Candy | CCV5503W/1 | Candy CCV5503W/1 Εγχειρίδιο χρήστη

Candy CCV5503W/1 Εγχειρίδιο χρήστη
VIRYKLË
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
BENDROJO POBÛDÞIO ÁSPËJIMAI
Dëkojame jums, kad pasirinkote vienà ið mûsø produktø. Siekiant
geriausiø naudojimosi virykle rezultatø, rekomenduojama:
• Ádëmiai perskaityti ðioje naudojimo instrukcijoje pateiktas pastabas:
jose pateikiama informacija, susijusi su viryklës saugiu instaliavimu,
prieþiûra ir naudojimu. Iðsaugokite ðià knygelæ ateièiai.
• Parduodami ar perleisdami ðá aparatà kitam savininkui, su aparatu
jam perleiskite ir ðià naudojimo instrukcijà, kad naujasis savininkas
galëtø pasiskaityti kaip saugiai instaliuoti, priþiûrëti ir naudotis virykle.
• Aparato veikimo metu jo visos pasiekiamos dalys stipriai ákaista.
Nelieskite ðiø daliø. Pirmàkart ájungus viryklæ gali bûti juntamas
nemalonus kvapas ir atsirasti dûmø. Mes rekomenduojame tuðèiai
viryklei leisti veikti 2 val.
• Yra pavojinga modifikuoti ar bandyti modifikuoti aparatà.
• Gaminant aliejuje reikia bûti itin atsargiems: draudþiama aparatà
palikti be prieþiûros.
• Aparatas yra sunkus. Perkeldami aparatà á kità vietà, bûkite atsargûs.
• Veikiantis aparatas skleidþia ðilumà. Tai normalu. Draudþiama uþdengti aparato vëdinimo angas.
• Á orkaitæ paðaunant ar ið jos iðimant patiekalus, kuriuose gausu
riebalø ar vandens, patiekalo sultys gali iðsilieti orkaitëje. Siekdami
iðvengti nemalonaus kvapo ir gaisro, iðsiliejusio maisto likuèius
paðalinkite ið karto po gaminimo proceso.
• Naudojantis elektros prietaisais, bûtina laikytis keliø bendrøjø
saugos taisykliø:
* Nerekomenduojama naudoti adapterius, tinklo lizdo skirstytuvus
ir ilginamuosius laidus.
* Iðjungiant aparatà ið elektros tinklo, draudþiama traukti uþ elektros
kabelio.
* Nelieskite orkaitës drëgnomis rankomis arba kai esate basi.
* Paþeistà elektros kabelá, reikia pakeisti tinkamu bûdu.
* Keisdami elektros kabelá, vadovaukitës tokiomis instrukcijomis:
* Elektros kabelio pakeitimo darbus leidþiama atlikti tik kvalifikuotiems specialistams. Kreipkitës á ágaliotàjá techninës prieþiûros
centrà ir reikalaukite, kad bûtø naudojamos tik originalios atsarginës dalys.
* Esant reikalui, elektros kabelá pakeiskite H05RR-F, H05VVF ar
H05V2V2-F tipo kabeliu. Elektros kabelis turi atlaikyti aparato
naudojamà galià.
* Nepalikite aparato be prieþiûros, kol jis neatvëso.
ÐIOJE KNYGELËJE NAUDOJAMI ÞENKLELIAI
Informacijos ásisavinimui palengvinti, ðioje naudojimo instrukcijoje
naudojami þemiau pavaizduoti þenkleliai.
Saugos informacija
Aplinkos apsaugos informacija
Ðis aparatas atitinka ES E.E.C. direktyvø reikalavimus.
ATITIKTIES DEKLARACIJA
Visos su maisto kontaktuojanèios aparato dalys atitinka EEC direktyvoje 89/109 iðdëstytus reikalavimus. Ðis aparatas atitinka Europiniø
direktyvø 73/23/EEC, 89/336/EEC ir 90/336/EEC, kurias pakeitë
direktyvos 2006/EC, 2004/108/EC ir 2003/55/EC, reikalavimus, o
taip pat vëlesnius jø pakeitimus. Ðis aparatas taip pat atitinka 93/68
direktyvø reikalavimus ir vëlesnius jø pakeitimus.
Jei nëra paisoma aukðèiau pateiktø instrukcijø, gamintojas
negali garantuoti viryklës saugaus naudojimo.
NAUDINGI PATARIMAI
• Draudþiama naudoti deformuotus ar nesimetriðkus puodus.
• Prieð naudodamiesi virykle pirmàjá kartà, kruopðèiai nuvalykite groteles ir riebalø surinkimo padëklà.
• Naudodami purðkiamà valymo priemonæ, nepurkðkite jos ant kaitinimo elementø ar termostato.
• Ásitikinkite, kad kepimo skardos yra ástatytos teisingai.
• Draudþiama orkaitës kamerà iðkloti aliuminio folija.
PATARIMAI, SUSIJÆ SU SAUGA
• Viryklë turi bûti naudojama tik pagal paskirtá: maistui gaminti namø
sàlygomis. Bet koks naudojimas kitiems tikslams, pavyzdþiui, patalpø ðildymui, yra draudþiamas ir pavojingas.
• Gamintojas neprisiima atsakomybës uþ paþeidimus, kuriø prieþastimi tapo aparato netinkamas naudojimas.
• Naudojantis elektros prietaisais, bûtina laikytis bendrøjø saugos
taisykliø. Sutrikus aparato veikimui arba jam sugedus, iðjunkite já
ið elektros tinklo, jo neremontuokite ir kreipkitës á ágaliotàjá techninës
prieþiûros centrà.
• Ðis aparatas nëra pritaikytas tam, kad juo naudotøsi asmenys (áskaitant vaikus) su fizine, jutimine ir protine negalia, arba neturintys
tam reikalingø ágûdþiø ir þiniø, nebent jie bûtø priþiûrimi ar instruktuoti uþ jø saugumà atsakingo asmens.
• Priþiûrëkite vaikus, kad jie neþaistø su aparatu.
• Orkaitë stipriai ákaista, o ypaè orkaitës dureliø stiklas. Neleiskite
vaikams bûti arti ákaitusios orkaitës, o ypaè tada, kai yra ájungtas
grilio reþimas.
• Iðimdami maistà ið orkaitës, visada naudokitës virtuvinëmis priðtinëmis.
• Saugumo ir higienos uþtikrinimo tikslams, viryklë visada turi bûti
ðvari. Dël maisto ir riebalø likuèiø gali kilti gaisras.
• Nekiðkite rankø tarp orkaitës dureliø lankstø. Pasirûpinkite, kad
vaikai bûtø atokiau nuo orkaitës dureliø.
• Kai aparatu nëra naudojamasi, reikia patikrinti, ar visos rankenëlës
yra padëtyse OFF.
• Orkaitës stalèius yra skirtas tuðèioms kepimo skardoms laikyti, o
taip pat patiekalø ðilumai iðlaikyti.
• Draudþiama orkaitës stalèiuje laikyti degias, sprogias ar valymui
skirtas medþiagas, kaip antai, nailoninius maiðelius, popieriø,
audinius ir pan.
• Naudokite tik karðèiui atsparius puodus ir keptuves. Draudþiama
naudoti degias medþiagas.
TECHNINIAI DUOMENYS
YAPTYBËS
BENDRA GALIA
Keturiø kaitvieèiø 50 x 60 viryklë ir elektrinë
orkaitë
6,8 kW
Keturiø kaitvieèiø 60 x 60 viryklë ir elektrinë
orkaitë
8,4 kW
Gamyklinë plokðtelë (pritvirtinta prie viryklës nugarëlës)
1
INSTALIAVIMAS
VIRYKLËS MATMENYS
• Aparato instaliavimo darbus leidþiama atlikti tik kvalifikuotam
specialistui. Gamintojas neásipareigoja atlikti instaliavimo darbus.
Jei dël netinkamo instaliavimo atsiradusiems gedimams paðalinti
reikalingas gamintojo ásikiðimas, garantija negalios ir uþ atliktus
darbus teks sumokëti.
Kvalifikuotas specialistas turi laikytis instaliavimo instrukcijø. Dël
netinkamai atliktø aparato instaliavimo darbø, kyla asmenø ar gyvûnø suþalojimo grësmë, o taip pat turto sugadinimo pavojus. Gamintojas neatsako uþ tokius suþalojimus ar nuostolius.
ÁSPËJIMAS! Labai svarbu kreipti didelá dëmesá á aparato pastatymo
vietà! Aparatà leidþiama pastatyti tik nuolat vëdinamoje patalpoje.
Prieð atliekant bet kokius aparato remonto, instaliavimo ar modifikavimo darbus, já visada reikia iðjungti ið elektros tinklo.
• Prieð pastatydami aparatà, patikrinkite elektros tinklo parametrus
ir ásitikinkite, kad jûsø aparatas yra atitinkamai sureguliuotas.
• Draudþiama aparatà instaliuoti greta degiø objektø (pavyzdþiui,
baldø, uþuolaidø ir pan.).
G
Aukðtis (mm)
Plotis (mm)
Gylis (mm)
A
P
PASTATYMAS
VIRYKLËS IÐVAIZDA IR APRAÐYMAS
Ði naudojimo instrukcija yra skirta keliø modeliø viryklëms. Kai kuriø
ðioje naudojimo instrukcijoje paminëtø savybiø jûsø prietaisas gali
neturëti.
60 x 60 VIRYKLË
123456789101112-
Viryklës virðus
Valdymo skydelis
Stalèius
Orkaitës durelës (priekinës durelës)
Kaitvietë 1200 W
Dviejø zonø kaitvietë 1700 W
Kaitvietë 2300 W
Áspëjamosios lemputës
Kaitvieèiø valdymo rankenëlës
Orkaitës valdymo rankenëlë
Termoreguliatoriaus rankenëlë
Elektroninis programatorius
Ðis aparatas yra „X“ tipo ir buvo pagamintas atsiþvelgiant á tai, kad
greta esantys virtuviniai baldai nebus aukðtesni nei yra viryklës maisto gaminimo pavirðius.
KOJELIØ AUKÐÈIO SUREGULIAVIMAS
Jûsø viryklës kampuose yra átaisytos reguliuojamo aukðèio kojelës.
Verþliarakèiu atskirai sureguliuodami visø kojeliø aukðtá, pasiekite,
kad viryklë stovëtø lygiai horizontaliai.
50 x 60 VIRYKLË
1234-
Viryklës virðus
Valdymo skydelis
Stalèius
Orkaitës durelës
(priekinës durelës)
5- Kaitvietë 1800 W
6- Kaitvietë 1200 W
7- Áspëjamosios lemputës
8- Laikmaèio rankenëlë
9- Kaitvieèiø valdymo
rankenëlës
10- Orkaitës valdymo
rankenëlës
11- Ventiliatoriaus rankenëlë
2
ELEKTROS SUJUNGIMAI
Viryklë gali bûti komplektuojama su arba be elektros kabelio. Elektros
kabelio prijungimo prie viryklës darbus, vadovaujantis þemiau pateiktais nurodymais, leidþiama atlikti tik ágaliotojo techninës prieþiûros
centro specialistui.
Elektros sujungimus reikia atlikti vadovaujantis galiojanèiais standartais ir reglamentais. Prieð atlikdami elektros sujungimus, patikrinkite:
• Ar patalpos elektros instaliacija ir naudojami saugikliai gali atlaikyti
viryklës naudojamà galià?
(Patikrinkite priklijuotame lipduke pateiktà informacijà.)
• Ar elektros tiekimo linija yra áþeminta pagal galiojanèius standartus?
Jûsø namuose tûri egzistuoti tinkamas áþeminimo kontûras. Jei to
jûsø namuose nëra, kreipkitës á ágaliotàjá techninës prieþiûros centrà, kad bûtø paðalinta ði problema.
• Ar po viryklës instaliavimo elektros tinklo lizdas ar daugiapolis jungiklis yra lengvai pasiekiamas?
• Prie elektros kabelio reikia prijungti standartus atitinkanèià elektros
kabelio ðakutæ, o po to jà ájungti á atitinkamø parametrø tinklo lizdà.
• Jei aparatà prie elektros tinklo reikalaujama prijungti betarpiðkai,
tarp aparato ir elektros linijos reikia árengti daugiapolá jungiklá.
(Jungiklis turi atitikti standartus ir atlaikyti viryklës naudojamà galià.)
Þalias-geltonas laidas neturi bûti atjungiamas jungikliu. Rudas
kabelio laidas (ateinantis nuo raide „L“ paþymëto gnybto) visada
turi bûti prijungiamas prie elektros tinklo átapos linijos.
• Elektros kabelá reikia pravesti taip, kad jo negalëtø veikti aukðtesnë
kaip 50°C temperatûra.
• Prireikus pakeisti elektros kabelá, reikia naudoti elektros kabelá, kurio
laidø skerspjûvio plotas atitinka nurodytà viryklës naudojamà galià.
Þalias-geltonas laidas turi bûti 2 cm ilgesnis uþ átampos laidà ir
neutralø laidà.
• Atlikæ sujungimus, 3 min. laikotarpiui ájunkite kaitvietes ir patikrinkite
jø veikimà.
• Gamintojas neprisiima atsakomybës uþ paþeidimus, kuriø
prieþastimi tapo saugumo standartø nepaisymas.
Saugiklis
Trifazis
380-415V3N~
25 A
3 x 16 A
Skerspjûvio plotas
3 G 2,5 mm
Kabelio tipas
H05VV-F
arba H05RR-F
2
L1: Átampos laidas
gretðakë 1-2 ir
gretðakë 2-3
N: Neutralus laidas
gretðakë 4-5
T: Áþeminimo laidas
5 G 1,5 mm
2
H05VV-F
arba H05RR-F
1: Átampos laidas
2: Átampos laidas
3: Átampos laidas
5: Neutralus laidas
gretðakë 4-5
T: Áþeminimo laidas
VIRYKLËS SU ELEKTROS KABELIU
VIRYKLËS BE ELEKTROS KABELIO
• Viryklë turi bûti ájungiama á 220-240 V átampos elektros tinklà.
• Elektros tinklas turi bûti apsaugotas 10/16 A saugikliu.
Kabelio laidø prijungimo gnybtø tipai
1- Vienfazis sujungimas
Vienfazis
220-240 V~
2- Trifazis sujungimas
Átampos laidas
Pastaba: Dël blogai gnybte átvirtinto laido, laidas gali
stipriai ákaisti sujungimo vietoje.
Neutralus
laidas
Áþeminimo laidas (þalias-geltonas)
3
STIKLO KERAMINË KAITVIEÈIØ PLOKÐTË
Indas su variniu dugnu / moliniai indai
Rekomenduojama. Geras ðilumos laidumas, taèiau ábrëþimø pavidalu ant pavirðiaus gali likti vario dëmiø. Dëmes galima paðalinti kaitvieèiø plokðtæ valant nedelsiant. Neleiskite ðioms dëmëms prisvilti.
Iðsilydæs metalas gali prilipti prie kaitvieèiø plokðtës pavirðiaus.
Perkaitinus variná puodà ant kaitvieèiø plokðtës pavirðiaus liks nepaðalinamos dëmës.
Ásitikinkite, kad puodo ar keptuvës dugnas yra sausas
Á puodus pildami skystá ar naudodami ið ðaldytuvo iðimtà puodà,
ásitikinkite, kad jo dugnas yra sausas, prieð pastatydami já ant kaitvietës. Tokiu bûdu iðvengsite dëmiø susidarymo kaitvieèiø plokðtës
pavirðiuje.
Visada naudokite aukðtos kokybës indus su plokðèiu ir storu
dugnu
Naudojant tokio tipo indus yra iðvengiama karðtø taðkø, prie kuriø
prisvyla maistas. Storas puodø ir keptuviø dugnas uþtikrina tolygø
karðèio pasiskirstymà.
Porcelianas/emaliu padengtas indas
Tinka tik tada, kai indu dugnas yra plokðèias, storas ir lygus.
Stiklo keramika
Nerekomenduojama. Prastas ðilumos laidumas. Gali subraiþyti kaitvieèiø plokðtës pavirðiø.
Indø tinkamumas
Atminkite, kad naudojant didelæ keptuvæ yra ðildomas didesnis keptuvës dugno plotas, nei naudojant maþà keptuvæ, todël maistas
pagaminamas greièiau.
Visada naudokite pageidaujamà pagaminti maisto kieká atitinkanèius
puodus. Siekdami iðvengti maisto taðkymosi, nenaudokite labai maþø puodo, o ypaè tada, kai gaminate skystus patiekalus. Jei greitai
pagaminamiems patiekalams, deðrelëms ir skysèiams iðvirti bus
naudojamas labai didelis puodas, maistas prisvils prie puodo dugno.
Uþdaras keptuves ir kepimo skardas ar formas rekomenduojama
naudoti gaminant saldþius patiekalus. Ið atviros keptuvës iðsiliejæs
saldus skystis ant kaitvieèiø plokðtës pavirðiaus gali palikti sunkiai
paðalinamas dëmes. Tai itin taikoma apkepinimui naudojamoms
keptuvëms ir greitpuodþiams.
Draudþiama ájungti kaitvietæ, kai ant jos nëra indo arba yra pastatytas
tuðèias indas.
Indø tinkamumà patikrinkite atsiþvelgdami á tokius kriterijus:
Indai turi bûti sunkûs.
Jie turi pilnai uþdengti kaitvietës pavirðiø; jie gali bûti ðiek tiek didesni,
taèiau ne maþesni.
Indo dugnas turi bûti plokðèias ir tinkamai priglusti prie kaitvietës
pavirðiaus.
• Dël netolygaus karðèio pasiskirstymo po indo dugnu, kai kurios
patiekalo dalys gali bûti suðildomos, o kitos dalys gali likti ðaltos.
Dël ðios prieþasties bûtina daþnai pamaiðyti gaminamà patiekalà,
kai yra naudojamas indas su plonu dugnu. Kaitvietës karðtis efektyviau ir tolygiau paskirstomas kai yra naudojamas indas su storu
dugnu.
• Nerekomenduojama naudoti labai maþus indus. Platesni ir neaukðti
puodai yra daug tinkamesni, nei siauri ir aukðti puodai.
• Maþà puodà naudojant ant didelës kaitvietës, gaminimo trukmë
nesutrumpëja. Ðiuo bûdu jûs tiesiog ðvaistote dujas. Taèiau naudojant puodà su dangèiu ðiluminë energija yra taupoma.
KAITVIEÈIØ APRAÐYMAS
Kaitvietë
Po visu kaitvietës pavirðiumi yra tolygiai suvyniota metalinë laidi juosta. Jos veikimas pasireiðkia per 3 sekundes ir uþtikrina tolygø, vienodà, o taip pat ilgà gaminimà.
Stiklo keraminis pavirðius uþtikrina geresná kaitvieèiø generuojamos
ðilumos perdavimà. Kaitvieèiø plokðtës dizaino pakeitimai neturëjo
jokios átakos stiklo atsparumui aukðtai temperatûrai, taèiau þenkliai
palengvino kaitvieèiø valdymà.
Dëka itin greitai ákaistanèios kaitvietës, maisto gaminimo trukmës,
priklausomai nuo maisto gaminimo bûdo ir naudojamo indo, sumaþëja iki 15%.
Halo ðviesos kaitvietë
Tai halogeninës (1/3) ir áprastos kaitvietës (2/3) kombinacija. Tokios
kaitvietës pavirðius ákaista itin greitai. Ðià kaitvietæ rekomenduojama
naudoti kepinant mësà, greitam vandens uþvirinimui ir intensyviam
gaminimui, kai patiekalui pagaminti reikalinga aukðta temperatûra
(trumpà laiko tarpà).
Ðilumà spinduliuojanti kaitvietë
Naudojant ðià kaitvietæ, palaikoma tolygiam gaminimui uþtikrinti reikalinga temperatûra.
PATARIMAI, SUSIJÆ SU NAUDOTINAIS INDAIS
Efektyvus gaminimas
Ant itin didelës kaitvietës naudojant atitinkamo dydþio puodà su
atitinkamu kiekiu maisto jame, galima pasiekti dar geresniø maisto
gaminimo rezultatø.
Siekiant pasiekti geriausiø naudojimosi kaitvieèiø plokðte rezultatø,
labai svarbu naudoti aukðtos kokybës indus.
Naudokite tokio dydþio indus, kad jø dugnas pilnai uþdengtø
kaitvietës pavirðiø. Indo dugno skersmuo jokiu bûdu neturi bûti
maþesnis uþ kaitvietës skersmená. Jei indo dugno skersmuo yra
ðiek tiek didesnis uþ kaitvietës skersmená, kaitvietës ðiluma bus iðnaudojama maksimaliai.
INDO PASIRINKIMAS
Þemiau pateikta informacija padës pasirinkti indus, uþtikrinanèius
geriausius maisto gaminimo rezultatus.
Nerûdijantis plienas
Itin rekomenduojama. Itin tinka su daugiasluoksniu dugnu. Daugiasluoksnis dugnas sujungia nerûdijanèio plieno (iðvaizda, ilgaamþiðkumas ir stabilumas), aliuminio ar vario (ðilumos laidumas, tolygus ðilumos pasiskirstymas) savybes.
Aliuminis
Rekomenduojama. Geras ðilumos laidumas.
Ábrëþimø pavidalu kartais atsirandanèias aliuminio dëmes galima
paðalinti kaitvieèiø plokðtæ valant nedelsiant. Dël þemos lydymosi
temperatûros nerekomenduojama naudoti aliuminio indus.
Ketus
Galima naudoti, taèiau nerekomenduojama. Prastas ðilumos laidumas. Gali subraiþyti kaitvieèiø plokðtës pavirðiø.
4
NAUDOJIMASIS ORKAITE - GRILIS
MËSOS KEPIMAS
• Grilio dëka patiekalas graþiai apskrunda. Priklausomai nuo gaminamo maisto kiekio, groteles galima ástatyti skirtingose padëtyse.
Beveik visus patiekalus galima kepti ant groteliø, iðskyrus labai
neriebià paukðtienà ir mësos vyniotinius.
• Norimà iðkepti mësà ir þuvá reikia iðtepti nedideliu kiekiu aliejaus.
• Po grotelëmis padëkite sulèiø surinkimo padëklà. Á padëklà ápilkite
ðiek tiek vandens, kad iðvengtumëte nemalonaus kvapo ir riebalø
uþsiliepsnojimo.
• Ant groteliø paprastai rekomenduojama kepti mësos gabalus, pavyzdþiui, þlëgtainius, kurie nëra labai stori, skirtingø dydþiø mësos
gabalus, sumedþiotos paukðtienos gabalus, þuvá, kai kurias
darþoves (pavyzdþiui, cukinijas, baklaþanus, pomidorus ir pan.)
kartu su mësa ir þuvies produktais ant ieðmo.
Prieð padëdami þuvá betarpiðkai ant groteliø, iðtepkite jà nedideliu
kiekiu aliejaus.
Mësà druska pagardinkite po kepimo, o þuvá druska pagardinkite
prieð kepimà (pabarstykite á þuvyje padarytas ápjovas).
• Atstumas nuo grilio kaitinimo elemento iki mësos ar þuvies priklauso
nuo jos storio. Palikus tinkamà atstumà, patiekalas iðorëje neprisvils, o viduje neliks þalias.
• Á sulèiø surinkimo padëklà supildami apytikriai 1-2 stiklines vandens,
iðvengsite nemalonaus kvapo ir dûmø susidarymo.
• Ant groteliø taip pat galima kepti, pavyzdþiui, duonà ar sumuðtinius,
o taip pat kai kuriuos vaisius (bananus, greipfrutus ar ananaso
grieþinëlius, obuolius ir pan.). Pabrëþtina, kad vaisiai negali kontaktuoti su kaitinimo elementais.
• Maþiausias oraitëje kepamos mësos kiekis yra 1 kg. Prieðingu atveju iðkepusi mësa bus per sausa.
Jei pageidaujate, kad iðkepusi mësa bûtø gardi, naudokite neriebià
mësà. Jei mësa ir taip yra riebi, aliejaus nenaudokite. Jei mësos
viena pusë yra riebi, mësà á orkaitæ paðaukite riebia puse á virðø.
Iðtirpusius riebalus pasisavins po riebalø sluoksniu esanti mësa.
Pageidaujamà iðkepti mësà ið ðaldytuvo reikia iðimti likus ne maþiau kaip valandai iki gaminimo pradþios.
• Prieðingu atveju dël pernelyg didelio temperatûrø skirtumo mësa
gali tapti kieta. Prieð kepdami mësà, negardinkite jos druska, o
ypaè tada, kai mësa bus kepama ant groteliø. Prieðingu atveju
druska ið mësos iðtrauks kraujà ir sultis, dël ko mësos pavirðius
tinkamai neapskrus.
• Mësà pagardinkite druska tik ápusëjus gaminimo procesui.
• Pageidaujamà iðkepti mësà ádëkite á platø ir negilø indà.
• Gilûs indai / kepimo skardos veikia kaip apsauga nuo ðilumos.
Mësà galima ádëti á karðèiui atsparø indà arba betarpiðkai padëti
ant groteliø. Po grotelëmis padëkite sulèiø surinkimo padëklà. Jei
patiekalas gaminamas trumpà laikà, deðreles ádëkite gaminimo
pradþioje, o jei gaminamas ilga laikà - ápusëjus gaminimo procesui.
ÞUVIES KEPIMAS
Maþa þuvis maksimalioje temperatûroje gali bûti kepama nuo pradþios iki pabaigos. Vidutinio dydþio þuvis ið pradþiø turi bûti kepama
maksimalioje temperatûroje, o po to temperatûra lëtai turi bûti sumaþinama iki reikiamos. Maþa þuvis nuo pradþios iki pabaigos turi bûti
kepama minimalioje temperatûroje. Norëdami suþinoti ar þuvis iðkepusi, patikrinkite þuvies apaèioje padarytà ápjovà. Jei pageidaujate
suþinoti ar ant groteliø kepama þuvis iðkepë, patikrinkite þuvies apaèioje padarytà ápjovà. Ant groteliø iðkeptos þuvies spalva turi bûti
matinë balta. Tai negalioja laðiðai ir upëtakiui.
Draudþiama orkaitës kameros vidines sieneles ar jos dugnà iðkloti aliuminio folija. Dël pernelyg didelio karðèio gali
bûti paþeistas orkaitës pavirðiø emalis ir jûsø patiekalas.
PATARIMAI, SUSIJÆ SU MAISTO GAMINIMU
STIKLO KERAMINËS KAITVIEÈIØ PLOKÐTËS
VALDYMO RANKENËLËS
Tradicinis gaminimas
Ðilumà skleidþia virðutinis ir apatinis kaitinimo elementai. Kepimo
skardà rekomenduojama ástatyti vidurinëje padëtyje. Jei patiekalo
virðø arba apaèià reikia apskrudinti labiau, kepimo skardà atitinkamai
ástatykite aukðtesniame arba þemesniame lygyje.
Priverstinë konvekcija (su ventiliatoriumi)
• Maistas tolygiai gaminamas áðildyto oro, kuris orkaitës kameroje
paskirstomas vienodai, dëka orkaitës kameros galinëje sienelëje
átaisyto ventiliatoriaus.
• Ðio tipo orkaitë taip pat labai naudinga atðildant uþðaldytus maisto
produktus. Ji taip pat gali bûti naudojama konservuojant maisto
produktus, ruoðiant vaisinius sirupus, ir dþiovinant vaisius ir grybus.
KAIP ATLIKTI KAITVIEÈIØ PLOKÐTËS VALDYMO VEIKSMUS
Suraskite þenklà, atitinkantá pageidaujamà valdyti kaitvietæ.
Pasukdami kaitvietës valdymo rankenëlæ, nustatykite pageidaujamà kaitvietës galios lygá.
Gaminimo pradþioje mes rekomenduojame nustatyti didþiausià kaitvietës galios lygá, o po to, inde esanèiam patiekalui pasiekus reikiamà
temperatûrà, kaitvietës galios lygá sumaþinti iki reikiamo.
Kaitvietës pavirðiui ákaitus iki 60 laipsniø ir aukðtesnei temperatûrai, ims ðviesti likutinio karðèio indikatorius.
Iðjungus kaitvietæ, ðis indikatorius toliau ðvies, kol kaitvietës pavirðiaus
temperatûra nukris þemiau 60 laipsniø.
PYRAGØ KEPIMAS
• Jei nëra nurodyta kitaip, prieð paðaudami pyragà á orkaitæ, maþiausiai 10 min. kaitinkite orkaitæ. Kepdami pyragus nedarinëkite orkaitës kameros dureliø, nes jie nepakils (pyragai ir patiekalai, kuriø
sudëtyje yra mieliø ir suflë). Dël á orkaitæ patekusio ðalto oro gûsio
teðla gali nepakilti. Ar pyragas iðkepæs galite patikrinti á já ásmeigdami
dantø krapðtukà. Jei ið pyrago iðtrauktas dantø krapðtukas yra
sausas, tai reiðkia, kad pyragas yra iðkepæs. Aukðèiau apraðytos
procedûros daryti nereikia, kol nepraëjo 3/4 visos pyrago kepimo
trukmës.
Atsiþvelkite á þemiau pateiktus patarimus
• Jei patiekalo virðus yra iðkepæs, taèiau jo vidus yra neiðkepæs arba
dalinai iðkepæs, patiekalà ilgesná laiko tarpà kepkite þemesnëje temperatûroje.
• Kita vertus, jei patiekalo pavirðius yra pernelyg sausas, patiekalà
trumpesná lakà kepkite aukðtesnëje temperatûroje.
12
1
11
2
10
3
9
4
5
8
7
Padëtys
6
Patarimai
1
1-2
Itin þema Ðilumos palaikymas, sviesto iðtirpdymas...
2
3-4
Þema
3
5-6
Nedidelë Pupelës, vaisiai, vandens uþvirinimas...
4
7-8
Vidutinë
5 9-10 Aukðta
Lëtas gaminimas, padaþai, ryþiø apkepas...
Kepti obuoliai, darþovës, makaronai, þuvis...
Intensyvesnis gaminimas, omletas, þlëgtainis...
6 11-12 Itin aukðta Þlëgtainis, kotletas, kepinimas...
5
Norëdami iðjungti kaitvietæ, pasukite jos valdymo rankenëlæ á
padëtá „O“.
• Ovali kaitvietë yra sudaryta ið dviejø kaitinimo zonø: apvali kaitinimo
zona ir ovalo formos kaitinimo zona. Jei pageidaujate nustatyti
apvalios kaitvietës galios lygá, rankenëlæ nustatykite padëtyje nuo
1 iki 12. Jei pageidaujate nustatyti ovalo formos kaitvietës galios
lygá, pirmiausia rankenëlæ pasukite á padëtá 12, o po to rankenëlæ
nustatykite padëtyje nuo 1 iki 12.
• Kaitvietë yra sudaryta ið dviejø koncentriniø kaitinimo zonø.
Rankenëlæ pasukus á vienà ið padëèiø nuo 1 iki 12, bus ájungta
vidinë kaitvietës zona. Iðorinë kaitvietës zona bus suaktyvinama
tik rankenëlæ pasukus toliau uþ padëtis 12 (á maksimalios galios
padëtá).
GAMINIMO TRUKMËS LAIKMATIS
Elektros srovës tiekimas á elektrinius kaitinimo elementus yra valdomas laikmaèio. Prieð naudojantis orkaite, laikmaèio
rankenëlæ reikia pasukti á atitinkamà padëtá.
Laikmatis uþtikrina, kad orkaitë iðliks
ájungta visà reikalingà laikà. Laikmaèio
rankenële galima nustatyti daugiausiai
90 min. gaminimo trukmæ.
Jei laikmaèio rankenële nepageidaujate nustatyti maisto gaminimo
trukmës, pasukite laikamèio rankenëlæ á padëtá „ “.
Kai kuriuose elektrinëse orkaitëse yra átaisytas laikmatis, ágalinantis
nustatyti gaminimo pabaigos laikà. Toks laikmatis ágalina uþprogramuoti pageidaujamà maisto gaminimo trukmæ. Atëjus nustatytam
maisto gaminimo pabaigos laikui, orkaitë bus iðjungiama automatiðkai.
Laikmaèio rankenëlë ið nustatytos padëties sugráð á padëtá „O“, ir
orkaitë bus iðjungta automatiðkai. Jei pageidaujate naudotis orkaite
kaip áprasta, laikmaèio rankenëlæ pasukite á padëtá „O“. Dabar orkaitæ
galima valdyti rankiniu bûdu.
ELEKTRINË ORKAITË
Padëtis
Orkaitës funkcija
Orkaitë iðjungta
Sukasi ieðmas ir veikia grilio kaitinimo elementas
Ájungiamas apðvietimas
Veikia grilio kaitinimo elementas
NAUDOJIMASIS MINUTINIU LAIKMAÈIU
Veikia grilio kaitinimo elementas ir ventiliatorius
Norint nustatyti gaminimo trukmæ dujinei
orkaitei, rankenëlæ reikia pilnai apsukti,
o po to sugràþinti á padëtá, kuri atitinka
pageidaujamà nustatyti trukmæ. Praëjus
nustatytam laikui, kelias sekundes bus
girdimas garsinis signalas.
Ájungiamas ventiliatorius
Veikia virðutinis kaitinimo elementas ir ventiliatorius
Veikia apatinis kaitinimo elementas ir ventiliatorius
Veikia virðutinis ir apatinis kaitinimo elementai, ir ventiliatorius
Veikia virðutinis ir apatinis kaitinimo elementai
Veikia virðutinis kaitinimo elementas
Veikia apatinis kaitinimo elementas
NAUDOJIMASIS ELEKTRONINIU PROGRAMUOTOJU
FUNKCIJA
MINUTINIS
LAIKMATIS
RANKINIS
VALDYMAS
KAIP ÁJUNGTI
KAIP IÐJUNGTI
• Paspauskite ir
mygtukà.
laikykite
ar
• Paspausdami
mygtukà, nustatykite reikiamà laikà.
• Atleiskite visus
mygtukus.
• Paspauskite .
• Funkcijø iðrinkimo
rankenëlës pagalba
iðrinkite funkcijà.
• Praëjus nustatytam
laikui, pasigirs garsinis signalas (ðis
signalas iðsijungs
pats, taèiau já galima
iðjungti paspaumygtukà).
dþiant
• Funkcijø iðrinkimo
rankenëlæ pasukite á
padëtá „O“.
KÀ GALIMA
KAM SKIRTA
• Praëjus nustatytam laikui, bus
girdimas garsinis signalas
• Norint suþinoti, kiek laiko liko, reikia
mygtukà.
paspausti
• Leidþia naudoti orkaitæ kaip aliarmà (gali bûti aktyvuota tiek veikiant, tiek
neveikiant orkaitei).
• Ágalina orkaitæ valdyti rankiniu bûdu.
• Gaminti pagal pageidaujamà receptà
• Praëjus nustatytai gaminimo trukmei, orkaitë iðsijungs automatiðkai ir bus
skleidþiamas garsinis signalas.
GAMINIMO
TRUKMË
• Leidþia nustatyti gaminimo trukmæ.
• Paspauskite ir laikykite • Praëjus nustatytai
trukmei, orkaitë iðsi- • Paspaudus TIMER mygtukà, bus
TIMER mygtukà.
jungs
automatiðkai.
galima suþinoti likusá laikà.
• Paspausdami ar
Jei norite tai padaryti • TIMER ir
mygtukà, nustatykite
mygtukø pagalba
anksèiau, funkcijø
gaminimo trukmæ.
galima pakeisti/sumaþinti nustatytà
rankenëlæ pasukite á
• Atleiskite mygtukus.
trukmæ.
padëtá „0“ ar nustaty• Iðrinkite orkaitës
kite „0:00“ (TIMER ir
funkcijà.
mygtukais).
GAMINIMO
PABAIGA
• Nustatytu laiku
• Leidþia nustatyti gaminimo pabaigos
• Paspauskite ir laikyorkaitë iðsijungs. Jei
laikà.
kite END mygtukà.
orkaitæ pageidaujate • Paspaudþiant END mygtukà, galima
• Paspausdami
iðjungti rankiniu bûdu,
patikrinti nustatytà laikà.
mygtukus, nustatykite
mygtukø pagalba galima
funkcijø iðrinkimo
• END ir
pageidaujamà orkaikoreguoti nustatytà laikà.
rankenëlæ pasukite á
tës iðsijungimo laikà.
padëtá „O“.
• Atleiskite mygtukus.
• Funkcijø iðrinkimo
rankenële iðrinkite
orkaitës funkcijà.
• Paprastai ði funkcija yra vadinama „gaminimo laiko“ funkcija. Pavyzdþiui,
jei patiekalas turi bûti gaminamas 45 min. ir turi bûti paruoðtas 12:30, jums
tereikia iðrinkti gaminimo funkcijà, nustatyti 45 min. gaminimo trukmæ ir
12:30 gaminimo pabaigos laikà.
• Gaminimas bus pradëtas automatiðkai 11:45 (12:30 minus 45 min.) ir bus
tæsiamas iki nustatyto laiko, o po to orkaitë iðsijungs automatiðkai.
ÁSPËJIMAS!
Jei gaminimo pabaiga bus iðrinkta, nenustaèius gaminimo trukmës, orkaitë
ásijungs iðkart ir iðsijungs nustatytu laiku.
Paros laiko nustatymas:
ÁSPËJIMAS: pirmas veiksmas, kurá reikia atlikti po aparato instaliavimo ar atsinaujinusio elektros energijos tiekimo (displëjaus ekrane blykèios
yra tikslaus laiko nustatymas. Tai yra atliekama tokiu bûdu:
• Paspauskite ir laikykite TIMER ir END mygtukus (
mygtukø pagalba.
• Laikà nustatykite
• Atleiskite visus mygtukus.
ir
)).
DËMESIO: orkaitë veiks tik iðrinkus rankinio valdymo funkcija ar nustaèius gaminimo trukmæ.
mygtukø yra átaisyti + ir - mygtukai.
PASTABA: kai kuriuose modeliuose vietoje
6
),
MAISTO GAMINIMO LENTELËS
Tradicinis ir priverstinës konvekcijos gaminimo reþimai; svoris (gramais)
Tradiciniu gaminimo reþimu gaminamø MAISTO PRODUKTØ TIPAS
Svoris
(g)
MAISTO PRODUKTO
TIPAS
Tradicinis
gaminimo
reþimas
PYRAGAI IR DESERTAI
Teðla su ámuðtu kiauðiniu
Teðla
Maþi pyragëliai
Varðkës tortas
Obuoliø pyragas
Sluoksniuoti pyragëliai
Pyragaièiai su dþemu
Maþi pyragëliai
Biskvitai
Kreminiai pyragëliai
Priverstinës Gaminimo
konvekcijos
trukmë
reþimas
(min.)
PASTABOS
2 (1 ir 3)
2 (1 ir 3)
2 (1 ir 3)
2 (1 ir 3)
2 (1 ir 3)
2 (1 ir 3)
2 (1 ir 3)
2 (1 ir 3)
2 (1 ir 3)
DUONA IR PICA
Balta duona
Ruginë duona
Sumuðtinis
Pica
Uþdaroje orkaitëje ant
kepimo skardos po 8 vnt.
Ant groteliø
2 (1 ir 3)
2 (1 ir 3)
MAKARONAI
Makaronai
Su darþovëmis
Maþi makaronai
Lazanija
2 (1 ir 3)
2 (1 ir 3)
2 (1 ir 3)
MËSA
Jautienos kepsnys
Kiaulienos kepsnys
Verðienos kepsnys
Jautienos kepsnys britaniðkai
Ëriena
Viðèiukas
Kalakutas
Antis
Þàsis
Triuðis
ÞUVIS
Visa þuvis
Filë
Kepimas ant groteliø
Kepimas ant groteliø
Kepimas ant groteliø
Kepimas ant groteliø
Koja
Visas
Visas
Visa
Visa
Dalimis
2 (1 ir 3)
2 (1 ir 3)
2 þuvys
4 filë gabalëliai
PASTABA:
1) Á gaminimo trukmæ nebuvo áskaièiuotas orkaitës ákaitinimui reikalingas laikas. Apytikriai 10 min. trukmës orkaitës ákaitinimas yra reikalingas
ypaè kepant pyragus, picas ir duonà.
2) Nurodo kepimo skardø padëtis, kai gaminama keliuose lygiuose vienu metu.
3) Visi patiekalai gaminami esant uþdarytoms orkaitës durelëms.
MAISTO
PRODUKTO TIPAS
KIEKIS
VNT.
SVORIS
KEPIMAS ANT GROTELIØ
SKARDOS
POZICIJA
TEMPERATÛRA (°C)
maks.
maks.
maks.
maks.
maks.
maks.
maks.
maks.
maks.
maks.
maks.
Bifðteksas
Kotletai ant groteliø
Deðrelës
Viðèiuko dalys
Ávairus ant groteliø
Pieno desertai
Pomidoro grieþinëliai
Þuvies filë
Eskalopai
Skrudinta duona
Duonos riekës
7
GAMINIMO TRUKMË
(min.)
VIRÐUTINË
PUSË
APATINË
PUSË
VALYMAS IR PRIEÞIÛRA
Prieð atlikdami valymo ir kitus prieþiûros darbus:
• Aparatà iðjunkite ið elektros tinklo.
• Jei orkaitë karðta, palaukite iki ji atvës.
• Draudþiama aparato valymui naudoti garus ar aukðto slëgio valymo
prietaisus.
• Draudþiama orkaitës dureliø stiklà valyti abrazyviniais valikliais,
metaliniais ðveitikliais ar aðtriais árankiais.
• Emaliuotus pavirðius valykite ðiltu muilinu vandeniu arba specialiomis ðiø pavirðiø valymui skirtomis priemonëmis. Draudþiama
naudoti abrazyvines valymo priemones, kurios gali paþeisti pavirðiø
ir sugadinti viryklës iðvaizdà. Labai svarbu orkaitæ valyti, kaskart ja
pasinaudojus.
• Nerûdijanèio plieno groteliø valymui naudokite nerûdijanèio plieno
valymui skirtas priemones.
• Stiklinius pavirðius, kaip antai, viryklës virðø, orkaitës dureliø stiklà
ir stalèiø reikia valyti, kai jie yra atvësæ.
• Paþeidimams, kuriø prieþastimi tapo aukðèiau pateiktø reikalavimø
nepaisymas, garantija nëra taikoma.
• Draudþiama naudoti abrazyvines valymo priemones, metalinius
ðveitiklius, aðtrius árankius, ðiurkðèias kempinëles ar chemiðkai
aktyvius produktus ir priemones, galinèias nepataisomai paþeisti
katalitiná pavirðiø.
• Kepant labai riebià mësà, rekomenduojama naudoti gilias kepimo
skardas, o taip pat po grotelëmis padëti skardà varvanèioms sultims surinkti.
Maks. 30°
Draudþiama naudoti pernelyg drëgnà kempinæ.
Draudþiama naudoti peilá ar atsuktuvà.
Grandiklis su skustuvo peiliuku nepaþeis pavirðiaus jei á pavirðiø
bus laikomas ne didesniu kaip 30° kampu.
Grandiklio su skustuvo peiliuku niekada nepalikite vaikams pasiekiamoje vietoje.
Draudþiama valymui naudoti abrazyvines valymo priemones ar ðveitiklius.
Metalinis kaitvieèiø plokðtës apvadas
Metaliná apvadà valykite muiliname vandenyje sudrëkintu skudurëliu,
o po to ðvariame vandenyje sudrëkintu skudurëliu. Tada viskà gerai
nusausinkite ðvelnaus audeklo skudurëliu.
Orkaitës dureliø valymas
Norint gerai nuvalyti orkaitës dureles, jas rekomenduojam iðimti kaip
pavaizduota deðinëje.
Pilnai atidarykite dureles ir atlenkite lankstø fiksatorius 180° kampu.
Priverkite dureles 30° kampu. Ðiek tiek pakeldami dureles, jas iðimkite.
Naudokite tik specialiai stiklo keraminiø pavirðiø valymui skirtas priemones (pastà ir grandiklius). Ðiø priemoniø galima ásigyti specializuotose parduotuvëse.
Pasirûpinkite, kad ant kaitvieèiø pavirðiaus niekas neiðsilietø, nes
ant ákaitusio pavirðiaus kam nors uþlaðëjus, tai gretai prisvils. Tokias
dëmes sunku nuvalyti.
Kuo toliau nuo kaitvieèiø plokðtës rekomenduojama laikyti greitai iðsilydanèias medþiagas, kaip antai plastmasinius daiktus, cukrø ar
produktus, kuriø sudëtyje yra daug cukraus.
180
Orkaitës kameros apðvietimo lemputës pakeitimas
• Iðjunkite viryklæ ið elektros tinklo ir iðsukite perdegusià lemputæ.
Perdegusià lemputæ pakeiskite temperatûrai atsparia, identiðka
lempute.
• Draudþiama valymui naudoti valymo garais prietaisus.
PRIEÞIÛRA:
• Kelis laðelius specialios valymo priemonës uþlaðinkite ant kaitvieèiø plokðtës pavirðiaus.
• Ásisenëjusias dëmes nuvalykite ðvelniu skudurëliu arba truputá drëgnu virtuviniu popieriumi.
• Valykite ðvelniu skudurëliu ar sausu virtuviniu popieriumi, kol pavirðius bus visiðkai ðvarus.
Jei nepavyko paðalinti visø dëmiø:
• Kelis laðelius specialaus valymo skysèio uþlaðinkite ant kaitvieèiø
plokðtës pavirðiaus.
• Grandiklá laikydami á stiklo keraminës kaitvieèiø plokðtës pavirðiø
pakreipæ 30° kampu, grandykite dëmæ kol jos neliks.
• Pavirðiø valykite ðvelniu skudurëliu ar sausu virtuviniu popieriumi,
kol pavirðius bus visiðkai ðvarus.
• Prireikus pakartokite aukðèiau apraðytà procedûrà.
KELI PATARIMAI:
Daþnai valant stiklo keraminës kaitvieèiø plokðtës pavirðiø, jis pasidengia apsauginiu sluoksniu, kuris apsaugo pavirðiø nuo ábrëþimø.
Prieð vël naudojantis kaitvieèiø plokðte, reikia ásitikinti, kad jos pavirðius ðvarus. Norëdami paðalinti vandens paliktas dëmes, naudokite
kelis laðelius baltojo acto ar citrinos sulèiø. Tada pavirðiø nuvalykite
sugeriamuoju popieriumi ir keliais laðeliais specialaus valymo skysèio. Siekiant palengvinti valymo darbus, galima nuimti valdymo rankenëles.
Pasirûpinkite, kad á atviras vietas nepatektø skysèio, o po to
vël uþdëkite rankenëles.
Nors ir stiklo keraminis pavirðius yra pakankamai atsparus subraiþymams, vis dëlto indà rekomenduojama perkleti, o ne stumti nuo
vienos kaitvietës ant kitos.
0
SAVAIME IÐSIVALANTI KATALITINË ORKAITË
• Kai kuriø modeliø orkaitëse yra átaisytos specialios savaime nusivalanèios sienelës, padengtos labai akytu sluoksniu. Jei orkaitës sienelës yra tokios kaip apraðyta aukðèiau, orkaitës nebereikës valyti
rankomis.
• Nepaisant to per didelis riebalø kiekis gali uþblokuoti ðio pavirðiaus
poras. Tokiu atveju katalitiniø sieneliø savybes reikia atstatyti, 1020 min. ájungus tuðèià orkaitæ ir nustaèius didþiausià temperatûrà.
• Jei orkaitës sienelës yra padengtos storu riebalø sluoksniu, ðiuos
neðvarumus reikia nuvalyti minkðtu skudurëliu ar kempine, suvilgyta karðtame muiliname vandenyje. Katalitines sieneles reikia
pakeisti po apytikriai 300 val. naudojimo.
8
TECHNINËS PRIEÞIÛROS CENTRAS IR VEIKIMO SUTRIKIMØ PAIEÐKA
Jei orkaitë neveikia, prieð kreipiantis á techninës prieþiûros centrà,
rekomenduojama:
• patikrinti, ar orkaitë buvo tinkamai ájungta á elektros tinklà.
Kaitvietës daþnai ásijungia/iðsijungia
Ásijungimo-iðsijungimo ciklai kinta priklausomai nuo reikiamo karðèio
lygio:
• maþas lygis: trumpas veikimo laikas;
• aukðtas lygis: ilgas veikimo laikas.
Neveikia orkaitë
Ar orkaitës valdymo rankenëlë teisingoje padëtyje?
Atvaizduojama „H“ ir blykèioja likutinio karðèio indikatorius
Per aukðta elektroniniø komponentø temperatûra. Leiskite kvalifikuotam specialistui patikrinti, ar viryklë buvo instaliuota laikantis rekomendacijø.
Gaminimas trunka pernelyg ilgai
Ar buvo nustatyta atitinkama temperatûra?
Ið orkaitës verþiasi dûmai
Orkaitæ rekomenduojama valyti kaskart ja pasinaudojus. Jei kepimo
metu ið mësos iðsiliejæ riebalai nebus nuvalyti, kità kartà ájungus orkaitæ bus juntamas nemalonus kvapas ir ið orkaitës ims verþtis dûmai. (Þr. skyrelá „Valymas ir prieþiûra“).
APLINKOS APSAUGA
Neveikia orkaitës kameros apðvietimas
• Gali bûti, kad perdegë lemputë. Apie lemputës pakeitimà skaitykite
atitinkamame skyrelyje.
• Jei iðkilusios problemos paðalinti nepavyko, kreipkitës pagalbos á
artimiausià techninës prieþiûros centrà.
• Nurodykite modelio ir produkto numerius (PNC ir ENR).
• Pastaèius aparatà, visas jo ápakavimo medþiagas reikia utilizuoti
prisilaikant aplinkos apsaugos reikalavimø.
• Prieð utilizuodami senà prietaisà, nupjaukite jo elektros laidà, kad
prietaiso nebûtø galima ájungti á elektros tinklà.
• Ðis aparatas yra paþymëtas pagal atitarnavusiø buitiniø elektros ir
elektroniniø prietaisø (WEEE) utilizavimo direktyvà 2002/96/CE.
• Tinkamai utilizuodami ðá aparatà, jûs padedate iðvengti potencialaus
pavojaus supanèiai aplinkai ir sveikatai, ko nepavyktø iðvengti su
tokia áranga elgiantis netinkamai.
• Ðis ant produkto pavaizduotas þenklelis nurodo, kad ðis aparatas
negali bûti traktuojamas kaip buitinë ðiukðlë. Todël atitarnavusá
aparatà reikia pristatyti á atitarnavusiø buitiniø elektros ir elektroniniø
prietaisø surinkimo punktà.
• Aplinkos apsaugos tikslais visus atitarnavusius prietaisus reikia
utilizuoti prisilaikant vietiniø norminiø aktø.
• Iðsamesnæ informacijà apie aparato utilizavimà jums gali pateikti
miesto savivaldybëje, senos árangos priëmimo punkto atstovas
arba parduotuvëje, kurioje ásigijote ðá produktà.
Naudojant kaitvietæ, vanduo neuþverda
Naudokite tik indus su plokðèiu dugnu. Jei tarp indo ir kaitvietës matoma ðviesa, kaitvietës karðtis nëra iðnaudojamas efektyviai. Puodo
ar keptuvës dugnas turi pilnai uþdengti visà kaitvietæ.
Gaminimas trunka pernelyg ilgai
Naudojamas netinkamas indas. Naudokite tik indus plokðèiu dugnu,
kurie yra pakankamai sunkûs, o jø dugno skersmuo yra lygus ar
truputá didesnis uþ kaitvietës skersmená.
Stiklo keraminiame kaitvieèiø plokðtës pavirðiuje smulkûs ábrëþimai
Naudojama netinkama valymo priemonë arba indai su grublëtu dugnu; maþos smëlio ar druskos kruopelytës prilipo prie indo dugno.
Skaitykite skyrelá „VALYMAS“; prieð naudojant, reikia ásitikinti, kad indo dugnas yra ðvarus. Naudojant tinkamas valymo priemones, ábrëþimus galima sumaþinti.
Metalo dëmës
Draudþiama ið aliuminio pagamintus indus stumdyti stiklo keraminiu
kaitvieèiø plokðtës pavirðiumi. Skaitykite rekomendacijas, susijusias
su valymu.
Naudojate tinkamas valymo priemones, bet dëmiø paðalinti nepavyksta.
Dëmes paðalinkite, naudodamiesi grandikliu. Skaitykite skyrelá „VALYMAS“.
Kaitvieèiø plokðtës pavirðiuje tamsios dëmës
Dëmes paðalinkite, naudodamiesi grandikliu. Skaitykite skyrelá „VALYMAS“.
Kaitvieèiø plokðtës pavirðiuje baltos spalvos dëmës
Ðias dëmes gali palikti ið aliuminio ar vario pagaminti indai, o taip
pat vanduo ar maisto likuèiai; dëmes paðalinkite, naudodamiesi
valymo pasta.
Kaitvieèiø plokðtës pavirðiuje iðsilydë plastmasë
• Skaitykite skyrelá „VALYMAS“.
Neveikia kaitvieèiø plokðtë ar kai kurios kaitvietës
Gretðakës lizdø bloke iðdëstytos neteisingai. Patikrinkite, ar sujungimai atlikti laikantis rekomendacijø.
Uþblokuotas valdymo skydelis
Iðjunkite kaitvieèiø plokðtës blokavimo funkcijà.
9
Gamintojas neatsako uþ spausdinimo ar vertimo metu ðioje naudojimo instrukcijø knygelëje ásivëlusias klaidas. Dël nuolatinio produktø saugumo
ir funkcionalumo tobulinimo, gamintojas pasilieka teisæ savo nuoþiûra keisti ðá produktà be atskiro áspëjimo.
10
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising