Iberna | LB ILF 657 T | Iberna LB ILF 657 T Benutzerhandbuch

Iberna LB ILF 657 T Benutzerhandbuch
PT
DE
CZ
RU
RO
Instruções de Utilização
Bedienungsanleitung
Automatická pra öka
Èícòpyêöèÿ ïî ∋êcïëyaòaöèè
Instructiuni de utilizare
ILF 657 T
PT
2
DE
CZ
RU
RO
PARABÉNS!
HERZLICHEN
GLÜCKWUNSCH!
UPÜÍMNË
BLAHOPÜEJEME
ÏÎÇÄPÀÂËßÅÌ!
FELICITARI
Ao adquirir este
electrodoméstico Iberna,
demonstrou não estar
disposta a contentar-se com
qualquer coisa: você quer o
melhor!
Mit dem Kauf dieses Iberna
Elektrogerätes haben Sie
bewiesen, daß Sie stets nur
das Beste wählen - ohne
Kompromisse.
Koupí elektrického spotüebiöe
znaöky Iberna jste prokázali,
ïe si zvolíte vïdy jen to
nejlepäí - bez kompromiså.
Ïpèîápåòÿ ∋òó ñòèpàëüíó˛
ìàøèíó Iberna, Âû påøèëè íå
èäòè íà êîìïpîìèññ:
Âû ïîæåëàëè ëó÷øåå.
Cumparind aceasta masina de
spalat IBERNA ati aratat ca nu
acceptati compromisuri, vreti
doar ce e cel mai bun.
A Iberna alegra-se de lhe
poder oferecer esta nova
máquina de lavar roupa,
resultado de anos de
investigação e de
experiência de mercado,
em contacto directo com
os nossos clientes. Ao
escolher esta máquina, está
a escolher a qualidade, a
durabilidade e as
características excepcionais
que ela tem para oferecer.
Iberna freut sich, Ihnen diese
neue Waschmaschine
anbieten zu können. Sie ist
das Ergebnis jahrelanger
Forschung und einer
Markterfahrung, die im
ständigen direkten Kontakt
mit dem Verbraucher gereift
ist. Sie haben mit diesem
Gerät Qualität, lange
Lebensdauer und einen
hohen Leistungsstandard
gewählt.
Mas a Iberna orgulha-se
ainda da vasta gama de
electrodomésticos que
coloca à disposição dos
seus clientes: máquinas de
lavar roupa, máquinas de
lavar loiça, máquinas de
lavar e de secar, fogões,
micro-ondas, fornos e
placas de fogão, frigoríficos
e congeladores.
Iberna bietet Ihnen darüber
hinaus eine breite Palette
weiterer elektrischer
Haushaltsgeräte:
Waschmaschinen,
Geschirrspüler,
Wäschetrockner,
Elektroherde,
Mikrowellenherde, Backöfen
und Kochfelder, Kühl - und
Gefrierschränke.
Iberna Vám måïe nabídnout
äirokou paletu domácích
spotüebiöå: automatické
praöky, myöky nádobí,
suäiöky prádla, sporáky,
mikrovlnné trouby a varné
desky, chladniöky a
mrazniöky.
Peça ao seu agente da
especialidade que lhe dê o
catálogo dos
electrodomésticos Iberna.
Fragen Sie Ihren
Fachhändler nach dem
kompletten Iberna Katalog.
Poïádejte Vaäeho prodejce
o kompletní katalog vÿrobkå
Iberna.
Leia este livro de instruções
atentamente. Ele contém
não só informações
importantes sobre a
instalação, a utilização e a
manutenção seguras da
sua máquina, mas também
conselhos úteis sobre como
tirar o melhor proveito da
sua máquina.
Lesen Sie bitte aufmerksam
die Anweisungen, die Sie in
diesem Heft finden. Sie
finden dort wichtige
Hinweise zur sicheren
Installation, zur Bedienung,
zur Pflege und zur optimalen
Verwendung der
Waschmaschine.
Püeötëte si prosím pozornë
návod, kterÿ obsahuje tato
broïura. Najdete zde dåleïité
pokyny pro bezpeönou
instalaci, obsluhu, údrïbu a
optimální vyuïití Vaäí
automatické praöky.
Preserve este livro
cuidadosamente,
mantendo-o à mão para
futuras consultas.
Bewahren Sie das Heft für
eine spätere Nutzung gut
auf.
Broïuru peölivë uschovejte
pro püípad daläí potüeby.
Quando contactar o seu
agente Iberna ou os
Serviços de Assistência
Técnica refira sempre o
modelo e o número da sua
máquina, bem como o
número G (se aplicável).
Todas estas referências se
encontram na placa de
características da sua
máquina.
Geben Sie bitte in allen
Mitteilungen an Iberna oder
an Ihre zuständige
Kundendienststelle stets das
Modell, die Nummer und die
G-Nummer (falls
vorhanden),- also praktisch
alle Angaben des
Typenschildes -, an.
Püi styku se zastoupením firmy
Iberna nebo se servisním
stüediskem udejte vïdy model
a vÿrobní öíslo, püípadnë daläí
údaje uvedené na typovém
ätítku.
Pro Iberna je potëäením, ïe
Vám måïe nabídnout tuto
novou automatickou praöku,
která je vÿsledkem
nëkolikaletého vÿzkumu a
znalosti trhu, podmínëné
püímÿm kontaktem se
spotüebitelem.
Ôèpìà Iberna pàäà
ïpåäëîæèòü Âàì ∋òó íîâó˛
ñòèpàëüíó˛ ìàøèíó - ïëîä
ìíîãîëåòíèõ íàó÷íîèññëåäîâàòåëüñêèõ pàáîò è
ïpèîápåòåííîãî íà pûíêå, â
òåñíîì êîíòpàêòå ñ
ïîòpåáèòåëåì, îïûòà.
Âû âûápàëè êà÷åñòâî,
äîëãîâå÷íîñòü è øèpîêèå
âîçìîæíîñòè, êîòîpûå Âàì
ïpåäîñòàâëÿåò ∋òà
ñòèpàëüíàÿ ìàøèíà.
Êpîìå òîãî Iberna ïpåäëàãàåò
Âàì øèpîêó˛ ãàììó
∋ëåêòpîáûòîâîé: ñòèpàëüíûå
ìàøèíû, ïîñóäîìîå÷íûå
ìàøèíû, ñòèpàëüíûå ìàøèíû
ñ ñóøêîé, êóõîííûå ïëèòû,
ìèêpîâîëíîâûå ïå÷è,
äóõîâêè, âàpî÷íûå ïàíåëè,
õîëîäèëüíèêè, ìîpîçèëüíèêè.
Ñïpîñèòå ó Âàøåãî ïpîäàâöà
ïîëíûé êàòàëîã ïpîäóêöèè
ôèpìû Iberna.
Ïpîñèì Âàñ âíèìàòåëüíî
îçíàêîìèòüñÿ ñ
ïpåäóïpåæäåíèÿìè,
ñîäåpæàùèìèñÿ â ∋òîé
êíèæêå, êîòîpûå äàäóò Âàì
âàæíûå ñâåäåíèÿ,
êàñà˛ùèåñÿ áåçîïàñíîñòè,
óñòàíîâêè, ∋êñïëóàòàöèè è
îáñëóæèâàíèÿ, íåêîòîpûå
ïîëåçíûå ñîâåòû ïî ëó÷øåìó
èñïîëüçîâàíè˛ ìàøèíû.
IBERNA are placerea sa va
prezinte o noua masina de
spalat, rezultatul multor ani de
cercetari si studii asupra
nevoilor consumatorilor. Ati ales
calitatea, durabilitatea si
eficienta oferite de aceasta
masina de spalat.
IBERNA va ofera o gama larga
de aparate electrocasnice:
masini de spalat vase, masini
de spalat si uscat rufe, aragaze,
cuptoare cu microunde,
cuptoare traditionale si hote,
frigidere si congelatoare.
Va rugam sa cititi aceste
instructiuni cu mare atentie
deoarece furnizeaza informatii
importante cu privire la
instalarea, folosirea si
intretinerea masinii Dvs. de
spalat precum si sugestii pentru
a obtine cele mai bune rezultate
la spalare.
Pastrati instructiunile cu grija
pentru a le putea consulta de
cite ori aveti nevoie.
Áåpåæíî õpàíèòå ∋òó êíèæêó
èíñòpóêöèé äëÿ ïîñëåäó˛ùèõ
êîíñóëüòàöèé.
Ïpè îáùåíèè ñ ôèpìîé Iberna
èëè ñ åå ñïåöèàëèñòàìè ïî
òåõíè÷åñêîìó îáñëóæèâàíè˛
ïîñòîÿííî ññûëàéòåñü íà
ìîäåëü è íîìåp G (åñëè
òàêîâîé èìååòñÿ).
Ïpàêòè÷åñêè, ññûëàéòåñü íà
âñå, ÷òî ñîäåpæèòñÿ â
òàáëè÷êå.
3
PT
4
CZ
DE
INDICE
INHALT
Introdução
Einleitung
Verificações a efectuar
quando a máquina lhe for
entregue
Allgemeine Hinweise zur
Lieferung
Garantia
CAPÍTULO
KAPITEL
KAPITOLA
ÏAPAÃPAÔ
CAPITOLUL
RU
RO
OBSAH
OÃËABËEHÈE
Úvod
Ââåäåíèe
Felicitari
1
Väeobecné pokyny püi
dodávce
Oáùèe ñâåäeíèÿ ïî
∋êñïëyàòàöèè
Informatii generale
Garantie
2
Záruka
Ãàpàíòèÿ
Garantie
Instruções de segurança
Sicherheitsvorschriften
3
Bezpeönostní püedpisy
Mepû áåçoïacíocòè
Masuri de securitate
Dados técnicos
Technische Daten
4
Technická data
Texíè÷ecêèe xapaêòepècòèêè
Caracteristici tehnice
Instalação
Inbetriebnahme, Installation
5
Uvedení do provozu a
instalace
Ycòaíoâêa
Instalare punerea in functiune
Descrição dos comandos
Bedienungsanleitung
6
Popis ovládacích prvkå
Oïècaíèe êoìaíä
Descrierea comenzilor
Colocação do detergente
Waschmittelbehälter
7
Zásobník pracího prostüedku
Koíòeéíep äëÿ ìo˛ùèx
cpeäcòâ
Caseta de detergenti
Selecção dos
programas/Consciencialização
do cliente
Programm/Temperaturwahl/
Einige Nützliche Hinweise
8
Volba programu/Uïiteöné
rady pro uïivatele
Bûáop ïpoãpaìì/ä‡Í
̇˷ÓΠ˝ÍÓÌÓÏÌÓ
ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ LJ¯Û χ¯ËÌÛ.
Selectionarea programelor/
Sfaturi pentru utilizatori
Separação das peças de
roupa
Das Produkt
9
Druhy textilií
Tèï áeëüÿ
Produsul
Tabela de programas de
lavagem
Programmtabelle
10
Püehled programå
Taáëèöû âûáopa ïpoãpaìì
Descrierea programelor
Lavagem
Waschen
11
Praní
Còèpêa
Spalarea
Limpeza e manutenção da
máquina
Reinigung und allgemeine
Wartung
12
Öiätëní a bëïná údrïba
óècòêa è yxoä ça ìaøèíoé
Curatarea si intretinerea
aparatului
Eliminação de avarias
Fehlersuche
13
Odstranëní závad
Boçìoæíûe íeècïpaâíocòè
Anomalii in functionare
5
PT
CZ
DE
RO
CAPÍTULO 1
KAPITEL 1
KAPITOLA 1
ÏÀPÀÃPÀÔ 1
CAPITOLUL 1
VERIFICAÇÕES A
EFECTUAR
QUANDO A
MAQUINA LHE FOR
ENTREGUE
ALLGEMEINE
HINWEISE ZUR
LIEFERUNG
VÄEOBECNÉ
POKYNY PÜI
DODÁVCE
ÎÁÙÈÅ
ÑÂÅÄÅÍÈß
INFORMATII
GENERALE
Püi dodávce zkontrolujte,
zda s praökou bylo dodáno
také následující.
Ïpè ïîêóïêå óáåäèòåñü,
÷òîáû ñ ìàøèíîé áûëè:
A) NÁVOD K OBSLUZE
À) ÈÍÑÒPÓÊÖÈß ÏÎ
ùÊÑÏËÓÀÒÀÖÈÈ ÍÀ
PÓÑÑÊÎÌ ßÇÛÊÅ;
A) INSTRUCTIUNI DE
UTILIZARE
B) SEZNAM SERVISNÍCH
OPRAVEN
Â) ÀÄPÅÑÀ ÑËÓÆÁ
ÒÅÕÍÈóÅÑÊÎÃÎ
ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈß;
B) LISTA CU PUNCTELE
SERVICE
C) ZÁRUÖNÍ LIST
Ñ) ÑÅPÒÈÔÈÊÀÒ
ÃÀPÀÍÒÈÈ;
C) CERTIFICAT DE
GARANTIE
D) ZÁSLEPKA
D) ÇÀÃËÓØÊÀ;
D) DOPURI
E) DRÏÁK NA HADICI
E) ÆÅÑÒÊÎÅ
ÓÑÒPÎÉÑÒÂÎ ÄËß
ÇÀÃÈÁÀ ÑËÈÂÍÎÉ
ÒPÓÁÛ;
E) COT RIGID PENTRU
TUBUL DE EVACUARE
Ao receber a máquina,
verifique se os seguintes
componentes, que deverá
manter num local seguro e
à mão, lhe foram entregues
juntamente com a
máquina:
A) MANUAL DE
INSTRUÇÕES
Kontrollieren Sie bei
Anlieferung des Gerätes, ob
das folgende Zubehör
mitgeliefert wurde:
A) BEDIENUNGSANLEITUNG
B) VERZEICHNIS DER
KUNDENDIENSTSTELLEN
EUROPE
C) CERTIFICADO DE
GARANTIA
C) GARANTIESCHEIN
A
D) TAMPÖES
E) CURVA PARA O TUBO
DE ESGOTO
B
TRATTENERE
D) STÖPSEL
E) ROHRBOGEN FÜR
ABLAUFSCHLAUCH
C
PEÖLIVË USCHOVEJTE!
GUARDE ESTES
COMPONENTES BEM.
Verifique igualmente se a
máquina não sofreu
quaisquer danos durante o
transporte. Caso a máquina
esteja danificada entre
imediatamente em
contacto com o Centro de
Assistência Técnica mais
próximo.
La cumpararea masinii,
verificati ca urmatoarele
materiale sa insoteasca
masina:
Dovunque
tu sia.
SPEDIRE
6
RU
BITTE GUT AUFBEWAHREN
Gerät bei Lieferung auf
eventuelle
Transportschäden
untersuchen und
gegebenenfalls beim
Händler reklamieren.
ÕPÀÍÈÒÅ ÈÕ
PASTRATI-LE CU
ATENTIE.
D
Zkontrolujte také, zda
praöka nebyla bëhem
dopravy poäkozena.
Pokud ano, reklamujte
äkody u Vaäeho prodejce.
Ïpîâåpüòå îòñóòñòâèå
ïîâpåæäåíèé ìàøèíû ïpè
òpàíñïîpòèpîâêå. Ïpè
íàëè÷èè ïîâpåæäåíèé
îápàòèòåñü â öåíòp
òåõîáñëóæèâàíèÿ Iberna.
Verificati daca masina a suferit
daune in timpul transportului.
In acest caz, apelati la unitatea
de service autorizat.
E
7
DE
PT
CZ
RU
CAPÍTULO 2
KAPITEL 2
KAPITOLA 2
ÏÀPÀÃPÀÔ 2
GARANTIA
GARANTIE
ZÁRUKA
ÃÀPÀÍÒÈß
Der beiliegende
Garantieschein ermöglicht
die kostenlose
Inanspruchnahme des
technischen Kundendienstes.
Die Garantiezeit beträgt ein
Jahr ab Kaufdatum. In den
ersten 6 Monaten werden
alle Reparaturaufwendungen
von Iberna getragen, die
Übernahme der
Anfahrtkosten entfällt 6
Monate nach Anlieferung
beim Endverbraucher.
Praöka je dodána se
záruöním listem, kterÿ
zaruöuje nárok na bezplatnÿ
technickÿ servis po dobu 1
roku od data prodeje.
Ñòèpàëüíàÿ ìàøèíà
ñíàáæåíà ãàpàíòèéíûì
ñåpòèôèêàòîì, êîòîpûé
ïîçâîëÿåò Âàì ïîëüçîâàòüñÿ
óñëóãàìè òåõíè÷åñêîãî
ñåpâèñà, â òå÷åíèå 1 ãîäà ñî
äíÿ ïîêóïêè.
Nezapomeñte nechat
potvrdit záruöní list datem
prodeje a razítkem prodejny,
kde jste zboïí zakoupili.
Íå çàáóäüòå îòïpàâèòü ÷àñòü
A ãàpàíòèéíîãî ñåpòèôèêàòà
äëÿ íåîáõîäèìîé
påãèñòpàöèè â òå÷åíèå 10
äíåé ñî äíÿ ïîêóïêè.
Potvrzenÿ záruöní list peölivë
uschovejte , abyste se jím v
püípadë potüeby mohli
prokázat servisnímu
technikovi. Úötenku z
prodejny rovnëï peölivë
uschovejte.
óàñòü B ãàpàíòèéíîãî
ñåpòèôèêàòà äîëæíà
õpàíèòüñÿ ó Âàñ è áûòü
çàïîëíåíà ñîîòâåòñòâó˛ùèì
îápàçîì äëÿ ïpåäúÿâëåíèÿ
âìåñòå ñ ÷åêîì èëè
êâèòàíöèåé, âûäàííîé
ïpîäàâöîì, ñëóæáå
òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ
ïpè íåîáõîäèìîñòè
ïpîèçâåñòè påìîíò.
RO
CAPITOLUL 2
GARANTIE
CONDIÇÕES DE
GARANTIA IBERNA
Este electrodoméstico está
abrangido por uma Garantia
cujo período de validade é de
12 meses a contar da data de
aquisição.
Para beneficiar desta garantia
deverá apresentar o certificado
de “Garantia Internacional”
Iberna, devidamente
preenchido com o nome e
morada do consumidor final,
modelo e número de série do
aparelho e data de compra,
além de devidamente
autenticado pelo lojista. Este
documento ficará sempre na
posse do consumidor.
Durante o período de Garantia
os Serviços de Assistência
Técnica efectuarão a
reparação de qualquer
deficiência no funcionamento
do aparelho resultante de
defeito de fabrico.
A Garantia não inclui
deslocações a casa do cliente,
que serão debitadas de acordo
com a taxa de deslocação em
vigor a cada momento.
Exceptua-se a 1a deslocação
se se efectuar no primeiro mês
de vigência da Garantia, que
será gratuita.
A Garantia não inclui:
– Anomalias ocasionadas por
mau trato, negligência ou
manipulação contrária às
instruções contidas no manual,
modificação ou incorporação
de peças de procedência
diferente da do aparelho,
aplicadas por serviços técnicos
não autorizados.
– Defeitos provocados por curto-circuito ou injúria mecânica.
– Qualquer serviço de
instalação ou explicação do
funcionamento do aparelho em
casa do cliente.
– Indemnizações por danos
pessoais ou materiais causados
directa ou indirectamente.
– Troca do aparelho.
8
IM SERVICEFALL WENDEN
SIE SICH BITTE AN UNSEREN
AUTORISIERTEN
WERKSKUNDENDIENST.
DIE SERVICE-NUMMER FÜR
DEUTSCHLAND
01805-625562 VERBINDET
SIE AUTOMATISCH MIT DEM
ZUSTÄNDIGEN GIASWERKSKUNDENDIENST IN
IHRER NÄHE.
Masina de spalat este insotita
de un certificat de garantie
care va permite sa va bucurati
de depanare gratuita.
Vergessen Sie nicht, Abschnitt
B des Garantiescheines
innerhalb von 10 Tagen nach
dem Kaufdatum
einzusenden.
Abschnitt A bitte ausgefüllt zu
Ihren Unterlagen heften, und
bei Bedarf dem technischen
Kundendienst vorlegen,
gemeinsam mit der von
Ihrem Händler ausgestellten
Kaufquittung.
9
PT
CAPÍTULO 3
INSTRUÇÕES DE
SEGURANÇA
IMPORTANTE:
ESTAS INSTRUÇÕES SÃO
EXTREMAMENTE
IMPORTANTES PARA
TODAS AS OPERAÇÕES
DE LIMPEZA E DE
MANUTENÇÃO.
● Deslige o aparelho da
corrente, retirando a ficha do
respectivo cabo de
alimentação da tomada.
● Feche a torneira de
alimentação de água.
● Todos os electrodomésticos
Iberna têm ligação à terra.
Assegure-se de que a
instalação eléctrica a que a
máquina está ligada se
encontra devidamente ligada
à terra. Se tiver dúvidas ou a
instalação eléctrica não
estiver devidamente ligada à
terra, peça a um electricista
qualificado que proceda à
verificação e eventualmente
à ligação da instalação à
terra.
Este aparelho está em
conformidade com as
directivas europeias
89/336/CEE, 73/23/CEE e
respectivas alterações
posteriores.
● Nunca toque no
equipamento com as mãos
ou os pés molhados ou
húmidos.
● Não utilize os seus
electrodomésticos quando
estiver descalça.
● Evite usar cabos de
extensão em compartimentos
com banheira ou chuveiro; se,
eventualmente, tiver de optar
por essa solução, faça-o com
o maior cuidado.
ATENÇÃO:
DURANTE O CICLO
DE LAVAGEM A ÁGUA
PODE ATINGIR UMA
TEMPERATURA DE 90°C.
● Antes de abrir a porta da
máquina de lavar roupa
certifique-se de que o tambor
já não tem água.
10
CZ
DE
KAPITEL 3
SICHERHEITSVORSCHRIFTEN
ZUR BEACHTUNG:
BEI REINIGUNG UND
WARTUNG DES GERÄTES
KAPITOLA 3
ÏÀPÀÃPÀÔ 3
BEZPEÖNOSTNÍ
PÜEDPISY
ÌÅPÛ
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ
POZOR:
PÜI ÖIÄTËNÍ A
ÚDRÏBË PRAÖKY
● Netzstecker ziehen.
● Alle Iberna Geräte sind
geerdet.
Versichern Sie sich, daß Ihr
Stromnetz geerdet ist. Sollte
dies nicht der Fall sein, rufen
Sie einen Fachmann.
● îòêë˛÷èòå ñòèpàëüíó˛
ìàøèíó îò ñåòè è âûäåpíèòå
øòåïñåëü èç pîçåòêè;
● Uzavüete püívod vody.
● ïåpåêpîéòå êpàí ïîäà÷è
Das Gerät entspricht
den europäischen
Richtlinien 89/336/ECC,
73/23/ECC und deren
nachträglichen
Änderungen.
âîäû;
● Väechny spotüebiöe Iberna
jsou uzemëny. Püesvëdöte se,
ïe Vaäe hlavní elektrická sít’ je
rovnëï uzemëna. Pokud tomu
tak není, zavolejte odborníka.
Tato praöka vyhovuje
smërnici EHS 89/336 a 73/23 o
odruäení rozhlasového
vysílání.
● Nedotÿkejte se praöky
mokrÿma nebo vlhkÿma
rukama nebo nohama.
● Benutzen Sie nach
Mögkichkeit keine
Verlängerungskabel in
Feuchträumen.
ACHTUNG:
JE NACH
WASCHPROGRAMM
KANN SICH DAS
WASSER BIS AUF 90° C
AUFHEIZEN.
● Vor dem Öffnen des
Bullauges sicherstellen, daß
kein Wasser mehr in der
Trommel steht.
● Nikdy neobsluhujte praöku
bosi.
● Prodluïovací kabely
pouïívejte v prostorách
koupelny nebo sprchy s
mimoüádnou opatrností,
pokud moïno se jich
vyvarujte.
POZOR:
BËHEM PRANÍ MÅÏE
TEPLOTA VODY
DOSÁHNOUT AÏ 90° C
● Iberna îñíàùàåò âñå ñâîè
MASURI DE
SECURITATE
ATENTIE:
PENTRU ORICE
OPERATIE DE
CURATARE
SI INTRETINERE A
MASINII DE SPALAT
Se scoate stekerul din
priza
●
● Se
apa
inchide robinetul de
● Trebuie
utilizata o priza
care sa aiba impamantare.
ìàøèíû êàáåëåì ñ
çàçåìëåíèåì. Óáåäèòåñü â
òîì, ÷òî ∋ëåêòpîñåòü èìååò
çàçåìëåííûé ïpîâîä. Â
ñëó÷àå åãî îòñóòñòâèÿ,
íåîáõîäèìî îápàùàòüñÿ ê
êâàëèôèöèpîâàííîìó
ïåpñîíàëó.
Àïïàpàòópà ôèpìû
Iberna ñîîòâåòñòâóåò íîpìàì
ÅùÑ N 89/336, 73/23 íà
∋ëåêòpîîáîpóäîâàíèå;
Masina respecta
directivele Comunitatii
Europene 89/336 si 73/23.
● íå êàñàéòåñü ñòèpàëüíîé
ìàøèíû âëàæíûìè póêàìè è
íîãàìè;
● Nu
● íå pàáîòàéòå ñî
ñòèpàëüíîé ìàøèíîé
áîñèêîì;
● Nu
● íå ïpèìåíÿéòå óäëèíèòåëè
âî âëàæíûõ è ñûpûõ
ïîìåùåíèÿõ (âàííàÿ,
äóøåâàÿ êîìíàòà).
ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
ÒÅÌÏÅPÀÒÓPÀ ÂÎÄÛ
ÂÎ ÂPÅÌß ÑÒÈPÊÈ
ÌÎÆÅÒ ÄÎÑÒÈÃÀÒÜ
90°Ñ.
● Prëd otevüením dviüek
praöky se vïdy ujistëte, ïe v
bubnu není ïádná voda.
CAPITOLUL 3
ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
ÏPÈ ËûÁÛÕ
ÎÏÅPÀÖÈßÕ óÈÑÒÊÈ
È ÒÅÕÍÈóÅÑÊÎÃÎ
ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈß
ÑÒÈPÀËÜÍÎÉ
ÌÀØÈÍÛ:
● Vytáhnëte záströku ze sítë
● Wasserzufuhr sperren.
RO
RU
se atinge aparatul cu
mainile sau picioarele ude
utilizati aparatul cand
sunteti desculti
● Nu
utilizati prelungitoare
in camera de baie.
ATENTIE:
IN TIMPUL SPALARII
EMPERATURA APEI
POATE AJUNGE LA
90oC.
Inainte de a deschide
hubloul asigurati-va ca nu
exista apa in tambur
●
● ïpåæäå ÷åì îòêpûòü
êpûøêó çàãpóçî÷íîãî ë˛êà,
óáåäèòåñü â îòñóòñòâèè âîäû
â áàpàáàíå.
11
PT
● Não utilize adaptadores ou
fichas múltiplas.
● Não deixe que crianças
(ou adultos incapazes de
operarem com
electrodomésticos) usem os
equipamentos sem
supervisão.
● Nunca puxe pelo cabo ou
DE
● Gerät nicht an Adapter
oder Mehrfachsteckdosen
anschließen.
● Achten sie darauf, daß
Kinder nicht unbeaufsichtigt
am Gerät hantieren.
immer am Stecker selbst aus
der Steckdose.
● Setzen Sie das Gerät
● Proteja o seu
● Das Gerät niemals an den
● Se tiver de deslocar a sua
máquina ou de a mudar de
lugar, nunca pegue nela
pelos botões ou pela gaveta
para detergente.
● Durante o transporte
nunca deite a máquina
sobre o lado da porta.
Atenção:
Se o electrodoméstico for
instalado num local
alcatifado, deverá assegurarse de que as aberturas de
ventilação inferiores não
fiquem tapadas ou
obstruídas.
● Tal como a figura ilustra, a
máquina deverá ser sempre
erguida por duas (2)
pessoas.
● Se a sua máquina se
avariar ou deixar de
trabalhar correctamente,
desligue-a, feche a
alimentação de água e não
tente repará-la. Qualquer
trabalho de reparação
deverá ser sempre feito por
um técnico autorizado
Iberna, devendo sempre ser
instaladas peças
sobressalentes originais. O
incumprimento desta norma
poderá acarretar sérias
consequências para a
segurança dos
equipamentos.
● Se o cabo de alimentação
de energia, a ser ligado à
rede, estiver danificado,
deverá ser substituido por um
cabo específico, que poderá
adquirir directamente aos
Serviços de Assistência
Técnica.
12
● Nepouïívejte adaptéry a
rozdvojky.
● Dbejte, aby s praökou
nemanipulovaly dëti bez
dohledu dospëlé osoby.
● Ziehen Sie den Stecker
pelo próprio
electrodoméstico para retirar
a ficha do electrodoméstico
da tomada.
electrodoméstico dos
elementos (chuva, sol, etc.).
CZ
keinen Witterungseinflüssen
(Regen, Sonne usw.) aus.
● Püívodní kabel vytahujte ze
zásuvky vïdy uchopením
záströky, nikdy netahejte za
äñåru.
● Nevystavujte praöku
povëtrnostním vlivåm (de’ät’,
slunce atd.)
● Während des Transportes
● Püi manipulaci s praökou
Wichtig!
Falls Sie das Gerät auf einen
Teppich oder Teppichboden
aufstellen, achten Sie darauf,
daß die Lufteinlässe am
Boden des Gerätes nicht
verstopft werden.
● Stets, wie auf der
Zeichnung dargestellt, zu
zweit anheben.
● Bei eventuellen Defekten
und Fehlfunktionen das
Gerät abschalten, die
Wasserzufuhr unterbrechen
und die Waschmaschine
nicht gewaltsam öffnen. Bei
anfallenden Reparaturen
wenden Sie sich bitte
ausschließlich an die
Kundendienststelle der Firma
Iberna und bestehen Sie auf
die Verwendung von
Originalersatzteilen. Die
Nichtbeachtung der o.a.
Vorschriften kann zur
Beeinträchtigung der Geräte
sicherheit führen.
● Wenn das Gerät einmal
ausgedient hat, entsorgen
Sie es bitte ordnungsgemäß
über Ihren Fachhändler oder
die kommunalen
Entsorgungseinrichtungen.
● Sollte das Netzkabel
beschädigt sein, muß dieses
mit dem speziellen Netzkabel
ersetzt werden, das vom
Gias-Kundendienst zur
Verfügung gestellt werden
kann.
● íå ïîëüçóéòåñü òpîéíèêàìè
è ïåpåõîäíèêàìè;
● íå ïîçâîëÿéòå äåòÿì,
èíâàëèäàì ïîëüçîâàòüñÿ
ìàøèíîé áåç Âàøåãî
íàáë˛äåíèÿ;
● íå òÿíèòå çà êàáåëü
ìàøèíû è ñàìó ìàøèíó äëÿ
îòêë˛÷åíèÿ åå îò
∋ëåêòpîñåòè;
● íå îñòàâëÿéòå ìàøèíó â
Schaltknöpfen oder am
Waschmittelbehälter
anheben.
mit einer Sackkarre das
Gerät nicht auf das Bullauge
lehnen.
RU
óñëîâèÿõ àòìîñôåpíûõ
âîçäåéñòâèé (äîæäü, ñîëíöå
è ò.ï.);
● ïpè òpàíñïîpòèpîâêå íå
nikdy netahejte za ovla’dací
knoflíky a vaniöku na prací
práäek.
îïèpàéòå ìàøèíó åå ë˛êîì
íà òåëåæêó;
Pozor!
Pokud praöka stojí na
koberci nebo rohoïi,
püesvëdöte se, ïe není
ucpána ventilaöní müíïka na
spodní öásti praöky.
● Praöku zdvíhejte vïdy ve
dvojici (viz obrázek).
Âàæíî!
 ñëó÷àå óñòàíîâêè ìàøèíû
íà ïîëó, ïîêpûòîì êîâpîì
èëè âîpñèñòûì ïîêpûòèåì,
íåîáõîäèìî îápàòèòü
âíèìàíèå íà òî, ÷òîáû
âåíòèëÿöèîííûå îòâåpñòèÿ
pàñïîëîæåííûå ñíèçó
ìàøèíû, íå áûëè çàêpûòû
âîpñîì.
● ïîäíèìàéòå ìàøèíó
âäâîåì, êàê ïîêàçàíî íà
pèñóíêå;
● V püípadë poruchy nebo
nesprávného chodu praöku
vypnëte, uzavüete püívod
vody a praöku násilím
neotvirejte. Obrat’te se
vÿhradnë na servis firmy
Iberna a trvejte na pouïití
originálních náhradních dílå.
Nedodrïení tëchto zásad
måïe mít za následek sníïení
bezpeönosti praöky.
● â ñëó÷àå íåèñïpàâíîñòè
èëè ïëîõîé pàáîòû ìàøèíû,
îòêë˛÷èòå åå, çàêpîéòå êpàí
ïîäà÷è âîäû è íå
ïîëüçóéòåñü å˛. Äëÿ
âîçìîæíîãî påìîíòà
îápàùàéòåñü òîëüêî â öåíòp
òåõîáñëóæèâàíèÿ Iberna è
òpåáóéòå èñïîëüçîâàíèÿ
îpèãèíàëüíûõ çàï÷àñòåé.
Íåñîáë˛äåíèå ∋òèõ íîpì
ìîæåò ïpèâåñòè ê íàpóøåíè˛
áåçîïàñíîñòè ìàøèíû.
Pokud by doälo k poäkození
püívodní äñåry, musí bÿt
nahrazena jinou originální
dodávanou servisními centry
Iberna.
● Nu utilizati adaptoare sau
triplustekere
● Nu lasati copiii sa
intrebuinteze aparatul fara
supraveghere.
● Nu trageti de cablu pentru a
scoate aparatul din priza
● Nu expuneti aparatul la agenti
atmosferici (razele soarelui,
ploaie etc.)
● In cazul in care ii mutati locul,
nu-l ridicati niciodata de
butoane sau de caseta de
detergent.
● In timpul transportului nu
sprijiniti hubloul de carucior
● Püi püemístëní praöky s
pomocí vozíku dohlédnëte,
aby praöka neleïela dvíüky
öelem k vozíku.
RO
● Åñëè êàáåëü ïèòàíèÿ
ïîâpåæàåí, íåîáõîàèìî
çàìåíèòü åãî ñïåöèÿëüíûì
êàáåëåì, êîòîpèé ìîæíî
íàèòé â ñëóæáå òåõíè÷åñêîãî
îáåñïå÷åíèÿ.
IMPORTANT!
In cazul in care aparatul se
instaleaza pe o pardoseala
acoperita cu covor sau
mocheta, trebuie avut grija ca
orificiile de ventilatie de la baza
aparatului sa nu fie acoperite.
● Pentru a ridica masina sunt
necesare 2 persoane precum in
imagine
● In cazul unei defectiuni si/sau
functionari anormale, aparatul
se opreste, se inchide robinetul
de apa si nu se atinge masina.
Pentru o eventuala reparatie
trebuie sa va adresati unui
centru de asistenta tehnica
Iberna solicitind piese originale
pentru orice inlocuiri.
Nerespectarea indicatiilor sus
mentionate pot compromite
securitatea masinii.
● Daca e necesara inlocuirea
cablului de alimentare, aceasta
se va face cu un cablu
disponibil la punctul service.
13
CAPÍTULO 4
CZ
DE
PT
KAPITOLA 4
KAPITEL 4
RU
ÏÀPÀÃPÀÔ 4
RO
CAPITOLUL 4
52 cm
85 cm
60 cm
CARGA MÁXIMA
(ROPA SECA)
FASSUNGSVERMÖGEN
TROCKENWÄSCHE
kg
5
MAX. HMOTNOST SUCHÉHO
PRÁDLA
Çàãpóçêà (ñóõîão áåëüÿ)
CAPACITATE RUFE USCATE
NÍVEL DE ÁGUA NORMAL
WASSERSTAND NORMAL.
l
19
NORMÁLNÍ HLADINA VODY
Íopìàëüíûé ypoâåíü
âoäû
APA NIVEL NORMAL
NÍVEL DE ÁGUA ECONÓMICO
ÖKONOMISCHER
WASSERSTAND
l
15
HLADINA VODY PÜI EKON.
PROGRAMU
Çêoíoìè÷íûé
ypîâåíü âoäû
APA NIVEL ECONOMIC
POTÊNCIA
ABSORVIDA
GESAMTANSCHLUßWERT
W
2300
MAX.PÜÍKON
Ïîòpåáëÿeìaÿ
ìoùíocòü
PUTERE
ABSORBITA
CONSUMO DE ENERGIA
(PROG. 1)
ENERGIEVERBRAUCH
(PROGRAMM 1)
kWh
2,0
SPOTÜEBA ENERGIE PÜI
PROG.1
Ïîòpåáëåíèå ∋íåpãèè
(ïpîãpàììà 1)
CONSUM DE ENERGIE
(PROG. 1)
FUSÍVEL
ABSICHERUNG
A
10
JIÄTÏNÍ
∋ë. ïpeäoxpaíèòåëü
AMPERAJUL
FUZIBILULUI
VELOCIDADE DE ROTAÇÃO
(r.p.m.)
SCHLEUDERDREHZAHL
(U/Min.)
giri/min.
600
OTÁÖKY PÜI ODSTÜEDÏNÍ
(ot./min.)
Cêopocòü âpaùeíèÿ
öeíòpèôyãè (oá./ìèí)
ROTATII CENTRIFUGA
(rot./min.)
PRESSÃO DO SISTEMA
HIDRÃULICO
WASSERDRUCK
MPa
min. 0,05
max. 0,8
TLAK VE VODNÍ SÍTI
Äàâëeíèe â
ãèäpaâëè÷ecêoé cècòeìe
PRESIUNEA IN INSTALATIA
HIDRAULICA
TENSÃO
SPANNUNG
V
230
NAPÁJECÍ NAPËTÍ
Íàïpÿæåíèå â
ñåòè
TENSIUNE
14
15
PT
16
DE
CZ
RU
RO
CAPÍTULO 5
KAPITEL 5
KAPITOLA 5
INSTALAÇÃO
INBETRIEBNAHME
INSTALLATION
UVEDENÍ DO
PROVOZU
INSTALACE
ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ
INSTALARE
PUNEREA IN
FUNCTIUNE
Coloque a máquina, sem a
base da embalagem, perto
do local onde vai ficar
permanentemente
instalada.
Gerät ohne
Verpackungsunterteil in die
Nähe des Aufstellungsortes
bringen.
Odstrañte ochrannou
podloïku z pënového
polystyrénu (souöást obalu)
a praöku umístëte nedaleko
místa trvalého pouïívání.
Ïîìåñòèòå ìàøèíó âáëèçè
ìåñòà åå èñïîëüçîâàíèÿ áåç
ïîäñòàâêè è óïàêîâêè.
Puneti masina langa locul in
care va fi utilizata, fara partea
de jos a ambalajului.
Corte a tira que prende os
tubos e o cabo eléctrico.
Lösen Sie die Klammern der
Schlauchbefestigung.
Opatrnë prostüihnëte
plastovou sponu upevñující
odpadovou hadici a
püívodní äñåru s vidlicí.
Îòpåæüòå ëåíòû, êpåïÿùèå
øëàíã.
Taiati benzile cu care este
legat tubul.
Desaperte o parafuso
central (A); desaperte os
quatro parafusos laterais (B)
e retire a barra (C).
Schrauben Sie die
Mittelschraube (A) und die 4
Seitenschrauben (B) ab und
entfernen Sie die
Transportquerstrebe (C).
Odäroubujte stüedovÿ äroub
A) püepravní pojistky;
(A
odäroubujte 4 postranní
B) a sejmëte liätu
ärouby (B
C).
püepravní pojistky (C
Îòêpóòèòå öåíòpàëüíûé áîëò
(A), 4 áîêîâûõ áîëòà (B) è
îòñîåäèíèòå òpàâåpñó (C).
Desurubati surubul central (A),
cele 4 suruburi laterale (B) si
inlaturati panoul posterior (C).
Com a ajuda de outra
pessoa incline o aparelho
para a frente e solte os
sacos de plástico contendo
os dois blocos de esferovite
de ambos os lados,
puxando-os para baixo.
Neigen Sie das Gerät nach
vorne. Ziehen Sie die
Plastiktüten, die 2 StyroporStangen enthalten, nach
unten heraus.
Nakloñte praöku vpüed a
zevnitü pláätë vytáhnëte 2
plastové vaky obsahuiící
hrancly z pënového
polystyrénu.
Hàêëîíèòå ìàøèíó âïåpåä è
âûòàùèòå äâà ïëàñòèêîâûõ
ïàêåòà, ñîäåpæàùèõ äâà
çàùèòíûõ ∋ëåìåíòà èç
ïîëèñòèpîëà, ïîòÿíóâ âíèç.
Inclinati masina inainte si
scoateti pungile de plastic cu
cele doua bucati de polistiren
din lateral, tragindu-le in jos.
Tape a abertura com o
bujão (fornecido
juntamente com a
máquina, no envelope que
contém o manual de
instruçóes).
Schließen Sie die Öffnung
mit Hilfe des Stöpsels (der im
Beipack mitgeliefert wird).
Do otvoru po stüedovém
äroubu dopravní pojistky
zatlaöte záslepku z
püisluäenství a v této poloze ji
zajistëte otoöením pomoci
mince.
Çàêpîéòå îòâåpñòèå ïpîáêîé,
êîòîpàÿ íàõîäèòñÿ â ïàêåòå ñ
èíñòpóêöèåé.
Montati dopul (gasit in punga
cu instructiunile) in orificiu.
ATENÇÃO:
NÃO DEIXE A
EMBALAGEM DA
MÁQUINA OU OS SEUS
COMPONENTES AO
ALCANCE DE
CRIANÇAS: ELA É UMA
POTENCIAL FONTE DE
PERIGO.
ACHTUNG:
DIE VERPACKUNG IST IN
DEN HÄNDEN VON
KINDERN EINE
GEFAHRENQUELLE. BITTE
ENTSORGEN SIE DAS
VERPACKUNGSMATERIAL
ORDNUNGSGEMÄß.
POZOR:
ODSTRAÑTE ZBYTKY
OBALU Z DOSAHU DËTÍ,
MOHLY BY BŸT
ZDROJEM NEBEZPEÖÍ.
ÏÀPÀÃPÀÔ 5
ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
ÍÅ ÎÑÒÀÂËßÉÒÅ
∋ËÅÌÅÍÒÛ
ÓÏÀÊÎÂÊÈ ÄÅÒßÌ
ÄËß ÈÃP.
CAPITOLUL 5
ATENTIE: NU LASATI
AMBALAJUL LA
INDEMANA COPIILOR,
ACESTA FIIND O
POTENTIALA SURSA DE
PERICOL.
17
PT
CZ
DE
RU
RO
Fixe a placa de material
ondulado no fundo da
máquina, da forma
indicada na figura.
Befestigen Sie die gewellte
Bodenplatte wie in der
Abbildung dargestellt.
Upevnëte ke dnu praöky
püiloïenÿ protihlukovÿ ätít z
vlnitého materiálu podle
obrázku.
Çaêpeïèòå ∧ècò
ãoôpèpoâaííoão ìaòåpèa∧a
ía äíe, êaê ïoêaçaío ía
pècyíêe.
Aplicati folia suplimentara pe
baza masinii ca in figura.
Ligue a mangueira de
admissão de água à
torneira de alimentação.
Den Zulaufschlauch an den
Wasserhahn anschließen.
Püítokovou hadici püipojte k
vodovodnímu kohoutku a k
praöce.
Ïpèñîåäèíèòå òpóáó ê
âîäîïpîâîäíîìó êpàíó è ê
ìàøèíå.
Conectati tubul de apa la
robinet.
Os acessórios devem estar
ligados à torneira da água,
usando mangueiras novas.
As mangueiras não devem
ser reutilizadas.
Das Gerät muß an die
Wasserversorgung mit neuen
Schläuchen angeschlossen
werden.
Alte Schläuche dürfen nicht
wiederverwendet werden.
Spotfiebiã musí b˘t pfiipojen
k pfiívodu vody novou
hadicí, která je souãástí
v˘bavy spotfiebiãe. Staré
hadice nesmûjí b˘t znovu
pouÏívány.
èË·Ó ‰ÓÎÊÂÌ ·˚Ú¸ ÔÓ‰ÒÓ‰ËÌÂÌ
Í ‚Ó‰ÓÔÓ‚Ó‰Û ÔË ÔÓÏÓ˘Ë ÌÓ‚˚ı
ÒÓ‰ËÌËÚÂθÌ˚ı ¯Î‡Ì„Ó‚. çÂ
ËÒÔÓθÁÛÈÚ ÒÚ‡˚ ¯Î‡Ì„Ë Ë
ÒÓ‰ËÌÂÌËfl. s
Aparatul trebuie conectat la
reteaua de alimentare cu apa,
folosind exclusiv furtunele din
dotare.
POZOR:
VODOVODNÍ KOHOUT
ZATÍM NEOTVÍREJTE.
Âíèìàíèå!
Íå îòêpûâàéòå
âîäîïpîâîäíûé êpàí.
ATENÇÃO:
NÃO ABRA
A TORNEIRA!
ACHTUNG:
WASSERHAHN NOCH
NICHT ÖFFNEN.
Encoste a máquina à
parede.
Prenda o fim da mangueira
de esgoto por cima da
borda da bacia ou do tubo
de descarga, assegurando-se de que não esteja
torcida ou dobrada.
Die Waschmaschine an die
Wand rücken, darauf
achten, daß dabei der
Schlauch nicht verkrümmt
oder eingeengt wird.
Püiströte praöku ke stënë.
Ohyb odtokové hadice
zavëste na vanu.
Dbejte püitom, aby na
hadici nevznikly ïádné
zlomy nebo zúïení.
Sempre que possível, utilize
um tubo de esgoto fixo com
um diâmetro superior ao da
mangueira de esgoto da
máquina de lavar, a fim de
permitir a saída do ar.
O topo da mangueira de
esgoto deverá estar a uma
altura mínima de 50 cm.
Ablaufschlauch am
Wannenrand
befestigen, oder an einem
festen Abfluß von
mindestens 50 cm Höhe
anbringen, dessen
Durchmesser größer ist als
der des
Waschmaschinenschlauchs.
Falls erforderlich den
mitgelieferten starren
Rohrbogen benutzen.
Upevnëte odtokovou hadici
na okraj vany nebo ji
püipojte k pevné odtokové
trubce o vÿäce min. 50 cm.
Pråmër této trubky musí bÿt
vëtäí neï je pråmër
odtokové hadice praöky. V
püípadë potüeby pouïijte
sponu, která je dodávána s
praökou.
Se necessário use a curva
rígida fornecida juntamente
com a máquina.
Ïpèäâèíüòå ìàøèíó ê ñòåíå,
îápàùàÿ âíèìàíèå íà òî,
÷òîáû îòñóòñòâîâàëè
ïåpåãèáû, çàæèìû òpóá,
çàêpåïèòå ñëèâíó˛ òpóáó íà
áîpòó pàêîâèíû èëè ëó÷øå ê
êàíàëèçàöèîííîé òpóáå ñ
ìèíèìàëüíîé âûñîòî é íàä
ópîâíåì ïîëà 50 ñì è
äèàìåòpîì áîëüøå
äèàìåòpà ñëèâíîé òpóáêè.
 ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè
èñïîëüçóéòå æåñòêîå
óñòpîéñòâî äëÿ ñãèáà
ñëèâíîé òpóáû.
+2,6 mt max
min 50 cm
max 85 cm
max 100 cm
max 100 cm
Asezati masina langa perete si
puneti tubul de evacuare la
marginea cazii, avand grija ca
acesta sa nu fie strangulat sau
indoit.
Este mai bine sa conectati
tubul la o teava de evacuare
fixa care trebuie sa aiba un
diametru mai mare decat cel al
tubului si o inaltime minima de
50 cm. Daca este necesar
utilizati cotul rigid din dotare.
min 4 cm
min 4 cm
18
ATENTIE:
NU DESCHIDETI IN
ACEST MOMENT
ROBINETUL.
+2,6 mt max
min 50 cm
max 85 cm
19
PT
CZ
DE
RU
RO
Nivele a máquina
regulando a altura dois pés
dianteiros.
Ausrichten der Maschine
über die vorderen
Verstellfüße
Praöka má 2 pohyblivé
noïiöky, kterÿmi lze vyrovnat
vodorodnou polohu praöky.
Óñòàíîâèòå ìàøèíó ïî
ópîâí˛ ñ ïîìîùü˛ ïåpåäíèõ
íîæåê.
Echilibrati masina cu ajutorul
picioruselor din fata.
a) Rode a porca no sentido
dos ponteiros do relógio
para soltar a rosca de
fixação do pé.
a) Kontermuttern im
Uhrzeigersinn lösen.
a) Otáöejte maticí äroubu
po smëru hod. ruöiöek a
pak måïete püizpåsobit
vÿäku noïiöky.
a) ïîâåpíèòå ïî ÷àñîâîé
ñòpåëêå ãàéêó, ÷òîáû
pàçáëîêèpîâàòü âèíò íîæê
a) Rotiti piulita in sens orar
pentru a debloca surubul
piciorusului.
b) Rode a pé para o erguer
ou baixar até estar
firmemente assente no
chão.
b) Standfuß einregulieren, bis
das Gerät genau
ausgerichtet ist (möglichst
mit der Wasserwaage
justieren!).
b) Otáöením sniïujte nebo
zdvihejte noïiöku, dokud
perfektnë nepüilne k
podlaze.
b) âpàùàÿ íîæêó, ïîäíèìèòå
èëè îïóñòèòå ìàøèíó äî
õîpîøåé åå îïîpû íà ïîë.
b) Rotiti piciorusul si coborati-l
sau inaltati-l pentru a obtine o
aderenta perfecta la sol.
c) Upevnëte polohu noïiöky
otoöením matice äroubu
proti smëru hod. ruöiöek.
c) çàáëîêèpóéòå âèíò íîæêè,
çàòÿíóâ ãàéêó ïpîòèâ ÷àñîâîé
ñòpåëêè äî óïîpà.
c) Blocati piciorusul rotind
piulita in sens invers acelor de
ceasornic pana la capat.
Ujistëte se, ïe väechny
knoflíky (ovládací prvky) jsou
v pozici ”0” a dvíüka jsou
zavüená.
Óáåäèòåñü â òîì, ÷òîáû
êëàâèøà âêë/âûêë C íå áûëà
íàæàòà.
Asigurati-va ca butonul
Pornit/Oprit (C) nu este apasat.
Zapojte záströku do sítë.
Óáåäèòåñü â òîì, ÷òîáû âñå
pó÷êè íàõîäèëèñü â
ïîëîæåíèè Î, à ë˛ê çàêpûò.
Asigurati-va ca toate butoanele
sunt in pozitia "0" si hubloul
este inchis.
Âêë˛÷èòå âèëêó â pîçåòêó.
Introduceti stekerul in priza.
c) Fixe o pé nessa posição
rodando a porca no sentido
contrário co dos ponteiros
do relógio até embater no
fundo da máquina.
c) Kontermuttern (gegen
den Uhrzeigersinn)
festziehen.
Assegure-se de que a tecla
de ligar/desligar (C) não
esteja premida.
Sicherstellen, daß die StartStop-Taste (C) nicht
gedrückt ist.
Assegure-se de que todos os
botões da máquina estejam
colocados na posição “0” e
de que a porta da máquina
esteja fechada.
Sicherstellen, daß alle
Schalter auf “0” stehen, und
das Bullauge geschlossen ist.
Ligue a máquina à corrente,
inserindo a ficha do
respectivo cabo de
alimentação na tomada.
Stecker einstecken.
Depois da instalação, os
acessórios devem estar
posicionados, pelo que a
tomada deve estar num
local acessível.
Nach der Installation muß
der Anschluß zugänglich
sein.
Pressione a tecla de
ligar/desligar (C). O
indicador luminoso de que
a máquina está ligada (G)
iluminar-se-á. Se, porém, este
indicador luminoso não se
acender deverá consultar o
capítulo “Eliminação de
Avarias”.
Bei Betätigen der “START”
Taste leuchtet die
Leuchtanzeige auf. Sollte
dies nicht der Fall sein, bitte
im Kapitel “Fehlersuche”
nachsehen.
20
Wichtig: Sollte das Gerät auf
einen Sockel aufgestellt
werden, ist es durch eine
Sockelbefestigung zu
sichern. Erkundigen Sie sich
bitte hierfür im Fachhandel.
Der Hersteller haftet nicht für
unsachgemäße Aufstellung
und Installation.
A
B
C
Po instalaci spotfiebiãe se
ujistûte, Ïe spotfiebiã je
umístûn tak, aby byla
snadno pfiístupná zásuvka.
èÓÒΠÔÓ‰ÒÓ‰ËÌÂÌËfl ÔË·Ó
‰ÓÎÊÂÌ ·˚Ú¸ ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌ Ú‡ÍËÏ
Ó·‡ÁÓÏ, ˜ÚÓ·˚ ÓÁÂÚ͇ ·˚·
‰ÓÒÚÛÔÌÓÈ.
Stisknëte tlaöítko START (C).
Rozsvítí se dioda G. Pokud
se nerozsvítí, najdëte si
kapitolu Poruchy.
Íàæìèòå íà êëàâèøó (C)
âêë/âûêë, ïpè ∋òîì çàãîpèòñÿ
èíäèêàòîp pàáîòû G.Åñëè
èíäèêàòîp íå çàãîpèòñÿ,
èùèòå íåèñïpàâíîñòü.
Aparatul trebuie pozitionat
astfel incit stecherul sa poata fi
introdus in priza cu usurinta.
Apoi apasati butonul START
(C), se va aprinde beculetul ce
indica functionarea, daca nu se
aprinde cititi capitolul referitor la
defectiuni posibile.
21
PT
CZ
DE
CAPÍTULO 6
KAPITEL 6
RU
RO
KAPITOLA 6
ÏÀPÀÃPÀÔ 6
CAPITOLUL 6
OVLÁDACÍ PRVKY
Îïèñàíèå êîìàíä
COMENZI
G
A
EDC
I
L
B
DESCRIÇÃO
DOS COMANDOS
BEDIENUNGSELEMENTE
Gaveta para detergente
Waschmittelbehälter
A
Zásobník pracích prostüedkå
Êîíòåéíåp äëÿ ìî˛ùèõ
ñpåäñòâ
Caseta detergent
Manipulo para abrir a porta
Griff Türöffnung
B
Otevírání dvíüek
Pó÷êà oòêpûâaíèÿ ë˛êà
Buton deschidere hublou
Tecla de ligar/desligar
Start/Stop Taste
C
Tlaöítko START/STOP
Êëàâèøà âêë/âûêë
Buton pornit/oprit
Tecla de carga reduzida
Spar - Taste (1/2)
D
Tlaöítko sníïené hladiny vody
Êíoïêa ∋êoíoìè÷íoão ópoâíÿ
âoäû ïpè ïoëoâèííoé
çaãpóçêe
Buton incarcare
Tecla eliminação da
centrifugação
Schleuder-Aus-Taste
E
Tlaöítko pro vylouöení
ïdímání
Êëàâèøà îòêë˛÷åíèÿ
öåíòpèôóãè
Buton excludere
centrifugare
Indicador luminoso de
funcionamento
Leuchtanzeige “Betrieb”
G
Indikátor START/STOP
Ñâåòÿùèéñÿ èíäèêàòîp
“ìàøèíà âêë”
Beculet ce indica
functionarea
Botão de selecção da
temperatura de lavagem
Temperaturwahlschalter
I
Voliö teploty (termostat)
Pó÷êà påãóëèpîâêè
òåìïåpàòópû ñòèpêè
Buton reglare temperatura
de spalare
Botão de selecção do
programa de lavagem
Waschprogrammwahlschalter
L
Voliö programå
Pó÷êà ïpîãpàìì ñòèpêè
Buton programe de spalare
22
23
PT
DESCRIÇÃO DOS
COMANDOS
ABRIR A PORTA
Para abrir a porta rodar o
manipulo como ilustrado na
fig.
ATENÇÃO:
UM DISPOSITIVO
DE SEGURANÇA
ESPECIAL IMPEDE
A ABERTURA
DA PORTA NO FIM DO
CICLO DE LAVAGEM.
UMA VEZ CONCLUÍDO
O CICLO DE
CENTRIFUGAÇÃO
DEVERÁ ESPERAR
2 MINUTOS PARA
PODER ABRIR
A PORTA.
CZ
DE
BESCHREIBUNG
DER
BEDIENELEMENTE
OVLÁDÁNÍ
PRAÖKY
GRIFF TÜRÖFFNUNG
OTEVÍRÁNÍ DVÍÜEK
Um die Tür zu öffnen,
drücken Sie auf dem Griff,
wie in der Zeichnung
abgebildet.
B
ACHTUNG:
DIE SICHERHEITSTÜRVERRIEGELUNG
VERHINDERT DAS
SOFORTIGE ÖFFNEN
DES BULLAUGES NACH
BEENDIGUNG DES
WASCHPROGRAMMS.
WARTEN SIE DAHER
NACH DEM LETZTEN
SCHLEUDERN CA. ZWEI
MINUTEN, BEVOR SIE DIE
TÜR ÖFFNEN.
Dvíüka otevüete podle
obrázku zataïením za
zámek dvíüek.
POZOR:
SPECIÁLNÍ POJISTKA
ZABRAÑUJE OTEVÜENÍ
DVÍÜEK PRAÖKY IHNED
PO SKONÖENÍ PRANÍ.
JAKMILE SKONÖÍ
ÏDÍMÁNÍ, VYÖKEJTE 2
MINUTY A POTOM
TEPRVE DVÍÜKA
OTEVÜETE.
RU
RO
ÍÀÇÍÀóÅÍÈÅ
ÊÍÎÏÎÊ
DESCRIERE
COMENZI
Pó÷êà oòêpûâaíèÿ ë˛êà
Äëÿ òoro, ÷òoáû oòêpûòü ë˛ê,
ïoòÿíèòe py÷êy êaê ïoêaçaío
ía pèc.
BUTON DESCHIDERE
HUBLOU
Âíèìàíèå!
Ñïåöèàëüíîå
óñòpîéñòâî
áåçîïàñíîñòè íå
ïîçâîëÿåò
íåìåäëåííî îòêpûòü
ë˛ê â êîíöå ñòèpêè.
 êîíöå ôàçû îòæèìà
öåíòpèôóãîé ñëåäóåò
ïîäîæäàòü 2 ìèíóòû,
ïpåæäå ÷åì îòêpûòü
ë˛ê.
Pentru a deschide hubloul,
trageti de maner asa cum se
arata in figura
ATENTIE: UN
DISPOZITIV SPECIAL
DE SIGURANTA
IMPIEDICA
DESCHIDEREA
IMEDIATA A HUBLOULUI
LA SFARSITUL
SPALARII.
DUPA TERMINAREA
CENTRIFUGARII
ASTEPTATI DOUA
MINUTE INAINTE DE A
DESCHIDE HUBLOUL.
TECLA DE LIGAR/DESLIGAR
START/STOP TASTE
C
TLAÖÍTKO START/STOP
Êíîïêà Âêë/Âûêë
BUTON PORNIT/OPRIT
TECLA DE CARGA REDUZIDA
SPARTASTE FÜR REDUZIERTE
FÜLLUNGEN
D
TLAÖÍTKO SNÍÏENÉ HLADINY
VODY
äçéèäÄ áäéçéåàóçéÉé
ìêéÇçü ÇéÑõ èêà
èéãéÇàççéâ áÄÉêìáäÖ
BUTON INCARCARE
Quando lavar quantidades
de roupa pequenas, pode
reduzir o nível de água
desde a impregnação até
ao enxaguamento,
bastando, para tal,
pressionar a tecla 1/2. Desta
forma, além de poupar
água, estará também a
poupar electricidade e
detergente.
Die Waschmaschine
verwendet automatisch
verschiedene
Wassermengen je nach
Füllgewicht.
Für geringes Füllgewicht ist
es möglich, die
Wassermenge auch
während der Spülgänge
und der
Einweichprogramme mit
Betätigung der Taste 1/2 zu
reduzieren. So sparen Sie
Wasser, Waschmittel und
Strom.
Hladina vody püi praní
malého mnoïství prádla
måïe bÿt sníïena bëhem
praní od namáöení prádla
po máchání pomocí stisknutí
tlaöítka 1/2.
Takto måïete uäetüit
elektüinu, prací práäek i
vodu.
ÑÎfl ÒÚËÍË Ì·Óθ¯Ó„Ó ÍÓ΢ÂÒÚ‚‡
·Âθfl ÔË ÔÓÏÓ˘Ë ÍÌÓÔÍË 1/2
ÏÓÊÌÓ ÛÏÂ̸¯ËÚ¸ ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó
ËÒÔÓθÁÛÂÏÓÈ ‚Ó‰˚,
ÒÁÍÓÌÓÏË‚, Ú‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ, ÌÂ
ÚÓθÍÓ ‚Ó‰Û, ÌÓ Ë ÁÎÂÍÚÓ˝ÌÂ„˲ Ë
ÒÚË‡Î¸Ì˚È ÔÓÓ¯ÓÍ.
äÓ΢ÂÒÚ‚Ó ÔÓӯ͇ ‰ÓÎÊÌÓ ·˚Ú¸
ÛÏÂ̸¯ÂÌÓ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò
ÍÓ΢ÂÒÚ‚ÓÏ ‚Ó‰˚.
ÇçàåÄçàÖ: ç ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸
‰‡ÌÌÛ˛ ÍÌÓÔÍÛ ‰Îfl ÒÚËÍË
˜ËÒÚÓ¯ÂÒÚflÌ˚ı ËÁ‰ÂÎËÈ Ë
ËÁ‰ÂÎËÈ ËÁ ‰ÂÎË͇ÚÌ˚ı Ú͇ÌÂÈ.
‰Îfl ‰ÓÒÚËÊÂÌËfl ̇ËÎÛ˜¯Ëı
ÂÁÛθڇÚÓ‚ ÒÚËÍË ÔÓ‰Ó·Ì˚ı
Ú͇ÌÂÈ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Ï‡ÍÒËχθÌÓÂ
ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó ‚Ó‰˚.
Pentru cantitati reduse de rufe
se poate reduce nivelul de apa
utilizata apasand butonul fi
economisindu-se in acest fel
apa, detergent si energie
electrica. Cantitatea de
detergent trebui redusa
proportional cu incarcatura.
ATENÇÃO: NUNCA pressione
a tecla 1/2 quando estiver a
lavar peças de PURA LÃ
VIRGEM, pois a lã absorve
água e necessita, portanto,
de toda a água que a
máquina for capaz de
conter. NÃO UTILIZE ESTA
OPÇÃO para tecidos
delicados, pois eles
necessitam da quantidade
extra de água para
flutuarem nela e, assim,
serem protegidos.
24
ACHTUNG: Die Taste 1/2
nicht für REINE WOLLE und
empfindliche Gewebe
verwenden.
POZOR! Nikdy nestisknëte
tlaöítko 1/2 püi praní öisté
vlny, protoïe vlna absorbuje
velké mnoïství a proto
potüebuje plné mnoïství.
Nepouïívejte toto tlaöítko
také pro jemné tkaniny,
které také potüebují velké
mnoïství vody, která je
chrání.
ATENTIE: pentru rufele
delicate sau "lana pura" nu
apasati niciodata acest buton.
Pentru rezultate bune ale
spalarii acest tip de rufe
necesita n nivel ridicat de apa
25
PT
TECLA DE ELIMINAÇÃO DA
CENTRIFUGAÇÃO
SCHLEUDER-AUS-TASTE
Sempre que pressionar esta
tecla, surge no mostrador de
controlo um símbolo (que
significa “centrifugação”)
com uma cruz. Isto significa
que a operação de
centrifugação foi eliminada
de todos os programas,
passando a decorrer então
sem centrifugação.
Aconselha-se a utilização
desta tecla nos programas
de lavagem a 90°C e 60°C,
por exemplo, no caso dos
tecidos com tratamentos
especiais (Cottonova e
plissados) e dos tecidos
mistos e delicados.
Bei gedrückter Taste
ercheint im Kontrollfester ein
gekreuztes
Schleuderzeichen. In den
Programmen für
widerstandsfähige Gewebe
findet somit keine
Schleuderung statt. Die
Schleuder-Aus-Taste wird
empfohlen bei
pflegeleichter Kochwäsche
sowie Cottonova (90°C),
Bunt-und Mischgeweben
(60°C).
INDICADOR LUMINOSO DE
FUNCIONAMENTO
LEUCHTANZEIGE “BETRIEB”
BOTÃO DE SELECÇÃO DA
TEMPERATURA DE LAVAGEM
TEMPERATURWAHLSCHALTER
ESTE BOTÃO RODA EM
AMBAS AS DIRECÇÕES
KANN IN BEIDE
RICHTUNGEN GEDREHT
WERDEN.
Este botão permite
seleccionar a temperatura
desejada para a lavagem
pretendida.
A tabela dos programas de
lavagem indica sempre a
temperatura máxima
recomendada para cada
tipo de lavagem.
Der Thermostat dient zur
Einstellung der gewünschten
Waschtemperatur.
In der Programmtabelle
finden Sie die jeweils
empfohlenen
Höchsttemperaturen für die
einzelnen
Waschprogramme.
ATENÇÃO:
ESTA TEMPERATURA
NUNCA DEVERÁ SER
EXCEDIDA.
26
CZ
DE
ACHTUNG: HÖCHSTTEMPERATUR NICHT
ÜBERSCHREITEN!
E
G
I
RU
RO
TLAÖÍTKO PRO VYLOUÖENÍ
ÏDÍMÁNÍ
Êëàâèøà oòêë˛÷åíèÿ
öåíòpèôyãè
BUTON EXCLUDERE
CENTRIFUGARE
Stisknutím tohoto tlaöítka je
moïno vylouöit ïdímání u
väech
programå. Öinnost je moïná
pro programy na 90 a 60°C
pro tkaniny se speciální
úpravou (plisé, aj.) a pro
smësné tkaniny.
Íàæàâ íà ∋òó êëàâèøó, Âû
îòêë˛÷èòå âñå ïpîãpàììû
îòæèìà áåëüÿ. ùòà îïåpàöèÿ
ïîëåçíà íà ïpîãpàììàõ
ñòèpêè ñ òåìïåpàòópîé 90°Ñ
è 60°Ñ áåëüÿ, ïpîøåäøåãî
îñîáó˛ îòäåëêó (ïëèññå,
ãîôpå è ïp.) èëè èçäåëèé èç
ñìåñîâûõ ñèíòåòè÷åñêèõ
âîëîêîí.
Apasand acest buton se obtine
excluderea tuturor
centrifugarilor. Aceasta
operatiune este utila atat in
cazul programelor la 90° cat si
la 60°, in cazul spalarii
tesaturilor ce prezinta
tratamente de finisare
particulare sau pentru articole
delicate din fibre mixte.
INDIKÁTOR START/STOP
Ñâåòÿùèéñÿ èíäèêàòîp
“ìàøèíà âêë”
BECULET CE INDICA
FUNCTIONAREA
VOLIÖ TEPLOTY (TERMOSTAT)
Pó÷êà påãóëèpîâêè
òåìïåpàòópû ñòèpêè
BUTON DE REGLARE A
TEMPERATURII DE
SPALARE
OTÁÖÍ SE V OBOU
SMËRECH.
Äîïóñêàåòñÿ
âpàùåíèå â îáîèõ
íàïpàâëåíèÿõ.
Måïete jím sníïit nebo zvÿäit
teplotu püi pracích cyklech.
Tabulka programå uvádí
maximální teplotu
doporuöovanou
püi kaïdém cyklu.
ùòè ìàøèíû èìå˛ò påãóëÿòîp
òåìïåpàòópû âîäû,
âûápàííîé Âàìè äëÿ ñòèpêè.
Òàáëèöà ïpîãpàìì ñòèpêè
óêàçûâàåò ìàêñèìàëüíó˛
òåìïåpàòópó, påêîìåíäóåìó˛
äëÿ äàííîãî âèäà ñòèpêè.
POZOR:
DOPORUÖENÁ TEPLOTA
SE NESMÍ PÜEKROÖIT.
Âíèìàíèå!
Òåìïåpàòópà,
âûáèpàåìàÿ Âàìè, íå
äîëæíà ïpåâûøàòü
ìàêñèìàëüíó˛
òåìïåpàòópó,
påêîìåíäóåìó˛
ïpîãpàììîé ñòèpêè.
SE POATE ROTI IN
AMBELE SENSURI.
Aparatul este dotat cu acest
dispozitiv pentru a stabili
temperatura de spalare dorita.
Tabelul cu programe de
spalare indica temperatura
maxima recomandata pentru
tipul de spalare.
ATENTIE: ACEASTA
TEMPERATURA NU
TREBUIE NICIODATA
DEPASITA
27
PT
BOTÃO DE SELECÇÃO DO
PROGRAMA DE LAVAGEM
PROGRAMMWAHLSCHALTER
ATENÇÃO:
RODE SEMPRE O
BOTÃO NO SENTIDO
DOS PONTEIROS DO
RELÓGIO E NUNCA NO
SENTIDO CONTRÁRIO.
NUNCA PRESSIONE A
TECLA DE
LIGAR/DESLIGAR (C)
PARA LIGAR A
MÁQUINA ANTES
DE SELECCIONAR
O PROGRAMA
DE LAVAGEM QUE
PRETENDE.
ACHTUNG:
DIESEN SCHALTER
NIEMALS GEGEN DEN
SONDERN IMMER IM
UHRZEIGERSINN
DREHEN UND DIE
“START” TASTE (C) ERST
NACH DER
EINSTELLUNG DES
GEWÜNSCHTEN
PROGRAMMES
DRÜCKEN.
As tabelas de programas
descrevem os programas de
lavagem com base no
número do programa ou no
símbolo seleccionado.
28
CZ
DE
Die Tabellen beschreiben
die einzelnen Programme
anhand von Nummern oder
Symbolen.
L
VOLIÖ PROGRAMU
RU
Pó÷êà ïpîãpàìì ñòèpêè
POZOR:
TENTO OVLADAÖ
OTÁÖEJTE ZÁSADNË PO
SMËRU HODINOVŸCH
RUÖIÖEK, NIKDY NE
PROTI. TLAÖI’TKO
“START” (C) STISKNËTE
AÏ PO NASTAVENÍ
POÏADOVANÉHO
PROGRAMU.
Âíèìàíèå!
Íå âpàùàéòå pó÷êó
ïpîòèâ ÷àñîâîé
ñòpåëêè, à òîëüêî ïî
÷àñîâîé ñòpåëêå è íå
íàæèìàéòå êëàâèøó
âêë/âûêë (C) äî
âûáîpà è óñòàíîâêè
ïpîãpàììû.
Tabulky popisují jednotlivé
programy podle zvoleného
öísla nebo symbolu.
Òàáëèöû îïèñûâà˛ò
ïpîãpàììó ñòèpêè íà îñíîâå
âûápàííûõ öèôpû èëè
ñèìâîëà.
RO
BUTON PROGRAME DE
SPALARE
ATENTIE: NU ROTITI
NICIODATA BUTONUL IN
SENS ANTIORAR CI
NUMAI IN SENS ORAR
SI NU APASATI
BUTONUL (C) INAINTE
DE SELECTAREA
PROGRAMULUI.
Tabelul indica programul de
spalare in baza numarului sau
simbolului ales.
29
DE
PT
CZ
RU
RO
CAPÍTULO 7
KAPITEL 7
KAPITOLA 7
ÏÀPÀÃPÀÔ 7
CAPITOLUL 7
COLOCAÇÃO DO
DETERGENTE
GAVETA PARA
DETERGENTE
WASCHMITTELBEHÄLTER
ZÁSOBNÍK PRACÍCH
PROSTÜEDKÅ
ÊÎÍÒÅÉÍÅP
ÄËß ÌÎюÙÈÕ
ÑPÅÄÑÒÂ
CASETA DE
DETERGENTI
A gaveta para detergente está
dividida em 4 compartimentos:
Der Waschmittelbehälter ist in
vier Fächer unterteilt.
Zásobník pracích prostüedkå
je rozdëlen do ötyü öástí:
Êîíòåéíåp äëÿ ìîюùèõ
ñpåäñòâ ïîäåëåí íà ÷åòûpå
îòäåëåíèÿ.
caseta de detergenti este
împartita în 4 compartimente :
- o primeiro, indicado com a
letra “I”, destina-se ao
detergente da prélavagem ou do programa
rápido 32’.
- O segundo
compartimento II destinase ao detergente para a
lavagem.
- Das erste, mit “I” markiert
ist für die Vorwäsche bzw.
für das 32 Minuten
Schnellprogramm
- das zweite II für das
Hauptwaschmittel
-
-
První öást, oznaöená "II" ,
je uröena pro prací
prostüedky na
püedepraní nebo na
32 minutovÿ rychlÿ
program.
druhá öást pro prací
práäek na hlavní praní
cl
ATENÇÃO:
LEMBRE-SE DE QUE
ALGUNS DETERGENTES
SÃO DIFÍCEIS DE
REMOVER.
RECOMENDAMOS QUE,
NESSE CASO, UTILIZE O
RECIPIENTE ESPECIAL
PARA O DETERGENTE, QUE
DEVERÁ SER
DIRECTAMENTE
COLOCADO NO
TAMBOR.
- O terceiro cl
compartimento destina-se
ao branqueador.
ATENÇÃO:
O TERCEIRO
E O QUARTO
COMPARTIMENTOS
DA GAVETA PARA
DETERGENTES
SO´ PODEM
SER UTILIZADOS PARA
PRODUTOS LÍQUIDOS.
- O quarto compartimento
destina-se a aditivoss
especiais, amaciadores,
perfumes, gomas,
branqueadores, etc.
✿
30
ACHTUNG:
BEKANNTLICH LASSEN
SICH EINIGE
WASCHMITTEL SCHWER
EINSPÜLEN, IN SOLCHEN
FÄLLEN BENUTZEN SIE
BITTE DIE SPEZIELLEN
BEHÄLTER FÜR DIE
VERWENDUNG DIREKT
IN DER TROMMEL.
- das dritte
Bleichmittel
für
ACHTUNG:
IN DAS DRITTE UND
VIERTE FACH NUR
FLÜSSIGE MITTEL
EINFÜLLEN.
✿
- das vierte
für
spezielle Zusätze wie
Weichspüler, Duftstoffe,
Stärke usw.
DÅLEÏITÉ:
PAMATUJTE, ÏE NËKTERÉ
PRACÍ PRÁÄKY SE ÄPATNË
ODSTRAÑUJÍ
(ROZPOUÄTËJÍ).
V TAKOVÉM PÜÍPADË
DOPORUÖUJEME POUÏITÍ
SPECIÁLNÍCH NÁDOBEK
A JEJICH VLOÏENÍ DO
PRACÍHO BUBNU.
- tüetí cl öást se pouïívá
pro bëlicí prostüedky.
DÅLEÏITÉ:
TÜETÍ A ÖTVRTOU ÖÁST
MÅÏETE PLNIT POUZE
TEKUTŸMI PROSTÜEDKY.
- ötvrtá öást se pouïívá
pro speciální püídavné
✿
prostüedky
zmëköovaöe, äkrob,
aviváï, bëlící prostüedky,
vånë aj.
èÂ‚ÓÂ, ÒÓ Á̇˜ÍÓÏ "I" ,
Ô‰̇Á̇˜ÂÌÓ ‰Îfl ÏÓ˛˘Â„Ó
Ò‰ÒÚ‚‡ Ô‰‚‡ËÚÂθÌÓÈ
ÒÚËÍË , ÎË·Ó ‰Îfl ÏÓ˛˘Â„Ó
Ò‰ÒÚ‚‡ 32 – ÏËÌÛÚÌÓÈ
Ò‚Âı·˚ÒÚÓÈ ÒÚËÍË.
- II îòäåëåíèå ñëóæèò äëÿ
ïîpîøêà èëè æèäêîñòè
äëÿ íîpìàëüíîé ñòèpêè.
Âíèìàíèå!
Ïîìíèòå, ÷òî
íåêîòîpûå ïîpîøêè
óäàëÿюòñÿ ñ òpóäîì.
 ∋òîì ñëó÷àå
påêîìåíäóåì
èñïîëüçîâàòü
ñïåöèàëüíûé
êîíòåéíåp, êîòîpûé
ïîìåùàюò ñ ïîpîøêîì
íåïîñpåäñòâåííî â
áàpàáàí (ïpîäàåòñÿ
ñ ìîюùèì ñpåäñòâîì).
- III îòäåëåíèå
ñëóæèò
äëÿîòáåëèâàòåëÿ.
Âíèìàíèå!
 III è IV îòäåëåíèÿ
çàëèâàюò òîëüêî
æèäêèå ìîюùèå
ñpåäñòâà.
✿
- IV îòäåëåíèå
ñëóæèò
äëÿ ñïåöèàëüíûõ
äîáàâîê: ñìÿã÷èòåëè,
àpîìàòè÷åñêèå, ñèíüêà,
êpàõìàë è ò.ï.
- In compartimentul I se pune
detergentul pentru
“programul rapid de 32
minute”.
- In compartimentul II se pune
detergentul pentru ciclul
principal de spalare.
PENTRU DETERGENTII
LICHIZI ESTE
NECESARA FOLOSIREA
DISPOZITIVULUI
SPECIAL FURNIZAT CE
TREBUIE INTRODUS IN
SERTAR
compartimentul III - pentru
inalbitor cl
ATENTIE :
COMPARTIMENTELE III
SI IV FOLOSITI NUMAI
PRODUSE LICHIDE
✿
compartimentul IV
pentru
aditivi speciali, parfumanti,
produse pentru albastrire etc.
31
PT
DE
CZ
RU
RO
CAPÍTULO 8
KAPITEL 8
KAPITOLA 8
ÏÀPÀÃPÀÔ 8
CAPITOLUL 8
SELECÇÃO DOS
PROGRAMAS
PROGRAMM/
TEMPERATURWAHL
VOLBA PROGRAMÅ
ÂÛÁÎP
SELECTIONAREA
PROGRAMELOR
A máquina dispõe de 2
grupos de programas
diferentes baseados nos
diversos tipos de tecidos a
lavar, nos vários graus de
sujidade, na temperatura a
na duração do programa de
lavagem (vide a tabela de
programas).
Um unterschiedliche Textilien
und Verschmutzungsgrade
optimal behandeln zu
können, bietet Ihnen diese
Waschmaschine 2
Programmtypen an für
unterschiedliche
Waschzyklen, Temperaturen
und Programmdauern. (siehe
Programmtabelle).
Pro råzné typy tkaniny s
råznÿm stupnëm zaäpinëní
má praöka 2 okruhy
programå rozdëlenÿch podle
druhu praní, teploty a doby
praní (viz tabulka programå).
Ä∧ÿ paç∧è÷íûx òèïoâ òêaíeé
è còeïeíè çaãpÿçíeíèÿ ∋òa
còèpa∧üíaÿ ìaøèía èìeeò 2
ãpyïïû ïpoãpaìì, â
cooòâeòcòâèè c êoòopûìè
âûáèpaeò öèê∧ còèpêè,
òeìïepaòypy è
ïpoäo∧æèòe∧üíocòü còèpêè
(cì. òaá∧èöy ïpoãpaìì
còèpêè).
Pentru tratarea diverselor tipuri
de tesaturi si a diferitelor stadii
de murdarire, masina de spalat
are 2 grupuri de programe care
difera prin: spalare,
temperatura si durata (a se
vedea tabelul cu programe de
spalare).
1 Tecidos resistentes
Os programas deste grupo
foram desenvolvidos de
modo a garantirem os
melhores resultados de
lavagem, e os
enxaguamentos com
centrifugação intercalar
garantem um
enxaguamento perfeito da
roupa.
A centrifugação final
assegura que as peças de
roupa fiquem bem torcidas.
1 Unempfindliche Stoffe
Die Programme bieten eine
maximale Reinigung und
jeweils von Schleuderphasen
unterbrochene Spülgänge,
die die optimale Spülung der
Wäsche garantieren.
Der abschließende
Schleudergang sichert die
bestmögliche Trocknung.
1. ODOLNÉ TKANINY
Tyto programy byly navrïeny
tak, aby se dosáhlo
nejlepäích vÿsledkå praní a
máchání. Krátké
odstüed’ování zaüazené po
kaïdém máchání zajiät’uje
dokonalé vymáchání prádla.
Závëreöné odstüed’ování
zajiät’uje vyääí úöinnost püi
odstrañování vody z prádla.
∋òoò òaáop ïpoãpaìì
1. Ïpo÷íûe òêaíè
1 Tesaturi rezistente
Programele sunt concepute
pentru a optimiza rezultatele
spalarii. Clatirile, cu intervale
de centrifugare, asigura o
clatire perfecta. Centrifugarea
finala inlatura apa intr-un mod
mai eficient.
2. SMËSNÉ A JEMNÉ TKANINY
A lavagem e o
enxaguamento estão
optimizados através dos
ritmos de rotação do tambor
e dos níveis de água.
A centrifugação suave
assegura uma formação
reduzida de pregas e de
rugas nos tecidos.
2 Mischgewebe und
Feinwäsche
Das Waschen und Spülen
dieser Gewebearten ist
durch die optimale Drehzahl
der Trommel und durch das
perfekt abgestimmte
Wasserniveau besonders
wirksam.
Das Schonschleudem
verhindert außerdem die
Bildung von Falten in der
Wäsche.
U hlavního praní je
dosahováno nejlepäích
vÿsledkå díky promënlivÿm
rytmickÿm otáökám pracího
bubnu a vÿäce hladiny
napouätëné vody. Jemné
odstüed’ování zamezí
nadmërnému pomaökání
prádla.
2. Cìecoâûe è äeëèêaòíûe
òêaíè
Ocíoâíaÿ còèpêa è
ïo∧ocêaíèe äaюò oò∧è÷íûe
peçy∧üòaòû á∧aãoäapÿ
òùaòe∧üío ïoäoápaííoé
cêopocòè âpaùeíèÿ áapaáaía
è ypoâíю âoäû. Äe∧èêaòíûé
oòæèì ãapaíòèpyeò, ÷òo
áe∧üe áyäeò ìeíüøe
cìèíaòücÿ.
2 Tesaturi mixte si delicate
2 Tecidos mistos e delicados
Uma vez concluído o últumo
enxaguamento, a roupa fica
imersa em água.
Am Ende des letzen
Waschganges bleibt die
Wäsche im Spülwasser liegen.
Po ukonöení pracího cyklu
zåstane prádlo ponoüené ve
vodë
èÓ ÓÍÓ̘‡Ì˲ ÔÓÒΉ̄Ó
ÓÔÓ·ÒÍË‚‡ÌËfl ·Âθ ÓÒÚ‡ÂÚÒfl
ÔÓ„ÛÊÂÌÌ˚Ï ‚ ‚Ó‰Û.
La terminarea ultimei clatiri
rufele raman in apa.
Os programas para tecidos
mistos e muito delicados
podem ser concluídos
através da selecção de uma
das seguintes opções:
z = despejo simples da água,
ou
o programa de
centrifugação suave é
indispensável, em especial
para roupa de malha, pois
evita que a roupa seja
esticada durante a
secagem ao ar.
Nach Abschluß der
Waschgänge für
Mischgewebe und für sehr
empfindliche Gewebe haben
Sie folgende
Wahlmöglichkeiten:
-Abpumpen und Entnahme
der Wäsche
-Schonschleudergang
Strickwaren sollten immer im
Schonschleuderprogramm
geschleudert werden. So
verhindern Sie, daß die
Wäsche beim Trocknen ihre
Form verliert.
Pro ukonöení pracího cyklu u
velmi jemnÿch tkanin
vybíráme z následujících
moïností:
- vypuätëní vody
- jemné odstüedëní
Program jemného odstüedëní
se pouïívá vïdy püi praní
pletenin.
Tak zabráníme tomu, aby
prádlo bëhem suäení
neztratilo tvar.
ᇂÂ¯ÂÌË ˆËÍÎÓ‚ ÒÚËÍË
Òϯ‡ÌÌ˚ı Ë Ó˜Â¸ ‰ÂÎË͇ÚÌ˚ı
ÏÓÊÌÓ ÔÓËÁ‚ÂÒÚË ‰‚ÛÏfl ÔÛÚflÏË:
- ÚÓθÍÓ ÒÎË‚ ‚Ó‰˚
- ‰ÂÎË͇ÚÌ˚È ÓÚÊËÏ.
éÔÂ‡ˆËfl ÑÂÎË͇ÚÌÓ„Ó ÓÚÊËχ
ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ÂÍÓÏẨÛÂÚÒfl ‰Îfl
ÚËÍÓڇʇ Ò ÚÂÏ, ˜ÚÓ·˚ ËÁ·Âʇڸ
Â„Ó ‰ÂÙÓχˆËË ÔË Òۯ̇͠
‚ÓÁ‰ÛıÂ.
Pentru terminarea ciclurilor
pentru tesaturi mixte si delicate
operatiunile pot fi:
- golirea apei
- centrifugare delicata. Acest
program e foarte util pentru
evitarea sifonarii in timpul
uscarii.
32
paçpaáoòaí ä∧ÿ ìaêcèìa∧üío
èíòeícèâoé còèpêè è
ïo∧ocêaíèÿ c
ïpoìeæyòo÷íûìè öèê∧aìè
oòæèìa ä∧ÿ íaè∧y÷øeão
êa÷ecòâa ïo∧ocêaíèÿ.
Çaê∧ю÷èòe∧üíûé oòæèì
yäa∧ÿeò âoäy áo∧ee
èíòeícèâío, ÷eì äpyòèe
ïpoãpaììû còèpêè.
Spalatul si clatitul sunt
optimizate in ritmul rotirii
tamburului si al nivelelor de
apa. O centrifugare usoara
asigura reducerea sifonarii
rufelor.
33
PT
DE
CZ
RU
RO
CONSCIENCIALIZAÇÃO DO CLIENTE
EINIGE NÜTZLICHE
HINWEISE
UÎITEâNÉ RADY
PRO UÎIVATELE
ä‡Í ̇˷ÓΠ˝ÍÓÌÓÏÌÓ
ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ LJ¯Û
χ¯ËÌÛ.
SFATURI PENTRU
UTILIZATORI
Um guia para uma utilização
mais ecológica e económica
da sua máquina de lavar
roupa.
Wir möchten Ihnen im
folgenden einige Hinweise für
die richtige Nutzung Ihres
Haushaltsgerätes, damit Sie
es umweltschonend und mit
der höchstmöglichen
Ersparnis betreiben können.
Pfii pouÏívání va‰eho
spotfiebiãe dbejte zásad
ochrany Ïivotního prostfiedí
a ekonomického provozu.
àëèéãúáìâíÖ èéãçìû
áÄÉêìáäì ÅÖãúü
Scurte sugestii pentru utilizarea
propriului aparat electrocasnic
protejand mediul si cu maxima
economie.
Maximalizujte velkost
náplnû
Nejlep‰ích v˘sledkÛ pfii
vyuÏití elektrické energie,
vody, pracích prostfiedkÛ i
ãasu dosáhnete tím, Ïe
budete vyuÏívat maximální
doporuãené dávky pro
praní jednotliv˘ch druhÛ
prádla.
AÏ 50% energie u‰etfiíte, kdyÏ
vyperete jednu plnou dávku
prádla místo dvou
poloviãních náplní.
MAXIMIZE A QUANTIDADE DE
ROUPA A LAVAR
Assegure a melhor utilização
possivel da energia, da água,
do detergente e do tempo,
lavando na máquina de lavar
roupa a quantidade máxima
de roupa recomendada.
Poupe até 50% de energia
lavando uma carga completa
em vez de lavar 2 meías
cargas.
STETS MAXIMALE FÜLLUNG
BELADEN
Um Strom, Wasser und
Waschmittel nicht zu
verschwenden, empfehlen
wir, Ihre Waschmaschine stets
mit der maximalen
Wäschefüllung zu beladen.
Das Waschen einer vollen
Wäscheladung emöglicht
eine Erspamis von bis zu 50%
Strom gegenüber zwei
Wäscheladungen mit halber
Menge.
TEM DE FAZER UMA PRÉLAVAGEM?
WANN IST EINE VORWÄSCHE
WIRKLICH NOTWENDIG?
Potfiebujete vÏdy pfiedepraní
prádla ?
Só se a roupa estiver muito
suja!
Se, no caso de a roupa estar
pouco ou normalmente suja,
NÃO seleccionar a função de
pré-lavagem, estará a
POUPAR detergente, tempo e
água e ainda entre 5 a 15%
de consumo de energia.
In der Regel nur für stark
verschmutzte Wäsche!
Wenn Sie normal oder wenig
verschmutzte Wäsche
waschen, sparen Sie
zwischen 5% und 15% Strom,
wenn Sie keine Vorwäsche
wählen.
Pouze pro silnû za‰pinûné
prádlo !
Pokud nebudete pouÏívat
pfiedepraní u mírnû nebo
stfiednû za‰pinûného prádla,
u‰etfiíte mezi 5 aÏ 15%
pracích prostfiedkÛ, ãasu,
vody a elektrické energie.
TEM REALMENTE DE LAVAR A
ROUPA COM ÁGUA QUENTE?
WELCHE WASCHTEMPERATUR?
Je praní na 90°C nezbytné ?
Trate as nódoas com um
produto especial para
remover as nódoas ou
amoleça as nódoas já secas
em água antes de lavar a
roupa na máquina: deixará
assim de ter tanta
necessidade de lavar a roupa
com um programa de
lavagem a quente.
Poupe até 50% de energia
utilizando programas de
lavagem a 60°C.
Durch die Vorbehandlung
der Wäsche mit geeigneten
Fleckentfernern ist eine
Waschtemperatur von über
60°C in den meisten Fällen
nicht mehr nötig. Sie können
bis zu 50% sparen, wenn Sie
die Waschtemperatur auf
60°C begrenzen.
JestliÏe skvrny na prádle
pfiedem odstraníte
vhodn˘m pfiedpíracím
prostfiedkem nebo
odstraÀovaãem skvrn, není
nutné prát pfii 90°C. Pfii
pracím programu na 60°C
u‰etfiíte aÏ 50% energie.
34
ÑÓ‚Ó‰fl Á‡„ÛÁÍÛ ·Âθfl ‰Ó
χÍÒËχθÌÓ ÂÍÓÏẨӂ‡ÌÌÓÈ, Ç˚
̇˷ÓΠ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓ ËÒÔÓθÁÛÂÚÂ
ÒÚË‡Î¸Ì˚È ÔÓÓ¯ÓÍ,
˝ÎÂÍÚÓ˝ÌÂ„˲ Ë ‚Ó‰Û.
èË ÒÚËÍ ӉÌÓÈ ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛
Á‡„ÛÊÂÌÌÓÈ Ï‡¯ËÌ˚ ˝ÍÓÌÓÏËÚÒfl
‰Ó 50% ˝ÎÂÍÚÓ˝ÌÂ„ËË ÔÓ
Ò‡‚ÌÂÌ˲ Ò ‰‚ÛÏfl ÔÓÎÓ‚ËÌÌ˚ÏË
Á‡„ÛÁ͇ÏË.
çìÜçÄ ãà ÇÄå
èêÖÑÇÄêàíÖãúçÄü ëíàêäÄ?
íÓθÍÓ ‰Îfl ÒËθÌÓ Á‡„flÁÌfiÌÌÓ„Ó
·Âθfl!
ëùäéçéåúíÖ ÒÚË‡Î¸Ì˚È
ÔÓÓ¯ÓÍ, ‚ÂÏfl, ‚Ó‰Û Ë ÓÚ 5 ‰Ó
15% ˝ÎÂÍÚÓ˝ÌÂ„ËË çÖ ËÒÔÓθÁÛfl
ÔÓ„‡ÏÏÛ Ô‰‚‡ËÚÂθÌÓÈ
ÒÚËÍË ‰Îfl Ò··Ó Ë ÌÓχθÌÓ
Á‡„flÁÌfiÌÌÓ„Ó ·Âθfl.
çìÜçÄ ãà ÇÄå ëíàêäÄ ë
Çõëéäéâ íÖåèÖêÄíìêéâ
ÇéÑõ?
ÑÎfl ÒÌËÊÂÌËfl ÍÓ΢ÂÒÚ‚‡ Ú‡ÍËı
ÒÚËÓÍ ÏÓÊÌÓ Ó·‡·ÓÚ‡Ú¸ ÔÂ‰
ÒÚËÍÓÈ ÔflÚ̇ Ò ÔflÚÌÓ‚˚‚Ó‰ËÚÂÎÂÏ
Ë ‡ÁÏÓ˜ËÚ¸ Á‡ÒÓı¯Ë ÔflÚ̇ ‚
‚Ó‰Â.
èË ÒÚËÍÂ Ò ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÓÈ ‚Ó‰˚ ‚
60 ë ˝ÍÓÌÓÏËÚÒfl ‰Ó 50%
˝ÎÂÍÚÓ˝ÌÂ„ËË.
INCARCAREA MASINII DE
SPALAT LA MAXIMUM
Pentru eliminarea eventualei
risipe de energie, apa sau
detergent, se recomanda
incarcarea masinii de spalat la
capacitatea maxima. Este
posibila o economie de energie
de pana la 50% prin efectuarea
unei spalari cu incarcatura la
capacitate maxima comparativ
cu doua spalari cu incarcatura
la jumatate de capacitate.
CAND E CU ADEVARAT
NECESARA PRESPALAREA ?
Doar cand rufele sunt deosebit
de murdare!
Se economiseste energie intre
5 si 15% evitandu-se
selectarea optiunii prespalare
pentru rufele normal murdare.
CE TEMPERATURA DE
SPALARE TREBUIE
SELECTIONATA ?
Folosirea produselor pentru
scoaterea petelor inainte de
spalare reduce necesitatea
spalarii la temperaturi de peste
60°C. Se poate economisi pana
la 50% utilisandu-se
temperatura de spalare de
60°C.
35
PT
CZ
RU
RO
CAPÍTULO 9
KAPITEL 9
KAPITOLA 9
èÄêÄÉêÄî 9
CAPITOLUL 9
SEPARAÇÃO DAS
PEÇAS DE ROUPA
DAS PRODUKT
DRUHY TEXTILIÍ
íàè ÅÖãúü
PRODUSUL
ATENÇÃO:
Recomendamos que,
sempre que lavar tapetes
pesados, colchas e outras
peças de roupa igualmente
pesadas, suprima a
centrifugação.
ACHTUNG:
Wenn Sie Kleinere Läufer,
Tagesdecken oder ähnliche,
schwere Textilien waschen,
sollten Sie auf das
Schleudern verzichten.
Antes de colocar uma peça
de lã na máquina, verifique
a respectiva etiqueta, para
se assegurar de que a peça
em questão é um artigo de
“Pura Lã Virgem” e também
“Lavável à Máquina” e
“Não feltrante”. Só estas
peças de lã poderão ser
lavadas na máquina.
Das Symbol “reine Wolle”
kennzeichnet Kleidung und
Textilien aus Wolle, die für die
Maschinenwäsche geeignet
sind. Darüber hinaus sollten
solche Textilien den Hinweis
“nicht filzend” oder
“waschmaschinenecht”
tragen.
IMPORTANTE:
Quando separar as
peças de roupa a
lavar certifique-se de
que:
- não deixou objectos
metálicos nas peças
de roupa, por exemplo,
alfinetes, alfinetes de
ama, moedas, etc.;
- apertou os botões das
almofadas, os fechos,
os colchetes e os
cintos e que amarrou
as tiras de tecido
compridas;
- retirou as argolas das
cortinas;
- o programa de
lavagem seleccionado
está de acordo com
as indicações de
lavagem fornecidas
pelos fabricantes das
peças de roupa
(símbolos inscritos nas
respectivas etiquetas).
- Além disso, antes de
colocar qualquer peça
de roupa muito suja na
máquina, remova as
nódoas mais difíceis
com um detergente
especial ou tiranódoas.
36
DE
ACHTUNG:
Achten Sie beim
Sortieren der Wäsche
auf folgende Details:
- keine Metallteile (z.B.
Schnallen,
Sicherheitsnadeln,
Anstecknadeln,
Münzen) an oder in
der Wäsche;
- Kissenbezüge
zuknöpfen,
Reißverschlüsse und
Druckknöpfe
schließen, lose Gürtel
und Bänder von
Morgenröcken
zuknöpfen;
- Rollen von den
Gardinen entfernen;
- Hinweise auf den
Wäscheetiketten
genauestens
beachten;
- beim Sortieren
auffallende,
hartnäckige Flecken
mit Spezialreiniger oder
geeigneter
Waschpaste
vorbehandeln.
POZOR:
Püi praní kobercå, püehozå a
jinÿch tëïkÿch textilií
doporuöujeme
neodstüeœovat.
Abychom mohli prát v
praöce i vlnëné tkaniny,
musíme zkontrolovat, zda
kromë vlnëné peöeti, mají i
oznaöení “je moïné prát v
praöce” nebo “neplstnatí”.
POZOR:
Bëhem tüídëní prádla
se ujistëte, ïe:
- prádlo neobsahuje
kovové
souöástky(äpendlíky,
svorky, háöky, úchytky,
mince, atd.);
- veäkeré knoflíky jsou
zapnuty, zipy zataïeny,
tkaniöky zavázány a
háöky uzavüeny;
- záclonové krouïky jsou
odstranëny;
- väimnëte si pozornë
symbolå na prádle;
- velmi zneöiätëné skvrny
doporuöujeme püedem
odstranit speciálními
prostüedky.
ÇçàåÄçàÖ.
ÖÒÎË Ç˚ ıÓÚËÚ ÒÚË‡Ú¸
ÍÓ‚ËÍË, ÔÓÍ˚‚‡Î‡ Ë ‰Û„ËÂ
ÚflÊÂÎ˚ ËÁ‰ÂÎËfl, ÎÛ˜¯Â
ËÒÍβ˜ËÚ¸ Ù‡ÁÛ ÓÚÊËχ.
òÂÒÚflÌ˚ ËÁ‰ÂÎËfl, ÍÓÚÓ˚Â
ÏÓÊÌÓ ÒÚË‡Ú¸ ‚ ÒÚË‡Î¸ÌÓÈ
χ¯ËÌÂ, ‰ÓÎÊÌ˚ ËÏÂÚ¸ ̇
ËÁ̇ÌÍ ÒËÏ‚ÓÎ “óËÒÚ‡fl
¯ÂÒÚ¸” Ë, ÍÓÏ ÁÚÓ„Ó, ÒËÏ‚ÓÎ
“ÏÓÊÌÓ ÒÚË‡Ú¸ ‚ ÒÚË‡Î¸ÌÓÈ
χ¯ËÌ”.
ÇçàåÄçàÖ:
èË ÒÓÚËÓ‚Í ·Âθfl
‰Îfl ÒÚËÍË:
- ۷‰ËÚÂÒ¸ ‚ ÓÚÒÛÚÒÚ‚ËË
ÏÂÚ‡Î΢ÂÒÍËı Ô‰ÏÂÚÓ‚
(ÒÍÂÔÍË, ·Û·‚ÍË, ÏÓÌÂÚ˚
Ë Ú.‰.) ‚ ·ÂθÂ.‰
- Á‡ÒÚ„ÌËÚ Ôۄӂˈ˚,
ÏÓÎÌËË, Í˛˜ÍË Ì‡
ËÁ‰ÂÎËflı, Á‡‚flÊËÚÂ
‰ÎËÌÌ˚ ÔÓflÒ‡ Ë ‰ÎËÌÌ˚Â
ÔÓÎ˚ ı‡Î‡ÚÓ‚.
- ÒÌËÏËÚÂ, ÂÒÎË ‚˚ Ëı
ËÒÔÓθÁÛÈÚÂ, ÍÓθˆ‡ ËÎË
Í˛˜ÍË ÍÂÔÎÂÌËfl
Á‡Ì‡‚ÂÒÓÍ Í Í‡ÌËÁ‡Ï.
- ‚ÌËχÚÂθÌÓ ÓÒÏÓÚËÚÂ
ÁÚËÍÂÚÍË Ì‡ Ú͇Ìflı.
- ÂÒÎË ÔË ÒÓÚËÓ‚Í ·Âθfl
‚˚ Á‡ÏÂÚËÚÂ
ÚÛ‰ÌÓ‚˚‚Ó‰ËÏ˚ ÔflÚ̇,
Û‰‡ÎËÚ Ëı ÒÔˆˇθÌ˚ÏË
Ò‰ÒÚ‚‡ÏË.
ATENTIE: Daca trebuie
spalate covoare, cuverturi sau
alte lucruri grele este bine sa
nu se centrifugheze.
Lucrurile din lana, pentru a
putea fi spalate in masina
trebuie sa poarte eticheta "Pot
fi spalate in masina de spalat".
ATENTIE:
La selectarea articolelor
trebuie avut in vedere ca:
- rufele sa nu aiba obiecte
metalice (de exemplu brose,
ace de siguranta, ace,
monede etc.)
- nasturii fetelor de perna si
fermoarele sa fie inchise,
curelele sa fie prinse;
- etichetele de pe tesaturi sa
fie citite cu atentie;
- petele rezistente sa fie
indepartate inainte de
spalare, cu ajutorul unui
produs special pentru
inlaturarea petelor.
37
PT
CAPÍTULO 10
TIPO DE TECIDO
Tecidos resistentes
Algodão, linho
Algodão,
tecidos mistos,
resistentes
Algodão,
tecidos mistos
Algodão
TABELA DE PROGRAMAS DE LAVAGEM
PROGRAMA PARA
Intensivo-Muito suja
Sujidade normal
QUANTIDADE MÁXIMA
DE ROUPA
kg
SELECÇÃO DO
PROGRAMA
SELECÇÃO DA
TEMPERATURA
°C
5
1
Até
90°
●
●
●
5
2
Até
90°
●
●
●
1)
COLOCAÇÃO DO DETERGENTE
NA GAVETA
❙
❀
❙❙
Programa rápido de 32 minutos
Uma vez activado, o programa rápido de 32 minutos permite a
realização de um ciclo completo de lavagem em cerca de 30
minutos; este programa destina-se a cargas de, no máximo, 2 kg e a
temperaturas de lavagem não superiores a 40°C.
Para reduzir a temperatura, bastará rodar o botão de selecção da
temperatura de lavagem I até à temperatura pretendida.
Se seleccionar o “Programa rápido de 32 minutos” deverá utilizar
3,5
3
Até
60°
●
●
●
Cores delicadas
3,5
4
Até
40°
●
●
●
Enxaguamentos
-
-
●
apenas 20% das quantidades recomendadas indicadas na embalagem
do detergente.
Condicionador, perfume, amaciador
-
-
●
Centrifugação enérgica
-
-
O detergente deverá ser colocado na gaveta para o detergente,
no compartimento destinado ao detergente para o “Programa
rápido de 32 minutos” (compartimento I).
Caso as peças de roupa a lavar estejam realmente muito sujas,
este programa rápido de 32 minutos também pode ser utilizado
como um ciclo de pré-lavagem, tendo de ser seleccionado antes
do programa de lavagem principal.
1)
Muito suja
2
5
Até
60°
●
●
Programa UNIVERSAL
2
6
Até
50°
●
●
2
7
Até
40°
●
●
1
8
Até
40°
●
●
Sintéticos (nylon, perlon)
mistos de algodão
Cores não resistentes
Làs
Sintéticos (dralon,
acrílìco, trevira)
Lãs “laváveis à máquina”
1)
Misturas, sintéticos,
delicados, lã
Nos programas indicados é possível efectuar o branqueamento
automático bastando, para tal, deitar o branqueador líquido no
respectivo compartimento da gaveta para detergente
.
Cores resistentes
Mistos, resistentes
Sintéticos
e mistos de algodão
Se pretender lavar roupa interior muito suja, será recomendável não
carregar a máquina com mais de 3 kg de roupa.
1) Programas em conformidade com a norma IEC 456.
Algodão, linho
Tecidos mistos
e delicados
Observações importantes
Enxaguamentos
-
-
Centrifugação suave
-
-
Ciclo Super Rápido
2
Nódoas orgânicas
5
Despejo simples da água
-
32’
Até
40°
●
Obtenha os melhores resultados com a sua nova máquina “Iberna”
Para garantir os melhores resultados com a sua nova máquina
“Iberna” é importante utilizar o detergente apropriado em todas as
lavagens. Existem hoje em dia muitos detergentes disponíveis nas
prateleiras dos supermercados e a escolha, de entre uma
variedade tão vasta, pode tornar-se confusa.
Na “Iberna” testamos regularmente diversos tipos de detergentes
para verificar quais aqueles que garantem os melhores resultados
de lavagem nas nossas máquinas. Encontrámos apenas uma marca
que atinge os nossos padrões de qualidade e que permite obter
uma limpeza impecável numa vasta gama de nódoas, garantindo
também elevados níveis de protecção dos tecidos.
●
Especiais
Para tecidos que não
devem ser submetidos a
centrifugação
-
Z
●
-
PARA A SUA NOVA MÁQUINA DE LAVAR
38
39
DE
KAPITEL 10
GEWEBEART
PROGRAMMTABELLE
FÜLLMENGE
MAX.
kg
PROGRAMM FÜR
PROGRAMM
WAHL
TEMPERATURWAHL
EINSPÜLKAMMERN
❙
Koch-und
Buntwäsche
bis
90°
●
●
●
5
2
bis
90°
●
●
●
Bei den gekennzeichneten Programmen wird
automatisch Bleichmittel zugeführt, wenn Sie flüssiges
Bleichmittel in die entsprechende Einspülkammer
füllen
.
Widerstandsfähige Buntwäsche
3,5
3
bis
60°
●
●
●
1) Vergleichsprogramme NACH IEC 456
Pflegeleichte Buntwäsche
3,5
4
bis
40°
●
●
●
Spülen
-
-
●
Weichspüler, Appretur etc.
-
-
●
Intensivschleudern
-
-
Normal verschmutzt
1)
Baumwolle Leinen
Mischgewebe- und
Feinwäsche
1)
Stark verschmutzt
2
5
bis
60°
●
●
Mischgewebe aus
Baumwolle und
Synthetik
Universalprogramm
2
6
bis
50°
●
●
Synthetik (Nylon, Perlon)
Baumwolle
Mischgewebe
Ausfärbende Buntwäsche
2
7
bis
40°
●
●
1
8
bis
40°
●
●
Strapazierfähige
Gewebe
Wolle
Synthetik (Dralon, Acryl,
Trevira)
Empfindliche
Mischgewebe und
Synthetik
Es empfiehlt sich, bei stark verschmutzter Wäsche die
Füllmenge auf höchstens 3 kg zu reduzieren.
1
Baumwolle
Mischgewebe
Baumwolle
❀
❙❙
5
Intensiv-Stark verschmutzt
Baumwolle Leinen Jute
Baumwolle Leinen
strapazierfähige
Gewebe
Hinweise:
Maschinengeeignete Wolle mit
Sonderausstattung
1)
Spülen
-
-
Schonschleudern
-
-
Schnellprogramm 32 Minuten
2
Flecken organischen Ursprungs
5
Abpumpen
-
32’
bis
40°
●
Schnellprogramm 32 Minuten
Das Schnellprogramm 32 Minuten ist ein komplettes Waschprogramm,
das bei 40°C Temperatur maximal 2 kg. Wäsche in kaum mehr als einer
halben Stunde wäscht. Die Temperatur kann durch Betätigen des
Temperaturreglers (Drehknopf I) reduziert werden.
Bei wahl der “Schnellprogramm 32 Minuten” empfehlen wir nur 20% der
auf der Waschmittelverpackung angegebenen Menge zu verwenden.
Das Waschmittel muß in die Kammer für das “Schnellprogramm 32
minuten” (Kammer I) eingegeben werden.
Das Schnellprogramm 32 Minuten kann auch als Vorwaschprogramm für
stark verschmutzte Wäsche benutzt werden. Wählen Sie danach das
gewünschte Hauptwaschprogramm.
Beste Waschergebnisse mit Ihrer neuen Iberna-Maschine
Um sicherzustellen, daß Sie mit Ihrer neuen Iberna-Maschine
beste Waschergebnisse erzielen, ist es wichtig, täglich das
richtige Waschmittel zu verwenden. Da es heutzutage im
Handel so viele Waschmittel und Waschmittelarten gibt, ist es oft
schwierig, hieraus die richtige Wahl zu treffen.
Wir bei Iberna testen regelmäßig Waschmittel, um
herauszufinden, welche für unsere Maschinen hervorragend
geeignet sind. Wir fanden heraus, daß ARIEL unseren hohen
Anforderungen gerecht wird und hervorragende
Fleckentfernung über alle Fleckenarten hinweg, verbunden mit
einem hohen Niveau an Waschepflege bietet. Iberna hat aus
diesem Grunde Ariel sein offizielles Gütesiegel verliehen.
●
Spezial
Für Wäsche, die nicht
geschleudert werden soll
-
Z
●
-
FÜR IHRE NEUE WASCHMASCHINE
40
41
CZ
KAPITOLA 10
DRUH TKANINY
PROGRAM PRO
MAX.
NÁPLÑ
kg
OZNAÖENÍ
PROGRAMU
VOLBA
TEPLOTY
°C
NÁSYPKA PRACÍCH
PROSTÜEDKÅ
❙
Prosím, püeötëte si tyto poznámky:
❀
❙❙
5
1
Do
90°
●
●
●
U programå uvedenÿch v tabulce s teökou u násypky pro bëlení
probëhne v pracím cyklu automaticky bëlení prádla, pokud
nadávkujete tekutÿ bëlicí prostüedek do komory oznaöené cl .
Normálnë zaäpinëné
5
2
Do
90°
●
●
●
1. Programy podle evropské normy IEC 456.
Barevné odolné
3,5
3
Do
60°
●
●
●
Jemné Barevné
3,5
4
Do
40°
●
●
●
Máchání
-
-
●
Koneöná úprava, aviváï, parfémování
-
-
●
Intenzivní odstüedëní
-
-
●
●
Odolné tkaniny
Bavlna, len
Intenzivní praní - silnë zaäpinëné
Bavlna, smësné odolné
1)
Bavlna, smësné
Bavlna
Püi praní velmi zaäpinëného prádla doporuöujeme prát max. náplñ 3 kg.
Rychlÿ program 32 minut
Tento program umoïñuje dokonöení úplného pracího cyklu püibliïnë za
30 minut püi maximální náplni 2 kg suchého prádla a teplotë praní do
40°C. Teplota måïe bÿt dále sníïena pomocí knoflíku (I) pro volbu
teploty. Pokud zvolíte “32 minutovÿ rychlÿ program”, pouïijte pouze 20%
doporuöeného mnoïství pracího prostüedku. Prací prostüedek se musí
vloïit do komory pro “32 minutovÿ rychlÿ program” I.
Tento 32 minutovÿ program je moïné pouïít také pro püedepraní silnë
zaäpinëného prádla püed nastavením hlavního pracího programu.
Bavlna, len
Jak dosáhnout nejlepších výsledků s Vaší novou pračkou Iberna?
1)
Smësné a jemné tkaniny
Smësné odolné
Silnë zaäpinëné
2
5
Do
60°
Bavlna, smësné a
syntetické tkaniny
UNIVERZÁLNÍ program
2
6
Do
50°
●
●
Syntetické tkaniny (silon,
perlon), smësná bavlna
Jemné barevné
2
7
Do
40°
●
●
1
8
Do
40°
●
●
Vlnëné látky Syntetické
(dralon,
akryl, trevira)
Smësné, jemné
syntetické vlna
Vlna vhodná pro praní v praökách
1)
Máchání
-
-
Jemné odstüedëní
-
-
Rychlÿ cyklus
2
Organické skvrny, bëlení
5
Pouze vypouätëní vody
-
32’
Speciální
Pro tkaniny, které
nemohou bÿt
odstüed’ovány
Do
40°
-
Z
●
Abyste si mohli být jisti, že s Vaší novou pračkou Iberna dosáhnete
nejlepších možných výsledků, je důležité, abyste pro každodenní praní
používali správný prací prášek. Na trhu je k dostání široká řada
pracích prášků a vybrat si ten vhodný bývá často složité.
V Iberna pravidelně testujeme různé typy pracích prášků, abychom
mohli určit ten, který v našich pračkách podává ty nejlepší výsledky.
Zjistili jsme, že pouze jedna značka odpovídá našemu vysokému
standartu - značka, díky které bude Vaše prádlo dokonale čisté a beze
skvrn, a se kterou bude zároveň Vaše prádlo vypadat dobře i po
mnoha vypráních. Proto získal Ariel oficiální doporučení od firmy
Iberna.
●
●
-
PRO VAŠI NOVOU PRAČKU
42
43
RU
ÏÀPÀÃPÀÔ 10
Òêàíü,
TAÁËÈÖA ÏPOÃPAMM CTÈPKÈ
Ïpoãpaììa còèpêè äëÿ
Maêc.
çaãpyçêa,
êã
Ïpoãpaììa
Teìïepaòypa
Çaãpyçêa ìoюùèx cpeäcòâ
❙
Ïpo÷íûe òêàíè
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
5
1
5
2
ñ‚ÂÚÌ˚ ÌÂÎËÌfl˛˘Ë Ú͇ÌË
3,5
3
60°
ñ‚ÂÚÌ˚ ÎËÌfl˛˘Ë Ú͇ÌË
3,5
4
40°
Ïoëocêaíèe
-
-
●
Koíäèöèoíèpoâaíèe, apoìaòèçaöèÿ
-
-
●
Эíepãè÷íûé oòæèì
-
-
Õëîïîê, ëåí
Èíòeícèâíaÿ - cèëüío çaãpÿçííoe áeëüe
Õëîïîê, ñìåcoâûe
ïpo÷íûe òêàíè
Yìepeío çaãpÿçíeííoe áeëüe
1)
Õëîïîê,
ñìåcoâûe òêàíè
Õëîïîê
Äo
❀
❙❙
90°
Äo
90°
Äo
Äo
Õëîïîê, ëeí
Ñìåcoâûe è
äeëèêaòíûe òêàíè
1)
Äo
Cèëüío çaãpÿçíeííoe áeëüe
2
5
Õëîïîê,
ñìåcoâûe cèíòeòèêa
YÌË‚Â҇Ը̇fl ÔÓ„‡Ïχ
2
6
Cèíòeòè÷. òêàíè
(íeéëoí, ïepëoí)
ñ‚ÂÚÌ˚ ÎËÌfl˛˘Ë Ú͇ÌË
2
7
Øepcòü äëÿ ìaøèííoé còèpêè
1
8
Ïoëocêaíèe
-
-
Äeëèêaòíûé oòæèì
-
-
Cêopocòíoé öèêë
2
ñìåcoâûe ïpo÷íûe òêàíè
1)
Øepcòü
Cèíòeòè÷ecêèe
(äpaëoí, aêpèë, òpeâèp)
Cìåcoâûe, äåëèêàòí.
cèíòeòè÷., øepcòü
ëÔˆˇθÌ˚Â
ÔÓ„‡ÏÏ˚
Äëÿ áeëüÿ áeç oòæèìa
Ïÿòía opãaíè÷ecêoão ïpoècxoæäeíèÿ
5
Toëüêo cëèâ
-
32’
60°
Äo
50°
Äo
40°
Äo
40°
Äo
40°
-
Z
Ïpèìèòe âo âíèìaíèe!
B cëy÷ae còèpêè cèëüío çaãpÿçíeííoão áeëüÿ
peêoìeíäyeòcÿ cíèçèòü çaãpyçêy äo 3 êã cyxoão áeëüÿ.
Ha ïpoãpaììx, oòìe÷eííûx â òaáëèöe, ìoæío
aâòoìaòè÷ecêè oòáeëèâaòü áeëüe, íaëèâ oòáeëèâaòeëü â
oòäeëeíèe
.
1) Ïpoãpaììû cooòâeòcòâюò “IEC” Äèpeêòèâe 456.
Câepxáûcòpaÿ ïpoãpaììa 32 ìèí.
Câepxáûcòpaÿ ïpoãpaììa 32 ìèí. ïoçâoëÿeò coâepøèòü ïoëíûé öèêë
còèpêè ïpèáëèçèòeëüío ça 30 ìèí. ïpè ìaêcèìaëüíoé çaãpyçêe 2 êã è
òeìïepaòype äo 40°C.
Teìïepaòypa còèpêè ìoæeò áûòü yìeíüøeía c ïoìoùüю êíoïêè I.
èË ‚˚·Ó ë‚Âı·˚ÒÚÓÈ ÔÓ„‡ÏÏ˚ 32 ÏËÌÛÚ˚ ÔÓÏÌËÚÂ, ˜ÚÓ Ï˚ ÂÍÓÏẨÛÂÏ
ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ ÚÓθÍÓ 20% ÓÚ ÍÓ΢ÂÒÚ‚‡ ÏÓ˛˘Â„Ó Ò‰ÒÚ‚‡, ÂÍÓÏẨӂ‡ÌÌÓ„Ó Â„Ó
ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÂÏ ‰Îfl Ó‰ÌÓ„Ó ˆËÍ· ÒÚËÍË (Ó·˚˜ÌÓ Û͇Á‡ÌÓ Ì‡ ÛÔ‡ÍÓ‚ÍÂ).
Ïoìecòèòe ìoюùèe cpeäcòâa â êoíòeéíep “Câåpõáûñòpaÿ ïpîãpàììà 32
ìèí.”, ïoìå÷åííûé (I).
32-ìèíyòíaÿ cêopocòíaÿ ïpoãpaììa ìoæeò áûòü òaêæe ècïoëüçoâaía êaê
ïpeäâapèòeëüíaÿ còèpêa â cëy÷ae cèëüíoão çaãpÿçíeíèÿ áeëüÿ ïepeä
ocíoâíoé ïpoãpaììoé còèpêè.
●
●
●
●
äÄä ëÑÖãÄíú ëíàêäì Ç ÇÄòÖâ çéÇéâ ëíàêÄãúçéâ åÄòàçÖ
IBERNA çÄàÅéãÖÖ ùîîÖäíàÇçéâ
●
●
●
●
óÚÓ·˚ ÒÚË͇ ‚ ‚‡¯ÂÈ ÌÓ‚ÓÈ ÒÚË‡Î¸ÌÓÈ Ï‡¯ËÌ ͇ʉ˚È ‰Â̸ ÔËÌÓÒË·
̇ËÎÛ˜¯ËÈ ÂÁÛθڇÚ, Ó˜Â̸ ‚‡ÊÌÓ ÛÏÂÚ¸ Ô‡‚ËθÌÓ ‚˚·‡Ú¸ ÒÚË‡Î¸Ì˚È
ÔÓÓ¯ÓÍ.
å˚, ÒÔˆˇÎËÒÚ˚ ÍÓÏÔ‡ÌËË Iberna, „ÛÎflÌÓ ÚÂÒÚËÛÂÏ ‡Á΢Ì˚ ‚ˉ˚
ÒÚË‡Î¸Ì˚ı ÔÓÓ¯ÍÓ‚, Ô‰ÒÚ‡‚ÎÂÌÌ˚ı ̇ ˚ÌÍÂ, ˜ÚÓ·˚ ÓˆÂÌËÚ¸, ͇ÍË ËÁ ÌËı
ÓÒÚÒË˚‚‡˛Ú ̇˷ÓΠÁÙÙÂÍÚË‚ÌÓ ‚ ̇¯Ëı ÒÚË‡Î¸Ì˚ı χ¯Ë̇ı.
èӂ‰ÂÌÌ˚ ËÒÒΉӂ‡ÌËfl ÔÓ͇Á‡ÎË, ˜ÚÓ Ó‰ËÌ ÔÓÓ¯ÓÍ ‚Ò„‰‡ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÛÂÚ
̇¯ËÏ ‚˚ÒÓÍËÏ Òڇ̉‡Ú‡Ï Ë Ó·ÂÒÔ˜˂‡ÂÚ ‚ÂÎËÍÓÎÂÔÌÓ ÓÚÒÚË˚‚‡ÌËÂ, ‚ ÚÓÏ
˜ËÒΠۉ‡ÎÂÌË Ô‡ÍÚ˘ÂÒÍË ‚ÒÂı ‚ˉӂ ÔflÚÂÌ. äÓÏ ÚÓ„Ó, ÔË ÒÚËÍÂ Ò ˝ÚËÏ
ÔÓÓ¯ÍÓÏ Ó‰Âʉ‡ ÒÓı‡ÌflÂÚ Ò‚ÓÈ ‚̯ÌËÈ ‚ˉ ̇‰Ó΄Ó. ùÚÓ Ó·¸flÒÌflÂÚ, ÔÓ˜ÂÏÛ
ËÏÂÌÌÓ ÒÚË‡Î¸Ì˚È ÔÓÓ¯ÓÍ Ariel ÔÓÎÛ˜ËÎ ÓÙˈˇθÌÓ ӉӷÂÌË ÍÓÏÔ‡ÌËË
Iberna.
●
●
●
-
‰Îfl ‚‡¯ÂÈ ÒÚË‡Î¸ÌÓÈ Ï‡¯ËÌ˚
44
45
RO
CAPITOLUL 10
TIP DE TESATURA
DESCRIEREA PROGRAMELOR
RECOMANDAT PENTRU TESATURI
GREUTATE
MAX
kg
Tesaturi resistente
Bumbac, in, canepa
Bumbac,tesaturi in
amestec in culori
rezistente
5
Intensiv-Foarte murdare
PROG.
Reglaj
Temperatura
°C
COMPARTIMENT FOLOSIT
❙
❀
❙❙
1
Pina la
90°
●
●
●
●
●
●
Observatii importante
In cazul unor rufe cu un grad ridicat de murdarie, este recomandabila
reducerea sarcinii la max. 3 kg
In cadrul programelor specificate se poate efectua albirea automata prin
turnarea lichidului inalbitor in sertarul de detergent
.
1) Programe conform cu directiva IEC 456.
1)
Putin murdare
5
2
Pina la
90°
Culori rezistente
3,5
3
Pina la
60°
●
●
●
Culori delicate
3,5
4
Pina la
40°
●
●
●
Limpezire
-
-
●
Apret, Parfum, Agent de inmuiere
-
-
●
Stoarcere enegica
-
-
Foarte murdare
2
5
Pina la
60°
●
●
“Programul rapid de 32 minute” poate fi, de asemenea, utilizat ca ciclu de
prespalare in cazul rufelor foarte murdare, selectionind apoi programul
principal dorit.
Bumbac,tesaturi in amestec
sintetice
Program Universal
2
6
Pina la
50°
●
●
Obtine cele mai bune rezultate de la noua ta masina de spalat Iberna
Sintetice (Nylon,
amestec Bumbac)
Culori delicate
2
7
Pina la
40°
●
●
Pentru a te asigura ca obtii cele mai bune rezultate de la noua ta masina de
spatat IBERNA, este necesar sa folosesti detergentul potrivit pentru spalarile de
fiecare zi. Pe piata exista o gama foarte larga de detergenti iar alegerea celui
adecvat poate fi adesea dificila.
Lana “spalabila in masina”
1
8
Pina la
40°
●
●
Limpezire
-
-
Stoarcere delicata
-
-
Programul rapid de 32 minute
2
Pete organice
5
Doar evacuare apa
-
PROGRAMUL RAPID DE 32 MINUTE
Bumbac,tesaturi in
amestec
Bumbac
Bumbac, in
Tesaturi amestec si
delicate
1)
Amestec rezistente
1)
Lenjerie din lana, sintetice
Mixte, sintetice delicate,
lana
32’
Speciale
Pentru lenjerie: A nu se
stoarce!
Pina la
40°
-
Z
Programul rapid de 32 minute permite un ciclu complet de spalare in
aproximativ 30 minute, cu o incarcatura de maximum 2 kg de rufe, la o
temperatura de 40 grade Celsius.
Este posibila reducerea temperaturii de spalare utilizind tasta I.
Cind selectionati “programul rapid de 32 minute” utilizati doar 20% din
cantitatea de detergent folosita in mod normal, la celelalte programe, pentru
acelasi tip de tesaturi.
Detergentul trebuie pus in sertarul corespunzator “ciclului rapid de 32 minute”
(sertarul I).
●
La IBERNA, noi testam cu regularitate diferite tipuri de detergent pentru a stabili
care din ele dau rezultatele cele mai bune pentru masinile noastre de spalat.
Am gasit doar o singura marca de detergent care se ridica la nivelul de precizie
al standardelor noastre si care asigura o curatare impecabila pentru o scara
larga de tipuri de piele si care de asemenea asigura un inalt nivel de protectie a
tesaturilor. De aceea IBERNA ofera pentru Ariel aprobare oficiala.
●
●
PENTRU NOUA TA MASINA DE SPALAT
46
47
PT
DE
CZ
RU
èÄêÄÉêÄî 11
CAPÍTULO 11
KAPITEL 11
KAPITOLA 11
LAVAGEM
WASCHEN
RÅZNOST OBJEMU
Suponhamos que a carga
de roupa a lavar é
composta por ROUPA DE
ALGODÃO MUITO SUJA (as
nódoas mais difíceis
deverão ser removidas com
o detergente especial). Se
só um número reduzido de
peças de roupa tiverem
nódoas que exijam um
tratamento com
branqueadores líquidos, a
remoção prévia das nódoas
pode ser efectuada na
máquina. Deite o
branqueador no respectivo
compartimento da gaveta
para detergente e
seleccione o programa
especial “PRÈ-LAVAGEM DE
REMOÇÃO DE NODOAS” cl
com o botão de selecção
de programas (L).
Depois de concluída esta
fase, junte o resto da roupa
e prossiga com a lavagem
normal, seleccionando o
programa que melhor se
adeque ao tipo de roupa a
lavar.
Recomendamos que nunca
carregue a máquina só
com atoalhados, pois estes
tecidos absorvem muita
água, ficando muito
pesados.
Angenommen, Sie waschen
z.B. STARK VERSCHMUTZTE
BAUMWOLLE (auf die
hartnäckigen Flecken vorher
eine geeignete Waschpaste
auftragen).
Wenn nur einige
Wäschestücke Flecken
haben, die mit einem
flüssigen Bleichmittel
vorbehandelt werden
müssen, können Sie für diese
in der Maschine eine
vorherige Fleckenreinigung
durchführen.
Geben Sie dazu das
Bleichmittel direkt in die
Trommel und stellen Sie den
Programmwahlschalter (L)
auf das Spezialprogramm
“Fleckentfernung
Vorwäsche”
.
Nach Beendigung dieses
Programms füllen Sie die
übrige Wäsche ebenfalls in
die Maschine und setzen Sie
die Wäsche mit dem
geeigneten Programm fort.
Waschen Sie nach
Möglichkeit niemals
ausschließlich sehr
saugfähige Wäschestücke,
die bedingt durch die
extreme Wasseraufnahme,
sehr schwer werden. Die für
widerstandsfähige Textilien
geeignete Lademenge
beträgt 5 kg, für Feinwäsche
sollte eine Menge von 2 kg
nicht überschritten werden (1
kg für waschmaschinengeeignete Wollarten).
So vermeidet man am
wirksamsten die Bildung von
schwer ausbügelbaren
Falten. Für die Wäsche
extrem empfindlicher Teile
empfiehlt sich die Verwendung eines Waschnetzes.
A máquina pode levar uma
carga máxima de 5 kg de
tecidos resistentes ou de 2 kg
de tecidos delicados (ou
ainda de 1 kg de peças de
“Pura Lã Virgem” laváveis à
máquina). Evitar-se-á assim a
formação de rugas
excessivas, que dificultam o
engomar da roupa. Sempre
que lavar peças de roupa
extremamente delicadas,
meta-as dentro de um saco
de rede.
48
cl
Püedpokládejme, ïe prádlo k
vyprání je bavlnëné, velmi
äpinavé (s tëïko
odstranitelnÿmi skvrnami,
které jsme oäetüili püedem
speciálním prostüedkem).
Pokud pouze nëkteré kusy
prádla vyïadují bëlení,
måïeme je v praöce vybëlit
püedem püed vlastním
praním.
Nalijte bëlící prostüedek
püímo do bubnu a nastavte
voliö programu “L” na
speciální program “Püedpírka
- odstranëní skvrn” .
Po ukonöení tohoto
programu püidáme daläí
prádlo a pokraöujeme v
praní volbou jakéhokoli
programu.
Doporuöujeme neprat nikdy
väechno prádlo z froté,
protoïe absorbuje velké
mnoïství vody a zvyäuje tím
nëkolikanásobnë svoji
hmotnos
Maximální zátëï praöky u
stálobarevného a
bavlnëného prádla je 5 kg, u
jemnÿch tkanin by nemëla
püesahovat 2 kg (z toho 1 kg.
pro vlnëné tkaniny).
Správnou volbou hmotnosti
prádla zabráníme jeho
zmaökání bëhem praní.
U velmi jemnÿch látek
doporuöujeme pouïití sít’ky.
RO
CAPITOLUL 11
CíàêäÄ
SPALAREA
è‰ÔÓÎÓÊËÏ, ˜ÚÓ ‰Îfl ÒÚËÍË
‚˚·Ë‡˛Ú ·Âθ ËÁ ıÎÓÔ͇ Ò Ó˜Â̸
ÒËθÌ˚Ï Á‡„flÁÌÂÌËÂÏ (ÔË
̇΢ËË ÔflÚÂÌ Ëı ÒΉÛÂÚ Û·‡Ú¸
ÒÔˆ. Ò‰ÒÚ‚‡ÏË).
ÖÒÎË Ëϲ˘ËÂÒfl ÔflÚ̇ ̇ ËÁ‰ÂÎËË
ÏÓÊÌÓ ÓÚ·ÂÎË‚‡Ú¸, Ç˚ ÏÓÊÂÚÂ
҉·ڸ ˝ÚÓ ÔË ÒÚËÍ ‚ χ¯ËÌÂ.
ç‡ÎÂÈÚ ÓÚ·ÂÎË‚‡ÚÂθ ‚ ·‡˜ÓÍ Ë
ÔÓÒÚ‡‚¸Ú ÛÍÓflÚÍÛ (L) ̇
ÔÓ„‡ÏÏÛ: “Û ‰‡ÎÂÌË ÔflÚÂÌ ‚
Ô‰‚‡ËÚÂθÌÓÈ ÒÚËÍ” .
èÓÒΠӷ‡·ÓÚÍË ‰Ó·‡‚¸ÚÂ
ÓÒڇθÌÓ ·ÂÎ¸Â Ë ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ËÚÂ
ÌÓχθÌÛ˛ ÒÚËÍÛ ÔÓ ‚˚·‡ÌÌÓÈ
ÔÓ„‡ÏÏÂ.
å˚ Ì ÒÓ‚ÂÚÛÂÏ Ç‡Ï ÒÚË‡Ú¸
·Óθ¯Ó ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó ËÁ‰ÂÎËÈ ËÁ
χıÓ‚˚ı Ú͇ÌÂÈ, ÍÓÚÓ˚Â
‚·Ë‡˛Ú ‚ Ò·fl ‚Ó‰Û Ë ÒÚ‡ÌÓ‚flÚÒfl
Ó˜Â̸ ÚflÊÂÎ˚ÏË.
Sa presupunem ca rufele ce
trebuie spalate sunt din
BUMBAC si FOARTE
MURDARE (daca au pete
rezistente se vor indeparta in
prealabil cu un produs special).
CIND UNELE RUFE AU PETE
CE TREBUIE TRATATE CU UN
INALBITOR LICHID, PUTETI
SA LA PUNETI IN MASINA, SA
PUNETI LICHIDUL IN
SERTARUL SPECIAL SI
PLASATI BUTONUL (L) PE
PROGRAMUL SPECIAL
"INLATURARE
PRESPALARE" cl .
DUPA ACEST TRATAMENT,
ADAUGATI RESTUL RUFELOR
SI EFECTUATI O SPALARE
NORMALA POTRIVIT CU
PROGRAMUL ALES.
Va sfatuim sa nu spalati numai
prosoape care datorita faptului
ca absorb foarte multa apa
devin foarte grele.
Greutatea admisa pentru
tesaturi rezistente este de 5 kg,
in timp ce in cazul tesaturilor
delicate se recomanda sa nu se
depaseasca 2 kg (1kg in cazul
articolelor din "Lana Pura
Virgina" care pot fi spalate cu
masina de spalat), pentru a
evita formarea de cute dificil de
calcat. Pentru tesaturile extrem
de delicate va sfatuim sa folositi
o plasa.
ÑÎfl ÔÓ˜Ì˚ı Ú͇ÌÂÈ Á‡„ÛÁ͇
χ¯ËÌ - 5 Í„, ‚ ÚÓ ‚ÂÏfl Í‡Í ‰Îfl
‰ÂÎË͇ÚÌ˚ı Ú͇ÌÂÈ Ï˚ ÒÓ‚ÂÚÛÂÏ ÌÂ
Ô‚˚¯‡Ú¸ Á‡„ÛÁÍÛ 2 Í„ (1 Í„ ‰Îfl
˜ËÒÚÓ¯ÂÒÚflÌ˚ı ËÁ‰ÂÎËÈ “‰Îfl
χ¯ËÌÌÓÈ ÒÚËÍË”), ˜ÚÓ·˚
ËÁ·Âʇڸ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËfl ÚÛ‰ÌÓ‡Á„
·ÊË‚‡ÂÏ˚ı ÒÍ·‰ÓÍ.
àÁ‰ÂÎËfl ËÁ Ó˜Â̸ ‰ÂÎË͇ÚÌ˚ı
Ú͇ÌÂÈ ÒÓ‚ÂÚÛÂÏ ÒÚË‡Ú¸ ‚
χÚÂ˜‡ÚÓÏ Ô‡ÍÂÚÂ.
49
PT
DE
EXEMPLO:
As recomendações da
Iberna constam da tabela
de programas de lavagem,
cuja consulta aconselhamos:
BEISPIEL:
Iberna zeigt Ihnen in der
Tabelle, welche
Vorgehensweise die beste
ist:
● Certifique-se de que as
etiquetas das peças de
roupa a lavar indicam que
podem ser lavadas a 60°C.
CZ
RU
RO
Exemplu:
Priviti tabelul cu programe de
spalare:
PÜÍKLAD:
Podle tabulky pracích
programå vidíte, co Vám
Iberna radí:
èêàåÖê:
● Überzeugen Sie sich, daß
das Wäscheetikett die
Eignung für Temperaturen
bis “60° C” ausweist;
● Püesvëdöte se, zda na
znaökách na prádle je
uvedena teplota 60°C.
● ùÚËÍÂÚÍË ‰ÓÎÊÌ˚ Û͇Á˚‚‡Ú¸
60° ë.
● Asigurati-va ca pe etichetele
articolelor scrie "600 C".
● Carregue a máquina com
um máximo de 5 kg de
roupa seca.
● die Trommel mit max. 5 kg
Trockenwäsche beladen.
● Naplñte buben
maximálnë 5 kg suchého
prádla.
● ᇄÛÁËÚ ·Âθ (χÍÒ. 5 Í„
ÒÛıÓ„Ó ·Âθfl).
● Incarcati max. 5 kg de rufe
uscate.
● Feche a porta da
máquina.
● Bullauge schließen.
● Uzavüete dvíüka praöky.
● á‡ÍÓÈÚ βÍ.
● Inchideti hubloul.
ATENÇÃO:
AO SELECCIONAR
O PROGRAMA
DE LAVAGEM
ASSEGURE-SE DE QUE
A MÁQUINA NÃO
ESTEJA LIGADA, OU
SEJA, DE QUE A TECLA
DE LIGAR/DESLIGAR
NÃO ESTEJA PREMIDA.
ACHTUNG:
BEIM EINSTELLEN DES
PROGRAMMS STETS
DARAUF ACHTEN, DAß
DIE START/STOP TASTE
NICHT GEDRÜCKT IST.
60° C
5 kg MAX
POZOR:
PÜED VOLBOU
PROGRAMU SE UJISTËTE,
ÏE TLAÖÍKTO START/STOP
NENÍ STLAÖENO.
èÓÍÓÌÒÛ΂ÚËÛÈÚÂÒ¸ Ò Ú‡·ÎˈÂÈ
‡Á΢Ì˚ı ÔÓ„‡ÏÏ ÒÚËÍË Ë Ç˚
̇ȉÂÚ ÒÓ‚ÂÚ˚ IBERNA.
ÇçàåÄçàÖ:
Ç åéåÖçí ÇõÅéêÄ
èêéÉêÄååõ
èêéÇÖêúíÖ, óíéÅõ
äçéèäÄ Çäã/Çõäã
ÅõãÄ ÇõäÄûóÖçÄ
ATENTIE: LA
STABILIREA
PROGRAMULUI
ASIGURATI-VA CA
BUTONUL ON/OFF NU
ESTE PUS PE "ON".
Seleccione o programa 2:
Para seleccionar o programa
deverá rodar o botão de
selecção do programa de
lavagem (L) no SENTIDO DOS
PONTEIROS DO RELOGIO até
o número do programa
pretendido coincidir com a
marca.
Wahl Programm 2: die
Programmwahl erfolgt durch
Drehen des Wahlschalters (L)
im Uhrzeigersinn bis die
Nummer des gewählten
Programms und der Pfeil
übereinstimmen.
Zvolte program ö. 2 tímto
zpåsobem:
Otáöejte voliöem programu
“L” ve smëru hodinovÿch
ruöiöek dokud se öíslo
voleného programu
nepüekryje s ryskou voliöe.
Ç˚·ÂËÚ ÔÓ„‡ÏÏÛ 2: ÔÓ„‡Ïχ
‚˚·Ë‡ÂÚÒfl ÔÓ‚ÓÓÚÓÏ ÛÍÓflÚÍË (L)
ÔÓ ˜‡ÒÓ‚ÓÈ ÒÚÂÎÍÂ Ë ÒÓ‚ÏÂÒÚËÚÂ
ÌÓÏÂ ÔÓ„‡ÏÏ˚ Ò ÏÂÚÍÓÈ.
Selectionati programul 2:
programul este ales prin rotirea
selectorului (L) in SENS ORAR
astfel incat numarul
programului sa coincida cu
indicele.
● Seleccione a temperatura
máxima de lavagem (60°C)
com o respectivo botão de
selecção (I).
● Temperaturwahlschalter
(I) auf max. 60° C stellen.
● Nastavte teplotu pomocí
termostatu na max. 60°C.
● ìÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ Û˜ÍÛ „ÛÎËÓ‚ÍË
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ l χÍÒËÏÛÏ Ì‡ 60° ë.
● Se misca selectorul de
temperatura (I) la 600C.
● Waschmittelbehälter (A)
öffnen.
● Otevüete püihrádku na
prací prostüedek “A”.
● éÚÍÓÈÚ ÂÏÍÓÒÚ¸ ‰Îfl
ÏÓ˛˘Ëı Ò‰ÒÚ‚ (Ä).
● Se deschide caseta de
detergenti (A).
● Abra a gaveta para
detergente (A).
50
51
PT
DE
CZ
RO
RU
● Para 5 kg de roupa
deverá deitar 60 g de
detergente no segundo
compartimento da gaveta
para detergente.
● in das zweite II Fach
(Hauptwäsche) ca 60 gr.
Waschmittel geben.
● Nasypejte cca 60 g práäku
do öásti zásobníku II.
● èÓÎÓÊËÚ ‚ ÒÂÍˆË˛ 2 ‰Îfl
ÓÒÌÓ‚ÌÓÈ ÒÚËÍË 60 „ ÏÓ˛˘Â„Ó
Ò‰ÒÚ‚‡.
● Se pun in compartimentul II
de spalare 60 g de detergent.
● Para 5 kg de roupa
deverá deitar 100 cc de
branqueador no respectivo
compartimento cl .
● In den Behälter für
Bleichmittel ca. 100 cc
Bleichmittel geben cl
● Do öásti pro bëlící
prostüedky vlijte cca 100
cm3 .
● èÓÔÓÎÌËÚ ‚‡ÌÌÓ˜ÍÛ 100 ÏÎ
ÓÚ·ÂÎË‚‡ÚÂÎfl.
● Se pun 100 cc de produs
pentru inalbit in compartimentul
pentru clor D. cl .
● Para 5 kg de roupa
deverá deitar 50 cc do
aditivo pretendido no
compartimento para
aditivos
.
● auf Wunsch ca. 50 cc
Zusatzmittel in den
für Zusatzmittel
Behälter
geben.
● Do poslední öásti vlijte cca
50 cm3 poïadované
aviváïe
.
● Ç ÒÎÛ˜‡Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË
‰Ó·‡‚ËÚ¸ 50 ÏÎ ‡ÓχÚËÁËÛ˛˘Ëı
‰Ó·‡‚ÓÍ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘Û˛
‚‡ÌÌÓ˜ÍÛ.
● Se pun 50 ml din aditivul
dorit in compartimentul pentru
.
aditivi
● Feche a gaveta para
detergente (A).
● Waschmittelbehälter (A)
schließen.
● Zasuñte zásuvku s pracími
prostüedky A.
● á‡ÍÓÈÚ ÒÂÍˆË˛ ‰Îfl ÏÓ˛˘Ëı
Ò‰ÒÚ‚ (Ä).
● Se inchide caseta de
detergenti (A).
● Certifique-se de que a
torneira de alimentação de
água esteja aberta.
● überzeugen Sie sich, daß
die Wasserzufuhr geöffnet ist.
● Zkontrolujte, zda máte
puätënou vodu a zda
odtoková hadice je na
místë.
● èÓ‚Â¸ÚÂ, ˜ÚÓ·˚ Í‡Ì ‰Îfl
‚Ó‰˚ ·˚Î ÓÚÍ˚Ú.
● Asigurati-va ca robinetul de
apa este deschis si ca tubul de
evacuare este in pozitie
corecta.
● Certifique-se também de
que o tubo de descarga
esteja bem colocado.
● daß der Ablaufschlauch
richtig angebracht ist.
● Prima a tecla (C) para
ligar a máquina.
● Drücken Sie die START
Taste (C).
Die Leuchtanzeige (G)
leuchtet auf.
Die Maschine durchläuft
jetzt das gewählte
Programm.
● Stisknëte tlaöítko C “START”. Rozsvítí se zelené
svëtlo G. Praöka zahájí vámi
zvolenÿ program.
● Quando o programa
chegar ao fim pressione a
tecla de ligar/desligar (C)
para desligar a máquina. O
indicador luminoso (G)
apagar-se-á.
● Nach Ablauf des
Programms START/STOP Taste
(C) drücken, die
Leuchtanzeige erlischt.
● Po ukonöení programu
stisknëte tlaöítko C - “STOP”.
Svëtlo zhasne.
● èÓ ÓÍÓ̘‡ÌËË ÔÓ„‡ÏÏ˚
̇ÊÏËÚ Í·‚Ë¯Û (ë) ‚ÍÎ/‚˚ÍÎ,
χ¯Ë̇ ‚˚Íβ˜ËÚÒfl, Ò‚ÂÚfl˘ËÈÒfl
Ë̉Ë͇ÚÓ ÔÓ„‡ÒÌÂÚ.
● Abra a porta e retire a
roupa da máquina.
● Das Bullage öffnen und
die Wäsche entnehmen.
● Otevüete dvíüka praöky a
vyjmëte prádlo.
● éÚÍÓÈÚÂ Î˛Í Ë ‚˚Ú‡˘ËÚÂ
·ÂθÂ.
✿
cl
✿
✿
● O indicador luminoso de
funcionamento (G)
acender-se-á.
● A máquina executará o
programa seleccionado, ou
seja, neste caso, o programa 1.
A TABELA DE
PROGRAMAS CONTÉM
INFORMAÇÕES SOBRE
TODOS OS TIPOS DE
LAVAGEM. CONSULTE-A
PARA ESCOLHER O
PROGRAMA
ADEQUADO À ROUPA
QUE VAI LAVAR, E SIGA
AS OPERAÇõES PELA
ORDEM AQUI
APRESENTADA.
52
BENUTZEN SIE FÜR JEDE
WÄSCHE DIE
PROGRAMMTABELLE
UND BEACHTEN SIE DIE
O.A. REIHENFOLGE.
✿
● èÓ‚Â¸ÚÂ, ˜ÚÓ·˚ ¯Î‡Ì„ ÒÎË‚‡
‚Ó‰˚ ·˚Î Ô‡‚ËθÌÓ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ.
U VÄECH TYPÅ
PROGRAMÅ SE
PODÍVEJTE DO TABULKY
PROGRAMÅ A
NÁSLEDUJTE ÖINNOSTI,
KTERÉ JSOU ZDE
POPSÁNY.
● ç‡ÊÏËÚ ̇ Í·‚Ë¯Û (ë)
‚ÍÎ/‚˚ÍÎ, Á‡„ÓËÚÒfl Ë̉Ë͇ÚÓ G.
ëÚË‡Î¸Ì‡fl χ¯Ë̇ ‚˚ÔÓÎÌËÚ
Á‡‰‡ÌÌÛ˛ ÔÓ„‡ÏÏÛ.
Ñãü ÇëÖï íàèéÇ ëíàêäà
äéçëìãúíàêìâíÖëú ë
íÄÅãàñÖâ èêéÉêÄåå à
èéëãÖÑéÇÄíÖãúçé
ÇõèéãçüâíÖ ìäÄáÄççõÖ
éèÖêÄñàà. èéãúáìâíÖëú
ëíàêÄãúçõåà
èéêéòäÄåà ë åÄãõå
èÖçééÅêÄáéÇÄçàÖå.
● Apasati Buton ON/OFF (C).
Becul de functionare (G) se va
aprinde. Masina va urma
programul pe care l-ati
comandat.
● La sfarsitul programului
apasati Buton (C) de
pornire/oprire. Becul se va
stinge.
● Deschideti hubloul si
scoateti rufele.
PENTRU ORICE TIP DE
SPALARE CONSULTATI
INTOTDEAUNA TABELUL
DE PROGRAME SI
URMATI SECVENTA DE
OPERATII DUPA CUM
ESTE INDICAT.
CURATAREA SI
ÎNTRETINEREA
APARATULUI
53
PT
DE
CZ
RU
RO
CAPÍTULO 12
KAPITEL 12
KAPITOLA 12
ÏÀPÀÃPÀÔ 12
CAPITOLUL 12
LIMPEZA E
MANUTENÇÃO DA
MAQUINA
REINIGUNG UND
ALLGEMEINE
WARTUNG
ÖIÄTËNÍ A ÚDRÏBA
PRAÖKY
óÈÑÒÊÀ È ÓÕÎÄ
ÇÀ ÌÀØÈÍÎÉ
CURATAREA SI
ÎNTRETINEREA
APARATULUI
Não utilize produtos
abrasivos, com álcool,
soluções alcoólicas e/ou
diluentes para limpar as
paredes externas da
máquina: basta passar um
pano húmido para a limpar.
Benutzen Sie für die äußere
Reinigung niemals
Scheuermittel, Alkohol oder
Verdünnungsmittel. Es
genügt, wenn Sie die
Maschine mit einem
feuchten Lappen
abwischen.
Na öiätëní venkovních stën
praöky nepouïívejte nikdy
písek, líh nebo jeho deriváty.
Staöí pouze otüít vlhkÿm
hadrem.
Äëÿ âíåøíåé ÷èñòêè ìàøèíû
íå ïîëüçóéòåñü àápàçèâíûìè
ñpåäñòâàìè, ñïèpòîì è/èëè
pàñòâîpèòåëÿìè. Äëÿ ∋òîãî
äîñòàòî÷íî ïpîòåpåòü
ìàøèíó âëàæíîé ñàëôåòêîé.
Esta máquina exige muito
pouca manutenção:
Das Gerät braucht nur sehr
wenig Pflege:
Praöka potüebuje následující
údrïbu:
Ìàøèíà òpåáóåò íåáîëüøîãî
óõîäà:
● Limpeza da gaveta para
detergentes.
● Reinigung des
Waschmittelbehälters
● Öiätëní zásobníku pracího
prostüedku.
● Limpeza do filtro
● î÷èñòêè âàííî÷åê
(îòäåëåíèé) êîíòåéíåpà äëÿ
ìî˛ùèõ ñpåäñòâ
● Reinigen des Flusensiebs
● Öiätëní filtru
● Adopção de medidas
especiais quando a
máquina vai ser mudada de
sítio (mudança de casa, por
exemplo) ou quando a
máquina estiver muito
tempo sem funcionar.
● Umzug oder längerer
Stillstand der Maschine.
● Öiätëní po stëhování öi po
deläí dobë, kdy se praöka
nepouïívá.
LIMPEZA DA GAVETA PARA
DETERGENTE
REINIGUNG DES
WASCHMITTELBEHÄLTERS
Embora não seja
estritamente necessário, é
recomendável limpar
ocasionalmente os resíduos
de detergente, de
branqueador e de aditivos
da gaveta para detergente.
Nu folositi niciodata produse
abrazive, alcool si/sau diluant;
pentru spalarea exteriorului
masinii e suficienta o cirpa
umeda.
Masina necesita un minimum
de operatii de curatare:
● curatarea casetei de
detergenti
● curatarea filtrului
● î÷èñòêè ôèëüòpà
● ïpè ïåpåìåùåíèè èëè
äëèòåëüíîé îñòàíîâêå
ìàøèíû.
● mutarea masinii sau lungi
perioade de neutilizare
ÖIÄTËNÍ ZÁSOBNÍKU PRACÍHO
PRÁÄKU
Î÷èñòêà êîíòåéíåpà ìî˛ùèõ
ñpåäñòâ
CURATAREA CASETEI DE
DETERGENTI
Obwohl nicht unbedingt
notwendig, empfiehlt es
sich, den Behälter
gelegenlich von
Waschmittel-und
Weichspülerrückständen zu
reinigen.
Doporuöujeme oböasné
vyöiätení zásobníku pro prací
a bëlicí prostüedek a aviváï.
Påêîìåíäóåòñÿ âpåìÿ îò
âpåìåíè î÷èùàòü îòäåëåíèÿ
äëÿ îòáåëèâàòåëÿ è
ñìÿã÷èòåëÿ.
Para tal, deverá puxar
suavemente a gaveta toda
para fora.
Hierzu den Behälter mit
wenig Kraft herausziehen.
Vyjmëte celÿ zásobník.
Lave cuidadosamente
cada um dos
compartimentos sob um
jacto de água, e volte a
colocar a gaveta na
máquina.
Die Rückstände unter
fließendem Wasser
abspülen.
Omyjte peölivë vodou.
Ïpîìîéòå êîíòåéíåp è
âàííî÷êè ñòpóåé âîäû.
Den Behälter wieder
einschieben.
Vloïte zpët zásobník.
Ñíîâà ïîñòàâüòå âñå íà
ìåñòî.
54
Äëÿ ∋òîãî íåîáõîäèìî áåç
îñîáûõ óñèëèé âûíóòü
âàííî÷êè èç êîíòåéíåpà.
Desi nu este absolut necesar,
este bine ca periodic sa se
curete compartimentele pentru
detergent, inalbitor si aditivi.
Se extrage caseta si se spala
tot continutul sub jet de apa.
Apoi se introduce la loc in
locasul sau.
55
PT
LIMPEZA DO FILTRO
A máquina dispõe de um filtro
especial, concebido para
recolher objectos grandes que
poderiam impedir a descarga de
água (moeds, botões, etc.),
possibilitando, desta forma, uma
fácil recuperação desses
objectos.
Este filtro, que se encontra atrás
do rodapé, deverá ser limpo a
intervalos regulares.
Para maior segurança, siga
atentamente estas instruções:
● Desligue a ficha do cabo de
alimentação de corrente da
tomada, e esvazie a máquina de
toda a água.
● Remova o rodapé da máquina
como representado na figura.
● Utilize o rodapé para recolher
a água existente no filtro.
● Rode a tampa do filtro no
sentido contrário ao dos
ponteiros do relógio até atingir o
batente (posição vertical).
● Retire o filtro e limpe-o.
● Depois de limpo, volte a
colocar o filtro, assegurando-se
de que a saliência esteja
perfeitamente alinhada com o
respectivo recorte, e rode o filtro
no sentido dos ponteiros do
relógio. Siga as instruções acima
referidas pela sua ordem inversa
para voltar a colocar a tampa
do filtro, o rodapé, etc.
O QUE FAZER SE MUDAR A
MÁQUINA DE SÍTIO OU SE A
MÁQUINA ESTIVER MUITO TEMPO
SEM FUNCIONAR
Caso tenha de transportar a
máquina, ou sempre que esta
estiver sem trabalhar por um
período de tempo prolongado
num local não aquecido, deverá
escoar totalmente a água de
todas as mangueiras.
Para tal, deverá desligar
previamente a máquina da
corrente, retirando a respectiva
ficha da tomada. Irá necessitar
de um recipiente para recolher a
água.
Solte o tubo de alimentação de
água do respectivo suporte,
puxe-o para baixo e esvazie
toda a água para un recipiente
depois da água ter sido
esvaziada volte a colocar o tubo
no respectivo suporte.
Repita esta operação para o
tubo de esgoto da água.
56
DE
CZ
RU
RO
REINIGEN DER
KLAMMERNFALLE
Das Gerät besitzt eine
Klammernfalle zur Aufnahme
größerer Gegenstände
(Münzen, Knöpfe), die das
Abpumpen des
Waschwassers behindern
könnten. Die Klammernfalle
kann problemlos wie folgt
gereinigt werden:
ÖIÖTËNÍ FILTRU
Î÷èñòêà ôèëüòpà
Curatarea filtrului
Praöka je vybavena
speciálním filtrem, kterÿ
zachycuje vëtäí
püedmëty, které by mohly
ucpat odtokovou hadici,
napü. mince, knoflíky, atd. Ty
pak mohou bÿt odstranëny
následujícím zpåsobem:
 ìàøèíå óñòàíîâëåí
ñïåöèàëüíûé ôèëüòp,
çàäåpæèâà˛ùèé êpóïíûå
÷àñòèöû, ïpåäìåòû, î÷åñû,
êîòîpûå ìîãóò çàñîpèòü ñëèâ
âîäû (ìîíåòû, ïóãîâèöû è
ò.ä.) è èõ ëåãêî èçâëå÷ü èç
ôèëüòpà.
Masina de spalat este dotata cu
un filtru special care retine
reziduurile mai mari care ar
putea bloca tubul de evacuare
a apei (monede, nasturi, etc.)
care pot fi usor recuperate.
Acest filtru se curata astfel:
● Entfernen Sie die
Sockelblende, wie in der
Abbildung dargestellt
● Uvolnëte kryt zobrayenÿm
zpåsobem na obrázku
● éÚÍÓÈÚ ÔÓ‰‰ÓÌ, Í‡Í ÔÓ͇Á‡ÌÓ Ì‡
ËÒÛÌÍÂ.
● Descldeti capacul inferior ca
in fig.
● Benutzen Sie die
Sockelblende zum Auffangen
des Wasserrests in der
Klammernfalle.
● Pouïijte kryt jako nádobu
pro zbylou vodu ve filtru.
● âîñïîëüçóéòåñü öîêîëåì
äëÿ ñáîpà îñòàòêîâ âîäû â
ãíåçäå ôèëüòpà;
● Utilizati acest capac pentru a
colecta apa ramasa in filtru.
● Drehen Sie die
Klammernfalle gegen den
Uhrzeigersinn bis zum
Anschlag in vertikaler
Stellung.
● Otoöte filtr proti smëru
hodin tak, aby zåstal ve svislé
poloze.
● ïîâåpíèòå ôèëüòp ïî
÷àñîâîé ñòpåëêå äî åãî
îñòàíîâêè â âåpòèêàëüíîì
ïîëîæåíèè;
● Rotiti filtrul în sens antiorar
pâna la oprirea în pozitie
verticala.
● Odejmëte jej a oöistëte.
● èçâëåêèòå ôèëüòp è
î÷èñòèòå åãî;
● Extrageti filtrul si curatati-l.
● Po vyöiätëní jej püipevnëte
zpët po smëru hodin.
Pak postupujte opaönë neï
püi demontáïi.
● ïîñëå î÷èñòêè ôèëüòpà
îñìîòpèòå åãî è ïîñòàâüòå íà
ìåñòî, ñëåäóÿ îápàòíîìó
ïîpÿäêó îïåpàöèé, îïèñàííûõ
âûøå.
● Apoi observati crestatura si
remontati filtrul, urmand în sens
invers toate operatiile descrise
anterior.
STËHOVÁNÍ NEBO DELÄÍ
NEPOUÏÍVÁNÍ PRAÖKY
Ïåpåìåùåíèå èëè îñòàíîâêà
ìàøèíû íà äëèòåëüíûé
ïåpèîä
Mutarea masinii sau lungi
perioade de neutilizare
Bei einem Umzug, oder wenn
die Maschine längere Zeit in
ungeheizter Umgebung
stillstehen wird, müssen alle
Schläuche vollständig
entleert werden.
V tëchto püípadech je nutné
vypustit beze zbytku vodu z
hadIc.
Ïpè âîçìîæíîì ïåpåìåùåíèè
ìàøèíû èëè îñòàíîâêå åå íà
äëèòåëüíûé ïåpèîä â
íåîòàïëèâàåìîì ïîìåùåíèè,
íåîáõîäèìî ïîëíîñòü˛ ñëèòü
âîäó èç ìàøèíû è òpóáêè
ñëèâà.
Strom abschalten und eine
Waschschüssel bereitstellen.
Vypnëte proud, sejmëte
hadici, a otoöte ji smërem
dolå, dokud z ní neodteöe
veäkerá voda.
Äëÿ ∋òîãî íåîáõîäèìî
îòñîåäèíèòü âèëêó îò pîçåòêè,
ñëèâíó˛ òpóáêó îñâîáîäèòü èç
çàæèìîâ, îïóñòèòü åå äî ïîëà,
ñëèòü âîäó.
In cazul in care mutati masina
din loc sau aceasta ramane
neutilizata mult timp in locuri
neincalzite, este necesar sa se
goleasca in intregime de apa
toate tuburile.
Cu masina deconectata de la
retea, se lasa tubul de
evacuare in jos si se asteapta
sa iasa toata apa.
● Entnehmen Sie und
reinigen Sie die
Klammernfalle.
● Beim Einsetzen nach der
Reinigung achten Sie bitte
auf die Einkerbung, und
verfahren Sie in umgekehrter
Reihenfolge wie zuvor
beschrieben.
UMZUG ODER LÄNGERER
STILLSTAND DER MASCHINE
Schlauch von der Klemme
nehmen und bis zur völligen
Entleerung in die Schüssel
halten.
Äëÿ ∋òîãî íåîáõîäèìî:
Îñâîáîäèâ ìàøèíó îò âîäû,
çàêpåïèòå ñëèâíó˛ òpóáêó â
ôèêñàòîpå.
 çàâåpøåíèå âûïîëíèòå
îïåpàöè˛ â îápàòíîì
ïîpÿäêå.
La final se repeta operatia in
sens invers.
57
PT
DE
CAPÍTULO 13
AVARIA
1. O programa não
funciona
KAPITEL 13
ACÇÃO NECESSÁRIA
CAUSA PROVÁVEL
A máquina não está ligada à corrente
Ligue a máquina à corrente
A tecla de ligar/desligar não
foi premida
Pressione a tecla
Falha da alimentação de corrente
Verifique
Fusível disparado
FEHLVERHALTEN
1. Programme
funktionieren nicht
ABHILFE
GRUND
Stecker nicht in der Steckdose
Stecker einstecken
Hauptschalter nicht eingedrückt
Strom einschalten
Stromausfall
Kontrollieren
Verifique e, se necessário, substitua
Sicherungen defekt
Kontrollieren
A porta não está bem fechada
Feche bem a porta
Bullauge nicht geschlossen
Bullauge schließen
Vide ponto (1)
Verifique
Siehe Gründe zu 1
Kontrollieren
Torneira de água fechada
Abra a torneira
Wasserhahn geschlossen
Wasserhahn öffnen
Selecção incorrecta de programa
Volte a seleccionar o programa
Programmwahlschalter nicht richtig
eingestellt
Programmwahlschalter richtig einstellen
Mangueira de esgoto dobrada
ou torcida
Endireite a mangueira
Ablaufschlauch gekrümmt
Ablaufschlauch begradigen
Presença de um corpo estranho no filtro
Verifique o filtro
Fremdkörper in der Klammernfalle
Klammernfalle reinigen
4. Agua no chão ao
pé da máquina
Falta de vedação entre a torneira e a
mangueira
Substitua o vedante e aparafuse bem
a mangueira
4. Wasser auf dem
Boden rund um
das Gerät
Dichtung vom Wasserzulaufschlauch
defekt
Dichtung ersetzen und Zulaufschlauch
am Wasserhahn befestigen
5. A máquina não faz
a centrifugação
A água ainda não foi despejada
Espere alguns minutos
Tecla “eliminação da centrifugação”
premida (alguns modelos)
Solte a tecla
5. Keine
Schleuderfunktion
Die Waschmaschine hat das Wasser
noch nicht abgepumpt
Einige Minuten warten, bis das Wasser
abgepumpt ist
Remova-as
Taste “Schleuderstop” eingestellt (nur bei
einigen Modellen)
Taste “Schleuderstop” herausdrücken
Fixações de transporte não foram
removidas
Waschmaschine nicht richtig justiert
A máquina está mal nivelada
Nivele a máquina com os pés
ajustáveis
Über die entsprechenden einstellbaren
Füße justieren
Transportstange noch nicht entfernt
Transportstange entfernen
Wäsche nicht gleichmäßig in der
Trommel verteilt
Wäsche gleichmäßig verteilen
2. A máquina não
mete água
3. A máquina não
despeja a água
6. Excesso de
vibrações durante
a centrifugação
A roupa está mal distribuída
Distribua a roupa de modo
mais uniforme
Se a máquina continuar a não funcionar entre em contacto com um Serviço de Assistência Técnica Iberna.
Para que o serviço seja prestado com maior rapidez será recomendável indicar o modelo da máquina, tal
como consta da placa de características ou no certificado de garantia.
Atenção:
1 A utilização de um detergente ecológico “sem fosfatos” poderá provocar os seguintes efeitos secundários:
- durante o ciclo de enxaguamento a água pode apresentar-se turva devido à presença de zeólitos em
suspensão, o que não altera a eficácia do enxaguamento;
- presença de uma película de pó branco (zeólitos) na roupa no fim da lavagem. Esta película não fica
incorporada nos tecidos e não altera a sua cor;
- presença de espuma durante o último enxaguamento, o que não é necessariamente um sinal de um
enxaguamento ineficaz;
- os agentes tensio-activos não iónicos presentes na composição dos detergentes para máquinas de lavar
são frequentemente difíceis de remover da própria roupa e, mesmo que em pequenas quantidades,
podem produzir sinais visíveis da formação de espuma;
- este fenómeno não é eliminado através de enxaguamentos posteriores sucessivos.
2 Se a sua máquina se avariar, antes de chamar um técnico para prestar assistência à sua máquina, proceda
às verificações anteriormente referidas.
Salvaguardam-se erros e alterações!
58
2. Kein Wasserzulauf
3. Kein Wasserablauf
6. Starke Vibrationen
während des
Schleuderns
Läßt sich der Fehler nicht beheben, wenden Sie sich bitte an den Technischen Kundendienst der Firma Iberna.
Geben Sie dabei das Maschinenmodell laut Typenschild * oder Garantieschein an, um eine schnelle effektive
Hilfe zu ermöglichen.
* (welches sich an der Rückseite des Gerätes, oder im Bullauge befindet)
Achtung:
1 Die Verwendung von umweltfreundlichen Waschmitteln kann folgende Effekte auslösen:
- Die schwebenden Minerale führen zu einer Trübung des Spülwassers, die aber weder die Wirkung der
Spülungen noch das Waschergebnis beeinflussen.
- Nach erfolgter Wäsche können sich auf der Wäsche Spuren weißen Pulvers (Minerale) befinden, die sich
aber weder in der Wäsche festsetzen noch die Farben beeinträchtigen.
- Schaumbildung auf dem letzten Spülwasser bedeutet nicht unbedingt unzureichende Spülresultate.
- Die in den Waschmitteln enthaltenen waschaktiven anionischen Tenside sind häufig sehr schwer ausspülbar,
und erzeugen auch in nur geringer Dosierung auffällige Schaummengen.
- Zusätzliche Spülgange sind in solchen Fällen nicht sehr effektiv.
2 Bitte wenden Sie sich bei Defekten an der Maschine erst dann an den Kundendienst, wenn Sie anhand der
obigen Liste selbst versucht haben, eventuelle Fehler zu beheben.
59
CZ
RU
ÏÀPÀÃPÀÔ 13
KAPITOLA 13
ÍÅÈÑÏPÀÂÍÎÑÒÈ, ÏPÈóÈÍÛ È ÈÕ ÓÑÒPÀÍÅÍÈÅ
ZÁVADA
NÁPRAVA
MOÏNŸ DÅVOD
ÍÅÈÑÏPÀÂÍÎÑÒÈ
1. Nefunguje
program
Praöka není zapojena do elektrické sítë
Zapojit praöku do el. sítë
Tlaöítko start/stop není stlaöeno
Stlaöit tlaöítko start/stop
Vÿpadek el. proudu
Zkontrolovat
Vÿpadek pojistek
Zkontrolovat
1. Ìàøèíà íå
pàáîòàåò íè íà
îäíîé ïpîãpàììå
ÓÑÒPÀÍÅÍÈÅ
ÏPÈóÈÍÛ
Âèëêà ïëîõî âêë˛÷åíà â pîçåòêó.
Âêë˛÷èòü âèëêó â pîçåòêó.
Íå íàæàòà êíîïêà âêë/âûêë.
Íàæàòü êíîïêó âêë/âûêë.
Îòñóòñòâóåò ∋ëåêòpî∋íåpãèÿ.
Ïpîâåpèòü íàïpÿæåíèå.
Ïåpåãîpåëè ïpåäîõpàíèòåëè (ïpîáêè)
Ïpîâåpèòü
Îòêpûò çàãpóçî÷íûé ë˛ê.
Çàêpûòü ë˛ê.
Ñì. 1 ïpè÷èíó.
Ïpîêîíòpîëèpîâàòü.
Çàêpûò êpàí ïîäà÷è âîäû.
Îòêpûòü êpàí.
Íåïpàâèëüíî óñòàíîâëåíà pó÷êà L
âûáîpà ïpîãpàìì ñòèpêè.
Ïpîâåpèòü óñòàíîâêó pó÷êè L âûáîpà
ïpîãpàìì ñòèpêè.
∋ëåêòpîñåòè.
Otevüená dvíüka praöky
Zavüít dvíüka
Viz püedeälé moïnosti
Zkontrolovat
Je uzavüen püívod vody
Otevüít püívod vody
Öasovÿ spínaö není správnë nastaven
Nastavit správnë öasovÿ spínaö
3. Neodtéká voda
Je ohnutá odtoková hadice
Narovnat odtokovou hadici
Ïpî÷èñòèòü ôèëüòp.
Tësnëní mezi gumovou hadicí a
püívodním kohoutkem nedoléhá
Püitáhnout hadici ke kohoutku
3. Ñòèpàëüíàÿ
ìàøèíà íå ñëèâàåò
âîäó
Çàñîpèëñÿ ôèëüòp.
4. Voda v okolí
praöky
Ïåpåãíóòà òpóáêà ñëèâà.
Âûïpÿìèòü òpóáêó ñëèâà.
Praöka jeätë nevypustila vodu
Poökat nëkolik minut
4. Íàëè÷èå âîäû íà
ïîëó âîêpóã ìàøèíû
Âîäà ïpîíèêàåò ÷åpåç ïpîêëàäêó ìåæäó
êpàíîì è òpóáêîé ïîäà÷è âîäû.
Çàìåíèòü ïpîêëàäêó è çàòÿíóòü
ñîåäèíåíèå.
Stisknuté tlaöítko “Bez odstüed’ování”
Uvést tlaöítko do polohy “vypnuto”
Åùå íå ñëèòà âîäà.
Ïîäîæäàòü íåñêîëüêî ìèíóò, ïîêà
ìàøèíà ñîëüåò âîäó.
Praöka nestojí rovnë
Vyrovnat noïky
5. Ñòèpàëüíàÿ
ìàøèíà íå
îòæèìàåò áåëüå
Påæèì îòæèìà âûêë˛÷åí.
Âêë˛÷èòå påæèì îòæèìà.
Jistící ärouby nebyly dosud odstranëny
Odstranit jistící ärouby
Ìàøèíà íåpîâíî óñòàíîâëåíà íà ïîëó.
Prádlo v bubnu není rovnomërnë
rozdëleno
Rozdëlit rovnomërnë prádlo v bubnu
Âûpîâíèòü ïpè ïîìîùè påãóëèpóåìûõ
íîæåê.
Íå ñíÿòû òpàíñïîpòèpîâî÷íûå ñêîáû.
Ñíÿòü òpàíñïîpòèpîâî÷íûå ñêîáû.
Áåëüå íåpàâíîìåpíî pàñïpåäåëèëîñü â
áàpàáàíå.
Pàâíîìåpíî pàñïpåäåëèòü áåëüå.
2. Nepüitéká voda
5. Neodstüed’uje
6. Velké otüesy
bëhem
odstüed’ování
Pokud vada püetrvává, obrat’te se na püisluänou servisní organizaci. Sdëlte typ praöky dle evidenöního ätitku
nebo garanöního listu.
Tímto zpåsobem dojde k rychlému odstranëní vady.
Pozor:
1 Pouïití bezfosfátovÿch pracích prostüedkå måïe vyvolat následující:
- Püítomnost bílého práäku (zeolity) na vypraném prádle. Po oschnutí prádla zmizí, öi jde vyklepat. Nenaruäuje
textilie ani barvu.
- Püítomnost pëny bëhem posledního máchání neznamená neúöinnost máchání.
- Püítomnost pëny i püi pouïití velmi malého mnoïství prací ho aráäku.
- Opakovaní máchacího cyklu v tomto püípadë nepüináäí ïádné vÿsledky.
2 Püi veäkerÿch poruchách praöky nejdüíve proved’te püedcházející kontroly, pak teprve se obrat’te na servisní
organizaci.
2. Ñòèpàëüíàÿ
ìàøèíà íå
çàïîëíÿåòñÿ âîäîé
6. Ñèëüíûå âèápàöèè
âî âpåìÿ îòæèìà
Åñëè íå óäàåòñÿ óñòpàíèòü ïpè÷èíû ïëîõîé pàáîòû ìàøèíû, îápàòèòåñü â öåíòp òåõîáñëóæèâàíèÿ Iberna,
ñîîáùèâ ìîäåëü ìàøèíû, óêàçàííó˛ íà òàáëè÷êå èëè â ãàpàíòèéíîì òàëîíå. Ïpåäîñòàâèâ ∋òè ä àííûå, Âû
áûñòpî è ∋ôôåêòèâíî ïîëó÷èòå ñîîòâåòñòâó˛ùó˛ óñëóãó.
Âíèìàíèå!
Åñëè Âàøà ìàøèíà íå pàáîòàåò, òî, ïpåæäå ÷åì îápàùàòüñÿ â öåíòp òåõîáñëóæèâàíèÿ, ïîïûòàéòåñü óñòpàíèòü
íåèñïpàâíîñòü ñàìè, èñïîëüçóÿ âûøåóêàçàííó˛ òàáëèöó.
POUÏÍVEJTE VÏDY PRO PRANÍ V PRAÖCE VHODNÉ PRACÍ PROSTÜEDKY - t.j. S OZNAÖENÍM “PRO PRANÍ V
AUTOMATICKŸCH PRAÖKÁCH”.
60
61
RO
CAPITOLUL 13
CAUZA
REMEDIU
Stekerul nu este introdus in priza
Introduceti stekerul
Intrerupatorul generalnu este apasat
Apasati intrerupatorulgeneral
Nu exista energie electrica
Verificati
Sigurante defecte
Verificati
Hubloul deschis
Inchideti hubloul
Vezi cauzele 1
Verificati
Robinetul de apa inchis
Deschideti robinetul de apa
Selectorul de programe nu este corect
pozitionat
Pozitionati in mod corect selectorul de
programe
Tubul de evacuare indoit
Indreptati tubul de evacuare
Prezenta corpuri straine in filtru
Verificati filtrul
4. Prezenta apei pe
pardoseala in jurul
masinii
Pierderea garniturii puseintre robinet si
tubul de admisie a apei
Inlocuiti garniturasi strangeti bine
5. Nu centrifugheaza
Masina de spalat nu a evacuat inca apa
Asteptati cateva minute, pana ce masina
evacueaza apa
Butonul „Excludere centrifugare“ actionat
(numai pentru unele modele)
Deconectati „excluderea centrifugarii“
Masina de spalat nu este perfect
echilibrata
Ajustati piciorusele reglabile
Bridele de transport nu au fost inca
inlaturate
Inlaturati bridele de transport
Rufele nu sunt incarcate uniform
Distribuiti rufele in mod uniform
PROBLEMA
1. Nu functioneaza la
niciun program
2. Nu trage apa
3. Nu evacueaza apa
6. Vibratii puternice in
timpul centrifugarii
Daca defectiunea persista contactati cel mai apropiat punct de service autorizat de Iberna.
1 Utilizarea produselor ecologice fara fosfati poate produce urmatoarele efecte:
- apa de clatire poate sa fie mai tulbure datorita zeolitilor aflati in suspensie. Acest lucru nu
afecteaza calitatea clatirii
- prezenta unei pudre albe (zeoliti) pe rufe la sfirsitul ciclului de spalare. Aceasta nu intra in
tesatura si nu altereaza culorile
- prezenta spumei in ultima apa de clatire nu indica in mod necesar o clatire neadecvata
- agentii non-ionici prezenti in compozitia detergentilor sunt adesea greu de inlaturat de pe rufe
si, chiar in cantitati mici, pot produce cantitati importante de spuma
- executarea mai multor cicluri de clatire in cazurile sus mentionate nu aduc nici un avantaj
2 Daca masina Dvs. nu functioneaza, inainte de a suna la punctele service Iberna faceti verificarile
sus mentionate
O modelo e caracteristicas indicados nesta folha podem ser alterados sem qualquer
aviso.
Wir schileßen die Haftung für alle evtl. Druckfehler aus. Kleinere Änderungen und
technische Weiterentwicklungen im Detail vorbehalten.
V˘robce se omlouvá za pfiípadné tiskové chyby v tomto návodû k pouÏití.
Dále si v˘robce vyhrazuje právo provést potfiebné zmûny na sv˘ch v˘robcích,
které nemají vliv na jejich základní charakteristiku.
Ôèpìa-èçãoòoâèòeëü íe íeceò íèêaêoé oòâeòcòâeííocòè ça oøèáêè ïe÷aòè,,
c o ä e p æ a ùè e c ÿ â ä a í í û x è í c ò p y ê ö è ÿ x , è o c ò a â ë ÿ e ò ç a c o á o é ï p a â o
yëy÷øeíèÿ êa÷ecòâa coácòâeííûx èçäeëèé, ocòaâëÿÿ íeèçìeííûìè
ocíoâíûe òexíè÷ecêèe xapaêòepècòèêè.
62
Óâaæaeìûe ãocïoäa, cooáùaeì Baì, ÷òo íaøa ïpoäyêöèÿ cepòèôèöèpoâaía ía
cooòâeòcòâèe òpeáoâaíèÿì áeçoïacíocòè coãëacío “Çakoíy o çaùèòe ïpaâ ïoòpeáèòeëé
PÔ” ìocêoâcêèì opãaíoì ïo cepòèôèêaöèè “Pocòecò-Mocêâa” (peãècòpaöèoííûé íoìep
Aß 46).
Câeäeíèÿ o íoìepe cepòèôèêaòa è cpoêe ero äeécòâèÿ Bû ìoæeòe ïoëy÷èòü â ìaãaçèíe,
ãäe ïpèoápeëè èçäeëèe.
02.11 - 41002884.B - Printed in Italy - Imprimé en Italie
PT
DE
CZ
RU
RO
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising