Candy | CDCP 8/E-S | Candy CDCP 8/E-S Brugermanual

Candy CDCP 8/E-S Brugermanual
用户手册(丹麦文)
· ÖÇ ø
01
6720601164
Opvaskemaskine
Brugsanvisning
CDCP 8/E
CDCP 8/E-S
Læs denne vejledning.
1) Sikkerhedsinformation... ......................................... ...1
2) Hurtig brugsvejledning .. ......................................... ...2
Kære kunde
Læs venligst denne manual omhyggeligt, før du bruger
opvaskemaskinen; den vil hjælpe dig med at bruge og
vedligeholde opvaskemaskinen korrekt.
Opbevar den for fremtidig reference.
Giv den videre til en eventuel senere ejer af apparatet.
Denne vejledning indeholder afsnit om
sikkerhedsinstruktioner, brugsvejledning,
installationsvejledning, fejlfindingstip, osv.
3) Funktionsvejledning... ............................................. ...3
Kontrolpanel... ........................................................ ...3
Opvaskemaskinens funktioner... ............................ ...3
4) Før maskinen tages i brug første gang... ................... .4
A. Påfyld salt til blødgøring... .................................... ..4
B. Påfyld afspændingsmiddel... ................................. .5
C. Opvaskemidlets funktion... ..................................... 6
5) Sådan fyldes opvaskemaskinens kurve... .............. ...8
Vær opmærksom på dette før og efter fyldning af
opvaskemaskinens kurve... ...................................... .9
Før der ringes efter service
Ved at gennemgå afsnittet med fejlfindingstips, kan du løse nogle
almindelige problemer selv.
Hvis du ikke selv kan løse problemerne, så søg hjælp fra en
fagperson.
BEMÆRK:
Producenten udvikler og opdaterer hele tiden
produktet og kan foretage ændringer uden
forudgående varsel.
Denne brugermanual skal være udleveret af producenten
eller den ansvarlige leverandør.
Sådan fyldes kurvene... ............................................ .9
Bestikkurv... ............................................................ .10
6)Sådan startes et vaskeprogram... .......................... ...11
Programskema... .................................................... .11
Sådan tændes der for maskinen... ........................ ..11
Sådan ændres programmet... ................................. .12
Ved slutningen af vaskecyklussen... ........................12
7) Vedligeholdelse og rengøring... ............................ ...13
Filtersystem... ....................................................... ...13
Vedligeholdelse af opvaskemaskinen... .................. .14
8) Installationsvejledning... ....................................... ...15
Placering af apparatet... ......................................... .16
Om tilslutning... ...................................................... ..16
Tilslutning af vand... ............................................. ...16
Tilslutning af afløbsslange... .................................. ..17
Start af opvaskemaskine... .................................... ..18
9) Fejlfindingstips... .................................................... ..19
Før du tilkalder service... ...................................... ...19
Fejlkoder... ........................................................... ...20
Teknisk information... ............................................. .21
1. VIGTIG SIKKERHEDSINFORMATION
ADVARSEL! Når du bruger din opvaskemaskine, bedes du følge
nedenstående forholdsregler:
Dette apparat er beregnet til at blive brugt i husholdninger og lignende
steder, såsom:
-personalekøkkener i butikker, på kontorer og i andre arbejdsmiljøer; på gårde;
-af gæster på hoteller og moteller og i andre former for beboelser; i bed and
breakfast- lignende miljøer.
Dette apparat må anvendes af børn over 8 år, af personer med nedsatte fysiske,
sensoriske eller mentale evner, eller som har manglende erfaring med og viden om
apparatet, hvis de superviseres eller er blevet instrueret i brugen af maskinen på
en sikker måde og forstår de potentielle farer. Børn må ikke lege med apparatet.
Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke foretages af børn uden opsyn.
For EN60335-1
Dette apparat er ikke beregnet til at blive anvendt af personer (inklusive børn) med
nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller som har manglende erfaring
med og viden om apparatet, medmindre de superviseres eller er blevet instrueret i
brugen af maskinen af den person, som har ansvaret for deres sikkerhed.
For IEC60335-1
Dette apparat er kun beregnet til indendørs brug og til husholdningsbrug.
For at beskytte mod risikoen for elektrisk stød, må enheden, ledningen eller
stikket ikke nedsænkes i vand eller anden væske.
Tag venligst stikket ud før rengøring og vedligeholdelse af apparatet. Brug en blød
klud fugtet med mild sæbe, og brug derefter en tør klud til at tørre efter.
VEJLEDNING TIL JORDFORBINDELSE
Dette apparat skal jordforbindes. I tilfælde af funktionsfejl eller driftsforstyrrelse
vil jordforbindelse reducere risikoen for elektrisk stød ved at tilvejebringe en sti
med mindst modstand af elektrisk strøm. Dette apparat er udstyret med en
ledning med et jordleder og et jordstik.
Stikket skal tilsluttes en passende stik, som er jordforbundet i overensstemmelse
med lokale love og forordninger.
Forkert tilslutning af udstyrets jordleder kan resultere i risiko for elektrisk stød.
Tal med en kvalificeret elektriker eller servicetekniker, hvis du er i tvivl om,
hvorvidt apparatet er korrekt jordforbundet. Ændr ikke ved det medfølgende stik,
hvis det ikke passer til stikkontakten. Få en korrekt stikkontakt installeret af en
kvalificeret elektriker.
1-1
Du må ikke misbruge, sidde eller stå på opvaskemaskinens dør eller opvaskestativ.
Brug ikke din opvaskemaskine, medmindre alle paneler er sat ordentligt på plads.
Åbn døren meget forsigtigt, hvis opvaskemaskinen er i drift, da der er en risiko for, at
vandet sprøjter ud.
Placer ikke tunge genstande på eller stå på døren, når den er åben. Apparatet
kan vælte fremad.
Når der sættes ting i opvaskemaskinen:
1) Vær opmærksom på skarpe genstande, så de ikke beskadiger dørens segl;
2) Advarsel: Knive og andre redskaber med skarpe spidser skal sættes i kurven
med deres spidser nedad eller placeres i en vandret position.
Kontroller, at vaskepulverbakken er tom efter afslutning af vaskecyklussen.
Vask ikke plastikting, medmindre de har et mærke, hvorpå der står, at de er
beregnet til opvaskemaskine eller tilsvarende. Hvis plastiktingene ikke har
sådan et mærke, så se producentens anbefalinger.
Brug kun opvaskemiddel og afspændingsmidler designet til en automatisk
opvaskemaskine.
Brug aldrig sæbe, vaskemidler eller håndvaskemiddel i opvaskemaskinen.
Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
Døren bør ikke efterlades åben, da det kan øge risikoen for, at apparatet vælter.
Hvis en tilføringsslange er beskadiget, skal den udskiftes af producenten
eller et serviceværksted eller lignende kvalificeret person for at undgå fare.
Under installationen må strømforsyningen ikke være overdrevent eller
faretruende bøjet eller fladtrykt.
Manipuler ikke knapperne.
Apparatet skal tilsluttes til vandforsyningen med et nyt slangesæt, og gamle
slangesæt bør ikke genbruges.
Det maksimale antal kuverter, der må vaskes, er 8.
Det maksimalt tilladte vandindgangstryk er 1MPa.
Det maksimalt tilladte vandtilførselstryk er 0,04 MPa.
1-2
Bortskaffelse
Dette apparat er mærket i henhold til det europæiske
direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk og elektronisk
udstyr (WEEE).Affald af elektrisk og elektronisk udstyr
(WEEE) indeholder både forurenende dele (som kan
have negative konsekvenser for miljøet) og
grundkomponenter (som kan genanvendes). Det er
vigtigt at underlægge affald af elektrisk og elektronisk
udstyr (WEEE) specifikke behandlinger for at fjerne og
skaffe sig af med alle forureningskilder på den rigtige
måde og udvinde og genbruge alle materialer.
Det enkelte individ kan spille en vigtig rolle i at sikre, at affald af
elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) ikke bliver et miljømæssigt
problem; det er altafgørende, at følge nogle grundlæggende regler:
affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) må ikke behandles som
husholdningsaffald.
affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) skal afleveres til det
relevante indsamlingssted, som administreres af kommunen eller
registrerede firmaer. Der findes i mange lande afhentning ved
husstanden af store affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE)
-produkter.
Når du køber et nyt apparat, er det i mange lande således, at det gamle
apparat kan returneres til forhandleren, som skal hente det gratis fra
gang til gang, så længe apparatet er en lignende type og har de samme
funktioner, som det leverede apparat.
ADVARSEL!
Emballagen kan være farlig for børn!
Vi beder dig bortskaffe indpakningsmateriale og selve apparatet ved
at bringe det til en genbrugsstation. Skær strømforsyningskablet
over, og sikr, at døren ikke kan lukkes.
Papemballagen er fremstillet af genbrugspapir og bør bortskaffes i
en skraldespand til papir, for korrekt genbrug.
Ved at sikre at produktet bortskaffes korrekt, hjælper du med at
forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og
menneskers helbred, der ellers kunne forårsages af forkert
bortskaffelse af dette produkt.
For flere detaljer vedrørende genbrug af dette
produkt kan du kontakte din kommune og/eller dit
renovationsfirma.
BORTSKAFFELSE: Bortskaf ikke dette produkt sammen med det
usorterede husholdningsaffald. Separat indsamling af affald til særlig
behandling er nødvendig.
Ved at placere
Mærket på dette produkt, erklærer vi, på eget ansvar,
overholdelse af alle europæiske sikkerhed, sundhed og miljø kravene i
lovgivningen for dette produkt.
1-3
2.Hurtig brugsvejledning
Hvis du ønsker flere detaljer vedrørende brug, så læs det relevante afsnit i brugsanvisningen.
Tænd for apparatet
Fyld rummet til opvaskemiddel
Tryk på knappen tænd for at tænde for maskinen, åbn døren.
Rum A:
Med hver vaskecyklus.
Rum B:
Kun til programmer med forvask.
(Følg brugsvejledningen!)
C
A
Kontroller niveauet for
afspændingsmiddel
Mekanisk indikator C.
Elektrisk indikator på kontrolpanellet (hvis maskinen er udstyret med dette).
Tjek regenereringen
saltniveau
(Kun på modeller med vandblødgøringssystem.)
Elektrisk indikator på kontrolpanellet (hvis maskinen er udstyret med dette).
Hvis der ikke er et advarselslys for salt på kontrolpanellet (på nogle modeller),
så kan du vurdere, hvornår du fylde salt på ud fra, hvor mange gange
opvaskemaskinen har kørt.
Fyld kurvene
Vælg et program
Start opvaskemaskinen
Ændring af program
Tilføjelse af glemt service til
maskinen.
Hvis maskinen afbrydes i
.
løbet af en vaskecyklus
Sådan slukkes maskinen
Sluk for vandtilførslen,
og tøm kurvene.
B
Skrab alle større madrester af. Blødgør fastbrændt mad i gryder og på pander, og fyld
så kurvene. Se instruktionerne for fyldning af opvaskemaskinen.
Luk døren. Tryk på knappen programmer, indtil de ønskede program lyser.
(Se afsnittet Funktionsvejledning)
Tænd for vandtilførslen, og tryk på knappen Start/Pause. Maskinen starter med at køre
efter ca. 10 sek.
1. En cyklus kan kun ændres, hvis den har kørt i kort tid. Ellers kan det være, at opvaskemidlet allerede er
frigivet og vandet løbet fra. Hvis det er tilfældet, skal beholderen med opvaskemiddel fyldes igen.
2. knap - tryk derefter på tasten i over 3 sekunder for at annullere aktiveringen af programmet.
3. Vælg et nyt program
4. Start opvaskemaskinen igen.
1. Tryk på knappen Start/Pause for at stoppe maskinen.
2. Åbn døren.
3. Sæt det glemte service i.
4. Luk døren, og tryk så på Start/Pause knap, vil opmaskemaskinen
Maskinen starter med at køre igen efter 10 sekunder.
ADVARSEL!
Åbn forsigtigt døren.
Varm damp kan slippe ud,
når døren åbnes!
Hvis maskinen afbrydes i løbet af en vaskecyklus, så vælg vaskeprogrammet igen,
når maskinen tændes på ny.
Når programmet er slut, så lyder opvaskemaskinens buzzer 8 gange, og stopper herefter.
Sluk maskinen ved hjælp af afbryderknappen.
Da maskinen er på standby, vil den automatisk slukke efter 30 minutter uden aktivitet.
Advarsel: Vent et par minutter (ca. 15 minutter), før opvaskemaskinen tømmes for at undgå at røre
ved varmt service, hvor det lettere går i stykker. Services tørrer også bedre. Tøm maskinen ved at
starte med den nederste kurv.
2
3. Funktionsvejledning
VIGTIGT
Du får det meste ud af din maskine, hvis du læ ser hele funktionsvejledningen, før du bruger den første gang.
Kontrolpanel
1
1.Afbryderknappen: Sådan tænder/slukker du for strømmen
2.Udsættelsestast: Tryk tasten for at udsætte.
H:01~H24 ->H:00->H:01
2
2
3
3
4
5
3.Visningsskærm: viser resterende tid
og tilstand (kører, udskudt osv.)
6
6
7
4.Advarselslys for afspændingsmiddel: Er tændt,
når rummet for afspændingsmiddel skal
påfyldes.
8
7
5.Advarselslampe for salt: Er tændt, når rummet for
blødgøring
skal påfyldes.
6.Valg af vaskeprogram: Tryk på knappen for at
vælge vaskeprogram.
7.Start-/nulstillingstast Tryk på denne tast for
at starte eller holde pause, ”:”
kontrollampen blinker ved start.
8.Programindikatorlampe.
Opvaskemaskinens funktioner
frofra
6
1
2
7
5
1
2
bagfra
7
5
6
4
3
8
5
9
1. Saltbeholder
4. Rum til afspændingsmiddel
7. Kurv
2. Vaskemiddel rummet
5. Spulearme
8. Forbindelse til tilførselsrør
3. Filtersamling
6. Kophylde
9. Forbindelse til afløbsrør
3
4.Før maskinen tages i brug første
BEMÆ RK:Hvis din model ikke har vandblødgøre, kan du springe over dette afsnit.
A. Fyld salt på blødgøringen
Anvend altid salt, som er beregnet til opvaskemaskine.
Saltrummet sidder nedenunder kurven, og skal fyldes som følger:
Advarsel!
Anvend kun salt, som er specielt beregnet til opvaskemaskiner! Alle andre typer af salt, som ikke er specielt beregnet til
opvaskemaskiner, især bordsalt, beskadiger vandblødgøringen. Hvis der opstår skader som følge af brug af salt, som ikke er
beregnet til opvaskemaskiner,
dækker producentens garanti ikke, og producenten er heller ikke ansvarlig for skader forårsaget heraf.
Fyld kun salt på lige før igangsætningen af et af de fulde vaskeprogrammer. Dette forhindrer, at
saltkorn eller saltvand, som måske spildes,
forbliver på bunden af maskinen i længere tid, da dette kan forårsage korrosion.
A
A Fjern kurven, og skru så låget af saltbeholderen. 1
1
B
B Hæld 1 l. vand i maskinens saltbeholder før første vask.
C
CSæt den medfølgende tragt i hullet, og hæld 1 kg. salt i.
Det er almindeligt, at en lille smule vand kommer ud af saltbeholderen. 22
D
DNår beholderen er fyldt, så skru låget godt fast i urets retning.
E
E Normalt vil advarselslampen for salt holde op med at lyse i løbet af 2-6 dage efter saltbeholderen er blevet fyldt med salt.
FF Umiddelbart efter påfyldningen af salt i beholderen bør et program sættes i gang (vi anbefaler at bruge et hurtig-program).
Ellers kan filtersystemet, pumpen eller andre af maskinens vigtige dele blive beskadiget af saltvand. Dette er ikke dækket af
garantien.
BEMÆ RK:
1. Saltbeholderen må kun påfyldes igen, når advarselslampen for salt i kontrolpanellet er tændt.
Advarselslampen for salt kan stadig være tændt, selvom beholderen er fuld - dette afhænger af, hvor godt
saltet opløses.
Hvis der ikke er et advarselslys for salt på kontrolpanellet (på nogle modeller), så kan du vurdere, hvornår du
skal fylde salt på ud fra, hvor mange gange opvaskemaskinen har kørt.
2. Hvis der spildes salt, så bør et iblødsætnings- eller hurtig-program køres for at fjerne overskydende salt.
Sådan tilpasses saltforbruget
Trin 1 Angiv statussen for justering af salt
Luk døren, og tryk på knappen Start/Pause indenfor 60 sek. efter tænd, hold den nede i 5. sek. og herefter kan
maskinen indstilles.
4
Trin 2: Væ lg et niveau for saltforbrug
Tryk på knappen Start/Pause for at vælge den rigtige indstilling i forhold til dit lokale miljø.
Indstillingerne ændres i denne rækkefølge: H1->H2->H3->H4->H5->H6;
Trin 3: Luk statussen for justering af salt
Hvis maskinen ikke sættes i gang i løbet af 5 sekunder, forlader maskinen tilstanden indstilling og går på standby.
Der er 6 niveauer for salt. Det anbefales at vælge et ud fra tabellen herunder:
Hårdhedsniveau for vand
dH
1)
mmol/l
2)
Indstilling af de
vandblødgøre
digitale visninger
0-5
0-0.9
1
H1
6-11
1.0-2.0
2
H2
12-17
2.1-3.0
3
H3
18-22
3.1-4.0
4*
H4
23-34
4.1-6.1
5
H5
35-45
6.2-8.0
6
H6
Bemærk:
1)Tysk betegnelse for måling af vandets hårdhed
2) Millimol: international enhed for vandhårdhed
*) fabriksindstilling
Kontakt dit lokale vandvæ rk for oplysninger om vandhårdheden i din vandtilførsel.
B. Fyld rummet til afspændingsmiddel
Rummet til afspændingsmiddel
Afspændingsmidlet frigives under den afsluttende skylning for at hindre vand i at danne dråber på dit service. Det kan efterlade
pletter og striber. Det hjælper også med tørringen ved at lade vand glide af servicet. Din vaskemaskinen er designet til at
anvende flydende afspændingsmidler. Rummet til afspændingsmiddel sidder i døren ved siden af rummet til opvaskemiddel.
Du fylder rummet ved at åbne låget og hælde afspændingsmiddel i rummet, indtil niveauindikatoren bliver fuldstændig sort.
Rummet til afspændingsmiddel kan indeholde ca. 110 ml.
Afspændingsmidlets funktion
Afspændingsmiddel tilsættes automatisk i løbet af den sidste skylning og sørger for grunding skylning og plet- og stribefri tørring.
5
Advarsel!
Anvend kun kendte mærker af afspændingsmidler til opvaskemaskiner. Fyld aldrig rummet til afspændingsmiddel
med andre væsker (rengøringsmidler til opvaskemaskiner eller flydende opvaskemidler) Det vil beskadige
maskinen.
Hvornår skal der igen fyldes afspændingsmiddel på?
Hvis der ikke er nogen advarselslampe for afspændingsmiddel i kontrolpanelet, så kan du bedømme mængden af
afspændingsmiddel på farven
af den optiske niveauindikator C som er placeret ved siden af låget. Når beholderen til afspændingsmiddel er fuld, er
hele
indikatoren mørk. Efterhånden som afspændingsmidlet bruges, bliver størrelsen af den mørke plet mindre. Du bør
aldrig lade
C (indikator på
beholderen til afspændingsmiddel være mindre end 1/4 fuld.
afspændingsmiddel)
Efterhånden som mængden af afspændingsmiddel falder,
ændrer størrelsen af den sorte plet på niveauindikatoren for
afspændingsmiddel sig som vist nedenfor.
Fuld
3/4 fuld
1/2 fuld
1/4 fuld - bør påfyldes for at undgå pletter
Tom
1
2
1
3
2
1 1
2 2
3 3
3
For at åbne beholderen skal låget drejes til "åben"-pilen (venstre), og løftes ud.
Hæld afspændingsmiddel i beholderen, pas på med ikke at fylde for meget på.
Sæt låget på igen ved at passe det sammen med "åben"-pilen, og drej den til den lukkede (højre)-pil.
BEMÆRK: Hvis der er spildt afspæ ndingsmiddel under påfyldning, så tør det op med en sugende klud for at undgå
for meget skum under den næ ste vask. Glem ikke at sætte låget på igen, inden du lukker døren til opvaskemaskinen.
Justering af rummet til afspændingsmiddel
Juster håndtaget
(Skylning)
MAX
Rummet til afspændingsmiddel har seks eller fire indstillinger. Start altid med
beholderen Indstil til "4". Hvis der er problemer med pletter og dårlig tørring,
så øg mængden af afspændingsmiddel afgivet ved at fjerne låget på beholderen,
og drej skiven til "5". Hvis servicet stadig ikke tørrer ordenligt eller er plettet,
så juster skiven til det næste højere tal, indtil din service er pletfri. Den anbefalede
indstilling er "4". (Fabriksindstillingen er "4".)
BEMÆ RK:
Øg mængden, hvis der er dråber af vand eller kalk på servicet efter vask.
Reducer, hvis der er klistrede, hvidlige pletter på din service eller en blålig film på glasting eller
knivblade.
C. Opvaskemidlets funktion
Opvaskemidler er med deres kemiske ingredienser nødvendige til at fjerne og tilintetgøre snavs og lede det ud af opvaskemaskinen.
De fleste kommercielle opvaskemidler er egnede til dette formål.
6
Normalt er nye, pulveriserede opvaskemidler uden fosfat. Fosfats vandblødgøringsfunktion er ikke givet.
I så tilfælde anbefaler vi at fylde salt i saltbeholderen, selv når vandets hårdhed kun er 6 dH. Hvis opvaskemidler
uden fosfat anvendes i tilfælde af hårdt vand, så vil der ofte fremkomme hvide pletter på service og glas. Hvis dette er
tilfældet, så tilføj mere opvaskemiddel for at opnå bedre resultater. Opvaskemidler uden klorin bleger kun en lille smule.
Stærke og farverige pletter bliver ikke helt fjernet. Hvis dette er tilfældet, så vælg et program med en højere temperatur.
Koncentreret opvaskemiddel
Opvaskemiddel kan deles op i to grundlæggende typer ud fra deres kemiske
sammensætning: almindelige, basiske opvaskemidler med ætsende dele
lav-basiske koncentrerede opvaskemidler med naturlige enzymer
Opvasketabletter
Forskellige mærker af opvasketabletter opløses med forskellige hastigheder. Derfor kan nogle
tabletter ikke opløses og nå deres fulde vaskekraft under korte programmer. Brug derfor lange
programmer, når du bruger tabletter for at sikre fuldstændig fjernelse af rester af opvaskemidlet
BEMÆ RK:Opvasketabletter er kun til brug i maskiner med 3-i-1-funktion eller 3-i-1-program.
Vaskemiddelrummet
Rummet skal genfyldes før start af hver vaskeprogram i overensstemmelse med de instruktioner, som
er givet i skemaet over vaskeprogrammer. Din opvaskemaskine anvender mindre opvaskemiddel og
afspændingsmiddel end almindelige opvaskemaskiner. Som regel er én skefuld opvaskemiddel nok til
en almindelig fyldt vask. Dog kan mere snavset service kræve mere opvaskemiddel. Påfyld altid først
opvaskemiddel lige før start af maskinen, da det ellers kan blive fugtigt, og derfor ikke opløses
ordenligt.
2
Hvor meget opvaskemiddel skal du bruge?
1
1
2
Opvaskepulver
Opvasketabletter
Tryk på haspen for at åbne
BEMÆ RK:
Hvis låget er lukket: Tryk på knappen for at åbne. Låget springer op.
Påfyld altid først opvaskemiddel lige før start af maskinen. Anvend kun
kendte mærker af opvaskemidler til opvaskemaskiner.
7
ADVARSEL!
Opvaskemidler er ætsende!
Vær omhyggelig med at holde det ude af børns rækkevidde.
Korrekt brug af opvaskemiddel
Anvend kun opvaskemiddel beregnet til brug i opvaskemaskiner. Sørg for, at dit opvaskemiddel er nyt og
tørt. Fyld ikke opvaskepulver i rummet, før du er klar til at tænde for maskinen.
Fyld opvaskemiddel på
Fyld rummet til opvaskemiddel med opvaskemiddel
Mærkningen indikerer dosisniveauet som vist til højre:
A
A APlacering af opvaskemiddel til hovedvask.
B
B APlacering af opvaskemiddel til forvask.
Husk at overholde producentens anbefalinger om dosering og
opbevaring
som oplyst på opvaskemidlets emballage.
Luk låget, og tryk på det, indtil det sidder fast.
Hvis servicet er meget snavset, så tilføj en ekstra
dosis af opvaskemiddel i rummet til forvask. Dette opvaskemiddel vil blive brugt i løbet af forvasken.
BEMÆ RK:
På sidste side kan du finde information om mængden af opvaskemiddel for et enkelt program.
Vær opmærksom på, at der kan være forskelle afhængig af, hvor snavset servicet er og vandets hårdhed. Husk at
overholde producentens anbefalinger, som findes på opvaskemidlets emballage.
5. Sådan fyldes opvaskemaskinens kurve
Anbefalinger
Overvej at købe køkkenredskaber, som kan vaskes i opvaskemaskinen.
Anvend et mildt opvaskemiddel, som er beskrevet som "nænsom mod service". Om
nødvendigt kan du indhente mere information fra producenterne af opvaskemidler.
For særlige dele kan du vælge en program med en så lav temperatur som muligt.
For at forhindre skader skal du undlade at tage glas og bestik ud af maskinen umiddelbart efter
programmet er færdigt.
Følgende bestik/service er ikke egnede til at
vaske i opvaskemaskinen
Begrænset egnethed
Bestik med træ-, horn- eller perlemorsskafter
Plastikting, som ikke er varmebestandige
Ældre bestik repareret med lim, som ikke er varmebestandigt
Repareret bestik eller service
Ting af tin eller kobber
krystalglas
Stålting, som ikke er rustfrie
Trætallerkener
Ting fremstillet af syntetiske fibre
8
Nogle slags glas kan blive matte efter
et stort antal vaske.
Sølv- og aluminiumsdele har tendens til
at blive misfarvede under vask
Glaserede mønstre kan falme, hvis de
ofte vaskes i maskine
Vær opmærksom på følende før og efter fyldning af
opvaskemaskinens kurve
(Følg denne vejledning for at få det bedste resultat med maskinen.
Funktioner og kurvenes (inklusive bestikkurven) udseende kan være forskellig fra din model.)
Skrab alle større madrester af. Blødgør fastbrændt mad i gryder og på pander. Det er ikke nødvendigt at skylle service
under rindende vand.
Placer tingene i opvaskemaskinen på følgende måde:
1. Ting som kopper, glas, gryder, pander osv. skal vende med åbningen nedad.
2. Rundende ting eller ting med fordybninger skal placeres på skrå, så vandet kan løbe af.
3. Alle køkkenredskaber skal placeres, så de ikke kan vælte.
4. Alle køkkenredskaber skal placeres så spulearmene kan rotere uhindret under vask.
BEMÆRK:Meget små dele bør ikke vasken i maskinen, da de let kan falde ud af kurven.
Placer hule ting som kopper, glas, gryder, pander osv. med åbningen nedad, så vandet ikke kan
samle sig i beholdere eller dybe bunde.
Service og bestik må ikke lægges indeni eller over hinanden. For at undgå glas bliver
beskadigede, må de ikke røre ved hinanden.
Placer store ting, som er svære at gøre rene, i kurven.
Langbladede knive, som placeres i en opretstående position, udgør en fare!
Langt og/eller skarpt bestik som skæreknive skal placeres horisontalt i kurven.
Overfyld ikke din maskine. Det er vigtigt for at godt resultat og for et almindeligt energiforbrug.
Sådan fyldes kurvene i overensstemmelse med EN50242:
1. Øverste kurv:
2. Nederste kurv:
Nederste hylde
10
2
8
7
9
IN
1
1
1
2
3
6 2
5
7
4
Øverste hylde
Kopper
1
3
4
5
2
Underkopper
Glas
Små serveringsskåle
7
8
Desserttallerkener
Store tallerkener
6
Mellemstore serveringsskåle
9
Suppetallerkener
9
Store serveringsskåle
10
Oval tallerken
Bemærk: Placer let, fladt service på øverste hylde Den samlede vægt er under 2 kg.
6
8
Øverste hylde
7
Ind
3
5
4
4
Nederste hylde
2
Ind
1
1 Suppeskeer
5 Dessertskeer
2 Gafler
6 Serveringsskeer
3 Knive
7 Serveringsgafler
4 Teskeer
8 Sovseskeer
Ydereligere information om sammenlignelighedstest i
overensstemmelse med EN50242
Kapacitet: 8 kuverter
Program: ECO
Indstilling for afspændingsmiddel: 6
Indstilling for blødgører: H4
ADVARSEL!
Der må ikke stikke ting ud af bunden.
Isæt altid skarpe redskaber med den skarpe ende nedad!
Sølvtøj skal af sikkerhedsgrunde og for den bedste rengøring placeres i kurven:
De er adskilt for hinanden.
Placer sølvtøj med skaftet nedad.
Men placer knive og andre potentielt farlige redskaber med håndtaget opad.
10
6. Sådan startes et vaskeprogram
Programskema
Information om valg af
program
Program
For det mest snavsede service
Intensiv
Normal
(*EN50242)
Glas
Daily
Hurtig
Pander, gryder, tallerkener med
indtørret snavs.
For almindeligt snavsede vaske
som gryder, tallerkener, glas og let
snavsede pander.
Dette er et standardprogram,
det egner sig til at vaske almindeligt
snavset service og er det mest effektive
program i forhold til det kombinerede
energi- og vandforbrug for den type
service.
Opvaskemiddel
Afspændingsmiddel præ/hoved tid (min)
Beskrivelse af
program
Forvask (50 )
Vask (65 )
Skylning
Skylning
Skylning (70 )
Tørring
160
1,25
12,5
Forvask (45 )
Vask (60 )
Skylning
Skylning (68 )
Tørring
4/20 g
(eller 3-i-1)
150
1,05
12,5
Forvask
Vask (45 )
Skylning (65
Tørring
4/20 g
(eller 3-i-1)
185
0,72
8
95
0,7
90
1,15
)
Forvask
Vask (45 )
Skylning
Skylning (60 )
Tørring
Til let snavset service og glas.
Vask (65 )
Skylning (68
Tørring
BEMÆ RK:
Energi Vand
Skylning
(I)
4/20 g
(eller 3-i-1)
For vask af let snavset service
som glas, krystal og porcelæn .
En kortere vask til let snavset
service og hurtig-vask
Kører
(Kwh)
Vask (45 )
Skylning
skylning (55
)
)
4/20 g
(eller 3-i-1)
24 g.
15 g.
35
10,5
11
0,52
7
*EN50242: Dette program er prøvevasken. Ydereligere information om sammenlignelighedstest i
overensstemmelse med EN50242 som følger:
Kapacitet: 8 kuverter
Indstilling for afspændingsmiddel: 6
Strømforbruget i tilstanden "fra" er 0,45W
i tilstand "til" er 0,49 W
Sådan tændes der for maskinen
Sådan starter du et program...
Træk kurven ud (se afsnittet Fyld opvaskemaskinen ).
Hæld opvaskemiddel i (Se afsnittet Salt,
opvaskemiddel og afspændingsmiddel ).
Sæt stikket i kontakten. Strømtilførslen er 220-240 volt vekselstrøm
50 HZ, kontaktspecifikationerne er 10 A 250 volt vekselstrøm.
Kontroller, at der er skruet helt op for vandtilførslen.
Tryk på program-knappen, og vaskeprogrammet vises i følgende rækkefølge:
ECO->Glas-> Daily ->Hurtig->Intensiv->Normal;
Hvis der er valgt program, lyser svar-lampen. Tryk herefter på knappen
Start/Pause og maskinen starter.
BEMÆ RK:
Når du trykker på knappen Start/Pause for at sætte vaskeprogrammet på pause, så stopper
lampen med at blinke og opvaskemaskinen afgiver en dyb lyd hvert minut, medmindre du trykker
på knappen Start/Pause, og maskinen starter.
11
Sådan ændrer du programmet...
Antagelse: Du kan ændre vaskeprogrammet, hvis maskinen kun har kørt i kort tid.
Ellers kan det være, opvaskemidlet allerede er tilføjet og vandet lukket ud. Hvis
dette er tilfældet, så skal rummet til opvaskemiddel fyldes igen (se afsnittet "Sådan
fylder du opvaskemiddel på").
Tryk på Start/Pause tasten for at få maskinen til at holde pause, når døren er lukket, tryk på Programtasten i
mere end tre sekunder, og maskinen vil gå i stand-by tilstand. Så kan du ændre programmet til den ønskede
vaskecyklus indstilling (se afsnittet med titlen " Start en vaskecyklus. . ." ).
BEMÆRK: Hvis du åbner døren under en vask, sætter du maskinen på pause. Når du
lukker døren og trykker på knappen Start/Pause, fortsætter maskinen med at køre efter
10 sekunder.
Kontrollampen viser opvaskemaskinens tilstand:
a) En af kontrollamperne er tændt og ”:” ----------stand by eller pause
b) En af kontrollamperne blinker ”:” ----- i drift
BEMÆRK
Hvis du åbner døren under en vask, sæ tter du maskinen på pause. Når du lukker døren, vil maskinen
fortsæ tte med at køre efter 10 sekunder.
Hvis din models huskefunktion er gået i stykker, så vil maskinen fortsæ tte med det valgte program
efter strømafbrydelsen.
Har du glemt at sætte en tallerken i?
Glemt service kan sættes i maskinen, indtil rummet med opvaskemiddel åbner.
1 Tryk på knappen Start/Pause
4
Sådan sættes glemt service i maskinen.
2 Åbn døren en lille smule for at stoppe vasken.
5
Luk døren
3 Når spulearmene stopper med at køre, kan du åbne
6
døren helt.
Tryk på knappen Start/Pause, og maskinen kører videre
efter 10 sekunder.
Ved slutningen af vaskecyklussen
Når programmet er slut, så lyder opvaskemaskinens buzzer i 8 sekunder og stopper herefter. Sluk maskinen ved
hjælp af afbryderknappen, luk for vandtilførslen, og åbn maskinens dør. Vent et par minutter, før du tømmer
opvaskemaskinen for at undgå, at der røres ved service og redskaber, mens de stadig er varme og lettere går i
stykker. De tørrer også bedre.
Sluk for opvaskemaskinen
1. Sluk for opvaskemaskinen ved at trykke på afbryderknappen.
2. Sluk for vandtilførslen!
Åbn forsigtigt døren.
Varmt service kan let tage skade. Servicet bør derfor afkøle i 15 min, før det tages ud af maskinen.
Åbn opvaskemaskinens dør, og lad den stå på klem i et par minutter, før servicet tages ud. Når dette gøres, køler de ned,
og de tørrer bedre.
Sådan tømmes opvaskemaskinen
Det er normalt, at maskinen er våd indeni.
ADVARSEL!
Det er farligt at åbne døren under vask, da det varme
vand kan skolde dig.
12
7. Vedligeholdelse og rengøring
Filtersystem
Filteret forhindrer store rester af mad eller andre ting i at komme ind i pumpen.
Filtersystemet består af et grovfilter, et fladt filter (hovedfilter) og
et mikrofilter (finfilter).
CC
Hovedfilter
AA
Mad og snavs, der opfanges af dette filter, pulveriseres af en speciel
stråle på spulearmen, og skylles ud i afløbet.
BB
B
Finfilter
Dette filter holder fast på snavs og madrester i sumpområdet og
forhindrer dem i at sætte sig på servicet under vaskecyklussen.
AA
C C
Grovfilter
Større dele, som fx stykker af ben eller glas, som kan blokere afløbet,
fanges i grovfilteret. Du kan fjerne ting fanget i dette filter ved
forsigtigt at klemme på toppen af filteret og løfte det ud.
Filtersystem
Filteret fjerner effektivt maddele fra vaskevandet, som derfor kan genbruges i løbet af cyklussen. Den bedste ydeevne og
det bedste resultat opnås, hvis filteret rengøres med jævne mellemrum. Det er derfor en god ide at fjerne større madrester
fanget i filteret efter hver vaskecyklus ved at skylle filteret og filterkoppen under rindende vand. Du fjerner filteret ved at
trække filterhåndtaget opad.
Lad aldrig maskinen køre uden filterne sidder i.
Opvaskemaskinen må aldrig anvendes uden filtrene.
Forkert isætning af filtre kan reducere maskinens ydeevne og beskadige service og
redskaber.
ADVARSEL!
Åbn
Trin 1 drej filteret mod uret (A, B og C),
og løft så det hele op.
C
B
C
B
Trin 2: Løft B og C ud af A,
A
A
C
C
B
Slut.
BA
A
Bemærk Hvis dette gøres startende med trin 1 til 3 vil filtersystemet blive fjernet,
hvis det gøres startende fra trin 3 til trin 1,bliver systemet sat i.
13
Bemærkninger:
- Kontroller filtrene for blokeringer hver gang, opvaskemaskinen er blevet brugt.
- Ved at skrue det grove filter af kan du fjerne filtersystemet. Fjern alle madrester, og skyl filtrene under
rindende vand.
BEMÆ RK: Hele filtersamlingen bør rengøres en gang om ugen.
Sådan rengør du filteret
Rengør grov- og filfilteret ved at bruge en børste. Saml filterets dele som vist i figuren
på sidste side, og sæt hele samlingen i maskinen ved at sætte det i sit sæde, og tryk det ned.
ADVARSEL!
Når du gør filtrene rene, så bank ikke på dem. Ellers kan filterne blive skæve, og
opvaskemaskinens ydeevne forringet.
Sådan vedligeholder du opvaskemaskinen
Kontrolpanelet kan rengøres ved brug af en let fugtig klud, som herefter tørres grundigt af. Til den
udvendige side kan du bruge en god polervoks beregnet til maskiner.
Brug aldrig skarpe genstande, stålsvampe eller skarpe rengøringsmidler nogle steder på opvaskemaskinen.
Sådan rengør du døren
Du bør kun bruge en blød, varm og fugtig klud til at rengøre kanten rundt om
døren. For at undgå at vand kommer igennem til dørlåsen og de elektriske
komponenter må der ikke anvendes nogen form for spray til rengøringen.
Brug aldrig et sprayrengøringsmiddel til at rengøre dørpanelet, da det kan skade dørlåsen
og elektriske komponenter.
ADVARSEL!
Skuremidler og nogle former for køkkenruller bør ikke anvendes, da de kan ridse eller
efterlade pletter på overfladen af rustrit stål.
Beskyt med frost
Sørg for at beskytte opvaskemaskinen mod frost i løbet af vinteren. Gør følgende efter hver vask:
1. Sluk for strømmen til opvaskemaskinen.
2. Sluk for vandtilførslen, og fjern tilførselsrøret fra vandventilen.
3. Tøm tilførselsrøret og vandventilen for vand. (brug en skål til at opsamle vandet)
4. Forbind igen tilførselsrøret med vandventilen.
5. Fjern filteret i bunden af karet, og brug en svamp til at suge vandet op fra sumpen.
BEMÆ RK:Hvis din opvaskemaskine ikke fungerer pga. is, så kontakt en fagperson.
14
Sådan rengøres spulearmene
Det er nødvendigt med jævne mellemrum at rengøre spulearmene for
kemikalierne i hårdt vand, som tilstopper og påvirker spulearmenes
dyser og deres retning.
Du fjerner den øverste spulearm ved at holde på møtrikken og dreje
spulearmen mod uret
Åben
Du fjerner den nederste spulearm ved at trække spulearmen opad.
Vaske spulearmene i varmt sæbevand, og brug en blød børste til
rengøre dyserne. Sæt dem på plads igen efter en grunding skylning.
Sådan vedligeholder du din maskine
Når maskinen ikke anvendes i længere tid
Efter hver vask
Vi anbefaler, at du kører et vaskeprogram med en tom
maskine og så tager stikket ud af kontakten, lukker for
vandtilførslen og lader maskinens dør stå let på klem. Dette
hjælper dørforseglingerne med at holde længere og
forhindrer, at der dannes lugte indeni maskinen.
Efter hver vask skal du slukke for maskinens
vandtilførsel og lade døren stå let på klem, så fugt og
lugt ikke hober sig op indeni.
Tag stikket ud
Sådan flytter du maskinen
Tag altid stikket ud af kontakten før rengøring og
vedligeholdelse.
Ingen rengøring med opløsningsmiddel eller
skurepulver.
Der må ikke anvendes rengøringsmidler med skure- eller
opløsningsmidler til at rengøre maskinens udvendige del eller
gummidelene. Brug kun en klud med varmt sæbevand.
Brug en klud fugtet med vand og lidt eddike eller
rengøringsprodukter specielt til opvaskemaskiner til at
fjerne pletter eller plamager på indersiden
Hvis maskinen skal flyttes, så sørg for at holde den i en
lodret position. Hvis det er absolut nødvendigt, kan den
lægges på bagsiden.
Forseglinger
En af de faktorer, der medvirker til at danne lugt i
opvaskemaskinen, er mad, der forbliver siddende i
forseglingerne. Jævnlig rengøring med en fugtig svamp
hindrer dette i at ske.
8. Installationsvejledning
Advarsel
Advarsel:
Fare for elektrisk stød
Installation af rør og elektrisk
Slå strømmen fra, før maskinen installeres.
udstyr bør kun udføres af en
fagperson.
Hvis dette ikke gøres, kan det være livsfarligt
eller forårsage elektrisk stød.
Forberedelse af installation
Opvaskemaskinen bør installeres tæt på eksisterende tilførsels- og afløbsrør og tilslutning til
elektricitet.
Den ene af køkkenvaskens rør bør bruges til at forbinde maskinens afløbsrør.
15
Placering af maskinen
Placér maskinen det ønskede sted. Bagsiden skal læne op ad væggen bag den og siderne op ad de tilstødende skabe eller
vægge. Opvaskemaskinen er udstyret med vandtilførsels- og afløbsslanger, som kan placeres til både højre eller venstre,
så installationen er korrekt.
Om strømforbindelse
ADVARSEL!
For personlig sikkerhed:
Brug ikke en forlængerledning eller en adapter
sammen med dette apparat.
Du må ikke under nogen omstændigheder klippe eller
fjerne jordforbindelsen.
Forbindelse fra strømkablet.
Elektriske krav
Se typeskiltet for oplysninger om spænding og tilslut vaskemaskine den passende strømtilførsel. Brug af den påkrævede 10
amp-sikring, tidsforsinkelsessikring eller strømafbryder anbefales og giver separat kredsløb.
kun denne maskine.
Elektrisk forbindelse
Kontroller, at
jordforbindelsen er
korrekt før brug
Kontroller at strømspænding og -frekvens svarer til det på typeskiltet. Sæt kun stikket i en
stikkontakt med korrekt jordforbindelse. Hvis kontakten, som maskinen skal forbindes til,
ikke passer til stikket, så erstat stikket fremfor at anvende adaptere, da de kan forårsage
overophedning og brænder.
Tilslutning af vand
Tilslutning af koldt vand
Tilslut den kolde vandtilførsel til et gevindstik på 3/4 tommer, og kontroller, at det er skruet helt
fast. Hvis vandslangerne er nye og ikke er blevet anvendt over en længere periode, så lad
vandet løbe for at sikre, at vandet er klart og fri for urenheder. Hvis denne forholdsregel ikke
tages, er der risiko for, at vandtilførslen kan blive tilstoppet og skade maskinen.
ADVARSEL!
sørg for at slukke for hydranten efter brug.
16
Tilslutning af afløbsslange
Sæt afløbsslangen i et afløbsrør med en diamater på mindst 4 cm, eller lad den løbe ned i vasken
- sikr samtidigt, at slangen ikke bøjes eller hindres. Anvend den specielle plastikstøtte, som
leveres med maskinen. Den frie ende på slangen skal være i en højde på under 75 cm og må ikke
være under vand for at undgå tilbagestrømning af vand.
Advarsel:
Den specielle slangestøtte af plastik skal monteres fast på væggen for at forhindre,
at slangen kan flytte sig og medføre, at vandet løber udenfor afløbet.
HÆNG ENTEN AFLØBSSLANGEN SOM MARKERET MED A OG B
BEMÆRK
Den øverste del af
slangen må ikke være
højere oppe end 750 mm
Afløbsrør
A
MAX 750mm
Forside
Bordplade
B
40mm
17
Sådan tømmes slangen for overskydende vand
Hvis vasken er mere end 1000 mm fra gulvet kan det overskydende vand i slangen ikke tømmes
direkte i vasken. Det er i så tilfælde nødvendigt at tømme overskydende vand fra slangen i en skål eller
anden passende beholder, som sidder udenfor og lavere end vasken.
Vandudløb
Tilslut vandafløbsslangen Afløbsslangen skal være korrekt sat på for at undgå, at vandet lækker. Sikr,
at vandafløbsslangen ikke er krøllet eller presset sammen.
Forlængerslange
Hvis du har brug for en forlængelse af afløbsslangen, så anvend i lignende afløbsslange.
Den må ikke være længere end 4 meter, da opvaskemaskinens rengøringsevne ellers kan blive reduceret.
Sådan starter du opvaskemaskinen
Følgende ting bør kontrolleres, før opvaskemaskinen startes.
1Opvaskemaskinen er plan og står ordenligt fast.
2 Indløbsventilen er åben
3 Indløbsslangeforbindelserne er skruet helt fast og læ kker ikke.
Kablerne er ordentligt forbundet
5 Der er tændt for strømmen
6 Indløbs- og afløbsslangerne er forbundne
7 Al emballage og skriftligt materiale skal tages ud af opvaskemaskinen
Advarsel:
Sørg for, at du beholder denne brugsanvisning efter installation af maskinen
Indholdet i denne brugsanvisning er til stor hjæ lp for brugerne.
18
9. Fejlfindingstips
Før der ringes efter service
Gennemlæsning af oversigten på de næste sider kan måske spare dig at ringe efter hjælp.
Problem
Opvaskemaskine
nstarter ikke
Tekniske
problemer
Generelle
problemer
Vandet pumpes
ikke ud af
maskinen
Opvaskemaskinens dør
lukker ikke helt
Knæk i afløbsslangen
Filter er tilstoppet
Køkkenvask tilstoppet
Sæberester i
karet
Upassende
opvaskemiddel
Plamager på
karets inderside
Spildt
afspændingsmiddel
Der er blevet anvendt et
opvaskemiddel med
farvestoffer
Mineraler fra hårdt vand
Hvid film på
med overfladen
indeni
Larm
Mulige årsager
Der er gået en sikring
eller kredsløbsafbryderen
er udløst
Der er ikke tændt for
strømmen
Bankende lyd i
vaskeskabet
Skramlende lyd i
vaskeskabet
Bankende lyd i
vandslangerne
Brug kun opvaskemiddel
til rengøring for at undgå
skum og sæberester.
Der er rustpletter på
bestikket
De berørte ting er ikke
rustfri.
Låget på blødgøringen
sidder løst.
Spulearmene banker
mod en ting i kurven.
Service sidder løst
i
vaskeskabet.
Dette kan skyldes
installation i huset eller
tværsnittet af rørene
19
Sådan gør du
Erstat sikring eller genindstil afbryder. Fjern
alle andre apparater, som deler kredsløb med
opvaskemaskinen
Kontroller, at opvaskemaskinen er tændt, og
døren er helt lukket.
Kontroller, at stikket sidder rigtigt fast i
kontakten.
Luk døren til maskinen, og kontroller, at døren
låser ordentligt. er ikke helt lukket.
Kontroller afløbsslange.
Kontroller grovfilter.
(se afsnit "Sådan rengør du filteret")
Kontroller, at køkkenvasken dræner, som den
skal.
Hvis der er problemer med dræningen af
køkkenvasken, kan det være, det er en
VVS-installatør, du har brug for, nærmere end
en service af opvaskemaskinen.
Brug kun opvaskemiddel specielt egnet til
opvaskemaskiner for at undgå sæberester.
Hvis det sker, så åbn opvaskemaskinen, og
lad sæberesterne fordampe. Hæld ca. 4 l vand
i karet. Luk, og lås opvaskemaskinen, og start
så et hvilket som helst vaskeprogram for at
tømme maskinen for vand. Gentag, hvis det er
nødvendigt.
Tør altid spildt afspændingsmiddel op med det
samme.
Sørg for, at opvaskemiddel ikke indeholder
farvestoffer.
Brug en fugtig svamp med opvaskemiddel til
at rengøre maskinen indeni - husk at bruge
gummihandsker.
Der blev ikke kørt et program efter, der blev
fyldt salt på opvaskemaskinen.
Rester af salt er kommet ind i
vaskeprogrammet
Kør altid programmet hurtig-vask uden service
i maskinen og uden at vælge funktionen Turbo
(hvis maskinen har den) efter, der er fyldt salt
på.
Kontroller låget, og sikr, at det sidder rigtigt
fast.
Afbryd programmet, og flyt de ting, som sidder
i vejen for spulearmen.
Afbryd programmet, og flyt servicet.
Dette har ingen indflydelse på
opvaskemaskinens funktion. Hvis du er i tvivl,
så kontakt en vvs-installatør.
Problem
Servicet er ikke
rent
Utilfredsstillende
vaskeresultat
Glasting er uklare
Sorte eller grå
mærker på
service.
Opvaskemiddel
ladt tilbage i
opvaskemiddelru
mmet
Servicet tørrer
ikke
Mulige årsager
Servicet blev ikke
placeret rigtigt i
maskinen.
Programmet var ikke
kraftigt nok
Der blev ikke frigjort nok
opvaskemiddel
Der er ting i vejen for
spulearmene
Filterkombinationen i
bunden af
vaskekabinettet er ikke
rent eller ordentligt sat i.
Det kan forårsage, at
spulearmenes dyser
tilstoppes.
Kombinationen af blødt
vand og for meget
opvaskemiddel
Aluminium redskaber har
gnedet mod servicet.
Sådan gør du
Se bemærkninger i "Sådan fyldes
opvaskemaskinens kurve".
Services blokerer
rummet
Placer servicet ordenligt.
Forkert placering
For lidt
afspændingsmiddel
Fyld maskinen som foreslået i vejledningerne.
Øg mængden af afspændingsmiddel/genfyld
afspændingsmiddelrummet.
Tøm ikke din maskine lige efter vask. Åbn
døren på klem, så dampen kan komme ud.
Begynd først at tømme opvaskemaskinen, når
servicet næsten ikke er varmt at røre ved
mere. Tøm den nederste kurv først. Dette
hindrer vandet i at dryppe fra servicet i den
øverste kurv.
I korte programmer er vasketemperaturen
lavere.
Dette mindsker også rengøringsevnen. Vælg
et program med en længere vasketid.
Vand har sværere ved at løbe af disse ting.
Bestik eller service af denne type er ikke
egnet til at vaske i opvaskemaskinen.
Servicet er taget ud for
tidligt
Utilfredsstillende
tørreresultat
Forkert programvalgvælg
Brug af bestik med en
belægning i dårlig kvalitet
Vælg et mere intensivt program.
Se "Programskema".
Brug mere opvaskemiddel, eller skift til et
andet opvaskemiddel.
Placer tingene anderledes, så spulearmene
kan rotere frit.
Rengør og/eller sæt filterkombinationen
ordentligt i. Gør spulearmens dyser rene. Se
"Sådan rengøres spulearmene".
Anvend mindre opvaskemiddel, hvis du har
blødt vand, og vælg det korteste program til at
vaske og få glasting rene.
Brug et mildt skuremiddel til at fjerne
mærkerne.
Fejlkoder
Når funktionsfejl opstår vises der fejlkoder på maskinens skærm for at advare dig:
Koder
E1
E4
ADVARSEL!
Betydninger
Mulige årsager
Længere tilførselstid.
Hanen er ikke åben, vandindtagelsen er begrænset
eller vandtrykket er for lavt
Oversvømmelse
Opvaskemaskinen lækker et sted
Hvis der sker en oversvømmelse, så sluk for hovedvandtilførslen,
før du ringer efter service.
Hvis der er vand i bunden af karet på grund af overfyld eller en lille lækning,
bør vandet fjernes, før maskinen igen startes.
20
Teknisk information
Højde:
Bredde:
Dybde:
Voltbelastning - forbindelse:
Vandtryk:
Strømtilførsel:
Kapacitet:
21
590 mm
550 mm
500 mm
se typeskilt
0,04-1,0 MPa
se typeskilt
8 kuverter
Teknisk datablad
Datablad angående husholdningsopvaskemaskine i henhold til EU -direktiv 1059/2010:
Fabrikant
CANDY
Type / Beskrivelse
CDCP 8/E . CDCP 8/E-S
Standard antal service
8
Energieffektivitetsklasse
Årligt energiforbrug
A+
1
206 kWh
2
Energiforbrug for standard rengøringscyklus
0,72 kWh
Strømforbrug i slukket tilstand
0,45 W
Strømforbrug i stand-by tilstand
0,49 W
Årligt vandforbrug
2 2 4 0 liter
3
Tørringseffektivitetsklasse
4
A
Standard rengøringscyklus
5
ECO 45°C
Programmets varighed for standard rengøringscyklus
1 85 min
Støjniveau
51 dB(A) re 1 pW
Montering
Fritstående
Kan indbygges
Ja
Højde
59 cm
Bredde
55 cm
Dybde (med stik)
50 cm
Strømforbrug
1 50 0 W
Nominel spænding/frekvens
230 V~ 50 Hz
Vandtryk (strømtryk)
0,4-10 bar = 0,04-1 MPa
BEMÆ RK:
1
2
3
A+ + + (højeste effektivitet) til D (laveste effektivitet)
Energiforbrug " 206" kWh per år, baseret på 280 normale vaskecyklusser med koldt vand fyld og
forbruget af energibesparende tilstande. Det faktiske energiforbrug afhænger af, hvordan
apparatet bruges.
V a n d forbrug " 224 0" liter per år, baseret på 280 normale vaskecyklusser. Det faktiske
vandforbrug afhænger af, hvordan apparatet bruges.
4 A(højeste effektivitet) til G (laveste effektivitet)
5 Dette program er velegnet til rengøring af normalt snavset service, og er det mest effektive
program i forhold til det kombinerede energi - og vandforbrug for denne type service.
Ovenstående værdier er målt i overensstemmelse med standarder under specificerede
driftsbetingelser.
Resultater kan variere meget efter mængde af service og hvor snavset de er, vandets
hårdhedsgrad, mængden af vaskemiddel, osv.
Manualen er baseret på Den Europæiske Unions standarder og regler.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising