Candy | CDF8 312 X - S | Candy CDF8 312 X - S Uživatelský manuál

Candy CDF8 312 X - S Uživatelský manuál
PL
CZ
HR
HU
Instrukcja obs∏ugi
Návod k pouÏití
Upute za kori‰tenje
Használati utasítás
CDF8 312 X
ZMYWARKI
MYâKY NÁDOBÍ
PERILICA POSUDJA
MOSOGATÓGÉP
Gratulacje:
GWARANCJA
Kupujàc sprz´t AGD firmy Candy
dowiod∏eÊ,
˝e
nie
akceptujesz
kompromisów i chcesz mieç to co
najlepsze.
Firma Candy ma przyjemnoÊç
przedstawiç nowà zmywark´ do
naczyƒ, która jest rezultatem lat
poszukiwaƒ i doÊwiadczeƒ nabytych w
bezpoÊrednim kontakcie z konsumentem.
WybraeÊ jakoÊç, trwa∏oÊç i wysokà
sprawnoÊç - cechy charakteryzujàce
zmywark´ Candy.
Firma Candy oferuje tak˝e szeroki
asortyment innych urzàdzeƒ AGD,
takich jak: pralk´ automatycznà,
pralko-suszarki, kuchenki, kuchenki
mikrofalowe, tradycyjne piecyki i
kuchenki, a tak˝e lodówki i zamra˝arki.
PoproÊ Twojego sprzedawc´ o
kompletny katalog produktów firmy
Candy.
Przeczytaj uwa˝nie niniejszà instrukcj´,
gdy˝ zawiera ona wskazówki dotyczàce
bezpiecznej instalacji, u˝ytkowania i
konserwacji, oraz kilka praktycznych
porad pozwalajàcych zoptymalizowaç
sposób u˝ytkowania zmywarki.
Zachowaj niniejszà instrukcj´ w celu
pó˝niejszej konsultacji.
Niniejsze urzàdzenie jest dostarczane
wraz ze Êwiadectwem gwarancyjnym
uprawniajàcym
do
bezp∏atnego
korzystania z serwisu technicznego w
okresie
gwarancyjnym
i
na
warunkach okreÊlonych w karcie
gwarancyjnej.
Karta gwarancyjna musi byç wype∏niona
i nale˝y jà przechowywaç wraz z
dowodem zakupu w celu okazania jej
technikom z
punktu serwisowego w
przypadku ewentualnej naprawy.
SPIS TREÂCI
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
Uwagi dotyczàce bezpiecznego stosowania
Instalacja
Regulacja zmi´kczania wody
Nape∏nianie solà
Regulacja koszyka górnego
Wype∏nianie zmywarki naczyniami
Informacje dla badaƒ w laboratorium
Umieszczanie detergentu
Typy detergentów
Umieszczanie Êrodka nab∏yszczajàcego
Czyszczenie filtrów
Rady praktyczne
Czyszczenie na zewnàtrz i konserwacja zmywarki
Opis panelu sterujàcego
Dane techniczne
Wybór programów i funkcje szczególne
Waterblock
Lista programów
Usuwanie drobnych usterek
4
5
9
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
21
21
22
25
26
28
Rys. A
5
1
4
2
3
Nale˝y dok∏adnie zapoznaç si´ z zaleceniami zawartymi w niniejszej instrukcji, gdy˝
mówià one o bezpieczeƒstwie instalowania, eksploatacji i konserwacji niniejszego
urzàdzenia, jak równie˝ dostarczajà po˝ytecznych wskazówek do jak najlepszego
korzystania ze zmywarki.
Nale˝y zachowaç niniejszà ksià˝eczk´, by móc skorzystaç z niej w razie potrzeby.
2
3
■ Nie wolno siadaç na zmywarce ani opieraç
si´ o nià gdy˝ mo˝e to spowodowaç
wywrócenie jej.
UWAGI DOTYCZ≈CE
BEZPIECZNEGO STOSOWANIA
Korzystanie z dowolnego urzàdzenia
elektrycznego wymaga stosowania si´ do
podstawowych regu∏ bezpieczeƒstwa.
UWAGA!
No˝e i inne przedmioty o ostrych
koƒcówkach
nale˝y
umieszczaç
koƒcówkami skierowanymi ku do∏owi lub
umieszczaç poziomo w innym miejscu
zmywarki, aby uniknàç zranienia.
Instalowanie
■ W przypadku niedopasowania wtyczki
urzàdzenia do gniazdka nale˝y poprosiç
osob´ wykwalifikowanà o wymian´ wtyczki
na innà, w∏aÊciwà. Osoba ta przede
wszystkim powinna upewniç si´, ˝e przekrój
przewodów we wtyczce odpowiada mocy
pobieranej przez urzàdzenie.
Codzienne u˝ywanie
■ Niniejsze urzàdzenie mo˝e byç wykorzystywane jedynie do u˝ytku domowego.
■ Sprawdziç czy urzàdzenie nie przygniata
kabla zasilajàcego w energi´ elektrycznà.
INSTALACJA
Zasilanie elektryczne
(Uwagi techniczne)
Urzàdzenie zgodne jest z wymaganiami
bezpieczeƒstwa przewidzianymi przez
POLSKÑ NORM¢. Pe∏ne uziemienie
urzàdzenia zapewnia wtyczka z bolcem
uziemiajàcym.
■ Po wyj´ciu zmywarki z opakowania
nale˝y sprawdziç, czy urzàdzenie jest
prawid∏owo wypoziomowane, co zapewnia
odpowiednia regulacja nó˝ek, nie
dopuszczajàca do powstania przechy∏u
zmywarki.
Przed podlàczeniem zmywarki do pràdu
nale˝y upewniç si´:
■ JeÊli zachodzi koniecznoÊç r´cznego
przetransportowania zmywarki wyj´tej z
opakowania nie nale˝y chwytaç za dolnà
cz´Êç drzwiczek lecz lekko je uchyliç i
unieÊç zmywark´ chwytajàc za górnà
p∏yt´ urzàdzenia.
1. zgodnoÊç
napi´ç
urzàdzenia;
2. zgodnoÊç przekrojów
zasilajàcych;
■W
razie
koniecznoÊci
wymiany
kabla zasilania zmywarki nale˝y
zwróciç si´ do upowa˝nionego Serwisu
Technicznego o dokonanie takiej
wymiany.
UWAGA!
Bezpieczeƒstwo urzàdzenia zale˝y
od prawid∏owego uziemienia.
■ JeÊli w mieszkaniu zainstalowana jest
instalacja zmi´kczania wody nie zachodzi
potrzeba dodawania soli do zmi´kczacza
zainstalowanego w zmywarce.
Bezpieczeƒstwo
■ Nie wolno dotykaç urzàdzenia mokrymi
lub wilgotnymi d∏oƒmi ani stopami.
■ Nie wolno obs∏ugiwaç urzàdzenia stojàc
boso.
■ Sztuçce najlepiej jest umieszczaç w
koszyku ràczkà zwrócona ku do∏owi.
■ Nie pociàgaç za kabel zasilajàcy przy
od∏àczaniu urzàdzenia od zasilania
elektrycznego.
■ W przypadku awarii lub nieprawid∏owego
dzia∏ania urzàdzenia nale˝y je wy∏àczyç,
zamknàç kurek dop∏ywu wody i nie
korzystaç z urzàdzenia. W sprawie
ewentualnych napraw nale˝y zwracaç
si´ wy∏àcznie do Autoryzowanego
Serwisu (adresy serwisów napraw
umieszczone sà na karcie gwarancyjnej).
Niestosowanie si´ do powy˝szych zasad
mo˝e naraziç na niebezpieczeƒstwo
U˝ytkownika.
■ Nie wystawiaç urzàdzenia na dzia∏anie
czynników atmosferycznych deszczu,
s∏oƒca, itd...)
■ To urzàdzenie nie jest przeznaczone do
obs∏ugi przez dzieci lub osoby nie
posiadajàce wiedzy do jego u˝ytkowania,
chyba ˝e pozostajà pod nadzorem lub
zosta∏y przeszkolone w zakresie obs∏ugi
urzàdzenia przez osob´ odpowiedzialnà
za ich bezpieczeƒstwo.
JeÊli uziemienie nie dzia∏a prawid∏owo
mo˝e nastàpiç przebicie pràdu na
obudow´ (Z powodu obecnoÊci filtra
przeciwko zak∏óceniom radiowym).
Producent nie ponosi ˝adnej odpowiedzialnoÊci
za ewentualne szkody wyrzàdzone
ludziom i przedmiotom wynik∏e z
nieprawid∏owego
do∏àczenia
do
instalacji uziemiajàcej.
WA˚NE
W przypadku instalowania zmywarki
na pod∏odze przykrytej chodnikami
lub wyk∏adzinà dywanowà nale˝y
sprawdziç czy nie sà zatkane otwory
wentylacyjne znajdujàce si´ u
podstawy urzàdzenia.
Urzàdzenie
jest
zgodne
z
Dyrektywami Europejskimi 73/23/CEE
i
89/336/CEE
zastàpionymi
odpowiednio przez Dyrektywy
2006/95/CE i 2004/108/CE z
nastepnymi modyfikacjami.
Ponadto powinien byç zapewniony
∏atwy dost´p do wtyczki urzàdzenia
równie˝ po jego zainstalowaniu.
Usuwanie zmywarki
Prosz´ nadzorowaç dzieci tak aby nie
bawi∏y si´ urzàdzeniem.
■ Urzàdzenie niniejsze wykonane jest z
materia∏ów nadajàcych si´ do ponownego
u˝ytku.
■ Nie wolno piç wody pozosta∏ej w zmywarce
lub w umytych naczyniach po zakoƒczeniu
pracy urzàdzenia.
■ Przy usuwaniu starej zmywarki nale˝y
wyjàç zamek drzwiczek ,aby dzieci nie
mog∏y si´ w niej zatrzasnàç.
Po wy∏àczeniu zmywarki z gniazdka
nale˝y odciàç przewód zasilajacy.
■ Dla w∏asnego bezpieczeƒstwa (mo˝na
si´ potknàç) nie nale˝y zostawiaç
drzwiczek
otwartych
w
pozycji
horyzontalnej.
4
przewodów
3. zgodnoÊç
doboru
zabezpieczeƒ
zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami.
■ Zmywarka jest zaprojektowana do
zmywania naczyƒ i garnków u˝ywanych
w gospodarstwie domowym.
Przedmiotów zanieczyszczonych benzynà,
farbà, opi∏kami stali lub ˝elaza,
chemicznymi produktami wywo∏ujàcymi
korozj´, o odczynie kwaÊnym lub
zasadowym, nie wolno zmywaç w
zmywarce.
■ Zabrania si´ stosowania adapterów,
rozdzielaczy, przed∏u˝aczy.
znamionowych
5
■ JeÊli urzàdzenie pod∏àczone jest do
nowej instalacji wodnej lub do instalacji
nie b´dàcej w u˝yciu od d∏u˝szego
czasu, zanim za∏o˝ymy przewód zasilania
w wod´ nale˝y umo˝liwiç swobodny
sp∏yw wody przez kilka minut. Unikniemy
wtedy osadzania si´ piasku lub rdzy,
mogàcych zatkaç filtr wejÊciowy wody.
Instalacja wodna
WA˚NE
Urzàdzenie musi byç pod∏àczone do
sieci wodociàgowej za pomocà
nowego zestawu w´˝y gumowych.
Nie nale˝y u˝ywaç starego zestawu.
■ Elastyczne przewody odp∏ywowe i
1
zasilajàce mogà byç skierowane w
lewo lub w prawo.
WA˚NE
■ Zagi´tà koƒcówk´ przewodu odp∏ywowego
mo˝na zawiesiç na kraw´dzi zlewu
(koƒcówka nie powinna byç zanurzona)
co nie dopuszcza do powstania efektu
syfonowego podczas zmywania (Rys. 4Y).
Do∏àczenie do odp∏ywu
■ Nale˝y do∏àczyç przewód odp∏ywowy do
kanalizacji, uwa˝ajàc aby go nie zgiàç,
poniewa˝ mog∏oby to zak∏óciç odp∏yw
(Rys. 4).
■ W przypadku instalowania zmywarki
pod blatem kuchennym kolanko przewodu
powinno
zostaç
zamocow
ane
bezpoÊrednio pod p∏ytà w miejscu
po∏o˝onym mo˝liwie jak najwy˝ej (Rys. 4Z).
■ Przewód odp∏ywowy zamocowany na
sta∏e powinien mieç co najmniej 4 cm
Êrednicy wewn´trznej i koƒczyç si´ na
wysokoÊci co najmniej 40 cm.
■ Podczas instalacji urzàdzenia nale˝y
upewniç si´, ˝e przewody - zasilajàcy i
odp∏ywowy - nie sà za∏amane.
■ Aby uniknàç nieprzyjemnych zapachów
zaleca si´ zainstalowanie syfonu (Rys. 4X).
■ JeÊli to konieczne mo˝na wyd∏u˝yç wà˝
odprowadzajàcy wod´ do 2,5 m. Ale
nale˝y trzymaç go na wysokosci
maksymlnej 85 cm od pod∏ogi. W tym
celu nale˝y skontaktowaç si´ z serwisem.
Zmywark´ mo˝na do∏àczyç do
instalacji wody zimnej lub ciep∏ej
pod warunkiem, ˝e temperatura
wody nie przekracza 60°C.
■ CiÊnienie wody musi byç w przedziale
mi´dzy 0,08 MPa a 0,8 MPa. Przy
ni˝szym ciÊnieniu nale˝y skontaktowaç
si´ z Serwisem Technicznym.
■ Przed przewodem dop∏ywowym do
2
zmywarki nale˝y zainstalowaç zawór
odcinajàcy, co pozwoli odizolowaç
urzàdzenie od instalacji wodnej w
okresach niekorzystania ze zmywarki
(Rys. 1B).
4
■ Zmywarka wyposa˝ona jest w króciec
gwintowany 3/4” s∏u˝àcy do do∏àczania
do zasilania wodnego (Rys. 2).
■ Przewód zasilania w wod´ “A” nale˝y
nakr´ciç na kurek doprowadzajàcy
wod´ “B” za pomocà z∏àczki 3/4” przy
czym nale˝y sprawdziç, czy po∏àczenie
jest szczelne.
■ JeÊli to konieczne mo˝na wyd∏u˝yç wà˝
zasilajàcy w wod´ do 2,5 m.
W tym celu nale˝y skontaktowaç si´ z
serwisem.
3
■ Nale˝y poprosiç Dzia∏ Serwisowy o
za∏o˝enie filtru “D” , art. 9226085, na
wejÊciu wody jeÊli zawiera ona domieszki
wapienne lub piaskowe (Rys. 3).
W tym przypadku filtr “D” nale˝y za∏o˝yç
pomi´dzy króçcem doprowadzajàcym
wod´ o gwincie 3/4” “B” a przewodem
zasilania w wod´ “A”, nie zapominajàc o
za∏o˝eniu uszczelek “C”.
6
7
WA˚NE
Po zdj´ciu blatu nale˝y Êruby
w∏o˝yç z powrotem na ich miejsce
(Rys. 6b).
■ Blat wykonany z wysokowytrzyma∏ego
laminatu
mo˝na
wykorzystywaç
bez ˝adnych dodatkowych czynnoÊci
przygotowawczych poniewa˝ jest on
odporny na dzia∏anie wysokich temperatur,
na Êcieranie i na plamy (Rys. 5).
a
6
a
b
7
TwardoÊç
wody
b
598
Otwieranie drzwiczek
556/573
0
0-5
1
6-15
0-3
4-9
2
16-30 10-16 TAK
*3
31-45 17-25 TAK
4
46-60 26-33 TAK
5
61-90 34-50 TAK
NIE
Kontrolka 1
TAK
Kontrolka 1
Zamykanie drzwiczek
W∏o˝yç r´k´ w zag∏´bienie i otworzyç.
JeÊli drzwiczki zostanà otwarte podczas
pracy zmywarki, zabezpieczenie elektryczne
spowoduje automatyczne przerwanie
wykonywania zaprogramowanych funkcji.
W∏o˝yç do Êrodka koszyki wype∏nione
naczyniami do zmywania.
Sprawdziç czy talerze lub garnki nie
przeszkadzajà w swobodnym obrocie
ramion spryskujàcych. Zamknàç drzwiczki i
zablokowaç je mocno.
WA˚NE
Procedur´
ustawiania
nale˝y
zawsze zaczynaç gdy zmywarka
jest wy∏àczona.
1. OTWORZYå drzwiczki gdy zmywarka
jest wy∏àczona.
2. Przytrzymaç wciÊni´ty PIERWSZY i
TRZECI przycisk (od lewej) i równoczeÊnie
wcisnàçprzycisk“URUCHOMIENIE/
ZATRZYMANIE".
Zmi´kczacz mo˝e skutecznie oddzia∏ywaç
na wod´, której twardoÊç osiàga wartoÊç do
ponad 90°fH (w skali francuskiej), 50°dH
(w skali niemieckiej), za poÊrednictwem 6
poziomów regulacji.
W poni˝szej tabeli nale˝y odszukaç
poziom odpowiadajàcy twardoÊci wody i
wskazówki
dotyczàce
niezb´dnych
operacji regulacyjnych.
Poziom
5
■ WysokoÊç zmywarki zmniejsza si´
wtedy do 82 cm, zgodnie z normami
mi´dzynarodowymi (ISO) i zmywarka
mieÊci si´ bez trudu pod ciàg∏à
powierzchnià blatu kuchennego (Rys. 7).
W zale˝noÊci od poziomu przyporzàdkowania
miejscowej wody nale˝y w nast´pujàcy
sposób wyregulowaç zmi´kczacz:
Poziom regulacji zmi´kczacza
wody
ºdH
(stopnie
niemieckie)
■ Zmywarka ma wysokoÊç modu∏owà
85 cm i dlatego mo˝na jà ustawiaç
obok mebli o analogicznej wysokoÊci,
stanowiàcych elementy nowoczesnej
kuchni. W celu dok∏adnego wyrównania
wysokoÊci blatów nale˝y manewrowaç
regulowanymi nó˝kami.
Woda, w zale˝noÊci od lokalizacji, zawiera sole
wapnia i inne sole mineralne osadzajàce si´ na
naczyniach i pozostawiajàce bia∏e plamy.
Im wi´cej tych soli tym woda jest “twardsza”.
Zmywarka do naczyƒ wyposa˝ona jest w
zmi´kczacz, który wykorzystujàc sól
regeneracyjnà, zaprojektowanà specjalnie
dla tych urzàdzeƒ, dostarcza wody pozbawionej
wapnia (mi´kkiej) do zmywania naczyƒ. W
odpowiedniej instytucji zapewniajàcej zasilanie
w wod´, znajdujàcej si´ na terenie
zamieszkania mo˝na dowiedzieç si´, jaki
jest poziom twardoÊci wody.
3. PuÊciç przyciski po zaÊwieceniu
niektórych
kontrolek
"WYBÓR
PROGRAMU" oraz po us∏yszeniu
sygna∏u akustycznego.
4. Wcisnàç "WYBÓR PROGRAMU" w
celu ustwienia stopnia twardoÊci wody
(zapali si´ iloÊç kontrolek odpowiadajàca
wybranemu ustawieniu). Dla poziomu 5
cztery kontrolki "WYBÓR PROGRAMU"
zacznà migaç.
Regulacja
zmi´kczacza
■ Nowoczesne kuchnie zestawiane majà
jednà p∏yt´ roboczà pod którà wstawiane sà
podstawowe szafki i urzàdzenia
domowego u˝ytku.
W tym przypadku wystarczy zdjàç blat,
odkr´cajàc Êruby znajdujàce si´ pod nim
w jego tylnej cz´Êci (Rys. 6a).
Ustawianie obok siebie
* Zmi´kczacz fabrycznie ustawiany jest
na poziomie 3, gdy˝ poziom ten
zadowala wi´kszoÊç klientów.
REGULACJA ZMI¢KCZANIA
WODY
Wykorzystanie
soli
regeneracyjnej
Wstawianie pod p∏yt´ roboczà
kuchni
ºfH
(stopnie
francuskie)
INSTALACJA W KUCHNIACH
KOMPONOWANYCH
5. Wy∏àczyç zmywark´ wciskajàc przycisk
“URUCHOMIENIE/ZATRZYMANIE”
aby potwierdziç nowe ustawienie.
Kontrolki
1, 2
Kontrolki
1, 2, 3
Kontrolki
1, 2, 3, 4
Kontrolki
1, 2, 3, 4
migajà
UWAGA!
JeÊli z jakiegoÊ powodu nie uda si´
zakoƒczyç procedury ustawiania, nale˝y
wy∏àczyç zmywark´ wciskajàc przycisk
“URUCHOMIENIE/ZATRZYMANIE” i
rozpoczàç ustawianie od nowa.
Kontrolki “WYBÓR PROGRAMU”
4
3
2
1
WA˚NE
Nie nale˝y otwieraç drzwiczek
zmywarki w trakcie jej pracy
gdy˝ zak∏óca to normalne jej
funkcjonowanie.
Przycisk
“URUCHOMIENIE/ZATRZYMANIE”
8
Przycisk “WYBÓR PROGRAMU”
9
NAPE¸NIANIE SOLÑ
WA˚NE
Przy
pierwszym
uruchomieniu
zmywarki nale˝y nape∏niç zbiornik
solà, a nast´pnie koniecznie dolaç do
pe∏na wody do zbiornika na sól.
■ Na dnie maszyny umieszczony jest
zbiornik na sól s∏u˝àcà do regeneracji
zmi´kczacza.
REGULACJA KOSZYKA
GÓRNEGO
Gdy najcz´Êciej u˝ywamy talerzy o Êrednicy
od 27 do 31 cm nale˝y wk∏adaç je do
koszyka dolnego po ustawieniu koszyka
górnego w jednej z dwóch pozycji – tej
wy˝szej, post´pujàc w sposób nast´pujàcy:
■ Nale˝y u˝ywaç wy∏àcznie soli przeznaczonej
do zmywarek.
Inne rodzaje soli, zawierajàce istotne
iloÊci substancji nierozpuszczalnych,
wraz z up∏ywem czasu mog∏yby uczyniç
nieefektywnym
dzia∏anie
uk∏adu
zmi´kczania.
A
1. Obróciç na zewnàtrz zapadki przednie
"A";
■ Aby nape∏niç pojemnik solà nale˝y
odkr´ciç korek pojemnika znajdujàcy
si´ na dnie pojemnika.
2. Wyjàç koszyk i ustawiç go w pozycji
wy˝szej;
■ Podczas operacji nape∏niania mo˝e
wydostaç si´ na zewnàtrz niewielka iloÊç
wody, mimo to nale˝y kontynuowaç
nasypywanie soli mieszajàc ∏y˝eczkà a˝
do ca∏kowitego wype∏nienia pojemnika.
Po zakoƒczeniu tej operacji oczyÊciç
siatk´ zbierajàc resztki soli i zakr´ciç
korek.
3. Przywróciç zapadkom "A" pierwotne
po∏o˝enie.
Wskaênik nape∏nienia soli
Niniejszy model wyposa˝ony jest w
umieszczony na pulpicie sterowniczym
wskaênik elektroniczny, który zapala si´ w
chwili, gdy pojawia si´ koniecznoÊç
nape∏nienia zbiornika soli.
■ Po nape∏nieniu solà zaleca sie wykonanie
pe∏nego cyklu zmywania lub cyklu
ZIMNE P¸UKANIE. Pojemnik na sól ma
pojemnoÊç od 1,5 do 1,8 kg soli: aby do
maksimum wykorzystaç urzàdzenie nale˝y
okresowo wype∏niaç pojemnik zgodnie
z zasadami regulacji zmi´kczacza
zmywarki.
Operacja ta pozwala za∏adowaç do koszyka
górnego naczynia o Êrednicy przekraczajàcej
20 cm lecz nie pozwala w górnym po∏o˝eniu
wykorzystywaç ruchomych podpórek.
A
WA˚NE
Naczynia pokryte bia∏ymi plamami
stanowià istotnà informacj´ o braku
soli.
10
11
■ W koszyku górnym mo˝na umieÊciç
ró˝ne naczynia, takie jak salaterki i wazy
z tworzywa, które najlepiej jest
zablokowaç aby strumieƒ wody nie
przewróci∏ ich.
WYPE¸NIANIE ZMYWARKI
NACZYNIAMI
Wykorzystanie koszyka górnego
Standardowe, codzienne ustawienie naczyƒ w koszyku
ukazane jest na Rys. 1, 2 i 3.
1
A
■ Koszyk górny zosta∏ pomyÊlany tak,
aby zapewniona by∏a maksymalna
elastycznoÊç wykorzystania.
Mo˝e on byç wype∏niony samymi
talerzami umieszczonymi w dwóch
rz´dach, w iloÊci 24 sztuk maksimum,
szklankami w pi´ciu rz´dach, w iloÊci 30
sztuk maksimum lub ró˝nymi naczyniami.
■ Koszyk górny jest wyposa˝ony w ruchome
podpórki zawieszone na kraw´dzi
bocznej, które mogà zajmowaç dwie
pozycje: górnà i dolnà. W pozycji dolnej
podpórki s∏u˝à do umieszczenia na nich
fili˝anek herbaty, kawy, d∏ugich no˝y i
chochli. Na koƒcach podpórek mo˝na
zawiesiç szklanki w pozycji pionowej:
Pod spodem mo˝na umieÊciç szklanki,
fili˝anki, talerzyki i talerzyki deserowe.
Wykorzystanie koszyka dolnego
■ Gdy podpórki zajmujà górnà pozycj´
umo˝liwiajà one umieszczenie na nich
p∏ytkich i g∏´bokich talerzy.
Nale˝y zachowaç uwag´ podczas
wk∏adania g∏´bokich i p∏ytkich talerzy w
pozycji pionowej - trzeba u∏o˝yç je tak,
aby wg∏´bieniami by∏y zwrócone w
kierunku obrotu maszyny, przy czym
zawsze nale˝y zostawiç wolne miejsce
pomi´dzy talerzami aby mog∏a mi´dzy
nimi krà˝yç swobodnie woda.
B
■ Aby do maksimum wykorzystaç pojemnoÊç
koszyka radzimy pogrupowaç talerze
wed∏ug ich kszta∏tu.
A
WA˚NE
Dolny kosz wyposa˝ony jest w
ogranicznik który zapewnia bezpieczne
wysuwanie kosza nawet z pe∏nym
za∏adunkiem. W celu za∏adowania
soli, wyczyszczenia filtra i oczyszczenia
zmywarki konieczne jest ca∏kowite
wyj´cie kosza.
■ Radzimy umieszczaç talerze o du˝ych
rozmiarach i Êrednicy równej oko∏o 270
mm nieznacznie pochylone do przodu
tak, aby ∏atwiej mo˝na by∏o wstawiç
koszyk do wn´trza zmywarki.
F E
F
F
A G
E
B
4
12
B
C
G D
H
Koszyk górny (Rys. 1)
A = talerze g∏´bokie
B = talerze p∏ytkie
C = talerzyki deserowe
D = podstawki
E = fili˝anki
F = szklanki
Koszyk górny (Rys. 2)
A = talerze g∏´bokie
B = talerze p∏ytkie
C = talerzyki deserowe
D = podstawki
E = fili˝anki
F = kieliszki
G = szklanki
H = pó∏ koszyka na nakrycia
2
3D
■ Talerze mo˝na u∏o˝yç w jednym rz´dzie
(Rys. 1) lub w dwóch rz´dach (Rys. 2).
D
F
■ W dolnym koszyku umieszcza si´
garnki, patelnie, wazy na zup´, salaterki,
pokrywki, pó∏miski, talerze p∏ytkie i
g∏´bokie oraz chochle.
■ Nakrycia powinno si´ wk∏adaç ràczkà
skierowanà ku do∏owi w przeznaczonym
do tego celu pojemniku plastykowym,
który nale˝y umieÊciç z kolei w koszyku
dolnym (Rys. 3) upewniajàc si´, ˝e nie
przeszkadza on w swobodnym obrocie
ramienia spryskujàcego.
E
C
C
Koszyk dolny (Rys. 3)
A = garnek Êredni
B = garnek du˝y
C = patelnia
D = pokrywki
E = wazy na zup´, pó∏miski
F = nakrycia
G = rondle, tortownice
Racjonalne i poprawne u∏o˝enie naczyƒ jest
podstawowym warunkiem uzyskania nienagannych
wyników zmywania.
Koszyk na nakrycia (Rys. 4)
Koszyk na nakrycia sk∏ada si´ z dwóch rozdzielnych
cz´Êci dajàcych ró˝ne mo˝liwoÊci za∏adunku.
Rozdzia∏ koszyka na dwie po∏ówki odbywa si´
przez przesuwanie w kierunku poziomym dwóch
elementów, jednego wzgl´dem drugiego i w celu
ponownego zaczepienia - w kierunku przeciwnym.
13
INFORMACJE DLA BADA¡ W LABORATORIUM
UMIESZCZANIE DETERGENTU
Program porównawczy ogólny (Norma EN 50242)
Detergent
(patrz tabela programów zmywania)
1. Pozycja kosza górnego : dolna
2. ¸adunek znormalizowany
3. Pozycja regulatora wyb∏yszczacza: 6
4. IloÊç detergentu:
- 8 g do zmywania wst´pnego;
- 22 g do zmywania
WA˚NE
Niezb´dne jest stosowanie Êrodka
myjàcego w proszku, p∏ynnego lub w
pastylkach - przeznaczonego specjalnie
do zmywarek do naczyƒ.
Przyk∏adowe u∏o˝enie 12 nakryç (Zgodnie z normà EN 50242)
W∏aÊciwy za∏adunek pokazany jest na Rys. 5 dla koszyka górnego, na Rys. 6 dla
koszyka dolnego i na Rys. 7 dla koszyka na nakrycia.
5
G
C
E
C
H
B
C
I
D F
H
A
6
L
Q
M
N
P
Koszyk górny (Rys. 5)
A = 5+5+2 szklanek
B = 12 podstawek
C = 4+4+4 fili˝anki
D = ma∏a waza
E = Êrednia waza
F = du˝a waza
G = 1+1 widelce
H = 1+1 ∏y˝ki pó∏miskowe
I = 3+3+3+3 ∏y˝ki
L = 3+3+3+3 ∏y˝eczki do herbaty
N
Koszyk dolny (Rys. 6)
M = 8+4 talerzy g∏´bokich
N = 11 + 1 talerzy p∏ytkich
O = 12 talerzyków deserowych
P = pó∏misek
Q = nakrycia
B
Po w∏o˝eniu detergentu do pojemnika
zamknàç pokryw´ najpierw przesuwajàc jà
a potem przyciskajàc lekko a˝ do us∏yszenia
dêwi´ku zamkni´cia.
CALGONIT" zapewnia doskona∏e rezultaty
zmywania i jest ∏atwo dost´pny.
Ârodki nie dostosowane do zmywarek (na
przyk∏ad przeznaczone do zmywania
r´cznego) nie zawierajà odpowiednich
sk∏adników do mycia maszynowego i nie
pozwalajà na poprawne funkcjonowanie
zmywarki.
¸adowanie detergentu
Pojemnik na Êrodek myjàcy znajduje
si´ po wewn´trznej stronie drzwiczek
(Rys. A “2”). JeÊli pokrywka pojemnika jest
zamkni´ta, wystarczy nacisnàç przycisk
(A): po zakoƒczeniu ka˝dego programu
zmywania pokrywka jest zawsze otwarta,
gotowa do nast´pnego wykorzystania.
Poniewa˝ nie wszystkie Êrodki myjàce sà
jednakowe, nale˝y równie˝ zapoznaç si´ z
instrukcjà podanà na opakowaniu.
Przypominamy, ˝e niewystarczajàce iloÊci
Êrodka myjàcego mogà niedostatecznie
usunàç brud, podczas gdy nadmierna dawka
Êrodka myjàcego nie tylko nie poprawia
wyników zmywania, lecz ponadto jest
zb´dnym marnotrawstwem.
UWAGA!
W dolnym pojemniku nie nale˝y
umieszczaç naczyƒ w pozycji, która
mo˝e przeszkadzaç w otwarciu pokrywki
pojemnika na detergent i swobodnemu
wydostawaniu sie detergentu.
WA˚NE
M
Odpowiednie dawkowanie Êrodka
do zmywania stanowi wk∏ad w
ochron´ Ârodowiska.
Dawki Êrodka myjàcego sà ró˝ne w
zale˝noÊci od stopnia zabrudzenia i rodzaju
naczyƒ. Zaleca si´ umieÊciç w pojemniku
(B) od 20 do 30 g Êrodka myjàcego.
7
R
O
Koszyk na sztuçce (Rys. 7)
UmieÊciç pó∏eczk´ w pozycji poziomej i w∏o˝yç
6 + 6 no˝y (R); do pozosta∏ych przegródek
w∏o˝yç sztuçce ràczkami do do∏u. Nale˝y zwróciç
uwag´, aby nie umieszczaç wi´cej ni˝ dwa
rodzaje sztuçców w tej samej przegródce.
14
A
15
dla których stosowanie soli lub nab∏yszczacza
mo˝e byç zb´dne, nale˝y rygorystycznie
przestrzegaç nast´pujàcych zaleceƒ:
TYPY DETERGENTÓW
Detergenty w pastylkach
■ przeczytaç uwa˝nie i stosowaç si´
dok∏adnie do instrukcji i zaleceƒ podanych
na opakowaniu detergentu, którego
mamy u˝yç;
Detergenty w pastylkach, pochodzàce od
ró˝nych producentów rozpuszczajà si´ z
ró˝nà pr´dkoÊcià, zatem u˝yte w
programach szybkiego zmywania mogà
nie byç skuteczne, gdy˝ mogà si´ nie
ca∏kowicie rozpuÊciç.
Je˝eli u˝ywa si´ detergentów w pastylkach,
zalecane jest u˝ywanie d∏ugich programów
zmywania, aby taki detergent móg∏
zadzia∏aç prawid∏owo.
■ skutecznoÊç detergentów, które nie
wymagajà u˝ycia soli, zale˝y od stopnia
twardoÊci wody u u˝ytkownika. Nale˝y
sprawdziç czy stopieƒ twardoÊci wody
mieÊci si´ w przedziale wskazanym w
instrukcji stosowania detergentu.
Je˝eli u˝ycie tego typu dtergentu nie da
zadawalajàcych rezultatów zmywania
nale˝y zwróciç si´ do producenta
detergentu.
WA˚NE
W celu uzyskania dobrych efektów
zmywania
nale˝y
umieszczaç
pastylki detergentowe w pojemniku
na detergent do zmywania a NIE
bezpoÊrednio w komorze zmywania.
Nieprawid∏owe stosowanie tych detergentów
mo˝e prowadziç do:
■ tworzenia si´ osadu wapnia na naczyniach
i we wn´trzu zmywarki;
Detergenty- koncentraty
■ zmniejszenia skutecznoÊci zmywania i
suszenia.
Detergenty- koncentraty o zredukowanej
alkalicznoÊci i z naturalnymi enzymami
stosowane do programu zmywania w
temp. 50°C pozwalajà
zredukowaç
szkodliwoÊç tych Êrodków dla Êrodowiska
naturalnego, a tak˝e chronià naczynia i
samà zmywark´.
Programy zmywania w temp. 50°C zosta∏y
wymyÊlone po to, aby wykorzystaç
w∏aÊciwoÊci enzymów do rozpuszczania
brudu i aby uzyskaç przy temperaturze
50°C takie same rezulaty zmywania, jak
przy temperaturze 65°C.
UMIESZCZANIE ÂRODKA
NAB¸YSZCZAJÑCEGO
Nab∏yszczacz
Ârodek nab∏yszczajacy, który dodawany jest
automatycznie podczas ostaniego p∏ukania
przyspiesza suszenie naczyƒ i zapobiega
tworzeniu sie plam i matowych osadów.
¸adowanie Êrodka
nab∏yszczajàcego
C
Po lewej stronie pojemnika na detergent
znajduje
si´
zbiornik
na
Êrodek
nab∏yszczajacy (Rys. A”3”).
Aby go otworzyç nale˝y nacisnàç go, i
jednoczeÊnie obróciç ku górze uchwyt
otwierania.
Nale˝y u˝ywaç tylko Êrodków przeznaczonych
do zmywarek automatycznych.
Mo˝na kontrolowaç poziom wyb∏yszczacza
przez “okienko” (C) na pojemniku.
PE¸NY
PUSTY
WA˚NE
W wypadku reklamacji zwiàzanych
z niew∏aÊciwym stosowaniem tych
produktów
nie
b´dzie
mia∏a
zastosowania bezp∏atna gwarancja.
Przypominamy, ˝e przy stosowaniu
detergentów “Wszystko w jednym”
niepotrzebny jest sygnalizator braku
soli i nab∏yszczacza (dost´pny w
niektórych modelach).
Je˝eli wystàpi∏yby problemy ze zmywaniem
i suszeniem naczyƒ nale˝y zaczàç ponownie
u˝ywaç tradycyjnych Êrodków (sól,
nab∏yszczacz, detergent w proszku).
Detergenty ¸àczone
Detergenty , które zawierajà Êrodek
nab∏yszczajàcy nale˝y wk∏adaç do
pojemnika na detergenty do zmywania.
Pojemnik na nab∏yszczacz musi byc
opró˝niony ( je˝li tak nie jest nale˝y przed
zastosowaniem detergentu ∏àczonego
wyregulowaç do minimum dozownik
nab∏yszczacza).
W takim wypadku nale˝y:
■ nape∏nic ponownie pojemniki na sól i
nab∏yszczacz;
■ wykonaç normalny cykl zmywania z
pustà zmywarkà.
Detergenty ∏àczone “Wszystko
w jednym”
Nale˝y pami´taç ˝e po powrocie do
stosowania tradycyjnej soli do zmywarki,
dopiero po kilku cyklach zmywania system
odwapniania powróci do dzialania w
sposób optymalny.
Przy stosowaniu detergentów ∏àczonych
“Wszystko w jednym” (3 w 1, 4 w 1, 5 w 1, itd.)
16
Odblask ciemny
Odblask jasny
Regulacja dozowania Êrodka do
p∏ukania w zakresie od 1 do 6
Regulator nab∏yszczacza (D) zajduje si´
pod pokrywà i mo˝na obracaç go za
pomocà monety.
Zalecana pozycja to 4.
ObecnoÊç wapnia w wodzie objawia si´
przez obecnoÊç kamienia kot∏owego lub
przez
s∏abszy stopieƒ wysuszenia.
Z tego powodu wa˝na jest regulacja
zu˝ycia produktu p∏ukania majàca na celu
uzyskanie optymalnych parametrów.
W przypadku, gdy po zakoƒczeniu
zmywania na naczyniach widoczne sà
smugi, nale˝y zmniejszyç nastaw´
regulacji o jednà pozycj´.
W przypadku gdy na naczyniach widoczne
sà bia∏e plamy lub aureole, nale˝y o jednà
pozycj´ zwi´kszyç nastaw´ regulacji.
D
17
CZYSZCZENIE FILTRÓW
RADY PRAKTYCZNE
Na uk∏ad filtrujàcy (Rys.A “4”) sk∏adajà si´:
Ma∏y pojemnik centralny zatrzymujàcy
wi´ksze czàstki;
1
P∏ytka filtrujàca wod´ do zmywania w
sposób ciàg∏y;
Jak oszcz´dzaç
■ JeÊli wykonujemy zmywanie pe∏nego
za∏adunku nale˝y umieÊciç naczynia
zaraz po skoƒczonym posi∏ku wk∏adajàc
je etapami i ewentualnie w∏àczajàc
program ZIMNE P¸UKANIE aby
zmi´kczyç zabrudzenia i usunàç wi´ksze
resztki miedzy jednym a drugim
za∏adunkiem w oczekiwaniu na pe∏ny cykl
zmywania.
Jak post´powaç, by uzyskaç
mo˝liwie najlepsze rezultaty
zmywania
■ Przed u∏o˝eniem naczyƒ w maszynie
nale˝y wyjàç resztki jedzenia (koÊci,
oÊci, resztki mi´sa i warzyw, skórki
z owoców, wyka∏aczki, niedopa∏ki
papierosów, itd...). by nie dopuÊciç do
zatkania filtrów, przewodu odp∏ywowego i
dysz ramienia spryskujàcego, co powoduje
zmniejszenie sprawnoÊci zmywania.
Mikrofiltr umieszczony pod p∏ytkà,
przechwytujàcy nawet najdrobniejsze
czàstki brudu, zapewniajàc w ten sposób
doskona∏e wyp∏ukanie.
■ Aby uzyskiwaç niezmiennie nienaganne
wyniki zmywania przed ka˝dym zmywaniem
nale˝y koniecznie kontrolowaç i czyÊciç
filtry.
■ W przypadku niezbyt silnego zabrudzenia
naczyƒ lub ma∏ego stopnia wype∏nienia
koszyków nale˝y wybraç program
OSZCZ¢DNY, post´pujàc zgodnie
ze wskazówkami zawartymi w liÊcie
programów.
■ Nie jest konieczne p∏ukanie naczyƒ
przed umieszczeniem ich w zmywarce.
■ Aby wyjàç zespó∏ filtrujàcy wystarczy
jedynie uchwyciç za ràczk´ i obróciç jà
w kierunku przeciwnym do kierunku
ruchu wskazówek zegara (Rys. 1).
2
■ Pojemnik centralny mo˝na wyjàç, co
u∏atwi operacje czyszczenia (Rys. 2).
Czego nie wolno zmywaç
■ JeÊli garnki i patelnie sà szczególnie
zabrudzone resztkami przypalonych
potraw, radzimy je zamoczyç przed
zmywaniem.
■ Nale˝y pami´taç, ˝e nie wszystkie
naczynia przystosowane sà do
zmywania w zmywarce, odradzamy
wstawianie cz´Êci wykonanych z
materia∏ów termoplastycznych, pokrywek
z ràczkà drewnianà lub z tworzywa,
garnków z d rewnianymi ràczkami,
naczyƒ aluminiowych, z kryszta∏u lub ze
szk∏a o∏owiowego, o ile nie jest to
oddzielnie wskazane.
■ Uk∏adaç naczynia otworami ku do∏owi.
■ W miar´ mo˝liwoÊci nie dopuszczaç do
wzajemnego dotykania si´ ró˝nych sztuk
naczyƒ; poprawne ich rozmieszczenie
zapewni najlepsze wyniki zmywania.
■ Nale˝y wyjàç p∏ytk´ filtru (Rys. 3) i
umyç wszystko w strumieniu bie˝àcej
wody, pos∏ugujàc si´ ewentualnie
szczoteczkà.
■ Niektóre motywy dekoracyjne majà
tendencj´ do blakni´cia, dlatego
zalecamy zmyç kilkakrotnie jednà
sztuk´ w zmywarce i dopiero po
upewnieniu si´, ˝e nie nast´puje
odbarwienie zmywaç ca∏y komplet.
■ Po u∏o˝eniu naczyƒ, sprawdziç, czy rami´
spryskujàce obraca si´ bez przeszkód.
■ Dla
modelu
wyposa˝onego
w
samooczyszczajàcy si´ mikrofiltr
konserwacja ogranicza si´ do sprawdzenia
zespo∏u filtrujàcego, które mo˝na
wykonywaç co 15 dni.
Zaleca si´ mimo wszystko po ka˝dym
zmywaniu sprawdzaç, czy pojemnik
centralny i p∏ytka nie sà zatkane.
■ Garnki i inne urzàdzenia kuchenne
na których pozostajà przypalone lub
przylegaj àce mocno resztki jedzenia
nale˝y zamoczyç w wodzie z dodatkiem
Êrodka myjàcego do zmywarek.
3
UWAGA!
Po oczyszczeniu filtrów nale˝y
sprawdziç, czy sà one poprawnie
po∏àczone ze sobà i czy p∏ytka jest
idealnie umieszczona na dnie
zmywarki. Nale˝y dok∏adnie wkr´ciç
filtr w p∏ytk´, obracajàc nim w
kierunku zgodnym z kierunkiem
ruchu wskazówek zegara poniewa˝
niedok∏adne po∏àczenie zespo∏u
filtrujàcego mo˝e ujemnie wp∏ynàç
na prac´ zmywarki.
■ Ponadto zalecamy aby nie zmywaç
zastawy srebrnej razem z zastawà ze
stali oksydowanej aby nie nastàpi∏a
pomi´dzy nimi reakcja chemiczna.
■ Aby najlepiej umyç zastaw´ srebrnà
nale˝y:
WA˚NE
Gdy kupujemy nowe naczynia nale˝y
zawsze upewniç si´, czy mo˝na je
zmywaç w zmywarkach.
a) op∏ukaç jà natychmiast po posi∏ku,
szczególnie jeÊli u˝ywano jej z
majonezem, jajkami, rybà, itd...;
b) nie rozpryskiwaç na niej Êrodków
myjàcych;
Zalecenia na zakoƒczenie
programu
c) nie pozostawiaç jej w stycznoÊci z
innymi metalami.
■ Aby uniknàç ewentualnych Êladów
kropli spadajàcych z koszyka górnego,
nale˝y tu˝ po zmywaniu wyjmowaç w
pierwszej kolejnoÊci koszyk dolny.
WA˚NE
Nie wolno u˝ywaç zmywarki bez
filtrów.
18
19
■ JeÊli pozostawimy na jakiÊ czas naczynia
w zmywarce nale˝y lekko uchyliç
drzwiczki aby u∏atwiç krà˝enie powietrza i
poprawiç warunki wysychania.
■ W celu usuni´cia plam, zaleca si´ zastosowaç
Êrodek cierny o bardzo drobnej ziarnistoÊci.
Nie nale˝y stosowaç substancji zawierajàcych
chlor ani druciaków.
CZYSZCZENIE NA ZEWNÑTRZ
I KONSERWACJA ZMYWARKI
■ Do mycia zewn´trzej strony zmywarki
nale˝y
u˝ywaç
tylko
szmatki
zmoczonej ciep∏à wodà, bez Êrodków
odt∏uszczajàcych i szorstkich.
■ Zmywarka nie wymaga ˝adnej specjalnej
konserwacji, gdy˝ zbiornik myjàcy jest
samooczyszczajàcy si´.
■ Nale˝y okresowo, za pomocà wilgotnej
gàbki, czyÊciç uszczelk´ gumowà
w drzwiczkach aby wyeliminowaç
ewentualne Êlady odpadków lub Êrodka
do p∏ukania.
■ Aby w pe∏ni zagwarantowaç usuwanie
drobnych osadów wapienia lub brudu
zaleca si´ dokonywaç okresowo pe∏nego
zmywania poprzez wlewanie na dno
pojemnika szklanki octu i ustawienie
programatora na zmywanie delikatne.
■ JeÊli mimo normalnego czyszczenia
p∏ytki i filtru zauwa˝amy, ˝e naczynia lub
garnki nie sà wystarczajàco dobrze
zmyte lub wyp∏ukane, nale˝y sprawdziç
czy otwory w obrotowych ramionach
spryskujàcych (Rys. A “5”) nie sà zatkane.
1
1b
2
PO U˚YCIU
20
H IL M
G
A
JeÊli wymagajà one czyszczenia nale˝y
dokonaç tego w sposób nast´pujàcy:
1. Aby zdjàç rami´ górne nale˝y obróciç
ramieniem myjàcym a˝ wpust ustawi
si´ w pozycji ukazanej przez strza∏k´
(Rys. 1b). Nale˝y popchnàç je ku górze i
utrzymujàc nacisk odkr´ciç obracajàc
nim w kierunku zgodnym z kierunkiem
ruchu wskazówek zegara (Rys. 1) (aby je
za∏o˝yç nale˝y powtórzyç te operacj´
lecz obróciç w kierunku przeciwnym),
podczas gdy rami´ dolne mo˝na zdjàç
pociàgajàc je po prostu ku górze (Rys. 2);
2. Umyç ramiona obrotowe pod strumieniem
wody usuwajàc odpadki zatykajàce
dysze;
3. Na zakoƒczenie operacji umieÊciç
ramiona obrotowe ponownie w tej samej
pozycji, pami´tajàc aby w przypadku
ramienia górnego wpust znalaz∏ si´ we
w∏aÊciwej pozycji, dokr´cajàc go do
oporu.
■ Wanna zmywarki jak te˝ wewn´trzna
strona drzwiczek wykonane sà ze stali
nierdzewnej. JeÊli mimo to zauwa˝ymy
plamy tlenków, to pochodzà one jedynie
z nadmiernego wyst´powania w wodzie
soli ˝elaza.
OPIS PANELU STERUJÑCEGO
Po ka˝dym zmywaniu nale˝y zamknàç
kurek doprowadzajàcy wod´ aby odciàç
zmywark´ od instalacji wodnej i przycisnàç
przycisk Start/Stop, co zapewni odci´cie jej
od zasilania elektrycznego.
JeÊli zmywarka ma pozostawaç przez
d∏u˝szy czas bezczynna, konieczne jest
wykonanie nast´pujàcych czynnoÊci:
1. Wykonaç program zmywania bez
∏adowania naczyƒ, lecz ze Êrodkiem
myjàcym, co pozwoli odt∏uÊciç maszyn´.
2. Wyjàç wtyczk´ z gniazdka sieciowego.
3. Zamknàç kurek wejÊciowy wody.
4. Wype∏niç
odpowiedni
pojemnik
Êrodkiem do p∏ukania.
5. Pozostawiç drzwiczki uchylone.
6. Pozostawiç czyste wn´trze zmywarki.
7. JeÊli maszyna pozostawiona jest w
pomieszczeniu, w którym temperatura
jest ni˝sza ni˝ 0°C, woda pozosta∏a w
przewodach mo˝e zamarznàç. Dlatego
te˝ nale˝y doprowadziç temperatur´
otoczenia do wartoÊci wy˝szej od 0°C i
poczekaç oko∏o 24 godzin na ponowne
uruchomienie maszyny.
A
Przycisk "URUCHOMIENIE/
ZATRZYMANIE"
B
Przycisk "WYBÓR PROGRAMU"
C
Przycisk "START"/"RESET"
D
Przycisk "EXPRESS"
E
Przycisk opcji "ALL in 1"
F
Przycisk "OPÓèNIONY START"
B C D E F
G
Kontrolki "WYBÓR PROGRAMU"
H
Kontrolka przycisku "EXPRESS"
I
Kontrolka "BRAK SOLI"
L
Kontrolka "WYBÓR OPCJI"
M
Kontrolki "FAZ PROGRAMU"/
Czas: "OPÓèNIENIE STARTU"
WYMIARY:
WysokoÊç
G∏´bokoÊç
SzerokoÊç
WysokoÊç przy otwartych drzwiczkach
cm
cm
cm
cm
Z blatem
bez blatu
85
60
60
120
82
57,3
59,8
117
DANE TECHNICZNE:
IloÊç nakryç (EN 50242)
PojemnoÊç wraz z garnkami i talerzami
Dopuszczalne ciÊnienie instalacji wodnej
Moc bezpieczników
Maksymalna pobierana moc
Napi´cie
12
dla 8 osób
Minimum 0,08 - maksimum 0,8 MPa
(patrz tabliczka znamionowa)
(patrz tabliczka znamionowa)
(patrz tabliczka znamionowa)
21
WYBÓR PROGRAMÓW I
FUNKCJE SZCZEGÓLNE
■ W razie potrzeby nale˝y wcisnàç przycisk
opcji (zaÊwieci si´ odpowiednia lampka
sygnalizacyjna).
WA˚NE
Zmywarka posiada dwie bardzo
u˝yteczne funkcje:
- program "zalecany" (zaprogramowany
fabrycznie idealny do u˝ytku
codziennego z pe∏nym za∏adunkiem)
dla szybkiego i pewnego wyboru
programu;
Opcj´ mo˝na w∏àczyç lub wy∏àczyç W
CZASIE jednej minuty od uruchomienia
programu.
- funkcj´ zapami´tania ostatnio
u˝ywanego programu, co dla
u˝ytkownika u˝ywajàcego zawsze
ten sam program oznacza brak
koniecznoÊci wyboru programu i
oszcz´dnoÊç czasu.
Przycisk "EXPRESS"
Przycisk umo˝liwia wybór 2 poziomów
intensywnoÊci
zmywania
przy
zmniejszonym zu˝yciu czasu i energii
elektrycznej. Za pomocà przycisku
"EXPRESS"
mo˝na
zmniejszyç
intensywnoÊç
zmywania, zmieniajàc
parametry czasu trwania i temperatur´
cyklu. Po∏àczenie przycisku z 4 programami
widocznymi
na
panelu
umo˝liwia
ustawienie 8 odmiennych cykli zmywania.
■ Wykonywany program zostanie anulowany
i zacznie migotaç lampka sygnalizacyjna
odpowiadajàca "zalecanemu" programowi.
WA˚NE
Mo˝liwe jest przerwanie programu w
trakcie jego wykonywania równie˝
bez
otwierania
drzwiczek,
przez
wciÊni´cie
przycisku
"URUCHOMIENIE/ZATRZYMANIE".
W takim przypadku wznowienie
pracy w miejscu, w którym zosta∏a
ona zatrzymana wymaga jedynie
ponownego wciÊni´cia przycisku
"URUCHOMIENIE/ZATRZYMANIE".
Ustawianie programów
■ Otworzyç drzwiczki zmywarki i w∏o˝yç
do niej naczynia przeznaczone do
mycia.
■ Wcisnàç przycisk "URUCHOMIENIE/
ZATRZYMANIE"
.
Kontrolka programu "zalecany" lub
ostatniego u˝ywanego programu bedzie
migaç.
UWAGA!
JeÊli otworzymy drzwiczki gdy
zmywarka jest w trakcie suszenia,
w∏àczy si´ sygna∏ akustyczny
ostrzegajàcy, ˝e cykl si´ jeszcze nie
zakoƒczy∏.
■ Je˝eli chcemy wybraç program nale˝y u˝yç
przycisku "WYBÓR PROGRAMU".
u˝yç
■ Po zamkni´ciu drzwiczek i po sygnale
dêwi´kowym program uruchomi si´
automatycznie.
Odradzamy otwieranie drzwiczek podczas
trwajàcego programu, szczególnie w fazie
Êrodkowej zmywania oraz w trakcie
ostatniego p∏ukania na goràco. Jednak˝e,
gdy podczas pracy zmywarki drzwiczki
zostanà otwarte (w celu na przyk∏ad
dodania naczyƒ do zmywania), program
zmywania automatycznie wy∏àczy si´.
Po ponownym zamkni´ciu drzwiczek, bez
wciskania ˝adnego przycisku, urzàdzenie
wznowi prac´ w tym punkcie cyklu, w
którym zosta∏o zatrzymane.
WA˚NE
Po wciÊni´ciu przycisku pozostaje
aktywna
(Êwieci
si´
odnoÊna
kontrolka) tak˝e dla nast´pnych
programów. Wy∏àczenie odbywa si´
za pomocà przycisku (kontrolka
gaÊnie)
lub
przy
anulowaniu
programu podczas jego trwania.
■ Ewentualnie
"EXPRESS".
■ Przytrzymaç przez ponad 5 sekund
przycisk "RESET".
Kontrolki programów zacznà migaç i
us∏yszymy sygna∏ akustyczny.
Przerwanie programu
przycisku
22
Przycisk "ALL in 1"
Aby zmieniç lub anulowaç wykonywany
aktualnie program, nale˝y post´powaç w
nast´pujàcy sposób:
■ Wcisnàç przycisk "START" (migajàca
kontrolka wybranego programu zacznie
Êwieciç w sposób ciàg∏y).
W CZASIE jednej minuty od uruchomienia
programu mo˝liwa jest zmiana cyklu
zmywania za pomocà przycisku
"WYBÓR PROGRAMU" (jest te˝ mo˝liwa
aktywacja lub wy∏àczenie przycisku
"EXPRESS").
Przycisk opcji
Zmiana programu w trakcie
pracy zmywarki
Ta opcja umo˝liwia zastosowanie
detergentów ∏àczonych “Wszystko w 1”
(3 w 1/ 4 w 1/ 5 w 1, itd.)
Po wciÊni´ciu tego przycisku program
wybrany zostaje zmodyfikowany dla
optymalnego wykorzystania detergentów
∏àczonych (ponadto jest wy∏àczona
kontrolka braku soli).
UWAGA!
Po wyborze tego programu, opcja
pozostanie aktywna (odpowiednia
kontrolka bedzie zapalona) tak˝e w
nast´pnych programach zmywania.
Opcj´ b´dzie mo˝na skasowaç tylko
za pomocà ponownego wciÊni´cia
przycisku (wtedy zgaÊnie odpowiednia
kontrolka).
■ W tym momencie mo˝liwe b´dzie
ustawienie nowego programu.
UWAGA!
Przed
uruchomieniem
nowego
programu nale˝y upewniç si´, czy
Êrodek do zmywania nie zosta∏ ju˝
pobrany. JeÊli w pojemniku brakuje
Êrodka do zmywania, nale˝y go
uzupe∏niç.
WA˚NE
Przy w∏àczeniu tej opcji, czas trwania
programu "SZYBKI" przed∏u˝y si´ o
oko∏o 10 min.
W przypadku przerwania dop∏ywu energii
elektrycznej zmywarka przechowa w
pami´ci wykonywany program, który w
momencie przywrócenia dostawy energii
elektrycznej zostanie wznowiony w
punkcie, w którym by∏ przerwany.
Przycisk "OPÓèNIONY START"
Przycisk ten pozwala zaprogramowaç
uruchomienie zmywania z opóênieniem 3,
6 lub 9 godzin.
Wykonanie programu
Podczas trwania programu lampka
sygnalizacyjna
wybranego
cyklu
b´dzie Êwieciç si´ w sposób ciàg∏y,
zaÊ 3 lampki sygnalizacyjne wyÊwietlania
"FAZ PROGRAMU" (odpowiadajàcych
"ZMYWANIU"
, "SUSZENIU"
i
"KONIEC"
) b´dà Êwieciç si´ pojedynczo
i kolejno, wskazujàc aktualny etap zmywania.
Aby ustawiç opóêniony start, nale˝y
post´powaç w nast´pujàcy sposób:
■ Wcisnàç
przycisk
"OPÓèNIONY
START" (przy ka˝dym wciÊni´ciu b´dzie
mo˝na nastawiç start opóêniony
odpowiednio o 3, 6 lub 9 godzin,
przy czym lampka sygnalizacyjna
odpowiadajàca
wybranej
wartoÊci
opóênienia zacznie Êwieciç si´ w sposób
ciàg∏y).
Zakoƒczenie programu
Koniec programu jest oznajmiany
sygna∏em dêwi´kowym (jeÊli nie jest
wy∏àczony),
trwajàcym
5
sek.,
powtarzanym 3 razy z przerwami 30
sekundowymi.
ZaÊwieci kontrolka koƒca programu,
pozosta∏e zgasnà. Wówczas mo˝liwe b´dzie
wyj´cie umytych naczyƒ i wy∏àczenie
zmywarki poprzez wciÊni´cie przycisku
"URUCHOMIENIE/ZATRZYMANIE" lub
te˝ ponowne za∏adowanie zmywarki w celu
dokonania nast´pnego zmywania z
wykonaniem opisanych wy˝ej kolejnych
czynnoÊci.
■ W celu uruchomienia odliczania wcisnàç
"START"
(kontrolka
wybranego
programu zaÊwieci si´, natomiast
wybranego czasu zacznie migaç).
23
W przypadku ustawienia opóênienia
równego 9 godzinom zmniejszanie si´
czasu pozosta∏ego do uruchomienia
zmywarki wyÊwietlane jest poprzez w∏àczenie
po 3 godzinach lampki sygnalizacyjnej 6h i
po 6 godzinach lampki sygnalizacyjnej 3h.
Na zakoƒczenie ostatnich 3 godzin (przy
koƒcu odliczania) lampka sygnalizacyjna
3h zmieni stan Êwiecenia z migotania na
Êwiecenie ciàg∏e, co zasygnalizuje etap
zmywania i program automatycznie
rozpocznie prac´.
Sygnalizacja anomalii
JeÊli podczas wykonywania programu
zmywarka b´dzie pracowaç w sposób
nieprawid∏owy lub pojawi si´ inna anomalia,
lampka sygnalizacyjna odpowiadajàca
wybranemu cyklowi b´dzie migotaç z du˝à
cz´stotliwoÊcià i rozlegnie si´ sygna∏
dêwi´kowy.
Nale˝y wówczas wy∏àczyç zmywark´,
wciskajàc przycisk "URUCHOMIENIE/
ZATRZYMANIE".
Po upewnieniu si´, ˝e otwarty jest kran
dop∏ywu wody, ˝e nie jest za∏amany wà˝
odp∏ywowy, nie jest zatkany syfon ani
filtry - nale˝y ponownie ustawiç wybrany
program.
W przypadku powtórzenia si´ danej
anomalii konieczne b´dzie skontaktowanie
si´ z serwisem technicznym.
Gdy odliczanie nie zosta∏o jeszcze zakoƒczone,
to znaczy gdy program nie rozpoczà∏
jeszcze dzia∏ania, mo˝liwa jest zmiana lub
anulowanie opóênionego startu, wybór
innego programu lub wybór/skasowanie
wyboru opcji; nale˝y wówczas post´powaç
w nast´pujàcy sposób:
■ Przytrzymaç przez ponad 5 sekund
przycisk "RESET".
Kontrolki programów zacznà migaç i
us∏yszymy sygna∏ akustyczny.
■ Wybrany program zostanie anulowany,
a lampka odpowiadajàca programowi
"zalecany" zacznie migotaç.
■ Wcisnàç
przycisk
"OPÓèNIONY
START" w celu ustawienia innego czasu
opóênienia startu (odpowiadajàca
wybranej wartoÊci lampka sygnalizacyjna
zaÊwieci si´ Êwiat∏em ciàg∏ym).
WATERBLOCK - URZÑDZENIE BLOKUJÑCE DOP¸YW WODY
Przewód zasilajàcy jest wyposa˝ony w urzàdzenie blokujàce dop∏yw wody w
przypadku uszkodzenia w´˝a zasilajàcego w wod´.
CzynnoÊç ta jest sygnalizowana przez czerwonà pamk´ znajdujàcà si´ w ma∏ym
okienku "A".
Nale˝y wtedy wymieniç przewód zasilajàcy zmywark´ w wod´.
JeÊli d∏ugoÊç przewodu nie pozwala na prawid∏owe do∏àczenie, sam przewód nale˝y
zamieniç na inny, o poprawnej d∏ugoÊci.
Urzàdzenie
zapobiegajàce
odkr´ceniu si´
(aby zdjàç
podk∏adk´ nale˝y
wcisnàç guzik)
WA˚NE
Niniejsza zmywarka jest wyposa˝ona
w uk∏ad zabezpieczajacy przed
zalaniem, który w razie awarii usuwa
nadmiar wody ze zmywarki.
■ Po zmianie lub anulowaniu opóênionego
startu mo˝liwe jest nastawienie nowego
programu i wybranie lub te˝ skasowanie
wyboru opcji.
Wy∏aczenie sygnalizacja
akustyczna KO¡CA PROGRAMU
UWAGA!
Aby nie dopuÊciç do nieumyÊlnego
w∏àczenia uk∏adu zabezpieczajàcego
przed zalaniem nie zaleca si´
przesuwaç ani przechylaç zmywarki
podczas jej dzia∏ania.
W przypadku, w którym zachodzi
koniecznoÊç
przesuni´cia
lub
przechylenia
zmywarki
nale˝y
sprawdziç wczeÊniej, czy zmywanie
zakoƒczy∏o si´ i czy w zbiorniku
zmywarki nie pozosta∏a woda.
Sygnalizacja akustyczna koƒca programu
mo˝e byç wy∏àczona w nast´pujàcy
sposób.
■ Gdy zmywarka jest wy∏àczona wcisnàç
przycisk "ALL in 1" i równoczeÊnie
"URUCHOMIENIE/ZATRZYMANIE".
PuÊciç przyciski gdy rozlegnie si´ sygna∏
dêwi´kowy.
A
■ Wcisnàç ponownie przycisk "ALL in 1".
Lampka sygnalizacyjna Êwiecàca w s
posób ciàg∏y (sygna∏ dêwi´kowy
w∏àczony) zacznie migotaç (sygna∏
dêwi´kowy wy∏àczony).
Czerwony
wskaênik
zablokowanego
zaworu
■ Nale˝y poczekaç na sygna∏ dêwi´kowy
sygnalizujacy zapami´tanie ustawienia.
■ Aby przywróciç sygna∏ dêwi´kowy
nale˝y powtórzyç t´ procedur´.
24
25
EXPRESS PROGR.
EXPRESS PROGR.
EXPRESS PROGR.
EXPRESS PROGR.
INTENSYWNY 75°C
Przeznaczony
do
zmywania
zabrudzonych naczyƒ i garnków.
mocno
Szybki &
wzmocniony 65°C
Do zmywania naczyƒ bardzo zabrudzonych.
UNIWERSALNY 65°C
(Program “ZALECANY”)
Przeznaczony do zmywania naczyƒ i garnków
codziennego u˝ytku, normalnie zabrudzonych.
Codzienny 55°C
Szybki program do naczyƒ normalnie zabrudzonych,
do cz´stego stosowania przy normalnym
za∏adunku.
+
ECO 45°C
Delikatny 45°C
Przystosowany do zmywania naczyƒ i garnków
normalnie zabrudzonych, z zastosowaniem
enzymatycznego Êrodka do zmywania.
Program znormalizowany EN 50242.
Program przystosowany do zmywania naczyƒ
delikatnych, zdobionych i z kryszta∏u. Wskazany
do zmywania naczyƒ w niewielkim stopniu
zabrudzonych, za wyjàtkiem garnków.
SZYBKI 32 min. 50°C
Bardzo szybkie zmywanie wykonywane tu˝ po
zakoƒczeniu posi∏ku po podgrzaniu wody wskazane
do zmywania naczyƒ dla 4/6 osób najwy˝ej.
Mycie wstepne
Wst´pne, krótkie zmywanie wykonywane rano lub
w po∏udnie, kiedy chcemy przenieÊç g∏ówne
zmywanie na okres po kolacji.
•••••
•••••
••••
••••
•••••
••••
••••
•
Przycisk “ALL in 1”
Funkcje
dodatkowe
Przycisk
"OPÓèNIONY START"
Wodà zimnà (15°C)
-Tolerancja ± 10%-
P∏ukanie goràce ze
Êrodkiem
wyb∏yszczajàcym
Czas
zmywania
w
minutach
75°C
130
TAK
TAK
65°C
85
TAK
TAK
65°C
110
TAK
TAK
55°C
80
TAK
TAK
45°C
175
TAK
TAK
45°C
85
TAK
TAK
50°C
32
TAK
TAK
5
TAK
Zmywanie z myciem wst´pnym
Dla programów z myciem wst´pnym zalecane jest dodanie dodatkowj iloÊci detergentu (max. 10
gramów) bezpoÊrednio do wn´trza zmywarki.
26
Drugie zimne p∏ukanie
Pierwsze zimne
p∏ukanie
Zmywanie zasadnicze
Zmywanie wst´pne
zimne
Przebieg wykonania programu
Kontrola zapasu soli
Kontrola Êrodka
wyb∏yszczajàcego
Czyszczenie filtrów i
p∏ytki
Opis
Ârodek do zmywania
Ârodek do zmywania
wst´pnego
Programu
CzynnoÊci
do wykonania
Zmywanie wst´pne
goràce
LISTA PROGRAMÓW
27
USUWANIE DROBNYCH USTEREK
NIEPRAWID¸OWOÂCI
JeÊli zmywarka nie dzia∏a, z pomocà wezwanego technika serwisowego
wykonaç nast´pujàce czynnoÊci sprawdzajàce:
NIEPRAWID¸OWOÂCI
1 - Maszyna nie dzia∏a dla
˝adnego programu
2 - Maszyna nie pobiera wody
3 - Maszyna nie odprowadza
wody
4 - Maszyna odprowadza wod´
w sposób ciàg∏y
PRZYCZYNY
ÂRODKI ZARADCZE
Patrz przyczyny Nr 5
Skontrolowaç
Dno garnków nie jest dok∏adnie
umyte
Zbyt uporczywie przyczepione resztki
jedzenia, które nale˝y zdjàç przed
zmywaniem w zmywarce
Brzeg garnków nie jest dok∏adnie
umyty
Lepiej u∏o˝yç garnki
Dysze ramion spryskujàcych cz´Êciowo zatkane
Zdemontowaç ramiona
spryskujàce odkr´cajàc mocujàcà
nakr´tki mocujàce zgodnie z
kierunkiem ruchu wskazówek zegara i
umyç je pod kranem.
Naczynia nie sà dobrze roz∏o˝one
Nie uk∏adaç naczyƒ zbyt ciasno
Koƒcówka przewodu
odp∏ywowego zanurzona jest w
wodzie
Koƒcówka przewodu
odp∏ywowego nie powinna dotykaç
powierzchni wody odprowadzanej.
Ârodek myjàcy nie jest prawid∏owo
dawkowany, jest stary lub zbrylony.
Zwi´kszyç dawk´ zale˝nie od
stopnia zabrudzenia lub wymieniç
Êrodek myjàcy.
Wetknàç wtyczk´
Nie wciÊni´ty przycisk O/I
(Start/Stop)
Wcisnàç przycisk Start/Stop
Drzwiczki otwarte
Zamknàç drzwiczki
Brak zasilania w energi´
Sprawdziç
Patrz przyczyny Nr 1
Skontrolowaç
Zamkni´ty kurek z wodà
Otworzyç kurek
èle ustawiony programator
Ustawiç poprawnie programator
Korek pojemnika z solà nie jest
dok∏adnie zakr´cony.
Dokr´ciç do oporu.
Zagi´ty przewód zasilajàcy
Wyprostowaç przewód.
Zatkany filtr przewodu zasilania w
wod´
Wybrany program zmywania jest
zbyt s∏aby.
Wybraç program bardziej
skuteczny.
Naczynia w koszyku dolnym nie sà
umyte.
Wy∏àczyç przycisk po∏owicznego
za∏adunku.
Zatkany filtr
OczyÊciç filtr umieszczony na
zakoƒczeniu przewodu
zasilania w wod´
OczyÊciç filtr
8 - Zmywarka nie pobiera
Zagi´ty przewód odp∏ywowy wody
Wyprostowaç przewód.
Sztuçce, talerze, garnki przesz
kadzajà w prawid∏owym otwarciu
pojemnika na detergent.
Za∏adowaç naczynia w zmywarce
prawid∏owo, uwa˝ajàc by nie
przeszkadza∏y w otwieraniu si´
pojemnika na detergent.
Nieprawid∏owe przed∏u˝enie
przewodu odp∏ywowego wody
Podczas przed∏u˝ania przewodu
odp∏ywowego post´powaç zgodnie z
instrukcjà
9 - ObecnoÊç bia∏ych plam na
Woda zasilajàca jest szczególnie
twarda.
Przewód odp∏ywowy skierowany
do rury w Êcianie nie ma
odpowietrzenia
Wezwaç wykwalifikowanego
technika
Sprawdziç poziom soli i Êrodka do
p∏ukania oraz wyregulowaç
dawkowanie, jeÊli nieprawid∏owoÊç
utrzymuje si´, poprosiç Dzia∏
Serwisowy o interwencj´.
Naczynia uderzajà o siebie.
Lepiej je rozmieÊciç w koszykach.
Przewód w po∏o˝eniu zbyt niskim
UnieÊç do 40 cm koƒcówk´ przewodu
odp∏ywowego.
Obrotowe ramiona myjàce
uderzajà o naczynia.
Lepiej u∏o˝yç naczynia.
Brak obiegu powietrza
Zbyt du˝o Êrodka myjàcego
Zmniejszyç iloÊç Êrodka myjàcego.
Zastosowaç specjalny Êrodek myjàcy.
Pozostawiç drzwiczki maszyny
uchylone po zakoƒczeniu
programu zmywania co poprawi
warunki naturalnego wysychania.
JakiÊ przedmiot przeszkadza w
obrocie ramienia
Skontrolowaç
Brakuje Êrodka nab∏yszczajàcego.
Uzupe∏niç Êrodek nab∏yszczajacy.
P∏ytka filtrujàca i filtr zatkane przez
nieczystoÊci
OczyÊciç p∏ytk´ i filtr
obrotowe
6 - W zmywarkach elektronicznych
bez wyÊwietlacza: jedna lub
dwie kontrolki migajà szybko.
ÂRODKI ZARADCZE
èle wetkni´ta wtyczka sieciowa
7 - Naczynia sà zmyte tylko
cz´Êciowo
detergentu lub pobiera go za
ma∏o
naczyniach
10 - Ha∏as podczas zmywania
11 - Naczynia nie sà dok∏adnie
5 - Nie obraca si´ rami´
PRZYCZYNY
Zamkni´ty kurek dop∏ywu wody
Wy∏àczyç maszyn´. Otworzyç kurek.
Ponownie w∏àczyç cykl
prania
wysuszone
Uwaga: Gdy jedna z cytowanych powy˝ej nieprawid∏owoÊci jest powodem z∏ego zmywania lub
niewystarczajàcego p∏ukania, niezb´dne jest r´czne zebranie brudów z naczyƒ gdy˝ operacja koƒcowa
spowoduje wyschni´cie zabrudzeƒ, których kolejne zmywanie w zmywarce nie by∏oby w stanie oczyÊciç.
JeÊli z∏e dzia∏anie zmywarki utrzymuje si´, nale˝y zwróciç si´ do Dzia∏u Serwisowego podajàc nazw´
modelu zmywarki, umieszczonà na tabliczce znamionowej znajdujàcej si´ po wewn´trznej stronie drzwiczek,
w cz´Êci górnej, lub na egzemplarzu gwarancji. Informacje te umo˝liwià
dokonanie szybszego i
skuteczniejszego serwisu.
Producent zrzeka si´ wszelkiej odpowiedzialnoÊci za b∏´dy w druku niniejszej instrukcji. Ponadto
zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian które uzna za u˝yteczne bez pogorszenia
podstawowych charakterystyk.
28
29
VáÏen˘ zákazníku, dûkujeme
ZÁRUKA
OBSAH
Dûkujeme Vám, Ïe jste si vybrali
domácí spotfiebiã CANDY, kvalitní
myãku nádobí, která zaruãuje vysokou
jakost, v˘borné uÏitné vlastnosti a
spolehlivost.
CANDY vyrábí i dal‰í druhy domácích
spotfiebiãÛ jako jsou automatické
praãky, praãky se su‰iãkou, kombinované
kuchyÀské
sporáky,
mikrovlnné
trouby, peãicí trouby a odsavaãe par,
chladniãky a mrazniãky.
PoÏádejte Va‰eho prodejce, aby Vás
informoval o sortimentu tûchto v˘robkÛ
dováÏen˘ch do âeské republiky.
Tento v˘robek podléhá záruãním
podmínkám, ve lhÛtách uveden˘ch v
záruãním listu jimÏ je opatfien.
Bezpeãnostní upozornûní
Instalace
Zafiízení na zmûkãování vody
Dávkování soli
Usazení horního ko‰e
Ukládání nádobí
Informace o laboratorním testování
Vkládání prá‰ku
Druhy mycích prá‰kÛ
Plnûní le‰tidla
âistûní filtru
V‰eobecné pokyny
âistûní a údrÏba
Popis ovládacích prvkÛ
Technické údaje
V˘bûr programu a jednotliv˘ch funkcí
Watercontrol
Tabulka mycích programÛ
Vyhledání drobn˘ch závad
Potvrzení o záruce musíte uschovat,
náleÏit˘m zpÛsobem vyplnûné, aby mohlo
b˘t pfiedloÏeno v místû autorizovaného
servisniho stfiediska, v pfiípadû nutnosti
zásahu, spoleãnû s daÀov˘n dokladem,
vydan˘m prodejcem ve chvíli nákupu.
ÚVOD
Pfieãtûte si pozornû tento návod k
pouÏití, neboÈ obsahuje dÛleÏité
pokyny pro bezpeãnou instalaci,
pouÏívání a údrÏbu a také uÏiteãné
rady k dosaÏení nejlep‰ích v˘sledkÛ pfii
pouÏívání této myãky.
Uschovejte tuto pfiíruãku pro
pfiípadné dal‰í pouÏití.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
32
33
37
38
39
40
42
43
44
45
46
47
48
49
49
50
53
54
56
Obr. A
5
1
4
2
3
Pfieãtûte si pozornû tento návod k pouÏití, neboÈ obsahuje dÛleÏité pokyny pro
bezpeãné pouÏívání, údrÏbu a také uÏiteãné rady k dosaÏení nejlep‰ích v˘sledkÛ pfii
pouÏívání této myãky nádobí.
Uschovejte tuto pfiíruãku pro pfiípadné dal‰í pouÏití.
30
31
■ Nelehejte nebo nesedejte na otevfiené
dvefie myãky, mohlo by dojít k jejímu
pfievrÏení.
BEZPEâNOSTNÍ UPOZORNùNÍ
DodrÏujte tato základní bezpeãnostní
pravidla, která jsou platná pro jakékoliv
domácí spotfiebiãe.
POZOR!
NoÏe nebo jiné ostré ãi ‰piãaté
pfiedmûty musí b˘t v ko‰i otoãeny
‰piãkou dolÛ a nebo musí b˘t
poloÏeny vodorovnû.
Instalace
■ Zkontrolujte, zda zástrãka pfiívodní ‰ÀÛry
je stejného typu jako zásuvka rozvodu
elektrického proudu. Pokud tomu tak není,
je nutné provést její v˘mûnu kvalifikovanou
osobou za správn˘ typ. ZároveÀ ovûfite,
zda pfiívodní kabel k zásuvce je dostateãnû
dimenzován na celkov˘ pfiíkon spotfiebiãe.
INSTALACE
Pfiipojení k elektrické síti
(Technické poznámky)
Pfiístroj odpovídá bezpeãnostním pfiedpisÛm
stanoven˘m pfiíslu‰n˘mi institucemi a je
vybaveno
tfiípólovou
zástrãkou
s
uzemnûním, které zabezpeãuje kompletní
uzemnûní zafiízení.
■ OdstraÀte obal, ustavte myãku do
správné v˘‰ky pomocí staviteln˘ch
pfiedních i zadních patek.
K zaji‰tûní správného chodu myãky je
dÛleÏité její ustavení do vodorovné
polohy. Naklonûní nesmí b˘t vût‰í neÏ
2 stupnû.
Pfied pfiipojením domácího spotfiebiãe k
elektrické síti se ujistûte:
1. Ïe má zástrãka správné uzemnûní;
BûÏné pouÏití
■ Tento spotfiebiã je urãen pouze pro
pouÏití v domácnosti.
■ Pfiekontrolujte, zda není po‰kozena
pfiívodní ‰ÀÛra ke spotfiebiãi.
■ V‰eobecnû se nedoporuãuje pouÏívání
adapterÛ, vícenásobn˘ch odboãovacích
zásuvek (rozdvojek) nebo prodluÏovacích
‰ÀÛr.
■ Je-li nutné vymûnit pfiívodní ‰ÀÛru,
zavolejte nûkteré z autorizovan˘ch
servisních stfiedisek.
Bezpeãnostní upozornûní
■ Nikdy se nedot˘kejte zafiízení mokr˘ma
nebo vlhk˘ma rukama nebo nohama.
■ Potfiebujete-li pfiemísÈovat myãku po
odstranûní obalu, nezvedejte spotfiebiã
za spodní ãást dvefií. Postupujte podle
návodu na obrázku. (Pootevfite dvefie a
uchopte myãku za horní ãást).
2. Ïe ampérometrická hodnota elektrického
stykaãe odpovídá spotfiebû oznaãené
na v˘robním ‰títku domácího spotfiebiãe.
■ Myãka je urãena pro um˘vání bûÏného
kuchyÀského nádobí. Pfiedmûty zneãistûné
petrolejem, nátûrov˘mi hmotami, tfiískami
oceli nebo Ïeleza, chemikáliemi zpÛsobujícími
korozi, louhy nebo kyselinami, nesmí b˘t v
myãce um˘vány.
POZOR!
Zabezpeãení domácího spotfiebiãe
závisí i na správném uzemnûní va‰í
elektrické sítû.
■ JestliÏe je na rozvodu vody v domû
instalováno centrální zafiízení pro její
zmûkãování, není nutné pouÏívat sÛl ve
zmûkãovaãi zabudovaném v myãce. Je
vhodné zkontrolovat tvrdost vody za
zmûkãovacím zafiízením.
Pokud není elektrická síÈ správnû
uzemnûna, dochází k lehkému
prÛchodu proudu po kovov˘ch
ãástech
domácího
spotfiebiãe,
protoÏe je pfiístroj vybaven filtrem
proti ru‰ení rádiov˘ch vln.
■ NoÏe a pfiíbory se nejlépe umyjí, kdyÏ je
do pfiíslu‰ného ko‰e uloÏíte rukojeÈmi
dolÛ.
■ NepouÏívejte spotfiebiã pokud jste bosí.
■ JestliÏe do‰lo k poru‰e nebo spotfiebiã
správnû nepracuje, vypnûte ho, zastavte
pfiívod vody a Ïádn˘m zpÛsobem do nûj
nezasahujte. Opravu mÛÏe provádût
pouze povûfien˘ servisní mechanik a
musí pfiitom pouÏívat originální náhradní
díly. Jakékoliv poru‰ení v˘‰e uveden˘ch
doporuãení mÛÏe vést ke sníÏení
bezpeãnosti spotfiebiãe.
■ Nevytahujte zástrãku ze zásuvky tahem
za pfiívodní ‰ÀÛru.
■ Nevystavujte spotfiebiã pÛsobení vnûj‰ích
vlivÛ (dé‰È, slunce atd.).
■ Tento spotfiebiã není urãen pro pouÏití
osobami (vãetnû dûtí) s omezen˘mi
fyzick˘mi , senzorick˘mi nebo mentálními
schopnostmi, nebo bez zku‰eností a
znalostí spotfiebiãe, pouze pokud nejsou
pod dohledem nebo pouãené osobou
odpovûdnou za jejich bezpeãnost.
V˘robce se zfiíká jakékoliv zodpovûdnosti
za pfiípadné ‰kody na vûcech nebo za
zranûní osob, které jsou zpÛsobeny
nesprávn˘m pfiipojením k uzemnûní.
DÒLEÎITÉ
Pfii umístûní myãky na koberec,
pfiekontrolujte, zda se tím neomezilo
odvûtrání jejího dna.
Spotfiebiã odpovídá evropsk˘m
smûrnicím 73/23/CEE (Bezpeãnostní
smûrnice – nízké napûtí) a
89/336/CEE
(Smûrnice
pro
elektromagnetickou kompatibilitu),
které byli nahrazené smûrnicemi
2006/95/CE a 2004/108/CE a jejich
pozdûj‰ími zmûnami.
Zajistûte, aby zástrãka pfiívodní
‰ÀÛry zÛstala pfiístupná i po instalaci
myãky.
Likvidace
■ Myãka nádobí je vyrobena z recyklovatelného
materiálu, proto ji mÛÏete pfii likvidaci
bez problémÛ odevzdat ve sbûrnû surovin.
ZabraÀte dûtem, aby se hrály se
spotfiebiãem.
■ Voda vypou‰tûna z myãky, nebo která
zÛstane po ukonãení mycího programu
na nádobí, se nesmí pít.
■ Pokud chcete myãku zlikvidovat, dbejte
na to, aby byl odstranûn uzávûr dvífiek,
aby bylo zamezeno náhodnému
uzavfiení dûtí uvnitfi myãky.
Po odpojení myãky z elektrické zásuvky
je dÛleÏité odfiezat napájecí kabel.
■ Nenechávejte otevfiená dvífika v
horizontální poloze, aby bylo zamezeno
pfiípadnému nebezpeãí (napfi. zakopnutí).
32
33
Pfiipojení vody
■ Vypou‰tûcí hadici mÛÏete také zavûsit
pfies okraj dfiezu pomocí pfiiloÏeného
plastového oblouku. Konec hadice
nesmí b˘t ponofien do vody, aby nedo‰lo
k jejímu zpûtnému nasátí do myãky pfii
jejím provozu (obr. 4Y).
Pfiipojení vypou‰tûcí hadice
DÒLEÎITÉ
Pfiístroj musí b˘t pfiipojen k pfiívodu
vody pouze nov˘mi hadicemi, které
jsou dodávány jako v˘bava pfiístroje.
Staré hadice pfiívodu vody nesmí b˘t
znovu pouÏívány.
1
■ Vypou‰tûcí hadici je nejvhodnûj‰í pfiipojit
na pevné odpadní potrubí (obr. 4).
Dbejte na to, aby hadice nebyla nikde
"pfielomená".
■ Pokud instalujete spotfiebiã pod pracovní
desku, oblouk vypou‰tûcí hadice musí
b˘t zavû‰en na zdi v co nejvy‰‰í poloze
(obr. 4Z).
■ Odpadní potrubí by mûlo b˘t vyústûno
nejménû 40 cm nad podlahou a musí mít
vnitfiní prÛmûr nejménû 4 cm.
■ Napou‰tûcí a v˘toková hadice mohou
b˘t vedeny doleva nebo doprava.
■ Zkontrolujte
je‰tû,
zda
pfiívodní
i vypou‰tûcí hadice nejsou nikde
"pfielomené".
■ Je vhodné, aby na tomto odpadním
potrubí byl sifon k zamezení úniku pachu
(obr. 4X).
DÒLEÎITÉ
Myãka mÛÏe b˘t pfiipojena buì na
studenou vodu nebo horkou vodu,
pokud její teplota nepfiekroãí 60°C.
■ Tlak vody musí mít minimální hodnotu
0,08 MPa a maximální hodnotu 0,8 MPa.
Pokud bude tlak niωí, kontaktujte
autorizované servisní stfiedisko.
2
■ Napou‰tûcí hadice musí b˘t pfiipojena k
pfiívodnímu ventilu, aby bylo moÏné
zastavit pfiívod vody v dobû, kdy myãka
není v provozu (obr. 1B).
■ Pokud je to nutné, mÛÏe b˘t vypou‰tûcí
hadice prodlouÏena aÏ na 2,5 m, její
maximální v˘‰ka od podlahy mÛÏe v‰ak
b˘t nejvíce 85 cm.
Pokud máte takov˘ poÏadavek, kontaktujte
autorizované servisní stfiedisko.
4
■ Myãka je vybavena pfiívodní hadicí vody
s koncovkou se závitem 3/4" (obr. 2).
■ Pfiívodní hadice vody “A” musí b˘t
na‰roubována na kohoutek pfiívodu
vody “B” pomocí koncovky 3/4", ujistûte
se, Ïe je koncovka fiádnû utaÏena.
■ Pokud je to nutné, mÛÏe b˘t pfiívodní
hadice vody prodlouÏena aÏ na 2,5 m.
Pokud máte takov˘ poÏadavek,
kontaktujte autorizované servisní stfiedisko.
3
■ Pokud voda obsahuje vápenaté nebo
písãité pfiímûsi, doporuãujeme pouÏít
vhodn˘ filtr pro jejich zachycení. Ten
mÛÏete zakoupit v servisním stfiedisku
nebo ve specializovan˘ch, prodejnách
(obr. 3) objednávkové ã. 9226085.
Filtr “D” se vkládá mezi pfiívodní ventil 3/4
“B” a napou‰tûcí hadici “A”.
NezapomeÀte vloÏit tûsnicí krouÏky “C”.
■ Pokud je myãka pfiipojována na nov˘
rozvod vody, nebo na rozvod del‰í dobu
nepouÏívan˘, nechejte nûkolik minut
odtékat vodu, neÏ pfiipojíte napou‰tûcí
hadici. Zabráníte tím zanesení filtraãního
sítka u napou‰tûcího ventilu myãky
vápenat˘mi usazeninami nebo rzí.
34
35
INSTALACE DO KUCHY≈SKÉ
LINKY
Umístûní mezi skfiíÀky
kuchyÀské linky
■ V˘‰ka myãky 85 cm odpovídá bûÏné v˘‰ce
moderních vestavn˘ch kuchyÀsk˘ch linek.
Dorovnání na správnou v˘‰ku vedlej‰ích
skfiínûk proved’te nastaviteln˘mi patkami.
Umístûní pod pracovní plochu
kuchyÀské linky
ZA¤ÍZENÍ
VODY
■ Vût‰ina moderních vestavn˘ch kuchyÀsk˘ch linek má spoleãnou pracovní
desku, pod níÏ jsou umístûny jak skfiíÀky,
tak domácí spotfiebiãe.
V tom pfiípadû odmontujte vrchní desku
myãky povolením dvou ‰roubÛ umístûn˘ch pod zadní hranou této desky (obr. 6a).
V závislosti na zdroji obsahuje voda rÛzné
mnoÏství vápence a minerálÛ, které se
usazují na nádobí a zanechávají na jeho
povrchu bílé skvrny a ‰mouhy. Jak vysoká
je pfiítomnost tûchto minerálÛ ve vodû, tak
velká je její tvrdost. Myãky nádobí jsou
vybaveny zafiízením pro zmûkãování vody,
které vyÏadují ke své regeneraci speciální
sÛl. Takto zmûkãená voda je pak v myãce
pouÏívána pro mytí nádobí.
StupeÀ tvrdosti vody Vám sdûlí spoleãnost,
která zaji‰Èuje její dodávku nebo si ji
mÛÏete nechat zmûfiit.
DÒLEÎITÉ
·rouby MUSÍ b˘t po odstranûní
pracovní desky vráceny zpût do
svého uloÏení (obr. 6b).
■ Laminovaná vrchní deska myãky
nevyÏaduje Ïádnou zvlá‰tní ochranu,
neboÈ je odolná proti horku, po‰krábání i
neÏádoucímu zabarvení (obr. 5).
* Regulace tvrdosti byla ve v˘robû
nastavena na ÚROVE≈ 3 vzhledem k
tomu, Ïe toto nastavení vyhovuje
nejvût‰í ãásti uÏivatelÛ.
ZMùKâOVÁNÍ
Podle stupnû tvrdosti vody nastavte
zmûkãovací
zafiízení
následujícím
zpÛsobem:
DÒLEÎITÉ
Následující postup zaãnûte VÎDY
pfii vypnuté myãce.
1. OTEV¤ETE dvífika, myãka musí b˘t
vypnutá.
2. PodrÏte PRVNÍ a T¤ETÍ tlaãítko (zleva)
a najednou stisknûte "SPU·TùNÍ/
ZASTAVENÍ".
Nastavení zmûkãování vody
■ Tím se sníÏí v˘‰ka na 82 cm podle
mezinárodních norem (ISO) a myãku je
moÏné bez problémÛ umístit pod
pracovní desku kuchyÀské linky (obr. 7).
7
598
0
0-5
0-3
NE
Kontrolka 1
1
6-15
4-9
ANO
Kontrolka 1
2
16-30 10-16 ANO
Kontrolky 1,2
*3
31-45 17-25 ANO
4
46-60 26-33 ANO
5
61-90 34-50 ANO
Kontrolky
1,2,3
Kontrolky
1,2,3,4
Blikající
kontrolky
1,2,3,4
POZOR!
Pokud byste z jakéhokoliv
nedokázali
dokonãit
vypnûte myãku stisknutím
"SPU·TùNÍ/ZASTAVENÍ" a
od zaãátku (BOD 1).
4
3
2
1
Tlaãítko
36
5. Myãku zapnûte stisknutím tlaãítka
"SPU·TùNÍ/ZASTAVENÍ". Tím zaãne
platit zvolené nastavení.
Kontrolky "VOLBA PROGRAMU"
ZasuÀte ko‰e do myãky.
Pfiekontrolujte, zda obû sprchovací ramena
se mohou volnû otáãet a nejsou omezována
v pohybu uloÏen˘m nádobím, hrnci nebo
pfiíbory.
Zavfiete dvefie pouh˘m potlaãením a
pfiesvûdãte se, Ïe jsou fiádnû uzavfiené.
DÒLEÎITÉ
U myãek, které správnû fungují,
neotevírejte dvefie bûhem chodu
spotfiebiãe.
4. Pro volbu poÏadovaného stupnû
odvápnûní stisknûte tlaãítko "VOLBA
PROGRAMU" (rozsvítí se poãet
kontrolek, odpovídající zvolenému
stupni). Pro stupeÀ 5 bliká 4 kontrolek
"VOLBA PROGRAMU".
556/573
Zavfiení dvefií
ZasuÀte ruku do otvoru a zatáhnûte.
Pokud otevfiení dvefií je provádûno za
bûhu myãky, zabezpeãovací zafiízení
automaticky vypne ve‰keré funkce.
Nastavení
zmûkãovaãe
vody
b
Otevírání dvefií
PouÏití
regeneraãní
soli
Tvrdost vody
ºdH
(nûmecká
stupnice)
a
b
3. Tlaãítka uvolnûte tehdy, pokud se
rozsvítí nûkterá z kontrolek "VOLBA
PROGRAMU" a zazní zvukov˘ signál.
V tabulce je uvedeno nastavení zmûkãovaãe
vody v závislosti na rÛzném stupni tvrdosti
vody.
ºfH
(fran.
stupnice)
a
6
Zmûkãovací zafiízení upravuje vodu o
tvrdosti do 90°fH (francouzská stupnice
tvrdosti) nebo 50°dH (nûmecká stupnice
tvrdosti vody) v 6 rozdíln˘ch stupních jeho
nastavení.
ÚroveÀ
tvrdosti
5
NA
Tlaãítko "VOLBA PROGRAMU"
"SPU·TùNÍ/ZASTAVENÍ"
37
dÛvodu
postup,
tlaãítka
zaãnûte
DÁVKOVÁNÍ SOLI
DÒLEÎITÉ
Po instalaci myãky zcela naplÀte
zásobník pro sÛl a aÏ poté pfiidejte
vodu aÏ pro kraj otvoru pro plnûní
zásobníku.
■ Na dnû myãky je zásobník na sÛl, která
regeneruje zmûkãovaã.
■ PouÏívejte pouze speciální soli urãené
pro myãky nádobí. Jiné druhy solí
obsahují malé mnoÏství nerozpustn˘ch
ãástic, které by mohly dlouhodob˘m
pÛsobením zhor‰it úãinnost zmûkãovaãe
vody.
USAZENÍ HORNÍHO KO·E
Jsou-li pouÏívány bûÏnû talífie o vût‰ím
prÛmûru, to je 27 aÏ 31 cm, uloÏte je do
spodního ko‰e aÏ po usazení horního ko‰e
do jeho vy‰‰í polohy. Postupujte pfiitom
následovnû:
1. Otoãte pfiední zaráÏky “A” smûrem ven;
■ K naplnûní zásobníku musíte nejdfiíve
od‰roubovat jeho víãko na dnû vany
myãky.
A
2. Vytáhnûte ko‰ a umístûte ho zpût v jeho
vy‰‰í poloze;
■ Plníte-li zásobník poprvé, je nutné
nejdfiíve do zásobníku nalít vodu.
Pfii plnûní pfieteãe men‰í mnoÏství vody,
pokraãujte v‰ak v plnûní, dokud
zásobník není zcela pln˘. Po jeho
naplnûní oãistûte vnitfiní prostor od
zbytku soli a znovu utáhnûte víãko
zásobníku.
3. VraÈte zpût zaráÏky “A” do pÛvodní
polohy.
Indikátor náplnû soli
Tento model myãky je vybaven kontrolkou
na ovládacím panelu, která se rozsvítí, pokud
je nutno provést doplnûní soli.
■ Po doplnûní doporuãujeme provést cel˘
cyklus mytí, nebo program P¤EDMYTæ.
Do zásobníku se vejde asi 1,5 aÏ 1,8 kg
soli. Pro dobré v˘sledky mytí je nutné
zásobník obãas znovu naplnit solí.
Spotfieba soli závisí na nastavení
zmûkãovaãe podle tvrdosti vody. âím je
voda tvrd‰í, tím je vût‰í spotfieba soli.
DÒLEÎITÉ
Objeví-li se na nádobí bílé skvrny, je
to obecnû dÛkaz toho, Ïe do
zásobníku musí b˘t doplnûna sÛl.
38
Tímto zpÛsobem se nesmí na ko‰ ukládat
nádoby s prÛmûrem vût‰ím neÏ 20 cm a
není moÏno pouÏívat pohybliv˘ch drÏákÛ
ve vyklopené poloze.
A
.
39
■ Do horního ko‰e lze rovnûÏ ukládat
kompotové misky a jiné misky z
plastické hmoty.
Doporuãujeme je po uloÏení zajistit tak,
aby je tlak stfiíkající vody nepfievrátil.
UKLÁDÁNÍ NÁDOBÍ
PouÏívání horního ko‰e
BûÏné denní ukládání nádobí je znázornûno na
obrázcích 1, 2 a 3.
1
A
■ Horní ko‰ je navrÏen tak, aby umoÏnil
uloÏení maximálního mnoÏství rÛzn˘ch
druhÛ nádobí, napfi. 24 talífiÛ ve dvou
fiadách, asi 30 sklenic v pûti fiadách nebo
smûs rÛzného nádobí.
■ Horní ko‰ je opatfien sklopn˘mi poliãkami
pfiipevnûn˘mi k bokÛm ko‰e, které
mohou b˘t ustaveny do horní nebo dolní
polohy. Na sklopené poliãky lze ukládat
kávové a ãajové ‰álky, kuchyÀské noÏe
a nabûraãky. Sklenice na stopkách lze
opatrnû uloÏit do vybrání na konci tûchto
polic dnem vzhÛru.
Sklenice, ‰álky, pod‰álky a desertní
talífiky lze ukládat pod tyto poliãky.
E
C
B
D
F
Horní ko‰ (obr. 1)
A = polévkové talífie
B = mûlké talífie
C = desertní talífiky
D = pod‰álky
E = ‰álky
F = sklenice
PouÏívání spodního ko‰e
■ Do spodního ko‰e lze ukládat hrnce,
pekáãe, polévkové mísy, kompotové
misky, poklice, servírovací nádobí, mûlké
talífie, polévkové talífie a nabûraãky.
■ Polévkové a mûlké talífie mohou b˘t do
horního ko‰e ukládány pokud jsou
poliãky v horní poloze.
Talífie ukládejte ve svislé poloze dnem k
zadní stûnû myãky tak, aby byl mezi nimi
prostor pro voln˘ prÛchod vody.
■ Pfiíbory ukládejte do ko‰íku z plastické
hmoty. VloÏte ko‰ík na pfiíbory do
spodního ko‰e (obr. 3) a pfiesvûdãte se,
Ïe uloÏené pfiíbory nezasahují do prostoru
otáãejících se ramen.
■ Doporuãujeme ukládat k sobû vÏdy talífie
stejné velikosti a tvaru, aby se co
nejlépe vyuÏila kapacita ko‰e.
DÒLEÎITÉ UPOZORNùNÍ
Spodní ko‰ je vybaven zaráÏkou,
která zaji‰Èuje bezpeãné vytaÏení
ko‰e i pokud je zcela naplnûn.
Pokud budete doplÀovat sÛl, nebo
pokud budete provádût pravidelnou
údrÏbu, je nutné ko‰ zcela vyjmout.
■ Talífie se mohou ukládat v jedné fiadû
nebo v obou fiadách (obr. 1 a 2).
■ Doporuãujeme ukládat velké talífie (okolo
270 mm) lehce naklonûné dozadu, aby
se usnadnilo zasunutí ko ‰e do myãky.
Horní ko‰ (obr. 2)
A = polévkové talífie
B = mûlké talífie
C = desertní talífiky
D = pod‰álky
E = ‰álky
F = sklenice na stopkách
G = sklenice
H = jednoduch˘ ko‰ík na pfiíbory
2
A
B
C
G D
H
3D
F E
F
F
A G
E
B
4
40
C
Spodní ko‰ (obr. 3)
A = hrnec stfiední velikosti
B = velk˘ hrnec
C = pánev
D = poklice
E = polévkové mísy, servírovací nádobí
F = pfiíbory
G = pekáãe
Správné a racionální ukládání nádobí je základem
dobr˘ch v˘sledkÛ mytí.
Ko‰ík na pfiíbory (obr. 4)
Ko‰ík na pfiíbory se skládá ze dvou oddûliteln˘ch
ãástí, které umoÏÀují rÛznou volbu ukládání pfiíborÛ.
Tyto dvû ãásti lze od sebe oddûlit tak, Ïe posuneme
levou sekci proti pravé sekci.
41
INFORMACE O LABORATORNÍM TESTOVÁNÍ
VKLÁDÁNÍ PRÁ·KU
Srovnání pfii v‰eobecném programu mytí (podle normy EN 50242)
Prá‰ek
(viz v˘bûr programu mytí)
1. Umístûní horního ko‰e: spodní poloha
2. BûÏná náplÀ
3. Nastavení le‰tícího pfiípravku: 6
4. MnoÏství mycího pfiípravku:
- 8 g pfiedmytí
- 22 g pro mytí
DÒLEÎITÉ
Je nutné pouÏívat pouze speciální
mycí pfiípravky pro myãky nádobí,
aÈ uÏ prá‰kové, tekuté, nebo ve
formû tablet.
UloÏení 12 dílné soupravy (podle normy EN 50242)
Správné uloÏení do horního ko‰e je znázornûno na obr. 5, spodního ko‰e na obr. 6 a ko‰ na
pfiíbory je na obr. 7.
5
G
C
E
C
H
B
C
I
D F
H
A
6
L
Q
M
N
P
Horní ko‰ (obr. 5)
A = 5 +5 +2 sklenice
B = 12 pod‰álkÛ
C = 4 +4 +4 ‰álky
D = malé misky
E = stfiední misky
F = velké mísy
G = 1 +1 vidliãka
H = 1 +1 servírovací lÏíce
I = 3 +3 +3 +3 desertní lÏiãky
L = 3 +3 +3 +3 kávové lÏiãky
N
Spodní ko‰ (obr. 6)
M = 8 +4 polévkové talífie
N = 11 +1 mûlké talífie
O = 12 desertních talífikÛ
P = servírovací talífi
Q = jídelní pfiíbory
B
Po vloÏení mycího prostfiedku do
zásobníku nejdfiíve uzavfiete kryt, poté
ho zasuÀte (1) a nakonec na nûj lehce
zatlaãte (2), aÏ bude sly‰et jeho zaskoãení.
"CALGONIT" zaji‰Èuje v˘borné v˘sledky
mytí a je snadno dostupn˘.
Nevhodné pfiípravky (jako napfi. pro ruãní
mytí nádobí) neobsahují potfiebné pfiísady
pro pouÏití v myãkách a neumoÏÀují proto
správnou funkci tûchto spotfiebiãÛ.
Závadou je i vysoká pûnivost pfiípravkÛ pro
ruãní mytí.
Plnûní zásobníku na mycí pfiípravek
Zásobník na mycí pfiípravky je na vnitfiní
stûnû dvefií (obr. A”2”).
Je-li víãko zásobníku zavfiené, je nutné
zmáãknout tlaãítko (A), aby se otevfielo. Na
konci kaÏdého mytí zÛstává víãko vÏdy
otevfiené a pfiipravené pro dal‰í pouÏití
myãky.
ProtoÏe nejsou v‰echny mycí pfiípravky
stejné, pozornû pfieãtûte pokyny na jeho
obalu. Rádi bychom vás upozornili, Ïe
malé mnoÏství mycího pfiípravku nezajistí
dostateãnû umytí nádobí, zatím co pfiíli‰
veliké dávkování nejen Ïe nezlep‰í
v˘sledky mytí, ale je také zbyteãn˘m
pl˘tváním.
POZOR!
Do spodního ko‰e neskládejte nádobí
do takové pozice, která by zamezovala
otevfiení zásobníku, nebo by bránila
uvolnûní mycího prostfiedku do prostoru
nyãky.
M
MnoÏství mycího pfiípravku se dávkuje do
zásobníku podle míry za‰pinûní um˘vaného
nádobí a také podle druhu nádobí.
Doporuãujeme dávkovat 20÷30 g pfiípravku
do pfiihrádky zásobníku pro mytí (B).
7
DÒLEÎITÉ
NepouÏívejte nadmûrné mnoÏství
mycích pfiípravkÛ, abyste zbyteãnû
nezhor‰ovali
stav
Ïivotního
prostfiedí.
R
O
Ko‰ík na pfiíbory (obr. 7)
Sklopte boãní poliãky do spodní polohy a naplÀte
6+6 noÏÛ (R). Do prostorÛ vlevo vloÏte pfiíbory s
rukojeÈmi smûrem dolÛ. Dbejte na to, abyste do
stejné pfiihrádky nevkládali více neÏ dva odli‰né
druhy pfiíborÛ.
42
A
43
DRUHY MYCÍCH PRÁ·KÒ
Kombinované ãistící prostfiedky
"ALL in 1"
Mycí tableta
Pfii kaÏdém pouÏití kombinovaného ãistícího
prostfiedku “ALL in 1” (“3 in1” / “4 in 1” / “5 in
1”, apod.), u kterého by pouÏití soli a/nebo
le‰tidla bylo zbyteãné, peãlivû dodrÏujte
následujíc varování:
Mycí tablety od rozdíln˘ch v˘robcÛ mají
rozdílnou dobu rozpou‰tûní, proto
nemusejí b˘t v rychl˘ch programech zcela
úãinné, vzhledem k tomu, Ïe nedojde k
úplnému rozpu‰tûní tablety.
Pokud se pouÏívají tyto tablety, doporuãuje
se vÏdy nastavit del‰í program, tak aby se
tablety dokonale rozpustily.
■ pozornû si pfieãtûte a dodrÏujte návod na
pouÏití a upozornûní uvedená na balení
kombinovaného mycího prostfiedku, kter˘
chcete pouÏít;
■ úãinnost prostfiedkÛ, které nahrazují
pouÏití soli závisí na tvrdosti vody, která je
do myãky pfiivádûna. Zkontrolujte, zda
tvrdost vody spadá do rozmezí, které je
uvedeno na balení mycího prostfiedku.
DÒLEÎITÉ
Pro dosaÏení dobr˘ch v˘sledkÛ
mytí, MUSÍ b˘t tablety umístûny v
zásobníku na mycí prá‰ek a NE
pfiímo v myãce (vanû).
V pfiípadû, Ïe byste s tímto typem
tablety
nedosáhli
uspokojiv˘ch
v˘sledkÛ, obraÈte se na v˘robce tablet.
Nesprávné pouÏití tûchto kombinovan˘ch
mycích prostfiedkÛ by mohlo zpÛsobit:
PLNùNÍ LE·TIDLA
Le‰tidlo
Tato pfiísada, která je automaticky pfiidávána
pfii poslední fázi oplachování, umoÏÀuje
snadnûj‰í oplachování a zamezuje tvorbû
skvrn a matn˘ch usazenin.
Plnûní zásobníku pro le‰ticí
pfiípravky
C
Na levé stranû zásobníku pro mycí prostfiedek
je zásobník pro le‰ticí prostfiedek, kter˘
zvy‰uje lesk nádobí (obr. A "3").
Kryt otevfiete tak, Ïe zatlaãíte na zásobník a
souãasnû vytáhnete uzavírací západku
smûrem nahoru.
Pro oplachování pouÏívejte vÏdy pouze
pfiísady vhodné pro automatické myãky.
MnoÏství le‰ticího prostfiedku je moÏné
zkontrolovat na optickém ukazateli (C),
kter˘ je umístûn na dávkovacím zásobníku.
■ ukládání vodního kamene (vápníku) jak v
myãce, tak na nádobí;
Mycí koncentrát
■ zhor‰ení kvality su‰ení nebo mytí nádobí.
Prací koncentráty se sníÏenou zásaditostí a
s pfiírodními enzymy, kombinované s
pracími programy pfii 50°C mají men‰í
‰kodliv˘ dopad na Ïivotní prostfiedí a jsou
‰etrnûj‰í k myãce i nádobí.
Mycí programy pfii 50°C byly navrÏeny tak,
aby umoÏnily enzymÛm zcela rozpustit
neãistotu. Pfii pouÏití koncentrovan˘ch
mycích prostfiedkÛ pfii programu 50°C
dosáhnete tedy stejn˘ch v˘sledkÛ jako pfii
pouÏití programu pfii 65°C bez pouÏití
koncentrovan˘ch mycích prostfiedkÛ.
DÒLEÎITÉ
Na reklamace, které by se mohly
pfiímo t˘kat nesprávného pouÏití
tûchto v˘robkÛ, se nevztahuje Ïádná
z ãástí záruky.
Pfii pouÏívání tablet “ALL in 1” nevûnujte
pozornost blikajícím kontrolkám soli a
le‰tidla (pouze u nûkter˘ch modelÛ).
Pokud se objeví problémy pfii pouÏívání
tablet, doporuãujeme Vám, abyste se
vrátili k tradiãním v˘robkÛm (sÛl, le‰tidlo,
prá‰ek).
V tomto pfiípadû doporuãujeme:
Kombinované tablety
■ naplÀte zásobník na sÛl a na le‰tidlo;
Tablety, které obsahují také le‰tidlo, musí
b˘t vloÏeny do zásobníku pro mytí.
Zásobník na le‰tidlo musí b˘t prázdn˘
(pokud není, dfiíve neÏ pouÏijete
kombinované tablety, nastavte dávkovaã
le‰tidla na minimální dávku).
■ spusÈte bûÏn˘ mycí cyklus bez nádobí.
V pfiípadû, Ïe se vrátíte k tradiãnímu
zpÛsobu mytí, bude zapotfiebí nûkolik
mycích cyklÛ, neÏ se systém odvápûní
vody vrátí k optimální hodnotû.
44
PLN¯
PRÁZDN¯
tmav˘
svûtl˘
Nastavení dávkování le‰tidla
(od 1 do 6)
Ovladaã (D) je umístûn pod krytem a je s
ním moÏno otoãit pomocí mince.
Doporuãená poloha je 4.
Pootoãení na poÏadované nastavení lze
provést pomocí mince. Doporuãujeme
nastavení na polohu 3. Vápník obsaÏen˘ ve
vodû ve znaãné mífie vytváfií ‰mouhy pfii
su‰ení. Je proto nutné nastavit dávkování
le‰ticího pfiípravku pro dosaÏení dobr˘ch
v˘sledkÛ mytí. JestliÏe se po skonãení mytí
vytváfiejí na nádobí "pásky", sniÏte
nastavení o jednu polohu. JestliÏe se
vytváfiejí "bílé skvrny", zvy‰te dávkované
mnoÏství le‰tidla o jednu polohu.
D
45
âISTùNÍ FILTRU
V·EOBECNÉ POKYNY
Filtraãní systém (obr. A”4”) se skládá z
následujících ãástí:
1
filtraãní ko‰ík k zachycení vût‰ích ãástic;
Jak dosáhnout úspor
■ JestliÏe chcete vyuÏít plnû prostoru pro mytí
nádobí v této myãce, opláchnûte nádobí
uloÏené po kaÏdém jídle programem
"P¤EDMYTÍ". Tím dojde k odmoãení
zaschl˘ch zbytkÛ jídla a odstranûní vût‰ích
ãástic jídla z novû vloÏeného nádobí.
Jakmile je myãka zcela naplnûna, spusÈte
program pro hlavní mytí.
Jak dosáhnout opravdu dobré
v˘sledky mytí
■ Pfied vloÏením nádobí do myãky
odstraÀte nejdfiíve rÛzné zbytky jídla
(kosti, skofiápky, kousky masa nebo
zeleniny, usazeninu kávy, slupky od
ovoce, zubní párátka nedopalky cigaret
atd.), které by mohly ucpat filtry,
vypou‰tûní vody a trysky ostfiíkovacích
ramen a tím sníÏit úãinnost mytí.
filtraãní talífi nepfietrÏitû filtrující cirkulující
mycí roztok;
mikrofiltr, kter˘ je umístûn pod filtraãním
talífiem a zachytává nejemnûj‰í ãástice pro
dosaÏení perfektního oplachu.
■ Aby se vÏdy dosáhlo v˘born˘ch
v˘sledkÛ mytí, je nutné po kaÏdém
umytí nádobí zkontrolovat a vyãistit filtry.
■ JestliÏe nádobí není hodnû za‰pinûné,
nebo ko‰e nejsou zcela plné, zvolte
"EKONOMICK¯ PROGRAM", uveden˘
v tabulce programÛ v pfiiloÏeném návodu.
■ Proto je vhodné nádobí se zbytky jídel
opláchnout pfied vkládáním do myãky.
■ Vyjmutí filtraãní jednotky provedete tak,
Ïe pootoãte madlem ko‰íku proti smûru
hodinov˘ch ruãiãek (obr. 1).
■ Pro snadnûj‰í ãistûní je centrální ko‰ík
odnímateln˘ (obr. 2).
2
■ Vyjmûte filtraãní talífi (obr. 3) a cel˘ ho
opláchnûte pod stfiíkající vodou. Je-li to
nutné, pouÏijte mal˘ kartáãek.
Co není vhodné k mytí
■ Je nutné mít na pamûti, Ïe ne kaÏdé
nádobí je vhodné k mytí v myãce.
Doporuãujeme, aby se myãka nepouÏívala
na nádobí vyrobené z termoplastick˘ch
umûl˘ch hmot, na jídelní pfiíbory s
dfievûn˘mi rukojeÈmi, na hrnce u kter˘ch
jsou dfievûná ucha, v˘robky z hliníku nebo
kfii‰Èálového ãi brou‰eného skla, jestliÏe
nejsou k mytí v myãce pfiímo urãeny.
■ Pokud hrnce a pekáãe mají na sobû
pfiipálené nebo pfiipeãené zbytky jídel,
je vhodné takové nádobí nejdfiíve
nechat odmoãit a odstranit hrubé
neãistoty a pak teprve um˘vat v myãce.
■ Ukládejte nádobí dnem vzhÛru.
■ Pokuste se uloÏit nádobí tak, aby se
vzájemnû nedot˘kalo. Budete-li je
peãlivû ukládat, dosáhnete lep‰ích
v˘sledkÛ.
■ Mikrofiltr je samoãistící, jeho údrÏba je
omezena na pouhou kontrolu kaÏdé
dva t˘dny.
V pfiípadû nutnosti ho opláchnûte pod
tekoucí vodou nebo pomocí jemného
kartáãku. Po kaÏdém mytí doporuãujeme
pfiekontrolovat filtraãní ko‰ík a talífi, zda
nejsou zanesené.
■ Urãit˘ druh dekorace na nádobí se
mÛÏe sm˘t. Proto je dobré do myãky
vloÏit na zkou‰ku nejdfiíve jeden kus
takového nádobí a pokud nedojde k
po‰kození dekoru, pak teprve um˘t
celou sadu. Nûkteré druhy dekorace na
nádobí mohou b˘t po‰kozeny teprve
ãast˘m mytím v myãce.
■ Po uloÏení nádobí do myãky zkontrolujte,
zda se mohou ramena volnû otáãet.
■ Hrnce a dal‰í nádobí, na kter˘ch jsou
místy pfiipálené zbytky jídla, musí b˘t
pfiedem odmoãeny vodou s pfiídavkem
mycího pfiípravku.
■ Pfii mytí takového nádobí doporuãujeme
zv˘‰enou opatrnost. Nedoporuãujeme
rovnûÏ vkládat souãasnû stfiíbrné
pfiíbory s nerezov˘mi, aby nedo‰lo mezi
nimi k chemické reakci.
■ Správné mytí stfiíbra:
POZOR!
Po kaÏdém ãistûní filtrÛ provûfite, zda
je v‰e správnû namontováno zpût a
jestli filtraãní talífi je dobfie usazen na
dnû myãky.
3
Pfiesvûdãte se, zda centrální filtraãní
ko‰ík je správnû zaji‰tûn ve
filtraãním talífii pootoãením ve smûru
hodinov˘ch ruãiãek. Pouze správnû
usazená filtraãní jednotka mÛÏe
zabezpeãit poÏadované v˘sledky
tohoto spotfiebiãe.
a) opláchnûte stfiíbrné nádobí ihned
po jeho pouÏití, zejména kdyÏ je
zneãistûné od majonézy, vajíãek,
ryb apod;
DÒLEÎITÉ
KdyÏ kupujete novou jídelní soupravu
nebo pfiíbory, vÏdy se pfiesvûdãte, zda
jsou vhodné pro mytí v myãkách nádobí.
b) nekropte nebo nesypejte mycí
prostfiedek pfiímo na stfiíbrné
nádobí;
UÏiteãné rady
■ Abyste zabránili skapávání vody po
dokonãení mycího cyklu z horního ko‰e
na nádobí ve spodním ko‰i, vyjmûte
nejdfiíve spodní ko‰.
c) oddûlujte stfiíbrné vûci od ostatních
kovÛ.
■ JestliÏe ponecháte nûjakou dobu nádobí po
umytí v myãce, nechte dvefie pootevfiené,
aby se umoÏnila cirkulace vzduchu uvnitfi
myãky a urychlil se proces su‰ení.
DÒLEÎITÉ
Nikdy nepouÏívejte myãku bez filtrÛ.
46
47
âISTùNÍ A ÚDRÎBA
1
■ Na ãi‰tûní vnûj‰ku myãky nepouÏívejte
rozpou‰tûdla (odma‰Èující) ani brusné
prostfiedky, ale pouze hadfiík navlhãen˘
ve vlaÏné vodû.
■ Tato myãka nevyÏaduje Ïádnou zvlá‰tní
údrÏbu, neboÈ vana je samoãistící.
■ Pravidelnû ãistûte tûsnûní dvefií
navlhãen˘m hadfiíkem, abyste odstranili
v‰echny zbytky jídla a le‰ticího
pfiípravku.
■ Doporuãujeme obãas odstranit usazen˘
vodní kámen tak, Ïe provedete mytí bez
uloÏení nádobí. Nalijte sklenici octu na
dno vany a zvolte jemné mytí. Na
ãeském trhu jsou k dostání i pfiípravky na
ãistûní a odstranûní vodního kamene u
myãky.
■ JestliÏe i pfii pravidelném ãistûní filtrÛ zjistíte,
Ïe nádobí nebo hrnce nejsou dobfie
umyté nebo opláchnuté, zkontrolujte,
zda trysky na sprchovacích ramenech
jsou ãisté (obr. A “5”).
1b
POPIS OVLÁDACÍCH PRVKÒ
G
A
2
Jsou-li ucpané, vyãistûte je následujícím
postupem:
1. Horní rameno otoãte tak, aby ‰ipka na jeho
plastové ãásti byla proti vybrání v pfiívodu
vody na spodní stranû ko‰e (obr.1b).
Rameno potlaãte nahoru a pak otáãejte
ve smûru hodinov˘ch ruãiãek (obr. 1).
Po od‰roubování rameno vyjmûte.
Zpûtnou montáÏ proveìte stejn˘m
postupem, ale otáãejte ramenem proti
smûru hodinov˘ch ruãiãek.
Spodní rameno snadno vyjmûte
potaÏením smûrem nahoru (obr. 2);
2. Opláchnûte rotaãní ramena pod stfiíkající
vodou, aby se odstranily v‰echny
neãistoty usazené v tryskách ramen;
3. Po vyãistûní vloÏte ramena na pÛvodní
místo a horní za ‰roubujte aÏ na doraz.
PO SKONâENÍ MYCÍHO
PROGRAMU
Po skonãení mytí je nutné zastavit pfiívod
vody a vypnout spotfiebiã stisknutím tlaãítka
vypnutí/zapnutí do vypnuté polohy.
Pokud myãka nebude nûjakou dobu
pouÏívána,
doporuãujeme
provést
následující opatfiení:
1. VypusÈte ve‰kerou vodu s mycími
prostfiedky, aby se odplavily v‰echny
usazeniny;
2. Vytáhnûte pfiívodní ‰ÀÛru ze zásuvky;
3. Uzavfiete pfiívodní ventil vody;
4. NaplÀte zásobník s le‰ticím pfiípravkem;
5. Nechejte dvefie pootevfiené;
6. UdrÏujte vnitfiní prostor myãky v ãistotû;
7. JestliÏe je myãka uloÏena na místû, kde
je teplota niωí neÏ 0°C, v‰echna voda
uvnitfi hadic mÛÏe zmrznout. Poãkejte,
aÏ se teplota zv˘‰í nad bod mrazu a pak
nezapínejte myãku dfiíve, neÏ za 24
hodin.
■ Mycí vana i dvefie jsou z nerezové oceli.
Pokud by se na nich objevily skvrny
zpÛsobené oxidací, je to pravdûpodobnû
zpÛsobeno velkou koncentrací solí
Ïeleza ve vodû.
■ Pro odstranûní tûchto skvrn doporuãujeme
pouÏít jemn˘ brusn˘ pfiípravek; Nikdy
nepouÏívejte materiály na bázi chlóru,
‰krabky, drátûnky atd.
48
H IL M
B C D E F
A
Tlaãítko "SPU·TùNÍ/ZASTAVENÍ"
G
Kontrolky "VOLBA PROGRAMU"
B
Tlaãítko "VOLBA PROGRAMU"
H
Kontrolka tlaãítko "EXPRESS"
C
Tlaãítko "START"/"RESET"
(spu‰tûní/vynulování programu)
I
Kontrolka "NEDOSTATEK SOLI"
D
L
Tlaãítko "EXPRESS"
Kontrolka "VOLBA
DOPL≈KOV¯CH FUNKCÍ"
E
Tlaãítko doplÀkov˘ch funkcí "ALL in 1"
M
F
Kontrolky "FÁZE PROGRAMU"/
Doba "ODLOÎENÉHO STARTU"
Tlaãítko "ODLOÎEN¯ START"
ROZMùRY:
S pracovní deskou Bez pracovní desky
V˘‰ka
Hloubka
·ífika
Hloubka s otevfien˘mi dvefimi
cm
cm
cm
cm
85
60
60
120
82
57,3
59,8
117
TECHNICKÉ ÚDAJE:
NáplÀ podle evropsk˘ch norem (EN 50242)
Kapacita nádobí vãetnû hrncÛ
Tlak vody
Ji‰tûní
Maximální pfiíkon
Pfiipojovací elektrické napûtí
49
12-ti dílná souprava
pro 8 osob
Min. 0,08 - Max 0,8 MPa
(viz v˘robní ‰títek)
(viz v˘robní ‰títek)
(viz v˘robní ‰títek)
VOLBA PROGRAMÒ A
ZVLÁ·TNÍ FUNKCE
■ Pro nastavení dal‰ího programu
stisknûte tlaãítko "VOLBA PROGRAMU".
■ Podle potfieby
"EXPRESS".
DÒLEÎITÉ
tlaãítko
■ Pokud chcete tuto funkci pouÏít,
zmáãknûte tlaãítko doplÀkové funkce
(rozsvítí se odpovídající kontrolka).
Myãka nádobí má dvû dÛleÏité funkce:
- program "doporuãen˘" (nastaven˘
v˘robcem a ideální pro kaÏdodenní
pouÏití pfii plné myãce) vhodn˘ pro
rychlou a bezpeãnou volbu;
Volbu lze aktivovat nebo deaktivovat
DO jedné minuty od spu‰tûní programu.
- funkce uloÏení posledního pouÏívaného
programu do pamûti, která pfii pouÏití
stejného cyklu u‰etfií ãas tím, Ïe
programování není nutné pofiád
opakovat.
Toto tlaãítko umoÏÀuje podle stupnû
zneãi‰tûní nádobí volbu ze 2 stupÀÛ
intenzity mytí a to se sníÏenou spotfiebou
energie a ãasu.
Stisknutím tlaãítka "EXPRESS" a zmûnou
parametrÛ trvání cyklu a jeho teploty lze
sníÏit intenzitu mytí.
Kombinace tlaãítka se 4 programy
zobrazen˘mi na ovládacím panelu
umoÏÀuje aÏ 8 rÛzn˘ch cyklÛ mytí.
■ Pokud jsou dvífika zavfiená, po
akustickém signálu, program se spustí
automaticky.
■ V tomto okamÏiku je moÏné nastavit
nov˘ program.
Nedoporuãujeme otevírání dvífiek bûhem
chodu programu, zvlá‰tû uprostfied mytí a
pfii závûreãném oplacování teplou vodou.
Pokud tedy pfii spu‰tûném programu
otevfiete dvífika (napfi., pokud chcete pfiidat
dal‰í nádobí), myãka se automaticky
zastaví.
Po uzavfiení dvífiek, bez zmáãknutí
jakéhokoliv tlaãítka, se cyklus znovu
spustí od okamÏiku, kdy byl pfieru‰en.
DÒLEÎITÉ
Tlaãítko po stisknutí zÛstane aktivní
(svítí pfiíslu‰ná kontrolka), pokud
nestisknete je‰tû jednou (nesvítí
pfiíslu‰ná kontrolka) nebo se nevynuluje
bûÏící program i dal‰í programy.
DÒLEÎITÉ
BûÏící program je moÏné pfieru‰it aniÏ
by bylo nutné otevfiít dvífika, staãí
stisknout
tlaãítko
"SPU·TùNÍ/
ZASTAVENÍ". Pokud se má v takovém
pfiípadû cyklus spustit od místa, ve
kterém byl pfieru‰en, staãí opût
stisknout
tlaãítko
"SPU·TùNÍ/
ZASTAVENÍ".
Nastavení ProgramÛ
■ Otevfiete dvífika a vloÏte nádobí.
"SPU·TùNÍ/
POZOR!
Pokud dvefie myãky otevfiete ve fázi
su‰ení, ozve se akustick˘ signál jako
upozornûní, Ïe cyklus je‰tû není
ukonãen.
Bliká kontrolka programu "doporuãené",
nebo kontrolka naposledy pouÏitého
programu.
50
Tlaãítko "ALL in 1"
Tato volba umoÏÀuje pouÏití optimálních
kombinovan˘ch ãistících prostfiedkÛ "ALL
in 1" ("3 in 1" / "4 in 1“ / "5 in 1“, apod.).
Stisknutím tohoto tlaãítka se nastaven˘
program mytí zmûní tak, aby kombinované
ãistící prostfiedky uvolnily své nejlep‰í
úãinky (kromû toho se deaktivuje kontrolka
nedostatku soli).
■ Tlaãítko "RESET" podrÏte stisknuté po
dobu nejménû 5 sekund.
Kontrolky programÛ blikají a ozve se
zvukov˘ signál.
■ Spu‰tûn˘ program se vynuluje a
pfiíslu‰ná kontrolka "doporuãeného"
programu zaãne blikat.
Pfieru‰ení programu
Tlaãítko doplÀkov˘ch funkcí
Pokud chcete zmûnit nebo zru‰it bûÏící
program, postupujte následujícím zpÛsobem:
■ Stisknûte tlaãítko "START" kontrolka
zvoleného programu pfiestane blikat a
zÛstane svítit).
DO jedné minuty od spu‰tûní cyklu,
stisknutím tlaãítka "VOLBA PROGRAMU"
je moÏná volba jiného programu (je
moÏná aktivace nebo deaktivace
tlaãítka "EXPRESS").
Tlaãítko "EXPRESS"
■ Stisknûte
tlaãítko
ZASTAVENÍ"
.
stisknûte
Úprava spu‰tûného programu
POZOR!
Po volbû této funkce, zÛstane funkce
aktivní (po rozsvícení odpovídající
kontrolky) i pfii následujících mycích
programech a bude moci b˘t odpojena
(po vypnutí pfiíslu‰né kontrolky) pouze
po opûtovném stisku tlaãítka.
DÒLEÎITÉ
Pfii zafiazení této funkce, je trvání
“RYCHLOPROGRAM” prodlouÏeno o
cca 10 minut.
POZOR!
Dfiíve, neÏ spustíte nov˘ program, je
dobré se ujistit, Ïe nebyl odstranûn
ãisticí prostfiedek; kdyby tomu tak
bylo, obnovte dávkování v pfiíslu‰né
dávkovací nádobce.
Tlaãítko "ODLOÎEN¯ START"
V pfiípadû pfieru‰ení proudu, myãka
nádobí uchovává pamûÈ programu ve
fázi, kdy do‰lo k pfieru‰ení a program
bude opût pokraãovat od tohoto místa,
kde byl pfieru‰en, jakmile bude obnovena
dodávka elektrické energie.
Toto tlaãítko umoÏÀuje naprogramování
odloÏeného zpu‰tûní programu o 3, 6 nebo
9 hodin.
Pro nastavení odloÏeného startu mytí
postupujte následujícím zpÛsobem:
■ Stisknûte tlaãítko "ODLOÎEN¯ START"
(pfii kaÏdém stisknutí mÛÏete nastavit
odloÏení startu mytí o 3, 6 nebo 9 hodin,
pfiiãemÏ se stál˘m svûtlem rozsvítí
kontrolka odpovídající zvolené dobû).
PrÛbûh programu
Bûhem programu svítí stál˘m svûtlem
kontrolka zvoleného cyklu a 3 kontrolky
zobrazující "FÁZE PROGRAMU" ("MYTÍ"
"SU·ENÍ"
a "KONEC"
) se rozsvítí
postupnû pro oznaãení právû probíhající
fáze mytí.
■ Pro spu‰tûní odpoãítávání stisknûte
tlaãítko "START" (kontrolka zvoleného
programu se rozsvítí, zÛstane svítit,
pfiiãemÏ rozsvícená kontrolka nastaveného
ãasu zaãne blikat).
Konec programu
Konec
programu
je
signalizován
akustick˘m signálem (pokud není vypnut),
kter˘ trvá 5 sekund a opakuje se 3x v
intervalech 30 sekund.
Rozsvítí se kontrolka signalizující konec
programu a zb˘vající zhasnou.
Poté je moÏné vyjmout umyté nádobí a
vypnout
myãku
pomocí
tlaãítka
"SPU·TùNÍ/ZASTAVENÍ", anebo je moÏné
provést nové naplnûní myãky pro dal‰í
cyklus mytí.
V pfiípadû nastavení odloÏení startu o 9
hodin je odpoãítávání ãasu po 3 hodinách
zobrazeno kontrolkou 6 hod a kontrolkou 3
hod po 6-ti hodinách.
Po uplynutí posledních 3 hodin (po
ukonãení odpoãítávání) pfiestane kontrolka
3 hod blikat, zaãne svítit stál˘m svûtlem a
navíc bude oznaãovat fáze mytí, pfiiãemÏ
se program spustí automaticky.
51
Pokud je‰tû není odpoãítávání ukonãeno a
program tedy je‰tû nebyl spu‰tûn, je
moÏné zmûnit nebo vynulovat dobu
odloÏeného startu, dále je moÏné zvolit jin˘
program, nebo zvolit ãi vypnout doplÀkové
funkce a to podle následujícího postupu:
Signalizace závad
Pokud bûhem prÛbûhu programu dojde k
závadû, pfiíslu‰ná kontrolka zvoleného
cyklu bude blikat velkou frekvencí a bude
vydávat akustick˘ signál.
V takovém pfiípadû vypnûte myãku pomocí
tlaãítka "SPU·TùNÍ/ZASTAVENÍ".
Zkontrolujte, zda je otevfien kohout
pfiívodu vody, zda není zalomena hadice
vypou‰tûní vody, zda není ucpán sifon
nebo filtry a nastavte znovu program.
Pokud se bude závada opakovat, obraÈte
se na autorizované servisní stfiedisko.
■ Tlaãítko "RESET" podrÏte stisknuté po
dobu nejménû 5 sekund.
Kontrolky programÛ blikají a ozve se
zvukov˘ signál.
■ Zvolen˘ program se vynuluje a pfiíslu‰ná
kontrolka "doporuãeného" programu
zaãne blikat.
WATERCONTROL-SYSTÉM ZABLOKOVÁNÍ P¤ÍVODU VODY
Pfiívodní hadice vody je vybavena bezpeãnostním zafiízením, které v pfiípadû
po‰kození pfiívodní hadice zablokuje pfiívod vody. Toto je signalizováno ãervenou
znaãkou, která je viditelná v okénku "A".
V takovémto pfiípadû musí b˘t pfiívodní hadice bezpodmíneãnû vymûnûna.
Pokud pfiívodní hadice nemá dostateãnou délku pro správné pfiipojení, musí
b˘t vymûnûna za jinou o odpovídající délce. Pfiívodní hadici vody poÏadujte po
autorizovaném servisním stfiedisku.
DÒLEÎITÉ
Tato myãka nádobí je vybavena
bezpeãnostním
zafiízením
proti
pfieteãení, které v pfiípadû poruchy
vypou‰tí pfiebyteãnou vodu.
■ Pro nastavení jiné doby odloÏení startu
zmáãknûte
tlaãítko
"ODLOÎEN¯
START" (pfiíslu‰ná kontrolka oznaãující
dobu odloÏení startu se rozsvítí stál˘m
svûtlem).
■ Po zmûnû nebo vynulování doby
odloÏeného startu je moÏné nastavit jin˘
program a zvolit nebo zru‰it doplÀkové
funkce.
Blokovací zafiízení proti
od‰roubování
(pro od‰roubování
zmáãknûte objímku)
POZOR!
Aby nedo‰lo k neoãekávanému
spu‰tûní
funkce
pojistky
proti
pfieteãení doporuãujeme Vám, abyste
neh˘bali a nenaklánûli myãku nádobí
bûhem chodu.
V pfiípadû, Ïe je nutné s myãkou
pohnout, nebo ji naklonit, zkontrolujte
nejdfiíve, zda je ukonãen mycí cyklus a
ve vanû myãky nezÛstala Ïádná voda.
Vypnutí funkce zvukové signalizace
KONCE PROGRAMU
A
Funkce zvukové signalizace konce
programu mÛÏe b˘t vypnuta následujícím
zpÛsobem:
■ Pfii vypnuté myãce zmáãknûte a nûkolik
okamÏikÛ drÏte tlaãítko "ALL in 1" a
souãasnû
zmáãknûte
tlaãítko
"SPU·TùNÍ/ZASTAVENÍ".
Tlaãítka uvolnûte po zvukové signalizaci.
■ Znovu zmáãknûte tlaãítko "ALL in 1":
pfiíslu‰ná kontrolka pfiestane svítit stál˘m
svûtlem (akustick˘ signál je zapnut˘) a
zaãne blikat (akustick˘ signál je
vypnut˘).
âervené tlaãítko
(kontrolka)
zablokovaného ventilu
■ Poãkejte aÏ zazní akustick˘ signál, kter˘
oznamuje, Ïe bylo nastavení uloÏeno do
pamûti.
■ Pro aktivaci zvukové
postupujte stejnû.
signalizace
52
53
INTENZIVNÍ 75°C
Vhodné pfii mytí hrncÛ a ve‰kerého dal‰ího
nádobí, silnû zneãi‰tûného.
Intenzivní & Rychl˘
65°C
Vhodn˘ k rychlému mytí silnû zneãi‰tûného
nádobí.
UNIVERZÁLNÍ 65°C
("DOPORUâEN¯ PROGRAM")
Vhodné k mytí nádobí a hrncÛ normálnû
zneãi‰tûn˘ch.
Denní 55°C
Rychl˘ cyklus pro bûÏnû zneãi‰tûné nádobí,
vhodn˘ k ãastému mytí a bûÏné mnoÏství
nádobí.
ECO 45°C
Jemné mytí 45°C
Vhodné k mytí nádobí a hrncÛ bûÏnû zneãi‰tûn˘ch, s
pouÏitím ãistících prostfiedkÛ obsahujících enzymy.
Program dle normy EN 50242.
Vhodné k mytí nádobí kfiehkého, dekoratívního a
skla. Tento program je vhodn˘ také pro denní mytí
nádobí málo zneãi‰tûného, s v˘jimkou hrncÛ.
RYCHLOPROGRAM
32' 50°C
Rychlé mytí pro nádobí, které bude um˘váno
ihned po jídle. NáplÀ myãky soupravou pro 4/6
osob.
Pfiedmytí
Krátké studené pfiedmytí nádobí pouÏitého ráno
nebo v poledne, pokud chceme odloÏit mytí plné
náplnû aÏ na veãer.
Pfii studené vodû 15°C
(tolerance ±10%)
ANO
65°C
85
ANO
ANO
65°C
110
ANO
ANO
55°C
80
ANO
ANO
45°C
175
ANO
ANO
45°C
85
ANO
ANO
50°C
32
ANO
ANO
5
ANO
55
Hork˘ oplach s
pfiídavkem le‰tidla
ANO
Mytí s pfiedmytím
Pro programy s pfiedmytím doporuãujeme pfiidat dal‰í dávku ãistícího prostfiedku (max. 10 g) pfiímo
do myãky.
54
Druh˘ studen˘ oplach
130
První studen˘ oplach
75°C
Hlavní mytí
Studené pfiedmytí
Horké pfiedmytí
Kontrola soli v
zásobníku
Kontrola le‰ticího
prostfiedku
Vyãi‰tûní filtrÛ
Mycí prostfiedek pro
hlavní mytí
•••••
•••••
••••
••••
•••••
••••
••••
•
PrÛm.doba
Tlaãítka pro
programu
v min. speciální funkce
Tlaãítko "ALL in 1"
+
Popis programu
PrÛbûh mycího programu
Tlaãítko "ODLOÎEN¯
START"
EXPRESS PROGR.
EXPRESS PROGR.
EXPRESS PROGR.
EXPRESS PROGR.
Programu
Provedení kontroly
Mycí prostfiedek
pro pfiedmytí
TABULKA MYCÍCH PROGRAMÒ
VYHLEDÁNÍ DROBN¯CH ZÁVAD
ZÁVADA
Pokud myãka nádobí nepracuje správnû, proveìte nejdfiíve následující kontroly, neÏ
zavoláte autorizované servisní stfiedisko:
ZÁVADA
1 -Myãka vÛbec nepracuje
2 - Myãka nenapou‰tí vodu
3 - Myãka nevypou‰tí vodu
4 - Myãka vypou‰tí vodu
nepfietrÏitû
5 - Není sly‰et otáãení
sprchovacích ramen
6 - Pro elektronické pfiístroje bez
displeje: jedna nebo více
kontrolek rychle bliká
P¤ÍâINA
P¤ÍâINA
Viz pfiíãiny ã.5
Zkontrolujte
Dno hrncÛ není dobfie umyto
Pfiipálené zbytky jídla musí b˘t pfied
vkládáním hrncÛ do myãky
fiádnû odmoãeny
Okraje hrncÛ nejsou dobfie umyty
UloÏte znovu hrnce na doporuãené
místo
Sprchovací ramena jsou ucpaná
Vyjmûte sprchovací ramena dle dfiíve
uvedeného postupu a fiádnû
opáchnûte pod tekoucí vodou
OPAT¤ENÍ
Zástrãka pfiívodní ‰ÀÛry není
správnû zasunuta do zásuvky
Pfiipojte správnû pfiívodní ‰ÀÛru
Tlaãítko I/O není zapnuto
Zmáãknûte tlaãítko
Dvefie jsou ‰patnû zavfiené
Zavfiete dvefie
Pfieru‰ena dodávka elektrického
proudu
Zkontrolujte pojistku pro zásuvku,
nebo dodávku elektfiiny
Viz pfiíãiny ã.1
Zkontrolujte
Pfiívodní ventil vody je uzavfien
Otevfite pfiívod vody
Voliã programÛ není nastaven na
správnou polohu
Otoãte programátorem do
správné polohy
Napou‰tûcí hadice je “pfielomená”
Filtr na napou‰tûcí hadici
není správnû pfiipojen, nebo je ucpan˘
OdstraÀte ostré ohyby z
napou‰tûcí hadice
Zkontrolujte pfiipojení filtru,
vyãistûte ho
Filtraãní systém je zanesen
Vyãistûte filtry
Vypou‰tûcí hadice je “pfielomená”
Narovnejte ostré ohyby na hadici
Vnûj‰í vypou‰tûcí hadice
nenísprávnû pfiipojena
Pozornû si pfieãtûte návod
napfiipojení vypou‰tûcí hadice
Napojení na odpad vody je umístûno
dole, místo ve správné v˘‰ce
PoÏádejte kvalifikovaného
instalatéra o pfiedûlání odpadu
Poloha vypou‰tûcí hadice je pfiíli‰
nízko
Zvednûte vypou‰tûcí hadici
nejménû do v˘‰ky 40 cm nad
podlahu
Pfiíli‰ velké mnoÏství mycího
prostfiedku
SniÏte dávku mycího prostfiedku
a pouÏívejte vhodné prostfiedky
UloÏené nádobí brání otáãení
ramen
Zkontrolujte
Filtraãní talífi a ko‰ík jsou silnû
zane‰ené neãistotami
Vyãistûte filtraãní soustavu
Pfiipojovací ventil vody je uzavfien
Vypnûte spotfiebiã, otevfite
pfiívod vody, nastavte znovu mycí
cyklus
7-
Nádobí je jen ãásteãnû
umyté
OPAT¤ENÍ
Nádobí není správnû uloÏeno
Neukládejte nádobí pfiíli‰ tûsnû
u sebe
Konec vypou‰tûcí hadice je
ponofien do vody
Konec vypou‰tûcí hadice musí
b˘t vÏdy nad hladinou vypou‰tûn
vody
Bylo dávkováno nesprávné mnoÏství
mycího prostfiedku, mycí prostfiedek je
star˘ a ztvrdl˘
Zvy‰te dávkování podle míry
za‰pinûní nádobí, vymûÀte mycí
prostfiedek
Zvolen˘ mycí program není
dostateãnû úãinn˘
Zvolte úãinnûj‰í program
Nádobí ve spodním ko‰i není umyto
Vypnûte tlaãítko pro poloviãní náplÀ
8-
Mycí pfiípravek chybí nebo
je odebrán jen ãásteãnû
Pfiíbory, talífie, hrnce, atd … se kfiíÏí s
otvíráním dvífiek zásobníku mycího
prostfiedku
UloÏte nádobí tak, aby nebránilo
otvírání dvífiek zásobníku mycího
prostfiedku
9-
V˘skyt bíl˘ch skvrn na
nádobí
Voda je pfiíli‰ tvrdá
Zkontrolujte mnoÏství soli a le‰tidla
v zásobnících a pfiípadnû doplÀte,
pokud závada pfietrvává
zavolejte servisní stfiedisko
UloÏené nádobí klepe o sebe
UloÏte lépe nádobí do ko‰Û
Otáãející se ramena naráÏejí
na uloÏené nádobí
UloÏte lépe nádobí
Nedostateãné proudûní vzduchu
Nechejte po skonãení mycího
programu dvefie pootevfiené, aby
mohlo nádobí fiádnû oschnout
Chybí le‰tící pfiípravek
PouÏijte le‰tící pfiípravek
10 - Zv˘‰en˘ hluk bûhem mytí
11 - Nádobí není fiádnû usu‰ené
Poznámka:
Pokud nastane nûkterá z uveden˘ch situací a myãka neumyje fiádnû vloÏené nádobí, je nutné
odstranit zbytky jídel ruãnû, neboÈ pfii závûreãném su‰ení znovu pfiischne a ani následující
opakované mytí není schopné je odstranit.
JestliÏe ‰patná funkce pfietrvává, zavolejte autorizované servisní stfiedisko a sdûlte vÏdy typ
spotfiebiãe a úplné v˘robní ãíslo. Tyto údaje najdete na v˘robním ‰títku na boku dvefií myãky,
nebo na záruãním listû. Usnadníte a urychlíte tím provedení opravy.
V˘robce se omlouvá za pfiípadné tiskové chyby v tomto návodû k pouÏití.
Dále si v˘robce vyhrazuje právo provést potfiebné zmûny na sv˘ch v˘robcích, které
nemají vliv na jejich základní charakteristiku.
56
57
âestitamo!
JAMSTVO
SADRÎAJ
Zahvaljujemo Vam ‰to ste izabrali
Candy kuçanski uredjaj; kvalitetnu
perilicu sudja koja jamãi visoku
uãinkovitost i pouzdanost.
Candy proizvodi vrlo ‰iroki asortiman
kuçanskih uredjaja: perilice rublja,
perilice/su‰ilice
rublja,
‰tednjake,
mikrovalne peçnice, ugradne peçnice
i ploãe za kuhanje, hladnjake i ledenice.
TraÏite od svog prodavaãa najnoviji i
cjeloviti katalog Candy proizvoda.
Prilikom kupnje uredjaja prodavaã Vam
mora izdati
ispunjeni i potvrdjeni
jamstveni list.
Upute za sigurno kori‰tenje
Namje‰tanje i ugradnja
Uredjaj za omek‰avanje vode
Punjenje spremnika za sol
Namje‰tanje gornje ko‰are za sudje
Stavljanje sudja u perilicu
Podaci za laboratorijska ispitivanja
Punjenje deterdÏentom
Vrste deterdÏenta
Punjenje sredstvom za sjaj
âi‰çenje filtra
Praktiãni savjeti
âi‰çenje i odrÏavanje
Opis upravljaãke ploãe
Tehniãki podaci
Izbor programa i posebne funkcije
Sustav kontrole vode (Watercontrol)
Odabir programa
Prepoznavanje manjih gre‰aka u radu
Na poledjini jamstvenog lista nalazi se
popis i adrese servisera koji su
ovla‰jteni popravljati Candy uredjaje u
jamstvenom roku.
Molimo da paÏljivo proãitate upute
sadrÏane u ovoj knjiÏici. Oni çe Vam
pruÏiti vaÏne podatke ne samo glede
sigurnog postavljanja, kori‰tenja i
odrÏavanja perilice, veç i kako postiçi
najbolje rezultate u svakodnevnom
rukovanju perilicom sudja.
âuvajte paÏljivo ovu knjiÏicu, jer çe
Vam ubuduçe jo‰ trebati.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
60
61
65
66
67
68
70
71
72
73
74
75
76
77
77
78
81
82
84
Slika A
5
1
4
2
3
Molimo Vas da paÏljivo proãitate upute navedene u ovoj knjiÏici zato jer sadrÏe vaÏne
podatke koji se odnose na sigurno namje‰tanje i ugradnja perilice, njeno kori‰tenje i
odrÏavanje, te korisne savjete za ‰to bolju upotrebu.
PaÏljivo ãuvajte ovu knjiÏicu jer bi Vam i ubuduçe mogla zatrebati.
58
59
UPUTE ZA SIGURNO
KORI·TENJE
■ Vrata perilice sudja nije dobro ostavljati
otvorenima, buduçi da to predstavlja
moguçu opasnost (npr. spoticanje, udaranje).
Ovdje su prikazana osnovna sigurnosna
pravila koja vrijede za sve elektriãne
kuçanske uredjaje i to kako slijedi.
■ Prislanjanjem ili sjedenjem na otvorenim
vratima perilice sudja moÏe uzrokovati
njihovo o‰teçenje.
UPOZORENJE!
NoÏeve i sliãan pribor s o‰trim toãkama
morate staviti u ko‰aricu za jedaçi
pribor s o‰tricama okrenutim prema
dole ili poloÏiti vodoravno.
Instalacija
■ U sluãaju da utikaãu na uredjaju ne
odgovara utiãnici u zidu, isti mora biti
zamijenjen odgovarajuçim i to od strane
za to osposobljene struãne osobe koja
istovremeno mora provijeriti da li presjek
kablova utiãnice odgovara prikljuãnoj
snazi elektriãnog uredjaja.
Svakodnevno kori‰tenje
NAMJE·TANJE I UGRADNJA
Prikljuãivanje na elektriãnu mreÏu
(tehniãke napomene)
Uredjaj odgovara svim medjunarodnim
sigurnosnim propisima, i ima ugradjen
tropolni utikaã sa uzemljenjem, koji
osigurava kompletno uzemljenje uredjaja.
Uspje‰nost sigurnog rada perilice, takodjer
ovisi i o pravilno uzemljenoj elektriãnoj
instalacijama u va‰oj kuçi ili stanu.
■ Nakon ‰to ste uklonili ambalaÏu, podesite
visinu perilice sudja. Da uredjaja ispravno
radi mora biti poravnat. Visinu uredjaja
poravnajte pomoçu okretljivih noÏica.
Uredjaj smije biti nagnut najvi‰e za 2°.
Zato prije nego ‰to prikljuãite perilicu na
elektriãnu mreÏu provijerite slijedeçe:
■ Ako morate raspakirani uredjaj pomaknuti
ruãno, ne smijete ga uhvatiti za donji
ruba vrata, veç u takvom sluãaju vrata
uredjaja djelomiãno otvorite i primite ga
za gornji rubu te ga pomaknite kako je
prikazano na slici.
1. da li je utiãnica ispravno uzemljena;
2. da li elektriãno brojilo, osiguraãi i presjek
elektriãnih kablova odgovara prikljuãnim
vrijednostima elektriãnog uredjaja,
navedenim na tablici sa tehniãkim
podacima koja je priãvr‰çena na perilici.
■ Ovaj uredjaj izradjen je iskljuãivo za
kori‰tenje u domaçinstvu.
■ Obratite pozornost da uredjaj ne priti‰çe
prikljuãni kabel.
■ Perilica sudja izradjena je za pranje
uobiãajenog kuhinjskog sudja koje se
koristi u domaçinstvima, u perilici nikako
ne smijete prati posudje ili predmete
uprljane benzinom, lakom, Ïeljeznim
ili ãeliãnim trunjem, nagrizajuçim
kemikalijama, kiselinama ili alkalima.
■ Opçenito se ne preporuãa prikljuãivanje
uredjaja na elektriãnu mreÏu preko
razliãitih ispravljaãa, vi‰estrukih utiãnica
ili produÏnih kablova.
■ Ako neophodno treba zamijeniti prikljuãni
kabel perilice, obratite se ovla‰tenom
sevisnom centru.
UPOZORENJE!
Osigurajte da je va‰ elektriãni uredjaj
pravilno uzemljen.
■ Ako je u stanu ili kuçi ugradjen uredjaj
za omek‰avanje vode, nije potrebno
dodavati sol u uredjaj za omek‰avanje
vode, koja je ugradjena u perilicu sudja.
U sluãaju da elektirãna instalacija
nije pravilno uzemljena, upozoravamo
Vas da moÏe doçi do disperzije
elektriãne energije po metalnim
djelovima elektriãnog kuçanskog
uredjaja, disperzija elektriãne energije
moÏe se osjetiti i zbog prisustva
uplitanja radio valova.
■ Jedaçi pribor çe se najbolje oprati ako
ga stavite u ko‰aricu sa ruçicama
okrenutim prema dole.
Sigurnost
■ Ne dodirujte uredjaj kada su Vam ruke ili
noge vlaÏne ili mokre.
■ Ako se perilica sudja pokvari ili prestane
ispravno raditi, iskljuãite je, zatvorite
vodu i nemojte je poku‰ati popraviti
sami. Popravke mora izvr‰iti smo
ovla‰teni serviser uz ugradnju iskljuãivo
originalnih rezervnih dijelova. Bilo koji
propust u gore navedenim savjetima
moÏe imati ozbiljne posljedice za sigurnost
uredjaja.
■ Ne dodirujte uredjaj ako ste bosi.
■ Ne izvlaãite utikaã iz utiãnice tako da
povlaãite prikljuãni kabel ili cijeli uredjaj,
veç primite utikaã i izvadite ga iz utiãnice.
■ Elektriãni uredjaj ne izlaÏite razliãitim
atmosferskim utjecajima, kao na primjer:
ki‰i,suncu itd.
■ Ovaj uredjaj nije namijenjen za uporabu
osobama (ukljuãujuçi i djecu) sa
smanjenim fiziãkim, osjetilnim ili mentalnim
sposobnostima te osabama bez iskustva
i znanja, osim ako ih koriste uz nadzor
osobe odgovorne za njihovu sigurnost ili
od iste osobe dobiju pravilne upute za
kori‰tenje uredjaja.
Odlaganje
Proizvodjaã ne preuzima
nikakvu
odgovornost za moguçe povrede ljudi ili
moguçe nastale materijalne ‰tete,
izazvane prikljuãivanjem uredjaja na
nepravilno uzemljenu elektriãnu instalaciju.
ZNAâAJNO
Ako uredjaj postavite na pod prekrit
tapisonom ili tepihom, morate provjeriti
da otvori za ventilaciju na donjem
dijelu uredjaja nisu zaprijeãeni.
Uredjaj je u suglasnosti s
europskim direktivama 73/23/EEC
i 89/336/EEC koje zamijenjuju
2006/95/EC i 2004/108/EC i kasnije
dopune.
Budite sigurni da je nakon ugradnje
utikaã na uredjaju ostao dostupan.
■ Perilica sudja je izradjen od materijala
koji se mogu reciklirati, tako da je
se moÏete ispravno rije‰iti gledano sa
strane za‰tite okoli‰a.
■ Ako se Ïelite rije‰iti stare perilice sudja,
budite savjesni i demontirajte vrata
perilice kako bi sprijeãilo da se unutra
uvuku i zatvore djeca. Isto tako nakon
‰to odpojite utikaã iz zidne utiãnice,
prereÏite glavni kabel za elektriãno
napajanje.
Pazite i nadzirite djecu kao se nebi
igrala s uredjajem.
■ Vodu koja ostane u perilici sudja ili na
sudju na kraju programa pranja nije
potrebno brisati.
60
61
■ Zaobljeni zavr‰etak odvodne cijevi
moÏete objesiti i na rub sudopera, ali
svakako morate pripaziti da zavr‰etak
cijevi nije potopljen u vodu koja se
moÏda nalazi u sudoperu, jer çe ona kod
ukljuãivanja uredjaja, uçi natrag u perilicu
(slika 4Y).
Prikljuãivanje odvodne cijevi
Prikljuãivanje na vodovodnu mreÏu
ZNAâAJNO
Perilica sudja mora biti spojena na
vodovodnu mreÏu kori‰tenjem nove
garniture cijevi. Stare cijevi nije dobro
ponovno koristiti.
1
■ Zavr‰etak odvodne cijevi namjestite na
stalni odvod vode, te pazite da cijev ne
bude savinuta (slika 4).
■ Stalni odvod vode mora biti na visini
najmanje 40 cm i imati unutarnji promjer
‰irine najmanje 4 cm.
■ Cijevi za odvod i dovod vode na perilici
moÏete usmijeriti ili na lijevu ili na desnu
stranu.
■ U sluãaju da isti zavr‰etak Ïelite
namjestiti ispod radne povr‰ine, morate
ga
priãvrstiti
neposredno
ispod
radne plohe, na najvi‰oj moguçoj toãci
(slika 4Z).
■ Preporuãujemo da namjestite i odgovarajuçi
sifon koji çe sprijeãiti ‰irenje neugodnih
mirisa (slika 4X ).
ZNAâAJNO
Perilicu moÏete prikljuãiti na hladnu
ili toplu vodu, s time da ulazna
temperatura tople vode ne smije
prelaziti temperaturu od 60°C.
2
■ Dozvoljeni minimalni pritisak vode iznosi
0,08 MPa do maksimalno 0,8 MPa.
U sluãaju da je pritisak u vodovodnoj
mreÏi manji od 0,08 MPa, posavjetujte
se sa ovla‰tenim servisnim centrom.
■ Prikljuãnu cijev morate priãvrstiti na
slavinu navojem, tako da perilicu
moÏete odvojiti od vodovodne mreÏe
kada je ne koristite (slika 1 B).
■ Po zavr‰etku prikljuãivanja perilice na
vodovodnu mreÏu provjerite da cijevi za
odvod i dovod vode nigdje nisu savinute.
■ Ako je neophodno, odvodna cijev moÏe
se produÏiti do 2,5 m; osigurajte da stoji
na najvi‰e 85 cm visine od razine poda.
ProduÏna cijev moÏe se nabaviti kod
ovla‰tenog servisera.
4
■ Perilica je opremljena dovodnom cijevi
koja na zavr‰etku ima navoj promjera
3/4" (slika 2 ).
■ Spojite dovodnu cijev "A" na slavinu za
vodu "B" sa prikljuãkom 3/4" i provjerite
da je spoj dobro zabrtvljen.
■ Ako je neophodno, dovodna cijev moÏe
se produÏiti do 2,5 m. ProduÏna cijev
moÏe se nabaviti kod ovla‰tenog
servisera.
3
■ Ako je u vodi prisutan kamenac ili
pijesak, u tom sluãaju preporuãamo da u
servisnom centru kupite dodatni filtar
broj 9226085 (slika 3). Filtar “D” namjestite
izmedju slavine “B” i dovodne cijevi
“A”, a jo‰ prije umetnite brtvu “C”.
■ Ako perilicu prikljuãujete na novu vodovodnu
instalaciju ili na vodovodnu instalaciju
koja duÏe vrijeme nije bila kori‰tena,
pustite vodu da teãe nekoliko minuta da
se iz cijevi isperu moguçe neçistoçe (kao
na primjer pijesak, hrdja itd) prije nego
‰to perilicu sudja prikljuãite na cijev za
dovod vode. Na taj naãin izbjegavate
moguçe zaãepljenje filtra navedenim
neçistoçama. Dovodnu cijev prikljuãite
na slavinu za dotok vode tek kada je
voda sasvim ãista.
62
63
(namje‰tanje ispod radne povr‰ine)
■ Veçina modernog kuhinjskog namje‰taja
opremljena je i radnom povr‰inom, ispod
koje mogu biti umetnuti razliãiti kuhinjski
uredjaji. U navedenom sluãaju dovoljno
je odstraniti radnu povr‰inu perilice, tako
da odvrnete vijke, koji se nalaze sa
straÏnje strane (slika 6a).
ZNAâAJNO
Nakon ‰to uklonite radnu povr‰inu,
vijci MORAJU BITI ponovno uãvr‰çeni
ispod straÏnjeg ruba povr‰ine (slika. 6b).
■ Visina perilice smanjit çe se na 82 cm
kako je predvidjeno prema medjunarodnim
propisima (ISO) , pri çemu çete je moçi
umetnuti ispod radne povr‰ine (slika 7),
a s istom visinom savr‰eno çe se uklopiti
ispod postojeçih kuhinjskih elemenata.
5
a
6
a
b
b
598
556/573
0
0-5
0-3
NE
1
6-15
4-9
DA
2 16-30 10-16 DA
*3 31-45 17-25 DA
4 46-60 26-33 DA
Otvaranje vrata
Zatvaranje vrata
Stavite va‰u ruku u utor i povucite.
U sluãaju da se vrata oma‰kom otvore za
vrijema rada perilice, posebni sigurnosni
sistem çe je automatski iskljuãiti.
5 61-90 34-50 DA
1. Kada je perilica posudja iskljuãena,
OTVORITE vrata.
2. DrÏite pritisnutom PRVU i TREåU tipku
(s lijeve strane) i istovremeno
pritisnite
tipku
"UKLJUâENO/
ISKLJUâENO".
3. Otpustite tipku kada se ukljuãi jedan od
svjetlosnih pokazatelja za "IZBOR
PROGRAMA" i zvuãni signal.
4. Pritisnite tipku za "IZBOR PROGRAMA"
da
odaberete
potrebnu
razinu
omek‰avanja vode (svakim pritiskom
na tipku ukljuãit çe se svjetlosni
pokazatelj). Za razinu 5, 4. svjetlosni
pokazatelj "IZBOR PROGRAMA"
poãet çe treptati.
5. Iskljuãite perilicu posudja pritiskom na
tipku "UKLJUâENO/ISKLJUâENO"
da potvrdite nove postavke.
Svjetlosni
pokazatelj 1
Svjetlosni
pokazatelj 1
Svjetlosni
pokazatelj 1,2
Svjetlosni
pokazatelj 1,2,3
Svjetlosni
pokazatelj 1,2,3,4
Svjetlosni
pokazatelj 1,2,3,4
trepãu
UPOZORENJE!
Ako se pojavi bilo kakav problem u
radu perilice posudja, iskljuãite
perilicu
pritiskom
na
tipku
"UKLJUâENO/ISKLJUâENO"
i
pokrenite postupak ponovno od
poãetka (KORAK 1).
Svjetlosni pokazatelji "IZBOR PROGRAMA"
Zatim provijerite da li se mlaznice za
raspr‰ivanje vode mogu lako okretati, tj. da
li su tanjuri, pribor za jelo i ostalo posudje
postavljeni tako da ne ometaju okretanje
mlaznica.
Zatvorite vrata pritiskom prema uredjaju,
provjerite da su dobro zatvorena (sigurnosni
zatvaraã mora napraviti klik).
ZNAâAJNO
Za pravilan rad perilice, vaÏno je da
vrata tijekom pranja ne otvarate.
ZNAâAJNO
Perilica posudja prije ovog postupka
UVIJEK mora biti iskljuãena.
Uredjaj ima 6-stupanjski regulator pomoçu
kojega moÏe omek‰avati vodu tvrdoçe do
90°fH (francuska ljestvica tvrdoçe)
odnosno 50°dH (njemaãka ljestvica tvrdoçe).
Na donjoj tabeli popisani su razliãiti
stupnjevi tvrdoçe vode sa odgovarajuçim
postavkama uredjaja za omek‰avanje
vode.
Tvrdoça vode
7
Prema stupnju tvrdoçe va‰e vode, uredjaj
za omek‰avnje vode regulirajte na
slijedeçi naãin:
Reguliranje uredjaja za
omek‰avanje vode
Kori‰tenje
posebne soli
■ Gornja povr‰ina perilice moÏe biti
iskori‰tena u razliãite svrhe, jer je otporna
na visoke temperature, ogrebotine i mrlje
(slika 5).
°dH
(Duitse
weergave)
■ Visina perilice iznosi 85 cm, te zbog toga
moÏe biti postavljena u razinu s ostalim
kuhinjskim elementima sliãne visine.
Da bi visina perilice bila ista kao i visina
kuhinjskih elemenata, moguçe je istu
odrediti pomoçu pomiãnih noÏica perilice.
* Uredjaj za omek‰avanje vode
vorniãki je pode‰en na 3. stupanj,
tako da je prikladan za veçinu
korisnika.
U razliãitim krajevima voda sadrÏi razliãite
koliãine kalcijevih soli i minerala koji se
tijekom pranja taloÏe na stijenkama
posudja i ostavljaju na njima mrlje i bjelkaste
naslage. Ako je ovih soli u vodi vi‰e, voda
je veçe tvrdoçe.
Perilica posudja opremljena je uredjajem
za
odstranjivanje
vapnenca
koji
kori‰tenjem posebne vrste soli iz vode
izluãi vapnenac odnosno vodu omek‰a
tako da je prikladna za pranje posudja.
Podatke o stupnju tvrdoçe vode u Va‰oj
vodovodnoj mreÏi moÏete zatraÏiti od
podruãne uprave Vodovoda.
°fH
(Francuska
skala)
Namje‰tanje izmedju
postojeçih kuhinjskih ormariça
UREDJAJ ZA
OMEK·AVANJE VODE
Pode‰enost
omek‰ivaãa
vode
Ugradnja ispod postojeçe radne
povr‰ine
Razina
UGRADNJA U OPREMLJENU
KUHINJU
4
3
2
1
Tipka
"UKLJUâENO/ISKLJUâENO"
64
Tipka
"IZBOR PROGRAMA"
65
PUNJENJE SPREMNIKA ZA
SOL
ZNAâAJNO
(samo pri prvom pokretanju perilice)
Kada perilicu sudja koristite prvi
puta, nakon potpunog punjenja
spremnika za sol, neophodno je
dodati vode sve dok se ne prelije iz
spremnika.
■ Na dnu uredjaja nalazi se spremnik za sol,
pomoçu koje se obnavlja sredstvo za
odstranjivanje vapnenca.
■ Vrlo je vaÏno da koristite iskljuãivo sol
posebno namijenjenu za perilice sudja.
Ostali tipovi soli kao npr. kuhinjska sol,
sadrÏe visok postotak vapnenastih
sastojaka, te zbog prisutnosti istih, ne
moÏe doçi do proãi‰çavanja, te se
uredjaj moÏe zaãepiti.
NAMJE·TANJE GORNJE
KO·ARE
Za tanjure promjera od 27 cm do 31 cm,
preporuãujemo pranje u donjoj ko‰ari perilice,
ali tek nakon ‰to ste namjestili gornju
ko‰aru u najvi‰i poloÏaj i to na slijedeçi
naãin:
A
1. Okrenite prednje zatvaraãe “A” prema van;
■ Sol u uredjaj za omek‰avanje dodajete
tako da odvrnete poklopãiç na spremniku,
koji se nalazi na dnu perilice.
2. Izvucite gornju ko‰aru i premjestite je u
gornji poloÏaj;
■ Pri navedenoj radnji ãesto se dogodi da
iz spremnika isteçe ne‰to vode, bez
obzira na to, slobodno usipajte sol u
spremnik sve dok nije potpuno pun. Da bi
lak‰e usipali sol u spremnik, tijekom
usipavanja je mije‰ajte npr. dr‰kom od
kuhaãe.
Po zavr‰etku punjenja, odstranite
ostatke soli i dobro priãvrstite poklopãiç.
3. Ponovo postavite zatvaraãe u njihov
prvobitan poloÏaj.
Pokazatelj zalihe soli
Pojedini modeli perilica opremljeni su
svjetlosnim pokazateljem na kontrolnoj
ploãi koji pokzauje kada je potrebno
ponovno napuniti spremnik za sol.
■ Nakon ‰to ste u perilicu stavili sol,
preporuãljivo je pokrenuti kompletan
program pranja ili program za HLADNO
ISPIRANJE.
U spremnik za sol moÏete usipati oko
1,5 do 1,8 kg soli. Za ‰to bolje i
uspje‰nije kori‰tenje perilice potrebno je
povremeno obnoviti zalihu soli, ovisno o
podacima na tablici.
¨
Sudje koje je u promjeru veçe od 20 cm ne
moÏe se vi‰e stavljati u gornju ko‰aru, isto
tako kada je ko‰ara u gornjem poloÏaju ne
mogu se koristiti pomiãni nosaãi.
A
ZNAâAJNO
PokaÏu li se na sudju bjelkaste mrlje,
to je sigurnosni znak da u perilici
nedostaje soli.
66
67
■ Na gornju ko‰aru takodjer moÏete
postaviti i zdjele za salatu i plastiãne
zdjelice, ali je preporuãljivo da ih uãvrstite
na mjesto jer se takvo posudje kod
raspr‰ivanja vode moÏe prevrnuti.
STAVLJANJE SUDJA U
PERILICU
Kori‰tenje gornje ko‰are
Uobiãajeno dnevno punjenje perilice s posudjem
prikazano je na slikama 1, 2 i 3.
1
A
■ Gornja ko‰ara napravljena je tako da je
maksimalno moÏete iskoristiti, odnosno
da je napunite samo s tanjurima koje
postavite u dva reda i to do najvi‰e 24
komada, ili samo sa ãa‰ama koje
posloÏite u pet redova najvi‰e do 30
komada, ili sa razliãitim komadima
posudja.
■ Gornja ko‰ara opremljena je pomiãnim
stalkom prikavaãenim za boãni rub, pri
ãemu moÏe biti postavljena u dva
poloÏaja: vi‰i ili niÏi.
U niÏem poloÏaju, stalak se moÏe
koristiti za pranje ‰alica za ãaj ili
kavu,dugaãkih noÏeva i kuhaãa.
Na krajevima istog stalka moguçe je
objesiti vrãeve i pehare.
âa‰e, tanjuriçe od ‰alica i tanjure za
desert moÏete staviti ispod stalka.
E
C
B
D
F
Gornja ko‰ara (slika 2)
A = duboki tanjuri
B = plitki tanjuri
C = tanjuri za desert
D = tanjuriçi od ‰alica za kavu
E = ‰alice za kavu
F = vrãevi, krigle
G = ãa‰e
H = ko‰arica za jedaçi pribor
2
Kori‰tenje donje ko‰are
A
■ U donju ko‰aru moÏete posloÏiti pladnjeve,
tave, zdjele za juhu, zdjele za salatu,
duboke i plitke tanjure, pribor za jelo i
kuhaãe.
■ Duboki i plitki tanjuri mogu sa staviti sa
stalkom u okomiti poloÏaj.
Tanjure uvijek treba postavljajti okomito,
tako da su udubljene strane tanjura
okrenuta prema vratima perilice.
Uvijek obratite pozornost da ostane
dovoljno slobodnog prostora izmedju
jednog i drugog tanjura, kako bi voda
slobodno kolala za vrijeme pranja.
■ Pribor za jelo posloÏite u plastiãnu
ko‰aricu (drÏaã) koja je za to namijenjena,
vrhovima ruãica okrenutim prema gore.
■ DrÏaã pribora za jelo stavite na donju
ko‰aru (slika 3) da Ïlice, vilice i noÏevi
ne iskliznuli kroz otvore na ko‰arici i
time blokiraju okretanje mlaznice za
raspr‰ivanje vode.
■ Uputno je da prvo tanjure iste veliãine
posloÏite zajedno u isti red da u cijelosti
iskoristite kapacitet ko‰are.
ZNAâAJNO
NiÏa ko‰ara ima uredjaj za sigurnosno
zaustavljanje koji je posebno koristan
za sigurno izvlaãenje potpuno pune
ko‰are.
Potpuno izvlaãenje ko‰are neophodno
je pri redovitom odrÏavanju, kada
punite sol i ãistite filtar.
■ Tanjuri mogu biti posloÏeni ili svi u
jednom (slika 1) ili u dva reda (slika 2).
■ Tanjure veçih promjera od oko 27 cm,
lagano nagnite prema prednjoj strani,
kako bi lak‰e umetnuli ko‰aru u
unutarnjost perilice.
3D
F E
F
F
A G
E
B
4
68
B
C
G D
H
Gornja ko‰ara (slika 1)
A = duboki tanjuri
B = plitki tanjuri
C = tanjuri za desert
D = tanjuriçi od ‰alica za kavu
E = ‰alice za kavu
F = ãa‰e
Donja ko‰ara (slika 3)
A = srednje velika zdjela
B = velika zdjela
C = velika tava
D = poklopci
E = zdjele za juhu, pladnjevi za serviranje
F = pribor za jelo
G = pladnjevi, tave
Pravilno i racionalno razmje‰tanje sudja u perilicu
rezultirat çe dobrim rezultatima pranja.
C
Ko‰arice za jedaçi pribor (slika 4)
Ko‰arica za jedaçi pribor napravljena je od dva
odvojena djela, te je zbog toga omoguçeno
punjenje razliãitim veliãinama jedaçeg pribora.
Dva dijela mogu biti zasebna tako da ih odvojitie
kliznim pomakom.
69
PUNJENJE DETERDÎENTOM
PODACI ZA LABORATORIJSKA ISPITIVANJA
Opça usporedba programa pranja (Prema normi EN 50242)
DeterdÏent
(pogledajte izbor programa)
1. Postavljanje gornje ko‰are: niÏe
2. Klasiãno punjenje perilice posudjem
3. Namje‰tanje sredstva za sjaj: 6
4. Koliãina sredstva za pranje:
- 8 grama za predpranje;
- 22 grama za pranje.
Punjenje perilice sa 12 kompleta sudja (Prema normi EN 50242)
Ispravno stavljanje sudja u gornju ko‰aru prikazano je na slici 5 za gornju ko‰aru, na
slici 6 za donju ko‰aru a na slici 7 za ko‰aricu pribora za jelo.
ZNAâAJNO
Za pranje posudja u perilici morate
upotrebljavati posebno sredstvo za
pranje, koje moÏe biti u tekuçem
stanju, odnosno prikladan pra‰ak ili
tablete.
B
Nakon ‰to ste stavili deterdÏent u spremnik,
zatvorite poklopac, prvo ga gurnite (1) a zatim
ga pritisnite (2) sve dok se ne zaãuje "klik".
“CALGONIT” daje vrlo dobre rezultate a
moÏe se nabaviti u trgovaãkoj mreÏi.
5
G
C
E
C
H
B
C
I
D F
H
A
6
L
Q
M
N
P
N
Gornja ko‰ara (slika 5)
A = 5 + 5 + 2 ãa‰e
B = 12 tanjuriça od ‰alica za kavu
C = 4 + 4 + 4 ‰alica
D = mala zdjelica
E = srednje velika zdjela
F = velika zdjela
G = 1 + 1 vilice
H = 1 + 1 Ïlice za posluÏivanje
I = 3 + 3+ 3 + 3 Ïlice za desert
L = 3 + 3+ 3 + 3 Ïlice za ãaj
Donja ko‰ara (slika 6)
M = 8 + 4 dubokih tanjura
N = 11 + 1 plitkih tanjura
O = 12 tanjura za desert
P = tanjur za serviranje
Q = pribor za jelo
Neprikladna sredstva kao na primjer:
sredstva za ruãno pranje posudja, ne
sadrÏe sastojke pogodne za pranje
posudja u perilici, te ometaju pravilan rad
perilice.
Punjenje spremnika za deterdÏent
Spremnik za deterdÏent smje‰ten je na
unutarnjoj strani vrata (slika A “2”). Ako je
poklopac spremnika zatvoren, za otvaranje
pritisnite tipku (A).
Po zavr‰etku bilo kojeg programa pranja,
ostavite poklopac uvijek otvoren.
Buduçi da sva sredstva za pranje, nemaju
istu snagu pranja, pridrÏavajte se uputa
proizvodjaãa.
Podsjeçamo i to, da nedovoljna koliãina
sredstva za pranje moÏe prouzroãiti
nepotpuno uklanjanje prljav‰tine. Dozirate
li preveliku koliãinu detrdÏenta, neçete
postiçi bolje rezultate pranja, veç samo
nepotreban tro‰ak.
UPOZORENJE!
Kod punjenja donje ko‰are sa
posudjem, provjeriti da li posudje ne
smeta otvaranju spremnika za
deterdÏent.
ZNAâAJNO
Nemojte koristiti prekomjerne koliãine
sredstava za pranje jer time istodobno
pridonosite i za‰titi okoli‰a.
Potrebna koliãina sredstva za pranje ovisi i
o stupnju prljav‰tine kao i o tipu posudja.
Preporuãujemo da odjeljak za pranje
spremnika za detrdÏent napunite sa 20-30
grama sredstva za pranje posudja (B).
M
7
R
O
Ko‰arica pribora za jelo (slika 7)
Stavite boãne stalke u niÏi poloÏaj i napunite
ih sa 6 + 6 noÏeva (R); u lijevi dio stavite pribor za jelo sa ruãicama okrenutim prema
dole.
Pazite da u isti odjeljak ne stavljate vi‰e od
dvije razliãite vrste pribora za jelo.
70
A
71
■ uãinkovitost deterdÏenta koji sadrÏi i sol
zavisi o tvrdoçi vode u va‰oj vodovodnoj
mreÏi,
Provjerite da li je tvrdoça vode u va‰oj
vodovodnoj mreÏi unutar raspona
uãinkovitosti koja je prikazana na
ambalaÏi deterdÏenta.
VRSTE DETERDÎENTA
DeterdÏent u tabletama
DeterdÏenti
u
tabletama
razliãitih
proizvodjaãa ne otapaju se istom brzinom,
zbog toga tijekom kratkih programa pranja
neki deterdÏenti u tabletama ne mogu biti
potpuno uãinkoviti jer se ne otope u
potpunosti. Ako se koristi takav deterdÏent,
savjetujemo kori‰tenje duÏeg programa
pranja da se zajamãi potpuno djelovanje
deterdÏenta u tabletama.
Ako koristite takvu vrstu deterdÏenta a
niste zadovoljni sa rezultatima pranja,
molimo da se obratite proizvodjaãu
deterdÏenta.
U odredjenim okolnostima kori‰tenje
kombiniranih deterdÏenata moÏe izazvati:
ZNAâAJNO
Da se ispune dobri rezultati pranja,
tablete moraju biti stavljene u
odjeljak za pranje spremnika za
deterdÏent, NE izravno u kadu perilice
posudja.
■ taloÏenje vapnenca na posudju ili u
perilici posudja;
■ smanjeni radni uãinak pranja ili su‰enja.
ZNAâAJNO
Bilo koji problem koji se iskaÏe kao
izravan rezultat kori‰tenja takvog
deterdÏenta nije pokriven na‰im
jamstvom.
Koncentrirani deterdÏenti
Koncentrirani deterdÏenti sa smanjenim
alkalinitetom i prirodnim enzimima, zajedno
sa programom pranja na 50°C, imaju manji
‰tetni uãinak na prirodni okoli‰ a ‰tite
posudje i perilicu posudja.
Programi pranja na 50°C namjerno
iskori‰tavaju svojstva prljav‰tine otpljene
enzimima i zato omoguçuju da se
kori‰tenjem koncentriranih deterdÏenata
postignu isti rezultati pranja kao sa
programima na 65°C ali sa niÏom
temperaturom pranja.
Molimo da zapamtite da pri kori‰tenju
kombiniranog deterdÏenta "SVE u 1",
svjetlosni pokazatelji za zalihu soli i
sredstva za sjaj (koji se nalaze samo na
odabranim modelima) postaju suvi‰ni,
tako da svjetlosne pokazatelje moÏete
zanemariti.
Ako se pojave problemi pri pranju i su‰enju
posudja, preporuãujemo da se vratite
kori‰tenju uobiãajenih odvojenih sredstava
(sol, deterdÏent u prahu i sredstvo za sjaj).
To çe osigurati da uredjaj za omek‰avanje
vode u perilici posudja radi ispravno.
Kombinirani deterdÏenti
DeterdÏenti koji sadrÏe i sredstvo za sjaj
moraju biti stavljeni u odjeljak za pranje
spremnika za deterdÏent. Odjeljak sredstva
za sjaj mora biti prazan (ako nije prazan,
podesite regulator sredstva za sjaj na niÏi
poloÏaj prije kori‰tenja takvog deterdÏenta).
U takvom sluãaju, preporuãujemo:
■ napunite sprmnike za sol i sredstva za
sjaj;
Kombinirani deterdÏenti “SVE u 1”
■ pokrenite uobiãajeni program pranja ali
bez umetnutog posudja.
Ako namjeravate koristiti kombinirane
deterdÏente "SVE u 1" ("3 u 1"/"4 u 1"/
"5 u 1", itd.) tj. one koji sadrÏe i sol i
sredstvo za sjaj, savjetujemo sljedeçe:
Molimo da zapamtite da je nakon povratka
na kori‰tanje uobiãajene soli za perilicu
posudja, potreban odredjan broj ciklusa
pranja prije nego taj sustav ponovno bude
potpuno uãinkovit.
■ paÏljivo proãitajte upute proizvodjaãa
otisnute na ambalaÏi;
72
PUNJENJE SREDSTVOM ZA
SJAJ
Sredstvo za sjaj
Sredstvo za sjaj, koje se automatski ispu‰ta
tijekom zadnjeg ispiranja, pomaÏe da se
sudje brÏe osu‰i, spreãava nastajanje mrlja
i taloÏenje vodenog kamenca.
C
Punjenje spremnika sredstva za sjaj
Spremnik sredstva za sjaj nalazi se lijevo
od spremnika za deterdÏent (slika A "3").
Da otvorite poklopac spremnika, gurnite
oznaku za oãitavanje i u isto vrijeme,
povucite jeziãac za otvaranje. Preporuãljivo
je uvijek koristiti sredstvo za sjaj posebno
namijenjeno za perilice sudja.
Razinu sredstva za sjaj provjerite kroz
pokazno okno (C) koje je smje‰teno na
raspr‰ivaãu.
PUNO
PRAZNO
tamno
svijetlo
Reguliranje dodavanja sredstva za
sjaj od 1- 6
Regulator (D) je smje‰ten ispod poklopca i
moÏe se okretati pomoçu kovanice.
Preporuãeni poloÏaj je 4.
Koliãina vapnenca u vodi bitno utjeãe kako
na nastajanje vodenih mrlja tako i na
su‰enje posudja. Zato je veoma vaÏno
reguliranje koliãine sredstva za visoki sjaj,
da bi se postigli optimalni rezultati pranja.
U sluãaju da se po zavr‰etku pranja na
posudju pokaÏu tragovi tekuçine za sjaj
potrebno je regulator postaviti na niÏu
vrijednost, a na vi‰u vrijednost ako se na
posudju pokaÏu bjelkaste mrlje.
D
73
PRAKTIâNI SAVJETI
âI·åENIE FILTRA
Sustav filtriranja (slika A “4”) sastoji se od:
1
sredi‰njeg spremnika koji zadrÏava veçe
komadiçe;
Kako u‰tedjeti
■ Ako Ïelite u potpunost iskoristiti prostor
u perilici sudja, stavljajte sudje u perilicu
nakon svakog jela i ako je potrebno
pokrenite ciklus HLADNO ISPIPRANJE
da se omek‰aju i uklone veçe ãestice
hrane sa novo umetnutog sudja. Kada
je perilica puna, pokrenite program za
cjelovito pranje.
Kako postiçi zaista dobre
rezultate pranja
■ Prije stavljanja sudja u perilicu, uklonite
sve ostatke hrane (kosti, ljuske, komadiçe
mesa ili povrça, ostatke od kave, koÏu
voça, pepel cigareta, ãaãkalice itd.) kako bi
sprijeãili zaãepljenje filtra, odvodne cijevi ili
mlaznica za pranje.
ravne mreÏice koja neprekidno filtrira vodu
od pranja;
mikro filtra, smje‰tenog ispod mreÏice,
koji zadrÏava najsitnije komadiçe i osigurava
savr‰eno ispiranje.
■ Ako sudje nije jako prljavo i perilica nije
sasvim puna, izaberite ·TEDLJIVI
program pranja i slijedite pri tome sve
upute navedene u opisu programa.
■ Preporuãujemo da sudje ne ispirete
prije nego ‰to ga stavite u perilicu.
■ Da bi svaki puta postigli savr‰ene rezultate
pranja, filtre treba provjeriti i ãistiti
nakon svakog pranja.
■ Ponekad su pladnjevi, tave i lonci jako
zaprljani i sadrÏe zagorene ili zapeãene
ostatke hrane, u tom sluãaju, takvo je
sudje potrebno namakati prije pranja.
■ Da uklonite filtar, jednostavno okrenite
ruãicu u smjeru suprotnom kretanju
kazaljki na satu (slika 1).
■ Za lak‰e ãi‰çenje sredi‰nji spremnik
moÏe se ukloniti (slika 2).
2
■ Uklonite mreÏicu (slika 3) i operite je
pod mlazom vode, ako je potrebno
koristite i manju ãetku.
■ Sa samoãisteçim mikro filtrom,
odrÏavanje je svedeno na minimum i
sustav filtriranja potrebno je samo
provjeriti svaka dva tjedna. Ipak, nakon
svakog pranja preporuãujemo da
provjerite sredi‰nji spremnik i mreÏicu
da nisu zaãepljeni.
·to se ne smije prati
■ Upamtite da svo sudje nije prikladno za
pranje u perilici sudja.
Savjetujemo da neke vrste sudja kao na
primjer: plastiku neotpornu na toplinu,
pribor za jelo sa plastiãnim ili drvenim
dr‰kama, aluminijsko posudje, kristalne
predmete, ãa‰e od olovnog stakla (ako
drugaãije nije napomenuto) ne perete u
perilici za sudje.
■ Posudje smjestite u perilicu tako da je
okrenuto prema dolje.
■ Ako je ikako moguçe posudje u perilici
posloÏite tako da se medjusobno ne dodiruje.
Vrlo je vaÏno da posudje pravilno posloÏite u
perilicu jer to daje bolje rezultate pranja.
■ I ukrasi u boji na nekom sudju nisu
sasvim postojani. Zato je najbolje da
provjerite njihovu postojanost tako da u
perilici operete samo pojedini komad,
kako bi provjerili da li je prikladan za
pranje u perilici ili ne.
■ Nakon ‰to ste sudje posloÏili u perilicu,
prije poãetka pranja morate provjeriti da
li se mlaznice za raspr‰ivanje vode
slobodno okreçu.
■ Lonce i drugo posudje na kojima su
ostaci zagorene hrane do poãetka
pranja namaãite u otopini deterdÏenta
za pranje.
■ Ujedno ne zaboravite da istovremeno
ne smijete prati srebrni i obiãan metalni
pribor za jelo, jer medju njima moÏe
doçi do kemijske reakcije.
■ Kod pranja srebrnog sudja i pribora za
jelo pazite na slijedeçe:
UPOZORENJE!
Nakon ãi‰çenja, uvjerite se da ja filtar
ponovo ispravno namje‰ten i da je
mreÏica ispravno usadjena na dno
perilice sudja.
3
ZNAâAJNO
Prilikom kupnje novog sudja ili
pribora za jelo provjerite da li je
prikladno za pranje u perilici sudja.
a) isperite ga odmah po upotrebi,
posebno ako ste ga koristili za jaja,
majonezu, ribu ili sliãno;
b) nemojte izravno posuti deterdÏent
na takvo sudje ili pribor za jelo;
Provjerite da li je filtar prilikom
vraçanja, u mreÏicu ispravno privinut
u smjeru kazaljki na satu, jer ako je
filtar slabo usadjen moÏe doçi
do ‰tetnih posljedica u vezi sa
uãinkovitosti perilice.
Korisni savjeti
■ Da bi izbjegli sluãajno kapanje iz gornje
ko‰are, prvo izvadite posudje iz donje
ko‰are.
c) pazite da takvo sudje ne dodje u
dodir sa drugim metalima.
■ Ako po zavr‰etku pranja ostavite neko
vrijeme sudje u perilici, vrata perilice
morate samo pritvoriti, da zrak u
unutarnjosti moÏe slobodno kruÏiti. Na
taj çe naãin posudje biti bolje osu‰eno.
ZNAâAJNO
Nikada ne koristite perilicu sudja ako
je filtar izvadjen.
74
75
âI·åENJE I ODRÎAVANJE
1
■ Za ãi‰çenje vanjskih dijelova perilice
sudja koristite samo mokru krpu, ne
koristite o‰tra ili sredstva koja sadrÏe
otapala.
■ Perilica ne zahtjeva neko posebno
odrÏavanje, jer je unutarnjost perilice
samoãisteça.
■ Redovito morate ãistiti tjesnilo na vratima
i to sa vlaÏnom krpom, kako bi sa njega
odstranili moguçe ostatke hrane i sredstva
za visoki sjaj.
■ Povremeno je preporuãljivo iz unutarnjosti
perilice ukloniti kamenac ili prljav‰tinu;
ulijte ãa‰u octa na dno perilice i odaberite
program pranja za osjetljivo sudje; neka
perilica pere prazna.
■ Ako unatoã uobiãajenom ãi‰çenju filtra
primjetite da sudje ili tave nisu dobro
oprane i osu‰ene, provijerite da li su
otvori na okretnim mlaznicama za
raspr‰ivanje vode (slika A”5”) moÏda
zaãepljeni ostacima hrane.
Ako su zaãepljeni oãistite ih na slijedeçi
naãin:
1. Da uklonite gornju okretnu mlaznicu,
okrenite je sve dok se oznaka za
zaustavljanje ne poravna sa strelicom
(slika 1b). Potisnite je prema gore i
zadrÏite je povuãenom, odvijte je u
smjeru kazaljki na satu. Za ponovno
postavljanje, ponovite istu radnju ali
je okreçite suprotno kazaljkama na
satu. NiÏu okretnu mlaznicu uklonite
jednostavno tako da je povuãete prema
gore (slika 2);
2. operite mlaznice pod jakim mlazom vode
tako da oãistite svaki otvor za
raspr‰ivanje;
3. kada ste zavr‰ili, ponovno ih namjestite u
isti poloÏaj, zapamtite da gornju mlaznicu
poloÏite na oznaku za zaustavljanje i
potpuno zavijete u poãetni poloÏaj.
■ I unutarnjost perilice i unutarnja strana
vrata perilice izradjeni su od nehrdjajuçe
ãelika; ipak, mogu se pojaviti mrlje
uzrokovane oksidacijom, to je vjerovatno
od vode koja sadrÏi previ‰e Ïeljeznih
soli.
■ Ove mrlje odstranite laganim sredstvima
za poliranje nehrdjajuçeg ãelika, koje ne
smije sadrÏavati spojeve klora. Te mrlje
ni u kojem sluãaju ne smijete odstranjivati
ãeliãnom vunom ili drugim metalnim
sredstvima.
1b
OPIS UPRAVLJAâKE PLOâE
A
2
NAKON ZAVR·ETKA
PROGRAMA PRANJA
Nakon svakog zavr‰etka pranja , uvijek
morate zatvoriti slavinu za dotok vode u
perilicu, kako dovodna cijev ne bi stalno
bila pod stalnim pritiskom. Isto tako morate
iskljuãiti tipku “ukljuãeno”/”iskljuãeno” kako
bi perilicu iskljuãili iz elektriãne mreÏe.
U sluãaju da perilicu neçete upotrebljavati
duÏe vrijeme, uãinite slijedeçe:
1. u praznu unutarnjost perilice stavite malo
detrdÏenta i ukljuãite jedan od programa
kako bi se unutra‰njost odmastila;
2. izvadite utikaã iz utiãnice;
3. zatvorite slavinu za dotok vode;
4. napunite spremnik sa sredstvom za sjaj;
5. vrata perilice ostavite pritvorenima;
6. unutarnjost perilice mora ostati ãista;
7. ako je perilica ostavljena u prostoriji
gdje je temperatura niÏa od 0°C, voda u
perilici moÏe se zalediti, u tom sluãaju
temperaturu prostorije morate povisiti i
priãekati 24 sata prije nego ‰to perilicu
ponovo Ïelite koristiti.
76
H IL M
G
B C D E F
A
Tipka "UKLJUâENO/ISKLJUâENO"
G
Svjetla "IZBOR PROGRAMA"
B
Tipka "IZBOR PROGRAMA"
H
Svjetlo tipka "EXPRESS"
C
Tipka "START"/"RESET"
(pokretanje/poni‰tavanje programa)
I
Svjetlo "SOL PRAZNA"
D
L
Svjetlo "IZBARANA OPCIJA"
Tipka "EXPRESS"
E
M
Opcijska tipka "ALL in 1"
F
Svjetla "FAZE PROGRAMA"/
Svjetla "ODGODE POâETKA
PRANJA"
Tipka "ODGODA POâETKA
PRANJA"
DIMENZIJE PERILICE:
Visina
Dubina
·irina
Dubina sa otvorenim vratima
sa radnom ploãom
bez radne ploãe
85
60
60
120
82
57,3
59,8
117
cm
cm
cm
cm
TEHNIâKI PODACI:
Broj kompleta za pranje prema normi EN 50242
Broj kompleta za pranje sa tavama i tanjurima
Pritisak vode
Snaga osiguraãa (a)
Maksimalna prikljuãna snaga
Napon
77
12
dla 8 osoba
Min 0,08 - maksimum 0,8 MPa
(pogledati natpisnu ploãicu)
(pogledati natpisnu ploãicu)
(pogledati natpisnu ploãicu)
IZBOR PROGRAMA I POSEBNE
FUNKCIJE
■ Ako Ïelite izabrati jednu od opcija,
pritisnite tipku za “izbor opcija” (zasvjetlit
çe odgovarajuçe svjetlo).
VAÎNO
Ova perilica rublja ima dvije vrlo
praktiãne funkcije:
- program "preporuãeno" (koji je
tvorniãki pode‰en i pogodan je za
dnevno
kori‰tenje
potpuno
napunjene perilice) za brzi i toãan
izbor programa;
- memorijsku funkciju koja “pamti”
zadnje kori‰ten program, tako da
ãesto kori‰ten isti ciklus pranja ne
morate svaki puta ponovno birati, na
taj naãin uz manje napora ‰tedite i na
vremenu.
Opcijske tipke mogu se ukljuãiti ili
iskljuãiti UNUTAR jedne minute
nakon ‰to program zapoãne s radom.
■ Pritisnite tipku "START" (svjetlosni
pokazatelj odabranog programa prestat
çe treptati i ostat çe ukljuãen).
■ Nakon ‰to se vrata perilice zatvore i nakon
‰to se oglasi zvuãni signal, program
pranja çe se automatski pokrenuti.
UNUTAR jedne minute nakon ‰to
program zapoãne s radom, moguçe je
odabrati drugi program tako da
pritisnete
tipku
za
"IZBOR
PROGRAMA" (takodjer je mogudje
ukljudjiti
ili
iskljudjiti
tipku
"EXPRESS").
Tipka "EXPRESS"
Ova tipka pruÏa izbor od 2 razine
intenziteta pranja, zavisno koliko je
posudje prljavo. Kori‰tenjem ove tipke
moguçe je skratiti vrijeme pranja i time
u‰tediti na potro‰nji energije.
Pritisak na tipku "EXPRESS" omoguçuje
korisniku da smanji intenzitet pranja,
promjenom trajanja ciklusa i temperature
pranja. Kori‰tenje ove tipke zajedno s 4
programa prikazanih na ekranu, pruÏa
korisniku izbor od 8 razliãitih ciklusa
pranja.
Prekid program
Otvaranje vrata nije preporuãljivo kada je
program u radu a posebno tijekom glavnog
pranja i faze zavr‰nog vruçeg ispiranja.
Medjutim, ako se vrata perilice otvore dok
je program u radu (npr. zbog stavljanja
novog sudja), perilica çe se automatski
zaustaviti.
Zatvorite vrata, bez pritiska na bilo koju
tipku. Ciklus pranja çe se pokrenuti s
mjesta na kojem je bio zaustavljen.
VAÎNO
Jednom izabrana, ova tipka ostaje
aktivna (uz odgovarajuçi svjetlosni
pokazatelj) i na sljedeçim programima,
osim ako se ponovno pritisne
(odgovarajuçi svjetlosni pokazatelj
çe se iskljuãiti) ili kada se ciklus
pranja poni‰ti.
VAÎNO
Program koji je u radu moÏe
biti prekinut i bez da se otvore
vrata
tako da se pritisne tipka
"UKLJUâENO/ISKLJUâENO".
U takvom sluãaju, za ponovno
pokretanje prekinutog program
pranja, jednostavno opet pritisnite
tipku "UKLJUâENO/ISKLJUâENO" i
program çe se pokrenuti s mjesta na
kojem je bio zaustavljen.
Namje‰tanje programa
■ Otvorite vrata i stavite prljavo sudje u
unutra‰njost uredjaja.
■ Pritisnite tipku "UKLJUâENO/ISKLJUâENO"
Svjetlosni pokazatelj za "preporuãeni"
program ili svjetlosni pokazatelj za zadnje
kori‰ten program çe treptati.
.
UPOZORENJE!
Ako otvorite vrata perilice tijekom
ciklusa su‰enje, glasan zvuãni signal
opomenut çe vas da ciklus su‰enje
nije zavr‰en.
■ Da podesite drugi program, pritisnite
tipku za "IZBOR PROGRAMA".
■ Ako djelite, pritisnite i tipku "EXPRESS".
78
Opcijska tipka
Mijenjanje programa koji je u
radu
Tipka "ALL in 1"
Da promijenite ili poni‰tite program koji je u
radu postupite kako slijedi:
Ova opcija pobolj‰ava kori‰tenje kombiniranih
deterdÏenata "SVE U 1" ("3 U 1"/"4 U 1"/
"5 U 1", itd.).
Pritiskom na ovu tipku, odabrani program
se prilagodjava kako bi s kombiniranim
deterdÏentima postigao najbolji radni
uãinak (pri tome su svjetlosni pokazatelji za
razinu soli iskljuãeni).
■ DrÏite pritisnutom tipku "RESET"
najmanje 5 sekundi.
Svjetlosni pokazatelj çe treptati i ukljuãit
çe se zvuãni signal.
■ Program koji je u radu biti çe poni‰ten i
svjetlosni pokazatelj za "preporuãeni"
program poçet çe treptati.
UPOZORENJE!
Nakon ‰to se odabrali ovu moguçnost
ona ostaje aktivna (ukljuãen je
odgovarajuçi svjetlosni pokazatelj)
sve dok je ne iskljuãite, tako da tipku
pritisnite jo‰ jednom (odgovarajuçi
svjetlosni pokazatelj çe se iskljuãiti).
■ Od te toãke moÏe se namjestiti novi
program pranja.
UPOZORENJE!
Prije nego pokrenete novi program,
treba provjeriti da li je u spremniku
ostalo deterdÏenta. Ako je potrebno,
napunite spremnik za deterdÏent.
VAÎNO
Kada je odabrana ova moguçnost
"BRZI" ciklus pranja traje 10 minuta
duÏe.
Ako dodje do bilo kakvog prekida
elektriãnog napajanja dok perilica sudja
radi, izabrani program pohranit çe se u
posebnu memoriju a kada dodje do
povratka elektriãne energije, program
pranja çe se nastaviti s mjesta na kojem
je bio prekinut.
Tipka "ODGODA POâETKA
PRANJA"
S ovom tipkom moÏe se podesiti vrijeme
pokretanja perilice, pokretanje perilice moÏe se
odgoditi za 3, 6 ili 9 sati.
Rad programa
Da odgodite pokretanje perilice, postupite
kako slijedi:
Kada je program pranja u radu 3 svjetla
,
"FAZE PROGRAMA" ("PRANJE"
"SU·ENJE" , i "KRAJ"
) svjetlit çe
zasebno i u nizu da pokaÏu trenutnu fazu
pranja.
■ Pritisnite tipku "ODGODA POâETKA
PRANJA" (svaki puta kada pritisnete
ovu tipku pokretanje perilice biti çe
odgodjeno za 3, 6 odnosno 9 sati a
svjetlit çe i odgovarajuçe svjetlo).
■ Da pokrenete odbrojavanje vremena,
pritisnite tipku "START" (ukljuãit çe
se svjetlosni pokazatelj odabranog
programa, dok çe svjetlosni pokazatelj
pode‰enog vremena treptati).
Kraj programa pranja
Zvuãni signal oglasit çe se na 5 sekundi
(ako nije iskljuãen) 3 puta u razmacima od
30 sekundi da oznaãi da je program pranja
zavr‰en.
Ukljuãit çe se svjetlosni pokazatelj za kraj
programa dok çe se ostali svjetlosni
pokazatelji iskljuãiti.
Oprano sudje moÏe se izvaditi a perilica
sudja iskljuãiti pritiskom na tipku
"UKLJUâENO/ISKLJUâENO" ili moÏete
staviti novo sudje na pranje.
Ako ste namjestili odgodu poãetka pranja
od 9 sati, odbrojavanje çe biti prikazano
svjetlom 6h nakon 3 sata a led svjetlom 3h
nakon 6 sati.
79
Nakon ‰to isteknu zadnja 3 sata (na kraju
odbrojavanja) svjetlo 3h prestat çe treptati i
ostat çe upaljeno da prikaÏe fazu pranja a
program pranja çe se automatski pokrenuti.
Ako odbrojavanje nije zavr‰eno a program
pranja jo‰ nije pokrenut, moguçe je
promijeniti ili poni‰titi odgodu poãetka
pranja i izabrati neki drugi program pranja
ili izabrati/poni‰titi opcijsku tipku i to kako
slijedi:
Oznake kvara
Ako se tijekom programa pranja koji je u
radu pojave nedostaci ili gre‰ke svjetlosni
pokazatelj koji odgovara odabranom ciklusu
pranja poãet çe brzo treptati a oglasit çe se
i zvuãni signal
U takvom sluãaju, iskljuãite perilicu
pritiskom na tipku "UKLJUâENO/
ISKLJUâENO".
Nakon ‰to provjerite i budete sigurni da
je ãep na dovodnoj cijevi otvoren, da
odvodna cijev nije previ‰e savinuta ili
pritisnuta i da filtar ili sifon nisu
zaãepljeni, ponovno namjestite izabrani
program.
Ako se nepravilnosti u radu nastave,
obratite se ovla‰tenom serviseru.
■ DrÏite pritisnutom tipku "RESET"
najmanje 5 sekundi.
Svjetlosni pokazatelj çe treptati i ukljuãit
çe se zvuãni signal.
■ Odabrani program biti çe poni‰ten i
svjetlosni pokazatelj za "preporuãeni"
program poãet çe treptati.
■ Pritisnite tipku "ODGODA POâETKA
PRANJA" da namjestite drugo vrijeme
odgode poãetka pranja (zasvjetlit
çe odgovarajuçe svjetlo).
SUSTAV KONTROLE VODE (WATERCONTROL)
Naprava za zaustavljanje vode ‰titi od ‰teta uzrokovanih istjecanjem vode iz
dovodnog crijeva ‰to moÏe nastati zbog prirodnog starenja crijeva.
U sustavu za zaustavljanje vode, voda koja curi ispuni naborano crijevo i aktivira
ventil koji prekine dotok vode iz vodovodne mreÏe u perilicu.
To se vidi po pojavljivanju crvene oznake u prozorãiçu "A".
U takvom sluãaju mora se odmah obavijestiti servisera.
Ako crijevo nije dovoljno dugaãko za ispravno spajanje, mora biti zamijenjeno sa
duÏim. Crijevo moÏete nabaviti kod ovla‰tenog servisera.
VAÎNO
Ova perilica sudja je opremljena
sigurnosnim antipoplavnim uredjajem
koji çe ako se takav problem pojavi
automatski isprazniti svaku pretjeranu
koliãinu vode.
■ Namje‰tanje novog programa pranja ili
izbor/poni‰tenje opcijske tipke moÏe
se izvesti nakon ‰to se promijeni ili
poni‰ti vrijeme odgode poãetka pranja.
Iskljuãenje zvuãnog signala za
KRAJ PROGRAMA
Sigurnosna naprava
(pritisnite i okrenite
kako bi uklonili brtvu)
UPOZORENJE!
Da osigurate ispravan rad sigurnosnog
antipoplavnog uredjaja, preporuãujemo
da perilicu sudja ne pomiçete ili
naginjete tijekom rada.
Ako je perilicu sudja potrebno pomaknuti
ili nagnuti, budite sigurni da je ciklus
pranja zavr‰en i da u unutarnjosti
perilice nema vode.
Zvuãni signal za kraj programa moÏe se
iskljuãiti i to kako slijedi:
■ Kada je perilica iskljuãena, drÏite pritisnutom tipku za "ALL in 1" na nekoliko
sekundi i istodobno pritisnite tiku
"UKLJUâENO/ISKLJUâENO", otpustite ih samo nakon ‰to se oglasi zvuãni
signal.
A
■ Pritisnite ponovno tipku za "ALL in 1":
odgovarajuçi svjetlosni pokazatelj (çe se
ukljuãiti da pokaÏe da je zvuãni signal
aktiviran) poãet çe treptati (da pokaÏe da
je zvuãni signal iskljuãen).
Crveni gumb pokazatelj
blokiranja ventila
■ Priãekajte da se oglasi zvuãni signal, to
znaãi da su postavke memorirane.
■ Da ponovno ukljuãite zvuãni signal,
postupite po istom postupku.
80
81
Pojaãan & snaÏan
65°C
Namijenjen je brzom pranju jako prljavog posudja.
(Program “PREPORUâENO”)
Prikladan za pranje uobiãajeno zaprljanog sudja.
Svakodnevni 55°C
Brzi ciklus pranja, za “uobiãajeno” prljavo
posudje - namijenjen je ãestom pranju s standardno
napunjenom perilicom.
ECO 45°C
Program koji ‰tedi energiju, prikladan za uobiãajeno
prljavo sudje, koristi deterdÏent sa enzymima.
Program je normiran prema EN 50242.
Delikatni 45°C
Prikladan za osjetljivo keramiãko i stakleno sudje kao i
za dnevno pranje manje zaprljanog sudja, izuzev‰i
tave.
BRZI 32' 50°C
Program za brzo pranje sudja koje mora biti
oprano odmah nakon jela.
Punjenje perilice sudjem za najvi‰e 4/6 osoba.
Pretpranje
Kratko hladno prepranje za sudje koje je stajalo u
perilici sve dok je u potpunosti ne napunite.
DA
65°C
85
DA
DA
65°C
110
DA
DA
55°C
80
DA
DA
45°C
175
DA
DA
45°C
85
DA
DA
50°C
32
DA
DA
5
DA
Pranje s predpranjem
Za programe pranja s predpranjem, preporuãljivo je dodati jo‰ deterdÏenta (max. 10 g) izravno u
perilicu.
82
83
Vruçe ispiranje sa
sredstvom za sjsj
DA
Drugo hladno pranje
130
Prvo hladno pranje
75°C
Glavno pranje
Vruçe predpranje
Provjera koliãine
soli
Provjera sredstva
za sjaj
âi‰çenje filtra
DeterdÏent za pranje
DeterdÏent za
namakanje
•••••
•••••
••••
••••
•••••
••••
••••
•
Tipka "ALL in 1"
Prikladan za pranje tava i ostalog jako zaprljanih
sudja.
Tipka "ODGODU
POâETKA PRANJA"
INTENZIVNI 75°C
UNIVERZALNI 65°C
+
Opis
Tipke sa
posebnim
funkcijama
Sa hladnom vodom (15° C)
- Dopu‰teno
odstupanje ± 10% -
EXPRESS PROGR.
EXPRESS PROGR.
EXPRESS PROGR.
EXPRESS PROGR.
Program
Prosjeãno
trajanje u
min.
SadrÏaj programa
Popis provjera
Hladno predpranje
ODABIR PROGRAMA
PREPOZNAVANJE MANJIH GRE·AKA U RADU
PROBLEM
Ako primjetite da Va‰a perilica sudja radi neispravno, prije nego ‰to pozovete
ovla‰tenog servisera, prvo provjerite niÏe navedene uzroke:
PROBLEM
1. Stroj u potpunosti ne radi
2. Voda ne dotiãe u uredjaj
3. Stroj ne izbacuje vodu
4. Perilica neprekidno izbacuje
vodu
5. U toku pranja ne ãujete vrtnju
mlaznica
6. Na elektronskim uredjajima bez
ekrana: jedno ili vi‰e LED
svjetlucanja.
MOGUåI UZROK
KAKO UKLONITI PROBLEM
MOGUåI UZROK
KAKO UKLONITI PROBLEM
Provjerite uzroke iz toãke 5.
Provjerite
Dno tava nije dobro oprano
Namoãite tave prije pranja
Rubovi tava nisu dobro oprani
Rasporedite tave bolje
Mlaznice su djelomiãno
zaãepljene
Izvadite mlaznicu i isperite je
Sudje nije ispravno umetnuto
Ne stavljajte sudje preblizu
jedno drugom
Kraj odvodne cijevi je
potopljen u vodi
Kraj odvodne cijevi ne smije biti
potopljen u vodi
Neodgovarajuça koliãina
deterdÏenta ili je
deterdÏent prestar ili tvrd
Smanjite koliãinu deterdÏenta prema
zaprljanosti sudja ili promijenite
deterdÏent
Uredjaj nije prikljuãen na elektriãnu
mreÏu
Utaknite utikaã u utiãnicu
Nema elektriãnog napona
Provjerite
Tipka U/I nije ukljuãena
Ukljuãite tipku U/I
Vrata uredjaja su otvorena
Zatvorite vrata uredjaja
Provjerite uzroke pod 1
Provjerite
Otvorite slavinu
Izabrani program pranja
pranja nije odgovarajuçi
Izaberite intenzivniji program
Slavina za dovod vode je zatvorena
Gumb za izbor programa
nije u ispravnom poloÏaju
Postavite gumb za izbor programa u
Ispravan poloÏaj
Sudje na niÏoj ko‰ari
nije oprano
Iskljuãite tipku za pranje poloviãne
koliãine sudja
Dovodno crijevo je savinuto
Ispravite dovodno crijevo
Filtar dovodne cijevi nije ispravno
spojen
Spojite ispravno i po potrebi oãistite
8. DeterdÏent se ne raspr‰uje
pravilno
Posude, tave, lonci ili pribor za jelo
blokiraju otvor spremnika za
deterdÏent
Postavite posudje tako da je otvor
spremnika za deterdÏent slobodan.
Filtar je prljav
Oãistite filtar
9. Bijele mrlje na sudju
Crijevo za odvodnju vode je savinuto
Ispravite odvodno crijevo
Voda u vodovodnoj mreÏi je izuzetno
tvrda
Provjerite koliãinu sredstva za sjaji
dodajte ga ako je potrebno, ako se
mrlje ponavljaju pozovite
ovla‰tenog servisera
ProduÏno crijevo za odvodnju
vode nije ispravno spojeno
Pogledajte paÏljivo upute za
spajanje produÏnog odvodnog
crijeva
10. U toku pranja ãujete
lupkanje
Sudje udara jedno o drugo
Razvrstajte sudje ravnomjerno u obe
ko‰are
Raspr‰ivaã udara po sudju
Razvrstajte sudje pravilnije
Zrak u perilici ne kruÏi pravilno
Nakon zavr‰etka pranja ostavite
vrata perilice pritvorena da bi
omoguçili prirodno su‰enje
Nedostaje sredstvo za sjaj.
Napunite spremnik sredstva za sjaj.
Izlazni spoj u zidu je usmjeren
prema dolje a ne prema gore
Pozovite kvalificiranu osobu
Odvodna cijev je
prenisko namje‰tena
Namjestite odvodnu cijev na visinu
40 cm od poda
Dodali ste previ‰e detrdÏenta
Smanjite koliãinu detrdÏenta
i upotreblavajte odgovarajuçi
Neki predmet u perilici
ometa vrtnju mlaznica
Provjerite
Sitasta ploãa filtra i filtar
su jako zaprljani
Oãistite ploãu i filtar
Slavina za dovod vode je zatvorena
Iskljuãite uredjaj, otvorite slavinu
ponovno pokrenite pranje
7. Posudje je samo djelomiãno
oprano
11. Sudje nije dobro posu‰eno
VAÎNO:
Ako posudje zbog nekog od gore navedenih razloga nije dobro oprano, morate ga ruãno
oprati. Ostaci hrane se tijekom su‰enja u perilici zasu‰e i ne moÏete ih odstraniti ponovnim
pranjem u perilici.
Ako kod provjeravanja pogre‰aka u radu perilice niste ustanovili niti jednu nepravilnost od
navedenih, molimo da nazovete jednog od na‰ih ovla‰tenih servisera.
Serviseru obvezatno navedite oznaku uredjaja ( navedena je na ploãici na uredjaju ili u
jamstvenom listu) i opi‰ite mu kvar. Time çete serviseru olak‰ati rad, a Va‰a perilica bit çe brÏe
popravljena.
Proizvodjaã neçe snositi odgovornost za eventualne pogre‰ke u tiskanju ove knjiÏice.
Proizvodjaã ujedno zadrÏava pravo na tehniãke izmjene svojih proizvoda, ali bez
promjene njihovih osnovnih svojstava.
84
85
Gratulálunk!
GARANCIA
TARTALOMJEGYZÉK
Köszönjük, hogy kitınŒ teljesítményt
és nagy megbízhatóságot garantáló,
kiváló minŒségı Candy mosogatógépet
vásárolt.
A Candy sokféle háztartási készüléket
gyárt:
mosógépeket, mosó-/szárítógépeket,
tızhelyeket, mikrohullámú sütŒket,
sütŒket és tızhely-asztallapokat,
hıtŒ- és fagyasztógépeket.
A teljes Candy termékcsaládot bemutató
katalógust kérje márkakereskedŒjétŒl.
Kérjük, hogy figyelmesen olvassa
el ezt a füzetet, mert az fontos
információkat tartalmaz a gép
biztonságos telepítésével, használatával
és karbantartásával kapcsolatban,
továbbá hasznos tanácsokkal szolgál
arra vonatkozóan, hogyan érhetŒk el a
legjobb eredmények a mosogatógép
használatával.
Kérjük, tartsa ezt a tájékoztató füzetet
biztonságos helyen, hogy a késŒbbiek
során is bármikor belelapozhasson.
A
készülékhez
garanciajegyet
mellékeltünk, amely a Mıszaki Segélyszolgálat díjmentes igénybevételét teszi
lehetŒvé.
Kérjük, Œrizze meg a vásárlásnál
kapott blokkot. A blokkot tárolja
biztonságos helyen, mert azt be kell
mutatnia a kiérkezŒ szerelŒnek.
Biztonsági tanácsok
Felállítás, telepítés
Vízlágyító egység
A só betöltése
A felsŒ kosár beállítása
A mosogatógép feltöltése
Információk vizsgáló laboratóriumok részére
A mosogatószer betöltése
Mosogatószer-típusok
Az öblítŒszer betöltése
A szırŒk tisztítása
Néhány gyakorlati tanács
Tervszerı tisztítás és karbantartás
A kezelŒszervek ismertetése
Mıszaki adatok
A program és a speciális funkciók kiválasztása
Vízszabályozó rendszer
Programválasztás
Kisebb hibák kijavítása
88.
89.
93.
94.
95.
96.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
105.
106.
109.
110.
112.
oldal
oldal
oldal
oldal
oldal
oldal
oldal
oldal
oldal
oldal
oldal
oldal
oldal
oldal
oldal
oldal
oldal
oldal
oldal
A. ábra
5
1
4
2
3
Kérjük, olvassa el figyelmesen az ebben a füzetben található utasításokat, mert fontos
információkat tartalmaznak a mosogatógép biztonságos telepítésével, használatával és
karbantartásával kapcsolatban, továbbá hasznos ötletekkel szolgálnak a készülék
legjobb kihasználásához.
Kérjük, tartsa ezt a tájékoztató füzetet biztonságos helyen, hogy a késŒbbiek során is
bármikor belelapozhasson.
86
87
■ Ha Ön a mosogatógép nyitott ajtajára
támaszkodik vagy ül, akkor a készülék
felbillenhet.
BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
Léteznek bizonyos alapvetŒ biztonsági
szabályok, amelyek az összes háztartási
gépre érvényesek.
FIGYELMEZTETÉS!
A késeket és más hegyes eszközöket
hegyükkel lefelé vagy vízszintes
helyzetben kell a kosárba helyezni.
Telepítés
■ Bizonyosodjon meg arról, hogy a gépre
szerelt csatlakozódugó kompatibilis legyen a
hálózati csatlakozóaljzattal. Ha nem az, akkor
szakemberrel szereltessen fel egy megfelelŒ
típusú csatlakozódugót, és gyŒzŒdjön meg
arról, hogy a csatlakozóaljzathoz vezetŒ
kábelek megfelelnek-e a készülék névleges
teljesítményének.
Napi használat
TELEPÍTÉS
Elektromos bekötés
(Technikai megjegyzések)
A készülék megfelel az összes nemzetközi
biztonsági szabványnak, és háromsarkú
dugasszal van ellátva a berendezés
tökéletes földelésének a biztosítása
érdekében.
■ Kicsomagolás után állítsa be a
mosogatógép magasságát. A megfelelŒ
mıködés érdekében a mosogatógépet
vízszintbe kell állítani. A lábakat úgy kell
beállítani, hogy a gép 2 foknál nagyobb
mértékben ne dŒljön meg.
A készülék hálózatra történŒ csatlakoztatása
elŒtt gondoskodni kell arról, hogy:
■ Ha a kicsomagolás után mozgatni kell a
gépet, ne az ajtó aljánál fogva próbálja
megemelni azt. Kövesse az ábrán
látható utasításokat. Kissé nyissa ki az
ajtót, és a felsŒ részénél fogva emelje
meg a gépet.
1. a csatlakozóaljzat megfelelŒen földelve
legyen;
2. az áramellátás képes legyen a
készülék géptörzslapján feltüntetett
fogyasztási követelmények kielégítésére.
■ A készüléket kizárólag háztartási célra
tervezték.
■ Vigyázzon arra, hogy a mosogatógép ne
sértse meg az erŒátviteli kábeleket.
■ A mosogatógépet szokásos konyhai
eszközök mosogatásához tervezték.
A mosogatógépben nem moshatók
el benzinnel, festékkel, acél- vagy
vasmaradványokkal, korróziós hatású
vegyszerekkel, savakkal vagy lúgokkal
szennyezett tárgyak.
■ Általában nem javasoljuk adapterek,
elosztók és/vagy hosszabbító kábelek
használatát.
■ Ha szükségessé válik a tápkábel
cseréje, akkor hívja a szakszervizt.
FIGYELMEZTETÉS!
Gondoskodjon a készülék megfelelŒ
földelésérŒl.
Ha nincs megfelelŒ földelés, akkor a
készülék fémrészeinek megérintésekor
elektromos terjedés érzékelhetŒ a
rádiózavar-mentesítŒ jelenléte miatt.
■ Ha otthonában vízlágyító berendezés van
telepítve, akkor nem kell sót adagolni a
mosogatógépbe szerelt vízlágyítóba.
Biztonság
■ Az evŒeszközök úgy mosogathatók el a
legjobban, ha a fogantyújukkal lefelé
helyezzük Œket a kosárba.
■ Ne érintse meg a készüléket, ha kezei
vagy lábai vizesek vagy nedvesek.
■ Ne használja mezítláb a készüléket.
■ Ha a készülék meghibásodik vagy nem
mıködik megfelelŒen, akkor kapcsolja ki
a készüléket és a vízellátást, és ne
fogjon hozzá szakszerıtlen javításához.
A javítási munkát csak felhatalmazott
szerelŒ végezheti, és kizárólag eredeti
gyári pótalkatrészek szerelhetŒk a
készülékbe. A fenti tanácsok betartásának
elmulasztása komoly következményekkel
járhat a készülék biztonságos mıködésére
vonatkozóan.
■ A hálózati csatlakozóaljzatból a dugót ne
a hálózati kábel vagy a gép meghúzásával
csatlakoztassa ki.
■ Ne tegye ki a készüléket az idŒjárás
hatásainak (esŒ, nap stb.).
■ A készüléket nem használhatják
csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi
képességı, illetve tapasztalatokkal és
ismeretekkel nem rendelkezŒ személyek
(gyerekek sem), hacsak a biztonságukért
felelŒs személy nem felügyeli a készülék
használatát.
A gyártó minden felelŒsséget elhárít a
gép földelésének elmulasztása miatt
keletkezŒ károkkal kapcsolatban.
FONTOS!
Ha a készüléket szŒnyegpadlóra
helyezi, ügyeljen arra, hogy az alsó
szellŒzŒnyílások ne legyenek elzárva.
A készülék megfelel a 2006/95/EK
és a 2004/108/EK irányelvvel
felváltott, és a késŒbbiekben
módosított
73/23/EGK
és
89/336/EGK európai irányelveknek.
Ügyeljen arra, hogy a készülék
csatlakozódugója a telepítés után is
hozzáférhetŒ maradjon.
Ártalmatlanítás
■A
mosogatógép
újrahasznosítható
anyagokból készült, ezért környezetbarát
módon kell eljárni a hulladékba
helyezésénél.
Ügyelni kell arra, hogy gyerekek ne
játsszanak a készülékkel.
■ A mosogatóprogram végén a gépben
vagy az edényeken maradt vizet nem
szabad lenyelni.
■ Ha ki szeretne dobni egy régi
mosogatógépet, ne felejtse el leszerelni
az
ajtaját,
nehogy
kisgyerekek
szorulhassanak be a készülékbe.
■ Az ajtót nem szabad nyitva hagyni, mert
azt veszélyforrás lehet (pl. felbotlás).
88
89
A víz bekötése
■ A tömlŒ a mosogató oldalára is
felakasztható, a vízbe azonban nem
merülhet bele, nehogy a gép a mıködés
közben visszaszívja a vizet a készülékbe
(4. ábra, Y).
Az elvezetŒ tömlŒ
csatlakoztatása
FONTOS!
A készüléket új tömlŒgarnitúrával kell
a vízhálózatra csatlakoztatni.
A régi tömlŒgarnitúrákat nem szabad
újra használni.
1
■ Az elvezetŒ tömlŒt az ejtŒcsŒre kell
csatlakoztatni úgy, hogy a tömlŒ ne
csavarodjon meg (4. ábra).
■ A készülék munkaasztal alatt történŒ
elhelyezése esetén a tömlŒtartó
csŒbilincset a falra, a munkaasztal
alatti lehetΠlegmagasabb pontban kell
felszerelni (4. ábra, Z).
■ Az ejtŒcsŒnek legalább 40 cm-re kell a
talajfelszín felett lennie, belsŒ átmérŒje
pedig legalább 4 cm legyen.
■ A bevezetŒ és az elvezetŒ tömlŒk balra
vagy jobbra vezethetŒk el.
■ EllenŒrizze, hogy a bevezetŒ és az
elvezetŒ tömlŒk nem csavarodnak-e
meg.
■ Célszerı egy bızelzáró szifont is
felszerelni (4. ábra, X).
FONTOS!
A mosogatógép hideg vagy meleg
vízre egyaránt csatlakoztatható,
amennyiben a víz 60°C-nál nem
melegebb.
2
■ A víznyomásnak 0,08 MPa és 0,8 MPa
között kell lennie. Ha a nyomás a
minimális érték alatt van, kérjen tanácsot
szervizrészlegünktŒl.
■ A bevezetŒ tömlŒt úgy kell a csapra
csatlakoztatni, hogy a vizet el lehessen
zárni, amikor a gép használaton kívül
van (1. ábra, B).
■ Szükség esetén az elvezetŒ tömlŒ
2,5 m-ig meghosszabbítható, feltéve,
hogy magassága nem haladja meg a
padlószint fölötti 85 cm-t. A hosszabbító
csŒ a SzakszerviztŒl szerezhetŒ be.
4
■A
mosogatógép
3/4”
menetes
csatlakozóval van szerelve (2. ábra).
■ Csatlakoztassa az “A” bevezetŒ tömlŒt
a “B” vízcsapra egy 3/4”-es csatlakozó
csŒtoldattal, és ügyeljen arra, hogy az
megfelelŒen meg legyen húzva.
3
■ Szükség esetén a bevezetŒ csŒ 2,5 m-re
meghosszabbítható.
A hosszabbító csŒ a VevŒszolgálati
Központtól szerezhetŒ be.
■ Ha meszes lerakódás vagy homok van
a vízben, akkor megfelelŒ szırŒt
(cikkszám: 9226085) célszerı beszerezni
a Szervizközpontból (3. ábra). A “D”
szırŒt a “B” csap és az “A” bevezetŒ
tömlŒ között kell elhelyezni, eközben
ne feledkezzen meg a “C” alátét
behelyezésérŒl sem.
■ Ha a mosogatógépet új vagy hosszabb
ideig nem használt csŒvezetékre
csatlakoztatja, akkor a bevezetŒ tömlŒ
csatlakoztatása elŒtt folyassa ki néhány
percig a vizet. Így nem kerül homok vagy
por a szırŒbe, és nem következik be a
szırŒ eldugulása.
90
91
VÍZLÁGYÍTÓ EGYSÉG
■ A mosogatógép magasságát (85 cm) úgy
alakítottuk ki, hogy a modern, beépített
konyhákban a már meglévŒ, ugyanolyan
magasságú szekrények közé is be lehessen
szerelni azt. A megfelelŒ magasságot a
lábakkal lehet beállítani.
FONTOS!
A munkalap levétele után a csavarokat
ismét be KELL csavarozni a lap
hátsó széle alá (6b. ábra).
■ A gép laminált teteje nem igényel
különösebb gondozást, mert a hŒnek, a
karcolásnak és a foltosodásnak ellenáll
(5. ábra).
a
6
a
b
7
b
598
2. Tartsa lenyomva az ELSÃ és a
HARMADIK gombot (balról számítva),
és ezzel egyidejıleg nyomja le a
„BE/KI” gombot.
3. Engedje fel a gombokat, amikkor a
„PROGRAMVÁLASZTÁS” jelzŒlámpák
felgyulladnak és hangjelzés hallható.
4. Nyomja le a „PROGRAMVÁLASZTÁS”
gombot a szükséges vízlágyítási szint
beállításához
(a
gomb
minden
egyes lenyomásakor felgyullad egy
lámpa). Az 5. szint esetében a
„PROGRAMVÁLASZTÁS” jelzŒlámpa
(4) villog.
0
0-5
0-3
NEM
Jelzõlámpa 1
5. Kapcsolja ki a mosogatógépet a
„BE/KI” gomb megnyomásával az új
beállítás megerõsítéséhez.
1
6-15
4-9
IGEN
Jelzõlámpa 1
A víz
keménységi
foka
FIGYELMEZTETÉS!
Bármilyen probléma felmerülése
esetén kapcsolja ki a mosogatógépet
a „BE/KI” gomb megnyomásával, és
kezdje elölrõl a mûveletet (1. LÉPÉS).
556/573
2 16-30 10-16 IGEN
Jelzõlámpa 1,2
*3 31-45 17-25 IGEN
Jelzõlámpa
1,2,3
Jelzõlámpa
1,2,3,4
Az ajtó becsukása
5 61-90 34-50 IGEN
Tegye a kezét a mélyedésbe, és húzza felfelé.
Az ajtó mıködés közben történŒ kinyitása
esetén
az
elektromos
biztonsági
berendezés
automatikusan
mindent
kikapcsol.
1. Amikor a mosogató ki van kapcsolva,
NYISSA ki az ajtót.
A vízlágyító 6 beállítási fokozatban max.
90°fH (francia osztályozás) vagy 50°dH
(német osztályozás) keménységi értékig
képes kezelni a vizet.
Az alábbi táblázat a különbözŒ
vízkeménységi fokokat, és az azoknak
megfelelŒ vízlágyító-beállítási értékeket
sorolja fel.
4 46-60 26-33 IGEN
Az ajtó kinyitása
FONTOS!
A mûvelet megkezdése elõtt a
mosogatógépet MINDIG ki kell
kapcsolni.
A vízlágyító beszabályozása
Szint
5
■ A gép magassága ekkor 82 cm-re
csökken az ISO nemzetközi szabványok
elŒírásainak
megfelelŒen,
és
a
mosogatógép tökéletesen beilleszthetŒ
a konyhai munkalap alá (7. ábra).
A víz keménységi fokának megfelelŒen a
következŒképpen szabályozza be a
vízlágyító egységet:
A vízlágyító
beállítása
■ A legtöbb modern beépített konyhában
csak egy munkalap van, és ez alá vannak
a szekrények és az elektromos
készülékek beszerelve. Ebben az esetben
vegye le a mosogatógép munkalapját
a lap hátsó széle alatti csavarok
kicsavarásával (6a. ábra).
Regeneráló só
használata
(munkalap alá történŒ beszerelés)
Beszerelés meglévŒ szekrények
közé
* A vízlágyító egység gyárilag a 3.
szintre van beállítva, mivel ez felel
meg a legtöbb felhasználó igényének.
A víz eredetétŒl függŒen a víz különbözŒ
mennyiségı mészkövet és ásványi
anyagokat
tartalmaz,
amelyek
az
edényeken lerakódva fehéres foltokat
és nyomokat hagynak. Minél több ásványi
anyag van a vízben, annál keményebb a
víz. A mosogatógép vízlágyító egységgel
van ellátva, amely különleges regeneráló
só használata révén lágyított vizet biztosít
az edények mosogatásához.
A víz keménységi fokát a helyi vízszolgáltatótól tudhatja meg.
°dH
(német)
Elhelyezés meglévŒ
munkalap alatt
°fH
(francia)
TELEPÍTÉS BEÉPÍTETT
KONYHÁKBAN
Helyezze a gépbe a kosarakat. Ügyeljen
arra, hogy mindkét szórókar szabadon
forogjon, az evŒeszközök, az edények
vagy a lábasok ne akadályozzák meg
forgásukat. Kis nyomást kifejtve tejesen
csukja be az ajtót.
Jelzõlámpa
1,2,3,4
villog
„PROGRAMVÁLASZTÁS” jelzŒlámpak
4
3
2
1
FONTOS!
A gép megfelelŒ mıködése érdekében,
az ajtót nem szabad a készülék
használata közben kinyitni.
„BE/KI” gomb
92
„PROGRAMVÁLASZTÁS” gomb
93
A SÓ BETÖLTÉSE
FONTOS!
(Csak az elsŒ beindításkor)
A készülék elsŒ alkalommal történŒ
használatakor – a sótartály teljes
feltöltése után – a tartály túlcsordulásáig
kell vizet betölteni.
■ A gép alján található a vízlágyító
regenerálására szolgáló só tartálya.
■ Csak a kifejezetten a mosogatógéphez
tervezett sót szabad használni.
Más sófajták kis mennyiségben nem
oldódó részecskéket is tartalmaznak, ami
hosszú idŒ elteltével befolyásolhatja és
ronthatja a lágyítószer teljesítményét.
A FELSÃ KOSÁR BEÁLLÍTÁSA
27-31 cm-es tányérok használata esetén –
miután a felsŒ kosarat a felsŒ helyzetbe
állította – helyezze a tányérokat az alsó
kosárba, és kövesse az alábbi lépéseket:
1. Fordítsa az A ütközŒket kifelé.
A
■ A só betöltés céljából csavarozza le a
tartály zárósapkáját, majd töltse fel a
tartályt.
2. Vegye ki a kosarat, és tegye át a felsŒ
helyzetbe.
■ A mıvelet közben kifolyhat egy kis víz;
azonban folytassa a só beadagolását,
amíg a tartály meg nem telik.
Ha megtelt a tartály, törölje le a menetrŒl
a sómaradványokat, és csavarozza
vissza a zárósapkát.
3. Tegye vissza az A ütközŒket az eredeti
helyzetükbe.
Sószint-jelzŒ
Ez a készülék rendelkezik egy jelzŒlámpával,
amely akkor gyullad ki a kapcsolólapon,
ha újra kell tölteni a sótartályt.
■ A só betöltése után egy teljes mosogatási
ciklus vagy egy HIDEG ÖBLÍTÉS
elvégzését javasoljuk.
A sóadagoló befogadóképessége 1,5
és 1,8 kg között van; a készülék
hatékony mıködése érdekében a
sóadagolót a vízlágyító egység
beállításának megfelelŒen idŒrŒl idŒre
fel kell tölteni.
A 20 cm-nél nagyobb átmérŒjı edények
ekkor már nem helyezhetŒk a felsŒ
kosárba, és a mobil tartóelemek nem
használhatók, ha a kosár a felsŒ helyzetben
van.
A
FONTOS!
A fehér foltok edényeken való
megjelenése arra utal, hogy a
sótartályt fel kell tölteni.
94
95
■ A salátástálak és a mıanyag tálak is a
felsŒ kosárban helyezhetŒk el. Ezeket a
tálakat célszerı a helyükön rögzíteni,
hogy a vízsugár ne borítsa fel Œket
AZ EDÉNYEK BEHELYEZÉSE
A felsŒ kosár használata
A
■ A felsŒ kosarat úgy alakítottuk ki, hogy
maximális rugalmasságot biztosítson
használat közben; a felsŒ kosárban 24
tányér helyezhetŒ el két sorban, 30
pohár öt sorban, vagy ezek vegyesen is
betehetŒk a gépbe.
■ A felsŒ kosár a kosár oldalára akasztott
mozgatható rácsokkal rendelkezik,
amelyek két helyzetben állíthatók be:
felsŒ és alsó helyzetben.
Az alsó helyzetben a rácsok teás és
kávés csészékhez, késekhez és
merŒkanalakhoz használhatók. A talpas
poharak biztonságosan felakaszthatók a
rácsok végeire. A poharak, a csészék, a
csészealjak és a süteményes tányérok a
rácsok alatt helyezhetŒk el.
A szabványos napi mennyiségek az 1., a 2. és a 3.
ábrán láthatók.
1
E
C
B
D
F
FelsŒ kosár (1. ábra)
A = leveses tányérok
B = lapos tányérok
C = süteményes tányérok
D = csészealjak
E = csészék
F = poharak
Az alsó kosár használata
■ Az alsó kosárban fazekak, sütŒedények,
levesestálak, salátás tálak, fedŒk, tálaló
edények, lapos tányérok, leveses tányérok
és merŒkanalak helyezhetŒk el.
■ A leveses tányérok és a lapos tányérok
a felsŒ helyzetben helyezhetŒk a rácsra.
A tányérokat függŒleges helyzetben kell
behelyezni úgy, hogy a tányérok alja a
mosogatógép hátsó része felé nézzen,
és a tányérok között hely maradjon
azért, hogy a víz szabadon áthaladhasson
közöttük.
A
■ Az evŒeszközöket nyelükkel felfelé
a mıanyag evŒeszköztartóban kell
elhelyezni.
■ Helyezze az evŒeszköztartót az alsó
kosárba (3. ábra), és ügyeljen arra, hogy
az evŒeszközök ne akadjanak bele a
forgó karokba.
■ Javasoljuk, hogy a kosár befogadóképességének maximális kihasználása
érdekében azonos méretı tányérokat
tegyen a gépbe.
FONTOS!
Az alsó kosár a kihúzást segítŒ
biztonsági ütközŒvel rendelkezik, ami
különösen teljes adagok esetében
elŒnyös. A só betöltésekor, a szırŒ
tisztításakor vagy a szokásos
karbantartáskor a kosarat teljesen ki
kell húzni.
■ A tányérok egy sorban (1. ábra) vagy
két sorban (2. ábra) helyezhetŒk be a
mosogatógépbe.
■ A nagy (kb. 27 cm-es vagy annál
nagyobb) tányérokat kissé hátrafelé
döntve célszerı behelyezni, hogy a
kosarat könnyebben be lehessen csúsztatni
a gépbe.
B
C
G D
H
3D
F E
F
F
A G
E
B
4
96
FelsŒ kosár (2. ábra)
A = leveses tányérok
B = lapos tányérok
C = süteményes tányérok
D = csészealjak
E = csészék
F = talpas poharak
G = poharak
H = egyrekeszes evŒeszköztartó
2
C
Alsó kosár (3. ábra)
A = közepes méretı fazék
B = nagy fazék
C = serpenyŒ
D = fedŒk
E = levesestálak, tálaló edények
F = evŒeszközök
G = sütŒedények
A legjobb eredmény elérése érdekében
körültekintŒen töltse meg a mosogatógépet.
EvŒeszköztartó kosár (4. ábra)
Az evŒeszköztartó kosár két leválasztható részbŒl
áll, amelyek különbözŒ feltöltési módokat tesznek
lehetŒvé. A két rész úgy választható ketté, hogy a
bal oldali részt lecsúsztatjuk a jobb oldali részrŒl.
97
INFORMÁCIÓK VIZSGÁLÓ LABORATÓRIUMOK RÉSZÉRE
A MOSOGATÓSZER
BETÖLTÉSE
Általános program-összehasonlítás (EN 50242 szabvány)
(lásd a programválasztást)
A mosogatószer
1. A felsŒ kosár helyzete: alsó
2. Normál adag
3. Fényesség-beállítás: 6
4. A mosogatószer mennyisége:
- 8 g az elŒmosáshoz
- 22 g a mosogatáshoz.
FONTOS!
Por alakú, folyékony vagy tabletta
formájú, kifejezetten mosogatógépekhez
tervezett mosogatószert kell használni.
Nemzetközi 12-es mennyiség (EN 50242)
A felsŒ kosár helyes berakása az. 5. ábrán, az alsó kosáré a 6. ábrán, az
evŒeszköztartó kosáré pedig a 7. ábrán látható.
A „CALGONIT” nagyon jó eredményeket
biztosít, és könnyen beszerezhetŒ.
FelsŒ kosár (5. ábra)
A = 5 + 5 +2 pohár
B = 12 csészealj
C = 4 +4 +4 csésze
D = kis tál
E = közepes tál
F = nagy tál
G = 1+1 villa
H = 1+1 tálalókanál
I = 3 + 3 + 3 + 3 desszertkanál
L = 3+3+3+3 teáskanál
A nem megfelelŒ mosogatószerek (pl. a
kézi mosogatáshoz használt szerek) nem
tartalmazzák a gépi mosogatáshoz szükséges
összetevŒket, és megakadályozzák a
mosogatógép megfelelŒ mıködését.
5
G
C
E
C
H
B
C
I
D F
H
A
6
L
Q
M
N
P
N
Alsó kosár (6. ábra)
M = 8+4 leveses tányér
N = 11+1 lapos tányér
O = 12 süteményes tányér
P = tálalóedény
Q = evŒeszköz
B
A mosogatószer beöntése után elŒször
benyomással (1), majd függŒleges
nyomással (2) kattanásig zárja le a fedelet.
A mosogatószer-tartály feltöltése
A mosogatószer tartály az ajtó belsejében
van (A. ábra, 2). Ha a tartály fedele le van
zárva, akkor kinyitásához nyomja meg a
gombot (A). A mosogatási ciklusok végén
a fedél mindig nyitva van, és készen áll a
mosogatógép következŒ használatára.
Mivel a mosogatószerek eltérnek egymástól,
a mosogatószerek dobozain lévŒ utasítások
is különbözŒek lehetnek. Felhívjuk a figyelmet
arra, hogy a túl kevés mosogatószer nem
tisztítja meg megfelelŒen az edényeket,
míg a túl sok mosogatószer nem biztosít
jobb eredményeket, hanem csak veszendŒbe
megy.
FIGYELMEZTETÉS!
Az alsó kosár feltöltésekor kérjük
ügyeljen arra, hogy a behelyezett
tányérok vagy egyéb edények ne
akadályozzák a szórókart.
A felhasználandó mosogatószer mennyisége
az edények szennyezettségétŒl és
az elmosogatandó edények típusától
függ. 20÷30 g mosogatószer elhelyezését
javasoljuk
a
mosogatószer-rekesz
mosogató részében (B).
M
7
FONTOS!
Ne használjon túl nagy mennyiségı
mosogatószert, ezzel is védje a
környezetet a szennyezŒdéstŒl.
R
O
EvŒeszköztartó kosár (7. ábra)
Helyezze az oldalrácsokat az alsó helyzetbe,
és töltse fel 6+6 késsel (R); a megmaradt
helyekre fogójukkal lefelé tegyen be evŒeszközöket. Ügyeljen arra, hogy ugyanabba a
rekeszbe ne tegyen be kettŒnél több típusú
evŒeszközt.
98
A
99
■ a vízlágyítót/sót tartalmazó mosogatószerek
hatékonysága az adott víz keménységétŒl
függ.
EllenŒrizze, hogy a víz keménysége a
mosogatószer dobozán feltıntetett
tartományban van-e.
MOSOGATÓSZER-TÍPUSOK
Tabletták
A különbözŒ gyártók mosogatószertablettái különbözŒ sebességgel oldódnak
fel, ezért elŒfordulhat, hogy a rövid programok
esetében egyes mosogatószer-tabletták
nem elég hatékonyak, mivel nem tudnak
teljesen feloldódni. Tabletták használata
esetén a mosogatószer teljes felhasználása
érdekében hosszabb programok alkalmazását
javasoljuk.
Ha az ilyen típusú termék használatakor
nem megfelelŒ a mosogatás minŒsége,
kérjük, lépjen kapcsolatba a mosogatószer
gyártójával.
Bizonyos
esetekben
a
kombinált
mosogatószerek használata az alábbiakat
idézheti elŒ:
FONTOS!
A megfelelŒ eredmény elérése
érdekében a tablettákat NEM
közvetlenül a teknŒben, hanem a
mosogatószer-tartály mosórészében
KELL elhelyezni.
■ vízkŒ rakódik le az edényeken vagy a
mosogatógépben;
■ csökken a mosogatási és a szárítási
teljesítmény.
Koncentrált mosogatószerek
A kisebb lúghatású és természetes
enzimeket
tartalmazó
koncentrált
mosogatószerek
–
az
50°C-os
programokkal együtt – kisebb hatást
gyakorolnak a környezetre, illetve védik az
edényeket és a mosogatógépet is.
Az 50°C-os mosogatóprogramok célzottan
használják ki az enzimek szennyoldó
tulajdonságait, és így a koncentrált
mosogatószerek
használva
kisebb
hŒmérsékleten érik el ugyanazt az
eredményt, mint a 65°C-os programok.
FONTOS!
Az
ilyen
termékek
közvetlen
használatával
kapcsolatos
problémákra a garancia nem terjed ki.
Ne feledje, hogy a „Minden az egyben”
kombinált mosogatószerek használatakor
az öblítŒszer és a só jelzŒlámpák (csak
bizonyos típusok esetében) feleslegesek,
ezért ezeket a lámpákat figyelmen kívül
kell hagyni.
Kombinált mosogatószerek
Az öblítŒszert is tartalmazó mosogatószereket
a mosogatószer-tartály mosórészében kell
elhelyezni. Az öblítŒszer-tartálynak üresnek
kell lennie (ha nem üres, akkor a kombinált
mosogatószerek használata elŒtt állítsa az
öblítŒszer-szabályozót a legkisebb helyzetbe).
Mosogatási és/vagy szárítási problémák
felmerülése esetén javasoljuk, hogy térjen
vissza a hagyományos egyedi termékekhez
(só, mosogatószer és öblítŒszer). Ez teszi
lehetŒvé a mosogatógépben lévŒ vízlágyító
megfelelŒ mıködését.
Ebben az esetben azt javasoljuk, hogy:
„Minden az egyben” kombinált
mosogatószerek
■ töltse fel a sótartályt
öblítŒszer-tartályt is;
Ha olyan „Minden az egyben” („Három az
egyben”/„Négy az egyben”/„Öt az egyben”
stb.) kombinált mosogatószereket szeretne
használni, amelyek sót és/vagy öblítŒszert
is tartalmaznak, akkor az alábbiakat
javasoljuk Önnek:
■ olvassa el figyelmesen, és tartsa be a
gyártó
csomagoláson
feltıntetett
utasításait;
■ futtasson le üresen
mosogatási ciklust.
is
egy
és
az
normál
Ne feledje, hogy a hagyományos só
használatára való visszatéréskor néhány
ciklus lefuttatása szükséges, mielŒtt a
rendszer újra teljesen hatékonnyá nem
válik.
100
AZ ÖBLÍTÃSZER BETÖLTÉSE
Az öblítŒszer
Az utolsó öblítési ciklusban automatikusan
kiáramló öblítŒszer az edények gyors
száradását segíti elŒ, és megakadályozza
a foltképzŒdést.
Az öblítŒszer-tartály feltöltése
C
Az öblítŒszer-tartály a mosogatószertartálytól balra található
(A. ábra, 3).
A fedél kinyitásához nyomja meg a jelet, és
ezzel egyidejıleg húzza meg a nyitófület.
Célszerı kifejezetten a mosogatógéphez
tervezett öblítŒszert használni.
Az adagolóban lévŒ kémlelŒnyíláson (C)
keresztül ellenŒrizze az öblítŒszer-szintet.
TELE
ÜRES
sötét
világos
Az öblítŒszer beállítása 1 és 6 között
A szabályozó (D) a fedél alatt van, és egy
érme segítségével fordítható el.
A 4-as pozíció használatát javasoljuk.
A víz mésztartalma jelentŒs mértékben
befolyásolja a vízkŒképzŒdést és a szárítási
teljesítményt.
Ezért fontos az öblítŒszer mennyiségének
a beszabályozása a jó mosogatási
eredmények elérése érdekében.
Ha a mosogatás után csíkok jelennek meg
az edényeken, akkor egy pozícióval
csökkentse a mennyiséget. Ha fehéres
foltok keletkeznek, akkor egy pozícióval
növelje a mennyiséget.
D
101
A SZÙRÃK TISZTÍTÁSA
GYAKORLATI TANÁCSOK
A szırŒrendszer (A. ábra, 4) a következŒkbŒl
áll:
központi tartály, amely
részecskéket fogja fel;
a
1
nagyobb
lapos fémháló, amely folyamatosan szıri
a mosogatóvizet;
a fémháló alatt található mikroszırŒ,
amely a tökéletes öblítés érdekében a
legfinomabb részecskéket fogja fel.
Hogyan takarékoskodhatunk ?
■ Ha komplett mosogatást szeretne
végezni, akkor minden étkezés után
helyezze az edényeket a gépbe, és
szükség esetén kapcsolja be a HIDEG
ÖBLÍTÉS ciklust, hogy fellazítsa az
ételmaradékokat, és eltávolítsa a
nagyobb ételmaradványokat az újonnan
berakott edényekrŒl.
Ha megtelt a mosogatógép, indítsa be a
teljes mosogatási ciklus programot.
Hogyan érhetŒk el igazán jó
eredmények
■ Az edények gépbe helyezése elŒtt
távolítsa el az ételmaradékokat (csontokat,
héjakat, hús- és zöldségmaradékokat,
kávézaccot, gyümölcshéjat, cigarettahamut,
fogvájót stb.) hogy ne elkerülje a szırŒk,
a vízelvezetŒ és a mosogató szórófejek
eldugulását.
■ Ha az edények nem túl piszkosak, vagy
ha a kosarak nincsenek nagyon tele,
akkor a programlistában olvasható
utasításokat követve válassza a
takarékos ECONOMY programot.
■ Próbálja meg, hogy a mosogatógépbe
történŒ behelyezésük elŒtt nem öblíti le
az edényeket.
■ A kiváló eredmények elérése érdekében
a szırŒket minden mosogatás után
ellenŒrizni és tisztítani kell.
■ Ha a fazekakon és a sütŒedényeken
rásült vagy ráégett ételmaradékok
bevonata található, a mosogatás elŒtt
célszerı beáztatni Œket.
■ A
szırŒegység
eltávolításához
egyszerıen csak fordítsa el a fogantyút
balra (1. ábra).
2
■ A könnyebb tisztítás érdekében a
központi tartály levehetŒ (2. ábra).
■ Vegye ki a fémhálós szırŒt (3. ábra), és
vízsugár alatt mossa le az egész
egységet. Szükség esetén egy
kisméretı kefét is lehet használni.
Mit nem lehet mosogatni ?
■ Ne feledje el, hogy nem lehet minden
edényt gépben mosogatni. Javasoljuk,
hogy az alábbi eszközöket ne tegye
mosogatógépbe: hŒre lágyuló tárgyakat,
mıanyag vagy fanyelı evŒeszközöket,
fafogantyús fazekakat, alumíniumból,
kristályból és ólomkristályból készült
tárgyakat.
■ Tegye az edényeket fejjel lefelé a gépbe.
■ Próbálja meg úgy elhelyezni az
edényeket, hogy azok ne érjenek
egymáshoz. MegfelelŒ elhelyezésük
esetén jobb eredmények érhetŒk el.
■ Bizonyos díszítések elhalványulhatnak.
Ezért célszerı az egész adag gépbe
helyezése elŒtt csak egy tárgyat elmosogatni,
hogy meggyŒzŒdjön arról, hogy a többi
ehhez hasonló nem halványodik el.
■ Az edények behelyezése után ellenŒrizze,
hogy a mosogatókarok szabadon
forognak-e.
■ Az öntisztító mikroszırŒ használatával
a karbantartási szükséglet csökken, és
a szırŒegységet csak kéthetente kell
ellenŒrizni. Mindazonáltal minden
mosogatás után célszerı ellenŒrizni,
hogy nem dugult-e el a központi tartály
és fémhálós szırŒ.
■ A nehezen oldódó ételdarabkákkal vagy
ráégett étellel szennyezett edényeket
mosogatószeres vízbe kell áztatni.
■ Az is helyes, ha a nem rozsdamentes
fogóval ellátott ezüst evŒeszközöket nem
tesszük a mosogatógépbe, mert kémiai
reakció jöhet létre a részek között.
■ Az ezüstedények mosogatása:
FIGYELMEZTETÉS!
A szırŒk tisztítása után ügyeljen
a
megfelelŒ
módon
történŒ
visszaszerelésükre, valamint arra,
hogy a fémhálós szırŒ a mosogatógép
alján megfelelŒen legyen beállítva.
3
b) ne permetezzen rá mosogatószert;
Ügyeljen arra, hogy a szırŒ az óramutató
járásával megegyezŒ irányban (jobbra)
legyen visszacsavarozva a fémhálóba,
mivel a szırŒegység nem megfelelŒ
felfekvése kedvezŒtlenül befolyásolja
a készülék teljesítményét.
FONTOS!
Sose használja
mosogatógépet.
szırŒk
nélkül
FONTOS!
Új cserépedények vagy evŒeszközök
vásárlásakor mindig gyŒzŒdjön meg
arról, hogy alkalmasak-e a gépben
történŒ mosogatásra.
a) az ezüstnemıt a használat után
azonnal le kell öblíteni, különösen
akkor, ha majonézhez, tojáshoz,
halhoz stb. használtuk;
c) tartsa a többi fémtárgytól elkülönítve.
Hasznos ötletek
■ A víz felsŒ rácsról történŒ lecsepegésének
elkerülésére elŒször az alsó rácsot
vegye ki a gépbŒl.
■ Ha az edényeket hosszabb ideig kell a
gépben hagyni, akkor hagyja kissé
nyitva az ajtót, hogy beáramolhasson a
levegŒ, és segíthesse az edények
száradását.
a
102
103
TISZTÍTÁS ÉS
KARBANTARTÁS
1
■ A mosogatógép külsŒ tisztításához ne
használjon
oldószereket
(zsíroldó
hatásúakat) vagy dörzsölŒ hatású
szereket, hanem csak vízbe mártott
törlŒruhát vegyen igénybe.
1b
A KEZELÃSZERVEK ISMERTETÉSE
H IL M
G
■ A mosogatógép nem igényel különleges
karbantartást, mert a tartály öntisztító
hatású.
■ Az étel- vagy az öblítŒszer-maradványok
eltávolításához rendszeresen törölje le
nedves ruhával az ajtó tömítését.
A
■ Célszerı rendszeres idŒközönként
edények nélküli átmosással eltávolítani a
vízkŒlerakódásokat; öntsön egy pohár
ecetet a tartály aljába, és válassza a
könnyı mosogatási programot.
2
■ Ha a szırŒk rendszeres tisztítása ellenére
azt veszi észre, hogy nem következik be
az edények megfelelŒ elmosása vagy
öblítése, ellenŒrizze, hogy a forgókarokon
lévŒ szórófejek (A. ábra, 5) tiszták-e.
Ha a szórófejek eldugultak, akkor a
következŒképpen tisztítsa meg Œket:
1. A felsŒ forgókar eltávolításához fordítsa
el mindaddig, amíg az egyvonalba nem
kerül a nyíllal jelölt ütközŒvel (1. ábra).
Nyomja felfelé (1b. ábra), és benyomva
tartva csavarozza ki az óramutató
járásával megegyezŒ irányban.
Visszaszereléséhez ismételje meg a
mıveletet, de ekkor az óramutató
járásával ellentétes irányban kell
csavarnia.
Az alsó forgórész felfelé húzva
egyszerıen kiemelhetŒ (2. ábra).
A CIKLUS VÉGÉN
B C D E F
A
„BE/KI” gomb
G
„PROGRAMVÁLASZTÁS” kijelzŒk
B
„PROGRAMVÁLASZTÁS”gomb
H
„EXPRESS” gomb-kijelzŒ
C
„START”/”RESET” gomb
(programindítás/programtörlés)
I
„SÓTARTÁLY ÜRES” kijelzŒ
D
L
„OPCIÓVÁLASZTÁS” kijelzŒ
„EXPRESS” gomb
E
„ALL in 1” opciógomb
M
„PROGRAMFÁZIS” kijelzŒk/
„KÉSLELTETETT INDÍTÁS” kijelzŒk
F
„KÉSLELTETETT INDÍTÁS” gomb
Minden mosogatás után el kell zárni a
vízcsapot, és a Be/Ki gomb megnyomásával
ki kell kapcsolni a gépet.
Ha nem akarja a gépet hosszabb ideig
használni, akkor érdemes az alábbi
szabályokat betartani:
2. Mossa le a forgókarokat vízsugár alatt,
hogy megszüntesse a szórófejek
eltömŒdését.
1. végezzen mosogatószeres üres mosást,
hogy megtisztítsa a gépet a lerakódásoktól;
3. Ezután tegye vissza a forgókarokat a
megfelelŒ helyzetbe, eközben ne
feledkezzen meg a nyíl beállításáról és a
karok becsavarásáról.
2. húzza ki az elektromos csatlakozódugót;
■ Az ajtó és a tartály bélése egyaránt
rozsdamentes acélból készült; ha
azonban az oxidáció miatt foltossá
válnak, akkor ez valószínıleg azért
következik be, mert a vízben vastartalmú
sók vannak jelen.
5. hagyja kissé nyitva az ajtót;
MÉRETEK:
Magasság
Mélység
Szélesség
Mélység nyitott ajtó esetén
munkalappal
munkalap nélkül
85
60
60
120
82
57,3
59,8
117
cm
cm
cm
cm
3. zárja el a vízcsapot;
4. töltse fel az öblítŒszer-tartályt;
6. tartsa tisztán a gép belsejét;
7. ha a gépet 0°C alatti hŒmérsékletı
helyen hagyja, akkor a csövekben
maradt víz megfagyhat. Várja meg, míg
a hŒmérséklet nulla fok fölé emelkedik,
majd a mosogatógép beindítása elŒtt
várjon körülbelül 24 órát.
■A
foltok
enyhe
súrolószerrel
eltávolíthatóak; soha ne használjon
klóralapú anyagokat, acélforgácsot stb.
104
MÙSZAKI ADATOK:
EN 50242 szerinti mennyiség
Befogadóképesség (lábasok, edények)
Hálózati víznyomás
Biztosíték
BemenŒ teljesítmény
Hálózati feszültség
105
12
8 fŒ
Min. 0,08 - Max 0,8 MPa
(lásd a géptörzslapot)
(lásd a géptörzslapot)
(lásd a géptörzslapot)
PROGRAMVÁLASZTÁS ÉS
SPECIÁLIS FUNKCIÓK
FONTOS!
A mosogatógép két nagyon praktikus
funkcióval rendelkezik:
■ Egy másik program beállításához
nyomja le a „PROGRAMVÁLASZTÁS”
gombot.
Egy mıködésben lévŒ program
megváltoztatása
■ Ha szeretné, nyomja le az „EXPRESS”
gombot.
Egy
mıködésben
lévŒ
program
megváltoztatásához vagy törléséhez a
következŒképpen kell eljárni:
■ Ha opciót szeretne választani, nyomja le
az opciógombot (kigyullad a megfelelŒ
kijelzŒ).
- az „ajánlott” programmal (amely
gyári beállítás, és a teljes adagos
napi használathoz ideális), a gyors és
pontos választáshoz;
Az opciógombot a program kezdete elŒtt
egy percen BELÜL lehet kiválasztani,
vagy kiválasztását megszüntetni.
■ Nyomja le a „START” gombot (a kiválasztott
program jelzŒlámpájának villogása
abbamarad, és a jelzŒlámpa folyamatosan
világít).
- a memóriafunkcióval, amely
„emlékszik” a legutoljára használt
programra, így ha Ön rendszeresen
használja ugyanazt a mosogatási
ciklust, akkor nem kell a programot
minden alkalommal újra beállítania,
így idŒt és fáradságot takaríthat meg.
■ Amikor az ajtó zárt állapotban van, egy
hangjelzés után a program automatikusan
elindul.
A program kezdete elŒtt egy percen
BELÜL egy másik program is választható
a „PROGRAMVÁLASZTÁS” gomb
lenyomásával (az „EXPRESS” gomb
is választható, vagy választása
megszüntethetŒ).
„EXPRESS” gomb
Ez a gomb 2 mosogatásintenzitási szint
közül teszi lehetŒvé a választást az
edények szennyezettségétŒl függŒen.
Csökkenti az idŒ- és energiafelhasználást
is.
Az „EXPRESS” gomb lenyomása az idŒtartam
és a hŒmérséklet megváltoztatásával teszi
lehetŒvé a mosogatás intenzitásának
csökkentését.
Ennek a gombnak, illetve a kijelzΠlapon
látható 4 programnak az együttes
használatával a felhasználó 8 különbözŒ
mosogatási ciklus közül választhat.
A program megszakítása
A program futása közben, különösen a fŒ
mosogatási fázis és az utolsó meleg öblítés
közben nem javasoljuk az ajtó kinyitását.
Ha azonban valamelyik program futása
közben nyitja ki az ajtót (például az
edények behelyezése céljából), a gép
automatikusan leáll.
Gombok lenyomása nélkül csukja be az
ajtót! Ezt követŒen a program onnan
folytatódik, ahol megszakadt.
FONTOS!
A kiválasztás után a gomb a következŒ
mosogatóprogramok esetében is aktív
marad (a megfelelŒ jelzŒlámpa ég),
hacsak nem nyomta le ismét a gombot
(a megfelelŒ jelzŒlámpa kialszik), vagy
ha nem törölte a folyamatban lévŒ
ciklust.
FONTOS!
A mıködésben lévŒ program az ajtó
kinyitása nélkül az „BE/KI” gomb
lenyomásával szakítható meg. Ebben
az esetben egyszerıen csak nyomja
meg a „BE/KI” gombot, ha onnan
szeretné folytatni a ciklust, ahol az
félbeszakadt.
Programbeállítás
■ Nyissa ki az ajtót és helyezze a piszkos
edényeket a készülékbe.
■ Nyomja le a „BE/KI”
gombot.
Az „ajánlott” program jelzŒlámpája vagy az
utolsó program jelzŒlámpája villog.
FIGYELMEZTETÉS!
Ha a szárítási ciklus közben nyitja ki
az ajtót, akkor hangjelzés figyelmezteti
Önt arra, hogy a szárítási ciklus még
nem fejezŒdött be.
106
Opciógomb
„ALL in 1” gomb
Ez az opció optimalizálja a „Minden az
egyben” („Három az egyben”/„Négy az
egyben”/„Öt az egyben” stb.) kombinált
mosogatószerek használatát.
A gomb lenyomásával a kiválasztott
mosogatóprogram módosul, hogy a
legjobb teljesítményt hozza ki a kombinált
mosogatószerekbŒl (ezen kívül inaktiválódik a
sóhiány jelzŒlámpa).
■ Tartsa legalább 5 másodpercig lenyomva a
„RESET” gombot.
A programjelzŒ lámpák villognak és
hangjelzés hallható.
■ A futó program törlõdik, és az „ajánlott”
program jelzõlámpája villogni kezd.
FIGYELMEZTETÉS!
A kiválasztás után ez az opció
bekapcsolva marad (a megfelelŒ
jelzŒlámpa
ég)
a
következŒ
mosogatási
ciklusban
is,
és
deaktiválása csak a gomb ismételt
lenyomásával végezhetŒ el (a
megfelelŒ jelzŒlámpa kialszik).
■ Ezután egy új program állítható be.
FIGYELMEZTETÉS!
Egy új program elindítása elŒtt
ellenŒriznie kell, hogy van-e még
mosogatószer az adagolóban.
Szükség esetén töltse fel az adagolót.
FONTOS!
Ennek az opciónak a kiválasztásakor
a „GYORS” ciklus 10 perccel hosszabb.
Ha a gép mıködése közben áramszünet
következik be, a készülék speciális
programja elraktározza a kiválasztott
programot, és az áramszolgáltatás
helyreállítása után ott folytatja a mosogatást, ahol abbahagyta.
„KÉSLELTETETT INDÍTÁS” gomb
A mosogatógép beindításának ideje ezzel
a gombbal állítható be, így a készülék
indítása 3, 6 vagy 9 órával késleltethetŒ.
Programmıveletek
A késleltetett indításhoz a következŒképpen
kell eljárni:
Egy program mıködése közben a
három
„PROGRAMFÁZIS”
kijelzŒ
(„MOSOGATÁS”
, „SZÁRÍTÁS”
és
„VEGE”
az aktuális fázis jelzésére
egyesével egymást követŒen gyullad ki.
■ Nyomja le a „KÉSLELTETETT INDÍTÁS”
gombot (a gomb minden egyes
lenyomásakor az indítást 3, 6 vagy
9 órával késleltetjük, és kigyullad a
megfelelŒ idŒkijelzŒ).
■ A visszaszámlálás megkezdéséhez
nyomja le a „START” gombot (a
kiválasztott
jelzŒlámpa
kigyullad,
miközben az idŒbeállítás jelzŒlámpa
villogni kezd).
A program vége
Egy 5 másodperces berregés hallatszik (ha
nincsen elnémítva) 3 alkalommal 30
másodperces idŒközökkel, jelezve, hogy a
program befejezŒdött.
A program végét jelzŒ lámpa felgyullad, a
többi jelzŒlámpa pedig kialszik.
Ekkor az edények kivehetŒk a készülékbŒl,
és a mosogatógép a „BE/KI” gomb
lenyomásával kikapcsolható, vagy egy
új ciklus megkezdéséhez edények
helyezhetŒk a készülékbe.
A 9 órás késleltetés beállításakor a
visszaszámlálást a 6h kijelzŒ jelzi 3 óra
eltelte után, és a 3h kijelzŒ 6 óra eltelte
után.
Az utolsó 3 óra végén (a visszaszámlálás
végén) a 3h kijelzŒ villogása megszınik és
folyamatosan égve marad a mosogatási
fázis jelzésére, és a program automatikusan
beindul.
107
Ha a visszaszámlálás még nem fejezŒdött
be, azaz a program még nem kezdŒdött el,
módosíthatja vagy törölheti a késleltetett
indítást, egy másik programot választhat,
vagy kiválaszthatja az opciógombot, illetve
megszüntetheti az opciógomb kiválasztását.
Hibajelzések
Hibás mıködés esetén vagy ha egy
program futása közben hibák keletkeznek,
akkor a kiválasztott ciklusnak megfelelŒ
kijelzŒ gyorsan villog, és a jelzŒhang
hallatszik.
Ebben az esetben kapcsolja ki a
mosogatógépet
a
„BE/KI”
gomb
lenyomásával.
Miután ellenŒrizte, hogy a bevezetŒ
tömlŒ csapja nyitva van-e, az ürítŒ
tömlŒ nem csavarodott-e meg, illetve a
szifon vagy a szırŒk nem tömŒdtek-e
el, állítsa be ismét a kiválasztott
programot.
Ha a rendellenesség továbbra is fennáll,
lépjen kapcsolatba a Szakszervizzel.
Ehhez a következŒképpen kell eljárni:
■ Tartsa legalább 5 másodpercig lenyomva a
„RESET” gombot.
A programjelzŒ lámpák villognak és
hangjelzés hallható.
■ A kiválasztott program törlõdik, és az
„ajánlott” program jelzõlámpája villogni
kezd.
VÍZSZABÁLYOZÓ RENDSZER
A vízelzáró egység a bevezetŒ tömlŒ természetes öregedése miatt kialakuló
szivárgások által okozott vízkárok ellen nyújt védelmet.
A vízelzáró rendszerben a szivárgó víz megtölti a bordáscsövet és mıködésbe hozza
az elzárószelepet, amely megszünteti a gép vízellátását.
A hibát az „A” ablak piros sávja jelzi.
A hiba bekövetkezte esetén forduljon szakszervizhez.
Ha a tömlŒ nem elég hosszú a megfelelŒ csatlakoztatás kialakításához, akkor egy
hosszabb tömlŒvel kell kicserélni azt.
A tömlŒt a szakszerviz képviselŒjétŒl szerezheti be.
Csavarodásgátló
biztonsági berendezés
(nyomja le és
csavarja el az alátét
eltávolításához)
FONTOS!
A
mosogatógép
túlfolyásgátló
biztonsági
berendezéssel
van
felszerelve, amely probléma esetén
automatikusan kiüríti a felesleges
vizet.
■ Nyomja le a „KÉSLELTETETT INDÍTÁS”
gombot egy másik késleltetett kezdési
idŒpont beállításához (a megfelelŒ
idŒkijelzŒ felgyullad).
■ A késleltetett idŒ módosítása vagy
törlése után egy új program állítható be,
illetve egy opciógomb választható ki,
vagy egy opciógomb kiválasztása
szüntethetŒ meg.
FIGYELMEZTETÉS!
A
túlfolyásgátló
biztonsági
berendezés megfelelŒ mıködése
érdekében javasoljuk, hogy használat
közben nem mozgassa, illetve ne
billentse meg a mosogatógépet.
Ha valami miatt el kell mozdítania
vagy meg kell billentenie a
mosogatógépet, elŒször várja meg a
mosogatási ciklus befejezŒdését,
vagy ügyeljen arra, hogy ne maradjon
víz a tartályban.
A hangjelzés némítása a
PROGRAM VÉGÉN
A program végét jelzŒ figyelmeztetést a
következŒképpen lehet némítani:
■ A lekapcsolt mosogatógépen néhány
másodpercig tartsa lenyomva a „ALL in 1”
gombot, miközben folyamatosan tartsa
lenyomva a „BE/KI” gombot, és ezeket
csak a hangjelzés után engedje fel.
A
Piros gomb
– elzáródott
szelep jelzŒ
■ Újra nyomja le a „ALL in 1” gombot: a
megfelelŒ jelzŒlámpa (amely világít
annak jelzésére, hogy a csengŒ aktív
állapotban van) villogni kezd (jelezve,
hogy a jelzŒhang le van kapcsolva).
■ Várja meg a jelzŒhangot, amely jelzi,
hogy a beállítások mentése megtörtént.
■ A jelzŒhang újbóli bekapcsolásához
ugyanezt a folyamatot kövesse végig.
108
109
INTENZÍV 75°C
Naponta egyszer – erŒsen szennyezett
edényekhez és a nap folyamán félretett edények
mosogatásához.
ErŒs és gyors 65°C
ErŒsen szennyezett edények gyors elmosogatásához.
ÁLTALÁNOS 65°C
(„AJÁNLOTT” PROGRAM)
Naponta egyszer – átlagosan szennyezett edényekhez
és a nap folyamán félretett edények mosogatásához.
Napi 55°C
Gyors
ciklus
„átlagosan”
szennyezett
edényekhez – gyakori mosogatáshoz és normál
adagokhoz.
TAKARÉKOS 45°C
Energiatakarékos program átlagosan szennyezett
edényekhez. Enzimes mosogatószerrel használható.
A program az EN 50242 szerint van szabványosítva.
KimélŒ 45°C
Finom cserép- és üvegedények mosogatásához.
Kevésbé szennyezett edényekhez, a lábasok
kivételével.
GYORS 32' 50°C
Az étkezés után azonnal elmosogatandó
edények gyors mosogatása. BetölthetŒ 4/6
személyre szóló adag.
Hideg öblítés
Rövid hideg elŒmosás olyan edényekhez,
amelyeket a mosogatógépben tárol addig, amíg
nem áll össze egy teljes adag.
85
IGEN IGEN
65°C
110
IGEN IGEN
55°C
80
IGEN IGEN
45°C
175
IGEN IGEN
45°C
85
IGEN IGEN
50°C
32
IGEN IGEN
5
IGEN
Mosogatás elŒmosással
Az elŒmosást is tartalmazó mosogatóprogramoknál célszerı még egy adag mosogatószert
közvetlenül a gépbe tölteni (max. 10 g).
110
„ALL in 1” opciógomb
65°C
111
Meleg öblítés
öblítŒadagolóval
IGEN IGEN
Második hideg
öblítés
130
ElsŒ hideg öblítés
75°C
FŒmosás
Meleg elŒmosás
A sótartó ellenŒrzése
Az öblítŒadagoló
ellenŒrzése
SzırŒtisztítás
Mosogatószer
Áztatószer
(elŒmosás)
•••••
•••••
••••
••••
•••••
••••
••••
•
„KÉSLELTETETT
INDÍTÁS” gomb
+
Leírás
Speciális
funkciógombok
Hideg vízzel (15 °C)
(Tırés ± 10%)
EXPRESS PROGR.
EXPRESS PROGR.
EXPRESS PROGR.
EXPRESS PROGR.
Program
Átlagos
idŒtartam,
perc
A program tartalma
EllenŒrzŒ lista
Hideg elŒmosás
PROGRAMVÁLASZTÁS
KISEBB HIBÁK KIJAVÍTÁSA
HIBA
Ha nem mıködik a mosogatógép, akkor a Szervizközpont felhívása elŒtt végezze el az
alábbi ellenŒrzéseket.
HIBA
OK
OK
A HIBA MEGSZÜNTETÉSE
Lásd az 5. eset okát
EllenŒrizze
A fazekak alját nem mosta le
megfelelŒen
A ráégett ételmaradékokat le kell
áztatni
A fazekak széleit nem mosta le
megfelelŒen
Más helyzetbe tegye vissza a
fazekakat
A szórókarok részben el vannak
akadva
Vegye le a szórókarokat a gyırıs
anya óramutatóval megegyezŒ
irányban (jobbra) csavarásával, és
mossa le folyóvíz alatt
Nem helyezte be megfelelŒen
az edényeket
Ne tegye túl közel egymáshoz az
edényeket
Az elvezetŒ tömlŒ vége a vízben
van
Az elvezetŒ tömlŒ vége nem érhet
bele a kiáramló vízbe
Nem megfelelŒ mennyiségı
mosogatószert mért ki; a mosogatószer régi és kemény
Növelje a mennyiséget aszerint, hogy
mennyire piszkosak az edények, és
cserélje ki a
mosogatószert
A mosogatóprogram nem elég
alapos
Válasszon erŒteljesebb programot
Az alsó kosárban lévŒ edények
piszkosak maradtak
Nyomja le a fél adag gombot
8 - Nincs, vagy csak
részben van
mosogatószeradagolás
Evõeszközök, edények, lábosok
stb. zárják el a
mosogatószeradagoló nyílását.
Úgy helyezze el az edényeket, hogy
azok ne akadályozzák az adagolót.
7 - A gép csak részben
mosogatta
el
a
berakott edényeket
A HIBA MEGSZÜNTETÉSE
A dugó nincs bedugva a fali
csatlakozóaljzatba
Dugja be a csatlakozódugót
Nem nyomta le az O/I gombot
Nyomja le a gombot
Az ajtó nyitva van
Csukja be az ajtót
Nincs áramellátás
EllenŒrizze a biztosítékot a
dugóban, valamint az áramellátást
Lásd az 1. eset okát
EllenŒrizze
A vízcsap el van zárva
Nyissa ki a vízcsapot
A programválasztó nincs a
megfelelΠhelyzetben
A bevezetŒ tömlŒ
megcsavarodott
A bevezetŒ tömlŒ szırŒje nincs
megfelelŒen csatlakoztatva
Fordítsa a programválasztót a
megfelelΠhelyzetbe
Szüntesse meg a tömlŒ
megcsavarodását
Tisztítsa meg a tömlŒ végén
lévŒ szırŒt
ElszennyezŒdött a szırŒ
Tisztítsa meg a szırŒt
Az elvezetŒ tömlŒ megcsavarodott
Egyenesítse ki a tömlŒt
Az elvezetŒ tömlŒ hosszabbítója
nincs megfelelŒen csatlakoztatva
Végezze el az elvezetŒ tömlŒ
csatlakoztatására vonatkozó
utasításokat
9 - Fehér foltok
jelennek meg
az edényeken
A víz túl kemény
EllenŒrizze a só- és az öblítŒszer szintjét,
és szabályozza be a mennyiséget
Ha a hiba nem szınik meg, hívja a
Szervizközpontot
A falon lévŒ elvezetŒ csatlakozó
nem felfelé, hanem lefelé néz
Hívjon szakembert
10 - Mosogatás közben
zaj keletkezik
Az edények egymáshoz
koccannak
EllenŒrizze újra az edények
elhelyezését a kosárban
4 – A gép folyamatosan üríti
a vizet
Az elvezetŒ tömlŒ túl alacsonyan
van
Emelje a tömlŒt legalább
40 cm-re a padlószint fölé
A forgó karok nekiütköznek az
edényeknek
EllenŒrizze még egyszer a betöltést
5 – A szórókarok nem
forognak
Túl sok a mosogatószer
Csökkentse a mosogatószer
mennyiségét Használjon
megfelelŒ mosogatószert
Nem megfelelŒ a levegŒáramlás
Hagyja nyitva a mosogatógép ajtaját
a program végén, hogy az edények
maguktól megszáradjanak
Nincs öblítõszer
Töltse fel az öblítõszer adagolót.
Tárgyak akadályozzák a karok
forgását
EllenŒrizze
A tányér- és csészeszırŒ
nagyon piszkos
Tisztítsa meg a tányér- és
csészeszırŒt
A vízcsap el van zárva
Kapcsolja ki a készüléket.
Nyissa ki a csapot.
Állítsa be újra a ciklust.
1 – A gép nem mıködik
2 – A gép nem szívja be a
vizet
3 – A gép nem ereszti le a
vizet
6 – Bekapcsolt elektronikus
készülékek kijelzés nélkül:
egy vagy több LED-kijelzŒ
gyorsan villog
11 - Az edények nem
teljesen szárazak
MEGJEGYZÉS: A fenti esetekben, vagy ha a mosogatógép gyenge teljesítményt nyújt, akkor kézzel kell
eltávolítani a lerakódásokat az edényekrŒl, mivel az utolsó szárítási ciklus úgy megkeményíti a lerakódásokat,
hogy a második mosogatással azok már nem távolíthatóak el. Ha a hiba továbbra is fennáll, akkor a
mosogatógép sorozatszámának megadásával lépjen kapcsolatba a Szervizközponttal.
A sorozatszám a mosogatógép ajtajának a belsŒ felsŒ részén lévŒ táblán, vagy a garanciajegyen
található.
Így hatékonyabb és gyorsabb intézkedésre számíthat.
A gyártó minden felelŒsséget elhárít az ebben a füzetben esetleg elŒforduló nyomdahibákkal
kapcsolatban.
A gyártó – a lényeges jellemzŒk megváltoztatása nélkül – fenntartja a termékek szükség szerinti
módosításának jogát.
112
113
Z zastrzezeniem prawa do modyfikacji technicznych i ewentualnych bäëdów
drukarskich.
V˘robce se omlouvá za pfiípadné tiskové chyby v tomto návodû k pouÏití.
Dále si v˘robce vyhrazuje právo provést potfiebné zmûny na sv˘ch v˘robcích,
které nemají vliv na jejich základní charakteristiku.
Proizvodjaã neçe snositi odgovornost za eventualne pogre‰ke u tiskanju ove knjiÏice.
Proizvodjaã ujedno zadrÏava pravo na tehniãke izmjene svojih proizvoda, ali bez
promjene njihovih osnovnih svojstava.
A gyártó minden felelosséget elhárít az ebben a füzetben esetleg eloforduló nyomdahibákkal kapcsolatban. A gyártó – a lényeges jellemzok megváltoztatása nélkül –
fenntartja a termékek szükség szerinti módosításának jogát.
To urzàdzenie elektryczne jest oznakowane zgodnie z Dyrektywà Europejskà 2002/96/CE dotyczàcà
Êmieci tworzonych przez zu˝yty sprz´t elektryczny i elektroniczny (WEEE)
Zapewniajàc w∏aÊciwà utylizacj´ tego sprz´tu elektrycznego przyczynicie si´ do unikni´cia
szkodliwych dla zdrowia ludzi i Êrodowiska naturalnego konsekwencji, wynikajàcych z niew∏aÊciwej
utylizacji takiego sprz´tu .
Symbol umieszczony na urzàdzeniu oznacza, ˝e sprzet ten nie mo˝e byç traktowany tak samo jak inne
Êmieci domowe.
Musi zostaç oddany do najbli˝szego punktu zbiórki i utylizacji zu˝ytych urzàdzeƒ elektrycznych i
elektronicznych.
Utylizacja musi byç wykonana zgodnie z aktualnymi przepisami o utylizacji tego typu Êmieci.
Aby uzyskaç dok∏adne informacje na temat post´powania w sprawie tego typu Êmieci prosz´
skontaktowaç si´ z odpowiednim biurem w departamencie Ministerstwa Ochrony Ârodowiska lub z
Zak∏adem Oczyszczania Miasta w waszym miejscu zamieszkania, lub te˝ ze sklepem w którym sprz´t
zosta∏ zakupiony.
Tento elektrospotfiebiã je znaãen˘ podle evropské smûrnice 2002/96/CE o odpadech z elektrick˘ch
a elektronick˘ch zafiízení (WEEE).
Ujistûte se, Ïe byl tento v˘robek zlikvidován správnû, pomÛÏete tím vyhnout se pfiípadn˘m negativním
následkÛm na Ïivotním prostfiedí a zdraví, které by mohly nastat v pfiípadû chybného zacházení s
v˘robkem po ukonãení jeho Ïivotnosti.
Symbol na v˘robku znamená, Ïe s tímto spotfiebiãem nelze zacházet jako s bûÏn˘m domácím
odpadem. Musí b˘t doruãen do nejbliωího sbûrného místa na recyklaci elektrick˘ch a elektronick˘ch
zafiízení.
Likvidace musí b˘t provedena v souladu s platn˘mi pfiedpisy pro Ïivotní prostfiedí t˘kající se likvidace
odpadu.
Podrobnûj‰í informace o zacházení, vracení a recyklaci tohoto v˘robku dostanete na pfiíslu‰ném
úfiadu vefiejné správy (odbor ekologie a Ïivotního prostfiedí) nebo u va‰eho poskytovatele sluÏeb
svozu odpadu nebo v obchodû, kde jste v˘robek zakoupili.
Erre az elektromos háztartási termékre az elektromos és elektronikai készülékek (WEEE) megsemmisítését szabályozó
2002/96/CE európai elŒírás vonatkozik.
A termék élettartamának végén az elŒírásnak megfelelŒ megsemmisítéssel Ön elŒsegíti a környezet és az
egyének egészségkárosodásának elkerülését.
A terméken látható jelkép mutatja, hogy a terméket nem szabad háztartási hulladékként kezelni; vigye el a
legközelebbi elektromos és elektronikus készülékeket újrafehasználás céljára gyıjtŒ helyre.
A megsemmisítésnek a hulladékok megsemmisítését szabályozó érvényes környezeti szabványok szerint kell
történnie.
A terméknek mint hulladéknak, kezelése, gyıjtése, újrafelhasználása részletei felŒl kérjük érdeklŒdjön az illetékes
hivatalban (környezetvédelmi osztály), a háztartási hulladékgyıjtést végzŒ szoilgáltatónál vagy az üzletben ahol
a terméket megvásárolta.
PL
CZ
HR
HU
08.06 - 41028239 - www.graficaestampa.it - Printed in Italy - Imprimé en Italie
Ovaj uredjaj je oznaãen u skladu s europskom smjernicom 2002/96/EZ-a o "otpadu elektriãne i elektronske oprema"
(WEEE).
Pravilnom i sigurnom odlaganju ovog proizvoda moÏete pomoçi i Vi te tako sprijeãiti potencijalne negativne
posljedice za okolinu i ljudsko zdravlje koje inaãe mogu biti uzrokovane neodgovarajuçim odlaganjem ovog
proizvoda.
Oznaka na proizvodu pokazuje da ovaj proizvod ne moÏe biti tretiran kao kuçni otpad.
Umjesto toga ovaj proizvod mora biti predan na odgovarajuçe sabirno mjesto za recikliranje elektriãne i
elektronske opreme.
Odlaganje mora biti izvr‰eno u skladu s lokalnim ekolo‰kim propisima za odlagali‰ta otpada.
Za op‰irnije informacije o tretmanu, recikliranju ili kori‰tenju ovog proizvoda kao otpada, molimo da kontaktirate svoj
lokalni gradski ured, sluÏbu va‰eg lokalnog odlagali‰ta otpada ili trgovinu gdje ste kupili proizvod.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising