Candy | CDPM 75553X | Candy CDPM 75553X Εγχειρίδιο χρήστη

Candy CDPM 75553X Εγχειρίδιο χρήστη
PL
SL
HR
EL
Instrukcja obs∏ugi
Navodilo za uporabo
Upute za kori‰tenje
CDPM 75553
CDPM 75553 X
ZMYWARKI
POMIVALNI STROJ
PERILICA POSUDJA
Gratulacje:
GWARANCJA
Kupujàc sprz´t AGD firmy Candy
dowiod∏eÊ,
˝e
nie
akceptujesz
kompromisów i chcesz mieç to co
najlepsze.
Firma Candy ma przyjemnoÊç
przedstawiç nowà zmywark´ do
naczyƒ, która jest rezultatem lat
poszukiwaƒ i doÊwiadczeƒ nabytych w
bezpoÊrednim kontakcie z konsumentem.
WybraeÊ jakoÊç, trwa∏oÊç i wysokà
sprawnoÊç - cechy charakteryzujàce
zmywark´ Candy.
Firma Candy oferuje tak˝e szeroki
asortyment innych urzàdzeƒ AGD,
takich jak: pralk´ automatycznà,
pralko-suszarki, kuchenki, kuchenki
mikrofalowe, tradycyjne piecyki i
kuchenki, a tak˝e lodówki i zamra˝arki.
PoproÊ Twojego sprzedawc´ o
kompletny katalog produktów firmy
Candy.
Przeczytaj uwa˝nie niniejszà instrukcj´,
gdy˝ zawiera ona wskazówki dotyczàce
bezpiecznej instalacji, u˝ytkowania i
konserwacji, oraz kilka praktycznych
porad pozwalajàcych zoptymalizowaç
sposób u˝ytkowania zmywarki.
Zachowaj niniejszà instrukcj´ w celu
pó˝niejszej konsultacji.
Niniejsze urzàdzenie jest dostarczane
wraz ze Êwiadectwem gwarancyjnym
uprawniajàcym
do
bezp∏atnego
korzystania z serwisu technicznego w
okresie
gwarancyjnym
i
na
warunkach okreÊlonych w karcie
gwarancyjnej.
Karta gwarancyjna musi byç wype∏niona
i nale˝y jà przechowywaç wraz z
dowodem zakupu w celu okazania jej
technikom z
punktu serwisowego w
przypadku ewentualnej naprawy.
3
SPIS TREÂCI
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
Uwagi dotyczàce bezpiecznego stosowania
Instalacja
Regulacja zmi´kczania wody
Nape∏nianie solà
Regulacja koszyka górnego
Wype∏nianie zmywarki naczyniami
Informacje dla badaƒ w laboratorium
Umieszczanie detergentu
Typy detergentów
Umieszczanie Êrodka nab∏yszczajàcego
Czyszczenie filtrów
Rady praktyczne
Czyszczenie na zewnàtrz i konserwacja zmywarki
Opis panelu sterujàcego
Dane techniczne
Wybór programów i funkcje szczególne
Aquastop
Lista programów
Usuwanie drobnych usterek
5
6
10
11
12
13
15
16
17
18
19
20
21
22
22
23
27
28
30
Rys. A
5
1
4
2
3
Nale˝y dok∏adnie zapoznaç si´ z zaleceniami zawartymi w niniejszej instrukcji, gdy˝
mówià one o bezpieczeƒstwie instalowania, eksploatacji i konserwacji niniejszego
urzàdzenia, jak równie˝ dostarczajà po˝ytecznych wskazówek do jak najlepszego
korzystania ze zmywarki.
Nale˝y zachowaç niniejszà ksià˝eczk´, by móc skorzystaç z niej w razie potrzeby.
4
■ Nie wolno siadaç na zmywarce ani opieraç
si´ o nià gdy˝ mo˝e to spowodowaç
wywrócenie jej.
UWAGI DOTYCZ≈CE
BEZPIECZNEGO STOSOWANIA
Korzystanie z dowolnego urzàdzenia
elektrycznego wymaga stosowania si´ do
podstawowych regu∏ bezpieczeƒstwa.
UWAGA!
No˝e i inne przedmioty o ostrych
koƒcówkach
nale˝y
umieszczaç
koƒcówkami skierowanymi ku do∏owi lub
umieszczaç poziomo w innym miejscu
zmywarki, aby uniknàç zranienia.
Instalowanie
■ W przypadku niedopasowania wtyczki
urzàdzenia do gniazdka nale˝y poprosiç
osob´ wykwalifikowanà o wymian´ wtyczki
na innà, w∏aÊciwà. Osoba ta przede
wszystkim powinna upewniç si´, ˝e przekrój
przewodów we wtyczce odpowiada mocy
pobieranej przez urzàdzenie.
Codzienne u˝ywanie
■ Urzàdzenie jest przeznaczone do
u˝ytkowania jedynie w warunkach
gospodarstwa domowego oraz warunkach
do niego zbli˝onych takich jak:
■ Sprawdziç czy urzàdzenie nie przygniata
kabla zasilajàcego w energi´ elektrycznà.
- dla personelu na zapleczu ma∏ego
sklepu, w biurach itp;
- w domach na dzia∏kach;
■ Zabrania si´ stosowania adapterów,
rozdzielaczy, przed∏u˝aczy.
■W
razie
koniecznoÊci
wymiany
kabla zasilania zmywarki nale˝y
zwróciç si´ do upowa˝nionego Serwisu
Technicznego o dokonanie takiej
wymiany.
- przez klientów hoteli, moteli oraz
innych struktur rezydencyjnych;
- pokojach typu bed and breakfast.
U˝ytkowanie urzàdzenia w warunkach
innych ni˝ gospodarstwo domowe lub w
sposób ró˝niàcy si´ od zastosowaƒ w
typowym gospodarstwie domowym, np.
u˝ytkowanie o charakterze us∏ugowym lub
profesjonalnym przez wyspecjalizowany
personel, jest niew∏aÊciwe tak˝e w
wymienionych wy˝ek przypadkach.
Bezpieczeƒstwo
■ Nie wolno dotykaç urzàdzenia mokrymi
lub wilgotnymi d∏oƒmi ani stopami.
■ Nie wolno obs∏ugiwaç urzàdzenia stojàc
boso.
Niew∏aÊciwe u˝ytkowanie urzàdzenia mo˝e
obni˝yç jego trwa∏oÊç oraz spowodowaç
uniewa˝nienie gwarancji producenta.
Producent nie odpowiada w ˝adnym
dopuszczanym prawem zakresie za
jakiekolwiek usterki urzàdzenia lub inne szkody
lub straty spowodowane niew∏aÊciwym
u˝ytkowaniem urzàdzenia odbiegajàcym od
u˝ytkowania w warunkach gospodarstwa
domowego (nawet je˝eli urzàdzenie w
takim gospodarstwie si´ znajduje).
■ Nie pociàgaç za kabel zasilajàcy przy
od∏àczaniu urzàdzenia od zasilania
elektrycznego.
■ Nie wystawiaç urzàdzenia na dzia∏anie
czynników atmosferycznych deszczu,
s∏oƒca, itd...)
■ To urzàdzenie nie jest przeznaczone do
obs∏ugi przez dzieci lub osoby nie
posiadajàce wiedzy do jego u˝ytkowania,
chyba ˝e pozostajà pod nadzorem lub
zosta∏y przeszkolone w zakresie obs∏ugi
urzàdzenia przez osob´ odpowiedzialnà
za ich bezpieczeƒstwo.
■ Nie wolno piç wody pozosta∏ej w zmywarce
lub w umytych naczyniach po zakoƒczeniu
pracy urzàdzenia.
■ Zmywarka jest zaprojektowana do
zmywania naczyƒ i garnków u˝ywanych
w gospodarstwie domowym.
Przedmiotów zanieczyszczonych benzynà,
farbà, opi∏kami stali lub ˝elaza,
chemicznymi produktami wywo∏ujàcymi
korozj´, o odczynie kwaÊnym lub
zasadowym, nie wolno zmywaç w
zmywarce.
■ Dla w∏asnego bezpieczeƒstwa (mo˝na
si´ potknàç) nie nale˝y zostawiaç
drzwiczek
otwartych
w
pozycji
horyzontalnej.
■ JeÊli w mieszkaniu zainstalowana jest
instalacja zmi´kczania wody nie zachodzi
potrzeba dodawania soli do zmi´kczacza
zainstalowanego w zmywarce.
Prosz´ nadzorowaç dzieci tak aby nie
bawi∏y si´ urzàdzeniem.
5
■ Sztuçce najlepiej jest umieszczaç w
koszyku ràczkà zwrócona ku do∏owi.
Usuwanie zmywarki
■ Urzàdzenie niniejsze wykonane jest z
materia∏ów nadajàcych si´ do ponownego
u˝ytku.
■ W przypadku awarii lub nieprawid∏owego
dzia∏ania urzàdzenia nale˝y je wy∏àczyç,
zamknàç kurek dop∏ywu wody i nie
korzystaç z urzàdzenia. W sprawie
ewentualnych napraw nale˝y zwracaç
si´ wy∏àcznie do Autoryzowanego
Serwisu (adresy serwisów napraw
umieszczone sà na karcie gwarancyjnej).
Niestosowanie si´ do powy˝szych zasad
mo˝e naraziç na niebezpieczeƒstwo
U˝ytkownika.
■ Przy usuwaniu starej zmywarki nale˝y
wyjàç zamek drzwiczek ,aby dzieci nie
mog∏y si´ w niej zatrzasnàç.
Po wy∏àczeniu zmywarki z gniazdka
nale˝y odciàç przewód zasilajacy.
INSTALACJA
Zasilanie elektryczne
(Uwagi techniczne)
Urzàdzenie zgodne jest z wymaganiami
bezpieczeƒstwa przewidzianymi przez
POLSKÑ NORM¢. Pe∏ne uziemienie
urzàdzenia zapewnia wtyczka z bolcem
uziemiajàcym.
■ Po wyj´ciu zmywarki z opakowania
nale˝y sprawdziç, czy urzàdzenie jest
prawid∏owo wypoziomowane, co zapewnia
odpowiednia regulacja nó˝ek, nie
dopuszczajàca do powstania przechy∏u
zmywarki.
Przed podlàczeniem zmywarki do pràdu
nale˝y upewniç si´:
■ JeÊli zachodzi koniecznoÊç r´cznego
przetransportowania zmywarki wyj´tej z
opakowania nie nale˝y chwytaç za dolnà
cz´Êç drzwiczek lecz lekko je uchyliç i
unieÊç zmywark´ chwytajàc za górnà
p∏yt´ urzàdzenia.
1. zgodnoÊç
napi´ç
urzàdzenia;
znamionowych
2. zgodnoÊç przekrojów
zasilajàcych;
przewodów
3. zgodnoÊç
doboru
zabezpieczeƒ
zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami.
UWAGA!
Bezpieczeƒstwo urzàdzenia zale˝y
od prawid∏owego uziemienia.
JeÊli uziemienie nie dzia∏a prawid∏owo
mo˝e nastàpiç przebicie pràdu na
obudow´ (Z powodu obecnoÊci filtra
przeciwko zak∏óceniom radiowym).
Producent nie ponosi ˝adnej odpowiedzialnoÊci
za ewentualne szkody wyrzàdzone
ludziom i przedmiotom wynik∏e z
nieprawid∏owego
do∏àczenia
do
instalacji uziemiajàcej.
WA˚NE
W przypadku instalowania zmywarki
na pod∏odze przykrytej chodnikami
lub wyk∏adzinà dywanowà nale˝y
sprawdziç czy nie sà zatkane otwory
wentylacyjne znajdujàce si´ u
podstawy urzàdzenia.
Urzàdzenie
jest
zgodne
z
Dyrektywami Europejskimi 73/23/CEE
i
89/336/CEE
zastàpionymi
odpowiednio przez Dyrektywy
2006/95/CE i 2004/108/CE z
nastepnymi modyfikacjami.
Ponadto powinien byç zapewniony
∏atwy dost´p do wtyczki urzàdzenia
równie˝ po jego zainstalowaniu.
6
■ JeÊli urzàdzenie pod∏àczone jest do
nowej instalacji wodnej lub do instalacji
nie b´dàcej w u˝yciu od d∏u˝szego
czasu, zanim za∏o˝ymy przewód zasilania
w wod´ nale˝y umo˝liwiç swobodny
sp∏yw wody przez kilka minut. Unikniemy
wtedy osadzania si´ piasku lub rdzy,
mogàcych zatkaç filtr wejÊciowy wody.
Instalacja wodna
WA˚NE
Urzàdzenie musi byç pod∏àczone do
sieci wodociàgowej za pomocà
nowego zestawu w´˝y gumowych.
Nie nale˝y u˝ywaç starego zestawu.
■ Elastyczne przewody odp∏ywowe i
1
zasilajàce mogà byç skierowane w
lewo lub w prawo.
WA˚NE
Zmywark´ mo˝na do∏àczyç do
instalacji wody zimnej lub ciep∏ej
pod warunkiem, ˝e temperatura
wody nie przekracza 60°C.
■ CiÊnienie wody musi byç w przedziale
mi´dzy 0,08 MPa a 0,8 MPa. Przy
ni˝szym ciÊnieniu nale˝y skontaktowaç
si´ z Serwisem Technicznym.
■ Przed przewodem dop∏ywowym do
2
zmywarki nale˝y zainstalowaç zawór
odcinajàcy, co pozwoli odizolowaç
urzàdzenie od instalacji wodnej w
okresach niekorzystania ze zmywarki
(Rys. 1B).
■ Zmywarka wyposa˝ona jest w króciec
gwintowany 3/4” s∏u˝àcy do do∏àczania
do zasilania wodnego (Rys. 2).
■ Przewód zasilania w wod´ “A” nale˝y
nakr´ciç na kurek doprowadzajàcy
wod´ “B” za pomocà z∏àczki 3/4” przy
czym nale˝y sprawdziç, czy po∏àczenie
jest szczelne.
■ JeÊli to konieczne mo˝na wyd∏u˝yç wà˝
zasilajàcy w wod´ do 2,5 m.
W tym celu nale˝y skontaktowaç si´ z
serwisem.
3
■ Nale˝y poprosiç Dzia∏ Serwisowy o
za∏o˝enie filtru “D” , art. 9226085, na
wejÊciu wody jeÊli zawiera ona domieszki
wapienne lub piaskowe (Rys. 3).
W tym przypadku filtr “D” nale˝y za∏o˝yç
pomi´dzy króçcem doprowadzajàcym
wod´ o gwincie 3/4” “B” a przewodem
zasilania w wod´ “A”, nie zapominajàc o
za∏o˝eniu uszczelek “C”.
7
■ Zagi´tà koƒcówk´ przewodu odp∏ywowego
mo˝na zawiesiç na kraw´dzi zlewu
(koƒcówka nie powinna byç zanurzona)
co nie dopuszcza do powstania efektu
syfonowego podczas zmywania (Rys. 4Y).
Do∏àczenie do odp∏ywu
■ Nale˝y do∏àczyç przewód odp∏ywowy do
kanalizacji, uwa˝ajàc aby go nie zgiàç,
poniewa˝ mog∏oby to zak∏óciç odp∏yw
(Rys. 4).
■ W przypadku instalowania zmywarki
pod blatem kuchennym kolanko przewodu
powinno
zostaç
zamocow
ane
bezpoÊrednio pod p∏ytà w miejscu
po∏o˝onym mo˝liwie jak najwy˝ej (Rys. 4Z).
■ Przewód odp∏ywowy zamocowany na
sta∏e powinien mieç co najmniej 4 cm
Êrednicy wewn´trznej i koƒczyç si´ na
wysokoÊci co najmniej 40 cm.
■ Podczas instalacji urzàdzenia nale˝y
upewniç si´, ˝e przewody - zasilajàcy i
odp∏ywowy - nie sà za∏amane.
■ Aby uniknàç nieprzyjemnych zapachów
zaleca si´ zainstalowanie syfonu (Rys. 4X).
■ JeÊli to konieczne mo˝na wyd∏u˝yç wà˝
odprowadzajàcy wod´ do 2,5 m. Ale
nale˝y trzymaç go na wysokosci
maksymlnej 85 cm od pod∏ogi. W tym
celu nale˝y skontaktowaç si´ z serwisem.
4
8
INSTALACJA W KUCHNIACH
KOMPONOWANYCH
Wstawianie pod p∏yt´ roboczà
kuchni
■ Nowoczesne kuchnie zestawiane majà
jednà p∏yt´ roboczà pod którà wstawiane sà
podstawowe szafki i urzàdzenia
domowego u˝ytku.
W tym przypadku wystarczy zdjàç blat,
odkr´cajàc Êruby znajdujàce si´ pod nim
w jego tylnej cz´Êci (Rys. 6a).
Ustawianie obok siebie
■ Zmywarka ma wysokoÊç modu∏owà
85 cm i dlatego mo˝na jà ustawiaç
obok mebli o analogicznej wysokoÊci,
stanowiàcych elementy nowoczesnej
kuchni. W celu dok∏adnego wyrównania
wysokoÊci blatów nale˝y manewrowaç
regulowanymi nó˝kami.
WA˚NE
Po zdj´ciu blatu nale˝y Êruby
w∏o˝yç z powrotem na ich miejsce
(Rys. 6b).
■ Blat wykonany z wysokowytrzyma∏ego
laminatu
mo˝na
wykorzystywaç
bez ˝adnych dodatkowych czynnoÊci
przygotowawczych poniewa˝ jest on
odporny na dzia∏anie wysokich temperatur,
na Êcieranie i na plamy (Rys. 5).
5
■ WysokoÊç zmywarki zmniejsza si´
wtedy do 82 cm, zgodnie z normami
mi´dzynarodowymi (ISO) i zmywarka
mieÊci si´ bez trudu pod ciàg∏à
powierzchnià blatu kuchennego (Rys. 7).
a
6
a
b
7
b
598
Otwieranie drzwiczek
556/573
Zamykanie drzwiczek
W∏o˝yç r´k´ w zag∏´bienie i otworzyç.
JeÊli drzwiczki zostanà otwarte podczas
pracy zmywarki, zabezpieczenie elektryczne
spowoduje automatyczne przerwanie
wykonywania zaprogramowanych funkcji.
W∏o˝yç do Êrodka koszyki wype∏nione
naczyniami do zmywania.
Sprawdziç czy talerze lub garnki nie
przeszkadzajà w swobodnym obrocie
ramion spryskujàcych. Zamknàç drzwiczki i
zablokowaç je mocno.
WA˚NE
Nie nale˝y otwieraç drzwiczek
zmywarki w trakcie jej pracy
gdy˝ zak∏óca to normalne jej
funkcjonowanie.
9
* Zmi´kczacz ustawiony jest fabrycznie
na poziomie 4 (d4), gdy˝ poziom ten
zadowala wi´kszoÊç klientów.
REGULACJA ZMI¢KCZANIA
WODY
Woda, w zale˝noÊci od lokalizacji, zawiera
sole wapnia i inne sole mineralne osadzajàce
si´ na naczyniach i pozostawiajàce bia∏e
plamy.
Im wi´cej tych soli tym woda jest “twardsza”.
Zmywarka do naczyƒ wyposa˝ona jest w
zmi´kczacz, który wykorzystujàc sól
regeneracyjnà, zaprojektowanà specjalnie
dla tych urzàdzeƒ, dostarcza wody
pozbawionej wapnia (mi´kkiej) do zmywania
naczyƒ.
W odpowiedniej instytucji zapewniajàcej
zasilanie w wod´, znajdujàcej si´ na
terenie zamieszkania mo˝na dowiedzieç
si´, jaki jest poziom twardoÊci wody.
W zale˝noÊci od stopnia twardoÊci
miejscowej wody nale˝y wyregulowaç
zmi´kczacz w nast´pujàcy sposób:
WA˚NE
Procedur´
ustawiania
nale˝y
zawsze zaczynaç gdy zmywarka
jest wy∏àczona.
1. Wcisnàç i przytrzymaç przycisk
"WYBÓR PROGRAMU" i równoczeÊnie
w∏àczyç
zmywark´
przyciskiem
"W¸ÑCZ/WY¸ÑCZ" (rozlegnie si´
krótki sygna∏).
Ustawienie zmi´kczacza wody
Zmi´kczacz mo˝e skutecznie ulepszaç
wod´, której twardoÊç osiàga wartoÊç
90°fH (w skali francuskiej), 50° dH (w skali
niemieckiej), za poÊrednictwem oÊmiu
poziomów regulacji.
W poni˝szej tabeli podano wartoÊci regulacji dla kolejnych poziomów twardoÊci
wody z sieci wodociàgowej.
°dH
(stopnie
niemieckie)
Wykorzystanie
soli
regeneracyjnej
Regulacja
zmi´kczacza
0
1
2
3
*4
5
6
7
°fH
(stopnie
francuskie)
Poziom
TwardoÊç
wody
0-5
6-10
11-20
21-30
31-40
41-50
51-60
61-90
0-3
4-6
7-11
12-16
17-22
23-27
28-33
34-50
NIE
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
d0
d1
d2
d3
d4
d5
d6
d7
2. Przytrzymaç
przycisk
"WYBÓR
PROGRAMU" przez co najmniej 5
sekund a nast´pnie zwolniç ale dopiero
po us∏yszeniu sygna∏u akustycznego.
WyÊwietlacz poka˝e bie˝àce ustawienia
zmi´kczacza.
3. Wcisnàç ponownie ten sam przycisk w
celu ustawienia ˝àdanego poziomu:
ka˝de wciÊni´cie zwi´ksza ustawienie o
jeden. Po osiàgni´ciu "d7" ustawienie
powróci do "d0".
4. Wy∏àczyç zmywark´ za pomocà przycisku
"W¸ÑCZ/WY¸ÑCZ" dla zapami´tania
nowego ustawienia.
UWAGA!
JeÊli z jakiegoÊ powodu nie uda si´
zakoƒczyç procedury ustawiania,
nale˝y wy∏àczyç zmywark´ wciskajàc
przycisk "W¸ÑCZ/WY¸ÑCZ" i rozpoczàç
ustawianie od nowa.
WyÊwietlacz elektroniczny
Przycisk
"W¸ÑCZ/WY¸ÑCZ"
Przycisk "WYBÓR PROGRAMU"
10
NAPE¸NIANIE SOLÑ
WA˚NE
Przy
pierwszym
uruchomieniu
zmywarki nale˝y nape∏niç zbiornik
solà, a nast´pnie koniecznie dolaç do
pe∏na wody do zbiornika na sól.
■ Na dnie maszyny umieszczony jest
zbiornik na sól s∏u˝àcà do regeneracji
zmi´kczacza.
■ Nale˝y u˝ywaç wy∏àcznie soli przeznaczonej
do zmywarek.
Inne rodzaje soli, zawierajàce istotne
iloÊci substancji nierozpuszczalnych,
wraz z up∏ywem czasu mog∏yby uczyniç
nieefektywnym
dzia∏anie
uk∏adu
zmi´kczania.
■ Aby nape∏niç pojemnik solà nale˝y
odkr´ciç korek pojemnika znajdujàcy
si´ na dnie pojemnika.
■ Podczas operacji nape∏niania mo˝e
wydostaç si´ na zewnàtrz niewielka iloÊç
wody, mimo to nale˝y kontynuowaç
nasypywanie soli mieszajàc ∏y˝eczkà a˝
do ca∏kowitego wype∏nienia pojemnika.
Po zakoƒczeniu tej operacji oczyÊciç
siatk´ zbierajàc resztki soli i zakr´ciç
korek.
Wskaênik nape∏nienia soli
Niniejszy model wyposa˝ony jest w
umieszczony na pulpicie sterowniczym
wskaênik elektroniczny, który zapala si´ w
chwili, gdy pojawia si´ koniecznoÊç
nape∏nienia zbiornika soli.
■ Po nape∏nieniu solà zaleca sie wykonanie
pe∏nego cyklu zmywania lub cyklu
ZIMNE P¸UKANIE. Pojemnik na sól ma
pojemnoÊç od 1,5 do 1,8 kg soli: aby do
maksimum wykorzystaç urzàdzenie nale˝y
okresowo wype∏niaç pojemnik zgodnie
z zasadami regulacji zmi´kczacza
zmywarki.
WA˚NE
Naczynia pokryte bia∏ymi plamami
stanowià istotnà informacj´ o braku
soli.
11
REGULACJA KOSZYKA
GÓRNEGO
1
Gdy najcz´Êciej u˝ywamy talerzy o Êrednicy
od 29 do 32,5 cm nale˝y wk∏adaç je do
koszyka dolnego po ustawieniu koszyka
górnego w jednej z dwóch pozycji – tej
wy˝szej, post´pujàc w sposób nast´pujàcy:
1. Wyciàgnij górny kosz;
2. Nast´pnie uchwyç kosz z obu stron i
lekko unieÊ go ku górze (Rys. 1).
2
Operacja ta pozwala za∏adowaç do koszyka
górnego naczynia o Êrednicy przekraczajàcej
14 cm lecz nie pozwala w górnym po∏o˝eniu
wykorzystywaç ruchomych podpórek.
WYREGULUJ
POZYCJI:
KOSZ
W
a
b
a
b
DOLNEJ
1. Uchwyç kosz z obu stron i lekko unieÊ
go ku górze (Rys. 2a);
3
2. Nast´pnie zwolnij powoli uchwyt
pozostawiajàc kosz we w∏aÊciwej
pozycji (Rys. 2b).
UWAGA: NIGDY NIE NALE˚Y PODNOSIå
LUB OPUSZCZAå KOSZA CHWYTAJÑC
GO WY¸ÑCZNIE Z JEDNEJ STRONY
(Rys. 3).
UWAGA:
Zaleca si´ wyregulowaç kosz przed
za∏adowaniem naczyƒ.
12
Standardowy za∏adunek
pokazany na rys. 1 i 2.
WYPE¸NIANIE ZMYWARKI
NACZYNIAMI
dzienny
jest
Koszyk górny (rys. 1)
Wykorzystanie koszyka górnego
1
■ Kosz górny wyposa˝ony jest w ruchome
nak∏adki zamocowane na bokach kosza.
Nak∏adki mo˝na podnieÊç lub opuÊciç.
■ W pozycji opuszczonej (A-A1) nak∏adki
s∏u˝à do ustawienia fili˝anek, d∏ugich
sztuçców i ∏y˝ek wazowych. Na koƒcach
nak∏adek mo˝na zawiesiç kubki w
kszta∏cie kilelicha.
A
A1
Koszyk górny (rys. 2)
2
■ W pozycji podniesionej (B-B1) nak∏adka
umo˝liwia ustawienie talerzy p∏askich i
g∏´bokich (maksymalna Êrednica 19
cm). Talerze nale˝y ustawiaç pionowo
cz´Êcià wkl´s∏à skierowanà do przodu
zmywarki, pomi´dzy talerzami musi byç
odst´p umo˝liwiajàcy przep∏yw wody.
B
B1
Wykorzystanie koszyka dolnego
■ Zalecamy ustawienie wi´kszych talerzy
lekko pochylonych do przodu zmywarki
co u∏atwi wsuni´cie kosza do komory
zmywarki.
■ Dolny kosz s∏u˝y do ustawienia
garnków, patelni, waz, misek, pokrywek,
du˝ych talerzy p∏askich i g∏´bokich.
■ Sztuçce
nale˝y
umieszczaç
w
odpowiednim pojemniku r´kojeÊcià
skierowanà ku do∏owi (rys. 6) i w taki
sposób aby nie zak∏óca∏y one ruchu
obrotowego ramion zmywarki.
■ Górny kosz zosta∏ zaprojektowany z
myÊlà o maksymalnej elestycznoÊci w
celu uzyskania optymalnych mo˝liwoÊci
za∏adunku kubków, fili˝anek, talerzyków
i innych ma∏ych naczyƒ.
13
■ Dolny kosz jest wyposa˝ony w specjalny
grzebieƒ podtrzymujàcy talerze (rys. 3 i 4)
u∏atwiajàcy uzyskanie stabilnego i
optymalnego za∏adunku naczyƒ, tak˝e
wtedy , gdy rozmiary lub kszta∏t naczyƒ
odbiegajà od standardowych.
5
- POZYCJA “A”: dla za∏adunku naczyƒ
standardowych lub dla za∏adunku tylko
garnków, du˝ych misek , salaterek itp....
A
- POZYCJA “B”: dla za∏adunku talerzy
o
nietypowych
kszta∏tach
ale
standardowych wymiarach (bardzo
gl´bokie, kwadratowe itp...).
Standardowy za∏adunek
pokazany na rys. 6.
- POZYCJA “C”: dla za∏adunku talerzy
p∏askich wi´kszych ni˝ normalnie lub o
kszta∏tach nieregularnych (kwadratowych,
wielokàtnych, owalnych, tale˝y do pizzy
itp...).
3
B
dzienny
jest
Koszyk dolny (rys. 6)
6
B
A
4
C
A
Racjonalne i poprawne u∏o˝enie naczyƒ
jest podstawowym warunkiem uzyskania
nienagannych wyników zmywania.
WA˚NE
Dolny kosz wyposa˝ony jest w
ogranicznik który zapewnia bezpieczne
wysuwanie kosza nawet z pe∏nym
za∏adunkiem. W celu za∏adowania
soli, wyczyszczenia filtra i oczyszczenia
zmywarki konieczne jest ca∏kowite
wyj´cie kosza.
■ Mniejsze talerze, np. deserowe, mogà
byç tak˝e ustawione w dolnym koszu po
uprzednim
ustawieniu
ruchomych
wsporników w pozycji do zewnàtrz: "B"
na rys. 5.
Dla talerzy Êrednich i wi´kszych
wsporniki nale˝y ustawiç w pozycji do
wewnàtrz "A".
Koszyk na nakrycia
UWAGA!
Je˝eli ma∏e talerzyki zostanà w∏o˝one
bez stosownego ustawienia podórek
dola rampa zablokuje si´ z talerzykami.
Górna cz´Êç koszyka na sztuçce (nakrycia)
jest zdejmowalna dzi´ki czemu jest
mo˝liwoÊç ró˝nych za∏adunków.
14
Przyk∏adowy
za∏adunek
pokazano na rys. 7.
Trzeci kosz - u˝ytkowanie
■ Trzeci kosz przeznaczony jest do
umieszczenia
w
nim
wszelkich
przedmiotów niepor´cznych, naczyƒ
ma∏ych lub d∏ugich i p∏askich.
Umieszczenie ich w trzecim koszu u∏atwi
nam w znacznym stopniu optymalne
wykorzystanie pozosta∏ych koszy np.
poprzez lepsze rozmieszczenie talerzy i
garnków w koszu dolnym.
“dzienny”
Trzeci kosz (rys. 7)
7
■ W trzecim koszu mo˝na umieÊciç: ma∏e
fili˝aniki i talerzyki, miseczki deserowe,
niskie pojemniki oraz wszelkie du˝e
sztuçce u˝ywane do gotowania, d∏ugie
no˝e i ∏y˝ki, tarki i p∏askie akcesoria
urzàdzeƒ agd (np. no˝yki miksera).
UWAGA!
Trzeci kosz NIE JEST przeznaczony
do luênego u∏o˝enia zwyk∏ych
sztuçców które, ze wzgl´du na
budow´ trzeciego kosza, mog∏yby
spadaç do koszy po∏o˝onych poni˝ej.
INFORMACJE DLA BADA¡ W
LABORATORIUM
Informacje niezb´dne dla przeprowadzenia
badaƒ porównawczych oraz pomiarów
ha∏asu (wed∏ug Norm EN) dost´pne sà pod
adresem:
■ Zalecamy u∏o˝enie naczyƒ cz´Êcià
wkl´s∏à skierowanà ku do∏owi, zapewni
to lepsze wyniki zmywania.
testinfo-dishwasher@candy.it
■ Trzeci
kosz
mo˝na
w
prosty
sposób wyjàç z komory zmywarki
zdejmujàc ograniczenia zabezpieczajàce
zamocowane na koƒcach prowadnic.
W zapytaniu prosz´ podaç model oraz
numer seryjny urzàdzenia (patrz tabliczka
znamionowa).
■ Trzeci kosz zosta∏ zaprojektowany
pod
kàtem
maksymalnej
jego
wszechstronnoÊci.
Jego podzia∏ na trzy nachylone sekcje i
brak sta∏ych rusztów umo˝liwia ró˝ne
warianty za∏adunku: same fili˝aniki i
talerzyki, same du˝e sztuçce (∏y˝ki
wazowe, du˝e widelce) lub za∏adunki
mieszane.
15
UMIESZCZANIE DETERGENTU
Detergent
WA˚NE
Niezb´dne jest stosowanie Êrodka
myjàcego w proszku, p∏ynnego lub w
pastylkach - przeznaczonego specjalnie
do zmywarek do naczyƒ.
B
Po w∏o˝eniu detergentu do pojemnika
zamknàç pokryw´ najpierw przesuwajàc jà
a potem przyciskajàc lekko a˝ do us∏yszenia
dêwi´ku zamkni´cia.
CALGONIT" zapewnia doskona∏e rezultaty
zmywania i jest ∏atwo dost´pny.
Ârodki nie dostosowane do zmywarek (na
przyk∏ad przeznaczone do zmywania
r´cznego) nie zawierajà odpowiednich
sk∏adników do mycia maszynowego i nie
pozwalajà na poprawne funkcjonowanie
zmywarki.
¸adowanie detergentu
Pojemnik na Êrodek myjàcy znajduje
si´ po wewn´trznej stronie drzwiczek
(Rys. A “2”). JeÊli pokrywka pojemnika jest
zamkni´ta, wystarczy nacisnàç przycisk
(A): po zakoƒczeniu ka˝dego programu
zmywania pokrywka jest zawsze otwarta,
gotowa do nast´pnego wykorzystania.
Poniewa˝ nie wszystkie Êrodki myjàce sà
jednakowe, nale˝y równie˝ zapoznaç si´ z
instrukcjà podanà na opakowaniu.
Przypominamy, ˝e niewystarczajàce iloÊci
Êrodka myjàcego mogà niedostatecznie
usunàç brud, podczas gdy nadmierna dawka
Êrodka myjàcego nie tylko nie poprawia
wyników zmywania, lecz ponadto jest
zb´dnym marnotrawstwem.
UWAGA!
W dolnym pojemniku nie nale˝y
umieszczaç naczyƒ w pozycji, która
mo˝e przeszkadzaç w otwarciu pokrywki
pojemnika na detergent i swobodnemu
wydostawaniu sie detergentu.
WA˚NE
Odpowiednie dawkowanie Êrodka
do zmywania stanowi wk∏ad w
ochron´ Ârodowiska.
Dawki Êrodka myjàcego sà ró˝ne w
zale˝noÊci od stopnia zabrudzenia i rodzaju
naczyƒ. Zaleca si´ umieÊciç w pojemniku
(B) od 20 do 30 g Êrodka myjàcego.
A
16
dla których stosowanie soli lub nab∏yszczacza
mo˝e byç zb´dne, nale˝y rygorystycznie
przestrzegaç nast´pujàcych zaleceƒ:
TYPY DETERGENTÓW
Detergenty w pastylkach
■ przeczytaç uwa˝nie i stosowaç si´
dok∏adnie do instrukcji i zaleceƒ podanych
na opakowaniu detergentu, którego
mamy u˝yç;
Detergenty w pastylkach, pochodzàce od
ró˝nych producentów rozpuszczajà si´ z
ró˝nà pr´dkoÊcià, zatem u˝yte w
programach szybkiego zmywania mogà
nie byç skuteczne, gdy˝ mogà si´ nie
ca∏kowicie rozpuÊciç.
Je˝eli u˝ywa si´ detergentów w pastylkach,
zalecane jest u˝ywanie d∏ugich programów
zmywania, aby taki detergent móg∏
zadzia∏aç prawid∏owo.
■ skutecznoÊç detergentów, które nie
wymagajà u˝ycia soli, zale˝y od stopnia
twardoÊci wody u u˝ytkownika. Nale˝y
sprawdziç czy stopieƒ twardoÊci wody
mieÊci si´ w przedziale wskazanym w
instrukcji stosowania detergentu.
Je˝eli u˝ycie tego typu dtergentu nie da
zadawalajàcych rezultatów zmywania
nale˝y zwróciç si´ do producenta
detergentu.
WA˚NE
W celu uzyskania dobrych efektów
zmywania
nale˝y
umieszczaç
pastylki detergentowe w pojemniku
na detergent do zmywania a NIE
bezpoÊrednio w komorze zmywania.
Nieprawid∏owe stosowanie tych detergentów
mo˝e prowadziç do:
■ tworzenia si´ osadu wapnia na naczyniach
i we wn´trzu zmywarki;
Detergenty- koncentraty
■ zmniejszenia skutecznoÊci zmywania i
suszenia.
Detergenty- koncentraty o zredukowanej
alkalicznoÊci i z naturalnymi enzymami
stosowane do programu zmywania w
temp. 50°C pozwalajà
zredukowaç
szkodliwoÊç tych Êrodków dla Êrodowiska
naturalnego, a tak˝e chronià naczynia i
samà zmywark´.
Programy zmywania w temp. 50°C zosta∏y
wymyÊlone po to, aby wykorzystaç
w∏aÊciwoÊci enzymów do rozpuszczania
brudu i aby uzyskaç przy temperaturze
50°C takie same rezulaty zmywania, jak
przy temperaturze 65°C.
WA˚NE
W wypadku reklamacji zwiàzanych
z niew∏aÊciwym stosowaniem tych
produktów
nie
b´dzie
mia∏a
zastosowania bezp∏atna gwarancja.
Przypominamy, ˝e przy stosowaniu
detergentów “Wszystko w jednym”
niepotrzebny jest sygnalizator braku
soli i nab∏yszczacza (dost´pny w
niektórych modelach).
Je˝eli wystàpi∏yby problemy ze zmywaniem
i suszeniem naczyƒ nale˝y zaczàç ponownie
u˝ywaç tradycyjnych Êrodków (sól,
nab∏yszczacz, detergent w proszku).
Detergenty ¸àczone
Detergenty , które zawierajà Êrodek
nab∏yszczajàcy nale˝y wk∏adaç do
pojemnika na detergenty do zmywania.
Pojemnik na nab∏yszczacz musi byc
opró˝niony ( je˝li tak nie jest nale˝y przed
zastosowaniem detergentu ∏àczonego
wyregulowaç do minimum dozownik
nab∏yszczacza).
W takim wypadku nale˝y:
■ nape∏nic ponownie pojemniki na sól i
nab∏yszczacz;
■ wykonaç normalny cykl zmywania z
pustà zmywarkà.
Detergenty ∏àczone “Wszystko
w jednym”
Nale˝y pami´taç ˝e po powrocie do
stosowania tradycyjnej soli do zmywarki,
dopiero po kilku cyklach zmywania system
odwapniania powróci do dzialania w
sposób optymalny.
Przy stosowaniu detergentów ∏àczonych
“Wszystko w jednym” (3 w 1, 4 w 1, 5 w 1, itd.)
17
UMIESZCZANIE ÂRODKA
NAB¸YSZCZAJÑCEGO
Nab∏yszczacz
Ârodek nab∏yszczajacy, który dodawany jest
automatycznie podczas ostaniego p∏ukania
przyspiesza suszenie naczyƒ i zapobiega
tworzeniu sie plam i matowych osadów.
¸adowanie Êrodka
nab∏yszczajàcego
C
Po lewej stronie pojemnika na detergent
znajduje
si´
zbiornik
na
Êrodek
nab∏yszczajacy (Rys. A”3”).
Aby go otworzyç nale˝y nacisnàç go, i
jednoczeÊnie obróciç ku górze uchwyt
otwierania.
Nale˝y u˝ywaç tylko Êrodków przeznaczonych
do zmywarek automatycznych.
Mo˝na kontrolowaç poziom wyb∏yszczacza
przez “okienko” (C) na pojemniku.
PE¸NY
Odblask ciemny
PUSTY
Odblask jasny
Regulacja dozowania Êrodka do
p∏ukania w zakresie od 1 do 6
Regulator nab∏yszczacza (D) zajduje si´
pod pokrywà i mo˝na obracaç go za
pomocà monety.
Zalecana pozycja to 4.
ObecnoÊç wapnia w wodzie objawia si´
przez obecnoÊç kamienia kot∏owego lub
przez
s∏abszy stopieƒ wysuszenia.
Z tego powodu wa˝na jest regulacja
zu˝ycia produktu p∏ukania majàca na celu
uzyskanie optymalnych parametrów.
W przypadku, gdy po zakoƒczeniu
zmywania na naczyniach widoczne sà
smugi, nale˝y zmniejszyç nastaw´
regulacji o jednà pozycj´.
W przypadku gdy na naczyniach widoczne
sà bia∏e plamy lub aureole, nale˝y o jednà
pozycj´ zwi´kszyç nastaw´ regulacji.
D
18
CZYSZCZENIE FILTRÓW
Na uk∏ad filtrujàcy (Rys.A “4”) sk∏adajà si´:
Ma∏y pojemnik centralny zatrzymujàcy
wi´ksze czàstki;
1
P∏ytka filtrujàca wod´ do zmywania w
sposób ciàg∏y;
Mikrofiltr umieszczony pod p∏ytkà,
przechwytujàcy nawet najdrobniejsze
czàstki brudu, zapewniajàc w ten sposób
doskona∏e wyp∏ukanie.
■ Aby uzyskiwaç niezmiennie nienaganne
wyniki zmywania przed ka˝dym zmywaniem
nale˝y koniecznie kontrolowaç i czyÊciç
filtry.
■ Aby wyjàç zespó∏ filtrujàcy wystarczy
jedynie uchwyciç za ràczk´ i obróciç jà
w kierunku przeciwnym do kierunku
ruchu wskazówek zegara (Rys. 1).
2
■ Pojemnik centralny mo˝na wyjàç, co
u∏atwi operacje czyszczenia (Rys. 2).
■ Nale˝y wyjàç p∏ytk´ filtru (Rys. 3) i
umyç wszystko w strumieniu bie˝àcej
wody, pos∏ugujàc si´ ewentualnie
szczoteczkà.
■ Dla
modelu
wyposa˝onego
w
samooczyszczajàcy si´ mikrofiltr
konserwacja ogranicza si´ do sprawdzenia
zespo∏u filtrujàcego, które mo˝na
wykonywaç co 15 dni.
Zaleca si´ mimo wszystko po ka˝dym
zmywaniu sprawdzaç, czy pojemnik
centralny i p∏ytka nie sà zatkane.
3
UWAGA!
Po oczyszczeniu filtrów nale˝y
sprawdziç, czy sà one poprawnie
po∏àczone ze sobà i czy p∏ytka jest
idealnie umieszczona na dnie
zmywarki. Nale˝y dok∏adnie wkr´ciç
filtr w p∏ytk´, obracajàc nim w
kierunku zgodnym z kierunkiem
ruchu wskazówek zegara poniewa˝
niedok∏adne po∏àczenie zespo∏u
filtrujàcego mo˝e ujemnie wp∏ynàç
na prac´ zmywarki.
WA˚NE
Nie wolno u˝ywaç zmywarki bez
filtrów.
19
RADY PRAKTYCZNE
Jak oszcz´dzaç
■ JeÊli wykonujemy zmywanie pe∏nego
za∏adunku nale˝y umieÊciç naczynia
zaraz po skoƒczonym posi∏ku wk∏adajàc
je etapami i ewentualnie w∏àczajàc
program ZIMNE P¸UKANIE aby
zmi´kczyç zabrudzenia i usunàç wi´ksze
resztki miedzy jednym a drugim
za∏adunkiem w oczekiwaniu na pe∏ny cykl
zmywania.
Jak post´powaç, by uzyskaç
mo˝liwie najlepsze rezultaty
zmywania
■ Przed u∏o˝eniem naczyƒ w maszynie
nale˝y wyjàç resztki jedzenia (koÊci,
oÊci, resztki mi´sa i warzyw, skórki
z owoców, wyka∏aczki, niedopa∏ki
papierosów, itd...). by nie dopuÊciç do
zatkania filtrów, przewodu odp∏ywowego i
dysz ramienia spryskujàcego, co powoduje
zmniejszenie sprawnoÊci zmywania.
■ W przypadku niezbyt silnego zabrudzenia
naczyƒ lub ma∏ego stopnia wype∏nienia
koszyków nale˝y wybraç program
OSZCZ¢DNY, post´pujàc zgodnie
ze wskazówkami zawartymi w liÊcie
programów.
■ Nie jest konieczne p∏ukanie naczyƒ
przed umieszczeniem ich w zmywarce.
Czego nie wolno zmywaç
■ JeÊli garnki i patelnie sà szczególnie
zabrudzone resztkami przypalonych
potraw, radzimy je zamoczyç przed
zmywaniem.
■ Nale˝y pami´taç, ˝e nie wszystkie
naczynia przystosowane sà do
zmywania w zmywarce, odradzamy
wstawianie cz´Êci wykonanych z
materia∏ów termoplastycznych, pokrywek
z ràczkà drewnianà lub z tworzywa,
garnków z d rewnianymi ràczkami,
naczyƒ aluminiowych, z kryszta∏u lub ze
szk∏a o∏owiowego, o ile nie jest to
oddzielnie wskazane.
■ Uk∏adaç naczynia otworami ku do∏owi.
■ W miar´ mo˝liwoÊci nie dopuszczaç do
wzajemnego dotykania si´ ró˝nych sztuk
naczyƒ; poprawne ich rozmieszczenie
zapewni najlepsze wyniki zmywania.
■ Niektóre motywy dekoracyjne majà
tendencj´ do blakni´cia, dlatego
zalecamy zmyç kilkakrotnie jednà
sztuk´ w zmywarce i dopiero po
upewnieniu si´, ˝e nie nast´puje
odbarwienie zmywaç ca∏y komplet.
■ Po u∏o˝eniu naczyƒ, sprawdziç, czy rami´
spryskujàce obraca si´ bez przeszkód.
■ Garnki i inne urzàdzenia kuchenne
na których pozostajà przypalone lub
przylegaj àce mocno resztki jedzenia
nale˝y zamoczyç w wodzie z dodatkiem
Êrodka myjàcego do zmywarek.
■ Ponadto zalecamy aby nie zmywaç
zastawy srebrnej razem z zastawà ze
stali oksydowanej aby nie nastàpi∏a
pomi´dzy nimi reakcja chemiczna.
■ Aby najlepiej umyç zastaw´ srebrnà
nale˝y:
WA˚NE
Gdy kupujemy nowe naczynia nale˝y
zawsze upewniç si´, czy mo˝na je
zmywaç w zmywarkach.
a) op∏ukaç jà natychmiast po posi∏ku,
szczególnie jeÊli u˝ywano jej z
majonezem, jajkami, rybà, itd...;
b) nie rozpryskiwaç na niej Êrodków
myjàcych;
Zalecenia na zakoƒczenie
programu
c) nie pozostawiaç jej w stycznoÊci z
innymi metalami.
■ Aby uniknàç ewentualnych Êladów
kropli spadajàcych z koszyka górnego,
nale˝y tu˝ po zmywaniu wyjmowaç w
pierwszej kolejnoÊci koszyk dolny.
20
■ JeÊli pozostawimy na jakiÊ czas naczynia
w zmywarce nale˝y lekko uchyliç
drzwiczki aby u∏atwiç krà˝enie powietrza i
poprawiç warunki wysychania.
■ W celu usuni´cia plam, zaleca si´ zastosowaç
Êrodek cierny o bardzo drobnej ziarnistoÊci.
Nie nale˝y stosowaç substancji zawierajàcych
chlor ani druciaków.
CZYSZCZENIE NA ZEWNÑTRZ
I KONSERWACJA ZMYWARKI
■ Do mycia zewn´trzej strony zmywarki
nale˝y
u˝ywaç
tylko
szmatki
zmoczonej ciep∏à wodà, bez Êrodków
odt∏uszczajàcych i szorstkich.
■ Zmywarka nie wymaga ˝adnej specjalnej
konserwacji, gdy˝ zbiornik myjàcy jest
samooczyszczajàcy si´.
■ Nale˝y okresowo, za pomocà wilgotnej
gàbki, czyÊciç uszczelk´ gumowà
w drzwiczkach aby wyeliminowaç
ewentualne Êlady odpadków lub Êrodka
do p∏ukania.
■ Aby w pe∏ni zagwarantowaç usuwanie
drobnych osadów wapienia lub brudu
zaleca si´ dokonywaç okresowo pe∏nego
zmywania poprzez wlewanie na dno
pojemnika szklanki octu i ustawienie
programatora na zmywanie delikatne.
■ JeÊli mimo normalnego czyszczenia
p∏ytki i filtru zauwa˝amy, ˝e naczynia lub
garnki nie sà wystarczajàco dobrze
zmyte lub wyp∏ukane, nale˝y sprawdziç
czy otwory w obrotowych ramionach
spryskujàcych (Rys. A “5”) nie sà zatkane.
1
2
JeÊli wymagajà one czyszczenia nale˝y
dokonaç tego w sposób nast´pujàcy:
1. Aby zdjàç rami´ górne nale˝y obróciç
ramieniem myjàcym a˝ wpust ustawi
si´ w pozycji ukazanej przez strza∏k´
(Rys. 1b). Nale˝y popchnàç je ku górze i
utrzymujàc nacisk odkr´ciç obracajàc
nim w kierunku zgodnym z kierunkiem
ruchu wskazówek zegara (Rys. 1) (aby je
za∏o˝yç nale˝y powtórzyç te operacj´
lecz obróciç w kierunku przeciwnym),
podczas gdy rami´ dolne mo˝na zdjàç
pociàgajàc je po prostu ku górze (Rys. 2);
2. Umyç ramiona obrotowe pod strumieniem
wody usuwajàc odpadki zatykajàce
dysze;
3. Na zakoƒczenie operacji umieÊciç
ramiona obrotowe ponownie w tej samej
pozycji, pami´tajàc aby w przypadku
ramienia górnego wpust znalaz∏ si´ we
w∏aÊciwej pozycji, dokr´cajàc go do
oporu.
■ Wanna zmywarki jak te˝ wewn´trzna
strona drzwiczek wykonane sà ze stali
nierdzewnej. JeÊli mimo to zauwa˝ymy
plamy tlenków, to pochodzà one jedynie
z nadmiernego wyst´powania w wodzie
soli ˝elaza.
1b
PO U˚YCIU
21
Po ka˝dym zmywaniu nale˝y zamknàç
kurek doprowadzajàcy wod´ aby odciàç
zmywark´ od instalacji wodnej i przycisnàç
przycisk Start/Stop, co zapewni odci´cie jej
od zasilania elektrycznego.
JeÊli zmywarka ma pozostawaç przez
d∏u˝szy czas bezczynna, konieczne jest
wykonanie nast´pujàcych czynnoÊci:
1. Wykonaç program zmywania bez
∏adowania naczyƒ, lecz ze Êrodkiem
myjàcym, co pozwoli odt∏uÊciç maszyn´.
2. Wyjàç wtyczk´ z gniazdka sieciowego.
3. Zamknàç kurek wejÊciowy wody.
4. Wype∏niç
odpowiedni
pojemnik
Êrodkiem do p∏ukania.
5. Pozostawiç drzwiczki uchylone.
6. Pozostawiç czyste wn´trze zmywarki.
7. JeÊli maszyna pozostawiona jest w
pomieszczeniu, w którym temperatura
jest ni˝sza ni˝ 0°C, woda pozosta∏a w
przewodach mo˝e zamarznàç. Dlatego
te˝ nale˝y doprowadziç temperatur´
otoczenia do wartoÊci wy˝szej od 0°C i
poczekaç oko∏o 24 godzin na ponowne
uruchomienie maszyny.
OPIS PANELU STERUJÑCEGO
A
Przycisk "W¸ÑCZ/WY¸ÑCZ"
H
WyÊwietlacz elektroniczny
B
Przycisk "WYBÓR PROGRAMU"
I
Kontrolka "BRAK SOLI"
C
Przycisk "OPÓèNIONY START"
L
D
Kontrolka "BRAK ÂRODKA
WYB¸YSZCZAJÑCEGO"
Przycisk "START"/"RESET"
E
M
Kontrolki "WYBÓR OPCJI"
Przycisk opcji "SUPER ECO"
F
N
Kontrolki "U WASH"
Przycisk opcji "ALL IN 1"
G
O
Opis programów
Przycisk "U WASH"
•
•
WYMIARY
SzerokoÊç x WysokoÊç x G∏´bokoÊç (cm)
WysokoÊç przy otwartych drzwiczkach (cm)
Z blatem
Bez blatu
60 x 85 x 60
120
59,8 x 82 x 57,3
117
DANE TECHNICZNE
15
dla 9 osób
Minimum 0,08 - Maksimum 0,8
IloÊç nakryç (EN 50242)
PojemnoÊç wraz z garnkami i talerzami
Dopuszczalne ciÊnienie instalacji wodnej (MPa)
Moc bezpieczników / Maksymalna pobierana moc / Napi´cie
Patrz tabliczka znamionowa
ZU˚YCIE (programy podstawowe)*
Program
Energia (kWh)
Woda (L)
2,03
20
INTENSYWNY
1,43
14
UNIWERSALNY
0,94
10
ECO
0,59
9
ULTRA RAPID 24'
Zu˝ycie energii w trybie wy∏àczenia i trybie czuwania: 0,30 W / 0,45 W
* WartoÊci zmierzone w laboratorium zgodnie z Europejskà Normà EN 50242 (podczas codziennego
u˝ytkowania mogà wystàpiç ró˝nice).
22
■ Po zamkni´ciu drzwiczek i po sygnale
dêwi´kowym program uruchomi si´
automatycznie. WyÊwietlacz poka˝e
czas pozosta∏y do zakoƒczenia cyklu.
WYBÓR PROGRAMÓW I
FUNKCJE SZCZEGÓLNE
•
Przycisk "U WASH"
W CZASIE jednej minuty od uruchomienia
programu mo˝liwa jest zmiana cyklu
zmywania za pomocà przycisku
"WYBÓR PROGRAMU" (mo˝liwa jest te˝
zmiana wyboru przycisku "U • WASH").
Przycisk ten pozwala na zmian´ intensywnoÊci
zmywania w zale˝noÊci od stopnia zabrudzenia
naczyƒ, zmiana obejmuje czas trwania
cyklu oraz jego temperatur´. Wcisnàç
przycisk dla zwi´kszenia intensywnoÊci
(kontrolka
) lub jej zmniejszenia ze
znacznym skróceniem czasu trwania cyklu
(kontrolka
).
Po∏àcznie przycisku z 4 programami
podstawowymi daje nam dodatkowych
8 programów zmywania (czyli w sumie
12 programów).
Programy “IMPULSY”
Programy “IMPULSY” wykorzystujà technik´
zmywania na impulsy, która zmniejsza
˝u˝ycie wody i energii, ha∏as a przy tym
zwi´ksza skutecznoÊç zmywania.
WA˚NE
Dzia∏anie
przerywane
pompy
zmywania NIE jest sygna∏em z∏ego
funkcjonowania, ale jest cechà
charakterystycznà zmywania na
impulsy Êwiadczàçà o prawid∏owym
dzia∏aniu zmywarki.
WA˚NE
Przy w∏àczeniu zmywarki zostaje
wyÊwietlone
ostatnie
wybrane
ustawienie.
Przerwanie programu
Odradzamy otwieranie drzwiczek podczas
trwajàcego programu, szczególnie w fazie
Êrodkowej zmywania oraz w trakcie
ostatniego p∏ukania na goràco. Jednak˝e,
gdy podczas pracy zmywarki drzwiczki
zostanà otwarte (w celu na przyk∏ad
dodania naczyƒ do zmywania), program
zmywania automatycznie wy∏àczy si´ (a na
wyÊwietlaczu b´dzie migotaç czas
pozosta∏y do zakoƒczenia cyklu).
Po ponownym zamkni´ciu drzwiczek, bez
wciskania ˝adnego przycisku, urzàdzenie
wznowi prac´ w tym punkcie cyklu, w
którym zosta∏o zatrzymane.
Ustawianie programów
■ Otworzyç drzwiczki zmywarki i w∏o˝yç do
niej naczynia przeznaczone do mycia.
■ Wcisnàç przycisk "W¸ÑCZ/WY¸ÑCZ" .
Na wyÊwietlaczu pojawià si´ dwa
myÊlniki.
■ Wybraç program wciskajàc
"WYBÓR PROGRAMU".
przycisk
WA˚NE
Mo˝liwe jest przerwanie programu w
trakcie jego wykonywania równie˝ bez
otwierania drzwiczek, przez wciÊni´cie
przycisku "W¸ÑCZ/WY¸ÑCZ".
W takim przypadku wznowienie
pracy w miejscu, w którym zosta∏a
ona zatrzymana wymaga jedynie
ponownego wciÊni´cia przycisku
"W¸ÑCZ/WY¸ÑCZ".
■ Ewentualnie u˝yç przycisku "U • WASH".
■ Je˝eli chcemy wybraç opcj´ nale˝y
wcisnàç odpowiedni przycisk (zapali si´
kontrolka).
Opcje mogà byç w∏àczone lub
wy∏àczone W CZASIE jednej minuty
od rozpocz´cia programu.
■ Wcisnàç przycisk "START".
WyÊwietlacz pokazuje czas trwania programu
pokazujàc kolejno godziny i minuty [Np: 1 h
(1 godz.) / 25 (25 minut).
UWAGA!
JeÊli otworzymy drzwiczki gdy
zmywarka jest w trakcie suszenia,
w∏àczy si´ sygna∏ akustyczny
ostrzegajàcy, ˝e cykl si´ jeszcze nie
zakoƒczy∏.
23
Przyciski opcji
Zmiana programu w trakcie
pracy zmywarki
Przycisk "SUPER ECO"
Aby zmieniç lub anulowaç wykonywany
aktualnie program, nale˝y post´powaç w
nast´pujàcy sposób:
Przycisk pozwala na zaoszcz´dzenie Êrednio
25% czasu i energii (w zale˝noÊci od
wybranego programu) poprzez zredukowanie
podgrzewania wody oraz czasu suszenia w
koƒcowej fazie zmywania. U˝ycie tego
przycisku zalecane jest przy zmywaniu
wieczornym, kiedy ponowne u˝ycie naczyƒ
bezpoÊrednio po zmywaniu nie b´dzie
konieczne.
Po
zakoƒczeniu
cyklu
zalecamy uchylenie drzwi zmywarki dla
umo˝liwienia naturalnego obiegu powietrza
w komorze zmywania.
■ Trzymaç wciÊni´ty przez co najmniej
5 sekund przycisk "RESET". Na
wyÊwietlaczu pojawi si´ "00" i rozlegnie
si´ kilka sygna∏ów akustycznych.
■ Bie˝àcy program zostanie skasowany.
Na wyÊwietlaczu pojawià si´ dwa myÊlniki.
■ W tym momencie mo˝liwe b´dzie
nastawienie nowego programu.
UWAGA!
Przed
uruchomieniem
nowego
programu nale˝y upewniç si´, czy
Êrodek do zmywania nie zosta∏ ju˝
pobrany. JeÊli w pojemniku brakuje
Êrodka do zmywania, nale˝y go
uzupe∏niç.
Przycisk "ALL IN 1"
Ta opcja umo˝liwia zastosowanie
detergentów ∏àczonych “Wszystko w 1”
(3 w 1/ 4 w 1/ 5 w 1, itd.)
Po wciÊni´ciu tego przycisku program
wybrany zostaje zmodyfikowany dla
optymalnego wykorzystania detergentów
∏àczonych (ponadto sà wy∏àczone kontrolki
braku soli i nab∏yszczacza).
Wykonanie programu
W czasie trwania programu wyÊwietlacz
pokazuje zmieniajàcy si´ czas pozosta∏y
do zakoƒczenia cyklu.
W przypadku przerwania dop∏ywu energii
elektrycznej zmywarka przechowa w
pami´ci wykonywany program, który w
momencie przywrócenia dostawy energii
elektrycznej zostanie wznowiony w
punkcie, w którym by∏ przerwany.
UWAGA!
Po wyborze tego programu, opcja
pozostanie aktywna (odpowiednia
kontrolka bedzie zapalona) tak˝e w
nast´pnych programach zmywania.
Opcj´ b´dzie mo˝na skasowaç tylko
za pomocà ponownego wciÊni´cia
przycisku (wtedy zgaÊnie odpowiednia
kontrolka).
Zakoƒczenie programu
Koniec programu jest oznajmiany
sygna∏em dêwi´kowym (jeÊli nie jest
wy∏àczony),
trwajàcym
5
sek.,
powtarzanym 3 razy z przerwami 30
sekundowymi. ZgaÊnie wyÊwietlacz i
wszystkie kontrolki.
Wówczas mo˝liwe b´dzie wyj´cie umytych
naczyƒ i wy∏àczenie zmywarki poprzez
wciÊni´cie przycisku "W¸ÑCZ/WY¸ÑCZ"
lub te˝ ponowne za∏adowanie zmywarki w
celu dokonania nast´pnego zmywania z
wykonaniem opisanych wy˝ej kolejnych
czynnoÊci.
WA˚NE
Ta opcja jest zalecana w szczególnoÊci
dla programu ULTRA RAPID 24'
którego czas trwania zostanie
wyd∏u˝ony o oko∏o 15 minut co
umo˝liwi
skuteczne
dzia∏anie
detergentu zawartego w tabletkach.
24
Przycisk "OPÓèNIONY START"
Wy∏aczenie sygnalizacji
akustycznej KO¡CA PROGRAMU
Przycisk ten pozwala na zaprogramowanie
rozpocz´cia
czasu
zmywania
z
opóênieniem od 1 godz. do 23 godz.
Sygnalizacja akustyczna koƒca programu
mo˝e byç wy∏àczona w nast´pujàcy
sposób.
Aby ustawiç opóêniony start, nale˝y
post´powaç w nast´pujàcy sposób:
WA˚NE
Procedur´
ustawiania
nale˝y
zawsze zaczynaç gdy zmywarka
jest wy∏àczona.
■ Nacisnàç
przycisk
"OPÓèNIONY
START" (na wyÊwietlaczu poka˝e si´
napis "00").
■ Nacisnàç ponownie przycisk aby okreÊliç
czas rozpocz´cia zmywania (ka˝de
naciÊni´cia opóênia start o 1 godz. a˝ do
23 godz).
1. Wcisnàç i przytrzymaç przycisk
"WYBÓR PROGRAMU" i równoczeÊnie
w∏àczyç
zmywark´
przyciskiem
"W¸ÑCZ/WY¸ÑCZ" (rozlegnie si´
krótki sygna∏).
■ W celu uruchomienia odliczania wcisnàç
"START".
WyÊwietlacz poka˝e czas pozosta∏y do
uruchomienia programu.
2. Przytrzymaç
przycisk
"WYBÓR
PROGRAMU" przez co najmniej 15
sekund (w tym czasie rozlegnà si´ 2
sygna∏y akustyczne).
Po zakoƒczeniu liczenia program uruchomi
si´ automatycznie i na wyÊwietlaczu
poka˝e si´ czas trwania wybranego cyklu.
3. Zwolniç przycisk przy drugim sygnale
akustycznym (wyÊwietlacz poka˝e "b1"
che co oznacza ˝e sygnalizacja jest
w∏àczona).
Je˝eli chcemy anulowaç opóêniony start
nale˝y:
4. Wcisnàç ponownie ten sam przycisk
(pojawi si´ "b0" co oznacza ˝e sygnalizacja
jest wy∏àczona).
■ Przytrzymaç przez ponad 5 sekund
przycisk "RESET". Na wyÊwietlaczu
pojawi si´ "00" i rozlegnie si´ kilka
sygna∏ów akustycznych.
5. Wy∏àczyç zmywark´ za pomocà
przycisku "W¸ÑCZ/WY¸ÑCZ" dla
zapami´tania nowego ustawienia.
■ Opóêniony start i wybrany program
zostanà skasowane. Na wyÊwietlaczu
pojawià si´ dwa myÊlniki.
W celu w∏àczenia sygnalizacji koƒca
programu nale˝y powtórzyç t´ samà
procedur´.
■ Je˝eli
chcemy
teraz
uruchomiç
zmywark´ nale˝y na nowo ustawiç
˝àdany program i ewentualne opcje tak
jak to wyjaÊniono w paragrafie
"USTAWIANIE PROGRAMÓW".
25
4. Wcisnàç ponownie ten sam przycisk (na
wyÊwietlaczu pojawi si´ "A1" informujàcy o
w∏àczeniu funkcji zapami´tania).
5. Wy∏àczyç zmywark´ za pomocà
przycisku
"W¸ÑCZ/WY¸ÑCZ"
dla
zapami´tania nowego ustawienia.
Wy∏àczenie funkcji pami´tania odbywa si´
za pomocà tej samej procedury.
Zapami´tanie ostatnio
u˝ywanego programu
Funkcj´ pami´tania ostatnio u˝ywanego
programu mo˝na aktywowaç w nast´pujàcy
sposób:
WA˚NE
Procedur´
ustawiania
nale˝y
zawsze zaczynaç gdy zmywarka jest
wy∏àczona.
WA˚NE
Niniejsza zmywarka jest wyposa˝ona
w uk∏ad zabezpieczajacy przed
zalaniem, który w razie awarii usuwa
nadmiar wody ze zmywarki.
1. Wcisnàç i przytrzymaç przycisk "WYBÓR
PROGRAMU" i równoczeÊnie w∏àczyç
zmywark´
przyciskiem
"W¸ÑCZ/WY¸ÑCZ" (rozlegnie si´ krótki
sygna∏).
UWAGA!
Aby nie dopuÊciç do nieumyÊlnego
w∏àczenia uk∏adu zabezpieczajàcego
przed zalaniem nie zaleca si´
przesuwaç ani przechylaç zmywarki
podczas jej dzia∏ania.
W przypadku, w którym zachodzi
koniecznoÊç
przesuni´cia
lub
przechylenia
zmywarki
nale˝y
sprawdziç wczeÊniej, czy zmywanie
zakoƒczy∏o si´ i czy w zbiorniku
zmywarki nie pozosta∏a woda.
2. Przytrzymaç
przycisk
"WYBÓR
PROGRAMU" przez co najmniej 30
sekund (w tym czasie rozlegnà si´ 3
sygna∏y akustyczne).
3. Zwolniç przycisk kiedy rozlegnie si´
TRZECI
sygna∏
akustyczny
(na
wyÊwietlaczu pojawi si´ "A0" informujàcy o
wy∏àczeniu funkcji zapami´tania).
Zmywarka mo˝e sygnalizowaç, poprzez informacj´ na wyÊwietlaczu, ca∏y szereg
wadliwych dzia∏aƒ.
AUTOMATYCZNE SYGNALIZOWANIE ANOMALII W PRACY ZMYWARKI
ANOMALIA
PRZYCZYNA
Na wyÊwietlaczu pokazujà si´
symbole E2, rozlega si´ sygna∏
dêwi´kowy.
Brak wody (zamkni´ty kran dop∏ywu
wody).
Wy∏àczyç zmywark´, otworzyç
kran, ponownie wybraç program.
Na wyÊwietlaczu pokazujà si´
symbole E3, rozlega si´ sygna∏
dêwi´kowy.
Zmywarka nie odprowadza wody ze
zbiornika.
Sprawdê, czy nie jest zagi´ty wà˝
odp∏ywowy lub czy nie sà
zatkane syfon albo filtry.
JeÊli nie ma uszkodzenia nale˝y
wezwaç Serwis.
Na wyÊwietlaczu pokazujà si´
symbole E4, rozlega si´ sygna∏
dêwi´kowy.
Wyciek wody.
Sprawdê, czy nie jest zagi´ta wà˝
odp∏ywowy lub czy nie sà
zatkane syfon albo filtry.
JeÊli nie ma uszkodzenia nale˝y
wezwaç Serwis.
Na wyÊwietlaczu pokazujà si´
symbole E5, E6, E7, Ef lub
EL wraz z krótkim sygna∏em
dêwi´kowym
Uszkodzenie modu∏u
elektronicznego.
Zachodzi koniecznoÊç wezwania
technika serwisowego.
Na wyÊwietlaczu pokazujà si´
symbole E8 lub Ei wraz z
krótkim sygna∏em dêwi´kowym
Nie dzia∏a prawid∏owo grza∏ka
podgrzewajàca wod´ lub filtr jest
zatkany.
OczyÊciç p∏ytk´ filtra. JeÊli usterki
nie udaje si´ wyeliminowaç,
wezwac technika serwisowego.
26
ÂRODEK ZARADCZY
AQUASTOP - URZÑDZENIE BLOKUJÑCE DOP¸YW WODY
Przewód zasilajàcy jest wyposa˝ony w urzàdzenie blokujàce dop∏yw wody w
przypadku uszkodzenia w´˝a zasilajàcego w wod´.
CzynnoÊç ta jest sygnalizowana przez czerwonà pamk´ znajdujàcà si´ w
ma∏ym okienku
.
Nale˝y wtedy wymieniç przewód zasilajàcy zmywark´ w wod´.
JeÊli d∏ugoÊç przewodu nie pozwala na prawid∏owe do∏àczenie, sam przewód
nale˝y zamieniç na inny, o poprawnej d∏ugoÊci.
Urzàdzenie zapobiegajàce odkr´ceniu si´ (aby zdjàç podk∏adk´ nale˝y
wcisnàç guzik).
27
LISTA PROGRAMÓW
Zmywanie z myciem wst´pnym
Dla programów z myciem wst´pnym zalecane jest dodanie dodatkowj iloÊci detergentu
(max. 10 gramów) bezpoÊrednio do wn´trza zmywarki.
Programu
Opis
Higieniczny
75°C
Cylkl antybakteryjny, polecany do naczyƒ (nawet
bardzo zabrudzonych), butelek dla niemowlàt itp.
Intensywny
75°C
Przeznaczony
do
zmywania
zabrudzonych naczyƒ i garnków.
mocno
Szybki &
Wzmocniony
65°C
Do zmywania naczyƒ bardzo zabrudzonych.
Uniwersalny+
70°C
Do zmywania codziennego. Dwa p∏ukania
koƒcowe gwarantujà wysokà czystoÊç.
Uniwersalny
60°C
Przeznaczony do zmywania naczyƒ i garnków
codziennego u˝ytku, normalnie zabrudzonych.
Codzienny
55°C
Szybki
program
do
naczyƒ
normalnie
zabrudzonych, do cz´stego stosowania przy
normalnym za∏adunku.
Ultra Silent
55°C
Program maksymalnie cichy. Idealny do zmywania
nocnego i korzystania z taƒszych taryf
energetycznych.
Eco
45°C
Program do naczyƒ normalnie zabrudzonych
(najbardziej efektywny pod wzgl´dem ∏àcznego
zu˝ycia energii i wody dla tego rodzaju naczyƒ).
Program znormalizowany EN 50242.
Program przystosowany do zmywania naczyƒ
delikatnych, zdobionych i z kryszta∏u. Wskazany
do zmywania naczyƒ w niewielkim stopniu
zabrudzonych, za wyjàtkiem garnków.
Delikatny
45°C
Ultra Rapid 60'
65°C
Przeznaczony do codziennego zmywania naczyƒ
i garnków zaraz po u˝yciu normalnie zabrudzonych
(Max. 8 kompletów).
Ultra Rapid 24'
50°C
Bardzo szybkie zmywanie wykonywane tu˝ po
zakoƒczeniu posi∏ku po podgrzaniu wody wskazane
do zmywania naczyƒ dla 6 osób najwy˝ej.
Mycie wstepne
Wst´pne, krótkie zmywanie wykonywane rano
lub w po∏udnie, kiedy chcemy przenieÊç g∏ówne
zmywanie na okres po kolacji.
= Programy “IMPULSY”
28
•••••
•••••
•••••
••••
••••
••••
••••
•••••
••••
•••••
••••
•
N.D. = FUNKCJA NIEDOST¢PNA
29
Przycisk “ALL IN 1”
Przycisk "SUPER ECO"
Czas
zmywania
w
minutach
Przycisk
"OPÓèNIONY START"
Przebieg wykonania programu
Wodà zimnà (15°C)
-Tolerancja ± 10%-
P∏ukanie goràce ze
Êrodkiem
wyb∏yszczajàcym
Drugie zimne p∏ukanie
Pierwsze zimne
p∏ukanie
Zmywanie zasadnicze
Zmywanie wst´pne
zimne
Zmywanie wst´pne
goràce
Kontrola zapasu soli
Kontrola Êrodka
wyb∏yszczajàcego
Czyszczenie filtrów i
p∏ytki
Ârodek do zmywania
Ârodek do zmywania
wst´pnego
CzynnoÊci
do wykonania
Funkcje
dodatkowe
75°C
140 TAK
TAK
TAK
75°C
130
TAK
TAK
TAK
65°C
85
TAK
TAK
TAK
70°C
125 TAK
TAK
TAK
60°C
120
TAK
TAK
TAK
55°C
80
TAK
TAK
TAK
55°C
240 TAK
TAK
TAK
45°C
170
TAK
TAK
TAK
45°C
85
TAK
TAK
TAK
65°C
60
TAK
TAK
TAK
50°C
24
TAK
N.D.
TAK
5
TAK
N.D.
USUWANIE DROBNYCH USTEREK
JeÊli zmywarka nie dzia∏a, z pomocà wezwanego technika serwisowego
wykonaç nast´pujàce czynnoÊci sprawdzajàce:
NIEPRAWID¸OWOÂCI
1 - Maszyna nie dzia∏a dla
˝adnego programu
2 - Maszyna nie pobiera wody
3 - Maszyna nie odprowadza
wody
4 - Maszyna odprowadza wod´
w sposób ciàg∏y
5 - Nie obraca si´ rami´
PRZYCZYNY
ÂRODKI ZARADCZE
èle wetkni´ta wtyczka sieciowa
Wetknàç wtyczk´
Nie wciÊni´ty przycisk O/I
(Start/Stop)
Wcisnàç przycisk Start/Stop
Drzwiczki otwarte
Zamknàç drzwiczki
Brak zasilania w energi´
Sprawdziç
Patrz przyczyny Nr 1
Skontrolowaç
Zamkni´ty kurek z wodà
Otworzyç kurek
èle ustawiony programator
Ustawiç poprawnie programator
Zagi´ty przewód zasilajàcy
Wyprostowaç przewód.
Zatkany filtr przewodu zasilania w
wod´
Zatkany filtr
OczyÊciç filtr umieszczony na
zakoƒczeniu przewodu
zasilania w wod´
OczyÊciç filtr
Zagi´ty przewód odp∏ywowy wody
Wyprostowaç przewód.
Nieprawid∏owe przed∏u˝enie
przewodu odp∏ywowego wody
Podczas przed∏u˝ania przewodu
odp∏ywowego post´powaç zgodnie z
instrukcjà
Przewód odp∏ywowy skierowany
do rury w Êcianie nie ma
odpowietrzenia
Wezwaç wykwalifikowanego
technika
Przewód w po∏o˝eniu zbyt niskim
UnieÊç do 40 cm koƒcówk´ przewodu
odp∏ywowego.
Zbyt du˝o Êrodka myjàcego
Zmniejszyç iloÊç Êrodka myjàcego.
Zastosowaç specjalny Êrodek myjàcy.
JakiÊ przedmiot przeszkadza w
obrocie ramienia
Skontrolowaç
P∏ytka filtrujàca i filtr zatkane przez
nieczystoÊci
OczyÊciç p∏ytk´ i filtr
obrotowe
6 - W zmywarkach elektronicznych
bez wyÊwietlacza: jedna lub
dwie kontrolki migajà szybko.
Zamkni´ty kurek dop∏ywu wody
30
Wy∏àczyç maszyn´. Otworzyç kurek.
Ponownie w∏àczyç cykl
prania
NIEPRAWID¸OWOÂCI
PRZYCZYNY
ÂRODKI ZARADCZE
Patrz przyczyny Nr 5
Skontrolowaç
Dno garnków nie jest dok∏adnie
umyte
Zbyt uporczywie przyczepione resztki
jedzenia, które nale˝y zdjàç przed
zmywaniem w zmywarce
Brzeg garnków nie jest dok∏adnie
umyty
Lepiej u∏o˝yç garnki
Dysze ramion spryskujàcych cz´Êciowo zatkane
Zdemontowaç ramiona
spryskujàce odkr´cajàc mocujàcà
nakr´tki mocujàce zgodnie z
kierunkiem ruchu wskazówek zegara i
umyç je pod kranem.
Naczynia nie sà dobrze roz∏o˝one
Nie uk∏adaç naczyƒ zbyt ciasno
Koƒcówka przewodu
odp∏ywowego zanurzona jest w
wodzie
Koƒcówka przewodu
odp∏ywowego nie powinna dotykaç
powierzchni wody odprowadzanej.
Ârodek myjàcy nie jest prawid∏owo
dawkowany, jest stary lub zbrylony.
Zwi´kszyç dawk´ zale˝nie od
stopnia zabrudzenia lub wymieniç
Êrodek myjàcy.
Korek pojemnika z solà nie jest
dok∏adnie zakr´cony.
Dokr´ciç do oporu.
Wybrany program zmywania jest
zbyt s∏aby.
Wybraç program bardziej
skuteczny.
Naczynia w koszyku dolnym nie sà
umyte.
Wy∏àczyç przycisk po∏owicznego
za∏adunku.
8 - Zmywarka nie pobiera
Sztuçce, talerze, garnki przesz
kadzajà w prawid∏owym otwarciu
pojemnika na detergent.
Za∏adowaç naczynia w zmywarce
prawid∏owo, uwa˝ajàc by nie
przeszkadza∏y w otwieraniu si´
pojemnika na detergent.
9 - ObecnoÊç bia∏ych plam na
Woda zasilajàca jest szczególnie
twarda.
Sprawdziç poziom soli i Êrodka do
p∏ukania oraz wyregulowaç
dawkowanie, jeÊli nieprawid∏owoÊç
utrzymuje si´, poprosiç Dzia∏
Serwisowy o interwencj´.
Naczynia uderzajà o siebie.
Lepiej je rozmieÊciç w koszykach.
Obrotowe ramiona myjàce
uderzajà o naczynia.
Lepiej u∏o˝yç naczynia.
Brak obiegu powietrza
Pozostawiç drzwiczki maszyny
uchylone po zakoƒczeniu
programu zmywania co poprawi
warunki naturalnego wysychania.
Brakuje Êrodka nab∏yszczajàcego.
Uzupe∏niç Êrodek nab∏yszczajacy.
7 - Naczynia sà zmyte tylko
cz´Êciowo
detergentu lub pobiera go za
ma∏o
naczyniach
10 - Ha∏as podczas zmywania
11 - Naczynia nie sà dok∏adnie
wysuszone
Uwaga: Gdy jedna z cytowanych powy˝ej nieprawid∏owoÊci jest powodem z∏ego zmywania lub
niewystarczajàcego p∏ukania, niezb´dne jest r´czne zebranie brudów z naczyƒ gdy˝ operacja koƒcowa
spowoduje wyschni´cie zabrudzeƒ, których kolejne zmywanie w zmywarce nie by∏oby w stanie oczyÊciç.
JeÊli z∏e dzia∏anie zmywarki utrzymuje si´, nale˝y zwróciç si´ do Dzia∏u Serwisowego podajàc nazw´
modelu zmywarki, umieszczonà na tabliczce znamionowej znajdujàcej si´ po wewn´trznej stronie drzwiczek,
w cz´Êci górnej, lub na egzemplarzu gwarancji. Informacje te umo˝liwià
dokonanie szybszego i
skuteczniejszego serwisu.
Producent zrzeka si´ wszelkiej odpowiedzialnoÊci za b∏´dy w druku niniejszej instrukcji. Ponadto
zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian które uzna za u˝yteczne bez pogorszenia
podstawowych charakterystyk.
31
âestitamo!
GARANCIJA
Hvala, da ste izbrali kakovosten,
izjemno uãinkovit in zanesljiv pomivalni
stroj Candy.
Temu aparatu je priloÏen garancijski
list, ki zagotavlja brezplaãno pomoã
poobla‰ãenih servisov.
Candy proizvaja ‰iroko paleto
gospodinjskih aparatov: pralne stroje,
pralno-su‰ilne
stroje,
‰tedilnike,
mikrovalovne peãice, peãice, ‰tedilnike,
hladilnike in zamrzovalnike.
Svojega prodajalca lahko zaprosite za
katalog, v katerem so predstavljeni vsi
proizvodi Candy.
Prosimo, da to knjiÏico shranite
na varno, saj so v njej pomembne
informacije o varni prikljuãitvi, uporabi
in vzdrÏevanju stroja, pa tudi ‰tevilni
koristni nasveti, ki vam bodo pomagali
doseãi kar najbolj‰e rezultate pri
pomivanju.
KnjiÏico shranite, da vam bo tudi v
prihodnje pri roki.
Raãun shranite, saj ga boste potrebovali
pri uveljavljanju garancije, ãe bo potreben
obisk serviserja poobla‰ãenega servisa.
32
KAZALO
Nasveti za varno uporabo
Namestitev in prikljuãitev
Naprava za mehãanje vode
Polnjenje posodice za sol
Nastavljanje vi‰ine zgornje ko‰are
Razporeditev posode v stroju
Podatki za testne laboratorije
Dodajanje detergenta v pomivalni stroj
Vrste detergentov
Dodajanje tekoãine za lesk v pomivalni stroj
âi‰ãenje filtrov
Praktiãni nasveti
Redno ãi‰ãenje in vzdrÏevanje
Opis stikalne plo‰ãe
Tehniãni podatki
Izbiranje programov in posebnih funkcij
Izbiranje programov
Aquastop
Odpravljanje manj‰ih motenj v delovanju
stran
stran
stran
stran
stran
stran
stran
stran
stran
stran
stran
stran
stran
stran
stran
stran
stran
stran
stran
34
35
39
40
41
42
44
45
46
47
48
49
50
51
51
52
56
58
59
Slika A
5
1
4
2
3
Prosimo, da pozorno preberete to knjiÏico z navodili, saj vsebuje pomembne informacije
v zvezi s prikljuãitvijo, uporabo in vzdrÏevanjem pomivalnega stroja, ki jih morate
upo‰tevati za varno delovanje stroja. V tej knjiÏici pa boste na‰li tudi nekaj koristnih
nasvetov, s pomoãjo katerih boste v celoti izrabili moÏnosti, ki vam jih stroj ponuja.
KnjiÏico shranite, tako da vam bo pri roki tudi v bodoãe.
33
NAVODILA ZA VARNO
UPORABO
■ Na aparat se ne naslanjajte in ne sedajte
ali stopajte na odprta vrata, ker se stroj
lahko prevrne.
Upo‰tevati je potrebno osnovne varnostne
predpise, ki veljajo za vse gospodinjske
aparate.
■ Vrata stroja zapirajte; odprta vrata
pomenijo bi lahko povzroãila nezgodo.
OPOZORILO!
NoÏe in druge ostre in koniãaste
predmete zloÏite v ko‰arico s konico
obrnjeno navzdol, ali pa jih poloÏite na
ko‰aro.
Prikljuãitev
■ Prepriãajte se, da vtikaã pomivalnega
stroja ustreza vtiãnici na zidu. V nasprotnem
primeru mora vtikaã zamenjati ustrezno
usposobljena strokovna oseba, ki mora
hkrati preveriti, ãe kabli v hi‰nem
elektriãnem omreÏju ustrezajo prikljuãni
moãi va‰ega novega pomivalnega
stroja.
Vsakodnevna uporaba
■ Aparat je namenjen uporabi
gospodinjstvih in podobnih okoljih:
■ Po postavitvi aparata se prepriãajte, da
le-ta ne stoji na kablu, oz. da kabel ni
po‰kodovan.
■ Odsvetujemo uporabo
razdelilcev ali podalj‰kov.
v
- ãajne kuhinje v trgovinah, pisarnah in
drugih delovnih okoljih;
adapterjev,
- poãitni‰kih hi‰icah;
■ âe je potrebno zamenjati prikljuãni
elektriãni kabel, mora to delo opraviti
strokovnjak poobla‰ãenega servisa.
- v kuhinjah za goste v hotelih, motelih in
drugih bivalnih okoljih;
- v penzionih ipd..
Varnost
Tudi v takih primerih, ki se razlikujejo od
obiãajnega gospodinjstva, komercialna
uporaba s strani strokovnjakov ali izuãenih
uporabnikov ni dovoljena.
■ Stroja se nikoli ne dotikajte, ãe imate
mokre ali vlaÏne roke ali stopala.
■ Stroja ne upravljajte bosonogi.
Nenamenska uporaba aparata lahko
skraj‰a Ïivljenjsko dobo aparata in izniãi
veljavnost garancije.
■ Ko Ïelite potegniti vtikaã iz vtiãnice,
nikoli ne vlecite za prikljuãni kabel,
ampak vedno primite za vtikaã in ga
potegnite iz vtiãnice.
Za morebitne po‰kodbe na aparatu ali
drugaãno ‰kodo, ki bi bila posledica
nenamenske uporabe, ki bi se razlikovala
od obiãajne uporabe v gospodinjstvih (tudi
ãe bi potekala v gospodinjstvu), proizvajalec
kljub sprejemanju polne odgovornosti, ki jo
doloãa zakon, v takih primerih zavraãa
odgovornost.
■ Pomivalni stroj ne sme biti izpostavljen
atmosferskim vplivom (deÏ, sonce itd.).
■ Osebe (vkljuãno z otroci) z zmanj‰animi
fiziãnimi, zaznavnimi ali du‰evnimi
sposobnostmi ter osebe, ki nimajo
zadostnih izku‰enj ali predznanja, smejo
uporabljati aparat le pod nadzorom in z
navodili oseb, ki so seznanjene s pravilno
uporabo aparata in ki so odgovorni za
njihovo varnost.
■ Pomivalni stroj je namenjen pomivanju
posode, ki je v rabi v gospodinjstvih.
V pomivalnem stroju ne smete pomivati
predmetov, na katerih so ‰e sledi bencina,
laka, jekla ali Ïeleza, oz. tak‰ne posode,
ki je bila v stiku s kemikalijami, kislinami
ali alkalnimi snovmi.
Otroke med uporabo aparata nadzirajte.
Poskrbite, da se ne bodo igrali z aparatom.
■ âe je va‰a stavba opremljena s
sistemom za mehãanje vode, ni potrebno
dodati sol v posodo naprave za
mehãanje vode v pomivalnem stroju.
■ Voda, ki ostane v pomivalnem stroju ali v
vdolbinah na posodah po pomivanju, ni
primerja za pitje.
34
■ Jedilni pribor bo najbolje opran, ãe ga
postavite v ko‰arico z roãaji navzdol.
OdsluÏeni aparati
■ âe se pomivalni stroj pokvari ali opazite
nepravilnost v delovanju, ga izklopite,
zaprite pipo za vodo in ga ne posku‰ajte
sami popraviti. Popravila prepustite
ustrezno usposobljenim strokovnjakom
poobla‰ãenih servisov. Zahtevajte
uporabo originalnih rezervnih delov.
Neupo‰tevanje tega nasveta bi lahko
povzroãilo ‰e huj‰o okvaro stroja,
nestrokovna popravila pa pomenijo
veliko tveganje za uporabnika.
■ Pomivalni stroji so izdelani iz materialov,
ki jih je mogoãe reciklirati, zato odpeljite
svoj odsluÏeni pomivalni stroj na ustrezno
deponijo. Tako boste ravnali okolju
prijazno.
NAMESTITEV IN PRIKLJUâITEV
APARATA
Prikljuãitev na elektriãno omreÏje
■ Ko Ïelite zavreãi svoj odsluÏeni pomivalni
stroj, najprej snemite vrata, da se otroci
med igro ne bi mogli zapreti vanj.
(Navodila za serviserje)
Ta aparat ustreza vsem mednarodnim
varnostnim predpisom.
Opremljen je z vtikaãem s tremi vtiãi z
ozemljitvijo, ki zagotavlja ustrezno ozemljitev
aparata.
■ Ko odstranite embalaÏo, prilagodite
vi‰ino stroja. Vodoraven poloÏaj je zelo
pomemben za pravilno delovanje aparata.
Nastavite vi‰ino nog tako, da stoji stroj
povsem ravno - nagib ne sme zna‰ati
veã kot 2 stopinji.
Pred prikljuãitvijo pomivalnega stroja se
prepriãajte:
■ âe je potrebno pomivalni stroj po
odstranjevanju embalaÏe premakniti
drugam, ga ne dvigajte za spodnji rob
vrat. Kot je to prikazano na sliki, najprej
nekoliko odprite vrata stroja ter ga
primite za zgornji rob.
1. da je vtiãnica pravilno ozemljena;
2. da je elektriãna napeljava brezhibna
in prenese dodatno obremenitev
skladno s podatki na plo‰ãici s podatki
na aparatu.
OPOZORILO!
Zagotovljena mora biti
ozemljitev proizvoda.
pravilna
V primeru neustrezne ozemljitve
boste ob dotiku kovinskih delov aparata
zaznali disperzijo elektriãnega toka
zaradi prisotnosti supresorja radijske
interference.
Proizvajalec ne prevzema odgovornosti
za ‰kodo ali po‰kodbe zaradi prikljuãitve
brez ozemljitve.
POMEMBNO
âe je aparat postavljen na preprogo
ali tekstilno talno oblogo pazite, da
je omogoãen pretoka zraka skozi
odprtine za zraãenje na dnu aparata.
Aparat je skladen z doloãili Evropske
gospodarske zbornice 73/23 in
89/336, nadomestnimi doloãili
2006/95 in 2004/108 ter kasnej‰imi
modifikacijami.
Vtikaã mora biti dostopen tudi po
namestitvi aparata.
35
Prikljuãitev pomivalnega stroja
na vodovodno omreÏje
1
POMEMBNO
Stroj prikljuãite na vodovodno
omreÏje s pomoãjo novih cevi.
Uporaba starih cevi ni dovoljena.
■ Dotoãno in odtoãno cev za vodo lahko
do aparata speljete z leve ali z desne
strani.
POMEMBNO
Pomivalni stroj lahko prikljuãite na
dotok hladne ali tople vode, vendar
temperatura pritekajoãe vode ne
sme presegati 60°C.
2
■ Tlak pritekajoãe vode mora biti med
0,08 MPa in 0,8 MPa. âe je pritisk vode
pod najniÏjo dovoljeno vrednostjo, se
posvetujte z va‰im poobla‰ãenim
serviserjem.
■ Dotoãno cev pomivalnega stroja privijte
na pipo, tako da lahko zaprete dotok
vode, kadar stroja ne uporabljte (sl. 1B).
■ Dotoãno cev dobro privijte na vodovodno
pipo z navojnim prikljuãkom velikosti 3/4"
(sl. 2).
■ Dotoãno cev "A" privijte na pipo "B" s
pomoãjo prikljuãka 3/4"; pazite, da je
spoj tesen.
3
■ âe je potrebno, lahko dotoãno cev
podalj‰ate na dolÏino do 2,5 m. Dalj‰e
cevi so na voljo pri poobla‰ãenih servisih.
■ âe vsebuje va‰a voda veliko apnenca,
lahko pri poobla‰ãenem servisu naroãite
dodatni filter (Kat. ‰t. 9226085 - sl. 3).
Med pipo "B" in dotoãno cev "A" vstavite
filter "D" in gumijasto tesnilo "C", kot je
to prikazano na sliki 3.
■ V primeru, da je vodovodna pipa, na
katero Ïelite prikljuãiti aparat, nova, ali
pa je dlje ãasa niste uporabljali, najprej
iztoãite toliko vode, da bo ta povsem
bistra in brez primesi neãistoãe. ·ele
nato na pipo privijte dotoãno cev aparata.
S tem boste prepreãili, da bi delci rje ali
peska, ki jih voda lahko vsebuje, zama‰ili
filter.
36
■ Zakrivljeni konec odtoãne cevi lahko
obesite na rob pomivalnega korita,
vendar morate paziti, da konec cevi ne
bo potopljen v vodo v koritu, saj bi v
nasprotnem
primeru
voda
med
delovanjem stroja tekla nazaj v stroj
(slika 4 Y).
Priklop odtoãne cevi
■ Konec odtoãne cevi namestite na stalni
odtok vode. Pri tem pazite, da cev ni
upognjena ali zvita, tako da lahko voda
neovirano odteãe (slika 4).
■ Notranji premer odtoãne cevi naj bo vsaj
4 cm in odmaknjen od tal vsaj 40 cm.
■ V primeru, da je pomivalni stroj vgrajen
pod delovno plo‰ão, namestite zakrivljeni
konec odtoãne cevi na najvi‰je mesto
neposredno pod delovno plo‰ão (slika 4 Z).
■ Priporoãamo uporabo sifona (slika 4 X).
■ Odtoãno cev je moÏno podalj‰ati do
dolÏine 2,5 m, ãe je poloÏena na vi‰ini
pod 85 cm od tal. Dalj‰e cevi so na voljo
pri poobla‰ãenih servisih.
■ Prepriãajte se, da dotoãna in odtoãna cev
za vodo nista upognjeni.
4
37
NAVODILA ZA VGRADNJO V
KUHINJSKI NIZ
Vgradnja pod kuhinjski pult
■ Veãina sodobnih kuhinj je opremljena s
kuhinjskim pultom, pod katerim stojijo
kuhinjske omarice in gospodinjski
aparati. V tem primeru snemite delovno
plo‰ão s pomivalnega stroja - odvijte
vijake zadaj pod delovno plo‰ão (slika 6a).
Vgradnja med dve kuhinjski
omarici
■ Pomivalni stroj je izdelan v standardni
vi‰ini 85 cm in je namenjen postavitvi v
kuhinjski niz med dve kuhinjski omarici
enake vi‰ine.
Natanãno vi‰ino in uravnavanje aparata
omogoãajo nastavljive noge.
POMEMBNO
Po snemanju delovne plo‰ãe
MORATE priviti vijake nazaj pod rob
na hrbtni strani stroja (sl. 6b).
■ Vrhnja plo‰ãa pomivalnega stroja je
odporna delovna povr‰ina iz umetne
mase. Obstojna je na vroãini, odporna
za rezanje in preprosta za ãi‰ãenje
(slika 5).
5
■ Vi‰ina stroja se s tem zniÏa na 82 cm,
kakor doloãa standard ISO, in ga lahko
potisnete pod kuhinjski pult, saj se toãno
prilega (slika 7).
a
6
a
b
7
b
598
Odpiranje vrat
556/573
Zapiranje vrat
Vrata pomivalnega stroja odprete tako, da
primete za roãaj in vrata povleãete k sebi.
âe odprete vrata med pomivanjem, elektriãno
varovalo samodejno prekine delovanje
aparata.
Ko‰ari s posodo potisnite do konca v stroj.
Prepriãajte se, da v stroju zloÏena posoda
ne ovira vrtenja pr‰ilnih rok. Nato zaprite
vrata; prepriãajte se, da so dobro zaprta.
POMEMBNO
Za pravilno delovanje aparata je
zelo pomembno, da vrat med
delovanjem stroja ne odpirate.
38
* Tovarni‰ko je naprava za mehãanje
vode nastavljena na 4 (d4), ker je ta
stopnja
najbolj primerna za veãino
uporabnikov.
NAPRAVA ZA MEHâANJE
VODE
Voda na razliãnih obmoãjih vsebuje razliãne
koliãine apnenca in mineralov.
Med pomivanjem se te snovi nabirajo na
posodi in pu‰ãajo na njih madeÏe in lise
bele barve.
Veãja kot je vsebnost teh soli v vodi, vi‰ja
je stopnja trdote vode.
Pomivalni stroj ima vgrajeno napravo za
odstranjevanje apnenca, ki jo imenujemo
mehãalnik vode. Mehãalnik vode s
pomoãjo soli za regeneracijo iz vode izloãi
apnenec oziroma vodo zmehãa, tako da je
voda primerna za pomivanje v stroju.
O trdoti vode na va‰em obmoãju se
pozanimajte pri lokalnem vodovodu.
Prilagodite nastavitev trdoti vode na va‰em
obmoãju:
POMEMBNO
Preden zaãnete ta postopek morate
VEDNO izklopiti pomivalni stroj.
1. Pritisnite na tipko "IZBIRANJE
PROGRAMA" ter obenem vklopite
pomivalni stroj s pritiskom na tipko za
"VKLOP/IZKLOP" (enkrat se oglasi
zvoãni signal).
Nastavljanje naprave za
mehãanje vode
2. Vsaj 5 sekund pritiskajte na tipko
"IZBIRANJE PROGRAMA", DOKLER
se ne oglasi zvoãni signal. Na
prikazovalniku je vidna trenutno
nastavljena stopnja mehãalca vode.
Naprava za mehãanje vode je uãinkovita
pri trdoti vode do 90°fH (francoske stopinje)
ali 50°dH (nem‰ke stopinje); na voljo je 8
nastavitev.
Navedene so v spodnji razpredelnici.
°dH
(nem‰ke)
Uporaba soli
Nastavitev
mehãalnika
vode
0
1
2
3
*4
5
6
7
°fH
(francoske)
Stopnja
Trdota vode
0-5
6-10
11-20
21-30
31-40
41-50
51-60
61-90
0-3
4-6
7-11
12-16
17-22
23-27
28-33
34-50
NE
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
d0
d1
d2
d3
d4
d5
d6
d7
3. S ponovnim pritiskom na isto tipko
nastavite ustrezno stopnjo mehãalca
vode: ob vsakem pritisku na tipko se
stopnja poveãa. Nastavitvi "d7" sledi
stopnja "d0".
4. S ponovnim pritiskom na tipko
"VKLOP/IZKLOP" ugasnite stroj, da
potrdite novo nastavitev.
OPOZORILO!
âe naletite na teÏave, izklopite
pomivalni stroj s pritiskom na tipko
za "VKLOP/IZKLOP" in zaãnite
postopek od zaãetka (1. korak).
Digitalni prikazovalnik
Tipko za
"VKLOP/IZKLOP"
Tipko za "IZBIRANJE PROGRAMA"
39
POLNJENJE POSODICE ZA SOL
POMEMBNO
(Samo pri prvem polnjenju s soljo)
Ko pomivalni stroj prviã polnite s
soljo, morate na koncu v posodo za
sol doliti toliko vode, da se bo ta
prelila iz posode.
■ Na dnu stroja je posoda za sol za
regeneracijo mehãalnika za vodo.
■ Vedno uporabljajte samo namensko sol
za pomivalne stroje. Druge soli namreã
vsebujejo doloãeno koliãino netopnih
delcev, ki bi sãasoma vplivali na napravo
za mehãanje vode in poslab‰ali njeno
uãinkovitost.
■ Sol dodate tako, da odvijete pokrovãek
na posodi za sol in posodo napolnite s
soljo.
■ Med dodajanjem soli v posodico se iz
nje v korito stroja vedno prelije nekaj
vode, kar je povsem normalno; sol
vsipajte v posodo, dokler ni polna. Nato
oãistite zrnca soli iz navoja in ponovno
privijte pokrovãek.
Opozorilo za sol
Ta model je opremljen z opozorilno luãko
na stikalni plo‰ãi, ki se osvetli, ko je
potrebno dodati sol v posodo za sol.
■ Priporoãamo, da po dodajanju soli v
stroj zaÏenete kompleten program
pomivanja, ali program za pomivanje s
hladno vodo. V posodi za sol je prostora
za pribliÏno 1,5 do 1,8 kg soli.
Zalogo soli morate obãasno obnavljati;
pogostnost je odvisna od nastavitve
naprave za mehãanje vode.
POMEMBNO
Bele lise na posodi so obiãajno
najbolj zanesljiv znak, da je
zmanjkalo soli.
40
NASTAVITEV VI·INE ZGORNJE
KO·ARE
1
Zgornjo ko‰aro je moÏno nastavljati po
vi‰ini. âe Ïelite v spodnji ko‰ari pomivati
kroÏnike s premerom med 29 in 32,5 cm, je
treba je zgornjo ko‰aro prestaviti v vi‰ji
poloÏaj. To storite na enega od spodaj
opisanih naãinov:
1. Izvlecite zgornjo ko‰aro.
2
2. Primite ko‰aro na obeh straneh in jo
dvignite navzgor (slika 1).
a
b
V tem poloÏaju lahko zgornja ko‰ara sprejme
le posodo vi‰ine do 14 cm, premiãnih
nosilcev za skodelice ob straneh pa ne
morete uporabljati.
a
b
PONOVNO SPU·âANJE KO·ARE:
1. Trdno primite ko‰aro na obeh straneh in
jo nekoliko dvignite (sl. 2a).
3
2. Nato jo poãasi spustite v pravilen
poloÏaj (sl. 2b).
OPOMBA: NIKOLI NE DVIGAJTE
KO·ARE SAMO NA ENI STRANI (sl. 3)!
Pozor!
Priporoãamo, da postavite ko‰aro v
ustrezen poloÏaj pred zlaganjem posode v
stroj.
41
Pravilen naãin zlaganja obiãajne posode v
stroj je prikazan na slikah 1 in 2.
RAZVR·âANJE POSODE
SPLO·NO
Zgornja ko‰ara (sl. 1)
Razvr‰ãanje posode v zgornjo
ko‰aro
1
■ Zgornja ko‰ara je opremljena s premiãnimi
nosilci, ki so zapeti ob straneh ko‰are in
ju lahko dvignete ali spustite.
■ Nosilec v spodnjem poloÏaju (A-A1) je
namenjen odlaganju skodelic za ãaj in
kavo, noÏev in zajemalk. Nanj lahko tudi
varno obesite kozarce s peclji.
A
A1
Zgornja ko‰ara (sl. 2)
2
■ Nosilec v zgornjem poloÏaju (B-B1) pa
omogoãa, da v ko‰aro zloÏite kroÏnike
(premer najveã 19 cm). KroÏnike zloÏite
pokonci, z dnom proti hrbtni strani
pomivalnega stroja, razmaknjeni pa naj
bodo toliko, dab o omogoãen neoviran
pretok vode med njimi.
B
B1
Razvr‰ãanje posode v spodnjo
ko‰aro
■ Priporoãamo, da veãje kroÏnike zloÏite
tako, da so nekoliko nagnjeni naprej, saj
tako laÏje potisnete ko‰aro v stroj.
■ Kozice, pekaãe, ju‰nike, sklede za
solato, pokrovke, servirne posode, plitve
in globoke kroÏnike zloÏite v spodnjo
ko‰aro.
■ Zgornja ko‰ara je zasnovana tako, da
zagotavlja maksimalno prilagodljivost;
vanjo lahko zloÏite kozarce, skodelice,
kroÏniãke ali manj‰e skledice.
■ Jedilni pribor zloÏite v plastiãno ko‰arico
za jedilni pribor z roãaji, obrnjenimi
navzgor, ter postavite ko‰arico v spodnjo
ko‰aro (sl. 6), pri tem pa pazite, da
jedilni pribor ne ovira vrtenje razpr‰ilne
roãice.
42
■ Spodnja ko‰ara je v sredini opremljena
z nastavljivim nosilcem (sl. 3 in 4).
Ta zagotavlja stabilnost posode in
omogoãa optimalno razporeditev tudi pri
pomivanju posode neobiãajne velikosti
in/ali oblike.
5
■ POLOÎAJ “A”: za obiãajno posodo,
predvsem kroÏnike brez kozic, solatnih
skled ipd.
■ POLOÎAJ “B”: za posodo, ki je sicer
obiãajne velikosti, a neobiãajnih oblik
(zelo globoke sklede, posodo oglate
oblike, kose brez obodov ipd.).
A
B
Pravilen naãin zlaganja obiãajne posode je
prikazan na sliki 6.
■ POLOÎAJ “C”: za velike kroÏnike in/ali
kroÏnike neobiãajnih oblik (pravokotne,
‰esterokotne, ovalne, kroÏnike za pizzo
ipd.).
Spodnja ko‰ara (sl. 6)
6
3
B
A
4
C
A
Posodo zloÏite v pomivalni stroj tako, da bo
imela voda dostop do vseh povr‰in, kar
zagotavlja dober rezultat pomivanja.
■ V spodnjo ko‰aro lahko zloÏite tudi
manj‰e kroÏniãke, kot je to prikazano na
sliki 5; v tem primeru mora biti drÏalo
potisnjeno v poloÏaj ("B").
âe v ko‰aro zloÏite obiãajno velike ali
veãje kroÏnike, pa naj bo drÏalo v
poloÏaju ("A").
POMEMBNO
Spodnja ko‰ara je opremljena z
varovalom, ki zagotavlja varnost pri
potegu ko‰are iz stroja. To je zelo
koristno, ãe je ko‰ara polna. Pri
dodajanju soli, ãi‰ãenju filtrov ipd. pa
morate ko‰aro do konca potegniti iz
stroja.
OPOZORILO!
âe v ko‰aro zloÏite kroÏniãke z nosilcem
v nepravilnem poloÏaju, bodo kroÏniãki
ovirali oziroma onemogoãili vrtenje
spodnjega razpr‰ilca.
Ko‰arica za jedilni pribor
Zgornji del ko‰are lahko snamete, kar
omogoãa prilagajanje vrsti jedilnega pribora.
43
Na sliki 7 je prikazan eden od naãinov.
Uporaba tretje ko‰are
■ Tretja ko‰ara je namenjena kosom, ki bi
v spodnji ali zgornji ko‰ari zavzeli preveã
prostora. Vanjo zloÏite manj‰e predmete,
predmete ploske oblike ali dolge
predmete. Tako v spodnji ko‰ari
pridobite dovolj prostora za veãje kose
ter lahko vanjo zloÏite kroÏnike in lonce.
Tretja ko‰ara (sl. 7)
7
■ V tretjo ko‰aro lahko zloÏite skodelice za
kavo in razliãne kroÏniãke, skledice,
kuhinjske noÏe in vilice, zajemalke in
velike Ïlice, strgala in dele kuhinjskih
aparatov (npr. rezila me‰alnika).
OPOZORILO!
Tretja ko‰ara NI namenjena jedilnemu
priboru! Ker ni opremljena z drÏali za
jedilni pribor, bi lahko posamezni
kosi padli v spodnjo ko‰aro
PODATKI ZA TESTIRANJE
Podatki za primerjalno testiranje in
merjenje glasnosti skladno s standardom
EN so na voljo na naslednjem naslovu:
■ Za optimalne rezultate pomivanja
priporoãamo, da posodo zloÏite tako,
dab o spodnja stran obrnjena proti
stropu pomivalnega stroja (npr.
kroÏniãke in skledice).
testinfo-dishwasher@candy.it
Ob zahtevanju podatkov prosimo navedite
ime modela in ‰tevilko pomivalnega stroja
(gl. tablico s podatki).
■ Tretjo ko‰aro enostavno odstranite iz
pomivalnega stroja – odstranite zapori,
ki sta na vodilih ko‰are spredaj.
■ Tretja ko‰ara zagotavlja maksimalno
prilagodljivost. Ker je razdeljena na tri
nagnjene dele in nima fiksnih drÏal,
lahko
posodo
zloÏite
vanj
na
najrazliãnej‰e naãine: samo skodelice
za kavo in kroÏniãke, ali skodelice za
kavo, skledice druge pripomoãke, ali
morda kroÏniãke, strgala in zajemalke …
44
DODAJANJE DETERGENTA V
POMIVALNI STROJ
Detergent
POMEMBNO
Zelo pomembno je, da uporabljate
samo namenske detergente za
pomivalne stroje; ti so lahko v obliki
pra‰ka, tekoãine ali tablet.
B
Ko odmerite potrebno koliãino detergenta,
zaprite pokrovãek - najprej ga potisnite v
smeri pu‰ãice 1 in nato v smeri pu‰ãice 2,
da se sli‰no zaskoãi.
"CALGONIT" zagotavlja zelo dobre rezultate
pomivanja in je na voljo v veãini trgovin.
Neustrezni detergenti, npr. tisti, namenjeni
roãnemu pomivanju, niso primerni za rabo
v pomivalnem stroju, saj ne vsebujejo
ustreznih snovi in onemogoãijo pravilno
delovanje stroja.
Polnjenje predalãka za detergent
Predalãek za detergent se nahaja na
notranji strani vrat (sl. A"2"). âe je
pokrovãek zaprt, pritisnite na jeziãek A in
pokrovãek se bo odprl.
Pokrov predalãka za detergent ostane po
konãanem pomivanju odprt in je tako
pripravljen na novo polnjenje.
Ker se detergenti med sabo zelo
razlikujejo, upo‰tevajte navodila proizvajalca
detergenta. Naj vas samo opozorimo, da
premalo detergenta pomeni slabo pomito
posodo, medtem ko preveã detergenta ne
pomeni, da je zato posoda bolje pomita, le
po nepotrebnem porabite veã detergenta.
OPOZORILO!
Ko zlagate posodo v spodnjo ko‰aro,
bodite pozorni, da kroÏniki ali ostala
posoda ne blokirajo predalãka za
detergent.
POMEMBNO
Ne pretiravajte z uporabo detergenta,
da ne bi po nepotrebnem onesnaÏevali
okolja.
Ustrezna koliãina detergenta je odvisna od
vrste posode in od stopnje umazanosti
posode. Koliãina detergenta, ki je potrebna za
enkratno pomivanje, zna‰a 20 do 30 g.
Odmerite jo v predelek predalãka, ki je
namenjen detergentu za pomivanje (B).
A
45
■ uãinkovitost detergentov, ki vsebujejo
tudi sredstvo za mehãanje vode/sol, je
odvisna od trdote vode na va‰em
obmoãju.
Prepriãajte se, da je trdota voda na
va‰em obmoãju znotraj obmoãja, v
katerem je detergent, ki ga Ïelite
uporabiti, uãinkovit; ti podatki so obiãajno
navedeni na embalaÏi detergenta.
VRSTE DETERGENTOV
Detergenti v tabletah
Detergenti v tabletah razliãnih proizvajalcev
se razliãno hitro raztapljajo. Obstaja moÏnost,
da v primeru, da izberete kratkotrajni
program pomivanja, nekateri detergenti v
tabletah ne bodo optimalno uãinkoviti, saj
se ne bodo do konca raztopili. âe
uporabljate detergente v tabletah,
priporoãamo, da izberete dalj‰e programme
pomivanja, da se detergent porabi v celoti.
âe uporabljate tak detergent, z rezultati
pomivanja pa niste zadovoljni, se
posvetujte s proizvajalcem detergenta.
POMEMBNO
Da bi dosegli zadovoljive rezultate
pomivanja, MORATE poloÏiti tableto
v del predalãka za detergente,
namenjen detergentu za glavno
pomivanje, in NE direktno v kad
stroja!
V doloãenih okoli‰ãinah lahko uporaba
kombiniranih detergentov povzroãi:
■ sledi vodnega kamna na posodi in v
pomivalnem stroju;
■ manj uãinkovito pomivanje in su‰enje.
Koncentrirani detergenti
Koncentrirani detergenti z niÏjo stopnjo
alkalnosti in z vsebnostjo naravnih
encimov, ki so namenjeni pomivanju pri
50°C, manj vplivajo na okolje in varujejo
tako posodo kot tudi pomivalni stroj.
Programi za pomivanje pri 50°C so razviti
namensko za popolno izrabo lastnosti
encimov za raztapljanje neãistoã, kar
omogoãa, da z uporabo koncentriranih
detergentov s pomivanjem pri niÏji
temperature doseÏemo enake rezultate kot
s programi za pomivanje pri 65°C.
POMEMBNO
Odpravljanje problemov, ki so direktna
posledica
uporabe
tovrstnih
detergentov, v garanciji ni vkljuãeno.
Upo‰tevajte, da bodo v primeru, da
uporabljate kombinirane detergente
"VSE v 1" opozorilne luãke za tekoãino
za lesk in za sol odveã (samo nekateri
modeli), zato jih ne upo‰tevajte.
âe se pojavijo problemi pri pomivanju in/ali
su‰enju posode, priporoãamo, da zaãnete
namesto kombiniranih detergentov ponovno
uporabljati
tradicionalne
proizvode
(detergent, sol in tekoãino za lesk). To
namreã zagotavlja pravilno delovanje
mehãalnika vode v pomivalnem stroju.
Kombinirani detergenti
Detergente, ki vsebujejo tudi sredstvo za
lesk, poloÏite v predelek predalãka za
detergente, namenjen detergentu za
glavno pomivanje. V tem primeru mora biti
predal za tekoãino za lesk prazen (ãe ni
prazen, pred uporabo kombiniranih
detergentov obrnite stikalo za doziranje
tekoãine za lesk na najniÏjo stopnjo).
V tem primeru priporoãamo:
■ da ponovno napolnite posodi za sol in za
tekoãino za lesk;
Kombinirani detergenti "VSE v 1"
■ enkrat zaÏenete obiãajen program za
pomivanje posode brez posode v stroju.
âe imate namen uporabljati kombinirane
detergente "VSE v 1" ("3 v 1"/"4 v 1"/
"5 v 1", itd.), ki torej vsebujejo tudi sol in
sredstvo za lesk, svetujemo naslednje:
■ pozorno preberete in upo‰tevate navodila
proizvajalca detergenta, ki so navedena
na embalaÏi;
46
Upo‰tevajte, da bo potem, ko zaãnete
ponovno uporabljati obiãajno sol za
pomivalne stroje, sistem spet v celoti
uãinkovit ‰ele po nekaj pomivanjih.
DODAJANJE TEKOâINE ZA
LESK V POMIVALNI STROJ
Tekoãina za lesk
Tekoãina za lesk, ki se samodejno odmeri
med zadnjim izpiranjem, pospe‰i su‰enje
posode in prepreãuje nastanek lis in
madeÏev na povr‰ini.
Polnjenje predalãka za tekoãino
za lesk
C
Posoda za tekoãino za lesk je na levi od
predalãka za detergent (sl. A "3").
Pokrovãek odprete tako, da pritisnete na
mesto z oznako in potegnete jeziãek za
odpiranje.
Vedno uporabljajte samo tekoãino za lesk
za pomivalne stroje. S pomoãjo okenca na
predalãku (C) se lahko prepriãate, koliko
tekoãine za lesk je ‰e v predalãku.
POLNO
temno
PRAZNO
svetlo
Nastavljanje doziranja tekoãine za
lesk (stopnje od 1 do 6)
Stikalo za nastavljanje doziranja (D) je pod
pokrovãkom; obraãate ga s pomoãjo
kovanca.
Priporoãamo stopnjo 4.
Vsebnost apnenca v vodi v veliki meri
vpliva na nastanek vodnega kamna in
uãinkovitost su‰enja.
Zato je zelo pomembno, da nastavite
ustrezno stopnjo in s tem zagotovite
doziranje ustrezne koliãine tekoãine za
lesk, saj boste le tako dosegli dobre
rezultate pomivanja.
âe po pomivanju na posodi opazite lise,
zmanj‰ajte nastavitev za eno stopnjo.
âe pa so na posodi bele pike, morate
nastavitev zvi‰ati za eno stopnjo.
D
47
âI·âENJE FILTROV
Filtrirni sistem (sl. A"4") je sestavljen iz:
srednje posodice, ki zadrÏuje veãje
odpadke;
1
ploske mreÏice, ki filtrira vodo za
pomivanje ter
mikrofiltra, ki se nahaja pod mreÏico.
Mikrofilter zadrÏi vse najmanj‰e delce in s
tem zagotovi brezhibno splakovanje.
■ Filtre preglejte po vsakem pomivanju in
z njih odstranite morebitne ostanke
hrane.
■ Filtre vzamete iz stroja tako, da zavrtite
roãico v smeri nasprotni smeri vrtenja
urinega kazalca (sl. 1).
■ Filter nato razstavite (sl. 2), da ga laÏje
oãistite.
2
■ Loãite srednjo posodico in plosko
mreÏico (sl. 3) in pomijte filtre pod
tekoão vodo. âe je potrebno, uporabite
krtaãko.
■ Pri strojih, ki so opremljeni s samoãistilnim
mikrofiltrom, vzdrÏevanje skorajda ni
potrebno - le vsaka dva tedna je
potrebno preveriti stanje filtrov. Kljub
temu priporoãamo, da se po vsakem
pomivanju prepriãate, da filtri niso
zama‰eni.
OPOZORILO!
Po ãi‰ãenju morate filtre pravilno
sestaviti in nato pravilno namestiti v
stroj; predvsem se prepriãajte, da je
ploska mreÏica pravilno name‰ãena
na dnu stroja.
3
Prepriãajte se, da ste filter pravilno
pritrdili nazaj (roãico obrnite v smeri
vrtenja urinega kazalca), saj nepravilno name‰ãeni filtri zelo zmanj‰ajo
uãinkovitost pomivanja.
POMEMBNO
Nikoli ne pomivajte brez filtrov!
48
PRAKTIâNI NASVETI
Nasveti za varãevanje
■ âe Ïelite pomivati vedno poln pomivalni
stroj, zlagajte vanj posodo po vsakem
obroku. Po potrebi lahko nastavite cikel
Hladnega predpomivanja. Na ta naãin
boste zmehãali in odstranili veãje kose
jedi, ki ostanejo na posodi. Cikel za
celotno pomivanje nastavite ‰ele takrat,
ko je stroj poln.
Navodila za bolj‰e rezultate
pomivanja
■ Pred zlaganjem posode v pomivalni stroj
odstranite ostanke hrane (kosti, lupine,
kose mesa ali zelenjave, kavno usedlino,
olupke, cigaretni pepel, zobotrebce ipd.),
sicer se lahko zama‰ijo filtri, odprtina za
odtekanje vode ali ‰obe na pr‰ilnih
rokah.
■ âe posoda ni zelo umazana, oziroma
stroj ni povsem poln, lahko izberete
varãni program pomivanja. Upo‰tevajte
navodila v razpredelnici programov.
■ Posode pred pomivanjem v stroju ne
izpirajte pod tekoão vodo.
âesa v stroju ne smete pomivati
■ Upo‰tevajte, da vsa posoda ni primerna
za pomivanje v pomivalnem stroju.
Svetujemo vam, da jedilnega pribora
in posode iz umetnih snovi, ki niso
odporne na toploto, jedilnega pribora z
lesenimi drÏali ali z drÏali iz umetnih
snovi, aluminijaste posode, kristala,
stekla z vsebnostjo svinca, pokrovk s
termostatom… ne pomivate v stroju,
razen ãe proizvajalec tega izrecno ne
dovoljuje.
■ Ponve in lonce z ostanki zaÏganih jedi
namakajte do zaãetka pomivanja v
raztopini pomivalnega sredstva.
■ Posodo namestite v stroj tako, da je
obrnjena navzdol.
■ Posodo zloÏite tako, da se ne dotika
med seboj. Rezultati pomivanja bodo
bolj‰i, ãe bo posoda pravilno zloÏena.
■ Za dobre rezultate je zelo pomembno,
kako je posoda zloÏena v stroju. âe je
moÏno, zloÏite posodo v stroj tako, da se
ne dotika.
■ Tudi barvne poslikave na nekaterih
posodah niso toplotno obstojne.
Priporoãamo, da njihovo obstojnost
preverite tako, da v stroju pomijete le en
tak‰en kos in se tako prepriãate, ãe so
barve obstojne.
■ Preverite, ali se lahko pr‰ilne roke prosto
vrtijo.
■ Srebrnega in obiãajnega jedilnega
pribora ne pomivajte skupaj, saj lahko
pride do kemiãne reakcije.
■ Pomivanje srebrne posode in jedilnega
pribora:
a) Srebro pomijte takoj po uporabi.
POMEMBNO
Pri nakupu nove posode ali jedilnega
pribora se prepriãajte, da je pomivanje
v pomivalnem stroju dovoljeno.
b) Na tako posodo ali jedilni pribor ne
stresajte detergenta.
Koristni nasveti
c) Taka posoda ne sme priti v
neposreden stik z drugo kovino.
■ Najprej izpraznite spodnjo ko‰aro, da
kapljice iz zgornje ko‰are ne bi kapljale
na posodo v spodnji ko‰ari.
■ âe pustite posodo dlje ãasa v stroju,
pustite vrata odprta, tako da bo lahko
zrak kroÏil okoli posode; posoda se bo
bolje posu‰ila.
49
âI·âENJE IN VZDRÎEVANJE
1
■ Vrata in zunanje stene stroja redno ãistite z
blagimi ãistili. Nikoli ne uporabite ostrih
mreÏic ali grobih ãistil (npr. Vim, razne
kisline, topila).
1b
■ Pomivalni stroj ne potrebuje posebnega
vzdrÏevanja, saj se notranjost ãisti
samodejno. Z vlaÏno krpo redno ãistite
tesnilo na vratih, da odstranite ostanke
hrane in sledi tekoãine za lesk.
■ Redno ãistite tesnila vrat z vlaÏno krpo,
tako da odstranite neãistoão in sledi
tekoãine za lesk.
■ Obãasno lahko odstranite obloge vodnega
kamna ali neãistoão - v stroj vlijte
kozarec kisa ter izberete neÏni program
za pomivanje, pri ãemer naj bo stroj
prazen.
2
■ âe kljub rednemu ãi‰ãenju filtra opazite,
da posoda ni dobro pomita oz. ni
povsem suha, preverite, da niso morda
‰obe na pr‰ilnih rokah zama‰ene z
ostanki hrane (sl. A"5").
âe so zama‰ene, jih oãistite na naslednji
naãin:
1. najprej odstranite zgornjo pr‰ilno roko:
obraãajte jo, dokler se oznaka ne ujema
s pu‰ãico (slika 1), nato pa jo potisnite
navzgor (sl. 1b) in jo med potiskanjem
navzgor odvijte v smeri vrtenja urinih
kazalcev. Oãi‰ãeno namestite nazaj na
enak naãin v obratnem vrstnem redu.
Spodnjo pr‰ilno roko snamete tako, da jo
preprosto potegnete navzgor (slika 2).
PO KONCU POMIVANJA
Po vsakem pomivanju zaprite pipo za vodo
in izklopite stroj s pritiskom na tipko za
vklop/izklop.
âe pomivalnega stroja dlje ãasa ne boste
uporabljali, storite naslednje:
2. Pr‰ilni roki izperite pod tekoão vodo, da
se oãistijo ‰obe.
1. V prazen stroj odmerite malo detergenta
ter vklopite enega od programov, da se
notranjost oãisti.
2. Potegnite vtikaã iz vtiãnice.
3. Zaprite pipo za vodo.
4. Napolnite posodico s sredstvom za lesk.
5. Vrata stroja pustite priprta, da se stroj
zraãi.
6. Notranjost aparata mora ostati ãista.
7. âe je pomivalni stroj v prostoru, kjer se
temperatura lahko spusti pod 0°C,
obstaja nevarnost, da bo voda v stroju
zmrznila. V takem primeru prostor
najprej ogrejte, stroj pa vkljuãite ‰ele ãez
24 ur.
3. Na koncu namestite pr‰ilni roki nazaj v
stroj zgornjo zgoraj in spodnjo spodaj; ne
pozabite poravnati pu‰ãic in pravilno
namestite pr‰ilni roki nazaj v stroj.
■ Vsa notranjost pomivalnega stroja je
izdelana iz nerjaveãega jekla. Kljub temu
se lahko v notranjosti pojavljajo madeÏi,
ki so posledica oksidacije – vzrok zanjo
je lahko voda, ki vsebuje preveã Ïeleznih
soli.
■ Tak‰ne madeÏe lahko odstranite z blagim
sredstvom za poliranje nerjaveãega
jekla, ki ne sme vsebovati spojin klora.
Nikoli pa ne uporabljajte grobih ãistilnih
pripomoãkov, npr. gobic iz jeklene volne.
50
OPIS STIKALNE PLO·âE
A
B
C
D
Tipka "VKLOP/IZKLOP"
H
DIGITALNI PRIKAZOVALNIK
Tipka "IZBIRANJE PROGRAMA"
I
Opozorilna luãka za sol
Tipka "ZAMIK VKLOPA"
L
Kontrolna luãka za tekoãino za lesk
Tipka "START"/"RESET"
(zagon/preklic programa)
M
Kontrolne luãke "IZBIRANJE OPCIJ"
E
F
G
Tipka za opcijo "SUPER ECO"
N
Kontrolne luãke "U WASH"
Tipka za opcijo "ALL IN 1"
O
Legenda programov
•
•
Tipka "U WASH"
MERE
Z delovno povr‰ino
Brez delovne povr‰ine
60 x 85 x 60
120
59,8 x 82 x 57,3
117
·irina x Vi‰ina x Globina (cm)
Globina z odprtimi vrati (cm)
TEHNIâNI PODATKI
EN 50242 pogrinjkov
Zmogljivost z lonci in kozicami
Tlak v vodovodnem omreÏju (MPa)
15
9 oseb
Min. 0,08 - Max. 0,8
Varovalka / Prikljuãni tok / Prikljuãna napetost
Gl. plo‰ãico s podatki
PORABA (glavni programi)*
Program
Energija (kWh)
Voda (L)
2,03
20
INTENZIVEN
1,43
14
UNIVERZALEN
0,94
10
ECO
0,59
9
ULTRA RAPID 24'
Poraba elektriãne energije v stanju izkljuãenosti in stanju pripravljenosti: 0,30 W / 0,45 W
* Vrednosti zmerjene v laboratoriju, skaldno z Evropskim standardom EN 50242 (moÏna so dnevna
odstopanja).
51
■ Ko bodo vrata zaprta, oglasi se zvoãni
signal, in stroj samodejno zaãne
pomivati. Na prikazovalniku je prikazan
ãas do konca programa.
IZBIRANJE PROGRAMOV
IN POSEBNIH FUNKCIJ
V roku ENE minute od zaãetka
izvajanja programa lahko izberete
drugi program – preprosto pritisnete
na tipko za izbiranje programov
(moÏno je tudi spreminjanje nastavitve
tipke "U • WASH").
•
Tipka "U WASH"
Ta tipka omogoãa prilagajanje intenzivnosti
pomivanja umazanosti posode. Prilagodi se
trajanje programa in ãas.
âe Ïelite intenzivnost pomivanja poveãati,
pritisnite na tipko, da se osvetli indikator
,
ãe pa Ïelite intenzivnost pomivanja zniÏati in
obãutno skraj‰ati trajanje programa, mora biti
osvetljen indikator
.
S pomoãjo te tipke 4 osnovnim programom
dodate ‰e 8 dodatnih, tako da imate skupaj na
voljo kar 12 programov.
Programi "IMPULSE"
Programi “IMPULSE” delujejo na osnovi
impulzne tehnologije pomivanja, ki
zmanj‰a porabo in glasnost delovanja ter
poveãa uãinkovitost.
POMEMBNO
Zaznali boste "izmeniãno" delovanje
ãrpalke za pomivanje. NE GRE ZA
OKVARO, saj je tako delovanje
ãrpalke znaãilno za impulzno
pomivanje in gre za normalno
delovanje stroja.
POMEMBNO
Ko vklopite pomivalni stroj, bo prikazana
zadnja uporabljena nastavitev.
Prekinitev programa
Nastavitev programa
Odsvetujemo odpiranje vrat med potekom
programa, predvsem med fazo glavnega
pomivanja in izpiranja z vroão vodo. âe pa
vrata kljub temu odprete medtem ko
program poteka (ãe npr. Ïelite dodati ‰e
posode v stroj), se stroj samodejno ustavi
in na prikazovalniku utripa ãas, ki mora ‰e
preteãi do konca programa.
Zaprite vrata in ne pritisnite na nobeno
tipko. Stroj bo s programom nadaljeval
tam, kjer je bil ta prekinjen.
■ Odprite vrata stroja in zloÏite vanj
umazano posodo.
■ Pritisnite na tipko "VKLOP/IZKLOP"
Na prikazovalniku sta vidni dve ãrtici.
.
■S
pomoãjo
tipke
"IZBIRANJE
PROGRAMA" izberite Ïeleni program .
■ âe Ïelite, pritisnite na tipko "U • WASH".
POMEMBNO
Potekajoãi program pa lahko prekinete
tudi brez odpiranja vrat - pritisnite na
tipko za "VKLOP/IZKLOP". V tem
primeru nato spet pritisnite na tipko
"VKLOP/IZKLOP", ko Ïelite, da stroj
nadaljuje s programom tam, kjer ste
ga prekinili.
■ âe Ïelite izbrati katero od opcij, pritisnite
na ustrezno tipko (osvetli se ustrezni
indikator).
S pritiskom na ustrezno tipko lahko
opcijo aktivirate ali deaktivirate V
ROKU ene minute po zaãetku
izvajanja programa.
OPOZORILO!
âe vrata odprete med fazo su‰enja,
vas zvoãni signal opozori, da faza
su‰enja ‰e ni zakljuãena.
■ Pritisnite na tipko "START".
Trajanje programa je na prikazovalniku
prikazano izmeniãno v urah in minutah
[npr.: 1 h (1 ura) / 25 (25 minut)].
52
Spreminjanje potekajoãega
programa
Tipka za opcije
Tipka "SUPER ECO"
Potekajoãi program lahko spremenite ali
prekliãete na naslednji naãin:
S pomoãjo te tipke v popreãju prihranite
25% energije in ãasa (odvisno od izbranega
programa), saj se zniÏa temperature vode
za pomivanje in skraj‰a trajanje su‰enja po
zadnjim izpiranjem.
To moÏnost priporoãamo za manj umazano
posodo, ali takrat, ko ni potrebno, da je
posoda takoj suha.
âe Ïelite, da se posoda hitreje posu‰i,
priporoãamo, da pustite vrata po konãanem
programu do polovice odprta, da bo zrak
kroÏil v notranjosti pomivalnega stroja.
■ Vsaj 5 sekund pritiskajte na tipko
"RESET". Na prikazovalniku se prikaÏe
vrednost "00", oglasi se zvoãni signal.
■ Tekoãi program je preklican.
Na prikazovalniku sta vidni dve ãrtici.
■ Zdaj lahko izberete novi program.
OPOZORILO!
Pred zagonom novega programa se
prepriãajte, da je detergent ostal v
predalãku
za
detergent.
V
nasprotnem primeru znova odmerite
detergent v predalãek.
Tipka "ALL IN 1"
Ta opcija prilagodi program za optimalno
izrabo kombiniranih detergentov "VSE v 1"
("3 v 1"/"4 v 1"/"5 v 1", itd.).
Ob pritisku na to tipko se izbrani program
pomivanja prilagodi in omogoãi najbolj‰o
uãinkovitost kombiniranih detergentov (ob
tem pa se deaktivirata opozorilni luãki za
sol in za tekoãino za lesk).
Faze programov
Med potekom programa je na prikazovalniku
prikazan ãas do konca programa, ki se
samodejno posodablja.
V primeru izpada elektriãne energije
med delovanjem pomivalnega stroja se
izbrani program shrani v poseben
pomnilnik, tako da se program
nadaljuje, kjer je bil prekinjen, ko je stroj
spet pod napetostjo.
OPOZORILO!
Opcija ostane aktivna (osvetljena je
ustrezna kontrolna luãka) tudi pri
naslednjih pomivanjih, dokler je ne
izklopite s ponovnim pritiskom na
isto tipko (kontrolna luãka mora
ugasniti).
Konec programa
5 sekundni zvoãni signal (ãe ni izkljopljen) bo
3 krat v 30 sekundnem intervalu opozarjal, da
se je program zakljuãil.
Prikazovalnik in vse kontrolne luãke
ugasnejo.
Zdaj lahko poberete posodo iz stroja;
izklopite stroj s pritiskom na tipko
"VKLOP/IZKLOP" ali pa znova zloÏite v stroj
umazano posodo.
POMEMBNO
To opcijo predvsem priporoãamo
takrat, ko izberete ULTRA RAPID 24’
program; trajanje programa se
podalj‰a za pribliÏno 15 minut, kar
zagotavlja
veãjo
uãinkovitost
detergenta v tabletah.
53
Izklop zvoãnega signala za
KONEC PROGRAMA
Tipka "ZAMIK VKLOPA"
S pomoãjo te tipke nastavite ãasovni zamik
vklopa za od 1 do 23 ur.
Zvoãni signal za konec programa lahko
izklopite po spodaj napisanih navodilih:
To storite na naslednji naãin:
POMEMBNO
Preden zaãnete ta postopek morate
VEDNO izklopiti pomivalni stroj.
■ Pritisnite na tipko za "ZAMIK VKLOPA"
(na prikazovaniku se prikaÏe vrednost
"00").
■ S pritiskanjem na tipko v korakih po 1
uro nastavite ustrezno vrednosti (od 1 do
najveã 23 ur).
1. Pritisnite
na
tipko
"IZBIRANJE
PROGRAMA" ter obenem vklopite
pomivalni stroj s pritiskom na tipko za
"VKLOP/IZKLOP" (enkrat se oglasi
zvoãni signal).
■ Od‰tevanje se zaãne, ko pritisnete na
tipko "START".
Na prikazovalniku je prikazan ãas, ki
mora ‰e preteãi do zaãetka izvajanja
programa.
2. Vsaj 15 sekund pritiskajte na tipko
"IZBIRANJE PROGRAMA" (med tem
ãasom se 2-krat oglasi zvoãni signal).
Po preteku nastavljenega ãasovnega zamika
zaãne stroj samodejno pomivati, na
prikazovalniku je vidno predvideno trajanje
potekajoãega programa.
3. Sprostite pritisk na tipko, ko zasli‰ite
drugi zvoãni signal (na prikazovalniku
se prikaÏe napis "b1", kar opozarja, da
je zvoãni signal aktiviran).
âe Ïelite preklicati nastavljeni ãasovni zamik:
4. Ponovno pritisnite na isto tipko (na
prikazovalniku se prikaÏe napis "b0",
kar opozarja, da je zvoãni signal
deaktiviran).
■ Vsaj 5 sekund pritiskajte na tipko
"RESET". Na prikazovalniku se prikaÏe
vrednost "00", oglasi se zvoãni signal.
■ S tem prekliãete zamik vklopa in izbrani
program. Na prikazovalniku sta vidni dve
ãrtici.
5. S ponovnim pritiskom na tipko
"VKLOP/IZKLOP" ugasnite stroj, da
potrdite novo nastavitev.
■ Zdaj morate izbrati nov program in
znova izbrati Ïelene opcije, ãe Ïelite
vklopiti nov program (kot je to opisano v
prej‰njih poglavjih).
Ko Ïelite ponovno aktivirati zvoãni signal,
postopek ponovite.
54
4. Znova pritisnite na isto tipko (na
prikazovalniku se prikaÏe napis "A1",
kar pomeni, da je shranjevanje v spomin
aktivno).
Shranjevanje zadnjega
uporabljenega programa v spomin
Zadnji uporabljeni program shranite v
spomin na naslednji naãin:
5. S ponovnim pritiskom na tipko
"VKLOP/IZKLOP" ugasnite stroj, da
potrdite novo nastavitev.
POMEMBNO
Preden zaãnete ta postopek morate
VEDNO izklopiti pomivalni stroj.
Na enak naãin tudi
shranjevanje v spomin.
onemogoãite
POMEMBNO
Ta pomivalni stroj je opremljen z
varnostno napravo proti prelivanju
vode, ki v primeru okvare samodejno
izãrpa morebitno odveãno vodo.
1. Pritisnite
na
tipko
"IZBIRANJE
PROGRAMA" ter obenem vklopite
pomivalni stroj s pritiskom na tipko za
"VKLOP/IZKLOP" (enkrat se oglasi
zvoãni signal).
OPOZORILO!
Da bi zagotovili pravilno delovanje
varnostne naprave proti prelivanju
vode odsvetujemo premikanje ali
nagibanje stroja med delovanjem.
âe morate stroj premakniti ali ga
nagniti, se najprej prepriãajte, da je
program pomivanja zakljuãen in da v
stroju ni veã vode.
2. Vsaj 30 sekund pritiskajte na tipko
"IZBIRANJE PROGRAMA" (med tem
ãasom se oglasijo 3 zvoãni signali).
3. Sprostite pritisk na tipko, ko se oglasi
TRETJI zvoãni signal (na prikazovalniku
se prikaÏe napis "A0", kar pomeni, da je
shranjevanje v spomin neaktivno).
Pomivalni stroj vas s kodo na prikazovalniku opozori na nekatere nepravilnosti.
KODE NEPRAVILNOSTI
NAPAKA
VZROK
RE·ITEV
Na prikazovalniku se prikaÏe
oglasi se zvoãni signal.
E2,
Ni vode (pipa za vodo je zaprta).
Izklopite pomivalni stroj, odprite pipo
za vodo in resetirajte program.
Na prikazovalniku se prikaÏe
oglasi se zvoãni signal.
E3,
Stroj ne more izãrpati vode.
Morda je odtoãna cev zapognjena
ali pa so sifon ali filtri umazani.
âe se problem ponavlja, pokliãite
poobla‰ãeni servis.
Na prikazovalniku se prikaÏe
oglasi se zvoãni signal.
E4,
Voda pu‰ãa.
Morda je odtoãna cev zapognjena
ali pa so sifon ali filtri umazani.
âe se problem ponavlja, pokliãite
poobla‰ãeni servis.
Na prikazovalniku se prikaÏe
E5,
Okvara elektronskega krmiljenja.
Pokliãite poobla‰ãeni servis.
Grelec za vodo ne deluje pravilno,
ali pa je zama‰ena filtrirna plo‰ãa.
Oãistite filtrirno plo‰ão.
âe se problem ponavlja, pokliãite
poobla‰ãeni servis.
E6, E7, Ef ali EL, oglasi se
zvoãni signal.
Na prikazovalniku se prikaÏe E8
ali Ei , oglasi se zvoãni signal.
55
IZBIRANJE PROGRAMOV
Pomivanje s predpomivanjem
âe izberete program s predpomivanjem, priporoãamo, da odmerite dodatno koliãino
detergenta (najveã 10 g) neposredno v stroj.
Program
Opis
Higieniãen
75°C
Antibakterijski program, namenjen pomivanju in
steriliziranju posode (tudi zelo umazane),
stekleniãk za dojenãke itd.
Intenziven
75°C
Primeren za pomivanje zelo umazanih loncev,
kozic...
Moãen & Hiter
65°C
Namenjen hitremu pomivanju zelo umazane
posode.
Univerzalen+
70°C
Namenjen vsakodnevnemu pomivanju posode.
Za izjemno stopnjo higiene in ãistoão je poskrbljeno
z dvakratnim konãnim izpiranjem.
Univerzalen
60°C
Primeren za pomivanje obiãajno umazane posode
- kroÏnikov, loncev, kozic…
Dneven
55°C
Hiter program za pomivanje “normalno” umazane
posode – namenjen pogostemu pomivanju
obiãajno polnega stroja posode.
Ultra Silent
55°C
Najti‰ji program. Idealen za pomivanje ponoãi;
omogoãa, da izrabite cenej‰o elektriko.
Eco
45°C
Program za obiãajno umazano posodo (najuãinkovitej‰i
program glede kombinirane porabe energije in vode za
navedeni tip namiznega pribora).
Ta program je skladen z doloãili standarda EN 50242.
Obãutljiv
45°C
Primeren za pomivanje obãutljive keramike in
kozarcev, pa tudi za vsakodnevno pomivanje
manj umazane posode (razen loncev in kozic).
Ultra Rapid 60'
65°C
Primeren za dnevno pomivanje obiãajno umazanih
kroÏnikov, kozic, loncev, ki jih pomijete takoj po
obroku (najveã 8 pogrinjkov).
Ultra Rapid 24'
50°C
Za hitro pomivanje posode, ki jo pomivate takoj
po obroku, in sicer za 6 pogrinjkov.
Kratko predpomivanje posode z hladno vodo, ki
Hladno izpiranje ste jo zloÏili v pomivalni stroj in jo imate namen
pomiti kasneje, ko stroj napolnite.
= Programi “IMPULSE”
56
N/O = OPCIJA NI NA VOLJO
Tipka "ZAMIK VKLOPA"
Tipka "SUPER ECO”
Tipka "ALL IN 1"
75°C
140
DA
DA
DA
75°C
130
DA
DA
DA
65°C
85
DA
DA
DA
70°C
125
DA
DA
DA
60°C
120
DA
DA
DA
55°C
80
DA
DA
DA
55°C
240
DA
DA
DA
45°C
170
DA
DA
DA
45°C
85
DA
DA
DA
65°C
60
DA
DA
DA
50°C
24
DA N/O
DA
5
DA N/O
57
Izpiranje z vroão vodo z
dodatkom tekoãine za lesk
Drugo izpiranje
s hladno vodo
Prvo izpiranje
s hladno vodo
Glavno pomivanje
Predpomivanje s
hladno vodo
S hladno vodo (15 °C)
- Odstopanje ± 10%-
•••••
•••••
•••••
••••
••••
••••
••••
•••••
••••
•••••
••••
•
Predpomivanje z vroão
vodo
Preveriti stanje soli
Preveriti stanje tekoãine
za lesk
Oãistiti filter
Odmeriti detergent za
pomivanje
Odmeriti detergent za
namakanje (Predpomivanje)
Kaj je treba storiti pred
pomivanjem
Faze programa
Povpreãno
trajanje v
minutah
Tipke za
posebne funkcije
AQUASTOP (SISTEM ZA NADZOR VODE)
Varnostna naprava za zapiranje vode prepreãuje ‰kodo zaradi vode, ki bi lahko
nastala zaradi pu‰ãanja dotoãne cevi za vodo, npr. kot posledica normalnega
staranja cevi.
Cev je izdelana tako, da v primeru pu‰ãanja cevi voda napolni nagubano cev in
aktivira zaporni ventil, ki prepreãi dotekanje vode v stroj.
Na to okvaro vas opozori rdeãe obarvano okence
.
âe se to zgodi, poi‰ãite pomoã pri va‰em serviserju.
âe je cev prekratka in pravilna prikljuãitev ni mogoãa, jo morate nadomestiti z
ustrezno dolgo. Ustrezne cevi so vam na voljo pri poobla‰ãenih prodajalcih.
Varnostna naprava 'antitwist' (podloÏko odstranite tako, da stisnete cev in jo
zavrtite).
58
ODPRAVLJANJE MANJ·IH NEPRAVILNOSTI V DELOVANJU
âe opazite nepravilnost v delovanju pomivalnega stroja, najprej posku‰ajte sami
odpraviti nepravilnost s pomoãjo nasvetov v spodnji razpredelnici. ·ele ãe vam to ne
uspe, pokliãite poobla‰ãeni servis.
MOTNJA
1. Stroj se sploh ne odziva.
2. Voda ne priteka v stroj.
3. Stroj ne izãrpava vode.
4. Voda sproti odteka iz
stroja.
5. Ne sli‰i se vrtenja pr‰ilnih
rok.
6. Pri elektronskih strojih brez
prikazovalnika: ena ali veã
svetilnih diod hitro utripa.
MOREBITNI VZROK
KAKO JO ODPRAVITE
Stroja niste prikljuãili na elektriãno omreÏje;
Potisnite vtikaã v vtiãnico.
Niste pritisnili na tipko za vklop.
Pritisnite tipko vklop/izklop.
Vrata stroja so odprta.
Zaprite vrata stroja.
Zmanjkalo je elektrike.
Preverite varovalko v vtikaãu,
hi‰no varovalko…
Preglejte vzroke pod toãko 1.
Preverite.
Pipa za dotok vode je zaprta.
Odprite pipo za dotok vode.
Gumb programatorja ni v pravem Obrnite ga v pravilen poloÏaj.
poloÏaju.
Dotoãna cev je zvita ali upognjena.
Zravnajte cev.
Filter dotoãne cevi ni pravilno
name‰ãen.
Oãistite filter na koncu cevi.
Filter je umazan;
Preglejte filter .
Odtoãna cev je pri‰ãipnjena;
Zravnajte odtoãno cev.
Podalj‰ek odtoãne cevi ni
pravilno prikljuãen.
Upo‰tevajte navodila za priklop.
Nastavek za priklop na zidu je
obrnjen navzdol, ne pa navzgor.
Poi‰ãite strokovno pomoã.
Odtoãna cev leÏi prenizko.
Cev mora biti vsaj 40 cm nad
tlemi.
Preveã detergenta.
Zmanj‰ajte koliãino detergenta.
Posoda onemogoãa vrtenje.
Preverite.
Zelo umazani filtri.
Oãistite filtre.
Pipa za vodo je zaprta.
IZklopite stroj. Odprite pipo za
vodo. Resetirajte program.
59
MOTNJA
MOREBITNI VZROK
KAKO JO ODPRAVITE
Gl. toãko 5.
Preverite
Dna kozic in loncev niso dobro
oprana.
âe se je jed prismodila, pred
pomivanjem v stroju posodo
namakajte.
Robovi kozic in loncev niso
dobro oprani.
Bolje zloÏite posodo v stroj.
Pr‰ilni roki sta delno zama‰eni.
Snemite ju in oãistite.
Posoda ni bila pravilno zloÏena.
Med posodo naj bo veã
razmaka.
Konec odtoãne cevi je v vodi.
Konec odtoãne cevi ne sme biti
v vodi.
Neustrezna koliãina detergenta;
star ali strjen detergent.
Poveãajte koliãino detergenta,
uporabite sveÏ detergent.
Neustrezen program pomivanja.
Izberite ustrezen program
pomivanja.
Posoda v spodnji ko‰ari ni
oprana.
Pritisnite na tipko za pomivanje
poloviãne koliãine posode.
8. Detergent ni bil doziran,
ali pa le delno.
Posoda v pomivalnem stroju
(jedilni pribor, lonec, kozica ipd.)
je onemogoãila odpiranje
predalãka za detergent.
Posodo razporedite tako, da ne
bo ovirala odpiranja predalãka
za detergent.
9. Bele lise na posodi.
Voda je pretrda.
Preverite, ãe je v stroju dovolj
soli in tekoãine za lesk. âe s
tem ne odpravite nepravilnosti,
pokliãite poobla‰ãeni servis.
10. Pomivanje je glasno.
Posoda tolãe ena ob drugo.
Pravilno zloÏite posodo.
Pr‰ilni roki tolãeta ob posodo.
Pravilno zloÏite posodo.
Neustrezen pretok zraka.
Vrata stroja po koncu
pomivanja pustite odprta, da se
posoda posu‰i na zraku.
Zmanjkalo je tekoãine za lesk.
Napolnite posodo za tekoãino
za lesk.
7. Posoda je slabo pomita.
11. Posoda ni povsem
suha.
OPOMBA
âe posoda iz kateregakoli zgoraj navedenega razloga ni dobro pomita, jo pomijte roãno.
Ostanki hrane se med postopkom su‰enja v pomivalnem stroju posu‰ijo in jih s ponovnim
pomivanju v stroju ne morete odstraniti.
Serviserju obvezno povejte serijsko ‰tevilko stroja, ki je navedena na plo‰ãici na stroju ali na
garancijskem listu. Na ta naãin boste olaj‰ali delo serviserju, va‰ pomivalni stroj pa bo hitreje
popravljen.
Proizvajalec in prodajalec dopu‰ãata moÏnost napak pri tisku te knjiÏice, za kar ne
odgovarjata.
Proizvajalec si pridrÏuje pravico do sprememb podatkov brez vnaprej‰njega opozorila,
ãe spremembe ne vplivajo na osnovne znaãilnosti stroja.
60
âestitamo!
JAMSTVO
Zahvaljujemo Vam ‰to ste izabrali
Candy kuçanski uredjaj; kvalitetnu
perilicu sudja koja jamãi visoku
uãinkovitost i pouzdanost.
Candy proizvodi vrlo ‰iroki asortiman
kuçanskih uredjaja: perilice rublja,
perilice/su‰ilice
rublja,
‰tednjake,
mikrovalne peçnice, ugradne peçnice
i ploãe za kuhanje, hladnjake i ledenice.
TraÏite od svog prodavaãa najnoviji i
cjeloviti katalog Candy proizvoda.
Prilikom kupnje uredjaja prodavaã Vam
mora izdati
ispunjeni i potvrdjeni
jamstveni list.
Na poledjini jamstvenog lista nalazi se
popis i adrese servisera koji su
ovla‰jteni popravljati Candy uredjaje u
jamstvenom roku.
Molimo da paÏljivo proãitate upute
sadrÏane u ovoj knjiÏici. Oni çe Vam
pruÏiti vaÏne podatke ne samo glede
sigurnog postavljanja, kori‰tenja i
odrÏavanja perilice, veç i kako postiçi
najbolje rezultate u svakodnevnom
rukovanju perilicom sudja.
âuvajte paÏljivo ovu knjiÏicu, jer çe
Vam ubuduçe jo‰ trebati.
61
SADRÎAJ
Upute za sigurno kori‰tenje
Namje‰tanje i ugradnja
Uredjaj za omek‰avanje vode
Punjenje spremnika za sol
Namje‰tanje gornje ko‰are za sudje
Stavljanje sudja u perilicu
Podaci za laboratorijska ispitivanja
Punjenje deterdÏentom
Vrste deterdÏenta
Punjenje sredstvom za sjaj
âi‰çenje filtra
Praktiãni savjeti
âi‰çenje i odrÏavanje
Opis upravljaãke ploãe
Tehniãki podaci
Izbor programa i posebne funkcije
Aquastop
Odabir programa
Prepoznavanje manjih gre‰aka u radu
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
63
64
68
69
70
71
73
74
75
76
77
78
79
80
80
81
85
86
88
Slika A
5
1
4
2
3
Molimo Vas da paÏljivo proãitate upute navedene u ovoj knjiÏici zato jer sadrÏe vaÏne
podatke koji se odnose na sigurno namje‰tanje i ugradnja perilice, njeno kori‰tenje i
odrÏavanje, te korisne savjete za ‰to bolju upotrebu.
PaÏljivo ãuvajte ovu knjiÏicu jer bi Vam i ubuduçe mogla zatrebati.
62
UPUTE ZA SIGURNO
KORI·TENJE
■ Vrata perilice sudja nije dobro ostavljati
otvorenima, buduçi da to predstavlja
moguçu opasnost (npr. spoticanje, udaranje).
Ovdje su prikazana osnovna sigurnosna
pravila koja vrijede za sve elektriãne
kuçanske uredjaje i to kako slijedi.
■ Prislanjanjem ili sjedenjem na otvorenim
vratima perilice sudja moÏe uzrokovati
njihovo o‰teçenje.
UPOZORENJE!
NoÏeve i sliãan pribor s o‰trim toãkama
morate staviti u ko‰aricu za jedaçi
pribor s o‰tricama okrenutim prema
dole ili poloÏiti vodoravno.
Instalacija
■ U sluãaju da utikaãu na uredjaju ne
odgovara utiãnici u zidu, isti mora biti
zamijenjen odgovarajuçim i to od strane
za to osposobljene struãne osobe koja
istovremeno mora provijeriti da li presjek
kablova utiãnice odgovara prikljuãnoj
snazi elektriãnog uredjaja.
Svakodnevno kori‰tenje
■ Ovaj uredjaj je namjenjen za kori‰tenje u
domaçinstvu I sliãnim situacijama kao
‰to su:
■ Obratite pozornost da uredjaj ne priti‰çe
prikljuãni kabel.
■ Opçenito se ne preporuãa prikljuãivanje
uredjaja na elektriãnu mreÏu preko
razliãitih ispravljaãa, vi‰estrukih utiãnica
ili produÏnih kablova.
- osoblje u trgovinama, uredima I
ostalim radnim mjestima;
- farmama;
■ Ako neophodno treba zamijeniti prikljuãni
kabel perilice, obratite se ovla‰tenom
sevisnom centru.
- gostima hotela, motela i ostalih
smje‰tajnim objekata;
- prenoãi‰tima.
Sigurnost
Razliãito kori‰tenje uredjaja od domaçinstva
ili uobiãajnih kuçnih poslova, npr. kao
komercijalno kori‰tenje u profesionalne
svrhe nije pokriveno jamstvom.
■ Ne dodirujte uredjaj kada su Vam ruke ili
noge vlaÏne ili mokre.
■ Ne dodirujte uredjaj ako ste bosi.
Ako se uredjaj koristi nepravilno, Ïivotni
vijek mu se smanjuje i moÏe izbjeçi
jamstvo.
■ Ne izvlaãite utikaã iz utiãnice tako da
povlaãite prikljuãni kabel ili cijeli uredjaj,
veç primite utikaã i izvadite ga iz utiãnice.
O‰teçenje uredjaja ili neko drugo o‰teçenje
ili gubitak kroz kori‰tenje koje nije u
skladu sa uputama (iako je uredjaj u
domaçinstvu)
neçe
biti
pokriveno
proizvodjaãkim jamstvom.
■ Elektriãni uredjaj ne izlaÏite razliãitim
atmosferskim utjecajima, kao na primjer:
ki‰i,suncu itd.
■ Ovaj uredjaj nije namijenjen za uporabu
osobama (ukljuãujuçi i djecu) sa
smanjenim fiziãkim, osjetilnim ili mentalnim
sposobnostima te osabama bez iskustva
i znanja, osim ako ih koriste uz nadzor
osobe odgovorne za njihovu sigurnost ili
od iste osobe dobiju pravilne upute za
kori‰tenje uredjaja.
■ Perilica sudja izradjena je za pranje
uobiãajenog kuhinjskog sudja koje se
koristi u domaçinstvima, u perilici nikako
ne smijete prati posudje ili predmete
uprljane benzinom, lakom, Ïeljeznim
ili ãeliãnim trunjem, nagrizajuçim
kemikalijama, kiselinama ili alkalima.
Pazite i nadzirite djecu kao se nebi
igrala s uredjajem.
■ Ako je u stanu ili kuçi ugradjen uredjaj
za omek‰avanje vode, nije potrebno
dodavati sol u uredjaj za omek‰avanje
vode, koja je ugradjena u perilicu sudja.
■ Vodu koja ostane u perilici sudja ili na
sudju na kraju programa pranja nije
potrebno brisati.
63
■ Jedaçi pribor çe se najbolje oprati ako
ga stavite u ko‰aricu sa ruçicama
okrenutim prema dole.
Odlaganje
■ Perilica sudja je izradjen od materijala
koji se mogu reciklirati, tako da je
se moÏete ispravno rije‰iti gledano sa
strane za‰tite okoli‰a.
■ Ako se perilica sudja pokvari ili prestane
ispravno raditi, iskljuãite je, zatvorite
vodu i nemojte je poku‰ati popraviti
sami. Popravke mora izvr‰iti smo
ovla‰teni serviser uz ugradnju iskljuãivo
originalnih rezervnih dijelova. Bilo koji
propust u gore navedenim savjetima
moÏe imati ozbiljne posljedice za sigurnost
uredjaja.
■ Ako se Ïelite rije‰iti stare perilice sudja,
budite savjesni i demontirajte vrata
perilice kako bi sprijeãilo da se unutra
uvuku i zatvore djeca. Isto tako nakon
‰to odpojite utikaã iz zidne utiãnice,
prereÏite glavni kabel za elektriãno
napajanje.
NAMJE·TANJE I UGRADNJA
Prikljuãivanje na elektriãnu mreÏu
(tehniãke napomene)
Uredjaj odgovara svim medjunarodnim
sigurnosnim propisima, i ima ugradjen
tropolni utikaã sa uzemljenjem, koji
osigurava kompletno uzemljenje uredjaja.
Uspje‰nost sigurnog rada perilice, takodjer
ovisi i o pravilno uzemljenoj elektriãnoj
instalacijama u va‰oj kuçi ili stanu.
■ Nakon ‰to ste uklonili ambalaÏu, podesite
visinu perilice sudja. Da uredjaja ispravno
radi mora biti poravnat. Visinu uredjaja
poravnajte pomoçu okretljivih noÏica.
Uredjaj smije biti nagnut najvi‰e za 2°.
Zato prije nego ‰to prikljuãite perilicu na
elektriãnu mreÏu provijerite slijedeçe:
■ Ako morate raspakirani uredjaj pomaknuti
ruãno, ne smijete ga uhvatiti za donji
ruba vrata, veç u takvom sluãaju vrata
uredjaja djelomiãno otvorite i primite ga
za gornji rubu te ga pomaknite kako je
prikazano na slici.
1. da li je utiãnica ispravno uzemljena;
2. da li elektriãno brojilo, osiguraãi i presjek
elektriãnih kablova odgovara prikljuãnim
vrijednostima elektriãnog uredjaja,
navedenim na tablici sa tehniãkim
podacima koja je priãvr‰çena na perilici.
UPOZORENJE!
Osigurajte da je va‰ elektriãni uredjaj
pravilno uzemljen.
U sluãaju da elektirãna instalacija
nije pravilno uzemljena, upozoravamo
Vas da moÏe doçi do disperzije
elektriãne energije po metalnim
djelovima elektriãnog kuçanskog
uredjaja, disperzija elektriãne energije
moÏe se osjetiti i zbog prisustva
uplitanja radio valova.
Proizvodjaã ne preuzima
nikakvu
odgovornost za moguçe povrede ljudi ili
moguçe nastale materijalne ‰tete,
izazvane prikljuãivanjem uredjaja na
nepravilno uzemljenu elektriãnu instalaciju.
ZNAâAJNO
Ako uredjaj postavite na pod prekrit
tapisonom ili tepihom, morate provjeriti
da otvori za ventilaciju na donjem
dijelu uredjaja nisu zaprijeãeni.
Uredjaj je u suglasnosti s
europskim direktivama 73/23/EEC
i 89/336/EEC koje zamijenjuju
2006/95/EC i 2004/108/EC i kasnije
dopune.
Budite sigurni da je nakon ugradnje
utikaã na uredjaju ostao dostupan.
64
Prikljuãivanje na vodovodnu mreÏu
ZNAâAJNO
Perilica sudja mora biti spojena na
vodovodnu mreÏu kori‰tenjem nove
garniture cijevi. Stare cijevi nije dobro
ponovno koristiti.
1
■ Cijevi za odvod i dovod vode na perilici
moÏete usmijeriti ili na lijevu ili na desnu
stranu.
ZNAâAJNO
Perilicu moÏete prikljuãiti na hladnu
ili toplu vodu, s time da ulazna
temperatura tople vode ne smije
prelaziti temperaturu od 60°C.
2
■ Dozvoljeni minimalni pritisak vode iznosi
0,08 MPa do maksimalno 0,8 MPa.
U sluãaju da je pritisak u vodovodnoj
mreÏi manji od 0,08 MPa, posavjetujte
se sa ovla‰tenim servisnim centrom.
■ Prikljuãnu cijev morate priãvrstiti na
slavinu navojem, tako da perilicu
moÏete odvojiti od vodovodne mreÏe
kada je ne koristite (slika 1 B).
■ Perilica je opremljena dovodnom cijevi
koja na zavr‰etku ima navoj promjera
3/4" (slika 2 ).
■ Spojite dovodnu cijev "A" na slavinu za
vodu "B" sa prikljuãkom 3/4" i provjerite
da je spoj dobro zabrtvljen.
■ Ako je neophodno, dovodna cijev moÏe
se produÏiti do 2,5 m. ProduÏna cijev
moÏe se nabaviti kod ovla‰tenog
servisera.
3
■ Ako je u vodi prisutan kamenac ili
pijesak, u tom sluãaju preporuãamo da u
servisnom centru kupite dodatni filtar
broj 9226085 (slika 3). Filtar “D” namjestite
izmedju slavine “B” i dovodne cijevi
“A”, a jo‰ prije umetnite brtvu “C”.
■ Ako perilicu prikljuãujete na novu vodovodnu
instalaciju ili na vodovodnu instalaciju
koja duÏe vrijeme nije bila kori‰tena,
pustite vodu da teãe nekoliko minuta da
se iz cijevi isperu moguçe neçistoçe (kao
na primjer pijesak, hrdja itd) prije nego
‰to perilicu sudja prikljuãite na cijev za
dovod vode. Na taj naãin izbjegavate
moguçe zaãepljenje filtra navedenim
neçistoçama. Dovodnu cijev prikljuãite
na slavinu za dotok vode tek kada je
voda sasvim ãista.
65
■ Zaobljeni zavr‰etak odvodne cijevi
moÏete objesiti i na rub sudopera, ali
svakako morate pripaziti da zavr‰etak
cijevi nije potopljen u vodu koja se
moÏda nalazi u sudoperu, jer çe ona kod
ukljuãivanja uredjaja, uçi natrag u perilicu
(slika 4Y).
Prikljuãivanje odvodne cijevi
■ Zavr‰etak odvodne cijevi namjestite na
stalni odvod vode, te pazite da cijev ne
bude savinuta (slika 4).
■ Stalni odvod vode mora biti na visini
najmanje 40 cm i imati unutarnji promjer
‰irine najmanje 4 cm.
■ U sluãaju da isti zavr‰etak Ïelite
namjestiti ispod radne povr‰ine, morate
ga
priãvrstiti
neposredno
ispod
radne plohe, na najvi‰oj moguçoj toãci
(slika 4Z).
■ Preporuãujemo da namjestite i odgovarajuçi
sifon koji çe sprijeãiti ‰irenje neugodnih
mirisa (slika 4X ).
■ Po zavr‰etku prikljuãivanja perilice na
vodovodnu mreÏu provjerite da cijevi za
odvod i dovod vode nigdje nisu savinute.
■ Ako je neophodno, odvodna cijev moÏe
se produÏiti do 2,5 m; osigurajte da stoji
na najvi‰e 85 cm visine od razine poda.
ProduÏna cijev moÏe se nabaviti kod
ovla‰tenog servisera.
4
66
UGRADNJA U OPREMLJENU
KUHINJU
Ugradnja ispod postojeçe radne
povr‰ine
Namje‰tanje izmedju
postojeçih kuhinjskih ormariça
(namje‰tanje ispod radne povr‰ine)
■ Veçina modernog kuhinjskog namje‰taja
opremljena je i radnom povr‰inom, ispod
koje mogu biti umetnuti razliãiti kuhinjski
uredjaji. U navedenom sluãaju dovoljno
je odstraniti radnu povr‰inu perilice, tako
da odvrnete vijke, koji se nalaze sa
straÏnje strane (slika 6a).
■ Visina perilice iznosi 85 cm, te zbog toga
moÏe biti postavljena u razinu s ostalim
kuhinjskim elementima sliãne visine.
Da bi visina perilice bila ista kao i visina
kuhinjskih elemenata, moguçe je istu
odrediti pomoçu pomiãnih noÏica perilice.
■ Gornja povr‰ina perilice moÏe biti
iskori‰tena u razliãite svrhe, jer je otporna
na visoke temperature, ogrebotine i mrlje
(slika 5).
ZNAâAJNO
Nakon ‰to uklonite radnu povr‰inu,
vijci MORAJU BITI ponovno uãvr‰çeni
ispod straÏnjeg ruba povr‰ine (slika. 6b).
■ Visina perilice smanjit çe se na 82 cm
kako je predvidjeno prema medjunarodnim
propisima (ISO) , pri çemu çete je moçi
umetnuti ispod radne povr‰ine (slika 7),
a s istom visinom savr‰eno çe se uklopiti
ispod postojeçih kuhinjskih elemenata.
5
a
6
a
b
7
b
598
Otvaranje vrata
556/573
Zatvaranje vrata
Stavite va‰u ruku u utor i povucite.
U sluãaju da se vrata oma‰kom otvore za
vrijema rada perilice, posebni sigurnosni
sistem çe je automatski iskljuãiti.
Zatim provijerite da li se mlaznice za
raspr‰ivanje vode mogu lako okretati, tj. da
li su tanjuri, pribor za jelo i ostalo posudje
postavljeni tako da ne ometaju okretanje
mlaznica.
Zatvorite vrata pritiskom prema uredjaju,
provjerite da su dobro zatvorena (sigurnosni
zatvaraã mora napraviti klik).
ZNAâAJNO
Za pravilan rad perilice, vaÏno je da
vrata tijekom pranja ne otvarate.
67
UREDJAJ RA
OMEK·AVANJE VODE
* Uredjaj za omek‰avanje vode
tvorniãki je pode‰en na 4. stupanj
(d4) s obzirom da taj stupanj
zadovoljava
zahtjeve
veçine
domaçinstava.
U razliãitim krajevima voda sadrÏi razliãite
koliãine kalcijevih soli i minerala koji se
tijekom pranja taloÏe na stijenkama
posudja i ostavljaju na njima mrlje i bjelkaste
naslage. Ako je ovih soli u vodi vi‰e, voda
je veçe tvrdoçe.
Perilica posudja opremljena je uredjajem
za
odstranjivanje
vapnenca
koji
kori‰tenjem posebne vrste soli iz vode
izluãi vapnenac odnosno vodu omek‰a
tako da je prikladna za pranje posudja.
Podatke o stupnju tvrdoçe vode u Va‰oj
vodovodnoj mreÏi moÏete zatraÏiti od
podruãne uprave Vodovoda.
Prema stupnju tvrdoçe vode u Va‰oj vodovodnoj mreÏi, namjesite vrijednost uredjaja
na sljedeçi naãin:
ZNAâAJNO
Perilica posudja prije ovog postupka
UVIJEK mora biti iskljuãena.
1. DrÏite pritisnutom tipku za "IZBOR
PROGRAMA" i istovremeno ukljuãite
perilicu posudja pritiskom na tipku
"UKLJUâENO/ISKLJUâENO", na kratko
çe se jedanput ukljuãiti zvuãni signal.
Reguliranje uredjaja za
omek‰avanje vode
2. I nadalje, a najmanje 5 sekundi drÏite
pritisnutom tipku za "IZBOR PROGRAMA",
SVE DOK se ne ukljuãi zvuãni signal.
Trenutna postavka razine omek‰avanja
vode biti çe prikazana na ekranu.
Omek‰ivaã vode moÏe tretirati vodu sa
razinom tvrdoçe do 90°fH (francuska
skala tvrdoçe) ili 50°dH (njemaãka skala
tvrdoçe) i to kroz 8 postavki.
Francuska
skala
(°fH)
Njemaãka
skala
(°dH)
0
1
2
3
*4
5
6
7
0-5
6-10
11-20
21-30
31-40
41-50
51-60
61-90
0-3
4-6
7-11
12-16
17-22
23-27
28-33
34-50
Pode‰avanje
omek‰ivaãa
vode
Razina
Tvrdoça vode
Kori‰tenje
soli protiv
kamenca
Postavke su popisane u donjoj tabeli.
NE
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
d0
d1
d2
d3
d4
d5
d6
d7
3. Ponovno pritisnite istu tipku da
odaberete potrebnu razinu omek‰ivanja
vode: pri svakom pritisku na tipku,
postavka çe se poveçati za jednu
razinu. Kada dosegnete razinu „d7”,
prikaz na ekranu vratit çe se na razinu
„d0”.
4. Iskljuãite perilicu posudja pritiskom na
tipku "UKLJUâENO/ISKLJUâENO" da
potvrdite nove postavke.
UPOZORENJE!
Ako se pojavi bilo kakav problem u
radu perilice posudja, iskljuãite
perilicu
pritiskom
na
tipku
"UKLJUâENO/ISKLJUâENO"
i
pokrenite postupak ponovno od
poãetka (KORAK 1).
Digitalni ekran
Tipka
"UKLJUâENO/ISKLJUâENO"
Tipka
"IZBOR PROGRAMA"
68
PUNJENJE SPREMNIKA ZA
SOL
ZNAâAJNO
(samo pri prvom pokretanju perilice)
Kada perilicu sudja koristite prvi
puta, nakon potpunog punjenja
spremnika za sol, neophodno je
dodati vode sve dok se ne prelije iz
spremnika.
■ Na dnu uredjaja nalazi se spremnik za sol,
pomoçu koje se obnavlja sredstvo za
odstranjivanje vapnenca.
■ Vrlo je vaÏno da koristite iskljuãivo sol
posebno namijenjenu za perilice sudja.
Ostali tipovi soli kao npr. kuhinjska sol,
sadrÏe visok postotak vapnenastih
sastojaka, te zbog prisutnosti istih, ne
moÏe doçi do proãi‰çavanja, te se
uredjaj moÏe zaãepiti.
■ Sol u uredjaj za omek‰avanje dodajete
tako da odvrnete poklopãiç na spremniku,
koji se nalazi na dnu perilice.
■ Pri navedenoj radnji ãesto se dogodi da
iz spremnika isteçe ne‰to vode, bez
obzira na to, slobodno usipajte sol u
spremnik sve dok nije potpuno pun. Da bi
lak‰e usipali sol u spremnik, tijekom
usipavanja je mije‰ajte npr. dr‰kom od
kuhaãe.
Po zavr‰etku punjenja, odstranite
ostatke soli i dobro priãvrstite poklopãiç.
Pokazatelj zalihe soli
Pojedini modeli perilica opremljeni su
svjetlosnim pokazateljem na kontrolnoj
ploãi koji pokzauje kada je potrebno
ponovno napuniti spremnik za sol.
■ Nakon ‰to ste u perilicu stavili sol,
preporuãljivo je pokrenuti kompletan
program pranja ili program za HLADNO
ISPIRANJE.
U spremnik za sol moÏete usipati oko
1,5 do 1,8 kg soli. Za ‰to bolje i
uspje‰nije kori‰tenje perilice potrebno je
povremeno obnoviti zalihu soli, ovisno o
podacima na tablici.
¨
ZNAâAJNO
PokaÏu li se na sudju bjelkaste mrlje,
to je sigurnosni znak da u perilici
nedostaje soli.
69
NAMJE·TANJE GORNJE
KO·ARE
1
Za tanjure promjera od 29 cm do 32,5 cm,
preporuãujemo pranje u donjoj ko‰ari
perilice, ali tek nakon ‰to ste namjestili
gornju
ko‰aru u najvi‰i poloÏaj i to na
slijedeçi naãin:
1. Izvucite gornju ko‰aru;
2. Zatim zahvatite ko‰aru sa obe strane i
podignite je prema gore (slika 1).
2
Sudje koje je u promjeru veçe od 14 cm ne
moÏe se vi‰e stavljati u gornju ko‰aru, isto
tako kada je ko‰ara u gornjem poloÏaju ne
mogu se koristiti pomiãni nosaãi.
NAMJE·TANJE
POLOÎAJ:
KO·ARE
NA
a
b
a
b
NIÎI
1. Zahvatite ko‰aru sa obe strane i podignite
je lagano prema gore (slika 2a);
3
2. Zatim je polako otpustite u ispravan
poloÏaj (slika 2b).
VAÎNO: NIKAD NEMOJTE DIZATI ILI
SPU·TATI KO·ARU SAMO PO JEDNOJ
STRANI (slika 3).
UPOZORENJE:
Preporuãljivo je namjestiti ko‰aru prije
umetanja sudja.
70
Uobiãajeno dnevno punjenje posudjem
prikazano je na slici 1 i 2.
STAVLJANJE SUDJA U
PERILICU
Gornja ko‰ara (slika 1)
Kori‰tenje gornje ko‰are
1
■ Gornja ko‰ara opremljena je pokretnim
policama koje su prikvaãene na boãne
strane ko‰are i mogu se podesiti u 4
poloÏaja.
■ U niÏem poloÏaju (A-A1) police se mogu
koristiti za ‰alice (kava/ãaj), kuhinjske
noÏeve, kutlaãe i sl.. Stakleno posudje s
ruãicama moÏe se sigurno objesiti na
krajeve polica.
A
A1
Gornja ko‰ara (slika 2)
2
■ U vi‰em poloÏaju (B-B1) police omoguçuju
prihvat plitkih i dubokih tanjura (najveçeg
promjera do 19 cm). Tanjure treba
postaviti okomito, vanjskim dnom tanjura
prema straÏnjoj strani perilice posudja.
Izmedju tanjura mora biti razmak za
slobodan prolaz vode.
B
B1
Kori‰tenje donje ko‰are
■ Savjetujemo da velike tanjure posloÏite
tako da su malo nagnuti prema naprijed
kako bi se olak‰alo vraçanje ko‰are u
perilicu posudja.
■ Lonce, plitice za peãenje, terine, zdjele
za salatu i juhu, vrãeve, poklopce i
tanjure za posluÏivanje moÏete postaviti
na donju ko‰aru.
■ Jedaçi pribor umetnite u plastiãnu
ko‰aricu (drÏaã) s ruãicama okrenutim
prema gore i postavite je na donju ko
‰aru (sl. 6), pri tome pazite da jedaçi
pribor ne prijeãi okretanje mlaznica za
vodu.
■ Gornja ko‰ara izradjena je tako da pruÏa
najveçu moguçu upravljivost te da moÏe
prihvatiti ãa‰e, ‰alice, male tanjura i
zdjelice.
71
■ Donja ko‰ara za posudje opremljena je
posebnom
podesivom
sredi‰njom
policom (sl. 3 i 4).
To omoguçuje stabilno i optimalno
punjenje perilice posudjem, ãak i onda
kada je veliãina i/ili oblik posudja
nestandardan.
5
- POLOÎAJ “A”: za uobiãajeno punjenje
posudjem, ili kada nisu stavljene tave,
zdjele za salatu i sliãno.
- POLOÎAJ “B”: za posudje, koje iako
standardne veliãine, ima odredjen oblik
(vrlo duboke zdjele, ãetvrtasto posudje ili
ono bez rubova i sl.
A
B
Uobiãajeno dnevno punjenje posudjem
prikazano je na slici 6.
- POLOÎAJ “C”: za ravno posudje veçe
od prosjeka i/ili posudje nestandardnog
oblika (ãetverokutno, ‰esterokutno,
ovalno, posudje za pizzu itd.).
Donja ko‰ara (slika 6)
6
3
B
A
4
C
A
Pravilno i racionalno razmje‰tanje sudja u
perilicu rezultirat çe dobrim rezultatima
pranja.
■ Mali tanjuri npr. za slastice, mogu se
takodjer postaviti u donju ko‰aru kako je
prikazano na slici 5 uz kori‰tenje
posebnog drÏaãa postavljenog prema
van. ("B").
Za uobiãajene ili velike tanjure drÏaã
mora biti u poloÏaju ("A").
ZNAâAJNO
NiÏa ko‰ara ima uredjaj za sigurnosno
zaustavljanje koji je posebno koristan
za sigurno izvlaãenje potpuno pune
ko‰are.
Potpuno izvlaãenje ko‰are neophodno
je pri redovitom odrÏavanju, kada
punite sol i ãistite filtar.
UPOZORENJE!
Ako su mali tanjuri smje‰etni u ko‰aru
za posudje a preklopni drÏaã je u
neispravnom poloÏaju, tanjuri çe
ometati okretanje donjih mlaznica za
vodu.
Ko‰arice za jedaçi pribor
Vrh ko‰arice za jedaçi pribor moÏe se
ukloniti da se omoguçi stavljanje razliãitih
predmeta.
72
Uobiãajeno dnevno punjenje posudjem
prikazano je na sl. 7.
Kori‰tenje treçe ko‰are
■ Treça ko‰ara namijenjena je predmetima
koji inaãe zauzimaju dosta prostora
zbog svog oblika, npr. razni kuhinjski
pribor ili predmeti nespretnog oblika. Ako
prostor u donjoj ko‰ari oslobodite od
takvih predmeta, jednostavnije i lak‰e
stavljat çete velike predmete (lonce i
plitice za peãenje).
Treça ko‰ara (slika 7)
7
■ U treçu ko‰aru moÏete staviti slijedeçe
predmete: ‰alice za kavu, izduÏene ili
pravokutne tanjure, zdjelice za voçe ili
slastice, manje vrãeve, kuhinjske
noÏeve i vilice, kutlaãe, grabilice, ribeÏe
i dijelove malih kuçanski uredjaja (npr.
dijelove miksera i sl.).
UPOZORENJE!
U treçu ko‰aru ne stavljajte jedaçi
pribor. Nemoguçnost postavljanja
ko‰arice za jedaçi pribor moÏe
izazvati padanje pribora na donju
ko‰aru ili dno perilice posudja.
PODACI ZA LABORATORIJSKA
ISPITIVANJA
Molimo da podatke vezane za ispitivanje i
mjerenje radne buke prema EN normama
zatraÏite od:
■ Da ostvarite najbolje rezultate pranja
preporuãujemo da posudje stavljate u
perilicu s vanjskim dnom posudja
okrenutim prema stropu perilice posudja
(npr. tanjuri, zdjele)
testinfo-dishwasher@candy.it
U va‰em zahtjevu molimo da navedete ime
modela i serijski broj va‰e perilice posudja
(pogledajte ploãicu/naljepnicu s tehniãkim
podacima).
■ Treça ko‰ara se vrlo lako vadi iz perilice
tako da uklonite prednji zaustavni zatik
na poãetku vodilica ko‰are.
■ Treça ko‰ara izvedena je da pruÏi
najveçu moguçu prilagodljivost pri
kori‰tenju. Zbog podjele na tri nako‰ena
dijela posudje je moguçe postaviti na
bezbroj naãina: samo ‰alice i tanjure
pravokutnog oblika ili ‰alice s zdjelicama
i raznim kuhinjskim priborom ili ribeÏ i
razne grabilice itd.
73
PUNJENJE DETERDÎENTOM
DeterdÏent
ZNAâAJNO
Za pranje posudja u perilici morate
upotrebljavati posebno sredstvo za
pranje, koje moÏe biti u tekuçem
stanju, odnosno prikladan pra‰ak ili
tablete.
B
Nakon ‰to ste stavili deterdÏent u spremnik,
zatvorite poklopac, prvo ga gurnite (1) a zatim
ga pritisnite (2) sve dok se ne zaãuje "klik".
“CALGONIT” daje vrlo dobre rezultate a
moÏe se nabaviti u trgovaãkoj mreÏi.
Neprikladna sredstva kao na primjer:
sredstva za ruãno pranje posudja, ne
sadrÏe sastojke pogodne za pranje
posudja u perilici, te ometaju pravilan rad
perilice.
Punjenje spremnika za deterdÏent
Spremnik za deterdÏent smje‰ten je na
unutarnjoj strani vrata (slika A “2”). Ako je
poklopac spremnika zatvoren, za otvaranje
pritisnite tipku (A).
Po zavr‰etku bilo kojeg programa pranja,
ostavite poklopac uvijek otvoren.
Buduçi da sva sredstva za pranje, nemaju
istu snagu pranja, pridrÏavajte se uputa
proizvodjaãa.
Podsjeçamo i to, da nedovoljna koliãina
sredstva za pranje moÏe prouzroãiti
nepotpuno uklanjanje prljav‰tine. Dozirate
li preveliku koliãinu detrdÏenta, neçete
postiçi bolje rezultate pranja, veç samo
nepotreban tro‰ak.
UPOZORENJE!
Kod punjenja donje ko‰are sa
posudjem, provjeriti da li posudje ne
smeta otvaranju spremnika za
deterdÏent.
ZNAâAJNO
Nemojte koristiti prekomjerne koliãine
sredstava za pranje jer time istodobno
pridonosite i za‰titi okoli‰a.
Potrebna koliãina sredstva za pranje ovisi i
o stupnju prljav‰tine kao i o tipu posudja.
Preporuãujemo da odjeljak za pranje
spremnika za detrdÏent napunite sa 20-30
grama sredstva za pranje posudja (B).
A
74
■ uãinkovitost deterdÏenta koji sadrÏi i sol
zavisi o tvrdoçi vode u va‰oj vodovodnoj
mreÏi,
Provjerite da li je tvrdoça vode u va‰oj
vodovodnoj mreÏi unutar raspona
uãinkovitosti koja je prikazana na
ambalaÏi deterdÏenta.
VRSTE DETERDÎENTA
DeterdÏent u tabletama
DeterdÏenti
u
tabletama
razliãitih
proizvodjaãa ne otapaju se istom brzinom,
zbog toga tijekom kratkih programa pranja
neki deterdÏenti u tabletama ne mogu biti
potpuno uãinkoviti jer se ne otope u
potpunosti. Ako se koristi takav deterdÏent,
savjetujemo kori‰tenje duÏeg programa
pranja da se zajamãi potpuno djelovanje
deterdÏenta u tabletama.
Ako koristite takvu vrstu deterdÏenta a
niste zadovoljni sa rezultatima pranja,
molimo da se obratite proizvodjaãu
deterdÏenta.
U odredjenim okolnostima kori‰tenje
kombiniranih deterdÏenata moÏe izazvati:
ZNAâAJNO
Da se ispune dobri rezultati pranja,
tablete moraju biti stavljene u
odjeljak za pranje spremnika za
deterdÏent, NE izravno u kadu perilice
posudja.
■ taloÏenje vapnenca na posudju ili u
perilici posudja;
■ smanjeni radni uãinak pranja ili su‰enja.
ZNAâAJNO
Bilo koji problem koji se iskaÏe kao
izravan rezultat kori‰tenja takvog
deterdÏenta nije pokriven na‰im
jamstvom.
Koncentrirani deterdÏenti
Koncentrirani deterdÏenti sa smanjenim
alkalinitetom i prirodnim enzimima, zajedno
sa programom pranja na 50°C, imaju manji
‰tetni uãinak na prirodni okoli‰ a ‰tite
posudje i perilicu posudja.
Programi pranja na 50°C namjerno
iskori‰tavaju svojstva prljav‰tine otpljene
enzimima i zato omoguçuju da se
kori‰tenjem koncentriranih deterdÏenata
postignu isti rezultati pranja kao sa
programima na 65°C ali sa niÏom
temperaturom pranja.
Molimo da zapamtite da pri kori‰tenju
kombiniranog deterdÏenta "SVE u 1",
svjetlosni pokazatelji za zalihu soli i
sredstva za sjaj (koji se nalaze samo na
odabranim modelima) postaju suvi‰ni,
tako da svjetlosne pokazatelje moÏete
zanemariti.
Ako se pojave problemi pri pranju i su‰enju
posudja, preporuãujemo da se vratite
kori‰tenju uobiãajenih odvojenih sredstava
(sol, deterdÏent u prahu i sredstvo za sjaj).
To çe osigurati da uredjaj za omek‰avanje
vode u perilici posudja radi ispravno.
Kombinirani deterdÏenti
DeterdÏenti koji sadrÏe i sredstvo za sjaj
moraju biti stavljeni u odjeljak za pranje
spremnika za deterdÏent. Odjeljak sredstva
za sjaj mora biti prazan (ako nije prazan,
podesite regulator sredstva za sjaj na niÏi
poloÏaj prije kori‰tenja takvog deterdÏenta).
U takvom sluãaju, preporuãujemo:
■ napunite sprmnike za sol i sredstva za
sjaj;
Kombinirani deterdÏenti “SVE u 1”
■ pokrenite uobiãajeni program pranja ali
bez umetnutog posudja.
Ako namjeravate koristiti kombinirane
deterdÏente "SVE u 1" ("3 u 1"/"4 u 1"/
"5 u 1", itd.) tj. one koji sadrÏe i sol i
sredstvo za sjaj, savjetujemo sljedeçe:
Molimo da zapamtite da je nakon povratka
na kori‰tanje uobiãajene soli za perilicu
posudja, potreban odredjan broj ciklusa
pranja prije nego taj sustav ponovno bude
potpuno uãinkovit.
■ paÏljivo proãitajte upute proizvodjaãa
otisnute na ambalaÏi;
75
PUNJENJE SREDSTVOM ZA
SJAJ
Sredstvo za sjaj
Sredstvo za sjaj, koje se automatski ispu‰ta
tijekom zadnjeg ispiranja, pomaÏe da se
sudje brÏe osu‰i, spreãava nastajanje mrlja
i taloÏenje vodenog kamenca.
C
Punjenje spremnika sredstva za sjaj
Spremnik sredstva za sjaj nalazi se lijevo
od spremnika za deterdÏent (slika A "3").
Da otvorite poklopac spremnika, gurnite
oznaku za oãitavanje i u isto vrijeme,
povucite jeziãac za otvaranje. Preporuãljivo
je uvijek koristiti sredstvo za sjaj posebno
namijenjeno za perilice sudja.
Razinu sredstva za sjaj provjerite kroz
pokazno okno (C) koje je smje‰teno na
raspr‰ivaãu.
PUNO
PRAZNO
tamno
svijetlo
Reguliranje dodavanja sredstva za
sjaj od 1- 6
Regulator (D) je smje‰ten ispod poklopca i
moÏe se okretati pomoçu kovanice.
Preporuãeni poloÏaj je 4.
Koliãina vapnenca u vodi bitno utjeãe kako
na nastajanje vodenih mrlja tako i na
su‰enje posudja. Zato je veoma vaÏno
reguliranje koliãine sredstva za visoki sjaj,
da bi se postigli optimalni rezultati pranja.
U sluãaju da se po zavr‰etku pranja na
posudju pokaÏu tragovi tekuçine za sjaj
potrebno je regulator postaviti na niÏu
vrijednost, a na vi‰u vrijednost ako se na
posudju pokaÏu bjelkaste mrlje.
D
76
âI·åENIE FILTRA
Sustav filtriranja (slika A “4”) sastoji se od:
1
sredi‰njeg spremnika koji zadrÏava veçe
komadiçe;
ravne mreÏice koja neprekidno filtrira vodu
od pranja;
mikro filtra, smje‰tenog ispod mreÏice,
koji zadrÏava najsitnije komadiçe i osigurava
savr‰eno ispiranje.
■ Da bi svaki puta postigli savr‰ene rezultate
pranja, filtre treba provjeriti i ãistiti
nakon svakog pranja.
■ Da uklonite filtar, jednostavno okrenite
ruãicu u smjeru suprotnom kretanju
kazaljki na satu (slika 1).
■ Za lak‰e ãi‰çenje sredi‰nji spremnik
moÏe se ukloniti (slika 2).
2
■ Uklonite mreÏicu (slika 3) i operite je
pod mlazom vode, ako je potrebno
koristite i manju ãetku.
■ Sa samoãisteçim mikro filtrom,
odrÏavanje je svedeno na minimum i
sustav filtriranja potrebno je samo
provjeriti svaka dva tjedna. Ipak, nakon
svakog pranja preporuãujemo da
provjerite sredi‰nji spremnik i mreÏicu
da nisu zaãepljeni.
UPOZORENJE!
Nakon ãi‰çenja, uvjerite se da ja filtar
ponovo ispravno namje‰ten i da je
mreÏica ispravno usadjena na dno
perilice sudja.
3
Provjerite da li je filtar prilikom
vraçanja, u mreÏicu ispravno privinut
u smjeru kazaljki na satu, jer ako je
filtar slabo usadjen moÏe doçi
do ‰tetnih posljedica u vezi sa
uãinkovitosti perilice.
ZNAâAJNO
Nikada ne koristite perilicu sudja ako
je filtar izvadjen.
77
PRAKTIâNI SAVJETI
Kako u‰tedjeti
■ Ako Ïelite u potpunost iskoristiti prostor
u perilici sudja, stavljajte sudje u perilicu
nakon svakog jela i ako je potrebno
pokrenite ciklus HLADNO ISPIPRANJE
da se omek‰aju i uklone veçe ãestice
hrane sa novo umetnutog sudja. Kada
je perilica puna, pokrenite program za
cjelovito pranje.
Kako postiçi zaista dobre
rezultate pranja
■ Prije stavljanja sudja u perilicu, uklonite
sve ostatke hrane (kosti, ljuske, komadiçe
mesa ili povrça, ostatke od kave, koÏu
voça, pepel cigareta, ãaãkalice itd.) kako bi
sprijeãili zaãepljenje filtra, odvodne cijevi ili
mlaznica za pranje.
■ Ako sudje nije jako prljavo i perilica nije
sasvim puna, izaberite ·TEDLJIVI
program pranja i slijedite pri tome sve
upute navedene u opisu programa.
■ Preporuãujemo da sudje ne ispirete
prije nego ‰to ga stavite u perilicu.
■ Ponekad su pladnjevi, tave i lonci jako
zaprljani i sadrÏe zagorene ili zapeãene
ostatke hrane, u tom sluãaju, takvo je
sudje potrebno namakati prije pranja.
·to se ne smije prati
■ Upamtite da svo sudje nije prikladno za
pranje u perilici sudja.
Savjetujemo da neke vrste sudja kao na
primjer: plastiku neotpornu na toplinu,
pribor za jelo sa plastiãnim ili drvenim
dr‰kama, aluminijsko posudje, kristalne
predmete, ãa‰e od olovnog stakla (ako
drugaãije nije napomenuto) ne perete u
perilici za sudje.
■ Posudje smjestite u perilicu tako da je
okrenuto prema dolje.
■ Ako je ikako moguçe posudje u perilici
posloÏite tako da se medjusobno ne dodiruje.
Vrlo je vaÏno da posudje pravilno posloÏite u
perilicu jer to daje bolje rezultate pranja.
■ I ukrasi u boji na nekom sudju nisu
sasvim postojani. Zato je najbolje da
provjerite njihovu postojanost tako da u
perilici operete samo pojedini komad,
kako bi provjerili da li je prikladan za
pranje u perilici ili ne.
■ Nakon ‰to ste sudje posloÏili u perilicu,
prije poãetka pranja morate provjeriti da
li se mlaznice za raspr‰ivanje vode
slobodno okreçu.
■ Lonce i drugo posudje na kojima su
ostaci zagorene hrane do poãetka
pranja namaãite u otopini deterdÏenta
za pranje.
■ Ujedno ne zaboravite da istovremeno
ne smijete prati srebrni i obiãan metalni
pribor za jelo, jer medju njima moÏe
doçi do kemijske reakcije.
■ Kod pranja srebrnog sudja i pribora za
jelo pazite na slijedeçe:
ZNAâAJNO
Prilikom kupnje novog sudja ili
pribora za jelo provjerite da li je
prikladno za pranje u perilici sudja.
a) isperite ga odmah po upotrebi,
posebno ako ste ga koristili za jaja,
majonezu, ribu ili sliãno;
b) nemojte izravno posuti deterdÏent
na takvo sudje ili pribor za jelo;
Korisni savjeti
■ Da bi izbjegli sluãajno kapanje iz gornje
ko‰are, prvo izvadite posudje iz donje
ko‰are.
c) pazite da takvo sudje ne dodje u
dodir sa drugim metalima.
■ Ako po zavr‰etku pranja ostavite neko
vrijeme sudje u perilici, vrata perilice
morate samo pritvoriti, da zrak u
unutarnjosti moÏe slobodno kruÏiti. Na
taj çe naãin posudje biti bolje osu‰eno.
78
âI·åENJE I ODRÎAVANJE
1
■ Za ãi‰çenje vanjskih dijelova perilice
sudja koristite samo mokru krpu, ne
koristite o‰tra ili sredstva koja sadrÏe
otapala.
■ Perilica ne zahtjeva neko posebno
odrÏavanje, jer je unutarnjost perilice
samoãisteça.
■ Redovito morate ãistiti tjesnilo na vratima
i to sa vlaÏnom krpom, kako bi sa njega
odstranili moguçe ostatke hrane i sredstva
za visoki sjaj.
■ Povremeno je preporuãljivo iz unutarnjosti
perilice ukloniti kamenac ili prljav‰tinu;
ulijte ãa‰u octa na dno perilice i odaberite
program pranja za osjetljivo sudje; neka
perilica pere prazna.
■ Ako unatoã uobiãajenom ãi‰çenju filtra
primjetite da sudje ili tave nisu dobro
oprane i osu‰ene, provijerite da li su
otvori na okretnim mlaznicama za
raspr‰ivanje vode (slika A”5”) moÏda
zaãepljeni ostacima hrane.
Ako su zaãepljeni oãistite ih na slijedeçi
naãin:
1. Da uklonite gornju okretnu mlaznicu,
okrenite je sve dok se oznaka za
zaustavljanje ne poravna sa strelicom
(slika 1b). Potisnite je prema gore i
zadrÏite je povuãenom, odvijte je u
smjeru kazaljki na satu. Za ponovno
postavljanje, ponovite istu radnju ali
je okreçite suprotno kazaljkama na
satu. NiÏu okretnu mlaznicu uklonite
jednostavno tako da je povuãete prema
gore (slika 2);
2. operite mlaznice pod jakim mlazom vode
tako da oãistite svaki otvor za
raspr‰ivanje;
3. kada ste zavr‰ili, ponovno ih namjestite u
isti poloÏaj, zapamtite da gornju mlaznicu
poloÏite na oznaku za zaustavljanje i
potpuno zavijete u poãetni poloÏaj.
■ I unutarnjost perilice i unutarnja strana
vrata perilice izradjeni su od nehrdjajuçe
ãelika; ipak, mogu se pojaviti mrlje
uzrokovane oksidacijom, to je vjerovatno
od vode koja sadrÏi previ‰e Ïeljeznih
soli.
■ Ove mrlje odstranite laganim sredstvima
za poliranje nehrdjajuçeg ãelika, koje ne
smije sadrÏavati spojeve klora. Te mrlje
ni u kojem sluãaju ne smijete odstranjivati
ãeliãnom vunom ili drugim metalnim
sredstvima.
1b
2
NAKON ZAVR·ETKA
PROGRAMA PRANJA
Nakon svakog zavr‰etka pranja , uvijek
morate zatvoriti slavinu za dotok vode u
perilicu, kako dovodna cijev ne bi stalno
bila pod stalnim pritiskom. Isto tako morate
iskljuãiti tipku “ukljuãeno”/”iskljuãeno” kako
bi perilicu iskljuãili iz elektriãne mreÏe.
U sluãaju da perilicu neçete upotrebljavati
duÏe vrijeme, uãinite slijedeçe:
1. u praznu unutarnjost perilice stavite malo
detrdÏenta i ukljuãite jedan od programa
kako bi se unutra‰njost odmastila;
2. izvadite utikaã iz utiãnice;
3. zatvorite slavinu za dotok vode;
4. napunite spremnik sa sredstvom za sjaj;
5. vrata perilice ostavite pritvorenima;
6. unutarnjost perilice mora ostati ãista;
7. ako je perilica ostavljena u prostoriji
gdje je temperatura niÏa od 0°C, voda u
perilici moÏe se zalediti, u tom sluãaju
temperaturu prostorije morate povisiti i
priãekati 24 sata prije nego ‰to perilicu
ponovo Ïelite koristiti.
79
OPIS UPRAVLJAâKE PLOâE
A
Tipka "UKLJUâENO/ISKLJUâENO"
H
Digitalni ekran
B
Tipka "IZBOR PROGRAMA"
I
Svjetlo "SOL PRAZNA"
C
Tipka "ODGODA POâETKA
PRANJA"
L
Svjetla "RAZINA SREDSTVA
ZA SJAJ"
D
Tipka "START"/"RESET"
(pokretanje/poni‰tavanje programa)
M
Svjetla "IZBARANA OPCIJA"
E
N
Svjetla "U WASH"
Opcijska tipka "SUPER ECO"
F
O
Vodiã kroz programe
Opcijska tipka "ALL IN 1"
G
Tipka "U WASH"
•
•
DIMENZIJE PERILICE
Sa radnom ploãom
Bez radne ploãe
60 x 85 x 60
120
59,8 x 82 x 57,3
117
·irina x Visina x Dubina (cm)
Dubina sa otvorenim vratima (cm)
TEHNIâKI PODACI
15
dla 9 osoba
Min. 0,08 - Max. 0,8
Broj kompleta za pranje prema normi EN 50242
Broj kompleta za pranje sa tavama i tanjurima
Pritisak vode (MPa)
Snaga osiguraãa / Maksimalna prikljuãna snaga / Napon
Pogledati natpisnu ploãicu
POTRO·NJA (najãe‰çe kori‰teni programi)*
Program
El. energija (kWh)
Voda (L)
2,03
20
1,43
14
0,94
10
0,59
9
Potro‰nja uga‰en / ukljuãen uredjaj: 0,30 W / 0,45 W
* Vrijednosti mjerene u laboratoriju prema Europskoj normi EN 50242 (razlike su moguçe u dnevnoj
upotrebi).
INTENZIVNI
UNIVERZALNI
ECO
ULTRA RAPID 24'
80
■ Nakon ‰to se vrata perilice zatvore i nakon
‰to se oglasi zvuãni signal, program
pranja çe se automatski pokrenuti. Na
displayu çe biti prikazano vrijeme
preostalo do kraja ciklusa.
IZBOR PROGRAMA I POSEBNE
FUNKCIJE
•
Tipka "U WASH"
UNUTAR jedne minute nakon ‰to
program zapoãne s radom, moguçe je
odabrati drugi program tako da
pritisnete
tipku
za
"IZBOR
PROGRAMA" (takodjer je moguçe
mijenjati postavke tipke "U • WASH").
Ova tipka omoguçuje promjenu intenziteta
pranja, zavisno o tome koliko je posudje
prljavo.
Pritisnite tipku da poveçate intenzitet
pranja (svjetlosni indikator
) ili da
smanjite intenzitet pranja i osjetno skratite
vrijeme pranja (svjetlosni indikator
).
Kombinacijom te tipke i 4 glavna programa
pranja omoguçeno vam je 8 dodatnih ciklusa
pranja (sveukupno ostvarujete 12 programa
pranja).
"IMPULSE" programi
"IMPULSE" programi koriste impulsivnu
tehnologiju
pranja,
koja
smanjuje
potro‰nju, radnu buku i poveçava uãinak
pranja.
ZNAâAJNO
Kada se perilica posudja ukljuãi,
prikazane
su
zadnje
kori‰tene
postavke.
ZNAâAJNO
"Isprekidan" naãin rada pumpe NE
MORA znaãiti da se radi o kvaru, to je
karakteristika impulsivnog pranja i
mora se uzeti u obzir kao uobiãajeni
rad ovog programa.
Prekid program
Namje‰tanje programa
■ Otvorite vrata i stavite prljavo sudje u
unutra‰njost uredjaja.
■ Pritisnite tipku "UKLJUâENO/ISKLJUâENO"
Display prikazuje dvije linije.
.
■ Odaberite program pristiskom na tipku
"IZBOR PROGRAMA".
■ Ako Ïelite, pritisnite tipku "U • WASH".
Otvaranje vrata nije preporuãljivo kada je
program u radu a posebno tijekom glavnog
pranja i faze zavr‰nog vruçeg ispiranja.
Medjutim, ako se vrata perilice otvore dok
je program u radu (npr. zbog stavljanja
novog sudja), perilica çe se automatski
zaustaviti a na ekranu çe treptati preostalo
vrijeme do kraja ciklusa pranja.
Zatvorite vrata, bez pritiska na bilo koju
tipku. Ciklus pranja çe se pokrenuti s
mjesta na kojem je bio zaustavljen.
ZNAâAJNO
Program koji je u radu moÏe
biti prekinut i bez da se otvore
vrata
tako da se pritisne tipka
"UKLJUâENO/ISKLJUâENO".
U takvom sluãaju, za ponovno
pokretanje prekinutog program
pranja, jednostavno opet pritisnite
tipku "UKLJUâENO/ISKLJUâENO" i
program çe se pokrenuti s mjesta na
kojem je bio zaustavljen.
■ Ako Ïelite odabrati neku od opcija
pranja, pritisnite odgovarajuçu tipku
(ukljuãit çe se svjetlosni indikator).
Tipke za opcije moraju se ukljuãiti ili
iskljuãiti UNUTAR jedne minute
nakon ‰to program pranja zapoãne s
radom.
UPOZORENJE!
Ako otvorite vrata perilice tijekom
ciklusa su‰enje, glasan zvuãni signal
opomenut çe vas da ciklus su‰enje
nije zavr‰en.
■ Pritisnite tipku "START".
Trajanje programa biti çe prikazano na
ekranu slijedeçim redoslijedom: sati i minute
[npr: 1 h (1 sat) / 25 (25 minuta)].
81
Oprano sudje moÏe se izvaditi a perilica
sudja iskljuãiti pritiskom na tipku
"UKLJUâENO/ISKLJUâENO" ili moÏete
staviti novo sudje na pranje.
Mijenjanje programa koji je u
radu
Da promijenite ili poni‰tite program koji je u
radu postupite kako slijedi:
Tipke opcija
■ Na 5 sekundi drÏite pritisnutom tipku
"RESET". "00" se pojavljuje na ekranu I
oglasiçe se zvuãni signal.
Tipka "SUPER ECO"
Ova tipka osigurava prosjeãnu u‰tedu od
25% na potro‰nji elektriãne energije i vremenu
pranja (zavisno o odabranom ciklusu
pranja) jer smanjuje temperature vode i
vrijeme su‰enja tijekom zadnjeg ispiranja.
Preporuãljiva je za manje prljavo posudje i
kada se ne zahtijeva da posudje bude
odmah potpuno osu‰eno.
Ako Ïelite bolje osu‰eno posudje, savjetujemo
da nakon kraja ciklusa pranja vrata perilice
ostavite polu-otvorenima kako bi se omoguçilo
prirodno kruÏenje zraka u unutra‰njosti
uredjaja.
■ Program koji je u radu biti çe poni‰ten.
Display prikazuje dvije linije.
■ Od te toãke moÏe se namjestiti novi
program pranja.
UPOZORENJE!
Prije nego pokrenete novi program,
treba provjeriti da li je u spremniku
ostalo deterdÏenta. Ako je potrebno,
napunite spremnik za deterdÏent.
Tipka "ALL IN 1"
Ova opcija pobolj‰ava kori‰tenje kombiniranih
deterdÏenata "SVE U 1" ("3 U 1"/"4 U 1"/
"5 U 1", itd.).
Pritiskom na ovu tipku, odabrani program
se prilagodjava kako bi s kombiniranim
deterdÏentima postigao najbolji radni
uãinak (pri tome su svjetlosni pokazatelji za
razinu soli i sredstva za sjaj iskljuãeni).
Rad programa
Dok je program u radu, na displayu je
prikazano vrijeme preostalo do kraja
ciklusa, koje se automatski aÏurira.
Ako dodje do bilo kakvog prekida
elektriãnog napajanja dok perilica sudja
radi, izabrani program pohranit çe se u
posebnu memoriju a kada dodje do
povratka elektriãne energije, program
pranja çe se nastaviti s mjesta na kojem
je bio prekinut.
UPOZORENJE!
Nakon ‰to se odabrali ovu moguçnost
ona ostaje aktivna (ukljuãen je
odgovarajuçi svjetlosni pokazatelj)
sve dok je ne iskljuãite, tako da tipku
pritisnite jo‰ jednom (odgovarajuçi
svjetlosni pokazatelj çe se iskljuãiti).
Kraj programa pranja
ZNAâAJNO
Ova se opcijska tipka preporuãuje
kada korsitite program ULTRA RAPID
24’, ciklus pranja çe se produÏiti
otprilike 15 minuta kako bi dobili bolji
uãinak tableta.
Zvuãni signal oglasit çe se na 5 sekundi
(ako nije iskljuãen) 3 puta u razmacima od
30 sekundi da oznaãi da je program pranja
zavr‰en.
Display i svi svjetlosni pokazatelji çe se
iskljuãiti.
82
Tipka "ODGODA POâETKA
PRANJA"
Iskljuãenje zvuãnog signala za
KRAJ PROGRAMA
Ovom tipkom moÏe se podesiti vrijeme
pokretanja perilice, odgoda poãetka pranja
moÏe se podesiti za 1 do 23 sata.
Zvuãni signal za kraj programa moÏe se
iskljuãiti i to kako slijedi:
ZNAâAJNO
Perilica posudja prije ovog postupka
UVIJEK mora biti iskljuãena.
Da podesite vrijeme odgode poãetka
pranja, postupite kako slijedi:
■ Pritisnite tipku za "ODGODU POâETKA
PRANJA" ("00" prikazat çe se na ekranu).
1. DrÏite pritisnutom tipku za "IZBOR
PROGRAMA" i istovremeno ukljuãite
perilicu posudja pritiskom na tipku
"UKLJUâENO/ISKLJUâENO", na kratko
çe se jedanput ukljuãiti zvuãni signal.
■ Ponovno pritisnite tipku da poveçate
odgodu u satima (svakim pritiskom na
tipku poveãat çete odgodu za 1 sat,
najvi‰e do 23 sata).
2. I nadalje, a najmanje 15 sekundi
drÏite pritisnutom tipku za "IZBOR
PROGRAMA" (tijekom tog vremena u 2
navrata ukljuãit çe se zvuãni signal).
3. Otpustite tipku nakon ‰to se ukljuãi drugi
zvuãni signal (oznaka "b1" pojavit çe na
ekranu da prikaÏe da je zvuãni signal
ukljuãen).
■ Da pokrenete odbrojavanje vremena,
pritisnite tipku "START".
Na display je prikazano vrijeme preostalo od
poãetka programa.
4. Ponovno pritisnite istu tipku (oznaka
"b0" pojavit çe na ekranu da prikaÏe da
je zvuãni signal iskljuãen).
Kada odbrojavanje zavr‰i, program pranja
çe se automatski pokrenuti a duljina
odabranog ciklusa pranja prikazat çe se na
ekranu.
5. Iskljuãite perilicu posudja pritiskom na
tipku "UKLJUâENO/ISKLJUâENO" da
potvrdite nove postavke.
Da poni‰tite odgodu poãetka pranja,
postupite kako slijedi:
Da ponovno ukljuãite zvuãni signal, ponovite
isti postupak.
Kori‰tenje zadnjeg kori‰tenog
programa
■ DrÏite pritisnutom tipku "RESET"
najmanje 5 sekundi. "00" se pojavljuje
na ekranu I oglasiçe se zvuãni signal.
Spremanje zadnje kori‰tenog programa
moÏe se omoguçiti na slijedeçi naãin:
■ Postavke za odgodu poãetka pranja i
odabrani program pranja biti çe poni‰tene.
Display prikazuje dvije linije.
ZNAâAJNO
Perilica posudja prije ovog postupka
UVIJEK mora biti iskljuãena.
■ Od te toãke, svaki novi program i opcije
moraju biti ponovno pode‰eni a novi
program biti çe prikazan o odjeljku
"NAMJE·TANJE PROGRAMA".
1. DrÏite pritisnutom tipku za "IZBOR
PROGRAMA" i istovremeno ukljuãite
perilicu posudja pritiskom na tipku
"UKLJUâENO/ISKLJUâENO", na kratko
çe se jedanput ukljuãiti zvuãni signal.
83
2. I nadalje, a najmanje 30 sekundi
drÏite pritisnutom tipku za "IZBOR
PROGRAMA" (tijekom tog vremena,
oglasiçe se 3 zvuãna signala).
ZNAâAJNO
Ova perilica sudja je opremljena
sigurnosnim antipoplavnim uredjajem
koji çe ako se takav problem pojavi
automatski isprazniti svaku pretjeranu
koliãinu vode.
3. Otpustite tipku kada se oglasi TREåI
zvuãni signal ("A0" çe se pojaviti na
displayu kao pokazatelj da je memorija
iskljuãena).
4. Pritisnite opet istu tipku ("A1" çe se
pojaviti na displayu kao pokazatelj da je
memorija ukljuãena).
UPOZORENJE!
Da osigurate ispravan rad sigurnosnog
antipoplavnog uredjaja, preporuãujemo
da perilicu sudja ne pomiçete ili
naginjete tijekom rada.
Ako je perilicu sudja potrebno pomaknuti
ili nagnuti, budite sigurni da je ciklus
pranja zavr‰en i da u unutarnjosti
perilice nema vode.
5. Iskljuãite perilicu posudja pritiskom na
tipku "UKLJUâENO/ISKLJUâENO" da
potvrdite nove postavke.
Za deaktivaciju memorije, slijedite istu
procedure.
Ova perilica rublja moÏe na ekranu prikazati skupinu gre‰aka u radu.
AUTOMATSKI PRIKAZANE GRE·KE U RADU
GRE·KA
UZROK
RJE·ENJE
Prikaz oznake E2 na
ekranu i zvuãni ekran.
Nema vode (dovod vode zatvoren).
Iskljuãite perilicu, otvorite dovod
vode i ponovno pokrenite program.
Prikaz oznake E3 na
ekranu i zvuãni ekran.
Perilica ne ispu‰ta vodu.
Provjerite da odvodna cijev nije
savinuta ili da filtar ili sifon nisu
zaãepljeni,
ako se problem nastavlja, obratite
se ovla‰tenom servisu.
Prikaz oznake E4 na
ekranu i zvuãni ekran.
Istjecanje vode.
Provjerite da odvodna cijev nije
savinuta ili da filtar ili sifon nisu
zaãepljeni,
ako se problem nastavlja, obratite
se ovla‰tenom servisu.
Prikaz oznake E5, E6, E7, Ef i
na ekranu i zvuãni ekran.
Gre‰ka na elektronskoj kontroli.
Obratite se ovla‰tenom servisu.
Prikaz oznaka E8 i E1 na
ekranu i zvuãni ekran.
Grijaã vode ne radi ispravno ili je
zaãepljen filtar.
Oãistite filtar,
ako se problem nastavlja, obratite
se ovla‰tenom servisu.
EL
84
AQUASTOP - SUSTAV KONTROLE VODE
Naprava za zaustavljanje vode ‰titi od ‰teta uzrokovanih istjecanjem vode iz dovodnog
crijeva ‰to moÏe nastati zbog prirodnog starenja crijeva.
U sustavu za zaustavljanje vode, voda koja curi ispuni naborano crijevo i aktivira
ventil koji prekine dotok vode iz vodovodne mreÏe u perilicu.
To se vidi po pojavljivanju crvene oznake u prozorãiçu
.
U takvom sluãaju mora se odmah obavijestiti servisera.
Ako crijevo nije dovoljno dugaãko za ispravno spajanje, mora biti zamijenjeno sa
duÏim. Crijevo moÏete nabaviti kod ovla‰tenog servisera.
Sigurnosna naprava (pritisnite i okrenite kako bi uklonili brtvu).
85
ODABIR PROGRAMA
Pranje s predpranjem
Za programe pranja s predpranjem, preporuãljivo je dodati jo‰ deterdÏenta (max. 10 g) izravno
u perilicu.
Opis
Program
Higijenski
75°C
Antibakterijski ciklus, namijenjen je za pranje i
sterilizaciju posudja (samo jako prljavog) , djeãjih
boãica itd.
Intenzivni
75°C
Prikladan za pranje tava i ostalog jako zaprljanih
sudja.
Pojaãan &
SnaÏan 65°C
Namijenjen je brzom pranju jako prljavog posudja.
Univerzalni+
70°C
Namijenjen je svakodnevnom pranju posudja.
Dva zavr‰na ispiranja osiguravaju visoku razinu
higijene i ãistoçe.
Univerzalni
60°C
Prikladan za pranje uobiãajeno zaprljanog sudja.
Brzi ciklus pranja, za “uobiãajeno” prljavo posudje
- namijenjen je ãestom pranju s standardno
napunjenom perilicom.
Svakodnevni
55°C
Eco
45°C
Izuzetno tih ciklus pranja. Savr‰en za pranje
posudja u noçnim satima uz kori‰tenje jeftinije
tarife elektriãne energije.
Program za normalno zaprljano posudje
(najuãinkovitiji u smislu njegove kombinirane
potro‰nje energije i vode za tu vrstu posudja).
Program je normiran prema EN 50242.
Delikatni
45°C
Prikladan za osjetljivo keramiãko i stakleno sudje kao
i za dnevno pranje manje zaprljanog sudja, izuzev‰i
tave.
Ultra Rapid 60'
65°C
Prikladan za dnevno pranje uobiãajeno zaprljanog
sudja koje je potrebno oprati neposredno nakon jela
(MAKSIMALNO punjenje sudjem, 8 mjesta).
Ultra Rapid 24'
50°C
Program za brzo pranje sudja koje mora biti
oprano odmah nakon jela.
Punjenje perilice sudjem za najvi‰e 6 osoba.
Pretpranje
Kratko hladno prepranje za sudje koje je stajalo u
perilici sve dok je u potpunosti ne napunite.
Ultra Silent
55°C
= “IMPULSE” programi
86
N/A = NIJE DOSTUPNO
Tipka "ODGODU
POâETKA PRANJA"
Tipka "SUPER ECO"
75°C
140
DA
DA
DA
75°C
130
DA
DA
DA
65°C
85
DA
DA
DA
70°C
125
DA
DA
DA
60°C
120
DA
DA
DA
55°C
80
DA
DA
DA
55°C
240
DA
DA
DA
45°C
170
DA
DA
DA
45°C
85
DA
DA
DA
65°C
60
DA
DA
DA
50°C
24
DA
N/A
DA
5
DA
N/A
87
SadrÏaj programa
Prosjeãno
trajanje u
min.
Tipka "ALL IN 1"
Vruçe ispiranje sa
sredstvom za sjsj
Drugo hladno pranje
Prvo hladno pranje
Glavno pranje
Hladno predpranje
Sa hladnom vodom (15° C)
- Dopu‰teno
odstupanje ± 10% -
•••••
•••••
•••••
••••
••••
••••
••••
•••••
••••
•••••
••••
•
Vruçe predpranje
Provjera koliãine
soli
Provjera sredstva
za sjaj
âi‰çenje filtra
DeterdÏent za pranje
DeterdÏent za
namakanje
Popis provjera
Tipke sa
posebnim
funkcijama
PREPOZNAVANJE MANJIH GRE·AKA U RADU
Ako primjetite da Va‰a perilica sudja radi neispravno, prije nego ‰to pozovete
ovla‰tenog servisera, prvo provjerite niÏe navedene uzroke:
PROBLEM
1. Stroj u potpunosti ne radi
2. Voda ne dotiãe u uredjaj
3. Stroj ne izbacuje vodu
4. Perilica neprekidno izbacuje
vodu
5. U toku pranja ne ãujete vrtnju
mlaznica
6. Na elektronskim uredjajima bez
ekrana: jedno ili vi‰e LED
svjetlucanja.
MOGUåI UZROK
KAKO UKLONITI PROBLEM
Uredjaj nije prikljuãen na elektriãnu
mreÏu
Utaknite utikaã u utiãnicu
Nema elektriãnog napona
Provjerite
Tipka U/I nije ukljuãena
Ukljuãite tipku U/I
Vrata uredjaja su otvorena
Zatvorite vrata uredjaja
Provjerite uzroke pod 1
Provjerite
Slavina za dovod vode je zatvorena
Otvorite slavinu
Gumb za izbor programa
nije u ispravnom poloÏaju
Postavite gumb za izbor programa u
Ispravan poloÏaj
Dovodno crijevo je savinuto
Ispravite dovodno crijevo
Filtar dovodne cijevi nije ispravno
spojen
Spojite ispravno i po potrebi oãistite
Filtar je prljav
Oãistite filtar
Crijevo za odvodnju vode je savinuto
Ispravite odvodno crijevo
ProduÏno crijevo za odvodnju
vode nije ispravno spojeno
Pogledajte paÏljivo upute za
spajanje produÏnog odvodnog
crijeva
Izlazni spoj u zidu je usmjeren
prema dolje a ne prema gore
Pozovite kvalificiranu osobu
Odvodna cijev je
prenisko namje‰tena
Namjestite odvodnu cijev na visinu
40 cm od poda
Dodali ste previ‰e detrdÏenta
Smanjite koliãinu detrdÏenta
i upotreblavajte odgovarajuçi
Neki predmet u perilici
ometa vrtnju mlaznica
Provjerite
Sitasta ploãa filtra i filtar
su jako zaprljani
Oãistite ploãu i filtar
Slavina za dovod vode je zatvorena
Iskljuãite uredjaj, otvorite slavinu
ponovno pokrenite pranje
88
PROBLEM
MOGUåI UZROK
KAKO UKLONITI PROBLEM
Provjerite uzroke iz toãke 5.
Provjerite
Dno tava nije dobro oprano
Namoãite tave prije pranja
Rubovi tava nisu dobro oprani
Rasporedite tave bolje
Mlaznice su djelomiãno
zaãepljene
Izvadite mlaznicu i isperite je
Sudje nije ispravno umetnuto
Ne stavljajte sudje preblizu
jedno drugom
Kraj odvodne cijevi je
potopljen u vodi
Kraj odvodne cijevi ne smije biti
potopljen u vodi
Neodgovarajuça koliãina
deterdÏenta ili je
deterdÏent prestar ili tvrd
Smanjite koliãinu deterdÏenta prema
zaprljanosti sudja ili promijenite
deterdÏent
Izabrani program pranja
pranja nije odgovarajuçi
Izaberite intenzivniji program
Sudje na niÏoj ko‰ari
nije oprano
Iskljuãite tipku za pranje poloviãne
koliãine sudja
8. DeterdÏent se ne raspr‰uje
pravilno
Posude, tave, lonci ili pribor za jelo
blokiraju otvor spremnika za
deterdÏent
Postavite posudje tako da je otvor
spremnika za deterdÏent slobodan.
9. Bijele mrlje na sudju
Voda u vodovodnoj mreÏi je izuzetno
tvrda
Provjerite koliãinu sredstva za sjaji
dodajte ga ako je potrebno, ako se
mrlje ponavljaju pozovite
ovla‰tenog servisera
10. U toku pranja ãujete
lupkanje
Sudje udara jedno o drugo
Razvrstajte sudje ravnomjerno u obe
ko‰are
Raspr‰ivaã udara po sudju
Razvrstajte sudje pravilnije
Zrak u perilici ne kruÏi pravilno
Nakon zavr‰etka pranja ostavite
vrata perilice pritvorena da bi
omoguçili prirodno su‰enje
Nedostaje sredstvo za sjaj.
Napunite spremnik sredstva za sjaj.
7. Posudje je samo djelomiãno
oprano
11. Sudje nije dobro posu‰eno
VAÎNO:
Ako posudje zbog nekog od gore navedenih razloga nije dobro oprano, morate ga ruãno
oprati. Ostaci hrane se tijekom su‰enja u perilici zasu‰e i ne moÏete ih odstraniti ponovnim
pranjem u perilici.
Ako kod provjeravanja pogre‰aka u radu perilice niste ustanovili niti jednu nepravilnost od
navedenih, molimo da nazovete jednog od na‰ih ovla‰tenih servisera.
Serviseru obvezatno navedite oznaku uredjaja ( navedena je na ploãici na uredjaju ili u
jamstvenom listu) i opi‰ite mu kvar. Time çete serviseru olak‰ati rad, a Va‰a perilica bit çe brÏe
popravljena.
Proizvodjaã neçe snositi odgovornost za eventualne pogre‰ke u tiskanju ove knjiÏice.
Proizvodjaã ujedno zadrÏava pravo na tehniãke izmjene svojih proizvoda, ali bez
promjene njihovih osnovnih svojstava.
89
K . ,
,
Candy!
H Candy ,
" # $ .
% Candy &$
$
" #$ , ' $ .
H Candy " ' $ $ :
, , , &, & & .
( # # )16800472.
* "
. % " '
' " #
.
* .
+ % GIAS SERVICE 0801−505050, "$ ' ' , ' #
. *$ ' ' .
" / 2 $ "
% $ 3 $ .
9 # " " " ,
.
90
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
!" !#
$%& % & (" #%) * +, !#% % * ./"% A#%-/+ % .&*
& ($#&/)
./"% $)2*
# ! % ./"% *% % . ).*%$,
. ).*%$2*
3&4*% % )# %$,
K/ +, !#% *
$%$" )+5)#"
K/ +, & )*% ! % )
*$& $% %$&
.# . ++&% $ $" #%) *$ . ++&% *
Aquastop
*%. +, +$ 2* 5#52*
92
93
97
98
99
100
102
103
104
105
106
107
108
109
109
110
114
116
117
$. A
5
1
4
2
3
$#-+ * 5& % % . ,* 55#& . $%$&, ,% *!" +*%$" $%& % , & %
$ +- + !&# %
) $) .
K %
% )%, % 55#& % $ +##*%$
91
.
■ B ' . B " " .
89 9
.& )*
)$$ +"* 5 $
$*,* !# .) -)* . .% $$
) $) .
!
$
&##
+ &
*%$+*
. ".
*
%./%-*%
% $#&/ % *
+ . )* * + ! & . %
$&%
% $#&/ 4,*%
/" .
$%& % ■ ; ' .
" # .
# < , K/+ * ■ <
' '$
$ :
■ ; ' " "$ " $" .
− $ , #,
'$ .
− < .
■ ( "
/
" (" ").
■ < $" , K % .
− < " '$ " $ .
− % "
" .
B " # ' " ' $ .
!&#
■ B " .
< " # ,
' " $ .
■ B " .
■ B $ $" " .
+ # & " ( ' $) "
# '.
■ B # ' ( , ).
■ <
" ( " $ )
# , ' & $, & '" ' # .
■ - ' $ .
< ,
, , ,
.
■ B .
■ B # . B
'
.
92
■ < $
, "
' " .
■ % ' ' .
., )
■ - $ ' # .
■ < ",
, " K % . < " ' , " $ .
■ < ' , # ,
$ " $ " $ .
K
#$% $ . (% *$" .# ! )
■ < ' "#.
% # ' # ' " $ .
■
# .
/ " " ' :
1. + ;
2. +
# " # # " .
!
35 /% ,% ) $)
$%&### +"*.
*
.%# +%$
%
) $) * %*& )*+"*
$ + %*
%
%)
$%-) % $+ .
$% $) % * !" $+
)/-* 4+" . ,
. . &+% .) . $# /$* ., %*
+ % ) $) .
K
&* . ,$% * %./% % %
) $)
.&*
+$"%
55 /% ,% ; +- . +"*)* *$%.
$$ +"*
CE
) $) ,
)++ !2*% + % ) .<$"
73/23/EEC $ 89/336/EEC,
.)
*%$% %&/$*
.,
2006/95/EC $ 2004/108/EC, $
.$,#)/ % .. .
. 4 % ) $) . ". *
* -$# . , 5 $ +%&
%* $%& % .
93
* -
K
) $) . ". * )*/ %
$%) % - ) + *")
-$+.%)
# *.
) ,* .#
# * * . ".
* ;* +./-*.
1
■ ) "
.
K
) $) +. * )*/ + %
$%) $ -) 4 %- * - $
)%, % %#)% * +* ;. *&
%) 60°C.
2
■ H " 0.08 Mpa & 0.08 Mpa.
+ " ' 3
% .
■ ) #" "' $ "
($ 1B).
■ ) 3/4´´ ($.2).
■ " "" "3" # 3/4" # .
■ < , ' 2,5
.
B ' K % .
■
" ,
# , ". 9226085 " ($.3).
% # "D" "3" "", " "C".
■
"" $ $ ' " , # " .
B # #
# " .
3
94
-* + %* . ■ %' , . ($.4).
■ - " ($.4Y).
* -
" ■ % ' " " 4 , "# 40 .
■ ($.4X).
■ ' ' "' & ($.4Z).
# .
■ + ' " .
■<
, ' 2,5 85 .
. B ' K % .
4
95
K KO
./"% $&%
., %* .&$
(,%* . ,$% * %./%/ $&%
., .&$)
. " ■ ) " ' ' . "$ , " ($.6a).
■ % & 85 . .
( #" ' " .
■ % ' # " , " ' & '
($.5).
K
!- ! " % %* .&$
, ;*5&#% % 5 %*
/" %) ($. 6b).
■ B & ' ' 82 ,
" ' ISO '
. ($.7).
5
a
6
a
b
7
b
598
’A*+ % ., %
556/573
K# + % ., %
/ .
$ , # '
" & ' .
%' .
" " " .
K # .
K
%*
%
#%) .!-% % &*+ % ., %
*2 % .#)*% * #%) .
96
K * 4 (d4),
.
% " # ' # " .
´+
.
% , ' " $ ,
'$ .
% #' " .
N' # " :
K
. ++% +, % ) $) * *% . *
%* *&P%.
1. K " " & " "ON/OFF" ('
).
#$% *$
-/+ %
!#&%
2. K "
" 5 " ,
. - ' ' # ' .
) # 90fH ( ' )
50dH ( ' ) 8 "
'.
0-3
4-6
7-11
12-16
17-22
23-27
28-33
34-50
-/+ !#% %
0-5
6-10
11-20
21-30
31-40
41-50
51-60
61-90
#%-
°dH
( +*$
$&#)
0
1
2
3
*4
5
6
7
$# ,%%
* °fH
(##$
$&#)
E..
% " ' # '.
)PQ
T<Q
T<Q
T<Q
T<Q
T<Q
T<Q
T<Q
d0
d1
d2
d3
d4
d5
d6
d7
3. / " ' "
: ' # ' '
". + #' " "d7", " '
, "" "d0".
4. $ "ON/OFF" ' .
!
&* . .% #, *
+. " % * #$# 2 % %*
$ . ++% +- %)
.#)*% ) , 5 % % .#)*% ."4*% % .# $% "ON/OFF"
$ ;* % ., % ( 1).
V!$ /,*
# $% "ON/OFF"
# $% " P"
97
( A
K
(+,* %* . 2%
%
) $) )
%* ) $) %/% . 2% ! &, !- + % + #&% %
%) #%-, . /" % * ,
+" * . %
% +$
). # * - ., % .
■ ' " ' $ $ .
■ .
< " $ , &
$ " " .
■ ( , "$ " ' " .
■ K
" " ' "’
' ". ) " , ' " "$ ".
W*; )+.#
#%-
< #" # , ' # " .
■ B
, KN3)3
U;(<WB<%). % " 1,5 1,8 $
. %
" " " .
K
. ) #)$2* #$" * .&*
% $- * "*; .) #%-.
98
( 1
" 29−32,5 , ' ' ' ' ':
1. % ' ;
2. K ' " $ ($. 1).
2
X ' " 14 .
a
b
a
[3 K(
( .
b
1. / " ($.2a);
2. <# ' − $ ($.2b).
3
: * *5$%5&4% %
$#&/ +,* ., %* + .#) &($.3).
/ : < ' " .
99
9 %) .&*
X ' ' # $,* 1 2.
.&*
$#/-
$#&/ ($.1)
1
■ % ' " # ' ' &
4 ' .
■ ' (A−A1) # ' # , # #, .
$
.
A
A1
.&*
$#&/ ($. 2)
2
■ & ' (B−B1) # ' # ( " 19 cm). % ' ' &
, $ '.
B
B1
%) .&*
$#/-
■
'
' ,
,
,
, , # .
■ %' $ " #
' ' .
■ % ' " ' ' ($. 6). <# ' ' $ "
#
.
■ % ' " " $ ' ' , , " $ " .
100
■ % ' " , ' ($. 3 4). < '
# , ' "
' .
5
■ Y- "A": , " , .
A
■ Y- "B": ' " (' $, '$ ).
X ' ' $,* 6.
■ Y- "C": '
" ( ,
, , .).
3
B
K&%
# $#&/ ($. 6)
6
B
A
4
C
A
- ' $ Z' .
K
$&% $#&/ * ;.# +"* +
+ * +, !# (stop) 2 % *
+* ."!% ,%* % 5"% . %
"; . )%, 5/& $ %* )$#,% !, % %). + , % "+ + +
#&%, %* $/ +, % * !#% *
$ )* / )*% , *
. %% .# .+&$ )* %) $&% $#/-.
■ % .. ,
' ' ' " $,* 5, ' ("B"). % " ' ("A").
!
&* % +$ & .&% %./%/-* %
$#&/ + % 5& % ; #&/
/" , % .&% / $)+.-* %* $&%
5 * P$ +-, + .% ".*%&
%) * . % "!%.
K#&/ + . )* *
% ' # ' " " #
# .
101
B
$. 7.
%) % %) $#/-
■ % % ' " # $, $
" .
B
'$ " $ $" ,
.
# % $#&/ ($. 7)
7
■ % '
' ' : # #, , ", ,
, , # , "
( .)
!
% $#&/ * " %
* % + . )*.
. * ).& %/
& % ;
%
+ . )*
+. * ." )* %
& .)
5 $*% ., $&% .
9 K
K [
/#
" $ ' ■ ( " # $ . (. ).
testinfo−dishwasher@candy.it
' ' $ (" ).
■ %
% '
' # .
■ % % ' " # " . P " " " # ": # # ,
# # . [ , # ,
.
'
' EN " ' :
102
( K
.
).*%$,
K
+.%
.$# %$&
. ).*%$&
$,*,
. %#
) , $& .#)*% .&% *.
B
<# ' ' ,
,
$ (1) (2) " ".
% " .
+4*% % %)
. ).*%$- ' ' ($. "2"). < ' , () .
B
' , .
E "
" " ' " # . " ' ' , $ "
' $ .
!
K%& %* $ % !, %
%) $&%
$#/- ! *% % %
$- .) / %./% % * +*
+.4)* %* #%) %
/ $ %) . ).*%$-.
- '
' $ ' ' '$ $ .
' ' 20÷30 (B).
K
% $%*&# . ).*%$)+5&#
%* . % %)
. 5&##*%.
A
103
■ - $
/
.
" .
8 K
+.#"% .
).*%$-
) " # $
" " # , ’ , " , , " " " . , $ .
, ! ! , " .
$ " $ ':
K
$*.%$& .%#" +%
.#- , %+.#"% *
%./%-*% % $, % . ).*%$, $ , $%)/* %* $&.
)+.)$* +"* .
■ 3 ;
).*%$&
K
. .% . ,5#+ . $-P
&+ .%"# + ., %
%"% * . <,*% * * $#-.%*%
., %* - .) )*- %
) $) .
# "%&
1"
! , '" ( ! !) , ! !
.
).*%$&
& / , & $
( , ). < ' # .
% ' " "
. % " ' " (
" " , ' ' ' " ).
" 1" )*4,+*
. ).*%$&
< " ")W<
1" ("3 1"/"4 1"/"5 1", .)
" .. , ' :
■ * ' " , ;
■ $ .
% , # , 50°C, " .
% 50°C
" " ,
, $ , " 65°C '.
)*) +"* .
, :
■ ;
" ■ # .
104
/$ $ # , ' ' .
3O K
)# %$,
% , '$ " , '
$ " ' " .
+4*% % %)
)# %$-
C
% " ' ,
($. "3").
( ' , $ " .
$ . T
" " (C) ' .
(B<%)
<*Q)
K)3N)
ANOIXTO
-/+ %) )# %$- ., 1−6
) ' (D) ' # . - $ ' "4".
- " " # ' $ .
' " .
$ $ ' " .
D
105
K( 9
% ' ($. "4") :
K*% $, .% , " ;
1
< 5& .) !#% & $ ;
< +$ !#% ' # .
■ ( '
# .
■ ( # & ($.1).
2
■ % # ' ($.2).
■ <# # ' ($.3).
■ ’) )%$/ 4,+*
!#% ' 15 . /´ # ' .
!
3
!- $/ % % !#% 55 /%
. %
" %
%./% %&
%* /" %) $ ,% 5& " !* /
%& %* 5& %) .#)*% ).
32 %
%& % !#% %*
5& % * * % 52 %
%& +. * $&*% 4+&
%* ) $) .
K
*
#%) %
.%"
.#)*% !#% .
%
106
KK 3
* . ". *
%./% % .#- +
)+5)#" $#-% .%#" +% $/ +-.
■ B "
.B ,
,
, ".
■ /
' $ ,
#$ (, #
, $ , #" # , ,
" #"
)
# # # ,
( ) .
■ /' .
■ * " $ ' # ' .
■ B .
' ■ < &
# " " # ,
# $ ' .
■ %' .
K
^%*
&4%
*"
$-
55 /% . .#"**%
.#)*% .
.; % %"# %)
$-$#)
■ # " "
■ ( ' " $ ' .
■ K # .
■ # .
■ <# .
■ ( $ :
a)
' #;
b)
;
c)
# .
)+5)#" $*+
■ " ' ' '
$ ' # .
■ " $ " .
107
K( K (
1
1b
■ ( ' ,
/
" # .
P . * # & $ .
■ % " " # " ' ' .
■ <# ' .
2
#$
, ■ ( # '
$ " .
■
" $ " , " # # ($."5") ' .
%& %*
B , ' off $ .
* # :
1. / & ' ($.1) $ "$ "
($.1b) "$ ' ($.2);
" " :
1. K
' ;
2. / # '$ "
# $ .
2. ; ;
3. U # ' "$ .
3. K ;
4. ( ' ;
■ B " $ , " " , " .
5. <# 6. - ' ;
■ K " " # & " ,
# ' ,
' .
;
7. $ ('
0) $ . P 24 $ #
' '
0.
108
!
% )
A
B
C
# $% "ON/OFF"
H
V9K (
# $% " "
I
) * " "
# $% "K(
[ "
L
) * "
K"
D
# $% "START"/"RESET"
(X /< / )
M
) * " "
E
F
G
# $% #%) "SUPER ECO"
N
) * "U WASH"
# $% #%) "ALL IN 1"
O
! . &++% *
•
•
# $% "U WASH"
8
%* .&$
/ x _& x ; ' (cm)
K $ 60 x 85 x 60
120
(cm)
%* .&$
59,8 x 82 x 57,3
117
K KK
15
9 . 0,08 − M. 0,8
P EN 50242
P & / " " (MPa)
< # / B # / % " ; "
K ($- . &++%)*
++
* (kWh)
(L)
2,03
20
*%*
1,43
14
*$ 0,94
10
Eco
0,59
9
Ultra Rapid 24’
K Q / : 0,30 W / 0,45 W
* ) ' # " # EN 50242 (
" # '
).
109
■ + , ' ' .
- )' ' .
K 8K •
# $% "U WASH"
-/+0 ! , ! ,
! "-#2%35 #63&77&+0" ( "U•WASH").
B '
$ $ . ) " ' .
/ ( ) $ ( ), $ " .
- " 4 " #$ 8
' ( 12
).
&++% + );+-+*
. "IMPULSE"
% "IMPULSE" u $ , ' $ " .
K
^%* ) $) %/% #%) ,
%* /,* +!*4% "*; .)
*% % % %#)% .#
#%) % .
K
#%) + "$."" % *%#
.#- * ).#2* 5#&5 %
.%# "* $% %$, %
#%) + );+-+* . .
* ; %) . &++%
■ < ' $ .
■ / "ON/OFF"
' ' # '
.
8$. %) . &++%
( " " # $
. / , ( ' ), ' .
*
.% % $*"* .# $% . ) ' " .
.
"
■ " ".
■ # ' , "U•WASH".
■ ' ,
(' &
).
+ " 1
! .
■ / "START" .
- " '
# ' $ [/ " : 1h (1 $)
/ 25 (25 )].
K
* . , ++ ;"#; +. *
$.,
* *;% %* ., %,
.%2*% % .# $% "ON/OFF". )% * %* . .% .#2
.% % ;*& % .# $% "ON/OFF"
* ;$* ;*& % . , ++
., % + ,.) "* $. .
110
%$, .# $% !
* *;% %* ., % $%& %
& $ % !& %*2+%,
"*
%$,
+
/
. . ,% !& )%
* " #$# /.
# $% "SUPER ECO"
B 25% ( )
$ ' " $ # .
' " "
" ' $ $ " .
( $ , # " # .
## *, . &++%
;"#;
<' " " :
■ / 5 " "RESET". ' ' # ' " "00" ' .
■ % ' '. ' '
# ' " .
■ %$ , .
# $% "ALL IN 1"
OX!
* ;$* % "* *" . , ++
55 /% ,% ).& $,+
. ).*%$, % .)*/ $ %
) $) . * , , ;*+ % %*.
< ")W< 1" ("3 1"/"4 1"/"5 1",
.) " , $ .
/ , " " ( ,
).
"# %) . &++%
K
" , ' ' , $ .
OX!
.# )% ,%* * ./
. +"* * (*++"* ! %* "*;) $ .,+*)
$-$#)
!, *
*
%*
.* . %
( 5 %
! %*
"*;) ."4*% %
*% % .# $% .
& 8 " ! 8 ! , software ! ,
8 ! .
"# %) . &++%
X 5’’ " '
( " ) 3 # " 30
" $ '. - ' " ' .
"ON/OFF" " .
KO
)% .#
)* %&% % ,%*
+.%
%
. , ++ ULTRA RAPID 24’, & $ %) .) .$%*%
&## 15 #.%& * .% "P
$#-% & % %+.#"%
. ).*%$-.
111
.+,* % %$ . K
# $% "K(
[ "
- ' 1 23
$ .
( $ "
#$#
. &++% :
K
. ++% +, % ) $) * *% . * %*
*&P%.
- " " :
■ / "K(
[ " ( ' ' # " "00").
■ / ' (
#
,
' $ 23 $ ).
1. K " " & $ "ON/OFF" ('
).
'
1
2. K $ " " 15 " ( " , 2 ).
■ ( , "START".
B ' .
3. <'$ 2° ("b1" ' # ' " ).
4. / " ("b0" '
# " ).
# , ' ' ' # '
" .
5. " "ON/OFF" '' ' .
( ' ,
" " :
( # ,
' " " " .
■ / 5 " "RESET". ' ' # ' " "00" ' .
./ $) %) . &++%
.) +. /$ %#)% ! &
■ - ' '.
' ' # '
"
.
( ' # ' .
K
. ++% +, % ) $) * *% . * %*
*&P%.
■ '
' ' ( # K
8K
).
1. K " " & $ "ON/OFF" ('
).
112
' ' ' ".
2. K $ " " 30 " ( " , 3 ).
K
) $) * ;.# +"* +
*%.#++) $, - %+ !#
.) * . )%,+% %
& + $&/ . * - . .% %"%) . 5# +%.
3. <'$ ( ' ' # ' " "0" "$ ' ').
4. / " ( ' ' # ' " "1" "$ ' ').
OX!
* +* * . % & $.
%*
*%.#++) $,
+ * +,
!# . ". * .!-% *
+%$*% %*
) $)
,%*
5 $%
#%) ,%*
).& * , %* #$&*.
5. " "ON/OFF" '' ' .
) $) " . %* $*,%% * +!*4
) #%) 2*− !#+&% * #%) .
%* /,* % $ $-
K8K 9
9
%* /,* +!*4% 2
$ 5+5% .
%* /,* +!*4% 3
$ 5+5% .
/ ( " ).
, .
/ .
' # . <
, " .
' # . <
, " .
%* /,* +!*4% 4
$ 5+5% .
* E6, E7, Ef
%* /,* +!*4% 5,
L $ 5+5% .
/ ( ) .
K " .
%* /,* +!*4% 8
i $ 5+5% .
- ' " # .
K' # . < , " .
.
113
K #- + ,.#) ( , ' " " (max. 10 g) ' .
, ++
!
*,
75°C
< , ( ), $ .
*%*
75°C
/ $ $ .
/ $ .
8)*%, &
65°C
*$ +
70°C
K'
#
.
*$ 60°C
/ $ $ .
+
55°C
P .
*
& ( " " − # .
Ultra Silent
55°C
/ '. Q" .
Eco
45°C
/ ( " ).
)..+"* . , ++ 5& EN 50242.
.#,
45°C
/ ' '$ $ .
Ultra Rapid 60’
65°C
K (B(Q%)
9 8 ' ). − K<%-()NQ< /W3- A −
Ultra Rapid 24’
50°C
( $
. B # $ 6 .
,.#) $
' ' ' , .
= / "IMPULSE"
114
/ "ALL IN 1"
75°C
130 NAI
NAI
NAI
65°C
85
NAI
NAI
NAI
70°C
125 NAI
NAI
NAI
60°C
120 NAI
NAI
NAI
55°C
80
NAI
NAI
NAI
55°C
240 NAI
NAI
NAI
45°C
170 NAI
NAI
NAI
45°C
85
NAI
NAI
NAI
65°C
60
NAI
NAI
NAI
50°C
24 NAI
*/Y
NAI
NAI
*/Y
5
115
/ K<Y3%N--
T<NU-
WQ%)3N(Q<
NAI
B (15° C)
− < ±10% −
NAI
s 140 NAI
/$ / "SUPER ECO"
* , /%
$%’ .#
#%) 75°C
/
/ / X X K' # & <
< •••••
•••••
•••••
••••
••••
••••
••••
•••••
••••
•••••
••••
•
*/Y = *T *Q<%QY%<Q
8& $
#.%&
*&.%);
. &++%
%) . &++%
AQUASTOP − * +, $. % %) * % " ' # #' .
% : " " # " .
H " # '
.
" , " .
< " ", ' ' .
% ' K % .
<# "$ " ( "$ ").
116
33
&* % .#)*% . ) & $&. ) #%) . * $#" % % % *$,
)+5)#)/% %* . $&% .*$:
33
1.− 8* )#- $*"*
. , ++
2.− 8* . * * ,
K
* "" ; * ' < ; ' )T
* ; 1
< * ' .
) ; # 3.− 8* . %- % * ,
4. −. %- )* 2 % * ,
6. - #$% *$" ) $)"
/,*: "*
. ,% #+.&$
*5 5 *)* + )/+,
K' # Q $ <' $ "
" - " " ' .
) ' %' &
40 "#.
5.− &* * $-% *
. % "!*% % .% -
K' # W ' .
%' $ ' Q $ ;$ # K B $ P " .
K " #
;$ # # K' # .
K K , , .
117
33
7.− &* % ! % .#"*%
*. $2
K
; 5
; $ / ' ' ,
.
$ %' .
% " ' B .
) ) " K " < ; "
* ; "$ <" % ' "
' .
< 1/2
# /" U "$ K .
8.− $ $/#$
. ,! %)
. ).*%$-
B , , , ...
" ' %' ' $ " ' 9.− . #$" % $-
N' ' . .
10.− (, )5 $%& % .#- +.
P % P % 11.− $- * *
*%#2 %*&
* # <# " .
´X & /' : - # # $ " " # .
( # 080505050.
$% $) % * !" $++ )/-* %) ,* %). !$& #&/ )%, %
.. $% $) % " % $ + * $&* $%&###
% .. % . ,*% %),
* ##&4 % +*%$& $% %$&.
118
To urzàdzenie elektryczne jest oznakowane zgodnie z Dyrektywà Europejskà 2002/96/CE dotyczàcà
Êmieci tworzonych przez zu˝yty sprz´t elektryczny i elektroniczny (WEEE)
Zapewniajàc w∏aÊciwà utylizacj´ tego sprz´tu elektrycznego przyczynicie si´ do unikni´cia szkodliwych
dla zdrowia ludzi i Êrodowiska naturalnego konsekwencji, wynikajàcych z niew∏aÊciwej utylizacji takiego
sprz´tu . Symbol umieszczony na urzàdzeniu oznacza, ˝e sprzet ten nie mo˝e byç traktowany tak samo
jak inne Êmieci domowe. Musi zostaç oddany do najbli˝szego punktu zbiórki i utylizacji zu˝ytych
urzàdzeƒ elektrycznych i elektronicznych.
Utylizacja musi byç wykonana zgodnie z aktualnymi przepisami o utylizacji tego typu Êmieci.
Aby uzyskaç dok∏adne informacje na temat post´powania w sprawie tego typu Êmieci prosz´
skontaktowaç si´ z odpowiednim biurem w departamencie Ministerstwa Ochrony Ârodowiska lub z
Zak∏adem Oczyszczania Miasta w waszym miejscu zamieszkania, lub te˝ ze sklepem w którym sprz´t
zosta∏ zakupiony.
Izdelek je oznaãen skladno z evropsko direktivo 2002/96 o odpadni elektriãni in elektronski opremi
(WEEE). S pravilnim naãinom odstranjevanja izdelka boste pomagali prepreãiti morebitne negativne
posledice na okolje in zdravje ljudi, ki bi jih lahko povzroãilo nepravilno odstranjevanje aparata.
Simbol na izdelku oznaãuje, da s tem izdelkom ni dovoljeno ravnati kot z obiãajnimi gospodinjskimi
odpadki. Izdelek odpeljite na ustrezno zbirno mesto za predelavo elektriãne in elektronske opreme.
Odstranjevanje mora biti opravljeno skladno z lokalnimi okoljevarstvenimi predpisi o odstranjevanju
odpadkov. Za podrobnej‰e informacije o odstranjevanju in predelavi tega izdelka se obrnite na pristojen
mestni organ za odstranjevanje odpadkov, komunalno sluÏbo ali trgovino, v kateri ste izdelek kupili.
Ovaj uredjaj je oznaãen u skladu s europskom smjernicom 2002/96/EZ-a o "otpadu elektriãne i elektronske oprema"
(WEEE). Pravilnom i sigurnom odlaganju ovog proizvoda moÏete pomoçi i Vi te tako sprijeãiti potencijalne negativne
posljedice za okolinu i ljudsko zdravlje koje inaãe mogu biti uzrokovane neodgovarajuçim odlaganjem ovog
proizvoda. Oznaka na proizvodu pokazuje da ovaj proizvod ne moÏe biti tretiran kao kuçni otpad.
Umjesto toga ovaj proizvod mora biti predan na odgovarajuçe sabirno mjesto za recikliranje elektriãne i elektronske
opreme. Odlaganje mora biti izvr‰eno u skladu s lokalnim ekolo‰kim propisima za odlagali‰ta otpada.
Za op‰irnije informacije o tretmanu, recikliranju ili kori‰tenju ovog proizvoda kao otpada, molimo da kontaktirate svoj
lokalni gradski ured, sluÏbu va‰eg lokalnog odlagali‰ta otpada ili trgovinu gdje ste kupili proizvod.
%* ) $) " %./%/ )%, %
+ $#)/2*% %* )
.<$ 2002/96EC % #$% $& $ % #$% *$& . ++% (WEEE).
%* / *$-$#
%) . <,*%, / 5/ % %* +
% * ./*,* *%$2*
)*.2* % -.* %) . 5&##*% $ % */ 2.* ), . +. *
. $#/ ., %* $%&### % * . ++&% *.
+ .&*
% . <,* )+5#4 % *, ,% )%, % . <,* * / . ". *
/
/ * "* )*/ +"* ., ++. *%/"% / . ". * . / %
$%&### + )## $ *$-$#
#$% $- $ #$% *$- ;.# +-.
&/ / . ". * . +%./ -+! * + % %.$" . 5##*%$" %&;
%* *$-$#
. ++&% *.
. ,% .# ! %$& + %* $ )## $ *$-$#
%)
. <,*% .)/)*/% %* %.$ )%$ , %* % *$-$#
%
$%& %+ ., % . . +/)% $% %* ) $) .
Z zastrzezeniem prawa do modyfikacji technicznych i ewentualnych bäëdów
drukarskich.
Dane techniczne urzàdzenia podane sà na stronie internetowej producenta.
Tehniãni podatki izdelka so na voljo na proizvajalãevi spletni strani.
Proizvodjaã neçe snositi odgovornost za eventualne pogre‰ke u tiskanju ove knjiÏice.
Proizvodjaã ujedno zadrÏava pravo na tehniãke izmjene svojih proizvoda, ali bez
promjene njihovih osnovnih svojstava.
Kako bi vidjeli tehniãke karakteristike proizvoda, molim da kliknete na web stranicu
proizvodjaãa.
) " # ' # ' " . " , .
( " .
" , $ #' PL
SL
HR
EL
14.02 - 41901296.C
Proizvajalec in prodajalec dopu‰ãata moÏnost napak pri tisku te knjiÏice, za kar ne
odgovarjata.
Proizvajalec si pridrÏuje pravico do sprememb podatkov brez vnaprej‰njega opozorila,
ãe spremembe ne vplivajo na osnovne znaãilnosti stroja.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising