Candy | CSF 4570 EX | Candy CSF 4570 EX Használati utasítás

Candy CSF 4570 EX Használati utasítás
Instrukcjautasítás.…
obsługi
Használati
CSF 4570 E/EX
Olvassa el a kézikönyvet
Biztonsági információk . . . . . . . . . . . . 3
A kézikönyv biztonsági utasításokat, kezelési utasításokat, telepítési utasításokat
és hibaelhárítási ötleteket tartalmaz.
A kézikönyv használatbavétel elõtti elolvasása segít a mosogatógép megfelelõ
használatában és karbantartásában.
Kezelési utasítás
Kapcsolólap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
A mosogatógép részei . . . . . . . . . . . . 7
Mosogatási ciklus táblázat . . . . . . . . . 8
Vízlágyító . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Mosogatószer . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Öblítõszer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
A mosogatórácsok feltöltése . . . . . . 12
A készülék bekapcsolása . . . . . . . . . 14
Szûrõrendszer . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
A mosogatógép ápolása . . . . . . . . . 16
A szerviz kihívása elõtt
A Hibaelhárítási ötletek címû rész áttekintése segítséget nyújt néhány általános
probléma önálló megoldásában, ezért
nem szükséges szakszerelõk segítségét
kérni.
Telepítési utasítás
Elektromos csatlakoztatás . . . . . . . . . 18
Az Unicouple . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
A víz bekötése . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Méretek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Hibaelhárítási ötletek
A szerviz kihívása elõtt . . . . . . . . . . . 22
MEGJEGYZÉS:
A termék folyamatos fejlesztése és
korszerûsítése érdekében a gyártó
fenntartja a jogot módosítások elõzetes értesítés nélküli végrehajtására.
2
FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK
HASZNÁLAT ELÕTT OLVASSA EL AZ ÖSSZES UTASÍTÁST!
FIGYELMEZTETÉS!
A mosogatógép használata közben tartsa be az alapvetõ óvintézkedéseket,
többek között az alábbiakat:
FIGYELMEZTETÉS! A HIDROGÉNGÁZ ROBBANÉKONY!
Bizonyos körülmények között hidrogéngáz keletkezhet a két hétnél
hosszabb ideje nem használt melegvizes rendszerekben. A HIDROGÉNGÁZ
ROBBANÉKONY!
Ha a melegvizes rendszert már két hete nem használták, akkor a mosogatógép használata elõtt nyissa ki az összes melegvizes csapot, és néhány percig folyassa belõlük a vizet. Ezáltal távozik a rendszerbõl a felgyülemlett hidrogéngáz. Mivel a gáz gyúlékony, ez alatt az idõ alatt ne dohányozzon és ne
használjon nyílt lángot.
FÖLDELÉSI UTASÍTÁSOK
A készülék megfelel az összes nemzetközi biztonsági szabványnak, és földelõ csatlakozós dugasszal van ellátva a berendezés tökéletes földelésének
biztosítása érdekében.
A készülék hálózatra történõ csatlakoztatása elõtt gondoskodni kell arról,
hogy:
• a csatlakozóaljzat megfelelõen földelve legyen;
• az áramellátás képes legyen a készülék géptörzslapján feltüntetett fogyasztási követelmények kielégítésére.
FIGYELMEZTETÉS!
Gondoskodjon a készülék megfelelõ földelésérõl. Ha nincs megfelelõ földelés, akkor a készülék fémrészeinek megérintésekor elektromos terjedés érzékelhetõ a rádiózavar-mentesítõ jelenléte miatt.
Fontos! A gyártó minden felelõsséget elhárít a gép földelésének elmulasztása miatt keletkezõ károkkal kapcsolatban.
A készülék megfelel a 89/336/EGK és a 73/23/EGK irányelveknek, illetve azok késõbbi módosításainak.
3
FIGYELMEZTETÉS! MEGFELELÕ HASZNÁLAT
• Ne üljön vagy álljon a mosogatógép ajtajára vagy edénytartó rácsára!
• Ne érintse meg a fûtõelemet használat közben vagy közvetlenül a használat után!
• Ne mosogasson mûanyag tárgyakat, ha nincs rajtuk olyan jelzés, amely
szerint azok biztonságosan mosogathatóak a mosogatógépben. Az ilyen
jelzéssel nem rendelkezõ mûanyag tárgyak esetében olvassa el a gyártó
javaslatait!
• Kizárólag automata mosogatógépekhez tervezett mosogató- és
öblítõszereket használjon. Soha ne használjon a mosogatógépben szappant, mosószert vagy kézi mosószert. Ezeket a szereket tartsa távol a
gyermekektõl!
• Tartsa távol a gyerekektõl a mosogatószert és az öblítõszert, és ne engedje a gyerekeket a mosogatógép nyitott ajtajához, mert a készülék belsejében még maradhat kis mennyiségû mosogatószer!
• Az ajtót nem szabad nyitva hagyni, mert valaki véletlenül megbotolhat
benne!
• Telepítés közben nem szabad a hálózati kábelt túlzottan vagy veszélyes
mértékben meghajlítani vagy lelapítani!
• Ne bánjon szakszerûtlenül a kezelõszervekkel!
• Kisgyermekek vagy betegek felügyelet nélkül nem használhatják a készüléket!
• A mosogatószerek erõsen lúgos hatásúak, lenyelés esetén rendkívül veszélyesek lehetnek. Kerülje a bõrrel vagy a szemmel való érintkezést, és
tartsa távol a gyerekeket a mosogatógéptõl, ha annak nyitva van az ajtaja!
• Fontos! Ha a készüléket szõnyegpadlóra helyezi, ügyeljen arra, hogy az
alsó szellõzõnyílások ne duguljanak el!
• Ne mûködtesse a mosogatógépet, ha burkolólemezei nincsenek megfelelõen a helyükön. Nagyon óvatosan nyissa az ajtót, ha a mosogatógép
mûködik, mert víz fröccsenhet ki belõle!
• Ne helyezzen nehéz tárgyakat, illetve ne álljon fel a nyitott ajtóra. A készülék felbillenhet!
• Az elmosogatandó edények behelyezésekor:
1) Úgy helyezze el az éles tárgyakat, hogy azok ne sérthessék fel az ajtótömítést.
4
2) A sérülésveszély csökkentése érdekében fogantyúval felfelé helyezze
be az éles késeket.
• A mosogatógép használata közben ügyeljen arra, hogy a mûanyag tárgyak ne érjenek a fûtõelemhez!
• Ha megsérült a hálózati kábel, akkor a veszélyek elkerülése érdekében a
gyártónak vagy a gyártó hivatalos szervizének, vagy egy hasonlóan képzett személynek kell azt kicserélnie!
• Kérjük, gondoskodjon a csomagolóanyag megfelelõ ártalmatlanításáról.
A mosogatógépet csak rendeltetésszerûen szabad használni!
• A régi mosogatógép üzemen kívül helyezése vagy kidobása esetén szerelje le a mosogatórekesz ajtaját!
• Ügyelni kell arra, hogy gyerekek ne játsszanak a készülékkel!
• A mosogatási ciklus befejezése után ellenõrizze, hogy a mosogatószertartály üres-e!
• Az evõeszközök úgy mosogathatók el a legjobban, ha a fogantyújukkal
lefelé helyezzük õket a kosárba!
Figyelmeztetés:
A késeket és más hegyes eszközöket hegyükkel lefelé vagy vízszintes
helyzetben kell a kosárba helyezni.
5
FONTOS!
A mosogatógép legjobb teljesítményének elérése érdekében olvassa el
a kezelési utasításokat a készülék elsõ használatbavétele elõtt, és mindig tartsa kéznél
ezt a füzetet.
Kapcsolólap
1. Előmosás lámpa: az előmosás közben villog.
8. BE/KI
(ON/OFF) gomb: az áramellátás
2. Főmosás lámpa: a mosás közben villog.
be-/kikapcsolásához.
3. Öblítés lámpa: az öblítés közben villog.
MEGJEGYZÉS: ez a típus úgynevezett „megszakított
4. Szárítás lámpa: a szárítás közben villog.
emlékezet” funkcióval rendelkezik, ami azt jelenti, hogy a
5. Sótartály üres lámpa: akkor gyullad ki, ha
mosogatás közben megszakadt áramellátás nem nullázza
lágyítószert kell a készülékbe tölteni.
az aktuális mosogatóprogramot. Ezért az áramellátás
6. Ajtófogantyú: az ajtó kinyitásához húzza meg a
megszakításával nem lehet egy programot sem törölni.
fogantyút.
Kérjük, olvassa el a „Programváltoztatás" című részt.
7. Mosogatóprogram-választó: a mosogatási ciklusok
9. Működésjelző lámpa: a BE/KI (ON/OFF) gomb
kiválasztásához fordítsa el jobbra a gombot.
lenyomásakor gyullad ki.
10. Start/Nullázás (START/RESET) gomb: a kiválasztott
program elindításához vagy szüneteltetéséhez nyomja le a
gombot. A program beindulásakor valamelyik lámpa villogni
fog.
A mosogatógép részei
1
7
2
3
8
4
5
9
11
6
12
10
1 Felsõ kosár
2 Szórókarok
3 Alsó kosár
4 Vízlágyító
5 Fõszûrõ
6 Mosogatószer-adagoló
7 Csészetartó polc
8 Ezüsttartó kosár
9 Durvaszûrõ
10 Öblítõszer-adagoló
11 Ürítõcsõ-csatlakozó
12 Bevezetõcsõ-csatlakozó
6
A KÉSZÜLÉK BEKAPCSOLÁSA
A mosogatási ciklus megkezdése
1. Húzza ki az alsó és a felső kosarat, tegye be az
edényeket, és tolja vissza a kosarakat. Először az
alsó, azután pedig a felső kosár megtöltését
javasoljuk (lásd „A mosogatógép feltöltése” című
részt).
2. Öntse be a mosogatószert (lásd a „Só,
mosogatószer és öblítőszer” című részt).
3. Kis nyomással ellenőrizze, hogy az ajtó
megfelelően van-e becsukva.
MEGJEGYZÉS: Az ajtó megfelelő záródásakor
kattanó hang hallható.
4. Dugja be a dugót a csatlakozóaljzatba.
A hálózati ellátás 230V, 50 Hz, a csatlakozóaljzat
adatai: 10 A, 250 V. Ügyeljen arra, hogy a
vízellátás teljes nyomással működjön.
5. Nyomja le a BE/KI (ON/OFF) gombot.
6. Fordítsa el a kapcsolólap jobb oldalán lévő
Programváltás
Előfeltétel: a folyamatban lévő ciklus csak akkor
módosítható, ha az még csak egy rövid ideje megy.
Ellenkező esetben előfordulhat, hogy a mosogatószer
már kioldódott, és a készülék már leürítette a
mosogatóvizet. Ebben az esetben a
mosogatószer-adagolót újra kell tölteni (lásd „A
mosogatószer betöltése” című részt).
1. Nyomja le és három másodpercnél hosszabb ideig
tartsa lenyomva a Start/Nullázás (START/RESET)
gombot, ezzel törlődik az aktuális program.
(MEGJEGYZÉS: A készülék BE/KI (ON/OFF)
gombbal történi kikapcsolásával nem törölhető az
aktuális program.)
2. Forgassa el a programválasztó gombot a kívánt
programra.
3. A mosogatás megkezdéséhez nyomja le a
Start/Nullázás (START/RESET) gombot.
gombot jobbra a ciklust jelölő számig vagy
MEGJEGYZÉS: Ha mosogatás közben kinyitja az ajtót,
szimbólumig.
a gép megáll. Az ajtó visszacsukása és a Start/Nullázás
7. A mosogatás megkezdéséhez nyomja le a
Start/Nullázás (START/RESET) gombot.
8. A mosogatás befejeztével nyomja le a BE/KI
(ON/OFF) gombot.
(START/RESET) gomb lenyomása után a gép 10
másodperc elteltével tovább működik.
A négy programlámpa a mosogatógép állapotát jelzi:
a) Egyik programlámpa sem ég---------készenléti
állapot
b) Az egyik programlámpa ég--------------szünet
c) Az egyik programlámpa villog----------működés
MEGJEGYZÉS:
Ha az összes lámpa elhalványul, akkor az azt jelzi, hogy a gép nem működik. A szerviz kihívása előtt kapcsolja ki
az áram- és a vízellátást.
MEGJEGYZÉS:
1. A sótartályt akkor kell utána tölteni, ha felgyullad a só figyelmeztetõ lámpa. A sótartály
megfelelõ feltöltése esetén is elõfordulhat, hogy a só teljes feloldódásáig a jelzõlámpa
nem alszik ki.
2. A só kiömlése esetén célszerû egy áztató programot lefuttatni.
A sófogyasztás beállítása
A víz keménysége alapján lehetõség van a felhasználandó sómennyiség szabályozására. Ezáltal optimalizálható és testre szabható a sófogyasztás, amelynek beállításához a következõképpen kell eljárni:
1. Csavarozza le a sótartály kupakját.
2. A tartályon egy nyíllal ellátott gyûrõ található (ld. az
ábrát). Szükség esetén – a felhasznált víz keménysége alapján – fordítsa el balra a gyûrût a „–” jel felõl a „+” jel felé. Javasoljuk, hogy a beállítást az
alábbi táblázat alapján végezze el:
VÍZKEMÉNYSÉG
Beállítási
helyzet
Sófogyasztás
(g/ciklus)
Önálló
mûködés
(ciklus/2 kg)
Clarke-fok
°dH
mmol/l
0-10
0-5
0-1.0
–
0
/
10-25
5-14
1.0-2.5
/
20
60
25-50
14-28
2.5-5.0
MED
40
40
>50
>28
>5.0
+
60
25
A víz keménységével kapcsolatban érdeklõdjön a helyi vízmûveknél.
MOSOGATÓSZER-ADAGOLÓ
A LERAKÓDÁSOK MEGELÕZÉSE ÉRDEKÉBEN NE HASZNÁLJON TÚL SOK MOSOGATÓSZERT, MIVEL A MOSOGATÓGÉP SPECIÁLIS VÍZLÁGYÍTÓVAL RENDELKEZIK.
Az adagolót minden mosogatási ciklus elõtt fel kell tölteni a „Mosogatási ciklus táblázat”ban megadott utasításoknak megfelelõen. Az ön mosogatógépe a hagyományos mosogatógépeknél kevesebb mosogató- és öblítõszert használ. Egy normál adaghoz általában
egy evõkanál mosogatószerre van szükség. Az erõsebben szennyezett edényekhez azonban ennél több mosogatószer szükséges. A mosogatószert mindig a gép beindítása elõtt
töltse be, mert különben átnedvesedhet, és így nem oldódik fel megfelelõen.
A mosogatószer mennyisége
HA A VÍZ NEM TÚL KEMÉNY, AKKOR A LERAKÓDÁSOK MEGAKADÁLYOZÁSÁHOZ A
MOSOGATÓSZER IS ELEGENDÕ. A szükséges mosogatószer mennyisége a víz keménysége szerint változhat. A vízkeménység megállapításához lépjen kapcsolatban a helyi víz10
mûvekkel. Minél keményebb a víz, annál több mosogatószerre van szükség. A mosogatószer-mennyiség beállításához használjon kis adagokat, amíg megfelelõnek nem tartja a
mennyiséget.
A kemény víz által okozott foltok eltávolítása
A kemény víz által okozott foltok eltávolításához próbálja meg az alábbiakat:
• Hajtson végre egy normál mosogatóprogramot.
• Vegye ki a mosogatógépbõl a fémtárgyakat, vagyis
az evõeszközöket, edényeket stb.
• Ne töltsön be mosogatószert.
• Töltsön két pohár ecetet egy tálba, és helyezze az
edényt fejjel lefelé a mosogatógép alsó rácsára.
• Hajtson végre egy normál mosogatóprogramot.
Ha ez nem mûködik, próbálja meg ugyanezt az eljárást
ecet helyett ¼ csésze citromsav-kristállyal.
A mosogatószer helyes használata
Kizárólag mosogatógépekhez készült mosogatószert használjon. Tartsa a mosogatószert
frissen és szárazon. A mosogatás megkezdéséig ne töltse be a mosogatóport az adagolóba.
FIGYELMEZTETÉS!
A mosogatószer korróziós hatású! Vigyázzon, hogy ne kerüljön gyerekek kezébe.
ÖBLÍTÕSZER-ADAGOLÓ
• Az adagoló kinyitásához fordítsa el a kupakot az
„open” nyíl irányába (balra), majd emelje ki.
• Töltse be az öblítõszert az adagolóba. Vigyázzon,
hogy ne töltse túl.
• Tegye vissza a kupakot az „open” nyílnak megfelelõen, majd pedig fordítsa el a „closed” nyíl irányába
(jobbra).
Az öblítõszer az utolsó öblítéskor kerül az edényekre, amely
megakadályozza a foltokat és csíkokat elõidézõ cseppképzõdést az edényeken. Az ölbítõszer javítja a szárítást is, mert a víz
könnyebben távozik az edényekrõl.
A mosogatógépben folyékony öblítõszer használható. Az öblítõszer-adagoló az ajtóban
helyezkedik el a mosogatószer-adagoló mellett. Az adagoló feltöltéséhez nyissa ki a kupakot, majd öntse be az öblítõszert az adagolóba, amíg a szintjelzõ teljesen feketévé nem
válik. Az adagolóban körülbelül 100 ml folyékony öblítõszer fér el.
Ne töltse túl az adagolót, mert az túlzott habzást idézhet elõ. Törölje le nedves ruhával a
kifröccsent mennyiséget.
Ne feledje el visszatenni a kupakot a mosogatógép ajtajának becsukása elõtt.
Lágy víz esetén elõfordulhat, hogy nincs szükség öblítõszerre, mivel az vékony fehér réteget alakíthat ki az edényeken.
11
Az öblítõszer-adagoló beállítása
6
1
Az utolsó öblítéskor meghatározott mennyiségû
öblítõszer kerül az edényekre. A mosogatószerhez ha3 2
4
sonlóan az öblítõszer szükséges mennyisége is az ön
5
körzetében lévõ víz mennyiségétõl függ. A túl sok
öblítõszer habosodást okozhat, és foltokat vagy csíkokat eredményezhet az edényeken. Ha a víz nagyon
lágy, akkor nincs szükség öblítõszerre. Ha mégis szükséges, akkor azonos mennyiségû vízben oldhatja fel
az öblítõszert.
Az öblítõszer-adagoló hat beállítási fokozattal rendelkezik. Az adagoló beállítását mindig
az „1” fokozattal kezdje. Ha az edények foltosodnak vagy nehezen száradnak, akkor növelje az öblítõszer-adag mennyiségét az adagolófedél levételével és a tárcsa „2” fokozatra
állításával. Ha az edények továbbra sem száradnak megfelelõen vagy foltosodnak, csavarja a tárcsát a következõ fokozatra, amíg az edények foltmentessé nem válnak. A „4” fokozat beállítását javasoljuk.
Mikor kell újratölteni az öblítõszer-adagolót?
Ha a kapcsolólapon nincs öblítõszer-figyelmeztetõ lámpa, akkor az öblítõszermennyiséget a következõképpen állapíthatja meg. Az öblítõszer-adagolón lévõ fekete
pont az adagolóban lévõ öblítõszer mennyiségét jelzi. A mennyiség csökkenésével a
fekete pont mérete növekszik. Az öblítõszer mennyisége soha nem csökkenhet az ¼
szint alá.
Az öblítõszer mennyiségének csökkenése közben a
szintjelzõn lévõ fekete pont mérete az alábbiak szerint
változik.
- tele
- ¾ részig tele
- ½ részig tele
- ¼ részig tele – a foltosodás megakadályozása érdekében utántöltés szükséges
- üres
A mosogatórácsok feltöltése
A mosogatógép legjobb teljesítménye érdekében tartsa be az alábbi feltöltési útmutatót. A rácsok és az ezüsttartó kosarak jellemzõi és megjelenése az ön készüléktípusa
esetében eltérõ lehet.
12
A felsõ rács használata
A felsõ rácsot az olyan finomabb és könnyebb tárgyakhoz terveztük, mint a poharak, kávés és teás csészék, és csészealjak, valamint tányérok, kis tálak és lapos edények (amennyiben nem túl piszkosak).
Úgy helyezze el az edényeket, hogy a vízsugár ne mozdíthassa el õket.
A felsõ rács magassága különbözõ magasságú kerekek rácsra történõ helyezésével állítható.
1 Csészék
2 Kis tálalóedény
1
2
3 Nagy tálalóedény
6
5
3
4 Poharak
5 Csészealjak
4
6 Edény
Az alsó rács használata
Javasoljuk, hogy nehezen tisztítható, nagy méretû tárgyakat helyezzen az alsó rácsra: lábasokat, fazekakat, fedõket, tálalóedényeket és tálalkat a jobb oldali ábra szerint.
A tálalóedényeket és a fedõket a rácsok oldalára célszerû helyezni, nehogy megakadályozzák a felsõ szórókar forgását.
• A lábasokat, a tálalóedényeket stb. mindig fejjel lefelé helyezze a készülékbe.
• A mély lábasokat ferdén kell elhelyezni, hogy a víz kifolyhasson belõlük.
• Az alsó rács lehajtható, hogy nagyobb és több lábas és fazék is elhelyezhetõ legyen
benne.
1 Ovális tál
2
2
2 Lapos tányérok
5
3 Leveses tányérok
1
3
4
4 Desszert tányérok
5 Evõeszköztartó kosár
13
EVÕESZKÖZTARTÓ KOSÁR
Az evõeszközöket az evõeszköztartó kosárban fogantyúval lefelé kell elhelyezni: Ha a
rácshoz oldalsó kosarak is tartoznak, akkor a kanalakat egyenként kell a megfelelõ résekbe helyezni, a hosszú tárgyakat pedig vízszintesen kell a felsõ rács elejére betenni.
1 Villák
2 Evõkanalak
1
1
1
4
4
4
5 2
5
5 2
1
1
4
7
8
1
4
4
4
2
5
5
5
4 5
3 5
3 3
3 Desszertes kanalak
4 Teás kanalak
2
2
5 Kés
2
1 3 3 2
1 3 3
6 3 6 2
6 Tálalókanál
7 Merõkanál
8 Tálalóvilla
FIGYELMEZTETÉS!
Az alsó részen egyetlen tárgy sem nyúlhat túl.
A mosogatási ciklus beállításának törlése vagy módosítása
Feltétel: A folyamatban lévõ ciklus csak akkor módosítható, ha az még csak egy rövid
ideje mûködik. Ellenkezõ esetben elõfordulhat, hogy a mosogatószer már kikerült az adagolóból, vagy a készülék már leürítette a mosogatóvizet. Ebben az esetben a mosogatószer-adagolót újra kell tölteni (ld. „A mosogatószer betöltése” c. részt).
Nyomja le a BE/KI gombot, ekkor kialszik a BE/KI lámpa. Fordítsa el a gombot jobbra a kí14
vánt ciklusbeállításra (ld. a „Mosogatási ciklus megkezdése” c. részt). Ezután kapcsolja
vissza a mosogatógépet a BE/KI gomb megnyomásával.
Szûrõrendszer
Az egyszerûség kedvéért az ürítõ szivattyút és a szûrõrendszert könnyen elérhetõ módon a kád belsejében helyeztük el. A szûrõrendszer három alkatrészbõl áll: a fõszûrõbõl, a durvaszûrõbõl és a finomszûrõbõl.
1
2
3
1 Fõszûrõ
A fõszûrõ által felfogott ételdarabokat és szennyezõdéseket az alsó szórókaron egy speciális vízsugár
porlasztja szét és mossa le az ürítõcsõbe.
2 Durvaszûrõ
A nagyobb darabokat, például a csont- vagy üvegdarabokat, amelyek eltömíthetik az ürítõcsövet, a
durvaszûrõ fogja fel. A szûrõ által felfogott tárgyak
eltávolításához enyhén nyomja meg a szûrõ tetején
lévõ füleket, és emelje ki a szûrõt.
3 Finomszûrõ
Ez a szûrõ az aknarészben gyûjti össze az ételmaradékokat, és megakadályozza, hogy azok a ciklus
közben visszakerüljenek az edényekre.
15
A mosogatógép ápolása
A kapcsolólap tisztításához használjon enyhén nedves kendõt, majd pedig törölje a
felületet szárazra. A mosogatógép külsõ tisztításához ne használjon oldószereket (zsíroldó hatásúakat) vagy dörzsölõ hatású szereket, hanem csak vízbe mártott törlõruhát
vegyen igénybe.
Soha ne használjon a mosogatógép egyik részén se éles tárgyakat, súrolószivacsot
vagy szemcsés tisztítószert.
Fagyvédelem
Ha a téli idõszakban a mosogatógép fûtetlen helyiségben marad, akkor kérje meg az alábbiakra a szerelõt:
1. Kapcsolja ki a mosogatógép áramellátását. Vegye ki
a biztosítékokat vagy a kioldó megszakítót.
2. Zárja el a vízellátást, és csatlakoztassa le a vízbevezetõ csövet a vízszeleprõl.
3. Eressze le a vizet a bevezetõ csõbõl és a vízszelepbõl. (Használjon egy edényt a víz felfogására.)
4. Csatlakoztassa vissza a vízbevezetõ csövet a vízszelepre.
5. Vegye le a mûanyag aknafedelet a kádrészbõl, és
szivaccsal gyûjtse össze a vizet gumikarmantyúból.
A szórókarok tisztítása
A szórókarok tisztítását rendszeresen el kell végezni, mivel a kemény vízben lévõ anyagok
eltömítik a szórófejeket és a csapágyakat. A szórókar levételéhez csavarozza le a csavaranyát, vegye le az alátétet a szórókar tetejérõl, majd pedig emelje ki a kart. Mossa le a karokat szappanos meleg vízben, és használjon puha kefét a szórófejek megtisztításához.
Alapos öblítés után szerelje vissza a karokat.
A szûrõk tisztítása
Szûrõegység
A legjobb teljesítmény és eredmény elérése érdekében
a szûrõegységet meg kell tisztítani.
A szûrõ hatékonyan távolítja el az ételdarabkákat a mosogatóvízbõl, így téve lehetõvé a víz ciklus alatti újrakeringtetését. Ezért célszerû minden mosogatási ciklus
után eltávolítani a szûrõ által felfogott nagyobb ételdarabokat a félkör alakú szûrõ és csésze folyóvíz alatti leöblítésével. A szûrõegység kivételéhez húzza felfelé a
csésze fogantyúját. Az egész szûrõegységet havonta
legalább egyszer meg kell tisztítani.
A durvaszûrõ és a finomszûrõ tisztításához használjon tisztítókefét. Ezután szerelje vissza
az ábrán látható módon a szûrõ alkatrészeit, majd pedig a helyére illesztve és lefelé nyomva tegye vissza az egész egységet a mosogatógépbe.
16
A mosogatógépet soha ne szabad szûrõk nélkül használni. A szûrõ helytelen visszatétele
csökkentheti a készülék teljesítményszintjét, és károsíthatja az edényeket.
FIGYELMEZTETÉS!
Sose használja szûrõk nélkül a mosogatógépet.
Az ajtó tisztítása
Az ajtó körüli perem tisztításához csak puha, meleg,
nedves rongyot szabad használni. A víz ajtózárba vagy
az elektromos alkatrészekbe történõ behatolásának
megelõzése érdekében semmilyen permetezõ tisztítószert se használjon.
Ne használjon dörzsölõ hatású tisztítószert vagy súrolószivacsot a külsõ felületeken, mivel azok karcnyomokat eredményezhetnek. Egyes papírtörülközõk is karcolhatnak vagy nyomokat hagyhatnak a felületen.
FIGYELMEZTETÉS!
Soha ne használjon permetezõ tisztítószert az ajtólap tisztításához, mert az károsíthatja az
ajtózárat vagy az elektromos alkatrészeket. Dörzsölõ hatású anyagok vagy papírtörülközõ
sem használható, mert karcnyomok vagy foltok maradhatnak a rozsdamentes acélból készült felületen.
Az ürítõ szivattyú tisztítása
Elõfordulhat, hogy valami véletlenül bekerül a szûrõkbe és az ürítõ szivattyúba. Ebben az esetben a mosogatógépbe épített ürítõ szivattyú forgásiránya automatikusan megváltozik, és az adott tárgyat visszanyomja
az aknarészbe vagy le a csatornába. Ha egy tárgyat
kell eltávolítania az ürítõ szivattyúból, akkor a szûrõk
kivétele elõtt ki kell kapcsolni az áramellátást, majd pedig ki kell venni a kis fekete betétet az aknarészbõl.
(Elõfordulhat, hogy elõbb az ott lévõ vizet kell eltávolítani). Kanalazza ki a tárgyat, amely valószínûleg az aknarészben van és az elakadást okozza. A szûrõk visszahelyezése elõtt ne felejtse el visszatenni a fekete betétet.
A mosogatógép jó üzemállapotban tartása
• Minden mosogatás után
Minden mosogatás után zárja el a készülék vízellátását, hagyja kissé nyitva az ajtó,
hogy ne maradjon nedvesség vagy szag a készülék belsejében.
• Húzza ki a csatlakozódugót
Tisztítás vagy karbantartás elõtt mindig húzza ki a dugót a csatlakozóaljzatból. Ne vállaljon kockázatot.
17
• Ne használjon oldószereket vagy dörzsölõ hatású tisztítószereket
A mosogatógép külsejének és gumi alkatrészeinek tisztításához ne használjon oldószereket vagy dörzsölõ hatású tisztítószereket. Használjon inkább rongyot és meleg szappanos vizet. A foltok belsõ felületrõl történõ eltávolításához használjon egy kis ecetes
vízbe vagy kifejezetten mosogatógéphez készült tisztítószerbe mártott rongyot.
• Ha szabadságra megy
Ha ön szabadságra megy, javasoljuk, hogy végezzen üres géppel egy mosogatást,
majd húzza ki a dugót a csatlakozóaljzatból, zárja el a vízcsapot, és kissé hagyja nyitva
a készülék ajtaját. Így tovább tartanak a tömítések, és nem keletkeznek szagok a készülék belsejében.
• A készülék mozgatása
Ha a készüléket máshová kell áthelyezni, próbálja meg azt függõleges helyzetben tartani. Ha feltétlenül szükséges, akkor a hátára is fordítható.
• Tömítések
A mosogatógépben a szagok keletkezésének egyik oka az, hogy étel marad a tömítésekben. Mindez idõnkénti nedves szivaccsal történõ tisztítással megelõzhetõ.
Elektromos csatlakoztatás
FIGYELMEZTETÉS:
NE HASZNÁLJON A KÉSZÜLÉKKEL HOSSZABBÍTÓ KÁBELT VAGY ELOSZTÓT.
SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NE VÁGJA LE VAGY TÁVOLÍTSA EL A HARMADIK FÖLDELÕ VILLÁT A HÁLÓZATI KÁBELRÕL.
Elektromos követelmények
Biztosítékkal ellátott elektromos ellátás szükséges, csak rézhuzalt szabad használni. Késleltetõ biztosíték vagy megszakító használata ajánlott, és a készülékhez külön áramkör kialakítása szükséges. A csatlakozóaljzatot a szomszédos szekrényben kell elhelyezni.
Ügyeljen arra, hogy a készülék csatlakozódugója a telepítés után is hozzáférhetõ maradjon.
Elektromos bekötés
Miután meggyõzõdött arról, hogy a lakásban az áram feszültség- és frekvenciaértékei
megfelelnek a géptörzslapon szereplõ értékeknek, és hogy az elektromos rendszer a géptörzslapon feltüntetett maximális értékre van méretezve, dugja be a csatlakozódugót a
megfelelõen földelt csatlakozóaljzatba. Ha a csatlakozóaljzat nem felel meg a készülék
csatlakozódugójának, akkor szakképzett villanyszerelõvel cseréltesse ki az aljzatot, és ne
használjon elosztót vagy más hasonló megoldást, mert az túlmelegedést és tüzet okozhat.
Ügyeljen arra, hogy a készülék használatbavétele elõtt megfelelõ földelés legyen kialakítva.
18
Az Unicouple
Kétféle típusú csatlakozóval rendelkezünk, az egyik típus az alábbiakban látható, a
másik ¾ collos menettel van ellátva.
A készüléket új tömlõgarnitúrával kell a vízhálózatra
csatlakoztatni.
A régi tömlõgarnitúrákat nem szabad újra használni.
A víznyomásnak 0,04 MPa és 1 MPa között kell lennie.
Ha a nyomás a minimális érték alatt van, kérjen tanácsot szervizrészlegünktõl.
A csaptelep-adapter felszerelése A mosogatógéphez
mellékelt speciális csaptelep-adaptert a mosogatócsaptelepre kell felszerelni a mosogatógép használata
elõtt, amennyiben a csaptelep nem menetes. Az adapter Unicouple csatlakozóval van felszerelve.
Ha a csaptelepen nincs menet: tegye fel a csaptelep-adaptert a csapra, majd pedig húzza
meg az adapter összes csavarját. A szivárgás megelõzése érdekében meg kell húzni az
adaptert.
Az Unicouple csatlakoztatása
1. Húzza ki teljesen az Unicouple-t és a hozzá tartozó
tömlõket a mosogatógép hátoldalán található
tárolórekeszbõl, és csatlakoztassa a csaptelepadapterre.
2. Csatlakoztassa az Unicouple csatlakozót a csaptelep-adapterre a csatlakozó tetején lévõ perem benyomásával. Miután az Unicouple felkerült az adapterre, engedje el a peremet. A perem bekattan a heI. típusú csatlakozó
lyére, és a megfelelõ helyzetben rögzíti az Unicouple
csatlakozót. Az Unicouple kis tömlõje szállítja a vizet
a csaptelepbõl a mosogatógépbe. A nagyobbik tömlõ a szennyvizet szállítja a mosogatóba. Ügyeljen arra, hogy az Unicouple a mosogató lefolyónyílása felé nézzen, és a mosogató lefolyónyílása nyitva legyen a mosogatógépbõl kiáramló víz elnyelésére.
Ha a mosogatógép víznyelõbe üríti a vizet, akkor a mosogatógép beindítása elõtt teljesen ürítse ki a víznyelõt.
3. A mosogatógép beindítása elõtt nyissa ki teljesen a vízcsapot.
FIGYELMEZTETÉS!
A mosogató-fecskendõhöz csatlakoztatott tömlõ kirepedhet, ha a mosogatógéppel azonos vízvezetékre van csatlakoztatva. Ha a mosogató rendelkezik ilyen tartozékkal, javasoljuk, hogy vegye le a tömlõt és dugaszolja be a nyílást.
19
Az Unicouple leszerelése a csaptelep-adapterrõl
1. Zárja el a vízcsapot.
2. Szüntesse meg a víznyomást a nyomásmentesítõ gomb lenyomásával. Ezáltal megszûnik a víznyomás, ami megvédi önt és a helyiséget a víz erõteljes kispriccelésétõl.
3. Az Unicouple csatlakozó tetején lévõ perem benyomásával emelje le az Unicouple-t a
csapteleprõl.
A mosogatógép lecsatlakoztatása
1. Húzza ki a csatlakozódugót a fali aljzatból.
2. Vegye le az Unicouple csatlakozót a vízcsap-adapterrõl.
MEGJEGYZÉS: Miután a motor leáll az utolsó öblítés végén, az Unicouple levehetõ és visszatehetõ a tárolórekeszbe.
A hideg víz csatlakoztatása
II. típusú csatlakozó
Csatlakoztassa a hideg vizes tömlõt a ¾ collos menetes csatlakozóra, és rögzítse szorosan a megfelelõ
helyzetben.
Ha vízcsövek újak vagy hosszabb ideig használaton kívül voltak, eressze ki a vizet, hogy az tiszta és szennyezõdésmentes legyen. Ha ezt elmulasztja megtenni, elõfordulhat, hogy a vízbevezetõ nyílás eltömõdik és a készülék károsodását idézi elõ.
A meleg víz csatlakoztatása
A készülék vízellátása a háztartási melegvíz-hálózatra (központi rendszerre, fûtõrendszerre) is csatlakoztatható, amennyiben annak hõmérséklete nem haladja meg a 60°C-ot.
Ebben az esetben a mosogatási idõ körülbelül 15 perccel lerövidül, és kissé csökken a
mosogatás hatásfoka.
A meleg vizes vezetékre történõ csatlakoztatást ugyanúgy kell elvégezni, mint a hideg vizes vezetékre történõ csatlakoztatást.
A készülék beállítása
Állítsa a készüléket a kívánt helyre. A készülék hátfalának a falhoz, oldalainak pedig a
szomszédos szekrényekhez vagy a falhoz kell támaszkodnia. A mosogatógép olyan
vízbevezetõ és vízelvezetõ tömlõkkel rendelkezik, amelyek a megfelelõ telepítés elõsegítése érdekében jobb és bal oldalra egyaránt elhelyezhetõek.
20
A készülék szintbeállítása
A készülék felállítása után ki- vagy becsavarozással állítsa be a lábakat a mosogatógép szintbeállítása céljából. A készülék semmilyen körülmények között sem
dõlhet meg 2°-nál nagyobb mértékben.
Az elvezetõ tömlõ csatlakoztatása
Mindestens 400mm
Maximal 1000mm
Az elvezetõ tömlõt legalább 4 cm átmérõjû lefolyócsõbe csatlakoztassa, vagy a tömlõ
meghajlását vagy megcsavarodást elkerülve engedje a vizet a mosogatóba. Használja a
készülékhez mellékelt speciális mûanyag tartót. A tömlõ szabad vége legalább 40 és 100
cm közötti magasságban legyen, és a tömlõ vége nem merülhet a vízbe.
A felesleges víz leeresztése az
Unicouple tömlõkbõl
Ha a mosogató 34 vagy annál magasabban van a padlótól, az Unicouple tömlõkben lévõ felesleges víz nem
üríthetõ közvetlenül a mosogatóba. Ekkor a tömlõkbõl
a felesleges vizet egy, a mosogatón kívül és annál alacsonyabban elhelyezett edénybe vagy tartályba kell üríteni.
MÉRETEK (mm)
450
580
850
1135
21
A szerviz kihívása elõtt
Hibaelhárítási ötletek
Az alábbi táblázat áttekintése a szerviz kihívásához nyújt önnek segítséget.
Probléma
Lehetséges ok
Teendõ
Kiégett a biztosíték, vagy mûködésbe lépett a megszakító
Cserélje ki a biztosítékot, vagy állítsa vissza
a megszakítót.
Csatlakoztassa le a mosogatógéppel azonos áramkörre kapcsolt egyéb
készülékeket.
Nincs áramellátás
Kapcsolja be a gépet és csukja be teljesen
az ajtaját. Nézze meg, hogy a hálózati kábel megfelelõen be van-e dugva a fali
aljzatba.
Kicsi a víznyomás
Ellenõrizze, hogy a víz megfelelõen be vane kötve, és a vízcsap ki van-e nyitva.
Túlfolyás
A rendszer érzékeli a túlfolyást. Ezért elzárja a keringtetõ szivattyút és bekapcsolja az
ürítõ szivattyút.
Bizonyos hangok normálisnak
tekintendõk
A puha ételdarabok lemorzsolódásának és
a mosogatószer-tartó kinyílásának a
hangja.
A konyhai eszközök nincsenek
rögzítve a kosarakban, és valami leesett a kosárba.
Mindent megfelelõen rögzítve kell a mosogatógépben elhelyezni.
A motor erõlködik.
A mosogatógépet nem használta rendszeresen. Ha nem használja gyakran a gépet,
akkor minden héten töltse fel és szivattyúzza le, ami segít a tömítés nedvesen
tartásában.
Nem megfelelõ mosogatószer
A habosodás elkerülése érdekében mosogatógéphez tervezett speciális mosogatószert használjon. Habképzõdés esetén
nyissa ki a mosogatógépet és hagyja a habot elpárologni.
Öntsön kb. 4,5 liter hideg vizet a kádba.
Csukja be a mosogatógépet, majd ürítse le
a vizet a tárcsa lassú elfordításával, az ürítési idõ eléréséig. Szükség esetén ismételje
meg.
Kifröccsent öblítõszer
Mindig azonnal törölje le a kifröccsent
öblítõszert.
Foltos kádbelsõ
Színezõanyagot tartalmazó mosogatószer használata
Ügyeljen arra, hogy a mosogatószer ne tartalmazzon színezõanyagot.
Az edények nem száradnak
meg
Üres az öblítõszer-adagoló
Töltse fel az öblítõszer-adagolót.
Nem megfelelõ program.
Válasszon erõsebb programot.
Nem megfelelõ behelyezés.
Ügyeljen arra, hogy a mosogatószer-adagoló és a szórókarok mûködését ne akadályozzák a nagy edények.
A mosogatógép nem mûködik
Az ürítõ szivattyú nem áll le
Zaj
Hab van a kádban
Az edények és az
evoeszközök nem tiszták
22
Probléma
Lehetséges ok
Teendõ
Rendkívül kemény a víz.
Kicsi a beáramló víz hõmérséklete.
A mosogatógép túlterhelése.
Az edények nem megfelelõ
behelyezése.
5. Régi vagy nedves mosogatópor.
6. Üres az öblítõszer-adagoló.
7. A mosogatószer nem megfelelõ
adagolása.
A foltok eltávolítása a poharakról:
1. Vegye ki az összes fémeszközt a mosogatógépbõl.
2. Ne töltsön be mosogatószert.
3. Válassza a leghosszabb ciklust.
4. Indítsa be a mosogatógépet, mûködtesse
körülbelül
18-22 percig, ekkor bekerül
a fõmosásba.
5. Nyissa ki az ajtót, töltsön be
2 pohár ecetet a mosogatógép aljába.
6. Csukja be az ajtót, és hagyja, hogy a mosogatógép befejezze a ciklust. Ha az ecet
nem segít: Ismételje meg a fenti mûveletet, de az ecet helyett használjon
¼ pohár (60 ml) citromsav-kristályt.
A lágy víz és a túl sok mosogatószer
kombinációja.
Használjon kevesebb mosogatószert, ha
lágy a víz, és válasszon rövidebb ciklust az
üvegáru elmosogatásához és szárításához.
Tea- vagy kávéfoltok
½ pohár fehérítõ és 3 pohár meleg víz oldatának használata a foltok kézi eltávolításához.
FIGYELMEZTETÉS:
A ciklus után 20 percig kell várni, hogy lehûljön a fûtõelem a belsõ rész tisztítása elõtt, ellenkezõ esetben égés következhet be.
A vízben lévõ vaslerakódások is
okozhatnak bevonatot
Vízlágyítással foglalkozó cég segítségét kell
kérni egy speciális szûrõ beszerzéséhez.
Fehér réteg a belsõ
felületen
A kemény vízben lévõ ásványi
anyagok
A belsõ rész tisztításához használjon nedves
szivacsot, mosogatószert és gumikesztyût. A
habképzõdés elkerülése érdekében soha ne
használjon a mosogatószeren kívül más
tisztítószert.
A mosogatószer-tartó
fedele nem záródik be
A tárcsa nincs a KI helyzetben
Fordítsa a tárcsát a KI helyzetbe, és csúsztassa az ajtózárat balra.
Mosogatószer maradt
az adagolóban
Edények zárják el a mosogatószeradagolót
Helyezze be újra megfelelõen az edényeket.
Gõz
Normál jelenség
Egy kis gõz távozik az ajtózár melletti nyíláson a víz leürítése közben.
Fekete vagy szürke nyomok az edényeken
Alumínium eszközök dörzsölõdtek az
edényekhez
Használjon enyhe, dörzsölõ hatású tisztítószert a nyomok eltüntetéséhez.
Víz áll a kád alján
Ez normális jelenség
A kád hátsó alsó részében található kivezetõ
nyílás körül lévõ kis mennyiségû tiszta víz
biztosítja a vízzár kenését.
Az adagoló túltöltése vagy az
öblítõszer kifreccsenése
Vigyázzon, hogy ne töltse túl az öblítõszeradagolót. A kifröccsent öblítõszer túlhabosodáshoz és túlfolyáshoz vezethet. Törölje le
nedves ruhával a kifröccsent anyagot.
A mosogatógép nincs szintbe állítva
Gondoskodjon a mosogatógép szintbeállításáról.
Foltok és vékony bevonat jelenik meg a poharakon és az
evõeszközökön
Fátyolosság az
üvegárun
1.
2.
3.
4.
Sárga vagy barna réteg
a belsõ felületeken
Víz szivárog a
mosogatógépbõl
23
HIBAJELZÉS
Jelzés
Az előmosást és a mosogatást
jelző lámpa egyszerre világít.
A mosogatást és az öblítést jelző
lámpa egyszerre világít.
Az előmosást, a mosogatást és az
Jelentés
Hosszabb vízbevezetési idő.
Hosszabb vízleürítési idő.
Lehetséges ok
Nincs kinyitva a vízcsap.
Az elvezető cső túlságosan
magasan van elhelyezve.
Hosszabb melegítési idő, de nem
A hőmérséklet-érzékelő vagy a
éri el a kívánt hőmérsékletet.
fűtőelem hibás működése.
Túltöltés.
Túl sok a beömlő víz.
Az előmosást és az öblítést jelző
Meghibásodott a
Rövidzárlat vagy a
lámpa egyszerre világít.
hőmérséklet-érzékelő.
hőmérséklet-érzékelő szakadása.
Az előmosást és a szárítást jelző
Meghibásodott a
Rövidzárlat vagy a
lámpa egyszerre világít.
hőmérséklet-érzékelő.
hőmérséklet-érzékelő szakadása.
öblítést jelző lámpa egyszerre
világít.
Mind a négy lámpa egyszerre
világít.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising