Candy | CSF 4570 EX | Candy CSF 4570 EX Operating instrustions

Candy CSF 4570 EX Operating instrustions
Gebruiksaanwijzing
CSF 4570E/EX
1
Lees deze gebruiksaanwijzing
Deze gebruiksaanwijzing bevat onder andere veiligheidsvoorschriften, bedieningsinstructies, installatieinstructies en tips om storingen te verhelpen. Lees voordat u de vaatwasser in gebruik neemt, de
gebruiksaanwijzing aandachtig door voor correct gebruik en onderhoud van de vaatwasser.
Voordat u een onderhoudsmonteur belt
Raadpleeg het hoofdstuk Tips om storingen te verhelpen. Hierin staan oplossingen voor de meest
voorkomende problemen. Vaak kunt u deze storingen zelf verhelpen en is de hulp van vakkundige
technici niet nodig.
OPMERKING:
De fabrikant is constant bezig het product verder te ontwikkelen of bij te stellen en kan veranderingen
aanbrengen zonder voorafgaande bekendmaking.
Veiligheidsvoorschriften
1
Bedieningsinstructies
Bedieningspaneel
Onderdelen van de vaatwasser
Wascyclustabel
Wateronthardingsmiddel
Vaatwasmiddel
Glansspoelmiddel
De vaatwasser inruimen
De vaatwasser inschakelen
Het filtersysteem
Onderhoud van de vaatwasser
2
2
3
4
5
5,6
6,7
7
8
9
Installatie-instructie
Elektrische aansluiting
Universele koppeling
Wateraansluiting
Afmetingen
10
10
11
11
Tips om storingen te verhelpen
Voordat u de onderhoudsmonteur belt
12,13
2
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
LEES ALLE INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK
WAARSCHUWING!
Neem bij gebruik van de vaatwasser de onderstaande standaardveiligheidsvoorschriften in acht, waaronder de volgende:
WAARSCHUWING! WATERSTOFGAS IS EXPLOSIEF
Onder bepaalde omstandigheden kunnen heetwatersystemen die langer dan twee weken niet worden gebruikt, waterstofgas
produceren. WATERSTOFGAS IS EXPLOSIEF.
Wanneer u het heetwatersysteem langer dan twee weken niet hebt gebruikt, moet u eerst alle heetwaterkranen open zetten en
deze enkele minuten laten doorstromen voordat u de vaatwasser gebruikt. Op deze manier kan alle waterstofgas ontsnappen
dat zich in het heetwatersysteem heeft verzameld. Waterstofgas is brandbaar. U dient dan ook roken of het gebruik van open
vuur te vermijden tijdens deze handeling.
AARDINGSVOORSCHRIFTEN
Dit apparaat voldoet aan de internationale veiligheidsnormen en is voorzien van een geaarde stekker om er voor te zorgen dat
het apparaat volledig geaard is.
Controleer de volgende punten voordat u het apparaat aansluit op de netspanning:
• Is het stopcontact correct geaard?
• Kan het elektriciteitsnet het vermogen leveren dat op het typeplaatje van het apparaat is vermeld?
WAARSCHUWING!
Zorg ervoor dat het apparaat correct geaard is. Wanneer dit niet het geval is, kunt u bij aanraken van de metalen delen van
het apparaat een schok krijgen vanwege het ingebouwde radio-ontstoringsfilter.
Belangrijk: de fabrikant is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door het niet aarden van het apparaat.
CE
Dit apparaat voldoet aan de Europese richtlijnen 89/336/EEG, 73/23/EEG en de navolgende amendementen.
WAARSCHUWING! CORRECT GEBRUIK
• Gebruik de rekken en de deur van de vaatwasser niet voor verkeerde doeleinden. Ga er niet op zitten of staan.
• Raak het verwarmingselement tijdens en direct na gebruik niet aan.
• Doe geen plastic voorwerpen in de vaatwasser tenzij is aangegeven dat deze geschikt zijn voor reiniging in de
vaatwasser. Wanneer niets is aangegeven, dient u de aanwijzingen van de fabrikant op te volgen.
• Gebruik alleen vaatwasmiddelen en glansspoelmiddelen die specifiek bedoeld zijn voor vaatwasmachines. Gebruik
nooit zeep, wasmiddelen voor kleding of handzeep. Bewaar deze producten buiten bereik van kinderen.
• Houd vaatwasmiddel en glansspoelmiddel buiten bereik van kinderen en laat kinderen niet bij de geopende deur van
de vaatwasser komen. Er kunnen nog zeepresten aanwezig zijn.
• Laat de deur niet langdurig open staan. U kunt erover struikelen.
• Zorg er tijdens de installatie voor dat de voedingskabel niet buitensporig of riskant wordt omgebogen of afgekneld.
• Wijzig nooit zelf iets aan het apparaat.
• Het apparaat mag niet zonder toezicht worden gebruikt door jonge kinderen en mensen met beperkingen.
• Vaatwasmiddelen zijn sterk alkalisch en kunnen gevaar opleveren bij inslikken. Vermijd contact met huid en ogen
en laat kinderen niet bij de geopende deur van de vaatwasser komen.
• Belangrijk: wanneer u het apparaat op tapijt plaatst, moet u ervoor zorgen dat de ventilatieopeningen onderin het
apparaat niet worden geblokkeerd.
• Gebruik de vaatwasser alleen als deze volledig waterdicht sluit. Open de deur van de vaatwasser voorzichtig als de
vaatwasser aan staat. Er kan water naar buiten spuiten.
• Plaats geen zware objecten op de geopende deur en ga er niet op staan. Het apparaat kan voorover kantelen.
• Let bij het inruimen van de vaatwasser op de volgende punten:
1) Plaats scherpe voorwerpen op dusdanige wijze dat deze niet het deurrubber kunnen beschadigen;
2) Plaats scherpe messen met het handvat naar boven om de kans op snijwonden te verminderen.
• Zorg ervoor dat plastic voorwerpen nooit in contact komen met het verwarmingelement.
• Pla Een beschadigd netsnoer mag alleen worden vervangen door de fabrikant of door een vakkundige
onderhoudsmonteur om te voorkomen dat een gevaarlijke situatie kan ontstaan.
• Verwijder het verpakkingsmateriaal zorgvuldig.
• Gebruik de vaatwasser alleen voor het doel waarvoor deze bestemd is.
• Verwijder de deur van de vaatwasser wanneer u deze weggooit of afvoert.
• Let erop dat kinderen niet met het apparaat spelen.
• Controleer of het vaatwasmiddelbakje na het wassen leeg is.
• Bestek wordt het schoonst wanneer het met het handvat naar onderen in de bestekmand wordt geplaatst.
Waarschuwing:
ats messen en ander bestek met scherpe uiteinden met de punt omlaag in de bestekmand of leg ze horizontaal.
1
BELANGRIJK!
Lees voor een optimaal gebruik van de vaatwasser deze gebruiksaanwijzing helemaal door voordat u het apparaat voor
het eerst in gebruik neemt.
Het bedieningspaneel
9
1 2 3 4
5
8
10
6
1 Indicatielampje voor voorspoelen: licht op tijdens
voorspoelen.
2 Indicatielampje voor afwassen: licht op tijdens afwassen.
3 Indicatielampje voor naspoelen: licht op tijdens naspoelen.
4 Indicatielampje voor drogen: licht op tijdens drogen.
5 Controlelampje voor zout: licht op wanneer
onthardingmiddel moet worden bijgevuld.
6 Deurhendel: trek aan de hendel om de deur te openen.
7 Wasprogrammakeuzeknop: draai de knop met de klok
mee om het wasprogramma te kiezen.
8 AAN/UIT-knop: voor het in- en uitschakelen van de
vaatwasser.
OPMERKING: dit model is voorzien van de functie
waarmee het huidige wasprogramma niet wordt
onderbroken als het apparaat wordt uitgeschakeld. U kunt
dus niet een programma annuleren door het apparaat uit te
schakelen. Raadpleeg het hoofdstuk ‘Een programma
wijzigen’.
9 Aan/uit-indicatielampje: licht op wanneer de AAN/UITknop is ingedrukt.
10 Start/Reset-knop: met deze knop kunt u het gekozen
programma starten of pauzeren. Wanneer het programma
wordt gestart, zal een van de lampjes oplichten.
Onderdelen van de vaatwasser
1
7
2
3
8
4
5
9
11
6
1 Bovenrek
2 Sproeiarmen
3 Onderrek
4 Wateronthardingsfilter
12
10
5 Hoofdfilter
6 Vaatwasmiddelbakje
7 Kopjesrek
8 Bestekmand
2
9 Groffilter
10 Glansspoelmiddelreservoir
11 Afvoeraansluiting
12 Toevoeraansluiting
WASCYCLUSTABEL
Programma Cyclus
Intensief
Normaal
(EN50242)
Zuinig
1 uur
Snel
Inweken
Informatie cycluskeuze
Voor zeer vuil vaatwerk, zoals
potten, pannen, ovenschalen
en aangekoekt vuil.
Voor normaal vervuild
vaatwerk, zoals potten, borden,
glazen en licht vervuilde
pannen.
Standaardprogramma voor
dagelijks gebruik.
Voor licht vervuild vaatwerk,
zoals borden, glazen, kommen
en licht vervuilde pannen.
Voor dagelijkse afwas in slechts
1 uur.
Geschikt voor normaal vervuild
vaatwerk dat direct na de
maaltijd wordt afgewassen
(max. 8 couverts).
Een korte wascyclus voor licht
vervuild vaatwerk (max. 6
couverts).
Voor het afspoelen van
vaatwerk dat u later op die dag
wilt afwassen.
Beschrijving van
cyclus
Voorspoelen
Voorspoelen (45°C)
Afwassen (70°C)
Naspoelen (75°C)
Drogen
Voorspoelen
Afwassen (50°C)
Naspoelen (70°C)
Drogen
Voorspoelen
Afwassen (45°C)
Naspoelen (65°C)
Drogen
Voorspoelen
Afwassen (70°C)
Naspoelen (65°C)
Drogen
Afwassen (50°C)
Naspoelen (55°C)
Drogen
Voorspoelen
Vaatwasmiddel
voor/hoofd
Glansspoelmiddel
8/24 gram
4/20 gram
4/20 gram
20 gram
15 gram
DE VAATWASSER INSCHAKELEN
De wascyclus starten...
1 Trek de onder- en bovenrekken uit de vaatwasser, plaats
het vaatwerk in de vaatwasser en duw de rekken terug. Het
is raadzaam om eerst het onderrek in te ruimen en
vervolgens het bovenrek (zie het hoofdstuk ‘De vaatwasser
inruimen’).
2 Doe vaatwasmiddel in de vaatwasser (zie de
hoofdstukken over onthardingsmiddel, vaatwasmiddel en
glansspoelmiddel).
3 Sluit met enige kracht de deur van de vaatwasser.
OPMERKING: wanneer de deur goed gesloten is, hoort u
een klik.
4 Steek de stekker in het stopcontact.
De stroomtoevoer is 220-240VAC 50Hz, het type
stopcontact is 12A 250 VAC. Zorg ervoor dat de
watertoevoer volledig is geopend.
5 Druk op de AAN/UIT-knop
6 Draai de knop rechts op het bedieningspaneel met de klok
mee tot het gewenste nummer of symbool van de cyclus.
7 Druk op de Start/Reset-knop om het afwassen te starten.
8 Wanneer het wasprogramma is afgelopen kunt u de
schakelaar weer uitzetten door op de AAN/UIT-knop te
drukken.
in de vaatwasser doen (zie het hoofdstuk over het gebruik
van vaatwasmiddel).
1 Houd de Start/Reset-knop minimaal drie seconden
ingedrukt. Het huidige programma wordt geannuleerd.
(OPMERKING: dit model is uitgerust met een speciale
functie waardoor u het programma niet kunt annuleren door
het apparaat uit te schakelen via de AAN/UIT-knop.)
2 Draai de wasprogrammakeuzeknop om het gewenste
programma te kiezen.
3 Druk op de Start/Reset-knop om het afwassen te starten.
OPMERKING:
Wanneer u de deur tijdens een wasbeurt opent, wordt het
programma onderbroken. Wanneer u de deur weer sluit en
op de Start/Reset-knop drukt, wordt het programma na 10
seconden weer hervat.
De vier programmalampjes geven de status van de
vaatwasser weer:
a) Alle programmalampjes zijn uit-------------------stand-by
b) Een van de programmalampjes brandt---------------pauze
c) Een van de programmalampjes knippert-------------bezig
OPMERKING:
Wanneer alle lampjes beginnen te knipperen werkt het
apparaat niet. Sluit de stroomtoevoer en de watertoevoer af
voordat u een onderhoudsmonteur belt.
Het programma wijzigen
Voorwaarde: U kunt alleen een andere cyclus kiezen als de
vaatwasser nog niet lang bezig is. Anders is het
vaatwasmiddel wellicht al verbruikt en is het afwaswater
weggespoeld. In dat geval moet u opnieuw vaatwasmiddel
3
OPMERKING: wanneer uw model niet voorzien is van een wateronthardingsfilter, kunt u dit hoofdstuk overslaan.
WATERONTHARDINGSMIDDEL
Er zijn twee manieren om de waterhardheid te verminderen: met onthardingszout of met vaatwasmiddel.
De hardheid van water varieert van plaats tot plaats. Bij gebruik van hard water in de vaatwasser kunnen er kalkresten
achterblijven op de borden en het bestek.
Het apparaat is voorzien van een onthardingsfilter dat in combinatie met speciaal zout kalk en mineralen aan het water
onttrekt.
Het onthardingsfilter vullen met zout
Gebruik alleen zout dat speciaal bedoeld is voor vaatwassers.
Het zoutreservoir bevindt zich onder het onderste rek en wordt als volgt gevuld:
1 Verwijder het onderrek en schroef de dop van het zoutreservoir los.
2 Wanneer u het reservoir voor de eerste keer vult, moet u 2/3 van de inhoud van het reservoir
vullen met water.
3 Plaats het uiteinde van de (meegeleverde) trechter in het gat en vul het reservoir met circa 2
kg zout. Het is normaal dat er bij het vullen wat water uit het reservoir stroomt.
4 Schroef de dop weer vast.
OPMERKING:
1 Het zoutreservoir moet worden bijgevuld als het controlelampje voor zout oplicht. Na het vullen kan het indicatielampje
blijven branden tot het zout volledig is opgelost.
2 Wanneer u bij het vullen zout hebt gemorst, kunt u de zoutresten wegspoelen met het inweekprogramma.
Het zoutverbruik instellen
Bij deze vaatwasser kunt u het zoutverbruik instellen aan de hand van de hardheid van het water dat u gebruikt. Op deze
manier kunt u het zoutverbruik optimaliseren en aanpassen. U kunt het zoutverbruik als volgt wijzigen:
1 Schroef de dop van het zoutreservoir los.
2 Op het reservoir zit een ring met een pijl erop (zie de tekening hiernaast). Draai indien nodig
de ring tegen de klok in van – naar +, afhankelijk van de hardheid van het water dat u gebruikt.
Raadpleeg voor de juiste instelling de onderstaande tabel:
°fH
0~10
10~25
25~50
>50
WATERHARDHEID
°dH
0-5
5-14
14-28
>28
mmol/l
0-1,0
1,0-2,5
2,5-5,0
>5,0
Positie van de
instellingsring
/
MED
+
Zoutverbruik
(gram/wascyclus)
0
20
40
60
Raadpleeg uw waterleidingbedrijf voor informatie over de hardheid van uw leidingwater.
4
Autonomie
(wascycli/2 kg)
/
60
40
25
VAATWASMIDDELBAKJE
GEBRUIK NOOIT EEN OVERMAAT AAN VAATWASMIDDEL OM DE VORMING VAN AANSLAG TE
VOORKOMEN. DEZE VAATWASSER IS VOORZIEN VAN EEN SPECIALE ONTHARDINGSFILTER OM DE
VORMING VAN AANSLAG TE VOORKOMEN.
U moet het vaatwasmiddelbakje voor elke wascyclus vullen volgens de aanwijzingen in de wascyclustabel. Deze vaatwasser
gebuikt minder vaatwasmiddel en glansspoelmiddel dan een gewone vaatwasser. Meestal is een eetlepel vaatwasmiddel
voldoende voor een normale vaat. Voor sterker vervuilde vaat is meer vaatwasmiddel nodig. Doe het vaatwasmiddel pas vlak
voor het afwassen in de machine, anders kan het vochtig worden en lost het niet meer goed op.
Hoeveelheid vaatwasmiddel
WANNEER HET WATER NIET TE HARD IS, KUNT U DE VORMING VAN AANSLAG OOK VOORKOMEN DOOR
IETS MEER VAATWASMIDDEL TE GEBRUIKEN.
De hoeveelheid vaatwasmiddel die u nodig hebt, kan variëren afhankelijk van de hardheid van het water. U kunt het
waterleidingbedrijf of wateronthardingsbedrijf in uw regio raadplegen voor informatie over de hardheid van uw leidingwater.
Hoe harder het water, hoe meer vaatwasmiddel u nodig hebt. Voeg het vaatwasmiddel beetje bij beetje toe tot u de juiste
hoeveelheid hebt gevonden.
Kalkvlekken verwijderen
Probeer het volgende om kalkvlekken te verwijderen:
• Was het vaatwerk met een normaal wasprogramma.
• Verwijder alle metalen voorwerpen, zoals bestek, pannen, enz., uit de vaatwasser.
• Voeg geen vaatwasmiddel toe.
• Doe twee kopjes azijn in een kom en plaats deze rechtop in het onderste rek van de
vaatwasser.
• Was het vaatwerk met een normaal wasprogramma.
Wanneer dit niet werkt, kunt u het nog een keer proberen met ¼ kopje citroenzuurkristallen in
plaats van azijn.
Correct gebruik van vaatwasmiddel
Gebruik alleen een vaatwasmiddel dat speciaal bedoeld is voor vaatwassers. Bewaar het vaatwasmiddel op een koele en
droge plaats. Doe poedervormige middelen pas vlak voor het afwassen in de vaatwasser.
WAARSCHUWING!
Vaatwasmiddel is een agressief middel. Houd het buiten bereik van kinderen.
GLANSSPOELMIDDELRESERVOIR
• Open het reservoir door de dop naar de open pijl (linksom) te draaien en deze eruit
te tillen.
• Vul het reservoir met glansspoelmiddel. Laat het reservoir niet overstromen.
• Duw de dop weer op zijn plaats in de positie ‘open’ en draait deze vervolgens naar
de gesloten pijl (rechtsom).
Het glansspoelmiddel wordt bij de laatste spoelbeurt aan het water toegevoegd om te
voorkomen dat er waterdruppels aan het vaatwerk blijven hangen die vlekken en strepen
veroorzaken. Het vaatwerk droogt bovendien beter omdat het water makkelijker wegvloeit.
U kunt alleen vloeibaar glansspoelmiddel gebruiken in deze vaatwasser. Het
glansspoelmiddelreservoir bevindt zich aan de binnenkant van de deur naast het bakje voor het vaatwasmiddel. U kunt het
reservoir vullen door de dop te verwijderen en het glansspoelmiddel in het reservoir te gieten tot de niveauaanwijzer volledig
donker is gekleurd. Het reservoir kan ongeveer 100 ml glansspoelmiddel bevatten.
Doe nooit te veel glansspoelmiddel in het reservoir. Dit kan overmatige sopvorming veroorzaken. Veeg gemorst
glansspoelmiddel met een vochtige doek weg. Vergeet niet na het vullen de dop weer op het reservoir te plaatsen voordat u
de deur van de vaatwasser dichtdoet.
Bij zacht water hoeft u wellicht geen glansspoelmiddel te gebruiken. Dit kan namelijk een witte laag achterlaten op uw
vaatwerk.
Het verbruik van glansspoelmiddel instellen
Tijdens de laatste spoelbeurt komt er een afgemeten hoeveelheid glansspoelmiddel vrij. Net als bij het vaatwasmiddel is de
hoeveelheid benodigde glansspoelmiddel afhankelijk van de hardheid van uw leidingwater. Een overmaat aan
glansspoelmiddel kan sopvorming veroorzaken en aanslag of strepen op het vaatwerk achterlaten. Bij zacht water is
glansspoelmiddel wellicht niet nodig. Indien het wel nodig is, kunt u het glansspoelmiddel eventueel een op een verdunnen
met water.
Het glansspoelmiddelreservoir heeft zes standen. Begin altijd op stand 1. Als er vlekken ontstaan en het vaatwerk slecht
droogt, kunt u het verbruik van glansspoelmiddel verhogen door de dop van het reservoir te verwijderen en de wijzer naar
stand 2 te draaien. Wanneer het vaatwerk nog altijd niet goed droogt of er nog steeds vlekken ontstaan, kunt u de wijzer nog
een stand hoger draaien tot het vaatwerk streeploos droogt. Stand 4 zou in de meeste gevallen voldoende moeten zijn.
5
Glansspoelmiddel bijvullen
Wanneer het bedieningspaneel niet is uitgerust met een controlelampje voor glansspoelmiddel, kunt u de hoeveelheid
glansspoelmiddel in het reservoir inschatten aan de hand van de grootte van de donkere stip op het
glansspoelmiddelrerservoir. Als het reservoir nog maar voor ¼ is gevuld, moet glansspoelmiddel bijvullen.
De grootte van de donkere stip neemt af naar mate het verbruik van glansspoelmiddel,
zoals hieronder wordt weergegeven:
Vol
¾ vol
½ vol
¼ vol – bijvullen om streepvorming te voorkomen
Leeg
De vaatwasser inruimen
Neem de onderstaande richtlijnen voor het inruimen van de vaatwasser in acht voor het beste afwasresultaat. De
afbeeldingen en mogelijkheden van de rekken en bestekmand kunnen afwijken van uw vaatwasser.
Gebruik van het bovenrek
Het bovenrek is bedoeld voor lichte en breekbare voorwerpen als glazen, koffie-/theekopjes en schotels, borden, kleine
schalen en ondiepe pannen (mits niet te sterk bevuild).
Plaats het vaatwerk zodanig dat het niet door de waterstralen kan worden verplaatst.
U kunt de hoogte van het bovenrek aanpassen door een andere set wielen in de rails te plaatsen.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
2
1
6
5
3
Kopjes
Kleine schaal
Grote schaal
Glazen
Schotels
Bord
4
Gebruik van het onderrek
U kunt het beste grotere voorwerpen die het moeilijkst te reinigen zijn (potten, pannen, deksels, schalen en kommen) in het
onderste rek plaatsen, zoals in onderstaande afbeelding is weergegeven.
Grote serveerschalen en deksels kunt u het beste aan de zijkant van het rek plaatsen, zodat de bovenste sproeiarm vrij kan
draaien.
• Zet potten, kommen, etc. altijd op de kop in de vaatwasser.
• Zet diepe potten een beetje scheef zodat het water eruit kan lopen.
• Het onderrek is voorzien van flexibele rekken die naar beneden kunnen worden geklapt om meer plaats te maken
voor grote potten en pannen.
2
2
1.
2.
3.
4.
5.
5
1
3
4
6
Ovale schaal
Dinerborden
Diepe borden
Dessertbordjes
Bestekmand
BESTEKMAND
Plaats het bestek in de bestekmand met de handvaten omlaag. Wanneer de mand voorzien is van zijrekken, kunt u lepels
afzonderlijk in de betreffende openingen plaatsen. Lange voorwerpen kunt u beter horizontaal voorin het bovenrek
plaatsen.
1
1
1
4
4
4
1
1
4
7
8
1
5
5
5
4 5
3 5
3 3
4
4
4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
5 2
5
5 2
2
2
2
2
1 3 3 2
1 3 3
6 3 6 2
Vorken
Soeplepels
Dessertlepels
Theelepels
Messen
Opscheplepel
Juslepel
Opschepvork
WAARSCHUWING!
Zorg ervoor dat er niets uit de onderkant van de
bestekmand steekt.
Einde van de wascyclus
Na afloop van de wascyclus zal de zoemer van de vaatwasser acht seconden lang klinken. Schakel de vaatwasser uit met de
AAN/UIT-knop, sluit de watertoevoer af en open de deur van de vaatwasser. Laat het vaatwerk enkele minuten afkoelen
voordat u de vaatwasser uitruimt omdat het nog heet kan zijn en daardoor makkelijker kan breken. Het vaatwerk droogt
bovendien beter bij een geopende deur.
Een bord vergeten?
Als het bakje met vaatwasmiddel nog niet is opengegaan, kunt u een vergeten bord alsnog in de vaatwasser plaatsen.
1 Open de deur een beetje om de vaatwasser te onderbreken.
2 Wanneer de sproeiarmen zijn gestopt met draaien, kunt u de deur helemaal openen.
3 Plaats de vergeten vaat in de vaatwasser.
4 Sluit de deur. De vaatwasser zal zichzelf na tien seconden weer automatisch inschakelen.
WAARSCHUWING!
Tijdens een wasbeurt kan het gevaarlijk zijn de deur te openen. Er kan namelijk heet water uit de vaatwasser spuiten.
7
Filtersysteem
De afvoerpomp en het filtersysteem zijn gemakkelijk te bereiken aan de binnenkant van de vaatwasser. Het filtersysteem
bestaat uit drie onderdelen: het hoofdfilter, het groffilter en het fijnfilter.
2
1
3
1. Hoofdfilter
Voedsel- en vuilresten in dit filter worden door een speciale straal uit de onderste sproeiarm
fijngemaakt en weggespoeld.
2. Groffilter
Grotere voorwerpen, zoals botjes of stukjes glas, die de afvoer kunnen verstoppen, worden
opgevangen in het groffilter. U kunt het filter eruit trekken om te reinigen door voorzichtig tegen de
klepjes aan de bovenkant van dit filter te drukken.
3 Fijnfilter
Vuil en voedselresten worden onderin dit filter vastgehouden om te voorkomen dat deze tijdens het
afwassen opnieuw op het vaatwerk terechtkomen.
Onderhoud van de vaatwasser
Reinig het bedieningspaneel met een licht vochtige doek en wrijf het vervolgens goed droog. Gebruik voor het reinigen
van de buitenkant van de vaatwasser alleen een vochtige doek. Gebruik geen oplosmiddelen (ontvetters) of
schuurmiddelen.
Gebruik nooit scherpe voorwerpen, schuursponsjes of agressieve reinigingsmiddelen om de vaatwasser te reinigen.
Svitare
Bescherming tegen bevriezen
Wanneer uw vaatwasser ’s winters in een niet-verwarmde ruimte staat en niet wordt gebruikt,
kunt u een onderhoudsmonteur inschakelen om:
1. De stroomvoorziening naar de vaatwasser uit te schakelen door de stroomschakelaar uit te
schakelen of de zekering te verwijderen.
2 De watertoevoer af te sluiten en de toevoerslang los te koppelen.
3 De toevoerslang en toevoeraansluiting leeg te laten lopen (het water moet worden
opgevangen).
4 De watertoevoerslang weer aan te sluiten.
5 Het plastic deksel in de bodem van de binnenkant van de vaatwasser te verwijderen en met
een spons het water uit de opvangbak te verwijderen.
De sproeiarmen reinigen
De sproeiarmen moeten regelmatig gereinigd worden omdat hard water en onthardingsmiddelen de sproeiopeningen en de
lagers kunnen verstoppen. U kunt de sproeiarmen demonteren door de moer los te schroeven om de ring boven op de
sproeiarm los te maken en de arm te verwijderen. Was de sproeiarmen met warm water en zeep en reinig de sproeiopeningen
met een zachte borstel. Spoel de armen grondig schoon voor dat u deze weer monteert.
Filters reinigen
Filtersysteem
Voor optimale prestaties en het beste wasresultaat moet u het filtersysteem reinigen. Het filter
verwijdert doelmatig voedselresten uit het afwaswater, zodat dit water opnieuw gebruikt kan
worden tijdens de wascyclus. Het is dan ook verstandig om na elke wascyclus het halfronde
filter en de koker onder de kraan te spoelen om grotere voedselresten te verwijderen. U kunt
het filtersysteem verwijderen door de koker aan het handvat omhoog te trekken. U moet het
complete filtersysteem minimaal een keer per maand reinigen.
Gebruik een afwasborstel om het grof- en fijnfilter te reinigen. Monteer de onderdelen zoals
in de afbeelding hiernaast wordt weergegeven, en plaats vervolgens het hele systeem terug in
de vaatwasser. Druk het filter omlaag tot het vastzit. Gebruik de vaatwasser nooit zonder
filters. Wanneer het filter verkeerd gemonteerd is, kan het apparaat minder goed werken en
kunnen servies en keukengerei beschadigd raken.
WAARSCHUWING!
Gebruik de vaatwasser nooit zonder dat de filters juist zijn gemonteerd.
8
De deur reinigen
Gebruik alleen een warme vochtige doek om de rand van de deur te reinigen. Gebruik nooit een
spuitbus of iets dergelijks. Hierdoor zou er water in de deursluiting en in het elektrische systeem
terecht kunnen komen.
Reinig bovendien de buitenkant nooit met schuurmiddelen of schuursponsjes om krassen te
voorkomen. Sommige soorten keukenpapier kunnen het oppervlak beschadigen.
WAARSCHUWING!D
Reinig de deur nooit met een spuitbus. Hierdoor kunnen de deursluiting en het elektrische systeem beschadigd raken.
Gebruik nooit schuurmiddelen en sommige soorten keukenpapier om beschadiging van het roestvrijstalen oppervlak te
voorkomen.
De afvoerpomp reinigen
Soms gebeurt het dat de filters en de afvoerpomp worden geblokkeerd door iets. In dat geval zal
de afvoerpomp automatisch de andere kant op pompen waardoor de blokkade wordt terug- of
weggespoeld. Wanneer u zelf een voorwerp uit de afvoerpomp moet verwijderen, schakel dan
altijd eerst de elektriciteit uit voordat u de filters verwijdert. Verwijder vervolgens het kleine
zwarte deksel uit de wateropvangbak (verwijder eventueel eerst het aanwezige water).
Verwijder ten slotte het voorwerp dat de blokkade veroorzaakt. Vergeet niet het zwarte deksel
terug te plaatsen voordat u de filters terugplaatst.
De vaatwasser in optimale conditie houden
Na elke wasbeurt
Sluit na elke wasbeurt de watertoevoer af en laat de deur een klein beetje open staan zodat vocht kan ontsnappen en de
vaatwasser kan ventileren.
Trek de stekker uit het stopcontact
Trek voor een reinigings- of onderhoudsbeurt van de vaatwasser de stekker uit het stopcontact. Neem geen risico’s.
Gebruik geen oplosmiddelen en schuurmiddelen
Gebruik geen oplosmiddelen of schuurmiddelen voor het reinigen van de buitenkant van de vaatwasser en de rubberen delen.
Gebruik liever alleen een doek en een warm sopje. Voor het verwijderen van vlekken en aanslag aan de binnenkant van de
vaatwasser kunt u een doek gebruiken die is bevochtigd met water een beetje witte azijn, of met een reinigingsproduct dat
speciaal bedoeld is voor vaatwassers.
Wanneer u op vakantie gaat
Wanneer u op vakantie gaat, raden wij u aan om de vaatwasser een keer leeg te laten draaien. Trek daarna de stekker uit het
stopcontact, sluit de watertoevoer af en laat de deur op een kiertje staan. De afdichtrubbers gaan daardoor langer mee en er
kunnen geen nare luchtjes ontstaan.
De vaatwasser verplaatsen
Probeer de vaatwasser alleen in verticale positie te verplaatsen. Indien nodig kunt u de vaatwasser op zijn rug kantelen voor
transport.
Afdichtrubbers
Nare luchtjes ontstaan onder andere door voedselresten die achterblijven in de afdichtrubbers. Maak de rubbers regelmatig
schoon met een vochtige spons om dit te voorkomen.
9
Elektrische aansluiting
PAS OP, voor uw eigen veiligheid:
GEBRUIK GEEN VERLENGSNOER OF EEN VERDEELSTEKKER OM DE VAATWASSER AAN TE SLUITEN.
VERWIJDER IN GEEN GEVAL DE DERDE AARDINGSPEN UIT DE VOEDINGSKABEL.
Elektrische vereisten
De elektrische aansluiting moet zijn gezekerd en mag alleen uit koperdraden bestaan. Gebruik trage zekeringen of een
stroomonderbreker en sluit dit apparaat bij voorkeur aan op een eigen groep. De elektrische aansluiting moet zich vlak naast
de vaatwasser bevinden.
De elektrische aansluiting moet bereikbaar blijven na de installatie.
Elektrische aansluiting
Controleer of de netspanning en de netfrequentie op de plaats van installatie overeenkomen met de gegevens op het
typeplaatje en controleer of de elektrische aansluiting voldoende vermogen kan leveren. Steek vervolgens de stekker in een
geaard stopcontact. Wanneer het stopcontact niet geaard is of niet overeenkomt met de stekker, moet u het stopcontact laten
vervangen (door een gediplomeerd elektricien). Gebruik geen verdeelstekkers. Deze kunnen verhitting of brandplekken
veroorzaken.
Gebruik alleen een geaarde aansluiting.
De universele koppeling
Er zijn twee typen toevoeraansluitingen. Hieronder wordt een type besproken. Het andere type is
een aansluiting met een schroefdraad van ¾ inch.
Sluit het apparaat alleen aan op de watertoevoer met een nieuwe veiligheidsslang. Gebruik geen
oude watertoevoerslangen.
De waterdruk moet tussen 0,04Mpa en 1MPa bedragen. Als de druk te laag is, moet u contact
opnemen met de klantenservice voor advies.
Bevestig de kraanadapter. De speciale kraanadapter is bij de vaatwasser meegeleverd. Deze moet
worden aangesloten op de afvoerkraan voordat u uw vaatwasser kunt gebruiken en indien uw
kraan niet voorzien is van schroefdraad. De kraanadapter is bevestigd aan de universele koppeling.
Indien de kraan niet voorzien is van schroefdraad: bevestig de kraanadapter aan de kraan, draai iedere schroef van de adapter
stevig aan. Zorg ervoor dat de adapter goed is vastgezet op de kraan om lekkage te voorkomen.
De universele koppeling aansluiten
1 Trek de universele koppeling en de toevoerslangen volledig uit het opbergvak aan de achterkant
van de vaatwasser.
2 Bevestig de universele koppeling op de kraanadapter door de wartelmoer aan het uiteinde van de
toevoeraansluiting in te drukken. Wanneer de universele koppeling helemaal bovenaan de adapter
zit, kunt u de wartelmoer loslaten. Deze zal vastklikken en de universele koppeling op zijn plaats
houden. De kleine toevoerslang van de universele koppeling voert water van de kraan naar de
vaatwasser en de grote toevoerslang voert water naar de afvoer. Zorg ervoor dat de universele
koppeling in de richting van de opening van de afvoerpijp is bevestigd en dat de afvoerpijp open is
zodat het water uit de vaatwasser kan worden afgevoerd. Wanneer het water van de vaatwasser wordt afgevoerd naar een
breekmolen, moet u deze breekmolen laten leeglopen voordat u de vaatwasser gaat gebruiken.
3 Draai de toevoerkraan helemaal open voordat u de vaatwasser start.
WAARSCHUWING!
Als er meer slangen zijn aangesloten op dezelfde toevoerleiding als de vaatwasser, kunnen deze barsten. In dat geval raden
wij u aan de slangen te verwijderen en de aansluitingen af te dichten.
De universele koppeling loskoppelen van de kraanadapter
1 Sluit de watertoevoer af.
2 Druk op de drukontlastingsknop om water uit de slang te laten ontsnappen. Hierdoor wordt de waterdruk verminderd en
voorkomt u dat het water bij het losschroeven van de slang alle kanten op spuit.
3 Druk de wartelmoer aan het uiteinde van de toevoeraansluiting in en koppel de universele koppeling los van de kraan.
De vaatwasser loskoppelen
1 Trek de stekker uit het stopcontact.
2 Maak de universele koppeling los van de kraanadapter.
OPMERKING: wanneer de motor is gestopt na de laatste spoelbeurt, kunt u de universele koppeling losmaken en in het
opbergvak plaatsen.
10
Koudwateraansluiting
Schroef de koudwaterslang stevig vast aan een 3/4"-aansluiting.
Bij een nieuwe waterleiding of een waterleiding die lang niet is gebruikt, moet u eerst de
leidingen doorpoelen tot er schoon water uit de leidingen komt. Als u dit niet doet, kan de
watertoevoer geblokkeerd raken of kan de vaatwasser beschadigd raken.
Warmwateraansluiting
U kunt de vaatwasser ook aansluiten op de warmwaterleiding (centrale verwarmingssysteem) mits de temperatuur van het
water niet hoger is dan 60°C. De wascyclus duurt dan ongeveer 15 minuten korter maar het wasresultaat is dan iets minder.
De warmwateraansluiting gaat op dezelfde manier als de koudwateraansluiting.
De vaatwasser plaatsen
Plaats de vaatwasser op de gewenste plek, met de achterkant tegen de muur en de zijkanten tegen de aangrenzende
kastjes of muur. De vaatwasser is uitgerust met watertoevoer- en afvoerslangen die zowel naar links als naar rechts
gericht kunnen worden voor een correcte installatie.
De hoogte van de vaatwasser instellen
Wanneer de vaatwasser is geplaatst, kunt u de hoogte van de vaatwasser instellen met behulp van de
stelvoetjes (door deze in of uit te schroeven). U mag de vaatwasser nooit meer dan 2° laten hellen.
Aansluiting op de afvoer
Steek de afvoerslang in een afvoerbuis met een diameter van minimaal 4 cm of hang de slang in de gootsteen. Zorg ervoor
dat de slang niet teveel wordt afgekneld of gebogen.
Maak gebruik van de plastic hulpstukken die bij het apparaat geleverd zijn. Het vrije uiteinde van de slang moet zich op een
hoogte tussen 40 en 100 cm bevinden en mag niet onder water liggen.
Max 1000mm
Min 400mm
Overmatig water afvoeren uit de veiligheidsslangen
Wanneer de gootsteen hoger is dan 34 cm vanaf de vloer, kan het
overmatige water niet direct in de gootsteen worden afgevoerd. U moet
het water uit de slangen dan opvangen in een kom of bak die buiten het
apparaat is geplaatst en lager ligt dan de gootsteen.
AFMETINGEN (mm)
450
580
850
1135
11
Voordat u een onderhoudsmonteur belt...
Tips om storingen te verhelpen
Raadpleeg de tabel op de volgende pagina’s voordat u een onderhoudsmonteur belt.
Probleem
De vaatwasser doet
het niet
Mogelijke oorzaken
Zekering is doorgebrand of
stroomschakelaar is geactiveerd
Oplossingen
Vervang de zekering of zet de stroomschakelaar weer terug.
Ontkoppel alle apparatuur op dezelfde groep als de
vaatwasser.
Controleer of de vaatwasser is ingeschakeld en of de deur
goed dicht is.
Controleer of de stekker goed in het stopcontact zit.
Controleer of de watertoevoer correct is aangesloten en of
de toevoerkraan open staat.
Als de overloopbeveiliging een lekkage ontdekt, wordt de
circulatiepomp uitgeschakeld en blijft de afvoerpomp
pompen.
Enig afwasgeluid en geluiden van het openen van de
reservoirs zijn normaal.
Let goed op bij het inruimen van de vaatwasser.
Vaatwasser is niet ingeschakeld
Waterdruk is te laag
Afvoerpomp blijft
pompen
Overloopbeveiliging is geactiveerd
Vaatwasser maakt
lawaai
Enig geluid is normaal
Voorwerpen zitten niet goed in de
rekken of er zit iets kleins in de
bestekmand
Motor bromt
Sop in de vaatwasser
De vaatwasser wordt niet regelmatig gebruikt. Laat de
vaatwasser minstens 1 keer per week draaien om de
afdichtrubbers vochtig te houden.
Gebruik alleen een afwasmiddel dat bedoeld is voor
vaatwassers om sopvorming te voorkomen.
Verkeerd vaatwasmiddel
In geval van sopvorming kunt u de deur open laten staan
zodat het sop verdwijnt.
Verkleuring van de
binnenkant van de
vaatwasser
Vaatwerk is niet
droog
Borden en schalen
zijn niet schoon
Vlekken en strepen
op glazen en borden
Glansspoelmiddel gemorst
Vaatwasmiddel met kleurstoffen
Doe 4 liter koud water extra in de vaatwasser. Sluit de deur
en laat het water wegpompen. Herhaal dit zonodig enkele
keren.
Veeg gemorst glansspoelmiddel altijd onmiddellijk weg.
Gebruik alleen vaatwasmiddelen zonder kleurstoffen.
Glansspoelmiddel is op
Vul glansspoelmiddel bij.
Verkeerd programma
Verkeerd ingeruimd
Kies een krachtiger programma.
Zorg ervoor dat het vaatwasmiddelbakje en de sproeiarmen
niet worden geblokkeerd.
U kunt vlekken als volgt verwijderen:
1 Was geen metalen mee.
2 Voeg geen vaatwasmiddel toe.
3 Kies het langste programma.
4 Start de vaatwasser en wacht 18-22 minuten tot de
hoofdwasfase is bereikt.
5 Open de deur en schenk twee kopjes witte azijn onder in
de vaatwasser.
6 Sluit de deur en laat de vaatwasser de cyclus afmaken.
Indien azijn niet werkt kunt u hetzelfde doen met ¼ kop (60
ml) citroenzuurkristallen in plaats van azijn.
1 Extreem hard water
2 Lage toevoertemperatuur
3 Vaatwasser te vol geladen
4 Vaatwasser verkeerd ingeruimd
5 Oud of vochtig vaatwasmiddel
6 Glansspoelmiddel is op
7 Verkeerde dosering vaatwasmiddel
12
Probleem
Waas op glaswerk
Deksel van het
vaatwasmiddelbakje
sluit niet
Vaatwasmiddel zit
nog in het bakje
Stoomvorming
De schakelaar staat niet UIT
Oplossingen
Gebruik minder vaatwasmiddel als u zacht water gebruikt en
gebruik de kortste cyclus voor het reinigen van glaswerk.
Gebruik een mengsel van ½ kop bleekmiddel en 3 kopjes warm
water om de aanslag handmatig te verwijderen.
WAARSCHUWING
Wacht na het gebruik van de vaatwasser 20 minuten om de
verwarmingselementen te laten afkoelen. Anders kunt u zich
branden.
Neem contact op met een wateronthardingsbedrijf voor een
speciale filter.
Trek rubberen handschoenen aan en reinig de binnenkant met
een vochtige spons en vaatwasmiddel. Gebruik nooit iets anders
dan vaatwasmiddel om de kans op sop- en schuimvorming te
voorkomen.
Zet de schakelaar UIT en schuif de deursluiting naar links.
Het vaatwerk blokkeert het bakje
Ruim de vaatwasser correct in.
Dit is normaal
Zwarte of grijze
strepen op het
vaatwerk
Water onderin de
vaatwasser
Vaatwasser lekt
Aluminium voorwerpen zijn tegen
het vaatwerk aangekomen
Tijdens het drogen en wegpompen van water kan er enige
stoom uit de ventilatieopeningen bij de deursluiting komen.
Verwijder de strepen met een mild schuurmiddel.
Gele of bruine
aanslag aan de
binnenkant van de
vaatwasser
Witte aanslag aan de
binnenkant van de
vaatwasser
Mogelijke oorzaken
Combinatie van zacht water en te
veel vaatwasmiddel
Thee of koffievlekken
IJzerhoudend water kan een
algemene aanslag veroorzaken
Hard, mineraalhoudend water
Dit is normaal
Een kleine hoeveelheid schoon water rondom de afvoer onderin
de vaatwasser houdt de waterafdichting vochtig.
Doe de reservoirs niet te vol.
Gemorst glansspoelmiddel kan tot sopvorming leiden waardoor
de vaatwasser kan gaan lekken. Veeg gemorst
glansspoelmiddel direct weg met een vochtige doek.
Zet de vaatwasser waterpas.
Vaatwasbakje is overvol of er is
glansspoelmiddel gemorst
Vaatwasser staat niet waterpas
FOUTCODES
Codes
Indicatielampjes voor voorspoelen
en afwassen lichten tegelijkertijd op
Indicatielampjes voor afwassen en
naspoelen lichten tegelijkertijd op
Indicatielampjes voor voorspoelen,
afwassen en naspoelen lichten
tegelijkertijd op
Alle vier de lampjes lichten
tegelijkertijd op
Indicatielampjes voor voorspoelen
en naspoelen lichten tegelijkertijd
op
Indicatielampjes voor voorspoelen
en drogen lichten tegelijkertijd op
Betekenis
Langere toevoertijd
Mogelijke oorzaken
Kraan is niet geopend.
Langere afvoertijd
De positie van de afvoerslang is te hoog.
Langere opwarmingstijd, maar vereiste
temperatuur is niet bereikt
De temperatuursensor of een van de
verwarmingselementen werken niet goed.
Te vol
Er is teveel toevoerwater.
Storing temperatuursensor
Kortsluiting of kapotte temperatuursensor
Storing temperatuursensor
Open circuit of kapotte temperatuursensor
GIAS
SERVICE
B/L
0903 99.109
NL
0900 99.99.109
I
E
199.123.123
A
0820.220.224
13
902.100.150
GR
801.11.505050
D
0180 5 62.55.62
CH
0848 780.780
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising