Hoover-Helkama | HHDY 072-86 | Hoover-Helkama HHDY 072-86 User manual

Hoover-Helkama HHDY 072-86 User manual
DA
SV
FI
NO
EN
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohje
Bruksanvisning
User instructions
HHDY 072
OPVASKEMASKINE
DISKMASKIN
ASTIANPESUKONE
OPPVASKMASKIN
DISHWASHER
BESKRIVELSE AF BETJENINGSPANEL
A "TÆND/SLUK"-knappen
B "PROGRAMVALG"-knappen
C "UDSKUDT START"-knappen
D "START"/"RESET"-knappen
(programigangsætning/-annullering)
E
F
G
"SUPER ECO"-funktionsknappen
"ALL in 1"-funktionsknappen
H
I
L
DIGITALT DISPLAY
M
N
O
"FUNKTIONSVALG"-indikatorer
Kontrollampe for "MANGLER SALT"
Kontrollampe for "MANGLER
AFSPÆNDINGSMIDDEL"
"ACTION PRO"-indikatorer
Programvejledning
"ACTION PRO"-knappen
DIMENSLONER
59,8 x 82 ÷ 90 x 55
117
Bredde x Højde x Dybde (cm)
Dybde med åben låge (cm)
TEKNISKE DATA
12 personer
8 personer
Min. 0,08 - Max. 0,8
Kapacitet EN 50242 kuverter
Kapacitet med gryder og service
Nødvendigt vandtryk (MPa)
Se type skilt
Forsikring / Max. effect / Tilslutningsspænding
FORBRUG (hoved programmer)*
Program
Energi (kWh)
Vand (L)
1,97
20
DAMP
1,35
14
UNIVERSAL
0,90
10
ECO
0,73
9
29 MIN. LYNPROGRAM
Effektforbrug i slukket tilstand / stand by-tilstand: 0,30 W / 0,45 W
* Værdierne måles i labaratorie jf. European Standard EN 50242 (differencer kan forekomme i daglig
brug).
3
■ Tryk på knappen "START".
Programmets længde vises i displayet
med hhv. timer og minutter [f.eks.: 1 h
(1 time) / 25 (25 minutter)].
VALG AF PROGRAMMER OG
SPECIELLE FUNKTIONER
(Bruges sammen med
programvejledningen)
■ Når lågen er lukket, og efter der har lydt
et lydsignal, starter programmet automatisk.
Displayet visualiserer det tilbageværende
cyklustidsrum.
"ACTION PRO"-knappen
INDENFOR ét minut fra vaskecyklussens igangsætning kan man vælge et
andet program blot ved at trykke
på knappen "PROGRAMMARKERING
(det er også muligt at ændre
indstillingen for knappen "ACTION
PRO").
Denne knap gør det muligt at regulere
vaskeintensiteten, afhængig af hvor
snavsede tallerkenerne er. Vasketiden
og -temperaturen ændres.
Tryk på knappen for at øge vaskeintensiteten
(indikatoren
lyser) eller for at reducere
vaskeintensiteten og forkorte vasketiden
betydeligt (indikatoren
lyser).
Kombinationen af denne knap og de fire
hovedvaskeprogrammer giver yderligere otte
vaskeprogrammer (i alt 12 vaskeprogrammer).
"IMPULS"-programmer
“IMPULS"-programmerne anvender en
impulsvasketeknologi, som reducerer
forbrug og støj samt øger vaskeevnen.
VIGTIGT
Når du tænder opvaskemaskinen,
vises den senest anvendte indstilling.
VIGTIGT
Hvis vaskepumpen kører "periodisk",
er det IKKE en driftsforstyrrelse. Det
er karakteristisk for impulsvask og
derfor normalt for dette program.
Programindstillinger
Programafbrydelse
■ Åbn lågen, og placer de snavsede
tallerkener i opvaskemaskinen.
■ Tryk på "TÆND/SLUK"-knappen
Displayet viser to linjer.
Det anbefales ikke at åbne lågen
under kørslen af et program, især under
hovedvasken og den afsluttende varme
afskylning.
Dog stopper maskinen automatisk, hvis
lågen åbnes, mens et program kører (f.eks.
for at tilføje tallerkener), og på displayet
vises den restende tid, til vasken er færdig.
Luk lågen uden at trykke på nogen
knapper. Cyklussen genoptages fra det
punkt, hvor den blev afbrudt.
.
■ Vælg et program ved at trykke
på knappen "PROGRAMVALG".
■ Tryk på knappen "ACTION PRO" for at
vælge denne indstilling
VIGTIGT
Et program, der kører, kan afbrydes
uden at åbne lågen ved at trykke på
"TÆND/SLUK"-knappen. Tryk blot på
"TÆND/SLUK"-knappen endnu en
gang for at starte cyklussen igen fra
det punkt, hvor den blev afbrudt.
■ Tryk på den tilsvarende knap for at
vælge en indstilling (indikatoren lyser).
Valgknapperne kan vælges eller
fravælges INDEN FOR ét minut efter
programstart.
4
Programafslutning
ADVARSEL!
Hvis lågen åbnes under tørrecyklussen,
høres et signal, der indikerer, at
tørrecyklussen endnu ikke er
fuldført.
Der lyder et tonesignal i 5 sekunder (hvis
ikke denne mulighed er fravalgt) 3 gange
med 30 sekunders mellemrum for at
signalere, at programmet er færdigt. Display
og alle kontrollamper slukker.
Tallerkenerne kan nu fjernes, og
opvaskemaskinen slukkes ved at trykke på
"TÆND/SLUK"-knappen, eller der kan
sættes tallerkener i opvaskemaskinen til en
ny cyklus.
Funktionsknapper
Ændring af et kørende program
"SUPER ECO"-knappen
Gør følgende for at ændre eller annullere et
program, der kører:
Denne knap reducerer vandtemperaturen
og tørretiden under sidste skylning og giver
en gennemsnitlig strøm- og tidsbesparelse
på 25% (afhængig af det valgte program).
Dette anbefales til let snavsede tallerkener
og i tilfælde af, at tallerkenerne ikke behøver
at være helt tørre med det samme.
Hvis tørringen skal være mere effektiv,
anbefales det at lade lågen være halvåben,
når vaskeprogrammet er færdigt, så der er
mulighed for naturlig luftcirkulation i
opvaskemaskinen.
■ Hold knappen "RESET" nede i mindst
5 sekunder. "00" vil vises i displayet og
der vil høres nogle lydsignaler.
■ Det igangværende program annulleres.
Displayet viser to linjer.
■ På dette tidspunkt er det muligt at vælge
et nyt program.
"ALL in 1"-knappen
ADVARSEL!
Kontroller, om der stadig er opvaskemiddel
i sæbebeholderen, inden et nyt
program startes.
Fyld eventuelt opvaskemiddel i
sæbebeholderen.
Denne valgmulighed giver mulighed for at
anvende forskellige vaskemidler optimalt
"ALL in 1" ("3 i 1"/"4 i 1"/"5 i 1", etc…).
Ved tryk på denne knap ændres det
indstillede vaskeprogram således, at der
opnås bedre brug af de kombinerede
vaskemidler
(derudover
inaktiveres
angivelserne af at der mangler salt og
afspændingsmiddel).
ADVARSEL!
Når denne indstilling vælges, forbliver
den aktiv (den pågældende indikator
lyser), når du bruger vaskemaskinen.
Indstillingen kan kun deaktiveres (den
pågældende indikator lyser ikke) ved, at
der trykkes på knappen igen.
Programhandlinger
Under programmets afvikling, visualiseres
og
opdateres
det
tilbageværende
cyklustidsrum automatisk på displayet,
som tiden går.
Såfremt der opstår strømafbrydelse,
mens opvaskemaskinen kører, lagrer en
speciel
hukommelse
det
valgte
program, og når strømmen igen er
etableret, fortsætter opvaskemaskinen
fra det punkt, hvor den blev afbrudt.
VIGTIGT
Når denne indstilling vælges, er
vaskeprogrammet "LYNPROGRAM" 10
minutter længere.
5
Deaktivering af alarm for
PROGRAMSLUTNING
"UDSKUDT START"-knappen
Opvaskemaskinens starttidspunkt kan
angives ved hjælp af denne knap. Starten
kan udskydes fra 1 til 23 timer.
Den alarm, der lyder, når programmet er
slut, kan deaktiveres på følgende måde:
VIGTIGT
Opvaskemaskinen
SKAL
være
slukket, inden denne procedure
startes.
Gør følgende for at udskyde starten:
■ Tryk på "UDSKUDT START"-knappen
(displayet viser "00").
1. Tryk på knappen "PROGRAMVALG",
og hold den nede, samtidig med at du
tænder opvaskemaskinen ved at
trykke på knappen "TÆND/SLUK" (der
afgives ét kort lydsignal).
■ Tryk på knappen igen for at øge det
antal timer, som starttidspunktet skal
udskydes (hver gang der trykkes på
knappen, øges udskydelsen med 1 time
til maksimalt 23).
2. Fortsæt med at holde knappen
"PROGRAMVALG" nede i mindst 15
sekunder (i løbet af denne periode
afgives der 2 lydsignaler).
3. Slip knappen, når det andet lydsignal
afgives ("b1" vises på skærmen for at
angive, at alarmen er aktiveret).
■ Du starter nedtællingen ved at trykke
på knappen "START".
Displayet visualiserer det tilbageværende
tidsrum inden programstart.
4. Tryk på den samme knap igen ("b0" vises
på displayet for at angive, at alarmen er
deaktiveret).
Når nedtællingen er slut, startes programmet
automatisk, og længden på den valgte
cyklus vises på displayet.
5. Sluk opvaskemaskinen ved at trykke på
knappen "TÆND/SLUK" for at bekræfte
den nye indstilling.
Du kan aktivere alarmen igen ved at følge
samme fremgangsmåde.
Gør følgende for at annullere en udskudt
start:
■ Hold knappen "RESET" nede i mindst 5
sekunder. "00" vil vises i displayet og
der vil høres nogle lydsignaler.
■ Den forsinkede start og det valgte
program annulleres.
Displayet viser to linjer.
■ På dette tidspunkt er det nødvendigt
at vælge et nyt program og nye
funktionsknapper for at starte et nyt
program som angivet i afsnittet
"PROGRAMINDSTILLINGER".
6
Benyt memory-funktionen, hvor
sidst anvendte program huskes
5. Sluk opvaskemaskinen ved at trykke på
knappen "TÆND/SLUK" for at bekræfte
den nye indstilling.
Maskinen husker sidst anvendte program,
du aktiverer det som følger:
For at afbryde memory-funktionen, følg
samme fremgangsmåde.
VIGTIGT
Opvaskemaskinen
SKAL
være
slukket, inden denne procedure
startes.
VIGTIGT
Opvaskemaskinen er udstyret med
en antioverløbssikkerhedsenhed, der
automatisk udpumper eventuelt
overskydende vand, hvis der skulle
opstå et problem.
1. Tryk på knappen "PROGRAMVALG",
og hold den nede, samtidig med at du
tænder opvaskemaskinen ved at
trykke på knappen "TÆND/SLUK" (der
afgives ét kort lydsignal).
ADVARSEL!
For at sikre korrekt betjening af
antioverløbssikkerhedsenheden
anbefales det ikke at flytte eller tippe
opvaskemaskinen under brug.
Hvis det er nødvendigt at flytte eller
tippe opvaskemaskinen, skal du
sikre, at vaskecyklussen er færdig,
og at der ingen vand er i tanken.
2. Fortsæt med at holde knappen
"PROGRAMVALG" nede i mindst 30
sekunder (i denne periode vil 3
lydsignaler høres).
3. Udløs knappen, når det TREDJE
lydsignal lyder ("A0 " vil vises i displayet
for at vise, at memory-funktionen er slået fra).
4. Tryk på samme knap igen ("A1" vil
vises i displayet for at vise, at
memoryfunktionen er slået til).
Opvaskemaskinen er i stand til at vise en række fejl på displayet
AUTOMATISKE FEJLSIGNALER
FEJL
ÅRSAG
LØSNING
Displayet viser E2,
og tonesignalet lyder.
Ingen vand (tilgangsslangen er
lukket).
Sluk opvaskemaskinen, åbn
tilgangsslangen, og nulstil
cyklussen.
Displayet viser E3,
og tonesignalet lyder.
Maskinen kan ikke pumpe vandet
ud.
Kontroller, om aftapningsslangen
er bøjet, eller om vandlåsen
eller filtrene er tilstoppede.
Kontakt kundeservice,
hvis problemet fortsætter.
Displayet viser E4,
og tonesignalet lyder.
Vandudsivning
Kontroller, om aftapningsslangen
er bøjet, eller om vandlåsen
eller filtrene er tilstoppede.
Kontakt kundeservice,
hvis problemet fortsætter.
Displayet viser E5, E6, E7, Ef,
eller EL, og tonesignalet lyder.
Elektronisk kontrolfejl.
Kontakt kundeservice.
Displayet viser E8 eller
og tonesignalet lyder.
Vandopvarmningselementet fungerer
ikke korrekt, eller også er filterpladen
tilstoppet.
Rengør filterpladen.
Kontakt kundeservice, hvis
problemet fortsætter.
Ei,
7
PROGRAM OVERSIGT
Vask med forvask
Til programmer med forvask anbefales det at tilsætte endnu en dosis vaskemiddel (max. 10
gram) direkte i opvaskemaskinen.
Program
Beskrivelse
Bakteriedræbende cyklus, der er egnet til vask
og sterilisering af (også meget snavset)
køkkengrej, sutteflasker etc…
Skiftevis behandling med vandstråler og damp.
Effektivt til blødgøring og fjernelse af indtørret
snavs og bakterier uden forvask af gryder og
tallerkener.
Hygiene+
75°C
DAMP
75°C
Chef
65°C
Velegnet til hurtig vask af også meget snavset
køkkengrej.
Familie
70°C
Velegnet til vask af køkkengrej fra den daglige
husholdning. To afsluttende skylninger sikrer et
højt hygiejne- og rengøringsniveau.
UNIVERSAL
60°C
Velegnet til vask af normalt snavsede tallerkener
og kasseroller.
Daglig
55°C
Hurtig cyklus til almindeligt snavset køkkengrej
og velegnet til hyppig vask og almindelig
opfyldning.
Nat
55°C
Det mest støjsvage vaskeprogram. Ideelt til brug
om natten samt til udnyttelse af perioder med
lavere strømpriser.
Cyklus til normalt snavset service (er det mest
effektive med hensyn til det kombinerede energi- og
vandforbrug for den pågældende type service).
Program standardiseret i henhold til EN 50242.
ECO
45°C
Krystal
Velegnet til sart porcelæn og glas. Anvendes
også til daglig vask af let snavsede tallerkener,
dog ikke kasseroller.
45°C
A Klasse 59’
Velegnet til daglig vask af normalt snavsede kasseroller
og tallerkener, der skal vaskes umiddelbart efter et
måltid (maks. 8 personer). - VASKEKLASSE A -
65°C
Hurtig vask til tallerkener, der skal vaskes
umiddelbart efter et måltid.
Vaskemængde 4-6 personer.
29' LYNPROGRAM
50°C
Kort, kold forvask til service, der placeres i
opvaskemaskinen, indtil der skal vaskes en hel
maskinfuld.
Forvask
= "IMPULS"-programmer
8
N/A = INGEN VALGMULIGHEDER
*
"UDSKUDT START"knappen
"SUPER ECO"-knappen
"ALL in 1"-knappen
75°C
140
JA
JA
JA
75°C
130
JA
JA
JA
65°C
85
JA
JA
JA
70°C
125
JA
JA
JA
60°C
120
JA
JA
JA
55°C
80
JA
JA
JA
55°C
240
JA
JA
JA
45°C
170
JA
JA
JA
45°C
85
JA
JA
JA
65°C
59
JA
JA JA
50°C
29
JA N/A JA
5
JA N/A
9
Program forløb
Gennemsnitlig
opvasketid i
minutter
Valgfri
funktion
MED VARMT VAND VISES DEN RESTERENDE TID TIL PROGRAMMET ER SLUT I DISPLAYET, MENS PROGRAMMET ER I
GANG.
Anden skylning med
koldt vand
Varmt skyl med afspændings middel
Første skylning med
koldt vand
Hovedvask
Med koldt vand
(15°C) *
-Tolerance ± 10%-
•••••
•••••
•••••
••••
••••
••••
••••
•••••
••••
•••••
••••
•
Kold forvask
Varm forvask
Kontroller salt
Kontroller
afspændingsmiddel
Rens kop og
pladefilter
Sæbe
klarvask
Sæbe til
forvask
Aktivitet
BLØDGØRINGSANLÆGGET
er fra fabrikken
* Blødgøringsanlægget
indstillet på 4 (d4), da dette niveau
dækker langt de fleste behov.
Indholdet af mineraler og kalk i vandet
varierer fra område til område. Hvis dette
kalk ikke fjernes fra vandet, vil det efterlade
skjolder og hvide pletter på service og
glas.
Vandets indhold af kalk udtrykkes i
hårdhedsgrader, jo mere kalk, jo større
hårdhed.
Opvaskemaskinen er udstyret med et
blødgøringsanlæg, som ved brug af
regenereringssalt sørger for at afkalke
vandet til opvasken.
Oplysning om vandets hårdhedsgrad kan
fås hos det lokale vandværk.
Juster blødgøringsanlægget efter vandets
hårdhedsgrad som følger:
VIGTIGT
Opvaskemaskinen SKAL være
slukket, inden denne procedure
startes.
1. Tryk på knappen "PROGRAMVALG",
og hold den nede, samtidig med at du
tænder opvaskemaskinen ved at
trykke på knappen "TÆND/SLUK"
(der afgives ét kort lydsignal).
Regulering af blødgøringsmiddel
Blødgøringsanlægget kan behandle vand
med en hårdhedsgrad på op til 90°fH
(franske grader) eller 50°dH (tyske grader)
via 8 indstillinger.
2. Fortsæt med at holde knappen
"PROGRAMVALG" nede i mindst 5
sekunder, INDTIL der afgives et
lydsignal. Det aktuelle niveau for
blødgøringsmidlet vises på displayet.
0
1
2
3
*4
5
6
7
0-5
6-10
11-20
21-30
31-40
41-50
51-60
61-90
0-3 NEJ
4-6
JA
7-11
JA
12-16 JA
17-22 JA
23-27 JA
28-33 JA
34-50 JA
3. Tryk på den samme knap igen for at
vælge det ønskede niveau for
blødgøringsmidlet: Hver gang knappen
trykkes ned, øges indstillingen med ét
niveau. Når du er nået til "d7", går
displayet tilbage til "d0".
Indstilling af
blødgøringsanlæg
°dH
(tysk)
º fH
(fransk)
Niveau
Vandets
hårdhedsgrad
Brug af salt
Følgende tabel angiver indstillingen af
blødgøringsanlægget afhængig af vandet
hårdhed.
d0
d1
d2
d3
d4
d5
d6
d7
4. Sluk opvaskemaskinen ved at trykke
på knappen "TÆND/SLUK" for at
bekræfte den nye indstilling.
ADVARSEL!
Hvis der opstår problemer, skal du
slukke opvaskemaskinen ved at trykke
på "TÆND/SLUK"-knappen og gentage
hele proceduren (fra TRIN 1).
Display
"TÆND/SLUK"
-knappen
"PROGRAMVALG"-knappen
10
BESKRIVNING AV PANEL
A
B
C
D
E
F
G
"PÅ/AV"-knapp
"PROGRAMVAL"-knapp
"FÖRDRÖJD START"-knapp
"START"/"RESET"-knapp
(start/återställning av program)
"SUPER ECO"-tillvalsknapp
"ALL in 1"-tillvalsknapp
H
I
L
M
N
O
TECKENFÖNSTER
Kontrollampa för salt
Kontrollampa för sköljmedel
Lampor för "TILLVAL"
Lampor "ACTION PRO"
Programguide
"ACTION PRO"-knapp
DIMENSIONER
59,8 x 82 ÷ 90 x 55
117
Bredd x Höjd x Djup (cm)
Djup med öppen dörr (cm)
TEKNISKA DATA
12
8 personer
Min. 0,08 - Max. 0,8
EN 50242 kuvert som kan laddas
Kapacitet med pannor och tallrikar
Vattenledningstryck (MPa)
Se märkplåten
Säkring / Maximal laddning / Spänning
FÖRBRUKNING (huvudprogram)*
Program
Energi (kWh)
Vatten (L)
1,97
20
1,35
14
0,90
10
0,73
9
Effektförbrukning i frånläge och standbyläge: 0,30 W / 0,45 W
* Värden mätta i laboratorium i enlighet med den Europeiska standarden EN 50242 (skillnader möjliga
i dagligt bruk).
ÅNGA
UNIVERSAL
ECO
SNABB 29'
11
■ Tryck på knappen "START".
På displayen anges programmets längd
i tur och ordning i timmar och minuter,
t.ex på följande sätt: 1 h (1 timme) / 25
(25 minuter).
PROGRAMVAL OCH
SPECIALFUNKTIONER
(Används tillsammans med programguide)
■ Programmet startar automatiskt när
luckan har stängts och en signal hörts.
På displayen visas den tid som återstår.
"ACTION PRO"-knapp
Det är möjligt att INOM en minut från
programmets start välja ett annat
program, detta görs helt enkelt
genom att man trycker på knappen
"VAL AV PROGRAM" (det är även
möjligt att ändra inställningen för
knappen "ACTION PRO").
Med den här knappen kan du anpassa
diskkraften efter hur smutsig disken är.
Disktiden och temperaturen korrigeras.
Tryck på knappen för att öka diskkraften
(indikatorlampan
) eller för att minska
diskkraften och disktiden väsentligt
(indikatorlampan
).
Genom att kombinera knappen med de
fyra huvuddiskprogrammen får du åtta
extra diskcykler (vilket sammanlagt ger 12
diskprogram).
"IMPULS"-programmet
”IMPULS”-programmet använder en teknik
som bygger på impulsdiskning. Den
reducerar elförbrukning, ljud och ger bättre
prestanda.
VIKTIGT
När diskmaskinen sätts på visas den
senast använda inställningen.
VIKTIGT
Tvättrummans ”ryckiga” arbetsgång
betyder inte att det är något fel, utan
är normal för programmet.
Programinställningar
■ Öppna luckan och placera smutsig disk i
maskinen.
■ Tryck på "PÅ/AV"-knapp
kommer att visa två linjer.
Avbryta program
. Displayen
Du bör inte öppna luckan medan ett
program körs, särskilt inte under
huvuddiskfasen och slutsköljningen med
hett vatten. Om du trots det öppnar luckan
under ett program (t.ex. för att fylla på med
disk) stannar maskinen automatiskt
och teckenfönstret blinkar med den
återstående tiden av programmet.
Stäng luckan utan att trycka på några
knappar. Programmet fortsätter.
■ Välj ett program genom att trycka på
"PROGRAMVAL"-knappen.
■ Tryck vid behov på knappen "ACTION
PRO".
■ Om du vill välja ett alternativ trycker du
på motsvarande knapp (indikatorlampan
tänds).
VIKTIGT
Du kan ta paus i ett program utan att
öppna luckan genom att trycka på
"PÅ/AV"-knapp. Du fortsätter programmet genom att trycka på
"PÅ/AV"-knapp igen.
Tillvalsknapparna kan markeras och
avmarkeras inom en minut efter att
programmet har startat.
12
Programslut
VARNING!
Om du öppnar luckan under
torkningsfasen hörs en signal som
anger att torkningen inte är klar än.
En slutsignal hörs i fem sekunder (om den
inte är avstängd), tre gånger med
30 sekunders intervall.
Displayen och alla kontrollampor släcks.
Nu kan du ta ut den rena disken och stänga
av diskmaskinen med "PÅ/AV"-knapp,
eller fylla på ny smutsig disk och köra ett
nytt program.
Tillvalsknappar
Ändra ett program som körs
"SUPER ECO"-knapp
Så här ändrar du eller avbryter ett program:
Denna knapp ger i genomsnitt energi- och
tidsbesparingar på 25% (beroende på vald
cykel) då den sänker temperaturen på
diskvattnet och torktiden under den sista
sköljningen.
Rekommenderas för lätt smutsad disk och
då disken inte behöver bli helt torr direkt.
Om du vill få bättre torkeffekt rekommenderar
vi att du lämnar luckan halvöppen i slutet av
cykeln så att naturlig luftcirkulation uppstår i
diskmaskinen.
■ Håll in "RESET"-knappen i minst 5
sekunder. "00" visas på displayen och
några ljudsignaler hörs.
■ Pågående program kommer att avbrytas.
Displayen kommer att visa två linjer.
■ Nu kan du ange ett nytt program.
"ALL in 1"-knapp
VARNING!
Kontrollera att det finns diskmedel i
maskinen innan du startar det nya
programmet. Fyll på diskmedel vid
behov.
Detta tillval möjliggör den optimala
användningen av de kombinerade diskmedlen
"ALL in 1" ("3 in 1"/"4 in 1"/ "5 in 1", etc…).
Genom att trycka på denna knapp ändras
det inställda diskprogrammet så att
bästa möjliga resultat uppnås med de
kombinerade diskmedlen (dessutom a
vaktiveras indikatorerna för avsaknad av salt
och glansmedel).
VARNING!
När du valt den här funktionen
fortsätter den att vara aktiv
(indikatorn lyser) även under nästa
diskning. Funktionen avaktiveras
(indikatorn släcks) genom att man
trycker på knappen en gång till.
Körning av program
Under programmets gång visas den
återstående tiden på displayen, denna tid
uppdateras automatiskt under tiden.
Om någon form av strömavbrott skulle
inträffa medan diskmaskinen körs,
lagrar ett särskilt minne det valda
programmet, och när strömmen
kommer tillbaka fortsätter programmet
där det avbröts.
VIKTIGT
När den här funktionen valts är
snabbprogrammet 10 minuter längre.
13
Larm avstängt för PROGRAMSLUT
"FÖRDRÖJD START"-knapp
Du kan återställa signalen på följande
sätt:
Diskmaskinens starttid kan fördröjas med
den här knappen, mellan 1 och 23 timmar.
VIKTIGT
Diskmaskinen måste ALLTID vara
avstängd innan du börjar detta
förfarande.
Så här anger du fördröjd start:
■ Tryck på "FÖRDRÖJD START" ("00"
visas i teckenfönstret).
1. Håll ned knappen
och slå samtidigt
genom att trycka
ljudsignal hörs strax
■ Ange fördröjningstiden genom att trycka
på knappen flera gånger (för varje
tryckning ökas fördröjningstiden med en
timme, till max 23).
"PROGRAMVAL"
på diskmaskinen
på "PÅ/AV" (en
efter).
2. Fortsätt
hålla
ned
knappen
"PROGRAMVAL" i minst 15 sekunder
(2 ljudsignaler hörs under tiden).
3. Släpp knappen när den andra
ljudsignalen hörs ("b1" visas på
displayen och anger att larmet är på).
■ För att starta nedräkningen trycker du
på "START"-knappen.
På displayen visas den tid som återstår
innan programmet startas.
4. Tryck på samma knapp igen ("b0" visas
på displayen och anger att larmet är
avstängt).
Vid nedräkningens slut startas programmet
automatiskt, och den återstående
programtiden visas i teckenfönstret.
5. Bekräfta den nya inställningen genom
att slå av diskmaskinen med knappen
"PÅ/AV".
Gör likadant om du vill slå på larmet igen.
Så här avbryter du fördröjd start:
■ Håll in "RESET"-knappen i minst 5
sekunder. "00" visas på displayen och
några ljudsignaler hörs.
■ Startfördröjningen och det valda
programmet avbryts.
Displayen kommer att visa två linjer.
■ I det här läget måste du ange nytt
program och tillval för att starta ett nytt
program,
enligt
anvisningarna
i
"PROGRAMINSTÄLLNINGAR".
14
4. Tryck på samma knapp igen ("A1"
kommer att visas på displayen för att
indikera att minnesfunktionen är på).
Minnesfunktion av senast
använda program
Memorering av senast användna program
kan aktiveras enligt följande:
5. Bekräfta den nya inställningen genom
att slå av diskmaskinen med knappen
"PÅ/AV".
VIKTIGT
Diskmaskinen måste ALLTID vara
avstängd innan du börjar detta
förfarande.
1. Håll ned knappen
och slå samtidigt
genom att trycka
ljudsignal hörs strax
För att inaktivera minnesfunktionen, följ
samma prosedur.
VIKTIGT
Diskmaskinen är utrustad med ett
översvämningsskydd som tömmer ut
överflödigt vatten om ett problem
uppstår.
"PROGRAMVAL"
på diskmaskinen
på "PÅ/AV" (en
efter).
2. Fortsätt
hålla
ned
knappen
"PROGRAMVAL" i minst 30 sekunder
(under denna tid hörs 3 ljudsignaler).
VARNING!
För att översvämningsskyddet ska
fungera korrekt bör du inte flytta eller
luta diskmaskinen medan den är i
gång.
Om du behöver flytta eller luta
diskmaskinen bör du först se till att
programmet är klart och att inget
vatten finns i tanken.
3. Släpp knappen när TREDJE ljudsignalen
hörs ("A0" kommer att visas på
displayen för att indikera att minnesfunktionen är bort).
Diskmaskinen kan visa en rad olika fel i teckenfönstret
AUTOMATISKA FELSIGNALER
FEL
ORSAK
LÖSNING
E2 visas i teckenfönstret och en
signal hörs.
Inget vatten (kranen är avstängd).
Stäng av diskmaskinen, öppna
kranen och starta om programmet.
E3 visas i teckenfönstret och en
signal hörs.
Maskinen kan inte tömma ut vattnet.
Kontrollera om tömningsslangen är
böjd eller om sifonen eller filtren är
igentäppta.
Kontakta Kundtjänst om problemet
kvarstår.
E4 visas i teckenfönstret och en
signal hörs.
Vattenläcka
Kontrollera om tömningsslangen är
böjd eller om sifonen eller filtren är
igentäppta Kontakta Kundtjänst om
problemet kvarstår.
E5, E6, E7, Ef, eller EL, visas
i teckenfönstret och en signal hörs.
Fel på den elektroniska kontrollen.
Kontakta Kundtjänst.
E8 eller Ei visas i
teckenfönstret och en signal
hörs.
Vattenuppvärmingselementet
fungerar inte som det ska, eller
filterplattan är igentäppt.
Rengör filterplattan.
Kontakta Kundtjänst om problemet
kvarstår.
15
LISTA ÖVER PROGRAM
Diskning med fördisk
För program med fördisk rekommenderar vi att man lägger till ytterligare en dos diskmedel
(max. 10 gram) direkt i diskmaskinen.
Program
Beskrivning
Hygiene+
75°C
Program med bakteriehämmande effekt, lämpligt
för rengöring och desinfektion av disk (även
hårdsmutsad disk) nappflaskor, etc…
ÅNGA
75°C
Cykel med omväxlande vattenstrålar och ånga.
Effektiv för att mjuka upp och avlägsna intorkade
rester och bakterier utan fördisk.
Chef
65°C
Lämpar sig för snabb diskning av mycket
smutsig disk.
Familj
70°C
Lämpar sig för daglig disk. Två sköljningar i
slutet garanterar en hög standard på renlighet
och hygien.
UNIVERSAL
60°C
Passar normalsmutsad disk av tallrikar och grytor.
Daglig
55°C
Snabbt program för normalt smutsig disk, lämpar
sig för normallastade ofta förekommande
diskningar.
Natt
55°C
Den tystaste diskcykeln. Perfekt för användning
på natten och för att dra nytta av dygnsbaserade
lägre elpriser.
ECO
Program för normalt smutsade bordsserviser
(effektivast när det gäller den kombinerade energi- och
vattenförbrukningen för denna typ av bordsservis).
Programmet följer standarden EN 50242.
45°C
Glas
45°C
A Klass 59’
65°C
SNABB 29'
50°C
Förtvätt
= "IMPULS"-programmet
Passar känsligt porslin och glas. Passar också
daglig rengöring av lättsmutsad disk, utom grytor.
Passar daglig rengöring av normalsmutsad disk,
som diskas direkt efter måltiden (max. 8 kuvert).
- DISKKLASS A Snabbprogram för disk direkt efter måltid.
För 4/6 kuvert.
Kort och kall avsköljning av disk som lagrats i
diskmaskinen i väntan på att den ska fyllas.
16
N/A = INGA ALTERNATIV
"FÖRDRÖJD
START"-knapp
"SUPER ECO"-knapp
"ALL IN 1"-knapp
75°C
140
JA
JA
JA
75°C
130
JA
JA
JA
65°C
85
JA
JA
JA
70°C
125
JA
JA
JA
60°C
120
JA
JA
JA
55°C
80
JA
JA
JA
55°C
240
JA
JA
JA
45°C
170
JA
JA
JA
45°C
85
JA
JA
JA
65°C
59
JA
JA
JA
50°C
29
JA N/A
JA
5
JA N/A
17
Komplett program
Genomsnittlig
disktid
i minuter
* VID VARMT VATTEN VISAS ÅTERSTÅENDE TID TILL PROGRAMMETS SLUT AUTOMATISKT UNDER PÅGÅENDE PROGRAM.
Varm sköljning med
sköljmedel
Kall anden sköljning
Kall första sköljning
Huvuddisk
Kall fördisk
Med kallt vatten
(15°C)*
-Tolerans ± 10%-
•••••
•••••
•••••
••••
••••
••••
••••
•••••
••••
•••••
••••
•
Varm fördisk
Kontrollera
saltbehållare
Kontrollera behållare
för sköljmedel
Rengör filter för
koppar och tallrikar
Tvättmedel för
disk
Tvättmedel för
blötläggning
Att göra
Special
funktion
i drift
VATTENAVHÄRDARE
Avhärdaren är vid leveransen ställd i
läge 4 (d4) eftersom detta passar i de
allra flesta fall.
*
Vatten innehåller kalk och mineraler i
mängder som kan variera kraftigt från den
ena platsen till den andra. Dessa ämnen
lämnar fläckar och märken på disken. Ju
mer det finns av dessa ämnen i vattnet,
desto hårdare är vattnet. Diskmaskinen är
försedd med en avhärdningsanordning som
med hjälp av ett speciellt avhärdningssalt
ger mjukt vatten för diskningen.
Uppgift om vattnets hårdhet där du bor
kan du få från det lokala vattenverket.
Justera avhärdarens inställning efter
aktuell hårdhetsgrad enligt följande:
VIKTIGT
Diskmaskinen måste ALLTID vara
avstängd när du påbörjar inställningar
för avhärdaren.
Ställa in avhärdningen
1. Håll ned knappen "PROGRAMVAL"
och slå samtidigt på diskmaskinen
genom att trycka på "PÅ/AV" (en
ljudsignal hörs strax efter).
Avhärdaren kan behandla vatten med
hårdhetsgrad upp till 90°fH (fransk
skala) eller 50°dH (tysk skala) via 8
inställningslägen.
2. Fortsätt
hålla
ned
knappen
"PROGRAMVAL" i minst 5 sekunder
TILLS en ljudsignal hörs. Den aktuella
avhärdningsnivån visas på displayen.
Nedanstående tabell visar hur avhärdaren
ska ställas in för olika hårdhetsgrader på
vattnet.
Avhärdarens
inställning
0-5
6-10
11-20
21-30
31-40
41-50
51-60
61-90
Salt för
avhärdning
ºfH
(fransk)
0
1
2
3
*4
5
6
7
3. Ange önskad avhärdningsnivå genom
att trycka på samma knapp igen. Varje
gång du trycker på knappen ökar
inställningen en nivå. Efter "d7" börjar
inställningen om från "d0".
0-3 NEJ
4-6
JA
7-11
JA
12-16 JA
17-22 JA
23-27 JA
28-33 JA
34-50 JA
d0
d1
d2
d3
d4
d5
d6
d7
4. Bekräfta den nya inställningen genom
att slå av diskmaskinen med knappen
"PÅ/AV".
°dH
(tysk)
Steg
Vattnets
hårdhet
VARNING!
Om det uppstår något problem måste
du stänga av diskmaskinen genom att
trycka på "PÅ/AV"-knappen och börja
om (PUNKT 1).
TECKENFÖNSTER
"PÅ/AV"-knapp
"PROGRAMVAL"-knapp
18
KONEEN SÄÄTIMET
A
B
C
D
E
F
G
Virtakytkin
"OHJELMAN VALINTA" -painike
"AJASTIN"-painike
"START"/"RESET"-painike
(ohjelman käynnistys/peruutus)
"SUPER ECO"-toimintopainike
"ALL in 1"-toimintopainike
H
I
L
M
N
O
DIGITAALINÄYTTÖ
Suolamäärän merkkivalo
Huuhteluaineen merkkivalo
"TOIMINTOVALINNAN "-merkkivalot
"ACTION PRO"-merkkivalot
Ohjelmanvalintaopas
"ACTION PRO"-painike
ULKOMITAT
59,8 x 82 ÷ 90 x 55
117
Leveys x Korkeus x Syvyys (cm)
Syvyys ovi auki (cm)
TEKNISET TIEDOT
Täyttömäärä (EN 50242 - astiastoa)
Täyttömäärä ruokailu -, tarjoilu - ja ruoanvalmistusastioilla
Tarvittava veden paine (MPa)
12
8
Min. 0,08 - Max. 0,8
Kts arvokilpi
Sulake / Kokonaistehon tarve / Jännite
KULUTUS (perusohjelmat)*
Ohjelma
Energiankulutus (kWh)
Vedenkulutus (L)
1,97
20
HÖYRY
1,35
14
YLEISPESU
0,90
10
ECO
0,73
9
PIKAPESU 29'
Tehonkulutus pois päältä -tilassa ja päälle jätettynä -tilassa: 0,30 W / 0,45 W
* Arvot mitattu laboratoriossa Eurooppalaisen standardin EN 50242 mukaan (erot ovat mahdollisia
päivittäisessä käytössä).
19
■ Paina "START"-painiketta.
Ohjelman pituus näkyy näytössä vuoroin
tunteina, vuoroin minuutteina (esimerkiksi
1 h (1 tunti) / 25 (25 minuuttia).
OHJELMANVALINTA JA
ERIKOISTOIMINNOT
(Käytetään yhdessä ohjelmaoppaan kanssa)
■ Merkkiäänen jälkeen ohjelma käynnistyy
automaattisesti, kun luukku suljetaan.
Näytöllä näkyy jäljellä oleva pesuaika.
"ACTION PRO”-painike
MINUUTIN KULUESSA pesujakson
käynnistymisestä ohjelma voidaan
vielä vaihtaa toiseen painamalla
OHJELMAN VALINTA -painiketta (voit
myös muuttaa "ACTION PRO"painikkeen valintaa).
Tällä painikkeella voi muokata pesutehoa
sen mukaan, kuinka likaisia astiat ovat.
Pesuaika ja -lämpötila muuttuvat vastaavasti.
Painiketta painamalla pesutehoa lisätään
(
-merkkivalo) tai vähennetään,
jolloin pesuaika lyhenee huomattavasti
(
-merkkivalo).
Painikkeen ja neljän pääpesuohjelman
yhdistelmällä
saadaan
kahdeksan
lisäpesuohjelmaa (näin saadaan yhteensä
12 pesuohjelmaa).
“IMPULSE”-ohjelmat
“IMPULSE”-ohjelmissa
käytetään
impulssipesutekniikkaa, joka vähentää
kulutusta ja melua sekä parantaa
pesutulosta.
TÄRKEÄÄ
Kun astianpesukone on toiminnassa,
näkyvissä on viimeksi käytetty
asetus.
TÄRKEÄÄ
Pesupumpun "katkonainen" toiminta EI
OLE toimintahäiriö vaan impulssipesun
ominaisuus, joten se kuuluu ohjelman
normaaliin toimintaan.
Ohjelman asettaminen
■ Avaa luukku ja aseta likaiset astiat
laitteen sisälle.
■ Paina virtakytkintä
kaksi viivaa.
Ohjelman keskeytys
Luukun avaaminen ohjelman aikana ei ole
suositeltavaa, varsinkaan varsinaisen
pesun ja ohjelman lopussa olevan
kuumahuuhtelun aikana. Jos luukku
kuitenkin avataan ohjelman ollessa käynnissä
(esimerkiksi astioiden lisäämiseksi), ohjelma
keskeytyy automaattisesti ja näytössä
vilkkuu jäljellä oleva pesuaika. Sulje
luukku painamatta mitään painiketta.
Pesuohjelma jatkuu kohdasta, jossa se oli
ennen keskeytystä.
. Näytössä näkyy
■ Valitse ohjelma painamalla "OHJELMAN
VALINTA" -painiketta.
■ Jos haluat, paina "ACTION PRO"painiketta.
TÄRKEÄÄ
Käynnissä oleva ohjelma voidaan
keskeyttää
luukkua
avaamatta
painamalla virtakytkintä. Ohjelma
käynnistyy
uudelleen
samasta
kohdasta,
kun
virtakytkintä
painetaan uudelleen.
■ Jos haluat valita jonkin toiminnon, paina
sitä vastaavaa painiketta (merkkivalo
syttyy).
Toiminto voidaan valita tai peruuttaa
yhden minuutin KULUESSA ohjelman
aloituksesta.
20
Ohjelman päättyminen
VAROITUS!
Jos luukku avataan kuivausvaiheen
aikana, äänimerkki ilmoittaa, että
kuivaus on yhä kesken.
Käynnissä olevan
muuttaminen
Kolme kertaa 30 sekunnin välein kuuluva,
viiden sekunnin mittainen äänimerkki (jos
äänimerkkiä ei ole poistettu käytöstä) il
maisee, että ohjelma on päättynyt. Näyttö
ja kaikki merkkivalot sammuvat.
Astiat voidaan nyt poistaa ja astianpesukone
sammuttaa painamalla virtakytkintä, tai
pesukone voidaan täyttää uutta ohjelmaa
varten.
Toimintopainikkeet
ohjelman
"SUPER ECO"-painike
Tällä toiminnolla voi säästää keskimäärin
25 prosenttia energiaa ja aikaa (valitun
ohjelman mukaan). Toiminto laskee
pesuveden lämpötilaa ja lyhentää
huuhtelujen aikaista kuivatusaikaa.
Toimintoa suositellaan vain hieman
likaantuneille astioille tai tilanteisiin, joissa
astioiden ei tarvitse olla heti täysin kuivia.
Jos haluat paremman kuivatustuloksen,
suosittelemme jättämään luukun raolleen
ohjelman päätteeksi, jotta ilma pääsisi
kiertämään luonnollisesti astianpesukoneen
sisällä.
Käynnissä olevaa ohjelmaa voidaan
muuttaa tai se voidaan peruuttaa
seuraavasti:
■ Pidä "RESET"-painiketta painettuna
vähintään 5 sekunnin ajan. "00" ilmestyy
näyttöön ja kuulet äänimerkkejä.
■ Käynnissä oleva ohjelma peruuntuu.
Näytössä näkyy kaksi viivaa.
■ Tässä vaiheessa voidaan asettaa uusi
ohjelma.
"ALL in 1"-painike
Tämä valinta mahdollistaa All-in-oneyhdistelmäpesuaineiden optimaalisen käytön
("3 in 1", "4 in 1", "5 in 1" jne.).
Painikkeen painaminen muuttaa pesuohjelman
asetuksia niin, että yhdistelmäpesuaineesta
saadaan paras mahdollinen hyöty. Lisäksi
suolan ja kirkastusaineen puuttumisen
ilmaisimet poistetaan käytöstä.
VAROITUS!
Tarkista ennen uuden ohjelman
käynnistämistä, että pesuainelokerossa
on yhä pesuainetta. Täytä lokero
tarvittaessa.
VAROITUS!
Kun tämä vaihtoehto on valittu, se
pysyy käytössä (ja vastaava merkkivalo
palaa)
myös
seuraavilla
pesukerroilla, ja sen voi poistaa
käytöstä (jolloin merkkivalo sammuu)
vain painamalla samaa painiketta
uudelleen.
Ohjelmatoiminnot
Ohjelman aikana näytöllä näkyy jäljellä
oleva
pesuaika,
joka
päivittyy
automaattisesti minuuttien kuluessa.
TÄRKEÄÄ
Kun tämä vaihtoehto on valittuna,
pikapesuoohjelma kestää 10 minuuttia
kauemmin.
Jos virta katkeaa astianpesukoneen
ollessa käynnissä, valittu ohjelma
tallentuu muistiin ja ohjelma jatkuu
virran palattua samasta kohdasta.
21
OHJELMAN PÄÄTTYMISEN
merkkiäänen vaiennus
"AJASTIN"-painike
Tällä painikkeella voidaan asettaa
ohjelman käynnistymisen ajankohta ja
siirtää sitä 1–23 tuntia.
Ohjelma päättymisen merkkiääni voidaan
vaientaa näin:
TÄRKEÄÄ
Astianpesukone
täytyy
AINA
sammuttaa, ennen kuin aloitat tämän
toimenpiteen.
Ajastin asetetaan seuraavasti:
■ Paina
ajastinpainiketta
ilmestyy "00").
(näyttöön
1. Pidä "OHJELMAN VALINTA" -painiketta
painettuna ja käynnistä samalla
astianpesukone painamalla virtakytkintä
(koneesta kuuluu yksi lyhyt merkkiääni).
■ Aseta tuntimäärä painamalla painiketta
uudestaan (joka painallus lisää tunnin
ajastimeen, pisin aika 23 tuntia).
2. Pidä "OHJELMAN VALINTA" -painiketta
painettuna vähintään 15 sekunnin ajan
(tänä aikana koneesta kuuluu 2
merkkiääntä).
■ Aloita ajastusajan laskenta painamalla
"START"-painiketta.
Näytöllä näkyy jäljellä oleva aika
ohjelman alkuun.
3. Vapauta painike toisen merkkiäänen
kuuluessa (näyttöön tulee merkintä
"b1" osoituksena siitä, että merkkiääni
on käytössä).
4. Paina samaa painiketta uudelleen
(näyttöön tulee "b0" osoituksena siitä,
että merkkiääni ei ole käytössä).
Ajastuksen päätyttyä ohjelma käynnistyy
automaattisesti ja näyttöön ilmestyy valitun
ohjelman kesto.
5. Vahvista uusi asetus sammuttamalla
astianpesukone virtakytkimestä.
Ajastus voidaan peruuttaa seuraavasti:
Voit ottaa merkkiäänen taas käyttöön
noudattamalla samoja ohjeita.
■ Pidä "RESET"-painike painettuna
vähintään 5 sekunnin ajan. "00" ilmestyy
näyttöön ja kuulet äänimerkkejä.
■ Ajastettu käynnistys ja valittu ohjelma
peruuntuvat.
Näytössä näkyy kaksi viivaa.
■ Tässä vaiheessa on asetettava uusi
ohjelma ja tehtävä uudet valinnat
kohdassa "Ohjelman asettaminen"
annettujen ohjeiden mukaisesti.
22
4. Paina samaa painiketta uudelleen ("A1"
ilmestyy näytölle merkiksi että muistit).
Muistitoiminto viimeksi
käytetylle ohjelmalle
Viimeksi käytetyn ohjelman muistitoiminto
voidaan ottaa käyttöön seuraavalla tavalla:
5. Vahvista uusi asetus sammuttamalla
astianpesukone virtakytkimestä.
TÄRKEÄÄ
Astianpesukone
täytyy
AINA
sammuttaa, ennen kuin aloitat tämän
toimenpiteen.
Poistaaksesi muistitoiminnon käytöstä
noudata samaa menettelyä.
TÄRKEÄÄ
Tässä
astianpesukoneessa
on
ylitulvimissuoja, joka häiriötilassa
estää automaattisesti ylivuodon ja
poistaa liian veden.
1. Pidä "OHJELMAN VALINTA" -painiketta
painettuna ja käynnistä samalla
astianpesukone painamalla virtakytkintä
(koneesta kuuluu yksi lyhyt merkkiääni).
VAROITUS!
Ylitulvimissuojan
moitteettoman
toiminnan
varmistamiseksi
on
suositeltavaa, ettei astianpesukonetta
siirretä tai kallisteta käytön aikana.
Jos konetta on siirrettävä tai kallistettava,
varmista, että pesuohjelma on
päättynyt eikä säiliössä ole vettä.
2. Pidä "OHJELMAN VALINTA" -painiketta
painettuna vähintään 30 sekunnin ajan
(tänä aikana kuulet 3 äänimerkkiä).
3. Vapauta painike kun kuulet KOLMANNEN
äänimerkin ("A0" ilmestyy näytölle
merkiksi että muistitoiminto on pois
päältä).
Astianpesukone tunnistaa monia vikoja ja tuo näytölle vikasignaaleja
AUTOMAATTISET VIKASIGNAALIT
VIKA
SYY
KORJAUS
E2 ilmestyy näyttöön ja kuuluu
äänimerkki.
Kone ei saa vettä (vesihana on
kiinni).
Kytke virta pois koneesta, avaa
vesihana ja käynnistä ohjelma
uudelleen.
E3 ilmestyy näyttöön ja kuuluu
äänimerkki.
Kone ei poista vettä.
Tarkista, ettei poistovesiletku,
vesilukko tai suodatin ole tukossa.
Jos ongelma ei poistu, ota yhteyttä
huoltoliikkeeseen.
E4 ilmestyy näyttöön ja kuuluu
äänimerkki.
Vesivuoto
Tarkista, ettei poistovesiletku,
vesilukko tai suodatin ole tukossa.
Jos ongelma ei poistu, ota yhteyttä
huoltoliikkeeseen.
E5, E6, E7, Ef tai EL,
ilmestyy näyttöön ja kuuluu
äänimerkki.
Vika elektronisessa ohjauksessa.
Ota yhteyttä huoltoliikkeeseen.
E8 tai Ei ilmestyy näyttöön ja
kuuluu äänimerkki.
Veden lämmitysvastus ei toimi
kunnolla tai suodatin on tukossa.
Puhdista suodatin.
Jos ongelma ei poistu, ota yhteyttä
huoltoliikkeeseen.
23
PESUOHJELMAT
Esipesu
Pesuohjelmissa, joihin kuuluu esipesu, on suositeltavaa lisätä ylimääräinen annos pesuainetta
(enintään 10 grammaa) suoraan pesukoneeseen.
Kuvaus
Ohjelma
Hygiene+
75°C
Antibakteerinen pesujakso, joka pesee pois
pinttyneenkin lian ja desinfioi astiat (tuttipullot ym.).
HÖYRY
75°C
Ohjelma, jossa vesi- ja höyrysuihkut toimivat
vuorotellen. Pehmentää ja poistaa tehokkaasti
pinttymiä ja bakteereja, eikä kattiloita ja tiskejä
tarvitse esipestä.
Chef
65°C
Soveltuu hyvin likaisten astioiden nopeaan
pesuun.
Perhe
70°C
Soveltuu jokapäiväiseen astioiden pesuun. Kaksi
huuhtelujaksoa ohjelman lopussa takaavat
hygieenisen ja puhtaan lopputuloksen.
YLEISPESU
60°C
Normaalilikaisille astioille.
Kattilapesu
55°C
Nopea jakso tavanomaisen likaisille astioille.
Soveltuu
usein
tapahtuvaan
pesuun
normaalikuormituksella.
Yö
55°C
Hiljaisin pesuohjelma. Sopii yökäyttöön ja edullisempien yösähkötaksojen hyödyntämiseen.
ECO
Ohjelma normaalilikaisille astioille (yhdistetyn
energian- ja vedenkulutuksen kannalta tehokkain
ohjelma kyseisen tyyppisille astioille).
EN 50242 -standardin mukainen ohjelma.
Aroille astioille ja lasitavaroille. Myös vähän
likaisille normaaliastioille, paitsi kattiloille.
45°C
Kristallit
45°C
65°C
Normaalilikaisille astioille, kun ne pestään heti
käytön jälkeen (enintään 8 hengen astiat).
- PESULUOKKA A -
PIKAPESU 29'
50°C
Pikapesu astioille, jotka pestään heti käytön
jälkeen. Täyttömäärä 4/6 hengen astiat.
Esipesu
Lyhyt kylmä esipesu astioille, jotka jäävät
odottamaan varsinaista pesua.
A Luokka 59’
= "IMPULSE"-ohjelmat
24
EI = TOIMINTO EI KÄYTETTÄVISSÄ
*
•••••
•••••
•••••
••••
••••
••••
••••
•••••
••••
•••••
••••
•
25
75°C
140
ON ON ON
75°C
130
ON ON ON
65°C
85
ON ON ON
70°C
125
ON ON ON
60°C
120
ON ON ON
55°C
80
ON ON ON
55°C
240
ON ON ON
45°C
170
ON ON ON
45°C
85
ON ON ON
65°C
59
ON ON ON
50°C
29
ON EI
5
ON EI
ON
LÄMMINVESILIITÄNNÄSSÄ JÄLJELLÄ OLEVA PESUAIKA NÄKYY AUTOMAATTISESTI NÄYTÖSSÄ PESUN AIKANA.
"ALL in 1" -painike
"SUPER ECO" -painike
Keskimääräinen
kestoaika
"AJASTIN"-painike
Ohjelman sisältö
Kylmävesiliitännässä (15°C) *
-Vaihtelu ± 10%-
Kuumahuuhtelu
huuhteluaineella
Toinen
kylmähuuhtelu
Ensimmäinen
kylmähuuhtelu
Yleispesu
Kylmä esipesu
Lämmin esipesu
Tarkista
suolan määrä
Tarkista huuhteluaineen määrä
Puhdista
suodattimet
Pesuaine
pesuun
Pesuaine
liotukseen
Toimenpiteet
Erikoisvalinnat
VEDENPEHMENNIN
*
Eri maissa ja eri paikkakunnilla vesijohtovesi
sisältää erilaisen määrän mineraaleja ja
kalkkisuoloja, jotka aiheuttavat astioiden
sameutumista ja kalkkiintumista. Mitä
enemmän näitä suoloja on, sitä kovempaa
on vesi. Tässä astianpesukoneessa on
vedenpehmennin, joka pehmentää veden
koneastianpesuun sopivaksi.
Suomessa vesi on erittäin pehmeätä ja
vedenpehmennintä tarvitaan erittäin harvoin.
Saat selville veden kovuusasteen
paikalliselta vesilaitokselta.
Vedenpehmennin
on
asennettu tasolle 4 (d4).
tehtaalla
Säädä
vedenpehmennintä
veden
kovuuden mukaisesti seuraavasti:
TÄRKEÄÄ
Astianpesukone
täytyy
sammuttaa, ennen kuin
tämän toimenpiteen.
AINA
aloitat
Vedenpehmentimen säätö
1. Pidä "OHJELMAN VALINTA" -painiketta
painettuna ja käynnistä samalla
astianpesukone painamalla virtakytkintä
(koneesta kuuluu yksi lyhyt merkkiääni).
Pehmennysyksikkö voi käsitellä vettä,
jonka kovuus on enintään 90°fH
(ranskalainen asteikko) tai 50°dH
(saksalainen asteikko). Valittavana on
kuusi asetusta.
2. Pidä "OHJELMAN VALINTA" -painiketta
painettuna vähintään 5 sekunnin ajan,
KUNNES koneesta kuuluu merkkiääni.
Nykyinen vedenpehmennystaso näkyy
näytössä.
ºfH
(Ranska)
ºdH
(Saksa)
0
1
2
3
*4
5
6
7
0-5
6-10
11-20
21-30
31-40
41-50
51-60
61-90
0-3
4-6
7-11
12-16
17-22
23-27
28-33
34-50
Pehmentimen
säätö
Taso
Veden
kovuus
Suolankäyttö
Oheisesta taulukosta selviää veden kovuuden
mukaiset säädöt ja pehmennyssuolan käytön
tarpeellisuus.
EI
KYLLÄ
KYLLÄ
KYLLÄ
KYLLÄ
KYLLÄ
KYLLÄ
KYLLÄ
d0
d1
d2
d3
d4
d5
d6
d7
3. Valitse sopiva vedenpehmennystaso
painamalla samaa painiketta uudelleen:
jokainen painikkeen painallus nostaa
asetusta yhdellä tasolla. Kun olet
saavuttanut tason "d7", näyttöön tulee
jälleen merkintä "d0".
4. Vahvista uusi asetus sammuttamalla
astianpesukone virtakytkimestä.
VAROITUS!
Ongelmatilanteissa
sammuta
astianpesukone virtakytkimestä
ja aloita toimenpide uudelleen
alusta (VAIHE 1).
Digitaalinäyttö
Virtakytkin
"OHJELMAN VALINTA"-painike
26
BESKRIVELSE AV BETJENINGSPANELET
A
B
C
D
E
F
G
"PÅ/AV"-knapp
"PROGRAMVALG"-knapp
"UTSATT START"-knapp
Knapp for "START"/"RESET"
(igangsetting/sletting av program)
"SUPER ECO"-funksjonsknapp
"ALL in 1"-funksjonsknapp
H
I
L
M
N
O
DIGITALVINDU
"SALT TOMT"
"GLANSMIDDEL TOMT"
Kontrollamper for "FUNKSJONSKNAPP"
Kontrollamper for "ACTION PRO"
Programguide
"ACTION PRO"-knapp
DIMENSJONER
59,8 x 82 ÷ 90 x 55
117
Bredde x Høyde x Dybde (cm)
Dybde med apen dør (cm)
TEKNISKE DATA
12 personer
8 personer
Min. 0,08 – Maks. 0,8
Antall kuverter (Iflg EN 50242-norm)
Kapasitet med gryter og stekepan
AkseDtabelt vanntrykk fra kran (MPa)
Se skilt
Sikring / Maksimum strømforbruk / Strømtilførsel
FORBRUK (hoved programmer)*
Program
Energi (kWh)
Vann (L)
1,97
20
DAMP
1,35
14
UNIVERSAL
0,90
10
ECO
0,73
9
29 MIN. HURTIGVASK
Eneriforbruk ved av-modus og ved venstre på modus: 0,30 W / 0,45 W
* Verdiene er målt i et laboratorium i henhold til Europeisk Standard EN 50242 (avvik kan forekomme
fra bruk i det daglige).
27
PROGRAMVALG OG
SPESIALFUNKSJONER
■ Trykk på knappen for "START".
Lengden på programmet vises i
displayet vekselvis med antall minutter.
[F.eks.: 1 h (1 time) / 25 (25 minutter)].
(Brukes sammen med programguiden)
■ Når døren er lukket, og du har hørt et
lydsignal, starter programmet automatisk.
Skjermen vil vise tiden som er igjen til
syklusen er slutt.
"ACTION PRO"-knapp
INNEN et minutt fra starten av
vaskesyklusen, er det mulig å velge et
annet program, ganske enkelt ved
å trykke på knappen for "VALG AV
PROGRAM" (det er også mulig å
endre innstillingen for "ACTION
PRO"-knappen).
Denne knappen lar deg endre vaskeintensitet
etter hvor skitten oppvasken er. Vasketiden
og temperaturen vil bli endret.
Trykk på knappen for å øke vaskeintensiteten
(
-indikatorlampe) eller for å redusere
vaskeintensiteten og forkorte vasketiden
betydelig (
-indikatorlampe).
Kombinasjonene til knappen med de 4
hovedvaskeprogrammene gjør det mulig å
få 8 ekstra vaskesykluser (som totalt gir 12
vaskeprogrammer).
"IMPULSE"-programmer
“IMPULSE”-programmene benytter en
spesiell vasketeknologi som reduserer
forbruk og støy og gir bedre resultater.
VIKTIG
Når oppvaskmaskinen settes på,
indikeres innstillingen som sist ble
brukt.
VIKTIG
Den
støtvise
funksjonen
til
vaskepumpen MÅ IKKE anses som en
funksjonsfeil. Dette er karakteristisk
for denne vasketeknologien og er
helt normalt for dette programmet.
Programinnstillinger
Programavbrudd
■ Åpne døren og plasser serviset i
maskinen.
■ Trykk "PÅ/AV"-knappen
vise to linjer.
Det anbefales ikke å åpne døren mens
programmet går. Dette gjelder særlig under
hovedvasken og de siste skyllingene med
varmt vann. Men hvis døren åpnes mens
programmet går (for eksempel for å legge
inn mer oppvask), stopper maskinen
automatisk. Vinduet begynner da å blinke
og viser hvor lang tid det er igjen av
programmet.
Lukk døren uten å trykke noen knapper.
Programmet starter fra der det sluttet.
.Displayet vil
■ Velg et program ved å trykke på
"PROGRAMVALG" -knappen.
■ Hvis du ønsker, trykker du på "ACTION
PRO"-knappen.
■ Hvis du ønsker å velge en funksjon,
trykker du på tilhørende knapp
(kontrollampen slås på).
VIKTIG
Et program som er i gang, kan avbrytes
uten å åpne døren ved å trykke
"PÅ/AV"-knappen. Deretter trykkes
"PÅ/AV"-knappen igjen for å fortsette
programmet fra der det stoppet.
Funksjonsknappene kan velges eller
slås av INNTIL ett minutt før
programmet starter.
28
Programslutt
ADVARSEL!
Hvis du åpner døren under tørkedelen
av programmet, vil du høre et
lydsignal.
Dette angir at tørkeprogrammet ikke
er ferdig ennå.
Deretter høres et lydsignal i 5 sekunder
(hvis det ikke er deaktivert). Signalet lyder
3 ganger med 30 sekunders mellomrom for
å angi at programmet er ferdig.
Skjermen og alle varsellampene vil
slukkes.
Oppvasken kan nå fjernes og maskinen
slås av ved å trykke "PÅ/AV"-knappen,
eller maskinen kan fylles om igjen og et
nytt program startes.
Funksjonsknapper
Endring av et program som er i
gang
"SUPER ECO"-knapp
■ Det pågående programmet blir kansellert.
Displayet vil vise to linjer.
Denne knappen gir i gjennomsnitt en
energi- og tidsbesparing på 25% (i
henhold til valgt syklus) og reduserer
vaskevannstemperaturen og tørketiden på
siste skylling.
Anbefales for oppvask som bare er litt skitten,
og for oppvask som ikke trenger å være
helt tørr med en gang.
Hvis du ønsker bedre tørking, anbefaler vi
at du lar døren stå litt åpen mot slutten av
syklusen for å oppnå en naturlig
luftsirkulasjon inne i oppvaskmaskinen.
■ Nå kan du stille inn et nytt program.
"ALL in 1"-knapp
Gå frem på følgende måte for å endre eller
avbryte et program som er i gang:
■ Hold inne "RESET"-knappen i minst 5
sekunder. "00" vil vises i displayet og et
akustisk signal kan høres.
Denne valgmuligheten tillater optimal bruk
av kombinerte oppvaskmidler "ALL in 1" ("3
in 1"/"4 in 1"/ "5 in 1", etc…).
Ved å trykke på denne knappen, vil
vaskeprogrammet som er stilt inn endres,
slik at best mulig ytelse oppnås fra de
kombinerte oppvaskmidlene (dessuten
kobles indikatorene for mangel på salt og
glansmiddel ut).
ADVARSEL!
Før du starter et nytt program, må du
kontrollere at det fremdeles er
vaskemiddel i beholderen.
Hvis nødvendig må beholderen fylles
opp.
ADVARSEL!
Når dette valget er aktivert, er det
aktivert (den tilhørende indikatorlampen
lyser) også for de neste vaskesyklusene,
og det kan deaktiveres (den tilhørende
indikatorlampen slukker) ved å trykke
på knappen en gang til.
Gjenværende tid og vaskefaser
Under programmets utførsel, vises syklusens
gjenværende tid på skjermen – denne
oppdateres automatisk etter hvert som
minuttene går.
VIKTIG
Når dette valget er aktivert, er
syklusen "HURTIGVASK" 10 minutter
lenger.
Hvis det blir strømbrudd mens
oppvaskmaskinen går, vil et spesielt
minne lagre det valgte programmet,
og når strømmen kommer tilbake,
fortsetter programmet der det sluttet.
29
Slå av alarmen for
PROGRAMSLUTT
"UTSATT START" - knapp
Med denne knappen kan du stille inn når
maskinen skal starte. Starten kan utsettes
fra 1 til 23 timer.
Alarmen for programslutt kan slås av på
følgende måte:
Gå frem på følgende måte for å stille inn
starttidspunktet:
VIKTIG
Oppvaskmaskinen må ALLTID være
avslått før du begynner denne
fremgangsmåten.
■ Trykk knappen for "UTSATT START"
("00" vises i vinduet).
1. Trykk på "PROGRAMVALG"-knappen
og slå på oppvaskmaskinen ved å
trykke på "PÅ/AV"-knappen (du hører
et kort lydsignal).
■ Trykk knappen om igjen for å øke antall
timer som starten skal utsettes med
(hver gang knappen trykkes, økes
antallet med 1 time til maksimalt 23).
2. Hold "PROGRAM"-knappen nede i
minst 15 sekunder til (du vil høre 2
lydsignaler i løpet av disse 15 sekundene).
3. Slipp opp knappen når du hører det
andre lydsignalet ("b1" vises i
displayet og indikerer at alarmen er på).
■ Du starter nedtellingen ved å trykke på
"START"-knappen.
Skjermen viser tiden som er igjen til
programmet startes.
4. Trykk på samme knapp en gang til ("b0"
vises i displayet og indikerer at alarmen er
av).
5. Slå av oppvaskmaskinen ved å trykke
på "PÅ/AV"-knappen, for å bekrefte
den nye innstillingen.
Når nedtellingen er ferdig, starter
programmet automatisk, og lengden på det
valgte programmet vises i vinduet.
Følg samme prosedyre for å slå alarmen
på igjen.
Gå frem på følgende måte for å avbryte en
utsatt start:
■ Hold inne "RESET"-knappen i minst 5
sekunder. "00" vil vises i displayet og et
akustisk signal kan høres.
■ Den utsatte oppstarten og det valgte
programmet avbrytes.
Displayet vil vise to linjer.
■ På dette tidspunktet må du stille inn et
nytt program og eventuelt trykke en av
funksjonsknappene for å starte et nytt
program, slik det er forklart i avsnittet om
"PROGRAMINNSTILLINGER".
30
5. Slå av oppvaskmaskinen ved å trykke
på "PÅ/AV"-knappen, for å bekrefte
den nye innstillingen.
Memorering av sist
anvendte program
Memorering av det sist anvendte
programmet kan aktiviseres som følger:
For å deaktivere memoreringen, følg den
samme prosedyren.
VIKTIG
Oppvaskmaskinen må ALLTID være
avslått før du begynner denne
fremgangsmåten.
VIKTIG
Denne oppvaskmaskinen er utstyrt
med flomsikring. Det betyr at
maskinen automatisk tømmes for
overskuddsvann hvis det oppstår
problemer.
1. Trykk på "PROGRAMVALG"-knappen
og slå på oppvaskmaskinen ved å
trykke på "PÅ/AV"-knappen (du hører
et kort lydsignal).
2. Hold "PROGRAM"-knappen nede i
minst 30 sekunder til (under denne
tiden, vil 3 akustiske lydsignaler høres).
ADVARSEL!
For å være sikker på at flomsikringen
skal fungere riktig, anbefales det at
oppvaskmaskinen ikke flyttes eller
vippes mens den går.
Hvis du må flytte eller vippe
oppvaskmaskinen, skal du passe på
at vaskeprogrammet er ferdig og at
det ikke er mer vann igjen i maskinen.
3. Slipp knappen når det TREDJE
lydsignalet høres ("A0" vises i displayet
for å indikere at memoreringen er av).
4. Trykk same knapp igjen ("A1" vil vises i
displayet for å indikere at memoreringen
er på).
Oppvaskmaskinen kan vise forskjellige feil i vinduet.
AUTOMATISKE FEILSIGNALER
FEIL
ÅRSAK
LØSNING
E2 vises i vinduet, og det høres
et lydsignal.
Ikke noe vann (inntaksslangen er
stengt).
Slå av maskinen, åpne
inntaksslangen, og start
programmet på nytt.
E3 vises i vinduet, og det høres
et lydsignal.
Maskinen kan ikke tømme vann.
Se etter om tømmeslangen er bøyd
eller vannlåsen eller filtrene er tette.
Hvis problemet fortsetter, kontakt
kundeservice.
E4 vises i vinduet, og det høres
et lydsignal.
Vannlekkasje.
Se etter om tømmeslangen er bøyd
eller om vannlåsen eller filtrene er tette.
Hvis problemet fortsetter, kontakt
kundeservice.
E5, E6, E7, Ef, eller EL, vises
i vinduet, og det høres et
lydsignal.
Feil på den elektroniske styringen.
Kontakt kundeservice.
E8 eller Ei vises i vinduet, og
det høres et lydsignal.
Varmeelementet til vannet fungerer
ikke riktig, eller filterplaten er tett.
Rens filterplaten.
Hvis problemet fortsetter, kontakt
kundeservice.
31
PROGRAM OVERSIKT
Vask med forvask
For programmene med forvask, anbefales det å legge inn nok en dose med oppvaskmiddel
(maks. 10 gram) direkte inn i oppvaskmaskinen.
Program
Beskrivelse
Hygiene+
75°C
Syklus med antibakteriell virkning, passer til å
vaske og desinfisere (også spesielt tilsmusset)
oppvask, som tåteflasker, osv…
DAMP
75°C
Syklus med veksling av vannstråler og damp.
Effektiv for bløtlegging og fjerning av tørket jord
og bakterier, uten behov forvask av gryter og fat.
Chef
65°C
Passer til hurtig vask av spesielt skitten oppvask.
Familie
70°C
Passer til daglig oppvask. To sluttskyllinger sikrer
et høyt nivå av hygiene og rengjøring.
UNIVERSAL
60°C
Passer til vasking av servise og kjeler som er
normalt skitne.
Daglig
55°C
Hurtig syklus, for normalt skitten oppvask,
passer til hyppig oppvasking og normal last.
Natt
55°C
Veldig stille syklus. Ideell for bruk om natten og for å
dra nytte av reduserte energiavgifter.
ECO
Program for normalt skittent servise (det mest
effektive i form av kombinasjonen av vann- og
energiforbruk for den type servise).
Programmet er standardisert etter EN 50242.
Passer til servise og glass som skal vaskes
forsiktig. Også til daglig vask av servise som er
mindre skittent, unntatt kjeler.
45°C
Krystall
45°C
A Klasse 59’
65°C
50°C
Hurtigvask av servise som skal vaskes
umiddelbart etter måltidet. Vask av servise for
4-6 personer.
Forvask
Kort kald forvask av deler som skal stå i maskinen
til du kan vaske en full maskin.
29' HURTIGVASK
= "IMPULSE"-programmer
Passer til daglig vask av normalt skitne kjeler og
servise som skal vaskes rett etter et måltid (maksimalt
8 kuverter i maskinen). - VASKEKLASSE A -
32
•••••
•••••
•••••
••••
••••
••••
••••
•••••
••••
•••••
••••
•
N/A = INGEN VALGMULIGHETER
33
Spesial
funksjion
75°C
140
JA JA
JA
75°C
130
JA JA
JA
65°C
85
JA JA
JA
70°C
125
JA JA
JA
60°C
120
JA JA
JA
55°C
80
JA JA
JA
55°C
240
JA JA
JA
45°C
170
JA JA
JA
45°C
85
JA JA
JA
65°C
59
JA JA
JA
50°C
29
JA N/A JA
5
JA N/A
* MED VARMT VANN VISES RESTERENDE TID TIL PROGRAMMET ER FERDIG PÅ DISPLAYET MENS PROGRAMMET ER I GANG.
"ALL in 1"-knapp
"SUPER ECO"-knapp
Gjennomsnittlig
oppvasktid i
minuter
"UTSATT START"knapp
Komplett program
Med kaldt vann
(15°C) *
-Avvik på ± 10%-
Varm skylling med
glansmiddel
Andre skylling med
kaldt vann
Første skylling med
kaldt vann
Hovedvask
Kald forvask
Varm forvask
Sjekk
saltbeholder
Sjekk
glansmiddlet
Rens
filtrene
Såpe
for vask (g)
Såpe
for forvask (g)
Att göra
KALKFILTERET
*
Innholdet av mineraler og kalk i vannet
varierer fra område til område. Hvis denne
kalken ikke fjernes fra vannet, vil det etterlate skjolder og hvite flekker på servise og
glass.
Vannets innhold av kalk uttrykkes i
hardhetsgrader; jo mer kalk, jo større
hardhet.
Oppvaskmaskinen er utstyrt med et kalkfilter som ved hjelp av regenereringssalt
sørger for å avkalke vannet som brukes til
oppvasken.
Opplysning om vannets hardhetsgrad kan
fåes hos det lokale vannverket.
Juster
kalkfilteret
etter
vannets
hardhetsgrad på følgende måte:
VIKTIG
Oppvaskmaskinen må ALLTID være
avslått før du begynner å programmere
kalkfilteret.
1. Trykk på "PROGRAMVALG"-knappen
og slå på oppvaskmaskinen ved å
trykke på "PÅ/AV"-knappen (du hører
et kort lydsignal).
Justering av elektronisk styrt
kalkfilter
Kalkfilteret kan behandle vann med en
hardhetsgrad på opptil 90°fH (franske
grader) eller 50°dH (tyske grader) og har 8
innstillinger.
2. Hold "PROGRAMVALG"-knappen nede
i minst 5 sekunder til, INNTIL du hører et
lydsignal. Nåværende innstillingsnivå for
vannmykneren vises i displayet.
0-3 NEJ
4-6
JA
7-11
JA
12-16 JA
17-22 JA
23-27 JA
28-33 JA
34-50 JA
3. Trykk på den samme knappen en gang
til å for å velge ønsket vannmyknernivå:
For hver gang du trykker ned knappen,
øker innstillingen med ett trinn. Når du
har nådd "d7" går displayet tilbake til
"d0".
Innstilling av
kalkfilteret
º fH
(fransk)
0-5
6-10
11-20
21-30
31-40
41-50
51-60
61-90
°dH
(tysk)
Nivå
0
1
2
3
*4
5
6
7
Bruk av salt
Tabellen under angir innstillingen
av kalkfilteret avhengig av vannets
hardhet.
Vannets
hardhetsgrad
Kalkfilteret er fra fabrikken innstilt
på 4 (d4), da dette nivået dekker de
aller fleste behov.
4. Slå av oppvaskmaskinen ved å trykke
på "PÅ/AV"-knappen, for å bekrefte den
nye innstillingen.
d0
d1
d2
d3
d4
d5
d6
d7
ADVARSEL!
Hvis det oppstår en feil, må du slå av
oppvaskmaskinen ved å trykke på
"PÅ/AV"-knappen og begynne forfra
igjen (TRINN 1).
DIGITALVINDU
PÅ/AV"-knapp
"PROGRAMVALG"-knappen
34
DESCRIPTION OF THE CONTROL PANEL
A
B
C
D
"ON/OFF" button
E
F
G
"SUPER ECO" option button
"PROGRAMME SELECTION" button
"DELAY START" button
"START"/"RESET" button
(start/cancelling programme)
"ALL in 1" option button
H
I
L
M
N
O
Digital display
"SALT EMPTY" light
"RINSE AID EMPTY" light
"OPTION SELECTION" lights
"ACTION PRO" lights
Programme guide
"ACTION PRO" button
DIMENSIONS
59,8 x 82 ÷ 90 x 55
117
Width x Height x Depth (cm)
Depth with door open (cm)
TECHNICAL DATA
12
8 persons
Min. 0,08 - Max. 0,8
EN 50242 place load
Capacity with pans and dishes
Water supply pressure (MPa)
See rating plate
Fuse / Power input / Supply voltage
CONSUMPTION (main programmes)*
Programme
Energy (kWh)
Water (L)
1,97
20
STEAM
1,35
14
UNIVERSAL
0,90
10
ECO
0,73
9
RAPID 29'
Power consumption of the off-mode and of the left-on mode: 0,30 W / 0,45 W
*Values are measured in a laboratory according to European Standard EN 50242 (consumption may
vary according to conditions of usage).
35
■ Press the "START" button.
The length of the program will be shown on
the display alternating hours with
minutes [I.e: 1 h (1 hour) / 25 (25 minutes)].
PROGRAMME SELECTION
AND SPECIAL FUNCTIONS
(Use in conjunction with programme guide)
■ When the door is shut, after an audible
signal has sounded, the programme will
start automatically. The display will show
the time remaining to the end of the cycle.
"ACTION PRO" button
WITHIN one minute of the programme
commencing, another programme
can be selected, simply by pressing
the "PROGRAMME SELECTION"
button (it is also possible to change
the "ACTION PRO" button setting ).
This button allows you to modify the wash
intensity, according to how dirty your dishes
are, by modifying the wash time and
temperature.
Press the button to increase the intensity of
wash cycle (
indicator light) or to reduce
the intensity of wash, this also allows you to
decrease the wash length time (
indicator
light).
The combination of the button with the 4
main wash programmes enables to have 8
additional wash cycles (achieving a total of
12 programmes of washing).
"IMPULSE" programmes
The “IMPULSE” programmes use an
impluse washing technology, which reduces
consumption, noise and increases
performances.
IMPORTANT
When the dishwasher is switched on,
the setting last used will be indicated.
IMPORTANT
The “intermittent” working of the
washing pump MUST NOT BE
considered a malfunction, it is a
characteristic of the impulse washing
so must be considered a normal
function of the programme.
Programme settings
■ Open the door and place the dirty dishes
inside the appliance.
■ Press the "ON/OFF" button
display will show two lines.
Programme interruption
Opening the door when a programme is
running is not recommended especially during
the main wash and final hot rinse phases.
However, if the door is opened while a
programme is running (for example, to add
dishes) the machine stops automatically and
the display will flash the remaining time
before the end of the cycle. Close the door,
without pressing any buttons. The cycle will
start from where it left off.
. The
■ Choose a programme by pressing the
"PROGRAMME SELECTION" button.
■ If you wish, press the "ACTION PRO"
button.
■ If you wish to select an option, press the
corresponding button (the indicator light
will turn on).
IMPORTANT
A running program can be interrupted
without opening the door by
pressing the "ON/OFF" button. In
this case, simply press the "ON/OFF"
button again to restart the cycle from
where it left off.
The option buttons can be selected or
deselected WHITIN one minute of the
programme commencing.
36
Programme end
WARNING!
If you open the door during the
drying cycle, an audible audio signal
advises you that the drying cycle has
not yet finished.
A 5 second alarm will sound (if not muted)
3 times at 30 second intervals to signal that
the programme has ended.
The display and all the indicator lights will
switch off.
Dishes can now be removed and the
dishwasher turned off by pressing the
"ON/OFF" button or dishes can be loaded
for new cycle.
Option buttons
Changing a running programme
"SUPER ECO" button
Proceed as follows to change or cancel a
running program:
This button provides an energy and time
saving of 25% on average (according to
the select cycle) reducing the wash water
temperature and the drying time during the
final rinse.
This programme is recommended for light
soil washes, and for slightly wet dishes that
are not fully dry, & improved drying results.
We advise you to leave the door of the
Dishwasher half-open at the end of the
cycle, to allow for a natural circulation of air
inside the dishwasher.
■ Hold the "RESET" button down for at
least 5 seconds. "00" will appear on the
display and some audible signals will
sound.
■ The running programme will be cancelled.
The display will show two lines.
■ At this point a new programme can be set.
“ALL in 1” button
This option optimises the use of “ALL in 1”
(“3 in 1”/ “4 in 1”/“5 in 1”, etc...) combined
detergents. By pressing this button, the
selected washing programme is modified
to get the best performance from combined
detergents; furthermore, the salt and rinse
aid shortage lights are de-activated.
WARNING!
Before starting a new programme,
you should check that there is still
detergent in the dispenser.
If necessary, top up the dispenser.
WARNING!
Once selected, this option keeps
being on (light on) also for next
washing cycles and it can be de-activate
(light off) only by pressing the button
once again.
Programme operations
Whilst a programme is running, the display
shows the time remaining to the end of the
cycle, which is automatically updated.
If there is any break in the power supply
while the dishwasher is operating, a
special memory stores the selected
programme and, when the power is
restored, it continues where it left off.
IMPORTANT
When this option is selected, the
"RAPID" cycle is 10 minutes longer.
37
"DELAY START" button
Alarm mute for the PROGRAMME
END
Dishwasher start time can be set with this
button, delaying start from 1 to 23 hours.
The alarm for the programme end may be
muted as follows:
Proceed as follows to set a delayed start:
IMPORTANT
The dishwasher must ALWAYS be
off before start of this procedure.
■ Press the "DELAY START" button ("00"
will appear on the display).
1. Hold down the "PROGRAMME
SELECTION" button and at the same
time switch on the dishwasher by
pressing the "ON/OFF" button (a brief
audible signal will sound).
■ Press the button again to increase the
delay in hours (each time the button is
pressed the delay is increased by 1 hour
to a maximum of 23).
2. Keep the "PROGRAMME SELECTION"
button pressed for at least 15 seconds
(during this time 2 audible signals will
sound).
■ To start the countdown, press the
"START" button.
The display will show the time remaining
to the begin of the programme.
3. Release the button when the second
audible signal sounds ("b1" will appear
on the display to indicate that the alarm
is on).
At the end of the countdown, the programme
will automatically start and the length of the
selected cycle will be shown in the display.
4. Press the same button again ("b0" will
appear on the display to indicate that the
alarm is off).
Proceed as follows to cancel a delayed
start:
5. Turn off the dishwasher by pressing the
"ON/OFF" button to confirm the new
setting.
■ Hold the "RESET" button down for at
least 5 seconds. "00" will appear on the
display and some audible signals will
sound.
To turn the alarm on again, follow the same
procedure.
■ The delayed start and the selected
programme will be cancelled.
The display will show two lines.
■ At this point, a new programme and
option buttons must be set to start a
new programme as indicated in the
"PROGRAMME SETTINGS" section.
38
4. Press the same button again ("A1" will
appear on the display to indicate that the
memorization is on).
Memorization of the last
programme used
The last programme used can
memorized by following the below:
be
5. Turn off the dishwasher by pressing the
"ON/OFF" button to confirm the new
setting.
IMPORTANT
The dishwasher must ALWAYS be
off before start of this procedure.
To disable the memorization, follow the
same procedure.
1. Hold down the "PROGRAMME
SELECTION" button and at the same
time
switch on the dishwasher by
pressing the "ON/OFF" button (a brief
audible signal will sound).
IMPORTANT
This dishwasher is equipped with an
anti-overflow safety device which will
automatically discharge any excess
water should a problem occur.
2. Keep the "PROGRAMME SELECTION"
button pressed for at least 30 seconds
(during this time, 3 audible signals will
sound).
WARNING!
To ensure the correct operation of
the anti-overflow safety device, we
recommend that the dishwasher is
not moved or tilted during operation.
If however it is necessary to tilt or
move the dishwasher, please ensure
that the washing cycle is complete
and that there is no remaining water
inside the dishwasher.
3. Release the button when the THIRD
audible signal sounds ("A0 " will appear
on the display to indicate that the
memorization is off).
The dishwasher is able to signal a series of faults in the display.
AUTOMATIC FAULT SIGNALS
FAULTS
CAUSE
SOLUTION
E2 appears on the display and
the alarm sounds.
No water (inlet hose closed).
Turn off the dishwasher, open the
inlet hose and reset the cycle.
E3 appears on the display and
the alarm sounds.
The machine cannot drain water.
Check if the drain tube is bent or if
the siphon or filters are clogged.
If the problem persists, contact
Customer Service.
E4 appears on the display and
the alarm sounds.
Water leak
Check if the drain tube is bent or if
the siphon or filters are clogged.
If the problem persists, contact
Customer Service.
E5,E6,E7,Ef or EL appears
on the display and the alarm
sounds.
Electronic control fault.
Contact Customer Service.
E8 or Ei appear on the display
and the alarm sounds.
The water heating element is not
working correctly or the filter plate is
clogged.
Clean the filter plate.
If the problem persists, contact
Customer Service.
39
PROGRAMME GUIDE
Wash with prewash
For wash programmes with prewash, it is advisable to add a second dose of detergent (max.
10 g) directly in the machine.
Description
Programme
Hygiene+
75°C
An antibacterial cycle, intended for washing and
sterilising dishes (even heavily stained ones)
babies’ bottles etc.
STEAM
75°C
Cycle with alternated action of water jets and steam.
Effective in softening and removing dried up soil and
bacteria, with no need to pre-wash pots and dishes.
Chef
65°C
Intended for rapid washing of very dirty dishes.
Family
70°C
Intended for everyday dishwashing. Two final
rinses ensure a high level of hygiene and
cleanliness.
UNIVERSAL
60°C
Once a day - for normal soiled pans and any other
items that have been left all day for washing.
Daily
55°C
Fast cycle, for “normally” dirty dishes - intended
for frequent washes and normal loads.
Night
55°C
Quietest washing cycle. Ideal for functioning by
night and for taking advantage of reduced energy
fares.
ECO
45°C
Programme for normally soiled tableware (the
most efficient in terms of its combined energy and
water consumption for that type of tableware).
Programme standardised to EN 50242.
Cristal
45°C
Suitable for delicate crockery and glassware. Also
for less soiled items excluding pans.
A Wash 59’
65°C
Suitable for heavily soiled items that are to be
washed straight after a meal (Max 8 place load).
- WASHING CLASS A-
RAPID 29'
50°C
Quick wash for dishes which are to be washed
immediately after the meal. Wash load of
4/6 persons.
Pre-wash
Short cold pre-wash for items that are stored in
the dishwasher until you are ready to wash a full
load.
= "IMPULSE" programmes
40
N/A = OPTION NOT AVAILABLE
*
"DELAY START" button
"SUPER ECO" button
"ALL in 1" button
75°C
140
YES
YES
YES
75°C
130
YES
YES
YES
65°C
85
YES
YES
YES
70°C
125
YES
YES
YES
60°C
120
YES
YES
YES
55°C
80
YES YES
YES
55°C
240
YES
YES
YES
45°C
170
YES YES
YES
45°C
85
YES YES
YES
65°C
59
YES YES
YES
50°C
29
YES
N/A
YES
5
YES
N/A
41
Programme contents
Avarage
duration
in minutes
Special function
buttons available
WITH HOT WATER THE TIME REMAINING UNTIL THE END OF THE PROGRAMME IS AUTOMATICALLY DISPLAYED WHILE THE
PROGRAMME IS RUNNING.
*
Hot rinse with rinse aid
Second cold rinse
First cold rinse
Main wash
With cold water (15°C)
-Tolerance ± 10%-
•••••
•••••
•••••
••••
••••
••••
••••
•••••
••••
•••••
••••
•
Cold pre-wash
Hot pre-wash
Check salt container
Check rinse aid
dispenser
Clean filter
Detergent for washing
Detergent for soaking
(Prewash)
Check list
WATER SOFTENER UNIT
* The softener unit is set in the factory
at level 4 (d4) as this satisfies the
requirements of the majority of users.
Depending on the source of the supply,
water contains varying amounts of limestone
and minerals which are deposited on the
dishes leaving whitish stains and marks.
The higher the level of these minerals
present in the water, the harder the water is.
The dishwasher is fitted with a water
softener unit which, through the use of
special regenerating salt, supplies
softened water for washing the dishes.
The degree of hardness of your water can
be obtained from your water supply
company.
Regulate the setting of your water softener
unit according to the degree of hardness
of your water as follows:
IMPORTANT
The dishwasher must ALWAYS be
off before start of this procedure.
1. Hold down the "PROGRAMME
SELECTION" button and at the same
time switch on the dishwasher by
pressing the "ON/OFF" button (a brief
audible signal will sound).
Regulating the water softener
The water softener can treat water with a
hardness level of up to 90°fH (French
grading) or 50°dH (German grading)
through 8 settings.
2. Keep the "PROGRAMME SELECTION"
button pressed for at least 5 seconds,
UNTIL a brief audible signal sounds.
The current water softener setting level
will be shown on the display.
°fH
(French)
°dH
(German)
0
1
2
3
*4
5
6
7
0-5
6-10
11-20
21-30
31-40
41-50
51-60
61-90
0-3
4-6
7-11
12-16
17-22
23-27
28-33
34-50
Water
softener
setting
Level
Water
hardness
Use of
regenerating
salt
The settings are listed in the table below:
NO
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
d0
d1
d2
d3
d4
d5
d6
d7
3. Press the same button again to select
the required water softener level: each
time the button is pressed, the setting
will increase by one level. When you
have reached "d7", the display will go
back to "d0".
4. Turn off the dishwasher by pressing the
"ON/OFF" button to confirm the new
setting.
WARNING!
If any problem occurs, turn the
dishwasher off by pressing the
"ON/OFF" button and start the
procedure again from the beginning
(STEP 1).
Digital display
“ON/OFF”
button
“PROGRAMME SELECTION” button
42
Fabrikanten fralægger sig ethvert ansvar for evt. trykfejl i nærværende instruktions bog.
En mere detaljeret produktbeskrivelse kan findes i producentens websted.
Valmistaja ei ole vastuussa tässä ohjekirjassa mahdollisesti esiintyvistä painovirheistä.
Valmistaja pidättää itsellään oikeuden tehdä tarvittavia muutoksia tuotteisiinsa
muuttamatta sen olennaisia ominaisuuksia.
En mer detaljerad produktbeskrivning finns på tillverkarens hemsida.
Tarkempi tuoteseloste löytyy valmistajan kotisivuilta.
Produsent og importør fraskriver seg ethvert ansvar for trykkfeil i bruksanvisningen.
Produsenten forbeholder seg retten til å foreta modifiseringer av produkter uten
nærmere varsel om dette.
En mer detaljert produktbeskrivelse finnes på produsentens webside.
The manufacturer declines all responsibility in the event of any printing mistakes in this
booklet. The manufacturer also reserves the right to make appropriate modifications to
its products without changing the essential characteristics.
To consult the product fiche, please refer to the manufacturer website.
DA
SV
FI
NO
EN
13.02 - 41901183
Tillverkaren påtager sig inget ansvar för tryckfel i denna bruksanvisning. Tillverkaren
förbehåller sig också rätten att göra förändringar av produkten så länge dess viktigaste
egenskaper inte förändras.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising