Candy CDCP 6/E-S Používateľská príručka
CDCP 6/E,CDCP 6/E-S
(CANDY25#)(CANDY)法国
· ÖÇ ø
01
6720601197
Diskmaskiner
Bruksanvisning
CDCP 6/E
CDCP 6 /E-S
Läs denna bruksanvisning
1) Säkerhetsinformation... ........................................... ...1
2) Snabbguide ........................................................... ...2
Kära kund,
Läs igenom bruksanvisningen noga innan du börjar
använda diskmaskinen, det kommer att hjälpa dig
använda och underhålla diskmaskinen på rätt sätt.
Behåll den för framtida bruk.
Ge den till eventuell ny ägare av produkten.
Bruksanvisningen innehåller avsnitt om säkerhet,
användning, installation, felsökningstips osv.
3) Användningsinstruktioner... .................................... ...3
Kontrollpanel... ....................................................... ...3
Diskfunktioner... ..................................................... ...3
4) Innan du använder diskmaskinen för första gången... .4
A Fylla på salt i avhärdaren... ................................... ..4
B Fylla spolglansfacket... .......................................... .5
C Diskmedlets funktion ... ....................................... ...6
5) Fylla diskmaskinen... .............................................. ...8
Innan du ringer kundtjänst
Att läsa avsnittet om felsökningstips kommer att hjälpa
dig att lösa några vanliga problem på egen hand.
Be en tekniker om hjälp ifall du inte kan lösa problemen
på egen hand.
OBS:
Tillverkaren, enligt en policy om kontinuerlig
utveckling och uppdatering av produkten, kan göra
ändringar utan förvarning.
Denna bruksanvisning kan också fås av tillverkaren
eller ansvarig säljare.
Att tänka på innan och efter du fyller diskmaskinen
Korgarna... .............................................................. .9
Fylla korgarna... ........................................................ .9
Bestickkorgen... ...................................................... .10
6) Starta ett diskprogram... ........................................ ...11
Diskprogramtabell... ................................................ .11
Slå på diskmaskinen... .......................................... ..11
Byta program... ....................................................... .12
När diskprogrammet är färdigt... ..............................12
7) Underhåll och rengöring... .................................... ...13
Filtreringssystem... ................................................ ...13
Underhåll av diskmaskinen... .................................. .14
8) Installationsanvisningar... ..................................... ...15
Placering av diskmaskinen... .................................. .16
Om nätanslutning... ................................................ ..16
Vattenanslutning................................................... ...16
Avloppsanslutning... .............................................. ..17
Starta diskmaskinen... ........................................... ..18
9) Felsökningstips... ................................................... ..19
Innan du ringer efter service................................. ...19
Felkoder... ............................................................ ...20
Teknisk information... ............................................. .21
1. VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION
VARNING!
Följ försiktighetsåtgärderna nedan när du använder diskmaskinen:
Diskmaskinen är endast avsedd för användning i hushåll och liknande
användning, exempelvis:
-personalkök i butiker, kontor och på andra arbetsplatser, -gårdshus,
-av gäster på hotell, motell och andra bostadsliknande miljöer, -bed and
breakfast och liknande.
Diskmaskinen får användas av barn från 8 år och uppåt samt av personer med
begränsad fysisk, sensorisk eller mental kapacitet eller avsaknad av erfarenhet
och kunskap om den används under uppsikt, eller om de har blivit instruerade i hur
man använder maskinen på ett säkert sätt och de förstår de rådande riskerna.
Barn får inte leka med maskinen. Rengöring och underhåll av maskinen ska ej
utföras av barn utan uppsikt.
För EN60335-1
Diskmaskinen är inte avsedd för användning av barn, personer med nedsatt fysisk,
sensorisk eller mental förmåga, eller personer med bristande erfarenhet och
kunskap, såvida de inte övervakas och instrueras angående maskinens användning
av en person som ansvarar för deras säkerhet.
För IEC60335-1
Diskmaskinen rekommenderas endast för hemmabruk, inomhus. Du får inte sänka ner
maskinen, sladden eller kontakten i vatten eller annan vätska på grund av risken för
elstötar.
Koppla ifrån strömmen innan rengöring och underhåll av maskinen. Använd en
mjuk fuktig trasa och ett milt rengöringsmedel, följt av en torr trasa.
INSTRUKTIONER FÖR JORDNING
Maskinen måste jordas. Jordning kommer att minska risken för elstötar vid fel
eller om maskinen går sönder, genom att skapa minsta motståndets väg för
den elektriska strömmen. Maskinen är utrustad med en sladd med jordning
-jordledare och en jordningskontakt.
Kontakten måste anslutas till ett eluttag som är installerat och jordat i enlighet
med alla lokala regler och förordningar.
Felaktig anslutning av jordledaren kan medföra risk för en elstöt. Rådfråga en
behörig elektriker eller servicerepresentant om du är osäker på om
diskmaskinen är korrekt jordad. Förändra inte kontakten som medföljer
diskmaskinen om den inte passar i uttaget, anlita en behörig elektriker för att
installera rätt typ av uttag.
1-1
Sitt eller stå inte på diskmaskinens lucka eller korgar.
Använd inte diskmaskinen om inte alla paneler är ordentligt på plats.
Öppna luckan mycket försiktigt om ett diskprogram körs, det finns risk för att vatten
sprutar ut.
Placera inga tunga föremål på, eller stå på, luckan när den är öppen.
Diskmaskinen kan tippa framåt.
När du fyller maskinen med smutsig disk:
1) Placera vassa föremål så att de inte kan skada lucktätningen.
2) Varning: Knivar och andra vassa köksredskap ska placeras i korgen med
spetsen nedåt eller placeras liggande.
Kontrollera att diskmedelsfacket är tomt när diskprogrammet körts klart.
Diska inte plastföremål om de inte är märkta med att de tål maskindisk eller
motsvarande. Kontrollera tillverkarens rekommendationer om de inte är
märkta.
Använd endast diskmedel och spolglans avsedd för en automatisk diskmaskin.
Använd aldrig tvål, tvättmedel eller handdiskmedel i diskmaskinen.
Barn skall hållas under uppsikt för att säkerställa att de inte leker med maskinen.
Luckan bör inte lämnas öppen, eftersom detta kan öka risken för att snubbla.
Om sladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren,
legitimerad serviceverkstad eller en behörig person för att undvika fara.
Under installationen får inte strömförsörjningen böjas eller tillplattas på ett
överdrivet eller farligt sätt.
Manipulera inte kontrollerna.
Diskmaskinen ska anslutas till vattenledningen med nya slangar, gamla slangar
får inte återanvändas.
Maximalt antal kuvert som kan diskas samtidigt är 6.
Högsta tillåtna tryck för vatteninlopp är 1 MPa.
Minsta tillåtna tryck för vatteninlopp är 0,04 MPa.
1-2
Avyttrande
Maskinen är märkt enligt EU-direktivet 2012/19/EU för avfall
som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk
utrustning (WEEE).
Avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk
utrustning (WEEE) innehåller både förorenande ämnen (som
kan leda till skada på miljön) och grundläggande komponenter
(som kan återanvändas). Det är viktigt att behandla avfall som
utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning
(WEEE) på rätt sätt så att alla förorenande ämnen omhändertas och att
samla in och återvinna allt material.
Även som privatperson kan du bidra till att avfall som utgörs av eller
innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) inte orsakar
miljöskada och det är av största vikt att följa vissa grundläggande regler:
Avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning
(WEEE) ska inte hanteras som hushållsavfall.
Avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning
(WEEE) ska lämnas in på därför avsedda avfallsstationer i offentlig eller
privat regi. I många länder går det att beställa hämtning av större volymer
avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning
(WEEE).
I många länder går det att återlämna den gamla apparaten till butiken när
du köper en ny. De måste då ta emot den utan extra kostnad så länge som
den är av samma produktslag och har samma funktioner som den apparat
som ursprungligen levererades.
VARNING!
Förpackningsmaterialet kan vara farligt för barn!
Förpackningen och maskinen skall tas till en återvinningsstation vid
avyttrande. Klipp därför av elkabeln och gör luckans lås obrukbart.
Pappförpackningarna tillverkas av återvunnet papper och bör kastas
i pappersinsamlingen för återvinning.
Genom att säkerställa att produkten återvinns på rätt sätt bidrar
du till att förebygga eventuella negativa konsekvenser för miljön
och människors hälsa, som annars kan orsakas på grund av
felaktigt avyttrande av denna produkt. Du kan få mer detaljerad
information om återvinning av produkten från kommunen eller
återvinningen.
AVYTTRANDE: Släng inte denna produkt som osorterat avfall.
Separat insamling av sådant avfall för särskild behandling är nödvändig.
Genom att placera
märkning på denna product, försäkrar vi att
på vårt ansvar övernstämmelse med alla europeiska säkerhets-,
hälso-, och miljökrav som anges I lagstiftningen för denna produkt.
1-3
2.Snabbguide
Läs relevanta avsnitt i bruksanvisningen för mer detaljerade användningsinstruktioner.
Slå på maskinen
Fylla diskmedelsfacket
Kontrollera spolglansnivån
Kontrollera avhärdningssaltnivån
Fyll korgarna
Välj ett program
Kör diskmaskinen
Tryck på strömbrytaren för att slå på diskmaskinen, öppna luckan.
Diskutrymme A:
Med varje diskprogram.
Diskutrymme B:
Endast fördisk.
(Följ bruksanvisningen!)
C
A
B
Mekanisk mätare C.
Elektrisk signal på kontrollpanelen (om sådan finns).
(Endast modeller med avhärdarsystem.)
Elektrisk signal på kontrollpanelen (om sådan finns).
Om det inte finns någon varningslampa för låg saltnivå på kontrollpanelen
(vissa modeller), kan du uppskatta när du behöver fylla på saltbehållaren
genom att räkna hur många diskprogram du kört.
Skrapa bort eventuella stora mängder överbliven mat. Mjuka upp fastbrända matrester
i kastruller och stekpannor, fyll sedan korgarna. Se instruktionerna för hur du fyller
diskmaskinen.
Stäng luckan och tryck på programknappen tills önskat program tänds.
(Se avsnittet Användningsinstruktioner)
Slå på vattnet och tryck på Start/Reset -knappen. Maskinen kommer att börja arbeta
efter ca 10 sekunder.
Byta program
1. Du kan endast byta program om det bara har körts under en kort tid. Annars har diskmedel kanske
redan släppts in, och diskvattnet redan tömts. Då måste diskmedelsfacket fyllas på igen.
2. Håll sedan in Start/Reset-knappen i 3 sekunder för att avbryta programmet.
3. Välj ett nytt program.
4. Starta diskmaskinen igen.
Lägg i den glömda disken
i diskmaskinen.
1.Tryck på Start/Reset-knappen för att stoppa maskinen.
2. Öppna luckan.
3.Lägg i den glömda disken.
4.Stäng luckan och tryck sedan på knappen, diskmaskinen kommer
Start/Reset börja köra igen efter 10 sekunder.
Om diskmaskinen stängs
av under ett program
Stäng av maskinen
VARNING!
Öppna luckan försiktigt.
Het ånga kan strömma ut
när luckan öppnas!
Om diskmaskinen stängs av under ett program måste du välja program igen
och återgå till ursprungsläget vid uppstart).
När diskprogrammet har körts färdigt kommer diskmaskinen låta 8 gånger och sedan förbli tyst.
Stäng av maskinen med strömbrytaren.
När maskinen är i standby kommer den att stängas av automatiskt efter 30 minuter om den inte används.
Varning: Vänta några minuter (ca 15 minuter) innan du tömmer diskmaskinen, för att undvika att hantera
Stäng av vattenkranen,
töm korgarna
varma tallrikar och husgeråd, som lättare går sönder. De kommer också att torka bättre.
Töm diskmaskinen, börja med den nedre korgen.
2
3. Användningsinstruktioner
Viktigt
Läs hela bruksanvisningen noga innan du använder den för första gången,
för att få ut det mesta av din nya diskmaskin.
Kontrollpanel
1 Strömbrytare: För att sätta på/stänga av strömmen.
5
2
Fördröjning: Tryck på knappen för att skjuta upp starten.
6
3
Fördröjningstid: 2,4 eller 8 timmar
7 Start-/återställningsknapp: Tryck på knappen för
4
Saltvarning: Tänds när du behöver fylla på
diskmaskinssalt.
Programväljare: Tryck på knappen för att välja
diskprogram.
att starta eller pausa diskprogrammet,
signallampan blinkar vid start.
Lampa för spolglansnivå: Tänds när
spolglansfacket behöver fyllas på.
8
Programlampa.
Diskfunktioner
7
8
2
4
1
5
6
9
3
1 Saltbehållare
3 Bestickkorg
5
Spolglansfack
7
Kopphylla
2
4 Filtersats
6
Spolarmar
8
Korg
Diskmedelsfack
3
9
10
Anslutning för inlopp
10 Anslutning för avloppsslang
4.Innan du använder diskmaskinen för första gången
OBS: Om din modell inte har någon avhärdare kan du hoppa över detta avsnitt.
A. Fylla på salt i avhärdaren
Använd alltid salt avsett för användning i diskmaskin.
Saltbehållaren är placerad under korgen och ska fyllas på följande sätt:
Obs!
Använd endast salt speciellt avsedd för användning i diskmaskiner! Alla andra typer av salt som inte är speciellt
utformade för användning i en diskmaskin, särskilt bordssalt, skadar vattenavhärdaren. I händelse av skador
som har orsakats på grund av användning av olämpliga
salter ger tillverkaren inte någon garanti eller tar något ansvarar för eventuella skador som kan ha uppstått.
Fyll endast på salt precis innan du startar ett fullständigt diskprogram. Detta kommer förhindra att
saltkorn eller saltvatten som kan delas upp,
blir kvar på botten av maskinen under en tid, vilket kan leda till korrosion.
AA Ta bort korgen, skruva loss locket på saltbehållaren och ta bort det. 1
1
BB Fyll på saltbehållaren med 1 liter vatten innan du kör det första diskprogrammet.
CC Placera änden av tratten (medföljer) i hålet och fyll på med ca 1 kg salt.
Det är normalt att det rinner ut en liten mängd vatten ur saltbehållaren. 2 2
DD Skruva fast locket ordentligt medurs efter du har fyllt behållaren.
EE Vanligtvis kommer saltvarningslampan sluta lysa inom 2-6 dagar från att saltbehållaren har fyllts på med salt.
FF Ett diskprogram bör startas direkt efter att du har fyllt på saltbehållaren (Förslagsvis snabbprogrammet). Annars kan
filtersystemet, pumpen eller andra viktiga delar av maskinen ta skada av salt vatten. Det omfattas inte av garantin.
OBS:
1. Saltbehållaren får endast fyllas på när saltvarningslampan på kontrollpanelen tänds. Saltvarningslampan kan
fortfarande lysa även om du har fyllt på saltbehållaren, beroende på hur snabbt saltet löses upp.
Om det inte finns någon varningslampa för låg saltnivå på kontrollpanelen (vissa modeller), kan du uppskatta
när du behöver fylla på saltbehållaren genom att räkna hur många diskprogram du kört.
2. Om det finns saltspill bör du köra ett snabbprogram för att ta bort överflödigt salt.
Justera saltförbrukningen
Steg 1: Gå in i läget för saltjustering
Stäng luckan, tryck på Start/Paus-knappen och håll in den i 5 sekunder, inom 60 sekunder från det att
maskinen slagits på, då kommer maskinen att gå in i inställningsläge.
4
Steg 2: välj en nivå av saltförbrukning
Tryck på Start/Paus-knappen för att välja rätt alternativ för din lokala vattenhårdhet. Alternativen
räknas upp i följande ordning: H1->H2->H3->H4->H5->H6;
Steg 3: Avsluta läget för saltjustering
Om du inte gör något på 5 sekunder kommer maskinen avsluta inställningsläget, maskinen går i vänteläge
Det finns 6 nivåer av saltkonsumtion totalt. Vi rekommenderar att du väljer en nivå enligt tabellen nedan:
Vattenhårdhet
dH
1)
mmol/l
2)
Inställning på
avhärdaren
Displayen visar
0-5
0-0,9
1
Snabb
6-11
1,0-2,0
2
Daily
12-17
2,1-3,0
3
18-22
3,1-4,0
4
23-34
4,1-6,1
5
35-45
6,2-8,0
6
Daily och snabb
*
Glas
Glas och Snabb
Glas och Daily
OBS:
1) Tysk mätenhet för vattenhårdhet
2) Millimol, internationell enhet för vattenhårdhet
*) fabriksinställning
Kontakta din kommun för mer information om vattenhårdheten i ditt område.
B. Fyll spolglansfacket
Spolglansfacket
Spolglansen släpps ut under slutsköljningen för att förhindra att vattendroppar bildas på disken. Det kan lämna kalkfläckar och
ränder. Det förbättrar också torkningen, eftersom vattnet rinner av tallrikarna. Diskmaskinen är utformad för flytande spolglans.
Spolglansfacket finns på insidan av luckan, intill diskmedelsfacket. Öppna locket och häll i spolglans i behållaren tills
nivåmätaren blir helt svart. Spolglansfacket rymmer totalt 110 ml.
Spolglansens funktion
Spolglans tillsätts automatiskt under den sista sköljningen för att säkerställa bästa sköljning, torkning och ett fläckfritt resultat.
5
Obs!
Använd endast spolglans för diskmaskin. Fyll aldrig spolglansfacket med något annat (t.ex. maskindiskmedel,
flytande diskmedel). Detta skulle skada diskmaskinen.
När du ska fylla på spolglansfacket
Om det inte finns någon varningslampa för spolglans på kontrollpanelen, kan du bedöma mängden spolglans utifrån
färgen
på den optiska nivåmätaren (C) intill locket. När spolglansbehållaren är full är hela
nivåmätaren mörk. När spolglansnivån sjunker minskar storleken på den svarta punkten. Du får aldrig låta
spolglansnivån sjunka under 1/4.
C (Nivåmätare för spolglans)
När spolglansnivån sjunker minskar storleken på den svarta punkten
på nivåmätaren, enligt bilden nedan.
Full
3/4 full
1/2 full
1/4 full - Du bör fylla på spolglans för att undvika fläckar
Tom
11
11
22
33
22
33
Öppna behållaren genom att vrida locket mot pilen (vänster) och lyfta ur det.
Häll i spolglans, var noga med att inte överfylla.
Sätt tillbaka locket genom att sätta dit det i linje med pilen och vrida det den andra pilen (åt höger).
OBS:
Torka upp eventuellt spill under påfyllningen med en absorberande trasa för att undvika överdriven
skumning under nästa diskprogram. Glöm inte att sätta tillbaka locket innan du stänger luckan.
Justera spolglansnivån
Justeringsratt
(Spolglans)
MAX
Spolglansfacket har sex eller fyra inställningar. Börja alltid med
" " 4 . Om fläckar och dålig torkning är ett problem,
inställningen
öka mängden spolglans genom att ta bort locket på facket och vrida
ratten till "5". Om disken fortfarande inte torkar ordentligt eller är
fläckig, vrid ratten till nästa
högre nummer tills disken är fläckfri. Den rekommenderade inställningen är "4".
(Fabriksinställningen är "4".)
OBS:
Öka doseringen om det är vatten- eller kalkfläckar på disken efter diskningen.
Minska den om det är klibbiga vitaktiga fläckar på disken eller en blåaktig film på glas eller knivar.
C. Diskmedlets funktion
Diskmedel har kemiska ingredienser som krävs för att ta bort smuts, krossa smutsen och transporterar den ur diskmaskinen. De
flesta av de kommersiella kvalitetsdiskmedlen är lämpliga för detta ändamål.
6
Normalt sett är alla nya diskmedel fosfatfria. Fosfatens avhärdningsfunktion uppnås därför inte. I detta fall rekommenderar
vi att saltbehållaren hålls på även om vattnets hårdhet bara är 6 dH. Om diskmedel utan fosfat används med hårt vatten
kan det ofta uppstå vita fläckar på tallrikar och glas. Använd i detta fall mer diskmedel för att uppnå bättre resultat.
Diskmedel utan klor bleker bara lite. Starka och färgade fläckar kommer inte tas bort helt. Välj i det här fallet ett program
med högre temperatur.
Koncentrerat diskmedel
Diskmedel kan delas upp i två grundtyper utifrån den kemiska sammansättningen:
konventionella alkaliska diskmedel med frätande komponenter
lågalkaliska diskmedel med naturliga enzymer
Maskindisktabletter
Maskindisktabletter av olika fabrikat löses upp i olika hastigheter. Av denna anledning kommer
vissa maskindisktabletter inte lösas upp och nå sin fulla rengöringseffekt under korta program.
Därför ber vi dig använda långa program när du använder maskindisktabletter, för att säkerställa
att alla diskmedelsrester sköljs bort.
OBS: Maskindisktabletter ska endast användas i modeller med 3 i 1-funktion eller 3 i 1-program.
Diskmedelsfacket
Diskmedelsfacket måste fyllas innan varje diskprogram enligt instruktionerna i diskprogramtabellen.
Diskmaskinen använder mindre diskmedel och spolglans än en konventionell diskmaskin. I allmänhet
behövs endast en matsked diskmedel för en normal disk. Hårdare smutsad disk behöver mer
diskmedel. Fyll alltid på diskmedel strax innan du startar diskmaskinen, annars kan det bli fuktigt och
kommer inte lösas upp ordentligt.
Mängd diskmedel att använda
1
1
2
2
Pulverdiskmedel
Maskindisktabletter
Skjut spärren för att öppna
OBS:
Om luckan är stängd: tryck på låsknappen. Luckan öppnas.
Tillsätt alltid diskmedlet strax innan varje diskprogram.
Använd endast diskmedel för diskmaskin.
7
VARNING!
Maskindiskmedel är giftigt!
Var noga med att förvara det utom räckhåll för barn.
Korrekt användning av diskmedel
Använd endast diskmedel speciellt framtaget för användning i diskmaskiner. Använd färskt och torrt
diskmedel. Placera inte pulverdiskmedel i facket förr än du ska starta diskmaskinen.
Fyll på diskmedel
Fyll diskmedelsfacket med maskindiskmedel.
Märkningen anger doseringsnivåer, som visas till höger:
A.
Plats för diskmedel för huvuddiskprogram.
B.
Plats för diskmedel för fördisk.
A
B
Observera tillverkarnas rekommendationer för dosering och
förvaring
som anges på förpackningen.
Stäng locket och tryck tills det låses på plats.
Om disken är kraftigt nedsmutsad, fyll på med extra
diskmedel i facket för fördisk. Detta diskmedel kommer att släppas ut under fördisken.
OBS:
Du hittar information om mängden diskmedel för varje enskilt program på sista sidan.
Var medveten om att det kan variera beroende på nedsmutsningen och vattnets hårdhet.
Följ tillverkarens rekommendationer på diskmedelsförpackningen.
5. Fylla diskmaskinen
Rekommendation
Överväg att köpa köksredskap som tål maskindisk.
Använd ett milt maskindiskmedel som beskrivs som "snällt mot ditt porslin". Om det är
nödvändigt, begär ytterligare information från diskmedelstillverkaren.
Välj ett program med låg temperatur för ömtåligt gods.
Plocka inte ur glas och bestick ur diskmaskinen omedelbart efter att programmet har körts
färdigt för att undvika skador.
Maskindisk passar följande husgeråd
Inte alls
Delvis
Redskap och bestick med trä-, horn-, porslin- eller
pärlemorhandtag
Plastföremål som inte är värmebeständiga
Äldre redskap och bestick med limmade delar som inte är
värmebeständiga
Bundna husgeråd
Husgeråd i tenn eller koppar
kristallglas
Metallartiklar som kan rosta
Trätallrikar
Husgeråd tillverkade av syntetfibrer
8
Vissa typer av glas kan bli matt efter ett
stort antal diskar
Silver- och aluminiumdelar har en
tendens att missfärgas vid diskning
Glaserade mönster kan blekna om de
maskindiskas ofta
Att tänka på innan och efter du fyller korgarna i diskmaskinen
(Följ dessa riktlinjer för påfyllning för att få bästa resultat.
Korgarnas och bestickkorgarnas funktion och utseende kan skilja sig i din modell.)
Skrapa bort eventuella stora mängder överbliven mat. Mjuka upp rester efter inbränd mat i
kastruller. Det är inte nödvändigt att skölja disken under rinnande vatten.
Placera disken på följande sätt:
1. Koppar, glas, kastruller och stekpannor ska placeras upp och ned.
2. Rundade artiklar bör placeras lutande så att vattnet kan rinna av.
3. All disk ska staplas säkert, så att den inte kan välta.
4. All disk måste placeras så att spolarmarna kan rotera fritt under disken.
OBS: Mycket små föremål bör inte diskas i diskmaskin, eftersom de lätt kan falla ur korgen.
Placera skålformade föremål, t.ex. koppar, glas eller kastruller, med öppningen nedåt, så att vatten
inte kan samlas i behållaren eller en djup botten.
Porslin och bestick får inte ligga inuti varandra, eller täcka varandra. Glas får de inte
vidröra varandra, för att undvika skador.
Placera stora föremål som är svåra att rengöra i korgen.
Knivar med långa skär som placeras i upprätt läge utgör en potentiell fara!
Långa och/eller vassa bestick eller redskap, såsom köksknivar, måste placeras
horisontellt i korgen.
Överfyll inte diskmaskinen. Detta är viktigt för goda resultat och rimlig energiförbrukning.
Fyll korgen
Placera tallrikar och kokkärl så att de inte kommer att flyttas omkring av vattenstrålen.
2
1
Koppar
5
8
2
1
INÅT
3
7
6
Mellanstor serveringsskål
3
4
Glas
Fat
5
6
Skål
Ovalt serveringsfat
7
Tallrikar
8
Djupa tallrikar
9
4
10
9
Assietter
11
10
Bestickkorg
11
Slevar
9
Bestickkorg
Placera tallrikar och kokkärl så att de inte kommer att flyttas omkring av vattenstrålen.
3
1
4
1
4
1
4
3
4
7
INÅT
1
3
4
8
4
3
1
3
3
1
6
1 Matskedar
2 Gafflar
3 Knivar
4 Teskedar
5 Dessertskedar
6 Slevar
7 Serveringsgafflar
8 Soppslevar
VARNING!
Låt inte någonting sticka igenom botten.
Placera alltid vassa redskap med spetsen nedåt!
Placera bestick och redskap i korgen på följande sätt för personlig säkerhet och bästa
resultat:
Se till att de inte fastnar ihop.
Placera bestick med handtagen nedåt.
Men placera knivar och andra potentiellt farliga redskap med handtaget uppåt.
10
6. Starta ett diskprogram
Diskprogramtabell
Program
Intensiv
Normal
(*EN50242)
Glas
Programval
Information
Beskrivning
av programmet
För mycket smutsad disk och
normalt smutsade kastruller
kokkärl, tallrikar osv. med
intorkade matrester.
För normalt smutsad disk, såsom
skålar, tallrikar, glas och lätt
smutsade kastruller.
Detta är standardprogrammet,
det är lämpligt för normalt smutsat
porslin och är det mest effektiva
programmet med hänsyn till energioch vattenförbrukningen för denna
typ av porslin.
För lätt smutsad disk, t.ex.
glas och fint porslin
För lätt smutsad disk och glas.
Daily
Snabb
Kortare program för lätt
smutsad disk och snabbdisk
Fördisk (50 ℃)
Disk (70 ℃ )
Sköljning
Sköljning
Sköljning (70 ℃)
Torkning
Fördisk
Disk (60 ℃)
Sköljning
Sköljning (70 ℃ )
Torkning
Fördisk
Disk (50 ℃)
Sköljning
Sköljning (70 ℃ )
Torkning
Disk (45 ℃)
Sköljning
Sköljning (60℃ )
Torkning
Disk (65 ℃)
Sköljning (70 ℃ )
Torkning
Disk (40 ℃)
Sköljning
Sköljning (40 ℃)
Diskmedel
förd./huvu
Körtid
(min)
3/15g
(eller 3i1)
3/15g
Energi
(Kwh)
Vatten
(l)
140
0,9
10
120
0,7
8
195
0,61
6,5
75
0,5
7,0
90
0,65
7,0
30
0,23
6
(eller 3i1)
3/15g
(eller 3i1)
18g
(eller 3i1)
18g
(eller 3i1)
15 g.
OBS:
* EN 50242: Detta program är testprogrammet. Följande information är för jämförelsetester i enlighet med EN 50242:
Kapacitet: 6 program
Spolglansinställningar: 6
Energiförbrukningen i avstängt läge är 0,45 watt
viloläge 0,45watt
Slå på diskmaskinen
Starta ett diskprogram...
Dra ut korgen (se avsnittet Fylla diskmaskinen)
Häll i diskmedel (se avsnittet Salt),
diskmedel och spolglans
Sätt i kontakten i uttaget. Strömförsörjningen är 220-240 VAC 50 Hz,
uttagets specifikation är 10 A 250 VAC.
Kontrollera att vattenförsörjningen är påslagen till fullt tryck.
Tryck på programknappen, maskinen växlar mellan diskprogrammen enligt följande
ECO->Glas->Daily->Snabb->Intensiv->Normal
Om ett program väljs kommer programmets lampa att lysa. Tryck sedan på
Start/Reset-knappen, för att diskmaskinen ska starta.
OBS:
När du trycker på Start/Reset-knappen för att pausa under ett diskprogram, kommer programlampan
sluta blinka och diskmaskinen kommer låta varje minut tills du trycker på Start/Reset-knappen igen
för att starta den.
11
Spolglans
Byta program...
Förutsättningar: Du kan byta diskprogram om diskmaskinen bara har varit igång en
kort stund. Annars har diskmedlet kanske redan släppts in, och diskmaskinen kan
ha tömt ut diskvattnet. Om så är fallet måste diskmedelsfacket fyllas på (se avsnittet
"Fylla på diskmedel").
Håll in Start/Reset-knappen i mer än tre sekunder, maskinen kommer att vara i standby,
nu kan du byta till det önskade programmet (se avsnittet "Starta ett diskprogram...").
OBS: Om du öppnar luckan under körning kommer maskinen att pausa programmet. När
du stänger luckan och trycker på Start/Reset-knappen kommer maskinen att fortsätta
köra programmet efter 10 sekunder.
Programmets lampor visar diskmaskinens status:
a) En av programlamporna på ---------- standby eller paus
b) En av program lamporna blinkar ----- kör
OBS:
Om du öppnar luckan under körning kommer maskinen att pausa programmet.
När du stänger luckan kommer maskinen att fortsätta köra programmet efter 10 sekunder.
Om modellen har en minnesfunktion kommer den att fortsätta med det valda programmet efter
strömavbrott.
Glömt att lägga i en tallrik?
Bortglömd disk kan läggas i när som helst innan diskmedelslocket öppnas.
4
5
6
1 Tryck på Start/Reset-knappen
2 Öppna luckan på glänt för att stoppa diskningen.
3 När spolarmarna slutat rotera helt kan du öppna luckan.
Stoppa in den bortglömda disken.
Stäng luckan
Tryck sedan på Start/Reset-knappen, diskmaskinen
kommer köra programmet efter 10 sekunder.
När diskprogrammet är färdigt
När diskprogrammet har körts färdigt kommer diskmaskinen låta 8 sekunder och sedan förbli tyst. Stäng av
diskmaskinen med strömknappen, stäng av vattentillförseln och öppna luckan. Vänta några minuter innan du
tömmer diskmaskinen, för att undvika att hantera varma tallrikar och husgeråd, som lättare går sönder. De kommer
också att torka bättre.
Stäng av diskmaskinen
1. Stäng av diskmaskinen genom att trycka på strömbrytaren.
2. Stäng av vattenkranen!
Öppna luckan försiktigt.
Varma tallrikar är känsliga för stötar. Tallrikarna bör därför svalna cirka 15 minuter innan du plockar ur diskmaskinen.
Öppna diskmaskinens lucka, lämna den på glänt och vänta några minuter innan du plockar ur disken. Då kommer den att
vara svalare och torkningen förbättras.
Tömma diskmaskinen
Det är normalt att diskmaskinen är blöt på insidan.
VARNING!
Det är farligt att öppna luckan när du diskar, eftersom
varmt vatten kan skålla dig.
12
7. Underhåll och rengöring
Filtreringssystem
Filtret förhindrar att större matrester eller andra föremål kommer in i pumpen.
Filtersystemet består av ett grovfilter, ett platt huvudfilter och
ett finmaskigt mikrofilter.
CC
Huvudfilter
A
Matrester och andra partiklar som fångas in av detta filter sönderdelas
av en särskild stråle på spolarmen och sköljs ner i avloppet.
BB
Finfilter
B
B
Detta filter håller skräp och matrester i sumpen och förhindrar att de
fastnar på disken igen under ett diskprogram.
AA
Grovfilter
C
Större avfall, till exempel bitar av ben eller glas, som kan orsaka
stopp i avloppet, fångas i grovfiltret. För att ta bort skräpet som
hamnar i det här filtret, tryck försiktigt på filtret och lyft upp det.
Filtersats
Filtret avlägsnar matrester från diskvattnet effektivt, så att det kan återvinnas under diskprogrammet. För bästa prestanda
och resultat måste filtersatsen rengöras regelbundet. Av denna anledning är det en bra idé att ta bort större matrester från
filtret efter varje diskprogram genom att skölja filtret och koppen under rinnande vatten. Dra handtaget uppåt för att ta bort
filterenheten.
VARNING!
Kör aldrig diskmaskinen utan filter på plats.
Diskmaskinen får aldrig användas utan filter.
Felaktigt filterbyte kan minska diskmaskinens prestanda och skada tallrikar eller bestick.
Öppna
Steg 1 vrid filterenheten moturs (A, B och C),
och lyft upp allt.
C C
B B
A
OBS:
A
C
C
B
B
A
Steg 2: Lyft ur B och C från A.
Slut.
A
Genomför steg 1 till steg 3 för att ta bort filtersystemet, eller i omvänd ordning från steg
3 till steg 1 för att sätta tillbaka filtersystemet.
13
Anmärkningar:
- Kontrollera om filtren är igensatta varje gång diskmaskinen har använts.
- Du kan ta bort filtersystemet genom att skruva bort grovfiltret. Ta bort eventuella matrester och rengör filtren
under rinnande vatten.
OBS:
Hela filterenheten ska rengöras en gång i veckan.
Filterrengöring
Rengör grovfiltret och finfiltret med en rengöringsborste. Sätt ihop filterdelarna som på bilderna
på den sista sidan och sätt tillbaka hela enheten i diskmaskinen genom att positionera botten och trycka nedåt.
VARNING!
Knacka inte på filtren vid rengöring. Filtret kan vridas och diskmaskinens prestanda
skulle kunna minskas.
Underhåll av diskmaskinen
Kontrollpanelen kan rengöras med hjälp av en lätt fuktad trasa, torka torrt efteråt. Använd en bra
polish för apparater på utsidan.
Använd aldrig vassa föremål, skursvampar eller starka rengöringsmedel på någon del av diskmaskinen.
Rengöring av luckan
Vid rengöring runt kanten av luckan ska du endast använda en mjuk fuktad
trasa. Använd inte en sprayflaska av något slag, för att undvika att vatten
tränger in i låset eller elektriska komponenter.
VARNING!
Använd aldrig en sprayflaska för att rengöra luckan, eftersom det kan skada låset och elektriska
komponenter
Slipmedel eller vissa typer av slipande trasor bör inte användas på grund av risken för
repor eller att de lämnar fläckar på den rostfria ytan.
Skydda mot kyla
skydda diskmaskinen från frost på vintern. Genomför följande efter varje diskprogram
1. Stäng av strömmen till diskmaskinen.
2. Stäng av vattentillförseln och koppla inloppsröret med vatten från vattenventilen.
3. Töm ut vattnet från inloppsslangen och vattenventilen (använd en behållare för att fånga upp vattnet)
4. Anslut inloppsslangen till vattenventilen.
5. Ta bort filtret längst ned i öppningen och använd en svamp för att suga upp vatten i sumpen.
OBS: Kontakta kvalificerad servicepersonal om diskmaskinen inte kan arbeta på grund av isbildning.
14
Rengöring spolarmarna
Det är nödvändigt att rengöra spolarmarna regelbundet, eftersom hårt vatten
och kemikalier kan täppa till spolarmar och packningar.
Koppla loss den övre spolarmen genom att hålla fast muttern och rotera
armen medurs
.
Koppla loss den nedre spolarmen genom att dra ut den uppåt.
Tvätta armarna i varmt vatten med milt rengöringsmedel och använd en
mjuk borste för att rengöra dem. Skölj dem noggrant och sätt tillbaka
dem.
Hur du håller din diskmaskin i bra skick
När den inte kommer användas på en lång tid
Efter varje disk
Vi rekommenderar att du kör ett diskprogram med
diskmaskinen tom och sedan drar ut kontakten ur
vägguttaget, stänger av vattentillförseln och lämnar luckan
på glänt. Detta kommer att hjälpa tätningarna att hålla
längre och förhindra att lukt bildas inuti maskinen.
Stäng av vattentillförseln till maskinen och lämna
luckan på glänt efter varje diskprogram, så att fukt och
lukt inte stängs in.
Dra ur kontakten
Flytta diskmaskinen
Dra alltid ut kontakten ur vägguttaget innan du rengör
maskinen eller utför underhåll.
Försök hålla maskinen upprätt om den måste flyttas.
Om det är absolut nödvändigt kan den läggas på rygg.
Inga lösningsmedel eller slipande
rengöringsmedel
Tätningar
Använd inte lösningsmedel eller slipande rengöringsmedel för
att rengöra diskmaskinens yttre delar och gummidelar. Använd
endast en trasa med varmt vatten och ett milt
rengöringsmedel.
Använd en fuktig trasa med vatten och lite ättika eller en
rengöringsprodukt som har tagits fram speciellt för
diskmaskiner vid fläckborttagning på maskinens insida.
En av de faktorer som orsakar dålig lukt i diskmaskinen är
maten som blir kvar i tätningarna. Regelbunden rengöring
med en fuktig svamp kommer att förhindra detta.
8. Installationsanvisningar
Varning
Obs!
Risk för elstöt
Stäng av strömmen innan du
installerar diskmaskinen.
Vatten- och elinstallation bör utföras
av hantverkare.
Att inte göra detta kan leda till
dödsfall eller elstöt.
Förberedelse inför installation
Placeringen av diskmaskinen bör vara nära befintliga vatten-, avlopps och elanslutningar.
Ena sidan av diskhon bör väljas för anslutning av diskmaskinens avloppsslang.
15
Placering av diskmaskinen
Placera maskinen på önskad plats. Ryggen ska vila mot väggen bakom och sidorna mot angränsande skåp eller en vägg.
Diskmaskinen är utrustad med vatten- och avloppsslangar som kan placeras till höger eller vänster, för att underlätta en
korrekt installation.
Om nätanslutning
VARNING!
För personlig säkerhet:
Använd inte förlängningssladd eller en adapter
med diskmaskinen.
Ta inte bort jordningen under några omständigheter.
Anslutning från strömsladden.
Elektriska krav
Titta på typskylten för att ta reda på vilken spänning som krävs och anslut diskmaskinen till lämplig strömförsörjning. Använd
en 10 amperes säkring, tidsfördröjd säkring eller strömbrytare rekommenderas och ger en separat krets till enbart
den här maskinen.
Elanslutning
Säkerställ ordentlig
jordning före
användning
Kontrollera att spänning och frekvens motsvarar värdena på typskylten. Anslut enbart kontakten
till ett eluttag som är jordat på rätt sätt. Om eluttaget som maskinen måste anslutas till inte är
lämpligt för kontakten, byt ut eluttaget istället för att använda en adapter eller liknande, eftersom
de kan orsaka överhettning och brännskador.
Vattenanslutning
Kallvattenanslutning
Anslut kallvattenslangen till en röranslutning gängad med 3/4 tum och se till att den sitter fast
ordentligt. Om vattenledningarna är nya eller inte har använts under en längre tid, låt vattnet
rinna för att se att det är klart och fritt från föroreningar. Om denna försiktighetsåtgärd inte tas,
finns det en risk för att vatteninloppet kan blockeras och skada maskinen.
VARNING!
stäng av vattnet efter användning.
16
Avloppsanslutning
Koppla avloppsslangen till ett avloppsrör med en diameter på minst 4 cm, eller låt den gå ner
i diskhon, och undvik att böja eller klämma den. Den fria änden av slangen måste vara lägre än
60 cm och får inte sänkas ned i vatten, för att undvika returflöde.
HÄNG UPP AVLOPPSSLANGEN ENLIGT A ELLER B
OBS:
Den övre delen av
slangen måste vara
lägre än 60 cm.
A
MAX600mm
Framsida
Bänk
B
Avloppsslang
φ 40mm
17
Tömma överflödigt vatten från slangar
Om diskhon är mer än en meter över golvet, kan överskottsvattnet i slangar inte tömmas direkt i
diskhon. Det kommer att bli nödvändigt att tömma överskottsvatten från slangarna i en lämplig
behållare som hålls lägre än diskhon.
Vattenutsläpp
Anslut avloppsslangen. Avloppsslangen måste monteras korrekt för att undvika vattenläckage. Se till
att avloppsslangen inte böjs eller kläms.
Förlängningsslang
Om du behöver en förlängning, se till att använda en lika dan avloppsslang.
Den får inte vara längre än fyra meter totalt, annars kan diskmaskinens rengöringseffekt minskas.
Starta diskmaskinen
Följande bör kontrolleras innan diskmaskinen startas. 1
1
2
3
4
5
6
7
Diskmaskinen står vågrätt och stadigt
Inloppsventilen är öppen
Inlopps slangens anslutningar är ordentligt åtdragna och läcker inte
Ledningarna är ordentligt anslutna
Strömmen är påslagen
Vatten- och avloppsslangarna är inte hoptrasslade
Allt förpackningsmaterial, broschyrer och papper har tagits ur diskmaskinen
Obs! Spara bruksanvisningen på ett säkert ställe efter installationen.
Bruksanvisningen är till stor hjälp för användarna.
18
9. Felsökningstips
Innan du ringer kundtjänst
Se om tabellerna på följande sidor kan hjälpa dig att slippa ringa efter service.
Problem
Diskmaskinen
startar inte
Möjliga orsaker
Säkringen har gått eller
brytaren har utlösts.
Strömförsörjningen är
inte påslagen
Tekniska problem
Vatten pumpas
inte från
diskmaskinen
Diskmaskinens lucka är
inte ordentligt stängd.
Veck på avloppsslangen
Filter igensatt.
Diskbänkens avlopp är
tilltäppt.
Skum på botten
Fläckar på insidan
Vit film på
Felaktigt diskmedel
Utspilld spolglans
Diskmedel med
färgämne användes.
Hårt vatten
Allmänna
problem
Rostfläckar på
bestick
Oväsen
Missljud i
diskutrymmet
Skrammel i
diskutrymmet
Knackande oljud i
vattenledningar
Berörda bestick är inte
rostfria
Ett program kördes inte
efter det att salt tillsattes.
Spår av salt har kommit
in under diskprogrammet
Locket på
spolglansbehållaren är
löst.
Spolarmen knackar mot
något i en korg.
Något står inte stadigt i
diskutrymmet.
Detta kan orsakas av
installationen på plats
eller en koppling på
rörledningen
19
Åtgärd
Byt ut säkringen eller återställ brytaren.
Ta bort alla andra apparater som använder
samma krets som diskmaskinen
Se till att diskmaskinen är påslagen och
luckan ordentligt stängd. Se till att
strömsladden är korrekt ansluten till
vägguttaget.
Stäng diskmaskinen och se till att luckan går i
lås.
Kontrollera avloppsslangen.
Kontrollera grovfiltret.
(Se avsnittet "Filterrengöring")
Kontrollera diskbänken för att se till att det
rinner bra.
Om problemet är att diskhon inte töms, kan du
behöva en rörmokare i stället för en
serviceman för diskmaskinen.
Använd endast maskindiskmedel för att
undvika skumbildning. Om detta inträffar,
öppna diskmaskinen och låt skummet
avdunsta. Häll i ca 1 liter vatten i
diskmaskinen. Stäng och lås diskmaskinen,
starta ett diskprogram för att tömma ut vattnet.
Upprepa om det behövs.
Torka alltid upp utspilld spolglans omedelbart.
Se till att diskmedlet är färgfritt.
Använd en fuktig svamp med
maskindiskmedel och gummihandskar för att
rengöra insidan med den inre ytan
Använd
aldrig något annat än maskindiskmedel, pga.
risken för skumbildning.
Kör alltid ett snabbprogram utan någon disk i
diskmaskinen och utan att välja
Turbo-funktionen (i förekommande fall) efter
du har fyllt på salt.
Kontrollera locket. Kontrollera att låsningen
fungerar.
Avbryt programmet och flytta det som hindrar
spolarmen.
Avbryt programmet och flytta om disken.
Detta påverkar inte diskmaskinens funktion,
men kontakta en kvalificerad rörmokare om du
är osäker.
Problem
Disken är inte ren
Dåligt
diskresultat
Grumliga
glasartiklar
Svarta eller gråa
märken på
tallrikarna
Diskmedel finns
kvar i
diskmedelsfacket
Disken torkar inte
Möjliga orsaker
Disken placerades inte
korrekt
Programmet var inte
tillräckligt kraftfullt
För lite diskmedel
användes
Något blockerar vägen
för spolarmarna.
Filtersatsen i botten av
diskutrymmet är inte ren
eller inte korrekt monterad.
Detta kan leda till att
spolarmarna blockeras.
Kombination av mjukt
vatten och för mycket
diskmedel.
Aluminiumredskap har
skrapat mot tallrikarna
Åtgärd
Se anvisningar under "Fylla diskmaskinen".
Disken blockerar
diskmedelsluckan.
Placera disken korrekt.
Disken placerades inte
korrekt
För lite spolglans
Placera disken enligt instruktionerna.
Maskinen tömdes för
tidigt
Otillfredsställan
de torkresultat
Fel programval
Välj ett mer intensivt program. Se
"Diskprogramtabell".
Använd mer diskmedel, eller byt diskmedel.
Ordna om disken, så att spolarmen kan rotera
fritt.
Rengör och/eller montera filtren korrekt.
Rengör spolarmarna. Se "Rengöra
spolarmarna".
Använd mindre diskmedel om du har mjukt
vatten och välj det kortaste diskprogrammet
för att diska glas och få dem rena.
Använd ett milt slipande medel för att få bort
dessa märken.
Öka mängden spolglans/fyll på spolglansbehållaren.
Töm inte diskmaskinen omedelbart efter disk.
Öppna luckan på glänt så att ångan kan komma
ut. Börja inte tömma diskmaskinen förr än disken
knappt är varm vid beröring. Töm den nedre
korgen först. Detta förhindrar att vatten droppar
från disk i den övre korgen.
Vid korta diskprogram är temperaturen lägre.
Detta sänker även diskeffekten. Välj ett
program med lång disktid.
Du använder bestick och
redskap med beläggning
av låg kvalitet
Vattenavrinning är svårare med dessa.
Bestick eller redskap av denna typ lämpar sig
inte för maskindisk.
Felkoder
Diskmaskinen kommer att visa felkoder för att varna dig om vissa fel:
Felkod
Betydelse
Möjliga orsaker
Snabb-lampan blinkar
Längre inloppstid.
Kranen har inte öppnats, vattenintaget är
begränsat eller vattentrycket för lågt.
Glas-lampan blinkar
Spill.
Något diskmaskinsläckage.
VARNING!
Om spill inträffar ska du stänga av huvudvattenledningen innan du ringer service.
Om det finns vatten i bottenbehållaren på grund spill eller ett litet läckage, bör vattnet
avlägsnas innan diskmaskinen startas igen.
20
Teknisk Information
55 0m m
438mm
0
50
812
Längd:
Bredd:
Djup:
Anslutningseffekt:
Vattentryck:
Strömförsörjning:
Kapacitet:
mm
438 mm
550 mm
500 mm
se typskylt
0,04-1,0 MPa
se typskylt
6 kuvert
21
mm
Teknisk datablad
Blad till hushållsdiskmaskin i enlighet med EU -direktiv 1059/2010:
Tillverkare
CANDY
Typ/beskrivning
CDCP 6/E . CDCP 6/E-S
Standardkuvert
6
Energieffektivitetsklass
1
A+
Årlig energiförbrukning
2
174 kWh
Energiförbrukning för standardrengöringscykel
0,61 kWh
Strömförbrukning i avstängt läge
0,45 W
Strömförbrukning i påslaget läge
0,45 W
Årlig vattenförbrukning
Torkeffektivitetsklass
3
1820 liter
4
Standardrengöringscykel
A
5
ECO 50°C
Programlängd för standardrengöringscykel
195 min
Ljudnivå
51 dB(A) re 1 pW
Montering
Fristående
Kan vara inbyggd
Ja
Höjd
43,8 cm
Bredd
55 cm
Djup (med anslutningar)
50 cm
Strömförbrukning
1280 W
Märkspänning/-frekvens
230 V~ 50 Hz
Vattentryck (flödestryck)
0,4–10 bar = 0,04–1 MPa
OBS:
1 A+ + + (högsta effektivitet) till D (lägsta effektivitet)
2 Energiförbrukning på ”174” kWh per år baserat på 280 standardrengöringscykler med kallt vatten och
användning av lågströmslägen. Faktisk energiförbrukning beror på hur appa raten används.
3
Vattenförbrukning på ”1820” liter per år baserat på 280 standardrengöringscykler. Faktisk
vattenförbrukning beror på hur apparaten används.
4 A (högsta effektivitet) till G (lägsta effektivitet)
5 Det här programmet är lämpligt för att re ngöra normalsmutsigt porslin och är det mest effektiva
programmet i termer av kombinerad energi - och vattenförbrukning för den typen av porslin.
Värdena ovan har uppmätts i enlighet med föreskrifter under angivna driftsförhållanden.
Resultaten kan variera kraftigt beroende på mängd och nedsmutsning av disken, vattnets hårdhet,
mängd diskmedel osv.
Bruksanvisningen baseras på EU:s föreskrifter och regelverk.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising