne
začne prati.
Prepričajte se, da je stroj priključen na brezhibno (delujočo) vtičnico).
Preverite, da ni zmanjkalo električnega toka.
Preverite, da ni kaj narobe z vtičnico – na njo priključite kakšen drugi
apparat, npr. svetilko.
Morda vrata niso dobro zaprta – odprite jih in nato še enkrat zaprite.
Preverite, če ste pravilno izbrali program in pritisnili na tipko START.
Prepričajte se, da stroj ni preklopljen v način pavze.
Lahko pušča tesnilo med pipo in dotočno cevjo; v tem primeru
zamenjajte tesnlo in zategnite cev in pipo.
Prepričajte se, da je filter dobro zaprt.
Neenakomerna razporeditev perila v bobnu lahko povzroči, da stroj:
poskuša enakomerno razporediti perilo in zato podaljša trajanje
ožemanja;
zniža hitrost ožemanja in s tem zmanjša vibracije in glasnost
delovanja;
opusti ožemanje in na ta način ščiti stroj.
Prepričajte se, da je perilo v stroj uravnoteženo. Če ni, ga razrahljajte,
ponovno vstavite v boben in znova zaženite program.
Morda stroj ni do konca izčrpal vodo. Počakajte nekaj minut. Če se
problem ponovi, poskušajte rešiti problem po navodilih odpravljanje
napake 3.
Pri nekaterih modelih je na voljo tudi možnost izklopa ožemanja –
prepričajte se, da ni izbrana ta možnost.
Preverite, da niste izbrali katere od opcij, ki vpliva na ožemanje.
Voda je stekla na tla
ob stroju
Stroj ne ožema perila
Med ožemanjem
prihaja do močnih
vibracij / stroj je
glasen
Prevelika količina detergenta lahko ovira začetek ožemanja.
Morda pralni stroj ne stroji povsem ravno. Če je potrebno, s pomočjo
nastavljivih nog uravnajte stroj, kot je to pojasnjeno v ustreznem
poglavju.
Prepričajte se, da ste odstranili vse vijake, gumijaste čepe in
distančnike, ki so stroj varovali med transportom.
Preverite, da v bobnu ni tujkov (kovanci, kovinski elementi, gumbi
ipd.).
Standardna garancija proizvajalca krije napake, ki so posledica električnih ali
mehanskih okvar v proizvodu in so posledica dejanja ali opustitve dejanja s
strani proizvajalca. Če je napaka povzročena z dejavniki izven dobavljenega
proizvoda, nepravilne uporabe ali neupoštevanja navodil, se lahko servisni poseg
zaračuna.
117
SL
DRUGE NEPRAVILNOSTI
Uporaba ekoloških detergentov brez
fosfatov lahko povzroči naslednje učinke:
Garancija
Garancijski pogoji za proizvod so
navedeni na garancijskem listu, ki je
proizvodu priložen. Garancijski list mora
biti pravilno izpolnjen. Shranite ga, da
ga boste lahko predložili serviserjem
pooblaščenega servisa, če bo to
potrebno.
- voda za izpiranje je bolj motna : To je
posledica zeolitov v vodi, kar pa na
učinkovitost izpiranja ne vpliva.
- bel prah(zeoliti) na perilu po koncu
pranja: to je normalno, prah ne prodre v
tkanino in ne vpliva na barvo.
- pena v vodi pri zadnjem izpiranju: to ni
znak nezadostnega izpiranja.
- obilno penjenje: To je pogosto posledica
anionskih surfaktantov, ki jih vsebujejo
detergent in ki jih je težko spraviti iz
perila.
V
takih
primerih
ne
ponavljajte
izpiranja,saj to ne bi pomagalo!
Če se problem ponavlja in sumite, da gre
za nepravilnost v delovanju, se takoj
obrnite na najbližji pooblaščeni servis.
Priporočamo,
da
vedno
uporabljate
originalne nadomestne dele, ki so na voljo
pri pooblaščenih servisih.
Z oznako
na tem proizvodu
izjavljamo, na lastno odgovornost, da je
proizvod skladen z vsemi evropskimi
zahtevami o varnosti, zdravju in varstvu
okolja, ki se v zakonodaji nanašajo na ta
izdelek.
Proizvajalec ne prevzema odgovornosti za
morebitne tiskarske napake v tej knjižici, ki
je izdelku priložena. Pridržuje si tudi pravico
do morebitnih sprememb na aparatih, če
oceni, da so te koristne za izdelke, ne da bi
to vplivalo na njihove osnovne značilnosti.
118
fkhldsk
- DWOT/DWOP - AH (6÷13) -
18.10 - 43021017.A - Canon Italia - Business Services Channel
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising