Candy | CDPM 3T62PRDFW | Candy CDPM 3T62PRDFW Εγχειρίδιο χρήστη

Candy CDPM 3T62PRDFW Εγχειρίδιο χρήστη
PL
SL
CZ
HR
EL
HU
Instrukcja obs∏ugi
Navodilo za uporabo
Návod k pouÏití
Upute za kori‰tenje
Használati utasítás
ZMYWARKI
POMIVALNI STROJ
MYâKY NÁDOBÍ
PERILICA POSUDJA
MOSOGATÓGÉP
Gratulacje:
GWARANCJA
Kupujàc sprz´t AGD firmy Candy
dowiod∏eÊ,
˝e
nie
akceptujesz
kompromisów i chcesz mieç to co
najlepsze.
Firma Candy ma przyjemnoÊç
przedstawiç nowà zmywark´ do
naczyƒ, która jest rezultatem lat
poszukiwaƒ i doÊwiadczeƒ nabytych w
bezpoÊrednim kontakcie z konsumentem.
WybraeÊ jakoÊç, trwa∏oÊç i wysokà
sprawnoÊç - cechy charakteryzujàce
zmywark´ Candy.
Firma Candy oferuje tak˝e szeroki
asortyment innych urzàdzeƒ AGD,
takich jak: pralk´ automatycznà,
pralko-suszarki, kuchenki, kuchenki
mikrofalowe, tradycyjne piecyki i
kuchenki, a tak˝e lodówki i zamra˝arki.
PoproÊ Twojego sprzedawc´ o
kompletny katalog produktów firmy
Candy.
Przeczytaj uwa˝nie niniejszà instrukcj´,
gdy˝ zawiera ona wskazówki dotyczàce
bezpiecznej instalacji, u˝ytkowania i
konserwacji, oraz kilka praktycznych
porad pozwalajàcych zoptymalizowaç
sposób u˝ytkowania zmywarki.
Zachowaj niniejszà instrukcj´ w celu
pó˝niejszej konsultacji.
Niniejsze urzàdzenie jest dostarczane
wraz ze Êwiadectwem gwarancyjnym
uprawniajàcym
do
bezp∏atnego
korzystania z serwisu technicznego w
okresie
gwarancyjnym
i
na
warunkach okreÊlonych w karcie
gwarancyjnej.
Karta gwarancyjna musi byç wype∏niona
i nale˝y jà przechowywaç wraz z
dowodem zakupu w celu okazania jej
technikom z
punktu serwisowego w
przypadku ewentualnej naprawy.
2
OPIS PANELU STERUJÑCEGO
A
Przycisk "W¸ÑCZ/WY¸ÑCZ"
H
WyÊwietlacz elektroniczny
B
Przycisk "WYBÓR PROGRAMU"
I
Kontrolka "BRAK SOLI"
C
Przycisk "OPÓèNIONY START"
L
D
Kontrolka "BRAK ÂRODKA
WYB¸YSZCZAJÑCEGO"
Przycisk "START"/"RESET"
E
M
Kontrolki "U WASH"
Przycisk "U WASH"
F
N
Kontrolki "WYBÓR OPCJI"
Przycisk opcji "SMART DOOR"
G
O
Kontrolka Wi-Fi
Przycisk opcji "ALL IN 1"
P
Opis programów
•
•
WYMIARY
SzerokoÊç x WysokoÊç x G∏´bokoÊç (cm)
WysokoÊç przy otwartych drzwiczkach (cm)
Z blatem
Bez blatu
60 x 85 x 60
120
59,8 x 82 x 57,3
117
DANE TECHNICZNE
16
dla 9 osób
Minimum 0,08 - Maksimum 0,8
IloÊç nakryç (EN 50242)
PojemnoÊç wraz z garnkami i talerzami
Dopuszczalne ciÊnienie instalacji wodnej (MPa)
Moc bezpieczników / Maksymalna pobierana moc / Napi´cie
Patrz tabliczka znamionowa
ZU˚YCIE (programy podstawowe)*
Program
Energia (kWh)
Woda (L)
2,07
21
INTENSYWNY
1,46
15
UNIWERSALNY
0,77
10
ECO
0,59
9
ULTRA RAPID 24'
Zu˝ycie energii w trybie wy∏àczenia i trybie czuwania: 0,45 W / 0,45 W
* WartoÊci zmierzone w laboratorium zgodnie z Europejskà Normà EN 50242 (podczas codziennego
u˝ytkowania mogà wystàpiç ró˝nice).
3
WYBÓR PROGRAMÓW I
FUNKCJE SZCZEGÓLNE
Ustawianie programów
■ Otworzyç drzwiczki zmywarki i w∏o˝yç do
niej naczynia przeznaczone do mycia.
•
Przycisk "U WASH"
■ Wcisnàç przycisk "W¸ÑCZ/WY¸ÑCZ" .
Na wyÊwietlaczu pojawià si´ dwa
myÊlniki.
Przycisk ten pozwala na zmian´ intensywnoÊci
zmywania w zale˝noÊci od stopnia zabrudzenia
naczyƒ, zmiana obejmuje czas trwania
cyklu oraz jego temperatur´. Wcisnàç
przycisk dla zwi´kszenia intensywnoÊci
(kontrolka
) lub jej zmniejszenia ze
znacznym skróceniem czasu trwania cyklu
(kontrolka
).
Po∏àcznie przycisku z 4 programami
podstawowymi daje nam dodatkowych
8 programów zmywania (czyli w sumie
12 programów).
■ Wybraç program wciskajàc
"WYBÓR PROGRAMU".
przycisk
■ Ewentualnie u˝yç przycisku "U• WASH".
■ Je˝eli chcemy wybraç opcj´ nale˝y
wcisnàç odpowiedni przycisk (zapali si´
kontrolka).
■ Wcisnàç przycisk "START".
WyÊwietlacz pokazuje czas trwania programu
pokazujàc kolejno godziny i minuty [Np: 1 h
(1 godz.) / 25 (25 minut).
WA˚NE
Przy w∏àczeniu zmywarki zostaje
wyÊwietlone
ostatnie
wybrane
ustawienie.
■ Po zamkni´ciu drzwiczek i po sygnale
dêwi´kowym program uruchomi si´
automatycznie. WyÊwietlacz poka˝e
czas pozosta∏y do zakoƒczenia cyklu.
"Perfect Rapid zone"
"Perfect Rapid zone" znajduje si´ po lewej
stronie komory zmywarki, gdzie 2
dodatkowe ramiona myjàce sà aktywowane
podczas programu Rapid (Ultra Rapid 59’ i
Ultra Rapid 24’) oraz U •WASH + program
(Hygieniczny, Uniwersalny + i Eco Plus)
w celu zapewnienia dodatkowej mocy
mycia oraz iloÊci wody w tej strefie.
Programy “IMPULSY”
Programy “IMPULSY” wykorzystujà technik´
zmywania na impulsy, która zmniejsza
˝u˝ycie wody i energii, ha∏as a przy tym
zwi´ksza skutecznoÊç zmywania.
WA˚NE
Dzia∏anie
przerywane
pompy
zmywania NIE jest sygna∏em z∏ego
funkcjonowania, ale jest cechà
charakterystycznà zmywania na
impulsy Êwiadczàçà o prawid∏owym
dzia∏aniu zmywarki.
4
Przerwanie programu
UWAGA!
Przed
uruchomieniem
nowego
programu nale˝y upewniç si´, czy
Êrodek do zmywania nie zosta∏ ju˝
pobrany. JeÊli w pojemniku brakuje
Êrodka do zmywania, nale˝y go
uzupe∏niç.
Odradzamy otwieranie drzwiczek podczas
trwajàcego programu, szczególnie w fazie
Êrodkowej zmywania oraz w trakcie
ostatniego p∏ukania na goràco. Jednak˝e,
gdy podczas pracy zmywarki drzwiczki
zostanà otwarte (w celu na przyk∏ad
dodania naczyƒ do zmywania), program
zmywania automatycznie wy∏àczy si´ (a na
wyÊwietlaczu b´dzie migotaç czas
pozosta∏y do zakoƒczenia cyklu).
Po ponownym zamkni´ciu drzwiczek, bez
wciskania ˝adnego przycisku, urzàdzenie
wznowi prac´ w tym punkcie cyklu, w
którym zosta∏o zatrzymane.
Wykonanie programu
W czasie trwania programu wyÊwietlacz
pokazuje zmieniajàcy si´ czas pozosta∏y
do zakoƒczenia cyklu.
WA˚NE
Mo˝liwe jest przerwanie programu w
trakcie jego wykonywania równie˝ bez
otwierania drzwiczek, przez wciÊni´cie
przycisku "W¸ÑCZ/WY¸ÑCZ".
W takim przypadku wznowienie
pracy w miejscu, w którym zosta∏a
ona zatrzymana wymaga jedynie
ponownego wciÊni´cia przycisku
"W¸ÑCZ/WY¸ÑCZ".
W przypadku przerwania dop∏ywu energii
elektrycznej zmywarka przechowa w
pami´ci wykonywany program, który w
momencie przywrócenia dostawy energii
elektrycznej zostanie wznowiony w
punkcie, w którym by∏ przerwany.
Zakoƒczenie programu
Koniec programu jest komunikowany
sygna∏em dêwi´kowym (jeÊli nie jest
wy∏àczony) trwajàcym 5 sek., powtarzanym
3 razy z przerwami 30 sekundowymi.
UWAGA!
JeÊli otworzymy drzwiczki gdy
zmywarka jest w trakcie suszenia,
w∏àczy si´ sygna∏ akustyczny
ostrzegajàcy, ˝e cykl si´ jeszcze nie
zakoƒczy∏.
WA˚NE
Gdy funkcja "SMART DOOR" jest
aktywna, podczas fazy suszenia, drzwi
otworzà si´ automatycznie. Przed
wyj´ciem naczyƒ ze zmywarki, nale˝y
poczekaç do momentu zaÊwiecenia si´
kontrolki zakoƒczenia programu.
Zmiana programu w trakcie
pracy zmywarki
Przyciski opcji
Aby zmieniç lub anulowaç wykonywany
aktualnie program, nale˝y post´powaç w
nast´pujàcy sposób:
Przycisk
"SMART
DOOR"
(AUTOMATYCZNE OTWIERANIE DRZWI)
■ Trzymaç wciÊni´ty przez co najmniej
5 sekund przycisk "RESET". Na
wyÊwietlaczu pojawi si´ "00" i rozlegnie
si´ kilka sygna∏ów akustycznych.
Opcja ta aktywuje specjalny mechanizm,
który uchyla drzwi na kilka centymetrów w
trakcie lub po zakoƒczeniu cyklu suszenia (w
zale˝noÊci od programu), zapewniajàc
naturalne i skuteczne wysuszenie naczyƒ.
Czas trwania wybranego programu b´dzie
si´ zmieniaç automatycznie, aby umo˝liwiç
optymalizacj´
temperatury
u˝ywanej
podczas fazy p∏ukania, co pozwoli na
znaczne zmniejszenie zu˝ycia energii.
■ Bie˝àcy program zostanie skasowany.
Na wyÊwietlaczu pojawià si´ dwa myÊlniki.
■ W tym momencie mo˝liwe b´dzie
nastawienie nowego programu.
5
Otwarcie drzwi w ostatniej fazie suszenia
pozwala na wykorzystanie recyrkulacji
powietrza, co eliminuje ryzyko nieprzyjemnych
zapachów.
Przycisk "OPÓèNIONY START"
Przycisk ten pozwala na zaprogramowanie
rozpocz´cia
czasu
zmywania
z
opóênieniem od 1 godz. do 23 godz.
WA˚NE
Opcja ta b´dzie aktywowana
automatycznie podczas programu
"ECO". Istnieje jednak mo˝liwoÊç
wy∏àczenia jej. Funkcja "SMART
DOOR"
jest
niedost´pna
dla
programów "ULTRA RAPID 24’" i
"MYCIE WSTEPNE".
Aby ustawiç opóêniony start, nale˝y
post´powaç w nast´pujàcy sposób:
■ Nacisnàç
przycisk
"OPÓèNIONY
START" (na wyÊwietlaczu poka˝e si´
napis "00").
UWAGA!
Po wybraniu tej opcji nie nale˝y w
˝aden sposób uniemo˝liwiaç otwierania
drzwi lub wymuszaç ich zamkni´cia,
aby nie uszkodziç mechanizmu
otwierajàcego.
Nale˝y zachowaç wolnà przestrzeƒ
przed drzwiami zmywarki i przed ich
zamkni´ciem zaczekaç na powrót
mechanizmu otwierajàcego.
■ Nacisnàç ponownie przycisk aby okreÊliç
czas rozpocz´cia zmywania (ka˝de
naciÊni´cia opóênia start o 1 godz. a˝ do
23 godz).
■ W celu uruchomienia odliczania wcisnàç
"START".
WyÊwietlacz poka˝e czas pozosta∏y do
uruchomienia programu.
Przycisk "ALL IN 1"
Ta opcja umo˝liwia zastosowanie
detergentów ∏àczonych “Wszystko w 1”
(3 w 1/ 4 w 1/ 5 w 1, itd.)
Po wciÊni´ciu tego przycisku program
wybrany zostaje zmodyfikowany dla
optymalnego wykorzystania detergentów
∏àczonych (ponadto sà wy∏àczone kontrolki
braku soli i nab∏yszczacza).
Po zakoƒczeniu liczenia program uruchomi
si´ automatycznie i na wyÊwietlaczu
poka˝e si´ czas trwania wybranego cyklu.
Je˝eli chcemy anulowaç opóêniony start
nale˝y:
■ Przytrzymaç przez ponad 5 sekund
przycisk "RESET". Na wyÊwietlaczu
pojawi si´ "00" i rozlegnie si´ kilka
sygna∏ów akustycznych.
UWAGA!
Po wyborze tego programu, opcja
pozostanie aktywna (odpowiednia
kontrolka bedzie zapalona) tak˝e w
nast´pnych programach zmywania.
Opcj´ b´dzie mo˝na skasowaç tylko
za pomocà ponownego wciÊni´cia
przycisku (wtedy zgaÊnie odpowiednia
kontrolka).
■ Opóêniony start i wybrany program
zostanà skasowane. Na wyÊwietlaczu
pojawià si´ dwa myÊlniki.
■ Je˝eli
chcemy
teraz
uruchomiç
zmywark´ nale˝y na nowo ustawiç
˝àdany program i ewentualne opcje tak
jak to wyjaÊniono w paragrafie
"USTAWIANIE PROGRAMÓW".
WA˚NE
Ta opcja jest zalecana w szczególnoÊci
dla programu ULTRA RAPID 24'
którego czas trwania zostanie
wyd∏u˝ony o oko∏o 15 minut co
umo˝liwi
skuteczne
dzia∏anie
detergentu zawartego w tabletkach.
6
Zapami´tanie ostatnio
u˝ywanego programu
Wy∏aczenie sygnalizacji
akustycznej KO¡CA PROGRAMU
Funkcj´ pami´tania ostatnio u˝ywanego
programu mo˝na aktywowaç w nast´pujàcy
sposób:
Sygnalizacja akustyczna koƒca programu
mo˝e byç wy∏àczona w nast´pujàcy
sposób.
WA˚NE
Procedur´
ustawiania
nale˝y
zawsze zaczynaç gdy zmywarka jest
wy∏àczona.
WA˚NE
Procedur´
ustawiania
nale˝y
zawsze zaczynaç gdy zmywarka
jest wy∏àczona.
1. Wcisnàç i przytrzymaç przycisk "WYBÓR
PROGRAMU" i równoczeÊnie w∏àczyç
zmywark´
przyciskiem
"ON/OFF"
(rozlegnie si´ krótki sygna∏).
1. Wcisnàç i przytrzymaç przycisk
"WYBÓR PROGRAMU" i równoczeÊnie
w∏àczyç
zmywark´
przyciskiem
"W¸ÑCZ/WY¸ÑCZ" (rozlegnie si´
krótki sygna∏).
2. Przytrzymaç
przycisk
"WYBÓR
PROGRAMU" przez co najmniej 30
sekund (w tym czasie rozlegnà si´ 3
sygna∏y akustyczne).
2. Przytrzymaç
przycisk
"WYBÓR
PROGRAMU" przez co najmniej 15
sekund (w tym czasie rozlegnà si´ 2
sygna∏y akustyczne).
3. Zwolniç przycisk kiedy rozlegnie si´
TRZECI
sygna∏
akustyczny
(na
wyÊwietlaczu pojawi si´ "A0" informujàcy o
wy∏àczeniu funkcji zapami´tania).
4. Wcisnàç ponownie ten sam przycisk (na
wyÊwietlaczu pojawi si´ "A1" informujàcy o
w∏àczeniu funkcji zapami´tania).
3. Zwolniç przycisk przy drugim sygnale
akustycznym (wyÊwietlacz poka˝e "b1"
che co oznacza ˝e sygnalizacja jest
w∏àczona).
5. Wy∏àczyç zmywark´
przycisku "ON/OFF" dla
nowego ustawienia.
4. Wcisnàç ponownie ten sam przycisk
(pojawi si´ "b0" co oznacza ˝e sygnalizacja
jest wy∏àczona).
za pomocà
zapami´tania
Wy∏àczenie funkcji pami´tania odbywa si´
za pomocà tej samej procedury.
WA˚NE
Niniejsza zmywarka jest wyposa˝ona
w uk∏ad zabezpieczajacy przed
zalaniem, który w razie awarii usuwa
nadmiar wody ze zmywarki.
5. Wy∏àczyç zmywark´ za pomocà
przycisku "W¸ÑCZ/WY¸ÑCZ" dla
zapami´tania nowego ustawienia.
UWAGA!
Aby nie dopuÊciç do nieumyÊlnego
w∏àczenia uk∏adu zabezpieczajàcego
przed zalaniem nie zaleca si´
przesuwaç ani przechylaç zmywarki
podczas jej dzia∏ania.
W przypadku, w którym zachodzi
koniecznoÊç
przesuni´cia
lub
przechylenia
zmywarki
nale˝y
sprawdziç wczeÊniej, czy zmywanie
zakoƒczy∏o si´ i czy w zbiorniku
zmywarki nie pozosta∏a woda.
W celu w∏àczenia sygnalizacji koƒca
programu nale˝y powtórzyç t´ samà
procedur´.
7
Zmywarka mo˝e sygnalizowaç, poprzez informacj´ na wyÊwietlaczu, ca∏y szereg
wadliwych dzia∏aƒ.
AUTOMATYCZNE SYGNALIZOWANIE ANOMALII W PRACY ZMYWARKI
ANOMALIA
PRZYCZYNA
Na wyÊwietlaczu pokazujà si´
symbole E2, rozlega si´ sygna∏
dêwi´kowy.
Brak wody (zamkni´ty kran dop∏ywu
wody).
Wy∏àczyç zmywark´, otworzyç
kran, ponownie wybraç program.
Na wyÊwietlaczu pokazujà si´
symbole E3, rozlega si´ sygna∏
dêwi´kowy.
Zmywarka nie odprowadza wody ze
zbiornika.
Sprawdê, czy nie jest zagi´ty wà˝
odp∏ywowy lub czy nie sà
zatkane syfon albo filtry.
JeÊli nie ma uszkodzenia nale˝y
wezwaç Serwis.
Na wyÊwietlaczu pokazujà si´
symbole E4, rozlega si´ sygna∏
dêwi´kowy.
Wyciek wody.
Sprawdê, czy nie jest zagi´ta wà˝
odp∏ywowy lub czy nie sà
zatkane syfon albo filtry.
JeÊli nie ma uszkodzenia nale˝y
wezwaç Serwis.
Na wyÊwietlaczu pokazujà si´
symbole E5, E6, E7, Ef lub
EL wraz z krótkim sygna∏em
dêwi´kowym
Uszkodzenie modu∏u
elektronicznego.
Zachodzi koniecznoÊç wezwania
technika serwisowego.
Na wyÊwietlaczu pokazujà si´
symbole E8 lub Ei wraz z
krótkim sygna∏em dêwi´kowym
Nie dzia∏a prawid∏owo grza∏ka
podgrzewajàca wod´ lub filtr jest
zatkany.
OczyÊciç p∏ytk´ filtra. JeÊli usterki
nie udaje si´ wyeliminowaç,
wezwac technika serwisowego.
8
ÂRODEK ZARADCZY
SMART Fi
PAPARAMETRY
PO¸ÑCZENIA
Urzàdzenie jest wyposa˝one w technologi´
SMART Fi, która pozwala kontrolowaç je
zdalnie za poÊrednictwem aplikacji, dzi´ki
funkcji Wi-Fi.
Parametry
Standard
Uruchomienie urzàdzenia
(za pomocà aplikacji)
Specyfikacja
802.11 b/g/n
■ Pobierz aplikacj´ Candy simply-Fi na
swoje urzàdzenie.
Zakres
cz´stotliwoÊci
2,412 GHz. - 2,484 GHz.
Aplikacja Candy simply-Fi jest
dost´pna dla urzàdzeƒ z systemem
Android i iOS zarówno dla tabletów i
smartfonów.
Maksymalna
szybkoÊç
transmisji
802.11b (11Mbps)
+18,5 ± 2 dBm
802.11g (54Mbps)
+16 ± 2 dBm
802.11n (HT20, MCS7)
+14 ± 2 dBm
Uzyskaj
wszystkie
szczegó∏y
dotyczàce SMART Fi przeglàdajàc
aplikacj´ w trybie DEMO.
Minimalna
czu∏oÊç
802.11b (11Mbps)
-93 dBm
802.11g (54Mbps)
-85 dBm
■ Otwórz aplikacj´, utwórz profil u˝ytkownika
i zarejestruj urzàdzenie zgodnie z
instrukcjami wyÊwietlanymi na ekranie
lub zawartymi w do∏àczonym "Skrócona
Instrukcja".
802.11n (HT20, MCS7)
-82 dBm
Mo˝liwoÊç zdalnego sterowania
(za pomocà aplikacji)
Niniejszym Candy Hoover Group Srl,
deklaruje, ˝e to urzàdzenie oznaczone
symbolem
jest zgodne z zasadniczymi
wymaganiami dyrektywy 2014/53 / UE.
Aby otrzymaç kopi´ deklaracji zgodnoÊci,
nale˝y skontaktowaç si´ z producentem:
www.candy-group.com
■ Po rejestracji urzàdzenia, zawsze kiedy
chcesz nim sterowaç zdalnie za
poÊrednictwem aplikacji, nale˝y najpierw
umieÊciç w nim naczynia, detergent i
zamknàç drzwi urzàdzenia. Nast´pnie
nale˝y w∏àczyç urzàdzenie, wybraç
program "P0" i nacisnàç przycisk
START/RESET; od tego momentu
mo˝na sterowaç urzàdzeniem za
pomocà aplikacji.
9
LISTA PROGRAMÓW
Zmywanie z myciem wst´pnym
Dla programów z myciem wst´pnym zalecane jest dodanie dodatkowj iloÊci detergentu
(max. 10 gramów) bezpoÊrednio do wn´trza zmywarki.
Programu
Opis
= program umo˝liwiajàcy dost´p do funkcji aplikacji SMART Fi
Higieniczny
75°C
Cylkl antybakteryjny, polecany do naczyƒ (nawet
bardzo zabrudzonych), butelek dla niemowlàt itp.
Intensywny
75°C
Przeznaczony
do
zmywania
zabrudzonych naczyƒ i garnków.
mocno
Szybki &
Wzmocniony
65°C
Do zmywania naczyƒ bardzo zabrudzonych.
Uniwersalny+
70°C
Do zmywania codziennego. Dwa p∏ukania
koƒcowe gwarantujà wysokà czystoÊç.
Uniwersalny
60°C
Przeznaczony do zmywania naczyƒ i garnków
codziennego u˝ytku, normalnie zabrudzonych.
Codzienny
55°C
Szybki
program
do
naczyƒ
normalnie
zabrudzonych, do cz´stego stosowania przy
normalnym za∏adunku.
Eco Plus
55°C
Program w temperaturze Êredniej, do mycia
naczyƒ i garnków normalnie zabrudzonych z
zastosowaniem detergentów z enzymami.
Program do naczyƒ normalnie zabrudzonych
(najbardziej efektywny pod wzgl´dem ∏àcznego
zu˝ycia energii i wody dla tego rodzaju naczyƒ).
Program znormalizowany EN 50242.
Program przystosowany do zmywania naczyƒ
delikatnych, zdobionych i z kryszta∏u. Wskazany
do zmywania naczyƒ w niewielkim stopniu
zabrudzonych, za wyjàtkiem garnków.
Eco
45°C
Delikatny
45°C
Ultra Rapid 59'
65°C
Przeznaczony do codziennego zmywania naczyƒ
i garnków zaraz po u˝yciu normalnie zabrudzonych
(Max. 8 kompletów).
Ultra Rapid 24'
50°C
Bardzo szybkie zmywanie wykonywane tu˝ po
zakoƒczeniu posi∏ku po podgrzaniu wody wskazane
do zmywania naczyƒ dla 6 osób najwy˝ej.
Mycie wstepne
Wst´pne, krótkie zmywanie wykonywane rano
lub w po∏udnie, kiedy chcemy przenieÊç g∏ówne
zmywanie na okres po kolacji.
10
N.D. = FUNKCJA NIEDOST¢PNA
*
Przycisk “ALL IN 1”
75°C
140 TAK
TAK
TAK
75°C
130
TAK
TAK
TAK
65°C
85
TAK
TAK
TAK
70°C
125 TAK
TAK
TAK
60°C
120 TAK
TAK
TAK
55°C
80
TAK
TAK
TAK
55°C
190 TAK
TAK
TAK
45°C
170
TAK
TAK
TAK
45°C
85
TAK
TAK
TAK
65°C
59
TAK
TAK
TAK
50°C
24
TAK
N.D.
TAK
5
TAK
N.D.
11
Czas
zmywania
w
minutach
Funkcje
dodatkowe
PRZY ZMYWANIU W GORÑCEJ WODZIE CZAS POZOSTA¸Y DO KO¡CA PROGRAMU DOSTOSOWUJE SI¢ AUTOMATYCZNIE W TRAKCIE
WYKONYWANEGO PROGRAMU.
= Programy “IMPULSY”
= "Perfect Rapid zone" aktywny
Przycisk
"OPÓèNIONY START"
Przebieg wykonania programu
Wodà zimnà (15°C)*
-Tolerancja ± 10%-
P∏ukanie goràce ze
Êrodkiem
wyb∏yszczajàcym
Drugie zimne p∏ukanie
Pierwsze zimne
p∏ukanie
Zmywanie zasadnicze
Przycisk "SMART DOOR"
•••••
•••••
•••••
••••
••••
••••
••••
•••••
••••
•••••
••••
•
Zmywanie wst´pne
zimne
Zmywanie wst´pne
goràce
Kontrola zapasu soli
Kontrola Êrodka
wyb∏yszczajàcego
Czyszczenie filtrów i
p∏ytki
Ârodek do zmywania
Ârodek do zmywania
wst´pnego
CzynnoÊci
do wykonania
AQUASTOP - URZÑDZENIE BLOKUJÑCE DOP¸YW WODY
Przewód zasilajàcy jest wyposa˝ony w urzàdzenie blokujàce dop∏yw wody w
przypadku uszkodzenia w´˝a zasilajàcego w wod´.
CzynnoÊç ta jest sygnalizowana przez czerwonà pamk´ znajdujàcà si´ w
ma∏ym okienku
.
Nale˝y wtedy wymieniç przewód zasilajàcy zmywark´ w wod´.
JeÊli d∏ugoÊç przewodu nie pozwala na prawid∏owe do∏àczenie, sam przewód
nale˝y zamieniç na inny, o poprawnej d∏ugoÊci.
Urzàdzenie zapobiegajàce odkr´ceniu si´ (aby zdjàç podk∏adk´ nale˝y
wcisnàç guzik).
12
* Zmi´kczacz ustawiony jest fabrycznie
na poziomie 4 (d4), gdy˝ poziom ten
zadowala wi´kszoÊç klientów.
REGULACJA ZMI¢KCZANIA
WODY
Woda, w zale˝noÊci od lokalizacji, zawiera
sole wapnia i inne sole mineralne osadzajàce
si´ na naczyniach i pozostawiajàce bia∏e
plamy.
Im wi´cej tych soli tym woda jest “twardsza”.
Zmywarka do naczyƒ wyposa˝ona jest w
zmi´kczacz, który wykorzystujàc sól
regeneracyjnà, zaprojektowanà specjalnie
dla tych urzàdzeƒ, dostarcza wody
pozbawionej wapnia (mi´kkiej) do zmywania
naczyƒ.
W odpowiedniej instytucji zapewniajàcej
zasilanie w wod´, znajdujàcej si´ na
terenie zamieszkania mo˝na dowiedzieç
si´, jaki jest poziom twardoÊci wody.
W zale˝noÊci od stopnia twardoÊci
miejscowej wody nale˝y wyregulowaç
zmi´kczacz w nast´pujàcy sposób:
WA˚NE
Procedur´
ustawiania
nale˝y
zawsze zaczynaç gdy zmywarka
jest wy∏àczona.
1. Wcisnàç i przytrzymaç przycisk
"WYBÓR PROGRAMU" i równoczeÊnie
w∏àczyç
zmywark´
przyciskiem
"W¸ÑCZ/WY¸ÑCZ" (rozlegnie si´
krótki sygna∏).
Ustawienie zmi´kczacza wody
°dH
(stopnie
niemieckie)
Wykorzystanie
soli
regeneracyjnej
Regulacja
zmi´kczacza
0
1
2
3
*4
5
6
7
TwardoÊç
wody
°fH
(stopnie
francuskie)
Poziom
Zmi´kczacz mo˝e skutecznie ulepszaç
wod´, której twardoÊç osiàga wartoÊç
90°fH (w skali francuskiej), 50° dH (w skali
niemieckiej), za poÊrednictwem oÊmiu
poziomów regulacji.
W poni˝szej tabeli podano wartoÊci regulacji dla kolejnych poziomów twardoÊci
wody z sieci wodociàgowej.
0-5
6-10
11-20
21-30
31-40
41-50
51-60
61-90
0-3
4-6
7-11
12-16
17-22
23-27
28-33
34-50
NIE
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
d0
d1
d2
d3
d4
d5
d6
d7
2. Przytrzymaç
przycisk
"WYBÓR
PROGRAMU" przez co najmniej 5
sekund a nast´pnie zwolniç ale dopiero
po us∏yszeniu sygna∏u akustycznego.
WyÊwietlacz poka˝e bie˝àce ustawienia
zmi´kczacza.
3. Wcisnàç ponownie ten sam przycisk w
celu ustawienia ˝àdanego poziomu:
ka˝de wciÊni´cie zwi´ksza ustawienie o
jeden. Po osiàgni´ciu "d7" ustawienie
powróci do "d0".
4. Wy∏àczyç zmywark´ za pomocà przycisku
"W¸ÑCZ/WY¸ÑCZ" dla zapami´tania
nowego ustawienia.
UWAGA!
JeÊli z jakiegoÊ powodu nie uda si´
zakoƒczyç procedury ustawiania,
nale˝y wy∏àczyç zmywark´ wciskajàc
przycisk "W¸ÑCZ/WY¸ÑCZ" i rozpoczàç
ustawianie od nowa.
Wskaênik nape∏nienia soli
WA˚NE
Naczynia pokryte bia∏ymi plamami
stanowià istotnà informacj´ o braku
soli.
Niniejszy model wyposa˝ony jest w
umieszczony na pulpicie sterowniczym
wskaênik elektroniczny, który zapala si´ w
chwili, gdy pojawia si´ koniecznoÊç
nape∏nienia zbiornika soli.
13
âestitamo!
GARANCIJA
Hvala, da ste izbrali kakovosten,
izjemno uãinkovit in zanesljiv pomivalni
stroj Candy.
Temu aparatu je priloÏen garancijski
list, ki zagotavlja brezplaãno pomoã
poobla‰ãenih servisov.
Candy proizvaja ‰iroko paleto
gospodinjskih aparatov: pralne stroje,
pralno-su‰ilne
stroje,
‰tedilnike,
mikrovalovne peãice, peãice, ‰tedilnike,
hladilnike in zamrzovalnike.
Svojega prodajalca lahko zaprosite za
katalog, v katerem so predstavljeni vsi
proizvodi Candy.
Prosimo, da to knjiÏico shranite
na varno, saj so v njej pomembne
informacije o varni prikljuãitvi, uporabi
in vzdrÏevanju stroja, pa tudi ‰tevilni
koristni nasveti, ki vam bodo pomagali
doseãi kar najbolj‰e rezultate pri
pomivanju.
KnjiÏico shranite, da vam bo tudi v
prihodnje pri roki.
Raãun shranite, saj ga boste potrebovali
pri uveljavljanju garancije, ãe bo potreben
obisk serviserja poobla‰ãenega servisa.
14
OPIS STIKALNE PLO·âE
A
B
C
D
Tipka "VKLOP/IZKLOP"
E
F
G
Tipka "U WASH"
DIGITALNI PRIKAZOVALNIK
Tipka "IZBIRANJE PROGRAMA"
H
I
Tipka "ZAMIK VKLOPA"
L
Kontrolna luãka za tekoãino za lesk
Tipka "START"/"RESET"
(zagon/preklic programa)
M
Kontrolne luãke "U WASH"
N
Kontrolne luãke "IZBIRANJE OPCIJ"
Tipka za opcijo "SMART DOOR"
O
Kontrolna luãka Wi-Fi
Tipka za opcijo "ALL IN 1"
P
Legenda programov
•
Opozorilna luãka za sol
•
MERE
Z delovno povr‰ino
Brez delovne povr‰ine
60 x 85 x 60
120
59,8 x 82 x 57,3
117
·irina x Vi‰ina x Globina (cm)
Globina z odprtimi vrati (cm)
TEHNIâNI PODATKI
EN 50242 pogrinjkov
Zmogljivost z lonci in kozicami
Tlak v vodovodnem omreÏju (MPa)
16
9 oseb
Min. 0,08 - Max. 0,8
Varovalka / Prikljuãni tok / Prikljuãna napetost
Gl. plo‰ãico s podatki
PORABA (glavni programi)*
Program
Energija (kWh)
Voda (L)
INTENZIVEN
2,07
21
UNIVERZALEN
1,46
15
ECO
0,77
10
ULTRA RAPID 24'
0,59
9
Poraba elektriãne energije v stanju izkljuãenosti in stanju pripravljenosti: 0,45 W / 0,45 W
* Vrednosti zmerjene v laboratoriju, skaldno z Evropskim standardom EN 50242 (moÏna so dnevna
odstopanja).
15
IZBIRANJE PROGRAMOV
IN POSEBNIH FUNKCIJ
Nastavitev programa
■ Odprite vrata stroja in zloÏite vanj
umazano posodo.
•
Tipka "U WASH"
■ Pritisnite na tipko "VKLOP/IZKLOP"
Na prikazovalniku sta vidni dve ãrtici.
Ta tipka omogoãa prilagajanje intenzivnosti
pomivanja umazanosti posode. Prilagodi se
trajanje programa in ãas.
âe Ïelite intenzivnost pomivanja poveãati,
pritisnite na tipko, da se osvetli indikator
,
ãe pa Ïelite intenzivnost pomivanja zniÏati in
obãutno skraj‰ati trajanje programa, mora biti
osvetljen indikator
.
S pomoãjo te tipke 4 osnovnim programom
dodate ‰e 8 dodatnih, tako da imate skupaj na
voljo kar 12 programov.
.
■S
pomoãjo
tipke
"IZBIRANJE
PROGRAMA" izberite Ïeleni program .
■ âe Ïelite, pritisnite na tipko "U •WASH".
■ âe Ïelite izbrati katero od opcij, pritisnite
na ustrezno tipko (osvetli se ustrezni
indikator).
■ Pritisnite na tipko "START".
Trajanje programa je na prikazovalniku
prikazano izmeniãno v urah in minutah
[npr.: 1 h (1 ura) / 25 (25 minut)].
POMEMBNO
Ko vklopite pomivalni stroj, bo prikazana
zadnja uporabljena nastavitev.
■ Ko bodo vrata zaprta, oglasi se zvoãni
signal, in stroj samodejno zaãne
pomivati. Na prikazovalniku je prikazan
ãas do konca programa.
"Obmoãje Perfect Rapid"
"Obmoãje Perfect Rapid" je na levi strani kadi,
kjer sta name‰ãena dodatna razpr‰ilca, ki se
aktivirata med izvajanjem hitrih programov
(Ultra Rapid 59' in Ultra Rapid 24') ter
programov U • WASH + (Higieniãen,
Univerzalen + in Eco Plus). Na ta naãin je
v tem delu stroja zagotovljeno pomivanje z
veãjo uãinkovitostjo in z veã vode.
Programi "IMPULSE"
Programi “IMPULSE” delujejo na osnovi
impulzne tehnologije pomivanja, ki
zmanj‰a porabo in glasnost delovanja ter
poveãa uãinkovitost.
POMEMBNO
Zaznali boste "izmeniãno" delovanje
ãrpalke za pomivanje. NE GRE ZA
OKVARO, saj je tako delovanje
ãrpalke znaãilno za impulzno
pomivanje in gre za normalno
delovanje stroja.
16
Faze programov
Prekinitev programa
Med potekom programa je na prikazovalniku
prikazan ãas do konca programa, ki se
samodejno posodablja.
Odsvetujemo odpiranje vrat med potekom
programa, predvsem med fazo glavnega
pomivanja in izpiranja z vroão vodo. âe pa
vrata kljub temu odprete medtem ko
program poteka (ãe npr. Ïelite dodati ‰e
posode v stroj), se stroj samodejno ustavi
in na prikazovalniku utripa ãas, ki mora ‰e
preteãi do konca programa.
Zaprite vrata in ne pritisnite na nobeno
tipko. Stroj bo s programom nadaljeval
tam, kjer je bil ta prekinjen.
V primeru izpada elektriãne energije
med delovanjem pomivalnega stroja se
izbrani program shrani v poseben
pomnilnik, tako da se program
nadaljuje, kjer je bil prekinjen, ko je stroj
spet pod napetostjo.
POMEMBNO
Potekajoãi program pa lahko prekinete
tudi brez odpiranja vrat - pritisnite na
tipko za "VKLOP/IZKLOP". V tem
primeru nato spet pritisnite na tipko
"VKLOP/IZKLOP", ko Ïelite, da stroj
nadaljuje s programom tam, kjer ste
ga prekinili.
Konec programa
Zvoãni signal (ãe ni onemogoãen) v
trajanju 5 sekund vas opozori, da je
program zakljuãen; zvoãni signal se
ponovi 3-krat v roku 30 sekund.
OPOZORILO!
âe vrata odprete med fazo su‰enja,
vas zvoãni signal opozori, da faza
su‰enja ‰e ni zakljuãena.
POMEMBNO
âe je funkcija "SMART DOOR"
aktivirana, se med fazo su‰enja
posode vrata samodejno odprejo.
Poãakajte do konca programa, ‰ele
nato poberite posodo iz stroja.
Spreminjanje potekajoãega
programa
Potekajoãi program lahko spremenite ali
prekliãete na naslednji naãin:
■ Vsaj 5 sekund pritiskajte na tipko
"RESET". Na prikazovalniku se prikaÏe
vrednost "00", oglasi se zvoãni signal.
Tipki za opcije
■ Tekoãi program je preklican.
Na prikazovalniku sta vidni dve ãrtici.
Tipka "SMART DOOR"
(SAMODEJNO ODPIRANJE VRAT)
■ Zdaj lahko izberete novi program.
OPOZORILO!
Pred zagonom novega programa se
prepriãajte, da je detergent ostal v
predalãku
za
detergent.
V
nasprotnem primeru znova odmerite
detergent v predalãek.
17
Ta opcija aktivira posebno napravo, ki
med ali po koncu faze su‰enja (odvisno
od izbranega programa) odpre vrata
pomivalnega stroja in s tem omogoãi
naravno in uãinkovito su‰enje posode.
Trajanje izbranega programa se samodejno
prilagodi in optimizira glede na temperature
med fazo izpiranja, kar obãutno prispeva k
manj‰i porabi energije.
Odprta vrata med zadnjo fazo su‰enja
omogoãajo kroÏenje zraka v notranjosti
pomivalnega stroja in odpravijo tveganje za
nastanek neprijetnega vonja.
Tipka "ZAMIK VKLOPA"
S pomoãjo te tipke nastavite ãasovni zamik
vklopa za od 1 do 23 ur.
POMEMBNO
Ta opcija se aktivira samodejno, ãe
izberete program "ECO"; ãe Ïelite,
jo lahko tudi onemogoãite.
Funkcija "SMART DOOR" ni na
voljo pri programih za hitro
pomivanje posode "ULTRA RAPID
24'" in "HLADNO IZPIRANJE".
To storite na naslednji naãin:
■ Pritisnite na tipko za "ZAMIK VKLOPA"
(na prikazovaniku se prikaÏe vrednost
"00").
■ S pritiskanjem na tipko v korakih po 1
uro nastavite ustrezno vrednosti (od 1 do
najveã 23 ur).
OPOZORILO!
âe je izbrana ta opcija, ne smete
nikakor prepreãiti odpiranja vrat ali
jih na silo zapreti, saj bi s tem
po‰kodovali mehanizem.
Poskrbite, da se bodo lahko vrata
neovirano odprla (ne odlagajte pred
vrata predmetov, ki bi onemogoãila
odpiranje vrat) in pred zapiranjem
poãakajte, da se sprosti naprava za
odpiranje vrat.
■ Od‰tevanje se zaãne, ko pritisnete na
tipko "START".
Na prikazovalniku je prikazan ãas, ki
mora ‰e preteãi do zaãetka izvajanja
programa.
Po preteku nastavljenega ãasovnega zamika
zaãne stroj samodejno pomivati, na
prikazovalniku je vidno predvideno trajanje
potekajoãega programa.
Tipka "ALL IN 1"
Ta opcija prilagodi program za optimalno
izrabo kombiniranih detergentov "VSE v 1"
("3 v 1"/"4 v 1"/"5 v 1", itd.).
Ob pritisku na to tipko se izbrani program
pomivanja prilagodi in omogoãi najbolj‰o
uãinkovitost kombiniranih detergentov (ob
tem pa se deaktivirata opozorilni luãki za
sol in za tekoãino za lesk).
âe Ïelite preklicati nastavljeni ãasovni zamik:
■ Vsaj 5 sekund pritiskajte na tipko
"RESET". Na prikazovalniku se prikaÏe
vrednost "00", oglasi se zvoãni signal.
OPOZORILO!
Opcija ostane aktivna (osvetljena je
ustrezna kontrolna luãka) tudi pri
naslednjih pomivanjih, dokler je ne
izklopite s ponovnim pritiskom na
isto tipko (kontrolna luãka mora
ugasniti).
■ S tem prekliãete zamik vklopa in izbrani
program. Na prikazovalniku sta vidni dve
ãrtici.
■ Zdaj morate izbrati nov program in
znova izbrati Ïelene opcije, ãe Ïelite
vklopiti nov program (kot je to opisano v
prej‰njih poglavjih).
POMEMBNO
To opcijo predvsem priporoãamo
takrat, ko izberete ULTRA RAPID 24’
program; trajanje programa se
podalj‰a za pribliÏno 15 minut, kar
zagotavlja
veãjo
uãinkovitost
detergenta v tabletah.
18
Izklop zvoãnega signala za
KONEC PROGRAMA
Shranjevanje zadnjega
uporabljenega programa v spomin
Zadnji uporabljeni program shranite v
spomin na naslednji naãin:
Zvoãni signal za konec programa lahko
izklopite po spodaj napisanih navodilih:
POMEMBNO
Preden zaãnete ta postopek morate
VEDNO izklopiti pomivalni stroj.
POMEMBNO
Preden zaãnete ta postopek morate
VEDNO izklopiti pomivalni stroj.
1. Pritisnite
na
tipko
"IZBIRANJE
PROGRAMA" ter obenem vklopite
pomivalni stroj s pritiskom na tipko za
"ON/OFF" (enkrat se oglasi zvoãni
signal).
1. Pritisnite
na
tipko
"IZBIRANJE
PROGRAMA" ter obenem vklopite
pomivalni stroj s pritiskom na tipko za
"VKLOP/IZKLOP" (enkrat se oglasi
zvoãni signal).
2. Vsaj 30 sekund pritiskajte na tipko
"IZBIRANJE PROGRAMA" (med tem
ãasom se oglasijo 3 zvoãni signali).
2. Vsaj 15 sekund pritiskajte na tipko
"IZBIRANJE PROGRAMA" (med tem
ãasom se 2-krat oglasi zvoãni signal).
3. Sprostite pritisk na tipko, ko se oglasi
TRETJI zvoãni signal (na prikazovalniku
se prikaÏe napis "A0", kar pomeni, da je
shranjevanje v spomin neaktivno).
4. Znova pritisnite na isto tipko (na
prikazovalniku se prikaÏe napis "A1",
kar pomeni, da je shranjevanje v spomin
aktivno).
3. Sprostite pritisk na tipko, ko zasli‰ite
drugi zvoãni signal (na prikazovalniku
se prikaÏe napis "b1", kar opozarja, da
je zvoãni signal aktiviran).
5. S ponovnim pritiskom na tipko
"ON/OFF" ugasnite stroj, da potrdite
novo nastavitev.
4. Ponovno pritisnite na isto tipko (na
prikazovalniku se prikaÏe napis "b0",
kar opozarja, da je zvoãni signal
deaktiviran).
Na enak naãin tudi
shranjevanje v spomin.
onemogoãite
POMEMBNO
Ta pomivalni stroj je opremljen z
varnostno napravo proti prelivanju
vode, ki v primeru okvare samodejno
izãrpa morebitno odveãno vodo.
5. S ponovnim pritiskom na tipko
"VKLOP/IZKLOP" ugasnite stroj, da
potrdite novo nastavitev.
OPOZORILO!
Da bi zagotovili pravilno delovanje
varnostne naprave proti prelivanju
vode odsvetujemo premikanje ali
nagibanje stroja med delovanjem.
âe morate stroj premakniti ali ga
nagniti, se najprej prepriãajte, da je
program pomivanja zakljuãen in da v
stroju ni veã vode.
Ko Ïelite ponovno aktivirati zvoãni signal,
postopek ponovite.
19
Pomivalni stroj vas s kodo na prikazovalniku opozori na nekatere nepravilnosti.
KODE NEPRAVILNOSTI
NAPAKA
VZROK
RE·ITEV
Na prikazovalniku se prikaÏe
oglasi se zvoãni signal.
E2,
Ni vode (pipa za vodo je zaprta).
Izklopite pomivalni stroj, odprite pipo
za vodo in resetirajte program.
Na prikazovalniku se prikaÏe
oglasi se zvoãni signal.
E3,
Stroj ne more izãrpati vode.
Morda je odtoãna cev zapognjena
ali pa so sifon ali filtri umazani.
âe se problem ponavlja, pokliãite
poobla‰ãeni servis.
Na prikazovalniku se prikaÏe
oglasi se zvoãni signal.
E4,
Voda pu‰ãa.
Morda je odtoãna cev zapognjena
ali pa so sifon ali filtri umazani.
âe se problem ponavlja, pokliãite
poobla‰ãeni servis.
Na prikazovalniku se prikaÏe
E5,
Okvara elektronskega krmiljenja.
Pokliãite poobla‰ãeni servis.
Grelec za vodo ne deluje pravilno,
ali pa je zama‰ena filtrirna plo‰ãa.
Oãistite filtrirno plo‰ão.
âe se problem ponavlja, pokliãite
poobla‰ãeni servis.
E6, E7, Ef ali EL, oglasi se
zvoãni signal.
Na prikazovalniku se prikaÏe E8
ali Ei , oglasi se zvoãni signal.
20
SMART Fi
PARAMETRI BREZÎIâNEGA
OMREÎJA
Ta aparat je opremljen s tehnologijo
SMART Fi, ki vam zahvaljujoã funkciji
Wi-Fi omogoãa daljinsko upravljanje s
pomoãjo ustrezne aplikacije.
Parameter
Vãlanitev aparata (v aplikacijo)
■ NaloÏite aplikacijo Candy simply-Fi na
svojo napravo.
Specifikacije
Standard
brezÏiãnega
omreÏja
802.11 b/g/n
Frekvenãno
obmoãje
2,412 GHz. - 2,484 GHz.
Aplikacija Candy simply-Fi je na
voljo tako za Android kot iOS, in
sicer za tablice in pametne telefone.
802.11b (11Mbps)
+18,5 ± 2 dBm
Najveãja moã
oddajanja
Podrobnosti o funkcijah SMART Fi
so na voljo v sami aplikaciji v naãinu
DEMO.
802.11g (54Mbps)
+16 ± 2 dBm
802.11n (HT20, MCS7)
+14 ± 2 dBm
802.11b (11Mbps)
-93 dBm
■ Odprite aplikacijo, ustvarite profil
uporabnika in vãlanite svoj aparat –
sledite navodilom na zaslonu svoje
naprave, ali v "Hitrem Vodniku", ki je bil
priloÏen va‰emu aparatu.
Minimalna
obãutljivost
sprejemanja
802.11g (54Mbps)
-85 dBm
802.11n (HT20, MCS7)
-82 dBm
Omogoãanje daljniskega
upravljanja (s pomojão aplikacije)
Candy Hoover Group Srl, izjavlja, da
■ Ko je stroj vãlanjen, vsakiã, ko ga Ïelite
daljinsko upravljati s pomoãjo aplikacije,
najprej zloÏite posodo v stroj, odmerite
detergent in zaprite vrata. Nato vklopite
pomivalni stroj, izberite program "P0"
ter pritisnite na gumb START/RESET;
od tega trenutka dalje lahko upravljate
stroj z ukazi, ki so na voljo v aplikaciji.
je ta aparat, oznaãen z oznako
,
skladen z bistvenimi zahtevami direktive
2014/53/EU.
âe Ïelite kopijo izjave o skladnosti, se
obrnite na proizvajalca na naslov:
www.candy-group.com
21
IZBIRANJE PROGRAMOV
Pomivanje s predpomivanjem
âe izberete program s predpomivanjem, priporoãamo, da odmerite dodatno koliãino
detergenta (najveã 10 g) neposredno v stroj.
Program
Opis
= je program, ki vam omogoãa dostop do SMART Fi funkcij
Higieniãen
75°C
Antibakterijski program, namenjen pomivanju in
steriliziranju posode (tudi zelo umazane),
stekleniãk za dojenãke itd.
Intenziven
75°C
Primeren za pomivanje zelo umazanih loncev,
kozic...
Moãen & Hiter
65°C
Namenjen hitremu pomivanju zelo umazane
posode.
Univerzalen+
70°C
Namenjen vsakodnevnemu pomivanju posode.
Za izjemno stopnjo higiene in ãistoão je poskrbljeno
z dvakratnim konãnim izpiranjem.
Univerzalen
60°C
Primeren za pomivanje obiãajno umazane posode
- kroÏnikov, loncev, kozic…
Dneven
55°C
Hiter program za pomivanje “normalno” umazane
posode – namenjen pogostemu pomivanju
obiãajno polnega stroja posode.
Eco Plus
55°C
Program za pomivanje pri srednji temperature,
namenjen pomivanju loncev in kozic, ki so “normalno”
umazani, z detergenti, ki vsebujejo encime.
Eco
45°C
Program za obiãajno umazano posodo (najuãinkovitej‰i
program glede kombinirane porabe energije in vode za
navedeni tip namiznega pribora).
Ta program je skladen z doloãili standarda EN 50242.
Obãutljiv
45°C
Primeren za pomivanje obãutljive keramike in
kozarcev, pa tudi za vsakodnevno pomivanje
manj umazane posode (razen loncev in kozic).
Ultra Rapid 59'
65°C
Primeren za dnevno pomivanje obiãajno umazanih
kroÏnikov, kozic, loncev, ki jih pomijete takoj po
obroku (najveã 8 pogrinjkov).
Ultra Rapid 24'
50°C
Za hitro pomivanje posode, ki jo pomivate takoj
po obroku, in sicer za 6 pogrinjkov.
Kratko predpomivanje posode z hladno vodo, ki
Hladno izpiranje ste jo zloÏili v pomivalni stroj in jo imate namen
pomiti kasneje, ko stroj napolnite.
22
N/O = OPCIJA NI NA VOLJO
*
Tipka "ZAMIK VKLOPA"
Tipka "SMART DOOR”
Tipka "ALL IN 1"
75°C
140
DA
DA
DA
75°C
130
DA
DA
DA
65°C
85
DA
DA
DA
70°C
125
DA
DA
DA
60°C
120
DA
DA
DA
55°C
80
DA
DA
DA
55°C
190
DA
DA
DA
45°C
170
DA
DA
DA
45°C
85
DA
DA
DA
65°C
59
DA
DA
DA
50°C
24
DA N/O
DA
5
DA N/O
23
Faze programa
Povpreãno
trajanje v
minutah
Tipke za
posebne funkcije
S TOPLO VODO JE âAS, KI MORA ·E PRETEâI DO KONCA POTEKAJOâEGA PROGRAMA, SAMODEJNO PRIKAZAN, MEDTEM
KO POTEKA PROGRAM.
= Aktivirano "obmoãje Perfect Rapid"
= Programi “IMPULSE”
Izpiranje z vroão vodo z
dodatkom tekoãine za lesk
Drugo izpiranje
s hladno vodo
Prvo izpiranje
s hladno vodo
Glavno pomivanje
Predpomivanje s
hladno vodo
S hladno vodo (15 °C)*
- Odstopanje ± 10%-
•••••
•••••
•••••
••••
••••
••••
••••
•••••
••••
•••••
••••
•
Predpomivanje z vroão
vodo
Preveriti stanje soli
Preveriti stanje tekoãine
za lesk
Oãistiti filter
Odmeriti detergent za
pomivanje
Odmeriti detergent za
namakanje (Predpomivanje)
Kaj je treba storiti pred
pomivanjem
AQUASTOP (SISTEM ZA NADZOR VODE)
Varnostna naprava za zapiranje vode prepreãuje ‰kodo zaradi vode, ki bi lahko
nastala zaradi pu‰ãanja dotoãne cevi za vodo, npr. kot posledica normalnega
staranja cevi.
Cev je izdelana tako, da v primeru pu‰ãanja cevi voda napolni nagubano cev in
aktivira zaporni ventil, ki prepreãi dotekanje vode v stroj.
Na to okvaro vas opozori rdeãe obarvano okence
.
âe se to zgodi, poi‰ãite pomoã pri va‰em serviserju.
âe je cev prekratka in pravilna prikljuãitev ni mogoãa, jo morate nadomestiti z
ustrezno dolgo. Ustrezne cevi so vam na voljo pri poobla‰ãenih prodajalcih.
Varnostna naprava 'antitwist' (podloÏko odstranite tako, da stisnete cev in jo
zavrtite).
24
* Tovarni‰ko je naprava za mehãanje
vode nastavljena na 4 (d4), ker je ta
stopnja
najbolj primerna za veãino
uporabnikov.
NAPRAVA ZA MEHâANJE
VODE
Voda na razliãnih obmoãjih vsebuje razliãne
koliãine apnenca in mineralov.
Med pomivanjem se te snovi nabirajo na
posodi in pu‰ãajo na njih madeÏe in lise
bele barve.
Veãja kot je vsebnost teh soli v vodi, vi‰ja
je stopnja trdote vode.
Pomivalni stroj ima vgrajeno napravo za
odstranjevanje apnenca, ki jo imenujemo
mehãalnik vode. Mehãalnik vode s
pomoãjo soli za regeneracijo iz vode izloãi
apnenec oziroma vodo zmehãa, tako da je
voda primerna za pomivanje v stroju.
O trdoti vode na va‰em obmoãju se
pozanimajte pri lokalnem vodovodu.
Prilagodite nastavitev trdoti vode na va‰em
obmoãju:
POMEMBNO
Preden zaãnete ta postopek morate
VEDNO izklopiti pomivalni stroj.
1. Pritisnite na tipko "IZBIRANJE
PROGRAMA" ter obenem vklopite
pomivalni stroj s pritiskom na tipko za
"VKLOP/IZKLOP" (enkrat se oglasi
zvoãni signal).
Nastavljanje naprave za
mehãanje vode
2. Vsaj 5 sekund pritiskajte na tipko
"IZBIRANJE PROGRAMA", DOKLER
se ne oglasi zvoãni signal. Na
prikazovalniku je vidna trenutno
nastavljena stopnja mehãalca vode.
Naprava za mehãanje vode je uãinkovita
pri trdoti vode do 90°fH (francoske stopinje)
ali 50°dH (nem‰ke stopinje); na voljo je 8
nastavitev.
Navedene so v spodnji razpredelnici.
°dH
(nem‰ke)
Uporaba soli
Nastavitev
mehãalnika
vode
0
1
2
3
*4
5
6
7
°fH
(francoske)
Stopnja
Trdota vode
0-5
6-10
11-20
21-30
31-40
41-50
51-60
61-90
0-3
4-6
7-11
12-16
17-22
23-27
28-33
34-50
NE
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
d0
d1
d2
d3
d4
d5
d6
d7
3. S ponovnim pritiskom na isto tipko
nastavite ustrezno stopnjo mehãalca
vode: ob vsakem pritisku na tipko se
stopnja poveãa. Nastavitvi "d7" sledi
stopnja "d0".
4. S ponovnim pritiskom na tipko
"VKLOP/IZKLOP" ugasnite stroj, da
potrdite novo nastavitev.
OPOZORILO!
âe naletite na teÏave, izklopite
pomivalni stroj s pritiskom na tipko
za "VKLOP/IZKLOP" in zaãnite
postopek od zaãetka (1. korak).
Opozorilo za sol
POMEMBNO
Bele lise na posodi so obiãajno
najbolj zanesljiv znak, da je
zmanjkalo soli.
Ta model je opremljen z opozorilno luãko
na stikalni plo‰ãi, ki se osvetli, ko je
potrebno dodati sol v posodo za sol.
25
VáÏen˘ zákazníku, dûkujeme
ZÁRUKA
Dûkujeme Vám, Ïe jste si vybrali
domácí spotfiebiã CANDY, kvalitní
myãku nádobí, která zaruãuje vysokou
jakost, v˘borné uÏitné vlastnosti a
spolehlivost.
CANDY vyrábí i dal‰í druhy domácích
spotfiebiãÛ jako jsou automatické
praãky, praãky se su‰iãkou, kombinované
kuchyÀské
sporáky,
mikrovlnné
trouby, peãicí trouby a odsavaãe par,
chladniãky a mrazniãky.
PoÏádejte Va‰eho prodejce, aby Vás
informoval o sortimentu tûchto v˘robkÛ
dováÏen˘ch do âeské republiky.
Tento v˘robek podléhá záruãním
podmínkám, ve lhÛtách uveden˘ch v
záruãním listu jimÏ je opatfien.
Potvrzení o záruce musíte uschovat,
náleÏit˘m zpÛsobem vyplnûné, aby mohlo
b˘t pfiedloÏeno v místû autorizovaného
servisniho stfiediska, v pfiípadû nutnosti
zásahu, spoleãnû s daÀov˘n dokladem,
vydan˘m prodejcem ve chvíli nákupu.
ÚVOD
Pfieãtûte si pozornû tento návod k
pouÏití, neboÈ obsahuje dÛleÏité
pokyny pro bezpeãnou instalaci,
pouÏívání a údrÏbu a také uÏiteãné
rady k dosaÏení nejlep‰ích v˘sledkÛ pfii
pouÏívání této myãky.
Uschovejte tuto pfiíruãku pro
pfiípadné dal‰í pouÏití.
26
POPIS OVLÁDACÍCH PRVKÒ
A
B
C
D
E
F
G
Digitální displej
Tlaãítko "ODLOÎEN¯ START"
H
I
L
Tlaãítko "START"/"RESET"
(spu‰tûní/vynulování programu)
M
Kontrolky "U WASH"
Tlaãítko "U WASH"
N
Tlaãítko doplÀkov˘ch funkcí
"SMART DOOR"
Kontrolky "VOLBA
DOPL≈KOV¯CH FUNKCÍ"
O
Kontrolka Wi-Fi
Tlaãítko doplÀkov˘ch funkcí "ALL IN 1"
P
Popis programÛ
Tlaãítko "ZAPNOUT/VYPNOUT"
Tlaãítko "VOLBA PROGRAMU"
•
Kontrolka "NEDOSTATEK SOLI"
Kontrolka "NEDOSTATEK
LE·TÍCÍHO P¤ÍPRAVKU"
•
ROZMùRY
S pracovní deskou
Bez pracovní desky
60 x 85 x 60
120
59,8 x 82 x 57,3
117
·ífika x V˘‰ka x Hloubka (cm)
Hloubka s otevfien˘mi dvefimi (cm)
TECHNICKÉ ÚDAJE
16-ti dílná souprava
pro 9 osob
Min. 0,08 - Max. 0,8
NáplÀ podle evropsk˘ch norem (EN 50242)
Kapacita nádobí vãetnû hrncÛ
Tlak vody (MPa)
Ji‰tûní / Maximální pfiíkon / Pfiipojovací elektrické napûtí
Viz v˘robní ‰títek
SPOT¤EBA (hlavní programy)*
Program
Energie (kWh)
Voda (L)
2,07
21
INTENZIVNÍ
1,46
15
UNIVERZÁLNÍ
0,77
10
ECO
0,59
9
ULTRA RAPID 24'
Spotfieba energie ve vypnutém a pohotovostním reÏimu: 0,45 W / 0,45 W
* Hodnoty namûfiené v laboratofii podle Evropské normy EN 50242 (v bûÏném pouÏití jsou moÏné
rozdíly).
27
VOLBA PROGRAMÒ A
ZVLÁ·TNÍ FUNKCE
Nastavení ProgramÛ
■ Otevfiete dvífika a vloÏte nádobí.
•
Tlaãítko "U WASH"
■ Stisknûte
tlaãítko
"ZAPNOUT/
VYPNOUT"
.
Displej zobrazí dvû pomlãky.
Toto tlaãítko pomáhá mûnit intenzitu mytí
podle stupnû zneãi‰tûní nádobí tak, Ïe
mûní délku cyklu mytí a jeho teplotu.
Pro zv˘‰ení intenzity mytí stisknûte tlaãítko
(kontrolka ) nebo pro sníÏení s v˘znamn˘m
zkrácením délky stisknûte (kontrolka
).
Spojením tlaãítka se 4 základními programy
získáme 8 doplÀkov˘ch cyklÛ mytí (celkovû
12 programÛ mytí).
■ Zvolte program stisknutím
"VOLBA PROGRAMU".
tlaãítka
■ Podle potfieby
"U • WASH".
tlaãítko
stisknûte
■ Pokud si pfiejete zvolit nûkterou z
moÏností, stisknûte pfiíslu‰né tlaãítko
(rozsvítí se pfiíslu‰ná kontrolka).
DÒLEÎITÉ
Po zapnutí myãky se zobrazí poslední
nastavení.
■ Stisknûte tlaãítko "START".
Na displeji se zobrazí doba trvání
programu, pfiiãemÏ se stfiídavû mûní
zobrazení hodin a minut [Napfi.: 1 h (1
hodina) / 25 (25 minut)].
■ Pokud jsou dvífika zavfiená, po
akustickém signálu, program se spustí
automaticky. Displej zobrazí ãas
zb˘vající do konce cyklu.
"Perfect Rapid zone"
"Perfect Rapid zone" je na levé
• stranû
bubnu, kde se dvû extra mycí ramena
aktivují bûhem Rychl˘ch programÛ (Ultra
Rapid 59' a Ultra Rapid 24') a U WASH +
programÛ (Hygienické mytí, Univerzálni +,
Eco Plus) k poskytnutí extra mycí síly a
vût‰ího mnoÏství vody v této zónû.
Programy "IMPULSE"
Programy "IMPULSE" pouÏívají techniku
mytí v impulzech, které sniÏuje spotfiebu i
hluk a zlep‰uje v˘kony.
DÒLEÎITÉ
"Obãasné" fungování mycího ãerpadla
NENÍ projevem ‰patného funkce, ale
pfiedstavuje zvlá‰tní charakteristiku
impulzního mytí. Je tedy znakem
správného prÛbûhu programu.
28
PrÛbûh programu
Pfieru‰ení programu
Na displeji se bûhem programu ukáÏe
automaticky aktualizovan˘ ãas zb˘vající do
konce cyklu.
Nedoporuãujeme otevírání dvífiek bûhem
chodu program, zvlá‰tû uprostfied mytí a
pfii závûreãném oplacování teplou vodou.
Pokud tedy pfii spu‰tûném programu
otevfiete dvífika (napfi., pokud chcete pfiidat
dal‰í nádobí), myãka se automaticky
zastaví a na displeji bude blikat zb˘vající
doba do ukonãení cyklu.
Po uzavfiení dvífiek, bez zmáãknutí
jakéhokoliv tlaãítka, se cyklus znovu
spustí od okamÏiku, kdy byl pfieru‰en.
V pfiípadû pfieru‰ení proudu, myãka
nádobí uchovává pamûÈ programu ve
fázi, kdy do‰lo k pfieru‰ení a program
bude opût pokraãovat od tohoto místa,
kde byl pfieru‰en, jakmile bude
obnovena dodávka elektrické energie.
DÒLEÎITÉ
BûÏící program je moÏné pfieru‰it aniÏ
by bylo nutné otevfiít dvífika, staãí
stisknout
tlaãítko
"ZAPNOUT/
VYPNOUT". Pokud se má v takovém
pfiípadû cyklus spustit od místa, ve
kterém byl pfieru‰en, staãí opût
stisknout
tlaãítko
"ZAPNOUT/
VYPNOUT".
Konec programu
Konec programu oznámí zvukov˘ signál
(pokud není vypnut) po dobu 5 sekund,
kter˘ se 3 krát opakuje v celkové délce 30
sekund.
POZOR!
Pokud dvefie myãky otevfiete ve fázi
su‰ení, ozve se akustick˘ signál jako
upozornûní, Ïe cyklus je‰tû není
ukonãen.
DÒLEÎITÉ
Je-li aktivována funkce "SMART
DOOR", ve fázi su‰ení se dvefie
automaticky otevfiou, ale pfied
vyjmutím nádobí musíte je‰tû poãkat
na zvukov˘ signál ukonãení cyklu.
Úprava spu‰tûného programu
Pokud chcete zmûnit nebo zru‰it bûÏící
program,
postupujte
následujícím
zpÛsobem:
■ Zmáãknûte alespoÀ na 5 sekund tlaãítko
"RESET". Na displeji se zobrazí "00" a
zazní akustické signály.
Tlaãítko doplÀkov˘ch funkcí
■ Probíhající program bude zru‰en˘.
Displej zobrazí dvû pomlãky.
Tlaãítko "SMART DOOR"
(AUTOMATICKÉ OTEV¤ENÍ DVE¤Í)
■ V tomto okamÏiku je moÏné nastavit
nov˘ program.
Tato volba aktivuje speciální zafiízení, která
pootevfie dvefie o nûkolik centimetrÛ v
prÛbûhu nebo na konci cyklu su‰ení
(v závislosti na programu) zaji‰tující
pfiirozené a efektivní su‰ení nádobí.
Doba trvání zvoleného programu se
automaticky zmûní a teplota ve fázi
oplachu se optimalizuje, a tím se v˘raznû
sníÏí spotfieba energie.
POZOR!
Dfiíve, neÏ spustíte nov˘ program, je
dobré se ujistit, Ïe nebyl odstranûn
ãisticí prostfiedek; kdyby tomu tak
bylo, obnovte dávkování v pfiíslu‰né
dávkovací nádobce.
29
Otevfiení dvefií v poslední fázi su‰ení
vyuÏívá recirkulaci vzduchu k odstranûní
rizika zápachÛ.
Tlaãítko "ODLOÎEN¯ START"
Toto tlaãítko umoÏÀuje naprogramování
spu‰tûní cyklu mytí se zpoÏdûním od 1 do
23 hodin vãetnû.
DÒLEÎITÉ
Tato volba se automaticky aktivuje pfii
programu "ECO". Ale bude moÏné jej
vypnout.
Funkce "SMART DOOR" není k
dispozici v rámci programu "ULTRA
RAPID 24’ a "P¤EDMYTÍ".
Pro nastavení odloÏeného startu mytí
postupujte následujícím zpÛsobem:
■ Zmáãknûte
tlaãítko
"ODLOÎEN¯
START" (na displeji se zobrazí nápis
"00").
POZOR!
Po v˘bûru této moÏnosti nesmí nic
bránit otevfiení dvefií, ani se nesmí
dvefie silou zavírat, aby nedo‰lo k
po‰kození mechanismu.
UdrÏujte voln˘ prostor pfied dvefimi a
pfied zavfiením poãkejte, aÏ pfiestane
pracovat otevírací zafiízení.
■ Pro zv˘‰ení doby zpoÏdûní znovu
zmáãknûte tlaãítko (pfii kaÏdém
zmáãknutí se zpoÏdûní zv˘‰í o jednu
hodinu aÏ po maximálnû 23 hodin).
■ Pro spu‰tûní odpoãítávání stisknûte
tlaãítko "START".
Displej pfii spu‰tûní programu zobrazí
zb˘vající ãas.
Tlaãítko "ALL IN 1"
Tato volba umoÏÀuje pouÏití optimálních
kombinovan˘ch ãistících prostfiedkÛ "ALL
in 1" ("3 in 1" / "4 in 1" / "5 in 1", apod.).
Stisknutím tohoto tlaãítka se nastaven˘
program mytí zmûní tak, aby kombinované
ãistící prostfiedky uvolnily své nejlep‰í
úãinky (kromû toho se deaktivují kontrolky
nedostatku soli a le‰tidla).
OdloÏen˘ start a zvolen˘ program se
vynuluje (displej a kontrolky zhasnou).
Pokud chcete vynulovat odloÏen˘ start,
postupujte následujícím zpÛsobem:
■ Tlaãítko "RESET" podrÏte stisknuté po
dobu nejménû 5 sekund. Na displeji se
zobrazí "00" a zazní akustické signály.
POZOR!
Po volbû této funkce, zÛstane funkce
aktivní (po rozsvícení odpovídající
kontrolky) i pfii následujících mycích
programech a bude moci b˘t odpojena
(po vypnutí pfiíslu‰né kontrolky) pouze
po opûtovném stisku tlaãítka.
■ OdloÏen˘ start a zvolen˘ program se
anulují. Displej zobrazí dvû pomlãky.
■ Poté, pokud chcete myãku spustit, je
nutné znovu nastavit poÏadovan˘
program a eventuálnû tlaãítky zvolit
doplÀkové funkce tak, jak je uvedeno v
odstavci "NASTAVENÍ PROGRAMÒ".
DÒLEÎITÉ
Tato volba se doporuãuje zejména pfii
pouÏití rychloprogramu (ULTRA
RAPID 24’), jehoÏ trvání bude
prodlouÏeno o cca 15 minut, aby
kombinované
ãistící
prostfiedky
uvolnily své nejlep‰í úãinky.
30
Vypnutí funkce zvukové signalizace
KONCE PROGRAMU
UloÏení naposledy pouÏitého
programu
UloÏení naposledy pouÏitého programu
mÛÏete provést následovnû:
Funkce zvukové signalizace konce
programu mÛÏe b˘t vypnuta následujícím
zpÛsobem:
DÒLEÎITÉ
Následující postup zaãnûte VÎDY
pfii vypnuté myãce.
DÒLEÎITÉ
Následující postup zaãnûte VÎDY
pfii vypnuté myãce.
1. Stisknûte tlaãítko "VOLBA PROGRAMU"
a zároveÀ zapnûte myãku nádobí stisknutím
tlaãítka "ZAPNOUT/VYPNOUT" (usly‰íte
krátk˘ zvukov˘ signál).
1. Stisknûte tlaãítko "VOLBA PROGRAMU"
a zároveÀ zapnûte myãku nádobí stisknutím
tlaãítka "ZAPNOUT/VYPNOUT" (usly‰íte
krátk˘ zvukov˘ signál).
2. Stisknûte a drÏte tlaãítko "VOLBA
PROGRAMU" nejménû po dobu 30
sekund (bûhem této doby zazní 3
akustické signály).
2. Stisknûte a drÏte tlaãítko "VOLBA
PROGRAMU" nejménû po dobu 15
sekund (bûhem této doby zaznûjí 2
zvukové signály).
3. Uvolnûte tlaãítko po zaznûní T¤ETÍHO
akustického signálu ("A0" se zobrazí na
displej pro indikaci zru‰ení uloÏení).
3. Tlaãítko uvolníte v momentu, kdyÏ
usly‰íte druh˘ zvukov˘ signál (na
displeji se zobrazí "b1", coÏ znaãí, Ïe
zvonûní je aktivní).
4. Stisknûte opet stejné tlaãítko (na displeji
se zobrazí "A1" pro indikaci, Ïe uloÏení
je zapnuté).
4. Opût stisknûte stejné tlaãítko (zobrazí se
"b0" coÏ znaãí, Ïe zvonûní je neaktivní).
5. Vypnûte myãku nádobí stisknutím
tlaãítka "ZAPNOUT/VYPNOUT", ãímÏ
uvedete do ãinnosti nové nastavení.
K deaktivaci uloÏení proveìte stejn˘
proces.
5. Vypnûte myãku nádobí stisknutím
tlaãítka "ZAPNOUT/VYPNOUT", ãímÏ
uvedete do ãinnosti nové nastavení.
DÒLEÎITÉ
Tato myãka nádobí je vybavena
bezpeãnostním
zafiízením
proti
pfieteãení, které v pfiípadû poruchy
vypou‰tí pfiebyteãnou vodu.
K opûtovné aktivaci zvonûní postupujte
stejn˘m zpÛsobem.
POZOR!
Aby nedo‰lo k neoãekávanému
spu‰tûní
funkce
pojistky
proti
pfieteãení doporuãujeme Vám, abyste
neh˘bali a nenaklánûli myãku nádobí
bûhem chodu.
V pfiípadû, Ïe je nutné s myãkou
pohnout, nebo ji naklonit, zkontrolujte
nejdfiíve, zda je ukonãen mycí cyklus a
ve vanû myãky nezÛstala Ïádná voda.
31
Myãka mÛÏe na displeji signalizovat celou fiadu funkãních závad.
AUTOMATICKÁ SIGNALIZACE ZÁVAD
ZÁVADA
Na displeji se zobrazí E2
spolu s krátk˘m akustick˘m
signálem.
Na displeji se zobrazí E3
spolu s akustick˘m signálem.
P¤ÍâINA
Chybí voda (je uzavfien˘ pfiívod
vody).
Spotfiebiã nemÛÏe vypustit vodu z
mycí vany.
ODSTRANùNÍ
Vypnûte myãku, otevfiete kohout pfiívodu vody a znovu nastavte cyklus
mytí.
Zkontrolujte, zda není zalomená
hadice v˘pusti vody, zda není
ucpan˘ sifon, anebo zda nejsou
ucpány filtry.
Pokud závada pfietrvává, obraÈte se
na autorizovan˘ servis.
Na displeji se zobrazí E4
spolu s akustick˘m signálem.
Vytéká voda.
Zkontrolujte, zda není zalomená
hadice v˘pusti vody, zda není
ucpan˘ sifon, anebo zda nejsou
ucpány filtry.
Pokud závada pfietrvává, obraÈte se
na autorizovan˘ servis.
E7, Ef
Na displeji se zobrazí E5, E6,
nebo EL s krátk˘m
akustick˘m signálem.
Závada elektronického fiízení.
Je nutno se obrátit na autorizovan˘
servis.
Na displeji se zobrazí E8
nebo Ei s krátk˘m akustick˘m
signálem.
Topné tûleso ohfievu vody nefunguje
správnû, anebo je ucpan˘ filtr.
Oãistûte filtr.
Pokud závada pfietrvává, obraÈte se
na autorizovan˘ servis.
32
SMART Fi
WI-FI PARAMETRY
Tento pfiístroj je vybaven SMART Fi
technologií, která vám umoÏní pfiístroj ovládat
na dálku pfies aplikaci, a to díky funkci
Wi-Fi.
Parametr
Wi-Fi standard
Specifikace
802.11 b/g/n
Registrace pfiístroje (v aplikaci)
Rozsah
frekvencí
■ Stáhnûte aplikaci Candy simply-Fi na
Va‰em zafiízení.
Maximální
rychlost pfienosu
Aplikace Candy simply-Fi je dostupná
pro zafiízení se systémem Android a
iOS, a to jak pro tablety i pro
smartphony.
2,412 GHz. - 2,484 GHz.
802.11b (11Mbps)
+18,5 ± 2 dBm
802.11g (54Mbps)
+16 ± 2 dBm
802.11n (HT20, MCS7)
+14 ± 2 dBm
Získejte v‰echny podrobnosti o
funkcích SMART Fi procházením
aplikace v reÏimu DEMO.
Minimální
pfiijímací citlivost
802.11b (11Mbps)
-93 dBm
802.11g (54Mbps)
-85 dBm
■ Otevfiete aplikaci, vytvofite profil uÏivatele
a zaregistrujte pfiístroj podle pokynÛ na
displeji zafiízení nebo pomocí "Rychlého
prÛvodce" pfiiloÏeného u Va‰eho
pfiístroje.
802.11n (HT20, MCS7)
-82 dBm
Tímto spoleãnost Candy Hoover Group
Srl prohla‰uje, Ïe zafiízení oznaãené
Ovládání na dálku (pfies aplikaci)
symbolem
splÀují základní poÏadavky
Smûrnice 2014/53/EU. Chcete-li obdrÏet
kopii prohlá‰ení o shodû, obraÈte se na
v˘robce na: www.candy-group.com
■ Jakmile je myãka registrována v aplikaci,
pokaÏdé kdyÏ ji chcete ovládat na dálku
pfies aplikaci, musíte nejprve vloÏit
nádobí, mycí prostfiedek a zavfiít dvífika.
Zapnûte spotfiebiã, vyberte program
"P0" a stisknûte tlaãítko START/RESET;
od tohoto okamÏiku ji mÛÏete ovládat
pomocí pfiíkazÛ v aplikaci.
33
TABULKA MYCÍCH PROGRAMÒ
Mytí s pfiedmytím
Pro programy s pfiedmytím doporuãujeme pfiidat dal‰í dávku ãistícího prostfiedku (max. 10 g)
pfiímo do myãky.
Popis programu
Programu
= je program, kter˘ vám umoÏÀuje zpfiístupnûní funkcí SMART Fi
Hygienické mytí Cyklus s aktibakteriálním úãinkem, vhodn˘ k mytí
a dezinfekci nádobí (s odoln˘mi usazeninami),
75°C
kojeneck˘ch láhví, apod.
Intenzivní
75°C
Vhodné pfii mytí hrncÛ a ve‰kerého dal‰ího
nádobí, silnû zneãi‰tûného.
Intenzivní &
Rychl˘ 65°C
Vhodn˘ k rychlému mytí silnû zneãi‰tûného
nádobí.
Univerzální+
70°C
Vhodn˘ k mytí kaÏdodenního nádobí. Dvû
závûreãné fáze oplachování zaruãí vysokou
úroveÀ ãistoty a hygieny.
Univerzální
60°C
Vhodné k mytí nádobí a hrncÛ normálnû
zneãi‰tûn˘ch.
Denní
55°C
Rychl˘ cyklus pro bûÏnû zneãi‰tûné nádobí,
vhodn˘ k ãastému mytí a bûÏné mnoÏství
nádobí.
Jemné mytí
45°C
Program pfii stfiední teplotû pro mytí bûÏnû
zneãi‰tûného nádobí a nádobí pfii pouÏití ãistících
prostfiedkÛ s obsahem enzymÛ.
Program pro bûÏnû zneãi‰tûné nádobí (nejúãinûj‰í z
hlediska spotfieby vody a energie).
Program dle normy EN 50242.
Vhodné k mytí nádobí kfiehkého, dekoratívního a
skla. Tento program je vhodn˘ také pro denní mytí
nádobí málo zneãi‰tûného, s v˘jimkou hrncÛ.
Ultra Rapid 59'
65°C
Vhodné ke kaÏdodennímu mytí, ihned po pouÏití
nádobí a hrncÛ bûÏnû zneãi‰tûn˘ch (MAX 8 poklic).
Ultra Rapid 24'
50°C
Rychlé mytí pro nádobí, které bude um˘váno
ihned po jídle. NáplÀ myãky soupravou pro 6
osob.
Pfiedmytí
Krátké studené pfiedmytí nádobí pouÏitého ráno
nebo v poledne, pokud chceme odloÏit mytí plné
náplnû aÏ na veãer.
Eco Plus
55°C
Eco
45°C
34
N/A = NASTAVENÍ FUNKCE NENÍ MOÎNÉ
*
•••••
•••••
•••••
••••
••••
••••
••••
•••••
••••
•••••
••••
•
35
5
Tlaãítka pro
speciální funkce
75°C
140 ANO ANO ANO
75°C
130 ANO ANO ANO
65°C
85
70°C
125 ANO ANO ANO
60°C
120 ANO ANO ANO
55°C
80 ANO ANO ANO
55°C
190 ANO ANO ANO
45°C
170 ANO ANO ANO
45°C
85
ANO ANO ANO
65°C
59
ANO ANO ANO
50°C
24 ANO N/A ANO
ANO ANO ANO
P¤I NAPOU·TùNÍ HORKÉ VODY JE BùHEM CHODU PROGRAMU AUTOMATICKY ZOBRAZOVÁN NA DISPLEJI âAS ZB¯VAJÍCÍ
DO KONCE MYCÍHO CYKLU.
= "Perfect Rapid zóne" zapnutá
= Programy “IMPULSE”
ANO N/A
Tlaãítko "ALL IN 1"
Tlaãítko "SMART DOOR"
PrÛm.doba
programu
v min.
Tlaãítko "ODLOÎEN¯
START"
*
PrÛbûh mycího programu
Pfii studené vodû
15°C
(tolerance ±10%)
Hork˘ oplach s
pfiídavkem le‰tidla
Druh˘ studen˘ oplach
První studen˘ oplach
Hlavní mytí
Studené pfiedmytí
Horké pfiedmytí
Kontrola soli v
zásobníku
Kontrola le‰ticího
prostfiedku
Vyãi‰tûní filtrÛ
Mycí prostfiedek pro
hlavní mytí
Mycí prostfiedek
pro pfiedmytí
Provedení kontroly
AQUASTOP - SYSTÉM ZABLOKOVÁNÍ P¤ÍVODU VODY
Pfiívodní hadice vody je vybavena bezpeãnostním zafiízením, které v pfiípadû
po‰kození pfiívodní hadice zablokuje pfiívod vody. Toto je signalizováno ãervenou
znaãkou, která je viditelná v okénku
.
V takovémto pfiípadû musí b˘t pfiívodní hadice bezpodmíneãnû vymûnûna.
Pokud pfiívodní hadice nemá dostateãnou délku pro správné pfiipojení, musí
b˘t vymûnûna za jinou o odpovídající délce. Pfiívodní hadici vody poÏadujte po
autorizovaném servisním stfiedisku.
Blokovací zafiízení proti od‰roubování (pro od‰roubování zmáãknûte objímku).
36
ZA¤ÍZENÍ
VODY
NA
ZMùKâOVÁNÍ
* Zmûkãovací zafiízení je ve v˘robû
nastaveno na 4. stupeÀ (d4), coÏ
vyhovuje
poÏadavkÛm
vût‰iny
uÏivatelÛ.
V závislosti na zdroji obsahuje voda rÛzné
mnoÏství vápence a minerálÛ, které se
usazují na nádobí a zanechávají na jeho
povrchu bílé skvrny a ‰mouhy. Jak vysoká
je pfiítomnost tûchto minerálÛ ve vodû, tak
velká je její tvrdost. Myãky nádobí jsou
vybaveny zafiízením pro zmûkãování vody,
které vyÏadují ke své regeneraci speciální
sÛl. Takto zmûkãená voda je pak v myãce
pouÏívána pro mytí nádobí.
StupeÀ tvrdosti vody Vám sdûlí spoleãnost,
která zaji‰Èuje její dodávku nebo si ji
mÛÏete nechat zmûfiit.
Podle toho, do které kategorie tvrdosti
patfií va‰e voda, nastavte hodnotu jejího
zmûkãování následujícím zpÛsobem:
DÒLEÎITÉ
Následující postup zaãnûte VÎDY
pfii vypnuté myãce.
1. Stisknûte tlaãítko "VOLBA PROGRAMU"
a zároveÀ zapnûte myãku nádobí stisknutím
tlaãítka "ZAPNOUT/VYPNOUT" (usly‰íte
krátk˘ zvukov˘ signál).
Nastavení zmûkãovaãe vody
Zmûkãovaã vody je schopen upravovat
vodu o tvrdosti do 90°fH (francouzská
stupnice) nebo 50°dH (nûmecká stupnice
tvrdosti vody) v 8 nastaviteln˘ch stupních.
2. Stisknûte a drÏte tlaãítko "VOLBA
PROGRAMU" nejménû po dobu 5
sekund a pusÈte jej aÏ tehdy, kdyÏ
usly‰íte zvukov˘ signál. Na displeji se
zobrazí úroveÀ nastaveného odvápnûní
vody.
0-3
4-6
7-11
12-16
17-22
23-27
28-33
34-50
Nastavení
zmûkãovaãe
vody
0-5
6-10
11-20
21-30
31-40
41-50
51-60
61-90
PouÏití
regeneraãní
soli
°dH
(nûmecká
stupnice)
0
1
2
3
*4
5
6
7
Tvrdost
vody
°fH
(fran.
stupnice)
ÚroveÀ
tvrdosti
Nastavení je uvedeno v následující tabulce.
NE
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
d0
d1
d2
d3
d4
d5
d6
d7
3. Opût stisknûte stejné tlaãítko a zvolte si
úroveÀ odvápnûní vody, kterou
poÏadujete: kaÏd˘m stisknutím tlaãítka
se zv˘‰í hodnota o jeden stupeÀ. Po
dosaÏení hodnoty "d7" ukazovatel
pfieskoãí na úroveÀ "d0".
4. Vypnûte myãku nádobí stisknutím
tlaãítka "ZAPNOUT/VYPNOUT", ãímÏ
uvedete do ãinnosti nové nastavení.
POZOR!
Pokud byste z jakéhokoliv dÛvodu
nedokázali
dokonãit
postup,
vypnûte myãku stisknutím tlaãítka
"ZAPNOUT/VYPNOUT" a zaãnûte od
zaãátku (BOD 1).
Indikátor náplnû soli
DÒLEÎITÉ
Objeví-li se na nádobí bílé skvrny, je
to obecnû dÛkaz toho, Ïe do
zásobníku musí b˘t doplnûna sÛl.
Tento model myãky je vybaven kontrolkou
na ovládacím panelu, která se rozsvítí,
pokud je nutno provést doplnûní soli.
37
âestitamo!
JAMSTVO
Zahvaljujemo Vam ‰to ste izabrali
Candy kuçanski uredjaj; kvalitetnu
perilicu sudja koja jamãi visoku
uãinkovitost i pouzdanost.
Candy proizvodi vrlo ‰iroki asortiman
kuçanskih uredjaja: perilice rublja,
perilice/su‰ilice
rublja,
‰tednjake,
mikrovalne peçnice, ugradne peçnice
i ploãe za kuhanje, hladnjake i ledenice.
TraÏite od svog prodavaãa najnoviji i
cjeloviti katalog Candy proizvoda.
Prilikom kupnje uredjaja prodavaã Vam
mora izdati
ispunjeni i potvrdjeni
jamstveni list.
Na poledjini jamstvenog lista nalazi se
popis i adrese servisera koji su
ovla‰jteni popravljati Candy uredjaje u
jamstvenom roku.
Molimo da paÏljivo proãitate upute
sadrÏane u ovoj knjiÏici. Oni çe Vam
pruÏiti vaÏne podatke ne samo glede
sigurnog postavljanja, kori‰tenja i
odrÏavanja perilice, veç i kako postiçi
najbolje rezultate u svakodnevnom
rukovanju perilicom sudja.
âuvajte paÏljivo ovu knjiÏicu, jer çe
Vam ubuduçe jo‰ trebati.
38
OPIS UPRAVLJAâKE PLOâE
A
Tipka "UKLJUâENO/ISKLJUâENO"
H
Digitalni ekran
B
Tipka "IZBOR PROGRAMA"
I
Svjetlo "SOL PRAZNA"
C
Tipka "ODGODA POâETKA
PRANJA"
L
Svjetla "RAZINA SREDSTVA
ZA SJAJ"
D
Tipka "START"/"RESET"
(pokretanje/poni‰tavanje programa)
M
Svjetla "U WASH"
E
N
Svjetla "IZBARANA OPCIJA"
Tipka "U WASH"
F
O
Svjetlo Wi-Fi
Opcijska tipka "SMART DOOR"
G
P
Vodiã kroz programe
Opcijska tipka "ALL IN 1"
•
•
DIMENZIJE PERILICE
Sa radnom ploãom
Bez radne ploãe
60 x 85 x 60
120
59,8 x 82 x 57,3
117
·irina x Visina x Dubina (cm)
Dubina sa otvorenim vratima (cm)
TEHNIâKI PODACI
16
dla 9 osoba
Min. 0,08 - Max. 0,8
Broj kompleta za pranje prema normi EN 50242
Broj kompleta za pranje sa tavama i tanjurima
Pritisak vode (MPa)
Snaga osiguraãa / Maksimalna prikljuãna snaga / Napon
Pogledati natpisnu ploãicu
POTRO·NJA (najãe‰çe kori‰teni programi)*
Program
El. energija (kWh)
Voda (L)
2,07
21
1,46
15
0,77
10
0,59
9
Potro‰nja uga‰en / ukljuãen uredjaj: 0,45 W / 0,45 W
* Vrijednosti mjerene u laboratoriju prema Europskoj normi EN 50242 (razlike su moguçe u dnevnoj
upotrebi).
INTENZIVNI
UNIVERZALNI
ECO
ULTRA RAPID 24'
39
IZBOR PROGRAMA I POSEBNE
FUNKCIJE
Namje‰tanje programa
■ Otvorite vrata i stavite prljavo sudje u
unutra‰njost uredjaja.
•
Tipka "U WASH"
■ Pritisnite tipku "UKLJUâENO/ISKLJUâENO"
Display prikazuje dvije linije.
Ova tipka omoguçuje promjenu intenziteta
pranja, zavisno o tome koliko je posudje
prljavo.
Pritisnite tipku da poveçate intenzitet
pranja (svjetlosni indikator ) ili da smanjite
intenzitet pranja i osjetno skratite vrijeme
pranja (svjetlosni indikator
).
Kombinacijom te tipke i 4 glavna programa
pranja omoguçeno vam je 8 dodatnih ciklusa
pranja (sveukupno ostvarujete 12 programa
pranja).
■ Odaberite program pristiskom na tipku
"IZBOR PROGRAMA".
■ Ako Ïelite, pritisnite tipku "U •WASH".
■ Ako Ïelite odabrati neku od opcija
pranja, pritisnite odgovarajuçu tipku
(ukljuãit çe se svjetlosni indikator).
ZNAâAJNO
Kada se perilica posudja ukljuãi,
prikazane
su
zadnje
kori‰tene
postavke.
■ Pritisnite tipku "START".
Trajanje programa biti çe prikazano na
ekranu slijedeçim redoslijedom: sati i minute
[npr: 1 h (1 sat) / 25 (25 minuta)].
■ Nakon ‰to se vrata perilice zatvore i nakon
‰to se oglasi zvuãni signal, program
pranja çe se automatski pokrenuti. Na
displayu çe biti prikazano vrijeme
preostalo do kraja ciklusa.
"Perfect Rapid zone"
UNUTAR jedne minute nakon ‰to
program zapoãne s radom, moguçe je
odabrati drugi program tako da
pritisnete
tipku
za
"IZBOR
PROGRAMA" (takodjer je moguçe
mijenjati postavke tipke "U •WASH").
"Perfect Rapid zone" (intenzivna zona
brzog pranja) nalazi se na lijevoj strani
kade perilice posudja, gdje çe se aktivirati
dvije dodatne mlaznice za raspr‰ivanje
vode tijekom brzih (ULTRA RAPID 59' i
ULTRA RAPID 24') i U •WASH + programa
(Higijenski, Univerzalni + i Eco Plus)
kako bi omoguçile dodatno ispiranje u tom
dijelu.
"IMPULSE" programi
"IMPULSE" programi koriste impulsivnu
tehnologiju
pranja,
koja
smanjuje
potro‰nju, radnu buku i poveçava uãinak
pranja.
ZNAâAJNO
"Isprekidan" naãin rada pumpe NE
MORA znaãiti da se radi o kvaru, to je
karakteristika impulsivnog pranja i
mora se uzeti u obzir kao uobiãajeni
rad ovog programa.
40
.
Prekid program
Rad programa
Otvaranje vrata nije preporuãljivo kada je
program u radu a posebno tijekom glavnog
pranja i faze zavr‰nog vruçeg ispiranja.
Medjutim, ako se vrata perilice otvore dok
je program u radu (npr. zbog stavljanja
novog sudja), perilica çe se automatski
zaustaviti a na ekranu çe treptati preostalo
vrijeme do kraja ciklusa pranja.
Zatvorite vrata, bez pritiska na bilo koju
tipku. Ciklus pranja çe se pokrenuti s
mjesta na kojem je bio zaustavljen.
Dok je program u radu, na displayu je
prikazano vrijeme preostalo do kraja
ciklusa, koje se automatski aÏurira.
Ako dodje do bilo kakvog prekida
elektriãnog napajanja dok perilica sudja
radi, izabrani program pohranit çe se u
posebnu memoriju a kada dodje do
povratka elektriãne energije, program
pranja çe se nastaviti s mjesta na kojem
je bio prekinut.
ZNAâAJNO
Program koji je u radu moÏe
biti prekinut i bez da se otvore
vrata
tako da se pritisne tipka
"UKLJUâENO/ISKLJUâENO".
U takvom sluãaju, za ponovno
pokretanje prekinutog program
pranja, jednostavno opet pritisnite
tipku "UKLJUâENO/ISKLJUâENO" i
program çe se pokrenuti s mjesta na
kojem je bio zaustavljen.
Kraj programa pranja
Zavr‰etak programa oznaãit çe zvuãni
signal (ako nije iskljuãen) u trajanju od 5
sekundi, uz ponavljanje tri puta svakih 30
sekundi.
UPOZORENJE!
Ako otvorite vrata perilice tijekom
ciklusa su‰enje, glasan zvuãni signal
opomenut çe vas da ciklus su‰enje
nije zavr‰en.
ZNAâAJNO
Ako je ukljuãena "SMART DOOR"
funkcija, tijekom faze su‰enja vrata çe
se automatski otvoriti te çete morati
priãekati zavr‰etak programa prije
spremanja posudja.
Mijenjanje programa koji je u
radu
Da promijenite ili poni‰tite program koji je u
radu postupite kako slijedi:
■ Na 5 sekundi drÏite pritisnutom tipku
"RESET". "00" se pojavljuje na ekranu I
oglasiçe se zvuãni signal.
Tipke opcija
■ Program koji je u radu biti çe poni‰ten.
Display prikazuje dvije linije.
Tipka "SMART DOOR"
(AUTOMATSKO OTVARANJE VRATA)
■ Od te toãke moÏe se namjestiti novi
program pranja.
Ova funkcija aktivira poseban mehanizam
koji otvara vrata za par centimetara tijekom
ili na zavr‰etku faze su‰enja (ovisno o
programu) kako bi se osigurao prirodan
protok zraka i uãinkovito su‰enje posudja.
Trajanje odabranog programa se automatski
mijenja, za optimizaciju temperature
tijekom faze ispiranja, kako bi se znaãajno
UPOZORENJE!
Prije nego pokrenete novi program,
treba provjeriti da li je u spremniku
ostalo deterdÏenta. Ako je potrebno,
napunite spremnik za deterdÏent.
41
Otvaranje vrata u posljednoj fazi su‰enja
omoguçuje protok zraka te uklanjanje
neugodnih mirisa.
Tipka "ODGODA POâETKA
PRANJA"
Ovom tipkom moÏe se podesiti vrijeme
pokretanja perilice, odgoda poãetka pranja
moÏe se podesiti za 1 do 23 sata.
ZNAâAJNO
Ova funkcija se automatski aktivira
kod "ECO" programa, ali moÏete je
iskljuãiti.
"SMART DOOR" funkcija nije dostupna
kod "ULTRA RAPID 24'" programa i
"PRETPRANJE".
Da podesite vrijeme odgode poãetka
pranja, postupite kako slijedi:
■ Pritisnite tipku za "ODGODU POâETKA
PRANJA" ("00" prikazat çe se na ekranu).
UPOZORENJE!
S aktiviranom "SMART DOOR"
funkcijom, ne smijete onemoguçiti
otvaranje ili prisilno zatvoriti vrata
kako ne biste o‰tetili mehanizam.
Ostavite slobodan prostor ispred
vrata i prije zatvaranja, priãekajte
aktivaciju mehanizma za automatsko
otvaranje.
■ Ponovno pritisnite tipku da poveçate
odgodu u satima (svakim pritiskom na
tipku poveãat çete odgodu za 1 sat,
najvi‰e do 23 sata).
■ Da pokrenete odbrojavanje vremena,
pritisnite tipku "START".
Na display je prikazano vrijeme preostalo od
poãetka programa.
Tipka "ALL IN 1"
Kada odbrojavanje zavr‰i, program pranja
çe se automatski pokrenuti a duljina
odabranog ciklusa pranja prikazat çe se na
ekranu.
Ova opcija pobolj‰ava kori‰tenje kombiniranih
deterdÏenata "SVE U 1" ("3 U 1"/"4 U 1"/
"5 U 1", itd.).
Pritiskom na ovu tipku, odabrani program
se prilagodjava kako bi s kombiniranim
deterdÏentima postigao najbolji radni
uãinak (pri tome su svjetlosni pokazatelji za
razinu soli i sredstva za sjaj iskljuãeni).
Da poni‰tite odgodu poãetka pranja,
postupite kako slijedi:
■ DrÏite pritisnutom tipku "RESET"
najmanje 5 sekundi. "00" se pojavljuje
na ekranu I oglasiçe se zvuãni signal.
UPOZORENJE!
Nakon ‰to se odabrali ovu moguçnost
ona ostaje aktivna (ukljuãen je
odgovarajuçi svjetlosni pokazatelj)
sve dok je ne iskljuãite, tako da tipku
pritisnite jo‰ jednom (odgovarajuçi
svjetlosni pokazatelj çe se iskljuãiti).
■ Postavke za odgodu poãetka pranja i
odabrani program pranja biti çe poni‰tene.
Display prikazuje dvije linije.
■ Od te toãke, svaki novi program i opcije
moraju biti ponovno pode‰eni a novi
program biti çe prikazan o odjeljku
"NAMJE·TANJE PROGRAMA".
ZNAâAJNO
Ova se opcijska tipka preporuãuje
kada korsitite program ULTRA RAPID
24’, ciklus pranja çe se produÏiti
otprilike 15 minuta kako bi dobili bolji
uãinak tableta.
42
Kori‰tenje zadnjeg kori‰tenog
programa
Iskljuãenje zvuãnog signala za
KRAJ PROGRAMA
Spremanje zadnje kori‰tenog programa
moÏe se omoguçiti na slijedeçi naãin:
Zvuãni signal za kraj programa moÏe se
iskljuãiti i to kako slijedi:
ZNAâAJNO
Perilica posudja prije ovog postupka
UVIJEK mora biti iskljuãena.
ZNAâAJNO
Perilica posudja prije ovog postupka
UVIJEK mora biti iskljuãena.
1. DrÏite pritisnutom tipku za "IZBOR
PROGRAMA" i istovremeno ukljuãite
perilicu posudja pritiskom na tipku
"UKLJUâENO/ISKLJUâENO", na kratko
çe se jedanput ukljuãiti zvuãni signal.
1. DrÏite pritisnutom tipku za "IZBOR
PROGRAMA" i istovremeno ukljuãite
perilicu posudja pritiskom na tipku
"UKLJUâENO/ISKLJUâENO", na kratko
çe se jedanput ukljuãiti zvuãni signal.
2. I nadalje, a najmanje 30 sekundi
drÏite pritisnutom tipku za "IZBOR
PROGRAMA" (tijekom tog vremena,
oglasiçe se 3 zvuãna signala).
2. I nadalje, a najmanje 15 sekundi
drÏite pritisnutom tipku za "IZBOR
PROGRAMA" (tijekom tog vremena u 2
navrata ukljuãit çe se zvuãni signal).
3. Otpustite tipku kada se oglasi TREåI
zvuãni signal ("A0" çe se pojaviti na
displayu kao pokazatelj da je memorija
iskljuãena).
4. Pritisnite opet istu tipku ("A1" çe se
pojaviti na displayu kao pokazatelj da je
memorija ukljuãena).
3. Otpustite tipku nakon ‰to se ukljuãi drugi
zvuãni signal (oznaka "b1" pojavit çe na
ekranu da prikaÏe da je zvuãni signal
ukljuãen).
5. Iskljuãite perilicu posudja pritiskom na
tipku "UKLJUâENO/ISKLJUâENO" da
potvrdite nove postavke.
4. Ponovno pritisnite istu tipku (oznaka
"b0" pojavit çe na ekranu da prikaÏe da
je zvuãni signal iskljuãen).
Za deaktivaciju memorije, slijedite istu
procedure.
5. Iskljuãite perilicu posudja pritiskom na
tipku "UKLJUâENO/ISKLJUâENO" da
potvrdite nove postavke.
ZNAâAJNO
Ova perilica sudja je opremljena
sigurnosnim antipoplavnim uredjajem
koji çe ako se takav problem pojavi
automatski isprazniti svaku pretjeranu
koliãinu vode.
Da ponovno ukljuãite zvuãni signal, ponovite
isti postupak.
UPOZORENJE!
Da osigurate ispravan rad sigurnosnog
antipoplavnog uredjaja, preporuãujemo
da perilicu sudja ne pomiçete ili
naginjete tijekom rada.
Ako je perilicu sudja potrebno pomaknuti
ili nagnuti, budite sigurni da je ciklus
pranja zavr‰en i da u unutarnjosti
perilice nema vode.
43
SMART Fi
PARAMETRI ZA BEÎIâNO
SPAJANJE
Ovaj uredjaj opremljen je SMART Fi
tehnologijom koja omoguçuje upravljanje
na daljinu putem aplikacije, zahvaljujuçi
Wi-Fi funkciji.
Parametar
BeÏiãni
standard
Registracija uredjaja (u aplikaciji)
■ Preuzmite Candy simply-Fi aplikaciju
na svoj smartphone.
Frekventni
opseg
Candy simply-Fi aplikacija dostupna
je za tablete i smartphone s Android i
iOS operativnim sustavima.
Tehniãki uvjeti
802.11 b/g/n
2,412 GHz. - 2,484 GHz.
802.11b (11Mbps)
+18,5 ± 2 dBm
Maksimalna
snaga
oda‰iljanja
Isprobajte sve SMART Fi funkcije
kori‰tenjem DEMO (probne) verzije
aplikacije.
802.11g (54Mbps)
+16 ± 2 dBm
802.11n (HT20, MCS7)
+14 ± 2 dBm
802.11b (11Mbps)
-93 dBm
■ Otvorite aplikaciju, kreirajte korisniãki
raãun i registrirajte uredjaj prateçi upute
na smartphonu ili "Kratke Upute"
priloÏen uz perilicu rublja.
Minimalna
osjetljivost
prijema
802.11g (54Mbps)
-85 dBm
802.11n (HT20, MCS7)
-82 dBm
Aktivacija daljinskog upravljanja
(putem aplikacije)
Uz navedeno, Candy Hoover Group
Srl, izjavljuje da je uredjaj s oznakom
■ Nakon spajanja uredjaja, kada perilicom
posudja
Ïelite
upravljati
putem
aplikacije, prvo stavite posudje i
deterdÏent te zatvorite vrata. Ukljuãite
uredjaj, odaberite "P0" program i
pritisnite START/PAUSE tipku; nakon
toga perilicom posudja moÏete upravljati
putem naredbi aplikacije.
u skladu s osnovnim zahtjevima
Direktive 2014/53/EU.
Za kopiju izjave o sukladnosti, kontaktirajte
proizvodjaãa na:
www.candy-group.com
45
Ova perilica rublja moÏe na ekranu prikazati skupinu gre‰aka u radu.
AUTOMATSKI PRIKAZANE GRE·KE U RADU
GRE·KA
UZROK
RJE·ENJE
Prikaz oznake E2 na
ekranu i zvuãni ekran.
Nema vode (dovod vode zatvoren).
Iskljuãite perilicu, otvorite dovod
vode i ponovno pokrenite program.
Prikaz oznake E3 na
ekranu i zvuãni ekran.
Perilica ne ispu‰ta vodu.
Provjerite da odvodna cijev nije
savinuta ili da filtar ili sifon nisu
zaãepljeni,
ako se problem nastavlja, obratite
se ovla‰tenom servisu.
Prikaz oznake E4 na
ekranu i zvuãni ekran.
Istjecanje vode.
Provjerite da odvodna cijev nije
savinuta ili da filtar ili sifon nisu
zaãepljeni,
ako se problem nastavlja, obratite
se ovla‰tenom servisu.
Prikaz oznake E5, E6, E7, Ef i
na ekranu i zvuãni ekran.
Gre‰ka na elektronskoj kontroli.
Obratite se ovla‰tenom servisu.
Prikaz oznaka E8 i E1 na
ekranu i zvuãni ekran.
Grijaã vode ne radi ispravno ili je
zaãepljen filtar.
Oãistite filtar,
ako se problem nastavlja, obratite
se ovla‰tenom servisu.
EL
44
ODABIR PROGRAMA
Pranje s predpranjem
Za programe pranja s predpranjem, preporuãljivo je dodati jo‰ deterdÏenta (max. 10 g) izravno
u perilicu.
Opis
Program
= program koji omoguçuje pristup SMART Fi funkcijama.
Higijenski
75°C
Antibakterijski ciklus, namijenjen je za pranje i
sterilizaciju posudja (samo jako prljavog) , djeãjih
boãica itd.
Intenzivni
75°C
Prikladan za pranje tava i ostalog jako zaprljanih
sudja.
Pojaãan &
SnaÏan 65°C
Namijenjen je brzom pranju jako prljavog posudja.
Univerzalni+
70°C
Namijenjen je svakodnevnom pranju posudja.
Dva zavr‰na ispiranja osiguravaju visoku razinu
higijene i ãistoçe.
Univerzalni
60°C
Svakodnevni
55°C
Eco Plus
55°C
Eco
45°C
Prikladan za pranje uobiãajeno zaprljanog sudja.
Brzi ciklus pranja, za “uobiãajeno” prljavo posudje
- namijenjen je ãestom pranju s standardno
napunjenom perilicom.
Program pranja na srednjoj temperaturu,
namijenjen je pranju “uobiãajeno” prljavih posuda i
tava, koristi deterdÏente koji sadrÏe enzime.
Program za normalno zaprljano posudje
(najuãinkovitiji u smislu njegove kombinirane
potro‰nje energije i vode za tu vrstu posudja).
Program je normiran prema EN 50242.
Delikatni
45°C
Prikladan za osjetljivo keramiãko i stakleno sudje kao
i za dnevno pranje manje zaprljanog sudja, izuzev‰i
tave.
Ultra Rapid 59'
65°C
Prikladan za dnevno pranje uobiãajeno zaprljanog
sudja koje je potrebno oprati neposredno nakon jela
(MAKSIMALNO punjenje sudjem, 8 mjesta).
Ultra Rapid 24'
50°C
Program za brzo pranje sudja koje mora biti
oprano odmah nakon jela.
Punjenje perilice sudjem za najvi‰e 6 osoba.
Pretpranje
Kratko hladno prepranje za sudje koje je stajalo u
perilici sve dok je u potpunosti ne napunite.
46
N/A = NIJE DOSTUPNO
*
Tipka "ODGODU
POâETKA PRANJA"
Tipka "SMART DOOR"
*
75°C
140
DA
DA
DA
75°C
130
DA
DA
DA
65°C
85
DA
DA
DA
70°C
125
DA
DA
DA
60°C
120
DA
DA
DA
55°C
80
DA
DA
DA
55°C
190
DA
DA
DA
45°C
170
DA
DA
DA
45°C
85
DA
DA
DA
65°C
59
DA
DA
DA
50°C
24
DA
N/A
DA
5
DA
N/A
47
SadrÏaj programa
Prosjeãno
trajanje u
min.
Tipke sa
posebnim
funkcijama
KOD PROGRAMA SA VRUåOM VODOM PREOSTALO VRIJEME DO KRAJA PROGRAMA AUTOMATSKI åE SE NA KRATKO
= “IMPULSE” programi
PRIKAZATI KAD SE PROGRAM POKRENE.
= "Perfect Rapid zone" je aktivirana
Tipka "ALL IN 1"
Vruçe ispiranje sa
sredstvom za sjsj
Drugo hladno pranje
Prvo hladno pranje
Glavno pranje
Hladno predpranje
Sa hladnom vodom (15° C)
- Dopu‰teno
odstupanje ± 10% -
•••••
•••••
•••••
••••
••••
••••
••••
•••••
••••
•••••
••••
•
Vruçe predpranje
Provjera koliãine
soli
Provjera sredstva
za sjaj
âi‰çenje filtra
DeterdÏent za pranje
DeterdÏent za
namakanje
Popis provjera
AQUASTOP - SUSTAV KONTROLE VODE
Naprava za zaustavljanje vode ‰titi od ‰teta uzrokovanih istjecanjem vode iz dovodnog
crijeva ‰to moÏe nastati zbog prirodnog starenja crijeva.
U sustavu za zaustavljanje vode, voda koja curi ispuni naborano crijevo i aktivira
ventil koji prekine dotok vode iz vodovodne mreÏe u perilicu.
To se vidi po pojavljivanju crvene oznake u prozorãiçu
.
U takvom sluãaju mora se odmah obavijestiti servisera.
Ako crijevo nije dovoljno dugaãko za ispravno spajanje, mora biti zamijenjeno sa
duÏim. Crijevo moÏete nabaviti kod ovla‰tenog servisera.
Sigurnosna naprava (pritisnite i okrenite kako bi uklonili brtvu).
48
UREDJAJ RA
OMEK·AVANJE VODE
* Uredjaj za omek‰avanje vode
tvorniãki je pode‰en na 4. stupanj
(d4) s obzirom da taj stupanj
zadovoljava
zahtjeve
veçine
domaçinstava.
U razliãitim krajevima voda sadrÏi razliãite
koliãine kalcijevih soli i minerala koji se
tijekom pranja taloÏe na stijenkama
posudja i ostavljaju na njima mrlje i bjelkaste
naslage. Ako je ovih soli u vodi vi‰e, voda
je veçe tvrdoçe.
Perilica posudja opremljena je uredjajem
za
odstranjivanje
vapnenca
koji
kori‰tenjem posebne vrste soli iz vode
izluãi vapnenac odnosno vodu omek‰a
tako da je prikladna za pranje posudja.
Podatke o stupnju tvrdoçe vode u Va‰oj
vodovodnoj mreÏi moÏete zatraÏiti od
podruãne uprave Vodovoda.
Prema stupnju tvrdoçe vode u Va‰oj
vodovodnoj mreÏi, namjesite vrijednost
uredjaja na sljedeçi naãin:
ZNAâAJNO
Perilica posudja prije ovog postupka
UVIJEK mora biti iskljuãena.
1. DrÏite pritisnutom tipku za "IZBOR
PROGRAMA" i istovremeno ukljuãite
perilicu posudja pritiskom na tipku
"UKLJUâENO/ISKLJUâENO", na kratko
çe se jedanput ukljuãiti zvuãni signal.
Reguliranje uredjaja za
omek‰avanje vode
2. I nadalje, a najmanje 5 sekundi drÏite
pritisnutom tipku za "IZBOR PROGRAMA",
SVE DOK se ne ukljuãi zvuãni signal.
Trenutna postavka razine omek‰avanja
vode biti çe prikazana na ekranu.
Omek‰ivaã vode moÏe tretirati vodu sa
razinom tvrdoçe do 90°fH (francuska
skala tvrdoçe) ili 50°dH (njemaãka skala
tvrdoçe) i to kroz 8 postavki.
Francuska
skala
(°fH)
Njemaãka
skala
(°dH)
0
1
2
3
*4
5
6
7
0-5
6-10
11-20
21-30
31-40
41-50
51-60
61-90
0-3
4-6
7-11
12-16
17-22
23-27
28-33
34-50
Pode‰avanje
omek‰ivaãa
vode
Razina
Tvrdoça vode
Kori‰tenje
soli protiv
kamenca
Postavke su popisane u donjoj tabeli.
NE
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
d0
d1
d2
d3
d4
d5
d6
d7
3. Ponovno pritisnite istu tipku da
odaberete potrebnu razinu omek‰ivanja
vode: pri svakom pritisku na tipku,
postavka çe se poveçati za jednu
razinu. Kada dosegnete razinu „d7”,
prikaz na ekranu vratit çe se na razinu
„d0”.
4. Iskljuãite perilicu posudja pritiskom na
tipku "UKLJUâENO/ISKLJUâENO" da
potvrdite nove postavke.
UPOZORENJE!
Ako se pojavi bilo kakav problem u
radu perilice posudja, iskljuãite
perilicu
pritiskom
na
tipku
"UKLJUâENO/ISKLJUâENO"
i
pokrenite postupak ponovno od
poãetka (KORAK 1).
Pokazatelj zalihe soli
ZNAâAJNO
PokaÏu li se na sudju bjelkaste
mrlje, to je sigurnosni znak da u perilici nedostaje soli.
Pojedini modeli perilica opremljeni su
svjetlosnim pokazateljem na kontrolnoj
ploãi koji pokzauje kada je potrebno
ponovno napuniti spremnik za sol.
49
K . ,
,
Candy!
H Candy ,
" # $ .
% Candy &$
$
" #$ , ' $ .
H Candy " ' $ $ :
, , , &, & & .
( # # )16800472.
* "
. % " '
' " #
.
* .
+ % GIAS SERVICE 0801−505050, "$ ' ' , ' #
. *$ ' ' .
" / 2 $ "
% $ 3 $ .
9 # " " " ,
.
50
!
A
B
C
" # "ON/OFF"
H
()K &
" # " %%"
I
! * " "
" # "K&
' "
L
! * "
%K"
D
" # "START"/"RESET"
(< /> / )
M
! * "U WASH"
E
F
G
" # "U WASH"
N
! * " "
" # "! "SMART DOOR"
O
! * Wi−Fi
" # "! "ALL IN 1"
P
+ ,-- *
•
•
.
% * +,#
/ x B& x D ' (cm)
K $ 60 x 85 x 60
120
(cm)
0
* +,#
59,8 x 82 x 57,3
117
0K 0KK
16
9 . 0,08 − M. 0,8
F EN 50242
F & / " " (MPa)
> # / L # / % " D "
K (#3 + ,--)*
--
* (kWh)
(L)
2,07
21
**
1,46
15
*# 0
0,77
10
Eco
0,59
9
Ultra Rapid 24’
K O / : 0,45 W / 0,45 W
* ) ' # " # EN 50242 (
" # '
).
51
%%
K .K * > ! + ,--
■ > ' $ .
•
" # "U WASH"
■ / "ON/OFF"
' ' # '
.
L '
$ $ . ) " ' .
/ ( ) $ ( ), $ " .
- " 4 " #$ 8
' ( 12
).
.
"
■ " %%".
■ # ' , "U•WASH".
■ ' ,
(' &
).
■ / "START" .
- " '
# ' $ [/ " : 1h (1 $)
/ 25 (25 )].
%K
8* ! #! 9 "! ,
* 9;* -*< =*> +!
* "! +"
"! .
■ + , ' ' .
- )' ' .
"Perfect Rapid zone"
, ,
"!#$%& !'%())(" (+ +
- "U •WASH").
- $ Perfect Rapid , "
& ' , " ( (Ultra Rapid 59’ Ultra
Rapid 24’) U • WASH + (*;, *# 0
+, Eco Plus)
,
.
,-- - !>-3-*
+ "IMPULSE"
% "IMPULSE" u $ , ' $ " .
%K
"! - "#+=" *"
+"3 * !+"G* J",J +" =* # #; "! - !>-3-* + .
52
! *; *
+ --, *
.#+ ! + ,--
( " " # $
. / , ( ' ), ' .
*
+ #*=* +" # . ) ' " .
K
" , ' ' , $ .
( -0 + -1 0- - , +
software - , --
- -
0- + .
%K
* + ; -- >="> -+ *
#+,
* *> * +; ,
+G* +" # "ON/OFF". ! * * + + +"G
+ >*, +" # "ON/OFF"
* >#* >*, + ; --
+; - ;+! =* #+ .
=" ! + ,--
' ( "
') 5 " ' #' 3 # ' 30
" .
0!
* *> * +; #, , # , *G-,
=*
#;
-
9
+ + ; , !
* = "#" 9.
%K
+ + +! "! "SMART DOOR" * * +-=*,
#, , # , *G-, +; 9 *>
!;- # 9 + =+ * + -=*
* =*> =" ! #3#"!
+ 3 J," +,.
"" *; + ,--
>=">
>' " " :
■ / 5 " "RESET". ' ' # ' " "00" ' .
#; +" # ■ % ' '. ' '
# ' " .
" # "SMART DOOR"
(% % )
■ %$ , .
OX!
* >#* =* *= + ; --
JJ 9 ; !+, #;-
+ !+*#; +!*9 # ! #! . * ; , >*- *.
53
- " , " $ ( ),
# # .
- " '
, $ ' ' " ' .
# $ , # , $ '
" .
" # "K&
' "
- ' 1 23
$ .
%K
+" ! 9 * +9
!;- + ; -- «ECO». &
-+ ;- *
*
+* + .
"! "SMART DOOR" * *
9= - + ,-- "ULTRA
RAPID 24’" # "".
- " " :
■ / "K&
' " ( ' ' # " "00").
■ / ' (
#
,
' $ 23 $ ).
OX!
,* = "=> ! * +" ,
* + =+ - #*=** ;+ *
-+< ,*- +; * +=< #" -; ,
#9G
!+, #*!*
*
", - * -;.
* + -+ ,
+; * +; "39 #
+ 3 * #" , + -=*
-= * -* =*> ; ! #! * * . " # '
1
■ ( , "START".
L ' .
"ALL IN 1"
# , ' ' ' # '
" .
> ")Z> 1" ("3 1"/"4 1"/"5 1",
.) " , $ .
/ , " " ( ,
).
( ' ,
" " :
■ / 5 " "RESET". ' ' # ' " "00" ' .
OX!
+" ! ;* * +9
+ -=* * (*--=* * =*>) # +;-*!
#3#"!
; *
*
*
+* + ( J *
=*>) +=<* * +" # .
■ - ' '.
' ' # '
"
.
■ '
' ' ( # %%
K
.K
).
%KO
! +"
!* , ;*
-+
+ ; -- ULTRA RAPID 24’, , # ! +! +#*
,"" 15 "+, * + =Z
#"3 , -+"=
+ !+*#3.
112
1. K " %%" & $ "ON/OFF" ('
).
+-;* # + K
%%
( $ "
"#"
+ ,-- :
2. K $ " %%" 30 " ( " , 3 ).
%K
+ -- -; ! #! * * + * *
*,Z.
1. K " %%" & $ "ON/OFF" ('
).
3. >'$ ( ' ' # ' " "0" "$ ' ').
2. K $ " %%" 15 " ( " , 2 ).
4. / " ( ' ' # ' " "1" "$ ' ').
3. >'$ 2° ("b1" ' # ' " ).
5. " "ON/OFF" '' ' .
4. / " ("b0" '
# " ).
' ' ' ".
5. " "ON/OFF" '' ' .
( # ,
' " " " .
%K
! #! * >+" -=* -
*+"--! #; 3 - "
+! * + !;- , - #,9 + * 3 + + =! + J" -.
+9 #! ! + ,--
+! -+ 9# "! ,
OX!
* -* * + , #+
*
*+"--! #;
- * -;
" + =+ * +3 *
-#* *
! #!
;*
J #
"! ;*
!+, * ; * "#,*.
( ' # ' .
%K
+ -- -; ! #! * * + * *
*,Z.
113
! #! = + * #*; * -*<
! "! G*− "-, * "! .
* 9;* # #3
K.K )%
)%
* 9;* -*< 2
# J-J .
* 9;* -*< 3
# J-J .
/ ( " ).
, .
/ .
' # . >
, " .
' # . >
, " .
* 9;* -*< 4
# J-J .
* E6, E7, Ef
* 9;* -*< 5,
L # J-J .
/ ( ) .
K " .
* 9;* -*< 8
i # J-J .
- ' " # .
K' # . > , " .
.
56
SMART Fi
% %
.
>
SMART Fi # (App), Wi−Fi.
,- ) K
( )%)
■ K #
simply−Fi .
Candy
0 # #,
/ " 802.11 b/g/n
2,412 GHz. − 2,484 GHz.
802.11b (11Mbps)
+18,5 ± 2 dBm
- Candy simply−Fi *
9= - ! #!= - " -#;
Android # iOS, ; -;* tablets
"", # smartphones.
L O
"
802.11g (54Mbps)
+16 ± 2 dBm
802.11n (HT20, MCS7)
+14 ± 2 dBm
*-
9
;"
"! ! SMART Fi **
- -,
* -
#, DEMO.
802.11b (11Mbps)
−93 dBm
'
Z &
■ > # , " # & # " ' # " " .
802.11g (54Mbps)
−85 dBm
802.11n (HT20, MCS7)
−82 dBm
% + ;* Candy Hoover Group
Srl, "G* ; ! ! #! -
-
!-- G* - ;" + 2014/53/EU.
* ",J * "
!--; , + #"G
+#* * - * # #! 39!* :
www.candy−group.com
%K%
0 (% )%)
■ ># # ,
' # ' ' # ,
$ ' . ,
"P0" START/RESET
· , ' $ # .
57
K %%
"3 - ;+"! ( , ' " " (max. 10 g) ' .
; --
= SMART Fi
*;
75°C
> , ( ), $ .
**
75°C
/ $ $ .
.!*; &
65°C
/ $ .
*# 0
+
70°C
K'
#
.
*# 0
60°C
/ $ $ .
F .
*
& -
55°C
( " " − # .
Eco Plus
55°C
/ ', $ ’ ’ ,
$ .
Eco
45°C
/ ( " ).
!++-=* + ; -- J, EN 50242.
+";
45°C
/ ' '$ $ .
Ultra Rapid 59’
65°C
K (L(O%)
9 8 ' ). − K>%-()jO> /Z3- A −
Ultra Rapid 24’
50°C
( $
. L # $ 6 .
;+"! $
' ' ' , .
58
*/q = *v *O>%Oq%>O
/ "ALL IN 1"
75°C
140 NAI
NAI
NAI
75°C
130 NAI
NAI
NAI
65°C
85
NAI
NAI
NAI
70°C
125 NAI
NAI
NAI
60°C
120 NAI
NAI
NAI
55°C
80
NAI
NAI
NAI
55°C
190 NAI
NAI
NAI
45°C
170 NAI
NAI
NAI
45°C
85
NAI
NAI
NAI
65°C
59
NAI
NAI
NAI
50°C
24 NAI
*/q
NAI
NAI
*/q
59
., #
"+,
; 9
#’ +"
"! L l%) vj), ) Fj)v) /)3 >/)LvO } %) %Z) %)3 /j)(j>LL>%) L9>vOl%>O >3%)L>%> %-v )q)vK>%> %- *O>jKO> %)3.
= "Perfect Rapid zone" = / "IMPULSE"
5
/ K>q3%j--
v>jw-
ZO%)3j(O>
*,+!>
+ ,--
L (15° C)*
− > ±10% −
l * /$ /
/ / < < / "SMART DOOR"
•••••
•••••
•••••
••••
••••
••••
••••
•••••
••••
•••••
••••
•
*
K' # & >
> ! + ,--
AQUASTOP − % * -; #+ ! * 3
% " ' # #' .
% : " " # " .
H " # '
.
" , " .
> " ", ' ' .
% ' K % .
># "$ " ( "$ ").
60
%
K * - - - - - + 4 (d4),
3 + -- - .
% " # ' # " .
´+
.
% , ' " $ ,
'$ .
% #' " .
j' # " :
%K
+ -- -; ! #! * * + *
* *,Z.
1. K " %%" & " "ON/OFF" ('
).
"# *#
39- ",
2. K "
%%" 5 " ,
. - ' ' # ' .
) # 90fH ( ' )
50dH ( ' ) 8 "
'.
0-3
4-6
7-11
12-16
17-22
23-27
28-33
34-50
x*> !-+"
"3
39- " 0-5
6-10
11-20
21-30
31-40
41-50
51-60
61-90
0
"3
°dH
( -*#
#,")
0
1
2
3
*4
5
6
7
#" ;
* 3
°fH
(""#
#,")
E++
% " ' # '.
)FO
v>O
v>O
v>O
v>O
v>O
v>O
v>O
d0
d1
d2
d3
d4
d5
d6
d7
3. / " ' "
: ' # ' '
". + #' " "d7", " '
, "" "d0".
4. $ "ON/OFF" ' .
0!
,* + + "; *
-+ = * "#" G *
# + -- -3 !
+"!* ! , J +"!* +=<* +" # "ON/OFF"
# >* +; (% 1).
%K
+ ! "!#G* "#= *
+,*
#3 * =*>
+! "3.
> #" # , ' # " .
61
Gratulálunk!
GARANCIA
Köszönjük, hogy kitınŒ teljesítményt
és nagy megbízhatóságot garantáló,
kiváló minŒségı Candy mosogatógépet
vásárolt.
A Candy sokféle háztartási készüléket
gyárt:
mosógépeket, mosó-/szárítógépeket,
tızhelyeket, mikrohullámú sütŒket,
sütŒket és tızhely-asztallapokat,
hıtŒ- és fagyasztógépeket.
A teljes Candy termékcsaládot bemutató
katalógust kérje márkakereskedŒjétŒl.
Kérjük, hogy figyelmesen olvassa
el ezt a füzetet, mert az fontos
információkat tartalmaz a gép
biztonságos telepítésével, használatával
és karbantartásával kapcsolatban,
továbbá hasznos tanácsokkal szolgál
arra vonatkozóan, hogyan érhetŒk el a
legjobb eredmények a mosogatógép
használatával.
Kérjük, tartsa ezt a tájékoztató füzetet
biztonságos helyen, hogy a késŒbbiek
során is bármikor belelapozhasson.
A
készülékhez
garanciajegyet
mellékeltünk, amely a Mıszaki Segélyszolgálat díjmentes igénybevételét teszi
lehetŒvé.
Kérjük, Œrizze meg a vásárlásnál
kapott blokkot. A blokkot tárolja
biztonságos helyen, mert azt be kell
mutatnia a kiérkezŒ szerelŒnek.
62
A KEZELÃSZERVEK ISMERTETÉSE
A
B
C
„BE/KI” gomb
H
DIGITÁLIS KIJELZÃ
„PROGRAMVÁLASZTÁS”gomb
I
„SÓTARTÁLY ÜRES” kijelzŒ
„KÉSLELTETETT INDÍTÁS” gomb
L
„ÖBLÍTÃSZERTARTÁLY ÜRES” kijelzŒ
D
„START”/”RESET” gomb
(programindítás/programtörlés)
M
"U WASH" kijelzŒk
E
„U WASH” gomb
N
„OPCIÓVÁLASZTÁS” kijelzŒk
F
"SMART DOOR" gomb
O
Wi-Fi kijelzŒ
G
„ALL in 1” opciógomb
P
Programleírás
•
•
MÉRETEK
Szélesség x Magasság x Mélység (cm)
Mélység nyitott ajtó esetén (cm)
Munkalappal
Munkalap nélkül
60 x 85 x 60
120
59,8 x 82 x 57,3
117
MÙSZAKI ADATOK
EN 50242 szerinti mennyiség
Befogadóképesség (lábasok, edények)
Hálózati víznyomás (MPa)
16
9 fŒ
Min. 0,08 - Max. 0,8
Biztosíték / BemenŒ teljesítmény / Hálózati feszültség
Lásd a géptörzslapot
FOGYASZTÁS (fŒ programok)*
Programok
Energia (kWh)
Víz (L)
INTENZÍV
2,07
21
ÁLTALÁNOS
1,46
15
ECO
0,77
10
ULTRA RAPID 24'
0,59
9
Energiafogyasztás kikapcsolt / tartás üzemmódban: 0,45 W / 0,45 W
* Az EN 50242 európai szabvány szerint laboratóriumban mért értékek (a mindennapi használat során
elŒfordulhatnak eltérések).
63
PROGRAMVÁLASZTÁS ÉS
SPECIÁLIS FUNKCIÓK
Programbeállítás
■ Nyissa ki az ajtót és helyezze a piszkos
edényeket a készülékbe.
•
„U WASH” gomb
■ Nyomja le a „BE/KI”
gombot.
A kijelzŒn két sor jelenik meg.
Ez a gomb a mosogatás intenzitásának
módosítását teszi lehetŒvé az edények
szennyezettségének megfelelŒen. A
mosogatási idŒ és a hŒmérséklet módosul.
Nyomja meg a gombot a mosogatás
intenzitásának növelése (
jelzŒlámpa)
vagy a mosogatás intenzitásának
csökkentése és a mosogatási idŒ jelentŒs
lerövidítése (
jelzŒlámpa) céljából.
A gomb és a 4 fŒ mosogató program kombinációja további 8 mosogatási ciklust tesz
lehetŒvé (összesen 12 mosogató program
érhetŒ el).
■ Egy program kiválasztásához nyomja le
a „PROGRAMVÁLASZTÁS” gombot.
■ Ha szeretné, nyomja le az "U•WASH"
gombot.
■ Ha opciót szeretne választani, nyomja le
az opciógombot (kigyullad a megfelelŒ
kijelzŒ).
■ Nyomja le a „START” gombot.
A program hossza a kijelzŒn látható az
óra és a perc váltakozásával [például:
1 h (1 óra) / 25 (25 perc)].
FONTOS!
A mosogatógép bekapcsolásakor a
legutoljára használt beállítás látható.
■ Amikor az ajtó zárt állapotban van, egy
hangjelzés után a program automatikusan elindul. A kijelzŒ a ciklus végéig
hátralévŒ idŒt mutatja.
A program kezdete elŒtt egy percen
BELÜL egy másik program is választható
a „PROGRAMVÁLASZTÁS” gomb
lenyomásával (a „SZENNYEZETTSÉG
MÉRTÉKE” beállítás is módosítható).
„Perfect Rapid zone”
A „Perfect Rapid zone” a teknŒ bal oldalán
található, ahol további két mosogatókar lép
mıködésbe a gyors programok (Ultra
Rapid 59' és Ultra Rapid 24'), valamint az
U • WASH + programok (Higiénikus,
Általános +, Eco Plus) során, hogy még
nagyobb mosóerŒt és még több vizet
biztosítsanak ebben a zónában.
"IMPULZUS" programok
Az "IMPULZUS" programok olyan impulzív
mosogatási technológiát alkalmaznak,
amely csökkenti a fogyasztást és a zajt, és
növeli a teljesítményt.
FONTOS!
A mosogatószivattyú "szakaszos"
mıködése NEM számít hibás
mıködésnek, mert ez az impulzusos
mosogatás jellegzetessége, ezért a
program
normál
mıködésének
tekintendŒ.
64
A program megszakítása
Programmıveletek
A program futása közben, különösen a fŒ
mosogatási fázis és az utolsó meleg öblítés
közben nem javasoljuk az ajtó kinyitását.
Ha azonban valamelyik program futása
közben nyitja ki az ajtót (például az
edények behelyezése céljából), a gép
automatikusan leáll, és a kijelzŒ a ciklus
vége elŒtt a hátralévŒ idŒt villogva mutatja.
Gombok lenyomása nélkül csukja be az
ajtót! Ezt követŒen a program onnan
folytatódik, ahol megszakadt (szükség
esetén a készülék elŒször egy rövid
hŒsokk elleni programot hajt végre).
A program végét egy hang jelzi (ha be van
kapcsolva) 5 másodpercig, háromszor
ismételve 30 másodperces idŒközönként.
Ha a gép mıködése közben áramszünet
következik be, a készülék speciális
programja elraktározza a kiválasztott
programot, és az áramszolgáltatás
helyreállítása után ott folytatja a
mosogatást, ahol abbahagyta.
FONTOS!
A mıködésben lévŒ program az ajtó
kinyitása nélkül az „ON/OFF” gomb
lenyomásával szakítható meg. Ebben
az esetben egyszerıen csak nyomja
meg a „ON/OFF” gombot, ha onnan
szeretné folytatni a ciklust, ahol az
félbeszakadt.
Program vége
A program végét egy hang jelzi (ha be van
kapcsolva) 5 másodpercig, háromszor
ismételve 30 másodperces idŒközönként.
FIGYELMEZTETÉS!
Ha a szárítási ciklus közben nyitja ki
az ajtót, akkor hangjelzés figyelmezteti
Önt arra, hogy a szárítási ciklus még
nem fejezŒdött be.
FONTOS!
Ha az “SMART DOOR” funkció
aktiválva van, a szárítási fázisban az
ajtó ki fog nyílni, és meg kell várni
a program vége jelzést, mielŒtt
Ön az edényeket kivenné a
mosogatógépbŒl.
Egy mıködésben lévŒ program
megváltoztatása
Egy
mıködésben
lévŒ
program
megváltoztatásához vagy törléséhez a
következŒképpen kell eljárni:
■ Tartsa legalább 5 másodpercig lenyomva a
„RESET” gombot.
A „00” felirat jelenik meg a kijelzŒn, és
hangjelzés hallható.
Opciógomb
■ Az aktuális program törlŒdik. A kijelzŒn
két sor jelenik meg.
"SMART DOOR" gomb
(AUTOMATIKUS AJTÓNYITÁS)
■ Ezután egy új program állítható be.
FIGYELMEZTETÉS!
Egy új program elindítása elŒtt
ellenŒriznie kell, hogy van-e még
mosogatószer
az
adagolóban.
Szükség esetén töltse fel az
adagolót.
65
Ez az opció egy speciális funkciót aktivál,
amely kinyitja a készülék ajtaját a szárítási
program közben vagy a végén (programtól
függŒen) és ezáltal biztosítja az edények
természetes és hatékony szárítását.
A kiválasztott program idŒtartama
automatikusan megváltozik, optimalizálva
a hŒmérsékletet az öblítési ciklus alatt,
ezáltal energiát takarít meg.
A szárítás utolsó fázisában kinyílik az ajtó,
hogy a levegŒ keringhessen és az
esetleges kellemetlen szagok eltınjenek.
„KÉSLELTETETT INDÍTÁS” gomb
A mosogatógép beindításának ideje ezzel
a gombbal állítható be, így a készülék
indítása 1-23 órával késleltethetŒ.
FONTOS!
Ez az opció automatikusan aktiválva
van az "ECO" programban, viszont ki
lehet kapcsolni.
Az "SMART DOOR" funkciót nem
lehet bekapcsolni a "ULTRA RAPID
24'" és "ELÃMOSÁS" programoknál.
A késleltetett indításhoz a következŒkképpen
kell eljárni:
■ Nyomja
le
a
„KÉSLELTETETT
INDÍTÁS” gombot („00” jelenik meg a
kijelzŒn).
FIGYELMEZTETÉS!
Ha ez az opció ki van választva, ne
akadályozza az ajtó kinyílását és ne
próbálja visszazárni az ajtót, ha az
kinyílt, ezzel elkerülve a mechanizmus
esetleges megrongálódását.
A készülék ajtaja elŒtt biztosítson
megfelelŒ helyet annak kinyílásához,
és mielŒtt azt visszacsukná, várja
meg, amíg a nyitó mechanizmus
alapállásba kerül.
■ Nyomja meg ismét a gombot a késleltetési órák számának növelése céljából
(a gomb minden egyes lenyomásakor a
késleltetés 1 órával növekszik maximum
23 óráig).
■ A visszaszámlálás megkezdéséhez
nyomja le a „START” gombot. A
visszaszámlálás végén automatikusan
beindul a program.
A visszaszámlálás végén a program
automatikusan beindul, és a kiválasztott
ciklus hossza jelenik meg a kijelzŒn.
„ALL in 1” gomb
Ez az opció optimalizálja a „Minden az
egyben” („Három az egyben”/„Négy az
egyben”/„Öt az egyben” stb.) kombinált
mosogatószerek használatát.
A gomb lenyomásával a kiválasztott
mosogatóprogram módosul, hogy a
legjobb teljesítményt hozza ki a kombinált
mosogatószerekbŒl (ezen kívül inaktiválódnak a
só- és öblítŒszerhiány jelzŒlámpák).
A késleltetett indítás törléséhez
következŒkképpen kell eljárni:
a
■ Tartsa legalább 5 másodpercig lenyomva a
„RESET” gombot.
A „00” felirat jelenik meg a kijelzŒn, és
hangjelzés hallható.
■ A késleltetett indítás és a kiválasztott
program törlŒdik.
A kijelzŒn két sor jelenik meg.
FIGYELMEZTETÉS!
A kiválasztás után ez az opció
bekapcsolva marad (a megfelelŒ
jelzŒlámpa
ég)
a
következŒ
mosogatási
ciklusban
is,
és
deaktiválása csak a gomb ismételt
lenyomásával végezhetŒ el (a
megfelelŒ jelzŒlámpa kialszik).
■ Ekkor egy új programot és opciógombokat
kell beállítani egy új program
beindításához a „PROGRAMBEÁLLÍTÁS”
címı részben foglaltak szerint.
FONTOS!
Ezt az opciót elsŒsorban az ULTRA
RAPID 24' program használata
esetén
javasoljuk,
amelynek
idŒtartama
mintegy 15 perccel
meghosszabbodik
azért,
hogy
mosogatószer-tabletták
jobban
kifejthessék hatásukat.
66
Az utoljára használt program
tárolása
A hangjelzés némítása a
PROGRAM VÉGÉN
Az utoljára használt program tárolása a
következŒképpen végezhetŒ el:
A program végét jelzŒ figyelmeztetést a
következŒképpen lehet némítani:
FONTOS!
A mûvelet megkezdése elõtt a
mosogatógépet MINDIG ki kell kapcsolni.
FONTOS!
A mûvelet megkezdése elõtt a
mosogatógépet MINDIG ki kell kapcsolni.
1. Tartsa lenyomva a „PROGRAMVÁLASZTÁS”
gombot, és ezzel egyidejıleg kapcsolja
be a mosogatógépet a „BE/KI” gomb
lenyomásával (egy rövid hangjelzés
hallható).
1. Tartsa lenyomva a „PROGRAMVÁLASZTÁS”
gombot, és ezzel egyidejıleg kapcsolja
be a mosogatógépet a „BE/KI” gomb
lenyomásával (egy rövid hangjelzés
hallható).
2. Legalább 30 másodpercig továbbra is tartsa
lenyomva a „PROGRAMVÁLASZTÁS”
gombot (ezalatt 3 hangjelzés hallható).
2. Legalább 15 másodpercig továbbra is tartsa
lenyomva a „PROGRAMVÁLASZTÁS”
gombot (ezalatt 2 hangjelzés hallható).
3. A HARMADIK hangjelzés megszólalásakor
engedje fel a gombot (az „A0” felirat
jelenik meg a kijelzŒn, ami a tárolás
kikapcsolását jelzi).
4. Nyomja le ismét ugyanazt a gombot (az
„A1” felirat jelenik meg a kijelzŒn, ami a
tárolás bekapcsolását jelzi).
3. A második hangjelzés megszólalásakor
engedje fel a gombot (a „b1” felirat
jelenik meg a kijelzŒn, amely azt jelzi,
hogy a hangjelzΠbe van kapcsolva).
5. Kapcsolja ki a mosogatógépet a
„BE/KI” gomb megnyomásával az új
beállítás megerŒsítéséhez.
4. Nyomja le ismét ugyanazt a gombot (a
„b0” felirat jelenik meg, ami azt jelzi,
hogy a hangjelzΠki van kapcsolva).
A tárolás megszüntetéséhez ugyanazt az
eljárást kell követni.
5. Kapcsolja ki a mosogatógépet a
„BE/KI” gomb megnyomásával az új
beállítás megerŒsítéséhez.
FONTOS!
A
mosogatógép
túlfolyásgátló
biztonsági
berendezéssel
van
felszerelve, amely probléma esetén
automatikusan kiüríti a felesleges
vizet.
A jelzŒhang újbóli bekapcsolásához
ugyanezt a folyamatot kövesse végig.
FIGYELMEZTETÉS!
A
túlfolyásgátló
biztonsági
berendezés megfelelŒ mıködése
érdekében javasoljuk, hogy használat
közben nem mozgassa, illetve ne
billentse meg a mosogatógépet.
Ha valami miatt el kell mozdítania
vagy meg kell billentenie a
mosogatógépet, elŒször várja meg a
mosogatási ciklus befejezŒdését,
vagy ügyeljen arra, hogy ne maradjon
víz a tartályban.
67
A mosogatógép többféle hibát képes a kijelzŒn jelezni.
AUTOMATIKUS HIBAJELZÉSEK
HIBA
OK
MEGOLDÁS
E2 jelenik meg a kijelzŒn és
megszólal a hangjelzŒ.
Nincs víz (a bevezetŒ csŒ le van
zárva).
Kapcsolja ki a mosogatógépet,
nyissa ki a bevezetŒ csövet és
nullázza a ciklust.
E3 jelenik meg a kijelzŒn és
megszólal a hangjelzŒ.
A gép nem tudja leüríteni a vizet.
EllenŒrizze, hogy az elvezetŒ csŒ
nincs-e meghajolva, vagy a szifon
és a szırŒk nincsenek-e eldugulva.
Ha a probléma továbbra is fennáll,
lépjen kapcsolatba az
Ügyfélszolgálattal.
E4 jelenik meg a kijelzŒn és
megszólal a hangjelzŒ.
Szivárog a víz.
EllenŒrizze, hogy az elvezetŒ csŒ
nincs-e meghajolva, vagy a szifon
és a szırŒk nincsenek-e eldugulva.
Ha a probléma továbbra is fennáll,
lépjen kapcsolatba az
Ügyfélszolgálattal.
E5, E6, E7, Ef vagy EL
jelenik meg a kijelzŒn és
megszólal a hangjelzŒ.
Meghibásodott az elektronikus
vezérlŒszerkezet.
Lépjen kapcsolatba az
Ügyfélszolgálattal.
E8 vagy Ei jelenik meg a
kijelzŒn és megszólal a
hangjelzŒ.
A vízmelegítŒ elem nem mıködik
megfelelŒen, vagy eltömŒdött a
szırŒlemez.
Tisztítsa meg a szırŒlemezt.
Ha a probléma továbbra is fennáll,
lépjen kapcsolatba az
Ügyfélszolgálattal.
68
SMART Fi
VEZETÉK NÉLKÜLI
KAPCSOLATOK
PARAMÉTEREI
A készülék SMART Fi technológiájának
köszönhetŒen a készülék Wi-Fi kapc
solaton keresztül irányítható
Paraméter
Specifikáció
Használat (applikáció)
Szabvány
■ Töltse le a Candy simply-Fi applikációt
a készülékére
Frekvenciasáv
A Candy simply-Fi applikáció
Android és iOS operációs rendszerı
telefonokra és tabletekre elérhetŒ.
802.11 b/g/n
2,412 GHz. - 2,484 GHz.
802.11b (11Mbps)
+18,5 ± 2 dBm
Ismerje meg a SMART Fi funkcióit a
DEMO mód használatával.
Maximális
datátvitel
802.11g (54Mbps)
+16 ± 2 dBm
802.11n (HT20, MCS7)
+14 ± 2 dBm
■ Nyissa meg az applikációt, hozzon létre
új felhasználói fiókot és kösse össze
készüléket az applikációval a képernyŒn
megjelenŒ utasításokat követve, vagy
használja a "Quick Guide"-ot, amelyet
a készülékhez. mellékelve talál.
802.11b (11Mbps)
-93 dBm
Minimális vételi
érzékenység
Activeer afstandsbediening (via APP)
802.11g (54Mbps)
-85 dBm
802.11n (HT20, MCS7)
-82 dBm
■ Nadat de machine is geregistreerd, elke
keer dat u de vaatwasmachine op
afstand wil bedienen via de App, moet je
in de eerste plaats de vaat laden, het
afwasmiddel toevoegen en de deur
sluiten.
Schakel het apparaat in, selecteer het
programma
"P0"
en
druk
op
START/RESET; vanaf dat moment kan
je het toestel beheren via de App
commando's.
A Candy Hoover Group Srl kijelenti,
hogy ez a
jelöléssel ellátott termék
megfelel a 2014/53/EU irányelv alapvetŒ
követlményeinek. Amennyiben szeretne
egy példányt ebbŒl a dokumentumból,
kérjuk vegye fel velünk a kapcsolatot a
www.candy-group.com címen.
69
PROGRAMVÁLASZTÁS
Mosogatás elŒmosással
Az elŒmosást is tartalmazó mosogatóprogramoknál célszerı még egy adag mosogatószert
közvetlenül a gépbe tölteni (max. 10 g).
Program
Leírás
= A program segítségével tudja használni a SMART Fi funkciókat.
Higiénikus 75°C
Antibakteriális ciklus (akár erŒsen szennyezett)
edények, bébiüvegek stb. mosogatásához és
sterilizálásához.
Naponta egyszer – erŒsen szennyezett
edényekhez és a nap folyamán félretett edények
mosogatásához.
Intenzív 75°C
ErŒs és gyors
65°C
ErŒsen szennyezett edények gyors elmosogatásához.
Általános Plus
70°C
Mindennapi mosogatáshoz. A két utolsó öblítés
magas szintı higiéniát és tisztaságot biztosít.
Általános
60°C
Naponta egyszer – átlagosan szennyezett edényekhez
és a nap folyamán félretett edények mosogatásához.
Napi
55°C
Gyors
ciklus
„átlagosan”
szennyezett
edényekhez – gyakori mosogatáshoz és normál
adagokhoz.
Eco Plus
55°C
Közepes hŒmérsékletı program átlagosan
szennyezett lábosok és edények enzimtartalmú
mosogatószerekkel történŒ elmosogatásához.
Eco 45°C
Program átlagosan szennyezett edényekhez (az adott
edényfajta esetében a leghatékonyabb programnak tekinthetŒ
a kombinált energia- és vízfogyasztás szempontjából).
KimélŒ 45°C
EN 50242 szabvány szerinti program.
Finom cserép- és üvegedények mosogatásához.
Kevésbé szennyezett edényekhez, a lábasok
kivételével.
Ultra Rapid 59'
65°C
ErŒsen szennyezett edényekhez, amelyeket
közvetlenül az étkezés után kell elmosogatni
(legfeljebb 8 adag).
Ultra Rapid 24'
50°C
Az étkezés után azonnal elmosogatandó
edények gyors mosogatása. BetölthetŒ 6
személyre szóló adag.
ElŒmosás
Rövid hideg elŒmosás olyan edényekhez,
amelyeket a mosogatógépben tárol addig, amíg
nem áll össze egy teljes adag.
70
N/A = AZ OPCIÓ NEM ÁLL RENDELKEZÉSRE
*
•••••
•••••
•••••
••••
••••
••••
••••
•••••
••••
•••••
••••
•
71
75°C
140 IGEN IGEN IGEN
75°C
130 IGEN IGEN IGEN
65°C
85
70°C
125 IGEN IGEN IGEN
60°C
120 IGEN IGEN IGEN
55°C
80
55°C
190 IGEN IGEN IGEN
45°C
170
IGEN IGEN
IGEN
45°C
85
IGEN IGEN
IGEN
65°C
59
IGEN IGEN
IGEN
50°C
24
IGEN
N/A
IGEN
5
IGEN
N/A
IGEN IGEN
IGEN IGEN
Speciális
funkciógombok
IGEN
IGEN
MELEG VÍZ ESETÉN A PROGRAM VÉGÉIG HÁTRALÉVÃ IDÃT A KÉSZÜLÉK AUTOMATIKUSAN KIJELZI A PROGRAM FUTÁSA
= "IMPULZUS" programok
KÖZBEN.
= „Perfect Rapid zone” bekapcsolva
„ALL in 1” opciógomb
„SMART DOOR”gomb
Átlagos
idŒtartam,
perc
„KÉSLELTETETT
INDÍTÁS” gomb
A program tartalma
Hideg vízzel (15 °C)*
(Tırés ± 10%)
Meleg öblítés
öblítŒadagolóval
Második hideg
öblítés
ElsŒ hideg öblítés
FŒmosás
Hideg elŒmosás
Meleg elŒmosás
A sótartó ellenŒrzése
Az öblítŒadagoló
ellenŒrzése
SzırŒtisztítás
Mosogatószer
Áztatószer
(elŒmosás)
EllenŒrzŒ lista
AQUASTOP - VÍZSZABÁLYOZÓ RENDSZER
A vízelzáró egység a bevezetŒ tömlŒ természetes öregedése miatt kialakuló
szivárgások által okozott vízkárok ellen nyújt védelmet.
A vízelzáró rendszerben a szivárgó víz megtölti a bordáscsövet és mıködésbe hozza
az elzárószelepet, amely megszünteti a gép vízellátását.
A hibát az
ablak piros sávja jelzi.
A hiba bekövetkezte esetén forduljon szakszervizhez.
Ha a tömlŒ nem elég hosszú a megfelelŒ csatlakoztatás kialakításához, akkor egy
hosszabb tömlŒvel kell kicserélni azt.
A tömlŒt a szakszerviz képviselŒjétŒl szerezheti be.
Csavarodásgátló biztonsági berendezés (nyomja le és csavarja el az alátét
eltávolításához).
72
VÍZLÁGYÍTÓ EGYSÉG
* A vízlágyító egység gyárilag a 4. (d4)
szintre van beállítva, mivel ez felel
meg a legtöbb felhasználó igényének.
A víz eredetétŒl függŒen a víz különbözŒ
mennyiségı mészkövet és ásványi
anyagokat
tartalmaz,
amelyek
az
edényeken lerakódva fehéres foltokat
és nyomokat hagynak. Minél több ásványi
anyag van a vízben, annál keményebb a
víz. A mosogatógép vízlágyító egységgel
van ellátva, amely különleges regeneráló
só használata révén lágyított vizet biztosít
az edények mosogatásához.
A víz keménységi fokát a helyi vízszolgáltatótól tudhatja meg.
Szabályozza be a vízlágyító beállítását a
víz keménységi fokának megfelelŒen a
következŒképpen:
FONTOS!
A mûvelet megkezdése elõtt a
mosogatógépet MINDIG ki kell
kapcsolni.
A vízlágyító beszabályozása
az elektronikus programozó
készülékkel
1. Tartsa lenyomva a „PROGRAMVÁLASZTÁS”
gombot, és ezzel egyidejıleg kapcsolja
be a mosogatógépet a „BE/KI” gomb
lenyomásával (egy rövid hangjelzés
hallható).
Szint
°fH
(francia)
°dH
(német)
Regeneráló
só használata
A vízlágyító
beállítása
A vízlágyító 8 beállítási fokozatban max.
90°fH (francia osztályozás) vagy 50°dH
(német osztályozás) keménységi értékig
képes kezelni a vizet.
Az alábbi táblázat a különbözŒ
vízkeménységi fokokat, és az azoknak
megfelelŒ vízlágyító-beállítási értékeket
sorolja fel.
0
1
2
3
*4
5
6
7
0-5
6-10
11-20
21-30
31-40
41-50
51-60
61-90
0-3
4-6
7-11
12-16
17-22
23-27
28-33
34-50
NEM
IGEN
IGEN
IGEN
IGEN
IGEN
IGEN
IGEN
d0
d1
d2
d3
d4
d5
d6
d7
A víz
keménységi foka
2. Legalább 5 másodpercig továbbra is tartsa
lenyomva a „PROGRAMVÁLASZTÁS”
gombot, AMÍG hangjelzés nem hallható.
Az aktuális vízlágyító beállítási szint
látható a kijelzŒn.
3. Nyomja le ismét ugyanazt a gombot
a
szükséges
vízlágyítási
szint
kiválasztásához: a gomb minden egyes
lenyomásakor a beállítás egy-egy
szinttel növekszik. A „d7” elérésekor a
kijelzŒ a „d0”-ra tér vissza.
4. Kapcsolja ki a mosogatógépet a
„BE/KI” gomb megnyomásával az új
beállítás megerŒsítéséhez.
FIGYELMEZTETÉS!
Bármilyen probléma felmerülése
esetén kapcsolja ki a mosogatógépet
a „BE/KI” gomb megnyomásával, és
kezdje elölrõl a mûveletet (1. LÉPÉS).
Sószint-jelzŒ
FONTOS!
A fehér foltok edényeken való
megjelenése arra utal, hogy a
sótartályt fel kell tölteni.
Ez a készülék rendelkezik egy jelzŒlámpával,
amely akkor gyullad ki a kapcsolólapon, ha
újra kell tölteni a sótartályt.
73
Z zastrzezeniem prawa do modyfikacji technicznych i ewentualnych bäëdów
drukarskich.
Dane techniczne urzàdzenia podane sà na stronie internetowej producenta.
Proizvajalec in prodajalec dopu‰ãata moÏnost napak pri tisku te knjiÏice, za kar ne
odgovarjata.
Proizvajalec si pridrÏuje pravico do sprememb podatkov brez vnaprej‰njega opozorila,
ãe spremembe ne vplivajo na osnovne znaãilnosti stroja.
Tehniãni podatki izdelka so na voljo na proizvajalãevi spletni strani.
V˘robce se omlouvá za pfiípadné tiskové chyby v tomto návodû k pouÏití.
Dále si v˘robce vyhrazuje právo provést potfiebné zmûny na sv˘ch v˘robcích, které
nemají vliv na jejich základní charakteristiku.
Technické specifikace naleznete na webov˘ch stránkách v˘robce.
Proizvodjaã neçe snositi odgovornost za eventualne pogre‰ke u tiskanju ove knjiÏice.
Proizvodjaã ujedno zadrÏava pravo na tehniãke izmjene svojih proizvoda, ali bez
promjene njihovih osnovnih svojstava.
Kako bi vidjeli tehniãke karakteristike proizvoda, molim da kliknete na web stranicu
proizvodjaãa.
) " # ' # ' " . " , .
( " .
" , $ #' A gyártó minden felelŒsséget elhárít az ebben a füzetben esetleg elŒforduló
nyomdahibákkal kapcsolatban. A gyártó – a lényeges jellemzŒk megváltoztatása nélkül
– fenntartja a termékek szükség szerinti módosításának jogát.
Felvilágosításért a termék leírásával kapcsolatosan keresse fel a gyártó weblapját.
- CDPM PRDF -
17.03 - 41903542
PL
SL
CZ
HR
EL
HU
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising