gebruikershandleiding manuel d`utilisation

gebruikershandleiding manuel d`utilisation
Itho Daalderop
CombiFort 2
NL
FR
gebruikershandleiding
manuel d’utilisation
oorspronkelijk document
|2
Voorwoord
De gebruikershandleiding is bedoeld voor de gebruiker
van het toestel en bevat belangrijke informatie over
gebruik, onderhoud en storing van het toestel.
NL
Tip!
Aanwijzing welke van belang kan zijn voor de installatie,
De volgende definities worden in deze handleiding
functioneren, bediening of onderhoud van het toestel,
gebruikt om de aandacht te vestigen op gevaren,
niet gerelateerd aan lichamelijk letsel bij personen of
instructies of aanwijzingen welke betrekking hebben
materiële schade.
op personen, toestel, installatie en/of omgeving.
De installateur is aansprakelijk voor de installatie en
ä Gevaar!
Wijst op gevaar dat zwaar lichamelijk tot dodelijk letsel
bij personen kan veroorzaken.
de ingebruikname van het toestel. De installateur moet
de gebruiker instructies geven over:
•de werking van het toestel;
•de bediening;
•het in bedrijf stellen, vullen en ontluchten;
ä Waarschuwing!
Wijst op gevaar dat zwaar lichamelijk letsel bij personnen
en/of zware materiële schade aan toestel, installatie of
omgeving kan veroorzaken.
•het buiten bedrijf stellen en aftappen;
•de jaarlijkse inspectie en het onderhoud;
•de storingsafhandeling.
Door ons continue proces van verbeteren van onze
producten kunnen afbeeldingen in dit document afwijken
van het geleverde toestel. Indien beschikbaar kunt u de
nieuwste versie downloaden via onze website. Ons adres
ä Let op!
is vermeld op de achterkant van deze handleiding.
Instructie welke van belang is voor de installatie, functioneren, bediening of onderhoud van het toestel. Het
Itho Daalderop kan niet verantwoordelijk worden gesteld
negeren van deze instructie kan licht persoonlijk letsel
voor kosten, beschadigingen of persoonlijke ongelukken
en/of zware materiële schade aan toestel, installatie of
wanneer het toestel niet wordt gebruikt in overeenstemming
omgeving veroorzaken.
met de instructies zoals beschreven in de gebruikershandleiding. Mocht u na het lezen van deze gebruikershandleiding
nog vragen hebben, dan kunt u daarmee terecht bij uw
installateur.
Opmerking!
Instructie welke van belang is voor de installatie, functioneren, bediening of onderhoud van het toestel. Het
Tip!
negeren van deze instructie kan lichte materiële schade
Bewaar het installatievoorschrift en de gebruikershandlei-
aan toestel, installatie of omgeving veroorzaken.
ding zorgvuldig, bijvoorbeeld bij het toestel, zodat deze bij
de hand zijn indien nodig.
|3
CombiFort 2:
- Klein cv-vermogen/ grote CW-klasse
- Gelijktijdig cv- en tapwaterbedrijf
- Tweede cv-zone
- Meerdere tappunten tegelijkertijd
- Lange garantietermijn
- Breed aanbod
- Koperen binnenketel
- Geschikt voor tapwatercirculatieleiding
|4
Inhoudsopgave
1. Veiligheid
4. Gebruik
20
1.1.
Ondeskundige werkzaamheden aan het toestel 6
4.1.Inbedrijfname
20
1.2.
Explosie van brandbare gassen
6
4.2. Toestel instellen
21
1.3.Elektrische stroom bij geopend toestel
6
4.3. Dagelijks gebruik
22
1.4.
Lekkage van rookgassen
7
4.3.1.Verwarmen
22
1.5.Koolmonoxidevorming
7
4.3.2.Warm water
22
7
4.4.Vullen en ontluchten verwarmingssysteem
22
4.5. Ontluchten sanitaire leiding
23
1.6.
Naverwarming Zonneboiler
6
2. Productinformatie
8
8
5. Buiten bedrijf stellen
24
9
5.1.
24
2.1.
Technische informatie
2.2.Onderdelen
Verwarmingssysteem 2.3. Werking toestel
10
5.2. Warm water
24
2.3.1.Warmtewisselaar.
10
5.3. Definitief buiten bedrijf stellen
24
2.3.2. Schonere verbranding.
10
2.3.3.Brandervermogen.
11
6.Meldingen
25
2.3.4.Meest efficiënte start (MES).
11
6.1.Meldingen
25
2.3.5.Continu comfort-regeling
11
6.1.1.Status
25
2.3.6.M odulerende kamerthermostaat met
6.1.2.Waarschuwing
25
6.1.3.Blokkering
26
OpenTherm®.11
2.3.7. Weersafhankelijke regeling (WAR).
11
6.1.4.Storing
26
2.3.8.Geschikt voor tweede cv-zone.
11
6.1.5. Meldingen bij OpenTherm®
27
2.4. Toepassen in nieuwbouwwoning
12
6.2. Diagnose
27
2.5. Hotfill aansluiting
12
6.2.1. Wat kunt u zelf controleren bij een storing? 27
2.6. Ombouw gassoort
12
6.2.2.Wat te doen als de storing blijft?
2.7.Keuringslabel
13
3.Bediening
14
3.1.Bedieningspaneel
3.2.Menuschermen
27
7. Inspectie en/of onderhoud
28
14
8. Garantie
29
15
8.1.Geldigheid
29
3.2.1.Opstarten
15
8.2.Garantietermijn
29
3.2.2.Statusscherm
15
8.3.Uitsluiting
29
3.2.3.Menu
15
8.4.Garantieverlening
30
9. Verklaringen
31
3.3.Menustructuur
16
|5
NL
1. Veiligheid
1.1.Ondeskundige werkzaamheden aan
het toestel
•Verlaat bij het hoorbaar uitstromen van gas onmiddellijk
de woning. Voorkom betreden door derden en informeer
politie en brandweer na het verlaten van de woning.
De installatie-, in bedrijf stellings, inspectie-, onderhouds- en eventuele reparatiewerkzaamheden mogen
uitsluitend door erkende installateurs worden uitgevoerd
volgens de, in de handleiding, vermelde (veiligheids-)
1.3.Elektrische stroom bij geopend
toestel
voorschriften. Hierbij mag uitsluitend gebruik worden
gemaakt van originele accessoires en onderdelen zoals
die door de fabrikant zijn voorgeschreven.
Onder een erkend installateur wordt verstaan: een
­i nstallateur die, op grond van vakopleiding en ervaring,
over voldoende installatietechnische kennis beschikt.
ä Waarschuwing!
Het komt voor dat bij bepaalde werkzaamheden aan het
toestel elektrische spanning nodig is. Voorkom aanraking
met 230V componenten; zoals pompen, ventilator, etc.
Dit toestel mag niet worden gebruikt door personen
­( inclusief kinderen) met verminderde lichamelijke,
Onderneem de volgende stappen voordat er werkzaam-
­z intuiglijke of geestelijke vermogens of een gebrek aan
heden worden verricht aan een geopend toestel:
ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan of
­w orden geïnstrueerd over het gebruik van het toestel
door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Voorkom dat kinderen met het toestel gaan spelen.
1.2. Explosie van brandbare gassen
•Maak het toestel spanningsloos voordat werkzaamheden verricht worden aan een geopend toestel.
•Beveilig het toestel tegen onbedoeld opnieuw
inschakelen.
1.4. Lekkage van rookgassen
ä Waarschuwing!
ä Waarschuwing!
Bij gasgeur bestaat explosiegevaar!
Bij lekkage van rookgassen kan het giftige gas koolmonoxide vrijkomen! Zorg dat de opstellingsruimte
voorzien is van de noodzakelijke ventilatie- en lucht-
Sluit voordat u begint met de werkzaamheden aan de
toevoeropeningen volgens de geldende norm.
gasleiding altijd eerst de hoofdgaskraan.
Onderneem de volgende stappen indien u gas ruikt:
•Geen open vuur en niet roken.
•Gebruik geen elektrische contacten (lichtschakelaar,
telefoon, stekker of bel).
Onderneem bij lekkage van rookgassen meteen
de ­v olgende stappen:
•Schakel het toestel uit.
•Open ramen en deuren.
•Sluit de hoofdgaskraan.
•Ontruim de woning.
•Open ramen en deuren.
•Informeer een erkend installateur.
•Ontruim de woning.
•Bel de gasdistributiemaatschappij op van buiten de
woning.
|6
1.5.Koolmonoxidevorming
Bij open opstelling kan door onvoldoende toevoer van
verse lucht het giftige gas koolmonoxide vrijkomen!
•Plaats geen voorwerpen voor de ventilatie- en
ETC VecoForm RCF1260
NL
GEVARENAANDUIDING
H350i
Kan bij inademen kanker tot gevolg hebben.
­l uchttoevoeropeningen. Deze moeten altijd vrij zijn.
•Sluit de ventilatie- en luchttoevoeropeningen in
deuren, ramen en wanden niet af.
•Verklein nooit de ventilatie- en luchttoevoeropeningen in deuren, ramen en wanden.
•Zorg bij inbouw van dichte ramen voor voldoende
ventilatie.
H315
Veroorzaakt irritatie van de huid.
VOORZORGSMAATREGELEN
Direct inademen/inhaleren en huidcontact
vermijden, omdat de keramische vezels huid,
ogen en ademwegen irriteren.
1.6. Naverwarming Zonneboiler
ä Gevaar!
Draag een veiligheidsbril, beschermende
kleding en werkhandschoenen en een
mondmasker.
Als het toestel als naverwarmer van een zonneboiler
Bij het verwijderen van het afvalmateriaal
functioneert mag het toestel of de warm water functie
dit veilig verpakken en stofontwikkeling
nooit uitgeschakeld worden.
vermijden.
Niet eten, drinken of roken bij het gebruik
ä Waarschuwing!
van het product.
Indien het toestel is voorzien van een tapwater thermos-
Indien men keramische vezels volgens de
taat mag de temperatuur niet lager dan 60°C worden
voorschriften gebruikt zijn er geen gezond-
ingesteld.
heidsklachten te verwachten.
EERSTE HULP MAATREGELEN
Bij gebruik van een zonneboiler zorgt de zon deels voor
opwarmen van het water. Wanneer de zon onvoldoende
schijnt, moet het sanitaire water naverwarmd worden
om het risico op vorming van de legionellabacterie te
voorkomen.
Huid
Aanraking met de huid kan tijdelijke huidirritatie veroorzaken. Als dit gebeurt, spoel
de huid met water en was voorzichtig. De
blootgestelde huid niet wrijven of krabben.
Ogen
1.7. Keramische vezels
ä Gevaar!
In geval van contact met de ogen overvloedig
spoelen met water, gebruik een oogdouche
indien beschikbaar. Niet in de ogen wrijven.
Ademwegen (neus en keel)
Dit toestel bevat een onderdeel in de warmtewisselaar
Als deze geïrriteerd raken ga dan naar een
dat keramische vezels bevat. Door de afmetingen en de
stofvrije ruimte, drink water en snuit de neus.
structuur van deze vezels is er een kans aanwezig dat
deze respirabele vezels ingeademd worden met mogelijk
Indien de symptomen aanhouden, raadpleeg
schadelijke gevolgen.
een arts.
De MSDS (Material Safety Data Sheet) van de keramische
verdringer is op aanvraag verkrijgbaar of te downloaden
via de website van Itho Daalderop.
|7
2. Productinformatie
2.1. Technische informatie
Specificaties
type 24/50 +
type 24/80 +
type 32/80 +
type 40/80+
Hoogte
890 mm
1090 mm
1090 mm
1090 mm
Breedte
530 mm
530 mm
530 mm
530 mm
Diepte
507 mm
507 mm
507 mm
507 mm
Gewicht
62 kg
70 kg
70 kg
70 kg
Gewicht (gevuld)
112 kg
150 kg
150 kg
150 kg
Toestelcategorie
I2E(s) G20/G25
I2E(s) G20/G25
I2E(s) G20/G25
I2E(s) G20/G25
Toestelklasse
C13, C33, C43, C53,
C83, C93, B23
C13, C33, C43, C53,
C83, C93, B23
C13, C33, C43, C53,
C83, C93, B23
C13, C33, C43, C53,
C83, C93, B23
IP classificatie
IP X4D
IP X4D
IP X4D
IP X4D
Gasverbruik
0,8 - 3,0 m3/hr
0,8 - 3,1 m3/hr
1,0 - 3,5 m3/hr
1,2 - 4,0 m3/hr
Rookgasvolume stroom min./ max.
8 / 39 m3/hr
8 / 39 m3/hr
10 / 41 m3/hr
11 / 45 m3/hr
Rookgastemperatuur min./max.
35 ° / 100 °C
35 ° / 110 °C
40 °/ 115 °C
40 °/ 115 °C
∆P afvoersysteem min./max.
0 / 118 Pa
0 / 95 Pa
0 / 100 Pa
0 / 100 Pa
Voeding
230 V / 50 Hz
230 V / 50 Hz
230 V / 50 Hz
230 V / 50 Hz
Inhoud boiler
50 liter
80 liter
80 liter
80 liter
Materiaal boilervat
Koper
Koper
Koper
Koper
Materiaal boilerisolatie
Polystyreen
Polystyreen
Polystyreen
Polystyreen
Nominale belasting bovenwaarde (Qs)
7,5 - 24,2 kW
7,5 - 25,0 kW
10,0 - 32,7 kW
11,3 – 37,8 kW
Nominale belasting onderwaarde (Qi)
6,8 - 21,8 kW
6,8 - 22,5 kW
9,0 - 29,5 kW
10,2 - 34,0 kW
Nominaal vermogen 50/30 °C (P)
22,3 kW
23,0 kW
29,0 kW
34,4 kW
Nominaal vermogen 80/60 °C (P)
20,9 kW
22,0 kW
27,6 kW
32,2 kW
Nominale belasting bovenwaarde (Qs)
6,2 – 20,2 kW
6,5 – 21,5 kW
8,6 – 28,1 kW
9,7 – 32,5 kW
Nominale belasting onderwaarde (Qi)
5,6 – 18,2 kW
5,8 – 19,3 kW
7,7 – 25,3 kW
8,7 – 29,3 kW
Nominaal vermogen 50/30 °C (P)
18,6 kW
20,0 kW
25,4 kW
29,5 kW
Nominaal vermogen 80/60 °C (P)
17,4 kW
19,1 kW
23,7 kW
27,7 kW
Maximaal cv rendement (retour 30°C) bw/ow
99,1 / 109,1 %
98,5 / 108,5 %
98,5 / 108,5 %
96,7/107,4 %
Inhoud cv (waterzijdig)
2,1 liter
2,2 liter
2,2 liter
2,3 liter
Maximaal cv waterdruk (Pms)
300 kPa (3 bar)
300 kPa (3 bar)
300 kPa (3 bar)
300 kPa (3 bar)
Nominale belasting bovenwaarde (Qnw(s))
7,5 - 30,2 kW
7,5 - 30,0 kW
10,0 - 32,7 kW
11,3 – 37,8 kW
Nominale belasting onderwaarde (Qnw(i))
6,8 - 27,2 kW
6,8 - 27,0 kW
9,0 - 29,5 kW
10,2 - 34,0 kW
Nominaal vermogen (P)
25,7 kW
26,4 kW
27,6 kW
32,2 kW
Nominale belasting bovenwaarde (Qnw(s))
6,2 – 25,2 kW
6,5 – 26,2 kW
8,6 – 28,1 kW
9,7 – 32,5 kW
Nominale belasting onderwaarde (Qnw(i))
5,6 – 22,7 kW
5,8 – 23,6 kW
7,7 – 25,3 kW
8,7 – 29,3 kW
Nominaal vermogen (P)
21,4 kW
22,6 kW
23,7 kW
27,7 kW
Effectieve toestelwachttijd (aan het toestel)
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
Specifieke leidinglengte 10/12 mm
25 m
25 m
25 m
30 m
Specifiek badvuldebiet conform CWgaskeur (D)
15 liter /min.
22 liter /min.
22 liter /min.
23 liter/min.
Specifieke tapdebiet (D) (bij 40 °C / ∆T 30°C)
150 liter
150 / 200 liter
150 / 200 liter
200 liter
Maximaal waterdruk (Pmw)
800 kPa (8 bar)
800 kPa (8 bar)
800 kPa (8 bar)
800 kPa (8 bar)
Kwaliteitslabel
HR TOP 107
HR TOP 107
HR TOP 107
HR TOP 107
NOx klasse
5
5
5
5
Afmeting en gewicht
ALGEMEEN
VERWARMING
G20
G25
SANITAIR
G20
G25
KEURMERKEN
|8
1
2
2.2.Onderdelen
LT
RA
6
A
1VentilatorA
2Gas/luchtmengkamer
1
3Stuwplaat
7
9
8
10
2
4
3
11
4Gasinspuitstuk
5
5Gasblok
6Ontluchter
13
12
7Behuizing
8
15
10Brandergietstuk
11Ontstekingselektrode
16
alle rechten voorbehouden
reproduktie of gebruik in enige vorm
t.b.v. derden is niet toegestaan zonder
schriftelijke toestemming van de eigenaar
B
B
12Ontsteektrafo
13Luchtafscheider
17
14Brander
15Boilervat
18
all rights reserved. reproduction or issue
to third parties in any form whatever is
not permitted without written authorisation
from the proprietor
19
16Warmtewisselaar
17Rookgasverdringer
27
18Isolatie
19
28
Temperatuursensor (warm water)
20 Temperatuursensor (cv-aanvoer)
21Druksensor
20
26
25
Maximaal thermostaat
9Ionisatiepen
14
C
NL
Legenda toestel onderdelen
22Driewegklep
C
23Cv-pomp
23
21
24Sifon
22
25Uitlaatgietstuk/condensopvang
26Regelunit
27Warmtewisselaar
24
C
A R
WK
28Display
OG
KT LN
RA Aansluiting rookgasafvoer
LT Aansluiting luchttoevoer
ACv-aanvoer
R
D
W
MATERIAL :
DRAWN :
SCALE :
STATUS :
ado
1:10
In Work CAD
DATE :
DIM. UNIT :
CHECKED :
FUNCTIE SCHEMA
COMBIFORT SOFTLINE
NOT SCALED : xx
1
NEN 3310 - 3311 - 73311
ORIENTATION ONLY : ( xx )
05/05/09
mm
A
PROJECTION
Cv-retour
D
Warm water
DIMENSIONAL TOLERANCE, UNLESS OTHERWISE SPECIFIED :
K
DIM. : ± 0.2
ANGLE : ± 0.5
MODIFICATION :
DATE :
SHEET :
1/1
PRODUCTNUMBER :
O
2
Fax +31 (0)344 - 620 901
REV.
Tweede cv-circuit / Overstort
1
GGas
E-mail: info@daalderop.nl
07.94.12.403
Lingewei 2 4004 LL, Postbus 7 4000 AA Tiel
Tel. +31 (0)344 - 636 500
Koud water
SURFACE : 3.2
CCondensafvoer
Internet: www.daalderop.nl
A3
KT Kabeldoorvoer kamerthermostaat
LNNetsnoer
|9
2.3. Werking toestel
Om de verbrandingsgassen langs de ribben (G) van de
warmtewisselaar te geleiden, wordt in de kern van de
Het toestel is een traploos modulerende HR combiketel.
warmtewisselaar een verdringer (H) geplaats.
Centraal in het toestel is een boilervat geplaatst met
Het bovenste gedeelte van de verdringer is keramisch,
daarin een speciaal ontwikkelde aluminium HR-warm-
het onderste gedeelte is gemaakt uit aluminium.
tewisselaar geïntegreerd. De warmtewisselaar is in zijn
geheel in het koperen boilervat opgenomen. Dankzij deze
De warmtewisselaar zorgt er voor dat het CV water direct
constructie vormen cv-ketel en boiler één zeer compact
wordt verwarmd door de warmte van de verbrandingsgas-
toestel.
sen. De verbrandingsgassen worden door middel van een
ventilator van boven naar beneden langs de ribben van de
warmtewisselaar geblazen. De ribben onttrekken warmte
2.3.1.Warmtewisselaar.
aan de verbrandingsgassen en staan deze af aan het CV
water dat door de acht kanalen (F) in de warmtewisselaar
van onder naar boven stroomt.
De verbrandingsgassen koelen dusdanig sterk af dat een
deel van de aanwezige waterdamp condenseert in het
onderste gedeelte van de warmtewisselaar. Hierbij komt
een extra hoeveelheid warmte vrij en wordt overgedragen aan het (koudere) CV water, waardoor het rendement
ver boven de 90% uitkomt. Het gevormde condenswater
wordt via de sifon onder aan het toestel afgevoerd naar
het riool.
Om het water in de boiler te verwarmen wordt het cvwater met behulp van een driewegklep door een helix
gestuurd. Deze helix is een spiraalvormige, koperen buis
die door het boilervat loopt. De warmte van het cv-water
wordt via deze helix aan het koudere tapwater overgedragen waardoor het water wordt opgewarmd. Om te
voorkomen dat het warm water snel afkoelt is de boiler
geïsoleerd door twee EPS schaaldelen (A).
A.Isolatie
F. Cv-water
B.Boiler
G.Rib warmtewisselaar
C. Warm water
H.Verdringer
D.Koperen buis
I. Rookgaskanaal
E.Warmtewisselaar
2.3.2.Schonere verbranding.
Boven in de warmtewisselaar is een speciaal ontwikkelde
brander geplaatst. Het gas/luchtmengsel wordt volledig
gemengd voordat het bij de brander komt. Als gevolg
De warmtewisselaar bestaat uit een aluminium buis (E)
hiervan ontstaat bij de verbranding een zeer geringe
met inwendige ribben (G) en kanalen (F). Om de warmte-
vlamhoogte, waardoor een compacte constructie moge-
wisselaar is een koperen buis geplaats. De warmtewis-
lijk is en er een milieuvriendelijke, volledige verbranding
selaar is centraal in de boiler (B) geplaatst. De uiteinde
plaatsvindt. Dankzij deze milieuvriendelijke verbranding
van de warmtewisselaar wordt ingeklemd tussen twee
voldoet het toestel aan het Gaskeurlabel ‘Schonere Ver-
aluminium flenzen.
branding’.
| 10
2.3.3.Brandervermogen.
gewenste temperatuur gehouden. Dit betekent een hoog
rendement, een stabiele woonkamertemperatuur en een
Het toestel beschikt over een traploos modulerende bran-
optimale temperatuur van de radiatoren.
der vermogensregeling. Met behulp van de mechanische
gas/luchtkoppeling kan door het regelen van de ventilator
Daarnaast is het mogelijk, afhankelijk van het type en
het vermogen van de brander geregeld worden.
merk kamerthermostaat, dat in het display van de kamerthermostaat de huidige status of een eventuele storing
van het toestel wordt weergegeven. Voor specifieke infor-
2.3.4.Meest efficiënte start (MES).
matie wordt verwezen naar de gebruikershandleiding van
uw kamerthermostaat.
MES is een comfortabele energiebespaarder die de woning zo veel mogelijk met het laagste vermogen (en dus
met het hoogste rendement) op de ingestelde kamer-
2.3.7.Weersafhankelijke regeling (WAR).
temperatuur houdt. Bij een woningwarmtevraag begint
het toestel altijd met een laag vermogen de woning te
Het toestel is voorbereid op het toepassen van een weers-
verwarmen. Het toestel wordt geschakeld door een stan-
afhankelijke regeling. Bij lage buitentemperaturen is het
daard aan/uit-kamerthermostaatregeling.
noodzakelijk dat radiatoren meer warmte afgeven dan
De tijd dat de brander op laag vermogen blijft branden is
bij hogere buitentemperaturen. Een weersafhankelijke
onder meer afhankelijk van de voorgaande warmtevraag.
regeling zorgt dat de temperatuur van het aanvoerwater
van de cv-installatie wordt afgestemd op de buitentemperatuur. Met een digitale buitentemperatuurvoeler is het
2.3.5.Continu comfort-regeling
toestel op eenvoudige wijze weersafhankelijk te regelen.
Bij gelijktijdige warm water- en woningwarmtevraag zal
het toestel beiden afhandelen. De driewegklep wordt dan
2.3.8.Geschikt voor tweede cv-zone.
in de middenpositie gestuurd, zodat een deel van het cvwater door de cv-installatie wordt gepompt. Het andere
Het toestel is geschikt voor het aansluiten van een
deel van het cv-water wordt door de helix-warmtewisse-
tweede, onafhankelijk te regelen, cv-circuit. Zo kan met
laar in de boiler gepompt om zo het water op te warmen.
deze tweede zone bijvoorbeeld de badkamer ‘s ochtends
Deze unieke regeling voorkomt een temperatuurdaling in
op temperatuur gebracht worden, terwijl de rest van het
de woning tijdens het opwarmen van de boiler.
huis nog koud is.
Deze tweede zone kan onafhankelijk van, of geschakeld
2.3.6.Modulerende kamerthermostaat met
OpenTherm®.
met, het hoofdcircuit geactiveerd worden, door middel
van een tweede thermostaat (tijdschakelaar, met potentiaal vrij contact).
Het toestel is naast een standaard aan/uit-kamerthermostaat met MES-regeling ook aan te sluiten
op een modulerende kamerthermostaat volgens het
OpenTherm ®-communicatieprotocol. De modulerende
kamerthermostaat bepaalt het vermogen van het toestel,
afhankelijk van het verschil tussen de gewenste en de
werkelijke temperatuur van de woonkamer. De woning
wordt hierbij met een zo laag mogelijk vermogen op de
| 11
NL
2.4. Toepassen in nieuwbouwwoning
Elke nieuwbouwwoning bevat een grote hoeveelheid
bouwvocht, gemiddeld zo’n 4000 liter. Dit vocht is afkomstig van natte bouwmaterialen zoals beton, cement,
spuitwerk en lijm. Tijdens het bouwen kan regen de
2.5. Hotfill aansluiting
ä Waarschuwing!
Indien apparaten, zoals een vaatwasser of wasmachine,
via hotfill worden aangesloten moet men gebruik maken
van een mengautomaat.
bouwmaterialen ook nat maken. Het bouwvocht verdwijnt
het beste door de woning goed te ventileren en de temperatuur zo constant mogelijk te houden.
Droogstoken - niet te snel.
Door warmte in de woning te brengen bevordert u het
drogingproces van de woning, dit wordt ook wel het
droogstoken van een woning genoemd. Dit droogstoken
Het is mogelijk om bepaalde apparaten, zoals een
vaatwasser of wasmachine, via hotfill aan te sluiten. Dit
betekent dat het apparaat het water niet zelf hoeft op te
warmen, omdat deze is aangesloten op de warm waterleiding van het cv-toestel. U dient echter rekening te
houden met de maximaal toegestane aanvoertemperatuur
van het water naar het aangesloten apparaat.
mag niet te snel gebeuren, want een te snelle uitdroging
heeft veel schade (zoals krimpscheuren) tot gevolg. Het is
dus zaak veel aandacht aan het droogstoken te besteden.
Houd er rekening mee dat dit zogenoemde droogstookproces wel een half jaar in beslag kan nemen. Zet de
verwarming op 15 à 18°C, en wanneer u er gaat wonen op
20 graden. Zet de verwarming niet hoger, want als het te
warm wordt drogen de materialen te snel en kan schade
in de bouwconstructie optreden.
Onder bepaalde omstandigheden (bijvoorbeeld langdurig
stoken op hoge cv-temperaturen) kan het voor komen dat
de watertemperatuur van het voorraadvat stijgt tot boven
de ingestelde temperatuur.
Om te voorkomen dat het aangesloten apparaat hierdoor
(onherstelbaar) beschadigd moet men het apparaat via
een mengautomaat aansluiten op de warm waterleiding.
Via de mengautomaat kunt U de maximale aanvoertemperatuur van het water instellen.
Ventilatie tijdens het droogstoken.
Tijdens het drogingsproces is een goede ventilatie en
circulatie van de lucht onontbeerlijk. Houd het eerste
jaar ongeveer 5 centimeter ruimte tussen de muren en
uw meubilair, zodat het vocht weg kan. Zet elke dag de
2.6. Ombouw gassoort
ä Waarschuwing!
ramen een tijd open. Daarnaast moeten de (nacht)venti-
Het ombouwen van een toestel vereist specialistische kennis
latieroosters permanent open staan en laat het mecha-
en mag daarom uitsluitend door de fabrikant van het toestel
nische ventilatiesysteem altijd aan staan, trek dus nooit
of een Itho Daalderop servicemonteur worden uitgevoerd.
de stekker uit het stopcontact. Zet de eerste maanden
de mechanische ventilatie zo veel mogelijk in een hoge
stand.
Zo ontstaat een zo gunstig mogelijke luchtcirculatie in de
woning.
ä Waarschuwing!
Het is niet toegestaan om de 40 kW versie om te bouwen
naar propaan.
Energierekening.
Goede en continue ventilatie is niet alleen belangrijk
voor onze gezondheid, het is ook een belangrijk wapen
tegen vochtproblemen in huis. Met ventilatie gaat warmte
verloren. Ook het proces van droogstoken van een nieuwbouwwoning heeft een hoger energieverbruik tot gevolg,
waardoor de energierekening hoger uit zal vallen.
Het toestel moet worden omgebouwd zodat het geschikt
is voor propaan (toestelcategorie II2L3B/P en I3B/P).
Voor het ombouwen is een ombouwset vereist en te
bestellen via de fabrikant of groothandel. Volg de, met
deze ombouwset, bijgeleverde instructies.
De eigenschappen van het toestel betreffende comfort,
zoals vastgesteld door de keuringsinstantie, zijn door
gebruik van propaan niet gewaarborgd.
| 12
2.7.Keuringslabel
NL
Het toestel beschikt over de volgende keuringslabel:
HR TOP 107 Het HR Top label is een Belgisch label dat wordt toegekend aan
energiezuinige condenserende ketels op gas. Het biedt de garantie dat de
ketel beantwoordt aan de eisen van de Europese richtlijn betreffende het
rendement, dat ongeveer 10% hoger ligt dan bij het HR+ label. Verder zijn
er limieten aan de uitstoot van CO en NOx, en biedt het label een aantal
(commerciële) waarborgen.
Het label wordt toegekend door de Gasgemeenschap, een samenwerking
tussen de fabrikanten van gastoestellen en de Belgische aardgasfederatie,
KVBG, na een controle door een onafhankelijk laboratorium dat
geaccrediteerd is door de Federale Overheidsdienst Economie.
Het minimumrendement voor de condenserende ketels met HR TOP-label
bedraagt bij nominaal vermogen (Pn in kW) ten minste 95 % (gemiddelde
keteltemperatuur: 70°C) en bij deellast (0,3xPn in kW) ten minste 107 %
(retourtemperatuur: 30° C).
De concentratie aan CO en NOx in de lucht- en watervrije
verbrandingsproducten (0% O2) mag niet meer bedragen dan volgende
waarden :
•CO: max 110 mg/kWh
(onder dezelfde proefvoorwaarden als voor het bepalen van de NOx)
•NOx: max 70 mg/kWh
volgens de Europese norm van toepassing.
| 13
1
2
3
4
3.Bediening
3.1.Bedieningspaneel
1
2
3
4
5
Figuur 1: Bedieningspaneel
Het bedieningspaneel bevindt zich aan de voorzijde van
1 Display
het toestel. Het bedieningspaneel is voorzien van de vol-
Op het display wordt de werkstatus aangegeven. Ook
gende elementen:
waarschuwingen, blokkeringen en storingsmeldingen
:
wordenMATERIAL
hierop
weergegeven.
DRAWN :
1 Display
SCALE :
2 Menutoets
STATUS :
2 Menutoets
DATE :
DIM. UNIT :
CHECKED :
04/05/09
mm
A
PROJECTION
DIMENSIONAL TOLERANCE, UNLESS OTHERWISE SPECIFIED :
DIM. : ± 0.2
ANGLE : ± 0.5
4 Resettoets
DATE :
PRODUCTNUMBER :
07.94.12.396
menu geopend.
Eenmaal in het menu
wordt
ORIENTATION ONLY : ( xx )
Lingewei 2 4004 LL, Postbus 7 4000 AA Tiel
NOT SCALED : xx
2
NEN 3310 - 3311 - 73311
SURFACE : 3.2
MODIFICATION :
SHEET :
BEDIENINGSPANEEL
Vanuit het statusscherm wordt hiermee het
1/1
COMBIFORT SOFTLINE
3 Entertoets
5 Pijltoetsen (omhoog / omlaag)
1
ado
1:1
In Work CAD
Tel. +31 (0)344 - 636 500
met deze knop terug gegaan naar een hoger
3
gelegen niveau.
Fax +31 (0)344 - 620 901
3 Entertoets
Met de entertoets wordt een keuze geactiveerd.
Dit kan een wijziging van een instelling zijn, maar
ook het activeren van een onderliggend menu.
4 Resettoets
Vanuit het statusscherm wordt met deze knop
het toestel ontgrendeld. Vanuit het menu wordt
met deze knop het menu verlaten, waardoor
het statusscherm zichtbaar wordt.
5 Pijltoetsen (omhoog / omlaag)
Met beide pijltoetsen kan de menustructuur
van het cv-toestel worden doorlopen.
| 14
4
E-mail: info@daalderop.nl
Internet: www.daalderop.nl
R
A
3.2.Menuschermen
Regel B en C:
Omschrijving van de storing, blokkering, waarschuwing
3.2.1.Opstarten
of status.
Tijdens het opstarten worden het de volgende scherm
Regel D:
getoond:
cv-druk / cv-aanvoertemperatuur
ITHO DAALDEROP
3.2.3.Menu
-- OPSTARTEN --
[XXXX]
Elk menuscherm is uitgerust met een titel,
welke continue linksboven in het display zichtbaar is.
De software versie wordt onder in het scherm getoond.
Binnen 1 minuut verschijnt het statusscherm en is het
toestel in bedrijf. Het toestel is dan gereed om te
verwarmen en warm tapwater te bereiden.
MENU → 1.INFO
2.GEBRUIKERSMENU
3.SERVICEMENU
▲
▼
De pijl → in het display geeft de geselecteerde regel
3.2.2.Statusscherm
aan.
De pijlen ▲ en/of ▼ aan de rechterzijde van het
display geven aan dat er meer keuzes zijn dan in het
Opmerking!
scherm passen.
Bij een storing, waarschuwing of blokkering zal de verlichting
van het display continue knipperen.
•Ga naar het hoofdmenu door op de MENU-toets te
drukken. Eenmaal in het menu wordt met deze knop
terug gegaan naar een hoger gelegen niveau.
De status van het toestel wordt in het display weergegeven.
Wanneer het display niet verlicht is volstaat het drukken
•Selecteer met de pijltjestoetsen op het bedieningspaneel en bevestig uw keuze met de ENTER-toets.
op de menutoets om het statusscherm zichtbaar te maken.
Met de MENU-toets gaat u een niveau terug in de menuREGEL A
REGEL B
REGEL C
REGEL D
16:36
structuur.
Zodra in een willekeurig menuscherm gedurende 3 minuten
| 1.5 BAR
geen knop wordt bediend, zal het display terugkeren naar
het statusscherm.
Regel A:
Storingscode (Exx), Blokkeringcode (Bxx), Waarschuwingscode (Wxx) en 24-uurs tijdaanduiding.
| 15
NL
3.3.Menustructuur
Menu
MENU
1.INFO
2.GEBRUIKERSMENU
3.SERVICEMENU
4.TAAL/LANGUAGE
5.DATUM/TIJD
INFO Informatie over het toestel, software en storingen.
GEBRUIKERSMENU
De gebruiker kan hier zelf een aantal instellingen
aanpassen.
SERVICEMENU Alleen toegankelijk voor de installateur.
TAAL/LANGUAGE
Stel hier de taal van uw keuze in.
DATUM/TIJD Stel hier de datum en tijd in.
Info
MENU
→1.INFO
2.GEBRUIKERSMENU
INFO
4.TAAL/LANGUAGE
B.STORINGEN
3.SERVICEMENU
5.DATUM/TIJD
Versie
A.VERSIE
DISPLAY [XXXX]
Software versie van het display.
VERSIE
DISPLAY [XXXX]
REGELUNIT CV [XXXX]
REGELUNIT CV [XXX]
Software versie van de regelunit.
Storingen
STORINGEN
A.STORING
B.BLOKKERING
De gebruiker kan hier de laatste storingsmeldingen bekijken.
STORING
Code en omschrijving van de laatste
fout waardoor het toestel werd
vergrendeld
BLOKKERING
Code en omschrijving van de laatste
fout waardoor het toestel (tijdelijk)
werd geblokkeerd.
STORING
Bxx
Omschrijving 1
Omschrijving 2
BLOKKERING
Bxx
Omschrijving 1
Omschrijving 2
| 16
Gebruikersmenu
MENU
GEBRUIKERSMENU
→2.GEBRUIKERSMENU
1.INFO
3.SERVICEMENU
4.TAAL/LANGUAGE
5.DATUM/TIJD
NL
A.WARM WATER
B.DISPLAY
aan
uit na 5 min
CV druk
C.WEERGAVE
D.DRUKSENSOR
aan
70°C
uit
E.WARM WATER TEMP.
F.WAR REGELING.
G.STD.INSTELLING
Warm water
Het water wordt automatisch op temperatuur gehouden waardoor de
­w achttijd wordt verkort.
WARM WATER
aan
uit
- AAN – Standaardinstelling.
- UIT –
(*)
De warm waterbereiding is uitgeschakeld. Er komt koud water
uit de warm waterkraan.
*) In het statusscherm zal ‘WARM WATER UIT’ rechtsboven knipperen.
Display
DISPLAY
uit na 5 min.
uit na 20 min.
Stel in hoe lang de verlichting van het display blijft branden.
- UIT NA 5 MIN. – Standaardinstelling.
- UIT NA 20 MIN. – Het display blijft na bediening 20 minuten verlicht.
- CONTINU AAN - Het display blijft altijd verlicht.
continu aan
| 17
Weergave
Maak een keuze welke informatie rechtsonder in het statusscherm wordt
weergegeven.
WEERGAVE
afwisselend
- AFWISSELEND - De 2 andere keuzes worden afwisselend weergegeven.
CV aanvoer
- CV-AANVOER - De temperatuur van het verwarmingswater dat het toestel verlaat.
CV druk
Druksensor
DRUKSENSOR
aan
uit
- CV-DRUK – Standaardinstelling.
De waterdruk van het verwarmingssysteem wordt gemeten.
- AAN - Standaardinstelling.
- UIT –
(*)
De waarde van de druksensor wordt genegeerd.
Het toestel blijft in werking.
*) Alleen op verzoek van de installateur of fabrikant.
Warm water temp
WARM WATER TEMP.
60°C
65°C
De watertemperatuur van de boiler is instelbaar.
- 60°C – Minder hoeveelheid water van 40°C, minder energieverbruik
- 65°C – Gemiddeld hoeveelheid water van 40°C, gemiddeld energieverbruik.
- 70°C – Standaardinstelling
70°C
War regeling
Een weersafhankelijke regeling past de cv-aanvoertemperatuur van het
toestel aan op basis van de buitentemperatuur. De regeling moet altijd
WAR regeling
uit
kamerthermostaat
tijdschakelaar
gecombineerd worden met een nageregelde installatie.
- UIT – Standaardinstelling
- KAMERTHERMOSTAAT – De kamerthermostaat schakelt het toestel in op
basis van de gemeten ruimtetemperatuur. De overige ruimten zijn
afhankelijk van de gemeten temperatuur in de referentieruimte.
- TIJDSCHAKELAAR – De weersafhankelijke regeling laat ook ’s nachts de ketel
branden en verbruikt daardoor onnodig energie. Men kan ’s nachts met een
tijdschakelaar overschakelen naar een lagere cv-aanvoertemperatuur.
Tip!
Tip!
Wanneer het toestel niet juist is ingesteld kan dit zorgen
Alleen wijzigen op verzoek van de installateur of fabrikant.
voor onbalans in het verwarmingssysteem, waardoor het
optimale rendement van het toestel niet wordt gebruikt.
| 18
Standaard Instelling
STANDAARD INSTELLING
Alle waarden door de gebruiker
Akkoord << enter >>
ongedaan worden gemaakt en terug-
HERSTELLEN?
ingesteld kunnen met deze functie
Annuleren << menu >>
gezet naar de standaard instellingen.
NL
STANDAARD INSTELLING
zijn toegepast
Servicemenu
MENU
SERVICEMENU
Dit menu is alleen bestemd voor
2.GEBRUIKERSMENU
TOEGANGSCODE: XXXX
en ­d aarom beveiligd met een
1.INFO
→3.SERVICEMENU
de ­i nstallateur of servicemonteur
toegangscode.
4.TAAL/LANGUAGE
5.DATUM/TIJD
Taal/language
MENU
1.INFO
2.GEBRUIKERSMENU
De taal van het menu kan ingesteld
worden op ENGELS, NEDERLANDS,
FRANS of DUITS.
3.SERVICEMENU
TAAL/LANGUAGE
English[en]
Nederlands[nl]
Francais
→4.TAAL/LANGUAGE
[fr]
Deutsch[de]
5.DATUM/TIJD
Datum/tijd
MENU
Datum en tijd kunnen in dit menu
1.INFO
worden aangepast.
3.SERVICEMENU
Kies met de ENTER-toets welke waarde
→5.DATUM/TIJD
Verhoog of verlaag de waarde met de
2.GEBRUIKERSMENU
4.TAAL/LANGUAGE
u wilt aanpassen.
DATUM/TIJD
Vrijdag
14 feb 2010
07:00u
pijltjestoetsen op het bedieningspaneel.
| 19
4. Gebruik
4.1.Inbedrijfname
d)Het display geeft aan dat het systeem aan het
­o pstarten is.
ä Waarschuwing!
Indien het netsnoer beschadigd is, moet deze worden
vervangen voordat men het toestel aansluit op een geaarde wandcontactdoos.
Het netsnoer mag alleen vervangen worden door een
erkend installateur.
ITHO DAALDEROP
-- OPSTARTEN --
[XXXX]
Binnen 1 minuut verschijnt het statusscherm.
Tip!
ä Let op!
Voordat het toestel in bedrijf wordt gesteld, controleer
en stel u zeker van het volgende:
•Het gehele verwarmingssysteem is gevuld met water
en ontlucht.
Het toestel wordt af fabriek geleverd met de Nederlandse
taalinstelling. Indien nodig kan de standaard taalinstelling
worden aangepast in een taal naar keuze [Menu - Taal/
Language - Kies taal].
Ga na het wijzigen terug naar het hoofdmenu.
•Het gehele warm watercircuit is gevuld met water en
ontlucht.
•Het systeem is gecontroleerd op lekkage.
•De gasleiding is ontlucht en gecontroleerd op lekkage.
Tip!
Indien de waterdruk van het verwarmingssysteem onder
de 1 bar is gezakt zal het toestel niet in bedrijf komen.
Het display zal continue knipperen een waarschuwing
a)Controleer dat afsluiters in de gas-, water- en CV
leidingen geopend zijn.
geven dat de waterdruk te laag is.
Vul het verwarmingssysteem zoals beschreven in dit
document.
b)Controleer de sifon van het toestel en van de installatie. Deze moeten volledig met water gevuld zijn.
e)Het toestel is nu gereed om te verwarmen en warm
c)Steek de stekker van het toestel in een geaarde wand-
water te bereiden.
contactdoos.
Tip!
Als het toestel spanningsloos blijft dient men de betreffende zekering in de groepenkast te controleren en,
indien nodig, te vervangen. Wanneer deze zekering niet de
oorzaak is, controleer dan de zekering van de regelunit en
de 1 fasetransformator. Vervang deze, indien nodig. Wanneer ook deze zekeringen niet de oorzaak zijn, neem dan
contact op met Itho Daalderop.
| 20
4.2. Toestel instellen
De instellingen die betrekking hebben op het comfort van
de CV en warm water staan in het servicemenu. Wijzigin-
ä Waarschuwing!
Indien het toestel als naverwarmer van een zonneboiler
functioneert mag het toestel of de warm water functie
nooit uitgeschakeld worden.
gen in het servicemenu mogen alleen door een erkend
installateur of serviceorganisatie gedaan worden.
a)Indien gewenst kunt u de standaardinstellingen in het
gebruikersmenu aanpassen naar uw eigen wensen.
Standaard instellingen
Tip!
Indien uw toestel gebruik maakt van een weersafhankelijke
regeling zal deze via het toestel of via een OpenTherm ®
kamerthermostaat worden geregeld.
•W ijzig nooit zelf instellingen die betrekking hebben op de
weersafhankelijke regeling.
•N eem bij comfort klachten altijd contact op met een
erkend installateur.
GEBRUIKERSMENU
aan
Warm water
Display
Weergave
Uit na 5 min
Cv-druk
Aan
Druksensor
70°C
Warm water temp
Uit
WAR regeling
Tabel Standaardinstellingen
Tip!
Wanneer het toestel niet juist is ingesteld kan dit zorgen
voor onbalans in het verwarmingssysteem, waardoor het
Tip!
optimale rendement van het toestel niet wordt gebruikt.
In het hoofdstuk MENUSTRUCTUUR staat uitleg van de
instellingen om uw keuze te bepalen.
Voor een juiste werking is het belangrijk om het toestel in
te stellen. De instellingen zijn afhankelijk van de eigenschappen van de woning en het verwarmingssysteem.
Omdat iedere woning anders is kan ook de instelling per
woning verschillen.
De installateur dient het toestel met de juiste instellingen
op te leveren.
| 21
NL
4.3. Dagelijks gebruik
4.4.Vullen en ontluchten verwarmingssysteem
4.3.1.Verwarmen
ä Let op!
Tip!
Het verwarmingssysteem moet met schoon water worden
Voor het gebruik van thermostaten verwijst Itho Daalderop
gevuld.
naar de documentatie van de fabrikant van de thermostaat.
Volg voor vloerverwarming de vul- en ontluchtinstructie
van de fabrikant.
a)Stel de kamerthermostaat in op de gewenste
­t emperatuur.
Waterkwaliteit
b)Wanneer het toestel een warmtevraag via de
­k amerthermostaat detecteert zal het toestel in
­b edrijf komen.
4.3.2.Warm water
Zuurgraad (pH)
7 – 8,5
IJzergehalte (Fe)
‹ 0,2 mg/l
Chloorgehalte (Cl)
‹ 150 mg/l
Geleidbaarheid
‹ 125 mS/m
Hardheid
‹ 12°dH
Chemische toevoegingen
Niet toegestaan (*)
* Neem contact op met Itho Daalderop als het toevoegen van chemische
middelen gewenst is.
Tip!
Warm watervraag gaat boven ruimteverwarming.
Tip!
Het toestel wordt af fabriek geleverd met de driewegklep
a) Open een warm waterkraan.
in de middenstand, zodat het vullen van de installatie
vergemakkelijkt wordt.
b)Het toestel zal in bedrijf komen en tapwater van 60°C
leveren.
Ook wanneer het toestel in gebruik is genomen moet
tijdens het bijvullen van de cv-installatie vullen de
driewegklep handmatig in de middenstand geplaats
worden.
Wanneer de waterdruk van het verwarmingssysteem
onder de 1 bar is gezakt, moet deze worden bijgevuld
en ontlucht.
a) Schakel het toestel niet uit.
b) Draai alle radiatorkranen van de cv-installatie open.
c)Controleer dat de dop op de ontluchter één
­o mwenteling (linksom) open staat.
d)Zet de kamerthermostaat uit en maak geen gebruik
van warm water.
| 22
e) Sluit de vulslang aan op de koudwaterkraan.
4.5. Ontluchten sanitaire leiding
f)Laat de slang via de koudwaterkraan voorzichtig
Wanneer door omstandigheden de sanitaire leidingen
vol met water lopen alvorens deze op de vulkraan
zijn afgetapt dient voor gebruik de leidingen ontlucht te
van de installatie aan te sluiten.
worden.
g)Open de vulkraan en vul de installatie langzaam
door de koudwaterkraan te openen.
1)Controleer of de stopkraan van de inlaatcombinatie
open staat.
h)Lees de waterdruk af op het display en vul het
­v erwarmingssysteem tot een waterdruk van 200 kPa
2)Controleer of de hoofdkraan van de waterleiding open
staat.
(= 2 bar) is bereikt.
Als de waterdruk boven de 100 kPa (= 1 bar) komt,
wordt de driewegklep automatisch ontgrendeld.
3)Ontlucht de sanitaire leidingen door de koude en
warme aansluiting van de aangesloten waterkranen
te open. Zodra er een stabiele waterstraal ontstaat is
i)Controleer het verwarmingssysteem op lekkage
en ontlucht alle radiatoren in het huis. Begin bij
het betreffende leidingdeel ontlucht en kan de kraan
weer gesloten worden.
het ­l aagste punt en eindig bij het hoogste punt.
j)Indien de waterdruk na het ontluchten beneden
de 150 kPa is gezakt, vul dan de installatie opnieuw
bij tot 200 kPa zoals hierboven omschreven.
k) Sluit de vulkraan en ontkoppel de vulslang.
A
B
AUTO
A
A
A
MAN
B
AUTO
MAN
AUTO
MAN
AUTO
MAN
1
B
2
B
3
Fig. 07.94.12.024.00 - Standen van de driewegklep
1. Middenstand
3. CV stand
2. Boiler stand
| 23
NL
5. Buiten bedrijf stellen
5.1.Verwarmingssysteem
a)Laat de stekkers van het toestel in de wandcontactdoos zitten.
ä Let op!
b)Gebruik het bedieningspaneel. Ga via het
Stel de kamerthermostaat in de winter niet lager in dan
­G EBRUIKERSMENU naar de functie WARM WATER
15 °C.
en selecteer UIT.
Om bevriezing van de installatie te voorkomen is het
raadzaam om alle radiatorkranen geheel of gedeeltelijk
WARM WATER
aan
open te laten staan.
uit
Tip!
Wanneer de cv-aanvoertemperatuur in het toestel onder
5.3. Definitief buiten bedrijf stellen
de ingestelde waarde van de ketelveiligheid zakt, dan komt
het toestel in bedrijf en warmt zich op tot circa 5-10 ºC
boven de ingestelde waarde.
ä Let op!
Het uitschakelen van het toestel in een vorstperiode kan
bevriezing van de gehele installatie veroorzaken. Tap op
a)Laat de stekker van het toestel in de wandcontactdoos
zitten.
het laagste punt zowel het verwarmingssysteem als alle
sanitaire leidingen af om waterschade te voorkomen.
b)Draai de kamerthermostaat op minimum. Het warm
water zal op temperatuur gehouden worden, tenzij
anders ingesteld.
Tip!
Zet uw apparaat niet zomaar bij het grofvuil, maar
informeer voor de afvoer van het apparaat bij uw
5.2. Warm water
ä Gevaar!
installateur of gemeente.
Indien het toestel als naverwarmer van een zonneboiler
a) Draai de kamerthermostaat op minimum.
functioneert mag het toestel of de warm water functie
b) Gebruik geen warm waterkraan
nooit uitgeschakeld worden.
c) Verwijder de stekker van het toestel uit de wandcontactdoos.
d) Sluit de gaskraan onder het toestel.
Het toestel is opgebouwd uit een aantal primaire materialen;
Tip!
namelijk koper, aluminium en staal. Deze materialen
Wanneer de cv-aanvoertemperatuur in het toestel onder
zijn bij het einde van de levensduur van de toestellen op
de ingestelde waarde van de ketelveiligheid zakt, dan komt
eenvoudige wijze te scheiden en te recyclen.
het toestel in bedrijf en warmt zich op tot circa 5-10 ºC
boven de ingestelde waarde.
| 24
6.Meldingen
6.1.Meldingen
6.1.2.Waarschuwing
Een waarschuwing is herkenbaar aan de code die begint
met de letter W en een omschrijving van de waarschu-
Opmerking!
Bij een storing, waarschuwing of blokkering zal de
­v erlichting van het display continue knipperen.
Het toestel kent vier soorten meldingen die getoond
worden op de display, namelijk: Status, Waarschuwing,
wing. Het toestel blijft in bedrijf, maar de functie waar de
waarschuwing betrekking op heeft, wordt uitgeschakeld
of genegeerd.
WOO
Blokkering en Storing.
Uitgezonderd de status kunnen de andere meldingen
Omschrijving 1
1 6:36
Omschrijving 2
| 1.5 BAR
­v eroorzaakt worden door het niet goed functioneren
van de cv-installatie of van het toestel.
Waarschuwingsmelding
6.1.1.Status
Code
Wanneer de het toestel in bedrijf is wordt de status
(= huidige bedrijfstoestand) in het display weergegeven.
Voorbeeld Waarschuwingsmelding
Omschrijving 1
16:36
Omschrijving 2
Omschrijving 1
Omschrijving 2
WARM WATER
W00
SENSOR FOUT
W10
CV-DRUK TE HOOG
W15
SENSOR FOUT
CV-RETOUR
W20
SENSOR FOUT
BUITENVOELER
• Volg de eventuele instructie op het display.
Tabel Waarschuwingsmelding
| 1.5 BAR
Voorbeeld Statusmelding
Tip!
Indien de melding blijft, raadpleeg dan een erkend
STATUSMELDING
Omschrijving 1
installateur of serviceorganisatie.
Omschrijving 2
STANDBY
STARTEN
VERWARMEN
WARM WATER
VERWARMEN
CV
STOPPEN
ANTIPENDEL
NADRAAIEN
WARM WATER
POMPEN
CV
VORSTBEVEILIGING
Tabel Statusmelding
De aanduiding WARM WATER UIT wordt knipperend
­g etoond in plaats van de tijd als de functie WARM WATER
is uitgeschakeld.
| 25
NL
6.1.3.Blokkering
6.1.4.Storing
Een blokkering is een fout die optreedt, maar die geen
Een storing is een fout die ertoe leidt dat het toestel via
storing tot gevolg heeft. Het toestel wacht tot de blokke-
de regelunit buiten werking wordt gesteld en vergrendeld
ring is verdwenen en gaat weer in normaal bedrijf verder.
wordt. Het toestel kan alleen ontgrendeld worden door
Een blokkering wordt aangegeven door de code die begint
op de RESET-toets te drukken. Een storing wordt aan-
met de letter B en een omschrijving van de blokkering.
gegeven door de code die begint met de letter E en een
omschrijving van de storing.
B00
Omschrijving 1
16:36
Probeer de storing eerst te verhelpen door eenmaal op
de RESET-toets te drukken. Mocht het toestel niet ont-
Omschrijving 2
grendelen probeer het dan nog eens na ca. 15 seconden.
| 1.5 BAR
E00
Voorbeeld Blokkeringsmelding
Omschrijving 1
16:36
Omschrijving 2
Blokkeringsmelding
Code
Omschrijving 1
Omschrijving 2
B00
SENSOR FOUT
CV-AANVOER
B01
SENSOR FOUT
CV-AANVOER
B05
NETFREQUENTIE FOUT
B06
INTERNE FOUT
B09
VLAMFOUT
B10
FASE FOUT
B12
RESET FOUT
B22
TOESTELTYPE FOUT
STEL CORRECT TYPE IN
B25
CV-DRUK TE LAAG
WATER BIJVULLEN
REGELUNIT CV
| 1.5 BAR
Voorbeeld Storingsmelding
Storingsmelding
Code
Omschrijving 1
Omschrijving 2
E00
VENTILATOR
CV
E06
GEEN IONISATIE
TIJDENS START
E07
IONISATIE
WEGGEVALLEN
E08
IONISATIE
ONTERECHT AANWEZIG
E10
GASKLEP FOUT
E15
GEEN DOORSTROMING
WARM WATER
E16
GEEN DOORSTROMING
CV
E21
MAXIMAAL THERMOSTAAT
CV-WATER TE WARM
Tip!
E30
VEILIGHEIDSTORING
REGELUNIT CV
Indien de melding blijft, raadpleeg dan een erkend
E33
INTERNE FOUT
REGELUNIT CV
installateur of serviceorganisatie.
E35
LANGDURIGE
BLOKKERING
STEKKER OMKEREN!
• Volg de eventuele instructie op het display.
Tabel Blokkeringsmelding
• Druk op de RESET-toets.
Tabel Storingsmelding
Tip!
Indien de melding blijft, raadpleeg dan een erkend
installateur of serviceorganisatie.
| 26
6.1.5. Meldingen bij OpenTherm®
6.2. Diagnose
NL
ä Waarschuwing!
Tip!
Verwijder nooit de mantel van het toestel!
Zie de gebruiksaanwijzing van de kamerthermostaat voor
Op bepaalde onderdelen staat elektrische spanning.
de betekenis van de symbolen op het display.
Kijk voor meer informatie over de melding op het display
van het toestel.
Tip!
Een storingsvrij toestel zal pas in bedrijf kunnen komen,
als er een warmtevraag is. Dit betekent dat de thermos-
Bij toepassing van bepaalde typen/merken modulerende
taat voldoende hoog moet worden ingesteld of dat een
kamerthermostaten volgens het OpenTherm ® communi-
warm waterkraan geopend moet worden.
catieprotocol worden de onderstaande meldingen op het
display van de kamerthermostaat weergegeven.
• Statusmeldingen
• Waarschuwingsmeldingen
• Blokkeringsmeldingen
• Storingsmeldingen
Tip!
Sommige meldingen zijn van tijdelijke aard. Wacht minimaal
1 uur voordat u contact opneemt met een erkend installateur
of service-organisatie omdat een aantal fouten binnen dit
tijdsbestek vanzelf verdwijnen!
Volg de eventuele instructie zoals gegeven op het display.
6.2.1. Wat kunt u zelf controleren bij een storing?
• Is de kamerthermostaat juist ingesteld?
• Is de kraan van de inlaatcombinatie geopend?
• Staat de gaskraan open?
• Zijn de radiatorkranen geopend?
• Is de waterdruk van het verwarmingssysteem
tussen de 1 en de 3 bar?
• Is het verwarmingssysteem goed ontlucht?
• Is de warm waterfunctie ingeschakeld?
6.2.2. Wat te doen als de storing blijft?
a) Controleer eerst aan de hand van de melding in het
display of één van bovenstaande mogelijkheden de
oorzaak is van de storing.
b) Druk 1 à 2 maal op de RESET-toets. Blijft het toestel
in storing, probeer het dan na 5 minuten nog eens.
c) Blijft het toestel in storing of treedt dezelfde storing
meerdere malen op, neem dan contact op met uw
installateur.
| 27
7. Inspectie en/of onderhoud
ä Gevaar!
Dit toestel bevat een onderdeel in de warmtewisselaar
dat keramische vezels bevat. Door de afmetingen en de
structuur van deze vezels is er een kans aanwezig dat
deze respirabele vezels ingeademd worden met mogelijk
schadelijke gevolgen.
De MSDS (Material Safety Data Sheet) van de keramische
verdringer is op aanvraag verkrijgbaar of te downloaden
via de website van Itho Daalderop.
Opmerking!
Reinig de buitenzijde van het toestel uitsluitend met een
vochtige doek en eventueel met zeep. Gebruik in geen
geval schurende of agressieve reinigingsmiddelen die de
lak of gebruikte materialen kunnen aantasten.
Opmerking!
Gebrekkig onderhoud van het toestel kan leiden tot een
hoger energieverbruik, een kortere levensduur en een
onveilige werking. Aanspraak op fabrieksgarantie kan door
gebrekkig onderhoud worden afgewezen.
• H et toestel dient eens per twee jaar geïnspecteerd
en/of onderhouden te worden.
• O nderhoud dient uitgevoerd te worden als de inspectiebeurt dit aangeeft.
• D e werkzaamheden dienen door een erkende installateur
of service-organisatie uitgevoerd te worden.
• S luit een onderhoudscontract af bij een erkende
installateur of service-organisatie.
| 28
8. Garantie
8.1.Geldigheid
8.3.Uitsluiting
De garantie is uitsluitend geldig:
•als het toestel geïnstalleerd, gebruikt en onder­
houden wordt in overeenstemming met de
-de garantieperiode verstreken is.
-h et systeem niet is geïnstalleerd door een erkende
- h et toestel onderhevig is geweest aan overbelasting,
-h et systeem is geïnstalleerd buiten het grensgebied
-e r constructiewijzigingen aan het toestel zijn
-h et toestel wordt gebruikt zonder filters of bij
-b ij reparaties of onderhoud onderdelen worden
-reparaties en onderhoud door onbevoegden worden
-h et toestel niet is geïnstalleerd, gebruikt of on-
­b etreffende documentatie.
•als een erkende installateur de garantieregistratie-
installateur.
kaart volledig heeft ingevuld en binnen acht dagen
na installatiedatum heeft geretourneerd aan Itho
bevriezing of oververhitting.
Daalderop; of als het product binnen acht dagen
na installatiedatum online via de website van
van het land waarin het toestel is verkocht.
Itho Daalderop is geregistreerd.
•voor materiaal- en constructiefouten, die door
gedaan zonder toestemming van de fabrikant.
Itho Daalderop als zodanig zijn beoordeeld.
•als de aankoopnota, met vermelding van de aankoop-
­o vermatige vervuiling van het toestel.
datum en het type- en serienummer van het toestel,
bij de garantieaanvraag wordt overlegd.
toegepast die niet zijn geleverd door de fabrikant.
•als het toestel is voorzien van een typeplaatje met
type- en serienummer.
verricht.
•als het toestel is bestemd voor normaal huishoude-
derhouden overeenkomstig installatievoorschrift,
lijk gebruik, gebaseerd op het gemiddeld aantal
bedrijfsuren.
gebruikershandleiding of servicehandleiding.
•als de garantiewerkzaamheden uitgevoerd worden
door een erkende installateur.
NL
•De garantie vervalt indien:
-d e koud waterleiding niet is aangesloten via een
BELGAQUA gekeurde inlaatcombinatie.
-h et toestel in bedrijf is genomen zonder water of
-d e kwaliteit van het verwarmings- en leidingwater
te lage waterdruk .
8.2.Garantietermijn
niet voldoet aan de voorwaarden, zoals deze door
de World Health Organisation zijn gesteld.
De standaard fabrieksgarantie is 2 jaar op onderdelen.
Wanneer het toestel via de website of garantiekaart wordt
geregistreerd gelden de volgende garantietermijnen:
•t/m 2e jaar all-in garantie (inclusief arbeidsloon
en voorrijkosten volgens normtijdenlijst).
De installatiedatum van het toestel, die vermeld is op de
garantieregistratiekaart, geldt als ingangsdatum voor de
garantie.
Waterkwaliteit
Zuurgraad (pH)
7 – 8,5
IJzergehalte (Fe)
‹ 0,2 mg/l
Chloorgehalte (Cl)
‹ 150 mg/l
Geleidbaarheid
‹ 125 mS/m
Hardheid
‹ 12°dH
Chemische toevoegingen
Niet toegestaan (*)
*) N eem contact op met Itho Daalderop als het toevoegen van chemische
middelen gewenst is.
| 29
•Itho Daalderop is niet aansprakelijk voor gevolgschade,
zoals bedrijfsschade, waterschade en brandschade.
•Niet onder de garantie vallen defecten die het gevolg
zijn van:
-te hoge en/of verkeerde spanning.
-toepassing van een onjuist type gas.
-o njuiste verbranding, onjuiste ontluchting of
­b eluchting, aanvoer van verontreinigde lucht voor
de verbranding.
-i nwerking van agressieve vloeistoffen, dampen
of gassen.
-i nwerking van chemische toevoegingen aan het
-n alatigheid, onoordeelkundig gebruik of geweld
­i nstallatieof drinkwatercircuit.
van buitenaf.
-o vermacht of externe oorzaken, zoals blikseminslag, brand, natuurrampen of in- of uitwendige
corrosie.
-normale slijtage.
•Het vervangen van ontsteekpennen, ionisatiepennen,
zekeringen, pakkingen en batterijen valt niet onder
de garantie.
8.4.Garantieverlening
De gebruiker dient een garantieaanvraag direct na
­c onstatering van het defect of de storing te melden
bij een erkende installateur.
De erkende installateur verhelpt het defect aan het
toestel en kan, indien er sprake is van garantie, via
de normtijdenlijst een vergoeding voor de arbeid en voorrijkosten ontvangen en ontvangt, bij vervanging van een
onderdeel, hiervoor een nieuw onderdeel.
| 30
9. Verklaringen
VERKLARING VAN OVEREENSTEMMINGEN overeenkomstig het Koninklijk Besluit van 17 juli 2009 /
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ conformément à l’arreté royal du 17 juillet 2009 /
NL
KONFORMITÄTSERKLÄRUNG gemäß Königlichem Erlass vom 17 juli 2009.
Koninkrijk België
FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, Directoraat-generaal Leefmilieu
Royaume de Belgique
SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, Drection générale de l’Environnement
Königreich Belgien
FÖD Volksgesundheit, Sicherheit derNahrungsmittelkette und Umwelt, Generaldirektion Umwelt
Fabrikant / Fabricant / Hersteller
Naam fabrikant / Nom du fabricant / Names des Herstellers : Itho Daalderop B.V.
Adres fabrikant / Adresse du fabricant / Adresse des Herstellers : PO Box 7, 4000 AA Tiel, The Netherlands
Phone: +31 (0) 344 636 500
Fax: +31 (0) 344 620 901
Naam van zijn mandataris in de Europese Unie / Nom de son agent dans
l’Union européenne / Namen seines Agenten in der Europäischen Union : I tho Daalderop Belgium bvba
Product / Produit / Produkt
Model / Modèle / Modell : CombiFort 2
Type / Type / Typ : 24/50+
Vermogen / Puissance / Motorleistung [kW] : 20,9 [G20] 22,0 [G20] 28,1 [G20] 32,2 [G20]
18,0 [G25] 18,9 [G25] 24,2 [G25] 27,7 [G25]
24/80+
32/80+
40/80+
Emmissieniveaus / Les niveaux d’émission / Emissionswerten
- NBN EN 297 / NBN EN 483 / NBN EN 656
NOx [mg/kWh] : 33
27
38
57
CO [mg/kWh] : 50
35
68
109
EC nummer / Numéro de CE / EG Nummer : 0063 BV 3525
Soort brandstof / Type de combustible / Kraftstofftyp : Gas / Gaz / Gas
Soort product / Type de produit / Produktentyp : Gasgestookte centrale verwarmingsketel met een nominaal thermisch
vermogen gelijk aan of lager dan 400 kW / Chaudière de chauffage central en
combustibles gazeux dont le débit calori-
fique nominal est égal on inférieur à
400kW / Gas-Heizkessel mit einer
thermischen Nennleistung von gleich oder
kleiner als 400 kW
Bijkomende gegevens / Extras / Besonderes
Naam van de erkende instantie / Le nom de l’organisme agrée /
Name der anerkannten Einrichtung : NB 0063 | Kiwa Nederland BV
Naam van de persoon die ertoe gemachtigd is om de verklaring te
ondertekenen / Le nom de la personne habilité à signer la déclaration /
Name der Person die zur Unterzeichnung der Erklärung ermächtigt ist : Kerst Algera
Plaats en datum van de verklaring / Le lieu et la date de la déclaration /
Ort und Datum der Erklärung : Tiel, 01-03-2012
| 31
Traduction du document original.
| 32
Préface
Le mode d'emploi est destiné à l'utilisateur de la chaudière et
contient des informations importantes sur l'utilisation, l'entretien et les erreurs de la chaudière.
Conseil!
Instructions importantes pour l'installation, le fonctionne-
Dans ce manuel, les définitions suivantes servent à attirer l'atten-
ment, la manipulation ou l'entretien de la chaudière, non liées
tion sur les dangers, les instructions ou les indications concernant
à des blessures corporelles ou des dommages matériels.
les personnes, l'appareil, l'installation et/ou l'environnement.
ä Danger!
Vous devez être conscient du risque de blessures graves
voire mortelles.
L'installateur est responsable de l'installation et la mise en
service de la chaudière.
L'installateur doit former l'utilisateur sur :
•le fonctionnement de l’appareil ;
•les commandes ;
ä Avertissement!
Danger : peut provoquer des blessures corporelles graves
et/ou des dommages matériels graves à la chaudière, l'installation ou le voisinage.
•la mise en service, le remplissage et la purge ;
•la mise hors service et la vidange ;
•l’inspection annuelle et l’entretien ;
•la résolution des erreurs.
En raison du processus d’amélioration permanente de nos
produits, les illustrations de ce document peuvent varier par
rapport à la chaudière livrée.
ä Attention!
Instructions importantes pour l'installation, le fonctionne-
Pour autant que celle-ci soit disponible, vous pouvez téléchar-
ment, la manipulation ou l'entretien de la chaudière. Le non
ger la dernière version de ce document sur notre site Internet.
respect de ces instructions peut entraîner de légères bles-
Notre adresse se trouve au dos de ce manuel.
sures corporelles et/ou des dommages matériels graves à
la chaudière, l'installation ou le voisinage.
Itho Daalderop ne peut être tenu responsable des frais, dégâts
ou dommages corporels lorsque la chaudière n'est pas utilisée
conformément aux instructions décrites dans ce mode d'em-
Remarque!
Instructions importantes pour l'installation, le fonctionne-
ploi. Si vous avez encore des questions après la lecture de ce
mode d'emploi, vous pouvez vous adresser à votre installateur.
ment, la manipulation ou l'entretien de la chaudière. Le non
respect de ces instructions peut entraîner de légers dommages matériels à la chaudière, l'installation ou le voisinage.
Conseil!
Conservez minutieusement les prescriptions d'installation
et le mode d'emploi, par exemple à côté de l'appareil, de
manière à pouvoir les garder à porter de main.
| 33
FR
CombiFort2 :
- Faible puissance cc / classe CW élevée
- Pour l'eau du circuit de chauffage central et l'eau potable
- Seconde zone de chauffage central
- Plusieurs prises d'eau simultanées
- Longue période de garantie
- Vaste choix
- Chaudière interne en cuivre
- Indiqué pour les canalisations d'eau potable
| 34
Table des matières
1. Sécurité
4. Utilisation
50
1.1.Interventions non professionnelles sur la chaudière36
4.1.
50
36
4.2. Configurer appareil
51
1.2.
Explosion de gaz inflammables
36
Mise en service
1.3.Mise sous tension d'un appareil ouvert
36
4.3. Usage quotidien
52
1.4.
36
4.3.1.Chauffage
52
1.5.Formation de monoxyde de carbone
4.3.2.Eau chaude
Fuite de gaz de combustion
37
1.6.Dispositif de réchauffage du chauffe-eau solaire
37
4.4.
Remplissage et purge du système de chauffage
52
53
2. Informations produit
38
38
5. Mise hors service
54
39
5.1.
54
2.1.
Informations techniques
2.2.Pièces
52
4.5. Purge des conduites sanitaires
Système de chauffage 2.3. Fonctionnement de la chaudière
40
5.2. Eau chaude
54
2.3.1. Échangeur de chaleur
40
5.3. Mise hors service définitive
54
2.3.2. Combustion propre
40
2.3.3.Puissance du brûleur
41
6.Messages
55
2.3.4.Démarrage le plus efficace (DPE)
41
6.1.Messages
55
2.3.5.Régulation confort continu
41
6.1.1.État
55
2.3.6.T hermostat d'ambiance modulant avec
6.1.2.Avertissement
55
6.1.3.Blocage
56
6.1.4.Erreur
56
6.1.5. Indications OpenTherm®
57
OpenTherm®41
2.3.7.R églages en fonction des conditions
atmosphériques (Réglages variables)
41
2.3.8.Indiqué pour une seconde zone de chauffage central
41
6.2.Diagnostic
6.2.1. Q ue pouvez-vous contrôler vous-même
6.2.2.Que faire si l'erreur persiste?
57
2.4.Utilisation dans une nouvelle construction
42
2.5. Raccordement hotfill
42
2.6. Conversion selon le type de gaz
42
2.7. Label de qualité
43
7. Inspection et/ou entretien
58
3.Commande
44
8. Garantie
59
3.1.
44
8.1.Validité
59
3.2. Écrans de menu
45
59
3.2.1.Démarrer
45
8.3.Exclusion
59
3.2.2. Écran d'état
45
60
Panneau de commande
3.2.3.Menu
45
3.3. Structure du menu
46
en cas d'erreur?
57
57
8.2. Délai de garantie
8.4. Attribution de la garantie
9. Précisions
61
| 35
FR
1. Sécurité
1.1.Interventions non professionnelles
sur la chaudière
•En cas de fuite audible de gaz, quittez immédiatement la pièce. Assurez-vous qu'aucun tiers ne
pénètre dans la pièce et avertissez la police, une fois
L'installation, la mise en service, l'inspection, l'entretien
dehors.
et les éventuelles réparation ne peuvent être effectués
que par un installateur agréé et ce, conformément aux
prescriptions (de sécurité) de ce manuel. Il devra uniquement employer des accessoires et pièces originaux,
1.3.Mise sous tension d'un appareil
ouvert
préconisés par le fabricant.
Par installateur agréé, on entend un installateur qui, sur
la base de formations ou de son expérience, dispose de
connaissances suffisantes pour réaliser l'installation.
Cette chaudière ne peut être utilisée par des personnes
ä Avertissement!
Pour certains travaux, il se peut que l'appareil nécessite
d'être mis sous tension. Évitez tout contact avec les composants à 230 V, tels que les pompes, le ventilateur, etc.
(notamment des enfants) souffrant d'un handicap physique, mental ou sensoriel, ou manquant d'expérience et
de connaissances, à moins d'être assisté ou formé sur
Avant de procéder à une intervention sur un appareil
l'utilisation de la chaudière par une personne respon-
ouvert, procédez comme suit :
sable de leur sécurité. Assurez-vous que des enfants ne
jouent pas à proximité de la chaudière.
•Mettez la chaudière sous tension avant de procéder à
une intervention sur un appareil ouvert.
•Protégez l'appareil contre une mise sous tension
1.2. Explosion de gaz inflammables
ä Avertissement!
Une fuite de gaz entraîne un risque d'explosion!
inopinée.
1.4. Fuite de gaz de combustion
ä Avertissement!
En cas de fuite de gaz de combustion, du monoxyde de car-
Avant de procéder aux interventions sur les conduites de
gaz, raccordez toujours le robinet de gaz principal.
bone mortel peut s'échapper! Assurez-vous que la zone d'installation est pourvue des ouvertures de ventilation et d'arrivée
d'air nécessaires, conformément aux normes en vigueur.
En cas de fuite de gaz, procédez comme suit :
•Pas de flamme nue. Ne pas fumer.
•N'utilisez aucun contact électrique (interrupteur,
téléphone, fiche ou sonnette).
En cas de fuite de gaz de combustion, procédez comme
suit :
•Fermez le robinet de gaz principal.
•Éteignez l'appareil.
•Ouvrez portes et fenêtres.
•Ouvrez portes et fenêtres.
•Aérez la pièce.
•Aérez la pièce.
•Une fois hors de l'habitation, contactez la société de
•Prévenez un installateur agréé.
distribution du gaz.
| 36
1.5.Formation de monoxyde de carbone
En cas d'installation ouverte, une arrivée insuffisante
ETC VecoForm RCF1260
AVERTISSEMENTS DE DANGER
d'air comburant peut entraîner une libération de mo-
H350i
noxyde de carbone mortel!
Leur inhalation peut entraîner un cancer.
FR
•Ne placez aucun objet devant les ouvertures de ventilation
et d'aération. Celles-ci ne seront en aucun cas obstruées.
•Ne fermez pas les ouvertures de ventilation et
d'aération des portes, fenêtres et murs.
•Ne réduisez pas les ouvertures de ventilation et
d'aération des portes, fenêtres et murs.
•Si vous vos fenêtres ne s'ouvrent pas, veillez à une
ventilation suffisante.
H315
Irrite la peau.
MESURES DE PRECAUTION
Éviter toute inhalation directe et tout contact avec
la peau, car les fibres céramiques irritent
la peau, les yeux et les voies respiratoires.
Portez des lunettes de sécurité, un équipement
1.6.Dispositif de réchauffage du
chauffe-eau solaire
ä Danger!
Lorsque la chaudière joue le rôle d'un dispositif de réchauf-
de protection, des chaussures de sécurité et un
masque.
Lors de l'évacuation des déchets, emballez-les
scrupuleusement et évitez la formation de poussières.
fage d'un chauffe-eau solaire, il est interdit de désactiver la
chaudière ou la fonction eau chaude.
Ne pas manger, boire ou fumer pendant l'utilisation du produit.
ä Avertissement!
Lorsque la chaudière est équipée d'un thermostat pour
eau du robinet, la température ne peut être réglée pour
descendre sous 60°C.
Lorsque vous utilisez des fibres céramiques selon
les prescriptions, aucun risque sanitaire n'est à
craindre.
PREMIERS SOINS
Peau
Avec un chauffe-eau solaire, le soleil se charge de
réchauffer l'eau Lorsque le soleil ne brille pas suffisamment, l'eau sanitaire doit être réchauffée pour éviter le
risque de légionellose.
Tout contact avec la peau peut provoquer des
irritations temporaires. Si cela est le cas, nettoyez
doucement la peau à l'eau. Ne pas gratter ou
frotter la peau en cas d'exposition.
Yeux
En cas de contact avec les yeux, rincez abondam-
1.7. Fibres céramiques
ment les yeux à l'eau, puis utilisez une douche
oculaire si vous en avez à disposition. Ne pas
frotter l'œil exposé.
ä Danger!
L'échangeur de chaleur de cette chaudière contient un
élément composé de fibres céramiques. Vu les dimensions
et la structure de ces fibres, vous risquez de les inhaler, ce
qui entraîne des conséquences graves.
La MSDS (Material Safety Data Sheet) du refouloir en
Voies respiratoires (nez et gorge)
En cas d'irritation, éloignez-vous vers une pièce
sans poussières, buvez de l'eau et mouchez-vous.
Si les symptômes persistent, consultez un médecin.
céramique est disponible sur simple demande ou peut être
téléchargé sur le site Internet de Itho Daalderop.
| 37
2. Informations produit
2.1. Informations techniques
Spécifications
type 24/50 +
type 24/80 +
type 32/80 +
type 40/80 +
Hauteur
890 mm
1090 mm
1090 mm
1090 mm
Largeur
530 mm
530 mm
530 mm
530 mm
Profondeur
507 mm
507 mm
507 mm
507 mm
Poids
62 kg
70 kg
70 kg
70 kg
Poids (pleine)
112 kg
150 kg
150 kg
150 kg
Catégorie d’appareil
I2E(s) G20/G25
I2E(s) G20/G25
I2E(s) G20/G25
I2E(s) G20/G25
Classe d'appareil
C13, C33, C43, C53,
C83, C93, B23
C13, C33, C43, C53,
C83, C93, B23
C13, C33, C43, C53,
C83, C93, B23
C13, C33, C43, C53,
C83, C93, B23
Classification IP
IP X4D
IP X4D
IP X4D
IP X4D
Consommation de gaz
0,8 - 3,0 m3/h
0,8 - 3,1 m3/h
1,0 - 3,5 m3/h
1,2 - 4,0 m3/h
Débit de gaz de combustion min/max
8 / 39 m3/h
8 / 39 m3/h
10 / 41 m3/h
11 / 45 m3/h
Température gaz de combustion min/max
35 ° / 100 °C
35 ° / 110 °C
40 °/ 115 °C
40 °/ 115 °C
∆P système d’évacuation min/max
0 / 118 Pa
0 / 95 Pa
0 / 100 Pa
0 / 100 Pa
Alimentation
230 V / 50 Hz
230 V / 50 Hz
230 V / 50 Hz
230 V / 50 Hz
Contenance chauffe-eau
50 litres
80 litres
80 litres
80 litres
Matériau cuve du chauffe-eau
Cuivre
Cuivre
Cuivre
Cuivre
Matériau isolant chauffe-eau
Polystyrène
Polystyrène
Polystyrène
Polystyrène
Charge nominale - Valeur supérieure (Qs)
7,5 - 24,2 kW
7,5 - 25,0 kW
10,0 - 32,7 kW
11,3 – 37,8 kW
Charge nominale - Valeur inférieure (Qi)
6,8 - 21,8 kW
6,8 - 22,5 kW
9,0 - 29,5 kW
10,2 - 34,0 kW
Puissance nominale 50/30 °C (P)
22,3 kW
23,0 kW
29,0 kW
34,4 kW
Puissance nominale 80/60 °C (P)
20,9 kW
22,0 kW
27,6 kW
32,2 kW
Charge nominale - Valeur supérieure (Qs)
6,2 – 20,2 kW
6,5 – 21,5 kW
8,6 – 28,1 kW
9,7 – 32,5 kW
Charge nominale - Valeur inférieure (Qi)
5,6 – 18,2 kW
5,8 – 19,3 kW
7,7 – 25,3 kW
8,7 – 29,3 kW
Puissance nominale 50/30 °C (P)
18,6 kW
20,0 kW
25,4 kW
29,5 kW
Puissance nominale 80/60 °C (P)
17,4 kW
19,1 kW
23,7 kW
27,7 kW
Rendement max CC (retour 30°C) valeur sup/inf
99,1 / 109,1 %
98,5 / 108,5 %
98,5 / 108,5 %
96,7 / 107,4 %
Contenance CC (eau)
2,1 litres
2,2 litres
2,2 litres
2,3 litres
Pression d'eau max (Pms)
300 kPa (3 bar)
300 kPa (3 bar)
300 kPa (3 bar)
300 kPa (3 bar)
Charge nominale - Valeur supérieure (Qnw(s))
7,5 - 30,2 kW
7,5 - 30,0 kW
10,0 - 32,7 kW
11,3 – 37,8 kW
Charge nominale - Valeur inférieure (Qnw(i))
6,8 - 27,2 kW
6,8 - 27,0 kW
9,0 - 29,5 kW
10,2 - 34,0 kW
Puissance nominale (P)
25,7 kW
26,4 kW
27,6 kW
32,2 kW
Charge nominale - Valeur supérieure (Qnw(s))
6,2 – 25,2 kW
6,5 – 26,2 kW
8,6 – 28,1 kW
9,7 – 32,5 kW
Charge nominale - Valeur inférieure (Qnw(i))
5,6 – 22,7 kW
5,8 – 23,6 kW
7,7 – 25,3 kW
8,7 – 29,3 kW
Puissance nominale (P)
21,4 kW
22,6 kW
23,7 kW
27,7 kW
Temps d'attente réel (à la chaudière)
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
Longueur de conduite spécifique 10/12 mm
Débit spécifique remplissage du bain, conformément à
classification gaz CW (D)
Débit spécifique d'eau du robinet (D) (à 40 °C / ∆T 30°C)
25 m
25 m
25 m
30 m
15 litres / min.
22 litres / min.
22 litres / min.
23 litres / min.
150 litres
150 / 200 litres
150 / 200 litres
200 litres
Pression d'eau maximale (Pmw)
800 kPa (8 bar)
800 kPa (8 bar)
800 kPa (8 bar)
800 kPa (8 bar)
LABELS DE QUALITE
Label de qualité
HR TOP 107
HR TOP 107
HR TOP 107
HR TOP 107
Classe NOx
5
5
5
5
Dimensions et poids
GENERAL
CHAUFFAGE
G20
G25
SANITAIRE
G20
G25
| 38
1
2
2.2.Pièces
Légende - Pièces de l'appareil
LT
RA
6
A
1
7
9
8
10
2
5
4
3
11
15
16
alle rechten voorbehouden
reproduktie of gebruik in enige vorm
t.b.v. derden is niet toegestaan zonder
schriftelijke toestemming van de eigenaar
17
all rights reserved. reproduction or issue
to third parties in any form whatever is
not permitted without written authorisation
from the proprietor
19
27
20
26
A R
23
21
WK
STATUS :
Thermostat maximum
9
Fiche d'ionisation
10
Pièce de brûleur en fonte
11
Électrode d'allumage
12
B
Transformateur
d'allumage
13
Séparateur d'air
15
Cuve du chauffe-eau
16
Échangeur de chaleur
17
Refouloir des gaz de combustion
19
Sonde de température eau chaude
20
Sonde de température aliment. CC
21
Capteur de pression
22
Vanne 3 voies
C
ado
1:10
In Work CAD
DATE :
DIM. UNIT :
CHECKED :
NOT SCALED : xx
NEN 3310 - 3311 - 73311
ORIENTATION ONLY : ( xx )
05/05/09
mm
Pompe CC
25
Évacuation en fonte / réceptacle de condensation
26
Unité de régulation
27
Échangeur de chaleur
RA Raccordement évacuation des gaz de combustion
LT
Raccordement arrivée d'air
A
Alimentation CC
R
Retour CC
W
FUNCTIE SCHEMA
COMBIFORT SOFTLINE
1
8
28Écran
OG
KT LN
MATERIAL :
SCALE :
Bloc de gaz
24Siphon
22
D
DRAWN :
Injection de gaz
5
23
24
C
4
18Isolant
28
25
Plaque de propulsion
14Brûleur
18
C
Chambre de mélange gaz/air
3
7Châssis
14
B
2
6Purgeur
13
12
FR
1Ventilateur
A
A
PROJECTION
D
Eau chaude
DIMENSIONAL TOLERANCE, UNLESS OTHERWISE SPECIFIED :
K
DIM. : ± 0.2
ANGLE : ± 0.5
MODIFICATION :
DATE :
SHEET :
1/1
2
Eau froide
SURFACE : 3.2
Évacuation condensation
PRODUCTNUMBER :
O
Fax +31 (0)344 - 620 901
REV.
Second circuit CC / sur-capacité
1
GGaz
E-mail: info@daalderop.nl
07.94.12.403
Lingewei 2 4004 LL, Postbus 7 4000 AA Tiel
Tel. +31 (0)344 - 636 500
C
Internet: www.daalderop.nl
A3
KT Traversée de câble thermostat d'ambiance
LN Câble d'alimentation
| 39
2.3. Fonctionnement de la chaudière
Pour guider les gaz de combustion le long des cannelures
(G) de l'échangeur de chaleur, un refouloir (H) est placé
La chaudière est une chaudière HR à modulation continue.
au cœur de l'échangeur de chaleur.
Au cœur de la chaudière se trouve la cuve du chauffe-
La partie supérieure du refouloir est en céramique, tan-
eau, qui contient un échangeur de chaleur HR intégré, en
dis que la partie inférieure est en aluminium.
aluminium, spécialement conçu à cet effet. L'échangeur de
chaleur est totalement intégré à la cuve en cuivre du chauffe-
L'échangeur de chaleur permet de chauffer directement
eau. Cette configuration permet à la chaudière et au chauffe-
l'eau du chauffage central grâce à la chaleur des gaz de
eau de former un ensemble extrêmement compact.
combustion. Les gaz de combustion sont expulsés du haut
vers le bas au moyen d’un ventilateur par les cannelures de
l’échangeur de chaleur. Les cannelures extraient la chaleur
2.3.1. Échangeur de chaleur
des gaz de combustion et la transmettent à l'eau qui circule
au travers de l'échangeur de chaleur, de bas en haut.
Les gaz de combustion refroidissent suffisamment pour
qu'une partie de la vapeur d'eau se condense dans la partie basse de l'échangeur de chaleur. Ainsi, une quantité
de chaleur supplémentaire s'échappe et est transmise
à l'eau (plus froide) du chauffage central, ce qui permet
d'obtenir un rendement bien au-delà de 90%. L’eau formée par la condensation est évacuée vers les égouts par
l’intermédiaire du siphon situé sous l’appareil.
Pour chauffer l'eau du chauffe-eau, l'eau du chauffage
central est transmise vers une hélice, à l'aide d'une
vanne 3 voies. En forme de spirale, cette hélice n'est
autre qu'un tuyau de cuivre qui traverse la cuve du
chauffe-eau. La chaleur de l'eau du chauffage central est
transmise par cette hélice à l'eau du robinet, plus froide,
ce qui permet de la réchauffer. Pour éviter que l'eau
chaude refroidisse trop vite, le chauffe -eau est isolé par
deux couvercles en EPS (A).
A. Isolant
F. Eau de chauffage central
B.Chauffe-eau
G.Cannelures de l'échangeur de chaleur
C. Eau chaude
H.Refouloir
D.Tuyau de cuivre
I. Tuyau des gaz de combustion
E. Échangeur de chaleur
2.3.2.Combustion propre
Un brûleur spécialement mis au point est placé en haut
de l’échangeur de chaleur. Le mélange gaz/air est effectué complètement avant d’atteindre le brûleur. En consé-
L'échangeur de chaleur se compose d'un tuyau en alumi-
quence, la hauteur de flamme lors de la combustion est
nium (E) avec des cannelures intégrées (G) et des tuyaux
très faible, permettant ainsi d’obtenir une construction
(F). L'échangeur de chaleur est entouré d'un tuyau de
compacte et une combustion complète et non polluante.
cuivre. L'échangeur est placé au cœur du chauffe-eau
Grâce à sa combustion écologique, la chaudière respecte
(B). L'extrémité de l'échangeur de chaleur est encastrée
le label gazier SV (« Schonere Verbranding »).
entre deux brides en aluminium.
| 40
2.3.3.Puissance du brûleur
la pièce est maintenue à la température souhaitée en
utilisant la puissance la plus faible possible. Cela signifie
L’appareil dispose d’une commande de puissance du
un rendement élevé, une température stable de la pièce
brûleur à modulation continue. À l’aide du raccord méca-
et une température optimale des radiateurs.
FR
nique gaz/air, la puissance du brûleur peut être réglée à
l’aide du ventilateur.
Par ailleurs, en fonction du modèle et de la marque du
thermostat d'ambiance, l'écran du thermostat d'ambiance
peut afficher l'état actuel ou une éventuelle erreur de la
2.3.4.Démarrage le plus efficace (DPE)
chaudière. Pour des informations plus spécifiques, consultez le mode d'emploi de votre thermostat d'ambiance.
Le DPE est un moyen confortable d’économiser de l’énergie. Il maintient la température ambiante préréglée dans
l’habitation avec la puissance la plus faible possible (et
donc au plus haut rendement). En cas d’une demande
2.3.7.Réglages en fonction des conditions
atmosphériques (Réglages variables)
d’eau chaude dans une pièce, l’appareil commence
toujours par chauffer l'habitation avec une puissance de
La chaudière est prévue pour l’utilisation d’un réglage
brûleur faible. La chaudière s'allume via la commande
en fonction des conditions atmosphériques. Dès que la
on/off standard du thermostat d'ambiance.
température extérieure tombe, il est indispensable que
La durée pendant laquelle le brûleur brûle à basse puis-
les radiateurs chauffent davantage qu'avec des tempéra-
sance dépend essentiellement de la demande de chaleur.
tures extérieures plus élevées. Une régulation selon les
conditions climatiques adapte la température de l'arrivée
d'eau de l'installation de chauffage central à la tempé-
2.3.5.Régulation confort continu
rature extérieure. Grâce à une sonde extérieure digitale
de température, la chaudière peut être aisément réglée
La chaudière peut gérer deux prises d'eau chaude simulta-
suivant les conditions climatiques.
nées. La vanne 3 voies se place alors en position moyenne,
de sorte qu'une partie de l'eau du chauffage central est
pompée dans l'installation de chauffage central. L'autre
partie de cette eau est pompée dans l'hélice de l'échangeur
2.3.8.Indiqué pour une seconde zone
de chauffage central
de chaleur, afin de réchauffer l'eau. Ce réglage unique en
son genre évite une chute de la température dans la pièce,
Il est possible de raccorder un second circuit de chauf-
tandis que le chauffe-eau est en train de chauffer.
fage central, à réglage indépendant, à la chaudière. Ainsi,
cette seconde zone peut par exemple chauffer la salle
de bains le matin, tandis que le reste de la maison est
2.3.6.Thermostat d'ambiance modulant avec
OpenTherm®
encore non chauffé.
Cette seconde zone peut être activée de façon indépen-
Outre un thermostat d'ambiance standard avec régula-
dante, ou raccordée au circuit principal, à l’aide d’un
tion MES, la chaudière doit également être raccordée à
deuxième thermostat d’ambiance (minuterie, avec relais
un thermostat d'ambiance à modulateur satisfaisant au
à semi-conducteurs).
protocole de communication OpenTherm ®. Le thermostat
d'ambiance à modulateur détermine la puissance de la
chaudière en fonction de la différence entre la température souhaitée et la température réelle de la pièce. Ainsi,
| 41
2.4.Utilisation dans une nouvelle
construction
Chaque nouvelle construction contient une grande quantité d'humidité, en moyenne 4000 litres. Cette humidité
provient des matériaux de construction, tels que le béton,
2.5. Raccordement hotfill
ä Avertissement!
Lorsque des appareils, tels qu'un lave-vaisselle ou une
machine à laver, sont raccordés via "hotfill", on utilise un
mélangeur.
le ciment, les enduits et la colle. Lors de la construction,
il peut également pleuvoir sur ces matériaux. L'humidité de construction est évacuée de manière optimale
grâce à une bonne ventilation et une température la plus
constante possible.
Séchage lent.
En chauffant la pièce, on favorise le processus de
Il est possible de raccorder certains appareils, tels qu'un
lave-vaisselle ou une machine à laver, via "hotfill". Cela
signifie que l'appareil ne doit pas lui-même chauffer
l'eau, vu qu'il est branché sur le circuit d'eau chaude
de la chaudière. Vous devez toutefois tenir compte de la
température d'alimentation maximale autorisée de l'eau
pour l'appareil.
séchage. Ce séchage ne peut être trop rapide, pour éviter
de nombreux dégâts (crevasses, par exemple). Il convient
donc de prêter une grande attention au séchage. Tenez
compte du fait que ce temps de séchage peut durer un
bon semestre. Réglez le chauffage sur 15-18°C, et sur
20°C après emménagement. Ne réglez pas le chauffage
sur une température supérieure, sinon les matériaux de
construction pourraient sécher trop vite et provoquer
quelques dégâts à la construction.
Ventilation pendant le séchage.
Au cours du processus de séchage, une bonne ventilation
Sous certaines conditions (par ex. réchauffage de longue
durée ou température élevée du chauffage central), il se
peut que la température de l'eau de la cuve de stockage
excède la température définie.
Pour éviter que l'appareil raccordé ne soit endommagé
(irréparable), vous devez ajouter un mélangeur à la canalisation d'eau chaude. Grâce à ce mélangeur, vous pouvez
régler la température d'alimentation maximale de l'eau.
2.6. Conversion selon le type de gaz
et circulation de l'air est incontournable. Pendant la première année, laissez un espace d'environ 5 centimètres
entre le mobilier et les murs, afin d'évacuer l'humidité.
ä Avertissement!
La conversion d'un appareil exige des connaissances spécia-
Ouvrez les fenêtres tous les jours. Les grilles de ven-
lisées et ne peut dès lors être réalisée que par le fabricant
tilation (de nuit) seront également ouvertes en perma-
de la chaudière ou un installateur Itho Daalderop.
nence, et la ventilation mécanique sera toujours allumée.
Dès lors, ne retirez en aucun cas la fiche. Au cours de
premiers mois, utilisez la ventilation mécanique le plus
possible à forte puissance.
ä Avertissement!
Cela permet d'obtenir une circulation d'air appropriée.
Il n'est pas permis de convertir un modèle 40 kW pour une
utilisation avec du propane.
Facture énergétique.
Une ventilation adéquate et permanente n'est pas seulement importante pour la santé, mais également un outil
essentiel contre les problèmes d'humidité de la maison.
La ventilation implique une perte de chaleur. Le processus de séchage d'une nouvelle construction augmente la
consommation énergétique, ce qui aura des implications
sur votre facture d'énergie.
La chaudière doit être convertie pour pouvoir être utilisée
avec du propane (catégorie d'appareil II2L3B/P et I3B/P).
A cet effet, un jeu de conversion est indispensable, et doit
être commandé auprès du fabricant ou du grossiste. Suivez les instructions fournies avec le jeu de conversion.
Les caractéristiques de la chaudière en termes de
confort, telles que stipulées par l'organisme d'inspection,
ne sont pas garanties pour un usage avec du propane.
| 42
2.7. Label de qualité
La chaudière dispose des labels de qualité suivants :
HR TOP 107 FR
Le label HR Top est un label belge attribué aux
chaudières à condensation au gaz, peu énergivores. Il garantit que
la chaudière satisfait aux exigences de la directive européenne en matière
de rendement, supérieure d'environ 10% par rapport au label HR+. En
outre, il fixe des limites d'émissions de CO et de NOx, et propose un certain nombre de garanties (commerciales).
Le label est attribué par la Collectivité du Gaz, un partenariat entre les
fabricants d'appareils à gaz et la fédération belge du gaz (ARGB), après
contrôle par un laboratoire indépendant accrédité par le SPF Économie.
Le rendement minimum pour les chaudières à condensation dotées du
label HR TOP, à puissance nominale (Pn, en kW), est d'au moins 95%
(température moyenne de la chaudière : 70°C) et, à charge partielle
(0,3xPn, en kW), d'au moins 107 % (température de retour : 30° C).
La concentration de CO et de NOx dans l'air et l'eau et les produits de
combustion libre (0% O2) ne peut pas dépasser les valeurs suivantes :
•CO : max 110 mg/kWh (conditions de test identiques au calcul du NOx)
•NOx : max 70 mg/kWh selon la norme européenne en vigueur.
| 43
1
2
3
4
3.Commande
3.1. Panneau de commande
1
2
3
4
5
Figure 1 : Panneau de commande
Le panneau de commande se trouve sur la partie avant de
1 Écran
l’appareil. Le panneau de commande est pourvu des éléments
L'état de fonctionnement est affiché à l'écran. Les messages
suivants :
d'avertissement, de blocage et d'erreur sont également indiqués.
1 Écran
2 Touche Menu
2
3 Touche Entrée
4 Touche Réinitialisation
5 Touches Flèches (haut / bas)
1
MATERIAL :
ado
1:1
STATUS :
Touche MenuIn Work CAD
DRAWN :
DATE :
SCALE :
DIM. UNIT :
CHECKED :
04/05/09
mm
A
PROJECTION
DIMENSIONAL TOLERANCE, UNLESS OTHERWISE SPECIFIED :
DIM. : ± 0.2
ANGLE : ± 0.5
DATE :
SHEET :
PRODUCTNUMBER :
BEDIENINGSPANEEL
Le menu s'ouvre à partir de l'écran d'état. Une fois
1/1
07.94.12.396
COMBIFORT SOFTLINE
dans leORIENTATION
menu,ONLYvous
pouvez revenir au menu
supérieur
: ( xx )
Lingewei 2 4004 LL, Postbus 7 4000 AA Tiel
NOT SCALED : xx
2
SURFACE : 3.2
MODIFICATION :
NEN 3310 - 3311 - 73311
grâce à cette touche.
3
Tel. +31 (0)344 - 636 500
Fax +31 (0)344 - 620 901
3 Touche Entrée
La touche Entrée permet de confirmer des choix.
Il peut s'agir de la modification d'un réglage, ou de
l'activation d'un menu inférieur.
4 Touche Réinitialisation
Ce bouton permet de déverrouiller la chaudière, à
partir de l'écran d'état. Ce bouton permet aussi de
quitter le menu, affichant l'écran d'état.
5 Touches Flèches (haut / bas)
Les deux flèches permettent de naviguer dans la
structure du menu de la chaudière.
| 44
4
E-mail: info@daalderop.nl
Internet: www.daalderop.nl
R
A
3.2. Écrans de menu
Lignes B et C :
Description de l'erreur, du blocage, de l'avertissement ou de
3.2.1.Démarrer
l'état.
Pendant le démarrage, l'écran suivant s'affiche :
Ligne D :
FR
pression CC / température alimentation CC
ITHO DAALDEROP
3.2.3.Menu
-- DEMARRER --
[XXXX]
La version du logiciel s'affiche au bas de l'écran.
Pendant une minute, l'écran d'état s'affiche, tandis que la
chaudière est en service. La chaudière est alors prête et l'eau
Chaque écran de menu dispose d'un intitulé, toujours visible en
haut à gauche de l'écran.
MENU →1.INFO
2.MENU UTILISATEUR
chaude peut être préparée.
3.MENU SERVICE
3.2.2.Écran d'état
▲
▼
La flèche → à l'écran indique la ligne sélectionnée.
Les flèches ▲ et/ou ▼ sur le côté droit de
l'écran indiquent que d'autres options sont disponibles.
Remarque!
En cas d'erreur, avertissement ou blocage, les voyants de
l'écran clignotent de façon continue.
•Revenez au menu principal en appuyant sur la touche
MENU. Une fois dans le menu, vous pouvez revenir
au menu supérieur grâce à cette touche.
•Faites votre choix à l'aide des flèches du panneau de
L'état de la chaudière est indiqué sur l'écran.
commande et confirmez grâce à la touche ENTRÉE.
Lorsque l'écran n'est pas allumé, il suffit d'appuyer sur la
touche Menu pour le rendre visible.
LIGNE A
LIGNE B
LIGNE C
LIGNE D
16:36
La touche MENU vous permet de revenir au niveau supérieur.
Si l'écran du menu ne reçoit aucune commande pendant 3
minutes, celui-ci retourne à l'écran d'état.
| 1.5 BAR
Ligne A :
Code d'erreur (Exx), Code de blocage (Bxx), Code d'avertissement (Wxx) et horloge 24 heures.
| 45
3.3. Structure du menu
Menu
MENU
INFO 1.INFO
2.MENU UTILISATEUR
3.MENU SERVICE
4.LANGUE/TAAL
5.DATE/HEURE
MENU UTILISATEUR
Informations sur la chaudière, le logiciel et les erreurs.
L'utilisateur peut effectuer lui-même plusieurs réglages.
MENU SERVICE Uniquement accessible par l'installateur.
LANGUE/TAAL
Précisez ici la langue de votre choix.
DATE/HEURE Précisez ici la date et l'heure.
Info
MENU
→1.INFO
2.MENU UTILISATEUR
INFO
4.LANGUE/TAAL
B. ERREURS
3.MENU SERVICE
5.DATE/HEURE
Version
A. VERSION
ECRAN [XXXX]
Version du logiciel de l'écran
VERSION
ECRAN UNITE REGL CC
[XXXX]
UNITE REGL CC[XXXX]
[XXXX]
Version du logiciel de l'unité de régulation
Erreurs
L'utilisateur peut consulter ici les avis d'erreur.
ERREUR
ERREURS
A.ERREUR
B.BLOCAGE
Codes et description de la dernière
erreur ayant entraîné un verrouillage de l'appareil.
BLOCAGE
Codes et description de la dernière
erreur ayant entraîné un blocage
(temporaire) de l'appareil.
ERREUR
Exx
Description 1
Description 2
BLOCAGE
Bxx
Description 1
Description 2
| 46
Menu utilisateur
MENU
MENU UTILISATEUR
→2.MENU UTILISATEUR
1.INFO
3.MENU SERVICE
4.LANGUE/TAAL
5.DATE/HEURE
A.EAU CHAUDE
B.ECRAN
Arrêt aprs 5 min.
Pression CC
C.AFFICHAGE
D.CAPTEUR PRESSION
On
70°C
Off
E.TEMP. EAU CHAUDE
F. REGULATION RTE
G. CONFIGUR. DEFAUT
Eau chaude
EAU CHAUDE
On
Off
FR
On
L'eau est maintenue automatiquement à température, réduisant le temps d'attente.
- ON – Configuration défaut.
- OFF – (*) La préparation d'eau chaude est désactivée. De l'eau froide sort
du robinet d'eau chaude.
*) Sur l'écran d'état, ‘EAU CHAUDE OFF’ clignote en haut à droite.
Écran
Réglez le temps d'activation de l'écran.
ÉCRAN
Arrêt aprs 5 min.
- ARRÊT APRS 5 MIN. – Configuration défaut.
Marche cont.
- MARCHE CONT. - L'écran demeure allumé en permanence.
Arrêt aprs 20 min.
- ARRÊT APRS 20 MIN. - L'écran reste allumé 20 minutes après utilisation.
| 47
Affichage
AFFICHAGE
Alternatif
Pression CC
Choisissez les informations à afficher en bas de l'écran d'état.
- ALTERNATIF - Les 2 autres choix sont affichés en alternance.
- PRESSION CC – Configuration défaut.
- ALIMENT CC - Température de l'eau de chauffage qui quitte la chaudière.
Aliment CC
Capteur pression
CAPTEUR PRESSION
On
Off
La pression d'eau du système de chauffage est mesurée.
- ON - Configuration défaut.
- OFF -
(*)
La valeur du capteur de pression n'est pas prise en compte.
La chaudière reste active.
*) Uniquement sur demande de l'installateur ou du fabricant.
Temp. eau chaude
TEMP. EAU CHAUDE
60°C
65°C
La température de l'eau du chauffe-eau est réglable.
- 60°C – Moins d'eau à 40°C, moins de consommation d'énergie
- 65°C – Quantité moyenne d'eau à 40°C, consommation d'énergie moyenne
- 70°C – Configuration défaut
70°C
Régulation RTE
Un réglage selon les conditions atmosphériques (réglage variable) adapte la
température d'alimentation de la chaudière sur la base de la température
Régulation RTE
Off
Thermostt ambiance
Minuterie
extérieure. Ce réglage doit toujours être combiné à une installation révisée.
- OFF – Configuration défaut
- THERMOSTT AMBIANCE - Le thermostat d'ambiance règle la chaudière sur
la base de la température mesurée dans la pièce. La température des
pièces principales dépend de celle de la pièce de référence.
- M INUTERIE - Le réglage selon les conditions atmosphériques permet
également de faire fonctionner la chaudière de nuit, consommant inutilement de l'énergie. La nuit, il est possible d'ajouter une minuterie pour faire
baisser la température d'alimentation du chauffage central.
Conseil!
Conseil!
Lorsque la chaudière n'est pas correctement réglée, cela
Modifications uniquement sur demande de l'installateur ou
peut provoquer un déséquilibre dans le système de chauf-
du fabricant.
fage et empêcher que la chaudière ne soit utilisée à plein
rendement.
| 48
Configuration défaut
CONFIGURATION DÉFAUT
Toutes les valeurs réglées par l'utilisateur
Accord << Entrée >>
tion,
RESTAURER?
peuvent être supprimées par cette fonc-
Annuler << Menu >>
et réinitialisées.
CONFIGURATION DÉFAUT
FR
APPLIQUÉE
Menu service
MENU
MENU SERVICE
Ce menu est uniquement destiné à
2.MENU UTILISATEUR
CODE ACCÈS: XXXX
lors protégé par un code d'accès
1.INFO
→3.MENU SERVICE
l'installateur ou au technicien, et est dès
4.LANGUE/TAAL
5.DATE/HEURE
Langue/taal
MENU
1.INFO
2.MENU UTILISATEUR
La langue du menu peut être définie sur
ANGLAIS, NEERLANDAIS, FRANCAIS ou
ALLEMAND.
3.MENU SERVICE
LANGUE/TAAL
English[en]
Nederlands[nl]
Français
→4.LANGUE/TAAL
[fr]
Deutsch[de]
5.DATE/HEURE
Date/heure
MENU
Dans ce menu, il est possible de régler la
1.INFO
date et l'heure.
3.MENU SERVICE
A l'aide de la touche ENTREE, choisissez la
→5.DATE/HEURE
Augmentez ou diminuez la valeur à l'aide
2.MENU UTILISATEUR
4.LANGUE/TAAL
valeur à modifier.
DATE/HEURE
Vendredi
14 févr 2010
07:00
des flèches du panneau de commande.
| 49
4. Utilisation
4.1. Mise en service
ä Avertissement!
Si le câble d'alimentation est endommagé, celui-ci sera
remplacé avant que l'appareil soit branché à une prise avec
mise à la terre.
d)L'écran indique que le système démarre.
ITHO DAALDEROP
-- DEMARRER --
[XXXX]
Le câble d'alimentation ne peut être remplacé que par un
installateur agréé.
En 1 minute, l'écran d'état s'affiche.
Conseil!
ä Attention!
La chaudière est livrée préréglée en usine, avec les réglages
Avant de mettre la chaudière en service, vérifiez et assurez-
en néerlandais. Si nécessaire, les réglages linguistiques
vous des éléments suivants :
standard peuvent être modifiés, dans la langue de votre choix
•L'ensemble du système de chauffage est rempli d'eau et purgé.
[Menu - Langue - Choix de langue].
•L'ensemble du circuit d'eau chaude est rempli d'eau et purgé.
Après modification, revenez au menu principal.
•L'absence de fuites du système a été vérifiée.
•Les conduites de gaz sont purgées et l'absence de fuites a
été vérifiée.
Conseil!
Lorsque la pression d'eau du circuit de chauffage central
tombe sous 1 bar, la chaudière ne doit pas être utilisée.
a)Vérifiez que les vannes des tuyaux de gaz, d'eau et de chauffage central sont ouvertes.
L'écran clignote de manière continue, ce qui indique que la
pression d'eau est trop basse.
Remplissez le système de chauffage comme décrit dans ce
b)Contrôlez les siphons de la chaudière et de l'installation
document.
Ceux-ci doivent être totalement remplis d'eau.
c)Insérez la fiche de l’appareil dans une prise murale avec
mise à la terre.
e)La chaudière est à présent prête et l'eau chaude peut être
préparée.
Conseil!
Si la chaudière reste hors tension, vérifiez le fusible correspondant dans le tableau électrique et, si nécessaire, remplacez-le. Lorsque ce fusible n'est pas la cause de la panne,
contrôlez le fusible de l'unité de régulation et le transformateur monophasé. Remplacez-les si nécessaire. Si ces fusibles
ne sont pas la cause de la panne, contactez Itho Daalderop.
| 50
4.2. Configurer appareil
Les paramètres de confort du chauffage central et de l'eau
chaude se trouvent dans le menu service. Les modifications du
ä Avertissement!
Lorsque la chaudière joue le rôle d'un dispositif de réchauffage d'un chauffe-eau solaire, il est interdit de désactiver la
chaudière ou la fonction eau chaude.
menu service ne peuvent être effectuées que par un installateur
agréé ou une société d'entretien agréée.
FR
a)Si nécessaire, vous pouvez modifier les configuration défaut
du menu utilisateur selon vous souhaits.
CONFIGURATION DÉFAUT
Conseil!
Lorsque la chaudière utilise une régulation selon les conditions climatiques, celle-ci se règle à partir de la chaudière
même ou d'un thermostat d'ambiance OpenTherm®.
•Ne modifiez jamais vous même les paramètres de la régulation selon les conditions climatiques.
•Si vous n'êtes pas satisfait des paramètres, contactez un
installateur agréé.
MENU UTILISATEUR
On
Eau chaude
Écran
Affichage
Arrêt aprs 5 min.
Pression cc
On
Capteur pression
70°C
Temp. eau chaude
Off
Régulation RTE
Tableau des configurations standard
Conseil!
Lorsque la chaudière n'est pas correctement réglée, cela
peut provoquer un déséquilibre dans le système de chauf-
Conseil!
fage et empêcher que la chaudière ne soit utilisée à plein
Le chapitre STRUCTURE DU MENU explique les différents
rendement.
paramètres, pour vous permettre de faire votre choix.
Pour un fonctionnement correct, il est essentiel de régler la
chaudière. Les paramètres dépendent des caractéristiques de
la pièce et du système de chauffage. Vu que chaque pièce est
différente, les réglages varient eux aussi d'une pièce à l'autre.
L'installateur doit fournir la chaudière avec les paramètres
corrects.
| 51
4.3. Usage quotidien
4.4.Remplissage et purge du système
de chauffage
4.3.1.Chauffage
Conseil!
ä Attention!
Pour savoir comment utiliser les thermostats, Itho Daalderop
Le système de chauffage doit être rempli d'eau propre.
vous conseille de consulter la documentation de leur fabricant.
Pour le chauffage au sol, respectez les consignes de remplissage et de purge du fabricant.
a)Réglez le thermostat d’ambiance sur la position souhaitée.
Qualité d'eau
b)Lorsque la chaudière détecte une demande d'eau chaude
via le thermostat d'ambiance, celle-ci s'allume.
4.3.2.Eau chaude
Taux d'acidité (pH)
7 – 8,5
Teneur en fer (Fe)
‹ 0,2 mg/l
Teneur en chlore (Cl)
‹ 150 mg/l
Conductivité
‹ 125 mS/m
Dureté
‹ 12°dH
Additifs chimiques
Non autorisés (*)
Conseil!
* Contactez Itho Daalderop si l'ajout de produits chimiques
La demande d'eau chaude prime sur le chauffage de la pièce.
a) Ouvrez un robinet d'eau chaude.
est requis.
Conseil!
La chaudière est livrée avec une vanne 3 voies en position
b)La chaudière s'allume et l'eau du robinet s'écoule à 60°C.
moyenne (réglage en usine), afin de faciliter le remplissage
de l'installation de chauffage central.
Également lors de la mise en service de la chaudière, la
vanne 3 voies doit être placée manuellement en position
moyenne pour le remplissage de l'installation de chauffage
central.
Lorsque la pression d'eau du circuit de chauffage central tombe
sous 1 bar, celui-ci doit être rempli et purgé.
a) N'éteignez pas l'appareil.
b) Ouvrez toutes les vannes des radiateurs de l'installation.
c)Vérifiez que le bouchon du purgeur est en position ouverte a
fait un tour complet (vers la gauche).
d)Débranchez le thermostat d'ambiance, et n'utilisez pas
d'eau chaude.
| 52
e) Raccordez le tuyau de remplissage sur le robinet d'eau froide.
4.5. Purge des conduites sanitaires
f)Via le robinet d'eau froide, faites en sorte que le tuyau
Lorsque, sous certaines conditions, les conduites sanitaires
demeure rempli d'eau avant de le brancher au robinet de
doivent être vidangées, les conduites seront purgées avant
remplissage de l'installation.
utilisation.
g)Ouvrez le robinet de remplissage et remplissez lentement
l'installation via le robinet d'eau froide.
1)Assurez-vous que la vanne d'arrêt de l'élément d'admission
est ouverte.
h)Lisez la pression d'eau sur l'écran et remplissez le système
de chauffage jusqu'à atteindre une pression d'eau de 200
2)Assurez-vous que le robinet principal de la conduite d'eau
est ouvert.
kPa (= 2 bar).
Lorsque la pression d'eau excède 100 kPa (= 1 bar), la vanne
3 voies se verrouille automatiquement.
3)Purgez les conduites sanitaires en ouvrant les raccordements
chaud et froid des robinets d'eau qui y sont branchés. Dès
que vous obtenez un jet d'eau stable, cela signifie que la par-
i)Assurez-vous que le système de chauffage ne présente
tie de conduite est purgée et que le robinet peut être refermé.
aucune fuite, et purgez tous les radiateurs de la maison.
Commencez par le point le plus bas et terminez par le point
le plus haut.
j)Lorsque la pression d'eau après purge se trouve sous 150
kPa, remplissez à nouveau l'installation jusqu'à atteindre la
pression de 200 kPa décrite ci-avant.
k) Fermez le robinet et débranchez le tuyau de remplissage.
A
B
AUTO
A
A
A
MAN
B
AUTO
MAN
AUTO
MAN
AUTO
MAN
1
B
2
B
3
Fig. 07.94.12.024.00 - Positions de la vanne 3 voies
1. Position moyenne
3. Position CC
2. Position chauffe-eau
| 53
FR
5. Mise hors service
5.1. Système de chauffage
ä Attention!
a)Laissez la fiche de l’appareil dans la prise murale.
b)Utilisez le panneau de commande. Via le MENU UTILISATEUR, sélectionnez la fonction EAU CHAUDE et sélectionnez
OFF.
En hiver, réglez le thermostat d’ambiance sur une température d'au moins 15°C.
EAU CHAUDE
Pour éviter le gel de l’installation, il est conseillé de laisser
On
entièrement ouvertes ou en partie toutes les vannes ther-
Off
mostatiques.
Conseil!
5.3. Mise hors service définitive
Lorsque la température de départ de la chaudière tombe sous
la température de sécurité de la chaudière, celle-ci se met en
route et chauffe jusqu'à une température de 5 à 10°C
ä Attention!
supérieure à la valeur réglée.
L'arrêt de la chaudière en période de gel peut causer le gel
de toute l'installation. Prenez de l'eau au point le plus bas
des conduites du chauffage central et des sanitaires afin
d'éviter tout dégât dû à l'eau.
a)Laissez la fiche de l’appareil dans la prise murale.
b)Placez le thermostat d’ambiance sur le minimum. L'eau
chaude sera maintenue à température, sauf réglage
Conseil!
contraire.
N’abandonnez pas votre appareil dans les encombrants, mais
informez-vous sur la manière d’évacuer votre appareil auprès
5.2. Eau chaude
ä Danger!
de votre installateur ou de la commune.
Lorsque la chaudière joue le rôle d'un dispositif de réchauf-
a) Placez le thermostat d’ambiance sur le minimum.
fage d'un chauffe-eau solaire, il est interdit de désactiver la
b) N'utilisez aucun robinet d'eau chaude.
chaudière ou la fonction eau chaude.
c) Retirez la fiche de l’appareil de la
prise murale.
d) Fermez le robinet de gaz sous la chaudière.
La chaudière est constituée d’une série de matières premières,
Conseil!
à savoir le cuivre, l’aluminium et l’acier. Ces matériaux, à la
Lorsque la température de départ de la chaudière tombe sous
fin de la durée de vie de l’appareil, sont faciles à séparer et à
la température de sécurité de la chaudière, celle-ci se met en
recycler.
route et chauffe jusqu'à une température de 5 à 10°C
supérieure à la valeur réglée.
| 54
6.Messages
6.1.Messages
6.1.2.Avertissement
Un avertissement se reconnaît à son code, qui débute
par la lettre W puis donne une description de l'avertisse-
Remarque!
ment. L’appareil continue à fonctionner, mais la fonction
En cas d'erreur, avertissement ou blocage, les voyants de
à laquelle le message d’avertissement se rapporte, est
l'écran clignotent de façon continue.
désactivée ou refusée.
L'écran de la chaudière affiche quatre types de messages, à savoir : État, Avertissement, Blocage et Erreur.
Hormis l'état, d'autres messages peuvent être affichés
en raison du mauvais fonctionnement de l'installation de
WOO
Description 1
1 6:36
Description 2
| 1.5 BAR
chauffage central ou de la chaudière.
Exemple d'avertissement
6.1.1.État
Avertissement
Lorsque la chaudière est en service, l'état (= position de
fonctionnement actuel) est indiqué à l'écran.
Description 1
16:36
Description 2
Code
Description 1
Description 2
EAU CHAUDE
W00
ERREUR CAPTEUR
W10
PRESS CC TROP HAUTE
W15
ERREUR CAPTEUR
RETOUR CC
W20
ERREUR CAPTEUR
SONDE EXTéRIEUR
• Suivez les éventuelles instructions sur l'écran.
| 1.5 BAR
Tableau des messages d'avertissement
Exemple d'indication d'état
Conseil!
INDICATION D'ETAT
Description 1
Description 2
Si le message demeure, consultez un installateur agréé ou
une société d'entretien agréée.
VEILLE
DEMARRAGE
CHAUFFAGE
EAU CHAUDE
CHAUFFAGE
CC
ARRêT
ANTIRECYCLAGE
PROLONG. FONC
EAU CHAUDE
POMPAGE
CC
Protection antigel
Tableau des indications d'état
Le message EAU CHAUDE OFF clignote à la place de
l'horloge dès que la fonction EAU CHAUDE est désactivée.
| 55
FR
6.1.3.Blocage
6.1.4.Erreur
Un blocage est une erreur qui se produit, mais qui n’en-
Une erreur provoque la mise hors service de l’appareil via
traîne pas d'erreur. L’appareil attend jusqu’à ce que le
l’unité de commande et son verrouillage. L’appareil peut
blocage disparaisse et se remette à nouveau en marche
uniquement être déverrouillé en appuyant sur la touche
normalement. Un blocage se reconnaît à son code, qui
REINITIALISATION. Une erreur se reconnaît à son code,
débute par la lettre B puis donne une description du
qui débute par la lettre E puis donne une description de
blocage.
l'erreur.
Essayez d’abord de remédier à l'erreur en appuyant une
B00
Description 1
16:36
fois sur la touche REINITIALISATION. Si l’appareil ne se
déverrouille pas, essayez encore une fois après environ 15
Description 2
secondes.
| 1.5 BAR
E00
Exemple d'indication de blocage
Description 1
Description 2
Indication de blocage
Code
Description 1
Description 2
B00
ERREUR CAPTEUR
ALIMENTATION CC
B01
ERREUR CAPTEUR
ALIMENTATION CC
B05
Fréquence SECTEUR
B06
ERREUR INTERNE
B09
ERREUR FLAMME
B10
ERREUR PHASE
B12
Réinitial ERREUR
B22
ERREUR TYPE APPAREIL
SéLECTION TYPE CORR
B25
PRESS CC TROP BASSE
REMPLIR EAU
| 1.5 BAR
Exemple d'indication d'erreur
Indication d'erreur
UNITÉ RÉGL CC
INVERSER FICHE!
• Suivez les éventuelles instructions sur l'écran.
Tableau des indications de blocage
Conseil!
Si le message demeure, consultez un installateur agréé ou
une société d'entretien agréée.
16:36
Code
Description 1
Description 2
E00
VENTILATEUR
CC
E06
PAS D'IONISATION
DURANT Démarrage
E07
IONISATION
EN PANNE
E08
IONISATION
Présente à tort
E10
ERREUR SOUPAPE GAZ
E15
AUCUN Débit
EAU CHAUDE
E16
AUCUN Débit
CC
E21
THERMOSTAT MAXIMUM
EAU CC TROP CHAUDE
E30
ERREUR Sécurité
UNITÉ RÉGL CC
E33
ERREUR INTERNE
UNITÉ RÉGL CC
E35
Prolongé
BLOCAGE
• Appuyez sur la touche REINITIALISER.
Tableau des indications d'erreur
Conseil!
Si le message demeure, consultez un installateur agréé ou
une société d'entretien agréée.
| 56
6.1.5. Indications OpenTherm®
Conseil!
Reportez-vous au mode d'emploi du thermostat d'ambiance
pour connaître la signification des symboles de l'écran.
6.2. Diagnostic
ä Avertissement!
FR
Ne retirez jamais le châssis de l'appareil.
Certaines pièces sont sous tension électrique.
Pour de plus amples informations, consultez les indications
sur l'écran de la chaudière.
Conseil!
Une chaudière non sujette aux pannes ne se mettra en route
Si vous utilisez certains modèles / marques de thermostats d'ambiance modulants selon le protocole de
communication OpenTherm ®, les messages ci-dessous
qu'en cas de demande d'eau chaude. Cela signifie que le
thermostat doit être réglé à un niveau suffisamment élevé ou
qu'un robinet d'eau chaude est ouvert.
s'affichent sur l'écran du thermostat d'ambiance.
• Messages d’état
• Messages d’avertissement
• Messages de blocage
• Messages d'erreur
Conseil!
Certains messages sont temporaires. Patientez au moins une
heure avant de contacter un installateur agréé ou une société
d'entretien agréée, car plusieurs erreurs peuvent disparaître
pendant ce délai!
Suivez les éventuelles instructions sur l'écran.
6.2.1. Q
ue pouvez-vous contrôler vous-même en
cas d'erreur?
•L e thermostat d'ambiance est-il correctement réglé?
• Le robinet de l'élément d'admission est-il ouvert?
• Le robinet de gaz est-il ouvert?
• Les vannes du radiateur sont-elles ouvertes?
•L a pression d'eau du système de chauffage se
trouve-t-elle entre 1 et 3 bar?
•Le système de chauffage a-t-il été correctement purgé?
• La fonction eau chaude est-elle activée?
6.2.2. Que faire si l'erreur persiste?
a)A l'aide des indications à l'écran, vérifiez d'abord
si le motif de l'erreur provient d'une des possibilités
suivantes :
b)Appuyez une ou deux fois sur la touche REINITIALISER. Si l'erreur subsiste, réessayez après 5 minutes.
c)Si la chaudière est en panne ou si cette panne se
représente à plusieurs reprises, contactez l'installateur.
| 57
7. Inspection et/ou entretien
ä Danger!
L'échangeur de chaleur de cette chaudière contient un
élément composé de fibres céramiques. Vu les dimensions
et la structure de ces fibres, vous risquez de les inhaler, ce
qui entraîne des conséquences graves.
La MSDS (Material Safety Data Sheet) du refouloir en
céramique est disponible sur simple demande ou peut être
téléchargée sur le site Internet de Itho Daalderop.
Remarque!
Ne nettoyez la face extérieure de la chaudière qu'à l'aide d'un
chiffon humide, et éventuellement du savon. En aucun cas,
n'employez pas de produits de nettoyage abrasifs ou agressifs
qui pourraient corroder le vernis des matériaux utilisés.
Remarque!
Un mauvais entretien de la chaudière peut entraîner une
augmentation de la consommation énergétique, une diminution de la longévité et un fonctionnement moins sécurisé.
La garantie du fabricant ne pourra être invoquée en cas de
mauvais entretien.
• L a chaudière doit être inspectée et/ou entretenue une
fois par an.
• L’entretien doit être effectué si une inspection l’indique.
• C es tâches doivent être effectuées par un installateur
ou une société d'entretien agréée.
• S ignez un contrat d'entretien avec un installateur agréé
ou une société d'entretien agréée.
| 58
8. Garantie
8.1.Validité
8.3.Exclusion
La garantie est valable uniquement :
•lorsque la chaudière est installée, utilisée et
•La garantie expire lorsque :
-la période de garantie est écoulée.
entretenue conformément aux documents correspon-
-le système n'est pas installé par un installateur agrée.
dants.
- l'appareil a été soumis à une surcharge, au gel ou à une
•lorsqu'un installateur agréé a totalement complété
la carte de garantie et l'a renvoyée à Itho Daalderop
surchauffe.
-le système est installé hors des frontières du pays dans
-des modifications ont été apportées à la chaudière sans
dans un délai de huit jours après la date d'installation ; ou lorsque le produit a été enregistré dans les
lequel il a été vendu.
huit jours sur le site Internet d'Itho Daalderop.
•pour les défauts de matériel et de fabrication,
évalués comme tels par Itho Daalderop.
l'autorisation du fabricant.
-l'appareil est utilisé sans filtres ou a été trop rempli.
-en cas de réparation ou d'entretien, des pièces non
-réparations et entretien effectués par des personnes
-la chaudière n'est pas installée, utilisée ou entretenue
•lorsque le ticket d’achat, mentionnant la date d’achat
ainsi que le numéro de type et de série de l’appareil,
fournies par le fabricant sont ajoutées.
doit être présenté lors de la demande de garantie.
•lorsque l’appareil est pourvu d’une plaque d’identifi-
non agréées.
cation avec numéro de type et de série.
conformément aux consignes d'installation, au mode
•lorsque la chaudière est destinée à une utilisation
domestique normale, sur la base du nombre moyen
d'emploi ou aux documents techniques.
-les tuyaux d'eau froide ne sont pas raccordés via un
-l'appareil a été mis en service sans eau ou à une pres-
d'heures de fonctionnement.
•lorsque les interventions sous garantie sont effec-
ensemble d'admission contrôlé par BELGAQUA.
tuées par un installateur agréé.
sion trop faible.
8.2. Délai de garantie
La garantie fabricant standard est de 2 ans sur les pièces.
Lorsque l'appareil est enregistré via le site internet ou
la carte de garantie selon les conditions de garantie
suivantes :
•jusqu'à 2 ans de garantie totale (main-d'œuvre et
frais de déplacement inclus, selon les délais standard).
La date d'installation de l'appareil, indiquée sur la carte
de garantie, sert de date de début de garantie.
-la qualité de l'eau du chauffage central et de l’eau de
ville ne répondent pas aux conditions de l’Organisation
mondiale de la santé.
Qualité d'eau
Taux d'acidité (pH)
7 – 8,5
Teneur en fer (Fe)
‹ 0,2 mg/l
Teneur en chlore (Cl)
‹ 150 mg/l
Conductivité
‹ 125 mS/m
Dureté
‹ 12°dH
Additifs chimiques
Non autorisés (*)
*) C ontactez Itho Daalderop si vous souhaitez ajouter des substances
chimiques.
| 59
FR
•Itho Daalderop ne peut être tenu responsable de
dommages indirects, tels que manque à gagner,
dommages dus à l'eau ou au feu.
•Ne sont pas repris sous la garantie les défauts qui
font suite à :
-tension trop élevée et/ou incorrecte.
-utilisation d'un mauvais type de gaz.
-combustion incorrecte, purge ou aération incorrectes,
-action de liquides, de vapeurs ou de gaz agressifs.
alimentation d'air vicié pour la combustion.
-
action d’additifs chimiques dans le circuit de l’installation ou de l’eau potable.
-négligence, utilisation peu judicieuse ou violence de
-causes extérieures, telles que les impacts de la foudre,
tiers.
l'incendie, les catastrophes naturelles ou la corrosion
extérieure ou intérieure.
-usure normale.
•Le remplacement des tiges d'allumage, tiges d'ionisation, fusibles, joints et batteries n'est pas inclus
dans la garantie.
8.4. Attribution de la garantie
L'utilisateur doit faire intervenir la garantie après
constatation du défaut ou de l'erreur et communication à
un installateur agréé.
L'installateur agréé répare le défaut de l'appareil et peut,
lorsque la garantie doit intervenir, recevoir une indemnisation pour les travaux et les frais de déplacement dans
les délais standard. en cas de remplacement d'une pièce,
l'utilisateur peut bénéficier d'une nouvelle pièce.
| 60
9. Précisions
VERKLARING VAN OVEREENSTEMMINGEN overeenkomstig het Koninklijk Besluit van 17 juli 2009 /
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ conformément à l'arrêté royal du 17 juillet 2009 /
KONFORMITÄTSERKLÄRUNG gemäß Königlichem Erlass vom 17 juli 2009.
Koninkrijk België
FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, Directoraat-generaal Leefmilieu
FR
Royaume de Belgique
SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, Direction générale de l’Environnement
Königreich Belgien
FÖD Volksgesundheit, Sicherheit derNahrungsmittelkette und Umwelt, Generaldirektion Umwelt
Fabrikant / Fabricant / Hersteller
Naam fabrikant / Nom du fabricant / Names des Herstellers : Itho Daalderop B.V.
Adres fabrikant / Adresse du fabricant / Adresse des Herstellers : PO Box 7, 4000 AA Tiel, Pays-Bas
Tél. : +31 (0) 344 636 500
Fax : +31 (0) 344 620 901
Naam van zijn mandataris in de Europese Unie / Nom de son agent dans
l’Union européenne / Namen seines Agenten in der Europäischen Union : I tho Daalderop Belgium bvba
Product / Produit / Produkt
Model / Modèle / Modell : CombiFort 2
Type / Type / Typ : 24/50+
Vermogen / Puissance / Motorleistung [kW] : 20,9 [G20] 22,0 [G20] 28,1 [G20] 32,2 [G20]
18,0 [G25] 18,9 [G25] 24,2 [G25] 27,7 [G25]
24/80+
32/80+
40/80+
Emmissieniveaus / Niveaux d’émission / Emissionswerten
- NBN EN 297 / NBN EN 483 / NBN EN 656
NOx [mg/kWh] : 33
27
38
57
CO [mg/kWh] : 50
35
68
109
EC nummer / Numéro de CE / EG Nummer : 0063 BV 3525
Soort brandstof / Type de combustible / Kraftstofftyp : Gas / Gaz / Gas
Soort product / Type de produit / Produktentyp : Gasgestookte centrale verwarmingsketel met een nominaal thermisch
vermogen gelijk aan of lager dan 400 kW / Chaudière de chauffage central à
combustibles gazeux dont le débit calori-
fique nominal est égal ou inférieur à
400kW / Gas-Heizkessel mit einer
thermischen Nennleistung von gleich oder
kleiner als 400 kW
Bijkomende gegevens / Extras / Besonderes
Naam van de erkende instantie / Nom de l’organisme agrée /
Name der anerkannten Einrichtung : NB 0063 | Kiwa Nederland BV
Naam van de persoon die ertoe gemachtigd is om de verklaring te
ondertekenen / Nom de la personne habilitée à signer la déclaration /
Name der Person die zur Unterzeichnung der Erklärung ermächtigt ist : Kerst Algera
Plaats en datum van de verklaring / Lieu et date de la déclaration /
Ort und Datum der Erklärung : Tiel, 01-03-2012
| 61
| 62
Itho Daalderop Belgium bvba
Industriepark-West 43
9100 Sint-Niklaas
België / Belgique
F +32 (0)3 780 30 91
Eorders@ithodaalderop.be
Eservice@ithodaalderop.be
Iwww.ithodaalderop.be
07.98.92.012.3
T +32 (0)3 780 30 90
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising