Candy | CDF8 712-S | Candy CDF8 712-S Εγχειρίδιο χρήστη

Candy CDF8 712-S Εγχειρίδιο χρήστη
PL
SL
HR
HU
EL
Instrukcja obs∏ugi
Navodilo za uporabo
Upute za kori‰tenje
Használati utasítás
CDF8 712
CDF8 712 L
ZMYWARKI
POMIVALNI STROJ
PERILICA POSUDJA
MOSOGATÓGÉP
Gratulacje:
GWARANCJA
Kupujàc sprz´t AGD firmy Candy
dowiod∏eÊ,
˝e
nie
akceptujesz
kompromisów i chcesz mieç to co
najlepsze.
Firma Candy ma przyjemnoÊç
przedstawiç nowà zmywark´ do
naczyƒ, która jest rezultatem lat
poszukiwaƒ i doÊwiadczeƒ nabytych w
bezpoÊrednim kontakcie z konsumentem.
WybraeÊ jakoÊç, trwa∏oÊç i wysokà
sprawnoÊç - cechy charakteryzujàce
zmywark´ Candy.
Firma Candy oferuje tak˝e szeroki
asortyment innych urzàdzeƒ AGD,
takich jak: pralk´ automatycznà,
pralko-suszarki, kuchenki, kuchenki
mikrofalowe, tradycyjne piecyki i
kuchenki, a tak˝e lodówki i zamra˝arki.
PoproÊ Twojego sprzedawc´ o
kompletny katalog produktów firmy
Candy.
Przeczytaj uwa˝nie niniejszà instrukcj´,
gdy˝ zawiera ona wskazówki dotyczàce
bezpiecznej instalacji, u˝ytkowania i
konserwacji, oraz kilka praktycznych
porad pozwalajàcych zoptymalizowaç
sposób u˝ytkowania zmywarki.
Zachowaj niniejszà instrukcj´ w celu
pó˝niejszej konsultacji.
Niniejsze urzàdzenie jest dostarczane
wraz ze Êwiadectwem gwarancyjnym
uprawniajàcym
do
bezp∏atnego
korzystania z serwisu technicznego w
okresie
gwarancyjnym
i
na
warunkach okreÊlonych w karcie
gwarancyjnej.
OPIS PANELU STERUJÑCEGO
H I LM N
G
Karta gwarancyjna musi byç wype∏niona
i nale˝y jà przechowywaç wraz z
dowodem zakupu w celu okazania jej
technikom z
punktu serwisowego w
przypadku ewentualnej naprawy.
B C D E F
A
A
Przycisk "URUCHOMIENIE/
ZATRZYMANIE"
B
Przycisk "WYBÓR PROGRAMU"
C
G
Kontrolki "WYBÓR PROGRAMU"
H
Kontrolki "STOPIE¡ ZABRUDZENIA"
("VARIO POWER")
Przycisk "START"/"RESET"
I
Kontrolka "BRAK SOLI"
D
Przycisk "STOPIE¡ ZABRUDZENIA"
("VARIO POWER")
L
Kontrolka "BRAK ÂRODKA
WYB¸YSZCZAJÑCEGO"
E
Przycisk opcji "ALL in 1"
M
Kontrolka "WYBÓR OPCJI"
F
Przycisk "OPÓèNIONY START"
N
WYÂWIETLACZ ELEKTRONICZNY
WYMIARY:
WysokoÊç
G∏´bokoÊç
SzerokoÊç
WysokoÊç przy otwartych drzwiczkach
cm
cm
cm
cm
Z blatem
bez blatu
85
60
60
120
82
57,3
59,8
117
DANE TECHNICZNE:
IloÊç nakryç (EN 50242)
PojemnoÊç wraz z garnkami i talerzami
Dopuszczalne ciÊnienie instalacji wodnej
Moc bezpieczników
Maksymalna pobierana moc
Napi´cie
2
12
dla 8 osób
Minimum 0,08 - maksimum 0,8 MPa
(patrz tabliczka znamionowa)
(patrz tabliczka znamionowa)
(patrz tabliczka znamionowa)
3
WYBÓR PROGRAMÓW I
FUNKCJE SZCZEGÓLNE
WyÊwietlacz pokazuje czas trwania programu
pokazujàc kolejno godziny i minuty [Np: 1 h
(1 godz.) / 25 (25 minut).
WA˚NE
Zmywarka posiada dwie bardzo
u˝yteczne funkcje:
- program “zalecany” (zaprogramowany
fabrycznie idealny do u˝ytku
codziennego z pe∏nym za∏adunkiem)
dla szybkiego i pewnego wyboru
programu;
■ Je˝eli chcemy wybraç program nale˝y u˝yç
przycisku "WYBÓR PROGRAMU".
■ Ewentualnie
ustawiç
"STOPIE¡
ZABRUDZENIA" za pomocà odnoÊnego
przycisku.
■ W razie potrzeby nale˝y wcisnàç przycisk
opcji (zaÊwieci si´ odpowiednia lampka
sygnalizacyjna).
- funkcj´ zapami´tania ostatnio
u˝ywanego programu, co dla
u˝ytkownika u˝ywajàcego zawsze
ten sam program oznacza brak
koniecznoÊci wyboru programu i
oszcz´dnoÊç czasu.
Opcj´ mo˝na w∏àczyç lub wy∏àczyç
jedynie
PRZED
uruchomieniem
programu.
■ Wcisnàç przycisk "START" (migajàca
kontrolka wybranego programu zacznie
Êwieciç w sposób ciàg∏y).
Przycisk "STOPIE¡ ZABRUDZENIA"
(VARIO POWER)
■ Po zamkni´ciu drzwiczek i po sygnale
dêwi´kowym program uruchomi si´
automatycznie. WyÊwietlacz poka˝e
czas pozosta∏y do zakoƒczenia cyklu.
Przycisk umo˝liwia wybór 3 poziomów
intensywnoÊci zmywania w zale˝noÊci od
stopnia zabrudzenia naczyƒ.
Przy pierwszym uruchomieniu zmywarki
ustawiony jest poziom poÊredni (Êwieci
kontrolka Êrodkowa). W celu ustawienia
"STOPNIA
ZABRUDZENIA" nale˝y
przyciskaç przycisk zwi´kszajàc (kontrolka
górna) lub zmniejszajàc (kontrolka dolna)
intensywnoÊc mycia, czyli parametry czasu
trwania i temperatur´ cyklu. Po∏àczenie 3
stopni zabrudzenia z 4 programami
widocznymi
na
panelu
umo˝liwia
ustawienie 12 odmiennych cykli zmywania.
Programy “IMPULSY”
Programy “IMPULSY” wykorzystujà technik´
zmywania na impulsy, która zmniejsza
˝u˝ycie wody i energii, ha∏as a przy tym
zwi´ksza skutecznoÊç zmywania.
WA˚NE
Dzia∏anie
przerywane
pompy
zmywania NIE jest sygna∏em z∏ego
funkcjonowania, ale jest cechà
charakterystycznà zmywania na
impulsy Êwiadczàçà o prawid∏owym
dzia∏aniu zmywarki.
WA˚NE
Przy w∏àczeniu zmywarki pokazane jest
ostatnie
ustawienie
"STOPNIA
ZABRUDZENIA", jednak anulowanie
programu
podczas
jego
trwania
powoduje powrót ustawienia "STOPNIA
ZABRUDZENIA" do poziomu poÊredniego
(Êwieci kontrolka Êrodkowa).
Przerwanie programu
Ustawianie programów
■ Otworzyç drzwiczki zmywarki i w∏o˝yç do
niej naczynia przeznaczone do mycia.
■ Wcisnàç przycisk "URUCHOMIENIE/
ZATRZYMANIE"
.
Kontrolka programu “zalecany” lub ost
niego u˝ywanego programu bedzie
migaç.
4
Odradzamy otwieranie drzwiczek podczas
trwajàcego programu, szczególnie w fazie
Êrodkowej zmywania oraz w trakcie
ostatniego p∏ukania na goràco. Jednak˝e,
gdy podczas pracy zmywarki drzwiczki
zostanà otwarte (w celu na przyk∏ad
dodania naczyƒ do zmywania), program
zmywania automatycznie wy∏àczy si´ (a na
wyÊwietlaczu b´dzie migotaç czas
pozosta∏y do zakoƒczenia cyklu).
Po ponownym zamkni´ciu drzwiczek, bez
wciskania ˝adnego przycisku, urzàdzenie
wznowi prac´ w tym punkcie cyklu, w
którym zosta∏o zatrzymane.
Wykonanie programu
WA˚NE
Mo˝liwe jest przerwanie programu w
trakcie jego wykonywania równie˝
bez
otwierania
drzwiczek,
przez
wciÊni´cie
przycisku
"URUCHOMIENIE/ZATRZYMANIE".
W takim przypadku wznowienie
pracy w miejscu, w którym zosta∏a
ona zatrzymana wymaga jedynie
ponownego wciÊni´cia przycisku
"URUCHOMIENIE/ZATRZYMANIE".
W czasie trwania programu wyÊwietlacz
pokazuje zmieniajàcy si´ czas pozosta∏y
do zakoƒczenia cyklu.
Zakoƒczenie programu
Koniec programu jest oznajmiany
sygna∏em dêwi´kowym (jeÊli nie jest
wy∏àczony),
trwajàcym
5
sek.,
powtarzanym 3 razy z przerwami 30
sekundowymi. ZgaÊnie wyÊwietlacz i
wszystkie kontrolki.
Wówczas mo˝liwe b´dzie wyj´cie umytych
naczyƒ i wy∏àczenie zmywarki poprzez
wciÊni´cie przycisku "URUCHOMIENIE/
ZATRZYMANIE" lub te˝ ponowne
za∏adowanie zmywarki w celu dokonania
nast´pnego zmywania z wykonaniem
opisanych wy˝ej kolejnych czynnoÊci.
UWAGA!
JeÊli otworzymy drzwiczki gdy
zmywarka jest w trakcie suszenia,
w∏àczy si´ sygna∏ akustyczny
ostrzegajàcy, ˝e cykl si´ jeszcze nie
zakoƒczy∏.
Przycisk opcji
Zmiana programu w trakcie
pracy zmywarki
WA˚NE
Opcj´ mo˝na w∏àczyç lub wy∏àczyç
jedynie PRZED uruchomieniem
programu.
Aby zmieniç lub anulowaç wykonywany
aktualnie program, nale˝y post´powaç w
nast´pujàcy sposób:
Przycisk "ALL in 1"
■ Przytrzymaç przez ponad 5 sekund
przycisk "RESET".
Kontrolki programów zacznà migaç i
us∏yszymy sygna∏ akustyczny.
Ta opcja umo˝liwia zastosowanie
detergentów ∏àczonych “Wszystko w 1”
(3 w 1/ 4 w 1/ 5 w 1, itd.)
Po wciÊni´ciu tego przycisku program
wybrany zostaje zmodyfikowany dla
optymalnego wykorzystania detergentów
∏àczonych (ponadto sà wy∏àczone kontrolki
braku soli i nab∏yszczacza).
■ Program zostanie anulowany (zgaÊnie
wyÊwietlacz i kontrolki).
■ W tym momencie mo˝liwe b´dzie
nastawienie nowego programu.
UWAGA!
Po wyborze tego programu, opcja
pozostanie aktywna (odpowiednia
kontrolka bedzie zapalona) tak˝e w
nast´pnych programach zmywania.
Opcj´ b´dzie mo˝na skasowaç tylko
za pomocà ponownego wciÊni´cia
przycisku (wtedy zgaÊnie odpowiednia
kontrolka).
UWAGA!
Przed
uruchomieniem
nowego
programu nale˝y upewniç si´, czy
Êrodek do zmywania nie zosta∏ ju˝
pobrany. JeÊli w pojemniku brakuje
Êrodka do zmywania, nale˝y go
uzupe∏niç.
W przypadku przerwania dop∏ywu energii
elektrycznej zmywarka przechowa w
pami´ci wykonywany program, który w
momencie przywrócenia dostawy energii
elektrycznej zostanie wznowiony w
punkcie, w którym by∏ przerwany.
WA˚NE
Przy w∏àczeniu tej opcji, czas trwania
programu "SZYBKI" przed∏u˝y si´ o
oko∏o 10 min.
5
Wy∏aczenie sygnalizacja
akustyczna KO¡CA PROGRAMU
Przycisk "OPÓèNIONY START"
Przycisk ten pozwala na zaprogramowanie
rozpocz´cia
czasu
zmywania
z
opóênieniem od 1 godz. do 23 godz.
Sygnalizacja akustyczna koƒca programu
mo˝e byç wy∏àczona w nast´pujàcy
sposób.
Aby ustawiç opóêniony start, nale˝y
post´powaç w nast´pujàcy sposób:
■ Gdy
zmywarka
jest
wy∏àczona
nale˝y nacisnàç na kilka sekund
przycisk "WYBORU PROGRAMÓW" i
jednoczeÊnie przycisk "URUCHOMIENIE/
ZATRZYMANIE".
■ Nacisnàç
przycisk
"OPÓèNIONY
START" (na wyÊwietlaczu poka˝e si´
napis "00").
Zmywarka mo˝e sygnalizowaç, poprzez informacj´ na wyÊwietlaczu, ca∏y szereg
wadliwych dzia∏aƒ.
AUTOMATYCZNE SYGNALIZOWANIE ANOMALII W PRACY ZMYWARKI
ANOMALIA
PRZYCZYNA
Na wyÊwietlaczu pokazujà si´
symbole E2, rozlega si´ sygna∏
dêwi´kowy.
Brak wody (zamkni´ty kran dop∏ywu
wody).
Wy∏àczyç zmywark´, otworzyç
kran, ponownie wybraç program.
Na wyÊwietlaczu pokazujà si´
symbole E3, rozlega si´ sygna∏
dêwi´kowy.
Zmywarka nie odprowadza wody ze
zbiornika.
Sprawdê, czy nie jest zagi´ty wà˝
odp∏ywowy lub czy nie sà
zatkane syfon albo filtry.
JeÊli nie ma uszkodzenia nale˝y
wezwaç Serwis.
Na wyÊwietlaczu pokazujà si´
symbole E4, rozlega si´ sygna∏
dêwi´kowy.
Wyciek wody.
Sprawdê, czy nie jest zagi´ta wà˝
odp∏ywowy lub czy nie sà
zatkane syfon albo filtry.
JeÊli nie ma uszkodzenia nale˝y
wezwaç Serwis.
Na wyÊwietlaczu pokazujà si´
symbole E5, rozlega si´ sygna∏
dêwi´kowy.
Uszkodzenie elektronicznego
sterowania temperaturà.
Zachodzi koniecznoÊç wezwania
technika serwisowego.
Na wyÊwietlaczu pokazujà si´
symbole E6, rozlega si´ sygna∏
dêwi´kowy.
Uszkodzenie modu∏u
elektronicznego.
Zachodzi koniecznoÊç wezwania
technika serwisowego.
Na wyÊwietlaczu pokazujà si´
symbole E8 lub Ei wraz z
krótkim sygna∏em dêwi´kowym
Nie dzia∏a prawid∏owo grza∏ka
podgrzewajàca wod´ lub filtr jest
zatkany.
OczyÊciç p∏ytk´ filtra. JeÊli usterki
nie udaje si´ wyeliminowaç,
wezwac technika serwisowego.
■ Na wyÊwietlaczu pojawi si´ napis "b1"
wskazujàcy ˝e sygna∏ dêwi´kowy jest
aktywny.
■ Nacisnàç ponownie przycisk aby okreÊliç
czas rozpocz´cia zmywania (ka˝de
naciÊni´cia opóênia start o 1 godz. a˝ do
23 godz).
■ Nacisnàç ponownie przycisk "WYBORU
PROGRAMÓW" (pojawi si´ napis "b0"
oznaczajacy, ˝e sygna∏ dêwiekowy jest
wy∏àczony.
■ W celu uruchomienia odliczania wcisnàç
"START".
Migajàca kontrolka wybranego programu
zacznie Êwieciç w sposób ciàg∏y.
WyÊwietlacz poka˝e czas pozosta∏y do
uruchomienia programu.
■ Nale˝y poczekaç na sygna∏ dêwi´kowy
sygnalizujacy zapami´tanie ustawienia.
■ Aby przywróciç sygna∏ dêwi´kowy
nale˝y powtórzyç t´ procedur´.
(napis "b1" na wyÊwietlaczu wskazuje
˝e sygna∏ dêwiekowy jest aktywny).
Po zakoƒczeniu liczenia program uruchomi
si´ automatycznie i na wyÊwietlaczu
poka˝e si´ czas trwania wybranego cyklu.
WA˚NE
Niniejsza zmywarka jest wyposa˝ona
w uk∏ad zabezpieczajacy przed
zalaniem, który w razie awarii usuwa
nadmiar wody ze zmywarki.
Je˝eli chcemy anulowaç opóêniony start
nale˝y:
■ Przytrzymaç przez ponad 5 sekund
przycisk "RESET".
Kontrolki programów zacznà migaç i
us∏yszymy sygna∏ akustyczny.
UWAGA!
Aby nie dopuÊciç do nieumyÊlnego
w∏àczenia uk∏adu zabezpieczajàcego
przed zalaniem nie zaleca si´
przesuwaç ani przechylaç zmywarki
podczas jej dzia∏ania.
W przypadku, w którym zachodzi
koniecznoÊç
przesuni´cia
lub
przechylenia
zmywarki
nale˝y
sprawdziç wczeÊniej, czy zmywanie
zakoƒczy∏o si´ i czy w zbiorniku
zmywarki nie pozosta∏a woda.
■ Opóêniony start oraz wybrany program
zostanà anulowane (zgaÊnie wyÊwietlacz
i kontrolki).
■ Je˝eli
chcemy
teraz
uruchomiç
zmywark´ nale˝y na nowo ustawiç
˝àdany program i ewentualne opcje tak
jak to wyjaÊniono w paragrafie
"USTAWIANIE PROGRAMÓW".
6
7
ÂRODEK ZARADCZY
Szybki &
wzmocniony 65°C
Do zmywania naczyƒ bardzo zabrudzonych.
Do
Dwa
p∏ukania
(Program “ZALECANY”)
Przeznaczony do zmywania naczyƒ i garnków
codziennego u˝ytku, normalnie zabrudzonych.
Codzienny 55°C
Szybki
program
do
naczyƒ
normalnie
zabrudzonych, do cz´stego stosowania przy
normalnym za∏adunku.
+
Program w temperaturze Êredniej, do mycia
naczyƒ i garnków normalnie zabrudzonych z
zastosowaniem detergentów z enzymami.
Przystosowany do zmywania naczyƒ i garnków
normalnie zabrudzonych, z zastosowaniem
enzymatycznego Êrodka do zmywania.
Program znormalizowany EN 50242.
Program przystosowany do zmywania naczyƒ
delikatnych, zdobionych i z kryszta∏u. Wskazany
do zmywania naczyƒ w niewielkim stopniu
zabrudzonych, za wyjàtkiem garnków.
ECO plus 55°C
ECO 45°C
Delikatny 45°C
+
codziennego.
UNIWERSALNY 65°C
+
POWER PROGR. POWER
zmywania
Uniwersalny plus 70°C koƒcowe gwarantujà wysokà czystoÊç.
+
mocno
Przeznaczony do codziennego zmywania naczyƒ
Klasa A 1godz. 70°C i garnków zaraz po u˝yciu normalnie zabrudzonych
(Max. 8 kompletów).- KLASA A ZMYWANIA -
Bardzo szybkie zmywanie wykonywane tu˝ po
SZYBKI 32 min. 50°C zakoƒczeniu posi∏ku po podgrzaniu wody wskazane
do zmywania naczyƒ dla 4/6 osób najwy˝ej.
Wst´pne, krótkie zmywanie wykonywane rano
lub w po∏udnie, kiedy chcemy przenieÊç g∏ówne
zmywanie na okres po kolacji.
Mycie wstepne
8
TAK
TAK
65°C
85
TAK
TAK
70°C
125
TAK
TAK
65°C
110
TAK
TAK
55°C
80
TAK
TAK
55°C
190
TAK
TAK
45°C
175
TAK
TAK
45°C
85
TAK
TAK
70°C
60
TAK
TAK
50°C
32
TAK
TAK
5
TAK
Przycisk “ALL in 1”
130
P∏ukanie goràce ze
Êrodkiem
wyb∏yszczajàcym
75°C
Drugie zimne p∏ukanie
TAK
Pierwsze zimne
p∏ukanie
TAK
Zmywanie zasadnicze
Zmywanie wst´pne
zimne
Kontrola zapasu soli
Kontrola Êrodka
wyb∏yszczajàcego
140
9
= Programy “IMPULSY”
Przeznaczony
do
zmywania
zabrudzonych naczyƒ i garnków.
75°C
PRZY ZMYWANIU W GORÑCEJ WODZIE CZAS POZOSTA¸Y DO KO¡CA PROGRAMU DOSTOSOWUJE SI¢ AUTOMATYCZNIE W TRAKCIE
WYKONYWANEGO PROGRAMU.
INTENSYWNY 75°C
•••••
•••••
•••••
••••
••••
••••
••••
••••
••••
•••••
••••
•
Funkcje
dodatkowe
*
Cylkl antybakteryjny, polecany do naczyƒ (nawet
bardzo zabrudzonych), butelek dla niemowlàt itp.
Czas
zmywania
w
minutach
Przycisk
"OPÓèNIONY START"
Hygieniczny 75°C
Czyszczenie filtrów i
p∏ytki
Opis
Przebieg wykonania programu
Wodà zimnà (15°C)*
-Tolerancja ± 10%-
+
POWER PROGR. POWER
+
+
POWER PROGR. POWER POWER PROGR. POWER
Programu
Ârodek do zmywania
Zmywanie z myciem wst´pnym
Dla programów z myciem wst´pnym zalecane jest dodanie dodatkowj iloÊci detergentu
(max. 10 gramów) bezpoÊrednio do wn´trza zmywarki.
Ârodek do zmywania
wst´pnego
CzynnoÊci
do wykonania
Zmywanie wst´pne
goràce
LISTA PROGRAMÓW
REGULACJA ZMI¢KCZANIA
WODY
* Zmi´kczacz ustawiony jest fabrycznie
na poziomie 4 (d4), gdy˝ poziom ten
zadowala wi´kszoÊç klientów.
Woda, w zale˝noÊci od lokalizacji, zawiera
sole wapnia i inne sole mineralne osadzajàce
si´ na naczyniach i pozostawiajàce bia∏e
plamy.
Im wi´cej tych soli tym woda jest “twardsza”.
Zmywarka do naczyƒ wyposa˝ona jest w
zmi´kczacz, który wykorzystujàc sól
regeneracyjnà, zaprojektowanà specjalnie
dla tych urzàdzeƒ, dostarcza wody
pozbawionej wapnia (mi´kkiej) do zmywania
naczyƒ.
W odpowiedniej instytucji zapewniajàcej
zasilanie w wod´, znajdujàcej si´ na
terenie zamieszkania mo˝na dowiedzieç
si´, jaki jest poziom twardoÊci wody.
W zale˝noÊci od stopnia twardoÊci
miejscowej wody nale˝y wyregulowaç
zmi´kczacz w nast´pujàcy sposób:
1. Przy wciÊni´tym przycisku "OPÓèNIONY
START"
nale˝y wcisnàç przycisk
"URUCHOMIENIE/ZATRZYMANIE"
WATERBLOCK - URZÑDZENIE BLOKUJÑCE DOP¸YW WODY
Przewód zasilajàcy jest wyposa˝ony w urzàdzenie blokujàce dop∏yw wody w
przypadku uszkodzenia w´˝a zasilajàcego w wod´.
CzynnoÊç ta jest sygnalizowana przez czerwonà pamk´ znajdujàcà si´ w
ma∏ym okienku "A".
Nale˝y wtedy wymieniç przewód zasilajàcy zmywark´ w wod´.
JeÊli d∏ugoÊç przewodu nie pozwala na prawid∏owe do∏àczenie, sam przewód
nale˝y zamieniç na inny, o poprawnej d∏ugoÊci.
.
Na wyÊwietlaczu uka˝e si´ wartoÊç
nastawiona fabrycznie "d4".
2. Aby zmieniç to nastawienie, nale˝y
wciskaç przycisk "OPÓèNIONY START",
wciskajàc kilkakrotnie ten przycisk, za
ka˝dym przyciÊni´ciem zwi´kszamy
ustawienie stopnia twardoÊci o jednostk´.
Regulacja zmi´kczania wody
programatorem elektronicznym
Zmi´kczacz mo˝e skutecznie ulepszaç
wod´, której twardoÊç osiàga wartoÊç
90°fH (w skali francuskiej), 50° dH (w skali
niemieckiej), za poÊrednictwem oÊmiu
poziomów regulacji.
Urzàdzenie
zapobiegajàce
odkr´ceniu si´
(aby zdjàç
podk∏adk´ nale˝y
wcisnàç guzik)
Po osiàgni´ciu wartoÊci "d7" wskaênik
przeskakuje ponownie do wartoÊci "d1".
3. Po ukazaniu si´ ˝àdanej wartoÊci
nale˝y poczekaç na sygna∏ dêwi´kowy,
który oznaczaç b´dzie zapami´tanie
wprowadzonej wartoÊci.
W poni˝szej tabeli podano wartoÊci regulacji dla kolejnych poziomów twardoÊci
wody z sieci wodociàgowej.
TwardoÊç wody
Poziom
°fH (stopnie
francuskie)
°dH (stopnie
niemieckie)
0
1
2
3
*4
5
6
7
0-5
6-10
11-20
21-30
31-40
41-50
51-60
61-90
0-3
4-6
7-11
12-16
17-22
23-27
28-33
34-50
Wykorzystanie
soli
regeneracyjnej
Regulacja
zmi´kczacza
NIE
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
d1
d1
d2
d3
d4
d5
d6
d7
A
WyÊwietlacz elektroniczny
Czerwony
wskaênik
zablokowanego
zaworu
Przycisk
"URUCHOMIENIE/ ZATRZYMANIE"
Przycisk
"OPÓèNIONY START"
10
11
âestitamo!
GARANCIJA
Hvala, da ste izbrali kakovosten,
izjemno uãinkovit in zanesljiv pomivalni
stroj Candy.
Temu aparatu je priloÏen garancijski
list, ki zagotavlja brezplaãno pomoã
poobla‰ãenih servisov.
Candy proizvaja ‰iroko paleto
gospodinjskih aparatov: pralne stroje,
pralno-su‰ilne
stroje,
‰tedilnike,
mikrovalovne peãice, peãice, ‰tedilnike,
hladilnike in zamrzovalnike.
Svojega prodajalca lahko zaprosite za
katalog, v katerem so predstavljeni vsi
proizvodi Candy.
Prosimo, da to knjiÏico shranite
na varno, saj so v njej pomembne
informacije o varni prikljuãitvi, uporabi
in vzdrÏevanju stroja, pa tudi ‰tevilni
koristni nasveti, ki vam bodo pomagali
doseãi kar najbolj‰e rezultate pri
pomivanju.
KnjiÏico shranite, da vam bo tudi v
prihodnje pri roki.
Raãun shranite, saj ga boste potrebovali
pri uveljavljanju garancije, ãe bo potreben
obisk serviserja poobla‰ãenega servisa.
OPIS STIKALNE PLO·âE
H I LM N
G
B C D E F
A
A
Tipka "VKLOP/IZKLOP"
B
Tipka "IZBIRANJE PROGRAMA"
C
Tipka "START"/"RESET"
(zagon/preklic programa)
D
Tipka "STOPNJE UMAZANOSTI
POSODE" ("VARIO POWER")
E
Tipka za opcijo "ALL in 1"
F
Tipka "ZAMIK VKLOPA"
G
Kontrolne luãke
"IZBIRANJE PROGRAMA"
H
Kontrolne luãke "STOPNJE
UMAZANOSTI POSODE"
("VARIO POWER")
I
Opozorilna luãka za sol
L
Kontrolna luãka za tekoãino za lesk
M
Kontrolna luãka "IZBIRANJE OPCIJ"
N
DIGITALNI PRIKAZOVALNIK
MERE :
Vi‰ina
Globina
·irina
Globina z odprtimi vrati
cm
cm
cm
cm
Z delovno
povr‰ino
Brez delovne
povr‰ine
85
60
60
120
82
57,3
59,8
117
TEHNIâNI PODATKI :
12
8 oseb
od 0,08 do 0,8 MPa
(gl. plo‰ãico s podatki)
(gl. plo‰ãico s podatki)
(gl. plo‰ãico s podatki)
EN 50242 pogrinjkov
Zmogljivost z lonci in kozicami
Tlak v vodovodnem omreÏju
Varovalka
Prikljuãni tok
Prikljuãna napetost
12
13
IZBIRANJE PROGRAMOV
IN POSEBNIH FUNKCIJ
Trajanje programa je na prikazovalniku
prikazano izmeniãno v urah in minutah
[npr.: 1 h (1 ura) / 25 (25 minut)].
POMEMBNO
Pomivalni stroj omogoãa dve zelo
priroãni funkcij:
- "priporoãeni" program (nastavljen v
tovarni, primeren za vsakodnevno
pomivanje polnega stroja posode)
omogoãa hitro in natanãno izbiranje
programa;
- funkcija Spomin, ki shrani nastavitve
za zadnji uporabljeni program,
tako da vam, v primeru da redno
uporabljate isti program, ni potrebno
vsakih izbirati vseh nastavitev, kar
pomeni prihranek na ãasu in trudu.
■ âe Ïelite nastaviti kateri drugi program,
pritisnite na tipko za "IZBIRANJE
PROGRAMA".
■ âe Ïelite nastaviti stopnjo umazanosti
posode, pritisnite na ustrezno tipko.
■ âe Ïelite izbrati tudi katero od opcij,
pritisnite na tipko za opcije (osvetli se
ustrezna kontrolna luãka).
Z ustrezno tipko opcijo aktivirate
ali deaktivirate PRED zagonom
programa.
■ Pritisnite na tipko "START" (kontrolna
luãka izbranega pograma preneha
utripati in ostane osvetljena).
Tipka "STOPNJE UMAZANOSTI
POSODE" (VARIO POWER)
■ Ko bodo vrata zaprta, oglasi se zvoãni
signal, in stroj samodejno zaãne
pomivati. Na prikazovalniku je prikazan
ãas do konca programa.
Ta tipka omogoãa izbiro med tremi stopnjami
intenzivnosti pomivanja, tako da lahko
program prilagodite stanju posode.
Privzeta nastavitev je srednja stopnja
(osveljena je kontrolna luãka na sredi).
âe Ïelite nastaviti stopnjo umazanosti
posode, s pritiskom na tipko poveãajte
(osvetli se zgornja kontrolna luãka) ali
zmanj‰ajte (osvetli se spodnja kontrolna
luãka) intenzivnost pomivanja; stroj
prilagodi trajanje in temperaturo pomivanja.
S kombiniranjem 3 stopenj intenzivnosti
pomivanja in 4 osnovnih programov pomivanja
(navedeni na stikalni plo‰ãi) imate na voljo
do 12 razliãnih programov pomivanja.
Programi "IMPULSE"
Programi “IMPULSE” delujejo na osnovi
impulzne tehnologije pomivanja, ki
zmanj‰a porabo in glasnost delovanja ter
poveãa uãinkovitost.
POMEMBNO
Zaznali boste "izmeniãno" delovanje
ãrpalke za pomivanje. NE GRE ZA
OKVARO, saj je tako delovanje
ãrpalke znaãilno za impulzno
pomivanje in gre za normalno
delovanje stroja.
POMEMBNO
Ko je pomivalni stroj vklopljen, osvetljena
kontrolna luãka opozarja na pri
zadnjem pomivanju nastavljeno stopnjo
umazanosti posode. âe pa je bil
program med izvajanjem preklican,
bo stroj preklopil na srednjo stopnjo
umazanosti posode (osvetljena bo
srednja kontrolna luãka).
Prekinitev programa
Odsvetujemo odpiranje vrat med potekom
programa, predvsem med fazo glavnega
pomivanja in izpiranja z vroão vodo. âe pa
vrata kljub temu odprete medtem ko
program poteka (ãe npr. Ïelite dodati ‰e
posode v stroj), se stroj samodejno ustavi
in na prikazovalniku utripa ãas, ki mora ‰e
preteãi do konca programa.
Zaprite vrata in ne pritisnite na nobeno
tipko. Stroj bo s programom nadaljeval
tam, kjer je bil ta prekinjen.
Nastavitev programa
■ Odprite vrata stroja in zloÏite vanj
umazano posodo.
■ Pritisnite na tipko "VKLOP/IZKLOP"
.
Kontrolna luãka za "priporoãeni"
program ali kontrolna luãka za zadnji
uporabljeni program utripata.
14
Faze programov
POMEMBNO
Potekajoãi program pa lahko prekinete
tudi brez odpiranja vrat - pritisnite na
tipko za "VKLOP/IZKLOP". V tem
primeru nato spet pritisnite na tipko
"VKLOP/IZKLOP", ko Ïelite, da stroj
nadaljuje s programom tam, kjer ste
ga prekinili.
Med potekom programa je na prikazovalniku
prikazan ãas do konca programa, ki se
samodejno posodablja.
Konec programa
5 sekundni zvoãni signal (ãe ni izkljopljen) bo
3 krat v 30 sekundnem intervalu opozarjal, da
se je program zakljuãil.
Prikazovalnik in vse kontrolne luãke
ugasnejo.
Zdaj lahko poberete posodo iz stroja;
izklopite stroj s pritiskom na tipko
"VKLOP/IZKLOP" ali pa znova zloÏite v stroj
umazano posodo.
OPOZORILO!
âe vrata odprete med fazo su‰enja,
vas zvoãni signal opozori, da faza
su‰enja ‰e ni zakljuãena.
Spreminjanje potekajoãega
programa
Tipka za opcije
Potekajoãi program lahko spremenite ali
prekliãete na naslednji naãin:
POMEMBNO
Z ustrezno tipko opcijo aktivirate ali
deaktivirate PRED zagonom programa.
■ Vsaj 5 sekund pritiskajte na tipko
"RESET".
Kontrolne luãke programov utripajo, oglasi
se zvoãni signal.
Tipka "ALL in 1"
Ta opcija prilagodi program za optimalno
izrabo kombiniranih detergentov "VSE v 1"
("3 v 1"/"4 v 1"/"5 v 1", itd.).
Ob pritisku na to tipko se izbrani program
pomivanja prilagodi in omogoãi najbolj‰o
uãinkovitost kombiniranih detergentov (ob
tem pa se deaktivirata opozorilni luãki za
sol in za tekoãino za lesk).
■ Potekajoãi program je preklican
(prikazovalnik in vse kontrolne luãke
ugasnejo).
■ Zdaj lahko izberete novi program.
OPOZORILO!
Opcija ostane aktivna (osvetljena je
ustrezna kontrolna luãka) tudi pri
naslednjih pomivanjih, dokler je ne
izklopite s ponovnim pritiskom na
isto tipko (kontrolna luãka mora
ugasniti).
OPOZORILO!
Pred zagonom novega programa se
prepriãajte, da je detergent ostal v
predalãku
za
detergent.
V
nasprotnem primeru znova odmerite
detergent v predalãek.
V primeru izpada elektriãne energije
med delovanjem pomivalnega stroja se
izbrani program shrani v poseben
pomnilnik, tako da se program
nadaljuje, kjer je bil prekinjen, ko je stroj
spet pod napetostjo.
POMEMBNO
âe vklopljena opcija "ALL in 1", se
trajanje hitrega programa podalj‰a za
10 minut.
15
Izklop zvoãnega signala za
KONEC PROGRAMA
Tipka "ZAMIK VKLOPA"
S pomoãjo te tipke nastavite ãasovni zamik
vklopa za od 1 do 23 ur.
Zvoãni signal za konec programa lahko
izklopite po spodaj napisanih navodilih:
Pomivalni stroj vas s kodo na prikazovalniku opozori na nekatere nepravilnosti.
KODE NEPRAVILNOSTI
NAPAKA
VZROK
RE·ITEV
To storite na naslednji naãin:
■ Medtem ko je pomivalni stroj izklopljen,
nekaj sekund pritiskajte na tipka
"IZBIRANJE PROGRAMA" in obenem
pritisnite na tipka "VKLOP/IZKLOP".
■ Pritisnite na tipko za "ZAMIK VKLOPA"
(na prikazovaniku se prikaÏe vrednost
"00").
■ Na prikazovalniku se prikaÏe "b1” , kar
pomeni, da je zvoãni signal vklopljen.
■ S pritiskanjem na tipko v korakih po 1
uro nastavite ustrezno vrednosti (od 1 do
najveã 23 ur).
■ Spet pritisnite na tipka "IZBIRANJE
PROGRAMA"; na prikazovalniku se
prikaÏe "b0” , kar pomeni, da je zvoãni
signal izklopljen.
■ Od‰tevanje se zaãne, ko pritisnete na
tipko "START".
Kontrolna luãka izbranega pograma
preneha utripati in ostane osvetljena.
Na prikazovalniku je prikazan ãas, ki
mora ‰e preteãi do zaãetka izvajanja
programa.
■ V potrditev se oglasi zvoãni signal.
■ âe Ïelite zvoãni signal znova vklopiti,
postopek ponovite - na prikazovalniku se
spet prikaÏe "b1” , kar pomeni, da je
zvoãni signal vklopljen.
Po preteku nastavljenega ãasovnega zamika
zaãne stroj samodejno pomivati, na
prikazovalniku je vidno predvideno trajanje
potekajoãega programa.
âe Ïelite preklicati nastavljeni ãasovni zamik:
POMEMBNO
Ta pomivalni stroj je opremljen z
varnostno napravo proti prelivanju
vode, ki v primeru okvare samodejno
izãrpa morebitno odveãno vodo.
■ Vsaj 5 sekund pritiskajte na tipko
"RESET".
Kontrolne luãke programov utripajo, oglasi
se zvoãni signal.
■ Nastavljeni ãasovni zamik vklopa in
izbrani
program
sta
preklicana
(prikazovalnik in vse kontrolne luãke
ugasnejo).
Na prikazovalniku se prikaÏe
oglasi se zvoãni signal.
E2,
Ni vode (pipa za vodo je zaprta).
Izklopite pomivalni stroj, odprite pipo
za vodo in resetirajte program.
Na prikazovalniku se prikaÏe
oglasi se zvoãni signal.
E3,
Stroj ne more izãrpati vode.
Morda je odtoãna cev zapognjena
ali pa so sifon ali filtri umazani.
âe se problem ponavlja, pokliãite
poobla‰ãeni servis.
Na prikazovalniku se prikaÏe
oglasi se zvoãni signal.
E4,
Voda pu‰ãa.
Morda je odtoãna cev zapognjena
ali pa so sifon ali filtri umazani.
âe se problem ponavlja, pokliãite
poobla‰ãeni servis.
Na prikazovalniku se prikaÏe
oglasi se zvoãni signal.
E5,
Okvara pri elektronskem nadzoru
temperature.
Pokliãite poobla‰ãeni servis.
Na prikazovalniku se prikaÏe
oglasi se zvoãni signal.
E6,
Okvara elektronskega krmiljenja.
Pokliãite poobla‰ãeni servis.
Grelec za vodo ne deluje pravilno,
ali pa je zama‰ena filtrirna plo‰ãa.
Oãistite filtrirno plo‰ão.
âe se problem ponavlja, pokliãite
poobla‰ãeni servis.
Na prikazovalniku se prikaÏe E8
ali Ei , oglasi se zvoãni signal.
OPOZORILO!
Da bi zagotovili pravilno delovanje
varnostne naprave proti prelivanju
vode odsvetujemo premikanje ali
nagibanje stroja med delovanjem.
âe morate stroj premakniti ali ga
nagniti, se najprej prepriãajte, da je
program pomivanja zakljuãen in da v
stroju ni veã vode.
■ Zdaj morate izbrati nov program in
znova izbrati Ïelene opcije, ãe Ïelite
vklopiti nov program (kot je to opisano v
prej‰njih poglavjih).
16
17
Univerzalen plus 70°C Za izjemno stopnjo higiene in ãistoão je poskrbljeno
z dvakratnim konãnim izpiranjem.
(PRIPOROâENI" program)
UNIVERZALEN 65°C Primeren za pomivanje obiãajno umazane posode
- kroÏnikov, loncev, kozic…
+
POWER PROGR. POWER
Dneven 55°C
+
ECO plus 55°C
+
ECO 45°C
+
POWER PROGR. POWER
Obãutljiv 45°C
Hiter program za pomivanje “normalno” umazane
posode – namenjen pogostemu pomivanju
obiãajno polnega stroja posode.
Program za pomivanje pri srednji temperature,
namenjen pomivanju loncev in kozic, ki so “normalno”
umazani, z detergenti, ki vsebujejo encime.
Ta energetsko varãni program je primeren za
pomivanje obiãajno umazane posode. Namenjen
je pomivanju z detergenti z encimi.
Ta program je skladen z doloãili standarda EN 50242.
Primeren za pomivanje obãutljive keramike in
kozarcev, pa tudi za vsakodnevno pomivanje
manj umazane posode (razen loncev in kozic).
A Razred 1h 70°C
Primeren za dnevno pomivanje obiãajno umazanih
kroÏnikov, kozic, loncev, ki jih pomijete takoj po
obroku (najveã 8 pogrinjkov).
- RAZRED POMIVANJA A -
HITER 32' 50°C
Za hitro pomivanje posode, ki jo pomivate takoj
po obroku, in sicer za 4/6 pogrinjkov.
Predpranje
Kratko predpomivanje posode, ki ste jih zloÏili v
pomivalni stroj in jih imate namen pomiti pozneje,
ko stroj napolnite.
18
DA
65°C
85
DA
DA
70°C
125
DA
DA
65°C
110
DA
DA
55°C
80
DA
DA
55°C
190
DA
DA
45°C
175
DA
DA
45°C
85
DA
DA
70°C
60
DA
DA
50°C
32
DA
DA
5
DA
S hladno vodo (15 °C)*
- Odstopanje ± 10%-
DA
Izpiranje z vroão vodo z
dodatkom tekoãine za lesk
130
Drugo izpiranje
s hladno vodo
75°C
Prvo izpiranje
s hladno vodo
DA
Glavno pomivanje
Predpomivanje z vroão
vodo
Preveriti stanje soli
Preveriti stanje tekoãine
za lesk
DA
19
= Programi “IMPULSE”
+
Namenjen vsakodnevnemu pomivanju posode.
+
140
S TOPLO VODO JE âAS, KI MORA ·E PRETEâI DO KONCA POTEKAJOâEGA PROGRAMA, SAMODEJNO PRIKAZAN, MEDTEM
KO POTEKA PROGRAM.
Namenjen hitremu pomivanju zelo umazane
Moãen & hiter 65°C posode.
75°C
*
Primeren za pomivanje zelo umazanih loncev,
kozic...
Tipke za
posebne
funkcije
Tipka "ALL in 1"
INTENZIVEN 75°C
•••••
•••••
•••••
••••
••••
••••
••••
••••
••••
•••••
••••
•
Povpreãno
trajanje v
minutah
Faze programa
Tipka "ZAMIK VKLOPA"
Antibakterijski program, namenjen pomivanju in
steriliziranju posode (tudi zelo umazane),
stekleniãk za dojenãke itd.
+
POWER PROGR. POWER POWER PROGR. POWER
Higieniãen 75°C
Oãistiti filter
Opis
Program
Odmeriti detergent za
pomivanje
Pomivanje s predpomivanjem
âe izberete program s predpomivanjem, priporoãamo, da odmerite dodatno koliãino
detergenta (najveã 10 g) neposredno v stroj.
Odmeriti detergent za
namakanje (Predpomivanje)
Kaj je treba storiti pred
pomivanjem
Predpomivanje s
hladno vodo
IZBIRANJE PROGRAMOV
NAPRAVA ZA MEHâANJE
VODE
* Tovarni‰ko je naprava za mehãanje
vode nastavljena na 4 (d4), ker je ta
stopnja
najbolj primerna za veãino
uporabnikov.
Voda na razliãnih obmoãjih vsebuje razliãne
koliãine apnenca in mineralov.
Med pomivanjem se te snovi nabirajo na
posodi in pu‰ãajo na njih madeÏe in lise
bele barve.
Veãja kot je vsebnost teh soli v vodi, vi‰ja
je stopnja trdote vode.
Pomivalni stroj ima vgrajeno napravo za
odstranjevanje apnenca, ki jo imenujemo
mehãalnik vode. Mehãalnik vode s
pomoãjo soli za regeneracijo iz vode izloãi
apnenec oziroma vodo zmehãa, tako da je
voda primerna za pomivanje v stroju.
O trdoti vode na va‰em obmoãju se
pozanimajte pri lokalnem vodovodu.
Prilagodite nastavitev trdoti vode na va‰em
obmoãju:
1. Pritiskajte
na tipko za "ZAMIK
VKLOPA"
in istoãasno pritisnite na
tipko za "VKLOP/IZKLOP"
.
2. S pritiskanjem na tipko za "ZAMIK
VKLOPA" spremenite nastavitev. Ob
vsakem pritisku na tipko se nastavitev
spremeni za eno stopnjo.
Varnostna naprava
'antitwist' (podloÏko
odstranite tako, da
stisnete cev in jo
zavrtite)
Po stopnji "d7" se na prikazovalniku
spet pojavi prva stopnja "d1".
Naprava za mehãanje vode je uãinkovita
pri trdoti vode do 90°fH (francoske stopinje)
ali 50°dH (nem‰ke stopinje); na voljo je 8
nastavitev.
3. Ko je na prikazovalniku vidna Ïelena
stopnja, poãakajte, da zvoãni signal
potrdi, da je nova nastavitev shranjena v
spominu.
Navedene so v spodnji razpredelnici.
Trdota vode
0
1
2
3
*4
5
6
7
Varnostna naprava za zapiranje vode prepreãuje ‰kodo zaradi vode, ki bi lahko
nastala zaradi pu‰ãanja dotoãne cevi za vodo, npr. kot posledica normalnega
staranja cevi.
Cev je izdelana tako, da v primeru pu‰ãanja cevi voda napolni nagubano cev in
aktivira zaporni ventil, ki prepreãi dotekanje vode v stroj.
Na to okvaro vas opozori rdeãe obarvano okence "A".
âe se to zgodi, poi‰ãite pomoã pri va‰em serviserju.
âe je cev prekratka in pravilna prikljuãitev ni mogoãa, jo morate nadomestiti z
ustrezno dolgo. Ustrezne cevi so vam na voljo pri poobla‰ãenih prodajalcih.
Na prikazovalniku se prikaÏe tovarni‰ko
nastavljena stopnja "d4".
Nastavljanje
naprave
za
mehãanje vode z elektronskim
programatorjem
Stopnja
WATERCONTROL (SISTEM ZA NADZOR VODE)
°fH
(francoske)
°dH
(nem‰ke)
0-5
6-10
11-20
21-30
31-40
41-50
51-60
61-90
0-3
4-6
7-11
12-16
17-22
23-27
28-33
34-50
Nastavitev
mehãalnika
Uporaba soli
vode
NE
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
A
d1
d1
d2
d3
d4
d5
d6
d7
Digitalni prikazovalnik
Rdeãi indikator opozarja,
da je ventil blokiran
Tipko za
"ZAMIK VKLOPA"
Tipko za
"VKLOP/IZKLOP"
20
21
âestitamo!
JAMSTVO
Zahvaljujemo Vam ‰to ste izabrali
Candy kuçanski uredjaj; kvalitetnu
perilicu sudja koja jamãi visoku
uãinkovitost i pouzdanost.
Candy proizvodi vrlo ‰iroki asortiman
kuçanskih uredjaja: perilice rublja,
perilice/su‰ilice
rublja,
‰tednjake,
mikrovalne peçnice, ugradne peçnice
i ploãe za kuhanje, hladnjake i ledenice.
TraÏite od svog prodavaãa najnoviji i
cjeloviti katalog Candy proizvoda.
Prilikom kupnje uredjaja prodavaã Vam
mora izdati
ispunjeni i potvrdjeni
jamstveni list.
OPIS UPRAVLJAâKE PLOâE
H I LM N
G
Na poledjini jamstvenog lista nalazi se
popis i adrese servisera koji su
ovla‰jteni popravljati Candy uredjaje u
jamstvenom roku.
B C D E F
A
Molimo da paÏljivo proãitate upute
sadrÏane u ovoj knjiÏici. Oni çe Vam
pruÏiti vaÏne podatke ne samo glede
sigurnog postavljanja, kori‰tenja i
odrÏavanja perilice, veç i kako postiçi
najbolje rezultate u svakodnevnom
rukovanju perilicom sudja.
âuvajte paÏljivo ovu knjiÏicu, jer çe
Vam ubuduçe jo‰ trebati.
A
Tipka "UKLJUâENO/ISKLJUâENO
G
Svjetla "IZBOR PROGRAMA"
B
Tipka "IZBOR PROGRAMA"
H
C
Svjetla "STUPANJ ZAPRLJANOSTI"
("VARIO POWER")
Tipka "START"/"RESET"
(pokretanje/poni‰tavanje programa)
I
Svjetlo "SOL PRAZNA"
D
Tipka "STUPANJ ZAPRLJANOSTI"
("VARIO POWER")
L
Svjetlo "RAZINA
SREDSTVA ZA SJAJ"
E
Opcijska tipka "ALL in 1"
M
Svjetlo "IZBARANA OPCIJA"
F
Tipka "ODGODA POâETKA
PRANJA"
N
DIGITALNI EKRAN
DIMENZIJE PERILICE:
Visina
Dubina
·irina
Dubina sa otvorenim vratima
sa radnom ploãom
bez radne ploãe
85
60
60
120
82
57,3
59,8
117
cm
cm
cm
cm
TEHNIâKI PODACI:
Broj kompleta za pranje prema normi EN 50242
Broj kompleta za pranje sa tavama i tanjurima
Pritisak vode
Snaga osiguraãa (a)
Maksimalna prikljuãna snaga
Napon
22
23
12
dla 8 osoba
Min 0,08 - maksimum 0,8 MPa
(pogledati natpisnu ploãicu)
(pogledati natpisnu ploãicu)
(pogledati natpisnu ploãicu)
IZBOR PROGRAMA I POSEBNE
FUNKCIJE
Trajanje programa biti çe prikazano na
ekranu slijedeçim redoslijedom: sati i minute
[npr: 1 h (1 sat) / 25 (25 minuta)].
VAÎNO
Ova perilica rublja ima dvije vrlo
praktiãne funkcije:
- program "preporuãeno" (koji je
tvorniãki pode‰en i pogodan je za
dnevno
kori‰tenje
potpuno
napunjene perilice) za brzi i toãan
izbor programa;
- memorijsku funkciju koja “pamti”
zadnje kori‰ten program, tako da
ãesto kori‰ten isti ciklus pranja ne
morate svaki puta ponovno birati, na
taj naãin uz manje napora ‰tedite i na
vremenu.
■ Da podesite drugi program, pritisnite
tipku za "IZBOR PROGRAMA".
■ Ako
Ïelite
odabrati
"STUPANJ
ZAPRLJANOSTI", pritisnite odgovarajuçu
tipku.
Dok je program u radu, na displayu je
prikazano vrijeme preostalo do kraja
ciklusa, koje se automatski aÏurira.
Kraj programa pranja
■ Ako Ïelite izabrati jednu od opcija,
pritisnite tipku za “izbor opcija” (zasvjetlit
çe odgovarajuçe svjetlo).
Opcijske tipke mogu se ukljuãiti ili
iskljuãiti, samo PRIJE pokretanja
programa.
■ Pritisnite tipku "START" (svjetlosni
pokazatelj odabranog programa prestat
çe treptati i ostat çe ukljuãen).
Tipka "STUPANJ ZAPRLJANOSTI"
(VARIO POWER)
■ Nakon ‰to se vrata perilice zatvore i nakon
‰to se oglasi zvuãni signal, program
pranja çe se automatski pokrenuti. Na
displayu çe biti prikazano vrijeme
preostalo do kraja ciklusa.
Ova tipka pruÏa izbor od 3 razine intenziteta
pranja, zavisno o tome koliko je posudje
prljavo. Pode‰ena postavka ove funkcije je
na srednjoj vrijednosti (ukljuãen je centralni
svjetlosni pokazatelj). Da podesite
"STUPANJ ZAPRLJANOSTI" pritisnite
tipku da poveçate (gornji svjetlosni pokazatelj)
ili smanjite (donji svjetlosni pokazatelj)
intenzitet pranja, te çe se promijeniti
duÏinu trajanja i temperaturu pranja.
Kombiniranjem 3 razliãita intenziteta pranja
i 4 glavna programa pranja (prikazani na
kontrolnoj ploãi) moguçe je koristiti 12
razliãitih ciklusa pranja.
"IMPULSE" programi
"IMPULSE" programi koriste impulsivnu
tehnologiju
pranja,
koja
smanjuje
potro‰nju, radnu buku i poveçava uãinak
pranja.
VAÎNO
"Isprekidan" naãin rada pumpe NE
MORA znaãiti da se radi o kvaru, to je
karakteristika impulsivnog pranja i
mora se uzeti u obzir kao uobiãajeni
rad ovog programa.
VAÎNO
Kada je perilica posudja ukljuãena,
prikazan je zadnje kori‰ten "STUPANJ
ZAPRLJANOSTI". Ako se program
pranja poni‰ti kada je u radu, postavke
"STUPNJA ZAPRLJANOSTI" vratit çe
se na srednju vrijednost (centralni
svjetlosni pokazatelj).
Prekid program
Namje‰tanje programa
■ Otvorite vrata i stavite prljavo sudje u
unutra‰njost uredjaja.
■ Pritisnite tipku "UKLJUâENO/ISKLJUâENO"
Svjetlosni pokazatelj za "preporuãeni"
program ili svjetlosni pokazatelj za zadnje
kori‰ten program çe treptati.
Rad programa
VAÎNO
Program koji je u radu moÏe
biti prekinut i bez da se otvore
vrata
tako da se pritisne tipka
"UKLJUâENO/ISKLJUâENO".
U takvom sluãaju, za ponovno
pokretanje prekinutog program
pranja, jednostavno opet pritisnite
tipku "UKLJUâENO/ISKLJUâENO" i
program çe se pokrenuti s mjesta na
kojem je bio zaustavljen.
.
24
Otvaranje vrata nije preporuãljivo kada je
program u radu a posebno tijekom glavnog
pranja i faze zavr‰nog vruçeg ispiranja.
Medjutim, ako se vrata perilice otvore dok
je program u radu (npr. zbog stavljanja
novog sudja), perilica çe se automatski
zaustaviti a na ekranu çe treptati preostalo
vrijeme do kraja ciklusa pranja.
Zatvorite vrata, bez pritiska na bilo koju
tipku. Ciklus pranja çe se pokrenuti s
mjesta na kojem je bio zaustavljen.
Zvuãni signal oglasit çe se na 5 sekundi
(ako nije iskljuãen) 3 puta u razmacima od
30 sekundi da oznaãi da je program pranja
zavr‰en.
Display i svi svjetlosni pokazatelji çe se
iskljuãiti.
Oprano sudje moÏe se izvaditi a perilica
sudja iskljuãiti pritiskom na tipku
"UKLJUâENO/ISKLJUâENO" ili moÏete
staviti novo sudje na pranje.
UPOZORENJE!
Ako otvorite vrata perilice tijekom
ciklusa su‰enje, glasan zvuãni signal
opomenut çe vas da ciklus su‰enje
nije zavr‰en.
Mijenjanje programa koji je u
radu
Opcijska tipka
Da promijenite ili poni‰tite program koji je u
radu postupite kako slijedi:
VAÎNO
Opcijske tipke mogu se ukljuãiti ili
iskljuãiti, samo PRIJE pokretanja
programa.
■ DrÏite pritisnutom tipku "RESET"
najmanje 5 sekundi.
Svjetlosni pokazatelj çe treptati i ukljuãit
çe se zvuãni signal.
Tipka "ALL in 1"
Ova opcija pobolj‰ava kori‰tenje kombiniranih
deterdÏenata "SVE in 1" ("3 U 1"/"4 U 1"/
"5 U 1", itd.).
Pritiskom na ovu tipku, odabrani program
se prilagodjava kako bi s kombiniranim
deterdÏentima postigao najbolji radni
uãinak (pri tome su svjetlosni pokazatelji za
razinu soli i sredstva za sjaj iskljuãeni).
■ Program koji je u radu moÏe se poni‰titi
(display i svi svjetlosni pokazatelji çe se
iskljuãiti).
■ Od te toãke moÏe se namjestiti novi
program pranja.
UPOZORENJE!
Nakon ‰to se odabrali ovu moguçnost
ona ostaje aktivna (ukljuãen je
odgovarajuçi svjetlosni pokazatelj)
sve dok je ne iskljuãite, tako da tipku
pritisnite jo‰ jednom (odgovarajuçi
svjetlosni pokazatelj çe se iskljuãiti).
UPOZORENJE!
Prije nego pokrenete novi program,
treba provjeriti da li je u spremniku
ostalo deterdÏenta. Ako je potrebno,
napunite spremnik za deterdÏent.
Ako dodje do bilo kakvog prekida
elektriãnog napajanja dok perilica sudja
radi, izabrani program pohranit çe se u
posebnu memoriju a kada dodje do
povratka elektriãne energije, program
pranja çe se nastaviti s mjesta na kojem
je bio prekinut.
VAÎNO
Kada je odabrana ova moguçnost
"BRZI" ciklus pranja traje 10 minuta
duÏe.
25
Tipka "ODGODA POâETKA
PRANJA"
Iskljuãenje zvuãnog signala za
KRAJ PROGRAMA
Zvuãni signal za kraj programa moÏe se
iskljuãiti i to kako slijedi:
Ovom tipkom moÏe se podesiti vrijeme
pokretanja perilice, odgoda poãetka pranja
moÏe se podesiti za 1 do 23 sata.
■ Dok je perilica posudja iskljuãena, na
nekoliko sekundi drÏite pritisnutom tipku
"IZBOR PROGRAMA" i istovremeno
pritisnite
tipku
"UKLJUâENO/
ISKLJUâENO".
Da podesite vrijeme odgode poãetka
pranja, postupite kako slijedi:
■ Pritisnite tipku za "ODGODU POâETKA
PRANJA" ("00" prikazat çe se na ekranu).
■ Oznaka "b1” prikazat çe se na ekranu
da oznaãi da je zvuãni signal iskljuãen.
■ Ponovno pritisnite tipku da poveçate
odgodu u satima (svakim pritiskom na
tipku poveãat çete odgodu za 1 sat,
najvi‰e do 23 sata).
■ Ponovno
pritisnite
tiku
"IZBOR
PROGRAMA" (oznaka "b0" pojavit çe
se na ekranu da pokaÏe da je alarm
iskljuãen).
■ Da pokrenete odbrojavanje vremena,
pritisnite tipku "START".
Svjetlosni pokazatelj odabranog programa
prestat çe treptati i ostat çe ukljuãen.
Na display je prikazano vrijeme preostalo od
poãetka programa.
■ Priãekajte da se zvuãni signal oglasi da
pokaÏe da su postavke saãuvane.
■ Da ponovno ukljuãite zvuãni signal,
slijedite isti (oznaka "b1" prikazat çe se
na ekranu da oznaãi da je zvuãni signal
ukljuãen).
Kada odbrojavanje zavr‰i, program pranja
çe se automatski pokrenuti a duljina
odabranog ciklusa pranja prikazat çe se na
ekranu.
Ova perilica rublja moÏe na ekranu prikazati skupinu gre‰aka u radu.
AUTOMATSKI PRIKAZANE GRE·KE U RADU
GRE·KA
UZROK
RJE·ENJE
Prikaz oznake E2 na
ekranu i zvuãni ekran.
Nema vode (dovod vode zatvoren).
Iskljuãite perilicu, otvorite dovod
vode i ponovno pokrenite program.
Prikaz oznake E3 na
ekranu i zvuãni ekran.
Perilica ne ispu‰ta vodu.
Provjerite da odvodna cijev nije
savinuta ili da filtar ili sifon nisu
zaãepljeni,
ako se problem nastavlja, obratite
se ovla‰tenom servisu.
Prikaz oznake E4 na
ekranu i zvuãni ekran.
Istjecanje vode.
Provjerite da odvodna cijev nije
savinuta ili da filtar ili sifon nisu
zaãepljeni,
ako se problem nastavlja, obratite
se ovla‰tenom servisu.
Prikaz oznake E5 na
ekranu i zvuãni ekran.
Gre‰ka na elektronskoj kontroli
temperature.
Obratite se ovla‰tenom servisu.
Prikaz oznake E6 na
ekranu i zvuãni ekran.
Gre‰ka na elektronskoj kontroli.
Obratite se ovla‰tenom servisu.
Prikaz oznaka E8 i E1 na
ekranu i zvuãni ekran.
Grijaã vode ne radi ispravno ili je
zaãepljen filtar.
Oãistite filtar,
ako se problem nastavlja, obratite
se ovla‰tenom servisu.
VAÎNO
Ova perilica sudja je opremljena
sigurnosnim antipoplavnim uredjajem
koji çe ako se takav problem pojavi
automatski isprazniti svaku pretjeranu
koliãinu vode.
Da poni‰tite odgodu poãetka pranja,
postupite kako slijedi:
■ DrÏite pritisnutom tipku "RESET"
najmanje 5 sekundi.
Svjetlosni pokazatelj çe treptati i ukljuãit
çe se zvuãni signal.
UPOZORENJE!
Da osigurate ispravan rad sigurnosnog
antipoplavnog uredjaja, preporuãujemo
da perilicu sudja ne pomiçete ili
naginjete tijekom rada.
Ako je perilicu sudja potrebno pomaknuti
ili nagnuti, budite sigurni da je ciklus
pranja zavr‰en i da u unutarnjosti
perilice nema vode.
■ Odgoda poãetka pranja i odabrani
program mogu se poni‰titi (display i svi
svjetlosni pokazatelji çe se iskljuãiti).
■ Od te toãke, svaki novi program i opcije
moraju biti ponovno pode‰eni a novi
program biti çe prikazan o odjeljku
"NAMJE·TANJE PROGRAMA".
26
27
Namijenjen je svakodnevnom pranju posudja.
Dva zavr‰na ispiranja osiguravaju visoku razinu
higijene i ãistoçe.
(Program “PREPORUâENO”)
+
POWER PROGR. POWER
UNIVERZALNI 65°C Prikladan za pranje uobiãajeno zaprljanog sudja.
+
+
Svakodnevni 55°C
Brzi ciklus pranja, za “uobiãajeno” prljavo posudje
- namijenjen je ãestom pranju s standardno
napunjenom perilicom.
ECO plus 55°C
Program pranja na srednjoj temperaturu,
namijenjen je pranju “uobiãajeno” prljavih posuda i
tava, koristi deterdÏente koji sadrÏe enzime.
ECO 45°C
Program koji ‰tedi energiju, prikladan za uobiãajeno
prljavo sudje, koristi deterdÏent sa enzymima.
Program je normiran prema EN 50242.
+
POWER PROGR. POWER
Delikatni 45°C
Prikladan za osjetljivo keramiãko i stakleno sudje kao
i za dnevno pranje manje zaprljanog sudja, izuzev‰i
tave.
A Klasa 1h 70°C
Prikladan za dnevno pranje uobiãajeno zaprljanog
sudja koje je potrebno oprati neposredno nakon jela
(MAKSIMALNO punjenje sudjem, 8 mjesta).
- A KLASA PRANJA -
BRZI 32' 50°C
Program za brzo pranje sudja koje mora biti
oprano odmah nakon jela.
Punjenje perilice sudjem za najvi‰e 4/6 osoba.
Pretpranje
Kratko hladno prepranje za sudje koje je stajalo u
perilici sve dok je u potpunosti ne napunite.
28
DA
DA
65°C
85
DA
DA
70°C
125
DA
DA
65°C
110
DA
DA
55°C
80
DA
DA
55°C
190
DA
DA
45°C
175
DA
DA
45°C
85
DA
DA
70°C
60
DA
DA
50°C
32
DA
DA
5
DA
Vruçe ispiranje sa
sredstvom za sjsj
130
Drugo hladno pranje
75°C
Prvo hladno pranje
DA
Glavno pranje
Vruçe predpranje
Provjera koliãine
soli
Provjera sredstva
za sjaj
âi‰çenje filtra
DA
29
= “IMPULSE” programi
Univerzalni plus 70°C
140
KOD PROGRAMA SA VRUåOM VODOM PREOSTALO VRIJEME DO KRAJA PROGRAMA AUTOMATSKI åE SE NA KRATKO
PRIKAZATI KAD SE PROGRAM POKRENE.
+
Namijenjen je brzom pranju jako prljavog posudja.
75°C
*
+
Pojaãan & snaÏan
65°C
Tipka "ALL in 1"
Prikladan za pranje tava i ostalog jako zaprljanih
sudja.
Tipka "ODGODU
POâETKA PRANJA"
INTENZIVNI 75°C
•••••
•••••
•••••
••••
••••
••••
••••
••••
••••
•••••
••••
•
Tipke sa
posebnim
funkcijama
Sa hladnom vodom (15° C) *
- Dopu‰teno
odstupanje ± 10% -
Antibakterijski ciklus, namijenjen je za pranje i
sterilizaciju posudja (samo jako prljavog) , djeãjih
boãica itd.
+
POWER PROGR. POWER POWER PROGR. POWER
Higijenski 75°C
DeterdÏent za pranje
Opis
Program
DeterdÏent za
namakanje
Pranje s predpranjem
Za programe pranja s predpranjem, preporuãljivo je dodati jo‰ deterdÏenta (max. 10 g) izravno
u perilicu.
Prosjeãno
trajanje u
min.
SadrÏaj programa
Popis provjera
Hladno predpranje
ODABIR PROGRAMA
UREDJAJ RA
OMEK·AVANJE VODE
* Uredjaj za omek‰avanje vode
tvorniãki je pode‰en na 4. stupanj
(d4) s obzirom da taj stupanj
zadovoljava
zahtjeve
veçine
domaçinstava.
U razliãitim krajevima voda sadrÏi razliãite
koliãine kalcijevih soli i minerala koji se
tijekom pranja taloÏe na stijenkama
posudja i ostavljaju na njima mrlje i bjelkaste
naslage. Ako je ovih soli u vodi vi‰e, voda
je veçe tvrdoçe.
Perilica posudja opremljena je uredjajem
za
odstranjivanje
vapnenca
koji
kori‰tenjem posebne vrste soli iz vode
izluãi vapnenac odnosno vodu omek‰a
tako da je prikladna za pranje posudja.
Podatke o stupnju tvrdoçe vode u Va‰oj
vodovodnoj mreÏi moÏete zatraÏiti od
podruãne uprave Vodovoda.
Prema stupnju tvrdoçe vode u Va‰oj vodovodnoj mreÏi, namjesite vrijednost uredjaja
na sljedeçi naãin:
1. Tipku za "ODGODU POâETKA
PRANJA"
drÏite pritisnutom i
istodobno
pritisnite
tipku
za
"UKLJUâENO/ISKLJUâENO"
.
SUSTAV KONTROLE VODE (WATERCONTROL)
Naprava za zaustavljanje vode ‰titi od ‰teta uzrokovanih istjecanjem vode iz dovodnog
crijeva ‰to moÏe nastati zbog prirodnog starenja crijeva.
U sustavu za zaustavljanje vode, voda koja curi ispuni naborano crijevo i aktivira
ventil koji prekine dotok vode iz vodovodne mreÏe u perilicu.
To se vidi po pojavljivanju crvene oznake u prozorãiçu "A".
U takvom sluãaju mora se odmah obavijestiti servisera.
Ako crijevo nije dovoljno dugaãko za ispravno spajanje, mora biti zamijenjeno sa
duÏim. Crijevo moÏete nabaviti kod ovla‰tenog servisera.
Na ekranu çe se pojaviti tvorniãki
pode‰ena vrijednost “d4”.
2. Za promjenu te vrijednosti, pritisnite
tipku za "ODGODU POâETKA
PRANJA". Svaki put kad pritisnete tu
tipku vrijednost çe se poveãati za jedan
stupanj.
Reguliranje uredjaja za
omek‰avanje vode
Omek‰ivaã vode moÏe tretirati vodu sa
razinom tvrdoçe do 90°fH (francuska
skala tvrdoçe) ili 50°dH (njemaãka skala
tvrdoçe) i to kroz 8 postavki.
3. Kada se Ïeljena vrijednost pojavi na
zaslonu, priãekajte zvuãni signal za
potvrdu da je nova postavka pohranjena
u memoriju.
Postavke su popisane u donjoj tabeli.
Tvrdoça vode
Razina
Francuska
skala (°fH)
0
1
2
3
*4
5
6
7
0-5
6-10
11-20
21-30
31-40
41-50
51-60
61-90
Sigurnosna naprava
(pritisnite i okrenite
kako bi uklonili brtvu)
Nakon ‰to je dosegnuta vrijednost "d7",
vrijednost na ekranu vratit çe se na
poloÏaj “d1”.
Njemaãka
skala (°dH)
Kori‰tenje
soli protiv
kamenca
Pode‰avanje
omek‰ivaãa
vode
0-3
4-6
7-11
12-16
17-22
23-27
28-33
34-50
NE
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
d1
d1
d2
d3
d4
d5
d6
d7
A
Digitalni ekran
Crveni gumb pokazatelj
blokiranja ventila
Tipka
"UKLJUâIVANJE/ISKLJUâIVANJE"
Tipka
"ODGODU POâETKA PRANJA"
30
31
Gratulálunk!
GARANCIA
Köszönjük, hogy kitınŒ teljesítményt
és nagy megbízhatóságot garantáló,
kiváló minŒségı Candy mosogatógépet
vásárolt.
A Candy sokféle háztartási készüléket
gyárt:
mosógépeket, mosó-/szárítógépeket,
tızhelyeket, mikrohullámú sütŒket,
sütŒket és tızhely-asztallapokat,
hıtŒ- és fagyasztógépeket.
A teljes Candy termékcsaládot bemutató
katalógust kérje márkakereskedŒjétŒl.
Kérjük, hogy figyelmesen olvassa
el ezt a füzetet, mert az fontos
információkat tartalmaz a gép
biztonságos telepítésével, használatával
és karbantartásával kapcsolatban,
továbbá hasznos tanácsokkal szolgál
arra vonatkozóan, hogyan érhetŒk el a
legjobb eredmények a mosogatógép
használatával.
Kérjük, tartsa ezt a tájékoztató füzetet
biztonságos helyen, hogy a késŒbbiek
során is bármikor belelapozhasson.
A
készülékhez
garanciajegyet
mellékeltünk, amely a Mıszaki Segélyszolgálat díjmentes igénybevételét teszi
lehetŒvé.
Kérjük, Œrizze meg a vásárlásnál
kapott blokkot. A blokkot tárolja
biztonságos helyen, mert azt be kell
mutatnia a kiérkezŒ szerelŒnek.
A KEZELÃSZERVEK ISMERTETÉSE
H I LM N
G
B C D E F
A
A
„BE/KI” gomb
G
„PROGRAMVÁLASZTÁS” kijelzŒk
B
„PROGRAMVÁLASZTÁS”gomb
H
C
„SZENNYEZETTSÉG MÉRTÉKE”
kijelzŒk ("VARIO POWER")
„START”/”RESET” gomb
(programindítás/programtörlés)
I
„SÓTARTÁLY ÜRES” kijelzŒ
L
„ÖBLÍTÃSZERTARTÁLY ÜRES” kijelzŒ
M
„OPCIÓVÁLASZTÁS” kijelzŒ
N
DIGITÁLIS KIJELZÃ
D
„SZENNYEZETTSÉG MÉRTÉKE”
gomb ("VARIO POWER")
E
„ALL in 1” opciógomb
F
„KÉSLELTETETT INDÍTÁS” gomb
MÉRETEK:
Magasság
Mélység
Szélesség
Mélység nyitott ajtó esetén
munkalappal
munkalap nélkül
85
60
60
120
82
57,3
59,8
117
cm
cm
cm
cm
MÙSZAKI ADATOK:
EN 50242 szerinti mennyiség
Befogadóképesség (lábasok, edények)
Hálózati víznyomás
Biztosíték
BemenŒ teljesítmény
Hálózati feszültség
32
33
12
8 fŒ
Min. 0,08 - Max 0,8 MPa
(lásd a géptörzslapot)
(lásd a géptörzslapot)
(lásd a géptörzslapot)
PROGRAMVÁLASZTÁS ÉS
SPECIÁLIS FUNKCIÓK
A program hossza a kijelzŒn látható az
óra és a perc váltakozásával [például:
1 h (1 óra) / 25 (25 perc)].
FONTOS!
A mosogatógép két nagyon praktikus
funkcióval rendelkezik:
- az „ajánlott” programmal (amely
gyári beállítás, és a teljes adagos
napi használathoz ideális), a gyors és
pontos választáshoz;
- a memóriafunkcióval, amely
„emlékszik” a legutoljára használt
programra, így ha Ön rendszeresen
használja ugyanazt a mosogatási
ciklust, akkor nem kell a programot
minden alkalommal újra beállítania,
így idŒt és fáradságot takaríthat meg.
■ Egy másik program beállításához
nyomja le a „PROGRAMVÁLASZTÁS”
gombot.
Programmıveletek
FONTOS!
A mıködésben lévŒ program az ajtó
kinyitása nélkül az „BE/KI” gomb
lenyomásával szakítható meg. Ebben
az esetben egyszerıen csak nyomja
meg a „BE/KI” gombot, ha onnan
szeretné folytatni a ciklust, ahol az
félbeszakadt.
A program mıködése közben a kijelzŒ a
ciklus végéig hátralévŒ, automatikusan
frissülŒ idŒt mutatja.
■ Ha a „SZENNYEZETTSÉG MÉRTÉKE”
opciót szeretné választani, akkor nyomja
meg a megfelelΠgombot.
■ Ha opciót szeretne választani, nyomja le
az opciógombot (kigyullad a megfelelŒ
kijelzŒ).
A program beindítása ELÃTT
opciógomb be- vagy kikapcsolható.
az
■ Nyomja le a „START” gombot (a kiválasztott
program jelzŒlámpájának villogása
abbamarad, és a jelzŒlámpa folyamatosan
világít).
„SZENNYEZETTSÉG MÉRTÉKE”
gomb (VARIO POWER)
Ez a gomb 3 mosogatásintenzitási szint
közül teszi lehetŒvé a választást az
edények szennyezettségétŒl függŒen. A
funkció alapértelmezett beállítása a középsŒ
állás (a középsŒ jelzŒlámpa világít).
A „SZENNYEZETTSÉG MÉRTÉKE”
beállításakor nyomja le a gombot a
mosogatási intenzitás növeléséhez (felsŒ
jelzŒlámpa) vagy csökkentéséhez (alsó
jelzŒlámpa), ezáltal módosul a mosogatási
idŒ és a mosogatási hŒmérséklet.
3 különbözŒ mosogatási intenzitás és
(kezelŒlapon jelzett) 4 fŒ mosogató
program kombinációja 12 különbözŒ
mosogatási ciklust tesz lehetŒvé.
■ Amikor az ajtó zárt állapotban van, egy
hangjelzés után a program automatikusan
elindul. A kijelzŒ a ciklus végéig
hátralévŒ idŒt mutatja.
A program vége
Egy 5 másodperces berregés hallatszik (ha
nincsen elnémítva) 3 alkalommal 30
másodperces idŒközökkel, jelezve, hogy a
program befejezŒdött.
A kijelzŒ és a jelzŒlámpák kikapcsolódnak.
Ekkor az edények kivehetŒk a készülékbŒl,
és a mosogatógép a „BE/KI” gomb
lenyomásával kikapcsolható, vagy egy
új ciklus megkezdéséhez edények
helyezhetŒk a készülékbe.
FIGYELMEZTETÉS!
Ha a szárítási ciklus közben nyitja ki
az ajtót, akkor hangjelzés figyelmezteti
Önt arra, hogy a szárítási ciklus még
nem fejezŒdött be.
Egy mıködésben lévŒ program
megváltoztatása
Opciógomb
Egy
mıködésben
lévŒ
program
megváltoztatásához vagy törléséhez a
következŒképpen kell eljárni:
FONTOS!
A program beindítása ELÃTT az
opciógomb be- vagy kikapcsolható.
"IMPULZUS" programok
Az "IMPULZUS" programok olyan impulzív
mosogatási technológiát alkalmaznak,
amely csökkenti a fogyasztást és a zajt, és
növeli a teljesítményt.
FONTOS!
A mosogatószivattyú "szakaszos"
mıködése NEM számít hibás
mıködésnek, mert ez az impulzusos
mosogatás jellegzetessége, ezért a
program
normál
mıködésének
tekintendŒ.
FONTOS!
A mosogatógép bekapcsolásakor a
legutoljára használt „SZENNYEZETTSÉG
MÉRTÉKE” jelenik meg. Ha a folyamat
közben valamelyik program törlésre
került, akkor a „SZENNYEZETTSÉG
MÉRTÉKE” beállítás a középsŒ helyzetbe
tér vissza (a középsŒ jelzŒlámpa
világít).
A program megszakítása
A program futása közben, különösen a fŒ
mosogatási fázis és az utolsó meleg öblítés
közben nem javasoljuk az ajtó kinyitását.
Ha azonban valamelyik program futása
közben nyitja ki az ajtót (például az
edények behelyezése céljából), a gép
automatikusan leáll, és a kijelzŒ a ciklus
vége elŒtt a hátralévŒ idŒt villogva mutatja.
Gombok lenyomása nélkül csukja be az
ajtót! Ezt követŒen a program onnan
folytatódik, ahol megszakadt (szükség
esetén a készülék elŒször egy rövid
hŒsokk elleni programot hajt végre).
Programbeállítás
■ Nyissa ki az ajtót és helyezze a piszkos
edényeket a készülékbe.
■ Nyomja le a „BE/KI”
gombot.
Az „ajánlott” program jelzŒlámpája vagy az
utolsó program jelzŒlámpája villog.
34
■ Tartsa legalább 5 másodpercig lenyomva a
„RESET” gombot.
A programjelzŒ lámpák villognak és
hangjelzés hallható.
„ALL in 1” gomb
Ez az opció optimalizálja a „Minden az
egyben” („Három az egyben”/„Négy az
egyben”/„Öt az egyben” stb.) kombinált
mosogatószerek használatát.
A gomb lenyomásával a kiválasztott
mosogatóprogram módosul, hogy a
legjobb teljesítményt hozza ki a kombinált
mosogatószerekbŒl (ezen kívül inaktiválódnak a
só- és öblítŒszerhiány jelzŒlámpák).
■ A folyamatban lévŒ program törlŒdik (a
kijelzŒ és a jelzŒlámpák kikapcsolódnak).
■ Ezután egy új program állítható be.
FIGYELMEZTETÉS!
Egy új program elindítása elŒtt
ellenŒriznie kell, hogy van-e még
mosogatószer
az
adagolóban.
Szükség esetén töltse fel az
adagolót.
FIGYELMEZTETÉS!
A kiválasztás után ez az opció
bekapcsolva marad (a megfelelŒ
jelzŒlámpa
ég)
a
következŒ
mosogatási
ciklusban
is,
és
deaktiválása csak a gomb ismételt
lenyomásával végezhetŒ el (a
megfelelŒ jelzŒlámpa kialszik).
Ha a gép mıködése közben áramszünet
következik be, a készülék speciális
programja elraktározza a kiválasztott
programot, és az áramszolgáltatás
helyreállítása után ott folytatja a
mosogatást, ahol abbahagyta.
FONTOS!
Ennek az opciónak a kiválasztásakor
a „GYORS” ciklus 10 perccel hosszabb.
35
A hangjelzés némítása a
PROGRAM VÉGÉN
„KÉSLELTETETT INDÍTÁS” gomb
A mosogatógép beindításának ideje ezzel
a gombbal állítható be, így a készülék
indítása 1-23 órával késleltethetŒ.
A program végén jelzŒ figyelmeztetést a
következŒképpen lehet némítani:
A késleltetett indításhoz a következŒkképpen
kell eljárni:
■ A mosogatógép kikapcsolt helyzetében
tartsa néhány másodpercig lenyomva
a „PROGRAMVÁLASZTÁS” gombot,
és egyidejıleg nyomja be a „BE/KI”
gombot.
■ Nyomja
le
a
„KÉSLELTETETT
INDÍTÁS” gombot („00” jelenik meg a
kijelzŒn).
■ A „b1” felirat jelenik meg a kijelzŒn,
amely azt jelzi, hogy a hangjelzΠbe van
kapcsolva.
■ Nyomja meg ismét a gombot a
késleltetési órák számának növelése
céljából (a gomb minden egyes
lenyomásakor a késleltetés 1 órával
növekszik maximum 23 óráig).
■ Nyomja
le
ismét
a
„PROGRAMVÁLASZTÁS”
gombot
(ekkor a „b0” felirat jelenik meg, ami azt
jelzi, hogy a hangjelzΠki van kapcsolva).
■ A visszaszámlálás megkezdéséhez
nyomja le a „START” gombot.
A kiválasztott program jelzŒlámpájának
villogása abbamarad, és a jelzŒlámpa
folyamatosan világít.
A kijelzŒ a program kezdetéig hátralévŒ
idŒt mutatja.
AUTOMATIKUS HIBAJELZÉSEK
HIBA
OK
■ A hangjelzŒ ismételt bekapcsolásához
kövesse ugyanezt az eljárást (a „b1”
felirat jelenik meg, ami azt jelenti, hogy a
hangjelzΠbe van kapcsolva).
FONTOS!
A
mosogatógép
túlfolyásgátló
biztonsági
berendezéssel
van
felszerelve, amely probléma esetén
automatikusan kiüríti a felesleges
vizet.
a
■ Tartsa legalább 5 másodpercig lenyomva a
„RESET” gombot.
A programjelzŒ lámpák villognak és
hangjelzés hallható.
Nincs víz (a bevezetŒ csŒ le van
zárva).
Kapcsolja ki a mosogatógépet,
nyissa ki a bevezetŒ csövet és
nullázza a ciklust.
E3 jelenik meg a kijelzŒn és
megszólal a hangjelzŒ.
A gép nem tudja leüríteni a vizet.
EllenŒrizze, hogy az elvezetŒ csŒ
nincs-e meghajolva, vagy a szifon
és a szırŒk nincsenek-e eldugulva.
Ha a probléma továbbra is fennáll,
lépjen kapcsolatba az
Ügyfélszolgálattal.
E4 jelenik meg a kijelzŒn és
megszólal a hangjelzŒ.
Szivárog a víz.
EllenŒrizze, hogy az elvezetŒ csŒ
nincs-e meghajolva, vagy a szifon
és a szırŒk nincsenek-e eldugulva.
Ha a probléma továbbra is fennáll,
lépjen kapcsolatba az
Ügyfélszolgálattal.
E5 jelenik meg a kijelzŒn és
megszólal a hangjelzŒ.
Meghibásodott az elektronikus
hŒmérséklet-szabályozó.
Lépjen kapcsolatba az
Ügyfélszolgálattal.
E6 jelenik meg a kijelzŒn és
megszólal a hangjelzŒ.
Meghibásodott az elektronikus
vezérlŒszerkezet.
Lépjen kapcsolatba az
Ügyfélszolgálattal.
E8 vagy Ei jelenik meg a
kijelzŒn és megszólal a
hangjelzŒ.
A vízmelegítŒ elem nem mıködik
megfelelŒen, vagy eltömŒdött a
szırŒlemez.
Tisztítsa meg a szırŒlemezt.
Ha a probléma továbbra is fennáll,
lépjen kapcsolatba az
Ügyfélszolgálattal.
FIGYELMEZTETÉS!
A
túlfolyásgátló
biztonsági
berendezés megfelelŒ mıködése
érdekében javasoljuk, hogy használat
közben nem mozgassa, illetve ne
billentse meg a mosogatógépet.
Ha valami miatt el kell mozdítania
vagy meg kell billentenie a
mosogatógépet, elŒször várja meg a
mosogatási ciklus befejezŒdését,
vagy ügyeljen arra, hogy ne maradjon
víz a tartályban.
■ A késleltetett indítás és a kiválasztott
program törlŒdik (a kijelzŒ és a
jelzŒlámpák kikapcsolódnak).
■ Ekkor egy új programot és opciógombokat
kell beállítani egy új program
beindításához a „PROGRAMBEÁLLÍTÁS”
címı részben foglaltak szerint.
36
MEGOLDÁS
E2 jelenik meg a kijelzŒn és
megszólal a hangjelzŒ.
■ Hang jelzi a beállítások mentését.
A visszaszámlálás végén a program
automatikusan beindul, és a kiválasztott
ciklus hossza jelenik meg a kijelzŒn.
A késleltetett indítás törléséhez
következŒkképpen kell eljárni:
A mosogatógép többféle hibát képes a kijelzŒn jelezni.
37
Naponta egyszer – erŒsen szennyezett
edényekhez és a nap folyamán félretett edények
mosogatásához.
ErŒs és gyors 65°C
ErŒsen szennyezett edények gyors elmosogatásához.
Általános plus 70°C
Mindennapi mosogatáshoz. A két utolsó öblítés
magas szintı higiéniát és tisztaságot biztosít.
ÁLTALÁNOS 65°C
(„AJÁNLOTT” PROGRAM)
Naponta egyszer – átlagosan szennyezett edényekhez
és a nap folyamán félretett edények mosogatásához.
Napi 55°C
Gyors
ciklus
„átlagosan”
szennyezett
edényekhez – gyakori mosogatáshoz és normál
adagokhoz.
+
Közepes hŒmérsékletı program átlagosan
+ Takarékos plus 55°C szennyezett lábosok és edények enzimtartalmú
mosogatószerekkel történŒ elmosogatásához.
Energiatakarékos program átlagosan szennyezett
edényekhez. Enzimes mosogatószerrel használható.
A program az EN 50242 szerint van szabványosítva.
+
POWER PROGR. POWER
+TAKARÉKOS 45°C
KimélŒ 45°C
Finom cserép- és üvegedények mosogatásához.
Kevésbé szennyezett edényekhez, a lábasok
kivételével.
A osztályú
mosogatás 1óra
70°C
ErŒsen szennyezett edényekhez, amelyeket
közvetlenül az étkezés után kell elmosogatni
(legfeljebb 8 adag).- „A” MOSOGATÁSI OSZTÁLY -
GYORS 32' 50°C
Az étkezés után azonnal elmosogatandó
edények gyors mosogatása. BetölthetŒ 4/6
személyre szóló adag.
Rövid hideg elŒmosás olyan edényekhez,
amelyeket a mosogatógépben tárol addig, amíg
nem áll össze egy teljes adag.
Hideg öblítés
38
75°C
130
IGEN
IGEN
65°C
85
IGEN
IGEN
70°C
125
IGEN
IGEN
65°C
110
IGEN
IGEN
55°C
80
IGEN
IGEN
55°C
190
IGEN
IGEN
45°C
175
IGEN
IGEN
45°C
85
IGEN
IGEN
70°C
60
IGEN
IGEN
50°C
32
IGEN
IGEN
5
IGEN
Meleg öblítés
öblítŒadagolóval
IGEN
Második hideg
öblítés
IGEN
ElsŒ hideg öblítés
140
FŒmosás
Meleg elŒmosás
A sótartó ellenŒrzése
Az öblítŒadagoló
ellenŒrzése
SzırŒtisztítás
Mosogatószer
75°C
MELEG VÍZ ESETÉN A PROGRAM VÉGÉIG HÁTRALÉVÃ IDÃT A KÉSZÜLÉK AUTOMATIKUSAN KIJELZI A PROGRAM FUTÁSA
KÖZBEN.
= "IMPULZUS" programok
INTENZÍV 75°C
•••••
•••••
•••••
••••
••••
••••
••••
••••
••••
•••••
••••
•
*
Antibakteriális ciklus (akár erŒsen szennyezett)
edények, bébiüvegek stb. mosogatásához és
sterilizálásához.
„ALL in 1” opciógomb
Higiénikus 75°C
„KÉSLELTETETT
INDÍTÁS” gomb
+
Leírás
Speciális
funkciógombok
Hideg vízzel (15 °C)*
(Tırés ± 10%)
POWER PROGR. POWER
+
+
POWER PROGR. POWER POWER PROGR. POWER
Program
Áztatószer
(elŒmosás)
Mosogatás elŒmosással
Az elŒmosást is tartalmazó mosogatóprogramoknál célszerı még egy adag mosogatószert
közvetlenül a gépbe tölteni (max. 10 g).
Átlagos
idŒtartam,
perc
A program tartalma
EllenŒrzŒ lista
Hideg elŒmosás
PROGRAMVÁLASZTÁS
39
VÍZLÁGYÍTÓ EGYSÉG
* A vízlágyító egység gyárilag a 4. (d4)
szintre van beállítva, mivel ez felel
meg a legtöbb felhasználó igényének.
A víz eredetétŒl függŒen a víz különbözŒ
mennyiségı mészkövet és ásványi
anyagokat
tartalmaz,
amelyek
az
edényeken lerakódva fehéres foltokat
és nyomokat hagynak. Minél több ásványi
anyag van a vízben, annál keményebb a
víz. A mosogatógép vízlágyító egységgel
van ellátva, amely különleges regeneráló
só használata révén lágyított vizet biztosít
az edények mosogatásához.
A víz keménységi fokát a helyi vízszolgáltatótól tudhatja meg.
Szabályozza be a vízlágyító beállítását a
víz keménységi fokának megfelelŒen a
következŒképpen:
1. Tartsa lenyomva a „KÉSLELTETETT
INDÍTÁS” gombot
, és ezzel
egyidejıleg nyomja le a „BE/KI”
gombot
.
Csavarodásgátló
biztonsági berendezés
(nyomja le és
csavarja el az alátét
eltávolításához)
2. A beállítás megváltoztatásához nyomja
le a „KÉSLELTETETT INDÍTÁS”
gombot. A gomb minden egyes
lenyomásakor a beállítás egy-egy
szinttel növekszik.
A vízlágyító 8 beállítási fokozatban max.
90°fH (francia osztályozás) vagy 50°dH
(német osztályozás) keménységi értékig
képes kezelni a vizet.
Az alábbi táblázat a különbözŒ
vízkeménységi fokokat, és az azoknak
megfelelŒ vízlágyító-beállítási értékeket
sorolja fel.
A “d7” elérésekor a kijelzŒ a “d1”-re tér
vissza.
3. Ha megjelenik a kívánt beállítás a
kijelzŒn, akkor várja meg a hangjelzést,
amely azt nyugtázza, hogy a készülék
eltárolta az új beállítást a memóriában.
A víz
keménységi foka
°fH
(francia)
°dH
(német)
0-5
6-10
11-20
21-30
31-40
41-50
51-60
61-90
0-3
4-6
7-11
12-16
17-22
23-27
28-33
34-50
0
1
2
3
*4
5
6
7
A vízelzáró egység a bevezetŒ tömlŒ természetes öregedése miatt kialakuló
szivárgások által okozott vízkárok ellen nyújt védelmet.
A vízelzáró rendszerben a szivárgó víz megtölti a bordáscsövet és mıködésbe hozza
az elzárószelepet, amely megszünteti a gép vízellátását.
A hibát az „A” ablak piros sávja jelzi.
A hiba bekövetkezte esetén forduljon szakszervizhez.
Ha a tömlŒ nem elég hosszú a megfelelŒ csatlakoztatás kialakításához, akkor egy
hosszabb tömlŒvel kell kicserélni azt.
A tömlŒt a szakszerviz képviselŒjétŒl szerezheti be.
A “d4” gyári beállítás jelenik meg a
kijelzŒn.
A vízlágyító beszabályozása
az elektronikus programozó
készülékkel
Szint
VÍZSZABÁLYOZÓ RENDSZER
A
Regeneráló só
használata
A vízlágyító
beállítása
NEM
IGEN
IGEN
IGEN
IGEN
IGEN
IGEN
IGEN
d1
d1
d2
d3
d4
d5
d6
d7
Piros gomb
– elzáródott
szelep jelzŒ
Digitális kijelzŒ
„BE/KI” gomb
„KÉSLELTETETT INDÍTÁS”
gomb
40
41
K . ,
,
Candy!
H Candy ,
" # $ .
% Candy &$
$
" #$ , ' $ .
H Candy " ' $ $ :
, , , &, & & .
( # # )16800472.
* "
. % " '
' " #
.
* .
+ % GIAS SERVICE 0801−505050, "$ ' ' , ' #
. *$ ' ' .
" / 2 $ "
% $ 3 $ .
9 # " " " ,
.
!
H I LM N
G
B C D E F
A
A
)& "ON/OFF"
B
)& " "" "
C
)& "START"/"RESET"
(J /= / )
D
)& "+ ," " "
("VARIO POWER")
E
)& )! "ALL in 1"
F
)& "K ,
0 "
'%
3&
B '
/ K $
G
!#
" "" "
H
!# "+ ," " "
("VARIO POWER")
I
!# " L
!# " " K "
M
!# " "
N
23
K
, " # $%&
( # $%&
85
60
60
120
82
57,3
59,8
117
cm
cm
cm
cm
#&% &&%
; N 50242
; & / " "
= # > # % " 42
43
"
12
8 .0,08−>.0,8 MPa
? "
? "
? "
"" K ' K - " '
# ' $ [/ " : 1 (1 $)
/ 25 (25 )].
K
:
− " " (
!
!#! $ !$
% )
$ ! $ ;
− $ $ $
$ $!
$, ! &! $!
! # , #' # % #, & .
■ (
, " "" ".
K " , ' ' , $ .
■ = ' "+ ," " ", .
■ = ' ( " ' & ).
* + + , *-
/! .
)& "+ ," " "
■ / "START" ( '
'
).
(VARIO POWER)
= # 3
" , . ' ' ( ). ( ' "+ ," " ",
( " )
$ ( " ) ,
' ' . ) " 3
" # $ " 4
( # &) 12
" # $ .
■ + , ' ' .
- )' ' .
%77 7 !=7;7#
$ "IMPULSE"
" K
4# $)!# $%# 5 )!, "+ ," " "
$! $)5 # )! % 5
# #$78#. # 8# $:77
8 &!5 &% %& &8)
!, ;57 "+ ," " "
5 $8< 78 $) (5
#%< &#& )!#).
44
J 5’’ " '
( " ) 3 # " 30
" $ '. - ' " ' .
"ON/OFF" " .
)) #: $%77
=8)=
&: $)&
=' " " :
)& "ALL in 1"
■ K "RESET"
5 " .
- ' ' .
■ % ' ' (
' " ' ).
" K
)! 7 " &$8" #)
$); # !$ )># ?)%? $) 8# &&: )! 7 !=7;7# $.
■ %$ , .
( " " # $
. / , ( ' ), ' .
#
$ &#8# $)&. ) ' " .
■ = ' $ .
8) ! $%77
(!
# #= # $: &% %& % #>7,
8#
&:
7
5
$ $ : % !
# 8 )&)5.
% "IMPULSE" u $ , ' $ " .
'&$ ! $%77
#= ! $%77
■ / "ON/OFF"
.
" " " " ' '
.
! #: #
$77%#
" K
# $:77 =8)= 7$ #
&$, # #= # $:,
$># $)& "ON/OFF". !# # $$ $)>
$ =#% $)& "ON/OFF"
# =&# =#% $:77
$: 7 :$! 8# &$.
= ")W= 1" ("3 1"/"4 1"/"5 1",
.) " , $ .
/ , " " ( ,
).
O X!
$) ! :# #$5
$78# # (#778# # 8# =) & $:7#!
&;&)!
:#
#
#
$#$
(?
# 8# =) $8Q# # $)&.
OX!
# =&# 8# #8 $:77
??5 : !$% &:7
$!$#&: $!#5& !&!. # :, =#7 #.
! 0 !1 0! ! / /$, software $ $
!, $ ! ! ! ' !$
0! $ .
" KO
"
!
#
$)
#$78#,
%&
! $%77 " "
$7&;# &% 10 )$%.
45
$7:# &
$ K "" )& "K ,
0 "
- ' 1 23
$ .
K 'K
3 " 3 "
( $ "
)&) $%77 :
- " " :
■ > /
/ ,
" "" " " ,
"ON/OFF".
■ / "K ,
0 " ( ' ' # " "00").
■ / ' (
#
,
' $ 23 $ ).
!&! 8 $ # &#: # 7#Q # 5:# & &;
!)!>#−)7%# )!.
'
1
■ ' ' # ' " "b1"
" .
■ / " "" " ("b0" '
# ' " '.
■ ( # ,
"START".
- " ' ' .
- ' ' .
■ / , $ ' " .
# , ' ' ' # '
" .
■ ( ,
' " " " ( ' ' # " "b1"
" ).
( ' ,
" " :
■ K "RESET"
5 " .
- ' ' .
# 5:# 7#Q 2
& ?7? .
# 5:# 7#Q 3
& ?7? .
# 5:# 7#Q 4
& ?7? .
/ ( " ).
, .
/ .
' # . =
, " .
* ' # . =
, " .
.
# 5:# 7#Q 5
& ?7? .
/ ' .
K " .
# 5:# 7#Q 6
& ?7? .
/ ( ) .
K " .
# 5:# 7#Q 8 i & ?7? .
- ' " # .
K' # . = , " .
" K
!&! # =$)78# 7
#$)77!&: ;7 )
$! #$ !:7 % 7 &%5 $ #; $$ 8! $?)7.
■ - ' ' (
' " ' ).
OX!
# 7# #$ %&$
#
#$)77!&:
7#7:
) $8$ # $; #
7&# # !&! :#
?& )! :#
!$% #: # )&%#.
■ '
' ' ( # "" K
' K
).
46
47.
/ $ $ .
75°C
/ $ .
+
'!#: & 65° C
K'
#
.
#& (
70° C
+
+
POWER PROGR. POWER
+
Eco plus 55°C
/ ', $ ’ ’ ,
$ .
ECO 45°C
/ , $ .
!$$78# $:77 ?% EN 50242.
/ ' '$ $ .
$) 45°C
POWER PROGR. POWER
; .
*
& ( " " − # .
7 55° C
+
(" " " $:77)
/ $ $ .
K (
65° C
+
K (>(^%)
9 8 ' ). − K=%-()\^= /W3- A −
#&
&) 1h 70°C
( $
. > # $ 4 6 .
32’ 50°C
$
' ' ' , .
:$)!
48
/ "ALL in 1"
/ K=`3%\--
Z=\e-
W^%)3\(^=
> (15° C)*
− = ±10% −
Y * /$ /
/ J J •••••
•••••
•••••
••••
••••
••••
••••
••••
••••
•••••
••••
•
:5
&’ $)
)!
75°C
140
NAI NAI
75°C
130
NAI NAI
65°C
85
NAI NAI
70°C
125
NAI NAI
65°C
110
NAI NAI
55°C
80
NAI NAI
55°C
190
NAI NAI
45°C
175
NAI NAI
45°C
85
NAI NAI
70°C
60
NAI
NAI
50°C
32
NAI
NAI
5
NAI
> Y%) Z\), ) ;\)Z) /)3 =/)>Z^ _ %) %W) %)3 /\)(\=>>=%) >9=Z^Y%=^ =3%)>=%= %-Z )`)ZK=%= %- *^=\K^= %)3.
= / "IMPULSE"
= , ( ), $ .
#: 75°C
=
'%&
)$%
#%$!=
$%77
*
+
POWER PROGR. POWER POWER PROGR. POWER
:77
= ); 7 :$)!
( , ' " " (max. 10 g) ' .
K' # & !
$%77
/ K "" 49
"
K *
% " # ' # " .
´+
.
% , ' " $ ,
'$ .
% #' " .
! $ '
! !#! ! 4 (d4),
& / $
!! !.
\' # " :
1. = ,
"K , 0
"
"ON/OFF"
.
- ' # ' .
"d4" '
=# "$ " ( "$ ").
+ # " "d7", ' ' " "d1".
) # 90fH ( ' )
50dH ( ' ) 8 "
'.
3. + ' ' # ' , ' ' '' .
% " ' # '.
&): #;
E$$ °fH ())& °dH (7#&
&%))
&%))
0-5
6-10
11-20
21-30
31-40
41-50
51-60
61-90
% " ' # #' .
% : " " # " .
H " # ' " ".
" , " .
2. ( ' , "K , 0
". ' # , ' ' ".
)&#& ;57 )%
0
1
2
3
*4
5
6
7
"#7: &$ ! #; (Watercontrol)
0-3
4-6
7-11
12-16
17-22
23-27
28-33
34-50
(
);
;57
)
);^
Z=^
Z=^
Z=^
Z=^
Z=^
Z=^
Z=^
d1
d1
d2
d3
d4
d5
d6
d7
A
K " " "
2& 5:#
)& "ON/OFF"
)&
"K , 0 "
50
51
Z zastrzezeniem prawa do modyfikacji technicznych i ewentualnych bäëdów
drukarskich.
Proizvajalec in prodajalec dopu‰ãata moÏnost napak pri tisku te knjiÏice, za kar ne
odgovarjata.
Proizvajalec si pridrÏuje pravico do sprememb podatkov brez vnaprej‰njega opozorila,
ãe spremembe ne vplivajo na osnovne znaãilnosti stroja.
Proizvodjaã neçe snositi odgovornost za eventualne pogre‰ke u tiskanju ove knjiÏice.
Proizvodjaã ujedno zadrÏava pravo na tehniãke izmjene svojih proizvoda, ali bez
promjene njihovih osnovnih svojstava.
A gyártó minden felelŒsséget elhárít az ebben a füzetben esetleg elŒforduló
nyomdahibákkal kapcsolatban. A gyártó – a lényeges jellemzŒk megváltoztatása nélkül
– fenntartja a termékek szükség szerinti módosításának jogát.
) " # ' # ' " . " , .
08.06 - 41028640 - www.graficaestampa.it - Printed in Italy - Imprimé en Italie
PL
SL
HR
HU
EL
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising