Candy | CDS 2DS35X | Candy CDS 2DS35X Εγχειρίδιο χρήστη

Candy CDS 2DS35X Εγχειρίδιο χρήστη
PL
SL
HR
EL
CZ
HU
Instrukcja obs∏ugi
Navodilo za uporabo
Upute za kori‰tenje
Návod k pouÏití
Használati utasítás
ZMYWARKI
POMIVALNI STROJ
PERILICA POSUDJA
MYâKY NÁDOBÍ
MOSOGATÓGÉP
Gratulacje:
GWARANCJA
Kupujàc sprz´t AGD firmy Candy
dowiod∏eÊ,
˝e
nie
akceptujesz
kompromisów i chcesz mieç to co
najlepsze.
Firma Candy ma przyjemnoÊç
przedstawiç nowà zmywark´ do
naczyƒ, która jest rezultatem lat
poszukiwaƒ i doÊwiadczeƒ nabytych w
bezpoÊrednim kontakcie z konsumentem.
WybraeÊ jakoÊç, trwa∏oÊç i wysokà
sprawnoÊç - cechy charakteryzujàce
zmywark´ Candy.
Firma Candy oferuje tak˝e szeroki
asortyment innych urzàdzeƒ AGD,
takich jak: pralk´ automatycznà,
pralko-suszarki, kuchenki, kuchenki
mikrofalowe, tradycyjne piecyki i
kuchenki, a tak˝e lodówki i zamra˝arki.
PoproÊ Twojego sprzedawc´ o
kompletny katalog produktów firmy
Candy.
Przeczytaj uwa˝nie niniejszà instrukcj´,
gdy˝ zawiera ona wskazówki dotyczàce
bezpiecznej instalacji, u˝ytkowania i
konserwacji, oraz kilka praktycznych
porad pozwalajàcych zoptymalizowaç
sposób u˝ytkowania zmywarki.
Zachowaj niniejszà instrukcj´ w celu
pó˝niejszej konsultacji.
Niniejsze urzàdzenie jest dostarczane
wraz ze Êwiadectwem gwarancyjnym
uprawniajàcym
do
bezp∏atnego
korzystania z serwisu technicznego w
okresie
gwarancyjnym
i
na
warunkach okreÊlonych w karcie
gwarancyjnej.
Karta gwarancyjna musi byç wype∏niona
i nale˝y jà przechowywaç wraz z
dowodem zakupu w celu okazania jej
technikom z
punktu serwisowego w
przypadku ewentualnej naprawy.
2
OPIS PANELU STERUJÑCEGO
A
Przycisk "ON/OFF"
F
Przycisk "START"/"RESET"
B
Przycisk "WYBÓR PROGRAMU"
G
Kontrolki "WYBÓR OPCJI"
C
Przycisk "OPÓèNIONY START"
H
WyÊwietlacz elektroniczny
D
Przycisk opcji "EXPRESS"
I
Opis programów
E
Przycisk opcji "ALL IN 1"
L
Obszar SMART TOUCH
WYMIARY
59,8 x 81,8 ÷ 89,8 x 57
117
SzerokoÊç x WysokoÊç x G∏´bokoÊç (cm)
WysokoÊç przy otwartych drzwiczkach (cm)
DANE TECHNICZNE
13
dla 8 osób
Minimum 0,08 - Maksimum 0,8
IloÊç nakryç (EN 50242)
PojemnoÊç wraz z garnkami i talerzami
Dopuszczalne ciÊnienie instalacji wodnej (MPa)
Moc bezpieczników / Maksymalna pobierana moc / Napi´cie
Patrz tabliczka znamionowa
ZU˚YCIE (programy podstawowe)*
Program
Energia (kWh)
Woda (L)
2,00
19,5
HYGIENICZNY
1,38
13,5
UNIWERSALNY
0,92
10
ECO
0,59
9
RAPID 24'
Zu˝ycie energii w trybie wy∏àczenia i trybie czuwania: 0,45 W / 0,45 W
* WartoÊci zmierzone w laboratorium zgodnie z Europejskà Normà EN 50242 (podczas codziennego
u˝ytkowania mogà wystàpiç ró˝nice).
3
WYBÓR PROGRAMÓW I
FUNKCJE SZCZEGÓLNE
WA˚NE
Dzia∏anie
przerywane
pompy
zmywania NIE jest sygna∏em z∏ego
funkcjonowania, ale jest cechà
charakterystycznà zmywania na
impulsy Êwiadczàçà o prawid∏owym
dzia∏aniu zmywarki.
Ustawianie programów
■ Otworzyç drzwiczki zmywarki i w∏o˝yç do
niej naczynia przeznaczone do mycia.
■ PrzyciÊnij przycisk "ON/OFF" przez 2
sekundy.
Na wyÊwietlaczu pojawià si´ dwa
myÊlniki.
■ Wybraç program wciskajàc
"WYBÓR PROGRAMU".
przycisk
■ Je˝eli chcemy wybraç opcj´ nale˝y
wcisnàç odpowiedni przycisk (zapali si´
kontrolka).
Przerwanie programu
Opcje mogà byç w∏àczone lub
wy∏àczone W CZASIE jednej minuty
od rozpocz´cia programu.
Odradzamy otwieranie drzwiczek podczas
trwajàcego programu, szczególnie w fazie
Êrodkowej zmywania oraz w trakcie
ostatniego p∏ukania na goràco. Jednak˝e,
gdy podczas pracy zmywarki drzwiczki
zostanà otwarte (w celu na przyk∏ad
dodania naczyƒ do zmywania), program
zmywania automatycznie wy∏àczy si´ (a na
wyÊwietlaczu b´dzie migotaç czas
pozosta∏y do zakoƒczenia cyklu).
Po ponownym zamkni´ciu drzwiczek, bez
wciskania ˝adnego przycisku, urzàdzenie
wznowi prac´ w tym punkcie cyklu, w
którym zosta∏o zatrzymane.
■ Wcisnàç przycisk "START".
WyÊwietlacz pokazuje czas trwania programu
pokazujàc kolejno godziny i minuty [Np: 1 h
(1 godz.) / 25 (25 minut).
■ Po zamkni´ciu drzwiczek i po sygnale
dêwi´kowym program uruchomi si´
automatycznie. WyÊwietlacz poka˝e
czas pozosta∏y do zakoƒczenia cyklu.
W CZASIE jednej minuty od uruchomienia
programu mo˝liwa jest zmiana cyklu
zmywania za pomocà przycisku
"WYBÓR PROGRAMU".
WA˚NE
Mo˝liwe jest przerwanie programu w
trakcie jego wykonywania równie˝ bez
otwierania drzwiczek, przez wciÊni´cie
przycisku "ON/OFF".
W takim przypadku wznowienie
pracy w miejscu, w którym zosta∏a
ona zatrzymana wymaga jedynie
ponownego wciÊni´cia przycisku
"ON/OFF".
Programy “IMPULSY”
UWAGA!
JeÊli otworzymy drzwiczki gdy
zmywarka jest w trakcie suszenia,
w∏àczy si´ sygna∏ akustyczny
ostrzegajàcy, ˝e cykl si´ jeszcze nie
zakoƒczy∏.
Programy “IMPULSY” wykorzystujà technik´
zmywania na impulsy, która zmniejsza
˝u˝ycie wody i energii, ha∏as a przy tym
zwi´ksza skutecznoÊç zmywania.
4
Przyciski opcji
Zmiana programu w trakcie
pracy zmywarki
Przycisk "EXPRESS"
Aby zmieniç lub anulowaç wykonywany
aktualnie program, nale˝y post´powaç w
nast´pujàcy sposób:
Przycisk pozwala na zaoszcz´dzenie Êrednio
25% czasu i energii (w zale˝noÊci od
wybranego programu) poprzez zredukowanie
podgrzewania wody oraz czasu suszenia w
koƒcowej fazie zmywania. U˝ycie tego
przycisku zalecane jest przy zmywaniu
wieczornym, kiedy ponowne u˝ycie naczyƒ
bezpoÊrednio po zmywaniu nie b´dzie
konieczne.
Po
zakoƒczeniu
cyklu
zalecamy uchylenie drzwi zmywarki dla
umo˝liwienia naturalnego obiegu powietrza
w komorze zmywania.
■ Trzymaç wciÊni´ty przez co najmniej
3 sekund przycisk "RESET". Na
wyÊwietlaczu pojawi si´ "00" i rozlegnie
si´ kilka sygna∏ów akustycznych.
■ Bie˝àcy program zostanie skasowany.
Na wyÊwietlaczu pojawià si´ dwa myÊlniki.
■ W tym momencie mo˝liwe b´dzie
nastawienie nowego programu.
Przycisk "ALL IN 1"
Ta opcja umo˝liwia zastosowanie
detergentów ∏àczonych “Wszystko w 1”
(3 w 1/ 4 w 1/ 5 w 1, itd.)
Po wciÊni´ciu tego przycisku program
wybrany zostaje zmodyfikowany dla
optymalnego wykorzystania detergentów
∏àczonych (nast´pnie alert o braku soli
zostanie wy∏àczony).
UWAGA!
Przed
uruchomieniem
nowego
programu nale˝y upewniç si´, czy
Êrodek do zmywania nie zosta∏ ju˝
pobrany. JeÊli w pojemniku brakuje
Êrodka do zmywania, nale˝y go
uzupe∏niç.
UWAGA!
Po wyborze tego programu, opcja
pozostanie aktywna (odpowiednia
kontrolka bedzie zapalona) tak˝e w
nast´pnych programach zmywania.
Opcj´ b´dzie mo˝na skasowaç tylko
za pomocà ponownego wciÊni´cia
przycisku (wtedy zgaÊnie odpowiednia
kontrolka).
Wykonanie programu
W czasie trwania programu wyÊwietlacz
pokazuje zmieniajàcy si´ czas pozosta∏y
do zakoƒczenia cyklu.
W przypadku przerwania dop∏ywu energii
elektrycznej zmywarka przechowa w
pami´ci wykonywany program, który w
momencie przywrócenia dostawy energii
elektrycznej zostanie wznowiony w
punkcie, w którym by∏ przerwany.
WA˚NE
Ta opcja jest zalecana w szczególnoÊci
dla programu RAPID 24' którego czas
trwania zostanie wyd∏u˝ony o oko∏o
15 minut co umo˝liwi skuteczne
dzia∏anie detergentu zawartego w
tabletkach.
Alarm pustego zbiornika na sól
Zakoƒczenie programu
Koniec programu jest oznajmiany
sygna∏em dêwi´kowym (jeÊli nie jest
wy∏àczony),
trwajàcym
5
sek.,
powtarzanym 3 razy z przerwami 30
sekundowymi.
Zmywarka wy∏àczy si´ automatycznie.
5
JeÊli Paƒstwa zmywarka wymaga uzupe∏nienia
soli, panel wyÊwietlacza poka˝e migajàce
"SL" po w∏àczeniu zmywarki. Pojawienie
si´ bia∏ych plam na naczyniach jest
generalnie rzecz bioràc sygna∏em, ˝e
zbiorniczek na sól wymaga uzupe∏nienia.
Przycisk "OPÓèNIONY START"
Wy∏aczenie sygnalizacji
akustycznej KO¡CA PROGRAMU
Przycisk ten pozwala na zaprogramowanie
rozpocz´cia
czasu
zmywania
z
opóênieniem od 1 godz. do 23 godz.
Sygnalizacja akustyczna koƒca programu
mo˝e byç wy∏àczona w nast´pujàcy
sposób.
Aby ustawiç opóêniony start, nale˝y
post´powaç w nast´pujàcy sposób:
WA˚NE
Procedur´
ustawiania
nale˝y
zawsze zaczynaç gdy zmywarka
jest wy∏àczona.
■ Nacisnàç
przycisk
"OPÓèNIONY
START" (na wyÊwietlaczu poka˝e si´
napis "00").
■ Nacisnàç ponownie przycisk aby okreÊliç
czas rozpocz´cia zmywania (ka˝de
naciÊni´cia opóênia start o 1 godz. a˝ do
23 godz).
1. Wcisnàç i przytrzymaç przycisk
"WYBÓR PROGRAMU" i równoczeÊnie
w∏àczyç
zmywark´
przyciskiem
"ON/OFF" (rozlegnie si´ krótki sygna∏).
■ W celu uruchomienia odliczania wcisnàç
"START".
WyÊwietlacz poka˝e czas pozosta∏y do
uruchomienia programu.
2. Przytrzymaç
przycisk
"WYBÓR
PROGRAMU" przez co najmniej 15
sekund (w tym czasie rozlegnà si´ 2
sygna∏y akustyczne).
Po zakoƒczeniu liczenia program uruchomi
si´ automatycznie i na wyÊwietlaczu
poka˝e si´ czas trwania wybranego cyklu.
3. Zwolniç przycisk przy drugim sygnale
akustycznym (wyÊwietlacz poka˝e "b1"
che co oznacza ˝e sygnalizacja jest
w∏àczona).
Je˝eli chcemy anulowaç opóêniony start
nale˝y:
4. Wcisnàç ponownie ten sam przycisk
(pojawi si´ "b0" co oznacza ˝e sygnalizacja
jest wy∏àczona).
■ Przytrzymaç przez ponad 3 sekund
przycisk "RESET". Na wyÊwietlaczu
pojawi si´ "00" i rozlegnie si´ kilka
sygna∏ów akustycznych.
5. Wy∏àczyç zmywark´ za pomocà
przycisku "ON/OFF dla zapami´tania
nowego ustawienia.
■ Opóêniony start i wybrany program
zostanà skasowane. Na wyÊwietlaczu
pojawià si´ dwa myÊlniki.
W celu w∏àczenia sygnalizacji koƒca
programu nale˝y powtórzyç t´ samà
procedur´.
■ Je˝eli
chcemy
teraz
uruchomiç
zmywark´ nale˝y na nowo ustawiç
˝àdany program i ewentualne opcje tak
jak to wyjaÊniono w paragrafie
"USTAWIANIE PROGRAMÓW".
6
4. Wcisnàç ponownie ten sam przycisk (na
wyÊwietlaczu pojawi si´ "A1" informujàcy o
w∏àczeniu funkcji zapami´tania).
5. Wy∏àczyç zmywark´ za pomocà
przycisku "ON/OFF" dla zapami´tania
nowego ustawienia.
Wy∏àczenie funkcji pami´tania odbywa si´
za pomocà tej samej procedury.
Zapami´tanie ostatnio
u˝ywanego programu
Funkcj´ pami´tania ostatnio u˝ywanego
programu mo˝na aktywowaç w nast´pujàcy
sposób:
WA˚NE
Procedur´
ustawiania
nale˝y
zawsze zaczynaç gdy zmywarka jest
wy∏àczona.
WA˚NE
Niniejsza zmywarka jest wyposa˝ona
w uk∏ad zabezpieczajacy przed
zalaniem, który w razie awarii usuwa
nadmiar wody ze zmywarki.
1. Wcisnàç i przytrzymaç przycisk "WYBÓR
PROGRAMU" i równoczeÊnie w∏àczyç
zmywark´
przyciskiem
"ON/OFF"
(rozlegnie si´ krótki sygna∏).
UWAGA!
Aby nie dopuÊciç do nieumyÊlnego
w∏àczenia uk∏adu zabezpieczajàcego
przed zalaniem nie zaleca si´
przesuwaç ani przechylaç zmywarki
podczas jej dzia∏ania.
W przypadku, w którym zachodzi
koniecznoÊç
przesuni´cia
lub
przechylenia
zmywarki
nale˝y
sprawdziç wczeÊniej, czy zmywanie
zakoƒczy∏o si´ i czy w zbiorniku
zmywarki nie pozosta∏a woda.
2. Przytrzymaç
przycisk
"WYBÓR
PROGRAMU" przez co najmniej 30
sekund (w tym czasie rozlegnà si´ 3
sygna∏y akustyczne).
3. Zwolniç przycisk kiedy rozlegnie si´
TRZECI
sygna∏
akustyczny
(na
wyÊwietlaczu pojawi si´ "A0" informujàcy o
wy∏àczeniu funkcji zapami´tania).
Zmywarka mo˝e sygnalizowaç, poprzez informacj´ na wyÊwietlaczu, ca∏y szereg
wadliwych dzia∏aƒ.
AUTOMATYCZNE SYGNALIZOWANIE ANOMALII W PRACY ZMYWARKI
ANOMALIA
PRZYCZYNA
Na wyÊwietlaczu pokazujà si´
symbole E2, rozlega si´ sygna∏
dêwi´kowy.
Brak wody (zamkni´ty kran dop∏ywu
wody).
Wy∏àczyç zmywark´, otworzyç
kran, ponownie wybraç program.
Na wyÊwietlaczu pokazujà si´
symbole E3, rozlega si´ sygna∏
dêwi´kowy.
Zmywarka nie odprowadza wody ze
zbiornika.
Sprawdê, czy nie jest zagi´ty wà˝
odp∏ywowy lub czy nie sà
zatkane syfon albo filtry.
JeÊli nie ma uszkodzenia nale˝y
wezwaç Serwis.
Na wyÊwietlaczu pokazujà si´
symbole E4, rozlega si´ sygna∏
dêwi´kowy.
Wyciek wody.
Sprawdê, czy nie jest zagi´ta wà˝
odp∏ywowy lub czy nie sà
zatkane syfon albo filtry.
JeÊli nie ma uszkodzenia nale˝y
wezwaç Serwis.
Na wyÊwietlaczu pokazujà si´
symbole E5, E6, E7, Ef lub
EL wraz z krótkim sygna∏em
dêwi´kowym
Uszkodzenie modu∏u
elektronicznego.
Zachodzi koniecznoÊç wezwania
technika serwisowego.
Na wyÊwietlaczu pokazujà si´
symbole E8 lub Ei wraz z
krótkim sygna∏em dêwi´kowym
Nie dzia∏a prawid∏owo grza∏ka
podgrzewajàca wod´ lub filtr jest
zatkany.
OczyÊciç p∏ytk´ filtra. JeÊli usterki
nie udaje si´ wyeliminowaç,
wezwac technika serwisowego.
7
ÂRODEK ZARADCZY
■ Moje statystyki – ze statystykami
zmywania i poradami jak bardziej
efektywnie
wykorzystywaç
swoje
urzàdzenie.
FUNKCJA SMART TOUCH
Urzàdzenie korzysta z technologii Smart
Touch, która umo˝liwia interakcj´ z
urzàdzeniem za poÊrednictwem aplikacji
App na smartfonach z Androidem,
wyposa˝onych w funkcj´ NFC (Near Field
Communication).
Wszelkie szczegó∏owe informacje na
temat funkcji Smart Touch uzyskasz
przeglàdajàc aplikacj´ w trybie
DEMO lub na
www.candysmarttouch.com
■ Pobierz aplikacj´ Candy simply-Fi na
swój smartfon.
Candy simply-Fi App jest dost´pna
na tabletach i smartfonach z
systemami Android i iOS. Niemniej
jednak nawiàzanie kontaktu z pralkà
i korzystanie z ca∏ego potencja∏u,
jaki zapewnia funkcja Smart Touch,
jest mo˝liwe tylko wówczas, gdy
posiadasz smartfon z systemem
Android wyposa˝ony w technologi´
NFC, zgodnie z nast´pujàcym
schematem funkcjonalnym:
Smartfon z Android z
technologià NFC
Interakcja z pralkà i
wszystkie inne treÊci
Smartfon z Android
bez technologii NFC
Wy∏àcznie treÊci
Tablet z Androidem
Wy∏àcznie treÊci
Apple iPhone
Wy∏àcznie treÊci
Apple iPad
Wy∏àcznie treÊci
JAK U˚YWAå SMART TOUCH
PO RAZ PIERWSZY – Rejestracja pralki
■ Wejdê w "Ustawienia" na smartfonie z
Androidem i aktywuj funkcj´ NFC w
menu "Wireless & Networks".
W zale˝noÊci od modelu smartfona i
wersji Android iOS, proces aktywacji
NFC mo˝e byç ró˝ny. Wi´cej
informacji znajdziesz w instrukcji
obs∏ugi do∏àczonej do smartfona.
■ W∏àcz urzàdzenie i odblokuj tryb „Smart
Touch” wybierajàc program „P0”.
■ Otwórz the App, utwórz profil
u˝ytkownika i zarejestruj urzàdzenie
post´pujàc zgodnie z instrukcjami
na wyÊwietlaczu lub "Skrócona
Instrukcja", który do∏àczono do
urzàdzenia.
FUNKCJE
G∏ównymi funkcjami dost´pnymi w aplikacji sà:
■ Sterowanie g∏osowe – przewodnik,
który pomo˝e Ci wybraç idealny cykl za
pomocà jedynie trzech komend
g∏osowych (naczynia, poziom za∏adowania,
poziom zabrudzenia).
Wi´cej informacji, F.A.Q. oraz wideo
z instrukcjà rejestracji udost´pniono
na:
www.candysmarttouch.com/how-to
■ Programy – pozwalajàca wybraç i
rozpoczàç nowe dodatkowe programy
zmywania
■ Smart Diagnostyka – obejmujàca
Ustawienia zaawansowane, TwardoÊç
Wody, "Sprawdzanie", Czyszczenie
Filtra i pomoc w rozwiàzywania
problemów
8
KOLEJNY RAZ – Regularne stosowanie
JeÊli nie znasz swojego po∏o˝enia
anteny NFC, lekko obróç smartfonem
w ruchu ko∏owym wokó∏ logo Smart
Touch a˝ App potwierdzi po∏àczenie.
W celu umo˝liwienia przesy∏ania
danych, ABY ODNIEÂå SUKCES,
KONIECZNE
JEST,
ABY
PRZYTRZYMAå SMARTFON PRZY
PANELU PRALKI PODCZAS KILKU
SEKUND TEJ DANEJ PROCEDURY;
na
urzàdzeniu
pojawi
si´
wiadomoÊç, która poinformuje o
prawid∏owym wyniku operacji i
doradzi, gdy jest to mo˝liwe, aby
przesunàç smartfon dalej.
■ W celu zarzàdzania urzàdzeniem za
poÊrednictwem aplikacji trzeba ka˝dorazowo
odblokowaç tryb Smart Touch, w∏àczyç
urzàdzenie, a nast´pnie wybraç
program "P0".
■ Upewnij si´, ˝e masz odblokowany
ekran telefonu (w trybie stand-by) i
zosta∏a w∏àczona funkcja NFC; w
przeciwnym razie, nale˝y wykonaç
czynnoÊci opisane wczeÊniej.
■ Aby rozpoczàç cykl zmywania nale˝y
za∏adowaç naczynia i detergent.
■ Wybraç potrzebnà funkcj´ aplikacji
(np. rozpocz´cie programu, cykl
"Sprawdzanie", aktualizacj´ statystyk,
itp.)
Gruba metalowa obudowa lub
naklejki na smartfonie mogà
zak∏ócaç
lub
uniemo˝liwiaç
transmisj´ danych pomi´dzy pralkà
a telefonem. JeÊli to konieczne,
zdejmij je.
■ Post´puj zgodnie z instrukcjami
wyÊwietlanymi na ekranie telefonu,
PAMI¢TAJÑC BY BY¸ ZBLI˚ONY do
logo Smart Touch na panelu urzàdzenia,
gdy wymagane przez aplikacj´.
Zastàpienie niektórych elementów
smartfonów (np. pokrywy baterii,
itp...), nie oryginalnymi, mo˝e
spowodowaç usuni´cie anteny NFC,
co uniemo˝liwia pe∏ne wykorzystanie
aplikacji.
■ Zamknàç drzwi urzàdzenia.
Zarzàdzanie i sterowanie urzàdzeniem
za poÊrednictwem aplikacji mo˝liwe
jest tylko z bliska: w zwiàzku z tym
nie jest mo˝liwe wykonywanie
zdalnych operacji (np.: z innego
pokoju czy poza domem).
UWAGI:
UmieÊç inteligentny telefon tak, aby
antena NFC na jego „plecach”
dopasowa∏a swoje po∏o˝enie do
logo Smart Touch na urzàdzeniu.
9
LISTA PROGRAMÓW
Zmywanie z myciem wst´pnym
Dla programów z myciem wst´pnym zalecane jest dodanie dodatkowj iloÊci detergentu
(max. 10 gramów) bezpoÊrednio do wn´trza zmywarki.
Programu
Opis
Higieniczny
75°C
Cylkl antybakteryjny, polecany do naczyƒ (nawet
bardzo zabrudzonych), butelek dla niemowlàt itp.
Uniwersalny
60°C
Przeznaczony do zmywania naczyƒ i garnków
codziennego u˝ytku, normalnie zabrudzonych.
Codzienny
55°C
Szybki
program
do
naczyƒ
normalnie
zabrudzonych, do cz´stego stosowania przy
normalnym za∏adunku.
Rapid 59'
65°C
Program do naczyƒ normalnie zabrudzonych
(najbardziej efektywny pod wzgl´dem ∏àcznego
zu˝ycia energii i wody dla tego rodzaju naczyƒ).
Program znormalizowany EN 50242.
Program przystosowany do zmywania naczyƒ
delikatnych, zdobionych i z kryszta∏u. Wskazany
do zmywania naczyƒ w niewielkim stopniu
zabrudzonych, za wyjàtkiem garnków.
Przeznaczony do codziennego zmywania naczyƒ
i garnków zaraz po u˝yciu normalnie zabrudzonych
(Max. 8 kompletów).
Rapid 24'
50°C
Bardzo szybkie zmywanie wykonywane tu˝ po
zakoƒczeniu posi∏ku po podgrzaniu wody wskazane
do zmywania naczyƒ dla 6 osób najwy˝ej.
Nocny
55°C
Program maksymalnie cichy. Idealny do zmywania
nocnego i korzystania z taƒszych taryf
energetycznych.
Mycie wstepne
Wst´pne, krótkie zmywanie wykonywane rano
lub w po∏udnie, kiedy chcemy przenieÊç g∏ówne
zmywanie na okres po kolacji.
Eco
45°C
Delikatny
45°C
Aktywacja trybu Smart Touch umo˝liwiajàca interakcj´
pomi´dzy urzàdzeniem a aplikacjà Candy simply-Fi.
Przed pierwszym u˝yciem za poÊrednictwem aplikacji, ta
pozycja b´dzie obs∏ugiwana przez program Higieniczny.
N.D. = FUNKCJA NIEDOST¢PNA
= Programy “IMPULSY”
10
*
TAK
60°C
120
TAK
TAK
TAK
55°C
80
TAK
TAK
TAK
45°C
190
TAK
TAK
TAK
45°C
85
TAK
TAK
TAK
65°C
59
TAK
TAK
TAK
50°C
24
TAK
N.D.
TAK
55°C
240
TAK
TAK
TAK
5
TAK
N.D.
P∏ukanie goràce ze
Êrodkiem
wyb∏yszczajàcym
Przycisk “ALL IN 1”
Przycisk "EXPRESS"
TAK
*
TAK
Drugie zimne p∏ukanie
130
Pierwsze zimne
p∏ukanie
Przycisk
"OPÓèNIONY START"
Funkcje
dodatkowe
75°C
Zmywanie zasadnicze
Zmywanie wst´pne
zimne
Czas
zmywania
w
minutach
Wodà zimnà (15°C)
-Tolerancja ± 10%-
•••••
••••
••••
•••••
••••
•••••
••••
••••
•
Zmywanie wst´pne
goràce
Przebieg wykonania programu
Kontrola zapasu soli
Kontrola Êrodka
wyb∏yszczajàcego
Czyszczenie filtrów i
p∏ytki
Ârodek do zmywania
Ârodek do zmywania
wst´pnego
CzynnoÊci
do wykonania
PRZY ZMYWANIU W GORÑCEJ WODZIE CZAS POZOSTA¸Y DO KO¡CA PROGRAMU DOSTOSOWUJE SI¢
AUTOMATYCZNIE W TRAKCIE WYKONYWANEGO PROGRAMU.
11
AQUAPROTECT – WÑ˚ DOP¸YWOWY Z OS¸ONÑ ZABEZPIECZAJÑCÑ
Wà˝ dop∏ywowy zmywarki jest otoczony przezroczystà os∏onà.
W wypadku jakiegoÊ uszkodzenia w´˝a, wyciekajàca z niego woda zatrzymuje si´
mi´dzy uszkodzonym w´˝em i jego przezroczystà os∏onà, przez którà woda jest
∏atwo widoczna.
Mo˝na dokoƒczyç rozpocz´ty cykl zmywania, ale po jego zakoƒczeniu nale˝y
wymieniç uszkodzony wà˝ na nowy.
JeÊli d∏ugoÊç w´˝a nie pozwala na prawid∏owe pod∏àczenie urzàdzenia nale˝y
wymienic wà˝, w razie potrzeby zwracajàc si´ do Autoryzowanego Serwisu.
Os∏ona
bezpieczeƒstwa
Wà˝
dop∏ywowy
12
* Zmi´kczacz ustawiony jest fabrycznie
na poziomie 4 (d4), gdy˝ poziom ten
zadowala wi´kszoÊç klientów.
REGULACJA ZMI¢KCZANIA
WODY
Woda, w zale˝noÊci od lokalizacji, zawiera
sole wapnia i inne sole mineralne osadzajàce
si´ na naczyniach i pozostawiajàce bia∏e
plamy.
Im wi´cej tych soli tym woda jest “twardsza”.
Zmywarka do naczyƒ wyposa˝ona jest w
zmi´kczacz, który wykorzystujàc sól
regeneracyjnà, zaprojektowanà specjalnie
dla tych urzàdzeƒ, dostarcza wody
pozbawionej wapnia (mi´kkiej) do zmywania
naczyƒ.
W odpowiedniej instytucji zapewniajàcej
zasilanie w wod´, znajdujàcej si´ na
terenie zamieszkania mo˝na dowiedzieç
si´, jaki jest poziom twardoÊci wody.
W zale˝noÊci od stopnia twardoÊci
miejscowej wody nale˝y wyregulowaç
zmi´kczacz w nast´pujàcy sposób:
WA˚NE
Procedur´
ustawiania
nale˝y
zawsze zaczynaç gdy zmywarka
jest wy∏àczona.
1. Wcisnàç i przytrzymaç przycisk
"WYBÓR PROGRAMU" i równoczeÊnie
w∏àczyç
zmywark´
przyciskiem
"ON/OFF" (rozlegnie si´ krótki sygna∏).
Ustawienie zmi´kczacza wody
2. Przytrzymaç
przycisk
"WYBÓR
PROGRAMU" przez co najmniej 5
sekund a nast´pnie zwolniç ale dopiero
po us∏yszeniu sygna∏u akustycznego.
WyÊwietlacz poka˝e bie˝àce ustawienia
zmi´kczacza.
°dH
(stopnie
niemieckie)
Wykorzystanie
soli
regeneracyjnej
Regulacja
zmi´kczacza
0
1
2
3
*4
5
6
7
TwardoÊç
wody
°fH
(stopnie
francuskie)
Poziom
Zmi´kczacz mo˝e skutecznie ulepszaç
wod´, której twardoÊç osiàga wartoÊç
90°fH (w skali francuskiej), 50° dH (w skali
niemieckiej), za poÊrednictwem oÊmiu
poziomów regulacji.
W poni˝szej tabeli podano wartoÊci regulacji dla kolejnych poziomów twardoÊci
wody z sieci wodociàgowej.
0-5
6-10
11-20
21-30
31-40
41-50
51-60
61-90
0-3
4-6
7-11
12-16
17-22
23-27
28-33
34-50
NIE
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
d0
d1
d2
d3
d4
d5
d6
d7
3. Wcisnàç ponownie ten sam przycisk w
celu ustawienia ˝àdanego poziomu:
ka˝de wciÊni´cie zwi´ksza ustawienie o
jeden. Po osiàgni´ciu "d7" ustawienie
powróci do "d0".
4. Wy∏àczyç zmywark´ za pomocà przycisku
"ON/OFF" dla zapami´tania nowego
ustawienia.
UWAGA!
JeÊli z jakiegoÊ powodu nie uda si´
zakoƒczyç procedury ustawiania,
nale˝y wy∏àczyç zmywark´ wciskajàc
przycisk "ON/OFF" i rozpoczàç ustawianie
od nowa.
13
âestitamo!
GARANCIJA
Hvala, da ste izbrali kakovosten,
izjemno uãinkovit in zanesljiv pomivalni
stroj Candy.
Temu aparatu je priloÏen garancijski
list, ki zagotavlja brezplaãno pomoã
poobla‰ãenih servisov.
Candy proizvaja ‰iroko paleto
gospodinjskih aparatov: pralne stroje,
pralno-su‰ilne
stroje,
‰tedilnike,
mikrovalovne peãice, peãice, ‰tedilnike,
hladilnike in zamrzovalnike.
Svojega prodajalca lahko zaprosite za
katalog, v katerem so predstavljeni vsi
proizvodi Candy.
Prosimo, da to knjiÏico shranite
na varno, saj so v njej pomembne
informacije o varni prikljuãitvi, uporabi
in vzdrÏevanju stroja, pa tudi ‰tevilni
koristni nasveti, ki vam bodo pomagali
doseãi kar najbolj‰e rezultate pri
pomivanju.
KnjiÏico shranite, da vam bo tudi v
prihodnje pri roki.
Raãun shranite, saj ga boste potrebovali
pri uveljavljanju garancije, ãe bo potreben
obisk serviserja poobla‰ãenega servisa.
14
OPIS STIKALNE PLO·âE
A
B
C
Tipka "ON/OFF"
D
Tipka za opcijo "EXPRESS"
E
Tipka za opcijo "ALL IN 1"
Tipka "IZBIRANJE PROGRAMA"
Tipka "ZAMIK VKLOPA"
F
Tipka "START"/"RESET"
(zagon/preklic programa)
G
H
Kontrolne luãke "IZBIRANJE OPCIJ"
I
Legenda programov
L
Obmoãje SMART TOUCH
DIGITALNI PRIKAZOVALNIK
MERE
59,8 x 81,8 ÷ 89,8 x 57
117
·irina x Vi‰ina x Globina (cm)
Globina z odprtimi vrati (cm)
TEHNIâNI PODATKI
EN 50242 pogrinjkov
Zmogljivost z lonci in kozicami
Tlak v vodovodnem omreÏju (MPa)
13
8 oseb
Min. 0,08 - Max. 0,8
Varovalka / Prikljuãni tok / Prikljuãna napetost
Gl. plo‰ãico s podatki
PORABA (glavni programi)*
Program
Energija (kWh)
Voda (L)
HIGIENIâEN
2,00
19,5
UNIVERZALEN
1,38
13,5
ECO
0,92
10
RAPID 24'
0,59
9
Poraba elektriãne energije v stanju izkljuãenosti in stanju pripravljenosti: 0,45 W / 0,45 W
* Vrednosti zmerjene v laboratoriju, skaldno z Evropskim standardom EN 50242 (moÏna so dnevna
odstopanja).
15
IZBIRANJE PROGRAMOV
IN POSEBNIH FUNKCIJ
POMEMBNO
Zaznali boste "izmeniãno" delovanje
ãrpalke za pomivanje. NE GRE ZA
OKVARO, saj je tako delovanje
ãrpalke znaãilno za impulzno
pomivanje in gre za normalno
delovanje stroja.
Nastavitev programa
■ Odprite vrata stroja in zloÏite vanj
umazano posodo.
■ Pritiskajte na tipko "ON/OFF" pribliÏno 2
sekund.
Na prikazovalniku sta vidni dve ãrtici.
■S
pomoãjo
tipke
"IZBIRANJE
PROGRAMA" izberite Ïeleni program .
■ âe Ïelite izbrati katero od opcij, pritisnite
na ustrezno tipko (osvetli se ustrezni
indikator).
S pritiskom na ustrezno tipko lahko
opcijo aktivirate ali deaktivirate V
ROKU ene minute po zaãetku
izvajanja programa.
Prekinitev programa
Odsvetujemo odpiranje vrat med potekom
programa, predvsem med fazo glavnega
pomivanja in izpiranja z vroão vodo. âe pa
vrata kljub temu odprete medtem ko
program poteka (ãe npr. Ïelite dodati ‰e
posode v stroj), se stroj samodejno ustavi
in na prikazovalniku utripa ãas, ki mora ‰e
preteãi do konca programa.
Zaprite vrata in ne pritisnite na nobeno
tipko. Stroj bo s programom nadaljeval
tam, kjer je bil ta prekinjen.
■ Pritisnite na tipko "START".
Trajanje programa je na prikazovalniku
prikazano izmeniãno v urah in minutah
[npr.: 1 h (1 ura) / 25 (25 minut)].
■ Ko bodo vrata zaprta, oglasi se zvoãni
signal, in stroj samodejno zaãne
pomivati. Na prikazovalniku je prikazan
ãas do konca programa.
POMEMBNO
Potekajoãi program pa lahko prekinete
tudi brez odpiranja vrat - pritisnite na
tipko za "ON/OFF". V tem
primeru
nato spet pritisnite na tipko
"ON/OFF", ko Ïelite, da stroj
nadaljuje s programom tam, kjer ste
ga prekinili.
V roku ENE minute od zaãetka
izvajanja programa lahko izberete
drugi program – preprosto pritisnete
na tipko za izbiranje programov.
Programi "IMPULSE"
OPOZORILO!
âe vrata odprete med fazo su‰enja,
vas zvoãni signal opozori, da faza
su‰enja ‰e ni zakljuãena.
Programi “IMPULSE” delujejo na osnovi
impulzne tehnologije pomivanja, ki
zmanj‰a porabo in glasnost delovanja ter
poveãa uãinkovitost.
16
Spreminjanje potekajoãega
programa
Tipka za opcije
Tipka "EXPRESS"
Potekajoãi program lahko spremenite ali
prekliãete na naslednji naãin:
S pomoãjo te tipke v popreãju prihranite
25% energije in ãasa (odvisno od izbranega
programa), saj se zniÏa temperature vode
za pomivanje in skraj‰a trajanje su‰enja po
zadnjim izpiranjem.
To moÏnost priporoãamo za manj umazano
posodo, ali takrat, ko ni potrebno, da je
posoda takoj suha.
âe Ïelite, da se posoda hitreje posu‰i,
priporoãamo, da pustite vrata po konãanem
programu do polovice odprta, da bo zrak
kroÏil v notranjosti pomivalnega stroja.
■ Vsaj 3 sekund pritiskajte na tipko
"RESET". Na prikazovalniku se prikaÏe
vrednost "00", oglasi se zvoãni signal.
■ Tekoãi program je preklican.
Na prikazovalniku sta vidni dve ãrtici.
■ Zdaj lahko izberete novi program.
Tipka "ALL IN 1"
OPOZORILO!
Pred zagonom novega programa se
prepriãajte, da je detergent ostal v
predalãku
za
detergent.
V
nasprotnem primeru znova odmerite
detergent v predalãek.
Ta opcija prilagodi program za optimalno
izrabo kombiniranih detergentov "VSE v 1"
("3 v 1"/"4 v 1"/"5 v 1", itd.).
Ob pritisku na to tipko se izbrani program
pomivanja prilagodi in omogoãi najbolj‰o
uãinkovitost kombiniranih detergentov
(poleg tega bo opozorilo za praznost soli
izklopljeno).
OPOZORILO!
Opcija ostane aktivna (osvetljena je
ustrezna kontrolna luãka) tudi pri
naslednjih pomivanjih, dokler je ne
izklopite s ponovnim pritiskom na
isto tipko (kontrolna luãka mora
ugasniti).
Faze programov
Med potekom programa je na prikazovalniku
prikazan ãas do konca programa, ki se
samodejno posodablja.
V primeru izpada elektriãne energije
med delovanjem pomivalnega stroja se
izbrani program shrani v poseben
pomnilnik, tako da se program
nadaljuje, kjer je bil prekinjen, ko je stroj
spet pod napetostjo.
POMEMBNO
To opcijo predvsem priporoãamo
takrat, ko izberete RAPID 24’
program; trajanje programa se
podalj‰a za pribliÏno 15 minut, kar
zagotavlja
veãjo
uãinkovitost
detergenta v tabletah.
Opozorilo za prazno posodo za sol
Konec programa
âe je potrebno v pomivalni stroj dodati sol,
na prikazovalniku ob vklopu pomivalnega
stroja utripa napis "SL".
Pojav belkastih madeÏev na posodi je
obiãajno znak, da je zmanjkalo soli in da jo
morate dodati v posodo za sol.
5 sekundni zvoãni signal (ãe ni izkljopljen) bo
3 krat v 30 sekundnem intervalu opozarjal, da
se je program zakljuãil.
Pomivalni stroj se samodejno izklopi.
17
Izklop zvoãnega signala za
KONEC PROGRAMA
Tipka "ZAMIK VKLOPA"
S pomoãjo te tipke nastavite ãasovni zamik
vklopa za od 1 do 23 ur.
Zvoãni signal za konec programa lahko
izklopite po spodaj napisanih navodilih:
To storite na naslednji naãin:
POMEMBNO
Preden zaãnete ta postopek morate
VEDNO izklopiti pomivalni stroj.
■ Pritisnite na tipko za "ZAMIK VKLOPA"
(na prikazovaniku se prikaÏe vrednost
"00").
■ S pritiskanjem na tipko v korakih po 1
uro nastavite ustrezno vrednosti (od 1 do
najveã 23 ur).
1. Pritisnite
na
tipko
"IZBIRANJE
PROGRAMA" ter obenem vklopite
pomivalni stroj s pritiskom na tipko za
"ON/OFF" (enkrat se oglasi zvoãni
signal).
■ Od‰tevanje se zaãne, ko pritisnete na
tipko "START".
Na prikazovalniku je prikazan ãas, ki
mora ‰e preteãi do zaãetka izvajanja
programa.
2. Vsaj 15 sekund pritiskajte na tipko
"IZBIRANJE PROGRAMA" (med tem
ãasom se 2-krat oglasi zvoãni signal).
Po preteku nastavljenega ãasovnega zamika
zaãne stroj samodejno pomivati, na
prikazovalniku je vidno predvideno trajanje
potekajoãega programa.
3. Sprostite pritisk na tipko, ko zasli‰ite
drugi zvoãni signal (na prikazovalniku
se prikaÏe napis "b1", kar opozarja, da
je zvoãni signal aktiviran).
âe Ïelite preklicati nastavljeni ãasovni zamik:
4. Ponovno pritisnite na isto tipko (na
prikazovalniku se prikaÏe napis "b0",
kar opozarja, da je zvoãni signal
deaktiviran).
■ Vsaj 3 sekund pritiskajte na tipko
"RESET". Na prikazovalniku se prikaÏe
vrednost "00", oglasi se zvoãni signal.
■ S tem prekliãete zamik vklopa in izbrani
program. Na prikazovalniku sta vidni dve
ãrtici.
5. S ponovnim pritiskom na tipko
"ON/OFF" ugasnite stroj, da potrdite
novo nastavitev.
■ Zdaj morate izbrati nov program in
znova izbrati Ïelene opcije, ãe Ïelite
vklopiti nov program (kot je to opisano v
prej‰njih poglavjih).
Ko Ïelite ponovno aktivirati zvoãni signal,
postopek ponovite.
18
4. Znova pritisnite na isto tipko (na
prikazovalniku se prikaÏe napis "A1",
kar pomeni, da je shranjevanje v spomin
aktivno).
Shranjevanje zadnjega
uporabljenega programa v spomin
Zadnji uporabljeni program shranite v
spomin na naslednji naãin:
5. S ponovnim pritiskom na tipko
"ON/OFF" ugasnite stroj, da potrdite
novo nastavitev.
POMEMBNO
Preden zaãnete ta postopek morate
VEDNO izklopiti pomivalni stroj.
Na enak naãin tudi
shranjevanje v spomin.
onemogoãite
POMEMBNO
Ta pomivalni stroj je opremljen z
varnostno napravo proti prelivanju
vode, ki v primeru okvare samodejno
izãrpa morebitno odveãno vodo.
1. Pritisnite
na
tipko
"IZBIRANJE
PROGRAMA" ter obenem vklopite
pomivalni stroj s pritiskom na tipko za
"ON/OFF" (enkrat se oglasi zvoãni
signal).
OPOZORILO!
Da bi zagotovili pravilno delovanje
varnostne naprave proti prelivanju
vode odsvetujemo premikanje ali
nagibanje stroja med delovanjem.
âe morate stroj premakniti ali ga
nagniti, se najprej prepriãajte, da je
program pomivanja zakljuãen in da v
stroju ni veã vode.
2. Vsaj 30 sekund pritiskajte na tipko
"IZBIRANJE PROGRAMA" (med tem
ãasom se oglasijo 3 zvoãni signali).
3. Sprostite pritisk na tipko, ko se oglasi
TRETJI zvoãni signal (na prikazovalniku
se prikaÏe napis "A0", kar pomeni, da je
shranjevanje v spomin neaktivno).
Pomivalni stroj vas s kodo na prikazovalniku opozori na nekatere nepravilnosti.
KODE NEPRAVILNOSTI
NAPAKA
VZROK
RE·ITEV
Na prikazovalniku se prikaÏe
oglasi se zvoãni signal.
E2,
Ni vode (pipa za vodo je zaprta).
Izklopite pomivalni stroj, odprite pipo
za vodo in resetirajte program.
Na prikazovalniku se prikaÏe
oglasi se zvoãni signal.
E3,
Stroj ne more izãrpati vode.
Morda je odtoãna cev zapognjena
ali pa so sifon ali filtri umazani.
âe se problem ponavlja, pokliãite
poobla‰ãeni servis.
Na prikazovalniku se prikaÏe
oglasi se zvoãni signal.
E4,
Voda pu‰ãa.
Morda je odtoãna cev zapognjena
ali pa so sifon ali filtri umazani.
âe se problem ponavlja, pokliãite
poobla‰ãeni servis.
Na prikazovalniku se prikaÏe
E5,
Okvara elektronskega krmiljenja.
Pokliãite poobla‰ãeni servis.
Grelec za vodo ne deluje pravilno,
ali pa je zama‰ena filtrirna plo‰ãa.
Oãistite filtrirno plo‰ão.
âe se problem ponavlja, pokliãite
poobla‰ãeni servis.
E6, E7, Ef ali EL, oglasi se
zvoãni signal.
Na prikazovalniku se prikaÏe E8
ali Ei , oglasi se zvoãni signal.
19
■ Moja statistika – Statistika pomivanja,
in nasveti za bolj uãinkovito rabo va‰ega
pomivalnega stroja.
SMART TOUCH
Ta stroj je opremljen s tehnologijo Smart
Touch, ki s pomoãjo aplikacije na osnovi
operacijskega sistema Android omogoãa
komuniciranje s pametnimi telefoni,
opremljenimi s funkcijo NFC (Near Field
Communication).
Za podrobnej‰i opis funkcij Smart
Touch ali brskanje po aplikaciji v
naãinu DEMO obi‰ãite spletno stran:
www.candysmarttouch.com
■ Na svoj pametni telefon naloÏite aplikacijo
Candy simply-Fi.
Aplikacija Candy simply-Fi je na
voljo za naprave, ki delujejo na
osnovi Android in iOS, tako za tablice kot za pametne telefone. Vendar
pa lahko komunicirate s svojim
strojem in izkori‰ãate moÏnosti, ki
jih omogoãa Smart Touch samo, ãe
uporabljate pametni telefon Android,
ki je opremljen s tehnologijo NFC,
kot je to pojasnjeno v spodnji
razpredelnici:
Pametni telefon
Android s tehnologijo
NFC
IKomuniciranje s
strojem + vsebina
Pametni telefon
Android brez tehnologije
NFC
Samo vsebina
Tablica Android
Samo vsebina
Apple iPhone
Samo vsebina
Apple iPad
Contents only
KAKO UPORABLJATI SMART
TOUCH
PRVIâ – Registracija stroja
■ Vstopite v meni za nastavitve "Settings"
va‰ega pametnega telefona Android in v
meniju "Wireless & Networks" aktivirajte
funkcijo NFC.
Naãin aktiviranja NFC je odvisen od
modela va‰ega pametnega telefona
in verzije operacijskega sistema
Android. Upo‰tevajte navodila za
va‰ pametni telefon.
■ Vklopite aparat in omogoãite naãin
"Smart Touch" tako, da izberete program "P0".
FUNKCIJE
■ Odprite aplikacijo, ustvarite profil
uporabnika in registrirajte stroj; sledite
navodilom na prikazovalniku telefona ali
navodila v "Hitrem Vodniku" na stroju.
Osnovne funkcije, ki jih omogoãa aplikacija, so:
■ Voice Assistant (Glasovni vodiã) –
Pomaga vam izbrati najustreznej‰i
program pomivanja z vnosom treh
ukazov (vrsta posode, koliãina posode,
stopnja umazanosti).
Veã informacij, odgovori na pogosto
zastavljana vpra‰anja in video o
enostavni registraciji so vam na
voljo na spletni strani:
www.candysmarttouch.com/how-to
■ Programi – Omogoãa izbiranje in zagon
novih, dodatnih programov pomivanja.
■ Pametna nega – Napredne nastavitve,
trdota vode, "Pametni pregled", Stanje
filtra in nasveti za odpravljanje
nepravilnosti v delovanju.
20
KASNEJ·A UPORABA – Redna uporaba
âe ne veste, kje na telefonu je antena NFC, poãasi s svojim pametnim
telefonom kroÏite nad logotipom
Smart Touch, dokler aplikacija ne
potrdi povezave. Da bi bil prenos
podatkov uspe‰en, je kljuãnega
pomena, DA DRÎITE PAMETNI
TELEFON OB STIKALNI PLO·âI
TEKOM CELEGA POSTOPKA, KI
TRAJA NEKAJ SEKUND. Sporoãilo
na napravi vas obvesti o uspehu
operacije in vam da vedeti, kdaj
lahko odmaknete telefon.
■ Kadar Ïelite upravljati aparat s pomoãjo
aplikacije, morate najprej omogoãiti
naãin "Smart Touch": vklopite aparat in
izberite program "P0".
■ Prepriãajte se, da ste odklenili zaslon
telefona (ãe je bil morda v naãinu
mirovanja) in da ste aktivirali funkcijo
NFC. âe tega ‰e niste storili, sledite Ïe
omenjenim korakom v teh navodilih.
■ âe Ïelite zagnati program pomivanja,
zloÏite umazano posodo v stroj,
odmerite detergent.
Debela ohi‰ja ali kovinske nalepke
na pametnem telefonu bi lahko
vplivale na prenos podatkov med
strojem in telefonom, ali ga celo
onemogoãile. âe je potrebno, jih
odstranite.
■ V aplikaciji izberite Ïeleno funkcijo
(npr.: zagon programa, program
"Pametni pregled", posodabljanje
statistike itd.).
■ Upo‰tevajte navodila na zaslonu telefona,
IN GA PRIDRÎITE ob logotip Smart
Touch na stikalni plo‰ãi aparata, ko
aplikacija to zahteva.
âe katerega od sestavnih pametnega
telefona nadomestite z neoriginalnimi
(npr. pokrov na hrbtni strani, baterijo
itd.), se lahko zgodi, da ste s tem
odstranili tudi anteno NFC ter tako
onemogoãili kori‰ãenje aplikacije v
celoti.
■ Zaprite vrata pomivalnega stroja.
Upravljanje in nadzor nad strojem s
pomoãjo aplikacije je moÏno le iz
bliÏine, t.j. "by proximity": daljinsko
upravljanje torej ni mogoãe (npr.: iz
druge sobe ali z dvori‰ãa).
OPOMBE:
Svoj pametni telefon namestite tako,
da se poloÏaj antene NFC na hrbtni
strani ujema s poloÏajem logotipa
Smart Touch na aparatu.
21
IZBIRANJE PROGRAMOV
Pomivanje s predpomivanjem
âe izberete program s predpomivanjem, priporoãamo, da odmerite dodatno koliãino
detergenta (najveã 10 g) neposredno v stroj.
Program
Opis
Higieniãen
75°C
Antibakterijski program, namenjen pomivanju in
steriliziranju posode (tudi zelo umazane),
stekleniãk za dojenãke itd.
Univerzalen
60°C
Primeren za pomivanje obiãajno umazane posode
- kroÏnikov, loncev, kozic…
Dneven
55°C
Hiter program za pomivanje “normalno” umazane
posode – namenjen pogostemu pomivanju
obiãajno polnega stroja posode.
Eco
45°C
Program za obiãajno umazano posodo (najuãinkovitej‰i
program glede kombinirane porabe energije in vode za
navedeni tip namiznega pribora).
Obãutljiv
45°C
Primeren za pomivanje obãutljive keramike in
kozarcev, pa tudi za vsakodnevno pomivanje
manj umazane posode (razen loncev in kozic).
Rapid 59'
65°C
Primeren za dnevno pomivanje obiãajno umazanih
kroÏnikov, kozic, loncev, ki jih pomijete takoj po
obroku (najveã 8 pogrinjkov).
Rapid 24'
50°C
Za hitro pomivanje posode, ki jo pomivate takoj
po obroku, in sicer za 6 pogrinjkov.
Noãni
55°C
Najti‰ji program. Idealen za pomivanje ponoãi;
omogoãa, da izrabite cenej‰o elektriko.
Hladno izpiranje
Kratko predpomivanje posode z hladno vodo, ki
ste jo zloÏili v pomivalni stroj in jo imate namen
pomiti kasneje, ko stroj napolnite.
Ta program je skladen z doloãili standarda EN 50242.
Za aktiviranje naãina Smart Touch omogoãite
sporazumevanje med aparatom in aplikacijo Candy
simply-Fi. Pred prvo uporabo aplikacije bo ta poloÏaj
zasedal Higieniãen program.
= Programi “IMPULSE”
N/O = OPCIJA NI NA VOLJO
22
*
Tipka "ALL IN 1"
75°C
130 DA
DA
DA
60°C
120
DA
DA
DA
55°C
80
DA
DA
DA
45°C
190
DA
DA
DA
45°C
85
DA
DA
DA
65°C
59
DA
DA
DA
50°C
24
DA
N/O
DA
55°C
240
DA
DA
DA
5
DA
N/O
23
Povpreãno
trajanje v
minutah
Tipka "ZAMIK VKLOPA"
*
Faze programa
S hladno vodo (15 °C)
- Odstopanje ± 10%-
Izpiranje z vroão vodo z
dodatkom tekoãine za lesk
Drugo izpiranje
s hladno vodo
Prvo izpiranje
s hladno vodo
Glavno pomivanje
Predpomivanje s
hladno vodo
Tipka "EXPRESS”
•••••
••••
••••
•••••
••••
•••••
••••
••••
•
Predpomivanje z vroão
vodo
Preveriti stanje soli
Preveriti stanje tekoãine
za lesk
Oãistiti filter
Odmeriti detergent za
pomivanje
Odmeriti detergent za
namakanje (Predpomivanje)
Kaj je treba storiti pred
pomivanjem
Tipke za
posebne funkcije
S TOPLO VODO JE âAS, KI MORA ·E PRETEâI DO KONCA POTEKAJOâEGA
PROGRAMA, SAMODEJNO PRIKAZAN, MEDTEM KO POTEKA PROGRAM.
AQUAPROTECT – ZA·âITA CEVI ZA DOTOK VODE
Glavna dotoãna cev se nahaja znotraj prozorne za‰ãitne cevi.
V primeru okvare glavne dotoãne cevi voda, ki izteka iz cevi, ostane znotraj
prozorne cevi, voda v prozorni cevi pa bo dobro vidna. Program pranja sicer lahko
zakljuãite, a zaradi varnosti priporoãamo, da takoj zamenjate cel sklop cevi.
âe je cev prekratka za pravilno prikljuãitev, jo je treba zamenjati z dalj‰o.
Cevi so na voljo v poobla‰ãenih servisih.
Prozorna
za‰ãitna
cev
Glavna
dovodna
cev
24
* Tovarni‰ko je naprava za mehãanje
vode nastavljena na 4 (d4), ker je ta
stopnja
najbolj primerna za veãino
uporabnikov.
NAPRAVA ZA MEHâANJE
VODE
Voda na razliãnih obmoãjih vsebuje razliãne
koliãine apnenca in mineralov.
Med pomivanjem se te snovi nabirajo na
posodi in pu‰ãajo na njih madeÏe in lise
bele barve.
Veãja kot je vsebnost teh soli v vodi, vi‰ja
je stopnja trdote vode.
Pomivalni stroj ima vgrajeno napravo za
odstranjevanje apnenca, ki jo imenujemo
mehãalnik vode. Mehãalnik vode s
pomoãjo soli za regeneracijo iz vode izloãi
apnenec oziroma vodo zmehãa, tako da je
voda primerna za pomivanje v stroju.
O trdoti vode na va‰em obmoãju se
pozanimajte pri lokalnem vodovodu.
Prilagodite nastavitev trdoti vode na va‰em
obmoãju:
POMEMBNO
Preden zaãnete ta postopek morate
VEDNO izklopiti pomivalni stroj.
1. Pritisnite na tipko "IZBIRANJE
PROGRAMA" ter obenem vklopite
pomivalni stroj s pritiskom na tipko za
"ON/OFF" (enkrat se oglasi zvoãni
signal).
Nastavljanje naprave za
mehãanje vode
2. Vsaj 5 sekund pritiskajte na tipko
"IZBIRANJE PROGRAMA", DOKLER
se ne oglasi zvoãni signal. Na
prikazovalniku je vidna trenutno
nastavljena stopnja mehãalca vode.
Naprava za mehãanje vode je uãinkovita
pri trdoti vode do 90°fH (francoske stopinje)
ali 50°dH (nem‰ke stopinje); na voljo je 8
nastavitev.
Navedene so v spodnji razpredelnici.
°dH
(nem‰ke)
Uporaba soli
Nastavitev
mehãalnika
vode
0
1
2
3
*4
5
6
7
°fH
(francoske)
Stopnja
Trdota vode
0-5
6-10
11-20
21-30
31-40
41-50
51-60
61-90
0-3
4-6
7-11
12-16
17-22
23-27
28-33
34-50
NE
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
d0
d1
d2
d3
d4
d5
d6
d7
3. S ponovnim pritiskom na isto tipko
nastavite ustrezno stopnjo mehãalca
vode: ob vsakem pritisku na tipko se
stopnja poveãa. Nastavitvi "d7" sledi
stopnja "d0".
4. S ponovnim pritiskom na tipko
"ON/OFF" ugasnite stroj, da potrdite
novo nastavitev.
OPOZORILO!
âe naletite na teÏave, izklopite
pomivalni stroj s pritiskom na tipko
za "ON/OFF" in zaãnite postopek od
zaãetka (1. korak).
25
âestitamo!
JAMSTVO
Zahvaljujemo Vam ‰to ste izabrali
Candy kuçanski uredjaj; kvalitetnu
perilicu sudja koja jamãi visoku
uãinkovitost i pouzdanost.
Candy proizvodi vrlo ‰iroki asortiman
kuçanskih uredjaja: perilice rublja,
perilice/su‰ilice
rublja,
‰tednjake,
mikrovalne peçnice, ugradne peçnice
i ploãe za kuhanje, hladnjake i ledenice.
TraÏite od svog prodavaãa najnoviji i
cjeloviti katalog Candy proizvoda.
Prilikom kupnje uredjaja prodavaã Vam
mora izdati
ispunjeni i potvrdjeni
jamstveni list.
Na poledjini jamstvenog lista nalazi se
popis i adrese servisera koji su
ovla‰jteni popravljati Candy uredjaje u
jamstvenom roku.
Molimo da paÏljivo proãitate upute
sadrÏane u ovoj knjiÏici. Oni çe Vam
pruÏiti vaÏne podatke ne samo glede
sigurnog postavljanja, kori‰tenja i
odrÏavanja perilice, veç i kako postiçi
najbolje rezultate u svakodnevnom
rukovanju perilicom sudja.
âuvajte paÏljivo ovu knjiÏicu, jer çe
Vam ubuduçe jo‰ trebati.
26
OPIS UPRAVLJAâKE PLOâE
A
Tipka "ON/OFF"
B
Tipka "IZBOR PROGRAMA"
C
Tipka "ODGODA POâETKA
PRANJA"
D
E
F
Tipka "START"/"RESET"
(pokretanje/poni‰tavanje programa)
G
Svjetla "IZBARANA OPCIJA"
H
Digitalni ekran
Opcijska tipka "EXPRESS"
I
Vodiã kroz programe
Opcijska tipka "ALL IN 1"
L
SMART TOUCH
DIMENZIJE PERILICE
59,8 x 81,8 ÷ 89,8 x 57
117
·irina x Visina x Dubina (cm)
Dubina sa otvorenim vratima (cm)
TEHNIâKI PODACI
13
dla 8 osoba
Min. 0,08 - Max. 0,8
Broj kompleta za pranje prema normi EN 50242
Broj kompleta za pranje sa tavama i tanjurima
Pritisak vode (MPa)
Snaga osiguraãa / Maksimalna prikljuãna snaga / Napon
Pogledati natpisnu ploãicu
POTRO·NJA (najãe‰çe kori‰teni programi)*
Program
El. energija (kWh)
Voda (L)
2,00
19,5
HIGIJENSKI
1,38
13,5
UNIVERZALNI
0,92
10
ECO
0,59
9
ULTRA RAPID 24'
Potro‰nja uga‰en / ukljuãen uredjaj: 0,45 W / 0,45 W
* Vrijednosti mjerene u laboratoriju prema Europskoj normi EN 50242 (razlike su moguçe u dnevnoj
upotrebi).
27
IZBOR PROGRAMA I POSEBNE
FUNKCIJE
ZNAâAJNO
"Isprekidan" naãin rada pumpe NE
MORA znaãiti da se radi o kvaru, to je
karakteristika impulsivnog pranja i
mora se uzeti u obzir kao uobiãajeni
rad ovog programa.
Namje‰tanje programa
■ Otvorite vrata i stavite prljavo sudje u
unutra‰njost uredjaja.
■ Pritisnite i drÏite "ON/OFF" tipku oko 2
sekunde.
Display prikazuje dvije linije.
■ Odaberite program pristiskom na tipku
"IZBOR PROGRAMA".
■ Ako Ïelite odabrati neku od opcija
pranja, pritisnite odgovarajuçu tipku
(ukljuãit çe se svjetlosni indikator).
Prekid program
Tipke za opcije moraju se ukljuãiti ili
iskljuãiti UNUTAR jedne minute
nakon ‰to program pranja zapoãne s
radom.
Otvaranje vrata nije preporuãljivo kada je
program u radu a posebno tijekom glavnog
pranja i faze zavr‰nog vruçeg ispiranja.
Medjutim, ako se vrata perilice otvore dok
je program u radu (npr. zbog stavljanja
novog sudja), perilica çe se automatski
zaustaviti a na ekranu çe treptati preostalo
vrijeme do kraja ciklusa pranja.
Zatvorite vrata, bez pritiska na bilo koju
tipku. Ciklus pranja çe se pokrenuti s
mjesta na kojem je bio zaustavljen.
■ Pritisnite tipku "START".
Trajanje programa biti çe prikazano na
ekranu slijedeçim redoslijedom: sati i minute
[npr: 1 h (1 sat) / 25 (25 minuta)].
■ Nakon ‰to se vrata perilice zatvore i nakon
‰to se oglasi zvuãni signal, program
pranja çe se automatski pokrenuti. Na
displayu çe biti prikazano vrijeme
preostalo do kraja ciklusa.
ZNAâAJNO
Program koji je u radu moÏe
biti prekinut i bez da se otvore
vrata
tako da se pritisne tipka
"ON/OFF".
U takvom sluãaju, za ponovno
pokretanje prekinutog program
pranja, jednostavno opet pritisnite
tipku "ON/OFF" i program çe se
pokrenuti s mjesta na kojem je bio
zaustavljen.
UNUTAR jedne minute nakon ‰to
program zapoãne s radom, moguçe je
odabrati drugi program tako da
pritisnete tipku za "IZBOR PROGRAMA".
"IMPULSE" programi
UPOZORENJE!
Ako otvorite vrata perilice tijekom
ciklusa su‰enje, glasan zvuãni signal
opomenut çe vas da ciklus su‰enje
nije zavr‰en.
"IMPULSE" programi koriste impulsivnu
tehnologiju
pranja,
koja
smanjuje
potro‰nju, radnu buku i poveçava uãinak
pranja.
28
Tipke opcija
Mijenjanje programa koji je u
radu
Tipka "EXPRESS"
Da promijenite ili poni‰tite program koji je u
radu postupite kako slijedi:
Ova tipka osigurava prosjeãnu u‰tedu od
25% na potro‰nji elektriãne energije i vremenu
pranja (zavisno o odabranom ciklusu
pranja) jer smanjuje temperature vode i
vrijeme su‰enja tijekom zadnjeg ispiranja.
Preporuãljiva je za manje prljavo posudje i
kada se ne zahtijeva da posudje bude
odmah potpuno osu‰eno.
Ako Ïelite bolje osu‰eno posudje, savjetujemo
da nakon kraja ciklusa pranja vrata perilice
ostavite polu-otvorenima kako bi se omoguçilo
prirodno kruÏenje zraka u unutra‰njosti
uredjaja.
■ Na 3 sekundi drÏite pritisnutom tipku
"RESET". "00" se pojavljuje na ekranu I
oglasiçe se zvuãni signal.
■ Program koji je u radu biti çe poni‰ten.
Display prikazuje dvije linije.
■ Od te toãke moÏe se namjestiti novi
program pranja.
Tipka "ALL IN 1"
Ova opcija pobolj‰ava kori‰tenje kombiniranih
deterdÏenata "SVE U 1" ("3 U 1"/"4 U 1"/
"5 U 1", itd.).
Pritiskom na ovu tipku, odabrani program
se prilagodjava kako bi s kombiniranim
deterdÏentima postigao najbolji radni
uãinak (nadalje, upozorenje nedostatka soli
bit çe poni‰teno).
UPOZORENJE!
Prije nego pokrenete novi program,
treba provjeriti da li je u spremniku
ostalo deterdÏenta. Ako je potrebno,
napunite spremnik za deterdÏent.
UPOZORENJE!
Nakon ‰to se odabrali ovu moguçnost
ona ostaje aktivna (ukljuãen je
odgovarajuçi svjetlosni pokazatelj)
sve dok je ne iskljuãite, tako da tipku
pritisnite jo‰ jednom (odgovarajuçi
svjetlosni pokazatelj çe se iskljuãiti).
Rad programa
Dok je program u radu, na displayu je
prikazano vrijeme preostalo do kraja
ciklusa, koje se automatski aÏurira.
Ako dodje do bilo kakvog prekida
elektriãnog napajanja dok perilica sudja
radi, izabrani program pohranit çe se u
posebnu memoriju a kada dodje do
povratka elektriãne energije, program
pranja çe se nastaviti s mjesta na kojem
je bio prekinut.
ZNAâAJNO
Ova se opcijska tipka preporuãuje
kada korsitite program RAPID 24’,
ciklus pranja çe se produÏiti otprilike
15 minuta kako bi dobili bolji uãinak
tableta.
Upozorenje nedostatka soli
Kraj programa pranja
Zvuãni signal oglasit çe se na 5 sekundi
(ako nije iskljuãen) 3 puta u razmacima od
30 sekundi da oznaãi da je program pranja
zavr‰en.
Perilica posudja çe se automatski ugasiti.
Ukoliko je potrebno napuniti sol u perilici
posudja, na displayu çe se upaliti oznaka
"SL" kada je perilica posudja ukljuãena.
Pojava bijelih mrlja na posudju je obiãno
znak da je potrebno napuniti spremnik soli.
29
Tipka "ODGODA POâETKA
PRANJA"
Iskljuãenje zvuãnog signala za
KRAJ PROGRAMA
Ovom tipkom moÏe se podesiti vrijeme
pokretanja perilice, odgoda poãetka pranja
moÏe se podesiti za 1 do 23 sata.
Zvuãni signal za kraj programa moÏe se
iskljuãiti i to kako slijedi:
ZNAâAJNO
Perilica posudja prije ovog postupka
UVIJEK mora biti iskljuãena.
Da podesite vrijeme odgode poãetka
pranja, postupite kako slijedi:
■ Pritisnite tipku za "ODGODU POâETKA
PRANJA" ("00" prikazat çe se na ekranu).
1. DrÏite pritisnutom tipku za "IZBOR
PROGRAMA" i istovremeno ukljuãite
perilicu posudja pritiskom na tipku
"ON/OFF", na kratko çe se jedanput
ukljuãiti zvuãni signal.
■ Ponovno pritisnite tipku da poveçate
odgodu u satima (svakim pritiskom na
tipku poveãat çete odgodu za 1 sat,
najvi‰e do 23 sata).
2. I nadalje, a najmanje 15 sekundi
drÏite pritisnutom tipku za "IZBOR
PROGRAMA" (tijekom tog vremena u 2
navrata ukljuãit çe se zvuãni signal).
3. Otpustite tipku nakon ‰to se ukljuãi drugi
zvuãni signal (oznaka "b1" pojavit çe na
ekranu da prikaÏe da je zvuãni signal
ukljuãen).
■ Da pokrenete odbrojavanje vremena,
pritisnite tipku "START".
Na display je prikazano vrijeme preostalo od
poãetka programa.
4. Ponovno pritisnite istu tipku (oznaka
"b0" pojavit çe na ekranu da prikaÏe da
je zvuãni signal iskljuãen).
Kada odbrojavanje zavr‰i, program pranja
çe se automatski pokrenuti a duljina
odabranog ciklusa pranja prikazat çe se na
ekranu.
5. Iskljuãite perilicu posudja pritiskom na
tipku "ON/OFF" da potvrdite nove
postavke.
Da poni‰tite odgodu poãetka pranja,
postupite kako slijedi:
Da ponovno ukljuãite zvuãni signal, ponovite
isti postupak.
Kori‰tenje zadnjeg kori‰tenog
programa
■ DrÏite pritisnutom tipku "RESET"
najmanje 3 sekundi. "00" se pojavljuje
na ekranu I oglasiçe se zvuãni signal.
Spremanje zadnje kori‰tenog programa
moÏe se omoguçiti na slijedeçi naãin:
■ Postavke za odgodu poãetka pranja i
odabrani program pranja biti çe poni‰tene.
Display prikazuje dvije linije.
ZNAâAJNO
Perilica posudja prije ovog postupka
UVIJEK mora biti iskljuãena.
■ Od te toãke, svaki novi program i opcije
moraju biti ponovno pode‰eni a novi
program biti çe prikazan o odjeljku
"NAMJE·TANJE PROGRAMA".
1. DrÏite pritisnutom tipku za "IZBOR
PROGRAMA" i istovremeno ukljuãite
perilicu posudja pritiskom na tipku
"ON/OFF", na kratko çe se jedanput
ukljuãiti zvuãni signal.
30
2. I nadalje, a najmanje 30 sekundi
drÏite pritisnutom tipku za "IZBOR
PROGRAMA" (tijekom tog vremena,
oglasiçe se 3 zvuãna signala).
ZNAâAJNO
Ova perilica sudja je opremljena
sigurnosnim antipoplavnim uredjajem
koji çe ako se takav problem pojavi
automatski isprazniti svaku pretjeranu
koliãinu vode.
3. Otpustite tipku kada se oglasi TREåI
zvuãni signal ("A0" çe se pojaviti na
displayu kao pokazatelj da je memorija
iskljuãena).
4. Pritisnite opet istu tipku ("A1" çe se
pojaviti na displayu kao pokazatelj da je
memorija ukljuãena).
UPOZORENJE!
Da osigurate ispravan rad sigurnosnog
antipoplavnog uredjaja, preporuãujemo
da perilicu sudja ne pomiçete ili
naginjete tijekom rada.
Ako je perilicu sudja potrebno pomaknuti
ili nagnuti, budite sigurni da je ciklus
pranja zavr‰en i da u unutarnjosti
perilice nema vode.
5. Iskljuãite perilicu posudja pritiskom na
tipku "ON/OFF" da potvrdite nove
postavke.
Za deaktivaciju memorije, slijedite istu
procedure.
Ova perilica rublja moÏe na ekranu prikazati skupinu gre‰aka u radu.
AUTOMATSKI PRIKAZANE GRE·KE U RADU
GRE·KA
UZROK
RJE·ENJE
Prikaz oznake E2 na
ekranu i zvuãni ekran.
Nema vode (dovod vode zatvoren).
Iskljuãite perilicu, otvorite dovod
vode i ponovno pokrenite program.
Prikaz oznake E3 na
ekranu i zvuãni ekran.
Perilica ne ispu‰ta vodu.
Provjerite da odvodna cijev nije
savinuta ili da filtar ili sifon nisu
zaãepljeni,
ako se problem nastavlja, obratite
se ovla‰tenom servisu.
Prikaz oznake E4 na
ekranu i zvuãni ekran.
Istjecanje vode.
Provjerite da odvodna cijev nije
savinuta ili da filtar ili sifon nisu
zaãepljeni,
ako se problem nastavlja, obratite
se ovla‰tenom servisu.
Prikaz oznake E5, E6, E7, Ef i
na ekranu i zvuãni ekran.
Gre‰ka na elektronskoj kontroli.
Obratite se ovla‰tenom servisu.
Prikaz oznaka E8 i E1 na
ekranu i zvuãni ekran.
Grijaã vode ne radi ispravno ili je
zaãepljen filtar.
Oãistite filtar,
ako se problem nastavlja, obratite
se ovla‰tenom servisu.
EL
31
■ Moja statistika – statistika kori‰tenih
programa i savjeti za uãinkovitiju upotrebu
uredjaja.
SMART TOUCH
Ovaj uredjaj opremljen je Smart Touch
tehnologijom koja, putem aplikacije,
omoguçuje interakciju sa smartphonima s
Android operativnim sustavom i NFC
(komunikacija bliskog polja) funkcijom.
Sve detalje Smart Touch funkcija
saznajte u DEMO verziji aplikacije ili
posjetite:
www.candysmarttouch.com
■ Skinite Candy simply-Fi. aplikaciju na
svoj smartphone uredjaj.
KAKO KORISTITI
TOUCH
Candy simply-Fi aplikacija dostupna
je za uredjaje s Android i iOS operativnim
sustavima
(tablete
i
smartphone).
Medjutim,
za
komunikaciju s uredjajem, iskoristite
potencijal Smart Touch tehnologije
dostupne za Android smartphone uz
NFC tehnologiju, prema sljedeçem
prikazu funkcija:
Android smartphone
s NFC tehnologijom
Interakcija s uredjajem +
sadrÏaji
Android smartphone
bez NFC tehnologije
Samo sadrÏaji
Android Tablet
Samo sadrÏaji
Apple iPhone
Samo sadrÏaji
Apple iPad
Samo sadrÏaji
SMART
PRVA UPOTREBA – Registracija uredjaja
■ Udjite u postavke ("Settings") svog
Android smartphona i aktivirajte NFC
fukciju unutar izbornika za beÏiãna
spajanja i mreÏe ("Wireless &
Networks").
Ovisno o modelu smartphona i
verziji Android operativnog sustava,
postupak NFC aktivacije moÏe
varirati.
Za detalje prouãite uputstva svog
smartphone uredjaja.
■ Ukljuãite uredjaj i aktivirajte Smart
Touch naãin rada odabirom programa
"P0".
FUNKCIJE
■ Pokrenite aplikaciju, napravite korisniãki
profil, registrirajte uredjaj prateçi upute
na displayu smartphona ili pomoçu
kratkih uputa priloÏenih uz uredjaj.
Glavne funkcije dostupne u aplikaciji:
■ Glasovni vodiã – pomoç pri odabiru
optimalnog ciklusa na temelju tri gla
sovna unosa (vrsta posudja, kapacitet,
stupanj zaprljanosti).
Vi‰e informacija, najãe‰çe postavljana
pitanja i video za jednostavnu
registraciju pronadjite na:
www.candysmarttouch.com/how-to
■ Programi – odabir dodatnih programa
pranja.
■ Smart Care – napredne postavke, tvrdoça
vode, "Smart Check-up - provjera"
ciklus, ãi‰çenje filtera i vodiã za
uklanjanje manjih gre‰aka u radu.
32
Redovna upotreba
Ukoliko ne znate gdje je smje‰tena
NFC antena, laganim kruÏnim
pokretima pomiãite smartphone
preko Smart Touch loga dok aplikacija
ne potvrdi spajanje. Za uspje‰an
prijenos podataka, kljuãno je
NEPREKIDNO DRÎATI SMARTPHONE
NA
UPRAVLJAâKOJ
PLOâI
UREdjAJA
TIJEKOM
CIJELOG
POSTUPKA (NEKOLIKO SEKUNDI);
poruka na uredjaju çe vas informirati o pravilnom spajanju i kada je
moguçe udaljiti smartphone.
■ Ukoliko uredjajem Ïelite upravljati putem
aplikacije, potrebno je aktivirati Smart
Touch naãin rada – ukljuãite uredjaj i
odaberite program "P0".
■ Pripazite da je otkljuãan display
smartphona (ukoliko je bio uga‰en, u
stanju pripravnosti) te da je aktivirana
NFC funkcija; u suprotnom, pratite
prethodno navedeni postupak.
■ Prije poãetka programa, napunite perilicu
posudja i stavite deterdÏent.
■ Odaberite Ïeljenu funkciju unutar
aplikacije (npr. odabir programa, "Smart
Check-up - provjera" ciklus, aÏuriranje
statistike, itd…).
Deblje maske ili metalne naljepnicena
smartphonu mogu usporiti ili
onemoguçiti prijenos podataka
izmedju
uredjaja.
Ukoliko
je
potrebno, uklonite ih.
■ Pratite upute na displayu smartphona, i
PRISLONITE GA uz Smart Touch logo
na upravljaãkoj ploãi uredjaja, kada vas
na to uputi aplikacija.
■ Zatvorite vrata uredjaja.
Zamjenom
pojedinih
dijelova
smartphona (npr. straÏnje maske,
baterije, itd…) neoriginalnim dijelovima
moÏete ukloniti NFC antenu ãime
onemoguçujete kori‰tenje aplikacije.
Upravljanje
uredjajem
putem
aplikacije moguçe je samo na
manjoj udaljenosti: odnosno, nije
moguçe na daljinu (npr. iz druge
prostorije, izvan kuçe).
NAPOMENE:
Postavite straÏnju stranu NFC
antene smartphona uz Smart Touch
logo na uredjaju.
33
ODABIR PROGRAMA
Pranje s predpranjem
Za programe pranja s predpranjem, preporuãljivo je dodati jo‰ deterdÏenta (max. 10 g) izravno
u perilicu.
Opis
Program
Higijenski
75°C
Univerzalni
60°C
Antibakterijski ciklus, namijenjen je za pranje i
sterilizaciju posudja (samo jako prljavog) , djeãjih
boãica itd.
Prikladan za pranje uobiãajeno zaprljanog sudja.
Svakodnevni
55°C
Brzi ciklus pranja, za “uobiãajeno” prljavo posudje
- namijenjen je ãestom pranju s standardno
napunjenom perilicom.
Eco
45°C
Program za normalno zaprljano posudje
(najuãinkovitiji u smislu njegove kombinirane
potro‰nje energije i vode za tu vrstu posudja).
Program je normiran prema EN 50242.
Delikatni
45°C
Prikladan za osjetljivo keramiãko i stakleno sudje kao
i za dnevno pranje manje zaprljanog sudja, izuzev‰i
tave.
Rapid 59'
65°C
Prikladan za dnevno pranje uobiãajeno zaprljanog
sudja koje je potrebno oprati neposredno nakon jela
(MAKSIMALNO punjenje sudjem, 8 mjesta).
Rapid 24'
50°C
Program za brzo pranje sudja koje mora biti
oprano odmah nakon jela.
Punjenje perilice sudjem za najvi‰e 6 osoba.
Noçni
55°C
Izuzetno tih ciklus pranja. Savr‰en za pranje
posudja u noçnim satima uz kori‰tenje jeftinije
tarife elektriãne energije.
Pretpranje
Kratko hladno prepranje za sudje koje je stajalo u
perilici sve dok je u potpunosti ne napunite.
Aktivacijom Smart Touch naãina rada, omoguçujete interakciju izmedju uredjaja i Candy simply-Fi
aplikacije. Prije prve upotrebe aplikacije, poloÏaj na
programatoru çe biti namijenjen Higijenski
programu.
= “IMPULSE” programi
N/A = NIJE DOSTUPNO
34
Prosjeãno
trajanje u
min.
SadrÏaj programa
Tipke sa
posebnim
funkcijama
*
130 DA
DA
DA
60°C
120
DA
DA
DA
55°C
80
DA
DA
DA
45°C
190
DA
DA
DA
45°C
85
DA
DA
DA
65°C
59
DA
DA
DA
50°C
24
DA
N/A
DA
55°C
240
DA
DA
DA
5
DA
N/A
Vruçe ispiranje sa
sredstvom za sjsj
Tipka "ALL IN 1"
Tipka "ODGODU
POâETKA PRANJA"
Sa hladnom vodom (15° C)
- Dopu‰teno
odstupanje ± 10% -
Drugo hladno pranje
Prvo hladno pranje
75°C
Glavno pranje
Hladno predpranje
Tipka "EXPRESS"
•••••
••••
••••
•••••
••••
•••••
••••
••••
•
Vruçe predpranje
Provjera koliãine
soli
Provjera sredstva
za sjaj
âi‰çenje filtra
DeterdÏent za pranje
DeterdÏent za
namakanje
*
Popis provjera
KOD PROGRAMA SA VRUåOM VODOM PREOSTALO VRIJEME DO KRAJA PROGRAMA
AUTOMATSKI åE SE NA KRATKO PRIKAZATI KAD SE PROGRAM POKRENE.
35
AQUAPROTECT – ZA·TITA DOVODNE CIJEVI ZA VODU
Glavna dovodna cijev za vodu ugra_ena je unutar za‰titne prozirne cijevi.
U sluãaju kvara ili o‰teçenja glavne dovodne cijevi, svako istjecanje vode biti çe
zadrÏano unutar za‰titne prozirne cijevi.
Ako voda curi iz glavne dovodne cijevi te çe biti vidljivo unutar za‰titne prozirne
cijevi.
Ako se dogodi takav kvar, program pranja moÏe se nastaviti do kraja ali zbog
sigurnosti savjetujemo da zamijenite cijeli sklop cijevi.
Ako dovodna cijev nije dovoljno dugaãka za spajanje prema va‰im potrebama,
moguçe je zamijeniti je duÏom.
Novi sklop cijevi moÏete nabaviti u ovla‰tenom servisu.
Za‰titna
prozirna
cijev
Glavna
dovodna cijev
zavodu
36
UREDJAJ RA
OMEK·AVANJE VODE
* Uredjaj za omek‰avanje vode
tvorniãki je pode‰en na 4. stupanj
(d4) s obzirom da taj stupanj
zadovoljava
zahtjeve
veçine
domaçinstava.
U razliãitim krajevima voda sadrÏi razliãite
koliãine kalcijevih soli i minerala koji se
tijekom pranja taloÏe na stijenkama
posudja i ostavljaju na njima mrlje i bjelkaste
naslage. Ako je ovih soli u vodi vi‰e, voda
je veçe tvrdoçe.
Perilica posudja opremljena je uredjajem
za
odstranjivanje
vapnenca
koji
kori‰tenjem posebne vrste soli iz vode
izluãi vapnenac odnosno vodu omek‰a
tako da je prikladna za pranje posudja.
Podatke o stupnju tvrdoçe vode u Va‰oj
vodovodnoj mreÏi moÏete zatraÏiti od
podruãne uprave Vodovoda.
Prema stupnju tvrdoçe vode u Va‰oj vodovodnoj mreÏi, namjesite vrijednost uredjaja
na sljedeçi naãin:
ZNAâAJNO
Perilica posudja prije ovog postupka
UVIJEK mora biti iskljuãena.
1. DrÏite pritisnutom tipku za "IZBOR
PROGRAMA" i istovremeno ukljuãite
perilicu posudja pritiskom na tipku
"ON/OFF", na kratko çe se jedanput
ukljuãiti zvuãni signal.
Reguliranje uredjaja za
omek‰avanje vode
2. I nadalje, a najmanje 5 sekundi drÏite
pritisnutom tipku za "IZBOR PROGRAMA",
SVE DOK se ne ukljuãi zvuãni signal.
Trenutna postavka razine omek‰avanja
vode biti çe prikazana na ekranu.
Omek‰ivaã vode moÏe tretirati vodu sa
razinom tvrdoçe do 90°fH (francuska
skala tvrdoçe) ili 50°dH (njemaãka skala
tvrdoçe) i to kroz 8 postavki.
Francuska
skala
(°fH)
Njemaãka
skala
(°dH)
0
1
2
3
*4
5
6
7
0-5
6-10
11-20
21-30
31-40
41-50
51-60
61-90
0-3
4-6
7-11
12-16
17-22
23-27
28-33
34-50
Pode‰avanje
omek‰ivaãa
vode
Razina
Tvrdoça vode
Kori‰tenje
soli protiv
kamenca
Postavke su popisane u donjoj tabeli.
NE
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
d0
d1
d2
d3
d4
d5
d6
d7
3. Ponovno pritisnite istu tipku da
odaberete potrebnu razinu omek‰ivanja
vode: pri svakom pritisku na tipku,
postavka çe se poveçati za jednu
razinu. Kada dosegnete razinu „d7”,
prikaz na ekranu vratit çe se na razinu
„d0”.
4. Iskljuãite perilicu posudja pritiskom na
tipku "ON/OFF" da potvrdite nove
postavke.
UPOZORENJE!
Ako se pojavi bilo kakav problem u
radu perilice posudja, iskljuãite
perilicu pritiskom na tipku "ON/OFF"
i
pokrenite postupak ponovno od
poãetka (KORAK 1).
37
K . ,
,
Candy!
H Candy ,
" # $ .
% Candy &$
$
" #$ , ' $ .
H Candy " ' $ $ :
, , , &, & & .
( # # )16800472.
* "
. % " '
' " #
.
* .
+ % GIAS SERVICE 0801−505050, "$ ' ' , ' #
. *$ ' ' .
" / 2 $ "
% $ 3 $ .
9 # " " " ,
.
38
A
B
C
D
E
!
F
" # "START"/"RESET"
(< /> / )
G
! ( " "
H
)*K &
" # "! "EXPRESS"
I
+ ,-- (
" # "! "ALL IN 1"
L
! SMART TOUCH
" # "ON/OFF"
" # " %%"
" # "K&
' "
.
/ x @& x B ' (cm)
K $ 59,8 x 81,8 ÷ 89,8 x 57
117
(cm)
0K 0KK
13
8 . 0,08 − M. 0,8
D EN 50242
D & / " " (MPa)
> # / J # / % " B "
K (#3 + ,--)*
--
( (kWh)
(L)
2,00
19,5
1,38
13,5
0,92
10
0,59
9
K O / : 0,45 W / 0,45 W
* ) ' # " # EN 50242 (
" # '
).
(8
(# 0
Eco
Rapid 24’
39
%%
K .K %K
"! - "#+;" ("
+"3 ( !+"<( =",= +" ;( # #8 "! - !9-3-( + .
( 9 ! + ,--
■ > ' $ .
■ K "ON/OFF" 2 " .
' ' # ' "
.
■ " %%".
■ ' ,
(' &
).
.#+ ! + ,--
1
.
( " " # $
. / , ( ' ), ' .
(
+ #(;( +" # . ) ' " .
■ / "START" .
- " '
# ' $ [/ " : 1h (1 $)
/ 25 (25 )].
■ + , ' ' .
- )' ' .
! , ,
" "$%&'( $)'*++*!".
%K
( + 8 -- 9;"9 -+ (
#+,
( (9 ( +8 ,
+<( +" # "ON/OFF". ! ( ( + + +"<
+ 9(, +" # "ON/OFF"
( 9#( 9(, + 8 --
+8 - 8+! ;( #+ .
,-- - !9-3-(
+ "IMPULSE"
0!
( (9 ( +8 #, , # , (<-,
;(
#8
-
@
+ + 8 , !
( ; "#" @.
% "IMPULSE" u $ , ' $ " .
40
25% ( )
$ ' " $ # .
' " "
" ' $ $ " .
( $ , # " # .
"" (8 + ,--
9;"9
>' " " :
■ / 3 " "RESET". ' ' # ' " "00" ' .
■ % ' '. ' '
# ' " .
■ %$ , .
" # "ALL IN 1"
> ")Z> 1" ("3 1"/"4 1"/"5 1",
.) " , $ .
/ , " " ( , " ' '
').
OX!
( 9#( ;( (; + 8 --
== @ 8 !+, #8-
+ !+(#8 +!(@ # ! #! . ( 8 , 9(- (.
;" ! + ,--
K
" , ' ' , $ .
OX!
+" ! 8( ( +@
+ -;( ( ((--;( ( ;(9) # +8-(!
#3#"!
8 (
(
(
+( + ( = (
;(9) +;B( ( +" # .
* -/ 0 - / - - , 0 software - , -- - " - / - 0 .
%KO
! +"
!( , 8(
-+ + 8 --
RAPID 24’, , # ! +!
+#( ,"" 15 "+, (
+ ;J #"3 , -+"; + !+(#3.
;" ! + ,--
< 5’’ " '
( " ) 3 # " 30
" $ '. %
' '
.
+ ;""J "3
, ' '
# ' " "SL" , . - # $
" , " " "
.
#8 +" # " # "EXPRESS"
J 41
+-8( # + K
%%
" # "K&
' "
- ' 1 23
$ .
( $ "
"#"
+ ,-- :
- " " :
%K
+ -- -8 ! #! ( ( + ( (
(,J.
■ / "K&
' " ( ' ' # " "00").
■ / ' (
#
,
' $ 23 $ ).
1. K " %%" & $ "ON/OFF" ('
).
'
1
2. K $ " %%" 15 " ( " , 2 ).
■ ( , "START".
- ' ' .
3. >'$ 2° ("b1" ' # ' " ).
# , ' ' ' # '
" .
4. / " ("b0" '
# " ).
( ' ,
" " :
5. " "ON/OFF" '' ' .
■ / 3 " "RESET". ' ' # ' " "00" ' .
( # ,
' " " " .
+@ #! ! + ,--
+! -+ @# "! ,
■ - ' '.
' ' # '
"
.
( ' # ' .
■ '
' ' ( # %%
K
.K
).
%K
+ -- -8 ! #! ( ( + ( (
(,J.
42
1. K " %%" & $ "ON/OFF" ('
).
' ' ' ".
2. K $ " %%" 30 " ( " , 3 ).
%K
! #! ( 9+" -;( -
(+"--! #8 3 - "
+! ( + !8- , - #,@ + ( 3 + + ;! + =" -.
3. >'$ ( ' ' # ' " "0" "$ ' ').
4. / " ( ' ' # ' " "1" "$ ' ').
OX!
( -( ( + , #+
(
(+"--! #8
- ( -8
" + ;+ ( +3 (
-#( (
! #!
8(
= #
"! 8(
!+, ( 8 ( "#,(.
5. " "ON/OFF" '' ' .
! #! ; + ( #(8 ( -(B
! "! <(− "-, ( "! .
( @8( # #3
K.K *%
*%
( @8( -(B 2
# =-= .
( @8( -(B 3
# =-= .
/ ( " ).
, .
/ .
' # . >
, " .
' # . >
, " .
( @8( -(B 4
# =-= .
* E6, E7, Ef
( @8( -(B 5,
L # =-= .
/ ( ) .
K " .
( @8( -(B 8
i # =-= .
- ' " # .
K' # . > , " .
.
43
■ #, -! − " ..
SMART TOUCH
> Smart Touch (\9!+( )
, # , " smartphones Android
NFC
(Near Field Communication).
+# 8" "+-; "! ! Smart Touch,
#,((
+ - DEMO "! :
www.candysmarttouch.com
■ K " smartphone # Candy simply−Fi.
0% SMART TOUCH
- Candy simply−Fi (
@; - ! #!; -
"! #8 3 - Android #
iOS, 8 -+"; 8 #
smartphones. 8 ,
-+ ( """+ , -
! #!
# ( + "@
+8 !(8 +! + ; "! Smart Touch -8( - smartphones - "! #8 3 -
Android 9+" -;( - ("
NFC,
3- ( - #8"!@
"! #8 3 -:
Android smartphone
- (" NFC
A"""+ - ! ! +
+ 8-(
Android smartphone
(" NFC
Samo vsebina
Android Tablet
Samo vsebina
Apple iPhone
Samo vsebina
Apple iPad
Contents only
* − ! #! ■ J "!@- " Android
smartphone NFC " 3 - # #!".
(," - -(;" !
smartphone # ( ;# OS !
Android,
# ( + ! NFC -+ (
( ; . + 8 "+-; ,
( ;9
! smartphone.
■ > & Smart Touch
"P0".
■ > # , " # '$ " # ' #$ " " " .
) " ' # :
8 +" , F.A.Q.
# =( - 3#" ( @; - ( ":
www.candysmarttouch.com/how−to
■ * (#8 ^@8 − < " ' " , #$ $ ( , ,
' $ ).
■ K3#" − ( ' .
% * − ##
■ \9!+( * ( − / ' , ^, "Smart
Check−up", ' # "
$ .
■ K ' # ' # , '
$ Smart
Touch
,
"P0".
44
■ B ' "$ ' #$ ( ) NFC $,
' #' .
( ( ( B ( @; NFC
# , -#( " < "; ( - #!#"# +,(
+8 "8!+ Smart
Touch -; - ( +==< ( 3( . (
(
+! - ,
-;( (, (
-(#8 (
K * )
. .K ..K %.. \(
- (!-
(
! #!
@
(- < ( "#"
# # @
+ 8( ( #,"""
( +-# 3( "; ( .
■ > ' , # $ ' .
■ ' # (..: ,
"Smart
Check−up"
,
, ....).
■ >' " ' #$ , K Smart Touch &, ' # .
■ K .
( 8 #,"!--
-""#,
!#8"" smartphone ,
@ -+ 3 ( ( + , !( (
+ ;J!(
-, -;( ( -93 ! !+" # ! "<(!. ,( (
+ , ; .
(#, -;( (
9 -, ( ! "<(! (+. .
#,"!--, -+ #"+) - -
!@(#,, -+ ( !("; ( +-,# !( # NFC, -+B( ( +" - .
NOTES:
#"!@ +!
-(B(
"; (,
+" ,B( + #(,
"8!+ Smart Touch,
(
+ 8 J ! #! , 8( !8
B@. +@ smartpho−
ne , ; < # NFC !,
(
!-++ - @; !
"8!+! Smart Touch ! #! .
# ;" ! #! -;
- ( # -8( +8 #(,: #
3!, ( ( #8 (
#" 3(
+-# ! -;(
"! (+. .: +8 ;( ,""
-, ;9 +8 +).
45
K %%
"3 - 8+"! ( , ' " " (max. 10 g) ' .
8 --
> , ( ), $ .
(8
75°C
(# 0
60°C
/ $ $ .
( " " − # .
-
55°C
Eco
45°C
/ ( " ).
!++-;( + 8 -- =, EN 50242.
+"8
45°C
/ ' '$ $ .
Rapid 59’
65°C
K (J(O%)
9 8 ' ).
Rapid 24’
50°C
( $
. J # $ 6 .
!# (8
55°C
/ '. O" .
8+"! $
' ' ' , .
Smart Touch, # Candy simply−Fi. / $ # , ' (8.
*/_ = *^ *O>%O_%>O
= / "IMPULSE"
46
*
NAI
NAI
NAI
60°C
120
NAI
NAI
NAI
55°C
80
NAI
NAI
NAI
45°C
190
NAI
NAI
NAI
45°C
85
NAI
NAI
NAI
65°C
59
NAI
NAI
NAI
50°C
24
NAI
*/_
NAI
55°C
240
NAI
NAI
NAI
5
NAI
*/_
/ "ALL IN 1"
/ "EXPRESS"
130
b / K>_3%f--
^>fj-
ZO%)3f(O>
* /$ 75°C
/
/ 8 @
#’ +"
"! J (15° C)*
− > ±10% −
•••••
••••
••••
•••••
••••
•••••
••••
••••
•
., #
"+,
(,+!9
+ ,--
/ < < K' # & >
> ! + ,--
J b%) ^f), ) Df)^) /)3 >/)J^O q %) %Z) %)3 /f)(f>JJ>%)
J9>^Ob%>O >3%)J>%> %-^ )_)^- K>%> %- *O>fKO> %)3.
47
AQUAPROTECT − K 0 ) " # . , " " # .
) # " # .
> " ", ' ' .
% ' K % .
/ " # K 48
%
K * - " -
-- - 0 4 (d4),
0 -- - .
% " # ' # " .
´+
.
% , ' " $ ,
'$ .
% #' " .
f' # " :
%K
+ -- -8 ! #! ( ( + (
( (,J.
1. K " %%" & " "ON/OFF" ('
).
"# (#
3@- ",
2. K "
%%" 5 " ,
. - ' ' # ' .
) # 90fH ( ' )
50dH ( ' ) 8 "
'.
0-3
4-6
7-11
12-16
17-22
23-27
28-33
34-50
3@- " 0-5
6-10
11-20
21-30
31-40
41-50
51-60
61-90
0
"3
°dH
( -(#
#,")
0
1
2
3
*4
5
6
7
#" 8
( 3
°fH
(""#
#,")
E++
% " ' # '.
)DO
^>O
^>O
^>O
^>O
^>O
^>O
^>O
d0
d1
d2
d3
d4
d5
d6
d7
3. / " ' "
: ' # ' '
". + #' " "d7", " '
, "" "d0".
4. $ "ON/OFF" ' .
0!
,( + + "8 (
-+ ; ( "#" < (
# + -- -3 !
+"!( ! , = +"!( +;B( +" # "ON/OFF"
# 9( +8 (% 1).
49
VáÏen˘ zákazníku, dûkujeme
ZÁRUKA
Dûkujeme Vám, Ïe jste si vybrali
domácí spotfiebiã CANDY, kvalitní
myãku nádobí, která zaruãuje vysokou
jakost, v˘borné uÏitné vlastnosti a
spolehlivost.
CANDY vyrábí i dal‰í druhy domácích
spotfiebiãÛ jako jsou automatické
praãky, praãky se su‰iãkou, kombinované
kuchyÀské
sporáky,
mikrovlnné
trouby, peãicí trouby a odsavaãe par,
chladniãky a mrazniãky.
PoÏádejte Va‰eho prodejce, aby Vás
informoval o sortimentu tûchto v˘robkÛ
dováÏen˘ch do âeské republiky.
Tento v˘robek podléhá záruãním
podmínkám, ve lhÛtách uveden˘ch v
záruãním listu jimÏ je opatfien.
Potvrzení o záruce musíte uschovat,
náleÏit˘m zpÛsobem vyplnûné, aby mohlo
b˘t pfiedloÏeno v místû autorizovaného
servisniho stfiediska, v pfiípadû nutnosti
zásahu, spoleãnû s daÀov˘n dokladem,
vydan˘m prodejcem ve chvíli nákupu.
ÚVOD
Pfieãtûte si pozornû tento návod k
pouÏití, neboÈ obsahuje dÛleÏité
pokyny pro bezpeãnou instalaci,
pouÏívání a údrÏbu a také uÏiteãné
rady k dosaÏení nejlep‰ích v˘sledkÛ pfii
pouÏívání této myãky.
Uschovejte tuto pfiíruãku pro
pfiípadné dal‰í pouÏití.
50
POPIS OVLÁDACÍCH PRVKÒ
A
B
C
D
Tlaãítko "ON/OFF"
E
Tlaãítko doplÀkov˘ch funkcí
"ALL IN 1"
F
Tlaãítko "START"/"RESET"
(spu‰tûní/vynulování programu)
G
Kontrolky "VOLBA
DOPL≈KOV¯CH FUNKCÍ"
H
I
L
DIGITÁLNÍ DISPLEJ
Tlaãítko "VOLBA PROGRAMÒ"
Tlaãítko "ODLOÎEN¯ START"
Tlaãítko doplÀkov˘ch funkcí
"EXPRESS"
Popis programÛ
Oblast SMART TOUCH
ROZMùRY
59,8 x 81,8 ÷ 89,8 x 57
117
·ífika x V˘‰ka x Hloubka (cm)
Hloubka s otevfien˘mi dvefimi (cm)
TECHNICKÉ ÚDAJE
13-ti dílná souprava
pro 8 osob
Min. 0,08 - Max. 0,8
NáplÀ podle evropsk˘ch norem (EN 50242)
Kapacita nádobí vãetnû hrncÛ
Tlak vody (MPa)
Ji‰tûní / Maximální pfiíkon / Pfiipojovací elektrické napûtí
Viz v˘robní ‰títek
SPOT¤EBA (hlavní programy)*
Program
Energie (kWh)
Voda (L)
2,00
19,5
HYGIENICKÉ MYTÍ
UNIVERZÁLNÍ
1,38
13,5
ECO
0,92
10
RAPID 24'
0,59
9
Spotfieba energie ve vypnutém a pohotovostním reÏimu: 0,45 W / 0,45 W
* Hodnoty namûfiené v laboratofii podle Evropské normy EN 50242 (v bûÏném pouÏití jsou moÏné
rozdíly).
51
VOLBA PROGRAMÒ A
ZVLÁ·TNÍ FUNKCE
Pfieru‰ení programu
Nedoporuãujeme otevírání dvífiek bûhem
chodu program, zvlá‰tû uprostfied mytí a
pfii závûreãném oplacování teplou vodou.
Pokud tedy pfii spu‰tûném programu
otevfiete dvífika (napfi., pokud chcete pfiidat
dal‰í nádobí), myãka se automaticky
zastaví a na displeji bude blikat zb˘vající
doba do ukonãení cyklu.
Po uzavfiení dvífiek, bez zmáãknutí
jakéhokoliv tlaãítka, se cyklus znovu
spustí od okamÏiku, kdy byl pfieru‰en.
Nastavení ProgramÛ
■ Otevfiete dvífika a vloÏte nádobí.
■ Stisknûte tlaãítko "ON/OFF" na pfiibliÏnû
2 sekundy. Displej zobrazí dvû pomlãky.
■ Zvolte program stisknutím
"VOLBA PROGRAMU".
DÒLEÎITÉ
BûÏící program je moÏné pfieru‰it aniÏ
by bylo nutné otevfiít dvífika, staãí
stisknout
tlaãítko
"ZAPNOUT/
VYPNOUT". Pokud se má v takovém
pfiípadû cyklus spustit od místa, ve
kterém byl pfieru‰en, staãí opût
stisknout
tlaãítko
"ZAPNOUT/
VYPNOUT".
tlaãítka
■ Pokud si pfiejete zvolit nûkterou z
moÏností, stisknûte pfiíslu‰né tlaãítko
(rozsvítí se pfiíslu‰ná kontrolka).
MoÏnosti se mohou aktivovat a
deaktivovat DO první minuty od
spu‰tûní programu.
POZOR!
Pokud dvefie myãky otevfiete ve fázi
su‰ení, ozve se akustick˘ signál jako
upozornûní, Ïe cyklus je‰tû není
ukonãen.
■ Stisknûte tlaãítko "START".
Na displeji se zobrazí doba trvání
programu, pfiiãemÏ se stfiídavû mûní
zobrazení hodin a minut [Napfi.: 1 h (1
hodina) / 25 (25 minut)].
Úprava spu‰tûného programu
■ Pokud jsou dvífika zavfiená, po
akustickém signálu, program se spustí
automaticky. Displej zobrazí ãas
zb˘vající do konce cyklu.
Pokud chcete zmûnit nebo zru‰it bûÏící
program,
postupujte
následujícím
zpÛsobem:
DO jedné minuty od spu‰tûní cyklu,
stisknutím tlaãítka "VOLBA PROGRAMU"
je moÏná volba jiného programu.
■ Zmáãknûte alespoÀ na 3 sekund tlaãítko
"RESET". Na displeji se zobrazí "00" a
zazní akustické signály.
Programy "IMPULSE"
■ Probíhající program bude zru‰en˘.
Displej zobrazí dvû pomlãky.
Programy "IMPULSE" pouÏívají techniku
mytí v impulzech, které sniÏuje spotfiebu i
hluk a zlep‰uje v˘kony.
■ V tomto okamÏiku je moÏné nastavit
nov˘ program.
DÒLEÎITÉ
"Obãasné" fungování mycího ãerpadla
NENÍ projevem ‰patného funkce, ale
pfiedstavuje zvlá‰tní charakteristiku
impulzního mytí. Je tedy znakem
správného prÛbûhu programu.
POZOR!
Dfiíve, neÏ spustíte nov˘ program, je
dobré se ujistit, Ïe nebyl odstranûn
ãisticí prostfiedek; kdyby tomu tak
bylo, obnovte dávkování v pfiíslu‰né
dávkovací nádobce.
52
PrÛbûh programu
POZOR!
Po volbû této funkce, zÛstane funkce
aktivní (po rozsvícení odpovídající
kontrolky) i pfii následujících mycích
programech a bude moci b˘t odpojena
(po vypnutí pfiíslu‰né kontrolky) pouze
po opûtovném stisku tlaãítka.
Na displeji se bûhem programu ukáÏe
automaticky aktualizovan˘ ãas zb˘vající do
konce cyklu.
V pfiípadû pfieru‰ení proudu, myãka
nádobí uchovává pamûÈ programu ve
fázi, kdy do‰lo k pfieru‰ení a program
bude opût pokraãovat od tohoto místa,
kde byl pfieru‰en, jakmile bude
obnovena dodávka elektrické energie.
DÒLEÎITÉ
Tato volba se doporuãuje zejména pfii
pouÏití RAPID 24', jehoÏ trvání bude
prodlouÏeno o cca 15 minut, aby
kombinované
ãistící
prostfiedky
uvolnily své nejlep‰í úãinky.
Konec programu
Konec
programu
je
signalizován
akustick˘m signálem (pokud není vypnut),
kter˘ trvá 5 sekund a opakuje se 3x v
intervalech 30 sekund.
Myãka nádobí se automaticky vypne.
Varování doplnûní soli
Pokud va‰e myãka vyÏaduje doplnûní soli,
displej zobrazí a bliká "SL" po zapnutí
myãky. V˘skyt bíl˘ch skvrn na nádobí je
obecnû varovn˘m signálem, Ïe je nutné
doplnit zásobník soli.
Tlaãítka doplÀkov˘ch funkcí
Tlaãítko
"ODLOÎEN¯ START"
Tlaãítko "EXPRESS"
Toto tlaãítko umoÏní úsporu ãasu a energie
v prÛmûru o 25% (podle zvoleného cyklu)
sníÏením koneãného ohfievu vody a doby
su‰ení bûhem posledního oplachování.
PouÏití tlaãítka se doporuãuje veãer, kdyÏ
není nutné, aby právû umyté nádobí bylo
ihned dokonale suché.
Pro lep‰í su‰ení se doporuãuje nechat na
konci cyklu pootevfiená dvífika pro pfiirozenou
cirkulaci vzduchu.
Toto tlaãítko umoÏÀuje naprogramování
spu‰tûní cyklu mytí se zpoÏdûním od 1 do
23 hodin vãetnû.
Pro nastavení odloÏeného startu mytí
postupujte následujícím zpÛsobem:
■ Zmáãknûte
tlaãítko
"ODLOÎEN¯
START" (na displeji se zobrazí nápis
"00").
■ Pro zv˘‰ení doby zpoÏdûní znovu
zmáãknûte tlaãítko (pfii kaÏdém
zmáãknutí se zpoÏdûní zv˘‰í o jednu
hodinu aÏ po maximálnû 23 hodin).
Tlaãítko "ALL IN 1"
Tato volba umoÏÀuje pouÏití optimálních
kombinovan˘ch ãistících prostfiedkÛ "ALL
in 1" ("3 in 1" / "4 in 1" / "5 in 1", apod.).
Stisknutím tohoto tlaãítka se nastaven˘
program mytí zmûní tak, aby kombinované
ãistící prostfiedky uvolnily své nejlep‰í
úãinky (kromû toho se deaktivují kontrolka
nedostatku soli).
■ Pro spu‰tûní odpoãítávání stisknûte
tlaãítko "START".
Displej pfii spu‰tûní programu zobrazí
zb˘vající ãas.
53
OdloÏen˘ start a zvolen˘ program se
vynuluje (displej a kontrolky zhasnou).
Pokud chcete vynulovat odloÏen˘ start,
postupujte následujícím zpÛsobem:
UloÏení naposledy pouÏitého
programu
■ Tlaãítko "RESET" podrÏte stisknuté po
dobu nejménû 3 sekund. Na displeji se
zobrazí "00" a zazní akustické signály.
UloÏení naposledy pouÏitého programu
mÛÏete provést následovnû:
■ OdloÏen˘ start a zvolen˘ program se
anulují. Displej zobrazí dvû pomlãky.
DÒLEÎITÉ
Následující postup zaãnûte VÎDY
pfii vypnuté myãce.
■ Poté, pokud chcete myãku spustit, je
nutné znovu nastavit poÏadovan˘
program a eventuálnû tlaãítky zvolit
doplÀkové funkce tak, jak je uvedeno v
odstavci "NASTAVENÍ PROGRAMÒ".
1. Stisknûte tlaãítko "VOLBA PROGRAMU"
a zároveÀ zapnûte myãku nádobí stisknutím
tlaãítka "ON/OFF" (usly‰íte krátk˘ zvukov˘
signál).
Vypnutí funkce zvukové signalizace
KONCE PROGRAMU
2. Stisknûte a drÏte tlaãítko "VOLBA
PROGRAMU" nejménû po dobu 30
sekund (bûhem této doby zazní 3
akustické signály).
Funkce zvukové signalizace konce
programu mÛÏe b˘t vypnuta následujícím
zpÛsobem:
3. Uvolnûte tlaãítko po zaznûní T¤ETÍHO
akustického signálu ("A0" se zobrazí na
displej pro indikaci zru‰ení uloÏení).
DÒLEÎITÉ
Následující postup zaãnûte VÎDY
pfii vypnuté myãce.
4. Stisknûte opet stejné tlaãítko (na displeji
se zobrazí "A1" pro indikaci, Ïe uloÏení
je zapnuté).
1. Stisknûte tlaãítko "VOLBA PROGRAMU"
a zároveÀ zapnûte myãku nádobí stisknutím
tlaãítka "ON/OFF" (usly‰íte krátk˘ zvukov˘
signál).
5. Vypnûte myãku nádobí stisknutím
tlaãítka "ON/OFF", ãímÏ uvedete do
ãinnosti nové nastavení.
K deaktivaci uloÏení proveìte stejn˘
proces.
2. Stisknûte a drÏte tlaãítko "VOLBA
PROGRAMU" nejménû po dobu 15
sekund (bûhem této doby zaznûjí 2
zvukové signály).
DÒLEÎITÉ
Tato myãka nádobí je vybavena
bezpeãnostním
zafiízením
proti
pfieteãení, které v pfiípadû poruchy
vypou‰tí pfiebyteãnou vodu.
3. Tlaãítko uvolníte v momentu, kdyÏ
usly‰íte druh˘ zvukov˘ signál (na
displeji se zobrazí "b1", coÏ znaãí, Ïe
zvonûní je aktivní).
POZOR!
Aby nedo‰lo k neoãekávanému
spu‰tûní
funkce
pojistky
proti
pfieteãení doporuãujeme Vám, abyste
neh˘bali a nenaklánûli myãku nádobí
bûhem chodu.
V pfiípadû, Ïe je nutné s myãkou
pohnout, nebo ji naklonit, zkontrolujte
nejdfiíve, zda je ukonãen mycí cyklus a
ve vanû myãky nezÛstala Ïádná voda.
4. Opût stisknûte stejné tlaãítko (zobrazí se
"b0" coÏ znaãí, Ïe zvonûní je neaktivní).
5. Vypnûte myãku nádobí stisknutím
tlaãítka "ON/OFF", ãímÏ uvedete do
ãinnosti nové nastavení.
K opûtovné aktivaci zvonûní postupujte
stejn˘m zpÛsobem.
54
Myãka mÛÏe na displeji signalizovat celou fiadu funkãních závad.
AUTOMATICKÁ SIGNALIZACE ZÁVAD
ZÁVADA
Na displeji se zobrazí E2
spolu s krátk˘m akustick˘m
signálem.
Na displeji se zobrazí E3
spolu s akustick˘m signálem.
P¤ÍâINA
Chybí voda (je uzavfien˘ pfiívod
vody).
Spotfiebiã nemÛÏe vypustit vodu z
mycí vany.
ODSTRANùNÍ
Vypnûte myãku, otevfiete kohout pfiívodu vody a znovu nastavte cyklus
mytí.
Zkontrolujte, zda není zalomená
hadice v˘pusti vody, zda není
ucpan˘ sifon, anebo zda nejsou
ucpány filtry.
Pokud závada pfietrvává, obraÈte se
na autorizovan˘ servis.
Na displeji se zobrazí E4
spolu s akustick˘m signálem.
Vytéká voda.
Zkontrolujte, zda není zalomená
hadice v˘pusti vody, zda není
ucpan˘ sifon, anebo zda nejsou
ucpány filtry.
Pokud závada pfietrvává, obraÈte se
na autorizovan˘ servis.
E7, Ef
Na displeji se zobrazí E5, E6,
nebo EL s krátk˘m
akustick˘m signálem.
Závada elektronického fiízení.
Je nutno se obrátit na autorizovan˘
servis.
Na displeji se zobrazí E8
nebo Ei s krátk˘m akustick˘m
signálem.
Topné tûleso ohfievu vody nefunguje
správnû, anebo je ucpan˘ filtr.
Oãistûte filtr.
Pokud závada pfietrvává, obraÈte se
na autorizovan˘ servis.
55
■ Moje statistky – Statistiky mytí a typy
pro efektivnûj‰í vyuÏívání va‰eho
pfiístroje.
SMART TOUCH
Tento spotfiebiã je vybaven˘ technologií
Smart Touch, která umoÏÀuje komunikaci,
prostfiednictvím aplikace, se smartfony
s operaãním systémem Android a
vybaven˘mi funkcí NFC (Near Field
Communication).
Získejte v‰echny detaily funkce
Smart Touch procházením aplikace
v DEMO verzi nebo více na adrese:
www.candysmarttouch.com
■ Stáhnûte si aplikaci Candy simply-Fi.
POUÎITÍ SMART TOUCH
Aplikace Candy simply-Fi je dostupná pro zafiízení se systémy Android
a iOS, pro tablety a smartfony. MÛÏete
komunikovat se spotfiebiãem a
získat v˘hodu nabízenou Smart
Touch pouze se smartfony Android
vybaven˘mi technologií NFC, dle
následujícího schématu:
Android smartfon s
technologií NFC
Interakce se spotfiebiãem
+ obsahem
Android smartfon
bez NFC technologie
Pouze obsah
Android tablet
Pouze obsah
Apple iPhone
Pouze obsah
Apple iPad
Pouze obsah
POPRVÉ – registrace spotfiebiãe
■ Otevfiete menu "Settings" va‰eho
Android smartfonu a aktivujte funkci
NFC v menu "Wireless & Networks".
V závislosti na modelu smartfonu a
OS verzi systému Android mÛÏe b˘t
proces aktivace NFC odli‰n˘. Viz
návod k smartfonu.
■ Zapnûte pfiístroj a aktivujte reÏim Smart
Touch v˘bûrem programu "P0".
■ Otevfiete aplikaci, vytvofite si uÏivatelsk˘
profil a zaregistrujte spotfiebiã pokynÛ na
telefonu nebo dle "Pfiíruãka Rychlého
Startu" sptofiebiãe.
FUNKCE
Hlavní funkce, které jsou v aplikaci k
dispozici:
Dal‰í informace, otázky a video pro
snadnou registraci je dostupné na:
www.candysmarttouch.com/how-to
■ Hlasov˘ asistent – pomocník, kter˘
vám pomÛÏe vybrat ideální cyklus s
pouh˘mi tfiemi vstupy (nádobí, úroveÀ
zatíÏení, úroveÀ zneãi‰tûní).
■ Cykly – V pfiípadû, Ïe chcete pfiidat a
zahájit dodateãné mycí cykly.
■ Smart péãe – Pokroãilé nastavení,
Tvrdost vody, "Smart kontrola", âi‰tûní
filtru a fie‰ení potíÏí.
56
DAL·Í POUÎITÍ – bûÏné pouÏití
Pokud neznáte pozici NFC antény,
krouÏiv˘mi pohyby lehce pohybujte
chytr˘m telefonem nad logem Smart
Touch dokud aplikace nepotvrdí
pfiipojení. Aby byl pfienos dat
úspû‰n˘, je nutné UDRÎOVAT
CHYTR¯ TELEFON V BLÍZKOSTI
OVLÁDACÍHO PANELU BùHEM
CELÉHO NùKOLIKAVTE¤INOVÉHO
P¤IPOJENÍ. Následnû Vás bude
zafiízení informovat o správném
v˘sledku operace a oznámí Vám, Ïe
je moÏné pfiesunout se s chytr˘m
telefonem kamkoliv.
■ PokaÏdé, kdyÏ budete chtít spravovat
zafiízení pfies aplikaci, musíte nejprve
aktivovat reÏim Smart Touch tím, Ïe
zapnete spotfiebiã a zvolíte program
"P0".
■ Ujistûte se, zda máte odemãenou
obrazovku telefonu (z pohotovostního
reÏimu) a aktivovanou funkci NFC. V
opaãném pfiípadû postupujte podle v˘‰e
uveden˘ch pokynÛ.
■ Chcete-li spustit mycí cyklus, vloÏte
nádobí a ãisticí prostfiedek.
■ Vyberte poÏadovanou funkci v aplikaci
(napfi.: spu‰tûní programu, cyklus
"Smart kontrola", aktualizace statistik, atd.).
Silné obaly nebo metalické nálepky
na smartfonu mohou ovlivnit nebo
bránit pfienosu dat mezi telefonem a
spotfiebiãem. V pfiípadû potfieby je
odstraÀte.
■ Postupujte podle pokynÛ na displeji
telefonu a dle poÏadavku aplikace jej
UDRÎUJTE V BLÍZKOSTI loga Smart
Touch, které se nachází na ovládacím
panelu spotfiebiãe.
■ Zavfiete dvífika spotfiebiãe.
Nahrazením nûkter˘ch ãástí chytrého
telefonu (napfi. zadní kryt, baterie
atd.) neoriginálními sloÏkami by
mohlo dojít k po‰kození NFC antény,
které by pak mohlo bránit plnému
vyuÏití aplikace.
Správa a ovládání spotfiebiãe
prostfiednictvím aplikace je moÏná
pouze „v blízkosti“: nelze provést
operace na dálku (napfi.: z jiné
místnosti; mimo domu).
POZNÁMKY:
Umístûte smartfon tak, Ïe NFC anténa
na zadní stranû odpovídá pozici
Smart Touch logu spotfiebiãe.
57
TABULKA MYCÍCH PROGRAMÒ
Mytí s pfiedmytím
Pro programy s pfiedmytím doporuãujeme pfiidat dal‰í dávku ãistícího prostfiedku (max. 10 g)
pfiímo do myãky.
Programu
Popis programu
Hygienické mytí
75°C
Cyklus s aktibakteriálním úãinkem, vhodn˘ k mytí
a dezinfekci nádobí (s odoln˘mi usazeninami),
kojeneck˘ch láhví, apod.
Univerzální
60°C
Vhodné k mytí nádobí a hrncÛ normálnû
zneãi‰tûn˘ch.
Denní
55°C
Rychl˘ cyklus pro bûÏnû zneãi‰tûné nádobí,
vhodn˘ k ãastému mytí a bûÏné mnoÏství
nádobí.
Eco
45°C
Program pro bûÏnû zneãi‰tûné nádobí (nejúãinûj‰í z
hlediska spotfieby vody a energie).
Program dle normy EN 50242.
Jemné mytí
45°C
Vhodné k mytí nádobí kfiehkého, dekoratívního a
skla. Tento program je vhodn˘ také pro denní mytí
nádobí málo zneãi‰tûného, s v˘jimkou hrncÛ.
Rychloprogram 59’
65°C
Vhodné ke kaÏdodennímu mytí, ihned po pouÏití
nádobí a hrncÛ bûÏnû zneãi‰tûn˘ch (MAX 8 poklic).
Rapid 24'
50°C
Rychlé mytí pro nádobí, které bude um˘váno
ihned po jídle. NáplÀ myãky soupravou pro 6
osob.
Noc
55°C
Maximálnû tich˘ program. Je ideální pro provoz
v noãních hodinách pfii vyuÏití vyuÏívaní poplatkÛ
energie v slabém provozu.
Krátké studené pfiedmytí nádobí pouÏitého ráno
nebo v poledne, pokud chceme odloÏit mytí plné
náplnû aÏ na veãer.
Pfiedmytí
Aktivace reÏimu Smart Touch umoÏÀuje interakci
mezi pfiístrojem a aplikací Candy simply-Fi. Pfied
prvním pouÏitím aplikace bude tato pozice obsazena
Hygienické mytí programem.
= Programy “IMPULSE”
N/A = NASTAVENÍ FUNKCE NENÍ MOÎNÉ
58
*
60°C
120
ANO
ANO
ANO
55°C
80
ANO
ANO
ANO
45°C
190
ANO
ANO
ANO
45°C
85
ANO
ANO
ANO
65°C
59
ANO
ANO
ANO
50°C
24
ANO
N/A
ANO
55°C
240
ANO
ANO
ANO
5
ANO
N/A
Tlaãítko "ALL IN 1"
ANO
Tlaãítko "EXPRESS"
ANO
Hork˘ oplach s
pfiídavkem le‰tidla
ANO
Druh˘ studen˘ oplach
130
První studen˘ oplach
Tlaãítko "ODLOÎEN¯
START"
Tlaãítka
pro speciální
funkce
75°C
Hlavní mytí
Studené pfiedmytí
PrÛm.doba
programu
v min.
Pfii studené vodû 15°C*
(tolerance ±10%)
•••••
••••
••••
•••••
••••
•••••
••••
••••
•
PrÛbûh mycího programu
Horké pfiedmytí
Kontrola soli v
zásobníku
Kontrola le‰ticího
prostfiedku
Vyãi‰tûní filtrÛ
Mycí prostfiedek pro
hlavní mytí
Mycí prostfiedek
pro pfiedmytí
Provedení kontroly
P¤I NAPOU·TùNÍ HORKÉ VODY JE BùHEM CHODU PROGRAMU AUTOMATICKY
ZOBRAZOVÁN NA DISPLEJI âAS ZB¯VAJÍCÍ DO KONCE MYCÍHO CYKLU.
59
AQUAPROTECT – BEZPEâNOSTNÍ P¤ÍVODNÍ HADICE
Primární-hlavní pfiívodní hadice vody je vloÏena v ochranném prÛhledném
zachycovacím obalu.
V pfiípadû netûsnosti primární-hlavní pfiívodní hadice se voda dostává mezi pfiívodní
hadici a prÛhledn˘ zachycovací obal.
Pfiítomnost vody mezi prÛhledn˘m zachycovacím obalem a pfiívodní hadicí je snadno
rozeznatelná zrakem.
Prací cyklus je v‰ak moÏno bez problémÛ dokonãit; av‰ak doporuãujeme v˘mûnu
pfiívodní hadice.
Pokud nemá pfiívodní hadice dostateãnou délku pro provedení správného pfiipojení,
vymûÀte hadici za jinou o odpovídající délce.
Hadici poÏadujte po Servisním asistenãním stfiedisku.
Bezpeãnostní
zachycovací
obal
Primární-hlavní
pfiívodní hadice
vody
60
ZA¤ÍZENÍ
VODY
NA
ZMùKâOVÁNÍ
* Zmûkãovací zafiízení je ve v˘robû
nastaveno na 4. stupeÀ (d4), coÏ
vyhovuje
poÏadavkÛm
vût‰iny
uÏivatelÛ.
V závislosti na zdroji obsahuje voda rÛzné
mnoÏství vápence a minerálÛ, které se
usazují na nádobí a zanechávají na jeho
povrchu bílé skvrny a ‰mouhy. Jak vysoká
je pfiítomnost tûchto minerálÛ ve vodû, tak
velká je její tvrdost. Myãky nádobí jsou
vybaveny zafiízením pro zmûkãování vody,
které vyÏadují ke své regeneraci speciální
sÛl. Takto zmûkãená voda je pak v myãce
pouÏívána pro mytí nádobí.
StupeÀ tvrdosti vody Vám sdûlí spoleãnost,
která zaji‰Èuje její dodávku nebo si ji
mÛÏete nechat zmûfiit.
Podle toho, do které kategorie tvrdosti
patfií va‰e voda, nastavte hodnotu jejího
zmûkãování následujícím zpÛsobem:
DÒLEÎITÉ
Následující postup zaãnûte VÎDY
pfii vypnuté myãce.
1. Stisknûte tlaãítko "VOLBA PROGRAMU"
a zároveÀ zapnûte myãku nádobí stisknutím
tlaãítka "ON/OFF" (usly‰íte krátk˘
zvukov˘ signál).
Nastavení zmûkãovaãe vody
Zmûkãovaã vody je schopen upravovat
vodu o tvrdosti do 90°fH (francouzská
stupnice) nebo 50°dH (nûmecká stupnice
tvrdosti vody) v 8 nastaviteln˘ch stupních.
2. Stisknûte a drÏte tlaãítko "VOLBA
PROGRAMU" nejménû po dobu 5
sekund a pusÈte jej aÏ tehdy, kdyÏ
usly‰íte zvukov˘ signál. Na displeji se
zobrazí úroveÀ nastaveného odvápnûní
vody.
0-3
4-6
7-11
12-16
17-22
23-27
28-33
34-50
Nastavení
zmûkãovaãe
vody
0-5
6-10
11-20
21-30
31-40
41-50
51-60
61-90
PouÏití
regeneraãní
soli
°dH
(nûmecká
stupnice)
0
1
2
3
*4
5
6
7
Tvrdost
vody
°fH
(fran.
stupnice)
ÚroveÀ
tvrdosti
Nastavení je uvedeno v následující tabulce.
NE
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
d0
d1
d2
d3
d4
d5
d6
d7
3. Opût stisknûte stejné tlaãítko a zvolte si
úroveÀ odvápnûní vody, kterou
poÏadujete: kaÏd˘m stisknutím tlaãítka
se zv˘‰í hodnota o jeden stupeÀ. Po
dosaÏení hodnoty "d7" ukazovatel
pfieskoãí na úroveÀ "d0".
4. Vypnûte myãku nádobí stisknutím
tlaãítka "ON/OFF", ãímÏ uvedete do
ãinnosti nové nastavení.
POZOR!
Pokud byste z jakéhokoliv
nedokázali
dokonãit
vypnûte myãku stisknutím
"ON/OFF" a zaãnûte od
(BOD 1).
61
dÛvodu
postup,
tlaãítka
zaãátku
Gratulálunk!
GARANCIA
Köszönjük, hogy kitınŒ teljesítményt
és nagy megbízhatóságot garantáló,
kiváló minŒségı Candy mosogatógépet
vásárolt.
A Candy sokféle háztartási készüléket
gyárt:
mosógépeket, mosó-/szárítógépeket,
tızhelyeket, mikrohullámú sütŒket,
sütŒket és tızhely-asztallapokat,
hıtŒ- és fagyasztógépeket.
A teljes Candy termékcsaládot bemutató
katalógust kérje márkakereskedŒjétŒl.
Kérjük, hogy figyelmesen olvassa
el ezt a füzetet, mert az fontos
információkat tartalmaz a gép
biztonságos telepítésével, használatával
és karbantartásával kapcsolatban,
továbbá hasznos tanácsokkal szolgál
arra vonatkozóan, hogyan érhetŒk el a
legjobb eredmények a mosogatógép
használatával.
Kérjük, tartsa ezt a tájékoztató füzetet
biztonságos helyen, hogy a késŒbbiek
során is bármikor belelapozhasson.
A
készülékhez
garanciajegyet
mellékeltünk, amely a Mıszaki Segélyszolgálat díjmentes igénybevételét teszi
lehetŒvé.
Kérjük, Œrizze meg a vásárlásnál
kapott blokkot. A blokkot tárolja
biztonságos helyen, mert azt be kell
mutatnia a kiérkezŒ szerelŒnek.
62
A KEZELÃSZERVEK ISMERTETÉSE
A
B
C
D
E
„ON/OFF” gomb
„PROGRAMVÁLASZTÁS”gomb
„KÉSLELTETETT INDÍTÁS” gomb
„EXPRESS” opciógomb
„ALL IN 1” opciógomb
F
„START”/”RESET” gomb
(programindítás/programtörlés)
G
H
I
I
„OPCIÓVÁLASZTÁS” kijelzŒk
DIGITÁLIS KIJELZÃ
Programleírás
SMART TOUCH terület
MÉRETEK
59,8 x 81,8 ÷ 89,8 x 57
117
Szélesség x Magasság x Mélység (cm)
Mélység nyitott ajtó esetén (cm)
MÙSZAKI ADATOK
EN 50242 szerinti mennyiség
Befogadóképesség (lábasok, edények)
Hálózati víznyomás (MPa)
13
8 fŒ
Min. 0,08 - Max. 0,8
Biztosíték / BemenŒ teljesítmény / Hálózati feszültség
Lásd a géptörzslapot
FOGYASZTÁS (fŒ programok)*
Programok
Energia (kWh)
Víz (L)
2,00
19,5
1,38
13,5
0,92
10
0,59
9
Energiafogyasztás kikapcsolt / tartás üzemmódban: 0,45 W / 0,45 W
* Az EN 50242 európai szabvány szerint laboratóriumban mért értékek (a mindennapi használat során
elŒfordulhatnak eltérések).
HIGIÉNIKUS
ÁLTALÁNOS
ECO
RAPID 24'
63
PROGRAMVÁLASZTÁS ÉS
SPECIÁLIS FUNKCIÓK
A program megszakítása
A program futása közben, különösen a fŒ
mosogatási fázis és az utolsó meleg öblítés
közben nem javasoljuk az ajtó kinyitását.
Ha azonban valamelyik program futása
közben nyitja ki az ajtót (például az
edények behelyezése céljából), a gép
automatikusan leáll, és a kijelzŒ a ciklus
vége elŒtt a hátralévŒ idŒt villogva mutatja.
Gombok lenyomása nélkül csukja be az
ajtót! Ezt követŒen a program onnan
folytatódik, ahol megszakadt (szükség
esetén a készülék elŒször egy rövid
hŒsokk elleni programot hajt végre).
Programbeállítás
■ Nyissa ki az ajtót és helyezze a piszkos
edényeket a készülékbe.
■ Körülbelül 2 másodpercre nyomja le a
„ON/OFF” gombot.
A kijelzŒn két sor jelenik meg.
■ Egy program kiválasztásához nyomja le
a „PROGRAMVÁLASZTÁS” gombot.
FONTOS!
A mıködésben lévŒ program az ajtó
kinyitása nélkül az „ON/OFF” gomb
lenyomásával szakítható meg. Ebben
az esetben egyszerıen csak nyomja
meg a „ON/OFF” gombot, ha onnan
szeretné folytatni a ciklust, ahol az
félbeszakadt.
■ Ha opciót szeretne választani, nyomja le
a megfelelΠgombot (kigyullad a
jelzŒlámpa).
Az opciógombokat a program kezdete
elŒtt egy percen BELÜL lehet kiválasztani,
vagy a kiválasztást megszüntetni.
■ Nyomja le a „START” gombot.
A program hossza a kijelzŒn látható az
óra és a perc váltakozásával [például:
1 h (1 óra) / 25 (25 perc)].
FIGYELMEZTETÉS!
Ha a szárítási ciklus közben nyitja ki
az ajtót, akkor hangjelzés figyelmezteti
Önt arra, hogy a szárítási ciklus még
nem fejezŒdött be.
■ Amikor az ajtó zárt állapotban van, egy
hangjelzés után a program automatikusan elindul. A kijelzŒ a ciklus végéig
hátralévŒ idŒt mutatja.
Egy mıködésben lévŒ program
megváltoztatása
Egy
mıködésben
lévŒ
program
megváltoztatásához vagy törléséhez a
következŒképpen kell eljárni:
A program kezdete elŒtt egy percen
BELÜL egy másik program is választható
a „PROGRAMVÁLASZTÁS” gomb
lenyomásával.
■ Tartsa legalább 3 másodpercig lenyomva a
„RESET” gombot.
A „00” felirat jelenik meg a kijelzŒn, és
hangjelzés hallható.
"IMPULZUS" programok
Az "IMPULZUS" programok olyan impulzív
mosogatási technológiát alkalmaznak,
amely csökkenti a fogyasztást és a zajt, és
növeli a teljesítményt.
■ Az aktuális program törlŒdik. A kijelzŒn
két sor jelenik meg.
■ Ezután egy új program állítható be.
FONTOS!
A mosogatószivattyú "szakaszos"
mıködése NEM számít hibás
mıködésnek, mert ez az impulzusos
mosogatás jellegzetessége, ezért a
program
normál
mıködésének
tekintendŒ.
FIGYELMEZTETÉS!
Egy új program elindítása elŒtt
ellenŒriznie kell, hogy van-e még
mosogatószer
az
adagolóban.
Szükség esetén töltse fel az
adagolót.
64
Programmıveletek
FIGYELMEZTETÉS!
A kiválasztás után ez az opció
bekapcsolva marad (a megfelelŒ
jelzŒlámpa
ég)
a
következŒ
mosogatási
ciklusban
is,
és
deaktiválása csak a gomb ismételt
lenyomásával végezhetŒ el (a
megfelelŒ jelzŒlámpa kialszik).
A program mıködése közben a kijelzŒ a
ciklus végéig hátralévŒ, automatikusan
frissülŒ idŒt mutatja.
Ha a gép mıködése közben áramszünet
következik be, a készülék speciális
programja elraktározza a kiválasztott
programot, és az áramszolgáltatás
helyreállítása után ott folytatja a
mosogatást, ahol abbahagyta.
FONTOS!
Ezt az opciót elsŒsorban az RAPID
24' program használata esetén
javasoljuk,
amelynek
idŒtartama
mintegy 15 perccel meghosszabbodik
azért, hogy mosogatószer-tabletták
jobban kifejthessék hatásukat.
A program vége
Egy 5 másodperces berregés hallatszik (ha
nincsen elnémítva) 3 alkalommal 30
másodperces idŒközökkel, jelezve, hogy a
program befejezŒdött.
A mosogatógép automatikusan kikapcsolódik.
„Sótartály üres” figyelmeztetés
Ha szükségessé válik a mosogatógép
sóval történŒ feltöltése, a kijelzŒn az
„SL” felirat villog a mosogatógép
bekapcsolásakor. A fehér foltok edényeken
való megjelenése általában arra utal, hogy
a sótartályt fel kell tölteni.
Opciógombokat
„EXPRESS” gomb
„KÉSLELTETETT INDÍTÁS” gomb
Ez a gomb átlagosan 25%-os energia- és
idŒmegtakarítást tesz lehetŒvé (a kiválasztott
ciklusnak megfelelŒen), mert csökkenti a
mosogatóvíz hŒmérsékletét és a szárítási
idŒt az utolsó öblítéskor.
Az enyhén szennyezett edényekhez
javasoljuk, illetve akkor, ha az edényeknek
nem kell azonnal tökéletesen megszáradniuk.
Ha jobb szárítást szeretne elérni,
javasoljuk, hogy hagyja félig nyitva a
mosogatógép ajtaját a ciklus végén, hogy
természetes módon keringhessen a levegŒ
a mosogatógépben.
A mosogatógép beindításának ideje ezzel
a gombbal állítható be, így a készülék
indítása 1-23 órával késleltethetŒ.
A késleltetett indításhoz a következŒkképpen
kell eljárni:
■ Nyomja
le
a
„KÉSLELTETETT
INDÍTÁS” gombot („00” jelenik meg a
kijelzŒn).
■ Nyomja meg ismét a gombot a késleltetési órák számának növelése céljából
(a gomb minden egyes lenyomásakor a
késleltetés 1 órával növekszik maximum
23 óráig).
„ALL IN 1” gomb
Ez az opció optimalizálja a „Minden az
egyben” („Három az egyben”/„Négy az
egyben”/„Öt az egyben” stb.) kombinált
mosogatószerek használatát.
A gomb lenyomásával a kiválasztott
mosogatóprogram módosul, hogy a
legjobb teljesítményt hozza ki a kombinált
mosogatószerekbŒl (ezen kívül inaktiválódnak a
sóhiány jelzŒlampa).
■ A visszaszámlálás megkezdéséhez
nyomja le a „START” gombot.
A kijelzŒ a program kezdetéig hátralévŒ
idŒt mutatja.
A visszaszámlálás végén a program
automatikusan beindul, és a kiválasztott
ciklus hossza jelenik meg a kijelzŒn.
65
A késleltetett indítás törléséhez
következŒkképpen kell eljárni:
a
Az utoljára használt program
tárolása
Az utoljára használt program tárolása a
következŒképpen végezhetŒ el:
■ Tartsa legalább 3 másodpercig lenyomva a
„RESET” gombot.
A „00” felirat jelenik meg a kijelzŒn, és
hangjelzés hallható.
FONTOS!
A mûvelet megkezdése elõtt a
mosogatógépet MINDIG ki kell kapcsolni.
■ A késleltetett indítás és a kiválasztott
program törlŒdik.
A kijelzŒn két sor jelenik meg.
1. Tartsa lenyomva a „PROGRAMVÁLASZTÁS”
gombot, és ezzel egyidejıleg kapcsolja
be a mosogatógépet a „ON/OFF” gomb
lenyomásával (egy rövid hangjelzés
hallható).
■ Ekkor egy új programot és opciógombokat
kell beállítani egy új program
beindításához a „PROGRAMBEÁLLÍTÁS”
címı részben foglaltak szerint.
2. Legalább 30 másodpercig továbbra is tartsa
lenyomva a „PROGRAMVÁLASZTÁS”
gombot (ezalatt 3 hangjelzés hallható).
A hangjelzés némítása a
PROGRAM VÉGÉN
3. A HARMADIK hangjelzés megszólalásakor
engedje fel a gombot (az „A0” felirat
jelenik meg a kijelzŒn, ami a tárolás
kikapcsolását jelzi).
A program végét jelzŒ figyelmeztetést a
következŒképpen lehet némítani:
4. Nyomja le ismét ugyanazt a gombot (az
„A1” felirat jelenik meg a kijelzŒn, ami a
tárolás bekapcsolását jelzi).
FONTOS!
A mûvelet megkezdése elõtt a
mosogatógépet MINDIG ki kell kapcsolni.
5. Kapcsolja ki a mosogatógépet a
„ON/OFF” gomb megnyomásával az új
beállítás megerŒsítéséhez.
A tárolás megszüntetéséhez ugyanazt az
eljárást kell követni.
1. Tartsa lenyomva a „PROGRAMVÁLASZTÁS”
gombot, és ezzel egyidejıleg kapcsolja
be a mosogatógépet a „ON/OFF” gomb
lenyomásával (egy rövid hangjelzés
hallható).
FONTOS!
A
mosogatógép
túlfolyásgátló
biztonsági
berendezéssel
van
felszerelve, amely probléma esetén
automatikusan kiüríti a felesleges
vizet.
2. Legalább 15 másodpercig továbbra is tartsa
lenyomva a „PROGRAMVÁLASZTÁS”
gombot (ezalatt 2 hangjelzés hallható).
3. A második hangjelzés megszólalásakor
engedje fel a gombot (a „b1” felirat
jelenik meg a kijelzŒn, amely azt jelzi,
hogy a hangjelzΠbe van kapcsolva).
FIGYELMEZTETÉS!
A
túlfolyásgátló
biztonsági
berendezés megfelelŒ mıködése
érdekében javasoljuk, hogy használat
közben nem mozgassa, illetve ne
billentse meg a mosogatógépet.
Ha valami miatt el kell mozdítania
vagy meg kell billentenie a
mosogatógépet, elŒször várja meg a
mosogatási ciklus befejezŒdését,
vagy ügyeljen arra, hogy ne maradjon
víz a tartályban.
4. Nyomja le ismét ugyanazt a gombot (a
„b0” felirat jelenik meg, ami azt jelzi,
hogy a hangjelzΠki van kapcsolva).
5. Kapcsolja ki a mosogatógépet a
„ON/OFF” gomb megnyomásával az új
beállítás megerŒsítéséhez.
A jelzŒhang újbóli bekapcsolásához
ugyanezt a folyamatot kövesse végig.
66
A mosogatógép többféle hibát képes a kijelzŒn jelezni.
AUTOMATIKUS HIBAJELZÉSEK
HIBA
OK
MEGOLDÁS
E2 jelenik meg a kijelzŒn és
megszólal a hangjelzŒ.
Nincs víz (a bevezetŒ csŒ le van
zárva).
Kapcsolja ki a mosogatógépet,
nyissa ki a bevezetŒ csövet és
nullázza a ciklust.
E3 jelenik meg a kijelzŒn és
megszólal a hangjelzŒ.
A gép nem tudja leüríteni a vizet.
EllenŒrizze, hogy az elvezetŒ csŒ
nincs-e meghajolva, vagy a szifon
és a szırŒk nincsenek-e eldugulva.
Ha a probléma továbbra is fennáll,
lépjen kapcsolatba az
Ügyfélszolgálattal.
E4 jelenik meg a kijelzŒn és
megszólal a hangjelzŒ.
Szivárog a víz.
EllenŒrizze, hogy az elvezetŒ csŒ
nincs-e meghajolva, vagy a szifon
és a szırŒk nincsenek-e eldugulva.
Ha a probléma továbbra is fennáll,
lépjen kapcsolatba az
Ügyfélszolgálattal.
E5, E6, E7, Ef vagy EL
jelenik meg a kijelzŒn és
megszólal a hangjelzŒ.
Meghibásodott az elektronikus
vezérlŒszerkezet.
Lépjen kapcsolatba az
Ügyfélszolgálattal.
E8 vagy Ei jelenik meg a
kijelzŒn és megszólal a
hangjelzŒ.
A vízmelegítŒ elem nem mıködik
megfelelŒen, vagy eltömŒdött a
szırŒlemez.
Tisztítsa meg a szırŒlemezt.
Ha a probléma továbbra is fennáll,
lépjen kapcsolatba az
Ügyfélszolgálattal.
67
■ My Statistics (Statisztikáim) – mosási
statisztikák és tippek a készülék
hatékony használatához.
SMART TOUCH
A készülék az úgynevezett Smart Touch
technológiával van kiegészítve, amely az
alkalmazáson keresztül lehetŒvé teszi az
Android operációs rendszerrel mıködŒ és
az NFC (Near Field Communication)
funkcióval
ellátott
okostelefonokkal
való együttmıködést.
Ismerje meg a Smart Touch funkciók
részleteit az alkalmazás DEMO
módban történŒ böngészésével,
vagy látogasson el a következŒ
webhelyre:
www.candysmarttouch.com
■ Töltse le okostelefonjára a Candy
simply-Fi alkalmazást.
A Candy simply-Fi alkalmazás
Android és iOS operációs rendszerı
táblagépekhez és okostelefonokhoz
érhetŒ el. Mindemellett csak az NFC
funkcióval
ellátott,
Android
operációs
rendszerrel
mıködŒ
okostelefonok segítségével lehet a
géppel kapcsolatot teremteni a
Smart Touch által kínált lehetŒség
használatával, az alábbi rendszer
szerint:
Android okostelefon
NFC technológiával
Együttmıködés a
géppel + tartalom
Android okostelefon
NFC technológia
nélkül
Csak tartalom
Android táblagép
Csak tartalom
Apple iPhone
Csak tartalom
Apple iPad
Csak tartalom
A SMART TOUCH HASZNÁLATA
ELSÃ ALKALOMMAL – A gép regisztrálása
■ Lépjen a az Android okostelefon
„Beállítások” menüjébe és a „Vezeték
nélküli hálózatok és hálózatok”
menüben aktiválja az NFC funkciót.
Az okostelefon típusától és Android
operációs rendszerének verziójától
függŒen eltérŒ lehet az NFC funkció
aktiválásának módja. Olvassa el
a részleteket az okostelefon
kézikönyvében.
■ Kapcsolja be a készüléket és
engedélyezze a Smart Touch opciót a
"P0" program kiválasztásával
FUNKCIÓK
■ Nyissa meg az alkalmazást, hozza létre
a felhasználói profilt, és regisztrálja a
készüléket
a
telefon
kijelzŒjén
megjelenŒ vagy a készülékhez mellékelt
„Rövid útmutató”-ban található uta
sításokat követve.
Az applikációban elérhetŒ fŒ funkciók:
■ Voice Assistant (Hang alapú asszisztencia) – segít kiválasztani az ideális
programot három adat megadása
alapján (edények típusa, mennyisége és
szennyezettségi fokozata).
Az
egyszerı
regisztrációval
kapcsolatos további információ, a
GYIK és a videó a következŒ címen
érhetŒ el:
www.candysmarttouch.com/how-to
■ Cycles (Programok) – plusz programok
kiválasztása és indítása.
■ SmartCare – további beállítások, víz
keménysége,
"Smart
Check-up"
(‘okos ellenŒrzés’), filtertisztítás és
hibaelhárítás.
68
KÖVETKEZÃ ALKALOMMAL –
Rendszeres használat
Ha nem tudja, hogy hol helyezkedik
el az NFC antenna, forgassa
körkörösen az okostelefont a Smart
Touch logó fölött, amíg az
alkalmazás jelzi a kapcsolatot. A
sikeres
adatátvitel
érdekében
fontos,
hogy
A
NÉHÁNY
MÁSODPERCIG TARTÓ MÙVELET
IDEJE ALATT A MÙSZERFALON
TARTSA AZ OKOSTELEFONT; a
készüléken
megjelenŒ
üzenet
tájékoztat a mıvelet eredményérŒl,
és jelzi, mikor lehet elvenni onnan az
okostelefont.
■ Minden alkalommal, amikor az applikáció
segítségével szeretné vezérelni a
készüléket, engedélyezni kell a Smart
Touch üzemmódot úgy, hogy a
készüléket bekapcsolja, kiválasztja a
"P0" programot.
■ EllenŒrizze, hogy feloldotta-e a telefon
képernyŒjét (az esetleges készenléti
üzemmódból), és aktiválta-e az NFC
funkciót. Ha nem, akkor hajtsa végre a
korábban említett lépéseket.
■ Ha el akarja indítani a mosogatási
ciklust, helyezze az edényeket a
készülékbe, töltse be a tisztítószert.
A vastag telefontokok vagy az
okostelefonon lévŒ fém matricák
befolyásolhatják vagy akadályozhatják
a gép és a telefon közötti adatátvitelt.
Szükség esetén távolítsa el azokat.
■ Válassza ki a kívánt funkciót az
applikációban (pl. mosogatási ciklus
indítása, "Smart Check-up" - ‘okos
ellenŒrzés’ opció, statisztikák frissítése, stb.).
■ Kövesse a telefon kijelzŒjén megjelenŒ
utasításokat, és amikor az alkalmazás
kéri, TARTSA A TELEFONT a készülék
mıszerfalán lévŒ Smart Touch logó fölé.
Az okostelefon egyes alkatrészeinek
(például hátsó borítólap, akkumulátor
stb.) nem eredeti alkatrészekkel
történŒ kicserélése az NFC antenna
eltávolítását eredményezheti, ami
megakadályozza az alkalmazás teljes
körı használatát.
■ Csukja be a készülék ajtaját.
A gép alkalmazáson keresztül
történŒ kezelése és irányítása csak
„közelrŒl” lehetséges: távvezérlésre
nincs lehetŒség (például egy másik
helyiségbŒl; a házon kívülrŒl).
MEGJEGYZÉSEK:
Úgy helyezze el okostelefonját, hogy
a hátoldalán lévŒ NFC antenna egybeessen a készüléken lévŒ Smart
Touch logó helyzetével.
69
PROGRAMVÁLASZTÁS
Mosogatás elŒmosással
Az elŒmosást is tartalmazó mosogatóprogramoknál célszerı még egy adag mosogatószert
közvetlenül a gépbe tölteni (max. 10 g).
Program
Leírás
Higiénikus 75°C
Antibakteriális ciklus (akár erŒsen szennyezett)
edények, bébiüvegek stb. mosogatásához és
sterilizálásához.
Általános
60°C
Naponta egyszer – átlagosan szennyezett edényekhez
és a nap folyamán félretett edények mosogatásához.
Napi
55°C
Gyors
ciklus
„átlagosan”
szennyezett
edényekhez – gyakori mosogatáshoz és normál
adagokhoz.
Takarékos
45°C
KimélŒ
45°C
Program átlagosan szennyezett edényekhez (az adott
edényfajta esetében a leghatékonyabb programnak tekinthetŒ
a kombinált energia- és vízfogyasztás szempontjából).
EN 50242 szabvány szerinti program.
Finom cserép- és üvegedények mosogatásához.
Kevésbé szennyezett edényekhez, a lábasok
kivételével.
Gyors 59'
65°C
ErŒsen szennyezett edényekhez, amelyeket
közvetlenül az étkezés után kell elmosogatni
(legfeljebb 8 adag).
Rapid 24'
50°C
Az étkezés után azonnal elmosogatandó
edények gyors mosogatása. BetölthetŒ 6
személyre szóló adag.
Éjszaka
55°C
A leghalkabb mosogatási ciklus. Ideális az
éjszakai használatra és az olcsóbb villanyáram
kihasználására.
Hideg öblítés
Rövid hideg elŒmosás olyan edényekhez,
amelyeket a mosogatógépben tárol addig, amíg
nem áll össze egy teljes adag.
A Smart Touch üzemmód használatához
engedélyezni kell a kapcsolatot a készülék és a
Candy simply-Fi applikáció között. Az
applikáció elsŒ használata elŒtt az Higiénikus
program lesz itt elérhetŒ.
= "IMPULZUS" programok
N/A = AZ OPCIÓ NEM ÁLL RENDELKEZÉSRE
70
„KÉSLELTETETT
INDÍTÁS” gomb
„EXPRESS” opciógomb
„ALL IN 1” opciógomb
IGEN
IGEN
60°C
120
IGEN
IGEN
IGEN
55°C
80
IGEN
IGEN
IGEN
45°C
190
IGEN
IGEN
IGEN
45°C
85
IGEN
IGEN
IGEN
65°C
59
IGEN
IGEN
IGEN
50°C
24
IGEN
N/A
IGEN
55°C
240
IGEN
IGEN
IGEN
5
IGEN
N/A
Meleg öblítés
öblítŒadagolóval
IGEN
Második hideg
öblítés
130
ElsŒ hideg öblítés
Hideg vízzel (15 °C)*
(Tırés ± 10%)
Speciális
funkciógombok
75°C
FŒmosás
Hideg elŒmosás
Meleg elŒmosás
A sótartó ellenŒrzése
Az öblítŒadagoló
ellenŒrzése
SzırŒtisztítás
Mosogatószer
Áztatószer
(elŒmosás)
•••••
••••
••••
•••••
••••
•••••
••••
••••
•
*
Átlagos
idŒtartam,
perc
A program tartalma
EllenŒrzŒ lista
MELEG VÍZ ESETÉN A PROGRAM VÉGÉIG HÁTRALÉVÃ IDÃT A KÉSZÜLÉK
AUTOMATIKUSAN KIJELZI A PROGRAM FUTÁSA KÖZBEN.
71
AQUAPROTECT – VÉDETT VÍZBEVEZETÃ CSÃ
A fŒ vízbevezetŒ csŒ egy átlátszó védŒtömlŒben van.
A fŒ vízbevezetŒ csŒ sérülése esetén a kiszivárgó víz az átlátszó tömlŒben marad.
Ha szivárog a víz a fŒ vízbevezetŒ tömlŒbŒl, akkor annak látható jelei vannak az
átlátszó tömlŒben.
Ekkor ön befejezheti a programciklust, de a biztonság érdekében a teljes
tömlŒszerelvény azonnali cseréjét javasoljuk.
Ha a tömlŒ nem elég hosszú a megfelelŒ csatlakoztatás kialakításához, akkor egy
hosszabb tömlŒvel kell kicserélni azt.
A tömlŒt a Szervizközpontból szerezheti be.
Átlátszó
védŒtömlŒ
FŒ bevezetŒ
csŒ
72
VÍZLÁGYÍTÓ EGYSÉG
* A vízlágyító egység gyárilag a 4. (d4)
szintre van beállítva, mivel ez felel
meg a legtöbb felhasználó igényének.
A víz eredetétŒl függŒen a víz különbözŒ
mennyiségı mészkövet és ásványi
anyagokat
tartalmaz,
amelyek
az
edényeken lerakódva fehéres foltokat
és nyomokat hagynak. Minél több ásványi
anyag van a vízben, annál keményebb a
víz. A mosogatógép vízlágyító egységgel
van ellátva, amely különleges regeneráló
só használata révén lágyított vizet biztosít
az edények mosogatásához.
A víz keménységi fokát a helyi vízszolgáltatótól tudhatja meg.
Szabályozza be a vízlágyító beállítását a
víz keménységi fokának megfelelŒen a
következŒképpen:
FONTOS!
A mûvelet megkezdése elõtt a
mosogatógépet MINDIG ki kell
kapcsolni.
A vízlágyító beszabályozása
az elektronikus programozó
készülékkel
1. Tartsa lenyomva a „PROGRAMVÁLASZTÁS”
gombot, és ezzel egyidejıleg kapcsolja
be a mosogatógépet a „ON/OFF”
gomb lenyomásával (egy rövid
hangjelzés hallható).
Szint
°fH
(francia)
°dH
(német)
Regeneráló
só használata
A vízlágyító
beállítása
A vízlágyító 8 beállítási fokozatban max.
90°fH (francia osztályozás) vagy 50°dH
(német osztályozás) keménységi értékig
képes kezelni a vizet.
Az alábbi táblázat a különbözŒ
vízkeménységi fokokat, és az azoknak
megfelelŒ vízlágyító-beállítási értékeket
sorolja fel.
0
1
2
3
*4
5
6
7
0-5
6-10
11-20
21-30
31-40
41-50
51-60
61-90
0-3
4-6
7-11
12-16
17-22
23-27
28-33
34-50
NEM
IGEN
IGEN
IGEN
IGEN
IGEN
IGEN
IGEN
d0
d1
d2
d3
d4
d5
d6
d7
A víz
keménységi foka
2. Legalább 5 másodpercig továbbra is tartsa
lenyomva a „PROGRAMVÁLASZTÁS”
gombot, AMÍG hangjelzés nem hallható.
Az aktuális vízlágyító beállítási szint
látható a kijelzŒn.
3. Nyomja le ismét ugyanazt a gombot
a
szükséges
vízlágyítási
szint
kiválasztásához: a gomb minden egyes
lenyomásakor a beállítás egy-egy
szinttel növekszik. A „d7” elérésekor a
kijelzŒ a „d0”-ra tér vissza.
4. Kapcsolja ki a mosogatógépet a
„ON/OFF” gomb megnyomásával az új
beállítás megerŒsítéséhez.
FIGYELMEZTETÉS!
Bármilyen probléma felmerülése
esetén kapcsolja ki a mosogatógépet
a „ON/OFF” gomb megnyomásával,
és kezdje elölrõl a mûveletet (1.
LÉPÉS).
73
Z zastrzezeniem prawa do modyfikacji technicznych i ewentualnych bäëdów
drukarskich.
Dane techniczne urzàdzenia podane sà na stronie internetowej producenta.
Proizvajalec in prodajalec dopu‰ãata moÏnost napak pri tisku te knjiÏice, za kar ne
odgovarjata.
Proizvajalec si pridrÏuje pravico do sprememb podatkov brez vnaprej‰njega opozorila,
ãe spremembe ne vplivajo na osnovne znaãilnosti stroja.
Tehniãni podatki izdelka so na voljo na proizvajalãevi spletni strani.
Proizvodjaã neçe snositi odgovornost za eventualne pogre‰ke u tiskanju ove knjiÏice.
Proizvodjaã ujedno zadrÏava pravo na tehniãke izmjene svojih proizvoda, ali bez
promjene njihovih osnovnih svojstava.
Kako bi vidjeli tehniãke karakteristike proizvoda, molim da kliknete na web stranicu
proizvodjaãa.
) " # ' # ' " . " , .
( " .
" , $ #' V˘robce se omlouvá za pfiípadné tiskové chyby v tomto návodû k pouÏití.
Dále si v˘robce vyhrazuje právo provést potfiebné zmûny na sv˘ch v˘robcích, které
nemají vliv na jejich základní charakteristiku.
Technické specifikace naleznete na webov˘ch stránkách v˘robce.
A gyártó minden felelŒsséget elhárít az ebben a füzetben esetleg elŒforduló
nyomdahibákkal kapcsolatban. A gyártó – a lényeges jellemzŒk megváltoztatása nélkül
– fenntartja a termékek szükség szerinti módosításának jogát.
Felvilágosításért a termék leírásával kapcsolatosan keresse fel a gyártó weblapját.
- CDS DS -
17.07 - 41903914
PL
SL
HR
EL
CZ
HU
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising