Candy | CDP 1LS39X/T | Candy CDP 1LS39X/T Ръководство за употреба

Candy CDP 1LS39X/T Ръководство за употреба
BG
àÌÒڇ·ˆËfl - ìÔÓÚ·‡ - èÓ‰‰˙Ê͇
RO
Instalare - Utilizare - Întretinere
SK
In‰talácia - PouÏitie - ÚdrÏba
SR
UKR
Instaliranje – Kori‰çenje – OdrÏavanje
Ctp.
Pag.
Str.
Pag.
2
22
42
62
ìÒÚ‡Ìӂ͇ - ÇËÍÓËÒÚ‡ÌÌfl - íÂıÌ¥˜Ì ӷÒÎÛ„Ó‚Û‚‡ÌÌfl
ëÚ.
82
ëöÑéåàüãçÄ åÄòàçÄ
MASINA DE SPALAT VASE
UM¯VAâKA RIADU
MA·INA ZA PRANJE POSUDJA
èéëìÑéåàâçÄ åÄòàçÄ
ëöÑöêÜÄçàÖ
ÒÚ.
ÒÚ.
ÒÚ.
ÒÚ.
ÒÚ.
ÒÚ.
ÒÚ.
ÒÚ.
ÒÚ.
ÒÚ.
ÒÚ.
ÒÚ.
ÒÚ.
ÒÚ.
é·˘Ë Ô‡‚Ë· Á‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ
àÌÒÚ‡ÎË‡ÌÂ
ë‚˙Á‚‡Ì Í˙Ï ‚Ó‰ÓÔÓ‚Ó‰‡
á‡Âʉ‡Ì Ò˙Ò ÒÓÎ
ç‡ÒÚÓÈ͇ ̇ „Ó̇ڇ ÍÓ¯Ìˈ‡
á‡Âʉ‡Ì ̇ ÏËflÎ̇ڇ χ¯Ë̇
àÌÙÓχˆËfl ÓÚ ÚÂÒÚ Î‡·Ó‡ÚÓËËÚÂ
á‡Âʉ‡ÌÂ Ò ÔÂÔ‡‡Ú
Çˉӂ ÔÂÔ‡‡ÚË
á‡Âʉ‡ÌÂ Ò ÔÂÔ‡‡Ú Á‡ ·ÎflÒ˙Í
èÓ˜ËÒÚ‚‡Ì ̇ ÙËÎÚËÚÂ
çflÍÓË Ô‡ÍÚ˘ÌË Ò˙‚ÂÚË
èÓ˜ËÒÚ‚‡ÌÂ Ë ÔÓ‰‰˙Ê͇
éÚÒÚ‡Ìfl‚‡Ì ̇ ÌÂËÁÔ‡‚ÌÓÒÚË
3
5
6
8
9
10
12
13
14
15
16
17
18
19
îË„. Ä
5
1
4
2
3
èÓ˜ÂÚÂÚ ‚ÌËχÚÂÎÌË Ò˙‚ÂÚËÚÂ, Ò˙‰˙ʇ˘Ë Ò ‚ ̇ÒÚÓfl˘ÓÚÓ ˙ÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó. í ˘Â ÇË ‰‡‰‡Ú ‚‡ÊÌË
̇ÒÓÍË ÓÚ̇Òfl˘Ë Ò ‰Ó ÒË„ÛÌÓÒÚÚ‡ ÔË ËÌÒڇ·ˆËfl, ÔÓÎÁ‚‡ÌÂ, ÔÓ‰‰˙Ê͇ Ë ÌflÍÓË ÔÓÎÂÁÌË Ò˙‚ÂÚË
Á‡ ÔÓ-‰Ó·‡ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËfl ̇ ÏËflÎ̇ڇ χ¯Ë̇.
á‡Ô‡ÁÂÚ ÚÂÁË ËÌÒÚÛ͈ËË Á‡ ·˙‰Â˘Ë ÒÔ‡‚ÍË.
2
ÒÂÚË‚ÌË ËÎË ÛÏÒÚ‚ÂÌË ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚË,
ËÎË ÎËÔÒ‡ ̇ ÓÔËÚ Ë ÔÓÁ̇ÌËfl, Ò‡ÏÓ
‡ÍÓ Ò ̇·Î˛‰‡‚‡Ú ËÎË Ò‡
ËÌÒÚÛÍÚË‡ÌË ÓÚÌÓÒÌÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ
̇ Û‰‡ ÔÓ ·ÂÁÓÔ‡ÒÂÌ Ì‡˜ËÌ Ë ‰‡
‡Á·Ë‡Ú ÓÔ‡ÒÌÓÒÚÚ‡ ÓÚ ËÁÔÓ΂‡ÌÂÚÓ
ÏÛ.
ш‡Ú‡ Ì ·Ë‚‡ ‰‡ ÒË Ë„‡flÚ Ò Û‰‡.
èÓ˜ËÒÚ‚‡ÌÂ Ë ÔÓ‰‰˙Ê͇ ̇ Û‰‡ ‰‡
Ì Ò ËÁ‚˙¯‚‡ ÓÚ ‰Âˆ‡.
éÅôà èêÄÇàãÄ áÄ ÅÖáéèÄëçéëí
■ íÂÁË ÛÂ‰Ë Ò‡ Ô‰̇Á̇˜ÂÌË ‰‡
·˙‰‡Ú ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌË Á‡ ‰ÓχÍËÌÒÍË Ë
ÔÓ‰Ó·ÌË
ÔËÎÓÊÂÌËfl,
͇ÚÓ
̇ÔËÏÂ:
- ÍÛıÌË Á‡ ÔÂÒÓ̇Π‚ χ„‡ÁËÌË,
ÓÙËÒË Ë ‰Û„‡ ‡·ÓÚ̇ Ò‰‡;
- ÙÂÏË;
■ ш‡Ú‡ Úfl·‚‡ ‰‡ ·˙‰‡Ú ̇·Î˛‰‡‚‡ÌË
Á‡ ‰‡ Ò ۂÂËÚÂ, ˜Â Ì ˄‡flÚ Ò Û‰‡.
- ÓÚ ÍÎËÂÌÚË ‚ ıÓÚÂÎË, ÏÓÚÂÎË Ë
‰Û„Ë ÔÓ‰Ó·ÌË;
■ ш‡Ú‡ ̇ ÔÓ-χÎÍÓ ÓÚ 3 „Ó‰ËÌË
Úfl·‚‡ ‰‡ Ò ‰˙Ê‡Ú ‰‡Î˜ ÓÚ Û‰‡,
Ë ‰‡ Ò ̇·Î˛‰‡‚‡Ú ÌÂÔÂÍ˙Ò̇ÚÓ.
- Ó·ÂÍÚË ÚËÔ Î„ÎÓ Ë Á‡ÍÛÒ͇.
ê‡Á΢ÌÓÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì ̇ ÚÓÁË
Û‰ ËÁ‚˙Ì ‰ÓχÍËÌÒÍÓÚÓ ÏÛ
ÔËÎÓÊÂÌËÂÚÓ ËÎË Á‡ ÚËÔ˘ÌË
‰ÓχÍËÌÒÍË
ÙÛÌ͈ËË,
͇ÚÓ
ÔÓÙÂÒËÓ̇ÎÌÓÚÓ ÏÛ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ
ÓÚ
ÂÍÒÔÂÚ
ËÎË
Ó·Û˜ÂÌË
ÔÓÚ·ËÚÂÎË Ò ËÁÍβ˜‚‡, ‰ÓË Ë
‚ ÔÓ-„ÓÌËÚÂ ÔËÎÓÊÂÌËfl.
■ Ç ÒÎÛ˜‡È ̇ ÌÂÒ˙‚ÏÂÒÚËÏÓÒÚ
ÏÂÊ‰Û ÍÓÌÚ‡ÍÚ‡ Ë ˘ÂÔÒ· ̇
Û‰‡, ÍÓÌÚ‡ÍÚ˙Ú ‰‡ Ò Á‡ÏÂÌË Ò
‰Û„, ÓÚ ÔÓ‰ıÓ‰fl˘ ‚ˉ, ÓÚ
Í‚‡ÎËÙˈË‡ÌÓ ÎˈÂ.
■ àÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ ÌÓ‚ ÍÓÏÔÎÂÍÚ Ú˙·Ë
(χÍÛ˜Ë) ÔË Ò‚˙Á‚‡Ì ̇
Ò˙‰ÓÏËflÎ̇ڇ Í˙Ï ‚Ó‰ÓÔÓ‚Ó‰‡.
ÄÍÓ Û‰˙Ú Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡ ÔÓ Ì‡˜ËÌ,
ÌÂÒ˙‚ÏÂÒÚËÏ Ò ÛÔÓÚ·‡Ú‡ ÏÛ Á‡
‰ÓχÍËÌÒÍË ÌÛÊ‰Ë , ÚÓ‚‡ ÏÓÊ ‰‡
̇χÎË ÊË‚ÓÚ‡ ̇ Û‰‡ Ë ‰‡
‡ÌÛÎË‡
„‡‡ÌˆËflÚ‡
̇
ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎfl.
■ ç‡Îfl„‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‚Ó‰‡Ú‡ ÏÓÊ ‰‡
‚‡Ë‡ ÓÚ ÏËÌËÏÛÏ 0,08 åê‡ ‰Ó
0,8 åê‡.
ÇÒfl͇ ÔÓ‚‰‡ ̇ Û‰‡ ËÎË ‰Û„‡
ÔÓ‚‰‡, ËÎË Á‡„Û·‡ ÔÓËÁÚ˘‡˘‡
ÓÚ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ, ÍÓÂÚÓ Ì  ‚
Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡
Û‰‡ Á‡ ‰Óχ¯ÌË ˆÂÎË (‰ÓË ‡ÍÓ
Ò ̇ÏË‡ ‰Óχ¯Ì‡ Ò‰‡), Ì ÒÂ
ÔËÂχ ÓÚ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎfl .
■ Ç ÒÎÛ˜‡È, ˜Â Û‰˙Ú Ò ËÌÒÚ‡ÎË‡
̇ ÔÓ‰ ÍÓÈÚÓ Â ÔÓÍËÚ Ò ÍËÎËÏ ËÎË
ÏÓÍÂÚ, Úfl·‚‡ ‰‡ ‚ÌËχ‚‡Ú ̇ ÌÂ
Ò Á‡ÔÛ¯‡Ú ‚ÂÌÚË·ˆËÓÌÌËÚÂ
ÓÚ‚ÓË ‚ ÓÒÌÓ‚‡Ú‡ ̇ Û‰‡.
■ íÓÁË Û‰ ÏÓÊ ‰‡ Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡ ÓÚ
‰Âˆ‡ ̇ ‚˙Á‡ÒÚ ÓÚ 8 „Ó‰ËÌË Ë Ôӂ˜Â,
Ë ÓÚ ıÓ‡ Ò Ó„‡Ì˘ÂÌË ÙËÁ˘ÂÒÍË,
■ ëΉ ËÌÒÚ‡ÎË‡ÌÂÚÓ Û‰‡ Úfl·‚‡ ‰‡
Ò ÔÓÒÚ‡‚Ë Ú‡Í‡, ˜Â ÍÓÌÚ‡ÍÚ‡ ÏÛ ‰‡ Â
‰ÓÒÚ˙ÔÂÌ.
3
■ á‡
χÍÒËχÎÌÓÚÓ
ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó
ÍÓÏÔÎÂÍÚË Á‡ ÏËÂÌÂ, ÍÓËÚÓ ÏÓÊÂÚ ‰‡
ÔÓÒÚ‡‚ËÚ ‚ χ¯Ë̇ڇ, ÏÓÎfl
Ó·˙ÌÂÚ Ò Í˙Ï Ú‡·Îˈ‡/ÒÂ͈Ëfl
"íÖïçàóÖëäà ÑÄççà".
■ çÂ
ËÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚÂ
‡‰‡ÔÚÓË,
‡ÁÍÎÓÌËÚÂÎË Ë/ËÎË Û‰˙ÎÊËÚÂÎË.
ÇçàåÄçàÖ!
çÓÊÓ‚Â Ë ‰Û„Ë ÓÒÚË Ô‰ÏÂÚË
Úfl·‚‡ ‰‡ ·˙‰‡Ú ÔÓÒÚ‡‚ÂÌË ‚
ÍÓ¯Ì˘͇ڇ Ò ÓÒÚËÂÚ‡Ú‡ ̇‰ÓÎÛ
ËÎË ‚ ıÓËÁÓÌÚ‡Î̇ ÔÓÁˈËfl.
■ çÂ
ËÁ·„‡ÈÚÂ
Û‰‡
̇
‡ÚÏÓÒÙÂÌË ‚ÎËflÌËfl – ‰˙ʉ,
ÒÎ˙ÌˆÂ Ë ‰.
■ ç ‰˙Ô‡ÈÚ Á‡ı‡Ì‚‡˘Ëfl ͇·ÂÎ,
ËÎË Ò‡ÏËfl Û‰ Á‡ ‰‡ ËÁ‚‡‰ËÚÂ
˘ÂÔÒ· ÓÚ ÍÓÌÚ‡ÍÚ‡.
■ ç Òfl‰‡ÈÚ ̇ ‚‡Ú‡Ú‡ ÍÓ„‡ÚÓ Â
ÓÚ‚ÓÂ̇.
■ ç ÓÒÚ‡‚flÈÚ ‚‡Ú‡Ú‡ ÓÚ‚ÓÂ̇.
■ åËflÎ̇ڇ
χ¯Ë̇
Â
Ô‰̇Á̇˜Â̇ Á‡ ËÁÏË‚‡Ì ̇
Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌË ‰ÓχÍËÌÒÍË Ò˙‰Ó‚Â.
á‡Ï˙ÒÂÌË Ò ·ÂÌÁËÌ, ·Ófl, ÓÒÚ‡Ú˙ˆË
ÓÚ
ÒÚÓχ̇
ËÎË
ÊÂÎflÁÓ,
ÍÓÓÁËÓÌÌË ıËÏ˘ÂÒÍË ÔÓ‰ÛÍÚË,
ÍËÒÂÎËÌË ËÎË ‡Î͇ÎÌË Ò˙‰Ó‚ ÌÂ
Úfl·‚‡ ‰‡ Ò ÏËflÚ ‚ ÏËflÎ̇ڇ
χ¯Ë̇.
■ ᇠ‰‡ Ò ÍÓÌÒÛÎÚË‡ÚÂ Ò ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚ËflÚ
ÂÚËÍÂÚ Ò ӷ˙ÌÂÚ Í˙Ï website ̇
ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎfl.
■ ÄÍÓ ‡ÁÔÓ·„‡ÚÂ Ò ËÌÒڇ·ˆËfl Á‡
ÓÏÂÍÓÚfl‚‡Ì ̇ ‚Ó‰‡Ú‡, Ì Â
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ‰‡ ‰Ó·‡‚flÚ ÒÓÎ ‚
ÂÁÂ‚Ó‡‡ Á‡ ÒÓÎ, ÏÓÌÚË‡Ì
‚˙Ú ‚ ÏËflÎ̇ڇ χ¯Ë̇.
àÌÒÚÛ͈ËË Á‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ
■ ì‚ÂÂÚ ÒÂ, ˜Â ÂÎÂÍÚ˘ÂÒ͇ڇ ‚Ë
ÒËÒÚÂχ  Á‡ÁÂÏÂ̇. Ç ÔÓÚË‚ÂÌ
ÒÎÛ˜‡È, ÔÓÚ˙ÒÂÚ ͂‡ÎËÙˈË‡Ì‡
ÔÓÙÂÒËÓ̇Î̇ ÔÓÏÓ˘.
■ Ç ÒÎÛ˜‡È ̇ ÔÓ‚‰‡, ËÁÍβ˜ÂÚÂ
„Ó, Á‡Ú‚ÓÂÚ Í‡Ì˜ÂÚÓ Á‡ ‚Ó‰‡ Ë
Ì Ò ÓÔËÚ‚‡ÈÚ ‰‡ ÔÓÔ‡‚flÚÂ
ÏËflÎ̇ڇ Ò‡ÏË. ᇠÂÏÓÌÚ Ë
ÒÂ‚ËÁ
ÒÂ
Ó·˙ÌÂÚÂ
Í˙Ï
Í‚‡ÎËÙˈË‡Ì ÒÂ‚ËÁÂÌ ˆÂÌÚ˙.
çÂÒ˙Ó·‡Áfl‚‡ÌÂÚÓ Ò „ÓÌËÚÂ
ËÌÒÚÛ͈ËË ÏÓÊ ‰‡ Ëχ ÒÂËÓÁÌË
ÔÓÒΉÒÚ‚Ëfl Á‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚÚ‡ Ë
ÒË„ÛÌÓÒÚÚ‡ ̇ Û‰‡.
èÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎfl
ÌÂ
ÌÓÒË
ÓÚ„Ó‚ÓÌÓÒÚ
Á‡
‚Òfl͇͂Ë
ÔÓ‚‰Ë
Ô‰ËÁ‚Ë͇ÌË
ÓÚ
ÌÂÔ‡‚ËÎÌÓ Á‡ÁÂÏfl‚‡Ì ̇ Û‰‡
Ë ÎËÔÒ‡Ú‡ ̇ Ú‡ÍÓ‚‡.
■ ÇÌËχ‚‡ÈÚ Û‰˙Ú ‰‡ Ì Á‡ÚËÒ͇
Á‡ı‡Ì‚‡˘Ëfl ͇·ÂÎ.
4
■ ÄÍÓ Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ‰‡ ÏÂÒÚËÚÂ
χ¯Ë̇ڇ ÒΉ ͇ÚÓ ÒÚ fl ËÁ‚‡‰ËÎË ÓÚ
ÓÔ‡Íӂ͇ڇ, Ì Ò ÓÚÔË‚‡ÈÚ ‰‡ fl
ÔÓ‚‰Ë„‡ÚÂ
Á‡
‰˙ÌÓÚÓ
̇
‚‡Ú‡Ú‡.éÚ‚ÓÂÚ χÎÍÓ ‚‡Ú‡Ú‡ Ë
ÔÓ‚‰Ë„ÌÂÚ χ¯Ë̇ڇ, ͇ÚÓ ‰˙ÊËÚÂ
χ¯Ë̇ڇ ‚ „Ó̇ڇ Ë ˜‡ÒÚ.
èÓÒÚ‡‚flÈÍË
Ë Ï‡ÍË‡ÈÍË ÚÓÁË
ÔÓ‰ÛÍÚ, ÌË ‰ÂÍ·Ë‡Ï ̇ ̇¯‡
ÓÚ„Ó‚ÓÌÓÒÚ, ˜Â ÚÓÈ Â ‚ Ò˙ÓÚ‚ÂÒÚ‚ËÂ
Ò˙Ò ‚Ò˘ÍË Ö‚ÓÔÂÈÒÍË ËÁËÒÍ‚‡ÌËfl Á‡
·ÂÁÓÔ‡ÒÚÌÓÒÚ, Á‰‡‚ÌË Ë ÂÍÓÎӄ˘ÌË
ÌÓÏË.
■ ᇠ‰‡ ËÌÒÚ‡ÎË‡Ú Û‰‡ Á‡
‚„‡Ê‰‡ÌÂ, ÏÓÎfl ÔӄΉÌÂÚ ‚
ÍÓÌÍÂÚ̇ڇ „·‚‡ ËÎË ËÌÒÚÛ͈ËËÚÂ
ˉ‚‡˘Ë Ò ÍÌËÊ͇ڇ.
àáàëäÇÄçàü áÄ ÇÉêÄÜÑÄçÖ
åÓÌÚ‡Ê ÔÓ‰ ÔÎÓÚ
(äÓ„‡ÚÓ Á‡ı‡Ì‚‡ÌÂÚÓ Â Á‡‰ ‡·ÓÚÌËflÚ ÔÎÓÚ)
åÓÌÚ‡Ê ÏÂÊ‰Û Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡˘Ë
¯Í‡ÙÓ‚Â
■ Ç ÏÓ‰ÂÌÓ Ó·ÓÛ‰‚‡ÌËÚ ÍÛıÌË Ëχ ‰ËÌÒÚ‚ÂÌ
ÔÎÓÚ ÔÓ‰ ÍÓÈÚÓ Ò‡ ÏÓÌÚË‡ÌË ‚Ò˘ÍË
ÂÎÂÍÚÓÛ‰Ë. Ç Ú‡Í˙‚ ÒÎÛ˜‡È, Ò‚‡ÎÂÚ „ÓÌËfl
ÔÎÓÚ Ì‡ Ò˙‰ÓÏËflÎ̇ڇ χ¯Ë̇ (ÙË„. 6‡).
■ ÇËÒÓ˜Ë̇ڇ ̇ Û‰‡  85 ÒÏ,  Ô‰̇Á̇˜Â̇
Ò ˆÂÎ ÎÂÒÌÓÚÓ ÏÓÌÚË‡Ì ÏÂÊ‰Û ¯Í‡ÙÓ‚Â Ò˙Ò
Ò˙˘‡Ú‡ ‚ËÒÓ˜Ë̇. ä‡˜ÂÚ‡Ú‡ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ·˙‰‡Ú
̇ÒÚÓÂÌË Ú‡Í‡, ˜Â ‰‡ ÔÓÎÛ˜ËÚ Ê·̇ڇ
‚ËÒÓ˜Ë̇ ̇ Û‰‡.
ÇÄÜçé
ëΉ ͇ÚÓ Ò‚‡ÎËÚ „ÓÌËfl ÔÎÓÚ Ì‡
χ¯Ë̇ڇ, ÔÓÒÚ‡‚ÂÚ ‚ËÌÚÓ‚ÂÚ ̇
Á‡‰ÌËfl Ô‡ÌÂÎ (ÙË„. 6b).
■ ã‡ÏËÌË‡ÌËfl „ÓÂÌ Ô‡ÌÂΠ̇ Û‰‡ Ì ÒÂ
ÌÛʉ‡Â ÓÚ ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎ̇ ÔÓ‰‰˙Ê͇ Ú˙È Í‡ÚÓ Â
ÚÓÔÎÓÛÒÚÓȘ˂, ÌÂ˙ʉ‡ÂÏ Ë ÛÒÚÓȘ˂ ̇
̇‰‡ÒÍ‚‡Ì (ÙË„. 5).
■ ÇËÒÓ˜Ë̇ڇ ̇ Û‰‡ Ò„‡  82 ÒÏ, ÓÔ‰ÂÎÂ̇
ÔÓ åÂʉÛ̇Ó‰ÌËÚ ËÁËÒÍ‚‡ÌËfl (ISO) Ë
ÏËflÎ̇ڇ χ¯Ë̇ ÏÓÊ ÎÂÒÌÓ ‰‡ ·˙‰Â
ÏÓÌÚË‡Ì‡ ÔÓ‰ ÍÛıÌÂÌÒÍË ÔÎÓÚ (ÙË„. 7).
5
a
6
a
b
7
b
598
5
556/573
ëÇöêáÇÄçÖ äöå
ÇéÑéèêéÇéÑÄ
1
ÇÄÜçé
àÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ ÌÓ‚ ÍÓÏÔÎÂÍÚ Ú˙·Ë
(χÍÛ˜Ë) ÔË Ò‚˙Á‚‡Ì ̇ Ò˙‰ÓÏËflÎ̇ڇ
Í˙Ï ‚Ó‰ÓÔÓ‚Ó‰‡.
■ ÇıÓ‰ÌËÚÂ Ë ËÁıÓ‰ÌËÚ Ú˙·Ë ÏÓ„‡Ú ‰‡ ·˙‰‡Ú
ÓËÂÌÚË‡ÌË ‚ Îfl‚Ó Ë ‚ ‰flÒÌÓ.
ÇÄÜçé
åËflÎ̇ڇ χ¯Ë̇ ÏÓÊ ‰‡ ·˙‰Â Ò‚˙Á‡Ì‡
·ÂÁ ‡ÁÎË͇ Í˙Ï ÒÚÛ‰Â̇ڇ ËÎË ÚÓÔ·ڇ
‚Ó‰‡, ÒÚË„‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ È ‰‡ ÌÂ
̇‰‚˯‡‚‡ 60°ë.
2
■ ç‡Îfl„‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‚Ó‰‡Ú‡ ÏÓÊ ‰‡ ‚‡Ë‡ ÓÚ
ÏËÌËÏÛÏ 0,08 åê‡ ‰Ó 0,8 åê‡.
■ çÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Â ‰‡ Ò ÔÓÒÚ‡‚Ë Í‡Ì ‚ Í‡fl ̇
Á‡ı‡Ì‚‡˘‡Ú‡ Ú˙·‡, Á‡ ‰‡ Ò ËÁÓÎË‡ Û‰‡
ÓÚ ‚Ó‰ÓÔÓ‚Ó‰‡ ÔÓ ‚ÂÏÂÚÓ ‚ ÍÓÂÚÓ Ì ‡·ÓÚË
(ÙË„. 1Ç).
■ ì‰˙Ú Ëχ χÍÛ˜ Á‡ ‚Íβ˜‚‡Ì Í˙Ï
‚Ó‰ÓÔÓ‚Ó‰‡, Á‡‚˙¯‚‡˘ Ò ÂÁ·Ó‚‡Ì‡ „‡È͇
3/4" (ÙË„. 2).
■ á‡ı‡Ì‚‡˘‡Ú‡ Ú˙·‡ “Ä” Úfl·‚‡ ‰‡ ·˙‰Â
Ò‚˙Á‡Ì‡ Í˙Ï Í‡Ì‡ Á‡ ‚Ó‰‡Ú‡ “Ç” Ò˙Ò Ò‚˙Á͇
3/4”,
͇ÚÓ ÔÓ‚ÂËÚ ‰‡ÎË „‡È͇ڇ  ‰Ó·Â
Á‡Ú„̇ڇ.
■ ÄÍÓ Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ‚ıÓ‰fl˘‡Ú‡ Ú˙·‡ ÏÓÊ ‰‡
·˙‰Â Û‰˙ÎÊÂ̇ Ò ‰Ó 2,5 ÏÂÚ‡. ì‰˙ÎÊËÚÂÎÌË
Ú˙·Ë ÏÓÊÂÚ ‰‡ ̇ÏÂËÚ ‚ ÒÂ‚ËÁÌËÚÂ
ˆÂÌÚÓ‚Â.
■ ÄÍÓ ÒÚ ҂˙Á‡ÎË ÏËflÎ̇ڇ Í˙Ï ÌÓ‚ ËÎË
ÌÂËÁÔÓÎÁ‚‡Ì ‰˙Î„Ó ‚ÂÏ ‚Ó‰ÓÔÓ‚Ó‰,
ÓÒÚ‡‚ÂÚ ‚Ó‰‡Ú‡ ‰‡ Ú˜ ÌflÍÓÎÍÓ ÏËÌÛÚË
ÔÂ‰Ë ‰‡ Ò‚˙ÊÂÚ χÍÛ˜ËÚ Á‡ ‰‡
Ô‰ÓÚ‚‡ÚËÚ Á‡ÔÛ¯‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÙËÎÚËÚ Ò
˙ʉ‡ ËÎË ÔflÒ˙Í.
6
■ àÁ‚ËÚËflÚ Í‡fl ̇ χÍÛ˜‡ Á‡ Ï˙Ò̇ ‚Ó‰‡
ÏÓÊ ‰‡ ·˙‰Â ÔÓÒÚ‡‚ÂÌ Ì‡ ˙·‡ ̇ Ï˂͇ڇ
(Í‡flÚ Ì Úfl·‚‡ ‰‡ ·˙‰Â ÔÓÚÓÔÂÌ ‚˙‚ ‚Ó‰‡,
Á‡ ‰‡ Ò Ô‰ÓÚ‚‡ÚË Ó·‡ÚÌÓ ‚ÒÏÛÍ‚‡Ì ̇
‚Ó‰‡ ÔÓ ‚ÂÏ ̇ ÔÓ„‡Ï‡Ú‡ Á‡ ËÁÏË‚‡ÌÂ)
ÙË„. 4Y.
ë‚˙Á‚‡Ì Í˙Ï ÓÚ‚Ó‰ÌËÚÂÎ̇ڇ
Ú˙·‡
■ ë‚˙ÊÂÚ χÍÛ˜‡ Í˙Ï Í‡Ì‡ÎËÁ‡ˆËflÚ‡ ·ÂÁ
‰‡ „Ó Ô„˙‚‡Ú (ÙË„. 4).
■ äÓ„‡ÚÓ ÏÓÌÚË‡Ú ÏËflÎ̇ڇ ÔÓ‰ ÔÎÓÚ,
ËÁ‚˂͇ڇ Úfl·‚‡ ‰‡ Ò ÙËÍÒË‡ ̇
̇È-‚ËÒÓÍÓÚÓ ‚˙ÁÏÓÊÌÓ ÏflÒÚÓ ÔÓ‰ ÔÎÓÚ‡
(ÙË„. 4Z).
■ åËÌËχÎÌËflÚ ‚˙Ú¯ÂÌ ‰Ë‡ÏÂÚ˙ ̇ Ú˙·‡Ú‡
Úfl·‚‡ ‰‡ ·˙‰Â 4 ÒÏ, ‡ Í‡flÚ È Úfl·‚‡ ‰‡ ÒÂ
̇ÏË‡ ̇ ÏËÌËχÎ̇ ‚ËÒÓ˜Ë̇ 40 ÒÏ.
■ èÓ‚ÂÂÚ ‰‡ Ìflχ Ô„˙‚‡ÌËfl, ͇ÍÚÓ Ì‡
χÍÛ˜‡ Á‡ Á‡ı‡Ì‚‡ÌÂ, ڇ͇ Ë Ì‡ ÓÚıÓ‰ÌËfl
χÍÛ˜ Á‡ ‚Ó‰‡.
■ èÂÔÓ˙˜‚‡ Ò ‰‡ Ò ÔÓÒÚ‡‚Ë ÒËÙÓÌ ÔÓÚË‚
ËÁÔ‡ÂÌËfl (ÙË„. 4ï).
■ ÄÍÓ Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ, ÓÚıÓ‰ÌËflÚ Ï‡ÍÛ˜ ÏÓÊ ‰‡
Ò ۉ˙ÎÊË ‰Ó 2,5 Ï, ÌÓ Ì‡ χÍÒËχÎ̇
‚ËÒÓ˜Ë̇ 85 ÒÏ ÓÚ ÔÓ‰‡.
4
7
■ êÂÁÂ‚Ó‡˙Ú Ëχ Ó·ÂÏ ÓÍÓÎÓ 1,5 – 1,8 Í„. ëÓÎ
Ë Á‡ ÂÙË͇Ò̇ڇ ‡·ÓÚ‡ ̇ ÛÒÚÓÈÒÚ‚ÓÚÓ Â
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ‰‡ „Ó Ô˙ÎÌËÚ ÔÂËӉ˘ÌÓ ‚
Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ
ÓÚ
„ÛÎË‡ÌÂÚÓ
̇
‰Â͇ΈËÙË͇ÚÓ‡, ÔÓ͇Á‡ÌÓ ‚ Ú‡·Îˈ‡Ú‡.
áÄêÖÜÑÄçÖ ëöë ëéã
■ èÓfl‚‡Ú‡ ̇ ·ÂÎË ÔÂÚ̇ ÔÓ ˜ËÌËÚ ӷËÍÌÓ‚ÂÌÓ
 Ô‰ÛÔ‰ËÚÂÎÂÌ Á̇Í, ˜Â  ÌÛÊÌÓ ‰‡ ÒÂ
̇Ô˙ÎÌË ÒÓÎ ‚ ÍÓÌÚÂÈÌÂ‡.
■ ç‡ ‰˙ÌÓÚÓ Ì‡ χ¯Ë̇ڇ  ‡ÁÔÓÎÓÊÂÌ
ÂÁÂ‚Ó‡˙Ú Á‡ ÒÓÎ, ÍÓÈÚÓ ÒÎÛÊË Á‡
Á‡ı‡Ì‚‡Ì ̇ ÛÒÚÓÈÒÚ‚ÓÚÓ Á‡ ÓÏÂÍÓÚfl‚‡ÌÂ
̇ ‚Ó‰‡Ú‡.
ÇÄÜçé
(ë‡ÏÓ ÔË Ô˙‚Ó ÒÚ‡ÚË‡ÌÂ)
ë‡ÏÓ ÔË Ô˙‚Ó̇˜‡ÎÌÓÚÓ ËÌÒÚ‡ÎË‡ÌÂ
̇ ÏËflÎ̇ڇ χ¯Ë̇  ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ, ÒΉ
͇ÚÓ Ì‡Ô˙ÎÌËÚ ÂÁÂ‚Ó‡‡ Ò˙Ò ÒÓÎ ‰‡
ÔË·‡‚ËÚ ‚Ó‰‡, ‰Ó͇ÚÓ ÔÂΠÓÚ
„˙ÎÓ‚Ë̇ڇ.
■ îËÎÚ˙̇ڇ χ҇ ̇ Ô˜ËÒÚ‚‡˘ÓÚÓ
ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó Úfl·‚‡ ‰‡ Ò ‡ÍÚË‚Ë‡ Ò
„ÂÌÂË‡˘‡ ÒÓÎ Á‡ ‰Â͇ΈËÙË͇ÚÓË.
ÑÛ„Ë ‚ˉӂ ÒÓÎ Ò˙‰˙Ê‡Ú Á̇˜ËÚÂÎÌË
ÍÓ΢ÂÒÚ‚‡ ÌÂ‡ÁÚ‚ÓËÏË ÂÎÂÏÂÌÚË, ÍÓËÚÓ Ò
Ú˜ÂÌË ̇ ‚ÂÏÂÚÓ ·Ëı‡ ÏÓ„ÎË ‰‡ ̇Ô‡‚flÚ
ÛÒÚÓÈÒÚ‚ÓÚÓ Á‡ ÓÏÂÍÓÚfl‚‡Ì ̇ ‚Ó‰‡Ú‡
ÌÂÂÙË͇ÒÌÓ.
■ ᇠ‰‡ Á‡‰ËÚ Ò˙Ò ÒÓÎ, ‡Á‚ËÈÚ ͇ԇ˜Í‡Ú‡
̇ ÂÁÂ‚Ó‡‡, ÍÓflÚÓ Ò ̇ÏË‡ ̇ ‰˙ÌÓÚÓ.
■ èÓ ‚ÂÏ ̇ Ú‡ÁË Ôӈ‰Û‡ ÔÂÎË‚‡ χÎÍÓ
ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó ‚Ó‰‡; ÔÓ‰˙ÎÊÂÚ ‰‡ ÒËÔ‚‡ÚÂ
ÒÓÎ, ‰Ó͇ÚÓ Ò ̇Ô˙ÎÌË ÂÁÂ‚Ó‡˙Ú. ëΉ
Á‡Âʉ‡ÌÂÚÓ, ÔÓ˜ËÒÚÂÚ ÂÁ·‡Ú‡ ÓÚ ÒÓÎÚ‡ Ë
Á‡‚ËÈÚ ÓÚÌÓ‚Ó Í‡Ô‡˜Í‡Ú‡.
ÇÄÜçé
ëΉ ͇ÚÓ Á‡‰ËÚ ÒÓÎÚ‡, ÇàÖ íêüÅÇÄ
‰‡ ÔÛÒÌÂÚ χ¯Ë̇ڇ ̇ ‰ËÌ Ô˙ÎÂÌ
ˆËÍ˙Π̇ ËÁÏË‚‡Ì ËÎË Ì‡ ÔÓ„‡Ï‡ Á‡
èêÖÑÇÄêàíÖãçé àáåàÇÄçE.
8
çÄëíêéâäÄ çÄ ÉéêçÄíÄ
äéòçàñÄ
Çˉ "A":
(Ò‡ÏÓ ÔË ÌflÍÓË ÏÓ‰ÂÎË)
ÄÍÓ ˜ËÌËËÚ Á‡ ı‡ÌÂÌ ÍÓËÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ҇ 29
ÒÏ ‰Ó 32,5 ÒÏ, ÏÓÎfl ÔÓÒÚ‡‚flÈÚ „Ë Ì‡ ‰ÓÎ̇ڇ
ÍÓ¯Ìˈ‡, ÒΉ ͇ÚÓ „Ó̇ڇ ÍÓ¯Ìˈ‡ Â
̇ÒÚÓÂ̇ ‚ „Ó̇ ÔÓÁˈËfl Ë Ôӈ‰Ë‡ÈÚ ͇ÍÚÓ
ÒΉ‚‡ (ÒÔÓ‰ ÏÓ‰ÂÎËÚÂ):
A
Çˉ "A":
1. ᇂ˙ÚÂÚ ̇‚˙Ì Ô‰ÌËÚ ӄ‡Ì˘ËÚÂÎË "Ä";
2. àÁ‚‡‰ÂÚ ÍÓ¯Ìˈ‡Ú‡ Ë fl ÔÓÒÚ‡‚Ú ‚ „ÓÌÓ
ÔÓÎÓÊÂÌËÂ;
3. èÓÒÚ‡‚ÂÚ ӄ‡Ì˘ËÚÂÎËÚ "Ä" ‚ Ô˙‚Ó̇˜‡Î̇ڇ
ËÏ ÔÓÁˈËfl.
A
óËÌËËÚÂ Ò ‰Ë‡ÏÂÚ˙ ÔÓ-„ÓÎflÏ ÓÚ 20 ÒÏ, Ìflχ ‰‡
ÏÓ„‡Ú ‰‡ ·˙‰‡Ú ÔÓÒÚ‡‚ÂÌË Ì‡ „Ó̇ڇ ÍÓ¯Ìˈ‡.
Çˉ "Å":
Çˉ "Å":
1
1. àÁ‰˙Ô‡ÈÚ „Ó̇ڇ ÍÓ¯Ìˈ‡.
2. ëΉ ÍÓÂÚÓ ı‚‡ÌÂÚ ÍÓ¯Ìˈ‡Ú‡ ÓÚ ‰‚ÂÚÂ
ÒÚ‡ÌË Ë fl ÔÓ‚‰Ë„ÌÂÚ ̇„Ó (ÙË„. 1).
óËÌËËÚÂ Ò ‰Ë‡ÏÂÚ˙ ÔÓ-„ÓÎflÏ ÓÚ 20 ÒÏ, Ìflχ ‰‡
ÏÓ„‡Ú ‰‡ ·˙‰‡Ú ÔÓÒÚ‡‚ÂÌË Ì‡ „Ó̇ڇ ÍÓ¯Ìˈ‡.
2
a
b
áÄ ÑÄ èéëíÄÇàíÖ ÉéêçÄíÄ äéòçàñÄ çÄ
èé-çàëäÄ èéáàñàü:
a
b
1. ÌÂÚ ÍÓ¯Ìˈ‡Ú‡ ÓÚ ‰‚ÂÚ ÒÚ‡ÌË Ë fl
ÔÓ‚‰Ë„ÌÂÚ ÎÂÍÓ Ì‡„Ó (ÙË„. 2a).
2. ëΉ ÍÓÂÚÓ ‚ÌËχÚÂÎÌÓ Ò‚‡ÎÂÚ ̇‰ÓÎÛ
(ÙË„. 2b).
3
áÄÅÖãÖÜäÄ: çàäéÉÄ çÖ ëÇÄãüâíÖ àãà
èéÇÑàÉÄâíÖ äéòçàñÄíÄ, äÄíé ü
ÑöêÜàíÖ ëÄåé éí ÖÑçÄíÄ ëíêÄçÄ (îàÉ.
3).
ÇÌËχÌËÂ: èÂÔÓ˙˜ËÚÂÎÌÓ Â ‰‡ ̇ÒÚÓËÚÂ
„Ó̇ڇ ÍÓ¯Ìˈ‡ ÔÂ‰Ë ‰‡ ÔÓÒÚ‡‚ËÚ Ò˙‰Ó‚ÂÚÂ.
9
áÄêÖÜÑÄçÖ
åÄòàçÄ
çÄ
ç‡ ÙË„. 1, 2 Ë 3  ‰‡‰ÂÌÓ Òڇ̉‡ÚÌÓ Âʉ̂ÌÓ
Á‡Âʉ‡Ì ̇ ÏËflÎ̇ڇ χ¯Ë̇.
åàüãçÄíÄ
àÁÔÓÎÁ‚‡Ì ̇ „Ó̇ڇ ÍÓ¯Ìˈ‡
ÉÓ̇ ÍÓ¯Ìˈ‡ (ÙË„. 1)
A = ‰˙ηÓÍË ˜ËÌËË
B = ÔÎËÚÍË ˜ËÌËË
C = ‰ÂÒÂÚÌË ˜ËÌËË
D = χÎÍË ˜ËÌËÈÍË
E = ÔÓˆÂ·ÌÓ‚Ë ˜‡¯Ë
F = ÒÚ˙ÍÎÂÌË ˜‡¯Ë
■ ÉÓ̇ڇ ÍÓ¯Ìˈ‡  Ò̇·‰ÂÌ Ò ÏÓ·ËÎÌË Ô‡ÌÚË,
Á‡Í‡˜ÂÌË Ì‡ ÒÚÂÌËÚ ̇ ÍÓ¯‡, ÍÓËÚÓ ÏÓÊÂÚÂ
‰‡ „ÛÎË‡Ú ÔÓ ‚ËÒÓ˜Ë̇ ‚ 4 ÔÓÁˈËË.
■ Ç ÌËÒÍÓ ÔÓÎÓÊÂÌË (A-A1) ÍÓ¯ÌˈËÚ ÏÓ„‡Ú
‰‡ Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Á‡: ˜‡¯Ë Á‡ ˜‡È Ë Í‡ÙÂ,
ÍÛıÌÂÌÒÍË ÌÓÊÓ‚Â. ë˙˘Ó Ë ˜‡¯Ë Ò˙Ò
ÒÚÓΘÂÚ‡ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ·˙‰‡Ú ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓ
Á‡ÍÂÔÂÌË Ì‡ ̇Í‡fl ̇ ÍÓ¯ÌˈËÚÂ.
A
1
A1
C F
A
B
D
E
■ Ç ÔÓÎÓÊÂÌË (B-B1) ̇ ÍÓ¯ÌˈËÚ ‚Ë
ÔÓÁ‚ÓÎfl‚‡ ‰‡ Á‡‰ËÚ ˜ËÌËË. í Úfl·‚‡ ‰‡
·˙‰‡Ú ÔÓÒÚ‡‚ÂÌË ‚ÂÚË͇ÎÌÓ Ò ‚˙Ú¯̇ڇ
ÒÚ‡Ì‡ Í˙Ï „˙·‡ ̇ Ò˙‰ÓÏËflÎ̇ڇ χ¯Ë̇ Ë
ËÌÚÂ‚‡Î ÏÂÊ‰Û ‚Òfl͇, Á‡ ‰‡ ÏÓÊ ‚Ó‰‡Ú‡ ‰‡
ÔÂÏË̇‚‡ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓ.
B
B1
ÉÓ̇ ÍÓ¯Ìˈ‡ (ÙË„. 2)
A = ‰˙ηÓÍË ˜ËÌËË
B = ÔÎËÚÍË ˜ËÌËË
C = ‰ÂÒÂÚÌË ˜ËÌËË
D = χÎÍË ˜ËÌËÈÍË
E = ÔÓˆÂ·ÌÓ‚Ë ˜‡¯Ë
F = ˜‡¯Ë Ò˙Ò ÒÚÓΘÂÚ‡
G = ÔË·ÓË
■ èÂÔÓ˙˜‚‡ Ò ˜ËÌËËÚÂ Ò ÔÓ-„ÓÎÂÏË ‡ÁÏÂË
(Ò ‰Ë‡ÏÂÚ˙ ÔË·ÎËÁËÚÂÎÌÓ 26 ÒÏ ËÎË Ôӂ˜Â)
‰‡ Ò ‡ÁÔÓ·„‡Ú ÔÓ‰ ÎÂÍ Ì‡ÍÎÓÌ Í˙Ï
Ô‰̇ڇ ˜‡ÒÚ, Á‡ ‰‡ Ò ӷÎÂÍ˜Ë ÔÓÒÚ‡‚flÌÂÚÓ
̇ ÍÓ¯Ìˈ‡Ú‡ ‚˙‚ ‚˙Ú¯ÌÓÒÚÚ‡ ̇
ÏËflÎ̇ڇ.
2
F
A
■ Ç „Ó̇ڇ ÍÓ¯Ìˈ‡ ÏÓ„‡Ú ‰‡ Ò ÔÓÒÚ‡‚flÚ
Ò˙‰Ó‚ ͇ÚÓ Ò‡Î‡ÚËÂË, Ô·ÒÚχÒÓ‚Ë ÍÛÔË Ë
‰., ÍÓËÚÓ Úfl·‚‡ ‰‡ Ò‡ ÔÓÒÚ‡‚flÚ ÒÚ‡·ËÎÌÓ Á‡
‰‡ Ì Ò ӷ˙Ì‡Ú ÓÚ ÒÚÛËÚ ‚Ó‰‡.
■ ÉÓ̇ڇ ÍÓ¯Ìˈ‡  ÔÓÂÍÚË‡Ì‡ ‰‡ ÏÓÊ ‰‡
·˙‰Â ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì‡ ÔÓ Ì‡È-„˙‚͇‚ ̇˜ËÌ. åÓÊÂ
‰‡ ·˙‰Â Á‡‰Â̇ Ò‡ÏÓ Ò ˜ËÌËË, ‡ÁÔÓÎÓÊÂÌË
‚ ‰‚ Â‰ËˆË ‰Ó χÍÒËχÎÂÌ ·ÓÈ 24, ËÎË
Ò‡ÏÓ Ò ˜‡¯Ë ‚ ÔÂÚ ‰‡ – χÍÒËχÎÌÓ 30 ·Ófl,
ËÎË ÒÏÂÒÂÌÓ Á‡Âʉ‡ÌÂ.
C
B
D
E
F
10
G
ç‡ ÙË„. 4 Ë 5  ‰‡‰ÂÌÓ Òڇ̉‡ÚÌÓ Âʉ̂ÌÓ
Á‡Âʉ‡Ì ̇ ÏËflÎ̇ڇ χ¯Ë̇.
ÉÓ̇ ÍÓ¯Ìˈ‡ (îË„. 3)
A = ÒÚ˙ÍÎÂÌË ˜‡¯Ë
B = χÎÍË ˜ËÌËÈÍË
C = ÔÓˆÂ·ÌÓ‚Ë ˜‡¯Ë
D = χÎÍË ÍÛÔ˘ÍË
E = Ò‰ÌË ÍÛÔ˘ÍË
F = „ÓÎÂÏË ÍÛÔË
G = ÔË·ÓË
ÑÓÎ̇ ÍÓ¯Ìˈ‡ (ÙË„. 4)
A = Ò‰ÌÓ „ÓÎflχ ÚẨÊÂ‡
B = „ÓÎflχ ÚẨÊÂ‡
C = ÚË„‡Ì
D = ͇ԇˆË
E = ÍÛÔË Á‡ ÒÛÔ‡
F = ÔË·ÓË
G = Ú‡‚Ë
3
F
C
4
A
B
D
E
AC
F
A G
D
G
A
C
E
G
B
C
àÁÔÓÎÁ‚‡Ì ̇ ‰ÓÎ̇ڇ ÍÓ¯Ìˈ‡
■ íẨÊÂË, ÍÛÔË, ͇ԇˆË, Ú‡‚Ë, ÚË„‡ÌË Ë ˜ËÌËË
ÏÓ„‡Ú ‰‡ Ò Á‡Âʉ‡Ú ‚ ‰ÓÎ̇ڇ ÍÓ¯Ìˈ‡.
ÑÓÎ̇ ÍÓ¯Ìˈ‡ (ÙË„. 5)
A = ‰˙ηÓÍË ˜ËÌËË
B = ÔÎËÚÍË ˜ËÌËË
C = ‰ÂÒÂÚÌË ˜ËÌËË
D = ˜ËÌËË Á‡ ÒÂ‚Ë‡ÌÂ
E = ÔË·ÓË
■ èÓÒÚ‡‚flÈÚ ÔË·ÓËÚ Á‡ ı‡ÌÂÚ ‚
Ô·ÒÚχÒÓ‚ËflÚ ÍÓÌÚÂÈÌÂ Á‡ ÔË·ÓË Ò
‰˙ÊÍËÚ ̇„ÓÂ.
■ èÓÒÚ‡‚ÂÚ ÍÓÌÚÂÈÌÂ‡ Á‡ ÔË·ÓË ‚ ‰ÓÎ̇ڇ
ÍÓ¯Ìˈ‡ (ÙË„. 4 Ë 5) ͇ÚÓ Ò ۂÂËÚÂ, ˜Â
ÔË·ÓËÚ Ì Ò ۉflÚ ‚˙‚ ‚˙Úfl˘ËÚ ÒÂ
ÔÂÍË.
5
B
E
B
A
ÇÄÜçé
ÑÓÎ̇ڇ ÍÓ¯Ìˈ‡ Ëχ ÒÚÓÔË‡˘Ó
ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó, ÍÓÂÚÓ ÓÒË„Ûfl‚‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓ
ËÁ‚‡Ê‰‡Ì ̇ Ò˙‰Ó‚ÂÚÂ.
ᇠ‰‡ ‰Ó·‡‚ËÚ ÒÓÎ Ë ÔË ÔÓ‰‰˙Ê͇,
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Â ËÁˆflÎÓ ‰‡ ËÁ‚‡‰ËÚ ‰ÓÎ̇ڇ
ÍÓ¯Ìˈ‡.
A
åÓÎfl Á‡Âʉ‡ÈÚ Ò˙‰ÓÏËflÎ̇ڇ ‡ÁÛÏÌÓ Á‡ ‰‡
ÓÒË„ÓËÚ ÓÔÚËχÎÌË ÂÁÛÎÚ‡ÚË Ì‡ ËÁÏË‚‡ÌÂ.
A
D
11
C
äÓ¯Ì˘͇ Á‡ ÔË·ÓË (ÙË„. 6)
6
äÓ¯Ì˘͇ڇ Á‡ ÔË·ÓË Ò Ò˙ÒÚÓË ÓÚ ‰‚ ‰ÂÎËÏË
˜‡ÒÚË, ͇ÚÓ ÔÓ ÚÓÁË Ì‡˜ËÌ Ô‰·„‡ ‡Á΢ÌË
‚‡ˇÌÚË Á‡ ÔÓ‰Âʉ‡ÌÂ.
ê‡Á‰ÂÎflÌÂÚÓ Ì‡ ‰‚ÂÚ ˜‡ÒÚË ÒÚ‡‚‡ ͇ÚÓ ‰‚ÂÚÂ
˜‡ÒÚË
ÒÂ
ÔÎ˙Á„‡Ú
ıÓËÁÓÌÚ‡ÎÌÓ
‚
ÔÓÚË‚ÓÔÓÎÓÊÌË ÔÓÒÓÍË.
íÓ˜ÌÓÚÓ Ë ‡ˆËÓ̇ÎÌÓ ‡ÁÔÓÎÓÊÂÌË ̇
Ò˙‰Ó‚ÂÚ  ÓÒÌÓ‚ÌÓ ÛÒÎÓ‚Ë Á‡ ‰Ó·˙ ÂÁÛÎÚ‡Ú
ÔË ËÁÏË‚‡ÌÂÚÓ.
àçîéêåÄñàü éí íÖëí ãÄÅéêÄíéêààíÖ
àÁËÒ͇ÈÚ ËÌÙÓχˆËfl Á‡ ÂÁÛÎÚ‡ÚËÚ ÓÚ ÚÂÒÚ Î‡·Ó‡ÚÓËËÚÂ Ë ËÁÏÂÂÌËÚ ÌË‚‡ ̇ ¯ÛÏ, Ò˙„·ÒÌÓ EN
ÌÓχÚË‚ËÚÂ, ̇ ÒΉÌËfl ‡‰ÂÒ:
testinfo-dishwasher@candy.it
Ç Á‡ÔËÚ‚‡ÌÂÚÓ ÒË, Á‡‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓ ÔÓÒÓ˜ÂÚ ÏÓ‰ÂÎ˙Ú Ì‡ LJ¯‡Ú‡ Ò˙‰ÓÏËflÎ̇ χ¯Ë̇ (‚ËÊÚ ڇ·ÂÎ͇ڇ Ò
ÚÂıÌ˘ÂÒÍËÚ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË).
12
áÄêÖÜÑÄçÖ ë èêÖèÄêÄí
èÂÔ‡‡Ú
ÇÄÜçé
ᇉ˙ÎÊËÚÂÎÌÓ Â ‰‡ Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Ò‡ÏÓ
ÒÔˆˇÎÌË Ú˜ÌË, Ô‡ıÓÓ·‡ÁÌË ËÎË ÔÓ‰
ÙÓχڇ ̇ Ú‡·ÎÂÚË ÔÂÔ‡‡ÚË Á‡ ÏËflÎÌË
χ¯ËÌË.
B
ëΉ ͇ÚÓ ÒÎÓÊËÚ ÔÂÔ‡‡Ú ‚˙‚ ‚‡Ì˘͇ڇ
Á‡Ú‚ÓÂÚ ͇ԇ˜ÂÚÓ, ͇ÚÓ Ô˙‚Ó Ì‡ÚËÒÌÂÚ (1) Ë
ÒΉ ÚÓ‚‡ (2) ‰Ó͇ÚÓ ˜ÛÂÚ ˘‡Í‚‡ÌÂ.
ê‡Á΢ÌË ÓÚ Ô‰̇Á̇˜ÂÌËÚ ÔÂÔ‡‡ÚË
(̇ÔËÏÂ ÔÂÔ‡‡ÚË Á‡ ËÁÏË‚‡Ì ̇ ˙͇) ÌÂ
Ò˙‰˙Ê‡Ú Ò˙ÒÚ‡‚ÍË, ÔÓ‰ıÓ‰fl˘Ë Á‡ ËÁÏË‚‡Ì ‚
ÏËflÎÌË Ï‡¯ËÌË Ë ‚˙ÁÔÂÔflÚÒÚ‚‡Ú ÌÓχÎ̇ڇ
‡·ÓÚ‡ ̇ Û‰‡.
è˙ÎÌÂÌ ̇ ÍÓÌÚÂÈÌÂ‡ Á‡ ÔÂÔ‡‡Ú
äÓÌÚÂÈÌÂ‡ Á‡ ÔÂÔ‡‡Ú  ÓÚ ‚˙Ú¯̇ڇ ÒÚ‡Ì‡
̇ ‚‡Ú‡Ú‡ (ÙË„. A “2”). ÄÍÓ ÍÓÌÚÂÈÌÂ‡ Â
Á‡Ú‚ÓÂÌ Ì‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓÌ (A) Á‡ ‰‡ „Ó ÓÚ‚ÓËÚÂ.
Ç Í‡fl ̇ ‚Òfl͇ ÔÓ„‡Ï‡ ͇ԇÍ˙Ú Úfl·‚‡ ‰‡ ÒÂ
ÓÚ‚‡fl Á‡ ‰‡  ÔÓ‰„ÓÚ‚ÂÌ Á‡ ‰‡  ÔÓ‰„ÓÚ‚ÂÌ Á‡
ÒΉ‚‡˘ÓÚÓ ËÁÏË‚‡ÌÂ.
ÇçàåÄçàÖ!
äÓ„‡ÚÓ Á‡Âʉ‡Ú Ò˙‰Ó‚ÂÚ ‚ ‰ÓÎ̇ڇ
ÍÓ¯Ìˈ‡ Û‚ÂÂÚ ÒÂ, ˜Â Ì Ô˜‡Ú ̇
‚‡Ì˘͇ڇ Á‡ ÔÂÔ‡‡Ú‡.
í˙È Í‡ÚÓ Ì ‚Ò˘ÍË ÔÂÔ‡‡ÚË Ò‡ ‰̇͂Ë,
ÔÓ˜ÂÚÂÚ ËÌÒÚÛ͈ËËÚ ‚˙ıÛ ÓÔ‡Íӂ͇ڇ.
ç‡ÔÓÏÌflÏÂ, ˜Â ̉ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓÚÓ ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó
ÔÂÔ‡‡Ú ‚Ó‰Ë ‰Ó ÌÂÔ˙ÎÌÓˆÂÌÌÓ ËÁÏË‚‡Ì ̇
Ò˙‰Ó‚ÂÚÂ, ‰Ó͇ÚÓ Ô‰ÓÁË‡ÌÂÚÓ ÓÒ‚ÂÌ, ˜Â ÌÂ
ÔÓ‰Ó·fl‚‡ ÂÁÛÎÚ‡ÚËÚ ÓÚ ËÁÏË‚‡ÌÂÚÓ, ‚Ó‰Ë ‰Ó
‡ÁıˢÂÌËÂ.
äÓ΢ÂÒÚ‚ÓÚÓ ÏË¢ ÔÂÔ‡‡Ú ÏÓÊ ‰‡ ‚‡Ë‡ ‚
Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ÒÚÂÔÂÌÚ‡ ̇ Á‡Ï˙Òfl‚‡ÌÂ Ë ‚ˉ‡
̇ Ò˙‰Ó‚ÂÚÂ.
èÂÔÓ˙˜‚‡Ï ÇË ‰‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú 20-30 „.
ÔÂÔ‡‡Ú (Ç).
ÇÄÜçé
ᇠÓÔ‡Á‚‡Ì ̇ ÓÍÓÎ̇ڇ Ò‰‡ - ÌÂ
ËÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ „ÓÎÂÏË ÍÓ΢ÂÒÚ‚‡ ÔÂÔ‡‡Ú
Á‡ ËÁÏË‚‡ÌÂ.
A
13
■ çflÍÓË ÍÓÏ·ËÌË‡ÌË ÔÂÔ‡‡ÚË ÓÒÓ·ÂÌÓ ÚÂÁË
Ò˙‰˙ʇ˘Ë ·ËÎflÌÚ, ‰‡‚‡Ú ̇È-‰Ó·Ë ÂÁÛÎÚ‡ÚË
Ò ÓÔ‰ÂÎÂÌË ÔÓ„‡ÏË. ÖÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚÚ‡ ̇
ÔÂÔ‡‡ÚËÚ Ò˙‰˙ʇ˘Ë ÓÏÂÍÓÚËÚÂÎ/ÒÓÎ Á‡‚ËÒË
ÓÚ Ú‚˙‰ÓÒÚÚ‡ ̇ ‚Ó‰‡Ú‡ ‚˙‚ LJ¯ËflÚ ‡ÈÓÌ.
ÇàÑéÇÖ èêÖèÄêÄíà
퇷ÎÂÚÍË
èÂÔ‡‡ÚË ‚˙‚ ‚ˉ ̇ Ú‡·ÎÂÚÍË ÏÓÊÂÚ ‰‡
̇ÏÂËÚ ̇ ÏÌÓ„Ó ‡Á΢ÌË ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎË. íÂÁË
ÔÂÔ‡‡ÚË Ò ‡Á„‡Ê‰‡Ú Ò ‡Á΢̇ ÒÍÓÓÒÚ Ë ÔÓ
Ú‡ÁË Ô˘Ë̇ ÔÓ ‚ÂÏ ̇ Í‡ÚÍËÚ ÔÓ„‡ÏË Á‡
ËÁÏË‚‡Ì ڇ·ÎÂÚ͇ڇ ÏÓÊ ‰‡ Ì  ̇Ô˙ÎÌÓ
‡ÁÚ‚ÓÂ̇. äÓ„‡ÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ڇÍË‚‡ Ú‡·ÎÂÚÍË Â
ÔÂÔÓ˙˜ËÚÂÎÌÓ ‰‡ ËÁ·Ë‡Ú ÔÓ-‰˙Î„Ë ÔÓ„‡ÏË
Á‡ ‰‡ Ò „‡‡ÌÚË‡ Ô˙ÎÌÓÚÓ ‡ÁÚ‚‡flÌ ̇
Ú‡·ÎÂÚ͇ڇ.
äÓ„‡ÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÛÌË‚ÂÒ‡ÎÌË ÔÂÔ‡‡ÚË Ë
ÂÁÛÎÚ‡ÚËÚ ÓÚ ËÁÏË‚‡ÌÂÚÓ Ò‡ ÌÂÁ‡‰Ó‚ÓÎËÚÂÎÌË,
ÏÓÎfl Ò‚˙ÊÂÚ ÒÂ Ò ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎfl ̇
ÔÂÔ‡‡Ú‡.
Ç ÌflÍÓË ÒÎÛ˜‡Ë ÛÔÓÚ·‡Ú‡ ̇ ÍÓÏ·ËÌË‡ÌË
ÔÂÔ‡‡ÚË ÏÓÊ ‰‡ ‰Ó‚‰ ‰Ó:
ÇÄÜçé
ᇠ‰‡ ÔÓÎÛ˜ËÚ Á‡‰Ó‚ÓÎËÚÂÎÌË ÂÁÛÎÚ‡ÚË
ÓÚ ËÁÏË‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ò˙‰Ó‚ÂÚÂ, Ú‡·ÎÂÚÍËÚÂ
Úfl·‚‡ ‰‡ ·˙‰‡Ú ÔÓÒÚ‡‚ÂÌË ‚˙‚
‚‡Ì˘͇ڇ Á‡ ÔÂÔ‡‡Ú, ‡ Ì ‰ËÂÍÚÌÓ ‚
χ¯Ë̇ڇ.
■ ÓÒÚ‡Ú˙ˆË ÓÚ ‚‡Ó‚ËÍ ÔÓ Ò˙‰Ó‚ÂÚ ËÎË ‚
χ¯Ë̇ڇ;
■ ÌÂÁ‡‰Ó‚ÓÎËÚÂÎÌÓ ËÁÏË‚‡ÌÂ Ë ËÁÒÛ¯‡‚‡Ì ̇
Ò˙‰Ó‚ÂÚÂ.
ÇÄÜçé
ÇÒ˘ÍË ÔÓ·ÎÂÏË ‚˙ÁÌËÍ̇ÎË Í‡ÚÓ
ÂÁÛÎÚ‡Ú ÓÚ ÛÔÓÚ·‡Ú‡ ̇ ÍÓÏ·ËÌË‡ÌË
ÔÂÔ‡‡ÚË Ì Ò ÔÓÍË‚‡Ú ÓÚ Ì‡¯‡Ú‡
„‡‡ÌˆËfl.
äÓ̈ÂÌÚ‡ÚË
íÂÁË ÔÂÔ‡‡ÚË Ò‡ Ò Ì‡Ï‡ÎÂ̇ ‡Î͇ÎÌÓÒÚ Ë Ò
̇ÚÛ‡ÎÌË ÂÌÁËÏË. ìÔÓÚ·‡Ú‡ ̇ Ú‡ÍË‚‡
ÔÂÔ‡‡ÚË ÔË ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ÓÚ 50°ë, Ëχ ÔÓÒ··Ó ‚˙Á‰ÂÈÒÚ‚Ë ‚˙ıÛ ÓÍÓÎ̇ڇ ÒΉ‡ Ë
Ô‰ԇÁ‚‡Ú Ò˙‰Ó‚ÂÚÂ Ë Ò‡Ï‡Ú‡ χ¯Ë̇.
èÓ„‡ÏËÚ Á‡ ÏËÂÌ ÔË 50°ë ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú
͇˜ÂÒÚ‚‡Ú‡ ̇ ÚÂÁË ÔÂÔ‡‡ÚË Ò ÂÌÁËÏË Á‡
‡Á„‡Ê‰‡Ì ̇ Á‡Ï˙Òfl‚‡ÌËflÚ‡ ÔÓ Ò˙‰Ó‚ÂÚ Ë
ÔÓÒÚË„‡Ú Ò˙˘Ëfl ÂÁÛÎÚ‡Ú Í‡ÚÓ ÔË ËÁÏË‚‡Ì Ò
65°ë.
åÓÎfl, ËχÈÚ Ô‰‚ˉ, ˜Â ÔË ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ
̇ "ALL ‚ 1" ÍÓÏ·ËÌË‡ÌË ÔÂÔ‡‡ÚË, ‰‡ ÌÂ
Ó·˙˘‡Ú ‚ÌËχÌË ̇ Ë̉Ë͇ÚÓÌËÚÂ
Ò‚ÂÚÎËÌË Á‡ ÔÂÔ‡‡ÚËÚ Á‡ ËÁÔ·͂‡ÌÂ Ë ÒÓÎ
(Ò‡ÏÓ ÔË ÓÔ‰ÂÎÂÌË ÏÓ‰ÂÎË).
äÓÏ·ËÌË‡ÌË ÔÂÔ‡‡ÚË
ÄÍÓ ÔÓ ‚ÂÏ ̇ ÔÓ„‡Ï‡Ú‡ Á‡ ÏËÂÌ Ë/ËÎË
ÒÛ¯ÂÌ ‚˙ÁÌËÍÌ ÔÓ·ÎÂÏ, ÔÂÔÓ˙˜‚‡Ï ÇË ‰‡
ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÒÓÎ, ·ËÎflÌÚ Ë ÔÂÔ‡‡Ú ÔÓ ÓÚ‰ÂÎÌÓ.
äÓÏ·ËÌË‡ÌËÚ ÔÂÔ‡‡ÚË Ò˙‰˙Ê‡Ú ·ËÎflÌÚ.
íÂÁË ÍÓÏ·ËÌË‡ÌË ÔÂÔ‡‡ÚË Úfl·‚‡ ‰‡ ·˙‰‡Ú
ÔÓÒÚ‡‚ÂÌË ‚˙‚ ‚‡Ì˘͇ڇ Á‡ ÏË¢ ÔÂÔ‡‡Ú
/ÓÚ‰ÂÎÂÌËÂÚÓ Á‡ ·ËÎflÌÚ Úfl·‚‡ ‰‡ ·˙‰Â Ô‡ÁÌÓ/.
Ç Ú‡Í˙‚ ÒÎÛ˜‡È:
■ ‰Ó·‡‚ÂÚ ÒÓÎ Ë ·ËÎflÌÚ ‚ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌËÚÂ
ÍÓÌÚÂÈÌÂË;
"ALL in 1" ÍÓÏ·ËÌË‡Ì ÔÂÔ‡‡Ú
■ ÒÚ‡ÚË‡ÈÚ ÌÓχÎ̇ ÔÓ„‡Ï‡ Á‡ ËÁÏË‚‡ÌÂ
·ÂÁ ‰‡ ÔÓÒÚ‡‚flÚ Ò˙‰Ó‚ ‚ χ¯Ë̇ڇ.
ÄÍÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú “ALL in 1” (“3 ‚ 1 “/ “4 ‚ 1”/ “5 ‚ 1”, Ë Ú.Ì)
ÍÓÏ·ËÌË‡ÌË ÔÂÔ‡‡ÚË Ú. ڇÍË‚‡ ÔÂÔ‡‡ÚË Ò
‰Ó·‡‚Â̇ ÒÓÎ Ë ‡„ÂÌÚ Á‡ ËÁÔ·͂‡Ì , ‚Ë Ò˙‚ÂÚ‚‡ÏÂ
ÒΉÌÓÚÓ :
■ èÓ˜ÂÚÂÚ ‚ÌËχÚÂÎÌÓ ËÌÒÚÛ͈ËËÚÂ
ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎfl ‚˙ıÛ ÓÔ‡Íӂ͇ڇ;
̇
14
åÓÎfl, ËχÈÚ Ô‰‚ˉ, ˜Â ÔË ‚˙˘‡Ì Í˙Ï
ËÁÔÓÎÁ‡‚ÂÌ ̇ ÒÓÎ, ÌflÍÓÎÍÓ ˆËÍ˙· ˘Â Ò‡
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏË ÔÂ‰Ë ÒËÒÚÂχڇ ‰‡ Á‡‡·ÓÚË
ÂÙËÍÚË‚ÌÓ ÓÚÌÓ‚Ó.
áÄêÖÜÑÄçÖ ë èêÖèÄêÄí áÄ
Åãüëöä
àÁÔ·͂‡ÌÂ
èÂÔ‡‡Ú‡ Ò ‚Ô˙ÒÍ‚‡ ‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ ‚
ÔÓÒΉ̇ڇ Ù‡Á‡ ̇ ËÁÔ·͂‡ÌÂÚÓ Ë ÔÓχ„‡ Á‡
ÔÓ-·˙ÁÓÚÓ ËÁÒÛ¯‡‚‡Ì ̇ Ò˙‰Ó‚ÂÚ ·ÂÁ Ôfl̇ Ë
Ï˙ÚÌË ÛÚ‡ÈÍË.
è˙ÎÌÂÌ ̇ ÍÓÌÚÂÈÌÂ‡ Á‡ ËÁÔ·͂‡ÌÂ
C
éÚ Îfl‚Ó Ì‡ ‚‡Ì˘͇ڇ Á‡ ÔÂÔ‡‡Ú‡ Á‡ ËÁÏË‚‡ÌÂ
̇ ̇ÏË‡ ‚‡Ì˘͇ڇ Á‡ ‰Ó·‡‚flÌ ̇ ÔÂÔ‡‡Ú
Á‡ ·ÎflÒ˙Í ÔÓ ‚ÂÏ ̇ ËÁÔ·͂‡ÌÂÚÓ (ÙË„. Ä
“3”).
ᇠ‰‡ ÓÚ‚ÓËÚ ͇ԇ͇, ̇ÚËÒÌÂÚ χÍËӂ͇ڇ
Ë Â‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ Ò ÚÓ‚‡ ÓÚ‚ÓÂÚ ͇ԇ͇.
èÂÔÓ˙˜‚‡Ï ÇË ÔË ‚ÒflÍÓ ÏËÂÌÂ Ë ËÁÔ·͂‡ÌÂ
‰‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÔÂÔ‡‡Ú Á‡ ·ÎflÒ˙Í.
çË‚ÓÚÓ Ì‡ ÔÂÔ‡‡Ú‡ Á‡ ·ÎflÒ˙Í ÏÓÊ ‰‡ ÒÂ
ÍÓÌÚÓÎË‡ Ò ÔÓÏÓ˘Ú‡ ̇ ÓÔÚ˘ÂÌ Ë̉Ë͇ÚÓ (ë),
‡ÁÔÓÎÓÊÂÌ ‚ ÒΉ‡Ú‡ ̇ ‡ÁÔ‰ÂÎËÚÂÎfl.
èöãçé
Ú˙ÏÌÓ
èêÄáçé
Ò‚ÂÚÎÓ
ê„ÛÎË‡Ì ̇ ÔÂÔ‡‡Ú‡ Á‡
·ÎflÒ˙Í ÓÚ 1 ‰Ó 6
ê„Û·ÚÓ˙Ú Ò ̇ÏË‡ ÔÓ‰ ͇ԇ˜Í‡Ú‡ (D) Ë
ÏÓÊ ‰‡ Ò Á‡‚˙ÚË Ò ÔÓÏÓ˘Ú‡ ̇ ÏÓÌÂÚ‡.
èÂÔÓ˙˜ËÚÂÎÌÓ Â ‰‡ „Ó ÔÓÒÚ‡‚ËÚ ‚ ÔÓÁˈËfl 4.
ë˙‰˙ʇÌËÂÚÓ Ì‡ ‚‡Ó‚ËÍ ‚˙‚ ‚Ó‰‡Ú‡ ‚ÎËflÂ
Á̇˜ËÚÂÎÌÓ ‚˙ıÛ ÔÓfl‚‡Ú‡ ̇ ÛÚ‡ÈÍË Ë ÒÚÂÔÂÌÚ‡
̇ ËÁÒÛ¯‡‚‡ÌÂ.
èÓ‡‰Ë Ú‡ÁË Ô˘Ë̇  ‚‡ÊÌÓ ‰‡ Ò „ÛÎË‡
‰ÓÁ‡Ú‡ ̇ ÔÂÔ‡‡Ú‡ Á‡ ·ÎflÒ˙Í, Á‡ ‰‡ ÒÂ
ÔÓÒÚË„Ì‡Ú ÔÓÒÚÓflÌÌË ‰Ó·Ë ÂÁÛÎÚ‡ÚË.
Ç ÒÎÛ˜‡È, ˜Â ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ ̇΢ˠ̇ ˜ÂÚË ‚ Í‡fl
̇ ËÁÔ·͂‡ÌÂÚÓ, ̇χÎÂÚ ‰ÓÁ‡Ú‡ Ò Â‰Ì‡
ÒÚÂÔÂÌ. Ç ÒÎÛ˜‡È, ˜Â Ò˙‰Ó‚ÂÚ ËÏ‡Ú ·ÂÎË ÔÂÚ̇,
Û‚Â΢ÂÚÂ Ò Â‰Ì‡ ÒÚÂÔÂÌ.
D
15
èéóàëíÇÄçÖ çÄ îàãíêàíÖ
îËÎÚË‡˘‡Ú‡ ÒËÒÚÂχ (ÙË„. Ä “4”) Ò Ò˙ÒÚÓË ÓÚ:
1
ÓÒÌÓ‚ÂÌ ÍÓÌÚÂÈÌÂ ÍÓÈÚÓ Á‡‰˙ʇ ÔÓ„ÓÎÂÏËÚ ˜‡ÒÚËˆË ÓÚ Á‡Ï˙Òfl‚‡ÌÂÚÓ;
ÔÎӘ͇
(Ô·ÒÚË̇),
ÍÓflÚÓ
ÙËÎÚË‡
ÌÂÔÂÍ˙Ò̇ÚÓ ‚Ó‰‡Ú‡ Á‡ ËÁÏË‚‡ÌÂÚÓ;
ÏËÍÓÙËÎÚ˙, ÔÓÒÚ‡‚ÂÌ ÔÓ‰ ÔÎӘ͇ڇ, ÍÓÈÚÓ
Á‡‰˙ʇ Ë Ì‡È-ÙËÌËÚ ˜‡ÒÚËˆË ÓÚ Á‡Ï˙Òfl‚‡ÌÂ,
ÓÒË„Ûfl‚‡ÈÍË ÔÂÙÂÍÚÌÓ ËÁÔ·͂‡ÌÂ.
■ ᇠ‰‡ Ò ÔÓÒÚË„Ì‡Ú ‰Ó·Ë ÂÁÛÎÚ‡ÚË ÓÚ
ËÁÏË‚‡ÌÂÚÓ, ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Â ‰‡ Ò ÔÓ‚Âfl‚‡Ú Ë
ÔÓ˜ËÒÚ‚‡Ú ÙËÎÚËÚ ÒΉ ‚ÒflÍÓ ËÁÏË‚‡ÌÂ.
■ ᇠ‰‡ ËÁ‚‡‰ËÚ ÙËÎÚËÚ ı‚‡ÌÂÚ ‰˙Ê͇ڇ
Ë fl Á‡‚˙ÚÂÚ ‚ ÔÓÒÓ͇ Ó·‡Ú̇ ̇
˜‡ÒÓ‚ÌËÍÓ‚‡Ú‡ ÒÚÂÎ͇ (ÙË„. 1).
2
■ éÒÌÓ‚ÌËfl ÍÓÌÚÂÈÌÂ Ò ҂‡Îfl Á‡ ‰‡ Ò ÛÎÂÒÌË
ÔÓ˜ËÒÚ‚‡ÌÂÚÓ (ÙË„. 2).
■ 낇ÎÂÚ ÔÎӘ͇ڇ Á‡ ÙËÎÚË‡Ì Ë
ËÁÔ·ÍÌÂÚ ÔÓ‰ ÒÚÛfl Ú˜‡˘‡ ‚Ó‰‡ Ë ÔË
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚ Ò ÔÓÏÓ˘Ú‡ ̇ ˜ÂÚ͇ (ÙË„. 3).
■ ë˙Ò Ò‡ÏÓÔÓ˜ËÒÚ‚‡˘Ëfl Ò ÏËÍÓÙËÎÚ˙
ÔÓ‰‰˙Ê͇ڇ  ӷÎÂ͘Â̇ Ë ÔÓ˜ËÒÚ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡
„ÛÔ‡Ú‡ ÙËÎÚË ÏÓÊ ‰‡ Ò ËÁ‚˙¯‚‡ ̇
‚ÒÂÍË 15 ‰ÌË. Ç˙ÔÂÍË ÚÓ‚‡ Ò ÔÂÔÓ˙˜‚‡ ‰‡
Ò ÔÓ‚Âfl‚‡ ˜‡¯Í‡Ú‡ ̇ ÓÒÌÓ‚ÌËfl ÙËÎÚ˙ Ë
ÔÎӘ͇ڇ ‰‡ Ì ҇ Á‡ÔÛ¯ÂÌË.
ÇçàåÄçàÖ!
ëΉ ͇ÚÓ ÒÚ ÔÓ˜ËÒÚËÎË ÙËÎÚËÚÂ,
ÔÓ‚ÂÂÚ ‰‡ÎË ÒÚ „Ë Ò˙‰ËÌËÎË
Ô‡‚ËÎÌÓ Ë ‰‡ÎË ÔÎӘ͇ڇ  Î„̇·
ÔÎ˙ÚÌÓ ‚˙ıÛ ÓÒÌÓ‚‡Ú‡ ̇ ÏËflÎ̇ڇ
χ¯Ë̇.
3
çÂÔ‡‚ËÎÌÓÚÓ ÔÓÒÚ‡‚flÌ ̇ ÙËÎÚËÚÂ
ÏÓÊ ‰‡ ̇Û¯Ë Ô‡‚ËÎ̇ڇ ‡·ÓÚ‡ ̇
Û‰‡.
ÇÄÜçé
çËÍÓ„‡ Ì ËÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ ÏËflÎ̇ڇ χ¯Ë̇
·ÂÁ ÙËÎÚË.
16
ä‡Í ‰‡ ÒÔÂÒÚfl‚‡ÏÂ
èêÄäíàóÖëäà ëöÇÖíà
■ ÄÍÓ ËÒ͇Ú ‰‡ ÏËÂÚ ÔË Ì‡Ô˙ÎÌÓ Á‡‰Â̇
χ¯Ë̇, ÔÓÒÚ‡‚flÈÚ Ò˙‰Ó‚ÂÚ ‚ χ¯Ë̇ڇ
‚‰̇„‡ ÒΉ ÔËÍβ˜‚‡Ì ̇ ı‡ÌÂÌÂÚÓ,
͇ÚÓ „Ë ÔÓ‰Âʉ‡ÈÚ ‚ÒÂÍË Ô˙Ú,
ËÁÔ˙ÎÌfl‚‡ÈÍË
‚ÂÌÚÛ‡ÎÌÓ
ÔÓ„‡Ï‡
”è‰‚‡ËÚÂÎÌÓ ÒÚÛ‰ÂÌÓ ÏËÂÌ” Á‡ ‰‡ ÒÂ
̇‚·ÊÌflÚ Ò˙‰Ó‚ÂÚÂ Ë ‰‡ Ò ÓÚÒÚ‡ÌflÚ ÔÓ‰ËÚ ˜‡ÒÚËˆË ÓÚ ı‡Ì‡ ÏÂÊ‰Û ‰‚Â
Á‡Âʉ‡ÌËfl, ‰Ó͇ÚÓ Ò Ò˙·Â‡Ú ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓ
Ò˙‰Ó‚ Á‡ ‰‡ Ò ËÁ‚˙¯Ë ÔÓ„‡Ï‡Ú‡ Á‡
ˆflÎÓÒÚÌÓ ÏËÂÌÂ.
ä‡Í ‰‡ ÔÓÒÚË„ÌÂÏ ÓÔÚËχÎÌË
ÂÁÛÎÚ‡ÚË Ì‡ ÏËÂÌÂ
■ èÂ‰Ë ‰‡ ‡ÁÔÓÎÓÊËÚ Ò˙‰Ó‚ÂÚ ‚ ÏËflÎ̇ڇ
χ¯Ë̇ ÓÚÒÚ‡ÌÂÚ ÓÒÚ‡Ú˙ˆËÚ ÓÚ ı‡Ì‡
(ÍÓ͇ÎË, ÍÓÒÚË ÓÚ Ë·‡, ÓÒÚ‡Ú˙ˆË ÓÚ ÏÂÒÓ Ë
ÁÂÎÂ̘ۈË, ÛÚ‡È͇ ÓÚ Í‡ÙÂ, Ó·ÂÎÍË ÓÚ
ÔÎÓ‰Ó‚Â, ÔÂÔÂÎ ÓÚ ˆË„‡Ë Ë ‰.) ÍÓËÚÓ ·Ëı‡
ÏÓ„ÎË ‰‡ Á‡ÚÛ‰ÌflÚ ËÁÚÓ˜‚‡ÌÂÚÓ ËÎË ‰‡
Á‡ÔÛ¯‡Ú ‡ÁÔ˙ÒÍ‚‡˜ËÚ ̇ ÏË¢ËÚ ‡ÏÂ̇.
■ èË Á‡Ï˙Òfl‚‡ÌËfl Ò ÔÓ-χÎ͇ ÍÓÌÒËÒÚÂ̈Ëfl
ËÎË ÔË Ì ÏÌÓ„Ó Á‡Ô˙ÎÌÂÌË ÍÓ¯ÌˈË
ËÁ·ÂÂÚ ËÍÓÌÓÏ˘̇ ÔÓ„‡Ï‡, ÒΉ‚‡ÈÍË
Û͇Á‡ÌËflÚ‡ ‚ “ëÔËÒ˙Í Ì‡ ÔÓ„‡ÏËÚ”.
■ éÔËÚ‡ÈÚ ‰‡ Ì ËÁÔ·͂‡Ú ˜ËÌËËÚ ÔÂ‰Ë ‰‡
„Ë ÔÓÒÚ‡‚flÚ ‚ ÏˇÎ̇ڇ χ¯Ë̇.
■ ÄÍÓ ÚẨÊÂËÚÂ Ë ÚË„‡ÌËÚ ҇ Á‡„ÓÂÎË,
ÔÂ‰Ë ÏËÂÌ ‚ χ¯Ë̇ڇ  ÔÂÔÓ˙˜ËÚÂÎÌÓ
‰‡ „Ë Ì‡ÍËÒÌÂÚÂ.
ä‡Í‚Ó Ì Úfl·‚‡ ‰‡ ÏËÂÚÂ
■ ífl·‚‡ ‰‡ ÇË Ì‡ÔÓÏÌËÏ, ˜Â Ì ‚Ò˘ÍË Ò˙‰Ó‚Â
ÏÓ„‡Ú ‰‡ Ò ÏËflÚ Ò ÏËflÎ̇ χ¯Ë̇. ç ÒÂ
ÔÂÔÓ˙˜‚‡ ‰‡ Ò Ò·„‡Ú Ò˙‰Ó‚ ÓÚ
ÚÂÏÓÔ·ÒÚ˘ÂÌ Ï‡ÚÂˇÎ, ÔË·ÓË Ò ‰˙ÊÍË
ÓÚ ‰˙‚Ó ËÎË Ô·ÒÚχ҇, ÚẨÊÂË Ò ‰˙‚ÂÌË
‰˙ÊÍË, Ò˙‰Ó‚ ÓÚ ‡ÎÛÏËÌËÈ, ÓÚ ÓÎÓ‚ÂÌ
ÍËÒڇΠËÎË ÒÚ˙ÍÎÓ (ÓÒ‚ÂÌ ‡ÍÓ Ì  ÒÔˆˇÎÌÓ
ÓÁ̇˜ÂÌÓ, ˜Â Ú ÏÓ„‡Ú ‰‡ Ò ÏËflÚ ‚ ÏËflÎ̇
χ¯Ë̇).
■ èÓ‰Âʉ‡ÈÚ Ò˙‰Ó‚ÂÚÂ Ò ÓÚ‚Ó‡ ̇‰ÓÎÛ.
■ ÄÍÓ Â ‚˙ÁÏÓÊÌÓ ËÁ·fl„‚‡ÈÚ ‰ÓÔË‡ÌÂÚÓ
ÏÂÊ‰Û Ò˙‰Ó‚ÂÚÂ. è‡‚ËÎÌÓÚÓ ÔÓ‰Âʉ‡Ì ÇË
ÓÒË„Ûfl‚‡ ÔÓ-‰Ó·Ë ÂÁÛÎÚ‡ÚË ÔË ÏËÂÌÂ.
■ ëΉ ͇ÚÓ ÒÚ ÔÓ‰‰ËÎË Ò˙‰Ó‚ÂÚ ÔÓ‚ÂÂÚÂ
‰‡ÎË ÏË¢ËÚ ‡ÏÂ̇ ÏÓ„‡Ú ‰‡ Ò ‚˙ÚflÚ
Ò‚Ó·Ó‰ÌÓ.
■ çflÍÓË ‰ÂÍÓ‡ˆËË ÏÓ„‡Ú ‰‡ Ô‡‰Ì‡Ú ËÎË ‰‡
ËÁ„Û·flÚ ˆ‚ÂÚ‡ ÒË, ÔÓ‡‰Ë ÍÓÂÚÓ Ò ÔÂÔÓ˙˜‚‡
‰‡ Ò ËÁÏË ÌflÍÓÎÍÓ Ô˙ÚË Ò‡ÏÓ Â‰ËÌ Ò˙‰ Ë ‡ÍÓ
Ì Á‡„Û·Ë ˆ‚ÂÚ‡ ÒË, ‰‚‡ ÚÓ„‡‚‡ ‰‡ ÒÂ
ÔÓÒÚ‡‚flÚ ‚Ò˘ÍË Ò˙‰Ó‚ ÓÚ ÚÓÁË ‚ˉ.
■ íẨÊÂË Ë Ò˙‰Ó‚ ‚ ÍÓËÚÓ Ëχ ÒËÎÌÓ
ÔËÎÂÔ̇ÎË ËÎË Á‡„ÓÂÎË ÓÒÚ‡Ú˙ˆË ÓÚ ı‡Ì‡,
Úfl·‚‡ ‰‡ ·˙‰‡Ú ̇ÍËÒ̇ÚË ‚ ‡ÁÚ‚Ó ÓÚ ‚Ó‰‡
Ë ÔÂÔ‡‡Ú Á‡ ÏËflÎÌË Ï‡¯ËÌË.
■ ᇠÔÂÙÂÍÚÌÓ ÏËÂÌ ̇ Ò·˙ÌË Ò˙‰Ó‚ Â
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ:
■ éÒ‚ÂÌ ÚÓ‚‡ Ò ÔÂÔÓ˙˜‚‡ ‰‡ Ì Ò ÏËflÚ
ÔË·ÓË ÓÚ Ò·Ó Á‡Â‰ÌÓ Ò Ú‡ÍË‚‡ ÓÚ
ÓÍËÒÎfl‚‡˘‡ Ò ÒÚÓχ̇, Á‡ ‰‡ Ò ËÁ·Â„ÌÂ
‚ÂÌÚÛ‡Î̇ ıËÏ˘ÂÒ͇ ‡͈Ëfl ÏÂÊ‰Û Úflı.
a) ‰‡ Ò ËÁÔ·ÍÌ‡Ú ‚‰̇„‡ ÒΉ ÛÔÓÚ·‡,
ÓÒÓ·ÂÌÓ ‡ÍÓ ‚ Úflı  ËχÎÓ Ï‡ÈÓÌÂÁ‡, flȈ‡,
Ë·‡ Ë Ú.Ì.;
ÇÄÜçé
äÓ„‡ÚÓ ÍÛÔÛ‚‡Ú ÌÓ‚Ë Ò˙‰Ó‚Â, Û‚ÂÂÚ ÒÂ,
˜Â Ò‡ ÔÓ‰ıÓ‰fl˘Ë Á‡ ÏËÂÌ ‚ ÏËflÎ̇
χ¯Ë̇.
b) ‰‡ Ì Ò ÔÓ˙Ò‚‡Ú Ò ÔÂÔ‡‡Ú;
c) ‰‡ Ì Ò ‰ÓÔË‡Ú ‰Ó ‰Û„Ë ÏÂÚ‡ÎË.
èÓÎÂÁÌË Ò˙‚ÂÚË
■ àÁ‚‡Ê‰‡ÈÚ Ò˙‰Ó‚ÂÚ ÓÚ Ô˙‚Ó ÓÚ ‰ÓÎ̇ڇ
ÍÓ¯Ìˈ‡.
■ ÄÍÓ Ìflχ ‰‡ ËÁ‚‡Ê‰‡Ú ËÁÏËÚËÚ Ò˙‰Ó‚ÂÚÂ
‚‰̇„‡, ÓÒÚ‡‚ÂÚ ‚‡Ú‡Ú‡ ÎÂÍÓ ÓÚ‚ÓÂ̇.
íÓ‚‡ ÓÒË„Ûfl‚‡ ˆËÍÛ·ˆËfl ̇ ‚˙Á‰Ûı‡ Ë
ÔÓ‰ÔÓχ„‡ ÔÓˆÂÒ‡ ̇ ËÁÒÛ¯‡‚‡ÌÂ.
17
èéóàëíÇÄçÖ à èéÑÑêöÜäÄ
1
■ Ç˙̯ÌÓÚÓ ÚflÎÓ Ì‡ χ¯Ë̇ڇ ÏÓÊ ‰‡ ·˙‰Â
ÔÓ˜ËÒÚ‚‡ÌÓ Ò Ì‡·‡ÁË‚ÌË ÔÂÔ‡‡ÚË,
Ô‰̇Á̇˜ÂÌË Á‡ ÔÓ˜ËÒÚ‚‡Ì ̇ ÂχÈÎË‡ÌË
ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚË.
1b
■ åËflÎ̇ڇ χ¯Ë̇ Ì Ò ÌÛʉ‡Â ÓÚ ÒÔˆˇÎ̇
ÔÓ‰‰˙Ê͇, Ú˙È Í‡ÚÓ Í‡Á‡Ì˙Ú Á‡ ÏËÂÌ Â
Ò‡ÏÓÔÓ˜ËÒÚ‚‡˘ ÒÂ.
■ èÓ˜ËÒÚ‚‡ÈÚ ‰ӂÌÓ „ÛÏÂÌËÚ ÛÔÎ˙ÚÌÂÌËfl
̇ ‚‡Ú‡Ú‡ Ò Ì‡‚·ÊÌÂÌÓ Ô‡˜Â Ô·Ú, ͇ÚÓ
ÔÂχı‚‡Ú ‚ÂÌÚÛ‡ÎÌË ÒÎÂ‰Ë ÓÚ ı‡Ì‡ ËÎË
·ËÎflÌÚËÌ.
2
■ èÓ˜ËÒÚ‚‡ÌÂÚÓ
̇
ë˙‰ÓÏËflÎ̇ڇ
Â
ÔÂÔÓ˙˜ËÚÂÎÌÓ, Á‡ ‰‡ Ò ÓÚÒÚ‡ÌflÚ
‚‡Ó‚ËÍÓ‚ËÚ ÓÚ·„‡ÌËfl ËÎË Á‡Ï˙Òfl‚‡ÌËfl.
è‰·„‡Ï ÇË ‰‡ ÒÚ‡ÚË‡Ú ÔÂËӉ˘ÌÓ
ˆËÍ˙Π̇ ÏËÂÌ Ò˙Ò ÒÔˆˇÎËÁË‡ÌË
ÔÓ˜ËÒÚ‚‡˘Ë ÔÓ‰ÛÍÚË Á‡ Ò˙‰ÓÏËflÎ̇ χ¯Ë̇.
èË ‚Ò˘ÍË ÓÔÂ‡ˆËË ÔÓ ÔÓ˜ËÒÚ‚‡ÌÂ
Ò˙‰ÓÏËflÎ̇ڇ χ¯Ë̇ Úfl·‚‡ ‰‡  Ô‡Á̇.
■ ÄÍÓ ‚˙ÔÂÍË ÌÓχÎ̇ڇ ˜ËÒÚÓÚ‡ ̇
ÙËÎÚËÚ Ò Á‡·ÂÎÂÊ‡Ú Ì‰ӷ ËÁÏËÚË ËÎË
̉ÓËÁÔ·Í̇ÚË Ò˙‰Ó‚Â, ÔÓ‚ÂÂÚ ‰‡ÎË
‚Ò˘ÍË ‰˛ÁË Ì‡ ÏË¢ËÚ ‡ÏÂÌ (ÙË„. Ä “5”)
Ò‡ ˜ËÒÚË Ë Ò‚Ó·Ó‰ÌË ÓÚ Ï˙ÒÌË ÓÚ·„‡ÌËfl.
ëãÖÑ Çëüäé àáèéãáÇÄçÖ
ÄÍÓ ÚÓ‚‡ Ì  ڇ͇, ÔÓ˜ËÒÚÂÚ „Ë ÔÓ ÒΉÌËfl
̇˜ËÌ:
ëΉ ‚ÒflÍÓ ÏËÂÌ Á‡Ú‚‡flÈÚ Í‡Ì‡ Á‡ ‚Ó‰‡Ú‡ Ë
ËÁÍβ˜‚‡ÈÚÂ
ÏËflÎ̇ڇ
Ò
·ÛÚÓ̇
"ÇäãûóÇÄçÖ"/"àáäãûóÇÄçÖ", Á‡ ‰‡
ËÁÓÎË‡Ú χ¯Ë̇ڇ ÓÚ ‚Ó‰ÓÔӂӉ̇ڇ Ë
ÂÎÂÍÚ˘ÂÒ͇ڇ ÏÂʇ. ÄÍÓ Ï‡¯Ë̇ڇ Ìflχ ‰‡
·˙‰Â ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì‡ ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓ ‚ÂÏÂ,
Ò˙‚ÂÚ‚‡Ï ÇË ‰‡ ËÁ‚˙¯ËÚ ÒΉÌÓÚÓ:
1. 낇ÎÂÚ „ÓÌÓÚÓ ÏËÂ˘Ó ‡ÏÓ Í‡ÚÓ „Ó
Á‡‚˙ÚËÚ ‰Ó͇ÚÓ Ò ËÁ‡‚ÌË Ò Ï‡ÍËӂ͇ڇ
ÒÚÂÎ͇ (ÙË„. 1). èÓ‚‰Ë„ÌÂÚ ÎÂÍÓ Ì‡„ÓÂ
(ÙË„. 1b) Ë
‡Á‚ËÈÚ ‚ ÔÓÒÓ͇ ̇
˜‡ÒÓ‚ÌËÍÓ‚‡Ú‡ ÒÚÂÎ͇. ᇠ‰‡ „Ë ÏÓÌÚË‡ÚÂ
ÓÚÌÓ‚Ó Á‡‚˙ÚÂÚ ‚ ÔÓÒÓ͇ Ó·‡Ú̇ ̇
˜‡ÒÓ‚ÌËÍÓ‚‡Ú‡ ÒÚÂÎ͇.
ÑÓÎÌÓÚÓ ÏËÂ˘Ó ‡ÏÓ ÏÓÊ ‰‡ ·˙‰Â Ò‚‡ÎÂÌÓ,
͇ÚÓ „Ó ËÁ‰˙Ô‡Ú ÎÂÍÓ Ì‡„Ó (ÙË„. 2);
1. èÛÒÌÂÚ ‰̇ ÔÓ„‡Ï‡ Á‡ ÏËÂÌ ·ÂÁ Ò˙‰Ó‚Â,
ÌÓ Ò ÔÂÔ‡‡Ú Á‡ ÏËÂÌÂ, Á‡ ‰‡ Ò ӷÂÁχÒÎË
χ¯Ë̇ڇ;
2. àÁÏËÈÚ ‚˙Úfl˘ËÚ Ò ‡ÏÂÌ Ò˙Ò ÒÚÛfl ‚Ó‰‡,
Á‡ ‰‡ ÓÒ‚Ó·Ó‰ËÚ Á‡ÔÛ¯ÂÌËÚ ‰˛ÁË;
2. àÁ‚‡‰ÂÚ ˘ÂÔÒ·;
3. á‡Ú‚ÓÂÚ ‚Ó‰ÓÔÓ‚Ó‰ÌËfl Í‡Ì;
3. ëΉ ͇ÚÓ ÔËÍβ˜ËÚÂ Ò ÚÓ‚‡, ÏÓÌÚË‡ÈÚÂ
Ó·‡ÚÌÓ ÏË¢ËÚ ‡ÏÂ̇, ͇ÚÓ Ì Á‡·‡‚flÚÂ
‰‡ ̇‚ËÂÚ ‰ÓÍ‡È ÙËÍÒË‡˘ËÚ „‡ÈÍË.
4. ç‡Ô˙ÎÌÂÚ ‚‡Ì˘͇ڇ Á‡ ÔÂÔ‡‡Ú Á‡ ·ÎflÒ˙Í
ÔË Ô·ÍÌÂÌÂ;
■ ä‡Á‡Ì‡ Ë ‚˙Ú¯̇ڇ ÒÚ‡Ì‡ ̇ ‚‡Ú‡Ú‡ Ò‡
ËÁ‡·ÓÚÂÌË ÓÚ ÌÂ˙ʉ‡Âχ ÒÚÓχ̇. ÄÍÓ ‚ÒÂ
Ô‡Í Ò Á‡·ÂÎÂÊË Ó·‡ÁÛ‚‡Ì ̇ ÔÂÚ̇ ÓÚ
˙ʉ‡, ÚÓ‚‡ ÏÓÊ ‰‡ Ò ‰˙ÎÊË Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÓ
̇ ‚ËÒÓÍÓ Ò˙‰˙ʇÌË ̇ ÊÂÎÂÁÌË ÒÓÎË ‚˙‚
‚Ó‰‡Ú‡.
■ ᇠÔÂχı‚‡Ì ̇ ÚÂÁË ÔÂÚ̇ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚÂ
‡·‡ÁË‚ Ò ÏÂÍË Á˙̇, ÌËÍÓ„‡ Ì ËÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚÂ
‡ÁÚ‚ÓË Ì‡ ıÎÓ,Ú‡ÏÔÓÌË ÓÚ ÏÂÚ‡Î̇ ‚‡Ú‡ Ë
Ú.Ì.
5. éÒÚ‡‚ÂÚ ‚‡Ú‡Ú‡ ÎÂÍÓ ÓÚ‚ÓÂ̇;
6. éÒÚ‡‚ÂÚ ‚˙Ú¯ÌÓÒÚÚ‡ ̇ ϯË̇ڇ ˜ËÒÚ‡;
18
7. ÄÍÓ Ï‡¯Ë̇ڇ  ËÌÒÚ‡ÎË‡Ì‡ ‚ ÔÓÏ¢ÂÌËÂ,
Í˙‰ÂÚÓ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡  ÔÓ‰ 0Óë, ‚Ó‰‡Ú‡
ÓÒÚ‡‚‡Î‡ ‚ χÍÛ˜ËÚ ÏÓÊ ‰‡ Á‡Ï˙ÁÌÂ.
èӂ˯ÂÚ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ ‚ ÔÓÏ¢ÂÌËÂÚÓ
̇‰ 0°ë Ë ËÁ˜‡Í‡ÈÚ 24 ˜‡Ò‡ ÔÂ‰Ë ÓÚÌÓ‚Ó ‰‡
‚Íβ˜ËÚ χ¯Ë̇ڇ.
ÇöáåéÜçà çÖàáèêÄÇçéëíà à çÄóàçà áÄ íüïçéíé éíëíêÄçüÇÄçÖ
ÄÍÓ Ç‡¯‡Ú‡ ÏËflÎ̇ χ¯Ë̇ Ì ‡·ÓÚË, ÔÂ‰Ë ‰‡ ËÁ‚Ë͇Ú ÒÂ‚ËÁÂÌ ÚÂıÌËÍ, ÔÓ‚ÂÂÚ ÒΉÌÓÚÓ:
èêéÅãÖå
1. 凯Ë̇ڇ Ì ‡·ÓÚË ÔË
ÌËÚÓ Â‰Ì‡ ÔÓ„‡Ï‡
2. 凯Ë̇ڇ Ì ̇ÎË‚‡ ‚Ó‰‡
3. 凯Ë̇ڇ Ì ËÁı‚˙Îfl ‚Ó‰‡
4. 凯Ë̇ڇ
ÌÂÔÂÍ˙Ò̇ÚÓ
ËÁı‚˙Îfl ‚Ó‰‡
5. ç Ò ˜Û‚‡ ‚˙ÚÂÌÂÚÓ Ì‡
ÏË¢ËÚ ‡ÏÂÌÂ
6. ç‡ Û‰ËÚ ·ÂÁ ‰ËÒÔÎÂÈ –
‰ËÌ ËÎË Ôӂ˜ Ë̉Ë͇ÚÓË
ÏË„‡Ú ·˙ÁÓ
èêàóàçÄ
êÄáêÖòÖçàÖ
ôÂÔÒÂÎ˙Ú Ì  ‚Íβ˜ÂÌ ‚
ÂÎÂÍÚ˘ÂÒ͇ڇ ÏÂʇ.
ÇÍβ˜ÂÚ „Ó.
ÅÛÚÓÌ˙Ú O/I Ì  ̇ÚËÒ̇Ú.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇.
Ç‡Ú‡Ú‡  ÓÚ‚ÓÂ̇.
á‡Ú‚ÓÂÚ ‚‡Ú‡Ú‡.
çflχ ÚÓÍ ‚ ÂÎÂÍÚ˘ÂÒ͇ڇ ÏÂʇ.
èÓ‚ÂÂÚÂ.
ÇËÊ Ô˘ËÌËÚ ÔÓ Ú.1.
èÓ‚ÂÂÚÂ.
á‡Ú‚ÓÂÌ Â ‚Ó‰ÓÔÓ‚Ó‰ÌËfl Í‡Ì.
éÚ‚ÓÂÚÂ „Ó.
èÓ„‡Ï‡ÚÓ‡ Ì  ÔÓÒÚ‡‚ÂÌ ‚
Ô‡‚ËÎ̇ڇ ÔÓÁˈËfl.
èÓÒÚ‡‚ÂÚ ‚ Ô‡‚ËÎ̇ڇ ÔÓÁˈËfl.
å‡ÍÛ˜˙Ú Â Ô„˙̇Ú.
èÓ‚ÂÂÚÂ Ë ÓÚÒÚ‡ÌÂÚÂ
Ô„˙‚‡ÌÂÚÓ.
îËÎÚ˙˙Ú Ì‡ Á‡ı‡Ì‚‡˘Ëfl χÍÛ˜ Â
Á‡ÔÛ¯ÂÌ.
èÓ˜ËÒÚÂÚ ÙËÎÚ˙‡, ̇ÏË‡˘ Ò ‚
„ÓÌËfl Í‡È ̇ Á‡ı‡Ì‚‡˘Ëfl
χÍÛ˜.
îËÎÚ˙˙Ú Â Á‡Ï˙ÒÂÌ.
èÓ˜ËÒÚÂÚ „Ó.
éÚıÓ‰ÌËfl χÍÛ˜  Ô„˙̇Ú.
èÓ‚ÂÂÚÂ Ë ÓÚÒÚ‡ÌÂÚÂ
Ô„˙‚‡ÌÂÚÓ.
ëΉ‚‡ÈÚ ÚÓ˜ÌÓ ËÌÒÚÛ͈ËËÚ Á‡
Ò‚˙Á‚‡Ì ‰‡‰ÂÌË ‚ ÚÓ‚‡
˙ÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó.
ì‰˙ÎÊËÚÂÎflÚ Ì‡ ÓÚıÓ‰ÌËfl χÍÛ˜
Ì  ÔÓ‰ıÓ‰fl˘.
éÚıÓ‰ÌËflÚ Í‡Ì‡Î Ìflχ ÓÚ‰Û¯ÌËÍ.
äÓÌÒÛÎÚË‡ÈÚ ÒÂ Ò Í‚‡ÎËÙˈË‡Ì
ÚÂıÌËÍ.
éÚıÓ‰ÌËfl χÍÛ˜  ‡ÁÔÓÎÓÊÂÌ
ÏÌÓ„Ó ÌËÒÍÓ.
èÓ‚‰Ë„ÌÂÚ ÓÚıÓ‰ÌËfl χÍÛ˜ ̇
ÏËÌËÏÛÏ 40ÒÏ ÓÚ ÔÓ‰‡.
èÓÒÚ‡‚ÂÌÓ Â ÔÂ͇ÎÂÌÓ „ÓÎflÏÓ
ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó ÔÂÔ‡‡Ú.
ç‡Ï‡ÎÂÚ ÍÓ΢ÂÒÚ‚ÓÚÓ ÔÂÔ‡‡Ú.
àÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ ҇ÏÓ ÔÂÔ‡‡ÚË
Ô‰̇Á̇˜ÂÌË Á‡ ÏËflÎÌË Ï‡¯ËÌË.
èÓ‚ÂÂÚÂ.
çflÍÓÈ ÓÚ Ò˙‰Ó‚ÂÚ ÔÂ˜Ë Ì‡
‚˙ÚÂÌÂÚÓ Ì‡ ‡ÏÂ̇ڇ.
îËÎÚË‡˘‡Ú‡ ÔÎÓ˜‡ Ë ÙËÎÚ˙˙Ú
Á‡ ÏÌÓ„Ó Á‡Ï˙ÒÂÌË.
á‡Ú‚ÓÂÌ Â ‚Ó‰ÓÔÓ‚Ó‰ÌËfl Í‡Ì
19
èÓ˜ËÒÚÂÚÂ.
àÁÍβ˜ÂÚ Û‰‡.
éÚ‚ÓÂÚ ‚Ó‰ÓÔÓ‚Ó‰ÌËfl Í‡Ì.
ëÚ‡ÚË‡ÈÚ ÓÚÌÓ‚Ó.
èêéÅãÖå
èêàóàçÄ
ÇËÊ Ô˘ËÌËÚ ÔÓ Ú.5.
êÄáêÖòÖçàÖ
èÓ‚ÂÂÚÂ.
Ñ˙̇ڇ ̇ ÚẨÊÂËÚ Ì ҇ ‰Ó· ëËÎÌÓ ÔËÎÂÔ̇ÎË Á‡„ÓÂÎË
ËÁÏËÚË.
ÓÒÚ‡Ú˙ˆË ÓÚ ı‡Ì‡ ‰‡ Ò ̇ÍËÒ̇Ú
ÔÂ‰Ë ‰‡ Ò ÔÓÒÚ‡‚flÚ Ò˙‰Ó‚ÂÚ ‚
ÏËflÎ̇ڇ χ¯Ë̇.
ê˙·Ó‚ÂÚ ̇ ÚẨÊÂËÚ Ì ҇ èÓ‰Âʉ‡ÈÚ Ò˙‰Ó‚ÂÚ ÔÓ-‰Ó·Â.
‰Ó·Â ËÁÏËÚË.
Ñ˛ÁËÚ ҇ ˜‡ÒÚ˘ÌÓ Á‡ÔÛ¯ÂÌË.
ë˙‰Ó‚ÂÚ Ì ҇ ÔÓ‰‰ÂÌË ‰Ó·Â.
7. ë˙‰Ó‚ÂÚ ҇ ˜‡ÒÚ˘ÌÓ ËÁÏËÚË
èÓ˜ËÒÚÂÚ „Ë, ͇ÍÚÓ Â ÓÔËÒ‡ÌÓ ‚
ÚÓ‚‡ ˙ÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó.
ç ‰ÓÔË‡ÈÚ Ò˙‰Ó‚ÂÚ ‰ËÌ ‰Ó
‰Û„.
ä‡flÚ Ì‡ ÓÚıÓ‰ÌËfl χÍÛ˜  ÔÓÚÓÔÂÌ ä‡flÚ Ì‡ ÓÚıÓ‰ÌËfl χÍÛ˜ ÌÂ
‚˙‚ ‚Ó‰‡.
Úfl·‚‡ ‰‡ Ò ‰ÓÍÓÒ‚‡ ‰Ó
ËÁı‚˙Îfl̇ڇ ‚Ó‰‡.
èÂÔ‡‡Ú˙Ú Â ÌÂÔ‡‚ËÎÌÓ ‰ÓÁË‡Ì, ì‚Â΢ÂÚ ‰ÓÁ‡Ú‡ ̇ ÔÂÔ‡‡Ú‡ ‚
ÒÚ‡ Ë ËÎË Ò  ‚Ú‚˙‰ËÎ.
Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ÒÚÂÔÂÌÚ‡ ̇
Á‡Ï˙ÒÂÌÓÒÚ Ì‡ Ò˙‰Ó‚ÂÚ ËÎË
ÒÏÂÌÂÚ ÔÂÔ‡‡Ú‡.
àÁ·‡Ì‡Ú‡ ÔÓ„‡Ï‡ Á‡ ÏËÂÌ  àÁ·ÂÂÚ ÔÓ-ÂÌÂ„˘̇ ÔÓ„‡Ï‡.
ÏÌÓ„Ó ‰ÂÎË͇Ú̇.
ë˙‰Ó‚ÂÚ ÓÚ ‰ÓÎ̇ڇ ÍÓ¯Ìˈ‡ Ì ҇ àÁÍβ˜ÂÚ ·ÛÚÓ̇ Á‡ _ ͇ԇˆËÚÂÚ.
ËÁÏËÚË.
8. èÂÔ‡‡Ú‡ Á‡ ÏËÂÌ Ì Â
Ô‡‚ËÎÌÓ ‡ÁÔ‰ÂÎÂÌ
9. ç‡Î˘Ë ̇ ·ÂÎË ÔÂÚ̇ ÔÓ
Ò˙‰Ó‚ÂÚÂ
10. òÛÏ ÔË ÏËÂÌÂÚÓ
èË·ÓË,
Ò˙‰Ó‚Â,
ÚẨÊÂË èÓ‰‰ÂÚ Ò˙‰Ó‚ÂÚ ڇ͇, ˜Â ‰‡ ÌÂ
‚˙ÁÔÂÔflÚÒÚ‚‡Ú
‡‚ÌÓÏÂÌÓÚÓ Ô˜‡Ú ̇ ‰ËÒÔÂÌÒ˙‡.
‡ÁÔ‰ÂÎÂÌË ̇ ÔÂÔ‡‡Ú‡ Á‡
ËÁÏË‚‡ÌÂ.
ÇÓ‰‡Ú‡ ‚˙‚ ‚Ó‰ÓÔÓ‚Ó‰‡ Â Ò ÔÓ- èÓ‚ÂÂÚ ÌË‚ÓÚÓ Ì‡ ÒÓÎÚ‡ Ë Ì‡
ÔÂÔ‡‡Ú‡ Á‡ ·ÎflÒ˙Í Ë „ÛÎË‡ÈÚÂ
„ÓÎflχ Ú‚˙‰ÓÒÚ.
‰ÓÁËӂ͇ڇ ËÏ. ÄÍÓ ÔÓ·ÎÂÏ˙Ú ‚ÒÂ
Ô‡Í Ì  ‡Á¯ÂÌ ÍÓÌÒÛÎÚË‡ÈÚÂ
Ò˙Ò Í‚‡ÎËÙˈË‡Ì ÒÂ‚ËÁÂÌ
ÔÂÒÓ̇Î.
ë˙‰Ó‚ÂÚ Ò ۉflÚ ÔÓ ÏÂÊ‰Û ÒË.
èÓ‰‰ÂÚ Ò˙‰Ó‚ÂÚÂ
ÔÓ-‰Ó·Â.
åË¢ËÚ ‡ÏÂÌ Ò ۉflÚ ‚ èÓ‰‰ÂÚ Ò˙‰Ó‚ÂÚÂ
ÔÓ-‰Ó·Â.
Ò˙‰Ó‚ÂÚÂ.
ãËÔÒ‡ ̇ ˆËÍÛ·ˆËfl ̇ ‚˙Á‰Ûı.
éÒÚ‡‚ÂÚ ‚‡Ú‡Ú‡ ̇ χ¯Ë̇ڇ
ÔËÚ‚ÓÂ̇ ÒΉ Í‡fl ̇
ÔÓ„‡Ï‡Ú‡, Á‡ ‰‡ ÛÎÂÒÌËÚÂ
ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÓÚÓ ËÁÒÛ¯‡‚‡ÌÂ.
ãËÔÒ‚‡ ÔÂÔ‡‡Ú Á‡ ËÁÔ·͂‡ÌÂ.
ëÎÓÊÂÚ ÔÂÔ‡‡Ú ‚ ‰ÓÁ‡ÚÓ‡.
11. ë˙‰Ó‚ÂÚÂ ÌÂ Ò‡ Ò˙‚ÒÂÏ ÒÛıË
ᇷÂÎÂÊ͇: äÓ„‡ÚÓ ÔÓ‡‰Ë ÌflÍÓfl ÓÚ ËÁ·ÓÂÌËÚ ÔÓ-„Ó Ô˘ËÌË Ò ÔÓÎÛ˜Ë Ì‰ӷÓ ËÁÏË‚‡Ì ̇ Ò˙‰Ó‚ÂÚ ËÎË
̉ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓ ËÁÒÛ¯‡‚‡ÌÂ,  ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ˙˜ÌÓ ‰‡ ËÁÏËÂÚ Ò˙‰Ó‚ÂÚÂ, Ú˙È Í‡ÚÓ ÔÓÒΉ̇ڇ Ù‡Á‡ ̇ ËÁÒÛ¯‡‚‡ÌÂÚÓ
Ô‰ËÁ‚ËÍ‚‡ ËÁÒ˙ı‚‡Ì ̇ ÓÒÚ‡Ú˙͇ ÓÚ Á‡Ï˙Òfl‚‡ÌÂÚÓ, ÍÓÂÚÓ Ì ÏÓÊ ‰‡ Ò ÓÚÒÚ‡ÌË Ò ‚ÚÓÓ ËÁÏË‚‡Ì ‚ ÏËflÎ̇
χ¯Ë̇.
ÄÍÓ ÔÓ·ÎÂÏ˙Ú ‚Ò Ӣ Ì  ‡Á¯ÂÌ, ÒΉ ͇ÚÓ ÒÚ ËÁ‚˙¯ËÎË ‰ÂÈÒÚ‚ËflÚ‡ ÓÔËÒ‡ÌË ‚ „Ó̇ڇ Ú‡·Îˈ‡, Ó·˙ÌÂÚ ÒÂ
Í˙Ï ÓÚÓËÁË‡Ì ÒÂ‚ËÁÂÌ ˆÂÌÚ˙, ͇ÚÓ Ò˙Ó·˘ËÚ ÏӉ· ̇ LJ¯‡Ú‡ ÏËflÎ̇ χ¯Ë̇, ÍÓÈÚÓ ÏÓÊ ‰‡ ̇ÏÂËÚ ̇
ÂÚËÍÂÚ‡ Ò ÚÂıÌ˘ÂÒÍË ‰‡ÌÌË, ̇ÏË‡˘ Ò ÓÚ ‚˙Ú¯̇ڇ ÒÚ‡Ì‡ ̇ ‚‡Ú‡Ú‡ ‚ „Ó̇ڇ È ˜‡ÒÚ ËÎË ÓÚ „‡‡ÌˆËÓÌ̇ڇ ͇Ú‡,
Ë ÌÓÏÂ‡ ̇ „‡‡ÌˆËÓÌ̇ڇ ͇Ú‡. ч‚‡ÈÍË Ú‡ÁË ËÌÙÓχˆËfl ÇË ˘Â ÔÓÎÛ˜ËÚ ÔÓ-·˙Á‡ Ë ÂÙÂÍÚ˂̇ ̇ÏÂÒ‡.
îËχڇ-ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎ Ì ÌÓÒË ÌË͇͂‡ ÓÚ„Ó‚ÓÌÓÒÚ Á‡ ‚ÂÌÚÛ‡ÎÌË „¯ÍË ‚ ÚÓ‚‡ ˙ÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó Ë ÒË Á‡Ô‡Á‚‡
Ô‡‚ÓÚÓ ‰‡ Ô‡‚Ë ËÁÏÂÌÂÌËfl, ÍÓËÚÓ ÒÏflÚ‡ Á‡ ÔÓÎÂÁÌË Á‡ Ò‚ÓËÚ ÔÓ‰ÛÍÚË ·ÂÁ ‰‡ Ò ËÁÏÂÌflÚ ÓÒÌÓ‚ÌËÚÂ
ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË Ì‡ Û‰‡.
20
TÓÁË Û‰  χÍË‡Ì ‚ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ Ò Ö‚ÓÔÂÈÒ͇ ÑËÂÍÚË‚‡ 2012/19/EC Á‡ OÚÔ‡‰˙ˆË ÓÚ EÎÂÍÚ˘ÂÒÍÓ Ë EÎÂÍÚÓÌÌÓ O·ÓÛ‰‚‡Ì (éÖÖé).
éÖÖé Ò˙‰˙Ê‡Ú Í‡ÍÚÓ Á‡Ï˙Òfl‚‡˘Ë ‚¢ÂÒÚ‚‡ (ÍÓËÚÓ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ‰Ó‚‰‡Ú ‰Ó Ì„‡ÚË‚ÌË ÔÓÒÎÂ‰ËˆË Á‡ ÓÍÓÎ̇ڇ Ò‰‡), ڇ͇ Ë ÓÒÌÓ‚ÌË
ÍÓÏÔÓÌÂÌÚË (ÍÓËÚÓ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ·˙‰‡Ú ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌË ÔÓ‚ÚÓÌÓ). LJÊÌÓ Â éÖÖé ‰‡ Ò‡ Ó·ÂÍÚ Ì‡ ÒÔˆˇÎ̇ Ó·‡·ÓÚ͇, Á‡ ‰‡ Ò ÔÂχıÌ‡Ú Ë ‰‡ ÒÂ
‰ÂÔÓÌË‡Ú Ô‡‚ËÎÌÓ ‚Ò˘ÍË Á‡Ï˙ÒËÚÂÎË, Ë ‰‡ Ò ‚˙ÁÒÚ‡ÌÓ‚flÚ Ë ˆËÍÎË‡Ú ‚Ò˘ÍË Ï‡ÚÂˇÎË.
É‡Ê‰‡ÌËÚ ÏÓ„‡Ú ‰‡ Ë„‡flÚ ‚‡Ê̇ ÓÎfl ‚ „‡‡ÌÚË‡ÌÂÚÓ, ˜Â éÖÖé ÌflÏ‡Ú ‰‡ ÒÚ‡Ì‡Ú ÔÓ·ÎÂÏ Á‡ ÓÍÓÎ̇ڇ Ò‰‡; ÓÚ Ò˙˘ÂÒÚ‚ÂÌÓ Á̇˜ÂÌË Â
‰‡ Ò ÒΉ‚‡Ú ÌflÍÓË ÓÒÌÓ‚ÌË Ô‡‚Ë·:
- éÖÖé Ì Úfl·‚‡ ‰‡ Ò ÚÂÚË‡Ú ͇ÚÓ ·ËÚÓ‚ (‰ÓχÍËÌÒÍË) ÓÚÔ‡‰˙Í;
- éÖÖé Úfl·‚‡ ‰‡ ·˙‰‡Ú Ô‰‡‚‡ÌË ‚ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌËÚ ÔÛÌÍÚÓ‚Â Á‡ Ò˙·Ë‡ÌÂ, ÛÔ‡‚Îfl‚‡ÌË ÓÚ Ó·˘Ë̇ڇ ËÎË ÓÚ „ËÒÚË‡ÌË ÍÓÏÔ‡ÌËË. Ç ÏÌÓ„Ó
ÒÚ‡ÌË ÏÓÊ ‰‡ Ëχ Ò˙·Ë‡Ì ÓÚ ‰Óχ ̇ „ÓÎÂÏË éÖÖé.
Ç ÏÌÓ„Ó ÒÚ‡ÌË, ÍÓ„‡ÚÓ ÒË ÍÛÔËÚ ÌÓ‚ Û‰, ÒÚ‡ËflÚ ÏÓÊ ‰‡ ·˙‰Â ‚˙Ì‡Ú Ì‡ ÔÓ‰‡‚‡˜‡, ÍÓÈÚÓ Úfl·‚‡ ‰‡ „Ó ‚ÁÂÏ ·ÂÁÔ·ÚÌÓ Ì‡ ·‡Á‡ ‰ÌÓ-Í˙ωÌÓ, ‡ÍÓ Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂÚÓ Â ÓÚ ÒıÓ‰ÂÌ ‚ˉ Ë Ëχ Ò˙˘ËÚ ÙÛÌ͈ËË Í‡ÚÓ Á‡ÍÛÔÂÌÓÚÓ Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂ.
îËχڇ-ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎ Ì ÌÓÒË ÌË͇͂‡ ÓÚ„Ó‚ÓÌÓÒÚ Á‡ ‚ÂÌÚÛ‡ÎÌË „¯ÍË ‚ ÚÓ‚‡ ˙ÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó Ë
ÒË Á‡Ô‡Á‚‡ Ô‡‚ÓÚÓ ‰‡ Ô‡‚Ë ËÁÏÂÌÂÌËfl, ÍÓËÚÓ ÒÏflÚ‡ Á‡ ÔÓÎÂÁÌË Á‡ Ò‚ÓËÚ ÔÓ‰ÛÍÚË ·ÂÁ ‰‡ ÒÂ
ËÁÏÂÌflÚ ÓÒÌÓ‚ÌËÚ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË Ì‡ Û‰‡.
ч ‚ˉËÚ ÚÂıÌ˘ÂÒÍËfl ËÌÙÓχˆËÓÌÂÌ ÎËÒÚ Á‡ ÔÓ‰ÛÍÚ‡, ‚ÎÂÁÚ ‚ Ò‡ÈÚ‡ ̇ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎfl.
21
CUPRINS
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Reguli generale privind siguranta
Instalare
Conectarea la sursa de alimentare cu apa
Adaugarea sarii de dedurizare
Ajustarea cosului superior
Incarcarea masinii de spalat vase
Informatii pentru laboratoarele de testare
Adaugarea detergentului
Tipuri de detergent
Adaugarea agentului de clatire
Curatarea filtrelor
Sfaturi practice
Curatare si intretinere
Identificarea erorilor minore
23
24
26
28
29
30
32
33
34
35
36
37
38
39
Fig. A
5
1
4
2
3
Va rugam sa cititi cu atentie instructiunile din acest manual, deoarece contin informatii
importante privind instalarea, utilizarea si intretinerea masinii de spalat vase precum si
sfaturi pentru obtinerea celor mai bune rezultate cu ajutorul acesteia.
Pastrati manualul de utilizare pentru referinte viitoare.
22
Copiii nu trebuie sa se joace
cu aparatul.
Curatarea si întretinerea
aparatului nu poate fi facuta de
catre copii fara ca acestia sa fie
supravegheati de un adult.
REGULI GENERALE PRIVIND
SIGURANTA
■ Acest aparat este destinat
pentru uz casnic sau pentru uz
similar, cum ar fi:
■ Trebuie sa supravegheati
copiii pentru a va asigura ca nu
se joaca cu aparatul.
- Bucatarii de magazin, birou si
alte medii de lucru;
- Ferme;
- De catre clientii de la hotel,
motel sau alte medii rezidentiale;
■ Nu permiteti copiilor mai mici
de 3 ani sa stea în apropierea
aparatului, fara supraveghere.
- La pensiuni.
Utilizarea aparatului în scopuri
comerciale este exclusa.
■ Daca trebuie sa inlocuiti cablul
de alimentare, apelati la un
centru de service autorizat.
Utilizarea aparatului în alte scopuri
decât cele mentionate mai sus,
duce la reducerea duratei de viata
a aparatului si la anularea garantiei.
■ Aparatul trebuie sa fie conectat
la sursa de alimentare cu apa
cu ajutorul noului set de
furtunuri.
Nu utilizati setul vechi de furtunuri.
Orice deteriorari ale aparatului
sau pierderi care apar ca urmare a
neutilizarii aparatului pentru uz
casnic (chiar daca a fost utilizat
într-un mediu casnic sau rezidential)
nu vor fi acoperite de agrantie.
■ Acest aparat poate fi utilizat de
catre copiii în vârsta de opt ani
si mai mari dar si de catre
persoanele cu capacitatii
fizice, senzoriale sau mentale
reduse sau lipsite de experienta
si cunostinte în cazul în care
acestea au fost supravegheate
si instruite cu privire la utilizarea
aparatului într-un mod sigur si
înteleg pericolele implicate.
■ Presiunea apei trebuie sa fie
cuprinsa între 0,08 MPa si 0,8
MPa.
■ Atunci cand masina de spalat
vase este situata pe un covor,
asigurati-va de faptul ca nu
este obstructionata ventilatia.
■ Dupa instalarea masinii, priza
de alimentare trebuie sa fie
usor accesibila.
23
■ In general, nu este recomandabil
sa utilizati adaptori, mai multe
stechere sau prelungitoare.
■ Pentru numarul maxim de
seturi, cititi tabelul/sectiunea
"DATE TEHNICE".
■ Nu scoateti stecherul din priza
tragand de cablul de alimentare
sau de masina de spalat.
ATENTIE!
Cutitele sau alte ustensile
ascutite
trebuie sa fie
asezate in cos cu partile
ascutite in jos sau asezate
in pozitie orizontala.
■ Nu expuneti aparatul la
actiunea directa a soarelui sau
a ploii.
■ Puteti cade in cazul in care va
asezati sau va aplecati pe usa
masinii de spalat vase.
■ Usa masinii de spalat vase nu
trebuie sa fie lasata deschisa,
deoarece prezinta un potential
pericol (va puteti impiedica).
■ Masina de spalat vase este
creata pentru a spala ustensile
normale de bucatarie.
Obiectele ce au fost contaminate
cu petrol, vopsea, urme de fier
sau otel, substante chimice
corozive sau acid nu trebuie sa
fie spalate in masina de spalat
vase.
■ Pentru a consulta fisa produsului,
va rugam sa accesati website-ul
producatorului.
■ Daca este instalat in casa un
dispozitiv pentru dedurizarea
apei, nu trebuie sa mai adaugati
sare in compartimentul pentru
sarea de dedurizare din masina
de spalat vase.
Instructiuni privind siguranta
■ Asigurati-va ca circuitul electric
are împâmântare. În caz
contrar, apelati la ajutorul unui
specialist.
■ Daca aparatul se avariaza sau
se
opreste din functionare,
opriti-l de la buton, opriti
alimentarea cu apa si nu il loviti.
Reparatiile trebuie sa fie realizate
doar de personalul calificat de
la un centru de service autorizat
iar piesele utilizate trebuie sa
fie originale. Nerespectarea
instructiunilor de mai sus poate
avea consecinte serioase
asupra sigurantei aparatului.
Producatorul nu se face
responsabil pentru orice avarii
produse in urma utilizarii
unei masini de spalat fara
impamantare.
■ Asigurati-va de faptul ca masina
de spalat nu striveste cablul de
alimentare.
24
■ Daca trebuie sa deplasati
masina de spalat vase dupa
îndepartarea ambalajului, nu o
ridicati de partea de jos a usii.
Deschideti usor usa si ridicati
masina tinând de partea de
sus.
Prin aplicarea marcajului
pe
produs, declaram pe proprie
raspundere ca acest produs este
în conformitate cu reglementarile
europene în vigoare cu privire la
siguranta, sanatate si protectia
mediului.
■ Pentru instalarea aparatelor
incorporabile, cititi capitolul
special referitor la instructiunile
de incorporare.
INCORPORAREA APARATULUI
IN MOBILIERUL DE BUCATARIE
Incorporarea sub o suprafata de
lucru deja existenta
(atunci cand este incorporata sub o
suprafata de lucru)
Incorporarea intr-o unitate
de bucatarie
■ In majoritatea bucatariilor moderne
exista o singura suprafata de lucru sub
care pot fi incorporate. In acest caz
indepartati suprafata de lucru a masinii
de spalat vase prin desurubarea
suru burilor din spatele partii superioare
(Fig. 2a).
■ Masina de spalat vase de 85 cm, a fost
creata pentru a putea fi incorporata in
unitati de bucatarie de aceeasi inaltime.
Picioarele pot fi ajustate astfel incat sa
se ajunga la inaltimea corecta.
■ Partea superioara laminata a masinii de
spalat vase nu necesita o intretinere
speciala deoarece este termorezistenta,
este protejata impotriva zgarieturilor si a
petelor (Fig. 1).
IMPORTANT
Dupa
indepartarea
suprafetei
superioare, suruburile trebuie sa fie
prinse la loc sub marginea din
spate a suprafetei (Fig. 2b).
■ Inaltimea va fi redusa la 82 cm, asa cum
a fost stabilit de Regulile Internationale
(ISO) iar masina de spalat va putea fi
introdusa perfect sub suprafata de lucru
din bucatarie (Fig. 3).
1
a
2
a
b
3
b
598
25
556/573
CONECTAREA LA SURSA DE
ALIMENTARE CU APA
1
IMPORTANT
Aparatul trebuie sa fie conectat la
sursa de alimentare cu apa cu
ajutorul noului set de furtunuri.
Nu utilizati setul vechi de furtunuri.
■ Furtunul de admisie sau cel de evacuare
pot fi directionate catre stanga sau catre
dreapta.
IMPORTANT
Masina de spalat poate fi conectata
fie la apa rece fie la apa calda atat
timp cat aceasta nu este mai calda de
60°C.
2
■ Presiunea apei trebuie sa fie cuprinsa
intre 0,08 MPa si 0,8 MPa.
■ Furtunul de admisie trebuie sa fie
conectat la un robinet astfel incat
alimentarea cu apa sa poata fi intrerupta
atunci cand masina de spalat vase nu
este utilizata (Fig. 1B).
■ Masina de spalat vase este prevazuta cu
un filet de 3/4" (Fig. 2).
■ Conectati furtunul de admisie “A” la
robinetul “B” cu ajutorul unui atasament
de 3/4" si asigurati-va de faptul ca este
bine infiletat.
■ Daca este nevoie, furtunul de admisie
poate fi prelungit cu pana la 2,5 m.
Furtunul este disponibil la centrele de
service autorizate.
■ Daca masina de spalat vase este
conectata la o conducta noua, sau la
conducte ce nu au fost utilizate o
perioada indelungata de timp, lasati sa
curga apa prin acestea inainte de a le
conecta la furtunul de admisie. In acest
fel, toate depozitele de rugina si nisip nu
vor infunda filtrul de admisie.
26
Conectarea
evacuare
furtunului
■ Furtunul poate fi agatat de marginea
chiuvetei insa nu trebuie sa fie introdus
in apa pentru a preveni patrunderea apei
inapoi in masina de spalat (Fig. 3Y).
de
■ Furtunul de evacuare trebuie sa fie fixat
intr-un suport asigurandu-va de faptul ca
acesta nu este rasucit (Fig. 3).
■ Atunci cand instalati aparatul sub o
suprafata de lucru, clema furtunului
trebuie sa fie atasata de perete in cea
mai ridicata pozitie sub suprafata de
lucru (Fig. 3Z).
■ Acest suport trebuie sa se afle la cel
putin 40 cm de podea iar diametrul
interior trebuie sa fie de cel putin 4 cm.
■ Asigurati-va de faptul ca furtunurile de
admisie si de evacuare nu sunt indoite.
■ Este recomandabil sa instalati un
dispozitiv pentru captarea mirosurior
(Fig. 3X).
■ Daca este nevoie, furtunul de evacuare
poate fi prelungit cu maxim 2,5 m si
trebuie sa fie instalat la maxim 85 cm
deasupra podelei. Puteti procura acest
furtun de la un centru de service autorizat.
3
27
ADAUGAREA
DEDURIZARE
SARII
■ Dupa ce ati adaugat sarea, este
recomandabil sa realizati un ciclu
comlet de spalare sau un program de
CLATIRE RECE. Distribuitorul de sare
are o capacitate cuprinsa intre 1,5 si 1,8
kg si pentru o utilizare eficienta a
aparatului acesta trebuie sa fie umplut
din cand in cand in functie de regulile
dispozitivul de dedurizare al apei.
DE
■ Aparitia unor urme albe pe vase este un
indiciu ca trebuie sa reumpleti recipientul
pentru sare de dedurizare.
■ Pe partea inferioara a masinii de spalat
exista un recipient pentru sarea utilizata
la dedurizarea apei.
IMPORTANT
(Doar in cazul primei porniri)
Atunci cand aparatul este utilizat
pentru prima oara, dupa ce ati
umplut recipientul pentru sare, este
nevoie sa adaugati apa pana cand se
umple complet.
■ Este important sa utilizati doat un
tip de sare creat special pentru
masina de spalat vase. Alte tipuri de
sare contin mici particule insolubile
ce dupa o perioada de timp va
afecta performantele dispozitivului de
dedurizare.
■ Pentru a adauga sare, desurubati
capacul recipientului de pe partea
inferioara si umpleti-l.
■ In timpul acestei operatiuni, va curge
putina apa; continuati sa adaugati apa
pana cand recipientul s-a umplut.
Curatati filetul recipientului de sare si
puneti capacul la loc.
IMPORTANT
Dupa completarea cu sare de
dedurizare, trebuie sa efectuati un
program de spalare complet sau un
program de PRESPALARE.
28
AJUSTAREA COSULUI
SUPERIOR
Tip “A”
(numai anumite modele)
Daca sunt utilizate farfurii cu un diametru
cuprins intre 29 si 32,5 cm, introduceti-le in
cosul inferior dupa ce ati instalat raftul
superior si procedati in felul urmator (În
functie de model):
A
Tip “A”:
1. Rotiti dispozitivele de prindere "A" in
afara;
2. Scoateti cosul si remontati-l in partea
superioara;
3. Rotiti dispozitivele "A" in pozitiile initiale.
A
Farfuriile care sunt mai mari de 20 cm in
diametru nu pot fi introduse in cosul
superior iar suporturile mobile nu pot fi
utilizate atunci cand cosul se afla in pozitia
superioara.
Tip “B”:
Tip “B”
1
1. Scoateti cosul superior;
2. Apucati cosul de marginile laterale si
ridicati-l (Fig. 1).
Farfuriile care sunt mai mari de 20 cm in
diametru nu pot fi introduse in cosul
superior iar suporturile mobile nu pot fi
utilizate atunci cand cosul se afla in pozitia
superioara.
2
a
b
a
AJUSTATI COSUL IN POZITIA CEA MAI
JOASA
b
1. Apucati cosul de laturile laterale si
ridicati usor (Fig. 2a);
3
2. Eliberati-l usor in pozitia corespunzatoare
(Fig. 2b).
NU RIDICATI SI NU COBORATI COSUL
TINAND DOAR DE O LATURA (Fig. 3).
Atentie:
Este recomandabil sa ajustati cosul inainte
de introduce vasele.
29
O incarcare zilnica standard este prezentata
in figurile 1, 2 si 3.
INCARCAREA MASINII DE
SPALAT VASE
Cosul superior (Fig. 1)
A = farfurii adanci
B = farfurii intinse
C = farfurii pentru desert
D = farfurioare
E = cesti
F = pahare
Utilizarea cosului superior
■ Cosul superior este prevazut cu suporturi
mobile laterale ce pot fi reglate in doua
pozitii: coborat si ridicat.
■ In pozitia coborata rafturile pot fi utilizate
pentru cestile de cafea, cutite si polonice.
Paharele cu picior pot fi agatate de
capetele raftului. Paharele, cestile si
farfuriile pentru desert pot fi introduse in
raftul inferior.
1
C F
A
B
■ In pozitie superioara rafturile pot fi
utilizate pentru farfuriile pentru supa si
farfuriile normale. Farfuriile trebuie sa fie
introduse in pozitie verticala cu partea
de jos indreptata spre spatele masinii de
spalat cu un spatiu intre fiecare farfurie
pentru a permite apei sa patrunda printre
acestea.
D
E
■ Este recomandabil sa introduceti farfuriile
de aceeasi marime impreuna pentru a
utiliza la maxim capacitatea cosului.
Cosul superior (Fig. 2)
A = farfurii adanci
B = farfurii intinse
C = farfurii pentru desert
D = farfurioare
E = cesti
F = pahare
G = cosul pentru tacamuri
■ Farfuriile pot fi introduse pe un singur
rand sau pe doua randuri.
■ Este recomandabil sa introduceti farfuriile
mari (de minim 27 cm) usor inclinate
spre partea din spate pentru a usura
introducerea cosului in masina de spalat
vase.
2
F
■ Bolurile pentru salata si bolurile din
plastic pot fi de asemenea introduse in
cosul superior. Este recomandabil sa le
blocati astfel incat jetul puternic de apa
sa nu le rastoarne.
A
C
B
■ Cosul superior a fost creat pentru a oferi
o maxima flexibilitate in timpul utilizarii si
poate fi incarcat cu pana la 24 de farfurii
pe doua randuri, cu pana la 30 de
farfurii pe cinci randuri sau se poate
realiza o incarcare mixta.
D
E
F
30
G
O incarcare zilnica standard este prezentata
in figurile 4 si 5.
Cosul superior (Fig. 3)
A = pahare
B = farfurioare
C = cesti
D = bol mic
E = bol mediu
F = bol mare
G = linguri
Cosul inferior (Fig. 4)
A = recipiente de marime medie
B = recipiente mari
C = tigai
D = capac
E = supiera, farfurii de servit
F = tacamuri
G = recipiente pentru cuptor
3
F
C
DB
E
A
4
F
A G
D
AC
G
A
C
G
E
B
Utilizarea cosului inferior
■ Recipientele pentru sosuri, cele utilizate
in cuptor, supierele, bolurile pentru
salata, farfuriile de supa, pot fi introduse
in cosul inferior.
C
Cosul inferior (Fig. 5)
A = farfurii adanci
B = farfurii intinse
C = farfurii pentru desert
D = platouri
E = tacamuri
■ Asezati tacamurile in suportul de plastic
pentru tacamuri cu manerele indreptate
in sus.
■ Asezati suportul pentru tacamuri in cosul
inferior (Fig. 4 si 5), asigurandu-va de
faptul ca tacamurile nu impiedica bratele
rotative.
5
IMPORTANT
Cosul inferior este prevazut cu un
dispozitiv de oprire de siguranta
pentru o extragere sigura, utila in
special in cazul unei incarcari complete.
Pentru adaugarea de sare, curatarea
filtrului si pentru intretinerea masinii
de spalat, este necesara extragerea
completa a cosului.
B
E
B
A
A
A
D
Introduceti vasele cu atentie pentru a
asigura cele mai bune rezultate.
31
C
Cosul pentru tacamuri (Fig. 6)
6
Cosul pentru tacamuri este alcatuit din
doua parti divizibile care ofera o mai mare
flexibilitate in utilizare.
Aceasta caracteristica permite o utilizare
optima a spatiului pentru aranjarea vaselor.
Partea superioara a cosului pentru tacamuri
poate fi indepartat pentru realizarea
diferitelor optiuni de incarcare.
INFORMATII PENTRU LABORATOARELE DE TESTARE
Va rugam sa solicitati informatiile necesare pentru realizarea testului comparativ si pentru
masurarea nivelului de zgomot, in conformitate cu normele EN, la urmatoarea adresa:
testinfo-dishwasher@candy.it
In solicitare, va rugam sa specifiati numele modelului si numarul de serie de pe placuta cu date
tehnice a masinii de spalat vase.
32
ADAUGAREA DETERGENTULUI
Detergentul
IMPORTANT
Este esential sa utilizati doar
detergent creat special pentru a fi
utilizat pentru masina de spalat vase,
fie pudra, lichid sau sub forma de
tablete.
B
Dupa ce ati introdus detergentul in
recipient, puneti capacul, apasati (1) apoi
(2) pana cand se aude un click.
Detergenti nepotriviti (cei destinati spalarii
manuale) nu contin ingredientele potrivite
pentru utilizarea in masina de spalat vase
si o impiedica sa functioneze corespunzator.
Umplerea recipientului pentru
detergent
Recipientul pentru detergent se afla in
interiorul usii (Fig. A “2”). Daca capacul
compartimentului este inchis, apasati
butonul (A) pentru a-l deschide.
La finalul fiecarui program de spalare
capacul este intotdeauna deschis si
pregatit pentru urmatoarea utilizare a
masinii de spalat vase.
Din moment ce nu toti detergentii sunt
la fel instructiunile de pe ambalajul
acestora poate diferi. Va amintim faptul
ca prea putin detergent nu va curata
vasele corespunzator iar prea mult nu
va produce rezultate mai bune.
ATENTIE!
Atunci cand introduceti vasele in cosul
inferior, asigurati-va de faptul ca
farfuriile sau alte obiecte nu
obstructioneaza
distribuitorul
de
detergent.
IMPORTANT
Nu utilizati o cantitate excesiva de
detergent si veti contribui la protejarea
mediului inconjurator.
Cantitatea de detergent utilizata variaza
in functie de cat de murdare sunt vasele
si de tipul acestora.
Va recomandam sa utilizati 20÷30 g de
detergent in sectiunea de spalare a
compartimentului pentru detergent (B).
A
33
TIPURI DE DETERGENT
■ Eficienta detergentilor ce contin agent
dedurizant sau / si sare depinde de
duritatea apei. Verificati daca duritatea
apei se afla in valorile indicate pe
ambalajul detergentului.
Detergent sub forma de tablete
Detergentul sub forma de tablete de la
diferiti producatori se dizolva in mod diferit,
de aceea, in timpul programelor scurte,
anumiti detergenti nu sunt eficienti deoarece
nu se dizolva complet. Daca utilizati acesti
detergenti, este recomandabil sa selectati
programe mai lungi pentru a garanta
dizolvarea completa a tabletelor.
Daca atunci cand utilizati acest tip
de produs, nu obtineti rezultate
satisfacatoare, contactati producatorul
detergentului.
In anumite cazuri, utilizarea detergentilor
combinati pot produce:
IMPORTANT
Pentru a obtine rezultate satisfacatoare,
tabletele TREBUIE sa fie asezate in
sectiunea pentru spalare din
recipientul pentru detergent si NU
direct in cuva.
■ Depozite de calcar pe farfurii sau in
masina de spalat;
■ O reducere a performantelor de spalare
si uscare.
IMPORTANT
Problemele ce pot apare ca rezultat
direct al utilizarii acestor produse nu
sunt acoperite de garantie.
Detergenti concentrati
Detergentii concentrati, cu alcalinitate
redusa si enzime naturale, impreuna cu
programele de spalare la 50˚C, au un
impact minor asupra mediului si protejeaza
vasele si masina de spalat.
Progamele cu spalare la 50˚C exploateaza
proprietatea de dizolvare a murdariei
a enzimelor, permitand cu ajutorul
detergentilor
concentrati
obtinerea
rezultatelor obtinute si in cazul programelor
la 65˚C insa la o temperatura mai mica.
Tineti minte faptul ca atunci cand
utilizati detergenti combinati "ALL in 1",
indicatoarele luminoase pentru agentul
de clatire si cel pentru sare (utilizate
doar pe modelele selectate) sunt
suplimentare, ignorati-le.
Daca apar aceste probleme la spalare
sau / si la uscare, va recomandam sa
utilizati produse separate traditionale (sare,
detergent si agent de clatire). Acest
lucru va asigura faptul ca dispozitivul
de dedurizare al apei va functiona
corespunzator.
Detergenti combinati
Detergentii ce contin de asemenea agent
de clatire trebuie sa fie introdusi in
sectiunea pentru spalare a recipientului
pentru detergent. Recipientul pentru
agentul de clatire trebuie sa fie gol (daca
nu este gol, setati dispozitivul de reglare
pentru agentul de clatire la cea mai mica
pozitiei inainte de a utiliza detergentii
combinati).
In acest caz, va recomandam sa:
■ Reumpleti recipientul pentru sare si
agent de clatire;
Detergenti "ALL in 1"
■ Activati un program normal de spalare
fara vase.
Daca doriti sa utilizati detergenti combinati
("3 in 1"/"4 in 1"/"5 in 1", etc.), de exemplu
cei care contin sare sau / si agent de clatire,
va recomandam urmatoarele:
■ Cititi cu atentie si urmati instructiunile
producatorului oferite pe ambalajul
acestora;
34
Retineti faptul ca atunci cand se revine la
utilizarea sarii conventionale, va trebui sa
realizati un numar de programe de spalare
inainte ca sistemul sa fie complet eficient
din nou.
ADAUGAREA AGENTULUI DE
CLATIRE
Agentul de clatire
Agentul de clatire, care este eliberat
automat in timpul ultimei etape de clatire,
ajuta la uscarea rapida a vaselor si previne
producerea de pete de acestea.
Umplerea recipientului pentru
agentul de clatire
C
Acesta poate fi gasit in partea stanga a
recipientului pentru detergent (Fig. A “3”).
Pentru a desface capacul, apasati semnul
respectiv si in acelasi timp trageti de
dispozitivul pentru deschidere.
Este recomandabil sa utilizati agent de
clatire creat special pentru a fi utilizat
impreuna cu masina de spalat vase.
Verificati nivelul agentului de clatire prin
indicatorul (C) situat pe dozator.
PLIN
GOL
Intunecat
Luminat
Reglarea agentului de clatire de
la 1 la 6
Dispozitivul de reglare (D) se afla sub
capac si poate fi rotit cu ajutorul unei
monezi.
Pozitia recomandata este pozitia 4.
Continutul calcaros al apei afecteaza
considerabil formarea depunerilor de
calcar si performantele de uscare.
De aceea este important sa reglati
cantitatea de agent de clatire utilizat pentru
a obtine cele mai bune rezultate la spalare.
Daca dupa spalare apar dungi pe vase,
micsorati cantitatea de agent de clatire cu
o pozitie. Daca apar pete albicioase, mariti
cantitatea de agent de clatire cu o pozitie.
D
35
CURATAREA FILTRELOR
Sistemul de filtrare (Fig. A "4") consta in:
un container
particulele mari;
central
ce
1
capteaza
o sita plata care filtreaza continuu apa;
un micro filtru situat sub sita ce capteaza
cele mai mici particule asigurand o clatire
perfecta.
■ Pentru a obtine cele mai bune rezultate
de fiecare data, filtrul trebuie sa fie
verificat si curatat dupa fiecare spalare.
■ Pentru a indeparta filtrul, rotiti manerul
in sens invers acelor de ceasornic
(Fig. 1).
2
■ Pentru o curatare usoara, containerul
central este detasabil (Fig. 2).
■ Indepartati filtrul sita (Fig. 3) si spalati
intreaga unitate sub jet de apa. Daca
este nevoie, utilizati o perie mica.
■ Cu ajutorul micro filtrului de curatare
automata, intretinerea este redusa iar
filtrul trebuie sa fie verificat la fiecare
doua saptamani. Dupa fiecare spalare,
este recomandabil sa verificati daca
containerul central sau filtrul sita sunt
blocate.
ATENTIE!
Dupa ce ati curatat filtrele,
asigurati-va de faptul ca sunt
asamblate corect iar filtrul sita este
pozitionat corespunzator in partea
inferioara a masinii de spalat vase.
3
Asigurati-va de faptul ca filtrul este
infiletat la loc, in sensul acelor de
ceasornic, in sita, deoarece asezarea
necorespunzatoare a acestuia poate
afecta eficienta masinii de spalat
vase.
IMPORTANT
Nu utilizati masina de spalat vase
fara filtrele instalate.
36
SFATURI PRACTICE
Cum sa faceti economii
Cum sa obtineti cele mai bune
rezultate
■ Daca doriti ca masina de spalat sa
realizeze o spalare completa, asezati
vasele in masina de spalat dupa fiecare
masa si daca este nevoie porniti ciclul
CLATIRE RECE pentru a inmuia
resturile de alimente si pentru a
indeparta particulele mai mari de
alimente de la noua incarcare.
■ Inainte de a introduce vasele in masina
de spalat, indepartati resturile de
alimente (oase, scoici, bucati de carne
sau legume, boabe de cafea, piele sau
fructe, scrum de tigara, scobitori, etc.)
pentru a evita blocare filtrelor,
evacuarea sau ajutajul bratului de
spalare.
■ Daca vasele nu sunt foarte murdare
sau daca cosul nu este plin, selectati
programul
ECONOMIC
urmand
instructiunile din lista cu programe.
■ Nu clatiti vasele inainte de a le introduce
in masina de spalat.
Ce nu trebuie sa spalati cu
ajutorul masinii de spalat vase
■ Daca recipientele pentru sosuri sau
cele utilizate in cuptor sunt acoperite de
o crusta de alimente arse sau prajite,
este recomandabil sa le lasati inainte la
inmuiat.
■ Asezati vasele cu fata in jos.
■ Tineti minte faptul ca nu toate vasele
pot fi spalate in masina de spalat. Nu va
recomandam sa spalati vase din
termoplastic, tacamuri cu manere din
lemn sau plastic, recipiente cu manere
din lemn, vase din aluminiu, cristal doar
daca nu este specificat altfel.
■ Incercati sa asezati vasele in asa fel
incat acestea sa nu se atinga intre ele.
Daca acestea au fost incarcate
corespunzator veti obtine rezultate mult
mai satisfacatoare.
■ Unele decoratiuni se pot decolora. De
aceea este o idee buna ca inainte de a
spala tot setul, sa spalati doar un
articol din set pentru a observa daca
decoratiunile se decoloreaza.
■ Dupa ce ati introdus vasele, verificati
daca bratele de pulverizare se rotesc
liber.
■ Nu este recomandabil sa asezati
tacamurile din argint cu manere din otel
oxidabil deoarece poate exista o reactie
chimica intre acestea.
■ Recipientele sau alte vase care sunt
acoperite cu o crusta arsa de alimente
trebuie sa fie lasate la inmuiat in apa cu
detergent.
IMPORTANT
Atunci cand cumparati tacamuri noi,
asigurati-va de faptul ca acestea pot fi
spalate in masina de spalat vase.
■ Pentru
a
spala
recipientele din argint:
Sfaturi utile
corespunzator
a) clatiti imediat dupa utilizare, in
special daca s-au utilizat pentru
maioneza, oua, peste, etc;
■ Pentru a evita caderea de pe raftul
superior, indepartati intai raftul inferior.
■ Daca vasele vor fi lasate in masina de
spalat pentru mai mult timp, lasati usa
putin deschisa pentru a lasa aerul
sa circule si pentru a imbunatati
performantele de uscare.
b) nu le stropiti cu detergent;
c) Pastrati-le la distanta de alte
metale.
37
■ Petele pot fi indepartate cu ajutorul unui
agent abraziv; nu utilizati materiale pe
baza de clor, otel, etc.
CURATARE SI INTRETINERE
■ Pentru a curata partea exterioara a
masinii de spalat vase, nu utilizati
solventi (cu actiune degresanta),
substante abrazive ci doar cu ajutorul
unui material umezit in apa.
1
1b
■ Masina de spalat nu necesita o intretinere
speciala deoarece rezervorul se
curata automat.
■ Stergeti periodic garnitura usii cu
ajutorul unui material umezit pentru a
indeparta resturile de alimente sau de
agent de clatire.
2
■ Se recomanda curatarea masinii de
spalat vase, pentru îndepartarea
depozitelor de calcar si de murdarie. Va
sugeram sa efectuati periodic un
program de spalare cu un produs special
pentru curatarea masinii de spalat vase.
În vederea realizarii acestei operatiuni,
masina de spalat vase trebuie sa fie
goala.
■ Daca dupa curatarea filtrelor observati
faptul ca vasele nu sunt spalate sau
clatite corespunzator, verificati daca
toate capetele bratelor bratelor de pul
verizare sunt libere (Fig. A “5”).
DUPA INCHEIEREA PROGRAMULUI DE SPALARE
Daca sunt blocate, curatati-le in felul
urmator:
Dupa fiecare spalare este esential sa opriti
alimentarea cu apa si sa opriti masina
apasand butonul Pornit / Oprit in pozitia
Oprit. Daca masina nu va fi utilizata pentru
o perio ada indelungata de timp, este
recomandabil sa urmati aceste reguli:
1. Pentru a indeparta bratul superior, rotiti-l
pana se aliniaza cu semnul stop marcat
de sageata (Fig. 1b). Impingeti-l in sus
(Fig. 1) si mentineti in apasat in sus,
desurubati in sensul acelor de ceasornic
(pentru reasamblare, repetati aceeasi
procedura dar in sensul invers acelor
de ceasornic). Bratul inferior poate fi
indepartat tragand in sus (Fig. 2).
1. Realizati o spalare fara incarcare cu
detergent pentru a curata masina de
orice depozite.
2. Scoateti cablul de alimentare din priza.
3. Opriti alimentarea cu apa.
4. Umpleti recipientul pentru agentul de
clatire.
2. Spalati bratele sub jet de apa pentru a
curata blocajele din capetele acestora.
5. Lasati usa deschisa.
3. Dupa ce ati incheiat, fixati la loc bratele
in aceleasi pozitii, tinand cont de
alinierea sagetii si insurubati la loc.
6. Pastrati curat interiorul masinii de
spalat.
■ Captuseala usii si a rezervorului sunt
realizate din otel inoxidabil; daca apar
pete provovate de oxidare, acest lucru
se datoreaza unei concentratii mari de
saruri de fier in apa.
7. Daca masina de spalat vase este lasata
in locuri unde temperatura coboara sub
0ºC, apa ramasa pe conducte poate
ingheta. Asteptati pana ce temperatura
creste peste zero si asteptati timp de 24
de ore inainte de o porni.
38
IDENTIFICAREA ERORILOR MINORE
Daca masina de spalat nu mai functioneaza, verificati urmatoarele inainte de a apela la
un centru de service autorizat:
EROARE
1 - Masina nu raspunde la nici o
comanda.
2 - Masina nu este alimentata
cu apa.
3 - Masina nu evacueaza apa.
4 - Masina evacueaza apa in
continuu.
5 - Bratele de pulverizare nu
se rotesc.
6 - In cazul aparatelor electronice
fara afisaj; unul sau mai multe
led-uri clipesc rapid.
CAUZA
REMEDIU
Nu ati introdus cablul de alimentare
in priza.
Nu a fost apasat butonul Pornit /
Oprit.
Conectati cablul de alimentare la
priza.
Usa este deschisa.
Inchideti usa.
Nu exista alimentare cu energie
electrica.
Verificati siguranta din stecher si
alimentarea cu energie electrica.
Vezi cauza nr. 1.
Verificati
Robinetul este inchis.
Deschideti robinetul.
Selectorul pentru program nu se afla
in pozitia corespunzatoare.
Rotiti selectorul in pozitia
corespunzatoare.
Furtunul de admisie este indoit.
Indreptati furtunul.
Filtrul furtunului de admisie nu este
conectat corespunzator.
Curatati filtrul situat la capatul
furtunului.
Filtrul este murdar.
Curatati filtrul.
Furtunul de evacuare este indoit.
Indreptati furtunul.
Extensia furtunului de evacuare nu
este conectat corespunzator.
Urmati cu atentie instructiunile
pentru conectarea furtunului de
evacuare.
Conectarea furtunului pentru
evacuare pe perete este indreptata
in jos sau in sus.
Apelati la un tehnician calificat.
Furtunul de evacuare este situat
prea jos.
Ridicati furtunul de evacuare la
cel putin 40 cm deasupra
podelei.
Cantitate prea mare de detergent.
Reduceti cantitatea de detergent.
Utilizati un detergent potrivit.
Anumite elemente din masina de
spalat impiedica rotirea acestora.
Verificati.
Filtrele sunt foarte murdare.
Curatati.
Robinetul de alimentare cu apa este
inchis.
Opriti aparatul.
Deschideti robinetul.
Resetati programul de spalare.
39
Apasati butonul.
EROARE
CAUZA
REMEDIU
Vezi cauza nr. 5.
Verificati.
Baza recipientelor nu a fost spalata
corespunzator.
Recipientele murdare de alimente
arse trebuie sa fie inmuiate inainte
de a fi introduse in masina de
spalat vase.
Marginile recipientelor nu au fost
spalate corespunzator.
Reasezati recipientele.
Bratele spray sunt blocate partial.
Indepartati prin desurubarea
piulitei in sensul acelor de
ceasornic si spalati sub apa.
Vasele nu au fost introduse
corespunzator.
Nu asezati vasele prea apropiate.
Capatul furtunului de evacuare se
afla introdus in apa.
Capatul furtunului de evacuare nu
trebuie sa intre in contact cu apa
evacuata.
A fost adaugata o cantitate
incorecta de detergent; detergentul
este vechi si dur.
Mariti cantitatea de detergent in
functie de gradul de murdarire al
vaselor si schimbati detergentul.
Programul de spalare nu este
potrivit.
Selectati programul potrivit.
Cosul inferior nu a fost spalat.
Apasati butonul pentru incarcarea
pe jumatate.
8. Detergentul nu este introdus
sau este introdus partial.
Tacamurile, farfuriile, etc. impiedica
introducerea detergentului.
Aranjati vasele astfel incat sa nu
impiedice introducerea detergentului.
9. Exista pete albe pe vase.
Apa este foarte dura.
Verificati nivelul sarii si al agentului
de clatire.
Daca eroarea persista, contactati
un centru de service autorizat.
Vasele se lovesc intre ele.
Verificati vasele asezate in cos.
Bratele se lovesc de vase.
Verificati din nou aranjarea
vaselor.
Curentul de aer este nepotrivit.
Lasati deschisa usa masinii de
spalat vase la finalul procesului de
spalare pentru a permite vaselor
sa se usuce natural.
Agentul pentru clatire lipseste.
Adaugati agent pentru clatire.
7. Vasele introduse sunt spalate
partial.
10. Exista zgomot in timpul
spalarii.
11. Vasele nu sunt uscate
complet.
Daca apare una dintre situatiile de mai sus iar performantele masinii de spalat vase sunt reduse,
este necesar sa indepartati manual depunerile de pe vase deoarece etapa finala de uscare intareste
depozitele ce nu au putut fi indepartate dupa a doua etapa a programului de spalare.
Daca defectiunile continua, contactati centrul de service autorizat specificand numarul de serie al masinii
de spalat vase. Acesta poate fi gasit pe placuta situata pe interiorul usii in partea de sus sau pe
certificatul de garantie. Aceasta informatie va face posibila actionarea mai rapida si mai eficienta a
centrului de service.
Producatorul nu se face responsabil pentru erorile de printare din acest manual de utilizare.
Producatorul isi rezerva de asemenea dreptul de a realiza modificari asupra acestor produse fara
a afecta caracteristicile esentiale.
40
Acest aparat este marcat în conformitate cu Directiva europeana 2012/19/UE cu privire la deseurile de echipamente electrice
si electronice (DEEE).
DEEE contin atât substante poluante (care pot avea consecinte negative asupra mediului) cât si componente de baza (care
pot fi reutilizate). Este important ca DEEE sa faca obiectul unui tratament special, pentru a se îndeparta si colecta
corespunzator toate substantele poluante si pentru a se recupera si recicla toate materialele.
Utilizatorii pot juca un rol important în asigurarea faptului cu DEEE nu polueaza mediul; este esential sa se respecte
urmatoarele reguli de baza:
- DEEE nu trebuie reciclate împreuna cu deseurile menajere;
- DEEE trebuie predate la centrele de colectare municipale sau la societatile autorizate de colectare/reciclare. În anumite tari,
DEEE voluminoase pot fi preluate de la domiciliu.
În multe tari, în momentul în care achizitionati un aparat nou de acelasi tip, aparatul vechi poate predat distribuitorului care
trebuie sa îl colecteze gratuit, în baza schimbului de unu la unu.
Producatorul isi declina orice responsabilitate in cazul unor greseli de tiparire in
manualul de instructiuni. Producatorul isi rezerva dreptul de a aduce modificarile
corespunzatoare produsului, fara a schimba in mod esential caracteristicile lui.
Pentru a consulta fisa produsului, va rugam sa vizitati site−ul web al producatorului.
41
OBSAH
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
Základné bezpeãnostné pravidlá
In‰talácia do kuchynskej linky
Pripojenie vody
Dávkovanie soli
Nasadenie horného ko‰a
Informácie o laboratórnom testovaní
Dávkovanie prá‰ku
Druhy ãistiacich prá‰kov
Plnenie le‰tidla
âistenie filtra
V‰eobecné pokyny
âistenie a údrÏba
Po skonãení programu um˘vania
Odstránenie moÏn˘ch problémov
43
45
46
48
49
50
52
53
54
55
56
57
58
59
Obr. A
5
1
4
2
3
Preãítajte si pozorne tento návod na obsluhu, pretoÏe obsahuje dôleÏité pokyny pre
bezpeãné pouÏívanie, údrÏbu a taktieÏ uÏitoãné rady na dosiahnutie najlep‰ích
v˘sledkov pri pouÏívaní tejto um˘vaãky riadu.
Uschovajte tento návod pre prípadné ìal‰ie pouÏitie.
42
pouÏití spotrebiãa a porozumeli
moÏnému riziku.
Nedovoºte deÈom, aby sa hrali so
spotrebiãom. âistenie a údrÏbu
nesmú vykonávaÈ deti bez dozoru.
ZÁKLADNÉ BEZPEâNOSTNÉ
PRAVIDLÁ
■ Tento spotrebiã je urãen˘ pre
pouÏitie v domácnostiach a na
podobn˘ch miestach:
■ Nedovoºte, aby sa deti hrali so
spotrebiãom.
- zamestnanecké kuchyne v
predajniach, kanceláriách a
inom pracovnom prostredí;
■ Deti do 3 rokov drÏte mimo
dosahu, pokiaº nie sú neustále
pod dozorom.
- na farmách;
■ Ak je potrebné vymeniÈ prívodn˘
kábel, zavolajte niektoré z autorizovan˘ch servisn˘ch stredísk.
- klientmi hotelu, motelu a pod.;
- v prostredí pre prípravu raÀajok.
■ Spotrebiã musí byÈ pripojen˘ k
prívodu vody iba nov˘mi hadicami,
ktoré sú dodávané ako v˘bava
spotrebiãa. Staré hadice prívodu
vody nesmú byÈ opäÈ pouÏívané.
Iné pouÏitie spotrebiãa mimo
domácnosti alebo na iné ako
beÏné
pouÏitie,
ako
je
komerãné vyuÏitie profesionálmi, nie je zahrnuté vo vy‰‰ie
uvedenom popise pouÏitia.
■ Tlak vody musí byÈ v rozsahu od
0,08 MPa do 0,8 MPa.
Pokiaº sa spotrebiã pouÏíva
nesprávne, môÏe sa skrátiÈ
jeho ÏivotnosÈ a pouÏívateº
môÏe stratiÈ právo na záruku.
■ Pri umiestnení spotrebiãa na
koberec, skontrolujte, ãi sa t˘m
neobmedzilo odvetranie jeho dna.
Akékoºvek po‰kodenie spotrebiãa alebo iné po‰kodenia a
straty vypl˘vajúce z nesprávneho pouÏitia spotrebiãa ako
domáceho spotrebiãa (aj keì
sa nachádza v domácnosti) nie
je v˘robcom akceptované.
■ Po in‰talácii musíte spotrebiã
umiestniÈ tak, aby zostala
zástrãka ºahko prístupná.
■ Údaje o maximálnom mnoÏstve
náplne spotrebiãa viì tabuºka
„TECHNICKÉ ÚDAJE“.
■ Tento spotrebiã môÏu pouÏívaÈ
deti od 8 rokov a osoby so
zníÏen˘mi fyzick˘mi, senzorick˘mi
alebo mentálnymi schopnosÈami,
alebo bez dostatoãn˘ch skúseností
a znalostí, pokiaº sú pod dozorom
alebo boli pouãené o bezpeãnom
POZOR!
NoÏe alebo iné ostré alebo
‰picaté predmety musia byÈ v
ko‰i otoãené hrotom dole
alebo musia byÈ poloÏené
vodorovne.
43
■ NevyÈahujte
zástrãku
zo
zásuvky Èahom za prívodn˘
kábel.
■ Nenechávajte otvorené dvierka
v horizontálnej polohe, aby
ste zabránili prípadnému
nebezpeãenstvu
(napr.
zakopnutiu).
■ Nevystavujte spotrebiã pôsobeniu
vonkaj‰ích vplyvov (dáÏì,
slnko atì.).
■ Pre nahliadnutie do popisu
spotrebiãa nav‰tívte stránku
v˘robcu.
■ Neºahajte alebo nesadajte si na
otvorené dvierka spotrebiãa,
mohlo by dôjsÈ k jeho prevráteniu.
■ Spotrebiã je urãen˘ pre um˘vanie
beÏného kuchynského riadu.
Predmety zneãistené petrolejom,
náterov˘mi hmotami, oceºov˘mi
alebo Ïelezn˘mi pilinami,
chemikáliami spôsobujúcimi
koróziu, lúhmi alebo kyselinami,
nesmú byÈ v spotrebiãi
um˘vané.
Bezpeãnostné upozornenia
■ Ak je na rozvode vody v
dome nain‰talované centrálne
zariadenie na jej zmäkãovanie,
nie je potrebné pouÏívaÈ soº v
zmäkãovaãi
zabudovanom
v um˘vaãke. Je vhodné
skontrolovaÈ tvrdosÈ vody za
zmäkãovacím zariadením.
■ Uistite sa, ãi je elektrick˘ systém
uzemnen˘. V opaãnom prípade
vyhºadajte odborn˘ servis.
V˘robca sa zrieka akékoºvek
zodpovednosti za prípadné
‰kody na veciach alebo za
poranenie
osôb,
ktoré
sú spôsobené nesprávnym
pripojením k uzemneniu.
■ Ak do‰lo k poruche alebo
spotrebiã nefunguje správne,
vypnite ho, zastavte prívod
vody a Ïiadnym spôsobom do
neho nezasahujte. Opravu
môÏe vykonávaÈ len poveren˘
servisn˘ mechanik a musí
pritom pouÏívaÈ originálne
náhradné diely. Akékoºvek
poru‰enie vy‰‰ie uveden˘ch
odporúãaní môÏe viesÈ k
zníÏeniu bezpeãnosti spotrebiãa.
■ Skontrolujte, ãi nie je po‰koden˘
prívodn˘ kábel k spotrebiãu.
■ V‰eobecne sa neodporúãa
pouÏívanie
adaptérov,
viacnásobn˘ch odboãovacích
zásuviek (rozdvojok) alebo
predlÏovacích káblov.
44
■ Ak musíte premiestniÈ spotrebiã
po odstránení obalu, nepokú‰ajte
sa ho zdvíhaÈ za spodnú ãasÈ
dvierok. Dvierka mierne pootvorte
a spotrebiã zdvihnite uchopením
za jeho hornú ãasÈ.
Umiestnením znaãky
na
spotrebiã deklarujeme na
vlastnú zodpovednosÈ zhodu
so v‰etk˘mi poÏiadavkami EÚ,
ktoré sa t˘kajú bezpeãnosti,
zdravia a Ïivotného prostredia,
ktoré sú zakotvené v legislatíve a
t˘kajú sa daného zariadenia.
■ Návod na in‰taláciu vstavaného
spotrebiãa nájdete v príslu‰nej
kapitole alebo v pokynoch v
návode.
IN·TALÁCIA DO KUCHYNSKEJ
LINKY
Umiestnenie pod pracovnú
plochu kuchynskej linky
■ Väã‰ina
modern˘ch
vstavan˘ch
kuchynsk˘ch liniek má spoloãnú
pracovnú dosku, pod ktorou sú umiestnené
skrinky ale aj domáce spotrebiãe.
V tom prípade odmontujte vrchnú dosku
spotrebiãa povolením dvoch skrutiek
umiestnen˘ch pod zadnou hranou tejto
dosky (obr. 6a).
Umiestnenie medzi skrinky
kuchynskej linky
■ V˘‰ka spotrebiãa 85 cm zodpovedá
beÏnej v˘‰ke modern˘ch vstavan˘ch
kuchynsk˘ch liniek. Dorovnanie na
správnu v˘‰ku vedºaj‰ích skriniek
vykonajte nastaviteºn˘mi pätkami.
DÔLEÎITÉ
Skrutky MUSIA byÈ po odstránení
pracovnej dosky vrátené späÈ do
svojho uloÏenia (obr. 6b).
■ Laminovaná vrchná doska spotrebiãa
nevyÏaduje Ïiadnu ‰peciálnu ochranu,
lebo je odolná voãi teplu, po‰krabaniu aj
neÏiaducemu zafarbeniu (obr. 5).
■ T˘m sa zníÏi v˘‰ka na 82 cm podºa
medzinárodn˘ch noriem (ISO) a spotrebiã je moÏné bez problémov umiestniÈ
pod pracovnú dosku kuchynskej linky
(obr. 7).
5
a
6
a
b
7
b
598
45
556/573
PRIPOJENIE VODY
DÔLEÎITÉ
Spotrebiã musí byÈ pripojen˘ k
prívodu vody len nov˘mi hadicami,
ktoré sú dodávané ako v˘bava
spotrebiãa. Staré hadice prívodu
vody nesmú byÈ opäÈ pouÏívané.
1
■ Napú‰Èacia a vypú‰Èacia hadica môÏe
byÈ vedené doºava alebo doprava.
DÔLEÎITÉ
Um˘vaãka môÏe byÈ pripojená buì k
studenej vode alebo teplej vode, ak jej
teplota neprekroãí 60°C.
2
■ Tlak vody musí maÈ minimálnu hodnotu
0,08 MPa a maximálnu hodnotu 0,8
MPa.
■ Napú‰Èacie hadice musia byÈ pripojené
k prívodnému ventilu, aby bolo moÏné
zastaviÈ prívod vody v ãase, keì
um˘vaãka nie je v prevádzke (obr. 1B).
■ Um˘vaãka je vybavená prívodnou
hadicou vody s koncovkou so závitom
3/4" (obr. 2).
■ Prívodná hadica vody „A“ musí byÈ
naskrutkovaná na kohútik prívodu
vody „B“ pomocou koncovky 3/4", uistite sa, ãi je koncovka riadne dotiahnutá.
■ Ak je to potrebné, môÏe byÈ prívodná
hadica vody predæÏená aÏ na 2,5 m.
Pokiaº máte takúto poÏiadavku,
kontaktujte
autorizované
servisné
stredisko.
■ Ak je um˘vaãka pripájaná k novému rozvodu
vody, alebo k dlh‰ie nepouÏívanému
rozvodu, nechajte niekoºko minút
odtekaÈ vodu, k˘m pripojíte napú‰Èaciu
hadicu. Zabránite t˘m zaneseniu
filtraãného sitka pri napú‰Èacom ventile
um˘vaãky vápenat˘mi usadeninami.
46
■ Vypú‰Èaciu hadicu môÏete taktieÏ
zavesiÈ cez okraj drezu pomocou
priloÏeného plastového oblúku. Koniec
hadice nesmie byÈ ponoren˘ do vody,
aby nedo‰lo k jej spätnému nasatiu do
um˘vaãky pri jej prevádzke (obr. 4Y).
Pripojenie vypú‰Èacej hadice
■ Vypú‰Èaciu hadicu je najvhodnej‰ie
pripojiÈ k pevnému odpadovému
potrubiu (obr.4). Dbajte na to, aby hadica nebola nikde „prelomená“.
■ Ak in‰talujete spotrebiã pod pracovnú
dosku, oblúk vypú‰Èacej hadice musí byÈ
zavesen˘ na stene v ão najvy‰‰ej polohe
(obr. 4Z).
■ Odpadové potrubie by malo byÈ
vyústené najmenej 40 cm nad podlahou
a musí maÈ vnútorn˘ priemer najmenej
4 cm.
■ Skontrolujte e‰te, ãi nie je prívodná a
vypú‰Èacia hadica nikde „prelomená“.
■ Je vhodné, aby bol na tomto odpadovom
potrubí sifón pre zamedzenie úniku
pachu (obr. 4X).
■ Ak je to potrebné, môÏe byÈ vypú‰Èacia
hadica predæÏená aÏ na 2,5 m, jej
maximálna v˘‰ka od podlahy môÏe v‰ak
byÈ najviac 85 cm.
Ak máte takú poÏiadavku, kontaktujte
servisné stredisko.
4
47
DÁVKOVANIE SOLI
■ Do zásobníka sa vojde asi 1,5 aÏ 1,8 kg
soli. Pre dobré v˘sledky um˘vania je
potrebné zásobník obãas opäÈ naplniÈ
soºou. Spotreba soli závisí od nastavenia
zmäkãovaãa podºa tvrdosti vody. âím je
voda tvrd‰ia, t˘m je väã‰ia spotreba soli.
■ V˘skyt bielych ‰kv⁄n na riade je v‰eobecne
varovn˘m signálom, Ïe je potrebné doplniÈ
zásobník soli.
■ Na dne um˘vaãky je zásobník na soº,
ktorá regeneruje zmäkãovaã.
■ PouÏívajte len ‰peciálne soli urãené pre
um˘vaãky riadu. Iné druhy solí obsahujú
malé mnoÏstvo nerozpustn˘ch ãastíc,
ktoré by mohli dlhodob˘m pôsobením
zhor‰iÈ úãinnosÈ zmäkãovaãa vody.
DÔLEÎITÉ
Po in‰talácii um˘vaãky úplne naplÀte
zásobník pre soº a aÏ potom pridajte
vodu aÏ po okraj otvoru na plnenie
zásobníka.
■ Pre naplnenie zásobníka musíte najskôr
odskrutkovaÈ jeho veko na dne vane
um˘vaãky.
■ Ak napæÀate zásobník prv˘krát, je potrebné
najskôr do zásobníka naliaÈ vodu.
Pri plnení preteãie men‰ie mnoÏstvo vody,
pokraãujte v‰ak v plnení dovtedy, pokiaº
nebude zásobník úplne pln˘. Po jeho
naplnení vyãistite vnútorn˘ priestor od
zvy‰kov soli a opäÈ dotiahnite veko
zásobníka.
DÔLEÎITÉ
Po naplnení soli MUSÍTE spustiÈ
kompletn˘ ãistiaci cyklus alebo
program PREDUMYTIE.
48
NASADENIE HORNÉHO
KO·A
(Iba pri niektor˘ch modeloch)
Typ „A“
Ak sú pouÏívané beÏné taniere s väã‰ím
priemerom, to je 29 aÏ 32,5 cm, uloÏte ich
do spodného ko‰a aÏ po usadení horného
ko‰a do jeho vy‰‰ej polohy. Postupujte
pritom následovne (podºa rôznych modelov):
A
Typ „A“:
1. Otoãte predné zaráÏky „A“ smerom von;
2. Vytiahnite kô‰ a umiestnite ho späÈ v
jeho vy‰‰ej polohe;
3. VráÈte späÈ zaráÏky „A“ do pôvodnej
polohy.
T˘mto spôsobom sa nesmú na kô‰ ukladaÈ
nádoby s priemerom väã‰ím ako 20 cm a
nie je moÏné pouÏívaÈ pohyblivé drÏiaky vo
vyklopenej polohe.
A
Typ „B“:
Typ „B“
1
1. Vyberte horn˘ kô‰;
2. 2. Uchopte kô‰ z obidvoch strán a
zdvihnite ho smerom hore (obr. 1);
T˘mto spôsobom sa nesmú na kô‰ ukladaÈ
nádoby s priemerom väã‰ím ako 20 cm a
nie je moÏné pouÏívaÈ pohyblivé drÏiaky vo
vyklopenej polohe.
2
a
b
ULOÎENIE
POLOHY:
KO·A
DO
SPODNEJ
a
b
1. Uchopte kô‰ z obidvoch strán a
zdvihnite b ho zºahka smerom hore
(obr. 2a);
3
2. Pomaly zºahka uloÏte kô‰ (obr. 2b).
POZNÁMKA: NIKDY NEDVÍHAJTE
ALEBO NEUKLADAJTE KÔ· LEN Z
JEDNEJ STRANY (obr. 3).
Pozor:
Odporúãame vykonaÈ uloÏenie ko‰a pred
ukladaním riadu.
49
BeÏná denná náplÀ je zobrazená na obr. 1,
2 a 3.
UKLADANIE RIADU
Horn˘ kô‰ (obr. 1)
A = polievkové taniere
B = plytké taniere
C = dezertné tanieriky
D = pod‰álky
E = ‰álky
F = poháre
PouÏívanie horného ko‰a
■ Horn˘ kô‰ je vybaven˘ pohybliv˘mi
podstavcami pripevnen˘mi k boãnej
stene, ktoré môÏete umiestniÈ do 4 pozícií.
■ V zníÏenej pozícii (A-A1) slúÏia podstavce
pre ‰álky z kávy, dlhé noÏe a varechy.
A
1
A1
C F
A
B
D
E
■ Vo zv˘‰enej pozícii (B-B1) podstavec
umoÏÀuje uloÏenie rovn˘ch a hlbok˘ch
tanierov.
Tieto sú usporiadané do vertikálnej
polohy s konkávnou stranou dopredu,
aby zostal priestor medzi jednotliv˘mi
taniermi a voda mohla voºne odtekaÈ.
B
Horn˘ kô‰ (obr. 2)
A = polievkové taniere
B = plytké taniere
C = dezertné tanieriky
D = pod‰álky
E = ‰álky
F = poháre
G = jednoduch˘ ko‰ík na príbor
B1
■ Odporúãame ukladaÈ veºké taniere
(okolo 26 cm) mierne naklonené dozadu,
aby sa uºahãilo zasunutie ko‰a do
um˘vaãky riadu.
2
F
A
■ Do horného ko‰a môÏete taktieÏ ukladaÈ
kompótové misky a iné misky z umelej
hmoty.
Odporúãame ich po uloÏení zaistiÈ tak,
aby ich tlak striekajúcej vody neprevrátil.
C
B
D
E
■ Horn˘ kô‰ je navrhnut˘ tak, aby umoÏnil
uloÏenie maximálneho mnoÏstva rôznych
druhov nádob, napr. 24 tanierov v dvoch
radách, asi 30 pohárov v piatich radách
alebo zmes rôzneho riadu.
F
50
G
BeÏná denná náplÀ je zobrazená na obr. 4
a 5.
Horn˘ kô‰ (obr. 3)
A = poháre
B = pod‰álky
C = ‰álky
D = malé misky
E = stredné misky
F = veºké misy
G = servírovacie lyÏice
Spodn˘ kô‰ (obr. 4)
A = hrniec strednej veºkosti
B = veºk˘ hrniec
C = panvica
D = pokrievky
E = polievkové misy, servírovacie nádoby
F = príbory
G = pekáãe
3
F
C
4
A
DB
E
AC
F
A G
D
G
A
C
E
G
B
C
PouÏívanie spodného ko‰a
Spodn˘ kô‰ (obr. 5)
A = polievkové taniere
B = plytké taniere
C = dezertné tanieriky
D = servírovací tanier
E = jedálenské príbory
■ Do spodného ko‰a sa ukladajú hrnce,
panvice, polievkové misy, kompótové
misky, pokrievky, servírovacie nádoby,
plytké taniere, polievkové taniere a
naberaãky.
■ Príbory ukladajte do ko‰íka z umelej
hmoty. VloÏte ko‰ík na príbory do
spodného ko‰a (obr. 7 a 8) a uistite sa,
Ïe uloÏené príbory nezasahujú do
priestoru otáãajúcich sa ramien.
5
B
E
B
A
DÔLEÎITÉ
Spodn˘ kô‰ je vybaven˘ zaráÏkou,
ktorá zaisÈuje bezpeãné vytiahnutie
ko‰a aj keì je celkom naplnen˘.
Pokiaº budete dopæÀaÈ soº, alebo keì
budete vykonávaÈ pravidelnú údrÏbu,
je potrebné kô‰ celkom vybraÈ.
A
A
D
Správne a racionálne ukladanie riadu je
základom dobr˘ch v˘sledkov um˘vania.
51
C
Ko‰ík na príbory (obr. 6)
6
Ko‰ík na príbory sa skladá z dvoch
oddeliteºn˘ch ãasti, ktoré umoÏÀujú rôznu
voºbu ukladania príborov.
Tieto dve ãasti môÏete od seba oddeliÈ tak,
Ïe posuniete ºavú sekciu proti pravej
sekcii.
Horná ãasÈ ko‰a na príbory môÏe byÈ
vybratá, aby boli umoÏnené rôzne spôsoby
naplnenia um˘vaãky.
INFORMÁCIE O LABORATÓRNOM TESTOVANÍ
Potrebné informácie na vykonanie porovnávacích testov a testov hluãnosti (podºa normy EN)
si vyÏiadajte na nasledujúcej adrese:
testinfo-dishwasher@candy.it
V Ïiadosti uveìte prosím model a sériové ãíslo um˘vaãky riadu (viì v˘robn˘ ‰títok).
52
DÁVKOVANIE PRÁ·KU
Prá‰ok
DÔLEÎITÉ
Je potrebné pouÏívaÈ len ‰peciálne
ãistiace prípravky pre um˘vaãky
riadu, ãi uÏ prá‰kové, tekuté alebo vo
forme tabliet.
B
Po vloÏení ãistiaceho prostriedku do
zásobníka najskôr zatvorte kryt, potom ho
zasuÀte (1) a nakoniec naÀ jemne zatlaãte
(2), k˘m nebudete poãuÈ jeho zaskoãenie.
Nevhodné prípravky (ako napr. pre ruãné
um˘vanie riadu) neobsahujú potrebné
prísady pre pouÏitie v um˘vaãkách a
neumoÏÀujú preto správnu funkciu t˘chto
spotrebiãov.
Chybou je aj vysoká penivosÈ prípravkov
na ruãné um˘vanie.
Plnenie zásobníka na ãistiaci
prípravok
Zásobník na ãistiace prípravky je na
vnútornej stane dvierok (obr. A „2“).
Ak je veko zásobníka zatvorené, je
potrebné stlaãiÈ tlaãidlo (A), aby sa otvorilo.
Na konci kaÏdého um˘vania zostáva veko
vÏdy otvorené a pripravené na ìal‰ie
pouÏitie um˘vaãky.
PretoÏe nie sú v‰etky ãistiace prípravky
rovnaké, pozorne si preãítajte pokyny na
jeho obale. Radi by sme vás upozornili, Ïe
malé mnoÏstvo ãistiaceho prípravku
nezaistí dostatoãné umytie riadu, zatiaº ão
veºmi veºké dávkovanie nielen Ïe nezlep‰í
v˘sledky um˘vania, ale je taktieÏ
zbytoãn˘m plytvaním.
POZOR!
Do spodného ko‰a neklaìte riad do
takej pozície, ktorá by bránila otvoreniu
zásobníka, alebo by bránila uvoºneniu
ãistiaceho prostriedku do priestoru
um˘vaãky.
DÔLEÎITÉ
NepouÏívajte nadmerné mnoÏstvo
ãistiacich prípravkov, aby ste zbytoãne
nezhor‰ovali stav Ïivotného prostredia.
MnoÏstvo ãistiaceho prípravku sa dávkuje do
zásobníka podºa miery zneãistenia
um˘vaného riadu a taktieÏ podºa druhu riadu.
Odporúãame dávkovaÈ 20÷30 g prípravku do
priehradky zásobníka na um˘vanie (B).
A
53
DRUHY âISTIACICH PRÁ·KOV
Kombinované ãistiace
prostriedky„ALL in 1“
Tableta na um˘vanie
Pri kaÏdom pouÏití kombinovaného ãistiaceho
prostriedku „ALL in 1“ („3 in1“/„4 in 1“/„5 in 1“
atì.), pri ktorom by bolo pouÏitie soli a/
alebo le‰tidla zbytoãné, dodrÏiavajte prosím
nasledujúce varovania:
Tablety na um˘vanie od rôznych v˘robcov
majú rozdielny ãas rozpú‰Èania, preto
nemusia byÈ pri r˘chlej‰ích programoch
úplne úãinné, vzhºadom k tomu, Ïe
nedôjde k úplnému rozpusteniu tablety.
Ak sa pouÏívajú tieto tablety, odporúãa sa
vÏdy nastaviÈ dlh‰í program tak, aby sa
tablety dokonale rozpustili.
■ pozorne si preãítajte a dodrÏiavajte návod
na obsluhu a upozornenia uvedené
na balení kombinovaného ãistiaceho
prostriedku, ktor˘ chcete pouÏiÈ;
■ úãinnosÈ prostriedkov, ktoré nahradzujú
pouÏitie soli závisí na tvrdosti vody, ktorá
je do um˘vaãky privádzaná. Skontrolujte,
ãi je tvrdosÈ vody v rozsahu, ktor˘ je
uveden˘ na balení ãistiaceho prostriedku.
DÔLEÎITÉ
Pre dosiahnutie dobr˘ch v˘sledkov
um˘vania, MUSIA byÈ tablety
umiestnené v zásobníku na ãistiaci
prá‰ok a NIE priamo v um˘vaãke
(vani).
V prípade, ak by ste s t˘mto typom
tablety nedosiahli uspokojivé v˘sledky,
obráÈte sa na v˘robcu tabliet.
Nesprávne pouÏitie t˘chto kombinovan˘ch
ãistiacich prostriedkov by mohlo spôsobiÈ:
■ ukladanie vodného kameÀa (vápnika)
ako v um˘vaãke, tak aj na riade;
Koncentrát na um˘vanie
■ zhor‰enie kvality su‰enia alebo um˘vania
riadu.
âistiace
koncentráty
so
zníÏenou
zásaditosÈou a s prírodn˘mi enz˘mami,
kombinované s ãistiacimi programami pri
50°C majú men‰í ‰kodliv˘ vplyv na Ïivotné
prostredie a sú ‰etrnej‰ie k um˘vaãke aj
riadu.
Programy um˘vania pri 50°C boli
navrhnuté tak, aby umoÏnili enz˘mom
úplne rozpustiÈ neãistotu. Pri pouÏití
koncentrovan˘ch ãistiacich prostriedkov pri
programe 50°C teda dosiahnete rovnaké
v˘sledky ako pri pouÏití programu pri 65°C
bez pouÏitia koncentrovan˘ch ãistiacich
prostriedkov.
DÔLEÎITÉ
Na reklamácie, ktoré by sa mohli
priamo t˘kaÈ nesprávneho pouÏitia
t˘chto v˘robkov, sa nevzÈahuje Ïiadna
z ãastí záruky.
Pri pouÏívaní tabliet „ALL in 1“ nevenujte
pozornosÈ blikajúcim indikátorom soli a
le‰tidla (len pri niektor˘ch modeloch).
Ak sa vyskytnú problémy pri pouÏívaní
tabliet, odporúãame Vám, aby ste sa vrátili
k tradiãn˘m v˘robkom (soº, le‰tidlo,
prá‰ok).
Kombinované tablety
V tomto prípade odporúãame:
■ naplÀte zásobník na soº a na le‰tidlo;
Tablety, ktoré obsahujú taktieÏ le‰tidlo,
musia byÈ vloÏené do zásobníka pre
um˘vanie.
Zásobník na le‰tidlo musí byÈ prázdny (ak
nie je, skôr ako pouÏijete kombinované
tablety, nastavte dávkovaã le‰tidla na
minimálnu dávku).
■ spusÈte beÏn˘ cyklus um˘vania bez
riadu.
V prípade, ak sa vrátite k tradiãnému
spôsobu um˘vania, bude potrebn˘ch
niekoºko cyklov um˘vania, k˘m sa systém
odvápnenia vody vráti k optimálnej hodnote.
54
PLNENIE LE·TIDLA
Le‰tidlo
Táto prísada, ktorá je automaticky pridávaná
pri poslednej fáze oplachovania, umoÏÀuje
jednoduch‰ie oplachovanie a zamedzuje
tvorbe ‰kv⁄n a matn˘ch usadenín.
Plnenie zásobníka pre le‰tiace
prípravky
C
Na ºavej strane zásobníka pre ãistiaci
prostriedok je zásobník pre le‰tiaci prostriedok,
ktor˘ zvy‰uje lesk riadu (obr. A „3“).
Kryt otvoríte tak, Ïe zatlaãíte na zásobník a
súãasne vytiahnete zatváraciu západku
smerom hore.
Na oplachovanie pouÏívajte vÏdy len
prísady vhodné pre automatické um˘vaãky.
MnoÏstvo le‰tiaceho prostriedku je moÏné
skontrolovaÈ na optickom ukazovateli (C),
ktor˘ je umiestnen˘ na dávkovacom
zásobníku.
PLN¯
tmav˘
PRÁZDNY
svetl˘
Nastavenie dávkovania le‰tidla
(od 1 do 6)
Ovládaã (D) je umiestnen˘ pod krytom a je
s ním moÏné otoãiÈ pomocou mince.
Odporúãaná poloha je 4.
Pootoãenie na poÏadované nastavenie je
moÏné vykonaÈ pomocou mince. Odporúãame
nastavenie do polohy 3. Vápnik obsiahnut˘
vo vode v znaãnej miere vytvára ‰muhy pri
su‰ení. Je preto potrebné nastaviÈ dávkovanie
le‰tiaceho prípravku na dosiahnutie dobr˘ch
v˘sledkov um˘vania. Ak sa po skonãení
um˘vania vytvárajú na riade „pásiky“, zníÏte
nastavenie o jednu polohu. Ak sa tvoria
„biele ‰kvrny“, zv˘‰te dávkované mnoÏstvo
le‰tidla o jednu polohu.
D
55
âISTENIE FILTRA
Filtraãn˘ systém (obr. A „4“) sa skladá z
nasledujúcich ãastí:
1
filtraãn˘ ko‰ík na zachytenie väã‰ích
ãastíc;
filtraãn˘ tanier nepretrÏite
cirkulujúci ãistiaci roztok;
filtrujúci
mikrofilter, ktor˘ je umiestnen˘ pod
filtraãn˘m
tanierom
a
zachytáva
najjemnej‰ie ãastice na dosiahnutie
perfektného opláchnutia.
■ Aby sa vÏdy dosiahli v˘borné v˘sledky
um˘vania, je potrebné po kaÏdom umytí
riadu skontrolovaÈ a vyãistiÈ filtre.
■ Vybratie filtraãnej jednotky vykonáte
tak, Ïe pootoãíte rukoväÈou ko‰íka proti
smeru hodinov˘ch ruãiãiek (obr. 1).
2
■ Pre jednoduch‰ie ãistenie je centrálny
ko‰ík odnímateºn˘ (obr. 2).
■ Vyberte filtraãn˘ tanier (obr. 3) a cel˘ ho
opláchnite pod striekajúcou vodou. Ak
je to potrebné, pouÏite malú kefku.
■ Mikrofilter je samoãistiaci, jeho údrÏba
je obmedzená len na kontrolu kaÏdé
dva t˘Ïdne.
V prípade potreby ho opláchnite pod
teãúcou vodou alebo pomocou jemnej
kefky. Po kaÏdom umytí odporúãame
prekontrolovaÈ filtraãn˘ ko‰ík a tanier, ãi
nie sú zanesené.
POZOR!
Po kaÏdom ãistení filtrov skontrolujte,
ãi je v‰etko správne namontované
späÈ a ãi je filtraãn˘ tanier dobre
usaden˘ na dne um˘vaãky.
Presvedãite sa, ãi je centrálny
filtraãn˘ ko‰ík správne zaisten˘ vo
filtraãnom tanieri pootoãením v
smere hodinov˘ch ruãiãiek. Len
správne usadená filtraãná jednotka
môÏe
zabezpeãiÈ
poÏadované
v˘sledky tohto spotrebiãa.
3
DÔLEÎITÉ
Nikdy nepouÏívajte um˘vaãku bez
filtrov.
56
V·EOBECNÉ POKYNY
„PREDUMYTIE“. T˘m dôjde k odmoãeniu
zaschnut˘ch zvy‰kov jedla a odstráneniu
väã‰ích ãastíc jedla z novo vloÏeného riadu.
Hneì ako je um˘vaãka úplne naplnená,
spustite program pre hlavné um˘vanie.
Ako dosiahnuÈ naozaj dobré
v˘sledky um˘vania
■ Pred vloÏením riadu do um˘vaãky
odstráÀte najskôr rôzne zvy‰ky jedla
(kosti, ‰krupiny, kúsky mäsa alebo
zeleniny, usadeninu kávy, ‰upky z
ovocia, zubné ‰páradlá, nedopalky
cigariet atì.), ktoré by mohli upchaÈ
filtre, vypú‰Èanie vody a trysky
ostrekovacích ramien a zníÏiÈ tak
úãinnosÈ um˘vania.
■ Ak nie je riad veºmi zneãisten˘, alebo ko‰e
nie sú úplne plné, zvoºte „EKONOMICK¯
PROGRAM“, uveden˘ v tabuºke
programov v priloÏenom návode.
âo nie je vhodné na um˘vanie
■ Je potrebné myslieÈ na to, Ïe nie kaÏd˘
riad je vhodn˘ na um˘vanie v um˘vaãke.
Odporúãame, aby sa um˘vaãka
nepouÏívala na riad vyroben˘ z
termoplastick˘ch umel˘ch hmôt, na
jedálenské príbory s dreven˘mi
rukoväÈami, na hrnce na ktor˘ch sú drevené
u‰i, v˘robky z hliníka alebo kry‰tálového
alebo brúseného skla, ak nie sú na
um˘vanie v um˘vaãke priamo urãené.
■ Preto je vhodné riad so zvy‰kami jedál
opláchnuÈ pred vloÏením do um˘vaãky.
■ Ak majú hrnce a pekáãe na sebe
pripálené alebo pripeãené zvy‰ky jedla,
je vhodné tak˘to riad najskôr nechaÈ
odmoãiÈ a odstrániÈ hrubé neãistoty a
aÏ potom um˘vaÈ v um˘vaãke.
■ Ukladajte riad dnom hore.
■ Urãit˘ druh dekorácie na riade sa môÏe
zmyÈ. Preto je dobré do um˘vaãky
vloÏiÈ na skú‰ku najskôr jeden kus
takéhoto riadu a ak nedôjde k po‰kodeniu
dekoru, aÏ potom umyte celú sadu.
Niektoré druhy dekorácie na riade môÏu
byÈ po‰kodené aÏ ãast˘m um˘vaním v
um˘vaãke.
■ Pokúste sa uloÏiÈ riad tak, aby sa
navzájom nedot˘kal. Ak ho budete
starostlivo ukladaÈ, dosiahnete lep‰ie
v˘sledky.
■ Po uloÏení riadu do um˘vaãky
skontrolujte, ãi sa môÏu ramená voºne
otáãaÈ.
■ Pri um˘vaní takéhoto riadu odporúãame
venovaÈ
zv˘‰enú
opatrnosÈ.
Neodporúãame taktieÏ vkladaÈ súãasne
strieborné príbory s nehrdzavejúcimi,
aby nedo‰lo medzi nimi k chemickej
reakcii.
■ Hrnce a ìal‰í riad, na ktor˘ch sú
miestami pripálené zvy‰ky jedla, musí
byÈ vopred odmoãené vodou s
prídavkom ãistiaceho prípravku.
■ Správne um˘vanie striebra:
a) opláchnite strieborn˘ riad ihneì po
jeho pouÏití, predov‰etk˘m vtedy,
ak je zneãisten˘ od majonézy,
vajíãok, r˘b a pod;
DÔLEÎITÉ
Keì kupujete novú jedálenskú súpravu
alebo príbory, vÏdy sa presvedãite, ãi sú
vhodné na um˘vanie v um˘vaãkách
riadu.
b) nekropte alebo nesypte ãistiaci
prostriedok priamo na strieborn˘
riad;
UÏitoãné rady
c) oddeºujte strieborné
ostatn˘ch kovov.
veci
■ Aby ste zabránili kvapkaniu vody po
ukonãení cyklu um˘vania z horného
ko‰a na riad v spodnom ko‰i, vyberte
najskôr spodn˘ kô‰.
od
■ Ak ponecháte nejak˘ ãas riad po umytí
v
um˘vaãke,
nechajte
dvierka
pootvorené, aby sa umoÏnila cirkulácia
vzduchu vo vnútri um˘vaãky a ur˘chlil
sa proces su‰enia.
Ako dosiahnete úsporu
■ Ak chcete vyuÏiÈ úplne priestor na um˘vanie
riadu v tejto um˘vaãke, opláchnite riad
uloÏená po kaÏdom jedle programom
57
âISTENIE A ÚDRÎBA
1
■ Na ãistenie vonkaj‰ej ãasti um˘vaãky
nepouÏívajte rozpú‰Èadlá (odmasÈujúce)
ani brúsne prostriedky, ale len tkaninu
navlhãenú vo vlaÏnej vode.
1b
■ Táto um˘vaãka nevyÏaduje Ïiadnu
‰peciálnu údrÏbu, pretoÏe vaÀa je
samoãistiaca.
■ Pravidelne ãistite tesnenie dvierok
navlhãenou tkaninou, aby ste odstránili
v‰etky zvy‰ky jedla a le‰tiaceho prípravku.
■ Odporúãame obãas odstrániÈ usaden˘
vodn˘ kameÀ tak, Ïe vykonáte um˘vanie
bez uloÏenia riadu. Nalejte pohár octu
na dno vane a zvoºte jemné um˘vanie.
Na na‰om trhu sú k dispozícii aj
prípravky na ãistenie a odstránenie
vodného kameÀa na um˘vaãke.
Um˘vaãka musí byÈ pri tomto procese
prázdna.
2
■ Ak aj pri pravidelnom ãistení filtrov
zistíte, Ïe riad alebo hrnce nie sú dobre
umyté alebo opláchnuté, skontrolujte, ãi
sú trysky na sprchovacích ramenách
ãisté (obr. A „5“).
Ak sú upchaté, vyãistite ich nasledujúcim
postupom:
1. Horné rameno otoãte tak, aby bola ‰ípka
na jeho plastovej ãasti proti vybratiu v
prívode vody na spodnej strane ko‰a (obr.
1b). Rameno potlaãte hore a potom otáãajte
v smere hodinov˘ch ruãiãiek (obr. 1).
Po odskrutkovaní rameno vyberte.
Spätnú montáÏ vykonajte rovnak˘m
postupom, ale otáãajte ramenom proti
smere hodinov˘ch ruãiãiek.
Spodné rameno jednoducho vyberiete
potiahnutím smerom hore (obr. 2);
PO SKONâENÍ PROGRAMU
UM¯VANIA
Po skonãení um˘vania je potrebné zastaviÈ
prívod vody a vypnúÈ spotrebiã stlaãením
tlaãidla vypnutia/zapnutia do vypnutej
polohy.
Ak nebude va‰a um˘vaãka nejak˘ ãas
pouÏívaná, odporúãame vykonaÈ nasledujúce opatrenia:
1. Vypustite ak˘koºvek vodu s ãistiacimi
prostriedkami, aby sa odplavili v‰etky
usadeniny;
2. Opláchnite rotaãné ramená pod teãúcou
vodou, aby sa odstránili v‰etky neãistoty
usadené v tryskách ramien;
2. Vytiahnite sieÈovú ‰núru zo zásuvky;
3. Uzavrite prívodn˘ ventil vody;
3. Po vyãistení vloÏte ramená na pôvodné
miesto a horné zaskrutkujte aÏ na doraz.
4. NaplÀte
zásobník
prípravkom;
■ VaÀa na um˘vanie aj dvierka sú z
nehrdzavejúcej ocele. Ak by sa na nich
objavili ‰kvrny spôsobené oxidáciou, je
to pravdepodobne spôsobené veºkou
koncentráciou solí Ïeleza vo vode.
5. Nechajte dvierka pootvorené;
■ Na odstránenie t˘chto ‰kv⁄n odporúãame
pouÏiÈ jemn˘ brúsny prípravok; Nikdy
nepouÏívajte materiály na báze chlóru,
‰krabky, drôtenky atì.
s
le‰tiacim
6. UdrÏiavajte vnútorn˘ priestor um˘vaãky
v ãistote;
58
7. Ak je um˘vaãka uloÏená na mieste, kde
je teplota niωia ako 0°C, v‰etka voda vo
vnútri hadíc môÏe zamrznúÈ. Poãkajte,
k˘m sa teplota nezv˘‰i nad bod mrazu a
potom nezapínajte um˘vaãku skôr, ako
za 24 hodín.
ODSTRÁNENIE MOÎN¯CH PROBLÉMOV
Ak um˘vaãka riadu nefunguje správne, uskutoãnite najskôr nasledujúce kontroly, skôr
ako zavoláte autorizované servisné stredisko:
PORUCHA
1 - Um˘vaãka vôbec nepracuje
2 - Um˘vaãka nenapú‰Èa vodu
3 - Um˘vaãka nevypú‰Èa vodu
4 - Um˘vaãka vypú‰Èa vodu
nepretrÏite
5 - Nie je poãuÈ otáãanie
sprchovacích ramien
6 - Pre elektronické zariadenia
bez displeja: jeden alebo viac
indikátorov r˘chlo bliká
PRÍâINA
OPATRENIE
Zástrãka prívodného kábla nie je
správne zasunutá do zásuvky
Pripojte správne prívodn˘ kábel
Tlaãidlo I/O nie je zapnuté
Stlaãte tlaãidlo
Dvierka sú zle zatvorené
Zatvorte dvierka
Preru‰ená dodávka elektrického
prúdu
Skontrolujte poistku pre zásuvku,
alebo dodávku elektriny
Pozri príãiny ã. 1
Skontrolujte
Prívodn˘ ventil vody je zatvoren˘
Otvorte prívod vody
Ovládaã programov nie je nastaven˘
na správnu polohu
Otoãte programátorom do správnej
polohy
Napú‰Èacia hadica je „prelomená“
OdstráÀte ostré ohyby z napú‰Èacej
hadice
Filter na napú‰Èacej hadici nie je
správne pripojen˘, alebo je upchat˘
Skontrolujte pripojenie filtra,
vyãistite ho
Filtraãn˘ systém je zanesen˘
Vyãistite filter
Vypú‰Èacia hadica je „prelomená“
Narovnajte ostré ohyby na hadici
Vonkaj‰ia vypú‰Èacia hadica nie je
správne pripojená
Pozorne si preãítajte návod na
pripojenie vypú‰Èacej hadice
Napojenie na odpad vody je
umiestnené dole, namiesto v
správnej v˘‰ke
PoÏiadajte kvalifikovaného
in‰talatéra o prerobenie odpadu
Poloha vypú‰Èacej hadice je veºmi
nízko
Zdvihnite vypú‰Èaciu hadicu
najmenej do v˘‰ky 40 cm nad podlahu
Veºmi veºké mnoÏstvo ãistiaceho
prostriedku
ZníÏte dávku ãistiaceho prostriedku
a pouÏívajte vhodné prostriedky
UloÏen˘ riad bráni v otáãaní
ramien
Skontrolujte
Filtraãn˘ tanier a ko‰ík je veºmi
zanesen˘ neãistotami
Vyãistite filtraãnú sústav
Pripájací ventil vody je uzavret˘
Vypnite spotrebiã, otvorte prívod
vody, nastavte opäÈ cyklus
um˘vania
59
PORUCHA
7-
PRÍâINA
OPATRENIE
Pozri príãiny ã. 5
Skontrolujte
Dno hrncov nie je dobre umyté
Pripálené zvy‰ky jedla musia byÈ
pred vkladaním hrncov do um˘vaãky
riadne odmoãené
Okraje hrncov nie sú dobre umyté
UloÏte opäÈ hrnce na odporúãané
miesto
Sprchovacie ramená sú upchaté
Vyberte sprchovacie ramená podºa
predt˘m uvedeného postupu a riadne
ich opláchnite pod teãúcou vodou
Riad nie je správne uloÏen˘
Neukladajte riad veºmi tesne k
sebe
Riad je len ãiastoãne umyt˘
Koniec vypú‰Èacej hadice je ponoren˘ Koniec vypú‰Èacej hadice musí byÈ
do vody
vÏdy nad hladinou vypú‰Èanej vody
8-
âistiaci prípravok ch˘ba
alebo je odobrat˘ len
ãiastoãne
9-
V˘skyt bielych ‰kv⁄n na
riade
10 - Zv˘‰en˘ hluk poãas
um˘vania
11 - Riad nie je poriadne
vysu‰en˘
Bolo dávkované nesprávne mnoÏstvo
ãistiaceho prostriedku, ãistiaci
prostriedok je star˘ a stvrdnut˘
Zv˘‰te dávkovanie podºa miery
zneãistenia riadu, vymeÀte ãistiaci
prostriedok
Zvolen˘ program um˘vania nie je
dostatoãne úãinn˘
Zvoºte úãinnej‰í program
Riad v spodnom ko‰i nie je umyt˘
Vypnite tlaãidlo pre poloviãnú náplÀ
Príbory, taniere, hrnce, atì … sa
kríÏia s otváraním dvierok
zásobníka ãistiaceho prostriedku
UloÏte riad tak, aby nebránil
otváraniu dvierok zásobníka
ãistiaceho prostriedku
Voda je veºmi tvrdá
Skontrolujte mnoÏstvo soli a le‰tidla
v zásobníkoch a poprípade doplÀte,
ak problém pretrváva zavolajte
servisné stredisko
UloÏen˘ riad klepe o seba
UloÏte riad lep‰ie do ko‰ov
Otáãajúce sa ramená naráÏajú na
uloÏen˘ riad
UloÏte riad lep‰ie
Nedostatoãné prúdenie vzduchu
Nechajte po skonãení programu
um˘vania dvierka pootvorené, aby
mohol riad riadne vyschnúÈ
Ch˘ba le‰tiaci prípravok
PouÏite le‰tiaci prípravok
Poznámka:
Ak nastane niektorá z uveden˘ch situácií a um˘vaãka neum˘va riadne vloÏen˘ riad, je
potrebné odstrániÈ zvy‰ky jedla ruãne, lebo pri závereãnom su‰ení opäÈ prischne a ani
nasledujúce opakované um˘vanie nie je schopné ho odstrániÈ.
Ak zlá funkcia pretrváva, zavolajte autorizované servisné stredisko a uveìte vÏdy typ
spotrebiãa a úplné v˘robné ãíslo. Tieto údaje nájdete na v˘robnom ‰títku na boku dvierok
um˘vaãky, alebo v záruãnom liste. Uºahãíte a ur˘chlite t˘m uskutoãnenie opravy.
V˘robca sa ospravedlÀuje za prípadné tlaãové chyby v tomto návode na obsluhu.
ëalej si v˘robca vyhradzuje právo vykonaÈ potrebné zmeny na svojich v˘robkoch, ktoré
nemajú vplyv na ich základnú charakteristiku.
60
Tento spotrebiã je oznaãen˘ podºa Európskej smernice 2012/19/EU O odpade z elektrick˘ch a elektronick˘ch zariadení
(OEEZ).
OEEZ obsahujúce zneãisÈujúce látky (ktoré môÏu spôsobovaÈ negatívne dopady na Ïivotné prostredie) a základné komponenty
(ktoré je moÏné opäÈ vyuÏiÈ). Je potrebné podrobiÈ OEEZ ‰pecifickému zaobchádzaniu, pre odstránenie a likvidáciu v‰etk˘ch
zneãisÈujúcich látok a obnovu a recykláciu v‰etk˘ch materiálov.
Jednotlivci môÏu zohraÈ dôleÏitú úlohu pri zaistení, aby OEEZ nezostalo problémom pre Ïivotné prostredie; je dôleÏité
dodrÏiavaÈ urãité základné pravidlá:
- OEEZ sa nesmie likvidovaÈ spoloãne s beÏn˘m komunálnym odpadom.
- OEEZ musí byÈ odovzdané na príslu‰n˘ch zbern˘ch miestach spravovan˘ch obcou alebo mestom alebo príslu‰n˘mi
podnikmi. V mnoh˘ch krajinách sa uskutoãÀuje pri veºk˘ch OEEZ zber z domu.
V mnoh˘ch krajinách, keì si zakúpite nov˘ spotrebiã, star˘ je moÏné odovzdaÈ predajcovi, ktor˘ ho bezplatne vyzdvihne na
základe v˘meny jedného za druh˘, ak ide o zariadenie ekvivalentného typu a má rovnaké funkcie ako dodávané zariadenie.
Informácie o likvidácii opotrebovaného elektrického zariadenia
(súkromné domácnosti)
Tento symbol na produktoch a/alebo na priloÏen˘ch dokumentoch znamená, Ïe sa pri likvidácii nesmú elektrické a elektronické
zariadenia mie‰aÈ so v‰eobecn˘m domácim odpadom.
V záujme správneho obhospodarovania, obnovy a recyklácie odvezte, prosím, tieto produkty na urãené zberné miesta, kde
budú prijaté bez poplatku. V niektor˘ch krajinách je moÏné tieto produkty vrátiÈ priamo miestnemu maloobchodu v prípade, ak
si objednáte podobn˘ nov˘ v˘robok.
Správna likvidácia t˘chto produktov pomôÏe u‰etriÈ hodnotné zdroje a zabrániÈ moÏn˘m negatívnym vplyvom na ºudské
zdravie a prostredie, ktoré môÏu inak vzniknúÈ v dôsledku nesprávneho zaobchádzania s odpadom. Bliωie informácie o
zbernom mieste získate na miestnom úrade.
V prípade nesprávnej likvidácie odpadu môÏu byÈ uplatnené pokuty v súlade s platnou legislatívou.
Pre právnické osoby v Európskej únii
Ak potrebujete zlikvidovaÈ opotrebované elektrické a elektronické zariadenia, bliωie informácie získate od svojho miestneho
predajcu alebo dodávateºa.
Informácie o likvidácii v krajinách mimo Európskej únie
Tento symbol je platn˘ len v Európskej únii. Ak si Ïeláte zlikvidovaÈ toto zariadenie, obráÈte sa na miestny úrad alebo
predajcu a poinformujte sa o správnom spôsobe likvidácie tohto typu odpadu.
V˘robca sa ospravedlÀuje za prípadné tlaãové chyby v tomto návode na pouÏívanie.
ëalej si v˘robca vyhradzuje právo urobiÈ potrebné zmeny na svojich v˘robkoch, ktoré
nemajú vplyv na ich základnú charakteristiku.
Technickú ‰pecifikaciu najdete na webov˘ch stránkach v˘robcu.
61
SADRÎAJ
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
Op‰ta sigurnosna pravila
Ugradnja
Prikljuãivanje na vodovodnu mreÏu
Uredjaj za omek‰avanje vode
Punjenje posude za so
Name‰tanje gornje korpe za su‰enje
Stavljanje sudova u ma‰inu
Podaci za laboratorijska ispitivanja
Punjenje deterdÏentom
Vrste deterdÏenata
Punjenje sredstvom za ispiranje
âi‰çenje filtera
Praktiãni saveti
âi‰çenje i odrÏavanje
Prepoznavanje manjih gre‰aka u radu
63
65
66
68
69
70
72
73
74
75
76
77
78
79
80
Fig. A
5
1
4
2
3
Molimo Vas da paÏljivo proãitate uputstva navedena u ovoj knjiÏici zato jer sadrÏe vaÏne
podatke koji se odnose na sigurno name‰tanje i ugradnju ma‰ine, njeno kori‰çenje i
odrÏavanje, kao i korisne savete za ‰to bolju upotrebu.
PaÏljivo ãuvajte ovu knjiÏicu jer bi Vam i ubuduçe mogla zatrebati.
62
iskljuãivo uz nadzor ili nakon
dobijanja instrukcija u vezi bezbednog kori‰çenja uredjaja i
pripadajuçih rizika. Deca ne smeju
da se igraju ovim uredjajem.
âi‰çenje i odrÏavanje ovog
uredjaja se ne sme poveravati
deci bez nadzora.
OP·TA SIGURNOSNA PRAVILA
■ Ovaj uredjaj je namenjen za
kori‰çenje u domaçinstvu ili
sliãnim uslovima kao na primer:
- kuhinjama za osoblje u
prodavnicama, kancelarijama
ili drugom radnom prostoru;
■ Pazite na decu i drÏite ih pod nadzorom kako se ne bi igrala sa
uredjajem.
- seoskim gazdinstvima;
- od strane gostiju u hotelima,
motelima i drugim turistiãkim
ustanovama sliãnog tipa;
■ Decu mladju od 3 godine ne
pu‰tajte blizu ma‰ine za pranje
ve‰a, osim ako nisu pod konstantnim
nadzorom.
- u pansionima tipa noçenje sa
doruãkom.
■ Ako neophodno treba zameniti
prikljuãni kabal ma‰ine, obratite
se ovla‰çenom servisnom centru.
Upotreba drugaãija od one u
kuçnim uslovima ili uslovima
sliãnim prethodno opisanim,
kao komercijalna upotreba od
strane struãnjaka ili obuãenih
korisnika, nije dozvoljena.
■ Ma‰ina za pranje sudova mora
biti spojena na vodovodnu
mreÏu
kori‰çenjem
nove
garniture creva. Stara creva
nije dobro ponovo koristiti.
Kori‰çenje uredjaja koje nije
saglasno sa opisanim uslovima
moÏe smanjiti radni vek uredjaja i
poni‰titi proizvodjaãku garanciju.
■ Pritisak vode mora biti izmedju
0,08 MPa i 0,8 MPa.
Odgovornost za bilo koju ‰tetu
na uredjaju, ili drugu ‰tetu ili
gubitak nastalih kao posledica
nepo‰tovanja uslova kori‰ãenja u
domaçinstvu ili sliãnim uslovima
(ãak i kad su uredjaji locirani u
kuçnim prostorijama) neçe biti
prihvaçena od strane proizvodjaãa.
■ Ako uredjaj postavite na pod
pokriven itisonom ili tepihom,
morate proveriti da otvori za
ventilaciju na donjem delu
uredjaja nisu zapu‰eni.
■ Nakon instalacije i postavljanja
uredjaja na mesto gde çe stalno
stajati, utikaã i utiãnica moraju
uvek biti dostupni.
■ Deca starija od 8 godina, kao i
osobe sa umanjenom fiziãkim i
mentalnim sposobnostima; ili
nedostakom iskustva i znanja –
mogu da koriste ovaj uredjaj
■ Za maksimalnu efikasnost pranja i
punjenja Va‰e ma‰ine za pranje
posudja, molimo Vas pogledajte
deo sa tehniãkim podacima.
63
■ Ne izvlaãite utikaã iz utiãnice
tako da povlaãite prikljuãni
kabal ili celi uredjaj, veç uvatite
samo utikaã i izvadite ga iz
utiãnice.
UPOZORENJE!
NoÏeve i sliãan pribor s o‰tricama
morate staviti u korpu pribora
za jelo s o‰tricama okrenutim
prema dole ili poloÏiti
vodoravno.
■ Elektriãni uredjaj ne izlaÏite
razliãitim atmosferskim uticajima,
kao na primer: ki‰i, suncu itd.
■ Vrata ma‰ine za pranje sudova
nije dobro ostavljati otvorenima,
buduçi da to predstavlja moguçu
opasnost (npr. saplitanje,
udaranje).
■ Prislanjanjem ili sedenjem na
otvorenim vratima ma‰ine za
pranje sudova moÏe se
uzrokovati njihovo o‰teçenje.
■ Ma‰ina za pranje sudova
izradjena je za pranje uobiãajenog
kuhinjskog posudja koje se
koristi u domaçinstvima, u
ma‰ini nikako ne smete prati
sudove ili predmete uprljane
benzinom, lakom, metalnim ili
ãeliãnim trunjem, nagrizajuçim
hemikalijama, kiselinama ili
alkalima.
■ Dokumentaciju o proizvodu
moÏete pronaçi i na web stranici
proizvodjaça.
Sigurnosna uputstva
■ Budite sigurni da je elektriãna
instalacija u Va‰oj kuçi ili stanu
UZEMLJENA. U suprotnom
zatraÏite pomoç ili savet od
kvalifikovanog elektriãara.
■ Ako je u stanu ili kuçi ugradjen
aparat za omek‰avanje vode,
nije potrebno dodavati so u
odeljak za omek‰avanje vode,
koja je ugradjena u ma‰ini za
pranje sudova.
Proizvodjaã ne preuzima
nikakvu odgovornost za moguçe
povrede ljudi ili moguçe
nastale materijalne ‰tete,
izazvane
prikljuãivanjem
uredjaja
na
nepravilno
uzemljenu elektriãnu instalaciju.
■ Ako se ma‰ina pokvari ili
prestane ispravno da radi,
iskljuãite je, zatvorite vodu i ne
poku‰avajte da je sami
popravite. Popravke mora
izvr‰iti smo ovla‰çeni serviser
uz ugradnju iskljuãivo originalnih
rezervnih delova. Bilo koji
propust u gore navedenim
savetima moÏe imati ozbiljne
posledice
za
sigurnost
uredjaja.
■ Obratite paÏnju da uredjaj ne
pritiska prikljuãni kabal.
■ Generalno se ne preporuãuje
prikljuãivanje uredjaja na
elektriãnu mreÏu preko razliãitih
ispravljaãa, vi‰estrukih utiãnica
ili produÏnih kablova.
64
■ Ako morate da pomerate uredjaj
prilikom raspakivanja ruãno, ne
smete ga hvatati za donju ivicu
vrata, veç u tom sluãaju vrata
uredjaja delimiãno otvorite I
uhvatite ga za gornju ivicu.
Stavljanjem
oznake na ovaj
proizvod, izjavljujemo, pod
punom odgovorno‰çu, da je
ovaj proizvod u saglasnosti sa
svim evropskim normama
o bezbednosti, zdravlju i
svim zahtevima za za‰titu
Ïivotne sredine, navedenih u
zakonodavstvu.
■ Kako biste samostalno instalirali
ugradnu tehniku, molimo Vas
pogledajte poseban odeljak za
instalaciju ugradne tehnike u
uputstvu za upotrebu.
UGRADNJA U OPREMLJENU
KUHINJU
Ugradnja ispod postojeçe radne
povr‰ine
(name‰tanje ispod radne povr‰ine)
Name‰tanje izmedju postojeçih
kuhinjskih ormariça
■ Veçina modernog kuhinjskog name‰taja
opremljena je i radnom povr‰inom, ispod
koje mogu biti umetnuti razliãiti kuhinjski
uredjaji. U navedenom sluãaju dovoljno
je da odstranite radnu povr‰inu ma‰ine,
tako da odvrnete ‰rafove koji se nalaze
sa zadnje strane (slika 6a).
■ Visina ma‰ine iznosi 85 cm, pa zbog
toga moÏe biti postavljena u nivou s
ostalim kuhinjskim elementima sliãne
visine.
■ Gornja povr‰ina ma‰ine moÏe biti
iskori‰çena u razliãite svrhe, jer je
otporna na visoke temperature, ogrebotine
i mrlje (slika 5).
VAÎNO
Nakon uklanjanja radne ploãe,
zavrtnji za uãvr‰çivanje se MORAJU
VRATITI na svoje mesto ispod zanje
ivice (slika 6b).
■ Visina ma‰ine smanjçe se na 82 cm kako
je predvidjeno prema medjunarodnim
propisima (ISO), pri ãemu çete je moçi
ugraditi ispod radne povr‰ine (slika 7), a
s istom visinom savr‰eno çe se uklopiti
ispod postojeçih kuhinjskih elemenata.
5
a
6
a
b
7
b
598
65
556/573
PRIKLJUâIVANJE NA
VODOVODNU MREÎU
VAÎNO
Ma‰ina za pranje sudova mora biti
spojena na vodovodnu mreÏu
kori‰çenjem nove garniture creva.
Stara creva nije dobro ponovo
koristiti.
1
■ Creva za odvod i dovod vode na
ma‰ini moÏete usmeriti ili na levu ili na
desnu stranu.
VAÎNO
Ma‰inu moÏete prikljuãiti na hladnu
ili toplu vodu, s tim da ulazna
temperatura tople vode ne sme da
prelazi temperaturu veçu od 60°C.
2
■ Dozvoljeni minimalni pritisak vode iznosi
0,08 MPa do maksimalno 0,8 MPa.
■ Prikljuãnu cev morate priãvrstiti na
slavinu navojem, tako da ma‰inu moÏete
odvojiti od vodovodne mreÏe kada je ne
koristite (slika 1 B).
■ Ma‰ina je opremljena dovodnom cevi
koja na kraju ima navoj promera 3/4
(slika 2).
■ Spojite dovodnu cev "A" na slavinu za
vodu "B" sa prikljuãkom 3/4 i proverite
da je spoj dobro zavrnut.
■ Ako je neophodno, dovodna cev moÏe
se produÏiti do 2,5 m. ProduÏna cev
moÏe se nabaviti kod ovla‰çenog
servisera.
■ Ako ma‰inu prikljuãujete na novu
vodovodnu instalaciju ili na vodovodnu
instalaciju koja duÏe vreme nije bila
kori‰çena, pustite vodu da teãe nekoliko
minuta da se iz cevi isperu moguçe
neãistoçe (kao na primer pesak, rdja itd)
pre nego ‰to ma‰inu za pranje sudova
prikljuãite na cev za dovod vode. Na taj
naãin izbeçiçete moguçe zaãepljenje
filtera
navedenim
neãistoçama.
Dovodnu cev prikljuãite na slavinu za
dotok vode tek kada je voda sasvim ãista.
66
■ Zaobljeni kraj odvodne cevi moÏete
obesiti i na ivicu sudopere, ali svakako
morate pripaziti da kraj cevi nije
potopljen u vodu koja se moÏda nalazi u
sudoperi, jer çe ona kod ukljuãivanja
uredjaja, nazad oteçi u ma‰inu
(slika 4Y).
Prikljuãivanje odvodne cevi
■ Kraj odvodne cevi namestite na stalni
odvod vode, pa pazite da cev ne bude
savijena (slika 4).
■ Stalni odvod vode mora biti na visini
najmanje 40 cm i imati unutra‰nji promer
‰irine najmanje 4 cm.
■ U sluãaju da isti kraj Ïelite namestiti
ispod radne povr‰ine, morate ga
priãvrstiti neposredno ispod radne ploãe,
na najvi‰oj moguçoj taãci (slika 4Z).
■ Preporuãujemo
da
namestite
i
odgovarajuçi sifon koji çe spreãavati
‰irenje neprijatnih mirisa (slika 4X).
■ Po zavr‰etku prikljuãivanja ma‰ine na
vodovodnu mreÏu proverite da cevi za
odvod i dovod vode nigde nisu savijene.
■ Ako je neophodno, odvodna cev moÏe
se produÏiti do 2,5 m; osigurajte da stoji
na najvi‰e 85 cm visine od nivoa poda.
ProduÏna cev moÏe se nabaviti kod
ovla‰çenog servisera.
4
67
PUNJENJE POSUDE ZA SO
■ Nakon ‰to ste u ma‰inu stavili so,
preporuãljivo je pokrenuti kompletan
program pranja ili program za HLADNO
ISPIRANJE.
U posudu za so moÏete sipati oko 1,5
do 1,8 kg soli. Za ‰to bolje i uspe‰nije
kori‰çnje ma‰ine potrebno je povremeno
obnoviti zalihu soli, u skladu sa
vrednostima datim na tabeli.
■ Pojava belih fleka na posudju je
generalno znak za nedostatak soli u
ma‰ini za pranje posudja.
■ Na dnu uredjaja nalazi se posuda za so,
pomoçu koje se obnavlja sredstvo za
odstranjivanje kamenca.
■ Vrlo je vaÏno da koristite iskljuãivo so
posebno namenjenu za ma‰ine za
pranje sudova. Ostali tipovi soli kao npr.
kuhinjska so, sadrÏe visok postotak
kreãnjaãkih sastojaka, pa zbog
prisutnosti istih, ne moÏe doçi do
proãi‰çavanja, pa se aparat moÏe
zapu‰iti.
VAÎNO
(samo pri prvom pokretanju ma‰ine)
Kada ma‰inu za pranje sudova
koristite prvi put, nakon potpunog
punjenja posude za so, neophodno
je dodati vode sve dok se ne prelije
iz posude.
■ So u aparatu za omek‰avanje dodajete
tako da odvrnete poklopãiç na posudi,
koji se nalazi na dnu ma‰ine.
■ Pri navedenoj radnji ãesto se dogadja
da iz posude isteãe ne‰to vode, bez
obzira na to, slobodno sipajte so u
posudu sve dok nije potpuno puna. Da
bi lak‰e sipali so u posudu, tokom
sipanja je me‰ajte npr. dr‰kom od
varjaãe.
Na kraju punjenja, odstranite ostatke
soli i dobro priãvrstite poklopac.
VAÎNO
Nakon ‰to stavite SO u ma‰inu za
pranje posudja, MORATE pokrenuti
kompletan ciklus pranja ili ciklus
pretpranja.
68
NAME·TANJE GORNJE
KORPE
Tip “A”
(samo pojedini modeli)
Za tanjire promera od 29 cm do 32,5 cm,
preporuãujemo donju korpu ma‰ine, ali tek
nakon ‰to ste namestili gornju korpu u
najvi‰i poloÏaj i to na sledeçi naãin
(u zavisnosti od modela):
A
Tip “A”:
1.Okrenite prednje graniãnike “A” na
spoljnu stranu;
2. Izvucite gornju korpu i premestite je u
gornji poloÏaj;
3. Ponovo postavite zatvaraãe u njihov
prvobitan poloÏaj.
A
Sudovi koji su u promeru veçi od 20 cm ne
mogu se vi‰e stavljati u gornju korpu, isto
tako kada je korpa u gornjem poloÏaju ne
mogu se koristiti pokretni nosaãi.
Tip “B”:
Tip “B”
1
1. Izvucite gornju korpu;
2. Zatim uhvatite korpu sa obe strane i
povucite na gore (slika. 1).
Sudovi koji su u promeru veçi od 20 cm ne
mogu se vi‰e stavljati u gornju korpu, isto
tako kada je korpa u gornjem poloÏaju ne
mogu se koristiti pokretni nosaãi.
2
a
SME·TANJE KORPE NA NIÎI POLOÎAJ:
b
a
1. Uhvatite korpu sa obe strane i polako
povucite na gore (slika. 2a);
2. Zatim polako spu‰tajte na Ïeljeni
poloÏaj (slika. 2b).
b
3
N. B.: NIKADA NE SPU·TAJTE I
PODIÎITE KORPU SAMO NA JEDNU
STRANU (slika.3).
PaÏnja:
preporuãuje se da korpu namestite pre
nego ‰to poãnete da je punite.
69
Uobiãajeno dnevno punjenje ma‰ine s
posudjem prikazano je na slikama 1, 2 i 3.
STAVLJANJE SUDOVA
U MA·INU
Kori‰çenje gornje korpe
Gornja korpa (slika 1)
A = duboki tanjiri
B = plitki tanjiri
C = tanjiri za desert
D = tanjiriçi od ‰oljica za kafu
E = ‰oljice za kafu
F = ãa‰e
■ Gornja korpa opremljena je pokretnim
stalkom prikaãenim za boãnu ivicu, pri
ãemu moÏe biti postavljena u 4 poloÏaja.
■ U niÏem poloÏaju (A-A1) stalak se moÏe
koristiti za pranje ‰oljica za ãaj ili kafu,
dugaãkih noÏeva i kutlaãa.
Na krajevima istog stalka moguçe je
obesiti ‰olje i bokale.
A
1
A1
C F
A
B
D
■ Duboki i plitki tanjiri mogu sa staviti sa
stalkom u uspravan poloÏaj (B-B1).
Tanjire uvek treba postavljajti uspravno,
tako da su udubljene strane tanjira
okrenute prema vratima ma‰ine.
Uvek obratite paÏnju da ostane dovoljno
slobodnog prostora izmedju jednog i
drugog tanjira, kako bi voda slobodno
kruÏila za vreme pranja.
B
E
B1
Gornja korpa (slika 2)
A = duboki tanjiri
B = plitki tanjiri
C = tanjiri za desert
D = tanjiriçi od ‰oljica za kafu
E = ‰oljice za kafu
F = ãa‰e
G = korpa za escajg
■ Tanjire veçeg promera od oko 26 cm,
lagano nagnite prema prednjoj strani,
kako bi lak‰e stavili korpu u unutra‰njost
ma‰ine.
2
F
■ Na gornju korpu takodje moÏete poredjati
ãinije za salatu i plastiãne ãinijice, ali je
preporuãljivo da ih uãvrstite na mesto jer
se takvo posudje kod raspr‰ivanja vode
moÏe prevrnuti.
■ Gornja korpa napravljena je tako da je
maksimalno moÏete iskoristiti, odnosno
da je napunite samo s tanjirima koje
stavljate u dva reda i to do najvi‰e
24 komada, ili samo sa ãa‰ama koje
slaÏete u pet redova najvi‰e do
30 komada, ili sa razliãitim komadima
posudja.
A
C
B
D
E
F
70
G
Gornja korpa (slika 3)
A = ãa‰e
B = tanjiriçi od ‰oljica za kafu
C = ‰oljice za kafu
D = mala ãinija
E = srednje velika ãinija
F = velika ãinija
G = ka‰ike za posluÏivanje
Uobiãajeno dnevno punjenje ma‰ine s
posudjem prikazano je na slikama 4 i 5.
Donja korpa (slika 4)
A = srednje velika ãinija
B = velika ãinija
C = veliki tiganj
D = poklopci
E = ãinije za supu, posluÏavnici za
serviranje
F = pribor za jelo
G = posluÏavnici, tiganji
3
F
C
DB
E
A
4
F
A G
D
AC
G
A
C
G
E
B
Kori‰çenje donje korpe
■ U donju korpu moÏete poslagati tanjire,
tiganje, ãinije za supu, ãinije za salatu,
duboke i plitke tanjire, pribor za jelo i
kutlaãe.
Donja korpa (slika 5)
A = duboki tanjiri
B = plitki tanjiri
C = tanjiri za desert
D = tanjir za serviranje
E = pribor za jelo
■ Pribor za jelo poredjajte u plastiãnu
korpicu (drÏaã) koja je za to namenjena,
vrhovima ruãica okrenutim prema gore.
■ DrÏaã pribora za jelo stavite na donju
korpu (slikama 4 i 5) da ka‰ike, vilju‰ke
i noÏevi ne iskliznu kroz otvore na korpici i
time blokiraju okretanje prskalice za
raspr‰avanje vode.
5
VAÎNO
Donja korpa ima uredjaj za
sigurnosno zaustavljanje koji je
posebno
koristan
za
sigurno
izvlaãenje potpuno pune korpe.
Potpuno izvlaãenje korpe neophodno
je pri redovnom odrÏavanju, kada
punite so i ãistite filter.
Pravilno i racionalno razme‰tanje sudova u
ma‰ini doprineçe dobrim rezultatima
pranja.
C
B
E
B
A
A
A
D
71
C
Korpica pribora za jelo (slika 6)
6
Korpica pribora za jelo napravljena je od
dva odvojena dela pa je zbog toga
omoguçeno punjenje razliãitim veliãinama
pribora za jelo.
Dva dela mogu biti zasebna tako ‰to ih
odvojite kliznim pomeranjem.
Gornji deo korpice pribora za jelo moÏe da
se ukloni, ‰to omoguçava razliãite
kombinacije punjenja.
PODACI ZA LABORATORIJSKA ISPITIVANJA
Molimo vas da informacije u vezi testova poredjenja programa, kao i merenja nivoa buke, u
skladu sa EN normativima, potraÏite na sledeçoj adresi:
testinfo-dishwasher@candy.it
Molimo vas da u zahtevu navedete naziv modela i broj sudoma‰ine (pogledajte na ploãici sa
podacima).
72
PUNJENJE DETERDÎENTOM
DeterdÏent
VAÎNO
Za pranje sudova u ma‰ini morate
upotrebljavati posebno sredstvo za
pranje, koje moÏe biti u teãnom
stanju, odnosno adekvatan pra‰ak ili
tablete.
B
Nakon ‰to ste stavili deterdÏent u posudu,
zatvorite poklopac, prvo ga gurnite (1) a
zatim ga pritisnite (2) sve dok se ne ãuje
"klik".
Neprikladna sredstva kao na primer:
sredstva za ruãno pranje sudova, ne
sadrÏe sastojke pogodne za pranje sudova
u ma‰ini, pa tako smetaju pravilnom radu
ma‰ine.
Punjenje posude za deterdÏent
Posuda za deterdÏent sme‰ten je na
unutra‰njoj strani vrata (slika A “2”). Ako
je poklopac posude zatvoren, za otvaranje
pritisnite taster (A).
Na kraju bilo kog programa pranja,
ostavite poklopac uvek otvoren.
Buduçi da sva sredstva za pranje nemaju
istu snagu pranja, pridrÏavajte se uputstava
proizvodjaãa.
Podseçamo i to, da nedovoljna koliãina
sredstva za pranje moÏe prouzrokovati
nepotpuno uklanjanje prljav‰tine. Dozirate
li preveliku koliãinu detrdÏenta, neçete
postiçi bolje rezultate pranja, veç samo
nepotreban tro‰ak.
UPOZORENJE!
Vodite raãuna da prilikom punjenja
donje korpe tanjitima I drugi mosudjem
ne blokirate posudu za deterdÏent.
Potrebna koliãina sredstva za pranje zavisi i
od stepena prljav‰tine kao i o tipu posudja.
Preporuãujemo da odjeljak za pranje
posude za detrdÏent napunite sa
20÷30 grama sredstva za pranje sudova (B).
VAÎNO
Nemojte koristiti prekomerne koliãine
sredstava za pranje jer tako
istovremeno doprinosite i za‰titi
okoline.
A
73
■ delovanje deterdÏenata koji sadrÏe
sredstvo za omek‰ivanje vode/so zavisi
od tvrdoçe vode u va‰em vodovodu.
Proverite da li je tvrdoça vode iz va‰eg
vodovoda u skladu s podruãjem
delovanja koje se nalazi na ambalaÏi
deterdÏenta.
VRSTE DETERDÎENATA
DeterdÏenti u tabletema
DeterdÏenti u tabletama od razliãitih
proizvodjaãa se rastvaraju razliãitom
brzinom. To moÏe dovesti do toga da neke
tablete ne mogu da postignu pun uãinak
pranja. Ako koristite ove proizvode koristite
duÏe programe i/ili programe koji peru na
vi‰im temperaturama.
Ukoliko niste zadovolni rezultatima
kori‰çenja ove vrste proizvoda,
kontaktirajte proizvodjaãa.
Pod izvesnim
kombinovanih
prouzrokovati:
VAÎNO
Za postizanje zadovoljavajuçih
rezultata pranja tablete MORAJU da
se stave u posudu za deterdÏent a
NIKAKO direktno u prostor za
pranje.
okolnostima, upotreba
deterdÏenata
moÏe
■ talog kamenca na sudovima ili u ma‰ini
za pranje sudova;
■ slabiji rezultat pranja i su‰enja.
Koncentrovani deterdÏenti
VAÎNO
Na‰a garancija ne pokriva nikakve
probleme koji su nastali kao direktan
rezultat upotrebe tih proizvoda.
Kori‰çenjem koncentrovanih deterdÏenata
sa smanjenom alkalno‰çu i sa prirodnim
enzimima kod programa na 50°C, postiÏe
se smanjeni uticaj na okolinu i ‰tite se
posudje i uredjaj
Program 50°C je namenski razvijen za
kori‰çenje koncentrovanih deterdÏenata sa
enzimima takoda je uãinak rastvaranja i
uklanjanja neãistoçe sa posudja kao kod
programa na 65°C sa klasiãnim
deterdÏentima.
Obratite paÏnju na sledeçe.
Kori‰çenjem "SVE u 1" kombinovanih
deterdÏenata u tabletama, signalne
lampice za so i sredstvo za ispiranje
(samo kod pojedinih modela) su
ukljuãene ali ne obraçajte paÏnju na njih
po‰to se so i sredstvo za ispiranje veç
nalaze u tabletama.
Kombinovani deterdÏenti
DeterdÏenti koji sadrÏe i sredstvo za
ispiranje („sjaj“) takodje moraju da se stave
u posudu za deterdÏent. U tom sluãaju
potrebno je da rezervoar teãnosti za
ispiranje bude prazan. (Ukoliko rezervoar
teãnosti za ispiranje nije prazan postavete
regulator potro‰nje na najmanji podeok.)
U tom sluãaju preporuãujemo upotrebu
tradicionalnih proizvoda koji imaju samo
jednu funkciju – so, deterdÏent i sredstvo
za ispiranje. To çe osigurati ispravan rad
aparat za omek‰avanje vode u ma‰ini.
U tom sluãaju preporuãujemo:
■ napunite rezervoare za so i sredstvo za
ispiranje;
"SVE u 1" kombinovani
deterdÏenti
■ pustite da ma‰ina „odradi“ jedan
univerzalni program bez punjenja
posudja.
Ako nameravate da upotrebljavate kombinovane
deterdÏente "SVE u 1" ("3 u 1"/"4 u 1"/"5 u
1", itd.), tj. one koji sadrÏe so i/ili sredstvo za
ispiranje, savetujemo Vam da uãinite
sledeçe:
■ paÏljivo proãitajte i pridrÏavajte se
uputstva proizvodjaãa koje se nalaze na
ambalaÏi;
Molimo imajte u vidu da nakon ‰to ponovo
poãnete da koristite konvencionalnu so za
ma‰inu, jo‰ çe morati da prodje ãitav niz
ciklusa pre nego ‰to uredjaj ponovo poãne
da ostvaruje besprekorne rezultate.
74
PUNJENJE SREDSTVOM ZA
ISPIRANJE
Sredstva za ispiranje
Sredstvo za ispiranje, koje se automatski
ispu‰ta tokom zadnjeg ispiranja, pomaÏe da
se sudovi brÏe osu‰e, spreãava nastajanje
mrlja i taloÏenje vodenog kamenca.
C
Punjenje rezervoara sredstva za
ispiranje “SJAJ”
Posuda sredstva za ispiranje nalazi se levo
od posude za deterdÏent (slika A "3").
Da otvorite poklopac posude, gurnite
oznaku za oãitavanje i u isto vreme, povucite
jeziãak za otvaranje. Preporuãljivo je uvek
koristiti sredstvo za sjaj posebno namenjeno
za ma‰ine za pranje sudova.
Nivo sredstva za sjaj proverite na pokaznom
oknu (C) koje je sme‰teno na raspr‰ivaãu.
PUNO
PRAZNO
tamno
svijetlo
Regulisanje dodavanja teãnosti za
sjaj od 1- 6
Regulator (D) je sme‰ten ispod poklopca i
moÏe se okretati pomoçu novãiça.
Preporuãeni poloÏaj je 4.
Koliãina kamenca u vodi bitno utiãe kako na
nastajanje vodenih mrlja tako i na su‰enje
sudova. Zato je veoma vaÏno regulisanje
koliãine sredstva za visoki sjaj, da bi se
postigao optimalan rezultat pranja.
U sluãaju da se po zavr‰etku pranja na
sudovima pojave tragovi teãnosti za sjaj
potrebno je regulator postaviti na niÏu
vrednost, a na vi‰u vrednost ako se na
sudovima pokaÏu beliãaste mrlje.
D
75
âI·åENJE FILTERA
Sastav filtriranja (slika A “4”) sastoji se od:
sredi‰nje posude koji zadrÏava veçe
komadiçe;
1
ravne mreÏice koja neprekidno filtrira vodu
od pranja;
mikro filtera, sme‰tenog ispod mreÏice, koji
zadrÏava najsitnije komadiçe i osigurava
savr‰eno ispiranje.
■ Da bi svaki put postigli savr‰ene
rezultate pranja, filtere treba proveriti i
ãistiti nakon svakog pranja.
■ Da uklonite filter, jednostavno okrenite
ruãicu u smeru suprotnom kretanju
kazaljki na satu (slika 1).
■ Za lak‰e ãi‰çenje moÏete ukloniti
sredi‰nju posudu (slika 2).
2
■ Uklonite mreÏicu (slika 3) i operite je
pod mlazom vode, ako je potrebno
koristite i manju ãetku.
■ Sa samoãisteçim mikro filterom,
odrÏavanje je svedeno na minimum i
sastav filtriranja potrebno je samo
proveriti svake dve nedelje. Ipak, nakon
svakog pranja preporuãujemo da
proverite sredi‰nju posudu i mreÏicu da
nisu zapu‰eni.
UPOZORENJE!
Nakon ãi‰çenja, uverite se da ja filter
ponovo ispravno name‰ten i da je
mreÏica ispravno usadjena na dno
ma‰ine.
3
Proverite da li je filter prilikom
vraçanja
u
mreÏicu
pravilno
za‰rafljen u smeru kazaljke na satu,
jer ako je filter lo‰e postavljen moÏe
doçi do ‰tetnih posledica u vezi sa
uspe‰nim radom ma‰ine za pranje
sudova.
VAÎNO
Nikada ne koristite ma‰inu za pranje
sudova ako je filter izvadjen.
76
PRAKTIâNI SAVETI
Kako u‰tedeti
■ Ako Ïelite da u potpunosti iskoristite
prostor u ma‰ini za pranje sudova,
stavljajte sudove u ma‰inu nakon
svakog jela i ako je potrebno pokrenite
ciklus HLADNO ISPIPRANJE da se
omek‰aju i uklone veçe ãestice hrane
sa naknadno dodatog posudja. Kada je
ma‰ina puna, pokrenite program za
kompletno pranje.
Kako postiçi zaista dobre
rezultate pranja
■ Pre stavljanja sudova u ma‰inu, sklonite
sve ostatke hrane (kosti, ljuske,
komadiçe mesa ili povrça, talog od
kafe, koÏu voça, pepeo cigareta, ã
aãkalice itd.) kako bi spreãili zaãepljenje
filtera, odvodne cevi ili mlaznica za
pranje.
■ Ako sudovi nisu jako prljavi i ma‰ina
nije
sasvim
puna,
izaberite
EKONOMIâAN program pranja i sledite
pri tome sva uputstva navedena u opisu
programa.
■ Preporuãujemo da sudove ne ispirate
pre nego ‰to ga stavite u ma‰inu.
■ Ponekad su ovali, tiganji i lonci jako
zaprljani i sadrÏe zagorele ili zapeãene
ostatke hrane, u tom sluãaju, takve
sudove je potrebno nakvasiti pre pranja.
·ta se ne sme prati
■ Upamtite da nije svo posudje pogodno
za pranje u ma‰ini za sudove.
Savetujemo da neke vrste sudova kao
na primjer: plastiku neotporanu na
toplotu, escajg sa plastiãnim ili drvenim
dr‰kama, aluminijumsko posudje,
kristalne predmete, ãa‰e od olovnog
stakla (ako drugaãije nije napomenuto)
ne perete u ma‰ini za sudove.
■ Sudove smestite u ma‰inu tako da je
okrenuto prema dole.
■ Ako je ikako moguçe sudove u ma‰inu
poredjajte tako da se medjusobno ne
dodiruje. Vrlo je vaÏno da posudje
pravilno sloÏite u ma‰inu jer to daje
bolje rezultate pranja.
■ I ukrasi u boja na nekom posudju nisu
sasvim postojani. Zato je najbolje da
proverite njihovu postojanost tako da u
ma‰ini operete samo pojedini komad,
kako bi proverili da li je pogodan za
pranje u ma‰ini ili ne.
■ Nakon ‰to ste sudove odloÏili u ma‰inu,
pre poãetka pranja morate proveriti da li
se prskalice za raspr‰ivanje vode
slobodno okreçu.
■ Lonce i drugo posudje na kojima su
ostaci zagorele hrane do poãetka
pranja natopite u rastvoru deterdÏenta
za pranje.
■ Ujedno ne zaboravite da istovremeno
ne smete prati srebrni i obiãan metalni
pribor za jelo, jer medju njima moÏe
doçi do hemijske reakcije.
■ Kod pranja srebrnog posudja i pribora
za jelo pazite na sledeçe:
VAÎNO
Prilikom kupovine novog posudja ili
pribora za jelo proverite da li je
pogodono za pranje u ma‰ini za
sudove.
a) isperite ga odmah posle upotrebe,
posebno ako ste ga koristili za jaja,
majonez, ribu ili sliãno;
Korisni saveti
b) nemojte
direktno
da
sipate
deterdÏent na takve sudove ili pribor
za jelo;
■ Da bi izbegli sluãajno kapanje iz gornje
korpe, prvo izvadite sudove iz donje
korpe.
c) pazite da takvo posudje ne dodje u
dodir sa drugim metalima.
■ Ako po zavr‰etku pranja ostavite neko
vreme sudove u ma‰ini, vrata ma‰ine
morate samo pritvoriti, da vazduh u
unutarnjosti moÏe slobodno da kruÏi.
Na taj naãin çe se sudovi bolje osu‰iti.
77
âI·åENJE I ODRÎAVANJE
1
■ Za ãi‰çenje spoljnih delova ma‰ine za
sudove koristite samo mokru krpu, ne
koristite o‰tra ili sredstva koja sadrÏe rastvore.
1b
■ Ma‰ina ne zahteva neko posebno
odrÏavanje, jer unutarnjost ma‰ine
poseduje sistem samoãi‰çenja.
■ Redovno morate ãistiti gumu na vratima
i to sa vlaÏnom krpom, kako bi sa nje
odstranili moguçe ostatke hrane i sredstva
za visoki sjaj.
■ Preporuãujemo da redovno ãistite i
odrÏavate Va‰u ma‰inu za pranje
posudja, kako biste na vreme uklonili svu
prljav‰tinu i taloÏenje kamenca.
PredlaÏemo Vam da periodiãno pokrenete
ciklus pranja sa proizvodima posebno
namenjenim za ãi‰çenje ma‰ine za pranje
posudja. Za sve procedure ãi‰çenja ma‰ina
za pranje posudja mora biti prazna.
2
■ Ako uprkos uobiãajenom ãi‰çenju filtera
primetite da sudovi ili tiganji nisu dobro
oprani i osu‰eni, proverite da li su otvori
na
rotirajuçim
prskalicama
za
raspr‰ivanje vode (slika A”5”) moÏda
zapu‰eni ostacima hrane.
Ako su zapu‰eni oãistite ih na sledeçi
naãin:
1. Da biste uklonili gornju prskalicu,
okreçite je sve dok se oznaka za
zaustavljanje ne izravna sa strelicom
(slika 1b). Gurnite je prema gore i zadrÏite je povuãenom, odvijte je u smeru
kazaljke na satu. Za ponovno
postavljanje, ponovite istu radnju, ali
je okreçite suprotno kazaljkama na
satu. NiÏu rotirajuçu prskalicu sklonite
jednostavno tako da je povuãete prema
gore (slika 2);
2. operite prskalice pod jakim mlazom
vode tako da oãistite svaki otvor za
raspr‰ivanje;
3. kada ste zavr‰ili, ponovo ih namestite u
isti poloÏaj, zapamtite da gornju prskalicu
poloÏite na oznaku za zaustavljanje i
potpuno zavijete u poãetni poloÏaj.
NAKON ZAVR·ETKA
PROGRAMA PRANJA
Nakon svakog zavr‰etka pranja, uvek
morate zatvoriti slavinu za dotok vode u
ma‰inu, kako dovodna cev ne bi stalno bila
pod stalnim pritiskom. Isto tako morate
iskljuãiti taster “ukljuãeno”/”iskljuãeno” kako
bi ma‰inu iskljuãili iz elektriãne mreÏe.
U sluãaju da ma‰inu neçete upotrebljavati
duÏe vremena, uãinite sledeçe:
1. u praznu unutra‰njost ma‰ine stavite malo
detrdÏenta i ukljuãite jedan od programa
kako bi se unutra‰njost odmastila;
2. izvadite utikaã iz utiãnice;
3. zatvorite slavinu za dotok vode;
4. napunite posudu sa sredstvom za sjaj;
5. vrata ma‰ine ostavite pritvorenima;
6. unutra‰njost ma‰ine mora ostati ãista;
7. ako je ma‰ina ostavljena u prostoriji gde
je temperatura niÏa od 0°C, voda u ma‰ini
moÏe se zalediti, u tom sluãaju prostoriju
zagrejati i saãekati 24 sata pre nego ‰to
ma‰inu ponovo poãnete da koristite.
■ I unutra‰njost ma‰ine i unutra‰nja strana
vrata ma‰ine izradjeni su od nerdjajuçeg
ãelika; ipak, mogu se pojaviti fleke
prouzrokovane oksidacijom, to je
verovatno od vode koja sadrÏi previ‰e
metala.
■ Ove fleke odstranite laganim sredstvom
za poliranje nerdjajuçeg ãelika, koje ne
sme da sadrÏi hlor. Te fleke ni u kom
sluãaju ne smete odstranjivati ãeliãnom
vunom ili drugim metalnim sredstvima.
78
PREPOZNAVANJE MANJIH GRE·AKA U RADU
Ako primetite da Va‰a ma‰ina radi neispravno, pre nego ‰to pozovete ovla‰çenog
servisera, prvo proverite niÏe navedene uzroke:
PROBLEM
1 - Ma‰ina u potpunosti ne radi
2 - Voda ne dotiãe u uredjaj
MOGUåI UZROK
KAKO UKLONITI PROBLEM
Uredjaj nije prikljuãen na elektriãnu
mreÏu
Utaknite utikaã u utiãnicu
Nema elektriãnog napona
Proverite
Tipka U/I nije ukljuãena
Ukljuãite tipku U/I
Vrata uredjaja su otvorena
Zatvorite vrata uredjaja
Proverite uzroke pod 1
Proverite
Slavina za dovod vode je zatvorena
Otvorite slavinu
Dugme za izbor programanije u
ispravnom poloÏaju
Postavite dugme za izbor
programa uspravan poloÏaj
Dovodno crevo je savijeno
Ispravite dovodno crevo
Filter odvodnog creva nije ispravno
spojen
Oãistite filter na kraju creva
Filter je prljav
Oãistite filter
Crevo za odvod vode je savijeno
Ispravite odvodno crevo
ProduÏno crevo za odvod vode nije
ispravno spojeno
Pogledajte paÏljivo uputstva za
spajanje produÏnog odvodnog creva
Izlazni spoj u zidu je sastavljen
prema dole ne prema gore
Pozovite kvalifikovanu osobu
Odvodna cev je prenisko name‰tena
Namestite odvodnu cev na visinu
40 cm od poda
Dodali ste previ‰e detrdÏenta
Smanjite koliãinu detrdÏenta i
upotrebljavajte odgovarajuçi
Neki predmet u ma‰ini ometa vrtenje
mlaznica
Proverite
Sitasta ploãa filtera i filter su jako
zaprljani
Oãistite ploãu i filter
Slavina za dovod vode je zatvorena
Iskljuãite uredjaj, otvorite slavinu
ponovno pokrenite pranje
3 - Ma‰ina ne izbacuje vodu
4 - Voda neprekidno izbacuje u
perilicu
5 - U toku pranja ne ãujete
vrtenje mlaznica
6 - Na elektronskim uredjajima
bez ekrana: jedno ili vi‰e
LED svetlucanja.
79
PROBLEM
MOGUåI UZROK
KAKO UKLONITI PROBLEM
Proverite uzroke iz taãke 5.
Proverite
Dno tiganja nije dobro oprano
Namoãite tiganje pre pranja
Ivice tiganja nisu dobro oprani
Rasporedite tiganje bolje
Mlaznice su delimiãno zaãepljene
Izvadite mlaznicu i isperite je
Sudje nije ispravno ubaãeno
Ne stavljajte sudje preblizu jedno
drugom
Kraj odvodne cevi je potopljen u vodi
Kraj odvodne cevi ne sme biti
potopljen u vodi
Neodgovarajuça koliãina deterdÏenta
ili je deterdÏent prestar ili tvrd
Smanjite koliãinu deterdÏenta prema
zaprljanosti sudja ili promenite
deterdÏent
Izabrani program pranja pranja nije
odgovarajuçi
Izaberite intenzivniji program
Sudje na niÏoj korpici nije oprano
Iskljuãite taster za pranje poloviãne
koliãine sudja
8 - DeterdÏent nije rastvoren ili
je delimiãno rastvoren
Posudje ili pribor za jelo ometa
(blokira) otvaranje posude za
deterdÏent
Razvrstajte sudje ravnomerno da ne
ometa pravilan rad posude za
deterdÏent.
9-
Voda u vodovodnoj mreÏi je izuzetno
tvrda
Proverite koliãinu sredstva za sjaji
dodajte ga ako je potrebno.
Ako se mrlje ponavljaju pozovite
ovla‰çenog servisera
Sudje udara jedno o drugo
Razvrstajte sudje ravnomerno u
obe korpice
Raspr‰ivaã udara po sudju
Razvrstajte sudje pravilnije
Vazduh u ma‰ini ne kruÏi pravilno
Nakon zavr‰etka pranja ostavite
vrata ma‰ine pritvorena da bi
omoguçili prirodno su‰enje
Nedostaje sredstvo za ispiranje
Napunite dozator sredstva za
ispiranje
7-
Posudje je samo djelimiãno
oprano
Bele mrlje na sudju
10 - U toku pranja ãujete
lupkanje
11 - Sudje nije dobro osu‰eno
VAÎNO:
Ako posudje zbog nekog od gore navedenih razloga nije dobro oprano, morate ga ruãno oprati. Ostaci
hrane se tokom su‰enja u ma‰ini zasu‰e i ne moÏete ih odstraniti ponovnim pranjem u ma‰ini.
Ako kod proveravanja gre‰aka u radu ma‰ine niste ustanovili ni jednu nepravilnost od navedenih, molimo
da nazovete jednog od na‰ih ovla‰çenih servisera.
Serviseru obvezatno navedite oznaku uredjaja (navedena je na ploãici na uredjaju ili u garantmom listu) i
opi‰ite mu kvar. Time çete serviseru olak‰ati rad, a Va‰a ma‰ina çe brÏe biti popravljena.
Proizvodjaã neçe snositi odgovornost za eventualne gre‰ke u ‰tampanju ove knjiÏice.
Proizvodjaã ujedno zadrÏava pravo na tehniãke izmene svojih proizvoda, ali bez promene njihovih
osnovnih karakteristika.
80
Ovaj uredjaj je oznaãen u skladu sa Evropskom direktivom 2012/19/EU o otpadu elektriãne i elektronske opreme. (WEEE).
Elektriãni i elektronski otpad sadrÏi zagadjujuçe materije (koje mogu da izazovu negativne posledice po Ïivotnu sredinu) i
osnovne komponente (koje se mogu ponovo koristiti). VaÏno je da se elektriãni i elektronski otpad moÏe podvrgnuti posebnim
tretmanima, u cilju kako bi se ispravno otklonili i odloÏili svi zagadjivaãi i reciklirali svi materijali.
Pojedinci mogu igrati vaÏnu ulogu kako elektriãni i elektronski otpad ne bi postao opasan po Ïivotnu okolinu, zato je vaÏno da
pratite osnovna pravila:
- Elektriãni i elektronski otpad se ne bi smeo tretirati kao kuçni otpad;
- Elektriãni i elektronski otpad mora biti odloÏen na odgovarajuçe sabirno mesto kojim upravlja op‰tina ili registrovana
preduzeça.
U mnogim zemljama kada kupite novi aparat stari moÏete vratiti trgovcu, koji çe biti odloÏen potpuno besplatno, sve dok je
priloÏen otpad ekvivalentan tipu i ima istu namenu kao nov aparat.
Upozorenje!
Candy aparati za domaçinstvo, namenjeni su iskljuãivo za kori‰çenje u domaçinstvu. Ako Ïelite,
odnosno nameravate da upotrebljavate Candy aparate za domaçinstvo u profesionalne svrhe,
prethodno se posavetujte sa dobavljaãem!
Ma‰inu koristite samo prema uputstvima!
Sva su prava zadrÏana. Nijedan deo ovog izdanja ne sme biti reprodukovan ili prepisan u bilo
kom obliku odnosno na bilo koji naãin, bilo mehaniãki, fotokopiranjem ili na neki drugi naãin, bez
prethodnog odobrenja vlasnika autorskih prava (copyright).
Proizvodjaã ne odgovara za eventualne gre‰ke u ‰tampanju ovog uputstva.
Proizvodjaã zadrÏava pravo na odgovarajuçe izmene na proizvodu koje ne menjaju njegove
bitne karakteristike.
Besplatan info telefon iz bilo kog mesta u Srbiji
0800 303 304
Proizvodjaã neçe snositi odgovornost za eventualne gre‰ke u ‰tampanju ove knjiÏice.
Proizvodjaã ujedno zadrÏava pravo na tehniãke izmene svojih proizvoda, ali bez
promene njihovih osnovnih karakteristika.
Za tehniãke detalje, molimo vas da proverite web stranicu proizvodjaãa.
81
áåßëí
ÒÚ.
ÒÚ.
ÒÚ.
ÒÚ.
ÒÚ.
ÒÚ.
ÒÚ.
ÒÚ.
ÒÚ.
ÒÚ.
ÒÚ.
ÒÚ.
ÒÚ.
ÒÚ.
ᇄ‡Î¸Ì¥ Ô‡‚Ë· ·ÂÁÔÂÍË
ÇÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌfl
襉Íβ˜ÂÌÌfl ‚Ó‰Ë
ᇂ‡ÌÚ‡ÊÂÌÌfl ÒÓÎ¥
ê„Û₇ÌÌfl ‚ÂıÌ¸Ó„Ó ÍÓ¯Ë͇
ᇂ‡ÌÚ‡ÊÂÌÌfl ÔÓÒÛ‰Û
ßÌÙÓχˆ¥fl ‰Îfl ÚÂÒÚÛ‚‡ÌÌfl Û Î‡·Ó‡ÚÓ¥flı
ᇂ‡ÌÚ‡ÊÂÌÌfl Ï˲˜Ó„Ó Á‡ÒÓ·Û
íËÔË Ï˲˜Ëı Á‡ÒÓ·¥‚
ᇂ‡ÌÚ‡ÊÂÌÌfl ÓÔÓÎ¥ÒÍÛ‚‡˜‡
é˜Ë˘ÂÌÌfl ٥θÚ¥‚
è‡ÍÚ˘̥ ÔÓ‡‰Ë
é˜Ë˘ÂÌÌfl ¥ ‰Ó„Îfl‰
çÂÒÔ‡‚ÌÓÒÚ¥ Ú‡ Á‡ÒÓ·Ë ªı ÛÒÛÌÂÌÌfl
80
85
86
88
89
90
92
93
94
95
96
97
98
99
åÄã. Ä
5
1
4
2
3
삇ÊÌÓ ÔÓ˜ËÚ‡ÈÚ ¥ÌÒÚÛ͈¥ª: ‚ Ì˚È Ï¥ÒÚËÚ¸Òfl ‚‡ÊÎË‚‡ ¥ÌÙÓχˆ¥fl ˘Ó‰Ó ‚ÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌfl,
‚ËÍÓËÒÚ‡ÌÌfl, ·ÂÁÔÂÍË ÂÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆ¥ª ÔÓÒÛ‰ÓÏËÈÌÓª χ¯ËÌË, ‡ Ú‡ÍÓÊ ÍÓËÒÌ¥ ÔÓ‡‰Ë.
á·ÂÂÊ¥Ú¸ ˆ˛ ·Ó¯ÛÛ, ˘Ó· χÚË Ì‡„Ó‰Û Á‚ÂÌÛÚËÒfl ‰Ó ̪ Û ·Û‰¸-flÍËÈ ÏÓÏÂÌÚ.
82
‰ÓÒ‚¥‰Û Ú‡ ÌÂÓ·ı¥‰ÌËı Á̸̇, fl͢Ó
ÍÓËÒÚÛ‚‡ÌÌfl ÔË·‰ÓÏ ‚¥‰·Û‚‡πÚ¸Òfl
Ô¥‰ ̇„Îfl‰ÓÏ ‡·Ó ¥Á ‚͇Á¥‚͇ÏË
‰ÓÓÒÎËı ˘Ó‰Ó ÂÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆ¥ª, ‡ Ú‡ÍÓÊ,
flÍ˘Ó ‚ÓÌË ÛÒ‚¥‰ÓÏβ˛Ú¸ ÏÓÊÎË‚Û
Ì·ÂÁÔÂÍÛ Ô¥‰ ˜‡Ò ÍÓËÒÚÛ‚‡ÌÌfl.
Ñ¥ÚË Ì χ˛Ú¸ „‡ÚËÒfl Á
ÂÎÂÍÚÓÔÓ·ÛÚÓ‚ËÏ
ÔË·‰ÓÏ.
óˢÂÌÌfl Ú‡ ‰Ó„Îfl‰ ‰¥Ú¸ÏË ·ÂÁ ̇„Îfl‰Û
‰ÓÓÒÎËı Á‡·ÓÓÌÂÌÓ.
áÄÉÄãúçß èêÄÇàãÄ ÅÖáèÖäà
■ ñÂÈ ÔË·‰ ÔËÁ̇˜ÂÌËÈ ‰Îfl
ÔÓ·ÛÚÓ‚Ó„Ó
‡·Ó
‡Ì‡ÎÓ„¥˜ÌÓ„Ó
ÔËÁ̇˜ÂÌÌfl, ̇ÔËÍ·‰:
- ì ÍÛıÌflı ‰Îfl ÔÂÒÓ̇ÎÛ Û Ï‡„‡ÁË̇ı,
ÓÙ¥Ò‡ı ¥ ¥Ì¯Ëı Ó·Ó˜Ëı ÔËÏ¥˘ÂÌÌflı;
- ì ‚ÂÎËÍËı ҥθҸÍËı ·Û‰¥‚Îflı;
■ ÑÓÓÒÎ¥ χ˛Ú¸ ÒÚÂÊËÚË, ˘Ó· ‰¥ÚË ÌÂ
„‡ÎËÒfl
Á
ÂÎÂÍÚÓÔÓ·ÛÚÓ‚ËÏ
ÔË·‰ÓÏ.
- ÇËÍÓËÒÚ‡ÌÌfl Á ·ÓÍÛ ÍÎ¥πÌÚ¥‚ Û
„ÓÚÂÎflı, ÏÓÚÂÎflı ¥ ¥Ì¯Ëı „ÓÚÂθÌËı
ÒÚÛÍÚÛ‡ı;
- ì Ô‡ÌÒ¥Ó̇ڇı Á¥ ÒÌ¥‰‡Ì͇ÏË.
■ Ñ¥ÚË, ÏÓÎÓ‰¯¥ 3 ÓÍ¥‚, χ˛Ú¸ ·ÛÚË
ÔÓ‰‡Î¥ ‚¥‰ ÂÎÂÍÚÓÔÓ·ÛÚÓ‚Ó„Ó
ÔË·‰Û.
ßÌÒÚÛ͈¥fl Á ÂÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆ¥ª ˆ¸Ó„Ó
ÔË·‰Û ÂÍÒÔÂÚ‡ÏË ‡·Ó ̇‚˜ÂÌËÏË
ÍÓËÒÚÛ‚‡˜‡ÏË ‰Îfl ÔÓÏËÒÎÓ‚Ó„Ó
ÔËÁ̇˜ÂÌÌfl Ì ‚¥‰¥ÁÌflπÚ¸Òfl ‚¥‰
¥ÌÒÚÛ͈¥ª
‰Îfl
‰Óχ¯Ì¸Ó„Ó
‚ËÍÓËÒÚ‡ÌÌfl ˜Ë Á‚˘‡ÈÌËı ÙÛÌ͈¥È Á
ÂÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆ¥ª.
■ ì ‡Á¥ ÌÂÓ·ı¥‰ÌÓÒÚ¥ ¯ÌÛ ÂÎÂÍÚ˘ÌÓ„Ó
ÊË‚ÎÂÌÌfl χπ ·ÛÚË Á‡Ï¥ÌÂÌÓ ‚ ˆÂÌÚ¥
Ô¥ÒÎflÔÓ‰‡ÊÌÓ„Ó ÒÂ‚¥ÒÛ.
ÇËÍÓËÒÚ‡ÌÌfl Á‡ ·Û‰¸-flÍËÏ ¥Ì¯ËÏ
ÔËÁ̇˜ÂÌÌflÏ ÏÓÊ ÔËÁ‚ÂÒÚË ‰Ó
ÒÍÓÓ˜ÂÌÌfl ÚÂÏ¥ÌÛ ÒÎÛÊ·Ë ÔË·‰Û ¥
‚Ú‡ÚË „‡‡ÌÚ¥ª.
■ 襉’π‰Ì‡ÌÌfl
‰Ó
ÏÂÂÊ¥
‚Ó‰ÓÔÓÒÚ‡˜‡ÌÌfl χπ Á‰¥ÈÒÌ˛‚‡ÚËÒfl
Î˯ Á‡ ‰ÓÔÓÏÓ„Ó˛ ÌÓ‚Ëı ¯Î‡Ì„¥‚.
ᇷÓÓÌflπÚ¸Òfl
ÔÓ‚ÚÓÌÓ
‚ËÍÓËÒÚÓ‚Û‚‡ÚË ‚ÊË‚‡Ì¥ ¯Î‡Ì„Ë.
ÅÛ‰¸-flÍ ÔÓ¯ÍÓ‰ÊÂÌÌfl ÔË·‰Û, ¥Ì¯Â
ÔÓ¯ÍÓ‰ÊÂÌÌfl ‡·Ó Á·ËÚÍË, flÍ¥
‚ËÌË͇˛Ú¸ ÔË ‚ËÍÓËÒÚ‡ÌÌ¥ Ì Á‡
ÔËÁ̇˜ÂÌÌflÏ - ÔÓ·ÛÚÓ‚Ó„Ó ˜Ë
‰Óχ¯Ì¸Ó„Ó (̇‚¥Ú¸, flÍ˘Ó ÔË·‰
ÓÁÚ‡¯Ó‚‡ÌÓ ‚ ‰Óχ¯Ì¥ı ˜Ë
ÔÓ·ÛÚÓ‚Ëı ÔËÏ¥˘ÂÌÌflı) Ì ·Û‰Â
ÔËÈÌflÚÓ ÍÓÏԇ̥π˛ Û ‚Ò¥ı,
‚ÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËı Á‡ÍÓÌÓÏ ‚ËÔ‡‰Í‡ı.
■ íËÒÍ ‚Ó‰Ë ÔÓ‚ËÌÂÌ ·ÛÚË ‚¥‰ 0,08 åè‡
‰Ó 0,8 åè‡
■ èË ÓÁÏ¥˘ÂÌÌ¥ ÔË·‰Û ̇ Ô¥‰ÎÓÁ¥ ¥Á
ÍËÎËÏÓ‚ËÏ
ÔÓÍËÚÚflÏ,
χπ
Á‡·ÂÁÔ˜ۂ‡ÚËÒ¸ ‰ÓÒÚÛÔ ‰Ó ÌËÊÌ¥ı
ÓÚ‚Ó¥‚ ÔÓÒÛ‰ÓÏËÈÌÓª χ¯ËÌË.
■ ÇËÍÓËÒÚ‡ÌÌfl
ˆ¸Ó„Ó
ÔË·‰Û
‰ÓÁ‚ÓÎflπÚ¸Òfl ‰¥ÚflÏ ‚¥‰ 8 ÓÍ¥‚ ¥
ÒÚ‡¯Â, ‡ Ú‡ÍÓÊ ÓÒÓ·‡Ï Á
Ó·ÏÂÊÂÌËÏË Ù¥Á˘ÌËÏË, ÒÂÌÒÓÌËÏË,
ÓÁÛÏÓ‚ËÏË Á‰¥·ÌÓÒÚflÏË ˜Ë ·‡ÍÓÏ
83
■ è¥ÒÎfl Ô¥‰Íβ˜ÂÌÌfl, Á ‚ÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÓª
χ¯ËÌË Ï‡π Á‡·ÂÁÔ˜ۂ‡ÚËÒ¸ ΄ÍËÈ
‰ÓÒÚÛÔ ‰Ó ÂÎÂÍÚ˘ÌÓª ÓÁÂÚÍË.
■ ç ҥ‰‡ÈÚ ¥ Ì ÓÔË‡ÈÚÂÒfl ̇ ‚¥‰ÍËÚ¥
‰‚ÂˆflÚ‡ ÔÓÒÛ‰ÓÏËÈÌÓª χ¯ËÌË – ˆÂ
ÏÓÊ ÔËÁ‚ÂÒÚË ‰Ó ªª ÔÂÂÍˉ‡ÌÌfl.
■ ÑÎfl χÍÒËχθÌÓ„Ó Á‡‚‡ÌÚ‡ÊÂÌÌfl
χ¯ËÌË, Á‚ÂÌ¥Ú¸Òfl ‰Ó ÔÓ͇ÁÌËÍ¥‚
"íÂıÌ¥˜Ì¥ ‰‡Ì¥".
ìÇÄÉÄ!
çÓÊ¥ Ú‡ ¥ÊÛ˜¥ ÔË·ÓË Ï‡˛Ú¸
ÓÁÚ‡¯Ó‚Û‚‡ÚËÒfl Û ÍÓ¯ËÍÛ
„ÓÒÚËÏË Í¥ÌˆflÏË ÛÌËÁ ‡·Ó
„ÓËÁÓÌڇθÌÓ.
■ èÓÒÛ‰ÓÏËÈ̇ χ¯Ë̇ ÔËÁ̇˜Â̇ ‰Îfl
Á‚˘‡ÈÌÓ„Ó ÍÛıÓÌÌÓ„Ó ÔÓÒÛ‰Û.
è‰ÏÂÚË, Á‡·Û‰ÌÂÌ¥ ·ÂÌÁËÌÓÏ,
Ù‡·Ó˛, Á¥ ÒÎ¥‰‡ÏË ÒڇΥ ˜Ë Á‡Î¥Á‡,
‡„ÂÒË‚ÌËÏË ı¥Ï¥Í‡Ú‡ÏË Ú‡ ÍËÒÎÓÚ‡ÏË
Ì ÏÓÊ̇ ÏËÚË ‚ ÔÓÒÛ‰ÓÏËÈÌ¥È
χ¯ËÌ¥.
■ ç ÚËχÈÚ ‰‚ÂˆflÚ‡ ¯ËÓÍÓ
‚¥‰ÍËÚËÏË, ˘Ó· Ì ÒÔÓÚËÍÌÛÚËÒfl.
■ ôÓ· ‰¥Á̇ÚËÒfl ÔÓ ‰Ó‚¥‰ÌËÍÓ‚ËÈ
ÎËÒÚÓÍ ÚÂıÌ¥˜ÌËı ‰‡ÌËı, Á‚ÂÌ¥Ú¸Òfl ‰Ó
‚·-Ò‡ÈÚÛ ÍÓÏԇ̥ª.
■ üÍ˘Ó ‚ ·Û‰ËÌÍÛ ‚ÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÓ ÔËÒÚ¥È
‰Îfl ÔÓÏ’flͯÂÌÌfl ‚Ó‰Ë, ÚÓ ‰Ó‰‡‚‡ÚË
ҥθ Ì χπ ÔÓÚ·Ë.
ßÌÒÚÛ͈¥ª Á ·ÂÁÔÂÍË
■ èÂÂÍÓ̇ÈÚÂÒfl, ˘Ó ÂÎÂÍÚ˘̇
ÒËÒÚÂχ Á‡ÁÂÏÎÂ̇. Ç ¥Ì¯ÓÏÛ ‚ËÔ‡‰ÍÛ
Á‚ÂÌ¥Ú¸Òfl ‰Ó Í‚‡Î¥Ù¥ÍÓ‚‡ÌÓ„Ó
ÔÓÙÂÒ¥ÈÌÓ„Ó Ù‡ı¥‚ˆfl.
■ üÍ˘Ó ÔËÒÚ¥È Á·χ‚Òfl ˜Ë ÔÂÂÒÚ‡‚
Ô‡ˆ˛‚‡ÚË Ì‡ÎÂÊÌËÏ ˜ËÌÓÏ, ‚ËÏÍÌ¥Ú¸
ÈÓ„Ó, ÔÂÂÍËÈÚ ÔÓ‰‡˜Û ‚Ó‰Ë ¥ ÌÂ
̇χ„‡ÈÚÂÒ¸
‚¥‰ÂÏÓÌÚÛ‚‡ÚË
ÔÓÒÛ‰ÓÏËÈÌÛ Ï‡¯ËÌÛ Ò‡ÏÓÚÛÊÍË.
êÂÏÓÌÚ
χ¯ËÌË
ÔÓ‚ËÌÂÌ
Á‰¥ÈÒÌ˛‚‡ÚËÒfl ڥθÍË Ù‡ı¥‚ˆÂÏ Á
ÒÂ‚¥ÒÌÓ„Ó ˆÂÌÚÛ ¥ ڥθÍË ¥Á
Á‡ÒÚÓÒÛ‚‡ÌÌflÏ ÓË„¥Ì‡Î¸ÌËı Á‡Ô‡ÒÌËı
˜‡ÒÚËÌ. ç‰ÓÚËχÌÌfl ‚ˢ ‚͇Á‡ÌËı
ÔÓ‡‰ ÏÓÊ ÔËÁ‚ÂÒÚË ‰Ó ÒÂÈÓÁÌËı
̇ÒÎ¥‰Í¥‚
˘Ó‰Ó
·ÂÁÔÂÍË
ÂÎÂÍÚÓÔÓ·ÛÚÓ‚Ó„Ó ÔË·‰Û.
äÓÏԇ̥fl Ì ÌÂÒ ‚¥‰ÔÓ‚¥‰‡Î¸Ì¥ÒÚ¸
Û ‡Á¥ ÔÓ¯ÍÓ‰ÊÂÌÌfl, fl͢Ó
ÔÓÒÛ‰ÓÏËÈ̇ χ¯Ë̇ Ì ·Û·
Á‡ÁÂÏÎÂ̇.
■ ÖÎÂÍÚ˘ÌËÈ Í‡·Âθ Ì ÔÓ‚ËÌÂÌ Ï‡ÚË
Á„ËÌ¥‚ ‡·Ó ÛÚËÒÍ¥‚.
■ ç ÂÍÓÏẨÛπÚ¸Òfl ‚ËÍÓËÒÚÓ‚Û‚‡ÚË
‡‰‡ÔÚÂË, ÏÌÓÊËÌÌ¥ ¯ÚÂÍÂË Ú‡¥/‡·Ó
ÔÓ‰Ó‚ÊÛ‚‡˜¥.
■ ç ‚ËÚfl„ÛÈÚ ‚ËÎÍÛ Á ÂÎÂÍÚ˘ÌÓª
ÓÁÂÚÍË, Úfl„ÌÛ˜Ë Á‡ ¯ÌÛ ÊË‚ÎÂÌÌfl ˜Ë
Ò‡ÏÛ Ï‡¯ËÌÛ.
■ ç Á‡Î˯‡ÈÚ ÔË·‰ Ô¥‰ ‚ÔÎË‚ÓÏ
‡ÚÏÓÒÙÂÌËı fl‚ˢ (‰Ó˘, ÒÓ̈ ڇ ¥Ì.).
84
■ üÍ˘Ó Ç‡Ï ÌÂÓ·ı¥‰ÌÓ ÔÂÂÏ¥ÒÚËÚË
χ¯ËÌÛ Ô¥ÒÎfl Á‚¥Î¸ÌÂÌÌfl ‚¥‰ ÛÔ‡ÍÓ‚ÍË,
Ì ԥ‰¥ÈχÈÚ ªª Á‡ ÌËÊÌ˛ ˜‡ÒÚËÌÛ
‰‚ÂˆflÚ.
íÓıË ‚¥‰ÍËÈÚ ‰‚ÂˆflÚ‡ ¥ Ô¥‰¥ÈχÈÚÂ
χ¯ËÌÛ, ÚËχ˛˜Ë Û ‚ÂÚË͇θÌÓÏÛ
ÔÓÎÓÊÂÌÌ¥.
■ ÑÎfl ‚ÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌfl ‚·Û‰Ó‚‡ÌÓ„Ó
ÂÎÂÍÚÓÔÓ·ÛÚÓ‚Ó„Ó
ÔË·‰Û,
Á‚ÂÌ¥Ú¸Òfl ‰Ó Ù‡ı¥‚ˆfl ‡·Ó ‰Ë‚¥Ú¸Òfl
¥ÌÒÚÛ͈¥˛ Á ‚ÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌfl Û ‰Ó‰‡ÚÍÛ
‰Ó ·Ó¯ÛË.
ñÂÈ ÔËÒÚ¥È ‚¥‰ÔÓ‚¥‰‡π
ÒÛ˜‡ÒÌËÏ ‚ËÏÓ„‡Ï Ô‡‚ËÎ
·ÂÁÔÂÍË . í‡ÍÓÊ ‰Ó‚Ó‰ËÏÓ ‰Ó
LJ¯Ó„Ó ‚¥‰Óχ, ˘Ó ˆÂÈ ‚Ë¥·
ÒÂÚËÙ¥ÍÓ‚‡ÌËÈ Á„¥‰ÌÓ Á
‚ËÏÓ„‡ÏË ·ÂÁÔÂÍË Ó„‡ÌÓÏ
ÔÓ ÒÂÚË٥͇ˆ¥ª ÔÓÏËÒÎÓ‚Óª
ÔÓ‰Û͈¥ª ÑÂʇ‚ÌËÏ ÍÓÏ¥ÚÂÚÓÏ
ìÍ‡ªÌË Á ÔËڇ̸ ÚÂıÌ¥˜ÌÓ„Ó
„Û₇ÌÌfl Ú‡ ÒÔÓÊË‚˜Óª
ÔÓÎ¥ÚËÍË ‰Âʇ‚̇ ÒËÒÚÂχ
ÒÂÚË٥͇ˆ¥ª ìÍëÖèêé.
êÓÁÏ¥˘Û˛˜Ë ̇ ÔÓ‰Û͈¥ª Á̇Í
,
ÍÓÏԇ̥fl
Ô¥‰Ú‚Â‰ÊÛπ
‚¥‰ÔÓ‚¥‰Ì¥ÒÚ¸ ÛÒ¥Ï ‚‡ÊÎË‚ËÏ
ÌÓÏ‡Ï ·ÂÁÔÂÍË Öë ˘Ó‰Ó Á‰ÓÓ‚’fl,
ÂÍÓÎÓ„¥˜ÌËı ‚ËÏÓ„, flÍ¥ Á‡ÒÚÓÒÓ‚Ì¥
‚ Á‡ÍÓÌÓ‰‡‚ÒÚ‚¥ ‰Îfl ˆ¸Ó„Ó
ÔÓ‰ÛÍÚÛ.
襉 ¥ÒÌÛ˛˜Ó˛ ÒڥθÌËˆÂ˛
(ÔË ‚ÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌ¥ Ô¥‰ ÒڥθÌËˆÂ˛)
ÇëíÄçéÇãÖççü ì ÇÅìÑéÇÄçàï
äìïçüï
å¥ÒˆÂ Ï¥Ê ¥ÒÌÛ˛˜ËÏË ¯‡Ù‡ÏË
■ ì ·¥Î¸¯ÓÒÚ¥ ÒÛ˜‡ÒÌËı ӷ·‰Ì‡ÌËı ÍÛıÓ̸ π
ڥθÍË Ó‰Ì‡ Ó·Ó˜‡ ÔÓ‚ÂıÌfl, Ô¥‰ flÍËÏË
‚ÒÚ‡Ìӂβ˛Ú¸Òfl ¯‡ÙÍË ¥ ÂÎÂÍÚ˘̥
ÔË·‰Ë. Ç ˆ¸ÓÏÛ ‚ËÔ‡‰ÍÛ ‚ˉ‡Î¥Ú¸ Í˯ÍÛ
χ¯ËÌË, ‚¥‰ÍÛÚË‚¯Ë „‚ËÌÚË Ô¥‰ Á‡‰Ì¥Ï Í‡πÏ
ÔÓ‚ÂıÌ¥ (χÎ. 6‡).
■ ÇËÒÓÚ‡ ÔÓÒÛ‰ÓÏËÈÌÓª χ¯ËÌË Ú‡Í‡ Ê, flÍ ¥
‚ËÒÓÚ‡ ÌËÊÌ¥ı ¯‡ÙÓÍ – 83 ÒÏ, ˘Ó Á‡·ÂÁÔ˜Ûπ
ªª Á̠ۘ‚·Û‰Û‚‡ÌÌfl Û ÒÛ˜‡ÒÌÛ ÍÛıÌ˛. ÑÎfl
ÍÓÂ͈¥ª ‚ËÒÓÚË ÏÓÊ̇ ‚¥‰„Û₇ÚË Ì¥ÊÍË
χ¯ËÌË.
LJÊÎË‚Ó!
è¥ÒÎfl ‚ˉ‡ÎÂÌÌfl Í˯ÍË, „‚ËÌÚË ÔÓ‚ËÌÌ¥
·ÛÚË ÁÌÓ‚Û Á‡„‚Ë̘ÂÌ¥ Ô¥‰ Á‡‰Ì¥Ï Í‡πÏ
ÔÓ‚ÂıÌ¥ χ¯ËÌË (χÎ. 6b).
■ ã‡Ï¥ÌÓ‚‡Ì‡ ÔÓ‚ÂıÌfl Í˯ÍË ÔÓÒÛ‰ÓÏËÈÌÓª
χ¯ËÌË Ì ‚Ëχ„‡π flÍÓ„ÓÒ¸ ÓÒÓ·ÎË‚Ó„Ó
‰Ó„Îfl‰Û, Ú‡Í flÍ ‚Ó̇ ÚÂÏÓÒÚ¥È͇, ÒÚ¥È͇ ‰Ó
ÔÓ‰flÔËÌ ¥ ÍÓÓÁ¥ª (χÎ. 5).
■ ÇËÒÓÚ‡ ÁÏÂ̯ËÚ¸Òfl ‰Ó 82 ÒÏ, ‚¥‰ÔÓ‚¥‰ÌÓ
å¥Ê̇Ó‰ÌËı è‡‚ËÎ (ISO) ¥ ÔÓÒÛ‰ÓÏËÈ̇
χ¯Ë̇ ΄ÍÓ Û‚¥È‰Â Ô¥‰ ÒڥθÌˈ˛ ÍÛıÌ¥
(χÎ. 7).
5
a
6
a
b
7
b
598
85
556/573
èßÑäãûóÖççü ÇéÑà
LJÊÎË‚Ó!
èËπ‰Ì‡ÌÌfl ‰Ó ÏÂÂÊ¥ ‚Ó‰ÓÔÓÒÚ‡˜‡ÌÌfl
χπ Á‰¥ÈÒÌ˛‚‡ÚËÒfl Î˯ Á‡ ‰ÓÔÓÏÓ„Ó˛
ÌÓ‚Ëı ¯Î‡Ì„¥‚. ᇷÓÓÌflπÚ¸Òfl ÔÓ‚ÚÓÌÓ
‚ËÍÓËÒÚÓ‚Û‚‡ÚË ‚ÊË‚‡Ì¥ ¯Î‡Ì„Ë.
1
■ íÛ·‡ ÔÓ‰‡˜¥ Ú‡ ¯Î‡Ì„ ÁÎË‚Û ‚Ó‰Ë Ï‡˛Ú¸
·ÛÚË Î¥‚ÓÛ˜ ‡·Ó Ô‡‚ÓÛ˜.
LJÊÎË‚Ó! ÑÓ ÔÓÒÛ‰ÓÏËÈÌÓª χ¯ËÌË Ï‡π
ÔÓÒÚ‡˜‡ÚËÒfl ‚Ó‰‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÓ˛, ÌÂ
‚ˢӲ Á‡ 60°ë.
■ íËÒÍ ‚Ó‰Ë ÔÓ‚ËÌÂÌ ·ÛÚË ‚¥‰ 0,08 åè‡ ‰Ó 0,8
åè‡.
2
■ ò·̄ ÔÓ‰‡˜¥ χπ ·ÛÚË ÔËπ‰Ì‡ÌËÈ ‰Ó ÏÂÂÊ¥
‚Ó‰ÓÔÓÒÚ‡˜‡ÌÌfl Ú‡Í, ˘Ó· ªª ÏÓÊ̇ ·ÛÎÓ
ÔÂÂÍËÚË. (χÎ. 1Ç).
■
ÑÎfl ÔÓÒÛ‰ÓÏËÈÌÓª χ¯ËÌË Ô¥‰ıÓ‰ËÚ¸
¥Á¸·Ó‚ËÈ Á’π‰ÌÛ‚‡˜ Á ¥Á¸·Ó‚ËÏ ÓÚ‚ÓÓÏ Ì‡
3/4 (χÎ. 2).
■ á’π‰Ì‡ÈÚ ¯Î‡Ì„ ÔÓ‰‡˜¥ "Ä" Á Í‡ÌÓÏ "Ç" Á
¥Á¸·Ó‚ËÏ ÓÚ‚ÓÓÏ Ì‡ 3/4 Ú‡ ÔÂÂÍÓ̇ÈÚÂÒfl,
˘Ó ÔËÍÛ˜ÂÌÓ ‰Ó·Â.
■ íÛ·‡ ÔÓ‰‡˜¥ ‚Ó‰Ë Ï‡π ·ÛÚË Ì ÏÂ̯ 2,5Ï.
üÍ˘Ó ‰Ó‚ÊËÌË ÚÛ·Ë Ì ‚ËÒÚ‡˜‡π, Á‚ÂÌ¥Ú¸Òfl
‰Ó ˆÂÌÚÛ Ô¥ÒÎflÔÓ‰‡ÊÌÓ„Ó ÒÂ‚¥ÒÛ.
■ üÍ˘Ó ÚÛ·Ë, ‰Ó flÍËı ÔËπ‰ÌÛπÚ¸Òfl
ÔÓÒÛ‰ÓÏËÈ̇ χ¯Ë̇, ÌÓ‚¥, ‡·Ó ‰Ó‚„ËÈ ˜‡Ò ÌÂ
‚ËÍÓËÒÚÓ‚Û‚‡ÎËÒ¸, ÔÓ˜ËÒÚ¥Ú¸ ªı ‚Ó‰Ó˛
‚ÔÓ‰Ó‚Ê ‰ÂͥθÍÓı ı‚ËÎËÌ ÔÂ‰ Á’π‰Ì‡ÌÌflÏ
Á¥ ¯Î‡Ì„ÓÏ ÔÓ‰‡˜¥ ‚Ó‰Ë. í‡ÍËÏ ˜ËÌÓÏ Û
‚ı¥‰ÌËÈ Ù¥Î¸Ú Ì ÔÓÔ‡‰Â Ô¥ÒÓÍ Ú‡ ¥ʇ.
86
■ ò·̄ ÏÓÊ ·ÛÚË Á‡Í¥ÔÎÂÌËÈ Á‡ Í‡È ÏËÈÍË,
‡Î ‚¥Ì Ì χπ ·ÛÚË Á‡ÌÛÂÌËÈ Û ‚Ó‰Û, ˘Ó·
ÛÌËÍÌÛÚË ÔÓÔ‡‰‡ÌÌfl ‚Ó‰Ë Ì‡Á‡‰ ‚ χ¯ËÌÛ Ô¥‰
˜‡Ò ªª Ó·ÓÚË (χÎ. 4Y).
èêà∏ÑçÄççü áãàÇçéÉé
òãÄçÉÄ
■ áÎË‚ÌËÈ ¯Î‡Ì„ χπ ·ÛÚË ÔËπ‰Ì‡ÌÓ ‰Ó
‚Ó‰Ó̇ԥÌÓª ÚÛ·Ë, flÍ˘Ó ‚¥Ì Ì χπ ÔÂ„ËÌ¥‚
(χÎ. 4).
■ èË ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌ¥ ÔË·‰Û Ô¥‰ ÒڥθÌËˆÂ˛,
¯Î‡Ì„ χπ ·ÛÚË ÔËÍ¥ÔÎÂÌËÈ ‰Ó ÒÚ¥ÌË ‚,
flÍÓÏÓ„‡, Ì‡È‚Ë˘ÓÏÛ ÔÓÎÓÊÂÌÌ¥ (χÎ. 4Z).
■ ÇÓ‰Ó̇ԥ̇ ÚÛ·‡ χπ ·ÛÚË ‰¥‡ÏÂÚÓÏ ÌÂ
ÏÂ̯ 4 ÒÏ ¥ ÓÁÚ‡¯Ó‚Û‚‡ÚËÒ¸ ̇ ‚¥‰Òڇ̥ ÌÂ
ÏÂ̯ 40 ÒÏ Ì‡‰ ¥‚ÌÂÏ Ô¥‰ÎÓ„Ë.
■ èÂÂÍÓ̇ÈÚÂÒfl Û ‚¥‰ÒÛÚÌÓÒÚ¥ ÔÂ„ËÌ¥‚
¯Î‡Ì„¥‚ ÔÓ‰‡˜¥ Ú‡ ÁÎË‚Û ‚Ó‰Ë.
■ êÂÍÓÏẨÛπÚ¸Òfl ‚ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚË ‚Îӂ₇˜
Á‡Ô‡ıÛ (χÎ. 4ï).
■ ᇠÌÂÓ·ı¥‰ÌÓÒÚ¥ ÏÓÊ̇ Á‡ÒÚÓÒÓ‚Û‚‡ÚË ÁÎË‚ÌËÈ
¯Î‡Ì„ ‰Ó‚¯Â, Ì¥Ê 2,5Ï, Á‡ ÛÏÓ‚Ë, ˘Ó ‚¥Ì
ÓÁÚ‡¯Ó‚‡ÌËÈ Ì‡ ‚¥‰Òڇ̥ 85 ÒÏ Ì‡‰ ¥‚ÌÂÏ
Ô¥‰ÎÓ„Ë. ťθ¯ ¯Ë¯Û ÚÛ·Û ÏÓÊ̇ ÓÚËχÚË
·ÂÁÔÓÒÂÂ‰Ì¸Ó ‚ ˆÂÌÚ¥ Ô¥ÒÎflÔÓ‰‡ÊÌÓ„Ó
ÒÂ‚¥ÒÛ.
4
87
■ ∏ÏÌ¥ÒÚ¸ ÒÓÎflÌÓ„Ó ‰ÓÁ‡ÚÓ‡ ÒÍ·‰‡π 1,5 – 1,8
Í„. ÑÎfl ÂÙÂÍÚË‚ÌÓª Ó·ÓÚË ÔË·‰Û, ˜‡Ò ‚¥‰
˜‡ÒÛ, ‚¥Ì χπ ̇ÔÓ‚Ì˛‚‡ÚËÒfl ‚¥‰ÔÓ‚¥‰ÌÓ ‰Ó
„Û₇ÌÌfl ÔËÒÚÓ˛ ÔÓÏ’flͯÂÌÌfl ‚Ó‰Ë.
áÄÇÄçíÄÜÖççü ëéãß
■ èË ÔÓfl‚¥ ·¥ÎÓ„Ó Ì‡Î¸ÓÚÛ Ì‡ ÔÓÒÛ‰Û, ÌÂÓ·ı¥‰ÌÓ
‰Ó‰‡‚‡ÌÌfl ÒÓÎ¥ Û ÍÓÌÚÂÈÌÂ χ¯ËÌË.
■ äÓÌÚÂÈÌÂ ‰Îfl ÒÓÎ¥ Á̇ıÓ‰ËÚ¸Òfl ̇ ÌËÊÌ¥È
˜‡ÒÚËÌ¥ ÔÓÒÛ‰ÓÏËÈÌÓª χ¯ËÌË.
ÇÄÜãàÇé!
(í¥Î¸ÍË ‰Îfl ÔÂ¯Ó„Ó Á‡ÔÛÒÍÛ)
èË
ÔÂ¯ÓÏÛ
‚ËÍÓËÒÚ‡ÌÌ¥
ÂÎÂÍÚÓÔÓ·ÛÚÓ‚Ó„Ó ÔË·‰Û, Ô¥ÒÎfl
Á‡ÔÓ‚ÌÂÌÌfl
ÍÓÌÚÂÈÌÂ‡
Ò¥Îβ,
ÂÍÓÏẨÛπÚ¸Òfl ‰Ó‰‡ÚË ‚Ó‰Ë, ‰ÓÍË ‚¥Ì ÌÂ
̇ÔÓ‚ÌËÚ¸Òfl ‚Ó‰Ó˛.
■ êÂÍÓÏẨÛπÚ¸Òfl ‚ËÍÓËÒÚÓ‚Û‚‡ÚË Ò¥Î¸,
ÒÔˆ¥‡Î¸ÌÓ ÔËÁ̇˜ÂÌÛ ‰Îfl ÔÓÒÛ‰ÓÏËÈÌÓª
χ¯ËÌË. üÍ˘Ó ‚ËÍÓËÒÚÓ‚Û‚‡ÚË ‰Ó‚„ËÈ ˜‡Ò
¥Ì¯¥ ‚Ë‰Ë ÒÓÎ¥, ˘Ó Ï¥ÒÚflÚ¸ Ì‚ÂÎËÍÛ Í¥Î¸Í¥ÒÚ¸
ÌÂÓÁ˜ËÌÌËı ˜‡ÒÚËÌÓÍ, ‚ÓÌË ÏÓÊÛÚ¸
ÔÓ„¥¯ËÚË ÔÓ‰ÛÍÚË‚Ì¥ÒÚ¸ ÔÓÏ’flͯÂÌÌfl ‚Ó‰Ë.
■ ôÓ· ‰Ó‰‡ÚË Ò¥Î¸, ÓÁÍÛÚ¥Ú¸ ÍÓ‚Ô‡˜ÓÍ
ÍÓÌÚÂÈÌÂÛ Ú‡ ̇ÔÓ‚Ì¥Ú¸ ÈÓ„Ó.
■ 襉 ˜‡Ò ˆ¥πª ÓÔÂ‡ˆ¥ª ÏÓÊÎË‚Â Ì‚ÂÎËÍÂ
‚Ëڥ͇ÌÌfl ‚Ó‰Ë, ‡Î ÔÓ‰Ó‚ÊÛÈÚ ‰Ó‰‡‚‡ÚË
ҥθ ‰Ó ÚËı Ô¥, ‰ÓÍË ÍÓÌÚÂÈÌÂ Ì ·Û‰Â
Á‡ÔÓ‚ÌÂÌËÈ. è¥ÒÎfl Á‡ÔÓ‚ÌÂÌÌfl Ó˜ËÒÚ¥Ú¸
‚ı¥‰ÌËÈ ÓÚ‚¥ ÍÓÌÚÂÈÌÂÛ ‚¥‰ ÒÓθӂËı
Á‡Î˯ͥ‚ ¥ Á‡ÍÛÚ¥Ú¸ ÍÓ‚Ô‡˜ÓÍ.
ÇÄÜãàÇé!
ã¥ÒÎfl
Á‡‚‡ÌÚ‡ÊÂÌÌfl
ÒÓÎ¥,
ÂÍÓÏẨӂ‡ÌÓ Á‡ÔÛÒÚËÚË ˆËÍÎ ÔÓ‚ÌÓ„Ó
ÏËÚÚfl
˜Ë
ÔÓ„‡ÏÛ
ÔÓÔÂ‰Ìπ
ÏËÚÚfl/ÏËÚÚfl
ıÓÎÓ‰ÌÓ˛
‚Ó‰Ó˛/ÓÔÓÎ¥ÒÍÛ‚‡ÌÌfl.
88
êÖÉìãûÇÄççü ÇÖêïçúéÉé
äéòàäÄ
íËÔ "Ä"
(ڥθÍË ‰Îfl ‰ÂflÍËı ÏÓ‰ÂÎÂÈ)
í‡¥ÎÍË, ÓÁÏ¥ÓÏ 29 ÒÏ – 32,5 ÒÏ ÏÓÊ̇
ÓÁÏ¥ÒÚËÚË ‚ ÌËÊ̸ÓÏÛ ÍÓ¯ËÍÛ Ô¥‰ ‚ÂıÌ¥Ï
ÍÓ¯ËÍÓÏ. ÇÓÌË Ï‡˛Ú¸ ·ÛÚË ÓÁÏ¥˘ÂÌÌ¥
‚ÂÚË͇θÌÓ. ÑÓÍ·‰Ì¥¯Â ÔÓ „Û₇ÌÌfl
ÏÓÊ̇ ‰¥Á̇ÚËÒfl ÌËʘ (Ì ‰Îfl ‚Ò¥ı ÏÓ‰ÂÎÂÈ):
íËÔ "Ä":
A
1. èÓ‚ÂÌ¥Ú¸ ÔÂ‰̥ ÒÚÓÔË "Ä" ̇ÁÓ‚Ì¥;
2. ÇËÚfl„Ì¥Ú¸ ÍÓÓ· ¥ ÔÂ‚ÂÌ¥Ú¸ ÈÓ„Ó Ì‡ ‚Âı;
3. èÂÂÒÛ̸Ú ·ÎÓÍË "Ä" ‚ ªı ÔÂ‚ËÌÌÂ
ÔÓÎÓÊÂÌÌfl.
í‡¥ÎÍË, ‰¥‡ÏÂÚÓÏ ·¥Î¸¯Â Ì¥Ê 20 ÒÏ Ì ÏÓÊ̇
ÓÁÏ¥˘Û‚‡ÚË Û ‚ÂıÌ¥È ÍÓ¯ËÍ, ‡ Ú‡ÍÓÊ, ÍÓÎË ÍÓ¯ËÍ
Û ‚ÂıÌ¥È ÔÓÁˈ¥ª Ì ÏÓÊ̇ Á‡ÒÚÓÒÓ‚Û‚‡ÚË ÛıÎË‚¥
ÓÔÓË.
A
íËÔ "Ç":
íËÔ "Ç"
1
1. ÇËÚfl„Ì¥Ú¸ ‚ÂıÌ¥È ÍÓ¯ËÍ;
2. Ç¥Á¸Ï¥Ú¸Òfl Á‡ ÍÓ¯ËÍ Á Ó·Óı ·ÓÍ¥‚ ¥ Ô¥‰¥ÈÏ¥Ú¸
ÈÓ„Ó ‚ „ÓÛ (χÎ. 1).
í‡¥ÎÍË, ‰¥‡ÏÂÚÓÏ ·¥Î¸¯Â Ì¥Ê 20 ÒÏ Ì ÏÓÊ̇
ÓÁÏ¥˘Û‚‡ÚË Û ‚ÂıÌ¥È ÍÓ¯ËÍ, ‡ Ú‡ÍÓÊ, ÍÓÎË ÍÓ¯ËÍ
Û ‚ÂıÌ¥È ÔÓÁˈ¥ª Ì ÏÓÊ̇ Á‡ÒÚÓÒÓ‚Û‚‡ÚË ÛıÎË‚¥
ÓÔÓË.
2
a
b
êÖÉìãûÇÄççü äéòàäÄ Ñãü çàÜçúé∫
èéáàñß∫:
a
b
1. Ç¥Á¸Ï¥Ú¸ ÍÓ¯ËÍ Á Ó·Óı ÒÚÓ¥Ì ¥ Ô¥‰¥ÈÏ¥Ú¸ ÈÓ„Ó
ÚÓıË ‚ „ÓÛ (χÎ. 2‡).
3
2. èÓ‚¥Î¸ÌÓ ÓÁÚ‡¯ÛÈÚ ÈÓ„Ó Û Ô‡‚ËθÌÂ
ÔÓÎÓÊÂÌÌfl (χÎ. 2b).
çÖ åéÜçÄ èßÑßâåÄíà óà éèìëäÄíà
äéòàä íßãúäà á éÑçéÉé Åéäì (åÄã. 3).
삇„‡: ÍÓ¯ËÍ Ú·‡ ‚¥‰„Û₇ÚË ÔÂ‰
Á‡‚‡ÌÚ‡ÊÂÌÌflÏ ÔÓÒÛ‰Û.
89
áÄÇÄçíÄÜÖççü èéëìÑì
ëڇ̉‡ÚÌ ‰Ó·Ó‚ Á‡‚‡ÌÚ‡ÊÂÌÌfl Ô‰ÒÚ‡‚ÎÂÌÓ
̇ χÎ.1, 2 ¥ 3.
ÇËÍÓËÒÚ‡ÌÌfl ‚ÂıÌ¸Ó„Ó ÍÓ¯Ë͇
ÇÂıÌ¥È ÍÓ¯ËÍ (χÎ. 1)
A = Ú‡¥ÎÍË ‰Îfl ÔÂ¯Ëı ÒÚ‡‚
B = Ú‡¥ÎÍË ‰Îfl ‰Û„Ëı ÒÚ‡‚
C = Ú‡¥ÎÍË ‰Îfl ‰ÂÒÂÚÛ
D = ·Î˛‰ˆfl
E = ˜‡¯ÍË
F = ÒÍÎflÌÍË
■ ÇÂıÌ¥È ÍÓ¯ËÍ Á‡·ÂÁÔ˜ÂÌËÈ ·¥˜ÌËÏË
‚¥‰ÍˉÌËÏË ÂÎÂÏÂÌÚ‡ÏË, ˘Ó ‰ÓÁ‚ÓÎflπ
„Û₇ÌÌfl ‚ 4 ÔÓÁˈ¥flı.
■ ì ̇ÈÌËʘËÈ ÔÓÁˈ¥ª (Ä-Ä1) ̇ ˆËı ÂÎÂÏÂÌÚ‡ı
ÏÓÊ̇ ÓÁÏ¥ÒÚËÚË ˜‡¯ÍË, ÌÓÊ¥ Ú‡ ‚ÂÎËÍ¥
ÎÓÊÍË. äÂÎËıË ÏÓÊ̇ ̇‰¥ÈÌÓ ÓÁÏ¥ÒÚËÚË,
‚ÒÚ‡‚Îfl˛˜Ë Ì¥ÊÍÛ Û ‚¥‰ÔÓ‚¥‰Ì¥ ÓÚ‚ÓË.
A
1
A1
C F
A
B
D
E
■ ì ‚ÂÚË͇θÌÓÏÛ ÔÓÎÓÊÂÌÌ¥ (Ç-Ç1) ·¥˜Ì¥
ÂÎÂÏÂÌÚË ‰ÓÁ‚ÓÎfl˛Ú¸ ÓÁÏ¥ÒÚËÚË Ú‡¥ÎÍË ‰Îfl
ÔÂ¯Ëı ¥ ‰Û„Ëı ÒÚ‡‚. ÇÓÌË Ï‡˛Ú¸ ·ÛÚË
ÓÁÏ¥˘ÂÌ¥ ‚ÂÚË͇θÌÓ ‰Û„ Á‡ ‰Û„ÓÏ,
Á‡Î˯‡˛˜Ë ‚¥Î¸ÌÂ Ï¥ÒˆÂ Ï¥Ê ÍÓÊÌÓ˛ Ú‡¥ÎÍÓ˛
‰Îfl Í‡˘Ó„Ó ÏËÚÚfl.
B
ÇÂıÌ¥È ÍÓ¯ËÍ (χÎ. 2)
A = Ú‡¥ÎÍË ‰Îfl ÔÂ¯Ëı ÒÚ‡‚
B = Ú‡¥ÎÍË ‰Îfl ‰Û„Ëı ÒÚ‡‚
C = Ú‡¥ÎÍË ‰Îfl ‰ÂÒÂÚÛ
D = ·Î˛‰ˆfl
E = ˜‡¯ÍË
F = ÒÍÎflÌÍË
G = ÍÓ¯ËÍ ‰Îfl ÔË·Ó¥‚
B1
■ êÂÍÓÏẨÛπÚ¸Òfl ÓÁÏ¥˘Û‚‡ÚË ‚ÂÎËÍ¥ Ú‡¥ÎÍË
(26ÒÏ ¥ ·¥Î¸¯Â) ÚÓıË Á ̇ıËÎÓÏ ‚ ÔÂ‰ ‰Îfl
΄¯Ó„Ó ‚‚‰ÂÌÌfl ÍÓ¯Ë͇ ‚ χ¯ËÌÛ.
2
F
■ ë‡Î‡ÚÌˈ¥ Ú‡ Ô·ÒÚËÍÓ‚¥ ÏËÒÍË Ï‡˛Ú¸ ·ÛÚË
ÓÁÏ¥˘ÂÌ¥ Ú‡ÍÓÊ ‚ ‚Âı̸ÓÏÛ ÍÓ¯ËÍÛ. ÇÓÌË
χ˛Ú¸ ·ÛÚË ‰Ó· Á‡Í¥ÔÎÂÌ¥, ˘Ó· ÒÚÛϥ̸
‚Ó‰Ë ªı Ì ÔÂÂÍËÌÛ‚.
A
C
B
■ ÇÂıÌ¥È ÍÓ¯ËÍ ‰ÓÁ‚ÓÎflπ ÓÁÏ¥˘ÂÌÌfl 24
Ú‡¥ÎÓÍ ‚ ‰‚‡ fl‰Ë ¥ ‰Ó 30 ÒÍÎflÌÓÍ ‚ 5fl‰¥‚,
‡·Ó ÁÏ¥¯‡Ì Á‡‚‡ÌÚ‡ÊÂÌÌfl ÔÓÒÛ‰Û.
D
E
F
90
G
ëڇ̉‡ÚÌ ‰Ó·Ó‚ Á‡‚‡ÌÚ‡ÊÂÌÌfl Ô‰ÒÚ‡‚ÎÂÌÓ
̇ χÎ. 4 ¥ 5.
ÇÂıÌ¥È ÍÓ¯ËÍ (χÎ. 3)
A = ÒÍÎflÌÍË
B = ·Î˛‰ˆfl
C = ˜‡¯ÍË
D = χÎÂ̸ͥ ÏËÒÍË
E = ÒÂ‰¥ ÏËÒÍË
F = ‚ÂÎËÍ¥ ÏËÒÍË
G = ‚ÂÎËÍ¥ ÎÓÊÍË
çËÊÌ¥È ÍÓ¯ËÍ (χÎ. 4)
A = Ô‡ÚÂθ̥ ÒÂÂ‰Ì¸Ó„Ó ÓÁÏ¥Û
B = ‚ÂÎËÍ¥ Ô‡ÚÂθ̥
C = Á‚˘‡ÈÌ¥ Ô‡ÚÂθ̥
D = Í˯ÍË
E = ÒÛÔÌˈ¥, ‚ÂÎËÍ¥ ÏËÒÍË
F = ÍÓ¯ËÍ ‰Îfl ÔË·Ó¥‚
G = ÔÓÒÛ‰ ‰Îfl ‰ÛıÓ‚ÍË
3
F
C
DB
E
A
4
F
A G
D
AC
G
A
C
G
E
B
C
ÇËÍÓËÒÚ‡ÌÌfl ÌËÊÌ¸Ó„Ó ÍÓ¯Ë͇
■ ä‡ÒÚÛÎ¥, ÔÓÒÛ‰ ‰Îfl ‰ÛıÓ‚ÍË, ÒÛÔÌˈ¥,
҇·ÚÌˈ¥, Í˯ÍË, ‚ÂÎËÍ¥ ÏËÒÍË, Ú‡¥ÎÍË ‰Îfl
ÔÂ¯Ëı ¥ ‰Û„Ëı ÒÚ‡‚, ‡ Ú‡ÍÓÊ ‚ÂÎËÍ¥ ÎÓÊÍË
ÏÓÊ̇ ÓÁÏ¥˘Û‚‡ÚË ‚ ÌËÊ̸ÓÏÛ ÍÓ¯ËÍÛ.
çËÊÌ¥È ÍÓ¯ËÍ (χÎ. 5)
A = Ú‡¥ÎÍË ‰Îfl ÔÂ¯Ëı ÒÚ‡‚
B = Ú‡¥ÎÍË ‰Îfl ‰Û„Ëı ÒÚ‡‚
C = Ú‡¥ÎÍË ‰Îfl ‰ÂÒÂÚÛ
D = ‚ÂÎËÍ¥ ÏËÒÍË
E = ÍÓ¯ËÍ ‰Îfl ÔË·Ó¥‚
■ äÓ¯ËÍ Á ÒÚÓÎÓ‚ËÏË ÔË·Ó‡ÏË Ï‡π ÒÚÓflÚË
͇ۘÏË ‰Ó„ÓË.
■ äÓ¯ËÍ ‰Îfl ÒÚÓÎÓ‚Ëı ÔË·Ó¥‚ χπ ·ÛÚË
ÓÁÏ¥˘ÂÌËÈ ‚ ÌËÊ̸ÓÏÛ ÍÓÓ·¥ (χÎ. 4 ¥ 5).
èÂÂÍÓ̇ÈÚÂÒfl, ˘Ó ÍÓ¯ËÍ ‰Ó· Á‡Í¥ÔÎÂÌËÈ ¥
Ì Á‡‚‡Ê‡π Ó·ÂÚ‡Ï ÁÓ¯Û‚‡˜‡.
5
ÇÄÜãàÇé!
çËÊÌ¥È ÍÓ¯ËÍ Ï‡π ÒÔˆ¥‡Î¸Ì¥È Á‡ıËÒÌËÈ
ÔËÒÚ¥È ‰Îfl ÈÓ„Ó ·ÂÁÔ˜ÌÓ„Ó ‚ËÎÛ˜ÂÌÌfl,
ˆÂ Ú‡ÍÓÊ ‚‡ÊÎË‚Ó ÔË ÔÓ‚ÌÓÏÛ
Á‡‚‡ÌÚ‡ÊÂÌÌ¥. èÂ‰ Á‡‚‡ÌÚ‡ÊÂÌÌflÏ ÒÓÎ¥
Ú·‡ Ó˜ËÒÚËÚË Ù¥Î¸Ú, ‡ ‰Îfl Á‚˘‡ÈÌÓ„Ó
Ó·ÒÎÛ„Ó‚Û‚‡ÌÌfl ÌÂÓ·ı¥‰ÌÓ ÔÓ‚Ì¥ÒÚ¸
‚ËÚfl„ÌÛÚË ÍÓ¯ËÍ.
êÂÍÓÏẨÛπÚ¸Òfl Ô‡‚ËθÌÓ Á‡‚‡ÌÚ‡ÊÛ‚‡ÚË
ÔÓÒÛ‰ÓÏËÈÌÛ Ï‡¯ËÌÛ ‰Îfl Á‡·ÂÁÔ˜ÂÌÌfl Í‡˘Ëı
ÂÁÛθڇڥ‚ ÏËÚÚfl.
B
E
B
A
A
A
D
91
C
äÓ¯ËÍ ‰Îfl ÒÚÓÎÓ‚Ëı ÔË·Ó¥‚ (χÎ. 6)
6
äÓ¯ËÍ ‰Îfl ÒÚÓÎÓ‚Ëı ÔË·Ó¥‚ χπ 2 ¥ÁÌ¥ ˜‡ÒÚËÌË
‰Îfl ¥ÁÌËı ‚ˉ¥‚ Á‡‚‡ÌÚ‡ÊÂÌÌfl.
ñ¥ ‰‚¥ ˜‡ÒÚËÌË ÏÓÊÛÚ¸ ‚¥‰ÓÍÂÏ₇ÚËÒ¸ – ‰Îfl
ˆ¸Ó„Ó Ú·‡ ÁÒÛÌÛÚË Î¥‚Û ÒÂ͈¥˛ ‚¥‰ Ô‡‚Óª.
ÇÂıÌ˛ ˜‡ÒÚËÌÛ ÍÓ¯Ë͇ ÏÓÊ̇ ÁÌflÚË ‰Îfl ¥ÁÌËı
ÙÛÌ͈¥È Á‡‚‡ÌÚ‡ÊÂÌÌfl.
ßçîéêåÄñßü Ñãü íÖëíìÇÄççü ì ãÄÅéêÄíéêßüï
ᇠ¥ÌÙÓχˆ¥π˛ ‰Îfl ÚÂÒÚÛ‚‡ÌÌfl ÔÓ¥‚ÌflÌÌfl ¥ ‚ËÏ¥Û ¥‚Ìfl ¯ÛÏÛ, ‚¥‰ÔÓ‚¥‰ÌÓ π‚ÓÔÂÈÒ¸ÍËı ÌÓχÚË‚¥‚,
Á‚ÂÌ¥Ú¸Òfl ‰Ó Ò‡ÈÚÛ:
testinfo-dishwasher@candy.it
ê‡ÁÓÏ ¥Á Á‡ÔËÚÓÏ, ‚͇ʥڸ ÏÓ‰Âθ, ̇Á‚Û ¥ ÌÓÏÂ ÔÓÒÛ‰ÓÏËÈÌÓª χ¯ËÌË (‰Ë‚¥Ú¸Òfl Ù¥ÏÓ‚Û Ú‡·Î˘ÍÛ).
92
áÄÇÄçíÄÜÖççü åàûóéÉé
áÄëéÅì
å˲˜ËÈ Á‡Ò¥·
LJÊÎË‚Ó!
êÂÍÓÏẨÛπÚ¸Òfl ‚ËÍÓËÒÚ‡ÌÌfl Ï˲˜Ëı
Á‡ÒÓ·¥‚, ÔËÁ̇˜ÂÌËı ‰Îfl ÔÓÒÛ‰ÓÏËÈÌÓª
χ¯ËÌË. ÇÓÌË ÏÓÊÛÚ¸ ·ÛÚË Û ‚Ë„Îfl‰¥
ÔÓÓ¯ÍÛ, ¥‰ËÌË ¥ Ú‡·ÎÂÚÓÍ.
B
ÇËÍÓËÒÚ‡ÌÌfl ÌÂÔˉ‡ÚÌËı Ï˲˜Ëı Á‡ÒÓ·¥‚
(̇ÔËÍ·‰ Á‡ÒÓ·¥‚ ‰Îfl ÏËÚÚfl ÔÓÒÛ‰Û ‚Û˜ÌÛ) ÌÂ
Ï¥ÒÚflÚ¸ ̇ÎÂÊÌËı ¥Ì„‰¥πÌÚ¥‚, ˘Ó ÏÓÊÂ
ÔËÁ‚ÂÒÚË ‰Ó ÌÂÔ‡‚ËθÌÓª Ó·ÓÚË ÔÓÒÛ‰ÓÏËÈÌÓª
χ¯ËÌË.
è¥ÒÎfl Á‡ÎË‚ÍË Ï˲˜Ó„Ó Á‡ÒÓ·Û ‚ ÍÓÌÚÂÈÌÂ,
Á‡ÍËÈÚ Í˯ÍÛ, ¯ÚÓ‚ı‡˛˜Ë (1), ‡ ÔÓÚ¥Ï
̇ÚËÒ͇ÚË (2) ‰Ó ÚËı Ô¥, ‰ÓÍË ‚Ó̇ Ì Í·ˆÌÂ.
á‡ÔÓ‚ÌÂÌÌfl ÍÓÌÚÂÈÌÂ‡
‰Îfl Ï˲˜Ó„Ó Á‡ÒÓ·Û
äÓÌÚÂÈÌÂ ‰Îfl Ï˲˜Ó„Ó Á‡ÒÓ·Û Á̇ıÓ‰ËÚ¸Òfl ̇
‚ÌÛÚ¥¯Ì¥È ÒÚÓÓÌ¥ ‰‚ÂˆflÚ (χÎ. Ä "2"). ü͢Ó
Í˯͇ ÍÓÌÚÂÈÌÂ‡ Á‡˜ËÌÂ̇, ̇ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ
(Ä), ˘Ó· ‚¥‰ÍËÚË. è¥ÒÎfl ÍÓÊÌÓ„Ó ˆËÍÎÛ ÏËÚÚfl
Í˯͇ Á‡‚Ê‰Ë ‚¥‰ÍËÚ‡ ¥ „ÓÚÓ‚‡ ‰Îfl ̇ÒÚÛÔÌÓ„Ó
‚ËÍÓËÒÚ‡ÌÌfl.
ìÇÄÉÄ!
ᇂ‡ÌÚ‡ÊÛ˛˜Ë
ÌËÊÌ¥È
ÍÓ¯ËÍ,
ÔÂÂÍÓ̇ÈÚÂÒfl, ˘Ó ÔÓÒÛ‰ ˜Ë ˘ÓÒ¸ ¥Ì¯Â ÌÂ
ÔÂ¯ÍӉʇπ ‰ÓÁ‡ÚÓÛ Ï˲˜Ó„Ó Á‡ÒÓ·Û.
éÒͥθÍË ‚Ò¥ Ï˲˜¥ Á‡ÒÓ·Ë ¥ÁÌ¥, ¥ÌÒÚÛ͈¥ª ̇
ÍÓӷ͇ı ˘Ó‰Ó ‚ËÍÓËÒÚ‡ÌÌfl ÏÓÊÛÚ¸ ·ÛÚË
¥ÁÌËÏË. íÓÏÛ ÒÎ¥‰ Ô¥‰ÍÂÒÎËÚË, ˘Ó Á‡Ì‡‰ÚÓ Ï‡Î‡
ͥθͥÒÚ¸ Ï˲˜Ó„Ó Á‡ÒÓ·Û Ì Á‡·ÂÁÔ˜ËÚ¸ Í‡˘Ëı
ÂÁÛθڇڥ‚ ÏËÚÚfl, Ú‡ÍÓÊ, flÍ ¥ ‚ÂÎË͇ ÈÓ„Ó
ͥθͥÒÚ¸.
ä¥Î¸Í¥ÒÚ¸ Ï˲˜Ó„Ó Á‡ÒÓ·Û ¥ÁÌËÚ¸Òfl ‚¥‰ ÒÚÛÔÂÌ˛
Á‡·Û‰ÌÂÌÓÒÚ¥ ÔÓÒÛ‰Û ¥ ÚËÔÛ ÔÓÒÛ‰Û.
ì ÒÂ͈¥˛ ÍÓÌÚÂÈÌÂ‡ ÂÍÓÏẨÛπÚ¸Òfl Á‡ÎË‚‡ÚË
20-30„ Ï˲˜Ó„Ó Á‡ÒÓ·Û (Ç).
ÇÄÜÃÀÇÉ!
Ç ÂÍÓÏẨÛπÚ¸Òfl ‚ËÍÓËÒÚÓ‚Û‚‡ÚË
̇‰Ï¥ÌÛ Í¥Î¸Í¥ÒÚ¸ Ï˲˜Ó„Ó Á‡ÒÓ·Û – ˆÂ
‰ÓÔÓÏÓÊÂ
Ó·ÏÂÊËÚË
¯ÍÓ‰Û
̇‚ÍÓÎ˯̸ÓÏÛ ÒÂ‰ӂˢÛ.
A
93
■ ÖÙÂÍÚË‚Ì¥ÒÚ¸ ÏË ˛˜Ëı Á‡ÒÓ·¥‚, ˘Ó Ï¥ÒÚflÚ¸
ÔÓÏ’flͯۂ‡‚ ‚Ó‰Ë/ҥθ, Á‡ÎÂÊËÚ¸ ‚¥‰ flÍÓÒÚ¥
‚Ó‰Ë. èÂÂÍÓ̇ÈÚÂÒfl, ˘Ó ÊÓÒÚÍ¥ÒÚ¸ ‚Ó‰Ë
Á̇ıÓ‰ËÚ¸Òfl Û ÏÂʇı ‰¥‡Ô‡ÁÓÌÛ, Á‡Á̇˜ÂÌÓ„Ó
̇ ÛÔ‡ÍÓ‚ˆ¥
íàèà åàûóàï áÄëéÅßÇ
퇷ÎÂÚÍË
å˲˜ËÈ Á‡Ò¥· Û ‚Ë„Îfl‰¥ Ú‡·ÎÂÚÓÍ ¥ÁÌËı
‚ËÓ·ÌËÍ¥‚ ÓÁ˜ËÌflπÚ¸Òfl Á ¥ÁÌÓ˛ ¯‚ˉͥÒÚ˛,
ÚÓÏÛ ÔË ÍÓÓÚÍËı ˆËÍ·ı ÏËÚÚfl Ú‡·ÎÂÚÍË
ÏÓÊÛÚ¸ ·ÛÚË ÌÂÂÙÂÍÚË‚ÌËÏË. èË ‚ËÍÓËÒÚ‡ÌÌ¥
Ú‡·ÎÂÚÓÍ ÂÍÓÏẨÛπÚ¸Òfl Ó·Ë‡ÚË ‰Ó‚„ËÈ ˆËÍÎ
ÏËÚÚfl ‰Îfl „‡‡ÌÚ¥ª ªı ÔÓ‚ÌÓ„Ó ÓÁ˜ËÌÂÌÌfl.
üÍ˘Ó ‚Ë Ì Á‡‰Ó‚ÓÎÂÌ¥ flÍ¥ÒÚ˛ ÏËÚÚfl ÔË
‚ËÍÓËÒÚ‡ÌÌ¥ ÚÓ„Ó ˜Ë ¥Ì¯Ó„Ó Á‡ÒÓ·Û ‰Îfl
ÏËÚÚfl, Á‚ÂÌ¥Ú¸Òfl ‰Ó ‚ËÓ·ÌË͇ ˆ¸Ó„Ó
Á‡ÒÓ·Û.
ᇠÔ‚ÌËı Ó·ÒÚ‡‚ËÌ, ‚ËÍÓËÒÚ‡ÌÌfl ÁÏ¥¯‡ÌËı
Ï˲˜Ëı Á‡ÒÓ·¥‚ ÏÓÊ ÔËÁ‚ÂÒÚË ‰Ó:
ÇÄÜãàÇé!
ÑÎfl Á‡‰Ó‚¥Î¸ÌËı ÂÁÛθڇڥ‚ ÏËÚÚfl,
Ú‡·ÎÂÚÍÛ íêÖÅÄ ÔÓÏ¥ÒÚËÚË Û πÏÌ¥ÒÚ¸ ‰Îfl
Ï˲˜Ó„Ó Á‡ÒÓ·Û, ‡ çÖ ÔflÏÓ ‚ ·‡Í.
■ ÔÓfl‚Ë ‚‡ÔÌflÍÛ Ì‡ ÔÓÒÛ‰¥ ‡·Ó ‚ ÔÓÒÛ‰ÓÏËÈÌ¥È
χ¯ËÌ¥;
■ ÁÌËÊÂÌÌfl ˜‡ÒÛ ÏËÚÚfl ¥ ÔÓÒÛ¯ÍË;
äÓ̈ÂÌÚÓ‚‡Ì¥ Ï˲˜¥ Á‡ÒÓ·Ë
äÓ̈ÂÌÚÓ‚‡Ì¥ Ï˲˜¥ Á‡ÒÓ·Ë ¥Á ÁÌËÊÂÌÓ˛
ÎÛÊÌ¥ÒÚ˛ Ú‡ ̇ÚÛ‡Î¸ÌËÏË ÂÌÁËχÏË, Û
ÔÓπ‰Ì‡ÌÌ¥ Á ÔÓ„‡ÏÓ˛ ÏËÚÚfl ÔË 50°ë, ÌÂ
¯ÍÓ‰flÚ¸ ̇‚ÍÓÎ˯̸ÓÏÛ ÒÂ‰ӂˢÛ, ‡ Ú‡ÍÓÊ
Á‡ıˢ‡˛Ú¸ ÔÓÒÛ‰ ¥ ÔÓÒÛ‰ÓÏËÈÌÛ Ï‡¯ËÌÛ.
èË 50°ë ‚·ÒÚË‚ÓÒÚ¥ ÙÂÏÂÌÚË ÂÌÁËÏ¥‚
ÍÓ̈ÂÌÚÓ‚‡ÌËı Á‡ÒÓ·¥‚ ÁÏÛ¯Û˛Ú¸ ÓÁ˜ËÌflÚË
·Û‰, ˘Ó ‰ÓÁ‚ÓÎflπ ‰ÓÒfl„ÌÛÚË Ú‡ÍËı Ò‡ÏËı
ÂÁÛθڇڥ‚, ˘Ó È ÔË ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ¥ 65°ë ¥ ÌËʘÂ.
ÇÄÜãàÇé!
ɇ‡ÌÚ¥fl ̇ ·Û‰¸-flÍ¥ ÔÓ·ÎÂÏË, ˘Ó
‚ËÌËÍÎË ÔË ‚ËÍÓËÒÚ‡ÌÌ¥ Ú‡ÍÓª
ÔÓ‰Û͈¥ª, Ì ÓÁÔÓ‚Ò˛‰ÊÛπÚ¸Òfl.
á‚ÂÌ¥Ú¸ Û‚‡„Û, ÔË ‚ËÍÓËÒÚ‡ÌÌ¥ ÁÏ¥¯‡ÌËı
Ï˲˜Ëı Á‡ÒÓ·¥‚ "ÇëÖ ‚ 1" ¥Ì‰Ë͇ÚÓ
ÓÔÓÎ¥ÒÍÛ‚‡˜‡ ¥ ÒÓÎ¥ „ÓflÚ¸ (ڥθÍË ‚ ÓÍÂÏËı
ÏÓ‰ÂÎflı), ÚÓÊ ÔÓÒÚÓ ¥„ÌÓÛÈÚ ˆÂ..
üÍ˘Ó ‚ËÌËÍÎË ÔÓ·ÎÂÏË Á ÏËÚÚflÏ Ú‡ / ‡·Ó
ÒÛ¯ÍÓ˛, ÂÍÓÏẨÛπÏÓ ÔÓ‚ÂÌÛÚËÒfl ‰Ó
‚ËÍÓËÒÚ‡ÌÌfl Á‚˘‡ÈÌËı Á‡ÒÓ·¥‚ ÏËÚÚfl (ҥθ,
Ï˲˜ËÈ Á‡Ò¥· ¥ ÓÔÓÎ¥ÒÍÛ‚‡˜). ñ Á‡·ÂÁÔ˜ËÚ¸
ÍÓÂÍÚÌÛ Ó·ÓÚÛ ÔÓÏ’flͯۂ‡Î‡ ‚Ó‰Ë ‚
ÔÓÒÛ‰ÓÏËÈÌÓª χ¯ËÌË.
áÏ¥¯‡Ì¥ Ï˲˜¥ Á‡ÒÓ·Ë
å˲˜¥ Á‡ÒÓ·Ë, ˘Ó Ï¥ÒÚflÚ¸ ÓÔÓÎ¥ÒÍÛ‚‡˜ χ˛Ú¸
·ÛÚË ÓÁÏ¥˘ÂÌ¥ ‚ πÏÌÓÒÚ¥ ‰Îfl Ï˲˜Ëı Á‡ÒÓ·¥‚.
äÓÌÚÂÈÌÂ ‰Îfl ÓÔÓÎ¥ÒÍÛ‚‡˜‡ χπ ·ÛÚË ÔÛÒÚËÏ
(flÍ˘Ó ‚¥Ì Á‡ÔÓ‚ÌÂÌËÈ, ‚ÒÚ‡ÌÓ‚¥Ú¸ „ÛÎflÚÓ
ÓÔÓÎ¥ÒÍÛ‚‡˜‡ Û Ì‡ÈÌËÊ˜Û ÔÓÁˈ¥˛ ÔÂ‰
Á‡ÒÚÓÒÛ‚‡ÌÌflÏ Ú‡ÍÓ„Ó Á‡ÒÓ·Û).
Ç Ú‡ÍÓÏÛ ‚ËÔ‡‰ÍÛ ÂÍÓÏẨÛπÏÓ:
■ Á‡ÔÓ‚ÌËÚË ÍÓÌÚÂÈÌÂË ‰Îfl ÒÓÎ¥ ¥ ÓÔÓÎ¥ÒÍÛ‚‡˜‡;
■ Á‡ÔÛÒÚËÚË Á‚˘‡ÈÌËÈ ˆËÍÎ ÏËÚÚfl ·ÂÁ ÔÓÒÛ‰Û.
áÏ¥¯‡Ì¥ Ï˲˜¥ Á‡ÒÓ·Ë "ÇëÖ ‚ 1"
á‚ÂÌ¥Ú¸ Û‚‡„Û, ÁÌÓ‚Û ‚ËÍÓËÒÚÓ‚Û˛˜Ë Á‚˘‡ÈÌÛ
ҥθ, ÔÓÚ¥·ÌÓ ‰Âͥθ͇ ˆËÍÎ¥‚ ÏËÚÚfl ‰Îfl
ÌÓχΥÁ‡ˆ¥ª Ó·ÓÚË Ï‡¯ËÌË.
üÍ˘Ó ‚Ë Ô·ÌÛπÚ ‚ËÍÓËÒÚÓ‚Û‚‡ÚË ÁÏ¥¯‡Ì¥
Ï˲˜¥ Á‡ÒÓ·Ë "ÇëÖ ‚ 1" ("3 ‚ 1" / "4 ‚ 1" / "5 ‚ 1"
Ú‡ ¥Ì.) ¥Á ‚Ï¥ÒÚÓÏ ÒÓÎ¥ Ú‡ / ‡·Ó ÓÔÓÎ¥ÒÍÛ‚‡˜‡,
ÂÍÓÏẨӂ‡ÌÓ Ì‡ÒÚÛÔÌÂ:
■ Û‚‡ÊÌÓ ÔÓ˜ËÚ‡ÈÚ ¥ÌÒÚÛ͈¥˛ ̇ ÛÔ‡ÍÓ‚ˆ¥ ‚¥‰
‚ËÓ·ÌË͇;
94
áÄÇÄçíÄÜÖççü éèéãßëäìÇÄóÄ
éÔÓÎ¥ÒÍÛ‚‡˜
éÔÓÎ¥ÒÍÛ‚‡˜ ‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ Á‚¥Î¸ÌflπÚ¸Òfl Ô¥‰ ˜‡Ò
ÓÒÚ‡ÌÌ¸Ó„Ó ˆËÍÎÛ ÏËÚÚfl, ÔËÒÍÓ˛π ‚ËÒÛ¯Û‚‡ÌÌfl
ÔÓÒÛ‰Û, ‡ Ú‡ÍÓÊ ÛÌÂÏÓÊÎ˂βπ ÛÚ‚ÓÂÌÌfl ÔÎflÏ ¥
ÓÁ‚Ó‰¥‚.
ç‡ÔÓ‚ÌÂÌÌfl ÍÓÌÚÂÈÌÂ‡
C
äÓÌÚÂÈÌÂ ‰Îfl ÓÔÓÎ¥ÒÍÛ‚‡˜‡ Á̇ıÓ‰ËÚ¸Òfl Î¥‚ÓÛ˜
‚¥‰ ÍÓÌÚÂÈÌÂ‡ ‰Îfl Ï˲˜Ó„Ó Á‡ÒÓ·Û (χÎ. Ä "3").
ôÓ· ‚¥‰ÍËÚË Í˯ÍÛ, ̇ÚËÒÌ¥Ú¸ ̇ Á̇˜ÓÍ ¥, ‚ ÚÓÈ
Ê ˜‡Ò, ÔÓÚfl„Ì¥Ú¸ Á‡ flÁ˘ÓÍ Ì‡ Í˯ˆ¥.
ŇʇÌÓ
‚ËÍÓËÒÚÓ‚Û‚‡ÚË
ÓÔÓÎ¥ÒÍÛ‚‡˜¥,
ÒÔˆ¥‡Î¸ÌÓ ÔËÁ̇˜ÂÌ¥ ‰Îfl ÔÓÒÛ‰ÓÏËÈÌÓª χ¯ËÌË.
èÂ‚¥Ú ¥‚Â̸ ÓÔÓÎ¥ÒÍÛ‚‡˜‡ Á‡ ‰ÓÔÓÏÓ„Ó˛
¥Ì‰Ë͇ÚÓ‡ (ë), flÍËÈ Á̇ıÓ‰ËÚ¸Òfl ̇ Í˯ˆ¥.
èéÇçàâ
èìëíàâ
íÖåçàâ
ëÇßíãàâ
ê„Û₇ÌÌfl ÓÔÓÎ¥ÒÍÛ‚‡˜‡ ‚¥‰ 1 ‰Ó 6
ê„ÛÎflÚÓ (D) Á̇ıÓ‰ËÚ¸Òfl ̇ Í˯ˆ¥, flÍËÈ
ÔÓ‚ÂÚ‡πÚ¸Òfl Á‡ ‰ÓÔÓÏÓ„Ó˛ ÏÓÌÂÚË.
êÂÍÓÏẨӂ‡ÌËÈ ¥‚Â̸ – 4.
áÏ¥ÒÚ ‚‡ÔÌflÍÛ Û ‚Ó‰¥ Á̇˜ÌÓ ‚ÔÎË‚‡π ̇ ÛÚ‚ÓÂÌÌfl
̇ÍËÔÛ ¥ ÔÓ‰ÛÍÚË‚Ì¥ÒÚ¸ ÒÛ¯¥ÌÌfl. ÑÎfl Í‡˘Ëı
ÂÁÛθڇڥ‚ ÏËÚÚfl, Ú·‡ ÒÎ¥‰ÍÛ‚‡ÚË Á‡ ¥‚ÌÂÏ
ÓÔÓÎ¥ÒÍÛ‚‡˜‡.
üÍ˘Ó Ô¥ÒÎfl ÏËÚÚfl ̇ ÔÓÒÛ‰Û Á’fl‚ËÎËÒfl ÓÁ‚Ó‰Ë,
ÁÏÂ̯¥Ú¸ ͥθͥÒÚ¸ ÓÔÓÎ¥ÒÍÛ‚‡˜‡ ̇ Ó‰ÌÛ Ó‰ËÌˈ˛.
üÍ˘Ó Á’fl‚ËÎËÒfl ·¥Î¥ ÔÎflÏË - Á·¥Î¸¯¥Ú¸ ̇ Ó‰ÌÛ
Ó‰ËÌˈ˛.
D
95
éóàôÖççü îßãúíêßÇ
ëËÒÚÂχ ٥θÚ¥‚ (χÎ. Ä "4") ÒÍ·‰‡πÚ¸Òfl Á:
1
ˆÂÌÚ‡Î¸ÌÓ„Ó Ù¥Î¸ÚÛ, flÍËÈ Á‡ÚËÏÛπ ‚ÂÎËÍ¥
˜‡ÒÚÓ˜ÍË;
ÔÎÓÒÍÓª Ò¥ÚÍË, fl͇ ÔÓÒÚ¥ÈÌÓ Ù¥Î¸ÚÛπ ‚Ó‰Û ‰Îfl
ÏËÚÚfl ÔÓÒÛ‰Û;
Ï¥ÍÓ-٥θÚÛ, ÓÁÚ‡¯Ó‚‡ÌÓ„Ó Ô¥‰ Ò¥ÚÍÓ˛, ˘Ó
Á‡ÚËÏÛπ ̇ȉ¥·Ì¥¯¥ ˜‡ÒÚÓ˜ÍË, Á‡·ÂÁÔÂ˜Û˛˜Ë
Ú‡Ï Ò‡ÏËÏ ‰ÓÒÍÓ̇ΠÔÓÎÓÒ͇ÌÌfl.
■ ÑÎfl ‰ÓÒfl„ÌÂÌÌfl ·ÂÁ‰Ó„‡ÌÌËı ÂÁÛθڇڥ‚,
٥θÚË ÔÓ‚ËÌÌ¥ ·ÛÚË Á‡‚Ê‰Ë ÔÂ‚¥ÂÌ¥ ¥
Ó˜Ë˘ÂÌ¥ Ô¥ÒÎfl ÍÓÊÌÓ„Ó ÏËÚÚfl.
■ ôÓ· ‚ˉ‡ÎËÚË ·ÎÓÍ Ù¥Î¸Ú‡, ÔÓÒÚÓ
ÔÓ‚ÂÌ¥Ú¸ Û˜ÍÛ ÔÓÚË „Ó‰ËÌÌËÍÓ‚Óª ÒÚ¥ÎÍË
(χÎ. 1).
2
■ ÑÎfl ÔÓÒÚÓÚË Ó˜Ë˘ÂÌÌfl, ˆÂÌÚ‡Î¸ÌËÈ
ÍÓÌÚÂÈÌÂ Á‡Ï¥ÌÌËÈ (χÎ. 2).
■ ë¥Ú˜‡ÒÚËÈ Ù¥Î¸Ú (χÎ. 3) Ḁ́ϥڸ ¥ ÔÓÏËÈÚÂ
‚ÂÒ¸ ·ÎÓÍ Ô¥‰ ÒÚÛÏÂÌÂÏ ‚Ó‰Ë.
ÑÎfl ÁÛ˜ÌÓÒÚ¥ ÏÓÊ̇ Á‡ÒÚÓÒÛ‚‡ÚË Ï‡ÎÂ̸ÍËÈ
ÔÂÌÁÎËÍ.
■ ᇠ‰ÓÔÓÏÓ„Ó˛ ë‡ÏÓÓ˜Ë˘Û‚‡Î¸ÌÓ„Ó å¥ÍÓ٥θÚÛ, Ó·ÒÎÛ„Ó‚Û‚‡ÌÌfl ÒÚ‡π ΄¯ËÏ, ‡
ÈÓ„Ó ÔÂ‚¥͇ Ï‡π ‚¥‰·Û‚‡ÚËÒfl ‡Á Û ‰‚‡
ÚËÊÌ¥. èÓÚÂ, Ô¥ÒÎfl ÍÓÊÌÓ„Ó ÏËÚÚfl Ú·‡
ÔÂ‚¥flÚË ˆÂÌÚ‡Î¸ÌËÈ ¥ Ò¥Ú˜‡ÒÚËÈ Ù¥Î¸ÚË.
ìÇÄÉÄ!
È¥ÒÎfl Ó˜Ë˘ÂÌÌfl ٥θÚ¥‚ ÔÂÂÍÓ̇ÈÚÂÒfl,
˘Ó ‚ÓÌË Á¥·‡Ì¥ Ô‡‚ËθÌÓ. Ë¥Ú˜‡ÒÚËÈ
٥θÚ χπ ·ÛÚË ÓÁÚ‡¯Ó‚‡ÌËÈ ‚ ÌËÊÌ¥È
˜‡ÒÚËÌ¥ ÔÓÒÛ‰ÓÏËÈÌÓª χ¯ËÌË.
ÈÂÂÍÓ̇ÈÚÂÒfl, ˘Ó ٥θÚ Á‡ÍÛ˜ÂÌËÈ Á‡
„Ó‰ËÌÌËÍÓ‚Ó˛ ÒÚ¥ÎÍÓ˛ ‚ Ò¥Ú˜‡ÒÚËÈ
٥θÚ, ‚ ¥Ì¯ÓÏÛ ‚ËÔ‡‰ÍÛ, ÌÂÔ‡‚Ëθ̇
Á·¥͇ ٥θÚ¥‚ ÏÓÊ ÒÔ˘ËÌËÚË
ÌÂÍÓÂÍÚÌÛ Ó·ÓÚÛ ÔË·‰Û.
3
ÇÄÜãàÇé!
ç¥ÍÓÎË Ì ‚ËÍÓËÒÚÓ‚ÛÈÚ ÔÓÒÛ‰ÓÏËÈÌÛ
χ¯ËÌÛ ·ÂÁ ٥θÚ¥‚.
96
üÍ Á‡Ó˘‡‰ËÚË
èêÄäíàóçß èéêÄÑà
■ üÍ˘Ó ‚Ë ıÓ˜ÂÚ Á‡‰‡ÚË ÔÓ‚ÌËÈ ˆËÍÎ ÏËÚÚfl,
ÒÍ·‰‡ÈÚ ÔÓÒÛ‰ ‚ ͥ̈¥ ÍÓÊÌÓ„Ó ÔËÈÓÏÛ ªÊ¥
¥, flÍ˘Ó Ú·‡, Û‚¥ÏÍÌ¥Ú¸ ˆËÍÎ ïéãéÑçÖ
éèéãßëäìÇÄççü, ˘Ó· ÓÁÏÓ˜ËÚË Á‡Î˯ÍË
ªÊ¥ Ú‡ ‚ˉ‡ÎËÚË ‚ÂÎËÍ¥ ˜‡ÒÚÓ˜ÍË Á ˘ÓÈÌÓ
Á‡‚‡ÌÚ‡ÊÂÌÓ„Ó ÔÓÒÛ‰Û. äÓÎË Ï‡¯ËÌÛ ·Û‰Â
Á‡ÔÓ‚ÌÂÌÓ, Á‡ÔÛÒÚ¥Ú¸ ÔÓ‚ÌËÈ ˆËÍÎ ÏËÚÚfl.
üÍ ‰ÓÒfl„ÚË ‰¥ÈÒÌÓ ·ÂÁ‰Ó„‡ÌÌËı
ÂÁÛθڇڥ‚ ÏËÚÚfl
■ èÂ‰ Á‡‚‡ÌÚ‡ÊÂÌÌflÏ ÔÓÒÛ‰Û Û ÔÓÒÛ‰ÓÏËÈÌÛ
χ¯ËÌÛ, ‚ˉ‡Î¥Ú¸ Á‡Î˯ÍË ªÊ¥ (Í¥ÒÚÍË,
¯Í‡ÎÛÔÛ, ¯Ï‡ÚÓ˜ÍË Ï’flÒ‡ ˜Ë Ó‚Ó˜¥‚,
ÍÓÙÂÈÌ¥ Á‡Î˯ÍË, ¯Í¥ÍÛ ÙÛÍÚ¥‚, ÔÓԥΠÁ
ÒË„‡ÂÚ, ÁÛ·Ì¥ ԇ΢ÍË Ú‡ ¥Ì.), ˘Ó· ÛÌËÍÌÛÚË
·ÎÓÍÛ‚‡ÌÌfl ٥θÚ¥‚, ‚Ëı¥‰ ‚Ó‰Ë ¥
ÓÁÔË₇˜‡.
■ üÍ˘Ó ÔÓÒÛ‰ Ì ‰ÛÊ ·Û‰ÌËÈ, ‡ ÍÓ¯ËÍË
̇ԥ‚ÔÛÒÚ¥, Ó·Â¥Ú¸ ÔÓ„‡ÏÛ ÖäéçéåßóçÄ,
‰ÓÚËÏÛ˛˜ËÒ¸ ¥ÌÒÚÛ͈¥È.
■ ç ÓÔÓÎ¥ÒÍÛÈÚ ÔÓÒÛ‰ ÔÂ‰ Á‡‚‡ÌÚ‡ÊÂÌÌflÏ
‚ χ¯ËÌÛ.
ôÓ ÏËÚË Ì Ú·‡
■ ä‡ÒÚÛÎ¥ ˜Ë ÔÓÒÛ‰ Á ‰ÛıÓ‚ÍË ¥Á Á‡ÒχÊÂÌËÏË
Á‡Î˯͇ÏË ªÊ¥ ·‡Ê‡ÌÓ Á‡ÏÓ˜ËÚË ÔÂ‰
Á‡‚‡ÌÚ‡ÊÂÌÌflÏ.
■ í·‡ ԇϒflÚ‡ÚË, ˘Ó Ì ‚ÂÒ¸ ÔÓÒÛ‰ ÏÓÊ̇
ÏËÚË ‚ ÔÓÒÛ‰ÓÏËÈÌ¥È Ï‡¯ËÌ¥. çÂ
ÂÍÓÏẨÛπÚ¸Òfl
ÏËÚË
Ô‰ÏÂÚË
Á
ÚÂÏÓÔ·ÒÚËÍË, ‰Â‚’flÌËÈ ÔÓÒÛ‰ ¥ Á
Ô·ÒÚËÍÓ‚ËÏË
͇ۘÏË,
͇ÒÚÛÎ¥
Á
‰Â‚’flÌËÏË ͇ۘÏË, Ô‰ÏÂÚË Á ‡Î˛Ï¥Ì¥˛,
ÍË¯Ú‡Î˛, Ò‚ËÌˆÂ‚Ó„Ó ÒÍ·, flÍ˘Ó ÌÂ
‚͇Á‡ÌÓ ¥Ì‡Í¯Â.
■ êÓÁÏ¥˘ÛÈÚ ÔÓÒÛ‰ ‚ÌÛÚ¥¯Ì¸Ó˛ ˜‡ÒÚËÌÓ˛
‚ÌËÁ.
■ êÓÁÏ¥˘ÛÈÚ ÔÓÒÛ‰ Ú‡Í, ˘Ó· ‚¥Ì Ì ÚÓ͇‚Òfl
¥Ì¯Ó„Ó. üÍ˘Ó ÔÓÒÛ‰ ·Û‰Â Á‡‚‡ÌÚ‡ÊÂÌÓ
Ô‡‚ËθÌÓ, ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú ÏËÚÚfl ·Û‰Â Í‡˘ËÏ.
■ ÑÂflÍ¥ ÔËÍ‡ÒË Ì‡ ÔÓÒÛ‰¥ ÏÓÊÛÚ¸ ÁÌËÍÌÛÚË.
åÓÊ̇ ÒÔÓ·Û‚‡ÚË ‚ËÏËÚË Ó‰ËÌ Ô‰ÏÂÚ,
˘Ó· ÔÂÂÍÓ̇ÚËÒfl, ˘Ó ¥Ì¯¥ Á‡Î˯‡Ú¸Òfl ‚
Ú‡ÍÓÏÛ Ê ‚Ë„Îfl‰¥, flÍ ¥ ‰Ó ÏËÚÚfl.
■ è¥ÒÎfl Á‡‚‡ÌÚ‡ÊÂÌÌfl ÔÓÒÛ‰Û, ÔÂÂÍÓ̇ÈÚÂÒfl,
˘Ó ÓÁÔË₇˜Û Ì¥˜Ó„Ó Ì Á‡‚‡Ê‡π.
■ ç Ú·‡ ÒÚ‡‚ËÚË ‡ÁÓÏ Ò¥·Ì¥ Ô‰ÏÂÚË Á
Ô‰ÏÂÚ‡ÏË ¥Á ÌÂʇ‚¥˛˜Óª ÒڇΥ ‰Îfl
ÛÌËÍÌÂÌÌfl ‡͈¥ª Ï¥Ê ÌËÏË.
■ è‡ÚÂθ̥ Ú‡ ¥Ì¯ËÈ ÔÓÒÛ‰, ̇ flÍËı
Á‚‡Î‡¯ËÎËÒfl Ú‚Â‰¥ Á‡Î˯ÍË ªÊ¥, ‡·Ó
ÔË„Ó¥Î¥ ˜‡ÒÚÍË, ·‡Ê‡ÌÓ Á‡ÏÓ˜ËÚË ‚ Á‡ÒÓ·¥
‰Îfl ÏËÚÚfl ÔÂ‰ Á‡‚‡ÌÚ‡ÊÂÌÌflÏ.
ÇÄÜãàÇé! èË ÔÓÍÛÔˆ¥ ÌÓ‚Óª ÔÓÒÛ‰Ë,
ÔÂÂÍÓ̇ÈÚÂÒfl, ˘Ó ‚Ó̇ Ô¥‰ıÓ‰ËÚ¸ ‰Îfl
ÏËÚÚfl ‚ ÔÓÒÛ‰ÓÏËÈÌ¥È Ï‡¯ËÌ¥.
■ åËÚÚfl Ò¥·Î‡:
a) Ç¥‰‡ÁÛ Ô¥ÒÎfl ‚ËÍÓËÒÚ‡ÌÌfl ÓÔÓÎÓÒÌ¥Ú¸
Ò¥·Ì¥ ÔË·ÓË, ÓÒÓ·ÎË‚Ó Ô¥ÒÎfl χÈÓÌÂÁÛ,
flπˆ¸, Ë·Ë Ú‡ ¥Ì.
äÓËÒÌ¥ ÔÓ‡‰Ë
■ ÑÎfl ÛÌËÍÌÂÌÌfl ͇ԇÌÌfl Á ‚ÂıÌ¸Ó„Ó ÍÓ¯ËÍÛ,
ÒÔÓ˜‡ÚÍÛ ÓÁ‚‡ÌÚ‡ÊÛÈÚ ÌËÊÌ¥È ÍÓ¯ËÍ.
b) ç ·ËÁ͇ÈÚ ̇ Ì¸Ó„Ó Ï˲˜ËÏ Á‡ÒÓ·ÓÏ;
c) íËχÈÚ ÓÍÂÏÓ ‚¥‰ ¥Ì¯Ëı ÏÂڇΥ‚.
■ üÍ˘Ó ÔÓÒÛ‰ ‰ÂflÍËÈ ˜‡Ò χπ Á‡Î˯‡ÚËÒfl ‚
χ¯ËÌ¥,
Á‡Î˯ÚÂ
‰‚ÂˆflÚ‡
Á΄͇
‚¥‰ÍËÚËÏË ‰Îfl ˆËÍÛÎflˆ¥ª ÔÓ‚¥Úfl ¥ Í‡˘Óª
ÔÓÒÛ¯ÍË.
97
éóàôÖççü ß ÑéÉãüÑ
1
■ áÓ‚Ì¥¯Ìfl ÔÓ‚ÂıÌfl χπ Ó˜Ë˘Û‚‡ÚËÒfl
ÁÏÓ˜ÂÌÓ˛ Û ‚Ó‰¥ „‡Ì˜¥ÍÓ˛. ç Á‡ÒÚÓÒÓ‚ÛÈÚÂ
ÓÁ˜ËÌÌËÍË (Á ‰¥π˛ ÁÌÂÊËÂÌÌfl) ‡·Ó
‡·‡ÁË‚Ì¥ Á‡ÒÓ·Ë.
■ èÓÒÛ‰ÓÏËÈ̇
χ¯Ë̇
ÒÔˆ¥‡Î¸ÌÓ„Ó ‰Ó„Îfl‰Û,
Ò‡ÏÓÓ˜Ë˘ÛπÚ¸Òfl.
ÌÂ
Ú‡Í
1b
ÔÓÚ·Ûπ
flÍ ·‡Í
■ ê„ÛÎflÌÓ ÔÓÚË‡ÈÚ ‰‚ÂˆflÚ‡ ‚¥‰ Á‡Î˯ͥ‚
ªÊ¥ ‡·Ó ÓÔÓÎ¥ÒÍÛ‚‡˜‡.
■ é˜Ë˘ÂÌÌfl
ÔÓÒÛ‰ÓÏËÈÌÓª
χ¯ËÌË
ÂÍÓÏẨÛπÚ¸Òfl ‰Îfl ‚ˉ‡ÎÂÌÌfl ‚‡ÔÌflÍÛ ‡·Ó
Á‡·Û‰ÌÂÌÌfl. èÂ¥Ó‰Ë˜ÌÓ ÏÓÊ̇ Á‡ÔÛÒ͇ÚË ˆËÍÎ
ÏËÚÚfl ¥Á ÒÔˆ¥‡Î¸ÌËÏË Á‡ÒÓ·‡ÏË ‰Îfl Ó˜Ë˘ÂÌÌfl.
襉 ˜‡Ò Ó˜Ë˘ÂÌÌfl χ¯Ë̇ ÔÓ‚ËÌ̇ ·ÛÚË ÔÛÒÚÓ˛.
2
■ 燂¥Ú¸ Ô¥ÒÎfl Ó˜Ë˘ÂÌÌfl ٥θÚ¥‚, ÔÓÒÛ‰ ‡·Ó
Ô‡ÚÂθ̥ ÏÓÊÛÚ¸ Á‡Î˯ËÚËÒfl Ì ‰ÛÊ ˜ËÒÚËÏË,
‰Îfl ˆ¸Ó„Ó Ú·‡ ÔÂ‚¥ËÚË ˜Ë ˜ËÒÚËÈ
ÓÁÔË₇˜ (χÎ. Ä "5").
üÍ˘Ó ÓÁÔË₇˜ ·ÎÓÍÓ‚‡ÌËÈ, Ó˜ËÒÚ¥Ú¸ ÈÓ„Ó
̇ÒÚÛÔÌËÏ ¯ÎflıÓÏ:
1. ḁ́ϥڸ ‚ÂıÌ¥È ÓÁÔË₇˜, ÔÓ‚ÂÚ‡˛˜Ë ÈÓ„Ó,
‰ÓÍË ‚¥Ì Ì ÁÛÔËÌËÚ¸Òfl ̇ ‚¥‰Ï¥˜ÂÌ¥È ÒÚ¥Îˆ¥
(χÎ. 1b). ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ‚„ÓÛ (χÎ. 1) ¥ ‚¥‰ÍÛÚ¥Ú¸
Á‡ „Ó‰ËÌÌËÍÓ‚Ó˛ ÒÚ¥ÎÍÓ˛ (˘Ó· Á‡ÍÛÚËÚË
ÓÁÔË₇˜ ̇Á‡‰, ÁÓ·¥Ú¸ ÚÛ Ê Ò‡ÏÛ
ÓÔÂ‡ˆ¥˛, ڥθÍË ÔÓ‚ÂÚ‡ÈÚ ÔÓÚË
„Ó‰ËÌÌËÍÓ‚Óª ÒÚ¥ÎÍË). çËÊÌ¥È ÓÁÔË₇˜
ÔÓÒÚÓ Ḁ́ϥڸ, ÔÓÚfl„ÌÛ‚¯Ë ÈÓ„Ó ‰Ó„ÓË
(χÎ. 2).
áÄÇÖêòÖççü ñàäãì åàííü
è¥ÒÎfl ÍÓÊÌÓ„Ó ÏËÚÚfl ÌÂÓ·ı¥‰ÌÓ ÔÂÂÍËÚË
ÔÓ‰‡˜Û ‚Ó‰Ë, ‚ËÏÍÌÛÚË Ï‡¯ËÌÛ, ̇ÚËÒÌÛ‚¯Ë
ON/OFF.
üÍ˘Ó Ï‡¯Ë̇ Ì ·Û‰Â ‚ËÍÓËÒÚÓ‚Û‚‡ÚËÒ¸
ÔÓÚfl„ÓÏ Ô‚ÌÓ„Ó ˜‡ÒÛ, ‰ÓÚËÏÛÈÚÂÒ¸ ̇ÒÚÛÔÌËı
Ô‡‚ËÎ:
2. èÓÏËÈÚ ÓÁÔË₇˜ Ô¥‰ ÒÚÛÏÂÌÂÏ ‚Ó‰Ë.
3. è¥ÒÎfl Ó˜Ë˘ÂÌÌfl Ô‡‚ËθÌÓ
ÓÁÔË₇˜ ̇ Ï¥ÒˆÂ.
1. á‡ÔÛÒÚ¥Ú¸ ˆËÍÎ ÏËÚÚfl ¥Á Á‡ÒÓ·ÓÏ ‰Îfl ÏËÚÚfl,
˘Ó· Ó˜ËÒÚËÚË Ï‡¯ËÌÛ;
‚ÒÚ‡ÌÓ‚¥Ú¸
2. ÇËÚfl„Ì¥Ú¸ ‚ËÎÍÛ Á ÓÁÂÚÍË;
■ ÇÌÛÚ¥¯Ìfl ˜‡ÒÚË̇ ‰‚ÂˆflÚ Ú‡ ·‡Í
‚Ë„ÓÚÓ‚ÎÂÌ¥ ¥Á ÌÂʇ‚¥˛˜Óª ÒڇΥ, Ӊ̇Í, ¥ ̇
ÌËı ÏÓÊÛÚ¸ Á’fl‚ÎflÚËÒfl ÔÎflÏË, ÒÔ˘ËÌÂÌ¥
ÓÍËÒÎÂÌÌflÏ. âÏÓ‚¥ÌÓ ˆÂ ‚¥‰·Û‚‡πÚ¸Òfl ˜ÂÂÁ
‚ËÒÓÍËÈ ‚Ï¥ÒÚ ÒÓÎÂÈ Á‡Î¥Á‡ Û ‚Ó‰¥.
3. èÂÂÍËÈÚ Í‡Ì ÔÓ‰‡˜¥ ‚Ó‰Ë;
■ ñ¥ ÔÎflÏË ÏÓÊ̇ ‚ˉ‡ÎËÚË Á‡ ‰ÓÔÓÏÓ„Ó˛
Ï’flÍËı ‡·‡ÁË‚ÌËı Á‡ÒÓ·¥‚. ç ÏÓÊ̇
Á‡ÒÚÓÒÓ‚Û‚‡ÚË Á‡ÒÓ·Ë, ˘Ó Ï¥ÒÚflÚ¸ ıÎÓ,
ÏÂÚ‡ÎÂ‚Û ÏÓ˜‡ÎÍÛ Ú‡ ¥Ì.
6. ÇËÏËÈÚ χ¯ËÌÛ ‚ÒÂ‰ËÌ¥;
4. ç‡ÔÓ‚Ì¥Ú¸ ÍÓÌÚÂÈÌÂ ÓÔÓÎ¥ÒÍÛ‚‡˜ÂÏ.
5. á‡Î˯Ú ‰‚ÂˆflÚ‡ ̇ԥ‚‚¥‰ÍËÚËÏË.
7. üÍ˘Ó Ï‡¯Ë̇ Á‡Î˯Â̇ ‚ ÔËÏ¥˘ÂÌ¥, ‰Â
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ÌËʘ 0°ë, ‚Ó‰‡ ‚ ¯Î‡Ì„‡ı ÏÓÊÂ
Á‡ÏÂÁÌÛÚË. èÂ‰ ̇ÒÚÛÔÌËÏ Á‡ÔÛÒÍÓÏ
ÔÓÒÛ‰ÓÏËÈÌÓª χ¯ËÌË Ú·‡ ÔÓ˜Â͇ÚË ‰ÓÍË
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ Ì ԥ‰Ì¥ÏÂÚ¸Òfl ‚ˢ 0°ë ¥ ÌÂ
ÔÓȉ 24 „Ó‰ËÌË.
98
çÖëèêÄÇçéëíß íÄ áÄëéÅà ∫ï ìëìçÖççü
èË ÔÓÛ¯ÂÌÌflı ‚ Ó·ÓÚ¥ ÔÓÒÛ‰ÓÏËÈÌÓª χ¯ËÌË ÔÂ‚¥Ú ڇͥ ÔÓÁˈ¥ª, ÔÂ¯ Ì¥Ê Á‚ÂÚ‡ÚËÒfl ÔÓ
‰ÓÔÓÏÓ„Û ‰Ó ëÂ‚¥ÒÌÓ„Ó ˆÂÌÚÛ.
çÖëèêÄÇçßëíú
èêàóàçÄ
áÄëßÅ ìëìçÖççü
ÇËÎ͇ Ì ‚ÒÚ‡‚ÎÂ̇ ‚ ÓÁÂÚÍÛ
ÇÒÚ‡‚Ú ‚ËÎÍÛ ‚ ÓÁÂÚÍÛ
äÌÓÔ͇ ON Ì ̇ÚËÒÌÛÚ‡
ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ
Ç¥‰ÍËÚ¥ ‰‚ÂˆflÚ‡
á‡ÍËÈÚ ‰‚ÂˆflÚ‡
çÂχπ ÂÎÂÍÚ˘ÌÓª ̇ÔÛ„Ë
èÂ‚¥Ú ̇ÔÛ„Û Û ‚ËΈ¥ Ú‡ ÔÓ‰‡˜Û
ÂÎÂÍÚ˘ÌÓª ̇ÔÛ„Ë
ÑË‚¥Ú¸Òfl ‚͇Á¥‚ÍÛ ‹1
èÂ‚¥ËÚË
ä‡Ì ÔÓ‰‡˜¥ ‚Ó‰Ë ÔÂÂÍËÚËÈ
Ç¥‰ÍËÚË Í‡Ì ÔÓ‰‡˜¥ ‚Ó‰Ë
èÂÂÏË͇˜ ÔÓ„‡Ï ÒÚÓªÚ¸ ‚ ÌÂÔ‡‚Ëθ̥È
ÔÓÁˈ¥ª
èÓ‚ÂÌ¥Ú¸ ÔÂÂÏË͇˜ ‚ Ô‡‚ËθÌÂ
ÔÓÎÓÊÂÌÌfl
ò·̄ ÔÓ‰‡˜¥ ‚Ó‰Ë ÔÂ„ÌÛÚËÈ
ã¥Í‚¥‰ÛÈÚ ÔÂ„ËÌ ¯Î‡Ì„‡
Çı¥‰ÌËÈ Ù¥Î¸Ú Ì Ô‡‚ËθÌÓ ÔËπ‰Ì‡ÌÓ
é˜ËÒÚ¥Ú¸ ٥θÚ ̇ ͥ̈¥ ¯Î‡Ì„‡
î¥Î¸Ú Á‡ÒÏ¥˜ÂÌËÈ
é˜ËÒÚ¥Ú¸ ٥θÚ
ò·̄ ÁÎË‚Û ‚Ó‰Ë ÔÂ„ÌÛÚËÈ
ÇËÔflÏ¥Ú¸ ¯Î‡Ì„
ò·̄ ÁÎË‚Û ‚Ó‰Ë ÌÂÔ‡‚ËθÌÓ
ÔËπ‰Ì‡ÌÓ
ëÎ¥‰ÛÈÚ ¥ÌÒÚÛ͈¥flÏ ˘Ó‰Ó ÔËπ‰Ì‡ÌÌfl
¯Î‡Ì„Û ÁÎË‚‡ ‚Ó‰Ë
á’π‰Ì‡ÌÌfl ̇ ‚ËıÓ‰¥ ‚ Òڥ̥ ̇Ô‡‚ÎÂÌÓ
ÛÌËÁ, ‡ ÌÂ ‰Ó „ÓË
á‚ÂÌ¥Ú¸Òfl ‰Ó Í‚‡Î¥Ù¥ÍÓ‚‡ÌÓ„Ó Ù‡ı¥‚ˆfl
4 – 凯Ë̇ ·ÂÁÔÂÂ‚ÌÓ ÁÎË‚‡π ‚Ó‰Û
ò·̄ ÁÎË‚Û ÓÁÚ‡¯Ó‚‡ÌÓ Á‡Ì‡‰ÚÓ
ÌËÁ¸ÍÓ
襉¥ÈÏ¥Ú¸ ¯Î‡Ì„ Ì ÏÂ̯Â, Ì¥Ê 40 ÒÏ Ì‡‰
¥‚ÌÂÏ Ô¥‰ÎÓ„Ë
5 – êÓÁÔË₇˜ ‰ÛÊ Ò··Ó
ÍÛÚËÚ¸Òfl
á‡Ì‡‰ÚÓ ·‡„‡ÚÓ Á‡ÒÓ·Û ‰Îfl ÏËÚÚfl
ÇËÍÓËÒÚÓ‚ÛÈÚ ÌÓχθÌÛ Í¥Î¸Í¥ÒÚ¸
Ï˲˜Ó„Ó Á‡ÒÓ·Û
èÓÒÛ‰ Á‡‚‡Ê‡π ÓÁÔË₇˜Û ‚¥Î¸ÌÓ
Ô‡ˆ˛‚‡ÚË
èÂ‚¥ÚÂ
î¥Î¸ÚË ‰ÛÊ Á‡·Û‰ÌÂÌ¥
é˜ËÒÚ¥Ú¸ ٥θÚË
ä‡Ì ÔÓ‰‡˜¥ ‚Ó‰Ë ÔÂÂÍËÚÓ
ÇÍβ˜¥Ú¸ ÔË·‰,
‚¥‰ÍËÈÚ Í‡Ì, ÔÂÂÁ‡‚‡ÌÚ‡ÊÚ ˆËÍÎ
ÏËÚÚfl
1 – 凯Ë̇ ÁÓ‚Ò¥Ï Ì Ô‡ˆ˛π
2 – ÇÓ‰‡ ‚ χ¯ËÌÛ Ì ÔÓÒÚÛÔ‡π
3 – ÇÓ‰‡ Á χ¯ËÌË Ì ÁÎË‚‡πÚ¸Òfl
6 – ç‡ ‰ËÒÔΪ Ì¥˜Ó„Ó Ì ‚ˉÌÓ:
¯‚ˉÍÓ ·ÎËχ˛Ú¸ Ӊ̇ ˜Ë
‰Âͥθ͇ ·ÏÔÓ˜ÓÍ
99
çÖëèêÄÇçßëíú
èêàóàçÄ
áÄëßÅ ìëìçÖççü
ÑË‚¥Ú¸Òfl ‚͇Á¥‚ÍÛ ‹5
èÂ‚¥ÚÂ
ÑÌÓ Í‡ÒÚÛÎ¥ Ì ·ÛÎÓ ‰Ó· ‚ËÏËÚËÏ
èÂ‰ Á‡‚‡ÌÚ‡ÊÂÌÌflÏ ‚ ÔÓÒÛ‰ÓÏËÈÌÛ
χ¯ËÌÛ Á‡Î˯ÍË Á„Ó¥ÎÓª ªÊ¥ χ˛Ú¸ ·Û‰Ë
‚¥‰ÏÓ˜ÂÌ¥
ä‡ª ͇ÒÚÛÎ¥ Ì ·ÛÎË ‰Ó· ‚ËÏËÚ¥
êÓÁÚ‡¯ÛÈÚ ͇ÒÚÛβ ÔÓ ¥Ì¯ÓÏÛ
êÓÁÔË₇˜ ˜‡ÒÚÍÓ‚Ó ·ÎÓÍÓ‚‡ÌÓ
ḁ́ϥڸ ÓÁÔË₇˜, ÔÓ‚ÂÚ‡˛˜Ë Á‡
„Ó‰ËÌÌËÍÓ‚Ó˛ ÒÚ¥ÎÍÓ˛ Ú‡ ÔÓÏËÈÚ ԥ‰
ÒÚÛÏÂÌÂÏ ‚Ó‰Ë
èÓÒÛ‰ ·Û‚ ÌÂÔ‡‚ËθÌÓ ÓÁÏ¥˘ÂÌËÈ
ç ÒÚ‡‚Ú ÔÓÒÛ‰ ·ÎËÁ¸ÍÓ ‰Û„ ‚¥‰ ‰Û„‡
ä¥Ìˆ¸ ¯Î‡Ì„‡ ÁÎË‚Û ‚Ó‰Ë Á‡ÌÛÂÌËÈ Û
‚Ó‰Û
ä¥Ìˆ¸ ¯Î‡Ì„‡ Ì χπ ·ÛÚË Á‡ÌÛÂÌËÈ Û
ÁÎË‚ÌÛ ‚Ó‰Û
çÂÔ‡‚ËθÌÓ ‚ËÏ¥fl̇ ͥθͥÒÚ¸ Ï˲˜Ó„Ó
Á‡ÒÓ·Û; Ï˲˜ËÈ Á‡Ò¥· Á‡ÒÚ‡¥ÎËÈ ¥ Ú‚Â‰ËÈ
ÑÓ‰‡ÈÚ ·¥Î¸¯Â Ï˲˜Ó„Ó Á‡ÒÓ·Û, fl͢Ó
ÔÓÒÛ‰ ‰ÛÊ ·Û‰ÌËÈ ¥ ÔÓÏ¥ÌflÈÚ Ï˲˜ËÈ
Á‡Ò¥·
çÂÔ‡‚ËθÌÓ Ô¥‰¥·‡Ì‡ ÔÓ„‡Ï‡ ÏËÚÚfl
ìÒÚ‡ÌÓ‚¥Ú¸ ·¥Î¸¯ ‚¥‰ÔÓ‚¥‰ÌÛ ÔÓ„‡ÏÛ
èÓÒÛ‰ ‚ ÌËÊ̸ÓÏÛ ÍÓÓ·¥ Á‡Î˯˂Òfl
·Û‰ÌËÏ
ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ Ì‡Ô¥‚̇‚‡ÌÚ‡ÊÂÌÌfl
èË·ÓË, ÔÓÒÛ‰, Ô‡ÚÂθ̥ Ú‡ ¥Ì.
ÔÂ¯ÍӉʇ˛Ú¸ ‚¥‰ÍËÚÚ˛ ÍÓÌÚÂÈÌÂ‡
èÓÒÛ‰ ÔÓ‚ËÌÂÌ ·ÛÚË Ú‡Í ÓÁÚ‡¯Ó‚‡ÌÓ, ˘Ó·
Ì ÔÂ¯ÍӉʇÚË ‚¥‰ÍËÚÚ˛ Í˯ÍË
ÍÓÌÚÂÈÌÂ‡
ÇÓ‰‡ Á‡Ì‡‰ÚÓ ÊÓÒÚ͇
èÂ‚¥Ú ¥‚Â̸ ÒÓÎ¥ ¥ ÓÔÓÎ¥ÒÍÛ‚‡˜‡, Ú‡
‰Ó‰‡ÈÚÂ, flÍ˘Ó Ú·‡. Ä·Ó Á‚ÂÌ¥Ú¸Òfl ‰Ó
ëÂ‚¥ÒÌÓ„Ó ˆÂÌÚÛ
èÓÒÛ‰ ÒÚË͇πÚ¸Òfl Ï¥Ê ÒÓ·Ó˛
èÂ‚¥Ú ÓÁÚ‡¯Û‚‡ÌÌfl ÔÓÒÛ‰Û ‚ ͇¯ËÍÛ
êÓÁÔË₇˜ ÒÚË͇πÚ¸Òfl Á ÔÓÒÛ‰ÓÏ
áÌÓ‚Û ÔÂ‚¥Ú ÓÁÚ‡¯Û‚‡ÌÌfl ÔÓÒÛ‰Û
ç‰ÓÒÚ‡ÚÌ¸Ó ÔÓÚÓÍÛ ÔÓ‚¥Úfl
á‡Î˯Ú ‰‚ÂˆflÚ‡ ̇ԥ‚‚¥‰ÍËÚËÏË Ô¥ÒÎfl
Á‡Í¥Ì˜ÂÌÌfl ˆËÍÎÛ ÏËÚÚfl ‰Îfl Á‚˘‡ÈÌÓª
ÔÓÒÛ¯ÍË ÔÓÒÛ‰Û
ç‰ÓÒÚ‡ÚÌ¸Ó ÓÔÓÎ¥ÒÍÛ‚‡˜‡
ç‡ÔÓ‚Ì¥Ú¸ ÍÓÌÚÂÈÌÂ ÓÔÓÎ¥ÒÍÛ‚‡˜ÂÏ
7 – ᇂ‡ÌÚ‡ÊÂÌËÈ ÔÓÒÛ‰ ‚ËÏËÚËÈ
˜‡ÒÚÍÓ‚Ó
8 – å˲˜ËÈ Á‡Ò¥· Ì ÓÁ˜ËÌË‚Òfl ‡·Ó
ÓÁ˜ËÌË‚Òfl ˜‡ÒÚÍÓ‚Ó
9 – èÓfl‚‡ ·¥ÎËı ÔÎflÏ Ì‡ ÔÓÒÛ‰¥
10 – óÛÚÌ¥ ¯ÛÏË Ô¥‰ ˜‡Ò ÏËÚÚfl
11 – èÓÒÛ‰ Ì ‰ÓÒÚ‡ÚÌ¸Ó ÒÛıËÈ
ᇠ·Û‰¸-flÍÓª ÒËÚÛ‡ˆ¥ª ‡·Ó ÔÓ„‡ÌÓ„Ó ÏËÚÚfl ÌÂÓ·ı¥‰ÌÓ ‚Û˜ÌÛ ‚ËÈÌflÚË ÔÓÒÛ‰ Á ÔÓÒÛ‰ÓÏËÈÌÓª χ¯ËÌË, ÓÒͥθÍË ÔË
ÓÒÚ‡Ì̸ÓÏÛ ˆËÍÎ¥ ÏËÚÚfl ÁÓ·ËÚË ˆÂ ·Û‰Â Ì ÏÓÊÎË‚Ó.
üÍ˘Ó ÌÂÒÔ‡‚Ì¥ÒÚ¸ ÛÒÛÌÛÚË Ì ÏÓÊÎË‚Ó, Á‚ÂÌ¥Ú¸Òfl ‰Ó ëÂ‚¥ÒÌÓ„Ó ˆÂÌÚÛ, Á‡Á̇˜Ë‚¯Ë ÒÂ¥ÈÌËÈ ÌÓÏÂ ÔÓÒÛ‰ÓÏËÈÌÓª
χ¯ËÌË. Ç¥Ì Á̇ıÓ‰ËÚ¸Òfl Á‚ÂıÛ Ì‡ ‚ÌÛÚ¥¯Ì¥È ÒÚÓÓÌ¥ ‰‚ÂˆflÚ Ï‡¯ËÌË ‡·Ó ‚ „‡‡ÌÚ¥ÈÌÓÏÛ ÎËÒÚ¥. ñfl ¥ÌÙÓχˆ¥fl
‰ÓÔÓÏÓÊ ÒÔ‡‚ËÚËÒfl Á ÔÓ·ÎÂÏÓ˛ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓ ¥ ¯‚ˉÍÓ.
äÓÏԇ̥fl Ì ÌÂÒ ‚¥‰ÔÓ‚¥‰‡Î¸ÌÓÒÚ¥ Á‡ ·Û‰¸-flÍ¥ ÔÓÏËÎÍË ‚ ‰‡Ì¥È ·Ó¯Û¥, ‡ Ú‡ÍÓÊ Á‡Î˯‡π Á‡ ÒÓ·Ó˛ Ô‡‚Ó
ÏÓ‰ËÙ¥ÍÛ‚‡ÚË Ò‚Óª ÂÎÂÍÚÓÔÓ·ÛÚÓ‚¥ ÔË·‰Ë ‚ Ï¥Û ÌÂÓ·ı¥‰ÌÓÒÚ¥, Ì ÁÏ¥Ì˛˛˜Ë ÓÒÌÓ‚ÌËı ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍ.
100
чÌËÈ ÔË·‰ χπ χÍÛ‚‡ÌÌfl ‚¥‰ÔÓ‚¥‰ÌÓ ‰Ó ∏‚ÓÔÂÈÒ¸ÍÓª ‰ËÂÍÚË‚Ë 2012/19/EU ÔÓ ‚¥‰ıÓ‰Ë ‚¥‰ ÂÎÂÍÚ˘ÌÓª È ÂÎÂÍÚÓÌÌÓª ‡Ô‡‡ÚÛË (WEEE).
WEEE Ï¥ÒÚflÚ¸ flÍ Á‡·Û‰Ì˛˛˜Ë ˜ӂËÌË (flÍ¥ ÏÓÊÛÚ¸ ‚ËÍÎË͇ÚË Ì„‡ÚË‚Ì¥ ̇ÒÎ¥‰ÍË ‰Îfl ̇‚ÍÓÎË¯Ì¸Ó„Ó ÒÂ‰ӂˢ‡), Ú‡Í ¥ ÓÒÌÓ‚Ì¥ ÍÓÏÔÓÌÂÌÚË
(flÍ¥ ÏÓÊÛÚ¸ ·ÛÚË ‚ËÍÓËÒڇ̥ ÔÓ‚ÚÓÌÓ). LJÊÎË‚Ó, ˘Ó ¥ÒÌÛπ ‰ËÂÍÚË‚‡ ÔÓ WEEE, Á‡ flÍÓª ‚Ò¥ Á‡·Û‰Ì˛˛˜¥ ˜ӂËÌË Ô¥‰Îfl„‡˛Ú¸ ÍÓÌÍÂÚÌ¥È
Ôӈ‰Û¥ - ‚ˉ‡ÎÂÌÌfl ¥ ÛÚËÎ¥Á‡ˆ¥ª ̇ÎÂÊÌËÏ ˜ËÌÓÏ, ‡ Ú‡ÍÓÊ „ÂÌÂÛ‚‡ÌÌfl ¥ ÔÂÂÓ·ÍË ‚Ò¥ı χÚÂ¥‡Î¥‚.
î¥Á˘̥ ÓÒÓ·Ë „‡˛Ú¸ ‚‡ÊÎË‚Û Óθ Û Á‡·ÂÁÔ˜ÂÌÌ¥ ÚÓ„Ó, ˘Ó· WEEE Ì ÒÚ‡ÎË ÔÓ·ÎÂÏÓ˛ ‰Îfl ̇‚ÍÓÎË¯Ì¸Ó„Ó ÒÂ‰ӂˢ‡. ÑÎfl ˆ¸Ó„Ó ÌÂÓ·ı¥‰ÌÓ
‰ÓÚËÏÛ‚‡ÚËÒfl ‰ÂflÍËı ÓÒÌÓ‚ÌËı Ô‡‚ËÎ:
- WEEE – ˆÂ ÒÏ¥ÚÚfl Ì ÔÓ·ÛÚÓ‚Ó„Ó ı‡‡ÍÚÂÛ;
- WEEE ÔÓ‚ËÌÌÓ ·ÛÚË ÔÂ‰‡ÌÓ Û ‚¥‰ÔÓ‚¥‰Ì¥ ÔÛÌÍÚË Á·ÓÛ Ô¥‰ ÛÔ‡‚Î¥ÌÌflÏ ÏÛÌ¥ˆËԇΥÚÂÚÛ ‡·Ó Á‡ÂπÒÚÓ‚‡ÌËı ÍÓÏԇ̥È. ì ·‡„‡Ú¸Óı Í‡ªÌ‡ı,
‚ÂÎËÍÂ WEEE ÏÓÊÛÚ¸ ‚Ë‚ÓÁËÚË Á ‰ÓÏÛ.
í‡ÍÓÊ, Û ·‡„‡Ú¸Óı Í‡ªÌ‡ı, ÔË ÍÛÔ¥‚Î¥ ÌÓ‚Ó„Ó ÂÎÂÍÚÓÔÓ·ÛÚÓ‚Ó„Ó ÔË·‰Û, ÒÚ‡ËÈ ÏÓÊ ·ÛÚË ÔÓ‚ÂÌÂÌËÈ ÍÓÏԇ̥ª, fl͇ ÔÓ‚ËÌ̇ Á‡·‡ÚË ÈÓ„Ó
·ÂÁÍÓ¯ÚÓ‚ÌÓ Á‡ ÔË̈ËÔÓÏ Ó‰ËÌ Á‡ ¥Ì¯ËÈ, ¥ Ó·ËÚË ˆÂ ‰Ó ÚËı Ô¥, ‰ÓÍË Ó·Î‡‰Ì‡ÌÌfl ‚¥‰ÔÓ‚¥‰ÌÓ„Ó ÚËÔÛ ¥ χπ Ú¥ Ê Ò‡Ï¥ ÙÛÌ͈¥ª flÍ ¥ Ôˉ·‡ÌÂ
ӷ·‰Ì‡ÌÌfl.
ÇËÓ·ÌËÍ Ḁ́χπ Á Ò· ·Û‰¸-flÍÛ ‚¥‰ÔÓ‚¥‰‡Î¸Ì¥ÒÚ¸ Û ‡Á¥ ·Û‰¸-flÍËı ‰ÛÍÓ‚‡ÌËı ÔÓÏËÎÓÍ ‚ ˆ¸ÓÏÛ
ÍÂ¥‚Ìˈڂ¥. ÇËÓ·ÌËÍ Ú‡ÍÓÊ Á‡Î˯‡π Á‡ ÒÓ·Ó˛ Ô‡‚Ó ‚ÌÓÒËÚË ‚¥‰ÔÓ‚¥‰Ì¥ ÁÏ¥ÌË ‰Ó ÔÓ‰Û͈¥ª ·ÂÁ
ÁÏ¥ÌË ¥ÒÚÓÚÌËı ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍ.
ÑÎfl ÚÓ„Ó, ˘Ó· ÔÂ„ÎflÌÛÚË ‰Ó‚¥‰ÍÓ‚ËÈ ÎËÒÚÓÍ ÚÂıÌ¥˜ÌËı ‰‡ÌËı ÔÓ‰Û͈¥ª, ·Û‰¸ ·Ò͇, Á‚ÂÚ‡ÈÚÂÒfl
̇ Ò‡ÈÚ ‚ËÓ·ÌË͇.
101
17.03 - 41047417
BG
RO
SK
SR
UKR
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising