ROSIERES | FO FE6163 PN | ROSIERES FO FE6163 PN Operating instrustions

ROSIERES FO FE6163 PN Operating instrustions
INHOUDSOPGAVE
VEILIGHEIDSRICHTLIJNEN ----------------------------------------------------- 75
AANBEVELINGEN ------------------------------------------------------------------ 75
GEDEELTE BESTEMD VOOR DE INSTALLATIE
1 • INSTALLATIE VAN DE OVEN
Inbouwen van de oven --------------------------------------------------- 76/77
Elektrische aansluiting van de oven ----------------------------------- 78/79
De technische fiche ------------------------------------------------------------- 80
GEDEELTE BESTEMD VOOR HET GEBRUIK
2 • DE OVEN
Voorstelling van het bedieningspaneel ------------------------------------ 81
Uitrusting van de oven -------------------------------------------------------- 82
De verschillende bakwijzen ---------------------------------------------- 83/84
3 • GEBRUIK VAN DE OVEN
Vóór het eerste gebruik
. De eerste schoonmaak ------------------------------------------------ 85
. Wat men moet weten ------------------------------------------------- 85
. Regeling van het tijdstip ---------------------------------------------- 85
Gebruik van de oven
1 – Hoe onmiddellijk bakken ----------------------------------------- 86
2 – De programmering van de oven
Programmering met een onmiddellijke start -------- 87/88
Programmering met een uitgestelde start ----------------- 89
De timer ------------------------------------------------------------ 90
4 • KOOKTIPS
Vis --------------------------------------------------------------------------- 91
Vlees -------------------------------------------------------------------- 92/93
Groenten - divers --------------------------------------------------------- 94
Gebak ------------------------------------------------------------------------ 95
5 • ONDERHOUD VAN DE OVEN
Algemeen onderhoud van de oven ----------------------------------- 96/97
De gelakte oven ----------------------------------------------------------------- 97
74
VEILIGHEIDSRICHTLIJNEN
• De handleiding aandachtig lezen zodat u de oven optimaal kan gebruiken. Wij raden u
aan de installatie- en gebruikshandleiding voor een latere raadpleging te bewaren en er,
vóór de installatie van de oven, het serienummer van het toestel op te noteren voor de
aanvraag van een eventuele interventietussenkomst door de dienst-na-verkoop.
. Identificatieplaatje
(aan de zijkant van de oven)
Onze aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid geldt niet wanneer u de richtlijnen
in deze handleiding niet naleeft.
• De installatie en elektrische aansluiting van uw toestel moeten door een erkende
installateur of een technicus met een gelijkaardige knowhow gebeuren.
• De oven die u net aanschafte, bezit bepaalde technische kenmerken en u mag onder
geen enkel beding wijzigingen aan dit toestel aanbrengen.
• Uw oven is voorzien van een deur met meerdere beglazingen zodat ieder risico op
brandwonden tijdens de werking vermeden wordt. Niettemin bevelen wij toch aan jonge
kinderen uit de buurt te houden.
• U mag nooit een stoomreiniger of hogedrukreiniger gebruiken om de oven schoon te
maken.
• Wanneer uw oven een defect vertoont, mag u deze niet aansluiten of moet u deze van
het stroomnet halen en onmiddellijk een beroep doen op een door ROSIERES erkende
technische dienst.
• Geen brandbare producten in de oven bewaren; ze kunnen ontvlammen bij het
onvrijwillig aanzetten van de oven.
• U mag niet op de ovendeur leunen en u mag er ook geen kinderen op laten zitten.
• U moet hittebestendige ovenwanten gebruiken om een schotel in de oven te plaatsen
of eruit te halen.
AANBEVELINGEN
• Na elk gebruik voert u een klein onderhoud uit zodat het schoonmaken van de oven
gemakkelijker verloopt.
• De ovenwanden niet bekleden met aluminiumfolie of wegwerpverpakkingen die in de
handel verkrijgbaar zijn. De aluminiumfolie of eender welke andere bescherming die
rechtstreeks in contact komt met de verwarmde lak, kan smelten en de lak van de moffel
beschadigen.
• Om een buitensporige vervuiling van uw oven evenals sterke rookgeuren te vermijden,
raden wij u aan de oven op een niet al te hoge temperatuur te gebruiken. Het is
verkieslijk om de baktijd te verlengen en de temperatuur iets lager in te stellen.
• Naast de bij de oven geleverde accessoires raden wij u aan enkel schotels en
bakvormen te gebruiken die tegen zeer hoge temperaturen bestand zijn.
75
1 - INSTALLATIE VAN DE OVEN
DE INSTALLATIE VAN DE OVEN MOET DOOR EEN ERKEND INSTALLATEUR OF EEN
TECHNICUS MET EEN GELIJKAARDIGE KNOWHOW UITGEVOERD WORDEN.
Het meubel waarin de oven in te bouwen is, moet vervaardigd zijn in materialen die
bestand zijn tegen een minimale temperatuur van 70°C.
De oven kan in de hoogte geplaatst worden in een kolom of ingebouwd worden onder het
werkvlak.
Vóór de plaatsing
plaatsing: u moet voor een goede verluchting van de inbouwniche zorgen zodat
de voor de afkoeling en bescherming van de interne organen noodzakelijke
luchtcirculatie gewaarborgd is. Hiervoor moet u de op pagina 76 of 77 verduidelijkte
openingen aanbrengen volgens het inbouwtype.
1 - Kolomoven
(afmetingen in mm)
Doorgangsopening
voor de
voedingskabel
Opening 500 x 50
Opening 500 x 10
76
1 - INSTALLATIE VAN DE OVEN
2 – Oven ingebouwd onder het werkblad
(afmetingen in mm)
TAFELBLAD
OVEN
Opening
500 x 50
Opening
500 x 10
3 – Plaatsing in de inbouwniche
In een zakje in de oven vindt u de bevestigingsschroeven.
Voor de bevestiging:
wanneer de ovendeur open staat,
kan u twee gaten aan weerszijden
van de zijbalken bereiken.
Voor de ovenbevestiging moet u de
bijgeleverde schroeven gebruiken.
SCHROEVEN
77
1 - ELEKTRISCHE AANSLUITING
DE ELEKTRISCHE AANSLUITING MOET DOOR EEN ERKENDE INSTALLATEUR OF EEN TECHNICUS MET EEN GELIJKAARDIGE KNOWHOW
UITGEVOERD WORDEN.
De installatie waarin het toestel te plaatsen is, moet conform de geldende norm in het
land van installatie zijn.
ROSIERES wijst elke aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid af bij het niet naleven van
deze vereiste.
De aansluiting op het net dient te gebeuren aan de hand van een geaard stopcontact of
via een voorziening voor omnipolaire stroomonderbreking met een openingsafstand
tussen de contacten van minstens 3 mm.
De installatie moet met gepaste zekeringen beschermd worden en een bedrading van een
voldoende doorsnede krijgen voor een normale voeding van het toestel.
AANSLUITING:
Dit toestel is uitgerust met een snoer waarbij er enkel een aansluiting kan gebeuren met
een spanning van 230 V~ tussen fases of tussen fase en neutraal.
De aansluiting moet in overeenstemming met het schema op de volgende pagina
gebeuren nadat u het volgende controleerde:
. de voedingsspanning op de teller,
. de regeling van de hoofdschakelaar.
De beveiligingsdraad van het snoer (groen/geel) die op de Aardklem van het toestel
aangesloten is, moet ook op de Aardklem van de installatie aangesloten zijn.
Opgepast:
. U moet een professional gebruiken om na te gaan of de aarding van
de installatie overloopt voordat u met de aansluiting verder gaat.
. Onze aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid is niet van toepassing
voor eender welke incidenten of de eventuele gevolgen ervan die
kunnen optreden door het gebruik van een toestel dat niet op een
aarding aangesloten is of dat op een aarding met een defecte overloop
aangesloten werd.
OPMERKING: U mag niet vergeten dat het toestel een tussenkomst van de DNV kan
vereisen. U moet er ook op letten dat het stopcontact zo geplaatst wordt dat u het snoer kan
uittrekken wanneer de oven uit de niche gehaald is.
Snoer: wanneer het snoer te vervangen is, raden wij u aan dit door de dienst-na-verkoop of
een persoon met een gelijkaardige knowhow te laten uitvoeren.
78
1 - ELEKTRISCHE AANSLUITING
79
1 –TECHNISCHE FICHE
Alle kenmerken zijn louter informatief. Omdat ROSIERES voortdurend de kwaliteit van
zijn producten wil verbeteren, kan het onder invloed van de technische evoluties haar
toestellen wijzigen met naleving van de Consumptiewetgeving.
1
2
Toestellen conform richtlijnen 89/336/EEG, 73/23/EEG en 89/109/EEG.
FE 6163
Inbouwmaten van het toestel
Breedte x Hoogte x Diepte
59,6 X 59 X 56,4 cm
Binnenafmetingen van de oven (in cm)
Hoogte x Breedte x Diepte
Volume in liter
30x43x39
50
Vermogen in Watt
Verlichting
Natuurlijke Convectie
Hete lucht
Vloer gecombineerd met hete lucht
Ontdooien
Grill
Turbo grill
Draaispit
25
2430
2460
1600
70
2150
2180
2150
Verbruik tijdens natuurlijke convectie (kWu)
. stijgen tot 200°C
. 1 uur houden op 200°C
0,50
0,60
Elektrische aansluiting
Zekering
80
Monofase 230 V~ + Aarding
16 A
2 – VOORSTELLING „Bedieningspaneel”
2 . Het weergavepaneel
3 . De LED
voor de regeling
4 . De LED onder
spanning
6 . De Functiekiezer
1 . De Temperatuurkiezer
5 . Programmeertoetsen
1 . De Temperatuurkiezer laat toe een temperatuur te kiezen in een bereik van 60°C
tot 280°C.
2 . Het weergavepaneel zorgt voor de weergave van het huidige uur.
3 . De LED voor de regeling bevestigt de werking van het oventhermostaat. Deze
LED gaat regelmatig aan en uit tijdens de bakduur.
4 . De LED onder spanning gaat branden van zodra de oven in werking treedt en
blijft de gedurende volledige bakduur branden.
5 . Programmeertoetsen
1
2
3
4
.
.
.
.
Timer:
Duur:
Einde:
Auto/Manueel:
geluidstimer onafhankelijk van de oven
weergave van de bakduur of pyrolyse
weergave van het eindtijdstip voor het bakken of de pyrolyse
Auto “aan”: de regelaar staat in voor de werking van de oven
Auto “uit”: de oven werkt manueel
5/6 . Regeltoetsen “-” en “+” voor de programmering
6 . De Functiekiezer laat toe een bakwijze te kiezen.
81
2 – UITRUSTING VAN DE OVEN
Het eenvoudige rooster dient als steun voor vormen
en schotels.
Het schotelrooster dient meer bepaald voor het grillen.
Dit wordt meestal samen met de lekbak gebruikt.
Dankzij hun speciaal profiel blijven ze steeds horizontaal, zelfs
wanneer ze maximaal uitgetrokken zijn. Er bestaat geen enkel
risico op het schuiven of overlappen van de gerechten .
De lekbak is bestemd voor het opvangen van de jus bij het
grillen. Hij staat op het rooster of schuift in de rails. Deze
wordt slechts gebruikt in de modus Grillen, Draaispit of
Turbogrill. Voor alle andere bakwijzen moet u deze uit de oven halen.
De lekbak nooit als bakschaal gebruiken, er kan zich rookontwikkeling, vetverspreiding en
een snelle vervuiling van de oven voordoen.
Wanneer u de oven gebruikt, moet u alle niet benutte accessoires uit de oven verwijderen.
Het draaispit is voorzien van een spit, twee vorken en een steun voor het spit.
DAl het toebehoren uit de oven verwijderen.
DDe diepe schaal op de vloerplaat zetten.
DHet te bereiden stuk vlees op het spit steken en goed in het midden van de beide
vorken plaatsen,
DHet spit op de steun plaatsen,
DDe steun en het spit op het tweede schap van onderen plaatsen,
DHet uiteinde van het spit bevindt zich nu tegenover het aandrijfgedeelte,
DHet spit in het aandrijfgedeelte steken.
Montage van het dwarse draaispit:
n
oBultje achteraan
p
q Aandrijvinggedeelte
82
Bij het draaispit moet er niet voorverwarmd worden.
Het bakken met het draaispit gebeurt met een gesloten deur.
2 – DE VERSCHILLENDE BAKWIJZEN
Functiekiezer
83
2 – DE VERSCHILLENDE BAKWIJZEN
ONTDOOIEN Werking van de bakturbine die de hete lucht in de ovenruimte
stuwt. Ideaal voor het ontdooien van voedingswaren vóór het bakken.
NATUURLIJKE CONVECTIE
Tegelijkertijd gebruiken van de boven- en
onderweerstanden. Wij raden aan de oven een tiental minuten voor te verwarmen. Uitermate
geschikt voor alle traditionele bakmethodes en voor het bakken van rood vlees, rosbief,
schapenbout, wild, brood, papilloten en bladerdeeg. Het te bereiden gerecht en de schotel op
een rooster plaatsen en op het middenschap zetten.
HETELUCHTCIRCULATIE Tegelijkertijd gebruiken van de boven- en
onderweerstanden en de turbine die de lucht in de ovenruimte stuwt. Deze functie is
ideaal voor het bakken van gevogelte, gebak, vis, groenten, … De warmte dringt beter in
het gerecht door en vermindert de baktijd evenals de tijd die nodig is om voor te
verwarmen. U kan gecombineerd bakken met al dan niet identieke bereidingen op één of
twee schappen. Deze bakwijze garandeert een gelijkmatige verdeling van de warmte in de
oven en vermengt de geuren niet. Een tiental minuten extra voorzien voor het
gecombineerd bakken.
VLOER GECOMBINEERD MET HETELUCHTCIRCULATIE De onderste
weerstand werkt samen met de turbine die de lucht in de ovenruimte stuwt.
Deze functie is ideaal voor taarten met sappig fruit, gebakken, quiches en pasteien. Zo voorkomt
men het uitdrogen van de eetwaren en bevordert men het rijzen van cakes, brooddeeg, enz. Het
bakken gebeurt langs de onderzijde. Het rooster op het onderste schap zetten.
GRILL
GRILL:: U moe
moett de grill met een gesloten deur gebruiken. Enkel de
bovenweerstand wordt gebruikt en u heeft de mogelijkheid om de temperatuur te regelen.
U moet 5 minuten voorverwarmen om de weerstand te laten gloeien. Succes verzekerd bij
het grillen, bereiden van brochettes en bij het gratineren. Wit vlees moet van de grill
verwijderd blijven, hierdoor wordt de baktijd langer, maar blijft het vlees sappiger. Rood
vlees en visfilets moeten op het rooster gelegd worden en met daaronder de lekbak.
TURBOGRILL: U moet de turbogrill
gebruiken.
grill met een gesloten deur gebruiken
Gebruiken van de bovenweerstand en de turbine die de lucht in de ovenruimte stuwt.
Voor rood vlees is voorverwarmen noodzakelijk, voor wit vlees is dit nutteloos. Ideaal voor
het grillen van dikkere stukken, het braden van grote stukken, zoals varkensgebraad, gevogelte,
… Het te bakken gerecht rechtstreeks op het rooster in het midden van de oven op
middenhoogte plaatsen. De lekbak onder het rooster schuiven om zo de vetten op te
vangen. Zeker zijn dat het gerecht niet te dicht bij de grill staat. Halfweg het te bakken stuk
omdraaien.
DRA
AISPIT: U moet het draaispit met een gesloten deur gebruiken
DRAAISPIT:
gebruiken.
Gebruiken van de bovenweerstand met het draaispit om het gerecht te draaien. De
temperatuur kan geregeld worden naargelang van het gerecht. Wij raden aan enkel stukken
van middelmatige grootte te bakken en de grotere stukken met de turbogrill te braden. Het
resultaat kan enkel beter zijn. Ideaal voor het braden op een oude wijze met al het heerlijke
84 van toen.Voor het draaispit is het niet nodig voor te verwarmen.
3 - VOOR HET EERSTE GEBRUIK
h
DE EERSTE SCHOONMAAK
. U moet de oven een eerste keer schoonmaken voordat u deze gebruikt:
Een zachte en vochtige doek gebruiken voor de buitenzijde van het toestel.
De accessoires en de binnenzijde van de oven met een spons en vaatwasmiddel
schoonmaken.
De oven gedurende één uur op maximale temperatuur leeg laten warmen om de geur
van het nieuw te laten verdwijnen. Tijdens deze handeling moet u de ruimte goed
verluchten.
y
WAT MEN MOET WETEN
Bakturbine
• Bakturbine
Laat toe te bakken door hete lucht
in de ovenruimte te stuwen.
• Afkoelingsturbine
De turbine zorgt voor de afkoeling van de voorzijde van de oven en de elektronische
onderdelen.
Deze is gekoppeld aan de werking van de functieknop.
• Ovenverlichting: werkt tijdens het bakken of door de functiekiezer op het symbool
“
” te plaatsen.
REGELING VAN HET TIJDSTIP
Van zodra u de oven onder spanning brengt, geeft de programmaregelaar het volgende
weer:
Knipperende weergave
1 2
5 6
n Tegelijkertijd de toetsen “1” en “2” indrukken en lossen,
oMet de regeltoetsen “-” of “+” het huidige tijdstip weergeven.
85
3 - UGEBRUIK VAN DE OVEN
n HOE ONMIDDELLIJK BAKKEN?
D De oven moet in Manuele stand (symbool Auto gedoofd) staan: is dit niet het
geval dan moet u de toets “
” indrukken.
DDe knop van de functiekiezer naar de bakpositie van uw keuze te draaien.
De oven gaat branden.
De LED voor het onder spanning brengen licht op.
DDe thermostaatknop op de gewenste temperatuur instellen door u te baseren op de
hieronder aangegeven richtlijnen:
BAKWIJZE
AANBEVOLEN TEMPERATUREN
Ontdooien
Temperatuurknop op de stoppositie
Natuurlijke Convectie
van 60 tot 280°C
Heteluchtcirculatie
van 60 tot 230°C
Vloer + heteluchtcirculatie
van 60 tot 240°C
Grill
van 220 tot 275°C
Turbogrill
van 180 tot 230°C
Draaispit
van 220 tot 275°C
De LED voor de regeling gaat regelmatig aan en uit tijdens het bakken.
DDe oven start met het bakken.
DWanner u dit nodig acht, kan u de oven stoppen door de knop voor de
temperatuur en de functies naar de stoppositie te draaien.
De ovenverlichting dooft, evenals de LED’s.
86
3 - GEBRUIK VAN DE OVEN
o DE PROGRAMMERING
Hoe de oven programmeren met een bakduur en een onmiddellijke start?
DDe oven moet in de Manuele stand (symbool Auto gedoofd) staan: is dit niet het
geval, dan moet u de toets “ ” indrukken.
DEen bakwijze en de gepaste temperatuur selecteren.
De LED’s lichten op.
DEen bakduur programmeren:
. De toets “2” indrukken.
Het symbool “
” verschijnt.
. Met de toetsen “+” en “-”,
kan u een duur instellen (max. 24 uur)
2
5 6
. De programmaregelaar slaat de duur op
en berekent automatisch het tijdstip voor
het bakeinde.
De oven staat in Auto modus
(Automatisch).
Het huidige tijdstip wordt weergegeven.
DTijdens het bakken is het mogelijk de volgende dingen weer te geven of te wijzigen:
. de programmeringduur: toets “2” indrukken.
. het tijdstip voor het bakeinde: toets “3” indrukken.
DDe oven stopt automatisch wanneer de bakduur verstreken is. Het symbool
“
” verdwijnt. De ovenverlichting dooft, evenals de LED’s. Een geluidssignaal
weerklinkt om u te verwittigen. Om dit signaal te stoppen, moet u één van de
toetsen “1” “2” “3” of “4” indrukken.
Het symbool “Auto” knippert. Om dit te stoppen moet u de oven weer in de Manuele
stand zetten door de toets “ ” in te drukken.
DDe twee knoppen opnieuw naar de stoppositie draaien.
87
3 - GEBRUIK VAN DE OVEN
o DE PROGRAMMERING
Hoe de oven programmeren met een tijdstip voor het bakeinde en een onmiddellijke
start?
DDe oven moet in de Manuele stand (symbool Auto gedoofd) staan: is dit niet het
geval, dan moet u de toets “ ” indrukken.
DEen bakwijze en de gepaste temperatuur selecteren.
De LED’s lichten op.
D Een tijdstip voor het bakeinde programmeren:
. De toets “3” indrukken.
Het symbool
verschijnt.
. De toets “+” indrukken:
de programmaregelaar toont het huidige tijdstip
en het symbool Auto.
3
6
. Met de toetsen “-” en “+”, kan
u een tijdstip voor het bakeinde instellen
(huidig tijdstip + max. 24 uur)
5 6
. De programmaregelaar slaat het tijdstip voor het bakeinde op en berekent
automatisch de bakduur. De oven staat in Auto modus (Automatisch). Het
huidige tijdstip wordt weergegeven.
DTijdens het bakken is het mogelijk de volgende dingen weer te geven of te wijzigen:
. de programmeringduur: toets “2” indrukken.
. het tijdstip voor het bakeinde: toets “3” indrukken.
D De oven stopt automatisch wanneer het tijdstip voor het bakeinde bereikt is. Het
symbool
verdwijnt. De ovenverlichting dooft, evenals de LED’s. Een
geluidssignaal weerklinkt om u te verwittigen. Om dit signaal te stoppen, moet u
één van de toetsen “1” “2” “3” of “4” indrukken.
Het symbool “Auto” knippert. Om dit te stoppen moet u de oven weer in de Manuele
stand zetten door de toets “ ” in te drukken.
DDe twee knoppen opnieuw naar de stoppositie draaien.
88
3 - GEBRUIK VAN DE OVEN
o DE PROGRAMMERING
Hoe de oven programmeren met een uitgestelde start?
DDe oven moet in de Manuele stand (symbool Auto gedoofd) staan: is dit niet het
geval, dan moet u de toets “ ” indrukken.
DEen bakwijze en de gepaste temperatuur selecteren.
De LED’s lichten op.
DEen bakduur programmeren:
. De toets “2” indrukken en vervolgens de bakduur met de toetsen “-” en “+”
instellen.
D Een tijdstip voor het bakeinde programmeren:
. De toets “3” indrukken en dan de toets “+” indrukken:
programmaregelaar toont het huidige tijdstip en het symbool Auto.
. Met de toetsen “-” en “+”, kan u een tijdstip voor het bakeinde instellen
(huidig tijdstip + max. 24 uur).
Het symbool Auto licht op. Het symbool “
wordt weergegeven.
de
” verdwijnt. Het huidige tijdstip
DDe programmaregelaar berekent het begintijdstip voor het bakken. De oven begint
automatisch te bakken en het symbool “
” verschijnt.
DHet is op eender welk moment mogelijk de geprogrammeerde duur (indrukken van
toets “2”) of het einduur (indrukken van toets “3”) weer te geven of te wijzigen.
DDe oven stopt automatisch wanneer het tijdstip voor het bakeinde bereikt is.
Het symbool “
” verdwijnt. De ovenverlichting dooft, evenals de LED’s. Een
geluidssignaal weerklinkt om u te verwittigen. Om dit signaal te stoppen, moet u
één van de toetsen “1” “2” “3” of “4” indrukken.
Het symbool “Auto” knippert. Om dit te stoppen moet u de oven weer in de Manuele
stand zetten door de toets “ ” in te drukken.
DDe twee knoppen opnieuw naar de stoppositie draaien.
89
3 - GEBRUIK VAN DE OVEN
o DE PROGRAMMERING
DE TIMER
De werking van de timer verloopt volledig onafhankelijk en heeft geen enkele invloed op
de werking van de oven. Hij dient enkel als een hoorbaar geheugensteuntje. U kan deze
functie niettemin ook bij het bakken gebruiken.
D De toets “1” indrukken en lossen.
Het symbool “
” verschijnt en het uurwerk geeft het volgende aan:
D Met de toetsen “+” en “-” laat u de gewenste tijd verschijnen (max. 24 uur).
D In het frame verschijnt opnieuw het huidige tijdstip met het symbool van de
Timer “
”.
Wanneer de geprogrammeerde tijd verstreken is, zal gedurende 60 seconden een
geluidssignaal werklinken. Om dit signaal te onderbreken, moet u de toetsen “1”
“2” “3” of “4” indrukken.
De weergave “
” verdwijnt.
Om de geprogrammeerde tijd te raadplegen of te wijzigen, moet u opnieuw toets “1”
indrukken.
90
4 - RAADGEVINGEN BIJ HET BAKKEN
De baktemperaturen en -tijden zijn louter informatief om de werking van het toestel te
vergemakkelijken. De persoonlijke ervaring laat dan toe deze instellingen naar eigen smaak
en gewoonte af te stellen.
Wij merken echter op dat hoe hoger de baktemperatuur is, hoe groter de kans op aanzienlijke
spatten en hoe groter de vervuiling van de oven en de mogelijkheid op rookvorming zal
zijn. Het is dus vaak verkieslijk om de baktemperatuur te matigen, zelfs wanneer dit een
langere baktijd inhoudt.
SCHAPPENNIVEAU
.5
.4
De ovenwanden zijn voorzien
van verschillende niveaus die
van beneden naar boven genummerd zijn.
.3
.2
.1
VIS
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Recepten
Bakwijze
Hoeveelheid
Bak °C
Baktijd
de cuisson
Schapniveau
van onderuit
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Naturrl. conv.
1kg volledig 220°C
30 minuten
1
Zeeduivel of zalm Naturrl. conv.
1kg gestoofd 220°C
30 minuten
1
Baars of brasem
Zalmmoot
Hete lucht
6 stukken
140-160°C 10-15 min.
1
Tongfilet
Hete lucht
6 stukken
160°C
15-20 min.
1
Gegrilde vis
Grill
6 filets
275°C
2 X 5 min.
4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---
91
4 - RAADGEVINGEN BIJ HET BAKKEN
VLEES
——————————————————————————————————————
Wij raden aan het vlees pas te zouten op het einde van het bakken omdat zout het vet
activeert en dus zorgt voor een snellere vervuiling van de oven en aanzienlijke
rookontwikkeling.
De gebraden van wit vlees, varken, kalf, lam en vis kunnen in een koude oven geplaatst
worden. Het bakken gaat hier iets trager dan bij een reeds voorverwarmde oven, maar
gebeurt beter in het midden van het te bakken stuk aangezien de warmte meer tijd heeft
om tot het midden van de eetwaren door te dringen.
Goed voorverwarmen ligt steeds aan de basis van een goed gebraden stuk rood vlees.
OM TE GRILLEN
• Voordat u het grillstuk in de oven stopt:
Het vlees enkele uren voor het grillen uit de koelkast nemen. Wij raden u aan dit op laagjes
absorberend papier te leggen : het bruint makkelijker, blijft sappiger en blijft niet koud aan
de binnenzijde.
Het vlees kruiden voor u het op de grill legt, maar het zout slechts gebruiken na het bakken,
want anders zal het vlees slecht bruinen en minder sappig zijn. Alle te bakken stukken met
een beetje olie insmeren. Het best gebruikt u een lang en vlak penseel. Vervolgens met
peper en enkele kruiden (tijm, …) besprenkelen.
Het grillstuk in de oven stoppen.
• Tijdens het bakken:
Nooit in de eetwaren prikken tijdens het bakken , ook niet wanneer u ze omdraait: het sap
loopt eruit en het vlees wordt droog.
92
VLEES
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Recepten
Bakwijze
Hoeveelheid
Bak °C
Baktijd
Tips
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rubd met wortelen Natuurl. conv. 6 personen 200-220°C ongeveer 4 u
Eend
Natuurl. conv.
1,5 kg
200-220°C 1 u 30 min.
Kalkoen
Natuurl. conv.
5/6 kg
160-180°C 2 u 30 – 3 u
Gans
Natuurl. conv.
3/4 kg
160-180°C 2 – 2u30 min.
Schapenbout
Natuurl. conv.
Gebraden kip
Natuurl. conv.
Rundgebraad
Natuurl. conv.
Gebraden konijn
Hete lucht
200-220°C 15 min./pond
1/1,5 kg
800-1 kg
Gebraad wit vlees Hete lucht
220°C
ongeveer 1 u
240°C
15 min./pond
200-220°C 50-60 min.
200-220°C 40-50 min./kg
Kalf/gevogelte
Draaispit
1kg 200
275°C
60-70min./kg
Kalf/gevogelte
Draaispit
1 kg
275°C
45-50 min.
Zonder
voorverwarming
Rund
Draaispît
1 kg
275°C
15-20 min.
Zonder
voorverwarming
Lam/schaap
Draaispit
1 kg
275°C
20-25 min.
Zonder
voorverwarming
Varken
Draaispit
1 kg
275°C
45-50 min.
Zonder
voorverwarming
Spiesen
Grill
6 stukken
275°C
2 X 8 min.
Halverwege
draaien
Varkensrib
Grill
6 stukken
275°C
2 X 8 min.
Halverwege
draaien
Zonder
voorverwarming
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Al het bakken gebeurde op schapniveau “1”.
93
GROENTEN - DIVERS
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Recepten
Bakwijze
Gestoomde kolen
Natuurl. conv. 6 pers.
200-220°C 1 u
Bladerdeegpastei
Natuurl. conv.
200-220°C 1 uur/kg
Witloof in kaas
Hete lucht
6 pers.
180-200°C 25-30 min.
Aardappelen in
de schil
Hete lucht
6 pers.
200-220°
Zout/zoete soufflé Hete lucht
6 pers.
180-200°C 50-60 min.
Hoeveelheid
Bak °C
Baktijd
Tips
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ongeveer 1 uur
Ø 22
Gevulde tomaten
Hete lucht
6-8 stukken 200-220°C 40-45 min.
Flamiche met
prei
Vloer/hete
lucht
6 pers.
220°C
35-40 min.
Quiche Lorraine
Vloer/hete
lucht
6 pers.
220°C
45-50 min.
Toast met
geitenkaas*
Turbogrill
6 stukke
210°C
3 min. om één
Vlak rooster
zijde te toasten +
4 min. met
geitenkaas
Gratin dauphinois Turbogrill
6 portie
200°C
45 min.
Oval schotel
4 stukken
210°C
2 keer 10 min.
Halverwege
draaien
Vlak rooster
Worsten van
Toulouse*
Turbogril
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Al het bakken gebeurde op schapniveau «1» uitgezonderd het bakken dat
gemarkeerd werd met het symbool «*», wat u in het midden moet bakken.
94
GEBAK
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------U moet steeds vermijden om glanzende vormen te gebruiken, aangezien deze de warmte
weerkaatsen en het bakken van de taart nadelig kunnen beïnvloeden. Wanneer uw taarten
te vlug goudbruin bakken, moet u ze met een vel perkament- of aluminiumpapier bedekken.
Opgepast: u moet het aluminiumpapier wel langs de juiste zijde gebruiken: de glanzende
zijde moet naar de taart gericht zijn. Is dit niet het geval, dan zal de warmte op het
glanzende oppervlak weerkaatsen en niet tot de kern van het gerecht doordringen.
U moet ook vermijden de ovendeur tijdens de eerste 20 tot 25 minuten te openen: de
soufflés, taarten, koekjes, gebakjes kunnen invallen.
Om het bakken van uw gebak te controleren, moet u in de kern met een mes of een
breinaald prikken. Wanneer deze er droog uitkomt, is uw taart klaar. U kan de oven dan
stoppen. Wanneer het mes er vochtig of met enkele taartdeeltjes uitkomt, moet u blijven
bakken maar met een lichtjes lagere temperatuur zodat de taart blijft bakken zonder aan te
branden.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Recepten
Bakwijze
Cake
Natuurl. conv. 1,5 kg
180-200°C 50-60 min. 1
Vruchtenclafoutis Natuurl. conv. 6 pers.
200-220°C 40-50 min. 1
Quatre-quarts
Natuurl. conv. 1,5 kg
200-220°C 45-50 min. 1
Versierde taart
Natuurl. conv. 6 pers.
200-220°C 40-45 min. 1
Brioche
Hete lucht
200°C
Savoie-taart
Hete lucht
180-200°C 35-40 min. 1
vorm Ø27
Génoise
Hete lucht
180-200°C 30-35 min. 1
vorm Ø27
Crèmevulling
Hete lucht
40 stukken 190°C
Tartbodem
Hete lucht
6 pers.
Bladerdeeg
Hete lucht
6 stukken 200°C
15-20 min. 1
Schuimgebakje
Vloer/hete
lucht*
1 plaat
80-85°C
4 u 30
Vruchtentaart
Vloer/hete
lucht*
6 pers.
220°C
35-40 min. 1
St Honoré
Vloer/hete
lucht*
6 stukken 190°C
30-35 min. 1
Hoeveelheid Bak °C
Baktijd
Schapniveau Tips
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
800 grs
Ø 27
Ø 27
40-45 min. 1
35 min.
1/3
180-200°C 20-30 min. 1
1
2 platen
Ø 27
vb:Hapjes
profiterolen
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* Bij de combinatie vloer/hete lucht raden wij aan met hete lucht voor te verwarmen
zodat u tijd wint.
95
5 - ONDERHOUD VAN DE OVEN
. De oven laten afkoelen voordat u deze manueel schoonmaakt.
. Nooit schuurmiddelen, metalen sponsjes of snijdende voorwerpen gebruiken
om de oven schoon te maken. Zo beschadigt u namelijk onherroepelijk de lak.
. Enkel zeepwater of vloeibare middelen met ammoniak gebruiken.
DE GLAZEN ONDERDELEN
Wij bevelen u aan om na elk gebruik het glas van de ovendeur schoon te maken d.m.v.
absorberend papier. Indien er teveel vetspatten op zitten kan u deze nadien met een
uitgewrongen spons en een schoonmaakmiddel reinigen en daarna spoelen. Nooit
schuurmiddelen of snijdende voorwerpen gebruiken.
DE OVENDEUR:
U kan de ovendeur onmiddellijk op het toestel schoonmaken of u kan ze ook
demonteren om ze dan schoon te maken.
Voor het demonteren, gaat u als volgt te werk:
. de deur volledig openen,
. de scharnier staat dan zoals in foto 1,
. de haakjes van de scharnieren opheffen (foto 2)
.de deur naar boven trekken door ze gedeeltelijk te sluiten tot u ze kan uithaken.
Tijdens het hermonteren, moet u goed op de positie van de scharnieren letten; een
uitsparing onder de scharnieren (foto 3) laat u toe de scharnieren correct te
positioneren.
Nadat u de deur weer op de steunen plaats, moet u de haakjes van de scharnieren weer
in hun oorspronkelijke positie zetten zoals in foto 4.
1 : uitgangspositie
initiale
2 : het haakje
opheffen
3 : uitspering
scharnier
4 : uitgangspositie
Uitsparing
haakje naar beneden
Demontage
Hermontage
DE DICHTING VAN DE OVENDEUR
Bij grote vervuiling moet u de dichting van de ovendeur met een lichtjes vochtige spons
schoonmaken.
DE A
CCESSOIRES
ACCESSOIRES
Deze moet u met een spons en wat zeepwater schoonmaken. Spoelen met helder water
en afdrogen. Schuurmiddelen zijn steeds te vermijden.
96
5 - ONDERHOUD VAN DE OVEN
DE LEKBAK
Na het grillen de lekbak uit de oven halen. De vetten in een recipiënt gieten. De lekbak
wassen en spoelen in warm water met een spons doordrenkt van detergent. Indien de
resten blijven kleven de lekbak in water met een schoonmaakmiddel laten weken.
Deze kan natuurlijk ook in de vaatwasser of met een product dat in de handel
verkrijgbaar is, schoongemaakt worden.
Een vuile lekbak nooit opnieuw in de oven plaatsen.
Een lekbak nooit een pyrolysecyclus laten doorlopen.
OVENVERLICHTING Het toestel van de stroomtoevoer halen voor u de
verlichting schoonmaakt of de lamp vervangt.
De lamp en zijn bescherming zijn vervaardigd uit materialen die zeer warmtebestendig
zijn.
Kenmerken van de lamp:
230 V~ - 25 W - Huls E 14 Temperatuur 300°C
Voor het vervangen van de lamp volstaat het:
. de glazen bescherming te verwijderen,
. de lamp weg te nemen,
. deze te vervangen door een identiek model:
zie bovenstaande kenmerken,
. na vervanging van de defecte lamp,
de glazen bescherming terug te plaatsen.
DE OVENRUIMTE IN LAK
Ongeacht de schoonmaakwijze raden wij u steeds aan de vetresten niet in de ovenruimte
te laten opstapelen. U moet op regelmatige tijdstippen de ovenruimte schoonmaken.
. Nooit schurende producten of middelen, metalen sponsjes of snijdende voorwerpen
gebruiken om uw oven schoon te maken. U zou de lak onherroepelijk beschadigen.
. Enkel zeepwater of vloeibare middelen met ammoniak gebruiken.
. Nooit de ovenwanden met aluminiumpapier bekleden; de geconcentreerde werking
van de hitte kan de oven beschadigen.
Regelmatig onderhoud:
De oven schoonmaken met een spons die doordrongen is van schoonmaakmiddel en zeer
warm water om de hardnekkige vetvlekken te verwijderen.
Wanneer er veel spatten zijn, kan u producten gebruiken die in de handel verkrijgbaar
zijn.
97
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising