Candy | CCG9M52PX | Candy CCG9M52PX Používateľská príručka

Candy CCG9M52PX Používateľská príručka
CCG 9M52PX
POKYNY A DOPORUČENÍ K
INSTALACI, POUŽITÍ A SERVISU
SPORÁKŮ
1
Spotřebič byl navržen a vyroben v souladu s Evropskými standardy uvedenými níže:
=> EN 30-1-1, EN 30-2-1 a EN 437 plus následnými dodatky (plyn)
=> EN 60 335-1 a EN 60 335-2-6 (elektřina) plus příslušnými dodatky
Spotřebič vyhovuje předpisům Evropských směrnic:
=> 2006/95 EC týkající se elektrické bezpečnosti (BT).
=> 2004/108 EC týkající se elektromagnetické kompatibility (EMC)
=> 2009/142/CE týkající se bezpečnosti plynu.
Příslušenství trouby, které přichází do kontaktu s potravinami je vyrobeno z materiálů vyhovujících
ustanovením směrnice 89/109 EC z 21/12/88.
Tento výrobek vyhovuje EU směrnici 2002/96/EC.
Symbol přeškrtnuté nádoby na spotřebiči označuje, že spotřebič se nesmí likvidovat společně s
běžným domovním odpadem na konci své životnosti. Musíte jej odnést na sběrné místo k recyklaci
elektrických a elektronických zařízení nebo odevzdat prodejci při koupi nového ekvivalentního
spotřebiče.
Uživatel je odpovědný za doručení spotřebiče na příslušné sběrné místo na konci životnosti,
nedodržením tohoto postupu Vám může být udělena pokuta podle nařízení o nakládání s odpady.
Separovaný sběr odpadů pro recyklaci a správnou likvidaci pomáhá snížit možné negativní dopady na
životní prostředí a lidské zdraví a také umožňuje recyklaci materiálů z výrobků.
Pro podrobnější informace o dostupném sběrném systému kontaktujte místní recyklační středisko,
místní správu nebo prodejnu, kde jste spotřebič zakoupili.
Výrobci a dovozci jsou odpovědni za dodržení svých povinností ohledně recyklace a správné likvidace
přímým nebo nepřímým podílením se při sběrném systému.
2
Pomoc a náhradní díly
Než spotřebič opustí výrobu, je důkladně zkontrolován a otestován odborným personálem k zajištění
nejlepší funkčnosti.
Jakékoliv následné opravy nebo nastavení se musí provádět s maximální opatrností a musí je
provádět kvalifikovaný personál.
Z tohoto důvodu doporučujeme vždy kontaktovat nejbližší servisní středisko, kterému sdělíte značku,
model, sériové číslo a typ závady. Veškerá data týkající se spotřebiče jsou vytištěna na výrobním
štítku připevněném na spotřebiči i na původním obalu.
Duplikát výrobního štítku je také v tomto návodu k použití. Připevněte tento štítek na návod nebo na
dostupný povrch v blízkosti spotřebiče, pro snadné použití.
Tato informace umožňuje technickému asistentovi výjezd se správnými náhradními díly a zajistit co
nejrychlejší nápravu spotřebiče.
Naše servisní střediska a autorizovaní prodejci používají pouze originální náhradní díly.
Obsah
Důležitá bezpečnostní upozornění k použití ....................................................................................... 4
Popis spotřebiče ................................................................................................................................... 7
Popis .............................................................................................................................................................. 7
Popis ovládacích prvků ................................................................................................................................... 8
Pokyny pro uživatele ............................................................................................................................ 11
Varná deska: Základní bezpečnostní upozornění .......................................................................................... 11
Zapálení hořáků ............................................................................................................................................ 11
Trouba: Základní bezpečnostní pokyny ......................................................................................................... 11
Použití multifunkční trouby ........................................................................................................................... 12
Užitečné tipy k vaření ................................................................................................................................... 13
Tabulka pečení/Časy pečení ........................................................................................................................ 14
Tabulka grilování .......................................................................................................................................... 15
Čištění a údržba ........................................................................................................................................... 16
Odstranění možných problémů .......................................................................................................... 18
Technické údaje ................................................................................................................................... 19
Pokyny pro instalatéra ........................................................................................................................ 20
Technické informace .................................................................................................................................... 20
Instalace ...................................................................................................................................................... 20
Připojení plynu ............................................................................................................................................. 23
Připojení k elektrické síti ............................................................................................................................... 24
Nastavení ..................................................................................................................................................... 25
Konverze........................................................................................................................................................26
3
Důležitá bezpečnostní upozornění k použití
Zakoupili jste si jeden z našich výrobků, za co
Vám děkujeme. Jsme přesvědčeni, že tento
nový, moderní, funkční a praktický spotřebič
vyrobený z materiálů nejvyšší kvality splní
všechna vaše očekávání. Tento nový spotřebič
se snadno používá, ale před jeho instalací
a použitím si důkladně přečtěte tento návod
k použití. Nabízí informace pro bezpečnou
instalaci, použití a údržbu. Odložte si tento návod
na bezpečném místě pro použití v budoucnosti.
Výrobce si vyhrazuje právo na uskutečnění
změn výrobků, které považuje za potřebné
nebo užitečné, také ve vašem zájmu, bez
změny podstatných funkcí a bezpečnostních
vlastností. Výrobce nenese odpovědnost za
nepřesnosti z důvodu tiskových chyb v tomto
návodu.
Poznámka: obrázky v tomto návodu jsou čistě
informativní.
• Instalaci, nastavení, konverzi a údržbu
popsanou v části «Pokyny pro instalatéra»
musí provádět pouze kvalifikovaný servisní
technik.
• Instalace všech plynových a kombinovaných
spotřebičů musí vyhovovat platným
standardům.
• Spotřebič se musí používat pouze k
určenému účelu, t.j. k vaření jídel v
domácnosti. Jakékoliv jiné použití je
nesprávné a proto nebezpečné.
• Výrobce nenese žádnou odpovědnost za
poškození nebo úrazy osob z nesprávné
instalace, údržby nebo použití spotřebiče.
• Po odstranění obalu z vnějšího povrchu a
různých vnitřních dílů zkontrolujte, zda je
spotřebič v perfektním stavu. Pokud máte
pochybnosti, kontaktujte servisní středisko.
• Elektrická bezpečnost spotřebiče je zajištěná
pouze v případě, pokud se připojí vhodnému
uzemňovacímu systému, podle elektrických
bezpečnostních standardů. Výrobce nenese
žádnou odpovědnost v případě nedodržení
těchto pokynů. Pokud máte nějaké
pochybnosti, kontaktujte kvalifikovaného
technika.
• Před instalací se ujistěte, zda místní sítě
(druh a tlak plynu) a nastavení spotřebiče
odpovídají»;
• «stav nastavení spotřebiče je uvedený na
štítku (nebo výrobním štítku)»;
• «tento spotřebič se nesmí připojovat ke
4
spalovacím zařízením. Musí se instalovat
v souladu s platnými instalačními předpisy.
Zejména dbejte na požadavky týkající se
větrání».. (viz kapitolu «Technické funkce»).
• NENÍ URČENÝ PRO POUŽITÍ NA LODI,
KARAVANU ANI MOBILNÍM DOMU,
DOKUD NENÍ KAŽDÝ HOŘÁK VYBAVENÝ
OCHRANOU PLAMENE.
• Neupravujte tento spotřebič
HORKÝ POVRCH
• Pouze pro použití v domácnosti
Důležitá bezpečnostní upozornění k použití
VAROVÁNÍ- Spotřebič a přístupné části se
mohou během použití zahřívat. Zvyšte pozornost
při kontaktu s ohřevnými prvky. Děti do 8 let
mějte neustále pod dohledem.
• Sklo dvířek trouby a přístupné části se během
provozu zahřívají. Abyste zabránili popálení,
držte děti v bezpečné vzdálenosti.
• Nepoužívejte tento spotřebič k vytápění
místnosti.
• Nedotýkejte se elektrických spotřebičů, pokud
máte mokré ruce nebo nohy.
• Nepoužívejte spotřebič, pokud jste bosí.
• Netahejte za přívodní kabel při odpojování
spotřebiče.
• Nenechávejte spotřebič venku na slunci, dešti
apod.
• Nedovolte dětem hrát si se spotřebičem.
• Tento spotřebič smí používat děti od 8 let a
osoby se sníženými fyzickými, senzorickými
a mentálními schopnostmi, nebo bez
dostatečných zkušeností a znalostí, pokud
jsou pod dohledem osoby nebo byly poučeny
o použití spotřebiče a porozuměly rizikům.
Nedovolte dětem hrát si se spotřebičem.
Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez
dohledu.
• UPOZORNĚNÍ - Abyste zabránili nechtěnému
překlopení spotřebiče, například když se
děti zavěsí na otevřená dvířka trouby, nebo
ponecháním velké zátěže na dvířkách trouby,
musíte našroubovat dva řetězy na zadní
stranu sporáku a upevnit ke stěně pomocí
háků. Ujistěte se, zda jsou řetězy napnuté. Viz
pokyny k instalaci.
• Před prvním použitím se ujistěte, zda je
trouby prázdná a dvířka jsou zavřená,
zahřejte troubu na maximální teplotu na
dvě hodiny. Tímto se z vnitřku trouby vypálí
ochranný film a odstraní se nežádoucí
pach. Zajistěte dostatečné větrání během
vypalování a neznepokojujte se, pokud si
všimnete malé množství kouře.
• Pokyny pro trouby s kolejničkami pro zasunutí
plechů obsahují pokyny pro správnou instalaci
kolejniček. Zadní doraz roštu trouby musí
směrovat nahoru.
• Nekontrolovaná příprava s oleji a tuky může
být nebezpečná a způsobit požár.
• Nikdy se nepokoušejte uhasit plamen vodou,
ale spotřebič vypněte a plamen překryjte,
např. požární dekou.
• Riziko požáru: Neskladujte žádné předměty
na varné desce
• Nepoužívejte drsné ani ostré čisticí prostředky
ani ostré kovové škrabky k čištění skla dvířek
trouby, neboť byste mohli poškrávat the
povrch, což může vést k rozbití skla.
• Nikdy nepoužívejte hubky ani drsné
prostředky a rozpouštědla k odstranění skvrn
z lakového a nerezového povrchu.
• Před sejmutím ochrany ventilátoru za účelem
čištění nejdříve vypněte spotřebič. Po čištění
ochranu ventilátoru nasaďte na místo v
souladu s pokyny.
• Trouba může být vybavena teplotní sondou.
Používejte pouze teplotní sondu doporučenou
pro tuto troubu servisním střediskem.
• Před otevřením odstraňte z pokličky veškeré
nečistoty.
• VAROVÁNÍ: V případě prasknutého povrchu
spotřebič vypněte, abyste zabránili zasažení
elektrickým proudem.
5
Důležitá bezpečnostní upozornění k použití
• Upozornění: Abyste zabránili nebezpečí z
důvodu neúmyslného vypnutí tepelné pojistky,
tento spotřebič se nesmí napájet přes externí
spínací zařízení, jako je časovač nebo být
připojen k obvodu, který se pravidelně vypíná
a zapíná.
• Před výměnou žárovky se ujistěte, zda je
spotřebič vypnutý, abyste zabránili zasažení
elektrickým proudem.
• Sporáky mohou být vybavené malým
prostorem pod troubou, který lze využít ke
skladování předmětů, pamatujte, že povrch
může být horký, proto dovnitř nevkládejte
hořlavé předměty.
• Nepoužívejte k čištění trouby vysokotlaký
parní čistič.
• Pokud stojí sporák na podložce, musíte přijat
opatření zabraňující sklouznutí.
• Pokud je spotřebič vybavený skleněným
krytem, tento se může při zahřátí poškodit.
Vypněte všechny hořáky a plotny, spotřebič
nechte vychladnout před zavřením víka (obr.
3)
• Vyhněte se použití trouby k odkládání nádobí,
když ji nepoužíváte k vaření a pečení: v
případě náhodného zapnutí může dojít k
poškození a nehodám.
• Pokud používáte elektrickou zásuvku v
blízkosti spotřebiče, ujistěte se, aby se
kabel nedotýkal sporáku a byl v dostatečné
vzdálenosti od všech horkých částí.
• Odpojení spotřebiče musí být včleněno v
pevném připojení podle předpisů.
• Pokyny uvádějí typ kabelu, který je nutné
použít, s ohledem na teplotu zadní strany
spotřebiče.
• Tento spotřebič musíte instalovat v souladu
s platnými předpisy a používat na dobře
větraném místě. Přečtěte si všechny
pokyny před instalací nebo použitím tohoto
spotřebiče. Po použití spotřebiče zkontrolujte,
zda jsou všechny ovládací prvky v uzavřené
nebo vypnuté pozici, zkontrolujte, zda "0” na
knoflíku odpovídá symbolu "•” na předním
panelu.
6
• Před čištěním nebo údržbou spotřebiče jej
odpojte od elektrické sítě.
• V případě závady vypněte spotřebič a odpojte
jej od elektrické sítě a nemanipulujte s ním.
Všechny opravy nebo nastavení se musí
provádět s maximální pozorností a může je
provádět pouze kvalifikovaný servisní technik.
• Z tohoto důvodu doporučujeme kontaktovat
autorizované servisní středisko.
• Použití plynových varných spotřebičů
způsobuje vytváření tepla a vlhkosti v
místnosti instalace. Zajistěte dostatečné
větrání místnosti: udržujte přirozené větrací
otvory volné nebo instalujte mechanické
ventilační zařízení (odsavač). Dlouhodobé
použití spotřebiče může vyžadovat další
větrání, například otevření dveří nebo okna,
nebo účinnější ventilaci, například zvýšením
výkonu mechanické ventilace.
• Tyto pokyny platí pouze v případě, pokud
je na spotřebiči symbol dané země. Pokud
na spotřebiči není daný symbol, je nutné
dodržovat technické pokyny, které nabízejí
všechny potřebné instrukce týkající se úpravy
spotřebiče podle podmínek použití dané
země».
Popis spotřebiče
Popis
Sporák obsahuje plynovou varnou desku a
elektrickou troubu.
Každý ovládací prvek na předním panelu
obsahuje obrázek znázorňující, který hořák
nebo ohřevné těleso ovládá. Kombinace hořáků
různých velikostí a elektrických ohřevných těles
nabízí možnost různé přípravy pokrmů.
K zajištění správného a bezpečného využití
spotřebiče jsou kombinované a elektrické
sporáky vybavené bezpečnostním tepelným
zařízením, které se automaticky aktivuje v
případě selhání termostatu. V takovém případě
se dočasně přeruší přívod elektrické energie:
nepokoušejte se svépomocně opravovat
sporák, spotřebič vypněte a kontaktujte nejbližší
autorizované servisní středisko.
Stěny trouby jsou vybavené různými úrovněmi
zasunutí (obr. 1), na které lze umístit následující
příslušenství.
Druh a množství příslušenství se může lišit v
závislosti od modelu:
• rošt do trouby
• odkapávací plech nebo plech na pečení
6
2
7
Popis spotřebiče
Popis ovládacích prvků
$
KNOFLÍKY PLYNOVÉHO HOŘÁKU (A)
Otáčením knoflíku proti směru hodinových
ručiček se zobrazí následující symboly:
= Zavřená pozice
= “Maximální” pozice
= “Snížená” pozice
VOLIČ FUNKCÍ TROUBY S VENTILÁTOREM
(8) (B)
Otáčením knoflíku doprava nebo doleva zvolíte
následující funkce:
0 = Trouba vypnutá
%
1
= Rozsvícení osvětlení trouby, svítí během
všech funkcí
= Zapnutí ventilátoru
= Horní a spodní topné těleso
= Horní a spodní topné těleso s ventilátorem
= Spodní topné těleso s ventilátorem
= Zadní topné těleso s ventilátorem
= Gril + rožeň (*)
&
= Grilovací topné těleso a ventilátor
OVLADAČ TERMOSTATU PRO TROUBU S
VENTILÁTOREM (C)
Otáčením ovladače ve směru hodinových ručiček
zvolíte různé teploty (od 50°C do Maxi).
ČERVENÁ KONTROLKA
Pokud je, svítí v případě, že je zapnutá jedna
nebo více z elektrických ploten, v případě
zapnuté trouby nebo některého z elektrických
komponentů trouby.
ŽLUTÁ KONTROLKA
Pokud je, svítí v případě provozu elektrické
trouby nebo elektrického grilu. Během použití
trouby kontrolka zhasne po dosažení nastavené
teploty. Během pečení je normální, že žlutá
kontrolka se střídavě rozsvěcuje a zhasíná při
udržování správné teploty trouby.
8
Nby
61
86
211
336
311
236 261 286
Popis spotřebiče
ELEKTRONICKÝ PROGRAMÁTOR
Programátor můžete použít k volbě následujících
funkcí:
- Hodiny
(nastavení tlačítky 2 a 3)
- Minutka (nastavení tlačítkem 1)
- Doba přípravy
(nastavení tlačítkem 2)
- Čas ukončení přípravy
(nastavení tlačítkem 3)
- Režim manuálního ovládání
(nastavení tlačítkem 4)
- Nastavení času zpět
(nastavení tlačítkem 5)
- Nastavení času vpřed
(nastavení tlačítkem 6)
Digitální displej (N) vždy zobrazuje čas a může
zobrazovat ukončení pečení nebo minutku
stisknutím odpovídajícího tlačítka.
Poznámka: Na konci každého nastavení
(kromě minutky) programátor vypne troubu.
Zkontrolujte při následujícím použití trouby,
pokud nebudete používat programátor, zda je
nastavena na manuální ovládání (viz pokyny
v návodu).
Nastavení času (od 0.01 do 24.00 = hh,mm)
Po připojení spotřebiče k elektrické síti nebo po
dlouhém výpadku elektrické energie bude na
displeji blikat AUTO a "0.00”.
Stiskněte najednou tlačítka 2 a 3 a začněte
nastavení přesného času tlačítky 5 nebo 6. Když
symbol AUTO zhasne, symbol pro manuální
provoz se rozsvítí.
Minutka (od 0.01 do 0.59 = hh,mm)
Stiskněte tlačítko 1 a zvolte dobu přípravy
tlačítky 5 nebo 6. Rozsvítí se symbol . Na
konci nastavené doby se zapne bzučák a symbol
zhasne.
Poloautomatický provoz
(s časem přípravy od 0.01 do 23.59 = hh,mm)
Stisknutím tlačítka 2 a nastavením doby přípravy
tlačítky 5 nebo 6 se rozsvítí symboly AUTO a
symboly a zůstanou svítit po celou dobu. Na
konci nastavené doby symbol zhasne,
symbol AUTO bliká a bzučák se zapne.
Poloautomatický provoz
(s časem ukončení přípravy od 0.01 do 23.59
= hh,mm)
Stisknutím tlačítka 3 a nastavením času
ukončení přípravy tlačítkem 6, se rozsvítí AUTO
a symboly a zůstanou svítit po celou dobu. Na
konci nastavené doby symbol zhasne, AUTO
symbol začne blikat a zapne se bzučák.
N
B
V
U
P
O
23 45 6 7
Automatický provoz
(s odložením času spuštění přípravy)
Nejdříve naprogramujte dobu přípravy (AUTO a
symbol svítí) a poté čas ukončení přípravy
(symbol zhasne) podle dříve uvedeného
postupu. Symbol se opět rozsvítí, když se
spustí pečení v troubě. Na konci nastavené doby
symbol zhasne, AUTO symbol začne blikat a
zapne se bzučák.
Manuální provoz
Manuální provoz je možný pouze po skončení
automatického programu nebo po jeho zrušení
stisknutím tlačítka 4. Symbol AUTO zhasne a
symbol se rozsvítí.
Bzučák
Bzučák se vypne na konci programu nebo na
konci minutky a trvá přibližně 7 minut. Bzučák lze
vypnout stisknutím jednoho z tlačítek funkcí.
9
Popis spotřebiče
Spuštění programu a ovládání
Program se spustí po nastavení. Nastavený
program lze ovládat kdykoliv stisknutím
odpovídajícího tlačítka.
Úprava/zrušení nastavení programu
Chyba automatického programování se objeví,
pokud je čas zobrazený na hodinách mezi
časem spuštění pečení a časem ukončení
pečení. Tato chyba je signalizovaná bzučákem
a blikáním symbolu AUTO. Chybu nastavení
lze upravit změnou trvání nebo času ukončení
pečení. Jakýkoliv nastavený program lze
kdykoliv upravit stisknutím odpovídajícího
programovacího tlačítka a poté tlačítka 5 nebo
6. K zrušení programu upravte čas nastavením
na hodnotu "0.00”. Pokud zrušíte funkční čas,
zruší se také ukončení funkce a obráceně.
Trouba se automaticky vypne a symbol AUTO
bliká. Stisknutím tlačítka 4 nastavte programátor
nebo manuální provoz. Přesný čas nelze upravit
během automatického provozu.
10
Pokyny pro uživatele
Varná deska: Základní bezpečnostní
upozornění
Během použití plynového sporáku
se vytváří teplo a vlhkost v místnosti
instalace. Z tohoto důvodu musíte místnost
dobře větrat, udržovat volné přirozené
větrací otvory a zapnout mechanický
ventilační systém (odsavač nebo elektrický
ventilátor, viz «Větrání a provzdušňování»)
V případě dlouhodobého použití sporáku
může být nutné dodatečné větrání,
například otevřením okna, nebo přidáním
výkonnějšího systému větrání zvýšením
výkonu mechanického systému
Zapálení hořáků
Automatické zapálení hořáků
Zatlačte mírně knoflík odpovídající
požadovanému hořáku a otočte proti směru
hodinových ručiček na pozici “Plný výkon“,
pak ovládací knoflík stiskněte. Aktivuje se
automatické zapalování. V případě výpadku
elektrické energie můžete použít zápalky.
Optimální využití hořáků
K dosažení maximálního výnosu s minimální
spotřebou plynu je dobré dodržovat následující:
• Po zapálení hořáku nastavte plamen podle
potřeby.
• Používejte nádoby vhodné velikosti pro každý
hořák (viz tabulka vpravo a obr. 4).
• Když začne obsah nádoby vřít, nastavte
knoflík na "Snížený výkon” (malý plamen).
• Vždy používejte pokličky.
• Po použití spotřebiče se ujistěte, zda jsou
všechny ovladače v uzavřené nebo vypnuté
poloze.
Hořáky
Ø nádoby v cm
Ultrasilný
22÷24
Silný
20÷22
Normální
16÷18
Pomocný
12÷14
Trouba: Základní bezpečnostní
pokyny
• Při otvírání dvířek uchopte vždy za střed
madla. Nevyvíjejte nadměrný tlak na dvířka,
pokud jsou otevřená.
• Neznepokojujte se, pokud se na dvířkách a
vnitřních stěnách objeví kondenzace během
pečení. Nemá to vliv na účinnost.
• Při otevření dvířek dbejte na unikající páru.
• K vkládání nebo vyjmutí plechů používejte
vždy kuchyňské rukavice.
• Používejte nádoby, které odolávají teplotám
uvedeným na termostatu.
• Pro dobré výsledky pečení doporučujeme
nezakrývat dno trouby nebo gril hliníkovou
fólií ani jinými materiály.
• Při grilování vždy dejte trochu vody do
grilovací pánve. Voda brání připalování tuku
a tvorbě pachů a kouře. Přidejte vodu během
grilování pro kompenzaci vypařování.
• Po použití spotřebiče se ujistěte, zda jsou
všechny ovladače ve vypnuté pozici.
11
Pokyny pro uživatele
Použití multifunkční trouby
Rozmrazování při pokojové teplotě
Nastavte volič na symbol a vložte požadovaný
pokrm do trouby. Požadovaná doba závisí od
množství a typu pokrmu.
Volbou této funkce se aktivuje ventilátor. Jemná
cirkulace vzduchu kolem mraženého pokrmu jej
pomalu rozmrazí. Vhodné zejména pro ovoce a
koláče.
Klasické pečení
Otočte volič funkcí na požadovaný symbol a
nastavte termostat na požadovanou teplotu.
Pokud je doporučené předehřátí, počkejte,
dokud žlutá kontrolka termostatu nezhasne
před vložením pokrmu do trouby. Tato možnost
aktivuje spodní i horní ohřevné těleso,
rovnoměrně rozdělí teplo kolem pokrmu. Tento
typ pečení je ideální pro všechny druhy pokrmů
(maso, ryby, chléb, pizza, koláče..).
Kombinované klasické pečení +
ventilátor
Otočte volič funkcí na požadovaný symbol a
nastavte termostat na požadovanou teplotu.
Pokud je doporučené předehřátí, počkejte,
dokud žlutá kontrolka termostatu nezhasne
před vložením pokrmu do trouby. Tato možnost
zapne spodní i horní ohřevné těleso a teplo se
rozptyluje pomocí ventilátoru. Tato kombinace
je vhodná pro rychlé pečení a umožňuje použití
více plechů umístěných na různých úrovních
zasunutí v troubě.
Rozmrazování + ohřev horkým
vzduchem
Otočte volič funkcí na symbol a zvolte teplotu
pomocí termostatu, vložte pokrm do trouby.
Nastavením této funkce se aktivuje spodní
ohřevné těleso a teplo se šíří pomocí ventilátoru.
Tato funkce je zejména doporučená pro
rozmrazování a ohřev hotových jídel.
12
Kombinovaná příprava s ventilátorem +
zadní ohřevné těleso
Nastavte volič funkce na symbol a termostatem
zvolte požadovanou teplotu, pak vložte pokrm
do trouby. Pokud trouba potřebuje předehřátí,
počkejte, dokud nezhasne žlutá kontrolka před
vložením pokrmu. Tato funkce aktivuje zadní
ohřevné těleso a ventilátor rovnoměrně rozděluje
teplo. Tato kombinace umožňuje rychlé a
rovnoměrné pečení několika různých pokrmů na
různých úrovních trouby.
Konvenční grilování
Nastavte volič funkcí na symbol a nastavte
termostat na požadovanou teplotu.
Volbou této funkce se aktivuje horní ohřevné
těleso a teplo se šíří přímo na povrch pokrmu.
Na rozdíl od grilování je tato funkce ideální pro
zapečení vašeho pokrmu nebo opečení plátků
toastů.
Funkce grilu automaticky aktivuje rožeň.
Pokud používáte gril, nezapomeňte zasunout
odkapávací plech pod pokrm k zachycování
šťávy z pokrmu, podle doporučení v “Užitečné
tipy k vaření“.
Gril s ventilátorem
Nastavte volič funkcí na symbol a nastavte
termostat na požadovanou teplotu.
Volbou této funkce se zapne horní prostřední
ohřevné těleso a teplo se šíří díky ventilátoru.
Tento postup snižuje sálání přímého tepla na
povrch pokrmu a používá nižší teploty. Proto se
doporučuje pro rovnoměrné opečení jemného
povrchu pokrmu, ideáílní pro celé ryby a drůbež.
Pokud používáte gril, nezapomeňte zasunout
odkapávací plech pod pokrm k zachycování
šťávy z pokrmu, podle doporučení v “Užitečné
tipy k vaření“.
Pokyny pro uživatele
Užitečné tipy k vaření
Koláče a chléb:
• Zahřejte troubu nejméně 15 minut před
pečením chleba nebo koláčů.
• Neotvírejte dvířka během pečení, neboť
studený vzduch může zastavit kynutí těsta.
• Po dopečení koláče vypněte troubu a nechte
ji zavřenou přibližně 10 minut.
• Používejte plechy nebo odkapávací plechy
dodané s troubou, k pečení koláčů.
• Jak poznáte, že je koláč upečený? Přibližně
5 minut před koncem doby pečení zasuňte
tester na koláče nebo špejli do nejvyššího
místa koláče. Pokud je vytáhnete čisté, koláč
je upečený.
• Pokud koláč padne? Při dalším pečení
použijte méně tekutiny nebo snižte teplotu o
10°C.
• Pokud je koláč příliš suchý: Udělejte několik
tenkých otvorů párátkem a nalijte několik
kapek ovocné šťávy nebo alkoholu. Příště
zvyšte teplotu o 10°C a nastavte ktarší dobu
pečení.
• Pokud je koláč shora příliš tmavý: příště
dejte koláč o jednu úroveň níž, pečte na nižší
teplotě a delší dobu.
• Pokud se vrch koláče připálí: odřízněte
spálenou vrstvu a pokryjte cukrem nebo
ozdobte krémem, džemem, smetanou apod.
• Pokud je koláč zespodu příliš tmavý: příště
zasuňte plech o jednu úroveň výš a pečte na
nižší teplotě.
• Pokud je koláč upečený zvenku ale stále
nedopečený uvnitř: příště použijte méně
tekutin, pečte na nižší teplotě a delší dobu.
• Pokud nelze koláč vyndat z plechu: zasuňte
nůž kolem okrajů, přeložte vlhkou utěrku přes
koláč a otočte vzhůru dnem. Příště vymažte
formu a poprašte moukou nebo strouhankou.
• Pokud nelze sušenky vyndat z plechu: dejte
plech zpět do trouby na chvíli a oddělte
sušenky než vychladnou. Příště použijte
pečicí papír, abyste tomu zabránili.
Maso:
• Pokud při pečení masa je doba přípravy
delší než 40 minut, vypněte troubu 10 minut
před dokončením k využití zbytkového tepla
(úspora energie).
• Maso bude šťavnatější, pokud bude v
uzavřeném plechu; bude křupavější, pokud jej
pečete bez pokličky.
• Běžné bílé maso, drůbež a ryby potřebují
střední teplotu (méně než 200°C).
• K pečení “čistého” červeného masa je potřeba
vyšší teploty (přes 200°C) a kratší dobu
pečení.
• Pro maso použijte sádlo a koření.
• Pokud je maso tuhé: příště nechte maso déle
zrát.
• Pokud je maso příliš tmavé shora nebo zdola:
příště zasuňte na vyšší nebo nižší úroveň,
snižte teplotu a pečte delší dobu.
• maso není hotové? Nakrájejte jej na plátky,
uložte je na plech s omáčkou a dokončete.
Grilování:
• Maso před grilováním namažte a ochuťte.
• Používejte grilovací pánev k zachycení šťávy,
které kapají z masa během grilování.
• Do pánve dejte vždy trochu vody. Voda brání
připalování tuku a tvorbě pachů a kouře.
Přidejte více vody během pečení, neboť se
vypařuje.
• V polovině doby přípravy pokrm obraťte.
• Pokud grilujete masnou drůbež (husu),
nařežte kůži, aby mohl vytéct tuk.
Hliník může snadno korodovat, pokud
se dostane do kontaktu s organickými
kyselinami obsaženými v pokrmech nebo
přidanými během pečení (ocet, citronová
šťáva). Proto nestavte pokrm přímo na
hliníkový nebo smaltovaný plech, VŽDY
používejte správný pečicí papír.
13
Pokyny pro uživatele
Tabulka pečení/Časy pečení
Pokrmy
Hmotnost
kg
Pozice
zasunutí
plechu
odspodu
Pečení klasickou
konvekcí
Pečení klasickou
nucenou konvekcí (s
ventilátorem
Teplota v °C
Doba v min
Teplota v °C
Doba v min
Maso
Telecí
Hovězí
Vepřové
Jehněčí
1
1
1
1
1-2
1-2
1-2
1-2
200-225
200-225
200-225
200-225
100-120
40-50
100-120
100-120
190
190
190
190
100-120
40-50
100-120
100-120
Zvěřina
Zajíc
Bažant
Koroptev
1
1
1
1-2
1-2
1-2
200-Max
200-Max
200-Max
50-60
60-70
50-60
200-Max
200-Max
200-Ma
50
60
50
Drůbež
Kuře
Krocan
Kachna
1
1
1
1-2
1-2
1-2
200-225
200-225
200-225
80-90
100-120
90-110
190
190
190
70-80
90-110
80-100
Ryby
Pečená ryba
Dušená ryba
1
1
2-3
2-3
200
175
30-35
20-25
170-190
160-170
25-30
15-20
2,5
2,5
3
3
210-225
210-225
60-75
60-75
225-Max
225-Max
30-40
30-40
Pizza
1
3
225-Max
25-30
225-Maxi
20-25
Chléb
1
3
225-Max
20-25
220
20
Pečivo
Sušenky
Listové těsto
Pištkot
0,8
3
3
3
190
200
200
15
20
40-45
170-190
190-200
190-200
15
20
40-45
Koláče
Andělský koláč
Ovocný koláč
Čokoládový koláč
0,8
0,8
0,8
3
3
3
190
200
200
52
65
45
170-190
190-200
190-200
45
65
45
Zapékané těstoviny
Lasagne
Cannelloni
Hodnoty v tabulkách (teplota a doba přípravy) jsou přibližné a mohou se měnit v závislosti od požadavků uživatele.
Tabulka nabízí doby pečení pouze na jedné úrovni. Pokud pečete s ventilátorem a používáte více než jednu úroveň
(vložením plechů do 2-hé a 4-té pozice nebo 1-ní a 3-tí pozice), doba přípravy bude o přibližně 5 až 10 minut delší.
14
Pokyny pro uživatele
Tabulka grilování
Pokrmy
Hmotnost
kg
Pozice
zasunutí
plechu
odspodu
Pečení klasickou
konvekcí
Teplota v °C
Pečení klasickou
nucenou konvekcí (s
ventilátorem
Doba v min
1-ní
strana
2-há
strana
Teplota
v °C
Doba v min
1-ní
strana
2-há
strana
Maso
Kotlety
Biftel
Polovina kuřete
0,50
0,15
1
4-5
4-5
4-5
225-Max
200-225
225
12-15
5
20
12-15
5
20
200
=
=
15
=
=
10
=
=
Ryby
Pstruh
Mořský jazyk
0,42
0,20
4-5
4-5
225-Max
225-Max
=
=
=
=
200
200
10
7
10
7
4-5
225-Max
2-3
2-3
200
2-3
2-3
Chléb
Toast
Hodnoty v tabulkách (teplota a doba přípravy) jsou přibližné a mohou se měnit v závislosti od požadavků uživatele.
Teploty a časy pro grilování masa značně závisí od tloušťky masa a osobní chuti.
15
Pokyny pro uživatele
Čištění a údržba
K udržení čistého povrchu trouby a komponentů
(gril, smaltované stěny, hlavy hořáků a
rozdělovače plamene, je velmi důležité je mýt
ve vodĚ se saponátem, opláchnout a důkladně
vysušit po každém použití.
Nenechávejte ocet, kávu, mlék, slanou vodu
nebo šťávu z citronu na smaltovaném povrchu
delší dobu.
UPOZORNĚNÍ
• Zajistěte správné umístění hlav a víček
hořáků (obr. 5).
• Nepoškoďte zapalovací svíčku nebo ochranné
zařízení.
• Pokud nelze lehce otevřít nebo zavřít plynový
ventil, nepoužívejte nadměrnou sílu, ale ihned
kontaktujte servisního technika.
STRUKTURA
Všechny díly sporáku (smaltované nebo
lakované, ocelové, nebo skleněné) musíte
často čistit teplou vodou se saponátem a pak
opláchnout čistou vodou a vysušit měkkou
utěrkou.
Prostor trouby
Nestříkejte ani nemyjte žárovku prostředky na
bázi kyselin (před použitím zkontrolujte popis
prostředku).
Výrobce nenese žádnou odpovědnost za
poškození způsobená nesprávným čištěním.
Vnitřek trouby musíte čistit po každém použití
k odstranění zbytků pokrmů nebo tuku a cukru,
které, pokud se připálí při opětovném použití
trouby, vytvoří skvrny nebo neodstranitelné
skvrny i nepříjemný zápach.
K udržení čistoty smaltovaných dílů je vyčistěte
vodou se saponátem, opláchněte a důkladně
vysušte. VŽDY umyjte použité příslušenství.
Těsnění trouby
Těsnění trouby zajišťuje správnou funkci trouby.
Doporučujeme:
• vyčistit, bez použití drsných prostředků nebo
náčiní.
• zkontrolujte jejich stav a pak.
Pokud je těsnění dvířek tvrdé nebo
poškozené, kontaktujte servisní středisko a
vyhněte se použití trouby až do opravy.
Výměna žárovky v troubě (obr. 6)
V případě vypálení jedné nebo obou žárovek
v troubě musí nová žárovka odpovídat
následujícím požadavkům:
15 W - 230 V~ - 50 Hz - E 14 - a musí být odolná
vůči teplotě (300°C).
Vysuňte boční vodítka podle uvedeného popisu.
Poté sundejte skleněný ochranný kryt (V) z
konektoru žárovky, zvedněte šroubovákem
vloženým mezi stěnu trouby a vyměňte žárovku
(L). Nasaďte ochranný kryt v opačném pořadí.
Ud
Bd
16
M
W
Pokyny pro uživatele
Boční vodítka trouby (obr. 7 )
Pro snadnější čištění bočních stěn je můžete
následujícím způsobem vyndat:
3
1. Zatlačte prstem do štěrbiny k uvolnění
kolejniček z držáku.
2. Zvedněte nahoru a vytáhněte. K nasazení
postupujte v opačném pořadí.
2
Sejmutí dvířek trouby
Dvířka trouby lze sundat pro snadnější přístup do
trouby při čištění.
K vyjmutí postupujte následovně:
• Otevřete dvířka a vložte hřebík (R) do otvoru
(F) závěsu (obr. 8).
• Z části zavřete dvířka, tlačte je nahoru a
současně uvolněte závěsy.
• Když jsou závěsy volné, potáhněte dvířka k
sobě do volného prostoru.
• K sestavení postupujte v opačném pořadí,
dbejte na správnou pozici sektorů.
G
S
Čištění vnitřního skla dvířek
(pouze určité modely)
Jednou z funkcí sporáku je, že lze vyjmout
vnitřní sklo dvířek pro snadné čištění bez pomoci
specializovaného personálu. Pouze otevřete
dvířka trouby a sundejte držák skla (obr. 9).
Pozor!! Tuto činnost provádějte s dvířky
nasazenými na spotřebiči, ale dbejte na to,
když taháte sklo nahoru, síla závěsů může
náhle zavřít dvířka.
17
Odstranění možných problémů
Některé problémy se objeví z důvodu nesprávné obsluhy a lze je snadno odstranit bez kontaktování
autorizovaného servisního technika.
Problém
Řešení
Spotřebič nefunguje
• Ujistěte se, zda je otevřený přívod plynu
• Zkontrolujte připojení zástrčky
• Zkontrolujte správné nastavení ovladačů a pak opakujte
proces popsaný v návodu
• Zkontrolujte elektrický bezpečnostní systém (RCD). Pokud
je závada v systému, kontaktujte elektrikáře.
Během použití keramické varné
desky se nerozsvítí kontrolka
zbytkového tepla
• Nastavte ovladač na vyšší teplotu
• Nastavte ovladač jiné varné zóny
• Kontaktujte servisní středisko
Elektrická trouba nefunguje
• Zkontrolujte programátor, pokud je, zda je v manuální
pozici a pak opakujte postup podle návodu
Termostat nefunguje
• Kontaktujte servisní středisko
Výstražná kontrolka termostatu se
nezapne během použití
• Nastavte termostat na vyšší teplotu
• Nastavte volič na jinou funkci
Osvětlení trouby nefunguje
• Ujistěte se, zda je žárovka pevně našroubovaná na místě
• Kupte žárovku s vyšší teplotou v servisním středisku a
nasaďte ji podle popisu v návodu.
Varování: Servis smí provádět pouze kvalifikovaný servisní technik.
18
Technické údaje
Vnější rozměry sporáku
Typ
sporáku
90 x 60
Q
výška h
mm
860÷910
šířka L mm
900
4
i
hloubka P
mm
600
4
7
3
5
M
Tabulka technických parametrů hořáku
Hořáky
Tlak plynu
Míra
Č.
Typ
mbar
g/h
2
Silný
G30 - Butan
G31 - Propan
G20 - Zemní
218
214
G30 - Butan
G31 - Propan
G20 - Zemní
131
129
G30 - Butan
G31 - Propan
G20 - Zemní
73
71
G30 - Butan
G31 - Propan
G20 - Zemní
276
272
3
4
6
Normální
Pomocný
Ultrasilný
Popis elektrických komponentů
Spodní ohřevné těleso sporáku
Horní ohřevné těleso sporáku s grilem
Zadní ohřevné těleso
Žárovka trouby
Zadní ventilátor
Typ kabelu
L/h
Průměr
trysek
Sabaf
Výkon - W
1/100 mm
Min
Přemostění
Max
1/100 mm
286
88
88
117-Y
800
800
800
3000
3000
3000
44
171
68
68
98-Z
600
600
600
1800
1800
1800
34
95
51
51
75-X
400
400
400
1000
1000
1000
28
362
98
98
135-K
1400
1400
1400
3800
3800
3800
65
Nominální data
1700 W
1400+200 W
3000 W
15 W - E 14 - T 300
2529 W
H05 RR-F 3 x1.5
19
Pokyny pro instalatéra
• Instalaci, nastavení, konverzi a kroky údržby
popsané v této části musí provádět pouze
kvalifikovaný personál. Výrobce nenese
žádnou odpovědnost za poškození nebo
zranění osob z důvodu nesprávné instalace
spotřebiče.
• Bezpečnostní a automatické nastavovací
zařízení spotřebiče může během jejich
životnosti upravovat pouze výrobce nebo
servisní technik.
• V souladu se standardy pro plyn, všechny
plynové a kombinované spotřebiče jsou
“třídy 2 podtřídy 1” (zapuštěné) a tyto musí
vyhovovat rozměrům, uvedeným na obrázku
10 a následně boční stěny nesmí být vyšší
než varná deska.
• Stěny kolem spotřebiče musí být odolné
teplotě 95°C.
• Instalace všech plynových a kombinovaných
spotřebičů musí vyhovovat platným
standardům.
• Tento spotřebič není připojený ke komínu pro
odvádění spalin; proto musí být připojený v
souladu s instalačními předpisy. Zvýšenou
pozornost věnujte pokynům uvedeným pro
ventilaci a větrání.
Větrání
Spotřebič nesmí být instalován v místnosti s
objemem menším než 20 m³. Množství vzduchu
je potřebné pro správné spalování plynu a pro
ventilaci místnosti. Přirozené proudění vzduchu
musí být přes trvalé otvory ve stěnách místnosti,
které ústí přímo do exteriéru s minimálním
průřezem 100 cm2 (obr. 112). Tyto otvory musí
být umístěné tak, aby nebylo možné jejich
zablokování.
Nepřímá ventilace je možná také vpuštěním
vzduchu ze sousedních místností do větrané,
podle platných standardů.
Umístění a větrání
Plynové sporáky musí odvádět produkci spalin
a vlhkosti přes odsavače připojené ke komínu
nebo přímo do exteriéru (obr. 12). Pokud nelze
použít odsavač, lze použít ventilátor instalovaný
na okně nebo ve stěně, směrem ven a musí být
zapnutý při každém použití spotřebiče (obr. 13)
podle platných předpisů pro větrání.
vybalení sporáku
• Po odstranění obalových materiálů z vnějšího
povrchu a vnitřních dílů důkladně zkontrolujte,
zda je sptřořebič v perfektním stavu.
Pokud máte nějaké nejasnost, spotřebič
nepoužívejte a kontaktujte kvalifikovaného
technika.
• Některé díly namontované na spotřebiči
jsou chráněné plastovou fólií. Tuto ochranu
musíte před použitím spotřebiče odstranit.
Doporučujeme odstranění plastové fólie podél
okrajů pomocí ostrého nože.
• Nepřemisťujte spotřebič za madlo.
Obalové materiály (kartony, sáčky, polystyrén,
hřebíky, apod.) nenechávejte v dosahu dětí,
neboť představují možné riziko.
20
261!nn
861!nn
Instalace
261!nn
211!nn
Technické informace
Pokyny pro instalatéra
Vstup vzduchu min. průř. 100 cm2
Umístění sporáku
Spotřebič je vybavený následujícími díly pro
správné umístění:
• Zadní ochrana. Sporáky vybavené tímto
příslušenstvím opouštějí továrnu s tímto
dílem zabaleným s příslušenstvím. K instalaci
zadní ochrany je nutné uvolnit šrouby na
zadní straně sporáku a poté upevnit ochranu
podle obrázku 14. Nastavitelné nožičky
pro spotřebič, které umožňují vyrovnání
spotřebiče s ostatními díly kuchyňské linky
(obr. 15)
Vstup vzduchu min. průř. 100 cm2
Vstup vzduchu min. průř. 100 cm2
B
W 21
Pokyny pro instalatéra
Upevnění sporáku ke stěně (obr. 16)
Poznámka:- Bezpečnostní řetěz se musí
instalovat podle níže uvedených pokynů.
Pro ochranu před převrhnutím sporáku v případě
postavení se dětí na otevřená dvířka nebo
extrémní zatížení dvířek spotřebiče musíte
upevnit dvě řetězy k držáku na stěně, který musí
být upevněný pomocí hmoždinek. Hmoždinky
musíte upevnit do stěny za sporákem.
Pokyny k montáži
• Upevněte hmoždinky do stěny za a na levé
straně přibližně 770 mm od podlahy.
Řetězy musíte napnout
31!nn!,0.!4
881!nn!,0.!6
Pozice háku
Zeď
Hmoždinka
Stěna
Xbmm
řetěz
22
Pokyny pro instalatéra
Připojení plynu
Před připojením spotřebiče zkontrolujte,
zda data na výrobním štítku připevněném
na sporáku odpovídají plynové přípojce v
domácnosti.
Štítek na zadní straně tohoto návodu a na
zadní straně spotřebiče nabízí stav nastavení
spotřebiče, typ plynu a provozní tlak.
Po instalaci sporáku zkontrolujte, zda
nedochází k úniku pomocí roztoku saponátu
(nikdy nepoužívejte plamen).
Přípojka plynu sporáku je 1/2” cylindrický
ventil se závitem, v souladu se standardy ISO
228-1. Pokud se plyn dodává přes potrubí,
spotřebič se musí připojit k plynu:
• pevnou ocelovou trubkou v souladu se
standardy, které spoj musí být pomocí
šroubování v souladu se standardem UNI-ISO
7/1. Je povolené použití konopí s vhodným
lepivem nebo teflonová páska jako těsnivo.
• měděnou trubkou v souladu se standardy,
které spoj musí být pomocí utěsněného spoje
v souladu se standardem.
• flexibilní nerezovou bezešvou hadicí,
v souladu se standardy, s maximálním
prodloužením 2 metry a těsněním podle
standardu.
• flexibilní gumovou hadicí v souladu se
standardem, s průměrem 8 mm pro LPG a
13 mm pro zemní plyn nebo městský rozvod,
maximálně 1500 mm v délce, pevně připojené
k hadici pomocí bezpečnostních svorek podle
standardu.
• flexibilní nerezovou bezešvou hadicí,
v souladu se standardy, s maximálním
prodloužením 2 metry a těsněním podle
standardu. Doporučujeme použít speciální
adaptér k flexibilní hadici, dostupný na trhu, k
přizpůsobení spojení k tlakovému regulátoru
na láhvi.
• pomocí flexibilní gumové hadice v souladu
se standardy, s průměrem 8 mm, minimální
délkou 400 mm, maximální délkou 1500 mm,
pevně upevněná k přípojce bezpečnostní
svorkou podle standardu.
Pozor!!
• Pokud se spotřebič zapouští (třída 2 podtřída
1), připojte jej k plynu pouze pomocí flexibilní
nerezové bezešvé hadice, v souladu se
standardy.
• Pokud bude spotřebič instalovaný jako volně
stojící (třída 1) a použijete flexibilní gumovou
hadici, je nutné dodržovat pokynů v obrázku
17:
• Na své cestě se nesmí hadice dotýkat
žádných částí, kde je teplota vyšší než 95°C.
• Hadice nesmí být vystavená žádnému druhu
tlaku, namáhání, nesmí být přetlačena
žádným ostrým předmětem.
• Nesmí se dotýkat žádných ostrých předmětů
ani rohů, apod.
• Celá délka hadice musí zůstat snadno
přístupná pro kontrolu stavu.
• Musí se vyměnit podle data uvedeného na
hadici.
Pokud je plyn dodáván přímo z láhve, spotřebič
musí být připojený přes regulátor tlaku podle
standardu:
• měděnou trubkou v souladu se standardy,
které spoj musí být pomocí utěsněného spoje
v souladu se standardem.
23
Pokyny pro instalatéra
SS S S
Izolační
ventil
Bod připojení
Hadice
Izolační
ventil
Horký povrch
Izolační
ventil
Hadice
Připojení k elektrické síti
Připojení k elektrické síti musí být v souladu s
platnými standardy.
Před připojením zkontrolujte:
• Hodnoty systému a zásuvky jsou vhodné pro
maximální výkon spotřebiče (viz výrobní štítek
na zadní straně sporáku).
• Zásuvka nebo systém má efektivní uzemnění
v souladu s platnými standardy. V případě
nedodržení těchto podmínek výrobce nenese
žádnou odpovědnost.
• Zástrčka a zásuvka všepólového spínače
musí zůstat snadno přístupná i po instalaci
spotřebiče.
• Pokud spotřebič nemá připojovací kabel,
připojte jeden s vhodným průřezem k bloku
konektoru (viz odstavec «Připojení napájecího
kabelu»).
24
Při připojení k elektrické zásuvce zástrčkou:
• Vybavte připojovací kabel (pokud je bez)
standardizovanou zástrčkou, vhodnou pro
zatížení uvedené na výrobním štítku. Připojte
vodiče podle popisu níže a pamatujte, že
uzemňovací vodič musí být delší než živý:
znak
znak
symbol
L (fáze) = hnědý vodič
N (neutrální) = modrý vodič
(uzemnění) = zelenožlutý vodič
• Napájecí kabel musí ležet tak, aby žádná z
jeho částí nedosáhla teplotu 75 °C.
• Pro připojení nepoužívejte adaptéry,
prodlužovací kabely, neboť mohou způsobit
špatný konatkt a následné přehřátí.
Při připojení přímo k elektrické síti:
• Instalujte všepólový spínač, který snese
zatížení spotřebiče, s minimálním odstupem
mezi kontakty 3 mm.
• Pamatujte, že uzemňovací vodič se nesmí
vypínat spínačem.
Pokyny pro instalatéra
Připojení napájecího kabelu
Všechny elektrické sporáky a některé
kombinované verze opouštějí továrnu připravené
pro jednofázové napájení, ale mohou, z důvodu
úprav, být napájené trojfázovým systémem podle
následujících pokynů:
• Sejměte zadní panel sporáku.
• Přemístěte propojovací plátky v desce
konektorů obr. A, podle obrázku B.
• Schéma najdete na zadní straně sporáku
(obr. 18) podle požadovaného typu připojení.
• Připojte napájecí kabel s odpovídajícím
průřezem (viz odstavec «Technické údaje»),
a ponechte uzemňovací vodič delší než živé
vodiče.
• Upevněte kabel do svorky a nasaďte na místo
zadní kryt.
$
O
Živý konektor
M
Uzemňovací konektor
Kabelová svorka
Přívodní kabel
%
Živé konektory
M2
O2.O3
Kabelová svorka
Přívodní kabel
341!W
2 3 4 5 6
M2
O
341!W
341!W
2 3 4 5 6
M2
M2
M4
341!W 4
• Všechna těsnění musí nasadit technik podle
nastavení nebo úpravy.
• Nastavení minimálního plamene se musí
provést pouze s hořáky fungujícími na zemní
plyn, zatímco v případě hořáků spalujících
L.P.G, musí být šroub zcela utažený (ve
směru hodinových ručiček).
• “Nastavení primárního vzduchu” na varné
desce není nutné.
Ventily
Všechny plynové ventily jsou kuželového
typu s jedním směrem přechodu. Nastavení
“Minimálního plamene” je následovné:
• Zapalte hořák a nastavte knoflík na pozici
“Sníženého výkonu” (malý plamen).
• Sejměte knoflík ventilu, který je pouze
nasunutý na hřídeli ventilu.
• Vložte malý šroubovák (C) do šroubu (V)
vedle hřídele (obr. 19) a otočte doprava nebo
doleva, dokud nenastavíte plamen hořáku na
nízkou pozici.
• Zkontrolujte, zda plamen nezhasne, když
otočíte knoflíkem rychle z “Maximální” na
“Snížený” výkon.
• Pozor!! Tuto činnost můžete provádět s
nasazeným předním panelem, ale pokud má
technik potíže při dosažení nastavovacího
šroubu, sejměte přední panel uvolněním
upevňujících šroubů (Vf) (obr. 24), které se
nacházejí ve spodní části krytu.
Výměna flexibilní plynové hadice
K zajištění dobrého stavu plynové hadice
důrazně doporučujeme vyměnit hadici podle data
uvedeného na hadici.
Uzemňovací konektor
341!W
2 3 4 5 6
M2
Nastavení
M4 O
511!W 3O
341!W
2 3 4 5 6
M2 M3 M4
O
511!W 4O
25
Pokyny pro instalatéra
Konverze
Výměna trysek
Naše hořáky lze přizpůsobit na různé typy
plynu jednoduchou instalací vhodných trysek
pro požadovaný typ plynu. Jako pomůcka
instalatérovi, tabulka (odstavec «Technické
údaje») nabízí nominální výkony hořáku, průměr
trysek a provozní tlak různých typů plynu.
Postupujte podle následujících pokynů:
Výměna trysek - hořáky varné desky.
Pro výměnu trysek varné desky sejměte víčko
hořáku a hlavici a pomocí 7 mm Ø klíče je
vyměňte (obr. 20).
Výměna elektrických komponentů
• Zadní ochranu lze sejmout pro výměnu
elektrických ohřevných prvků, motoru rožně,
připojovací desky nebo přívodního kabelu.
• Pokud chcete vyměnit přívodní kabel (viz
průřez v odstavci «technické údaje»), vždy
nechte uzemňovací vodič delší než živé
vodiče a dodržujte pokyny v části «Připojení k
elektrické síti».
• Pro výměnu žárovky viz pokyny v části
Výměna žárovky trouby. Pro výměnu držáku
žárovky sejměte boční panely a pak pomocí
šroubováku zatlačte dvě pojistky (obr. 21) a
vyjměte držák žárovky z vnitřku trouby.
Po výměně trysek je nutné pokračovat v
nastavení hořáku podle popisu v předchozí
části. Technik musí po provedení nastavení
nasadit veškerá těsnění.
Q
W
D
26
N
Informace pro uživatele k likvidaci elektrických
a elektronických zařízení (domácnosti)
Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a
elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu.
Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou
přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi
ekvivalentního nového produktu.
Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci
potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky
nesprávné likvidace odpadů. Pro získání informací o likvidaci a recyklaci tohoto spotřebiče se prosím
obraťte na společnost Elektrowin a.s. tel. 241 091 843 nebo www.elektrowin.cz, kde naleznete i seznam
míst zpětného odběru.
Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny
pokuty.
Pro podnikové uživatele v zemích Evropské unie
Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce
nebo dodavatele.
Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii
Tento symbol je platný jen v Evropské unii.
Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od
místních úřadů nebo od svého prodejce.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising