Hoover | DXW4 H7A1TCEX-S | Hoover DXW4 H7A1TCEX-S Εγχειρίδιο χρήστη

Hoover DXW4 H7A1TCEX-S Εγχειρίδιο χρήστη
EL
BG
SR HR
SL HU
SK CZ
PL
SPIS TREŚCI
PROSZĘ dokładnie zapoznać się z instrukcją
i zgodnie z nią użytkować pralkę. Niniejszy
poradnik zawiera ważne informacje
dotyczące bezpiecznej instalacji,
użytkowania, konserwacji oraz porady, jak
osiągnąć najlepsze wyniki podczas
korzystania z urządzenia. Dokumentacja
urządzenia powinna być zabezpieczona na
wypadek konieczności skorzystania z niej w
przyszłości, jak i dla kolejnych jej posiadaczy
1. BEZPIECZEŃSTWO
2. PRZYGOTOWANIE
ŁADUNKU
3. CZYSZCZENIE I
KONSERWACJA
Keep all documentation in a safe place for
future reference or for any future owners.
PROSZĘ sprawdzić, czy następujące pozycje
zostały dostarczone wraz z urządzeniem:
4. POJEMNIK NA WODĘ
● Instrukcja obsługi
5. DRZWICZKI I FILTR
● Karta gwarancyjna
6. STEROWANIE I
WSKAŹNIKI
● Informacja o zużyciu energii
7. WYBÓR PROGRAMU
SUSZENIA
Poprzez umieszczenie oznaczenia
na
tym produkcie poświadczamy na własną
odpowiedzialność przestrzeganie
wszystkich wymogów europejskich
dotyczących bezpieczeństwa, ochrony
zdrowia i środowiska określonych w
przepisach dla tego produktu.
8. ROZWIĄZYWANIE
PROBLEMÓW
Niezastosowanie się do powyższego
może wpłynąć na bezpieczeństwo korzystania
z suszarki. Jeżeli problem związany z
urządzeniem wynika z niewłaściwego
użytkowania, za wezwanie serwisu może
zostać pobrana opłata.Sprawdzić, czy nie
nastąpiło uszkodzenie urządzenia podczas
transportu. Jeżeli tak się stało, należy
wezwać serwis GIAS.
2
przykład profesjonalne
użytkowanie przez osoby
przeszkolone i specjalistów,
jest zabronione także w
miejscach wyżej opisanych.
Użytkowanie niezgodne z
opisanym może zredukować
trwałość produktu i
spowodować utratę gwarancji
producenta. Wszelkie
uszkodzenia urządzenia czy
innych elementów, wynikające
z użytkowania innego niż
domowego (także, kiedy sprzęt
zainstalowany jest w
środowisku domowym) w
oparciu o istniejące prawo nie
będą uznane przez
Producenta.
● Urządzenie sł uży do
zastosowań w gospodarstwie
domowym, do suszenia tkanin I
odzieży.
● Urządzenie powinno być
użytkowane zgodnie z jego
przeznaczeniem opisanym w
instrukcji. Przed rozpoczęciem
obsługi urządzenia należy
upewnić się, że instrukcje
instalacji i eksploatacji zostały
dobrze zrozumiane.
● Nie dotykać urządzenia
wilgotnymi rękami lub nogami.
● Nie opierać się o drzwiczki
podczas ł adowania
urządzenia, nie podnosić ani
nie przesuwać urządzenia
przez pociąganie za drzwiczki.
● Urządzenie to może być
użytkowane przez dzieci 8-letnie i
starsze oraz przez osoby o
ograniczonych zdolnościach
fizycznych, czuciowych i
umysłowych lub niemające
doświadczenia i wiedzy, pod
warunkiem, że będą
nadzorowane lub pouczone
odnośnie bezpiecznego
użytkowania i że rozumieją
niebezpieczeństwa, jakie
wynikają z użytkowania takiego
sprzętu.
Należy unikać możliwości zabawy
przez dzieci przy użyciu pralki lub
jej czyszczenia czy konserwacji
bez nadzoru.
● OSTRZEŻENIE Nieprawidłowe
użytkowanie suszarki bębnowej
m o ż e s p o w o d o w a ć
niebezpieczeństwo pożaru.
●Urządzenie to przeznaczone jest
do użytku domowego i w
podobnych warunkach, dla
przykładu:
- w strefach wypoczynku, na
terenie sklepów, w biurach lub
innych miejscach pracy;
- w gospodarstwach
agroturystycznych;
- dla klientów hoteli, moteli lub
innych podobnych centrach
pobytowych;
- w ośrodkach typu Bed &
Breakfast.
Użytkowanie sprzętu odmienne
niż typowe dla domowego, jak na
3
PL
1. BEZPIECZEŃSTWO
● Nie dopuszczać, aby dzieci
bawiły się urządzeniem oraz jego
pokrętłami.
● OSTRZEŻENIE Nie używać
wyrobu jeśli filtr kłaczków jest nie
na swoim miejscu lub
uszkodzony; kłaczki mogą
spowodować zapalenie.
● OSTRZEŻENIE Tam gdzie
umieszczony jest symbol gorącej
powierzchni może nastąpić
wzrost temperatury powyżej
60°C
podczas pracy suszarki
bębnowej.
●
Wyjąć wtyczkę ze źródł a
zasilania. Zawsze wyjmować
wtyczkę przed czyszczeniem
urządzenia.
Instalacja
●Nie używać przejściówek,
rozgałęźników ani przedłużaczy.
●Suszarka nie powinna być
instalowana w pobliżu zasłon i
należy upewnić się, aby żadne
przedmioty nie spadały pod, czy
zbierały się za suszarką.
● Zabronione jest ustawianie
urządzenia za drzwiami z
możliwością zamknięcia,
drzwiami przesuwnymi oraz
drzwiami z zawiasami po stronie
przeciwnej względem suszarki..
WA Ż N E : s u s z a r k ę n a l e ż y
transportować w pozycji
pionowej, w razie konieczności
można ją przechylić jedynie na
stronę pokazaną na rysunku:
UWAGA: jeżeli suszarka została
przechylona w niewłaściwą stronę
należy ustawić ją pionowo i
odczekać minimum 4 godziny
przed włączeniem. Nie
przestrzeganie tego zalecenia
może skutkować uszkodzeniem
suszarki.
4
● W suszarce bębnowej nie należy
suszyć ubrań niewypranych.
●OSTRZEŻENIE Nie suszyć tkanin
pranych pł ynami do czyszczenia
chemicznego.
●OSTRZEŻENIE Materiał y z gumy
piankowej mogą w pewnych
okolicznościach, wskutek
nagrzania, samorzutnie się zapalić.
ZABRONIONE JEST suszenie w
suszarce bębnowej takich rzeczy,
jak gumy piankowe (pianki
lateksowe), czepki pod prysznic,
materiały wodoodporne, ubrania
podgumowane oraz ubrania i
poduszki z wkładkami z gumy
Piankowej.
● Przy suszeniu należy zawsze
kierowaćsięzaleceniamint.prania
odzieży.
●Ubranie powinno być odwirowane
lub dokł adnie wykręcone przed
umieszczeniem w suszarce. NIE
wkładać ubrań ociekających wodą
do suszarki.
● Nie należy pozostawiać w
kieszeniach zapalniczek czy
zapałek oraz NIE używać łatwo
palnych płynów w pobliżu suszarki.
●Zasłony z włókna sztucznego NIE
powinny być wkł adane do tego
urządzenia. Odzież
zanieczyszczona włóknem
szklanym może powodować
podrażnienie skóry.
●Rzeczy, które został y zabrudzone
takimi substancjami, jak olej jadalny,
aceton, alkohol,benzyna, kerosen,
5
odplamiacze, terpentyna, woski i
środki usuwające wosk, powinny
przed rozpoczęciem suszenia
zostać wyprane w gorącej
wodzie z dużą ilością
detergentów.
● Środki zmiękczające tkaniny i
podobne produkty należy
stosować zgodnie z instrukcjami.
WENTYLACJA
● W pomieszczeniu
umiejscowienia suszarki
bębnowej należy zapewnić
odpowiednią wentylację, aby
podczas pracy suszarki gazy
powstałe przy spalaniu innych
paliw, np. z kominków nie mogły
dostać się do tego
pomieszczenia.
●Tylną ścianę suszarki dosunąc
do ściany lub pionowej
powierzchni.
●Należy pozostawić wolne co
najmniej 12 mm pomiedzy
urządzeniem a innymi
przedmiotami. Wloty i wyloty
muszą być drożne. Dla
zapewnienia prawidłowej
wentylacji przestrzeń pomiędzy
dolną ścianką urzadzenia a
podłogą musi być drożna i wolna
od jakichkolwiek przedmiotów.
● Usuwane powietrze nie
powinno dostać się do
kanału wentylacyjnego,
przeznaczonego do
usuwania wyziewów z urządzeń
spalających gaz lub inne paliwa.
●Sprawdzać regularnie, czy jest
PL
Pranie
swobodny przepływ powietrza
przechodzącego przez suszarkę.
●Sprawdzać często filtr i czyscić go
w razie potrzeby.
●Uważać, aby za suszarką nie
gromadził y się przedmioty,
ponieważ mogą one blokować wlot
i wylot powietrza.
●NIGDY nie ustawiać suszarki
bezpośrednio przy zasłonach.
●Do zainstalowania suszarki w
kolumnie na pralce konieczny jest
specjalny łacznik według
nastepujacej specyfikacji.
- Łącznik Mod 35100019: dla pralki
o głebokości minimum 49 cm.
- Łącznik Mod 35100120: dla pralki
o głebokości minimum 51 cm.
Konieczny jest jeden z
wymienionych powyzej łaczników,
jest on dostępny w naszej sieci
zajmującej się sprzedażą części
zamiennych. Instrukcja montażu
oraz wszelkie elementy mocujące
dostarczane są w komplecie z
łącznikem.
Nie instalować urządzenia
w pomieszczeniach o niskiej
temperaturze lub w miejscach,
gdzie może wystapić ryzyko
z a m a r z a n i a . P r z y
temperaturach bliskich granicy
zamarzania urządzenie może
przestać funkcjonować
poprawnie: istnieje bowiem
poważne ryzyko uszkodzenia,
jeżeli dojdzie do zamarznięcia
wody w przewodach
hydraulicznych (zawory, węże,
pompy). Dla zagwarantowania
lepszego działania, temperatura
otoczenia musi być pomiędzy
5- 35°C. Zwracamy uwagę, że
używanie suszarki w niskich
temperaturach (od +2°C do
+5°C) może skutkować
skraplaniem się wody i
okapywaniem wody na podłogę.
Air Outlets in the Base
6
Suszarki bębnowe są przygotowane do
pracy z prądem 220 240V, 50 Hz. Należy
upewnić się, że natężenie prądu w
obwodzie wynosi przynajmniej 6A.
Napięcie elektryczne może być skrajnie
niebezpieczne.
Urządzenie to musi być uziemione.
Gniazdko i wtyczka urządzenia muszą
być tego samego typu.
Nie używać przejściówek ani
przedłużaczy.
Po zainstalowaniu urządzenia wtyczka
powinna być dostępna do odłączenia.
● Wszystkie elementy opakowania są
wykonane z materiałów przyjaznych
środowisku i nadają się do odzysku. Prosimy o
pozbywanie się opakowania w sposób
przyjazny środowisku. Informacje o
aktualnych szczegółach odnośnie do
pozbywania się zużytych urządzeń można
uzyskać u lokalnych władz.
● W celu zapewnienia bezpieczeństwa przy
wyrzucaniu starej suszarki, wyłącz wtyczkę z
gniazdka, odłącz kabel zasilania i zniszcz go
wraz z wtyczką. W celu zapobieżenia
zamknięciu się dzieci w starej pralce, wyłamać
zawiasy lub zamek drzwiczek.
Dyrektywa Europejska 2012/19/EU
To urządzenie jest oznakowane
zgodnie z Dyrektywą Europejską
2012/19/EU on dotyczącą
Zużytego Sprzętu Elektrycznego i
Elektronicznego (WEEE).
GWP1430
Jeżeli urządzenie działa nieprawidłowo
lub przestaje działać, należy wyłączyć
zasilanie i wyjąć wtyczkę z gniazda
zasilania. W sprawieewentualnych napraw
należy zgłosić się do serwisu GIAS.
WEEE zawiera zarówno substancje
zanieczyszczające (co może spowodować
negatywne skutki dla środowiska naturalnego)
oraz podstawowe elementy (które mogą być
ponownie wykorzystane). Ważne jest, aby
dokonać wszelkich starań w celu usunięcia i
pozbycia się właściwie wszystkich
zanieczyszczeń oraz odzyskania i recyklingu
wszystkich materiałów.
Osoby fizyczne mogą odgrywać ważną rolę w
zapewnieniu, że WEEE nie stanie się
problemem dla środowiska naturalnego;
istotne jest, aby przestrzegać kilku
podstawowych zasad:
-WEEE nie powinien być traktowany jako
odpad komunalny.
-WEEE należy przekazać do odpowiednich
punktów zbiórki prowadzonych przez gminy lub
przez zarejestrowane firmy. W wielu krajach
duży sprzęt AGD może być odbierany z domu.
W wielu krajach, przy zakupie nowego
urządzenia, stary może być zwrócony do
sprzedawcy, który musi zebrać go bezpłatnie
na zasadzie jeden do jednego, tak długo, jak
sprzęt jest właściwego rodzaju i ma takie same
funkcje, co sprzęt dostarczony.
Jeżeli problem z urządzeniem wynika
z niewłaściwej instalacji, za wezwanie
serwisu może zostać pobrana opłata.
Jeżeli przewód zasilający urządzenie
ulegnie uszkodzeniu, należy go zastąpić
specjalnym przewodem, dostępnym
WYŁĄCZNIE w serwisie części
zamiennych. Instalację taką musi
przeprowadzić upoważniona osoba.
Nie podłączać urządzenia ani nie
włączaćZasilania do czasu zakończenia
instalacji. Dla zapewnienia
bezpieczeństwa suszarka musi być
prawidłowo zainstalowana. W przypadku
jakichkolwiek wątpliwości odnośnie do
instalacji należy skontaktować się
telefonicznie z serwisem GIAS.
Regulacja Nóżek
Po ustawieniu
urządzenia na
miejscu należy
upewnić się, że
urządzenie jest
wypoziomowane.
Serwis GIAS
● W celu zapewnienia bezpiecznego i
wydajnego użytkowania tego urządzenia
zaleca się przeprowadzać wszelkiego
rodzaju serwis, czy naprawy przez
autoryzowanego serwisanta GIAS.
7
PL
Wymagania Odnośnie Elektryczności
Ochrona Środowiska
2. PRZYGOTOWANIE ŁADUNKU
Sortować Ładunek Jak Następuje:
Ze względu na symbole użytkowania
Można je znaleźć na kołnierzyku bądź
wewnętrznym szwie:
Przed pierwszym użyciem suszarki:
● Dokładnie zapoznać się z instrukcją.
● Usunąć wszystkie przedmioty zapakowane w
bębnie.
● Wytrzeć wnętrze bębna i drzwiczki wilgotną
ściereczką, aby usunąć kurz, który mógł się
zebrać podczas transportu.
..
.
Przygotowanie Ubrań
Sprawdzić, czy pranie przeznaczone do suszenia
może być suszone w suszarce bębnowej,
zgodnie z etykietkami na każdym wyrobie.
Sprawdzić, czy wszystkie zapięcia są zamknięte,
a kieszenie puste. Odwrócić wszystkie wyroby na
lewą stronę. Umieścić ubranie w bębnie luźno,
aby się nie poplątało.
Nadaje się do suszenia w suszarce
bębnowej.
Suszenie w suszarce bębnowej
przy wysokiej temperaturze.
Suszenie w suszarce bębnowej
tylko przy niskiej temperaturze.
Nie suszyć w suszarce bębnowej.
Jeżeli na odzieży nie ma wskazówek
dotyczących prania, należy założyć, że
tkanina nie nadaje się do suszenia w
suszarce.
● Według ilości I grubości
W przypadku ładunku większego niż
pojemność suszarki, oddzielić ubranie w
zależności od jego grubości (np. ręczniki od
bielizny).
● Według typu tkaniny
Bawełna, bielizna: ręczniki, bluzy bawełniane, bielizna pościelowa i stołowa.
Tkaniny syntetyczne: Bluzki, koszule,
kombinezony itp., wykonane z poliestru lub
poliamidu, jak również mieszanki bawełny z
włóknem syntetycznym.
● Pod względem stanu wysuszenia
Nie Suszyć W Suszarce Bębnowej:
Jedwab, tkaniny delikatne, pończochy nylonowe,
delikatne hafty, tkaniny z metalowymi ozdobami,
odzież z ozdobami z tworzywa sztucznego lub
skóry, buty sportowe,przedmioty przestrzenne, takie
jak śpiwory itp.
UWAGA: Nie suszyć wyrobów, które były traktowane
płynami do czyszczenia chemicznego lub rękawic
gumowych (niebezpieczeństw o pożaru lub wybuchu).
Podczas ostatnich 15 minut (w przybliżeniu) wsad jest
zawsze suszony chłodnym powietrzem.
Podzielić według grup: do wysuszenia żelazkiem,
do wysuszenia w ciepłym pomieszczeniu itp. W
przypadku delikatnych tkanin naciśnij przycisk W
celu wybrania niskiej temperatury suszenia.
Nie przeładowywać bębna; duże sztuki mogą po
namoknięciu spowodować przekroczenie maksymalnego
dopuszczalnego Obciążenia (np.śpiwory, kołdry).
3. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
Czyszczenie Suszarki
●Po każdym cyklu suszenia należy oczyścić
filtr I opróżnić pojemnik na wodę.
● Czyścić kondensator regularnie.
●Po każdym użytkowaniu wytrzeć wnętrze
bębna I pozostawić otwarte drzwiczki przez
pewien czas, aby pozwolić cyrkulacji
powietrza wysuszyć go.
● Wytrzeć urządzenie z zewnątrz i drzwiczki
przy pomocy miękkiej szmatki.
● NIE używać ostrych czyścików ani
szorujących środków czyszczących.
● Aby zapobiec przywieraniu drzwiczek I
nagromadzeniu kłaczków, należy od czasu
do czasu czyścić wewnętrzną stronę
drzwiczek i uszczelkę mokrą szmatką.
Oszczędność Energii
Wkładać do suszarki bębnowej tylko takie
pranie, które zostało dokładnie wykręcone lub
odwirowane. Im bardziej suche pranie, tym
krótszy czas jego suszenia i dzięki temu
oszczędność energii elektrycznej.
ZAWSZE
Suszyć jak największą ilość prania;
oszczędza to czas i energię elektryczną.
●Przed każdym cyklem czyszczenia
sprawdzić
czystość filtra.
NIGDY
● Nie należy przekraczać maksymalnego
ciężaru; spowoduje to stratę czasu i energii
elektrycznej.
●Nie wkładać do suszarki prania
ociekającego wodą,może to doprowadzić od
uszkodzenia urządzenia.
OSTRZEŻENIE! Bęben, drzwiczki i
ładunek mogą być bardzo gorące.
UWAGA Przed czyszczeniem urządzenie
powinno być wyłączone, a wtyczka wyjęta z
gniazdka zasilania.
Odnośnie danych elektrycznych, patrz
etykietka wartości znamionowych na przedniej
części suszarki (przy otwartych drzwiczkach).
8
UWAGA: jeżeli w
pobliżu suszarki
znajduje się odpływ
wody, można
podłączyć zestaw
o d p ł y w o w y ,
umożliwiając tym
samym sposób stały
odpływ wody
gromadzącej się w
s u s z a r c e .
Opróżnianie
pojemnika nie będzie
wówczas konieczne.
Woda odprowadzona z suszarki podczas
suszenia gromadzi się w zbiorniku w
drzwiach urządzenia. Kiedy zbiornik
wypełnia się, na panelu zapala się lampka
.
NALEŻY wówczas opróżnić pojemnik.
Zaleca się jednak opróżnianie zbiornika po
każdym cyklu suszenia.
UWAGA: Podczas pierwszych kilku cykli w
nowym urządzeniu nie gromadzi się dużo
wody,ponieważ w pierwszej kolejności
wypełniany jest zbiornik wewnętrzny.
Aby usunąć zbiornik w drzwiach.
1. Delikatnie wyciągnąć
zbiornik wody z drzwi
trzymając za uchwyt.(A)
Zbiornik wypełniony
wodą waży około 6 kg.
2. Przechylić zbiornik i
wylać wodę.(B)
A
Po opróżnieniu założyć
ponownie w drzwiach
najpierw umieszczając
jego; (C) dolną część a
następnie lekko
dopychając górną. (1)
(2).
3. Nacisnąć
aby
powrócić do cyklu
suszenia.
B
9
PL
4. POJEMNIK NA WODĘ
1
C
5. DRZWICZKI I FILTR
Czyszczenie filtra kondensatora
Pociągnąć za uchwyt, aby otworzyć
drzwiczki. Zamknąć drzwiczki i nacisnąć
,aby ponownie uruchomić suszarkę.
OSTRZEŻENIE! Gdy suszarka bębna
jest w użyciu, bęben i drzwi mogą być
bardzo gorące.
1 . Z d j ą ć p ł y t ę
zabezpieczającą w dolnej 1
części urządzenia.
Filtr
2.Przekręcić dwie
dźwigienki mocujące w
kierunku przeciwnym do
ruchu wskazówek zegara i
wyjąć przednią pokrywę.
UWAGA: Aby suszarka pracowała wydajnie,
przed każdym cyklem suszenia należy
sprawdzić, czy filtr Kłaczków jest czysty.
2
3. Wyciągnąć delikatnie
ramkę filtra i oczyścić z
kurzu i kłaczków. Nie
używać wody do
czyszczenia filtra!.
1. Wyciągnąć filtr do
góry.
2. Otworzyć filtr, tak jak
pokazano.
3. Delikatnie usunąć
kłaczki przy użyciu
miękkiej
szczoteczki lub 1
palców.
4. Zatrzasnąć filtr i
wsunąć na swoje
miejsce.
4. Wyjąć gąbkę z ramki i 3
umyć ją pod bieżącą wodą
wyciskając tak aby usunąć
zabrudzenia.
5. Zamontować przednią
pokrywę we
właściwym położeniu (jak
pokazuje strzałka) i
4
zamknąć dźwigienki
mocujące.
2
Lampka Sygnalizacyjna Filtra
Zapala się, jeżeli filtr wymaga
czyszczenia.
Jeżeli pranie nie jest suszone, sprawdzić,
czy filtr nie jest zatkany.
6. Umieścić płytę
zabezpieczającą na
swoim miejscu.
5
JEŚLI CZYŚCISZ FILTR POD WODĄ,
PAMIĘTAJ ABY GO WYSUSZYĆ.
D O C Z Y S Z C Z E N I A F I LT R A
KONDENSATORA NIE NALEŻY UŻYWAĆ
WODY! .
OSTRZEŻENIE! Jeśli otworzysz drzwi w
trakcje cyklu, przed zakończeniem cyklu chłodzenia, rękojeść może się gorąca. Podczas
próby opróżnienia zbiornika wody podczas
cyklu należy zachować szczególną ostrożność.
Wyczyść filtry przed każdym cyklem.
Uwaga, przeładowanie bębna lub bardzo
duży załadunek może doprowadzić do otwarcia
drzwi w trakcie suszenia. Jeśli to nastąpi, należy
zmniejszyć by kontynuować cykl.
10
4.Drying Selection Button
It allows to set the desired dryness level editable
option up to 5 minutes after the starting of the
cycle:
- Ready to Iron : It leaves the garments
slightly wet to facilitate ironing.
- Dry Hanger : To get garment ready to be
hang
- Dry wardrobe : For laundry that can be
directly stored
-Extra-dry : To get completely dry garments,
ideal for full load.
This appliances is equipped with Drying Manager
Function. On automatic cycles, each level of
intermediate drying, prior to the reaching the
selected one, is indicated by flashing the light
indicator corresponding to the degree of drying
reached. In case of incompatibility, all LEDs flash
quickly for 3 times.
Fi
A
e tra
E
B
D
Fi
e tra
C
7
6
4
5
3
2
1
8
A-Wybór cyklu Wybranie programu
suszenia jest możliwe poprzez obracanie
pokrętła w obu kierunkach. Aby anulować
wybór lub wyłączyć suszenie należy obrócić
pokrętło na pozycję OFF.
B- Cyfry na wyświetlaczu - Na wyświetlaczu
widoczny jest pozostały czas suszenia, czas
opóźnienia w przypadku opóźnionego startu i
inne ustawienia powiadomień.
5.Szybkie- Szybkie cykle: przełączenie
automatycznego programu na program SZYBKI
jest możliwe przed upływem 3 minut po
rozpoczęciu cyklu. Zwiększające się ciśnienie
wydłuża czas (30-45-59 minut).Aby po wybraniu
tej opcji wyłączyć funkcję automatycznego
suszenia, konieczne jest wyłączenie suszarki.
W przypadku niezgodności wszystkie diody
zamigają szybko 3 razy.
6.Najlepsze prasowanie - Ta opcja pozwala
zmniejszyć zagniecenia i plątanie się ubrań dzięki
naprzemiennym ruchom bębna podczas
suszenia i po suszeniu, a także automatycznemu
ustawieniu stopnia wysuszenia idealnego do
prasowania (stopień wysuszenia może być
modyfikowany po wybraniu opcji)
Opcję tę można ustawić do pięciu minut po
rozpoczęciu cyklu i jest aktywna tylko w
cyklach automatycznych.
C-Przycisk 1.Start-Pauza - Aby uruchomić wybrany
program i / lub go zawiesić.
2.Opóźnienie startu - Umożliwia opóźnienie
rozpoczęcia programu od 1 do 24 godzin w
odstępach jednogodzinnych. Wybrane opóźnienie
jest wyświetlane na wyświetlaczu. Po naciśnięciu
przycisku START czas jest odliczany co godzinę.
Otwarcie drzwiczek z ustawionym opóźnionym
startem, po ponownym zamknięciu, naciśnij
ponownie start, aby wznowić odliczanie.
3.Wybór czasu cykluMożliwe jest
przekształcenie cyklu z automatycznego na
zaprogramowany przed upływem 3 minut od
rozpoczęcia cyklu. Zwiększające się ciśnienie
wydłuża czas (30-45-59 minut).
Aby po wybraniu tej opcji wyłączyć funkcję
automatycznego suszenia, konieczne jest
wyłączenie suszarki.
W przypadku niezgodności wszystkie diody
zamigają szybko 3 razy.
11
7.Pamięć - Ta opcja pozwala zapisać opcje
ustawione w danym cyklu. Gdy cykl zostaje
uruchomiony, naciśnij przycisk "pamięć" przez
trzy sekundy. Kontrolka "pamięć" zamiga
trzykrotnie i zapisze wybrane opcje dla
wybranego cyklu.
Przywołanie: Po wyborze cyklu, naciśnij
przycisk "pamięć", aby wywołać zapamiętane
opcje (nie cykl)
8.Blokada - Ta funkcja umożliwia zablokowanie
możliwości wprowadzania zmian dla ustawionych
opcji podczas fazy suszenia.
Aktywacja / Dezaktywacja: Naciśnij
jednocześnie przyciski 4 i 5 przez dwie sekundy.
Na wyświetlaczu pojawi się napis "LOC". Po
odblokowaniu opcji, na wyświetlaczu tylko raz
pojawi się "Unl". W przypadku otwarcia
drzwiczek z aktywowaną blokadą, cykl
zatrzymuje się, ale blokada jest
zapamiętywana: aby ponownie uruchomić cykl,
musisz usunąć blokadę i przywrócić Start. Gdy
suszarka jest wyłączona, opcja jest
automatycznie dezaktywowana.
Blokada przycisków może być modyfikowana w
dowolnym momencie cyklu.
PL
6. STEROWANIE I
WSKAŹNIKI
Automatyczny przeciw zagnieceniom
Ta opcja umożliwia aktywowanie ruchów bębna
przeciwdziałającym zagnieceniom, w przypadku
opóźnienia wyjęcia ubrań po zakończeniu cyklu
suszenia. Jest aktywowana co 10 minut, aż do 6
godzin od zakończenia cyklu. Aby zatrzymać
obracanie się bębna, ustaw pokrętło na pozycję
OFF.
Cykl przydatny, gdy nie można natychmiast wyjąć
prania.
Technical Specifications
Pojemność bębna
Maksymalny ładunek
Wysokość
Szerokość
Głębokość
Pasmo poz omu
energetycznego
zob. etyk eta energetyczna
Zużycie energii w trybie wyłączenia
0,40 W
Zużycie energii w trybie czuwania
D- Ledowe kontrolki
Zbiornik wody
- Zapala się, gdy konieczne
jest opróżnienie zbiornika wody
Czyszczenie filtrów
- Zapala się, gdy
wymagane jest czyszczenie filtrów (drzwi i dolny
filtr)
EN 61121 Programy do zastosowania
BAWEŁN LUB
-SUSZENIE BAWEŁNY
- BAWEŁNA LUB BIAŁE
-DO PRASOWANIA
BAWEŁNIANE
-TEKSTYLIA ŁATWE
W PIELĘGNACJI
DZIAŁANIE
Program suszenia wyrobów
wełnianych na tym urzadzeniu
został zatwierdzony przez The
Woolmark Company w
zakresie suszenia wyrobów
pranych w pralkach z
zastrzezeniem ,ze wyroby sa
prane i suszone zgodnie z
instrukcja prania na wszywce i zaleceniami
producenta tego urzadzenia. M1530.
Wielka Brytania , Irlandia, Hong Kong i Indie są
k r a j a m i w k t ó r y c h z n a k Wo o l m a r k u j e s t
certyfikowanym znakiem handlowym.
Maksymalny Ciężar Przy Suszeniu
Zadeklarowana max.pojemność
Max.4 Kg
- DELIKATNE LUB
SYNTETYCZNE
Rzeczywisty czas trwania cyklu
suszenia zależy od początkowego
poziomu wilgotności prania ze względu
prędkość wirowania, rodzaj i ilość prania,
czystość filtrów i temperaturę otoczenia
ONE FI EXTRA - obszar w ramce, do
którego należy zbliżyć smartfon podczas
rejestracji urządzenia do aplikacji. Należy
postępować zgodnie ze wskazówkami na
wyświetlaczu telefonu. (tylko dla smartfona z
Androidem wyposażonego w technologię
NFC)
Syntetyki lub Delikatne
0,75 W
Informacja dla Laboratoriów Testowych
E- Funkcja Wi-Fi
(tylko wybrane modele)
W modelach z funkcją Wi-Fi stosowna ikona
informuje o działaniu systemu Wi-Fi..
SUCHE BAWEŁNIANE
78,5
zob. etyk eta energetyczna
85 cm
60 cm
48,7 cm
Dane Techniczne
Cykl standardowy (
) BAWEŁNA ma
najlepszą sprawnośc energetyczną i nadaje się
najlepiej do suszenia bielizny bawełnianej.
Tabela na ostatniej stronie pokazuje przybliżony
czas i zużycie energii dla głównych programów
suszenia.
1. Otwórz drzwiczki i załaduj pranie do
bębna. Upewnij się, że odzież nie blokuje
zamknięcia drzwiczek.
2. Delikatnie zamknij drzwiczki pchając je
powoli, aż usłyszysz "kliknięcie".
3. Ustaw pokrętło programu na wymaganej
pozycji (patrz Przewodnik Programów).
4. Naciśnij przycisk
. Suszarka
wystartuje automatycznie a kontrolka nad
przyciskiem będzie stale zapalona.
5. Jeśli drzwi zostaną otwarte w trakcie
suszenia w celu sprawdzenia prania,
należy nacisnąć przycisk
po
zamknięciu drzwiczek, by wznowić
suszenie.
6. Kiedy cykl zbliży się ku końcowi,
maszyna wejdzie w tryb schładzania i
ubrania będą wirowane w chłodnym
powietrzu.
7. Po zakończeniu programu na
wyświetlaczu zapali się napis END.
8. Po zakończeniu cyklu, bęben będzie się
obracał co jakiś czas, aby zapobiec
pognieceniu ubrań do momentu, gdy
maszyna zostanie wyłączona lub drzwiczki
będą zamknięte.
Nie otwieraj drzwi podczas trwania
programu automatycznego - może to
zakłócić proces suszenia.
Wyczyść filtry przed każdym cyklem.
12
PROGRAM
PROGRAM DESCRIPTION
Nowy innowacyjny cykl do suszenia różnego rodzaju tkanin w
tym samym czasie. Suszarka wysyła komunikat, gdy lżejsze
tkaniny są suche i gotowe do wyjęcia. Po tym kroku należy
nacisnąć przycisk startu ponownie, aby zakończyć suszenie
reszty cięższych elementów.
5
*
Delikatny i specyficzny cykl do suszenia ciemnych lub kolorowych tkanin
bawełnianych lub syntetycznych.
4
*
Cykl właściwy do suszenia bawełny, gąbek i ręczników
Full
*
Program Eco Normatywny (suszenie ręczne). Najbardziej wydajny
program pod względem zużycia energii. Nadaje się do bawełny i pościeli.
Full
*
Ten specyficzny cykl został opracowany w celu suszenia koszul minimalizuje plątanie i zagniecenia dzięki specjalnym ruchom bębna.
Zaleca się wyjmowanie ubrań bezpośrednio po cyklu suszenia.
2.5
*
Dedykowany do suszenia jednorodnych tkanin, takich jak dżinsy czy
drelich. Zaleca się przed suszeniem odwrócenie odzieży na lewą stoną.
4
*
4
*
Do delikatnego suszenia syntetyków i delikatnych tkanin.
Specjalna usługa do regeneracji i impregnacji materiałów.
2
*
Dedykowany do odzieży sportowej i fitness; suszy delikatnie, ze
szczególną uwagą pozwalającą uniknąć zbiegnięcia i zniszczenia
elastycznych włókien
4
*
Idealny cykl do suszenia jednolitych kołder i narzut,
regeneracji i wygładzenia piór.
4
*
1
70’
Specjalny cykl, który pozwala wysuszyć, i jednocześnie pozbyć się
głównych alergenów takich jak kurz, sierść, pyłki i resztki użytego
detergentu w proszku.
4
Max 220’
Ειδικός κύκλος κατάλληλος για να στεγνώσετε μακρόστενα υφάσματα
όπως κουρτίνες, σεντόνια και τραπεζομάντηλα. Χάρη στην ειδική κίνηση
του τύμπανου τα υφάσματα θα στεγνώσουν χωρίς να μπερδεύονται και
να τσαλακώνονται.
5
Max 220’
2.5
20’
Odzież wełniana: program może być wykorzystywany do suszenia
maksymalnie 1 kilograma prania (około 3 swetrów).Zaleca się
wywrócenie ubrań na lewą stronę przed suszeniem.Czas ten może ulec
zmianie z uwagi na rozmiar i grubość wsadu oraz wybraną prędkość
wirowania podczas prania.Na zakończenie cyklu odzież jest gotowa do
założenia, ale w przypadku grubszych ubrań ich krawędzie mogą być
nieco wilgotne: zaleca się wysuszenie ich w sposób naturalny.Zaleca się
wyciągnięcie wszystkich ubrań zaraz po zakończeniu cyklu.Uwaga:
proces sfilcowania wełny jest nieodwracalny; prosimy suszyć wyłącznie
ubrania oznaczone symbolem (symbol "można suszyć w suszarce
bębnowej"); ten program nie jest wskazany dla odzieży z akrylu.
Idealny cykl do usuwania przykrych zapachów z pościeli, jednocześnie
wyrównujący zagniecenia
One Fi Extra
CAPACITY DRYING
TIME
(kg)
(min)
Η θέση που πρέπει να επιλέξετε, όταν θέλετε να ενεργοποιήσετε τον απομακρυσμένο
έλεγχο μέσω της Εφαρμογής (μέσω Wi-Fi). Δείτε την ενότητα One Fi Extra για
λεπτομέρειες
* Rzeczywisty czas cyklu suszenia zależy od poziomu wilgotności początkowej prania wynikającej z
prędkości wirowania, rodzaju i ilości ładunku, czystości filtrów i temperatury otoczenia.
13
PL
7. WYBÓR PROGRAMU SUSZENIA
FUNKCJA ONE Fi EXTRA
Jeśli nie znasz swojego położenia
antenyNFC, lekko obróć smartfonem
w ruchu kołowym wokół logo ONE Fi
EXTRA aż App potwierdzi
połączenie. W celu umożliwienia
przesyłania danych, ABY ODNIEŚĆ
SUKCES, KONIECZNE JEST, ABY
PRZYTRZYMAĆ SMARTFON PRZY
PANELU PRALKI PODCZAS KILKU
SEKUND TEJ DANEJ PROCEDURY;
na urządzeniu pojawi się
wiadomość, która poinformuje o
prawidłowym wyniku operacji i
doradzi, gdy jest to możliwe, aby
przesunąć smartfon dalej.
Urządzenie jest wyposażone w technologię
ONE Fi EXTRA,, która pozwala kontrolować
je zdalnie za pośrednictwem aplikacji, dzięki
funkcji Wi-Fi.
URUCHOMIENIE URZĄDZENIA (za
pomocą aplikacji)
● Pobierz aplikację Hoover Wizard na swoje
urządzenie.
Aplikacja Hoover Wizard jest dostępna
dla urządzeń z systemem Android i iOS
zarówno dla tabletów i smartfonów.
Uzyskaj wszystkie szczegóły dotyczące
ONE Fi EXTRA przeglądając aplikację w
trybie DEMO.
Gruba metalowa obudowa lub naklejki
na smartfonie mogą zakłócać lub
uniemożliwiać transmisję danych
pomiędzy pralką a telefonem. Jeśli to
konieczne, zdejmij je.
● Otwórz aplikację, utwórz profil użytkownika i
zarejestruj urządzenie zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na ekranie lub zawartymi w
dołączonym "Skrócona Instrukcja".
Zastąpienie niektórych komponentów
w smartfonie (np. tylnej nakładki,
akumulatora, itp ...) na inne niż
oryginalne może prowadzić do
usunięcia lub uszkodzenia anteny
NFC.
Jeśli korzystasz ze smartfona z systemem
Android wyposażonym w technologię NFC
(Near Field Communication), proces
uruchomienia jest uproszczony (Proste
Uruchomienie); W tym przypadku należy
postępować zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na wyświetlaczu telefonu.
ZBLIŻ I PRZYTRZYMAJ SMARTFON w
pobliżu logo ONE Fi EXTRA na panelu
sterowania urządzenia, w przypadku, gdy jest
to wymagane przez aplikację.
MOŻLIWOŚĆ ZDALNEGO
STEROWANIA (za pomocą aplikacji)
Po uruchomieniu urządzenia, możesz
nim zdalnie sterować za pośrednictwem
aplikacji. Najpierw załaduj pranie do
bębna, dodaj detergent, zamknij drzwi i
wybierz ustawienie ONE Fi EXTRA na
panelu sterowania. Od tego momentu
można zarządzać urządzeniem za
pomocą aplikacji.
Uwaga: w przypadku otwarcia drzwi podczas
używania aplikacji, aby ponownie powrócić
do połączenia, należy zamknąć okno drzwi i
przycisnąć Start. Cykl zacznie się w miejscu
w którym został przerwany.
UWAGI:
Umieść inteligentny telefon tak, aby
antena NFC na jego „plecach”
dopasowała swoje położenie do logo
ONE Fi EXTRA na urządzeniu.
PARAMETRY ŁĄCZNOŚCI BEZPRZEWODOWEJ
Parametry
Standard
Zakres częstotliwości
Maksymalna szybkość
transmisji
Minimalna czułość
14
Specyfikacja
802.11 b/g/n
2,412 GHz. - 2,484 GHz
802.11b (11 Mbps)
+18,5 ± 2 dBm
802.11g (54Mbps)
+16 ± 2 dBm 802.11 n (HT20, MCS7)
+14 ± 2 dBm
802.11b (11 Mbps)
-93 dBm
802.11g (54Mbps)
-85 dBm
802.11 n (HT20, MCS7)
-82 dBm
Niniejszym Candy Hoover Group
Srl,deklaruje, że to urządzenie oznaczone
symbolem jest zgodne z
zasadniczymi wymaganiami dyrektywy
2014/53/UE. Aby otrzymać kopię
deklaracji zgodności, należy
skontaktować się z producentem:
www.candy-group.com
PARAMETRY ŁĄCZNOŚCI BEZPRZEWODOWEJ
Parametry
Specyfikacja
Standard łączności
ISO/IEC 14443 Type A and NFC Forum Type 4
bezprzewodowej
Częstotliwość
13,553-13,567 MHz (częstotliwość 13,560 MHz)
Pole magnetyczne < 42dBμA/m (na 10 metrów)
Przyczyny Usterek...
Usterki, które można naprawić samemu
Przed zwróceniem się po pomoc techniczną do
serwisu GIAS należy sprawdzić listę
następujących problemów. W przypadku
stwierdzenia, że urządzenie pracuje prawidłowo,
zostało nieprawidłowo zainstalowane lub jest
niewłaściwie użytkowane, koszt wezwania
serwisanta poniesie użytkownik. Jeżeli problem
z urządzeniem nadal istnieje po sprawdzeniu
poniższych punktów, najpierw należy
skontaktować się z serwisem GIAS
telefonicznie.
PL
8. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Suszarka głośno pracuje…
● Wyłączyć suszarkę i skontaktować się z
serwisem GIAS w celu uzyskania pomocy
technicznej.
Wskaźnik
jest włączony…
● Czy filtr wymaga czyszczenia?
●Czy kondensator wymaga czyszczenia?
Wskaźnik
jest włączony…
● Czy pojemnik na wodę nie wymaga
opróżnienia?
OBSŁUGA KLIENTA
Czas do końca cyklu zmienia się zgodnie z
postępem suszenia. Czas do końca cyklu,
jaki wskazuje wyświetlacz urządzenia, jest
wskazaniem szacunkowym wynikającym ze
sprawdzania przez przez suszarkę poziomu
wysuszenia tkaniny. Czas do końca suszenia
jaki wskazuje wyświetlacz może się
zwiększać lub zmniejszać i jest to normalne.
Czas suszenia zbyt długi/ odzież nie jest
wystarczająco sucha…
● Czy został wybrany prawidłowy czas/ program
suszenia?
● Czy odzież była zbyt mokra? Czy była
dokładnie wykręcona lub odwirowana?
● Czy filtr wymaga czyszczenia?
● Czy kondensator wymaga czyszczenia?
● Czy suszarka nie jest przepełniona?
● Czy wloty, wyloty i podstawa suszarki są wolne
od przeszkód?
Suszarka nie działa…
● Czy jest prawidłowe zasilanie elektryczne do
suszarki? Sprawdzić posługując się innym
urządzeniem, jak np. lampka stołowa.
● Czy wtyczka jest prawidłowo podłączona do
źródła zasilania?
● Czy nie ma przerwy w dopływie prądu?
● Czy bezpiecznik nie jest przepalony?
● Czy drzwiczki są całkowicie zamknięte?
● Czy suszarka jest włączona zarówno do źródła
prądu, jak i na urządzeniu?
●Czy został wybrany czas suszenia lub
program?
● Czy urządzenie zostało włączone ponownie po
otwarciu drzwiczek?
● Czy suszarka przestała działać z powodu
zapełnienia korytka na wodę, które wymaga
Opróżnienia?
15
Jeżeli po sprawdzeniu wszystkich punktów
problem nadal występuje, należy zwrócić się
o pomoc do serwisu GIAS. Możliwe jest
uzyskanie pomocy drogą telefoniczną lub
zamówienie wizyty serwisanta zgodnie z
warunkami gwarancji. Przy zaistnieniu
jakiejkolwiek z wymienionych sytuacji
użytkownik może zostać obciążony kosztami
serwisu:
● Suszarka pracuje prawidłowo.
●Nie została zainstalowana zgodnie z
instrukcją odnośnie instalacji.
● Była nieprawidłowo użytkowana.
Części Zamienne
Należy zawsze korzystać z oryginalnych
części Zamiennych, dostępnych
bezpośrednio w serwisie GIAS.
Serwis GIAS
W sprawie serwisowania i napraw należy
kontaktować się z serwisantem GIAS.
Producent nie ponosi odpowiedzialności
za błędy drukarskie w niniejszym
poradniku. Producent zastrzega sobie
również prawo do dokonania
odpowiednich zmian produktu bez zmiany
zasadniczych jego cech.
Přečtěte si důkladně a dodržujte tyto pokyny.
Tento návod nabízí důležité rady pro bezpečné
použití, instalaci, údržbu a několik užitečných
rad pro nejlepší využití spotřebiče.
Odložte si veškerou dokumentaci na
bezpečném místě pro případné použití v
budoucnosti nebo pro dalšího majitele.
Zkontrolujte, zda balení obsahuje následující
položky:
Obsah
1.BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
2.PŘÍPRAVA PRÁDLA
3.ČIŠTĚNÍ A BĚŽNÁ ÚDRŽBA
4.ZÁSOBNÍK VODY
5.DVÍŘKA A FILTR
6.OVLÁDACÍ PRVKY A KONTROLKY
● Návod k obsluze
7.VÝBĚR PROGRAMU A FUNKCÍ
● Záruční list
8.ODSTRANĚNÍ PŘÍPADNÝCH PROBLÉMŮ
● Energetický štítek
Umístěním symbolu
na tento
spotřebič prohlašujeme shodu se všemi
platnými Evropskými požadavky ohledně
bezpečnosti, zdraví a životního prostředí
týkajícími se tohoto spotřebiče.
Zkontrolujte, zda nebyl spotřebič během
přepravy poškozen. Pokud ano, kontaktujte
servis GIAS. Nedodržením výše uvedených
pokynů můžete negativně ovlivnit bezpečnost
spotřebiče. V případě závady způsobené
nesprávnou manipulací budete hradit servisní
zásah.
16
● Tento spotřebič smí používat
děti od 8 let a starší a osoby s
omezenými fyzickými,
senzorickými nebo mentálními
schopnostmi, nebo bez
dostatečných zkušeností a
znalostí, pokud byly poučeny o
správném a bezpečném použití
spotřebiče osobou odpovědnou
za jejich bezpečnost a
porozuměly možným rizikům.
Nedovolte dětem hrát si se
spotřebičem. Čištění a údržbu
nesmí provádět děti bez dohledu.
Děti do 3 let mějte neustále pod
dohledem.
●VAROVÁNÍ. Nesprávné použití
sušičky může zvýšit riziko požáru.
● Tento spotřebič je určený pro
použití v domácnosti a podobném
prostředí:
-Zaměstnanecké kuchyně v
prodejnách, kancelářích a jiném
pracovním prostředí;
-Na farmách
-Klienty hotelů, motelů a
podobném typu ubytovacího
zařízení;
-V místě pro výdej snídaně.
Jiné použití spotřebiče od použití
v domácnosti nebo pro typické
domácí využití, jako jsou
komerční účely experty nebo
zkušenými uživateli, jsou
vyloučeny z výše uvedených
způsobu použití.
17
Pokud se spotřebič používá
nesprávně, může se zkrátit
jeho životnost a nebudete mít
práv na záruční opravu.
Jakékoliv poškození
spotřebiče způsobené
nesprávným použitím (i když je
spotřebič v domácnosti) není
akceptováno výrobcem.
● Tento spotřebič se smí
používat pouze k určenému
účelu podle popisu v tomto
návodu. Ujistěte se, zda
rozumíte všem pokynům
k instalaci a použití před
obsluhou spotřebiče.
● Nedotýkejte se spotřebiče
mokrýma rukama.
●Nesedejte si na dvířka ani je
nepoužívejte k zvedání
samotného spotřebiče.
●Nedovolte dětem hrát si se
spotřebičem nebo ovladači.
CZ
1. Bezpečnostní upozornění
●VAROVÁNÍ. Nepoužívejte
spotřebič, pokud není jeho filtr na
místě, nebo je poškozený;
chomáče se mohou vznítit.
VA R O V Á N Í . N a m í s t ě
označeném symbolem horkého
povrchu
může teplota
vystoupit nad 60°C.
●Odpojte zástrčku od síťové
zásuvky. Před čištěním odpojte
zástrčku od síťové zásuvky
●Pokud je spotřebič poškozený,
nepoužívejte jej.
●Zabraňte hromadění chomáčů a
vláken na podlaze v okolí
spotřebiče.
●Konečný cyklus sušičky probíhá
bez ohřevu (cyklus chlazení) k
zajištění teploty prádla, která jej
nepoškodí.
●Sušička se nesmí používat,
pokud jste k čištění prádla použili
průmyslové chemikálie.
●VAROVÁNÍ: Nikdy nezastavuje
sušičku před dokončením cyklu,
pokud rychle nevyndáte veškeré
díly prádla a nerozprostřete je pro
odvod tepla.
●Maximální náplň sušení: viz
energetický štítek.
Instalace
●Nepoužívejte adaptéry,
mnohonásobné zásuvky a
prodloužení.
●Nikdy neinstalujte sušičku
proti zácloně a zabraňte pádu
předmětů za sušičku.
●Spotřebič se nesmí instalovat
za uzamykatelné dveře,
posuvné dveře nebo dveře na
opačné straně k sušičce.
Důležité: Během přepravy
zajistěte, aby spotřebič stál v
horizontální poloze, a v
případě potřeby jej nakloňte na
jednu stranu;
Pozor: Po přemístění
spotřebiče počkejte nejméně 4
hodiny před opětovným
zapnutím, aby mohl olej natéct
zpět do kompresoru.
Nedodržením výše uvedených
pokynů byste mohly poškodit
kompresor.
18
●V sušičce nesušte nevyprané
prádlo.
●VAROVÁNÍ: Nesušte látky
ošetřené čisticími prostředky.
●VAROVÁNÍ: Materiály z
pěnové gumy se mohou za
určitých okolností vznítit při
nadměrném zahřátí. Předměty
jako je pěnová guma (latexová
pěna), koupací čepice,
voděodolné textilie, gumové
předměty nebo polštáře plněné
pěnou SE NESMÍ sušit v
sušičce.
●Vždy si přečtěte informace o
vhodnosti sušení na štítku
prádla.
●Prádlo před vložením do
sušičky důkladně vyždímejte.
Prádlo, ze kterého kape voda,
nedávejte do sušičky.
●Zapalovače a zápalky
nenechávejte v kapsách a
NIKDY nepoužívejte v blízkosti
spotřebiče hořlavé tekutiny.
●Záclony se skelným vláknem
NIKDY nedávejte do
spotřebiče. V případě
kontaminace ostatního prádla
skelným vláknem může dojít k
podráždění pokožky.
●Předměty znečištěné olejem,
acetonem, alkoholem,
benzinem, kerozenem,
odstraňovačem skvrn,
terpentýnem, voskem a
odstraňovačem vosku musíte
Větrání
● V mtnosti instalace spotbi
muse zajistit dostatevr abyste
zabrili vtahovjinh plynze
spotbispalujh jinpaliva do
mtnosti bem provozuuy.
● Instalujte zadnstu spotbi do
blkosti zdi nebo vertiknlochy.
● Mezi spotbim a okolni pkami
musb volnprostor nejm12 mm.
Vstup a vtup vzduchu nikdy
neblokujte. Kaji
obro vrnesme nikdy blokovat
volnprostor mezi dnem spotbi
a podlahou.
● Pravideln kontrolujte volnost
pruchodu vzduchu.
● Po pouziti kontrolujte filtr, v
případě potřeby vyčistěte.
● Zabraňte pádu nebo
hromadění předmětů za
sušičkou, neboť tyto mohou
blokovat vstup a výstup
vzduchu.
● NIKDY neinstalujte sušičku
naproti zácloně
19
CZ
vyprat v horké vodě s
dostatečným množstvím
pracího prostředku před
sušením v bubnové sušičce.
●Aviváže nebo podobné
prostředky musíte používat
podle pokynů na obalu.
Prádlo
● V případě instalace sušičky na
pračku musíte použít vhodný
podstavec podle následující
konfigurace.
Montážní sada 35100019:
pro pračky s minimální hloubkou
49 cm
Montážní sada 35900120:
pro pračky s minimální hloubkou
51 cm
Sada musí být z výše uvedených,
k dostání v našem servisním
středisku nebo u prodejce.
Pokyny k montáži sady jsou
dodané s montážní sadou.
Air Outlets in the Base
20
Neinstalujte spotřebič v
místnosti, kde je riziko mrazu.
Při teplotách kolem bodu
mrazu nemusí sušička
fungovat správně: riziko
poškození v případě
zamrznutí vody v
hydraulickém okruhu (ventily,
hadice, čerpadla). Pro lepší
funkci spotřebiče musí být
okolní teplota místnosti mezi a
5 - 35°C. Všimněte si, že při
provozu v chladných
podmínkách (od +2 až +5°C)
může trochu kondenzované
vody kapat na podlahu.
GIAS Servis
● Veškeré obalové materiály jsou nezávadné vůči
životnímu prostředí a recyklovatelné. Pomozte
zlikvidovat obalové materiály vhodným
způsobem. Podrobnější informace obdržíte na
místní správě.
● K zajištění neustálé bezpečnosti a
● K zajištění bezpečnosti při likvidaci starého
spotřebiče odpojte zástrčku od síťové zásuvky,
odřízněte přívodní kabel a zlikvidujte jej
společně se zástrčkou. Abyste zabránili
uvěznění dětí ve spotřebiči, znefunkčněte
závěsy nebo zámek dvířek
Požadavky na elektrické připojení
spolehlivého provozu spotřebiče musí
opravy provádět autorizovaný servisní
technik GIAS
Bubnové sušičky jsou určené pro provoz s
napětím 220-240 V, 50 Hz. Zkontrolujte, zda je
hodnota obvodu zdrojového napájení
nejméně 6 A.
Elektrický proud může být velmi nebezpečný.
Tento spotřebič je nutné uzemnit.
Elektrická zásuvka a zástrčka spotřebiče musí
být stejného typu.
Nepoužívejte vícenásobné adaptéry a/ani
prodlužovací kabely.
Evropská směrnice 2012/19/EU
Tento spotřebič je označený v
souladu s Evropskou směrnicí
2012/19/EU o likvidaci elektrického a
elektronického vybavení (WEEE).
WEEE obsahuje škodlivé látky (které
mohou mít negativní vliv na životní prostředí) a
základní komponenty (které lze opětovně
využít). Je důležité zajistit pro WEEE správné
zpracování, k odstranění a likvidací všech
škodlivin a obnově všech recyklovatelných
materiálů. Jednotlivci mohou sehrát důležitou
roli v zajištění, že se WEEE nestane
nebezpečným odpadem; je důležité dodržovat
základní pravidla:
-WEEE se nesmí likvidovat společně s
domovním odpadem.
-WEEE se musí odnést na příslušné sběrné
místo k likvidaci a recyklaci. V mnoha zemích
se nacházejí velké sběrny WEEE.
V mnoha zemích můžete při koupi nového
spotřebiče prodejci bezplatně vrátit váš starý
spotřebič ekvivalentního typu.
Zástrčka musí zůstat po instalaci spotřebiče
snadno přístupná
Obsahuje fluorované skleníkové
plyny. Hermeticky uzavřené.
GWP1430
V případě nesprávné instalace
uhradíte náklady spojené s opravou
spotřebiče.
V případě poškození přívodního
kabelu se musí vyměnit za speciální
kabel dostupný do autorizovaného
servisu. Musí jej instalovat kompetentní
osoba.
Spotřebič zapojte do sítě teprve
po ukončení instalace. Pro vaší
bezpečnost je nutné, aby sušička byla
řádně instalována. Pokud máte
pochybnosti o instalaci, požádejte
pracovníky servisu o radu.
Nastavení nožiček
Po umístění sušičky
na místo by měli být
nožičky upravené tak,
aby byl spotřebič ve
vodorovné poloze.
21
CZ
Životní prostředí
2. PŘÍPRAVA PRÁDLA
Před prvním použitím sušičky:
●Přečtěte si důkladně tento návod.
●Vyndejte veškeré předměty z bubnu.
● Utřete vnitřek bubnu a dvířka vlhkou utěrkou k
odstranění případného prachu z přepravy.
Příprava prádla
Ujistěte se, zda je prádlo, které se hodláte sušit,
vhodné pro sušení v sušičce, podle symbolů na
prádle. Ujistěte se, zda jsou zavřené všechny zipy
a kapsy jsou prázdné. Prádlo obraťte
lícem dovnitř. Vložte prádlo volně do bubnu a
zkontrolujte, zda není spletené
Nesušte v sušičce
Vlnu, hedvábí, jemné látky, nylonové punčochy,
jemné výšivky, látky s kovovou dekorací, prádlo
s PVC nebo kůžín.
Důležité: Nesušte prádlo, které bylo
ošetřeno nasucho čiftičem nebo
pogumované oděvy (riziko požáru nebo
exploze).
Během posledních 15 minut se prádlo suší ve
studeném vzduchu.
Úspora energie
Do sušičky vkládejte pouze důkladně odstředěné
prádlo. Čím sušší je prádlo, tím kratší je doba
sušení a tudíž nižší spotřeba energie.
VŽDY
● Zkontrolujte před každým cyklem sušení, zda je
čistý filtr.
NIKDY
●Nedávejte kapající prádlo do bubnu, mohly byste
poškodit spotřebič.
●Dle množství a tloušťky
Kdykoliv je náplň větší než kapacita
sušičky, rozdělte prádlo podle tloušťky
(např. ručníky od tenkého spodního
prádla)
● Dle typu látky
Bavlna/len:Ručníky, bavlněný úplet,
ložní a stolní len.
Syntetické:halenky, košile, overaly,
apod. z polyesteru nebo polyamidu i směs
bavlny/ syntetických látek.
Nepřetěžujte buben, při namočení velkých
kusů prádla může dojít k překročení
maximální náplně (například: spací vaky,
deky)
3.
Čištění a běžná údržba
Čištění sušičky
●Vyčistěte filtr a vylijte zásobník vody po
každém cyklu sušení.
●Pravidelně čistěte kondenzátor.
●Po každém použití utřete vnitřek bubnu a
nechte dvířka pootevřená pro umožnění
cirkulace vzduchu a vysušení.
● Utřete vnější povrch spotřebiče a dvířka
spotřebiče měkkou utěrkou.
● NEPOUŽÍVEJTE drsné hubky ani čisticí
prostředky.
● Abyste zabránili přilepení dvířek nebo
hromadění vláken, vyčistěte vnitřní část
dvířek a těsnění vlhkou utěrkou po každém
cyklu sušení.
UPOZORNĚNÍ! Buben, dvířka a prádlo
mohou být velmi horké.
Rozdělte prádlo následovně
DŮLEŽITÉ Před čištěním spotřebiče jej
vždy vypněte a odpojte od elektrické sítě.
● Podle symbolu ošetření
Můžete je najít na límci nebo vnitřním švu:
Pro elektrické parametry viz výrobní štítek
na přední ftraně skříňky spotřebiče (s
otevřenými dvířky).
Vhodné pro sušení v sušičce.
..
Sušení při vysoké teplotě.
.
Sušení pouze při nízké teplotě.
Nesušit v sušičce.
22
4. Zásobník vody
POZNÁMKA: během prvních cyklů nového
spotřebiče se nashromáždí velmi malé množství
vody, jelikož se nejprve naplní interní nádrž.
Vyjmutí zásobníku z dvířek
1. Jemně vytáhněte
zásobník vody
uchopením za madlo. 1.
(A)
Když je zásobník vody
plný, váží přibližně 6 kg
A
2. Nakloňte zásobník
vody k vylití vody přes
otvor. (B)
Po vylití nasaďte
zásobník vody dle
obrázku; (C) nejdříve
vložte základnu
zásobníku na místo dle
obrázku
(1), pak jemně zatlačte
horní část do správné
pozice (2).
B
23
3.Stisknutím tlačítka
restartujte
cyklus.
POZNÁMKA:Pokud
máte možnost
vypouštění vody v
blízkosti sušičky, lze
použít vypouštěcí
sadu pro trvalé
vypouštění vody ze
sušičky.Poté
již nemusíte
pravidelně manuálně
vyprazdňovat
zásobník.
1
C
CZ
Voda odstraněná z prádla během cyklu
sušení se shromažďuje v zásobníku uvnitř
dvířek sušičky.Pokud je zásobník plný,
rozsvítí
se kontrolka
na ovládacím panelu
a MUSÍTE vyprázdnit zásobník vody.
Zásobník doporučujeme vyprázdnit po
každém cyklu.
5. Dvířka a filtr
Čištění filtru kondenzátoru
Potažením madla otevřete dvířka.
K restartování sušičky zavřete dvířka a
stiskněte Start/Pauza.
VAROVÁNÍ! Pokud je sušička v provozu,
buben a dvířka mohou být VELMI HORKÁ
Filtr
1.Sundejte sokl.
2.Otočte dvě
zajišťovací páčky proti
směru hodinových
ručiček a vytáhněte
přední kryt.
3.Jemně sundejte rám
filtru a odstraňte prach
a jiné nečistoty z filtru.
K čištění filtru
nepoužívejte vodu.
DŮLEŽITÉ: aby byla zachována účinnost
sušičky, zkontrolujte před každým cyklem
sušení, zda je prachový filtr čistý.
4.Jemně sundejte
pěnový filtr a umyjte jej
pod tekoucí vodou tak,
aby jste z něj odstranili
prach a chomáče.
1. Potáhněte nahoru.
5.Nasaďte přední kryt
správně (podle šipky)
a pevně zatlačte na
místo. Uzamkněte dvě
pojistky otočením ve
směru hodinových
ručiček.
2. Otevřete filtr podle
obrázku.
3. Jemně odstraňte
vlákna pomocí
měkkého kartáče
nebo prstů.,
1
1
2
3
6.Nasaďte sokl.
4. Zacvakněte filtr a
nasaďte na místo.
4
2
Indikátor údržby filtru
Svítí v případě potřeby vyčištění
filtru.Pokud se prádlo nesuší, zkontrolujte,
zda nejsou ucpané filtry.
5
POKUD ČISTÍTE FILTR POD VODOU,
NEZAPOMEŇTE JEJ VYSUŠIT.
VAROVÁNÍ!
uprostřed cyklu
chlazení, madlo
Zvyšte pozornost
během cyklu.
Před každým cyklem čištění filtrů.
Pokud otevřete dvířka
před dokončením fáze
může být velmi horké.
při vylití zásobníku vody
Upozornění: Přetížení nebo nadměrné
zatížení bubnu sušičky může způsobit
otevření dveří. V tomto případě zkuste snížit
množství prádla a pokračovat v sušení.
24
Fi
A
e tra
E
B
D
Fi
e tra
C
7
6
4
5
3
2
1
8
A- Volič cyklu - Otáčením ovládacího knoflíku do
obou směrů je možné vybrat požadovaný program
sušení. Pro zrušení výběru či vypnutí sušičky
otočte knoflík do polohy "OFF".
B- Displej - Displej zobrazuje zbývající dobu
sušení, dobu v případě odloženého startu a další
nastavení.
C-Tlačítka 1.Start-Pauza
K zahájení a/nebo pozastavení zvoleného
programu.
2.Odložený start
Umožňuje odložení spuštění programu o 1 až 24
hodin v 1-hodinových intervalech. Zvolený
odložený start se zobrazí na displeji. Po stisknutí
tlačítka START se zobrazený čas zkrátí po hodině
o jednu hodinu. Pokud otevřete dvířka a je
nastaven odložený start, pro opětovné spuštění
odpočítávání musíte opět stisknout tlačítko
START.
3.Volba časového cyklu
Automatický cyklus můžete upravit na
programovaný, do 3 minut po zahájení cyklu.
Opakovaným stisknutím prodloužíte dobu v 10minutových krocích. K resetování automatického
sušení je nutné sušičku vypnout.
V případě nekompatibility, rychle bliknou 3-krát
všechny LED kontrolky.
25
4.Volba stupně sušení
Umožňuje nastavit požadovanou úroveň sušení:
možnost lze upravit až po dobu 5-ti minut od
zahájení cyklu:
- Pro žehlení: zanechá prádlo mírně vlhké
pro usnadnění žehlení.
- Suché k zavěšení: pro prádlo k zavěšení
do skříně
- Suché do skříně: pro prádlo, které lze
rovnou uložit
- Extra suché: pro získání zcela suchého
prádla, ideální pro plnou náplň.
Tento spotřebič je vybaven funkcí Drying
Manager. U automatických cyklů je každá úroveň
v průběhu sušení, ješte před dosažením zvolené
úrovně, indikována blikající kontrolkou
odpovídající stupni dosaženého usušení.
5.Rychlý
Rychlé cykly: automatický program lze přepnout
na RYCHLÝ program, do 3 minut od zahájení
cyklu. Opakovaným stisknutím prodloužíte dobu
(30-45-59 minut).
K obnovení automatického cyklu po této volbě je
nutné sušičku vypnout. V případě
nekompatibility rychle bliknou 3-krát všechny
LED kontrolky.
6.Nejlepší žehlení
Tato možnost vám umožňuje snížit pomačkání a
záhyby, díky střídavému pohybu bubnu během a
po sušení, a to automatickým způsobem a
přizpůsobením úrovně sušení pro žehlení
(úroveň sušení lze upravit po volbě možnosti)
Volbu lze nastavit do pěti minut po zahájení cyklu
a aktivuje se pouze u automatických cyklů.
7.Paměť
Tato možnost vám umožňuje uložit možnosti
nastavené pro konkrétní cyklus.
ULOŽENÍ > v průběhu cyklu stiskněte tlačítko
"paměť" na tři sekundy. Třikrát blikne kontrolka
"paměť" a uloží možnosti nastavené pro daný
cyklus.
Vzpomenutí: po volbě cyklu stiskněte tlačítko
"paměť" pro zobrazení uložených možností
(netýká se samotného cyklu)
8. Uzamčení tlačítek
Tato funkce umožňuje zabránit nežádoucím
změnám na volič programů, během fáze sušení.
Aktivace/deaktivace: stiskněte najednou 4 a 5
tlačítko na dvě sekundy. Na displeji se zobrazí
nápis "LOC". Při odemčení se na displeji zobrazí
"Unl" pouze jednou. V případě otevření bubnu s
aktivovaným zámkem se cyklus zastaví, ale
zámek zůstává aktivní: k restartování cyklu
musíte deaktivovat zámek a obnovit Start. Po
vypnutí sušičky se zámek automaticky
deaktivuje. Zámek tlačítek lze upravit kdykoliv
během cyklu.
CZ
6. OVLÁDACÍ PRVKY A KONTROLKY
Automatická ochrana před pomačkáním
Tato možnost automaticky aktivuje pohyb
bubnu proti pomačkání na konci cyklu, v
případě aktivace odloženého startu po dobu 6
hodin. Aktivuje se každých 10 minut. K
zastavení pohybu nastavte volič na OFF.
Užitečné, pokud nelze prádlo ihned vyndat.
D-Led kontrolky
Zásobník vody
-svítí v případě nutnosti
vyprázdnění zásobníku kondenzátoru.
Čištění filtru
svítí v případě nutnosti čištění
filtrů (filtr dvířek a spodní filtr.)
E- Wi-Fi
(pouze u některých modelů)
U modelů s možností Wi-Fi ikona indikuje že WiFi systém je v provozu.
Oblast ONE FI EXTRA - Plocha přístrojové
desky, na kterou se umístí smartphone ve fázi
zápisu stroje do App (aplikace). Postupujte podle
pokynů na displeji telefonu. (Pouze pro
smartphony Android s technologií NFC)
Cyklus sušení vlny této
pračky byl schválen The
Woolmark Company“ pro
sušení vlněných výrobků
určených pro praní v
pračce, pokud se výrobky
perou a suší dle instrukcí
na štítku prádla a dle pokynů výrobce tohoto
spotřebiče M1530. Ve Velké Británii, Irsku,
Hong Kongu a Indii je obchodní známka
Woolmark certifikační obchodní známkou.
Maximální hmotnost sušení
Bavlna
Maximální deklarovaná
kapacita
Syntetika nebo jemné
Max.4 Kg
Doporučení k sušení
Standardní cyklus COTTON (
)je
nejefektivnější a nejvhodnější pro sušení
běžně vlhkého bavlněného prádla.
Tabulka na poslední stránce zobrazuje
odhadovanou dobu a spotřebu energie
hlavních programů sušení.
78,5
115 litrů
Výška
Šířka
85 cm
60 cm
Hloubka
48,7
60 cm
Energetická třída
Viz energetický štítek
0,40 W
0,75 W
Information für Prüflabor
EN 61121 Program Program pro použití
- DRY COTTON
- IRON COTTON
- EASY-CARE TEXTILE
-
bavlna nebo
-bavlna nebo bílé
- jemné nebo syntetika
Skutečná doba cyklu závisí na
počáteční vlhkosti prádla po odstředění, typu a množství náplně,
čistotě filtrů a okolní teplotě.
OBSLUHA
1.Otevřete dvířka a naplňte buben
sušičky prádlem. Prádlo nesmí bránit
zavření dvířek.
2.Pomalu zatlačte dvířka a opatrně je
zavřete, dokud neuslyšíte «zaklapnutí»
3.Otočením otočného voliče programů
zvolte požadovaný program sušení (viz
Průvodce sušením).
4.Stiskněte tlačítko
Sušička se
automaticky spustí a kontrolka nad
tlačítkem bude nepřetržitě svítit.
5.Pokud v průběhu programu otevřete
dvířka sušičky ke kontrole prádla,po
zavření dvířek musíte stisknout
tlačítko.
6.Když se cyklus blíží ke konci, sušička
přejde do fáze chlazení, prádlo se bude
otáčet ve studeném vzduchu, což
umožňuje vychlazení náplně spotřebiče.
7.Po ukončení cyklu se buben otáčí
přerušovaně k minimalizaci pomačkání.
Trvá to až do vypnut spotřebiče nebo
otevření dvířek.
8.Po dokončení programu se rozsvítí
kontrolka
Neotvírejte dvířka během automatického sušení k zajištění správných
výsledků.
Technické parametry
Objem bubnu
Maximální náplň
Spotřeba energie ve vypnutém režimu
Spotřeba energie v zapnutém režimu
Viz energetický štítek
Před každým cyklem čištění filtrů.
26
VÝBĚR PROGRAMU A FUNKCÍ
PROGRAM
POPIS PROGRAMU
KAPACITA
(kg)
DOBA
SUŠENÍ
(min)
Inovativní cyklus pro společné sušení různých typů látek. Sušička nabízí
upozornění při usušení lehkých látek, které lze vyndat. Pak musíte opět
stisknout tlačítko start k dokončení sušení zbývajícího prádla.
5
*
Jemný a specifický cyklus pro sušení tmavého nebo barevného
bavlněného nebo syntetického prádla.
4
*
Vhodný cyklus pro sušení bavlny, savých materiálů a ručníků.
Full
*
Program sušení Eco normative (suché k zavěšení). Nejúčinnější
program z hlediska spotřeby energie. Vhodný pro bavlnu a len.
Full
*
Tento specifický cyklus byl koncipován pro minimalizaci záhybů, díky
specifickému pohybu bubnu. Prádlo doporučujeme vyndat ihned po
skončení sušení.
2.5
*
Určený pro rovnoměrné sušení látek, jako jsou džíny nebo denim. Před
sušením doporučujeme převrátit na rubovou stranu.
4
*
Pro sušení jemných a syntetických látek, které vyžadují přesné a
specifické ošetření
4
*
K sušení outdoorového, syntetického nebo bavlněného prádla.
2
*
Určený pro technické prádlo, pro sport a fitness, suší jemně se speciální
péči, aby se zabránilo sražení a znehodnocení elastických vláken.
4
*
Ideální cyklus pro rovnoměrné sušení přikrývek, obnoví jemnost peří.
4
*
1
70’
Jeden specifický cyklus, který suší a zároveň pomáhá odstranit alergeny
a roztoče, zvířecí srst, pyly a zbytky pracích prostředků.
4
Max 220’
Specifický cyklus pro sušení velkých látek jako jsou záclony, přikrývky a
ubrusy. Díky speciálnímu pohybu bubnu se minimalizuje pomačkání a
záhyby.
5
Max 220’
Perfektní cyklus pro odstranění nepříjemných zápachů z prádla s
vyhlazením pomačkání.
2.5
20’
Vlněné prádlo: program lze použít pro sušení až 1 kg prádla (přibližně 3
svetry). Před sušením doporučujeme prádlo převrátit na rubovou stranu.
Časování lze změnit z důvodu rozměrů a tloušťky náplně a zvolenému
odstředění během praní. Na konci cyklu je prádlo připravené na nošení,
ale pokud je těžší, okraje mohou být mokré: doporučujeme jej sušit
přirozeným způsobem. Prádlo doporučujeme na konci cyklu vyndat.
Pozor: plstnatění vlny je nenávratné; sušte výhradně prádlo se
symbolem (symbol "ok tumble"); tento program není určený pro akrylové
prádlo.
One Fi Extra
Pozice, kterou musíte vybrat, pokud chcete povolit vzdálené ovládání prostřednictvím aplikace (přes
Wi-Fi). Pro více informací viz část "Extra One Fi
* Skutečná doba cyklu závisí na počáteční vlhkosti prádla po odstředění, typu a množství náplně, čistotě
filtrů a okolní teplotě.
27
CZ
7.
ONE Fi EXTRA
Pokud neznáte pozici NFC antény,
krouživými pohyby lehce pohybujte
chytrým telefonem nad logem ONE
Fi EXTRA dokud aplikace nepotvrdí
připojení. Aby byl přenos dat
úspěšný, je nutné UDRŽOVAT
CHYTRÝ TELEFON V BLÍZKOSTI
OVLÁDACÍHO PANELU BĚHEM
CELÉHO NĚKOLIKAVTEŘINOVÉHO
PŘIPOJENÍ. Následně Vás bude
zařízení informovat o správném
výsledku operace a oznámí Vám, že
je možné přesunout se s chytrým
telefonem kamkoliv.
Tento přístroj je vybaven ONE Fi EXTRA
technologií, která vám umožní přístroj
ovládat na dálku přes aplikaci, a to díky
funkci Wi-Fi.
REGISTRACE PŘÍSTROJE (V APLIKACI)
● Stáhněte aplikaci Hoover Wizard na
Vašem zařízení.
Aplikace Hoover Wizard je dostupná pro
zařízení se systémem Android a iOS, a to
jak pro tablety i pro smartphony.
Získejte všechny podrobnosti o funkcích
ONE Fi EXTRA procházením aplikace v
režimu DEMO.
Silné obaly nebo metalické nálepky
na smartfonu mohou ovlivnit nebo
bránit přenosu dat mezi telefonem a
spotřebičem. V případě potřeby je
odstraňte.
● Otevřete aplikaci, vytvořte profil uživatele a
zaregistrujte přístroj podle pokynů na displeji
zařízení nebo pomocí "Rychlého
průvodce" přiloženého u Vašeho přístroje.
Nahrazení některých komponentů
smartphonu (např. zadní kryt,
baterie, atd.) neoriginálním, by
mohlo vést k odstranění NFC antény.
Použitím Android smartphonu vybaveného
technologií NFC (Near Field
Communication) je proces registrace
zjednodušen (Rychlá registrace); v takovém
případě postupujte podle pokynů na displeji
telefonu, umístěte a držte jej poblíž loga
ONE Fi EXTRA na ovládacím panelu
přístroje, pokud k tomu aplikace vyzývá.
POVOLIT VZDÁLENÉ OVLÁDÁNÍ
(PŘES APLIKACI)
Po registraci přístroje, pokaždé když
chcete, aby bylo možné ovládat přístroj
vzdáleně prostřednictvím aplikace,
nejprve musíte vložit prádlo, čisticí
prostředek, zavřít dveře a vybrat pozici
ONE Fi EXTRA na přístroji. Od té chvíle
jej můžete ovládat pomocí příkazů
aplikace.
Poznámka: V případě otevření dveří s
aktivním dálkovým ovládáním, resetujte
připojení k aplikaci, zavřete dveře a stiskněte
start. Cyklus bude pokračovat od bodu
přerušení.
POZNÁMKY:
Umístěte smartfon tak, že NFC anténa
na zadní straně odpovídá pozici ONE Fi
EXTRA logu spotřebiče.
PARAMETRY BEZDRÁTOVÉHO PŘIPOJENÍ
Parametr
Wi-Fi standard
Rozsah frekvencí
Maximální rychlost přenosu
Minimální přijímací citlivost
28
Specifikace
802.11 b/g/n
2,412 GHz. - 2,484 GHz
802.11b (11 Mbps)
+18,5 ± 2 dBm
802.11g (54Mbps)
+16 ± 2 dBm 802.11 n (HT20, MCS7)
+14 ± 2 dBm
802.11b (11 Mbps)
-93 dBm
802.11g (54Mbps)
-85 dBm
802.11 n (HT20, MCS7)
-82 dBm
PARAMETRY BEZDRÁTOVÉ SÍTĚ
Parametr
Technické údaje
Bezdrátový standard
ISO/IEC 14443 Typ A und NFC Forum Typ 4
Frekvenční pásmo
13.553-13.567 MHz (Mittenfrequenz 13.560 MHz)
Limit magnetického pole
< 42dBμA/m (bei 10 metrech)
Co může být příčinou...
Vady, které můžete opravit sami
Dříve než se obrátíte na pracovníky servisu a
požádáte je o technickou radu, projděte si
následující kontrolní seznam. Pokud se zjistí,
že spotřebič funguje, že byl nainstalován
nesprávně nebo že byl nesprávně používán,
bude vám účtován poplatek.
Pokud problém po dokončení doporučených
kontrol přetrvává, obrate se na pracovníky
servisu, kteří vám prostřednictvím telefonu
pomohou.
Doba do konce se může během cyklu měnit.
Čas do konce se nepřetržitě kontroluje během
sušení a čas se upravuje pro nejlepší informaci.
Zobrazený čas se může prodloužit nebo zkrátit
během cyklu a to je normální.
Doba sušení je příliš dlouhá nebo prádlo není
dostatečně suché...
● Zvolili jste správnou dobu sušení nebo správný
program?
● Nebylo prádlo příliš vlhké? Bylo prádlo důkladně
vyždímáno nebo řádně odstředěno?
●Není nutné vyčistit filtr?
●Není sušička přetížena?
Sušička nefunguje...
Společnost Candy Hoover Group Srl,
prohlašuje, že tento spotřebič
označený
je v souladu se
základními požadavky směrnice
2014/53/EU. Pokud chcete získat kopii
prohlášení o shodě, obraťte se na
výrobce na:
www.hooveronetouch.com/how-to
CZ
8. ODSTRANĚNÍ PŘÍPADNÝCH PROBLÉMŮ
Sušička je hlučná…
● Vypněte sušičku a obraťte se na
autorizovaný servis.
Svítí kontrolka...
● Není nutné vyčistit filtr?
Svítí kontrolka...
● Není nutné vyprázdnit zásobník vody?
Zákaznický servis
Pokud bude k potížím se sušičkou docházet i po
dokončení všech doporučených kontrol, obraťte se
na pracovníky servisu.
Pracovníci servisu vám pomohou prostřednictvím
telefonu nebo vám zařídí návštěvu technika podle
podmínek vaší záruky. Jestliže však bude zjištěna
některá z následujících skutečností, bude vám
účtován poplatek.
●Sušička je ve funkčním stavu.
● Sušička není nainstalována v souladu s pokyny
pro instalaci.
●Sušička nebyla používána správně.
Náhradní díly
Vždy používejte originální náhradní díly,
které vám poskytnou přímo pracovníci
servisu.
Servis
●Má sušička funkční elektrické napájení?
● Napájení zkontrolujte zapojením jiného
spotřebiče do zásuvky, například stolní lampy?
●Je zástrčka řádně zapojena do zásuvky?
●Nedošlo k výpadku dodávky elektřiny?
●Nejsou spálené pojistky?
●Jsou dvířka úplně zavřená?
●Je sušička zapnuta jak u přívodu napájení, tak
na spotřebiči?
● Byla provedena volba doby sušení nebo
programu?
●Zapnuli jste sušičku po otevření dvířek?
29
Ohledně servisu a oprav se obracejte na
pracovníky autorizovaného servisu.
Výrobce neodpovídá za žádné případné
tiskové chyby v tomto návodu. Výrobce si
dále vyhrazuje právo na provedení úprav
svých produktů bez nutnosti změny
důležitých vlastností.
Obsah
1. BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA
Prečítajte si dôkladne a dodržiavajte tieto
pokyny. Tento návod poskytuje dôležité
rady pre bezpečné použitie, inštaláciu,
údržbu a niekoľko užitočných rád pre
najlepšie využitie spotrebiča.
2. PRÍPRAVA BIELIZNE
3. ČISTENIE A BEŽNÁ ÚDRŽBA
Odložte si kompletnú dokumentáciu na
bezpečnom mieste pre prípadné použitie v
budúcnosti alebo pre ďalšieho majiteľa.
4. ZÁSOBNÍK VODY
Skontrolujte, či balenie obsahuje
&nasledujúce položky:
6. OVLÁDACIE PRVKY A
KONTROLKY
●Návod na obsluhu
●Záručný list
●Energetický štítok
7. VÝBER PROGRAMU A FUNKCÍ
5. DVIERKA FILTER
.Umiestnením symbolu
na tento
spotrebič prehlasujeme zhodu so všetkými
platnými Európskymi požiadavkami
ohľadom bezpečnosti, zdravia a životného
prostredia týkajúcimi sa tohto spotrebiča.
Skontrolujte, či nebolo zariadenie
počas prepravy poškodené. Pokiaľ
áno, obráťte sa na pracovníkov
servisu.
Nedodržaním vyššie uvedených
pokynov môžete negatívne ovplyvniť
bezpečnosť spotrebiča. V prípade
poruchy spôsobenej nesprávnou
manipuláciou budete hradiť servisný
zásah.
30
8. ODSTRÁNENIE PRÍPADNÝCH
PROBLÉMOV
● Tento spotrebič môžu používať
deti od 8 rokov a osoby s
obmedzenými
fyzickými, senzorickými alebo
mentálnymi schopnosťami,
alebo bez dostatočných
skúseností a znalostí, ak
boli poučené o správnom a
bezpečnom použití spotrebiča
osobou zodpovednou za ich
bezpečnosť a porozumeli
možným rizikám. Nedovoľte
deťom hrať sa so spotrebičom.
Čistenie a údržbu nesmú
vykonávať deti bez dohľadu.
Deti do 3 rokov majte neustále
pod dohľadom.
● VA R O VA N I E : N e s p r á v n e
použitie sušičky môže zvýšiť
riziko požiaru.
● Tento spotrebič je určený na
použitie v domácnosti a
podobnom prostredí:
- Zamestnanecké kuchyne v
predajniach, kanceláriách a inom
pracovnom prostredí;
- Na farmách
- Klientmi hotelov, motelov a v
podobnom type ubytovacieho
zariadenia;
- V mieste pre výdaj raňajok.
Iné použitie spotrebiča od
použitia v domácnosti alebo pre
typické domáce využitie, ako sú
komerčné účely expertmi alebo
skúsenými používateľmi, sú
vylúčené z vyššie uvedených
spôsobov použitia.
31
Ak sa spotrebič používa
nesprávne, môže sa skrátiť jeho
životnosť a nebudete mať právo
na záručnú opravu. Akékoľvek
poškodenie spotrebiča
spôsobené nesprávnym
použitím (aj keď je spotrebič v
domácnosti) nie je akceptované
výrobcom.
● Tento spotrebič sa môže
používať len na určený účel
podľa popise v tomto návodu.
Uistite sa, či rozumiete všetkým
pokynom na inštaláciu a
použitie pred obsluhou
spotrebiča.
●Nedotýkajte sa spotrebiča
mokrými rukami.
●Nesadajte si na dvierka ani ich
nepoužívajte na dvíhanie
samotného spotrebiča.
●Nedovoľte deťom hrať sa so
spotrebičom alebo ovládačmi.
SK
1. Bezpečnostné upozornenia
●VAROVANIE. Nepoužívajte
spotrebič, ak nie je jeho filter na
mieste, alebo je poškodený;
chumáče sa môžu vznietiť.
● VA R O VA N I E . N a m i e s t e
označenom symbolom horúceho
povrchu
, môže teplota vystúpiť
nad 60°C.
●Odpojte zástrčku od sieťové
zásuvky. Pred čistením odpojte
zástrčku od sieťovej zásuvky.
●Ak je spotrebič poškodený,
nepoužívajte ho.
●Zabráňte hromadeniu chumáčov
a vlákien na podlahe v okolí
spotrebiča.
●Konečný cyklus sušičky prebieha
bez ohrevu (cyklus chladenia) pre
zaistenie teploty bielizne, ktorá ju
nepoškodí.
●Sušička sa nesmie používať, ak
ste na čistenie bielizne použili
priemyslové chemikálie.
●VAROVANIE: Nikdy nezastavuje
sušičku pred dokončením cyklu, ak
rýchlo nevyberiete všetky diely
bielizne a nerozprestriete ich pre
odvod tepla.
●Maximálna náplň sušenia: viď
energetický štítok.
32
Inštalácia
● N e p o u ž í v a j t e a d a p t é r y,
mnohonásobné zásuvky a
predlžovacie káble.
●Nikdy neinštalujte sušičku
oproti záclone a zabráňte pádu
predmetov za sušičku.
●Spotrebič sa nesmie inštalovať
za uzamykateľné dvere,
posuvné dvere alebo dvere na
opačnej strane k sušičke.
Dôležité: Počas prepravy
zaistite, aby spotrebič stál v
horizontálnej polohe, a v
prípade potreby ho nakloňte na
jednu stranu;
Upozornenie: Po premiestnení
spotrebiča počkajte najmenej
4 hodiny pred opätovným
zapnutím, aby mohol olej
natiecť späť do kompresora.
Nedodržaním vyššie uvedených
pokynov by ste mohli poškodiť
kompresor.
dostatočným množstvom
pracieho prostriedku pred
●V sušičke nesušte nevypranú sušením v bubnovej sušičke.
bielizeň.
●Aviváže alebo podobné
●VAROVANIE: Nesušte látky prostriedky musíte používať
ošetrené čistiacimi prostriedky. podľa pokynov na obale.
●VAROVANIE: Materiály z
penovej gumy sa môžu za
určitých okolností vznietiť pri
Vetranie
nadmernom zahriatí. Predmety
ako je penová guma (latexová ● V miestnosti inštalácie
p e n a ) , k ú p a c i a č i a p k a , spotrebiča musíte zaistiť
vodeodolné textílie, gumové dostatočné vetranie, aby ste
predmety alebo vankúše zabránili vťahovaniu iných
plnené penou SA NESMÚ sušiť p l y n o v z o s p o t r e b i č o v
spaľujúcich iné palivá do
v sušičke.
miestnosti
počas prevádzky
●Vždy si prečítajte informácie o
sušičky.
vhodnosti sušenia na štítku
● Inštalujte zadnú stenu
bielizne.
spotrebiča
do blízkosti steny
●Bielizeň pred vložením do
alebo
vertikálnej
plochy.
sušičky dôkladne vyžmýkajte.
Bielizeň, z ktorej kvapká voda, ● Medzi spotrebičom a
okolitými prekážkami musí byť
nedávajte do sušičky.
voľný
priestor najmenej 12
●Zapaľovače a zápalky
nenechávajte vo vreckách a mm. Vstup a výstup vzduchu
NIKDY nepoužívajte v blízkosti nikdy neblokujte. Pre zaistenie
dobrého vetrania nesmiete
spotrebiča horľavé tekutiny.
● Z á c l o n y s o s k l e n e n ý m nikdy blokovať voľný priestor
vláknom NIKDY nedávajte do medzi dnom spotrebiča a
podlahou.
spotrebiča. V prípade
kontaminácie ostatnej bielizne ● Pravidelne kontrolujte
skleneným vláknom môže voľnosť priechodu vzduchu.
● Po použití kontrolujte filter, v
dôjsť k podráždeniu pokožky.
prípade
potreby vyčistite.
●Predmety znečistené olejom,
acetónom, alkoholom,
benzínom, kerozénom,
odstraňovačom škvŕn,
terpentínom, voskom a
odstraňovačom vosku musíte
vyprať v horúcej vode s
SK
The Laundry
33
● Zabráňte pádu alebo
hromadeniu predmetov za
sušičkou, pretože tieto môžu
blokovať vstup a výstup
vzduchu.
● NIKDY neinštalujte sušičku
oproti záclone.
● V prípade inštalácie sušičky
na práčku musíte použiť
vhodný podstavec podľa Montážna súprava 35100019:
pre práčky s minimálnou hĺbkou
49 cm
- Montážna súprava 35900120:
pro pračky s minimálnou hĺbkou
51 cm Súprava musí byť z
vyššie uvedených, zakúpite v
našom servisnom stredisku
alebo u predajcu.
nasledujúcej konfigurácie.
Pokyny k montáži súpravy sú
dodané s montážnou súpravou.
Výstup vzduchu v základni
34
Spotrebič neinštalujte
v mieste s nízkou teplotou,
alebo kde môže mrznúť. Pri
teplote okolo bodu mrazu
nemusí spotrebič fungovať
správne: hrozí riziko
poškodenia, ak voda
zamrzne v hydraulickom
obvode (ventily, hadice,
čerpadlá). Pre lepšiu funkciu
spotrebiča musí byť okolitá
teplota v rozsahu až 5-35°C.
Prevádzka v studenom
prostredí (od +2 do +5°C)
môže spôsobiť kondenzáciu
a kvapkanie vody na
podlahu.
Európska smernica 2012/19/EU
Tento spotrebič je označený v súlade s
Európskou smernicou 2012/19/EC o
likvidácii elektrického a elektronického
vybavenia (WEEE)
Bubnové sušičky sú určené pre prevádzku s
napätím 220-240 V, 50 Hz. Skontrolujte, či je
hodnota obvodu zdrojového napájania
najmenej 6 A.
Elektrický prúd môže byť veľmi
nebezpečný. Tento spotrebič je nutné
uzemniť.
Elektrická zásuvka a zástrčka spotrebiča
musí byť rovnakého typu.
Nepoužívajte viacnásobné adaptéry a/ani
predlžovacie káble.
Zástrčka musí zostať po inštalácii
spotrebiča ľahko prístupná.
Obsahuje fluorované skleníkové plyny.
Hermeticky zatvorené.
WEEE obsahuje škodlivé látky
(ktoré môžu mať negatívny vplyv na životné
prostredie) a základné komponenty (ktoré je
možné opätovne využiť). Je dôležité zaistiť pre
WEEE správne spracovanie, na odstránenie a
likvidáciu všetkých škodlivín a obnovu všetkých
recyklovateľných materiálov. Jednotlivci môžu
zohrať dôležitú úlohu v zaistení, že sa WEEE
nestane nebezpečným odpadom; je dôležité
dodržiavať základné pravidlá:
- WEEE sa nesmie likvidovať spoločne s
domovým odpadom.
- WEEE sa musí odniesť na príslušné zberné
miesto na likvidáciu a recykláciu. V mnohých
krajinách sa nachádzajú veľké zberne WEEE. V
mnohých krajinách môžete pri kúpe nového
spotrebiča predajcovi bezplatne vrátiť váš starý
spotrebič ekvivalentného typu.
GIAS Servis
● Pre zaistenie neustálej bezpečnosti a spoľahlivej
prevádzky spotrebiča musí opravy vykonávať
autorizovaný servisný technik GIAS.
35
GWP1430
V prípade nesprávnej inštalácie uhradíte
náklady spojené s opravou spotrebiča.
V prípade poškodenia prívodného kábla sa
musí vymeniť za špeciálny kábel dostupný v
autorizovanom servise. Musí ho inštalovať
kompetentná osoba.
Spotrebič zapojte do siete až po ukončení
inštalácie. Pre vašu bezpečnosť je nutné,
aby sušička bola správne inštalovaná. Ak máte
pochybnosti o inštalácii, požiadajte pracovníkov
servisu o radu.
Nastavenie nožičiek
Po umiestnení sušičky na
miesto by mali byť nožičky
upravené tak, aby bol
spotrebič vo vodorovné
polohe.
SK
Požiadavky na elektrické pripojenie
Životné prostredie
● Všetky obalové materiály sú šetrné voči
životnému prostrediu a sú recyklovateľné.
Pomôžte zlikvidovať obalové materiály vhodným
spôsobom. Podrobnejšie informácie získate na
miestnej správe.
● Pre zaistenie bezpečnosti pri likvidácii starého
spotrebiča odpojte zástrčku od sieťovej zásuvky,
odrežte prívodný kábel a zlikvidujte ho spoločne so
zástrčkou. Aby ste zabránili uväzneniu detí v
spotrebiči, znefunkčnite závesy alebo zámok
dvierok.
2.
Ak nemá bielizeň symbol o ošetrení, musíte
ju brať ako nevhodnú pre sušenie v
spotrebiči.
● Podľa množstva a hrúbky
PRÍPRAVA BIELIZNE
Pred prvým použitím sušičky:
● Prečítajte si dôkladne tento návod.
● Vyberte všetky predmety z bubna.
● Utrite vnútro bubna a dvierka vlhkou utierkou
pre odstránenie prípadného prachu z prepravy.
Kedykoľvek je náplň väčšia ako kapacita
sušičky, rozdeľte bielizeň podľa hrúbky (napr.
uteráky od tenkej spodnej bielizne).
● Podľa typu látky
Príprava bielizne
Uistite sa, či je bielizeň, ktorú sa chystáte sušiť,
vhodná na sušenie v sušičke, podľa symbolov na
bielizni. Uistite sa, či sú zatvorené všetky zipsy a či
sú vrecká prázdne. Bielizeň otočte lícom dovnútra.
Vložte bielizeň voľne do bubna a skontrolujte, či nie
je spletená.
Nepreťažujte bubon, pri namočení veľkých
kusov bielizne dôjsť k prekročeniu maximálnej
náplne (napríklad: spacáky, deky).
Nesušte v sušičke:
Vlnu, hodváb, jemné látky, nylonové pančuchy,
jemné výšivky, látky s kovovou dekoráciou,
bielizeň s PVC alebo kožou.
3. Čistenie a bežná údržba
Dôležité: Nesušte bielizeň, ktorá bola
ošetrená nasucho čiftičom alebo pogumované
odevy (hrozí riziko požiaru alebo explózie).
Čistenie sušičky
● Vyčistite filter a vylejte zásobník vody po každom
cykle sušenia.
● Filtre čistite pravidelne.
● Po každom použití utrite vnútro bubna a nechajte
dvierka pootvorené pre umožnenie cirkulácie
vzduchu a vysušenie.
● Utrite vonkajší povrch spotrebiča a dvierka
spotrebiča mäkkou utierkou.
● NEPOUŽÍVAJTE drsné špongie ani čistiace
prostriedky.
● Aby ste zabránili prilepeniu dvierok alebo
hromadeniu vláken, vyčistite vnútornú časť dvierok
a tesnenie vlhkou utierkou po každom cykle
sušenia.
Počas posledných 15 minút sa bielizeň suší v
studenom vzduchu.
Úspora energie
Do sušičky vkladajte len dôkladne odstredenú
bielizeň. Čím suchšie bielizeň, tým kratší je čas
sušenia a tiež nižšia spotreba energie.
VŽDY
● Skontrolujte pred každým cyklom sušenia, či je
čistý filter.
UPOZORNENIE! Bubon, dvierka a bielizeň
môžu byť veľmi horúce.
NIKDY
● Nedávajte kvapkajúcu bielizeň do bubna, mohli
by ste poškodiť spotrebič.
DÔLEŽITÉ Pred čistením spotrebiča ho
vždy vypnite a odpojte od elektrickej siete.
Rozdeľte bielizeň následovne
● Podľa symbolu ošetrenia
Môžete ich nájsť na golieri alebo vnútornom šve:
Ohľadne elektrických parametrov viď
výrobný štítok na prednej strane skrinky
spotrebiča (s otvorenými dvierkami).
Vhodné pre sušenie v sušičke.
..
.
Bavlna/ľan: uteráky, bavlnený úplet, posteľný
a stolový ľan.
Syntetická: halenky, košele, overaly atď. z
polyesteru alebo polyamidu aj zmes bavlny/
syntetických látok.
Sušenie pri vysokej teplote.
Sušenie len pri nízkej teplote.
Nesušiť v sušičke.
36
Voda odstránená z bielizne počas cyklu sušenia
sa zhromažďuje v zásobníku vo vnútri dvierok
sušičky. Ak je zásobník plný, rozsvieti sa
kontrolka
na ovládacom paneli a MUSÍTE
vyprázdniť zásobník vody. Zásobník odporúčame
vyprázdniť po každom cykle.
POZNÁMKA: počas prvých cyklov nového
spotrebiča sa nahromadí veľmi malé množstvo
vody, pretože sa najskôr naplní interná nádrž.
Vybratie zásobníka z dvierok
1.Jemne vytiahnite
zásobník vodyuchopením
za rukoväť.(A)
Keď je zásobník vody
plný, váži približne 6kg.
2.Nakloňte zásobníkvody
pre vyliatie vodycez otvor.
(B)
A
Po vyliatí nasaďte zásobník
vody podľa obrázka; (C)
najskôr vložte základňu
zásobníka na miesto podľa
obrázka (1), potom jemne
zatlačte hornú časť do
správnej pozície (2).
3.Stlačením
tlačidlareštartujte
cyklus.
B
37
POZNÁMKA: Ak máte
možnosť vypúšťania
vody v blízkosti sušičky,
je možné použiť
vypúšťaciu sadu pre
trvalé vypúšťanie vody
zo sušičky. Potom
už nemusíte pravidelne
manuálne vyprázdňovať
zásobník.
1
C
SK
4. Zásobník vody
5. Dvierka a filter
Čistenie filtra kondenzátora
.Potiahnutím rukoväti otvorte dvierka.
Pre reštartovanie sušičky zatvorte dvierka a
stlačte Štart/Pauza
VAROVANIE! Ak je sušička v prevádzke,
bubon a dvierka môžu byť VEĽMI HORÚCE.
1.Zložte sokel.
1
Filter
DÔLEŽITÉ: aby bola zachovaná účinnosť sušičky,
skontrolujte pred každým cyklom sušenia, či je
prachový filter čistý .
.
3.Jemne zložte rám
filtraa odstráňte prach a
iné nečistoty z filtra. Na
čistenie filtra
nepoužívajte vodu.
1.Potiahnite hore.
2.Otvorte filter podľa
obrázka.
2 . O t o č t e d v e
uzamykacie páčky proti
smeru hodinových
ručičiek avytiahnite
predný kryt.
2
1
4.Jemne zložte penový
filter a umyte ho pod
tečúcou vodou tak,
abyste z neho odstránili
prach a chumáče.
3.Jemne odstráňte
vlákna pomocou mäkkej
kefy aleboprstov.
4.Zacvaknete filter
anasaďte na miesto.
2
Indikátor údržby filtra
Svieti v prípade potreby vyčistenia filtra. Ak sa
bielizeň nesuší, skontrolujte, či nie sú upchaté
filtre.
5.Nasaďte predný
krytsprávne (podľa
šípky)a pevne zatlačte
n a m i e s t o .
Uzamknitedve poistky
otočenímv smere
hodinovýchručičiek.
3
4
6.Nasaďte sokel.
AK ČISTÍTE FILTER POD VODOU,
NEZABUDNITE HO VYSUŠIŤ.
5
VAROVANIE! otvoríte dvierka uprostred
cyklu, pred dokončením fázy chladenia, rukoväť
môže byť horúca. Zvýšte pozornosť pri vyprázdnení zásobníka vody počas cyklu.
Pred každým cyklom čistenia filtrov.
Upozornenie: preťaženie alebo nadmerné
objemové zaťaženie bubna sušičky môže
spôsobiť otvorenie dverí. V tomto prípade
skúste znížiť množstvo bielizne a pokračovať
v sušení.
38
od spustenia cyklu:
- Pre žehlenie: zanechá bielizeň mierne
vlhkú pre uľahčenie žehlenia.
- Suchá na zavesenie: pre bielizeň na
zavesenie do skrine
- Suchá do skrine: pre bielizeň, ktorú je
možné hneď uložiť
- Extra suchá: pre získanie úplne suchej
bielizne, ideálny pre plnú náplň.
Tento spotrebič je vybavený funkciou Drying
Manager. Pri automatických cykloch je každá
úroveň v priebehu sušenia, ešte pred
dosiahnutím zvolenej úrovne, indikovaná
blikajúcou kontrolkou zodpovedajúcou stupňu
dosiahnutého usušenia.
Fi
A
e tra
E
B
D
Fi
5.Rýchly
Rýchle cykly: automatický program je možné
prepnúť na RÝCHLY program, do 3 minút od
spustenia cyklu. Opakovaným stlačením
predĺžite čas (30-45-59 minút).
Pre obnovenie automatického cyklu po tejto
voľbe je nutné sušičku vypnúť. V prípade
nekompatibility rýchlo bliknú 3-krát všetky LED
kontrolky.
e tra
C
7
6
4
5
3
2
1
8
A-Volič cyklu - Otáčaním ovládacieho gombíka
do oboch smerov je možné vybrať požadovaný
program sušenia. Pre zrušenie výberu či vypnutie
sušičky otočte gombík do polohy "OFF".
B- Displej - Displej zobrazuje zostávajúci čas
sušenia, čas v prípade odloženého štartu a ďalšie
nastavenia.
C-Tlačidlá 1.Štart-Pauza
Pre spustenie a/alebo pozastavenie zvoleného
programu.
2.Odložený štart
Umožňuje odloženie spustenia programu o 1 až 24
hodín v 1-hodinových intervaloch. Zvolený
odložený štart sa zobrazí na displeji. Po stlačení
tlačidla ŠTART sa zobrazený čas skrátí po hodine
o jednu hodinu. Ak otvoríte dvierka a je nastavený
odložený štart, pre opätovné spustenie
odpočítavania musíte opäť stlačiť tlačidlo ŠTART.
3.Voľba časového cyklu
Automatický cyklus môžete upraviť na
programovaný, do 3 minút od spustenia cyklu.
Opakovaným stlačením predĺžite čas v 10minútových krokoch. Pre resetovanie
automatického sušenia je nutné sušičku vypnúť.
V prípade nekompatibility, rýchlo bliknú 3-krát
všetky LED kontrolky.
4.Voľba stupňa sušenia
Umožňuje nastaviť požadovanú úroveň sušenia:
možnost je možné upraviť po dobu až 5-tich minút
39
6.Najlepšie žehlenie
Táto možnosť vám umožňuje znížiť pokrčenie
a záhyby, vďaka striedavému pohybu bubna
počas a po sušení, a to automatickým
spôsobom a prispôsobením úrovne sušenia
na žehlenie (úroveň sušenia je možné upraviť
po voľbe možnosti) Voľbu je možné nastaviť
do piatich minút po spustení cyklu a aktivuje sa
len pri automatických cykloch.
7.Paměť
Táto možnosť vám umožňuje uložiť možnosti
nastavené pre konkrétny cyklus.
ULOŽENIE > v prieběhu cyklu stlačte tlačidlo
"pamäť" na tri sekundy. Trikrát blikne kontrolka
"pamäť" a uloží možnosti nastavené pre daný
cyklus.
Rozpamätanie sa: po voľbe cyklu stlačte
tlačidlo "pamäť" pre zobrazenie uložených
možností (netýka sa samotného cyklu)
8. Uzamknutie tlačidiel
Táto funkcia umožňuje zabrániť nežiadúcim
zmenám na voliči programov, počas fázy
sušenia.
Aktivácia/deaktivácia: stlačte súčasne 4 a 5
tlačidlo na dve sekundy. Na displeji sa zobrazí
nápis "LOC". Pri odomknutí sa na displeji
zobrazí "Unl" len raz. V prípade otvorenia
bubna s aktivovanou zámkou sa cyklus
zastaví, ale zámka zostáva aktívna: na
reštartovanie cyklu musíte deaktivovať zámku
a obnoviť Štart. Po vypnutí sušičky sa zámka
automaticky deaktivuje. Zámku tlačidiel je
možné upraviť kedykoľvek počas cyklu.
SK
6. OVLÁDACIE PRVKY
AKONTROLKY
Automatická ochrana pred pokrčením
Táto možnosť automaticky aktivuje pohyb bubna
proti pokrčeniu na konci cyklu, v prípade aktivácie
odloženého štartu počas 6 hodín. Aktivuje sa
každých 10 minúť. Pre zastavenie pohybu
nastavte volič na OFF.
Užitočné, ak nie je možné bielizeň ihneď vybrať.
D- Led - Led kontrolky
Zásobník vody
- svieti v prípade potreby
vyprázdnenia zásobníka kondenzátora.
Čistenie filtra
- svieti v prípade potreby
čistenia filtrov (filter dvierok a spodný filter.)
E - Wi-Fi
(len v prípade niektorých modelov)
V prípade modelov s možnosťou Wi-Fi ikona
indikuje že Wi-Fi systém je v prevádzke.
ONE EXTRA Fi oblasť - plocha na
prístrojovej doske, na ktorú sa položí
smartphone vo fáze zápisu stroja do App
(aplikácie). Postupujte podľa pokynov na
displeji telefónu (Iba pre smartphone Android
vybavený technológiou NFC)
Cyklus sušenia vlny tejto
práčky bol schválený „The
Woolmark Company" pre
vlnené produkty, ktoré je
možné prať v práčke za
predpokladu, že bielizeň sa
bude prať a sušiť v súlade
s pokynmi na štítku bielizne a podľa pokynov
výrobcu tohto spotrebiča M1530. V UK, Írsku,
Hong Kongu a Indii je značka Woolmark
Certifikačná obchodná známka.
Maximálna hmotnosť sušenia
Maximálna deklarovaná
Bavlna
kapacita
Syntetika alebo
Max.4 Kg
jemná bielizeň
Odporúčania o sušení
Štandardný cyklus COTTON (
) je
najefektívnejší a najvhodnejší pre sušenie
bežne vlhkej bavlnenej bielizne.
Tabuľka na poslednej strane zobrazuje
odhadovaný čas a spotrebu energie hlavných
programov sušenia.
Spotreba energie vo vypnutom režime.
Spotreba energie v zapnutom režime.
0,40
0,75
Information for Test Laboratory
Informácie pre porovnávacie testy
-DRY COTTON
-IRON DRY COTTON
-EASY-CARE TEXTILE
COTTON OR
-COTTON OR WHITES
-DELICATES OR SYNTHETIC
Skutočný čas cyklu závisí na počiatočnej vlhkosti bielizne po odstredení, type a množstve náplne,
čistote filtrov a okolitej teplote.
OBSLUHA
1.Otvorte dvierka a naplňte bubon
bielizňou.Bielizeň nesmie brániť zatvoreniu
dverí.
2.Pomaly zatlačte a opatrne dvierka
zatvorte,pokým nebudete počuť
„zaklapnutie".
3.Otočením voliča programov zvoľte
požadovaný program sušenia (viď
Sprievodcasušením).
4.Stlačte tlačidlo
. Sušička sa automaticky
spustí a kontrolka nad tlačidlom bude
nepretržite svietiť.
5.Ak v priebehu programu otvoríte
dvierkasušičky pre kontrolu bielizne, po
zatvorenídvierok musíte stlačiť tlačidlo
.
6.Keď sa cyklus blíži ku koncu, sušička
prejdedo fázy chladenia, bielizeň sa bude
otáčať vstudenom vzduchu, čo umožňuje
vychladenienáplne spotrebiča.
7.Po dokončení cyklu sa bubon
otáčaprerušovane pre minimalizáciu
pokrčenia.Toto pokračuje až do vypnutia
spotrebiča alebo do otvorenia dvierok.
8.Po dokončení programu sa
rozsvietikontrolka
Technické parametre
78,5
115
V ď energet c ký
Max m álna náplň š títok
Výš ka
85 c m
Š írka
60 c m
48,7
Hĺbka
60 c m
V ď energet c ký
š títok
E nerget c ká tr eda
Neotvárajte dvierka počas automatických
programov pre zaistenie správneho sušenia.
O bjem bubna
Pred každým cyklom čistenia filtrov.
40
7. VÝBER PROGRAMU A FUNKCÍ
POPIS PROGRAMU
Inovatívny cyklus pre spoločné sušenie rôznych typov látok. Sušička
poskytuje upozornenie pri sušení ľahkých látok, ktoré je možné vybrať.
Potom musíte opäť stlačiť tlačidlo štart pre dokončenie sušenia zostávajúcej
bielizne.
5
*
Jemný a špecifický cyklus pre sušenie tmavej alebo farebnej bavlnenej alebo
syntetickej bielizne.
4
*
Vhodný cyklus pre sušenie bavlny, savých materiálov a uterákov.
Full
*
Program sušenia Eco normative (suchá na zavesenie). Najúčinnejší
program z hľadiska spotreby energie. Vhodný pre bavlnu a ľan.
Full
*
Tento špecifický cyklus bol koncipovaný pre minimalizáciu záhybov, vďaka
špecifickému pohybu bubna. Bielizeň odporúčame vybrať ihneď po
skončení sušenia.
2.5
*
Určený pre rovnomerné sušenie látok, ako sú džínsy alebo denim. Pred
sušením odporúčame prevrátiť na rubovú stranu.
4
*
Pre sušenie jemnej syntetiky a jemných látok.
4
*
Špeciálna služba pre obnovenie vodeodolnosti bielizne.
2
*
Určený pre technickú bielizeň, pre šport a fitness, suší jemne so špeciálnou
starostlivosťou, aby sa zabránilo zrazeniu a znehodnoteniu elastických
vlákien.
4
*
Ideálny cyklus pre rovnomerné sušenie prikrývok, obnoví jemnosť peria.
4
*
1
70’
Jeden špecifický cyklus, ktorý suší a zároveň pomáha odstrániť alergeny a
roztoče, zvieraciu srsť, pele a zvyšky pracích prostriedkov.
4
Max 220’
Špecifický cyklus pre sušenie veľkých látok ako sú záclony, závesy a obrusy.
Vďaka špeciálnemu pohybu bubna sa minimalizuje pokrčenie a záhyby.
5
Max 220’
Perfektný cyklus pre odstránenie nepríjemných zápachov z bielizne s
vyhladením pokrčenia.
2.5
20’
Vlnená bielizeň: program je možné použiť pre sušenie až 1 kg bielizne
(približne 3 svetre). Pred sušením odporúčame bielizeň prevrátiť na rubovú
stranu. Časovanie je možné zmeniť z dôvodu rozmerov a hrúbky náplne a
zvolenému odstredeniu počas prania. Na konci cyklu je bielizeň pripravená
na nosenie, ale ak je ťažšia, okraje môžu byť mokré: odporúčame ho sušiť
prirodzeným spôsobom. Bielizeň odporúčame na konci cyklu vybrať. Pozor:
plstnatenie vlny je nenávratné; sušte výhradne bielizeň so symbolom
(symbol "ok tumble"); tento program nie je určený pre akrylovú bielizeň.
One Fi Extra
ČAS
KAPACITA
SUŠENIA
(kg)
(min)
SK
PROGRAM
Pozícia, ktorú musíte vybrať, ak chcete povoliť vzdialené ovládanie prostredníctvom aplikácie (cez Wi-Fi).
Pre bližšie informácie viď časť "Extra One Fi"
*Skutočný čas cyklu závisí na počiatočnej vlhkosti bielizne po odstredení, type a množstve náplne,čistote
filtrov a okolitej teplote.
41
ONE Fi EXTRA
V prípade že nepoznáte pozíciu NFC
antény, krúživými pohybmi ľahko
pohybujte smart telefónom nad logom
ONE Fi EXTRA až kým aplikácia
nepotvrdí pripojenie. Aby bol prenos
dát úspešný, JE NUTNÉ UDRŽIAVAŤ
SMART TELEFÓN V BLÍZKOSTI
OVLÁDACIEHO PANELU POČAS
CELÉHO NIEKOĽKOSEKUNDOVÉHO
PRIPOJENIA. Následne Vás bude
zariadenie informovať o správnom
výsledku operácie a oznámi Vám, že je
možné presunúť sa so smart
telefónom kamkoľvek.
Tento prístroj je vybavený ONE Fi EXTRA
technológiou, ktorá vám umožní prístroj
ovládať na diaľku cez aplikáciu, a to vďaka
funkcii Wi-Fi.
REGISTRÁCIA PRÍSTROJA (V APLIKÁCII)
● Stiahnite aplikáciu Hoover Wizard na
Vašom zariadení.
Aplikácia Hoover Wizard je dostupná pre
zariadenia so systémom Android a iOS, a
to ako pre tablety aj pre smartphony.
Získajte všetky podrobnosti o funkciách
ONE Fi EXTRA prechádzaním aplikácie v
režime DEMO.
Hrubé obaly alebo metalické
nálepky na smartfóne môžu
ovplyvniť alebo brániť prenosu dát
medzi telefónom a spotrebičom. V
prípade potreby ich odstráňte.
● Otvorte aplikáciu, vytvorte profil užívateľa a
zaregistrujte prístroj podľa pokynov na
displeji zariadenia alebo pomocou "Príručky
rýchleho štartu" priloženého u Vášho
prístroja.
Nahradenie niektorých
komponentov smartphonu (napr.
zadný kryt, batérie, atď.)
neoriginálnym, by mohlo viesť k
odstráneniu NFC antény.
Použitím Android smartfónu vybaveného
technológiou NFC (Near Field
Communication) je proces registrácie
zjednodušený (Rýchla registrácia); v takom
prípade postupujte podľa pokynov na
displeji telefónu, umiestnite a držte ho v
blízkosti loga ONE Fi EXTRA na ovládacom
paneli prístroja, ak k tomu aplikácia vyzýva.
POVOLIŤ VZDIALENEJ OVLÁDANIE
(CEZ APLIKÁCIU)
Po registrácii prístroje, zakaždým, keď
chcete, aby bolo možné ovládať prístroj
vzdialene prostredníctvom aplikácie,
najprv musíte vložiť bielizeň, čistiaci
prostriedok, zavrieť dvere a vybrať
pozíciu ONE Fi EXTRA na zariadení. Od
tej chvíle ho môžete ovládať pomocou
príkazov aplikácie.
Poznámka: V prípade otvorenia dverí s
aktívnym diaľkovým ovládaním, resetujte
pripojenie k aplikácii, zatvorte dvierka a
stlačte tlačidlo štart. Cyklus sa obnoví od
okamihu prerušenia.
POZNÁMKY:
Umiestnite smartfón tak, že NFC anténa
na zadnej strane zodpovedá pozícii
ONE Fi EXTRA logu spotrebiča.
PARAMETRE BEZDRÔTOVÉHO PRIPOJENIA
Parametre
Wi-Fi štandard
Frekvencia
Maximálny výkon prenosu
Minimálna citlivosť príjmu
42
Špecifikácie
802.11 b/g/n
2,412 GHz. - 2,484 GHz
802.11b (11 Mbps)
+18,5 ± 2 dBm
802.11g (54Mbps)
+16 ± 2 dBm 802.11 n (HT20, MCS7)
+14 ± 2 dBm
802.11b (11 Mbps)
-93 dBm
802.11g (54Mbps)
-85 dBm
802.11 n (HT20, MCS7)
-82 dBm
8. ODSTRÁNENIE PRÍPADNÝCH PROBLÉMOV
Parametre
Wi-Fi Štandard
Špecifikácie
ISO/IEC 14443 Type A and NFC Forum Type 4
Frekvenčné pásmo
13,553-13,567 MHz (stredná frekvencia 13,560 MHz)
Limit magnetického
poľa
< 42dBμA/m (vo vzdialenosti 10 metrov)
Čo môže byť príčinou...
Poruchy, ktoré môžete opraviť sami
Skôr ako sa obrátite na pracovníkov servisu a
požiadate ich o technickú radu, prejdite si
nasledujúci kontrolný zoznam. Pokiaľ sa zistí,
že spotrebič funguje, že bol nainštalovaný
nesprávne alebo že bol nesprávne používaný,
bude vám účtovaný poplatok. Pokiaľ problém
po ukončení odporúčaných kontrol pretrváva,
obráťte sa na pracovníka servisu, ktorý vám
prostredníctvom telefónu pomôže.
Čas do konca sa môže počas cyklu meniť.
Čas do konca sa nepretržite kontroluje
počas sušenia a čas sa upravuje pre
najlepšiu informáciu. Zobrazený čas sa
môže predĺžiť alebo skrátiť počas cyklu a to
je normálne.
Čas sušenia je veľmi dlhá alebo bielizeň nie
je dostatočne suchá...
● Zvolili ste správny čas sušenia alebo správny
program?
● Nebola bielizeň veľmi vlhká? Bola bielizeň
dôkladne vyžmýkaná alebo poriadne
odstredená?
● Nie je potrebné vyčistiť filter?
● Nie je sušička preťažená?
Sušička nefunguje...
● Má sušička funkčné elektrické napájanie?
Napájanie skontrolujte pripojením iného
spotrebiča do zásuvky, napríklad lampy.
● Je zástrčka poriadne pripojená do elektrickej
zásuvky?
● Nedošlo k výpadku dodávky elektrickej
energie?
● Nie sú vypálené poistky?
● Sú dvierka úplne zatvorené?
● Je sušička zapnutá ako pri prívode napájania
elektrickou energiou, tak na spotrebiči?
● Bola vykonaná voľba času sušenia alebo
programu?
● Zapli ste sušičku po otvorení dvierok?
43
Sušička je hlučná…
● Vypnite sušičku a obráťte sa na
autorizovaný servis.
Svieti kontrolka
…
● Nie je nutné vyčistiť filter?
Svieti kontrolka
…
● Nie je nutné vyprázdniť zásobník vody?
Zákaznícky servis
Pokiaľ bude k problémom so sušičkou
dochádzať aj po ukončení všetkých
odporúčaných kontrol, obráťte sa na
pracovníka servisu. Pracovníci servisu
vám pomôžu prostredníctvom telefónu
alebo vám zariadia návštevu technika
podľa podmienok vašej záruky. Ak však
bude zistená niektorá z nasledujúcich
skutočností, bude vám účtovaný
poplatok:
● Sušička je vo funkčnom stave.
● Sušička nie je nainštalovaná v súlade s
pokynmi pre inštaláciu.
● Sušička nebola používaná správne
Náhradné diely
Vždy používajte originálne náhradné
diely, ktoré vám poskytnú priamo
pracovníci servisu.
Service
Ohľadne servisu a opráv sa obráťte na
pracovníkov autorizovaného servisu.
Výrobca nezodpovedá za žiadne
prípadné tlačové chyby v tomto
návode na obsluhu. Výrobca si ďalej
vyhradzuje právo na vykonanie
úprav svojich produktov bez
potreby zmeny dôležitých
vlastností.
SK
Týmto spoločnosť Candy Hoover Group
Srl, prehlasuje, že zariadenia označené
symbolom
spĺňajú základné
požiadavky Smernice 2014/53/EU.
Ak chcete obdržať kópiu Prehlásenia o
zhode, prosím kontaktujte výrobcu na:
www.candy-group.com
PARAMETRE BEZDRÔTOVÉHO PRIPOJENIA
Kérjük, olvassa el figyelmesen és tartsa be az
alábbi utasításokat, és ezeknek megfelelően
működtesse a gépet. A használati utasítás
fontos útmutatást nyújt a készülék biztonságos
használatához, telepítéséhez és
karbantartásához, és néhány hasznos tanácsot
is ad a legjobb eredmény eléréséhez.
Őrizzen meg minden dokumentumot, hogy a
későbbiek során is belelapozhasson vagy
átadhassa az esetleges jövőbeni
tulajdonosoknak.
Kérjük, ellenőrizze, hogy az alábbi tételeket
leszállították-e a készülékkel együtt:
● Felhasználói kézikönyv
● Garanciajegy
● Energia-besorolási címke
Tartalomjegyzék
1. BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉS
2. A RUHAADAG ELŐKÉSZÍTÉSE
3. TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS
4. VÍZTARTÁLY
5. AJTÓ ÉS SZŰRŐ
6. KAPCSOLÓK ÉS JELZŐLÁMPÁK
7. A PROGRAM KIVÁLASZTÁSA ÉS A
FUNKCIÓ BEÁLLÍTÁSA
8. HIBAELHÁRÍTÁS
A
jel terméken történő
elhelyezésével igazoljuk, hogy a készülék
minden európai biztonsági, egészségügyi
és környezetvédelmi követelménynek
megfelel.
Ellenőrizze, hogy nem sérült-e meg a
gép a szállítás közben. Ha igen, hívja a
Candyszervizt. A fentiek be nem tartása
veszélyeztetheti a készülék biztonságát. Díjat
számíthatunk fel a szerviz kihívásáért, ha a
készülék hibáját a helytelen használat okozta.
44
● A készüléket csak akkor
használhatják 8 éven felüli
gyerekek, csökkent fizikai,
érzékszervi vagy szellemi
képességű, illetve tapasztalatokkal
és ismeretekkel nem rendelkező
személyek, ha felügyeletben
részesülnek, vagy útmutatást
kaptak a készülék biztonságos
használatáról, és megértették a
készülék használatában rejlő
veszélyeket. Gyerekek nem
játszhatnak a készülékkel. A
tisztítást és a karbantartást nem
végezhetik felügyelet nélküli
gyerekek. Állandó felügyelet
hiányában a 3 évesnél kisebb
gyerekeket távol kell tartani a
készüléktől.
● FIGYELMEZTETÉS! A szárítógép
helytelen használata tüzet okozhat.
● A készüléket háztartásokban és
hasonló környezetekben történő
használatra terveztük, például üzletek, irodák és más
munkakörnyezetek személyzeti
konyháiban;
- tanyaházakban;
- szállodák, motelek és más
lakókörnyezetek ügyfelei által;
- „szoba reggelivel" típusú
környezetekben. A készülék
háztartási környezettől vagy a
tipikus háztartási feladatoktól eltérő,
például szakemberek vagy képzett
felhasználók által történő
kereskedelmi használata a fent
említett alkalmazások esetében
sem megengedett.
45
Ha a készüléket nem a fentiek
szerint használják, akkor az
csökkentheti a készülék
élettartamát és érvénytelenítheti a
gyártó garanciáját.
A törvények által megengedett
mértékben a gyártó nem fogadja
el a készülék sérülését vagy más
jellegű olyan károsodását vagy
kárát, amely az otthoni vagy a
háztartási használattól eltérő
használat miatt következik be
(még akkor sem, ha a készülék
otthoni vagy háztartási
környezetben van).
● A készüléket csak
rendeltetésszerűen szabad
használni az itt ismertetett
utasításoknak megfelelően. A
készülék működtetése előtt
nagyon fontos a telepítési és a
használati utasítások alapos
megismerése.
● Ne érintse meg a készüléket
vizes vagy nedves kézzel vagy
lábbal.
● Ne támaszkodjon az ajtóra a
gép feltöltése közben, illetve ne
használja az ajtót a gép
megemeléséhez vagy
mozgatásához.
● Ne engedje, hogy gyerekek
● játsszanak a géppel vagy a gép
kapcsolóival.
HU
1. BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉS
● FIGYELMEZTETÉS! Ne
használja a készüléket, ha a
piheszűrő nincs a helyén vagy
sérült; a pihe meggyulladhat.
● FIGYELMEZTETÉS! Ott, ahol a
meleg felületet jelző
szimbólum
el van helyezve,
a szárítógép működése közben a
hőmérséklet-emelkedés
meghaladhatja a 60 °C-ot.
● Húzza ki a dugót a hálózati
csatlakozóaljzatból. A készülék
tisztítása előtt mindig húzza ki a
dugót.
● Ne folytassa a gép használatát,
ha az hibásnak látszik.
● Szösz vagy pihe nem gyűlhet
össze a padlón a gép körül.
● A szárító ciklus befejező része
hőfejlesztés nélkül zajlik le (hűtési
ciklus) annak biztosítása
érdekében, hogy a ruhadarabok
olyan hőmérsékleten maradjanak,
amely nem károsítja őket.
● A szárítógép nem használható,
ha ipari vegyszereket használtak a
tisztításhoz.
● FIGYELMEZTETÉS! Soha ne
állítsa le a szárítógépet a szárítási
ciklus vége előtt, hacsak nem veszi
ki gyorsan az összes ruhadarabot,
és nem teríti szét őket, hogy a hő
szétszóródjon.
● Maximális szárítási súly: lásd az
energia-besorolási címkét.
46
Telepítés
Ne használjon adaptereket,
elosztókat és/vagy
hosszabbítókat.
● Soha ne állítsa a szárítógépet
függöny mellé, és vigyázzon,
hogy ne essen be vagy ne
gyűljön össze semmi sem a
szárítógép mögött.
● A készüléket nem szabad
zárható ajtó, tolóajtó vagy olyan
csuklópánttal ellátott ajtó mögé
telepíteni, amely a szárítógép
csuklópántjával ellentétes
oldalon van.
Fontos! Ügyeljen arra, hogy
szállítás közben a szárítógép
függőleges helyzetben legyen.
Szükség esetén csak az ábrán
jelzett oldalra szabad
megdönteni.
Vigyázat! Ha a terméket a
másik oldalra döntötte meg,
várjon legalább 4 órát a
készülék bekapcsolása előtt,
hogy az olaj visszafolyhasson a
kompresszorba. Ennek
elmulasztása a kompresszor
károsodását idézheti elő.
● Ne szárítson mosatlan
ruhadarabokat a szárítógépben.
● FIGYELMEZTETÉS! Ne szárítson
a gépben vegytisztító folyadékkal
kezelt textíliákat.
● FIGYELMEZTETÉS! A habgumi
bizonyos körülmények között –
meleg hatására – öngyulladással
égni kezdhet. NEM SZABAD a
szárítógépben habgumit
(latexhabot), zuhanyozószőnyeget,
vízálló textíliát, gumizott ruhákat
vagy habgumival töltött párnákat
szárítani.
● Mindig nézze meg a ruhadarabon
lévő címkét, hogy az anyag
alkalmas-e gépben történő
szárításra.
● A szárítógépbe történő helyezésük
előtt a ruhadarabokat ki kell
centrifugázni vagy alaposan ki kell
csavarni. A víztől csöpögő
ruhadarabokat nem szabad a
szárítógépbe tenni.
● Öngyújtót és gyufát nem szabad a
zsebekben hagyni, és SOHA ne
használjon gyúlékony folyadékokat
a gép közelében.
● Üvegszálas függönyöket SOHA
NEM szabad a gépbe helyezni.
Bőrirritáció következhet be, ha a
ruhanemű üvegszálakkal
szennyeződik.
● A főzőolajjal, acetonnal, alkohollal,
benzinnel, kerozinnal,
folteltávolítóval, viasszal és
viaszeltávolítóval szennyezett
ruhadarabokat a szárítógépben
47
történő szárítás előtt meleg
vízben, nagy mennyiségű
mosószerrel ki kell mosni.
● A lágyítószereket és a hasonló
termékeket a lágyítószerhez
készült utasítás szerint kell
használni.
Szellőzés
● Megfelelő szellőzést kell
biztosítani a szárítógép
helyiségében, nehogy a másfajta
tüzelőanyaggal működtetett
készülékek által kibocsátott
gázok, vagy a nyílt láng által
keltett füst bekerüljön a
helyiségbe a szárítógép
működése közben.
● A készülék hátsó oldalának
elhelyezése fal vagy függőleges
felület közelében.
● Legalább 12 mm távolságnak
kell lennie a gép és más
akadályok között. A bevezető és
a kivezető nyílásokat
akadálymentesen kell tartani. A
megfelelő szellőzés biztosítása
érdekében a gép alja és a padló
közötti teret semmi nem zárhatja
el.
● Rendszeresen ellenőrizze,
hogy nem akadályozza-e valami
a levegő szárítógépen történő
átáramlását.
● Használat után gyakran
ellenőrizze a piheszűrőt, és
szükség esetén tisztítsa meg.
● Vigyázzon, hogy ne essenek
be vagy ne gyűljenek össze
tárgyak a szárítógép mögött és
alatt, mert azok
HU
Tiszta ruha
eltömíthetik a levegő-bevezető és
kivezető nyílásokat
● SOHA ne telepítse a
szárítógépet függöny elé.
● A szárítógép mosógép tetején
történő elhelyezése esetén az
alábbi kialakításnak megfelelően
rögzítőkészletet kell használni.
- 35100019 számú
rögzítőkészlet: minimális
mosógép-mélység = 49 cm
- 35900120 számú
rögzítőkészlet: minimális
mosógép-mélység = 51 cm
A tartalékalkatrész-ellátó
központunkból beszerezhető
valamelyik fenti rögzítőkészletet
kell használni.
A szerelési utasítást és a
rögzítőelemeket a rögzítőkészlettel együtt szállítjuk.
Air Outlets in the Base
48
Ne helyezze a
terméket alacsony
hőmérsékletű vagy
fagyveszélyes helyiségbe.
Előfordulhat, hogy fagypont
körüli hőmérsékleten a termék
nem működik megfelelően:
károsodás léphet fel, ha a víz
megfagy a hidraulikus
hálózatban (szelepek, tömlők,
szivattyúk). Atermék jobb
teljesítménye érdekében a
környezeti szobahőmérsékletnek 5-35°C között kell
lennie. Ne feledje, hogy a
készülék hideg helyen (+2 és
+5°C közötti hőmérsékleten)
történő működtetése
páralecsapódást okozhat, és
vízcseppek jelenhetnek meg a
padlón.
Környezetvédelem
GIAS szerviz
2012/19/EK európai irányelv
készülék jelölése megfelel az
elektromos és az elektronikus
berendezések hulladékairól szóló
2012/19/EU európai irányelvnek
(WEEE).
Az elektromos és az elektronikus
berendezések hulladékai (a környezetre
kedvezőtlen következményekkel járó)
szennyezőanyagokat és (újrafelhasználható)
alapösszetevőket tartalmaznak. A
szennyezőanyagok eltávolítása és megfelelő
ártalmatlanítása, valamint az
újrahasznosítható anyagok visszanyerése
érdekében különleges kezelésben kell
részesíteni az elektromos és az elektronikus
berendezések hulladékait.
Az emberek fontos szerepet játszhatnak annak
biztosításában, hogy az elektromos és az
elektronikus berendezések hulladékai ne
váljanak környezeti problémává. Nagyon
fontos néhány alapvető szabály betartása:
- Az elektromos és az elektronikus
berendezések hulladékai nem kezelhetők
háztartási hulladékként.
- Az elektromos és az elektronikus
berendezések hulladékait az önkormányzat
vagy az arra kijelölt vállalatok kezelésében álló
megfelelő gyűjtőhelyeken kell leadni. Sok
országban az elektromos és az elektronikus
berendezések nagyméretű hulladékait a
lakásokból és az otthonokból gyűjtik be.
GIAS Service
● A készülék folyamatos, biztonságos és
hatékony működése érdekében javasoljuk,
hogy a szervizelést vagy a javítást csak
szakképzett GIAS-szerelővel végeztesse
el.
A szárítógépek egyfázisú, 220-240 V, 50 Hz
feszültségű készülékek. Ellenőrizze, hogy
az elektromos áramkör névleges
áramerőssége legalább 6 A legyen.
Az elektromos áram veszélyes lehet. A
készüléket földelni kell.
A hálózati aljzatnak és a készülék
csatlakozódugójának azonos típusúnak
kell lennie.
Ne használjon elosztókat és/vagy
hosszabbítókat.
A készülék telepítése után a
csatlakozódugónak hozzáférhetőnek
kell lennie.
. Fluorozott üvegházhatású
gázokat tartalmaz.
Hermetikusan zárt.
GWP1430
Díjat számíthatunk fel a szerviz
kihívásáért, ha a készülék hibáját a
helytelen telepítés okozta.
Ha a készülék hálózati kábele
megsérült, akkor azt olyan speciális
kábellel kell kicserélni, amely csak a
tartalékalkatrész-szolgálattól szerezhető
be. A hálózati kábelt csak arra illetékes
személy szerelheti be.
A telepítés befejezése előtt ne
csatlakoztassa a hálózatra és ne kapcsolja
be a készüléket. Biztonsága érdekében
aszárítógépet megfelelő módon kell
telepíteni. Ha kétségei merülnek fel a
telepítéssel kapcsolatban, hívja tanácsért a
GIAS szerviz telefonszámát.
A lábak beállítása
Miután a gép a helyére
került, be kell állítani a
lábakat, hogy a gép
vízszintes helyzetbe
kerüljön.
● To ensure the continued safe and efficient
operation of this appliance we recommend that
any servicing or repairs are only carried out by
an authorised GIAS service engineer.
49
HU
● A felhasznált csomagolóanyag
környezetbarát és újrahasznosítható. Kérjük,
segítsen a csomagolóanyag környezetbarát
módon történő ártalmatlanításában. Az
ártalmatlanítás aktuális eszközeiről az
önkormányzat szolgálhat részletekkel.
● A régi szárítógép biztonságos
ártalmatlanítása érdekében húzza ki a hálózati
csatlakozódugót az aljzatból, vágja le a hálózati
csatlakozókábelt, és a dugóval együtt
semmisítse meg azt. Törje le az ajtópántokat
vagy az ajtózárat, nehogy a gyerekek bezárják
magukat a gépbe.
2. A RUHAADAG ELŐKÉSZÍTÉSE
A szárítógép első alkalommal történő használata
előtt:
● Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el az
utasításokat.
● Vegye ki a dobba csomagolt egységeket.
● Törölje le nedves ruhával a dob belsejét és az
ajtót a szállítás közben esetlegesen lerakódott por
eltávolítása céljából.
A ruhanemű előkészítése
Ügyeljen arra, hogy a szárítandó ruha – a rajta
lévő, kezelésre vonatkozó jeleknek megfelelően –
alkalmas legyen a szárítógépben történő
szárításra.
Ellenőrizze, hogy a kapcsok be vannak-e
kapcsolva, és hogy a zsebek üresek-e. Fordítsa ki
a ruhadarabokat. A ruhadarabokat lazán tegye a
dobba, hogy ne kuszálódjanak össze.
Selyem, nejlonharisnya, finom kézimunka,
fémdíszítésű anyagok, PVC vagy bőrdíszítésű
ruhadarabok.
A szárítógép tisztítása
Az utolsó 15 percben a ruhát mindig hideg
levegő szárítja.
Energiamegtakarítás
Csak az alaposan kicsavart vagy kicentrifugázott
ruhaneműt szabad a szárítógépbe tenni. Minél
szárazabb a ruha, annál rövidebb a szárítási idő,
így ezzel energia takarítható meg.
MINDIG
● Ellenőrizze mindegyik szárítási ciklus előtt,
hogy a szűrő tiszta-e.
SOHA
● Ne tegyen nedves, csepegő ruhákat a
szárítógépbe, mert az a készülék károsodását
okozhatja.
● A kezelési szimbólumok szerint
A szimbólumok a galléron vagy a varrás
belsejében találhatók:
Szárítógépben történő szárításra alkalmas.
Szárítás gépben, csak alacsony
hőmérsékleten.
● Minden szárítási ciklus után tisztítsa
meg a szűrőt és ürítse ki a víztartályt.
● Tisztítsa rendszeresen a kondenzátort.
● Minden használat után törölje ki a dob
belsejét és egy darabig hagyja nyitva az
ajtót a levegőáramlás biztosítása
érdekében.
● Puha ruhával törölje át a gép külső
részét és az ajtaját.
● NE használjon dörzsölő hatású
szivacsot vagy tisztítószert.
● Az ajtó beragadásának vagy a pihék
felgyülemlésének megelőzése érdekében
minden szárítási ciklus után tisztítsa meg
egy nedves ruhával a belső ajtót és a
tömítést.
FIGYELMEZTETÉS! A dob, az
ajtó és a ruhanemű nagyon forró lehet.
Sort the Load as Follows
.
● Szövettípus szerint
Pamut/vászon: Törülköző, pamut-jersey,
ágynemű és asztalterítő.
Szintetikus anyag: Poliészterből vagy
poliamidból készült blúz, ing, overall stb.,
valamint a pamut és a szintetikus anyagok
keverékei.
3.TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS
FONTOS! Ne szárítson vegytisztító
folyadékkal kezelt vagy gumiból készült
ruhadarabokat (tűz-és robbanásveszély).
Szárítás gépben, magas hőmérsékleten.
Ha a ruhaadag nagyobb a szárítógép
kapacitásánál, akkor vastagság szerint
válogassa szét a ruhadarabokat (pl. a
törülközőket az alsóneműtől).
Ne töltse túl a dobot; a nagyméretű
nedves ruhadarabok meghaladhatják a
maximálisan megengedhető adagméretet
(például hálózsákok, paplanok).
Nem szárítható géppel
..
Ha a ruhadarabon nincs kezelési útmutató
címke, akkor azt kell feltételezni, hogy a
ruhadarab gépi szárításra nem alkalmas.
● Mennyiség és vastagság szerint
FONTOS!A tisztítás elvégzése
előtt mindig kapcsolja ki a készüléket és
húzza ki a dugót a hálózati aljzatból.
Az elektromos adatokat lásd a
szárítószekrény elején lévő adattáblán
(nyitott ajtó esetén).
Nem szárítható géppel
50
4. VÍZTARTÁLY
A szárítás közben a ruhából távozó víz a
szárítógép ajtajában lévő tartályban gyűlik
össze. Amikor a tartály megtelik,
a
kapcsolólapon kigyullad a jelzőlámpa, ekkor a
tartályt ki KELL üríteni. Javasoljuk azonban,
hogy mindegyik szárítási ciklus után ürítse ki a
tartályt.
MEGJEGYZÉS: Ha lehetősége van a víz
szárítógép közelében történő
elvezetésére, akkor az ürítőkészletet
használhatja a szárítógép tartályában
összegyűlt víz folyamatos elvezetésére.
Ez azt jelenti, hogy nem kell kiürítenie a
víztartályt.
HU
MEGJEGYZÉS: Az új gép első néhány
ciklusában nagyon kevés víz gyűlik össze,
mivel először a belső tartály telik meg.
Az ajtófiókban lévő tartály kivétele
1. A fogantyút
megtartva óvatosan
húzza ki a víztartályt.
(A)
A teli víztartály súlya
körülbelül 6 kg.
A
2. Billentse meg a
tartályt a víz kiöntőn
keresztül történő
kiürítéséhez. (B)
A kiürítés után tegye
vissza a víztartályt az
ábra szerint; (C)
először illessze a
helyére a tartály alját az
ábra szerint (1), majd
pedig finoman tolja a
helyére a tetejét (2).
B
.
3. Nyomja le a
gombot a ciklus
újraindításához.
1
C
51
5. AJTÓ ÉS SZŰRŐ
A kondenzátorszűrő tisztítása
Az ajtó kinyitásához húzza meg a fogantyút.
A szárítógép újraindításához csukja be az
ajtót és nyomja meg a Start/Szünet gombot.
1. Vegye
védőlemezt.
FIGYELMEZTETÉS! A szárítógép
használata közben a dob és az ajtó NAGYON
FORRÓ lehet.
a
1
Szűrő
FONTOS! A szárítógép hatékonyságának
fenntartása érdekében minden szárítási
ciklus előtt ellenőrizze, hogy a piheszűrő
tiszta-e.
2. Fordítsa el balra a
két rögzítőkart, és
húzza ki az elülső
fedelet.
3. Vegye ki óvatosan a
szűrőkeretet, és egy
ronggyal tisztítsa le a
szűrőről a port és a
pihét. Ne használjon
vizet a szűrő
tisztításához!
1. Húzza a szűrőt
felfelé.
2.Nyissa ki a szűrőt az
ábra szerint.
1
3.Egy puha kefével
vagy ujjaival vegye ki
óvatosan a szöszt.
4. Pattintsa össze a
szűrőt és tegye
vissza a helyére.
ki
2
Szűrőtisztítás-jelző
A jelzőlámpa akkor gyullad fel, ha a szűrő
tisztításra szorul.
Ha nem szárad a ruha, ellenőrizze, hogy nem
tömődött-e el a szűrő.
NE FELEJTSE EL MEGSZÁRÍTANI A
VIZES SZŰRŐT.
2
4. Vegye ki óvatosan a
szivacsot a helyéről és
folyóvíz alá tartva
csavarja ki belőle a port
és a pihét.
3
5. Helyezze vissza az
elülső fedelet a
megfelelő módon (a
nyíl irányában), és
nyomja stabilan a
helyére. Jobbra
fordítva rögzítse a két
kart.
4
6. Helyezze vissza a
védőlemezt.
5
FIGYELMEZTETÉS! Ha szárítási ciklus
közben nyitja ki az ajtót, a hűtési ciklus befejeződése előtt, akkor a fogantyú forró lehet.
Járjon el nagyon körültekintően, ha szárítási
ciklus közben próbálja meg kiüríteni a víztartályt.
Minden használat előtt tisztítsa meg a
szűrőket.
Ügyeljen arra, hogy a túlterhelés vagy
nagy terhelés az ajtó kinyílásához vezethet,
kérjük ilyen esetben csökkentse a terhelési
kapacitást a szárítási ciklus folytatásához.
52
Fi
A
e tra
E
B
D
5.Gyors ciklus
Gyors ciklusok: az automatikus program GYORS
programra kapcsolható át a ciklus kezdete után 3
percen belül. Minden gombnyomás növeli az
időtartamot (30-45-59 perc).
E választás után az automatikus szárítás
visszaállításához ki kell kapcsolni a szárítógépet
Összeegyeztethetetlenség esetén mindegyik
LED-lámpa háromszor gyorsan felvillan.
Fi
e tra
C
7
6
4
5
3
2
- Vasalásra kész: Kissé nedvesen hagyja a
ruhát a vasalás megkönnyítése érdekében.
- Vállfára akasztásra alkalmas szárazság: A
ruha vállfára akasztható
- Szekrényszáraz:
A ruha azonnal
szekrénybe tehető
- Extra száraz: tökéletesen száraz ruha, teljes
adaghoz ideális
Ez a készülék időkezelés funkcióval van éllátva. Az
automatikus ciklusok használata közben minden
köztes szárítási fázis során egy LED jelzőlámpa
kigyulladása jelzi az elért szárazsági szintet
egészen addig, amíg a behelyezett ruhák a
kiválasztott szárazsági szintet el nem érik.
1
8
A-Ciklusválasztó - A tekerőgomb mindkét irányba
tekerhető a kívánt szárítási program
kiválasztásához. A kiválasztott program törléséhez,
és a készülék kikapcsolásához, tekerje a gombot az
'OFF' pozícióba.
B- Kijelző - A kijelző a szárítás hátralévő idejét,
késleltetés indítás választása esetén a késleltetés
idejét, illetve más beállításokkal kapcsolatos
értesítéseket jelez.
C-Gombok 1.Start / Szünet
A kiválasztott program beindításához és / vagy
szüneteltetéséhez.
2.Késleltett indítás
Lehetővé teszi a program megkezdésének 1 órás
időközökkel történő késleltetését 1 és 24 óra között.
A kiválasztott késleltetési idő megjelenik a kijelzőn. A
START gomb lenyomása után a kijelzett idő egy-egy
órával csökken. Az ajtó kinyitása a késleltetéses
indítás beállításakor: az ajtó becsukása után nyomja
le ismét a Start gombot a visszaszámlálás
megkezdéséhez.
3.Időtartam kiválasztása
A ciklus automatikusról programozottra kapcsolható
át a ciklus kezdete után 3 percen belül. Minden
gombnyomás 10 perccel növeli az időtartamot.
E választás után az automatikus szárítás
visszaállításához ki kell kapcsolni a szárítógépet.
Összeegyeztethetetlenség esetén mindegyik LEDlámpa háromszor gyorsan felvillan.
4.Szárítási szint kiválasztása
Lehetővé teszi a kívánt szárítási szint beállítását: az
opció 5 percig módosítható a ciklus megkezdése
után:
53
6.Legjobb vasalás
Ez az opció lehetővé teszi a ráncok és a
gyűrődések csökkentését a dob váltakozó
mozgásának köszönhetően a szárítás közben és a
szárítás után, és automatikusan beállítja a szárítási
szintet (a szárítási szint beállítása az opció
kiválasztása után módosítható)
Az opció a ciklus kezdete után öt percen belül
beállítható, és csak az automatikus ciklusok
esetében aktiválható.
7.Memória
Ez az opció lehetővé teszi a ciklushoz beállított
opciók tárolását.
TÁROLÁS > A ciklus működése közben nyomja le
három másodpercre a „memória” gombot. A
„memória” ellenőrző lámpa háromszor felvillan, és
eltárolja a kiválasztott ciklushoz kapcsolódóan
beállított opciókat. .
Előhívás: A ciklus kiválasztása után nyomja le a
“memória” gombot a tárolt opciók (és nem a ciklus)
előhívásához.
8. Gombok lezárása
Ez a funkció a szárítási fázis közben lehetővé teszi
a beállított opciók nemkívánatos módosításának
megakadályozását a kezelőpanelen.
Bekapcsolás/Kikapcsolás: Nyomja le egyszerre
két másodpercig a 4-es és az 5-ös gombot. A
„LOC” felirat jelenik meg a kijelzőn. Az opció
kikapcsolásakor csak egyszer jelenik meg a
kijelzőn az „Unl” felirat. Ha lezárt gombok esetén
nyitja ki az ajtót, akkor a ciklus megáll, de a lezárás
érvényben marad: a ciklus újraindításához meg
kell szüntetni a lezárást, és újra meg kell nyomni a
Start gombot. A szárítógép kikapcsolása után az
opció is automatikusan kikapcsol.
A gombok lezárása bármikor módosítható a ciklus
közben.
HU
6. KAPCSOLÓK ÉS JELZŐLÁMPÁK
Automatikus gyűrődésgátlás
Ez az opció automatikusan aktiválja a
gyűrődésgátló mozgást a késleltetés
aktiválásakor, és a szárítási ciklus végén 6 órán
keresztül. 10 percenként lép működésbe. A
mozgás kikapcsolásához állítsa a gombot az OFF
helyzetbe.
Ez a funkció akkor hasznos, ha nem lehet azonnal
kivenni a ruhákat a gépből. A dob mozgásban
marad, hogy a ruhák ne nyomódjanak és
gyűrődjenek össze, hanem frissek és puhák
maradjanak.
D- LED jelzőlámpák
Víztartály
- Akkor gyullad fel, ha szükségessé
válik a kondenzvíz-tartály ürítése.
Szűrőtisztítás
- Akkor gyullad fel, ha
szükségessé válik a szűrők tisztítása (ajtószűrő és
alsó szűrő). Ezek a jelzőlámpák a szárítási fázist
jelzik:
EWi-Fi (csak bizonyos típusoknál)
A Wi-Fi opcióval rendelkező típusok esetében az
ikon azt jelzi, hogy működik a Wi-Fi rendszer.
ONE Fi Extra terület - a készülék applikációban
való regisztrációjához helyezze okostelefonját az
előlapon/kezelőpanelen találató ONE Fi Extra
területre. Kövesse a telefon kijelzőjén megjelenő
utasításokat. (Csak NFC technológiás Android
okostelefonok esetében)
A „The Woolmark Company"
jóváhagyta a gép gyapjúszárítási
ciklusát a gépben mosható
gyapjútermékek szárításához,
azzal a feltétellel, hogy a
termékek mosása és szárítása a
ruhán lévő címke utasításai és a készülékgyártó
előírásai szerint történik. M1530.
Az Egyesült Királyságban, Írországban,
Hongkongban és Indiában a Woolmark védjegy
tanúsító védjegy.
Maximum Drying Weight
Pamut
Igazolt maximális
Szintetikus vagy finom
anyagok
Max. 4 kg
Szárítási útmutató
A szabványos COTTON (
) ciklus a
legenergiatakarékosabb és a legalkalmasabb a
normál, nedves pamutruhák szárításához.
Az utolsó oldalon lévő táblázat a fő
szárítóprogramok hozzávetőleges időtartamát
és energiafogyasztását mutatja be.
“Kikapcsolt üzemmód” energiafogyasztása
0,40 W
“Bekapcsolt üzemmód” energiafogyasztása
0,75 W
54
Műszaki adatok
78,5
A dob űrtartalm a:
115
L á s d a z e n e rg a c ím ké t
Max m ál s adag:b e s o ro lá s
Magas s ág
85 c m
S z éles s ég
60 c m
48,7
Mélys ég:
60 c m
E nerg aos z tály
L á s d a z e n e rg a b e s o ro lá s c ím ké t
Információk vizsgáló laboratóriumok részére
EN 61121 szabvány szerinti program
- SZÁRAZ PAMUT
- PAMUT VAGY VASALÓSZÁRAZ PAMUT
- PAMUT VAGY FEHÉR ANYAG
- KÖNNYEN KEZELHETŐ TEXTIL
- FINOM VAGY SZINTETIKUS ANYAG
A szárítási ciklus tényleges ideje függ a
s z á r í t a n d ó r u h a k e z d e t i
nedvességtartalmától, a centrifugálás
sebességétől, a ruhaadag fajtájától és
méretétől, a szűrők tisztaságától és a
környezeti hőmérséklettől.
A KÉSZÜLÉK MŰKÖDÉSE
1. Nyissa ki az ajtót és tegye be a dobba a
ruhákat. Ügyeljen arra, hogy a ruhák ne
akadályozzák az ajtó becsukódását.
2. Óvatosan és lassan csukja be az ajtót, amíg
kattanó hangot nem hall.
3. Fordítsa el a programválasztó tárcsát a
kívánt szárítóprogram kiválasztásához (lásd a
Programtájékoztatót).
4.Nyomja le a
gombot. A szárítógép
automatikusan működésbe lép és a gomb
fölötti jelzőlámpa folyamatosan égni fog.
5. Ha a ruha ellenőrzése céljából a program
közben nyitja ki az ajtót, akkor az ajtó
becsukása
után a szárítás újraindításához
le kell nyomni a gombot.
6. Ha a ciklus a végéhez közeledik, a gép a
hűtési fázisba lép, ekkor a ruhaszárítás hűvös
levegővel folytatódik a ruhaadag lehűtése
céljából.
7. A ciklus befejeződése után a dob
szakaszosan forog a gyűrődések minimálisra
csökkentése céljából. Ez a gép
kikapcsolásáig vagy az ajtó kinyitásáig
folytatódik.
8. A program befejeződése után felgyullad a
VÉGE (END) jelzőlámpa.
A megfelelő szárítás érdekében ne nyissa
ki az ajtót az automatikus programok közben.
Minden használat előtt tisztítsa meg a
szűrőket.
PROGRAM
One Fi Extra
PROGRAM DESCRIPTION
CAPACITY
(kg)
DRYING
TIME
(min)
Új, innovatív ciklus különböző anyagok egyidejű szárításához. A
szárítógép figyelmeztetést ad, ha a könnyű anyagok megszáradtak és
kivehetők a készülékből. Ezt követően ismét le kell nyomni a Start gombot
a készülékben maradt nehezebb anyagok szárításának befejezéséhez.
5
*
Gyengéd, speciális ciklus sötét vagy színes pamut-vagy szintetikus
anyagokhoz.
4
*
A legmegfelelőbb program pamut, törlőruha és törülköző szárításához.
Full
*
Gazdaságos program normál szárításhoz (vállfára akasztásra alkalmas
szárazság). Energiafogyasztás szempontjából a leghatékonyabb
program. Alkalmas pamuthoz és vászonhoz.
Full
*
Ez a különleges ciklus ingek szárítására szolgál, a dob sajátos
mozgásának köszönhetően a ruhadarabok összegubancolódásának és
összetekeredésének minimálisra csökkentése mellett. A szárítási ciklus
befejeződése után ajánlatos azonnal kivenni a ruhadarabokat.
2.5
*
Farmernadrágok vagy farmeranyagok egyenletes szárításához. A
szárítás előtt ajánlatos a ruhadarabokat kifordítani.
4
*
Gondos és különleges kezelést igénylő, kényes, finom és szintetikus
anyagok szárításához.
4
*
Különleges ciklus vízlepergető és vízálló textíliák felfrissítéséhez.
2
*
Fitnesz- és sportruházat gondos, gyengéd szárításához, a rugalmas
szálak összezsugorodásának és elhasználódásának elkerülése
érdekében.
4
*
Tökéletes ciklus paplanok és ágytakarók egyenletes szárításához és a
tollak felfrissítéséhez.
4
*
Gyapjúruhák: a program legfeljebb 1 kg ruha szárításához használható
(kb. 3 pulóver). Javasoljuk, hogy a szárítás előtt fordítsa ki a ruhákat. Az
időtartam a ruhaadag méretétől és vastagságától, valamint a mosás
során kiválasztott centrifugálástól függően változhat. A ciklus végén a
ruhák azonnal felvehetők, de ha nagyobb méretűek, akkor a szélük még
kissé nedves lehet: további természetes szárításuk ajánlott. A ciklus
végén célszerű kivenni a ruhákat a gépből. Figyelem! A gyapjú
megnyúlása visszafordíthatatlan folyamat. Kizárólag megfelelő
szimbólummal („szárítógépben történő szárításra alkalmas"
szimbólummal) ellátott ruhákat szárítson. A program akril anyagokhoz
nem használható.
1
70’
Olyan különleges ciklus, amely szárít, és egyidejűleg elősegíti az allergiát
okozó anyagok, például a poratkák, az állatszőr, a pollenek és a
mosópormaradványok csökkentését.
4
Max 220’
Különleges ciklus nagyméretű anyagok, például függönyök, lepedők és
asztalterítők szárításához. A dob sajátos mozgásának köszönhetően a
szárítás a ruhadarabok összegubancolódásának és
összetekeredésének minimálisra csökkentése mellett történik.
5
Max 220’
Tökéletes ciklus a kellemetlen szagok megszűntetéséhez és a
gyűrődések kisimításához.
2.5
20’
Kapcsolja a készülék gombját ebbe a pozícióba, hogy engedélyezze az applikációval való
összekapcsolást (Wi-Fi-n keresztül). További információkért lássa az 'One Fi Extra' részt.
* A szárítási ciklus tényleges ideje függ a szárítandó ruha kezdeti nedvességtartalmától, a centrifugálás sebességétől, a ruhaadag fajtájától és méretétől, a szűrők tisztaságától és a környezeti hőmérséklettől.
55
HU
7. A PROGRAM KIVÁLASZTÁSA ÉS A FUNKCIÓ BEÁLLÍTÁSA
ONE Fi EXTRA
Ha nem tudja, hogy hol helyezkedik
el az NFC antenna, forgassa
körkörösen az okostelefont a ONE
Fi EXTRA logó fölött, amíg az
alkalmazás jelzi a kapcsolatot. A
sikeres adatátvitel érdekében
fontos, hogy A NÉHÁNY
MÁSODPERCIG TARTÓ MŰVELET
IDEJE ALATT A MŰSZERFALON
TARTSA AZ OKOSTELEFONT; a
készüléken megjelenő üzenet
tájékoztat a művelet eredményéről,
és jelzi, mikor lehet elvenni onnan
az okostelefont.
A készülék ONE Fi EXTRA technológiájának
köszönhetően a készülék Wi-Fi kapcsolaton
keresztül irányítható
HASZNÁLAT (APPLIKÁCIÓ)
● Töltse le Hoover Wizard applikációt a
készülékére.
A Hoover Wizard applikáció Android és
iOS operációs rendszerű telefonokra és
tabletekre elérhető.
Ismerje meg a ONE Fi EXTRA funkcióit a
DEMO mód használatával.
A vastag telefontokok vagy az
okostelefonon lévő fém matricák
befolyásolhatják vagy
akadályozhatják a gép és a telefon
közötti adatátvitelt. Szükség esetén
távolítsa el azokat.
● Nyissa meg az applikációt, hozzon létre új
felhasználói fiókot és kösse össze készüléket
az applikációval a képernyőn megjelenő
utasításokat követve, vagy használja a
"Rövid útmutató"-ot, amelyet a
készülékhez mellékelve talál.
Egyes alkatrészek cseréje (hátlap,
akkumulátor, stb.) nem eredeti
alkatrészekre az NFC antenna
sérüléséhez vezethet.
Androidos, NFC-képes készülék esetén
az összekötés egyszerű – kövesse a
telefon kijelzőjén megjelenő
utasításokat ÉS HELYEZZE A TELEFONT
A HÁZTARTÁSI KÉSZÜLÉKEN található
ONE Fi EXTRA logó közvetlen közelébe,
amikor az applikáció erre utasítja.
TÁVIRÁNYÍTÁS ENGEDÉLYEZÉSE
(APPLIKÁCIÓVAL)
A készülék applikációval való
összekapcsolása után a készüléket tudja
telefonjáról vagy tabletjéről is irányítani.
Ehhez a szennyest helyezze a készülékbe,
töltse be a mosószert és öblítőt és a
készülék gombját kapcsolja a ONE Fi
EXTRA pozícióba. Onnantól az applikáció
segítségével tudja irányítani a készüléket.
Megjegyzés: Abban az esetben, ha aktív
távirányítás közben nyitja ki a készülék
ajtaját, az applikációhoz való
újrakapcsolódáshoz zárja be az ajtót, és
nyomja meg a START gombot. A program
onnan folytatódik majd, ahol félbe szakadt.
MEGJEGYZÉSEK:
Úgy helyezze el okostelefonját, hogy a
hátoldalán lévő NFC antenna
egybeessen a készüléken lévő ONE Fi
EXTRA logó helyzetével.
VEZETEK NÉLKÜLI KAPCSOLATOK PARAMÉTEREI
Paraméter
Szabvány
Frekvenciasáv
Maximális datátvitel
Minimális vételi érzékenység
56
Specifikáció
802.11 b/g/n
2,412 GHz. - 2,484 GHz
802.11b (11 Mbps)
+18,5 ± 2 dBm
802.11g (54Mbps)
+16 ± 2 dBm 802.11 n (HT20, MCS7)
+14 ± 2 dBm
802.11b (11 Mbps)
-93 dBm
802.11g (54Mbps)
-85 dBm
802.11 n (HT20, MCS7)
-82 dBm
8. HIBAELHÁRÍTÁS
A Candy Hoover Group Srl. kijelenti,
hogy a készülék megfelela 2014/53/EU
irányelv
követelményeinek. A
megfelelőségi nyilatkozat példányának
beszerzéséhezkérjük, vegye fel a
kapcsolatot a gyártóval a következő
címen:www.candy-group.com
A VEZETÉK NÉLKÜLI HASZNÁLAT
PARAMÉTEREI
Műszaki adatok
A vezeték nélküli
használat szabványa ISO/IEC 14443 Type A és NFC Forum Type 4
Frekvenciasáv
13,553-13,567 MHz (középfrekvencia: 13,560 MHz)
Mágneses mező
határértéke
< 42dBμA/m (10 méter távolságban)
A szárítógép zajos:
● Kapcsolja ki a gépet, és kérjen
tanácsot a GIAS Szerviztől.
Mi lehet az oka?
Saját kezűleg elhárítható hibák
A szerviz hívása előtt kérjük, fussa át az alábbi
ellenőrzőlistát. Díjat számítunk fel abban az
esetben, ha a gépet üzemképes állapotban
találjuk, illetve ha a gépet rosszul telepítették
vagy helytelenül használták. Ha a javasolt
ellenőrzések elvégzése után a probléma
továbbra is fennáll, kérjük, hívja a szervizt, mert
előfordulhat, hogy telefonon keresztül is tudnak
segítséget nyújtani.
A hátralévő idő kijelzése a ciklus során
változhat. A hátralévő időt a rendszer
folyamatosan ellenőrzi a ciklus folyamán, és
a kijelzett idő a legjobb becsült idő
megjelenítése céljából változik. A kijelzett
idő a ciklus folyamán növekedhet vagy
csökkenhet. Ez normális jelenség.
A szárítási idő túl hosszú/a ruha nem szárad
meg eléggé:
● A megfelelő szárítási időt/programot
választotta?
● Túl nedves volt a ruha? Alaposan kicsavarta
vagy kicentrifugálta a ruhát?
● Tisztításra szorul a szűrő?
● Túlterhelt a szárítógép?
A szárítógép nem működik:
● Kap áramot a szárítógép? Ellenőrizze egy
másik készülékkel, pl. egy asztali lámpával.
● Megfelelően be van dugva a csatlakozódugó
a hálózati aljzatba?
● Nincs áramkimaradás?
● Kiégett a biztosíték?
● Az ajtó teljesen zárva van?
● Be van kapcsolva a szárítógép a hálózati
ellátásnál és a gépen egyaránt?
● Választott szárítási időt vagy programot?
● Az ajtónyitás után újra bekapcsolta a gépet?
57
A
jelzőlámpa ég:
● Tisztításra szorul a szűrő?
A
jelzőlámpa ég:
● Ki kell üríteni a víztartályt?
HU
Paraméter
ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
Ha a javasolt ellenőrzések után is
problémák vannak a szárítógéppel, kérjük,
hívja tanácsért a szervizt.
Előfordulhat, hogy telefonon keresztül is
tudnak segíteni, vagy a garanciális
feltételek keretében időpontot egyeztetnek
a szerelő kihívása céljából. Díjat számítunk
fel azonban, ha az alábbiak bármelyike
érvényes az Ön készülékére:
● a készüléket üzemképes állapotban
találjuk;
● a készüléket nem a telepítési
utasításokkal összhangban telepítették;
● a készüléket helytelenül használták.
Pótalkatrészek
Mindig használjon eredeti alkatrészeket,
amelyek közvetlenül a szerviztől szerezhetők
be.
Szerviz
Szerviz és javítás céljából hívja a helyi szerviz
szerelőjét.
A gyártó minden felelősséget elhárít az
ebben a füzetben esetleg előforduló
nyomdahibákkal kapcsolatban. A gyártó
–a lényeges jellemzők megváltoztatása
nélkül –fenntartja a termékek szükség
szerinti módosításának jogát.
Prosimo vas, da ta navodila pozorno
preberete in stroj uporabljate v skladu z njimi.
Ta knjižica vsebuje pomembna navodila za
varno uporabo, namestitev in vzdrževanje
vašega stroja ter tudi uporabne napotke za
doseganje najboljših rezultatov.
Vso dokumentacijo, ki ste jo dobili s strojem,
skrbno shranite, saj jo boste morda še
potrebovali ali pa jo boste Predali drugemu
lastniku.
Index
1. OPOMBE ZA VARNOST
2. PRIPRAVA NA POLNJENJE
STROJA
3. ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE
4. POSODA ZA VODO
5. VRATA IN FILTER
Prosimo, preverite, ali ste s strojem dobili
tudi naslednje:
6. TIPKE ZA UPRAVLJANJE
IN SIGNALNE LUČKE
● navodila za uporabo
● garancijski list
● nalepko o energijski varčnosti
7. IZBIRA PROGRAMA
8. ODPRAVLJANJE NAPAK
Z oznako
na tem proizvodu izjavljamo,
na lastno odgovornost, da je proizvod
skladen z vsemi evropskimi zahtevami o
varnosti, zdravju in varstvu okolja, ki se v
zakonodaji nanašajo na ta izdelek.
Prepričajte se, da med. prevozom stroj ni
bil poškodovan. Če se je poškodoval, pokličite
pooblaščeni servis.Če ne boste upoštevali
zgornjih navodil, lahko ogrozite varnost
naprave. Če bi napaka na stroju nastala zaradi
nepravilne uporabe, vam lahko zaračunamo
klic servisne službe.
58
OPOMBE ZA VARNOST
● Aparat lahko uporabljajo otroci,
starejši od 8 let, in osebe z
zmanjšanimi fizičnimi,
zaznavnimi ali umskimi
sposobnosti ali s pomanjkljivimi
izkušnjami in predznanjem,
vendar le pod nadzorom in če so
jim bila razložena navodila za
varno uporabo aparata in če se
zavedajo s tem povezanih
tveganj.
Otroci se ne smejo igrati z
aparatom, prav tako otroci ne
smejo čistiti in vzdrževati aparata
brez nadzora.
●OPOZORILO: Napačna
uporaba sušilnega stroja lahko
povzroči požar.
● Aparat je namenjen samo
uporabi v gospodinjstvih in
podobnih okoljih:
- kuhinjah za osebje v pisarnah,
delavnicah ali drugih delovnih
okoljih;
- na kmetijah;
- za stranke v hotelih, motelih in
drugih bivalnih okoljih;
- v penzionih.
Za drugačno uporabo v okoljih, ki
se razlikujejo od uporabe v
gospodinjstvih, kot na primer
uporaba komercialne namene s
strani strokovnjakov ali izučenih
uporabnikov, ta aparat ni
namenjen. Nenamenska
uporaba aparata lahko skrajša
njegovo življenjsko dobo in izniči
59
veljavnost garancije.
Proizvajalec ne prevzema
nikakšrne odgovornosti,
skladno z veljavnimi zakoni, za
morebitno škodo na aparatu ali
poškodbe ali izgubo zaradi
nenamenske uporabe, tudi če
je bil aparat uporabljan v
gospodinjstvu.
● Ta naprava je namenjena
izključno uporabi v
gospodinjstvih, z njo
lahko sušite le gospodinjski
tekstil in oblačila.
●Strojsesmeuporabljatileza
namen, ki je opisan v tem
priročniku. Pred uporabo
stroja se prepričajte, ali ste
popolnoma razumeli navodila
za namestitev in uporabo.
● Stroja se ne dotikajte, če
imate vlažne oziroma mokre
roke ali noge.
● Med polnjenjem stroja se ne
naslanjajte na njegova vrata in
jih nikoli ne uporabljajte za
dviganje ali premikanje stroja.
● Nikoli ne dovolite otrokom, da
bi se igrali s strojem ali
njegovimi tipkami.
● OPOZORILO: Stroja ne
uporabljajte, če filter za puh ni
pravilno nameščen ali če je
poškodovan; puh se lahko
vžge.
SL
1.
●OPOZORILO: Na mestih, kjer je
simbol za vročo površino
, se
lahko temperatura med
delovanjem sušilnega stroja
dvigne na več kot 60 stopinj
Celzija.
● Izvlecite vtič iz električne
vtičnice. Pred čiščenjem stroja
vtič vedno izvlecite iz vtičnice.
● Če se vam zdi, da stroj ne deluje
pravilno, ga prenehajte
uporabljati.
● Na tleh v okolici stroja se ne
smejo nabirati nitke ali puh.
● Boben v stroju se lahko zelo
segreje. Preden začnete perilo
jemati iz stroja, vedno počakajte,
da sušilni stroj konča fazo
hlajenja.
● Zadnja faza programa sušenja
poteka brez segrevanja (faza
ohlajanja). S tem dosežemo, da
je perilo po koncu sušenja take
temperature, da ni nevarnosti za
poškodbe tkanine.
● V stroju ni dovoljeno sušiti
perila, ki je bilo čiščeno z
industrijskimi kemikalijami.
● OPOZORILO: Če je že nujno
potrebno prekiniti program
sušenja pred koncem, kar
odsvetujemo, takoj poberite
perilo iz bobna in ga razgrnite, da
se toplota razgubi.
● Največja dovoljena količina
perila: glej energijsko oznako.
60
Installation
● Ne uporabljajte adapterjev,
razdelilcev in/ali podaljškov.
● Nikoli ga ne postavite ob
zavese in pazite, da predmeti
ne bodo mogli pasti za sušilni
stroj ali se za njim nabirati.
● Naprave ne smete namestiti
za vrati, ki se dajo zakleniti,
drsnimi vrati ali vrati, ki imajo
tečaje na nasprotni strani kot
sušilni stroj.
Pomembno: Med transportom
naj bo sušilni stroj v
pokončnem položaju. Če je
nujno, ga nagnite samo tako,
kot je to prikazano na spodnji
sliki:
V nasprotnem primeru
počakajte vsaj 4 ure in šele
nato vključite sušilni stroj, da
bo lahko olje steklo nazaj v
kompresor. V nasprotnem
primeru obstaja nevarnost
poškodbe kompresorja!.
● V sušilnem stroju ne sušite
kosov, ki niso bili oprani.
●OPOZORILO: Nikoli ne sušite
tkanin, obdelanih s tekočinami za
kemično čiščenje.
● OPOZORILO:Materiali iz
penaste gume lahko včasih pri
segrevanju (pod posebnimi
pogoji) zagorijo zaradi samovžiga.
Predmetov iz penaste gume
(lateks pena), kap za prhanje, proti
vodi odpornih tkanin, izdelkov in
oblačil z gumijasto podlogo in
blazin z vložki iz penaste gume NE
SMETE sušiti v sušilniku za perilo.
● Da izveste, ali je material
primeren za sušenje, vedno
poglejte etiketo na tekstilu.
● Predendasteoblačilavsušilni
stroj,morajobitiožetaročnoalis
centrifugo v pralnemstroju. V
sušilni stroj se NE SME dajati
oblačil, iz katerih še kaplja.
● Pazite, da v žepih ni vžigalnikov
ali vžigalic, in v bližini sušilnega
stroja NIKOLI ne uporabljajte
gorljivih tekočin.
● V stroju NIKOLI ne smete sušiti
zaves iz steklenih vlaken. Če
steklena vlakna pridejo na druga
oblačila, lahko pride do draženja
kože.
● Kose, ki so se umazali s snovmi,
kot so na primer jedilno olje,
aceton, alkohol, bencin, kerozin,
o d s t r a n j e v a l e c m a d e ž e v,
terpentin, vosek ali odstranjevalec
voska, morate najprej oprati v
vroči vodi z nekaj več detergenta,
preden jih začnete sušiti v
sušilnem stroju.
61
● Mehčalce perila in podobne
izdelke uporabite, kot je
navedeno v navodilih za
uporabo Mehčalca.
PRETOK ZRAKA
V prostoru, kjer stoji sušilni stroj,
je treba zagotoviti zadostno
zračenje, zato da stroj med
delovanjem v prostor ne bi
potegnil plinov, ki jih pri
izgorevanju izločajo nekatere
naprave, na primer kamini.
●Zrak, ki izhaja iz stroja, ne sme
biti speljan v dimnik, na
katerega so priključene
naprave, ki za zgorevanje
uporabljajo plin ali druga goriva.
● Sušilni stroj postavite s
hrbtno stranjo ob zid ali drugo
vertikalno površino.
●Redno preverjajte, ali ima
zrak, ki teče skozi sušilni stroj,
prosto pot.
● Po uporabi preverite, ali se je
v filtru nabral puh, in filter po
potrebi očistite.
● Okoli stroja mora biti vsaj 12
mm praznega prostora.
Odprtine za vstop in izstop
zraka morajo biti vedno
neovirane, prav tako mora biti
omogočeno kroženje zraka
med dnom stroja in tlemi, kar je
nujno za zadostno zračenje.
●Preprečite, da bi predmeti
padali za stroj ali se nabirali za
njim, saj bi lahko ovirali pretok
zraka (vhode in izhode za
zrak).
SL
Perilo
● NIKOLI ne namestite
sušilnega stroja ob zavesah.
● Redno po vsaki uporabi
preverjajte stanje filtra za delce
tkanine in ga po potrebi očistite.
● Če želite postaviti sušilni stroj
na pralni stroj, morate uporabiti
namenski komplet za
sestavljanje obeh strojev ter
upoštevati navodila.
● Komplet za sestavljanje
sušilnega in pralnega stroja
model 35100019: za pralne stroje
globine najmanj 49 cm
● Komplet za sestavljanje
sušilnega in pralnega stroja
model 35900120: za pralne stroje
globine najmanj 51 cm
● Komplet za sestavljanje
sušilnega in pralnega stroja
izberite glede na globino vašega
pralnega stroja; na voljo so pri p
ooblaščenih servisih. Kompletu
so priložena tudi navodila za
instalacijo in vsi otrebni deli za
pritrditev.
Air Outlets in the Base
62
Aparata ne smete
namestiti v prostoru, kjer je
nizka temperatura oziroma
obstaja tveganje za pojav
zmrzali. Pri temperaturah
okoli ledišča aparat morda
ne bo pravilno deloval:
obstaja tveganje za
poškodbe, saj bi lahko voda
v hidravličnem tokokrogu
zamrznila (ventili, cevi,
črpalke). Za učinkovito
delovanje mora biti
temperatura v prostoru med
5-35°C. Upoštevajte, da
lahko med delovanjem pri
nizkih temperaturah (med +2
in +5°C) pride do
kondenzacije vode in
posledično kapljic vode na
tleh.
Varovanje Okolja
Zahteve za Električno Napeljavo
● Vsi materiali, iz katerih je izdelana
embalaža, so okolju prijazni in jih je mogoče
reciklirati. Prosimo, odvrzite embalažo na
okolju prijazen način. Na vaši občini ali
komunalni službi vam bodo lahko podrobno
povedali več o odstranjevanju odpadkov.
● Ko boste sušilni stroj odvrgli, varnost
zagotovite tako, da stroj izključite iz vtičnice
ter nato prerežete električni kabel in ga
skupaj z vtičem uničite. Da preprečite, da bi
se otroci zaprli v stroj, odlomite tečaje vrat ali
ključavnico na vratih.
Sušilni stroji delujejo na enofazni izmenični tok
s 50 Hz in napetostjo 220 240 V. Prepričajte se,
da je nazivna zmogljivost priključka vsaj 6 A.
Električni tok je lahko zelo nevaren.
Ta naprava mora biti ozemljena.
Vtičnica električne napeljave in vtič morata
biti iste vrste.
Ne uporabljajte več adapterjev in/ali
podaljškov.
Vtič mora biti po namestitvi stroja na
dostopnem mestu, da ga lahko po porabi
iztaknete.
European Directive 2012/19/EU
Izdelek je označen skladno z
evropsko uredbo 2012/19/ES o
odpadni električni in elektronski
opremi (OEEO).
OEEO vsebuje tako snovi, ki onesnažujejo
okolje (in ki lahko negativno vplivajo na okolje)
kot tudi osnovne komponente (ki jih je mogoče
ponovno uporabiti). Zato je pomembna pravilna
obravnava OEEO, ki omogoča odstranjevanje
in ustrezno odlaganje vseh onesnaževal ter
pridobivanje in recikliranje vseh materialov.
Posamezniki lahko igrajo pomembno vlogo pri
preprečevanju onesnaževanja okolja zaradi
OEEO; pri tem morajo upoštevati nekaj
osnovnih pravil:
- z OEEO ne ravnamo kot z običajnimi
odpadki iz gospodinjstva;
- OEEO je treba odpeljati na ustrezno
zbirališče odpadkov, upravljano s strani občine
ali registrirane družbe. V številnih državah je za
večje kose OEEO organizirano tudi zbiranje po
domovih.
V številnih državah lahko ob nakupu novega
aparata starega oddate prodajalcu, ki ga je
dolžan prevzeti brezplačno po načelu eden za
enega; to velja v primeru, da gre opremo
enakovrednega tipa z enakimi funkcijami kot
dobavljeni aparat.
Pooblaščeni Servis
● Zaradi zagotavljanja stalnega varnega in
učinkovitega delovanja stroja priporočamo,
da Vse servisne storitve in vsa popravila
izvaja le pooblaščeni serviser.
63
Če je razlog za problem v delovanju
vašega stroja nepravilna instalacija, boste
morda morali za obisk serviserja plačati.
Če se poškoduje priključni električni kabel
na aparatu, ga je treba zamenjati s posebnim
priključnim električnim kablom, ki je na voljo
SAMO pri pooblaščenih servisih. Zamenjavo
kabla mora opraviti ustrezno usposobljena oseba.
Ne potiskajte vtikača v vtičnico in ne vklapljajte
stroja, dokler instalacija ni dokončana. Zaradi
vaše varnosti mora biti sušilni stroj pravilno
instaliran. Če niste prepričani o pravilni instalaciji,
se posvetujte s strokovnjakom pooblaščenega
servisa.
Nastavitev Nivelirnih Nog
Ko boste stroj postavili na
želeno mesto, je treba
nastaviti še nivelirne noge,
da stroj stoji vodoravno.
Nastavite vse štiri nivelirne
noge tako, da stroj stoji
trdno in vodoravno.
SL
GWP1430
2.
PRIPRAVA NA POLNJENJE STROJA
Preden prvič uporabite sušilni stroj:
● Skrbno preberite navodila za uporabo;
● Odstranite vse dele, ki so v bobnu;
● Z vlažno krpo obrišite notranjost bobna in vrat,
da odstranite prah, ki se je nabral med prevozom.
Priprava Oblačil
Prepričajte se, ali je perilo, ki ga nameravate dati v
sušilni stroj, primerno za strojno sušenje; to je
prikazano na opozorilnih simbolih na vsakem kosu
perila.
Preverite, ali so vsi gumbi, zadrge in podobno
zapeti in ali so žepi prazni. Obrnite oblačila
navzven. Oblačila položite v boben narahlo (ne
natrpajte jih), da se ne bodo prepletla.
●Po količini in gostoti blaga
Kadar koli je količina materiala za sušenje večja od
zmogljivosti sušilnega stroja, razdelite obleke po
debelini materiala (npr. ločite brisače od tankega
spodnjega perila).
● Po vrsti materiala
Bombažne/lanene tkanine: brisače, bombažni
jersey, posteljno in namizno perilo.
Sintetika: bluze, srajce, delovne halje itd., Izdelane
iz poliestra ali poliamida; velja tudi za mešanice iz
bombaža in sintetike.
●Po tem, kako močno jih želite posušiti Razdelite
na: popolnoma suho, primerno za zlaganje itd. Za
občutljivo blago pritisnite tipko da izberete sušenje
pri nizki temperaturi.
Bobna ne smete preveč napolniti, saj lahko z
velikimi kosi, ko so mokri, prekoračite najvišjo
dovoljeno težo perila (na primer: spalne vreče,
prešite odeje).
V Sušilnem Stroju ne Sušite:
Svila, najlonske nogavice, občutljive
vezenine, tkanine s kovinskimi okraski,
oblačila z obrobami iz polivinila ali usnja.
POMEMBNO: V stroju ne sušite perila, ki
ste ga čistili s čistili za kemično čiščenje ali
oblačil iz gume (nevarnost požara ali
eksplozije).
Tekom zadnjih 15 minut se perilo suši v
hladnem zraku.
Varčevanje z Energijo
V sušilni stroj polagajte le perilo, ki ste ga strojno ali
ročno oželi. Čim bolj suho je perilo, tem krajši bo
čas sušenja, kar pomeni manjšo porabo električne
energije.
VEDNO
● Pred sušenjem preverite, ali je filter očiščen.
NIKOLI
● Ne napolnite stroja s tako mokrimi oblačili, da z
njih še kaplja; tako bi lahko stroj poškodovali.
Perilo Sortirajte po Naslednjem Zaporedju:
● Po etiketah na oblačilih
Najdete jih na ovratniku ali notranjem šivu:
Sušenje v stroju pri visokih temperaturah.
.
Sušenje v stroju le pri nizkih temperaturah.
ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE
Čiščenje Sušilnega Stroja
● Očistite filter in izpraznite posodo za
vodo po vsakem sušenju.
● Redno čistite kondenzator.
● Po vsaki uporabi obrišite notranjost
bobna in pustite vrata nekaj časa odprta,
da zrak kroži po bobnu in ga posuši.
● Zunanjost stroja in vrata obrišite z
mehko krpo.
● NE UPORABLJAJTE grobih gobic,
krpic ali čistil.
● Da bi preprečili nabiranje delcev tkanin
in oteženo odpiranje/zapiranje vrat po
vsakem zaključenem programu sušenja
obrišite notranjo stran vrat in tesnilo z
vlažno krpo.
OPOZORILO! Boben, vrata in perilo so
lahko zelo vroči!
POMEMBNO! Pred čiščenjem stroj
vedno izklopite in potegnite vtikač iz vtičnice.
Primerno za sušenje v sušilnem stroju.
..
3.
Podatki o ustreznem električnem omrežju so
navedeni na tablici s podatki na sprednji strani
ohišja (ob odprtih vratih).
Ne sušite v sušilnem stroju.
Če oblačilo nima etikete, ga raje ne sušite Strojno.
64
4. POSODA ZA VODO
Voda, ki se med sušenjem izloči iz perila, se
zbira v posodi v vratih sušilnega stroja. Ko se
posoda napolni, se osvetli indikator
na
stikalni plošči. Takrat MORATE izprazniti
posodo za vodo. Priporočamo pa, da posodo
za vodo izpraznite po vsakem programu
sušenja.
OPOMBA: Ko začnete uporabljati stroj, se
bo po nekaj programih sušenja v nabralo
zelo malo vode, saj se mora najprej napolniti
rezervoar v notranjosti stroja.
OPOMBA: Če je v
bližini sušilnega
stroja odtok, lahko
uredite stalno
odtekanje vode iz
sušilnega stroja s
pomočjo ustreznega
kompleta. V tem
primeru vam ne bo
treba prazniti posode
za vodo.
1
C
UPORABA SUŠILNEGA STROJA
1.Odprite vrata in vložite perilo v boben.
Pazite, da perilo ne ovira zapiranje vrat.
Odstranjevanje posode za
kondenzat v vratih
1. Nežno izvlecite
posodo za vodo; primite
jo za ročaj. (A) Ko je
posoda za vodo polna,
tehta približno 6 kg.
2. Posodo za vodo
nagnite, da voda izteče
iz nje skozi dulec. (B)
Prazno posodo
potisnite nazaj v stroj,
kot je to prikazano na
sliki; (C) najprej
postavite spodnji del
posode v pravilen
položaj, kot je to
prikazano na sliki, (1)
nato pa nežno potisnite
zgornji del v pravilen
položaj (2).
3.Obrnite gumb za izbiranje programov
na ustrezen program (gl. razpredelnico
programov).
4.Pritisnite na tipko
Sušilni stroj
začne izvajati izbrani program, kontrolna
lučka nad tipko je stalno osvetljena.
A
5.Če med izvajanjem programa odprete
vrata, da bi preverili suhost perila, po
zapiranju vrat ponovno zaženete
program s pritiskom na tipko.
6.Proti koncu programa opravi stroj fazo
ohlajanja – perilo se med obračanjem
bobna ohlaja s pomočjo hladnega zraka.
B
7.Ko je program zaključen, se na
prikazovalniku prikaže indikator END
(Konec).
8.Po zaključku programa se boben
občasno zavrti, kar prepreči pretirano
mečkanje perila. Ta faza poteka, dokler
ne izklopite stroja oz. dokler ne odprete
vrat.
3. Ponovno zaženite
program s pritiskom na
tipko.
Med izvajanjem samodejnega
programa ne odpirajte vrat, da zagotovite
pravilno sušenje.
65
SL
2.Nežno zaprite vrata – potisnite jih proti
stroju, dokler se slišno ne zaprejo.
5. VRATA IN FILTER
Čiščenje filtra kondenzatorja
Za odpiranje vrat potegnite ročico.
Za ponovni zagon sušilnega stroja zaprite
vrata in pritisnite tipko
.
1.Snemite podnožje.
OPOZORILO! Med delovanjem se
boben in vrata ZELO SEGREJEJO.
2. Obrnite jezička v levo
in izvlecite sprednji
pokrov.
Filter
POMEMBNO:Zaradi zagotavljanja in
ohranjanja učinkovitosti sušilnega stroja
pred vsakim sušenjem Preverite, ali je filter
za puh čist.
1.Potegnite filter
navzgor.
2. Filter odprite, kot je
prikazano.
3. Z mehko krtačko ali
konicami prstov
narahlo odstranite
nitke.
1
3. Nežno izvlecite okvir
filtra in odstranite prah
in delce tkanine s filtra, 2
uporabite krpo. Filtra ne
čistite z vodo!
4. Nežno odstranite
gobico in jo nato izperite
pod tekočo vodo; pri
tem jo obračajte, da z
3
nje odstranite prah in
delce tkanine.
1
4. Filter zaprite nazaj
in ga vstavite nazaj
na njegovo Mesto.
5. Znova namestite
sprednji pokrov, pri tem
pa pazite, da je pravilno
nameščen (gl.
puščico!). Zaprite 4
jezička, ki ga pridržujeta
na mestu.
2
Signalna Lučka za Stanje Filtra
se prižge, ko je treba filter očistiti.
6.Spet namestite
podnožje..
Če se perilo ne suši pravilno, preverite, da
ni filter Zamašen.
5
ČE FILTER OPERETE S CURKOM VODE,
NE POZABITE, DA GA MORATE PRED
PONOVNIM VSTAVLJANJEM V STROJ DO
KONCA POSUŠITI.
Pred vsakim programom očistite filtre.
Prosimo bodite pozorni, saj lahko preobremenitev ali preveliko polnjenje v boben
sušilnega stroja povzroči odpiranje vrat. V tem
primeru zmanjšajte količino perila in nadaljujte
s programom sušenja
OPOZORILO! Če med izvajanjem
programa odprete vrata stroja, preden je
zaključena faza hlajenja, je lahko ročaj zelo
vroč. Pri praznjenju posode za vodo med
izvajanjem programa bodite zelo previdni!
66
6. TIPKE ZA UPRAVLJANJE
IN SIGNALNE LUČKE
nastavljanje je možno tekom 5 minut po zagonu
programa:
- Za likanje : perilo je po sušenju še nekoliko
vlažno,karolajšalikanje.
- Za na obešalnik : perilo je primerno suho za
obešanjenaobešalnik
-Zavomaro: perilolahkotakojshranitevomaro
- Zelo suho : perilo je po sušenju povsem suho,
primerno za sušenje polnega stroja perila
Ta
aparat ima funkcijo Drying Manager. Ko je pri
samodejnih programih dosežena posamezna
stopnja suhosti, zasveti lučka, ki ustreza tej stopnji,
doklerstrojnedosežeizbranestopnjesuhosti
Fi
e tra
E
e
B
D
5.Hitriprogrami
Hitri programi: samodejni program lahko spremenite
v hitrega najpozneje tri minute po začetku programa.
Če na gumb pritisnete večkrat, se trajanje programa
podaljša(30,45oz.59minut).
Ko je ta možnost izbrana, morate za ponastavitev na
samodejnosušenjeizklopitisušilnistroj.
Če izbira ni na voljo, vse lučke LED trikrat kratko
zasvetijo.
Fi
tra
C
7
6
4
5
3
2
1
8
A- Gumb za izbiranje programov - Z vrtenjem gumba v
eno od smeri lahko izberete želeni program sušenja. Če
želitepreklicatiizbiroaliizklopitisušilnistroj,gumbzavrtitev
položajzaizklop(OFF).
B-Digitalniprikazovalnik-Naprikazovalnikujeprikazan
čas do konca sušenja, nastavljeni časovni zamik in druga
obvestilaonastavitvah.
C-Switch1.Start-premor
Za začetek oziroma za prekinitev izvajanja izbranega
programa.
2.Zamikvklopa
Omogočazamikzačetkaizvajanjaprogramazaod1do24
ur v korakih po 1 uro. Nastavljeni časovni zamik je prikazan
na zaslonu. Po pritisku na tipko START se čas odšteva v
korakihpo1uro.Čevratastrojaodprete,kojezamikvklopa
že nastavljen, najprej zaprite vrata in nato znova pritisnite
gumb za začetek programa. Odštevanje se potem
nadaljuje.
3.Izbiranječasovnihprogramov
Časovni programi: nastavite lahko tudi trajanje programa
sušenja, in sicer tekom 3 minut po zagonu programa. Če
pozneje želite preklopiti na samodejni program sušenja,
morate stroj najprej izklopiti. Če izberete nekompatibilne
opcije,vsekontrolelučke3-kratutripnejo.
Če potem želite znova nastaviti samodejno sušenje,
moratepredtemsušilnistrojizklopiti
Če izberete nekompatibilne nastavitve, vse kontrolne
lučke3-kratutripnejo.
4.Izbiranjestopnjesuhosti
Omogoča nastavljanje želene stopnje suhosti perila:
12
67
6.SuperEasyIron
To opcijo, ki preprečuje mečkanje perila, lahko
aktivirate tekom prvih 5 minut izvajanja programa; na
voljo je samo pri samodejnih programih sušenja.
Tekomizvajanjaprogramasebobenvrtivobesmeriin
perilo posuši do stopnje, primerne za likanje (stopnjo
suhostilahkoprilagajatetudipoizbiranjuteopcije).Če
izberete nekompatibilne nastavitve, vse kontrolne
lučke3-kratutripnejo.
7.Memory-Spomin
Ta opcija omogoča shranjevanje nastavitev za
posamezniprogram.
SHRANJEVANJE > Medtem ko stroj izvaja program,
tri sekunde pritiskajte na tipko "memory" ("spomin").
Kontrolna lučka "memory" ("spomin") trikrat utripne
in nastavljene opcije za potekajoči program se
shranijo.
Priklic shranjenega programa: Izberite program in
nato pritisnite na tipko "memory" ("spomin"), da
prikličete shranjene opcije (s tem ne prikličete
programa, ampak samo shranjene opcije za ta
program)
8.Zaklepanjetipk
Ta funkcija onemogoča neželene spremembe
nastavljenih opcij s pomočjo stikalne plošče med
delovanjemstroja.
Aktiviranje/Deaktiviranje: Dve sekundi pritiskajte
hkrati na tipko 4 in 5. Na prikazovalniku se prikaže
napis "LOC" . Ko prekličete zaklepanje, se na
prikazovalniku samo enkrat prikaže napis "Unl". Če
odprete vrata stroja medtem ko je stikalna plošča
zaklenjena, se program sušenja ustavi, stikalna
plošča pa ostane zaklenjena: če želite znova zagnati
program sušenja, morate stikalno ploščo odkleniti in
znova pritisniti na tipko Start. Ko sušilni stroj izklopite,
seopcijasamodejnodeaktivira.
V katerem koli trenutku tekom izvajanja programa
lahkostikalnoploščozaklenetealiodklenete.
SL
A
Samodejno preprečevanje mečkanja Ta opcija samodejno aktivira način
premikanja za preprečevanje mečkanja na
začetku (če je nastavljen časovni zamik
vklopa) in na koncu sušenja in sicer za
obdobje 6 ur po koncu sušenja. Aktivira se
vsakih 10 minut. Če želite premikanje
preklicati, obrnite gumb v izklopljeni položaj OFF Ta opcija je zelo koristna, če ne morete
pobrati perila iz sušilnega stroja takoj po
koncu sušenja, saj se boben občasno zavrti
in s tem prepreči, da bi se perilo zaradi lastne
teže zmečkalo, ampak ostane suho in
mehko.
D- Lučke LED
Posoda za vodo
- Osvetli se, ko je
potrebno izprazniti posodo za kondenzirano
vodo.
Čiščenje filtrov
- Osvetli se, ko je
potrebno očistiti filtre (filter v vratih in v
spodnjem delu stroja).
E- Wi-Fi
(samo nekateri modeli)
Pri modelih z opcijo Wi-Fi ikona opozarja, da
sistem Wi-Fi deluje.
Območje ONE Fi EXTRA – Mesto na
upravljalni plošči, kamor približate pametni
telefon med postopkom vpisa aparata v
aplikacijo. Upoštevajte navodila na zaslonu
telefona. (Samo za pametne telefone s
sistemom Android in funkcijo NFC.)
Cyklus sušenia vlny tejto
sušicky bol schválený
spolocnostou The
Woolmark Company na
sušenie vlnených výrobkov
vhodných na pranie v
prácke za predpokladu, že
ich budete prat a sušit podla
pokynov na etikete všité v odeve a pokynov
vydaných výrobcom tejto sušick. M1530
V Spojenom kráľovstve, Írsku, Hongkongu a v Indii
je obchodná značka Woolmark certifikačnou
obchodnou značkou.
68
Maksimalna Teža za Sušenje
Bombaž največ
Napaka Max.capacity
Synthetics ali Delicates
Max.4 Kg
Navodila za Sušenje
Standardni program SUHO BREZ LIKANJA (
) je
energijsko najbolj učinkovit in najbolj primeren za
sušenje običajno mokrega perila iz bombaža.
Tabela na zadnji strani kaže približen čas in porabo
energije glavnih programov sušenja.
Tehnični Podatki
Prostorn na bobna
Največja obremenitev
V š na
Š r na
Glob na
Nalepka o energetsk
varčnosti
78,5
115
glej energijsko oznako
85 cm
60 cm
48,7
60 cm
glej energijsko oznako
Poraba električne energije v stanju izključenosti
0,40 W
Poraba električne energije v stanju pripravljenosti
0,75 W
Informacije za preskusni laboratorij
EN 61121 Programme To Use
-DRY COTTON
-IRON DRY COTTON
-EASY-CARE TEXTILE
COTTON OR
-COTTON OR WHITES
-DELICATES OR SYNTHETIC
Pravi čas sušenja je odvisen od
začetne ravni vlažnosti perila zaradi
hitrosti centrifugiranja, vrste in količine
bremena, čistoče filtrov in temperature
okolice.
Pred vsakim programom očistite filtre.
PROGRAM
One Fi Extra
PROGRAM DESCRIPTION
CAPACITY
(kg)
DRYING
TIME
(min)
Novi inovativni program za hkratno sušenje različnih vrst tkanin. Sušilni
stroj vas opozori, ko so lahke tkanine suhe, pripravljene, da jih vzamete
iz stroja. Nato znova pritisnete na tipko Start, da stroj dokonča program
in do konca posuši še debelejše tkanine oz. platno.
5
*
Občutljiv namenski program za sušenje temnih ali pisanih oblačil iz
bombaža ali sintetike.
4
*
Primeren program za sušenje bombaža, frotirja, brisač.
Full
*
Standardni program za sušenje Eko (za obešanje), najbolj učinkovit po
porabi energije. Primeren za sušenje bombaža in platna.
Full
*
Ta program je namensko zasnovan za sušenje srajc. Perilo se med
sušenjem ne zavozla, tako da je manj zmečkano; za to poskrbi poseben
način vrtenja bobna. Priporočamo, da perilo poberete iz stroja takoj po
koncu programa.
2.5
*
Program je namenjen enakomernemu sušenju debelejših tkanin, jeansa
ali denima. Priporočamo, da perio pred sušenjem obrnete z notranjo
stranjo navzven.
4
*
Za sušenje občutljivih in sintetičnih tkanin, pri vzdrževanju katerih se je
treba strogo držati navodil
4
*
Za sušenje športnih oblačil in perila iz sintetike in bombaža
2
*
Za sušenje tehničnih oblačil za športne aktivnosti in fitnes, za nežno in
skrbno sušenje, ki preprečuje krčenje in negativen učinek na elastična
vlakna
4
*
Popoln program za enakomerno sušenje odej in prešitih odej, ki obenem
tudi poživi mehkobo perja
4
*
Volnena oblačila: program je namenjen sušenju do 1 kg perila (približno
3 jopice). Priporočamo, da perilo pred sušenjem obrnete z notranjo
stranjo navzven. Na trajanje programa vpliva velikost in debelina perila
ter hitrost ožemanja med pranjem. Na koncu programa je perilo
pripravljeno za nošenje, vendar pa se lahko zgodi, da so robovi še vlažni,
če sušite zelo debele kose: priporočamo, da ga v tem primeru do konca
posušite na zraku. Priporočamo, da perilo poberete iz stroja takoj po
koncu programa. Pozor: če se volnena tkanina spolsti, tega ni več
mogoče popraviti; upoštevajte, da so za sušenje v stroju primerna samo
oblačila, označena s simbolom (symbol "ok tumble"); ta program ni
namenjen sušenju oblačil iz akrila.
1
70’
Specifičen program, ki ob sušenju tudi odpravlja prisotnost alergenov pršic, dlak domačih ljublječkov, cvetnega prahu in ostankov detergenta.
4
Max 220’
Poseben program za sušenje večjih kosov - na primer zaves, rjuh, prtov.
Poseben način obračanja bobna poskrbi, da se perilo med sušenjem kar
najmanj zmečka.
5
Max 220’
To je popoln program za odstranjevanje neprijetnih vonjev iz perila in za
glajenje zmečkanega perila.
2.5
20’
Če želite omogočiti daljinsko upravljanje s pomočjo aplikacije (preko Wi-Fi), morate izbrati ta položaj. .
Za podrobnosti glejte poglavje »One Fi Extra«.
*Dejansko trajanje programa sušenja je odvisno od začetne stopnje vlažnosti perila, ki je odvisna
od hitrosti ožemanja, vrste in količine perila v bobnu, čistoče filtrov in temperature v prostoru.
69
SL
7. IZBIRA PROGRAMA
ONE Fi EXTRA
Ta aparat je opremljen s tehnologijo ONE Fi
EXTRA, ki vam zahvaljujoč funkciji Wi- Fi
omogoča daljinsko upravljanje s pomočjo
ustrezne aplikacije.
VČLANITEV APARATA (V APLIKACIJO)
● Naložite aplikacijo Hoover Wizard na
svojo napravo.
Aplikacija Hoover Wizard je na voljo tako
za Android kot iOS, in sicer za tablice in
pametne telefone.
Podrobnosti o funkcijah ONE Fi EXTRA so
na voljo v sami aplikaciji v načinu DEMO.
● Odprite aplikacijo, ustvarite profil
uporabnika in včlanite svoj aparat – sledite
navodilom na zaslonu svoje naprave, ali v
"Hitrem vodniku", ki je bil priložen vašemu
aparatu.
Postopek včlanitve za uporabnike
pametnega telefona Android s tehnologijo
NFC (Near Field Communication) je
poenostavljen (Easy Enrollment); sledite
navodilom na zaslonu telefona,
PRIDRŽITE TELEFON V BLIŽINI
LOGOTIPA ONE Fi EXTRA na stikalni
plošči aparata, ko aplikacija to zahteva.
Če ne veste, kje na telefonu je
antena NFC, počasi s svojim
pametnim telefonom krožite nad
logotipom ONE Fi EXTRA, dokler
aplikacija ne potrdi povezave. Da bi
bil prenos podatkov uspešen, je
ključnega pomena, DA DRŽITE
PAMETNI TELEFON OB STIKALNI
PLOŠČI TEKOM CELEGA
POSTOPKA, KI TRAJA NEKAJ
SEKUND. Sporočilo na napravi vas
obvesti o uspehu operacije in vam
da vedeti, kdaj lahko odmaknete
telefon.
Debela ohišja ali kovinske nalepke
na pametnem telefonu bi lahko
vplivale na prenos podatkov med
strojem in telefonom, ali ga celo
onemogočile. Če je potrebno, jih
odstranite.
Z zamenjavo nekaterih delov
pametnega telefona (npr. pokrovček
na hrbtni strani, baterija ipd.) z
neoriginalnimi nadomestnimi deli
lahko odstranite tudi anteno NFC.
OMOGOČANJE DALJINSKEGA
U P R AV L J A N J A ( S P O M O Č J O
APLIKACIJE)
Po včlanitvi aparata morate vsakič, ko
želite daljinsko upravljati aparat s
pomočjo aplikacije, najprej potisniti
perilo v stroj, odmeriti detergent, zapreti
vrata stroja in izbrati položaj ONE Fi
EXTRA na stroju. Od tega trenutka dalje
je možno stroj upravljati daljinsko s
pomočjo aplikacije.
Opomba: Če odprete vrata, ko je vklopljeno
daljinsko upravljanje, povezavo z aplikacijo
obnovite tako, da zaprete vrata in pritisnete
gumb za začetek programa. Program se bo
nadaljeval.
OPOMBE:
Svoj pametni telefon namestite tako, da
se položaj antene NFC na hrbtni strani
ujema s položajem logotipa ONE Fi
EXTRA na aparatu.
PARAMETRI BREZZICNEGA OMREŽJA
Parametri
Standard brezžičnega omrežja
Frekvenčno območje
70
Specifikacije
802.11 b/g/n
Največja moč oddajanja
2,412 GHz. - 2,484 GHz
802.11b (11 Mbps)
+18,5 ± 2 dBm
802.11g (54Mbps)
+16 ± 2 dBm 802.11 n (HT20, MCS7)
+14 ± 2 dBm
Minimalna občutljivost
sprejemanja
802.11b (11 Mbps)
-93 dBm
802.11g (54Mbps)
-85 dBm
802.11 n (HT20, MCS7)
-82 dBm
8. ODPRAVLJANJE NAPAK
Candy Hoover Group Srl, izjavlja, da
je ta aparat, označen z oznako , skladen z
bistvenimi zahtevami direktive
2014/53/EU. Če želite kopijo izjave o
skladnosti, se obrnite na proizvajalca na
naslov:
www.candy-group.com
Specifikacije
Standard
brezžičnega omrežja ISO/IEC 14443 Type A in NFC Forum Type 4
Frekvenčni pas
13,553-13,567 MHz (center frekvenca 13,560 MHz)
Jakost
magnetnega polja
< 42dBμA/m (pri 10 metrih)
Kaj je Lahko Vzrok, da ...
Napake, ki jih lahko odpravite sami
Preden pokličete pooblaščeni servis za
nasvet, vas prosimo, da pregledate ta
seznam. Če bi se izkazalo, da stroj dela ali da
je bil nepravilno uporabljen ali nameščen,
vam bomo morali storitve servisa zaračunati.
Če težave ne morete odpraviti z nasveti po
tem seznamu, prosimo, pokličite pooblaščeni
servis, saj vam bodo morda lahko pomagali
po telefonu.
Če sušenje traja predolgo oz. če oblačila
niso dovolj suha:
● Ste izbrali pravi program/čas sušenja?
● So bile obleke preveč mokre? Ste oblačila
temeljito ročno ali strojno oželi?
● Je treba očistiti filter?
● Je treba očistiti kondenzator?
● Je sušilni stroj preobremenjen?
● Ali kaj ovira dno sušilnega stroja ali dovodne
in odvodne odprtine?
Sušilni stroj ne deluje ...
● Ali je stroj pod napetostjo? V vtičnico
priključite drugo napravo, da preverite, ali
vtičnica deluje.
● Je vtič pravilno vključen v vtičnico?
● Je prišlo do napake pri oskrbi z električnim
tokom?
● Je pregorela varovalka?
● So vrata pravilno zaprta?
● Ali je sušilni stroj vklopljen in vključen v
vtičnico?
● Ste izbrali čas sušenja ali program sušenja?
● Ste po odprtju vrat stroj vklopili ponovno?
● Je stroj prenehal delovati, ker je posoda za
zbiranje vode polna in jo je treba izprazniti?
71
Sušilni stroj je zelo glasen ...
●Izključite stroj in za nasvet pokličite
pooblaščeni servis.
Signalna lučka
je prižgana ...
● Je treba očistiti filter?
● Je treba očistiti kondenzator?
Signalna lučka
je prižgana ...
● Je treba izprazniti posodo za vodo?
Pomoč Strankam
Če vaš sušilni stroj še vedno ne dela niti potem,
ko ste preverili vse točke na tem seznamu, vas
prosimo, da za nasvet pokličete pooblaščeni
servis. Morda vam bodo lahko pomagali po
telefonu ali pa se boste dogovorili za primeren
čas serviserjevega klica skladno z določili
garancije. Vendar pa vam lahko v naslednjih
primerih servisne storitve tudi zaračunamo:
● če stroj deluje;
●če stroj ni bil nameščen v skladu z navodili za
Namestitev;
●če ste stroj uporabljali narobe.
Nadomestni Deli
Ve d n o u p o r a b l j a j t e o r i g i n a l n e
nadomestne dele, ki so na voljo pri
pooblaščenem servisu.
Pooblaščeni Servis
Če potrebujete servisne storitve ali
popravilo stroja, pokličite najbližji
pooblaščeni servis.
Izdelovalec ne odgovarja za morebitne
tiskarske napake v tem priročniku.
Proizvajalec si pridržuje pravico do
primernih sprememb svojih naprav,
tako da ne spreminja njihovih
osnovnih značilnosti.
SL
PARAMETRI BREZZICNEGA OMREŽJA
Parametri
Veuillez lire et suivre ces instructions avec
soin et utiliser la machine en conséquence.
Ce livret contient des instructions importantes
sur la sécurité d'utilisation, l'installation et
l'entretien de la machine, ainsi que des
conseils utiles pour obtenir les meilleurs
résultats possibles lors de son utilisation.
Conservez toute la documentation dans un
endroit sûr pour pouvoir vous y reporter à une
date ultérieure ou la transmettre aux
prochains propriétaires
Vérifiez que les articles suivants ont bien été
livrés avec l’appareil :
● Manuel d'utilisation
● Carte de garantie
● Étiquette d'énergie
Sadržaj
1.INFORMACIJE O SIGURNOSTI
I PREDOSTROŽNOSTI
2.RAZVRSTAVANJE RUBLJA
3.ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
4.SPREMNIK ZA KONDENZAT
5.VRATA I FILTER
6.ODABIR PROGRAMA I
PODEŠAVANJE FUNKCIJA
7.ODABIR PROGRAMA I PODEŠAVANJE
FUNKCIJA
8.UKLANJANJE GREŠAKA U RADU
En utilisant le symbole
sur ce produit,
nous déclarons sur notre propre
responsabilité que ce produit est conforme à
toutes les normes européennes relatives à la
sécurité, la santé et à l'environnement.
Vérifiez que la machine ne s'est pas
détériorée en transit. Si c'est le cas, contactez
GIAS pour une opération de dépannage. Le
non-respect de ces instructions peut
compromettre la sécurité de votre appareil. Un
appel de service peut vous être facturé si la
défaillance de votre appareil est causée par
une mauvaise utilisation.
72
1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI
Uređaj mogu koristiti djeca s
navršenih 8 godina i osobe sa
smanjenim fizičkim, osjetilnim i
mentalnim sposobnostima i
nedostatkom iskustva i znanja
ukoliko su pod nadzorom ili
upućene u način upotrebe i
moguće opasnosti od strane
osoba odgovornih za njihovu
sigurnost.
Djeca se ne smiju igrati s
uređajem. Čišćenje i održavanje
ne smiju vršiti djeca bez nadzora.
●UPOZORENJE Nepravilna
upotreba sušilice rublja može
izazvati požar.
- Uređaj je namijenjen za
kućansku upotrebu i slične
primjene poput:
- u kuhinjama za osoblje u
prodavaonicama, uredima i
ostalim radnim prostorima;
- na gospodarstvima;
- za goste hotela, motela i ostalih
prostora stambenog tipa;
- u prenoćištima.
Ovaj uređaj namijenjen je
isključivo za kućnu upotrebu, za
uobičajene kućanske poslove.
Nije namijenjen za drugačije
primjene, npr. u profesionalne
svrhe, čak i ako ga koriste
stručnjaci ili posebno obučeni
korisnici.
●Uređaj je namijenjen
isključivo za upotrebu opisanu
u ovom priručniku. Prije
početka upotrebe, pripazite da
je uređaj pravilno postavljen te
da su vam upute u potpunosti
jasne.
● Ne dodirujte uređaj vlažnim ili
mokrim rukama ili nogama.
● Ne naslanjajte se na vrata
kod punjenja rublja i ne koristite
vrata za podizanje ili pomicanje
uređaja.
●Djecu treba držati pod
nadzorom kako uređaj ne bi
koristila za igru.
73
HR
Korištenje koje nije u skladu s
ovim uputama može smanjiti
radni vijek uređaja ili dovesti do
ukidanja jamstva proizvođača.
Bilo koji kvar ili šteta na uređaju
koja je proizašla zbog
neprimjernog korištenja ili
onoga koje nije u skladu s
korištenjem u kućanstvu (čak i
ako se uređaj nalazi u
kućanstvu) neće biti
prihvaćena od strane
proizvođača u jamstvenom
roku.
I PREDOSTROŽNOSTI
● UPOZORENJE Ne koristite
uređaj ako filter nije pravilno
postavljen ili ako je oštećen: može
doći do požara.
●UPOZORENJE Simbol vruće
površine
označava da
temperatura tijekom rada sušilice
može biti viša od 60 C.
● Isključite utikač iz utičnice prije
svakog čišćenja.
● Ukoliko uočite kvar ili oštećenje,
prekinite s upotrebom uređaja.
●Vlakna i prašina ne se smiju
skupljati na podu oko uređaja.
● Završna faza programa sušenja
odvija se bez zagrijavanja (faza
hlađenja) kako bi rublje postigla
odgovarajuću temperaturu bez
rizika oštećenja rublja.
●Ne sušite rublje u sušilici, ukoliko
su za njegovo čišćenje korištena
industrijska kemijska sredstva.
●UPOZORENJE: Ne
zaustavljajte rad sušilice prije
završetka. Ukoliko to učinite,
rublje je potrebno što prije
rasprostrti kako bi se raspršila
toplina.
● Maksimalan kapacitet sušenja:
vidi energetsku naljepnicu.
74
Instalacija
●Ne koristite ispravljače,
višestruke utičnice i/ili produžne
kablove.
● Ne postavljajte sušilicu nasuprot
ili ispod zavjesa i pripazite da iza
uređaja ne padaju ili se ne
sakupljaju predmeti.
● Ne postavljajte uređaj iza vrata
koja se zaključavaju, kliznih vrata
ili vrata s šarkama na suprotnoj
strani od sušilice rublja.
Važno: Tijekom transporta,
uređaj mora biti u uspravnom
položaju, ukoliko je nužno,
možete ga nagnuti na stranu
samo prema niže prikazanoj
slici;
Pažnja: Ukoliko je uređaj bio
okrenut na drugačiji način,
pričekajte barem 4 sata prije
uključenja, kako bi se ulje
vratilo u kompresor i stabiliziralo. U suprotnom, može doći
do oštećenja kompresora.
prije sušenja u
sušilici oprati u toploj vodi s
●Ne sušite prljavo/neoprano većom količinom deterdženta.
rublje u sušilici.
●Omekšivače i slične
proizvode koristite u skladu s
●UPOZORENJE Ne sušite uputama proizvođača
tkanine tretirane sredstvima za
kemijsko čišćenje.
●UPOZORENJE Gumeni ili
Ventilacija
pjenasti materijali mogu se, pod
o d r e đ e n i m o k o l n o s t i m a , ● U prostoriji gdje je smještena
s p o n t a n o z a p a l i t i u s l i j e d sušilica potrebno je osigurati
zagrijavanja. Predmeti poput odgovarajuću ventilaciju kako
lateks pjene, kapa za tuširanje, ne bi došlo do miješanja s
vodootpornih tkanina, punjenih p l i n o v i m a k o j i n a s t a j u
jakni ili jastuka NE SMIJU SE izgaranjem kod rada ostalih
sušiti u sušilici.
uređaja, uključujući otvoreni
plamen.
●Upute za sušenje uvijek
provjerite na etiketama rublja.
● Stražnju stranu uređaja
●Rublje je potrebno temeljito postavite uz zid ili okomitu
ocijediti ili centrifugirati prije površinu.
sušenja u sušilici.
●U sušilicu ne stavljajte rublje s ● Između uređaja i ostalih
kojeg kaplje voda.
predmeta mora biti barem 12
●Izvadite upaljače i šibice iz mm slobodnog prostora.
džepova i NIKADA ne koristite Ventilacijski otvori moraju biti
zapaljive tekućine u blizini prohodni i bez prepreka. Za
uređaja.
pravilnu ventilaciju, prostor
●Zavjese od staklenih vlakana između uređaja i poda mora biti
NIKADA ne sušite u sušilici. bez prepreka.
Može doći do prijenosa staklenih
vlakana na ostalo rublje što ● R e d o v i t o p r o v j e r a v a j t e
izaziva kožne iritacije.
prohodnost ventilacijskih
● Rublje zaprljano tvarima poput otvora.
ulja za kuhanje, acetona, ● Redovito provjeravajte
alkohola, petroleja,
kerozina, mekani filter nakon upotrebe, te
sredstava za uklanjanje mrlja, ga očistite ukoliko je potrebno.
terpentina, voska i sredstava za
uklanjanje vosaka potrebno je
75
HR
Rublje
● Pripazite da iza sušilice ne
padaju i ne skupljaju se predmeti
kako ne bi zapriječili prohodnost
ventilacijskih otvora.
● NIKADA ne postavljajte sušilicu
nasuprot ili ispod zavjesa.
● U slučaju kada se sušilica
postavlja na perilicu rublja,
potrebno je koristiti odgovarajući
element za spajanje prema
sljedećim uputama:
- element za spoj 35100019: za
perilice rublja minimalne dubine
49 cm
- element za spoj 35900120: za
perilice rublja minimalne dubine
51 cm
Gore navedeni elementi za
spajanje dostupni su kod naših
ovlaštenih servisa.
Isporučuju se uz upute za
instalaciju te potreban pribor za
spajanje.
Ventilacijski otvori na dnu
76
Ne postavljajte sušilicu u
prostor niske temperature gdje
postoji mogućnost zamrzavanja.
Na temperaturi oko točke
zamrzavanja, uređaj ne može
pravilno raditi: postoji rizik
oštećenja ukoliko dođe do
zamrzavanja vode u sustavu
hidraulike (ventili, cijevi, pumpe).
Za bolju učinkovitost uređaja,
temperatura prostora mora biti
između 5-35°C. Imajte na umu da
rad u hladnim uvjetima (između
+2 and +5°C) može izazvati
kondenzaciju vode na podu i
zidovima prostorije.
Uvjeti za električno spajanje
Zaštita okoliša
● Sav materijal korišten za ambalažu ekološki je
prihvatljiv i može se reciklirati. Molimo da
zbrinjavanje ambalaže izvršite na za to predviđ
enom odlagalištu. Za upute se obratite
nadležnom lokalnom uredu.
● Za sigurno odlaganje uređaja, isključite utikač
iz utičnice, presijecite glavni kabel i uništite ga
zajedno s utikačem. Uklonite šarke i odvojite
vrata kako biste spriječili da se djeca zatvore
unutar uređaja.
Sušilica rublja radi na jednofaznom
električnom naponu 220-240V, 50 Hz.
Pripazite da je osigurač u električnoj instalaciji
na koji je priključena sušilica snage najmanje
6 A.
Električna struja može biti izuzetno opasna.
Uređaj mora biti uzemljen.
Zidna utičnica i utikač sušilice moraju biti
istovrsni.
Ne koristite ispravljače, višestruke utičnice i/ili
produžne kablove.
Nakon postavljanja sušilice, utikač mora biti
lako dostupan.
Europska smjernica 2012/19/EU
U mnogim zemljama, za veći OEEO,
organizirano je skupljanje krupnog otpada. Kod
kupnje novog uređaja, stari možete vratiti kupci
koji ga je dužan preuzeti bez naknade uz uvjet
da je uređaj istovjetan i ima iste funkcije kao i
novi.
GIAS ovlašteni servis
Sadrži fluorirane stakleničke
plinove. Hermetički zatvoreno
GWP1430
Popravak kvara i/ili oštećenja
uzrokovanih nepravilnom instalacijom
ide na trošak korisnika .
U slučaju oštećenja glavnog
kabla, treba ga zamijeniti posebnim
kablom dostupnim ISKLJUČIVO kod
ovlaštenog servisa. Kabel mora
postavili ovlašteni servis.
Ne spajajte sušilicu na električnu
mrežu sve dok instalacija nije završena.
Zbog vaše sigurnosti, uređaj mora biti
pravilno postavljen. Ukoliko imate
nedoumica oko instalacije, kontaktirajte
ovlašteni servis.
Podešavanje nožica
● Za siguran i učinkovit rad uređ aja,
savjetujemo da sve servise i popravke obavlja
isključivo GIAS ovlašteni servis.
77
Nakon postavljanja
uređaja, poravnajte
ga pomoću podesivih
nožica.
HR
Uređaj nosi oznaku sukladnosti s EU
Smjernicom 2012/19/EU o otpadnoj
električnoj i elektroničkoj opremi
(OEEO).
OEEO sadrži zagađujuće tvari (mogu
imati negativne posljedice za okoliš i
osnovne sirovine (mogu se ponovno iskoristiti).
Važno je OEEO podvrgnuti odgovarajućoj
obradi, kako bi se pravilno uklonile i zbrinule
sve zagađujuće tvari, a reciklirali svi korisni
materijali.
Kako bi se osiguralo da OEEO ne postane
ekološki problem, pojedinci
imaju važnu
ulogu; potrebno je slijediti nekoliko osnovnih
pravila:
OEEO se ne smije tretirati kao kućanski otpad;
OEEO mora biti zbrinut na odgovarajućim
odlagalištima kojima upravlja
lokalna samouprava ili ovlaštene tvrtke.
2. Razvrstavanje rublja
Prikladno za sušenje u sušilici rublja.
Prije prve upotrebe sušilice:
..
Sušenje na visokim temperaturama.
● Pažljivo pročitajte upute za upotrebu.
● Uklonite sve predmete iz bubnja.
● Obrišite unutrašnjost bubnja vlažnom krpom
kako biste uklonili zaostalu prašinu.
.
Samo sušenje
temperaturama.
Priprema rublja
Pripazite da je rublje namijenjeno sušenju u
sušilici, prema simbolima na etiketama rublja.
Provjerite jesu li svi gumbi i zatvarači zatvoreni, a
džepovi prazni. Okrenite rublje na unutarnju
stranu. Rublje pažljivo složite u bubanj kako se ne
bi zapetljalo.
Ne sušite u sušilici rublja:
Svilu, najlonke, osjetljive izvezene tkanine,
rublje s metalnim, plastičnim ili kožnim
ukrasima.
na
niskim
Zabranjeno sušenje u sušilici rublja.
Ukoliko rublje nema odgovarajuću etiketu
sa simbolima za sušenje, smatra se da nije
prikladno za sušenje u sušilici rublja.
●Prema količini i debljini materijala
Kada količina rublja prelazi kapacitet
sušilice, odvojite rublje prema debljini
materijala (npr. ručnike od tankog donjeg
rublja).
● Prema vrsti tkanine
Pamuk/lan: ručnici, traper, posteljina,
stolnjaci.
Sintetika: Košulje, majice, radna odjela od
poliestera ili poliamida, kao i miješane
tkanine od pamuka I sintetike.
Pripazite na kapacitet bubnja, veliki
komadi rublja kada su mokri prelaze
maksimalan kapacitet (poput vreća za
spavanje, popluna).
VAŽNO: Ne sušite rublje koje je tretirano
sredstvima za kemijsko čišćenje ili gumene
materijale (opasnost od požara ili eksplozije).
Tijekom zadnjih 15 minuta ciklusa, rublje se
suši na hladnom zraku.
3.
ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
Čišćenje sušilice
Ušteda energije
U sušilici sušite samo rublje koje ste temeljito
ocijedili ili centrifugirali. Što je manja vlažnost
rublja, to je kraće sušenje, time i potrošnja
električne energije.
UVIJEK
● Provjerite čistoću i prohodnost filtera prije
svakog ciklusa sušenja.
NIKAD
● Ne stavljajte u sušilicu mokro rublje s kojeg
kaplje voda, može doći do oštećenja uređaja.
Razvrstavanje rublja
● Prema simbolima na etiketi
Nalaze se na ovratniku ili unutarnjem šavu:
78
● Nakon svakog ciklusa sušenja, očistite
filter i ispraznite spremnik za kondenzat.
● Redovito čistite kondenzator.
● Nakon svake upotrebe, obrišite
unutrašnjost bubnja i ostavite otvorena
vrata kako bi kruženje zraka osušilo bubanj.
● Obrišite vrata i ostatak uređaja mekanom
krpom.
● NE KORISTITE abrazivne materijale ili
sredstva za čišćenje
● Da spriječite zapinjanje vrata i nakupljanje
vlakana, nakon svakog sušenja očistite
unutrašnjost i brtvu vrata vlažnom krpom.
VAŽNO Uvijek isključite uređaj i iskopčajte
utikač iz utičnice prije čišćenja uređaja.
Električne podatke potražite na natpisnoj
pločici s prednje strane kućišta (s otvorenim
vratima).
4. SPREMNIK ZA KONDENZAT
Voda koja se tijekom sušenja uklanja s rublja,
skuplja se u spremnik smješten s unutarnje
strane vrata bubnja. Kada se spremnik
napuni,
uključit će se svjetlosni
indikator na upravljačkoj ploči te se spremnik
MORA isprazniti. Naravno, preporučamo
pražnjenje spremnika nakon svakog ciklusa
sušenja.
NAPOMENA: Kod prvih nekoliko ciklusa
novog uređaja skupit će se mala količina
vode s obzirom da se prvo puni unutarnji
spremnik
Uklanjanje spremnika za kondenzat
1. Nježno povucite
spremnik držeći ga za
ručku. (A)
Kada je pun, spremnik za
kondenzat teži oko 6 kg.
2. Nagnite spremnik
kako biste ispraznili
kondenzat kroz
odgovarajući otvor. (B)
Kada je prazan, vratite
spremnik kao prikazano;
(C) prvo postavite donji
dio spremnika kao
prikazano (1) , a potom
lagano pritisnite gornji
dio u položaj(2).
A
3. Pritisnite
tipku za
ponovno pokretanje
ciklusa sušenja.
B
NAPOMENA: Ukoliko
imate mogućnost odvoda
vode, uz pomoć
odgovarajućeg seta za
instalaciju, možete
osigurati stalan odvod
kondenzata. Time ćete
ukloniti potrebu za
pražnjenjem spremnika za
kondenzat. Upute za
instalaciju potražite u
odgovarajućem dijelu
priručnika.
1
C
RAD SA SUŠILICOM RUBLJA
1. Otvorite vrata I stavite rublje u sušilicu.
Pripazite da rublje omogućuje zatvaranje
vrata.
2. Laganim pritiskom zatvorite vrata dok ne
čujete klik.
3. Okrenite programator za odabir željenog
programa sušenja. (vidi Tablicu programa).
4. Pritisnite
tipku. Sušilica automatski
započinje s radom, a svjetlosni indikator
iznad tipke ostaje uključen.
5. Ukoliko tijekom programa otvorite vrata,
za nastavak sušenja, potrebno je pritisnut
tipku za nastavak sušenja nakon zatvaranja
vrata.
6. Blizu završetka ciklusa, kreće faza
hlađenja, rublje se suši na hladnom zraku.
7. Nakon završetka ciklusa, bubanj će se
povremeno okretati kako bi se smanjili
nabori i izbjeglo gužvanje rublja. Rotacija
bubnja će se nastaviti sve dok ne isključite
uređaj ili otvorite vrata.
8. Nakon završetka programa, uključit će
se odgovarajući svjetlosni indikator (END)
HR
UPOZORENJE! Bubanj, vrata i rublje
mogu biti izuzetno vrući.
Za pravilno sušenje ne otvarajte vrata tijekom
automatskih programa.
79
5. VRATA i FILTER
Čišćenje filtera kondenzatora
Povucite ručku kako biste otvorili vrata.
Za ponovno pokretanje sušenja, zatvorite
vrata i pritisnite Start / Pause tipku.
UPOZORENJE! Tijekom rada sušilice,
vrata i bubanj mogu biti IZUZETNO VRUĆI.
Filter
VAŽNO: Za održavanje učinkovitog rada
sušilice, provjerite čistoću mekanog filtera
prije svakog ciklusa.
2.Okrenite dvije
preklopne poluge u 1
smjeru suprotnom od
kazaljke na satu i
povucite prednji
poklopac.
3.Lagano uklonite okvir
filtera i očistite ga od
prašine i ostatak
vlakana. Ne koristite
vodu za čišćenje
filtera.
1.Povucite filter
prema gore.
2.Otvorite filter kao
prikazano.
4.Lagano uklonite
spužvu iz ležišta i
operite je pod mlazom
vode kako biste
uklonili prašinu i
ostatke vlakana.
1
3.Nježno uklonite
ostatke vlakana
mekanom četkom ili
vrhovima prstiju.
4.Sklopite filter i vratite
ga na početan položaj.
1. Uklonite poklopac na
dnu uređaja.
2
Svjetlosni indikator začepljenog filtera
Uključuje se kada je potrebno očistiti
5.Vratite prednji
poklopac na početni
položaj (kao
prikazano strelicama)
i čvrsto utisnite u
ležište. Učvrstite dvije
poluge okretanjem u
smjeru kazaljke na
satu.
2
3
4
filter.
Ukoliko rublje nije suho, provjerite da filter
nije začepljen.
6. Vratite poklopac
5
Očistite filtere prije svakog
ciklusa.
AKO FILTER ČISTITE POD MLAZOM
VODE, NE ZABORAVITE GA OSUŠITI.
Pripazite - prekoračenje kapaciteta ili
veći komadi rublja mogu uzrokovati
otvaranje vrata bubnja, u tom slučaju
smanjite kapacitet rublja za nastavak
sušenja.
UPOZORENJE! Ako otvorite vrata
tijekom ciklusa, a prije faze hlađenja, ručka
može biti veoma vruća. Koristite izuzetan
oprez kod pražnjenja spremnika za
kondenzat tijekom ciklusa sušenja.
80
4.Odabir stupnja suhoće
Odabir željenog stupnja suhoće, odabranu opciju
možete promijeniti unutar 5 minuta od početka
programa:
- suho za glačanje : rublje ostaje lagano
vlažno za lakše glačanje
- suho za vješanje : rublje koje možete
objesiti
- suho za spremanje : rublje koje možete
odmah spremiti
- ekstra suho : potpuna suhoća rublja, opcija
namijenjena punom kapacitetu
Uređaj je opremljen Drying Manager funkcijom.
Kod automatskih programa, odgovarajući
svjetlosni indikator prikazuje srednji stupanj
suhoće, koji prethodi odabranome.
6. ODABIR PROGRAMA I
PODEŠAVANJE FUNKCIJA
Fi
e tra
E
B
D
Fi
5.Brzi programi
Brzi programi: moguće je automatski program
prebaciti na BRZI, unutar 3 minute od početka
programa. Svakim pritiskom tipke produžujete
trajanje programa (30-45-59 minuta).
Ukoliko želite promjenu natrag na automatski
program, potrebno je isključiti sušilicu.
U slučaju da opciju nije moguće odabrati, svi LED
pokazatelji će zatreperiti 3 puta.
e tra
C
7
6
4
5
3
2
1
8
A- Programator - Okretanjem programatora u oba
smjera, odaberite željeni program sušenja. Kako
biste poništili odabrani program ili isključili sušilicu,
okrenite programator na OFF položaj.
B- Digitalni display - Display prikazuje preostalo
vrijeme sušenja, odgodu početka sušenja i ostale
svjetlosne pokazatelje postavki.
C-Switch 1.Start-Pause tipka
Za početak ili pauziranje odabranog programa.
2.Odgoda početka sušenja
Omogućuje odgodu početka sušenja od 1 do 24h u
intervalima po 1 sat. Odabrana odgoda prikazana
je na displayu. Nakon odabira START tipke,
počinje odbrojavanje, umanjeno za svakih sat
vremena.
Ako otvorite vrata nakon što je aktivirana odgoda
početka sušenja,
za ponovnu aktivaciju
odbrojavanja nakon zatvaranja vrata, potrebno je
pritisnuti Start tipku.
3.Odabir vremenskih programa
Moguće je promijeniti program iz automatskog u
vremenski, unutar 3 minute od početka programa.
Svakim pritiskom tipke produžujete trajanje
programa za 10 minuta.
Ukoliko želite promjenu natrag na automatski
program, potrebno je isključiti sušilicu.
U slučaju da opciju nije moguće odabrati, svi LED
pokazatelji će zatreperiti 3 puta.
81
6.Super Easy Iron
Opcija omogućuje smanjenje nabora, zahvaljujući
izmjeničnoj rotaciji bubnja tijekom i nakon sušenja
te automatsko podešavanje stupnja suhoće
(stupanj suhoće možete promijeniti nakon odabira
opcije).
Opciju možete aktivirati unutar 5 minuta od
početka programa i dostupna je samo kod
automatskih programa.
7.Memorija
Opcija omogućuje spremanje željenih postavki
programa
MEMORIRANJE > Tijekom rada programa,
pritisnite i držite tipku za memoriju 3 sekunde.
Svjetlosni pokazatelj memorije zatreperit će 3
puta; na aktivni program spremit će se odabrane
postavke.
Poništavanje: Nakon odabira programa, pritisnite
tipku za memoriju kako biste poništili spremljene
postavke (ali ne i program).
8. Sigurnosno zaključavanje
Funkcija onemogućuje neželjene izmjene
postavki na upravljačkoj ploči tijekom sušenja.
Uključenje/isključenje: Pritisnite i držite tipke 4 i 5
dvije sekunde. Na displayu će biti prikazana
oznaka LOC. Kod poništavanja, na displayu će se
prikazati oznaka UNL, samo jednom. Ukoliko
otvorite vrata, a uključeno je sigurnosno
zaključavanje, program se prekida, ali opcija
ostaje uključena: za ponovno pokretanje
programa, morate isključiti sigurnosno
zaključavanje i odabrati Start tipku. Kod
isključenja sušilice, opcija se automatski
poništava.
Sigurnosno zaključavanje možete
uključiti/isključiti u bilo koje vrijeme tijekom
programa.
HR
A
Automatski tretman protiv gužvanja Opcija automatski aktivira rotaciju bubnja u
slučaju aktivacije odgode početka sušenja ili
nakon završetka programa sušenja, u
trajanju do 6 sati. Opcija se aktivira svakih 10
minuta. Za isključenje, okrenite programator
na OFF položaj.
Korisno u situacijama kada niste u
mogućnosti odmah pospremiti rublje nakon
završetka sušenja; rotacija bubnja rastresa
rublje, kako bi ostalo suho i mekano.
D- LED svjetlosni pokazatelji
Kondenzacijska posuda
- Uključuje se
kada je potrebno isprazniti spremnik za
kondenzat.
Čišćenje filtera
- Uključuje se kada je
potrebno očistiti filtere (na vratima i donji
filter)
E- Wi-Fi
(samo neki modeli)
U modelima s opcijom Wi-Fi, ikona ukazuje
na to da Wi-Fi sustav radi.
ONE Fi EXTRA prostor - Dio upravljačke
ploče na koji ćete prisloniti smartphone
tijekom faze registracije i spajanja uređaja
putem aplikacije. Pratite upute prikazane na
displayu smartphona. (samo za Android
smartphone s NFC tehnologijom)
Maksimalan kapacitet sušenja
Pamuk
Maksimalan kapacitet
Sintetika ili osjetljivo
Max.4 Kg
Vodič za sušenje
Standardni program SUŠENJE PAMUKA
(
) energetski je najučinkovitiji i
optimalan program za sušenje
uobičajeno vlažnog pamučnog rublja.
Tablica na sljedećoj stranici prikazuje
približno trajanje i potrošnju električne
energije glavnih programa.
Tehnički podaci
Kapac tet bubnja
115
78,5
M ak s m alan k apac tet
V d e nergetsku
nalje pn cu
85 cm
V s na
Š r na
60 cm
Dub na
48,7
60 cm
Klas a e nergetske
učinkovitosti
V d e nergetsku
nalje pn cu
Potrošnja energije isključenog uređaji
Potrošnja energije uređaji u pripravnosti
0,40 W
0,75 W
Podaci za laboratorijski test usporedbe
Program sušenja vune
odobren je od strane
Woolmark tvrtke za
sušenje vunenog rublja
namijenjenog pranju u
perilici uz uvjet
pridržavanja uputa na
etiketi I proizvođača sušilice. M1530.
Ujedinjeno Kraljevstvo, Eire, Honk Kong,
Indija – Woolmark zaštitni znak je certificirani
zaštitni znak.
EN 61121 Program
-SUŠENJE PAMUKA
-
PAMUK ili
-PAMUK SUHO ZA GLAČANJE - PAMUK ili BIJELO
-OSJETLJIVO
- OSJETLJIVO ili SINTETIKA
Stvarno trajanje programa sušenja
ovisi o početnoj vlažnosti rublja ovisno o
brzini centrifuge, vrsti i količini rublja,
čistoći filtera i temperaturi prostora.
Očistite filtere prije svakog
ciklusa.
82
PROGRAM
PROGRAM DESCRIPTION
CAPACITY
(kg)
DRYING
TIME
(min)
Novi inovativni program namijenjen zajedničkom sušenju rublja različitih
tkanina. Sušilica informira kada je završeno sušenje lakših komada
rublje. Nakon što ih izvadite, pritisnite Start tipku za nastavak sušenja
preostalih, težih komada rublja.
5
*
Program za sušenje tamnog ili šarenog rublja od pamuka i sintetike.
4
*
Program za sušenje pamuka, spužvastog rublja i ručnika.
Full
*
Program sušenja ECO standarda (suho za vješanje). Najučinkovitiji
program prema energetskoj potrošnji. Namijenjen pamučnom i lanenom
rublju.
Full
*
Program za sušenje košulja uz smanjenje nabora, zahvaljujući posebnoj
rotaciji bubnja. Preporučljivo je rublje izvaditi iz sušilice odmah nakon
završetka programa.
2.5
*
Program namijenjen ravnomjernom sušenju trapera. Preporučljivo je
prije sušenja okrenuti rublje na unutarnju stranu.
4
*
Program za sušenje osjetljivog i sintetičkog rublja koje zahtijeva
poseban tretman.
4
*
Poseban program za obnavljanje vodootpornog rublja.
2
*
Program za nježno sušenje sportskog rublja od tehničkog platna, bez
skupljanja ili oštećenja elastičnosti vlakana.
4
*
Idealan program za ravnomjerno sušenje popuna i pokrivača, uz
obnavljanje mekoće perja.
4
*
Volnena oblačila: program je namenjen sušenju do 1 kg perila (približno
3 jopice). Priporočamo, da perilo pred sušenjem obrnete z notranjo
stranjo navzven. Na trajanje programa vpliva velikost in debelina perila
ter hitrost ožemanja med pranjem. Na koncu programa je perilo
pripravljeno za nošenje, vendar pa se lahko zgodi, da so robovi še
vlažni, če sušite zelo debele kose: priporočamo, da ga v tem primeru do
konca posušite na zraku. Priporočamo, da perilo poberete iz stroja takoj
po koncu programa. Pozor: če se volnena tkanina spolsti, tega ni več
mogoče popraviti; upoštevajte, da so za sušenje v stroju primerna samo
oblačila, označena s simbolom (symbol "ok tumble"); ta program ni
namenjen sušenju oblačil iz akrila.
1
70’
Program sušenja uz smanjenje alergena kao što su grinje, dlake kućnih
ljubimaca, pelud i ostaci praškastog deterdženta.
4
Max 220’
5
Max 220’
2.5
20’
Poseban program namijenjen sušenju većeg rublja poput zavjesa, plahti
i stolnjaka. Zahvaljujući optimalnoj rotaciji bubnja, rublje će biti osušeno
uz minimalne nabore.
Program sušenja za uklanjanje neugodnih mirisa i nabora.
One Fi Extra
Položaj na koji je potrebno okrenuti programator za aktiviranje upravljanja na daljinu putem aplikacije
(Wi-Fi funkcija). Za detaljnije informacije, proučite One Fi Extra paragraf
* Stvarno trajanje programa sušenja ovisi o početnoj vlažnosti rublja ovisno o brzini centrifuge, vrsti i količini rublja,
čistoći filtera i temperaturi prostora.
83
HR
7.ODABIR PROGRAMA I PODEŠAVANJE FUNKCIJA
Ukoliko ne znate gdje je smještena
NFC antena, laganim kružnim
pokretima pomičite smartphone
prekoONE Fi EXTRA
loga dok
aplikacija ne potvrdi spajanje. Za
uspješan prijenos podataka, ključno je
NEPREKIDNO DRŽATI SMARTPHONE
NA UPRAVLJAČKOJ PLOČI UREĐAJA
TIJEKOM CIJELOG POSTUPKA
(NEKOLIKO SEKUNDI); poruka na
uređaju će vas informirati o pravilnom
spajanju i kada je moguće udaljiti
smartphone.
ONE FI EXTRA
Ovaj uređaj opremljen je ONE Fi EXTRA
tehnologijom koja omogućuje upravljanje na
daljinu putem aplikacije, zahvaljujući Wi-Fi
funkciji.
REGISTRACIJA UREĐAJA (U APLIKACIJI)
●Preuzmite Hoover Wizard aplikaciju na
svoj smartphone.
ONE Fi EXTRA aplikacija dostupna je za
tablete i smartphone s Android i iOS
operativnim sustavima.
Isprobajte sve ONE Fi EXTRA funkcije
korištenjem DEMO (probne) verzije
aplikacije.
● Otvorite aplikaciju, kreirajte korisnički račun
i registrirajte uređaj prateći upute na
smartphonu ili "Kratki vodič" priložen uz
perilicu rublja.
Zamjenom pojedinih dijelova
smartphona (npr. stražnje maske,
baterije, itd.) neoriginalnim
dijelovima, možete ukloniti NFC
antenu čime onemogućujete
korištenje aplikacije.
Zamjenom pojedinih dijelova
smartphona (npr. stražnje maske,
baterije, itd.) neoriginalnim dijelovima,
možete ukloniti NFC antenu čime
onemogućujete korištenje aplikacije.
Upotrebom Android smartphona s NFC
tehnologijom (NFC – komunikacija bliskog
polja), postupak registracije je
pojednostavljen (Jednostavna registracija);
u tom slučaju, pratite upute na displayu
smartphona, PRISLONITE I DRŽITE
SMARTPHONE UZ ONE Fi EXTRA logo na
upravljačkoj ploči perilice, kada vas na to
uputi aplikacija.
AKTIVIRANJE UPRAVLJANJA NA
DALJINU (PUTEM APLIKACIJE)
Nakon registracije uređaja, kada
perilicom želite upravljati putem
aplikacije, prvo stavite rublje i
deterdžent, zatvorite vrata i okrenite
programator na ONE Fi EXTRA
položaj. Tada možete upravljati
perilicom
Napomena: Ukoliko otvorite vrata tijekom
upravljanja na daljinu, kako biste ponovno
uspostavili vezu s aplikacijom, zatvorite
vrata i pritisnite START tipku. Program će
nastaviti s radom od trenutka u kojem je
prekinut.
NAPOMENE:
WIRELESS PARAMETERS
Postavite stra nju stranu NFC antene
smartphona uz ONE Fi EXTRA logo na
ureğaju.
PARAMETRI ZA BEŽIČNO
SPAJANJE
Bežični standard
Frekventni opseg
Maksimalna snaga
odašiljanja
Minimalna
osjetljivost prijema
84
Tehnički uvjeti
802.11 b/g/n
2,412 GHz. - 2,484 GHz
802.11b (11Mbps) +18,5 ± 2 dBm
802.11 g (54Mbps)
+16 ± 2 dBm
802.11 n (HT20, MCS7)
+14 ± 2 dBm
802.11b (11Mbps)
-93 dBm
802.11 g (54Mbps)
-85 dBm
802.11 n (HT20, MCS7)
-82 dBm
8. UKLANJANJE GREŠAKA U RADU
Candy Hoover Group Srl, izjavljuje da
ovaj uređaj nosi oznaku sukladnosti
s osnovnim zahtjevima EU Smjernice
2014/53/EU.
Za kopiju izjave o
sukladnosti, molimo kontaktirajte
proizvođača na
www.candy-group.com
Paramètres
Spécifications
Bežični standard
ISO/IEC 14443 tip A i NFC Forum tip 4
Frekventni opseg
13,553-13,567 MHz (središnja frekvencija13,560 MHz)
Ograničenje magnetnog polja < 42dBμA/m (na 10 metara)
Mogući uzroci…
Greške koje možete sami ukloniti
Prije kontaktiranja servisa za tehničku podršku, molim
da proučite niže navedeni popis. Popravak kvara i/ili
oštećenja nastalih nepravilnom upotrebom ide na
trošak korisnika.
Ukoliko se greške nastave i nakon preporučenih
provjera, molimo da kontaktirate ovlašteni servis koji
vam može pomoći i preko telefona.
Prikazano vrijeme do kraja sušenja može se
mijenjati tijekom ciklusa. Sušilica tijekom cijelog
ciklusa provjerava status rublja i podešava
trajanje za optimalnu procjenu. Prikazano trajanje
programa može se smanjiti ili povećati; to je
normalan rad uređaja.
Sušilica je bučna…
● Isključite sušilicu i kontaktirajte ovlašteni servis
za savjet.
Uključen je
indikator…
● Potrebno je čišćenje filtera.
● Faut-il nettoyer le condenseur ?
Uključen je
indikator…
●Potrebno je isprazniti spremnik za kondenzat
KORISNIČKA PODRŠKA
Ukoliko se problemi u radu uređaja nastave
ili sumnjate na kvar, kontaktirajte Candy
tehničku podršku za savjet.
Pomoći će vam putem telefona ili vas uputiti
na ovlašteni servis u skladu s jamstvenim
uvjetima.
Sušenje traje predugo/rublje nije dovoljno suho…
● Jeste li odabrali odgovarajuće trajanje
sušenja/program?
●Možda ima previše vlage u rublju? Jeste li u
potpunosti ocijedili ili centrifugirali rublje?
● Možda je potrebno očistiti filter?
● Jeste li prekoračili maksimalan kapacitet?
Sušilica ne radi…
● Provjerite ispravnost utičnice drugim uređajem (npr.
stolnom svjetiljkom).
● Provjerite da li je utikač pravilno uključen u utičnicu.
● Ima li električne energije?
● Provjerite da nije izgorio osigurač.
● Jesu li vrata pravilno zatvorena?
● Provjerite da je sušilica uključena (utikač u utičnicu,
te ON/OFF tipka).
● Jeste li odabrali trajanje sušenja ili program?
● Jeste li uređaj ponovno uključili nakon otvaranja
vrata?
Sljedeći slučajevi idu na trošak korisnika:
●Utvrđena je potpuna uspravnost uređaja.
●Uređaj nije instaliran u skladu s uputama.
●Nepravilna upotreba uređaja.
Rezervni dijelovi
Uvijek koristite originalne rezervne dijelove,
dostupne u ovlaštenom Candy servisu.
Ovlašteni servis
Za servis i popravak uređaja kontaktirajte
lokalni ovlašteni servis
Proizvođač ne odgovara za eventualne
tiskarske greške. Također zadržava pravo
izmjena na uređajima koje smatra potrebnim
bez promjene njihovih bitnih karakteristika.
Proizvođač ne odgovara za eventualne
tiskarske greške.
Također zadržava pravo izmjena na
uređajima koje smatra potrebnim bez
promjene njihovih bitnih karakteristika.
85
HR
BEŽIČNI PARAMETRI
Sadržaj
Molimo pročitajte ova uputstva pažljivo i
koristite mašinu u skladu sa istim. Ova knjižica
pruža važna uputstva za bezbednu upotrebu,
instalaciju, održavanje i po neki koristan savet
za najbolje rezultate pri korišćenju mašine.
Čuvajte celokupnu dokumentaciju na
bezbednom mestu za referisanje u budućnosti,
ili za buduće korisnike.
Molimo proverite da li su sledeći predmeti
dostavljeni uz aparat:
1. BEZBEDNOSNA UPOZORENJA
2. PRIPREMA VEŠA
3. ČIŠĆENJE I REDOVNO
ODRŽAVANJE
4. POSUDA ZA VODU
5. VRATA i FILTER
6. KONTROLA I INDIKATORI
● Uputstvo za upotrebu
● Garantni list
● Energetska nalepnica
7. IZBOR PROGRAMA I FUNKCIJA
8. PRONALAŽENJE REŠENJA
PROBLEMA
Stavljanjem
oznake na ovaj proizvod,
potvrđujemo saglasnost u svim relevantnim
Evropskim bezbednosnim, zdravstvenim i
ekološkim zahtevima koji su primenjivi na
ovom proizvodu
Proverite da mašina nema nikakvih
fizičkih oštećenja tokom transporta. U
slučaju da ima, pozovite ovlašćeni servis. U
suprotnom, možete ugroziti bezbednost
aparata. U tom slučaju će Vam poziv i
izlazak servisera biti naplaćen, kao i u
slučajevima nepravilnog korišćenja
mašine.
86
1. BEZBEDNOSNA UPOZORENJA može smanjiti životni vek
87
aparata i time poništiti
validnost garancije.
Svaka šteta naneta aparatu ili
bilo kakav drugi gubitak
nastao nepravilnim
korišćenjem ili korišćenjem
nekarakterističnim za kućne
uslove (čak i ako je aparat
lociran u kućnim uslovima)
neće biti prihvaćen na
odgovornost proizvođ ača do
svih granica u skladu sa
zakonom.
Ovu mašinu treba koristiti
samo za svrhu koja je
navedena, kako je opisano, u
ovom uputstvu. Pobrinite se
da pre prvog korišćenja
potpuno razumete uputstva
za upotrebu I instalaciju.
● Ne dodirujte aparat kada su
vam ruke ili noge mokre.
● Ne naslanjajte se na vrata
kada punite mašinu, i ne
hvatajte se za njih kada želite
da je podignete ili pomerite.
●
Ne dozvoljavajte deci da se
igraju sa mašinom i njenim
kontrolama
SR
Ovaj aparat je namenjen
isključivo za upotrebu od strane
ljudi starijih od 8 godinama, i
ljudima sa ograničenim fizičkim,
osećajnim ili mentalnim
sposobnostima, kao i ljudima
koji nemaju iskustvo korišćenja
aparata samo ako im je dato
uputstvo, predočeni rizici i
pružen stalan nadzor pri
korišćenju aparata. Deca ne bi
trebalo da se igraju sa aparatom.
Čišćenje i održavanje ne bi
trebalo da rade deca bez
nadzora. Decu mlađ u od 3
godine bi trebalo držati dalje od
aparata.
● UPOZORENJE: nepravilno korišćenje može dovesti do požara.
● Ovaj aparat je namenjen za
upotrebu u domaćinstvu i sličnu
okolinu kao što je:
-Kuhinje u prodavnicama,
kancelarijama I slično.
- Farme i seoska domaćinstva
- Od strane klijenata u hotelima,
motelima i drugim rezidencijalnim tipovima okoline;
- U domaćinstvima koje pružaju
noćenje sa doručkom. Svako
drugačije korišćenje aparata
izvan domaćinskih uslova, kao
što je komercijalna upotreba
●
●UPOZORENJE Ne koristite
aparat u slučaju da filter nije na
mestu ili je oštečen; ostaci van
filtera se mogu zapaliti.
●UPOZORENJE Na mestima na
kojima se nalazi simbol
temperatura tokom rada
aparata može preći 60°C.
●Isključujte aparat iz struje. Uvek
izvadite utikač iz utičnice pre
održavanja.
●Nemojte koristiti aparat u
slučaju da Vam deluje da je
neispravan.
● Vlakna i slične ostatke odeće
koji se sakupljaju u filteru se ne
smeju ostavljati pored mašine, na
podu I sl.
●Poslednji segment ciklusa
sušenja se vrši bez grejanja
(ciklus hlađ enja) kako bi se
vlakna ostavila u temperaturi koja
garantuje da neće biti oštećene.
● Mašinu za sušenje ne treba
koristiti u slučaju da su za pranje
korišćene industrijske hemikalije.
●UPOZORENJE: Nikada
nemojte zaustavljati mašinu pre
kraja sušenja osim u slučaju da
možete brzo da otvorite i zatvorite
mašinu, kako ne bi došlo do
gubitka toplote.
● Maksimalni kapacitet sušenja
je naznačen na energetskoj
nalepnici..
88
Instalacija
●Ne koristite adaptere,
produžne kablove I sl.
● Nikada nemojte instalirati
aparat u neposrednoj blizini
zavesa, i obratite pažnju da
predmeti ne padaju ispod
mašine.
●Aparat ne sme biti instaliran
iza vrata koja se zaključavaju,
kliznih vrata i vrata sa šarkom
koja je suprotna od one na
mašini.
Važno: Tokom transporta se
pobrinite da je mašina
pozicionirana uspravno, a ako
je neophodno nakrivite je
samo u desno prema prikazu;
Upozorenje: U slučaju da ste
okrenuli proizvod u suprotnom
smeru, sačekajte najmanje 4
sata pre uključivanja tako da
ulje može da se vrati pravilno u
kompresor. U suprotnom,
može doći do oštećenja
kompresora i prestanka rada
mašine.
● Ne sušite stvari koje nisu
prethodno mašinski oprane.
●
UPOZORENJE Ne
sušite stvari koje su tretirane
tečnostima hemijskog čišćenja
● UPOZORENJE U određ enim
situacijama, materijali od pene
se mogu zapaliti spontanom
eksplozijom. Stvari koje sadrže
penu (lateks penu), kape za
plivanje, tuširanje, vodootporni
tekstili, stvari sa gumenom
postavom NE SMETE sušiti u
mašini.
● Uvek pogledajte uputstva sa
etikete pre sušenja u mašini.
● Sva odeća mora biti dobro
iscentrifugirana pre sušenja u
mašini.
● Neisceđ enu, veoma mokru
odeću nikada ne stavljajte u
mašinu za sušenja.
Upaljači, šibice i zapaljive
tečnosti nikada ne smeju biti
ostavljeni u džepovima ili
držane u blizini mašine.
Zavese od staklenih vlakana ne
treba NIKADA staviti u mašinu.
Iritacija kože može da se desi u
slučaju da su ostale stvari došle
u dodir sa staklenim vlaknima.
Stvari prethodno zaprljane
substancama kao što su ulje,
acetoni, alkohol, benzin bi
89
trebalo pre sušenja oprati u
toploj vodi sa pojačanom
količinom deterdženta.
Omekšivači i slični proizvodi
mogu biti korišćeni na stvarima
pre sušenja, prema uputstvima
proizvođača.
Ventilacija
● Adekvatna ventilacija mora
biti obezbeđena u prostoriji gde
se nalazi mašina, kako bi se
izbeglo nakupljanje gasova i
stvaranje otvorenog požara
tokom rada mašine.
● Instalacija zadnjeg dela
aparata treba da bude blizu
zida ili slične vertikalne
površine.
● Trebalo bi da postoji
najmanje 12 mm razmaka
između bilo koje strane mašine
i bilo kog drugog predmeta.
Ulaz i izlaz vazduha moraju biti
držani bez opstrukcija.
● Redovno proveravajte da ne
postoji problem sa protokom
vazduha pri radu mašine.
● Proveravajte i redovno čistite
filtere nakon upotrebe.
● Sprečite da stvari padaju i
skupljaju seiza mašine, zato
što time mogu obstruirati ulaze
i izlaze vazduha.
SR
Veš
● NIKADA nemojte instalirati
mašinu u blizini zavesa.
● U slučajevima kada je mašina
za sušenje instalirana na veš
mašinu, odgovarajući set za
povezivanje mora biti korišćen u
skladu sa sledećom
konfiguracijom:
- Set za povezivanje Mod.
35100019: za dubinu mašine od
49 cm pa na više.
- Set za povezivanje Mod.
35100120: za dubinu mašine od
51 cm pa na više.
Set za povezivanje bi trebalo da
bude dostupan za naručivanje
kod ovlašćenog servisa.
Uputstva za instalaciju kao i svi
dodatni šrafovi za pričvršćivanje
će biti dopremljeni uz set za
povezivanje.
Protok za vazduh na dnu
90
Nemojte instalirati aparat u
prostoriji sa niskom
temperaturom ili u prostoriji u
kojoj može doći do rizika
smrzavanja. Na temperaturi
zamrzavanja aparat neće
moći da funkcioniše kako
treba: postoji rizik oštećenja u
slučaju da voda uspe da se
zamrzne u hidrauličnom
sistemu mašine (ventili, cevi,
pumpe). Za najbolje
performanse proizvoda,
temperatura prostorije mora
biti 5-35°C. Molimo imajte u
vidu da u hladnim uslovima
(između +2 i +5°C) može
dovesti do blage kondenzacije
na zidovima i podu prostorije.
Električni zahtevi
Životna sredina
●
Svi korišćeni materijali za pakovanje su
pogodni za životnu sredinu I mogu biti
reciklirani. Molimo da ih odložite na pravilan
način. Vaša lokalna komunalna služba za otpad
će moći da vam da najbolji savet za bezbedno
odlaganje.
●Kako bi omogućili maksimalnu bezbednost
pri odbacivanju stare mašine, molimo da
presečete stari kabal za struju I polomite
bravicu/vrata kako bi sprečili decu od
zatvaranja u mašini.
Evropska direktiva 2012/19/EU
Mašine za sušenje su napravljene da funkcionišu
na naponu od 220-240V, 50 Hz jednofazno.
Proverite da osigurač na koji je prikačena mašina
ima najmanje 6 A.
Struja može biti veoma opasna.
Ovaj aparat mora biti uzemljen.
Vrsta utikača i utičnice na koju je priključena
mašina mora biti ista.
Ne koristite adaptere ili produžne kablove.
Kabal mora biti dostupan za lako isključenje iz
struje kada mašina bude instalirana.
Sadrži f l u o r i n a t e d g r e e n h o u s
e g a s e s . Hermetički zatvoren.
Ovaj aparat je označen u skladu sa
evropskom direktivom 2012/19/EU o
električnom otpadu I elektronskoj
opremi (WEEE).
GWP1430
- WEEE ne smete tretirati kao regularni otpad.
- WEEE treba predati odgovarajućim
institucijama za otpad certifikovane od strane
države ili opštine. U mnogim zemljama,
moguća je I kućna otprema.
U mnogim zemljama takođe, kada kupite novi
aparat, stari možete vratiti prodavcu po principu
jedan zajedan, sve dok stari aparat pripada
istoj kategoriji kao I novi
GIAS Servis
● Kako bi omogućili kontinuirano efikasan rad
aparata, savetujemo da bilo kakvo servisiranje ili
popravke izvrši ovlašćeni GIAS serviser.
91
U slučaju da nastane problem izazvan
nepravilnom instalacijom, servis će Vam biti
naplaćen čak iako je mašina pod garancijom..
U slučaju da dođe do oštećenja kabla
mašine, on mora biti zamenjen iskljulčivo
originalnim koji se može nabaviti kod ovlašćenog
servisera. Mora ga instalirati kompetentna osoba.
Ne koristite mašinu dok je ne instalirate
pravilno. U slučaju da imate bilo kakvih
nedoumica, molimo kontaktirajte
ovlašćenim servisom.
Prilagođavanje nožica
Kada namestite mašinu na
mesto na kome treba da
stoji, okretanjem nožica
obezbedite da bude
potpuno nivelisana.
SR
WEEE sadrži zagađujuće substance
(koje mogu dovesti do negativnih posledica po
životnu sredinu) i osnovne komponente (koje
mogu biti ponovo korišćene). Važno je da
ovakav otpad odnesete na pravilnu reciklažu.
Svaki pojedinac igra važnu ulogu u tome da
elektronski otpad ne postane veliki problem;
neophodno je poštovati neka osnovna pravila:
2. PRIPREMA VEŠA
Pre prvog korišćenja mašine za sušenje:
●Molimo detaljno pročitajte ovo uputstvo.
●Izvadite sve stvari iz bubnja.
●Detaljno obrišite vlažnom krpom bubanj I vrata od
eventuale prašine koja se slegla tokom transporta.
Prikladno za sušenje.
..
.
Sušenje na visokoj temperaturi.
Sušenje na niskoj temperaturi.
Bez sušenja.
Priprema odeće
Pobrinite se da svaka etiketa na komadima veša
koji želite da sušite dozvoljava da se veš suši u
mašini.
Zatvorite sve dugmiče i rajsfleršuse i ispraznite sve
džepove. Okrenite stvari na naličje. Stavite stvari
lagano u bubanj tako da se ne izgužvaju.
Ne sušite:
Svilu, najlon, delikatnu čipku, stvari sa metalnim
ukrasima, stvari sa PVC ili kožnim delovima.
U slučaju da stvar ne dolazi sa etiketom, mora se
predpodstaviti da nije prikladna za sušenje u mašini.
● Po količini I debljini
Kad god je količina veša veća od kapaciteta sušenja,
razdvojite odeću prema debljini (npr. peškiri i tanke
majice)
● Prema vrsti tkanine
Pamuk/Lan: Peškiri, pamučne majice, stolnjaci I
posteljine.
Sintetika: Bluze, majice, košulje, kompleti itd.
Napravljene od poliestera ili poliamida, kao i za
pamučne/sintetičke mešavine.
Ne pretrpavajte bubanj, velike stvari kada su
mokre prelaze maksimalnu težinu normalnih stvari
koje mašina može da primi (npr. jorgani, vreće…)
3.
VAŽNO: Nikada ne sušite stvari koje su
bile tretirane tečnostima za hemijsko
čišćenje ili sadrže gumu (postoji opasnost
od vatre ili eksplozije).
ČIŠĆENJE I REDOVNO
ODRŽAVANJE
Čišćenje mašine
Tokom poslednjih 15 minuta ciklusa, veš se
okreće u hladnom vazduhu.
Ušteda energije
U mašinu stavljajte uvek veš koji je prethodno
dobro izcentrifugiran. Što se bolje veš iscedi, to će
sušenje biti kraće, a samim tim I ušteda energije
veća.
UVEK
●Proverite da je filter čist pre svakog sušenja.
NIKADA
●Ne stavljajte stvari sa kojih kaplje voda u mašinu,
pošto može oštetiti mašinu.
Sortiranje veša
●Očistite filter i ispraznite posudu za vodu
nakon svakog procesa čišćenja.
●Redovno čistite kondenzator.
● Nakon perioda korišćenja, obrišite
unutrašnjost bubnja i vrata vlažnom krpom i
ostavite vrata otvorena kako bi vazduh mogao
da cirkuliše.
Obrišite spoljašnjost mašine mekanom
microfiber krpom.
NE KORISTITE
abrazivna sredstva za
čišćenje!
● Kako bi sprečili elektrostatičnost vrata i
privlačenje vlakna odeče, prebrišite ih vlažnom
krpom nakon svakog sušenja.
UPOZORENJE! Bubanj, vrata i veš
tokom rada mogu postati veoma topli.
VAŽNO Uvek isključite aparat iz struje
pre bilo kakvog čišćenja ili održavanja
aparata.
●Prema simbolima sa etikete
Mogu se naći na kragni ili unutrašnjem kroju
Za sve električne podatke referišite
nalepnicu na prednjem delu mašine (na otvoru
vrata).
92
4. POSUDA ZA VODU
Voda izvučena iz veša tokom ciklusa sušenja
se skuplja u posudu za vodu u vratima
mašine. Kada se posuda napunim indikator
će zasvetleti i posuda će morati da bude
ispražnjena. Međutim, preporučujemo da
ispraznite posudu nakon svakog ciklusa
sušenja.
NAPOMENA: Veoma mala količina vode će
ostati tokom prvih nekoliko ciklusa, zato što
će se interni rezervoar prvo napuniti
Uputstvo za izvlačenje
posude za vodu
NAPOMENA: U
slučaju da imate
opciju odvoda vode
u blizini mašine,
možete iskoristiti
dodatno komplet
crevo koje dolazi uz
m a š i n u z a
permanentno i
a u t m a t s k o
ispuštanje vode
sakupljene u
posudi mašine za
sušenje. Sa
o v a k o m
instalacijom nikada
nećete trebati da
praznite posudu za
vodu.
1
C
1. Otvorite vrata i stavite rastresen veš u
bubanj.Pobrinite se da komadi veša ni na
koji način ne blokiraju otvor vrata.
2. Nežno zatvorite vrata tako što ćete ih
gurnuti sve dok ne čujete 'klik'.
3. Okrenite selector programa na željeni
program sušenja (vidite programski
vodič).
4. Pritisnite taster
. Mašina će
automatski krenuti da radi, a svetlosni
indicator će konstantno svetleti.
5. U slučaju da otvorite vrata tokom
ciklusa iz bilo kog razloga, neophodno je
da pritisnete
, kako bi nastavili
ciklus po zatvaranju vrata.
6. Pri kraju ciklusa će mašina ući u fazu
hlađenja u kojoj će odeća biti okretana
bez grejanja kako bi se ohladila.
7. Po završetku ciklusa, mašina ima
automatski system koji povremeno
okreće bubanj kako bi se sprečilo
gužvanje. Ovaj režim traje sve dok se
selector programa ne stavi na poziciju
OFF ili vrata mašine otvore.
8. Kada se program završi, svetleće END
svetlosni indikator.
1. Nežno povucite
posudu za vodu na
gore. (A)
Kada je puna, posuda
za vodu je teška oko 6
kg.
A
2. Nagnite posudu za
vodu kako bi ste je izlili
kroz odgovarajuće
mesto. (B)
Kada se isprazni, vratite
posudu za vodu nazad
kao što je prikazano; (C)
prvo stavite dno posude
za vodu u poziciju kao
što je prikazano (1) a
potom ga nežno
pritisnite na dole u svoju
poziciju (2).
B
3. Pritisnite taster
kako bi ponovo
pokrenuli ciklus, u
slučaju da je bio
prekinut zbog posude.
Ne otvarajte vrata tokom automatskih
(senzorskih) programa, za pravilno
sušenje.
93
SR
REDOSLED KORIŠĆENJA
5. VRATA i FILTER
Kako bi očistili filter kondenzatora
Povucite ručku da bi otvorili vrata.
Kako bi ponovo pokrenuli mašinu, zatvorite
vrata i pritisnite, Start / Pause button.
UPOZORENJE! Dok mašina radi, vrata i
bubanj mogu postati VEOMA TOPLI!
Filter
VAŽNO: Kako bi održali efikasnost mašine,
održavajte i proveravajte da filter bude čist pre
svakog ciklusa sušenja.
1.Izvucite filter na gore.
1. Skinite masku.
2.Okrenite obe bravice
u smeru suprotnom
od kazaljjke na satu i
povucite poklopac za
ručku.
3. Nežno izvucite ram
filtera i očistite bilo
kakvu prašinu ili
ostatke tkanine sa
mekanom krpom. Ne
koristite vodu za
čišćenje filtera.
1
2
2. Otvorite filter kako je
prikazano na sl. 2.
4.Nežno izvucite sunđer
iz njegovog ležišta i
operate ga pod
mlazom vode sa
česme.
1
3. Vrhovima prstiju
nežno očistite filter.
4.Spojite filter nazad iv
r a t i t e g a u
odgovarajuče ležište.
5. Vratite na prednji deo
poklopac tako da
bude pričvršćen na
pravilan način (što je
p r i k a z a n o
strelicama) i čvrsto
ga pritisnite na svoje
mesto.
2
Indikator napunjenosti filtera
Svetli kada je filterima potrebno čišćenje.
U slučaju da mašina ne suši, proverite da
filteri nisu zapušeni.
U SLUČAJU DA ČISTITE FILTER POD
VODOM, NE ZABORAVITE DA GA POTPUNO
OSUŠITE.
6. Vratite poklopac za
filter.Zaključajte
bravice tako što ćete
ih okrenuti u smeru
kazaljke na satu.
3
4
5
Očistite filtere pre svakog ciklusa.
UPOZORENJE! U slučaju da otvarate
vrata u toku ciklusa, pre nego što se ciklus
hlađenja završi, ručka bi mogla da bude veoma
topla. Molimo da veoma obratite pažnju pri
pokušaju pražnjenja posude tokom trajanja
ciklusa..
Molimo Vas da obratite pažnju da
preopterećenje mašine i pojedina kabasta punjenja
mogu dovesti do otvaranja vrata. U slučaju da se to
dogodi, molimo smanjite količinu veša u bubnju
kako bi nastavili neometano sušenje
94
promeniti u prvih 5 minuta nakon početka
ciklusa:
- Spremno za peglanje : Ostavlja stvari
blago vlažnim, za olakšano peglanje.
- Suvo za ofinger : Za stvari koje će biti na
vazduhu posle sušenja, bez peglanja.
- Suvo za ormar : Za stvari koje se direktno
mogu složiti u ormar.
- Ekstra suvo : za potpuno suve stvari,
idealno za velike količine veša.
Ovaj udeđaj je opremljen funkciojom Drying
manager. Kod automatskih programa,
odgovarajući svetlosni indikator prikazuje nivo
osušenosti pre nego što se dostigne izabrani.
6. KONTROLA I INDIKATORI
Fi
e tra
E
B
D
5.Brzi programi
Brzi programi: Moguće je pretvoriti automatski
program u BRZI program, do 3 minuta nakon
početka ciklusa. Svakim pritiskom na ovaj taster
se povećava vreme (30-45-59 minuta).
Ukoliko želite da nakon izbora ove funkcije
izaberete automatsko sušenje, neophodno je
da isključite mašinu.
U slučaju nekompatibilnosti, svi indikatori će
zatreptati 3 puta.
Fi
e tra
C
7
6
4
5
3
2
1
8
A-Selektor programa - Okretanjem programatora
u obe strane moguće je izabrati željeni program
sušenja. Kako bi prekinuli izbor programa i isključili
mašinu, okrenite programator na OFF.
B- Digitalni displej - Displej prikazuje preostalo
vreme sušenja, vreme odloženog starta i druge
indikatore vezane za ciklus sušenja.
C-Tasteri 1.Start - Pause
Kako bi pokrenuli ili prekinuli započeti program.
2.Odloženi start
Funkcija koja odlaže početak sušenja od 1 do 24
časa. Odloženi start će biti prikazan na displeju
nakon što pritisnete START, i prikazano vreme do
početka će se smanjivati sat po sat. Indikatori će
svetleti i menjati se sa odbrojavanjem vremena, a
ugasiće se sa početkom ciklusa. U slučaju otvaranja
vrata tokom odbrojavanja do starta, neophodno je
ponovo pritisnuti start po zatvaranju vrata. Za
resetovanje okrenite selektor programa na poziciju
OFF.
3.Selektor vremena sušenja
Vremenski ciklusi: svaki automatski ciklus je
moguće pretvoriti u vremenski jednostavnim
pritiskom na ovaj taster, pre ciklusa ili do 3 minuta
nakon početka ciklusa. Ciklus transformisan iz
automatskog u vremenski je nemoguće vratiti, osim
resetovanjem programa gašenjem mašine. U
slučaju nekompatibilnosti, svi indikatori će brzo
treptati 3 puta.
4.Izbor nivoa osušenosti
Omogućava izbor nivoa osušenosti: moguće je
95
6.Super Easy Iron
Ova opcija omogućava manje gužvanje veša
zahvaljujući periodičnim pokretima bubnja
nakon sušenja, i podešavanjem idealnog nivoa
vlažnosti kako bi veš bio spreman za peglanje
(nivo osušenosti može biti modifikovan nakon
izbora opcije). Ova opcija može biti podešena
najviše 5 minuta nakon izbora ciklusa, samo na
automatskim programima.
7.Memorija
Ova opcija omogućava memorisanje opcija
podešenih na ciklusu.
MEMORISANJE > Kada ciklus radi, pritisnite
taster "memory" na 3 sekunde. Svetlosni
indikator "memory" će zatreptati tri puta i
sačuvati opcije vezane za ciklus, izabrane u tom
trenutku.
Opoziv: Za opoziv memorisanih opcija pritisnite
taster "memory" nakon izbora ciklusa.
8. Zaključavanje tastature
Ova opcija omogućava blokiranje promene
izabranih opcija na kontrolnoj ploči u toku
sušenja.
Aktivacija/Deaktivacija: Pritisnite dugmad 4 i 5
zajedno, na 2 sekunde. Oznaka "LOC" će se
prikazati na displeju. Istim metodom se
otključava, i na displeju će jednom biti prikazano
"Unl". U slučaju otvaranja vrata tokom sušenja
sa aktiviranom blokadom, ciklus će prestati ali
blokada ostaje: da bi ponovo pokrenuli ciklus
morate prvo otključati tastaturu i potom pritisnuti
Start. Ova opcija se automatski deaktivira kada
je mašina isključena.
Blokada kontrolne ploče može biti modifikovana
u bilo kom trenutku ciklusa.
SR
A
Automatski sistem protiv gužvanja - Ova
funkcija automatski aktivira okrete bubnja
protiv gužvanja pre ciklusa (u slučaju izbora
odloženog starta) i nakon ciklusa, do 6 sati.
Okreti su aktivirani svakih 10 minuta. Kako bi
prekinuli ovu funkciju, okrenite selektor
programa na poziciju OFF. Ovo je veoma
korisna opcija kada niste u mogućnosti da
odmah izvadite veš, zato što periodični okreti
bubnja sprečavaju da se veš slegne, čime
ostaje mekši i manje izgužvan.
D- Led indikatori
Posuda za vodu
- Zasvetli kada je
neophodno isprazniti posudu za vodu.
Čišćenje filtera
- Zasvetli kada je
neophodno očistiti filter (na otvoru vrata i
donji filter)
EWi-Fi (samo za pojedine modele)
Na modelima sa Wi-Fi opcijom, ovaj simbol
prikazuje da Wi-Fi sistem radi.
ONE Fi EXTRA prostor - Deo upravljačke
ploče na koji ćete prisloniti smartphone
tokom faze registracije i spajanja uređaja
putem aplikacije. Pratite uputstva prikazana
na ekranu smartphona. (samo za Android
smartphone s NFC tehnologijom).
Program za sušenje vune
je odobren od strane The
Woolmark Company za
sušenje vune perive u
mašini pod uslovom das
u proizvodi
oprani i
osušeni u skladu
sa
uputstvima na etiketi i uputstvima sa mašine.
M1530. U Ujedinjenom Kraljevstvum Irskoj,
Hong Kongu i Indiji Woolmark je certifikacioni
trademark.
Maksimalna težina sušenja
Pamuk
Max.deklarisani kapacitet
Sintetika ili Delikatno
Max.4 Kg
Vodič za sušenje
Standardan ciklus SUŠENJE PAMUKA ( )
je energetski najefikasniji i najprikladniji za
sušenje normalnog pamučnog veša. Tabela
na poslednjoj strain ovog uputstva prikazuje
prosečno vreme i potrošnju struje glavnih
programa
Technička Specifikacija
Z a p re m n a b u b n j,
178,5
15 l
M a x. k a p a c te t
V d e t e n . n a le p n .
V s na
8 5 cm
Š r na
6 0 cm
Dub na
6
0 cm
48,7
E n e rg e ts k a k la s a
V d e t e n . n a le p n .
P o t r o š n ja e n e r g je u
is k lju č e b n o m r e ž im u č .
P o t r o š n ja e n e r g je u
u k lju č e b n o m r e ž im u č .
0 ,4 0 W
0 ,7 5 W
Informacije za Test Laboratorije
EN 61121 Program za korišćenje
COTTON ILI
-SUŠENJE PAMUKA -PAMUK ZA PEGLU -PAMUK ILI BELO
-SINTETIČKI TEKSTILI -DELIKATNI ILI SINTETIKA
Realno trajanje sušenja zavisi od početnog
nivoa vlažnosti, vrste i količine veša, čistoće
filtera i spoljne temperature.
Očistite filtere pre svakog ciklusa.
96
IZBOR PROGRAMA I FUNKCIJA
PROGRAM
One Fi Extra
OPIS PROGRAMA
KAPACIT.
(kg)
VREME
SUŠ.
(min)
Novi inovativni ciklus za sušenje različitih vrsta boja i tkanina odjednom.
Mašina daje zvučni signal kada su lakše stvari suve i spremne za
vađenje. Nakon ovog koraka neophodno je da ponovo pritisnite start za
preostale stvari koje treba osušiti.
5
*
Delikatan i specifičan cilus za sušenje tamne i obojene odeće i sintetike.
4
*
Najbolji ciklus za sušenje otpornog pamuka i peškira.
Full
*
Program za ECO normative (suvo za ofinger). Najefikasniji program u
pogledu potrošnje energije. Prikladan za pamuk i lan.
Full
*
Specifičan program za sušenje košulja napravljen za sušenje sa znatno
manje gužvanja, zahvaljujući specifičnim pokretima bubnja.
Preporučujemo da košulje odmah izvadite nakon sušenja.
2.5
*
Posvećen temeljnom i ravnomernom sušenju materijala kao što je
teksas. Preporučujemo da ove predmete okrenete na naličje pre
sušenja.
4
*
Program za sušenje sintetičke i delikatne garderobe koja zahteva
poseban tretman.
4
*
Za sušenje sportske odeće od sintetike ili pamuka.
2
*
Program za nežno sušenje sportske i aktivne odeće, sa specijalnom
brigom o tome da se ne skupe i ne promene oblik.
4
*
Savršen ciklus za sušenje ćebadi i jorgana, idealan za revitalizaciju
njihovog punjenja.
4
*
Vunena odeća: program može biti korišćen za sušenje najviše 1 kg veša
(oko 3 džempera). Savetujemo da okrenete svu odeću na naličje pre
sušenja. Vreme može biti korigovano prema debljini i količini veša, kao i
brzini centrifuge koja je korišćena na pranju. Na kraju ciklusa, odeća je
spremna za nošenje, ali ako je teža, krajevi mogu ostati malo vlažni:
savetujemo Vam da ih ostavite da se dosuđe prirodno. Preporučujemo
da izvadite stvari čim se sušenje završi. Upozorenje: skupljanje vune je
ireverzibilan proces; molimo sušite isključivo vunu koja naglašava na
etiketi da je to dozvoljeno ; ovaj program nije namenjen akrilnim
materijalima.
1
70’
Specifičan ciklus za otpornu odeću koji u isto vreme suši i pomaže
uklanjanju alergena kao što su grinje, dlaka kućnih ljubimaca, polen i
ostaci deterdženta.
4
Max 220’
Specifičan ciklus za sušenje velikih predmeta kao što su posteljine,
stoljnjaci, zavese i sl. Zahvaljujući specifičnom kretanju bubnja, ovi
večiki predmeti će biti osušeni sa što manje gužvanja i savijanja.
5
Max 220’
Idealan ciklus za osvežavanje odeće i uklanjanje neprijatnih mirisa, kao i
prevoja
2.5
SR
7.
20’
Pozicija na selektoru programa koju morate da izaberete kako bi omogućili bežičnu kontorlu (putem WiFi mreže). Za detaljnije informacije, proučite One Fi Extra paragraf
* Realno trajanje ciklusa zavisi od početnog nivoa vlage, tj. izbora brzine centrifuge, vrste, količine
veša, čistoće filtera, kao i spoljne temperature.
97
ONE Fi EXTRA
Ovaj aparat je opremljen ONE Fi EXTRA
tehnologijom koja omogućava bežičnu
kontrolu putem Aplikacije zahvaljujući Wi-Fi
mreži.
POVEZIVANJE MAŠINE (SA APLIKACIJOM)
● Preuzmite Hoover Wizard aplikaciju na
Vaš telefon.
Hoover Wizard Aplikacija je dostupna za
mobilne telefone, tablete i slične mobilne
uređaje sa Android i iOS operativnim sistemom.
Preuzmite sve detalje o ONE Fi EXTRA
funkcijama ulaskom i listanjem DEMO mode u
aplikaciji.
● Otvorite aplikaciju, napravite lični profil i
povežite aparat prateći instrukcije sa displeja
aplikacije ili "Brzom Vodič" zakačenom na
mašini.
Ako ne znate poziciju vaše NFC
antene, lagano pomerajte
smartphone kružno, preko ONE Fi
EXTRA logo-a, dok App ne potvrdi
da je uspostavljena veza. Da bi
prenos podataka bio uspešan, bitno
je da DA DRŽITE SMARTPHONE NA
KOMANDNOJ TABLI TOKOM TIH
NEKOLIKO SEKUNDI KOLIKO
TRAJE PROCEDURA; poruka na
uređaju će vas obavestiti da li je
ishod operacije bio uspešan, te
shodno tome, možete skloniti i
udaljiti telefon.
Deblje futrole ili metalne nalepnice
na vašem smartphone-u (pametnom
telefonu) mogu uticati ili sprečiti
prenos podataka između mašine i
telefona. Ako je neophodno,
uklonite ih.
Promena određenih komponenti na
smartfonu (e.g. maska, baterija,
itd...) sa delovima koji nisu
originalni, može dovesti do
uklanjanja NFC antene.
Korišćenjem Android telefona koji ima i
NFC (Near Field Communication)
tehnologiju, proces prvog povezivanja
aparata i telefona je znatno olakšan; u tom
slučaju, pratite instrukcije koje prikazuje
aplikacija, STAVITE APARAT I DRŽITE GA
BLIZU loga ONE Fi EXTRA na kontrolnoj
tabli, kada aplikacija to zatraži.
OMOGUĆITE BEŽIČNO KORIŠĆENJE
(PUTEM APLIKACIJE)
Nakon povezivanja mašine, svaki put
kada želite da je bežično kontrolišete
putem aplikacije prvo morate staviti veš,
deterdžent, zatvoriti vrata i okrenuti
selektor programa na ONE Fi EXTRA
poziciju. Od tog trenutka ćete moći da
koristite mašinu putem aplikacije.
Napomena: Ukoliko otvorite vrata tokom
upravljanja na daljinu, kako biste ponovno
uspostavili vezu s aplikacijom, zatvorite vrata
i pritisnite START taster. Program će nastaviti
sa radom od trenutka u kojem je prekinut.
OBRATITE PAŽNJU:
Stavite vaš pametni telefon tako da se
NFC antena, na poleđini, poveže i upari
sa pozicijom ONE Fi EXTRA logo-a na
uređaju.
WIRELESS PARAMETRI
Parametri
Bežični Standard
Opseg frekvencije
Najviša snaga prenosa
Najmanja osetljivost primanja
98
Specifikacija
802.11 b/g/n
2,412 GHz. - 2,484 GHz
802.11b (11 Mbps)
+18,5 ± 2 dBm
802.11g (54Mbps)
+16 ± 2 dBm 802.11 n (HT20, MCS7)
+14 ± 2 dBm
802.11b (11 Mbps)
-93 dBm
802.11g (54Mbps)
-85 dBm
802.11 n (HT20, MCS7)
-82 dBm
8. PRONALAŽENJE REŠENJA PROBLEMA
Sa ovom izjavom, Candy Hoover grupa
deklariše da je naznačeni proizvod u
saglasnosti sa osnovninm
zahtevima Direktive 2014/53/EU. Kako bi
dobili kopiju deklaracije o usaglašenosti,
molimo kontaktirajte proizvođača na:
www.candy-group.com
BEŽIČNI PARAMETRI
Specifikacije
Bežični standard
ISO/IEC 14443 Type A and NFC Forum Type 4
Frekvencioni opseg
13,553-13,567 MHz (centre frequency 13,560 MHz)
Limit Magnet. polja
< 42dBμA/m (at 10 meters
Mašina je bučna…
Šta može biti razlog problema…
● Isključite mašinu i kontaktirajte ovlašćeni
Kvarovi koje sami možete izlečiti
Pre zvanja servisa za tehničli savet molimo
proverite sledeću listu pitanja Troškovi servisiranja
neće biti pokriveni pod garancijom u slučaju da
serviser nađe potpuno ispravan aparat ili ako je
kvar prouzrokovan nepravilnom
instalacijom/korišćenjem. U slučaju da problem
nastavi da se pojavljuje nakon Vaše provere,
molimo pozovite ovlašćeni servis – oni bi možda
mogli da Vam pruže pomoć telefonom.
Vreme do kraja sušenja se može menjati tokom
ciklusa. Vreme sušenja se konstantno proverava i
koriguje na najpreciznije vreme koje senzori u
datom trenutku prikažu. Normalno je da se
prikazano vreme drastično povisi ili smanji.
Vreme sušenja je previše dugo/stvari nisu dovoljno
suve…
● Da li ste izabrali ispravno vreme
sušenja/program?
● Da li je odeća bila previše mokra? Da li je odeća
jako iscentrifugirana pre sušenja?
● Da li je potrebno čišćenje filtera?
● Da li je mašina preopterećena?
Mašina ne radi…
● Da li je sve u redu sa dotokom struje? Proverite
funkcionalnost štekera sa nekim drugim uređ
ajem, kao što je stona lampa.
● Da li je utikač pravilno i potpuno uključen u
utičnicu?
● Da li ima struje?
● Da li je iskočio osigurač?
● Da li su vrata dobro zatvorena?
● Da li je mašina uključena na prekidaču štekera i
selektoru programa?
● Da li je program sušenja dobro izabran?
● Da li je mašina pravilno ponovo pokrenuta nakon
otvaranja i zatvaranja vrata?
99
servis za savet.
Svetlosni
indikator svetli…
● Da li je filterima potrebno čišćenje?
Svetlosni
indikator svetli…
● Da li je potrebno pražnjenje posude za vodu?
KORISNIČKI SERVIS
U slučaju da i dalje postoji problem sa Vašom
mašinom nakon svih preporučenih provera,
molimo pozovite ovlašćeni servis za savet.
Servis će moći da Vam pomogne putem
telefona ili zakaže izlazak servisera pod
uslovima garancije. Međutim, troškovi izlaska
servisera neće biti pokriveni garancijom u
slučaju da:
● Mašina pravilno radi.
● Mašina nije instalirana pravilno i u skladu sa
uputstvima.
● Mašina nije pravilno korišćena.
Rezervni delovi
Za sve popravke koristite originalne
rezervne delove dostupne kod ovl.
servisa.
Servis
Za svo servisiranje i popravke pozovite
Vašeg ovlašćenog servisera.
Proizvođač odbija bilo kakvu
odgovornost u slučaju grešaka pri
štampanju ovog uputstva. Proizvođač
takođe zadržava pravo da napravi
modifikacije na svojim proizvodima
bez menjanja osnovnih karakteristika
aparata.
SR
Parametar
Index
Моля, прочетете инструкциите
внимателно и се съобразявайте с тях
по време на употреба на машината.
Тази брошура предоставя важни
насоки за безопасна употреба,
монтаж и поддръжка, както и полезни
съвети за най-добрите резултати при
работа с машината.
1. ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
2. ПОДГОТОВКА НА ЗАРЕЖДАНЕТО
3. ПОЧИСТВАНЕ И РУТИННА
ПОДДРЪЖКА
4. ВОДЕН РЕЗЕРВОАР
5. ВРАТА и ФИЛТЪР
Съхранявайте документацията на
сигурно място за бъдещи справки или
за бъдещи собственици.
7. ИЗБОР НА ПРОГРАМА
Моля, проверете, дали следните
документи са доставени с уреда:
8. ОТСТРАНЯВАНЕ НА
НЕИЗПРАВНОСТИ
6. КОНТРОЛИ И ИНДИКАТОРИ
● Ръководствозаупотреба
● Гаранционнакарта
● Енергиенетикет
Чрез поставяне на този символ
на
продукта, потвърждаваме, че съответства
с всички необходими Европейски
изисквания за безопасност, здраве и
околна среда, които са приложими в
законодателството за този продукт.
Уверете, че уредът не е повреден при
транспортирането. Ако е повреден, се
обадете за съдействие на GIAS.
Неспазването на тези препоръки може
да застрашават безопасността на уреда.
Можете да бъдете таксувани за
обаждане за сервиз, ако проблемът с
уреда е бил причинен от неправилна
употреба.
100
ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
●Този уред може да се
използва от деца, навършили 8
години и лица с намалени
физически, сетивни и умствени
способности или липса на опит
и познания, ако са под
н а б л ю д е н и е и л и
и н с т р у к т и р а н и з а
използването на уреда по
безопасен начин и разбират
свързаните с това опасности.
Почистването и поддръжката
не трябва да се извършват от
деца без надзор. Децата на
възраст под 3 години следва да
се държат далеч от уреда,
освен ако не са наблюдавани
непрекъснато.
● ВНИМАНИЕ Неправилната уп
отреба на сушилнята може да пр
едизвика опасност от пожар.
● Този уред е предназначенза из
ползване в домашни или подобн
и
условия като:
- кухненски области за персонал
а в магазини, офиси и други раб
отни
пространства;
- ферми;
- от клиенти в хотели, мотели и д
руги жилищни среди;
- стаи за нощувки.
Употребата на този уред в
среда, различна от
домашната, или за функции,
които не са типични за
домакинството, като търговска
употреба от експертни или
обучени потребители, се
изключва дори при
описаното по-горе
използване.
Ако уредът се използва по
начин, който не е в
съответствие с този, това
може да скъси живота му и да
отмени гаранцията на
производителя. Всички щети
по уреда или други повреди
или загуби, произтичащи от
използване, което не е в
съответствие с домашната
или битовата употреба (дори
ако се намира в домашна
среда) няма да се приема от
производителя до степента,
позволена
от закона.
●Този уред трябва да бъде
използван само по
предназначение, както е
описано в ръководството.
Уверете се, че инструкциите
за монтаж и употреба са
напълно ясни, преди работа с
уреда.
● Не докосвайте уреда, когато
сте с мокри ръце или крака.
● Не се облягайте на вратата,
докато зареждате машината и
не използвайте вратата, за да
повдигнете
● или преместите машината.
●Не позволявайте на деца да
играят с машината или нейнит
е контроли
●ВНИМАНИЕ Не използвайте
уреда, ако филтърът за мъх не
е п о с т а в е н правилно или е
101
BG
1.
повреден; мъхът може да се
запали.
●ВНИМАНИЕ На мястото на
символа за гореща повърхност
е
температурата се
повишава по време на работа
на сушилнята и може да
надвиши 60C.
● Извадете щепсела от контакта.
Винаги изваждайте щепсела от к
онтакта,
● преди почистване или дейност
и по поддръжката.
● Прекратете работа с уреда, ак
о изглежда повреден.
● На пода около машината не тря
бва да има мъхчетата и пухчетат
а.
● Финалната част на програмата
за сушене не включва нагряване
(ц и к ъ л на охлаждане), така че
елементите да достигнат
температура, при която да не се
повредят.
● Сушилнята не трябва да се изп
олзва, ако са използвани проми
ш л е н и химикали при
почистване.
● ВНИМАНИЕ: Никога не спирай
те сушилната машина преди кра
я н а цикъла на сушене, освен
ако всички предмети за
извадени бързо и
разпределени, така че
топлината е разсеяна.
● Максимално тегло при суше
не : вижте енергийния етикет..
Монтаж
● Не използвайте адаптери, ра
зклонители и/или удължители.
●Никога не монтирайте сушилн
ята зад пердета и се уверете, ч
е зад нея не могат да падат
или да се събират предмети.
● Уредът не трябва да се монтира
зад врата, която се заключва, пл
ъзгаща врата или такава с панта
от страната, противоположна на
тази на вратичката на
сушилната машина.
Важно:Уверете се, че по
време на транспортиране,
сушилнята е в изправено
положение, ако е
необходимо можете да
наклоните на едната страна,
както е показано;
Внимание:Ако уредът е на
другата страна, изчакайте
поне 4 часа преди да го
включите, така че маслото да
може да се върне обратно в
компресора. Неспазването
на това, може да доведе до
повреда на компресора.
102
•Не сушете непрани дрехи в
барабанната сушилня.
•ВНИМАНИЕ Не сушете в
машината сухи материи, които
са били третирани с
почистваща течност за
химическо чистене.
•ВНИМАНИЕ Материалите от
пенеста гума могат, при
определени обстоятелства,
при нагряване, да предизвикат
пожар от спонтанно запалване.
Артикулите като микропореста
гума (латексна пяна), шапки за
душ, водоустойчив текстил,
гумирани артикули и дрехи или
възглавници с подложки от
микропореста гума не трябва
да се сушат в барабанната
сушилня.
•Винаги правете справка с
етикетите за грижа при пране,
за подходящи насоки при
сушене.
•Дрехите трябва да са минали
през центрофуга или да са
добре изцедени, преди да се
поставят в сушилнята. Дрехи,
от които тече вода не трябва да
бъдат поставяни в сушилнята.
•Извадете запалки и кибритени
клечки от джобовете и НИКОГА
не използвайте запалими
т еч н о с т и в бл и з о с т д о
машината.
•Никога не поставяйте пердета
от стъклени нишки в машината.
Може да настъпи раздразнение
на кожата, ако по други дрехи
има следи от стъклени нишки.
•Дрехи, които са били
замърсени с течности като
олио за готвене, ацетон,
алкохол, петрол, керосин,
препарати за премахване на
петна, терпентин, вакси и
средства за премахване на
вакси следва да се перат с
гореща вода с допълнително
количество препарат, преди
да се сушат в сушилната
машина.
•Омекотителите за тъкани и
подобните продукти следва
да се използват съгласно
инструкциите на
производителя.
Вентилация
•В стаята, където е
разположена сушилнята,
трябва да се предостави
подходяща вентилация, за да
се предотвратят газове от
уреди на гориво, включително
и открит огън.
Монтиране на уреда с гръб,
близо до стена или
вертикална повърхност.
Трябва да има разстояние от
поне 12 mm между машината и
други предмети. Входящите и
изходящите маркучи трябва
да се предпазят от запушване.
За да се осигури подходяща
вентилация, разстоянието
между долната част на
машината и пода, не трябва да
бъде запушено.
• Редовно проверявайте, дали
въздуха, който преминава в
103
BG
Прането
сушилнята не е ограничен.
• Ре д о в н о п р о в е р я в а й т е
филтъра за мъх след употреба и
почистване, ако е необходимо.
Уверете се, че зад сушилнята
не могат да падат или да се
събират предмети, тъй като те
могат да попречат на входния и
изходния въздух.
• НИКОГА не монтирайте
сушилнята зад пердета.
• В случай, че сушилнята е
монтирана над пералнята,
трябва да се използва подходящ
с в ъ р з в а щ к о м п л е к т, в
съответствие със следната
конфигурация.
-Свързващ к омплек т М од.
35100019: за минимална
дълбочина на пералнята 49 cm
-Свързващ к омплек т М од.
35900120: за минимална
дълбочина на пералнята 51 cm
Свързващият комплект трябва
бъде един от посочените погоре, който може да получите в
сервиза ни за резервни части.
Свързващият комплект трябва
бъде един от посочените погоре, който може да получите в
сервиза ни за резервни части.
Инструкциите за монтаж или
фик с ир а щи пр ис та в ки, с а
предоставени със свързващия
комплект.
104
Изводи за въздух в основата
Не монтирайте уреда в
стая с ниска температура
или в стая, където има
опасност от замръзване.
При температури
на замръзване, уредът
може да не работи
правилно: има риск от
повреда, ако водата
замръзне в хидравличната
верига (клапани, маркучи,
помпи). За по-добро
и з п ъ л н е н и е , с т а й н ат а
температура трябва да
бъде между 5-35°C.
Моля,не забравяйте,че
работата в студени условия
(между +2 и +5°C) може да
доведе до образуване на
воден конденз и капки вода
на пода.
Проблеми в околната среда
Електрически изисквания
● Всички опаковъчни материали са природос
ъобразни и рециклируеми. Моля, изхвърляйте
отпадъците природосъобразно. Местната слу
жба ще ви даде детайли относно правилното
изхвърляне на отпадъците.
●За осигуряване на безопасност при изхвърл
яне на стара сушилня, извадете щепсела от к
онтакта, отрежете захранващия кабел и ги ун
ищожете. За предотвратите затварянето на д
еца в машината, счупете пантите на вратата
или ключа на вратата.
Сушилните работят при волтаж от 220240V, 50 Hz еднофазно. Уверете, че ел.
веригата в поне 6 A.
Е л е к т р и ч е с т вото м ож е д а бъ д е
изключително опасно. Този уред трябва
да бъде заземен. Контактът и щепселът
трябва да са от един и същи вид. Не
използвайте адаптори и/или
удължители. Щепселът трябва да бъде
достъпен за изваждане след като уредът
е монтиран.
Европейската директива 2012/19/EU
Уредът е маркиран в съответствие
с Европейска директива
2 0 1 2 / 1 9 / Е С з а О т п а дъ ц и от
ел е к т р и ч е с к о и ел е к т р о н н о
оборудване (ОЕЕО).
GWP1430
Сервиз GIAS
Можетедабъдететаксуваниза обаждане
засервиз,акопроблемътсуредае билпричи
ненотнеправилнаупотреба.
Акокабелътнауредаеповреден,то
следвадасезаменисъсспециаленкабел,
койтоможедасеполучиСАМОотсервиза за
резервничасти.Трябвадабъдемонтиран от
компетентнолице.
Невключвайтемашината,докато монта
жътнеезавършен.Заваша безопасност,суш
илнятатрябвадабъде монтиранаправилно.
Акоиматесъмнения относномонтажа,сеоба
детенасервиза GIAS засъвет.
Регулиране на крачетата
● Сцелосигуряванепродължителната безопас
ностиефективнаработанауреда, препоръчвам
евсичкиобслужванияи поправкидасеизвършв
атсамоот оторизиранинженеротсервиза GIAS.
105
Когато машината е
монтирана, трябва
да регулирате
крачетата за нивото
на уреда.
BG
Електрическото и електронно оборудване
съдържа и двете замърсяващи вещества
(което може да причини негативни последици
за околната среда) и основни компоненти
(които могат да се използват отново). Важно е
WEEE да се подлагат на специфично
третиране, за да се отстранят и изхвърлят по
подходящ начин всички замърсители, а
материалите да се извлекат и рециклират.
Хората могат да играят важна роля в
осигуряването на това, че електрическото и
електронно оборудване не се превърне в
проблем за околната среда. Важно е да
спазвате някои основни правила:
- WEEE не трябва да се третират като
домакински отпадъци.
- WEEE следва да се предават в съответните
пунктове за събиране, управлявани от
общинските власти или от регистрирани
компании. В много държави е възможно
събиране на WEEE по домовете.
В много държави при закупуване на нов уред
старият може да се върне на търговеца на
дребно, който трябва да го приеме безплатно
на база "едно към едно", при условие че
устройството е от еквивалентен вид и има
същите функции, като доставеното.
.
2. ПОДГОТОВКА НА ЗАРЕЖДАНЕТО
Преди да използвате сушилнята за пръв път:
моля, прочетете внимателно тази книжка с
инструкции. Извадете всички предмети от
барабана. Избършете барабана и вратата
свлажна кърпа, за да отстраните праха, който
може да се е събрал по време на
транспортиране.
Подготовка на дрехите
Уверете се, че прането, което ще сушите е
подходящо за сушилня, както е посочено на
етикетите за грижа на всяка дреха.
Уверете се, че всички закопчалки са затворени
и джобовете са празни. Обърнете дрехите на
обратно. Поставете дрехите свободно в
барабана, за да не се оплетат.
Да не се суши в машина:
Да не се суши в машина.
Ако предметът няма етикет за грижа, се
предполага, че не е подходящ за сушилня.
●По количество и дебелина
Когато зареждането е по-голямо от
капацитета на сушилнята, разделете
дрехите според дебелината им (например
хавлии от тънко бельо).
●По вид на тъканта
Памук/лен: Хавлии, памучен анцуг, спално
бельо и покривки.
Синтетика: Блузи, тениски, гащеризони и
т.н. от полиестер или полиамид, както и
микс от памук и синтетика.
К о п р и н а , н а й л о н о в и ч о р а п о га щ н и ц и ,
деликатни бродерии, платове с метални
декорации, дрехи с PVC или кожени ръбове.
ВА Ж Н О : Н е с у ш е т е д р е х и ,
третиране с течност от химическо
чистене, или гумени дрехи (опасност от
пожар или експлозия).
Не претоварвайте барабана – когато об
емистите предмети са мокри, това може да н
адвиши теглото на дрехите (например: спал
ни чували, завивки).
3. ПОЧИСТВАНЕ И РУТИННА
ПОДДРЪЖКА
Почистване на сушилната машина
В последните 15 минути зареждането винаги
се върти с хладен въздух.
Пестене на енергия
В сушилнята поставяйте само пране, което
е минало през центрофуга или е
изцедено добре. Колкото по-сухо в прането,
толкова по-малко време ще се суши и ще
спестите електричество.
ВИНАГИ
● Проверявайте, дали филтърът е чист
преди всеки цикъл на сушене.
НИКОГА
● Поставянето на мокри предмети в
сушилнята може да повреди уреда.
● Почиствайте филтъра и изпразвайте
водния резервоар след всеки цикъл на
сушене.
● Почиствайте редовно кондензатора.
● След всеки период на употреба,
избършете барабана отвътре и оставете
вратата отворена за известно време, за да
може да се изсуши.
● Избършете външната повърхност на
машината и вратата с мека кърпа.
● НЕ използвайте абразивни кърпи или
почистващи препарати.
● За да предотвратите залепване на вратата
или наслагване на мъх, почиствайте
вътрешната врата и уплътненията с влажна
кърпа след всеки цикъл на почистване.
Сортирайте дрехите, както следва
● По символи за грижа
Можете да ги откриете на яката или по вътрешния
шев:
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!Барабанът,
вратата и прането може да са много
горещи.
ВАЖНО Винаги изключвайте и
изваждайте щепсела от електрическата
мрежа, преди почистване на уреда.
За информация Относно данни за
електричеството, вижте табелката с
данни на предната страна на сушилнята
(при отворена врата).
Подходящи за сушене в сушилня.
..
Сушене в машина при ниска температура.
Сушене в машина при висока температура.
106
4.
ВОДЕН РЕЗЕРВОАР
Водата от прането, по време на сушене се
събира в контейнер във вратата на
сушилнята. Когато
контейнерът се напълни,
индикаторът на контролното табло ще
светне и контейнера трябва да бъде
изпразнен.Препоръчваме контейнерът да
се изпразва след всеки цикъл на сушене.
ЗАБЕЛЕЖКА: Ще се събира много малко
вода по време на първите няколко цикъла,
когато машината е нова, тъй като първо се
пълни вътрешния резервоар.
ЗАБЕЛЕЖКА: Ако имате
възможност за дренаж,
б
л
и
з
о
до сушилнята, може да
използвате комплекта за
изхвърляне, за да
п р е д о с т а в и т е
постоянно източване на
в о д а т а ,
която се събира в
контейнера след всеки
ц
и
к
ъ
л
.
Това означава, че вие не
трябва да изпразвате
водния резервоар.
1
C
За да извадите резервоара
от вратата
1.Внимателно
извадете резервоара
за вода, като хванете
дръжката. (А) Когато е
пълен, водният
резервоар ще тежи
около 6 кг.
A
2. Наклонете водния
контейнер, за да го
изпразнете през
тръбата. (B)
Когато е празен,
върнете водния
резервоар к акто е
показано; (С)
поставете първо
о с н о в а т а н а
контейнера на място
както е показано (1),
след това внимателно
бутнете горната част
на място (2).
B
1. Отворете вратата и заредете прането.
Уве р ете с е , ч е д р ех и те н е
възпрепятстват на затварянето на
вратата.
2. Внимателно затворете вратата, като я
натиснете бавно, докато се чуе
"кликване".
3. Завъртете кръговия селектор на
програми, за да изберете желаната
програма за сушене (вижте
Ръководството за програми).
4. Натиснете бутона
. Сушилнята
ще започне автоматично и индикаторът
над бутона ще свети постоянно.
5. Ако отворите вратата по време на
програмата, за да проверите прането,
необходимо е да натиснете ,
за да
възстановите сушенето, след като
затворите вратата.
6. Когато краят на цикъла наближи,
машината ще влезе във фаза на
охлаждане, дрехите ще се въртят в
барабана със студен въздух, което
позволява охлаждане на прането.
7. След приключване на цикъла,
барабанът ще се върти с прекъсвания,
за да се намали намачкването. Това ще
продължи, докато машината не се
изключи или вратата не бъде отворена.
3 . Н а т и с н е т е
бутон за рестарт
на програмата.
Не отваряйте вратата по време на автоматичните програми за да може дрехите да
се изсушат.
107
BG
РАБОТА
5. ВРАТА и ФИЛТЪР
Почистване на филтър на кондензатор
Издърпайте дръжката, за да отворите вратата.
За да рестартирате сушилнята, затворете
вратата и натиснете бутона "Старт/Пауза
1.Отстранете капака.
ВНИМАНИЕ! Когато сушилнята се
използва, барабанът и вратата могат да
са МНОГО ГОРЕЩИ.
Филтър
ВАЖНО: За да поддържате ефективността
на сушилнята, проверявайте дали филтъра
за мъхчета е чист след всеки цикъл на
сушене.
1. И з д ъ р п а й т е
филтъра нагоре.
2.Завъртете двете
заключващи лостове
по посока обратна на
часовниковата
стрелкаи издърпайте
предния капак.
3.В н и м а т е л н о
отстранете рамката
на филтъра и
почистете праха или
мъхчетата от филтъра
с к ъ р п а . Н е
използвайте вода при
почистване на
филтъра.
4.О т с т р а н е т е
внимателно гъбата от
мястото и след това
измийте под течаща
вода, като го въртите,
з а д а отс т р а н и те
всякакъв прах или
мъхчета.
2. Отворете филтъра,
както е показано.
3. В н и м а т е л н о
отстранете мъхчетата с 1
мека четка или пръсти.
4 . Щракнете филтъра
и поставете обратно.
2
Индикатор за грижа на филтъра
Светва, когато филтърът се нуждае от
почистване.
Ако прането не се суши, проверете дали
филтърът не е запушен.
5.Поставете обратно
предния капак, като се
уверите, че е поставен
правилно (както е
показано със
стрелк ата) и го
избутайте силно на
м я с т о т о м у.
Зак лючете двата
лоста, като ги
завъртите по посока
н а ч а с о в н и к о в ат а
стрелка.
6. Поставете обратно
капака.
1
2
3
4
5
АКО ЧИСТИТЕ ФИЛТЪРА ПОД ВОДНА
СТРУЯ, НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ ДА ГО ИЗСУШИТЕ.
Почиствайте филтрите преди
стартиране на всяка програма.
ВНИМАНИЕ! Ако отворите вратата по
средата на програма, преди да завърши
програмата за охлаждане, дръжката може
да е гореща. Моля, бъдете особено внимателни, когато опитвате да изпразните
водния резервоар по време на програма.
Please pay attention that overloading
or bulky load can lead to door opening, in
this case please reduce the load capacity to
continue the drying cycle.
108
КОНТРОЛИ И ИНДИКАТОРИ
Fi
A
e tra
E
B
D
Fi
e tra
C
7
6
4
5
3
2
1
8
A-Избор на програма - Като завъртите копчето в
двете посоки, е възможно да изберете желаната
програма за сушене. За да отмените селекциите
или Изключете сушилнята, завъртете копчето OFF.
B- Цифри на дисплея - Дисплеят показва
оставащото време за сушене, отложеното време в
случай на отложен старт и други известия за
настройки.
C- БУТОН 1.Старт - Пауза
За стартиране на избраната програма и/или за
спирането й
2.Отложен старт
Позволява отлагане на стартирането на
програмата от 1 до 24 часа през 1-часови
интервали. Избраното отлагане се показва на
екрана. След натискане на бутона "СТАРТ",
показаното време намалява час по час. Като
отворите капака при зададен отложен старт, след
като го затворите отново, натиснете "старт", за да
продължите броенето.
3.Избор на времеви цикъл
Възможно е да превърнете програма от
автоматична в програмирана до 3 минути след
стартиране на програмата. Последователно
натискане увеличава времето през 10-минутни
интервали.
След избора, за зануляване на функцията за
автоматично сушене е нужно да изключите
сушилнята В случай на несъвместимост, всички
LED индикатори премигват бързо 3 пъти.
4.Избор на ниво на сушене
Позволява задаване на желаното ниво на сушене:
опция за редакция до 5 минути след началото на
програмата:
- Готови за гладене: оставя дрехите леко
влажни за по-лесно гладене.
- Сушене за закачалка: За да станат
дрехите готови за закачане
- Сушене за гардероб: За пране, което да
може да се прибере директно
- Допълнително сушене: за напълно сухи
дрехи, идеално за пълно зареждане.
Този уред е оборудван с функция "Мениджър на
сушенето". При автоматични програми, всяко
ниво на междинно сушене, преди достигане на
избраното, се показва с премигване на
с ветл и н н и я и н д и к ато р , от го ва ря щ н а
достигнатата степен на изсушаване.
5.Бързи
Бързи програми: възможно е да превключите
автоматична програма на БЪРЗА до 3 минути
след старта на програмата. Последователно
натискане увеличава времето (30-45-59 мин.).
След избора, за зануляване на функцията за
автоматично сушене е нужно да изключите
сушилнята
В случай на несъвместимост, всички LED
индик атори премигват бързо 3 пъти.
Прогресивното налягане увеличава времето в
интервали от 10 минути.
6.Супер лесно гладене
Тази опция позволява намаляване на гънките и
заплитанията, благодарение на редуващите се
движения на барабана по време и след сушене и
автоматичната настройка на нивото на сушене за
гладене (нивото на сушене може да се променя
след избор на опцията)
Тази опция може да се настрои до пет минути
след началото на програмата и се активира само
за автоматични програми.
7.Памет
Тази опция ви позволява да съхраните опциите,
зададени за определен цикъл.
ЗАПАЗВАНЕ > Когато програмата работи,
натиснете бутона "памет" за три секунди.
Контролният индикатор "памет" премигва три
пъти и запазва зададените опции за цикъла,
избран в диапазона. .
Извикване: След избор на програма, натиснете
бутона "памет", за да видите запаметените опции
(не цикъла).
8. Заключване на клавиши
Тази функция позволява блокиране на нежелани
промени в зададените опции на лентата по време
на фазата на сушене.
Активиране/деактивиране: Натиснете бутони 4 и
5 едновременно за две секунди. На екрана се
показва знакът "LOC". При отключване на
опцията на екрана се показва "Unl" само веднъж.
При отваряне на капака с активирано заключване
на к лавишите, програмата спира, но
заключването остава: за да рестартирате
програмата, трябва да премахнете заключването
и да натиснете "старт". Когато сушилнята е
изключена, опцията се деактивира автоматично.
Заключването на клавишите може да се промени
по всяко време по време на програмата.
109
60
BG
6.
8. Заключване на клавиши- Тази
функция позволява блокиране на
нежелани промени в зададените опции на
лентата по време на фазата на сушене.
Активиране/деактивиране: Натиснете
бутони 4 и 5 едновременно за две секунди.
На екрана се показва знакът "LOC". При
отключване на опцията на екрана се
показва "Unl" само веднъж. При отваряне
на капака с активирано заключване на
клавишите, програмата спира, но
заключването остава: за да рестартирате
програмата, трябва да премахнете
заключването и да натиснете "старт".
Когато сушилнята е изключена, опцията
се деактивира автоматично.
Заключването на клавишите може да се
промени по всяко време по време на
програмата.Зона
ONE Fi EXTRA – Това е зона на таблото,
върху която поставяте смартфона по
време на свързване на машината и
приложението. Следвайте стъпките върху
екрана на телефона (само за смартфони с
операционна система Android и
технология NFC).
Полезно е, когато не можете да извадите
прането веднага.
D- led индикатори
Воден резервоар
- Светва, когато е
нужно да се изпразни резервоара за вода
от конденз.
Почистване на филтри
- Светва,
когато се изисква почистване на филтрите
(вратата и долния филтър)
E- Wi-Fi
(само при някои модели)
При моделите с опция Wi-Fi, иконата
показва че Wi-Fi системата работи.
E- Зона ONE TOUCH - натискане на
бутона за СТАРТ/ПАУЗА позволява да
стартирате предварително изтеглен
цикъл, докато селекторът за избор на
програма е в позиция One Touch (за да
изтеглите цикъл от приложението, вижте
съответния раздел от ръководството за
потребителя).
Максимално тегло при сушене
Синтетични
Посочен макс. капацитет
Синтетични или деликатни Макс..4 Kg
Ръководство при сушене
цикъл
СУШЕНЕ НА
) е най енергийно ефективен и
Стандартният
ПАМУК (
е подходящ за сушене на нормално мокро
памучно пране.
Таблицата на последната страница показва
приблизителното време и консумация на
енергия от основните програми на сушене.
Технически спецификации
Капацитет на барабана
Максимално зареждане
Височина
Ширина
Дълбочина
Енергиен клас
78,5
115
Виж енергийния етикет
85 cm
60 cm
48,7
60 cm
Вижте енергийният стикер
Консумация на енергия в режим "изкл."
0,40 W
Консумация на енергия в режим "вкл."
0,75 W
Информация за лабораториите за изпитване
Програмата на тази
машина за сушене на
вълна е одобрена от The
Woolmark Company за
сушене на вълнени дрехи,
обозначени за пране в
пералня, при условие че
продуктите се перат и
сушат съгласно инструкциите на етикета и тези
на производителя на машината M1530.
В Обединеното кралство, Ирландия, Хонконг и
Индия търговск ата марк а Woolmark е
сертифик ационна търговск а марк а.
110
EN 61121 Програма за използване
-СУШЕНЕ НА ПАМУК
-ГЛАДЕНЕ НА ПАМУК
ПАМУК ИЛИ
-ПАМУК ИЛИ БЕЛИ
-ЛЕСНА ГРИЖА ЗА ТЕКСТИЛ -ДЕЛИКАТНИ ИЛИ СИНТЕТИЧНИ
Реалната продължителност на
цикъла на сушене зависи от началното
ниво на влажност на прането, от
скоростта на въртене, вида и количеството зареждане, чистотата на
филтрите и околната температура
Почиствайте филтрите преди
стартиране на всяка програма.
7. ИЗБОР НА ПРОГРАМА
One Fi Extra
ИДЕАЛНА ЗА
CAPACITY
(kg)
DRYING
TIME
(min)
Нова иновативна програма за сушене на различни видове платове
едновременно. Сушилнята издава аларма, когато леките платове
са сухи и готови за изваждане. След тази стъпка е нужно да
натиснете "Старт" отново, за да завършите сушенето на останалите
по-тежки дрехи.
5
*
Деликатна и специална програма за сушене на тъмни или цветни
памучни или синтетични дрехи.
4
*
Правилната програма за сушене на памучни, гъби и хавлии.
Full
*
Програма Еко норма (простиране) сушене. Най-ефективната
програма за потребление на енергия. Подходяща за памук и бельо.
Full
*
Тази специална програма е създадена за сушене на ризи с
минимално оплитане и гънки, благодарение на специфичните
движения на барабана. Препоръчва се да извадите дрехите
незабавно след програмата за сушене.
2.5
*
Специално за униформено изсушаване на платове като джинси или
дънки. Препоръчва се да обърнете дрехите наопаки преди сушене.
4
*
За сушене на деликатни и синтетични платове, които се нуждаят от
акуратно и специфично третиране.
4
*
За сушене на връхни дрехи, синтетични или памучни.
2
*
Специално за технически облекла за спорт и фитнес, суши
внимателно с особено внимание за избягване на свиване и
разваляне на еластичния плат.
4
*
Идеална програма за униформено сушене на покривки и юргани,
освежавайки гладкостта на перата.
4
*
Вълнени дрехи: програмата може да се използва за сушене на до 1
кг пране (около 3 пуловера). Препоръчва се да обърнете наопаки
всички дрехи преди сушене. Времето може да варира според
размерите и дебелината на зареждане и избраното въртене по
време на пране. В края на програмата, дрехите са готови за носене,
но ако са по-тежки, ръбовете може да са малко мокри:
препоръчваме да ги оставите да изсъхнат по естествен път.
Препоръчваме да изваждате дрехите в самия край на програмата.
Внимание: затепването на вълната е необратимо; моля, сушете
само дрехи със символ (symbol "ok tumble"); тази програма не се
препоръчва за акрилни дрехи.
1
70’
Специална програма, която суши и едновременно помага за
намаляване на основните алергени, като домашен прах, косми от
домашни любимци, полени и остатъци от прахове за пране.
4
Max 220’
Специален цикъл за сушене на спално бельо с огромни размери,
като пердета, чаршафи и покривки. Благодарение на специфичното
движение на барабана, спалното бельо ще бъде изсушено с
минимум заплитане и гънки.
5
Max 220’
Идеалната програма за премахване на лоши миризми от бельото и
за изглаждане на гънки.
2.5
20’
BG
ПРОГРАМА
Позицията, която трябва да изберете, когато искате да се даде възможност за дистанционно
управление чрез приложението App (чрез Wi-Fi). Вижте раздел One Fi Extra за повече
информация.
*Реалната продължителност на цикъла на сушене зависи от началното ниво на влажност на
прането, от скоростта на въртене, вида и количеството зареждане, чистотата на филтрите и
околната температура
111
ONE Fi EXTRA
Този уред е оборудван с ONE Fi EXTRA
технология, която ви дава възможност да го
контролират дистанционно чрез
приложение App, благодарение на Wi-Fi
функция.
СВЪРЗВАНЕ НА МАШИАТА (КЪМ APP)
● Свалете приложението Hoover Wizard- на
вашето устройство.
Приложението Hoover Wizard е налично
за устройства, работещи и с Android и с
IOS, както таблети така и смартфони.
Научете всички подробности за функциите
на ONE Fi EXTRA работейки с приложенито
App в демонстрационнен режим.
● Отварете приложението, създайте си
профил и се свържете с уреда следвайки
инструкциите на дисплея на устройството
или "Бързото ръководство" идващо с
машината.
Използвайки на Android смартфони
оборудвани с NFC технология (Near Field
Communication), процеса на свързване с
уреда опростен (Лесно свързване); в този
случай, следвайте инструкциите на
изписвани на дисплейя на телефона, КАТО
ГО ПОСТАВИТЕ И ЗАДРЪЖТЕ БЛИЗО
логото на ONE Fi EXTRA на таблото на
машината, когато това се изисква от App.
приложението.
Ако не знаете положението на
Вашата NFC антена, бавно
предвижете вашият смарфон с
кръгово движение върху логото ONE
Fi EXTRA докато приложението не
потвърди връзка. За да бъде
успешно извършено прехвърлянето
на данни е от съществено значение
ДА СЕ ЗАДЪРЖИ СМАРТФОНА НА
ТА Б Л О Т О Н А М А Ш И Н АТА З А
НЯКОЛКО СЕК УДИ ПРИ
ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА;
съобщение на устройството ще
информира за резултата от и ще
посъветва, кога ще е възможно да се
отмести смартфона по-далеч.
По-дебелите калъфи или метални
стикери за телефон могат да
повлияят или попречат на обмена
на данни между машината и
телефона. Свалете ги, ако е
необходимо.
Замяната на някои компоненти на
смартфона ви (напр. заден капак,
батерия и др.) с неоригинални такива,
може да даде отражение върху NFC
атената, пречейки на цялостното
използване на приложението.
АКТИВИРАНЕ НА ДИСТАНЦИОНОТО
УПРАВЛЕНИЕ НА МАШИНАТА (ПРЕЗ
ПРИЛОЖЕНИЕТО APP)
След като сте свързали машината веднъж,
всеки път когато искате да я управлявате
дистанционно през пирложенито първо
трябва да заредите парнето и препарата,
да затворите вратата на машината и да
изберете на програматора ONE Fi EXTRA.
От този момнет нататък Вие можете да
управлявате машината през команди от
приложението.
Забележка: В случай, че отворите вратата
при активирано дистанционно
управление, трябва да я затворите и да
натиснете бутона за Вкл. Отново, за да
възстановите връзката с приложението.
Цикълът ще стартира от момента, в който е
бил прекъснат.
БЕЛЕЖКИ:
Поставете смартфона си така че NFC
антената на гърба да съвпада с
разположението на логото на ONE Fi
EXTRA на уреда.
БЕЗЖИЧНИ ПАРАМЕТРИ
Параметър
Безжичен Стнадарт
Честотна лента
Mаксимална излъчвателна
мощност
Минимална чувствителност
на пиремане
112
Спецификация
802.11 b/g/n
2,412 GHz. - 2,484 GHz
802.11b (11 Mbps)
+18,5 ± 2 dBm
802.11g (54Mbps)
+16 ± 2 dBm 802.11 n (HT20, MCS7)
+14 ± 2 dBm
802.11b (11 Mbps)
-93 dBm
802.11g (54Mbps)
-85 dBm
802.11 n (HT20, MCS7)
-82 dBm
8. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
С това Candy Hoover Group ООД
декларира че този уред маркиран с
е в съответствие с основните
изисквания на директивата 2014/53/ ЕС.
За да получите копие от декларацията за
съответствие, моля, свържете се с
производителя на адрес:
www.candy-group.com
БЕЗЖИЧНИ ПАРАМЕТРИ
Спецификация
ISO/IEC 14443 Type A и NFC
Forum Type 4
Честотна лента
13,553-13,567 Mhz (честотна 13,560 MHz)
Граници на
магнитното поле
< 42dBμA/m (на10 метра)
Каква може да е причината за..
Дефекти, които можете да поправите сами
Преди да се обадите на сервиза GIAS за
технически съвет, моля, прегледайте следния
списък. Ще бъдете таксувани, ако се окаже, че
машината работи или е била монтирана или
използвана неправилно.
Ако проблемът продължава след извършване
на препоръчаните проверки, моля, обадете се
на сервиза GIAS, те могат да ви асистират по
телефона.
Показаното време може да се промени по
време на цикъла на сушене. Времето за край
се проверява постоянно по време на
цикъла на сушене и времето се регулира, за
да даде най-доброто време. Показаното
време може да се увеличи или намали по
време на цикъла на сушене и това е
нормално. Времето за сушене е прекалено
дълго/дрехите не са достатъчно сухи...
● Избрали ли сте правилното време за сушене/п
рограма?
● Дрехите бяха ли прекалено мокри? Бяха ли дре
хите внимателно изцедени или подсушени чрез
центрофуга?
● Филтърът има ли нужда от почистване?
● Сушилнята претоварена ли е?
Сушилнята не работи...
● Има ли подаване на електричество към сушил
нята? Проверете с помощта на друг уред като на
столна маса.
● Щепселът правилно ли е свързан към електрич
еската мрежа?
● Има ли спиране на тока?
● Има ли изгорял предпазител?
● Вратата напълно затворена ли е?
● Включен ли е уредът както към мрежата, така и
към машината?
● Избрали ли сте време за сушене или програма?
● Машината беше ли включена отново след отва
рянето на вратата?
Сушилнята е шумна...
● Изключете сушилнята и се свържете с оторизир
аният сервиз за съвет.
Индикаторът
е включен...
● Филтърът има ли нужда от почистване?
Индикаторът
е включен...
● Водният резервоар трябва да се изпразни?
113
ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ
Ако все още има проблем с вашата сушилня
след приключване на всички препоръчани
проверки, моля обадете се на оторизирания
сервиз за съвет.
Те могат да ви помогнат по телефона или да
организират подходяща среща с инженер, който
да се свърже с вас по силата на условията на
вашата гаранция. Въпреки това, може да бъдете
таксувани, ако някои от следните неща се
отнасят за машината ви:
● Ако работи нормално.
● Не е монтирана, в съответствие с
инструкциите за монтаж
● Използвана е неправилно
Резервни части
Винаги използвайте оригинални
резервни части, налични директно от
GIAS Service.
GIAS Service
FОтносно сервизни и ремонтни
дейности, обадете се на вашия местен
инженер на GIAS Service
Производителят не поема никаква
отговорност в случай на каквито и да е
печатни грешки в та зи книжка.
Производителят също така си запазва
правото да извършва съответни промени
на продукта без да променя основните
характеристики.
BG
Параметър
Безжичен
Стнадарт
Διαβάστε αυτές τις οδηγίες και τηρείτε τις πιστά,
εκτελώντας το χειρισμό της συσκευής αντίστοιχα.
Το εγχειρίδιο αυτό παρέχει σημαντικές οδηγίες
ασφαλούς χρήσης, εγκατάστασης, συντήρησης
και ορισμένες χρήσιμες υποδείξεις για τα καλύτερα
αποτελέσματα όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή
σας.
Φυλάξτε το σύνολο της τεκμηρίωσης σε ασφαλή
θέση για μελλοντική αναφορά ή για τυχόν
μελλοντικούς κατόχους της συσκευής.
Ελέγξτε ότι στην παράδοση η συσκευή
συνοδεύεται από τα εξής:
●
●
●
Index
1. ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
2. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ
3. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4. ΔΟΧΕΊΟ ΝΕΡΟΎ
5. ΠΌΡΤΑ ΚΑΙ ΦΊΛΤΡΟ
6. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΧΝΙΕΣ
Εγχειρίδιο Οδηγιών
Κάρτα εγγύησης
Ενεργειακή σήμανση
7. ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Με την τοποθέτηση της σήμανσης
σε
αυτό το προϊόν, δηλώνουμε με δική μας
ευθύνη, τη συμμόρφωση με το σύνολο όλων
των απαιτήσεων της Ευρωπαϊκής ένωσης
για την ασφάλεια, υγεία και του
περιβάλλοντος, που αναφέρονται στη
νομοθεσία για αυτό το προϊόν.
8. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν έχει υποστεί
ζημιά κατά τη μεταφορά. Αν έχει, καλέστε για
σέρβις τη GIAS.Η μη τήρηση των παραπάνω
μπορεί να υποβαθμίσει την ασφάλεια της
συσκευής. Μπορεί να χρεωθείτε για την
επίσκεψη του σέρβις αν το πρόβλημα της
συσκευής σας οφείλεται σε κακή χρήση.
114
● Η συσκευή αυτή είναι κατάλληλη γ
ια χρήση από παιδιά ηλικίας άνω τω
ν 8 ετών και από άτομα με μειωμένη
ψυχοφυσική δεξιότητα η χωρίς προ
γενέστερη εμπειρία και γνώση στη χ
ρήση της συσκευής υπό τον όρο ότι
θα επιβλέπονται, θα τους δοθούν οι
κατάλληλες οδηγίες και θα έχουν κα
τανοήσει τους κινδύνους που εγκυμ
ονεί η χρήση της συσκευής. Μην αφ
ήνετε τα παιδιά να παίζουν με τη συσ
κευή ή να ασχολούνται με το καθαρι
σμό και τη συντήρηση της χωρίς την
επίβλεψη ενήλικα.
● ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Η κακή
χρήση ενός περιστροφικού
στεγνωτηρίου μπορεί να
δημιουργήσει κίνδυνο πυρκαγιάς.
● Η συσκευή αυτή προορίζεται απο
κλειστικά για οικιακή και παρεμφερε
ίς με την οικιακή χρήσεις όπως:
- Στον αγροτουρισμό;
- Από τους πελάτες ξενοδοχείων, μ
οτέλ και παρεμφερών χώρων;
- Α π ό τ ο υ ς π ε λ άτ ε ς τ ω ν bed &
breakfast.
-Χρήση διαφορετική από την κλασι
κή οικιακή χρήση ,όπως επαγγελμα
τική χρήση από ειδήμονες ή
επαγγελματίες ,δεν ενδείκνυται έστ
ω και αν γίνεται στους προαναφερθ
έντες χώρους. Διαφορετική από τ
ην προαναφερθείσα χρήση μπορεί
να επηρεάσει την διάρκεια ζωής της
συσκευής και να ακυρώσει την ισχ
ύ της εγγύησης που την συνοδεύε
ι. Ζημιές ή βλάβες στη συσκευή ή
σε τρίτους που μπορεί να αποδοθ
ούν σε διαφορετική από την οικιακ
ή , χρήση της συσκευής (έστω και
αν η συσκευή είναι εγκατεστημένη
σε οικιακό περιβάλλον) δεν αναγν
ωρίζεται από τον κατασκευαστή ο
ύτε ενώπιον των δικαστηρίων.
● Αυτή η συσκευή προορίζεται
αποκλειστικά για οικιακή χρήση,
δηλ. στέγνωμα οικιακών
υφασμάτων και ενδυμάτων.
● Αυτή η συσκευή θα πρέπει να
χρησιμοποιείται μόνο για την
προβλεπόμενη χρήση της όπως
αυτή περιγράφεται στο παρόν
εγχειρίδιο. Βεβαιωθείτε ότι οι
οδηγίες εγκατάστασης και
χρήσης έχουν κατανοηθεί
πλήρως πριν τη λειτουργία της
συσκευής.
● Μην αγγίζετε τη συσκευή αν τα
χέρια ή τα πόδια σας είναι υγρά ή
βρεγμένα.
● Μη στηρίζεστε στην πόρτα όταν
τοποθετείτε ρούχα στη συσκευή
και μη χρησιμοποιείτε την πόρτα
για ανύψωση ή μεταφορά της
συσκευής.
● Μην επιτρέπετε σε παιδιά να
παίζουν με τη συσκευή ή με τα
στοιχεία χειρισμού της.
115
EL
1. ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
● ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Μη
χρησιμοποιήσετε το προϊόν αν το
φίλτρο χνουδιού είτε δεν είναι στη
θέση του είτε έχει υποστεί ζημιά. Το
χνούδι μπορεί να αναφλεγεί.
● ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Όπου έχει
τοποθετηθεί το σύμβολο θερμής
επιφάνειας
, η θερμοκρασία
κατά τη λειτουργία του
στεγνωτηρίου μπορεί να
υπερβαίνει τους 60 βαθμούς C.
● Αφαιρέστε το φις από την παροχή
ρεύματος. Πάντα αφαιρείτε το φις
πριν καθαρίσετε τη συσκευή.
● Μη συνεχίσετε τη χρήση της
συσκευής αν αυτή παρουσιάσει
δυσλειτουργία.
● Δεν πρέπει να επιτρέπετε στις ίνες
και το χνούδι να συσσωρεύονται
στο δάπεδο γύρω από το εξωτερικό
μέρος της συσκευής.
● Το εσωτερικό του τυμπάνου
μπορεί να είναι πολύ θερμό. Πάντα
επιτρέπετε στο στεγνωτήριο να
ολοκληρώσει την περίοδο ψύξης
του πριν αφαιρέσετε τα ρούχα.
●Το τελευταίο μέρος ενός κύκλου το
υ στεγνωτηρίου γίνεται χωρίς θερμ
ότητα (κρύος κύκλος) για να εξασφα
λιστεί ότι τα ρούχα εναποθέτονται σε
θερμοκρασία που να διασφαλίζει ότι
δεν θα καταστραφούν οι ίνες τους.
●Το στεγνωτήριο να μη χρησιμοποι
ηθεί σε περίπτωση που χρησιμοποι
ήθηκαν χημικά για τον καθαρισμό
●ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:Να μην σταμα
τάτε ποτέ τη λειτουργία του στεγνωτ
ηρίου πριν την ολοκλήρωση του κύκ
116
λου, εκτός κι αν όλα τα ρούχα απο
μακρυνθούν και απλωθούν γρήγ
ορα ούτως ώστε να διαχέεται η θε
ρμότητα
●Μέγιστο βάρος φορτίου στεγν
ώματος:Δείτε ενεργειακή ετικέτα.
Εγκατάσταση
● Μη χρησιμοποιείτε αντάπτορες,
πολύπριζα και/ή καλώδια επέκτασης.
● Ποτέ μην εγκαταστήσετε το
στεγνωτήριο κοντά σε κουρτίνες και
φροντίστε απαραίτητα να αποτρέπετε
την πτώση ή τη συσσώρευση
αντικειμένων πίσω από το
στεγνωτήριο.
● Η συσκευή δεν πρέπει να
εγκατασταθεί πίσω από πόρτα που
κλειδώνει, συρόμενη πόρτα ή πόρτα
που έχει μεντεσέ σε αντίθετη πλευρά
από αυτή του μηχανικού στεγνωτηρίου.
Επισήμανση : Μην γέρνετε τη
συσκευή κατά τη μεταφορά της
. Εάν πρέπει να την γείρετε
πρέπει να το κάνετε από την
δεξιά πλευρά κοιτάζοντας
την.(βλέπε φωτό) .
Προσοχή : εάν έχετε γείρει τη
συσκευή σε λάθος πλευρά
,πρέπει να περιμένετε 4 ώρες
πριν την βάλετε σε λειτουργία
.Η αναμονή αυτή είναι
απαραίτητη για να επανέλθει το
λιπαντικό στο κομπρεσέρ ,εάν
δεν τηρήσετε αυτή την οδηγία
το κομπρεσέρ της συσκευής
μπορεί να πάθει βλάβη.
δέρματος αν άλλα ενδύματα μολυνθούν
με τις ίνες γυαλιού.
● Είδη που έχουν λερωθεί με ουσίες
όπως μαγειρικό λάδι, ασετόν,
οινόπνευμα, βενζίνη, κηροζίνη,
καθαριστικά λεκέδων, νέφτι, κεριά και
αφαιρετικά κεριού, θα πρέπει να
πλένονται σε ζεστό νερό με πρόσθετη
ποσότητα απορρυπαντικού πριν τα
στεγνώσετε στο περιστροφικό
στεγνωτήριο.
● Μαλακτικά ή παρόμοια προϊόντα θα
πρέπει να χρησιμοποιούνται όπως
καθορίζεται στις οδηγίες του εκάστοτε
προϊόντος.
Τα Pούχα
● Μη στεγνώνετε στο περιστροφικό
ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ
Στο χώρο όπου έχει
τοποθετηθεί το περιστροφικό
στεγνωτήριο πρέπει να
παρέχεται επαρκής εξαερισμός
ώστε να αποτραπεί η
αναρρόφηση στο χώρο αερίων
από συσκευές καύσης και από
ανοικτές φωτιές.
●Εγκαταστείστε το πίσω μέρος
της συσκευής κοντά σε έναν
τοίχο ή μια κάθετη επιφάνεια
● Θα πρέπει να παρμβάλλεται
ένα κενό τουλάχιστον 12mm
ανάμεσα στη συσκευή και σε
οποιοδήποτε εμπόδιο.Η
είσοδος και η έξοδος θα πρέπει
να παραμένουν μακριά από
εμπόδια.Για να εξασφαλιστεί ο
επαρκής εξαερισμός της
συσκευής ,το κενό ανάμεσα στη
συσκευή και στο πάτωμα δεν
πρέπει να παρεμβάλλεται από
εμπόδια
117
EL
στεγνωτήριο είδη που δεν έχουν
πλυθεί.
● ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Μη στεγνώνετε
στο περιστροφικό στεγνωτήριο
υφάσματα επεξεργασμένα με υγρά
στεγνού καθαρισμού.
● ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Τα υλικά από
αφρώδες ελαστικό μπορούν, υπό
ορισμένες συνθήκες, να
αυταναφλεγούν όταν θερμανθούν.
Είδη όπως αφρώδες ελαστικό
(αφρώδες λατέξ), σκουφάκια ντους,
αδιάβροχα υφάσματα, είδη με
επένδυση ελαστικού και ενδύματα ή μ
μαξιλάρια με γέμιση από αφρώδες
ελαστικό ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ να στεγνώνουν
στο περιστροφικό στεγνωτήριο.
● Πάντα ανατρέχετε στις ετικέτες
φροντίδας των ρούχων για οδηγίες
σχετικά με την καταλληλότητα για
μηχανικό στέγνωμα.
● Τα ρούχα θα πρέπει να στύβονται στο
πλυντήριο ή καλά στο χέρι πριν
τοποθετηθούν στο περιστροφικό
στεγνωτήριο. Δεν πρέπει να
τοποθετούνται στο στεγνωτήριο ρούχα
που είναι τόσο υγρά ώστε να στάζουν.
● Δεν πρέπει να αφήνετε στις τσέπες
αναπτήρες ή σπίρτα και ΠΟΤΕ μη
χρησιμοποιείτε εύφλεκτα υγρά κοντά
στη συσκευή.
● ΠΟΤΕ δεν πρέπει να τοποθετούνται
στη συσκευή κουρτίνες με ίνες γυαλιού.
Μπορεί να προκληθεί ερεθισμός του
● Ο εξαγόμενος αέρας δεν ανταλλακτικών μας.Οι οδηγίες
πρέπει να διοχετεύεται σε εγκατάστασης παρέχονται στη
κ α π ν α γ ω γ ό π ο υ συσκεασία του συνδέσμου.
χρησιμοποιείται για την
εξαγωγή αναθυμιάσεων από
συσκευές καύσης αερίου ή
άλλων καυσίμων.
● Ελέγχετε τακτικά ότι δεν
υπάρχει περιορισμός ροής
αέρα μέσω του στεγνωτηρίου.
Air Outlets in the Base
● Ελέξτε συχνά το φίλτρο
χνουδιών,ιδανικά μετά από
κάθε χρήση, και καθαρίστε το
Μην εγκαταστήσετε το
εάν είναι απαραίτητο
προϊόν σε χώρο με χαμηλή
θερμοκρασία ή σε χώρο όπυ
● Εμποδίζετε να πέφτουν ή να
υπάρχει κίνδυνος
συσσωρεύονται αντικείμενα
παγετού.Σε θερμοκρασίες
πίσω από το στεγνωτήριο γιατί
κοντά στο μηδέν, το προϊόν
αυτά μπορεί να εμποδίσουν την
ενδέχεται να μη μπορεί να
είσοδο και την έξοδο του αέρα.
λειτουργήσει κανονικά.
● ΠΌΤΕ μην εγκαταστήσετε το
Υπάρχει κίνδυνος ζημιάς αν
στεγνωτήριο κοντά σε κουρτίνες.
επιτραπεί
να παγώσει το
● Σε περίπτωση που το
νερό στο κύκλωμα (βαλβίδες,
στεγνωτήριο τοποθετηθεί πάνω
λ
αστιχένιοι σωλήνες,
σε ένα πλυντήριο, αυτό μπορεί
αντλίες).
Για καλύτερη
να γίνει μόνο με τη χρήση
απόδοση του προϊόντος, η
κ α τ ά λ λ η λ ο υ
θερμοκρασία περιβάλλοντος
συνδετικού,ακολουθώντας την
πρέπει να είναι από έως 5παρακάτω συνθήκη.
35°C.Παρακαλώ σημειώστε
-Σύνδεσμος Στεγνωτηρίου με
πλυντήριο,Μοντέλο
ότι λειτουργώντας σε κρύες
3 5 1 0 0 0 1 9 : ε λά χ ι σ το β ά θ ο ς
συνθήκες (ανάμεσα στους
πλυντηρίου 49εκ
+2°C και +5°C) μπορεί να
-Σύνδεσμος Στεγνωτηρίου με
προκληθεί συμπύκνωση των
πλυντήριο,Μοντέλο
υδρατμών με αποτέλεσμα
3 5 9 0 0 1 2 0 : ε λά χ ι σ το β ά θ ο ς
νερό στο πάτωμα.
πλυντηρίου 51εκ
Ο σύνδεσμος στεγνωτηρίου θα
πρέπει να είναι ένας από τους
παραπάνω, αγορασμένος από
το εξουσιοδοτημένο κατάστημα
118
Electrical Requirements
Θέματα σχετικά με το περιβάλλον
Ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/ΕΚ
Αυτή η συσκευή έχει σήμανση σύμφωνα με
την Ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/EU,
σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και
ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ).
Τα περιστροφικά στεγνωτήρια παραδίδονται
διαμορφωμένα για λειτουργία με μονοφασική τάση
220 - 240 V , 50 Hz. Ελέγξτε ότι το κύκλωμα
παροχής ρεύματος έχει ονομαστική τιμή ρεύματος
τουλάχιστον 6A.
● Το ηλεκτρικό ρεύμα μπορεί να γίνει εξαιρετικά
επικίνδυνο.
● Η συσκευή αυτή πρέπει να γειωθεί.
● Η πρίζα και το φις της συσκευής πρέπει να είναι
ίδιου τύπου.
● Μη χρησιμοποιείτε πολύπριζα και/ή καλώδια
επέκτασης.
● Μετά την εγκατάσταση, το φις της συσκευής
πρέπει να είναι προσπελάσιμο για αποσύνδεση.
Τα AHHE περιέχουν ρυπογόνες ουσίες (που μπορεί να
προκαλέσουν αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον)
κ α ι β α σ ι κ ά ε ξα ρ τ ή μ α τ α ( π ο υ μ π ο ρ ο ύ ν ν α
ξαναχρησιμοποιηθούν). Είναι σημαντικό να υποβάλουμε
τα ΑΗΗΕ σε ειδική επεξεργασία, προκειμένου να
αφαιρούνται και εναποθέτονται σωστά όλες οι
ρυπογόνες ουσίες και να διατηρούνται όλα τα
ανακυκλώσιμα υλικά.
Οι ιδιώτες μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο
στη διασφάλιση ότι τα ΑΗΗΕ δεν θα αποτελέσουν ένα
περιβαλλοντικό ζήτημα, ακολουθώντας μερικούς
βασικούς κανόνες :
-Τα ΑΗΗΕ δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως Οικιακά
απόβλητα.
-Τα ΑΗΗΕ θα πρέπει να παραδίδονται στα σχετικά
σημεία περισυλλογής που διαχειρίζονται οι δήμοι ή
εγκεκριμένοι οργανισμοί. Σε πολλές χώρες, για μεγάλα
ΑΗΗΕ, διατίθεται υπηρεσία περισυλλογής από το σπίτι.
Σε πολλές χώρες, όταν προμηθεύεστε μια νέα συσκευή,
η παλαιά μπορεί να επιστραφεί στην πωλήτρια εταιρία
όταν παραδίδει την καινούργια, χωρίς χρέωση,
δεδομένου ότι η νέα είναι αντίστοιχη σε κατηγορία και
χαρακτηριστικά με το παλαιά.
GWP1430
Αν η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά ή υποστεί
βλάβη, απενεργοποιήστε την και αποσυνδέστε το φις από
την πρίζα. Για ενδεχόμενες επισκευές απευθυνθείτε στην
υπηρεσία Σέρβις της GIAS.
Αν το καλώδιο ρεύματος της συσκευής αυτής
έχει υποστεί ζημιά, θα πρέπει να αντικατασταθεί
από ειδικό καλώδιο, το οποίο διατίθεται ΜΟΝΟ από
το τμήμα μας ανταλλακτικών. Η εγκατάσταση
πρέπει να γίνει από εξειδικευμένο άτομο.
Μη συνδέσετε τη συσκευή στο ρεύμα και μην
ενεργοποιήσετε την τροφοδοσία της από το δίκτυο
έως ότου ολοκληρωθεί η εγκατάσταση. Για τη δική
σας ασφάλεια, αυτό το στεγνωτήριο πρέπει να
εγκατασταθεί σωστά. Αν υπάρχει οποιαδήποτε
αμφιβολία σχετικά με την εγκατάσταση, καλέστε
για συμβουλές την υπηρεσία Σέρβις της GIAS.
Ρύθμιση των ποδιών
Όταν η συσκευή είναι
στη θέση της, θα πρέπει
να ρυθμιστούν τα πόδια
για να διασφαλιστεί η
οριζοντιότητα.
Υπηρεσία Σέρβις της GIAS
● Για να διασφαλίσετε τη συνεχόμενη ασφαλή και
αποτελεσματική λειτουργία αυτής της συσκευής,
συνιστούμε τα σέρβις και οι επισκευές να
εκτελούνται μόνο από εξουσιοδοτημένο τεχνικό
σέρβις της GIAS.
119
EL
● Όλα τα χρησιμοποιούμενα υλικά συσκευασίας είναι
φιλικά προς το περιβάλλον και ανακυκλώσιμα.
Παρακαλούμε να βοηθήσετε στην απόρριψη των υλικών
συσκευασίας με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον. Οι
τοπικές σας αρχές θα μπορέσουν να σας ενημερώσουν
για τις λεπτομέρειες των διαθέσιμων μεθόδων
απόρριψης.
● Για να εξασφαλίσετε την ασφαλή απόρριψη παλιού
περιστροφικού στεγνωτηρίου, αποσυνδέστε το φις
ρευματοληψίας από την πρίζα, κόψτε το καλώδιο
ρεύματος και καταστρέψτε το μαζί με το φις. Για να
αποτρέψετε την παγίδευση παιδιών μέσα στη συσκευή
σπάστε τους μεντεσέδες ή την ασφάλιση της πόρτας.
Πριν την πρώτη χρήση του στεγνωτηρίου:
● Διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο
οδηγιών.
● Αφαιρέστε όλα τα είδη που έχουν συσκευαστεί
μέσα στο τύμπανο.
● Σκουπίστε το εσωτερικό του τυμπάνου και την
πόρτα με υγρό πανί για να απομακρύνετε τυχόν
σκόνη που μπορεί να κάθισε στη μεταφορά.
Προετοιμασία των ρούχων
Βεβαιωθείτε ότι τα ρούχα που πρόκειται να
στεγνώσετε είναι κατάλληλα για στέγνωμα σε
περιστροφικό στεγνωτήριο, όπως αυτό
υποδεικνύεται από τα σύμβολα φροντίδας σε κάθε
είδος. Ελέγξτε ότι όλα τα κουμπιά είναι
κουμπωμένα και οι τσέπες είναι άδειες. Γυρίστε τα
ρούχα το μέσα έξω. Τοποθετήστε τα ρούχα στο
τύμπανο χωρίς να τα πιέσετε, για να μη
μπερδευτούν.
..
.
Αν ένα είδος δεν έχει ετικέτα φροντίδας, πρέπει να
θεωρηθεί ότι δεν είναι κατάλληλο για περιστροφικό
στέγνωμα.
● Κατά ποσότητα και πάχος
Όταν το φορτίο είναι μεγαλύτερο από τη δυναμικότητα
του στεγνωτηρίου, χωρίζετε τα ρούχα ανάλογα με το
πάχος (π.χ. πετσέτες από λεπτά εσώρουχα).
● Κατά τύπο υφάσματος
Βαμβακερά/ λευκά: Πετσέτες, βαμβακερά ζέρσεϊ,
λευκά είδη.
Συνθετικά: Μπλούζες, πουκάμισα, φόρμες κλπ. από
πολυεστέρα ή πολυαμίδιο, καθώς και μικτές ίνες
βαμβάκι/ συνθετικές.
Μην υπερφορτώνετε το τύμπανο. Τα μεγάλα
είδη (π.χ. υπνόσακοι, παπλώματα) όταν είναι
υγρά μπορεί να υπερβούν το μέγιστο
επιτρεπόμενο φορτίο.
Ρούχα από μετάξι, νάιλον κάλτσες, ρούχα με
κεντήματα, υφάσματα με μεταλλικά διακοσμητικά,
ρούχα με τελειώματα από PVC ή δέρμα.
Κατά τα τελευταία 15 λεπτά του κύκλου
εισέρχεται κρύος αέρας στον κάδο.
Εξοικονόμηση ενέργειας
Τοποθετείτε στο περιστροφικό στεγνωτήριο μόνο ρούχα
που έχουν στυφτεί καλά με το χέρι ή στο πλυντήριο. Όσο
πιο στεγνά είναι τα ρούχα, τόσο μικρότερος είναι ο
χρόνος στεγνώματος και έτσι εξοικονομείται ηλεκτρική
ενέργεια.
ΠΑΝΤΑ
● Προσπαθείτε να στεγνώνετε το μέγιστο φορτίο
ρούχων. Έτσι εξοικονομείτε χρόνο και ρεύμα.
● Πριν από κάθε κύκλο στεγνώματος ελέγχετε ότι το
φίλτρο είναι καθαρό.
ΠΟΤΕ
● Μην υπερβείτε το μέγιστο βάρος. Έτσι γίνεται
σπατάλη χρόνου και ρεύματος.
● Μη φορτώσετε στο στεγνωτήριο είδη τόσο υγρά που
στάζουν. Έτσι μπορεί να προκληθεί ζημιά στη συσκευή.
Στέγνωμα σε περιστροφικό
στεγνωτήριο μόνο σε χαμηλή θερμοκρασία.
Μην το στεγνώνετε σε περιστροφικό
στεγνωτήριο.
Μη στεγνώνετε στο στεγνωτήριο:
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Μην τοποθετείτε στο
στεγνωτήριο ρούχα που έχετε προεργαστεί με
υγρά για στεγνό καθάρισμα ή ρούχα από λάτεξ
(κίνδυνος φωτιάς ή έκρηξης).
Στέγνωμα σε περιστροφικό
στεγνωτήριο σε υψηλή θερμοκρασία.
3. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Καθαρισμός του στεγνωτηρίου
● Καθαρίζετε το φίλτρο και αδειάζετε το δοχείο νερού
μετά από κάθε κύκλο στεγνώματος.
● Καθαρίζετε σε τακτά χρονικά διαστήματα το
συμπυκνωτή .
● Μετά από κάθε περίοδο χρήσης, σκουπίζετε το
εσωτερικό του τυμπάνου και αφήνετε την πόρτα
ανοικτή για λίγο για να επιτραπεί κυκλοφορία του αέρα
για να στεγνώσει.
● Σκουπίζετε το εξωτερικό της συσκευής και την
πόρτα με ένα απαλό πανί.
● ΜΗ χρησιμοποιείτε σφουγγάρια, είδη καθαρισμού
ή καθαριστικές ουσίες που χαράζουν.
● Για να αποφύγετε το μάγκωμα της πόρτας ή τη
συσσώρευση χνουδιών, καθαρίζετε το εσωτερικό της
πόρτας & το λάστιχο με ένα υγρό πανί μετά από κάθε
πρόγραμμα στεγνώματος.
Ταξινομήστε το φορτίο ως εξής
● Κατά σύμβολα φροντίδας
Αυτά μπορείτε να τα βρείτε στο κολάρο ή σε εσωτερική
ραφή:
Κατάλληλο για στέγνωμα σε περιστροφικό
στεγνωτήριο.
120
Για τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά ανατρέξτε στην
πινακίδα στοιχείων στο μπροστινό μέρος του
περιβλήματος του στεγνωτηρίου (με την πόρτα ανοικτή).
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Πάντα να απενεργοποιείτε τη συσκευή και
να απομακρύνετε το βύσμα από την παροχή ρεύματος προτού
ξεκινήσετε τον καθαρισμό της.
Για τις ηλεκτρικές πληροφορίες της συσκευής
συμβουλευτείτε την πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών
που βρίσκεται στο μπροστινό μέρος του κάδου του
στεγνωτηρίου (με την πόρτα ανοιχτή).
4. δοχείο νερού
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Κατά την διάρκεια του κύκλου το νερό
απομακρύνεται από τα ρούχα και
συγκεντρώνεται σε ένα δοχείο που βρίσκεται
στην εσωτερική πλευρά της πόρτας της
συσκευής .
Όταν το
δοχείο γεμίσει στον πίνακα με τα
χειριστήρια ανάβει μια λυχνία ειδοποιώντας ότι
το δοχείο ΠΡΕΠΕΙ να το αδειάσετε Σκόπιμο
είναι να αδειάζετε το δοχείο μετά από κάθε
κύκλο στεγνώματος .
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Κατά τους πρώτους κύκλους
λειτουργίας το νερό που συγκεντρώνεται στο
δοχείο είναι λιγότερο γιατί γεμίζει το εσωτερικό
ρεζερβουάρ.
Άδειασμα του δοχείου νερού
1. Απομακρύνετε με ήπιες
κινήσεις τη δεξαμενή
νερού κρατώντας την από
τη λαβή της. (A) Όταν η
δεξαμενή νερού είναι
γεμάτη ζυγίζει περίπου 6
κιλά.
2. Γείρετε τη δεξαμενή
νερού για να αδειάσετε το
νερό από το στόμιο. (B)
Όταν η δεξαμενή έχει
α δ ε ι ά σ ε ι ,
επανατοποθετήστε τη
δεξαμενή στη θέση της
σύμφωνα με την εικόνα.
(C) Ξεκινήστε από τη
βάση της δεξαμενής (1)
και έπειτα πιέστε απαλά
το επάνω μέρος για να
κουμπώσει στη σωστή
θέση (2).
3. Πατήστε το κουμπί για
να επανεκκινήσετε τον
κύκλο.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν κοντά
στη συσκευή υπάρχει ένα
σ ι φ ό ν ι α π οχ έ τ ε υ σ η ς
μπορείτε με την βοήθεια
του κιτ να διοχετεύσετε
μόνιμα το νερό στο δίκτυο
αποχέτευσης. Με αυτό το
τρόπο θα απαλλαγείτε
από την υποχρέωση
αδειάσματος του δοχείου.
1. Ανοίξτε την πόρτα και τοποθετήστε τα
ρούχα στο τύμπανο. Βεβαιωθείτε ότι τα
ενδύματα δεν εμποδίζουν το κλείσιμο της
πόρτας.
2. Κλείστε απαλά την πόρτα σπρώχνοντάς την
αργά έως ότου ακουστεί ο ήχος κλεισίματος
'κλικ'.
3. Περιστρέψτε τον περιστροφικό Επιλογέα
π ρ ο γ ρ ά μ μ α το ς γ ι α ν α ε π ι λ έ ξ ε τ ε το
απαιτούμενο πρόγραμμα στεγνώματος (βλ.
Οδηγό προγραμμάτων).
4. Πιέστε το κουμπί Έναρξη/Παύση. Το
στεγνωτήριο θα ξεκινήσει αυτόματα και θα είναι
σταθερά αναμμένη η ενδεικτική λυχνία DRY.
5. Αν στη διάρκεια του προγράμματος ανοίξετε
την πόρτα για να ελέγξετε τα ρούχα, πρέπει να
πατήσετε Έναρξη/Παύση για να αρχίσει πάλι
το στέγνωμα αφού κλείσει η πόρτα.
6. Όταν ο κύκλος πλησιάζει το τέλος του, η
συσκευή θα εισέλθει σε φάση ψύξης και τα
ρούχα θα περιστρέφονται σε κρύο αέρα ώστε
να κρυώσουν.
A
7. Όταν ολοκληρωθεί το πρόγραμμα, θα
ανάψει η ενδεικτική λυχνία END.
8. Μετά την ολοκλήρωση του κύκλου, το
τύμπανο θα περιστρέφεται διακοπτόμενα για
να ελαχιστοποιηθεί το τσαλάκωμα. Αυτό θα
συνεχιστεί έως ότου απενεργοποιηθεί η
συσκευή ή ανοιχτεί η πόρτα.
Μην ανοίγετε την πόρτα κατά τη διάρκεια
των αυτόματων προγραμμάτων
προκειμένου να εξασφαλίσετε το σωστό
στέγνωμα του φορτίου.
EL
B
1
C
121
5. ΠΌΡΤΑ ΚΑΙ ΦΊΛΤΡΟ
Για να καθαρίσετε το φίλτρο συμπυκνωτή
Τραβήξτε τη λαβή για να ανοίξετε την πόρτα.
Για να ξεκινήσει πάλι το στεγνωτήριο, κλείστε την
πόρτα και πιέστε το κουμπί Έναρξη/Παύση.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Όταν το στεγνωτήριο
λειτουργεί ο κάδος και η πόρτα μπορεί να είναι
ΠΟΛΥ ΖΕΣΤΑ.
Φίλτρο
Σ Η Μ Α Ν Τ Ι ΚΟ : Γι α ν α δ ι α τ η ρ ή σ ε τ ε τ η ν
αποδοτικότητα του στεγνωτηρίου ελέγχετε ότι το
φίλτρο χνουδιού είναι καθαρό πριν από κάθε κύκλο
στεγνώματος.
1. Τραβήξτε το φίλτρο
προς τα πάνω.
2.
Ανοίξτε το φίλτρο
όπως δείχνει η εικόνα.
1
1.Αφαιρέστε το
κλείστρο στο κάτω
μέρος της συσκευής .
2. Περιστρέψτε προς τα
αριστερά τους
γ ά ν τ ζο υ ς γ ι α ν α
βγάλετε το καπάκι
στήριξης των φίλτρων
3.Απομακρύνετε
μαλακά το πλέγμα
πιέζοντας τον επάνω
γάντζο, καθαρίστε το
πλέγμα από υπόλοιπα
σκόνης και κατακάθια.
Μην χρησιμοποιήσετε
νερό
4. Απομακρύνετε
μαλακά το σπογγώδες
φίλτρο από τη βάση του
και πλύνετε κάτω από
τη βρύση ώστε να
απομακρυνθούν τα
κατακάθια και οι
βρωμιές .
3. Αφαιρέστε απαλά ίνες
και χνούδι με μαλακή
βούρτσα ή τα δάκτυλά
σας.
4. Κουμπώστε πάλι το
φίλτρο και πιέστε το στη
θέση του.
2
Ενδ. λυχνία Φροντίδα φίλτρου
Ανάβει όταν το φίλτρο χρειάζεται καθάρισμα.
Αν τα ρούχα δεν στεγνώνουν, ελέγξτε μήπως
υπάρχει απόφραξη στο φίλτρο.
ΕΑΝ ΚΑΘΑΡΙΣΕΤΕ ΤΟ ΦΙΛΤΡΟ ΤΗΣ
ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΝΕΡΟ, ΘΥΜΗΘΕΙΤΕ ΝΑ ΤΟ
ΣΤΕΓΝΩΣΕΤΕ
5. Τοποθετείστε τα
φίλτρα, το καπάκι στη
σωστή θέση (το τόξο να
κοιτάζει προς τα
επάνω) στερεώστε το
καπάκι με τους
γάντζους
1
2
3
4
6. Τοποθετείστε το
καπάκι του φίλτρου στη
θέση του .
5
Καθαρίστε τα φίλτρα πριν από κάθε
κύκλο.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Εάν ανοίξετε την πόρτα στα
μισά του κύκλου, προτού να έχει ολοκληρωθεί
ο κύκλος ψύξης, η λαβή της πόρτας μπορεί να
είναι καίει. Να είστε εξαιρετικά προσεκτικοί
όταν επιχειρείτε να αδειάσετε τη δεξαμενή
νερού κατά τη διάρκεια λειτουργίας του
κύκλου.
Παρακαλώ δώστε προσοχή, γιατί
υπερφόρτωση ή ογκώδες φορτίο μπορεί να
οδηγήσουν στο άνοιγμα της πόρτας. Σε αυτή
την περίπτωση παρακαλώ μειώστε το φορτίο
και συνεχίστε τον κύκλο στεγνώματος»
122
6. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ
λεπτάαφότουέχειξεκινήσειοκύκλος.
- Έτοιμα για Σιδέρωμα: Αφήνει τα ρούχα ελαφρώς
νωπάώστεναείναιπιοεύκολοτοσιδέρωμάτους.
- Στέγνωμα για Κρέμασμα :Αφήνει τα ρούχα έτοιμα
γιανατακρεμάσετεστηντουλάπα.
- Στέγνωμα για Αποθήκευση: Μπορείτε να
αποθηκεύσετε τα ρούχα στη ντουλάπα αμέσως αφού
στεγνώσουν.
- Εξαιρετικά Στεγνά: για να στεγνώσετε εντελώς τα
ρούχασας.Ιδανικόότανέχετεπλήρεςφορτίο.
Αυτή η συσκευή διαθέτει Λειτουργία Ρυθμιστή
Στεγνώματος. Στους αυτόματους κύκλους, για κάθε
επίπεδο στεγνώματος που προηγείται από το επίπεδο
που έχετε επιλέξει, η αντίστοιχη λυχνία θα φωτίζει
δείχνοντας σας το βαθμό στεγνώματος που έχει
επιτευχθείστονκάδοτηδεδομένηστιγμή.
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΧΝΙΕΣ
Fi
e tra
E
B
D
5.Γρήγοροικύκλοι
ΓρήγοροιΚύκλοι:μπορείτενααλλάξετεαπόένααυτόματο
κύκλο σε έναν ΓΡΗΓΟΡΟ έως και 3 λεπτά αφότου έχει
ξεκινήσει ο κύκλος στεγνώματος. Όσο αυξάνεται η πίεση
τόσο πιο πολύ θα αυξάνεται και η διάρκεια του κύκλου (3045-49λεπτά).
Εάν μετά από αυτή την ενέργεια
επιθυμείτε να
επαναφέρετε το αυτόματο πρόγραμμα στεγνώματος θα
πρέπεινααπενεργοποιήσετετοστεγνωτήριο.
Σε περίπτωση ασυμβατότητας, όλες οι ενδείξεις LED της
συσκευήςθααναβοσβήσουνγρήγορα3φορές.
Fi
e tra
C
7
6
4
5
3
2
1
8
A-Επιλογέας Κύκλων - Περιστρέφοντας τον επιλογέα και
από τις δύο κατευθύνσεις, είναι εφικτό να επιλέξετε
πρόγραμμα στεγνώματος. Για να ακυρώσετε τις επιλογές ή για
να σβήσετε το στεγνωτήριο, περιστρέψτε το διακόπτη στη
θέσηOFF.
B- Ψηφία στην Οθόνη - Στην ψηφιακή οθόνη εμφανίζεται ο
χρόνος που απομένει για το στέγνωμα, η διάρκεια
καθυστέρησηςέναρξηςσεπερίπτωσηπουέχετεεπιλέξειαυτή
τηλειτουργίακαθώςκαιοιειδοποιήσειςάλλωνρυθμίσεων.
C-Κουμπιά1.Έναρξη-Παύση
Γιαναεκκινήσετεή/καιναδιακόψετετονεπιλεγμένοκύκλο.
2.ΚαθυστέρησηΈναρξης
Σας επιτρέπει να καθυστερήσετε την έναρξη του
προγράμματοςαπό1έωςκαι24ώρεςσεδιαστήματα1ώρας.Ο
χρόνοςκαθυστέρησηςπουέχετεεπιλέξειθαφανείστηνοθόνη
τηςσυσκευής. ΑφούπατήσετετοκουμπίSTART(ΕΝΑΡΞΗ)ο
χρόνος που εμφανίστηκε στην οθόνη της συσκευής θα αρχίσει
να μετράει αντίστροφα. Εάν ανοίξετε την πόρτα της συσκευής
ενώ έχετε ρυθμίσει καθυστέρηση έναρξης, αφού κλείσετε την
πόρτα πατήστε πάλι το κουμπί Start (Έναρξη) για να συνεχίσει
ηαντίστροφημέτρηση.
3.Επιλογήδιάρκειαςκύκλου
Μπορείτε να αλλάξετε από ένα αυτόματο κύκλο σε έναν
προγραμματισμένο έως και 3 λεπτά αφότου έχει ξεκινήσει ο
κύκλοςστεγνώματος.Όσοαυξάνεταιηπίεσητόσοπιοπολύθα
αυξάνεταικαιηδιάρκειατουκύκλουσεδιαστήματα10λεπτών.
Εάν μετά από αυτή την ενέργεια επιθυμείτε να επαναφέρετε το
αυτόματο πρόγραμμα στεγνώματος θα πρέπει να
απενεργοποιήσετετοστεγνωτήριο.
Σε περίπτωση ασυμβατότητας, όλες οι ενδείξεις LED της
συσκευής θα αναβοσβήσουν γρήγορα 3
φορές.Прогресивното налягане увеличава времето в
интервалиот10минути.
4.Επιλογήεπιπέδουστεγνώματος
Σας επιτρέπει να ρυθμίσετε το επιθυμητό επίπεδο
στεγνώματος: μπορείτε να αλλάξετε την επιλογή σας έως και 5
6.ΠολύΕύκολοΣιδέρωμα
Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να μειώσετε το τσαλάκωμα
και το μπέρδεμα των ρούχων μεταξύ τους, χάρη στην
περιστροφή του τύμπανου και προς τις δύο κατευθύνσεις
τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά το τέλος του κύκλου
στεγνώματος, καθώς και να επιλέξετε το επίπεδο
στεγνώματος που επιθυμείτε (μπορείτε να αλλάξετε τις
ρυθμίσειςτουεπιπέδουπουέχετεεπιλέξει).
Μπορείτε να ρυθμίσετε την ενεργοποίηση αυτής της
λειτουργίας έως και 5 λεπτά μετά την έναρξη του κύκλου. Η
λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο σε αυτόματους
κύκλουςστεγνώματος.
7.Μνήμη
Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να αποθηκεύσετε τις
ρυθμίσειςενόςκύκλου.
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ> Ενώ ο κύκλος βρίσκεται σε εξέλιξη
πατήστε το κουμπί "Μνήμη" για τρία δευτερόλεπτα. Η
λυχνία ένδειξης "μνήμη" θα αναβοσβήσει τρεις φορές και
θα αποθηκεύσει τις επιλεγμένες ρυθμίσεις του κύκλου
πουλειτουργεί.
Ναθυμάστε: Αφούεπιλέξετετονκύκλοπατήστετοκουμπί
"Μνήμη" για να αποθηκεύσετε στη συσκευή τις
επιλεγμένεςρυθμίσεις(όχιτονκύκλο).
8.ΚλείδωμαΠλήκτρων
Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να αποφύγετε να αλλάξετε
κατά λάθος τις επιλογές που έχετε ρυθμίσει κατά τη
διάρκειατουκύκλουστεγνώματος.
Ενεργοποίηση /Απενεργοποίηση: Πατήστε ταυτόχρονα
τακουμπιά4και5γιαδύοδευτερόλεπτα. Ηένδειξη"LOC"
θα εμφανιστεί στην οθόνη της συσκευής.
Όταν
απενεργοποιήσετε το κλείδωμα πλήκτρων στην οθόνη
τηςσυσκευήςθαεμφανιστείμίαφοράηένδειξη"Unl". Εάν
ανοίξετε την πόρτα της συσκευής ενώ έχετε ρυθμίσει το
κλείδωμα των πλήκτρων, ο κύκλος θα σταματήσει αλλά
δεν θα απενεργοποιηθεί το κλείδωμα: για να
επανεκκινήσετε τον κύκλο θα πρέπει να
απενεργοποιήσετε το κλείδωμα πλήκτρων και να
πατήσετε πάλι το κουμπί Start (Έναρξη). Η επιλογή
κλειδώματος πλήκτρων απενεργοποιείται αυτόματα εάν
απενεργοποιήσετετοστεγνωτήριο.
Μπορείτε να τροποποιήσετε τη λειτουργία κλειδώματος
πλήκτρων οποιαδήποτε στιγμή κατά στη διάρκεια του
κύκλουστεγνώματος.
123
EL
A
Αυτόματη λειτουργία κατά των ζαρών
Αυτή η επιλογή ενεργοποιεί αυτόματα μια ειδική
κίνηση του τύμπανου ώστε να μειωθούν οι ζάρες στα
ρούχα. Ιδανική σε περίπτωση που έχετε ρυθμίσει
καθυστέρηση έναρξης του κύκλου και για περίπου 6
ώρες αφού ολοκληρωθεί ο κύκλος. Ενεργοποιείται
κάθε 10 λεπτά. Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία
αυτή γυρίστε τον επιλογέα στη θέση OFF
(Απενεργοποίηση).
Χρήσιμη λειτουργία εάν δεν έχετε τη δυνατότητα να
αφαιρέσετε αμέσως τα ρούχα από τη συσκευή.
Κρατάει το τύμπανο σε κίνηση ώστε να μην βαραίνουν
τα υφάσματα αλλά να παραμένουν στεγνά και απαλά.
Μέγιστο βάρος στεγνώματος
ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ
Μέγιστη δυνατή
Χωρητικότητα
Συνθετικά ή Ευαίσθητα
Max.4 Kg
Οδηγός στεγνώματος
Ο στανταρ κύκλος (ο οποίος είναι μαρκαρισμένος με το
εικονίδιο ΡΟΎΧΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΣΙΔΕΡΏΝΟΝΤΑΙ ( )
είναι ο πιο αποδοτικός ενεργειακά και ο πιο κατάλληλος
για το στέγνωμα βρεγμένου βαμβακερού φορτίου.
Ο πίνακας στην τελευταία σελίδα δείχνει τις
προσεγγιστικές διάρκειες και καταναλώσεις
των
κυρίων προγραμμάτων στεγνώματος.
D- Led
Δεξαμενή νερού
- Φωτίζει όταν είναι
απαραίτητο να αδειάσετε τη δεξαμενή νερού.
Καθάρισμα Φίλτρων
- Φωτίζει όταν είναι
απαραίτητο να καθαρίσετε τα φίλτρα της συσκευής
(το φίλτρο στην πόρτα και το φίλτρο στη βάση της
συσκευής).
EWi-Fi (μερικά μοντέλα μόνο)
Στα μοντέλα με επιλογή λειτουργίας μέσω Wi-Fi, το
εικονίδιο καταγράφει ότι το σύστημα Wi-Fi
βρίσκεται σε λειτουργία.
Περιοχή ONE Fi EXTRA - η περιοχή της
πρόσοψης στην οποία θα τοποθετήσετε το
smartphone κατά τη φάση εγγραφής της συσκευής
στην εφαμρογή. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην
οθόνη του τηλεφώνου σας. (Μόνο σε Android
συμβατό με NFC smartphone )
Τοπρόγραμμαμάλλινωναυτού τ
ουστεγνωτηρίουέχειεγκριθεί απ
ό την The Woolmark Company γι
ατοστέγνωμαμάλλινωνρούχων
πουπλένονταιστοπλυντήριουπ
ό τονόροότιταρούχα πλένοντα
ικαιστεγνώνονταισύμφωναμετι
ς οδηγίες τις ετικέτας τουρούχουκαιτις οδηγίες του κατα
σκευαστή αυτού τουστεγνωτηρίου..M1530
Στο Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Honk Kong και Ινδία το
εμπορικό σήμα Woolmark είναι ένα Certification trade mark.
Τεχνικές προδιαγραφές
Χω ρητικότ ητα τ υμπ άνου
Μέγ ιστο φορτ ίο
Ύψος
Πλ άτ ος
Βάθος
Κατη γορία εν ερ γειακή ς
σήμ αν σης
78,5
115
Δείτε ενεργεια κή ετικέτ α
85 εκ
60 εκ
48,7
60 εκ
Δείτε ενεργεια κή ετικέτ α
Η κατανάλωση ισχύος "εκτός λειτουργίας»
0,40 W
Η κατανάλωση ισχύος "που παραμένουν στην κατάσταση
λειτουργίας»
0,75 W
Πληροφορίες Εργαστηριακών Δοκιμών
EN 61121 Πρόγραμμα για Χρήση
ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ Ή
-ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ -ΣΙΔΕΡΩΜΑ ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ -ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ Ή ΛΕΥΚΑ
-ΥΦΑΣΜΑ EASY-CARE -ΕΥΑΙΣΘΗΤΑ Ή ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ
Η πραγματική διάρκεια του κύκλου
στεγνώματος εξαρτάται από το αρχικό
επίπεδο υγρασίας του φορτίου -το οποίο
προκύπτει από την ταχύτητα στροφών που
είχατε επιλέξει- από τον τύπο και το είδος του
φορτίου, από το πόσο καθαρά είναι τα φίλτρα
και από τη θερμοκρασία περιβάλλοντος.
Καθαρίστε τα φίλτρα πριν από
κάθε κύκλο.
124
ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Πρόγραμμα
One Fi Extra
Ιδανικό για
CAPACITY
(kg)
DRYING
TIME
(min)
Νέος, καινοτόμος κύκλος για να στεγνώσετε διαφορετικά υφάσματα
στον ίδιο χρόνο. Το στεγνωτήριο σας ειδοποιεί όταν τα λεπτά και ελαφριά
υφάσματα έχουν στεγνώσει και είναι έτοιμα να απομακρυνθούν από τη
συσκευή. Μετά από αυτό το βήμα είναι απαραίτητο να πατήσετε πάλι το
κουμπί "Έναρξη" για να ολοκληρώσετε το στέγνωμα των πιο χοντρών
υφασμάτων που έχουν μείνει στο εσωτερικό της συσκευής.
5
*
Ένας ήπιος κύκλος πλύσης ειδικός για να στεγνώσετε σκούρα ή
χρωματιστά βαμβακερά ή συνθετικά ρούχα.
4
*
Ο κατάλληλος κύκλος για να στεγνώσετε βαμβακερά, σπόγγους και πετσέτες.
Full
*
Οικολογικό Πρόγραμμα για προσαρμοσμένο Στέγνωμα (στέγνωμα για
κρέμασμα) Το πιο αποδοτικό πρόγραμμα όσον αφορά την κατανάλωση
ενέργειας. Κατάλληλο για βαμβακερά και λινά.
Full
*
Αυτός ο κύκλος έχει σχεδιαστεί για να στεγνώσετε πουκάμισα χωρίς να
τσαλακωθούν πολύ και να μπερδευτούν, χάρη στην ειδική κίνηση του
τύμπανου. Συνιστάται να απομακρύνετε τα ρούχα από το στεγνωτήριο
αμέσως μόλις ολοκληρωθεί ο κύκλος.
2.5
*
Κατάλληλος κύκλος για να στεγνώσετε ομοιόμορφα τζιν υφάσματα και
παντελόνια. Συνιστάται να γυρίσετε τα ρούχα από την ανάποδη προτού
τα τοποθετήσετε στο στεγνωτήριο.
4
*
Για να στεγνώσετε ευαίσθητα και συνθετικά υφάσματα που χρειάζονται
προσεκτική και ειδική μεταχείριση.
4
*
Μια ειδική λειτουργία για να φρεσκάρετε την αδιάβροχη επίστρωση των
ρούχων σας.
2
*
Κύκλος σχεδιασμένος για τα τεχνικά υφάσματα των αθλητικών ρούχων
σας ο οποίος εξασφαλίζει το ήπιο στέγνωμα τους και φροντίζει ώστε να
μην συρρικνωθούν και να μην καταστραφούν οι ελαστικές ίνες τους.
4
*
Τέλειος κύκλος για να στεγνώσετε ομοιόμορφα παπλώματα και κουβερλί
και να ανανεώσετε την απαλότητα των πούπουλων στο εσωτερικό τους.
4
*
Κύκλος σχεδιασμένος για μάλλινα ρούχα: μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το
πρόγραμμα για να στεγνώσετε φορτία μάλλινων βάρους έως 1 κιλό
(περίπου 3 πουλόβερ). Συνιστάται να γυρίσετε τα ρούχα από την ανάποδη
προτού τα στεγνώσετε. Η διάρκεια του κύκλου μπορεί να διαφοροποιηθεί
ανάλογα με τις διαστάσεις και το πάχος των ρούχων του φορτίου αλλά και με
την ταχύτητα των στροφών που επιλέχθηκε κατά την διάρκεια της πλύσης.
Στο τέλος του κύκλου τα ρούχα είναι έτοιμα για να τα φορέσετε. Εάν τα ρούχα
που τοποθετήσατε στο στεγνωτήριο ήταν βαριά, οι άκρες ενδέχεται να
κρατάνε λίγη υγρασία: συνιστάται να τα στεγνώσετε με φυσικό τρόπο.
Συνιστάται να αδειάσετε τον κάδο αμέσως μετά το τέλος του κύκλου
στεγνώματος. Προσοχή: το κόμπιασμα των μάλλινων είναι μη αναστρέψιμο.
Συνιστάται να τοποθετείτε στο στεγνωτήριο αποκλειστικά ρούχα τα οποία
φέρουν το σχετικό σύμβολο (σύμβολο "Τοποθετείται στο Στεγνωτήριο"). Αυτό
το πρόγραμμα στεγνώματος δεν συνιστάται για ακρυλικά ρούχα.
1
70’
Ειδικός κύκλος που στεγνώνει και ταυτόχρονα μειώνει την παρουσία
αλλεργιογόνων παραγόντων στα ρούχα όπως τα ακάρεα σκόνης, το
τρίχωμα κατοικίδιων, η γύρη και υπολείμματα απορρυπαντικού.
4
Max 220’
Αυτός ο κύκλος, χάρη σε μια ειδική σχάρα, σας επιτρέπει να στεγνώσετε
2 ζευγάρια πάνινα παπούτσια. Συνιστάται να αφαιρέσετε τα κορδόνια
από τα παπούτσια προτού τα τοποθετήσετε στο στεγνωτήριο.
5
Max 220’
Ιδανικός κύκλος για να απομακρύνετε άσχημες μυρωδιές από τα
υφάσματα και να απαλύνετε τις ζάρες.
2.5
20’
Προσαρμοζόμενη ρύθμιση του επιλογέα που πρέπει να επιλέξετε για να αλληλεπιδρά η συσκευή με το
smartphone και για να κατεβάζετε προγράμματα (δείτε ειδική ενότητα). Η εργοστασιακή εγκατάσταση
προβλέπει ως προεπιλεγμένο πρόγραμμα το Αυτόματος Καθαρισμός, το οποίο προορίζεται για την
απολύμανση της συσκευής και για τη παράταση ζωής του πλυντηρίου ρούχων.
*Η πραγματική διάρκεια του κύκλου στεγνώματος εξαρτάται από το αρχικό επίπεδο υγρασίας του φορτίου -το οποίο προκύπτει από την
ταχύτητα στροφών που είχατε επιλέξει- από τον τύπο και το είδος του φορτίου, από το πόσο καθαρά είναι τα φίλτρα και από τη
θερμοκρασία περιβάλλοντος.
125
EL
7.
ONE Fi EXTRA
Αυτή η συσκευή χρησιμοποιεί την τεχνολογία
ONE Fi EXTRA που σας επιτρέπει να
χρησιμοποιείτε απομακρυσμένα τη συσκευή
μέσω της Εφαρμογής (App), χάρη στη
λειτουργία του Wi-Fi.
ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΣΗΣ (ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ)
● Κατεβάστε την Εφαρμογή Hoover Wizard
στη συσκευή σας.
Η Εφαρμογή Hoover Wizard είναι διαθέσιμη σε
συσκευές με λογισμικό Android και iOS, όχι
μόνο σε tablets αλλά και σε smartphones.
Ενημερωθείτε για όλες τις λειτουργίες του ONE
Fi EXTRA ρίχνοντας μια ματιά στην Εφαρμογή
σε κατάσταση DEMO.
● Ανοίξτε την Εφαρμογή, δημιουργήστε ένα
προφίλ χρήστη και εγγράψτε τη συσκευή
σύμφωνα με τις οδηγίες στην οθόνη της
συσκευής ή σύμφωνα με τον "Γρηγορες
Οδηγιες" που είναι συνημμένος στη συσκευή.
Αν δεν γνωρίζετε την θέση της NFC
κεραίας, μετακινήστε ελαφρώς το
τηλέφωνο σε μια κυκλική τροχία πάνω
από το λογότυπο ONE Fi EXTRA μέχρι
η εφαρμογή να σας επιβεβαιώσει την
σύνδεση. Για να είναι επιτυχής η
μεταφορά δεδομένων, είναι σημαντικό
να ΚΡΑΤΗΣΕΤΕ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΠΑΝΩ
Σ Τ Η Ν Π Ρ Ο Σ Ο Ψ Η Γ Ι Α Λ Ι ΓΑ
ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ ΠΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙ Η
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ. Ένα μήνυμα
στην συσκευή θα σας ενημερώσει για
την ολοκλήρωση της διαδικασίας και
θα σας ειδοποιήσει όταν είναι
κατάλληλη στιγμή να απομακρύνετε το
τηλέφωνο σας.
Το χονδρό κάλυμμα ή μεταλλικά
αυτοκόλλητα στο smartphone σας, θα
μπορούσαν να επηρεάσουν ή να
αποτρέψουν τη μετάδοση δεδομένων
μεταξύ του υπολογιστή και του
τηλεφώνου. Εάν είναι απαραίτητο,
αφαιρέστε τα.
Η α ν τ ι κα τά σ τα σ η ο ρ ι σ μ έ ν ω ν
εξαρτημάτων του smartphone (π.χ.
πίσω κάλυμμα, μπαταρία, κτλ....) με
μη αυθεντικά, μπορεί να οδηγήσει
στην αφαίρεση της κεραίας NFC.
Χρησιμοποιώντας ένα Android
smartphone με τεχνολογία NFC (Near Field
Communication), η διαδικασία εγγραφής
θα είναι πολύ πιο απλή (Εύκολη Εγγραφή)·
σε αυτή την περίπτωση, όταν σας ζητηθεί
από την Εφαρμογή, ακολουθήστε τις
οδηγίες στην οθόνη της συσκευής,
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΗΝ
ΔΙΠΛΑ στο λογότυπο ONE Fi EXTRA στο
ταμπλό της συσκευής.
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ (ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ)
Μετά την εγγραφή της συσκευής, κάθε
φορά που θα θέλετε να τη χειριστείτε
απομακρυσμένα μέσω της Εφαρμογής, θα
πρέπει πρώτα να φορτώσετε τα άπλυτα και
το απορρυπαντικό, να κλείσετε την πόρτα
και να επιλέξετε τη θέση ONE Fi EXTRA
στη συσκευή. Από εκείνη τη στιγμή,
μπορείτε να τη χειρίζεστε μέσω των
εντολών της Εφαρμογής.
Σημείωση: Στην περίπτωση του ανοίγματος
της πόρτας εν ώρα τηλεχειρισμού, για να
αποκατασταθεί η σύνδεση με την εφαρμογή,
κλείστε την πόρτα και πατήστε το πλήκτρο
έναρξης. Ο κύκλος θα συνεχιστεί από το
σημείο που σταμάτησε.
NOTES:
Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στο
τηλέφωνο, πλησιάζοντας πιο κοντά στο λογότυπο
ONE Fi EXTRA, στην πρόσοψη της συσκευής, όταν
αυτό ζητηθεί. Τοποθετήστε το smartphone σας,
έτσι ώστε η κεραία NFC του, να συμπίπτει με τη
θέση του λογότυπου ONE Fi EXTRA της συσκευή.
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ
Παράμετρος
Πρωτόκολο δικτύωσης
Εύρος συχνότητας
126
Χαρακτηριστικά
802.11 b/g/n
Μέγιστη Ισχύς μετάδοσης
2,412 GHz. - 2,484 GHz
802.11b (11 Mbps)
+18,5 ± 2 dBm
802.11g (54Mbps)
+16 ± 2 dBm 802.11 n (HT20, MCS7)
+14 ± 2 dBm
Ελάχιστη
Ευαισθησία Λήψης
802.11b (11 Mbps)
-93 dBm
802.11g (54Mbps)
-85 dBm
802.11 n (HT20, MCS7)
-82 dBm
8. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
С това Candy Hoover Group ООД
декларира че този уред маркиран
с
е в съответствие с основните
изисквания на директивата 2014/53/ ЕС.
За да получите копие от декларацията
за съответствие, моля, свържете се с
производителя на адрес:
БЕЗЖИЧНИ ПАРАМЕТРИ
Specifications
Безжичен Стнадарт ISO/IEC 14443 Type A и NFC Forum Type 4
Честотна лента
13,553-13,567 MHz (честотна 13,560 MHz)
Граници на
магнитното поле
< 42dBμA/m (на10 метра)
www.candy-group.com
ο στεγνωτήριο κάνει θόρυβο…
Ποια μπορεί να είναι η αιτία για…
Προβλήματα που μπορείτε να διορθώσετε
μόνοι σας
Πριν καλέσετε την υπηρεσία Σέρβις της GIAS για
τεχνικές συμβουλές, ελέγξτε όλη την παρακάτω
λίστα ελέγχου. Θα χρεωθείτε αν βρεθεί ότι η
συσκευή λειτουργεί ή έχει εγκατασταθεί ή
χρησιμοποιείται λανθασμένα. Αν το πρόβλημα
επιμένει μετά την ολοκλήρωση των συνιστώμενων
ελέγχων, καλέστε την υπηρεσία Σέρβις της GIAS.
Ίσως να μπορέσουν να σας βοηθήσουν μέσω
τηλεφώνου.
Πολύ μεγάλος χρόνος στεγνώματος/ ρούχα
όχι εντελώς στεγνά…
● Έχετε επιλέξει σωστό χρόνο/ πρόγραμμα
στεγνώματος;
● Μήπως τα ρούχα ήταν πολύ βρεγμένα;
Στύφτηκαν τα ρούχα καλά με το χέρι ή σε
πλυντήριο;
● Μήπως το φίλτρο χρειάζεται καθαρισμό;
● Μήπως υπερφορτώθηκε το στεγνωτήριο;
Το στεγνωτήριο δεν λειτουργεί…
● Υπάρχει κανονική παροχή ρεύματος προς το
στεγνωτήριο; Ελέγξτε με χρήση άλλης συσκευής
όπως επιτραπέζιου φωτιστικού.
● Έχει συνδεθεί σωστά το φις στην παροχή
ρεύματος δικτύου;
● Μήπως υπάρχει διακοπή ρεύματος;
● Μήπως έχει καεί η ασφάλεια;
● Είναι καλά κλεισμένη η πόρτα;
● Έχει ενεργοποιηθεί το στεγνωτήριο, τόσο στην
παροχή ρεύματος όσο και στο μηχάνημα;
● Έχει επιλεγεί ο χρόνος στεγνώματος ή το
πρόγραμμα;
● Έχει ενεργοποιηθεί πάλι η συσκευή μετά το
άνοιγμα της πόρτας;
●Απενεργοποιήστε το στεγνωτήριο και
απευθυνθείτε στην υπηρεσία Σέρβις της
GIAS για συμβουλές.
Η ενδεικτική λυχνία Φροντίδα φίλτρου
είναι αναμμένη…
● Μήπως το φίλτρο χρειάζεται καθαρισμό;
Η ενδεικτική λυχνία Άδειασμα νερού
είναι αναμμένη…
●Μήπως το δοχείο νερού χρειάζεται
άδειασμα;
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ
Αν εξακολουθεί να υπάρχει πρόβλημα με το
στεγνωτήριό σας μετά την ολοκλήρωση όλων
των συνιστώμενων ελέγχων, καλέστε την
υπηρεσία Σέρβις της GIAS για συμβουλές.
Ίσως να μπορούν να σας βοηθήσουν μέσω
τηλεφώνου ή να κλείσετε κατάλληλο ραντεβού
για επίσκεψη τεχνικού βάσει των όρων της
εγγύησής σας. Ωστόσο, μπορεί να υπάρξει
χρέωση αν για τη συσκευή σας ισχύει κάποιο
από τα εξής:
● Βρεθεί ότι λειτουργεί κανονικά.
● Δεν έχει εγκατασταθεί σύμφωνα με τις
οδηγίες εγκατάστασης.
● Έχει χρησιμοποιηθεί λανθασμένα.
127
Ανταλλακτικά
Χρησιμοποιείτε πάντα αυθεντικά ανταλλακτικά,
διαθέσιμα απ' ευθείας μέσω της υπηρεσίας Σέρβις
της GIAS.
Υπηρεσία Σέρβις της GIAS
Για σέρβις και επισκευές καλέστε τον τοπικό σας
τεχνικό της υπηρεσίας Σέρβις της GIAS.
Ο κατασκευαστής δεν αναλαμβάνει καμία
ευθύνη για τυπογραφικά σφάλματα στο παρόν
εγχειρίδιο. Επίσης ο κατασκευαστής
επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να
επιφέρει κατάλληλες τροποποιήσεις στα
προϊόντα του χωρίς την αλλαγή ουσιωδών
χαρακτηριστικών.
EL
Параметър
Energy
Whites
Whites
Cotton
Cotton ½
Whites
Capac ty (kg)
Class
Energy kWh
T me
M n.
Energy kWh
T me
M n.
Energy kWh
T me
M n.
Energy kWh
T me
M n.
Energy kWh
T me
M n.
Capacity
Time
7
A+
2,83
302
2,62
278
2,25
244
1,20
140
1,76
194
40011766
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising