Hoover | DX H9A2TCEX-S | Hoover DX H9A2TCEX-S User guide

Hoover DX H9A2TCEX-S User guide
TR
İÇİNDEKİLER
Lütfen bu talimatları dikkatle okuyarak uygulayın
ve makineyi buna göre çalıştırın. Bu kitapçık,
güvenli kullanım, kurulum ve bakım konularında
önemli talimatlar ve makinenizi kullanırken en iyi
sonuçları elde etmeniz için bazı faydalı tavsiyeler
sunmaktadır.
1. GÜVENLİK HATIRLATMALARI
2. TAHLİYE HORTUMU SETİ:
MONTAJ TALİMATLARI
3. YÜKÜN HAZIRLANMASI
4. TEMİZLİK VE DÜZENLİ BAKIM
Bütün belgeleri ileride tekrar başvurmak üzere ya
da yeni kullanıcılar için güvenli bir yerde saklayın.
5. SU HAZNESİ
Lütfen makineyle birlikte aşağıdakilerin teslim
edilip edilmediğini kontrol edin:
6. KAPAK, FİLTRE VE HAZNE
7. KONTROLLER VE GÖSTERGELER
• Kullanım kılavuzu
• Garanti belgesi
• Enerji etiketi
8. PROGRAMIN SEÇİLMESİ VE
FONKSİYONUN AYARLANMASI
9. SORUN GİDERME- MÜŞTERİ HİZMETLERİ
Bu ürüne
işaretini koymak suretiyle bu
ürüne yönelik mevzuatta uygulanabilir olan tüm
ilgili Avrupa güvenlik, sağlık ve çevre
gerekliliklerine uygunluğu onaylamaktayız
Taşıma sırasında makinenin hasar görüp
görmediğini kontrol edin. Eğer görmüşse GIAS
Servisini arayın. Yukarıda yazılanlara
uyulmaması halinde makinenin emniyeti
tehlikeye girebilir. Eğer yanlış kullanım sonucu
makinenizde bir sorun çıkarsa servis ücreti
ödemek zorunda kalabilirsiniz.
2
●
●
●
Bu cihaz, güvenli kullanımıyla
ilgili kendilerine denetim veya
gerekli talimat verilmesi ve
cihazla ilgili riskleri anlamaları
koşuluyla 8 yaş ve üzeri
çocuklarla fiziksel, duyusal veya
zihinsel yeterlilikleri düşük veya
tecrübesiz ve bilgisiz kişiler
t a r a f ı n d a n k u l l a n ı l a b i l i r.
Çocukların makineyle veya
kontrol düğmeleriyle
oynamasına izin vermeyin.
Temizlik ve kullanıcı bakımı
gözetim altında olmayan
çocuklar tarafından
yapılmamalıdır. 3 yaş altı
çocuklar sürekli gözetilmedikleri
sürece uzak tutulmalıdır.
UYARI Döner hazneli kurutma
makinesinin yanlış kullanımı
yangın tehlikesi yaratabilir.
Bu cihaz ev standartlarında
kullanımına uygun olarak
tasarlanmış ve üretilmiş olup
ticari ve profesyonel amaçla
kullanımlara uygun değildir.
Ticari kullanımlarda (ev harici)
ürün teslim tarihinden itibaren 1
(bir) ay sure ile üretim hatalarına
karşı garanti kapsamındadır.
Ticari kullanımlarda cihazın
ömrü kısalabilir ve kullanım
beklentilerini karşılamayabilir.
Ev ve benzeri kullanım amacıyla
örtüşmeyen (ev veya ev tipi bir
mekanda bile olsa) kullanım
dolayısıyla cihazda meydana
gelebilecek herhangi bir arıza
ve/veya hasar üretici / satıcı
tarafından kabul edilmeyecektir.
Ticari amaç ile kullanılan
ürünlerde, Malın ayıplı
olduğu teslim sırasında
açıkça belli ise alıcı 2 (iki) gün
içinde durumu satıcıya ihbar
etmelidir. Açıkça belli değilse
alıcı malı teslim aldıktan
sonra 8 (sekiz) gün içinde
i n c e l e m e k v e y a
incelettirmekle ve bu
inceleme sonucunda malın
ayıplı olduğu ortaya çıkarsa,
haklarını korumak için
durumu bu süre içinde
satıcıya ihbarla yükümlüdür.
●
●
●
●
3
Bu makine sadece bu el
kitabında tanımlanan
amaçlar doğrultusunda
kullanılmalıdır. Makineyi
çalıştırmadan önce kurulum
ve kullanım talimatlarının
tamamen anlaşıldığından
emin olun.
Makineye elleriniz ve
ayaklarınız ıslak veya
nemliyken dokunmayın.
Makineyi doldururken
kapağa yaslanmayın ve
makineyi kaldırmak veya
hareket ettirmek için kapağı
kullanmayın.
Çocukların makineyle veya
kontrol düğmeleriyle
oynamasına izin vermeyin.
TR
1. GÜVENLİK HATIRLATMALARI
●
UYARI Tüy filtresi yerine
Kurulum
oturmamışsa veya hasarlıysa
● Adaptör, çoklu konektörler
ürünü kullanmayın; tüyler alev
ve/veya uzatma kabloları
alabilir.
kullanmayın.
● Kurutucuyu asla perdelerin
● UYARI Sıcak yüzey simgesinin
karşısına kurmayın ve
bulunduğu yerlerde döner hazneli
nesnelerin
kurutma makinesinin
kurutma makinesinin çalışması
arkasına düşmesini veya burada
esnasında sıcaklık 60 ° C dereceyi
birikmesini önleyin.
geçebilir.
● Makine kilitlenebilir bir kapının,
● Makinenin fişini prizden çekin.
sürgülü bir kapının veya
Makineyi temizlemeden önce
menteşesi döner hazneli
daima fişi çekin.
kurutma makinesine göre ters
tarafta olan bir kapının arkasına
kurulmamalıdır.
● Bozuk gibi görünüyorsa
makineyi kullanmaya devam
etmeyin.
Ö n e m l i : Ta ş ı m a e s n a s ı n d a
kurutucunun
dik konumda durmasını
● Makinenin dışındaki zemin
sağlayın,
gerekmesi
halinde,
etrafında tiftik veya tüy
t o p l a n m a s ı n a i z i n yalnızca gösterilen tarafa doğru
eğebilirsiniz;
verilmemelidir.
●
Kurutma makinesi döngüsünün
son bölümünü (soğutma
döngüsü ile) çamaşıra zarar
vermeyecek bir derecede
soğutarak gerçekleştirir.
●
Kurutma makinesi,kimyasallar
temizlik malzemeleri ile beraber
kullanılmamalıdır .
●
UYARI: Kurutma döngüsü
bitmeden önce kurutma
makinesini asla durdurmayın,
tüm çamaşırların hızlı bir şekilde
çıkarılması ısı dağılımına neden
olur.
Dikkat: Eğer ürün farklı tarafa
eğilmişse, açmadan önce en az 4
saat bekleyerek yağın yeniden
kompresöre akmasını sağlayın.
Bunun yapılmaması kompresöre
hasar verebilir.
● Maksimum kurutma ağırlığı için
enerji etiketine bakın.
4
● Yıkanmamış çamaşırları döner
●
●
●
●
●
●
●
hazneli kurutma makinesinde
kurutmayın.
UYARI Kuru temizleme sıvısıyla
işlem görmüş kumaşlara dönerek
kurutma uygulamayın.
U YA R I S ü n g e r p l a s t i k
malzemeler belirli şartlar altında
ısıtıldığında kendiliğinden
tutuşabilir. Sünger plastik (lateks
köpük), duş başlıkları, su
geçirmeyen tekstil ürünleri, lastik
astarlı eşyalar ve sünger plastik
ped yerleştirilmiş kıyafet veya
yastık gibi malzemeler döner
hazneli kurutma makinesinde
KURUTULMAMALIDIR.
Kurutmaya uygunluk
konusundaki talimat için daima
çamaşır bakım etiketlerine bakın.
Döner hazneli kurutma
makinesine konmadan önce
kıyafetler çamaşır makinesinde
çevirmeli kurutmadan geçmeli
veya tamamen sıkılmalıdır.
Su damlatan kıyafetler
kurutucuya konulmamalıdır.
Giysilerin ceplerinde çakmak ve
kibrit bırakılmamalı ve makinenin
yanında ASLA yanıcı sıvılar
kullanılmamalıdır.
Cam elyaf perdeler
ASLA bu makineye
konulmamalıdır. Diğer giysilere
cam elyaf bulaşırsa deride tahriş
meydana gelebilir.
Yemek yağı, aseton, alkol,
benzin, gazyağı, leke çıkarıcı,
terebentin, cilalar ve cila
çıkarıcılar gibi maddelerle
ıslatılmış malzemeler döner
HAVALANDIRMA
Açık ateş dahil diğer
yakıtların kullanıldığı
cihazlardan çıkan gazların
döner hazneli kurutma
makinesinin çalışması
esnasında odaya çekilmesini
engellemek için kurutucunun
bulunduğu odada yeterli
havalandırma sağlanmalıdır.
● Cihazın arka yüzünü bir
duvara ya da dikey yüzeye
monte etmeyin.
● Makine ile duvar arasında en
az 12 mm ' lik bir boşluk
olmalıdır. Giriş ve çıkış
bağlantıları açıkta
t u t u l m a l ı d ı r. Ye t e r l i
havalandırmayı sağlamak
için makinenin alt ve zemin
arasındaki boşluk olmalıdır.
● Kurutucu içerisinde dolaşan
havanın tıkanmamış
olduğunu düzenli olarak
kontrol edin.
● Kullanımdan sonra tüy
filtresini kontrol edin ve
gerekirse temizleyin.
● Hava giriş ve çıkışını
engelleyebileceği için
kurutma makinesinin
arkasına
●
5
TR
hazneli kurutma makinesi ile
kurutulmadan önce fazladan
deterjan kullanılarak sıcak
suda yıkanmalıdır.
● Çamaşır yumuşatıcıları veya
benzer ürünler çamaşır
yumuşatıcı talimatında
belirtildiği şekilde
kullanılmalıdır.
Çamaşır
●
●
nesnelerin düşmesine veya
burada birikmesine izin
vermeyin.
ASLA kurutma makinesini
perdelerin karşısına kurmayın.
Kurutma makinesinin, bir
çamaşır makinesi üzerine monte
edilme durumunda, belirtilen
modellere uygun bir bağlantı kiti
kullanılmalıdır.
- Bağlantı Kiti Mod 35100019:
çamaşır makinesinin minimum
derinliği :49 cm
- Bağlantı Kiti Mod 35900120:
çamaşır makinesinin minimum
derinliği :51 cm
Ürünü, donma tehlikesinin
olduğu bir odaya kurmayın.
Donma noktasına yakın
sıcaklıkta ürün doğru şekilde
çalışmayabilir: hidrolik
d e v r e d e y k e n ( v a n a l a r,
h o r t u m l a r, p o m p a l a r ) s u
donması gerçekleşirse
makinenin zarar görme tehlikesi
oluşur, Daha iyi bir ürün
performansı için odanın ortam
sıcaklığı 5-35°C arasında
olmalıdır. Lütfen soğuk hava
koşullarında (+2 ile +5°C arası)
çalıştırmanın biraz su
yoğuşmasına ve zeminde su
damlalarına neden olabileceğini
dikkate alın.
Bağlantı kiti yukarıda modele
uygun olarak belirtilenlerden biri
olmalıdır.
Kurulum ve sabitleme işlemi için
talimatlar bağlantı kiti ile birlikte
verilmektedir.
Air Outlets in the Base
6
Çevresel Konular
● AKullanılan bütün ambalaj malzemeleri çevre
Döner hazneli kurutma makineleri 220-240V,
50 Hz tek fazlı voltajda çalışacak şekilde
tedarik edilir. Destek devresinin en az 6 A
sınıflandırmasına sahip olup olmadığını
kontrol edin.
dostu olup geri dönüştürülebilir. Lütfen
ambalajların çevreye zarar vermeyecek şekilde
atılmasına yardımcı olunuz. Yerel yönetiminiz
mevcut elden çıkarma yöntemi detaylarını size
verecektir
● Eskimiş döner hazneli kurutma makinenizi
Elektrik son derece tehlikeli olabilir.
Bu makinenin topraklanması gerekir.
Elektrik prizi ile cihazın fişi aynı türden
olmalıdır.
Çoklu adaptör ve/veya uzatma kabloları
kullanmayın.
güvenli bir şekilde elden çıkarmak için elektrik
fişini prizden çıkarın, elektrik kablosunu kesin
ve kabloyu fişle birlikte yok edin. Çocukların
kendilerini makineye kapatmalarını önlemek
için kapak menteşelerini ya da kapağın kilidini
kırın.
Cihaz kurulduktan sonra bağlantının
kesilebilmesi için fiş erişilebilir bir
konumda olmalıdır.
Avrupa Direktifi 2012/19/EC
Bu cihaz Atık Elektrikli veya Elektronik
Ekipmanlar (WEEE) konusundaki Avrupa
direktifi 2012/19/EC ile uyumlu olarak
etiketlenmiştir
Florlanmış sera gazları içerir.
Hava geçirmeyecek şekilde
sızdırmazdır.
GWP1430
WEEE direktiflerine göre bu ürünün doğru bir şekilde
atılmasını sağlayarak, uygunsuz atık işleme
yöntemlerinin yaratabileceği çevre ve insan sağlığı
konularındaki olası olumsuz sonuçları engellemeye
yardımcı olursunuz. Tüm kirletici maddeleri uygun bir
şekilde gidermek ve tahliye etmek ve tüm materyalleri
yeniden kazanmak ve geri dönüştürmek için belirli
işlemlerden geçmiş atık elektronik ve elektrikli eşyaya
sahip olmak önemlidir. Bireyler bir çevre sorunu haline
gelmemesi için WEEE direktifinin uygulanmasında
önemli bir rol oynayabilir; aşağıdaki bazı temel
kurallara uyulmalıdır.
Hatalı kurulum sonucu makinenizde bir
sorun çıkarsa servis ücreti ödemek zorunda
kalabilirsiniz.
Cihazın üzerindeki elektrik kablosu
hasar görmüşse, SADECE yedek parça
servisinden elde edilebilen özel bir kabloyla
değiştirilmelidir. Kablo uzman bir kişi
tarafından ta kılmalıdır.
-Bu ürünün evsel atık olarak ele
alınamayacağını gösterir.
-Bunun yerine elektrikli ve elektronik
ekipmanların geri dönüşümünü sağlayan uygun
bir toplama noktasına teslim edilmelidir. Çoğu
ülkede, büyük elektronik ve elektrikli eşyalar için
evden toplama mevcuttur.
Kurulum tamamlanana kadar makineyi
fişe takmayın ve ana elektrik düğmesinden
çalıştırmayın. Güvenliğiniz için bu kurutma
makinesi doğru şekilde kurulmalıdır. Kurulum
hakkında herhangi bir şüphe bulunuyorsa
tavsiye için GIAS Servisini arayın
Çoğu ülkede, yeni bir cihaz satın aldığınızda eski
ürün dengi türde olduğu sürece ve tedarik edilen
ürünle aynı işlevlere sahip olduğu sürece onu
birebir esasına göre ücretsiz olarak toplamak
zorunda olan perakendeciye iade edilebilir.
Ayakların Ayarlanması
M a k i n e n i n
yerleştirildikten sonra
dengeli olduğundan
emin olmak için ayaklar
ayarlanmalıdır.
GIAS Servisi
●Makinenin sürekli olarak güvenli ve etkili bir
şekilde çalıştığından emin olmak amacıyla
oluşabilecek servis veya onarım işlemlerinin
sadece yetkili bir GIAS servis mühendisi
tarafından gerçekleştirilmesini tavsiye ediyoruz.
7
TR
Elektrik Gereksinimleri
2.
4. Setin içindeki siyah
hortumu boşta kalan
köprü bağlantısıyla
birleştirin (hortum klipsi
ve bağlantı parçasını
kullanarak)).
TAHLİYE HORTUMU SETİ:
MONTAJ TALİMATLARI
Her kurutma döngüsünden sonra su tankını
boşatmamak için tanktaki su direkt atık su tahliye
borusu yardımıyla direkt dışarıya atılabilir (çamaşır
makinesi su gideri kullanılarak). Hidroelektrik
tesisleri hakkındaki yerel yasalar su tahliye
yüzeyiyle bağlantıya izin vermez. Atık su tahliye
borusu kurutma makinesine bitişik olarak
konumlandırılmalıdır.
Setin içindekiler: 1adet hortum ve 1adet tapa..
5. Yeni tahliye hortumunu
atık su borusuna
bağlayın.
UYARI! Herhangi bir işlem yapmadan
önce makineyi kapatın ve fişini prizden
çıkarın.
6. Bu işlem bittikten sonra
hortumun bükülmemesi
için başta ayakları
montajladıktan sonra
makineyi yerine
yerleştirin .
Hortumu Aşağıdaki Şekilde Monte Edin:
1. Makineyi yavaşça
doğru tarafa eğin.
1
4
5
6
Fişi takıp makineyi tekrar
devreye alabilirsiniz..
2. Atık su borusu
makinenin sağ tarafında
bulunmaktadır (resme
bakın). Gri hortum
makinenin sol tarafında
k ö p r ü y l e b a ğ l a n ı r.
Pense yardımıyla boru
muhafaza klipsini
köprüden ayırın..
2
Dikkat: Eğer ürün farklı tarafa eğilmişse,
açmadan önce en az 4 saat bekleyerek yağın
yeniden kompresöre akmasını sağlayın. Bunun
yapılmaması kompresöre hasar verebilir.
3. Hortumu köprü
bağlantısından çıkarın.
3
8
Bakım etiketleri olmayan çamaşırların döner hazneli
kurutma makinesinde kurutmaya uygun olmadığı
varsayılabilir.
• Miktara ve kalınlığa göre Yükün kurutma
makinesi kapasitesinden daha fazla olduğu
durumlarda kıyafetleri kalınlıklarına göre ayırın
(örn. havluları ince iç çamaşırlarından).
• Kumaş türüne göre
Pamuklu/keten: Havlular, pamuklu kazak, yatak ve
masa örtüsü.
Sentetikler: Polyester veya poliyamit yanı sıra
pamuklu/sentetik karışımından yapılmış bluzlar,
gömlekler, tulumlar vb.
Döner hazneli kurutma makinesinin ilk kullanımından
önce:
• Lütfen bu kullanım kılavuzunu baştan sona okuyun.
• Çamaşır haznesi içerisindeki tüm paketlenmiş
parçaları çıkarın.
• Taşıma esnasında yerleşmiş olabilecek tozları
çıkarmak için çamaşır haznesinin içini ve kapağı nemli
bir bezle silin.
Giysilerin Hazırlanması
Kurutacağınız çamaşırların her birinin üzerindeki
sembollerde gösterildiği gibi döner hazneli kurutma
makinesiyle kurutmaya uygun olduğundan emin olun.
Tüm düğme ve fermuarların kapalı ve ceplerin boş
olduğunu edin. Giysileri ters çevirin. Dolaşmadıklarından
emin olmak için kıyafetleri çamaşır haznesine seyrek bir
şekilde yerleştirin.
Hazneyi aşırı yüklemeyin, büyük çamaşırlar
ıslakken izin verilen maksimum giysi ağırlığını
geçebilir (örneğin: uyku tulumları, yorganlar).
Kurutma Yapılmaması Gerekenler:
İpek, hassas kumaşlar, naylon çoraplar, hassas işlemeler,
metalik dekorasyonlu kumaşlar, PVC veya deri süslemeli
giysiler, spor ayakkabılar, uyku tulumu gibi hacimli
malzemeler, vb.
4.
ÖNEMLİ: Kuru temizleme sıvısı uygulanmış
elbiseleri ve lastik kıyafetleri kurutmayın (yangın veya
patlama tehlikesi).
TEMİZLİK VE DÜZENLİ BAKIM
Kurutucunun Temizlenmesi
Her kurutma döngüsünün ardından filtreyi
temizleyin ve su haznesini boşaltın.
Kondansatörü düzenli aralıklarla temizleyin.
• Her kullanım devresinin ardından çamaşır
haznesinin içerisini silin ve kuruması için hava
dolaşımı sağlamak amacıyla kapağı bir süre açık
bırakın.
• Makinenin dışını ve kapağı yumuşak bir bezle
silin.
• Aşındırıcı pedler veya temizleme ajanları
KULLANMAYIN.
• Kapağın sıkışmasını veya tüy birikimini önlemek
için kapağın içini ve contasını her kurutma
döngüsünden sonra nemli bir bezle silin.
Son 15 dakika (yaklaşık) boyunca yük daima serin
havada döndürülür
Enerji Tasarrufu
Döner hazneli kurutma makinesine sadece tamamen
sıkılmış veya çamaşır makinesinde çevrilerek kurutulmuş
çamaşırları koyun. Çamaşırlar ne kadar kuru olursa
kurutma süresi de o kadar kısa olur ve böylece elektrikten
tasarruf sağlanır.
DAİMA
● Her kurutma evresinden önce filtrenin temiz olup
olmadığını kontrol edin.
ASLA
● Su damlatan çamaşırları döner hazneli kurutma
UYARI! Çamaşır haznesi, kapak ve yük çok
sıcak olabilir.
makinesine koymayın, bu durum cihaza zarar verebilir.
Çamaşırları Aşağıdaki Şekilde Sınıflandırın:
Makineyi temizlemeden önce daima makineyi
kapatın ve fişini prizden çekin.
● Bakım sembollerine göre
Bunlar yaka üzerinde veya iç dikiş yerlerinde bulunabilir:
Döner hazneli kurutma makinesinde kurutmaya uygun.
..
.
Yüksek sıcaklıkta döner hazneli kurutma makinesinde
kurutma.
Düşük sıcaklıkta döner hazneli kurutma makinesinde
kurutma.
Döndürerek kurutma yapmayın.
9
Elektrikle ilgili bilgiler için kurutma makinesi
kabininin önündeki sınıflandırma etiketine bakın
(kapak açık konumdayken)
TR
3. YÜKÜN HAZIRLANMASI
5. SU HAZNESİ
ÇALIŞTIRMA
Kurutma evresi sırasında çamaşırdan çıkarılan su
kurutma makinesinin altında yer alan bir hazne
içerisinde toplanır. Hazne dolduğunda kontrol
paneli üzerindeki
göstergesi yanacaktır ve
bu durumda hazne boşaltılmak ZORUNDADIR.
Ancak biz haznenin her kurutma evresinin
ardından boşaltılmasını tavsiye ediyoruz.
NOT: İlk önce bir iç rezervuar doldurulduğu için,
yeni bir makinenin ilk birkaç evresinde çok az su
birikecektir.
Hazneyi Çıkarmak İçin
1. Kapağı açın ve hazneyi çamaşırla doldurun.
Çamaşırın kapağın kapanmasını
engellemediğinden emin olun.
2. Kapak kapanıp 'tık' sesini duyana kadar
yavaşça iterek kapağı kapatın.
3. Gereken kurutma programını seçmek için
Program Seçici kadranını çevirin (Program
Kılavuzuna bakın).
4. Düğmesine basın. Kurutma makinesi otomatik
olarak başlayacak ve düğmenin üzerindeki
gösterge sürekli olarak yanacaktır.
1. Tutamağından tutarak
su haznesini nazikçe dışarı
çekin. (A) Dolu olduğunda
su haznesi yaklaşık 6 kg
ağırlığında olur.
Program sırasında çamaşırları kontrol etmek için
kapak açılırsa kapak kapandıktan sonra kurutmayı
tekrar başlatmak için
düğmesine basılması
gerekir.
2. Boşaltma ağzından suyu
boşaltmak için hazneyi
eğin. (B)
6. Döngünün sonuna yaklaşıldığında makine
soğuma fazına geçecek, yükün soğumasına izin
vermek için kıyafetler serin havada
döndürülecektir.
A
Boşaldığında su haznesini
gösterilen şekilde tekrar
yerleştirin; (C) önce
gösterildiği (1) gibi
haznenin tabanını yerine
takın, ardından üst kısmını
nazikçe yerine itin (2)
7. Döngünün tamamlanmasının ardından kurutma
haznesi kırışıklıkları en aza indirmek için aralıklarla
döner. Bu işlem makine kapatılana ya da kapağı
açılana kadar devam eder.
Düzgün bir kuruma elde etmek için otomatik
programların çalışması esnasında kapağı
açmayın.
3. D ö n g ü y ü y e n i d e n
başlatmak
i ç i n
düğmesine basın.
B
Düzgün bir kuruma elde etmek için otomatik
programların çalışması esnasında kapağı açmayın.
NOT: Kurutma makinenizin
yanında bir su gideriniz
varsa, kurutma makinesinin
haznesinde toplanan su için
sürekli bir boşaltma
sağlamak amacıyla tahliye
setini kullanabilirsiniz. Bunu
yapmanız su haznesini
kullanmayacağınız
anlamına gelmektedir.
1
C
10
6. KAPAK ve FİLTRE
Kondansatör Filtresini Temizlemek İçin
UYARI! Döner hazneli kurutma makinesi çalışır
durumdayken hazne ve kapak ÇOK SICAK olabilir.
TR
Kapağı açmak için tutamağından çekin.
Kurutucuyu yeniden başlatmak için kapağı kapatın
ve Başlat/Beklet düğmesine basın
1. Alt kapağı çıkarın.
1
Filtre
ÖNEMLİ: Kurutma makinesinin etkinliğini
korumak için her kurutma evresi öncesinde tüy
filtresinin temiz olup olmadığını kontrol edin.
1.Filtreyi yukarı doğru
çekin.
2.Filtreyi gösterildiği
gibi açın.
4.Süngeri yerinden
nazikçe çıkarın ve
ardından süngeri akan
musluk altında, toz
veya tüylerin
giderilmesi için
çevirerek yıkayın.
3. Yumuşak bir fırça veya
parmak uçlarınızı
kullanarak tiftiği
yavaşça çıkarın.
4.FiItreyi tekrar
kenetleyin ve yerine
itin.
2. İki kilitleme kolunu saat
yönünün tersine çevirin ve
ön kapağı dışarı çekin.
3. F i l t r e ç e r ç e v e s i n i
nazikçe çıkarın ve filtrede
olabilecek toz veya tüyleri
bir bezle silin. Filtreyi
temizlemek için su
kullanmayın.
2
1
4. S ü n g e r i y e r i n d e n
nazikçe çıkarın ve
ardından süngeri akan
musluk altında, toz veya
tüylerin giderilmesi için
çevirerek yıkayın.
5. D o ğ r u ş e k i l d e
oturmasına dikkat ederek
ön kapağı tekrar tutturun
(okla gösterildiği gibi) ve
yerine doğru iyice itin.
Saat yönünde çevirerek iki
kolu kilitleyin.
2
Filtre Bakım Göstergesi
Filtrenin temizlenmesi gerektiğinde yanar.
3
4
Çamaşırlar kurumu-yorsa filtrenin tıkalı olup
olmadığını kontrol edin.
6. Alt kapağı tekrar takın.
FİLTREYİ SU İLE TEMİZLERSENİZ
KURUTMAYI UNUTMAYIN.
5
UYARI! Döngünün ortasında, soğutma
evresi tamamlanmadan önce kapağı açarsanız
tutamak sıcak olabilir. Döngü esnasında su
haznesini boşaltırken bu konuya çok dikkat edin.
11
7. KONTROLLER VE
4. Kurutma Seçme Düğmesi
Döngü başlatıldıktan sonraki ilk 5 dakika içinde istenen
kuruluk seviyesi düzenleme seçeneğini ayarlamaya
imkan verir.
-Ütüye Hazır:Ütülemeyi kolaylaştırmak için kıyafetleri hafif
ıslak bırakır.
-Askı Kuruluğu: Kıyafeti asılmaya hazır hale getirir
-Gardırop kuruluğu : Doğrudan kaldırılabilecek kıyafetler
için
-Ekstra kuru : Tamamen kuru kıyafetler elde etmek için,
tam yük için idealdir.
Bu cihazlarda Kurutma Yöneticisi İşlevi bulunur. Otomatik
döngülerde seçilen seviyeye ulaşmadan önceki her bir ara
kurutma seviyesi ulaşılan kurutma derecesine karşılık
gelen ışıklı göstergenin yanıp sönmesiyle gösterilir.
GÖSTERGELER
A
E
D
B
Uyumsuzluk halinde tüm LED' ler 3 kere hızlıca yanıp
söner.
5.Hızlı Düğmesi
Döngü başladıktan sonraki ilk 3 dakika içinde bir otomatik
C
7
6
4
5
3
2
programı RAPID'e (Hızlı) çevirmek mümkündür. Kademeli
basma süreyi arttırır (30-45-59 dakika).
Bu seçimden sonra, kurutucuyu kapatmak için otomatik
kurutma işlevi gereklidir. Uyumlu olmaması halinde, tüm
1
LED'ler 3 kez hızlı hızlı yanıp söner.
8
A-Program Seçici - Düğmeyi her iki yöne de
çevirerek istenen kurutma programını seçebilirsiniz.
Seçimleri iptal etmek veya kurutucuyu kapatmak için
düğmeyi OFF (Kapalı) konumuna çevirin.
B- Dijital Ekran- - Ekran, kurutma için kalan süreyi,
gecikmeli başlatmanın seçilmesi halinde ertelenen
süreyi ve diğer bildirim ayarlarını gösterir.
6.En İyi Ütü
Bu seçenek, ütü kurutma seviyesini ayarlayarak (kurutma
seviyesi seçenek seçiminden sonra değiştirilebilir) katların
ve kırışıklıkların kurutma sırasındaki ve sonrasındaki farklı
hareketleri sayesinde azalmasına imkan verir. Seçenek
döngü başladıktan sonraki ilk beş dakika içinde
ayarlanabilir ve yalnızca otomatik döngülerde
etkinleştirilir.
7.Hafıza
Bu seçenek, seçenekler ayarını bir döngüye kaydetmenizi
sağlar.
C-Düğmeler-
KAYDETME Döngü çalışırken “memory” düğmesine üç
1.Başlat/Duraklat Düğmesi
Seçili programı başlatmak ve/veya duraklatmak
için.
saniye boyunca basılı tutun. Kontrol ışığı “memory” üç
kez yanıp söner ve kenarda seçilen döngüye bağlı olarak
ayarlanan seçenekleri kaydeder.
Geri çağırma: Döngü seçildikten sonra kaydedilen
2. Gecikmeli Başlatma düğmesi
1 saatlik aralıklarla programın başlamasını 1 ile 24
saat arası geciktirmeyi sağlar. Seçilen gecikme
ekranda görüntülenir.
START (başlat) düğmesine bastıktan sonra
gösterilen süre saat saat azalır.
Gecikmiş başlatma ayarında iken buhar deliğinin
açılması halinde, buhar deliğini yeniden
kapattıktan sonra saymaya devam etmek için
yeniden başlata basın.
3.Zaman döngüsü seçimi
Döngü başladıktan sonraki ilk 3 dakika içinde bir döngüyü
otomatikten programlanmışa dönüştürmek mümkündür.
Kademeli basınç, 10 dakikalık aralıklarla artar. Bu
seçimden sonra, kurutucuyu kapatmak için otomatik
kurutma işlevi gereklidir. Uyumlu olmaması halinde, tüm
LED'ler 3 kez hızlı hızlı yanıp söner.
12
seçenekleri çağırmak için “memory” düğmesine basın.
(Döngüye değil)
8. Tuş kilidi
Bu işlev kurutma aşaması sırasında düğme üzerinde ayarlanmış
seçeneklerin istenmeyen bir şekilde değiştirilmesini engellemeye
imkan verir. Etkinleştirme/Devre Dışı Bırakma: İki saniye
boyunca 4 ve 5 düğmelerine aynı anda basın. Ekranda “LOC”
işareti görüntülenir. Seçeneğin kilidini açarken ekranda yalnızca
bir kere “Unl” işareti görüntülenir. Etkinleştirilmiş anahtar kilidiyle
“buhar deliğinin” açılması halinde, döngü durur ancak kilit
korunur: döngüyü yeniden başlatmak için kilidi kaldırmanız ve
Başlat'a yeniden getirmeniz gerekir. Kurutucu kapatıldığında
seçenek otomatik olarak devre dışı bırakılır. Tuş kilidi döngünün
herhangi bir zamanında değiştirilebilir
D- Led
Su deposu
- su haznesini boşaltmak zorunlu
olduğunda ışıkları yanar.
Filtre temizleme
- filtrelerin temizlenmesi
gerektiğinde ışıklar yanar (kapak ve alt filtre).
Soğutma
- döngünün son soğutma aşaması
esnasında yanar
E- ONE TOUCH alanı- START/PAUSE
(Başlat/Duraklat) düğmesi önceden indirilen
döngünün program düğmesinde Touch pozisyonu
seçiliyken başlamasına imkan verir
(Uygulamadan döngü indirmek için bu kullanım
kılavuzunun ilgili bölümlerine bakın)
Kurutma Kılavuzu
TR
Otomatik kırışıklık önleme
Bu seçenek, gecikmenin etkinleştirilmesi
durumunda ve kurutma döngüsünün sonunda
tambur ön döngüsünün kırışıklık önleme
hareketini otomatik olarak etkinleştirir. Her 10
dakikada bir etkinleştirilir. Hareketleri durdurmak
için düğmeyi OFF konumuna getirin.
Çamaşırları anında çıkarmak mümkün
olmadığında faydalıdır.
Standart döngü PAMUKLU KURUTMA
en
verimli enerji ile normal ıslak pamuklu
çamaşırları kurutmak için uygundur.
Son sayfadaki tablo kurutma programlarının
yaklaşık olarak süresini ve enerji tüketimini
gösterir.
"Açık" Konumunda Elektrik Tüketimi
0,40 W
"Kapalı" Konumda Elektrik Tüketimi
0,75 W
Teknik Özellikler
Çamaşır haznesi kapasitesi115
Maksimum yük
Enerji etiketine bakınız
Yükseklik
85 cm
Genişlik
60 cm
Derinlik
60 cm
Enerji Sınıfı
Enerji etiketine bakınız
Test Laboratuvarına Yönelik Bilgiler
Kullanılacak EN 61121 Programı
Bu makinenin yün kurutma
programı, giysi üzerindeki
etiketteki talimat ve bu
makinenin üreticisi
tarafından verilen talimatlara
uygun olarak yıkanması ve
kurutulması koşuluyla,
makinede kurutulabilir yünlü ürünlerin kurutulması
için The Woolmark Company tarafından
onaylanmıştır.
Woolmark ticari markası Birleşik Kralllk, irlanda,
Hong Kong ve Hindistan' da bir kalite onay
(certification trade mark) ticari markasıdır.
Maksimum Kurutma Ağırlığı
Pamuklular
Beyan edilen maks. kapasite
Sentetikler veya Hassaslar
Maks. 4 kg.
13
-PAMUKLU KURUTMA
-ÜTÜ KURLUĞUNDA KURUTMA
-
-BAKIMI KOLAY TEKSTİL
- HASSASLAR VEYA SENTETİK
PAMUKLU VEYA
- PAMUKLU VEYA BEYAZLAR
Her döngüden önce filtreleri temizleyin
Kurutma döngüsünün gerçek süresi
dönme hızına, türüne ve yük miktarına,
filtrelerin temizliğine ve ortam sıcaklığına
göre çamaşırların başlangıç nem seviyesine
bağlıdır.
8.
PROGRAMIN SEÇİLMESİ VE FONKSİYONUN AYARLANMASI
PROGRAM AÇIKLAMASI
PROGRAM
KAPASİTE
(kg)
SÜRE
(dak)
Aynı anda farklı kumaş türlerini kurutmak için yenilikçi bir döngü. Kurutucu
hafif kumaşlar kuruduğunda ve çıkartılmaya hazır olduğunda bir uyarı verir.
Bu adımdan sonra kalan daha ağır kumaşları kurutmayı tamamlamak için
tekrar başlata basmak gereklidir.
6
*
Koyu veya renkli pamuklu veya sentetik kıyafetleri kurutmak için hassas
ve özel bir döngü.
4
*
Pamuklular, süngerler ve havlular için doğru döngü.
Dolu
*
Program Eco normatif (asma kuruluğu) kurutma. Enerji tüketiminde en
verimli program.
Pamuklular ve çarşaflar için uygundur.
Dolu
*
Bu özel döngü, tamburun özel hareketleri sayesinde kırışıklıkları ve kat izlerini
en aza indirerek gömlekleri kurutmak için oluşturulmuştur. Kurutma
döngüsünden sonra kumaşları hemen çıkartmanız önerilir.
2.5
*
Kotlar veya kot kumaşı gibi kumaşları eşit bir şekilde kurutmayı amaçlar.
Ku ru tma d a n ö n ce kıya fe tl e ri n te rsi n i çe vi rme n i z ö n e ri l i r.
4
*
Doğru ve özel bir işleme ihtiyaç duyan hassas ve sentetik kumaşları
kurutmak için.
4
*
Kumaşların su geçirmezlik işlemini yeniden canlandırmak için özel bir
hizmet.
2
*
4
*
4
*
1
70’
4
Maks 220’
*
Maks 120’
2.5
20’
Spor ve fitnessa yönelik teknik kıyafetlere özel, ofelastik liflerin çekmesini
ve bozulmasını önlemek için narin kurutma.
Kuş tüyü yorganları ve yorganları eşit olarak kurutarak tüylerin
düzgünlüğünü yeniden canlandırmak için mükemmel döngü.
'
Yünlü kıyafetler: program 1kg a kadar çamaşırı (yaklaşık 3 kazak)
kurutmak için kullanılabilir. 'Kıyafetleri kurutmadan önce ters yüz etmeniz
'
tavsiye edilir. Program süresi, çamaşırın boyutlarına ve kalınlığına veya
yıkama esnasında seçilen sıkma hızına göre değişiklik gösterebilir.
'
Program döngüsünün sonunda, kıyafetler giymek için hazırdır, eğer
kıyafetler kalın bir kumaştan ise kenarları biraz nemli olabilir: bu durumda
kıyafetleri doğal olarak kurutun. Kıyafetleri kurutma döngüsünün en
'
sonunda makineden çıkarmanız tavsiye edilir. Dikkat: yünlülerde liflerin
keçeleşmeden sonra eski haline dönmesi mümkün değildir; özel kumaşlı
'
'
kıyafetleri (sembol ok tumble ) sembolü ile kurutun; bu program akrilik
kıyafetler için uygun değildir.
Kuruturken bir yandan da ev akarları, evcil hayvan tüyü, polenler ve toz
deterjan artıkları gibi ana alerjenleri azaltmaya yardımcı olan özel bir döngü.
Bu döngü türü özel bir raf sayesinde iki kanvas ayakkabıyı kurutma imkanı
sağlar. Kurutmadan önce ayakkabıların bağcıklarını çıkartmanız önerilir.
Kumaşlardan kokuyu gidermek ve kırışıklıkları açmak için mükemmel
döngü.
Android akıllı telefonunuzda uygulama ile etkileşime giren ve döngüleri indirmenizi sağlayan özel ayar
(bkz. Özel bölüm). Fabrika, makineyi sterilize eden varsayılan Oto-Hijyen programını ayarlar.
*Kurutma döngüsünün gerçek süresi dönme hızına, türüne ve yük miktarına, filtrelerin temizliğine ve ortam sıcaklığına göre çamaşırların
başlangıç nem seviyesine bağlıdır.
14
TR
AYAKKABI KURUTMA RAFI
Ayakkabı aksesuarı kurutucu ile birlikte tedarik edilir en fazla 4 spor ayakkabı
kurutmaya imkan sağlar. Kapak filtresini çıkartıp rafla yer değiştirmeniz
gerekir. Ayakkabıları yerleştirmeden önce varsa pençeleri çıkartın ve
kurutucuya yerleştirin.
Ortadaki kancalar erkek ayakkabıları için uygunken yandaki kancalar da
çocuk veya kadın ayakkabıları için daha uygundur (EU 39- UK 5.5). Herhangi
bir takılma olmadığını kontrol etmek için tamburu çevirmek tavsiye edilir.
Alternatif olarak tabanı yukarı bakacak şekilde iki taraflı ayakkabıyı
yerleştirebilirsiniz.
15
● Akıllı Bakım - Akıllı kontrol ve sorun
giderme kılavuzu.
ONE TOUCH
Bu cihazda, Uygulama üzerinden Android
işletim sistemini kullanan ve NFC ( Yakın
Saha İletişim) işlevine sahip akıllı telefonla
etkileşime girmenizi sağlayan One Touch
teknolojisi bulunmaktadır.
● Cep telefonunuza Hoover Wizard
Uygulamasını indirin
● Raporlar- Makinenizi daha verimli
kullanmak için kurutma istatistikleri ve
ipuçları.
Uygulamada DEMO modunda
gezinerek One Touch işlevlerinin tüm
ayrıntılarını öğrenin veya aşağıdaki
adrese girin:
www.hooveronetouch.com
ONE TOUCH NASIL KULLANILIR
Hoover Wizard Uygulaması hem
Android hem de iOS kullanan
cihazlarda hem tabletler hem de
akıllı telefonlar için kullanılabilir.
Ancak, yalnızca NFC telnolojisi
olan Android akıllı telefonlarla
makineyle etkileşime geçebilirsiniz
v e O n e To u c h 'u n s u n d u ğ u
potansiyelden aşağıdaki işlevsel
şemaya göre yararlanabilirsiniz:
NFC teknolojisine sahip
Android akıllı telefon
Makinenin +
içerikleriyle etkileşim
NFC teknolojisi olmayan
Android akıllı telefon
Yalnızca içerikler
Android Tablet
Yalnızca içerikler
Apple iPhone
Yalnızca içerikler
Apple iPad
Yalnızca içerikler
İLK KULLANIM - Makine kaydı
Android akıllı telefonunuzun “Ayarlar”
menüsüne girin ve “Kablosuz ve Ağlar”
menüsündeki NFC işlevlerini
etkinleştirin.
Akıllı telefon modeline ve Android
OS işlemcisine göre, NFC
aktivasyonu farklı olabilir. Daha
fazla bilgi için akıllı telefon
kullanım kılavuzuna bakın.
● Düğmeyi One Touch konumuna
çevirerek panodaki sensörü etkinleştirin.
● Uygulamayı açın, kullanıcı profilini
oluşturun ve cihazı telefon ekranındaki
talimatları ya da makineyle gelen “Hızlı
Kılavuzu” takip ederek kaydedin.
FONKSİYONLAR
Uygulamada yer alan ana işlevler:
Daha fazla bilgiye, S.S.S'ye ve kolay kayıt
videosuna aşağıdaki bağlantılardan
ulaşabilirsiniz
● Sesli Komut -Yalnızca üç sesli komutla
ideal döngüyü seçmenize yardımcı olan bir
rehber (kıyafetler/kumaşlar, renk, kurutma
seviyesi).
www.hooveronetouch.com/how-to
● Programlar- Yeni kurutma programları
indirmek ve başlatmak için.
16
● Makineyi uygulama üzerinden her
yönetmeye çalıştığınızda, öncelikle düğmeyi
One Touch göstergesine çevirerek One
Touch modunu etkinleştirmeniz gerekir.
●(Bekleme modundan) telefonunuzun kilidini
açtığınızdan ve NFC işlevini
etkinleştirdiğinizden emin olun ve sonra daha
önce belirtilen adımları uygulayın.
● Bir kurutma döngüsü başlatmak
istiyorsanız çamaşırları doldurun ve kapağı
kapatın.
● Uygulamada istenen işlevi seçin (örn.
Program başlatmak, Akıllı Kontrol döngüsü,
güncelleme istatistikleri, vs...).
● Telefon ekranındaki talimatları, Uygulama
istediği zaman Makinenin panelindeki One
Touch logosunun ÜSTÜNDE TUTARAK
uygulayın.
NFC anteninizin konumunu bilmiyorsanız
Uygulama bağlantıyı doğrulayana kadar
akıllı telefonu One Touch logosunun
üzerinde dairesel bir hareketle hafifçe
çevirin. Veri transferinin başarılı olması
için AKILLI TELEFONU PROSEDÜRÜN
BU BİRKAÇ SANİYESİ BOYUNCA
PANELİN ÜZERİNDE TUTMAK çok
önemidir: cihazdaki bir mesaj sizi işlemin
doğru sonuçlandığına dair bilgilendirir ve
akıllı telefonunuzu ne zaman
çekebileceğinizi söyler.
Akıllı telefonunuzdaki kalın kılıflar veya
metal etiketler makine ile telefon arasındaki
veri aktarımını etkileyebilir veya önleyebilir.
Gerekirse bunları çıkartın.
Akıllı telefonun bazı bileşenlerinin (örn.
Arka kapak, batarya) orijinal olmayanlarla
değiştirilmesi NFC anteninin
çıkartılmasıyla sonuçlanabilir ve
uygulamanın tam kullanımını önler.
Makinenin Uygulama üzerinden
yönetilmesi ve kontrolü yalnızca
“yakınında” mümkündür: yani uzak
işlemler gerçekleştirmek mümkün değildir
(örn. Başka bir odadan; evin dışından).
KABLOSUZ PARAMETRELERİ
Parametre
Özellikleri
Kablosuz Standart
ISO/I EC 14443 Tip A ve NFC Forum Tip 4
Frekans bandı
13.553-13.567 MHz (merkez frekansı13.560 MHz)
Manyetik alan sınırı
< 42dBµA/m (10 metrede)
NOTLAR:
Akıllı telefonunuzu yerleştirin böylece
arkasındaki NFC anteni uygulamanın
üzerindeki One Touch logosunun konumu ile
eşleşir (aşağıda gösterildiği gibi).
Bununla birlikte Candy Hoover Group Sri
işaretli bu cihazın 2014/53/EU
Direktifinin temel gerekliliklerine uyumlu
olduğunu beyan etmektedir. Uygunluk
beyanının bir nüshasını almak için lütfen
aşağıdaki web sitelerinden üretici ile
iletişime geçin:
www.candy-group.com
17
TR
SONRAKİ SEFER- Normal kullanım
9. SORUN GİDERME
ONE TOUCH MODELLERI IÇIN
Hoover Wizard uygulamasının ürünün işlevselliğini ve durumunu istediğiniz zaman doğrulamanıza
imkan veren Akıllı Kontrol işlevi vardır. Hoover Wizard uygulamasını kullanmak için NFC teknolojisine
sahip bir Android akıllı telefona ihtiyacınız vardır.
Daha fazla bilgiye Uygulama üzerinden erişebilirsiniz.
Makine ekranında bir hata görüntüleniyorsa (bir kodla veya yanan sönen LED'lerle), Uygulamayı
Android akıllı telefonunuzda NFC açıkken açın, “Çevrim içi yardım” menüsünde “Hatayı oku”yu
seçin. Akıllı telefonunuzu kontrol panelindeki One Touch logosuna yerleştirin. Artık sorunu
çözmek için arıza dizinini okuyabilmeniz gerekir.
Sebep Ne Olabilir...
Kurutucu gürültü yapıyor...
● Kurutma makinesini kapatın ve öneri için
GIAS Servisini arayın.
göstergesi yanıyor...
● Filtrenin temizlenmesi gerekiyor mu?
göstergesi yanıyor...
● Su haznesinin boşaltılması gerekiyor mu?
Kendi kendinize giderebileceğiniz arızalar
Teknik yardım için servisi aramadan önce lütfen
aşağıdaki listeye bir göz atın. Eğer makine çalışır
durumdaysa veya kurulumu yanlış yapıldıysa ya
da yanlış kullanıldıysa, ücret alınacaktır. Önerilen
kontrolleri yaptıktan sonra sorun hala devam
ediyorsa, lütfen servisi arayın, size telefonla
yardımcı olabilirler. Süre ekranı sona doğru
kurutma döngüsü esnasında değişebilir. Süre
sona doğru kurutma döngüsü esnasında
sürekli olarak kontrol edilir ve en iyi tahmin
s ü r e s i n i v e r m e k ü z e r e a y a r l a n ı r.
Görüntülenen süre döngü esnasında artabilir
veya azalabilir bu durum normaldir.
MÜŞTERİ hizmetleri
Tavsiye edilen tüm kontrolleri yaptıktan sonra
hala kurutma makinenizde bir sorun varsa
bilgi için lütfen GIAS Servisini arayın.
Size telefon üzerinden yardımcı olabilirler
veya garantinizin maddeleri kapsamında
gelmesi için bir mühendisle uygun bir
r a n d e v u a y a r l a y a b i l i r l e r. A n c a k ,
aşağıdakilerden herhangi biri makineniz için
geçerliyse bir ücret alınabilir:
Kurutma süresi çok uzun/kıyafetler yeterince kuru
değil...
● Çalışır durumda bulunursa.
● Kurulum talimatına uygun olarak
● Doğru kurutma süresi/programını seçtiniz mi?
● Kıyafetler çok mu ıslaktı? Kıyafetler tamamen
kurulmamışsa.
sıkılmış veya çamaşır makinesinde çevirmeli
kurutmadan geçmiş miydi?
● Hatalı kullanılmışsa.
● Filtrenin temizlenmesi gerekiyor mu?
● Kurutucu aşırı mı yüklü?
Yedek Parçalar
Kurutucu çalışmıyor...
Daima doğrudan GIAS Servisinden temin
edilebilen gerçek yedek parçaları kullanın.
● Makineyi taktığınız güç kaynağı çalışıyor mu?
Bir masa lambası gibi başka bir cihazı çalıştırmayı
deneyin.
● Fiş elektrik kaynağına düzgün bir şekilde
takılmış mı?
Servis ve onarımlar için yerel servis mühendisinizi
arayın.
● Bir elektrik kesintisi var mı?
● Sigorta atmış mı?
● Kapak tam kapalı mı?
● Hem elektrik kaynağında hem de makine
Üretici, bu kitapçıkta baskı hataları olması
durumunda hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir.
Ayrıca üretici ürünlerinde asıl niteliğini
değiştirmeksizin uygun değişiklikler yapma
hakkını da saklı tutmaktadır.
Servis
üzerinde kurutucu açık konumda mı?
● Kurutma süresi veya program seçildi mi?
● Kapağı açtıktan sonra m
18
TR
19
20
TR
21
22
TR
23
Enerji
Beyazlar
Beyazlar
Pamuklu
Pamuklu ½
Beyazlar
Beyazlar
Beyazlar
Pamuklu
Pamuklu ½
Beyazlar
Kapasite
Süre
Kapasite (kg)
Sınıf
Enerji
kWh
Süre
Dak.
Enerji
kWh
Süre
Dak.
Enerji
kWh
Süre
Dak.
Enerji
kWh
Süre
Dak.
Enerji
kWh
Süre
Dak.
7
A+
2,54
250
2,35
230
2,02
202
1,11
113
1,58
160
8
A+
2,95
280
2,60
250
2,30
225
1,21
133
1,83
180
9
A+
3,23
330
2,82
300
2,56
260
1,31
149
2,05
210
10
A+
3,80
350
3,35
335
3,05
315
1,70
159
2,44
230
Kapasite (kg)
Sınıf
Enerji
kWh
Süre
Dak.
Enerji
kWh
Süre
Dak.
Enerji
kWh
Süre
Dak.
Enerji
kWh
Süre
Dak.
Enerji
kWh
Süre
Dak.
7
A++
2,24
250
2,00
230
1,72
202
0,98
113
1,35
160
8
A++
2,50
280
2,20
250
1,94
225
1,08
133
1,55
180
9
A++
2,75
330
2,40
300
2,18
260
1,15
149
1,74
210
10
A++
3,10
379
2,73
336
2,48
305
1,18
152
1,98
244
40012316
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising