Candy CD 222 A-S User manual
DA
SV
FI
NO
EN
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohje
Bruksanvisning
User instructions
CD 222 A
OPVASKEMASKINE
DISKMASKIN
ASTIANPESUKONE
OPPVASKMASKIN
DISHWASHER
Tillykke
GARANTI
INDHOLD
Med Deres nye Candy opvaskemaskine.
Denne opvaskemaskine er resultatet
af mange års forskning og udvikling, en
udvikling der i meget høj grad er
foregået i samarbejde med brugerne.
Med en Candy har De valgt kvaliteten
og fordelene ved en maskine der
teknologisk er på forkant med
udviklingen.
Candy’s produktprogram omfatter
vaskemaskiner,
opvaskemaskiner,
vaske/tørremaskiner, tørretumblere,
microbølgeovne, køleskabe og frysere.
Spørg hos Deres forhandler efter
Candy’s produktkatalog.
Med denne maskine følger et
garantibevis, der giver tilladelse til fri
afbenyttelse af vores tekniske service.
Gem købskvitteringen. Opbevar den et
sikkert sted, og vis den til teknikeren,
hvis det er nødvendigt at tilkalde
service.
Sikkerhedsregler
Opstilling, installation
Blødgøringsanlæg
Justering af øverste kurv
Placering af service
Information til testlaboratorier
Opvask med 1/2 påfyldning
Påfyldning af opvaskemiddel og afspændingsmiddel
Rensning af filter
Praktiske råd
Normal rengøring og vedligeholdelse
Beskrivelse af betjeningspanel
Tekniske data
Valg af programmer og specielle funktioner
Program oversigt
Vandstop-system
Afhjælpning af mindre fejl
Læs denne instruktionsbog nøje inden
maskinen tages i brug.
Instruktionsbogen giver vigtig information
vedr, installation, brug og vedligeholdelse
af maskinen.
side
side
side
side
side
side
side
side
side
side
side
side
side
side
side
side
side
4
5
9
11
12
14
15
16
18
19
20
21
21
22
24
26
27
Fig. A
5
1
4
2
3
Læs omhyggeligt denne instruktionsbog. Den indeholder vigtig information vedr.
installation, brug og vedligeholdelse. Instruktionsbogen giver gode tips or råd, så De
får det bedst mulige resultat ud af Deres maskine.
Gem instruktionsbogen til senere brug, den er rar at have ved hånden ved fremtidige
tvivls spørgsmål.
2
3
SIKKERHEDSREGLER
ADVARSEL!
Knive og andre køkkenredskaber med
skarpe spidser skal placeres i kurven
med spidserne nedad eller i lodret
position.
Der er visse sikkerheds regler der bør
iagttages.
Installation
■ Kontroller at stikket der er monteret på
maskinen, passer til installationens stik,
hvis dette ikke er tilfældet kontakt da
Aut. El-Installatør.
Daglig brug
■ Denne maskine er udelukkende beregnet
til almindeligt husholdningsbrug.
■ Kontroller at opvaskeren ikke står på,
eller klemmer kablet.
■ Opvaskemaskinen er beregnet til
normale køkkenredskaber.
Service der har været udsat for
petroleum, benzin, maling, aggressive
kemikalier, må ikke kommes i opvaskeren.
■ Brug ikke adaptere eller multistik, og
anvend ikke forlængerledninger.
■ Er det nødvendigt
for
syningskablet,
Serviceafdelingen.
at udskifte
kontakt
da
OPSÆTNING OG
FORBINDELSE AF MASKINEN
Elektrisk forbindelse
(Tekniske data)
ADVARSEL: Maskinen skal jordforbindes
jævnfør stærkstrømsreglementet.
Denne maskine overholder alle nationale
og internationale sikkerhedsregler.
Maskinen skal tilsluttes af aut. EL Installatør.
■ Fjern indpakningen, og monter de to
forreste skrueben. Juster benene til den
korrekte højde, og spænd dem fast med
de to kontramøtrikker.
For at opvaskemaskinen kan fungere
ordentligt, skal den stå vandret, juster de
forreste ben, således åt maskinen ikke
hælder mere end max. 2 grader.
Det elektriske kabel på maskinen indeholder
tre ledninger:
GRØN/GUL
BLÅ
BRUN
■ Hvis det er nødvendigt at flytte maskinen,
må der ikke løftes ved at tage fat under
lågen. Følg instruktionen som vist i fig.
Åben lågen, og løft maskinen ved at
tage fat i maskinens topplade.
Før maskinen tilkobles strømforsyning, er
det vigtigt at kontrollere følgende:
1. At strømkilden er forsvarligt jordforbundet,
og at fejlstrømsrelæ virker.
2. At strømforsyningen har den nødvendige
kapacitet. Se typeskiltet på maskinen.
■ Nogle huse har installeret vandblødgørings-anlæg, hvis dette er tilfældet er det
ikke nødvendigt at bruge salt i maskinen.
Sikkerhed
ADVARSEL!
Sørg for, at maskinen er korrekt
jordforbundet.
■ For at opnå det bedste opvaskeresultat
bør bestik anbringes i bestikkurven med
håndtaget nedad.
■ Rør aldrig ved maskinen, hvis dine
hænder eller fødder er våde eller fugtige.
■ Hvis maskinen går i stykker, eller ikke
virker ordentligt, afbryd strømmen, og
luk for vandet. Forsøg aldrig selv at
reparere maskinen, men kontakt Aut.
Service teknikker. Anvend altid originale
reservedele.
Følg nøje ovenstående anvisninger, da
fravigelse kan have alvorlige konsek
venser for apparatets sikkerhed.
■ Betjen ikke maskinen med bare fødder.
■ Fjern aldrig stikket fra netspændingskontakten ved at trække i netledningen
eller i selve maskinen.
■ Efterlad ikke maskinen så den udsættes
for regn eller direkte sol.
I tilfælde af utilstrækkelig jordforbindelse
kan der forekomme elektrisk dispergering
ved berøring af maskinens metalliske
dele på grund af en radiostøjdæmper.
VIGTIGT
Når apparatet skal stå på et tæppe,
skal det kontrolleres at den naturlige
ventilation under apparatet ikke
blokeres.
Fabrikant og importør er uden ansvar
for skader, der skyldes forkert
tilslutning og installation.
Denne maskine opfylder EEC Direktiv
89/336, 73/23 med efterfølgende
ændringer.
Kontroller at cet er mulig at komme til
maskinens stik efter installationen.
■ Lad ikke børn, eller andre personer uden
kendskab til maskinen, bruge maskinen,
uden overvågning.
Bortskaffelse
■ Drik ikke det vand, som findes i maskinen
eller på servicet ved afslutningen af et
opvaskeprogram.
■ Opvaskeren er lavet af materialer der
kan genbruges.
■ Luk altid lågen for at undgå potentielle
farer (f.eks. at falde over den).
■ Hvis du ønsker at opbevare en opvasker
der ikke skal bruges, fjern eller fikser
lågen, så børn ikke kan blive lukket inde.
Afmonter netspændingsledningen, når
stikket fra netspændingskontakten er
fjernet.
■ Undlad at hvile på eller sætte Dem på
den åbne låge, da maskinen i så fald kan
tippe.
4
JORD
NUL
FASE
5
■ Slangen kan hængtes fast over vaskens
side, men den må ikke nedsænkes i
vand. Dette er for at forhindre, at der
ledes vand tilbage til maskinen, når
denne er i brug (fig. 4Y).
Tilslutning af afløb
Tilslutning af vand
VIGTIGT
Brug nye slangesæt ved tilslutning af
maskinen til hovedvandledningen. De
gamle slangesæt bør ikke genbruges.
1
■ Vandtilgang og afløb, kan føres både til
højre og venstre for maskinen.
■ Afløbsslangen kan kobles til under
vasken, hvis afløbet på denne er
forberedt for dette. Afløbsslangen kan
hænges over kanten på en vask, eller
hægtes i et afløbsrør (fig. 4).
■ Hvis maskinen skal indbygges under
eksisterende bordplade, skal afløbs
slangen hænges op på vægen i størst
mulig højde under bordpladen (fig. 4Z).
■ Afløbsrøret skal være mindst 40 cm over
gulvhøjde, og skal have en indvendig
diameter på mindst 4 cm.
VIGTIGT
Opvaskemaskinen kan tilkobles
enten koldt eller varmt vand, når bare
ikke temperaturen overstiger 60° C.
■ Kontroller at der ikke er knæk på
slangerne.
■ Det anbefales at forsyne afløbet med
vandlås (fig. 4X).
■ Vandtrykket til maskinen skal være
mellem 0,08 og 0,8 MPa. Hvis
vandtrykket er under 0,08 MPa, kontakt
da vort servicecenter for nærmere
vejledning.
2
■ Vandtilgangen skal tilsluttes en hane,
således at vandforsyningen kan
afbrydes, når maskinen ikke er i brug
(fig. 1 B).
■ Hvis det er nødvendigt, kan afløbsslangen
forlænges med op til 2,5 m under
forudsætning af, at den placeres højst
85 cm over gulvhøjde. Forlængerrøret
kan rekvireres hos vort servicecenter.
4
■ Opvaskeren er forsynet med en 3/4”
gevindtilgang (fig. 2).
■ Tilgangs slangen “A” skal forbindes til
3/4” gevind “B”, og forskruningen
spændes godt til.
■ Hvis det er nødvendigt, kan tilgangsrøret
forlænges med op til 2,5 m.
Forlængerrøret kan rekvireres hos vort
servicecenter.
3
■ Hvis der i vandet findes kalkaflejringer
eller sand, tilrådes det at rekvirere det
korrekte filter, varenummer 9226085, fra
vort servicecenter (fig. 3).
Filtret "D" placeres mellem hanen "B"
og tilgangsslangen "A". Husk at montere
spændeskiven "C".
■ Hvis opvaskemaskinen tilsluttes nye rør
eller rør, der ikke har været benyttet i
lang tid, skal vandet løbe i et par minutter,
inden tilgangsslangen tilsluttes. Derved
undgås, at vandtilstrømningsfiltret
tilstoppes af sand- eller rustaflejringer.
6
7
MONTERING I
EKSISTERENDE KØKKENER
Under en eksisterende
bordplade
(ved anbringelse under en bordplade)
Anbringelse mellem eksisterende
skabe
■ I de fleste moderne køkkener er der kun
én enkelt bordplade, hvor alle skabe og
elektriske apparater er anbragt under.
Hvis det er tilfældet, skal du fjerne
toppladen på opvaskemaskinen ved at
løsne skruerne i den øverste rille bagpå
(fig. 6).
■ Højden på opvaskemaskinen, 85 cm, er
blevet udformet, så maskinen kan
anbringes mellem eksisterende skabe af
samme højde i moderne køkkener.
Benene kan justeres, så der opnås den
korrekte højde.
■ Højden reduceres derefter til 82 cm i
henhold til internationale standarder
(ISO), og opvaskemaskinen passer
perfekt ind under køkkenbordpladen
(fig. 7).
■ Maskinens topplade i laminat kræver
ingen særlig pleje, da den er
varmesikker, ridsefast og pletfri (fig. 5).
■ Toppladen kan nemt justeres i forhold til
bordpladen på eksisterende skabe.
Dette gøres ved at flytte den 5 mm ad
gangen, dog maks. 25 mm.
Hvis vandets hårdhedsgrad i området er 0,
er det ikke nødvendigt at anvende salt
eller foretage justeringer.
Indholdet af mineraler og kalk i vandet
varierer fra område til område. Hvis dette
kalk ikke fjernes fra vandet, vil det efterlade
skjolder og hvide pletter på service og
glas.
Vandets indhold af kalk udtrykkes i
hårdhedsgrader, jo mere kalk, jo større
hårdhed.
Opvaskemaskinen er udstyret med et
blødgøringsanlæg, som ved brug af
regenereringssalt sørger for at afkalke
vandet til opvasken. Blødgøringsanlægget
kan behandle vand med en hårdhed op til
60°fH (franske grader) eller 33°dH (tyske
grader) og har fem indstillinger.
Oplysning om vandets hårdhedsgrad kan
fås hos det lokale vandværk.
Alt efter vandets hårdhedsgrad indstilles
blødgøringsanlægget som følger:
1. Fjern nederste kurv. Skru dækslet af
saltbeholderen i bunden af vaskekarret
(fig. A ”1”).
2. Drej vælgeren til den ønskede position
ved hjælp af en skruetrækker eller en
kniv.
Justering af
blødgøringsanlægget
■ Hvis du vil justere toppladen, skal du
løsne de to skruer bagpå og fastgøre
toppladen i den ønskede position
(fig. 6).
5
BLØDGØRINGSANLÆGGET
TYPE 1
Følgende tabel angiver indstillingen af
blødgøringsanlægget afhængig af vandet
hårdhed.
6
7
*Blødgøringsanlægget er fra fabrikken
indstillet til ”2”, da dette niveau dækker
langt de fleste behov.
TYPE 2
598
556/573
Niveau
Åbning af låge
Lukning af låge
Sæt hånden ind i udsparingen, og træk til.
Hvis maskinen åbnes under brug, slår en
elektrisk sikkerhedsafbryder automatisk alt
fra.
Lågen lukkes ved at trykke let på den til
låsen går i indgreb. Husk at kontrollere at
spulerarmene ikke er blokeret, men frit kan
dreje rundt.
VIGTIGT
Skulle dette imidlertid ske, er maskinen
forsynet med en sikkerhedsafbryder
der omgående afbryder alle funktioner.
8
0
1
*2
3
4
Vandets
hårdhedsgrad
Vandets
hårdhedsgrad
°fH
(fransk)
°dH
(tysk)
0-9
10-30
31-40
41-50
51-60
0-5
6-16
17-22
23-27
28-33
Brug
af salt
NEJ
JA
JA
JA
JA
9
Indstilling af Antal
blødgøring- opvask
sanlæg
FRI
Pos.nr
Pos.nr
Pos.nr
Pos.nr
1
2
3
4
50
40
30
20
og for effektiv brug af maskinen bør den fra
tid til anden påfyldes i henhold til instruktionerne for blødgøringsanlægget.
Påfyldning af salt
■ Nederst i maskinen findes en beholder
til salt til regenerering af blødgøringsanlægget.
VIGTIGT
(Kun ved ibrugtagning første gang)
Første gang maskinen benyttes,
efter at saltbeholderen er blevet
fuldstændigt påfyldt, er det nødvendigt
at tilføje vand, indtil beholderen
flyder over.
■ Det er vigtigt kun at benytte salt, der er
specielt beregnet til opvaskemaskiner.
Andre typer salt indeholder små
mængder uopløselige partikler, der over
tid kan have indvirkning på og forringe
blødgøringsanlæggets ydeevne.
■ Salt påfyldes ved at skrue låget af
beholderen nederst i maskinen og
derefter fylde salt i beholderen.
Højde regulering af overkurv
Såfremt der normalt bruges 27-31 cm
tallerkener, isættes disse i underkurven
efter at overkurven er placeret i øverste
stilling på følgende måde:
1. Drei stopstykkerne “A” til siden;
A
2. Tag overkurven helt ud og genindsæt
denne ved brug af det nederste hjulsæt
på kurven;
3. Drej stopstykkerne “A” tilbage igen for
låsning.
■ Under denne handling vil der løbe lidt
vand ud, men bliv ved med at tilføje salt,
indtil beholderen er fuld. Fjern alt
overskydende salt, når beholderen er
fuld, og skru låget på igen.
Service der er større end 20 i diameter kan
herefter ikke længere isættes øverste kurv.
De nedfældelige plastic hylder er heller
ikke brugbare når kurven står i i denne
stilling.
■ Efter påfyldning af salt anbefales det at
køre en hel vaskecyklus eller programmet
KOLD AFSKYLNING. Saltbeholderen har
en kapacitet på mellem 1,5 og 1,8 kg,
A
Indikator for saltpåfyldning
På denne modell er låget uigennemsigtigt,
og man bør da kontrollere saltniveauet
med jævne mellemrum alt efter
blødgøringsanlæggets indstilling.
VIGTIGT
Hvis der opstår hvide pletter på
tallerkener og glas er det et sikkert
tegn på at der skal påfyldes salt.
10
11
■ Fade og skåle kan også placeres i den
øverste kurv, husk at anbringe skåle
med bunden opad.
FORBEREDELSE OG
PLACERING AF SERVICE
A
■ Den øverste kurv er designet til at give
mest mulig plads, optimal fleksibilitet, og
bedst mulige udnyttelse. Kurven kan
rumme 24 tallerkener i to rækker, eller
30 glas i fem rækker, eller blandet
fyldning.
Fyldning af øverste kurv
■ Den øverste kurv er langs siderne
udstyret med hylder der kan vippes til
lodret, eller vandret. Når hylderne er
sænkede kan de anvendes til kopper,
små glas, køkkenknive, grydeskeer og
paletknive, der er for lange til at være i
bestikkurven. Glas med fod kan også
hænges op på hylden.
Glas, krus, kopper sovseskåle, og mindre
ting kan placeres under hylderne.
En normal daglig fyldning er vist i fig. 1, 2 og 3.
1
C
B
D
Fyldning af nederste kurv
■ Kasseroller, ovnfaste fade, terriner,
salatskåle,
låg,
serveringsfade,
middagstallerkener, dybe tallerkener og
grydeskeer kan placeres i den nederste
kurv.
F
A
■ Placer bestikkurven på den nederste
kurv (fig. 3), og kontroller, at bestikket
ikke berører de roterende arme.
■ Det anbefales at placere tallerkener af
samme størrelse sammen for at udnytte
kurvens kapacitet maksimalt.
VIGTIGT
Den nederste kurv er udstyret med en
sikkerhedsstandsningsenhed, der
gør det sikkert at trække kurven ud.
Den er især også nyttig i forbindelse
med en fuld maskinvask.
Ved påfyldning af salt, rengøring af
filter og almindelig vedligeholdelse er
det nødvendigt, at kurven kan
trækkes helt ud.
■ Tallerkener kan stilles i en enkelt række
(fig. 1), eller i to rækker (fig. 2).
■ Det anbefales at placere store
tallerkener (ca. 27 cm eller derover), så
de skråner let bagover for derved at
gøre det lettere at placere kurven i
maskinen.
Øverste kurv (fig. 2)
A = Dybe tallerkener
B = Flade tallerkener
C = Dessert tallerkener
D = Underkopper
E = Kopper
F = Glas med stilk og fod
G = Glas
H = Enkelt sektion af bestikkurv
2
■ Placer bestikket i bestikplastkurven med
skafterne opad.
■ Tallerkener kan placeres i den øverste
kurv, med hylderne i lodret position.
Tallerkener og fade skal placeres lodret,
med bunden mod opvaskemaskinens
bagside.
B
C
G D
H
3D
F E
F
F
A G
E
B
4
12
Øverste kurv (fig. 1)
A = Dybe tallerkener
B = Flade tallerkener
C = Dessert tallerkener
D = Underkopper
E = Kopper
F = Glas
E
C
Nederste kurv (fig. 3)
A = Mellem stor gryde
B = Stor gryde
C = Stege pande
D = Grydelåg
E = Terrin og serveringsfad
F = Bestik
G = Varmefast fade
En korrekt og rationel fyldning af opvaske-maskinen,
giver det bedste opvaskeresultat, og mest økonomiske
udnyttelse.
Bestikkurv (fig. 4)
Bestikkurven er sammensat at to dele, og giver
derfor forskellige placeringsmuligheder.
De to dele skilles ved at presse de to sektioner
sidevejs fra hinanden.
13
INFORMATIONER TIL TESTLABORATORIER
Halv vask i øverste kurv
Sammenligning af almindelige programmer (Ref. EN 50242-standarder)
(se program oversigt)
1. Øverste kurv i nederste position
2. Normal fyldning
3. Afspændingsmiddel indstilling: 6
G
I figur 5 vises korrekt fyldning af den øverste kurv, i figur 6 af den nederste kurv og
i figur 7 af bestikkurven.
G
C
E
C
H
B
C
I
D F
H
A
6
L
Q
M
N
P
Øverste kurv (fig. 5)
A = 5 + 5 + 2 Glas
B = 12 Underkopper
C = 4 + 4 + 4 Kopper
D = Lille skål
E = Medium skål
F = Stor skål
G = 1 +1 Gafler
H = 1 + 1 Serveringsskeer
I = 3 + 3 + 3 + 3 Dessertskeer
L = 3 + 3 + 3 + 3 Teskeer
N
B
D
C
International fyldning af maskine, 12 personer (Ref. EN 50242)
5
A
1
4. Mængde af sæbe:
- 8 g Forvask;
- 22 g Klarvask.
H
F
I
A
E
2
C
D
F
E
B
H
I
G A
Nederste kurv (fig. 6)
M = 8 + 4 Dybe tallerkener
N = 11 + 1 Flade tallerkener
O = 12 Dessert tallerkener
P = Serveringsfad
Q = Bestik kurv
1/2 blandet fyldning (fig. 1)
A = Glas
B = Kopper
C = Dybe tallerkener
D = Dessert tallerkener
E = Underkopper
F = Kasserolle
G = Stegepande
H = Skål, mellem
I = Skål, lille
1/2 standardfyldning (fig. 2)
A = 6 Glas
B = 6 Kop
C = Severingsfad
D = 6 Dybe tallerkener
E = 6 Middagstallerkener
F = 6 Dessert tallerkener
G = 6 Underkopper
H = Skål, mellem
I = Skål, lille
Placér bestik i bestikkurven i nederste kurv.
M
7
R
O
Bestikkurv (fig. 7)
Anbring sidesektionerne i nederste position
og fyld dem med 6 + 6 knive (R). Anbring det
øvrige bestik i de tomme rum med håndtaget
nedad. Kom ikke mere end to forskellige
typer bestik i samme rum.
14
15
Under bestemte forhold kan brugen af
kombinerede vaskemidler føre til:
PÅFYLDNING AF VASKEMIDDEL
OG AFSPÆNDINGSMIDDEL
Bemærk: Hvis der på et senere tidspunkt
igen bruges normalt salt, er det nødvendigt
at køre en række vaske, før systemet igen
bliver helt effektivt.
■ kalkaflejringer på tallerkner eller indvendigt
i selve opvaskemaskinen;
Påfyldning af sæbe
■ nedsat vaske- og tørreevne.
VIGTIGT
Det er vigtigt kun at anvende sæbe
der er beregnet til maskinopvask,
enten i pulverform, flydende eller i
tabletform.
B
Når opvaskemidlet er placeret i beholderen,
lukkes låget ved først at skubbe låget på
plads (1) og derefter trykke på det (2), indtil
du hører et klik.
"NEOPHOS" giver meget gode resultater
og bliver nemt optaget.
Uegnede opvaskemidler (som de, der
bruges til opvask i hånden) indeholder
ikke de ingredienser, der skal bruges i en
opvaskemaskine, og de forhindrer
opvaskemaskinen i at fungere korrekt.
VIGTIGT
Problemer, som opstår som en
direkte følge af brugen af disse
produkter, er ikke omfattet af vores
garanti.
Hvis dette sker, anbefales det at bruge
traditionelle midler til at fjerne aflejringerne:
salt, vaskemiddel og skyllemiddel. På denne
måde sikres det, at blødgøringsmidlet i
opvaskemaskinen virker korrekt.
Påfyldning af afspændingsmiddel
Normal vask
Ikke alle sæbemidler er de samme, og
derfor kan anvisningerne på pakkerne
svinge en del. Hvis der anvendes for lidt
sæbe vil det gå ud over resultatet, men
hvis der anvendes for meget sæbe, vil der
være tale om et spild, da mere sæbe ikke
forbedre resultatet.
Sæbebeholderen er placeret i lågen
(fig. A “2”). Hvis beholderens låg er lukket,
åbnes låget ved at trykke på knappen (A).
Efter endt opvaskeprogram vil beholderen
altid være åben.
VIGTIGT
Undlad at bruge for meget opvaskemiddel, og begræns samtidigt
miljømæssige skader.
ADVARSEL!
Når du fylder den nederste kurv, skal
du sørge for, at tallerkener og andet
service ikke blokerer sæbebeholderen.
C
Afspændingsmidlet, der automatisk frigives
under den sidste afskylningscyklus,
hjælper tallerkenerne med hurtigere at
tørre og forhindrer dannelsen af pletter og
misfarvninger.
Beholderen til afspændingsmidlet er
placeret til venstre for sæbebeholderen
(fig. A "3").
Åbn låget ved at trykke på markeringen og
samtidigt trække op i låget ved hjælp af
betjeningsknappen.Det anbefales altid at
benytte afspændingsmiddel, der er specielt
beregnet til opvaskemaskiner. Kontroller
afspændingsmiddelniveauet via kontrolhullet
(C), der er placeret på låget.
FORSIGTIG!
VIGTIG MEDDELELSE OM BRUGEN
AF KOMBINEREDE VASKEMIDLER.
Mængden af sæbe der skal anvendes,
varierer med tilsmudsnings graden, og
typen af service.
Vi anbefaler 20÷30 g sæbe i sæbebeh
olderens rum til sæbe (B).
Hvis du ønsker at bruge kombinerede
vaskemidler, eksempelvis indeholdende
salt og/eller skyllemiddel, anbefales følgende
fremgangsmåde:
■ gennemlæs grundigt producentens
vejledning på emballagen, og følg
instruktionerne;
■ nogle kombinerede vaskemidler – især
vaskemidler indeholdende skyllemiddel
– giver det bedste resultat, når der
anvendes bestemte programmer;
■ effektiviteten af vaskemidler indeholdende
blødgøringsmiddel/salt afhænger af
hårdheden i forsyningsvandet. Kontroller,
at vandets hårdhed ligger inden for det
område, der fremgår af vaskemidlets
emballage.
A
16
FULD
TOM
Mørk
Lys
Dosering af afspændingsmiddel
kan reguleres fra 1 til 6
Regulatoren (D) er placeret under låget og
kan drejes ved hjælp af en mønt.
Anbefalet indstilling er 4.
Kalkindholdet i vandet (vandets hårhed)
har betydning for vaskeresultatet.
Hvis der efter vask opstår klare striber på
service og glas justeres doseringen et tal ned.
Hvis der opstår en hvid hinde på service og
glas, justeres doseringen et tal op.
D
17
RENSNING AF FILTER
GODE RÅD
Filterenheden (fig. A ”4”) består af:
1
en filterkop, som opsamler de største
urenheder;
Sådan opnås besparelser
■ Placer tallerkenerne i opvaskemaskinen
efter hvert måltid, hvis opvaskemaskinen
skal køre en komplet vask, og vælg
eventuelt cyklussen KOLD AFSKYLNING
for at blødgøre madrester og fjerne
større madpartikler fra tallerkenerne.
Start det komplette vaskecyklusprogram,
når opvaskemaskinen er fuld.
Sådan opnås et perfekt opvaske
resultat
■ Fjern madrester (ben, skaller, kød- og
grøntsagsstykker, kaffegrums, frugtskræl,
cigaretaske, tandstikkere osv.) etc.
to, inden tallerkenerne placeres i
opvaskemaskinen, for at undgå at
blokere filtrene, vandudtaget og
spulearmsdyserne.
en filterplade som hele tiden filtrerer
vandet under opvasken;
et mikrofilter under filterpladen som
filtrerer vandet og opsamler selv de
mindste urenheder og sikrer et perfekt
opvaskeresultat.
■ Vælg et ENERGISPAR-program, hvis
tallerkenerne ikke er særlig beskidte,
eller hvis kurvene ikke er fyldte, idet du
følger instruktionerne på programlisten.
■ Undlad at skylle tallerkenerne af, inden
de placeres i opvaskemaskinen.
Det bør ikke kommes i
maskinen
■ Kasseroller og ovnfaste fade med
fastbrændte madrester bør stilles i blød,
inden de vaskes.
■ For at opnå det bedst mulige
opvaskeresultat bør filteret kontrolleres
og rengøres efter hver opvask.
■ Filterenheden tages ud ved at dreje
håndtaget mod uret (fig.1).
2
■ For at lette rengøringen kan filterkoppen
tages ud (fig. 2).
■ Husk på at ikke alt service er egnet for
maskinopvask.
Det frarådes at bruge opvaskemaskinen
til emner af termoplastic, bestik med
greb af træ eller ben, stegepander med
træ håndtag, emner af aluminium eller
krystal, med mindre fabrikanten anbefaler
maskinopvask.
■ Placer tallerkener sådan at de har
overfladen nedad.
■ Forøg at placere tallerkener således at
disse ikke rører hinanden.
■ Når maskinen er fyldt, kontroller at spule
armene kan dreje frit.
■ Fjern filterpladen (fig. 3) og skyl hele
filterenheden under rindende vand.
Brug om nødvendigt en stiv børste.
■ Visse former for dekorationer kan
bleges af opvask i maskine, det er
derfor en god ide at prøveopvaske en
enkelt ting, inden alt kommes i
maskinen.
■ Pander og service med indtørret
madrester, eller fastbrændt fedt. bør stille
i blød, med en smule opvaskemiddel
inden opvask.
■ Det selvrensende mikrofilter kræver
mindre vedligeholdelse, og kontrol er
kun påkrævet hver fjortende dag.
Det anbefales dog efter hver opvask at
kontrollere at filterkoppen og filterpladen
ikke er tilstoppede.
■ Det er en god ide ikke at have sølvtøj i
maskinen, samtidigt med dele af ikke
rustfrit stål, da der kan dannes kemisk
forbindelse mellem disse ting.
■ Sølvtøj vaskes på følgende måde:
a) skyl sølv af umiddelbart efter brug,
især hvis det har været brugt til
maoynaise, æg, fisk ect;
ADVARSEL!
Efter rengøring af filterenheden, skal
man sørge for at den er korrekt
samlet og placeret rigtigt i bunden af
maskinen.
3
VIGTIG
Når der indkøbes nyt service, eller
bestik, spørg da om det tåler
maskinopvask.
b) kom ikke sæbepulver direkte på sølv;
c) hold sølv adskilt fra andre metaller.
Kontroller at filtret er skruet fast,
mod uret, i filterpladen.
Er filterenheden ikke sat ordentligt
på plads og fastspændt, kan det
indvirke negativt på maskinens
effektivitet.
Gode råd
■ Fjern den nederste kurv først for at
undgå, at det drypper ned i den fra den
øverste kurv.
■ Lad lågen stå på klem, hvis tallerkenerne
skal blive stående i maskinen et stykke
tid, for at få luften til at cirkulere og for
at forbedre tørreevnen.
VIGTIGT
Brug ikke maskinen uden isat filter.
18
19
RENGØRING OG VEDLI
GEHOLDELSE
1
1b
BESKRIVELSE AF BETJENINGSPANEL
■ Undlad at bruge opløsningsmidler
(affedtning) og slibemidler ved udvendig
rengøring af opvaskemaskinen, men
kun en klud vredet op med vand.
E
■ Opvaskemaskinen
kræver
ingen
speciel vedligeholdelse, da tanken er
selvrensende.
■ Tør regelmæssigt lågetætningen af med
en fugtig klud for at fjerne eventuelle
madrester eller afspændingsmiddel.
2
■ Det anbefales at fjerne kalkaflejringer
eller snavs regelmæssigt ved at køre en
tom vask. Hæld et glas eddike ned i
bunden af tanken, og vælg den hurtige
vask.
■ Hvis man, trods normal rensning af filtrene,
bemærker at tallerkener og gryder ikke
er ordentligt vasket eller skyllet, bør man
kontrollere, at dyserne på spulearmene
(fig. A “5”) ikke er tilstoppede.
Hvis de er tilstoppede, bør de rengøres på
følgende måde:
1. Den øverste spulearm afmonteres, ved
at man drejer den til den er ud for
stopmærket, der er markeret med en pil
(fig. 1b). Skub den opad (fig. 1) og hold
den skubbet ind, mens den drejes med
uret til den kommer fri. Spulearmen
monteres på samme måde, blot at
den drejes mod uret. Den nederste
spulearm afmonteres blot ved at trække
den opad (fig. 2).
A B
C
D
A
"HALV FYLDNING"-knap
D
Programvælger
B
"TÆND/SLUK"-knap
E
Indikatoren "VASK PÅ GANG"
C
Lågeåbning
EFTER VASK
Når maskinen er færdig, afbrydes på
Tænd/Sluk knappen.
Hvis maskinen skal stå ubrugt i en periode
gøres følgende:
1. Lad maskinen køre et program igennem,
med sæbe, uden service, for at rense
og rengøre maskinen indvendig.
2. Vask spulearmene under rindende vand
til dyserne er helt rene.
2. Afbryd strømforsyningen til maskinen.
3. Derefter sættes spulearmene tilbage på
deres oprindelige plads, idet man skal
huske at anbringe den øverste spulearm
ved stopmærket og dreje den helt på
plads.
3. Luk for vandtilgangen.
DIMENSLONER:
Højde
Dybde
Bredde
Dybde med åben låge
cm
cm
cm
cm
Med topplade
Uden topplade
85
60
60
120
82
56,3
59,8
117
4. Fyld afspændingsmiddel-beholderen.
5. Lad lågen stå på klem.
■ Både låge- og tankbeklædningen er i
rustfrit stål. Men skulle der forekomme
anløbningspletter,
skyldes
dette
sandsynligvis et højt niveau af jernsalte i
vandet.
6. Hold maskinen ren indvendigt.
7. Hvis maskinen placeres på steder, hvor
temperaturen er under 0°C, kan vandet
i rørene fryse. Vent, indtil temperaturen
kommer op over nul grader, og vent
derefter omkring 24 timer, inden
opvaskemaskinen startes.
■ Pletterne kan fjernes med et mildt
slibemiddel. Brug aldrig klorbaserede
materialer, ståluld osv.
20
TEKNISKE DATA:
Kapacitet EN 50242 kuverter
Kapacitet med gryder og service
Nødvendigt vandtryk
Forsikring
Max. effekt
Tilslutningsspænding
12
8 personer
Min. 0,08 - Max 0,8 MPa
(se type skilt)
(se type skilt)
(se type skilt)
21
VALG AF PROGRAMMER OG
SPECIELLE FUNKTIONER
Afbrydelse af programmet
Åbn ikke lågen, mens programmet kører,
især ikke under hovedvasken og den sidste
varme skyllefase.
Opvaskemaskinen stopper dog automatisk,
hvis lågen åbnes.
Hvis lågen åbnes, mens et program kører,
begynder indikatoren "VASK PÅ GANG" at
blinke, indtil lågen lukkes igen.
Programmet starter igen fra det sted, det
blev afbrudt.
(Bruges sammen med
programvejledningen)
Programindstillinger
ADVARSEL!
Inden du vælger et program, skal
programvælgeren stå på "RESET",
og indikatoren "VASK PÅ GANG" (
)
skal være slukket. Kontroller, at
knappen "TÆND/SLUK" (
) er
trykket ind.
ADVARSEL!
Hvis lågen åbnes under tørrecyklussen,
høres et signal, der indikerer, at
tørrecyklussen endnu ikke er fuldført.
Hvis du vil skifte eller annullere det
program, der kører, skal du gøre
følgende:
Valg af et nyt program
VIGTIGT
Opvaskemaskinen er udstyret med
en antioverløbssikkerhedsenhed, der
automatisk udpumper eventuelt
overskydende vand, hvis der skulle
opstå et problem.
Når du vil vælge et nyt program, SKAL du
dreje programvælgeren hen på "RESET" og
vente, indtil indikatoren "VASK PÅ GANG"
slukkes.
Fejlfinding
Når du indstiller et program, begynder
indikatoren "VASK PÅ GANG” at blinke
meget hurtigt (og alarmen lyder), hvis
elektronikken registrerer, at der er fejl i en
programmeringsfunktion.
Drej programvælgeren hen til "RESET",
hvis dette er tilfældet, og indikatoren
"VASK PÅ GANG" vil nu slukkes. Vælg
herefter det ønskede program igen.
Hvis fejlen stadigvæk er der, skal du
kontakte servicecenteret for eftersalg.
ADVARSEL!
For at sikre korrekt betjening af
antioverløbssikkerhedsenheden
anbefales det ikke at flytte eller tippe
opvaskemaskinen under brug.
Hvis det er nødvendigt at flytte eller
tippe opvaskemaskinen, skal du
sikre, at vaskecyklussen er færdig,
og at der ingen vand er i tanken.
Drej programvælgeren til "RESET". Efter
få sekunder slukker indikatoren "VASK PÅ
GANG".
Tryk på knappen "TÆND/SLUK" for at
vælge
programmet:
Drej
derefter
drejeknappen (med eller mod uret), indtil
markøren (
) står ud for det symbol for
det ønskede program.
Indikatoren "VASK PÅ GANG" lyser efter
ca. 4 sekunder.
Du kan nu vælge en ny vask.
ADVARSEL!
Kontroller, om der stadig er opvaskemiddel
i sæbebeholderen, inden et nyt
program startes.
Fyld eventuelt opvaskemiddel i
sæbebeholderen.
VIGTIGT !
Når programmet kører, forbliver
programvælgeren på den valgte
placering, og den flytter sig IKKE.
Såfremt der opstår strømafbrydelse,
mens opvaskemaskinen kører, lagrer en
speciel
hukommelse
det
valgte
program, og når strømmen igen er
etableret, fortsætter opvaskemaskinen
fra det punkt, hvor den blev afbrudt.
Funktionsknap
Programafslutning
"HALV FYLDNING"-knap
Ved at trykke denne knap ind er det muligt
at vaske en mindre mængde service, ved
kun at anvende øverste kurv til tallerkener
og kun vaske bestikket i den nederste kurv.
Dette reducerer vand og energiforbrug og
kræver ligeledes mindre opvaskemiddel.
Når programmet er afsluttet, blinker
indikatoren "VASK PÅ GANG".
Drej programvælgeren hen på "RESET",
vent indtil indikatoren "VASK PÅ GANG"
slukker, og tryk derefter på knappen
"TÆND/SLUK".
22
23
PROGRAM OVERSIGT
Kort, kold forvask til service, der
placeres i opvaskemaskinen, indtil der
skal vaskes en hel maskinfuld.
INTENSIV 75°C
Velegnet til vask af kasseroller og
meget snavsede tallerkener.
UNIVERSAL 65°C
Velegnet til vask af normalt snavsede
tallerkener og kasseroller.
DAGLIG 70°C
Velegnet til daglig vask af normalt
snavsede kasseroller og tallerkener,
der skal vaskes umiddelbart efter et
måltid (maks. 8 personer).
ECO 45°C
Energispareprogram velegnet til
normalt snavset service. Brug
opvaskemidler med enzym.
Program standardiseret i henhold til
EN 50242.
SKÅNEPROGRAM 45°C
Velegnet til sart porcelæn og glas.
Anvendes også til daglig vask af let
snavsede tallerkener, dog ikke
kasseroller.
32 MIN.
LYNPROGRAM 50°C
Hurtig vask til tallerkener, der skal
vaskes umiddelbart efter et måltid.
Vaskemængde 4-6 personer.
Vask med forvask
Ved valg af vaskeprogrammet "INTENSIV" er det nødvendigt at tilføje ca. 20 g ekstra
opvaskemiddel (1 spiseske) direkte i maskinen. Ved valg af programmet "DAGLIG" tilføjes 5 g.
24
•
•
••••• •
•
••
••
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• •
• •
• •
• •
•
75°C
• • •
65°C
•
70°C
45°C
45°C
50°C
N/A = INGEN VALGMULIGHEDER
25
•
•
•
•
•
•
Valgfri
funktion
"HALV FYLDNING"knap
-Tolerance ± 10%-
Med koldt vand (15°C)
Varmt skyl med afspændings middel
Anden skylning med
koldt vand
Første skylning med
koldt vand
Hovedvask
Kold forvask
Varm forvask
Kontroller salt
Kontroller
afspændingsmiddel
Rens kop og
pladefilter
Sæbe til
forvask
KOLD SKYLNING
Sæbe
klarvask
Beskrivelse
Program
Gennemsnitlig
opvasketid i
minutter
Program forløb
Aktivitet
5
N/A
120
JA
95
JA
60
JA
140
JA
80
JA
32
N/A
AFHJÆLPNING AF MINDRE FEJL
VANDSTOP-SYSTEM
Vandforsyningsslangen er udstyret med et vandstop-system.
Hvis den indvendige slange bliver defekt som følge af naturlig ældning, blokerer
systemet for apparatets vandtillørsel.
Fejlen vises ved en rød markering i den lille rude “A”.
Vandhanen skal derefter lukkes, og slangen skal udskiftes.
Hvis slangen ikke er lang nok til, at der kan foretages korrekt tilslutning, skal den
udskiftes med en længere slange.
Slangen kan rekvireres hos et servicecenter.
Tjek følgende, hvis opvaskemaskinen ikke fungerer, inden du kontakter vort servicecenter:
FEJL
1 - Maskinen vil ikke starte
Antitwist
sikkerhedskobling
(tryk og drej for at
fjerne pakningen).
2 - Maskinen tager ikke vand
ind
A
3 - Maskinen vil ikke pumpe
vand ud
4 - Vande løber ud af maskine
hele tiden
Pakning med filter
En rød fane viser
at waterblock
er aktiveret
26
5 - Spulearme vil ikke dreje
rundt
6 - På elektroniske apparater
uden et display: en eller
flere indikatorer blinker
hurtigt.
ÅRSAG
UDBEDRING
Stik er ikke tilsluttet kontakten
Tilslut stik
Tænd/Sluk knappen er ikke
trykket ind
Tryk på Tænd/Sluk knappen
Lågen er ikke lukket rigtigt
Luk lågen
Strømforsyning afbrudt
Kontroller sikring
Kontroller fejl nr 1
Kontroller
Der er lukket for vandtilgangen
Åben for vandtilgang
Programvælgeren er ikke
placeret i den korrekte position
Drej programvælgeren til den
korrekte position
Tilgangsslangen er bøjet
Ret slangen ud
Tilgangsslangens filter er ikke
korrekt tilsluttet
Rengør filtret ved slangens
ende
Filter er beskidt
Rens filter
Afløbsslangen er knækket
Ret afløbsslange
Forlængelsen af afløbsslangen
er ikke korrekt tilsluttet
Følg omhyggeligt instruktionerne
for tilslutning af afløbsslangen
Afløbstilslutningen på væggen
peger nedad og ikke opad
Ring efter en tekniker
Afløbsslangen sidder for lavt
Hæv slange til Min. 40 cm.
For meget sæbe eller forkert
sæbe
Brug mindre sæbe eller sæbe
til maskin opvask
Spulearme blokeret
Kontroller
Filter tilstopper
Rens filter og filter kop
Der er slukke for vandtilførslen
Sluk for maskinen.
Tænd for vandet.
Nulstil (reset)
27
FEJL
7 - Maskinen vasker ikke
nelt rent
8 - Der
kommer
hvide
pletter på service og
glas
ÅRSAG
UDBEDRING
Kontroller punkt 5
Kontroller
Kasserollers bunde er ikke
vasket tilstrækkeligt
Fastbrændte madrester skal
stilles i blød, inden kasserollerne
kommes i opvaskemaskinen
Kasserollernes sider er ikke
vasket tilstrækkeligt
Placer kasserollerne et andet
sted
Spulearmene er delvist blokeret
Fjern spulearmene ved at skrue
ringmøtrikkerne af med uret og
vaske dem under rindende vand
Tallerkenerne er ikke placeret
korrekt
Undlad at placere tallerkenerne
for tæt på hinanden
Afløbsslangens ene ende
befinder sig i vandet
Afløbsslangens ende må
ikke komme i kontakt med
afløbsvandet
Doseringen af opvaskemiddel
er forkert. Opvaskemidlet er
gammelt og hårdt
Forøg doseringen, alt efter hvor
beskidte tallerkenerne er, og
skift opvaskemiddel
Vaskeprogrammet er ikke
tilstrækkeligt grundigt
Vælg et mere effektivt program
Tallerkenerne i den nederste
kurv er ikke blevet vasket
Undlad at trykke på halvfyldningsknappen
Skyldes for hårdt vand
Kontroller salt og skyllemiddel
Kontroller docering af sæbe og
skyllemiddel
Servicet slår imod hinanden
Fordel servicet bedre
Spulearmen slår mod servicet
Fordel servicet bedre
Dårlig ventilation
Åbn lågen på klem efter endt
vask
9 - Støj under opvask
10 - Servicet er ikke helt tørt
BEMÆRK: Skulle een af ovennævnte fejl opstå bør evt. madrester fjernes ved håndopvask, da tørringen
i maskinen brænder disse fast på services, en ny maskinopvask vil ikke kunne fjerne dette.
Hvis fejlen fortsætter, kontakt vor servicecenter og oplys venligst maskinens modelnummer. Dette nummer
findes maskinens frontpanel eller på Deres købskvittering.
Fabrikanten fralægger sig ethvert ansvar for evt. trykfejl i nærværende instruktions bog.
28
Gratulerar till ett bra köp!
GARANTI
INNEHÅLL
Genom att välja en diskmaskin från
Candy har Du visat att Du är en
kvalitetsmedveten konsument.
Med denna maskin följer ett garantibevis
som ger rätt till kostnadsfri teknisk
rådgivning.
Behåll inköpskvittot. Förvara det på ett
säkert ställe, och uppvisa det för
tekniker om service skulle behövas.
Säkerhetsanvisningar
Uppställning, installation
Vattenavhärdare
Justering av ovankorgen
Placering av disken
Information för testanstalter
Diskning med halvfylld maskin
Dosering av disk- och sköljmedel
Rengöring av filtren
Några praktiska tips
Normal rengöring och tillsyn
Beskriving av panel
Tekniska data
Programval och specialfunktioner
Lista över program
Vattenstopp-system
Lokalisering av mindre fel
Din nyinköpta maskin är resultatet av
Candys
långa
erfarenhet
på
vitvaruområdet och kontakten med
våra kunder. Dess kvalitet och
oöverträffade egenskaper kommer att
vara till glädje i många år framöver.
I Candys produktprogram finns även
en rad andra
hushållsmaskiner:
diskmaskiner,
kombinerade
tvättmaskiner-torktumlare,
spisar,
mikrovågsugnar, ugnar och spishällar
samt kylskåp och frysar. Din
återförsäljare kan lämna ytterligare
information
om
Candys
hela
produktprogram.
sidan
sidan
sidan
sidan
sidan
sidan
sidan
sidan
sidan
sidan
sidan
sidan
sidan
sidan
sidan
sidan
sidan
32
33
37
39
40
42
43
44
46
47
48
49
49
50
52
54
55
Fig. A
Läs igenom denna bruksanvisning
noggrant. Här finns viktig information
om installation, användning och
underhåll av diskmaskinen. Dessutom
ges en del tips om hur diskmaskinens
kapacitet skall utnyttjas på bästa sätt.
5
1
Ta väl vara på bruksanvisningen och
behåll den för framtida bruk.
4
2
3
Läs noggrant igenom bruksanvisningen eftersom den innehåller viktig information om
diskmaskinens installation, användning och service samt nyttiga tips om hur du drar
största möjliga nytta av din maskin.
Spara bruksanvisningen.
30
31
SÄKERHETSANVISNINGAR
VARNING!
Knivar och andra skarpa föremål
måste ställas med spetsen nedåt i
korgen eller läggas ner.
Vissa grundläggande säkerhetsregler
måste iakttagas vid allt bruk av
hushållsmaskiner. Dessa beskrivs nedan.
Installation
■ Se till att stickproppen är lämpad för
vägguttaget. Om så inte är fallet, låt
någon med nödvändiga kvalifikationer
utföra elarbetet. Se också till att eluttagets
kapacitet överenstämmer med maskinens
effekt.
Daglig användning
■ Denna maskin är endast avsedd för
hushållsbruk.
INSTALLATION
Elanslutning
(Tekniska uppgifter)
Denna apparat uppfyller alla internationella
säkerhetsnormer och är utrustad med en
trepolig stickpropp med jordanslutning för
att säkerställa en fullständig jordning av
produkten.
■ Ta bort emballaget, skruva i de båda
främre fötterna, justera dessa till korrekt
höjd och sedanskruva på låsmuttrarna.
Diskmaskinen måste vara vågrät för att
den skall kunna arbeta på rätt sätt.
Justera de främre fötterna sä att
maskinen inte lutar mer än 2 grader.
Innan man ansluter apparaten till elnätet är
det viktigt att se till:
■ Om det är nödvändigt att flytta maskinen
efter att ha tagit bort emballaget, skall
man inte försöka Iyfta den genom att ta i
nedre delen av luckan. Följ instruktionerna
enligt figur. Öppna luckan något och Iyft
maskinen genom att hålla i överdelen.
1. Att elkontakten är rätt jordad.
2. Att ert elnät har möjligheter att uppfylla
de konsumtionskrav som anges i
apparatens specifikationer.
■ Diskmaskinen är konstruerad för normala
köstillbehör.
Föremål som är nedsmutsade av bensin,
färg, frätande kemikalier, syror, alkaliska
ämnen eller innehåller spår av stål eller
järn får inte diskas i maskinen.
■ Se till elsladdar inte kommer i kläm under
diskmaskinen.
■ Adaptrar,
skarvdosor
och/eller
förlängningssladdar bör inte användas.
■ Om nätsladden måste bytas, kontakta
serviceavdelningen.
VARNING!
Försäkra dig om att maskinen är
korrekt jordad.
■ Om det redan finns en vattenavhärdare
installerad i hushållet behöver du inte fylla
på salt i diskmaskinens vattenavhärdare.
Vid brist på tillräcklig jordning märks
det att man känner en elektrisk
dispersion när man berör apparatens
metalldelar därför att det finns ett
störningsskydd för radiovågor.
■ För bästa diskresultat bör besticken
placeras i korgen med handtagen nedåt.
Säkerhet
■ Om maskinen går sönder eller inte
fungerar som den skall, slå av strömmen
och stäng vattentillförseln. Försök inte
reparera maskinen själv. Reparationer bör
utföras av auktoriserade servicetekniker.
Dessutom bör endast originaldelar
användas. Om ovanstående inte efterlevs
kan det ha alvarliga konsekvenser för
maskinens säkerhet.
■ Vidrör aldrig maskinen om dina händer
eller fötter är våta eller fuktiga.
■ Vidrör inte maskinen om du är barfota.
■ Drag inte ut stickproppen ur vägguttaget
genom att dra i sladden eller själva
maskinen.
■ Utsätt inte maskinen för vädrets makter
(regn, sol etc.).
Fabrikanten frånsäger sig alltansvar för
eventuella skador och olyckor till följd
av ej jordad eller annan felaktig anslutning
av apparaten.
VIKTIGT
När apparaten placeras bör man
kontrollera att den naturliga ventilationen
under apparaten inte blockeras t. ex.
med en matta.
Denna produkt uppfyller bestämmelserna
i direktiv 89/336/EEC, 73/23/EEC och
senare ändringar.
Se till att apparatens kontakt förblir
åtkomlig efter installationen.
■ Låt inte barn (eller andra som inte klarar
av handhavandet) använda maskinen
utan tillsyn.
Kassering
■ Drick inte vatten som finns kvar i
maskinen eller på disken vid slutet av ett
diskprogram.
■ Diskmaskinen har tillverkats av miljövänliga
material som kan återanvändas.
■ Luckan bör inte lämnas öppen (någon
kan råka snava på den).
■ När maskinen inte längre används skall
luckan monteras bort för att undvika att
barn blir innestängda.
När maskinen har kopplats bort från
elnätet skall elsladden skäras av.
■ Sitt inte på diskmaskinens öppnade
luckan eftersom maskinen då kan tippa
över.
32
33
Vattenanslutning
■ Slangen kan hängas över kanten på
diskhon, men den får inte vara nedsänkt
i vattnet -– i så fall finns det risk att
vatten sugs tillbaka in i maskinen när
den arbetar (fig. 4Y).
Anslutning av avloppsslang
VIKTIGT
Använd en ny slang när du ansluter
maskinen till vattenledningen. Gamla
slangar får inte användas.
1
■ Avloppsslangen skall rinna ut i ett lodrätt
rör och man skall se till att det inte finns
några veck på slangen (fig. 4).
■ Om maskinen installeras under en
arbetsbänk, måste slangen fästas vid
väggen i högsta möjliga position under
bänken (fig. 4Z).
■ Det lodräta röret måste vara minst 40 cm
över golvnivå och ha en innerdiameter
på minst 4 cm.
■ Inlopps- och avloppsslangarna kan riktas
till vänster eller höger.
■ Kontrollera att det inte finns några veck
på inlopps- och avloppsslangarna.
Om inloppsslangen måste förlängas, kan
den förses med en förlängningsslang.
■ Det år tillrådligt att montera in en rörkrok
mot lukter (fig. 4X).
VIKTIGT
Diskmaskinen kan anslutas till antingen
kallt eller varmt vatten, så länge det
inte är varmare än 60°C.
■ Trycket i vattenledningen måste ligga
mellan 0,08 och 0,8 MPa.
Är vattentrycket lägre än minimivärdet,
bör du rådfråga vår serviceavdelning.
2
■ Vid behov kan avloppsslangen förlängas
upp till 2,5 m, under förutsättning att den
inte placeras högre än 85 cm över
golvet.
Du kan köpa förlängningsslangen från
vår serviceavdelning.
■ Inloppsslangen måste anslutas till en
kran, så att vattentillförseln kan stängas
av när maskinen inte används (fig. 1B).
■ Diskmaskinen är försedd med en 3/4”
rörförskruvning (fig. 2).
4
■ Inloppsslangen “A” måste anslutas till
en gängad 3/4” kran “B”. Drag noggrant
åt och kontrollera att anslutningen är tät.
■ Vid behov kan inloppsslangen förlängas
upp till 2,5 m.
Du kan köpa förlängningsslangen från
vår serviceavdelning.
3
■ Om vattnet innehåller kalkfällning
eller sand bör du köpa ett lämpligt
filter
(artikelnr
9226085)
från
serviceavdelningen (fig. 3). Filtret ”D”
skall monteras mellan kranen ”B” och
inloppsslangen ”A”. Se till att du passar
in anslutningen ”C” ordentligt.
■ Om du ansluter diskmaskinen till en ny
vattenledning, eller till en ledning som
inte har använts på länge, bör du låta
vattnet rinna en stund innan du ansluter
inloppsslangen. På så sätt undviker du
att avlagrad sand eller rost fastnar i
filtret.
34
35
INSTALLATION I KÖK
Under befintlig arbetsbänk
Inpassning mellan befintliga skåp
(när maskinen ska passas in under en
arbetsbänk)
■ Diskmaskinen, som är 85 cm hög, har
tillverkats för att passa in i befintliga
köksskåp av samma höjd. Maskinens
fötter kan justeras för att uppnå rätt höjd.
■ I de flesta moderna kök finns endast en
arbetsbänk och under den finns skåp
och elektriska maskiner inmonterade. I
detta fall ska man ta bort diskmaskinens
ovansida genom att skruva loss skruvarna
under den bakre kanten på maskinen
(fig. 6).
■ Maskinens ovansida är specialbehandlad
och kräver ingen särskild skötsel. Den är
slagtålig, reptålig och inte känslig för
fläckar (fig. 5).
■ Höjden blir då 82 cm, vilket är i enlighet
med internationella bestämmelser (ISO),
och diskmaskinen passar då precis
under köksbänken (fig. 7).
■ Arbetsytan kan lätt justeras till samma
höjd som de andra köksskåpen genom
att man flyttar den i steg om 5 mm (högst
25 mm totalt).
■ För att justera höjden, vrid de två
skruvarna på baksidan och justera till
önskad höjd (fig. 6).
VATTENAVHÄRDARE
Om ditt vatten motsvarar steg 0 behöver
du inte använda något salt för avhärdning.
Du behöver inte heller tänka på någon
inställning eftersom ditt vatten är mjukt.
Vatten innehåller kalk och mineraler i
mängder som kan variera kraftigt från den
ena platsen till den andra. Dessa ämnen
lämnar fläckar och märken på disken. Ju
mer det finns av dessa ämnen i vattnet,
desto hårdare är vattnet. Diskmaskinen är
försedd med en avhärdningsanordning som
med hjälp av ett speciellt avhärdningssalt
ger mjukt vatten för diskningen.
Avhärdaren kan behandla vatten med
hårdhet upp till 60°fH (fransk gradering)
eller 33°dH (tysk gradering) genom fem
olika inställningar.
Uppgift om vattnets hårdhet där du bor
kan du få från det lokala vattenverket.
Ställ in avhärdaren efter vattnets hårdhetsgrad
enligt följande:
1. Lyft ut underkorgen. Skruva loss och
avläg sna locket från saltbehållaren i
karets botten (fig A ”1”).
2. Vrid väljaren till rätt läge med hjälp av
skruvmejsel eller kniv.
TYP 1
Avhärdarens inställning
Nedanstående tabell visar hur avhärdaren
ska ställas in för olika hårdhetsgrader på
vattnet.
5
6
* Avhärdaren är vid leveransen ställd i läge 2,
eftersom detta passar i de allra flesta fall.
7
598
556/573
Steg
Oppning av luckan
Stängning av luckan
Stick in handen i fördjupningen och dra.
Om maskinen skulle öppna sig under drift
finns det en elektrisk säkerhetsanordning
som automatiskt stänger av allting.
Lägg ner korgarna i maskinen.
Se till att båda roterande armar kan snurra
runt utan att hindras av bestick, lerkärl eller
pannor.
Stäng luckan och tryck till för att vara säker
på att den är helt stängd.
VIKTIGT
För att maskinen skall arbeta på rätt
sätt, bör man inte öppna luckan
under drift.
36
0
1
*2
3
4
Vattnets
hårdhet
Vattnets
hårdhet
°fH
(fransk)
°dH
(tysk)
0-9
10-30
31-40
41-50
51-60
0-5
6-16
17-22
23-27
28-33
TYP 2
salt
Avhärdaren
Antal
för
s inställning diskningar
avhärdning
NEJ
JA
JA
JA
JA
37
FRI
Läge N°1
Läge N°2
Läge N°3
Läge N°4
50
40
30
20
på mellan 1,5 och 1,8 kg och bör fyllas
på med jämna mellanrum enligt
vattenavhärdarens anvisningar.
Påfyllning av salt
■ På diskmaskinens botten finns en
behållare för avhärdningssalt.
VIKTIGT
(Endast vid första start)
När maskinen används första
gången och saltbehållaren har
fyllts, måste vatten fyllas på tills
behållaren svämmar över.
■ Det är viktigt att man endast använder
salt som är särskilt avsett för diskmaskiner.
Andra sorters salt innehåller små
mängder av olösliga partiklar som på
sikt kan försämra avhärdarens effekt.
Justering av den övre
korgen
Vid diskning av stora tallrikar med en
diameter på 27 - 31 cm i den nedre korgen,
måste den övre korgen placeras i sitt övre
läge. Gör så här:
1. Sväng de främre stopparna “A” utåt;
A
■ När salt behöver tillsättas skruvar du av
behållarens lock och fyller på den.
2. Dra ut korgen och placera den i sitt övre
läge;
■ När du gör det kommer lite vatten att
svämma över, men fortsätt ändå att
tillsätta salt tills behållaren är full. Sedan
torkar du av randen av överskottssalt
och skruvar på locket.
3. Lägg stopparna “A” tillbaka i sitt
ursprungliga läge.
När korgen är i sitt övre läge, kan kärl med
en diameter större än 20 cm inte diskas i
korgen eller mobila stöd användas.
■ När du har fyllt på salt bör du köra
igenom ett fullständigt diskprogram
eller programmet KALLSKÖLJNING.
Saltfördelaren har en kapacitet
A
Saltnivåindikering
På denna modell är locket ogenomskinligt
och du bör då kontrollera saltnivån
med jämna mellanrum allt efter
vattenavhärdarens inställning.
VIKTIGT
En vit slöja på diskgodsets yta är ett
tecken på att saltbehållaren måste
fyllas. Slöjan kan också bero på
diskmedlet.
38
39
■ Skålar av plast kan också placeras i
överkorgen. Det är skäl att klämma fast
dem med tyngre kärl, så att de inte
svänger runt av vattentrycket.
PACKNING AV KORGARNA
Överkorgen
A
■ Överkorgen har en sådan form att den är
mycket lätt att fylla. Vid behov rymmer
den upp till 24 tallrikar i två rader eller 30
glas i fem rader.
■ På sidorna i överkorgen finns hyllor för
koppar som vid behov kan fällas upp.
När hyllorna är nedfällda lämpar de sig
för kaffe- och tekoppar, små skålar,
förskärare och långa bestick. Glas med
fot kan hängas upp på kanterna.
Under hyllorna placeras glas, koppar eller
assietter.
Figurerna 1, 2 och 3 visar hur diskgodset kan
placeras i korgarna.
1
E
C
B
D
Underkorgen
■ Kastruller, ugnsformar, sopp- och
salladsskålar, karotter, middags- och
sopptallrikar och slevar kan placeras i
underkorgen.
■ I överkorgen kan också placeras tallrikar
om hyllorna är uppfällda.
Tallrikarna placeras vertikalt så att bottnarna
är vända mot maskinens bakre vägg och
att det blir ett tomt utrymme mellan varje
tallrik.
F
A
■ Ställ bestickkorgen i underkorgen (fig. 3)
och se till att besticken inte kommer i
vägen för de roterande armarna.
■ Det är en god idé att ställa tallrikar av
samma storlek tillsammans, så att
utrymmet utnyttjas maximalt.
VIKTIGT
Underkorgen har en säkerhetsspärr så
att man kan dra ut den utan risk, även
när den är helt fylld med diskgods. När
man fyller på salt, rensar filtret eller
rengör maskinen måste dock korgen
tas ut helt ur maskinen.
■ Tallrikarna kan antingen placeras i en rad
(fig. 1) eller i två rader (fig. 2).
■ Det är bäst att ställa stora tallrikar (cirka
27 cm och större) längst in och luta dem
en aning. Då går det lättare att föra in
korgen i maskinen.
Överkorg (fig. 2)
A = sopptallrikar
B = varmrättstallrikar
C = deserttallrikar
D = assietter
E = koppar
F = glas med fot
G = glas
H = enkel bestickkorg
2
■ Ställ bestick i bestickhållaren av plast
med handtagen uppåt.
B
C
G D
H
3D
F E
F
F
A G
E
B
4
40
Överkorg (fig. 1)
A = sopptallrikar
B = varmrättstallrikar
C = deserttallrikar
D = assietter
E = koppar
F = glas
C
Underkorg (fig. 3)
A = medelstor kastrull
B = stor kastrull
C = stekpanna
D = lock
E = uppläggningsfat
F = bestick
G = ugnsformar
För att uppnå ett gott diskresultat är det viktigt att
diskgodset placeras rätt.
Bestickkorg (fig. 4)
Bestickkorgen består av två separata delar, varför
besticken kan placeras på flera olika sätt.
Höger och vänster del kan lösgöras från varandra
genom att de förs åt varsitt håll.
41
INFORMATION FÖR TESTANSTALTER
Halv disk i Övre korgen
Programjämförelse (Standarddiskprogram EN 50242)
(se programlistan)
1. Överkorgen: i nedre läge
2. Normalt packad maskin
3. Dosering av sköljmedel: 6
A
1
4. Dosering av diskmedel:
- 8 g fördisk;
- 22 g huvuddisk.
12 Påfyllning av diskgods (EN 50242)
G
Korrekt påfyllning av disk visas i fig. 5 för överkorgen, i fig. 6 för underkorgen och i
fig. 7 för bestickkorgen.
5
G
C
E
C
H
B
C
I
D F
H
A
6
L
Q
M
N
P
Överkorg (fig. 5)
A = 5+5+2 glas
B = 12 assietter
C = 4 + 4 + 4 koppar
D = liten skål
E = medelstor skål
F = stor skål
G = 1 + 1 gaffel
H = 1 + 1 serveringssked
I = 3 + 3 + 3 + 3 dessertskedar
L = 3 + 3 + 3 + 3 teskedar
N
B
D
C
H
F
I
A
E
2
C
D
F
E
B
H
I
G A
Underkorg (fig. 6)
M = 8 + 4 sopptallrikar
N = 11 + 1 varmrättstallrikar
O = 12 deserttallrikar
P = uppläggningsfat
Q = bestick
1/2 blandad fyllning (fig. 1)
A = glas
B = koppar
C = djupa tallrikar
D = desserttallrikar
E = tefat
F = kastroll/gryta
G = stekpanna
H = skål, mellan
I = skål, liten
1/2 Standardfyllning (fig. 2)
A = 6 glas
B = 6 kopp
C = uppläggningsfat
D = 6 djupa tallrikar
E = 6 middagstallrikar
F = 6 desserttallrikar
G = 6 tefat
H = skål, mellan
I = skål, liten
Bestick placeras i bestickkorgen i den nedre korgen.
M
7
R
O
Bestickkorg (fig. 7)
Placera sidohållarna i nedre läget och fyll
dem med 6 + 6 knivar (R).Placera bestick med
handtagen nedåt i resterande utrymmen.
Du bör inte ställa mer än två olika slags
bestick i samma fack.
42
43
■ effekten hos sådana diskmedel som
innehåller vattenmjukgörare eller sköljmedel,
sammanhänger med vattnets hårdhetsgrad.
Kontrollera att Ert vattenledningsvatten
har en hårdhetsgrad som ligger inom de
gränser som anges på diskmedelsförpackningen.
DOSERING AV DISK- OCH
SKÖLJMEDEL
Att fylla på diskmedelsbehållaren
VIKTIGT
Det är nödvändigt att använda speciellt
maskindiskmedel för att diska.
I maskinen får användas diskpulver,
flytande diskmedel eller diskmedel i
tablettform.
B
När du har fyllt på diskmedlet i behållaren
stänger du locket genom att först skjuta det i
sidled (1) och sedan trycka på det (2) tills det
klickar på plats.
”NEOPHOS” ger bra resultat och är lätt att
få tag på.
I vissa fall kan användningen
kombinationsdiskmedel leda till:
Om Ni upplever sådana problem, rekommenderar
vi att Ni använder separata disk- och
sköljmedel samt separatv vattenmjukgörare.
På det sättet försäkrar Ni Er om att vattenmjukgöraren fungerar klanderfritt i Er
diskmaskin.
Vänligen observera att övergången till
separat vattenmjukgörare (salt) från
kombinationsdiskmedel fordrar några
diskomgångar innan vattenmjukgöraren
fungerar effektivt.
av
VIKTIGT
Problem som uppstår till följd av
användning av ovan nämnda ämnen,
omfattas inte av våra garantiåtaganden.
■ kalkavlagring på kärl eller i diskmaskinen;
■ försämrat disk- eller torkningsresultat.
Olämpliga diskmedel (till exempel sådana
som är avsedda för handdisk) innehåller
inte rätt ämnen för användning i diskmaskiner
och hindrar maskinen från att fungera
tillfredsställande.
Att fylla på sköljmedelsbehållaren
Normal diskning
Eftersom alla diskmedel inte är likadana
skall du läsa instruktionerna på paketet. Vi
vill bara påminna användarna om att alltför
lite diskmedel inte rengör disken or dentligt,
medan allför mycket diskmedel är slöseri
och ger ändå inte ett bättre resultat.
Diskmedelsbehållaren finns på insidan av
dörren (fig. A “2”).
Om behållarens lock är stängt, tryck på
knappen (A) så att det öppnas.
Efter avslutad diskning är locket alltid öppet
och behållaren är klar för nästa påfyllning.
VIKTIGT
Använd inte mer diskmedel än
nödvändigt, så sparar du pengar och
skonar miljön.
VARNING!
När du fyller den undre korgen måste
du se till att inga tallrikar eller annat
hamnar i vägen för diskmedelsfacket.
Mängden diskmedel varierar beroende på
hur smutsig disken är och på vilket slag av
disk det är fråga om. Vi rekommenderar
20÷30 g diskmedel i diskmedelsbehållarens
fack för huvuddiskmedel (B).
VARNING!
VIKTIGT MEDDELANDE TILL ANVÄNDARE
AV KOMBINATIONSDISKMEDEL.
Till dem som använder kombinationsdiskmedel
(innehållande vattenmjukgörare och/eller
sköljmedel), lämnar vi följande rekommendation:
■ bekanta Er omsorgsfullt med tillverkarens
instruktioner på diskmedelsförpackningen;
■ vissa kombinationsdiskmedel, speciellt
sådana som innehåller sköljmedel, ger
bästa resultat då de används med vissa
specialprogram;
A
44
C
Sköljmedlet, som släpps ut automatiskt
under den sista sköljcykeln, hjälper disken
att torka snabbt och undviker bildandet av
fläckar.
Behållaren för sköljmedel sitter till vänster
om diskmedelsbehållaren (fig. A "3").
Du öppnar locket genom att trycka på det
räfflade märket och samtidigt dra upp
fliken.
Använd sköljmedel som är särskilt avsett
för diskmaskiner.
Du kan kontrollera nivån på sköljmedlet med
hjälp av indikatorögat mitt på behållaren (C).
FULL
TOM
Mørk
Lys
Sköljmedelsdoseringen
kan regleras från 1 till 6
Reglaget (D) sitter under locket och kan
vridas med hjälp av ett mynt.
Det rekommenderade läget är 4.
Vattnets kaekstensinnehåll har stor
inverkan på bildandet av beläggningar och
torkningsresultatet.
Därför är det viktigt att reglera mängden
sköljmedel för att uppnå goda diskningsresultat. Men, om det bildas ränder efter
diskningen, så skall man minska mängden
med en position. Om det bildas vitaktiga
fläckar, så skall man öka mängden med en
position.
D
45
RENGÖRING AV FILTREN
ALLMÄNNA RÅD
Filtersystemet (fig. A ”4”) består av:
1
en central behållare som samlar upp
större partiklar;
Sparsamhet
■ Om du vill utnyttja diskmaskinen så
effektivt som möjligt ställer du in disken
direkt efter varje måltid och kör vid
behov en kallsköljning för att mjuka upp
eventuella matrester och avlägsna dem
från varje ny omgång diskgods.
Först när diskmaskinen är full startar du
ett fullständigt diskprogram.
För optimalt RESULTAT
■ Innan du ställer in diskgodset i
maskinen bör du avlägsna alla
matrester (ben, räkskal, rester av kött
eller grönsaker, kaffesump, fruktskal,
cigarrettaska, tandpetare etc.) så att
inte filtren, avloppet eller spolarmarnas
munstycken täpps till.
ett plant trådnät som hela tiden filtrerar
diskvattnet;
ett mikrofilter under trådnätet med uppgift
att samla upp de allra minsta partiklarna för
att säkerställa perfekt sköljning.
■ Om disken inte är så hårt smutsad eller
om korgarna inte är riktigt fulla väljer du
ett ekonomiprogram och kör det enligt
anvisningarna.
■ Försök inte skölja tallrikarna rena innan
du ställer dem i maskinen.
■ För att få bästa möjliga resultat vid varje
disk bör filtren kontrolleras och rengöras
efter varje diskning.
Vad skall du inte diska
■ Kastruller och ugnsformar med
fastbrända matrester bör ligga i blöt ett
tag före diskning.
■ För att avlägsna filtret, vrid bara
handtaget moturs (fig. 1).
■ Det finns vissa saker som inte lämpar
sig för diskning i diskmaskin.
Vi rekommenderar inte diskning av
plastartiklar som inte tål hög värme,
bestick med trä- eller plastskaft, stekpannor
med trähandtag, föremål av aluminium
eller kristall eller blyat glas.
2
■ För att underlätta rengöringen är den
centrala behållaren avtagbar (fig. 2).
■ Lägg i disken så att den smutsig sidan
är nedåt.
■ Avlägsna nätfiltret (fig. 3) och tvätta
hela enheten under rinnande vatten.
Använd en liten borste om så behövs.
■ Vissa dekorationer kan blekas. Därför
är det säkrast att först diska ett av
föremålen för att se hur det tål
maskindisk innan alla läggs in i maskinen.
■ Placera disken så att kärlen inte tar i
varandra.
Diskresultatet är då bättre.
■ Med det självrensande mikrofiltret
reduceras underhållet, och filterenheten
behöver bara kontrolleras var fjortonde
dag. Det är dock lämpligt att efter varje
diskning kontrollera att den centrala
behållaren och nätfiltret inte blivit igensatta.
■ Det är också skäl att inte lägga in
silverbestick med handtag av stål som
inte är rostfritt i diskmaskinen, eftersom
det kan leda till en kemisk reaktion.
■ Efter att diskmaskinen laddats, se till att
spolarmarna kan rotera fritt.
■ Kastruller och disk som är mycket
smutsig eller har vidbrända matrester
måste fördiskas med vatten och diskmedel.
VARNING!
När du har rengjort filtren bör du
kontrollera att de är korrekt hopsatta
och att nätfiltret är rätt placerat i
diskmaskinens botten.
VIKTIGT
När du köper nya kärl eller bestick,
skall du alltid kontrollera att de lämpar
sig för maskin.
3
■ För diskning av silverbestick:
Kontrollera att filtret skruvats fast
medurs så att det sitter ordentligt i
nätet, eftersom dålig fattning hos filtret
kan inverka negativt på maskinens
effektivitet.
Praktiska tips
a) skölj omedelbart efter användningen,
speciellt om det kommit i kontakt
med majonnäs, ägg, fisk etc;
■ Undvik dropp från det övre stället
genom att ta ut det undre stället först.
b) häll inte diskmedel direkt på silvret;
VIKTIGT
Använd aldrig diskmaskinen utan filter.
■ Om disken ska stå kvar i maskinen en
stund, bör du lämna luckan på glänt så
att luften kan cirkulera och disken torkar
bättre.
c) låt inte silvret komma i kontakt med
andra metaller;
46
47
RENGÖRING OCH
UNDERHÅLL
1
1b
BESKRIVNING AV PANEL
■ Rengör diskmaskinens utsida med en
fuktig trasa. Använd inte lösningsmedel
eller slipmedel.
E
■ Diskmaskinen behöver inget speciellt
underhåll, eftersom behållaren är
självrengörande.
■ Luckans insida bör regelbundet rengöras
med en fuktig trasa för att ta bort matrester
och sköljmedel.
2
■ Det är tillrådligt att ta bort kalkstens
avlagringar eller smuts med jämna
mellanrum genom att göra en tomkörning;
lägg i ett glas vinäger i behållarens
botten och välj findisk.
■ Om du trots normal rengöring av filtren
finner att tallrikar eller kastruller inte är
ordentligt diskade eller sköljda, bör du
kontrollera att sprutmunstyckena på
spolarmarna (fig. A ”5”) inte är tilltäppta.
Om de är tilltäppta, bör du rengöra dem på
följande sätt:
A B
C
D
A
Knapp för halvfull maskin
D
Pogramväljare
B
"PÅ/AV"-knapp
E
Indikatorlampa "DISKAR"
C
Lucköppning
NÄR PROGRAMMET ÄR
AVSLUTAT
1. Avlägsna den övre spolarmen genom att
vrida den till stoppläget som markeras
med en pil (fig. 1b). Skjut den uppåt
(fig. 1) och håll kvar den där uppe och
skruva medurs tills den lossnar.
Montera den igen på samma sätt
genom att skruva moturs. Den undre
spolarmen lossar du genom att bara dra
den uppåt (fig. 2).
Efter varje disk är det nödvändigt att
stänga av vattentillförseln och att stänga av
maskinen genom att trycka På/Av knappen
till Av läget.
Om maskinen inte skall användas under en
tid, är det tillrådligt att följa dessa regler:
DIMENSIONER:
2. Tvätta spolarmarna under rinnande
vatten tills munstyckena är rena.
1. Gör en tomkörning med diskmedel för
att göra rent maskinen från beläggningar.
3. När du är klar, sätt tillbaka spolarmarna i
deras ursprungliga läge och kom ihåg att
placera den övre vid stoppläget och
skruva fast ordentligt.
2. Dra ur elkontakten.
Höjd
Djup
Bredd
Djup med öppen dörr
4. Fyll på sköljmedelsbehållaren.
TEKNISKA DATA:
■ Både luckans insida och maskinens
innerbehållare är tillverkade av rostfritt
stål. Det kan ändå bli ibland spär av
oxidation på ytan som ofta beror på hög
salthalt i vattnet.
5. Låt luckan vara något öppen.
EN 50242 kuvert som kan laddas
Kapacitet med pannor och tallrikar
Vattenledningstryck
Säkring
Maximal laddning
Spänning
Med toppskiva
Utan toppskiva
85
60
60
120
82
56,3
59,8
117
cm
cm
cm
cm
3. Stäng av vattenkranen.
6. Håll rent i maskinens inre.
7. Om temperaturen där maskinen står
sjunker under noll, kan det hända att
vattnet i rören fryser. Vänta minst ett
dygn efter det att temperaturen stigit
över noll igen innan du använder
maskinen.
■ Dessa fläckar kan tas bort med milt
tvättmedel; använd aldrig klorhaltigt
medel eller repande stålull.
48
12
8 personer
Min. 0,08 - Max 0,8 MPa
(se märkplåten)
(se märkplåten)
(se märkplåten)
49
PROGRAMVAL OCH
SPECIALFUNKTIONER
Avbryta ett program
Vi rekommenderar dig inte att öppna
luckan medan programmet pågår, särskilt
under huvudprogrammet för disk och under
den heta sköljningen på slutet.
Diskmaskinen stoppas dock automatiskt
när du öppnar luckan.
När luckan öppnas medan ett program
pågår börjar indikatorlampan "DISKAR"
blinka tills du stänger luckan igen.
Programmet startas då om från där det
avbröts.
(Används tillsammans med
programguide)
Programinställningar
VARNING!
Innan du ställer in ett program måste
programväljaren vara i läget "RESET"
(återställning) och indikatorlampan
"DISKAR" (
) måste vara släckt.
Kontrollera att knappen "PÅ/AV" ( )
är intryckt.
VARNING!
Diskmaskinen är utrustad med ett
översvämningsskydd som tömmer ut
överflödigt vatten om ett problem
uppstår.
Ställa in nytt program
VIKTIGT
Diskmaskinen är utrustad med ett
översvämningsskydd som tömmer ut
överflödigt vatten om ett problem
uppstår.
När du vill ställa in ett nytt program MÅSTE
du vrida programväljaren till läget "RESET"
och vänta tills indikatorlampan "DISKAR"
har slocknat.
Felsökning
När du ställer in ett diskprogram kan
indikatorlampan "DISKAR" börja blinka
mycket snabbt (och summersignalen hörs)
om elektroniken upptäcker en felaktig
programfunktion.
I detta fall vrider du programväljaren till
läget "RESET" så att indikatorlampan
"DISKAR" slocknar. Sedan kan du ställa in
önskat program.
Om problemet kvarstår kontaktar du
servicecentret.
VARNING!
För att översvämningsskyddet ska
fungera korrekt bör du inte flytta eller
luta diskmaskinen medan den är i
gång.
Om du behöver flytta eller luta
diskmaskinen bör du först se till att
programmet är klart och att inget
vatten finns i tanken.
Vill du ändra eller avbryta pågående
program gör du som följer:
Tryck på knappen "PÅ/AV" för att börja
ställa in programmet: Vrid sedan knappen
(med- eller moturs) tills pekaren (
) är i
linje med symbolen för önskat program.
Efter cirka fyra sekunder börjar
indikatorlampan "DISKAR" lysa.
Vrid programväljaren till läget "RESET".
Efter ett par sekunder slocknar
indikatorlampan "DISKAR".
Nu kan du göra en ny inställning.
VARNING!
Kontrollera att det finns diskmedel i
maskinen innan du startar det nya
programmet. Fyll på diskmedel vid
behov.
VIKTIGT
Medan programmet pågår stannar
programväljaren kvar i valt läge och
FLYTTAS INTE.
Om någon form av strömavbrott skulle
inträffa medan diskmaskinen körs,
lagrar ett särskilt minne det valda
programmet, och när strömmen
kommer tillbaka fortsätter programmet
där det avbröts
Tillvalsknapp
Knapp för halvfull maskin
Programslut
Genom att trycka på denna knapp är det
möjligt att diska en mindre mängd
diskgods. då används den övre korgan till
tallrikar och bara besticket diskas i den
nedre korgen. Det spar vatten och energi,
och det går också åt mindre diskmadel.
Mot slutet av programmet börjar
indikatorlampan "DISKAR" blinka.
Vrid programväljaren till läget "RESET",
vänta tills indikatorlampan "DISKAR"
slocknar och tryck på knappen "PÅ/AV".
50
51
LISTA ÖVER PROGRAM
INTENSIV 75°C
Passar hårdsmutsad disk.
UNIVERSAL 65°C
Passar normalsmutsad disk av tallrikar och
grytor.
DAGLIG 70°C
Passar daglig rengöring av normalsmutsad
disk, som diskas direkt efter måltiden (max. 8
kuvert).
EKO 45°C
Energisparprogram som passar normalsmutsad disk. Använder diskmedel med
enzymer.
Programmet följer standarden EN 50242.
SKONSAM 45°C
Passar känsligt porslin och glas. Passar
också daglig rengöring av lättsmutsad disk,
utom grytor.
SNABB 32' 50°C
Snabbprogram för disk direkt efter måltid.
För 4/6 kuvert.
Disk med fördisk
•
••
••
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• •
• •
• •
• •
•
Varm sköljning med
sköljmedel
Kall anden
sköljning
75°C
• • •
65°C
•
70°C
45°C
45°C
50°C
N/A = INGA ALTERNATIV
Om du väljer diskprogrammet "INTENSIV" bör du lägga till 20 g (1 matsked) extra diskmedel
direkt i maskinen. Lägg till 5 g för programmet "DAGLIG".
52
Kall första sköljning
Huvuddisk
Kall fördisk
Varm fördisk
Kontrollera
saltbehållare
Kontrollera behållare
för sköljmedel
Rengör filter för
koppar och tallrikar
Tvättmedel för
disk
•
•
••••• •
53
•
•
•
•
•
•
Knapp för halvfull
maskin
Kort och kall avsköljning av disk som lagrats
i diskmaskinen i väntan på att den ska fyllas.
Med kallt vatten (15°C)
-Tolerans ± 10%-
KALLSKÖLJNING
Tvättmedel för
blötläggning
Beskrivning
Program
Genomsnittlig Specialfunktion
disktid
i drift
i minuter
Komplett program
Att göra
5
N/A
120
JA
95
JA
60
JA
140
JA
80
JA
32
N/A
VATTENSTOPP-SYSTEM
LOKALISERING AV MINDRE FEL
Vattenslangen är försedd med ett vattenstopp-system. Om den invändiga slangen
går sönder till följd av naturligt slitage, blockerar systemet för vattentillförsein till
apparaten.
Felet visas med röd markering i det lilla fönstret “A”.
Vattenkranen skall då stängas och slangen bytas ut.
Om slangen inte är tillräckligt lång för en korrekt anslutning, måste den bytas mot en
längre.
Slangar finns på närmaste Servicecenter.
Om diskmaskinen inte fungerar som den skall bör du kontrollera följande innan du
kontaktar service:
FEL
1 - Maskinen fungerar inte
alls
Antitwist
säkerhetskoppling
(tryck och vrid för att
avlägsna
packningen).
2 - Maskinen drar inte in
vatten
A
3 - Maskinen pumpar inte
ut vatten
4 - Maskinen pumpar ut
vatten hela tiden
Packning med filter.
Den röda varningssignalen
visar att
översvämningsskyddet
har aktiverats.
54
5 - Man hör inte att
spolarmarna roterar
6 - En eller flera lysdioder
blinkar snabbt (på
maskiner utan display).
MÖJLIG ORSAK
ÅTGÄRD
Stickkontakten är inte intryckt
Luckan är öppen
Sätt i stickkontakten
Stäng luckan
O/I knappen är inte intryckt
Ingen elektricitet
Tryck in knappen
Kontrollera
Se möjliga orsaker till fel 1.
Kontrollera
Vattenkranen är stängd
Vrid på kranen
Programväljaren står inte i rätt
läge
Ställ programväljaren i rätt läge
Inloppsslangen är böjd
Räta ut slangen
Inloppsslangens filter är tilltäppt
Rengör filtret i slangens ena
ände
Filtret är smutsigt
Rengör filtret
Avloppsslangen är böjd
Räta ut slangen
Avloppsslangens förlängning är
inte rätt ansluten
Följ noga anvisningarna för
anslutning av avloppsslangen
Avloppsanslutningen på väggen
är riktad nedåt i stället för uppåt
Kontakta en tekniker
Läget för avloppsslangen är fór
lågt
Lyft avloppsslangen till minst
40 cm över golvnivå
För mycket diskmedel
Kontrollera
Minska mängden diskmedel.
Använd lämpligt diskmedel
Filtren är mycket smutsiga
Något hindrar armen från att
rotera
Rengör filtren
Vattenkranen stängd.
Slå ifrån maskinen.
Vrid på kranen.
Återställ förloppet (reset).
55
FEL
7 - Disken är bara delvis
rengjord
8 - Det finns vita fläckar på
diskgodset
MÖJLIG ORSAK
ÅTGÄRD
Se möjliga orsaker till fel 5.
Kontrollera
Kastrullerna blir inte
rena i botten
Låt kastrullerna stå ett tag med
vatten i först, så att matresterna
löser upp sig
Kastrullerna blir inte rena kring
kanten
Ställ kastrullerna på ett annat
sätt
Spolarmarna är delvis tilltäppta
Lösgör spolarmarna genom att
lossa ringmuttrarna medurs och
skölj dem i rinnande vatten
Diskgodset har inte ställts in rätt Ställ inte disken för tätt
Avloppsslangens mynning är
under vatten
Lyft upp avloppsslangens
mynning ur vattnet
Fel mängd diskmedel har
tillsatts, eller också är diskmedlet
gammalt och hopklumpat
Tillsätt rätt mängd diskmedel med
hänsyn till hur hårt smutsad disken
är, byt diskmedel vid behov
Diskprogrammet är inte
grundligt nog
Välj ett mer effektivt program
Disken i underkorgen är inte
ren
Tryck ner knappen för halvfull
maskin
Vattnet är för hårt
Kontrollera salt- och
sköljmedelsnivä och reglera
mängden. Skulle felet fortsätta,
kontakta service
Diskgodset slår emot värtannat.
Fördela diskgodset bättre
Spolarmen slår emot diskgodset.
Fördela diskgodset bättre
Pålig ventilation
Öppna Lucan på glänt efter
disk
9 - Oväsen under disc
10 - Diskgodset inte helt
torrt
OBS: Skulle något av ovanstående fel uppstå, bör eventuelle matrester avläganas för hand, eftersom
torkningen i maskinen bränner fast matresterna och en ny disk i maskinen inte kan avlägana dem.
Fortsätter felet, kontaktas vårt servicecenter. kom ihåg att ange maskinens modellnummer som star på
maskinens frontpanel aller på köpekvittot. Det underlåtter och framskyndar ev service.
Tillverkaren påtager sig inget ansvar för tryckfel i denna bruksanvisning. Tillverkaren förbehåller
sig också rätten att göra förändringar av produkten så länge dess viktigaste egenskaper inte förändras.
56
Onneksi olkoon!
TAKUU
Sisältö
Ostamalla
tämän
Candyastianpesukoneen olet osoittanut, että
et tyydy kompromisseihin: haluat vain
parasta.
Olemme iloisia voidessamme esitellä
Sinulle tämän uuden astianpesukoneen,
joka on vuosia kestäneen tutkimuksen
ja alalla saamamme pitkän kokemuksen
tulos. Tämän olemme tehneet yhdessä
kuluttajien kanssa. Olet valinnut tämän
pesukoneen laadun, kestävyyden ja
ainutlaatuiset ominaisuudet.
Candyn laajaan kodinkonevalikoimaan
kuluvat
myös
pesukoneet,
astianpesukoneet,
kuivaavat
pesukoneet, liedet, kuivausrummut,
uunit ja keittotasot, jääkaapit ja
pakastimet. Pyydä kauppiaaltasi
täydellinen Candy-laitteiden luettelo.
Lue tämä käyttöohje huolellisesti. Saat
tärkeitä tietoja astianpesukoneesi
turvallisesta asennuksesta, käytöstä ja
huollosta, sekä hyödyllisiä neuvoja
astianpesukoneesi hyödyntämisestä
parhaalla mahdollisella tavalla.
Säilytä käyttöohje huolellisesti, jotta
voit turvautua siihen tarvittaessa.
Tämän laitteen mukana toimitetaan
takuutodistus,
jonka
perusteella
teknistä tukipalvelua voi käyttää
ilmaiseksi.
Säilytä ostokuitti. Säilytä se huolellisesti
ja näytä korjaajalle huollon yhteydessä.
Turvalaitteet
Asentaminen
Vedenpehmennin
Yläkorin säätö
Koneen täyttö
Laboratorion testitulokset
Pesu puolitäytöllä
Pesu- ja huuhteluainelokeron käyttö
Suodattimien puhdistus
Yleisohjeita
Koneen puhdistus ja hoito
Koneen säätimet
Tekniset tiedot
Ohjelmanvalinta ja erikoistoiminnot
Pesuohjelmat
Aquastop-järjestelmä
Tarkistuslista
sivu
sivu
sivu
sivu
sivu
sivu
sivu
sivu
sivu
sivu
sivu
sivu
sivu
sivu
sivu
sivu
sivu
60
61
65
67
68
70
71
72
74
75
76
77
77
78
80
82
83
Kuva A
5
1
4
2
3
Lue ohjekirja huolellisesti, sillä se sisältää tärkeätä tietoa astianpesukoneen turvallisesta
asentamisesta, käytöstä ja ylläpídosta, Lisäksi saat hyödyllisiä vinkkejä, kuinka saat
koneesta suurimman hyödyn.
Säilytä ohjekirja huolellisesti myöhempää tarvetta varten.
58
59
TURVAOHJEET
ASENNUS
VAROITUS!
Veitset ja muut teräväkärkiset
ruokailuvälineet
on
asetettava
koriin terä alaspäin tai sijoitettava
vaaka-asentoon.
Seuraavat turvaohjeet ovat perusohjeita,
jotka koskevat kaikkia kodinkoneita.
Asennus
■ Varmista, että koneen pistoke sopii
pistorasiaan. Jos näin ei ole, pyydä
ammattitaitoista sähkömiestä vaihtamaan
pistorasia sopivaan ja varmistamaan,
että pistorasiaan johtavat kaapelit on
mitoitettu vastaamaan koneen tehontarvetta.
Päivittäinen käyttö
■ Tämä astianpeukone on suunniteltu vain
kotitalouskäyttöön.
■ Varmista, ettei astianpesukone vahingoita
virransyöttökaapelia.
Sähköliitäntä
(Tekniset tiedot)
■ Kun pakkaus on purettu, säädä jalat
oikeaan korkeuteen ja kiristä sen jälkeen
kiristysmutterit. Jotta astianpesukone
toimii moitteettomasti, sen tulee olla
säädetty vaakatasoon. Säädä etujaloista
niin, että koneen kallistus on korkeintaan
2 astetta.
Tämä
laite
täyttää
kansainväliset
turvallisuusstandardit,
ja
siinä
on
maadoitettu pistoke.
■ Jos konetta tarvitsee siirtää pakkauksen
purkamisen jälkeen, älä nosta sitä
pohjasta oven kohdalta. Seuraa kuvassa
annettuja ohjeita. Avaa luukku raolleen
ja nosta konetta sen yläreunasta.
1. pistorasia
maadoitettu;
Ennen laitteen kytkemistä pistorasiaan on
tärkeää varmistaa, että:
■ Mikäli joudut vaihtamaan virransyöttökaapelin
niin käytä valtuutettua huoltoliikettä.
VAROITUS!
Varmista,
että
tuotteesi
asianmukaisesti maadoitettu.
■ Jos talouteen on asennettu vedenpehmennyslaite,
astianpesukoneessa
olevaan vedenpehmentimeen ei tarvitse
lisätä suolaa.
■ Älä koske koneeseen, jos kätesi tai
jalkasi ovat märät tai kosteat.
■ Jos kone lakkaa toimimasta tai toimii
huonosti, katkaise virran ja veden saanti.
Älä ryhdy korjaamaan konetta itse. Vain
valtuutettu huoltoliike saa korjata koneen,
ja ainoastaan alkuperäisten varaosien
käyttö on sallittua. Näiden ohjeiden
noudattamatta jättäminen saattaa vaarantaa
astianpesukoneen käyttöturvallisuuden.
■ Älä koske koneeseen ollessasi paljain
jaloin.
■ Älä irrota pistoketta pistorasiasta vetämällä
johdosta tai siirtämällä konetta.
■ Älä jätä konetta alttiiksi sään vaikutuksille
(sateeseen, auringonpaisteeseen ym.).
Valmistaja ei vastaa mahdollisista
vahingoista,
mikäli
käytetään
maadoittamatonta pistorasiaa.
TÄRKEÄÄ
Astianpesukonetta sijoitettaessa on
pidettävä huoli, että koneen pohjassa
olevia ilmankiertoaukkoja ei tukita
esim. matolla.
Tämä tuote täyttää direktiivin
89/336/EEC, 73/23/EEC mukaiset
määräykset ja myöhemmät muutokset.
Varmista, että koneen pistotulppa on
irrotettavissa asennuksen jälkeen.
Käytöstä poistaminen
■ Älä anna lasten (tai muiden, jotka eivät
osaa käyttää konetta) käyttää konetta
ilman valvontaa.
■ Tämä
astianpesukone
on
tehty
kierrätettävistä materiaaleista, jotta sen
käytöstäpoisto ei aiheuttaisi haittaa
ympäristölle.
■ Koneeseen tai astioihin pesuohjelman
päätyttyä jäänyttä vettä ei pidä niellä.
■ Jos haluat poistaa käytöstä vanhan
astianpesukoneen, irrota siitä luukku,
etteivät lapset voi jäädä ansaan sen
sisälle. Irrotettuasi pistokkeen pistorasiasta
katkaise virransyöttökaapeli.
■ Vaarojen
(esim.
vuotovaaran)
välttämiseksi luukkua ei pidä jättää auki.
■ Älä kolhi astianpesukoneen luukkua
vuotojen välttämiseksi.
60
on
Asianmukaisen
maadoituksen
puuttumisen huomaa siitä, että
laitteen metalliosia kosketettaessa
sähkövärinän voi tuntea häiriönpoistosuodattimen vuoksi.
■ Ruokailuvälineet puhdistuvat parhaiten,
kun ne asetetaan koriin kahvaosat
alaspäin.
Turvaohjeita
asianmukaisesti
2. virtalähde täyttää laitteen arvokilvessä
luetellut virrankulutusvaatimukset.
■ Astianpesukone on tarkoitettu tavanomaisten
keitto- ja ruokailuvälineiden pesuun.
Koneessa ei saa pestä esineitä, joissa
on bensiiniä, maalia, teräs- tai rautajauhetta,
syövyttävää kemikaalia, happoa tai emästä.
■ Sovittimien, haaroittimien ja/tai jatkojohtojen
käyttö ei ole yleensä suositeltavaa.
on
61
Vesiliitäntä
■ Poistovesiletku
voidaan
kiinnittää
vesialtaaseen, mutta se ei saa jäädä
veden alle, ettei vesi pääse virtaamaan
takaisin koneeseen sen ollessa
käynnissä (kuva 4Y).
Poistoletkun asentaminen
1
TÄRKEÄÄ
Laite on kytkettävä vesijohtoverkkoon uusilla letkuilla. Vanhoja
letkuja ei pidä käyttää.
■ Poistoletku tulee yhdistää viemäriin ja
varmistua, ettei letkussa ole taitteita
(kuva 4).
■ Asennettaessa astianpesukone työtason
alle on letkunkiinnitin kiinnitettävä
seinään työtason alle mahdollisimman
korkealle (kuva 4Z).
■ Viemäriliitännän tulee olla vähintään 40
cm:n korkeudella lattiasta ja sen
sisähalkaisijan on oltava vähintään 4 cm.
■ Sekä tulo- että poistovesiletku voidaan
ohjata joko vasemmalta tai oikealta.
■ Tarkasta, ettei tulo- ja poistoletkuissa ole
taitoksia. Jos veden tuloletkua joudutaan
jatkamaan,
voidaan
käyttää
pidennysosaa.
■ Hajulukon käyttö on suositeltavaa (kuva
4X).
TÄRKEÄÄ
Astianpesukone voidaan kytkeä joko
kylmään tai lämpimään veteen,
kunhan lämpötila ei ylitä 60° C.
■ Poistovesiletkua voidaan tarvittaessa
jatkaa 2,5 puoleen metriin saakka,
kunhan se sijoitetaan enintään 85 cm:n
korkeudelle lattiapinnasta. Jatkoletkuja
on saatavina huoltoliikkeistä.
■ Veden paineen tulee olla 0.08 ja 0.8 MPa
välillä. Mikäli paine on tätä alempi, ota
yhteyttä huoltoliikkeeseen.
2
■ Tulovesiletkun tulee olla kytketty vesihanaan
siten, että vedentulo voidaan katkaista
silloin, kun konetta ei käytetä. (kuva 1 B).
4
■ Astianpesukoneessa on 3/4 kierreliittimellä
varustettu vedentuloletku. (kuva 2)
■ Tulovesiletku “A” tulee yhdlstää 3/4”
kierteellä varustettuun hanaan “B” ja
kiristää huolellisesti. Tarkista liltoksen
pitävyys.
■ Tulovesiletkua voidaan tarvittaessa
jatkaa 2,5 metriin saakka. Jatkoletkuja
on saatavina huoltoliikkeistä.
3
■ Jos vedessä esiintyy kalkkia tai hiekkaa,
on suositeltavaa hankkia huoltoliikkeestä
asianmukainen suodatin (tuotenro
9226085) (kuva 3). Suodatin “D”
asennetaan hanan “B” ja tulovesiletkun
“A” väliin, ja tämä on kiinnitettävä
astianpesukoneeseen “C”.
■ Jos astianpesukone liitetään uusiin
putkiin tai putkiin, joita ei ole käytetty
pitkään aikaan, laske niiden läpi vettä
muutaman minuutin ajan ennen
tulovesiletkun liittämistä. Näin hiekka- tai
ruostejäämät eivät tuki tulovesisuodatinta.
62
63
ASENNUS
VALMISKEITTIÖIHIN
Asennus työtason alle
■ Useimmissa nykyaikaisissa valmiskeittiöissä
on yksi yhtenäinen työtaso, jonka alle
kaapit ja kodinkoneet sovitetaan. Poista
tässä tapauksessa astianpesukoneen
ylätaso kiertämällä auki kaksi ruuvia,
jotka ovat tason takareunan alla
(kuva 6).
Asennus kaappien väliin
■ Astianpesukoneen korkeus on 85 cm,
joten se sopii nykyisten valmiskeittiöiden
alakaappien mittoihin. Koneen jalkoja voi
säätää oikean korkeuden saavuttamiseksi.
■ Laske sitten korkeus 82 cm:iin, jolloin
astianpesukone ISO-luokitusten mukaan
mitoitettuna sopii mainiosti työtason alle
(kuva 7).
■ Koneen laminoitu pinta ei edellytä erityistä
hoitoa, sillä se on lämmönkestävä,
naarmuuntumaton ja ruostumaton
(kuva 5).
VEDENPEHMENNIN
Jos veden kovuus on tasolla 0, ei
vedenpehmennyssuolaa tarvitse käyttää.
Eri maissa ja eri paikkakunnilla vesijohtovesi
sisältää erilaisen määrän mineraaleja ja
kalkkisuoloja, jotka aiheuttavat astioiden
sameutumista ja kalkkiintumista. Mitä
enemmän näitä suoloja on, sitä kovempaa
on vesi. Tässä astianpesukoneessa on
vedenpehmennin, joka pehmentää veden
koneastianpesuun sopivaksi.
Vedenpehmentimessä
on
5
eri
säätömahdollisuutta. Veden kovuusasteen
voi tarkastaa paikalliselta vesilaitokselta.
Suomessa vesi on erittäin pehmeätä ja
vedenpehmennintä tarvitaan erittäin harvoin.
Säädä vedenpehmennin veden kovuuden
mukaisesti seuraavasti:
1. Poista
alakori
ja
kierrä
auki
vedenpehmennyssäiliön korkki altaan
pohjalla (kuva A “1”)
2. Muuta asentoa ruuvimeisselillä tai
veitsellä.
■ Ylätaso on helppo säätää viereisten
kaappien tasolle nostamalla sitä 5 mm
kerrallaan enintään 25 mm.
TYYPPI 1
Vedenpehmentimen säätö
■ Kierrä auki takaosan kaksi ruuvia
ja säädä taso sopivan korkuiseksi
(kuva 6).
Oheisesta taulukosta selviää veden kovuuden
mukaiset säädöt ja pehmennyssuolan
käytön tarpeellisuus.
TYYPPI 2
* Vedenpehmennin on tehtaalla asennettu
tasolle 2.
5
6
7
Veden
kovuus
598
Luukun aukaiseminen
556/573
Luukun sulkeminen
Avaa luukku vetämällä kahvasta.
Mikäli kone avataan kesken pesuohjelman,
sähköinen turvakytkin kytkee sen automaattisesti
pois päältä.
Taso
°fH
(Ranska)
0
1
*2
3
4
0-9
10-30
31-40
41-50
51-60
Veden
kovuus
°dH
(Saksa)
0-5
6-16
17-22
23-27
28-33
Suolankäyttö
EI
KYLLÄ
KYLLÄ
KYLLÄ
KYLLÄ
Työnnä pesukorit koneeseen.
Varmistu, että molemmat suihkuvarret ovat
vapaita pyörimään, eikä edessä ole esim
pitkiä veitsiä tai isoja astioita.
Sulje luukku työntämällä se kiinni niin, että
kuulet sen sulkeutuvan.
TÄRKEÄÄ
Jotta kone toimisi asianmukaisesti,
ei luukkua tule avata kesken ohjelman.
64
65
Pehmentimen
säätö
nr
nr
nr
nr
1
2
3
4
Pesu
kerrat
50
40
30
20
suolaa, ja jotta laite toimisi tehokkaasti,
se on täytettävä ajoittain pehmentimen
ohjeiden mukaisesti.
Suolasäiliön täyttö
■ Koneen alaosassa on säiliö pehmentimen
tarvitsemaa suolaa varten.
TÄRKEÄÄ
(Vain ensimmäisen käytön yhteydessä)
Kun laitetta käytetään ensimmäisen
kerran, suolasäiliön täyttämisen
jälkeen säiliöön on laskettava vettä,
kunnes vesi vuotaa yli.
■ On tärkeää käyttää vain juuri
astianpesukoneisiin tarkoitettua suolaa.
Muunlaiset suolat sisältävät pieniä
määriä liukenemattomia hiukkasia,
jotka pitkän ajan kuluessa saattavat
vaikuttaa pehmentimen toimintaan ja
heikentää sitä.
Yläkorin säätö
Kun pestään isoja, halkaisijaltaan 27 - 31
cm lautasia alakorissa täytyy yläkori siirtää
ylempään asentoonsa seuraavasti:
1. Käännä etupidikkeet “A” ulospäin;
A
2. Vedä kori ulos ja aseta se ylempään
asentoon;
■ Lisää suola kiertämällä auki pohjassa
olevan säiliön korkki ja täyttämällä
säiliö.
3. Aseta etupidikkeet “A” takaisin alkuperäiseen
asentoon.
■ Tässä yhteydessä pieni määrä vettä
saattaa vuotaa yli. Jatka kuitenkin suolan
lisäämistä, kunnes säiliö on täynnä. Kun
säiliö on täynnä, puhdista kierteet
suolajäämistä ja kierrä korkki kiinni.
Kun kori on yläasennossa ei siellä voida
pestä halkaisijaltaan yli 20 cm olevia
astioita eikä kuppipidikkeitä voida käyttää.
■ Suolan
lisäämisen
jälkeen
on
suositeltavaa käyttää kokonainen
pesuohjelma tai kylmähuuhteluohjelma.
Suolasäiliöön mahtuu 1,5–1,8 kg
A
Suolamäärän ilmaisin
Tässä mallissa suolasäiliön kansi estää
näkemästä suolan määrää, joten se on
tarkistettava säännöllisesti.
TÄRKEÄÄ
Astioiden pintaan kertyvä valkoinen
sakka on merkki siitä, että suolasäiliö
täytyy täyttää. Sakka saataa olla myös
pesuaineesta johtuva.
Pehmennyssuolaa
tarvitsee
käyttää
ainoastaan sellaisilla paikkakunnilla, joissa
on erittäin kova vesi.
66
67
■ Yläkoriin voi laittaa myös salaattikulhoja
tai muovikulhoja. Ne kannattaa asettaa
tukevasti paikoilleen, ettei vesisuihkun
paine kaada niitä.
KONEEN TÄYTTÖ
Yläkorin täyttö
A
■ Yläkori on suunniteltu mahdollisimman
monipuolista käyttöä varten, ja siihen
voidaan asettaa jopa 24 lautasta
kahteen riviin tai jopa 30 lasia
viiteen riviin tai lautasia ja laseja eri
yhdistelminä.
■ Yläkorin sivuilla on kuppitelineet, jotka
voidaan tarvittaessa nostaa pystyasentoon.
Kuppitelineisiin voidaan sijoittaa kahvi-ja
teekuput, pienet kulhot, leikkuuveitset ja
kauhat. Kuppitelineiden reunat toimivat
myös jalallisten lasien pidikkeinä.
Kuppitelineiden alle voidaan sijoittaa
laseja, kuppeja tai pikkulautasia.
Kuvissa 1, 2 ja 3 on esimerkit korien täytöstä.
1
C
B
D
F
Alakorin täyttö
■ Alakoriin voi laittaa kattilat, uuniastiat,
liemikulhot, salaattikulhot, kannet,
tarjoiluastiat, ruokalautaset, keittolautaset
ja kauhat.
■ Syviä ja matalia lautasia voidaan sijoittaa
myös yläkoriin, kun kuppitelineet ovat
yläasennossa. Lautaset sijoitetaan riviin
syvyyssuunnassa siten, että lautasten
pohjat osoittavat koneen taakse ja
jokaisen lautasen väliin jää tyhjää tilaa.
■ Aseta ruokailuvälineet
ruokailuvälinetelineeseen
ylöspäin.
TÄRKEÄÄ
Alakorissa on turvapysäytin, jonka
ansiosta korin ulos vetäminen on
turvallista ja joka on erityisen
käytännöllinen täyden koneellisen
kanssa.
Suolan lisääminen, suodattimen
puhdistus ja tavanomainen huolto
edellyttävät
korin
poistamista
kokonaan.
■ Lautasia voidaan sijoittaa joko yhteen
riviin (kuva 1) tai kahteen riviin (kuva 2).
■ Suuret lautaset (noin 27 cm tai sitä
suuremmat) kannattaa asettaa hieman
viistoon koneen takaosaa kohden, jotta
kori on helpompi työntää koneeseen.
Yläkori (kuva 2)
A = Syvät lautaset
B = Matalat lautaset
C = Jälkiruokalautaset
D = Leipälautaset
E = Kupit
F = Jalalliset lasit
G = Lasit
H = Yksiosainen ruokailuvälinekori
2
A
muoviseen
kahvat
■ Aseta ruokailuvälineteline alakoriin
(kuva 3) siten, etteivät ruokailuvälineet
ole pyörivien suihkuvarsien tiellä.
■ Samankokoiset lautaset kannattaa
asettaa lähekkäin, jotta korin tila tulisi
käytettyä mahdollisimman tehokkaasti.
B
C
G D
H
3D
F E
F
F
A G
E
B
4
68
Yläkori (kuva 1)
A = Syvät lautaset
B = Matalat lautaset
C = Jälkiruokalautaset
D = Leipälautaset
E = Kupit
F = Lasit
E
C
Alakori (kuva 3)
A = Keskikokoinen kattila
B = Iso kattila
C = Paistinpannu
D = Kannet
E = Tarjoiluastioita
F = Ruokailuvälineet
G = Uunivuoat
Astioiden oikea asettelu on hyvän pesutuloksen
edellytys.
Ruokailuvälinekori (kuva 4)
Ruokailuvälinekori on tehty kahdesta erillisestä osasta
jolloin ruokailuvälineet voidaan sijoittaa usealla eri
tavalla.
Osat saadaan erilleen toisistaan liu’uttamalla vasen
puolisko irti oikeasta puoliskosta.
69
LABORATORION TESTITULOKSET
Vajaatäyttöpesu yläkorissa
Pesuohjelmien vertailu (Standardipesuohjelma EN 50242)
(katso pesuohjelmaluetteloa)
4. Pesuaineen annostus:
- 8 g esipesu;
- 22 g pesu.
1. Yläkori: ala-asento
2. Normaali täyttö
3. Huuhteluaineen annostus: 6
G
Astioiden oikea sijoittelu yläkoriin käy ilmi kuvasta 5, oikea sijoittelu alakoriin
kuvasta 6 ja oikea sijoittelu ruokailuvälinekoriin kuvasta 7.
5
G
C
E
C
H
B
C
I
D F
Yläkori (kuva 5)
A = 5 + 5 + 2 Lasia
B = 12 Leipälautasta
C = 4 + 4 + 4 Kuppia
D = Pieni kulho
E = Keskikokoinen kulho
F = Iso kulho
G = 1 + 1 Haarukat
H = 1 + 1 Tarjoilu lusikat
I = 3 + 3 + 3 + 3 Jälkiruokalsikat
L = 3 + 3 + 3 + 3 Teelusikat
H
A
L
B
D
C
12 Kansainvälinen sijoitteluohje (Standardipesuohjelma EN 50242)
H
F
I
A
E
2
1/2 sekatäyttö (kuva 1)
A = Laseja
B = Kuppeja
C = Syviä lautasia
D = Jälkiruokalautasia
E = Kahvilautasia
F = Kasari
G = Paistinpannu
H = Keskikokoinen kulho
I = Pieni kulho
A
1
C
D
F
E
B
H
I
1/2 normaalitäyttö (kuva 2)
A = 6 Lasia
B = 6 Kuppia
C = Tarjoiluastia
D = 6 Syvää lautasta
E = 6 Matalaa ruokalautasta
F = 6 Jälkiruokalautasta
G = 6 Kahvilautasta
H = Keskikokoinen kulho
I = Pieni kulho
G A
6
Q
M
N
P
N
Alakori (kuva 6)
M = 8 + 4 Syvää lautasta
N = 11 + 1 Matalaa lautasta
O = 12 Jälkiruokalautasta
P = Tarjoiluastiat
Q = Ruokailuvälineet
Aseta ruokailuvälineet muoviseen ruokailuvälinetelineeseen alakoriin.
M
7
R
O
Ruokailuvälinekori (kuva 7)
Aseta pidikkeet ala - asentoon ja täytä
veitsillä (R). Sijoita muut ruokailuvälineet
tyhjään tilaan kahvaosa alaspäin. Aseta vain
kahta erityyppistä ruokailuvälinettä samaan
lokeroon.
70
71
■ vedenpehmennysainetta tai huuhteluainetta
sisältävien pesuaineiden teho riippuu
veden kovuudesta.
Tarkistakaa, että vesijohtoverkkonne
veden kovuus on pesuainepakkauksessa
mainittujen rajojen sisäpuolella.
PESU- JA HUUHTELUAINELOKERON TÄYTTÖ
Pesuainelokeron täyttö
Mikäli näin tapahtuu, suosittelemme
erillisen pesuaineen, vedenpehmennysaineen
ja huuhteluaineen käyttöä. Näin varmistetaan
vedenpehmennysaineen moitteeton toiminta
astianpesukoneessa.
Huomatkaa, että kun ryhdytte käyttämään
erillistä vedenpehmennysainetta (suolaa)
yhdistelmäpesuaineen käytön jälkeen,
tarvitaan muutama pesujakso ennen kuin
vedenpehmennysaine toimii jälleen tehokkaasti.
Joissakin tapauksissa yhdistelmäpesuaineiden
käyttö voi aiheuttaa:
TÄRKEÄÄ
On tärkeää, että koneessa käytetään
nimenomaan
astianpesukoneita
varten tarkoitettua pesuainetta, joko
jauhetta, nestettä tai tabletteja.
B
Täytettyäsi säiliön pesuaineella sulje kansi
työntämällä ensin kohtaa (1) ja painamalla
sen jälkeen kohtaa (2), kunnes kuuluu.
"NEOPHOS" takaa erittäin hyvä pesutuloksen,
ja sitä on helposti saatavissa.
■ kalkkijäämiä
astioihin
pesukoneeseen;
tai
astian
TÄRKEÄÄ
Ongelmat, jotka aiheutuvat
yllä
mainittujen aineiden käytöstä, eivät
kuulu takuumme piiriin.
■ pesu- tai kuivaustuloksen heikkenemistä.
Sopimattomien pesuaineiden (kuten
astioiden käsin pesuun tarkoitettujen
aineiden) ainesosat eivät sovellu astioiden
konepesuun ja haittaavat astianpesukoneen
toimintaa.
Huuhteluainesäiliön täyttö
Normaalipesu
Koska kaikki pesuaineet eivät ole samanlaisia,
pesuainepakkausten
annosteluohjeet
voivat poiketa toisistaan. On muistettava,
että liian pieni pesuainemäärä ei anna hyvää
pesutulosta, mutta toisaalta yliannostus ei
anna normaalia parempaa pesutulosta ja
on siten pelkkää tuhlausta.
Välttämällä pesuaineen yliannostusta,
vähennät samalla ympäristön tarpeetonta
saastekuormitusta.
Pesuainesäilliö on luukun sisäpuolella (kuva
A “2”). Jos säiliön kansi on kiinni, avaa se
painamalla painiketta (A).
Kansi jää pesun jälkeen automaattisesti auki
koneen seuraavaa käyttökertaa varten.
VAROITUS!
Alempaa koria täytettäessä on
varmistettava, etteivät lautaset tai
muut astiat ole pesuaineannostelijan
tiellä.
TÄRKEÄÄ
Kun et yliannostele pesuainetta,
vältät samalla vahingoittamasta
ympäristöä.
Pesuaineen määrä riippuu pestävistä
astioista ja niiden likaisuudesta.
Suositeltava annostus on 20÷30 g pesuainetta
pesuaine-lokeroon (B).
VAROITUS!
TÄRKEÄ TIEDOTUS YHDISTELMÄPESUAINEIDEN
KÄYTTÄJILLE.
Mikäli käytätte yhdistelmäpesuainetta (sisältää
vedenpehmennysaineen ja/tai huuhteluaineen),
suosittelemme seuraavaa:
■ lukekaa huolellisesti pesuainepakkauksessa
olevat valmistajan ohjeet;
C
Huuhteluaine, joka vapautuu veteen
automaattisesti viimeisen huuhteluvaiheen
aikana, edistää astioiden kuivumista ja
estää jälkien ja tahrojen syntymistä.
Huuhteluainesäiliö on pesuainesäiliön
vasemmalla puolella (kuva A "3").
Avaa kansi painamalla avauspainiketta ja
vetämällä samanaikaisesti kannesta.
On suositeltavaa käyttää aina huuhteluainetta,
joka
on
tarkoitettu
nimenomaan
astianpesukoneille.
Tarkista huuhteluaineen määrä säiliössä
olevasta tarkistusaukosta (C).
72
TYHJÄ
Tumma
Vaalea
Huuhteluaineen määran
säätäminen 1-6
Säädin (D) sijaitsee kannen alla, ja sitä
voidaan kääntää kolikon avulla.
Suositeltava asento on 4.
Tähän
vaikuttaa
kuitenkin
veden
kalkkipitoisuus. Jos siis pesun jälkeen
astioissa on raitoja, vähennä kirkasteen
annostelua tai mikäli astioissa näkyy
läiskiä, lisää kirkasteen annostelua.
■ jotkut yhdistelmäpesuaineet, varsinkin
sellaiset, joihin on yhdistetty huuhteluaine,
takaavat parhaat tulokset, kun niitä käytetään
tiettyjen erikoisohjelmien yhteydessä;
A
TÄYNNÄ
D
73
SUODATTIMEN PUHDISTUS
YLEISOHJEITA
Koneen suodatinjärjestelmä ( kuva A ”4” )
on 3 – osainen:
1
keskiosa kerää karkeimmat ruuanjätteet;
suodatinlevy, joka suodattaa pesuvettä
koko pesuvaiheen ajan;
Säästövinkkejä
■ Jos haluat astianpesukoneen pesevän
täyden pesuohjelman, aseta astiat
koneeseen kunkin aterian päätteeksi, ja
tarvittaessa käynnistä kylmähuuhteluohjelma
ruoantähteiden pehmentämiseksi ja
isojen ruokajäämien poistamiseksi
ennen uusien astioiden laittamista. Kun
astianpesukone on täysi, käynnistä
täysi pesuohjelma.
Näin saat parhaimman
pesutuloksen
■ Ennen astioiden asettamista astianpesukoneeseen poista kaikki ruoantähteet
(luut, kuoret, lihan tai vihannesten palat,
kahvinpurut,
hedelmien
kuoret,
tupakantuhka, hammastikut jne.),
etteivät suodattimet, poistovesiletku ja
suihkuvarren suuttimet tukkeudu.
■ Jos astiat eivät ole hyvin likaisia tai jos
korit eivät ole kovin täynnä, valitse
Eco-ohjelma ohjelmaluettelon ohjeiden
mukaisesti.
■ Älä huuhtele astioita ennen niiden
asettamista astianpesukoneeseen.
mikrosuodatin, joka on suodatinlevyn alla
suodattaa pienimmätkin lisähiukkaset
vedenkierrosta ja siten takaa parhaan
mahdollisen pesutuloksen.
■ Jos kattiloissa tai uuniastioissa on kiinni
palaneita ruoantähteitä, ne kannattaa
liottaa ennen pesua.
■ Suodattimet tulee tarkistaa ja tarvittaessa
puhdistaa jokaisen pesun jälkeen.
Mitä astianpesukoneeseen
ei saa laittaa?
■ Aseta astiat koneeseen alassuin.
■ Irrota suodatin kääntämällä kahvasta
vastapäivään ( kuva 1 ).
2
■ Suodattimen keskiosa on irrotettavissa
( kuva 2 ).
■ On muistettava, että kaikki astiat eivät
sovellu pestäväksi astianpesukoneessa.
Emme
suosittele
termoplastisten
tuotteiden, puu- tai muovikahvaisten
ruokailuvälineiden,
puukahvaisten
kattiloiden, alumiini-, kristalli- tai
lyijylasiastioiden pesua astianpesukoneessa,
ellei valmistaja ilmoita niiden olevan
konepesun kestäviä.
■ Pyri sijoittamaan astiat niin, etteivät ne
kosketa toisiinsa. Oikea täyttötapa
antaa parhaimman pesutuloksen.
■ Varmista täytön jälkeen, että suihkuvarret
pääsevät pyörimään esteettä.
■ Irrota keskiosa ( kuva 3 ) ja puhdista
juoksevan veden ja mahdollisesti
harjan avulla.
■ Liota sellaisia kattiloita, vuokia ja muita
astioita, joissa on erityisen vaikeasti
irtoavaa likaa tai pohjaanpalanutta
ruokaa, vedessä, johon on sekoltettu
konepesuainetta.
■ Jokaisen pesuohjelman päätteeksi
mikrosuodatin puhdistuu automaattisesti
suihkutusjärjestelmän ansiosta.
Tämä varmistaa parhaan mahdollisen
pesutuloksen ja vähentää puhdistuksen
tarvetta.
Mikrosuodatin tulee puhdistaa kahden
viikon välein.
■ Jotkin koristeet saattavat haalistua.
Siksi ennen koko sarjan pesemistä
koneessa kannattaa pestä yksi sen
varmistamiseksi, etteivät kaikki haalistu.
■ Hopeisten astioiden pesu:
■ Hopeisia ruokailuvälineitä, joissa on
ruostumattomasta teräksestä tehdyt
kädensijat, ei kannata laittaa astianpesukoneeseen, koska osat saattavat
reagoida kemiallisesti keskenään.
a) huuhtele hopeiset astiat heti käytön
jälkeen, erityisesti jos niissä on
majoneesia, munaa, kalaa tms;
VAROITUS!
Suodattimien puhdistamisen jälkeen
varmista, että ne on koottu oikein ja
että suodatinharso on oikealla
paikallaan
astianpesukoneen
alaosassa.
3
b) älä ripottele pesuainetta hopeisille
astiolle;
c) pidä
hopeat
metalliastioista.
erillään
TÄRKEÄÄ
Varmista aina ostaessasi uusia
astioita tai ruokailuvälineitä, että ne
voidaan pestä astianpesukoneessa.
muista
Hyödyllisiä vinkkejä
Varmista, että suodatin on kierretty
myötäpäivään takaisin paikoilleen,
koska jos suodatinyksikkö ei ole
kunnolla paikoillaan, tämä saattaa
heikentää laitteen tehokkuutta.
■ Jottei yläkorista tippuisi mitään alakorin
päälle, poista alakori ensimmäisenä.
TÄRKEÄÄ
Älä koskaan käytä astianpesukonetta
ilman suodattimia.
■ Jos astiat jäävät koneeseen joksikin
aikaa, jätä luukku raolleen, jotta ilma
pääsee kiertämään ja astiat kuivuvat
paremmin.
74
75
KONEEN
HOITO
PUHDISTUS
JA
1
1b
KONEEN SÄÄTIMET
■ Puhdistaessasi
astianpesukonetta
ulkopuolelta älä käytä liuottavia (rasvaa
poistavia aineita) tai hankaavia aineita
vaan ainoastaan veteen kastettua liinaa.
E
■ Astianpesukoneesi ei vaadi mitään
erityishoitoa, koska pesutila puhdistuu
itsestään.
■ Pyyhi säännöllisesti oven tiiviste kostealla
kankaalla poistaaksesi mahdolliset
ruoanjätteet ja huuhteluainejäämät.
■ Vedestä kertynyt kalkki on syytä
puhdistaa tietyin väliajoin, suorittamalla
pesu kone tyhjänä.
Kaada lasillinen etikkaa pesutilaan ja
valitse hienopesu.
2
■ Jos astiat jäävät likaiseksi, tarkista että
suihkuvarren suuttimet ovat puhtaat
(kuva A “5”).
Jos ne ovat tukossa , puhdista seuraavasti:
1. Poistaaksesi ylemmän suihkuvarren,
käännä se ensin nuolen kohdalle (kuva 1b).
Työnnä suihkuvartta ylöspäin ja samalla
pyöritä myötäpäivään (kuva 1).
Takaisinasennus tapahtuu vastapäivään.
Alempi suihkuvarsi voidaan irrottaa
yksinkertaisesti nostamalla se pois
paikoiltaan (kuva 2).
A B
C
D
A
Puolitäyttö-painike
D
Ohjelmanvalitsin
B
Virtakytkin
E
Merkkivalo "PESU KÄYNNISSÄ"
C
Luukun avaus
PESUN JÄLKEEN
Katkaise virta koneesta painamalla
käynnistyskytkintä. Sulje vesihana jokaisen
pesukerran jälkeen letku- ja vesivahinkojen
välttämiseksi.
2. Pese suihkuvarret juoksevan veden alla.
3. Asenna suihkuvarret takaisin ja muista
lukita ylempi paikoilleen.
■ Sekä luukun sisäosa että pesutila ovat
ruostumattomasta teräksestä.
Mikäli hapettumisesta aiheutuneita
läiskiä esiintyy, johtuu tämä suuresta
rautasuolojen määrästä vedessä.
Mikäli kone seisoo käyttämättä pitkään, on
syytä noudattaa seuraavia ohjeita:
ULKOMITAT
1. pese kone tyhjänä käyttäen pesuainetta,
jotta kone puhdistuu mahdollisista
ruoanjätteistä;
Korkeus
Syvyys
Leveys
Syvyys ovi auki
2. irrota sähköjohto pistorasiasta;
3. sulje vesihana;
■ Nämä läiskät voidaan poistaa käyttämällä
mietoa hankausnestettä.
Älä kuitenkaan koskaan käytä klooripohjaisia
aineita, teräsvillaa tai muuta vastaavaa.
4. täytä tarvittaessa huuhteluainesäiliö;
5. jätä luukku raolleen;
6. pidä koneen sisäosa puhtaana;
7. Jos konetta säilytetään tilassa, jonka
lämpötila on alle 0°C, putkiin jäävä vesi
saattaa jäätyä. Odota, kunnes lämpötila
nousee nollan yläpuolelle ja sen jälkeen
vielä 24 tuntia, ennen kuin käynnistät
astianpesukoneen.
76
Kansilevyllä
Llman Kansilevyllä
85
60
60
120
82
56,3
59,8
117
cm
cm
cm
cm
TEKNISET TIEDOT:
Täyttömäärä (EN 50242 - astiastoa)
Täyttömäärä ruokailu -, tarjoilu ja ruoanvalmistusastioilla
Tarvittava veden paine
Sulake
Kokonaistehon tarve
Jännite
12
8
Min. 0,08- Max 0,8 MPa
(kts arvokilpi)
(kts arvokilpi)
(kts arvokilpi)
77
OHJELMANVALINTA JA
ERIKOISTOIMINNOT
Ohjelman keskeyttäminen
Luukun avaaminen ohjelman aikana ei ole
suositeltavaa, varsinkaan varsinaisen pesun
ja ohjelman lopussa olevan kuumahuuhtelun
aikana.
Ohjelma kuitenkin keskeytyy automaattisesti,
jos luukku avataan ohjelman ollessa
käynnissä.
Jos luukku avataan ohjelman aikana,
merkkivalo "PESU KÄYNNISSÄ" alkaa
vilkkua ja vilkkuu, kunnes suljet luukun
uudelleen. Tämän jälkeen ohjelma jatkuu
siitä vaiheesta, johon se oli jäänyt ennen
keskeytystä.
(Käytetään yhdessä ohjelmaoppaan
kanssa)
Ohjelman asettaminen
VAROITUS!
Varmista ennen minkään ohjelman
asettamista, että ohjelmanvalitsin on
asennossa "RESET" ja ettei merkkivalo
"PESU KÄYNNISSÄ" (
) pala.
Varmista myös, että virtakytkin (
)
on painettuna alas.
VAROITUS!
Jos luukku avataan kuivausvaiheen
aikana, äänimerkki ilmoittaa, että
kuivaus on yhä kesken.
Uuden ohjelman asettaminen
TÄRKEÄÄ
Tässä astianpesukoneessa on ylitulvimissuoja, joka häiriötilassa estää
automaattisesti ylivuodon ja poistaa
liian veden.
Aina kun haluat asettaa uuden ohjelman,
sinun täytyy kääntää ohjelmanvalitsin
asentoon "RESET" ja odottaa, kunnes
merkkivalo "PESU KÄYNNISSÄ" sammuu.
Vianmääritys
Kun teet uutta asetusta, "PESU
KÄYNNISSÄ"-merkkivalo alkaa vilkkua
hyvin nopeaan tahtiin (ja kuulet
äänimerkin), jos koneen elektroniikka
havaitsee jonkin väärän ohjelmointivaiheen.
Käännä tällöin ohjelmanvalitsin asentoon
"RESET", jolloin merkkivalo "PESU
KÄYNNISSÄ" sammuu. Tämän jälkeen
voit asettaa halutun ohjelman uudelleen.
Jos ongelma ei poistu, ota yhteyttä
valtuutettuun huoltoon.
VAROITUS!
Ylitulvimissuojan
moitteettoman
toiminnan
varmistamiseksi
on
suositeltavaa, ettei astianpesukonetta
siirretä tai kallisteta käytön aikana.
Jos konetta on siirrettävä tai kallistettava,
varmista, että pesuohjelma on
päättynyt eikä säiliössä ole vettä.
Voit muuttaa käynnissä olevaa ohjelmaa
tai peruuttaa ohjelman seuraavasti:
Jos haluat asettaa ohjelman, paina
virtakytkintä: käännä sitten valitsinta
(myötäpäivään tai vastapäivään), kunnes
osoitin ( ) on halutun ohjelman symbolin
kohdalla.
Noin neljän sekunnin kuluttua merkkivalo
"PESU KÄYNNISSÄ" syttyy.
Käännä ohjelmanvalitsin asentoon "RESET".
Muutaman sekunnin kuluttua merkkivalo
"PESU KÄYNNISSÄ" sammuu.
Voit nyt tehdä uuden pesuasetuksen.
VAROITUS!
Tarkista ennen uuden ohjelman
käynnistämistä, että pesuainelokerossa
on yhä pesuainetta. Täytä lokero
tarvittaessa.
TÄRKEÄÄ
Ohjelmanvalitsin EI LIIKU ohjelman
aikana, vaan pysyy sen ajan valitussa
kohdassa.
Jos virta katkeaa astianpesukoneen
ollessa käynnissä, valittu ohjelma
tallentuu muistiin ja ohjelma jatkuu
virran palattua samasta kohdasta.
Toimintopainike
Ohjelman päättyminen
Puolitäyttö-painike
Ohjelman lopussa merkkivalo "PESU
KÄYNNISSÄ" alkaa vilkkua.
Käännä ohjelmanvalitsin asentoon "RESET"
ja odota, kunnes merkkivalo "PESU
KÄYNNISSÄ" sammuu, ja paina sitten
virtakytkintä.
Painamalla tämä kytkin alas on mahdollista
pestä pieni määrä astioita käyttäen vain
yläkoria astioille ja pestä vain ruokailuvälineet
alakorissa. Tämä säästää veden ja energian
kulutusta sekä pesuaineen tarvetta.
78
79
PESUOHJELMAT
Lyhyt kylmä esipesu astioille, jotka jäävät
odottamaan varsinaista pesua.
TEHOPESU 75°C
Kattiloille ja muille hyvin likaisille astioille.
YLEISPESU 65°C
Normaalilikaisille astioille.
LAUTASPESU 70°C
Normaalilikaisille astioille, kun ne pestään
heti käytön jälkeen (enintään 8 hengen
astiat).
ECO 45°C
Normaalilikaisille
astioille
sopiva
energiansäästöohjelma.
Käytetään
entsyymipesuaineita.
EN 50242 -standardin mukainen ohjelma.
HIENOPESU 45°C
Aroille astioille ja lasitavaroille. Myös vähän
likaisille normaaliastioille, paitsi kattiloille.
PIKAPESU 32’ 50°C
Pikapesu astioille, jotka pestään heti käytön
jälkeen. Täyttömäärä 4/6 hengen astiat.
Tehopesu
Käyttäessäsi tehopesuohjelmaa lisää pesuaineen määrää ja annostele sitä noin 20 g
(ruokalusikallinen) suoraan koneeseen. Käyttäessäsi lautaspesuohjelmaa lisää pesuaineen
määrää 5 g.
80
•
•
••••• •
•
••
••
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• •
• •
• •
• •
•
75°C
• • •
65°C
•
70°C
45°C
45°C
50°C
EI = TOIMINTO KÄYTETTÄVISSÄ
81
•
•
•
•
•
•
Erikoisvalinnat
Puolitäyttö-painike
Kylmävesiliitännässä (15°C)
-Vaihtelu ± 10%-
Kuumahuuhtelu
huuhteluaineella
Toinen
kylmähuuhtelu
Ensimmäinen
kylmähuuhtelu
Yleispesu
Kylmä esipesu
Lämmin esipesu
Tarkista
suolan määrä
Tarkista huuhteluaineen määrä
Puhdista
suodattimet
Pesuaine
liotukseen
ESIPESU
Pesuaine
pesuun
Kuvaus
Ohjelma
Keskimääräinen
kestoaika
Ohjelman sisältö
Toimenpiteet
5
EI
120
ON
95
ON
60
ON
140
ON
80
ON
32
EI
AQUASTOP-JÄRJESTELMÄ
TARKISTUSLISTA
Vedentuloputki on varustettu Aquastop-järjestelmällä.
Mikäli sisäputki vioittuu vanhuuttaan, systeemi pysäyttää laitten vedentulovirtauksen.
Punainen merkki ruudussa "A" oaoittaa vian.
Sen jälkeen suljetaan vesihana ja vanha putki vaihdetaan uuteen.
Jos letku on liian lyhyt asianmukaiseen kytkentään, se on vaihdettava pidempään.
Letkuja voi ostaa huoltoliikkeestä.
Aquastop-letku
(irroittaaksesi paina
lukitsinta ja kierrä
mutteria).
Jos astianpesukone ei toimi, tarkista seuraavat asiat ennen kuin otat yhteyttä
huoltoliikkeeseen:
VIKA
1 - Pesuohjelmat elvät toimi
2 - Koneeseen el tule vettä
A
SYY
Pistoke ei ole pistorasiassa
Kytke pistoke rasiaan
Käynnistyskytkintä ei ole painettu
Paina käynnistyskytkintä
Sähkövirta on katkalstuna
Tarkista
Sulakkeet ovat palaneet
Tarkista
Vesihana ei ole auki
Avaa vesihana
Vedentulo on katkaistu koko
klinteistöstä
Tarkista
Koneen luukku ei ole kunnolla
suljettu
Sulje luukku
Syyt kohdassa 1
Tarkista
Ohjelman valintakytkintä ei ole
asetettu tarkasti
Aseta ohjelmakytkin tarkasti
haluamasi ohjelman kohdalle
Vedenpoistoletku on taitteilla
Suorista vedenpoistoletku
Suodatin on likainen tal tukossa
Puhdista suodatin
Vedenpoistoletku on lilan alhaalla
Sijoita vedenpoistoletkun pää
40-100 cm korkeudelle koneen
alareunasta
Kone on täytetty niin, että jokin
astia estää suihkuvarsien liikkeen
Tarkista astioiden sijoittelu
Käytetty väärää pesuainetta, joka
vaahtoaa liikaa
Tarkista pesuaineen laatu
Vesihana suljettu
Kytke virta pois koneesta.
Avaa vesihana.
Käynnistä uudelleen.
3 - Vesi ei poistu koneesta
4 - Kone poistaa vettä
jatkuvasti
5 - Suihkuvarret eivät pyöri
pesun aikana
Punainen väri linssissä
osoittaa, että venttiili on
sulkeutunut
häiriötilanteessa.
82
KORJAUS
6 - Sähkölaitteet, joissa ei ole
näyttöä: yksi tai useampi
merkkivalo vilkkuu
nopeasti
83
VIKA
7 - Koneesta kuuluu
epämääräistä ääntä
SYY
KORJAUS
Astioita el ole ladottu huolellisesti Tarkista astioiden sijoittelu
paikoilleen
Syyt kohdassa 5
Tarkista
Astiat on sijoitettu väärin
Tarkista astioiden sijoittelu
Pesuaine on annosteltu väärin
Tarkista pesuaineen annostus
Käytetty väärää pesuohjelmaa
Tarkista pesuohjelman valinta
Huuhteluaine loppunut säiliöstä
Tarkista huuhteluaineen määrä
Suodatin tai suihkuvarret
puhdistamatta
Kattiloiden pohjat eivät ole
puhdistuneet
Puhdista suodatin ja
suihkuvarret
Kiinnipalanut lika tulee liottaa
ennen pesua
Kattiloiden reunat eivät ole
puhdistuneet
Tarkista kattiloiden sijoittelu
9 - Astioissa kahvi- tai
teetahroja
Pesuaine vanhaa tai säilytetty
avoimessa pakkauksessa
Hanki pesuaine riittävän
pienissä erissä ja säilytä se
hyvin suljetussa pakkauksessa
10 - Astioissa vesitahroja
Huuhteluaine loppunut säliiöstä
Tarkista huuhteluaineen määrä
11 - Pesuaine ei huuhtoudu
pois
Pesuaine kosteaa tai
kokkareista
Säilytä pesuaine kuivassa
paikassa
12 - Valkoisia läiskiä
astioissa
Vesi on liian kovaa
Tarkista ja säädä suolan ja
huuhteluaineen määrä
8 - Astiat jäävät likaisiksi tai
harmaiksi
HUOM! Mikäli jokin ylläolevista tilanteista tulee eteen, ja pesutulos on huono, on tarpeen poistaa tahrat
astioista käsin, sillä viimeinen kuivausjakso kovettaa tahrat niin, että seuraava pesukonepesu ei
välttämättä poista niitä.
Mikäli toimintahäiriöt jatkuvat, ota yhteyttä valtuutettuun huoltolikkeeseen ja ilmoita koneen sarjanumero.
Se on koneen sisäpuolella luukun yläosassa tai takuukortissa. Tämä nopeuttaa huoltotoimintaa.
Valmistaja ei ole vastuussa tässä ohjekirjassa mahdollisesti esiintyvistä painovirheistä.
Valmistaja pidättää itsellään oikeuden tehdä tarvittavia muutoksia tuotteisiinsa muuttamatta sen
olennaisia ominaisuuksia.
84
Gratulerer
GARANTI
INNHOLD
Ved å ha kjøpt dette produktet fra
Candy har du bevist at du ikke
er fornøyd med kompromisser; du vil
simpelthen ha det beste.
Candy er glad for å kunne tilby deg
som forbruker dette nye, utmerkede
produktet som er et resultat av flere
års forsknings-arbeid.
Du har valgt en oppvaskmaskin med
kvalitet, varighet og som er spekket
med tekniske finesser som vil glede
deg i mange år.
Denne maskinen leveres med en
garanti som gir gratis bruk av teknisk
bistand.
Ta vare på kvitteringen. Den bør
oppbevares på et sikkert sted og
fremvises til reparatøren hvis du må ha
service.
Sikkerhetsregler
Oppstilling og installasjon
Kalkfilter
Justering av øvre kurv
Plassering av servise
Informasjon til testlaboratorier
Oppvask med 1/2 fylling
Påfylling av oppvaskmiddel og glansemiddel
Rensing av filter
Praktiske råd
Normal rengjøring og vedlikehold
Beskrivelse av betjeningspanelet
Tekniske date
Programvalg og spesialfunksjoner
Program oversikt
Vannsperresystem
Avhjelping av mindre feil
Candy har også en rekke andre
husholdningsprodukter i sitt sortiment:
Vaskemaskiner, oppvaskmaskiner,
vask/tørk-automater,
komfyr,
mikrobølgeovner, kjøl og frys.
Spør din forhandler om brosjyre på
øvrige Candy produkter.
side
side
side
side
side
side
side
side
side
side
side
side
side
side
side
side
side
88
89
93
95
96
98
99
100
102
103
104
105
105
106
108
110
111
Fig. A
Vi ber deg innstendig om å lese
bruksanvisningen nøye før du tar
maskinen i bruk. Den gir deg verdifull
informasjon om hvordan maskinen
skal installeres, brukes og vedlikeholdes.
Gode råd og tips finner du også i
denne bruksanvisningen for at du skal
få mest mulig glede av maskinen.
5
Ta godt vare på bruksanvisningen, slik
at du kan bruke den siden hvis det er
noe du lurer på.
1
4
2
3
Vi ber Dem om å lese nøye gjennom denne bruksanvisningen, da den inneholder
viktige anvisninger hva sikkerhet i installasjon, bruk og vedlikehold angår, samt noen
nyttige råd for en bedre bruk av oppvaskmaskinen.
Oppbovar denne bruksanvisningen neye for enhver ytterligere konsultasjon.
86
87
INSTRUKSJON FOR EN
SIKKERHETSMESSIG BRUK
ADVARSEL!
Kniver og annet bestikk med skarp
spiss må settes i kurven med spissen
ned eller plasseres vannrett.
Bruken av alla slags elektriske apparater
innebærer at man må overholde noen
viktige grunnregler.
Daglig bruk
Installasjon
■ Denne maskinen er utelukkende
beregnet for vanlig husholdningsbruk.
■ I tilfelle støpselet og stikkontakten ikke
passer sammen, bør støpselet byttes av
kvalifisert personale med en passende
type. Personalet må også spesielt se til
at den elektriske strømtilførselen er
dimensjonert for maskinens strømforbruk.
■ Oppvaskmaskinen er beregnet på vask
av normalt husholdningsutstyr. Ting som
er tilskitnet av bensin, maling, rester av
stål eiler jern, etsende kjemiske
produkter, syrer eller alkalier må ikke
vaskes i oppvaskmaskinen.
■ Være forsiktig med at strømledningen
ikke klemmes under maskinen.
INSTALLASJON
Elektrisk tilkopling
(Tekniske data)
Denne maskinen er produsert etter alle
internasjonale standarder vedrørende
sikkerhet og er utstyrt med plugg med jord.
■ Fjern all innpakning, skru inn de to føttene
i front og juster dem slik at høyden
passer under benken. Deretter låses
føttene med mutteren mot maskinen.
Det er viktig at maskinen står i vater for
at den skal fungere tilfredsstillende.
Føttene i fronten skal justeres slik at
maskinen ikke heller mer enn maks.
2 grader.
Vær oppmerksom på å sjekke følgende
punkter før strømmen koples til maskinen:
1. Sjekk at kontakten har jordet kurs.
■ Hvis maskinen må løftes etter at
innpakningen erfjernet, må ikke dette
skje ved å løfte i nedkanten på døren.
Følg instruksene i fig. Døren åpnes på
klem og så løftes maskinen i døråpningen.
2. Sjekk at kursen maskinen koples til har
stor nok sikring.
■ Hvis det allerede finnes et avkalkningsanlegg i husholdningen, behøver man
ikke tilføre salt i den spesielle beholderen installert i oppvaskmaskinen.
■ Generelt frarådes bruk av strømforsynere,
støpseltilpasninger og skjøteledninger.
■ Hvis det er nødvendig å skifte ut
strømkabelen,
bør
du
kontakte
serviceavdelingen.
ADVARSEL!
Pass på at produktet er jordet på
forskriftsmessig måte.
Hvis maskinen ikke koples til kurs
som er jordet, vil man kunne kjenne
en svak vibrering når man berører
metall-delene på maskinen. Dette
skriver seg fra kondensatoren som
undertrykker radio-støy.
■ For å oppnå best oppvaskresultat bør
bestikket plasseres i bestikkurven med
skaftet ned.
■ Hvis man bruker en av disse og/eller
maskinen fungerer dårlig, skru av
oppvaskmaskinen,
steng
av
vanntilførselen og ikke gjør forøk på å
reparere oppvaskmaskinen på egen
hånd.
For en eventuell reparasjon skal man
honvende seg direkte til et senter for
teknisk assistanse og be om originale
reservedeler.
Manglende overholdelse av ovennevnte
regler kan føre til on nedsatt sikkerhet i
bruken av oppvaskmaskinen.
Sikkerhet
■ Ikke berore apparatet med våte eller
fuktige hender og føtter.
■ Ikke bruke apparatet med bare føtter.
■ Ikke dra i den strømførende ledningen,
eller selve apparatet, for å dra ut støpselet.
■ Ikke utsette apparater for vær, vind, sol
og lignende.
■ Ikke la barn bruke maskinen uten tilsyn
(og heller ikke andre personer som ikke
kan betjene den).
Produsent og importør fraskriver seg
ethvert ansvar for skader som matte
oppstå ved tilkopling til kurs uten jord.
VIKTIG
Hvis maskinen plasseres på teppegulv,
må det kontrolleres at ventilasjonshullene
på undersiden ikke blokkeres.
Dette apparatet oppfyller betingelsene
i direktiv 89/336/EEC, 73/23/EEC
med senere endringer.
Kontroller at det er mulig å komme til
maskinens støpsel elter installasjonen.
Avfallshåndtering
■ Denne maskinen er produsert av
resirkulert materiale, for å tillate en
miljøvennlig nedbrytning.
■ Drikk ikke det vannet som finnes i
maskinen eller på serviset når
oppvaskprogrammet er ferdig.
■ Hvis man vil fjerne en gammel
oppvaskmaskin,
må
man
være
oppmarksom på å fierne dørens
låsemekkanisme slik at barn ved lek ikke
kan stenge seg inne i maskinen.
Når støpselet er tatt ut av kontakten, skal
strømkabelen skjæres i to.
■ Ikke gå fra døren i åpen stilling. Det er
lett å snuble i den.
■ Du må ikke hvile deg mot eller sette deg
på den åpne døren, da maskinen i så fall
kan tippe.
88
89
Tilkopling av vann
■ Den bøyde enden av utslagsrøret kan
tilpasses kanten av en vask (enden må
ikke bli liggende under vannkanten, for å
unngå at vann suges inn i oppvaskmaskinen
under vaskeprogrammet (fig. 4Y).
Tilkobling til vannavløb
VIKTIG
Maskinen må koples til vanntilførselen
med nye slanger. De gamle slangene
og koplingene bør ikke brukes om
igjen.
1
■ Slangene for vanninntak og utslag kan
vendes både til høyre og venstre.
■ Dytt utløpsledningen inn i avløpet, uten å
lage bøyer (fig. 4).
■ Det faste avløpet må ha en diameter på
minimum 4 cm og må befinne seg i en
høyde på minimum 40 cm.
■ I tilfelle installasjonen urføres under en
fast flate, må den bøyde enden festes
direkte under kanten, på det høyest
mulige punktet (fig. 4Z).
■ En tilpasning av vannlåset anbefales
(fig. 4X).
■ Kontroller at det ikke er knekk på
innløps- og tømmeslangen.
■ Hvis nødvendig kan tømmeslangen
forlenges til en maksimal lengde på
2,5 m hvis den ikke befinner seg mer
enn 85 cm over gulvnivå. Skjøteslange
fås fra serviceavdelingen.
VIKTIG
Maskinen kan koples både til kaldt og
varmt vann så lenge varmtvannet
ikke overstiger 60 grader.
2
■ Vanntrykket til maskinen må ligge
mellom 0,08 og 0,8 MPa. Hvis
vanntrykket er under 0,08 MPa, må du ta
kontakt med vårt servicesenter for
nærmere voiledning.
■ Vanninntaket ma være tilkoplet via en
kran slik at vannet kan stenges hvis
maskinen ikke skal være i bruk (fig. 1 B).
4
■ Maskinen er utstyrt med 3/4” gjenget
tapp (fig. 2).
■ Kople innløpsslangen "A" til kranen "B"
med en 3/4" tommers kopling. Stram
godt.
■ Hvis nødvendig kan innløpsslangen
forlenges til en maksimal lengde på 2,5 m.
Skjøteslange fås fra serviceavdelingen.
3
■ Hvis det er kalkavleiringer eller sand i
vannet, lønner det seg å montere et
egnet filter, art.nr. 9226085, som fås fra
serviceavdelingen (fig. 3). Filteret "D"
må monteres mellom kranen "B" og
innløpsslangen "A". Husk å sette inn
pakningen "C".
■ Hvis oppvaskmaskinen koples til nye rør
eller til rør som ikke har vært i bruk på
lang tid, bør du la vannet renne gjennom
rørene i noen minutter før du kopler til
innløpsslangen. Da unngår du at sand
eller rustpartikler tetter innløpsfilteret.
90
91
INSTALLERING I
FERDIGMONTERTE KJØKKEN
Under eksisterende benkeplate
(ved installering under en benkeplate)
Montering mellom eksisterende
skap
■ I de fleste moderne ferdigmonterte
kjøkken er det bare én hel benkeplate
som skap og elektriske apparater
monteres under. I slike tilfeller fjernes
benkeplaten på vaskemaskinen ved å
skru ut skruene under bakkanten på
platen (fig. 6).
■ Høyden på vaskemaskinen, 85 cm, er
utformet slik at maskinen kan installeres
mellom eksisterende skap i samme høyde
i et moderne ferdigmontert kjøkken. Bena
kan justeres slik at høyden blir riktig.
■ Den laminerte
krever ikke
siden den er
motstandsdyktig
(fig. 5).
■ Høyden reduseres deretter til 82 cm,
som er høyden fastsatt av ISO, og
vaskemaskinen vil passe perfekt under
benkeplaten (fig. 7).
toppen på maskinen
spesielt vedlikehold
varmebestandig og
mot riper og flekker
■ Benkeplaten kan enkelt justeres slik at
den blir like høy som de eksisterende
skapene. Dette gjøres ved å flytte den
med 5 mm hver gang opptil maskimalt
25 mm.
Hvis vannets hardhetsgrad i området er 0,
er det ikke nødvendig å bruke salt eller
foreta justeringer.
Innholdet av mineraler og kalk i vannet
varierer fra område til område. Hvis denne
kalken ikke fjernes fra vannet, vil det etterlate
skjolder og hvite flekker på servise og glass.
Vannets innhold av kalk uttrykkes i
hardhetsgrader; jo mer kalk, jo større hardhet.
Oppvaskmaskinen er utstyrt med et
kalkfilter som ved hjelp av regenereringssalt
sørger for å avkalke vannet som brukes til
oppvasken. Kalkfilteret kan behandle vann
med en hardhet på opptil 60°fH (franske
grader) eller 33°dH (tyske grader) og har
fem innstillinger.
Opplysning om vannets hardhetsgrad kan
fåes hos det lokale vannverket.
Avhengig av vannets hardhetsgrad innstilles
kalkfilteret på følgende måte:
1. Fjern nedre kurv. Skru av dekselet på
saltbeholderen i bunnen av vaskekaret
(fig. A ”1”).
2. Drei velgeren til ønsket posisjon ved hjelp
av en skrutrekker eller kniv.
TYPE 1
Justering av kalkfilteret
■ Platen justeres ved å skru ut de to
skruene på baksiden og feste platen i
den riktige posisjonen (fig. 6).
5
KALKFILTERET
Tabellen under angir innstillingen av
kalkfilteret avhengig av vannets hardhet.
6
* Kalkfilteret er innstilt på ”2” fra fabrikken,
da denne innstillingen dekker de aller
fleste behov.
7
598
Åpning av døren
556/573
Lukking av døren
Stikk hånden inn i nisjen i døren og trekk.
Hvis døren blir åpnet mens maskinen går,
vil sikkerhetsutstyr kutte all elektrisitet til
maskinen slik at den stopper umiddelbart.
Skyv kurvene inn i maskinen.
Sjckk at begge spylearmene kan rotere fritt
uten å bli stoppet av bestikk, servise eller
gryter.
Døren lukkes ved å trykke den på plass til
man hører et lite klikk slik at den står i lås.
VIKTIG
Døren skal helst ikke åpnes mens
maskinen arbeider da dette kan ha
innvirkning på vaskeresultatet.
92
Nivå
0
1
*2
3
4
TYPE 2
Vannets
Vannets
hardhetsgrad hardhetsgrad
°fH
(fransk)
°dH
(tysk)
0-9
10-30
31-40
41-50
51-60
0-5
6-16
17-22
23-27
28-33
Bruk
av salt
NEI
JA
JA
JA
JA
93
Antall
Innstilling
av kalkfilteret oppvasker
FRI
Pos.nr
Pos.nr
Pos.nr
Pos.nr
1
2
3
4
50
40
30
20
Saltbeholderen kan rumme mellem 1,5
og 1,8 kg. For at maskinen kan fungere
effektivt, bør påfyldning ske med jævne
mellemrum alt efter blødgøringsanlæggets
indstilling.
Tilsetting av salt
■ I bunnen av maskinen er det en
beholder til salt som regenererer
avkalkingssystemet.
■ Filteret må reaktiveres med en spesiell
type salt som fås i kornform. I mangel
av dette kan det benyttes vanlig
kjøkkensalt, hvis det ikke inneholder
kalsiumforbindelser.
Andre typer salt inneholder små mengder
av uoppløselige partikler som i løpet av
en lengre tidsperiode kan virke negativt
inn på og ødelegge mykningseffekten.
VIKTIG
(Kun ved første oppstart)
Når maskinen skal brukes første
gang og saltbeholderen er fylt helt
opp, skal du ha på vann slik at
beholderen renner over.
Innstilling av den øverste
kurven
Hvis man vanligvis bruker tallerkner som
har en diameter på 27 til 31 cm, må disse
settes i den nederste kurven etter at den
øverste kurven er blitt flyttet opp til den
øverste posisjonen, som gjøres på følgende
måte:
A
1. Åpne lukkemekanismen “A” på glidelisten;
2. Ta ut kurven og sett den inn i øverste
posisjon;
■ Når saltet skal tilsettes, skrus hetten på
beholderen i bunnen ut og beholderen
fylles opp.
3. Press lukkemekanismen “A” tilbake til
opprinnelig stilling.
■ Når dette gjøres, vil det strømme ut litt
vann. Fortsett likevel tilsettingen av salt
til beholderen er full. Deretter fjernes
saltet fra gjengene og hetten skrus på
igjen.
Etter dette kan ikke tallerkner som er større
enn 20 cm i diameter settes i den øverste
kurven og de beveglige delene kan ikke
brukes når kurven er i denne posisjonen.
A
■ Etter tilsetting av salt anbefales det å kjøre
et helt vaskeprogram eller programmet
KALDSKYLLING.
Saltindikator
På denne modell er lokket ikke
gjennomsiktig, og du bør da kontrollere
saltnivået med jevne mellomrom avhengig
av kalkfilterets innstilling.
VIKTIG
Tilsynekomst av hvite flekker på
serviset er vanligvis et viktig tegn på
at saltbeholderen trenger å bli fylt.
94
95
■ Salatboller og andre plastboller kan
også plasseres i overkurven. Disse bør
sikres slik at vannstrålene ikke får dem til
å velte.
PLASSERING AV SERVISE
Bruk av overkruv
A
■ Overkurven er utformet slik at den gir
maksimal fleksibilitet. Den kan fylles
med inntil 24 tallerkener på to rekker,
inntil 30 glass på fem rekker eller en
blanding.
■ Overkurven har flyttbare stativer som er
festet i sidene av kurven og som kan
reguleres i to posisjoner, opprett eller
senket. I senket stilling kan de brukes til
te-og kaffekopper, kjøkkenkniver og
øser. Glass med stett kan trygt henges
på endene av stativene.
Glass, kopper, skåler og desserttallerkener
kan plasseres under stativene.
En vanlig vaskemengde for en dag er vist på
fig. 1, 2 og 3.
1
E
C
B
D
Bruk av underkurv
■ Kjeler, ildfaste former, terriner, salatboller,
lokk, serveringsfat, middagstallerkener,
suppetallerkener og øser kan plasseres i
underkurven.
■ Suppe- og middagstallerkener kan stables
med stativet i opprett stilling.
Tallerkener bør stables stående med
bunnen av tallerkenen mot bakveggen
og med avstand mellom hver tallerken
slik at vannet kan passere fritt.
F
A
■ Plasser bestikkholderen i underkurven
(fig. 3), og pass på at bestikket ikke
kommer i veien for de roterende armene.
■ Det anbefäles å plassere tallerkener av
lik størrelse sammen, fordi kurvens
kapasitet da utnyttes bedre.
B
C
G D
H
VIKTIG
Underkurven
er
utstyrt
med
sikkerhetsstopp slik at det skal være
trygt å trekke den ut. Dette er også
nyttig når maskinen er full. Når du
skal ha salt i beholderen, rense
filteret eller utføre vanlig vedlikehold
må kurven fjernes helt.
■ Tallerkenene kan settes i én rekke
(fig. 1) eller i to rekker (fig. 2).
■ Store tallerkener (ca 270 mm) bør stilles
litt skrått bakover for å gjøre det lettere å
sette kurven inn i maskinen.
Overkurv (fig. 2)
A = Suppetallerkener
B = Middagstallerkener
C = Desserttallerkener
D = Skåler
E = Kopper
F = Glass med stett
G = Glass
H = Enkel del av Bestikkurv
2
■ Plasser bestikket i plastkurven med
skaftet pekende oppover.
3D
F E
F
F
A G
E
B
4
96
Overkurv (fig. 1)
A = Suppetallerkener
B = Middagstallerkener
C = Desserttallerkener
D = Skåler
E = Kopper
F = Glass
C
Underkurv (fig. 3)
A = Middels stor kjele
B = Stor kjele
C = Stekepanne
D = Lokk
E = Terriner, serveringsfat
F = Bestikk
G = Ildfaste former
Korrekt og rasjonell plassering av serviset er viktig
for å oppnå et godt vaskeresultat.
Bestikkkurv (fig. 4)
Bestikkkurven er utstyrt med to avtagbare deler
som gjør det lettere å utføre forskjellige innsettinger
av bestikk. Disse to delene kan fjernes ved å la den
venstre delen gli bort fra den høyre.
97
INFORMASJON TIL TESTLABORATORIER
Halv vask i øvre kurv
Sammenligning av programmer (Ref. EN 50242 - normer)
(se programmliste)
1. Overkurvplassering: nedre
2. Normal mengde
3. Glansemiddelinnstilling: 6
4. Vaskemiddelmengde:
- 8 g for forvask;
- 22 g for vask.
G
Korrekt plassering er angitt på fig. 5 for overkurven, på fig. 6 for underkurven og på
fig. 7 for bestikkurven.
5
G
C
E
C
H
B
C
I
D F
H
A
6
L
Q
M
N
P
Overkurv (fig. 5)
A = 5+5+2 Glass
B = 12 Tallerkener
C = 4 + 4 + 4 Kopper
D = Liten bolle
E = Middels bolle
F = Stor bolle
G = 1 + 1 Gafler
H = 1 + 1 Serveringsskjeer
I = 3 + 3 + 3 + 3 Dessertskjeer
L = 3 + 3 + 3 + 3 Teskjeer
N
B
D
C
12 Anbefalt internasjonal plassering (ref. EN 50242)
H
F
I
A
E
2
1/2 blandet vask (fig. 1)
A = Glass
B = Koppel
C = Dype tallerkener
D = Desserttallerkener
E = Underskåler
F = Kasserolle
G = Stekepanne
H = Mellomstor skål
I = Liten skål
A
1
C
D
F
E
B
H
I
1/2 standard vask (fig. 2)
A = 6 Glass
B = 6 Koppel
C = Serverlngsfat
D = 6 Dype tallerkener
E = 6 Middagstallerkener
F = 6 Desserttallerkener
G = 6 Underskåler
H = Mellomstor skål
I = Liten skål
G A
Underkurv (fig. 6)
M = 8 + 4 Suppetallerkener
N = 11 + 1 Middagstallerkener
O = 12 Desserttallerkener
P = Serveringsfat
Q = Bestikk
Plassér bestikkholderen i nedre kurv.
M
7
R
O
Bestikkkurv (fig. 7)
Sett sideseksjonene i nedre stilling og fyll
dem med 6 + 6 kniver (R). Plasser det øvrige
bestikket i de tomme rommene med skaftene
ned. Ha ikke mer enn to forskjellige typer
bestikk i samme rom.
98
99
■ hvor effektive vaskemidler som inneholder
vannmykner/salt er avhenger av hardheten
i vannet du bruker. Sjekk at hardheten
på vannet du bruker er innenfor den rammen
som star på vaskemiddelpakningen.
PÅFYLLING AV OPPVASKMIDDEL
OG GLANSEMIDDEL
Fyling av såpebeholder
VIKTIG
Det er nødvendig å bruke oppvaskmiddel
beregnet til maskinvask, enten i
pulver, tabletter eller flytende form.
B
Etter å ha fylt vaskemiddel i beholderen
lukkes lokket. Skyv det først inn (1), og trykk
deretter på feltet (2) til du hører et klikk.
"NEOPHOS" gir svært gode resultater og
er lett å få i handelen.
Under
visse
omstendigheter
kombinasjonsvaskemidler forårsake:
Dersom dette oppstår anbefaler vi at du
bruker tradisjonelle, atskilte produkter –
salt, vaskemiddel og skyllemiddel. Det vil
sikre at vannmykneren i oppvaskmaskinen
fungerer riktig.
Vennligst merk at når du går tilbake til å
bruke konvensjonelt salt vil det være
nødvendig med en rekke vaskesykler før
systemet blir fullt effektivt igjen.
kan
■ kalkavleiringer på tallerkener og i
vaskemaskinen;;
VIKTIG
Problemer som oppstår som følge av
å bruke disse produktene blir ikke
dekket av vår garanti.
■ redusert kvalitet på vaske- og tørkeresultatet.
Uegnede vaskemidler (f.eks. slike som
brukes til manuell oppvask) inneholder
ikke de riktige ingrediensene til bruk i
oppvaskmaskin. Slike midler gjør at
maskinen ikke fungerer korrekt.
Fylling av glansmiddel-beholderen
Normalvask
Siden ikke alle typer oppvaskmiddel er like,
les også bruksanvisningen på pakken.
Vi minner også på at en utilstrekkelig
mengde oppvaskmiddel medfører en dårlig
fjerning av matrester og lignende, mens en
for stor dose av oppvaskmiddel, foruten å
ikke forbedre risultatet av oppvasken,
representerer sløsing.
Beholderen for oppvaskmiddelet befinner
seg på innsiden av døren (fig. A “2”).
Hvis lokket på beholderen er lukket, kan
det åpnes ved å trykke knappen (A).
På slutten av ethvert vaskeprogramm åpner
lokket seg automatisk, klar for neste bruk.
VIKTIG
Ved ikke å overdosere mengden av
oppvaskmiddel gir man også sitt
bidrag til å begrense naturforurensning.
ADVARSEL!
Når du fyller den nedre kurven må du
passe på at tallerkner eller annet ikke
sperrer for oppvaskmiddelbeholderen.
Mengden av oppvaskmiddel kan variere
etter skittenhetsgraden og typen av
husholdningsredskaper. Vi anbefaler 20-30 g
oppvaskmiddel i vaskemiddelrommet i
oppvaskmiddelbeholderen (B).
ADVARSEL!
VIKTIG MERKNAD VED BRUK AV
KOMBINASJONSVASKEMIDLER.
Hvis du planlegger å bruke kombinasjonsvaskemidler,
dvs de som inneholder salt og/eller skyllemiddel,
vil vi anbefale følgende:
■ les nøye og følg produsentens instruksjoner
på pakningen;
■ noen kombinasjonsvaskemidler, spesielt
de som inneholder skyllemiddel, gir best
resultat dersom de brukes ved spesielle
programmer;
A
100
C
Glansmiddelet doseres automatisk til
oppvasken i siste skyllevann. Middelet gjør
at oppvasken tørker raskere og at det ikke
dannes stygge renner og flekker på
oppvasken.
Beholderen til glansmiddelet er plassert til
venstre for beholderen til vaskemiddelet
(fig. A "3").
Lokket åpnes ved å trykke på det stripete
feltet og samtidig løfte det opp.
Det lønner seg alltid å bruke glansmiddel
som er beregnet på oppvaskmaskiner.
Man kan enkelt sjekke nivået av glansmiddel
gjennon indikatoren, som sitter i sentrum
av dispenseren (C).
FULL
TOM
Mørk
Lys
Regulering av mengde
glansmiddel 1 til 6
Regulatoren (D) er plassert under lokket og
kan dreies med en mynt.
Anbefalt innstilling er 4.
Vannets kalkinnhold har betydning for
skjolder og tørke-evne på oppvasken.
Det er derfor viktig at doseringen av
glansmiddelet er riktig for å få gode
vaskeresultat. Hvis det er streker eller
renner på oppvasken etter at den er ferdig,
må doseringen av glansmiddel reduseres.
Hvis det derimot opptrer hvitaktige ringer
eller flekker på oppvasken etter at den er
ferdig, må det doseres mer glansmiddel.
D
101
RENSING AV FILTER
PRATISKE RÅD
Filterenheten (fig. A ”4”) består av:
1
en filterkopp, som samler opp de største
urenhetene;
en filterplate, som hele tiden filtrerer
vannet under oppvasken;
et mikrofilter under filterplaten som
filtrerer vannet og samler opp selv de
minste urenhetene og sikrer perfekt
oppvaskresultat.
Slik sparer du energi
■ Hvis du vil at maskinen skal kjøre et
komplett program, kan du plassere
oppvasken i maskinen etter hvert
måltid. Ved behov kan du kjøre
KALDSKYLLING for å mykne matrestene
og fjerne litt grovere matrester fra de
delene du setter inn etter hvert.
Når oppvaskmaskinen er full, kan du
kjøre det ønskede komplette vaske
programmet.
Hva man bør gjøre for å få
ypperlige resultater ved oppvask
■ Før oppvasken plasseres i maskinen
skal du fjerne matrester (f.eks. bein,
rester av skalldyr, kjøtt og grønnsaker,
kaffegrut, fruktskall, sigarettaske,
tannpirkere osv.) for å hindre tilstopping
av filter, avløp og dysene på de roterende
armene.
■ Hvis oppvasken ikke er spesielt skitten,
eller hvis kurvene ikke er særlig fulle,
kan du velge et ØKONOMI-program.
Følg anvisningene i programlisten.
■ Unngå å skylle serviset før det settes i
maskinen.
■ For å oppnå best mulig oppvaskresultat
bør filteret kontrolleres og rengjøres
etter hver oppvask.
■ Hvis det er skorper etter brent og stekt
mat i kasseroller og langpanner, bør de
stå i vannbad før de settes i maskinen.
■ Filterenheten kan tas ut ved å skru
håndtaket mot klokka (fig. 1).
Hva man ikke bør vaske
■ Det er viktig å huske på at ikke alle
slags kjøkkenredskaper kan rengjøres i
oppvaskmaskin, vask av redskaper i
termoplastisk materiale, bestikk med
tre- eller plastikkhåndtak, kasseroller
med trehåndtak, redskaper i alluminium,
krystall og/eller blyglass frarådes hvis
ikke annet er foreskrevet.
■ Sett inn det som skal vaskes med
åpningen ned.
■ For å lette rengjøringen kan også
filterkoppen tas ut (fig. 2).
2
■ Fjern filterplaten (fig. 3) og skyll hele
filterenheten under rennende vann.
Bruk om nødvendig en stiv børste.
■ Hvis det e mulig, prøv å unngå kontakt
mellom de diverse tingene. En korrekt
innsetting gir bedre oppvaskresultater.
■ Etter å ha sart på plass det som skal
vaskes, se til at svingarmene kan dreie
fritt.
■ Det selvrensende mikrofilteret krever
mindre vedlikehold, og det er bare
nødvendig å kontrollere det hver fjortende
dag. Det anbefales imidlertid å kontrollere
at filterkoppen og filterplaten ikke er
tilstoppet etter hver oppvask.
■ Visse dekorasjoner kan ha en tendens
til å bleknes, derfor rådes gjentatt vask
i oppvaskmaskinen av en enkolt del av
stentøyet og kun når man er sikker på
at den ikke farger av, bør man vaske
resten.
■ Kasseroller og annet med matflekker
som ikke kan fjernes lett eller brente
matrester, må legges i bløt i vann med
oppvaskmiddel.
■ Dessuten er det tilrådelig å ikke vaske
sølvbestikk sammen med bestikk i
rustfritt stål for å unngå at det oppstår
en kjemisk reaksjon mellom disse.
■ For en perfekt vask av sølvbestikk må
man gjøre følgende:
ADVARSEL!
Etter rengjøring av filterenheten må
du sørge for at den settes sammen
korrekt og plasseres riktig i bunnen
av maskinen.
a) skylle sølvbestikket rett etter bruk,
spesielt hvis det har vært i kontakt
med majones, egg, fisk eller lignende);
3
Kontroller at filteret er skudd fast,
mot klokka, i filterplaten.
Er filterenheten ikke satt ordentlig på
plass og trukket til, kan det redusere
maskinens effektivitet.
VIKTIG
Når man kjøper nytt kjøkkenutstyr
bør man passe på at det er mulig å
vaske det i oppvaskmaskinen.
b) ikke drynke bestikket med oppvaskmiddel;
c) ikke la sølvbestikket komme i kontakt
med andre metaller.
Nyttige råd
■ For å unngå drypping fra overkurven
fjernes underkurven først.
VIKTIG
Bruk ikke maskinen uten at filteret er
på plass.
■ Hvis oppvasken skal stå i maskinen en
stund, kan du la døren stå på klem.
Dette gir naturlig luftsirkulasjon i
maskinen og bedre tørking.
102
103
RENGJØRING OG
VEDLIKEHOLD
1
1b
BESKRIVELSE AV BETJENINGSPANELET
■ Når maskinen skal rengjøres på utsiden
skal du ikke bruke løsemidler (som virker
avfettende) og heller ikke slipende
rengjøringsmidler. Det er nok med en
klut som er dyppet i lunkent vann.
E
■ Oppvaskmaskinen trenger ikke noe spesielt
renhold innvendig da oppvask-kammeret
renser seg selv under oppvask generelt.
■ Pakningen rundt døren bør imidlertid
tørkes av regelmessig med en fuktig klut
for å fjerne eventuelle matrester o.l.
2
A B
C
D
■ Det anbefales å kjøre gjennom skånevaskprogrammet med et glass eddik uten
noe oppvask i maskinen.
■ Hvis du oppdager at tallerkener og gryter
ikke er vasket eller skylt ordentlig til tross
for at filtrene er renset på normal måte, bør
du kontrollere at dysene på spylearmene
(fig. A“5”) ikke er tilstoppet.
Hvis de er tilstoppet, bør de rengjøres på
følgende måte:
NÅR OPPVASKEN ER FERDIG
1. Ta av den øvre spylearmen ved å dreie
den til den står ut for stoppmerket som
er vist med en pil (fig. 1b). Skyv den opp
(fig. 1) og hold den skjøvet inn mens du
skrur den av med klokka. Spylearmen
monteres på samme måte, men skal
da skrus mot klokka. Den nedre
spylearmen kan tas av ved bare å trekke
den opp (fig. 2).
Etter hver gang oppvaskmaskinen har vært
i bruk, bør man helst skru igjen vannkranen
og stenge strømmen til maskinen ved å
trykke ut på/av-knappen.
Hvis maskinen skal stå i lengre tid uten å
være i bruk, bør man foreta følgende tiltak:
1. Kjør igjennom normalprogrammet med
såpe uten oppvask i maskinen slik at
den bli r godt rengjort innvendig og alle
eventuel le matrester tømmes.
2. Vask spylearmene under rennende vann
til dysene er helt rene.
2. Trekk ut støpselet fra kontakten.
3. Sett deretter spylearmene tilbake på
plass. Husk å sette den øvre spylearmen
ved stoppmerket og skru den helt på
plass.
A
"HALVFULL"-knapp
D
Programvelger
B
"PÅ/AV"-knapp
E
Lampe for "VASK PÅGÅR"
C
Åpen dør
DIMENSJONER:
Høyde
Dybde
Bredde
Dybde med apen dør
Med topplate
Ute topplate
85
60
60
120
82
56,3
59,8
117
cm
cm
cm
cm
3. Steng igjen vannkranen.
4. Fyll glansveskebeholderen full.
5. La døren på maskinen stå åpen.
■ Både døren på maskinen og vaskekammeret
innvendig er laget av rustfritt stål. Skulle
det allikevel opptre oksydasjonsflekker
skyldes dette stor grad av jernsalter i
vannet.
6. Hold innsiden av maskinen ren.
7. Hvis maskinen skal stå på steder der
temperaturen faller under 0°C, kan
gjenværende vann i slangene fryse.
Vent først til temperaturen kommer over
frysepunktet og deretter i ytterligere et
døgn før maskinen startes.
■ Flekkene kan enkelt fjernes med mildt,
etsende såpemiddel. Bruk aldri klorbaserte
midler eller stålull o.l.
104
TEKNISKE DATA:
Antall kuverter (Iflg EN 50242-norm)
Kapasitet med gryter og stekepanner
AkseDtabelt vanntrykk fra kran
Sikring
Maksimum strømforbruk
Strømtilførsel
12 personer
8 personer
Min. 0,08 - maks. 0,8 MPa
(se skilt)
(se skilt)
(se skilt)
105
PROGRAMVALG OG
SPESIALFUNKSJONER
Avbryte et program
Det anbefales ikke å åpne døren mens et
program går, særlig ikke under hovedvasken
og skyllingen på slutten.
Oppvaskmaskinen stopper imidlertid
automatisk hvis døren åpnes.
Hvis døren åpnes mens programmet går,
vil lampen for "VASK PÅGÅR" begynne å
blinke til du lukker døren igjen.
Programmet fortsetter da der det ble
avbrutt.
(Brukes sammen med programguiden)
Programinnstillinger
ADVARSEL!
Før du stiller inn et program, må
programvelgeren stå på "RESET", og
lampen for "VASK PÅGÅR" (
) må
være av. Påse at knappen ”PÅ/AV”
(
) er trykket inn.
ADVARSEL!
Hvis du åpner døren under
tørkedelen av programmet, vil du
høre et lydsignal. Dette angir at
tørkeprogrammet ikke er ferdig ennå.
Hvis du vil endre eller avbryte det programmet som går, skal du gjøre slik:
Trykk på knappen "PÅ/AV" for å stille inn
programmet: Drei deretter velgeren (med
eller mot klokken) til markøren (
) er
på linje med symbolet for det ønskede
programmet.
Etter ca. 4 sekunder begynner lampen
"VASK PÅGÅR" å lyse.
Innstilling av nytt program
VIKTIG
Denne oppvaskmaskinen er utstyrt
med flomsikring. Det betyr at
maskinen automatisk tømmes for
overskuddsvann hvis det oppstår
problemer.
Når du skal stille inn på et nytt program, MÅ
du dreie programvelgeren til "RESET" og
vente til lampen for "VASK PÅGÅR" slukker.
Problemløsing
ADVARSEL!
For å være sikker på at flomsikringen
skal fungere riktig, anbefales det at
oppvaskmaskinen ikke flyttes eller
vippes mens den går.
Hvis du må flytte eller vippe
oppvaskmaskinen, skal du passe på
at vaskeprogrammet er ferdig og at
det ikke er mer vann igjen i maskinen.
Når du stiller inn et program, vil
indikatorlampen for "VASK PÅGÅR"
begynne å blinke raskt (og alarmen høres)
hvis elektronikken oppdager en feil
programmeringsfunksjon.
Hvis det skjer, skal programvelgeren dreies til
"RESET". Da slukker lampen for "VASK
PÅGÅR", og deretter kan du igjen stille inn på
det ønskede programmet.
Hvis problemet fortsetter, kan du kontakte vårt
kundesenter.
Drei programvelgeren til "RESET". Etter
noen få sekunder slukker lampen for
"VASK PÅGÅR".
Nå kan du stille inn på et nytt program.
ADVARSEL!
Før du starter et nytt program, må du
kontrollere at det fremdeles er
vaskemiddel i beholderen.
Hvis nødvendig må beholderen fylles
opp.
VIKTIG
Mens
programmet
går,
står
programvelgeren i samme stilling.
Den beveger seg altså IKKE.
Hvis det blir strømbrudd mens
oppvaskmaskinen går, vil et spesielt
minne lagre det valgte programmet,
og når strømmen kommer tilbake,
fortsetter programmet der det sluttet.
Funksjonsknapp
"HALVFULL"-knapp
Slutt på programmet
Ved å trykke inn denne knappen er det
mulig å vaske en mindre mengde servise
ved å bruke bare øvre kurv til tallerkener og
kun vaske bestikket i nedre kurv. Dette
resuderer vann-og strømforbruket og krever
samtidig mindre oppvaskmiddel.
Når programmet er slutt, begynner lampen
for "VASK PÅGÅR" å blinke.
Drei programvelgeren til "RESET", vent til
lampen for "VASK PÅGÅR" slukker, og
trykk på knappen "PÅ/AV".
106
107
PROGRAM OVERSIKT
INTENSIV 75°C
Passer til vasking av servise og kjeler som
er ekstra skitne.
UNIVERSAL 65°C
Passer til vasking av servise og kjeler som
er normalt skitne.
DAGLIG 70°C
Passer til daglig vask av normalt skitne
kjeler og servise som skal vaskes rett etter
et måltid (maksimalt 8 kuverter i maskinen).
ECO 45°C
Energispareprogram som passer til
normalt skitten oppvask. Bruk vaskemidler
med enzymer.
Programmet er standardisert etter EN
50242.
SKÅNEVASK 45°C
Passer til servise og glass som skal vaskes
forsiktig. Også til daglig vask av servise
som er mindre skittent, unntatt kjeler.
32 MIN.
RAPID VASK 50°C
Hurtigvask av servise som skal vaskes
umiddelbart etter måltidet. Vask av servise
for 4-6 personer.
Vask med forvask
•
••
••
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• •
• •
• •
• •
•
Varm skylling med
glansmiddel
Andre skylling med
kaldt vann
75°C
• • •
65°C
•
70°C
45°C
45°C
50°C
N/A = INGEN VALGMULIGHETER
Hvis du skal bruke det "INTENSIV" vaskeprogrammet, må du tilsette en ekstra dose på
ca. 20 g vaskemiddel (1 spiseskje) rett i maskinen. Tilsett 5 g til det "DAGLIG" programmet.
108
Første skylling med
kaldt vann
Hovedvask
Kald forvask
Varm forvask
Sjekk
saltbeholder
Sjekk
glansmiddlet
Rens
filtrene
Såpe
for vask (g)
•
•
••••• •
109
•
•
•
•
•
•
"HALVFULL"-knapp
Kort kald forvask av deler som skal stå i
maskinen til du kan vaske en full maskin.
Spesial
funksjion
Med kaldt vann (15°C)
-Avvik på ± 10%-
KALDSKYLLING
Såpe
for forvask (g)
Beskrivelse
Program
Gjennomsnittlig
oppvasktid i
minuter
Komplett program
Att göra
5
N/A
120
JA
95
JA
60
JA
140
JA
80
JA
32
N/A
VANNSPERRESYSTEM
AVHJELPING AV MINDRE FEIL
Vanntilførselsslangen er utstyrt med et vannsperresystem.
Hvis den innvendige slangen blir defekt på grunn av naturlig aldring, blokkerer
systemet for vanntilføselen til apparatet.
Føilen blir indikert med et rødt felt i det lille vinduet “A”.
Vannkranen må da stenges og slangen skiftes ut.
Hvis slangen ikke er lang nok til å bli skikkelig tilkoplet, må den byttes ut med en
som er lang nok.
Snakk med forhandleren hvis dette problemet oppstår.
Sjekk følgende punkter før det ringes etter serviceman hvis maskinen ikke fungerer
som den skal:
FEIL
1 - Maskinen fungerar inte
alls
Antitwist-sikkerhetskobling
(trykk og drei for å fjerne
pakningen)
2 - Maskinen drar inte in
vatten
A
3 - Maskinen pumpar inte ut
vatten
4 - Maskinen pumpar ut
vatten hela tiden
5 - Man hör inte att
spolarmarna roterar
Pakning med filter
En rød fane viser at
waterblock er aktivert
6 - På elektroniske maskiner
uten vindu: en eller flere
lamper blinker raskt.
110
ÅRSAK
BOTEMIDDEL
Støpselet står ikke i kontakten
Sett i støpselet
På/av-knappen ikke inntrykket
Sjekk dette
Døren ikke skikketig lukket
Lukk døren
Strømmen gått
Sjekk sikringskapet
Se årsaker under pkt. 1
Sjekk dette
Kranen er igjenskrudd
Åpne kranen
Programvelgeron står ikke i
riktig
Drei programratt til riktig
possisjon
Det er knekk på innløpsslangen.
Rett ut knekken på slangen
Filteret til innløpsslangen er ikke
montert riktig
Rens filteret i enden på
slangen
Filteret er tett
Rens filteret
Knekk på tømmeslangen
Rett ut tømmeslangen
Skjøteslangen på tøm
meslangen er ikke montert riktig
Følg anvisningene for tilkopling
av tømmeslangen nøye
Tilkoplingen til utløpet på
veggen peker nedover og ikke
oppover
Få tak i en kvalifisert reparatør
Tømmeslangen ligger for lavt
Løft slangen til minst 40 cm.
over gulvet
Alt for mye såpe skum
Reduser bruk av såpe
Gjenstand hindrer spylearm i å
rotere
Bruk egnet såpemiddel for
uppvaskmaskin
Plate- og grovfilteret er fullt
Sjekk og rett på det
Rens plate- og grovfilteret
Vannkranen er stengt
Slå av maskinen.
Åpne vannkranen.
Nullstill (reset)
111
FEIL
ÅRSAK
Se årsaker under pkt. 5
BOTEMIDDEL
Sjekk dette
Bunnen i gryter og panner er Brente matrester må bløtlegges
før de settes i oppvaskmasksin
ikke ordentlig rent
Kantene på sausegryter ikke Sett sausegrytene annerledes i
kurven
rent
Spylearmene er delvis tilstoppet Skru av spylearmene og rens
dem under rennende vann
7 - Disken är bara delvis
rengjord
8 - Det finns vita fläckar på
diskgodset
Serviset er ikke satt korrekt inn
i maskinen
Ikke sett delene for nær
hverandre
Enden på tømmeslangen
befinner seg i vannet
Enden på tømmeslangen må
ikke komme i kontakt med
avløpsvannet.
Feil dosering av vaskemiddel,
vaskemiddelet er gammelt og
hardt
Øk dosen etter hvor skitten
oppvasken er, og bytt
vaskemiddel
Vaskeprogrammet er ikke
kraftig nok
Velg et kraftigere program
Serviset i underkurven har ikke
blitt vasket
Trykk knappen for halvfull
maskin
Vannet er for “hardt”
Sjekk nivå for salt og
gransveske og eventuelt
reguler nivå
Serviset slår mot hverandre
Fordel serviset bedre i kurven
Spylearmen slår mot serviset
Fordel serviset bedre
Dårlig ventilasjon
Sett luken på klem når
vaskeprogrammet er slutt
9 - Støy under oppvasken
10 - Serviset er ikke helt tørt
Merk: Dersom du utsettes for en av disse feilene, eller hvls du få et dårlig vaskeresultat, bør eventuelle
matrester fjernes ved å vaske serviset for hånd, da den avsluttende tørkingen I maskinen får eventuelle
matrester til å sltte ekstra godt fast slik at en ny maskinoppvask ikke vll kunne fjerne dem.
Hvis feilen oppstår igjen, bør du ta kontakt med vårt servicesenter og opplyse maskinens serienummer.
det finner du på merkeplaten øverst på innsider av døren eller på kvitteringen.
Produsent og importør fraskriver seg ethvert ansvar for trykkfeil i bruksanvisningen. Produsenten
forbeholder seg retten til å foreta modifiseringer av produkter uten nærmere varsel om dette.
112
Congratulations!
CUSTOMER SERVICE AND
GUARANTEE
Thank you for choosing a Candy
appliance; quality dishwashers which
guarantee high performance and
reliability.
Candy manufacture a vast range
of domestic appliances: washing
machines, washer/dryers, cookers,
microwave ovens, ovens and hobs,
refrigerators and freezers.
Ask your dealer for the catalogue with
the complete range of Candy products.
Please read this booklet carefully as
it provides important information
regarding the safe installation, use,
and maintenance of the machine,
together with some useful advice on
how to achieve the best results from
your dishwasher.
For future reference please keep this
instruction booklet in a safe place.
Your new appliance is fully guaranteed
by the manufacturer for 12 months
against electrical/mechanical breakdown excluding:
A. Any faults which occur due to bad
installation or misuse of the machine.
B. Any faults which occur due to repair
of, or interference with, the machine
by any person not authorised by the
manufacturer to carry out service.
C. Any faults which occur due to
any parts which are fitted to the
machine which are not the original
manufacturers parts.
CONTENTS
Safety advice
Setting up, installation
Water softener unit
Adjusting the upper basket
Loading the dishes
Information for test laboratories
Half load washing
Loading the detergent and rinse aid
Cleaning the filters
Some practical hints
Routine cleaning and maintenance
Description of the control panel
Technical data
Programme selection and special functions
The Watercontrol system
Programme guide
Identifying minor faults
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
D. Any faults arising from non-domestic
use or unusual or abnormal use of
the machine.
116
117
122
124
125
127
128
129
131
132
133
134
134
135
137
138
140
Fig. A
E. Any faults arising from operation at
incorrect voltage.
F. Any faults arising from incorrect
operation of the machine.
The guarantee applies to Gt Britain
and Northern Ireland only, and is an
addition to your statutory rights.
AFTER SALES SERVICE
For service and repairs call your local engineer on our national telephone number:
GIAS Service
Tel: 08705 400 600
Support Service
(Eire 018301 666)
5
1
4
2
3
Please read the instructions in this booklet carefully because they contain important
information on how to install, use and maintain your dishwasher safely as well as
containing useful tips on how to make the most of it.
Keep this booklet safe for future reference.
114
115
SAFETY INSTRUCTIONS
WARNING !
Knives and other utensils with sharp
points must be loaded in the basket
with their points down or placed in a
horizontal position.
There are certain basic safety rules
which are valid for any domestic
appliance.
Installation
Daily use
■ Make sure that the plug fitted to the
machine is compatible with the power
supply socket. If it is not, get a suitably
qualified person to fit the correct type,
and to make sure that the cables to the
mains socket are able to cope with the
power rating of the appliance.
■ This appliance is be designed for domestic
use only.
■ The dishwasher is designed for normal
kitchen utensils.
Objects that have been contamined by
petrol, paint, traces of steel or iron,
corrosive chemicals, acids or alkalis
must not be washed in the dishwasher.
■ Ensure that the dishwasher does not
crush power cables.
■ In general it is not advisable to use
adaptors, multiple plugs and/or extension
cables.
INSTALLATION
Electrical connection
(Technical notes)
This appliance complies with international
safety standards, and is fitted with a 3 pin
plug with earth connection to ensure
complete earthing of the product.
■ After unpacking, adjust the height of the
dishwasher. For the dishwasher to work
correctly it must be level. Adjust the feet
so that the machine does not tilt by more
than 2 degrees.
Before connecting the appliance to the
mains supply it is important to ensure:
■ If it you need to move the machine after
removing the packaging, do not try to lift
it by the bottom of the door. Follow the
instructions in the figure below. Open the
door slightly and lift the machine by
holding on the top.
1. that the supply socket is properly
earthed;
2. that your electricity supply is capable of
meeting the consumption requirements
listed on the rating plate of your
appliance.
■ If there is a water softening device installed
in the home there is no need to add
salt to the water softener fitted in the
dishwasher.
■ Should it be necessary to replace the
supply cord, call the After Sales Service
Centre.
WARNING!
Ensure that your product is properly
earthed.
In the absence of adequate earthing
you will notice that when touching
the metal parts of your appliance an
electrical dispersion can be felt, due
to the presence of a radio interference
suppressor.
■ Cutlery is washed best if it is placed in
the basket with the handles downwards.
■ If the appliance breaks down or stops
working properly, switch it off, turn off the
water supply and do not tamper with it.
Repair work should only be carried out
by an approved service agent and only
genuine spare parts should be fitted. Any
failure to follow the above advice may
have serious consequences for the safety
of the appliance.
Safety
■ Never touch the appliance when your
hands or feet are wet or damp.
■ Do not use when your feet are bare.
■ Do not remove the plug from the mains
supply socket by pulling the mains cable
or the machine itself.
Disposal
■ Do not leave the appliance exposed to
the elements (rain, sun etc).
IMPORTANT
When the appliance is located on a
carpet floor, attention must be paid to
ensure that there is no obstruction to
the bottom vents.
Manufacturer declines all responsibility
for any damage due to non-earthing of
the machine.
Make sure that the plug on the
appliance remains accessible after
installation.
This appliance complies with
Directives 89/336/EEC, 73/23/EEC
and following changes.
■ The dishwasher has been made from
materials which can be recycled so that it
can be disposed of in an environmentally
friendly way.
■ Do not let children (or others incapable
of operating it) use the machine without
supervision.
■ If you wish to dispose of an old dishwasher
be careful to remove the door to
eliminate the risk of children becoming
trapped inside it.
■ Water left in the machine or on the
dishes at the end of the wash programme
should not be swallowed.
■ The door should not be left in the open
position since this could present a potential
hazard ( es. tripping ).
■ Leaning or sitting on the open door of
the dishwasher could cause it to tip over.
116
117
Electrical connection (for U.K. only)
WARNING!
THIS APPLIANCE MUST BE EARTHED.
Plug your dishwasher into the power
socket.
Fuses and plugs
If the plug we supply does not fit :
You can't use it on other appliances, and
the exposed wires could be dangerous if
anyone plugged it in.
Our ready-fitted plug is already equipped
with a 13 amp fuse which is BS 1362 ASTA
approved.
■ Fit a suitable plug, as follows:
Any replacement should be exactly the
same.
to the terminal in the plug
If the fuse cover is lost, do not use the plug
until it is replaced.
Marked with the letter E,
Green and
yellow wire
A correct replacement fuse cover (obtainable from your dealer or Electricity board)
must be the same colour as shown or
named on the insert on the base of the
plug.
OR marked with the Earth
symbol,
OR coloured green,
OR coloured green and
yellow.
Marked N,
Blue wire
1
■ The inlet and drain hoses can be directed
to left or right.
IMPORTANT
The dishwasher can be connected to
either cold or hot water, as long as it
is no hotter than 60 °C.
2
■ Water pressure must be between
0,08 MPa and 0,8 MPa. If the pressure is
below the minimum consult our service
department for advice.
■ The inlet hose must be connected to a
tap so that the water supply can be cut
off when the machine is not in use
(fig. 1 B).
■ The dishwasher is fitted with 3/4" threaded
connector (fig. 2).
OR coloured black.
■ Connect inlet hose “A” to water tap “B”
with a 3/4" attachment making sure that
it has been properly tightened.
Marked L,
Brown wire
IMPORTANT
The appliance must be connected to
the water mains using new hose-sets.
The old hose-sets should not be reused.
This appliance should be used only on a
socket with a minimum rating of 13 Amp.
■ CUT IT OFF AND DESTROY IT!
Connect
Water connection
OR coloured red.
■ If it is necessary, the inlet pipe can be
lengthened up to 2,5 m. The extension
pipe is available from the After Sales
Service Centre.
3
■ If limescale deposits or sand are present
in the water, it is advisable to obtain the
appropriate filter, art. 9226085, from the
After Sales Service Centre (fig. 3). The
filter “D” must be inserted between the tap
“B” and the inlet hose “A”, remembering
to fit the washer “C”.
■ If the dishwasher is connected to new
pipes or to pipes which have not been in
use for a long time run water through for
a few minutes before connecting the
inlet hose. In this way no deposits of
sand or rust will clog up the water inflow
filter.
118
119
■ The hose can be hooked over the side of
the sink, but it must not be immersed in
water, in order to prevent water from
being syphoned back to the machine
when this is in operation (fig. 4Y).
Connecting the outlet hose
■ The outlet hose should disharge into a
standpipe, making sure that there are no
kinks (fig. 4).
■ When installing the appliance under a
worktop the hose pipe clamp must be
attached to the wall in the highest possible
position under the worktop (fig. 4Z).
■ The standpipe must be at least 40 cm
above floor level and it must have an
internal diameter of at least 4 cm.
■ Check that there are no kinks in the inlet
and outlet hoses.
■ It is advisable to fit an anti-odour air trap
(fig. 4X).
INSTALLATION IN FITTED
KITCHENS
Underneath existing work top
(when fitting beneath a work top)
Fitting between existing cabinets
■ In most modern fitted kitchens there is
only one single work top under which
cabinets and electrical appliances are
fitted. In this case remove the work top
of the dishwasher by unscrewing the
screws under the rear edge of the top
(fig. 6).
■ The height of the dishwasher, 85 cm, has
been designed in order to allow the
machine to be fitted between existing
cabinets of the same height in modern
fitted kitchens. The feet can be adjusted
so that correct height is reached.
■ The height will then be reduced to 82 cm,
as scheduled by the International
Regulations (ISO) and the dishwasher
will fit perfectly under the kitchen
working top (fig. 7).
■ The laminated top of the machine does
not require any particular care since it is
heatproof, scratchproof and stainproof
(fig. 5).
■ If necessary the outlet hose can be
extended up to 2,5 m, provided that it is
kept at a maximum height of 85 cm
above floor level. The extension pipe is
available from the After Sales Service
Centre.
■ The work top can be easily adjusted to
line it with the top of existing cabinets;
this is done by moving it by 5 mm each
time up to a maximum of 25 mm.
■ To adjust it, unscrew the two screws at
the back and fix the top in the position
required (fig. 6).
4
5
6
7
598
Opening the door
Closing the door
Put your hand into the recess and pull.
If the machine comes open while it is working,
an electrical safety device automatically
switches everything off.
Place the baskets in the machine.
Make sure that both the spray arms are
free to rotate and are not obstructed by
cutlery, crockery or pans. Close the door,
pressing on it to make sure it is firmly shut.
IMPORTANT
For the machine to work properly,
the door should not be opened while
it is in operation.
120
556/573
121
WATER SOFTENER UNIT
If your water is at level 0, you need not use
any regenerating salt, nor need you make
any adjustment, as your water is soft.
Depending on the source of the supply,
water contains varying amounts of limestone
and minerals which are deposited on the
dishes leaving whitish stains and marks.
The higher the level of these minerals
present in the water, the harder the water is.
The dishwasher is fitted with a water
softener unit which, through the use of
special regenerating salt, supplies
softened water for washing the dishes.
The softener unit can treat water with a
hardness of up to 60°fH (French grading)
or 33°dH (German grading) through five
different settings.
The degree of hardness of your water can
be obtained from your water supply
company.
According to the degree of hardness of
your water, regulate the softener unit in the
following way:
1. remove the lower rack. Unscrew and
remove the cap from the salt dispenser
located in the bottom of the tub
(fig. A"1");
2. turn the selector screw to the required
position with a screwdriver or a knife.
use of the appliance, it should be refilled
from time to time according to the
regulation of the water softener unit.
Loading the salt
■ On the bottom of the machine there is a
container for the salt for regenerating
the softener.
IMPORTANT
(Only for first start up)
When the appliance is used for the
first time, after completely filling the
salt container, it is necessary to add
water until the container overflows.
■ It is important to use only a salt that is
specifically designed for dishwasher.
Other types of salt contain small quantities
of insoluble particles which over a long
period of time may affect and deteriorate
the softener performance.
■ To add salt, unscrew the cap of the container on the bottom and then refill the
container.
■ During this operation a little water will
overflow; but keep adding salt until the
container is full. When the container is
full, clean the thread of salt residue and
retighten the tap.
Regulating the water softener
■ After loading the salt, it is recommended
running a complete washing cycle,
or COLD RINSE programme.
The salt dispenser has a capacity of
between 1.5 and 1.8 kg and, for efficient
TYPE 1
The table below lists different degrees of
water hardness with the corresponding setting for the softener unit.
*The water softener unit is set in the
factory at level 2, as this is suitable for the
majority of users.
TYPE 2
Level
Water
hardness
°fH
(French)
0
1
*2
3
4
0-9
10-30
31-40
41-50
51-60
Water
hardness
Use of
regenerating
°dH
salt
(German)
0-5
6-16
17-22
23-27
28-33
NO
YES
YES
YES
YES
122
Salt loading indicator
This model is provided with a blind cap. In
this case, the salt level must be checked
periodically, according to the regulation of
the water softener unit.
Water
softener
setting
FREE
N.1
N.2
N.3
N.4
position
position
position
position
N°
of
washes
50
40
30
20
IMPORTANT
The appearance of white stains on
dishes is generally an important
sign that the salt container needs
filling.
123
■ Salad bowls and plastic bowls may also
be loaded on the upper basket. It is
advisable to block these in place so that
the jets of water do not make them
overturn.
LOADING DISHES
Adjustment of the upper
basket
Using the upper basket
If 27 cm to 31 cm plates are normally used,
load them onto the lower basket after the
upper basket has been placed in its upper
position and proceed as detailed below:
A
1. Turn the front stops “A” outwards;
2. Take out the basket and remount it in the
upper position;
■ The upper basket has been designed to
offer maximum flexibility in use and can
be loaded with up to 24 plates on two
rows, up to 30 glasses on five rows or a
mixed load.
■ The upper basket is provided with mobile racks hooked to the sides of the
basket which can be regulated in two
positions: upright and lowered. In the
lowered position the racks may be used
for tea and coffee cups, kitchen knives
and ladles. Glasses with stems may be
safely hung on the ends of the racks.
Glasses, cups, saucers and dessert
plates may be loaded under the racks.
Using the lower basket
■ Saucepans, oven dishes, tureens, salad
bowls, lids, serving dishes, dinner
plates, soup plates and ladles can be
loaded on the lower basket.
■ Soup plates and ordinary plates may be
loaded with the rack in the upright
position. Plates should be loaded
vertically with the underside of the plate
towards the back of the dishwasher with
a space between each plate to allow
water to pass freely.
3. Replace the blocks “A” in their original
position.
Dishes that are bigger than 20 cm in
diameter can no longer be loaded onto the
upper basket and the mobile supports
cannot be used when the basket is in the
upper position.
A
■ Place the cutlery in the plastic cutlery
holder with the handles pointing
upwards.
■ Place the cutlery holder on the lower
basket (fig. 3), making sure that the
cutlery does not get in the way of the
rotating arms.
■ It is advisable to load plates of the same
size together in order to utilize maximum
basket capacity.
■ Plates may be loaded in a single row
(fig. 1) or on both rows (fig. 2).
IMPORTANT
The lower basket has a safety-stop
device, for its safe extraction, also
especially useful with a full load.
For loading salt, cleaning filter and for
ordinary maintenance, the complete
extraction of the basket is necessary.
■ It is advisable to load large plates
(approx. 27 or more cm) slightly tilted
towards the rear to facilitate introduction
of the basket into the machine.
124
125
A standard daily load is represented in figs. 1, 2 and 3.
1
A
C
B
Upper basket (fig. 1)
A = soup plates
B = dinner plates
C = dessert plates
D = saucers
E = cups
F = glasses
E
D
F
B
A
C
G D
H
3D
F E
F
4
1. Upper basket position: low
2. Normal load
3. Shine setting: 6
A G
C
4. Amount of detergent:
- 8 g for pre-wash;
- 22 g for wash.
12 international place load (Ref. EN 50242)
5
G
C
E
C
H
B
C
I
D F
F
E
B
General programme comparison (Ref. EN 50242 Standards)
(see programmes selection)
Correct loading is indicated, in fig. 5 for the upper basket, in fig. 6 for the lower
basket and in fig. 7 for the cutlery basket.
Upper basket (fig. 2)
A = soup plates
B = dinner plates
C = dessert plates
D = saucers
E = cups
F = glasses with stems
G = glasses
H = single section cutlery basket
2
INFORMATION FOR THE TEST LABORATORIES
H
A
Lower basket (fig. 3)
A = medium-sized saucepan
B = large saucepan
C = frying pan
D = lids
E = tureens, serving dishes
F = cutlery
G = oven dishes
Please load the dishwasher sensibly to ensure the
best wash results.
Cutlery basket (fig. 4)
The cutlery basket is made with two detachable
parts which will enable various loading options. The
two parts can be detached by sliding the left section
away from the right section.
6
L
Q
M
N
P
N
Lower basket (fig. 6)
M = 8 + 4 soup plates
N = 11 + 1 dinner plates
O = 12 dessert plates
P = serving dish
Q = cutlery
M
7
R
O
Cutlery basket (fig. 7)
Place the side racks in the lower position
and fill with 6 + 6 knives(R); in the spaces
left insert cutlery with the handles down.
Take care not to load more than two different
types of cutlery in the same compartment.
126
Upper basket (fig. 5)
A = 5 + 5 + 2 glasses
B = 12 saucers
C = 4 + 4 + 4 cups
D = small bowl
E = medium bowl
F = large bowl
G = 1 + 1 forks
H = 1 + 1 serving spoons
I = 3 + 3 + 3 + 3 dessert spoons
L = 3 + 3 + 3 + 3 teaspoons
127
LOADING THE DETERGENT
AND THE RINSE AID
Half load wash upper basket
1
C
D
F
G
B
I
H
E
2
1/2 mixed load (fig. 1)
A = glasses
B = cups
C = soup plates
D = dessert plates
E = saucers
F = saucepan
G = Irying pan
H = medium bowl
I = small bowl
A
A
C
F
D
B
H
E
I
1/2 load standard (fig. 2)
A = 6 glasses
B = 6 cups
C = serving dish
D = 6 soup plates
E = 6 dinner plates
F = 6 dessert plates
G = 6 saucers
H = medium bowl
I = small bowl
G A
Place the cutlery in the plastic cutlery holder on the lower basket.
Filling the detergent container
IMPORTANT
It is essential to use a detergent
that is specifically designed for
dishwashers either in powder, liquid
or tablet form.
B
After pouring the detergent into the container,
close the lid, firstly pushing (1) and then
pressing on it (2) until you hear the click.
“FINISH” gives very good results and can
be easily obtained.
Unsuitable detergents (like those for
washing up by hand) do not contain the
proper ingredients for use in a dishwasher,
and stop the dishwasher from working
correctly.
Normal wash
The detergent container is inside the door
(fig. A “2”). If the lid of the container is
closed, press the button (A) to open.
At the end of every wash cycle the lid is
always open and ready for the next time
the dishwasher is used.
Since not all detergents are the same the
instructions on the boxes of detergent can
vary. We should just like to remind users
that too little detergent does not clean the
dishes properly whilst too much detergent
will not produce better results and is also a
waste.
WARNING!
When loading the lower basket, please
ensure that the plates or others do not
obstruct the detergent dispenser.
IMPORTANT
Do not use an excessive amount of
detergent and help limit damage to
the environment at the same time.
The amount of detergent to be used varies
according to how dirty the dishes are and
on the type of dishes to be washed.
We advise using 20:30 g of detergent in the
wash section of detergent compartment (B).
CAUTION!
IMPORTANT NOTE ON THE USE OF
COMBINED DETERGENTS
If you are planning to use combined detergents
i.e. those with built in salt and/or rinse
agent, we would advise the following:
■ read carefully and follow the manufacturer’s
instructions given on the packaging;
■ some combined detergents, particularly
those with built in rinse agent, provide
best results when used with specific
programmes;
A
128
129
■ the effectiveness of detergents containing
the built in water softener/salt depends
on the hardness of your water supply.
Check that the hardness of your water
supply is within the effective range given
on the detergent packaging.
Should this occur, we would recommend
using traditional separate products – salt,
detergent and rinse agent. This will ensure
that the water softener in the dishwasher
operates correctly.
Please note that on return to the use of
conventional salt, a number of cycles will
be required before the system becomes
fully efficient again.
In certain circumstances use of combined
detergents can cause:
■ limescale deposits on dishes or in the
dishwasher;
IMPORTANT
Any problems which arise as a direct
result of the use of these products
are not covered by our warranty.
■ a reduction in washing and drying
performance.
CLEANING THE FILTERS
The filter system (fig.A “4”) consists of:
1
a central container that traps the larger
particles;
a flat gauze that continuously filters the
wash water;
a micro filter, located beneath the gauze,
that traps the tiniest particles ensuring a
perfect rinse.
■ To achieve excellent results every time,
the filters should be checked and
cleaned after each wash.
Filling the rinse aid container
■ To remove the filter unit, simply turn the
handle anticlockwise (fig. 1).
C
The rinse aid, which is automatically
released during the last rinsing cycle, helps
the dishes to dry quickly and prevents
spots and stains forming.
The rinse aid container can be found to the
left of the detergent container (fig. A "3").
2
■ For ease of cleaning, the central container
is removable (fig. 2).
■ Remove the gauze filter (fig.3) and
wash the whole unit under a jet of
water. If necessary a small brush can
be used.
To open the lid, push the reference mark
and, in the same time, pull the tab of
opening.
It is always advisable to use rinse aid that
is specifically designed for dishwasher.
Check the rinse aid level through the
indicator eye (C) which is located on the
dispenser.
FULL
EMPTY
dark
light
■ With the Self-cleaning Micro filter,
maintenance is reduced and the filter
unit need only be checked every two
weeks. Nevertheless, after each wash it
is advisable to check that the central
container and the gauze filter are not
clogged.
WARNING!
After cleaning the filters, make sure
that they are correctly reassembled
and that the gauze filter is properly
positioned at the bottom of the
dishwasher.
Regulating the rinse aid from 1 to 6
The regulator (D) is placed under the lid
and can be turned using a coin.
The recommended position is 4.
The limestone content of the water
considerably affects the formation of
limescale and the drying performance.
It is therefore important to regulate the
quantity of rinse aid to achieve good
washing results.
If, after the wash, streaks occur on the
dishes, decrease the amount by one
position. If whitish spots occur, increase the
amount by one position.
3
Make sure that the filter is screwed
back, clockwise, into the gauze, as
poor seating of the filter unit could
have an adverse effect on the
efficiency of the appliance.
D
130
IMPORTANT
Never use the dishwasher without
the filters.
131
PRATICAL HINTS
How to make savings
■ If you want the dishwasher to give a
complete wash, place the dishes in the
dishwasher at the end of each meal and
if necessary turn on the COLD RINSE
cycle to soften the food remains and
remove bigger particles of food from the
new load of dishes.
When the dishwasher is full start the
complete wash cycle programme.
How to get really good wash
results
■ Before placing the dishes in the
dishwasher, remove any remaining
food (bones, shells, pieces of meat or
vegetables, coffee grounds, skin of fruit,
cigarette ash, tooth picks etc. to avoid
blocking the filters, water outlet and
washing arm nozzles.
■ If the dishes are not very dirty or if the
baskets are not very full select an
ECONOMY programme, following the
instructions in the program list.
■ Try not to rinse the dishes before
loading them into the dishwasher.
■ If saucepans and oven dishes are
encrusted with the remains of burnt or
roast food, it is advisable to leave them
to soak before washing.
What not to wash
■ It should be remembered that not all
dishes are suitable for washing in a
dishwasher.We advise against using
the dishwasher to wash items in
thermoplastic, cutlery with wooden or
plastic handles, saucepans with
wooden handles, items in aluminium,
crystal, leaded glass unless otherwise
stated.
■ Place the dishes face downwards.
■ Try to place the dishes in such a way
that they are not touching one another.
If they are loaded properly you will get
better results.
■ After loading the dishes check that the
washing arms can rotate freely.
■ Certain decorations may fade. It is
therefore a good idea before loading the
whole batch to wash just one of the
items first so as to be sure that others
like it will not fade.
■ Pans and other dishes that have
particularly stubborn food particles or
remnants of burnt food should be left to
soak in water with dishwasher
detergent.
■ It is a good idea not to put silver cutlery
with non-stainless steel handles into
the dishwasher as there could be a
chemical reaction between them.
■ To wash silver properly:
a) rinse the silver immediately after
use, especially if it has been used for
mayonnaise, eggs, fish etc.;
IMPORTANT
When buying new crockery or
cutlery always make sure that they are
suitable for washing in a dishwasher.
b) do not sprinkle detergent onto it;
c) keep it separate from other metals.
CLEANING AND
MAINTENANCE
1
■ To clean the dishwasher outside, do not
use solvents (degreasing action) neither
abrasives, but only a cloth soaked with
water.
■ The dishwasher does not require special
maintenance, because the tank is
self-cleaning.
■ Regularly wipe the door gasket with a
damp cloth to remove any food remains
or rinse aid.
2
■ It is advisable to remove limestone
deposits or dirt periodically, by doing an
empty wash; pour a glass of vinegar on
the bottom of the tank and select the
light wash.
■ If, in spite of the routine cleaning of the
filters, you notice that the dishes or pans
are not properly washed or rinsed, check
that all the spray heads on the rotor
arms (fig. A “5”) are clear.
If they are blocked, clean them in the
following way:
WHEN CYCLE IS FINISHED
1. to remove the upper rotor arm, turn it
until it lines up with the stop marked
by the arrow (fig. 1). Push it upwards
(fig. 1b) and, keeping it pushed in,
unscrew it in a clockwise direction
(to reassemble it repeat the same
operation, but turn it anticlockwise).
The lower rotor arm can be removed
simply by pulling it upwards (fig. 2);
After every wash it is essential to turn off
water supply and to switch off the machine
by pressing the On/Off button to the off
position.
2. wash the rotor arms under a jet of water
to clear any blockage in the spray
heads;
1. do an empty wash with detergent in order
to clean the machine of any deposits;
If the machine is not going to be used for
some time, it is advisable to follow these
rules:
2. pull out the electric plug;
3. when you have finished, refit the rotor
arms in the same position, remembering
to re-align the arrow and screw into
position.
3. turn off the water tap;
4. fill the rinse aid container;
Useful hints
■ In order to avoid any dripping from the
top rack, remove the lower rack first.
■ If the dishes are to be left in the
machine for some time, leave the door
ajar, to let some air circulate and to
improve the drying performance.
132
1b
5. Ieave the door ajar;
■ Both the door lining and the tank lining
are in stainless steel; however, should
spots caused by oxidation occur, this is
probably due to a high level of iron salts
presents in the water.
6. keep the inside of the machine clean;
7. If the machine is left in places where the
temperature is below 0°C any water left
inside the pipes may freeze. Wait until
the temperature rises above zero and
then wait for about 24 hours before
starting up the dishwasher.
■ The spots can be removed with a mild
abrasive agent; never use chlorine
based materials, steel wool, etc.
133
PROGRAMME SELECTION
AND SPECIAL FUNCTIONS
DESCRIPTION OF THE CONTROL PANEL
Interrupting a programme
Opening the door is not recommended
while a programme is running, especially
during the main washing phase and final
drying.
However, the dishwasher will stop automatically
when the door is opened.
If the door is opened during a programme,
the indicator light "WASHING" will start
flashing, up to when you re-close the door.
At this point, the programme will restart
from where it had been interrupted.
(Use in conjunction with programme guide)
E
Setting a programme
WARNING!
Before setting any programme, the
programme selector must be in the
"RESET" position and the indicator
light "WASHING" (
) must be off.
Make sure that the "ON/OFF" (
)
button is pressed in.
A B
C
D
A
"HALF LOAD" button
D
Programme selector
B
"ON/OFF" button
E
Indicator light "WASHING"
C
Door handle
WARNING!
If you open the door during the
drying cycle, an audible audio signal
advises you that the drying cycle has
not yet finished.
To set the programme, press the "ON/OFF"
button: then turn the dial (in a clockwise or
anti-clockwise direction) until the pointer
( ) is in line with the symbol of the required
programme.
After about 4 seconds, the indicator light
"WASHING" will come on and the
programme will start automatically.
If you wish to change or cancel the
programme that is running, carry out
the following:
IMPORTANT
While a programme is running, the
programme selector will remain in
the selected position, and will NOT
MOVE.
WARNING!
Before starting a new programme,
you should check that there is still
detergent in the dispenser.
If necessary, top up the dispenser.
turn the programme selector to "RESET"
position. After a few seconds the indicator
light "WASHING" will go off.
A new wash setting can now be made.
DIMENSIONS:
Height
Depth
Width
Depth with door open
with working top
without working top
85
60
60
120
82
56,3
59,8
117
cm
cm
cm
cm
If there is any break in the power supply
while the dishwasher is operating, a
special memory stores the selected
programme and, when the power is
restored, it continues where it left off.
Option button
TECHNICAL DATA:
EN 50242 place load
Capacity with pans and dishes
Water supply pressure
Fuse
Power input
Supply voltage
12
8 persons
Min. 0,08 - Max 0,8 MPa
(see rating plate)
(see rating plate)
(see rating plate)
134
"HALF LOAD" button
End of programme
By using this option, it is possible to wash
a smaller quantity of crockery: you should
load only the upper basket for dishes and
place cutlery in the tray in the bottom
basket.
This reduces water and energy consumption
and requires a smaller quantity of
detergent.
At the end of the programme, the indicator
light "WASHING" will start to flash.
Turn the programme selector to "RESET"
position, wait until the indicator light
"WASHING" goes off and press the
"ON/OFF" button.
135
Setting of new programme
IMPORTANT
This dishwasher is equipped with an
anti-overflow safety device which will
automatically discharge any excess
water should a problem occur.
Whenever you want to set a new programme,
you MUST turn the programme selector
to "RESET" position and wait for the
"WASHING" indicator light to go off.
Troubleshooting
While you are setting a programme, the
indicator light "WASHING" will start
flashing very quickly (and the alarm will
sound) if the electronics detect some
incorrect programming function.
In this case, turn the programme selector to
the "RESET" position and the indicator light
"WASHING" will then go off. After this you
should again set the required programme.
If the malfunction continues, contact the
After Sales Service Centre.
WARNING!
To ensure the correct operation of
the anti-overflow safety device, we
recommend that the dishwasher is
not moved or tilted during operation.
If however it is necessary to tilt or
move the dishwasher, please ensure
that the washing cycle is complete
and that there is no remaining water
inside the dishwasher.
WATERCONTROL-SYSTEM
The water-stop device protects against water damages caused by leaks on the fill
hose which could develop due to natural ageing of the hose.
In the water-stop system the leaking water fills the corrugated hose and activates a
stop valve which cuts off the water supply to the machine.
This fault is shown by a red sector on the window «A».
Would this occur, please refer to your Service Agent.
If the hose is not long enough for correct connection, it must be replaced with a longer
one. The hose can be obtained from your Service Agent.
Safety antitwist device
(press and twist to
remove the washer)
A
Red button blocked
valve indicator
136
137
PROGRAMME GUIDE
INTENSIVE 75°C
Once a day - for heavily soiled pans and
any other items that have been left all day
for washing.
a day - for normal soiled pans and
UNIVERSAL 65°C Once
any other items that have been left all day
for washing.
Suitable for heavily soiled items that are to
be washed straight after a meal.
(Max 8 place load)
DAILY 70°C
Energy Saving Programme suitable for
normal soiled items. Using detergents with
enzyme.
Programme standardised to EN 50242.
ECO 45°C
DELICATE 45°C
Suitable for delicate crockery and glassware.
Also for less soiled items excluding pans.
RAPID 32’ 50°C
Quick wash for dishes which are to be
washed immediately after the meal. Wash
load of 4/6 persons.
Wash with soaking cycle (Prewash)
•
••
••
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• •
• •
• •
• •
•
Hot rinse with rinse aid
Second cold rinse
75°C
• • •
65°C
•
70°C
45°C
45°C
50°C
N/A = OPTION NOT AVAILABLE
If setting the INTENSIVE programme, a second dose of about 20 g of detergent (1table-spoon)
must be added directly in the dishwasher. For DAILY programme add 5 g.
138
First cold rinse
Main wash
Cold pre-wash
Hot pre-wash
Check salt container
Check rinse aid
dispenser
Clean filter
Detergent for washing
•
•
••••• •
139
•
•
•
•
•
•
“HALF LOAD” button
Short cold pre-wash for items that are
stored in the dishwasher until you are
ready to wash a full load.
Special function
buttons
available
With cold water (15°C)
(Tolerance ± 10%)
COLD PRE-WASH
Detergent for soaking
(Prewash)
Description
Programme
Avarage
duration in
minutes
Programme contents
Check list
5
N/A
120
YES
95
YES
60
YES
140
YES
80
YES
32
N/A
IDENTIFYING MINOR FAULTS
FAULT
Should the dishwasher fail to operate, before contacting the Service Centre, make
the following checks:
FAULT
1 - Machine completely dead
2 - Machine does not
draw water
3 - Machine does not
discharge water
4 - Machine discharges
water continuously
5 - Spray arms are not heard
to rotate
6 - On electronic appliances
without a display: one or
more LED flashing quickly.
CAUSE
See causes for no. 5
Connect electric plug
O/I button has not been pressed
Press button
Door is open
Close door
No electricity
Check the fuse in the plug and
the electricity supply
See causes for no. 1
Check
Water tap is turned off
Turn water tap on
Programme selector is not at
correct position
Turn programme selector to
correct position
The inlet hose is bent
Eliminate the bends in the hose
The inlet hose filter is not
correctly connected
Clean the filter at the end of the
hose
Filter is dirty
Clean filter
Outlet hose is kinked
Straighten outlet hose
The outlet hose extension is
not correctly connected
Follow the instructions for
connecting the outlet hose
carefully
The outlet connection on the
wall is pointing downwards not
upwards
Call a qualified technician
Position of outlet hose is too
low
Lift outlet hose to at least 40 cm
above floor level
Excessive amount of detergent
Reduce amount of detergent
Use suitable detergent
Item prevents arms from rotating
Check
Plate and cup filter very dirty
Clean plate and cup filter
Water inlet tap turned off
Switch off the appliance.
Turn on the tap.
Re-set the cycle.
REMEDY
Check
Bottom of saucepans have not Burnt on food remains must
been washed well
be soaked before putting pans
in dishwasher
REMEDY
Plug is not connected to wall
socket
CAUSE
7 - Load of dishes is only
partially washed
Edge of saucepans have not
been washed well
Reposition saucepans
Spray arms are partially blocked
Remove spray arms by
unscrewing ring nuts clockwise
and wash under running water
The dishes have not been
properly loaded
Do not place the dishes too
closely together
The end of the outlet hose is in
the water
The end of the outlet hose
must not come into contact
with the outflow water
The incorrect amount of
Increase the measure
detergent has been measured
according to how dirty the
out; the detergent is old and hard dishes are and change detergent
The wash programme is not
thorough enough
Choose a more vigorous
programme
The lower basket dishes have
not been washed
Depress half load button
Water is too hard
8 - Presence of white spots
on dishes
9 - Noise during wash
10 - The dishes are not
completely dry
Check salt and rinse aid level
and regulate amount.
Should the fault persist,
Contact Service Centre
The dishes knock against one Re-check loading of dishes in
another
the basket
The revolving arms knock against Again re-check loading
the dishes
Inadequate air flow
Leave the dishwasher door ajar
at the end of the wash program
to allow the dishes to dry naturally
N.B.: Should any of the situations occur and should the machine give a bad wash performance,
it is necessary to remove the deposits from the dishes by hand since the final drying cycle hardens the
deposits which a second wash in the machine would not be able to remove.
If the malfunction continues contact a Service Centre quoting the serial number of the dishwasher.
This is found on the plaque on the inside of the dishwasher door at the top or on the guarantee.
This information will make it possible to take more effective action more quickly.
The manufacturers decline any responsibility for any printing mistakes in this instruction booklet.
They also reserve the right to modify their own appliances as necessary without altering the
essential characteristics.
140
141
Fabrikanten fralægger sig ethvert ansvar for evt. trykfejl i nærværende instruktions bog.
Valmistaja ei ole vastuussa tässä ohjekirjassa mahdollisesti esiintyvistä painovirheistä.
Valmistaja pidättää itsellään oikeuden tehdä tarvittavia muutoksia tuotteisiinsa
muuttamatta sen olennaisia ominaisuuksia.
Tillverkaren påtager sig inget ansvar för tryckfel i denna bruksanvisning. Tillverkaren
förbehåller sig också rätten att göra förändringar av produkten så länge dess viktigaste
egenskaper inte förändras.
Produsent og importør fraskriver seg ethvert ansvar for trykkfeil i bruksanvisningen.
Produsenten forbeholder seg retten til å foreta modifiseringer av produkter uten
nærmere varsel om dette.
The manufacturer declines all responsibility in the event of any printing mistakes in this
booklet. The manufacturer also reserves the right to make appropriate modifications to
its products without changing the essential characteristics.
Denne maskine er markeret i overensstemmelse med det europæiske direktiv2002/96/EC vedrørende elektrisk
affald og elektronisk udstyr (WEEE).
Ved at sikre, at dette produkt bortskaffes korrekt, bidrager du til at forhindre eventuelle skadelige konsekvenser
for miljøet og helbredet, som ellers kan forårsages af uhensigtsmæssig bortskaffelse af dette produkt.
Symbolet på produktet angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes som husholdningsaffald. I stedet bør det
overdrages til en genbrugsstation med henblik på genanvendelse af elektrisk og elektronisk udstyr
Bortskaffelse bør ske i henhold til de lokale miljømæssige regler.
Du kan få yderligere oplysninger om håndtering, genskabelse og genanvendelse af dette produkt ved at
kontakte dit lokale rådhus, genbrugsstationen eller den forhandler, du købte produktet af.
Den här enheten är märkt enligt det europeiska direktivet 2002/96/EC om återvinning av elutrustning (Waste
Electrical and Electronic Equipment, WEEE).
Genom att lämna produkten till återvinning kan du förhindra potentiella skador för människor och miljö, som i
annat fall kan uppstå genom felaktig hantering.
Symbolen på produkten anger att produkten inte får behandlas som hushållsavfall. I stället bör den lämnas till
ett uppsamlingsställe för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning.
Följ de lokala förordningarna för avfallshantering.
Du kan få mer detaljerad information om hantering och återvinning av produkten hos kommunen, på
återvinningsanläggningen eller på produktens inköpsställe.
Tämä laite on merkitty sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun Euroopan unionin direktiivin 2002/96/EY
mukaisesti.
Tämän tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa estämään mahdolliset kielteiset ympäristö- ja
terveysvaikutukset, joita vääränlainen jätteenkäsittely voisi muutoin aiheuttaa.
Tuotteeseen merkitty tunnus osoittaa, että tätä tuotetta ei saa käsitellä kotitalousjätteenä. Sen sijaan se tulee
toimittaa sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräyspisteeseen.
Tuote tulee hävittää paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti.
Lisätietoja tämän tuotteen käsittelystä, keräämisestä ja kierrätyksestä saa kunnan ympäristöviranomaisilta,
jätehuoltoyhtiöstä ja liikkeestä, josta tuote on ostettu.
This appliance is marked according to the European directive 2002/96/EC on Waste Electrical and Electronic
Equipment (WEEE).
By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the
environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this
product.
The symbol on the product indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it shall
be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment
Disposal must be carried out in accordance with local environmental regulations for waste disposal.
For more detailed information about treatment, recovery and recycling of this product, please contact your local
city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.
DA
SV
FI
NO
EN
05.10 - 41018068 - Printed in Italy - Imprimé en Italie
Dette apparatet er merket i samsvar med EU-direktiv 2002/96/EC om kasserte elektriske og elektroniske
produkter (WEEE).
Ved å forsikre deg om at dette produktet er avhendet på korrekt måte bidrar du til å hindre potensielle skader
på miljø og andres helse. Det kan få negative følger hvis en kvitter seg med produktet på en uskikket måte.
Symbolet på apparatet viser at det ikke kan behandles som husholdningsavfall. Det skal i stedet leveres til
resirkuleringspunktet for elektrisk og elektronisk utstyr.
Avhending må skje i henhold til lokale miljøbestemmelser for avfallsdeponering.
For mer informasjon om behandling, gjenvinning og resirkulasjon av dette produktet kan du kontakte
kommunen din, det nærmeste renholdsverket eller butikken hvor du kjøpte produktet.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising