Candy | CD 222 A-S | Candy CD 222 A-S Uživatelský manuál

Candy CD 222 A-S Uživatelský manuál
PL
CZ
Instrukcja obs∏ugi
Návod k pouÏití
CD 222 A
ZMYWARKI
MYâKY NÁDOBÍ
Gratulacje:
GWARANCJA
Kupujàc sprz´t AGD firmy Candy
dowiod∏eÊ,
˝e
nie
akceptujesz
kompromisów i chcesz mieç to co
najlepsze.
Firma Candy ma przyjemnoÊç
przedstawiç nowà zmywark´ do
naczyƒ, która jest rezultatem lat
poszukiwaƒ i doÊwiadczeƒ nabytych w
bezpoÊrednim kontakcie z konsumentem.
WybraeÊ jakoÊç, trwa∏oÊç i wysokà
sprawnoÊç - cechy charakteryzujàce
zmywark´ Candy.
Firma Candy oferuje tak˝e szeroki
asortyment innych urzàdzeƒ AGD,
takich jak: pralk´ automatycznà,
pralko-suszarki, kuchenki, kuchenki
mikrofalowe, tradycyjne piecyki i
kuchenki, a tak˝e lodówki i zamra˝arki.
PoproÊ Twojego sprzedawc´ o
kompletny katalog produktów firmy
Candy.
Przeczytaj uwa˝nie niniejszà instrukcj´,
gdy˝ zawiera ona wskazówki dotyczàce
bezpiecznej instalacji, u˝ytkowania i
konserwacji, oraz kilka praktycznych
porad pozwalajàcych zoptymalizowaç
sposób u˝ytkowania zmywarki.
Zachowaj niniejszà instrukcj´ w celu
pó˝niejszej konsultacji.
Niniejsze urzàdzenie jest dostarczane
wraz ze Êwiadectwem gwarancyjnym
uprawniajàcym
do
bezp∏atnego
korzystania z serwisu technicznego w
okresie
gwarancyjnym
i
na
warunkach okreÊlonych w karcie
gwarancyjnej.
Karta gwarancyjna musi byç wype∏niona
i nale˝y jà przechowywaç wraz z
dowodem zakupu w celu okazania jej
technikom z
punktu serwisowego w
przypadku ewentualnej naprawy.
SPIS TREÂCI
Uwagi dotyczàce bezpiecznego stosowania
Instalacja
Regulacja zmi´kczania wody
Regulacja koszyka górnego
Wype∏nianie zmywarki naczyniami
Informazie dla badaƒ w laboratorium
Zmywanie 1/2 za∏adunku, koszyk górny
Za∏adunek Êrodka myjàcego i wyb∏yszczajàcego
Czyszczenie filtrów
Rady praktyczne
Czyszczenie na zewnàtrz i konserwacja zmywarki
Opis panelu sterujàcego
Dane techniczne
Wybór programów i funkcje szczególne
Lista programów
Waterblock
Usuwanie drobnych usterek
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
4
5
9
11
12
14
15
16
18
19
20
21
21
22
24
26
27
Rys. A
5
1
4
2
3
Nale˝y dok∏adnie zapoznaç si´ z zaleceniami zawartymi w niniejszej instrukcji, gdy˝
mówià one o bezpieczeƒstwie instalowania, eksploatacji i konserwacji niniejszego
urzàdzenia, jak równie˝ dostarczajà po˝ytecznych wskazówek do jak najlepszego
korzystania ze zmywarki.
Nale˝y zachowaç niniejszà ksià˝eczk´, by móc skorzystaç z niej w razie potrzeby.
2
3
UWAGI DOTYCZ≈CE
BEZPIECZNEGO STOSOWANIA
UWAGA!
No˝e i inne przedmioty o ostrych
koƒcówkach
nale˝y
umieszczaç
koƒcówkami skierowanymi ku do∏owi lub
umieszczaç poziomo w innym miejscu
zmywarki, aby uniknàç zranienia.
Korzystanie z dowolnego urzàdzenia
elektrycznego wymaga stosowania si´ do
podstawowych regu∏ bezpieczeƒstwa.
Instalowanie
■ W przypadku niedopasowania wtyczki
urzàdzenia do gniazdka nale˝y poprosiç
osob´ wykwalifikowanà o wymian´ wtyczki
na innà, w∏aÊciwà. Osoba ta przede
wszystkim powinna upewniç si´, ˝e przekrój
przewodów we wtyczce odpowiada mocy
pobieranej przez urzàdzenie.
Codzienne u˝ywanie
■ Niniejsze urzàdzenie mo˝e byç wykorzystywane jedynie do u˝ytku domowego.
INSTALACJA
Zasilanie elektryczne
(Uwagi techniczne)
Urzàdzenie zgodne jest z wymaganiami
bezpieczeƒstwa przewidzianymi przez
POLSKÑ NORM¢. Pe∏ne uziemienie
urzàdzenia zapewnia wtyczka z bolcem
uziemiajàcym.
■ Po wyj´ciu zmywarki z opakowania
nale˝y sprawdziç, czy urzàdzenie jest
prawid∏owo wypoziomowane, co zapewnia
odpowiednia regulacja nó˝ek, nie
dopuszczajàca do powstania przechy∏u
zmywarki.
Przed podlàczeniem zmywarki do pràdu
nale˝y upewniç si´:
■ JeÊli zachodzi koniecznoÊç r´cznego
przetransportowania zmywarki wyj´tej z
opakowania nie nale˝y chwytaç za dolnà
cz´Êç drzwiczek lecz lekko je uchyliç i
unieÊç zmywark´ chwytajàc za górnà
p∏yt´ urzàdzenia.
1. zgodnoÊç
napi´ç
urzàdzenia;
2. zgodnoÊç przekrojów
zasilajàcych;
■ Zmywarka jest zaprojektowana do
zmywania naczyƒ i garnków u˝ywanych
w gospodarstwie domowym.
Przedmiotów zanieczyszczonych benzynà,
farbà, opi∏kami stali lub ˝elaza,
chemicznymi produktami wywo∏ujàcymi
korozj´, o odczynie kwaÊnym lub
zasadowym, nie wolno zmywaç w
zmywarce.
■ Sprawdziç czy urzàdzenie nie przygniata
kabla zasilajàcego w energi´ elektrycznà.
■ Zabrania si´ stosowania adapterów,
rozdzielaczy, przed∏u˝aczy.
■W
razie
koniecznoÊci
wymiany
kabla zasilania zmywarki nale˝y
zwróciç si´ do upowa˝nionego Serwisu
Technicznego o dokonanie takiej
wymiany.
UWAGA!
Bezpieczeƒstwo urzàdzenia zale˝y
od prawid∏owego uziemienia.
JeÊli uziemienie nie dzia∏a prawid∏owo
mo˝e nastàpiç przebicie pràdu na
obudow´ (Z powodu obecnoÊci filtra
przeciwko zak∏óceniom radiowym).
■ Sztuçce najlepiej jest umieszczaç w
koszyku ràczkà zwrócona ku do∏owi.
■ Nie wolno dotykaç urzàdzenia mokrymi
lub wilgotnymi d∏oƒmi ani stopami.
■ W przypadku awarii lub nieprawid∏owego
dzia∏ania urzàdzenia nale˝y je wy∏àczyç,
zamknàç kurek dop∏ywu wody i nie
korzystaç z urzàdzenia. W sprawie
ewentualnych napraw nale˝y zwracaç
si´ wy∏àcznie do Autoryzowanego
Serwisu (adresy serwisów napraw
umieszczone sà na karcie gwarancyjnej).
Niestosowanie si´ do powy˝szych zasad
mo˝e naraziç na niebezpieczeƒstwo
U˝ytkownika.
■ Nie wolno obs∏ugiwaç urzàdzenia stojàc
boso.
■ Nie pociàgaç za kabel zasilajàcy przy
od∏àczaniu urzàdzenia od zasilania
elektrycznego.
■ Nie wystawiaç urzàdzenia na dzia∏anie
czynników atmosferycznych deszczu,
s∏oƒca, itd...)
■ Nie pozwalaç dzieciom ani osobom
niekompetentnym na korzystanie z
urzàdzenia bez nadzoru.
WA˚NE
W przypadku instalowania zmywarki
na pod∏odze przykrytej chodnikami
lub wyk∏adzinà dywanowà nale˝y
sprawdziç czy nie sà zatkane otwory
wentylacyjne znajdujàce si´ u
podstawy urzàdzenia.
Producent nie ponosi ˝adnej odpowiedzialnoÊci
za ewentualne szkody wyrzàdzone
ludziom i przedmiotom wynik∏e z
nieprawid∏owego
do∏àczenia
do
instalacji uziemiajàcej.
Urzàdzenie niniejsze zgodne jest z
dyrektywami Unii Europejskiej
89/336/CEE, 73/23/CEE, z uwzgl´dnieniem
pó˝niejszych poprawek.
Ponadto powinien byç zapewniony
∏atwy dost´p do wtyczki urzàdzenia
równie˝ po jego zainstalowaniu.
Usuwanie zmywarki
■ Nie wolno piç wody pozosta∏ej w zmywarce
lub w umytych naczyniach po zakoƒczeniu
pracy urzàdzenia.
■ Urzàdzenie niniejsze wykonane jest z
materia∏ów nadajàcych si´ do ponownego
u˝ytku.
■ Dla w∏asnego bezpieczeƒstwa (mo˝na
si´ potknàç) nie nale˝y zostawiaç
drzwiczek
otwartych
w
pozycji
horyzontalnej.
■ Nie wolno siadaç na zmywarce ani opieraç
si´ o nià gdy˝ mo˝e to spowodowaç
wywrócenie jej.
4
przewodów
3. zgodnoÊç
doboru
zabezpieczeƒ
zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami.
■ JeÊli w mieszkaniu zainstalowana jest
instalacja zmi´kczania wody nie zachodzi
potrzeba dodawania soli do zmi´kczacza
zainstalowanego w zmywarce.
Bezpieczeƒstwo
znamionowych
■ Przy usuwaniu starej zmywarki nale˝y
wyjàç zamek drzwiczek ,aby dzieci nie
mog∏y si´ w niej zatrzasnàç.
Po wy∏àczeniu zmywarki z gniazdka
nale˝y odciàç przewód zasilajacy.
5
■ JeÊli urzàdzenie pod∏àczone jest do
nowej instalacji wodnej lub do instalacji
nie b´dàcej w u˝yciu od d∏u˝szego
czasu, zanim za∏o˝ymy przewód zasilania
w wod´ nale˝y umo˝liwiç swobodny
sp∏yw wody przez kilka minut. Unikniemy
wtedy osadzania si´ piasku lub rdzy,
mogàcych zatkaç filtr wejÊciowy wody.
Instalacja wodna
WA˚NE
Urzàdzenie musi byç pod∏àczone do
sieci wodociàgowej za pomocà
nowego zestawu w´˝y gumowych.
Nie nale˝y u˝ywaç starego zestawu.
■ Elastyczne przewody odp∏ywowe i
1
zasilajàce mogà byç skierowane w
lewo lub w prawo.
WA˚NE
■ Zagi´tà koƒcówk´ przewodu odp∏ywowego
mo˝na zawiesiç na kraw´dzi zlewu
(koƒcówka nie powinna byç zanurzona)
co nie dopuszcza do powstania efektu
syfonowego podczas zmywania (Rys. 4Y).
Do∏àczenie do odp∏ywu
■ Nale˝y do∏àczyç przewód odp∏ywowy do
kanalizacji, uwa˝ajàc aby go nie zgiàç,
poniewa˝ mog∏oby to zak∏óciç odp∏yw
(Rys. 4).
■ W przypadku instalowania zmywarki
pod blatem kuchennym kolanko przewodu
powinno
zostaç
zamocow
ane
bezpoÊrednio pod p∏ytà w miejscu
po∏o˝onym mo˝liwie jak najwy˝ej (Rys. 4Z).
■ Przewód odp∏ywowy zamocowany na
sta∏e powinien mieç co najmniej 4 cm
Êrednicy wewn´trznej i koƒczyç si´ na
wysokoÊci co najmniej 40 cm.
■ Podczas instalacji urzàdzenia nale˝y
upewniç si´, ˝e przewody - zasilajàcy i
odp∏ywowy - nie sà za∏amane.
■ Aby uniknàç nieprzyjemnych zapachów
zaleca si´ zainstalowanie syfonu (Rys. 4X).
■ JeÊli to konieczne mo˝na wyd∏u˝yç wà˝
odprowadzajàcy wod´ do 2,5 m. Ale
nale˝y trzymaç go na wysokosci
maksymlnej 85 cm od pod∏ogi. W tym
celu nale˝y skontaktowaç si´ z serwisem.
Zmywark´ mo˝na do∏àczyç do
instalacji wody zimnej lub ciep∏ej
pod warunkiem, ˝e temperatura
wody nie przekracza 60°C.
■ CiÊnienie wody musi byç w przedziale
mi´dzy 0,08 MPa a 0,8 MPa. Przy
ni˝szym ciÊnieniu nale˝y skontaktowaç
si´ z Serwisem Technicznym.
■ Przed przewodem dop∏ywowym do
2
zmywarki nale˝y zainstalowaç zawór
odcinajàcy, co pozwoli odizolowaç
urzàdzenie od instalacji wodnej w
okresach niekorzystania ze zmywarki
(Rys. 1B).
4
■ Zmywarka wyposa˝ona jest w króciec
gwintowany 3/4” s∏u˝àcy do do∏àczania
do zasilania wodnego (Rys. 2).
■ Przewód zasilania w wod´ “A” nale˝y
nakr´ciç na kurek doprowadzajàcy
wod´ “B” za pomocà z∏àczki 3/4” przy
czym nale˝y sprawdziç, czy po∏àczenie
jest szczelne.
■ JeÊli to konieczne mo˝na wyd∏u˝yç wà˝
zasilajàcy w wod´ do 2,5 m.
W tym celu nale˝y skontaktowaç si´ z
serwisem.
3
■ Nale˝y poprosiç Dzia∏ Serwisowy o
za∏o˝enie filtru “D” , art. 9226085, na
wejÊciu wody jeÊli zawiera ona domieszki
wapienne lub piaskowe (Rys. 3).
W tym przypadku filtr “D” nale˝y za∏o˝yç
pomi´dzy króçcem doprowadzajàcym
wod´ o gwincie 3/4” “B” a przewodem
zasilania w wod´ “A”, nie zapominajàc o
za∏o˝eniu uszczelek “C”.
6
7
INSTALACJA W KUCHNIACH
KOMPONOWANYCH
Ustawianie obok siebie
■ Zmywarka ma wysokoÊç modu∏owà
85 cm i dlatego mo˝na jà ustawiaç
obok mebli o analogicznej wysokoÊci,
stanowiàcych elementy nowoczesnej
kuchni. W celu dok∏adnego wyrównania
wysokoÊci blatów nale˝y manewrowaç
regulowanymi nó˝kami.
Wstawianie pod p∏yt´ roboczà
kuchni
REGULACJA ZMI¢KCZANIA
WODY
■ Nowoczesne kuchnie zestawiane majà
jednà p∏yt´ roboczà pod którà wstawiane sà
podstawowe szafki i urzàdzenia
domowego u˝ytku.
W tym przypadku wystarczy zdjàç blat,
odkr´cajàc Êruby znajdujàce si´ pod nim
w jego tylnej cz´Êci (Rys. 6).
Woda, w zale˝noÊci od lokalizacji, zawiera
sole wapnia i inne sole mineralne osadzajàce
si´ na naczyniach i pozostawiajàce bia∏e
plamy.
Im wi´cej tych soli tym woda jest “twardsza”.
Zmywarka do naczyƒ wyposa˝ona jest w
zmi´kczacz, który wykorzystujàc sól
regeneracyjnà, zaprojektowanà specjalnie
dla tych urzàdzeƒ, dostarcza wody
pozbawionej wapnia (mi´kkiej) do zmywania
naczyƒ. Zmi´kczacz mo˝e skutecznie
oddzia∏ywaç na wod´, której twardoÊç
osiàga wartoÊç do ponad 60°fH (w skali
francuskiej), 33°dH (w skali niemieckiej),
za poÊrednictwem 5 poziomów regulacji.
W odpowiedniej instytucji zapewniajàcej
zasilanie w wod´, znajdujàcej si´ na
terenie zamieszkania mo˝na dowiedzieç
si´, jaki jest poziom twardoÊci wody.
■ WysokoÊç zmywarki zmniejsza si´
wtedy do 82 cm, zgodnie z normami
mi´dzynarodowymi (ISO) i zmywarka
mieÊci si´ bez trudu pod ciàg∏à
powierzchnià blatu kuchennego (Rys. 7).
■ Blat wykonany z wysokowytrzyma∏ego
laminatu
mo˝na
wykorzystywaç
bez ˝adnych dodatkowych czynnoÊci
przygotowawczych poniewa˝ jest on
odporny na dzia∏anie wysokich temperatur,
na Êcieranie i na plamy (Rys. 5).
■ G∏´bokoÊç blatu mo˝na ∏atwo regulowaç
w zakresie 25 mm, za ka˝dym razem
zmieniajàc jà o 5mm, a˝ do ostatecznego
wyrównania do g∏´bokoÊci sàsiednich
szafek.
■ Regulacja ta odbywa si´ za pomocà 2
Êrub umieszczonych z ty∏u zmywarki,
które mocowane sà w wymaganej
pozycji (Rys. 6).
5
JeÊli lokalna woda nale˝y do poziomu 0 –
wtedy nie wyst´puje potrzeba stosowania
soli regeneracyjnej ani dokonywania
regulacji gdy˝ woda ta ju˝ jest mi´kka.
W zale˝noÊci od poziomu przyporzàdkowania
miejscowej wody nale˝y w nast´pujàcy
sposób wyregulowaç zmi´kczacz:
1. wyjàç dolny koszyk, odkr´ciç i wyjàç
korek pojemnika na sól generacyjnà
znajdujàcy si´ na dnie pojemnika
(Rys. A”1”);
2. pos∏ugujàc si´ Êrubokr´tem lub koƒcem
no˝a ustawiç ˝àdanà pozycj´ wybieraka.
TYP 1
Poziom regulacji zmi´kczacza
wody
6
TYP 2
W poni˝szej tabeli nale˝y odszukaç
poziom odpowiadajàcy twardoÊci wody i
wskazówki
dotyczàce
niezb´dnych
operacji regulacyjnych.
7
* Zmi´kczacz fabrycznie ustawiany jest na
poziomie 2, gdy˝ poziom ten zadowala
wi´kszoÊç klientów.
598
Otwieranie drzwiczek
556/573
Zamykanie drzwiczek
W∏o˝yç r´k´ w zag∏´bienie i obróciç.
JeÊli drzwiczki zostanà otwarte podczas
pracy zmywarki, zabezpieczenie elektryczne
spowoduje automatyczne przerwanie
wykonywania zaprogramowanych funkcji.
W∏o˝yç do Êrodka koszyki wype∏nione
naczyniami do zmywania.
Sprawdziç czy talerze lub garnki nie
przeszkadzajà w swobodnym obrocie
ramion spryskujàcych. Zamknàç drzwiczki i
zablokowaç je mocno.
TwardoÊç
wody
Poziom
0
1
*2
3
4
TwardoÊç
wody
°fH (stopnie °dH (stopnie
francuskie) niemieckie)
0-9
10-30
31-40
41-50
51-60
0-5
6-16
17-22
23-27
28-33
Wykorzystanie soli
regeneracyjnej
Regulacja
zmi´kczacza
NIE
TAK
TAK
TAK
TAK
BRAK
pozycja N.1
pozycja N.2
pozycja N.3
pozycja N.4
WA˚NE
Nie nale˝y otwieraç drzwiczek
zmywarki w trakcie jej pracy
gdy˝ zak∏óca to normalne jej
funkcjonowanie.
8
9
Przybli˝ona
liczba
zmywaƒ
50
40
30
20
pojemnoÊç od 1,5 do 1,8 kg soli: aby do
maksimum wykorzystaç urzàdzenie nale˝y
okresowo wype∏niaç pojemnik zgodnie
z zasadami regulacji zmi´kczacza
zmywarki.
Nape∏nianie solà
■ Na dnie maszyny umieszczony jest
zbiornik na sól s∏u˝àcà do regeneracji
zmi´kczacza.
■ Nale˝y u˝ywaç wy∏àcznie soli przeznaczonej
do zmywarek.
Inne rodzaje soli, zawierajàce istotne
iloÊci substancji nierozpuszczalnych,
wraz z up∏ywem czasu mog∏yby uczyniç
nieefektywnym
dzia∏anie
uk∏adu
zmi´kczania.
WA˚NE
Przy
pierwszym
uruchomieniu
zmywarki nale˝y nape∏niç zbiornik
solà, a nast´pnie koniecznie dolaç
do pe∏na wody do zbiornika na sól.
Regulacja koszyka górnego
Gdy najcz´Êciej u˝ywamy talerzy o Êrednicy
od 27 do 31 cm nale˝y wk∏adaç je do
koszyka dolnego po ustawieniu koszyka
górnego w jednej z dwóch pozycji – tej
wy˝szej, post´pujàc w sposób nast´pujàcy:
A
1. Obróciç na zewnàtrz zapadki przednie
"A";
■ Aby nape∏niç pojemnik solà nale˝y
odkr´ciç korek pojemnika znajdujàcy
si´ na dnie pojemnika.
2. Wyjàç koszyk i ustawiç go w pozycji
wy˝szej;
■ Podczas operacji nape∏niania mo˝e
wydostaç si´ na zewnàtrz niewielka iloÊç
wody, mimo to nale˝y kontynuowaç
nasypywanie soli mieszajàc ∏y˝eczkà a˝
do ca∏kowitego wype∏nienia pojemnika.
Po zakoƒczeniu tej operacji oczyÊciç
siatk´ zbierajàc resztki soli i zakr´ciç
korek.
3. Przywróciç zapadkom "A" pierwotne
po∏o˝enie.
Operacja ta pozwala za∏adowaç do koszyka
górnego naczynia o Êrednicy przekraczajàcej
20 cm lecz nie pozwala w górnym po∏o˝eniu
wykorzystywaç ruchomych podpórek.
A
■ Po nape∏nieniu solà zaleca sie wykonanie
pe∏nego cyklu zmywania lub cyklu
ZIMNE P¸UKANIE. Pojemnik na sól ma
Wskaênik nape∏nienia soli
Niniejszy model wyposa˝ony jest w
zaÊlepk´, dlatego te˝ nale˝y okresowo
kontrolowaç poziom soli, z cz´stotliwoÊcià
zale˝nà od stopnia wyregulowania
zmi´kczacza wody w zmywarce.
WA˚NE
Naczynia pokryte bia∏ymi plamami
stanowià istotnà informacj´ o braku
soli.
10
11
■ W koszyku górnym mo˝na umieÊciç
ró˝ne naczynia, takie jak salaterki i wazy
z tworzywa, które najlepiej jest
zablokowaç aby strumieƒ wody nie
przewróci∏ ich.
WYPE¸NIANIE ZMYWARKI
NACZYNIAMI
Wykorzystanie koszyka górnego
Standardowe, codzienne ustawienie naczyƒ w koszyku
ukazane jest na Rys. 1, 2 i 3.
1
A
■ Koszyk górny zosta∏ pomyÊlany tak,
aby zapewniona by∏a maksymalna
elastycznoÊç wykorzystania.
Mo˝e on byç wype∏niony samymi
talerzami umieszczonymi w dwóch
rz´dach, w iloÊci 24 sztuk maksimum,
szklankami w pi´ciu rz´dach, w iloÊci 30
sztuk maksimum lub ró˝nymi naczyniami.
■ Koszyk górny jest wyposa˝ony w ruchome
podpórki zawieszone na kraw´dzi
bocznej, które mogà zajmowaç dwie
pozycje: górnà i dolnà. W pozycji dolnej
podpórki s∏u˝à do umieszczenia na nich
fili˝anek herbaty, kawy, d∏ugich no˝y i
chochli. Na koƒcach podpórek mo˝na
zawiesiç szklanki w pozycji pionowej:
Pod spodem mo˝na umieÊciç szklanki,
fili˝anki, talerzyki i talerzyki deserowe.
Wykorzystanie koszyka dolnego
■ Gdy podpórki zajmujà górnà pozycj´
umo˝liwiajà one umieszczenie na nich
p∏ytkich i g∏´bokich talerzy.
Nale˝y zachowaç uwag´ podczas
wk∏adania g∏´bokich i p∏ytkich talerzy w
pozycji pionowej - trzeba u∏o˝yç je tak,
aby wg∏´bieniami by∏y zwrócone w
kierunku obrotu maszyny, przy czym
zawsze nale˝y zostawiç wolne miejsce
pomi´dzy talerzami aby mog∏a mi´dzy
nimi krà˝yç swobodnie woda.
B
■ Aby do maksimum wykorzystaç pojemnoÊç
koszyka radzimy pogrupowaç talerze
wed∏ug ich kszta∏tu.
A
WA˚NE
Dolny kosz wyposa˝ony jest w
ogranicznik który zapewnia bezpieczne
wysuwanie kosza nawet z pe∏nym
za∏adunkiem. W celu za∏adowania
soli, wyczyszczenia filtra i oczyszczenia
zmywarki konieczne jest ca∏kowite
wyj´cie kosza.
■ Radzimy umieszczaç talerze o du˝ych
rozmiarach i Êrednicy równej oko∏o 270
mm nieznacznie pochylone do przodu
tak, aby ∏atwiej mo˝na by∏o wstawiç
koszyk do wn´trza zmywarki.
F E
F
F
A G
E
B
4
12
B
C
G D
H
Koszyk górny (Rys. 1)
A = talerze g∏´bokie
B = talerze p∏ytkie
C = talerzyki deserowe
D = podstawki
E = fili˝anki
F = szklanki
Koszyk górny (Rys. 2)
A = talerze g∏´bokie
B = talerze p∏ytkie
C = talerzyki deserowe
D = podstawki
E = fili˝anki
F = kieliszki
G = szklanki
H = pó∏ koszyka na nakrycia
2
3D
■ Talerze mo˝na u∏o˝yç w jednym rz´dzie
(Rys. 1) lub w dwóch rz´dach (Rys. 2).
D
F
■ W dolnym koszyku umieszcza si´
garnki, patelnie, wazy na zup´, salaterki,
pokrywki, pó∏miski, talerze p∏ytkie i
g∏´bokie oraz chochle.
■ Nakrycia powinno si´ wk∏adaç ràczkà
skierowanà ku do∏owi w przeznaczonym
do tego celu pojemniku plastykowym,
który nale˝y umieÊciç z kolei w koszyku
dolnym (Rys. 3) upewniajàc si´, ˝e nie
przeszkadza on w swobodnym obrocie
ramienia spryskujàcego.
E
C
C
Koszyk dolny (Rys. 3)
A = garnek Êredni
B = garnek du˝y
C = patelnia
D = pokrywki
E = wazy na zup´, pó∏miski
F = nakrycia
G = rondle, tortownice
Racjonalne i poprawne u∏o˝enie naczyƒ jest
podstawowym warunkiem uzyskania nienagannych
wyników zmywania.
Koszyk na nakrycia (Rys. 4)
Koszyk na nakrycia sk∏ada si´ z dwóch rozdzielnych
cz´Êci dajàcych ró˝ne mo˝liwoÊci za∏adunku.
Rozdzia∏ koszyka na dwie po∏ówki odbywa si´
przez przesuwanie w kierunku poziomym dwóch
elementów, jednego wzgl´dem drugiego i w celu
ponownego zaczepienia - w kierunku przeciwnym.
13
INFORMAZIE DLA BADA¡ W LABORATORIUM
Zmywanie 1/2 za∏adunku, koszyk górny
Program porównawczy ogólny (Norma EN 50242)
(patrz tabela programów zmywania)
1
1. Pozycja kosza górnego : dolna
2. ¸adunek znormalizowany
3. Pozycja regulatora wyb∏yszczacza: 6
4. IloÊç detergentu:
- 8 g do zmywania wst´pnego;
- 22 g do zmywania
C
Przyk∏adowe u∏o˝enie 12 nakryç (Zgodnie z normà EN 50242)
G
C
E
C
H
B
C
I
D F
H
A
6
M
N
P
Koszyk górny (Rys. 5)
A = 5+5+2 szklanek
B = 12 podstawek
C = 4+4+4 fili˝anki
D = ma∏a waza
E = Êrednia waza
F = du˝a waza
G = 1+1 widelce
H = 1+1 ∏y˝ki pó∏miskowe
I = 3+3+3+3 ∏y˝ki
L = 3+3+3+3 ∏y˝eczki do herbaty
N
B
I
H
E
2
A
C
F
D
B
H
E
I
L
Q
D
F
G
W∏aÊciwy za∏adunek pokazany jest na Rys. 5 dla koszyka górnego, na Rys. 6 dla
koszyka dolnego i na Rys. 7 dla koszyka na nakrycia.
5
1/2 za∏adunku mieszanego (Rys. 1)
A = szklanki
B = fili˝anki
C = talerze g∏´bokie
D = talerzyki deserowe
E = podstawki
F = garnek
G = patelnia
H = Êrednia waza
I = ma∏a waza
A
1/2 za∏adunku standardowego (Rys. 2)
A = 6 szklanek
B = 6 fili˝anek
C = pó∏misek
D = 6 talerzy g∏´bokich
E = 6 talerzy p∏ytkich
F = 6 tlerzyków deserowych
G = 6 podstawek
H = Êrednia waza
I = ma∏a waza
G A
Koszyk dolny (Rys. 6)
M = 8+4 talerzy g∏´bokich
N = 11 + 1 talerzy p∏ytkich
O = 12 talerzyków deserowych
P = pó∏misek
Q = nakrycia
Nakrycia powinno si´ umieszczaç w przeznaczonym do tego celu koszyku
plastikowym.
Podczas zmywania normalnego nale˝y go wstawiç w przeznaczone dla niego
miejsce w koszyku dolnym.
M
7
R
O
Koszyk na sztuçce (Rys. 7)
UmieÊciç pó∏eczk´ w pozycji poziomej i w∏o˝yç
6 + 6 no˝y (R); do pozosta∏ych przegródek
w∏o˝yç sztuçce ràczkami do do∏u. Nale˝y zwróciç
uwag´, aby nie umieszczaç wi´cej ni˝ dwa
rodzaje sztuçców w tej samej przegródce.
14
15
■ zmniejszenia skutecznoÊci zmywania i
suszenia.
■ niektóre detergenty ∏àczone, a w
szczególnoÊci
te
zawierajàce
wyb∏yszczacze dajà optymalne efekty
tylko w niektórych programach;
ZA¸ADUNEK ÂRODKA MYJ≈CEGO
I WYB¸YSZCZAJ≈CEGO
¸adowanie detergentu
WA˚NE
Niezb´dne jest stosowanie Êrodka
myjàcego w proszku, p∏ynnego lub w
pastylkach - przeznaczonego specjalnie
do zmywarek do naczyƒ.
B
Po w∏o˝eniu detergentu do pojemnika
zamknàç pokryw´ najpierw przesuwajàc jà
a potem przyciskajàc lekko a˝ do us∏yszenia
dêwi´ku zamkni´cia.
CALGONIT" zapewnia doskona∏e rezultaty
zmywania i jest ∏atwo dost´pny.
Ârodki nie dostosowane do zmywarek (na
przyk∏ad przeznaczone do zmywania
r´cznego) nie zawierajà odpowiednich
sk∏adników do mycia maszynowego i nie
pozwalajà na poprawne funkcjonowanie
zmywarki.
Je˝eli wystàpià takie problemy, nale˝y
wróciç do stosowania Êrodków tradycyjnych
(jak sól, wyb∏yszczacz, detergent w
proszku). Po powrocie do tradycyjnego
stosowania soli dopiero po kilku cyklach
zmywania system odwapniania da
optymalny efekt.
■ skutecznoÊç detergentów, które nie
wymagajà u˝ycia soli, zale˝y od stopnia
twardoÊci wody u u˝ytkownika. Nale˝y
sprawdziç czy stopieƒ twardoÊci wody
mieÊci si´ w przedziale wskazanym w
instrukcji stosowania detergentu.
WA˚NE
W wypadku reklamacji zwiàzanych
z niew∏aÊciwym stosowaniem tych
produktów
nie
b´dzie
mia∏a
zastosowania bezp∏atna gwarancja.
Nieprawid∏owe stosowanie tych detergentów
mo˝e prowadziç do:
■ tworzenia si´ osadu wapnia na naczyniach
i we wn´trzu zmywarki;
¸adowanie Êrodka
nab∏yszczajàcego
Zmywanie normalne
Pojemnik na Êrodek myjàcy znajduje
si´ po wewn´trznej stronie drzwiczek
(Rys. A “2”). JeÊli pokrywka pojemnika jest
zamkni´ta, wystarczy nacisnàç przycisk
(A): po zakoƒczeniu ka˝dego programu
zmywania pokrywka jest zawsze otwarta,
gotowa do nast´pnego wykorzystania.
Poniewa˝ nie wszystkie Êrodki myjàce sà
jednakowe, nale˝y równie˝ zapoznaç si´ z
instrukcjà podanà na opakowaniu.
Przypominamy, ˝e niewystarczajàce iloÊci
Êrodka myjàcego mogà niedostatecznie
usunàç brud, podczas gdy nadmierna dawka
Êrodka myjàcego nie tylko nie poprawia
wyników zmywania, lecz ponadto jest
zb´dnym marnotrawstwem.
UWAGA!
W dolnym pojemniku nie nale˝y
umieszczaç naczyƒ w pozycji, która
mo˝e przeszkadzaç w otwarciu pokrywki
pojemnika na detergent i swobodnemu
wydostawaniu sie detergentu.
C
Ârodek nab∏yszczajacy, który dodawany jest
automatycznie podczas ostaniego p∏ukania
przyspiesza suszenie naczyƒ i zapobiega
tworzeniu sie plam i matowych osadów.
Po lewej stronie pojemnika na detergent
znajduje
si´
zbiornik
na
Êrodek
nab∏yszczajacy (Rys. A”3”).
Aby go otworzyç nale˝y nacisnàç go, i
jednoczeÊnie obróciç ku górze uchwyt
otwierania.
Nale˝y u˝ywaç tylko Êrodków przeznaczonych
do zmywarek automatycznych.
Mo˝na kontrolowaç poziom wyb∏yszczacza
przez “okienko” (C) na pojemniku.
PE¸NY
PUSTY
WA˚NE
Odpowiednie dawkowanie Êrodka
do zmywania stanowi wk∏ad w
ochron´ Ârodowiska.
Dawki Êrodka myjàcego sà ró˝ne w
zale˝noÊci od stopnia zabrudzenia i rodzaju
naczyƒ. Zaleca si´ umieÊciç w pojemniku
(B) od 20 do 30 g Êrodka myjàcego.
UWAGA!
WA˚NE ZALECENIA PRZY STOSOWANIU
DETERGENTÓW ¸ÑCZONYCH - TABLETEK
3 w 1, lub 2 w 1.
JeÊli decydujecie si´ Paƒstwo na stosowanie
detergentów w tabletkach, przy których
nie jest potrzebne stosowanie soli i/lub
wyb∏yszczacza nale˝y skrupulatnie przestrzegaç
nast´pujàcych zaleceƒ:
■ przeczytaç uwa˝nie i stosowaç si´
dok∏adnie do instrukcji i zaleceƒ podanych
na opakowaniu detergentu, którego
mamy u˝yç;
A
16
Regulacja dozowania Êrodka do
p∏ukania w zakresie od 1 do 6
Odblask ciemny
Regulator nab∏yszczacza (D) zajduje si´
pod pokrywà i mo˝na obracaç go za
pomocà monety.
Zalecana pozycja to 4.
ObecnoÊç wapnia w wodzie objawia si´
przez obecnoÊç kamienia kot∏owego lub
przez
s∏abszy stopieƒ wysuszenia.
Z tego powodu wa˝na jest regulacja
zu˝ycia produktu p∏ukania majàca na celu
uzyskanie optymalnych parametrów.
W przypadku, gdy po zakoƒczeniu
zmywania na naczyniach widoczne sà
smugi, nale˝y zmniejszyç nastaw´
regulacji o jednà pozycj´.
W przypadku gdy na naczyniach widoczne
sà bia∏e plamy lub aureole, nale˝y o jednà
pozycj´ zwi´kszyç nastaw´ regulacji.
Odblask jasny
D
17
CZYSZCZENIE FILTRÓW
RADY PRAKTYCZNE
Na uk∏ad filtrujàcy (Rys.A “4”) sk∏adajà si´:
Ma∏y pojemnik centralny zatrzymujàcy
wi´ksze czàstki;
1
P∏ytka filtrujàca wod´ do zmywania w
sposób ciàg∏y;
Jak oszcz´dzaç
■ JeÊli wykonujemy zmywanie pe∏nego
za∏adunku nale˝y umieÊciç naczynia
zaraz po skoƒczonym posi∏ku wk∏adajàc
je etapami i ewentualnie w∏àczajàc
program ZIMNE P¸UKANIE aby
zmi´kczyç zabrudzenia i usunàç wi´ksze
resztki miedzy jednym a drugim
za∏adunkiem w oczekiwaniu na pe∏ny cykl
zmywania.
Jak post´powaç, by uzyskaç
mo˝liwie najlepsze rezultaty
zmywania
■ Przed u∏o˝eniem naczyƒ w maszynie
nale˝y wyjàç resztki jedzenia (koÊci,
oÊci, resztki mi´sa i warzyw, skórki
z owoców, wyka∏aczki, niedopa∏ki
papierosów, itd...). by nie dopuÊciç do
zatkania filtrów, przewodu odp∏ywowego i
dysz ramienia spryskujàcego, co powoduje
zmniejszenie sprawnoÊci zmywania.
Mikrofiltr umieszczony pod p∏ytkà,
przechwytujàcy nawet najdrobniejsze
czàstki brudu, zapewniajàc w ten sposób
doskona∏e wyp∏ukanie.
■ Aby uzyskiwaç niezmiennie nienaganne
wyniki zmywania przed ka˝dym zmywaniem
nale˝y koniecznie kontrolowaç i czyÊciç
filtry.
■ W przypadku niezbyt silnego zabrudzenia
naczyƒ lub ma∏ego stopnia wype∏nienia
koszyków nale˝y wybraç program
OSZCZ¢DNY, post´pujàc zgodnie
ze wskazówkami zawartymi w liÊcie
programów.
■ Nie jest konieczne p∏ukanie naczyƒ
przed umieszczeniem ich w zmywarce.
■ Aby wyjàç zespó∏ filtrujàcy wystarczy
jedynie uchwyciç za ràczk´ i obróciç jà
w kierunku przeciwnym do kierunku
ruchu wskazówek zegara (Rys. 1).
2
■ Pojemnik centralny mo˝na wyjàç, co
u∏atwi operacje czyszczenia (Rys. 2).
Czego nie wolno zmywaç
■ JeÊli garnki i patelnie sà szczególnie
zabrudzone resztkami przypalonych
potraw, radzimy je zamoczyç przed
zmywaniem.
■ Nale˝y pami´taç, ˝e nie wszystkie
naczynia przystosowane sà do
zmywania w zmywarce, odradzamy
wstawianie cz´Êci wykonanych z
materia∏ów termoplastycznych, pokrywek
z ràczkà drewnianà lub z tworzywa,
garnków z d rewnianymi ràczkami,
naczyƒ aluminiowych, z kryszta∏u lub ze
szk∏a o∏owiowego, o ile nie jest to
oddzielnie wskazane.
■ Uk∏adaç naczynia otworami ku do∏owi.
■ W miar´ mo˝liwoÊci nie dopuszczaç do
wzajemnego dotykania si´ ró˝nych sztuk
naczyƒ; poprawne ich rozmieszczenie
zapewni najlepsze wyniki zmywania.
■ Nale˝y wyjàç p∏ytk´ filtru (Rys. 3) i
umyç wszystko w strumieniu bie˝àcej
wody, pos∏ugujàc si´ ewentualnie
szczoteczkà.
■ Niektóre motywy dekoracyjne majà
tendencj´ do blakni´cia, dlatego
zalecamy zmyç kilkakrotnie jednà
sztuk´ w zmywarce i dopiero po
upewnieniu si´, ˝e nie nast´puje
odbarwienie zmywaç ca∏y komplet.
■ Po u∏o˝eniu naczyƒ, sprawdziç, czy rami´
spryskujàce obraca si´ bez przeszkód.
■ Dla
modelu
wyposa˝onego
w
samooczyszczajàcy si´ mikrofiltr
konserwacja ogranicza si´ do sprawdzenia
zespo∏u filtrujàcego, które mo˝na
wykonywaç co 15 dni.
Zaleca si´ mimo wszystko po ka˝dym
zmywaniu sprawdzaç, czy pojemnik
centralny i p∏ytka nie sà zatkane.
■ Garnki i inne urzàdzenia kuchenne
na których pozostajà przypalone lub
przylegaj àce mocno resztki jedzenia
nale˝y zamoczyç w wodzie z dodatkiem
Êrodka myjàcego do zmywarek.
3
UWAGA!
Po oczyszczeniu filtrów nale˝y
sprawdziç, czy sà one poprawnie
po∏àczone ze sobà i czy p∏ytka jest
idealnie umieszczona na dnie
zmywarki. Nale˝y dok∏adnie wkr´ciç
filtr w p∏ytk´, obracajàc nim w
kierunku zgodnym z kierunkiem
ruchu wskazówek zegara poniewa˝
niedok∏adne po∏àczenie zespo∏u
filtrujàcego mo˝e ujemnie wp∏ynàç
na prac´ zmywarki.
■ Ponadto zalecamy aby nie zmywaç
zastawy srebrnej razem z zastawà ze
stali oksydowanej aby nie nastàpi∏a
pomi´dzy nimi reakcja chemiczna.
■ Aby najlepiej umyç zastaw´ srebrnà
nale˝y:
WA˚NE
Gdy kupujemy nowe naczynia nale˝y
zawsze upewniç si´, czy mo˝na je
zmywaç w zmywarkach.
a) op∏ukaç jà natychmiast po posi∏ku,
szczególnie jeÊli u˝ywano jej z
majonezem, jajkami, rybà, itd...;
b) nie rozpryskiwaç na niej Êrodków
myjàcych;
Zalecenia na zakoƒczenie
programu
c) nie pozostawiaç jej w stycznoÊci z
innymi metalami.
■ Aby uniknàç ewentualnych Êladów
kropli spadajàcych z koszyka górnego,
nale˝y tu˝ po zmywaniu wyjmowaç w
pierwszej kolejnoÊci koszyk dolny.
WA˚NE
Nie wolno u˝ywaç zmywarki bez
filtrów.
18
19
■ JeÊli pozostawimy na jakiÊ czas naczynia
w zmywarce nale˝y lekko uchyliç
drzwiczki aby u∏atwiç krà˝enie powietrza i
poprawiç warunki wysychania.
■ W celu usuni´cia plam, zaleca si´ zastosowaç
Êrodek cierny o bardzo drobnej ziarnistoÊci.
Nie nale˝y stosowaç substancji zawierajàcych
chlor ani druciaków.
CZYSZCZENIE NA ZEWN≈TRZ
I KONSERWACJA ZMYWARKI
■ Do mycia zewn´trzej strony zmywarki
nale˝y
u˝ywaç
tylko
szmatki
zmoczonej ciep∏à wodà, bez Êrodków
odt∏uszczajàcych i szorstkich.
■ Zmywarka nie wymaga ˝adnej specjalnej
konserwacji, gdy˝ zbiornik myjàcy jest
samooczyszczajàcy si´.
■ Nale˝y okresowo, za pomocà wilgotnej
gàbki, czyÊciç uszczelk´ gumowà
w drzwiczkach aby wyeliminowaç
ewentualne Êlady odpadków lub Êrodka
do p∏ukania.
■ Aby w pe∏ni zagwarantowaç usuwanie
drobnych osadów wapienia lub brudu
zaleca si´ dokonywaç okresowo pe∏nego
zmywania poprzez wlewanie na dno
pojemnika szklanki octu i ustawienie
programatora na zmywanie delikatne.
■ JeÊli mimo normalnego czyszczenia
p∏ytki i filtru zauwa˝amy, ˝e naczynia lub
garnki nie sà wystarczajàco dobrze
zmyte lub wyp∏ukane, nale˝y sprawdziç
czy otwory w obrotowych ramionach
spryskujàcych (Rys. A “5”) nie sà zatkane.
1
E
1b
A B
2
JeÊli wymagajà one czyszczenia nale˝y
dokonaç tego w sposób nast´pujàcy:
1. Aby zdjàç rami´ górne nale˝y obróciç
ramieniem myjàcym a˝ wpust ustawi
si´ w pozycji ukazanej przez strza∏k´
(Rys. 1b). Nale˝y popchnàç je ku górze i
utrzymujàc nacisk odkr´ciç obracajàc
nim w kierunku zgodnym z kierunkiem
ruchu wskazówek zegara (Rys. 1) (aby je
za∏o˝yç nale˝y powtórzyç te operacj´
lecz obróciç w kierunku przeciwnym),
podczas gdy rami´ dolne mo˝na zdjàç
pociàgajàc je po prostu ku górze (Rys. 2);
2. Umyç ramiona obrotowe pod strumieniem
wody usuwajàc odpadki zatykajàce
dysze;
3. Na zakoƒczenie operacji umieÊciç
ramiona obrotowe ponownie w tej samej
pozycji, pami´tajàc aby w przypadku
ramienia górnego wpust znalaz∏ si´ we
w∏aÊciwej pozycji, dokr´cajàc go do
oporu.
■ Wanna zmywarki jak te˝ wewn´trzna
strona drzwiczek wykonane sà ze stali
nierdzewnej. JeÊli mimo to zauwa˝ymy
plamy tlenków, to pochodzà one jedynie
z nadmiernego wyst´powania w wodzie
soli ˝elaza.
OPIS PANELU STERUJÑCEGO
C
D
A
Przycisk "PO¸OWA ZA¸ADUNKU"
D
Pokr´t∏o wyboru programów
B
Przycisk "URUCHOMIENIE/
ZATRZYMANIE"
E
Kontrolka “ZMYWANIE
C
Uchwyt do otwierania zmywarki
PO U˚YCIU
20
Po ka˝dym zmywaniu nale˝y zamknàç
kurek doprowadzajàcy wod´ aby odciàç
zmywark´ od instalacji wodnej i przycisnàç
przycisk Start/Stop, co zapewni odci´cie jej
od zasilania elektrycznego.
JeÊli zmywarka ma pozostawaç przez
d∏u˝szy czas bezczynna, konieczne jest
wykonanie nast´pujàcych czynnoÊci:
1. Wykonaç program zmywania bez
∏adowania naczyƒ, lecz ze Êrodkiem
myjàcym, co pozwoli odt∏uÊciç maszyn´.
2. Wyjàç wtyczk´ z gniazdka sieciowego.
3. Zamknàç kurek wejÊciowy wody.
4. Wype∏niç
odpowiedni
pojemnik
Êrodkiem do p∏ukania.
5. Pozostawiç drzwiczki uchylone.
6. Pozostawiç czyste wn´trze zmywarki.
7. JeÊli maszyna pozostawiona jest w
pomieszczeniu, w którym temperatura
jest ni˝sza ni˝ 0°C, woda pozosta∏a w
przewodach mo˝e zamarznàç. Dlatego
te˝ nale˝y doprowadziç temperatur´
otoczenia do wartoÊci wy˝szej od 0°C i
poczekaç oko∏o 24 godzin na ponowne
uruchomienie maszyny.
WYMIARY:
WysokoÊç
G∏´bokoÊç
SzerokoÊç
WysokoÊç przy
otwartych drzwiczkach
cm
cm
cm
cm
Z blatem
bez blatu
85
60
60
120
82
56,3
59,8
117
DANE TECHNICZNE:
IloÊç nakryç (EN 50242)
PojemnoÊç wraz z garnkami i talerzami
Dopuszczalne ciÊnienie instalacji wodnej
Moc bezpieczników
Maksymalna pobierana moc
Napi´cie
12
dla 8 osób
Minimum 0,08 - maksimum 0,8 MPa
(patrz tabliczka znamionowa)
(patrz tabliczka znamionowa)
(patrz tabliczka znamionowa)
21
WYBÓR PROGRAMU I
FUNKCJE SZCZEGÓLNE
Przerywanie programu zmywania
Wybór programu
UWAGA!
Przed ustawieniem jakiegokolwiek
programu pokr´t∏o wyboru programów
musi znajdowaç si´ w pozycji
“RESET” a sygnalizacja Êwietlna
“ZMYWANIE" ( ) musi byç zgaszona.
Nale˝y sprawdziç czy
przycisk
"URUCHOMIENIE/ZATRZYMANIE"
(
) jest wciÊni´ty.
W
trakcie
programu
zmywania,
szczególnie w Êrodkowej fazie zmywania i
p∏ukania na goràco, nie nale˝y otwieraç
drzwiczek zmywarki. Zmywarka zatrzymuje
sie jednak automatycznie z chwilà otwarcia
drzwiczek. Wtedy kontrolka “ZMYWANIE"
miga a˝ do czasu zamkni´cia drzwiczek,
po czym program uruchamia si´ w punkcie
w którym zosta∏ przerwany.
Aby zmywarka by∏a gotowa do ustawienia
nowego programu nale˝y koniecznie
ustawiç pokr´t∏o programów na pozycj´
“RESET” i poczekaç a˝ zgaÊnie kontrolka
“ZMYWANIE".
UWAGA!
JeÊli otworzymy drzwiczki gdy
zmywarka jest w trakcie suszenia,
w∏àczy si´ sygna∏ akustyczny
ostrzegajàcy, ˝e cykl si´ jeszcze nie
zakoƒczy∏.
Je˝eli w trakcie programu wystàpi jakaÊ
anomalia, kontrolka “ZMYWANIE" b´dzie
bardzo szybko migaç i rozlegnie si´sygna∏
dêwi´kowy.
Nale˝y
wtedy
przekr´ciç
pokr´t∏o
programów na pozycj´ “RESET” i po
zgaÊni´ciu kontrolki “ZMYWANIE" na
nowo ustawiç wybrany program. JeÊli
sytuacja
si´
powtórzy,
nale˝y
skontaktowaç si´ z
autoryzowanym
serwisem.
JeÊli chce si´ zmieniç lub alulowaç
program ju˝ rozpocz´ty nale˝y:
Aby w∏àczyç program nale˝y wcisnàç
przycisk "URUCHOMIENIE/ZATRZYMANIE"
a nast´pnie przekr´ciç pokr´t∏o programów
( ) zgodnie lub nie z ruchem wskazówek
zegara) tak aby wskaênik pokr´t∏a pokry∏
si´ z wybranym programem oznaczonym
symbolem.
A Po oko∏o 4 sekundach zapali si´
kontrolka “ZMYWANIE” i program uruchomi
si´ automatycznie.
Ustawienie nowego programu
WA˚NE
Niniejsza zmywarka jest wyposa˝ona
w uk∏ad zabezpieczajacy przed
zalaniem, który w razie awarii usuwa
nadmiar wody ze zmywarki.
UWAGA!
Aby nie dopuÊciç do nieumyÊlnego
w∏àczenia uk∏adu zabezpieczajàcego
przed zalaniem nie zaleca si´
przesuwaç ani przechylaç zmywarki
podczas jej dzia∏ania.
W przypadku, w którym zachodzi
koniecznoÊç
przesuni´cia
lub
przechylenia
zmywarki
nale˝y
sprawdziç wczeÊniej, czy zmywanie
zakoƒczy∏o si´ i czy w zbiorniku
zmywarki nie pozosta∏a woda.
Sygnalizacja anomalii
ustawiç pokr´t∏o programów na pozycj´
“RESET”. Po kilku sekundach zgaÊnie
kontrolka ”ZMYWANIE”.
W tym momencie mo˝na ustawiç nowy
program.
UWAGA!
Przed
uruchomieniem
nowego
programu nale˝y upewniç si´ czy nie
zosta∏ zu˝yty ca∏y detergent. JeÊli
tak, nale˝y go uzupe∏niç.
WA˚NE
W czasie ca∏ego cyklu pokr´t∏o
programów pozostanie nieruchome
na wybranej pozycji.
W przypadku przerwy w dop∏ywie pràdu,
zmywarka zachowa w pami´ci faz´
programu i po w∏àczeniu pràdu rozpocznie
prace w punkcie, w którym program zosta∏
przerwany.
Przycisk opcji
Przycisk "PO¸OWA ZA¸ADUNKU"
Umo˝liwia mycie mniejszej iloÊç naczyƒ,
za∏adowanych w koszu górnym, z
wy∏àczeniem sztuçców, które muszà byç
umieszczone w specjalnym koszyku w
koszu dolnym.
Wybór tej funkcji pozwala zmniejszyç
zu˝ycie wody i energii elektrycznej.
Do zmywania nale˝y te˝ u˝yç mniejszej
iloÊci Êrodka do zmywania ni˝ iloÊç zalecana
przy zmywaniu normalnym.
Koniec programu
Po zakoƒczeniu Programu miga kontrolka
"ZMYWANIE".
Nale˝y wtedy przekr´ciç pokr´t∏o programów
na pozycj´ ”RESET” i poczekaç, a˝ zgaÊnie
kontrolka “ZMYWANIE".
Nast´pnie nale˝y wcisnàç przycisk
"URUCHOMIENIE/ ZATRZYMANIE".
22
23
ZIMNE P¸UKANIE
Wst´pne, krótkie zmywanie wykonywane
rano lub w po∏udnie, kiedy chcemy przenieÊç
g∏ówne zmywanie na okres po kolacji.
INTENSYWNY 75°C
Przeznaczony do zmywania
zabrudzonych naczyƒ i garnków.
mocno
Przeznaczony do zmywania naczyƒ i
UNIWERSALNY 65°C garnków codziennego u˝ytku, normalnie
zabrudzonych.
CODZIENNY 70°C
Przeznaczony do codziennego zmywania
naczyƒ i garnków zaraz po u˝yciu normalnie
zabrudzonych (Max. 8 kompletów).
ECO 45°C
Przystosowany do zmywania naczyƒ i
garnków normalnie zabrudzonych, z
zastosowaniem enzymatycznego Êrodka
do zmywania.
Program znormalizowany EN 50242.
DELIKATNY 45°C
Program przystosowany do zmywania
naczyƒ delikatnych, zdobionych i z
kryszta∏u. Wskazany do zmywania naczyƒ
w niewielkim stopniu zabrudzonych, za
wyjàtkiem garnków.
Bardzo szybkie zmywanie wykonywane tu˝
zakoƒczeniu posi∏ku po podgrzaniu
SZYBKI 32 min. 50°C po
wody, wskazane do zmywania naczyƒ dla
4/6 osób najwy˝ej.
Zmywanie ze zmywaniem wst´pnym
W przypadku, gdy stosujemy program INTENSYWNY nale˝y równie˝ dodaç porcj´ Êrodka
myjàcego, w iloÊci 20 g (1 ∏y˝ka do zupy) bezpoÊrednio do zmywarki. Dla programu
CODZIENNY dodaç 5 g.
24
•
•
••••• •
•
••
••
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• •
• •
• •
• •
•
75°C
• • •
65°C
•
70°C
45°C
45°C
50°C
N.D. = Funkcja niedost´pna
25
•
•
•
•
•
•
Czas
zmywania
w
minutach
Funkcje
dodatkowe
Przycisk "PO¸OWA
ZA¸ADUNKU"
P∏ukanie goràce ze
Êrodkiem
wyb∏yszczajàcym
Drugie zimne p∏ukanie
Pierwsze zimne
p∏ukanie
Zmywanie zasadnicze
Zmywanie wst´pne
zimne
Przebieg wykonania programu
Zmywanie wst´pne
goràce
Kontrola zapasu soli
Kontrola Êrodka
wyb∏yszczajàcego
Czyszczenie filtrów i
p∏ytki
Opis
Programu
Ârodek do zmywania
Ârodek do zmywania
wst´pnego
CzynnoÊci do wykonania
Wodà zimnà (15°C)
-Tolerancja ± 10%-
LISTA PROGRAMÓW
5
N.D.
120
TAK
95
TAK
60
TAK
140
TAK
80
TAK
32
N.D.
WATERBLOCK - URZÑDZENIE BLOKUJÑCE DOP¸YW WODY
Przewód zasilajàcy jest wyposa˝ony w urzàdzenie blokujàce dop∏yw wody w
przypadku uszkodzenia w´˝a zasilajàcego w wod´.
CzynnoÊç ta jest sygnalizowana przez czerwonà pamk´ znajdujàcà si´ w ma∏ym
okienku "A".
Nale˝y wtedy wymieniç przewód zasilajàcy zmywark´ w wod´.
JeÊli d∏ugoÊç przewodu nie pozwala na prawid∏owe do∏àczenie, sam przewód nale˝y
zamieniç na inny, o poprawnej d∏ugoÊci.
USUWANIE DROBNYCH USTEREK
JeÊli zmywarka nie dzia∏a, z pomocà wezwanego technika serwisowego
wykonaç nast´pujàce czynnoÊci sprawdzajàce:
NIEPRAWID¸OWOÂCI
1 - Maszyna nie dzia∏a dla
˝adnego programu
Urzàdzenie
zapobiegajàce
odkr´ceniu si´
(aby zdjàç
podk∏adk´ nale˝y
wcisnàç guzik)
2 - Maszyna nie pobiera wody
3 - Maszyna nie odprowadza
wody
A
4 - Maszyna odprowadza wod´
w sposób ciàg∏y
5 - Nie obraca si´ rami´
PRZYCZYNY
ÂRODKI ZARADCZE
èle wetkni´ta wtyczka sieciowa
Wetknàç wtyczk´
Nie wciÊni´ty przycisk O/I
(Start/Stop)
Wcisnàç przycisk Start/Stop
Drzwiczki otwarte
Zamknàç drzwiczki
Brak zasilania w energi´
Sprawdziç
Patrz przyczyny Nr 1
Skontrolowaç
Zamkni´ty kurek z wodà
Otworzyç kurek
èle ustawiony programator
Ustawiç poprawnie programator
Zagi´ty przewód zasilajàcy
Wyprostowaç przewód.
Zatkany filtr przewodu zasilania w
wod´
Zatkany filtr
OczyÊciç filtr umieszczony na
zakoƒczeniu przewodu
zasilania w wod´
OczyÊciç filtr
Zagi´ty przewód odp∏ywowy wody
Wyprostowaç przewód.
Nieprawid∏owe przed∏u˝enie
przewodu odp∏ywowego wody
Podczas przed∏u˝ania przewodu
odp∏ywowego post´powaç zgodnie z
instrukcjà
Przewód odp∏ywowy skierowany
do rury w Êcianie nie ma
odpowietrzenia
Wezwaç wykwalifikowanego
technika
Przewód w po∏o˝eniu zbyt niskim
UnieÊç do 40 cm koƒcówk´ przewodu
odp∏ywowego.
Zbyt du˝o Êrodka myjàcego
Zmniejszyç iloÊç Êrodka myjàcego.
Zastosowaç specjalny Êrodek myjàcy.
JakiÊ przedmiot przeszkadza w
obrocie ramienia
Skontrolowaç
P∏ytka filtrujàca i filtr zatkane przez
nieczystoÊci
OczyÊciç p∏ytk´ i filtr
obrotowe
Czerwony
wskaênik
zablokowanego
zaworu
26
6 - W zmywarkach elektronicznych
bez wyÊwietlacza: jedna lub
dwie kontrolki migajà szybko.
Zamkni´ty kurek dop∏ywu wody
27
Wy∏àczyç maszyn´. Otworzyç kurek.
Ponownie w∏àczyç cykl
prania
Blahopfiání
NIEPRAWID¸OWOÂCI
7 - Naczynia sà zmyte tylko
cz´Êciowo
8 - ObecnoÊç bia∏ych plam na
naczyniach
PRZYCZYNY
Patrz przyczyny Nr 5
Skontrolowaç
Dno garnków nie jest dok∏adnie
umyte
Zbyt uporczywie przyczepione resztki
jedzenia, które nale˝y zdjàç przed
zmywaniem w zmywarce
Brzeg garnków nie jest dok∏adnie
umyty
Lepiej u∏o˝yç garnki
Dysze ramion spryskujàcych cz´Êciowo zatkane
Zdemontowaç ramiona
spryskujàce odkr´cajàc mocujàcà
nakr´tki mocujàce zgodnie z
kierunkiem ruchu wskazówek zegara i
umyç je pod kranem.
Naczynia nie sà dobrze roz∏o˝one
Nie uk∏adaç naczyƒ zbyt ciasno
Koƒcówka przewodu
odp∏ywowego zanurzona jest w
wodzie
Koƒcówka przewodu
odp∏ywowego nie powinna dotykaç
powierzchni wody odprowadzanej.
Ârodek myjàcy nie jest prawid∏owo
dawkowany, jest stary lub zbrylony.
Zwi´kszyç dawk´ zale˝nie od
stopnia zabrudzenia lub wymieniç
Êrodek myjàcy.
Korek pojemnika z solà nie jest
dok∏adnie zakr´cony.
Dokr´ciç do oporu.
Wybrany program zmywania jest
zbyt s∏aby.
Wybraç program bardziej
skuteczny.
Naczynia w koszyku dolnym nie sà
umyte.
Wy∏àczyç przycisk po∏owicznego
za∏adunku.
Woda zasilajàca jest szczególnie
twarda.
Sprawdziç poziom soli i Êrodka do
p∏ukania oraz wyregulowaç
dawkowanie, jeÊli nieprawid∏owoÊç
utrzymuje si´, poprosiç Dzia∏
Serwisowy o interwencj´.
Naczynia uderzajà o siebie.
Lepiej je rozmieÊciç w koszykach.
Obrotowe ramiona myjàce
uderzajà o naczynia.
Lepiej u∏o˝yç naczynia.
Brak obiegu powietrza
Pozostawiç drzwiczki maszyny
uchylone po zakoƒczeniu
programu zmywania co poprawi
warunki naturalnego wysychania.
9 - Ha∏as podczas zmywania
10 - Naczynia nie sà dok∏adnie
wysuszone
ZÁRUKA
ÂRODKI ZARADCZE
Dûkujeme Vám, Ïe jste si vybrali
domácí spotfiebiã CANDY, kvalitní
myãku nádobí, která zaruãuje vysokou
jakost, v˘borné uÏitné vlastnosti a
spolehlivost.
CANDY vyrábí i dal‰í druhy domácích
spotfiebiãÛ jako jsou automatické
praãky, praãky se su‰iãkou, kombinované
kuchyÀské
sporáky,
mikrovlnné
trouby, peãicí trouby a odsavaãe par,
chladniãky a mrazniãky.
PoÏádejte Va‰eho prodejce, aby Vás
informoval o sortimentu tûchto v˘robkÛ
dováÏen˘ch do âeské republiky.
Tento v˘robek podléhá záruãním
podmínkám, ve lhÛtách uveden˘ch v
záruãním listu jimÏ je opatfien.
Potvrzení o záruce musíte uschovat,
náleÏit˘m zpÛsobem vyplnûné, aby mohlo
b˘t pfiedloÏeno v místû autorizovaného
servisniho stfiediska, v pfiípadû nutnosti
zásahu, spoleãnû s daÀov˘n dokladem,
vydan˘m prodejcem ve chvíli nákupu.
ÚVOD
Pfieãtûte si pozornû tento návod k
pouÏití, neboÈ obsahuje dÛleÏité
pokyny pro bezpeãnou instalaci,
pouÏívání a údrÏbu a také uÏiteãné
rady k dosaÏení nejlep‰ích v˘sledkÛ pfii
pouÏívání této myãky.
Uschovejte tuto pfiíruãku pro
pfiípadné dal‰í pouÏití.
Uwaga: Gdy jedna z cytowanych powy˝ej nieprawid∏owoÊci jest powodem z∏ego zmywania
lub niewystarczajàcego p∏ukania, niezb´dne jest r´czne zebranie brudów z naczyƒ gdy˝
operacja koƒcowa spowoduje wyschni´cie zabrudzeƒ, których kolejne zmywanie w zmywarce
nie by∏oby w stanie oczyÊciç.
JeÊli z∏e dzia∏anie zmywarki utrzymuje si´, nale˝y zwróciç si´ do Dzia∏u Serwisowego podajàc
nazw´ modelu zmywarki, umieszczonà na tabliczce znamionowej znajdujàcej si´ po wewn´trznej
stronie drzwiczek, w cz´Êci górnej, lub na egzemplarzu gwarancji. Informacje te umo˝liwià
dokonanie szybszego i skuteczniejszego serwisu.
Producent zrzeka si´ wszelkiej odpowiedzialnoÊci za b∏´dy w druku niniejszej
instrukcji. Ponadto zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian które uzna za u˝yteczne
bez pogorszenia podstawowych charakterystyk.
28
29
BEZPEâNOSTNÍ UPOZORNùNÍ
OBSAH
Bezpeãnostní upozornûní
Instalace
Zafiízení na zmûkãování vody
Usazení horního ko‰e
Ukládání nádobí
Informace o laboratorním testování
Mytí poloviãní náplnû v horním ko‰i
Dávkování mycího a le‰ticího pfiípravku
âistûní filtru
V‰eobecné pokyny
âistûní a údrÏba
Popis ovládacích prvkÛ
Technické údaje
Volba programÛ a zvlá‰tní funkce
Watercontrol
Tabulka mycích programÛ
Vyhledání drobn˘ch závad
Obr. A
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
31
32
36
38
39
41
42
43
45
46
47
48
48
49
51
52
54
POZOR!
NoÏe nebo jiné ostré ãi ‰piãaté
pfiedmûty musí b˘t v ko‰i otoãeny
‰piãkou dolÛ a nebo musí b˘t
poloÏeny vodorovnû.
DodrÏujte tato základní bezpeãnostní
pravidla, která jsou platná pro jakékoliv
domácí spotfiebiãe.
Instalace
BûÏné pouÏití
■ Zkontrolujte, zda zástrãka pfiívodní ‰ÀÛry
je stejného typu jako zásuvka rozvodu
elektrického proudu. Pokud tomu tak není,
je nutné provést její v˘mûnu kvalifikovanou
osobou za správn˘ typ. ZároveÀ ovûfite,
zda pfiívodní kabel k zásuvce je dostateãnû
dimenzován na celkov˘ pfiíkon spotfiebiãe.
■ Tento spotfiebiã je urãen pouze pro
pouÏití v domácnosti.
■ Myãka je urãena pro um˘vání bûÏného
kuchyÀského nádobí. Pfiedmûty zneãistûné
petrolejem, nátûrov˘mi hmotami, tfiískami
oceli nebo Ïeleza, chemikáliemi zpÛsobujícími
korozi, louhy nebo kyselinami, nesmí b˘t v
myãce um˘vány.
■ Pfiekontrolujte, zda není po‰kozena
pfiívodní ‰ÀÛra ke spotfiebiãi.
■ JestliÏe je na rozvodu vody v domû
instalováno centrální zafiízení pro její
zmûkãování, není nutné pouÏívat sÛl ve
zmûkãovaãi zabudovaném v myãce. Je
vhodné zkontrolovat tvrdost vody za
zmûkãovacím zafiízením.
■ V‰eobecnû se nedoporuãuje pouÏívání
adapterÛ, vícenásobn˘ch odboãovacích
zásuvek (rozdvojek) nebo prodluÏovacích
‰ÀÛr.
■ Je-li nutné vymûnit pfiívodní ‰ÀÛru,
zavolejte nûkteré ze autorizovan˘ch
servisních stfiedisek.
■ NoÏe a pfiíbory se nejlépe umyjí, kdyÏ je
do pfiíslu‰ného ko‰e uloÏíte rukojeÈmi
dolÛ.
Bezpeãnostní upozornûní
■ JestliÏe do‰lo k poru‰e nebo spotfiebiã
správnû nepracuje, vypnûte ho, zastavte
pfiívod vody a Ïádn˘m zpÛsobem do nûj
nezasahujte. Opravu mÛÏe provádût
pouze povûfien˘ servisní mechanik a
musí pfiitom pouÏívat originální náhradní
díly. Jakékoliv poru‰ení v˘‰e uveden˘ch
doporuãení mÛÏe vést ke sníÏení
bezpeãnosti spotfiebiãe.
■ Nikdy se nedot˘kejte zafiízení mokr˘ma
nebo vlhk˘ma rukama nebo nohama.
5
1
■ NepouÏívejte spotfiebiã pokud jste bosí.
■ Nevytahujte zástrãku ze zásuvky tahem
za pfiívodní ‰ÀÛru.
■ Nevystavujte spotfiebiã pÛsobení vnûj‰ích
vlivÛ (dé‰È, slunce atd.).
4
■ Nenechávejte obsluhovat spotfiebiã
dûtmi nebo jin˘mi osobami neschopn˘mi
obsluhy bez náleÏitého dozoru.
2
3
Pfieãtûte si pozornû tento návod k pouÏití, neboÈ obsahuje dÛleÏité pokyny pro
bezpeãné pouÏívání, údrÏbu a také uÏiteãné rady k dosaÏení nejlep‰ích v˘sledkÛ pfii
pouÏívání této myãky nádobí.
Uschovejte tuto pfiíruãku pro pfiípadné dal‰í pouÏití.
30
Likvidace
■ Voda vypou‰tûna z myãky, nebo která
zÛstane po ukonãení mycího programu
na nádobí, se nesmí pít.
■ Myãka nádobí je vyrobena z recyklovatelného
materiálu, proto ji mÛÏete pfii likvidaci
bez problémÛ odevzdat ve sbûrnû surovin.
■ Nenechávejte otevfiená dvífika v
horizontální poloze, aby bylo zamezeno
pfiípadnému nebezpeãí (napfi.zakopnutí).
■ Pokud chcete myãku zlikvidovat, dbejte
na to, aby byl odstranûn uzávûr dvífiek,
aby bylo zamezeno náhodnému
uzavfiení dûtí uvnitfi myãky.
Po odpojení myãky z elektrické zásuvky
je dÛleÏité odfiezat napájecí kabel.
■ Nelehejte nebo nesedejte na otevfiené
dvefie myãky, mohlo by dojít k jejímu
pfievrÏení.
31
INSTALACE
Pfiipojení k elektrické síti
Pfiipojení vody
(Technické poznámky)
Pfiístroj odpovídá bezpeãnostním pfiedpisÛm
stanoven˘m pfiíslu‰n˘mi institucemi a je
vybaveno
tfiípólovou
zástrãkou
s
uzemnûním, které zabezpeãuje kompletní
uzemnûní zafiízení.
■ OdstraÀte obal, ustavte myãku do
správné v˘‰ky pomocí staviteln˘ch
pfiedních i zadních patek.
K zaji‰tûní správného chodu myãky je
dÛleÏité její ustavení do vodorovné
polohy. Naklonûní nesmí b˘t vût‰í neÏ
2 stupnû.
Pfied pfiipojením domácího spotfiebiãe k
elektrické síti se ujistûte :
■ Potfiebujete-li pfiemísÈovat myãku po
odstranûní obalu, nezvedejte spotfiebiã
za spodní ãást dvefií. Postupujte podle
návodu na obrázku. (Pootevfite dvefie a
uchopte myãku za horní ãást).
1. Ïe má zástrãka správné uzemnûní;
2. Ïe
ampérometrická
hodnota
elektrického stykaãe odpovídá spotfiebû
oznaãené na v˘robním ‰títku domácího
spotfiebiãe.
POZOR!
Zabezpeãení domácího spotfiebiãe
závisí i na správném uzemnûní va‰í
elektrické sítû.
Pokud není elektrická síÈ správnû
uzemnûna, dochází k lehkému
prÛchodu proudu po kovov˘ch
ãástech
domácího
spotfiebiãe,
protoÏe je pfiístroj vybaven filtrem
proti ru‰ení rádiov˘ch vln.
V˘robce se zfiíká jakékoliv zodpovûdnosti
za pfiípadné ‰kody na vûcech nebo za
zranûní osob, které jsou zpÛsobeny
nesprávn˘m pfiipojením k uzemnûní.
DÒLEÎITÉ
Pfii umístûní myãky na koberec,
pfiekontrolujte, zda se tím neomezilo
odvûtrání jejího dna.
Pfiístroj odpovídá evropsk˘m
nafiízením 89/336/CEE, 73/23/CEE
a jejich následn˘m úpravám.
Zajistûte, aby zástrãka pfiívodní
‰ÀÛry zÛstala pfiístupná i po instalaci
myãky.
DÒLEÎITÉ UPOZORNùNÍ
Pfiístroj musí b˘t pfiipojen k pfiívodu
vody pouze nov˘mi hadicemi, které
jsou dodávány jako v˘bava pfiístroje.
Staré hadice pfiívodu vody nesmí b˘t
znovu pouÏívány.
1
■ Napou‰tûcí a v˘toková hadice mohou
b˘t vedeny doleva nebo doprava.
DÒLEÎITÉ
Myãka mÛÏe b˘t pfiipojena buì na
studenou vodu nebo horkou vodu,
pokud její teplota nepfiekroãí 60°C.
2
■ Tlak vody musí mít minimální hodnotu
0,08 MPa a maximální hodnotu 0,8 MPa.
Pokud bude tlak niωí, kontaktujte
Servisní stfiedisko.
■ Napou‰tûcí hadice musí b˘t pfiipojena k
pfiívodnímu ventilu, aby bylo moÏné
zastavit pfiívod vody v dobû, kdy myãka
není v provozu (obr. 1B).
■ Myãka je vybavena pfiívodní hadicí vody
s koncovkou se závitem 3/4" (obr. 2).
■ Pfiívodní hadice vody “A” musí b˘t
na‰roubována na kohoutek pfiívodu
vody “B” pomocí koncovky 3/4", ujistûte
se, Ïe je koncovka fiádnû utaÏena.
■ Pokud je to nutné, mÛÏe b˘t pfiívodní
hadice vody prodlouÏena aÏ na 2,5 m.
Pokud máte takov˘ poÏadavek,
kontaktujte Servisní stfiedisko.
3
■ Pokud voda obsahuje vápenaté nebo
písãité pfiímûsi, doporuãujeme pouÏít
vhodn˘ filtr pro jejich zachycení. Ten
mÛÏete zakoupit v servisním stfiedisku
nebo ve specializovan˘ch, prodejnách
(obr. 3) objednavkove ã. 9226085.
Filtr “D” se vkládá mezi pfiívodní ventil 3/4
“B” a napou‰tûcí hadici “A”.
NezapomeÀte vloÏit tûsnicí krouÏky “C”.
■ Pokud je myãka pfiipojována na nov˘
rozvod vody, nebo na rozvod del‰í dobu
nepouÏívan˘, nechejte nûkolik minut
odtékat vodu, neÏ pfiipojíte napou‰tûcí
hadici. Zabráníte tím zanesení filtraãního
sítka u napou‰tûcího ventilu myãky
vápenat˘mi usazeninami nebo rzí.
32
33
■ Vypou‰tûcí hadici mÛÏete také zavûsit
pfies okraj dfiezu pomocí pfiiloÏeného
plastového oblouku. Konec hadice
nesmí b˘t ponofien do vody, aby nedo‰lo
k jejímu zpûtnému nasátí do myãky pfii
jejím provozu (obr. 4Y).
Pfiipojení vypou‰tûcí hadice
■ Vypou‰tûcí hadici je nejvhodnûj‰í pfiipojit
na pevné odpadní potrubí (obr. 4).
Dbejte na to, aby hadice nebyla nikde
"pfielomená".
■ Pokud instalujete spotfiebiã pod pracovní
desku, oblouk vypou‰tûcí hadice musí
b˘t zavû‰en na zdi v co nejvy‰‰í poloze
(obr. 4Z).
■ Odpadní potrubí by mûlo b˘t vyústûno
nejménû 40 cm nad podlahou a musí mít
vnitfiní prÛmûr nejménû 4 cm.
■ Zkontrolujte
je‰tû,
zda
pfiívodní
i vypou‰tûcí hadice nejsou nikde
"pfielomené".
■ Je vhodné, aby na tomto odpadním
potrubí byl sifon k zamezení úniku pachu
(obr. 4X).
■ Pokud je to nutné, mÛÏe b˘t vypou‰tûcí
hadice prodlouÏena aÏ na 2,5 m, její
maximální v˘‰ka od podlahy mÛÏe v‰ak
b˘t nejvíce 85 cm.
Pokud máte takov˘ poÏadavek, kontaktujte
Servisní stfiedisko.
INSTALACE DO KUCHY≈SKÉ
LINKY
Umístûní pod pracovní plochu
kuchyÀské linky
Umístûní mezi skfiíÀky
kuchyÀské linky
■ Vût‰ina moderních vestavn˘ch kuchyÀsk˘ch linek má spoleãnou pracovní
desku, pod níÏ jsou umístûny jak skfiíÀky,
tak domácí spotfiebiãe.
V tom pfiípadû odmontujte vrchní desku
myãky povolením dvou ‰roubÛ umístûn˘ch pod zadní hranou této desky (obr. 6).
■ V˘‰ka myãky 85 cm odpovídá bûÏné v˘‰ce
moderních vestavn˘ch kuchyÀsk˘ch linek.
Dorovnání na správnou v˘‰ku vedlej‰ích
skfiínûk proved’te nastaviteln˘mi patkami.
■ Laminovaná vrchní deska myãky
nevyÏaduje Ïádnou zvlá‰tní ochranu,
neboÈ je odolná proti horku, po‰krábání i
neÏádoucímu zabarvení (obr. 5).
■ Tím se sníÏí v˘‰ka na 82 cm podle
mezinárodních norem (ISO) a myãku je
moÏné bez problémÛ umístit pod
pracovní desku kuchyÀské linky (obr. 7).
■ Horní desku myãky je moÏné ustavit také
do linie s pfiední hranou pracovní plochy
skfiínûk, a to po 5 mm aÏ do 25 mm.
■ Povolte 2 ‰rouby v zadní ãásti myãky a
po sefiízení vrchní desky je opût
pfiipevnûte (obr. 6).
4
5
6
7
598
Otevírání dvefií
Zavfiení dvefií
ZasuÀte ruku do otvoru a zatáhnûte.
Pokud otevfiení dvefií je provádûno za
bûhu myãky, zabezpeãovací zafiízení
automaticky vypne ve‰keré funkce.
ZasuÀte ko‰e do myãky.
Pfiekontrolujte, zda obû sprchovací ramena
se mohou volnû otáãet a nejsou omezována
v pohybu uloÏen˘m nádobím, hrnci nebo
pfiíbory.
Zavfiete dvefie pouh˘m potlaãením a
pfiesvûdãte se, Ïe jsoufiádnû uzavfiené.
DÒLEÎITÉ
U myãek, které správnû fungují,
neotevírejte dvefie bûhem chodu
spotfiebiãe.
34
556/573
35
ZA¤ÍZENÍ
VODY
NA
ZMùKâOVÁNÍ
JestliÏe va‰e voda má úroveÀ tvrdosti 0,
není nutné pouÏívat regeneraãní sÛl ani
není
potfieba
provést
jakékoliv
nastavování zmûkãovaãe, protoÏe jde o
mûkkou vodu.
V závislosti na zdroji obsahuje voda rÛzné
mnoÏství vápence a minerálÛ, které se
usazují na nádobí a zanechávají na jeho
povrchu bílé skvrny a ‰mouhy. Jak vysoká
je pfiítomnost tûchto minerálÛ ve vodû, tak
velká je její tvrdost. Myãky nádobí jsou
vybaveny zafiízením pro zmûkãování vody,
které vyÏadují ke své regeneraci speciální
sÛl. Takto zmûkãená voda je pak v myãce
pouÏívána pro mytí nádobí. Zmûkãovací
zafiízení upravuje vodu o tvrdosti do 60°fH
(francouzská stupnice tvrdosti) nebo 33°dH
(nûmecká stupnice tvrdosti vody) v pûti
rozdíln˘ch stupních jeho nastavení.
StupeÀ tvrdosti vody Vám sdûlí spoleãnost,
která zaji ‰Èuje její dodávku nebo si ji
mÛÏete nechat zmûfiit.
Podle stupnû tvrdosti vody nastavte
zmûkãovací
zafiízení
následujícím
zpÛsobem:
1. vyjmûte spodní ko‰. Od‰roubujte víãko
zásobníku soli, kter˘ je umístûn na dnû
vany (obr. A“1”);
2. otáãejte pomocí ‰roubováku nebo noÏe
nastavovacím ‰roubem aÏ dosáhnete
poÏadované polohy.
■ Na dnû myãky je zásobník na sÛl, která
regeneruje zmûkãovaã.
■ PouÏívejte pouze speciální soli urãené
pro myãky nádobí. Jiné druhy solí
obsahují malé mnoÏství nerozpustn˘ch
ãástic, které by mohly dlouhodob˘m
pÛsobením zhor‰it úãinnost zmûkãovaãe
vody.
DÒLEÎITÉ
Po instalaci myãky zcela naplÀte
zásobník pro sÛl a aÏ poté pfiidejte
vodu aÏ pro kraj otvoru pro plnûní
zásobníku.
■ K naplnûní zásobníku musíte nejdfiíve
od‰roubovat jeho víãko na dnû vany
myãky.
■ Plníte-li zásobník poprvé, je nutné
nejdfiíve do zásobníku nalít vodu.
Pfii plnûní pfieteãe men‰í mnoÏství vody,
pokraãujte v‰ak v plnûní,dokud
zásobník není zcela pln˘. Po jeho
naplnûní oãistûte vnitfiní prostor od
zbytku soli a znovu utáhnûte víãko
zásobníku.
TYP 1
Nastavení zmûkãování vody
■ Po doplnûní doporuãujeme provést cel˘
cyklus mytí, nebo program P¤EDMYTæ.
Do zásobníku se vejde asi 1,5 aÏ 1,8 kg
soli. Pro dobré v˘sledky mytí je nutné
zásobník obãas znovu naplnit solí.
Spotfieba soli závisí na nastavení
zmûkãovaãe podle tvrdosti vody. âím je
voda tvrd‰í, tím je vût‰í spotfieba soli.
Dávkování soli
V tabulce je uvedeno nastavení zmûkãovaãe
vody v závislosti na rÛzném stupni tvrdosti
vody.
* Zafiízení na zmûkãování vody je ve
v˘robû nastaveno v poloze 2, coÏ
vyhovuje vût‰inû uÏivatelÛ.
TYP 2
Indikátor náplnû soli
ÚroveÀ
tvrdosti
0
1
*2
3
4
Tvrdost
vody
°fH(fran.
stupnice)
0-9
10-30
31-40
41-50
51-60
Tvrdost
vody
PouÏití
Nastavení
°dH(nûmec regeneraãní zmûkãovaãe
soli
vody
kástupnice)
0-5
6-16
17-22
23-27
28-33
NE
ANO
ANO
ANO
ANO
36
jakékoliv
poloha ã.1
poloha ã.2
poloha ã.3
poloha ã.4
Poãet
mytí
(zhruba)
50
40
30
20
Tento model myãky je vybaven slep˘m
uzávûrem, je nutno pravidelnû kontrolovat
mnoÏství soli podle vlastního nastavení
systému pro zmûkãování vody.
DÒLEÎITÉ
Objeví-li se na nádobí bílé skvrny, je
to obecnû dÛkaz toho, Ïe do
zásobníku musí b˘t doplnûna sÛl.
37
■ Do horního ko‰e lze rovnûÏ ukládat
kompotové misky a jiné misky z
plastické hmoty.
Doporuãujeme je po uloÏení zajistit tak,
aby je tlak stfiíkající vody nepfievrátil.
UKLÁDÁNÍ NÁDOBÍ
Usazení horního ko‰e
PouÏívání horního ko‰e
Jsou-li pouÏívány bûÏnû talífie o vût‰ím
prÛmûru, to je 27 aÏ 31 cm, uloÏte je do
spodního ko‰e aÏ po usazení horního ko‰e
do jeho vy‰‰í polohy. Postupujte pfiitom
následovnû:
1. Otoãte pfiední zaráÏky “A” smûrem ven;
A
2. Vytáhnûte ko‰ a umístûte ho zpût v jeho
vy‰‰í poloze;
■ Horní ko‰ je navrÏen tak, aby umoÏnil
uloÏení maximálního mnoÏství rÛzn˘ch
druhÛ nádobí, napfi. 24 talífiÛ ve dvou
fiadách, asi 30 sklenic v pûti fiadách nebo
smûs rÛzného nádobí.
■ Horní ko‰ je opatfien sklopn˘mi poliãkami
pfiipevnûn˘mi k bokÛm ko‰e, které
mohou b˘t ustaveny do horní nebo dolní
polohy. Na sklopené poliãky lze ukládat
kávové a ãajové ‰álky, kuchyÀské noÏe
a nabûraãky. Sklenice na stopkách lze
opatrnû uloÏit do vybrání na konci tûchto
polic dnem vzhÛru.
Sklenice, ‰álky, pod‰álky a desertní
talífiky lze ukládat pod tyto poliãky.
PouÏívání spodního ko‰e
■ Do spodního ko‰e lze ukládat hrnce,
pekáãe, polévkové mísy, kompotové
misky, poklice, servírovací nádobí, mûlké
talífie, polévkové talífie a nabûraãky.
■ Polévkové a mûlké talífie mohou b˘t do
horního ko‰e ukládány pokud jsou
poliãky v horní poloze.
Talífie ukládejte ve svislé poloze dnem k
zadní stûnû myãky tak, aby byl mezi nimi
prostor pro voln˘ prÛchod vody.
3. VraÈte zpût zaráÏky “A” do pÛvodní
polohy.
Tímto zpÛsobem se nesmí na ko‰ ukládat
nádoby s prÛmûrem vût‰ím neÏ 20 cm a
není moÏno pouÏívat pohybliv˘ch drÏákÛ
ve vyklopené poloze.
A
■ Pfiíbory ukládejte do ko‰íku z plastické
hmoty. VloÏte ko‰ík na pfiíbory do
spodního ko‰e (obr. 3) a pfiesvûdãte se,
Ïe uloÏené pfiíbory nezasahují do prostoru
otáãejících se ramen.
■ Doporuãujeme ukládat k sobû vÏdy talífie
stejné velikosti a tvaru, aby se co
nejlépe vyuÏila kapacita ko‰e.
DÒLEÎITÉ UPOZORNùNÍ
Spodní ko‰ je vybaven zaráÏkou,
která zaji‰Èuje bezpeãné vytaÏení
ko‰e i pokud je zcela naplnûn.
Pokud budete doplÀovat sÛl, nebo
pokud budete provádût pravidelnou
údrÏbu, je nutné ko‰ zcela vyjmout.
■ Talífie se mohou ukládat v jedné fiadû
nebo v obou fiadách (obr. 1 a 2).
.
■ Doporuãujeme ukládat velké talífie (okolo
270 mm) lehce naklonûné dozadu, aby
se usnadnilo zasunutí ko ‰e do myãky.
38
39
1
A
E
C
B
D
F
B
A
C
G D
3D
F E
F
4
Horní ko‰ (obr. 1)
A = polévkové talífie
B = mûlké talífie
C = desertní talífiky
D = pod‰álky
E = ‰álky
F = sklenice
(viz v˘bûr programu mytí)
Srovnání pfii v‰eobecném programu mytí (podle normy EN 50242)
1. Umístûní horního ko‰e: spodní poloha
2. BûÏná náplÀ
3. Nastavení le‰tícího pfiípravku: 6
A G
C
4. MnoÏství mycího pfiípravku:
- 8 g pfiedmytí
- 22 g pro mytí
UloÏení 12 dílné soupravy (podle normy EN 50242)
Správné uloÏení do horního ko‰e je znázornûno na obr. 5, spodního ko‰e na obr. 6 a ko‰ na
pfiíbory je na obr. 7.
5
G
C
E
C
H
Spodní ko‰ (obr. 3)
A = hrnec stfiední velikosti
B = velk˘ hrnec
C = pánev
D = poklice
E = polévkové mísy, servírovací nádobí
F = pfiíbory
G = pekáãe
Správné a racionální ukládání nádobí je základem
dobr˘ch v˘sledkÛ mytí.
Ko‰ík na pfiíbory (obr. 4)
Ko‰ík na pfiíbory se skládá ze dvou oddûliteln˘ch
ãástí, které umoÏÀují rÛznou volbu ukládání pfiíborÛ.
Tyto dvû ãásti lze od sebe oddûlit tak, Ïe posuneme
levou sekci proti pravé sekci.
B
C
I
D F
F
E
B
INFORMACE O LABORATORNÍM TESTOVÁNÍ
Horní ko‰ (obr. 2)
A = polévkové talífie
B = mûlké talífie
C = desertní talífiky
D = pod‰álky
E = ‰álky
F = sklenice na stopkách
G = sklenice
H = jednoduch˘ ko‰ík na pfiíbory
2
H
BûÏné denní ukládání nádobí je znázornûno na
obrázcích 1, 2 a 3.
H
A
6
L
Q
M
N
P
N
Spodní ko‰ (obr. 6)
M = 8 +4 polévkové talífie
N = 11 +1 mûlké talífie
O = 12 desertních talífikÛ
P = servírovací talífi
Q = jídelní pfiíbory
M
7
R
O
Ko‰ík na pfiíbory (obr. 7)
Sklopte boãní poliãky do spodní polohy a naplÀte
6+6 noÏÛ (R). Do prostorÛ vlevo vloÏte pfiíbory s
rukojeÈmi smûrem dolÛ. Dbejte na to, abyste do
stejné pfiihrádky nevkládali více neÏ dva odli‰né
druhy pfiíborÛ.
40
Horní ko‰ (obr. 5)
A = 5 +5 +2 sklenice
B = 12 pod‰álkÛ
C = 4 +4 +4 ‰álky
D = malé misky
E = stfiední misky
F = velké mísy
G = 1 +1 vidliãka
H = 1 +1 servírovací lÏíce
I = 3 +3 +3 +3 desertní lÏiãky
L = 3 +3 +3 +3 kávové lÏiãky
41
Mytí poloviãní náplnû v horním ko‰i
B
D
C
G
H
F
I
A
E
2
Poloviãní náplÀ rÛzného nádobí (obr. 1)
A = sklenice
B = ‰álky
C = polévkové talífie
D = desertní talífiky
E = pod‰álky
F = hrnec
G = pánev
H = stfiední miska
I = malá miska
A
1
C
D
F
B
H
E
I
Poloviãní náplÀ bûÏné jídelní soupravy (obr. 2)
A = 6 sklenic
B = 6 ‰álkÛ
C = servírovací talífi
D = 6 polévkov˘ch talífiÛ
E = 6 mûlk˘ch talífiÛ
F = 6 desertních talífikÛ
G = 6 pod‰álkÛ
H = stfiední mísa
I = malá miska
G A
Ko‰ík s uloÏen˘mi pfiíbory vloÏte do spodního ko‰e.
DÁVKOVÁNÍ MYCÍHO A
LE·TICÍHO P¤ÍPRAVKU
Plnûní zásobníku na mycí pfiípravek
DÒLEÎITÉ
Je nutné pouÏívat pouze speciální
mycí pfiípravky pro myãky nádobí,
aÈ uÏ prá‰kové, tekuté, nebo ve
formû tablet.
B
Po vloÏení mycího prostfiedku do
zásobníku nejdfiíve uzavfiete kryt, poté
ho zasuÀte (1) a nakonec na nûj lehce
zatlaãte (2), aÏ bude sly‰et jeho zaskoãení.
"CALGONIT" zaji‰Èuje v˘borné v˘sledky
mytí a je snadno dostupn˘.
Nevhodné pfiípravky (jako napfi. pro ruãní
mytí nádobí) neobsahují potfiebné pfiísady
pro pouÏití v myãkách a neumoÏÀují proto
správnou funkci tûchto spotfiebiãÛ.
Závadou je i vysoká pûnivost pfiípravkÛ pro
ruãní mytí.
BûÏné mytí
Zásobník na mycí pfiípravky je na vnitfiní
stûnû dvefií (obr. A”2”).
Je-li víãko zásobníku zavfiené, je nutné
zmáãknout tlaãítko (A), aby se otevfielo. Na
konci kaÏdého mytí zÛstává víãko vÏdy
otevfiené a pfiipravené pro dal‰í pouÏití
myãky.
ProtoÏe nejsou v‰echny mycí pfiípravky
stejné, pozornû pfieãtûte pokyny na jeho
obalu. Rádi bychom vás upozornili, Ïe
malé mnoÏství mycího pfiípravku nezajistí
dostateãnû umytí nádobí, zatím co pfiíli‰
veliké dávkování nejen Ïe nezlep‰í
v˘sledky mytí, ale je také zbyteãn˘m
pl˘tváním.
POZOR!
Do spodního ko‰e neskládejte nádobí
do takové pozice, která by zamezovala
otevfiení zásobníku, nebo by bránila
uvolnûní mycího prostfiedku do prostoru
nyãky.
DÒLEÎITÉ
NepouÏívejte nadmûrné mnoÏství
mycích pfiípravkÛ, abyste zbyteãnû
nezhor‰ovali
stav
Ïivotního
prostfiedí.
MnoÏství mycího pfiípravku se dávkuje do
zásobníku podle míry za‰pinûní um˘vaného
nádobí a také podle druhu nádobí.
Doporuãujeme dávkovat 20÷30 g pfiípravku
do pfiihrádky zásobníku pro mytí (B).
POZOR!
DÒLEÎITÉ
UPOZORNùNÍ
PRO
POUÎÍVÁNÍ KOMBINOVAN¯CH MYCÍCH
PROST¤EDKÒ.
Pokud se rozhodnete pouÏít kombinované
mycí prostfiedky, které by nahrazovaly
pouÏití soli nebo prostfiedky pro zv˘‰ení
lesku nádobí, bezpodmíneãnû dodrÏujte
následující upozornûní:
■ pozornû si pfieãtûte a dodrÏujte návod na
pouÏití a upozornûní uvedená na balení
kombinovaného mycího prostfiedku, kter˘
chcete pouÏít
A
42
43
■ nûkteré kombinované mycí prostfiedky,
zvlá‰tû ty, které obsahují prostfiedky pro
zv˘‰ení lesku nádobí, mají dobrou
úãinnost pouze pfii pouÏití urãit˘ch mycích
programÛ;
V pfiípadû, Ïe by se projevily problémy
s mytím nádobí nebo s jeho su‰ením,
doporuãujeme pouÏití tradiãních mycích
prostfiedkÛ (sÛl, prostfiedek pro zv˘‰ení
lesku nádobí, prá‰kov˘ mycí prostfiedek).
Bylo zji‰tûno, Ïe pfii návratu k pouÏívání
tradiãní soli je nutné provést nûkolik cyklÛ
pfiedbûÏného mytí, neÏ se systém
odvápnûní vody dostane zpût do optimální
funkce.
■ úãinnost prostfiedkÛ, které nahrazují
pouÏití soli závisí na tvrdosti vody, která je
do myãky pfiivádûna. Zkontrolujte, zda
tvrdost vody spadá do rozmezí, které je
uvedeno na balení mycího prostfiedku.
Nesprávné pouÏití tûchto kombinovan˘ch
mycích prostfiedkÛ by mohlo zpÛsobit:
DÒLEÎITÉ
Na reklamace, které by se mohly
pfiímo t˘kat nesprávného pouÏití
tûchto v˘robkÛ, se nevztahuje Ïádná
z ãástí záruky.
■ ukládání vodního kamene (vápníku) jak v
myãce, tak na nádobí;
■ zhor‰ení kvality su‰ení nebo mytí nádobí.
Plnûní zásobníku pro le‰ticí
pfiípravky
âISTùNÍ FILTRU
Filtraãní systém (obr. A”4”) se skládá z
následujících ãástí:
1
filtraãní ko‰ík k zachycení vût‰ích ãástic;
filtraãní talífi nepfietrÏitû filtrující cirkulující
mycí roztok;
mikrofiltr, kter˘ je umístûn pod filtraãním
talífiem a zachytává nejemnûj‰í ãástice pro
dosaÏení perfektního oplachu.
■ Aby se vÏdy dosáhlo v˘born˘ch
v˘sledkÛ mytí, je nutné po kaÏdém
umytí nádobí zkontrolovat a vyãistit filtry.
■ Vyjmutí filtraãní jednotky provedete tak,
Ïe pootoãte madlem ko‰íku proti smûru
hodinov˘ch ruãiãek (obr. 1).
C
■ Pro snadnûj‰í ãistûní je centrální ko‰ík
odnímateln˘ (obr. 2).
Tato pfiísada, která je automaticky pfiidávána
pfii poslední fázi oplachování, umoÏÀuje
snadnûj‰í oplachování a zamezuje tvorbû
skvrn a matn˘ch usazenin.
Na levé stranû zásobníku pro mycí prostfiedek
je zásobník pro le‰ticí prostfiedek, kter˘
zvy‰uje lesk nádobí (obr. A "3").
Kryt otevfiete tak, Ïe zatlaãíte na zásobník a
souãasnû vytáhnete uzavírací západku
smûrem nahoru.
Pro oplachování pouÏívejte vÏdy pouze
pfiísady vhodné pro automatické myãky.
MnoÏství le‰ticího prostfiedku je moÏné
zkontrolovat na optickém ukazateli (C),
kter˘ je umístûn na dávkovacím zásobníku.
2
■ Vyjmûte filtraãní talífi (obr. 3) a cel˘ ho
opláchnûte pod stfiíkající vodou. Je-li to
nutné, pouÏijte mal˘ kartáãek.
PLN¯
PRÁZDN¯
tmav˘
svûtl˘
Nastavení dávkování le‰tidla
(od 1 do 6)
Ovladaã (D) je umístûn pod krytem a je s
ním moÏno otoãit pomocí mince.
Doporuãená poloha je 4.
Pootoãení na poÏadované nastavení lze
provést pomocí mince. Doporuãujeme
nastavení na polohu 3. Vápník obsaÏen˘ ve
vodû ve znaãné mífie vytváfií ‰mouhy pfii
su‰ení. Je proto nutné nastavit dávkování
le‰ticího pfiípravku pro dosaÏení dobr˘ch
v˘sledkÛ mytí. JestliÏe se po skonãení mytí
vytváfiejí na nádobí "pásky", sniÏte
nastavení o jednu polohu. JestliÏe se
vytváfiejí "bílé skvrny", zvy‰te dávkované
mnoÏství le‰tidla o jednu polohu.
■ Mikrofiltr je samoãistící, jeho údrÏba je
omezena na pouhou kontrolu kaÏdé
dva t˘dny.
V pfiípadû nutnosti ho opláchnûte pod
tekoucí vodou nebo pomocí jemného
kartáãku. Po kaÏdém mytí doporuãujeme
pfiekontrolovat filtraãní ko‰ík a talífi, zda
nejsou zanesené.
POZOR!
Po kaÏdém ãistûní filtrÛ provûfite, zda
je v‰e správnû namontováno zpût a
jestli filtraãní talífi je dobfie usazen na
dnû myãky.
3
Pfiesvûdãte se, zda centrální filtraãní
ko‰ík je správnû zaji‰tûn ve
filtraãním talífii pootoãením ve smûru
hodinov˘ch ruãiãek. Pouze správnû
usazená filtraãní jednotka mÛÏe
zabezpeãit poÏadované v˘sledky
tohoto spotfiebiãe.
D
44
DÒLEÎITÉ
Nikdy nepouÏívejte myãku bez filtrÛ.
45
V·EOBECNÉ POKYNY
Jak dosáhnout uspor
■ JestliÏe chcete vyuÏít plnû prostoru pro mytí
nádobí v této myãce, opláchnûte nádobí
uloÏené po kaÏdém jídle programem
"P¤EDMYTÍ". Tím dojde k odmoãení
zaschl˘ch zbytkÛ jídla a odstranûní vût‰ích
ãástic jídla z novû vloÏeného nádobí.
Jakmile je myãka zcela naplnûna, spusÈte
program pro hlavní mytí.
Jak dosáhnout opravdu dobré
v˘sledky mytí
■ Pfied vloÏením nádobí do myãky
odstraÀte nejdfiíve rÛzné zbytky jídla
(kosti, skofiápky, kousky masa nebo
zeleniny, usazeninu kávy, slupky od
ovoce, zubní párátka nedopalky cigaret
atd.). které by mohly ucpat filtry,
vypou‰tûní vody a trysky ostfiíkovacích
ramen a tím sníÏit úãinnost mytí.
■ JestliÏe nádobí není hodnû za‰pinûné,
nebo ko‰e nejsou zcela plné, zvolte
"EKONOMICK¯ PROGRAM", uveden˘
v tabulce programÛ v pfiiloÏeném návodu.
■ Proto je vhodné nádobí se zbytky jídel
opláchnout pfied vkládáním do myãky.
Co není vhodné k mytí
■ Je nutné mít na pamûti, Ïe ne kaÏdé
nádobí je vhodné k mytí v myãce.
Doporuãujeme, aby se myãka nepouÏívala
na nádobí vyrobené z termoplastick˘ch
umûl˘ch hmot, na jídelní pfiíbory s
dfievûn˘mi rukojeÈmi, na hrnce u kter˘ch
jsou dfievûná ucha, v˘robky z hliníku nebo
kfii‰Èálového ãi brou‰eného skla, jestliÏe
nejsou k mytí v myãce pfiímo urãeny.
■ Pokud hrnce a pekáãe mají na sobû
pfiipálené nebo pfiipeãené zbytky jídel,
je vhodné takové nádobí nejdfiíve
nechat odmoãit a odstranit hrubé
neãistoty a pak teprve um˘vat v myãce.
■ Ukládejte nádobí dnem vzhÛru.
■ Pokuste se uloÏit nádobí tak, aby se
vzájemnû nedot˘kalo. Budete-li je
peãlivû ukládat, dosáhnete lep‰ích
v˘sledkÛ.
■ Urãit˘ druh dekorace na nádobí se
mÛÏe sm˘t. Proto je dobré do myãky
vloÏit na zkou‰ku nejdfiíve jeden kus
takového nádobí a pokud nedojde k
po‰kození dekoru, pak teprve um˘t
celou sadu. Nûkteré druhy dekorace na
nádobí mohou b˘t po ‰kozeny teprve
ãast ˘m mytím v myãce.
■ Po uloÏení nádobí do myãky zkontrolujte,
zda se mohou ramena volnû otáãet.
■ Hrnce a dal‰í nádobí, na kter˘ch jsou
místy pfiipálené zbytky jídla, musí b˘t
pfiedem odmoãeny vodou s pfiídavkem
mycího pfiípravku.
■ Pfii mytí takového nádobí doporuãujeme
zv˘‰enou opatrnost. Nedoporuãujeme
rovnûÏ vkládat souãasnû stfiíbrné
pfiíbory s nerezov˘mi, aby nedo‰lo mezi
nimi k chemické reakci.
■ Správné mytí stfiíbra:
a) opláchnûte stfiíbrné nádobí ihned
po jeho pouÏití, zejména kdyÏ je
zneãistûné od majonézy, vajíãek,
ryb apod;
DÒLEÎITÉ
KdyÏ kupujete novou jídelní soupravu
nebo pfiíbory, vÏdy se pfiesvûdãte, zda
jsou vhodné pro mytí v myãkách nádobí.
b) nekropte nebo nesypejte mycí
prostfiedek pfiímo na stfiíbrné
nádobí;
UÏiteãné rady
■ Abyste zabránili skapávání vody po
dokonãení mycího cyklu z horního ko‰e
na nádobí ve spodním ko‰i, vyjmûte
nejdfiíve spodní ko‰.
c) oddûlujte stfiíbrné vûci od ostatních
kovÛ.
■ JestliÏe ponecháte nûjakou dobu nádobí po
umytí v myãce, nechte dvefie pootevfiené,
aby se umoÏnila cirkulace vzduchu uvnitfi
myãky a urychlil se proces su‰ení.
46
âISTùNÍ A ÚDRÎBA
1
■ Na ãi‰tûní vnûj‰ku myãky nepouÏívejte
rozpou‰tûdla (odma‰Èující) ani brusné
prostfiedky, ale pouze hadfiík navlhãen˘
ve vlaÏné vodû.
■ Tato myãka nevyÏaduje Ïádnou zvlá‰tní
údrÏbu, neboÈ vana je samoãistící.
■ Pravidelnû ãistûte tûsnûní dvefií
navlhãen˘m hadfiíkem, abyste odstranili
v‰echny zbytky jídla a le‰ticího
pfiípravku.
■ Doporuãujeme obãas odstranit usazen˘
vodní kámen tak, Ïe provedete mytí bez
uloÏení nádobí. Nalijte sklenici octu na
dno vany a zvolte jemné mytí. Na
ãeském trhu jsou k dostání i pfiípravky na
ãistûní a odstranûní vodního kamene u
myãky.
■ JestliÏe i pfii pravidelném ãistûní filtrÛ zjistíte,
Ïe nádobí nebo hrnce nejsou dobfie
umyté nebo opláchnuté, zkontrolujte,
zda trysky na sprchovacích ramenech
jsou ãisté (obr. A “5”).
1b
2
Jsou-li ucpané, vyãistûte je následn
˘m postupem:
1. Horní rameno otoãte tak, aby ‰ipka na jeho
plastové ãásti byla proti vybrání v pfiívodu
vody na spodní stranû ko‰e (obr.1b).
Rameno potlaãte nahoru a pak otáãejte
ve smûru hodinov˘ch ruãiãek (obr. 1).
Po od‰roubování rameno vyjmûte.
Zpûtnou montáÏ proveìte stejn˘m
postupem, ale otáãejte ramenem proti
smûru hodinov˘ch ruãiãek.
Spodní rameno snadno vyjmûte
potaÏením smûrem nahoru (obr. 2);
2. Opláchnûte rotaãní ramena pod stfiíkající
vodou, aby se odstranily v‰echny
neãistoty usazené v tryskách ramen;
3. Po vyãistûní vloÏte ramena na pÛvodní
místo a horní za ‰roubujte aÏ na doraz.
PO SKONâENÍ MYCÍHO
PROGRAMU
Po skonãení mytí je nutné zastavit pfiívod
vody a vypnout spotfiebiã stisknutím tlaãítka
vypnutí/zapnutí do vypnuté polohy.
Pokud myãka nebude nûjakou dobu
pouÏívána,
doporuãujeme
provést
následující opatfiení:
1. VypusÈte ve‰kerou vodu s mycími
prostfiedky, aby se odplavily v‰echny
usazeniny;
2. Vytáhnûte pfiívodní ‰ÀÛru ze zásuvky;
3. Uzavfiete pfiívodní ventil vody;
4. NaplÀte zásobník s le‰ticím pfiípravkem;
5. Nechejte dvefie pootevfiené;
6. UdrÏujte vnitfiní prostor myãky v ãistotû;
7. JestliÏe je myãka uloÏena na místû, kde
je teplota niωí neÏ 0°C, v‰echna voda
uvnitfi hadic mÛÏe zmrznout. Poãkejte,
aÏ se teplota zv˘‰í nad bod mrazu a pak
nezapínejte myãku dfiíve, neÏ za 24
hodin.
■ Mycí vana i dvefie jsou z nerezové oceli.
Pokud by se na nich objevily skvrny
zpÛsobené oxidací, je to pravdûpodobnû
zpÛsobeno velkou koncentrací solí
Ïeleza ve vodû.
■ Pro odstranûní tûchto skvrn doporuãujeme
pouÏít jemn˘ brusn˘ pfiípravek; Nikdy
nepouÏívejte materiály na bázi chlóru,
‰krabky, drátûnky atd.
47
VOLBA PROGRAMU A
JEDNOTLIV¯CH FUNKCÍ
POPIS OVLÁDACÍCH PRVKÒ
E
Nedoporuãujeme otvírat dvífika v prÛbûhu
programu mytí, zvlá‰tû uprostfied fáze mytí
a koneãného teplého oplachování.
Myãka nádobí nicménû pfii otevfiení dvífiek
automaticky zastaví. V takovém pfiípadû
kontrolka “MYTÍ” bude blikat, dokud
nebudou dvífika opût zavfiena, cyklus bude
spu‰tûn znovu od místa, kde byl pfieru‰en.
Nastavení programÛ
A B
C
UPOZORNùNÍ!
Dfiíve neÏ nastavíte jak˘koliv program,
voliã programÛ se musí nacházet na
pozici „RESET“ a svûtelná kontrolka
„MYTÍ“ (
) musí b˘t vypnuta.
Ujistûte se, Ïe tlaãítko "ZAPNOUT/
VYPNOUT" ( ) je stisknuté.
D
A
Tlaãítko "POLOVIâNÍ NÁPLNù"
D
Voliã programu
B
Tlaãítko "ZAPNOUT/VYPNOUT"
E
Kontrolka “MYTÍ”
C
Madlo dvefií
ROZMùRY:
S pracovní deskou Bez pracovní desky
V˘‰ka
Hloubka
·ífika
Hloubka s otevfien˘mi dvefimi
Pfieru‰ení programu
cm
cm
cm
cm
85
60
60
120
UPOZORNùNÍ!
Pokud dvefie myãky otevfiete ve fázi
su‰ení, ozve se akustick˘ signál jako
upozornûní, Ïe cyklus je‰tû není
ukonãen.
Pokud chcete zmûnit nebo zru‰it
program, kter˘ jiÏ bûÏí, postupujte
následovnû:
Pfii nastavení programu stisknûte tlaãítko
“ZAPNOUT/VYPNOUT” a následnû
otoãte voliãem programÛ (ve smyslu
hodinov˘ch ruãiãek nebo opaãnû) aÏ k
dosaÏení shodné polohy ukazatele ( ) a
symbolu zvoleného programu.
Asi po 4 sekundách, se rozsvítí kontrolka
“MYTÍ” a program se automaticky spustí.
otoãte voliãem programÛ do polohy
“RESET”. Po nûkolika sekundách zhasne
kontrolka “MYTÍ”.
V tomto bodû je moÏné nastavit nov˘
program.
UPOZORNùNÍ!
Dfiíve, neÏ spustíte nov˘ program, je
dobré se ujistit, Ïe nebyl odstranûn
ãisticí prostfiedek; kdyby tomu tak
bylo, obnovte dávkování v pfiíslu‰né
dávkovací nádobce .
DÒLEÎITÉ
V prÛbûhu vykonávání celého cyklu,
zÛstáva voliã programÛ nehybn˘ v
nastavené poloze.
82
56,3
59,8
117
TECHNICKÉ ÚDAJE:
V pfiípadû pfieru‰ení proudu, myãka
nádobí uchovává pamûÈ programu ve fázi,
kdy do‰lo k pfieru‰ení a program bude
opût pokraãovat od tohoto místa, kde byl
pfieru‰en, jakmile bude obnovena
dodávka elektrické energie.
Tlaãítko doplÀov˘ch funkcí
NáplÀ podle evropsk˘ch norem (EN 50242)
Kapacita nádobí vãetnû hrncÛ
Tlak vody
Ji‰tûní
Maximální pfiíkon
Pfiipojovací elektrické napûtí
48
12-ti dílná souprava
pro 8 osob
Min. 0,08 - Max 0,8 MPa
(viz v˘robní ‰títek)
(viz v˘robní ‰títek)
(viz v˘robní ‰títek)
Tlaãítko “POLOVIâNÍ NÁPLNù”
Konec programu
Po stisknutí tohoto tlaãítka lze um˘t jen
malé mnoÏství porcelánového nádobí,
které musí b˘t uloÏeno pouze do horního
ko‰e. Pfiíbory uloÏte do spodního ko‰e. Tím
sníÏíte spotfiebu vody a elektrické energie
a také mnoÏství vkládaného mycího
prostfiedku je men‰í.
Na konci programu bude kontrolka "MYTÍ"
zaãne blikat. V této situaci pfiepnûte voliã
programÛ do polohy “RESET” a, po
zhasnutí kontrolky “MYTÍ”, vypnûte tlaãítko
“ZAPNOUT/VYPNOUT”.
49
Nastavení nového programu
DÒLEÎITÉ
Tato myãka nádobí je vybavena
bezpeãnostním
zafiízením
proti
pfieteãení, které v pfiípadû poruchy
vypou‰tí pfiebyteãnou vodu.
Aby mohla b˘t myãka nádobí pfiipravena k
novému programu, je ABSOLUTNù NUTNÉ
pfiepnout voliã do polohy “RESET” a vyãkat
aÏ zhasne svûtelná signalizace “MYTÍ”.
Signalizace poruch
UPOZORNùNÍ!
Aby nedo‰lo k neoãekávanému
spu‰tûní
funkce
pojistky
proti
pfieteãení doporuãujeme Vám, abyste
neh˘bali a nenaklánûli myãku nádobí
bûhem chodu.
V pfiípadû, Ïe je nutné s myãkou
pohnout, nebo ji naklonit, zkontrolujte
nejdfiíve, zda je ukonãen mycí cyklus a
ve vanû myãky nezÛstala Ïádná voda.
Pokud v prÛbûhu vykonávání programu
nastane porucha funkce nebo nûjaká
závada, svûtelná signálizace “MYTÍ”
zaãne blikat rychlou frekvencí a bude
vydávat akustick˘ signál.
V tomto pfiípadû nastavte voliã programÛ
do polohy “RESET” a, po zhasnutí
kontrolky “MYTÍ”, nastavte znovu zvolen˘
program. Pokud se porucha bude opakovat,
bude nezbytné obrátit se na autorizované
servisní stfiedisko.
WATERCONTROL-ZA¤ÍZENÍ PRO ZABLOKOVÁNÍ P¤ÍVODU VODY
Pfiívodní hadice vody je vybavena bezpeãnostním zafiízením, které v pfiípadû
po‰kození pfiívodní hadice zablokuje pfiívod vody. Toto je signalizováno ãervenou
znaãkou, která je viditelná v okénku "A".
V takovémto pfiípadû musí b˘t pfiívodní hadice bezpodmíneãnû vymûnûna.
Pokud pfiívodní hadice nemá dostateãnou délku pro správné pfiipojení, musí
b˘t vymûnûna za jinou o odpovídající délce. Pfiívodní hadici vody poÏadujte po
Autorizovaném servisním stfiedisku.
Blokovací zafiízení proti
od‰roubování
(pro od‰roubování
zmáãknûte objímku)
A
âervené tlaãítko
(kontrolka)
zablokovaného ventilu
50
51
TABULKA MYCÍCH PROGRAMÒ
INTENZIVNÍ 75°C
Vhodné pfii mytí hrncÛ a ve‰kerého
dal‰ího nádobí, silnû zneãi‰tûného.
UNIVERZÁLNÍ 65°C
Vhodné k mytí nádobí a hrncÛ normálnû
zneãi‰tûn˘ch.
DENNÍ 70°C
Vhodné ke kaÏdodennímu mytí, ihned
po pouÏití nádobí a hrncÛ bûÏnû
zneãi‰tûn˘ch (MAX 8 poklic).
ECO-BIO 45°C
Vhodné k mytí nádobí a hrncÛ bûÏnû
zneãi‰tûn˘ch, s pouÏitím ãistících
prostfiedkÛ obsahujících enzymy.
Program dle normy EN 50242.
JEMNÉ MYTÍ 45°C
Vhodné k mytí nádobí kfiehkého,
dekoratívního a skla.
Tento program je vhodn˘ také pro
denní mytí nádobí málo zneãi‰tûného, s
v˘jimkou hrncÛ.
RYCHLOPROGRAM 32' 50°C
Rychlé mytí pro nádobí, které bude
um˘váno ihned po jídle. NáplÀ myãky
soupravou pro 4/6 osob.
Mytí s pfiedmytím
V pfiípadû nastavení INTENZÍVNÍHO programu, je tfieba pfiidat druhou dávku ãistícího prostfiedku, asi
20 gramÛ (1 kuchyÀskou lÏíci) pfiímo do myãky nádobí.
U DENNÍHO programu pfiidejte 5 gramÛ.
52
•
••
••
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• •
• •
• •
• •
•
Hork˘ oplach s
pfiídavkem le‰tidla
Druh˘ studen˘ oplach
První studen˘ oplach
Hlavní mytí
Studené pfiedmytí
Horké pfiedmytí
Kontrola soli v zásobníku
Kontrola le‰ticího
prostfiedku
•
•
••••• •
75°C
• • •
65°C
•
70°C
45°C
45°C
50°C
N/A =nastavení funkce není moÏné
53
•
•
•
•
•
•
PrÛm.doba
programu
v min.
Tlaãítka pro
speciální
funkce
Tlaãítko
“POLOVIâNÍ NÁPLNù”
Krátké studené pfiedmytí nádobí
pouÏitého ráno nebo v poledne, pokud
chceme odloÏit mytí plné náplnû aÏ na
veãer.
PrÛbûh mycího programu
Pfii studené vodû 15°C
P¤EDMYTÍ
Vyãi‰tûní filtrÛ
Popis programu
Mycí prostfiedek pro
hlavní mytí
Programu
Mycí prostfiedek
pro pfiedmytí
Provedení kontroly
5
N/A
120
ANO
95
ANO
60
ANO
140
ANO
80
ANO
32
N/A
VYHLEDÁNÍ DROBN¯CH ZÁVAD
ZÁVADA
Pokud myãka nádobí nepracuje správnû, proveìte nejdfiíve následující kontroly, neÏ
zavoláte povûfiené servisní stfiedisko:
ZÁVADA
1 -Myãka vÛbec nepracuje
2 - Myãka nenapou‰tí vodu
3 - Myãka nevypou‰tí vodu
4 - Myãka vypou‰tí vodu
nepfietrÏitû
5 - Není sly‰et otáãení
sprchovacích ramen
6 - Pro elektronické pfiístroje bez
displeje: jedna nebo více
kontrolek rychle bliká
P¤ÍâINA
P¤ÍâINA
Viz pfiíãiny ã.5
Zkontrolujte
Dno hrncÛ není dobfie umyto
Pfiipálené zbytky jídla musí b˘t pfied
vkládáním hrncÛ do myãky
fiádnû odmoãeny
Okraje hrncÛ nejsou dobfie umyty
UloÏte znovu hrnce na doporuãené
místo
Sprchovací ramena jsou ucpaná
Vyjmûte sprchovací ramena dle dfiíve
uvedeného postupu a fiádnû
opáchnûte pod tekoucí vodou
OPAT¤ENÍ
Zástrãka pfiívodní ‰ÀÛry není
správnû zasunuta do zásuvky
Pfiipojte správnû pfiívodní ‰ÀÛru
Tlaãítko I/O není zapnuto
Zmáãknûte tlaãítko
Dvefie jsou ‰patnû zavfiené
Zavfiete dvefie
Pfieru‰ena dodávka elektrického
proudu
OPAT¤ENÍ
Nádobí není správnû uloÏeno
Neukládejte nádobí pfiíli‰ tûsnû
u sebe
Konec vypou‰tûcí hadice je
ponofien do vody
Konec vypou‰tûcí hadice musí
b˘t vÏdy nad hladinou vypou‰tûn
vody
Zkontrolujte pojistku pro zásuvku,
nebo dodávku elektfiiny
Bylo dávkováno nesprávné mnoÏství
mycího prostfiedku, mycí prostfiedek je
star˘a ztvrdl˘
Zvy‰te dávkování podle míry
za‰pinûní nádobí, vymûÀte mycí
prostfiedek
Viz pfiíãiny ã.1
Zkontrolujte
Zvolen˘ mycí program není
dostateãnû úãinn˘
Zvolte silnûj‰í program
Pfiívodní ventil vody je uzavfien
Otevfite pfiívod vody
Nádobí ve spodním ko ‰inení umyto
Voliã programÛ není nastaven na
správnou polohu
Otoãte programátorem do
správné polohy
Vypnûte tlaãítko pro poloviãní
náplÀ
Napou‰tûcí hadice je “pfielomená”
Voda je pfiíli‰ tvrdá
Filtr na napou‰tûcí hadici
není správnû pfiipojen, nebo je ucpan˘
OdstraÀte ostré ohyby z
napou‰tûcí hadice
Zkontrolujte pfiipojení filtru,
vyãistûte ho
Zkontrolujte mnoÏství soli a le‰tidla
v zásobnících a pfiípadnû doplÀte,
pokud závada pfietrvává
zavolejte servisní stfiedisko
UloÏené nádobí klepe o sebe
UloÏte lépe nádobí do ko‰Û
Filtraãní systém je zanesen
Vyãistûte filtry
UloÏte lépe nádobí
Vypou‰tûcí hadice je “pfielomená”
Narovnejte ostré ohyby na hadici
Otáãející se ramena naráÏejí
na uloÏené nádobí
Vnûj‰í vypou‰tûcí hadice
nenísprávnû pfiipojena
Pozornû si pfieãtûte návod
napfiipojení vypou‰tûcí hadice
Nedostateãné proudûní vzduchu
Nechejte po skonãení mycího
programu dvefie pootevfiené, aby
mohlo nádobí fiádnû oschnout
Napojení na odpad vody je umístûno
dole, místo ve správné v˘‰ce
PoÏádejte kvalifikovaného
instalatéra o pfiedûlání odpadu
Poloha vypou‰tûcí hadice je pfiíli‰
nízko
Zvednûte vypou‰tûcí hadici
nejménû do v˘‰ky 40 cm nad
podlahu
Pfiíli‰ velké mnoÏství mycího
prostfiedku
SniÏte dávku mycího prostfiedku
a pouÏívejte vhodné prostfiedky
UloÏené nádobí brání otáãení
ramen
Zkontrolujte
Filtraãní talífi a ko‰ík jsou silnû
zane‰ené neãistotami
Vyãistûte filtraãní soustavu
Pfiipojovací ventil vody je uzavfien
Vypnûte spotfiebiã, otevfite
pfiívod vody, nastavte znovu mycí
cyklus
54
7-
Nádobí je jen ãásteãnû
umyté
8-
V˘skyt bíl˘ch skvrn na
nádobí
9-
Zv˘‰en˘ hluk bûhem mytí
10 - Nádobí není fiádnû usu‰ené
Poznámka:
Pokud nastane nûkterá z uveden˘ch situací a myãka neumyje fiádnû vloÏené nádobí, je nutné
odstranit zbytky jídel ruãnû, neboÈ pfii závûreãném su‰ení znovu pfiischne a ani následující
opakované mytí není schopné je odstranit.
JestliÏe ‰patná funkce pfietrvává, zavolejte povûfiené servisní stfiedisko a sdûlte vÏdy typ
spotfiebiãe a úplné v˘robní ãíslo. Tyto údaje najdete na v˘robním ‰títku na boku dvefií myãky,
nebo na záruãním listû. Usnadníte a urychlíte tím provedení opravy.
V˘robce se omlouvá za pfiípadné tiskové chyby v tomto návodû k pouÏití.
Dále si v˘robce vyhrazuje právo provést potfiebné zmûny na sv˘ch v˘robcích, které
nemají vliv na jejich základní charakteristiku.
55
To urzàdzenie elektryczne jest oznakowane zgodnie z Dyrektywà Europejskà 2002/96/CE dotyczàcà
Êmieci tworzonych przez zu˝yty sprz´t elektryczny i elektroniczny (WEEE)
Zapewniajàc w∏aÊciwà utylizacj´ tego sprz´tu elektrycznego przyczynicie si´ do unikni´cia
szkodliwych dla zdrowia ludzi i Êrodowiska naturalnego konsekwencji, wynikajàcych z niew∏aÊciwej
utylizacji takiego sprz´tu .
Symbol umieszczony na urzàdzeniu oznacza, ˝e sprzet ten nie mo˝e byç traktowany tak samo jak inne
Êmieci domowe.
Musi zostaç oddany do najbli˝szego punktu zbiórki i utylizacji zu˝ytych urzàdzeƒ elektrycznych i
elektronicznych.
Utylizacja musi byç wykonana zgodnie z aktualnymi przepisami o utylizacji tego typu Êmieci.
Aby uzyskaç dok∏adne informacje na temat post´powania w sprawie tego typu Êmieci prosz´
skontaktowaç si´ z odpowiednim biurem w departamencie Ministerstwa Ochrony Ârodowiska lub z
Zak∏adem Oczyszczania Miasta w waszym miejscu zamieszkania, lub te˝ ze sklepem w którym sprz´t
zosta∏ zakupiony.
Tento elektrospotfiebiã je znaãen˘ podle evropské smûrnice 2002/96/CE o odpadech z elektrick˘ch
a elektronick˘ch zafiízení (WEEE).
Ujistûte se, Ïe byl tento v˘robek zlikvidován správnû, pomÛÏete tím vyhnout se pfiípadn˘m negativním
následkÛm na Ïivotním prostfiedí a zdraví, které by mohly nastat v pfiípadû chybného zacházení s
v˘robkem po ukonãení jeho Ïivotnosti.
Symbol na v˘robku znamená, Ïe s tímto spotfiebiãem nelze zacházet jako s bûÏn˘m domácím odpadem.
Musí b˘t doruãen do nejbliωího sbûrného místa na recyklaci elektrick˘ch a elektronick˘ch zafiízení.
Likvidace musí b˘t provedena v souladu s platn˘mi pfiedpisy pro Ïivotní prostfiedí t˘kající se likvidace
odpadu.
Podrobnûj‰í informace o zacházení, vracení a recyklaci tohoto v˘robku dostanete na pfiíslu‰ném
úfiadu vefiejné správy (odbor ekologie a Ïivotního prostfiedí) nebo u va‰eho poskytovatele sluÏeb
svozu odpadu nebo v obchodû, kde jste v˘robek zakoupili.
Z zastrzezeniem prawa do modyfikacji technicznych i ewentualnych bäëdów
drukarskich.
V˘robce se omlouvá za pfiípadné tiskové chyby v tomto návodû k pouÏití.
Dále si v˘robce vyhrazuje právo provést potfiebné zmûny na sv˘ch v˘robcích, které
nemají vliv na jejich základní charakteristiku.
05.10 - 41018067 - Printed in Italy - Imprimé en Italie
PL
CZ
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising