Candy | CD 700 SY | Candy CD 700 SY User manual

Candy CD 700 SY User manual
PL
EN
PT
FR
CZ
EL
Instalacja - obs∏uga i
konserwacja
Installation - Use Maintenance
Instalação - Utilização Manutenção
Installation - Usage Entretien
Instalace - PouÏití ÚdrÏba
E −−
2
23
45
65
86
107
Zmywarki
Dishwasher
Máquina de Lavar Loiça
Lave-vaisselle
Myãky nádobí
Uwagi dotyczàce bezpiecznego stosowania
Spis treÊci
Uwagi dotyczàce bezpiecznego stosowania
Instalacja
Otwieranie drzwiczek
Regulacja zmi´kczania wody
Regulacja koszyka górnego
Wype∏nianie zmywarki naczyniami
Zmywanie 1/2 za∏adunku, koszyk górny
Ogólny program porównawczy
Za∏adunek Êrodka myjàcego i wyb∏yszczajàcego
Czyszczenie filtrów
Rady praktyczne
Czyszczenie na zewnàtrz i konserwacja zmywarki
Usuwanie drobnych usterek
stronie
stronie
stronie
stronie
stronie
stronie
stronie
stronie
stronie
stronie
stronie
stronie
stronie
Rys. A
5
1
4
2
3
4
6
7
9
10
14
15
15
17
18
19
21
Nale˝y dok∏adnie zapoznaç si´ z zaleceniami zawartymi w niniejszej instrukcji,
gdy˝ mówià one o bezpieczeƒstwie instalowania, eksploatacji i konserwacji
niniejszego urzàdzenia, jak równie˝ dostarczajà po˝ytecznych wskazówek do jak
najlepszego korzystania ze zmywarki.
Nale˝y zachowaç niniejszà ksià˝eczk´, by móc skorzystaç z niej w razie potrzeby.
Korzystanie z dowolnego urzàdzenia elektrycznego wymaga stosowania si´ do
podstawowych regu∏ bezpieczeƒstwa.
W szczególnoÊci:
- Nie wolno dotykaç urzàdzenia mokrymi lub wilgotnymi d∏oƒmi ani stopami.
- Nie wolno obs∏ugiwaç urzàdzenia stojàc boso.
- Nie pociàgaç za kabel zasilajàcy przy od∏àczaniu urzàdzenia od zasilania
elektrycznego
- Nie wystawiaç urzàdzenia na dzia∏anie czynników atmosferycznych
(deszczu, s∏oƒca, itd...)
- Nie pozwalaç dzieciom ani osobom niekompetentnym na korzystanie z
urzàdzenia bez nadzoru.
- W przypadku niedopasowania wtyczki urzàdzenia do gniazdka nale˝y poprosiç
osob´ wykwalifikowanà o wymian´ wtyczki na innà, w∏aÊciwà. Osoba ta przede
wszystkim powinna upewniç si´, ˝e przekrój przewodów we wtyczce odpowiada
mocy pobieranej przez urzàdzenie.
- Sprawdziç czy urzàdzenie nie przygniata kabla zasilajàcego w energi´
elektrycznà.
- JeÊli w mieszkaniu zainstalowana jest instalacja zmi´kczania wody nie
zachodzi potrzeba dodawania soli do zmi´kczacza zainstalowanego w zmywarce.
- Zmywarka jest zaprojektowana do zmywania naczyƒ i garnków u˝ywanych w
gospodarstwie domowym. Przedmiotów zanieczyszczonych benzynà, farbà,
opi∏kami stali lub ˝elaza, chemicznymi produktami wywo∏ujàcymi korozj´, o
odczynie kwaÊnym lub zasadowym, nie wolno zmywaç w zmywarce.
- Urzàdzenie niniejsze wykonane jest z materia∏ów nadajàcych si´ do ponownego
u˝ytku.
- W razie koniecznoÊci wymiany kabla zasilania zmywarki nale˝y zwróciç si´ do
upowa˝nionego Serwisu Technicznego o dokonanie takiej wymiany.
- Niniejsze urzàdzenie mo˝e byç wykorzystywane jedynie do u˝ytku domowego.
- Zabrania si´ stosowania adapterów, rozdzielaczy, przed∏u˝aczy.
- W przypadku awarii lub nieprawid∏owego dzia∏ania urzàdzenia nale˝y je
wy∏àczyç, zamknàç kurek dop∏ywu wody i nie korzystaç z urzàdzenia.
W sprawie ewentualnych napraw nale˝y zwracaç si´ wy∏àcznie do
Autoryzowanego Serwisu (adresy serwisów napraw umieszczone sà na karcie
gwarancyjnej).
Niestosowanie si´ do powy˝szych zasad mo˝e naraziç na niebezpieczeƒstwo
U˝ytkownika.
- Nie wolno piç wody pozosta∏ej w zmywarce lub w umytych naczyniach po
zakoƒczeniu pracy urzàdzenia.
- Nie wolno siadaç na zmywarce ani opieraç si´ o nià gdy˝ mo˝e to spowodowaç
wywrócenie jej.
- No˝e i nakrycia sà lepiej umyte jeÊli umieszcza si´ je w koszyku z ràczkami
zwróconymi ku do∏owi. Jednak aby uniknàç zranienia ostrymi koƒcami lub ostrzami
mo˝na je umieÊciç ràczkami ku górze.
3
2
3
INSTALACJA (uwagi techniczne)
Po wyj´ciu zmywarki z opakowania nale˝y sprawdziç,
czy urzàdzenie jest prawid∏owo wypoziomowane, co
zapewnia odpowiednia regulacja nó˝ek, nie
dopuszczajàca do powstania przechy∏u zmywarki.
JeÊli zachodzi koniecznoÊç r´cznego przetransportowania
zmywarki wyj´tej z opakowania nie nale˝y chwytaç za
dolnà cz´Êç drzwiczek lecz lekko je uchyliç i unieÊç
zmywark´ chwytajàc za górnà p∏yt´ urzàdzenia.
Wa˝ne! W przypadku instalowania zmywarki na
pod∏odze przykrytej chodnikami lub wyk∏adzinà
dywanowà nale˝y sprawdziç czy nie sà zatkane otwory
wentylacyjne
znajdujàce si´ u podstawy urzàdzenia.
Ponadto powinien byç zapewniony ∏atwy dost´p do
wtyczki urzàdzenia równie˝ po jego zainstalowaniu.
W tym przypadku filtr “D” nale˝y za∏o˝yç pomi´dzy króçcem
doprowadzajàcym wod´ o gwincie 3/4” “B” a przewodem zasilania w wod´
“A”, nie zapominajàc o za∏o˝eniu uszczelek “C”.
JeÊli urzàdzenie pod∏àczone jest do nowej instalacji wodnej lub do instalacji
nie b´dàcej w u˝yciu od d∏u˝szego czasu, zanim za∏o˝ymy przewód zasilania
w wod´ nale˝y umo˝liwiç swobodny sp∏yw wody przez kilka minut. Unikniemy
wtedy osadzania si´ piasku lub rdzy, mogàcych zatkaç filtr wejÊciowy wody.
1
2
3
Zasilanie elektryczne
Urzàdzenie zgodne jest z wymaganiami bezpieczeƒstwa przewidzianymi przez
POLSKÑ NORM¢. Pe∏ne uziemienie urzàdzenia zapewnia wtyczka z bolcem
uziemiajàcym.
Przed wykonaniem pod∏àczenia nale˝y sprawdziç:
1) ZgodnoÊç napi´ç znamionowych urzàdzenia
2) ZgodnoÊç przekrojów przewodów zasilajàcych
3) ZgodnoÊç doboru zabezpieczeƒ zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami
W przypadku braku pod∏àczenia do przewodu ochronnego mo˝e nastàpiç
pora˝enie u˝ytkownika zmywarki.
CE Producent nie ponosi ˝adnej odpowiedzialnoÊci za ewentualne szkody
wyrzàdzone ludziom i przedmiotom wynik∏e z nieprawid∏owego do∏àczenia
do instalacji uziemiajàcej.
Instalacja wodna
Elastyczne przewody odp∏ywowe i zasilajàce mogà byç skierowane w lewo lub w
prawo.
Zmywark´ mo˝na do∏àczyç do instalacji wody zimnej lub ciep∏ej pod
warunkiem, ˝e temperatura wody nie przekracza 60°C.
CiÊnienie wody nie powinno wahaç si´ w wi´kszym zakresie ni˝ pomi´dzy
wartoÊcià minimalnà 0,08 MPa a wartoÊcià maksymalnà 0,8 MPa.
Przed przewodem dop∏ywowym do zmywarki nale˝y zainstalowaç zawór
odcinajàcy, co pozwoli odizolowaç urzàdzenie od instalacji wodnej w okresach
niekorzystania ze zmywarki (Rys. 1B). Zmywarka wyposa˝ona jest w króciec
gwintowany 3/4” s∏u˝àcy do do∏àczania do zasilania wodnego (Rys. 2). Przewód
zasilania w wod´ “A” nale˝y nakr´ciç na kurek doprowadzajàcy wod´ “B” za
pomocà z∏àczki 3/4” przy czym nale˝y sprawdziç, czy po∏àczenie jest szczelne. W
razie potrzeby mo˝na przed∏u˝yç przewód dop∏ywowy nawet o 1,5 m, u˝ywajàc
elementu przed∏u˝ajàcego art. 9225014. Nale˝y poprosiç Dzia∏ Serwisowy o
za∏o˝enie filtru “D” , art. 9226085, na wejÊciu wody jeÊli zawiera ona domieszki
wapienne lub piaskowe (Rys. 3).
4
Do∏àczenie do odp∏ywu
Nale˝y do∏àczyç przewód odp∏ywowy do kanalizacji, uwa˝ajàc aby go nie zgiàç,
poniewa˝ mog∏oby to zak∏óciç odp∏yw (Rys. 4).
Przewód odp∏ywowy zamocowany na sta∏e powinien mieç co najmniej 4 cm
Êrednicy wewn´trznej i koƒczyç si´ na wysokoÊci co najmniej 40 cm. Aby uniknàç
nieprzyjemnych zapachów zaleca si´ zainstalowanie syfonu (Rys. 4x).
W razie potrzeby mo˝liwe jest przed∏u˝enie przewodu odp∏ywowego nawet o
2,6 m, przy czym wtedy jego koƒcówka musi znajdowaç si´ na wysokoÊci
najwy˝ej 85 cm nad pod∏ogà. Nale˝y skorzystaç z elementów przed∏u˝ajàcych
Nr 9269214 i ze z∏àczki Nr 9264427.
Zagi´tà koƒcówk´ przewodu odp∏ywowego mo˝na zawiesiç na kraw´dzi zlewu
(koƒcówka nie powinna byç zanurzona) co nie dopuszcza do powstania efektu
syfonowego podczas zmywania. (Rys. 4y).
W przypadku instalowania
zmywarki
pod
blatem
kuchennym kolanko przewodu
powinno zostaç zamocow
ane bezpoÊrednio pod p∏ytà
w
miejscu
po∏o˝onym
mo˝liwie
jak
najwy˝ej
(Rys. 4z).
Podczas instalacji urzàdzenia
nale˝y upewniç si´, ˝e
przewody - zasilajàcy i
odp∏ywowy - nie sà za∏amane.
4
5
Instalacja w kuchniach komponowanych
Ustawianie obok siebie
Zmywarka ma wysokoÊç modu∏owà 85 cm i dlatego mo˝na jà ustawiaç obok
mebli o analogicznej wysokoÊci, stanowiàcych elementy nowoczesnej kuchni.
W celu dok∏adnego wyrównania wysokoÊci blatów nale˝y manewrowaç
regulowanymi nó˝kami.
Blat wykonany z wysokowytrzyma∏ego laminatu mo˝na wykorzystywaç bez
˝adnych dodatkowych czynnoÊci przygotowawczych poniewa˝ jest on
odporny na dzia∏anie wysokich temperatur, na Êcieranie i na plamy (Rys. 5).
G∏´bokoÊç blatu mo˝na ∏atwo regulowaç w zakresie 25 mm, za ka˝dym
razem zmieniajàc jà o 5mm, a˝ do ostatecznego wyrównania do g∏´bokoÊci
sàsiednich szafek.
Regulacja ta odbywa si´ za pomocà 2 Êrub umieszczonych z ty∏u zmywarki,
które mocowane sà w wymaganej pozycji (Rys. 6).
Wstawianie pod p∏yt´ roboczà kuchni
Nowoczesne kuchnie zestawiane majà jednà p∏yt´ roboczà pod którà wstawiane
sà podstawowe szafki i urzàdzenia domowego u˝ytku.
W tym przypadku wystarczy zdjàç blat, odkr´cajàc Êruby znajdujàce si´ pod
nim w jego tylnej cz´Êci (Rys. 6).
WysokoÊç zmywarki zmniejsza si´ wtedy do 82 cm, zgodnie z normami
mi´dzynarodowymi (ISO) i zmywarka mieÊci si´ bez trudu pod ciàg∏à
powierzchnià blatu kuchennego (Rys. 7).
Panele (tylko dla niektórych modeli)
W modelach wyposa˝onych w t´ opcj´ ramy opasujàce drzwiczki pozwalajà
na wstawienie p∏yt dekoracyjnych o gruboÊci do 5 mm charakteryzujàcych
si´ nast´pujàcymi wymiarami:
szerokoÊç
5
591 ± 1 mm
wysokoÊç
6
597 ± 1 mm
7
598
556/563
Otwieranie drzwiczek
Zamykanie drzwiczek
W∏o˝yç do Êrodka koszyki wype∏nione naczyniami do zmywania.
Sprawdziç czy talerze lub garnki nie przeszkadzajà w swobodnym obrocie
ramion spryskujàcych. Zamknàç drzwiczki i zablokowaç je mocno.
Regulacja zmi´kczania wody
Woda, w zale˝noÊci od lokalizacji, zawiera sole wapnia i inne sole mineralne
osadzajàce si´ na naczyniach i pozostawiajàce bia∏e plamy.
Im wi´cej tych soli tym woda jest “twardsza”.
Zmywarka do naczyƒ wyposa˝ona jest w zmi´kczacz, który wykorzystujàc sól
regeneracyjnà, zaprojektowanà specjalnie dla tych urzàdzeƒ, dostarcza wody
pozbawionej wapnia (mi´kkiej) do zmywania naczyƒ. Zmi´kczacz mo˝e
skutecznie oddzia∏ywaç na wod´, której twardoÊç osiàga wartoÊç do ponad
60°fH (w skali francuskiej), 33°dH (w skali niemieckiej), za poÊrednictwem 5
poziomów regulacji. W odpowiedniej instytucji zapewniajàcej zasilanie w wod´,
znajdujàcej si´ na terenie zamieszkania mo˝na dowiedzieç si´, jaki jest poziom
twardoÊci wody.
Poziom regulacji zmi´kczacza wody
W poni˝szej tabeli nale˝y odszukaç poziom odpowiadajàcy twardoÊci wody i
wskazówki dotyczàce niezb´dnych operacji regulacyjnych:
Regulacja
zmi´kczacza
°dH stopnie
niemieckie
Wykorzystanie soli
regeneracyjnej
Przybli˝ona
liczba
zmywaƒ
0-5
6-16
17-22
23-27
28-33
NIE
TAK
TAK
TAK
TAK
BRAK
pozycja N.1
pozycja N.2
pozycja N.3
pozycja N.4
50
40
30
20
TwardoÊç
wody
TwardoÊç
wody
Poziom
°fH stopnie
francuskie
0
1
*2
3
4
0-9
10-30
31-40
41-50
51-60
* Zmi´kczacz fabrycznie ustawiany jest na poziomie 2, gdy˝ poziom ten
zadowala wi´kszoÊç klientów.
JeÊli lokalna woda nale˝y do poziomu 0 –
wtedy nie wyst´puje potrzeba stosowania
TYP 1
soli regeneracyjnej ani dokonywania
regulacji gdy˝ woda ta ju˝ jest mi´kka.
W zale˝noÊci od poziomu przyporzàdkowania
miejscowej wody nale˝y w nast´pujàcy
sposób wyregulowaç zmi´kczacz:
- wyjàç dolny koszyk, odkr´ciç i wyjàç
korek pojemnika na sól generacyjnà
znajdujàcy si´ na dnie pojemnika (Rys. A”1”);
- pos∏ugujàc si´ Êrubokr´tem lub koƒcem
TYP 2
no˝a ustawiç ˝àdanà pozycj´ wybieraka.
W∏o˝yç d∏oƒ we wg∏´bienie i nacisnàç ku górze.
JeÊli drzwiczki zostanà otwarte podczas pracy zmywarki, zabezpieczenie
elektryczne
spowoduje
automatyczne
przerwanie
wykonywania
zaprogramowanych funkcji.
Nie nale˝y otwieraç drzwiczek zmywarki w trakcie jej pracy gdy˝ zak∏óca to
normalne jej funkcjonowanie.
Uwaga: W modelach wyposa˝onych w elektroniczny programator nale˝y skorzystaç
z do∏àczonego wykazu programów.
6
7
Nape∏nianie solà
Regulacja koszyka górnego
Zmywarka wyposa˝ona jest w zmi´kczacz, który
usuwa z wody mogàcy osadzaç si´ wapieƒ, co
pogarsza warunki pracy.
Na dnie maszyny umieszczony jest zbiornik na sól
s∏u˝àcà do regeneracji zmi´kczacza.
Mas´ filtrujàcà instalacji oczyszczania nale˝y
odnawiaç za pomocà soli regeneracyjnej
przeznaczonej wy∏àcznie do zmi´kczaczy w
zmywarkach.
Inne rodzaje soli, zawierajàce istotne iloÊci
substancji nierozpuszczalnych, wraz z up∏ywem
czasu mog∏yby uczyniç nieefektywnym dzia∏anie
uk∏adu zmi´kczania.
Aby nape∏niç pojemnik solà nale˝y odkr´ciç
korek pojemnika znajdujàcy si´ na dnie pojemnika.
Podczas operacji nape∏niania mo˝e wydostaç si´ na zewnàtrz niewielka iloÊç
wody, mimo to nale˝y kontynuowaç nasypywanie soli mieszajàc ∏y˝eczkà a˝ do
ca∏kowitego wype∏nienia pojemnika. Po zakoƒczeniu tej operacji oczyÊciç
siatk´ zbierajàc resztki soli i zakr´ciç korek. JeÊli w danej chwili nie ma ˝adnego
zmywania nale˝y uruchomiç program zmywania wst´pnego na zimno, aby
rozlany roztwór soli zosta∏ usuni´ty ze zmywarki. Pojemnik na sól ma pojemnoÊç od
1,5 do 1,8 kg soli: aby do maksimum wykorzystaç urzàdzenie nale˝y okresowo
wype∏niaç pojemnik zgodnie z zasadami regulacji zmi´kczacza zmywarki.
Gdy najcz´Êciej u˝ywamy talerzy o Êrednicy od 27 do 31 cm nale˝y wk∏adaç
je do koszyka dolnego po ustawieniu koszyka górnego w jednej z dwóch pozycji –
tej wy˝szej, post´pujàc w sposób nast´pujàcy: (W zale˝noÊci od modelu)
(tylko w niektórych modelach)
Typ : "A"
1)Obróciç na zewnàtrz zapadki przednie "A".
2)Wyjàç koszyk i ustawiç go w pozycji wy˝szej.
3)Przywróciç zapadkom "A" pierwotne po∏o˝enie.
Operacja ta pozwala za∏adowaç do koszyka górnego naczynia o Êrednicy
przekraczajàcej 20 cm lecz nie pozwala w górnym po∏o˝eniu wykorzystywaç
ruchomych podpórek.
A
A
Wa˝ne: Przy pierwszym uruchomieniu zmywarki nale˝y nape∏niç zbiornik solà, a
nast´pnie koniecznie dolaç do pe∏na wody do zbiornika na sól.
Wskaênik nape∏nienia soli
Niektóre modele wyposa˝one sà we wskaêniki
sygnalizujàce brak soli. Sygnalizacja taka
mo˝e odbywaç si´ w dwojaki sposób:
- elektryczna lampka na tablicy rozdzielczej
urzàdzenia zapala si´ wtedy, gdy nale˝y
nape∏niç pojemnik solà.
- korek zamykajàcy z ruchomym wskaênikiem
koloru zielonego; pozostaje tak d∏ugo
widoczny dopóki w pojemniku jest
wystarczajàca iloÊç roztworu soli do
regeneracji zmi´kczacza. JeÊli w korku
zamykajàcym powierzchnia zielonego kó∏ka
zmniejsza si´, nale˝y uzupe∏niç zbiornik solà.
Inne modele dostarczane sà z korkiem zaÊlepionym, wtedy nale˝y okresowo
kontrolowaç poziom soli w zale˝noÊci od regulacji instalacji zmi´kczacza.
Wa˝ne: Naczynia pokryte bia∏ymi plamami stanowià istotnà informacj´ o
braku soli.
8
Typ : "B"
1) Wyciàgnij górny kosz.
2) Nast´pnie uchwyç kosz z obu stron i lekko unieÊ go ku górze (Rys. 1).
Operacja ta pozwala za∏adowaç do koszyka górnego naczynia o Êrednicy
przekraczajàcej 20 cm lecz nie pozwala w górnym po∏o˝eniu wykorzystywaç
ruchomych podpórek.
WYREGULUJ KOSZ W DOLNEJ POZYCJI:
1) Uchwyç kosz z obu stron i lekko unieÊ go ku górze (Rys. 2a).
2) Nast´pnie zwolnij powoli uchwyt pozostawiajàc kosz we w∏aÊciwej pozycji
(Rys. 2b).
UWAGA: NIGDY NIE NALE˚Y PODNOSIå LUB OPUSZCZAå KOSZA CHWYTAJÑC
GO WY¸ÑCZNIE Z JEDNEJ STRONY(Rys. 3)
UWAGA: Zaleca si´ wyregulowaç kosz przed za∏adowaniem naczyƒ.
1
2
a
b
a
b
9
3
Wype∏nianie zmywarki naczyniami
1
Standardowe, codzienne ustawienie naczyƒ
w koszyku ukazane jest na Rys. 1, 2 i 3.
Koszyk górny (Rys. 1)
Aby rezultaty zmywania by∏y niezmiennie doskona∏e nale˝y usunàç z talerzy
najwi´ksze resztki jedzenia (koÊci, oÊci, wyka∏aczki, resztki mi´sa i warzyw,
skórki owoców) by nie dopuÊciç do zatkania filtrów, przewodu odp∏ywowego
i dysz ramienia spryskujàcego, co powoduje zmniejszenie sprawnoÊci
zmywania. Nie jest konieczne p∏ukanie naczyƒ przed umieszczeniem ich w
zmywarce.
JeÊli garnki i patelnie sà szczególnie zabrudzone resztkami przypalonych
potraw, radzimy je zamoczyç przed zmywaniem.
Wykorzystanie koszyka górnego
Koszyk górny jest wyposa˝ony w ruchome podpórki zawieszone na kraw´dzi
bocznej, które mogà zajmowaç dwie pozycje: górnà i dolnà. W pozycji
dolnej podpórki s∏u˝à do umieszczenia na nich fili˝anek herbaty, kawy,
d∏ugich no˝y i chochli. Na koƒcach podpórek mo˝na zawiesiç szklanki w
pozycji pionowej:
Pod spodem mo˝na umieÊciç szklanki, fili˝anki, talerzyki i talerzyki deserowe.
Gdy podpórki zajmujà górnà pozycj´ umo˝liwiajà one umieszczenie na nich
p∏ytkich i g∏´bokich talerzy.
Nale˝y zachowaç uwag´ podczas wk∏adania g∏´bokich i p∏ytkich talerzy w
pozycji pionowej - trzeba u∏o˝yç je tak, aby wg∏´bieniami by∏y zwrócone w
kierunku obrotu maszyny, przy czym zawsze nale˝y zostawiç wolne miejsce
pomi´dzy talerzami aby mog∏a mi´dzy nimi krà˝yç swobodnie woda.
Aby do maksimum wykorzystaç pojemnoÊç koszyka radzimy pogrupowaç
talerze wed∏ug ich kszta∏tu.
Talerze mo˝na u∏o˝yç w jednym rz´dzie (Rys. 1) lub w dwóch rz´dach (Rys. 2).
Radzimy umieszczaç talerze o du˝ych rozmiarach i Êrednicy równej oko∏o 270
mm nieznacznie pochylone do przodu tak, aby ∏atwiej mo˝na by∏o wstawiç
koszyk do wn´trza zmywarki.
W koszyku górnym mo˝na umieÊciç ró˝ne naczynia, takie jak salaterki i wazy
z tworzywa, które najlepiej jest zablokowaç aby strumieƒ wody nie przewróci∏
ich.
Koszyk górny zosta∏ pomyÊlany tak, aby zapewniona by∏a maksymalna
elastycznoÊç wykorzystania. Mo˝e on byç wype∏niony samymi talerzami
umieszczonymi w dwóch rz´dach, w iloÊci 24 sztuk maksimum, szklankami w
pi´ciu rz´dach, w iloÊci 30 sztuk maksimum lub ró˝nymi naczyniami.
E
A
C
B
D
= talerze g∏´bokie
= talerze p∏ytkie
= talerzyki deserowe
= podstawki
= fili˝anki
= szklanki
F
2
Koszyk dolny (Rys. 2)
A
A
B
C
D
E
F
G
H
B
C
D
G E
H
= talerze g∏´bokie
= talerze p∏ytkie
= talerzyki deserowe
= podstawki
= fili˝anki
= kieliszki
= szklanki
= pó∏ koszyka na nakrycia
F
3
D
Wykorzystanie koszyka dolnego
W dolnym koszyku umieszcza si´ garnki, patelnie, wazy na zup´, salaterki,
pokrywki, pó∏miski, talerze p∏ytkie i g∏´bokie oraz chochle.
Nakrycia powinno si´ wk∏adaç ràczkà skierowanà ku do∏owi w przeznaczonym
do tego celu pojemniku plastykowym, który nale˝y umieÊciç z kolei w koszyku
dolnym (Rys. 3) upewniajàc si´, ˝e nie przeszkadza on w swobodnym obrocie
ramienia spryskujàcego.
B
F
A G
E
C
10
A
B
C
D
E
F
Koszyk dolny (Rys. 3)
A
B
C
D
E
F
G
= garnek Êredni
= garnek du˝y
= patelnia
= pokrywki
= wazy na zup´, pó∏miski
= nakrycia
= rondle, tortownice
Racjonalne i poprawne u∏o˝enie naczyƒ
jest podstawowym warunkiem uzyskania
nienagannych wyników zmywania.
11
Przyk∏adowe u∏o˝enie 12 nakryç (Zgodnie z normà EN 50242)
W∏aÊciwy za∏adunek pokazany jest na Rys. 4 dla koszyka górnego, na Rys. 5
dla koszyka dolnego i na Rys. 6 dla koszyka na nakrycia.
4
G
B
E
C
D
H
I
F
C
H
A
5
L
Q
M
N
P
M
A
B
C
D
E
F
G
H
I
L
= 5+5+2 szklanek
= 12 podstawek
= 4+4+4 fili˝anki
= ma∏a waza
= Êrednia waza
= du˝a waza
= 1+1 widelce
= 1+1 ∏y˝ki pó∏miskowe
= 3+3+3+3 ∏y˝ki
= 3+3+3+3 ∏y˝eczki do herbaty
Koszyk dolny (Rys. 5)
M
N
O
P
Q
N
=
=
=
=
=
8+4 talerzy g∏´bokich
11 + 1 talerzy p∏ytkich
12 talerzyków deserowych
pó∏misek
nakrycia
O
Koszyk na sztuçce (Rys. 6)
6
R
1
Koszyk górny (Rys. 4)
C
Uwaga (Rys. 7)
7
2
Dolny kosz wyposa˝ony jest w swojej
przedniej cz´Êci w dwa rz´dy drabinek,
które mo˝na opuszczaç w sposób bardzo
∏atwy i szybki. U∏atwia to wk∏adanie
salaterek, rondli i pokrywek.
(Tylko w niektórych modelach)
ABY OPUÂCIå DRABINKI:
1) Lekko unieÊ drabinki i pozwól aby
zaj´∏y w∏aÊciwe po∏o˝enie.
2) Ponowne uniesienie sprowadza je do
po∏o˝enia pionowego.
8
Koszyk na nakrycia (Rys. 8)
Koszyk na nakrycia sk∏ada si´ z dwóch
rozdzielnych cz´Êci dajàcych ró˝ne
mo˝liwoÊci za∏adunku.
Rozdzia∏ koszyka na dwie po∏ówki
odbywa si´ przez przesuwanie w kierunku
poziomym dwóch elementów, jednego
wzgl´dem drugiego i w celu ponownego
zaczepienia - w kierunku przeciwnym.
Niektóre modele wyposa˝one sà w
koszyk na nakrycia bez przegródek
Êrodkowych.
UmieÊciç pó∏eczk´ w pozycji poziomej i
w∏o˝yç 6 + 6 no˝y(R); do pozosta∏ych
przegródek w∏o˝yç sztuçce ràczkami do
do∏u. Nale˝y zwróciç uwag´, aby nie
umieszczaç wi´cej ni˝ dwa rodzaje
sztuçców w tej samej przegródce.
Koszyk na sztuçce bez pó∏eczek
UmieÊciç pozosta∏e sztuçce uwa˝ajàc,
aby wi´cej ni˝ dwa rodzaje nie znalaz∏i
si´ w tej samej przegródce.
12
13
Zmywanie 1/2 za∏adunku, koszyk górny (tylko w niektórych modelach)
1 CD H B
E
F
I
L M G A
2
C
B
F
D
E
H
I
G A
1/2 za∏adunku mieszanego (Rys. 1)
A = szklanki
B = fili˝anki
C = talerze g∏´bokie
D = talerze p∏ytkie
E = talerzyki deserowe
F = podstawki
G = garnek
H = pokrywka
I = patelnia
L = Êrednia waza
M = ma∏a waza
1/2 za∏adunku standardowego (Rys. 2)
A = 6 szklanek
B = 5+1 fili˝anek
C = pó∏misek
D = 6 talerzy g∏´bokich
E = 6 talerzy p∏ytkich
F = 6 tlerzyków deserowych
G = 6 podstawek
H = Êrednia waza
I = ma∏a waza
Nakrycia powinno si´ umieszczaç w przeznaczonym do
tego celu koszyku plastikowym.
Podczas zmywania normalnego nale˝y go wstawiç w
przeznaczone dla niego miejsce w koszyku dolnym.
Zmywanie 1/2 za∏adunku, koszyk dolny (tylko w niektórych modelach)
3D F
Koszyk dolny (Rys. 3)
A = garnek Êredni
B = garnek du˝y
C = patelnia
D = pokrywki
E = wazy na zup´, pó∏miski
F = nakrycia
G = rondle, tortownice
A G
E
B
4
C
N
Q
M
P
N
Racjonalne i poprawne u∏o˝enie naczyƒ jest podstawowym
warunkiem uzyskania nienagannych wyników zmywania.
Ogólny program porównawczy
(patrz tabela programów zmywania)
Za∏adunek Êrodka myjàcego i
wyb∏yszczajàcego
Niezb´dne jest stosowanie Êrodka myjàcego w proszku, p∏ynnego lub w
pastylkach - przeznaczonego specjalnie do zmywarek do naczyƒ.
Ârodki nie dostosowane do zmywarek (na przyk∏ad przeznaczone do zmywania
r´cznego) nie zawierajà odpowiednich sk∏adników do mycia maszynowego i
nie pozwalajà na poprawne funkcjonowanie zmywarki.
Zmywanie normalne
Pojemnik na Êrodek myjàcy znajduje si´ po
wewn´trznej stronie drzwiczek (Rys. A „2”).
JeÊli pokrywka pojemnika jest zamkni´ta,
wystarczy nacisnàç przycisk; po zakoƒczeniu
ka˝dego programu zmywania pokrywka
jest zawsze otwarta, gotowa do
nast´pnego wykorzystania.
Dawki Êrodka myjàcego sà ró˝ne w
zale˝noÊci od stopnia zabrudzenia i
rodzaju naczyƒ. Zaleca si´ umieÊciç w
pojemniku (1) od 20 do 30 gr Êrodka
myjàcego.
Po wlaniu Êrodka do pojemnika nale˝y zamknàç pokrywk´.
Poniewa˝ nie wszystkie Êrodki myjàce sà jednakowe, nale˝y równie˝ zapoznaç si´ z
instrukcjà podanà na opakowaniu. Przypominamy, ˝e niewystarczajàce iloÊci
Êrodka myjàcego mogà niedostatecznie usunàç brud, podczas gdy nadmierna
dawka Êrodka myjàcego nie tylko nie poprawia wyników zmywania, lecz
ponadto jest zb´dnym marnotrawstwem.
Odpowiednie dawkowanie Êrodka do zmywania stanowi wk∏ad w ochron´
Ârodowiska.
Zmywanie z zamaczaniem (tylko w niektórych modelach)
Koszyk dolny (Rys. 4)
M = 8+4 talerzy g∏´bokich
N = 11 + 1 talerzy p∏ytkich
O = 12 talerzyków deserowych
P = pó∏misek
Q = nakrycia
W przypadku, gdy stosujemy program intensywny nale˝y równie˝ dodaç
porcj´ Êrodka myjàcego, w iloÊci 20 gr (1 ∏y˝ka do zupy), do pojemnika na
Êrodek do zmywania wst´pnego (2).
M
O
14
15
Czyszczenie filtrów
Za∏adunek Êrodka nab∏yszczajàcego
4
3
Pe∏ny
Odblask ciemny
Pusty
Odblask jasny
Po prawej stronie pojemnika na Êrodek
myjàcy znajduje si´ pojemnik na
dodatek do p∏ukania, o obj´toÊci oko∏o
130 ml (Rys. A „3”).
Obróciç
korek
(3)
w
kierunku
przeciwnym
do
kierunku
ruchu
wskazówek zegara i wlaç p∏yn a˝ osiàgnie
on do wskazany poziom maksymalny.
P∏yn ten zostanie wykorzystany podczas
wielu zmywaƒ. Zakr´ciç korek.
Ârodek
ten
jest
automatycznie
dodawany podczas ostatniej operacji
p∏ukania, zapewnia szybkie wysychanie
naczyƒ i nie dopuszcza do tworzenia si´
na nich bia∏ych plam.
Nale˝y zawsze u˝ywaç Êrodka do p∏ukania
przystosowanego do automatycznego
zmywania.
Mo˝liwe jest skontrolowanie poziomu
Êrodka w pojemniku za pomocà
wskaênika optycznego, umieszczonego
w Êrodku dystrybutora (4).
Regulacja dozowania Êrodka
p∏ukania w zakresie od 1 do 6
3
2
do
Uk∏ad regulacji znajduje si´ pod korkiem
(3) i mo˝na nim obracaç u˝ywajàc
monety. Zalecanà pozycj´ wskazuje
liczba 3.
ObecnoÊç wapnia w wodzie objawia si´
przez obecnoÊç kamienia kot∏owego lub
przez s∏abszy stopieƒ wysuszenia.
Z tego powodu wa˝na jest regulacja
zu˝ycia produktu p∏ukania majàca na
celu uzyskanie optymalnych parametrów.
W przypadku, gdy po zakoƒczeniu
zmywania na naczyniach widoczne sà
smugi, nale˝y zmniejszyç nastaw´
regulacji o jednà pozycj´.
W przypadku gdy na naczyniach
widoczne sà bia∏e plamy lub aureole,
nale˝y o jednà pozycj´ zwi´kszyç nastaw´
regulacji.
16
1
Na uk∏ad filtrujàcy (Rys. A „4”) sk∏adajà si´:
Ma∏y pojemnik centralny zatrzymujàcy wi´ksze
czàstki.
P∏ytka filtrujàca wod´ do zmywania w
sposób ciàg∏y.
Mikrofiltr
umieszczony
pod
p∏ytkà,
przechwytujàcy nawet najdrobniejsze
czàstki brudu, zapewniajàc w ten sposób
doskona∏e wyp∏ukanie.
Aby uzyskiwaç niezmiennie nienaganne
wyniki zmywania przed ka˝dym zmywaniem
nale˝y koniecznie kontrolowaç i czyÊciç filtry.
Aby wyjàç zespó∏ filtrujàcy wystarczy
jedynie uchwyciç za ràczk´ i obróciç jà w
kierunku przeciwnym do kierunku ruchu
wskazówek zegara (Rys. 1).
Pojemnik centralny mo˝na wyjàç, co u∏atwi
operacje czyszczenia (Rys. 2).
Nale˝y wyjàç p∏ytk´ filtru (Rys. 3) i umyç
wszystko w strumieniu bie˝àcej wody,
pos∏ugujàc si´ ewentualnie szczoteczkà.
Dla modelu wyposa˝onego w samooczyszczajàcy si´ mikrofiltr konserwacja
ogranicza si´ do sprawdzenia zespo∏u
filtrujàcego, które mo˝na wykonywaç co 15
dni.
Zaleca si´ mimo wszystko po ka˝dym
zmywaniu sprawdzaç, czy pojemnik
centralny i p∏ytka nie sà zatkane.
3
Uwaga: Po oczyszczeniu filtrów nale˝y
sprawdziç, czy sà one poprawnie
po∏àczone ze sobà i czy p∏ytka jest
idealnie umieszczona na dnie zmywarki.
Nale˝y dok∏adnie wkr´ciç filtr w p∏ytk´,
obracajàc nim w kierunku zgodnym z
kierunkiem ruchu wskazówek zegara
poniewa˝ niedok∏adne po∏àczenie zespo∏u
filtrujàcego mo˝e ujemnie wp∏ynàç na
prac´ zmywarki.
Wa˝ne: Nie wolno u˝ywaç zmywarki bez
filtrów.
17
Rady praktyczne
Czyszczenie na zewnàtrz i konserwacja zmywarki
Wybór programu
Niniejsza zmywarka oferuje szerokà gam´ programów zmywania, przystosowanych do
ró˝nego stopnia zabrudzenia i do ró˝nych rodzajów naczyƒ. Aby wybraç najbardziej
odpowiedni program nale˝y zapoznaç si´ z za∏àczonà “LISTÑ PROGRAMÓW”.
Obudow´ zewn´trznà mo˝na czyÊciç Êrodkiem do mycia powierzchni
emaliowanych, nie zawierajàcym cz´Êci ciernych.
Zmywarka nie wymaga ˝adnej specjalnej konserwacji, gdy˝ zbiornik myjàcy jest
samooczyszczajàcy si´. Nale˝y okresowo, za pomocà wilgotnej gàbki, czyÊciç
uszczelk´ gumowà w drzwiczkach aby wyeliminowaç ewentualne Êlady
odpadków lub Êrodka do p∏ukania.
Zalecenia na zakoƒczenie programu
Aby uniknàç ewentualnych Êladów kropli spadajàcych z koszyka górnego, nale˝y tu˝ po
zmywaniu wyjmowaç w pierwszej kolejnoÊci koszyk dolny.
JeÊli pozostawimy na jakiÊ czas naczynia w zmywarce nale˝y lekko uchyliç drzwiczki aby
u∏atwiç krà˝enie powietrza i poprawiç warunki wysychania.
Jak OSZCZ¢DZAå
1) W przypadkach, gdy chcemy zmywaç przy pe∏nym za∏adunku, ∏adowanie zmywarki
nale˝y wykonywaç tu˝ po zakoƒczeniu ka˝dego posi∏ku, z ewentualnym uruchomieniem
programu ZMYWANIE WST¢PNE NA ZIMNO, majàcym na celu zmi´kczenie brudu i
odrzucenie najwi´kszych kawa∏ków przed ka˝dym nast´pnym za∏adunkiem, w
oczekiwaniu na wykonanie pe∏nego cyklu zmywania.
2) W przypadku niezbyt silnego zabrudzenia naczyƒ lub ma∏ego stopnia wype∏nienia
koszyków nale˝y wybraç program OSZCZ¢DNY, post´pujàc zgodnie ze wskazówkami
zawartymi w liÊcie programów.
Jak post´powaç, by uzyskaç mo˝liwie najlepsze rezultaty zmywania:
1) Uk∏adaç naczynia otworami ku do∏owi.
2) W miar´ mo˝liwoÊci nie dopuszczaç do wzajemnego dotykania si´ ró˝nych sztuk
naczyƒ; poprawne ich rozmieszczenie zapewni najlepsze wyniki zmywania.
3) Przed u∏o˝eniem naczyƒ w maszynie nale˝y wyjàç resztki jedzenia (koÊci, oÊci, resztki
mi´sa i warzyw, skórki z owoców, niedopa∏ki papierosów, itd...) które mog∏yby zatkaç filtr
i dysze ramienia myjàcego.
4) Po u∏o˝eniu naczyƒ, sprawdziç, czy rami´ spryskujàce obraca si´ bez przeszkód.
5) Garnki i inne urzàdzenia kuchenne na których pozostajà przypalone lub przylegaj àce
mocno resztki jedzenia nale˝y zamoczyç w wodzie z dodatkiem Êrodka myjàcego do
zmywarek.
6) Aby najlepiej umyç zastaw´ srebrnà nale˝y:
a) op∏ukaç jà natychmiast po posi∏ku, szczególnie jeÊli u˝ywano jej z majonezem, jajkami,
rybà, itd...
b) nie rozpryskiwaç na niej Êrodków myjàcych
c) nie pozostawiaç jej w stycznoÊci z innymi metalami.
Co ROBIå, jeÊli:
1) W przypadku gdy trzeba zatrzymaç zmywark´ i otworzyç drzwiczki aby do∏o˝yç naczyƒ
do zmywania, podczas gdy urzàdzenie znajduje si´ w Êrodkowej fazie zmywania, mo˝na
otworzyç drzwiczki dopiero po wciÊni´ciu przycisku O/I (Start/Stop).
Po otwarciu drzwiczek nale˝y poczekaç 3 minuty przed ponownym uruchomieniem
maszyny.
Aby w pe∏ni zagwarantowaç usuwanie drobnych osadów wapienia lub brudu
zaleca si´ dokonywaç okresowo pe∏nego zmywania poprzez wlewanie na dno
pojemnika szklanki octu i ustawienie programatora na zmywanie delikatne.
JeÊli mimo normalnego czyszczenia p∏ytki i filtru zauwa˝amy, ˝e naczynia lub
garnki nie sà wystarczajàco dobrze zmyte lub wyp∏ukane, nale˝y sprawdziç czy
otwory w obrotowych ramionach spryskujàcych (Rys. A „5”) nie sà zatkane.
JeÊli wymagajà one czyszczenia nale˝y dokonaç tego w sposób nast´pujàcy:
Aby zdjàç rami´ górne nale˝y obróciç ramieniem myjàcym a˝ wpust ustawi si´ w
pozycji ukazanej przez strza∏k´ (Rys. 1b). Nale˝y popchnàç je ku górze i
utrzymujàc nacisk odkr´ciç obracajàc nim w kierunku zgodnym z kierunkiem
ruchu wskazówek zegara (Rys. 1) (aby je za∏o˝yç nale˝y powtórzyç te operacj´
lecz obróciç w kierunku przeciwnym), podczas gdy rami´ dolne mo˝na zdjàç
pociàgajàc je po prostu ku górze (Rys. 2).
- Umyç ramiona obrotowe pod strumieniem wody usuwajàc odpadki zatykajàce
dysze.
- Na zakoƒczenie operacji umieÊciç ramiona obrotowe ponownie w tej samej
pozycji, pami´tajàc aby w przypadku ramienia górnego wpust znalaz∏ si´ we
w∏aÊciwej pozycji, dokr´cajàc go do oporu.
1
2
1b
Czego NIE WOLNO zmywaç
Nale˝y pami´taç, ˝e nie wszystkie naczynia przystosowane sà do zmywania w
zmywarce, odradzamy wstawianie cz´Êci wykonanych z materia∏ów termoplastycznych,
pokrywek z ràczkà drewnianà lub z tworzywa, garnków z d rewnianymi ràczkami, naczyƒ
aluminiowych, z kryszta∏u lub ze szk∏a o∏owiowego, o ile nie jest to oddzielnie wskazane.
Niektóre motywy dekoracyjne majà tendencj´ do blakni´cia, dlatego zalecamy zmyç
kilkakrotnie jednà sztuk´ w zmywarce i dopiero po upewnieniu si´, ˝e nie nast´puje
odbarwienie zmywaç ca∏y komplet.
Ponadto zalecamy aby nie zmywaç zastawy srebrnej razem z zastawà ze stali
oksydowanej aby nie nastàpi∏a pomi´dzy nimi reakcja chemiczna.
WA˚NE
Gdy kupujemy nowe naczynia nale˝y zawsze upewniç si´, czy mo˝na je zmywaç w
zmywarkach.
18
19
Grza∏ka podgrzewajàca wod´ wykonana jest ze specjalnej stali nierdzewnej.
Mo˝e ona po pewnym czasie zmieniç kolor, co nie ma ˝adnego znaczenia dla jej
dzia∏ania.
Wanna zmywarki jak te˝ wewn´trzna strona drzwiczek wykonane sà ze stali
nierdzewnej. JeÊli mimo to zauwa˝ymy plamy tlenków, to pochodzà one
jedynie z nadmiernego wyst´powania w wodzie soli ˝elaza. W celu usuni´cia
plam, zaleca si´ zastosowaç Êrodek cierny o bardzo drobnej ziarnistoÊci. Nie
nale˝y stosowaç substancji zawierajàcych chlor ani druciaków
PO U˚YCIU
Usuwanie drobnych usterek
Uwaga!
Przed wyj´ciem dowolnej cz´Êci:
1. Pokr´t∏o ustawiç w pozycji STOP.
2. Wyjàç wtyczk´ z gniazdka sieciowego.
JeÊli zmywarka nie dzia∏a, z pomocà wezwanego technika serwisowego
wykonaç nast´pujàce czynnoÊci sprawdzajàce:
NIEPRAWID¸OWOÂCI
Po ka˝dym zmywaniu nale˝y zamknàç kurek doprowadzajàcy wod´ aby odciàç
zmywark´ od instalacji wodnej i przycisnàç przycisk Start/Stop, co zapewni
odci´cie jej od zasilania elektrycznego.
JeÊli zmywarka ma pozostawaç przez d∏u˝szy czas bezczynna, konieczne jest
wykonanie nast´pujàcych czynnoÊci:
1. Wykonaç program zmywania bez ∏adowania naczyƒ, lecz ze Êrodkiem
myjàcym, co pozwoli odt∏uÊciç maszyn´.
2. Wyjàç wtyczk´ z gniazdka sieciowego.
3. Zamknàç kurek wejÊciowy wody.
4. Wype∏niç odpowiedni pojemnik Êrodkiem do p∏ukania.
5. Pozostawiç drzwiczki uchylone.
6. Pozostawiç czyste wn´trze zmywarki.
7. JeÊli maszyna pozostawiona jest w pomieszczeniu, w którym temperatura jest
ni˝sza ni˝ 0°C, woda pozosta∏a w przewodach mo˝e zamarznàç. Dlatego te˝
nale˝y doprowadziç temperatur´ otoczenia do wartoÊci wy˝szej od 0°C i
poczekaç oko∏o 24 godzin na ponowne uruchomienie maszyny.
1 - Maszyna nie dzia∏a dla
˝adnego programu
2 – Maszyna nie pobiera wody
PRZYCZYNY
èle wetkni´ta wtyczka sieciowa
Wetknàç wtyczk´
Nie wciÊni´ty przycisk O/I
(Start/Stop)
Wcisnàç przycisk Start/Stop
Drzwiczki otwarte
Zamknàç drzwiczki
Brak zasilania w energi´
Sprawdziç
Patrz przyczyny Nr 1
Skontrolowaç
Zamkni´ty kurek z wodà
Otworzyç kurek
èle ustawiony programator
Ustawiç poprawnie programator
Zagi´ty przewód zasilajàcy
Wyprostowaç przewód.
Zatkany filtr przewodu zasilania
w wod´
OczyÊciç filtr umieszczony na
zakoƒczeniu przewodu
zasilania w wod´
OczyÊciç filtr
Zatkany filtr
Zagi´ty przewód odp∏ywowy
wody
3 – Maszyna nie odprowadza
wody
4 – Maszyna odprowadza
wod´ w sposób ciàg∏y
5 – Nie obraca si´ rami´
obrotowe
6 – W maszynach
elektronicznych bez
wyÊwietlacza migoczà lampka
sygnalizacyjna „eco” i lampka
sygnalizacyjna „No1” oraz
s∏ychaç sygna∏ dêwi´kowy.
20
ÂRODKI ZARADCZE
Wyprostowaç przewód.
Nieprawid∏owe przed∏u˝enie
przewodu odp∏ywowego wody
Podczas przed∏u˝ania przewodu
odp∏ywowego post´powaç
zgodnie z instrukcjà
Przewód odp∏ywowy
skierowany do rury w Êcianie nie
ma odpowietrzenia
Wezwaç wykwalifikowanego
technika
Przewód w po∏o˝eniu zbyt niskim
UnieÊç do 40 cm koƒcówk´
przewodu odp∏ywowego.
Zbyt du˝o Êrodka myjàcego
Zmniejszyç iloÊç Êrodka myjàcego.
Zastosowaç specjalny Êrodek myjàcy.
JakiÊ przedmiot przeszkadza w
obrocie ramienia
Skontrolowaç
P∏ytka filtrujàca i filtr zatkane
przez nieczystoÊci
OczyÊciç p∏ytk´ i filtr
Zamkni´ty kurek dop∏ywu wody
21
Wy∏àczyç maszyn´. Otworzyç
kurek. Ponownie w∏àczyç cykl
prania
NIEPRAWID¸OWOÂCI
7 – W maszynach elektronicznych
z wyÊwietlaczem pojawia si´ na
wyÊwietlaczu napis „E1” oraz
s∏ychaç sygna∏ dêwi´kowy.
8 – Naczynia sà zmyte tylko
cz´Êciowo
9 – ObecnoÊç bia∏ych plam na
naczyniach
10 Ha∏as podczas zmywania
11 – Naczynia nie sà dok∏adnie
wysuszone
PRZYCZYNY
ÂRODKI ZARADCZE
Zamkni´ty kurek dop∏ywu wody
Wy∏àczyç maszyn´. Otworzyç
kurek. Ponownie w∏àczyç cykl
prania.
Patrz przyczyny Nr 5
Skontrolowaç
Dno garnków nie jest dok∏adnie
umyte
Zbyt uporczywie przyczepione
resztki jedzenia, które nale˝y zdjàç
przed zmywaniem w zmywarce
Brzeg garnków nie jest
dok∏adnie umyty
Lepiej u∏o˝yç garnki
Dysze ramion spryskujàcych
cz´Êciowo zatkane
Zdemontowaç ramiona
spryskujàce odkr´cajàc mocujàcà
nakr´tki mocujàce zgodnie z
kierunkiem ruchu wskazówek
zegara i umyç je pod kranem.
Naczynia nie sà dobrze
roz∏o˝one
Nie uk∏adaç naczyƒ zbyt ciasno
Koƒcówka przewodu
odp∏ywowego zanurzona jest w
wodzie
Koƒcówka przewodu
odp∏ywowego nie powinna
dotykaç powierzchni wody
odprowadzanej.
Ârodek myjàcy nie jest
prawid∏owo dawkowany, jest
stary lub zbrylony.
Zwi´kszyç dawk´ zale˝nie od
stopnia zabrudzenia lub wymieniç
Êrodek myjàcy.
Korek pojemnika z solà nie jest
dok∏adnie zakr´cony.
Dokr´ciç do oporu.
Wybrany program zmywania jest
zbyt s∏aby.
Wybraç program bardziej
skuteczny.
Naczynia w koszyku dolnym nie
sà umyte.
Wy∏àczyç przycisk po∏owicznego
za∏adunku.
Woda zasilajàca jest szczególnie
twarda.
Sprawdziç poziom soli i Êrodka do
p∏ukania oraz wyregulowaç
dawkowanie, jeÊli
nieprawid∏owoÊç utrzymuje si´,
poprosiç Dzia∏ Serwisowy o
interwencj´.
Naczynia uderzajà o siebie.
Lepiej je rozmieÊciç w koszykach.
Obrotowe ramiona myjàce
uderzajà o naczynia.
Lepiej u∏o˝yç naczynia.
Brak obiegu powietrza
Pozostawiç drzwiczki maszyny
uchylone po zakoƒczeniu
programu zmywania co poprawi
warunki naturalnego wysychania.
Uwaga: Gdy jedna z cytowanych powy˝ej nieprawid∏owoÊci jest powodem z∏ego zmywania lub
niewystarczajàcego p∏ukania, niezb´dne jest r´czne zebranie brudów z naczyƒ gdy˝ operacja
koƒcowa spowoduje wyschni´cie zabrudzeƒ, których kolejne zmywanie w zmywarce nie by∏oby
w stanie oczyÊciç.
JeÊli z∏e dzia∏anie zmywarki utrzymuje si´, nale˝y zwróciç si´ do Dzia∏u Serwisowego podajàc
nazw´ modelu zmywarki, umieszczonà na tabliczce znamionowej znajdujàcej si´ po wewn´trznej
stronie drzwiczek, w cz´Êci górnej, lub na egzemplarzu gwarancji. Informacje te umo˝liwià
dokonanie szybszego i skuteczniejszego serwisu.
Producent zrzeka si´ wszelkiej odpowiedzialnoÊci za b∏´dy w druku niniejszej instrukcji. Ponadto
zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian które uzna za u˝yteczne bez pogorszenia
podstawowych charakterystyk.
22
Contents
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
Safety advice
Setting up, installation
Opening the door
Water softener unit
Adjusting the upper basket
Loading the dishes
Half load washing
Information for test laboratories
Loading the detergent and rinse aid
Cleaning the filters
Some practical hints
Routine cleaning and maintenance
Identifying minor faults
Fig. A
5
1
4
2
3
23
24
25
28
29
31
32
36
37
37
39
40
41
43
Safety Instructions
INSTALLATION (Technical notes)
Please read the instructions in this booklet carefully because they contain important
information on how to install, use and maintain your dishwasher safely as well as
containing useful tips on how to make the most of it.
Keep this booklet safe for future reference.
There are certain basic safety rules which are valid for any domestic appliance. They
are the following:
- never touch the appliance when your hands or feet are wet or damp
- do not use when your feet are bare
- do not remove the plug from the mains supply socket by pulling the mains cable or
the machine itself
- do not leave the appliance exposed to the elements (rain, sun etc)
- do not let children (or others incapable of operating it) use the machine without
supervision
- make sure that the plug fitted to the machine is compatible with the power supply
socket. If it is not, get a suitably qualified person to fit the correct type, and to make
sure that the cables to the mains socket are able to cope with the power rating of
the appliance
- ensure that the dishwasher does not crush power cables
- if there is a water softening device installed in the home there is no need to add
salt to the water softener fitted in the dishwasher
- the dishwasher is designed for normal kitchen utensils.
Objects that have been contamined by petrol, paint, traces of steel or iron,
corrosive chemicals, acids or alkalis must not be washed in the dishwasher
- if you wish to dispose of an old dishwasher be careful to remove the door to
eliminate the risk of children becoming trapped inside it
- the dishwasher has been made from materials which can be recycled so that it can
be disposed of in an environmentally friendly way
- in general it is not advisable to use adaptors, multiple plugs and/or extension
cables
- Water left in the machine or on the dishes at the end of the wash programme
should not be swallowed.
- Leaning or sitting on the open door of the dishwasher could cause it to tip over.
- Cutlery is washed best if it is placed in the basket with the handles downwards;
however, to avoid any injury from blades or sharp points, it can be placed with the
handles upwards.
- Should it be necessary to replace the supply cord, call the Service Department.
- This appliance is be designed for domestic use only.
After unpacking, adjust the height of the dishwasher.
For the dishwasher to work correctly it must be level.
Adjust the feet so that the machine does not tilt by more
than 2 degrees. If it you need to move the machine after
removing the packaging, do not try to lift it by the bottom
of the door. Follow the instructions in figure. Open the
door slightly and lift the machine by holding on the top.
Important: when the appliance is located on a
carpet floor, attention must be paid to ensure that
there is no obstruction to the bottom vents.
Make sure that the plug on the appliance remains
accessible after installation.
This appliance complies with Directives
89/336/EEC, 73/23/EEC and following changes.
Electrical connection
This appliance complies with all the international safety standards and is fitted with a
3 pin plug with earth connection to ensure complete earthing of the product.
In the absence of adequate earthing you will notice that when touching the metal
parts of your appliance an electrical dispersion can be felt due to the presence of a
radio interference suppressor.
Before connecting the appliance to the mains supply it is important to ensure:
– That the supply socket is properly earthed.
– That your electricity supply is capable of meeting the consumption requirements
listed on the rating plate of your appliance.
Important: manufacturer declines all responsibility for any damages due to
nonearthing of the machine.
If the appliance breaks down or stops working properly, switch it off, turn off the water
supply and do not tamper with it. Repair work should only be carried out by an
approved service agent and only genuine spare parts should be fitted. Any failure to
follow the above advice may have serious consequences for the safety of the appliance.
24
25
For U.K. only
Plug your dishwasher into the power socket.
If the plug we supply does not fit
• CUT IT OFF AND DESTROY IT!
You can't use it on other appliances, and the exposed wires could be
dangerous if anyone plugged it in.
• Fit a suitable plug, as follows:
Connect
to the terminal in the plug
green and yellow wire
marked with the letter E,
OR marked with the Earth symbol,
OR coloured green,
OR coloured green and yellow.
marked N
OR coloured black.
marked L
OR coloured red.
blue wire
brown wire
"WARNING"
THIS APPLIANCE MUST BE EARTHED
Fuses and plugs
This appliance should be used only on a
socket with a minimum rating of 13 Amp.
Our ready-fitted plug is already equipped
with a 13 amp fuse which is BS 1362 ASTA approved.
Any replacement should be exactly the same.
If the fuse cover is lost, do not use the plug until it is replaced.
A correct replacement fuse cover (obtainable from your dealer
or Electricity Board) must be the same colour as shown or
named on the insert on the base of the plug.
The filter D must be inserted between the tap B and the inlet hose A, remembering
to fit the washer C.
If the dishwasher is connected to new pipes or to pipes which have not been in use
for a long time run water through for a few minutes before connecting the inlet hose.
In this way no deposits of sand or rust will clog up the water inflow filter.
1
2
3
Connecting the outlet hose
The outlet hose should disharge into a standpipe, making sure that there are no kinks
(fig. 4).
The standpipe must be at least 40 cm above floor level and it must have an internal
diameter of at least 4 cm. It is advisable to fit an anti-odour air trap (fig. 4 x).
If necessary the outlet hose can be extended up to 2,6 m, provided that it is kept at
a maximum height of 85 cm above floor level.
The hose can be hooked over the side of the sink (it must not be immersed in water,
in order to prevent water from being syphoned back to the machine when this is in
operation) (fig. 4 y).
When installing the appliance under a worktop the hose pipe clamp must be attached
to the wall in the highest possible position under the worktop (fig. 4 z).
Check that there are no kinks in the inlet and outlet hoses.
4
Water connection
The inlet and drain hoses can be directed to left or right.
The dishwasher can be connected to either cold or hot water, as long as it is
no hotter than 60 °C.
Water pressure must be between 0,08 MPa and 0,8 MPa. If the pressure is below
the minimum consult our service department for advice.
The inlet hose must be connected to a tap so that the water supply can be cut off
when the machine is not in use (fig.1 B).
The dishwasher is fitted with 3/4" threaded connector (fig. 2).
Connect inlet hose A to water tap B with a 3/4" attachment making sure that it has
been properly tightened.
If it is necessary to lengthen the inlet pipe, an extension pipe can be fitted.
If limescale deposits or sand are present in the water, it is advisable to obtain the
appropriate filter, art. 9226085, from the Service Centre (fig. 3).
26
27
Installation in fitted kitchens
Closing the door
Fitting between existing cabinets
The height of the dishwasher, 85 cm, has been designed in order to allow the machine
to be fitted between existing cabinets of the same height in modern fitted kitchens.
The feet can be adjusted so that correct height is reached.
The laminated top of the machine does not require any particular care since it is
heatproof, scratchproof and stainproof (fig. 5).
The work top can be easily adjusted to line it with the top of existing cabinets; this is
done by moving it by 5 mm each time up to a maximum of 25 mm.
To adjust it, unscrew the two screws at the back and fix the top in the position
required (fig. 6).
Underneath existing work top (when fitting beneath a work top)
In most modern fitted kitchens there is only one single work top under which cabinets
and electrical appliances are fitted.
In this case remove the work top of the dishwasher by unscrewing the screws under
the rear edge of the top (fig. 6).
The height will then be reduced to 82 cm, as scheduled by the International
Regulations (ISO) and the dishwasher will fit perfectly under the kitchen working top
(fig. 7).
Fitting panels (some models only)
The frames around the door, allow decorative panels to be fitted, up to 5 mm thick,
and with the following dimensions:
width 591 mm ± 1
height 597 mm ± 1
5
6
7
598
556/563
Opening the door
Put your hand into the recess and push upwards.
If the machine comes open while it is working, an electrical safety device
automatically switches everything off.
For the machine to work properly, the door should not be opened while it is in
operation.
28
Place the baskets in the machine.
Make sure that both the spray arms are free to rotate and are not obstructed by
cutlery, crockery or pans. Close the door, pressing on it to make sure it is firmly shut.
Water softener unit
Depending on the source of the supply, water contains varying amounts of limestone
and minerals which are deposited on the dishes leaving whitish stains and marks.
The higher the level of these minerals present in the water, the harder the water is.
The dishwasher is fitted with a water softener unit which, through the use of special
regenerating salt, supplies softened water for washing the dishes. The softener unit
can treat water with a hardness of up to 60°fH (French grading) or 33°dH (German
grading) through five different settings.
The degree of hardness of your water can be obtained from your water supply
company.
Regulating the water softener
The table below lists different degrees of water hardness with the corresponding setting
for the softener unit.
Level
0
1
*2
3
4
Water
hardness
°fH
(french)
Water
hardness
°dH
(German)
Use of
regenerating
salt
0-9
10-30
31-40
41-50
51-60
0-5
6-16
17-22
23-27
28-33
NO
YES
YES
YES
YES
- *The water softener unit is set in the factory
at level 2, as this is suitable for the majority
of users.
If your water is at level 0, you need not use
any regenerating salt, nor need you make
any adjustment, as your water is soft.
According to the degree of hardness of
your water, regulate the softener unit in the
following way:
- remove the lower rack. Unscrew and remove
the cap from the salt dispenser located in
the bottom of the tub (Fig. A “1”);
- Turn the selector screw to the required
position with a screwdriver or a knife.
Water
softener
setting
FREE
N.1
N.2
N.3
N.4
position
position
position
position
N°
of
washes
50
40
30
20
TYPE 1
TYPE 2
N.B.: For models fitted with electronic programmer refer to the programme list
enclosed.
29
Loading the salt
Adjustment of the upper basket
The dishwasher is fitted with a softener which
clears the water of lime which could cause scale
and damage the dishwasher.
On the bottom of the machine there is a container
for the salt for regenerating the softener.
The filter medium of the softening plant must be
reactivated with dishwasher water softener
regenerating salt.
Other types of salt contain small quantities of
insoluble particles which over a long period of
time may affect and deteriorate the softener
performance.
To add salt, unscrew the cap of the container on
the bottom and then refill the container.
During this operation a little water will overflow; but keep adding salt until the container
is full. When the container is full, clean the thread of salt residue and retighten the
tap.
If the dishwasher is not required straightaway, set the Prewash programme so that
the salt solution which has overflowed is discharged from the washing tank.
The salt dispenser has a capacity of between 1.5 and 1.8 kg and, for efficient use of
the appliance, it should be refilled from time to time according to the regulation of the
water softener unit.
If 27 cm to 31 cm plates are normally used, load them onto the lower basket after the
upper basket has been placed in its upper position and proceed as detailed below
(According to the models):
Important: it is necessary to add water until the container overflows. Only
install the dishwasher after completely filling the salt container.
Type “B”:
Salt loading indicator
Dishes that are bigger than 20 cm in diameter can no longer be loaded onto the
upper basket and the mobile supports cannot be used when the basket is in the
upper position.
Some models are provided with an indicator light
which signals salt consumption. The signal will
appear according to one of two systems:
– an indicator light on the control panel which
will light up when it is necessary to reload the
salt container;
– the salt container cap with a green mobile light
which remains visible as long as there is
enough salt for regeneration purposes. When
the green surface is depressed inside the cap,
more salt must be loaded.
Other models are provided with a blind cap. In this case, the salt level must be
checked periodically, according to the regulation of the water softener unit.
Type “A”:
1) Turn the front stops A outwards;
2) Take out the basket and remount it in the upper position;
3) Replace the blocks A in their original position.
Dishes that are bigger than 20 cm in diameter can no longer be loaded onto the
upper basket and the mobile supports cannot be used when the basket is in the
upper position.
A
A
1) Pull out the upper basket;
2) Then grasp the basket from both sides and lift it upwards (fig. 1).
ADJUST BASKET TO THE LOWER POSITION:
1) Grasp the basket from both sides and lift slightly upwards (fig. 2a);
2) Then slowly release into the correct position (fig. 2b) .
N. B. : NEVER LIFT OR LOWER THE BASKET BY ONE SIDE ONLY (fig.3).
Attention :
It is advisable to adjust the basket before loading the dishes.
1
2
a
b
a
b
Important: the appearance of white stains on dishes is generally an important sign
that the salt container needs filling.
30
(some models only)
31
3
A standard daily load is represented in Figs.
1, 2 and 3.
1
Loading dishes
To load dishes
For good wash performance remove any debris from the dishes (bones, tooth picks,
the remains of meat and vegetables) to avoid blocking the filters, water outlet and
washing arm nozzles and, as a result, reducing washing efficiency.
Try not to rinse the dishes before loading them into the dishwasher.
If saucepans and oven dishes are encrusted with the remains of burnt or roast food,
it is advisable to leave them to soak before washing.
E
A
C
B
D
Using the upper basket
The upper basket is provided with mobile racks hooked to the sides of the basket
which can be regulated in two positions: upright and lowered. In the lowered position
the racks may be used for tea and coffee cups, kitchen knives and ladles. Glasses
with stems may be safely hung on the ends of the racks.
Glasses, cups, saucers and dessert plates may be loaded under the racks.
Upper basket (Fig. 1)
A = soup plates
B = dinner plates
C = dessert plates
D = saucers
E = cups
F = glasses
F
2
Upper basket (Fig. 2)
A = soup plates
B = dinner plates
C = dessert plates
D = saucers
E = cups
F = glasses with stems
G = glasses
H = single section cutlery basket
Soup plates and ordinary plates may be loaded with the rack in the upright position.
Plates should be loaded vertically with the underside of the plate towards the back of
the dishwasher with a space between each plate to allow water to pass freely.
A
It is advisable to load plates of the same size together in order to utilize maximum
basket capacity.
Plates may be loaded in a single row (Fig. 1) or on both rows (Fig. 2).
B
C
D
It is advisable to load large plates (approx. 27 or more cm) slightly tilted towards the
rear to facilitate introduction of the basket into the machine.
Salad bowls and plastic bowls may also be loaded on the upper basket. It is advisable
to block these in place so that the jets of water do not make them overturn.
F
3
The upper basket has been designed to offer maximum flexibility in use and can be
loaded with up to 24 plates on two rows, up to 30 glasses on five rows or a mixed
load.
Using the lower basket
Saucepans, oven dishes, tureens, salad bowls, lids, serving dishes, dinner plates,
soup plates and ladles can be loaded on the lower basket.
Place the cutlery in the plastic cutlery holder with the handles pointing upwards.
Place the cutlery holder on the lower basket (fig. 3), making sure that the cutlery does
not get in the way of the rotating arms.
G E
H
D
B
F
A G
E
C
32
Lower basket (Fig. 3)
A = medium-sized saucepan
B = large saucepan
C = frying pan
D = lids
E = tureens, serving dishes
F = cutlery
G = oven dishes
Please load the dishwasher sensibly to
ensure the best wash results.
33
Correct loading for the upper basket is indicated in Fig. 4 and for the lower basket
in Fig. 5. Fig. 6 cutlery basket.
4
G
B
E
C
D
H
I
F
C
H
A
L
A
B
C
D
E
F
G
H
I
L
= 5 + 5 + 2 glasses
= 12 saucers
= 4 + 4 + 4 cups
= small bowl
= medium bowl
= large bowl
= 1 + 1 forks
= 1 + 1 serving spoons
= 3 + 3 + 3 + 3 dessert spoons
= 3 + 3 + 3 + 3 teaspoons
Lower basket (Fig. 5)
5
Q
M
N
P
N
1
Upper basket (Fig. 4)
C
M
N
O
P
Q
=
=
=
=
=
Important (fig. 7)
7
12 international place load (Ref. EN 50242).
8 + 4 soup plates
11 + 1 dinner plates
12 dessert plates
serving dish
cutlery
2
The lower basket has two rows of racks at
the front that can be lowered in a very simple
and rapid way to allow easier loading of
salad bowls, saucepans and lids.
(Some models only)
TO LOWER THE RACKS :
1) Lift the racks slightly upward and let them
drop to the correct position;
2) Lifting again is enough them to bring
them to a vertical position.
8
Cutlery basket (fig. 8)
The cutlery basket is made with two
detachable parts which will enable various loading options.
The two parts can be detached by sliding the
left section away from the right section.
M
O
Cutlery basket (fig. 6)
6
R
Place the side racks in the lower position
and fill with 6 + 6 knives(R); in the spaces
left insert cutlery with the handles down.
Take care not to load more than two different
types of cutlery in the same compartment.
On some models the cutlery basket does not
have central dividers.
Cutlery basket without side racks
Insert the remaining cutlery, taking care not
to load more than two different types of
cutlery in the same compartment.
34
35
Half load wash upper basket
1 CD H B
E
F
I
L M G A
2
C
F
E
H
I
1/2 mixed load (fig. 1)
A = glasses
B = cups
C = soup plates
D = dinner plates
E = dessert plates
F = saucers
G = saucepan
H = lid
I = Irying pan
L = medium bowl
M = small bowl
G A
3D F
E
4
C
N
Q
M
P
N
Loading the detergent and the rinse aid.
Filling the detergent container
It is essential to use a detergent that is specifically designed for dishwashers
either in powder, liquid or tablet form.
Unsuitable detergents (like those for washing up by hand) do not contain the proper
ingredients for use in a dishwasher and stop the dishwasher from working correctly.
(some models only)
Lower basket (fig. 3)
A = medium-sized saucepan
B = large saucepan
C = frying pan
D = lids
E = tureens, serving dishes
F = cutlery
G = oven dishes
A G
B
(see programmes selection)
Place the cutlery in the plastic cutlery holder on the lower basket.
Half load wash lower basket
Please load the dishwasher sensibly to ensure the best wash
results.
Lower basket (fig. 4)
M = 8 + 4 soup plates
N = 11 + 1 dinner plates
O = 12 dessert plates
P = serving dish
Q = cutlery
Information for the test laboratories.
General programme comparison
1/2 load standard (fig. 2)
A = 6 glasses
B = 5 + 1 cups
C = serving dish
D = 6 soup plates
E = 6 dinner plates
F = 6 dessert plates
G = 6 saucers
H = medium bowl
I = small bowl
B
D
(some models only)
Normal wash
The detergent container is inside the door
(fig. A “2”). If the lid of the container is closed
press the button to open.
At the end of every wash cycle the lid is
always open and ready for the next time the
dishwasher is used.
The amount of detergent to be used varies
according to how dirty the dishes are and on
the type of dishes to be washed.
We advise using 20-30 gr of detergent in the
wash section of detergent compartment (1).
After pouring the detergent into the
container close the lid.
Since not all detergents are the same the instructions on the boxes of detergent can
vary. We should just like to remind users that too little detergent does not clean the
dishes properly whilst too much detergent will not produce better results and is also
a waste. Do not use an excessive amount of detergent and help limit damage to the
environment at the same time.
Wash with soaking cycle (some models only)
(Prewash)
If setting the Universal intensive wash programme, a second dose of about 20 gr
of detergent (1 table-spoon) must be added to the machine in the prewash section of
detergent compartment (2).
M
O
36
37
Filling the rinse aid container
4
3
FULL
EMPTY
dark
light
The rinse aid container can be found to the
right of the detergent container: it has a
capacity of about 130 ml (Fig A "3"). Turn the
cap (3) anticlockwise and pour enough liquid
to last several washes, up to the maximum
level shown. Replace the cap.
The rinse aid, which is automatically
released during the last rinsing cycle, helps
the dishes to dry quickly and prevents spots
and stains forming.
It is always advisable to use rinse aid.
Check the rinse aid level through the indicator
eye which is situated in the centre of the
dispenser (4).
Cleaning the filters
1
2
Regulating the rinse aid from 1 to 6
3
The regulator is placed under the cap (3) and
can be turned using a coin. The recommended
position is 3.
The limestone content of the water considerably
affects the formation of limescale and the
drying performance.
It is therefore important to regulate the
quantity of rinse aid to achieve good
washing results.
If, after the wash, streaks occur on the
dishes, decrease the amount by one position.
If whitish spots occur, increase the amount
by one position.
38
3
The filter system (fig.A “4”) consists of:
a central container that traps the larger
particles.
a flat gauze that continuously filters the
wash water
a micro filter, located beneath the gauze,
that traps the tiniest particles ensuring a
perfect rinse.
To achieve excellent results every time, the
filters should be checked and cleaned after
each wash.
To remove the filter unit, simply turn the
handle anticlockwise (fig. 1).
For ease of cleaning, the central container is
removable (fig. 2).
Remove the gauze filter (fig.3) and wash the
whole unit under a jet of water. If necessary
a small brush can be used.
With the Self-cleaning Micro filter, maintenance is reduced and the filter unit need only
be checked every two weeks. Nevertheless,
after each wash it is advisable to check that
the central container and the gauze filter are
not clogged.
NB: after cleaning the filters, make sure
that they are correctly reassembled and
that the gauze filter is properly positioned
at the bottom of the dishwasher.
Make sure that the filter is screwed back,
clockwise, into the gauze, as poor
seating of the filter unit could have an
adverse effect on the efficiency of the
appliance.
Warning: never use the dishwasher
without the filters.
39
Practical hints
Cleaning and maintenance
Selecting the programme
This dishwasher offers you a wide range of wash programmes so that you can choose
the most suitable according to the type of dishes and how dirty they are.
Refer to the PROGRAMME LIST to choose the most suitable programme.
The outside of the cabinet can be cleaned with a non-abrasive cleaning agent
suitable for a gloss finish.
The dishwasher does not require special maintenance, because the tank is selfcleaning. Regularly wipe the door gasket with a damp cloth to remove any food
remains or rinse aid. It is advisable to remove limestone deposits or dirt periodically,
by doing an empty wash; pour a glass of vinegar on the bottom of the tank and select
the light wash.
Useful hints
In order to avoid any dripping from the top rack, remove the lower rack first.
If the dishes are to be left in the machine for some time, leave the door ajar, to let
some air circulate and to improve the drying performance.
How to make SAVINGS
1) If you want the dishwasher to give a complete wash, place the dishes in the
dishwasher at the end of each meal and if necessary turn on the COLD PRE-WASH
cycle to soften the food remains and remove bigger particles of food from the new
load of dishes. When the dishwasher is full start the complete wash cycle programme.
2) If the dishes are not very dirty or if the baskets are not very full select an
ECONOMY programme, following the instructions in the program list.
How to get really good wash RESULTS
1) Place the dishes face downwards.
2) Try to place the dishes in such a way that they are not touching one another. If
they are loaded properly you will get better results.
3) Before placing the dishes in the dishwasher remove any remaining food (bones,
shells, pieces of meat or vegetables, coffee grounds, skin of fruit, cigarette ash etc.
that could clog up the outflow and the washing arm jets.
4) After loading the dishes check that the washing arms can rotate freely.
5) Pans and other dishes that have particularly stubborn food particles or remnants
of burnt food should be left to soak in water with dishwasher detergent.
6) To wash silver properly:
a) rinse the silver immediately after use, especially if it has been used for mayonnaise,
eggs, fish etc.
b) do not sprinkle detergent onto it
c) keep it separate from other metals
What to DO if
1) You want to stop the dishwasher to put in more dishes whilst it is in the middle of
a wash.
Open the door only after pressing the O/I button so that the dishwasher is in OFF.
After closing the door, wait 3 minutes before starting up the machine again.
If, in spite of the routine cleaning of the filters, you notice that the dishes or pans are
not properly washed or rinsed, check that all the spray heads on the rotor arms
(fig. A “5”) are clear.
If they are blocked, clean them in the following way:
To remove the upper rotor arm, turn it until it lines up with the stop marked by the
arrow (fig. 1b). Push it upwards and, keeping it pushed in, unscrew it in a clockwise
direction. To reassemble it repeat the same operation, but turn it anticlockwise.
The lower rotor arm can be removed simply by pulling it upwards (fig. 2).
• wash the rotor arms under a jet of water to clear any blockage in the spray heads.
• When you have finished, refit the rotor arms in the same position, remembering to
re-align the arrow and screw into position.
1
2
1b
What not to wash
It should also be remembered that not all dishes are suitable for washing in a
dishwasher.
We advise against using the dishwasher to wash items in thermoplastic, cutlery with
wooden or plastic handles, saucepans with wooden handles, items in aluminium,
crystal, leaded glass unless otherwise stated.
Certain decorations may fade. It is therefore a good idea before loading the whole
batch to wash just one of the items first so as to be sure that others like it will not fade.
It is also a good idea not to put silver cutlery with non-stainless steel handles into the
dishwasher as there could be a chemical reaction between them.
IMPORTANT
When buying new crockery or cutlery always make sure that they are suitable for
washing in a dishwasher.
40
41
The water heater element is made of a special stainless steel which after a while may
change colour; this does not in any way affect its performance or its working life.
Both the door lining and the tank lining are in stainless steel; however, should spots
caused by oxidation occur, this is probably due to a high level of iron salts presents
in the water. The spots can be removed with a mild abrasive agent; never use
chlorine based materials, steel wool, etc.
Identifying minor faults
Warning!
Before removing any panel: 1. Turn the knob to STOP.
2. Pull the electric plug out.
Should the dishwasher fail to operate, before contacting the Service Centre, make the
following checks:
WHEN CYCLE IS FINISHED
FAULT
After every wash it is essential to turn off water supply and to switch off the machine
by pressing the On/Off button to the off position. If the machine is not going to be
used for some time, it is advisable to follow these rules:
1. do an empty wash with detergent in order to clean the machine of any deposits.
2. pull out the electric plug.
3. turn off the water tap.
4. fill the rinse aid container.
5. Ieave the door ajar.
6. Keep the inside of the machine clean.
7. If the machine is left in places where the temperature is below 0°C any water left
inside the pipes may freeze. Wait until the temperature rises above zero and then
wait for about 24 hours before starting up the dishwasher.
1 - Machine completely dead
2 - Machine does not
draw water
3 - Machine does not
discharge water
4 - Machine discharges water
continuously
5 - Spray arms are not heard
to rotate
6 - On electronic appliances
without a display: “eco”indicator light and indicator light
“No.1” with audible signal
are heard.
7 - On electronic appliances with
a display: “E1” appears on the
display with audible signal.
42
CAUSE
REMEDY
Plug is not connected to wall
socket
Connect electric plug
O/I button has not been pressed
Press button
Door is open
Close door
No electricity
Check the fuse in the plug and
the electricity supply
See causes for no. 1
Check
Water tap is turned off
Turn water tap on
Programme selector is not at
correct position
Turn programme selector to
correct position
The inlet hose is bent
Eliminate the bends in the hose
The inlet hose filter is not
correctly connected
Clean the filter at the end of the
hose
Filter is dirty
Clean filter
Outlet hose is kinked
Straighten outlet hose
The outlet hose extension is
not correctly connected
Follow the instructions for
connecting the outlet hose
carefully
The outlet connection on the
wall is pointing downwards not
upwards
Call a qualified technician
Position of outlet hose is too
low
Lift outlet hose to at least 40 cm
above floor level
Excessive amount of detergent
Reduce amount of detergent
Use suitable detergent
Item prevents arms from rotating
Check
Plate and cup filter very dirty
Clean plate and cup filter
Water inlet tap turned off
Switch off the appliance.
Turn on the tap.
Re-set the cycle.
Water inlet tap turned off
43
Switch off the appliance.
Turn on the tap.
Re-set the cycle.
FAULT
8 - Load of dishes is only
partially washed
CAUSE
See causes for no. 5
Check
Bottom of saucepans have not
been washed well
Burnt on food remains must
be soaked before putting pans
in dishwasher
Edge of saucepans have not
been washed well
Reposition saucepans
Spray arms are partially blocked
Remove spray arms by
unscrewing ring nuts clockwise
and wash under running water
The dishes have not been
properly loaded
Do not place the dishes too
closely together
The end of the outlet hose is in
the water
The end of the outlet hose
must not come into contact
with the outflow water
The incorrect amount of
detergent has been measured
out; the detergent is old and hard
Increase the measure
according to how dirty the
dishes are and change detergent
The wash programme is not
thorough enough
Choose a more vigorous
programme
The lower basket dishes have
not been washed
Depress half load button
Water is too hard
Check salt and rinse aid level
and regulate amount.
Should the fault persist,
Contact Service Centre
Load dishes better onto the
basket
9 - Presence of white spots
on dishes
10 - Noise during wash
11 - The dishes are not
completely dry
REMEDY
The dishes knock against one
another
The revolving arms knock against
the dishes
Load dishes better
Inadequate air flow
Leave the dishwasher door ajar
at the end of the wash program
to allow the dishes to dry naturally
Índice
Dispositivo de segurança
Regulação, instalação
Abertura da porta
Unidade amaciadora da água
Ajuste do cesto superior
Colocação da loiça na máquina
Programa de meia carga
Informações para os laboratórios de ensaio
Colocação do detergente e do abrilhantador
Limpeza dos filtros
Algumas sugestões práticas
Operações de limpeza e de manutenção de rotina
Detecção de pequenas avarias
página
página
página
página
página
página
página
página
página
página
página
página
página
Fig. A
5
1
4
N.B.: Should any of the situations occur and should the machine give a bad wash performance,
it is necessary to remove the deposits from the dishes by hand since the final drying cycle hardens the
deposits which a second wash in the machine would not be able to remove.
If the malfunction continues contact a Service Centre quoting the serial number of the dishwasher.
This is found on the plaque on the inside of the dishwasher door at the top or on the guarantee.
This information will make it possible to take more effective action more quickly.
The manufacturers decline any responsability for any printing mistakes in this instruction booklet. They also reserve the right to modify their
own appliances as necessary without altering the essential characteristics.
44
2
3
45
46
47
49
50
52
53
57
58
58
60
61
62
64
Instruções de segurança
Por favor leia atentamente o presente manual de instruções. Além de incluir alguns
conselhos úteis, ele contém instruções importantes sobre a segurança da
instalação, a utilização e a manutenção da máquina de lavar loiça.
Conserve este manual num lugar seguro e à mão para o poder consultar sempre que
necessário.
Existem algumas regras de segurança básicas a serem observadas durante o
manuseamento de qualquer electrodoméstico:
– nunca toque no equipamento com as mãos ou os pés molhados ou húmidos;
– não utilize os seus electrodomésticos quando estiver descalça;
– nunca puxe pelo cabo ou pelo próprio electrodoméstico para desligar a ficha do
electrodoméstico da tomada;
– proteja o seu electrodoméstico dos elementos atmosféricos (chuva, sol, etc.);
– não deixe que crianças (ou adultos incapazes de operarem com electrodomésticos)
usem os equipamentos sem supervisão;
– certifique-se de que a ficha instalada no cabo do seu electrodoméstico é compatível
com a tomada de alimentação de corrente. Se não for, peça a uma pessoa
devidamente qualificada que instale uma ficha do tipo correcto e que verifique se
os cabos de ligação à tomada de alimentação de corrente se adequam à
potência nominal do equipamento;
– certifique-se que o aparelho não esteja sobre o cabo de alimentação;
– se a sua casa estiver equipada com uma instalação de descalcificação da água
não será necessário adicionar sal ao dispositivo de descalcificação com que a
máquina está equipada;
– a máquina de lavar loiça está protegida para a lavagem normal dos utensílios
domésticos. Nesta máquina não podem ser lavados objectos contaminados por
gasolina, verniz, resíduos de aço ou de ferro, produtos químicos corrosivos,
ácidos ou alcalinos;
– sempre que se queira desfazer de uma máquina de lavar loiça antiga, tenha o
cuidado de lhe retirar a fechadura da porta antes, para evitar que crianças se
possam fechar na máquina;
– este aparelho é fabricado com materiais recicláveis.
– evite recorrer a adaptadores, fichas múltiplas e/ou cabos de extensão.
– A água que fica na máquina ou na loiça a seguir à lavagem não deve ser bebida.
– Nunca se encoste nem se sente na porta da máquina, pois corre o risco de a fazer
tombar.
– Os talheres ficarão mais bem lavados se forem colocados no respectivo cesto,
com os cabos para baixo; no entanto, e para evitar ferimentos ou danos, também
os poderá colocar no cesto ao contrário, isto é, com os cabos para cima.
– Este electrodomestico foi concebido ara uso doméstico.
Em caso de necessidade de substitução do cabo de alimentação, contacte o
Departamento de Manutenção.
Se a sua máquina se avariar ou deixar de trabalhar correctamente desligue-a, feche
a alimentação de água e não tente repará-la. Qualquer trabalho de reparação
deverá ser sempre feito por um técnico autorizado, devendo sempre ser instaladas
peças sobressalentes originais. O incumprimento desta norma poderá acarretar
sérias consequências para a segurança dos equipamentos.
46
INSTALAÇÃO (Observações técnicas)
Depois de desembalar a máquina de lavar loiça regule
a sua altura, voltando, em seguida, a aparafusar a
porca de aperto até esta ficar encostada ao fundo da
máquina, bloqueando assim o respectivo pé na posição
ajustada.
Para que a sua máquina funcione em condições, é
condição essencial esta estar perfeitamente nivelada,
pelo que deverá regular os pés acima referidos de
modo a que a máquina não apresente uma inclinação
superior a 2 graus.
Atenção: Se o electrodoméstico for instalado num
local alcatifado, deverá assegurar-se de que as
aberturas de ventilação inferiores não fiquem
tapadas ou obstruídas.
Certifique-se que a tomada esteja num local accessivel após a instalação da
maquina de lavar loiça.
Alimentação de corrente
Esta máquina está em conformidade com as normas internacionais de segurança
emitidas pelas entidades normativas, e está equipada com uma ficha de três pólos,
com pólo de terra, assegurando desta forma uma total ligação à terra do aparelho.
A eficácia da segurança fica, assim, subordinada à correcta ligação à terra da
instalação eléctrica de sua casa.
Em caso de ausência de uma ligação adequada à terra, notará que, quando tocar nas
peças metálicas da sua máquina, sentirá uma ligeira descarga de energia eléctrica,
provocada pela presença de um supressor de interferências rádio. Antes de ligar a
sua máquina à instalação de alimentação eléctrica, deverá assegurar-se de que:
— a tomada está devidamente ligada à terra;
— a alimentação de corrente de que dispõe é suficiente para fazer frente ao consumo
indicado na placa de características da sua máquina.
Atenção: O fabricante declina toda e qualquer responsabilidade por quaisquer
danos ou avarias provocados por uma ligação incorrecta à terra da sua máquina.
Este aparelho está em conformidade com as directivas europeias
89/336/CEE, 73/23/CEE e respectivas alterações posteriores.
Ligação à rede de alimentação de água
As mangueiras de entrada e de esgoto de água tanto podem ficar voltadas para a
esquerda, como para a direita.
A máquina de lavar loiça tanto pode ser ligada à rede de alimentação de água
fria, como de água quente, desde que esta não atinja uma temperatura superior
a 60°C.
A pressão da água deve estar entre 0,08 e 0,8 MPa. Se a água estiver abaixo de
minimo, contacte o nosso serviço de assistência técnica.
A mangueira de entrada de água deverá ser ligada a uma torneira, de modo a ser
possível cortar a alimentação de água sempre que a máquina não estiver em
funcionamento (vide fig. 1 B). A máquina de lavar dispõe de um tubo de ligação
roscado de 3/4" (vide fig. 2).
Se for necessário prolongar a mangueira de entrada de água deverá utilizar a peça de
prolongamento com a referência 9225014, com um comprimento de 1,5 m.
47
A mangueira de admissão A deve ser aparafusada à torneira de alimentação de água
B com uma ligação de 3/4". Certifique-se de que o anel de aperto fique bem apertado.
O tubo de ligação deverá ficar bem apertado, a fim de evitar fugas de água.
Se a água da sua zona for muito calcária (muito dura) recomendamos a obtenção de
um filtro (número de ref.a 9226085) junto dos Serviços de Assistência Técnica, o qual
deverá ser montado entre a torneira de alimentação de água B de 3/4" e a mangueira
de entrada de água A, de modo a que a anilha de borracha C fique entre eles (fig. 3).
Se a máquina for ligada a uma instalação de alimentação de água nova ou que tenha
estado sem ser utilizada durante um certo tempo, será recomendável deixar correr a
água durante alguns minutos antes de ligar as mangueiras de admissão de água da
máquina. Evita-se assim que eventuais depósitos de areia ou de ferrugem possam
entupir o filtro de admissão de água.
1
2
3
Instalação da sua máquina em cozinhas
modulares
Justaposição
A altura desta máquina (85 cm) foi estudada de modo a permitir a justaposição
perfeita da máquina entre equipamentos já existentes, nas modernas cozinhas
modulares. A altura dos pés da máquina pode ser regulada, a fim de permitir o juste
da posição correcta.
O topo da máquina, feito de laminado de alta resistência, não carece de qualquer
cuidado especial, pois é à prova de calor, de nódoas e de abrasão (vide fig. 5).
O topo da máquina, passível de ser utilizado como bancada de trabalho, pode ser
facilmente ajustado, de modo a ficar perfeitamente alinhado com o topo dos
restantes equipamentos; de facto, ele pode ser deslocado 5 mm de cada vez, até
um máximo de 25 mm. Para tal, há que desaparafusar os dois parafusos existentes
na parte de trás e fixar o topo na posição pretendida (vide fig. 6).
Incorporação
Ligação ao sistema de esgoto de água
Ligue a mangueira de esgoto de água ao sistema de esgoto de água, tendo o
cuidado de não deixar que a mangueira fique torcida (fig. 4).
O sistema de esgoto fixo deverá ter um diâmetro interno de, pelo menos, 4 cm,
devendo ficar a uma altura mínima do chão de 40 cm.
Recomendamos a utilização de sifões anti-odores (fig. 4 x).
Se necessário, poderá prolongar a mangueira de esgoto da água até ao máximo de
2,6 m de comprimento, tendo porém o cuidade de nunca colocar a mangueira a uma
altura superior a 85 cm do chão. Se necessitar de prolongar a mangueira de esgoto
utilize a peça de prolongamento com a referência 9269214 e a peça de união com
a referência 9264427. A extremidade curva da mangueira de esgoto poderá ser
apoiada à borda de um lavatório (a fim de evitar o refluxo da água durante o
programa de lavagem,
deverá sempre certificar-se
de que a extremidade da
mangueira não se encontra
dentro de água. Vide a fig. 4 y).
Sempre que a máquina seja
instalada sob uma bancada
continua a curva deverá ser
fixada imediatamente abaixo
da bancada, num ponto o
mais alto possível (fig. 4 z).
Ao proceder à instalação da
máquina certifique-se sempre de que nem a mangueira
de entrada de água nem a
de esgoto de água fiquem
dobradas ou torcidas.
(Quando a máquina for instalada por baixo de uma bancada de trabalho)
As cozinhas modernas dispõem normalmente de uma bancada de trabalho única,
sob a qual se introduzem os móveis básicos e os electrodomésticos.
Nesse caso, basta retirar o topo (bancada de trabalho) da sua máquina, desaparafusando,
para o efeito, os parafusos situados por baixo da extremidade posterior do topo (vide
fig. 6).
A máquina passará então a ter uma altura de 82 cm, conforme estipulado nas
normas internacionais (ISO), encastrando-se perfeitamente sob a bancada de
trabalho contínua da cozinha (vide fig. 7).
Adaptação de painéis (para alguns modelos)
Os perfis existentes à volta da porta permitem a montagem de painéis decorativos,
com uma espessura máxima de 5 mm, com as seguintes dimensões:
Largura: 591 mm ± 1
Altura:
597 mm ± 1
5
6
7
4
48
598
556/563
Abertura da porta
Introduza a sua mão na cavidade e puxe para cima.
Se a máquina for aberta durante o seu funcionamento, é automaticamente activado
um dispositivo eléctrico de segurança que suspende imediatamente todas as funções
da máquina. Para que a máquina possa funcionar devidamente, dever-se-á
evitar abrir a porta da máquina durante o funcionamento da mesma.
49
Fecho da porta da máquina
Colocação do sal na máquina
Introduza os cestos para a loiça na máquina.
Assegure-se de que ambos os braços rotativos de lavagem se podem movimentar
livremente, não ficando o seu movimento obstruído por talheres, loiça ou tachos e
panelas. Feche a porta, exercendo uma certa pressão sobre ela, de modo a ficar
bem fechada.
A máquina dispõe de um descalcificador que
remove o calcário da água, o qual é responsável
pela formação de incrustações e por eventuais
danos na loiça.
No fundo da máquina existe um reservatório
para o sal, que serve para regenerar o sistema
de descalcificação.
A massa filtrante do sistema de descalcificação
deve ser reactivada com sal próprio para
regeneração do sistema de descalcificação de
máquinas de lavar loiça.
Outros tipos de sal contêm pequenas quantidades
de partículas insolúveis, que a longo prazo
podem afectar e deteriorar a acção do amaciador.
Para colocar o sal no reservatório, situado no fundo da máquina, deverá desaparafusar
a respectiva tampa, e encher então o reservatório.
É natural que, durante esta operação, transborde uma pequena quantidade de água;
continue a deitar o sal até o reservatório ficar cheio, mexendo a mistura com uma colher.
Isto feito, limpe eventuais restos de sal que tenham ficado na rosca e volte a
aparafusar a tampa.
Se a máquina de lavar não for utilizada imediatamente, execute o programa de
pré-lavagem a frio, a fim de remover eventuais resíduos de sal que tenham ficado
no interior da máquina.
A capacidade do dispensador de sal varia entre 1,5 e 1,8 kg e, para assegurar uma
prestação mais eficaz da máquina, deverá acrescentar-lhe sal de tempos a tempos,
de acordo com a regulação ajustada para a unidade amaciadora da água.
Unidade amaciadora da água
Dependendo da origem da água abastecida, esta poderá caracterizar-se por diferentes
teores de calcário e de minerais, que se depositam na loiça, deixando manchas e
marcas esbranquiçadas.
Quanto mais elevado for o teor destes minerais na água, tanto mais dura será a água.
A máquina de lavar loiça está equipada com uma unidade amaciadora da água que,
mediante a utilização de um sal regenerador especial, alimenta água previamente
amaciada à máquina, para a lavagem da loiça. A unidade amaciadora está apta a
tratar água com um grau de dureza de, no máximo, 60º fH (graduação francesa) ou
de 33º dH (graduação alemã), dispondo de 5 posições de regulação diferentes.
Para saber qual o grau de dureza da água da sua zona, contacte a entidade
responsável pelo abastecimento da mesma, a qual lhe poderá dar a informação
pretendida.
Regulação do amaciador da água
A tabela que se segue apresenta diversos graus de dureza da água e a regulação da
unidade amaciadora indicada a cada grau de dureza.
Nivel
0
1
*2
3
4
Dureza da Dureza da
água ºfH
água ºdH Utilização Regulação do Quantidade
de sal
amaciador de lavagens
(graduação (graduação
regenerador
da água
francesa)
alemã)
50
0-9
0-5
NAO
LIVRE
40
10-30
6-16
SIM
posição N.1
30
31-40
17-22
SIM
posição N.2
20
41-50
23-27
SIM
posição N.3
51-60
28-33
SIM
posição N.4
Atenção: Quando a máquina é posta em funcionamento pela primeira vez, depois
de ter enchido completamente o reservatório de sal é necessário juntar água até o
conteúdo do reservatório transbordar. Esta operação, porém, só deverá ser
efectuada quando a máquina for posta em funcionamento pela primeira vez.
Indicador da quantidade de sal
N.B.: Para modelos equipados com programador electronico é favor referir à
lsta de programa em anexo.
Alguns modelos dispõem de um indicador
luminoso que assinala o consumo de sal.
Este indicador iluminar-se-á segundo um dos
dois sistemas abaixo indicados:
– um indicador luminoso no painel de controlo
que se ilumina quando é necessário voltar a
colocar sal na máquina;
– a tampa do reservatório de sal tem um indicador móvel de cor verde que se
mantém visível enquanto o sal contido no reservatório for suficiente para a
regeneração da água. Quando a superfície verde estiver metida para dentro da
tampa será necessário colocar mais sal na máquina.
Outros modelos estão equipados com uma tampa opaca; nesse caso, deverá
proceder periodicamente à verificação do nível de sal, de acordo com a regulação
ajustada para a unidade amaciadora da água.
Importante: Em geral, o aparecimento de manchas brancas na loiça é um sinal
importante de que é necessário colocar mais sal na máquina.
50
51
* A unidade amaciadora da água vem regulada de fábrica para o nível 2, na medida em
que esta é a regulação mais apropriada para uma maior quantidade de utilizadores.
Se o grau de dureza da água da sua zona corresponder a 0, não terá de utilizar sal
regenerador nem terá de proceder a qualquer ajuste, pois a água que lhe é fornecida
é uma água macia. Dependendo do grau de dureza da água que lhe é abastecida,
deverá regular a unidade amaciador da seguinte forma:
TIPO 1
- Remova o cesto inferior da máquina. Desaperte e
remova a tampa que cobre o dispensador de sal,
colocado no fundo da cuba (fig. A “1”)
- Servindo-se de uma chave de fendas ou de uma
faca, rode o parafuso de regulação para a
posição pretendida.
TIPO 2
Regulação do cesto superior (só nos modelos preparados para esse efeito)
Se usa habitualmente pratos com um diâmetro entre os 27 cm e os 31 cm, coloqueos no cesto inferior, depois de ter previamente colocado o cesto superior na posição
mais alta, para o que deverá proceder da seguinte forma (Acordando para os modelos):
Tipo “A”:
1) Rode os dispositivos de fixação anteriores A para fora;
2) Retire o cesto e volte a montá-lo na posição mais alta;
3) Volte a colocar os dispositivos de fixação A na posição original.
Com o cesto superior nesta posição, não é possível colocar no referido cesto loiça
ou utensílios de cozinha de diâmetro superior a 20 cm. Além disso, e estando o
cesto superior nesta posição, também não será possível utilizar os suportes móveis
na posição mais alta.
A
A
Tipo “B”:
1) Puxe o cesto superior;
2) Aperte o cesto para ambos os lados e levante-o para cima (fig. 1).
Com o cesto superior nesta posição, não é possível colocar no referido cesto loiça
ou utensílios de cozinha de diâmetro superior a 20 cm. Além disso, e estando o
cesto superior nesta posição, também não será possível utilizar os suportes móveis
na posição mais alta.
AJUSTE O CESTO PARA UMA POSIÇÃO INFERIOR:
1) Aperte o cesto para ambos os lados e levante-o levemente para cima (fig. 2a);
2) Calmamente coloque a posição correta (fig. 2b).
N. B. : NUNCA LEVANTE NEM BAIXE O CESTO POR UM LADO SÓ (fig. 3).
Atenção: É aconselhável ajustar o cesto, antes de o carregar.
1
2
a
b
a
b
52
3
Carregamento da máquina
Carregamento da loiça
A fim de garantir os melhores resultados de lavagem e de evitar que os filtros, as
saídas de despejo de água e os orifícios dos braços rotativos de lavagem fiquem
bloqueados e prejudiquem a qualidade da lavagem é fundamental remover os restos
de comida dos pratos (ossos, palitos, os restos de carne e de vegetais).
Evite passar a loiça por água antes de a colocar na máquina.
Se os tachos, as panelas e os pratos de ir ao forno se apresentarem muito sujos,
com restos de comida agarrados, será aconselhável pô-los de molho antes de os
meter na máquina.
Como usar o cesto superior
O cesto superior dispõe de duas prateleiras móveis, presas às partes laterais do
cesto, e que podem ser colocadas em duas posições: ao alto ou deitadas. Quando
estão deitadas estas duas prateleiras podem ser utilizadas para colocar chávenas
de chá ou de café, facas e talheres de cozinha. Os copos de pé podem ser
pendurados nas extremidades das prateleiras com toda a segurança.
Por baixo destas prateleiras podem ser colocados copos, chávenas, pires e pratos
de sobremesa.
Os pratos de sopa e os pratos rasos poderão ser colocados com as prateleiras ao
alto.
Os pratos deverão ser colocados na vertical, com a parte de trás virada para o fundo
da máquina, devendo ser deixado espaço suficiente entre os pratos para que a água
circule livremente.
A fim de tirar o melhor proveito possível da capacidade do cesto será aconselhável
colocar os pratos do mesmo tamanho uns ao pé dos outros.
Os pratos tanto poderão ser colocados numa fila única (fig. 1) como em duas filas
(fig. 2).
Os pratos maiores (com um diâmetro de aproximadamente 270 mm) deverão ser
colocados ligeiramente inclinados para trás a fim de facilitar a introdução do cesto
na máquina.
As saladeiras e outras taças ou caixas de plástico deverão também ser colocadas
no cesto superior. Convém colocá-las de modo a que os jactos de água não as
virem.
O cesto superior foi concebido de modo a proporcionar uma grande flexibilidade de
utilização, podendo levar o máximo de 24 pratos em duas filas, o máximo de 30
copos em cinco filas ou uma carga mista.
Como usar o cesto inferior
No cesto inferior deverão ser colocados tachos e panelas, pratos de ir ao forno,
terrinas, saladeiras, tampas, travessas, pratos rasos, pratos de sopa e talheres de
cozinha (conchas, colheres de pau, etc.).
Arrume os talheres no respectivo recipiente de plástico, com o cabo para baixo.
Coloque o recipiente para os talheres no cesto inferior da máquina (fig. 3),
assegurando-se de que não esteja a impedir o movimento dos braços rotativos.
53
Um carregamento diário standard é representado nas figuras 1, 2 e 3.
1
E
A
C
B
D
Cesto superior (fig. 1)
A = Pratos de sopa
B = Pratos rasos
C = Pratos de sobremesa
D = Pires
E = Chávenas
F = Copos
(Normas EN 50242).
A figura 4 apresenta o modo correcto de carregar o cesto superior e a figura 5
indica o modo correcto de carregar o cesto inferior. Fig. 6 - Cesto para talheres.
4
G
B
E
C
D
F
H
2
A
Cesto superior (fig. 2)
A = Pratos de sopa
B = Pratos rasos
C = Pratos de sobremesa
D = Pires
E = Chávenas
F = Copos com pé
G = Copos
H = Cesto de um compartimento
para talheres
B
C
D
Cesto superior (fig. 4)
C
I
F
C
H
A
5
L
Q
M
N
P
= 5 + 5 + 2 copos
= 12 pires
= 4 + 4 + 4 chávenas
= Taça pequena
= Taça média
= Taça grande
= 1 + 1 garfos
= 1 + 1 colheres grandes
= 3+3+3+3 colheres de sobremesa
= 3+3+3+3 colheres de chá
Cesto inferior (fig. 5)
M
N
O
P
Q
N
A
B
C
D
E
F
G
H
I
L
= 8 + 4 pratos de sopa
= 11 + 1 pratos rasos
= 12 pratos de sobremesa
= Travessa
= Talheres
M
G E
H
F
O
3
D
B
F
A G
E
C
Cesto inferior (fig. 3)
A = Panela de tamanho médio
B = Panela de tamanho grande
C = Frigideira
D = Tampas
E = Terrinas, travessas
F = Talheres
G = Pratos de ir ao forno
Para se obterem os melhores resultados de
lavagem é condição essencial carregar a
loiça na máquina de forma correcta e
racional.
54
Cesto para talheres (fig. 6)
6
R
Coloque os compartimentos laterais na
posição inferior e encha-os com 6+6 facas;
no espaço restante coloque talheres, com o
cabo virado para baixo, tendo o cuidado de
não colocar dois diferentes tipos de talheres
no mesmo compartimento.
Cesto para talheres sem compartimentos
laterais
Coloque os restantes talheres, tendo o
cuidado de não colocar diferentes tipos de
talheres no mesmo compartimento.
55
7
1
2
Atenção (fig. 7)
Cesto superior para lavagem de 1/2 carregamento
O cesto inferior tem duas filas de prateleiras
dianteiras que podem ser colocadas numa
posição inferior que muito fácil e rápidamente
permite colocar a carga de taças de salada,
panelas e tampas.
(Só nos modelos preparados para esse efeito)
(só nos modelos preparados para esse efeito)
1 CD H B
E
1) Levante as prateleiras para cima e deixeas descair na posição correcta;
2) Levantado depois, é o suficiente para as
levar para a posição vertical.
F
I
PRATELEIRAS INFERIORES:
L M G A
2
C
1/2 carregamento standard (fig. 2)
A = 6 copos
B = 5 + 1 chávenas de café ou de chá
C = travessas
D = 6 pratos de sopa
E = 6 pratos rasos
F = 6 pratos de fruta
G = 6 pires de café ou de chá
H = taças mèdias
I = taças pequenas
B
8
F
D
Cesto para talheres (fig. 8)
E
O cesto para talheres é composto por duas
partes destacáveis que possibilitam vários
tipos de carregamento dos talheres. As duas
partes podem ser separadas deslizando a
secção esquerda em sentido contrário da
secção direita.
H
I
1/2 carregamento misto (fig. 1)
A = copos
B = chávenas de café ou de chá
C = pratos de sopa
D = pratos rasos
E = pratos de fruta
F = pires de café, chá, etc.
G = tachos com cabo
H = tampas
I = frigideiras
L = taças mèdias
M = taças pequenas
G A
Os talheres deverão ser colocados dentro do cesto, em
plástico, o qual por sua vez se encontra no cesto inferior.
Cesto inferior para lavagem de 1/2 carregamento
(só nos modelos preparados para esse efeito)
3D F
Em alguns modelos, o cesto dos talheres
não está equipado com divisórias centrais.
Cesto inferior (fig. 3)
A = Panela de tamanho médio
B = Panela de tamanho grande
C = Frigideira
D = Tampas
E = Terrinas, travessas
F = Talheres
G = Pratos de ir ao forno
A G
E
B
4
C
N
Q
M
P
N
Para se obterem os melhores resultados de lavagem é
condição essencial carregar a loiça na máquina de forma
correcta e racional.
Cesto inferior (fig. 4)
M = 8 + 4 pratos de sopa
N = 11 + 1 pratos rasos
O = 12 pratos de sobremesa
P = Travessa
Q = Talheres
M
O
56
57
Informações para os laboratórios de ensaio
Colocação do aditivo (abrilhantador)
4
Colocação do detergente
O compartimento para aditivos encontra-se
do lado direito do compartimento para
detergente, e tem capacidade para aproximadamente 130 ml de líquido (fig. A "3").
Rode a tampa (3) no sentido inverso dos
ponteiros do relogio e coloque o liquido
(preparado para durar várias lavagens) até
ao nivel máximo. Recoloque a tampa.
É de grande importância utilizar um detergente específico para máquinas de
lavar loiça, quer seja em pó, líquido ou em forma de pastilhas.
Os detergentes que não são adequados para as máquinas de lavar loiça (como, por
exemplo, os detergentes para a lavagem de loiça à mão) não contêm os ingredientes
adequados à lavagem de loiça na máquina e impedem o correcto funcionamento da
máquina.
O aditivo, que é automaticamente despejado
durante o último ciclo de enxaguamento,
contribui para uma secagem mais rápida da
loiça, prevenindo a formação de manchas e
a acumulação de resíduos opacos.
Lavagem normal
O recipiente para o detergente para a lavagem
encontra-se do lado de dentro da porta
(fig. A "2"). Se, por qualquer motivo, a tampa
do recipiente ficar fechada, para a abrir basta
agir sobre o botão de fecho. No fim dos
programas de lavagem a tampa fica sempre
aberta, pronta para a utilização seguinte.
A dose de detergente pode variar em função
do grau de sujidade e do tipo de loiça a lavar.
Em geral, recomendamos a utilização de 20 +
30 gr de detergente na secção de lavagem do
compartimento do detergente (1).
O nível do aditivo pode ser controlado
através do visor situado no centro do
dispositivo (4).
Programa comparativo geral
3
(vide selecção de programas)
Colocação do detergente e do abrilhantador
Depois de ter deitado o detergente no respectivo recipiente, tape-o com a
respectiva tampa.
Como os detergentes não são todos iguais, consulte também as instruções inscritas
na embalagem do detergente. Recordamos que uma quantidade insuficiente de
detergente provoca uma má remoção da sujidade, enquanto que uma quantidade
excessiva de detergente, além de não melhorar os resultados da lavagem,
representa um desperdício.
A utilização das quantidades adequadas de detergente - nem detergente em
excesso nem detergente a menos - representa um contributo para a defesa do
meio ambiente.
Lavagem intensiva (para alguns modelos)
CHEIO
VAZIO
Regulação do doseamento do
aditivo de 1 a 6
escuro
O regulador encontra-se sob a tampa (3)
(Use uma moeda para o rodar).
A posição aconselhada é a 3.
claro
O teor de calcário da água manifesta-se
quer através da presença de incrustações,
quer através do grau de secagem.
É fundamental regular o doseamento do
aditivo de forma conveniente, para que os
resultados sejam sempre os melhores.
3
Se a loiça parecer estar riscada, dever-se-á
seleccionar uma posição mais baixa, e, se a
loiça apresentar manchas ou resíduos
brancos, dever-se-á seleccionar uma
posição mais elevada.
Se escolher o programa de lavagem intensivo universal há que acrescentar uma
quantidade adicional de detergente (20 gr - cerca de 1 colher de sopa) na secção de
pré-lavagem do compartimento do detergente (2).
58
59
Limpeza dos filtros
1
2
3
Conselhos práticos
O conjunto de filtragem (fig. A “4”) é constituído
pelos seguintes elementos:
um recipiente central, que retém as partículas
de sujidade de maiores dimensões, um crivo
plano, que filtra continuamente a água da
lavagem, um microfiltro, instalado por baixo
do crivo, que retém as partículas de dimensões
mais reduzidas, assegurando um enxaguamento
perfeito da loiça.
Para assegurar sempre a obtenção de excelentes
resultados da lavagem, deverá verificar e limpar os
filtro a seguir a cada lavagem.
Para remover o conjunto de filtragem terá
apenas de rodar a respectiva pega no sentido
contrário ao dos ponteiros do relógio (fig. 1).
Para maior facilidade de limpeza, o recipiente
central pode ser retirado (fig. 2).
Remova o crivo (fig. 3) e lave todo o conjunto
debaixo de um jacto de água limpa. Se necessário,
poderá servir-se de uma escova pequena para
limpar melhor o filtro.
No caso dos modelos equipados com o
microfiltro autolimpante, a manutenção do
conjunto de filtragem torna-se ainda mais
simples, só sendo necessário verificar este
conjunto de filtragem de duas em duas
semanas. No entanto, a seguir a cada lavagem
será conveniente certificar-se de que o
recipiente central do conjunto de filtragem e o
crivo não estão entupidos.
NOTA: Depois de limpar os diversos
componentes do conjunto de filtragem
deverá sempre certificar-se de que os voltou
a montar devidamente e de que o crivo ficou
correctamente instalado, de forma a ficar
perfeitamente encaixado, no fundo da cuba da
máquina.
Deverá igualmente certificar-se de que o
conjunto de filtragem ficou devidamente
aparafusado (não se esqueça de que, para o
aparafusar, terá de o rodar no sentido dos
ponteiros do relógio), na medida em que
uma instalação errada ou incorrecta do
conjunto de filtragem prejudica a eficácia
da máquina de lavar loiça.
Atenção: Nunca utilize a máquina de lavar
loiça sem os filtros estarem instalados.
60
Selecção do programa
Esta máquina de lavar loiça coloca à sua disposição uma vasta gama de programas de
lavagem que se adaptam às várias exigências de sujidade e de tipos de loiça a lavar.
Consulte a “Tabela de Programas” anexa ao presente manual para escolher o programa que
melhor se adapte às suas necessidades.
Sugestões úteis
Ao descarregar a máquina, comece por descarregar a loiça do cesto inferior, pois evitará
assim que caiam eventuais gotas do cesto superior para o inferior. Se pretender deixar a loiça
na máquina durante algum tempo, abra ligeiramente a porta, permitindo assim a circulação
do ar e favorecendo a secagem da loiça.
Como ECONOMIZAR água, detergente e energia:
1) Se só quiser lavar a loiça quando a máquina estiver completamente cheia, coloque a loiça
na máquina a seguir a cada refeição, até que a máquina fique cheia. Se quiser, e para
remover a maior sujidade da loiça e não deixar os restos de comida secarem até à lavagem,
efectue uma PRÉ-LAVAGEM A FRIO. Assim, só terá de programar a máquina para uma
lavagem completa quando ela estiver cheia de loiça.
2) Se a loiça não estiver muito suja, ou se quiser lavar a loiça sem que a máquina esteja
completamente cheia, opte pelo programa ECONÓMICO.
Reja-se pelas indicações constantes da Tabela de Programas.
Como obter os melhores RESULTADOS de lavagem:
1) Coloque a loiça na máquina com as aberturas voltadas para baixo.
2) Se possível, evite que as peças de loiça e os utensílios fiquem encostados uns aos outros.
Uma arrumação correcta da loiça contribuirá para a obtenção dos melhores resultados possíveis.
3) Antes de meter a loiça na máquina remova os restos de comida (ossos, espinhas de peixe,
restos de carne ou de legumes, resíduos de café, cascas de fruta, cinza de cigarros, etc.) que
poderiam entupir o sistema de despejo da máquina e os bicos de aspersão dos braços
rotativos da máquina.
4) Depois de meter a loiça na máquina, assegure-se que os braços rotativos não fiquem
presos, podendo girar livremente.
5) Os tachos, as panelas e os outros utensílos que apresentem restos de comida muito
agarrados ou queimados deverão ser postos de molho com água e detergente para a máquina.
6) Para que as pratas fiquem perfeitamente lavadas na máquina será necessário:
a) Passá-las por água imediatamente a seguir a serem utilizadas, em especial se tiverem sido
utilizadas para servir ou comer pratos com molhos (mayonnaise, etc.), ovos, peixe, etc.;
b) não lhes deitar detergente directamente para cima;
c) não as deixar entrar em contacto com outros metais.
Como FAZER se:
1) Tiver de parar a máquina e abrir a porta para introduzir mais loiça a lavar durante a fase
central da lavagem: desligue a máquina com o botão de ligar/desligar O/I, abra a porta e
coloque a loiça a lavar na máquina. Volte a fechar a porta e espere 3 minutos antes de voltar
a ligar a máquina com o botão de ligar/desligar O/I.
Loiça e utensílios que não devem ser lavados na máquina:
É sempre bom recordar que nem todos os tipos de loiça e de utensílios podem ser lavados
na máquina. Os objectos e utensílios de termoplástico, que disponham de pegas de madeira
ou de plástico, os tachos com pegas de madeira, os utensílios em alumínio, de cristal ou de
vidro de chumbo só poderão ser lavados na máquina se o respectivo fabricante assim o indicar.
Como as decorações de alguns tipos de loiça têm tendência para desaparecer na máquina,
será recomendável experimentar primeiro lavar uma só peça desse serviço. Só depois de se
certificar de que a decoração não sai ou não perde cor se a loiça for lavada na máquina é que
deverá lavar todo o serviço na máquina.
Nunca lave objectos de prata em conjunto com objectos de aço inoxidável: A reacção química
que se desencadeia pelo contacto dos dois tipos de metal poderá danificar irremediavelmente
os objectos.
IMPORTANTE:
Antes de lavar pela primeira vez um objecto ou utensílio novo na máquina deverá certificar-se
de que o mesmo pode realmente ser lavado na máquina.
61
Limpeza e manutenção
O exterior da máquina pode ser limpo com um produto de limpeza não abrasivo,
adequado à limpeza de superfícies esmaltadas.
A sua máquina de lavar loiça não requer cuidados especiais de manutenção, pois o
seu interior é autolimpante. Limpe regularmente a guarnição de borracha da porta
com um pano húmido, a fim de remover eventuais restos de comida ou de aditivo.
Recomenda-se que proceda à remoção periódica de eventuais depósitos de
calcário ou de lixo, procedendo a uma lavagem com a máquina vazia. Nesse caso,
deite um copo de vinagre no fundo do interior da máquina, e seleccione um programa
de lavagem delicada.
Se, tendo procedido previamente à limpeza do filtro, a loiça e as panelas parecerem
não ter sido devidamente lavadas ou enxaguadas, verifique se todos os orifícios dos
braços rotativos de lavagem (fig. A "5") se encontram desobstruídos, isto é, se não
estão tapados por restos de comida.
Se os orifícios estiverem obstruídos, proceda da seguinte forma:
Para remover o braço rotativo superior terá de o rodar até ficar alinhado com a paragem
indicada pela seta (fig. 1b). Em seguida, empurre-o para cima e, mantendo-o
empurrado para cima, rode-o no sentido dos ponteiros do relógio para o desaparafusar.
Para o voltar a montar, execute estas operações certificando-se porém de que,
desta vez, roda o braço rotativo no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio
(para o aparafusar). Para remover o braço rotativo inferior basta puxá-lo para cima
(fig. 2).
- Uma vez desmontados os braços rotativos, lave-os debaixo de um jacto de água
limpa para eliminar qualquer obstrução dos orifícios de pulverização de água.
- Depois de os ter lavado, volte a colocar os braços rotativos na mesma posição,
não se esquecendo de colocar o braço rotativo superior na posição de paragem e
de o aparafusar completamente.
1
A resistência de aquecimento da água é feita de um aço inoxidável especial, o qual,
passado algum tempo, pode mudar de cor; isto não afecta de modo algum nem a
sua operação, nem a sua vida útil.
Tanto o revestimento interior da porta, como o revestimento interior da máquina são
feitos de aço inoxidável; no entanto, se surgirem manchas de oxidação, tal ficará
provavelmente a dever-se ao elevado teor de sais de ferro da água. Estas manchas
poderão ser removidas com um detergente ligeiramente abrasivo; nunca utilize
produtos à base de cloro, de palha de aço, etc.
MANUTENÇÃO (depois de concluído o ciclo de lavagem)
Depois de concluído qualquer ciclo de lavagem, é essencial fechar a alimentação de
água e desligar a máquina com a tecla de ligar/desligar. Se não pretender utilizar a
sua máquina durante algum tempo, é conveniente observar as seguintes regras:
1. Execute um ciclo de lavagem com a máquina vazia, mas com detergente, a fim
de limpar eventuais depósitos existentes na máquina.
2. Desligue a ficha do cabo de alimentação eléctrica da máquina da tomada de
alimentação de corrente.
3. Feche a tomeira de alimentação de água.
4. Encha o reservatório do aditivo de lavagem.
5. Deixe a porta aberta.
6. Deixe o interior da máquina limpo.
7. Sempre que a máquina ficar num ambiente com temperaturas inferiores a 0°C, a
água que fica nas mangueiras e no interior dos sistemas da máquina poderá congelar.
Nesse caso, e antes de colocar a máquina novamente em funcionamento, deverá
fazer com que a temperatura ambiente suba acima dos 0°C e esperar 24 horas
antes de ligar a máquina.
2
1b
62
63
AVARIA
Detecção de pequenas avarias
Atenção:
Antes de remover qualquer cesto deverá sempre: 1. Rodar o selector de programas até
à posição STOP.
2. Desligar a ficha do cabo de alimentação de corrente da tomada.
Se a sua máquina não funcionar em condições, ou se deixar totalmente de funcionar, agradecemos que, antes de contactar os Serviços de Assistência Técnica, proceda às seguintes
verificações:
AVARIA
1 - A máquina não funciona
CAUSA PROVÁVEL
ACÇÃO NECESSÁRIA
A máquina não está ligada
à corrente
Ligue a máquina à corrente
A tecla de ligar / desligar
não foi premida
Pressione a tecla
Porta mal fechada
Feche a porta
Falha de alimentação de
corrente
Verifique
Vide ponto (1)
Verifique
Torneira fechada
Abra a torneira
Selecção incorrecta de
programa
Volte a seleccionar o programa
Mangueira de admissão
dobrada ou torcida
Endireite-a
8 - A loiça colocada na máquina
só está parcialmente lavada
2 - A máquina não mete água
O filtro existente na mangueira de
admissão está entupido
Limpe o filtro colocado
na extremidade da mangueira
de admissão
Mangueira de esgoto dobrada
ou torcida
Endireite a mangueira
Filtro obstruído
Verifique filtro
Mangueira de descarga com
extensão incorrecta
Siga rigorosamente as instruções
relativas à ligação da mangueira de
descarga
O respiradouro do sistema de
descarga na parede não está ao ar
Consulte um técnico qualificado
Mangueira de esgoto numa
posição demasiado baixa
A mangueira tem de estar a uma
altura mínima de 40 cm
Quantidade excessiva
de detergente
Reduza quantidade.
Use detergente próprio
Movimento dos braços impedido
por algum objecto
Verifique
Placa / parte central do filtro
muito sujos
Verifique
6 - Nas máquinas equipadas com
unidade electrónica amaciadora
sem mostrador: indicador
luminoso “eco” e indicador
luminoso “nº 1”, acompanhados
por um sinal sonoro.
Torneira de admissão
de água fechada
Desligue a máquina.
Abra a torneira.
Volte a reiniciar o ciclo de lavagem.
7- Nas máquinas equipadas com
unidade electrónica amaciadora
com mostrador: no mostrador é
apresentada a indicação “E1”,
acompanhada por um sinal
sonoro
Torneira de admissão
de água fechada
3 - A máquina não despeja água
4 - A máquina despeja água
constantemente
5 - Não se ouvem os braços rot.
de lavagem rodar
9 - A loiça apresenta manchas
brancas
10 - A máquina faz muito barulho
durante a lavagem
11 - A loiça não ficou bem seca
CAUSA PROVÁVEL
ACÇÃO NECESSÁRIA
Vide ponto (5)
Verifique
Fundo das panelas não foi
devidamente lavado
Restos de comida presos ao fundo
devem ser amolecidos antes da
lavagem
Bordas das panelas mal lavadas
Coloque-as noutra posição
Braços de lavagem
parcialmente obstruídos
Retire braços, soltando porcas de
fixação e lavando-os sob jacto de
água
Loiça mal arrumada
Não encoste os objectos uns aos
outros
Extremidade da mangueira de
descarga imersa em água
A extremidade da mangueira de
descarga não deve ficar a tocar na
água que foi despejada
Quantidade de detergente mal
doseada, detergente já velho ou
endurecido
Aumente a quantidade de
detergente utilizada em função da
sujidade da loiça ou substitua o
detergente
A tampa do recipiente para o sal não
ficou bem fechada
Aparafuse a tampa até ao fim
O programa de lavagem
seleccionado é demasiado suave
Escolha um programa mais
enérgico
A loiça colocada no cesto
inferior não foi lavada
Prima a tecla de meia carga
Água demasiado dura
Verifique o nível de sal e aditivo.
Caso as manchas não
desapareçam,
contacte os Serv. de Ass. Técnica
Os objectos a lavar batem uns
contra os outros
Arrume melhor a loiça
Os braços rotativos batem de
encontro à loiça
Arrume melhor a loiça
Má circulação de ar
Abra ligeiramente a porta da
máquina no fim do programa a fim
de favorecer a circulação do ar
N.B.: Se, em consequência de alguma das situações acima descritas, a máquina não lavar devidamente a loiça, será necessário remover manualmente os depósitos eventualmente existentes na loiça, pois o
ciclo final de secagem endurece esses depósitos, sendo assim impossível serem removidos através de
uma nova lavagem na máquina.
Se, depois de efectuadas as verificações acima referidas, a máquina continuar a não trabalhar em
devidas condições ou continuar avariada, agradecemos que entre em contacto com o Centro de
Assitência Técnica mais próximo. Ao fazê-lo, deverá indicar o modelo da sua máquina, que consta quer
da placa de características colocada na parte de dentro da porta, em cima, quer do certificado de
garantia ou da factura. O fornecimento destas informações permite resolver mais rapidamente o seu
problema.
Salvaguardam-se erros e alterações!
64
Desligue a máquina.
Abra a torneira.
Volte a reiniciar o ciclo de lavagem.
O fabricante declina toda e qualquer responsabilidade por quaisquer gralhas, incorrecções ou erros deste
manual de instruções. O fabricante reserva-se ainda o direito de proceder a quaisquer alterações ou
modificações nos aparelhos, conforme necessário, sem alterar as suas características essenciais.
Salvaguardam-se erros e alterações!
65
Conseils de sécurité
Indice
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
Conseils de sécurité
Mise en marche, installation
Ouverture de porte
Adoucisseur d’eau
Réglage du panier supérieur
Chargement de la vaisselle
Lavage demi charge
Information pour les tests laboratoire
Chargement de la lessive et du produit de rinçage
Nettoyage des filtres
Quelques conseils pratiques
Entretien et nettoyage courants
Identification des anomalies mineures
Fig. A
5
1
67
68
70
71
73
74
78
79
79
81
82
83
85
Lire attentivement les instructions contenues dans ce livret car elles donnent
d'importantes indications sur la sécurité d'installation, d'utilisation et de maintenance
ainsi que quelques conseils utiles pour mieux utiliser le lave-vaisselle.
Conserver avec soin ce livret pour toute consultation ultérieure.
L'emploi de n'importe quel appareil électrique comporte l'observation de règles
fondamentales.
En particulier:
– Ne pas toucher l'appareil avec les mains ou pieds mouillés ou humides
– Ne pas utiliser l'appareil pieds nus
– Ne pas tirer sur le câble d'alimentation de l'appareil pour débrancher la prise du
courant
– Ne pas laisser exposer l'appareil à des agents atmosphériques (pluie, soleil etc...)
– Ne pas permettre que l'appareil soit utilisé par des enfants sans surveillance
– Le socle ainsi que la prise mâle de l'appareil doivent correspondre à la puissance
maximum absorbée par l'appareil.
En cas de nécessité de remplacement de l'un ou de l'autre de ces éléments, faire
effectuer la modification par un professionel patenté.
– S'assurer que l'appareil n'écrase pas le fil électrique d'alimentation
– S'il y a une installation d'adoucissement de l'eau dans l'habitation, il n'est pas
nécessaire d'ajouter de sel dans l'adoucisseur monté dans le lave-vaisselle
– Le lave-vaisselle est conçu pour laver des ustensiles domestiques normaux. Les
objets contaminés par de l'essence, de la peinture, des restes d'acier ou de fer,
des produits chimiques corrosifs, acides ou alcalins ne doivent pas être lavés en
machine
– Si l'on veut se débarrasser d'un vieux lave-vaisselle, enlever le système de
fermeture de la porte pour que les enfants ne puissent pas s'enfermer dans la
machine.
– Cet appareil est fabriqué avec des matériaux recyclables pour permettre de les
éliminer avec facilité
– L'utilisation de prises multiples et/ou rallonges est déconseillée et dégage le
constructeur de toutes responsabilités.
– Si le remplacement du câble d'alimentation s'avère nécessaire, l'opération doit
être réalisée par le Service Après-vente.
A la fin du programme de lavage, l’eau résiduelle dans l’appareil ou sur la vaisselle,
ne doit pas être consommée.
S’appuyer ou s’asseoir sur la porte ouverte du lave vaisselle risque d’entraîner son
basculement.
La coutellerie est mieux lavée si les manches sont positionnés vers le bas dans le
panier à couverts.
Cet appareil devra être destiné uniquement à l'utilisation à usage domestique.
4
2
3
66
En cas de panne et/ou de mauvais fonctionnement de l'appareil, l'éteindre, fermer le
robinet d'arrivée d'eau et ne pas ouvrir l'appareil.
Appelez le service après vente de votre revendeur en lui précisant bien le type de
votre appareil.
Le non respect des prescriptions énoncées ci-dessus peut compromettre la sécurité
de l'appareil.
67
INSTALLATION (Remarques techniques)
Après le déballage, régler la hauteur du lave-vaisselle.
Pour un fonctionnement parfait, il est important que le
lave-vaisselle soit à niveau, en règlant les pieds de
façon à ce qu'une éventuelle inclinaison ne dépasse
pas 2 degrés.
Dans le cas où vous devez transporter de façon
manuelle la machine sans emballage, ne pas prendre la
porte par le bas, mais faire comme dans le schéma;
ouvrir légèrement la porte et soulever l'appareil en
utilisant le top supérieur.
Les ouvertures à la base de l'appareil ne doivent en
aucun cas être obstruées par des tapis, moquette
ou autre objets.
À l'installation il est important de verifier que la prise soit facilement accessible.
Si nécessaire il est possible de rallonger le tube de vidange jusqu'à 1,5 m utiliser le
prolongateur art. 9225014.
Il est conseillé de placer un filtre "D" d'entrée d'eau si celle-ci présente des résidus
calcaires ou sablonneux (Fig. 3).
Dans ce cas le filtre "D" doit être placé entre la prise d'eau 3/4" "B" et le tuyau
d'alimentation "A", ne pas oublier de mettre les joints "C".
Si la machine est branchée à des tuyauteries neuves, ou qui n'ont pas été utilisées
pendant une longue période, faire couler l'eau pendant quelques minutes avant de
brancher le tuyau d'alimentation. On évitera ainsi la formation de dépôts de sable ou
de rouille qui pourraient boucher le filtre d'entrée de l'eau.
1
2
3
Alimentation Electrique
L'appareil est conforme aux exigences de sécurité prévues par les différents instituts
de Normes, et c'est la prise tripolaire avec un pôle de terre qui assure la mise à la
terre complète de l'appareil.
L'efficacité de la sécurité est donc subordonnée à la mise à la terre correcte de votre
propre installation.
En cas d'absence d'un branchement efficace de la mise à la terre, il peut subvenir
une légère dispersion de courant sur les parties métalliques de la machine, due à la
présence d'un filtre antiparasite radio.
Par conséquent, avant de brancher la machine sur le circuit électrique s'assurer:
1) Que la prise murale est correctement reliée à la terre.
2) Que le réglage du contacteur électrique correspond bien à la puissance absorbée
indiquée sur la plaque signalétique du lave-vaisselle.
Le constructeur décline toute responsabilité pour des dommages éventuels
survenus aux personnes et aux biens imputables à un mauvais raccordement
de la ligne de terre.
Cet appareil est conforme aux directives 89/336/EEC, 73/23/EEC et
modifications successives.
Branchement Hydraulique
Les tuyaux de vidange et de remplissage peuvent être orientés de façon indifférente vers la droite ou vers la gauche.
Le lave-vaisselle peut-être relié de façon indifférente à l'eau froide ou chaude
à condition que la température ne dépasse pas les 60°C.
La pression hydraulique doit être comprise d'un minimum de 0,08 MPa à un
maximum de 0,8 MPa. Pour des pressions inférieures, nous vous conseillons de
demander des instructions à notre service Après-vente.
Il est nécessaire de prévoir un robinet en amont du tube de chargement pour isoler
la machine du système hydraulique, quand celle-ci ne fonctionne pas (Fig. 1B), le
lave vaisselle est doté d'un tuyau pour la prise d'eau avec un embout fileté 3/4" (Fig. 2).
Le tuyau d'alimentation "A" devra être vissé à un robinet d'eau "B" à l'aide de l'attache 3/4" en s'assurant que le collier est bien serré.
68
Raccordement à la vidange
Pour la vidange, introduire le tuyau dans l'installation de vidange, en prenant soin
de ne pas le plier car l'écoulement des eaux s'en trouverait perturbé (fig. 4).
Le tuyau de vidange fixe doit avoir au moins un diamètre intérieur de 4 cm et doit être
placé à une hauteur minimum de 40 cm. Pour éviter les odeurs, nous recommandons
de prévoir un siphon (fig. 4x).
Si nécessaire il est possible de rallonger le tube de vidange jusqu'à 2,6 mètres en
le maintenant cependant à une hauteur maximum de 85 cm du sol.
Utiliser le prolongateur pièce No. 9269214 et le raccord pièce No. 9264427.
L'extrémité recourbée du tuyau de vidange peut être accrochée au bord d'un évier,
(l'extrémité ne doit pas
rester immergée) pour
éviter le siphonnage de
l'appareil pendant le
programme de lavage (fig.
4y).
En cas d'installation sous
un dessus continu, le
coude doit être fixé immédiatement sous le dessus
au point le plus haut
possible (fig. 4z).
Pendant l'installation de la
machine, contrôler que les
tubes de remplissage et
de vidange ne sont pas
pliés.
4
69
Installation dans un ensemble
de cuisine moderne
Fermeture de la porte
Juxtaposition
Le lave-vaisselle a été étudié avec une hauteur standard de 85 cm et peut être ainsi
placé entre des meubles de cuisine moderne d'une même hauteur. Pour obtenir un
alignement parfait, agir sur les pieds réglables.
Le plan supérieur est un vrai plan de travail en plastique laminé de haute résistance.
(Fig. 5).
Il est facilement réglable en profondeur jusqu'à 25 mm, en le déplaçant de 5 en
5 mm pour l'aligner sur le plan des meubles adjacents.
Pour le réglage, dévisser les 2 vis arrière et fixer le plan dans la position voulue. (Fig. 6).
Encastrement (Installation sous un plan de travail)
Les ensembles de cuisine moderne ont un plan de travail unique sous lequel
viennent s'insérer les meubles de base et les appareils ménagers.
Dans ce cas, il suffit de retirer le plan de travail en dévissant les vis qui se trouvent
au-dessous et à l'arrière (Fig. 6).
La hauteur est ainsi réduite à 82 cm comme prévue dans la norme internationale
(ISO), et le lave-vaisselle vient s'intégrer parfaitement sous le plan (Fig. 7).
Mettre les paniers.
Vérifier que les plats ou casseroles ne gênent pas les rampes avants et s'assurer
que celles-ci tournent librement.
Fermer la porte et la bloquer avec force.
Adoucisseur d’eau
Selon la source d’approvisionnement, l’eau contient des quantités variables de
calcaire et de minéraux qui se déposent sur la vaisselle en laissant des taches et des
marques blanchâtres.
Plus la densité de minéraux dans l’eau est élevée, plus celle-ci est dure.
Le lave vaisselle est équipé d’un dispositif d’adoucisseur d’eau qui, avec l’utilisation
du sel régénérant, fournit de l’eau douce pour laver la vaisselle.
L’adoucisseur d’eau peut traiter de l’eau d’une dureté allant jusqu’à 60°Fh
(graduation française) ou 33°Dh (graduation germanique) à partir de cinq positions
de réglage différentes.
Le degré de dureté de votre eau peut vous être communiqué par votre fournisseur d’eau.
Réglage de l’adoucisseur d’eau
Dans le tableau ci-dessous sont indiqués les différents degrés de dureté de l’eau avec
les positions de réglage de l’adoucisseur correspondantes.
Habillage (seulement sur quelques modèles)
Les cornières autour de la porte, permettent l'insertion de panneaux décoratifs d'une
épaisseur allant jusqu'à 5 mm et de dimensions suivantes:
Largeur
5
591 mm. ± 1
Hauteur
6
597 mm. ± 1
7
Niveau
0
1
*2
3
4
Dureté
Dureté
Position du
de l'eau
de l'eau
Utilisation bouton de réglage
de sel
de l'adoucisseur
°fH
°dH
d'eau
(France) (Allemagne) régénérant
0-9
10-30
31-40
41-50
51-60
0-5
6-16
17-22
23-27
28-33
NO
OUI
OUI
OUI
OUI
LIBRE
N.1
N.2
N.3
N.4
position
position
position
position
N°
de
lavages
50
40
30
20
* L’adoucisseur d’eau est réglé en usine sur le niveau 2, adapté à la majorité des cas.
Si votre eau est au niveau 0, vous ne devez
pas utiliser de sel régénérant, ni effectuer de
réglage car votre eau est douce.
598
556/563
Ouverture de la porte
Mettre la main dans le creux, et appuyer vers le haut.
Si la porte s'ouvre durant le fonctionnement de l'appareil, une sécurité électrique
permet d'interrompre automatiquement les fonctions préétablies.
Pour une utilisation correcte ne pas ouvrir la porte du lave-vaisselle pendant
son fonctionnement.
70
Selon le degré de dureté de votre eau,
procédez au réglage de l’adoucisseur d’eau
comme suit :
Retirez le panier inférieur. Dévissez et ôtez
le bouchon du réservoir à sel situé en bas de
la cuve (Fig.A’’1’’)
Tournez la visse de réglage sur la position
requise avec un tournevis ou un couteau.
TYPE 1
TYPE 2
N.B.: Pour les modéles équipés d'un programmateur électronique reportez
vous à la liste des programmes incluse.
71
Réglage du panier supérieur
Chargement du sel
Le lave-vaisselle est pourvu d'un adoucisseur qui
purifie l'eau du calcaire pouvant incruster et
endommager le lave-vaisselle.
Sur le fond de la machine se trouve le bac à sel
pour la régénération de l'adoucisseur d'eau.
Les résines de l'adoucisseur d'eau doivent être
régénérés par le sel régénérant.
Autres types de sel contenant de sensibles
percentages de substances insolubles qui
pourraient avec le temps rendre inèfficace le
système de l'adoucisseur.
Pour introduire le sel, dévisser le bouchon du bac.
Pendant l'opération de remplissage un peu d'eau débordera: continuez à verser le
sel jusqu'à ce que le réservoir soit plein (mélanger à l'aide d'une cuillère).
Après cette opération nettoyer le filetage en enlevant les résidus de sel; revisser le
bouchon.
Si vous n'avez aucun lavage à faire immédiatement, mettre en route le programme
Prélavage froid de façon à ce que la solution saline ayant débordé soit vidangée par
la machine.
Pour une utilisation optimale de l’appareil, le réservoir à sel, dont la capacité varie de
1,5 à 1,8 kg, doit être rempli de temps en temps en fonction du réglage opéré sur
l’adoucisseur d’eau.
Important: Ce n'est qu'au cours de la phase d'installation de la machine à laver
la vaisselle qu'il faudra, après avoir remplí complètement le bac à sel, ajouter
de l'eau jusqu'à ce qu'elle déborde du bac.
Indicateur de remplissage du sel
Certains modèles sont pourvus de voyant lumineux
indiquant le manque de sel. Il y a deux systèmes
d'indication:
– voyant électrique sur le tableau de bord qui
s'allume quand il faut remplir le réservoir à sel;
– bouchon de fermeture avec voyant mobile vert;
ce voyant est visible tant que la solution saline
est suffisante pour la régénération de
l'adoucisseur. Remplir le bac à sel quand la
surface verte diminue dans le bouchon de
l'adoucisseur.
D’autres modèles sont équipés d’un couvercle opaque, dans ce cas le niveau de sel
doit être contrôlé régulièrement, la consommation de sel dépendant du réglage
opéré sur l’adoucisseur d’eau.
(seulement sur quelques modèles)
Quand on utilise habituellement des assiettes de 27 à 31 cm de diamètre, charger
celles-ci dans le panier inférieur après avoir mis le panier supérieur à sa position la
plus haute en procédant comme suit (Selon les modèles):
Type “A”:
1) Faire tourner les butées avant "A" vers l'extérieur;
2) Dégager le panier et le remonter à sa position la plus haute;
3) Remettre les butées "A" dans leur position d'origine.
Cette opération permet de charger dans le panier supérieur de la vaisselle d'un
diamètre de plus de 20 cm et ne permet pas d'utiliser les supports mobiles en
position haute.
A
A
Type “B”:
1) Faire glisser le panier supérieur vers l’exterieur;
2) Saisir le panier des deux les côtés et le tirer vers le haut (fig. 1).
Cette opération permet de charger dans le panier supérieur de la vaisselle d'un
diamètre de plus de 20 cm et ne permet pas d'utiliser les supports mobiles en
position haute.
POUR REMETTRE LE PANIER EN POSITION BASSE :
1) Saisir le panier des deux les côtés et le tirer légèrement vers le haut (fig. 2a);
2) Laisser retomber le panier en l'accompagnant lentement (fig. 2b).
N. B.: NE JAMAIS SOULEVER OU BAISSER LE PANIER D'UN SEUL CÔTÉ (fig 3).
ATTENTION :
Nous vous conseillons d’effectuer le réglage du panier avant de charger la vaisselle.
1
2
a
b
a
b
Important: la vaisselle tachée de blanc est généralement une indication importante
d'absence de sel.
72
73
3
Un chargement standard journalier est
indiqué fig. 1, 2 et 3.
1
Charger la vaisselle
Chargement de la vaisselle
Pour garantir constamment d'excellents résultats de lavage, éliminer la plus grosse
partie des restes (os, arêtes, curedents, restes de viande et de légumes, peaux de
fruits, etc.) afin d'éviter d'obstruer les filtres, la vidange et les gicleurs des bras de
lavage, causant la diminution de l'efficacité de lavage.
Eviter de rincer la vaisselle avant de la placer dans la machine.
Si les poêles et les casseroles sont excessivement incrustées de restes de mets
brûlés, nous vous conseillons de les laisser tremper avant le lavage.
Utilisation du panier supérieur
Le panier supérieur est pourvu de supports mobiles accrochés au bord latéral et
pouvant occuper deux positions: haute et basse. Sur la position basse les supports
servent pour recevoir les tasses à thé, à café, les couteaux longs et les louches. Aux
extrémités des supports, vous pouvez suspendre les verres à pied.
En-dessous vous pouvez ranger les verres, les tasses, les soucoupes et les
assiettes à dessert.
Quand les supports occupent la position haute, ils permettent de placer les assiettes
plates et creuses.
Ayez soin de placer les assiettes creuses verticalement et en tournant leur partie
concave vers l'avant de la machine; laisser toujours de l'espace entre chaque
assiette pour que l'eau circule librement.
Pour exploiter au maximum la capacité du panier nous vous conseillons de grouper
les assiettes de même forme.
Les assiettes peuvent être placées sur une seule rangée (fig. 1) ou sur les deux
rangées (fig. 2). Nous vous conseillons de ranger les plats de grande dimension,
dont le diamètre est d'environ 270 mm, légèrement inclinés vers l'avant de façon à
favoriser l'introduction du panier à l'intérieur de la machine.
Dans le panier supérieur vous pouvez ranger différente vaisselle comme le saladier
et les bols en plastique qu'il vaut mieux bloquer afin d'éviter que les jets d'eau ne les
renversent.
Le panier supérieur a été conçu pour permettre une souplesse maximum
d'utilisation. Il peut n'être chargé qu'avec des assiettes placées sur deux rangées, 24
pièces maximum, avec des verres sur cinq rangées, 30 pièces maximum, ou bien
avec de la vaisselle mixte.
E
A
C
B
D
F
2
A
panier supérieur (fig. 2)
A = assiettes creuses
B = assiettes plates
C = assiettes à dessert
D = soucoupes
E = tasses
F = verres à pied
G = verres
H = demi panier couverts
B
C
D
G E
H
F
3
D
Utilisation du panier inférieur
Dans le panier inférieur vous placerez les casseroles, les poêles, les soupières, les
saladiers, les couvercles, les plats, les assiettes plates et creuses et les louches.
Les couverts doivent être placés manche vers le bas dans le panier à couverts, que
l'on placera à son tour dans le panier inférieur (fig. 3) en s'assurant qu'il n'entrave
pas la rotation des bras de lavage.
B
F
A G
panier inférieur (fig. 3)
A = casserole moyenne
B = casserole grande
C = poêle
D = couvercles
E = soupières, plats
F = couverts
G = plats à rôtis
E
C
74
panier supérieur (fig. 1)
A = assiettes creuses
B = assiettes plates
C = assiettes à dessert
D = soucoupes
E = tasses
F = verres
Le rangement rationnel et correct de la
vaisselle est la condition essentielle pour
obtenir un excellent lavage.
75
Chargement standard 12 couverts internationaux (conformément à EN 50242).
Le rangement correct du chargement est indiqué fig. 4 pour le panier supérieur et
fig. 5 pour le panier inférieur. Fig. 6 panier à couverts.
4
G
E
C
D
H
C
I
F
C
H
A
5
L
Q
M
N
P
N
1
panier supérieur (fig. 4)
B
A
B
C
D
E
F
G
H
I
L
= 5 + 5 + 2 verres
= 12 soucoupes
= 4 + 4 + 4 tasses
= coupe petite
= coupe moyenne
= coupe grande
= 1 + 1 fourchette
= 1 + 1 cuillère à soupe
= 3+3+3+3 cuillère à dessert
= 3+3+3+3 cuillère à café
panier inférieur (fig. 5)
M
N
O
P
Q
=
=
=
=
=
8 + 4 assiettes creuses
11 + 1 assiettes plates
12 assiettes à dessert
plat
couverts
Attention (fig. 7)
7
2
Le panier inférieur est équipé de deux
rangées de picots rabattables qui peuvent
être baissé de manière très simple et rapide.
Cela permet de charger saladiers, casseroles
et couvercles plus aisément.
(Seulement sur quelques modèles)
POUR BAISSER CES PICOTS RABATTABLES,
PROCÉDER DE LA MANIÈRE SUIVANTE:
1) Les tirer légèrement vers le haut et les
laisser retomber;
2) Pour les relever il suffit de les reporter en
position verticale.
8
panier à couverts (fig. 8)
Le panier à couverts est formé de deux
parties offrant ainsi différentes possibilités
de chargement .
La séparation en deux parties du panier se
fait en faisant glisser, dans le sens horizontal,
les deux parties l'une par rapport à l'autre et
vice versa pour les ré-enclencher.
M
O
panier à couverts (fig. 6)
6
R
Disposer 6+6 couteaux (R) dans les grilles.
Dans les autres compartiments, mettre les
autres couverts manche vers le bas; éviter
de mettre plus de deux couverts identiques
dans le même compartiment.
Sur certains modèles le panier à couverts ne
possède pas de support spécifique pour les
couverts en argent.
panier à couverts sans grille centrale
Ranger le restant des couverts en ayant soin
de ne pas mettre plus de deux couverts
identiques dans le même compartiment.
76
77
Lavage 1/2 charge panier supérieur
1 CD H B
E
F
I
L M G A
2
C
F
E
H
I
1/2 charge mixte (fig. 1)
A = verres
B = tasses
C = assiettes creuses
D = assiettes plates
E = assiettes à dessert
F = soucoupes
G = casserole
H = couvercle
I = poéle
L = coupe moyenne
M = petite coupe
G A
3D F
(voir liste des programmes de lavage)
Chargement de la lessive et du produit de rinçage
Chargement de la lessive
Les couverts doivent être placés dans le panier à couverts
prévu a cet effet. Il devra être remis dans son emplacement
d'origine, soit dans le panier inférieur, en cycle de lavage normal.
Lavage 1/2 charge panier inférieur
(seulement sur quelques modèles)
panier inférieur (fig. 3)
A = casserole moyenne
B = casserole grande
C = poêle
D = couvercles
E = soupières, plats
F = couverts
G = plats à rôtis
A G
E
B
4
C
N
Q
M
P
N
Information pour les essais en laboratoire
Programme comparatif général
1/2 charge standard (fig. 2)
A = 6 verres
B = 5 + 1 tasses
C = plat
D = 6 assiettes creuses
E = 6 assiettes plates
F = 6 assiettes à dessert
G = 6 soucoupes
H = coupe moyenne
I = petite coupe
B
D
(seulement sur quelques modèles)
Le rangement rationnel et correct de la vaisselle est la
condition essentielle pour obtenir un excellent lavage.
Il est indispensable d'utiliser de la lessive en poudre, liquide ou en pastilles
spécialement destiné aux machines à laver la vaisselle.
Les lessives non adaptées (comme cettes pour le lavage à la main) ne contiennent
pas les ingrédients appropriés au lavage en machine et empêchent le fonctionnement
correct de l'appareil.
Lavage normal
La boîte à produits se trouve à l'intérieur de la
porte (fig. A "2"). Si le couvercle du récipient
est fermé, pour l'ouvrir il suffit d'appuyer sur le
bouton d'accrochage: à la fin de chaque
programme de lavage, le couvercle est
toujours ouvert, prêt pour l'utilisation suivante.
Les doses de lessive peuvent varier selon le
degré de salissure et le type de vaisselle.
Nous conseillons de verser de 20 à 30 gr de
lessive dans le bac "lavage" (1).
Après avoir versé la lessive dans la boîte à produits, fermer le couvercle.
Comme les lessives ne sont pas toutes de même nature, consulter aussi les
instructions sur les emballages.
Nous rappelons que des quantités insuffisantes de lessive peuvent éliminer la saleté
de façon incomplète, tandis qu'une dose excessive de lessive, non seulement
n'améliore pas les résultats de lavage, mais est un gaspillage.
Ne pas exagérer dans l'utilisation de la lessive, c'est contribuer à limiter la
pollution de l'environnement.
Lavage précédé d'un prélavage (seulement sur quelques modèles)
panier inférieur (fig. 4)
M = 8 + 4 assiettes creuses
N = 11 + 1 assiettes plates
O = 12 assiettes à dessert
P = plat
Q = couverts
Dans le cas où l'on utilise le programme intensif il faut également mettre une dose
de lessive, 20 grammes (1 cuillère à soupe) dans le bac "prélavage" (2).
M
O
78
79
Chargement produit de rinçage
4
3
PLEIN
Reflet sombre
VIDE
A la droite du bac à lessive se trouve le
réservoir du produit de rinçage qui a une
capacité d'environ 130 ml (Fig. A "3").
Tourner le couvercle dans le sens contraire
des aiguilles d'une montre (3) et verser le
liquide, qui servira pour plusieurs cycles de
lavage, jusqu'au niveau maxi comme indiqué.
Refermer le couvercle.
Cet additif qui est introduit automatiquement
à la dernière opération de rinçage, assure le
séchage rapide de la vaisselle et évite la
formation sur celle-ci de taches blanchâtres.
Utiliser toujours un produit de rinçage
adapté au lave-vaisselle automatique.
Il est possible de contrôler le niveau du
produit de rinçage au moyen du voyant optique placé au centre du distributeur (4).
Reflet clair
Nettoyage des filtres
1
Afin d’obtenir d’excellents résultats de
lavage dans le temps, les filtres doivent être
contrôlés et nettoyés après chaque lavage.
2
Réglage de dosage du produit de
rinçage de 1 à 6
3
Le réglage est situé sous le couvercle (3) et
peut être réglé au moyen d'une pièce de
monnaie. La position conseillée est 3.
La présence de calcaire dans l'eau se
manifeste soit par la présence d'incrustation,
soit par le degré de séchage.
C'est pourquoi il est important de régler le
débit du produit de rinçage pour obtenir des
prestations optimales.
Dans le cas où la vaisselle présente des
dépôts à la fin du lavage, diminuer le
réglage d'une position.
Dans le cas de vaisselle présentant des
marques ou auréoles blanchâtres, augmenter
le réglage d'une position.
Le système de filtrage (fig. A ’’4’’) est constitué
par: un réservoir central qui retient les
grosses particules.
Une plaque métallique qui filtre continuellement
l’eau de lavage.
un micro filtre autonettoyant, situé sous la
plaque métallique, qui piège les micro
salissures pour garantir un rinçage parfait.
Pour retirer le micro filtre, il vous suffit de
tourner la poignée dans le sens contraire
des aiguilles d’une montre (fig.1).
Pour un entretien facilité, le réservoir central
est amovible (fig.2).
Retirer la plaque métallique (fig.3) et laver
l’ensemble du système de filtrage sous le
robinet d’eau.
Si nécessaire, une petite brosse peut être
utilisée.
L’entretien du micro filtre autonettoyant
est limité , un contrôle, toutes les deux
semaines d’utilisation, est suffisant.
Néanmoins, après chaque lavage il est
recommandé de vérifier que le réservoir
central et la plaque métallique ne sont pas
obstrués.
3
NB: après le nettoyage des filtres,
assurez vous qu’ils sont correctement
replacés et que la plaque métallique est
correctement mise au fond de la cuve du
lave vaisselle.
Assurez vous que le micro filtre est bien
revissé, dans le sens des aiguilles d’une
montre, car une mauvaise mise en place
peut entraîner une perte d’efficacité de
l’appareil.
Attention: ne jamais se servir de l’appareil
sans les filtres.
80
81
Conseils pratiques
Nettoyage externe et entretien
Choix du programme
Ce lave-vaisselle offre une vaste choix de programmes de lavage adaptés aux
différentes exigences de saleté et de vaisselle à laver.
Consulter la "LISTE DES PROGRAMMES" ci-jointe pour choisir le programme le
plus adapté.
Suggestions à la fin du programme
Pour éviter d'éventuelles projections de gouttelettes provenant du panier supérieur,
retirer d'abord le panier inférieur.
Si vous laissez la vaisselle encore quelques temps dans la machine, ouvrez légèrement la porte pour favoriser la circulation de l'air et améliorer encore le séchage.
Que faire pour ECONOMISER
1) Au cas où l'on voudrait laver à pleine charge, ranger la vaisselle dans le
lavevaisselle dès que le repas est terminé et en effectuant éventuellement le
programme PRELAVAGE FROID pour ramollir la saleté et éliminer les résidus les
plus gros entre chaque charge-ment en attendant d'effectuer le programme de
lavage complet.
2) En présence de saleté peu consistante ou de paniers peu chargés, sélectionner
le programme ECONOMIQUE en suivant les instructions indiquées dans la liste des
programmes.
Que faire pour avoir d'excellents résultats de lavage
1) Ranger la vaisselle avec l'ouverture tournée vers le bas.
2) Si possible, éviter que les différentes pièces se touchent; une installation correcte
donnera de meilleurs résultats de lavage.
3) Avant de ranger la vaisselle dans la machine, enlever les résidus de nourriture (os,
arêtes, restes de viande ou de légumes, résidus de café, épluchures de fruits, cendres
de cigarettes, etc...) qui pourraient boucher le filtre et les orifices des bras de lavage.
4) Après avoir rangé la vaisselle, vérifier que les bras de lavage tournent sans obstacle.
5) Les casseroles et autre ustensiles qui présentent des résidus de nourriture très
tenaces ou brûlés devront être mis à tremper dans de l'eau avec de la lessive pour
lave-vaisselle.
6) Pour un lavage parfait de l'argenterie, il faut:
a) la rincer dès qu'on a fini de l'utiliser, surtout si on l'a utilisée avec de la mayonnaise,
des œufs, du poisson, etc...
b) ne pas l'asperger de lessive
c) ne pas la mettre en contact avec d'autres matériaux.
Que faire si
1) Si vous désirez ajouter de la vaisselle lors du lavage, veuillez appuyer sur la touche O/I.
Attendre 3 minutes avant de faire repartir la machine.
Ce qu'on ne doit pas laver
Il est bon également de se rappeler que toute la vaisselle n'est pas adaptée au
lavage en machine; nous déconseillons de mettre des pièces en matériau
thermoplastique, des couverts à poignée en bois ou en plastique, des casseroles à
poignée en bois, de la vaisselle en aluminium, en cristal ou en verre plombé si ce
n'est pas spécifiquement indiqué.
Certaines décorations tendent à s'estomper, par conséquent nous conseillons de
laver plusieurs fois en machine une seule pièce et, seulement après s'être assuré
qu'elle ne se décolore pas, d'y mettre tout le chargement.
Nous conseillons en outre de ne pas laver de couverts en argent avec des couverts
en acier oxydable pour éviter qu'il ne se produise de réaction chimique entre eux.
IMPORTANT
Quand on achète de la vaisselle neuve, s'assurer toujours qu'elle est adaptée au
lavage en machine.
82
La carrosserie externe peut être nettoyée avec un produit pour surface émaillée non
abrasif.
Le lave-vaisselle ne réclame aucun entretien spécial car la cuve de lavage est
autonettoyante. Nettoyer périodiquement le joint en caoutchouc de la porte avec un
chiffon humide de façon à éliminer éventuellement les traces de déchets ou de
produit de rinçage.
Pour mieux garantir l'évacuation des petits dépôts de calcaire ou de déchets, il est
conseillé de procéder périodiquement à un lavage complet en versant auparavant un
verre de vinaigre dans le fond de la cuve et en positionnant le bouton du
programmateur sur lavage délicat.
Si, malgré le nettoyage normal de la plaque et du filtre vous notez que la vaisselle
ou les casseroles sont insuffisamment lavées ou rincées, contrôler que les orifices
des bras rotatifs (fig.A"5") sont propres.
Si cela est nécessaire, nettoyer les de la façon suivante:
Pour démonter le bras supérieur, tournez le jusqu’à ce qu’il s’aligne avec le marquage
stop inscrit sur la flèche (fig.1b). Poussez le vers le haut en le maintenant enfoncé
puis dévissez le dans le sens des aiguilles d’une montre (fig.1).
Pour le remonter procédez de la même manière, mais en le vissant dans le sens
contraire des aiguilles d’une montre.
Le bras de lavage inférieur peut être démonté facilement en le tirant vers le haut
(fig.2).
Passez le bras de lavage sous un robinet d’eau pour éliminer toute saleté.
Ensuite, replacez le bras de lavage dans la même position, en pensant à positionner
le bras supérieur en face du marquage stop.
1
2
1b
83
La résistance de chauffage de l'eau est réalisée en acier inoxydable spécial.
Elle peut présenter, au bout de quelques temps, une coloration sans importance pour
son aspect et sa fiabilité.
La cuve, ainsi que la contre-porte sont en acier inoxydable. Si toutefois vous devez
constater des taches d'oxydation, celles-ci seraient imputables seulement à une
présence importante de sels de fer en suspension dans l'eau. Pour retirer les taches,
il est conseillé d'employer un abrasif à grains très fins. Ne pas utiliser de substance
chlorée ou de laine d'acier. Le lave-vaisselle possède un adoucisseur et il est
conseillé l'usage de sel pour éviter la formation de dépôt blanchâtre sur la vaisselle.
En cas de présence de taches blanchâtres, il est conseillé avant tout d'intervenir sur
le réglage du produit de rinçage en l'augmentant d'une unité.
Identification d’anomalies mineures
Attention!
Avant de retirer n’importe quel panneau:
1. Positionner le bouton sur STOP.
2. Débrancher la prise électrique.
Si votre lave-vaisselle ne fonctionne pas, avant d’appeler votre revendeur faire les
contrôles suivants:
ANOMALIES
Brancher la prise
Touche M/A non appuyée
Appuyer sur la touche
Pas de courant
Contrôler
Porte ouverte
Fermer la porte
Voir causes du N. 1
Contrôler
Robinet d’eau fermé
Ouvrir le robinet
Programmateur mal positionné
Positionner correctement le
programmateur
Le tuyau d’alimentation est plié
Déplier le tuyau
Le filtre du tuyau d’alimentation
est bouché
Nettoyer le filtre situé à
l’extremité du tuyau d’alimentation
Filtre bouché
Nettoyer le filtre
Tuyau de vidange plié
Redresser le tuyau
La rallonge du tuyau de vidange
n’est pas la bonne
Suivre attentivement les
instructions pour le branchement
du tuyau de vidange
La vidange murale n’a pas
d’évent à air
Consulter un technicien qualifié
Tuyau en position trop basse
Réhausser le tuyau de vidange
à 40 cm.
Quantité excessive de lessive
Réduire la quantité de lessive
Une pièce de vaisselle
empêche la rotation
Contrôler
La plaque filtrante et le filtre
sont bouchés par des impuretés
Nettoyer la plaque et le filtre
6 - Sur les appareils électroniques
sans afficheur:
les indicateurs lumineux
"eco" et "No 1" avec un
signal sonore audible
Arrivée d'eau fermée
Arrêtez l'appareil
Ouvrir le robinet
Réactivez le cycle
7 - Sur les appareils électroniques
avec afficheur:
"E1" s'affiche avec un signal
sonore audible
Arrivée d'eau fermée
Arrêtez l'appareil
Ouvrir le robinet
Réactivez le cycle
APRES L'UTILISATION
2 - La machine ne prend
pas l’eau
3 - La machine ne vidange pas
4 - La machine vidange
en permanence
5 - Si les bras de lavage ne
tournent pas
84
REMEDES
Prise de courant mal branchée
1 - La machine ne fonctionne
sur aucun programme
Après chaque lavage, fermer le robinet d'eau pour isoler le lave-vaisselle de
l'installation hydraulique d'alimentation et appuyer sur la touche Marche/Arrêt pour
arrêter le fonctionnement de la machine.
Si la machine doit rester inutilisée un certain temps, il est nécessaire de procéder aux
opérations suivantes:
1. Exécuter un programme de lavage sans vaisselle avec lessive pour dégraisser la
machine.
2. Débrancher la prise électrique.
3. Fermer le robinet d'eau.
4. Remplir le réservoir du produit de rinçage.
5. Laisser la porte légèrement ouverte.
6. Laisser l'intérieur de la machine propre.
7. Si la machine est laissée dans des pièces où la température est inférieure à 0°C,
l'eau restant dans les tuyauteries risque de geler. Par conséquent, porter la
température ambiante à plus de 0°C et attendre environ 24 heures avant d'activer
la machine.
CAUSES
85
BEZPEâNOSTNÍ INSTRUKCE
OBSAH
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
Bezpeãnostní instrukce
Instalace
Otevírání dvefií
Zafiízení na zmûkãování vody
Usazení horního ko‰e
Ukládání nádobí
Mytí poloviãní náplnû v horním ko‰i
Informace o laboratorním testování
Dávkování mycího a le‰ticího pfiípravku
âistûní filtru
V‰eobecné pokyny
âistûní a údrÏba
Vyhledání drobn˘ch závad
Obrázek A:
5
1
4
87
88
90
91
93
94
98
99
99
101
102
103
105
Pfieãtûte si pozornû tento návod k pouÏití, neboÈ obsahuje dÛleÏité pokyny pro
bezpeãné pouÏívání, údrÏbu a také uÏiteãné rady k dosaÏení nejlep‰ích v˘sledkÛ pfii
pouÏívání této myãky nádobí.
Uschovejte tuto pfiíruãku pro pfiípadné dal‰í pouÏití.
DodrÏujte tato základní bezpeãnostní pravidla, která jsou platná pro jakékoliv domácí
spotfiebiãe:
-Nikdy se nedot˘kejte zafiízení mokr˘ma nebo vlhk˘ma rukama nebo nohama.
-NepouÏívejte spotfiebiã pokud jste bosí.
-Nevytahujte zástrãku ze zásuvky tahem za pfiívodní ‰ÀÛru.
-Nevystavujte spotfiebiã pÛsobení vnûj‰ích vlivÛ (dé‰È, slunce atd.).
-Nenechávejte obsluhovat spotfiebiã dûtmi nebo jin˘mi osobami neschopn˘mi
obsluhy bez náleÏitého dozoru.
-Zkontrolujte, zda zástrãka pfiívodní ‰ÀÛry je stejného typu jako zásuvka rozvodu
elektrického proudu. Pokud tomu tak není, je nutné provést její v˘mûnu kvalifikovanou
osobou za správn˘ typ. ZároveÀ ovûfite, zda pfiívodní kabel k zásuvce je dostateãnû
dimenzován na celkov˘ pfiíkon spotfiebiãe.
-Pfiekontrolujte, zda není po‰kozena pfiívodní ‰ÀÛra ke spotfiebiãi.
-V‰eobecnû se nedoporuãuje pouÏívání adapterÛ, vícenásobn˘ch odboãovacích
zásuvek (rozdvojek) nebo prodluÏovacích ‰ÀÛr.
-JestliÏe je na rozvodu vody v domû instalováno centrální zafiízení pro její
zmûkãování, není nutné pouÏívat sÛl ve zmûkãovaãi zabudovaném v myãce. Je
vhodné zkontrolovat tvrdost vody za zmûkãovacím zafiízením.
-Myãka je urãena pro um˘vání bûÏného kuchyÀského nádobí. Pfiedmûty zneãistûné
petrolejem, nátûrov˘mi hmotami, tfiískami oceli nebo Ïeleza, chemikáliemi
zpÛsobujícími korozi, louhy nebo kyselinami, nesmí b˘t v myãce um˘vány.
-Voda vypou‰tûna z myãky, nebo která zÛstane po ukonãení mycího programu na
nádobí, se nesmí pít.
-Nelehejte nebo nesedejte na otevfiené dvefie myãky, mohlo by dojít k jejímu
pfievrÏení.
-NoÏe a pfiíbory se nejlépe umyjí, kdyÏ je do pfiíslu‰ného ko‰e uloÏíte rukojeÈmi dolÛ.
Aby v‰ak nedo‰lo k jakémukoliv po‰kození od ostfií noÏÛ nebo ‰piãat˘ch pfiedmûtÛ,
je moÏné je uloÏit také rukojeÈmi nahoru.
-Je-li nutné vymûnit pfiívodní ‰ÀÛru, zavolejte nûkteré ze záruãních servisních stfiedisek.
-Tento spotfiebiã je urãen pouze pro pouÏití v domácnosti.
-Pokud chcete zlikvidovat starou myãku nádobí, vyjmûte z ní dvefie, aby se tak
vylouãilo nebezpeãí, Ïe se dovnitfi zavfiou hrající si dûti.
-Myãka nádobí je vyrobena z recyklovatelného materiálu, proto ji mÛÏete pfii likvidaci bez
problémÛ odevzdat ve sbûrnû surovin.
JestliÏe do‰lo k poru‰e nebo spotfiebiã správnû nepracuje, vypnûte ho, zastavte
pfiívod vody a Ïádn˘m zpÛsobem do nûj nezasahujte. Opravu mÛÏe provádût pouze
povûfien˘ servisní mechanik a musí pfiitom pouÏívat originální náhradní díly. Jakékoliv
poru‰ení v˘‰e uveden˘ch doporuãení mÛÏe vést ke sníÏení bezpeãnosti spotfiebiãe.
2
3
86
87
INSTALACE
OdstraÀte obal, ustavte myãku do správné v˘‰ky
pomocí staviteln˘ch pfiedních i zadních patek.
K zaji‰tûní správného chodu myãky je dÛleÏité její
ustavení do vodorovné polohy. Naklonûní nesmí b˘t
vût‰í neÏ 2 stupnû. Potfiebujete-li pfiemísÈovat myãku
po odstranûní obalu, nezvedejte spotfiebiã za spodní
ãást dvefií. Postupujte podle návodu na obrázku.
(Pootevfite dvefie a uchopte myãku za horní ãást).
Filtr D se vkládá mezi pfiívodní ventil B a napou‰tûcí hadici A. NezapomeÀte vloÏit
tûsnicí krouÏky C. Pokud je myãka pfiipojována na nov˘ rozvod vody, nebo na
rozvod del‰í dobu nepouÏívan˘, nechejte nûkolik minut odtékat vodu, neÏ pfiipojíte
napou ‰tûcí hadici. Zabráníte tím zanesení filtraãního sítka u napou‰tûcího ventilu
myãky vápenat˘mi usazeninami nebo rzí.
1
2
3
DÛleÏité: Pfii umístûní myãky na koberec,
pfiekontrolujte, zda se tím neomezilo odvûtrání
jejího dna. Zajistûte, aby zástrãka pfiívodní ‰ÀÛry
zÛstala pfiístupná i po instalaci myãky.
Pfiipojení k elektrické síti
Myãka mÛÏe b˘t pfiipojena na pfiívod elektrické energie za pfiedpokladu dodrÏení
ustanovení âSN, ostatních platn˘ch pfiedpisÛ a zejména tûchto podmínek:
Je nutno zajistit ochranu pfied nebezpeãn˘m dotykov˘m napûtím v souladu s âSN.
Pfiekontrolujte, zda pfiipojovací zásuvka je fiádnû uzemnûná. V pfiípadû pochybnosti
nechejte pfiekontrolovat kvalifikovanou osobou.
S ohledem na celkov˘ pfiíkon el. energie, doporuãujeme zajistit pro myãku
samostatn˘ el. obvod s pojistkou nebo s jistiãem minimálnû 10 A v souladu s âSN.
DÛleÏité: V˘robce není zodpovûdn˘ za ‰kody zpÛsobené vadn˘m nebo
chybûjícím uzemnûním spotfiebiãe.
Upozornûní! V pfiípadû pochybnosti o vyhovujícím a bezpeãném provedení el.
instalace je nutno zajistit její odbornou revizi je‰tû pfied prvním pouÏití myãky.
Tento spotfiebiã odpovídá evropsk˘m normám 89/336/EEC, 73/23/EEC ve
znûní pozdûj‰ích zmûn.
Pfiipojení vypou‰tûcí hadice
Vypou‰tûcí hadici je nejvhodnûj‰í pfiipojit na pevné odpadní potrubí (obr. 4). Dbejte na
to, aby hadice nebyla nikde "pfielomená".
Odpadní potrubí by mûlo b˘t vyústûno nejménû 40 cm nad podlahou a musí mít
vnitfiní prÛmûr nejménû 4 cm. Je vhodné, aby na tomto odpadním potrubí byl sifon k
zamezení úniku pachu (obr. 4X).
Je-li to nutné, mÛÏete vypou‰tûcí hadici prodlouÏit aÏ na 2,6 m a zajistûte, aby
nebyla vedena v˘‰e neÏ 85 cm nad úrovní podlahy.
Vypou‰tûcí hadici mÛÏete také zavûsit pfies okraj dfiezu pomocí pfiiloÏeného
plastového oblouku. Konec hadice nesmí b˘t ponofien do vody, aby nedo‰lo k jejímu
zpûtnému nasátí do myãky pfii jejím provozu (obr. 4Y).
Pokud instalujete spotfiebiã pod pracovní desku, oblouk vypou‰tûcí hadice musí b˘t
zavû‰en na zdi v co nejvy‰‰í poloze (obr. 4Z).
Zkontrolujte je‰tû, zda pfiívodní i vypou‰tûcí hadice nejsou nikde "pfielomené".
4
Pfiipojení vody
Napou‰tûcí a v˘toková hadice mohou b˘t vedeny doleva nebo doprava.
Myãka mÛÏe b˘t pfiipojena buì na studenou vodu nebo horkou vodu, pokud
její teplota nepfiekroãí 60°C.
Tlak vody musí b˘t minimálnû 0,08 MPa a maximálnû 0,8 MPa. Pokud tlak bude
niωí, obrat'te se na servisní stfiedisko.
Napou‰tûcí hadice musí b˘t pfiipojena k pfiívodnímu ventilu, aby bylo moÏné zastavit
pfiívod vody v dobû, kdy myãka není v provozu (obr. 1B).Oba konce napou‰tûcí
hadice jsou opatfieny pfievleãnou maticí 3/4", proto pfiívodní ventil rozvodu vody musí
b˘t opatfien stejn ˘m závitem.
Po pfiipojení napou ‰tûcí hadice A na pfiívodní ventil zkontrolujte její správné utûsnûní (obr. 2).
Pokud je nutné prodlouÏit napou ‰tûcí hadici, je moÏné pouÏít prodluÏovací hadici o
potfiebné délce, kterou zakoupíte ve specializovan˘ch prodejnách.
Pokud voda obsahuje vápenaté nebo písãité pfiímûsi, doporuãujeme pouÏít vhodn˘
filtr pro jejich zachycení. Ten mÛÏete zakoupit v servisním stfiedisku nebo ve
specializovan˘ch prodejnách (viz obr. 3).
88
89
INSTALACE DO KUCHY≈SKÉ LINKY
Umístûní mezi skfiíÀky kuchyÀské linky
V˘‰ka myãky 85 cm odpovídá bûÏné v˘‰ce moderních vestavn˘ch kuchyÀsk˘ch
linek. Dorovnání na správnou v˘‰ku vedlej‰ích skfiínûk proved’te nastaviteln˘mi
patkami. Laminovaná vrchní deska myãky nevyÏaduje Ïádnou zvlá‰tní ochranu,
neboÈ je odolná proti horku, po‰krábání i neÏádoucímu zabarvení (obr. 5).
Horní desku myãky je moÏné ustavit také do linie s pfiední hranou pracovní plochy
skfiínûk, a to po 5 mm aÏ do 25 mm. Povolte 2 ‰rouby v zadní ãásti myãky a po
sefiízení vrchní desky je opût pfiipevnûte (obr. 6).
Umístûní pod pracovní plochu kuchyÀské linky
Vût‰ina moderních vestavn˘ch kuchyÀsk ˘ch linek má spoleãnou pracovní desku,
pod níÏ jsou umístûny jak skfiíÀky, tak domácí spotfiebiãe.
V tom pfiípadû odmontujte vrchní desku myãky povolením dvou ‰roubÛ umístûn ˘ch
pod zadní hranou této desky (obr. 6).
Tím se sníÏí v˘‰ka na 82 cm podle mezinárodních norem (ISO) a myãku je moÏné
bez problémÛ umístit pod pracovní desku kuchyÀské linky (obr. 7).
Pfiipevnûní dekorativního panelu (pouze u nûkter˘ch modelÛ)
Zavfiení dvefií
ZasuÀte ko‰e do myãky. Pfiekontrolujte, zda obû sprchovací ramena se mohou volnû
otáãet a nejsou omezována v pohybu uloÏen˘m nádobím, hrnci nebo pfiíbory.
Zavfiete dvefie pouh˘m potlaãením a pfiesvûdãte se, Ïe jsoufiádnû uzavfiené.
ZA¤ÍZENÍ NA ZMùKâOVÁNÍ VODY
V závislosti na zdroji obsahuje voda rÛzné mnoÏství vápence a minerálÛ, které se
usazují na nádobí a zanechávají na jeho povrchu bílé skvrny a ‰mouhy. Jak vysoká je
pfiítomnost tûchto minerálÛ ve vodû, tak velká je její tvrdost. Myãky nádobí jsou
vybaveny zafiízením pro zmûkãování vody, které vyÏaduje ke své regeneraci speciální
sÛl. Takto zmûkãená voda je pak v myãce pouÏívána pro mytí nádobí. Zmûkãovací
zafiízení upravuje vodu o tvrdosti do 60°fH (francouzská stupnice tvrdosti) nebo 33°dH
(nûmecká stupnice tvrdosti vody) v pûti rozdíln˘ch stupních jeho nastavení.
StupeÀ tvrdosti vody Vám sdûlí spoleãnost, která zaji ‰Èuje její dodávku nebo si ji
mÛÏete nechat zmûfiit.
Nastavení zmûkãování vody
V tabulce je uvedeno nastavení zmûkãovaãe vody v závislosti na rÛzném stupni
tvrdosti vody.
ÚroveÀ
tvrdosti
Rámek kolem dvefií umoÏÀuje pfiipevnûní dekorativního panelu, jehoÏ tlou‰Èka mÛÏe
b˘t maximálnû 5 mm a rozmûry:
‰ífika 591 ±1 mm,
5
v˘‰ka 597 ±1 mm
6
0
1
*2
3
4
7
598
556/563
OTEVÍRÁNÍ DVE¤Í
VloÏte ruku do vybrání dvefií a potlaãte nahoru. Pokud otevfiení dvefií je provádûno za
bûhu myãky, zabezpeãovací zafiízení automaticky vypne ve‰keré funkce.
U myãek, které správnû fungují, neotevírejte dvefie bûhem chodu spotfiebiãe.
Tvrdost
vody
°fH(fran.
stupnice)
0-9
10-30
31-40
41-50
51-60
Tvrdost
vody
PouÏití
Nastavení
°dH(nûmecká regeneraãní zmûkãovaãe
soli
vody
stupnice)
0-5
6-16
17-22
23-27
28-33
NE
ANO
ANO
ANO
ANO
jakékoliv
poloha ã.1
poloha ã.2
poloha ã.3
poloha ã.4
Poãet
mytí
(zhruba)
50
40
30
20
* Zafiízení na zmûkãování vody je ve v˘robû nastaveno v poloze 2, coÏ vyhovuje
vût‰inû uÏivatelÛ.
- JestliÏe va‰e voda má úroveÀ tvrdosti 0, není nutné pouÏívat regeneraãní sÛl ani
není potfieba provést jakékoliv nastavování zmûkãovaãe, protoÏe jde o mûkkou
vodu.
TYP 1
Podle stupnû tvrdosti vody nastavte
zmûkãovací zafiízení následujícím
zpÛsobem:
- vyjmûte spodní ko‰. Od‰roubujte víãko
zásobníku soli, kter˘ je umístûn na dnû
vany (obr. A“1”).
- otáãejte pomocí ‰roubováku nebo noÏe
nastavovacím ‰roubem aÏ dosáhnete
TYP 2
poÏadované polohy.
Poznámka: U modelÛ vybaven ˘ch elektronick ˘m programátorem sefiiìte pokyny,
které jsou uvedené v pfiiloÏené broÏufie o nastavování zvolen˘ch programÛ.
90
91
Dávkování soli
Usazení horního ko‰e
Myãka je vybavena zmûkãovaãem, kter˘
odstraÀuje z vody vápník, jeÏ by mohl zpÛsobit
zanesení vodním kamenem a tím po‰kození
spotfiebiãe.
Na dnû myãky je zásobník na sÛl, která regeneruje
zmûkãovaã.
Prostfiedek, kter˘ zmûkãuje vodu, musí b˘t znovu
aktivován pÛsobením solného roztoku speciální
regeneraãní soli.
Jiné druhy solí obsahují malé mnoÏství
nerozpustn˘ch ãástic, které by mohly dlouhodob˘m
pÛsobením zhor‰it úãinnost zmûkãovaãe vody.
K naplnûní zásobníku musíte nejdfiíve od‰roubovat jeho víãko na dnû vany myãky.
Plníte-li zásobník poprvé, je nutné nejdfiíve do zásobníku nalít vodu.
Pfii plnûní pfieteãe men‰í mnoÏství vody, pokraãujte v ‰ak v plnûní,dokud zásobník
není zcela pln˘. Po jeho naplnûní oãistûte vnitfiní prostor od zbytku soli a znovu
utáhnûte víãko zásobníku.
Nepotfiebujete-li ihned provést mytí nádobí, spusÈte program pro "Pfiedmytí", aby se
odplavily zbytky soli z vany po pfieplavení zásobníku pfii jeho plnûní.
Do zásobníku se vejde asi 1,5 aÏ 1,8 kg soli. Pro dobré v˘sledky mytí je nutné
zásobník obãas znovu naplnit solí. Spotfieba soli závisí na nastavení zmûkãovaãe
podle tvrdosti vody. âím je voda tvrd‰í, tím je vût‰í spotfieba soli.
DÛleÏité: Po instalaci myãky zcela naplÀte zásobník pro sÛl a aÏ poté pfiidejte
vodu aÏ pro kraj otvoru pro plnûní zásobníku.
Jsou-li pouÏívány bûÏnû talífie o vût‰ím prÛmûru, to je 27 aÏ 31 cm, uloÏte je do
spodního ko‰e aÏ po usazení horního ko‰e do jeho vy‰‰í polohy. Postupujte pfiitom
následovnû (Podle rÛzn˘ch modelÛ):
(Pouze u nûkter˘ch modelÛ)
Typ “A”:
1) Otoãte pfiední zaráÏky A smûrem ven.
2) Vytáhnûte ko‰ a umístûte ho zpût v jeho vy‰‰í poloze.
3) VraÈte zpût zaráÏky A do pÛvodní polohy.
Tímto zpÛsobem se nesmí na ko‰ ukládat nádoby s prÛmûrem vût‰ím neÏ 20 cm a
není moÏno pouÏívat pohybliv˘ch drÏákÛ ve vyklopené poloze.
A
A
Typ “B”:
1) Vyjmûte horní ko‰;
2) Uchopte ko‰ z obou stran a zvednûte ho smûrem nahoru (obr. 1);
Tímto zpÛsobem se nesmí na ko‰ ukládat nádoby s prÛmûrem vût‰ím neÏ 20 cm a
není moÏno pouÏívat pohybliv˘ch drÏákÛ ve vyklopené poloze.
Indikátor náplnû soli
Nûkteré modely jsou vybaveny kontrolkou, která
ukazuje spotfiebu soli. Signalizace je provádûna
jedním ze dvou zpÛsobÛ:
-elektrická kontrolka na ovládacím panelu, která
se rozsvítí, je-li nutné znovu naplnit zásobník solí.
-víãko zásobníku soli se zelen˘m pohybliv˘m
terãíkem, kter˘ je viditeln˘ tak dlouho, dokud je
dostatek soli k regeneraci.
Jakmile se zelen˘ terãík skryje uvnitfi víka, musí
se sÛl doplnit.
Jiné modely jsou vybaveny "slep˘m" víãkem.
V tom pfiípadû musí b˘t mnoÏství soli periodicky
kontrolováno v závislostí na nastavení
zmûkãovaãe podle tvrdosti vody.
ULOÎENÍ KO·E DO SPODNÍ POLOHY
1) Uchopte ko‰ z obou stran a zvednûte ho lehce smûrem nahoru (obr. 2a);
2) Pomalu lehce uloÏte ko‰ (obr. 2b).
POZNÁMKA: NIKDY NEZVEDEJTE NEBO NEUKLÁDEJTE KO· POUZE Z
JEDNÉ STRANY (Obr. 3).
Pozor:
Doporuãujeme provést uloÏení ko‰e pfied ukládáním nádobí.
1
2
a
b
a
b
DÛleÏité: Objeví-li se na nádobí bílé skvrny, je to obecnû dÛkaz toho, Ïe do
zásobníku musí b˘t doplnûna sÛl.
92
93
3
UKLÁDÁNÍ NÁDOBÍ
BûÏné denní ukládání nádobí je znázornûno
na obrázcích 1, 2 a 3.
1
Pro dobré v˘sledky mytí nádobí je dÛleÏité odstranit z nádobí v‰echny zbytky (kosti,
zubní párátka, zbytky masa a zeleniny), které by mohly ucpat filtry, vypou‰tûní vody
a trysky ostfiíkovacích ramen a tím sníÏit úãinnost mytí. Proto je vhodné nádobí se
zbytky jídel opláchnout pfied vkládáním do myãky.
Pokud hrnce a pekáãe mají na sobû pfiipálené nebo pfiipeãené zbytky jídel, je vhodné
takové nádobí nejdfiíve nechat odmoãit a odstranit hrubé neãistoty a pak teprve
um˘vat v myãce.
PouÏívání horního ko‰e
Horní ko‰ je opatfien sklopn˘mi poliãkami pfiipevnûn˘mi k bokÛm ko‰e, které mohou
b˘t ustaveny do horní nebo dolní polohy. Na sklopené poliãky lze ukládat kávové a
ãajové ‰álky, kuchyÀské noÏe a nabûraãky. Sklenice na stopkách lze opatrnû uloÏit
do vybrání na konci tûchto polic dnem vzhÛru.
Sklenice, ‰álky, pod‰álky a desertní talífiky lze ukládat pod tyto poliãky.
Polévkové a mûlké talífie mohou b˘t do horního ko‰e ukládány pokud jsou poliãky v
horní poloze.
Talífie ukládejte ve svislé poloze dnem k zadní stûnû myãky tak, aby byl mezi nimi
prostor pro voln˘ prÛchod vody.
Doporuãujeme ukládat k sobû vÏdy talífie stejné velikosti a tvaru, aby se co nejlépe
vyuÏila kapacita ko‰e.
Talífie se mohou ukládat v jedné fiadû nebo v obou fiadách (obr. 1 a 2).
Doporuãujeme ukládat velké talífie (okolo 270 mm) lehce naklonûné dozadu, aby se
usnadnilo zasunutí ko ‰e do myãky.
Do horního ko‰e lze rovnûÏ ukládat kompotové misky a jiné misky z plastické hmoty.
Doporuãujeme je po uloÏení zajistit tak, aby je tlak stfiíkající vody nepfievrátil.
Horní ko‰ je navrÏen tak, aby umoÏnil uloÏení maximálního mnoÏství rÛzn˘ch druhÛ
nádobí, napfi. 24 talífiÛ ve dvou fiadách, asi 30 sklenic v pûti fiadách nebo smûs
rÛzného nádobí.
PouÏívání spodního ko‰e
Do spodního ko‰e lze ukládat hrnce, pekáãe, polévkové mísy, kompotové misky,
poklice, servírovací nádobí, mûlké talífie, polévkové talífie a nabûraãky.
Pfiíbory ukládejte do ko ‰íku z plastické hmoty. VloÏte ko‰ík na pfiíbory do spodního
ko‰e (obr. 3) a pfiesvûdãte se, Ïe uloÏené pfiíbory nezasahují do prostoru otáãejících
se ramen.
E
A
C
B
D
F
2
A
Horní ko‰ (obr. 2)
A = polévkové talífie
B = mûlké talífie
C = desertní talífiky
D = pod‰álky
E = ‰álky
F = sklenice na stopkách
G = sklenice
H = jednoduch˘ ko‰ík na pfiíbory
B
C
D
G E
H
F
3
D
B
F
A G
Spodní ko‰ (obr. 3)
A = hrnec stfiední velikosti
B = velk˘ hrnec
C = smaÏící pánev
D = poklice
E = polévkové mísy, servírovací nádobí
F = dvojit˘ ko‰ík s pfiíbory
G = pekáãe
E
C
94
Horní ko‰ (obr. 1)
A = polévkové talífie
B = mûlké talífie
C = desertní talífiky
D = pod‰álky
E = ‰álky
F = sklenice
Správné a racionální ukládání nádobí je
základem dobr˘ch v˘sledkÛ mytí.
95
UloÏení 12 dílné soupravy (podle normy EN 50242)
Správné uloÏení do horního ko‰e je znázornûno na obr. 4, spodního ko‰e na obr. 5 a
ko‰ na pfiíbory je na obr. 6.
4
G
B
E
C
D
H
I
F
C
H
A
5
L
Q
M
N
P
N
1
Horní ko‰ (obr. 4)
C
A
B
C
D
E
F
G
H
I
L
= 5 +5 +2 sklenice
= 12 pod‰álkÛ
= 4 +4 +4 ‰álky
= malé misky
= stfiední misky
= velké mísy
= 1 +1 vidliãka
= 1 +1 servírovací lÏíce
= 3 +3 +3 +3 lÏíce
= 3 +3 +3 +3 ãajové lÏiãky
Spodní ko‰ (obr. 5)
M
N
O
P
Q
=
=
=
=
=
8 +4 polévkové talífie
11 +1 mûlké talífie
12 desertních talífikÛ
servírovací talífi
jídelní pfiíbory
Pozor (obr. 7)
7
2
Horní mycí ko‰ má dvû pfiední fiady drÏákÛ,
které mohou b˘t jednoduch˘m a rychl˘m
zpÛsobem sklopeny, tím je umoÏnûno
snadnûj‰í vloÏení velk˘ch salátov˘ch mís,
hrncÛ a pokliãek. (Pouze u modelÛ, u kter˘ch
je s touto úpravou poãítáno).
PRO SKLOPENÍ DRÎÁKÒ POSTUPUJTE
NÁSLEDUJÍCÍM ZPÒSOBEM:
1) Lehce zatáhnûte za drÏáky smûrem
nahoru a nechejte je sklopit;
2) Pro vyklopení drÏákÛ je staãí zvednout do
pÛvodní vertikální polohy.
8
Ko‰ík na pfiíbory (obr. 8)
Ko‰ík na pfiíbory se skládá ze dvou
oddûliteln˘ch ãástí, které umoÏÀují rÛznou
volbu ukládání pfiíborÛ.
Tyto dvû ãásti lze od sebe oddûlit tak, Ïe
posuneme levou sekci proti pravé sekci.
M
O
Ko‰ík na pfiíbory (obr. 6)
6
R
Nûkteré modely ko‰Û na pfiíbory nemají
stfiední dûlící mfiíÏky.
Sklopte boãní poliãky do spodní polohy a
naplÀte 6+6 noÏÛ (R). Do prostorÛ vlevo
vloÏte pfiíbory s rukojeÈmi smûrem dolÛ.
Dbejte na to, abyste do stejné pfiihrádky
nevkládali více neÏ dva odli‰né druhy
pfiíborÛ.
Ko‰ík na pfiíbory bez pouÏití boãních
poliãek
VloÏte zb˘vající pfiíbory a dbejte na to,
abyste neukládali více neÏ dva rozdílné
druhy pfiíborÛ do stejné pfiihrádky.
96
97
Mytí poloviãní náplnû v horním ko‰i (Pouze nûkteré modely)
1 CD H B
E
F
I
L M G A
2
C
Poloviãní náplÀ bûÏné jídelní soupravy (obr. 2)
A = 6 sklenic
B = 5 +1 ‰álkÛ
C = servírovací talífi
D = 6 polévkov ˘ch talífiÛ
E = 6 mûlk˘ch talífiÛ
F = 6 desertních talífikÛ
G = 6 pod‰álkÛ
H = stfiední mísa
I = malá miska
B
F
D
E
H
I
Poloviãní náplÀ rÛzného nádobí (obr. 1)
A = sklenice
B = ‰álky
C = polévkové talífie
D = mûlké talífie
E = desertní talífiky
F = pod ‰álky
G = hrnec
H = poklice
I = smaÏící pánev
L = stfiední miska
M = malá miska
G A
Ko‰ík s uloÏen˘mi pfiíbory vloÏte do spodního ko‰e.
Mytí poloviãní náplnû v spodním ko‰i (Pouze nûkteré modely)
3D F
Spodní ko‰ (obr. 3)
A = hrnec stfiední velikosti
B = velk˘ hrnec
C = smaÏící pánev
D = poklice
E = polévkové mísy, servírovací nádobí
F = dvojit˘ ko‰ík s pfiíbory
G = pekáãe
A G
E
B
4
C
N
Q
M
P
N
Správné a racionální ukládání nádobí je základem dobr˘ch
v˘sledkÛ mytí.
INFORMACE O LABORATORNÍM TESTOVÁNÍ
Srovnání pfii v‰eobecném programu mytí.
(viz v˘bûr programu mytí)
DÁVKOVÁNÍ MYCÍHO A LE·TICÍHO P¤ÍPRAVKU
Plnûní zásobníku na mycí pfiípravek
Je nutné pouÏívat pouze speciální mycí pfiípravky pro myãky nádobí, aÈ uÏ
prá‰kové, tekuté, nebo ve formû tablet.
Nevhodné pfiípravky (jako napfi. pro ruãní mytí nádobí) neobsahují potfiebné pfiísady
pro pouÏití v myãkách a neumoÏÀují proto správnou funkci tûchto
spotfiebiãÛ. Závadou je i vysoká pûnivost pfiípravkÛ pro ruãní mytí.
BûÏné mytí
Zásobník na mycí pfiípravky je na vnitfiní stûnû
dvefií (viz obr. A”2”). Je-li víãko zásobníku
zavfiené, je nutné zmáãknout tlaãítko, aby se
otevfielo. Na konci kaÏdého mytí zÛstává víãko
vÏdy otevfiené a pfiipravené pro dal‰í pouÏití
myãky.
MnoÏství mycího pfiípravku se dávkuje do
zásobníku podle míry za‰pinûní um˘vaného
nádobí a také podle druhu nádobí.
Doporuãujeme dávkovat 20-30 gr pfiípravku do
pfiihrádky zásobníku pro mytí (1).
Po vloÏení mycího pfiípravku do zásobníku
zavfiete víãko. ProtoÏe nejsou v ‰echny mycí
pfiípravky stejné, pozornû pfieãtûte pokyny na
jeho obalu. Rádi bychom vás upozornili, Ïe malé
mnoÏství mycího pfiípravku nezajistí dostateãnû
umytí nádobí, zatím co pfiíli‰ veliké dávkování
nejen Ïe nezlep‰í v˘sledky mytí, ale je také
zbyteãn˘m pl˘tváním. NepouÏívejte nadmûrné
mnoÏství mycích pfiípravkÛ, abyste zbyteãnû
nezhor ‰ovali stav Ïivotního prostfiedí.
Mytí s cyklem pro odmoãení nádobí (Pouze nûkteré modely)
Spodní ko‰ (obr. 4)
M = 8 +4 polévkové talífie
N = 11 +1 mûlké talífie
O = 12 desertních talífikÛ
P = servírovací talífi
Q = jídelní pfiíbory
KdyÏ nastavíte program pro intenzivní mytí, musíte nadávkovat asi 20 gr mycího
pfiípravku (1 velká lÏíce) také do oddûlení zásobníku pro pfiedmytí (2).
M
O
98
99
Plnûní zásobníku
pfiípravky
4
3
PLN¯
tmav˘
PRÁZDN¯
pro
le‰ticí
Zásobník pro le‰ticí pfiípravky je umístûn
vpravo od zásobníku na mytí. Tento
zásobník má objem asi 130 ml (obr. A”3”).
Otoãte víãkem (3) proti smûru hodinov˘ch
ruãiãek a nalijte tekut˘ le‰ticí pfiípravek (je‰tû
pfied jeho úpln˘m vyprázdnûním pfii
pfiedchozích mycích programech) aÏ na
maximální oznaãenou hladinu. Otoãte zpût
víãko.
Le‰ticí pfiípravek je automaticky dávkován pfii
posledním oplachovacím cyklu.
UmoÏÀuje rychlej‰í usu‰ení a zabraÀuje, aby
se na nádobí netvofiily skvrny a ‰mouhy.
Proto vÏdy doporuãujeme pouÏívání le‰ticích
pfiípravkÛ.
Kontrolu hladiny le‰ticího pfiípravku v
zásobníku lze provádût pfies prÛzor umístûn˘
uprostfied zásobníku (4).
âISTùNÍ FILTRU
1
2
svûtl˘
Nastavení dávkování le‰tidla
(od 1 do 6)
3
Regulaãní prvek dávkování le‰tidla je pod
víãkem (3) jeho zásobníku. Pootoãení na
poÏadované nastavení lze provést pomocí
mince. Doporuãujeme nastavení na polohu 3.
Vápník obsaÏen˘ ve vodû ve znaãné mífie
vytváfií ‰mouhy pfii su‰ení. Je proto nutné
nastavit dávkování le‰ticího pfiípravku pro
dosaÏení dobr˘ch v˘sledkÛ mytí.
JestliÏe se po skonãení mytí vytváfiejí na
nádobí "pásky", sniÏte nastavení o jednu
polohu. JestliÏe se vytváfiejí "bílé skvrny",
zvy‰te dávkované mnoÏství le‰tidla o jednu
polohu.
100
3
Filtraãní systém (obr. A”4”) se skládá z
následujících ãástí:
-filtraãní ko‰ík k zachycení vût‰ích ãástic
-filtraãní talífi nepfietrÏitû filtrující cirkulující
mycí roztok
-mikrofiltr, kter˘ je umístûn pod filtraãním
talífiem a zachytává nejemnûj‰í ãástice pro
dosaÏení perfektního oplachu.
Aby se vÏdy dosáhlo v˘born˘ch v˘sledkÛ
mytí, je nutné po kaÏdém umytí nádobí
zkontrolovat a vyãistit filtry.
Vyjmutí filtraãní jednotky provedete tak, Ïe
pootoãte madlem ko‰íku proti smûru hodinov˘ch ruãiãek (obr. 1).
Pro snadnûj‰í ãistûní je centrální ko‰ík
odnímateln˘ (obr. 2). Vyjmûte filtraãní talífi
(obr. 3) a cel˘ ho opláchnûte pod stfiíkající
vodou. Je-li to nutné, pouÏijte mal˘ kartáãek.
Mikrofiltr je samoãistící, jeho údrÏba je
omezena na pouhou kontrolu kaÏdé dva
t˘dny. V pfiípadû nutnosti ho opláchnûte pod
tekoucí vodou nebo pomocí jemného
kartáãku.
Po kaÏdém mytí doporuãujeme pfiekontrolovat
filtraãní ko‰ík a talífi, zda nejsou zanesené.
Poznámka: Po kaÏdém ãistûní filtrÛ
provûfite, zda je v‰e správnû namontováno
zpût a jestli filtraãní talífi je dobfie usazen
na dnû myãky.
Pfiesvûdãte se, zda centrální filtraãní
ko‰ík je správnû zaji‰tûn ve filtraãním
talífii pootoãením ve smûru hodinov˘ch
ruãiãek. Pouze správnû usazená filtraãní
jednotka mÛÏe zabezpeãit poÏadované
v˘sledky tohoto spotfiebiãe.
Upozornûní: Nikdy nepouÏívejte myãku
bez filtrÛ.
101
V·EOBECNÉ POKYNY
âistûní a údrÏba
Volba programu
Tato myãka nádobí vám nabízí ‰irok˘ rozsah mycích programÛ, ze kter˘ch mÛÏete
vybrat ten nevhodnûj‰í podle druhu um˘vaného nádobí a míry jeho za‰pinûní.
V˘bûr programÛ je uveden v samostatném návodu, kter˘ je souãástí v˘bavy myãky.
UÏiteãné rady
Abyste zabránili skapávání vody po dokonãení mycího cyklu z horního ko‰e na
nádobí ve spodním ko‰i, vyjmûte nejdfiíve spodní ko‰.
JestliÏe ponecháte nûjakou dobu nádobí po umytí v myãce, nechte dvefie
pootevfiené, aby se umoÏnila cirkulace vzduchu uvnitfi myãky a urychlil se proces
su‰ení.
Jak dosáhnout ÚSPOR
1) JestliÏe chcete vyuÏít plnû prostoru pro mytí nádobí v této myãce, opláchnûte
nádobí uloÏené po kaÏdém jídle programem "STUDENÉ P¤EDMYTÍ". Tím dojde k
odmoãení zaschl˘ch zbytkÛ jídla a odstranûní vût‰ích ãástic jídla z novû vloÏeného
nádobí. Jakmile je myãka zcela naplnûna, spusÈte program pro hlavní mytí.
2) JestliÏe nádobí není hodnû za‰pinûné, nebo ko‰e nejsou zcela plné, zvolte
"EKONOMICK ¯ PROGRAM", uveden˘ v tabulce programÛ v pfiiloÏeném návodu.
Jak dosáhnout opravdu DOBRÉ V¯SLEDKY mytí:
1) Ukládejte nádobí dnem vzhÛru.
2) Pokuste se uloÏit nádobí tak, aby se vzájemnû nedot˘kalo. Budete-li je peãlivû
ukládat, dosáhnete lep‰ích v˘sledkÛ.
3) Pfied vloÏením nádobí do myãky odstraÀte nejdfiíve rÛzné zbytky jídla
(kosti, skofiápky, kousky masa nebo zeleniny, usazeninu kávy, slupky od ovoce,
nedopalky cigaret atd.), které mohou ucpat v˘tok vody nebo trysky ve sprchovacích
ramenech.
4) Po uloÏení nádobí do myãky zkontrolujte, zda se mohou ramena volnû otáãet.
5) Hrnce a dal‰í nádobí, na kter˘ch jsou místy pfiipálené zbytky jídla, musí b˘t
pfiedem odmoãeny vodou s pfiídavkem mycího pfiípravku.
6) Správné mytí stfiíbra:
a) opláchnûte stfiíbrné nádobí ihned po jeho pouÏití, zejména kdyÏ je zneãistûné od
majonézy, vajíãek, ryb apod.
b) nekropte nebo nesypejte mycí prostfiedek pfiímo na stfiíbrné nádobí
c) oddûlujte stfiíbrné vûci od ostatních kovÛ.
Co DùLAT,KDYÎ
Chcete zastavit myãku a vloÏit dal‰í nádobí jiÏ uprostfied mycího programu?
Nejdfiíve vypnûte myãku tlaãítkem zapnutí/vypnutí a pak teprve otevfiete dvefie.
Po zavfiení dvefií poãkejte 3 minuty, neÏ spustíte znovu chod myãky.
Co není vhodné k mytí
Je nutné mít na pamûti, Ïe ne kaÏdé nádobí je vhodné k mytí v myãce.
Doporuãujeme, aby se myãka nepouÏívala na nádobí vyrobené z termoplastick˘ch
umûl˘ch hmot, na jídelní pfiíbory s dfievûn˘mi rukojeÈmi, na hrnce u kter˘ch jsou
dfievûná ucha, v˘robky z hliníku nebo kfii‰Èálového ãi brou‰eného skla, jestliÏe
nejsou k mytí v myãce pfiímo urãeny.
Urãit˘ druh dekorace na nádobí se mÛÏe sm˘t. Proto je dobré do myãky vloÏit na
zkou‰ku nejdfiíve jeden kus takového nádobí a pokud nedojde k po‰kození
dekoru, pak teprve um˘t celou sadu. Nûkteré druhy dekorace na nádobí mohou b˘t
po ‰kozeny teprve ãast ˘m mytím v myãce.Pfii mytí takového nádobí doporuãujeme
zv˘‰enou opatrnost. Nedoporuãujeme rovnûÏ vkládat souãasnû stfiíbrné pfiíbory s
nerezov˘mi, aby nedo‰lo mezi nimi k chemické reakci.
DÛleÏité:
KdyÏ kupujete novou jídelní soupravu nebo pfiíbory, vÏdy se pfiesvûdãte, zda jsou
vhodné pro mytí v myãkách nádobí.
Na vnûj ‰í plochy plá ‰tû nepouÏívejte prá ‰kové ãistící prostfiedky, které by mohly po
‰kodit lakovanou vrstvu.
Tato myãka nevyÏaduje Ïádnou zvlá‰tní údrÏbu, neboÈ vana je samoãistící.
Pravidelnû ãistûte tûsnûní dvefií navlhãen˘m hadfiíkem, abyste odstranili v‰echny
zbytky jídla a le‰ticího pfiípravku.
Doporuãujeme obãas odstranit usazen˘ vodní kámen tak, Ïe provedete mytí bez
uloÏení nádobí.
Nalijte sklenici octu na dno vany a zvolte jemné mytí. Na ãeském trhu jsou k dostání
i pfiípravky na ãistûní a odstranûní vodního kamene u myãky.
JestliÏe i pfii pravidelném ãistûní filtrÛ zjistíte, Ïe nádobí nebo hrnce nejsou dobfie
umyté nebo opláchnuté, zkontrolujte, zda trysky na sprchovacích ramenech jsou
ãisté (obr. A “5”).
Jsou-li ucpané, vyãistûte je následn ˘m postupem:
102
103
Horní rameno otoãte tak, aby ‰ipka na jeho plastové ãásti byla proti vybrání v pfiívodu
vody na spodní stranû ko‰e (obr. 1b). Rameno potlaãte nahoru a pak otáãejte ve
smûru hodinov˘ch ruãiãek (obr. 1). Po od‰roubování rameno vyjmûte.
Zpûtnou montáÏ proveìte stejn˘m postupem, ale otáãejte ramenem proti smûru
hodinov˘ch ruãiãek (obr. 2).
Spodní rameno snadno vyjmûte potaÏením smûrem nahoru (obr. 2).
- Opláchnûte rotaãní ramena pod stfiíkající vodou, aby se odstranily v‰echny
neãistoty usazené v tryskách ramen.
- Po vyãistûní vloÏte ramena na pÛvodní místo a horní za ‰roubujte aÏ na doraz.
1
2
1b
Topné tûleso na ohfiev vody je vyrobeno ze speciální nerezové oceli, která mÛÏe
ãasem zmûnit svoji barvu. To v‰ak v Ïádném pfiípadû nemÛÏe mít vliv na jeho
funkci nebo Ïivotnost.
Stûny dvefií i vany jsou zhotoveny z nerezové oceli. JestliÏe se pfiesto na nich objeví
rezavé skvrny, je to pravdûpodobnû zpÛsobeno vysok˘m mnoÏstvím solí Ïeleza ve
vodû. Skvrny se dají odstranit jemn˘m brusn˘m pfiípravkem. Nikdy nepouÏívejte
materiály na bázi chlóru, ocelové drátûnky apod.
Po skonãení mycího programu
Po skonãení mytí je nutné zastavit pfiívod vody a vypnout spotfiebiã stisknutím tlaãítka
vypnutí/zapnutí do vypnuté polohy. Pokud myãka nebude nûjakou dobu pouÏívána,
doporuãujeme provést následující opatfiení.
1.VypusÈte ve‰kerou vodu s mycími prostfiedky, aby se odplavily v‰echny usazeniny.
2.Vytáhnûte pfiívodní ‰ÀÛru ze zásuvky.
3.Uzavfiete pfiívodní ventil vody.
4.NaplÀte zásobník s le‰ticím pfiípravkem.
5.Nechejte dvefie pootevfiené.
6.UdrÏujte vnitfiní prostor myãky v ãistotû.
7.JestliÏe je myãka uloÏena na místû, kde je teplota niωí neÏ 0°C, v‰echna voda
uvnitfi hadic mÛÏe zmrznout. Poãkejte, aÏ se teplota zv˘‰í nad bod mrazu a pak
nezapínejte myãku dfiíve, neÏ za 24 hodin.
VYHLEDÁNÍ DROBN¯CH ZÁVAD
Upozornûní: pfied odejmutím jakéhokoliv krytu:
1.vypnûte spotfiebiã talãítkem STOP
2.vytáhnûte pfiívodní ‰ÀÛru ze zásuvky
Pokud myãka nádobí nepracuje správnû, proveìte nejdfiíve následující kontroly, neÏ
zavoláte povûfiené servisní stfiedisko:
ZÁVADA
1 -Myãka vÛbec nepracuje
2 - Myãka nenapou‰tí vodu
3 - Myãka nevypou‰tí vodu
4 - Myãka vypou‰tí vodu
nepfietrÏitû
5 - Není sly‰et otáãení
sprchovacích ramen
6- U elektronicky fiízen˘ch
myãek bez displeje: kontrolka
“ECO” a kontrolka ã.1 svítí
souãasnû se zvukov˘m signálem
7- U elektronicky fiízen˘ch myãek
s displejem: na displeji se objeví
“E1”souãasnû se zvukov˘m signálem
104
P¤ÍâINA
OPAT¤ENÍ
Zástrãka pfiívodní ‰ÀÛry není
správnû zasunuta do zásuvky
Pfiipojte správnû pfiívodní ‰ÀÛru
Tlaãítko I/O není zapnuto
Zmáãknûte tlaãítko
Dvefie jsou ‰patnû zavfiené
Zavfiete dvefie
Pfieru‰ena dodávka elektrického
proudu
Zkontrolujte pojistku pro zásuvku,
nebo dodávku elektfiiny
Viz pfiíãiny ã.1
Zkontrolujte
Pfiívodní ventil vody je uzavfien
Otevfite pfiívod vody
Voliã programÛ není nastaven na
správnou polohu
Otoãte programátorem do
správné polohy
Napou‰tûcí hadice je “pfielomená”
Filtr na napou‰tûcí hadici
není správnû pfiipojen, nebo je ucpan˘
OdstraÀte ostré ohyby z
napou‰tûcí hadice
Zkontrolujte pfiipojení filtru,
vyãistûte ho
Filtraãní systém je zanesen
Vyãistûte filtry
Vypou‰tûcí hadice je “pfielomená”
Narovnejte ostré ohyby na hadici
Vnûj‰í vypou‰tûcí hadice
nenísprávnû pfiipojena
Pozornû si pfieãtûte návod
napfiipojení vypou‰tûcí hadice
Napojení na odpad vody je umístûno
dole, místo ve správné v˘‰ce
PoÏádejte kvalifikovaného
instalatéra o pfiedûlání odpadu
Poloha vypou‰tûcí hadice je fiíli‰
nízko
Zvednûte vypou ‰tûcí hadici
nejménû do v˘‰ky 40 cm nad
podlahu
Pfiíli‰ velké mnoÏství mycího
prostfiedku
SniÏte dávku mycího prostfiedku
a pouÏívejte vhodné prostfiedky
UloÏené nádobí brání otáãení
ramen
Zkontrolujte
Filtraãní talífia ko‰ík jsou silnû
zane‰ené neãistotami
Vyãistûte filtraãní soustavu
Pfiipojovací ventil vody je uzavfien
Vypnûte spotfiebiã, otevfite
pfiívod vody, nastavte znovu mycí
cyklus
Pfiipojovací ventil vody je uzavfien
Vypnûte spotfiebiã, otevfite
pfiívod vody, nastavte znovu mycí
cyklus
105
ZÁVADA
P¤ÍâINA
OPAT¤ENÍ
Viz pfiíãiny ã.5
Zkontrolujte
Dno hrncÛ není dobfie umyto
Pfiipálené zbytky jídla musí b˘t pfied
vkládáním hrncÛ do myãky
fiádnû odmoãeny
Okraje hrncÛ nejsou dobfie umyty
UloÏte znovu hrnce na doporuãené
místo
Sprchovací ramena jsou ucpaná
Vyjmûte sprchovací ramena dle dfiíve
uvedeného postupu a fiádnû
opáchnûte pod tekoucí vodou
Nádobí není správnû uloÏeno
Neukládejte nádobí pfiíli‰ tûsnû
u sebe
Konec vypou‰tûcí hadice je
ponofien do vody
Konec vypou‰tûcí hadice musí
b˘t vÏdy nad hladinou vypou‰tûn
vody
Bylo dávkováno nesprávné mnoÏství
mycího prostfiedku, mycí prostfiedek je
star˘a ztvrdl˘
Zvy‰te dávkování podle míry
za‰pinûní nádobí, vymûÀte mycí
prostfiedek
Zvolen˘ mycí program není
dostateãnû úãinn˘
Zvolte silnûj‰í program
Nádobí ve spodním ko ‰inení umyto
Vypnûte tlaãítko pro poloviãní
náplÀ
9 -V˘skyt bíl˘ch skvrn na nádobí
Voda je pfiíli‰ tvrdá
Zkontrolujte mnoÏství soli a le‰tidla
v zásobnících a pfiípadnû doplÀte,
pokud závada pfietrvává
zavolejte servisní stfiedisko
10 -Zv˘‰en ˘hluk bûhem mytí
UloÏené nádobí klepe o sebe
UloÏte lépe nádobí do ko‰Û
Otáãející se ramena naráÏejí
na uloÏené nádobí
UloÏte lépe nádobí
Nedostateãné proudûní vzduchu
Nechejte po skonãení mycího
programu dvefie pootevfiené, aby
mohlo nádobí fiádnû oschnout
8 - Nádobí je jen ãásteãnû umyté
11 -Nádobí není fiádnû usu‰ené
-.
-.
-.
-.
-.
-.
-.
-.
-.
-.
-.
-.
-.
& ’A ! "
#"$ ( $)
' $ (
" " !
' $ " / "
K $ + K $ & !.
( + +(
Fig. A
5
Poznámka:
Pokud nastane nûkterá z uveden˘ch situací a myãka neumyje fiádnû vloÏené nádobí, je nutné
odstranit zbytky jídel ruãnû, neboÈ pfii závûreãném su‰ení znovu pfiischne a ani následující
opakované mytí není schopné je odstranit.
JestliÏe ‰patná funkce pfietrvává, zavolejte povûfiené servisní stfiedisko a sdûlte vÏdy typ
spotfiebiãe a úplné v ˘robní ãíslo. Tyto údaje najdete na v˘robním ‰títku na boku dvefií myãky,
nebo na záruãním listû. Usnadníte a urychlíte tím provedení opravy.
V˘robce se omlouvá za pfiípadné tiskové chyby v tomto návodû k pouÏití.
Dále si v˘robce vyhrazuje právo provést potfiebné zmûny na sv˘ch v˘robcích,
které nemají vliv na jejich základní charakteristiku.
106
1
4
2
3
107
108
109
111
112
114
115
119
120
120
122
123
124
126
.
! K ( !)
G + ! " . ' + $ + $! ! ! .
G ++ + " 2.
. ! $ .
!
/
.
0 ! ! ! ! + ! .
! + ! ! " .
+ ( ! ! !
! !.
! ! " $
! !
" . . 2
+ ! / /
"
!.
/ ( ! ! !
.
! " $ !.
' ! $ ( ( , " + 2 , ( "
$ " !
.
0 ! " .
0 ! ! ' ( @( Gias Service.
.! ! ! !.
"2 .
4 ! + , ( ! !, ! " ' ! /
Gias Service.
A ' ! / $ 2( !
.
' ! ! " " .
$ ! ! .
" "
$$ " +! $.
# $ %& &
# ' ((
%! $ !
) '* ' !.
!, & ! *
$( '# # .
108
0! !
'
1 "
" $ $ " ! 2 ( !.
0 ! ! !
" !.
! ! ! ++ $
1. 4 2 2. 4 ! .
- & . '! %*
,' $ # ' &% $ ' ! &.
& & !
$ * &' .
´ %.89/336/CEE, 73/23/CEE
! ".
6 ! ! "
"
/
/ ! .
0 ! $ " ! 2 " " / 60°C.
H " " /" 0.08 Mpa & 0.08 Mpa. 4
" + $ @
' ! /. 6 ! " $ +" ( ! ! ( 1+).
6 ! ! ! 3/4´´ (.2).
- ! ! +" 9 3/4 $ .
!
!, " .
, , . 9226085 / (.3).
109
' D +" 9 !
! , C.
! ( ! (
$ " , !
/ ! !.
" ! ! .
1
2
3
# ' ,!.
' "P 85 . 2 . Q
$ . ' ! $ +
2, 2 $ P
$ (.5). 6 $ + ( $ 5 /5 25
. Q "$ ! /+ ( " + + " /
+ ( $ $. (.6)
' $ -"
! "
' $ ! , . (.4)
' $ !
! 4 , 40 . - . (.4)
! $ 2,6 .
85 .. Q
! 9269214 " 9264427.
0 " ! ! ! !
+!/ .
- ! $$ !
$ P .
4
$ ! ! " .
.
6 " 2 $ $ " + . - ! /+ ( , + + (.6)
"P ! $ $ 82 , + $ " ISO ! $ . (.7)
K#: ' . ( )
- " 5 .
' $ " .
591 ± 1
5
"P 597 ± 1
6
7
4
598
556/563
’A ' $ V " .
/ ( !, ! $
P $ .
& !
* # ' $ = & ! ! .
110
111
' $ . "
K ' $ . /
" " ! 2 .
K .
-"
! ".
'
! $ " !
. ´4
/ " / .
' ! / ! ",
+ !$
( ! , $( .
6 ! 60°fH !
33°fH ! 5 ( $ .
' " ! $ " ! .
@*%' & * ' &.
- $ $ + !.
E
0
1
*2
3
4
" "$
- -
"
"
°fH ( ! °dH ( !
)
)
0-9
10-30
31-40
41-50
51-60
0-5
6-16
17-22
23-27
28-33
_!
"
6_`
a.`
a.`
a.`
a.`
&:
# = # % $ $ ) ! .
* '! %& '
#
#"$
.$
! b@#6
X
X
X
X
/ 1
/ 2
/ 3
/ 4
50
40
30
20
* 6 ! $ $ 2 " ( .
" ! 0 ! .
. "
* 1
" $ ! :
− . , /+ (
$! " + $
( .. "1")
− + P $ $.
* 2
&: ' ' $ '' & '(!
! %*.
112
' !
$ ! $ 2 ! P .
- $
! $
+ $ ". '
$
$ ! "
! !. Q
$! /+ ( + $ . ´4 ! + , $ $!
+ !$ ". " ! (
" + /
$! (
2 . '
1,5−1,8 . Q2 $!
.
X
/ ! ".
/ ".
0 / :
" − ! / + $ .
− / , ! / ! 4
$ .
$ ".
&: !
! *.
! = . #
113
* !
. )
@*%' #
# .
(
+ )
27−31, $
$! $ ):
$! $ ( * ""
1) P $ / .
2) . $ $ 3) c
+ $ .
X $ $.
+ " 20 .
A
A
* "B"
1) ' +!/ / $.
2) K ! $ " ( X $ (. 1).
+ " 20 .
C D ED9F - KFGC D G -H.
1) +!/ 2) .! $
− ( (.2+).
&: I ( (#, #% '$ $ '
!: .! 1
2
$ a
A$ # .
Q
/ $ " " + !, $ + ( / " G /+ ! .
' $ ! .
(
& # # ' $ 2 " + $ " $, .
4
+ + $! 2 , ! $! ! . K
$!
! , . 4 + + " .
' $ , 2 ( /" (
.
Q " / ( 2 .
' "
$$ " (1)! " . (2)
' $ $ ! .
- $ $! , ( / ".
' $ " " . $$ " 24 " ! 30 ! .
(.2 ).
#( .3).
& # # - $ $ " , , , '
! $ " +! $ .
.
3
b
a
b
114
+
115
X
$ (. 1,2,3).
1
E
A
C
B
D
2 # #% (1)
= V $ B = C = "
D = " E = g2 F = !
' !
12 (! ( # EN 50242 )
H ! $ 2 .4 $ .5 $ . 6 $ ! .
4
G
B
E
C
F
D
H
C
C
H
A
2
A
# #% (2)
= V $ B = C = "
D = " E = g2 F = ! "
G = ! "
H = M $ ! B
C
D
I
F
5
L
Q
M
N
P
.
N
# #% (4)
= 5+5+2 !
B = 12 C = 4+4+4 " D = ! "
E = "
F = "
G = 1+1 " H = 1+1 I = 3+3+3+3 "
L = 3+3+3+3 K# #% (5)
M = 8+4 + $ N = 11+1 O = 12 "
P = Q = " .
M
G E
H
F
O
3
D
B
F
A G
K# #% (3)
= ! B = C = ' D = K E = Q +$, F = ! G = K .
6
R
E
C
0 ! $ h$ ".
116
( K #% ' & ( .6)
- $ " $ 6+6
(R)
$!
$ ! + 2 (
$ $
" ! .
K #% ' & ! . $
& )
' $ ! (
" $ .
117
7
1
2
& ( . 7 )
' $ " " " (
(
( " ( $ ).
#6Q#.. 1/2 g6#'`6@ 1 CD H B
E
C D K9 @CI
K-F-HGC C C- X -YC.
1) ' +!/ ! .
2) Q
( $! $.
F
I
L M G A
2
C
F
D
K #% ' & ( .8)
E
' $ ! $ " (
" . Q
! 2 " /" ,
$ (.
H
I
! ! .
$
$ G A
' $! $.
! E
4
C
N
Q
M
P
N
( 0 ! $ ( ".
K# #% (4)
M = 8+4 + $ N = 11+1 O = 12 "
P = Q = " .
M
O
118
$
! $! $ )
K# #% (3)
= ! B = C = ' D = K E = Q +$, F = ! G = K .
A G
B
$ )
1/2 ! ' #' *
= !
B = "
C = + $ D = E = " F = G = H = I = L = " M = " !
#6Q#.. 1/2 g6#'`6@ 3D F
( 1/2 ' ! ( .2)
= 6 !
B = 5+1 "
C = D = 6 + $ E = 6 F = 6 "
G = 6 H = " I = " !
B
8
$
119
h$ !
& & )
9 $ $ $ ''
(V ")
g " "
' $ 3
' ! # # $ , ! & $
. #
& # .
' " 2 ! !.
K $ * '
0 $! " $ (.. "2") Q
/ 2 !/. $
, !.
' $ $! 20−30 " (1).
* %& $
) ! #
E ! $ ! .
" !
$ $
!, (
+ $
+( .
& # (#.
* '(# !
A$ *.
4
Q.'6
-K6@#6
.G`6
G/ $! " $! , ! $! 130 ml (ik. A 3)
P (3) + , $
$ .
c
.
. /+ " "
.
' ! .
X
" $!.(4)
ANOIXTO
@*%' * $ 1−6
3
6 ! (3)
+ !$
. 0 ! $ 3.
0 " " + $ ( .
$2 !
.
" 2 (
( $ !.
$ '' ' '* ' (
' . %)
E / ENTONO KOINO $ " (20 . " ) $!
(2).
120
121
K % '$ ! 1
2
3
'
"
$ " (. . "4")
K !, .
. + ( .
$
+ ! + / 2 /+ .
Q
$ " .
Q
+ +! P . (.1)
'
!
" $ 2 (2)
. + " +" + $ " + .(.3)
’6 $ 2 ! $ 15 .
´
$ !.
&: * % ! !
((
%! %&
# % $ (#
%! # (# !.
9 .= # ! (#
! . ( .= # '!
# ,' # &.
I ! & ! !.
'(
& #'' . !
2 . -+ $ ! .
H.!) *.
Q
/ " + $. " !
.
'(
'! .
1) $ " $ ! $ ( + $ " .
2)
" +( " ! / .
'(
*
' % '*.
1) ' $ " .
2) . " "
" .
3) $! " ! $ ( .
4) / + " "
"
5) K ! " ! 2 ! .
6) Q " ( :
.)
$ 2 V)
2 Q)
! # 1.− $
$ " " / ! $ ! $ OFF / .
,
. %&
* '
/ " ! . ! ", ! /" +, ",
" " + .
G ! ( /$ 2 ! $! " .
! .
IDCK4
2 " ++ $ 122
$ ( / !
123
! .
K % '$ &% &
6 / ! $ 2 ! $ .
' ! " $ " $ 2 . . ( ", " " $!.
Q + $ ( / ! /" .
( " , / " + (.."5") $ .
G P + $ (.1b) (/ /+ ( / (.1) + ( $
(.2)
" +" $(
+ ( .
c
+ $ + (
1
.
0 / . / ( , , ! .
K ! / 2 " P! ! ,
$ , ! $ 2 .
I# &
! ! ", ! $ off ( ! ! " .
! 1) K $ " "
2) V 2
3) K ! "
4) Q $! "
5) .! 6) 0 ! $ !
7) ( " ($ 0) (. _ ! 24 ( " ++ $ / ! $ 0.
2
1b
124
125
9F9
'$ ( (=.
CC
& !
$ #% '( &: %! & %
STOP '= $ & *' .
! + $ .
9F9
CC
G ! !
1.−G
" 2.−G G "
/ !
V 1
/
4. −. " ( .
6 !
`( !
!
K $ !
!
!
7.− - ! / 1 !
10.−+ " .
`( !
b$ !
.
. $ +( " !
0 -+ $ .
6 ! " $ " ' $ ! "P 40 .
K !
2 ( _ .
- +(
' $ .
' " $
" /" .
11.−' " (
6 ! K ! "
. ! 1
V ! G "
V ( . "
/ $ " . ! ! 1/2
" + c+ ( + K " +".
- #$ $ " " . ++
.
_ " " /" ' ! "
_ " " "
' ! " "
G .! " " .
! : 0 + " ( + / " " !
.
Q ++ ! / 080505050
/
K $ +
.
K! +"
K !,
/ +" ,/ .
K! +"
K !,
/ +" ,/ .
126
" $ $ ,
" .
9.−. "
K $ V( + 6.− - ! / eco &
N.1 ! / +"
' $ +( $ /
V +(
' " "$ .
G $! .
+ " 5.− "
" 8.− (
K ! +"
V 5
6 !
V 2
V $ 6a
- !
-K
V( " G $ !
. ! V 3.−G
-K
6 ! $" $ . !
! , 2 .
127
The manufacturer declines all responsibility in the event of any printing mistakes in this
booklet. The manufacturer also reserves the right to make appropriate modifications to its
products without changing the essential characteristics.
O modelo e caracteristicas indicados nesta folha podem ser alterados sem qualquer aviso.
Le constructeur décline toute responsabilité pour les éventuelles erreurs d’imprimerie
contenues dans le présent mode d’emploi. Il se réserve en outre le droit d’apporter toutes
modifications qui se révèleraient utiles à ses propes produits sans pour autant en
compromettre les caractéristiques essentielles.
V˘robce se omlouvá za pfiípadné tiskové chyby v tomto návodû k pouÏití.
Dále si v˘robce vyhrazuje právo provést potfiebné zmûny na sv˘ch v˘robcích,
které nemají vliv na jejich základní charakteristiku.
6 ! $" $ . ! !
, 2 .
PL
EN
PT
FR
CZ
EL
02.03 - 41003422.A - Printed in Italy - Imprimé en Italie
Z zastrzezeniem prawa do modyfikacji technicznych i ewentualnych bäëdów
drukarskich.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising