Candy | CDCP 8/E-S | Candy CDCP 8/E-S Ohjekirja

Candy CDCP 8/E-S Ohjekirja
6720601184
· ÖÇ ø
01
Astianpesukone
Käyttöohjeet
CDCP 8/E
CDCP 8/E-S
Lue nämä käyttöohjeet
1) Turvallisuustietoja... ................................................ ...1
2) Pikakäyttöohjeet ......... ........................................... ...2
Hyvä asiakkaamme,
Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen
astianpesukoneen käyttöä. Oppaassa neuvotaan
astianpesukoneen oikeanlainen käyttö ja ylläpito.
Säilytä käyttöohje myöhempää tarvetta varten.
Jos laite vaihtaa omistajaa, anna käyttöohje uudelle
omistajalle.
Tässä ohjeessa käsitellään laitteen turvallisuutta, käyttöä,
asennusta, vianmääritystä sekä muita tärkeitä asioita.
3) Käyttöohjeet............................................................ ...3
Ohjauspaneeli... ..................................................... ...3
Astianpesukoneen ominaisuudet... ........................ ...3
4) Ennen laitteen käyttöönottoa... .................................. .4
A .Suolan lisääminen vedenpehmentimeen... .......... ..4
B. Täytä huuhtelukirkastesäiliö... .............................. .5
C. Astianpesuaine... ................................................ ...6
5) Astianpesukoneen korien täyttö... .......................... ...8
Ennen kuin otat yhteyttä
huoltoon
Käymällä läpi vianmääritysohjeet voit itse ratkaista joitain
yleisimpiä ongelmia.
Jos et onnistu ratkaisemaan ongelmaa itse, pyydä apua
ammattitaitoiselta asentajalta.
HUOMAUTUS:
Valmistaja kehittää ja päivittää tuotetta kaiken aikaa,
ja tuotteeseen voidaan tehdä muutoksia ilman
ennakkoilmoitusta.
Tämä käyttöohje on saatavilla myös valmistajalta
tai jälleenmyyjältä.
Huomioitavaa ennen astianpesukoneen täyttöä ja sen
jälkeen
Korit... ....................................................................... .9
Korien täyttö.............................................................. .9
Ruokailuvälinekori... ............................................... .10
6) Pesuohjelman käynnistäminen... .......................... ...11
Pesuohjelmataulukko... ........................................... .11
Laitteen virrankytkentä... ....................................... ..11
Pesuohjelman vaihtaminen... .................................. .12
Pesuohjelman lopussa.............................................12
7) Hoito ja puhdistus... .............................................. ...13
Siiviläjärjestelmä... ................................................ ...13
Astianpesukoneen yleiskunnon ylläpito... ............... .14
8) Asennusohjeet... .................................................. ...15
Laitteen sijoitus... ................................................... .16
Sähköliitäntä... ........................................................ ..16
Vesiliitäntä... ......................................................... ...16
Poistovesiliitännät.................................................. ..17
Käytön alussa... ..................................................... ..18
9) Vianmääritys... ....................................................... ..19
Ennen kuin otat yhteyttä huoltoon... ..................... ...19
Virhekoodit... ........................................................ ...20
Tekniset tiedot... ..................................................... .21
1. TÄRKEÄÄ TIETOA TURVALLISUUDESTA
VAROITUS Noudata seuraavia varotoimia astianpesukonetta käyttäessäsi:
Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi kotitalouksissa ja vastaavissa
paikoissa, esimerkiksi
- myymälöiden, toimistojen ja muiden työpaikkojen henkilöstön keittiötiloissa;
- maatiloilla;
- hotellien, motellien ja muiden asumiseen tarkoitettujen paikkojen
asiakkaiden käytössä;
- majataloissa.
Laitetta voivat käyttää yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joilla on alentuneet fyysiset,
henkiset tai sensoriset valmiudet tai joilla ei ole tarvittavaa kokemusta tai tietoa, jos
heitä valvotaan tai opastetaan laitteen turvalliseen käyttöön ja he ymmärtävät
vaaratekijät. Älä anna lasten leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa ja huoltaa
laitetta ilman valvontaa.
EN60335-1
Laitetta eivät saa käyttää lapset eivätkä sellaiset henkilöt, joilla on fyysisiä, motorisia
tai henkisiä rajoitteita tai joilla on puutteellisesti kokemusta tai tietoa, ellei heitä
valvota tai ellei heille ole annettu riittäviä ohjeita laitteen turvallisesta käytöstä.
IEC60335-1
Tämä laite on tarkoitettu vain sisä- ja kotitalouskäyttöön. Sähköiskuvaaran vuoksi
laitetta, virtajohtoa tai pistoketta ei saa upottaa veteen tai muuhun nesteeseen.
Irrota virtajohto pistorasiasta ennen laitteen puhdistusta ja huoltoa. Käytä mietoon
saippuaan kastettua pehmeää kangasta ja pyyhi lopuksi kuivalla kankaalla.
MAADOITUSOHJEET
Laite on maadoitettava. Jos laite hajoaa tai siihen tulee toimintahäiriö,
maadoitus vähentää sähköiskun vaaraa antamalla sähkövirralle pienimmän
vastuksen purkautumistien. Tämä laite on varustettu maadoitusjohtimellisella
virtajohdolla ja maadoituspistokkeella.
Pistoke on liitettävä sopivaan pistorasiaan, joka on asennettu ja maadoitettu
kaikkien paikallisten määräysten mukaisesti.
Laitteen maadoitusjohtimen virheellinen kytkentä voi aiheuttaa sähköiskuvaaran.
Pyydä valtuutettua sähköasentajaa tai huoltoedustajaa tarkistamaan, jos et ole
varma, onko laite maadoitettu oikein. Älä tee muutoksia laitteen mukana
toimitettuun pistokkeeseen. Jos se ei sovi pistorasiaan, pyydä valtuutettua
sähköasentajaa asentamaan sopiva pistorasia.
1-1
Älä kolhi astianpesukoneen luukkua tai astiatasoa äläkä istu tai seiso
niiden päällä.
Älä käytä astianpesukonetta, jos kaikki koteloinnin paneelit eivät ole
kunnolla paikallaan.
Jos astianpesukone on käynnissä, avaa luukku varovasti, sillä vettä
voi roiskua ulos.
Älä pane avoimen luukun päälle mitään painavaa äläkä seiso sen päällä.
Laite voi kaatua eteenpäin.
Kun täytät astianpesukonetta:
1) Sijoita terävät esineet siten, että ne eivät pääse vahingoittamaan
luukun tiivistettä.
2) Varoitus: Veitset ja muut teräväkärkiset keittiövälineet on pantava koriin
kärjet alaspäin tai asetettava vaaka-asentoon.
Tarkista, että pesuainelokero on tyhjä pesuohjelman päätyttyä.
Älä pese muoviastioita, ellei niitä ole merkitty astianpesukoneessa
pestäviksi tai vastaavalla merkinnällä. Jos muoviastiassa ei ole tällaista
merkintää, tarkista valmistajan suositukset.
Käytä vain sellaisia pesu- ja huuhteluaineita, jotka on suunniteltu
astianpesukonetta varten.
Älä koskaan käytä saippuaa, pyykinpesuainetta tai käsitiskiainetta
astianpesukoneessa.
Lapsia on valvottava, etteivät he leiki laitteella.
Luukkua ei saa jättää auki, sillä se voi lisätä kaatumisriskiä.
Jos virtajohto on vaurioitunut, valmistajan tai valmistajan huoltoedustajan
tai muun vastaavan pätevän henkilön on vaihdettava se vaaran välttämiseksi.
Asennuksen aikana virtajohtoa ei saa taittaa tai litistää liikaa tai vaarallisesti.
Älä tee muutoksia säätöihin.
Laite on liitettävä vesijohtoon uudella letkusarjalla, eikä vanhoja letkusarjoja
saa käyttää uudelleen.
Kerralla voidaan pestä enintään 8 hengen astiasto.
Tuloveden paine saa olla enintään 1 MPa.
Tuloveden paineen tulee olla vähintään 0,04 MPa.
1-2
Laitteen käytöstä poisto ja kierrätys
Tämä laite on merkitty eurooppalaisen direktiivin sähkö- ja
elektroniikkalaiteromusta (WEEE) 2012/19/EU mukaisesti.
Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu sisältää saastuttavia
aineita (jotka voivat aiheuttaa haittaa ympäristölle) ja
peruskomponentteja (jotka voidaan käyttää uudelleen).
On tärkeää, että sähkö- ja elektroniikkalaiteromu
toimitetaan erikoiskäsittelyyn, jotta siitä voidaan poistaa
kaikki saastuttavat aineet ja käsitellä ne asianmukaisesti
ja jotta kaikki materiaalit voidaan kerätä ja kierrättää.
Yksityishenkilöillä on tärkeä tehtävä varmistaa, että sähkö
- ja elektroniikkalaiteromusta ei tule ympäristöongelmaa.
Seuraavien perussääntöjen noudattaminen on tärkeää:
Sähkö- ja elektroniikkalaiteromua ei saa käsitellä kotitalousjätteenä.
Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu on toimitettava jätehuolto
-organisaation tai rekisteröityjen yhtiöiden ylläpitämiin asianmukaisiin
keräyspisteisiin. Monissa maissa on suurikokoisen sähkö
- ja elektroniikkalaiteromun kotikeräyspalveluja.
Monissa maissa voit uuden laitteen oston yhteydessä palauttaa vanhan
laitteesi jälleenmyyjälle, jonka on vastaanotettava veloituksetta yksi
vanha laite yhtä uutta laitetta kohden, mikäli laite on vastaavaa lajia ja
vastaa toiminnoiltaan toimitettua laitetta.
VAROITUS
Pakkausmateriaalit voivat olla vaaraksi lapsille!
Kierrätä hävitettävät pakkausmateriaalit ja laite. Tätä tarkoitusta varten
sinun on irrotettava sähköliitäntä ja hajotettava luukun sulkulaite niin,
että se ei toimi.
Pahvipakkaus on valmistettu kierrätetystä paperista, ja se tulee toimittaa
paperinkeräykseen kierrätystä varten.
Varmistamalla laitteen asianmukaisen hävittämisen estät ympäristölle
ja ihmisten terveydelle mahdollisesti koituvat haitat, joita laitteesta
syntyvän jätteen virheellinen käsittely voi aiheuttaa.
Kysy tarvittaessa lisätietoja tuotteen kierrätyksestä paikallisilta
viranomaisilta tai jätehuolto-organisaatioilta.
HÄVITTÄMINEN: Älä hävitä tätä tuotetta lajittelemattomana
sekajätteenä. Jäte on kerättävä erikseen erityiskäsittelyä varten.
Tämä laite täyttää Euroopan turvallisuus- terveys- ja
ympäristövaatimukset, jotka on asetettu lainsäädännössä
tälle laitteelle.
1-3
2.Pikakäyttöohjeet
Tarkemmat ohjeet löytyvät käyttöohjeiden vastaavasta kohdasta.
Kytke laite päälle
Täytä astianpesuainelokero
Kytke laite päälle painamalla virtapainiketta, ja avaa luukku.
LokeroA:
Jokaiseen pesuohjelmaan.
Lokero B:
Vain esipesun sisältäville pesuohjelmille.
(Noudata käyttöohjeita.)
C
A
Tarkista huuhtelukirkasteen
määrä
Mekaaninen merkki C.
Sähköinen näyttö ohjauspaneelissa (mallin mukaan).
Tarkista erikoissuolan
määrä
(Vain vedenpehmentimen sisältävissä malleissa.)
Sähköinen näyttö ohjauspaneelissa (mallin mukaan).
Jos ohjauspaneelissa ei ole suolan täyttötarpeen merkkivaloa (joissakin malleissa),
voit arvioida, milloin pehmentimeen tulee lisätä suolaa koneen suorittamien pesujen
.
määrän perusteella.
Täytä korit
Valitse pesuohjelma
Astianpesukoneen käyttö
Ohjelman vaihtaminen
Lisää unohtuneet astiat
astianpesukoneeseen.
Jos kytket laitteen pois päältä
pesuohjelman aikana
Sammuta laite.
B
Poista isoimmat ruoantähteet. Liota astioihin kiinni palaneet ruoat ensin ja täytä korit
vasta liotuksen jälkeen. Katso astianpesukoneen täyttöohjeet.
Sulje luukku. Paina Ohjelma-painiketta, kunnes valitsemasi ohjelman valo syttyy.
(Katso kohta Käyttöohjeet)
Avaa vesihana ja paina Käynnistys/Pysäytys-painiketta. Kone käynnistää ohjelman
noin 10 sekunnin kuluttua.
1. Käynnistettyä ohjelmaa voi vaihtaa vain silloin, kun se on ollut käynnissä vasta lyhyen ajan. Jos
pesuohjelma on ollut käynnissä jo jonkin aikaa, kone on saattanut jo annostella pesuaineen ja poistaa
pesuveden. Tällöin astianpesuainelokero on täytettävä uudelleen.
2. Peruuta käynnistetty ohjelma painamalla Käynnistys/Pysäytys-painiketta vähintään 3 sekunnin ajan.
3. Valitse uusi pesuohjelma.
4. Käynnistä astianpesukone uudelleen.
1.Pysäytä pesuohjelma painamalla Käynnistys/Pysäytys painiketta.
2. Avaa luukku.
3. Lisää unohtuneet astiat koneeseen.
4. Sulje luukku, ja paina sitten Käynnistys/Pysäytys-painiketta.
Astianpesukone käynnistyy uudelleen 10 sekunnin kuluttua.
VAROITUS
Avaa luukku
Koneesta saattaa luukkua
avattaessa purkautua
kuumaa vesihöyryä.
Jos kytket laitteen pois päältä pesuohjelman aikana, valitse pesuohjelma uudestaan konetta käynnistäessäsi,
ja toimi alkuperäisen pesuohjelman mukaisesti.
Kun pesuohjelma on lopussa, astianpesukoneesta kuuluu lyhyt merkkiääni kahdeksan kertaa.
Tämän jälkeen kone on valmis avattavaksi.
Sammuta laite virtapainikkeesta. Koska laite on valmiustilassa,
se sammuttaa itsensä automaattisesti 30 minuutin kuluttua, jos sitä ei enää käytetä.
Varoitus: Kun pesuohjelma päättyy, odota noin 15 minuuttia ennen kuin tyhjennät astianpesukoneen,
Sulje vesihana ja tyhjennä korit. jotta astiat ja ruokailuvälineet ehtivät jäähtyä. Kuumina astiat saattavat rikkoontua helpommin.
Lyhyt odotus parantaa myös kuivaustulosta. Tyhjennä kone alakorista aloittaen.
2
3. Käyttöohjeet
TÄRKEÄÄ
Varmista, että astianpesukoneesi pesutulos on mahdollisimman hyvä,
lukemalla kaikki käyttöohjeet ennen kuin otat sen käyttöön.
Ohjauspaneeli
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
4
4
55
Virtapainike: Virran päälle/pois kytkemiseksi.
66
66
77
Ajastinpainike: H:01~H24->H:00->H:01
Näyttö: Näyttää ohjelman jäljellä olevan
pesuajan ja tilan (käynnissä, viivästetty
käynnistys jne.).
Huuhtelukirkasteen merkkivalo: Syttyy, kun
huuhtelukirkastesäiliö on täytettävä.
88
77
Suolan merkkivalo: Syttyy, kun vedenpehmennin
on täytettävä.
Pesuohjelman valitsin: Pesuohjelman valintaan.
Käynnistys- ja pysäytyspainike: Käytä tätä painiketta,
kun haluat käynnistää astianpesukoneen tai keskeyttää
pesuohjelman; prosessin merkkivalo vilkkuu laitetta
käynnistäessä.
Ohjelman merkkivalo.
Astianpesukoneen ominaisuudet
6
7
5
6
1
1
takapuoli
Etupuoli
3
2
4
2
4
3
8
5
9
5
1
Suolasäiliö
3
Siivilät
5
Suihkuvarret
7
Kori
2
Astianpesuainelokero
4
Huuhtelukirkastesäiliö
6
Kuppihylly
8
Tulovesiliitäntä
3
8
9
9
Poistoputkiliitäntä
4.Ennen laitteen käyttöönottoa
HUOM: Jos mallisi ei sisällä vedenpehmennintä, sinun ei tarvitse lukea tätä kohtaa.
A. Suolan lisääminen vedenpehmentimeen
Käytä aina astianpesukoneeseen tarkoitettua erikoissuolaa.
Suolasäiliö on korin alapuolella ja se on täytettävä seuraavasti:
Huom!
Käytä vain astianpesukoneille tarkoitettua erikoissuolaa. Muun kuin astianpesukoneille tarkoitetun suolan käyttö,
erityisesti ruokasuolan käyttö, vahingoittaa vedenpehmennintä. Laitteen valmistajan takuu ei korvaa laitteelle
sopimattoman suolan käytöstä aiheutuvia vahinkoja.
Täytä suola vasta, kun olet käynnistämässä jotakin kokonaista pesuohjelmaa. Näin voidaan
varmistaa ruostetta mahdollisesti aiheuttavien suolakiteiden tai suolaliuoksen
huuhtoutuminen pois koneesta pesuveden mukana.
AA Poista kori ja avaa suolasäiliön korkki. 1
1
BB Lisää koneen suolasäiliöön 1 litra vettä ennen ensimmäistä pesua.
CC Aseta koneen mukana toimitettava suppilo reikään, ja lisää noin 1 kg suolaa.
Suolasäiliöstä voi tulla ulos pieni määrä vettä. 22
DD Kun olet täyttänyt säiliön, laita korkki tiukasti takaisin paikalleen kiertämällä se kiinni myötäpäivään.
EE Suolan merkkivalo sammuu yleensä 2–6 päivän kuluessa siitä, kun suolasäiliö on täytetty
suolalla.
FF Pesuohjelma tulee käynnistää heti suolasäiliön täyttämisen jälkeen (suosittelemme pikaohjelman käyttöä).
Jos pesuohjelmaa ei käynnistetä, koneen siivilät, pumppu tai muut tärkeät osat voivat vaurioitua suolavedestä.
Koneen takuu ei kata tällaista vahinkoa.
HUOMAUTUS:
1. Suolasäiliö täytetään vain silloin, kun ohjauspaneelissa oleva suolan merkkivalo syttyy. Suolan
liukenemisnopeuden mukaan merkkivalo saattaa palaa vielä senkin jälkeen, kun säiliö on täytetty.
Jos ohjauspaneeli ei sisällä suolan täyttötarpeen merkkivaloa (joissakin malleissa), voit arvioida,
milloin pehmentimeen tulee lisätä suolaa koneen suorittamien pesujen lukumäärän perusteella.
2. Jos koneesta löytyy suolan jäämiä, käynnistä pika- tai liotusohjelma ylimääräisen suolan poistamiseksi.
Suolan kulutuksen säätäminen
Kohta 1: Säätöarvon asettaminen
Sulje luukku. Kun virta on ollut päällä noin 60 sekuntia, paina Käynnistys/Tauko-painiketta noin 5 sekunnin
ajan, jolloin kone siirtyy asetustilaan.
4
Kohta 2: valitse suolan kulutusmäärä
Paina Käynnistä/Tauko-painiketta paikallisiin olosuhteisiin sopivan säädön valitaksesi. Säätöarvot vaihtuvat
seuraavassa järjestyksessä: H1->H2->H3->H4->H5->H6;
Kohta 3: Säätöarvon asetustilasta poistuminen
Kun konetta ei ole käytetty millään tavoin 5 sekuntiin, se poistuu asetustilasta automaattisesti ja palaa valmiustilaan.
Suolan kulutustasoja on kaikkiaan kuusi. Suosittelemme oikean tason valintaa seuraavan taulukon mukaisesti:
Vedenkovuus
dH
1)
mmol/l
2)
Digitaalinäyttöjen
vedenpehmennin
päälle kytkeminen
0–5
0–0,9
1
H1
6–11
1,0–2,0
2
H2
12–17
2,1–3,0
3
H3
18–22
3,1–4,0
4
23–34
4,1–6,1
5
H5
35–45
6,2–8,0
6
H6
*
H4
Huom.
1) vedenkovuus määritetään saksalaisen mitta-asteikon mukaan
2) millimooli, vedenkovuuden kansainvälinen mittayksikkö
*) tehdasasetus
Jos tarvitset tietoa vedenkovuudesta, ota yhteyttä paikalliseen vesilaitokseen.
B. Täytä huuhtelukirkastesäiliö
Huuhtelukirkastesäiliö
Kone annostelee huuhtelukirkasteen viimeiseen huuhteluveteen. Se estää vettä muodostamasta pieniä pisaroita astioiden pinnalle.
Pisarat voivat kuivuessaan jättää astioihin tahroja ja juovia. Huuhtelukirkaste parantaa myös kuivaustulosta tehostamalla veden
liukumista pois astioiden päältä. Astianpesukoneesi käyttää nestemäistä huuhtelukirkastetta. Huuhtelukirkastesäiliö sijaitsee luukun
sisäpuolella, astianpesuainelokeron vieressä. Avaa säiliön korkki ja kaada huuhtelukirkaste lokeroon kunnes sen pinnantasoa kuvaava
merkki muuttuu kokonaan mustaksi. Huuhtelukirkastesäiliöön mahtuu noin 110 ml kirkastetta.
Huuhtelukirkasteen tarkoitus
Astianpesukone annostelee huuhtelukirkasteen automaattisesti viimeiseen huuhteluveteen ja varmistaa näin sekä perusteellisen
huuhtelun että tahrattoman kuivauksen.
5
Huomautus
Käytä ainoastaan astianpesukoneille tarkoitettuja huuhtelukirkasteita. Älä koskaan kaada muita aineita (esim.
nestemäistä konetiskiainetta) huuhtelukirkastesäiliöön. Tämä voi vahingoittaa laitetta.
Huuhtelukirkastesäiliön täyttötarve
Jos ohjauspaneelissa ei ole täyttötarpeen merkkivaloa, voit arvioida jäljellä olevan huuhtelukirkasteen määrän korkin
vieressä sijaitsevan pinnantasoa kuvaavan C-merkin avulla. Kun huuhtelukirkastesäiliö on täynnä, merkki on
kokonaan tumma.
Tumman pisteen koko pienenee sitä mukaa kuin huuhtelukirkasteen määrä vähenee. Huuhtelukirkasteen määrän ei
tulisi koskaan
C (Huuhtelukirkasteen
pinnantason merkki)
antaa pudota alle 1/4 täydestä määrästä.
Kun huuhtelukirkasteen määrä vähenee, mustan pisteen
koko pienenee alla kuvatulla tavalla.
Täysi
3/4 täynnä
1/2 täynnä
1/4 täynnä – täytä lokero, jottei astioihin jää tahroja
Tyhjä
11
22
3
3
11
2
3
23
Avaa säiliö kääntämällä korkkia nuolen (”auki”) osoittamaan suuntaan eli
vasemmalle. Poista korkki.
Kaada huuhtelukirkaste lokeroon, varoen ylitäyttöä.
Aseta korkki takaisin paikalleen napsauttamalla se sisään ”auki”-nuolen suuntaisesti ja kääntämällä sen kiinni
(oikealle osoittavan nuolen suuntaisesti).
HUOMAUTUS:Pyyhi tarvittaessa yliläikkynyt kirkaste pois imukykyisellä liinalla, jotta seuraavalla kerralla ei
muodostu liikaa vaahtoa. Älä unohda laittaa korkkia takaisin paikalleen ennen kuin suljet astianpesukoneen luukun.
Huuhtelukirkastesäiliön säätö
Annosteluvipu
(Huuhtelu)
MAX
Huuhtelukirkastesäiliöllä on joko 4 tai 6 vaihtoehtoista annosteluasetusta. Aloita aina annostelusta
”4”. Jos kuivausjälki on huono tai jos astioihin jää tahroja tai juovia, lisää huuhteluveteen
annosteltavan kirkasteen määrää aukaisemalla säiliön korkki ja kääntämällä säädintä kohtaan ”5”.
Jos kuivausjälki on edelleen huono tai astioihin jää edelleen tahroja tai juovia, käännä säädintä
seuraavaan suurempaan numeroon, kunnes astiat ovat pesun jäljiltä tahrattomia. Suositusasetus
on ”4”. (Tehdasasetusten mukainen arvo on ”4”.)
HUOMAUTUS:
Lisää annosteltavan kirkasteen määrää jos astioissa on pesun jälkeen vesipisaroita tai kalkkitahroja.
Vähennä annosteltavan kirkasteen määrää, jos astioissa on pesun jälkeen tahmaisia valkoisia
tahroja tai jos lasitavarassa tai veitsien terissä on pesun jälkeen sinertävä kalvo.
C. Astianpesuaine
Konetiskiaineissa on kemiallisia ainesosia, jotka poistavat likaa ja kuljettavat sen pois astianpesukoneesta. Useimmat markkinoilla
olevat konetiskiaineet soveltuvat tähän tarkoitukseen.
6
Useimmat uudet jauhemaiset konetiskiaineet eivät sisällä fosfaatteja. Fosfaatin vedenpehmennysarvoa ei ole annettu.
Tässä tapauksessa suosittelemme suolan lisäämistä silloinkin, kun vedenkovuus on vain 6 dH. Jos kovan veden kanssa
käytetään fosfaatittomia konetiskiaineita, astioihin ja laseihin ilmaantuu usein valkoisia tahroja. Lisää tässä tapauksessa
pesuaineen määrää paremman pesutuloksen saavuttamiseksi. Kloorittomien pesuaineiden valkaisuteho on rajallinen.
Ne eivät poista voimakkaita väritahroja kokonaan. Valitse tässä tapauksessa pesuohjelma, jonka lämpötila on korkeampi.
Astianpesuainetiivisteet
Konetiskiaineet voidaan jakaa kahteen perusryhmään kemiallisen koostumuksensa
perusteella: tavanomaiset, emäksiset pesuaineet, jotka sisältävät alkalisia elementtejä
heikosti emäksiset pesuaineet, joissa on luonnollisia entsyymejä
Pesuainetabletit
Eri valmistajien pesuainetabletit liukenevat eri nopeudella. Tämän takia jotkin pesuainetabletit
eivät ehdi liukenemaan ja saavuttamaan koko pesutehoaan lyhyiden pesuohjelmien aikana. Näin
ollen suosittelemme pitkien pesuohjelmien käyttöä pesuainetabletteja käyttäessä. Näin
varmistetaan kaikkien pesuainejäämien poisto.
HUOMAUTUS: Pesuainetabletit soveltuvat vain malleihin, joissa on 3-in-1 -toiminto tai -ohjelma.
Astianpesuainelokero
Lokero on täytettävä ennen jokaista pesuohjelmaa pesuohjelmataulukossa annettujen ohjeiden
mukaisesti. Astianpesukoneesi käyttää vähemmän pesuainetta ja huuhtelukirkastetta kuin
tavanomaiset astianpesukoneet. Normaali määrä pestäviä astioita vaatii yleensä vain yhden
ruokalusikallisen verran pesuainetta. Likaisemmat astiat vaativat enemmän pesuainetta. Lisää
pesuaine aina juuri ennen pesuohjelman käynnistystä. Muutoin se saattaa kostua, jolloin se ei liukene
kunnolla.
Käytettävän pesuaineen määrä
11
22
Paina lokeron kantta avataksesi sen.
HUOMAUTUS:
Jos kansi on suljettu, paina avauspainiketta. Kansi avautuu. Lisää
pesuaine aina juuri ennen pesuohjelman käynnistystä. Käytä
ainoastaan astianpesukoneille tarkoitettuja konetiskiaineita.
7
Pesuainejauhe
Pesuainetabletti
VAROITUS
Konetiskiaine on syövyttävää!
Pidä se poissa lasten ulottuvilta.
Konetiskiaineen oikea käyttö
Käytä vain astianpesukoneille tarkoitettuja konetiskiaineita. Säilytä konetiskiaine viileässä ja kuivassa
paikassa. Älä laita konetiskijauhetta lokeroon ennen kuin olet käynnistämässä pesuohjelmaa.
Astianpesuainelokeron täyttö
Täytä astianpesuainelokero astianpesuaineella.
Merkit osoittavat annostelumäärän oikealla olevan kuvan mukaisesti:
A
AA
B
A
Varsinaisen pesuvaiheen annostelulokero.
B
Esipesuvaiheen annostelulokero.
Noudata valmistajien paketeissa annettuja annostelu- ja
säilytysohjeita.
Sulje kansi napsauttamalla se kiinni.
Jos astiat ovat erittäin likaisia, lisää annos pesuainetta
esipesuvaiheen annostelulokeroon. Tämä pesuaine vaikuttaa esipesuvaiheen aikana.
HUOMAUTUS:
Lisätietoja yhteen pesuohjelmaan kuluvan pesuaineen määrästä löytyy tämän oppaan viimeiseltä sivulta.
Huomaathan, että pesutulos saattaa vaihdella vedenkovuudesta ja astioiden likaisuudesta riippuen.
Noudata valmistajan paketissa antamia annostelu- ja säilytysohjeita.
5. Astianpesukoneen korien täyttö
Suosituksia
Harkitse konepesukestävien ruokailuvälineiden hankintaa.
Käytä hellävaraista, ’astioille ystävällistä’ pesuainetta. Kysy tarvittaessa lisätietoja
pesuaineiden valmistajilta.
Tietynlaisille astioille kannattaa valita mahdollisimman alhainen lämpötila.
Vaurioiden estämiseksi älä poista laseja ja ruokailuvälinetä astianpesukoneesta heti
pesuohjelman päätyttyä.
Seuraavat ruokailuvälineet/astiat
eivät sovellu
astianpesukoneeseen
Ruokailuvälineet, joissa on puiset, posliiniset tai helmiäisestä
valmistetut kädensijat
Muoviastioita, jotka eivät kestä kuumentamista
Vanhat ruokailuvälineet/aterimet, jotka sisältävät lämmölle
herkkiä liimattuja osia
Pinnoitetut aterimet tai astiat
Tina- ja kupariastiat
Kristallilasit
Ruostuvat teräsastiat ja -aterimet
Puiset tarjoiluvadit
Synteettisistä kuiduista valmistetut astiat ja ruokailuvälineet
8
Rajoitettu soveltuvuus
Tietyntyyppiset lasit voivat samentua
monien pesukertojen jälkeen
Hopea- ja alumiiniosilla on taipumus
muuttaa väriään pesun aikana
Lasitetut kuviot saattavat haalistua, jos
niitä pestään usein
Huomioitavaa ennen astianpesukoneen korien täyttöä ja sen jälkeen
(Noudata näitä täyttöohjeita parhaan pesutuloksen saavuttamiseksi.
Korien ja ruokailuväline-/aterinkorin ominaisuudet ja ulkonäkö voi olla erilainen, kuin sinun mallissasi.)
Poista isoimmat ruoantähteet. Liota astioihin kiinni palaneet ruoat. Astioita ei tarvitse huudella
juoksevan veden alla.
Sijoita astiat ja ruokailuvälineet astianpesukoneeseen seuraavalla tavalla:
1. Astiat kuten kupit, lasit, padat ja kattilat ylösalaisin.
2. Kaarevat tai uurtoja sisältävät astiat tulisi ladata vinoasentoon, jotta vesi pääse juoksemaan niiden pinnan yli.
3. Kaikki aterimet ja ruokailuvälineet on asetettu paikalleen varmasti siten, etteivät ne pääse kaatumaan tai putoamaan.
4. Kaikki aterimet ja ruokailuvälineet on asetettu paikalleen siten, että suihkuvarret voivat pyöriä vapaasti pesun aikana.
HUOM: Astianpesukoneessa ei tule pestä kovin pieniä astioita tai aterimia, koska ne putoavat helposti korista.
Lataa astiat kuten kupit, lasit, padat ja kattilat suuosa alaspäin, jottei vesi pääse kerääntymään
niiden pohjalle.
Astioita ja ruokailuvälineitä ei saa asettaa sisäkkäin tai päällekkäin. Vaurioiden
välttämiseksi lasien ei tule koskettaa toisiaan.
Lataa vaikeimmin puhdistettavat, isot astiat koriin.
Pystyasentoon laitetut pitkät veitset voivat aiheuttaa vaaratilanteita!
Pitkät ja/tai terävät ruokailu- ja ruoanlaittovälineet kuten paistiveitset on ladattava
koriin vaakatasossa.
Ethän ylitäytä astianpesukonettasi. Tämä on tärkeää niin hyvän pesutuloksen kuin
kohtuullisen energiankulutuksenkin kannalta.
Korien täyttö En50242:n mukaan:
1. Yläkori:
2. Alakori:
Alahylly
10
2
1
1
8
7
9
SISÄÄNPÄIN
1
2
3
6 2
5
7
4
Ylähylly
Kupit
1
3
4
5
6
2
Pienet lautaset
Lasit
7
Jälkiruokalautaset
Keskikokoinen tarjoilukulho
Pieni tarjoilukulho
8
9
Isot lautaset
Keittolautaset
9
Iso tarjoilukulho
10
Soikea tarjoiluvati
Huomautus: Aseta kevyet aterimet ylähyllylle. Niiden paino saa olla enintään 2 kg.
6
8
7
Ylähylly
SISÄÄNPÄIN
3
5
4
4
Alahylly
2
SISÄÄNPÄIN
1
1 Keittolusikat
5 Jälkiruokalusikat
2 Haarukat
6 Tarjoiluottimet, kauhat
3 Veitset
7 Tarjoiluhaarukat
4 Teelusikat
8 Kastikekauhat
EN 50242:n mukaista vertailutestiä varten tarvittavat tiedot
Vetoisuus: 8 hengen astiasto
Ohjelma: EKO
Huuhtelukirkasteasetus: 6
Pehmenninasetus: H4
VAROITUS
Mikään esine ei saa tulla korin pohjasta läpi.
Aseta terävät keittiövälineet koneeseen aina terävä kärki
alaspäin!
Henkilökohtaisen turvallisuuden ja parhaan mahdollisen pesutuloksen varmistamiseksi
aterimet ja ruokailuvälineet on asetettava koriin seuraavalla tavalla:
Ne eivät ole sisäkkäin.
Aseta aterimet kädensija alaspäin,
mutta aseta veitset ja muut mahdollisesti vaaralliset esineet siten, että kädensija osoittaa ylöspäin.
10
6. Pesuohjelman käynnistäminen
Pesuohjelmataulukko
Ohjelma
Intensiivinen
Ohjelman valintatiedot
Likaisimmille
aterimille/ruokailuvälineille sekä
likaisille padoille
ja kattiloille, joihin lika on päässyt
kuivumaan.
Likaisille padoille, kattiloille,
lautasille ja laseille sekä kevyesti
likaantuneille pannuille.
Normaali
(*EN50242)
Tämä vakio-ohjelma
soveltuu tavanomaisesti
likaantuneiden astioiden ja
ruokailuvälineiden pesemiseen, ja se
on tehokkain tällaisten astioiden ja
ruokailuvälineiden pesuohjelma
yhdistetyllä sähkön- ja
vedenkulutuksella mitattuna.
Kevyesti likaantuneille laseille,
kristallille ja posliinille.
Lasi
Daily
Pika
Kevyesti likaantuneet
ruokailuvälineet/aterimet ja lasit.
Lyhempi ohjelma kevyesti
likaantuneille astioille ja
nopealle pesulle
Energia
Pesuaine
Käynnissä
esipesu/vars. pesu aika (min) (Kwh)
Ohjelman
kuvaus
Esipesu (50 )
Pesu (65 )
Huuhtelu
Huuhtelu
Huuhtelu (70 )
Kuivaus
Vesi
(l)
4/20 g
(tai 3-in-1)
160
1,25
12,5
Esipesu (45 )
Pesu (60 )
Huuhtelu
Huuhtelu (68 )
Kuivaus
4/20 g
(tai 3-in-1)
150
1,05
12,5
Esipesu
Pesu (45 )
Huuhtelu (65
Kuivaus
4/20 g
(tai 3-in-1)
185
0,72
95
0,7
)
Esipesu
Pesu (45 )
Huuhtelu
Huuhtelu (60 )
Kuivaus
Pesu (65 )
Huuhtelu (68 )
Kuivaus
Pesu (45 )
Huuhtelu
Huuhtelu (55
Huuhtelu
Kirkaste
8
4/20 g
(tai 3-in-1)
24 g
90
15 g
35
1,15
0,52
10,5
11
7
)
HUOMAUTUS:
*EN 5 0242: Tämä ohjelma on testipesuohjelma. EN 50242:n mukaista vertailutestiä varten tarvittavat tiedot:
Vetoisuus: 8 hengen astiasto
Huuhtelukirkasteasetus: 6
Sähkönkulutus off-tilassa on
0,45W;
on-tilassa on 0,49 W.
Laitteen virrankytkentä
Pesuohjelman käynnistäminen...
Vedä kori ulos (katso kohta ”Astianpesukoneen täyttäminen”
Lisää pesuaine (katso kohta ”Suola,
pesuaine ja huuhtelukirkaste” ).
Kytke pistoke pistorasiaan. Jännite on 220–240 VAC 50 HZ,
pistorasia on 10 A 250 VAC.
Varmista, että vedenpaine on säädetty normaaliksi.
Paina Ohjelma-painiketta. Pesuohjelmien vaihtoehdot näytetään seuraavassa järjestyksessä:
EKO -> Lasi -> Daily -> Pika -> Intensiivi -> Normaali;
Kun valitset ohjelman, merkkivalo syttyy. Pesuohjelma käynnistyy Käynnistys/Pysäytys-painiketta painamalla.
HUOMAUTUS:
Kun pysäytät käynnissä olevan pesuohjelman painamalla Käynnistys/Pysäytys-painiketta, ohjelman
merkkivalo lakkaa vilkkumasta ja astianpesukoneesta kuuluu merkkiääni minuutin välein, kunnes painat
Käynnistys/Pysäytys-painiketta uudelleen ohjelmaa jatkaaksesi.
11
Pesuohjelman vaihtaminen...
Lähtökohta: Voit vaihtaa keskeneräistä pesuohjelmaa silloin, kun astianpesukone on ollut käynnissä vasta
hetken. Jos pesuohjelma on ollut käynnissä jo jonkin aikaa, kone on saattanut jo annostella pesuaineen ja
poistaa pesuveden. Tässä tapauksessa astianpesuainelokero on täytettävä uudelleen (katso
kohta ”Astianpesuaineen lisääminen”).
Jos haluat keskeyttää ohjelman, paina Käynnistys/Pysäytys-painiketta vähintään 3
sekunnin ajan, jolloin kone siirtyy valmiustilaan. Nyt voit vaihtaa ohjelman
haluamaasi ohjelmaan (katso kohta ”Pesuohjelman käynnistäminen...”).
HUOMAUTUS: Jos avaat luukun pesuohjelman aikana, kone pysähtyy. Kun suljet luukun ja painat
Käynnistys/Pysäytys-painiketta, kone jatkaa pesuohjelman suorittamista 10 sekunnin kuluttua.
Ohjelman merkkivalo osoittaa astianpesukoneen tilan:
a) Ohjelman merkkivalo palaa ja ”:” ----------kone on valmiustilassa tai ohjelma on pysäytetty
b) Ohjelman merkkivalo vilkkuu ”:” ----------pesuohjelma on käynnissä
HUOM:
Jos avaat luukun pesuohjelman aikana, kone pysähtyy. Kun suljet luukun, kone
jatkaa pesuohjelman suorittamista 10 sekunnin kuluttua.
Jos sinulla olevassa astiapesukoneen mallissa on muistitoiminto, kone jatkaa valitun ohjelman
suorittamista sähkökatkon jälkeen.
Unohditko lisätä koneeseen astian?
Voit lisätä unohtuneet astiat koneeseen milloin tahansa ennen pesuainelokeron avautumista.
1 Paina Käynnistys/Pysäytys-painiketta.
4
Lisää unohtuneet astiat koneeseen.
2 Raota luukkua hieman, jotta pesuohjelma pysähtyy.
5
Sulje luukku.
3 Kun suihkuvarret pysähtyvät, voit avata luukun kokonaan. 6
Paina Käynnistys/Pysäytys-painiketta.
Kone käynnistyy uudelleen 10 sekunnin kuluttua.
Pesuohjelman lopussa
Kun pesuohjelma on lopussa, astianpesukoneesta kuuluu merkkiääni 8 sekunnin ajan. Tämän jälkeen kone on
valmis avattavaksi. Kytke laite pois päältä virtapainikkeesta, sulje hana ja avaa astianpesukoneen luukku. Odota
muutama minuutti ennen kuin purat astianpesukoneen, jotta astiat ja ruokailuvälineet ehtivät jäähtyä. Kuumina astiat
saattavat rikkoontua helpommin. Odottaminen parantaa myös kuivaustulosta.
Kytke astianpesukone pois päältä.
1. Kytke astianpesukone pois päältä virtapainikkeesta.
2. Sulje vesihana!
Avaa luukku varovasti.
Kuumat astiat kolhiintuvat helposti. Tämän takia astioiden olisi annettava jäähtyä noin 15 minuuttia ennen kuin ne
poistetaan laitteesta.
Avaa astianpesukoneen ovi, jätä se raolleen ja odota joitakin minuutteja, ennen kuin purat astiat pois koneesta. Näin ne
ehtivät jäähtyä, ja kuivaustulos on parempi.
Astianpesukoneen tyhjentäminen
On normaalia, että astianpesukone on sisältä märkä pesun jälkeen.
VAROITUS
Luukun avaaminen pesuohjelman aikana on vaarallista, sillä kuuma vesi
voi aiheuttaa palovammoja.
12
7. Hoito ja puhdistus
Siiviläjärjestelmä
Siivilät estävät isompia ruoantähteitä pääsemästä pumppuun.
Siiviläjärjestelmä koostuu karkeasiivilästä, litteästä siivilästä (pääsiivilä) ja
mikrosiivilästä.
CC
Pääsiivilä
AA
Tähän siivilään jäävät ruoantähteet ja muut kappaleet hajoavat
suihkuvarren suihkuttaman veden vaikutuksesta ja huuhtoutuvat pois.
BB
B
B
Mikrosiivilä
Tämä siivilä pitää ruoantähteet ja muut kappaleet kokooma-alueella ja
estää niitä tarttumasta astioihin pesun aikana.
AA
CC
Karkeasiivilä
Karkeasiivilä estää suurempien kappaleiden, kuten luiden tai lasin,
pääsyn viemäristöön. Poista tähän siivilään jääneet kappaleet
puristamalla varovasti siivilän päällä olevaa tulppaa ja nostamalla
siivilä ulos.
Siivilät
Siivilä poistaa tehokkaasti ruoantähteet pesuvedestä, jolloin vettä voi kierrättää pesuohjelman aikana. Parhaan
mahdollisen pesu- ja lopputuloksen varmistamiseksi siivilät on puhdistettava säännöllisesti. Tämän takia siivilään
tarttuneet suuret ruoantähteet on hyvä poistaa jokaisen pesun jälkeen huuhtomalla siivilä juoksevan veden alla. Poista
siivilät vetämällä kuppia ylöspäin.
VAROITUS
Älä koskaan käynnistä pesuohjelmaa, jos siivilät eivät ole paikallaan.
Älä koskaan käytä astianpesukonetta ilman siivilöitä.
Siivilän väärä takaisinasennus voi heikentää laitteen pesutehoa ja vahingoittaa
astioita ja aterimia.
Avaa
Kohta 1 Käännä siivilöitä (A, B ja C) vastapäivään,
ja nosta ne pois koneesta.
C
C
B
B
A
Kohta 2: Nosta B- ja C-siivilät pois A-siivilästä.
A
C
C
B
B
Loppu.
A
A
HUOMAUTUS: Kun suoritat kohdat järjestyksessä yhdestä kolmeen, poistat siivilät; kun suoritat kohdat
päinvastaisessa järjestyksessä, asennat siiviläjärjestelmän takaisin koneeseen.
13
Huomautuksia:
– Tarkista siivilät tukosten varalta jokaisen pesukerran jälkeen.
– Karkeasiivilän poistamalla voit poistaa samalla koko siiviläjärjestelmän. Poista ruoantähteet ja puhdista
siivilät juoksevan veden alla.
HUOM: Koko siiviläjärjestelmä tulisi puhdistaa kerran viikossa.
Siivilän puhdistus
Käytä puhdistusharjaa karkeasiivilän ja mikrosiivilän puhdistamiseen. Kokoa siivilöiden osat viimeisellä sivulla
olevassa kuvassa näkyvällä tavalla
ja asenna ne takaisin astianpesukoneeseen asettamalla ne kohdalleen ja painamalla ne paikalleen.
VAROITUS
Älä kopistele siivilöitä niitä puhdistaessasi. Se voi vääntää siivilöitä, mikä taas saattaa
heikentää astianpesukoneen suorituskykyä.
Astianpesukoneen yleiskunnon ylläpito
Puhdista ohjauspaneeli nihkeällä liinalla ja kuivaa se huolellisesti. Ulkopinnan voi puhdistaa
hyvän laitevahan avulla.
Älä koskaan käytä teräviä esineitä, hankaussieniä tai muita karkeita välineitä minkään astianpesukoneen osan puhdistamiseen.
Luukun puhdistus
Käytä luukun reunojen puhdistamiseen vain pehmeää, kosteaa liinaa. Älä
käytä suihkupullossa olevia pesuaineita, jottei luukun lukitusmekanismiin tai
sähköisiin komponentteihin pääse vettä.
VAROITUS
Älä koskaan puhdista luukkua suihkupullossa olevilla pesuaineita.
Ne saattavat vaurioittaa luukun lukitusmekanismia ja sähköisiä komponentteja.
.
Älä käytä hankausaineita ja talouspaperia. Ne voivat naarmuttaa tai jättää jälkiä
ruostumatonta terästä olevaan pintaan.
Jäätymisen estäminen
Suojaa astianpesukonetta jäätymiseltä talvella. Toimi seuraavalla tavalla kunkin pesukerran jälkeen.
1. Kytke laite irti sähkövirrasta.
2. Katkaisen vedentulo ja irrota tulovesiletku vesiventtiilistä.
3. Tyhjennä tulovesiletku ja vesiventtiili vedestä. (Käytä astiaa.)
4. Kiinnitä tulovesiletku takaisin venttiiliin.
5. Irrota koneen sisäpohjassa oleva siivilä ja poista sienellä kokooma-alueella oleva vesi.
HUOM:Jos astianpesukoneesi ei toimi jäätymisen takia, ota yhteyttä ammattitaitoisiin huoltoteknikoihin.
14
Suihkuvarsien puhdistaminen
Suihkuvarret on puhdistettava säännöllisesti, koska kovan veden sisältämät
kemikaalit tukkivat niiden suuttimet ja laakerit.
Poista yläsuihkuvarsi ottamalla kiinni ruuvista ja pyörittämällä vartta
myötäpäivään.
.
Avaa
Poista alasuihkuvarsi vetämällä sitä ylöspäin.
Puhdista varret lämpimässä saippuavedessä, ja puhdista suutin
pehmeällä harjalla. Huuhdeltuasi varret huolellisesti aseta ne takaisin
paikalleen.
Astianpesukoneen yleiskunnosta huolehtiminen
Kun astianpesukonetta ei käytetä pitkään
aikaan
Jokaisen pesun jälkeen
Laita hana kiinni ja jätä laitteen luukku raolleen, jotta se
ei jää märäksi eikä sinne jää epämiellyttäviä hajuja.
Anna tyhjän astianpesukoneen suorittaa pesuohjelma.
Poista pistoke pistorasiasta, sulje hana, ja jätä laitteen
luukku hieman raolleen. Tämä pidentää luukun tiivisteiden
elinikää ja estää epämiellyttävän hajun muodostumista.
Irrota virtapistoke
Irrota virtajohto pistorasiasta aina ennen koneen
puhdistusta tai huoltoa.
Älä käytä liuottimia tai hankaavia pesuaineita
Älä käytä astianpesukoneen ulko- ja muoviosien
puhdistamiseen liuottimia tai hankaavia puhdistusvälineitä.
Käytä vain lämpimään saippuaveteen kastettuja liinoja.
Poistaaksesi sisäpinnoilla olevia tahroja, käytä veteen ja
tilkkaan etikkaa kastettua liinaa tai astianpesukoneen
puhdistamiseen tarkoitettuja erikoistuotteita.
Laitteen liikuttaminen
Jos laitetta pitää siirtää, pyri pitämään se vaakatasossa.
Mikäli välttämätöntä, laitteen voi myös asettaa
takaseinä alaspäin.
Tiivisteet
Tiivisteisiin tarttuneet ruoantähteet ovat yksi epämiellyttäviä
hajuja aiheuttava tekijä. Tiivisteiden säännöllinen puhdistus
kostealla sienellä estää tämän.
8. Asennusohjeet
Varoitus
Huomio:
Sähköiskuvaara
Kytke sähkövirta pois päältä ennen
astianpesukoneen asennusta.
Letkujen ja sähkölaitteiden asennus tulisi antaa
ammattitaitoisen asentajan tehtäväksi.
Tämän laiminlyöminen voi johtaa
kuolemaan tai sähköiskuun.
Asennuksen valmistelu
Astianpesukone tulee sijoittaa lähelle olemassa olevaa vesihanaa, poistovesiletkua ja pistorasiaa.
Valitse yksi keittiön kaapiston seinistä paikaksi, johon voi liittää astianpesukoneen letkuja.
15
Laitteen sijoitus
Sijoita laite haluttuun paikkaan. Laitteen takaseinän tulisi koskettaa sen takana olevaa seinää ja sivuseinien vieressään
olevia kaapistoja tai seiniä. Astianpesukone sisältää tulovesi- ja poistovesiletkut, jotka voi sijoittaa sen oikealle tai
vasemmalle puolelle asennusta tehtäessä.
Sähköliitäntä
VAROITUS
Oman turvallisuutesi vuoksi:
Älä käytä jatkojohtoa tai pistokesovitinta tässä
laitteessa.
Älä missään tapauksessa katkaise tai poista
virtajohdon
maadoitusliitäntää.
Sähköliitäntää koskevat vaatimukset
Tarkista astianpesukoneen jännite tyyppimerkinnästä, ja liitä laite oikeanlaiseen virtalähteeseen. Käytä vaadittavaa
10 ampeerin sulaketta, aikaviivesulaketta tai suositeltua virrankatkaisinta ja kytke laite omaan virtapiiriinsä.
Sähköliitäntä
Varmista, että jännite ja taajuus vastaavat tyyppimerkinnässä mainittuja vaatimuksia.
Varmista, että
sähköliitäntä
voidaan tehdä
vaatimusten
mukaisesti
Kytke pistoke vain asianmukaisella tavalla maadoitettuun pistorasiaan. Jos pistorasia,
johon laitteen pistoke on tarkoitus kytkeä, ei ole oikeanlainen, vaihda pistorasia.
Älä käytä muuntajia tai muita vastaavia laitteita, jotka voivat aiheuttaa ylikuumenemista
ja palovammoja.
Vesiliitäntä
Kylmävesiliitäntä
Liitä kylmävesiletku (19,05 mm) kierreliitäntään ja varmista, että se tiukasti paikallaan. Jos
vesiputket ovat uusia tai jos niitä ei ole käytetty pitkään aikaan, anna veden juosta jonkin aikaa
varmistaaksesi, että vesi on kirkasta ja puhdasta. Jos tätä varotoimenpidettä ei suoriteta,
tulovesiletku saattaa tukkeutua ja vioittaa laitetta.
VAROITUS!
Sulje vesiposti käytön jälkeen.
16
Poistovesiliitäntä
Liitä poistovesiletku poistovesiputkeen, jonka ympärysmitta on vähintään 4 cm. Voit myös antaa poistoveden
juosta pesualtaaseen. Varmista tässä tapauksessa, ettei letku mene mutkalle tai litisty. Käytä laitteen
mukana toimitettua muovista tukea tätä tarkoitusta varten. Letkun irti olevan pään pitää olla alle 75 cm:n
korkeudessa. Se ei saa peittyä veteen, jottei vesi ala virrata takaisin tulosuuntaan.
Huomautus:
Muovinen letkutuki on kiinnitettävä seinään huolellisesti, jottei letku pääse
liikkumaan ja jottei siitä tämän takia pääse vuotamaan vettä muualle kuin viemäriin.
KIINNITÄ POISTOVESILETKU JOKO ESIMERKISSÄ A TAI B OSOITETULLA TAVALLA
Työtaso
HUOMAUTUS
Letkun yläpään pitää olla
alle 75 cm:n korkeudessa.
Etuosa
MAX 750mm
A
B
Poistoputki
40mm
17
Ylimääräisen veden poistaminen letkuista
Jos keittiön allas on yli metrin korkeudella lattiasta, letkuissa olevaa ylimääräistä vettä ei voida poistaa
suoraan altaaseen. Tässä tapauksessa ylimääräinen vesi on laskettava kulhoon tai muuhun sopivaan
astiaan, jota pidellään altaan ulko- ja alapuolella.
Vedenpoisto
Liitä vedenpoistoletku. Vedenpoistoletku on liitettävä kunnolla vesivuotojen välttämiseksi. Varmista,
ettei vedenpoistoletku ole mutkalla tai litistynyt.
Poistoletkun jatkaminen
Jos sinun pitää jatkaa poistoletkua, varmista, että se on samanlainen.
Jatko saa olla enintään 4 metriä pitkä, muutoin astianpesukoneen pesutulos voi kärsiä.
Käytön alussa
Seuraavat asiat tulee tarkistaa ennen astianpesukoneen käyttöönottoa.
1
2
3
4
5
6
7
Astianpesukone on vaakatasossa ja kunnolla kiinnitetty.
Vedensyöttöventtiili on auki.
Vedensyöttöventtiilin liitännät ovat kunnolla kiinnitettyjä, eivätkä vuoda.
Johdot on kiinnitetty
kunnolla.
4.
Virta on kytketty.
Vedensyöttöventtiili ja poistoletkut eivät ole mutkalla.
Astianpesukoneesta on poistettava kaikki pakkaus- ja paperimateriaalit.
Huomio:
Säilytä nämä käyttöohjeet asennuksen jälkeen.
Nämä käyttöohjeet sisältävät hyödyllisiä ohjeita käyttäjille.
18
9. Vianmääritys
Ennen kuin otat yhteyttä huoltoon
Lue läpi seuraavilla sivuilla olevat taulukot. Näin voit välttyä soitolta huoltoon
Ongelma
Astianpesukone
ei lähde käyntiin.
Tekniset
ongelmat
Vesi ei poistu
astianpesukoneesta
Mahdollinen syy
Sulake on palanut tai
virrankatkaisin on
väärässä asennossa.
Astianpesukonetta ei ole
kytketty.
Astianpesukoneen
luukkua ei ole suljettu
kunnolla
Vedenpoistoletku on
mutkalla.
Siivilä tukossa.
Keittiön viemäri on
tukossa.
Yleiset
sisäpintaan
Vaahtoa altaassa.
Väärä pesuaine.
Altaan sisäpinta
on tahriintunut.
Valkoinen kalvo
Yliläikkynyt
huuhtelukirkaste.
Väriainetta sisältävän
pesuaineen käyttö.
Kovan veden mineraalit.
liittyvät ongelmat.
Käytä
muovihansikkaita.
Melu
Hakkaava ääni
astianpesukoneen
sisällä.
Koliseva ääni
astianpesukoneen
sisällä.
Hakkaava ääni
putkistossa.
Välineet eivät ole
ruosteenkestäviä.
Erikoissuolan lisäämisen
jälkeen ei ole käynnistetty
pesuohjelmaa.
Suolasäiliön korkki on irti.
Suihkuvarsi osuu korissa
olevaan astiaan.
Jokin
astianpesukoneessa
oleva astia ei ole
kunnolla paikallaan.
Tämä voi johtua
astianpesukoneen
asennuksesta paikan päällä
tai putkiston liitoksista.
19
Mitä tehdä
Vaihda sulake tai laita virran-katkaisin oikeaan
asentoon. Poista astianpesukoneen kanssa
samassa virtapiirissä olevat laitteet.
Varmista, että astianpesukone on kytketty
päälle ja että luukku on suljettu kunnolla.
Varmista, että virtajohto on kytketty kunnolla.
Sulje astianpesukone ja varmista, että luukku
napsahtaa kiinni.
Tarkista vedenpoistoletku.
Tarkista karkeasiivilä.
(Katso kohta ”Siivilän puhdistaminen”.)
Tarkista keittiön viemäri, ja varmista, että se
toimii.
Jos keittiön viemäri ei vedä kunnolla, voit
tarvita astianpesukoneen huollon sijasta
putkiasentajan apua.
Käytä vain oikeita konetiskiaineita vaahdon
välttämiseksi. Jos astianpesukoneeseen
muodostuu vaahtoa, avaa astianpesukone ja
anna vaahdon haihtua. Lisää vajaa puoli litraa
vettä koneen altaaseen. Sulje astianpesukone
ja käynnistä mikä tahansa pesuohjelma veden
poistamista varten. Toista tarvittaessa.
Pyyhi aina yliläikkynyt huuhtelukirkaste heti
pois.
Varmista, että käytät pesuainetta, joka ei
sisällä väriainetta.
Käytä sisäpinnan puhdistamiseen
astianpesuaineeseen kastettua pesusientä.
Älä koskaan käytä mitään muita pesuaineita
kuin konetiski-aineita, jottei muodostu vaahtoa
ja saippuakuplia.
Ruokailuvälineissä on ruostetahroja.
Pesuohjelmaan on päässyt suolan
jäänteitä.Käynnistä Pikapesuohjelma aina
suolan lisäämisen jälkeen. Varmista, ettei
koneessa ole tuolloin astioita, äläkä valitse
Turbo-ohjelmaa (jos kuuluu laitteeseen).
Tarkista reuna. Varmista kiinnitys.
Keskeytä ohjelma ja järjestele suihkuvarren
tiellä olevat astiat uudelleen.
Keskeytä ohjelma ja järjestele astiat
uudelleen.
Tällä ei ole vaikutusta astianpesukoneen
toimintaan. Jos asia kuitenkin epäilyttää, ota
yhteyttä ammattitaitoiseen putkiasentajaan.
Ongelma
Astiat eivät ole
puhtaita.
Mahdollinen syy
Astianpesukonetta ei ole
täytetty oikealla tavalla.
Ohjelma ei ollut tarpeeksi
tehokas.
Pesuaineen annostelu ei
ole riittävää.
Astiat estävät suihkuvarsien
pyörimisen.
Koneen alaosassa oleva
siiviläjärjestelmä on likainen
tai väärin asennettu.
Epätyydyttävä
pesutulos.
Tämä voi tukkia
suihkuvarret.
Lasitavaran sameus.
Mustat tai harmaat
jäljet astioissa.
Alumiiniset ruokailuvälineet
ovat hanganneet astioita
vasten.
Pesuainejäämät
pesuainelokerossa.
Astiat eivät kuiva.
Astiat estävät lokeron
kunnollisen avautumisen.
Vääränlainen täyttö.
Liian vähän
huuhtelukirkastetta.
Astiat poistetaan
koneesta liian aikaisin.
Epätyydyttävä
kuivaustulos
Väärä ohjelmavalinta.
Ruokailuvälineiden
pinnoite ei sovellu
konepesuun.
Mitä tehdä
Katso huomioitavat seikat kohdasta ”Korien
täyttö”.
Valitse tehokkaampi ohjelma.
Katso ”Pesuohjelmataulukko”.
Käytä enemmän pesuainetta tai vaihda
käyttämäsi pesuaine.
Järjestele astiat uudelleen siten, että
suihkuvarret pääsevät pyörimään vapaasti.
Puhdista ja/tai asenna siiviläjärjestelmä
oikealla tavalla. Suihkuvarsien puhdistaminen.
Katso kohta ”Suihkuvarsien puhdistaminen”.
Pehmeän veden ja liiallisen pesuainemäärän
yhdistelmä.
Käytä vähemmän pesuainetta, jos vesi on
pehmeää, ja valitse lasitavaran pesuun lyhin
pesuohjelma.
Käytä miedosti hankaavaa pesuainetta, joka
poistaa jäljet.
Täytä astianpesukone oikealla tavalla.
Täytä astianpesukone ohjeissa neuvotulla
tavalla.
Lisää huuhtelukirkasteen annostelua/Täytä
huuhtelukirkastesäiliö.
Älä tyhjennä astianpesukonetta heti
pesuohjelman päätyttyä. Avaa luukkua hieman,
jotta vesihöyry pääsee karkaamaan ulos. Aloita
astioiden purkaminen vasta, kun ne tuntuvat
enää hieman lämpöisiltä. Aloita tyhjentäminen
alakorista. Näin vältät sen, että yläkorissa
olevista astioista putoaa vesipisaroita alakorissa
olevien astioiden päälle.
Pesuveden lämpötila on alhaisempi
lyhemmissä ohjelmissa. Tämä laskee myös
pesutuloksen tasoa. Valitse ohjelma, jossa on
pidempi pesuaika.
Veden poisto tällaisista esineistä on vaikeampaa.
Tällaiset ruokailuvälineet ja astiat eivät sovellu
konepesuun.
Virhekoodit
Laitteeseen on ohjelmoitu virhekoodit seuraavia toimintahäiriöitä varten:
Koodi
Merkitys
Mahdollinen syy
E1
Pidempi vedenottoaika.
Hana on kiinni, vedenottokyky on rajoittunut tai
vedenpaine on liian alhainen.
E4
Ylivuoto.
Jokin astianpesukoneen osa vuotaa.
VAROITUS
Ylivuodon tapauksessa sulje ensin päävesihana, ja soita tämän jälkeen huoltoon.
Jos koneen alaosassa on vettä ylitäytön tai pienen vuodon takia,
vesi tulee poistaa ennen koneen uudelleen käynnistystä.
20
Tekniset tiedot
Korkeus:
Leveys:
Syvyys:
Liitäntäteho:
Vedenpaine:
Jännite:
Vetoisuus:
590 mm
550 mm
500 mm
katso tyyppimerkintä
0,04–1,0 MPa
katso tyyppimerkintä
8 hengen astiasto
21
Tekninen tietolomake
EU-direktiivin 1059/2010 mukainen kotitalousastianpesukoneen lomake:
Valmistaja
CANDY
Malli/kuvaus
CDCP 8/E . CDCP 8/E-S
Vakioastiastoja
8
Energiatehokkuusluokka
A+
1
Vuosittainen energiankulutus
2
206 kWh
Vakiopesuohjelman energiankulutus
0,72 kWh
Sähkönkulutus off-tilassa
0,45 W
Sähkönkulutus left-on-tilassa
0,49 W
Vuosittainen vedenkulutus
2240 litraa
Kuivaustehokkuusluokka
Vakiopesuohjelma
3
4
5
A
EKO 45 °C
Vakiopesuohjelman kesto
185 min
Melutaso
51 dB(A) re 1 pW
Asennus
Vapaasti seisova
Voidaan integroida
Kyllä
Korkeus
59 cm
Leveys
55 cm
Syvyys (liitinten kanssa)
50 cm
Sähkönkulutus
1500 W
Nimellisjännite/-taajuus
230 V~ 50 Hz
Vedenpaine (virtauspaine)
0,4–10 baaria = 0,04–1 MPa
HUOMAUTU
1
2
S:
A+ + + (paras tehokkuus)–D (huonoin tehokkuus)
Energiankulutus ”206” kWh vuodessa, perustuu 280 vakiopesuohjelmaan kylmällä täyttövedellä ja
vähän energiaa kuluttaviin käyttötiloihin. Todellinen energiankulutus riippuu siitä, kuinka laitetta
käytetään.
3 Veden
kulutus ”2240” litraa vuodessa, perustuu 280 vakiopesuohjelmaan. Todellinen vedenkulutus
riippuu siitä, kuinka laitetta käytetään.
4 A (paras tehokkuus)–G (huonoin tehokkuus)
5 Tämä ohjelma soveltuu tavanomaisesti likaan tuneiden astioiden ja ruokailuvälineiden pesemiseen, ja
se on tehokkain tällaisten astioiden ja ruokailuvälineiden pesuohjelma yhdistetyllä sähkön - ja
vedenkulutuksella mitattuna.
Edellä esitetyt arvot on mitattu standardien mukaisesti määritellyissä käyttöolosuhteissa.
Tulokset voivat vaihdella huomattavasti astioiden määrän ja likaisuuden, veden kovuud en,
pesuaineen määrän jne. mukaan.
Käyttöohje perustuu Euroopan unionin standardeihin ja määräyksiin.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising