Candy | CDPM 2D62W | Candy CDPM 2D62W Ръководство за употреба

Candy CDPM 2D62W Ръководство за употреба
BG
àçëíêìäñàà áÄ ìèéíêÖÅÄ
CDPM 2D62W
CDPM 2D62X
ëöÑéåàüãçÄ åÄòàçÄ
2
èÓÁ‰‡‚ÎÂÌËfl!
ÉÄêÄçñàü
Å·„Ó‰‡ËÏ ÇË, ˜Â ËÁ·‡ıÚ ÚÓÁË Û‰ ̇
CANDY: ͇˜ÂÒÚ‚Â̇ Ò˙‰ÓÏËflÎ̇ χ¯Ë̇
ÍÓÂÚÓ
„‡‡ÌÚË‡
‚ËÒÓ͇ڇ
ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÌÓÒÚ Ë ÒË„ÛÌÓÒÚ.
CANDY ÔÓËÁ‚Âʉ‡ ¯ËÓ͇ „‡Ï‡ ÓÚ
‰Óχ¯ÌË Û‰Ë: ÔÂ‡ÎÌË Ï‡¯ËÌË,
ÔÂ‡ÎÌË/ÒÛ¯ËÎÌË, ÙÛÌË, ÏËÍÓ‚˙ÎÌÓ‚Ë
Ô˜ÍË, Ô˜ÍË Ë ÍÓÚÎÓÌË, ı·‰ËÎÌËˆË Ë
ÙËÁÂË.
èÓËÒ͇ÈÚ ÓÚ ‚‡¯Ëfl ‰ËÎ˙ ‰‡ ‚Ë
Ô‰ÓÒÚ‡‚Ë Í‡Ú‡ÎÓ„ Ò˙Ò Ô˙Î̇ڇ „‡Ï‡ ÓÚ
ÔÓ‰ÛÍÚËÚ ̇ CANDY. åÓÎfl ÔÓ˜ÂÚÂÚÂ
‚ÌËχÚÂÎÌÓ ËÌÒÚÛ͈ËflÚ‡ ÔÓ‡‰Ë ÚÓ‚‡ ˜Â
ÚÓÈ ÏÓÊ ‰‡ ‚Ë Ô‰ÓÒÚ‡‚Ë ‚‡Ê̇
ËÌÙÓχˆËfl ÓÚÌÓÒÌÓ ÒË„ÛÌËfl ÏÓÌÚ‡Ê,
ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ë ÔÓ‰‰˙Ê͇ڇ ̇ Û‰‡,
Á‡Â‰ÌÓ Ò˙Ò ÌflÍÓÈ ÔÓÎÂÁÌË Ò˙‚ÂÚË Í‡Í ‰‡
ÛÒÔÂÂÚ ‰‡ ÔÓÒÚË„ÌÂÚ ̇È-‰Ó·ËÚÂ
ÂÁÛÎÚ‡ÚË Ò ‚‡¯‡Ú‡ Ò˙‰ÓÏËflÎ̇ χ¯Ë̇.
ᇠ·˙‰Â˘Ë ÒÔ‡‚ÍË ÏÓÎfl Á‡Ô‡ÁÂÚ ÚÓ‚‡
‚ÒÚ˙ÔËÚÂÎÌÓ ˙ÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó Á‡ ÔÓÎÁ‚‡Ì ̇
ÒË„ÛÌÓ Ë ‰ÓÒÚ˙ÔÌÓ ÏflÒÚÓ.
íÓÁË Û‰  Ò̇·‰ÂÌ Ò „‡‡ÌˆËÓÌÂÌ
ÒÂÚËÙË͇Ú, ÍÓÈÚÓ ÔÓÁ‚ÓÎfl‚‡ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓ
ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì ̇ íÂıÌ˘Ò͇ ÔÓ‰‰˙Ê͇.
åÓÎfl Ô‡ÁÂÚ ÒË Í‡ÒÓ‚‡Ú‡ ·ÂÎÂÊ͇ ÓÚ
ÔÓÍÛÔ͇ڇ. ífl Úfl·‚‡ ‰‡  Ò ԇÁË Ë ‰‡ ÒÂ
Ô‰ÒÚ‡‚Ë Ì‡ ÒÂ‚ËÁÌËfl ËÌÊÂÌÂ, ÔË
ÒÎÛ˜‡È ̇ ÌÛʉ‡ ÓÚ ÒÂ‚ËÁ.
3
ëöÑöêÜÄçàÖ
ÒÚ.
ÒÚ.
ÒÚ.
ÒÚ.
ÒÚ.
ÒÚ.
ÒÚ.
ÒÚ.
ÒÚ.
ÒÚ.
ÒÚ.
ÒÚ.
ÒÚ.
ÒÚ.
ÒÚ.
ÒÚ.
ÒÚ.
ÒÚ.
ÒÚ.
é·˘Ë Ô‡‚Ë· Á‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ
àÌÒÚ‡ÎË‡ÌÂ
ë‚˙Á‚‡Ì Í˙Ï ‚Ó‰ÓÔÓ‚Ó‰‡
á‡Âʉ‡Ì Ò˙Ò ÒÓÎ
ç‡ÒÚÓÈ͇ ̇ „Ó̇ڇ ÍÓ¯Ìˈ‡
á‡Âʉ‡Ì ̇ ÏËflÎ̇ڇ χ¯Ë̇
àÌÙÓχˆËfl ÓÚ ÚÂÒÚ Î‡·Ó‡ÚÓËËÚÂ
á‡Âʉ‡ÌÂ Ò ÔÂÔ‡‡Ú
Çˉӂ ÔÂÔ‡‡ÚË
á‡Âʉ‡ÌÂ Ò ÔÂÔ‡‡Ú Á‡ ·ÎflÒ˙Í
èÓ˜ËÒÚ‚‡Ì ̇ ÙËÎÚËÚÂ
çflÍÓË Ô‡ÍÚ˘ÌË Ò˙‚ÂÚË
èÓ˜ËÒÚ‚‡ÌÂ Ë ÔÓ‰‰˙Ê͇
éÔËÒ‡ÌË ̇ ·ÛÚÓÌËÚÂ
íÂıÌ˘ÂÒÍË ï‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË
ꇷÓÚ‡ Ò ÔÓ„‡ÏËÚÂ Ë ÒÔˆˇÎÌËÚ ÙÛÌ͈ËË
퇷Îˈ‡ ̇ ÔÓ„‡ÏËÚÂ
ëËÒÚÂχ Á‡ ÓÏÂÍÓÚfl‚‡Ì ̇ ‚Ó‰‡
éÚÒÚ‡Ìfl‚‡Ì ̇ ÌÂËÁÔ‡‚ÌÓÒÚË
5
7
8
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
21
21
22
26
28
29
îË„. Ä
5
1
4
2
3
èÓ˜ÂÚÂÚ ‚ÌËχÚÂÎÌË Ò˙‚ÂÚËÚÂ, Ò˙‰˙ʇ˘Ë Ò ‚ ̇ÒÚÓfl˘ÓÚÓ ˙ÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó. í ˘Â ÇË ‰‡‰‡Ú ‚‡ÊÌË
̇ÒÓÍË ÓÚ̇Òfl˘Ë Ò ‰Ó ÒË„ÛÌÓÒÚÚ‡ ÔË ËÌÒڇ·ˆËfl, ÔÓÎÁ‚‡ÌÂ, ÔÓ‰‰˙Ê͇ Ë ÌflÍÓË ÔÓÎÂÁÌË Ò˙‚ÂÚË
Á‡ ÔÓ-‰Ó·‡ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËfl ̇ ÏËflÎ̇ڇ χ¯Ë̇.
á‡Ô‡ÁÂÚ ÚÂÁË ËÌÒÚÛ͈ËË Á‡ ·˙‰Â˘Ë ÒÔ‡‚ÍË.
4
ÒÂÚË‚ÌË ËÎË ÛÏÒÚ‚ÂÌË ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚË,
ËÎË ÎËÔÒ‡ ̇ ÓÔËÚ Ë ÔÓÁ̇ÌËfl, Ò‡ÏÓ
‡ÍÓ Ò ̇·Î˛‰‡‚‡Ú ËÎË Ò‡
ËÌÒÚÛÍÚË‡ÌË ÓÚÌÓÒÌÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ
̇ Û‰‡ ÔÓ ·ÂÁÓÔ‡ÒÂÌ Ì‡˜ËÌ Ë ‰‡
‡Á·Ë‡Ú ÓÔ‡ÒÌÓÒÚÚ‡ ÓÚ ËÁÔÓ΂‡ÌÂÚÓ
ÏÛ.
ш‡Ú‡ Ì ·Ë‚‡ ‰‡ ÒË Ë„‡flÚ Ò Û‰‡.
èÓ˜ËÒÚ‚‡ÌÂ Ë ÔÓ‰‰˙Ê͇ ̇ Û‰‡ ‰‡
Ì Ò ËÁ‚˙¯‚‡ ÓÚ ‰Âˆ‡.
éÅôà èêÄÇàãÄ áÄ ÅÖáéèÄëçéëí
■ íÂÁË ÛÂ‰Ë Ò‡ Ô‰̇Á̇˜ÂÌË ‰‡
·˙‰‡Ú ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌË Á‡ ‰ÓχÍËÌÒÍË Ë
ÔÓ‰Ó·ÌË
ÔËÎÓÊÂÌËfl,
͇ÚÓ
̇ÔËÏÂ:
- ÍÛıÌË Á‡ ÔÂÒÓ̇Π‚ χ„‡ÁËÌË,
ÓÙËÒË Ë ‰Û„‡ ‡·ÓÚ̇ Ò‰‡;
- ÙÂÏË;
■ ш‡Ú‡ Úfl·‚‡ ‰‡ ·˙‰‡Ú ̇·Î˛‰‡‚‡ÌË
Á‡ ‰‡ Ò ۂÂËÚÂ, ˜Â Ì ˄‡flÚ Ò Û‰‡.
- ÓÚ ÍÎËÂÌÚË ‚ ıÓÚÂÎË, ÏÓÚÂÎË Ë
‰Û„Ë ÔÓ‰Ó·ÌË;
■ ш‡Ú‡ ̇ ÔÓ-χÎÍÓ ÓÚ 3 „Ó‰ËÌË
Úfl·‚‡ ‰‡ Ò ‰˙Ê‡Ú ‰‡Î˜ ÓÚ Û‰‡,
Ë ‰‡ Ò ̇·Î˛‰‡‚‡Ú ÌÂÔÂÍ˙Ò̇ÚÓ.
- Ó·ÂÍÚË ÚËÔ Î„ÎÓ Ë Á‡ÍÛÒ͇.
ê‡Á΢ÌÓÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì ̇ ÚÓÁË
Û‰ ËÁ‚˙Ì ‰ÓχÍËÌÒÍÓÚÓ ÏÛ
ÔËÎÓÊÂÌËÂÚÓ ËÎË Á‡ ÚËÔ˘ÌË
‰ÓχÍËÌÒÍË
ÙÛÌ͈ËË,
͇ÚÓ
ÔÓÙÂÒËÓ̇ÎÌÓÚÓ ÏÛ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ
ÓÚ
ÂÍÒÔÂÚ
ËÎË
Ó·Û˜ÂÌË
ÔÓÚ·ËÚÂÎË Ò ËÁÍβ˜‚‡, ‰ÓË Ë
‚ ÔÓ-„ÓÌËÚÂ ÔËÎÓÊÂÌËfl.
■ Ç ÒÎÛ˜‡È ̇ ÌÂÒ˙‚ÏÂÒÚËÏÓÒÚ
ÏÂÊ‰Û ÍÓÌÚ‡ÍÚ‡ Ë ˘ÂÔÒ· ̇
Û‰‡, ÍÓÌÚ‡ÍÚ˙Ú ‰‡ Ò Á‡ÏÂÌË Ò
‰Û„, ÓÚ ÔÓ‰ıÓ‰fl˘ ‚ˉ, ÓÚ
Í‚‡ÎËÙˈË‡ÌÓ ÎˈÂ.
■ àÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ ÌÓ‚ ÍÓÏÔÎÂÍÚ Ú˙·Ë
(χÍÛ˜Ë) ÔË Ò‚˙Á‚‡Ì ̇
Ò˙‰ÓÏËflÎ̇ڇ Í˙Ï ‚Ó‰ÓÔÓ‚Ó‰‡.
ÄÍÓ Û‰˙Ú Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡ ÔÓ Ì‡˜ËÌ,
ÌÂÒ˙‚ÏÂÒÚËÏ Ò ÛÔÓÚ·‡Ú‡ ÏÛ Á‡
‰ÓχÍËÌÒÍË ÌÛÊ‰Ë , ÚÓ‚‡ ÏÓÊ ‰‡
̇χÎË ÊË‚ÓÚ‡ ̇ Û‰‡ Ë ‰‡
‡ÌÛÎË‡
„‡‡ÌˆËflÚ‡
̇
ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎfl.
■ ç‡Îfl„‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‚Ó‰‡Ú‡ ÏÓÊ ‰‡
‚‡Ë‡ ÓÚ ÏËÌËÏÛÏ 0,08 åê‡ ‰Ó
0,8 åê‡.
ÇÒfl͇ ÔÓ‚‰‡ ̇ Û‰‡ ËÎË ‰Û„‡
ÔÓ‚‰‡, ËÎË Á‡„Û·‡ ÔÓËÁÚ˘‡˘‡
ÓÚ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ, ÍÓÂÚÓ Ì  ‚
Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡
Û‰‡ Á‡ ‰Óχ¯ÌË ˆÂÎË (‰ÓË ‡ÍÓ
Ò ̇ÏË‡ ‰Óχ¯Ì‡ Ò‰‡), Ì ÒÂ
ÔËÂχ ÓÚ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎfl .
■ Ç ÒÎÛ˜‡È, ˜Â Û‰˙Ú Ò ËÌÒÚ‡ÎË‡
̇ ÔÓ‰ ÍÓÈÚÓ Â ÔÓÍËÚ Ò ÍËÎËÏ ËÎË
ÏÓÍÂÚ, Úfl·‚‡ ‰‡ ‚ÌËχ‚‡Ú ̇ ÌÂ
Ò Á‡ÔÛ¯‡Ú ‚ÂÌÚË·ˆËÓÌÌËÚÂ
ÓÚ‚ÓË ‚ ÓÒÌÓ‚‡Ú‡ ̇ Û‰‡.
■ íÓÁË Û‰ ÏÓÊ ‰‡ Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡ ÓÚ
‰Âˆ‡ ̇ ‚˙Á‡ÒÚ ÓÚ 8 „Ó‰ËÌË Ë Ôӂ˜Â,
Ë ÓÚ ıÓ‡ Ò Ó„‡Ì˘ÂÌË ÙËÁ˘ÂÒÍË,
■ ëΉ ËÌÒÚ‡ÎË‡ÌÂÚÓ Û‰‡ Úfl·‚‡ ‰‡
Ò ÔÓÒÚ‡‚Ë Ú‡Í‡, ˜Â ÍÓÌÚ‡ÍÚ‡ ÏÛ ‰‡ Â
‰ÓÒÚ˙ÔÂÌ.
5
■ á‡
χÍÒËχÎÌÓÚÓ
ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó
ÍÓÏÔÎÂÍÚË Á‡ ÏËÂÌÂ, ÍÓËÚÓ ÏÓÊÂÚ ‰‡
ÔÓÒÚ‡‚ËÚ ‚ χ¯Ë̇ڇ, ÏÓÎfl
Ó·˙ÌÂÚ Ò Í˙Ï Ú‡·Îˈ‡/ÒÂ͈Ëfl
"íÖïçàóÖëäà ÑÄççà".
■ çÂ
ËÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚÂ
‡‰‡ÔÚÓË,
‡ÁÍÎÓÌËÚÂÎË Ë/ËÎË Û‰˙ÎÊËÚÂÎË.
ÇçàåÄçàÖ!
çÓÊÓ‚Â Ë ‰Û„Ë ÓÒÚË Ô‰ÏÂÚË
Úfl·‚‡ ‰‡ ·˙‰‡Ú ÔÓÒÚ‡‚ÂÌË ‚
ÍÓ¯Ì˘͇ڇ Ò ÓÒÚËÂÚ‡Ú‡ ̇‰ÓÎÛ
ËÎË ‚ ıÓËÁÓÌÚ‡Î̇ ÔÓÁˈËfl.
■ çÂ
ËÁ·„‡ÈÚÂ
Û‰‡
̇
‡ÚÏÓÒÙÂÌË ‚ÎËflÌËfl – ‰˙ʉ,
ÒÎ˙ÌˆÂ Ë ‰.
■ ç ‰˙Ô‡ÈÚ Á‡ı‡Ì‚‡˘Ëfl ͇·ÂÎ,
ËÎË Ò‡ÏËfl Û‰ Á‡ ‰‡ ËÁ‚‡‰ËÚÂ
˘ÂÔÒ· ÓÚ ÍÓÌÚ‡ÍÚ‡.
■ ç Òfl‰‡ÈÚ ̇ ‚‡Ú‡Ú‡ ÍÓ„‡ÚÓ Â
ÓÚ‚ÓÂ̇.
■ ç ÓÒÚ‡‚flÈÚ ‚‡Ú‡Ú‡ ÓÚ‚ÓÂ̇.
■ åËflÎ̇ڇ
χ¯Ë̇
Â
Ô‰̇Á̇˜Â̇ Á‡ ËÁÏË‚‡Ì ̇
Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌË ‰ÓχÍËÌÒÍË Ò˙‰Ó‚Â.
á‡Ï˙ÒÂÌË Ò ·ÂÌÁËÌ, ·Ófl, ÓÒÚ‡Ú˙ˆË
ÓÚ
ÒÚÓχ̇
ËÎË
ÊÂÎflÁÓ,
ÍÓÓÁËÓÌÌË ıËÏ˘ÂÒÍË ÔÓ‰ÛÍÚË,
ÍËÒÂÎËÌË ËÎË ‡Î͇ÎÌË Ò˙‰Ó‚ ÌÂ
Úfl·‚‡ ‰‡ Ò ÏËflÚ ‚ ÏËflÎ̇ڇ
χ¯Ë̇.
■ ᇠ‰‡ Ò ÍÓÌÒÛÎÚË‡ÚÂ Ò ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚ËflÚ
ÂÚËÍÂÚ Ò ӷ˙ÌÂÚ Í˙Ï website ̇
ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎfl.
■ ÄÍÓ ‡ÁÔÓ·„‡ÚÂ Ò ËÌÒڇ·ˆËfl Á‡
ÓÏÂÍÓÚfl‚‡Ì ̇ ‚Ó‰‡Ú‡, Ì Â
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ‰‡ ‰Ó·‡‚flÚ ÒÓÎ ‚
ÂÁÂ‚Ó‡‡ Á‡ ÒÓÎ, ÏÓÌÚË‡Ì
‚˙Ú ‚ ÏËflÎ̇ڇ χ¯Ë̇.
àÌÒÚÛ͈ËË Á‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ
■ ì‚ÂÂÚ ÒÂ, ˜Â ÂÎÂÍÚ˘ÂÒ͇ڇ ‚Ë
ÒËÒÚÂχ  Á‡ÁÂÏÂ̇. Ç ÔÓÚË‚ÂÌ
ÒÎÛ˜‡È, ÔÓÚ˙ÒÂÚ ͂‡ÎËÙˈË‡Ì‡
ÔÓÙÂÒËÓ̇Î̇ ÔÓÏÓ˘.
■ Ç ÒÎÛ˜‡È ̇ ÔÓ‚‰‡, ËÁÍβ˜ÂÚÂ
„Ó, Á‡Ú‚ÓÂÚ Í‡Ì˜ÂÚÓ Á‡ ‚Ó‰‡ Ë
Ì Ò ÓÔËÚ‚‡ÈÚ ‰‡ ÔÓÔ‡‚flÚÂ
ÏËflÎ̇ڇ Ò‡ÏË. ᇠÂÏÓÌÚ Ë
ÒÂ‚ËÁ
ÒÂ
Ó·˙ÌÂÚÂ
Í˙Ï
Í‚‡ÎËÙˈË‡Ì ÒÂ‚ËÁÂÌ ˆÂÌÚ˙.
çÂÒ˙Ó·‡Áfl‚‡ÌÂÚÓ Ò „ÓÌËÚÂ
ËÌÒÚÛ͈ËË ÏÓÊ ‰‡ Ëχ ÒÂËÓÁÌË
ÔÓÒΉÒÚ‚Ëfl Á‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚÚ‡ Ë
ÒË„ÛÌÓÒÚÚ‡ ̇ Û‰‡.
èÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎfl
ÌÂ
ÌÓÒË
ÓÚ„Ó‚ÓÌÓÒÚ
Á‡
‚Òfl͇͂Ë
ÔÓ‚‰Ë
Ô‰ËÁ‚Ë͇ÌË
ÓÚ
ÌÂÔ‡‚ËÎÌÓ Á‡ÁÂÏfl‚‡Ì ̇ Û‰‡
Ë ÎËÔÒ‡Ú‡ ̇ Ú‡ÍÓ‚‡.
■ ÇÌËχ‚‡ÈÚ Û‰˙Ú ‰‡ Ì Á‡ÚËÒ͇
Á‡ı‡Ì‚‡˘Ëfl ͇·ÂÎ.
6
■ ÄÍÓ Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ‰‡ ÏÂÒÚËÚÂ
χ¯Ë̇ڇ ÒΉ ͇ÚÓ ÒÚ fl ËÁ‚‡‰ËÎË ÓÚ
ÓÔ‡Íӂ͇ڇ, Ì Ò ÓÚÔË‚‡ÈÚ ‰‡ fl
ÔÓ‚‰Ë„‡ÚÂ
Á‡
‰˙ÌÓÚÓ
̇
‚‡Ú‡Ú‡.éÚ‚ÓÂÚ χÎÍÓ ‚‡Ú‡Ú‡ Ë
ÔÓ‚‰Ë„ÌÂÚ χ¯Ë̇ڇ, ͇ÚÓ ‰˙ÊËÚÂ
χ¯Ë̇ڇ ‚ „Ó̇ڇ Ë ˜‡ÒÚ.
ì‰˙Ú ÓÚ„Ó‚‡fl ̇ ‚ÓÔÂÈÒÍËÚÂ
‰ËÂÍÚË‚Ë:
■ 2006/95/EC (LVD);
■ 2004/108/EC (EMC);
■ 2009/125/EC (ErP);
■ 2011/65/EU (RoHS)
Ë ÔÓÒΉ‚‡˘ËÚ ËÁÏÂÌÂÌËfl.
■ ᇠ‰‡ ËÌÒÚ‡ÎË‡Ú Û‰‡ Á‡
‚„‡Ê‰‡ÌÂ, ÏÓÎfl ÔӄΉÌÂÚ ‚
ÍÓÌÍÂÚ̇ڇ „·‚‡ ËÎË ËÌÒÚÛ͈ËËÚÂ
ˉ‚‡˘Ë Ò ÍÌËÊ͇ڇ.
àáàëäÇÄçàü áÄ ÇÉêÄÜÑÄçÖ
åÓÌÚ‡Ê ÔÓ‰ ÔÎÓÚ
(äÓ„‡ÚÓ Á‡ı‡Ì‚‡ÌÂÚÓ Â Á‡‰ ‡·ÓÚÌËflÚ ÔÎÓÚ)
åÓÌÚ‡Ê ÏÂÊ‰Û Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡˘Ë
¯Í‡ÙÓ‚Â
■ Ç ÏÓ‰ÂÌÓ Ó·ÓÛ‰‚‡ÌËÚ ÍÛıÌË Ëχ ‰ËÌÒÚ‚ÂÌ
ÔÎÓÚ ÔÓ‰ ÍÓÈÚÓ Ò‡ ÏÓÌÚË‡ÌË ‚Ò˘ÍË
ÂÎÂÍÚÓÛ‰Ë. Ç Ú‡Í˙‚ ÒÎÛ˜‡È, Ò‚‡ÎÂÚ „ÓÌËfl
ÔÎÓÚ Ì‡ Ò˙‰ÓÏËflÎ̇ڇ χ¯Ë̇ (ÙË„. 6‡).
■ ÇËÒÓ˜Ë̇ڇ ̇ Û‰‡  85 ÒÏ,  Ô‰̇Á̇˜Â̇
Ò ˆÂÎ ÎÂÒÌÓÚÓ ÏÓÌÚË‡Ì ÏÂÊ‰Û ¯Í‡ÙÓ‚Â Ò˙Ò
Ò˙˘‡Ú‡ ‚ËÒÓ˜Ë̇. ä‡˜ÂÚ‡Ú‡ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ·˙‰‡Ú
̇ÒÚÓÂÌË Ú‡Í‡, ˜Â ‰‡ ÔÓÎÛ˜ËÚ Ê·̇ڇ
‚ËÒÓ˜Ë̇ ̇ Û‰‡.
ÇÄÜçé
ëΉ ͇ÚÓ Ò‚‡ÎËÚ „ÓÌËfl ÔÎÓÚ Ì‡
χ¯Ë̇ڇ, ÔÓÒÚ‡‚ÂÚ ‚ËÌÚÓ‚ÂÚ ̇
Á‡‰ÌËfl Ô‡ÌÂÎ (ÙË„. 6b).
■ ã‡ÏËÌË‡ÌËfl „ÓÂÌ Ô‡ÌÂΠ̇ Û‰‡ Ì ÒÂ
ÌÛʉ‡Â ÓÚ ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎ̇ ÔÓ‰‰˙Ê͇ Ú˙È Í‡ÚÓ Â
ÚÓÔÎÓÛÒÚÓȘ˂, ÌÂ˙ʉ‡ÂÏ Ë ÛÒÚÓȘ˂ ̇
̇‰‡ÒÍ‚‡Ì (ÙË„. 5).
■ ÇËÒÓ˜Ë̇ڇ ̇ Û‰‡ Ò„‡  82 ÒÏ, ÓÔ‰ÂÎÂ̇
ÔÓ åÂʉÛ̇Ó‰ÌËÚ ËÁËÒÍ‚‡ÌËfl (ISO) Ë
ÏËflÎ̇ڇ χ¯Ë̇ ÏÓÊ ÎÂÒÌÓ ‰‡ ·˙‰Â
ÏÓÌÚË‡Ì‡ ÔÓ‰ ÍÛıÌÂÌÒÍË ÔÎÓÚ (ÙË„. 7).
5
a
6
a
b
7
b
598
7
556/573
ëÇöêáÇÄçÖ äöå
ÇéÑéèêéÇéÑÄ
1
ÇÄÜçé
àÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ ÌÓ‚ ÍÓÏÔÎÂÍÚ Ú˙·Ë
(χÍÛ˜Ë) ÔË Ò‚˙Á‚‡Ì ̇ Ò˙‰ÓÏËflÎ̇ڇ
Í˙Ï ‚Ó‰ÓÔÓ‚Ó‰‡.
■ ÇıÓ‰ÌËÚÂ Ë ËÁıÓ‰ÌËÚ Ú˙·Ë ÏÓ„‡Ú ‰‡ ·˙‰‡Ú
ÓËÂÌÚË‡ÌË ‚ Îfl‚Ó Ë ‚ ‰flÒÌÓ.
ÇÄÜçé
åËflÎ̇ڇ χ¯Ë̇ ÏÓÊ ‰‡ ·˙‰Â Ò‚˙Á‡Ì‡
·ÂÁ ‡ÁÎË͇ Í˙Ï ÒÚÛ‰Â̇ڇ ËÎË ÚÓÔ·ڇ
‚Ó‰‡, ÒÚË„‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ È ‰‡ ÌÂ
̇‰‚˯‡‚‡ 60°ë.
2
■ ç‡Îfl„‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‚Ó‰‡Ú‡ ÏÓÊ ‰‡ ‚‡Ë‡ ÓÚ
ÏËÌËÏÛÏ 0,08 åê‡ ‰Ó 0,8 åê‡.
■ çÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Â ‰‡ Ò ÔÓÒÚ‡‚Ë Í‡Ì ‚ Í‡fl ̇
Á‡ı‡Ì‚‡˘‡Ú‡ Ú˙·‡, Á‡ ‰‡ Ò ËÁÓÎË‡ Û‰‡
ÓÚ ‚Ó‰ÓÔÓ‚Ó‰‡ ÔÓ ‚ÂÏÂÚÓ ‚ ÍÓÂÚÓ Ì ‡·ÓÚË
(ÙË„. 1Ç).
■ ì‰˙Ú Ëχ χÍÛ˜ Á‡ ‚Íβ˜‚‡Ì Í˙Ï
‚Ó‰ÓÔÓ‚Ó‰‡, Á‡‚˙¯‚‡˘ Ò ÂÁ·Ó‚‡Ì‡ „‡È͇
3/4" (ÙË„. 2).
■ á‡ı‡Ì‚‡˘‡Ú‡ Ú˙·‡ “Ä” Úfl·‚‡ ‰‡ ·˙‰Â
Ò‚˙Á‡Ì‡ Í˙Ï Í‡Ì‡ Á‡ ‚Ó‰‡Ú‡ “Ç” Ò˙Ò Ò‚˙Á͇
3/4”,
͇ÚÓ ÔÓ‚ÂËÚ ‰‡ÎË „‡È͇ڇ  ‰Ó·Â
Á‡Ú„̇ڇ.
■ ÄÍÓ Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ‚ıÓ‰fl˘‡Ú‡ Ú˙·‡ ÏÓÊ ‰‡
·˙‰Â Û‰˙ÎÊÂ̇ Ò ‰Ó 2,5 ÏÂÚ‡. ì‰˙ÎÊËÚÂÎÌË
Ú˙·Ë ÏÓÊÂÚ ‰‡ ̇ÏÂËÚ ‚ ÒÂ‚ËÁÌËÚÂ
ˆÂÌÚÓ‚Â.
■ ÄÍÓ ÒÚ ҂˙Á‡ÎË ÏËflÎ̇ڇ Í˙Ï ÌÓ‚ ËÎË
ÌÂËÁÔÓÎÁ‚‡Ì ‰˙Î„Ó ‚ÂÏ ‚Ó‰ÓÔÓ‚Ó‰,
ÓÒÚ‡‚ÂÚ ‚Ó‰‡Ú‡ ‰‡ Ú˜ ÌflÍÓÎÍÓ ÏËÌÛÚË
ÔÂ‰Ë ‰‡ Ò‚˙ÊÂÚ χÍÛ˜ËÚ Á‡ ‰‡
Ô‰ÓÚ‚‡ÚËÚ Á‡ÔÛ¯‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÙËÎÚËÚ Ò
˙ʉ‡ ËÎË ÔflÒ˙Í.
8
■ àÁ‚ËÚËflÚ Í‡fl ̇ χÍÛ˜‡ Á‡ Ï˙Ò̇ ‚Ó‰‡
ÏÓÊ ‰‡ ·˙‰Â ÔÓÒÚ‡‚ÂÌ Ì‡ ˙·‡ ̇ Ï˂͇ڇ
(Í‡flÚ Ì Úfl·‚‡ ‰‡ ·˙‰Â ÔÓÚÓÔÂÌ ‚˙‚ ‚Ó‰‡,
Á‡ ‰‡ Ò Ô‰ÓÚ‚‡ÚË Ó·‡ÚÌÓ ‚ÒÏÛÍ‚‡Ì ̇
‚Ó‰‡ ÔÓ ‚ÂÏ ̇ ÔÓ„‡Ï‡Ú‡ Á‡ ËÁÏË‚‡ÌÂ)
ÙË„. 4Y.
ë‚˙Á‚‡Ì Í˙Ï ÓÚ‚Ó‰ÌËÚÂÎ̇ڇ
Ú˙·‡
■ ë‚˙ÊÂÚ χÍÛ˜‡ Í˙Ï Í‡Ì‡ÎËÁ‡ˆËflÚ‡ ·ÂÁ
‰‡ „Ó Ô„˙‚‡Ú (ÙË„. 4).
■ äÓ„‡ÚÓ ÏÓÌÚË‡Ú ÏËflÎ̇ڇ ÔÓ‰ ÔÎÓÚ,
ËÁ‚˂͇ڇ Úfl·‚‡ ‰‡ Ò ÙËÍÒË‡ ̇
̇È-‚ËÒÓÍÓÚÓ ‚˙ÁÏÓÊÌÓ ÏflÒÚÓ ÔÓ‰ ÔÎÓÚ‡
(ÙË„. 4Z).
■ åËÌËχÎÌËflÚ ‚˙Ú¯ÂÌ ‰Ë‡ÏÂÚ˙ ̇ Ú˙·‡Ú‡
Úfl·‚‡ ‰‡ ·˙‰Â 4 ÒÏ, ‡ Í‡flÚ È Úfl·‚‡ ‰‡ ÒÂ
̇ÏË‡ ̇ ÏËÌËχÎ̇ ‚ËÒÓ˜Ë̇ 40 ÒÏ.
■ èÓ‚ÂÂÚ ‰‡ Ìflχ Ô„˙‚‡ÌËfl, ͇ÍÚÓ Ì‡
χÍÛ˜‡ Á‡ Á‡ı‡Ì‚‡ÌÂ, ڇ͇ Ë Ì‡ ÓÚıÓ‰ÌËfl
χÍÛ˜ Á‡ ‚Ó‰‡.
■ èÂÔÓ˙˜‚‡ Ò ‰‡ Ò ÔÓÒÚ‡‚Ë ÒËÙÓÌ ÔÓÚË‚
ËÁÔ‡ÂÌËfl (ÙË„. 4ï).
■ ÄÍÓ Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ, ÓÚıÓ‰ÌËflÚ Ï‡ÍÛ˜ ÏÓÊ ‰‡
Ò ۉ˙ÎÊË ‰Ó 2,5 Ï, ÌÓ Ì‡ χÍÒËχÎ̇
‚ËÒÓ˜Ë̇ 85 ÒÏ ÓÚ ÔÓ‰‡.
4
9
■ êÂÁÂ‚Ó‡˙Ú Ëχ Ó·ÂÏ ÓÍÓÎÓ 1,5 – 1,8 Í„. ëÓÎ
Ë Á‡ ÂÙË͇Ò̇ڇ ‡·ÓÚ‡ ̇ ÛÒÚÓÈÒÚ‚ÓÚÓ Â
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ‰‡ „Ó Ô˙ÎÌËÚ ÔÂËӉ˘ÌÓ ‚
Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ
ÓÚ
„ÛÎË‡ÌÂÚÓ
̇
‰Â͇ΈËÙË͇ÚÓ‡, ÔÓ͇Á‡ÌÓ ‚ Ú‡·Îˈ‡Ú‡.
áÄêÖÜÑÄçÖ ëöë ëéã
■ èÓfl‚‡Ú‡ ̇ ·ÂÎË ÔÂÚ̇ ÔÓ ˜ËÌËÚ ӷËÍÌÓ‚ÂÌÓ
 Ô‰ÛÔ‰ËÚÂÎÂÌ Á̇Í, ˜Â  ÌÛÊÌÓ ‰‡ ÒÂ
̇Ô˙ÎÌË ÒÓÎ ‚ ÍÓÌÚÂÈÌÂ‡.
■ ç‡ ‰˙ÌÓÚÓ Ì‡ χ¯Ë̇ڇ  ‡ÁÔÓÎÓÊÂÌ
ÂÁÂ‚Ó‡˙Ú Á‡ ÒÓÎ, ÍÓÈÚÓ ÒÎÛÊË Á‡
Á‡ı‡Ì‚‡Ì ̇ ÛÒÚÓÈÒÚ‚ÓÚÓ Á‡ ÓÏÂÍÓÚfl‚‡ÌÂ
̇ ‚Ó‰‡Ú‡.
ÇÄÜçé
(ë‡ÏÓ ÔË Ô˙‚Ó ÒÚ‡ÚË‡ÌÂ)
ë‡ÏÓ ÔË Ô˙‚Ó̇˜‡ÎÌÓÚÓ ËÌÒÚ‡ÎË‡ÌÂ
̇ ÏËflÎ̇ڇ χ¯Ë̇  ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ, ÒΉ
͇ÚÓ Ì‡Ô˙ÎÌËÚ ÂÁÂ‚Ó‡‡ Ò˙Ò ÒÓÎ ‰‡
ÔË·‡‚ËÚ ‚Ó‰‡, ‰Ó͇ÚÓ ÔÂΠÓÚ
„˙ÎÓ‚Ë̇ڇ.
■ îËÎÚ˙̇ڇ χ҇ ̇ Ô˜ËÒÚ‚‡˘ÓÚÓ
ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó Úfl·‚‡ ‰‡ Ò ‡ÍÚË‚Ë‡ Ò
„ÂÌÂË‡˘‡ ÒÓÎ Á‡ ‰Â͇ΈËÙË͇ÚÓË.
ÑÛ„Ë ‚ˉӂ ÒÓÎ Ò˙‰˙Ê‡Ú Á̇˜ËÚÂÎÌË
ÍÓ΢ÂÒÚ‚‡ ÌÂ‡ÁÚ‚ÓËÏË ÂÎÂÏÂÌÚË, ÍÓËÚÓ Ò
Ú˜ÂÌË ̇ ‚ÂÏÂÚÓ ·Ëı‡ ÏÓ„ÎË ‰‡ ̇Ô‡‚flÚ
ÛÒÚÓÈÒÚ‚ÓÚÓ Á‡ ÓÏÂÍÓÚfl‚‡Ì ̇ ‚Ó‰‡Ú‡
ÌÂÂÙË͇ÒÌÓ.
■ ᇠ‰‡ Á‡‰ËÚ Ò˙Ò ÒÓÎ, ‡Á‚ËÈÚ ͇ԇ˜Í‡Ú‡
̇ ÂÁÂ‚Ó‡‡, ÍÓflÚÓ Ò ̇ÏË‡ ̇ ‰˙ÌÓÚÓ.
■ èÓ ‚ÂÏ ̇ Ú‡ÁË Ôӈ‰Û‡ ÔÂÎË‚‡ χÎÍÓ
ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó ‚Ó‰‡; ÔÓ‰˙ÎÊÂÚ ‰‡ ÒËÔ‚‡ÚÂ
ÒÓÎ, ‰Ó͇ÚÓ Ò ̇Ô˙ÎÌË ÂÁÂ‚Ó‡˙Ú. ëΉ
Á‡Âʉ‡ÌÂÚÓ, ÔÓ˜ËÒÚÂÚ ÂÁ·‡Ú‡ ÓÚ ÒÓÎÚ‡ Ë
Á‡‚ËÈÚ ÓÚÌÓ‚Ó Í‡Ô‡˜Í‡Ú‡.
ÇÄÜçé
ëΉ ͇ÚÓ Á‡‰ËÚ ÒÓÎÚ‡, ÇàÖ íêüÅÇÄ
‰‡ ÔÛÒÌÂÚ χ¯Ë̇ڇ ̇ ‰ËÌ Ô˙ÎÂÌ
ˆËÍ˙Π̇ ËÁÏË‚‡Ì ËÎË Ì‡ ÔÓ„‡Ï‡ Á‡
èêÖÑÇÄêàíÖãçé àáåàÇÄçE.
10
çÄëíêéâäÄ çÄ ÉéêçÄíÄ
äéòçàñÄ
ÄÍÓ ˜ËÌËËÚ Á‡ ı‡ÌÂÌ ÍÓËÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ҇ 29
ÒÏ ‰Ó 32,5 ÒÏ, ÏÓÎfl ÔÓÒÚ‡‚flÈÚ „Ë Ì‡ ‰ÓÎ̇ڇ
ÍÓ¯Ìˈ‡, ÒΉ ͇ÚÓ „Ó̇ڇ ÍÓ¯Ìˈ‡ Â
̇ÒÚÓÂ̇ ‚ „Ó̇ ÔÓÁˈËfl Ë Ôӈ‰Ë‡ÈÚ ͇ÍÚÓ
ÒΉ‚‡:
1
1. àÁ‰˙Ô‡ÈÚ „Ó̇ڇ ÍÓ¯Ìˈ‡.
2. ëΉ ÍÓÂÚÓ ı‚‡ÌÂÚ ÍÓ¯Ìˈ‡Ú‡ ÓÚ ‰‚ÂÚÂ
ÒÚ‡ÌË Ë fl ÔÓ‚‰Ë„ÌÂÚ ̇„Ó (ÙË„. 1).
óËÌËËÚÂ Ò ‰Ë‡ÏÂÚ˙ ÔÓ-„ÓÎflÏ ÓÚ 20 ÒÏ, Ìflχ ‰‡
ÏÓ„‡Ú ‰‡ ·˙‰‡Ú ÔÓÒÚ‡‚ÂÌË Ì‡ „Ó̇ڇ ÍÓ¯Ìˈ‡.
2
a
b
a
áÄ ÑÄ èéëíÄÇàíÖ ÉéêçÄíÄ äéòçàñÄ çÄ
èé-çàëäÄ èéáàñàü:
b
1. ÌÂÚ ÍÓ¯Ìˈ‡Ú‡ ÓÚ ‰‚ÂÚ ÒÚ‡ÌË Ë fl
ÔÓ‚‰Ë„ÌÂÚ ÎÂÍÓ Ì‡„Ó (ÙË„. 2a).
2. ëΉ ÍÓÂÚÓ ‚ÌËχÚÂÎÌÓ Ò‚‡ÎÂÚ ̇‰ÓÎÛ
(ÙË„. 2b).
3
áÄÅÖãÖÜäÄ: çàäéÉÄ çÖ ëÇÄãüâíÖ àãà
èéÇÑàÉÄâíÖ äéòçàñÄíÄ, äÄíé ü
ÑöêÜàíÖ ëÄåé éí ÖÑçÄíÄ ëíêÄçÄ (îàÉ.
3).
ÇÌËχÌËÂ: èÂÔÓ˙˜ËÚÂÎÌÓ Â ‰‡ ̇ÒÚÓËÚÂ
„Ó̇ڇ ÍÓ¯Ìˈ‡ ÔÂ‰Ë ‰‡ ÔÓÒÚ‡‚ËÚ Ò˙‰Ó‚ÂÚÂ.
11
áÄêÖÜÑÄçÖ
åÄòàçÄ
çÄ
ç‡ ÙË„. 1, 2 Ë 3  ‰‡‰ÂÌÓ Òڇ̉‡ÚÌÓ Âʉ̂ÌÓ
Á‡Âʉ‡Ì ̇ ÏËflÎ̇ڇ χ¯Ë̇.
åàüãçÄíÄ
àÁÔÓÎÁ‚‡Ì ̇ „Ó̇ڇ ÍÓ¯Ìˈ‡
ÉÓ̇ ÍÓ¯Ìˈ‡ (ÙË„. 1)
A = ‰˙ηÓÍË ˜ËÌËË
B = ÔÎËÚÍË ˜ËÌËË
C = ‰ÂÒÂÚÌË ˜ËÌËË
D = χÎÍË ˜ËÌËÈÍË
E = ÔÓˆÂ·ÌÓ‚Ë ˜‡¯Ë
F = ÒÚ˙ÍÎÂÌË ˜‡¯Ë
■ ÉÓ̇ڇ ÍÓ¯Ìˈ‡  Ò̇·‰ÂÌ Ò ÏÓ·ËÎÌË Ô‡ÌÚË,
Á‡Í‡˜ÂÌË Ì‡ ÒÚÂÌËÚ ̇ ÍÓ¯‡, ÍÓËÚÓ ÏÓÊÂÚÂ
‰‡ „ÛÎË‡Ú ÔÓ ‚ËÒÓ˜Ë̇ ‚ 4 ÔÓÁˈËË.
■ Ç ÌËÒÍÓ ÔÓÎÓÊÂÌË (A-A1) ÍÓ¯ÌˈËÚ ÏÓ„‡Ú
‰‡ Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Á‡: ˜‡¯Ë Á‡ ˜‡È Ë Í‡ÙÂ,
ÍÛıÌÂÌÒÍË ÌÓÊÓ‚Â. ë˙˘Ó Ë ˜‡¯Ë Ò˙Ò
ÒÚÓΘÂÚ‡ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ·˙‰‡Ú ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓ
Á‡ÍÂÔÂÌË Ì‡ ̇Í‡fl ̇ ÍÓ¯ÌˈËÚÂ.
A
1
A1
E
C
A
B
D
■ Ç ÔÓÎÓÊÂÌË (B-B1) ̇ ÍÓ¯ÌˈËÚ ‚Ë
ÔÓÁ‚ÓÎfl‚‡ ‰‡ Á‡‰ËÚ ˜ËÌËË. í Úfl·‚‡ ‰‡
·˙‰‡Ú ÔÓÒÚ‡‚ÂÌË ‚ÂÚË͇ÎÌÓ Ò ‚˙Ú¯̇ڇ
ÒÚ‡Ì‡ Í˙Ï „˙·‡ ̇ Ò˙‰ÓÏËflÎ̇ڇ χ¯Ë̇ Ë
ËÌÚÂ‚‡Î ÏÂÊ‰Û ‚Òfl͇, Á‡ ‰‡ ÏÓÊ ‚Ó‰‡Ú‡ ‰‡
ÔÂÏË̇‚‡ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓ.
B
F
B1
ÉÓ̇ ÍÓ¯Ìˈ‡ (ÙË„. 2)
A = ‰˙ηÓÍË ˜ËÌËË
B = ÔÎËÚÍË ˜ËÌËË
C = ‰ÂÒÂÚÌË ˜ËÌËË
D = χÎÍË ˜ËÌËÈÍË
E = ÔÓˆÂ·ÌÓ‚Ë ˜‡¯Ë
F = ˜‡¯Ë Ò˙Ò ÒÚÓΘÂ
G = ˜‡¯Ë
H = ÍÓ¯Ìˈ‡ Á‡ ÔË·ÓË
■ èÂÔÓ˙˜‚‡ Ò ˜ËÌËËÚÂ Ò ÔÓ-„ÓÎÂÏË ‡ÁÏÂË
(Ò ‰Ë‡ÏÂÚ˙ ÔË·ÎËÁËÚÂÎÌÓ 26 ÒÏ ËÎË Ôӂ˜Â)
‰‡ Ò ‡ÁÔÓ·„‡Ú ÔÓ‰ ÎÂÍ Ì‡ÍÎÓÌ Í˙Ï
Ô‰̇ڇ ˜‡ÒÚ, Á‡ ‰‡ Ò ӷÎÂÍ˜Ë ÔÓÒÚ‡‚flÌÂÚÓ
̇ ÍÓ¯Ìˈ‡Ú‡ ‚˙‚ ‚˙Ú¯ÌÓÒÚÚ‡ ̇
ÏËflÎ̇ڇ.
2
B
A
■ Ç „Ó̇ڇ ÍÓ¯Ìˈ‡ ÏÓ„‡Ú ‰‡ Ò ÔÓÒÚ‡‚flÚ
Ò˙‰Ó‚ ͇ÚÓ Ò‡Î‡ÚËÂË, Ô·ÒÚχÒÓ‚Ë ÍÛÔË Ë
‰., ÍÓËÚÓ Úfl·‚‡ ‰‡ Ò‡ ÔÓÒÚ‡‚flÚ ÒÚ‡·ËÎÌÓ Á‡
‰‡ Ì Ò ӷ˙Ì‡Ú ÓÚ ÒÚÛËÚ ‚Ó‰‡.
■ ÉÓ̇ڇ ÍÓ¯Ìˈ‡  ÔÓÂÍÚË‡Ì‡ ‰‡ ÏÓÊ ‰‡
·˙‰Â ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì‡ ÔÓ Ì‡È-„˙‚͇‚ ̇˜ËÌ. åÓÊÂ
‰‡ ·˙‰Â Á‡‰Â̇ Ò‡ÏÓ Ò ˜ËÌËË, ‡ÁÔÓÎÓÊÂÌË
‚ ‰‚ Â‰ËˆË ‰Ó χÍÒËχÎÂÌ ·ÓÈ 24, ËÎË
Ò‡ÏÓ Ò ˜‡¯Ë ‚ ÔÂÚ ‰‡ – χÍÒËχÎÌÓ 30 ·Ófl,
ËÎË ÒÏÂÒÂÌÓ Á‡Âʉ‡ÌÂ.
H
12
C
D F
E
F
G
ÉÓ̇ ÍÓ¯Ìˈ‡ (îË„. 3)
A = ÒÚ˙ÍÎÂÌË ˜‡¯Ë
B = χÎÍË ˜ËÌËÈÍË
C = ÔÓˆÂ·ÌÓ‚Ë ˜‡¯Ë
D = χÎÍË ÍÛÔ˘ÍË
E = Ò‰ÌË ÍÛÔ˘ÍË
F = „ÓÎÂÏË ÍÛÔË
G = ‰ÂÒÂÚÌË ˜ËÌËË
H = ÔË·ÓË
I = ˜ÂÔ‡Í
L = ÔË·ÓË
3
- èéáàñàü "B" Á‡ Ò˙‰Ó‚Â, ÍÓËÚÓ Ï‡Í‡ Ë
Òڇ̉‡ÚÂÌ ‡ÁÏÂ, ËÏ‡Ú ÓÔ‰ÂÎÂ̇ ÙÓχ
(ÏÌÓ„Ó ‰˙ηÓÍË ˜ËÌËË, Í‚‡‰‡ÚÌË ˜ËÌËË ËÎË
Ú‡ÍË‚‡ ·ÂÁ „‡ÌËˆË Ë ‰.).
- èéáàñàü "C" Á‡ ÔÓ-„ÓÎÂÏË ÓÚ Ò‰ÌËÚÂ
ÔÎÓÒÍË ˜ËÌËË Ë / ËÎË Ú‡ÍË‚‡ Ò ÌÂÒڇ̉‡ÚÌË
ÙÓÏË (Í‚‡‰‡Ú, ¯ÂÒÚÓ˙„˙ÎÌË, Ó‚‡ÎÌË, ˜ËÌËË
Á‡ Ôˈ‡ Ë ‰.).
4
I
L
F
C
B
C D
E
A
G
C
5
B
C
A
H
A
H
■ å‡ÎÍËÚ ˜ËÌËË, ̇ÔËÏÂ ͇ÚÓ ÚÂÁË
ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌË Á‡ ‰ÂÒÂÚ, Úfl·‚‡ ‰‡ Ò ÔÓÒÚ‡‚flÚ
‚ ‰ÓÎ̇ڇ ÍÓ¯Ìˈ‡ ͇ÍÚÓ Â ÔÓ͇Á‡ÌÓ Ì‡
ÙË„Û‡ 6, Ò ÔÓ‰‰˙ʇ˘‡ Ô„‡‰‡
ÔÓÒÚ‡‚Â̇ ‚ ÔÓÁˈËfl ("B").
ᇠ˜ËÌËË Ò ÌÓχÎÂÌ ‡ÁÏÂ Ô„‡‰‡Ú‡
Úfl·‚‡ ‰‡  ‚ ÔÓÁˈËfl ("A").
àÁÔÓÎÁ‚‡Ì ̇ ‰ÓÎ̇ڇ ÍÓ¯Ìˈ‡
■ íẨÊÂË, ÍÛÔË, ͇ԇˆË, Ú‡‚Ë, ÚË„‡ÌË Ë ˜ËÌËË
ÏÓ„‡Ú ‰‡ Ò Á‡Âʉ‡Ú ‚ ‰ÓÎ̇ڇ ÍÓ¯Ìˈ‡.
6
■ èÓÒÚ‡‚flÈÚ ÔË·ÓËÚ Á‡ ı‡ÌÂÚ ‚
Ô·ÒÚχÒÓ‚ËflÚ ÍÓÌÚÂÈÌÂ Á‡ ÔË·ÓË Ò
‰˙ÊÍËÚ ̇„ÓÂ.
■ èÓÒÚ‡‚ÂÚ ÍÓÌÚÂÈÌÂ‡ Á‡ ÔË·ÓË ‚ ‰ÓÎ̇ڇ
ÍÓ¯Ìˈ‡ (ÙË„. 7 Ë 8) ͇ÚÓ Ò ۂÂËÚÂ, ˜Â
ÔË·ÓËÚ Ì Ò ۉflÚ ‚˙‚ ‚˙Úfl˘ËÚ ÒÂ
ÔÂÍË.
■ ÑÓÎ̇ڇ
ÍÓ¯Ìˈ‡
Ëχ
ÒÔˆˇÎ̇
„ÛÎËÛÂχ ˆÂÌÚ‡Î̇ ÓÔÓ‡ (ÙË„.4 Ë 5).
íÓ‚‡ ÔÓÁ‚ÓÎfl‚‡ ÒÚ‡·ËÎÌÓ Ë ÓÔÚËχÎÌÓ
Á‡Âʉ‡ÌÂ, ‰ÓË ÍÓ„‡ÚÓ ‡ÁÏÂ‡ Ë/ËÎË
ÙÓχڇ ̇ Ò˙‰Ó‚ÂÚ Ì  Òڇ̉‡Ú̇.
A
B
ÇçàåÄçàÖ!
ÄÍÓ Ï‡ÎÍËÚ ˜ËÌËË Ò ÔÓÒÚ‡‚flÚ ‚ ÍÓ¯Ìˈ‡Ú‡
Ò ÌÂÔ‡‚ËÎÌÓ ÔÓÁˈËfl ̇ ÔÓ‰‰˙ʇ˘‡Ú‡
Ô„‡‰‡,˜ËÌËËÚ ˘Â Ô˜‡Ú ̇ ‰ÓÎÌÓÚÓ
ÏËÂ˘Ó ‡ÏÓ ‰‡ Ò ‚˙ÚË.
- èéáààñü "A" Á‡ Òڇ̉‡ÚÌÓ Á‡Âʉ‡ÌÂ, ‚
ÒÎÛ˜‡Ë ÍÓ„‡ÚÓ Ìflχ ÚË„‡ÌË, ÍÛÔË Á‡ ҇·ÚË Ë
ÔÓ‰Ó·ÌË.
13
åÓÎfl Á‡Âʉ‡ÈÚ Ò˙‰ÓÏËflÎ̇ڇ ‡ÁÛÏÌÓ Á‡ ‰‡
ÓÒË„ÓËÚ ÓÔÚËχÎÌË ÂÁÛÎÚ‡ÚË Ì‡ ËÁÏË‚‡ÌÂ.
ç‡ ÙË„. 7 Ë 8  ‰‡‰ÂÌÓ Òڇ̉‡ÚÌÓ Âʉ̂ÌÓ
Á‡Âʉ‡Ì ̇ ÏËflÎ̇ڇ χ¯Ë̇.
ÑÓÎ̇ ÍÓ¯Ìˈ‡ (ÙË„. 7)
A = Ò‰ÌÓ „ÓÎflχ ÚẨÊÂ‡
B = „ÓÎflχ ÚẨÊÂ‡
C = ÚË„‡Ì
D = ÍÛÔË Á‡ ÒÛÔ‡
E = ÔË·ÓË
F = Ú‡‚Ë (˜ËÌËË Á‡ ÙÛ̇)
G = Ò‰ÌË ÍÛÔ˘ÍË
H = χÎÍË ÍÛÔË
ÇÄÜçé
ÑÓÎ̇ڇ ÍÓ¯Ìˈ‡ Ëχ ÒÚÓÔË‡˘Ó
ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó, ÍÓÂÚÓ ÓÒË„Ûfl‚‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓ
ËÁ‚‡Ê‰‡Ì ̇ Ò˙‰Ó‚ÂÚÂ.
ᇠ‰‡ ‰Ó·‡‚ËÚ ÒÓÎ Ë ÔË ÔÓ‰‰˙Ê͇,
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Â ËÁˆflÎÓ ‰‡ ËÁ‚‡‰ËÚ ‰ÓÎ̇ڇ
ÍÓ¯Ìˈ‡.
7
B
A
F
àçîéêåÄñàü éí íÖëí
ãÄÅéêÄíéêààíÖ
C
G
D
E
H
àÁËÒ͇ÈÚ ËÌÙÓχˆËfl Á‡ ÂÁÛÎÚ‡ÚËÚ ÓÚ ÚÂÒÚ
··Ó‡ÚÓËËÚÂ Ë ËÁÏÂÂÌËÚ ÌË‚‡ ̇ ¯ÛÏ,
Ò˙„·ÒÌÓ EN ÌÓχÚË‚ËÚÂ, ̇ ÒΉÌËfl ‡‰ÂÒ:
testinfo-dishwasher@candy.it
Ç Á‡ÔËÚ‚‡ÌÂÚÓ ÒË, Á‡‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓ ÔÓÒÓ˜ÂÚÂ
ÏÓ‰ÂÎ˙Ú Ì‡ LJ¯‡Ú‡ Ò˙‰ÓÏËflÎ̇ χ¯Ë̇ (‚ËÊÚÂ
Ú‡·ÂÎ͇ڇ Ò ÚÂıÌ˘ÂÒÍËÚ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË).
ÑÓÎ̇ ÍÓ¯Ìˈ‡ (ÙË„. 8)
A = ‰˙ηÓÍË ˜ËÌËË
B = ÔÎËÚÍË ˜ËÌËË
C = ‰ÂÒÂÚÌË ˜ËÌËË
D = ˜ËÌËË Á‡ ÒÂ‚Ë‡ÌÂ
E = ÔË·ÓË
8
D
B
A
C
C
E
14
áÄêÖÜÑÄçÖ ë èêÖèÄêÄí
èÂÔ‡‡Ú
ÇÄÜçé
ᇉ˙ÎÊËÚÂÎÌÓ Â ‰‡ Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Ò‡ÏÓ
ÒÔˆˇÎÌË Ú˜ÌË, Ô‡ıÓÓ·‡ÁÌË ËÎË ÔÓ‰
ÙÓχڇ ̇ Ú‡·ÎÂÚË ÔÂÔ‡‡ÚË Á‡ ÏËflÎÌË
χ¯ËÌË.
B
ëΉ ͇ÚÓ ÒÎÓÊËÚ ÔÂÔ‡‡Ú ‚˙‚ ‚‡Ì˘͇ڇ
Á‡Ú‚ÓÂÚ ͇ԇ˜ÂÚÓ, ͇ÚÓ Ô˙‚Ó Ì‡ÚËÒÌÂÚ (1) Ë
ÒΉ ÚÓ‚‡ (2) ‰Ó͇ÚÓ ˜ÛÂÚ ˘‡Í‚‡ÌÂ.
“FINISH” ‰‡‚‡ ÏÌÓ„Ó ‰Ó·Ë ÂÁÛÎÚ‡ÚË Ë ÎÂÒÌÓ
ÏÓÊ ‰‡ ·˙‰Â ̇ÏÂÂÌ.
ê‡Á΢ÌË ÓÚ Ô‰̇Á̇˜ÂÌËÚ ÔÂÔ‡‡ÚË
(̇ÔËÏÂ ÔÂÔ‡‡ÚË Á‡ ËÁÏË‚‡Ì ̇ ˙͇) ÌÂ
Ò˙‰˙Ê‡Ú Ò˙ÒÚ‡‚ÍË, ÔÓ‰ıÓ‰fl˘Ë Á‡ ËÁÏË‚‡Ì ‚
ÏËflÎÌË Ï‡¯ËÌË Ë ‚˙ÁÔÂÔflÚÒÚ‚‡Ú ÌÓχÎ̇ڇ
‡·ÓÚ‡ ̇ Û‰‡.
è˙ÎÌÂÌ ̇ ÍÓÌÚÂÈÌÂ‡ Á‡ ÔÂÔ‡‡Ú
äÓÌÚÂÈÌÂ‡ Á‡ ÔÂÔ‡‡Ú  ÓÚ ‚˙Ú¯̇ڇ ÒÚ‡Ì‡
̇ ‚‡Ú‡Ú‡ (ÙË„. A “2”). ÄÍÓ ÍÓÌÚÂÈÌÂ‡ Â
Á‡Ú‚ÓÂÌ Ì‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓÌ (A) Á‡ ‰‡ „Ó ÓÚ‚ÓËÚÂ.
Ç Í‡fl ̇ ‚Òfl͇ ÔÓ„‡Ï‡ ͇ԇÍ˙Ú Úfl·‚‡ ‰‡ ÒÂ
ÓÚ‚‡fl Á‡ ‰‡  ÔÓ‰„ÓÚ‚ÂÌ Á‡ ‰‡  ÔÓ‰„ÓÚ‚ÂÌ Á‡
ÒΉ‚‡˘ÓÚÓ ËÁÏË‚‡ÌÂ.
í˙È Í‡ÚÓ Ì ‚Ò˘ÍË ÔÂÔ‡‡ÚË Ò‡ ‰̇͂Ë,
ÔÓ˜ÂÚÂÚ ËÌÒÚÛ͈ËËÚ ‚˙ıÛ ÓÔ‡Íӂ͇ڇ.
ç‡ÔÓÏÌflÏÂ, ˜Â ̉ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓÚÓ ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó
ÔÂÔ‡‡Ú ‚Ó‰Ë ‰Ó ÌÂÔ˙ÎÌÓˆÂÌÌÓ ËÁÏË‚‡Ì ̇
Ò˙‰Ó‚ÂÚÂ, ‰Ó͇ÚÓ Ô‰ÓÁË‡ÌÂÚÓ ÓÒ‚ÂÌ, ˜Â ÌÂ
ÔÓ‰Ó·fl‚‡ ÂÁÛÎÚ‡ÚËÚ ÓÚ ËÁÏË‚‡ÌÂÚÓ, ‚Ó‰Ë ‰Ó
‡ÁıˢÂÌËÂ.
ÇçàåÄçàÖ!
äÓ„‡ÚÓ Á‡Âʉ‡Ú Ò˙‰Ó‚ÂÚ ‚ ‰ÓÎ̇ڇ
ÍÓ¯Ìˈ‡ Û‚ÂÂÚ ÒÂ, ˜Â Ì Ô˜‡Ú ̇
‚‡Ì˘͇ڇ Á‡ ÔÂÔ‡‡Ú‡.
ÇÄÜçé
ᇠÓÔ‡Á‚‡Ì ̇ ÓÍÓÎ̇ڇ Ò‰‡ - ÌÂ
ËÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ „ÓÎÂÏË ÍÓ΢ÂÒÚ‚‡ ÔÂÔ‡‡Ú
Á‡ ËÁÏË‚‡ÌÂ.
äÓ΢ÂÒÚ‚ÓÚÓ ÏË¢ ÔÂÔ‡‡Ú ÏÓÊ ‰‡ ‚‡Ë‡ ‚
Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ÒÚÂÔÂÌÚ‡ ̇ Á‡Ï˙Òfl‚‡ÌÂ Ë ‚ˉ‡
̇ Ò˙‰Ó‚ÂÚÂ.
èÂÔÓ˙˜‚‡Ï ÇË ‰‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú 20-30 „.
ÔÂÔ‡‡Ú (Ç).
A
15
■ çflÍÓË ÍÓÏ·ËÌË‡ÌË ÔÂÔ‡‡ÚË ÓÒÓ·ÂÌÓ ÚÂÁË
Ò˙‰˙ʇ˘Ë ·ËÎflÌÚ, ‰‡‚‡Ú ̇È-‰Ó·Ë ÂÁÛÎÚ‡ÚË
Ò ÓÔ‰ÂÎÂÌË ÔÓ„‡ÏË. ÖÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚÚ‡ ̇
ÔÂÔ‡‡ÚËÚ Ò˙‰˙ʇ˘Ë ÓÏÂÍÓÚËÚÂÎ/ÒÓÎ Á‡‚ËÒË
ÓÚ Ú‚˙‰ÓÒÚÚ‡ ̇ ‚Ó‰‡Ú‡ ‚˙‚ LJ¯ËflÚ ‡ÈÓÌ.
ÇàÑéÇÖ èêÖèÄêÄíà
퇷ÎÂÚÍË
èÂÔ‡‡ÚË ‚˙‚ ‚ˉ ̇ Ú‡·ÎÂÚÍË ÏÓÊÂÚ ‰‡
̇ÏÂËÚ ̇ ÏÌÓ„Ó ‡Á΢ÌË ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎË. íÂÁË
ÔÂÔ‡‡ÚË Ò ‡Á„‡Ê‰‡Ú Ò ‡Á΢̇ ÒÍÓÓÒÚ Ë ÔÓ
Ú‡ÁË Ô˘Ë̇ ÔÓ ‚ÂÏ ̇ Í‡ÚÍËÚ ÔÓ„‡ÏË Á‡
ËÁÏË‚‡Ì ڇ·ÎÂÚ͇ڇ ÏÓÊ ‰‡ Ì  ̇Ô˙ÎÌÓ
‡ÁÚ‚ÓÂ̇. äÓ„‡ÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ڇÍË‚‡ Ú‡·ÎÂÚÍË Â
ÔÂÔÓ˙˜ËÚÂÎÌÓ ‰‡ ËÁ·Ë‡Ú ÔÓ-‰˙Î„Ë ÔÓ„‡ÏË
Á‡ ‰‡ Ò „‡‡ÌÚË‡ Ô˙ÎÌÓÚÓ ‡ÁÚ‚‡flÌ ̇
Ú‡·ÎÂÚ͇ڇ.
äÓ„‡ÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÛÌË‚ÂÒ‡ÎÌË ÔÂÔ‡‡ÚË Ë
ÂÁÛÎÚ‡ÚËÚ ÓÚ ËÁÏË‚‡ÌÂÚÓ Ò‡ ÌÂÁ‡‰Ó‚ÓÎËÚÂÎÌË,
ÏÓÎfl Ò‚˙ÊÂÚ ÒÂ Ò ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎfl ̇
ÔÂÔ‡‡Ú‡.
Ç ÌflÍÓË ÒÎÛ˜‡Ë ÛÔÓÚ·‡Ú‡ ̇ ÍÓÏ·ËÌË‡ÌË
ÔÂÔ‡‡ÚË ÏÓÊ ‰‡ ‰Ó‚‰ ‰Ó:
ÇÄÜçé
ᇠ‰‡ ÔÓÎÛ˜ËÚ Á‡‰Ó‚ÓÎËÚÂÎÌË ÂÁÛÎÚ‡ÚË
ÓÚ ËÁÏË‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ò˙‰Ó‚ÂÚÂ, Ú‡·ÎÂÚÍËÚÂ
Úfl·‚‡ ‰‡ ·˙‰‡Ú ÔÓÒÚ‡‚ÂÌË ‚˙‚
‚‡Ì˘͇ڇ Á‡ ÔÂÔ‡‡Ú, ‡ Ì ‰ËÂÍÚÌÓ ‚
χ¯Ë̇ڇ.
■ ÓÒÚ‡Ú˙ˆË ÓÚ ‚‡Ó‚ËÍ ÔÓ Ò˙‰Ó‚ÂÚ ËÎË ‚
χ¯Ë̇ڇ;
■ ÌÂÁ‡‰Ó‚ÓÎËÚÂÎÌÓ ËÁÏË‚‡ÌÂ Ë ËÁÒÛ¯‡‚‡Ì ̇
Ò˙‰Ó‚ÂÚÂ.
ÇÄÜçé
ÇÒ˘ÍË ÔÓ·ÎÂÏË ‚˙ÁÌËÍ̇ÎË Í‡ÚÓ
ÂÁÛÎÚ‡Ú ÓÚ ÛÔÓÚ·‡Ú‡ ̇ ÍÓÏ·ËÌË‡ÌË
ÔÂÔ‡‡ÚË Ì Ò ÔÓÍË‚‡Ú ÓÚ Ì‡¯‡Ú‡
„‡‡ÌˆËfl.
äÓ̈ÂÌÚ‡ÚË
íÂÁË ÔÂÔ‡‡ÚË Ò‡ Ò Ì‡Ï‡ÎÂ̇ ‡Î͇ÎÌÓÒÚ Ë Ò
̇ÚÛ‡ÎÌË ÂÌÁËÏË. ìÔÓÚ·‡Ú‡ ̇ Ú‡ÍË‚‡
ÔÂÔ‡‡ÚË ÔË ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ÓÚ 50°ë, Ëχ ÔÓÒ··Ó ‚˙Á‰ÂÈÒÚ‚Ë ‚˙ıÛ ÓÍÓÎ̇ڇ ÒΉ‡ Ë
Ô‰ԇÁ‚‡Ú Ò˙‰Ó‚ÂÚÂ Ë Ò‡Ï‡Ú‡ χ¯Ë̇.
èÓ„‡ÏËÚ Á‡ ÏËÂÌ ÔË 50°ë ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú
͇˜ÂÒÚ‚‡Ú‡ ̇ ÚÂÁË ÔÂÔ‡‡ÚË Ò ÂÌÁËÏË Á‡
‡Á„‡Ê‰‡Ì ̇ Á‡Ï˙Òfl‚‡ÌËflÚ‡ ÔÓ Ò˙‰Ó‚ÂÚ Ë
ÔÓÒÚË„‡Ú Ò˙˘Ëfl ÂÁÛÎÚ‡Ú Í‡ÚÓ ÔË ËÁÏË‚‡Ì Ò
65°ë.
åÓÎfl, ËχÈÚ Ô‰‚ˉ, ˜Â ÔË ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ
̇ "ALL ‚ 1" ÍÓÏ·ËÌË‡ÌË ÔÂÔ‡‡ÚË, ‰‡ ÌÂ
Ó·˙˘‡Ú ‚ÌËχÌË ̇ Ë̉Ë͇ÚÓÌËÚÂ
Ò‚ÂÚÎËÌË Á‡ ÔÂÔ‡‡ÚËÚ Á‡ ËÁÔ·͂‡ÌÂ Ë ÒÓÎ
(Ò‡ÏÓ ÔË ÓÔ‰ÂÎÂÌË ÏÓ‰ÂÎË).
äÓÏ·ËÌË‡ÌË ÔÂÔ‡‡ÚË
ÄÍÓ ÔÓ ‚ÂÏ ̇ ÔÓ„‡Ï‡Ú‡ Á‡ ÏËÂÌ Ë/ËÎË
ÒÛ¯ÂÌ ‚˙ÁÌËÍÌ ÔÓ·ÎÂÏ, ÔÂÔÓ˙˜‚‡Ï ÇË ‰‡
ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÒÓÎ, ·ËÎflÌÚ Ë ÔÂÔ‡‡Ú ÔÓ ÓÚ‰ÂÎÌÓ.
äÓÏ·ËÌË‡ÌËÚ ÔÂÔ‡‡ÚË Ò˙‰˙Ê‡Ú ·ËÎflÌÚ.
íÂÁË ÍÓÏ·ËÌË‡ÌË ÔÂÔ‡‡ÚË Úfl·‚‡ ‰‡ ·˙‰‡Ú
ÔÓÒÚ‡‚ÂÌË ‚˙‚ ‚‡Ì˘͇ڇ Á‡ ÏË¢ ÔÂÔ‡‡Ú
/ÓÚ‰ÂÎÂÌËÂÚÓ Á‡ ·ËÎflÌÚ Úfl·‚‡ ‰‡ ·˙‰Â Ô‡ÁÌÓ/.
Ç Ú‡Í˙‚ ÒÎÛ˜‡È:
■ ‰Ó·‡‚ÂÚ ÒÓÎ Ë ·ËÎflÌÚ ‚ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌËÚÂ
ÍÓÌÚÂÈÌÂË;
"ALL in 1" ÍÓÏ·ËÌË‡Ì ÔÂÔ‡‡Ú
■ ÒÚ‡ÚË‡ÈÚ ÌÓχÎ̇ ÔÓ„‡Ï‡ Á‡ ËÁÏË‚‡ÌÂ
·ÂÁ ‰‡ ÔÓÒÚ‡‚flÚ Ò˙‰Ó‚ ‚ χ¯Ë̇ڇ.
ÄÍÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú “ALL in 1” (“3 ‚ 1 “/ “4 ‚ 1”/ “5 ‚ 1”, Ë Ú.Ì)
ÍÓÏ·ËÌË‡ÌË ÔÂÔ‡‡ÚË Ú. ڇÍË‚‡ ÔÂÔ‡‡ÚË Ò
‰Ó·‡‚Â̇ ÒÓÎ Ë ‡„ÂÌÚ Á‡ ËÁÔ·͂‡Ì , ‚Ë Ò˙‚ÂÚ‚‡ÏÂ
ÒΉÌÓÚÓ :
■ èÓ˜ÂÚÂÚ ‚ÌËχÚÂÎÌÓ ËÌÒÚÛ͈ËËÚÂ
ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎfl ‚˙ıÛ ÓÔ‡Íӂ͇ڇ;
̇
16
åÓÎfl, ËχÈÚ Ô‰‚ˉ, ˜Â ÔË ‚˙˘‡Ì Í˙Ï
ËÁÔÓÎÁ‡‚ÂÌ ̇ ÒÓÎ, ÌflÍÓÎÍÓ ˆËÍ˙· ˘Â Ò‡
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏË ÔÂ‰Ë ÒËÒÚÂχڇ ‰‡ Á‡‡·ÓÚË
ÂÙËÍÚË‚ÌÓ ÓÚÌÓ‚Ó.
áÄêÖÜÑÄçÖ ë èêÖèÄêÄí áÄ
Åãüëöä
àÁÔ·͂‡ÌÂ
èÂÔ‡‡Ú‡ Ò ‚Ô˙ÒÍ‚‡ ‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ ‚
ÔÓÒΉ̇ڇ Ù‡Á‡ ̇ ËÁÔ·͂‡ÌÂÚÓ Ë ÔÓχ„‡ Á‡
ÔÓ-·˙ÁÓÚÓ ËÁÒÛ¯‡‚‡Ì ̇ Ò˙‰Ó‚ÂÚ ·ÂÁ Ôfl̇ Ë
Ï˙ÚÌË ÛÚ‡ÈÍË.
è˙ÎÌÂÌ ̇ ÍÓÌÚÂÈÌÂ‡ Á‡ ËÁÔ·͂‡ÌÂ
C
éÚ Îfl‚Ó Ì‡ ‚‡Ì˘͇ڇ Á‡ ÔÂÔ‡‡Ú‡ Á‡ ËÁÏË‚‡ÌÂ
̇ ̇ÏË‡ ‚‡Ì˘͇ڇ Á‡ ‰Ó·‡‚flÌ ̇ ÔÂÔ‡‡Ú
Á‡ ·ÎflÒ˙Í ÔÓ ‚ÂÏ ̇ ËÁÔ·͂‡ÌÂÚÓ (ÙË„. Ä
“3”).
ᇠ‰‡ ÓÚ‚ÓËÚ ͇ԇ͇, ̇ÚËÒÌÂÚ χÍËӂ͇ڇ
Ë Â‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ Ò ÚÓ‚‡ ÓÚ‚ÓÂÚ ͇ԇ͇.
èÂÔÓ˙˜‚‡Ï ÇË ÔË ‚ÒflÍÓ ÏËÂÌÂ Ë ËÁÔ·͂‡ÌÂ
‰‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÔÂÔ‡‡Ú Á‡ ·ÎflÒ˙Í.
çË‚ÓÚÓ Ì‡ ÔÂÔ‡‡Ú‡ Á‡ ·ÎflÒ˙Í ÏÓÊ ‰‡ ÒÂ
ÍÓÌÚÓÎË‡ Ò ÔÓÏÓ˘Ú‡ ̇ ÓÔÚ˘ÂÌ Ë̉Ë͇ÚÓ (ë),
‡ÁÔÓÎÓÊÂÌ ‚ ÒΉ‡Ú‡ ̇ ‡ÁÔ‰ÂÎËÚÂÎfl.
èöãçé
Ú˙ÏÌÓ
èêÄáçé
Ò‚ÂÚÎÓ
ê„ÛÎË‡Ì ̇ ÔÂÔ‡‡Ú‡ Á‡
·ÎflÒ˙Í ÓÚ 1 ‰Ó 6
ê„Û·ÚÓ˙Ú Ò ̇ÏË‡ ÔÓ‰ ͇ԇ˜Í‡Ú‡ (D) Ë
ÏÓÊ ‰‡ Ò Á‡‚˙ÚË Ò ÔÓÏÓ˘Ú‡ ̇ ÏÓÌÂÚ‡.
èÂÔÓ˙˜ËÚÂÎÌÓ Â ‰‡ „Ó ÔÓÒÚ‡‚ËÚ ‚ ÔÓÁˈËfl 4.
ë˙‰˙ʇÌËÂÚÓ Ì‡ ‚‡Ó‚ËÍ ‚˙‚ ‚Ó‰‡Ú‡ ‚ÎËflÂ
Á̇˜ËÚÂÎÌÓ ‚˙ıÛ ÔÓfl‚‡Ú‡ ̇ ÛÚ‡ÈÍË Ë ÒÚÂÔÂÌÚ‡
̇ ËÁÒÛ¯‡‚‡ÌÂ.
èÓ‡‰Ë Ú‡ÁË Ô˘Ë̇  ‚‡ÊÌÓ ‰‡ Ò „ÛÎË‡
‰ÓÁ‡Ú‡ ̇ ÔÂÔ‡‡Ú‡ Á‡ ·ÎflÒ˙Í, Á‡ ‰‡ ÒÂ
ÔÓÒÚË„Ì‡Ú ÔÓÒÚÓflÌÌË ‰Ó·Ë ÂÁÛÎÚ‡ÚË.
Ç ÒÎÛ˜‡È, ˜Â ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ ̇΢ˠ̇ ˜ÂÚË ‚ Í‡fl
̇ ËÁÔ·͂‡ÌÂÚÓ, ̇χÎÂÚ ‰ÓÁ‡Ú‡ Ò Â‰Ì‡
ÒÚÂÔÂÌ. Ç ÒÎÛ˜‡È, ˜Â Ò˙‰Ó‚ÂÚ ËÏ‡Ú ·ÂÎË ÔÂÚ̇,
Û‚Â΢ÂÚÂ Ò Â‰Ì‡ ÒÚÂÔÂÌ.
D
17
èéóàëíÇÄçÖ çÄ îàãíêàíÖ
îËÎÚË‡˘‡Ú‡ ÒËÒÚÂχ (ÙË„. Ä “4”) Ò Ò˙ÒÚÓË ÓÚ:
1
ÓÒÌÓ‚ÂÌ ÍÓÌÚÂÈÌÂ ÍÓÈÚÓ Á‡‰˙ʇ ÔÓ„ÓÎÂÏËÚ ˜‡ÒÚËˆË ÓÚ Á‡Ï˙Òfl‚‡ÌÂÚÓ;
ÔÎӘ͇
(Ô·ÒÚË̇),
ÍÓflÚÓ
ÙËÎÚË‡
ÌÂÔÂÍ˙Ò̇ÚÓ ‚Ó‰‡Ú‡ Á‡ ËÁÏË‚‡ÌÂÚÓ;
ÏËÍÓÙËÎÚ˙, ÔÓÒÚ‡‚ÂÌ ÔÓ‰ ÔÎӘ͇ڇ, ÍÓÈÚÓ
Á‡‰˙ʇ Ë Ì‡È-ÙËÌËÚ ˜‡ÒÚËˆË ÓÚ Á‡Ï˙Òfl‚‡ÌÂ,
ÓÒË„Ûfl‚‡ÈÍË ÔÂÙÂÍÚÌÓ ËÁÔ·͂‡ÌÂ.
■ ᇠ‰‡ Ò ÔÓÒÚË„Ì‡Ú ‰Ó·Ë ÂÁÛÎÚ‡ÚË ÓÚ
ËÁÏË‚‡ÌÂÚÓ, ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Â ‰‡ Ò ÔÓ‚Âfl‚‡Ú Ë
ÔÓ˜ËÒÚ‚‡Ú ÙËÎÚËÚ ÒΉ ‚ÒflÍÓ ËÁÏË‚‡ÌÂ.
■ ᇠ‰‡ ËÁ‚‡‰ËÚ ÙËÎÚËÚ ı‚‡ÌÂÚ ‰˙Ê͇ڇ
Ë fl Á‡‚˙ÚÂÚ ‚ ÔÓÒÓ͇ Ó·‡Ú̇ ̇
˜‡ÒÓ‚ÌËÍÓ‚‡Ú‡ ÒÚÂÎ͇ (ÙË„. 1).
2
■ éÒÌÓ‚ÌËfl ÍÓÌÚÂÈÌÂ Ò ҂‡Îfl Á‡ ‰‡ Ò ÛÎÂÒÌË
ÔÓ˜ËÒÚ‚‡ÌÂÚÓ (ÙË„. 2).
■ 낇ÎÂÚ ÔÎӘ͇ڇ Á‡ ÙËÎÚË‡Ì Ë
ËÁÔ·ÍÌÂÚ ÔÓ‰ ÒÚÛfl Ú˜‡˘‡ ‚Ó‰‡ Ë ÔË
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚ Ò ÔÓÏÓ˘Ú‡ ̇ ˜ÂÚ͇ (ÙË„. 3).
■ ë˙Ò Ò‡ÏÓÔÓ˜ËÒÚ‚‡˘Ëfl Ò ÏËÍÓÙËÎÚ˙
ÔÓ‰‰˙Ê͇ڇ  ӷÎÂ͘Â̇ Ë ÔÓ˜ËÒÚ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡
„ÛÔ‡Ú‡ ÙËÎÚË ÏÓÊ ‰‡ Ò ËÁ‚˙¯‚‡ ̇
‚ÒÂÍË 15 ‰ÌË. Ç˙ÔÂÍË ÚÓ‚‡ Ò ÔÂÔÓ˙˜‚‡ ‰‡
Ò ÔÓ‚Âfl‚‡ ˜‡¯Í‡Ú‡ ̇ ÓÒÌÓ‚ÌËfl ÙËÎÚ˙ Ë
ÔÎӘ͇ڇ ‰‡ Ì ҇ Á‡ÔÛ¯ÂÌË.
ÇçàåÄçàÖ!
ëΉ ͇ÚÓ ÒÚ ÔÓ˜ËÒÚËÎË ÙËÎÚËÚÂ,
ÔÓ‚ÂÂÚ ‰‡ÎË ÒÚ „Ë Ò˙‰ËÌËÎË
Ô‡‚ËÎÌÓ Ë ‰‡ÎË ÔÎӘ͇ڇ  Î„̇·
ÔÎ˙ÚÌÓ ‚˙ıÛ ÓÒÌÓ‚‡Ú‡ ̇ ÏËflÎ̇ڇ
χ¯Ë̇.
3
çÂÔ‡‚ËÎÌÓÚÓ ÔÓÒÚ‡‚flÌ ̇ ÙËÎÚËÚÂ
ÏÓÊ ‰‡ ̇Û¯Ë Ô‡‚ËÎ̇ڇ ‡·ÓÚ‡ ̇
Û‰‡.
ÇÄÜçé
çËÍÓ„‡ Ì ËÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ ÏËflÎ̇ڇ χ¯Ë̇
·ÂÁ ÙËÎÚË.
18
ä‡Í ‰‡ ÒÔÂÒÚfl‚‡ÏÂ
èêÄäíàóÖëäà ëöÇÖíà
■ ÄÍÓ ËÒ͇Ú ‰‡ ÏËÂÚ ÔË Ì‡Ô˙ÎÌÓ Á‡‰Â̇
χ¯Ë̇, ÔÓÒÚ‡‚flÈÚ Ò˙‰Ó‚ÂÚ ‚ χ¯Ë̇ڇ
‚‰̇„‡ ÒΉ ÔËÍβ˜‚‡Ì ̇ ı‡ÌÂÌÂÚÓ,
͇ÚÓ „Ë ÔÓ‰Âʉ‡ÈÚ ‚ÒÂÍË Ô˙Ú,
ËÁÔ˙ÎÌfl‚‡ÈÍË
‚ÂÌÚÛ‡ÎÌÓ
ÔÓ„‡Ï‡
”è‰‚‡ËÚÂÎÌÓ ÒÚÛ‰ÂÌÓ ÏËÂÌ” Á‡ ‰‡ ÒÂ
̇‚·ÊÌflÚ Ò˙‰Ó‚ÂÚÂ Ë ‰‡ Ò ÓÚÒÚ‡ÌflÚ ÔÓ‰ËÚ ˜‡ÒÚËˆË ÓÚ ı‡Ì‡ ÏÂÊ‰Û ‰‚Â
Á‡Âʉ‡ÌËfl, ‰Ó͇ÚÓ Ò Ò˙·Â‡Ú ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓ
Ò˙‰Ó‚ Á‡ ‰‡ Ò ËÁ‚˙¯Ë ÔÓ„‡Ï‡Ú‡ Á‡
ˆflÎÓÒÚÌÓ ÏËÂÌÂ.
ä‡Í ‰‡ ÔÓÒÚË„ÌÂÏ ÓÔÚËχÎÌË
ÂÁÛÎÚ‡ÚË Ì‡ ÏËÂÌÂ
■ èÂ‰Ë ‰‡ ‡ÁÔÓÎÓÊËÚ Ò˙‰Ó‚ÂÚ ‚ ÏËflÎ̇ڇ
χ¯Ë̇ ÓÚÒÚ‡ÌÂÚ ÓÒÚ‡Ú˙ˆËÚ ÓÚ ı‡Ì‡
(ÍÓ͇ÎË, ÍÓÒÚË ÓÚ Ë·‡, ÓÒÚ‡Ú˙ˆË ÓÚ ÏÂÒÓ Ë
ÁÂÎÂ̘ۈË, ÛÚ‡È͇ ÓÚ Í‡ÙÂ, Ó·ÂÎÍË ÓÚ
ÔÎÓ‰Ó‚Â, ÔÂÔÂÎ ÓÚ ˆË„‡Ë Ë ‰.) ÍÓËÚÓ ·Ëı‡
ÏÓ„ÎË ‰‡ Á‡ÚÛ‰ÌflÚ ËÁÚÓ˜‚‡ÌÂÚÓ ËÎË ‰‡
Á‡ÔÛ¯‡Ú ‡ÁÔ˙ÒÍ‚‡˜ËÚ ̇ ÏË¢ËÚ ‡ÏÂ̇.
■ èË Á‡Ï˙Òfl‚‡ÌËfl Ò ÔÓ-χÎ͇ ÍÓÌÒËÒÚÂ̈Ëfl
ËÎË ÔË Ì ÏÌÓ„Ó Á‡Ô˙ÎÌÂÌË ÍÓ¯ÌˈË
ËÁ·ÂÂÚ ËÍÓÌÓÏ˘̇ ÔÓ„‡Ï‡, ÒΉ‚‡ÈÍË
Û͇Á‡ÌËflÚ‡ ‚ “ëÔËÒ˙Í Ì‡ ÔÓ„‡ÏËÚ”.
■ éÔËÚ‡ÈÚ ‰‡ Ì ËÁÔ·͂‡Ú ˜ËÌËËÚ ÔÂ‰Ë ‰‡
„Ë ÔÓÒÚ‡‚flÚ ‚ ÏˇÎ̇ڇ χ¯Ë̇.
■ ÄÍÓ ÚẨÊÂËÚÂ Ë ÚË„‡ÌËÚ ҇ Á‡„ÓÂÎË,
ÔÂ‰Ë ÏËÂÌ ‚ χ¯Ë̇ڇ  ÔÂÔÓ˙˜ËÚÂÎÌÓ
‰‡ „Ë Ì‡ÍËÒÌÂÚÂ.
ä‡Í‚Ó Ì Úfl·‚‡ ‰‡ ÏËÂÚÂ
■ ífl·‚‡ ‰‡ ÇË Ì‡ÔÓÏÌËÏ, ˜Â Ì ‚Ò˘ÍË Ò˙‰Ó‚Â
ÏÓ„‡Ú ‰‡ Ò ÏËflÚ Ò ÏËflÎ̇ χ¯Ë̇. ç ÒÂ
ÔÂÔÓ˙˜‚‡ ‰‡ Ò Ò·„‡Ú Ò˙‰Ó‚ ÓÚ
ÚÂÏÓÔ·ÒÚ˘ÂÌ Ï‡ÚÂˇÎ, ÔË·ÓË Ò ‰˙ÊÍË
ÓÚ ‰˙‚Ó ËÎË Ô·ÒÚχ҇, ÚẨÊÂË Ò ‰˙‚ÂÌË
‰˙ÊÍË, Ò˙‰Ó‚ ÓÚ ‡ÎÛÏËÌËÈ, ÓÚ ÓÎÓ‚ÂÌ
ÍËÒڇΠËÎË ÒÚ˙ÍÎÓ (ÓÒ‚ÂÌ ‡ÍÓ Ì  ÒÔˆˇÎÌÓ
ÓÁ̇˜ÂÌÓ, ˜Â Ú ÏÓ„‡Ú ‰‡ Ò ÏËflÚ ‚ ÏËflÎ̇
χ¯Ë̇).
■ èÓ‰Âʉ‡ÈÚ Ò˙‰Ó‚ÂÚÂ Ò ÓÚ‚Ó‡ ̇‰ÓÎÛ.
■ ÄÍÓ Â ‚˙ÁÏÓÊÌÓ ËÁ·fl„‚‡ÈÚ ‰ÓÔË‡ÌÂÚÓ
ÏÂÊ‰Û Ò˙‰Ó‚ÂÚÂ. è‡‚ËÎÌÓÚÓ ÔÓ‰Âʉ‡Ì ÇË
ÓÒË„Ûfl‚‡ ÔÓ-‰Ó·Ë ÂÁÛÎÚ‡ÚË ÔË ÏËÂÌÂ.
■ ëΉ ͇ÚÓ ÒÚ ÔÓ‰‰ËÎË Ò˙‰Ó‚ÂÚ ÔÓ‚ÂÂÚÂ
‰‡ÎË ÏË¢ËÚ ‡ÏÂ̇ ÏÓ„‡Ú ‰‡ Ò ‚˙ÚflÚ
Ò‚Ó·Ó‰ÌÓ.
■ çflÍÓË ‰ÂÍÓ‡ˆËË ÏÓ„‡Ú ‰‡ Ô‡‰Ì‡Ú ËÎË ‰‡
ËÁ„Û·flÚ ˆ‚ÂÚ‡ ÒË, ÔÓ‡‰Ë ÍÓÂÚÓ Ò ÔÂÔÓ˙˜‚‡
‰‡ Ò ËÁÏË ÌflÍÓÎÍÓ Ô˙ÚË Ò‡ÏÓ Â‰ËÌ Ò˙‰ Ë ‡ÍÓ
Ì Á‡„Û·Ë ˆ‚ÂÚ‡ ÒË, ‰‚‡ ÚÓ„‡‚‡ ‰‡ ÒÂ
ÔÓÒÚ‡‚flÚ ‚Ò˘ÍË Ò˙‰Ó‚ ÓÚ ÚÓÁË ‚ˉ.
■ íẨÊÂË Ë Ò˙‰Ó‚ ‚ ÍÓËÚÓ Ëχ ÒËÎÌÓ
ÔËÎÂÔ̇ÎË ËÎË Á‡„ÓÂÎË ÓÒÚ‡Ú˙ˆË ÓÚ ı‡Ì‡,
Úfl·‚‡ ‰‡ ·˙‰‡Ú ̇ÍËÒ̇ÚË ‚ ‡ÁÚ‚Ó ÓÚ ‚Ó‰‡
Ë ÔÂÔ‡‡Ú Á‡ ÏËflÎÌË Ï‡¯ËÌË.
■ ᇠÔÂÙÂÍÚÌÓ ÏËÂÌ ̇ Ò·˙ÌË Ò˙‰Ó‚ Â
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ:
■ éÒ‚ÂÌ ÚÓ‚‡ Ò ÔÂÔÓ˙˜‚‡ ‰‡ Ì Ò ÏËflÚ
ÔË·ÓË ÓÚ Ò·Ó Á‡Â‰ÌÓ Ò Ú‡ÍË‚‡ ÓÚ
ÓÍËÒÎfl‚‡˘‡ Ò ÒÚÓχ̇, Á‡ ‰‡ Ò ËÁ·Â„ÌÂ
‚ÂÌÚÛ‡Î̇ ıËÏ˘ÂÒ͇ ‡͈Ëfl ÏÂÊ‰Û Úflı.
a) ‰‡ Ò ËÁÔ·ÍÌ‡Ú ‚‰̇„‡ ÒΉ ÛÔÓÚ·‡,
ÓÒÓ·ÂÌÓ ‡ÍÓ ‚ Úflı  ËχÎÓ Ï‡ÈÓÌÂÁ‡, flȈ‡,
Ë·‡ Ë Ú.Ì.;
ÇÄÜçé
äÓ„‡ÚÓ ÍÛÔÛ‚‡Ú ÌÓ‚Ë Ò˙‰Ó‚Â, Û‚ÂÂÚ ÒÂ,
˜Â Ò‡ ÔÓ‰ıÓ‰fl˘Ë Á‡ ÏËÂÌ ‚ ÏËflÎ̇
χ¯Ë̇.
b) ‰‡ Ì Ò ÔÓ˙Ò‚‡Ú Ò ÔÂÔ‡‡Ú;
c) ‰‡ Ì Ò ‰ÓÔË‡Ú ‰Ó ‰Û„Ë ÏÂÚ‡ÎË.
èÓÎÂÁÌË Ò˙‚ÂÚË
■ àÁ‚‡Ê‰‡ÈÚ Ò˙‰Ó‚ÂÚ ÓÚ Ô˙‚Ó ÓÚ ‰ÓÎ̇ڇ
ÍÓ¯Ìˈ‡.
■ ÄÍÓ Ìflχ ‰‡ ËÁ‚‡Ê‰‡Ú ËÁÏËÚËÚ Ò˙‰Ó‚ÂÚÂ
‚‰̇„‡, ÓÒÚ‡‚ÂÚ ‚‡Ú‡Ú‡ ÎÂÍÓ ÓÚ‚ÓÂ̇.
íÓ‚‡ ÓÒË„Ûfl‚‡ ˆËÍÛ·ˆËfl ̇ ‚˙Á‰Ûı‡ Ë
ÔÓ‰ÔÓχ„‡ ÔÓˆÂÒ‡ ̇ ËÁÒÛ¯‡‚‡ÌÂ.
19
èéóàëíÇÄçÖ à èéÑÑêöÜäÄ
1
■ Ç˙̯ÌÓÚÓ ÚflÎÓ Ì‡ χ¯Ë̇ڇ ÏÓÊ ‰‡ ·˙‰Â
ÔÓ˜ËÒÚ‚‡ÌÓ Ò Ì‡·‡ÁË‚ÌË ÔÂÔ‡‡ÚË,
Ô‰̇Á̇˜ÂÌË Á‡ ÔÓ˜ËÒÚ‚‡Ì ̇ ÂχÈÎË‡ÌË
ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚË.
1b
■ åËflÎ̇ڇ χ¯Ë̇ Ì Ò ÌÛʉ‡Â ÓÚ ÒÔˆˇÎ̇
ÔÓ‰‰˙Ê͇, Ú˙È Í‡ÚÓ Í‡Á‡Ì˙Ú Á‡ ÏËÂÌ Â
Ò‡ÏÓÔÓ˜ËÒÚ‚‡˘ ÒÂ.
■ èÓ˜ËÒÚ‚‡ÈÚ ‰ӂÌÓ „ÛÏÂÌËÚ ÛÔÎ˙ÚÌÂÌËfl
̇ ‚‡Ú‡Ú‡ Ò Ì‡‚·ÊÌÂÌÓ Ô‡˜Â Ô·Ú, ͇ÚÓ
ÔÂχı‚‡Ú ‚ÂÌÚÛ‡ÎÌË ÒÎÂ‰Ë ÓÚ ı‡Ì‡ ËÎË
·ËÎflÌÚËÌ.
2
■ èÓ˜ËÒÚ‚‡ÌÂÚÓ
̇
ë˙‰ÓÏËflÎ̇ڇ
Â
ÔÂÔÓ˙˜ËÚÂÎÌÓ, Á‡ ‰‡ Ò ÓÚÒÚ‡ÌflÚ
‚‡Ó‚ËÍÓ‚ËÚ ÓÚ·„‡ÌËfl ËÎË Á‡Ï˙Òfl‚‡ÌËfl.
è‰·„‡Ï ÇË ‰‡ ÒÚ‡ÚË‡Ú ÔÂËӉ˘ÌÓ
ˆËÍ˙Π̇ ÏËÂÌ Ò˙Ò ÒÔˆˇÎËÁË‡ÌË
ÔÓ˜ËÒÚ‚‡˘Ë ÔÓ‰ÛÍÚË Á‡ Ò˙‰ÓÏËflÎ̇ χ¯Ë̇.
èË ‚Ò˘ÍË ÓÔÂ‡ˆËË ÔÓ ÔÓ˜ËÒÚ‚‡ÌÂ
Ò˙‰ÓÏËflÎ̇ڇ χ¯Ë̇ Úfl·‚‡ ‰‡  Ô‡Á̇.
■ ÄÍÓ ‚˙ÔÂÍË ÌÓχÎ̇ڇ ˜ËÒÚÓÚ‡ ̇
ÙËÎÚËÚ Ò Á‡·ÂÎÂÊ‡Ú Ì‰ӷ ËÁÏËÚË ËÎË
̉ÓËÁÔ·Í̇ÚË Ò˙‰Ó‚Â, ÔÓ‚ÂÂÚ ‰‡ÎË
‚Ò˘ÍË ‰˛ÁË Ì‡ ÏË¢ËÚ ‡ÏÂÌ (ÙË„. Ä “5”)
Ò‡ ˜ËÒÚË Ë Ò‚Ó·Ó‰ÌË ÓÚ Ï˙ÒÌË ÓÚ·„‡ÌËfl.
ëãÖÑ Çëüäé àáèéãáÇÄçÖ
ÄÍÓ ÚÓ‚‡ Ì  ڇ͇, ÔÓ˜ËÒÚÂÚ „Ë ÔÓ ÒΉÌËfl
̇˜ËÌ:
ëΉ ‚ÒflÍÓ ÏËÂÌ Á‡Ú‚‡flÈÚ Í‡Ì‡ Á‡ ‚Ó‰‡Ú‡ Ë
ËÁÍβ˜‚‡ÈÚÂ
ÏËflÎ̇ڇ
Ò
·ÛÚÓ̇
"ÇäãûóÇÄçÖ"/"àáäãûóÇÄçÖ", Á‡ ‰‡
ËÁÓÎË‡Ú χ¯Ë̇ڇ ÓÚ ‚Ó‰ÓÔӂӉ̇ڇ Ë
ÂÎÂÍÚ˘ÂÒ͇ڇ ÏÂʇ. ÄÍÓ Ï‡¯Ë̇ڇ Ìflχ ‰‡
·˙‰Â ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì‡ ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓ ‚ÂÏÂ,
Ò˙‚ÂÚ‚‡Ï ÇË ‰‡ ËÁ‚˙¯ËÚ ÒΉÌÓÚÓ:
1. 낇ÎÂÚ „ÓÌÓÚÓ ÏËÂ˘Ó ‡ÏÓ Í‡ÚÓ „Ó
Á‡‚˙ÚËÚ ‰Ó͇ÚÓ Ò ËÁ‡‚ÌË Ò Ï‡ÍËӂ͇ڇ
ÒÚÂÎ͇ (ÙË„. 1). èÓ‚‰Ë„ÌÂÚ ÎÂÍÓ Ì‡„ÓÂ
(ÙË„. 1b) Ë
‡Á‚ËÈÚ ‚ ÔÓÒÓ͇ ̇
˜‡ÒÓ‚ÌËÍÓ‚‡Ú‡ ÒÚÂÎ͇. ᇠ‰‡ „Ë ÏÓÌÚË‡ÚÂ
ÓÚÌÓ‚Ó Á‡‚˙ÚÂÚ ‚ ÔÓÒÓ͇ Ó·‡Ú̇ ̇
˜‡ÒÓ‚ÌËÍÓ‚‡Ú‡ ÒÚÂÎ͇.
ÑÓÎÌÓÚÓ ÏËÂ˘Ó ‡ÏÓ ÏÓÊ ‰‡ ·˙‰Â Ò‚‡ÎÂÌÓ,
͇ÚÓ „Ó ËÁ‰˙Ô‡Ú ÎÂÍÓ Ì‡„Ó (ÙË„. 2);
1. èÛÒÌÂÚ ‰̇ ÔÓ„‡Ï‡ Á‡ ÏËÂÌ ·ÂÁ Ò˙‰Ó‚Â,
ÌÓ Ò ÔÂÔ‡‡Ú Á‡ ÏËÂÌÂ, Á‡ ‰‡ Ò ӷÂÁχÒÎË
χ¯Ë̇ڇ;
2. àÁÏËÈÚ ‚˙Úfl˘ËÚ Ò ‡ÏÂÌ Ò˙Ò ÒÚÛfl ‚Ó‰‡,
Á‡ ‰‡ ÓÒ‚Ó·Ó‰ËÚ Á‡ÔÛ¯ÂÌËÚ ‰˛ÁË;
2. àÁ‚‡‰ÂÚ ˘ÂÔÒ·;
3. á‡Ú‚ÓÂÚ ‚Ó‰ÓÔÓ‚Ó‰ÌËfl Í‡Ì;
3. ëΉ ͇ÚÓ ÔËÍβ˜ËÚÂ Ò ÚÓ‚‡, ÏÓÌÚË‡ÈÚÂ
Ó·‡ÚÌÓ ÏË¢ËÚ ‡ÏÂ̇, ͇ÚÓ Ì Á‡·‡‚flÚÂ
‰‡ ̇‚ËÂÚ ‰ÓÍ‡È ÙËÍÒË‡˘ËÚ „‡ÈÍË.
4. ç‡Ô˙ÎÌÂÚ ‚‡Ì˘͇ڇ Á‡ ÔÂÔ‡‡Ú Á‡ ·ÎflÒ˙Í
ÔË Ô·ÍÌÂÌÂ;
■ ä‡Á‡Ì‡ Ë ‚˙Ú¯̇ڇ ÒÚ‡Ì‡ ̇ ‚‡Ú‡Ú‡ Ò‡
ËÁ‡·ÓÚÂÌË ÓÚ ÌÂ˙ʉ‡Âχ ÒÚÓχ̇. ÄÍÓ ‚ÒÂ
Ô‡Í Ò Á‡·ÂÎÂÊË Ó·‡ÁÛ‚‡Ì ̇ ÔÂÚ̇ ÓÚ
˙ʉ‡, ÚÓ‚‡ ÏÓÊ ‰‡ Ò ‰˙ÎÊË Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÓ
̇ ‚ËÒÓÍÓ Ò˙‰˙ʇÌË ̇ ÊÂÎÂÁÌË ÒÓÎË ‚˙‚
‚Ó‰‡Ú‡.
■ ᇠÔÂχı‚‡Ì ̇ ÚÂÁË ÔÂÚ̇ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚÂ
‡·‡ÁË‚ Ò ÏÂÍË Á˙̇, ÌËÍÓ„‡ Ì ËÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚÂ
‡ÁÚ‚ÓË Ì‡ ıÎÓ,Ú‡ÏÔÓÌË ÓÚ ÏÂÚ‡Î̇ ‚‡Ú‡ Ë
Ú.Ì.
5. éÒÚ‡‚ÂÚ ‚‡Ú‡Ú‡ ÎÂÍÓ ÓÚ‚ÓÂ̇;
6. éÒÚ‡‚ÂÚ ‚˙Ú¯ÌÓÒÚÚ‡ ̇ ϯË̇ڇ ˜ËÒÚ‡;
20
7. ÄÍÓ Ï‡¯Ë̇ڇ  ËÌÒÚ‡ÎË‡Ì‡ ‚ ÔÓÏ¢ÂÌËÂ,
Í˙‰ÂÚÓ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡  ÔÓ‰ 0Óë, ‚Ó‰‡Ú‡
ÓÒÚ‡‚‡Î‡ ‚ χÍÛ˜ËÚ ÏÓÊ ‰‡ Á‡Ï˙ÁÌÂ.
èӂ˯ÂÚ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ ‚ ÔÓÏ¢ÂÌËÂÚÓ
̇‰ 0°ë Ë ËÁ˜‡Í‡ÈÚ 24 ˜‡Ò‡ ÔÂ‰Ë ÓÚÌÓ‚Ó ‰‡
‚Íβ˜ËÚ χ¯Ë̇ڇ.
éèàëÄçàÖ çÄ ÅìíéçàíÖ
A
B
C
D
E
ÅÛÚÓÌ "ON/OFF" (ÇÍÎ./àÁÍÎ.)
F
ÅÛÚÓÌ "START"/"RESET" (ëÚ‡Ú/çÛÎË‡ÌÂ)
(ÒÚ‡ÚË‡ÌÂ/‡ÌÛÎË‡Ì ̇ ÔÓ„‡Ï‡)
G
H
I
à̉Ë͇ÚÓË "àáÅéê çÄ éèñàü"
ÅÛÚÓÌ "àáÅéê çÄ èêéÉêÄåÄ"
ÅÛÚÓÌ "éíãéÜÖç ëíÄêí"
ÅÛÚÓÌ Á‡ ÓÔˆËfl "EXPRESS" (ÖÍÒÔÂÒÌÓ)
ÅÛÚÓÌ Á‡ ÓÔˆËfl "ALL IN 1" (ÇÒ˘ÍÓ ‚ 1)
ñàîêéÇ ÑàëèãÖâ
ê˙ÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó Ò ÔÓ„‡ÏË
êÄáåÖêà
ë ‡·ÓÚÂÌ ÔÎÓÚ
60 x 85 x 60
120
òËÓ˜Ë̇ x ÇËÒÓ˜Ë̇ x Ñ˙ηӘË̇ (cm)
Ñ˙ηӘË̇ Ò ÓÚ‚ÓÂ̇ ‚‡Ú‡ (cm)
ÅÂÁ ‡·ÓÚÂÌ ÔÎÓÚ
59,8 x 82 x 57,3
117
íÖïçàóÖëäÄ àçîéêåÄñàü
16
9 ‰Û¯Ë
Min. 0,08 - Max. 0,8
EN 50242 ͇ԇˆËÚÂÚ Á‡ Ô˙ÎÌÂÌ Á‡
ä‡Ô‡ˆËÚÂÚ Ò ÚË„‡ÌË Ë ˜ËÌËË Á‡
ç‡Îfl„‡Ì ̇ ‚Ó‰‡Ú‡ (MPa)
ÇËÊ Ú‡·ÂÎ͇ڇ
è‰ԇÁËÚÂÎ/åÓ˘ÌÓÒÚ/á‡ı‡Ì‚‡˘Ó ̇ÔÂÊÂÌËÂ
äéçëìåÄñàü (ÓÒÌÓ‚ÌË ÔÓ„‡ÏË)*
èÓ„‡Ï‡
ÖÌÂ„Ëfl (kWh)
ÇÓ‰‡ (L)
2,07
21
ïàÉàÖçàáàêÄôÄ
1,46
15
ìçàÇÖêëÄãçÄ
0,85
10
Öäé
0,59
9
ìãíêÄ ÅöêáÄ 24'
äÓÌÒÛÏË‡Ì‡ ÂÌÂ„Ëfl ‚ ÂÊËÏ ËÁÍβ˜ÂÌÓ Ë ‚ ÂÊËÏ „ÓÚÓ‚ÌÓÒÚ : 0,45 W / 0,45 W
* ëÚÓÈÌÓÒÚËÚ ҇ ËÁÏÂÂÌË ‚ ··Ó‡ÚÓÌË ÛÒÎÓ‚Ëfl ‚ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ Ò Ö‚ÓÔÂÈÒÍËfl Òڇ̉‡Ú EN 50242 (ÍÓÌÒÛχˆËflÚ‡
ÏÓÊ ‰‡ ‚‡Ë‡ ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ Ì‡˜Ë̇ ̇ ÛÔÓÚ·‡).
21
àáÅéê çÄ èêéÉêÄåÄ à
ëèÖñàÄãçà îìçäñàà
ÇÄÜçé
“èÂÍ˙Ò‚‡˘‡” ‡·ÓÚ‡ ̇ ‚Ô˙ÒÍ‚‡˘‡Ú‡
ÔÓÏÔ‡ çÖ íêüÅÇÄ ÑÄ ëÖ ëóàíÄ
Á‡ ÔÓ‚‰‡, ÚÓ‚‡  ı‡‡ÍÚÂÌÓ Á‡
ËÏÔÛÎÒÌÓÚÓ ËÁÏË‚‡ÌÂ Ë Úfl·‚‡ ‰‡ ÒÂ
Ò˜ËÚ‡ Á‡ ÌÓχÎ̇ ‡·ÓÚ‡ ÔË Ú‡ÁË
ÔÓ„‡Ï‡.
àÁÔÓÎÁ‚‡È Ò˙Ó·‡ÁÌÓ ÒÔËÒ˙͇ Ò ÔÓ„‡ÏË)
àÁ·Ó ̇ ÔÓ„‡Ï‡
■ éÚ‚ÓÂÚ ‚‡Ú‡Ú‡ Ë ÔÓÒÚ‡‚ÂÚ Ï˙ÒÌËÚÂ
Ò˙‰Ó‚ ‚ Û‰‡.
■ ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓÌ "ON/OFF" (ÇÍÎ./àÁÍÎ.) ‚
ÔÓ‰˙ÎÊÂÌË ̇ 2 ÒÂÍÛ̉Ë. ç‡ ‰ËÒÔÎÂfl ˘Â ÒÂ
ÔÓÍ‡Ê‡Ú ‰‚‡ ‰‡.
■ àÁ·ÂÂÚ ÔÓ„‡Ï‡ ͇ÚÓ Ì‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇
"àáÅéê çÄ èêéÉêÄåÄ".
èÂÍ˙Ò‚‡Ì ̇ ÔÓ„‡Ï‡Ú‡
■ ÄÍÓ Ê·ÂÚ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ ÓÔˆËfl, ̇ÚËÒÌÂÚÂ
Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌËfl ·ÛÚÓÌ (Ë̉Ë͇ÚÓ̇ڇ ·ÏÔ‡ ˘Â
Ò‚ÂÚÌÂ).
ç Ò ÔÂÔÓ˙˜‚‡ ÓÚ‚‡flÌÂÚÓ Ì‡ ‚‡Ú‡Ú‡, ÍÓ„‡ÚÓ
Ò ËÁÔ˙ÎÌfl‚‡ ‰‡‰Â̇ ÔÓ„‡Ï‡, ̇È-‚˜ ÔÓ
‚ÂÏ ̇ Ù‡ÁËÚ ̇ ÓÒÌÓ‚ÌÓÚÓ ËÁÏË‚‡Ì Ë
ÙË̇Î̇ڇ Ù‡Á‡ ̇ „ÓÂ˘Ó ËÁÔ·͂‡ÌÂ. çÓ, ‡ÍÓ
‚‡Ú‡Ú‡ ·˙‰Â ÓÚ‚ÓÂ̇, ‰Ó͇ÚÓ Ò ËÁÔ˙ÎÌfl‚‡
‰‡‰Â̇ ÔÓ„‡Ï‡ (̇ÔËÏÂ Á‡ ‰Ó·‡‚flÌ ̇
Ò˙‰Ó‚Â), χ¯Ë̇ڇ ÒÔË‡ ‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ, ‡ ̇
‰ËÒÔÎÂfl ˘Â Á‡ÔӘ̠‰‡ ÏË„‡ ÓÒÚ‡‚‡˘ÓÚÓ ‚ÂÏÂ,
ÔÂ‰Ë ÔÂÍ˙Ò‚‡Ì ̇ ˆËÍ˙·. á‡Ú‚ÓÂÚ ‚‡Ú‡Ú‡
·ÂÁ ‰‡ ̇ÚËÒ͇Ú ͇͂ËÚÓ Ë ‰‡  ·ÛÚÓÌË. ñËÍ˙Î˙Ú
˘Â Á‡ÔӘ̠ÓÚ Ú‡Ï, ÓÚÍ˙‰ÂÚÓ Â ÒÔflÎ.
ÅÛÚÓÌËÚ Á‡ ÓÔˆËË ÏÓ„‡Ú ‰‡ ·˙‰‡Ú
ËÁ·Ë‡ÌË ËÎË ÓÚ͇Á‚‡ÌË Ç êÄåäàíÖ çÄ
‰̇ ÏËÌÛÚ‡ ÓÚ Á‡ÔÓ˜‚‡Ì ̇ ÔÓ„‡Ï‡Ú‡.
■ ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ "START" (ëÚ‡Ú).
èÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓÒÚÚ‡ ̇ ÔÓ„‡Ï‡Ú‡ ˘Â ·˙‰Â
ÔÓ͇Á‡Ì‡ ̇ ‰ËÒÔÎÂfl ÒÏÂÌflÈÍË ˜‡ÒÓ‚ÂÚ Ë
ÏËÌÛÚËÚ [I.e.: 1 ˜ (1 ˜‡Ò) / 25 (25 ÏËÌÛÚË)].
■ äÓ„‡ÚÓ
Á‡Ú‚ÓËÚÂ
‚‡Ú‡Ú‡,
ÒΉ
ÔÓÁ‚Û˜‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Á‚ÛÍÓ‚ Ò˄̇Î, ÔÓ„‡Ï‡Ú‡
˘Â ÒÚ‡ÚË‡ ‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ. ÑËÒÔÎÂflÚ ˘Â
ÔÓ͇Á‚‡ ‚ÂÏÂÚÓ, ÓÒÚ‡‚‡˘Ó ‰Ó Í‡fl ̇
ˆËÍ˙·.
ÇÄÜçé
àÁÔ˙ÎÌÂÌËÂÚÓ Ì‡ ‰‡‰Â̇ ÔÓ„‡Ï‡ ÏÓÊÂ
‰‡ ·˙‰Â ÔÂÍ˙Ò̇ÚÓ, ·ÂÁ ÓÚ‚‡flÌ ̇ ̇
‚‡Ú‡Ú‡, ˜ÂÁ ̇ÚËÒ͇ÌÂÚÓ Ì‡ ·ÛÚÓÌ
"ON/OFF" (ÇÍÎ./àÁÍÎ.).
Ç ÚÓÁË ÒÎÛ˜‡È,
ÔÓÒÚÓ Ì‡ÚËÒÌÂÚ ÓÚÌÓ‚Ó ·ÛÚÓÌ "ON/OFF"
(ÇÍÎ./àÁÍÎ.), Á‡ ‰‡ ‚˙ÁÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÂ
ËÁÔ˙ÎÌÂÌËÂÚÓ Ì‡ ˆËÍ˙· ÓÚ Ú‡Ï, ÓÚÍ˙‰ÂÚÓ
 ÔÂÍ˙Ò̇Ú.
Ç êÄåäàíÖ çÄ Â‰Ì‡ ÏËÌÛÚ‡ ÓÚ
ÒÚ‡ÚË‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÔÓ„‡Ï‡Ú‡, ÏÓÊ ‰‡ ·˙‰Â
ËÁ·‡Ì‡ ‰Û„‡ ÔÓ„‡Ï‡, ˜ÂÁ ̇ÚËÒ͇Ì ̇
·ÛÚÓ̇ "àáÅéê çÄ èêéÉêÄåÄ".
ÇçàåÄçàÖ!
ÄÍÓ ÓÚ‚ÓËÚ ‚‡Ú‡Ú‡ ÔÓ ‚ÂÏ ̇ ˆËÍ˙·
̇ ÒÛ¯ÂÌÂ, Á‚ÛÍÓ‚ Ò˄̇Π˘Â ‚Ë
Ô‰ÛÔ‰Ë, ˜Â ˆËÍ˙Î˙Ú Ì‡ ÒÛ¯ÂÌ Ӣ ÌÂ
 ÔËÍβ˜ËÎ.
"àåèìãëçà" ÔÓ„‡ÏË
“àåèìãëçàíÖ” ÔÓ„‡ÏË ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ËÏÔÛÎÒ̇
ÚÂıÌÓÎÓ„Ëfl Á‡ ËÁÏË‚‡ÌÂ, ÍÓflÚÓ Ì‡Ï‡Îfl‚‡
ÍÓÌÒÛχˆËflÚ‡ ¯Ûχ Ë ÔÓ‰Ó·fl‚‡ ‡·ÓÚ‡Ú‡.
22
ëÏfl̇ ̇ ÚÂÍÛ˘‡Ú‡ ÔÓ„‡Ï‡
ÅÛÚÓÌË Á‡ ÓÔˆËË
ÅÛÚÓÌ "EXPRESS" (ÖÍÒÔÂÒÌÓ)
ç‡Ô‡‚ÂÚ ÒΉÌÓÚÓ, Á‡ ‰‡ ÒÏÂÌËÚ ËÎË
ÓÚÏÂÌËÚ ÚÂÍÛ˘‡Ú‡ ÔÓ„‡Ï‡:
íÓÁË ·ÛÚÓÌ Ô‰ÓÒÚ‡‚fl ÔÂÒÚÂÌ ̇ ÂÌÂ„Ëfl Ë
‚ÂÏÂ, ‡‚Ìfl‚‡˘Ó Ò ̇ Ò‰ÌÓ 25% (‚
Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ Ò ËÁ·‡ÌËfl ˆËÍ˙Î), ÔÓÌËʇ‚‡ÈÍË
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ ̇ ‚Ó‰‡Ú‡ Ë ‚ÂÏÂÚÓ Ì‡ ÒÛ¯ÂÌÂ
ÒΉ ÙË̇ÎÌËfl ˆËÍ˙Î.
í‡ÁË ÔÓ„‡Ï‡ Ò ÔÂÔÓ˙˜‡ Á‡ ËÁÏË‚‡ÌËfl ̇
ÎÂÍÓ Á‡Ï˙ÒÂÌË Ò˙‰Ó‚Â Ë Á‡ ÎÂÍÓ ‚·ÊÌË
Ò˙‰Ó‚Â, ÍÓËÚÓ Ì ҇ ̇Ô˙ÎÌÓ ËÁÒ˙ı̇ÎË Ë
Ô‰ÓÒÚ‡‚fl ÔÓ-‰Ó·Ë ÂÁÛÎÚ‡ÚË Ì‡ Ò˙ıÌÂÌÂ.
ë˙‚ÂÚ‚‡Ï ‚Ë ‰‡ ÓÒÚ‡‚ËÚ ‚‡Ú‡Ú‡ ̇ ÏËflÎ̇ڇ
̇ÔÓÎÓ‚Ë̇ ÓÚ‚ÓÂ̇ ‚ Í‡fl ̇ ˆËÍ˙·, Á‡ ‰‡
ÔÓÁ‚ÓÎËÚ ÂÒÚÂÒÚ‚Â̇ ‚˙Á‰Û¯Ì‡ ˆËÍÛ·ˆËfl ‚
Ò˙‰ÓÏËflÎ̇ڇ.
■ ᇉ˙ÊÚ ·ÛÚÓ̇ "RESET" (çÛÎË‡ÌÂ) Á‡
ÔÓÌ 3 ÒÂÍÛ̉Ë. "00" ˘Â Ò ÔÓfl‚Ë Ì‡ ‰ËÒÔÎÂfl
Ë ˘Â Ò ˜ÛflÚ Ò˄̇ÎË.
■ íÂÍÛ˘‡Ú‡ ÔÓ„‡Ï‡ ˘Â ·˙‰Â ÓÚÏÂÌÂ̇. ç‡
‰ËÒÔÎÂfl ˘Â Ò ÔÓÍ‡Ê‡Ú ‰‚ ÎËÌËË.
■ ç‡ ÚÓÁË ÂÚ‡Ô ÏÓÊ ‰‡ ·˙‰Â ËÁ·‡Ì‡ ÌÓ‚‡
ÔÓ„‡Ï‡.
ÅÛÚÓÌ "ALL IN 1" (ÇÒ˘ÍÓ ‚ 1)
í‡ÁË ÓÔˆËfl ÓÔÚËÏËÁË‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡
"Çëàóäé ‚ 1" ("3 ‚ 1"/"4 ‚ 1"/"5 ‚ 1", Ë Ú.Ì.)
ÍÓÏ·ËÌË‡ÌËÚ ‰ÂÚÂ„ÂÌÚË.
ç‡ÚËÒ͇ÈÍË ÚÓÁË ·ÛÚÓÌ, ËÁ·‡Ì‡Ú‡ ÔÓ„‡Ï‡ ̇
ËÁÏË‚‡Ì Ò ÏÓ‰ËÙˈË‡, Á‡ ‰‡ ÔÓÎÛ˜ËÚ ̇ȉӷÓÚÓ Ô‰ÒÚ‡‚flÌ ÓÚ ÍÓÏ·ËÌË‡ÌËÚÂ
‰ÂÚÂ„ÂÌÚË (ÓÒ‚ÂÌ ÚÓ‚‡, Ô‰ÛÔÂʉÂÌËÂÚÓ Á‡
̉ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓ ÒÓÎ Ë ÔÓÏÓ˘ÌÓ Ò‰ÒÚ‚Ó ÔË
ËÁÔ·͂‡Ì ˘Â ·˙‰‡Ú ‰Â‡ÍÚË‚Ë‡ÌË).
ÇçàåÄçàÖ!
èÂ‰Ë ‰‡ ÒÚ‡ÚË‡Ú ÌÓ‚‡ ÔÓ„‡Ï‡,
Úfl·‚‡ ‰‡ ÔÓ‚ÂËÚ ‰‡ÎË ‚Ò Ӣ Ëχ
ÔÂÔ‡‡Ú ‚ ‰ËÒÔÂÌÒ˙‡. ÄÍÓ Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ
„Ó Ì‡Ô˙ÎÌÂÚ ÓÚÌÓ‚Ó.
ÇçàåÄçàÖ!
ËΉ ͇ÚÓ ·˙‰Â ËÁ·‡Ì‡, Ú‡ÁË ÓÔˆËfl
ÓÒÚ‡‚‡ ‡ÍÚ˂̇ (Ò‚ÂÚÎË̇ڇ  ‚Íβ˜Â̇) Ë
Á‡ ÒΉ‚‡˘ËÚ ˆËÍÎË Ì‡ ËÁÏË‚‡ÌÂ Ë ÏÓÊÂ
‰‡ Ò ‰Â‡ÍÚË‚Ë‡ (Ò‚ÂÚÎË̇ڇ Â
ËÁÍβ˜Â̇)
Ò‡ÏÓ
˜ÂÁ
ÔÓ‚ÚÓÌÓ
̇ÚËÒ͇Ì ̇ ·ÛÚÓ̇.
éÔÂ‡ˆËË Ì‡ ÔÓ„‡ÏËÚÂ
ÑÓ͇ÚÓ ‰‡‰Â̇ ÔÓ„‡Ï‡ Ò ËÁÔ˙ÎÌfl‚‡, ‰ËÒÔÎÂflÚ
ÔÓ͇Á‚‡ ÓÒÚ‡‚‡˘ÓÚÓ ‰Ó Í‡fl ̇ ˆËÍ˙· ‚ÂÏÂ,
ÍÓÂÚÓ Ò ‡ÍÚÛ‡ÎËÁË‡ ‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ.
Ç ÒÎÛ˜‡È ̇ ÔÂÍ˙Ò‚‡Ì ̇ Á‡ı‡Ì‚‡ÌÂÚÓ
‰Ó͇ÚÓ Ò˙‰ÓÏËflÎ̇ڇ ‡·ÓÚË, ÒÔˆˇÎ̇
Ô‡ÏÂÚ Á‡ÔÓÏÌfl ËÁ·‡Ì‡Ú‡ ÔÓ„‡Ï‡, ͇ÚÓ
ÒΉ ‚˙ÁÒÚ‡ÌÓ‚fl‚‡Ì ̇ Á‡ı‡Ì‚‡ÌÂÚÓ, Úfl
ÔÓ‰˙Îʇ‚‡ ÓÚÍ˙‰ÂÚÓ Â ÔÂÍ˙Ò̇ڇ.
ÇÄÜçé
í‡ÁË ÓÔˆËfl Ò ÔÂÔÓ˙˜‚‡, ÍÓ„‡ÚÓ
ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÔÓ„‡Ï‡Ú‡ ìãíPÄ Åöêáé 24',
ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓÒÚÚ‡ ̇ ÍÓflÚÓ ÏÓÊ ‰‡ ÒÂ
ÔÓ‚Ë¯Ë Á‡ ÓÍÓÎÓ 15 ÏËÌÛÚË, ÍÓÂÚÓ ˘Â
ÔÓÁ‚ÓÎË Ì‡ Ú‡·ÎÂÚÍËÚÂ Ò ‰ÂÚÂ„ÂÌÚ ‰‡
ÔÓÒÚË„Ì‡Ú ÔÓ-‰Ó·Ë ÂÁÛÎÚ‡ÚË.
Ä·χ Á‡ ÎËÔÒ‡ ̇ ÒÓÎ
ä‡È ̇ ÔÓ„‡Ï‡Ú‡
ÄÍÓ ‚‡¯‡Ú‡ Ò˙‰ÓÏËflÎ̇ ËÁËÒÍ‚‡ Ô˙ÎÌÂÌ Ò˙Ò
ÒÓÎ, ÍÓ„‡ÚÓ Ï‡¯Ë̇ڇ Ò ‚Íβ˜Ë, ̇ ‰ËÒÔÎÂfl ˘Â
Ò ÔÓfl‚Ë Ë ˘Â Á‡ÔӘ̠‰‡ ÏË„‡ "SL". èÓfl‚‡Ú‡ ̇
·ÂÎË ÔÂÚ̇ ÔÓ ˜ËÌËÚ ӷËÍÌÓ‚ÂÌÓ Â
Ô‰ÛÔ‰ËÚÂÎÂÌ Á̇Í, ˜Â  ÌÛÊÌÓ ‰‡ ÒÂ
̇Ô˙ÎÌË ÒÓÎ ‚ ÍÓÌÚÂÈÌÂ‡ Á‡ ÒÓÎ.
ô ÔÓÁ‚Û˜Ë 5-ÒÂÍÛ̉ÂÌ Á‚ÛÍÓ‚ Ò˄̇Π(‡ÍÓ ÌÂ
·˙‰Â ÒÔflÌ) 3 Ô˙ÚË ÔÂÁ ËÌÚÂ‚‡ÎË ÓÚ ÔÓ 30
ÒÂÍÛ̉Ë, ÍÓÈÚÓ ˘Â Ó·ÓÁ̇˜Ë Í‡fl ̇ ÔÓ„‡Ï‡Ú‡.
åËflÎ̇ڇ ˘Â Ò ËÁÍβ˜Ë ‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ.
23
ÅÛÚÓÌ "éíãéÜÖç ëíÄêí"
ÇÂÏÂÚÓ Á‡ ÒÚ‡ÚË‡Ì ̇ Ò˙‰ÓÏËflÎ̇ڇ ÏÓÊÂ
‰‡ ·˙‰Â Á‡‰‡‰ÂÌÓ Ò ÚÓÁË ·ÛÚÓÌ, ͇ÚÓ ÏÓÊ ‰‡
ÓÚÎÓÊË ÒÚ‡Ú‡ ÓÚ 1 ‰Ó 23 ˜‡Ò‡.
ç‡Ô‡‚ÂÚ ÒΉÌÓÚÓ, Á‡ ‰‡ ÓÚÎÓÊËÚ ÒÚ‡Ú‡:
■ ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ "éíãéÜÖç ëíÄêí" ("00"
˘Â Ò ÔÓfl‚Ë Ì‡ ‰ËÒÔÎÂfl).
■ ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ Ӣ ‚‰Ì˙Ê, Á‡ ‰‡
Û‚Â΢ËÚ ˜‡ÒÓ‚ÂÚ ̇ ÓÚ·„‡Ì (Ò ‚ÒflÍÓ
̇ÚËÒ͇Ì ̇ ·ÛÚÓ̇ ÓÚ·„‡ÌÂÚÓ Ò ۂÂ΢‡‚‡
Ò 1 ˜‡Ò ‰Ó χÍÒËχÎÌËÚ 23).
■ ᇠ‰‡ Á‡ÔӘ̠ӷ‡ÚÌÓ ·ÓÂÌÂ, ̇ÚËÒÌÂÚÂ
·ÛÚÓÌ "START" (ëÚ‡Ú).
ç‡ ‰ËÒÔÎÂfl ˘Â Ò ÔÓ͇Ê ÓÒÚ‡‚‡˘ÓÚÓ ‚ÂÏÂ
‰Ó ̇˜‡ÎÓÚÓ Ì‡ ÔÓ„‡Ï‡Ú‡.
■ Ç Í‡fl ̇ Ó·‡ÚÌÓÚÓ ·ÓÂÌÂ, ÔÓ„‡Ï‡Ú‡ ˘Â
Ò ÒÚ‡ÚË‡ ‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ Ë ‰˙ÎÊË̇ڇ ̇
ËÁ·‡ÌËfl ˆËÍ˙Î ˘Â ·˙‰Â ÔÓ͇Á‡Ì‡ ̇
‰ËÒÔÎÂfl.
ÄÍÓ Ê·ÂÚ ‰‡ ‚ˉËÚ ÍÓfl  ËÁ·‡Ì‡Ú‡
ÔÓ„‡Ï‡, ̇ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ "àáÅéê çÄ
èêéÉêÄåÄ".
ç‡Ô‡‚ÂÚ ÒΉÌÓÚÓ, Á‡ ‰‡ ÓÚÏÂÌËÚ ÓÚÎÓÊÂÌËfl
ÒÚ‡Ú:
■ ᇉ˙ÊÚ ·ÛÚÓ̇ "RESET" (çÛÎË‡ÌÂ) Á‡
ÔÓÌ 3 ÒÂÍÛ̉Ë. "00" ˘Â Ò ÔÓfl‚Ë Ì‡ ‰ËÒÔÎÂfl
Ë ˘Â Ò ˜ÛflÚ Ò˄̇ÎË.
■ éÚÎÓÊÂÌËflÚ ÒÚ‡Ú Ë ËÁ·‡Ì‡Ú‡ ÔÓ„‡Ï‡ ˘Â
·˙‰‡Ú ÓÚÏÂÌÂÌË. ÑËÒÔÎÂflÚ ˘Â ÔÓ͇Á‚‡ ‰‚Â
ÎËÌËË.
■ ç‡ ÚÓÁË ÂÚ‡Ô Úfl·‚‡ ‰‡ ·˙‰Â ËÁ·‡Ì‡ ÌÓ‚‡
ÔÓ„‡Ï‡ Ë ·ÛÚÓÌË Á‡ ÓÔˆËË, ͇ÍÚÓ Â
ÔÓÒÓ˜ÂÌÓ ‚ ÒÂ͈ËflÚ‡ "èêéÉêÄåçà
çÄëíêéâäà".
ᇄÎÛ¯‡‚‡Ì ̇ ‡Î‡χڇ Á‡
äêÄâ çÄ èêéÉêÄåÄíÄ
Ä·χڇ Á‡ Í‡È ̇ ÔÓ„‡Ï‡Ú‡ ÏÓÊ ‰‡ ·˙‰Â
Á‡„ÎÛ¯Â̇ ÔÓ ÒΉÌËfl ̇˜ËÌ:
ÇÄÜçé
ë˙‰ÓÏËflÎ̇ڇ Úfl·‚‡ éÅÖáÄíÖãçé ‰‡
·˙‰Â ËÁÍβ˜Â̇ ÔÂ‰Ë ÒÚ‡Ú‡ ̇ Ú‡ÁË
Ôӈ‰Û‡.
1. ᇉ˙ÊÚ ·ÛÚÓ̇ "àáÅéê çÄ èêéÉêÄåÄ"
Ë ‚ Ò˙˘ÓÚÓ ‚ÂÏ ‚Íβ˜ÂÚ Ò˙‰ÓÏËflÎ̇ڇ
͇ÚÓ
̇ÚËÒÌÂÚÂ
·ÛÚÓ̇
"ON/OFF"
(ÇÍÎ./àÁÍÎ.). (˘Â ÔÓÒΉ‚‡ Í‡Ú˙Í Á‚ÛÍÓ‚
Ò˄̇Î).
2. ᇉ˙ÊÚ ·ÛÚÓ̇ "àáÅéê çÄ èêéÉêÄåÄ"
ÔÓÌ Á‡ 15 ÒÂÍÛÌ‰Ë (ÔÂÁ ÚÓ‚‡ ‚ÂÏÂ, ˘Â
ÔÓÁ‚Û˜‡Ú 2 Á‚ÛÍÓ‚Ë Ò˄̇·).
3. èÛÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇, ÍÓ„‡ÚÓ ˜ÛÂÚ ‚ÚÓËfl Á‚ÛÍÓ‚
Ò˄̇Π("b1" ˘Â Ò ÔÓfl‚Ë Ì‡ ‰ËÒÔÎÂfl, Á‡ ‰‡
Û͇ÊÂ, ˜Â ‡Î‡χڇ  ‚Íβ˜Â̇).
4. ç‡ÚËÒÌÂÚ Ò˙˘Ëfl ·ÛÚÓÌ ÓÚÌÓ‚Ó ("b0" ˘Â ÒÂ
ÔÓfl‚Ë Ì‡ ‰ËÒÔÎÂfl, Á‡ ‰‡ Û͇ÊÂ, ˜Â ‡Î‡χڇ Â
‚Íβ˜Â̇).
5. àÁÍβ˜ÂÚ Ò˙‰ÓÏËflÎ̇ڇ, ͇ÚÓ Ì‡ÚËÒÌÂÚÂ
·ÛÚÓ̇ "ON/OFF" (ÇÍÎ./àÁÍÎ.), Á‡ ‰‡
ÔÓÚ‚˙‰ËÚ ÌÓ‚‡Ú‡ ̇ÒÚÓÈ͇.
ᇠ‰‡ ‚Íβ˜ËÚ ‡Î‡χڇ ÓÚÌÓ‚Ó, ÒΉ‚‡ÈÚÂ
Ò˙˘‡Ú‡ Ôӈ‰Û‡.
á‡ÔÓÏÌflÌ ̇ ÔÓÒΉ̇ڇ
ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì‡ ÔÓ„‡Ï‡
èÓÒΉ̇ڇ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì‡ ÔÓ„‡Ï‡ ÏÓÊ ‰‡ ·˙‰Â
Á‡ÔÓÏÌÂ̇ ÔÓ ÒΉÌËfl ̇˜ËÌ:
ÇÄÜçé
ë˙‰ÓÏËflÎ̇ڇ Úfl·‚‡ ÇàçÄÉà ‰‡ ·˙‰Â
ËÁÍβ˜Â̇ ÔÂ‰Ë ÒÚ‡Ú‡ ̇ Ú‡ÁË
Ôӈ‰Û‡.
1. ᇉ˙ÊÚ ·ÛÚÓ̇ "àáÅéê çÄ èêéÉêÄåÄ"
Ë ‚ Ò˙˘ÓÚÓ ‚ÂÏ ‚Íβ˜ÂÚ Ò˙‰ÓÏËflÎ̇ڇ
͇ÚÓ
̇ÚËÒÌÂÚÂ
·ÛÚÓ̇
"ON/OFF"
(ÇÍÎ./àÁÍÎ.) (˘Â ÔÓÒΉ‚‡ Í‡Ú˙Í Á‚ÛÍÓ‚
Ò˄̇Î).
24
2. ᇉ˙ÊÚ ·ÛÚÓ̇ "àáÅéê çÄ èêéÉêÄåÄ"
ÔÓÌ Á‡ 30 ÒÂÍÛÌ‰Ë (ÔÂÁ ÚÓ‚‡ ‚ÂÏÂ, ˘Â
ÔÓÁ‚Û˜‡Ú 3 Á‚ÛÍÓ‚Ë Ò˄̇·).
ÇÄÜçé
í‡ÁË ÏËflÎ̇ χ¯Ë̇  ӷÓÛ‰‚‡Ì‡ Ò
Ô‰ԇÁÌÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ÒÂ˘Û ÔÂÎË‚‡ÌÂ,
ÍÓÂÚÓ
‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ
˘Â
ËÁÔÓÏÔË
ËÁÎ˯̇ڇ ‚Ó‰‡, ÍÓ„‡ÚÓ Ò ÔÓfl‚Ë
ÔÓ·ÎÂÏ.
3. èÛÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇, ÍÓ„‡ÚÓ ˜ÛÂÚ íêÖíàü
Á‚ÛÍÓ‚ Ò˄̇Π("A0" ˘Â Ò ÔÓfl‚Ë Ì‡ ‰ËÒÔÎÂfl,
Á‡ ‰‡ Û͇ÊÂ, ˜Â Á‡ÔÓÏÌflÌÂÚÓ Â ËÁÍβ˜ÂÌÓ).
4. ç‡ÚËÒÌÂÚ Ò˙˘Ëfl ·ÛÚÓÌ ÓÚÌÓ‚Ó ("A1" ˘Â ÒÂ
ÔÓfl‚Ë Ì‡ ‰ËÒÔÎÂfl, Á‡ ‰‡ Û͇ÊÂ, ˜Â Á‡ÔÓÏÌflÌÂÚÓ
 ‚Íβ˜ÂÌÓ).
ÇçàåÄçàÖ!
Á‡ ‰‡ Ò ÓÒË„ÛË Ô‡‚ËÎ̇ڇ ‡·ÓÚ‡ ̇
ÛÒÚÓÈÒÚ‚ÓÚÓ ÔÓÚË‚ ÔÂÎË‚‡ÌÂ, ÌËÂ
ÔÂÔÓ˙˜‚‡Ï ‰‡ Ì Ò ÔÂÏÂÒÚ‚‡ ËÎË
̇Í·Ìfl Ò˙‰ÓÏËflÎ̇ڇ ÔÓ ‚ÂÏ ̇
‡·ÓÚ‡. ÄÍÓ, ‚Ò ԇÍ, Ò ̇ÎÓÊË ‰‡ ÒÂ
̇ÍÎÓÌË ËÎË ÔÂÏÂÒÚË Ò˙‰ÓÏËflÎ̇ڇ,
·˙‰ÂÚ ÒË„ÛÌË, ˜Â ˆËÍ˙Î˙Ú Ì‡ ËÁÏË‚‡ÌÂ
 ÔËÍβ˜ËÎ Ë Ìflχ ÓÒÚ‡Ú˙˜Ì‡ ‚Ó‰‡ ‚
Û‰‡.
5. àÁÍβ˜ÂÚ Ò˙‰ÓÏËflÎ̇ڇ, ͇ÚÓ Ì‡ÚËÒÌÂÚÂ
·ÛÚÓ̇ "ON/OFF" (ÇÍÎ./àÁÍÎ.), Á‡ ‰‡
ÔÓÚ‚˙‰ËÚ ÌÓ‚‡Ú‡ ̇ÒÚÓÈ͇.
ᇠ‰‡ ÓÚÏÂÌËÚ Á‡ÔÓÏÌflÌÂÚÓ ÒΉ‚‡ÈÚ Ò˙˘‡Ú‡
Ôӈ‰Û‡.
ë˙‰ÓÏËflÎ̇ڇ ÏÓÊ ‰‡ Ò˄̇ÎËÁË‡ Á‡ ‰ˈ‡ „¯ÍË ‚˙ıÛ ‰ËÒÔÎÂfl.
ÄÇíéåÄíàóçà ëàÉçÄãà áÄ ÉêÖòäà
ÉêÖòäÄ
èêàóàçÄ
êÖòÖçàÖ
E2 Ò ÔÓfl‚fl‚‡ ̇ ‰ËÒÔÎÂfl Ë Á‚Û˜Ë
‡Î‡χ.
çflχ ‚Ó‰‡ (Á‡Ú‚ÓÂÌ Â Í‡Ì‡).
àÁÍβ˜ÂÚ Ò˙‰ÓÏËflÎ̇ڇ, ÓÚ‚ÓÂÚÂ
Í‡Ì‡ Á‡ ‚Ó‰‡Ú‡ Ë ÂÒÚ‡ÚË‡ÈÚ ˆËÍ˙·.
E3 Ò ÔÓfl‚fl‚‡ ̇ ‰ËÒÔÎÂfl Ë Á‚Û˜Ë
‡Î‡χ.
凯Ë̇ڇ Ì ÏÓÊ ‰‡ ËÁÚÓ˜Ë ‚Ó‰‡Ú‡.
èÓ‚ÂÂÚ ‰‡ÎË ÓÚ‚Ó‰Ìfl‚‡˘Ëfl χÍÛ˜ Â
Ô„˙Ì‡Ú ËÎË ‰‡ÎË ÒËÙÓ̇ Ë ÙËÎÚËÚÂ
Ì ҇ Á‡‰˙ÒÚÂÌË. ÄÍÓ ÔÓ·ÎÂÏ˙Ú Ì ÒÂ
¯Ë, Ò ӷ‡‰ÂÚ ̇ ÒÂ‚ËÁ‡.
E4 Ò ÔÓfl‚fl‚‡ ̇ ‰ËÒÔÎÂfl Ë Á‚Û˜Ë
‡Î‡χ.
í˜ ̇ ‚Ó‰‡.
èÓ‚ÂÂÚ ‰‡ÎË ÓÚ‚Ó‰Ìfl‚‡˘Ëfl χÍÛ˜ Â
Ô„˙Ì‡Ú ËÎË ‰‡ÎË ÒËÙÓ̇ Ë ÙËÎÚËÚÂ
Ì ҇ Á‡‰˙ÒÚÂÌË. ÄÍÓ ÔÓ·ÎÂÏ˙Ú Ì ÒÂ
¯Ë, Ò ӷ‡‰ÂÚ ̇ ÒÂ‚ËÁ‡.
E5,E6,E7,Ef ËÎË EL Ò ÔÓfl‚fl‚‡Ú ̇
‰ËÒÔÎÂfl Ë Á‚Û˜Ë ‡Î‡χ.
èÓ‚‰‡ ̇ ÂÎÂÍÚ˘ÂÒÍÓÚÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ.
ë‚˙ÊÂÚ Ò˙Ò ÒÂ‚ËÁ.
E8 ËÎË Ei Ò ÔÓfl‚fl‚‡Ú ̇ ‰ËÒÔÎÂfl Ë
Á‚Û˜Ë ‡Î‡χ.
燄‚‡ÚÂÎflÚ Ì‡ ‚Ó‰‡Ú‡ Ì ‡·ÓÚË
Ô‡‚ËÎÌÓ ËÎË ÙËÎÚ˙˙Ú Â Á‡‰˙ÒÚÂÌ.
èÓ˜ËÒÚÂÚ ÙËÎÚ˙‡.
ÄÍÓ ÔÓ·ÎÂÏ˙Ú Ì Ò ¯Ë, Ò ӷ‡‰ÂÚÂ
̇ ÒÂ‚ËÁ‡.
25
ëèàëöä ë èêéÉêÄåà
åËÂÌÂ Ò Ô‰‚‡ËÚÂÎÌÓ ËÁÏË‚‡ÌÂ
ᇠÔÓ„‡ÏËÚÂ Ò Ô‰‚‡ËÚÂÎÌÓ ËÁÏË‚‡ÌÂ,  Ê·ÚÂÎÌÓ ‰‡ Ò ‰Ó·‡‚Ë ‚ÚÓ‡ ‰ÓÁ‡ ÔÂÔ‡‡Ú (χÍÒ. 10 „.)
‰ËÂÍÚÌÓ ‚ χ¯Ë̇ڇ.
èÓ„‡Ï‡
éÔËÒ‡ÌËÂ
ïË„ËÂÌËÁË‡˘‡
75°C
ÄÌÚË·‡ÍÚÂˇÎÂÌ ˆËÍ˙Î, Ô‰̇Á̇˜ÂÌ Á‡ ËÁÏË‚‡Ì Ë
ÒÚÂËÎËÁË‡Ì ̇ Ò˙‰Ó‚ÂÚÂ, (‰ÓË Ë ÒËÎÌÓ Á‡Ï˙ÒÂÌË)
·Â·Â¯ÍË ¯Ë¯ÂÚ‡ Ë ‰..
ìÌË‚ÂÒ‡Î̇
60°C
ljÌ˙Ê ‰Ì‚ÌÓ - Á‡ Ò‰ÌÓ Á‡Ï˙ÒÂÌË ÚË„‡ÌË Ë ‰Û„Ë
Ò˙‰Ó‚Â, ÍÓËÚÓ Ò‡ ·ËÎË ÓÒÚ‡‚ÂÌË ˆflÎ ‰ÂÌ Á‡ ÏËÂÌÂ.
Öʉ̂̇
55°C
Å˙Á ˆËÍ˙Î Á‡ "ÌÓχÎÌÓ" Á‡Ï˙ÒÂÌË Ò˙‰Ó‚ Ô‰̇Á̇˜ÂÌË Á‡ ˜ÂÒÚÓ ËÁÏË‚‡ÌÂ Ë ÌÓχÎÌÓ
̇ÚÓ‚‡‚‡ÌÂ.
ÖÍÓ 45°C
èÓ„‡Ï‡ Á‡ ÌÓ̇ÎÌÓ Á‡Ï˙ÒÂÌË Ò˙‰Ó‚ (̇ÈÂÙÂÍÚ˂̇ڇ ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌË ̇ ÍÓÌÒÛχˆËfl ̇ ÂÌÂ„Ëfl Ë
‚Ó‰‡ Á‡ ÚÓÁË ÚËÔ Ò˙‰Ó‚Â). ëڇ̉‡ÚËÁË‡Ì‡ ÔÓ EN 50242.
ÑÂÎË͇Ú̇ 45°C
èÓ‰ıÓ‰fl˘‡ Á‡ ‰ÂÎË͇ÚÌË ÔÓˆÂ·ÌÓ‚Ë Ë ÒÚ˙ÍÎÂÌË Ò˙‰Ó‚Â.
ë˙˘Ó Ë Á‡ ÎÂÍÓ Á‡Ï˙ÒÂÌË Ò˙‰Ó‚Â, Ò ËÁÍβ˜ÂÌË ̇
ÚË„‡ÌË.
Å˙Á‡ 59'
65°C
èÓ‰ıÓ‰fl˘‡ Á‡ ÒËÎÌÓ Á‡Ï˙ÒÂÌË Ò˙‰Ó‚Â, ÍÓËÚÓ Úfl·‚‡ ‰‡
·˙‰‡Ú ËÁÏËÚË ‚‰̇„‡ ÒΉ ı‡ÌÂÌ (χÍÒ. 8 ÍÓÏÔÎÂÍÚ‡.)
ìÎÚ‡ ·˙Á‡ 24'
50°C
Å˙ÁÓ ËÁÏË‚‡Ì Á‡ Ò˙‰Ó‚Â, ÍÓËÚÓ Úfl·‚‡ ‰‡ ·˙‰‡Ú ËÁÏËÚË
‚‰̇„‡ ÒΉ ı‡ÌÂÌÂ. ç‡ÚÓ‚‡‚‡Ì 6 ÍÓÏÔÎÂÍÚ‡.
Ultra Silent
55°C
ç‡È-ÚËıËflÚ ˆËÍ˙Π̇ ËÁÏË‚‡ÌÂ. à‰Â‡ÎÂÌ Á‡ ÌÓ˘Ì‡
ÛÔÓÚ·‡, ‚˙ÁÔÓÎÁ‚‡ÈÍË Ò ÓÚ ÌÓ˘ÌËÚ ڇËÙË Ì‡
ÂÌÂ„ËflÚ‡.
è‰‚‡ËÚÂÎÌÓ
ËÁÏË‚‡ÌÂ
ëÚÛ‰ÂÌÓ Í‡ÚÍÓ Ô‰‚‡ËÚÂÎÌÓ ËÁÏË‚‡Ì Á‡ Ò˙‰Ó‚Â,
ÍÓËÚÓ Ò‡ Ò˙ı‡Ìfl‚‡ÌË ‚ Ò˙‰ÓÏËflÎ̇ڇ ‰Ó͇ÚÓ Ì‡Ô˙ÎÌÓ
fl Á‡‰ËÚÂ.
èÓ˜ËÒÚ‚‡Ì ̇
ÏËflÎ̇ڇ
í‡ÁË ÔÓ„‡Ï‡ Úfl·‚‡ ‰‡ Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡ ÔÂËӉ˘ÌÓ Ò˙Ò
ÒÔˆˇÎËÁË‡ÌË ÔÓ‰ÛÍÚË Á‡ ÔÓ˜ËÒÚ‚‡Ì ̇ ÏËflÎ̇ڇ
χ¯Ë̇. èË ËÁ‚˙¯‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‰ÂÈÌÓÒÚË ÔÓ ÔÓ˜ËÒÚ‚‡ÌÂ,
ÏËflÎ̇ڇ Úfl·‚‡ ‰‡ ·˙‰Â Ô‡Á̇.
= "àåèìãëçà" ÔÓ„‡ÏË
N/A = éèñàüíÄ çÖ Ö çÄãàóçÄ
26
*
ÅÛÚÓÌ "EXPRESS"
(ÖÍÒÔÂÒÌÓ)
75°C
130
ÑÄ
ÑÄ
ÑÄ
60°C
120
ÑÄ
ÑÄ
ÑÄ
55°C
80
ÑÄ
ÑÄ
ÑÄ
45°C
170
ÑÄ
ÑÄ
ÑÄ
45°C
85
ÑÄ
ÑÄ
ÑÄ
65°C
59
ÑÄ
ÑÄ
ÑÄ
50°C
24
ÑÄ
ÑÄ
ÑÄ
55°C
240
ÑÄ
ÑÄ
ÑÄ
5
ÑÄ
N/Ä
45
ÑÄ
27
èÓ„‡Ï‡ Ò˙‰˙ʇÌËÂ
èÓ‰˙ÎÊËÚÂ
ÎÌÓÒÚ
Ç ÏËÌÛÚË
ÅÛÚÓÌ Á‡ ÓÔˆËfl "ALL IN 1"
(ÇÒ˘ÍÓ ‚ 1)
íÓÔÎÓ ËÁÔ·͂‡Ì Ò
ÔÂÔ‡‡Ú Á‡ ·ÎflÒ˙Í
(„·̈)
ÇÚÓÓ ËÁÔ·͂‡ÌÂ
àÁÔ·͂‡ÌÂ
éÒÌÓ‚ÌÓ ËÁÏË‚‡ÌÂ
ëÚÛ‰ÂÌÓ Ô‰‚‡ËÚÂÎÌÓ
ÏËÂÌÂ
ÅÛÚÓÌ "éíãéÜÖç ëíÄêí"
70°C
ë˙Ò ÒÚÛ‰Â̇ ‚Ó‰‡ (15Óë)*
- íÓÎÂ‡ÌÒ ± 10% -
•••••
••••
••••
•••••
••••
•••••
••••
••••
•
íÓÔÎÓ Ô‰‚‡ËÚÂÎÌÓ
ÏËÂÌÂ
äÓÌÚÂÈÌÂ‡ Á‡ ÒÓÎ
èÂÔ‡‡Ú Á‡ ·ÎflÒ˙Í
èÓ˜ËÒÚÂÌ ÎË Â ÙËÎÚ˙‡
èÂÔ‡‡Ú Á‡ ÏËÂÌÂ
èÂÔ‡‡Ú Á‡ ̇ÍËÒ‚‡ÌÂ
(è‰‚‡ËÚÂÎÓ ËÁÏË‚‡ÌÂ)
èÓ‚ÂÂÚÂ
ëÔˆˇÎÌË
ÙÛÌ͈ËË
ë ÉéêÖôÄ ÇéÑÄ éëíÄÇÄôéíé ÇêÖåÖ Ñé äêÄü çÄ èêéÉêÄåÄíÄ ÄÇíéåÄíàóçé ëÖ èéäÄáÇÄ çÄ
ÑàëèãÖü ÑéäÄíé
éåÖäéíüÇÄçÖ çÄ ÇéÑÄíÄ
Á‡ ÓÏÂÍÓÚfl‚‡Ì ̇ ‚Ó‰‡Ú‡ Â
* ëËÒÚÂχڇ
Ù‡·˘ÌÓ Ì‡ÒÚÓÂ̇ ̇ ÌË‚Ó 4 (d4) Ú˙È Í‡ÚÓ
ÚÓ‚‡ ÔÓÍË‚‡ ËÁËÒÍ‚‡ÌËflÚ‡ ̇ ÏÌÓÁËÌÒÚ‚ÓÚÓ
ÓÚ ÍÎËÂÌÚËÚÂ.
Ç Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ËÁÚÓ˜ÌË͇ ̇ ‚Ó‰‡, Úfl Ò˙‰˙ʇ
‡Á΢ÌË ÍÓ΢ÂÒÚ‚‡ ‚‡Ó‚ËÍ Ë ÏËÌÂ‡ÎË, ÍÓËÚÓ
Ò ÓÚ·„‡Ú ÔÓ Ò˙‰Ó‚ÂÚÂ Ë ÓÒÚ‡‚flÚ ·ÂÎÂÁÌË͇‚Ë
ÔÂÚ̇ Ë ·ÂÎÂÁË. äÓÎÍÓÚÓ Â ÔÓ-„ÓÎflÏÓ
ÍÓ΢ÂÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ÚÂÁË ÏËÌÂ‡ÎË ‚˙‚ ‚Ó‰‡Ú‡,
ÚÓÎÍÓ‚‡ Úfl  ÔÓ- Ú‚˙‰‡. ë˙‰ÓÏËflÎ̇ڇ Ëχ
ÒËÒÚÂχ Á‡ ÓÏÂÍÓÚfl‚‡Ì ̇ ‚Ó‰‡Ú‡, ˜ÂÁ
ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÒÔˆˇÎÌË ÒÓÎË, Ë ‰ÓÒÚ‡‚fl
ÓÏÂÍÓÚÂ̇ ‚Ó‰‡ Á‡ ÏËÂÌ ̇ Ò˙‰Ó‚ÂÚÂ.
àÌÙÓχˆËfl Á‡ ÌË‚ÓÚÓ Ì‡ Ú‚˙‰ÓÒÚ Ì‡ ‚‡¯‡Ú‡
‚Ó‰‡ ÏÓÊ ‰‡ ÔÓÎÛ˜ËÚ ÓÚ ÏÂÒÚÌÓÚÓ ÇËä
‰ÛÊÂÒÚ‚Ó.
ê„ÛÎË‡ÈÚ ÌË‚ÓÚÓ Ì‡ ÒËÒÚÂχڇ Á‡ ÓÏÂÍÓÚfl‚‡ÌÂ
ÒÔÓ‰ ÒÚÂÔÂÌÚ‡ ̇ Ú‚˙‰ÓÒÚ Ì‡ ‚‡¯‡Ú‡ ‚Ó‰‡
͇ÍÚÓ ÒΉ‚‡:
ÇÄÜçé
ë˙‰ÓÏËflÎ̇ڇ Úfl·‚‡ ÇàçÄÉà ‰‡ ·˙‰Â
ËÁÍβ˜Â̇ ÔÂ‰Ë ÒÚ‡Ú‡ ̇ Ú‡ÁË
Ôӈ‰Û‡.
1. ᇉ˙ÊÚ ·ÛÚÓ̇ "àáÅéê çÄ èêéÉêÄåÄ"
Ë ‚ Ò˙˘ÓÚÓ ‚ÂÏ ‚Íβ˜ÂÚ Ò˙‰ÓÏËflÎ̇ڇ
͇ÚÓ
̇ÚËÒÌÂÚÂ
·ÛÚÓ̇
"ON/OFF"
(ÇÍÎ./àÁÍÎ.) (˘Â ÔÓÒΉ‚‡ Í‡Ú˙Í Á‚ÛÍÓ‚
Ò˄̇Î).
ê„ÛÎË‡Ì ̇ ÓÏÂÍÓÚËÚÂÎfl
éÏÂÍÓÚËÚÂÎflÚ ÏÓÊ ‰‡ ÚÂÚË‡ ‚Ó‰‡ Ò ÌË‚Ó Ì‡
Ú‚˙‰ÓÒÚ ‰Ó 90°fH (ÙÂÌÒ͇ Ò͇·) ËÎË 50°dH
(ÌÂÏÒ͇ Ò͇·) ˜ÂÁ 8 ̇ÒÚÓÈÍË..
2. ᇉ˙ÊÚ ·ÛÚÓ̇ "àáÅéê çÄ èêéÉêÄåÄ"
ÔÓÌ Á‡ 5 ÒÂÍÛÌ‰Ë ÑéäÄíé ÔÓÁ‚Û˜Ë
Á‚ÛÍÓ‚ Ò˄̇Î). íÂÍÛ˘‡Ú‡ ̇ÒÚÓÈ͇ ̇
ÓÏÂÍÓÚËÚ· ̇ ‚Ó‰‡Ú‡ ˘Â Ò ÔÓ͇Ê ̇
‰ËÒÔÎÂfl.
ç‡ÒÚÓÈÍËÚ ҇ ÔÓÒÓ˜ÂÌË ‚ ÒΉ‚‡˘‡Ú‡ Ú‡·Îˈ‡:
ëÚÂÔÂÌ
°fH
(ÙÂÌÒ͇)
°dH
(ÌÂÏÒ͇)
àÁÔÓÎÁ‚‡Ì ̇
ÒÓÎ
ç‡ÒÚÓÈ͇
̇ ÓÏÂÍÓÚËÚÂÎfl
í‚˙‰ÓÒÚ Ì‡
‚Ó‰‡Ú‡
0
1
2
3
*4
5
6
7
0-5
6-10
11-20
21-30
31-40
41-50
51-60
61-90
0-3
4-6
7-11
12-16
17-22
23-27
28-33
34-50
çÖ
ÑÄ
ÑÄ
ÑÄ
ÑÄ
ÑÄ
ÑÄ
ÑÄ
d0
d1
d2
d3
d4
d5
d6
d7
3. ç‡ÚËÒÌÂÚ Ò˙˘Ëfl ·ÛÚÓÌ ÓÚÌÓ‚Ó, Á‡ ‰‡
ËÁ·ÂÂÚ Ê·ÌÓÚÓ ÌË‚Ó Ì‡ ÓÏÂÍÓÚfl‚‡ÌÂ:
ÔË ‚ÒflÍÓ Ì‡ÚËÒ͇Ì ̇ ·ÛÚÓ̇, ̇ÒÚÓÈ͇ڇ
Ò ۂÂ΢‡‚‡ Ò Â‰ÌÓ ÌË‚Ó. äÓ„‡ÚÓ
‰ÓÒÚË„ÌÂÚ "d7", ‰ËÒÔÎÂfl ÓÚÌÓ‚Ó ˘Â ÒÂ
‚˙Ì ̇ "d0".
4. àÁÍβ˜ÂÚ Ò˙‰ÓÏËflÎ̇ڇ ͇ÚÓ Ì‡ÚËÒÌÂÚÂ
·ÛÚÓ̇ "ON/OFF" (ÇÍÎ./àÁÍÎ.), Á‡ ‰‡
ÔÓÚ‚˙‰ËÚ ÌÓ‚ËÚ ̇ÒÚÓÈÍË.
ÇçàåÄçàÖ!
ÄÍÓ Ò ÔÓfl‚Ë Ìfl͇Í˙‚ ÔÓ·ÎÂÏ, ËÁÍβ˜ÂÚÂ
Ò˙‰ÓÏËflÎ̇ڇ ͇ÚÓ Ì‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇
"ON/OFF" (ÇÍÎ./àÁÍÎ.) Ë Á‡ÔÓ˜ÌÂÚÂ
Ôӈ‰Û‡Ú‡ ÓÚ̇˜‡ÎÓ (ëíöèäÄ 1).
ñàîêéÇ ÑàëèãÖâ
ÅÛÚÓÌ "ON/OFF"
(ÇÍÎ./àÁÍÎ.)
28
ÅÛÚÓÌ "àáÅéê çÄ èêéÉêÄåÄ"
ÇöáåéÜçà çÖàáèêÄÇçéëíà à çÄóàçà áÄ íüïçéíé éíëíêÄçüÇÄçÖ
ÄÍÓ Ç‡¯‡Ú‡ ÏËflÎ̇ χ¯Ë̇ Ì ‡·ÓÚË, ÔÂ‰Ë ‰‡ ËÁ‚Ë͇Ú ÒÂ‚ËÁÂÌ ÚÂıÌËÍ, ÔÓ‚ÂÂÚ ÒΉÌÓÚÓ:
èêéÅãÖå
1. 凯Ë̇ڇ Ì ‡·ÓÚË ÔË
ÌËÚÓ Â‰Ì‡ ÔÓ„‡Ï‡
2. 凯Ë̇ڇ Ì ̇ÎË‚‡ ‚Ó‰‡
3. 凯Ë̇ڇ Ì ËÁı‚˙Îfl ‚Ó‰‡
4. 凯Ë̇ڇ
ÌÂÔÂÍ˙Ò̇ÚÓ
ËÁı‚˙Îfl ‚Ó‰‡
5. ç Ò ˜Û‚‡ ‚˙ÚÂÌÂÚÓ Ì‡
ÏË¢ËÚ ‡ÏÂÌÂ
6. ç‡ Û‰ËÚ ·ÂÁ ‰ËÒÔÎÂÈ –
‰ËÌ ËÎË Ôӂ˜ Ë̉Ë͇ÚÓË
ÏË„‡Ú ·˙ÁÓ
èêàóàçÄ
êÄáêÖòÖçàÖ
ôÂÔÒÂÎ˙Ú Ì  ‚Íβ˜ÂÌ ‚
ÂÎÂÍÚ˘ÂÒ͇ڇ ÏÂʇ.
ÇÍβ˜ÂÚ „Ó.
ÅÛÚÓÌ˙Ú O/I Ì  ̇ÚËÒ̇Ú.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇.
Ç‡Ú‡Ú‡  ÓÚ‚ÓÂ̇.
á‡Ú‚ÓÂÚ ‚‡Ú‡Ú‡.
çflχ ÚÓÍ ‚ ÂÎÂÍÚ˘ÂÒ͇ڇ ÏÂʇ.
èÓ‚ÂÂÚÂ.
ÇËÊ Ô˘ËÌËÚ ÔÓ Ú.1.
èÓ‚ÂÂÚÂ.
á‡Ú‚ÓÂÌ Â ‚Ó‰ÓÔÓ‚Ó‰ÌËfl Í‡Ì.
éÚ‚ÓÂÚÂ „Ó.
èÓ„‡Ï‡ÚÓ‡ Ì  ÔÓÒÚ‡‚ÂÌ ‚
Ô‡‚ËÎ̇ڇ ÔÓÁˈËfl.
èÓÒÚ‡‚ÂÚ ‚ Ô‡‚ËÎ̇ڇ ÔÓÁˈËfl.
å‡ÍÛ˜˙Ú Â Ô„˙̇Ú.
èÓ‚ÂÂÚÂ Ë ÓÚÒÚ‡ÌÂÚÂ
Ô„˙‚‡ÌÂÚÓ.
îËÎÚ˙˙Ú Ì‡ Á‡ı‡Ì‚‡˘Ëfl χÍÛ˜ Â
Á‡ÔÛ¯ÂÌ.
èÓ˜ËÒÚÂÚ ÙËÎÚ˙‡, ̇ÏË‡˘ Ò ‚
„ÓÌËfl Í‡È ̇ Á‡ı‡Ì‚‡˘Ëfl
χÍÛ˜.
îËÎÚ˙˙Ú Â Á‡Ï˙ÒÂÌ.
èÓ˜ËÒÚÂÚ „Ó.
éÚıÓ‰ÌËfl χÍÛ˜  Ô„˙̇Ú.
èÓ‚ÂÂÚÂ Ë ÓÚÒÚ‡ÌÂÚÂ
Ô„˙‚‡ÌÂÚÓ.
ëΉ‚‡ÈÚ ÚÓ˜ÌÓ ËÌÒÚÛ͈ËËÚ Á‡
Ò‚˙Á‚‡Ì ‰‡‰ÂÌË ‚ ÚÓ‚‡
˙ÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó.
ì‰˙ÎÊËÚÂÎflÚ Ì‡ ÓÚıÓ‰ÌËfl χÍÛ˜
Ì  ÔÓ‰ıÓ‰fl˘.
éÚıÓ‰ÌËflÚ Í‡Ì‡Î Ìflχ ÓÚ‰Û¯ÌËÍ.
äÓÌÒÛÎÚË‡ÈÚ ÒÂ Ò Í‚‡ÎËÙˈË‡Ì
ÚÂıÌËÍ.
éÚıÓ‰ÌËfl χÍÛ˜  ‡ÁÔÓÎÓÊÂÌ
ÏÌÓ„Ó ÌËÒÍÓ.
èÓ‚‰Ë„ÌÂÚ ÓÚıÓ‰ÌËfl χÍÛ˜ ̇
ÏËÌËÏÛÏ 40ÒÏ ÓÚ ÔÓ‰‡.
èÓÒÚ‡‚ÂÌÓ Â ÔÂ͇ÎÂÌÓ „ÓÎflÏÓ
ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó ÔÂÔ‡‡Ú.
ç‡Ï‡ÎÂÚ ÍÓ΢ÂÒÚ‚ÓÚÓ ÔÂÔ‡‡Ú.
àÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ ҇ÏÓ ÔÂÔ‡‡ÚË
Ô‰̇Á̇˜ÂÌË Á‡ ÏËflÎÌË Ï‡¯ËÌË.
èÓ‚ÂÂÚÂ.
çflÍÓÈ ÓÚ Ò˙‰Ó‚ÂÚ ÔÂ˜Ë Ì‡
‚˙ÚÂÌÂÚÓ Ì‡ ‡ÏÂ̇ڇ.
îËÎÚË‡˘‡Ú‡ ÔÎÓ˜‡ Ë ÙËÎÚ˙˙Ú
Á‡ ÏÌÓ„Ó Á‡Ï˙ÒÂÌË.
á‡Ú‚ÓÂÌ Â ‚Ó‰ÓÔÓ‚Ó‰ÌËfl Í‡Ì
29
èÓ˜ËÒÚÂÚÂ.
àÁÍβ˜ÂÚ Û‰‡.
éÚ‚ÓÂÚ ‚Ó‰ÓÔÓ‚Ó‰ÌËfl Í‡Ì.
ëÚ‡ÚË‡ÈÚ ÓÚÌÓ‚Ó.
èêéÅãÖå
èêàóàçÄ
ÇËÊ Ô˘ËÌËÚ ÔÓ Ú.5.
êÄáêÖòÖçàÖ
èÓ‚ÂÂÚÂ.
Ñ˙̇ڇ ̇ ÚẨÊÂËÚ Ì ҇ ‰Ó· ëËÎÌÓ ÔËÎÂÔ̇ÎË Á‡„ÓÂÎË
ËÁÏËÚË.
ÓÒÚ‡Ú˙ˆË ÓÚ ı‡Ì‡ ‰‡ Ò ̇ÍËÒ̇Ú
ÔÂ‰Ë ‰‡ Ò ÔÓÒÚ‡‚flÚ Ò˙‰Ó‚ÂÚ ‚
ÏËflÎ̇ڇ χ¯Ë̇.
ê˙·Ó‚ÂÚ ̇ ÚẨÊÂËÚ Ì ҇ èÓ‰Âʉ‡ÈÚ Ò˙‰Ó‚ÂÚ ÔÓ-‰Ó·Â.
‰Ó·Â ËÁÏËÚË.
Ñ˛ÁËÚ ҇ ˜‡ÒÚ˘ÌÓ Á‡ÔÛ¯ÂÌË.
ë˙‰Ó‚ÂÚ Ì ҇ ÔÓ‰‰ÂÌË ‰Ó·Â.
7. ë˙‰Ó‚ÂÚ ҇ ˜‡ÒÚ˘ÌÓ ËÁÏËÚË
èÓ˜ËÒÚÂÚ „Ë, ͇ÍÚÓ Â ÓÔËÒ‡ÌÓ ‚
ÚÓ‚‡ ˙ÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó.
ç ‰ÓÔË‡ÈÚ Ò˙‰Ó‚ÂÚ ‰ËÌ ‰Ó
‰Û„.
ä‡flÚ Ì‡ ÓÚıÓ‰ÌËfl χÍÛ˜  ÔÓÚÓÔÂÌ ä‡flÚ Ì‡ ÓÚıÓ‰ÌËfl χÍÛ˜ ÌÂ
‚˙‚ ‚Ó‰‡.
Úfl·‚‡ ‰‡ Ò ‰ÓÍÓÒ‚‡ ‰Ó
ËÁı‚˙Îfl̇ڇ ‚Ó‰‡.
èÂÔ‡‡Ú˙Ú Â ÌÂÔ‡‚ËÎÌÓ ‰ÓÁË‡Ì, ì‚Â΢ÂÚ ‰ÓÁ‡Ú‡ ̇ ÔÂÔ‡‡Ú‡ ‚
ÒÚ‡ Ë ËÎË Ò  ‚Ú‚˙‰ËÎ.
Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ÒÚÂÔÂÌÚ‡ ̇
Á‡Ï˙ÒÂÌÓÒÚ Ì‡ Ò˙‰Ó‚ÂÚ ËÎË
ÒÏÂÌÂÚ ÔÂÔ‡‡Ú‡.
àÁ·‡Ì‡Ú‡ ÔÓ„‡Ï‡ Á‡ ÏËÂÌ  àÁ·ÂÂÚ ÔÓ-ÂÌÂ„˘̇ ÔÓ„‡Ï‡.
ÏÌÓ„Ó ‰ÂÎË͇Ú̇.
ë˙‰Ó‚ÂÚ ÓÚ ‰ÓÎ̇ڇ ÍÓ¯Ìˈ‡ Ì ҇ àÁÍβ˜ÂÚ ·ÛÚÓ̇ Á‡ _ ͇ԇˆËÚÂÚ.
ËÁÏËÚË.
8. èÂÔ‡‡Ú‡ Á‡ ÏËÂÌ Ì Â
Ô‡‚ËÎÌÓ ‡ÁÔ‰ÂÎÂÌ
9. ç‡Î˘Ë ̇ ·ÂÎË ÔÂÚ̇ ÔÓ
Ò˙‰Ó‚ÂÚÂ
10. òÛÏ ÔË ÏËÂÌÂÚÓ
èË·ÓË,
Ò˙‰Ó‚Â,
ÚẨÊÂË èÓ‰‰ÂÚ Ò˙‰Ó‚ÂÚ ڇ͇, ˜Â ‰‡ ÌÂ
‚˙ÁÔÂÔflÚÒÚ‚‡Ú
‡‚ÌÓÏÂÌÓÚÓ Ô˜‡Ú ̇ ‰ËÒÔÂÌÒ˙‡.
‡ÁÔ‰ÂÎÂÌË ̇ ÔÂÔ‡‡Ú‡ Á‡
ËÁÏË‚‡ÌÂ.
ÇÓ‰‡Ú‡ ‚˙‚ ‚Ó‰ÓÔÓ‚Ó‰‡ Â Ò ÔÓ- èÓ‚ÂÂÚ ÌË‚ÓÚÓ Ì‡ ÒÓÎÚ‡ Ë Ì‡
ÔÂÔ‡‡Ú‡ Á‡ ·ÎflÒ˙Í Ë „ÛÎË‡ÈÚÂ
„ÓÎflχ Ú‚˙‰ÓÒÚ.
‰ÓÁËӂ͇ڇ ËÏ. ÄÍÓ ÔÓ·ÎÂÏ˙Ú ‚ÒÂ
Ô‡Í Ì  ‡Á¯ÂÌ ÍÓÌÒÛÎÚË‡ÈÚÂ
Ò˙Ò Í‚‡ÎËÙˈË‡Ì ÒÂ‚ËÁÂÌ
ÔÂÒÓ̇Î.
ë˙‰Ó‚ÂÚ Ò ۉflÚ ÔÓ ÏÂÊ‰Û ÒË.
èÓ‰‰ÂÚ Ò˙‰Ó‚ÂÚÂ
ÔÓ-‰Ó·Â.
åË¢ËÚ ‡ÏÂÌ Ò ۉflÚ ‚ èÓ‰‰ÂÚ Ò˙‰Ó‚ÂÚÂ
ÔÓ-‰Ó·Â.
Ò˙‰Ó‚ÂÚÂ.
ãËÔÒ‡ ̇ ˆËÍÛ·ˆËfl ̇ ‚˙Á‰Ûı.
éÒÚ‡‚ÂÚ ‚‡Ú‡Ú‡ ̇ χ¯Ë̇ڇ
ÔËÚ‚ÓÂ̇ ÒΉ Í‡fl ̇
ÔÓ„‡Ï‡Ú‡, Á‡ ‰‡ ÛÎÂÒÌËÚÂ
ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÓÚÓ ËÁÒÛ¯‡‚‡ÌÂ.
ãËÔÒ‚‡ ÔÂÔ‡‡Ú Á‡ ËÁÔ·͂‡ÌÂ.
ëÎÓÊÂÚ ÔÂÔ‡‡Ú ‚ ‰ÓÁ‡ÚÓ‡.
11. ë˙‰Ó‚ÂÚÂ ÌÂ Ò‡ Ò˙‚ÒÂÏ ÒÛıË
ᇷÂÎÂÊ͇: äÓ„‡ÚÓ ÔÓ‡‰Ë ÌflÍÓfl ÓÚ ËÁ·ÓÂÌËÚ ÔÓ-„Ó Ô˘ËÌË Ò ÔÓÎÛ˜Ë Ì‰ӷÓ ËÁÏË‚‡Ì ̇ Ò˙‰Ó‚ÂÚ ËÎË
̉ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓ ËÁÒÛ¯‡‚‡ÌÂ,  ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ˙˜ÌÓ ‰‡ ËÁÏËÂÚ Ò˙‰Ó‚ÂÚÂ, Ú˙È Í‡ÚÓ ÔÓÒΉ̇ڇ Ù‡Á‡ ̇ ËÁÒÛ¯‡‚‡ÌÂÚÓ
Ô‰ËÁ‚ËÍ‚‡ ËÁÒ˙ı‚‡Ì ̇ ÓÒÚ‡Ú˙͇ ÓÚ Á‡Ï˙Òfl‚‡ÌÂÚÓ, ÍÓÂÚÓ Ì ÏÓÊ ‰‡ Ò ÓÚÒÚ‡ÌË Ò ‚ÚÓÓ ËÁÏË‚‡Ì ‚ ÏËflÎ̇
χ¯Ë̇.
ÄÍÓ ÔÓ·ÎÂÏ˙Ú ‚Ò Ӣ Ì  ‡Á¯ÂÌ, ÒΉ ͇ÚÓ ÒÚ ËÁ‚˙¯ËÎË ‰ÂÈÒÚ‚ËflÚ‡ ÓÔËÒ‡ÌË ‚ „Ó̇ڇ Ú‡·Îˈ‡, Ó·˙ÌÂÚ ÒÂ
Í˙Ï ÓÚÓËÁË‡Ì ÒÂ‚ËÁÂÌ ˆÂÌÚ˙, ͇ÚÓ Ò˙Ó·˘ËÚ ÏӉ· ̇ LJ¯‡Ú‡ ÏËflÎ̇ χ¯Ë̇, ÍÓÈÚÓ ÏÓÊ ‰‡ ̇ÏÂËÚ ̇
ÂÚËÍÂÚ‡ Ò ÚÂıÌ˘ÂÒÍË ‰‡ÌÌË, ̇ÏË‡˘ Ò ÓÚ ‚˙Ú¯̇ڇ ÒÚ‡Ì‡ ̇ ‚‡Ú‡Ú‡ ‚ „Ó̇ڇ È ˜‡ÒÚ ËÎË ÓÚ „‡‡ÌˆËÓÌ̇ڇ ͇Ú‡,
Ë ÌÓÏÂ‡ ̇ „‡‡ÌˆËÓÌ̇ڇ ͇Ú‡. ч‚‡ÈÍË Ú‡ÁË ËÌÙÓχˆËfl ÇË ˘Â ÔÓÎÛ˜ËÚ ÔÓ-·˙Á‡ Ë ÂÙÂÍÚ˂̇ ̇ÏÂÒ‡.
îËχڇ-ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎ Ì ÌÓÒË ÌË͇͂‡ ÓÚ„Ó‚ÓÌÓÒÚ Á‡ ‚ÂÌÚÛ‡ÎÌË „¯ÍË ‚ ÚÓ‚‡ ˙ÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó Ë ÒË Á‡Ô‡Á‚‡
Ô‡‚ÓÚÓ ‰‡ Ô‡‚Ë ËÁÏÂÌÂÌËfl, ÍÓËÚÓ ÒÏflÚ‡ Á‡ ÔÓÎÂÁÌË Á‡ Ò‚ÓËÚ ÔÓ‰ÛÍÚË ·ÂÁ ‰‡ Ò ËÁÏÂÌflÚ ÓÒÌÓ‚ÌËÚÂ
ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË Ì‡ Û‰‡.
30
îËχڇ-ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎ Ì ÌÓÒË ÌË͇͂‡ ÓÚ„Ó‚ÓÌÓÒÚ Á‡ ‚ÂÌÚÛ‡ÎÌË „¯ÍË ‚ ÚÓ‚‡ ˙ÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó Ë
ÒË Á‡Ô‡Á‚‡ Ô‡‚ÓÚÓ ‰‡ Ô‡‚Ë ËÁÏÂÌÂÌËfl, ÍÓËÚÓ ÒÏflÚ‡ Á‡ ÔÓÎÂÁÌË Á‡ Ò‚ÓËÚ ÔÓ‰ÛÍÚË ·ÂÁ ‰‡ ÒÂ
ËÁÏÂÌflÚ ÓÒÌÓ‚ÌËÚ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË Ì‡ Û‰‡.
ч ‚ˉËÚ ÚÂıÌ˘ÂÒÍËfl ËÌÙÓχˆËÓÌÂÌ ÎËÒÚ Á‡ ÔÓ‰ÛÍÚ‡, ‚ÎÂÁÚ ‚ Ò‡ÈÚ‡ ̇ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎfl.
TÓÁË Û‰  χÍË‡Ì ‚ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ Ò Ö‚ÓÔÂÈÒ͇ ÑËÂÍÚË‚‡ 2012/19/EC Á‡ OÚÔ‡‰˙ˆË ÓÚ EÎÂÍÚ˘ÂÒÍÓ Ë EÎÂÍÚÓÌÌÓ O·ÓÛ‰‚‡Ì (éÖÖé).
éÖÖé Ò˙‰˙Ê‡Ú Í‡ÍÚÓ Á‡Ï˙Òfl‚‡˘Ë ‚¢ÂÒÚ‚‡ (ÍÓËÚÓ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ‰Ó‚‰‡Ú ‰Ó Ì„‡ÚË‚ÌË ÔÓÒÎÂ‰ËˆË Á‡ ÓÍÓÎ̇ڇ Ò‰‡), ڇ͇ Ë ÓÒÌÓ‚ÌË
ÍÓÏÔÓÌÂÌÚË (ÍÓËÚÓ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ·˙‰‡Ú ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌË ÔÓ‚ÚÓÌÓ). LJÊÌÓ Â éÖÖé ‰‡ Ò‡ Ó·ÂÍÚ Ì‡ ÒÔˆˇÎ̇ Ó·‡·ÓÚ͇, Á‡ ‰‡ Ò ÔÂχıÌ‡Ú Ë ‰‡ ÒÂ
‰ÂÔÓÌË‡Ú Ô‡‚ËÎÌÓ ‚Ò˘ÍË Á‡Ï˙ÒËÚÂÎË, Ë ‰‡ Ò ‚˙ÁÒÚ‡ÌÓ‚flÚ Ë ˆËÍÎË‡Ú ‚Ò˘ÍË Ï‡ÚÂˇÎË.
É‡Ê‰‡ÌËÚ ÏÓ„‡Ú ‰‡ Ë„‡flÚ ‚‡Ê̇ ÓÎfl ‚ „‡‡ÌÚË‡ÌÂÚÓ, ˜Â éÖÖé ÌflÏ‡Ú ‰‡ ÒÚ‡Ì‡Ú ÔÓ·ÎÂÏ Á‡ ÓÍÓÎ̇ڇ Ò‰‡; ÓÚ Ò˙˘ÂÒÚ‚ÂÌÓ Á̇˜ÂÌË Â
‰‡ Ò ÒΉ‚‡Ú ÌflÍÓË ÓÒÌÓ‚ÌË Ô‡‚Ë·:
- éÖÖé Ì Úfl·‚‡ ‰‡ Ò ÚÂÚË‡Ú ͇ÚÓ ·ËÚÓ‚ (‰ÓχÍËÌÒÍË) ÓÚÔ‡‰˙Í;
- éÖÖé Úfl·‚‡ ‰‡ ·˙‰‡Ú Ô‰‡‚‡ÌË ‚ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌËÚ ÔÛÌÍÚÓ‚Â Á‡ Ò˙·Ë‡ÌÂ, ÛÔ‡‚Îfl‚‡ÌË ÓÚ Ó·˘Ë̇ڇ ËÎË ÓÚ „ËÒÚË‡ÌË ÍÓÏÔ‡ÌËË. Ç ÏÌÓ„Ó
ÒÚ‡ÌË ÏÓÊ ‰‡ Ëχ Ò˙·Ë‡Ì ÓÚ ‰Óχ ̇ „ÓÎÂÏË éÖÖé.
Ç ÏÌÓ„Ó ÒÚ‡ÌË, ÍÓ„‡ÚÓ ÒË ÍÛÔËÚ ÌÓ‚ Û‰, ÒÚ‡ËflÚ ÏÓÊ ‰‡ ·˙‰Â ‚˙Ì‡Ú Ì‡ ÔÓ‰‡‚‡˜‡, ÍÓÈÚÓ Úfl·‚‡ ‰‡ „Ó ‚ÁÂÏ ·ÂÁÔ·ÚÌÓ Ì‡ ·‡Á‡ ‰ÌÓ-Í˙ωÌÓ, ‡ÍÓ Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂÚÓ Â ÓÚ ÒıÓ‰ÂÌ ‚ˉ Ë Ëχ Ò˙˘ËÚ ÙÛÌ͈ËË Í‡ÚÓ Á‡ÍÛÔÂÌÓÚÓ Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂ.
15.12 - 41902782
BG
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising