Hoover | DYN 9144DPG-16S | Hoover DYN 9144DPG-16S Operating instrustions

Hoover DYN 9144DPG-16S Operating instrustions
HU Használati utasítás 2-41
NL Gebruiksaanwijzing 2-41
TR Kullanma K›lavuzu
42-72
DYN9144DPG-16S
ÇAMAfiIR MAK‹NES‹
HU
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
ONZE COMPLIMENTEN
Ennek a Hoover háztartási
készüléknek a
megvásárlásával Ön
megmutatta, hogy nem fogadja
el a kompromisszumokat:
csakis a legjobbat akarja.
Met de aankoop van dit
Hoover huishoudelijk
apparaat hebt u laten zien
dat u geen genoegen
neemt met
tussenoplossingen en dat u
alleen het allerbeste wilt.
A Hoover örömmel mutatja be
Önnek új mosógépét, amely
több éves kutatás és a
vevŒkkel fennálló közvetlen
kapcsolat révén szerzett piaci
tapasztalat eredménye. Ön a
mosógép által nyújtott
minŒség, tartósság és kiváló
teljesítmény mellett döntött.
Hoover kan u ook een
uitgebreid assortiment van
ander huishoudelijke
apparaten en stofzuigers
bieden. Kijk hiervoor op de
lokale website van Hoover.
A Hoover termékek teljes
katalógusát kérje helyi
kiskereskedŒjétŒl.
Een uitgebreide catalogus
van Hoover apparaten kunt
u bij uw winkelier krijgen.
Kérjük, hogy figyelmesen
olvassa el ez a füzetet, mert
fontos útmutatásokkal szolgál
a készülék biztonságos
telepítésével, használatával és
karbantartásával kapcsolatban,
továbbá hasznos tanácsokat
ad a legkedvezŒbb
eredmények eléréséhez a
mosógép használata során.
Wij verzoeken u dit boekje
aandachtig door te lezen,
want het geeft u belangrijke
richtlijnen omtrent het veilig
installeren, het gebruik en
het onderhoud en bruikbare
tips om met uw
wasautomaat de beste
resultaten te verkrijgen.
A Hoover szerviz
felkeresésekor mindig adja
meg a típust, a típusszámot és
a G-számot (lásd a készülék
adatlapját).
2
Het is voor Hoover een genoegen u een nieuwe
wasautomaat aan te
bieden die het resultaat is
van jarenlang onderzoek en
ervaring opgedaan door
een direct contact met de
gebruiker. U hebt gekozen
voor de kwaliteit, de
duurzaamheid en de
uitstekende prestatie die
deze wasmachine levert.
A Hoover sokféle más
háztartási gépet is kínál:
mosógépeket,
mosogatógépeket, mosószárítógépeket, tızhelyeket,
mikrohullámú sütŒket.
Hagyományos sütŒket és
tızhelylapokat, valamint hıtŒés fagyasztógépeket.
Kérjük, tartsa ezt a tájékoztató
füzetet biztonságos helyen,
hogy a késŒbbiek során is
bármikor belelapozhasson.
HU
NL
NL
FEJEZET
HOOFDSTUK
TARTALOMJEGYZÉK
INHOUDSOPGAVE
Bevezetés
Inleiding
Általános szállítási tájékoztató
Algemene aanwijzingen bij
levering
1
Garancia
Garantie
2
Biztonsági intézkedések
Veiligheidsmaatregelen
3
Mıszaki adatok
Technische gegevens
4
A készülék elhelyezése és
telepítése
In elkaar zetten en
installeren
5
A készülék kezelése
Bedieningspaneel
6
Programtáblázat
Overzicht van programma’s
7
Programválasztás
Kiezen van het programma
8
Mosószertároló fiók
Wasmiddelbakje
9
A termék
De weefsels
10
Mosás
Het wassen
11
Tisztítás és karbantartás
Schoonmaken en normaal
onderhoud
12
Hibakeresés
Storingzoeker
13
Bewaar dit boekje op een
goede plaats zodat u het
kunt raadplegen.
Vermeld altijd het type,
nummer en G-nummer
(indien van toepassing) van
het apparaat (staat op het
paneel) als u contact
opneemt met Hoover of de
Klantenservice.
3
HU
HU
NL
1. FEJEZET
HOOFDSTUK 1
2. FEJEZET
HOOFDSTUK 2
ÁLTALÁNOS
SZÁLLÍTÁSI
TÁJÉKOZTATÓ
ALGEMENE
AANWIJZINGEN BIJ
DE LEVERING
GARANCIA
GARANTIE
A készülék leszállításakor
ellenŒrizze az alábbiak
meglétét:
A készülékhez garanciajegyet
mellékeltünk, amely a fix
kiszállási díjon kívül
a vásárlás napjától számított
egy évig a Hoover szerviz
díjmentes igénybevételét
teszi lehetŒvé.
Controleer bij de levering of
met de machine het
volgende is bijgeleverd:
A) KEZELÉSI UTASÍTÁS
A) HANDLEIDING
B) ÜGYFÉLSZOLGÁLATI
CÍMJEGYZÉK
B) ADRESSEN KLANTENSERVICE
C) GARANCIAJEGY
C) GARANTIEBEWIJZEN
D) ZÁRÓSAPKA
D) KAPJES
E) ELVEZETÃ
KÖNYÖKCSÃ
A
E) AFVOERSLANGGELEIDER
F) FOLYÉKONY
MOSÓSZER- VAGY
FOLYÉKONY
FEHÉRÍTÃTÁROLÓ
REKESZ (TARTÁLY)
EZEKET A
TARTOZÉKOKAT
BIZTONSÁGOS HELYEN
KELL TÁROLNI.
EllenŒrizze, hogy a gép nem
sérült-e meg szállítás közben.
Ha igen, lépjen kapcsolatba a
Hoover szervizzel.
4
NL
B
F) WASMIDDELENBAKJE
C
BEWAAR DEZE GOED
Controleer ook of de
machine gedurende het
transport niet beschadigd is.
Mocht dat wel het geval
zijn, neemt u dan contact
met uw Hoover leverancier
D
F
De machine staat onder
garantie, waardoor u tijdens
de garantieperiode gratis
gebruik kunt maken van de
Gias Service, behalve de
prijs van het telefoontje.
Vergeet niet om binnen 10
dagen na de
aankoopdatum het
garantiecertificaat op te
sturen.
Bewaar het ontvangstbewijs
van de winkelier waar u de
machine gekocht heeft om
dit aan de reparateur te
tonen, mocht hij het bewijs
nodig hebben.
Als uw machine defect is of
niet juist functioneert, dan
raden wij u aan om eerst
het hoofdstuk ‘Problemen’
door te lezen, voordat u
contact op neemt met Gias
Service.
Als het probleem zich na
alle aanbevolen controles
nog steeds voordoet, dan
kunt u bellen met Gias
Service.
U betaalt voor het
telefoontje en u wordt direct
verbonden met Gias
Service. Het is belangrijk dat
u de adviseur het
modelnummer en het
serienummer van uw
machine doorgeeft, die u
op de kenplaat aan de
voorkant van de
wasmachine (bij de deur)
kunt vinden (16 tekens,
beginnend met het nummer
3). Hierdoor kunnen wij u
beter van dienst zijn.
0900-9999109
E
5
HU
3. FEJEZET
HOOFDSTUK 3
BIZTONSÁGI
INTÉZKEDÉSEK
VEILIGHEIDSMAATREGELEN
FONTOS! A KÉSZÜLÉK
TISZTÍTÁSA ÉS
KARBANTARTÁSA
BELANGRIJK:
VOOR HET
SCHOONMAKEN EN
ONDERHOUD
● Húzza ki a csatlakozódugót!
● Haal de stekker uit het
stopcontact.
● Zárja el a vízcsapot!
● Draai de
watertoevoerkraan dicht.
● A Hoover készülékek
földelve vannak.
Gondoskodjon az elektromos
fŒhálózat
földelésérŒl. Szükség esetén
forduljon szakképzett
villanyszerelŒhöz!
● Alle Hoover apparaten zijn
A készülék megfelel a
2006/95/EK és a 2004/108/EK
irányelvvel felváltott, és a
késŒbbiekben módosított
73/23/EGK és 89/336/EGK
európai irányelveknek.
● Ne érintse meg a készüléket
vizes vagy nedves kézzel vagy
lábbal!
● Ne használja a készüléket
ha Ön mezítláb van!
● Nagyon körültekintŒen kell
eljárni, ha a fürdŒszobában
vagy a zuhanyozóhelyiségben
hosszabbító kábeleket használ.
Hacsak lehet, kerülje a
hosszabbító kábelek
használatát.
FIGYELMEZTETÉS:
MOSÁS KÖZBEN A VÍZ
HÃMÉRSÉKLETE
A 90°C-OT IS ELÉRHETI.
● A mosógép ajtajának a
6
NL
kinyitása elŒtt ellenŒrizze, hogy
nincs-e víz a dobban!
geaard. Controleer of het
hoofdnet wel geaard is. Als
dat niet het geval is dient u
contact op te nemen met
een erkend elektricien.
Dit apparaat voldoet
aan de Europese Richtlijnen
73/23/EEC en 89/336/EEC,
vervangen door 2006/95/EC
and 2004/108/EC en
eventuele wijzigingen
● Raak het apparaat niet
aan met natte of vochtige
handen of voeten.
HU
● Ne használjon adaptereket
és elosztókat.
● Gebruik geen
verdeelstekkers of
meervoudige contactdozen.
● A készüléket nem
használhatják csökkent fizikai,
érzékszervi vagy szellemi
képességı, illetve
tapasztalatokkal és ismeretekkel
nem rendelkezŒ személyek
(gyerekek sem), hacsak a
biztonságukért felelŒs személy
nem felügyeli a készülék
használatát.
● Het gebruik van dit
apparaat is niet bedoeld voor
personen (inclusief kinderen)
met verminderde lichamelijke,
zintuiglijke of geestelijke
capaciteiten of tekort van
ervaring en kennis, tenzij er
toezicht of instructie is van een
persoon die verantwoordelijk is
voor hun veiligheid.
Ügyelni kell arra, hogy gyerekek
ne játsszanak a készülékkel.
● A csatlakozókábelt vagy
magát a készüléket megrántva
ne húzza ki
a csatlakozódugót a fali aljzatból.
● Ne tegye ki a készüléket az
idŒjárás hatásainak (esŒ, nap
stb.).
● Ha máshová szeretné helyezni
a készüléket, soha ne emelje
meg azt
a gomboknál vagy a fióknál
fogva.
● Szállítás közben ne döntse a
készülék ajtaját a
szállítókocsinak.
FONTOS!
ha a készüléket szŒnyegpadlóra
helyezi, ügyeljen
arra, hogy az alsó
szellŒzŒnyílások ne duguljanak
el.
de badkamer of
doucheruimte worden
gebruikt moet u extra
voorzichtig zijn. Vermijd dat,
als dat mogelijk is.
WAARSCHUWING:
TIJDENS HET
WASPROGRAMMA
KAN DE TEMPERATUUR
VAN HET WATER
OPLOPEN TOT 90° C.
● Controleer voordat u de
deur van de wasautomaat
openmaakt of er geen water
in de trommel zit.
Kinderen moeten in de gaten
worden gehouden worden,
om er zeker van te zijn dat ze
niet met het apparaat gaan
spelen.
● Trek niet aan de
elektriciteitsdraad of aan het
apparaat zelf om de stekker
uit het stopcontact te halen.
● Stel het apparaat niet bloot
aan atmosferische invloeden
(regen, zon, etc.)
● Als u het apparaat wilt
verplaatsen til het dan nooit
op aan de knoppen of aan de
wasmiddellade.
● Laat tijdens het verplaatsen
de vuldeur niet tegen de
steekwagen steunen.
● Als u het apparaat op een
ondergrond met een hoog
polig tapijt zet, controleer dan
of de opening aan de
onderkant vrij blijft.
● Til het apparaat op zoals in
de schets is aangegeven.
● Gebruik het apparaat niet
blootsvoets.
● Als er verlengsnoeren in
NL
● A készüléket az ábrán látható
módon párban kell megemelni.
● Hiba és/vagy hibás mıködés
esetén kapcsolja ki a mosógépet,
zárja el a vízcsapot, és ne fogjon
hozzá a készülék szakszerıtlen
javításához.
A készülék javíttatása céljából
forduljon a Hoover szervizhez és
kérjen
eredeti Hoover pótalkatrészeket.
A fentiek betartásának
elmulasztása
korlátozhatja a készülék
biztonságos mıködését.
● A hálózati csatlakozókábel
sérülése esetén az
ügyfélszolgálati központtól
beszerezhetŒ speciális kábellel
kell kicserélni azt.
● Ingeval van storing en/of
niet goed functioneren: zet de
wasautomaat uit, draai de
watertoevoerkraan dicht en
kom verder niet aan het
apparaat. U hoeft alleen maar
contact op te nemen met een
Gias Service Center voor
eventuele reparaties en vraag
om originele Hoover
onderdelen. Als deze regels
niet worden opgevolgd zou
de veiligheid van het
apparaat in gevaar gebracht
kunnen worden.
● Als de (hoofd) aanvoerslang
beschadigd is, moet deze
worden vervangen door een
speciale kabel die verkrijgbaar
is bij de after sales afdeling
van Hoover (Gias Service).
7
HU
HU
NL
HOOFDSTUK 4
4. FEJEZET
85
cm
60 cm
60 cm
8
MÙSZAKI ADATOK
TECHNISCHE GEGEVENS
MAXIMÁLIS MOSÁSI ADAG
SZÁRAZON
CAPACITEIT DROOG
WASGOED
NORMÁL VÍZSZINT
NORMAAL WATER NIVEAU
l
6÷15
TELJESÍTMÉNYIGÉNY
AANSLUITWAARDE
W
2400
kg
NL
5. FEJEZET
HOOFDSTUK 5
A KÉSZÜLÉK
ELHELYEZÉSE ÉS
TELEPÍTÉSE
INSTALLATIE
Vigye a gépet a
csomagoláshoz használt
alapzattal együtt a végleges
felállítási helyére.
Breng de machine (zonder
de onderkant van de
verpakking) dicht bij de
plaats waar hij komt te
staan.
Óvatosan vágja le a
rögzítŒszalagot, amely a
hálózati kábelt és az elvezetŒ
tömlŒt tartja.
Knip voorzichtig de
beveiligingslus van het snoer
en de afvoerslang door.
Távolítsa el a 4 db „A” jelı
rögzítŒcsavart, és vegye ki a 4
db „B” jelı távtartót.
Verwijder de 4 schroeven zie
(A) en verwijder de 4
pluggen zie (B)
Helyezze be a 4 furatba a
kezelési utasítást tartalmazó
csomagban található
védŒdugókat.
Vul de 4 gaatjes op met de
dopjes die in de verpakking
bij de gebruiksaanwijzing
zitten.
FIGYELMEZTETÉS:
GYERMEKEKET NE
ENGEDJEN A
CSOMAGOLÓANYAG
KÖZELÉBE, MERT AZ
POTENCIÁLIS
VESZÉLYFORRÁSNAK
MINÃSÜL.
WAARSCHUWING:
ZORG ERVOOR DAT HET
VERPAKKINGSMATERIAAL BUITEN HET BEREIK
VAN KINDEREN BLIJFT
OMDAT DAT GEVAAR
KAN OPLEVEREN.
9
ENERGIAFOGYASZTÁS
(90°C-os PROGRAM)
ENERGIEVER BRUIK
(PROGRAMMA 90°C)
kWh
1,8
BIZTOSÍTÉK
STROOMSTERKTE VAN DE
ZEKERING
A
16
CENTRIFUGÁLÁS
CENTRIFUGE
(t/min.)
VÍZNYOMÁS
DRUK HYDRAULISCHE POMP
MPa
min. 0,05
max. 0,8
HÁLÓZATI FESZÜLTSÉG
NETSPANNING
V
220-240
LÁSD A GÉPTÖRZSLAPOT
RAADPLEEG DE KENPLAAT
9
HU
Az ábrán látható módon
rögzítse alulra a hullámlemezt.
Csatlakoztassa a tömlŒt a
csapra.
A készüléket új
tömlŒgarnitúrával kell a
vízhálózatra csatlakoztatni.
A régi tömlŒgarnitúrákat nem
szabad újra használni.
FONTOS!
NE NYISSA KI EZZEL
EGYIDEJÙLEG A CSAPOT.
HU
NL
Bevestig de dempplaat op
de bodem, (zie tekening).
Verbind de
watertoevoerslang met de
waterkraan.
Het apparaat moet
aangesloten worden aan
de waterkraan met behulp
van de watertoevoerslang.
Maak gebruik van de
nieuwe watertoevoerslang,
gebruik niet de oude!
BELANGRIJK:
DRAAI DE WATERKRAAN
NIET OPEN
Állítsa a mosógépet a fal mellé.
Akassza a kifolyócsövet a kád
peremére úgy, hogy a csŒ ne
tekeredjen vagy ne
csavarodjon meg.
Zet de wasmachine dicht
tegen de muur aan.
Let er op dat er geen
bochten of vernauwingen in
de buis zitten.
Ennél jobb megoldás az, ha a
kifolyócsövet olyan fix elvezetŒ
nyílásra csatlakoztatja,
amelynek az átmérŒje nagyobb
a kifolyócsŒ átmérŒjénél, és
legalább 50 cm magasságban
van.
Het is het beste om de
afvoerslang aan te sluiten
op een vaste afvoer met
een doorsnee die groter is
dan die van de afvoerslang
en op een hoogte van
minstens 50 cm.
Használja a mellékelt mıanyag
csŒtoldatot.
Gebruik zonodig de
bligeleverde slanggeleider.
NL
A gép vízszintbe állításához
használja a 4 lábat.
Gebruik de 4 pootje om de
machine waterpas te zetten:
a) Fordítsa el az anyát az
óramutató járásával megegyezŒ
irányban (jobbra),
hogy szabaddá váljon
lábszabályozó csavar.
a) Kontra moer losdraaien
b) A készülék megemeléséhez
vagy lesüllyesztéséhez forgassa
el a lábat, amíg az stabilan meg
nem áll a padlón.
b) Apparaat waterpas zetten
m.b.v. verstelbare voeten
(maak eventueel gebruik
van een waterpas)
c) Rögzítse a lábat a megfelelŒ
helyzetben az anya óramutató
járásával ellentétes irányban
(balra) csavarásával, amíg az
neki nem feszül a gép aljának.
c) Kontra moer weer
vastdraaien.
Ügyeljen arra, hogy a gomb a
„KI” helyzetben legyen, és az ajtó
legyen becsukva.
Controleer of alle knoppen
op “OFF” staan en of de
vuldeur gesloten is.
Dugja be a csatlakozódugót.
Steek de stekker in het
stopcontact.
FIGYELEM!
Ha szükségessé válik a tápkábel
cseréje, akkor a vezetéket az
alábbi színek/kódok szerint kell
csatlakoztatni:
LET OP:
Mocht het nodig zijn dat het
aansluitsnoer vervangen
moet worden, verbind de
draden dan volgens
onderstaande kleur/codes
(wij raden aan dit door een
erkende installateur te laten
doen):
A
C
max 100 cm
min 4 cm
10
+2,6 mt max
min 50 cm
max 85 cm
KÉK:
- NULLAVEZETÉK (N)
BARNA:
- FESZÜLTSÉG
ALATTI VEZETÉK (L)
SÁRGA-ZÖLD: - FÖLDVEZETÉK (
B
)
A telepítés után a készüléket úgy
kell beállítani, hogy a
csatlakozódugó hozzáférhetŒ
legyen.
BLAUW
- NEUTRAAL (N)
BRUIN
- FASE (L)
GEEL-GROEN -AARDE (
)
Na installatie, plaatst u het
apparaat zo, het
stopcontact makkelijk
toegangbaar is.
11
NL
HU
HOOFDSTUK 6
6. FEJEZET
B
D N
O
F
GH I C LM
A
KEZELÃSZERVEK
BEDIENINGSPANEEL
Ajtófogantyú
Deurgreep
A
A mosóprogramok kapcsolóórabeállító gombja, „KI” helyzet
Programmaknop wassen
Met OFF
B
„Mosási hŒmérséklet” gomb
Wastemperatuur toets
„Centrifugálási sebesség”
gomb
Knop regeling
centrifugesnelheid
C
D
„Mosási idŒ” gomb
Toets voor “Wastijd”
Nyomógombok jelzŒlámpái
Indicatielampjes bij de knoppen
Jó Éjszakát Gomb
"Dag & Nacht" -knop
E
F
G
Aquaplus gomb
"Aquaplus" –knop
H
Késleltetett indítás gomb
Knop voor Uitgestelde Start
GyırŒdésvédŒ Gomb
Makkelijk strijken knop
Start/Szünet Gomb
Knop Start/Pauze
I
L
M
Ajtózár jelzŒlámpa
Deurvergrendeling - indicatie
Digitális kijelzŒ
“Digitaal” Display
Wasmiddelbakje
NL
A KEZELÃSZERVEK
ISMERTETÉSE
BEDIENINGSPANEEL
„Kg MODE” (Kg-üzemmód)
(Csak pamut és mıszálas
programoknál mıködŒ funkció)
Mindegyik mosófázisban a „Kg
MODE” teszi lehetŒvé a dobban
lévŒ ruhaadaggal kapcsolatos
információk figyelemmel
kísérését.
Amint a „Kg MODE” mozgásba
jön, a mosás elsŒ 4 percében:
- beállítja a szükséges
vízmennyiséget,
- meghatározza a mosóciklus
hosszát,
- ellenŒrzi az öblítést.
A mosáshoz kiválasztott
textiltípusnak megfelelŒen:
- a kiválasztott textiltípushoz
beállítja a dob forgási ritmusát,
- érzékeli a hab jelenlétét, és
szükség esetén öblítés közben
növeli a víz mennyiségét,
- a ruhaadagnak megfelelŒen és
a kiegyensúlyozatlanság
elkerülése érdekében beállítja a
centrifugálási sebességet.
“Kg MODE”
(Deze functie werkt alleen bij
katoen en Synthetische
programma’s)
Tijdens elke wasfase maakt
de “Kg MODE” het mogelijk
de informatie van de lading
in kaart te brengen.
Zodra de “Kg MODE” is
geactiveerd zal deze tijdens
de eerste 4 minuten van de
was;
- de benodigde
waterhoeveelheid
aanpassen
- de lengte van het
wasprogramma aanpassen
- het spoelen contoleren
Afhankelijk van de
geselecteerde stof die
gewassen moet worden zal;
- het ritme/ snelheid van de
trommel rotatie worden
aangepast
- de aanwezigheid van
wasmiddel worden herkend
en zonodig de hoeveelheid
water tijdens het spoelen
aanpassen.
- De centrifuge snelheid
worden aangepast, om
onbalans tegen te gaan.
Op deze manier kan de “Kg
MODE” het best passende
programma kiezen voor de
verschillende was.
“Kg MODE” komt de
behoefte van simpel gebruik
tegemoet . De gebruiker
hoeft alleen nog maar aan
te geven hoe vuil de was is
en welke stof er in de
machine zit om zo het
perfecte was en droog
resultaat te krijgen voor uw
was.
E
P
Mosószertároló fiók
12
HU
N
O
P
Így a „Kg MODE” saját maga
választja ki a több száz
lehetséges mosási kombináció
közül az adott mosáshoz a
legmegfelelŒbb programot.
A „Kg MODE” egyszerı
programválasztással teszi
lehetŒvé a könnyı használat
iránti igények kielégítését. A
felhasználónak csak a dobban
lévŒ textília típusát és a
szennyezettség mértékét kell a
gépen beállítania a tökéletes
mosás és a lehetŒ legkiválóbb
szárítás eléréséhez úgy, hogy a
centrifuga valóban óvja a
ruhákat.
AJTÓFOGANTYÚ
DEURGREEP
Az ajtó nyitásához nyomja meg
a fogantyú belsejében lévŒ
gombot.
Gebruik de knop binnenin
de deurgreep om de deur
te openen.
A
13
HU
A PROGRAMVÁLASZTÓ
A PROGRAMVÁLASZTÓ
GOMB ELFORDÍTÁSAKOR A
KIJELZÃN FELGYULLADÓ
LÁMPA A KIVÁLASZTOTT
PROGRAM BEÁLLÍTÁSAIT
MUTATJA.
AZ ÚJ MOSÓSZEREK
ALACSONY
HÃMÉRSÉKLETEN IS
HATÉKONYABBAK, EZÉRT A
KÉSZÜLÉK AZ INTENZÍVEBB
PROGRAMOKNÁL IS
ALACSONYABB
HÃMÉRSÉKLETET AJÁNL.
MINDAZONÁLTAL A
HÃMÉRSÉKLET GOMBBAL
NÖVELHETJÜK A
HÃMÉRSÉKLETET.
AZ EGYES PROGRAMOK
MAXIMÁLIS HÃMÉRSÉKLETI
ÉRTÉKEI A
PROGRAMTÁBLÁZATBAN
TALÁLHATÓK.
MEGJEGYZÉS: A GÉP
KIKAPCSOLÁSÁHOZ
FORDÍTSA EL A
PROGRAMVÁLASZTÓ
GOMBOT A „KI” HELYZETBE.
A kiválasztott ciklus
beindításához nyomja le a
„Start/Szünet” gombot.
A program úgy zajlik le, hogy
a ciklus befejezŒdéséig a
programválasztó
gomb a kiválasztott
programon marad.
Kapcsolja ki a mosógépet a
programválasztó gomb KI
helyzetbe történŒ
elfordításával.
MEGJEGYZÉS:
A PROGRAMVÁLASZTÓ
GOMBOT VISSZA KELL
ÁLLÍTANI A KI HELYZETBE
MINDEN EGYES CIKLUS
VÉGÉN, VAGY EGY ÚJ
MOSÁSI CIKLUS
BEINDÍTÁSAKOR A
KÖVETKEZÃ PROGRAM
KIVÁLASZTÁSA ÉS
BEINDÍTÁSA ELÃTT.
14
NL
PROGRAMMAKNOP WASSEN
MET OFF
WANNEER ER AAN DE
PROGRAMMAKEUZE KNOP
WORDT GEDRAAID ZAL HET
DISPLAY GAAN BRANDEN
OM DE INSTELLINGEN VAN
HET GEKOZEN
PROGRAMMA TE LATEN
ZIEN.
NIEUWE WASMIDDELEN ZIJN
OOK OP LAGERE
TEMPERATUREN EFFICIËNT,
DAAROM ZAL ER OOK
VOOR INTENSIEVE
PROGRAMMA’S EEN LAGE
TEMPERATUUR WORDEN
AANBEVOLEN.
HET IS NATUURLIJK
MOGELIJK OM DE
TEMPERATUUR TE VERHOGEN
MET DE TEMPERATUUR TOETS.
VOOR DE MAXIMALE
TEMPERATUUR KIJKT U IN DE
PROGRAMMA TABEL.
OM DE MACHINE UIT TE
SCHAKELEN DRAAID U DE
PROGRAMMAKEUZEKNOP
NAAR DE “UIT”POSITIE.
Druk op de "Start/Pauze"-knop
om het geselecteerde
programma te starten.
Het programma draait met
de programmaknop
gepositioneerd op het
gekozen programma totdat
het programma eindigt.
Schakel de machine bij het
einde van het programma uit
door de knop in de “OFF”
positie te draaien.
LET OP:
ZET NA AFLOOP VAN EEN
WASCYCLUS DE
PROGRAMMAKNOP
ALTIJD EERST WEER OP UIT
(OFF) VOORDAT U EEN
VERVOLG-PROGRAMMA
OF EEN NIEUW
PROGRAMMA INSTELT EN
START.
HU
B
NL
„MOSÁSI HÃMÉRSÉKLET”
GOMB
Egy program kiválasztásakor
felgyullad a megfelelŒ
jelzŒlámpa, amely az ajánlott
mosási hŒmérsékletet
mutatja.
A kiválasztott mosási ciklus
hŒmérsékletének
csökkentéséhez vagy
növeléséhez a HŒmérséklet
gombot kell használni.
A gomb minden egyes
lenyomásakor az új
hŒmérsékleti érték látható a
mosási hŒmérséklet-jelzŒn.
“WASTEMPERATUUR” TOETS
„CENTRIFUGÁLÁSI
SEBESSÉG” GOMB
Fontos, hogy a centrifugálás a
textíliák károsítása nélkül minél
több vizet
vonjon ki a ruhákból. A gép
centrifugálási sebességét saját
igényeinek
megfelelŒen állíthatja be.
A gomb lenyomásával
csökkenthetŒ a maximális
sebesség, és ha akarja,
a centrifugázási ciklus törölhetŒ.
A centrifugálás ismételt
aktiválásához elegendŒ
lenyomni a gombot, amíg
el nem éri a beállítani kívánt
centrifuga-sebességet.
Az anyagok kímélése
érdekében a
programválasztás közben az
automatikusan
megengedhetŒ érték fölé nem
növelhetŒ a fordulatszám.
A centrifuga fordulatszáma
bármikor módosítható, akár a
gép leállítása
nélkül is.
KNOP REGELING
CENTRIFUGESNELHEID
De centrifuge snelheid is erg
belangrijk voor het zoveel
mogelijk water verwijderen uit
de kleding. U kunt de snelheid
naar eigen wens instellen.
Door deze knop in te drukken
is het mogelijk om het
toerental te verminderen en
als u wilt zelfs uitzetten.
Om de centrifugesnelheid
terug te zetten moet u de
knop indrukken totdat u bij
de gewenste snelheid bent.
Om beschadiging van de
weefsels te voorkomen is het
niet mogelijk het toerental te
verhogen.
Het is mogelijk de snelheid
ten aller tijde aan te passen
zonder de machine stop te
zetten.
MEGJEGYZÉS:
A GÉP SPECIÁLIS
ELEKTRONIKUS
BERENDEZÉSSEL VAN
FELSZERELVE, AMELY
MEGAKADÁLYOZZA A
CENTRIFUGÁLÁST, HA A
BERAKOTT RUHAADAG
EGYENETLENÜL OSZLIK EL.
EZÁLTAL CSÖKKEN A GÉP
ÁLTAL KELTETT ZAJ ÉS
VIBRÁCIÓ, ÉS
MEGHOSSZABBODIK A
MOSÓGÉP ÉLETTARTAMA IS.
Als een programma is
geselecteerd zal het
bijbehorende aanbevolen
temperatuur lampje gaan
branden.
De temperatuur toets is
bedoeld om de
wastemperatuur te verhogen
op verlagen.
Elke keer als de toets word
ingedrukt zal er een andere
temperatuur worden
weergegeven op de
wastemperatuur indicator.
C
D
OPMERKING: DIT MODEL HEEFT
EEN ELEKTRONISCHE SENSOR DIE
VOELT OF DE LADING GOED
UITGEBALANCEERD IS. ALS DE
LADING ENIGSZINS
ONEVENWICHTIG IS, ZAL DE
MACHINE DE WAS AUTOMATISCH
BALANCEREN EN DAN NORMAAL
CENTRIFUGEREN.
ALS ER, NA EEN AANTAL KEREN
PROBEREN, GEEN EVENWICHT
WORDT BEREIKT, WORDT EEN
LAGERE CENTRIFUGESNELHEID
GEBRUIKT.
ALS DE LADING ERG
ONEVENWICHTIG IS, WORDT DE
CENTRIFUGEFASE GEANNULEERD.
HIERDOOR WORDT DE TRILLING
VERMINDERD, HET LAWAAI
MINDER EN WORDT DE
BETROUWBAARHEID EN DE
LEVENSDUUR VAN DE
WASMACHINE VERGROOT.
15
HU
NL
„MOSÁSI IDÔ GOMB
TOETS VOOR “WASTIJD”
Ezzel a gombbal (amely csak a
PAMUT és a KEVERT SZÁLAS
program esetében aktív) a
mosásintenzitás 3 szintje közül
lehet választani a ruha
szennyezettségének mértékétŒl
függŒen.
A program kiválasztása után a
jelzŒlámpa automatikusan a
megengedett minimális szintre
áll. A gomb lenyomásával
növelhetjük a szintet, ekkor a
ciklus idŒtartamával kapcsolatos
beállítások is ennek megfelelŒen
változnak.
Ezt a gombot használva, a gyors
program kiválasztása után 3
különbözŒ programhosszúság
közül lehet választani: 14 perc, 30
perc és 44 perc.
Door deze toets te selecteren
(alleen bij katoen en
gemengde weefsel
programma’s) is er een keuze
van 3 wasniveau’s, afhankelijk
van hoe vuil het wasgoed is.
Als het programma is
geselecteerd zal het indicatie
lampje automatisch op het
minimale niveau staat; door de
toets in te drukken verhoogd u
het niveau, de tijd van het
programma zal automatisch
worden aangepast.
Gebruikt u deze toets na het
selecteren van een
snelwasprogramma dan is het
mogelijk om te kiezen tussen een
14’, 30’ en een 44’ minuten
programma
NYOMÓGOMBLÁMPÁK
TOETS LAMPJES
A nyomógomblámpák a
hozzájuk tartozó gombok
lenyomásakor gyulladnak fel.
Ha olyan opciót választ, amely
nem kompatibilis a kiválasztott
programmal, akkor a gombnál
lévŒ lámpa elŒször villog, majd
pedig kialszik.
Deze lampjes gaan branden als
de toets wordt ingedrukt.
Als er een keuze wordt gemaakt
welke niet kan worden
ingeschakeld, gaat het lampje
knipperen en vervolgens weer
uit.
16
E
F
HU
NL
Az opciógombokat a START
gomb lenyomása elŒtt kell
kiválasztani.
Ha olyan opciót választ, amely
nem kompatibilis a kiválasztott
programmal, akkor a gombnál
lévŒ lámpa elŒször villog, majd
pedig kialszik.
U moet de optieknoppen
gebruiken voordat u op de
START-knop drukt.
Als er een keuze wordt
gemaakt welke niet kan
worden ingeschakeld, gaat het
lampje knipperen en
vervolgens weer uit.
JÓ ÉJSZAKÁT GOMB
“DAG & NACHT” –KNOP
Nyomja le ezt (az összes
mosóprogramnál
rendelkezésre álló) gombot a
közbensŒ centrifugálási
sebesség 400 fordulat/perc
értékre történŒ csökkentése
céljából; az öblítés közben
megemelkedik a vízszint, és a
ruha az utolsó öblítés után is a
vízben marad, hogy a szálak
egyenletesen eloszoljanak.
Annál a fázisnál, amelynél a
víz a dobban van, a
jelzŒlámpa azt jelzi, hogy a
gép üzemszüneti állapotban
van.
Engedje fel a gombot a ciklus
szárítással (ami a megfelelŒ
gombbal csökkenthetŒ vagy
törölhetŒ) és ürítési fázissal
történŒ befejezése céljából.
Az elektronikus vezérlésnek
köszönhetŒen a közbensŒ
fázisokban a víz ürítése halkan
történik, így ez az opció
nagyon alkalmas az éjszakai
mosáshoz.
Druk deze knop in (te gebruiken
bij alle wasprogramma’s) om de
tussentijdse centrifugesnelheid
(waar toepasbaar) te verlagen
tot 400 toeren per minuut; het
waterniveau is tijdens het spoelen
toegenomen en het wasgoed
wordt na het spoelen onder water
gehouden om de vezels
gelijkmatig uit te spreiden.
Tijdens de fase waarin het water
in de trommel blijft, geeft het
indicatie lampje aan dat de
machine stil staat.
Geef de knoop vrij om de
wascyclus te eindigen met
centrifugeren (deze kan ook
verminderd of geannuleerd
worden met de daarvoor
geschikte knop) en .
Met dank aan de elektronische
controle, kan het water in de
tussentijds fasen geluidloos
afgevoerd worden, zodat de
machine erg geschikt is om ‘s
nachts te wassen.
G
17
HU
18
NL
“AQUAPLUS” GOMB
"AQUAPLUS" –KNOP
Az új Sensor System
rendszernek köszönhetŒen
ennek a gombnak a
lenyomásával egy speciális, új
ciklust aktiválhat a Színtartó és
a Kevert anyagok programban.
Ez az opció gyengéden kezeli
a ruhaszálakat és a ruhát
viselŒk finom bŒrét.
A ruha mosása sokkal nagyobb
mennyiségı vízben történik,
ezáltal tökéletesen tiszta és
kiöblített ruhát kapunk; ehhez
párosul még a dob forgási
ciklusainak kombinált
mıködése, ahol a víz
betöltésére és ürítésére kerül
sor. A ruhában lévŒ víz
mennyisége megnövekszik, így
a mosószer tökéletesen
kioldódik, ami hatékony
tisztítást eredményez. A
vízmennyiség az öblítés
közben is megnövekszik, így a
mosószernyomok is távoznak a
szövetszálak közül.
Ezt a funkciót finom és
érzékeny bŒrı emberek
számára terveztük, akiknél
a legkisebb
mosószermaradvány is
bŒrirritációt vagy allergiát
okozhat.
Ezt a funkciót gyermekruhák és
finom szálú anyagok esetében,
vagy olyan
törülközŒanyagoknál is
célszerı alkalmazni, amelyek
szövetszálai nagyobb
mennyiségı mosószert
nyelnek el.
A legjobb mosási teljesítmény
biztosítása érdekében ez a
funkció mindig aktiválva van a
Finom és a Gyapjú programok
esetében.
Door deze knop in te drukken
activeert u een nieuw
speciaal wasprogramma in
het kleurvast en gemengde
weefsel programma, dankzij
het nieuwe Sensor Sijsteem.
Dit programma behandeld
de vezels van uw kleding met
de grootste zorg.
De lading zal gewassen
worden in een grotere
hoeveelheid water en te
samen met de nieuwe
gecombineerde werking van
de trommel en wascyclus,
door een continue wisselend
waterniveau, Dit zal er voor
zorgen dat uw kleding
perfect gereinigd en
gespoeld word.
De hoeveelheid water word
verhoogd waardoor het
wasmiddel perfect kan
oplossen voor een perfect
wasresultaat. De hoeveelheid
water tijdens het spoelen is
ook verhoogd om te zorgen
dat al het wasmiddel uit de
vezels va de kleding word
verwijderd.
Deze functie is speciaal
ontwikkeld voor mensen met
een gevoelige huid, en die
ook maar van de kleinste
hoeveelheid wasmiddel,
irritatie of een allergische
reactie krijgen.
Ook adviseren wij dit
programma te gebruiken
voor kinderkleding en
delicate stoffen in het
algemeen, en voor het
wassen van badstof
producten welke een groter
wasmiddel absorptie
vermorgen hebben.
Om zeker te zijn van het
beste wasresultaat is deze
functie altijd geactiveerd in
het delicaat en
wolwasprogramma.
HU
H
NL
„KÉSLELTETETT INDÍTÁS” GOMB
“UITGESTELDE START” TOETS
Ez a gomb a mosási ciklus
elŒzetes beprogramozását
teszi lehetŒvé, ezáltal a ciklus
kezdete legfeljebb 24 órával
késleltethetŒ.
Az indítás késleltetése az
alábbi eljárással végezhetŒ el:
Állítsa be a kívánt programot.
Az aktiváláshoz nyomja le
egyszer a gombot (h00 felirat
jelenik meg a kijelzŒn), majd
pedig nyomja meg ismét az 1
órás késleltetés beállításához
(h01 felirat jelenik meg a
kijelzŒn). Az elŒre beállított
késleltetési idŒ a gomb
minden egyes lenyomásakor
1 órával növekszik mindaddig,
amíg a h24 felirat jelenik meg
a kijelzŒn. A gomb ebben a
helyzetben történŒ
lenyomásával a késleltetett
indítás ismét nullára áll vissza.
Deze knop geeft u de
mogelijkheid om de start en
eindtijd van uw
wasprogramma voor te
programmeren.(tot 24 uur)
Om de start uit te stellen
handelt u als volgt:
Stel het programma in.
Druk eenmaal op de toets
om hem te activeren (h00
verschijnt in het display) druk
nogmaals om 1 uur in te
stellen (h01 verschijnt in het
display) elke keer als u op de
toets druk verhoogt u de tijd
met 1 uur tot een maximum
van 24 uur. Als u dan nog een
keer druk begint hij weer bij 0
uur.
Nyugtázza a beállítást a
„START/SZÜNET” gomb
lenyomásával (a kijelzŒn lévŒ
lámpa villogni kezd).
MegkezdŒdik a
visszaszámlálás, amelynek
befejezŒdésekor a program
automatikusan elindul.
A késleltetett indítás az alábbi
módon törölhetŒ:
Nyomja le, és 5 másodpercig
tartsa lenyomva a gombot,
amíg a kijelzŒ a kiválasztott
program beállításait mutatja.
Ebben a fázisban beindítható
az elŒzŒleg kiválasztott
program a „START/SZÜNET”
gomb lenyomásával, vagy
törölhetŒ a folyamat a
választógomb KI helyzetbe
állításával és egy másik
program kiválasztásával.
I
Bevestig door de
“START/PAUZE” toets in te
drukken (het lampje op het
display zal gaan knipperen).
Het aftellen zal beginnen en
als deze voorbij is zal het
programma automatisch
starten.
Het is mogelijk om de
uitgestelde start te annuleren:
Druk de toets in en hou deze
5 sec. vast totdat het display
de instellingen weergeeft.
Tijdens deze fase is het
mogelijk het al geselecteerde
programma te starten door
op de “START/PAUZE” toets te
drukken. U kunt het
programma annuleren door
de selectie op de UIT positie
zetten.
GYÙRÃDÉSVÉDÃ GOMB
"MAKKELIJK STRIJKEN" -KNOP
A gyırŒdésvédŒ funkció a
lehetŒ legkisebb mértékıre
csökkenti a ruhák gyırŒdését
a speciális textíliákhoz
kialakított, egyedi tervezésı
gyırŒdésgátló rendszernek
köszönhetŒen.
A centrifugálás nélküli két
utolsó öblítés alatt a víz
fokozatosan lehıl, majd
pedig egy finom
centrifugálás biztosítja az
anyagok maximális mértékı
„pihentetését”.
De Kreukvrij functie
minimaliseert kreuken zoveel
mogelijk met een uniek
ontworpen anti-kreuk system
dat op maat gemaakt is van
specifieke stoffen.
Het water wordt geleidelijk
afgekoeld gedurende de
laatste twee spoelingen
zonder zwieren en daarna
garandeert een voorzichtige
zwiercyclus de optimale
relaxatie van de stoffen.
L
19
START/PAUZE KNOP
A kiválasztott ciklus
beindításához nyomja meg a
gombot.
Druk op start voor het
selecteren van een
wascyclus.
Ha a mosás közben
ruhadarabokat szeretne betenni
vagy kivenni a gépbŒl, várjon 2
percig, amíg a biztonsági
berendezés oldja az ajtó
rögzítését.
A mıvelet elvégzése után csukja
be az ajtót, nyomja le a START
gombot, és a gép onnan folytatja
a munkát, ahol abbahagyta.
A PROGRAM TÖRLÉSE
A program törléséhez állítsa a
választógombot a KI helyzetbe.
Válasszon egy másik programot.
Állítsa vissza a programválasztó
gombot a KI helyzetbe.
20
Instellingen veranderen nadat
een programma is gestart
(PAUZE).
Houd de Start/Pauze knop
gedurende 2 sec.ingedrukt,
de knipperende lampjes op
de keuze toets en de resttijd
indicator geven aan dat de
machine gepauzeerd is. Nu
uw aanpassing invoeren.
Druk weer op de
“start/pauze” toets en de
lampjes stoppen met
knipperen.
Indien u kledingstukken toe
wil voegen of wil verwijderen
uit de trommel tijdens het
wassen: wacht twee minuten
totdat het veiligheidsslot van
de deur is.
Wanneer de handeling is
uitgevoerd, sluit de deur, druk
op de START knop en de
wasautomaat gaat verder
met het programma.
HET WASPROGRAMMA
VOORTIJDIG BEËINDIGEN
Om het programma te
annuleren, zet u de
programma keuze op de UIT
positie.
Selecteer een ander
programma
En zet de programma keuze
weer op de UIT positie.
AJTÓZÁR JELZÃLÁMPA
DEURVERGRENDELINGINDICATIE
Az „ajtó zárva” jelzŒlámpa akkor
világít, ha az ajtó teljesen zárva
van, és a gép „BE” van
kapcsolva.
Ha az ajtó zárva van, a START
gomb lenyomásakor a
jelzŒlámpa egy pillanatra
felvillan, majd égve marad.
Het indicatielampje voor de
“deurvergrendeling” licht op
als de deur goed dichtzit en
wanneer de wasmachine
AAN staat.
Wanneer u op START drukt als
de deur dicht is, zal het
indicatielampje eventjes
knipperen en vervolgens
blijven branden.
Ha az ajtó nincs zárva, a
jelzŒlámpa tovább villog.
A ciklus befejezése után egy
speciális biztonsági berendezés
akadályozza meg az ajtó
azonnali kinyitását.
A mosás befejezése és az „ajtó
zárva” jelzŒlámpa kialvása után
várjon 2 percet, mielŒtt kinyitná
az ajtót. A ciklus végén fordítsa
a programválasztó gombot a
„KI” helyzetbe.
DIGITÁLIS KIJELZÃ
A kijelzΠrendszer
folyamatosan tájékoztatást
ad a gép aktuális helyzetérŒl.
1) MOSÁSI HÃMÉRSÉKLET
Egy program kiválasztásakor
felgyullad a megfelelŒ
jelzŒlámpa, amely az ajánlott
mosási hŒmérsékletet
mutatja.
Válasszon ki a HŒmérséklet
gombbal egy másik
hŒmérsékleti értéket, amely
megjelenik a kijelzŒn.
2) AJTÓZÁR LÁMPA
A „START/SZÜNET” gomb
lenyomása után a lámpa
elŒször villog, majd pedig
folyamatosan ég, és a mosás
végéig égve marad.
A mosás vége után 2 perccel
a lámpa kialszik, ami azt jelzi,
hogy ki lehet nyitni a
mosógép ajtaját.
N
Als de deur niet dicht is, zal
het indicatielampje blijven
knipperen.
Een speciale beveiliging zorgt
ervoor dat u de deur niet
meteen kunt openen na
afloop van een wascyclus.
Wacht na afloop van de
wascyclus 2 minuten tot het
lampje van de
deurvergrendeling is
gedoofd voordat u de deur
probeert te openen. Zet na
afloop van de wascyclus de
programmaknop op UIT
(OFF).
“DIGITAAL” DISPLAY
Het display indicatie sijsteem
geeft u de mogelijkheid
continue op de hoogte te
blijven van de status van de
machine.
1) WASTEMPERATUUR
Al seen programma is
geselecteerd zal het
relevante wastemperatuur
lampje gaan branden.
Selecteer een andere
temperatuur met de
temperatuur toets. De
temperatuur zal worden
weergegeven op het display.
2) DEUR LAMPJE
Als de START/PAUZE toets is
ingedrukt zal het lampje voor
de deur gaan knipperen en
daarna gaan branden. Deze
blijft branden totdat het
programma is beëindigd.
2 minuten na het einde van
het programma zal het
lampje uit gaan en de deur
kan worden geopend.
O
4
5
{
A BEÁLLÍTÁS
MEGVÁLTOZTATÁSA A
PROGRAM BEINDÍTÁSA UTÁN
(SZÜNET)
Nyomja le, és 2 másodpercig
tartsa lenyomva a
„START/SZÜNET” gombot. Az
opciógombokon villogó lámpák
és a hátralévŒ idŒt jelzŒ lámpa
azt mutatja, hogy a gép
mıködése szünetel. Szükség
szerint állítsa be a gépet, és a
lámpák villogásának törléséhez
nyomja meg ismét a
„START/SZÜNET” gombot.
OPMERKING
EEN PAAR SECONDEN NA DE
START, ZAL DE WASMACHINE,
DANKZIJ DE “Kg MODE”(WERKT
ALLEEN BIJ KATOEN EN
SYNTHETISCHE PROGRAMMA’S)
GEDURENDE DE EERSTE 4
MINUTEN DE HOEVEELHEID WAS
IN DE TROMMEL DETECTEREN.
TIJDENS DEZE FASE ZULLEN DE
LAMPJES OP HET DISPLAY MET
DE KLOK MEE ROTEREN, EN ELKE
5 SECONDEN DE MAXIMALE
WASTIJD WEERGEVEN.
TIJDENS DEZE PERIODE ZAL HET
BIJBEHORENDE LAMPJE VAN DE
“Kg MODE “ AANGEVEN DAT DE
TOEPASSING IS GEACTIVEERD.
M
NL
6
{
3
{
7
2
1
{
START/SZÜNET GOMB
MEGJEGYZÉS:
NÉHÁNY MÁSODPERCCEL
A BEINDÍTÁS UTÁN A
MOSÓGÉP – A „Kg MODE”NAK KÖSZÖNHET_EN
(CSAK PAMUT ÉS
SZINTETIKUS
PROGRAMOKNÁL)– AZ
ELS_ 4 PERCBEN A
SZOKÁSOS MÓDON
M_KÖDIK, ÉS ÉRZÉKELI A
DOBBAN LÉV_
RUHAMENNYISÉGET.
EBBEN A FÁZISBAN A LEDKIJELZ_K JOBBRA KÖRBE
FOROGNAK, MINDEN
ÖTÖDIK MÁSODPERCBEN
KIJELEZVE A
BEFEJEZÉSIG HÁTRALÉV_
MAXIMÁLIS PROGRAMID_T.
EBBEN A FÁZISBAN A
MEGFELEL_ „Kg MODE”
JELZ_LÁMPA JELZI, HOGY
A FUNKCIÓ M_KÖDÉSBEN
VAN.
HU
NL
{
HU
1
2
21
HU
NL
3) CENTRIFUGÁLÁSI SEBESSÉG
A program kiválasztása után
az adott programhoz
megengedett maximális
centrifugálási sebesség jelenik
meg a kijelzŒn. A centrifugagomb minden egyes
lenyomásával 100
fordulat/perc értékkel
csökkenthetŒ a centrifugálási
sebesség. A megengedett
minimális centrifugálási
sebesség 400 fordulat/perc,
de a centrifuga-gomb
ismételt lenyomásával a
centrifugálási mıvelet ki is
hagyható.
3) CENTRIFUGE TOERENTAL
Als het programma is
geselecteerd, zal het
maximale aantal toeren
toegestaan voor het
programma worden
weergegeven. Elke keer als u
de centrifuge knop indrukt zal
het toerental met 100 rpm
afnemen. Het minimum is 400
rpm, het is mogelijk de
centrifuge uit te schakelen
door de centrifuge toets
meerdere malen in te
drukken.
4) KÉSLELTETETT INDÍTÁS LÁMPA
A késleltetett indítás
beállításakor ez a lámpa
villog.
4) UITGESTELDE START LAMPJE
Deze knippert als de
uitgestelde start is ingesteld.
5) CIKLUSIDÃTARTAM
Egy program kiválasztásakor
a kijelzΠautomatikusan
mutatja a teljes adag
maximális ciklusidejét, ami a
választott opcióktól függŒen
változhat.
A program beindulása után
Ön folyamatos tájékoztatást
kap a mosás végéig
hátralévŒ idŒrŒl.
5)WASTIJD
Al seen programma is
geselecteerd zal het display
de maximale tijdsduur van het
programma weergeven voor
een volle belading.
Tijdens het programma zal u
constant op de hoogte
worden gehouden van de
restrende wastijd.
6) „Kg MODE” jelzŒlámpa
(Csak pamut és mıszálas
programoknál mıködŒ
funkció)
A jelzŒlámpa akkor gyullad
fel, amikor az intelligens
érzékelŒ a ruhaadagot méri.
Az elsŒ 4 percben ég a „Kg
MODE” jelzŒlámpa, miközben
a készülék a berakott
ruhamennyiségtŒl függŒen
kiszámítja a ciklus végéig
hátralévŒ idŒt.
6) “Kg MODE” indicator (werkt
alleen bij katoen en
synthetische programma’s)
Deze indicator zal gaan
branden als de sensor het
gewicht van de was heeft
bepaald.
Gedurende de eerste 4
minuten zal het lampje “Kg
MODE” branden terwijl de tijd
van het programma wordt
berekend, afhankelijk van de
lading.
7) MOSÁSI IDÃ
Egy program kiválasztásakor
felgyullad a megfelelŒ
jelzŒlámpa, amely a
maximális lehetséges mosási
idŒt mutatja.
Egy hosszabb idŒnek a
speciális gombbal történŒ
kiválasztásakor felgyullad a
megfelelŒ jelzŒlámpa.
7) LAMPJE WASTIJD
Als een programma is
geselecteerd zal het lampje
van het minimale niveau van
vuilheid gaan branden. Als u
een ander niveau selecteert
zal dit zichtbaar zijn op het
display.
4
5
{
22
{
3
h
mm
6
{
7
HU
PROGRAMTÁBLÁZAT
7. FEJEZET
PROG.
TEXTÍLIA PROGRAM
Nem érzékeny anyagok
Pamut, vászon
elŒmosás
1)
Pamut, vegyes nem érzékeny,
fakuló
1)
Kevert és szintetikus
anyagok
1)
MAX.
SÚLY
kg
9
**
9
4,5
AJÁNLOTT
HÃMÉRSÉKLET
°C
2,5
-
Öblítés
Gyors centrifugálás
-
Csak vízürítés
-
2
60°
Max:
90°
●
●
40°
Max:
60°
●
●
Max:
60°
●
40°
1
●
●
Kérjük, olvassa el az alábbi megjegyzéseket!
** A program tesztelése a CENELEC EN 60456. számú szabvány szerint történt, maximális mosási
idŒ és 60°C hŒmérséklet kiválasztásával.
Alacsony hŒmérsékletı mosáshoz javasolt program (a kijelzett maximális hŒmérsékletnél kisebb).
1) A bemutatott programoknál a mosási idŒ gomb segítségével a mosás idŒtartamát és intenzitását
állíthatja be.
40°
-
-
Max:
40°
●
-
●
2) A “14’-30’-44’” gyors programnak a programgombbal és a „MOSÁSI IDÔ gombbal történŒ
kiválasztásával 3 különbözŒ programhosszúság közül lehet választani: 14 perc, 30 perc és 44
perc.
●
A „Mosási hŒmérséklet” gomb lenyomása a megengedett maximális hŒmérséklet alatt bármilyen
hŒmérsékleten történŒ mosást tesz lehetŒvé.
-
A centrifugálás sebessége csökkenthetŒ a ruhadarabok címkéjén található útmutató betartása
érdekében, vagy a nagyon finom textíliák esetében teljesen kikapcsolható a centrifugálás, ami a
centrifuga választókapcsolójával végezhetŒ el.
-
„GÉPPEL MOSHATÓ”
gyapjúáru
Selyem/Kézi mosás
1,5
30°
Max:
30°
●
●
Ha csak kevés ruhadarabon vannak olyan foltok, amelyeket folyékony fehérítŒszerrel kell
kezelnünk, akkor a foltok elŒzetes eltávolítását a mosógépben végezhetjük el.
Öntse bele a fehérítŒszert a folyékony fehérítŒ-tartóba, amely a mosószeres fiók „2” jelı
rekeszébe van behelyezve, és állítsa be a speciális „ÖBLÍTÉS” (
) programot.
Paplan program
3
30°
Max:
30°
●
●
Ennek a fázisnak a végén fordítsa a programválasztó gombot a „KI” helyzetbe, tegye be a többi
ruhát, és folytassa a normál mosást a legmegfelelŒbb programmal.
Kevert és szintetikus
anyagok
3
30°
Max:
30°
●
●
1,5
30°
Max:
40°
●
●
30°
Max:
40°
●
●
30°
Max:
40°
●
●
Nem érzékeny anyagok
Kevert és szintetikus
anyagok
Gyors 14 perces
24
MOSÓSZERADAG
°C
Pamut, kevert textília,
szintetikus
Nagyon finom
anyagok
MAXIMÁLIS
HÃMÉRSÉKLET
2)
Nem érzékeny anyagok
Kevert és szintetikus
anyagok
Gyors 30 perces
2,5
Nem érzékeny anyagok
Kevert és szintetikus
anyagok
Gyors 44 perces
3,5
25
NL
PROGRAMMATABEL
HOOFDSTUK 7
PROGRAMMAKNOP OP:
PROGRAMMA VOOR:
MAXIMALE WASMIDDELBAKJE
MAXIMALE AANBEVOLEN
BELADING TEMPERATUUR TEMPERATUUR
°C
°C
kg
2
STERKE WEEFSELS
1)
Katoen, linnen, kleurecht bontgoed
gemengde weefsels,Bonte was
1)
Katoen, linnen, jute
met voorwas
GEMENGDE/
SYNTHETISCHE WEEFSELS
1)
Gemengde weefsels van katoen
en synthetisch
Zeer gevoelige weefsels
Synthetische weefsels (dralon,
acryl)
SPOELEN
CENTRIFUGEREN
9
60°
Tot:
90°
●
●
9
40°
Tot:
60°
●
●
Enkele belangrijke opmerkingen:
4,5
40°
Tot:
60°
●
●
** Dit programma is getest volgens CENELEC EN 60456 met het maximale wastijd
geselecteerd en een temperatuur van 60°C
Programma uitermate geschikt voor het wassen op lage temperatuur .
2,5
40°
Tot:
40°
●
●
Voor fijne was en weefsels die een speciale behandeling nodig hebben kan de centrifuge
snelheid worden verminderd door het aantal toeren per minuut te verlagen.
-
-
-
●
Door de temperatuur toets in te drukken kunt u wassen op elke gewenste temperatuur lager
dan de maximum ingestelde temperatuur.
-
-
-
2) Selecteer het snelwasprogramma “14’-30’-44’” met de programmaknop en met behulp van
de “WASTIJD” toets kunt u kiezen uit 3 verschillende programma lengtes 14’, 30’en
44’minuten
-
-
-
WOLWAS
SIJDE/HANDWAS
1,5
30°
Tot:
30°
●
●
DEKBED
3
30°
Tot:
30°
●
●
GEMENGDE
3
30°
Tot:
30°
●
●
1,5
30°
Tot:
40°
●
●
2,5
30°
Tot:
40°
●
●
3,5
30°
Tot:
40°
●
●
STERKE WEEFSELS
GEMENGDE/
SYNTHETISCHE WEEFSELS
SNEL CYCLUS 44’
2)
●
1) Voor de getoonde programma’s kunt u de tijd met de wastijd toets instellen.
AFPOMPEN
STERKE WEEFSELS
GEMENGDE/
SYNTHETISCHE WEEFSELS
SNEL CYCLUS 14’
STERKE WEEFSELS
GEMENGDE/
SYNTHETISCHE WEEFSELS
SNEL CYCLUS 30’
26
**
1
Wanneer er slecht een beperkt aantal kledingstukken dusdanig vervuild zijn dat bleken
gewenst is, kan er voor deze kledingstukken een voorwas worden gekozen. Doe het
bleekmiddel in het bleekbakje van de zeeplade (2) en kies het programma SPOELEN
.
Wanneer dit is beeindigd,draai de programmaknop op UIT en voeg vervolgens de overige
kledingstukken toe waarna de normale was met het gewenste programma gestart kan worden.
27
HU
28
NL
8. FEJEZET
HOOFDSTUK 8
PROGRAMVÁLASZTÁS
KIEZEN VAN HET
PROGRAMMA
Az anyagtípusoknak és a
szennyezettségi szintnek
megfelelŒen a mosógép 4
különbözŒ programsávval
rendelkezik, amelyek a
következŒk: mosási ciklus,
a ciklus hŒmérséklete és a
ciklus hossza (lásd a
mosóprogramok táblázatát).
Voor de verschillende soorten
weefsels en afhankelijk van
de graad van vervuiling van
het wasgoed heeft de
wasautomaat 4 verschillende
hoofdgroepen: (zie het
overzicht van de
wasprogramma’s).
1. NEM ÉRZÉKENY
ANYAGOK
A programot alapos mosáshoz
és öblítéshez, valamint tökéletes
öblítést biztosító
centrifugáláshoz terveztük.
Az utolsó centrifugálás
hatékonyabb vízeltávolítást
eredményez.
1. STERKE WEEFSELS
Deze programma’s zijn
bestemd om grondig te
wassen. De verschillende
spoelgangen, die tussendoor
gecentrifugeerd worden,
zorgen dat er perfect
gespoeld wordt. Bij de laatste
centrifugegang wordt het
water optimaal verwijderd.
2. KEVERT ÉS SZINTETIKUS
ANYAGOK
A fŒmosás és az öblítés a dob
forgási ritmusának és a
vízszintnek köszönhetŒen
biztosítja a legjobb
eredményeket.
A finom centrifugázás azt jelenti,
hogy a textíliák kevésbé
gyırŒdnek össze.
2. GEMENGDE EN
SYNTHETISCHE WEEFSELS
Dankzij een speciale
trommelbeweging en het
hogere waterniveau wordt er
tijdens de hoofdwas en de
spoeling de beste resultaten
behaald. Er wordt met een
laag toerental
gecentrifugeerd om kreuken
te voorkomen.
3. KÜLÖNLEGESEN
FINOMSZÁLÚ ANYAGOK
Ez újfajta mosási elv,a mûködés
és a szünet váltakozó
periódusaiból álló ciklussal,
amely különösen alkalmas
nagyon finom szövetek
mosására. A mosás és az öblítés
magas vízszinten történik a
legjobb eredmény érdekében.
3. BIJZONDER GEVOELIGE
WEEFSELS
Dit is een nieuw wasconcept,
met een cyclus die bestaat uit
elkaar opvolgende periodes
van activiteit en pauzes,
vooral geschikt voor het
wassen van uiterst fijne stoffen.
Wassen en spoelen gebeuren
met hoge waterniveaus voor
het beste wasresultaat.
HU
NL
4. Speciális anyagok
4. Speciaal
SPECIÁLIS „ÖBLÍTÉS”
PROGRAM
Ez a program három öblítést
végez közepes centrifugálási
sebességgel (ami a megfelelŒ
gombbal csökkenthetŒ vagy
kihagyható). Bármilyen típusú
textília öblítéséhez
használható, például kézi
mosás után.
SPECIAAL
“SPOELPROGRAMMA”
Dit programma spoelt drie
keer met tussendoor
centrifugeren. (dit kan
worden aangepast ) Dit
programma kan worden
gebruikt voor het spoelen
van ieder type wasgoed.
Bijv. na de handwas.
Ez a program fehérítési
ciklusként is használható (lásd
a mosóprogramok táblázatát).
Dit programma kan ook
worden gebruikt als een
bleek programma (zie
programmatabel).
SPECIÁLIS „GYORS
CENTRIFUGÁLÁS”
PROGRAM
A „GYORS CENTRIFUGÁLÁS”
program maximális
centrifugálást végez (amely a
megfelelΠgombbal
csökkenthetŒ).
SPECIAAL “SNEL
CENTRIFUGE” PROGRAMMA
Het programma "snelle
centrifuge" centrifugeert op
het maximale toerental
(deze kan worden
aangepast door de juiste
knop te drukken).
CSAK VÍZÜRÍTÉS
Ez a program kiüríti a vizet.
ALLEEN AFPOMPEN
Het programma pompt
alleen water af.
GYAPJÚ ÉS SELYEM
PROGRAM
Ez a program teljes mosási
ciklust tesz lehetŒvé a
„Géppel mosható”
gyapjúszövetbŒl, valamint a
selyembŒl készült vagy a
„Mosás selyemként”
címkével ellátott
ruhadarabok számára.
Az új motor a dob
impulzusos mozgását teszi
lehetŒvé.
A szüneteket közbeiktató
forgó mozgás a kézi
mosással egyenértékı finom
mosást tesz lehetŒvé.
A program 30 °C
hŒmérsékleten mıködik, 3
öblítést tartalmaz, az egyiket
öblítŒ szerrel, és egy lassú
centrifugálást hajt végre.
WOL EN ZIJDE PROGRAMMA
Dit is een compleet
programma voor stoffen met
een specifiek waslabel zoals
wol en wasgoed van zijde.
De nieuwe motor heeft de
mogelijkheid om de
trommel pulserend te
bewegen.
Dit creëert een delicate
wassing gelijk aan dat was
een handwas.
Het programma heeft een
maximale temperatuur van
30°C met 3 spoelingen
(waarvan één voor de
wasverzachter) en een
langzame centrifuge.
29
HU
NL
PAPLAN PROGRAM
DEKBED PROGRAMMA
Ez a program szimpla
paplan vagy nagyméretı
szennyes mosására szolgál.
A program 30 °C
hŒmérsékleten mıködik, 3
öblítést tartalmaz, az
egyiket öblítŒ szerrel, és egy
lassú centrifugálást hajt
végre.
Kérjük, tartsa be a ruhán
lévŒ címke utasításait.
Dit is een speciaal
programma voor het wassen
van dekbedden en grote
stukken wasgoed.
Het programma wast op
30°C met 3 spoelingen
(waarvan één voor de
wasverzachter) en een
langzame centrifuge.
HU
9. FEJEZET
HOOFDSTUK 9
MOSÓSZERTÁROLÓ
FIÓK
WASMIDDELBAKJE
A mosószertároló fiók 3
rekeszre oszlik:
– az elsŒ „1” jelı fiók az
elŒmosás közben
használható;
– a második „ “ jelı fiók
speciális adalékokat,
lágyítószereket, parfümöket,
keményítŒt, élénkítŒ szereket
stb. tartalmaz.
– a harmadik „2” jelı fiók a
fŒmosáshoz használható.
– het vakje met een “1” is voor
de zeep die voor de Voorwas
of de Snelle Was wordt
gebruikt.
✿
SPORT PROGRAM
A Hoover mosóprogramot
fejlesztett ki a sportcikkek
számára.
A mosógép egy különleges
sportruházat-programmal is
rendelkezik. A programot
vegyes, magasabb
hŒmérsékletı programokkal
nem mosható sportruhák
mosásához terveztük, és a
sporteseményekben való
részvétel során keletkezett
szennyezŒdések és foltok
eltávolítására szolgál.
Ez a program 30°C-on mos,
öblít, és alacsony
fordulatszámon centrifugál,
hogy a lehetŒ legjobban óvja
az erŒsen szennyezett, finom
ruhadarabokat.
GYORS PROGRAM
A “14’-30’-44’” gyors
programnak a
programgombbal és a
„MOSÁSI IDÔ gombbal
történŒ kiválasztásával 3
különbözŒ programhosszúság
közül lehet választani: 14
perc, 30 perc és 44 perc.
Ezen programokkal
kapcsolatos információk a
programtáblázatban
találhatók.
A gyors program
kiválasztásakor ne felejtse el,
hogy a mosóporos dobozon
ajánlott mennyiségnek csak a
20%-át javasoljuk
felhasználni.
30
SPORTKLEDING
Hoover heeft sportkleding
een eigen wasprogramma
gegeven.
De Wasmachine heeft een
uniek sportkleding
programma. Het is speciaal
ontworpen voor gemixte
sportkleding stoffen welke
niet op een hogere
temperatuur gewassen
kunnen worden en om vuil
en vlekken welke door het
sporten zijn ontstaan te
verwijderen.
Dit programma wast op
30°C, spoelt en centrifugeert
langzaam voor de beste
zorg van uw zwaar vervuilde
delicate stoffen.
SNELWASPROGRAMMA
Selecteer het
snelwasprogramma
“14’-30’-44’” met de
programmaknop en met
behulp van de “WASTIJD”
toets kunt u kiezen uit 3
verschillende programma
lengtes 14’, 30’en
44’minuten
Voor informatie over deze
programma’s kijkt u in de
programma tabel.
Als u een
snelwasprogramma
selecteert, gebruik dan 20%
van het aanbevolen
wasmiddel. De aanbevolen
hoeveelheid kunt u op de
verpakking van uw
wasmiddel vinden.
NL
A folyékony mosószerekhez
speciális tartály áll
rendelkezésre. Ez az ábrán
látható módon helyezhetŒ be
a fiókba.
Ezt a speciális tartályt a
mosószertároló fiók “2” jelzésı
rekeszébe kell betenni akkor is,
ha Ön az “ÖBLÍTÉS” programot
FEHÉRÍTÃ ciklusként kívánja
használni.
MEGJEGYZÉS:
BIZONYOS
MOSÓSZEREKET
NEHÉZ ELTÁVOLÍTANI.
EZEK ESETÉBEN A
DOBBAN
ELHELYEZENDÃ
SPECIÁLIS ADAGOLÓ
HASZNÁLATÁT
JAVASOLJUK.
MEGJEGYZÉS:
A MÁSODIK REKESZBE
CSAK FOLYÉKONY
SZEREKET SZABAD
TÖLTENI.
A GÉP ÚGY VAN
BEPROGRAMOZVA,
HOGY AZ ÖSSZES
MOSÁSI CIKLUSBAN AZ
UTOLSÓ ÖBLÍTÉSI
FÁZISBAN
AUTOMATIKUSAN
SZÍVJA BE AZ
ADALÉKANYAGOKAT.
De wasmiddelbakje bestaat uit
3 afzonderlijke vakjes:
✿
– Het vakje “ ” is voor
speciale toevoegingen,
verzachters, geurmiddelen,
stijfsel, bleekwater, enz.
– het vakje met een “2” is voor
de zeep die voor de
hoofdwas wordt gebruikt.
Vloeibaar wasmiddel kunt u
gieten in het het het
wasmiddelenbakje met het
teken “2”.
Dit zorgt ervoor dat het
vloeibare wasmiddel op het
juiste tijdstip tijdens de
wascyclus aan de was wordt
toegevoegd.
Dit speciale bakje doet u in de
zeep lade met het teken “2” dit
bakje gebruikt u ook bij het
spoel- en bleek programma.
BELANGRIJK:
U DIENT ER REKENING MEE
TE HOUDEN DAT SOMMIGE
WASMIDDELEN MOEILIJK
TE VERWIJDEREN ZIJN.
IN DAT GEVAL RADEN WIJ
U AAN OM EEN
WASBOLLETJE IN DE
TROMMEL TE GEBRUIKEN.
BELANGRIJK:
HET VAKJE “✿” IS ALLEEN
BESTEMD VOOR VLOEIBARE
STOFFEN.
DE MACHINE IS
GEPROGRAMMEERD OM
AUTOMATISCH DE EXTRA
MIDDELEN TIJDENS DE
LAATSTE SPOELING VAN
ALLE WASPROGRAMMA’S
TE GEBRUIKEN.
31
HU
10. FEJEZET
A TERMÉK
FONTOS!
Plédek, ágytakarók vagy más
nehéz anyagok mosásakor ne
végezzen centrifugálást.
Gyapjúból készült ruhadarabok
vagy más gyapjútartalmú ruhák
csak akkor moshatók gépben,
ha megtalálható rajtuk a
„Géppel mosható” címke.
FONTOS!
A ruhadarabok
szétválogatásakor
ügyeljen a
következŒkre:
- ne legyenek fémtárgyak a
szennyes között (pl.
brosstık, biztosítótık,
gombostık, pénzérmék
stb.);
- a párnahuzatokat be kell
gombolni, a cipzárakat fel
kell húzni, a köntösök laza
öveit és hosszú pántjait
össze kell csomózni;
- a függönykarikákat le kell
venni;
- figyelni kell a ruhákon lévŒ
címkékre;
- az elŒkészítéskor a
foltokat a címkén ajánlott
folttisztítóval el kell
távolítani a mosás elŒtt.
32
NL
HOOFDSTUK 10
DE WEEFSELS
BELANGRIJK:
Als er zware kleden,
bedspreien of andere zware
artikelen worden gewassen
is het aan te bevelen om
niet te centrifugeren.
Om wollen kledingstukken
en andere wollen artikelen
met de machine te kunnen
wassen moeten zij een
“Zuiver Scheerwol” etiket
dragen met de vermelding
“Krimpvrij” of “wasbaar in de
machine”
BELANGRIJK:
Bij het uitzoeken van
het wasgoed moet u er
op letten:
- dat er geen metalen
voorwerpen aan of in
het wasgoed zitten
(zoals broches,
veiligheidsspelden,
pennen, munten, etc.);
- dat kussenovertrekken
zijn dichtgeknoopt,
ritssluitingen en haken
dicht zijn, losse ceintuurs
en lange koorden aan
bad-of ochtendjassen
zijn vastgeknoopt;
- dat haken uit de
gordijnen zijn verwijderd;
- wat er op het etiket van
het kledingstuk staat;
- dat bij het sorteren van
het wasgoed
hardnekkige vlekken
verwijderd moeten
worden met een
speciaal
reinigingsmiddel of met
zeep voordat het
wasgoed wordt
ingeladen.
HU
NL
11. FEJEZET
HOOFDSTUK 11
VÁSÁRLÓI
TÁJÉKOZTATÓ
TIPS VOOR
GEBRUIK
Útmutató a készülék
környezetbarát és gazdaságos
használatához.
Tips voor economisch en
milieuvriendelijk gebruik van
uw wasmachine.
MAXIMÁLIS RUHAADAG
MAXIMALISEREN VAN DE
LADING
Door de machine te vullen
met de geadviseerde
maximale lading, maakt u
optimaal gebruik van energie,
water, wasmiddel en tijd.
Door één keer een volle lading
te wassen, in plaats van twee
keer een halve lading,
bespaart u 50% energie.
Az energia, a víz, a mosószer
és az idŒ legjobb felhasználása
érdekében maximális
ruhaadagok használatát
javasoljuk.
Két féladag helyett egy teljes
adag kimosásával akár 50%
energia is megtakarítható.
VAN-E SZÜKSÉG
ELÃMOSÁSRA?
Csak a nagyon szennyezett
ruhák esetében!
Ha az enyhén és az áltagosan
szennyezett ruha esetében
NEM választja ki az elŒmosást,
akkor azzal mosóport, idŒt,
vizet és 5–15%-ban energiát
IS VOORWASSEN ECHT NODIG?
TAKARÍTHAT MEG.
VAN-E SZÜKSÉG FORRÓ
MOSÁSRA?
A forró vizes program
használatának elkerülése
érdekében kezelje a foltokat
folttisztítóval vagy áztassa be a
rászáradt foltokat tartalmazó
ruhákat a mosás elŒtt.
A 60°C-os mosóprogram
használatával 50% energia
takarítható meg.
IS WASSEN OP EEN HOGE
TEMPERATUUR NOODZAKELIJK?
U kunt uw kleding voorwassen
wanneer hier grote, moeilijke
vlekken inzitten.
Door kleding met normale
vlekken te wassen zonder
gebruik te maken van het
voorwasprogramma, kunt u
wasmiddel, tijd, water en 5 tot
15% energie besparen.
Bespaar 50% energie door
vlekken voor te behandelen
met een vlekkenverwijderaar
of uw was voor te laten
weken. Hierdoor kan het
gebruik van warm water
worden verminderd.
33
NL
HU
MOSÁS
VÁLTOZÓ
MENNYISÉG
A mosógép automatikusan
hozzáigazítja a vízszintet a
szennyes ruha típusához és
mennyiségéhez.
Energiatakarékossági
szempontból így „személyre
szabott” mosás végezhetŒ el.
A rendszer csökkenti az
energiafogyasztást, és
érezhetŒen lerövidíti a mosási
idŒt is.
● Nyissa ki a vízcsapot.
VARIABELE CAPACITEIT
● EllenŒrizze, hogy az ürítŒcsŒ
a helyén van-e.
Deze wasautomaat regelt
automatisch het
waterniveau afhankelijk van
het soort en de hoeveelheid
wasgoed. Vanuit het
oogpunt van
energiebesparing is het op
deze manier mogelijk om
‘persoonlijk’ te wassen.
Dit systeem geeft een
vermindering van het
energieverbruik en een
merkbare vermindering van
de wastijd.
VOORBEELD:
A nagyon finom anyagból
készült ruhadarabok esetében
hálóból készült zsákot kell
használni.
Doe uitzonderlijk gevoelige
weefsels in een net.
Stel dat het wasgoed
bestaat uit ZWAAR VERVUILD
KATOEN (hardnekkige
vlekken dienen verwijderd te
worden met een speciaal
middel).
Het is aan te bevelen om
het wasgoed niet geheel te
laten bestaan uit badstoffen
of andere stoffen die veel
water opnemen en te zwaar
worden.
● Nyissa ki a mosószertároló
fiókot.
● Trek de wasmiddellade
open.
● Tegyen 120 g mosószert a
harmadik „2” rekeszbe.
● Doe 120 gram in het bakje
met een 2.
● Öntsön 50 ml
adalékanyagot az
adalékanyag-rekeszbe.
● Csukja be a mosószertároló
fiókot.
34
HET WASSEN
PÉLDA:
Tételezzük fel, hogy ERÃSEN
SZENNYEZETT PAMUTOT
kell kimosnunk (a rászáradt
foltokat megfelelŒ folttisztítóval
kell eltávolítani). Javasoljuk,
hogy a mosandó adag ne
álljon csak törülközŒbŒl, mert
az sok vizet vesz fel, és
túlságosan nehézzé válik.
HU
● Doe 50 ml van het
gewenste
✿
toevoegmiddel in het
toevoegvakje.
● Sluit de wasmiddellade.
PROGRAMVÁLASZTÁS
A legmegfelelŒbb program
kiválasztásához olvassa el a
programtájékoztatót.
A kívánt program a
választógomb elfordításával
aktiválható.
A kijelzŒ a kiválasztott program
beállításait mutatja.
Szükség esetén állítsa be a
mosási hŒmérsékletet.
Nyomja le az opciógombokat
(ha szükséges).
Ezután nyomja le a START
gombot. A START gomb
lenyomásakor a készülék
beállítja a mıveleti sorrendet.
A program úgy zajlik le, hogy a
ciklus befejezŒdéséig a
programválasztó gomb a
kiválasztott programon marad.
NL
● Controleer of de
watertoevoerkraan open
staat.
● En of de afvoerslang goed
is aangesloten.
PROGRAMMA SELECTEREN
Raadpleeg het programmaoverzicht voor het meest
geschikte programma.
Draai de programmaknop
naar het gewenste
programma.
Het display geeft de
instellingen van het gekozen
programma weer.
Pas zonodig de
wastemperatuur aan
Druk op de keuze toetsen (als
dat nodig is)
Druk vervolgens op de STARTknop. Het indrukken van de
START-knop stelt de
wasmachine in werking.
Het programma draait met de
programmaknop
gepositioneerd op het
gekozen programma totdat
het programma eindigt.
FIGYELMEZTETÉS: Ha a gép
mıködése közben áramszünet
következik be, a készülék
speciális programja eltárolja a
kiválasztott programot, és
az áramszolgáltatás
helyreállítása után ott folytatja a
mosást, ahol abbahagyta.
Waarschuwing: Indien er een
onderbreking van stroom is,
teriwjld e amchine aan staat,
wordt het geselecteerde
programma opgeslagen in
een speciaal geheugen.
Wanneer de stroom is hersteld,
zal de machine verder gaan
met het wasprogramma.
● A program befejezŒdésekor
az „End” szó jelenik meg a
kijelzŒn.
● Als het programma is
beëindigd zal het woord “End”
in het display verschijnen.
● A program befejezŒdésekor
Várja meg az ajtózár kioldását
(körülbelül 2 perc a program
befejezése után).
● Kapcsolja ki a gépet a
programválasztó „KI” helyzetbe
fordításával.
● Wacht tot de
deurvergrendeling ontgrendelt
(circa 2 minuten na afloop van
het wasprogramma).
● Draai de programmaknop
naar de UIT-stand (OFF) om de
machine uit te schakelen.
● Nyissa ki az ajtót, és vegye ki
a ruhákat.
● Open de deur en haal uw
wasgoed uit de machine.
● Minden használat után zárja
el a vízcsapot.
● Draai na het gebruik de
watertoevoer dicht .
MINDEN MOSÁSNÁL
VEGYE FIGYELEMBE
A PROGRAMTÁBLÁZATOT, ÉS KÖVESSE AZ
OTT MEGADOTT
MÙVELETI SORRENDET.
VOOR ALLE SOORTEN
WASPROGRAMMA’S
RAADPLEEG HET
OVERZICHT EN VOER DE
HANDELINGEN UIT IN DE
AANGEGEVEN
VOLGORDE
35
HU
NL
12. FEJEZET
HOOFDSTUK 12
TISZTÍTÁS ÉS
KARBANTARTÁS
SCHOONMAKEN
EN NORMAAL
ONDERHOUD
NE HASZNÁLJON A
KÉSZÜLÉK KÜLSÃ
RÉSZÉN DÖRZSÖLÃ
HATÁSÚ SZEREKET,
ALKOHOLT ÉS/VAGY
HÍGÍTÓSZEREKET.
A TISZTÍTÁSHOZ NEDVES
RUHÁT HASZNÁLJON!
A mosógép nagyon kevés
karbantartást igényel.
● A fiókos tárolórekeszek
tisztítása.
Gebruik geen
schuurmiddelen, alcoholoplossingen en/of
oplosmiddelen aan de
buitenkant van de wasautomaat of droger. Een
vochtige doek is voldoende.
De wasautomaat behoeft
zeer weinig onderhoud:
● Schoonmaken van de
vakjes voor wasmiddelen.
● Het reinigen van het filter.
● SzırŒtisztítás.
● Elszállítás vagy hosszú ideig
tartó üzemszünet.
● Bij verplaatsingen of
wanneer de machine voor
langere tijd niet gebruikt
wordt.
A FIÓKOS
TÁROLÓREKESZEK
TISZTÍTÁSA
HET SCHOONMAKEN VAN DE
VAKJES VOOR WASMIDDELEN
Bár nem feltétlenül szükséges,
de alkalmanként célszerı
kitisztítani a
mosószert, a fehérítŒszert és
az adalékanyagokat tartalmazó
rekeszeket.
Alhoewel het niet strikt
noodzakelijk is raden wij aan
af en toe de vakjes voor de
was-en bleekmiddelen en
de toevoegingen schoon te
maken.
Óvatosan meghúzva vegye ki
a rekeszeket.
Haal de vakjes er uit door er
voorzichtig aan te trekken.
Tisztítsa le vízzel a rekeszeket.
Schoonmaken met water
Tegye vissza a rekeszeket a
helyükre.
De vakjes opnieuw naar
binnen schuiven.
36
HU
NL
SZÙRÃTISZTÍTÁS
A mosógép speciális szırŒvel van
felszerelve, amely az olyan
nagyobbidegen anyagokat (pl.
pénzérméket, gombokat stb.)
fogja fel, amelyek eltömíthetik
az ürítŒcsövet.
Így ezek könnyen kivehetŒk. A
szırŒ tisztítását a
következŒkképpen kell
végezni:
HET REINIGEN VAN HET FILTER
De wasmachine is uitgerust
met een speciale filter die
materialen zoals knopen en
munten tegenhoud, die de
afvoerslang kunnen blokkeren.
De procedure voor het reinigen
van het filter is als volgt.
● Nyissa ki a fedelet.
● Alleen op bepaalde
modellen:
Haal de kleine slang eruit, en
haal het dopje eraf om het
achtergebleven water te
verwijderen
● Csak bizonyos típusokon áll
rendelkezésre:
Húzza ki a bordázott tömlŒt,
vegye ki a dugót, és ürítse a
vizet egy edénybe.
● A szırŒ kivétele elŒtt
helyezzen egy nedvszívó
törlŒruhát a szırŒsapka alá a
szivattyúban lévŒ kis
vízmennyiség felfogása céljából.
● Fordítsa el a szırŒt balra, amíg
az meg nem áll függŒleges
helyzetben.
● Vegye ki és tisztítsa meg a
szırŒt.
● A tisztítás után tegye vissza a
szırŒt úgy, hogy a végén található
hornyot jobbra fordítja el. Ezután
fordított sorrendben végezze el a
fenti mıveleteket.
ELSZÁLLÍTÁS VAGY HOSSZÚ
IDEIG TARTÓ ÜZEMSZÜNET
Szállításkor, vagy ha a gépet
hosszabb idŒre fıtetlen
helyiségbe teszi, az
ürítŒcsŒbŒl ki kell folyatni a benne
maradt vizet.
A készüléket ki kell kapcsolni, és
ki kell húzni a csatlakozódugóját.
Készítsen
elŒ egy edényt. Vegye ki az
ürítŒcsövet a rögzítŒkapocsból, és
tartsa az edény fölé, amíg a víz ki
ne folyik belŒle.
Végezze el ugyanezt a mıveletet
a vízbevezetŒ tömlŒvel is.
● Open het klepje
● Voordat u het filter
verwijderd, kunt u het beste
even een handdoek onder
hij het filter leggen om de
kleine hoeveelheid water
dat nog in de pomp zit op te
vangen.
● Draai de dop tegen de
klok in open in verticale
richting.
● Verwijder het filter en
maak het schoon.
● Als het filter schoon is kan
het met de klok mee weer in
de opening gedraaid
worden, vastgeschroefd
worden en kan het klepje
weer dicht gedaan worden,
zoals boven in omgekeerde
volgorde werd aangegeven.
BIJ VERPLAATSINGEN OF
WANNER DE MACHINE VOOR
LANGERE TIJD NIET GEBRUIKT
WORDT
Bij eventuele verplaatsingen of
wanneer de machine voor
langere tijd in een
onverwarmde ruimte stil staat
moet het resterende water uit
alle slangen worden
verwijderd.
Haal de stekker uit het
stopcontact. U hebt een bak
nodig. Haal de slang van de
klem en laat die laag over de
bak hangen tot al het water
weggelopen is.
Herhaal deze handelingen aan
de andere kant.
37
HU
13. FEJEZET
HIBA
1. Egyik program
sem mıködik
2. A készülék nem
szívja be a vizet
3. A készülék nem
üríti le a vizet
OK
A HIBA MEGSZÜNTETÉSE
A hálózati csatlakozó nincs bedugva
Dugja be a csatlakozódugót
A fŒkapcsoló nincs bekapcsolva
Kapcsolja be a fŒkapcsolót
Nincs áramellátás
EllenŒrizze
Hibás a biztosíték
EllenŒrizze
Nyitva maradt az ajtó
Csukja be az ajtót
Lásd az 1. okot
EllenŒrizze
A vízcsap el van zárva
Nyissa ki a vízcsapot
A kapcsolóóra nincs megfelelŒen
beállítva
Állítsa be megfelelŒen a kapcsolóórát
Az ürítŒcsŒ megcsavarodott
Egyenesítse ki az ürítŒcsövet
Idegen anyag zárja el a szırŒt
EllenŒrizze a szırŒt
4. Víz van a padlón
a mosógép körül
Szivárog a víz a csap és a bevezetŒcsŒ
között
Cserélje ki a tömítést, és húzza rá a
csövet a csapra
5. A gép nem
centrifugál
A mosógép nem ürítette le a vizet
Várjon néhány percig, amíg a gép
leüríti a vizet
6. ErŒteljes rezgés
centrifugálás
közben
“Nincs centrifugálás” beállítás (csak
néhány típusnál)
Fordítsa el a programkapcsolót a
centrifugálás-beállításra
A mosógép nincs megfelelŒen
vízszintbe állítva
Állítsa be a lábakat
A szállítókeret nincs eltávolítva
Távolítsa el a szállítókeretet
A ruhaadag nincs egyenletesen
elosztva
Ossza el egyenletesen a szennyest
-
8. Hibaüzenet a
kijelzŒn: 2
Nincs víztöltés.
EllenŒrizze, hogy be van-e kapcsolva a
vízellátás.
9. Hibaüzenet a
kijelzŒn: 3
Nincs leszivattyúzás.
EllenŒrizze a kifolyócsövet.
EllenŒrizze, hogy a kifolyócsŒ nincs-e
megcsavarodva.
10. Hibaüzenet a
kijelzŒn: 4
A gép túl van töltve vízzel.
11. Hibaüzenet a
kijelzŒn: 9
-
Kapcsolja ki a készüléket.
Várjon 10-15 másodpercet és indítsa
újra a programot.
OPLOSSING
OORZAAK
Stekker zit niet in het stopcontact
Doe de stekker in het stopcontact
Hoofdschakelaar is niet aan
Zet de hoofdschakelaar aan
Stroomonderbreking
Controleer
Elektrische zekeringen doorgebrand
Controleer
Vuldeur is open
Sluit de vuldeur
Zie oorzaak 1
Controleer
De watertoevoerkraan staat niet open
Zet de watertoevoerkraan open
De tijdschakelaar is niet juist ingesteld
Stel de tijdschakelaar in
Er zit een knik in de afvoerslang
Trek de afvoerslang recht
Materiaal blokkeert het filter
Controleer het filter
4. Water op de vloer
bij de machine
Een lek bij de ring tussen de kraan en de
inlaatslang
Vervang de sluitring en draai de slang
goed aan bij de kraan
5. Centrifugeert niet
De wasautomaat heeft het water niet
weggepompt
Wacht een paar minuten tot de
machine het water heeft weggepompt
Ingesteld op “niet centrifugeren” (alleen
bij enkele machines)
Maak de “niet centrifugeren” instelling
ongedaan
De wasautomaat staat niet recht
Stel de speciale voetjes bij
De transportklemmen zijn niet
verwijderd
Verwijder de transportklemmen
Het wasgoed is niet gelijkmatig
verdeeld
Schut het wasgoed los en verdeel het
geljkmatig
1. Geen enkel
programma
functioneert
2. Er wordt geen water
ingevoerd
3. Pompt het water niet
weg
6. Sterke trillingen
gedurende het
centrifugeren
7. Op het display
staat de volgende
fout: 0, 1, 5, 7, 8
–
Bel de reparatiedienst.
8. Op het display
staat fout 2
Er wordt geen water opgenomen.
Controleer of de waterkraan open is.
9. Op het display
staat fout 3
Er wordt geen water afgevoerd.
Controleer of de afvoer niet verstopt is.
Controleer of de afvoerslang niet
geknikt is.
10. Op het display
staat fout 4
De machine zit te vol met water.
Zet de watertoevoer naar de machine
uit. Bel de reparatiedienst.
Kapcsolja ki a gép vízellátását.
Hívja ki a szervizt.
Ha a hiba továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatban a Hoover Mıszaki Segélyközpontjával. A gyors javítás
lehetŒvé tétele érdekében adja meg a mosógép típusát, amely az ablakrészben lévŒ szekrényen elhelyezett
címkén vagy a garanciajegyen található meg.
Fontos!
A foszfátot nem tartalmazó, környezetbarát tisztítószerek használata az alábbi hatásokkal járhat:
- A távozó öblítŒvíz zavarosabb lehet a szuszpenzióban jelenlévŒ zeolitok miatt. Ez nem befolyásolja az öblítés
hatásfokát.
- A mosás befejeztével fehér por (zeolit) marad a ruhán. Ez nem hatol be a szövetbe, és nem változtatja meg
az anyag színét.
- Hab marad az utolsó öblítŒvízben, ami nem jelenti feltétlenül azt, hogy nem volt megfelelŒ az öblítés.
- A gépi mosószerekben jelenlévŒ nem-ionos felületaktív anyagokat gyakran nehéz eltávolítani a kimosott
ruhából, és akár kis mennyiség esetén is a habképzŒdés szemmel látható jeleit mutatják.
- Ilyen esetben egy újabb öblítés sem jár eredménnyel.
2 Ha a mosógép nem mıködik, akkor a Hoover Mıszaki Segélyszolgáltat kihívása elŒtt végezze el a fent
említett ellenŒrzéseket.
38
PROBLEEM
Hívja ki a szervizt.
7. Hibaüzenetek a
kijelzŒn: 0, 1, 5, 7, 8
NL
HOOFDSTUK 13
11. Op het display staat
fout 9
–
Zet het apparaat uit.
Wacht 10-15 seconden en start het
programma opnieuw.
Als de storing niet verholpen kan worden neem dan contact op met een Gias Service Center van Hoover. Voor
snelle service geeft u het soort automaat op dat op het etiket aan de binnenkant van de deur of op het
garantiebewijs is vermeld.
Belangrijk
1 Het gebruik van fosfaatvrije milieuvriendelijke wasmiddelen kunnen het volgende effect geven:
- Het afgevoerde spoelwater kan troebel zijn vanwege de aanwezigheid van in het water zwevende zeoliet.
Dit betekent niet dat de spoelgangen niet effectief genoeg waren.
- De aanwezigheid van wit poeder (zeoliet) op het eind van het programma. Dit blijft niet in het wasgoed
zitten en geeft geen kleurverandering.
- De aanwezigheid van schuim in het laatste spoelwater. Dit is niet noodzakelijkerwijs een teken dat er niet
goed gespoeld is.
- De niet-ionische middelen die in de samenstelling van wasmiddelen zitten zijn vaak moeilijk uit het
wasgoed te verwijderen en zelfs als het gaat om kleine hoeveelheden kan er zichtbare sopvorming zijn.
In dergelijke gevallen is het niet nodig om nog een spoelgang te laten uitvoeren.
2 Als uw wasmachine niet meer functioneert zoals het moet wilt u dan a.u.b. eerst de bovenstaande controles
uitvoeren voordat u contact opneemt met de Gias Service Center van Hoover.
39
Erre az elektromos háztartási termékre az elektromos és elektronikai készülékek (WEEE)
megsemmisítését szabályozó 2002/96/CE európai elŒírás vonatkozik.
A termék élettartamának végén az elŒírásnak megfelelŒ megsemmisítéssel Ön elŒsegíti a
környezet és az egyének egészségkárosodásának elkerülését.
A terméken látható jelkép mutatja, hogy a terméket nem szabad háztartási hulladékként
kezelni; vigye el a legközelebbi elektromos és elektronikus készülékeket újrafehasználás
céljára gyıjtŒ helyre.
A megsemmisítésnek a hulladékok megsemmisítését szabályozó érvényes környezeti
szabványok szerint kell történnie.
A terméknek mint hulladéknak, kezelése, gyıjtése, újrafelhasználása részletei felŒl kérjük
érdeklŒdjön az illetékes hivatalban (környezetvédelmi osztály), a háztartási hulladékgyıjtést
végzŒ szoilgáltatónál vagy az üzletben ahol a terméket megvásárolta.
Dit apparaat voldoet aan de Europese richtlijnen 2002/96/EC voor elektrische en elektronische afval.
Door dit apparaat correct te verwijderen, helpt u het potentiële negatieve gevolg voor de omgeving en
menselijke gezondheid te voorkomen., welke anders door onjuiste verwijdering zou kunnen worden
veroorzaakt.
Het symbool op het product duidt aan dat dit product niet behandeld zal worden als huishuidelijk afval.
In plaats daarvan zal het apparaat naar het verzamelpunt voor de recycling van elektrische en
elektronische uitrusting gaan.
De verwijdering moet in overeenstemming met plaatselijke milieuvoorschriften voor afvalverwerking
uitgevoerd worden
Voor meer gedetailleerde informatie over de verwijderingvan dit product, neemt u contact op met uw
gemeenlijke reinigingsdienst of de dealer waar u het apparaat heeft gekocht.
A gyártó minden felelosséget elhárít az ebben a füzetben esetleg eloforduló
nyomdahibákkal kapcsolatban. A gyártó – a lényeges jellemzok megváltoztatása
nélkül – fenntartja a termékek szükség szerinti módosításának jogát.
Wij stellen ons niet aansprakelijk voor eventuele drukfouten. Kleine veranderingen en
technische ontwikkelingen zijn voorbehouden.
40
41
TR
TR
BÖLÜM
TEBR‹KLER
‹Ç‹NDEK‹LER
Hoover marka bu ev aletini sat›n almakla ödün vermeyi kabul
etmeyece¤inizi göstermifl oldunuz: sadece en iyisini istiyorsunuz.
Girifl
Hoover, Müflteriler ile do¤rudan temas sa¤lanarak elde edilen
y›llar süren pazar araflt›rmas›n›n sonucu olarak gelifltirdi¤i yeni
çamafl›r makinesini sunmaktan gurur duyar. Bu çamafl›r
makinesinin sa¤lad›¤› kaliteyi, dayan›kl›l›¤› ve yüksek performans›
tercih etmifl bulunuyorsunuz.
Teslimata iliflkin genel hususlar
1
Garanti
2
Hoover, bunun yan› s›ra genifl bir yelpazeye sahip olan di¤er ev
aletlerini de hizmetinize sunmaktad›r: çamafl›r makineleri,
kurutmal› çamafl›r makineleri, f›r›nlar, mikrodalga f›r›nlar.
Geleneksel ocaklar ve s›cak tutma cihazlar›, buzdolaplar› ve derin
dondurucular..
Güvenlik Önlemleri
3
Teknik Veriler
4
Bölgenizdeki bayiinizden bütün Hoover ürünlerinin yer ald›¤›
katalo¤u isteyin.
Cihaz›n kurulmas› ve Montaj›
5
Lütfen bu kullanma k›lavuzunu dikkatli bir flekilde okuyun, çünkü
bu k›lavuz size çamafl›r makinenizin montaj›, kullan›m› ve
bak›m›na iliflkin baz› kurallar ile birlikte çamafl›r makinenizden en
iyi sonuçlar› elde edebilmeniz için faydal› ipuçlar› sunar.
Kontrollerin Aç›klanmas›
6
Programlar Tablosu
7
Seçimlerin Yap›lmas›
8
Deterjan Çekmecesi
9
Ürün
10
Y›kama
11
Cihaz›n Temizlenmesi ve Rutin Bak›m›
12
Ar›za Arama
13
Bu kullanma k›lavuzunu daha sonra baflvurmak üzere emin bir
yerde saklay›n.
Hoover'e veya bir Yetkili Müflteri Servisi Merkezi'ne
baflvurdu¤unuzda daima cihaz›n›z›n Modelini, Seri Numaras›n› ve
G numaras›n› (e¤er cihazda mevcut ise cihaz›n paneline bakarak)
bildirin.
Bu cihaz, At›k Elektrikli ve Elektronik Cihazlar (WEEE) hakk›ndaki 2002/96/EC
say›l› Avrupa Yönergesine uygun olarak iflaretlenmifltir.
Bu cihaz› uygun flekilde atmakla, bu ürünün do¤ru olmayan atma yöntemleri ile
at›lmas› durumunda ortaya ç›kabilecek çevre ve insan sa¤l›¤› için olumsuz olas›
sonuçlar›n önlenmesine yard›mc› olmufl olursunuz.
Ürün üzerindeki sembol bu ürünün ev at›¤› olarak ifllem görmemesi gerekti¤ini
gösterir. Cihaz at›laca¤› zaman, elektrikli ve elektronik cihazlar›n geri kazan›m› için
bir toplama noktas›na iletilmesi gerekir.
Cihaz›n at›lmas› yaflad›¤›n›z bölgede çöplerin at›lmas›na iliflkin yürürlükteki
düzenlemelere uygun olarak gerçeklefltirilmesi gerekir.
Bu ürünün ifllenmesi, toplanmas› ve geri kazan›lmas›na iliflkin daha ayr›nt›l› bilgi
için lütfen bölgenizdeki belediyeye, ev çöplerini atma servisine veya ürünü sat›n
alm›fl oldu¤unuz ma¤azaya baflvurun.
42
43
TR
TR
BÖLÜM 1
BÖLÜM 3
GÜVENL‹K ÖNLEMLER‹
TESL‹MATA ‹L‹fiK‹N GENEL HUSUSLAR
Ürünü teslim ald›¤›n›zda cihaz ile birlikte afla¤›daki kalemlerin de
teslim edildi¤ini kontrol edin:
ÖNEML‹ NOT:
C‹HAZIN TEM‹ZLENMES‹NE VE BAKIMINA ‹L‹fiK‹N
BÜTÜN ‹fiLERDEN ÖNCE.
A) KULLANMA KILAVUZU
B) YETK‹L‹ SERV‹S ADRESLER‹
● Cihaz›n fiflini prizden çekin.
C) GARANT‹ BELGELER‹
● Su girifli muslu¤unu kapat›n.
D) KAPAKLAR
● Bütün Hoover cihazlar› topraklanm›flt›r. Cihaz›n ba¤lanaca¤›
elektrik prizinin topraklanm›fl oldu¤undan emin olun. Prizin
topraklanmam›fl olmas› durumunda uzman bir teknisyenden
yard›m al›n.
E) ÇIKIfi HORTUMU ‹Ç‹N U-fiEK‹LL‹ PARÇA
A
F) SIVI DETERJAN VEYA SIVI ÇAMAfiIR SUYU
BÖLMES‹ (KABI)
Bu cihaz 73/23/EEC, 2006/95/EC ve 2004/108/EC ile
de¤ifltirilmifl olan 89/336/EEC Avrupa Yönergeleri ile bunlar›n
sonraki eklerine uygundur.
C
● Cihaza nemli veya ›slak ellerle ve ayaklar›n›z nemli yada
›slakken dokunmay›n.
NOT
BU MALZEMELER‹ EM‹N B‹R YERDE SAKLAYIN
D
● Cihaz› ayaklar›n›z ç›plakken kullanmay›n.
Çamafl›r makinesin nakliye esnas›nda hasar görmemifl
oldu¤undan emin olacak flekilde kontrol edin. Hasar görmüfl
olmas› durumunda en yak›n Hoover Yetkili Servisine baflvurun.
F
TR
E
● Banyolarda veya dufl odalar›nda uzatma kablolar› kullan›l›rken
son derece dikkatli olunmal›d›r. Bu uygulamadan mümkün
oldu¤unca kaç›n›n.
UYARI:
Y›kama program› esnas›nda suyun s›cakl›¤› 90°C'ye
ulaflabilir
BÖLÜM 2
GARANT‹
● Çamafl›r makinesinin kapa¤›n› açmadan önce kazan›n›n
içerisinde su bulunmad›¤›ndan emin olun.
Cihaz ile birlikte Teknik Yard›m Servisinin ücretsiz olarak
kullan›lmas›n› sa¤layan bir garanti belgesi verilir.
44
45
TR
TR
● Adaptör prizleri veya çoklu prizler kullanmay›n.
BÖLÜM 4
● Aparat çocuk, ürünü kullanmay› bilmeyen veya kullanma
kapasitesi bulunmayan kifliler taraf›ndan kullanmamal›d›r. Yaln›zca
güvenliklerinden sorumlu olan kifliler taraf›ndan e¤itilir veya control
edilirlese kullanabilirler.
Çocuklara, aparat ile oynamalar›na izin verilmemelidir.
● Cihaz›n fiflini prizden çekmek için elektrik kablosunu veya
cihaz›n kendisini çekmeyin.
● Cihaz› ya¤mur, günefl v.s. gibi atmosferik etkilere maruz
b›rakmay›n.
85
cm
● Cihaz›n yerinin de¤ifltirilmesi durumunda cihaz› kesinlikle
dü¤melerinden veya deterjan çekmecesinden tutarak kald›rmay›n.
● Cihaz›n nakliyesi esnas›nda cihaz›n kapa¤›n› tafl›ma arabas›n›n
üzerine dayamay›n.
60 cm
Önemli Not !
Cihaz›n hal› kapl› bir zemin üzerine konulmufl olmas› durumunda,
cihaz›n alt›ndaki havaland›rma deliklerinin t›kanmamas›na özen
gösterilmelidir.
60 cm
TEKN‹K VER‹LER
YIKANAB‹LECEK MAKS‹MUM KURU ÇAMAfiIR M‹KTARI
kg
9
● Cihaz› flekilde gösterildi¤i gibi iki kifli birlikte kald›r›n.
NORMAL SU SEV‹YES‹ ( l )
l
6÷15
ELEKTR‹K GÜCÜ GEREKS‹N‹M‹
W
2400
kWh
1.8
A
16
● Cihaz›n ar›zalanmas› ve/veya düzgün çal›flmamas› durumunda,
çamafl›r makinesini kapat›n, su girifli muslu¤unu kapat›n ve cihaz›
kurcalamay›n. Cihaz›n tamir edilmesi için bir Hoover Yetkili
Servisimi aray›n ve orijinal Hoover yedek parçalar›n›n
kullan›lmas›n› talep edin. Bu standartlara uyulmamas› cihaz›n
güvenli¤inden ödün verilmesine neden olabilir.
ENERJ‹ TÜKET‹M‹ (90°C PROGRAMINDA)
● Cihaz›n elektrik kablosunun hasar görmesi durumunda bunu bir
ELEKTR‹K S‹GORTASI DE⁄ER‹ (A )
yetkili servis merkezinden temin edilebilecek özel bir kablo ile
de¤ifltirilmesi gerekir.
SANTR‹FÜJ DEVR‹ (d/d)
SU BASINCI
BESLEME GER‹L‹M‹
46
C‹HAZIN T‹P ET‹KET‹NE
BAKIN
MPa
Min. 0.05
Mak. 0.8
V
220-240
47
TR
BÖLÜM 5
C‹HAZIN KURULMASI VE MONTAJI
Çamafl›r makinesini ambalaj›n›n kaidesinden ç›kard›ktan sonra
nihai olarak konulaca¤› konumun yak›n›na tafl›y›n.
Cihaz›n elektrik kablosunu ve boflaltma hortumunu sabitleyen
fleridi dikkatli bir flekilde kesin.
fiekilde (A) ile gösterilen 4 adet tespit vidas› ile (B) ile gösterilen 4
adet pulu sökün.
Kullanma k›lavuzu paketi içerisinde cihaz ile birlikte verilmifl olan
kapakç›klar› kullanarak vidalar›n› sökmüfl oldu¤unuz 4 deli¤i
kapat›n.
TR
Oluklu malzeme tabakas›n› flekilde gösterildi¤i gibi cihaz›n alt›na
yap›flt›r›n.
Su girifli hortumunu muslu¤a ba¤lay›n.
Cihaz›n su ba¤lant›lar› yeni hortumlar kullan›larak yap›lmal›d›r.
Eski hortumlar tekrar kullan›lmamal›d›r.
ÖNEML‹ NOT:
BU AfiAMADA MUSLU⁄U AÇMAYIN.
Çamafl›r makinesini duvara yak›n bir konuma yerlefltirin. Su
boflaltma hortumunu bükmemeye ve ezmemeye özen göstererek
kancas›ndan banyo küvetinin kenar›na tak›n.
Daha iyi bir yöntem ise boflaltma hortumunu çap› su ç›k›fl›
hortumunun çap›ndan daha büyük olan ve yerden yüksekli¤i en az
50 cm olan bir sabit gider borusuna ba¤lanmas›d›r. Gerekmesi
durumunda cihaz ile birlikte verilen plastik k›l›f› kullan›n.
UYARI:
POTANS‹YEL B‹R TEHL‹KE SÖZ KONUSU
OLDU⁄UNDAN C‹HAZIN AMBALAJ MALZEMELER‹N‹
ÇOCUKLARIN ER‹fiEB‹LECEKLER‹ YERLERDE
BIRAKMAYIN.
max 100 cm
min 4 cm
48
+2,6 mt max
min 50 cm
max 85 cm
49
TR
TR
Çamafl›r makinesini zemin üzerinde terazilemek için 4 aya¤›n›
ayarlay›n:
BÖLÜM 6
a) Somunu saat ibreleri yönünde döndürerek aya¤›n vidal› ayar
mekanizmas›n› serbest b›rak›n.
B
A
b) Cihaz zemin üzerinde dengeli bir flekilde durana kadar aya¤›
döndürerek yükseltin yada alçalt›n.
D N
O
E
P
F
B
c) Somunu çamafl›r makinesinin alt›na dayanana kadar saat
ibrelerine ters yönde döndürerek aya¤› ayarlanm›fl olan
konumunda tespit edin.
GH I C LM
C
A
Dü¤menin "KAPALI" (OFF) konumunda ve çamafl›r yükleme
kapa¤›n›n kapal› oldu¤undan emin olun.
Cihaz›n fiflini prize tak›n.
KONTROLLER
D‹KKAT:
besleme kablosunu de¤ifltirme ihtiyac› ortaya ç›kt›¤› durumlarda
afla¤›daki kod -renk uyumuna dikkat edilmelidir:
MAV‹
- NÖTR (N)
KAHVE RENG‹
- FAZ (L)
SARI - YEfi‹L
- TOPRAK (
Kapak kulpu
KAPALI konumlu y›kama programlar› için zamanlay›c› dü¤mesi
Y›kama Suyu S›cakl›¤› Dü¤mesi
)
Santrifüj H›z› dü¤mesi
Y›kama Süresi Dü¤mesi
Dü¤me gösterge ›fl›¤›
Montajdan sonra cihaz fifline eriflilebilecek flekilde
konumland›r›lmal›d›r.
Gece Seçene¤i Dü¤mesi
Aquaplus dü¤mesi
Geciktirilmifl Bafllatma dü¤mesi
Kolay Ütü
Bafllat dü¤mesi
Kapak kilitli gösterge lambas›
Dijital Gösterge
Deterjan çekmecesi
50
A
B
C
D
E
F
G
H
I
L
M
N
O
P
51
TR
TR
KAPALI KONUMLU PROGRAM SEÇ‹C‹S‹
KONTROLLER‹N AÇIKLANMASI
PROGRAM SEÇ‹C‹S‹ DÖNDÜRÜLDÜ⁄ÜNDE
GÖSTERGE LAMBASI YANARAK SEÇ‹LEN
PROGRAMIN AYARLARINI GÖSTER‹R.
YEN‹ DETERJANLAR DÜfiÜK SICAKLIKLARDA DA
ETK‹L‹ SONUÇ VERMEKTED‹RLER. BU SEBEPLE
C‹HAZ, HASSAS PROGRAMLARDA DÜfiÜK
SICAKLIKLARI ÖNERMEKTED‹R. Y‹NE DE SICAKLIK
DÜ⁄MES‹N‹ KULLANARAK YIKAMA SICAKLI⁄INI
ARTTIRAB‹L‹RS‹N‹Z.
HER PROGRAM ‹Ç‹N KULLANILAB‹LECEK EN
YÜKSEK SICAKLI⁄I Ö⁄RENMEK ‹Ç‹N PROGRAM
TABLOSUNA BAKINIZ.
NOT: C‹HAZI KAPATMAK ‹Ç‹N PROGRAM SEÇ‹C‹S‹N‹
"KAPALI" (OFF) KONUMUNA GET‹R‹N.
“Kg MODE”
(Sadece Pamuklu ve Sentetik programlar için)
Her y›kama safhas›nda “Kg Mode”, tambura yüklenen çamafl›rlarla
ilgili bilgi vermektedir Yani, “ Kg Mode” devreye al›nd›¤›nda,
y›kaman›n ilk 4 dakikas›nda:
● Gerekli su miktar›n› tayin eder
● Y›kama süresini belirler
● S›kmay› Kontrol eder
Seçmifl oldu¤unuz program› bafllatmak için "Bafllat/Ara ver"
(Start/Pause) dü¤mesine bas›n.
Y›kama için seçilen kumafl cinsine göre:
● Y›kanacak kumafl türüne göre tambur dönüfl s›kl›¤›n› ayarlar
Program seçicisi program sona erene kadar seçilmifl olan program
konumunda sabit kalarak program yürütülür.
Çamafl›r makinesini kapatmak için program seçicisini KAPALI
(OFF) konumuna döndürün.
● Sabun köpü¤ü miktar›n› alg›layarak, gerekli oldu¤u durumda,
s›kma esnas›nda su miktar›n› artt›r›r.
NOT:
PROGRAM SEÇ‹C‹S‹, HER B‹R PROGRAMIN
SONUNDA VEYA BUNU ‹ZLEYEN B‹R PROGRAM
BAfiLATILIRKEN SONRAK‹ PROGRAM SEÇ‹LMEDEN
VE BAfiLATILMADAN ÖNCE KAPALI (OFF)
KONUMUNA GET‹R‹LMEL‹D‹R.
● Yüklenen çamafl›ra göre dönme h›z›n› ayarlayarak, olas›
dengesizlikleri önler.
Bu sayede “Kg Mode”; yüzlerce y›kama seçene¤i aras›ndan her bir
y›kama için en uygun program› kendili¤inden seçecektir.
“Kg MODE” program seçimindeki basitli¤iyle kullan›m›
kolaylaflt›r›yor. Sadece makinenin içindeki çamafl›r›n kumafl cinsinin
ve kir yo¤unlu¤un bilgisini makineye girmeniz, k›yafetleriniz için en
uygun olan mükemmel y›kama ve kurutma için yeterli olacakt›r.
"YIKAMA SUYU SICAKLI⁄I" DÜ⁄MES‹
KAPAK KULPU
Kapa¤› açmak için kulpun iç taraf›ndaki parmak çubu¤una bas›n.
Program seçildi¤inde; ekranda ›fl›k yanarak, tavsiye edilen y›kama
s›cakl›¤›n› gösterir.
S›cakl›k dü¤mesi; seçilen y›kama döngüsünün s›cakl›¤›n› düflürüp
artt›rma için kullan›l›r. Dü¤meye her bas›ld›¤›nda; yeni s›cakl›k
de¤eri, Y›kama S›cakl›¤› Göstergesi üzerinde gözükür.
ÖNEML‹ NOT:
ÖZEL B‹R GÜVENL‹K DÜZENE⁄‹ KAPA⁄IN YIKAMA
PROGRAMININ VEYA SANTR‹FÜJ ‹fiLEM‹N‹N SONUNDA
AÇILMASINI ÖNLER. SANTR‹FÜJ AfiAMASININ SONA
ERMES‹NDEN SONRA KAPA⁄I AÇMADAN YAKLAfiIK 2
DAK‹KA KADAR BEKLEY‹N.
52
B
A
C
2 min.
53
TR
SANTR‹FÜJ HIZI DÜ⁄MES‹
Santrifüj (h›zl› döndürme) döngüsü kumafllara zarar vermeksizin
giysilerin suyunun olabildi¤ince giderilebilmesi için son derece
önemlidir. Çamafl›r makinesinin santrifüj h›z›n› gereksinimlerinizi
karfl›layacak flekilde ayarlayabilirsiniz.
Bu dü¤meye bas›larak maksimum h›z›n azalt›lmas› mümkündür.
Ayr›ca, arzu etmeniz durumunda, santrifüj aflamas› iptal de edilebilir.
Santrifüj aflamas›n› tekrar devreye sokmak için ayarlamak istedi¤iniz
santrifüj h›z› gösterilene kadar dü¤meye basman›z yeterli olacakt›r.
Kumafllara zarar vermemek amac›yla, program seçimi
esnas›nda, otomatik olarak uygun s›n›rlar›n üzerindeki santrifüj
h›zlar›n›n seçilmesine izin verilmez.
TR
D
Santrifüj h›z›, makinenin çal›flmas›na ara vermeksizin, her
istendi¤inde de¤ifltirilebilir.
NOT: C‹HAZ, YÜKLENEN ÇAMAfiIRLARIN DENGES‹Z
OLMASI DURUMUNDA SANTR‹FÜJ AfiAMASININ
YÜRÜTÜLMES‹N‹ ÖNLEYEN ÖZEL B‹R ELEKTRON‹K
DÜZENEK ‹LE DONATILMIfiTIR. BU SAYEDE MAK‹NE
‹ÇER‹S‹NDEK‹ GÜRÜLTÜ VE T‹TREfi‹M AZALIR VE
C‹HAZINIZIN ÖMRÜ UZAR.
"YIKAMA SÜRES‹" DÜ⁄MES‹
E
Bu dü¤me seçilerek (sadece PAMUKLULAR / COTTON ve KARIfiIK
KUMAfiLAR / MIXED FABRICS programlar›nda kullan›labilir)
kumafllar›n ne derece kirli oldu¤una ba¤l› olarak, 3 farkl› y›kama
yo¤unlu¤u seçene¤i mevcuttur.
Program seçildikten sonra, ekran ›fl›¤› otomatik olarak en düflükte
yanar ve bu dü¤meye basarak y›kama süreleri ayarlanabilir.
Bu dü¤me kullan›larak, h›zl› programlardan 14’,30’ ve 44’ lük 3 farkl›
uzunlukta program seçilebilir.
DÜ⁄MELER‹N GÖSTERGE LAMBALARI
Bu lambalar ilgili dü¤melere bas›ld›¤›nda yanar.
Seçilmifl olan program için uygun olmayan bir seçenek seçildi¤inde,
dü¤me üzerindeki lamba önce yan›p söner ve daha sonra tamamen
söner.
F
Seçenek dü¤melerine Bafllat (Start) dü¤mesine bas›lmadan
önce bas›lmas› gerekir.
54
"GEC‹KMEL‹ BAfiLATMA" (DELAY START) DÜ⁄MES‹
Bu dü¤me program›n çal›flt›r›lmas›n› önceden programlayarak 24
saate kadar geciktirebilmenize olanak sa¤lar. Bafllatmay›
geciktirmek için afla¤›daki prosedürü izleyin:
Dü¤meye bir defa basarak dü¤meyi aktif duruma geçirin
(göstergede h00 gösterilir) ve daha sonra 1 saatlik bir gecikme
sa¤lamak için dü¤meye tekrar bas›n (göstergede h01 gösterilir); bu
flekilde dü¤meye her bas›ld›¤›nda, göstergede h24 gösterilene
kadar, geciktirme süresi 1 saat art›r›l›r. Göstergede h24
gösteriliyorken dü¤meye tekrar bas›ld›¤›nda gecikme s›f›rlan›r.
"Bafllat/Ara Ver" (START/PAUSE) dü¤mesine basarak seçiminizi
onaylay›n ve (gösterge üzerindeki lamba yan›p sönmeye bafllar).
Geri sayma bafllar ve daha sonra bu süre sona erdi¤inde program
çal›flmaya bafllar.
G
H
I
Afla¤›daki ifllemler gerçeklefltirilerek gecikmeli bafllatma iptal
edilebilir:
Dü¤meye bas›p, göstergede seçilmifl bulunan program›n ayarlar›
gösterilene kadar dü¤meyi 5 saniye süreyle bas›l› tutun. Bu
aflamada Önceden seçilmifl olan program "Bafllat/Ara Ver"
(START/PAUSE) dü¤mesine bas›larak bafllat›labilir veya seçici
KAPALI (OFF) konumuna getirilerek süreç iptal edilip daha sonra
baflka bir program seçilebilir.
KOLAY ÜTÜ
GECE SEÇENE⁄‹ DÜ⁄MES‹
Bu dü¤meye ara santrifüj h›z›n›n mümkün olan programlarda 400
d/d de¤erine düflürmek için basabilirsiniz; su seviyesi durulama
esnas›nda art›r›l›r ve y›kama son durulamadan sonra liflerin eflit
olarak genifllemesi için suya bat›r›lm›fl durumda sürdürülür.
Suyun kazan içerisinde tutuldu¤u aflama esnas›nda, gösterge
lambas› yanarak cihaz›n durur vaziyette beklemekte oldu¤unu
gösterir.
Program› (uygun dü¤me kullan›larak devri düflürülebilecek veya iptal
edilebilecek) bir santrifüj ile kurutma ve boflaltma aflamas› ile sona
erdirmek için dü¤meyi serbest b›rak›n.
Elektronik kontroller sayesinde, ara aflamalardaki su, gece çamafl›r
y›kamay› kullan›fll› hale getirmek üzere sessiz bir flekilde boflalt›l›r.
AQUAPLUS DÜ⁄MES‹
Bu dü¤meye bas›ld›¤›nda, yeni Sensor Activa Sistemi sayesinde
Colourfast (H›zl› renkli y›kama) ve Mixed Fabrics (Kar›fl›k
kumafllar) programlar› içerisinde özel bir yeni döngüyü aktif duruma
geçirilebilir. Bu seçenek kumafllar›n liflerini özenle koruyarak iflleme
tabi tutar ve böylece hassas cilde sahip olanlar›n cildini korur.
Çamafl›rlar daha fazla miktarda su içerisinde kazan›n yeni kombine
dönme çevrimleri etkisi ile birlikte suyun doldurulup boflalt›lmas› ile
giysilerin mükemmel derecede temizlenmesi ve durulanmas›
sa¤lan›r. Bu y›kamada, deterjan›n etkin bir temizleme etkisi
sa¤lanacak flekilde tamamen çözülmesi için su miktar› art›r›l›r.
Kullan›lan su miktar› kumafl liflerindeki bütün deterjan kal›nt›lar›
temizlenecek flekilde durulama aflamas› esnas›nda da art›r›l›r.
Bu ifllev özellikle çok düflük miktardaki bir deterjan kal›nt›s›n›n dahi
tahrifl veya alerjiye neden oldu¤u hassas cilde sahip olan kifliler için
özel olarak tasarlanm›flt›r. Ayr›ca bu ifllevin çocuklar›n giysileri ve
genel olarak hassas kumafla sahip olan giysileri yada havlular gibi
kumafl liflerinin daha fazla miktarda deterjan emme e¤ilimine sahip
olan çamafl›rlar›n y›kanmas›nda da kullanman›z önerilir.
Y›kamadan en iyi performans› elde edebilmeniz için, Hassas
Giysiler (Delicates) ve Yünlüler programlar›nda bu ifllev daima
devreye sokulur.
K›r›fl›kl›klar› önleme (Crease Guard) ifllevi (PAMUKLU
programlar›nda kullan›lamaz) özgün kumafllar için özel olarak
gelifltirilmifl olan yegane k›r›fl›kl›k önleme sistemi ile k›r›fl›kl›klar›
olabildi¤ince azalt›r. Santrifüjleme yap›lmayan son iki durulama
boyunca su kademeli olarak so¤utulur ve daha sonra
gerçeklefltirilen hassas bir santrifüj ile de kumafllar›n en yüksek
derecede gevflemesi sa¤lan›r.
L
55
TR
Göstergenin gösterim sistemi makinenin durumunu sürekli olarak
izleyebilmenize olanak sa¤lar.
NOT:
MAK‹NEN‹N ÇALIfiMAYA BAfiLAMASINDAN B‹RKAÇ
SAN‹YE SONRA, (SADECE PAMUKLU VE SENTET‹K
PROGRAMLARINDA BULUNAN) “Kg MODE”
SAYES‹NDE ‹LK 4 DAK‹KA NORMAL B‹R DÖNGÜYLE
MAK‹NE ‹Ç‹NDEK‹ YÜKÜN M‹KTARINI TESP‹T EDER
BU SAFHADA LED EKRAN ÜZER‹NDEK‹ IfiIKLAR,
SAAT YÖNÜNDE DÖNEREK HER 5 SAN‹YEDEK‹
MAKS‹MUM YIKAMA SÜRES‹N‹ GÖSTER‹R. BU
SÜREDE “Kg MODE” IfiI⁄I, YANIP SÖNEREK BU
FONKS‹YONUN ÇALIfiTI⁄INI GÖSTER‹R.
O
"D‹J‹TAL" GÖSTERGE
5
6
{
{
3
7
2
1) YIKAMA SUYU SICAKLI⁄I
Program seçildi¤inde; ekranda ›fl›k yanarak, tavsiye edilen y›kama
s›cakl›¤›n› gösterir.
S›cakl›k dü¤mesini kullanarak farkl› s›cakl›klar seçti¤inizde,bu
de¤er ekranda belirecektir.
4
{
Seçilmifl bulunan program› bafllatmak için Bafllat (Start) dü¤mesine
bas›n.
M
1
{
BAfiLAT (START) DÜ⁄MES‹
{
TR
1
2) KAPAK K‹L‹TL‹ GÖSTERGES‹
Kapak kapal›yken cihaz üzerindeki Bafllat (Start) dü¤mesine
bas›ld›¤›nda, gösterge lambas› k›sa bir süre yan›p söndükten sonra
sürekli yanmaya devam eder.
Kapa¤› açmak için y›kama program› sona erdikten sonra 2 dakika
bekleyin. Kapak Kilitli lambas› söner. Bundan sonra kapa¤›
açabilirsiniz.
PROGRAMLAR BAfiLADIKTAN SONRA AYARLARIN
DE⁄‹fiT‹R‹LMES‹ (ARA VERME/PAUSE)
2
"Bafllat/Ara Ver" (START/PAUSE) dü¤mesine bas›p dü¤meyi
yaklafl›k 2 saniye süreyle bas›l› tutun. Seçenekler dü¤melerinin
lambalar› ile kalan süre göstergesi yan›p sönerek cihaz›n çal›flmaya
ara verdi¤i belirtilir. Arzu etti¤iniz ayarlar› de¤ifltirin ve yan›p sönen
lambalar› iptal etmek için tekrar "Bafllat/Ara Ver" (START/PAUSE)
dü¤mesine bas›n.
3) SANTR‹FÜJ HIZI
Program seçildikten sonra, bu program için izin verilen en yüksek
santrifüj h›z› göstergede gösterilir. Santrifüj dü¤mesine her
bas›ld›¤›nda santrifüj devir h›z› 100 d/d düflürülür. ‹zin verilen en
düflük santrifüj devir h›z› 400 d/d'd›r. Santrifüj dü¤mesine arka
arkaya bas›larak santrifüj aflamas› iptal de edilebilir.
Y›kama esnas›nda çamafl›r ç›kartmak veya ilave etmek istemeniz
durumunda, güvenlik düzeninin kap› kilidini açmas› için 2 dakika
bekleyin. Çamafl›r alma/koyma ifllemini gerçeklefltirdikten sonra
kapa¤› kat›p tekrar Bafllat (START) dü¤mesine bas›n. Cihaz
çal›flmas›na kald›¤› yerden sürdürür.
PROGRAMIN ‹PTAL ED‹LMES‹
Program› iptal etmek için seçiciyi KAPALI (OFF) konumuna getirin.
Farkl› bir program› seçin.
Program seçicisini tekrar KAPALI (OFF) konumuna getirin
{
3
4
4) GEC‹KMEL‹ BAfiLATMA LAMBASI
Gecikmeli bafllatma ayarland›¤›nda bu lamba yan›p söner.
KAPAK K‹L‹TL‹ GÖSTERGES‹
Kapak tamamen kapat›lm›flken ve cihaz AÇIK (ON) durumundayken
"Kapak kilitli" gösterge lambas› yanar.
Kapak kapal›yken cihaz üzerindeki Bafllat (Start) dü¤mesine
bas›ld›¤›nda, gösterge lambas› k›sa bir süre yan›p söndükten sonra
sürekli yanmaya devam eder.
Kapa¤›n tam olarak kapal› olmamas› durumunda gösterge
lambas› yan›p sönmeyi sürdürür.
Özel bir güvenlik düzene¤i kapa¤›n program›n›n sona ermesinden
hemen sonra aç›lmas›n› önler. Kapa¤› açmak için y›kama program›
sona erdikten sonra 2 dakika bekleyin. Kapak Kilitli lambas› söner.
Bundan sonra kapa¤› açabilirsiniz. Program tamamland›ktan sonra
program seçicisini KAPALI (OFF) konumuna getirin.
N
5) PROGRAM ÇEVR‹M‹ SÜRES‹
Program seçildi¤inde ,tam doluluk durumunda, maksimum döngü
süresi otomatik olarak ekranda görünecektir. Bu sure seçilen
özelliklere gore de¤iflebilir.
Program bafllad›ktan sonra göstergede y›kaman›n sona ermesine
kadar kalan süre sürekli olarak gösterilir.
h
mm
6
6) “Kg MODE” GÖSTERGES‹ (Sadece Pamuklu ve Sentetik
programlar için geçerlidir)
Bu gösterge; ak›ll› sensor, çamafl›rlar› tartarken yanar.
‹lk 4 dakika boyunca cihaz yükün miktar›na göre y›kama süresini
belirler ve bu süre boyunca “Kg MODE” ›fl›¤› yanar.
7) YIKAMA SÜRES‹
Bir program seçildi¤inde ilgili gösterge lambas› yanarak olas›
minimum y›kama süresini gösterir.
Özel dü¤me ile daha uzun bir süre seçildi¤inde buna karfl›l›k olan
gösterge lambas› yanar.
56
{
5
{
7
57
TR
BÖLÜM 7
PROGRAM
Dayan›kl› Kumafllar
PROGRAMLAR TABLOSU
PROGRAM SEÇICISI MAKSIMUM
A⁄‹RL‹K
KONUMU
(kg)
1)
ÖNER‹LEN
SICAKLIK
°C
EN
YÜKSEK
SICAKLIK
°C
DETERJAN KULLAN‹LAN
BÖLME
2
1
60°
90°'
ye kadar
●
9
40°
60°'
ye kadar
●
●
4,5
40°
60°'
ye kadar
●
●
Çok hassas
Kumafllar
2,5
40°
40°'
ye kadar
●
●
Durulama
-
-
H›zl›
santrifüj
-
-
Sadece su
boflaltma
-
-
Makinada
y›kanabilir yünlüler /
‹pekler - Elde Y›kananlar
1,5
30°
30°'
ye kadar
●
●
nevresim /yorgan
3
30°
30°'
ye kadar
●
●
Kar›fl›k kumafllar
3
30°
30°'
ye kadar
●
●
Dayan›kl› kumafllar
kar›fl›k kumafllar ve
sentetikler
hizli program 14’
1,5
30°
40°'
ye kadar
●
●
2,5
30°
40°'
ye kadar
●
●
3,5
30°
40°'
ye kadar
●
●
9
pamuklu, keten
+ Ön yikama
pamuklu, kar›fl›k
dayan›kl›
Kar›fl›k kumafllar ve
Sentetikler
1)
**
1)
Kar›fl›k, Dayan›kl›
Dayan›kl› kumafllar
kar›fl›k kumafllar ve
sentetikler
hizli program 30’
Dayan›kl› kumafllar
kar›fl›k kumafllar ve
sentetikler
hizli program 44’
58
●
●
Lütfen bu notlar› okuyun
●
-
-
-
** Bu program ayn› zamanda düflük derecede (belirtilen maksimum s›cakl›¤›n alt›ndaki
s›cakl›klarda) y›kama için de önerilir. Bu program, CENELEC EN 60456’e uygun olarak
maksimum y›kama zaman›nda ve 60°C derecede test edilmifltir.
Kumafl›n etiketi üzerindeki talimatlara uymak üzere santrifüj h›z› da düflürülebilir. Ayr›ca santrifüj
dü¤mesi ile çok hassas kumafllar için santrifüjün tamamen iptal edilmesi seçene¤i de mevcuttur.
De¤iflken s›cakl›k seçicisi her bir program için y›kama suyu s›cakl›¤›n›n düflürülebilmesine
olanak sa¤lar.
1) Y›kama zaman dü¤mesi kullan›larak gösterilen programlarda, y›kama süresi ve yo¤unlu¤unu
ayarlayabilirsiniz.
2) Program dü¤mesinden “14’-30’-44’” h›zl› program›n› ayarlay›p; “YIKAMA SÜRES‹”
dü¤mesinden de yararlanarak 14’,30’ ve 44’ dakikal›k 3 farkl› uzunlukta program seçmek
mümkündür.
S›v› çamafl›r sular› (a¤art›c›lar) ile ifllem görmeyi gerektiren sadece az say›da lekeli giysi
bulunmas› durumunda önceden leke ç›kartma ifllemi çamafl›r makinesi içerisinde
gerçeklefltirilebilir.
Leke gidermek için kullan›lan a¤art›c›y›, deterjan çekmecesi içerisindeki "2" numaral›
bölmeye yerlefltirilmifl olan s›v› çamafl›r suyu kab› içerisine dökün ve özel "DURULAMA"
(RINSE) program›n› (
) seçin.
Bu aflama sona erdi¤inde, program seçicisini "KAPALI" (OFF) konumuna döndürün, di¤er
çamafl›rlar› da kazana at›n ve en uygun program› seçerek normal y›kama ile ifllemi sürdürün.
59
TR
BÖLÜM 8
TR
ÖZEL "HIZLI SANTR‹FÜJ" PROGRAMI
"H›zl› Santrifüj" program› (ilgili dü¤menin kullan›lmas› ile
düflürülebilen) bir en yüksek santrifüj ifllemi gerçeklefltirir.
SEÇ‹MLER‹N YAPILMASI
Çeflitli türlerdeki kumafllar ve farkl› kirlilik dereceleri için çamafl›r
makinesinin flu ö¤elere ba¤l› olarak fakl› program kuflaklar›
mevcuttur: y›kama döngüsü, s›cakl›k ve program›n süresi (y›kama
programlar› tablosuna bak›n).
SADECE BOfiALTMA
Bu program suyu boflalt›r.
1. DAYANIKLI KUMAfiLAR
Bu programlar en fazla y›kama ve durulamay› santrifüj yap›lan
aralar ile gerçeklefltirecek flekilde tasarlanm›flt›r ve mükemmel
durulama sa¤larlar. Son santrifüj suyun daha etkin bir flekilde
giderilebilmesini sa¤lar.
YÜNLÜ VE IPEKLILER PROGRAM
Bu program “makinede y›kanabilir” özellikteki giysiler için bir tam
y›kama döngüsü sa¤lar.
Yünlü kumafllar ve ipekten yap›lm›fl çamafl›rlar ya da özellikle
“ipekli gibi y›kay›n” etiketi bulunanlar içindir.
Yeni motor sayesinde tambur çarpma hareketi ile oynar.
Bu k›smi dönme aralarda boflluk verdi¤inden elde y›kama gibi narin
y›kama yapar.
Bu program en fazla 30°C dir , biri kumafl yumuflat›c› için olmak
üzere3 durulama ve yavafl çevirme yapar.
2.KARIfiIK VE SENTET‹K KUMAfiLAR
Kazan›n dönme ritimleri ile su seviyeleri sayesinde ana y›kama ve
durulama en iyi sonuçlar›n elde edilmesini sa¤lar. Hafif bir santrifüj
ifllemi ise kumafllar›n daha az buruflmas›n› sa¤lar.
NEVRESIM/YORGAN PROGRAM
Bu program tek kiflilik yorgan ya da büyük boyuttaki çamafl›rlar›
y›kamak için kullan›l›r.
Bu program so¤uk 30°C derecede y›kar, 3 durulama yapar (bir
tanesi kumafl yumuflat›c› için) ve yavafl çevirme ile bitirir.
K›yafetin etiketinde yazan talimatlara uyman›z› tavsiye ederiz
3. ÖZEL HASSAS ELYAFLI KUMAfiLAR
Bu y›kama ile suda bekletme ifllemlerini s›rayla gerçeklefltiren ve
özel olarak çok hassas kumafllar için önerilen yeni bir programd›r.
En iyi sonuçlar› elde edebilmek amac›yla y›kama çevrimleri ve
durulamalar yüksek su seviyeleri ile gerçeklefltirilir.
SPOR G‹YS‹LER‹
Hoover, spor giysileri için özel bir y›kama program› gelifltirmifltir.
Çamafl›r makinenizde özel bir Spor Giysileri program› mevcuttur.
Bu program, daha yüksek s›cakl›klardaki programlarda
y›kanamayan kar›fl›k spor giysi kumafllar›n› y›kamak ve spor
faaliyetleri esnas›nda oluflan kir ve lekeleri ç›kartmak için
tasarlanm›flt›r. Bu program 30°C s›cakl›kta y›kanan yo¤un kirli
hassas giysileriniz özenle korunacak flekilde durulan›r ve düflük
devirde s›kma ifllemine tabi tutulur.
4. ÖZEL PROGRAMLAR
ÖZEL "DURULAMA" PROGRAMI
Bu program, (ilgili dü¤me kullan›larak azalt›labilen veya iptal
edilebilen) bir ara santrifüj ifllemi ile üç durulama gerçeklefltirir.
Herhangi bir türdeki kumafltan yap›lm›fl giysilerin, örne¤in elle
y›kamadan sonra, durulanmas› için kullan›labilir.
Bu program ayn› zamanda Çamafl›r suyu ile a¤artma çevrimi
olarak kullan›labilir (y›kama programlar› tablosuna bak›n).
60
HIZLI PROGRAM
Program dü¤mesinden “14’-30’-44’” h›zl› program›n› ayarlay›p;
“YIKAMA SÜRES‹” dü¤mesinden de yararlanarak 14’,30’ ve 44’
dakikal›k 3 farkl› uzunlukta program seçmek mümkündür.
Bu programlar hakk›nda bilgi için lütfen program tablosuna bak›n›z.
K›sa program seçerken, deterjan bölmesine önerilen miktar›n
sadece 20%’sini kullanman›z› öneririz.
61
TR
TR
BÖLÜM 9
BÖLÜM 10
DETERJAN ÇEKMECES‹
ÜRÜN
Deterjan çekmecesi 3 bölüme ayr›lm›flt›r:
- "1" olarak etiketlenmifl olan bölme ön y›kama deterjan›n›n
konulmas› içindir;
✿
- " " etiketli bölme ise özel katk›lar, yumuflat›c›lar, kokular,
kola, parlat›c›lar v.s. koulmas› içindir;
- "2" olarak etiketlenmifl olan bölme ana y›kama deterjan›n›n
konulmas› içindir.
S›v› deterjanlar›n kullan›lmas› durumunda lütfen deterjan
çekmecesinin "2" olarak etiketlenmifl olan bölmesi içerisine cihaz
ile birlikte verilmifl olan özel kab› yerlefltirin. Bu kap s›v› deterjan›n
çamafl›r kazan›na y›kama program›n›n olmas› gereken evresinde
girmesini sa¤lar.
Ayr›ca, "Durulama" program›n›n bir "çamafl›r suyu ile a¤artma"
çevrimi olarak kullan›lmak istenmesi durumunda da bu özel kab›n
deterjan çekmecesinin "2" olarak etiketlenmifl olan bölmesi
içerisine yerlefltirilmesi gerekir.
NOT: BAZI DETERJANLARIN TEM‹ZLENMES‹
(ÇIKARTILMASI) ZORDUR. BU TÜR DETERJANLAR
‹Ç‹N KAZAN ‹ÇER‹S‹NE KONULAN ÖZEL DA⁄ITICI
KAPLARININ KULLANILMASI ÖNER‹L‹R.
ÖNEML‹ NOT:
A¤›r kilimler, yatak örtüleri ve di¤er a¤›r malzemeler y›kan›rken
santrifüj ifllemi yap›lmamas› önerilir.
Çamafl›r makinesinde y›kanabilen yünlü giysiler ve di¤er yünlü
çamafl›rlar "Çamafl›r Makinesinde Y›kanabilir" etiketine sahip
olmal›d›r.
ÖNEML‹ NOT:
Çamafl›rlar› ay›r›rken (s›n›fland›r›rken) afla¤›dakilerden
emin olun:
- y›kanacak çamafl›r›n üzerinde metal cisimler (örne¤in brofllar,
çengelli i¤neler, i¤neler, bozuk para v.s.) bulunmad›¤›ndan.
- yast›k k›l›flar›n›n dü¤melenmifl, fermuar ve kopçalar›n
kapat›lm›fl, elbiseler üzerindeki gevflek kuflaklar›n ve uzun
bantlar›n dü¤ümlenmifl oldu¤undan.
- perdelerin halkalar›n›n ç›kart›lm›fl oldu¤undan.
- giysi etiketlerinin dikkate al›nm›fl oldu¤undan.
- s›n›fland›rarak giysileri ay›r›rken çetin lekelerin sadece etiket
üzerinde önerilmifl bulunan leke ç›kar›c›lar› kullan›larak y›kama
öncesinde ç›kart›ld›¤›ndan.
NOT: "✿" ET‹KETL‹ BÖLMEYE SADECE SIVI
ÜRÜNLER DOLDURUN. ÇAMAfiIR MAK‹NES‹ BÜTÜN
YIKAMA PROGRAMLARINDA KATKI MADDELER‹N‹
SON DURULAMA AfiAMASI ESNASINDA OTOMAT‹K
OLARAK ALACAK fiEK‹LDE PROGRAMLANMIfiTIR.
62
63
TR
PL
BÖLÜM 11
● Su girifli muslu¤unun aç›lm›fl oldu¤undan;
● ve boflaltma hortumunun yerine tak›l› oldu¤undan emin olun.
MÜfiTER‹ B‹LG‹LEND‹RMES‹
Cihaz›n›z›n çevre dostu ve ekonomik kullan›m› için bir k›lavuz:
B‹R DEFADA YIKANAN ÇAMAfiIRIN EN YÜKSEK M‹KTARA
ÇIKARTILMASI
Önerilen maksimum çamafl›r miktar›n› bir defada y›kayarak enerjinin,
suyun, deterjan›n ve zaman›n en verimli bir flekilde kullan›lmas›n›
sa¤layabilirsiniz.
2 yar›m yüklü y›kama yerine bir tam yüklü y›kama yaparak %50'ye
kadar enerji tasarrufu sa¤layabilirsiniz.
PROGRAM SEÇ‹M‹
En uygun program› seçmek için program k›lavuzuna bak›n. Arzu
etti¤iniz program› seçici dü¤mesini döndürerek aktif duruma
geçirebilirsiniz.
Gösterge seçilmifl olan program›n ayarlar›n› gösterir.E¤er
gerekiyorsa y›kama suyu s›cakl›¤›n› de¤ifltirin.(E¤er gerekiyorsa)
seçenek dü¤melerine bas›n.
ÖN YIKAMA YAPMANIZA GEREK VAR MI?
Daha sonra Bafllat (START) dü¤mesine bas›n. Bafllat (START)
dü¤mesine bas›ld›¤›nda cihaz çal›flmaya bafllar.
Sadece çok kirli çamafl›rlar için ön y›kamaya gerek vard›r!
Az veya normal kirli çamafl›rlar› y›karken Ön Y›kamay› SEÇMEYEREK
deterjandan, zamandan, sudan ve %5 ile %15 aras›nda da enerji
tüketiminden TASARRUF EDEB‹L‹RS‹N‹Z.
Program, çal›flmas› sona erene kadar, program seçicisi seçilmifl
olan program› gösterir konumda kalacak flekilde sabit dururken
yürütülür.
KAYNAR SU ‹LE YIKAMA YAPMAK GEREK‹R M‹?
Bir kaynar su ile y›kama program›n›n gereklili¤ini azaltmak için, lekeleri
y›kama yapmadan önce leke ç›kar›c› ile ön muameleye tabi tutun veya
kurumufl lekeleri suya bast›r›n. 60°C'lik bir y›kama program› kullanarak
%50'ye varan enerji tasarrufu sa¤lay›n.
Uyar›: Çamafl›r makinesi çal›fl›yorken elektri¤in kesilmesi
durumunda, seçilmifl olan program özel bir bellekte saklan›r ve
elektrik geri geldi¤inde cihaz kald›¤› yerden çal›flmaya devam eder.
● Program sona erdi¤inde "program bitti" gösterge lambas› yanar.
● Kapak kilidinin (program›n sona ermesinden sonra yaklafl›k 2
dakika kadar) aç›lmas›n› bekleyin.
YIKAMA
● Program seçicisini "KAPALI" (OFF) konumuna döndürerek
çamafl›r makinesini kapat›n.
DE⁄‹fiKEN KAPAS‹TE
Çamafl›r makineniz, su seviyesini otomatik olarak y›kanan çamafl›rlar›n
türüne ve miktar›na adapte eder. Bu flekilde, enerji tasarrufu aç›s›ndan
bak›ld›¤›nda, "kiflisellefltirilmifl" bir y›kaman›n elde edilebilmesi de
mümkündür. Bu sistem enerji tüketiminde bir düflüfl ve y›kama
sürelerinde önemli ölçüde bir k›salma sa¤lar.
● Cihaz›n kapa¤›n› açarak çamafl›rlar› boflalt›n.
● Su rezervini her kullan›mdan sonra kapat›n
ÖRNEK:
Özellikle narin kumafllar için a¤dan bir torba kullan›lmal›d›r.
Y›kanacak çamafl›rlar›n (lekelerin uygun leke ç›kart›c›lar ile
ç›kar›lm›fl olmas›na karfl›n yine de) ÇOK K‹RL‹ PAMUKLULARDAN
olufltu¤unu varsayal›m.
NOT
HER TÜRLÜ YIKAMA ‹Ç‹N PROGRAM TABLOSUNA
BAfiVURUN VE ‹fiLEMLER‹ BEL‹RT‹LEN SIRA ‹LE
YÜRÜTÜN.
Tamamen havlu tipi kumafllardan oluflan bir parti çamafl›r›n
y›kanmas›, bunlar çok miktarda su çekerek a¤›rlaflacaklar›ndan,
önerilmez.
● Deterjan çekmecesini aç›n.
● 2 numaral› ana y›kama bölmesine 120 g deterjan koyun.
● Katk›lar (yumuflat›c›) bölmesine
ml dökün.
✿ arzu etti¤iniz katk›lardan 50
● Deterjan çekmecesini kapat›n.
64
65
TR
BÖLÜM 12
C‹HAZIN TEM‹ZLENMES‹ VE RUT‹N
BAKIMI
TR
F‹LTREN‹N TEM‹ZLENMES‹
Çamafl›r makineniz gideri t›kayabilecek bozuk para, dü¤me v.s. gibi
yabanc› cisimleri tutmak üzere özel bir filtre ile donat›lm›flt›r.
Böylece bu nesneler kolayca bulunabilir. Filtrenin temizlenmesi için
uygulanmas› gereken prosedür flöyledir:
● Filtre kapa¤›n› aç›n.
Cihaz›n d›fl yüzeylerini temizlemek için afl›nd›r›c›lar, alkol içeren
maddeler ve/veya seyrelticiler kullanmay›n. Nemli bir bez
kullanman›z yeterlidir.
Çamafl›r makineniz çok az bak›m gerektirir:
● Sadece baz› modeller için geçerlidir:
oluklu hortumu d›flar› çekin, t›pay› ç›kart›n ve suyu bir kaba
boflalt›n.
● Deterjan çekmecesi bölmelerinin temizlenmesi.
● Filtreyi ç›kartmadan önce filtre kapa¤›n›n alt›na pompa içerisinde
kalm›fl olabilecek az miktarda suyu emmesi için emici bir ka¤›t
havlu koyun.
● Filtrenin temizlenmesi.
● Filtreyi saat ibrelerinin aksi yönünde düfley konumda durana
kadar döndürün.
● Filtreyi ç›kart›n ve temizleyin.
● Tafl›nmalarda veya çamafl›r makinesinin uzun süre
kullan›lmad›¤› zamanlarda yap›lmas› gereken bak›m.
DETERJAN ÇEKMECES‹ BÖLMELER‹N‹N TEM‹ZLENMES‹.
Kesin bir gereklilik olmamas›na karfl›n, deterjan, çamafl›r suyu ve
katk› maddeleri bölmelerinin arada s›rada temizlenmesi önerilir.
● Temizlendikten sonra filtreyi ucundaki çenti¤i saat ibreleri
yönünde döndürerek tekrar yerine tak›n. Daha sonra yukar›da
aç›klanm›fl olan ifllemleri ters s›ra ile gerçeklefltirin.
TAfiINMALARDA VEYA ÇAMAfiIR MAK‹NES‹N‹N UZUN SÜRE
KULLANILMADI⁄I ZAMANLARDA YAPILMASI GEREKEN
BAKIM
Cihaz›n montaj›ndan sonra tafl›nmas› veya cihaz›n uzun süre
kullan›lmadan ›s›t›lmayan bir odada b›rak›lmas› gerekti¤inde
boflaltma hortumu içinde su kalmayacak flekilde boflalt›lmal›d›r.
Bölmeyi hafifçe çekerek ç›kart›n.
66
Su ile y›kayarak temizleyin.
Cihaz kapat›lmal› ve fifli prizden çekilmelidir. ‹fllem için bir tas
gerekir. Boflaltma hortumunu kelepçesinden ç›kart›n ve kap üzerine
alçaltarak içerisindeki bütün suyu boflalt›n.
Bölmeleri tekrar yerlerine tak›n.
Ayn› ifllemi su girifli hortumu için yineleyin.
67
TR
ARIZA ARAMA
ARIZA
1. Cihaz hiçbir
programda
çal›flm›yor.
2. Cihaz su alm›yor.
3. Cihaz suyu
boflaltm›yor.
BÖLÜM 13
ÇÖZÜM
OLASI NEDEN‹
Cihaz›n fifli prize tak›lmam›flt›r.
Fifli prize tak›n.
Cihaz›n açma/kapatma anahtar›
aç›lmam›flt›r.
Açma/kapatma anahtar›n› aç›k konumuna
getirin.
Elektrik kesiktir.
Kontrol edin.
Yükleme kap›s› aç›k.
Yükleme kap›s›n› kapat›n.
Sigorta panosundaki bir sigorta atm›flt›r
Kontrol ediniz
1. nedene bak›n.
Kontrol edin.
Girifl muslu¤u kapal›d›r.
Su girifli muslu¤unu aç›n.
Zamanlay›c› do¤ru ayarlanmam›flt›r.
Zamanlay›c›y› do¤ru konuma getirin.
Boflaltma hortumu bükülmüfltür.
Boflaltma hortumu düzeltin.
Yabanc› sisimler filtreyi t›kam›flt›r.
Filtreyi kontrol edin.
4. Çamafl›r makinesi
etraf›nda zeminde su
var.
Musluk ile girifl hortumu aras›ndaki conta
kaç›r›yor.
Contay› de¤ifltirin ve hortumu muslu¤a
tak›p s›k›n.
5. Cihaz santrifüj
yapm›yor.
Çamafl›r makinesi suyu boflaltmam›flt›r.
Cihaz suyu boflaltana kadar birkaç dakika
bekleyin.
"Santrifüjü iptal et" ayar› devreye
sokulmufltur (Sadece baz› modellerde
mevcuttur).
Program seçicisi kadran›n› santrifüj ayar›na
getirin.
Çamafl›r makinesi tam terazide de¤ildir.
Cihaz›n özel ayaklar›n› ayarlay›n.
Cihaz›n nakliye deste¤i sökülmemifltir.
Nakliye deste¤ini sökün.
Çamafl›rlar eflit olarak da¤›lmam›flt›r.
Çamafl›rlar› eflit da¤›lacak flekilde
yerlefltirin.
6. Santrifüj esnas›nda
güçlü titreflimler
oluyor.
7. Göstergede
0, 1, 5, 7, 8
hatalar› gösteriliyor.
Su doldurulmam›flt›r.
Su girifli muslu¤unun aç›k oldu¤undan
emin olun.
9. Göstergede 3 hatas›
gösteriliyor.
Pompa ç›k›fl› yoktur.
Su giderinin t›kanmam›fl oldu¤undan emin
olun.
Gider hortumunun bükülmemifl oldu¤unu
kontrol edin.
10. Göstergede 4
hatas› gösteriliyor.
Cihaz su ile afl›r› doldurulmufltur.
Cihaz›n su girifl muslu¤unu kapat›n. Servis
ça¤›r›n
68
-
Önemli Not:
1. Fosfat içermeyen çevre dostu deterjanlar›n kullan›lmas› afla¤›daki etkileri sa¤layabilir:
- Boflalt›lan durulama suyu süspansiyon halindeki zeolitlerin mevcudiyeti dolay›s›yla
daha bulan›k görünebilir. Bu durum durulama etkinli¤inden ödün verildi¤i anlam›na
gelmez.
- Y›kama program›n›n sonunda beyaz tozun (zeolitler) görülmesi. Bu madde kumafl›n
içerisinde kalmaz ve rengini de¤ifltirmez.
- Son durulama suyunda köpük bulunmas›. Bu durum yetersiz bir durulaman›n
göstergesi olmayabilir.
- Çamafl›r makinesi deterjanlar›n›n yap›s›nda bulunan iyonik olmayan (non-ionic)
yüzey etkili ajanlar›n genellikle y›kaman›n kendisinden ç›kart›lmas› güçtür ve bunlar
çok düflük miktarlarda dahi olsa gözle görülebilir köpük oluflumu belirtileri
oluflturabilir.
- Bu tür durumlarda ilave durulamalar yap›lmas› fayda sa¤lamaz.
2. Çamafl›r makinenizin çal›flmamas› durumunda, Hoover Yetkili Servisini aramadan önce
yukar›daki listede yer alan kontrolleri yap›n.
Üretici bu kullanma k›lavuzunda bask› hatalar›n›n ortaya ç›kmas›ndan dolay› herhangi bir
sorumluluk üstlenmez.
Üretici ayr›ca esas karakteristiklerini de¤ifltirmeksizin, kendi ürünleri üzerinde uygun de¤ifllikleri
yapma hakk›n› sakl› tutar.
Servisi aray›n.
8. Göstergede 2 hatas›
gösteriliyor.
11. Göstergede 9
hatas› gösteriliyor.
Ar›zan›n devam etmesi durumunda Hoover Yetkili Servisini aray›n. Acilen hizmet alabilmek için
çamafl›r makinenizin kabini içerisindeki tip etiketinde veya garanti belgesi üzerinde bulunan
model numaras›n› belirtin.
Makineyi kapat›n
10-15 can›iye bekleyin ve program yeniden
bafllat›n
69
10.05 - 41034222 - www.graficaestampa.it - Printed in Italy - Imprimé en Italie
HU
NL
TR
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising