Candy | CDP 6850 | Candy CDP 6850 Εγχειρίδιο χρήστη

Candy CDP 6850 Εγχειρίδιο χρήστη
PL
SL
HR
CZ
EL
Instrukcja obs∏ugi
Navodilo za uporabo
Upute za kori‰tenje
Návod k pouÏití
CDP 6850
CDP 6850 X
ZMYWARKI
POMIVALNI STROJ
PERILICA POSUDJA
MYâKY NÁDOBÍ
Gratulacje:
GWARANCJA
Kupujàc sprz´t AGD firmy Candy
dowiod∏eÊ,
˝e
nie
akceptujesz
kompromisów i chcesz mieç to co
najlepsze.
Firma Candy ma przyjemnoÊç
przedstawiç nowà zmywark´ do
naczyƒ, która jest rezultatem lat
poszukiwaƒ i doÊwiadczeƒ nabytych w
bezpoÊrednim kontakcie z konsumentem.
WybraeÊ jakoÊç, trwa∏oÊç i wysokà
sprawnoÊç - cechy charakteryzujàce
zmywark´ Candy.
Firma Candy oferuje tak˝e szeroki
asortyment innych urzàdzeƒ AGD,
takich jak: pralk´ automatycznà,
pralko-suszarki, kuchenki, kuchenki
mikrofalowe, tradycyjne piecyki i
kuchenki, a tak˝e lodówki i zamra˝arki.
PoproÊ Twojego sprzedawc´ o
kompletny katalog produktów firmy
Candy.
Przeczytaj uwa˝nie niniejszà instrukcj´,
gdy˝ zawiera ona wskazówki dotyczàce
bezpiecznej instalacji, u˝ytkowania i
konserwacji, oraz kilka praktycznych
porad pozwalajàcych zoptymalizowaç
sposób u˝ytkowania zmywarki.
Zachowaj niniejszà instrukcj´ w celu
pó˝niejszej konsultacji.
Niniejsze urzàdzenie jest dostarczane
wraz ze Êwiadectwem gwarancyjnym
uprawniajàcym
do
bezp∏atnego
korzystania z serwisu technicznego w
okresie
gwarancyjnym
i
na
warunkach okreÊlonych w karcie
gwarancyjnej.
Karta gwarancyjna musi byç wype∏niona
i nale˝y jà przechowywaç wraz z
dowodem zakupu w celu okazania jej
technikom z
punktu serwisowego w
przypadku ewentualnej naprawy.
2
OPIS PANELU STERUJÑCEGO
A
Przycisk "W¸ÑCZ/WY¸ÑCZ"
H
WyÊwietlacz elektroniczny
B
Przycisk "WYBÓR PROGRAMU"
I
Kontrolka "BRAK SOLI"
C
Przycisk "OPÓèNIONY START"
L
D
Kontrolka "BRAK ÂRODKA
WYB¸YSZCZAJÑCEGO"
Przycisk "START"/"RESET"
E
M
Kontrolki "WYBÓR OPCJI"
Przycisk opcji "SUPER ECO"
F
N
Kontrolki "U WASH"
Przycisk opcji "ALL IN 1"
G
O
Opis programów
Przycisk "U WASH"
•
•
WYMIARY
SzerokoÊç x WysokoÊç x G∏´bokoÊç (cm)
WysokoÊç przy otwartych drzwiczkach (cm)
Z blatem
Bez blatu
60 x 85 x 60
120
59,8 x 82 x 57,3
117
DANE TECHNICZNE
15
dla 9 osób
Minimum 0,08 - Maksimum 0,8
IloÊç nakryç (EN 50242)
PojemnoÊç wraz z garnkami i talerzami
Dopuszczalne ciÊnienie instalacji wodnej (MPa)
Moc bezpieczników / Maksymalna pobierana moc / Napi´cie
Patrz tabliczka znamionowa
ZU˚YCIE (programy podstawowe)*
Program
Energia (kWh)
Woda (L)
2,10
21
INTENSYWNY
1,55
15
UNIWERSALNY
1,06
12
ECO
0,59
9
ULTRA RAPID 24'
Zu˝ycie energii w trybie wy∏àczenia i trybie czuwania: 0,10 W / 0,25 W
* WartoÊci zmierzone w laboratorium zgodnie z Europejskà Normà EN 50242 (podczas codziennego
u˝ytkowania mogà wystàpiç ró˝nice).
3
■ Po zamkni´ciu drzwiczek i po sygnale
dêwi´kowym program uruchomi si´
automatycznie. WyÊwietlacz poka˝e
czas pozosta∏y do zakoƒczenia cyklu.
WYBÓR PROGRAMÓW I
FUNKCJE SZCZEGÓLNE
•
Przycisk "U WASH"
W CZASIE jednej minuty od uruchomienia
programu mo˝liwa jest zmiana cyklu
zmywania za pomocà przycisku
"WYBÓR PROGRAMU" (mo˝liwa jest te˝
zmiana wyboru przycisku "U • WASH").
Przycisk ten pozwala na zmian´ intensywnoÊci
zmywania w zale˝noÊci od stopnia zabrudzenia
naczyƒ, zmiana obejmuje czas trwania
cyklu oraz jego temperatur´. Wcisnàç
przycisk dla zwi´kszenia intensywnoÊci
(kontrolka
) lub jej zmniejszenia ze
znacznym skróceniem czasu trwania cyklu
(kontrolka
).
Po∏àcznie przycisku z 4 programami
podstawowymi daje nam dodatkowych
8 programów zmywania (czyli w sumie
12 programów).
Programy “AUTOMATYCZNE”
Zmywarka jest wyposa˝ona w czujnik
brudu,
który
“analizuje”
m´tnoÊç
wody
podczas
faz
programów
"AUTOMATYCZNYCH" (patrz wykaz
programów). Dzi´ki temu czujnikowi
parametry cyklu zmywania sà automatycznie
dopasowywane na podstawie rzeczywistej
iloÊci brudu na naczyniach. Stopieƒ
zm´tnienia wody zale˝y bowiem od iloÊci
brudu na naczyniach. W ten sposób
uzyskuje si´ lepsze wyniki zmywania, przy
jednoczesnym zmniejszeniu zu˝ycia wody
i energii.
WA˚NE
Przy w∏àczeniu zmywarki zostaje
wyÊwietlone
ostatnie
wybrane
ustawienie.
Przerwanie programu
Odradzamy otwieranie drzwiczek podczas
trwajàcego programu, szczególnie w fazie
Êrodkowej zmywania oraz w trakcie
ostatniego p∏ukania na goràco. Jednak˝e,
gdy podczas pracy zmywarki drzwiczki
zostanà otwarte (w celu na przyk∏ad
dodania naczyƒ do zmywania), program
zmywania automatycznie wy∏àczy si´ (a na
wyÊwietlaczu b´dzie migotaç czas
pozosta∏y do zakoƒczenia cyklu).
Po ponownym zamkni´ciu drzwiczek, bez
wciskania ˝adnego przycisku, urzàdzenie
wznowi prac´ w tym punkcie cyklu, w
którym zosta∏o zatrzymane.
Ustawianie programów
■ Otworzyç drzwiczki zmywarki i w∏o˝yç do
niej naczynia przeznaczone do mycia.
■ Wcisnàç przycisk "W¸ÑCZ/WY¸ÑCZ" .
Na wyÊwietlaczu pojawià si´ dwa
myÊlniki.
■ Wybraç program wciskajàc
"WYBÓR PROGRAMU".
przycisk
WA˚NE
Mo˝liwe jest przerwanie programu w
trakcie jego wykonywania równie˝ bez
otwierania drzwiczek, przez wciÊni´cie
przycisku "W¸ÑCZ/WY¸ÑCZ".
W takim przypadku wznowienie
pracy w miejscu, w którym zosta∏a
ona zatrzymana wymaga jedynie
ponownego wciÊni´cia przycisku
"W¸ÑCZ/WY¸ÑCZ".
■ Ewentualnie u˝yç przycisku "U • WASH".
■ Je˝eli chcemy wybraç opcj´ nale˝y
wcisnàç odpowiedni przycisk (zapali si´
kontrolka).
Opcje mogà byç w∏àczone lub
wy∏àczone W CZASIE jednej minuty
od rozpocz´cia programu.
■ Wcisnàç przycisk "START".
WyÊwietlacz pokazuje czas trwania programu
pokazujàc kolejno godziny i minuty [Np: 1 h
(1 godz.) / 25 (25 minut).
UWAGA!
JeÊli otworzymy drzwiczki gdy
zmywarka jest w trakcie suszenia,
w∏àczy si´ sygna∏ akustyczny
ostrzegajàcy, ˝e cykl si´ jeszcze nie
zakoƒczy∏.
4
Przyciski opcji
Zmiana programu w trakcie
pracy zmywarki
Przycisk "SUPER ECO"
Aby zmieniç lub anulowaç wykonywany
aktualnie program, nale˝y post´powaç w
nast´pujàcy sposób:
Przycisk pozwala na zaoszcz´dzenie Êrednio
25% czasu i energii (w zale˝noÊci od
wybranego programu) poprzez zredukowanie
podgrzewania wody oraz czasu suszenia w
koƒcowej fazie zmywania. U˝ycie tego
przycisku zalecane jest przy zmywaniu
wieczornym, kiedy ponowne u˝ycie naczyƒ
bezpoÊrednio po zmywaniu nie b´dzie
konieczne.
Po
zakoƒczeniu
cyklu
zalecamy uchylenie drzwi zmywarki dla
umo˝liwienia naturalnego obiegu powietrza
w komorze zmywania.
■ Trzymaç wciÊni´ty przez co najmniej
5 sekund przycisk "RESET". Na
wyÊwietlaczu pojawi si´ "00" i rozlegnie
si´ kilka sygna∏ów akustycznych.
■ Bie˝àcy program zostanie skasowany.
Na wyÊwietlaczu pojawià si´ dwa myÊlniki.
■ W tym momencie mo˝liwe b´dzie
nastawienie nowego programu.
UWAGA!
Przed
uruchomieniem
nowego
programu nale˝y upewniç si´, czy
Êrodek do zmywania nie zosta∏ ju˝
pobrany. JeÊli w pojemniku brakuje
Êrodka do zmywania, nale˝y go
uzupe∏niç.
Przycisk "ALL IN 1"
Ta opcja umo˝liwia zastosowanie
detergentów ∏àczonych “Wszystko w 1”
(3 w 1/ 4 w 1/ 5 w 1, itd.)
Po wciÊni´ciu tego przycisku program
wybrany zostaje zmodyfikowany dla
optymalnego wykorzystania detergentów
∏àczonych (ponadto sà wy∏àczone kontrolki
braku soli i nab∏yszczacza).
Wykonanie programu
W czasie trwania programu wyÊwietlacz
pokazuje zmieniajàcy si´ czas pozosta∏y
do zakoƒczenia cyklu.
W przypadku przerwania dop∏ywu energii
elektrycznej zmywarka przechowa w
pami´ci wykonywany program, który w
momencie przywrócenia dostawy energii
elektrycznej zostanie wznowiony w
punkcie, w którym by∏ przerwany.
UWAGA!
Po wyborze tego programu, opcja
pozostanie aktywna (odpowiednia
kontrolka bedzie zapalona) tak˝e w
nast´pnych programach zmywania.
Opcj´ b´dzie mo˝na skasowaç tylko
za pomocà ponownego wciÊni´cia
przycisku (wtedy zgaÊnie odpowiednia
kontrolka).
Zakoƒczenie programu
Koniec programu jest oznajmiany
sygna∏em dêwi´kowym (jeÊli nie jest
wy∏àczony),
trwajàcym
5
sek.,
powtarzanym 3 razy z przerwami 30
sekundowymi. ZgaÊnie wyÊwietlacz i
wszystkie kontrolki.
Wówczas mo˝liwe b´dzie wyj´cie umytych
naczyƒ i wy∏àczenie zmywarki poprzez
wciÊni´cie przycisku "W¸ÑCZ/WY¸ÑCZ"
lub te˝ ponowne za∏adowanie zmywarki w
celu dokonania nast´pnego zmywania z
wykonaniem opisanych wy˝ej kolejnych
czynnoÊci.
WA˚NE
Ta opcja jest zalecana w szczególnoÊci
dla programu ULTRA RAPID 24'
którego czas trwania zostanie
wyd∏u˝ony o oko∏o 15 minut co
umo˝liwi
skuteczne
dzia∏anie
detergentu zawartego w tabletkach.
5
Przycisk "OPÓèNIONY START"
Wy∏aczenie sygnalizacji
akustycznej KO¡CA PROGRAMU
Przycisk ten pozwala na zaprogramowanie
rozpocz´cia
czasu
zmywania
z
opóênieniem od 1 godz. do 23 godz.
Sygnalizacja akustyczna koƒca programu
mo˝e byç wy∏àczona w nast´pujàcy
sposób.
Aby ustawiç opóêniony start, nale˝y
post´powaç w nast´pujàcy sposób:
WA˚NE
Procedur´
ustawiania
nale˝y
zawsze zaczynaç gdy zmywarka
jest wy∏àczona.
■ Nacisnàç
przycisk
"OPÓèNIONY
START" (na wyÊwietlaczu poka˝e si´
napis "00").
■ Nacisnàç ponownie przycisk aby okreÊliç
czas rozpocz´cia zmywania (ka˝de
naciÊni´cia opóênia start o 1 godz. a˝ do
23 godz).
1. Wcisnàç i przytrzymaç przycisk
"WYBÓR PROGRAMU" i równoczeÊnie
w∏àczyç
zmywark´
przyciskiem
"W¸ÑCZ/WY¸ÑCZ" (rozlegnie si´
krótki sygna∏).
■ W celu uruchomienia odliczania wcisnàç
"START".
WyÊwietlacz poka˝e czas pozosta∏y do
uruchomienia programu.
2. Przytrzymaç
przycisk
"WYBÓR
PROGRAMU" przez co najmniej 15
sekund (w tym czasie rozlegnà si´ 2
sygna∏y akustyczne).
Po zakoƒczeniu liczenia program uruchomi
si´ automatycznie i na wyÊwietlaczu
poka˝e si´ czas trwania wybranego cyklu.
3. Zwolniç przycisk przy drugim sygnale
akustycznym (wyÊwietlacz poka˝e "b1"
che co oznacza ˝e sygnalizacja jest
w∏àczona).
Je˝eli chcemy anulowaç opóêniony start
nale˝y:
4. Wcisnàç ponownie ten sam przycisk
(pojawi si´ "b0" co oznacza ˝e sygnalizacja
jest wy∏àczona).
■ Przytrzymaç przez ponad 5 sekund
przycisk "RESET". Na wyÊwietlaczu
pojawi si´ "00" i rozlegnie si´ kilka
sygna∏ów akustycznych.
5. Wy∏àczyç zmywark´ za pomocà
przycisku "W¸ÑCZ/WY¸ÑCZ" dla
zapami´tania nowego ustawienia.
■ Opóêniony start i wybrany program
zostanà skasowane. Na wyÊwietlaczu
pojawià si´ dwa myÊlniki.
W celu w∏àczenia sygnalizacji koƒca
programu nale˝y powtórzyç t´ samà
procedur´.
■ Je˝eli
chcemy
teraz
uruchomiç
zmywark´ nale˝y na nowo ustawiç
˝àdany program i ewentualne opcje tak
jak to wyjaÊniono w paragrafie
"USTAWIANIE PROGRAMÓW".
6
4. Wcisnàç ponownie ten sam przycisk (na
wyÊwietlaczu pojawi si´ "A1" informujàcy o
w∏àczeniu funkcji zapami´tania).
5. Wy∏àczyç zmywark´ za pomocà
przycisku
"W¸ÑCZ/WY¸ÑCZ"
dla
zapami´tania nowego ustawienia.
Wy∏àczenie funkcji pami´tania odbywa si´
za pomocà tej samej procedury.
Zapami´tanie ostatnio
u˝ywanego programu
Funkcj´ pami´tania ostatnio u˝ywanego
programu mo˝na aktywowaç w nast´pujàcy
sposób:
WA˚NE
Procedur´
ustawiania
nale˝y
zawsze zaczynaç gdy zmywarka jest
wy∏àczona.
WA˚NE
Niniejsza zmywarka jest wyposa˝ona
w uk∏ad zabezpieczajacy przed
zalaniem, który w razie awarii usuwa
nadmiar wody ze zmywarki.
1. Wcisnàç i przytrzymaç przycisk "WYBÓR
PROGRAMU" i równoczeÊnie w∏àczyç
zmywark´
przyciskiem
"W¸ÑCZ/WY¸ÑCZ" (rozlegnie si´ krótki
sygna∏).
UWAGA!
Aby nie dopuÊciç do nieumyÊlnego
w∏àczenia uk∏adu zabezpieczajàcego
przed zalaniem nie zaleca si´
przesuwaç ani przechylaç zmywarki
podczas jej dzia∏ania.
W przypadku, w którym zachodzi
koniecznoÊç
przesuni´cia
lub
przechylenia
zmywarki
nale˝y
sprawdziç wczeÊniej, czy zmywanie
zakoƒczy∏o si´ i czy w zbiorniku
zmywarki nie pozosta∏a woda.
2. Przytrzymaç
przycisk
"WYBÓR
PROGRAMU" przez co najmniej 30
sekund (w tym czasie rozlegnà si´ 3
sygna∏y akustyczne).
3. Zwolniç przycisk kiedy rozlegnie si´
TRZECI
sygna∏
akustyczny
(na
wyÊwietlaczu pojawi si´ "A0" informujàcy o
wy∏àczeniu funkcji zapami´tania).
Zmywarka mo˝e sygnalizowaç, poprzez informacj´ na wyÊwietlaczu, ca∏y szereg
wadliwych dzia∏aƒ.
AUTOMATYCZNE SYGNALIZOWANIE ANOMALII W PRACY ZMYWARKI
ANOMALIA
PRZYCZYNA
Na wyÊwietlaczu pokazujà si´
symbole E2, rozlega si´ sygna∏
dêwi´kowy.
Brak wody (zamkni´ty kran dop∏ywu
wody).
Wy∏àczyç zmywark´, otworzyç
kran, ponownie wybraç program.
Na wyÊwietlaczu pokazujà si´
symbole E3, rozlega si´ sygna∏
dêwi´kowy.
Zmywarka nie odprowadza wody ze
zbiornika.
Sprawdê, czy nie jest zagi´ty wà˝
odp∏ywowy lub czy nie sà
zatkane syfon albo filtry.
JeÊli nie ma uszkodzenia nale˝y
wezwaç Serwis.
Na wyÊwietlaczu pokazujà si´
symbole E4, rozlega si´ sygna∏
dêwi´kowy.
Wyciek wody.
Sprawdê, czy nie jest zagi´ta wà˝
odp∏ywowy lub czy nie sà
zatkane syfon albo filtry.
JeÊli nie ma uszkodzenia nale˝y
wezwaç Serwis.
Na wyÊwietlaczu pokazujà si´
symbole E5, E6, E7, Ef lub
EL wraz z krótkim sygna∏em
dêwi´kowym
Uszkodzenie modu∏u
elektronicznego.
Zachodzi koniecznoÊç wezwania
technika serwisowego.
Na wyÊwietlaczu pokazujà si´
symbole E8 lub Ei wraz z
krótkim sygna∏em dêwi´kowym
Nie dzia∏a prawid∏owo grza∏ka
podgrzewajàca wod´ lub filtr jest
zatkany.
OczyÊciç p∏ytk´ filtra. JeÊli usterki
nie udaje si´ wyeliminowaç,
wezwac technika serwisowego.
7
ÂRODEK ZARADCZY
LISTA PROGRAMÓW
Zmywanie z myciem wst´pnym
Dla programów z myciem wst´pnym zalecane jest dodanie dodatkowj iloÊci detergentu
(max. 10 gramów) bezpoÊrednio do wn´trza zmywarki.
•
/( ) = DZIA¸ANIE PROGRAMÓW “AUTOMATYCZNYCH” ZOSTA¸O ULEPSZONE DZI¢KI ZASTOSOWANIU
CZUJNIKA BRUDU, KTÓRY POZWALA DOPASOWAå PARAMETRY ZMYWANIA DO STOPNIA ZABRUDZENIA
NACZY¡.
Higieniczny
75°C
Cylkl antybakteryjny, polecany do naczyƒ (nawet
bardzo zabrudzonych), butelek dla niemowlàt itp.
Intensywny
75°C
Przeznaczony
do
zmywania
zabrudzonych naczyƒ i garnków.
mocno
Szybki &
Wzmocniony
65°C
Do zmywania naczyƒ bardzo zabrudzonych.
Uniwersalny+
65°-75°C
Do zmywania codziennego. Dwa p∏ukania
koƒcowe gwarantujà wysokà czystoÊç.
Uniwersalny
50°-60°C
Przeznaczony do zmywania naczyƒ i garnków
codziennego u˝ytku, normalnie zabrudzonych.
Codzienny
45°-55°C
Szybki
program
do
naczyƒ
normalnie
zabrudzonych, do cz´stego stosowania przy
normalnym za∏adunku.
Program w temperaturze Êredniej, do mycia
naczyƒ i garnków normalnie zabrudzonych z
zastosowaniem detergentów z enzymami.
Program do naczyƒ normalnie zabrudzonych
(najbardziej efektywny pod wzgl´dem ∏àcznego
zu˝ycia energii i wody dla tego rodzaju naczyƒ).
Program znormalizowany EN 50242.
Program przystosowany do zmywania naczyƒ
delikatnych, zdobionych i z kryszta∏u. Wskazany
do zmywania naczyƒ w niewielkim stopniu
zabrudzonych, za wyjàtkiem garnków.
Eco Plus
55°C
Eco
45°C
Delikatny
45°C
Ultra Rapid 60'
65°C
Przeznaczony do codziennego zmywania naczyƒ
i garnków zaraz po u˝yciu normalnie zabrudzonych
(Max. 8 kompletów).
Ultra Rapid 24'
50°C
Bardzo szybkie zmywanie wykonywane tu˝ po
zakoƒczeniu posi∏ku po podgrzaniu wody wskazane
do zmywania naczyƒ dla 6 osób najwy˝ej.
Mycie wstepne
Wst´pne, krótkie zmywanie wykonywane rano
lub w po∏udnie, kiedy chcemy przenieÊç g∏ówne
zmywanie na okres po kolacji.
= Programy “AUTOMATYCZNE”
8
N.D. = FUNKCJA NIEDOST¢PNA
*
•••••
•••••
•••••
•••••
••••
••••
••••
•••••
••••
•••••
••••
•
65°C/
75°C
9
75°C
140 TAK TAK
TAK
75°C
135 TAK TAK
TAK
65°C
85
TAK TAK
TAK
115/
125 TAK TAK
TAK
(
*
Przycisk “ALL IN 1”
Przycisk "SUPER ECO"
Funkcje
dodatkowe
(
) 50°C/ (
60°C
)
100/
TAK TAK
120
TAK
(
)
45°C/
(
55°C
)
70/
TAK TAK
80
TAK
55°C
190 TAK TAK
TAK
45°C
170 TAK TAK
TAK
45°C
85
TAK TAK
TAK
65°C
60 TAK TAK
TAK
50°C
24
TAK N.D. TAK
5
TAK N.D.
PRZY ZMYWANIU W GORÑCEJ WODZIE CZAS POZOSTA¸Y DO KO¡CA PROGRAMU DOSTOSOWUJE SI¢ AUTOMATYCZNIE W TRAKCIE
WYKONYWANEGO PROGRAMU.
)
Czas
zmywania
w
minutach
Przycisk
"OPÓèNIONY START"
Przebieg wykonania programu
Wodà zimnà (15°C)
-Tolerancja ± 10%-
P∏ukanie goràce ze
Êrodkiem
wyb∏yszczajàcym
Drugie zimne p∏ukanie
Pierwsze zimne
p∏ukanie
Zmywanie zasadnicze
Zmywanie wst´pne
zimne
Zmywanie wst´pne
goràce
Kontrola zapasu soli
Kontrola Êrodka
wyb∏yszczajàcego
Czyszczenie filtrów i
p∏ytki
Ârodek do zmywania
Ârodek do zmywania
wst´pnego
CzynnoÊci
do wykonania
* Zmi´kczacz ustawiony jest fabrycznie
na poziomie 4 (d4), gdy˝ poziom ten
zadowala wi´kszoÊç klientów.
REGULACJA ZMI¢KCZANIA
WODY
Woda, w zale˝noÊci od lokalizacji, zawiera
sole wapnia i inne sole mineralne osadzajàce
si´ na naczyniach i pozostawiajàce bia∏e
plamy.
Im wi´cej tych soli tym woda jest “twardsza”.
Zmywarka do naczyƒ wyposa˝ona jest w
zmi´kczacz, który wykorzystujàc sól
regeneracyjnà, zaprojektowanà specjalnie
dla tych urzàdzeƒ, dostarcza wody
pozbawionej wapnia (mi´kkiej) do zmywania
naczyƒ.
W odpowiedniej instytucji zapewniajàcej
zasilanie w wod´, znajdujàcej si´ na
terenie zamieszkania mo˝na dowiedzieç
si´, jaki jest poziom twardoÊci wody.
W zale˝noÊci od stopnia twardoÊci
miejscowej wody nale˝y wyregulowaç
zmi´kczacz w nast´pujàcy sposób:
WA˚NE
Procedur´
ustawiania
nale˝y
zawsze zaczynaç gdy zmywarka
jest wy∏àczona.
1. Wcisnàç i przytrzymaç przycisk
"WYBÓR PROGRAMU" i równoczeÊnie
w∏àczyç
zmywark´
przyciskiem
"W¸ÑCZ/WY¸ÑCZ" (rozlegnie si´
krótki sygna∏).
Ustawienie zmi´kczacza wody
Zmi´kczacz mo˝e skutecznie ulepszaç
wod´, której twardoÊç osiàga wartoÊç
90°fH (w skali francuskiej), 50° dH (w skali
niemieckiej), za poÊrednictwem oÊmiu
poziomów regulacji.
W poni˝szej tabeli podano wartoÊci regulacji dla kolejnych poziomów twardoÊci
wody z sieci wodociàgowej.
°dH
(stopnie
niemieckie)
Wykorzystanie
soli
regeneracyjnej
Regulacja
zmi´kczacza
0
1
2
3
*4
5
6
7
°fH
(stopnie
francuskie)
Poziom
TwardoÊç
wody
0-5
6-10
11-20
21-30
31-40
41-50
51-60
61-90
0-3
4-6
7-11
12-16
17-22
23-27
28-33
34-50
NIE
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
d0
d1
d2
d3
d4
d5
d6
d7
2. Przytrzymaç
przycisk
"WYBÓR
PROGRAMU" przez co najmniej 5
sekund a nast´pnie zwolniç ale dopiero
po us∏yszeniu sygna∏u akustycznego.
WyÊwietlacz poka˝e bie˝àce ustawienia
zmi´kczacza.
3. Wcisnàç ponownie ten sam przycisk w
celu ustawienia ˝àdanego poziomu:
ka˝de wciÊni´cie zwi´ksza ustawienie o
jeden. Po osiàgni´ciu "d7" ustawienie
powróci do "d0".
4. Wy∏àczyç zmywark´ za pomocà przycisku
"W¸ÑCZ/WY¸ÑCZ" dla zapami´tania
nowego ustawienia.
UWAGA!
JeÊli z jakiegoÊ powodu nie uda si´
zakoƒczyç procedury ustawiania,
nale˝y wy∏àczyç zmywark´ wciskajàc
przycisk "W¸ÑCZ/WY¸ÑCZ" i rozpoczàç
ustawianie od nowa.
WyÊwietlacz elektroniczny
Przycisk
"W¸ÑCZ/WY¸ÑCZ"
Przycisk "WYBÓR PROGRAMU"
10
To urzàdzenie elektryczne jest oznakowane zgodnie z Dyrektywà
Europejskà 2002/96/CE dotyczàcà Êmieci tworzonych przez zu˝yty sprz´t
elektryczny i elektroniczny (WEEE)
Zapewniajàc w∏aÊciwà utylizacj´ tego sprz´tu elektrycznego
przyczynicie si´ do unikni´cia szkodliwych dla zdrowia ludzi i Êrodowiska
naturalnego konsekwencji, wynikajàcych z niew∏aÊciwej utylizacji
takiego sprz´tu .
Symbol umieszczony na urzàdzeniu oznacza, ˝e sprzet ten nie mo˝e byç
traktowany tak samo jak inne Êmieci domowe.
Musi zostaç oddany do najbli˝szego punktu zbiórki i utylizacji zu˝ytych
urzàdzeƒ elektrycznych i elektronicznych.
Utylizacja musi byç wykonana zgodnie z aktualnymi przepisami o
utylizacji tego typu Êmieci.
Aby uzyskaç dok∏adne informacje na temat post´powania w sprawie
tego typu Êmieci prosz´ skontaktowaç si´ z odpowiednim biurem w
departamencie Ministerstwa Ochrony Ârodowiska lub z Zak∏adem
Oczyszczania Miasta w waszym miejscu zamieszkania, lub te˝ ze
sklepem w którym sprz´t zosta∏ zakupiony.
Z zastrzezeniem prawa do modyfikacji technicznych i ewentualnych bäëdów
drukarskich.
11
âestitamo!
GARANCIJA
Hvala, da ste izbrali kakovosten,
izjemno uãinkovit in zanesljiv pomivalni
stroj Candy.
Temu aparatu je priloÏen garancijski
list, ki zagotavlja brezplaãno pomoã
poobla‰ãenih servisov.
Candy proizvaja ‰iroko paleto
gospodinjskih aparatov: pralne stroje,
pralno-su‰ilne
stroje,
‰tedilnike,
mikrovalovne peãice, peãice, ‰tedilnike,
hladilnike in zamrzovalnike.
Svojega prodajalca lahko zaprosite za
katalog, v katerem so predstavljeni vsi
proizvodi Candy.
Prosimo, da to knjiÏico shranite
na varno, saj so v njej pomembne
informacije o varni prikljuãitvi, uporabi
in vzdrÏevanju stroja, pa tudi ‰tevilni
koristni nasveti, ki vam bodo pomagali
doseãi kar najbolj‰e rezultate pri
pomivanju.
KnjiÏico shranite, da vam bo tudi v
prihodnje pri roki.
Raãun shranite, saj ga boste potrebovali
pri uveljavljanju garancije, ãe bo potreben
obisk serviserja poobla‰ãenega servisa.
12
OPIS STIKALNE PLO·âE
A
B
C
D
Tipka "VKLOP/IZKLOP"
H
DIGITALNI PRIKAZOVALNIK
Tipka "IZBIRANJE PROGRAMA"
I
Opozorilna luãka za sol
Tipka "ZAMIK VKLOPA"
L
Kontrolna luãka za tekoãino za lesk
Tipka "START"/"RESET"
(zagon/preklic programa)
M
Kontrolne luãke "IZBIRANJE OPCIJ"
E
F
G
Tipka za opcijo "SUPER ECO"
N
Kontrolne luãke "U WASH"
Tipka za opcijo "ALL IN 1"
O
Legenda programov
•
•
Tipka "U WASH"
MERE
Z delovno povr‰ino
Brez delovne povr‰ine
60 x 85 x 60
120
59,8 x 82 x 57,3
117
·irina x Vi‰ina x Globina (cm)
Globina z odprtimi vrati (cm)
TEHNIâNI PODATKI
EN 50242 pogrinjkov
Zmogljivost z lonci in kozicami
Tlak v vodovodnem omreÏju (MPa)
15
9 oseb
Min. 0,08 - Max. 0,8
Varovalka / Prikljuãni tok / Prikljuãna napetost
Gl. plo‰ãico s podatki
PORABA (glavni programi)*
Program
Energija (kWh)
Voda (L)
2,10
21
INTENZIVEN
1,55
15
UNIVERZALEN
1,06
12
ECO
0,59
9
ULTRA RAPID 24'
Poraba elektriãne energije v stanju izkljuãenosti in stanju pripravljenosti: 0,10 W / 0,25 W
* Vrednosti zmerjene v laboratoriju, skaldno z Evropskim standardom EN 50242 (moÏna so dnevna
odstopanja).
13
■ Ko bodo vrata zaprta, oglasi se zvoãni
signal, in stroj samodejno zaãne
pomivati. Na prikazovalniku je prikazan
ãas do konca programa.
IZBIRANJE PROGRAMOV
IN POSEBNIH FUNKCIJ
•
Tipka "U WASH"
V roku ENE minute od zaãetka
izvajanja programa lahko izberete
drugi program – preprosto pritisnete
na tipko za izbiranje programov
(moÏno je tudi spreminjanje nastavitve
tipke "U • WASH").
Ta tipka omogoãa prilagajanje intenzivnosti
pomivanja umazanosti posode. Prilagodi se
trajanje programa in ãas.
âe Ïelite intenzivnost pomivanja poveãati,
pritisnite na tipko, da se osvetli indikator
,
ãe pa Ïelite intenzivnost pomivanja zniÏati in
obãutno skraj‰ati trajanje programa, mora biti
osvetljen indikator
.
S pomoãjo te tipke 4 osnovnim programom
dodate ‰e 8 dodatnih, tako da imate skupaj na
voljo kar 12 programov.
"AVTOMATSKI" programi
Pomivalni stroj je opremljen s senzorjem za
neãistoão, ki na osnovi motnosti vode med
"AVTOMATSKIM"
programom
(glej
seznam programov) zaznava stanje vode.
Tako lahko stroj samodejno prilagaja
parametre dejanski koliãini neãistoãe na
posodi, kar zagotavlja odliãne rezultate
pomivanja ob optimalni porabi vode in
energije.
POMEMBNO
Ko vklopite pomivalni stroj, bo prikazana
zadnja uporabljena nastavitev.
Prekinitev programa
Nastavitev programa
Odsvetujemo odpiranje vrat med potekom
programa, predvsem med fazo glavnega
pomivanja in izpiranja z vroão vodo. âe pa
vrata kljub temu odprete medtem ko
program poteka (ãe npr. Ïelite dodati ‰e
posode v stroj), se stroj samodejno ustavi
in na prikazovalniku utripa ãas, ki mora ‰e
preteãi do konca programa.
Zaprite vrata in ne pritisnite na nobeno
tipko. Stroj bo s programom nadaljeval
tam, kjer je bil ta prekinjen.
■ Odprite vrata stroja in zloÏite vanj
umazano posodo.
■ Pritisnite na tipko "VKLOP/IZKLOP"
Na prikazovalniku sta vidni dve ãrtici.
.
■S
pomoãjo
tipke
"IZBIRANJE
PROGRAMA" izberite Ïeleni program .
■ âe Ïelite, pritisnite na tipko "U • WASH".
POMEMBNO
Potekajoãi program pa lahko prekinete
tudi brez odpiranja vrat - pritisnite na
tipko za "VKLOP/IZKLOP". V tem
primeru nato spet pritisnite na tipko
"VKLOP/IZKLOP", ko Ïelite, da stroj
nadaljuje s programom tam, kjer ste
ga prekinili.
■ âe Ïelite izbrati katero od opcij, pritisnite
na ustrezno tipko (osvetli se ustrezni
indikator).
S pritiskom na ustrezno tipko lahko
opcijo aktivirate ali deaktivirate V
ROKU ene minute po zaãetku
izvajanja programa.
OPOZORILO!
âe vrata odprete med fazo su‰enja,
vas zvoãni signal opozori, da faza
su‰enja ‰e ni zakljuãena.
■ Pritisnite na tipko "START".
Trajanje programa je na prikazovalniku
prikazano izmeniãno v urah in minutah
[npr.: 1 h (1 ura) / 25 (25 minut)].
14
Spreminjanje potekajoãega
programa
Tipka za opcije
Tipka "SUPER ECO"
Potekajoãi program lahko spremenite ali
prekliãete na naslednji naãin:
S pomoãjo te tipke v popreãju prihranite
25% energije in ãasa (odvisno od izbranega
programa), saj se zniÏa temperature vode
za pomivanje in skraj‰a trajanje su‰enja po
zadnjim izpiranjem.
To moÏnost priporoãamo za manj umazano
posodo, ali takrat, ko ni potrebno, da je
posoda takoj suha.
âe Ïelite, da se posoda hitreje posu‰i,
priporoãamo, da pustite vrata po konãanem
programu do polovice odprta, da bo zrak
kroÏil v notranjosti pomivalnega stroja.
■ Vsaj 5 sekund pritiskajte na tipko
"RESET". Na prikazovalniku se prikaÏe
vrednost "00", oglasi se zvoãni signal.
■ Tekoãi program je preklican.
Na prikazovalniku sta vidni dve ãrtici.
■ Zdaj lahko izberete novi program.
OPOZORILO!
Pred zagonom novega programa se
prepriãajte, da je detergent ostal v
predalãku
za
detergent.
V
nasprotnem primeru znova odmerite
detergent v predalãek.
Tipka "ALL IN 1"
Ta opcija prilagodi program za optimalno
izrabo kombiniranih detergentov "VSE v 1"
("3 v 1"/"4 v 1"/"5 v 1", itd.).
Ob pritisku na to tipko se izbrani program
pomivanja prilagodi in omogoãi najbolj‰o
uãinkovitost kombiniranih detergentov (ob
tem pa se deaktivirata opozorilni luãki za
sol in za tekoãino za lesk).
Faze programov
Med potekom programa je na prikazovalniku
prikazan ãas do konca programa, ki se
samodejno posodablja.
V primeru izpada elektriãne energije
med delovanjem pomivalnega stroja se
izbrani program shrani v poseben
pomnilnik, tako da se program
nadaljuje, kjer je bil prekinjen, ko je stroj
spet pod napetostjo.
OPOZORILO!
Opcija ostane aktivna (osvetljena je
ustrezna kontrolna luãka) tudi pri
naslednjih pomivanjih, dokler je ne
izklopite s ponovnim pritiskom na
isto tipko (kontrolna luãka mora
ugasniti).
Konec programa
5 sekundni zvoãni signal (ãe ni izkljopljen) bo
3 krat v 30 sekundnem intervalu opozarjal, da
se je program zakljuãil.
Prikazovalnik in vse kontrolne luãke
ugasnejo.
Zdaj lahko poberete posodo iz stroja;
izklopite stroj s pritiskom na tipko
"VKLOP/IZKLOP" ali pa znova zloÏite v stroj
umazano posodo.
POMEMBNO
To opcijo predvsem priporoãamo
takrat, ko izberete ULTRA RAPID 24’
program; trajanje programa se
podalj‰a za pribliÏno 15 minut, kar
zagotavlja
veãjo
uãinkovitost
detergenta v tabletah.
15
Izklop zvoãnega signala za
KONEC PROGRAMA
Tipka "ZAMIK VKLOPA"
S pomoãjo te tipke nastavite ãasovni zamik
vklopa za od 1 do 23 ur.
Zvoãni signal za konec programa lahko
izklopite po spodaj napisanih navodilih:
To storite na naslednji naãin:
POMEMBNO
Preden zaãnete ta postopek morate
VEDNO izklopiti pomivalni stroj.
■ Pritisnite na tipko za "ZAMIK VKLOPA"
(na prikazovaniku se prikaÏe vrednost
"00").
■ S pritiskanjem na tipko v korakih po 1
uro nastavite ustrezno vrednosti (od 1 do
najveã 23 ur).
1. Pritisnite
na
tipko
"IZBIRANJE
PROGRAMA" ter obenem vklopite
pomivalni stroj s pritiskom na tipko za
"VKLOP/IZKLOP" (enkrat se oglasi
zvoãni signal).
■ Od‰tevanje se zaãne, ko pritisnete na
tipko "START".
Na prikazovalniku je prikazan ãas, ki
mora ‰e preteãi do zaãetka izvajanja
programa.
2. Vsaj 15 sekund pritiskajte na tipko
"IZBIRANJE PROGRAMA" (med tem
ãasom se 2-krat oglasi zvoãni signal).
Po preteku nastavljenega ãasovnega zamika
zaãne stroj samodejno pomivati, na
prikazovalniku je vidno predvideno trajanje
potekajoãega programa.
3. Sprostite pritisk na tipko, ko zasli‰ite
drugi zvoãni signal (na prikazovalniku
se prikaÏe napis "b1", kar opozarja, da
je zvoãni signal aktiviran).
âe Ïelite preklicati nastavljeni ãasovni zamik:
4. Ponovno pritisnite na isto tipko (na
prikazovalniku se prikaÏe napis "b0",
kar opozarja, da je zvoãni signal
deaktiviran).
■ Vsaj 5 sekund pritiskajte na tipko
"RESET". Na prikazovalniku se prikaÏe
vrednost "00", oglasi se zvoãni signal.
■ S tem prekliãete zamik vklopa in izbrani
program. Na prikazovalniku sta vidni dve
ãrtici.
5. S ponovnim pritiskom na tipko
"VKLOP/IZKLOP" ugasnite stroj, da
potrdite novo nastavitev.
■ Zdaj morate izbrati nov program in
znova izbrati Ïelene opcije, ãe Ïelite
vklopiti nov program (kot je to opisano v
prej‰njih poglavjih).
Ko Ïelite ponovno aktivirati zvoãni signal,
postopek ponovite.
16
4. Znova pritisnite na isto tipko (na
prikazovalniku se prikaÏe napis "A1",
kar pomeni, da je shranjevanje v spomin
aktivno).
Shranjevanje zadnjega
uporabljenega programa v spomin
Zadnji uporabljeni program shranite v
spomin na naslednji naãin:
5. S ponovnim pritiskom na tipko
"VKLOP/IZKLOP" ugasnite stroj, da
potrdite novo nastavitev.
POMEMBNO
Preden zaãnete ta postopek morate
VEDNO izklopiti pomivalni stroj.
Na enak naãin tudi
shranjevanje v spomin.
onemogoãite
POMEMBNO
Ta pomivalni stroj je opremljen z
varnostno napravo proti prelivanju
vode, ki v primeru okvare samodejno
izãrpa morebitno odveãno vodo.
1. Pritisnite
na
tipko
"IZBIRANJE
PROGRAMA" ter obenem vklopite
pomivalni stroj s pritiskom na tipko za
"VKLOP/IZKLOP" (enkrat se oglasi
zvoãni signal).
OPOZORILO!
Da bi zagotovili pravilno delovanje
varnostne naprave proti prelivanju
vode odsvetujemo premikanje ali
nagibanje stroja med delovanjem.
âe morate stroj premakniti ali ga
nagniti, se najprej prepriãajte, da je
program pomivanja zakljuãen in da v
stroju ni veã vode.
2. Vsaj 30 sekund pritiskajte na tipko
"IZBIRANJE PROGRAMA" (med tem
ãasom se oglasijo 3 zvoãni signali).
3. Sprostite pritisk na tipko, ko se oglasi
TRETJI zvoãni signal (na prikazovalniku
se prikaÏe napis "A0", kar pomeni, da je
shranjevanje v spomin neaktivno).
Pomivalni stroj vas s kodo na prikazovalniku opozori na nekatere nepravilnosti.
KODE NEPRAVILNOSTI
NAPAKA
VZROK
RE·ITEV
Na prikazovalniku se prikaÏe
oglasi se zvoãni signal.
E2,
Ni vode (pipa za vodo je zaprta).
Izklopite pomivalni stroj, odprite pipo
za vodo in resetirajte program.
Na prikazovalniku se prikaÏe
oglasi se zvoãni signal.
E3,
Stroj ne more izãrpati vode.
Morda je odtoãna cev zapognjena
ali pa so sifon ali filtri umazani.
âe se problem ponavlja, pokliãite
poobla‰ãeni servis.
Na prikazovalniku se prikaÏe
oglasi se zvoãni signal.
E4,
Voda pu‰ãa.
Morda je odtoãna cev zapognjena
ali pa so sifon ali filtri umazani.
âe se problem ponavlja, pokliãite
poobla‰ãeni servis.
Na prikazovalniku se prikaÏe
E5,
Okvara elektronskega krmiljenja.
Pokliãite poobla‰ãeni servis.
Grelec za vodo ne deluje pravilno,
ali pa je zama‰ena filtrirna plo‰ãa.
Oãistite filtrirno plo‰ão.
âe se problem ponavlja, pokliãite
poobla‰ãeni servis.
E6, E7, Ef ali EL, oglasi se
zvoãni signal.
Na prikazovalniku se prikaÏe E8
ali Ei , oglasi se zvoãni signal.
17
IZBIRANJE PROGRAMOV
Pomivanje s predpomivanjem
âe izberete program s predpomivanjem, priporoãamo, da odmerite dodatno koliãino
detergenta (najveã 10 g) neposredno v stroj.
•
/( ) = "AVTOMATSKI" programi S POMOâJO TIPAL ZA NEâISTOâO PRILAGAJAJO PARAMETRE
POMIVANJA STOPNJI UMAZANOSTI POSODE.
Higieniãen
75°C
Antibakterijski program, namenjen pomivanju in
steriliziranju posode (tudi zelo umazane),
stekleniãk za dojenãke itd.
Intenziven
75°C
Primeren za pomivanje zelo umazanih loncev,
kozic...
Moãen & Hiter
65°C
Namenjen hitremu pomivanju zelo umazane
posode.
Univerzalen+
65°-75°C
Namenjen vsakodnevnemu pomivanju posode.
Za izjemno stopnjo higiene in ãistoão je poskrbljeno
z dvakratnim konãnim izpiranjem.
Univerzalen
50°-60°C
Primeren za pomivanje obiãajno umazane posode
- kroÏnikov, loncev, kozic…
Dneven
45°-55°C
Hiter program za pomivanje “normalno” umazane
posode – namenjen pogostemu pomivanju
obiãajno polnega stroja posode.
Eco Plus
55°C
Program za pomivanje pri srednji temperature,
namenjen pomivanju loncev in kozic, ki so “normalno”
umazani, z detergenti, ki vsebujejo encime.
Eco
45°C
Program za obiãajno umazano posodo (najuãinkovitej‰i
program glede kombinirane porabe energije in vode za
navedeni tip namiznega pribora).
Obãutljiv
45°C
Primeren za pomivanje obãutljive keramike in
kozarcev, pa tudi za vsakodnevno pomivanje
manj umazane posode (razen loncev in kozic).
Ultra Rapid 60'
65°C
Primeren za dnevno pomivanje obiãajno umazanih
kroÏnikov, kozic, loncev, ki jih pomijete takoj po
obroku (najveã 8 pogrinjkov).
Ultra Rapid 24'
50°C
Za hitro pomivanje posode, ki jo pomivate takoj
po obroku, in sicer za 6 pogrinjkov.
Ta program je skladen z doloãili standarda EN 50242.
Kratko predpomivanje posode z hladno vodo, ki
Hladno izpiranje ste jo zloÏili v pomivalni stroj in jo imate namen
pomiti kasneje, ko stroj napolnite.
= “AVTOMATSKI” programi
18
N/O = OPCIJA NI NA VOLJO
*
•••••
•••••
•••••
•••••
••••
••••
••••
•••••
••••
•••••
••••
•
Tipka "ZAMIK VKLOPA"
Tipka "SUPER ECO”
Tipka "ALL IN 1"
75°C
140
DA
DA
DA
75°C
135
DA
DA
DA
65°C
85
DA
DA
DA
115/
125
DA
DA
DA
19
(
Faze programa
Povpreãno
trajanje v
minutah
Tipke za
posebne funkcije
(
) 50°C/ (
60°C
)
100/
120
DA
DA
DA
(
)
45°C/
(
55°C
)
70/
80
DA
DA
DA
55°C
190
DA
DA
DA
45°C
170
DA
DA
DA
45°C
85
DA
DA
DA
65°C
60
DA
DA
DA
50°C
24
DA
N/O DA
5
DA N/O
S TOPLO VODO JE âAS, KI MORA ·E PRETEâI DO KONCA POTEKAJOâEGA PROGRAMA, SAMODEJNO PRIKAZAN, MEDTEM
KO POTEKA PROGRAM.
)
Izpiranje z vroão vodo z
dodatkom tekoãine za lesk
Drugo izpiranje
s hladno vodo
Prvo izpiranje
s hladno vodo
*
65°C/
75°C
S hladno vodo (15 °C)
- Odstopanje ± 10%-
Glavno pomivanje
Predpomivanje s
hladno vodo
Predpomivanje z vroão
vodo
Preveriti stanje soli
Preveriti stanje tekoãine
za lesk
Oãistiti filter
Odmeriti detergent za
pomivanje
Odmeriti detergent za
namakanje (Predpomivanje)
Kaj je treba storiti pred
pomivanjem
* Tovarni‰ko je naprava za mehãanje
vode nastavljena na 4 (d4), ker je ta
stopnja
najbolj primerna za veãino
uporabnikov.
NAPRAVA ZA MEHâANJE
VODE
Voda na razliãnih obmoãjih vsebuje razliãne
koliãine apnenca in mineralov.
Med pomivanjem se te snovi nabirajo na
posodi in pu‰ãajo na njih madeÏe in lise
bele barve.
Veãja kot je vsebnost teh soli v vodi, vi‰ja
je stopnja trdote vode.
Pomivalni stroj ima vgrajeno napravo za
odstranjevanje apnenca, ki jo imenujemo
mehãalnik vode. Mehãalnik vode s
pomoãjo soli za regeneracijo iz vode izloãi
apnenec oziroma vodo zmehãa, tako da je
voda primerna za pomivanje v stroju.
O trdoti vode na va‰em obmoãju se
pozanimajte pri lokalnem vodovodu.
Prilagodite nastavitev trdoti vode na va‰em
obmoãju:
POMEMBNO
Preden zaãnete ta postopek morate
VEDNO izklopiti pomivalni stroj.
1. Pritisnite na tipko "IZBIRANJE
PROGRAMA" ter obenem vklopite
pomivalni stroj s pritiskom na tipko za
"VKLOP/IZKLOP" (enkrat se oglasi
zvoãni signal).
Nastavljanje naprave za
mehãanje vode
2. Vsaj 5 sekund pritiskajte na tipko
"IZBIRANJE PROGRAMA", DOKLER
se ne oglasi zvoãni signal. Na
prikazovalniku je vidna trenutno
nastavljena stopnja mehãalca vode.
Naprava za mehãanje vode je uãinkovita
pri trdoti vode do 90°fH (francoske stopinje)
ali 50°dH (nem‰ke stopinje); na voljo je 8
nastavitev.
Navedene so v spodnji razpredelnici.
°dH
(nem‰ke)
Uporaba soli
Nastavitev
mehãalnika
vode
0
1
2
3
*4
5
6
7
°fH
(francoske)
Stopnja
Trdota vode
0-5
6-10
11-20
21-30
31-40
41-50
51-60
61-90
0-3
4-6
7-11
12-16
17-22
23-27
28-33
34-50
NE
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
d0
d1
d2
d3
d4
d5
d6
d7
3. S ponovnim pritiskom na isto tipko
nastavite ustrezno stopnjo mehãalca
vode: ob vsakem pritisku na tipko se
stopnja poveãa. Nastavitvi "d7" sledi
stopnja "d0".
4. S ponovnim pritiskom na tipko
"VKLOP/IZKLOP" ugasnite stroj, da
potrdite novo nastavitev.
OPOZORILO!
âe naletite na teÏave, izklopite
pomivalni stroj s pritiskom na tipko
za "VKLOP/IZKLOP" in zaãnite
postopek od zaãetka (1. korak).
Digitalni prikazovalnik
Tipko za
"VKLOP/IZKLOP"
Tipko za "IZBIRANJE PROGRAMA"
20
Izdelek je oznaãen skladno z evropsko direktivo 2002/96 o odpadni
elektriãni in elektronski opremi (WEEE).
S pravilnim naãinom odstranjevanja izdelka boste pomagali prepreãiti
morebitne negativne posledice na okolje in zdravje ljudi, ki bi jih lahko
povzroãilo nepravilno odstranjevanje aparata.
Simbol na izdelku oznaãuje, da s tem izdelkom ni dovoljeno ravnati kot
z obiãajnimi gospodinjskimi odpadki. Izdelek odpeljite na ustrezno zbirno
mesto za predelavo elektriãne in elektronske opreme.
Odstranjevanje mora biti opravljeno skladno z lokalnimi okoljevarstvenimi
predpisi o odstranjevanju odpadkov.
Za podrobnej‰e informacije o odstranjevanju in predelavi tega izdelka
se obrnite na pristojen mestni organ za odstranjevanje odpadkov,
komunalno sluÏbo ali trgovino, v kateri ste izdelek kupili.
Proizvajalec in prodajalec dopu‰ãata moÏnost napak pri tisku te knjiÏice, za kar ne
odgovarjata.
Proizvajalec si pridrÏuje pravico do sprememb podatkov brez vnaprej‰njega opozorila,
ãe spremembe ne vplivajo na osnovne znaãilnosti stroja.
21
âestitamo!
JAMSTVO
Zahvaljujemo Vam ‰to ste izabrali
Candy kuçanski uredjaj; kvalitetnu
perilicu sudja koja jamãi visoku
uãinkovitost i pouzdanost.
Candy proizvodi vrlo ‰iroki asortiman
kuçanskih uredjaja: perilice rublja,
perilice/su‰ilice
rublja,
‰tednjake,
mikrovalne peçnice, ugradne peçnice
i ploãe za kuhanje, hladnjake i ledenice.
TraÏite od svog prodavaãa najnoviji i
cjeloviti katalog Candy proizvoda.
Prilikom kupnje uredjaja prodavaã Vam
mora izdati
ispunjeni i potvrdjeni
jamstveni list.
Na poledjini jamstvenog lista nalazi se
popis i adrese servisera koji su
ovla‰jteni popravljati Candy uredjaje u
jamstvenom roku.
Molimo da paÏljivo proãitate upute
sadrÏane u ovoj knjiÏici. Oni çe Vam
pruÏiti vaÏne podatke ne samo glede
sigurnog postavljanja, kori‰tenja i
odrÏavanja perilice, veç i kako postiçi
najbolje rezultate u svakodnevnom
rukovanju perilicom sudja.
âuvajte paÏljivo ovu knjiÏicu, jer çe
Vam ubuduçe jo‰ trebati.
22
OPIS UPRAVLJAâKE PLOâE
A
Tipka "UKLJUâENO/ISKLJUâENO"
H
Digitalni ekran
B
Tipka "IZBOR PROGRAMA"
I
Svjetlo "SOL PRAZNA"
C
Tipka "ODGODA POâETKA
PRANJA"
L
Svjetla "RAZINA SREDSTVA
ZA SJAJ"
D
Tipka "START"/"RESET"
(pokretanje/poni‰tavanje programa)
M
Svjetla "IZBARANA OPCIJA"
E
N
Svjetla "U WASH"
Opcijska tipka "SUPER ECO"
F
O
Vodiã kroz programe
Opcijska tipka "ALL IN 1"
G
Tipka "U WASH"
•
•
DIMENZIJE PERILICE
Sa radnom ploãom
Bez radne ploãe
60 x 85 x 60
120
59,8 x 82 x 57,3
117
·irina x Visina x Dubina (cm)
Dubina sa otvorenim vratima (cm)
TEHNIâKI PODACI
15
dla 9 osoba
Min. 0,08 - Max. 0,8
Broj kompleta za pranje prema normi EN 50242
Broj kompleta za pranje sa tavama i tanjurima
Pritisak vode (MPa)
Snaga osiguraãa / Maksimalna prikljuãna snaga / Napon
Pogledati natpisnu ploãicu
POTRO·NJA (najãe‰çe kori‰teni programi)*
Program
El. energija (kWh)
Voda (L)
2,10
21
1,55
15
1,06
12
0,59
9
Potro‰nja uga‰en / ukljuãen uredjaj: 0,10 W / 0,25 W
* Vrijednosti mjerene u laboratoriju prema Europskoj normi EN 50242 (razlike su moguçe u dnevnoj
upotrebi).
INTENZIVNI
UNIVERZALNI
ECO
ULTRA RAPID 24'
23
■ Nakon ‰to se vrata perilice zatvore i nakon
‰to se oglasi zvuãni signal, program
pranja çe se automatski pokrenuti. Na
displayu çe biti prikazano vrijeme
preostalo do kraja ciklusa.
IZBOR PROGRAMA I POSEBNE
FUNKCIJE
•
Tipka "U WASH"
UNUTAR jedne minute nakon ‰to
program zapoãne s radom, moguçe je
odabrati drugi program tako da
pritisnete
tipku
za
"IZBOR
PROGRAMA" (takodjer je moguçe
mijenjati postavke tipke "U • WASH").
Ova tipka omoguçuje promjenu intenziteta
pranja, zavisno o tome koliko je posudje
prljavo.
Pritisnite tipku da poveçate intenzitet
pranja (svjetlosni indikator
) ili da
smanjite intenzitet pranja i osjetno skratite
vrijeme pranja (svjetlosni indikator
).
Kombinacijom te tipke i 4 glavna programa
pranja omoguçeno vam je 8 dodatnih ciklusa
pranja (sveukupno ostvarujete 12 programa
pranja).
"AUTOMATSKI" programi
Perilica sudja je opremljena senzorom
koji reagira na zaprljanje vode a u
moguçnosti je analizirati zaprljanje vode
tijekom svih faza "AUTOMATSKIH"
programa (pogledajte popis programa
pranja); zahvaljujuçi tom senzoru mjerila
ciklusa pranja se automatski pode‰avaju
prema stvarnoj koliãini prljav‰tine na sudju.
Na taj naãin zajamãeni su odliãni rezultati
pranja uz optimalnu potro‰nju elektriãne
energije i vode.
ZNAâAJNO
Kada se perilica posudja ukljuãi,
prikazane
su
zadnje
kori‰tene
postavke.
Prekid program
Namje‰tanje programa
■ Otvorite vrata i stavite prljavo sudje u
unutra‰njost uredjaja.
■ Pritisnite tipku "UKLJUâENO/ISKLJUâENO"
Display prikazuje dvije linije.
.
■ Odaberite program pristiskom na tipku
"IZBOR PROGRAMA".
■ Ako Ïelite, pritisnite tipku "U • WASH".
Otvaranje vrata nije preporuãljivo kada je
program u radu a posebno tijekom glavnog
pranja i faze zavr‰nog vruçeg ispiranja.
Medjutim, ako se vrata perilice otvore dok
je program u radu (npr. zbog stavljanja
novog sudja), perilica çe se automatski
zaustaviti a na ekranu çe treptati preostalo
vrijeme do kraja ciklusa pranja.
Zatvorite vrata, bez pritiska na bilo koju
tipku. Ciklus pranja çe se pokrenuti s
mjesta na kojem je bio zaustavljen.
ZNAâAJNO
Program koji je u radu moÏe
biti prekinut i bez da se otvore
vrata
tako da se pritisne tipka
"UKLJUâENO/ISKLJUâENO".
U takvom sluãaju, za ponovno
pokretanje prekinutog program
pranja, jednostavno opet pritisnite
tipku "UKLJUâENO/ISKLJUâENO" i
program çe se pokrenuti s mjesta na
kojem je bio zaustavljen.
■ Ako Ïelite odabrati neku od opcija
pranja, pritisnite odgovarajuçu tipku
(ukljuãit çe se svjetlosni indikator).
Tipke za opcije moraju se ukljuãiti ili
iskljuãiti UNUTAR jedne minute
nakon ‰to program pranja zapoãne s
radom.
UPOZORENJE!
Ako otvorite vrata perilice tijekom
ciklusa su‰enje, glasan zvuãni signal
opomenut çe vas da ciklus su‰enje
nije zavr‰en.
■ Pritisnite tipku "START".
Trajanje programa biti çe prikazano na
ekranu slijedeçim redoslijedom: sati i minute
[npr: 1 h (1 sat) / 25 (25 minuta)].
24
Oprano sudje moÏe se izvaditi a perilica
sudja iskljuãiti pritiskom na tipku
"UKLJUâENO/ISKLJUâENO" ili moÏete
staviti novo sudje na pranje.
Mijenjanje programa koji je u
radu
Da promijenite ili poni‰tite program koji je u
radu postupite kako slijedi:
Tipke opcija
■ Na 5 sekundi drÏite pritisnutom tipku
"RESET". "00" se pojavljuje na ekranu I
oglasiçe se zvuãni signal.
Tipka "SUPER ECO"
Ova tipka osigurava prosjeãnu u‰tedu od
25% na potro‰nji elektriãne energije i vremenu
pranja (zavisno o odabranom ciklusu
pranja) jer smanjuje temperature vode i
vrijeme su‰enja tijekom zadnjeg ispiranja.
Preporuãljiva je za manje prljavo posudje i
kada se ne zahtijeva da posudje bude
odmah potpuno osu‰eno.
Ako Ïelite bolje osu‰eno posudje, savjetujemo
da nakon kraja ciklusa pranja vrata perilice
ostavite polu-otvorenima kako bi se omoguçilo
prirodno kruÏenje zraka u unutra‰njosti
uredjaja.
■ Program koji je u radu biti çe poni‰ten.
Display prikazuje dvije linije.
■ Od te toãke moÏe se namjestiti novi
program pranja.
UPOZORENJE!
Prije nego pokrenete novi program,
treba provjeriti da li je u spremniku
ostalo deterdÏenta. Ako je potrebno,
napunite spremnik za deterdÏent.
Tipka "ALL IN 1"
Ova opcija pobolj‰ava kori‰tenje kombiniranih
deterdÏenata "SVE U 1" ("3 U 1"/"4 U 1"/
"5 U 1", itd.).
Pritiskom na ovu tipku, odabrani program
se prilagodjava kako bi s kombiniranim
deterdÏentima postigao najbolji radni
uãinak (pri tome su svjetlosni pokazatelji za
razinu soli i sredstva za sjaj iskljuãeni).
Rad programa
Dok je program u radu, na displayu je
prikazano vrijeme preostalo do kraja
ciklusa, koje se automatski aÏurira.
Ako dodje do bilo kakvog prekida
elektriãnog napajanja dok perilica sudja
radi, izabrani program pohranit çe se u
posebnu memoriju a kada dodje do
povratka elektriãne energije, program
pranja çe se nastaviti s mjesta na kojem
je bio prekinut.
UPOZORENJE!
Nakon ‰to se odabrali ovu moguçnost
ona ostaje aktivna (ukljuãen je
odgovarajuçi svjetlosni pokazatelj)
sve dok je ne iskljuãite, tako da tipku
pritisnite jo‰ jednom (odgovarajuçi
svjetlosni pokazatelj çe se iskljuãiti).
Kraj programa pranja
ZNAâAJNO
Ova se opcijska tipka preporuãuje
kada korsitite program ULTRA RAPID
24’, ciklus pranja çe se produÏiti
otprilike 15 minuta kako bi dobili bolji
uãinak tableta.
Zvuãni signal oglasit çe se na 5 sekundi
(ako nije iskljuãen) 3 puta u razmacima od
30 sekundi da oznaãi da je program pranja
zavr‰en.
Display i svi svjetlosni pokazatelji çe se
iskljuãiti.
25
Tipka "ODGODA POâETKA
PRANJA"
Iskljuãenje zvuãnog signala za
KRAJ PROGRAMA
Ovom tipkom moÏe se podesiti vrijeme
pokretanja perilice, odgoda poãetka pranja
moÏe se podesiti za 1 do 23 sata.
Zvuãni signal za kraj programa moÏe se
iskljuãiti i to kako slijedi:
ZNAâAJNO
Perilica posudja prije ovog postupka
UVIJEK mora biti iskljuãena.
Da podesite vrijeme odgode poãetka
pranja, postupite kako slijedi:
■ Pritisnite tipku za "ODGODU POâETKA
PRANJA" ("00" prikazat çe se na ekranu).
1. DrÏite pritisnutom tipku za "IZBOR
PROGRAMA" i istovremeno ukljuãite
perilicu posudja pritiskom na tipku
"UKLJUâENO/ISKLJUâENO", na kratko
çe se jedanput ukljuãiti zvuãni signal.
■ Ponovno pritisnite tipku da poveçate
odgodu u satima (svakim pritiskom na
tipku poveãat çete odgodu za 1 sat,
najvi‰e do 23 sata).
2. I nadalje, a najmanje 15 sekundi
drÏite pritisnutom tipku za "IZBOR
PROGRAMA" (tijekom tog vremena u 2
navrata ukljuãit çe se zvuãni signal).
3. Otpustite tipku nakon ‰to se ukljuãi drugi
zvuãni signal (oznaka "b1" pojavit çe na
ekranu da prikaÏe da je zvuãni signal
ukljuãen).
■ Da pokrenete odbrojavanje vremena,
pritisnite tipku "START".
Na display je prikazano vrijeme preostalo od
poãetka programa.
4. Ponovno pritisnite istu tipku (oznaka
"b0" pojavit çe na ekranu da prikaÏe da
je zvuãni signal iskljuãen).
Kada odbrojavanje zavr‰i, program pranja
çe se automatski pokrenuti a duljina
odabranog ciklusa pranja prikazat çe se na
ekranu.
5. Iskljuãite perilicu posudja pritiskom na
tipku "UKLJUâENO/ISKLJUâENO" da
potvrdite nove postavke.
Da poni‰tite odgodu poãetka pranja,
postupite kako slijedi:
Da ponovno ukljuãite zvuãni signal, ponovite
isti postupak.
Kori‰tenje zadnjeg kori‰tenog
programa
■ DrÏite pritisnutom tipku "RESET"
najmanje 5 sekundi. "00" se pojavljuje
na ekranu I oglasiçe se zvuãni signal.
Spremanje zadnje kori‰tenog programa
moÏe se omoguçiti na slijedeçi naãin:
■ Postavke za odgodu poãetka pranja i
odabrani program pranja biti çe poni‰tene.
Display prikazuje dvije linije.
ZNAâAJNO
Perilica posudja prije ovog postupka
UVIJEK mora biti iskljuãena.
■ Od te toãke, svaki novi program i opcije
moraju biti ponovno pode‰eni a novi
program biti çe prikazan o odjeljku
"NAMJE·TANJE PROGRAMA".
1. DrÏite pritisnutom tipku za "IZBOR
PROGRAMA" i istovremeno ukljuãite
perilicu posudja pritiskom na tipku
"UKLJUâENO/ISKLJUâENO", na kratko
çe se jedanput ukljuãiti zvuãni signal.
26
2. I nadalje, a najmanje 30 sekundi
drÏite pritisnutom tipku za "IZBOR
PROGRAMA" (tijekom tog vremena,
oglasiçe se 3 zvuãna signala).
ZNAâAJNO
Ova perilica sudja je opremljena
sigurnosnim antipoplavnim uredjajem
koji çe ako se takav problem pojavi
automatski isprazniti svaku pretjeranu
koliãinu vode.
3. Otpustite tipku kada se oglasi TREåI
zvuãni signal ("A0" çe se pojaviti na
displayu kao pokazatelj da je memorija
iskljuãena).
4. Pritisnite opet istu tipku ("A1" çe se
pojaviti na displayu kao pokazatelj da je
memorija ukljuãena).
UPOZORENJE!
Da osigurate ispravan rad sigurnosnog
antipoplavnog uredjaja, preporuãujemo
da perilicu sudja ne pomiçete ili
naginjete tijekom rada.
Ako je perilicu sudja potrebno pomaknuti
ili nagnuti, budite sigurni da je ciklus
pranja zavr‰en i da u unutarnjosti
perilice nema vode.
5. Iskljuãite perilicu posudja pritiskom na
tipku "UKLJUâENO/ISKLJUâENO" da
potvrdite nove postavke.
Za deaktivaciju memorije, slijedite istu
procedure.
Ova perilica rublja moÏe na ekranu prikazati skupinu gre‰aka u radu.
AUTOMATSKI PRIKAZANE GRE·KE U RADU
GRE·KA
UZROK
RJE·ENJE
Prikaz oznake E2 na
ekranu i zvuãni ekran.
Nema vode (dovod vode zatvoren).
Iskljuãite perilicu, otvorite dovod
vode i ponovno pokrenite program.
Prikaz oznake E3 na
ekranu i zvuãni ekran.
Perilica ne ispu‰ta vodu.
Provjerite da odvodna cijev nije
savinuta ili da filtar ili sifon nisu
zaãepljeni,
ako se problem nastavlja, obratite
se ovla‰tenom servisu.
Prikaz oznake E4 na
ekranu i zvuãni ekran.
Istjecanje vode.
Provjerite da odvodna cijev nije
savinuta ili da filtar ili sifon nisu
zaãepljeni,
ako se problem nastavlja, obratite
se ovla‰tenom servisu.
Prikaz oznake E5, E6, E7, Ef i
na ekranu i zvuãni ekran.
Gre‰ka na elektronskoj kontroli.
Obratite se ovla‰tenom servisu.
Prikaz oznaka E8 i E1 na
ekranu i zvuãni ekran.
Grijaã vode ne radi ispravno ili je
zaãepljen filtar.
Oãistite filtar,
ako se problem nastavlja, obratite
se ovla‰tenom servisu.
EL
27
ODABIR PROGRAMA
Pranje s predpranjem
Za programe pranja s predpranjem, preporuãljivo je dodati jo‰ deterdÏenta (max. 10 g) izravno
u perilicu.
•
/( ) = "AUTOMATSKI" PROGRAMI SU OPTIMIZIRANI ZAHVALJUJUåI SENZORU KOJI REAGIRA NA
ZAPRLJANJE VODE I PRILAGODJAVA MJERILA PRANJA PREMA RAZINI PRLJAV·TINE NA SUDJU.
Higijenski
75°C
Antibakterijski ciklus, namijenjen je za pranje i
sterilizaciju posudja (samo jako prljavog) , djeãjih
boãica itd.
Intenzivni
75°C
Prikladan za pranje tava i ostalog jako zaprljanih
sudja.
Pojaãan &
SnaÏan 65°C
Namijenjen je brzom pranju jako prljavog posudja.
Univerzalni+
65°-75°C
Univerzalni
50°-60°C
Svakodnevni
45°-55°C
Eco Plus
55°C
Eco
45°C
Namijenjen je svakodnevnom pranju posudja.
Dva zavr‰na ispiranja osiguravaju visoku razinu
higijene i ãistoçe.
Prikladan za pranje uobiãajeno zaprljanog sudja.
Brzi ciklus pranja, za “uobiãajeno” prljavo posudje
- namijenjen je ãestom pranju s standardno
napunjenom perilicom.
Program pranja na srednjoj temperaturu,
namijenjen je pranju “uobiãajeno” prljavih posuda i
tava, koristi deterdÏente koji sadrÏe enzime.
Program za normalno zaprljano posudje
(najuãinkovitiji u smislu njegove kombinirane
potro‰nje energije i vode za tu vrstu posudja).
Program je normiran prema EN 50242.
Delikatni
45°C
Prikladan za osjetljivo keramiãko i stakleno sudje kao
i za dnevno pranje manje zaprljanog sudja, izuzev‰i
tave.
Ultra Rapid 60'
65°C
Prikladan za dnevno pranje uobiãajeno zaprljanog
sudja koje je potrebno oprati neposredno nakon jela
(MAKSIMALNO punjenje sudjem, 8 mjesta).
Ultra Rapid 24'
50°C
Program za brzo pranje sudja koje mora biti
oprano odmah nakon jela.
Punjenje perilice sudjem za najvi‰e 6 osoba.
Pretpranje
Kratko hladno prepranje za sudje koje je stajalo u
perilici sve dok je u potpunosti ne napunite.
= “AUTOMATSKI” programi
28
N/A = NIJE DOSTUPNO
*
•••••
•••••
•••••
•••••
••••
••••
••••
•••••
••••
•••••
••••
•
Tipka "SUPER ECO"
Tipka "ALL IN 1"
75°C
140
DA
DA
DA
75°C
135
DA
DA
DA
65°C
85
DA
DA
DA
115/
125
DA
DA
DA
(
29
*
SadrÏaj programa
Prosjeãno
trajanje u
min.
)
Tipke sa
posebnim
funkcijama
(
) 50°C/ (
60°C
)
100/
120
DA
DA
DA
(
)
45°C/
(
55°C
)
70/
80
DA
DA
DA
55°C
190
DA
DA
DA
45°C
170
DA
DA
DA
45°C
85
DA
DA
DA
65°C
60
DA
DA
DA
50°C
24
DA
N/A DA
5
DA
N/A
KOD PROGRAMA SA VRUåOM VODOM PREOSTALO VRIJEME DO KRAJA PROGRAMA AUTOMATSKI åE SE NA KRATKO
PRIKAZATI KAD SE PROGRAM POKRENE.
Vruçe ispiranje sa
sredstvom za sjsj
Drugo hladno pranje
Prvo hladno pranje
Tipka "ODGODU
POâETKA PRANJA"
65°C/
75°C
Sa hladnom vodom (15° C)
- Dopu‰teno
odstupanje ± 10% -
Glavno pranje
Hladno predpranje
Vruçe predpranje
Provjera koliãine
soli
Provjera sredstva
za sjaj
âi‰çenje filtra
DeterdÏent za pranje
DeterdÏent za
namakanje
Popis provjera
UREDJAJ RA
OMEK·AVANJE VODE
* Uredjaj za omek‰avanje vode
tvorniãki je pode‰en na 4. stupanj
(d4) s obzirom da taj stupanj
zadovoljava
zahtjeve
veçine
domaçinstava.
U razliãitim krajevima voda sadrÏi razliãite
koliãine kalcijevih soli i minerala koji se
tijekom pranja taloÏe na stijenkama
posudja i ostavljaju na njima mrlje i bjelkaste
naslage. Ako je ovih soli u vodi vi‰e, voda
je veçe tvrdoçe.
Perilica posudja opremljena je uredjajem
za
odstranjivanje
vapnenca
koji
kori‰tenjem posebne vrste soli iz vode
izluãi vapnenac odnosno vodu omek‰a
tako da je prikladna za pranje posudja.
Podatke o stupnju tvrdoçe vode u Va‰oj
vodovodnoj mreÏi moÏete zatraÏiti od
podruãne uprave Vodovoda.
Prema stupnju tvrdoçe vode u Va‰oj vodovodnoj mreÏi, namjesite vrijednost uredjaja
na sljedeçi naãin:
ZNAâAJNO
Perilica posudja prije ovog postupka
UVIJEK mora biti iskljuãena.
1. DrÏite pritisnutom tipku za "IZBOR
PROGRAMA" i istovremeno ukljuãite
perilicu posudja pritiskom na tipku
"UKLJUâENO/ISKLJUâENO", na kratko
çe se jedanput ukljuãiti zvuãni signal.
Reguliranje uredjaja za
omek‰avanje vode
2. I nadalje, a najmanje 5 sekundi drÏite
pritisnutom tipku za "IZBOR PROGRAMA",
SVE DOK se ne ukljuãi zvuãni signal.
Trenutna postavka razine omek‰avanja
vode biti çe prikazana na ekranu.
Omek‰ivaã vode moÏe tretirati vodu sa
razinom tvrdoçe do 90°fH (francuska
skala tvrdoçe) ili 50°dH (njemaãka skala
tvrdoçe) i to kroz 8 postavki.
Francuska
skala
(°fH)
Njemaãka
skala
(°dH)
0
1
2
3
*4
5
6
7
0-5
6-10
11-20
21-30
31-40
41-50
51-60
61-90
0-3
4-6
7-11
12-16
17-22
23-27
28-33
34-50
Pode‰avanje
omek‰ivaãa
vode
Razina
Tvrdoça vode
Kori‰tenje
soli protiv
kamenca
Postavke su popisane u donjoj tabeli.
NE
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
d0
d1
d2
d3
d4
d5
d6
d7
3. Ponovno pritisnite istu tipku da
odaberete potrebnu razinu omek‰ivanja
vode: pri svakom pritisku na tipku,
postavka çe se poveçati za jednu
razinu. Kada dosegnete razinu „d7”,
prikaz na ekranu vratit çe se na razinu
„d0”.
4. Iskljuãite perilicu posudja pritiskom na
tipku "UKLJUâENO/ISKLJUâENO" da
potvrdite nove postavke.
UPOZORENJE!
Ako se pojavi bilo kakav problem u
radu perilice posudja, iskljuãite
perilicu
pritiskom
na
tipku
"UKLJUâENO/ISKLJUâENO"
i
pokrenite postupak ponovno od
poãetka (KORAK 1).
Digitalni ekran
Tipka
"UKLJUâENO/ISKLJUâENO"
Tipka
"IZBOR PROGRAMA"
30
Ovaj uredjaj je oznaãen u skladu s europskom smjernicom 2002/96/EZ-a
o "otpadu elektriãne i elektronske oprema" (WEEE).
Pravilnom i sigurnom odlaganju ovog proizvoda moÏete pomoçi i Vi te
tako sprijeãiti potencijalne negativne posljedice za okolinu i ljudsko
zdravlje koje inaãe mogu biti uzrokovane neodgovarajuçim
odlaganjem ovog proizvoda.
Oznaka na proizvodu pokazuje da ovaj proizvod ne moÏe biti tretiran
kao kuçni otpad.
Umjesto toga ovaj proizvod mora biti predan na odgovarajuçe sabirno
mjesto za recikliranje elektriãne i elektronske opreme.
Odlaganje mora biti izvr‰eno u skladu s lokalnim ekolo‰kim propisima za
odlagali‰ta otpada.
Za op‰irnije informacije o tretmanu, recikliranju ili kori‰tenju ovog
proizvoda kao otpada, molimo da kontaktirate svoj lokalni gradski ured,
sluÏbu va‰eg lokalnog odlagali‰ta otpada ili trgovinu gdje ste kupili
proizvod.
Proizvodjaã neçe snositi odgovornost za eventualne pogre‰ke u tiskanju ove knjiÏice.
Proizvodjaã ujedno zadrÏava pravo na tehniãke izmjene svojih proizvoda, ali bez
promjene njihovih osnovnih svojstava.
31
VáÏen˘ zákazníku, dûkujeme
ZÁRUKA
Dûkujeme Vám, Ïe jste si vybrali
domácí spotfiebiã CANDY, kvalitní
myãku nádobí, která zaruãuje vysokou
jakost, v˘borné uÏitné vlastnosti a
spolehlivost.
CANDY vyrábí i dal‰í druhy domácích
spotfiebiãÛ jako jsou automatické
praãky, praãky se su‰iãkou, kombinované
kuchyÀské
sporáky,
mikrovlnné
trouby, peãicí trouby a odsavaãe par,
chladniãky a mrazniãky.
PoÏádejte Va‰eho prodejce, aby Vás
informoval o sortimentu tûchto v˘robkÛ
dováÏen˘ch do âeské republiky.
Tento v˘robek podléhá záruãním
podmínkám, ve lhÛtách uveden˘ch v
záruãním listu jimÏ je opatfien.
Potvrzení o záruce musíte uschovat,
náleÏit˘m zpÛsobem vyplnûné, aby mohlo
b˘t pfiedloÏeno v místû autorizovaného
servisniho stfiediska, v pfiípadû nutnosti
zásahu, spoleãnû s daÀov˘n dokladem,
vydan˘m prodejcem ve chvíli nákupu.
ÚVOD
Pfieãtûte si pozornû tento návod k
pouÏití, neboÈ obsahuje dÛleÏité
pokyny pro bezpeãnou instalaci,
pouÏívání a údrÏbu a také uÏiteãné
rady k dosaÏení nejlep‰ích v˘sledkÛ pfii
pouÏívání této myãky.
Uschovejte tuto pfiíruãku pro
pfiípadné dal‰í pouÏití.
32
POPIS OVLÁDACÍCH PRVKÒ
A
B
C
D
E
F
G
Digitální displej
Tlaãítko "ODLOÎEN¯ START"
H
I
L
Tlaãítko "START"/"RESET"
(spu‰tûní/vynulování programu)
M
Kontrolky "VOLBA
DOPL≈KOV¯CH FUNKCÍ"
N
O
Kontrolky "U WASH"
Tlaãítko "ZAPNOUT/VYPNOUT"
Tlaãítko "VOLBA PROGRAMU"
Tlaãítko doplÀkov˘ch funkcí
"SUPER ECO"
Tlaãítko doplÀkov˘ch funkcí "ALL IN 1"
Kontrolka "NEDOSTATEK SOLI"
Kontrolka "NEDOSTATEK
LE·TÍCÍHO P¤ÍPRAVKU"
•
Popis programÛ
•
Tlaãítko "U WASH"
ROZMùRY
S pracovní deskou
Bez pracovní desky
60 x 85 x 60
120
59,8 x 82 x 57,3
117
·ífika x V˘‰ka x Hloubka (cm)
Hloubka s otevfien˘mi dvefimi (cm)
TECHNICKÉ ÚDAJE
15-ti dílná souprava
pro 9 osob
Min. 0,08 - Max. 0,8
NáplÀ podle evropsk˘ch norem (EN 50242)
Kapacita nádobí vãetnû hrncÛ
Tlak vody (MPa)
Ji‰tûní / Maximální pfiíkon / Pfiipojovací elektrické napûtí
Viz v˘robní ‰títek
SPOT¤EBA (hlavní programy)*
Program
Energie (kWh)
Voda (L)
2,10
21
INTENZIVNÍ
1,55
15
UNIVERZÁLNÍ
1,06
12
ECO
0,59
9
ULTRA RAPID 24'
Spotfieba energie ve vypnutém a pohotovostním reÏimu: 0,10 W / 0,25 W
* Hodnoty namûfiené v laboratofii podle Evropské normy EN 50242 (v bûÏném pouÏití jsou moÏné
rozdíly).
33
VOLBA PROGRAMÒ A
ZVLÁ·TNÍ FUNKCE
■ Pokud jsou dvífika zavfiená, po
akustickém signálu, program se spustí
automaticky. Displej zobrazí ãas
zb˘vající do konce cyklu.
•
Tlaãítko "U WASH"
DO jedné minuty od spu‰tûní cyklu,
stisknutím tlaãítka "VOLBA PROGRAMU"
je moÏná volba jiného programu (je
moÏná i zmûna volby tlaãítka
"U •WASH").
Toto tlaãítko pomáhá mûnit intenzitu mytí
podle stupnû zneãi‰tûní nádobí tak, Ïe
mûní délku cyklu mytí a jeho teplotu.
Pro zv˘‰ení intenzity mytí stisknûte tlaãítko
(kontrolka ) nebo pro sníÏení s v˘znamn˘m
zkrácením délky stisknûte (kontrolka
).
Spojením tlaãítka se 4 základními programy
získáme 8 doplÀkov˘ch cyklÛ mytí (celkovû
12 programÛ mytí).
"AUTOMATICKÉ" programy
Myãka je vybavena snímaãem zneãi‰tûní,
kter˘ je schopen zjistit zneãi‰tûní vody
bûhem
fází
"AUTOMATICK¯CH"
programÛ (viz seznam programÛ); díky
tomuto
zafiízení
jsou
automaticky
upravovány parametry cyklÛ praní podle
skuteãného zneãi‰tûní nádobí. StupeÀ
zneãi‰tûní vody se skuteãnû vztahuje ke
zneãi‰tûní nádobí. Tímto zpÛsobem je
zaruãeno lep‰í mytí, je optimalizována
spotfieba vody a energie.
DÒLEÎITÉ
Po zapnutí myãky se zobrazí poslední
nastavení.
Nastavení ProgramÛ
Pfieru‰ení programu
■ Otevfiete dvífika a vloÏte nádobí.
Nedoporuãujeme otevírání dvífiek bûhem
chodu program, zvlá‰tû uprostfied mytí a
pfii závûreãném oplacování teplou vodou.
Pokud tedy pfii spu‰tûném programu
otevfiete dvífika (napfi., pokud chcete pfiidat
dal‰í nádobí), myãka se automaticky
zastaví a na displeji bude blikat zb˘vající
doba do ukonãení cyklu.
Po uzavfiení dvífiek, bez zmáãknutí
jakéhokoliv tlaãítka, se cyklus znovu
spustí od okamÏiku, kdy byl pfieru‰en.
■ Stisknûte
tlaãítko
"ZAPNOUT/
VYPNOUT"
.
Displej zobrazí dvû pomlãky.
■ Zvolte program stisknutím
"VOLBA PROGRAMU".
tlaãítka
■ Podle potfieby
"U • WASH".
tlaãítko
stisknûte
DÒLEÎITÉ
BûÏící program je moÏné pfieru‰it aniÏ
by bylo nutné otevfiít dvífika, staãí
stisknout
tlaãítko
"ZAPNOUT/
VYPNOUT". Pokud se má v takovém
pfiípadû cyklus spustit od místa, ve
kterém byl pfieru‰en, staãí opût
stisknout
tlaãítko
"ZAPNOUT/
VYPNOUT".
■ Pokud si pfiejete zvolit nûkterou z
moÏností, stisknûte pfiíslu‰né tlaãítko
(rozsvítí se pfiíslu‰ná kontrolka).
MoÏnosti se mohou aktivovat a
deaktivovat DO první minuty od
spu‰tûní programu.
POZOR!
Pokud dvefie myãky otevfiete ve fázi
su‰ení, ozve se akustick˘ signál jako
upozornûní, Ïe cyklus je‰tû není
ukonãen.
■ Stisknûte tlaãítko "START".
Na displeji se zobrazí doba trvání
programu, pfiiãemÏ se stfiídavû mûní
zobrazení hodin a minut [Napfi.: 1 h (1
hodina) / 25 (25 minut)].
34
Tlaãítko doplÀkov˘ch funkcí
Úprava spu‰tûného programu
Pokud chcete zmûnit nebo zru‰it bûÏící
program,
postupujte
následujícím
zpÛsobem:
Tlaãítko "SUPER ECO"
Toto tlaãítko umoÏní úsporu ãasu a energie
v prÛmûru o 25% (podle zvoleného cyklu)
sníÏením koneãného ohfievu vody a doby
su‰ení bûhem posledního oplachování.
PouÏití tlaãítka se doporuãuje veãer, kdyÏ
není nutné, aby právû umyté nádobí bylo
ihned dokonale suché.
Pro lep‰í su‰ení se doporuãuje nechat na
konci cyklu pootevfiená dvífika pro pfiirozenou cirkulaci vzduchu.
■ Zmáãknûte alespoÀ na 5 sekund tlaãítko
"RESET". Na displeji se zobrazí "00" a
zazní akustické signály.
■ Probíhající program bude zru‰en˘.
Displej zobrazí dvû pomlãky.
■ V tomto okamÏiku je moÏné nastavit
nov˘ program.
POZOR!
Dfiíve, neÏ spustíte nov˘ program, je
dobré se ujistit, Ïe nebyl odstranûn
ãisticí prostfiedek; kdyby tomu tak
bylo, obnovte dávkování v pfiíslu‰né
dávkovací nádobce.
Tlaãítko "ALL IN 1"
Tato volba umoÏÀuje pouÏití optimálních
kombinovan˘ch ãistících prostfiedkÛ "ALL
in 1" ("3 in 1" / "4 in 1" / "5 in 1", apod.).
Stisknutím tohoto tlaãítka se nastaven˘
program mytí zmûní tak, aby kombinované
ãistící prostfiedky uvolnily své nejlep‰í
úãinky (kromû toho se deaktivují kontrolky
nedostatku soli a le‰tidla).
PrÛbûh programu
Na displeji se bûhem programu ukáÏe
automaticky aktualizovan˘ ãas zb˘vající do
konce cyklu.
V pfiípadû pfieru‰ení proudu, myãka
nádobí uchovává pamûÈ programu ve
fázi, kdy do‰lo k pfieru‰ení a program
bude opût pokraãovat od tohoto místa,
kde byl pfieru‰en, jakmile bude
obnovena dodávka elektrické energie.
POZOR!
Po volbû této funkce, zÛstane funkce
aktivní (po rozsvícení odpovídající
kontrolky) i pfii následujících mycích
programech a bude moci b˘t odpojena
(po vypnutí pfiíslu‰né kontrolky) pouze
po opûtovném stisku tlaãítka.
Konec programu
Konec
programu
je
signalizován
akustick˘m signálem (pokud není vypnut),
kter˘ trvá 5 sekund a opakuje se 3x v
intervalech 30 sekund.
Displej a kontrolky se vypnou.
Poté je moÏné vyjmout umyté nádobí
a vypnout myãku pomocí tlaãítka
"ZAPNOUT/VYPNOUT", anebo je moÏné
provést nové naplnûní myãky pro dal‰í
cyklus mytí
DÒLEÎITÉ
Tato volba se doporuãuje zejména pfii
pouÏití rychloprogramu (ULTRA
RAPID 24’), jehoÏ trvání bude
prodlouÏeno o cca 15 minut, aby
kombinované
ãistící
prostfiedky
uvolnily své nejlep‰í úãinky.
35
Tlaãítko "ODLOÎEN¯ START"
Vypnutí funkce zvukové signalizace
KONCE PROGRAMU
Toto tlaãítko umoÏÀuje naprogramování
spu‰tûní cyklu mytí se zpoÏdûním od 1 do
23 hodin vãetnû.
Funkce zvukové signalizace konce
programu mÛÏe b˘t vypnuta následujícím
zpÛsobem:
Pro nastavení odloÏeného startu mytí
postupujte následujícím zpÛsobem:
DÒLEÎITÉ
Následující postup zaãnûte VÎDY
pfii vypnuté myãce.
■ Zmáãknûte
tlaãítko
"ODLOÎEN¯
START" (na displeji se zobrazí nápis
"00").
1. Stisknûte tlaãítko "VOLBA PROGRAMU"
a zároveÀ zapnûte myãku nádobí stisknutím
tlaãítka "ZAPNOUT/VYPNOUT" (usly‰íte
krátk˘ zvukov˘ signál).
■ Pro zv˘‰ení doby zpoÏdûní znovu
zmáãknûte tlaãítko (pfii kaÏdém
zmáãknutí se zpoÏdûní zv˘‰í o jednu
hodinu aÏ po maximálnû 23 hodin).
2. Stisknûte a drÏte tlaãítko "VOLBA
PROGRAMU" nejménû po dobu 15
sekund (bûhem této doby zaznûjí 2
zvukové signály).
■ Pro spu‰tûní odpoãítávání stisknûte
tlaãítko "START".
Displej pfii spu‰tûní programu zobrazí
zb˘vající ãas.
3. Tlaãítko uvolníte v momentu, kdyÏ
usly‰íte druh˘ zvukov˘ signál (na
displeji se zobrazí "b1", coÏ znaãí, Ïe
zvonûní je aktivní).
OdloÏen˘ start a zvolen˘ program se
vynuluje (displej a kontrolky zhasnou).
4. Opût stisknûte stejné tlaãítko (zobrazí se
"b0" coÏ znaãí, Ïe zvonûní je neaktivní).
Pokud chcete vynulovat odloÏen˘ start,
postupujte následujícím zpÛsobem:
5. Vypnûte myãku nádobí stisknutím
tlaãítka "ZAPNOUT/VYPNOUT", ãímÏ
uvedete do ãinnosti nové nastavení.
K opûtovné aktivaci zvonûní postupujte
stejn˘m zpÛsobem.
■ Tlaãítko "RESET" podrÏte stisknuté po
dobu nejménû 5 sekund. Na displeji se
zobrazí "00" a zazní akustické signály.
UloÏení naposledy pouÏitého
programu
■ OdloÏen˘ start a zvolen˘ program se
anulují. Displej zobrazí dvû pomlãky.
UloÏení naposledy pouÏitého programu
mÛÏete provést následovnû:
DÒLEÎITÉ
Následující postup zaãnûte VÎDY
pfii vypnuté myãce.
■ Poté, pokud chcete myãku spustit, je
nutné znovu nastavit poÏadovan˘
program a eventuálnû tlaãítky zvolit
doplÀkové funkce tak, jak je uvedeno v
odstavci "NASTAVENÍ PROGRAMÒ".
1. Stisknûte tlaãítko "VOLBA PROGRAMU"
a zároveÀ zapnûte myãku nádobí stisknutím
tlaãítka "ZAPNOUT/VYPNOUT" (usly‰íte
krátk˘ zvukov˘ signál).
36
2. Stisknûte a drÏte tlaãítko "VOLBA
PROGRAMU" nejménû po dobu 30
sekund (bûhem této doby zazní 3
akustické signály).
DÒLEÎITÉ
Tato myãka nádobí je vybavena
bezpeãnostním
zafiízením
proti
pfieteãení, které v pfiípadû poruchy
vypou‰tí pfiebyteãnou vodu.
3. Uvolnûte tlaãítko po zaznûní T¤ETÍHO
akustického signálu ("A0" se zobrazí na
displej pro indikaci zru‰ení uloÏení).
POZOR!
Aby nedo‰lo k neoãekávanému
spu‰tûní
funkce
pojistky
proti
pfieteãení doporuãujeme Vám, abyste
neh˘bali a nenaklánûli myãku nádobí
bûhem chodu.
V pfiípadû, Ïe je nutné s myãkou
pohnout, nebo ji naklonit, zkontrolujte
nejdfiíve, zda je ukonãen mycí cyklus a
ve vanû myãky nezÛstala Ïádná voda.
4. Stisknûte opet stejné tlaãítko (na displeji
se zobrazí "A1" pro indikaci, Ïe uloÏení
je zapnuté).
5. Vypnûte myãku nádobí stisknutím
tlaãítka "ZAPNOUT/VYPNOUT", ãímÏ
uvedete do ãinnosti nové nastavení.
K deaktivaci uloÏení proveìte stejn˘
proces.
Myãka mÛÏe na displeji signalizovat celou fiadu funkãních závad.
AUTOMATICKÁ SIGNALIZACE ZÁVAD
ZÁVADA
Na displeji se zobrazí E2
spolu s krátk˘m akustick˘m
signálem.
Na displeji se zobrazí E3
spolu s akustick˘m signálem.
P¤ÍâINA
Chybí voda (je uzavfien˘ pfiívod
vody).
Spotfiebiã nemÛÏe vypustit vodu z
mycí vany.
ODSTRANùNÍ
Vypnûte myãku, otevfiete kohout pfiívodu vody a znovu nastavte cyklus
mytí.
Zkontrolujte, zda není zalomená
hadice v˘pusti vody, zda není
ucpan˘ sifon, anebo zda nejsou
ucpány filtry.
Pokud závada pfietrvává, obraÈte se
na autorizovan˘ servis.
Na displeji se zobrazí E4
spolu s akustick˘m signálem.
Vytéká voda.
Zkontrolujte, zda není zalomená
hadice v˘pusti vody, zda není
ucpan˘ sifon, anebo zda nejsou
ucpány filtry.
Pokud závada pfietrvává, obraÈte se
na autorizovan˘ servis.
E7, Ef
Na displeji se zobrazí E5, E6,
nebo EL s krátk˘m
akustick˘m signálem.
Závada elektronického fiízení.
Je nutno se obrátit na autorizovan˘
servis.
Na displeji se zobrazí E8
nebo Ei s krátk˘m akustick˘m
signálem.
Topné tûleso ohfievu vody nefunguje
správnû, anebo je ucpan˘ filtr.
Oãistûte filtr.
Pokud závada pfietrvává, obraÈte se
na autorizovan˘ servis.
37
TABULKA MYCÍCH PROGRAMÒ
Mytí s pfiedmytím
Pro programy s pfiedmytím doporuãujeme pfiidat dal‰í dávku ãistícího prostfiedku (max. 10 g)
pfiímo do myãky.
•
/( ) = PRÒBùH "AUTOMATICK¯CH" PROGRAMÒ JE OPTIMALIZOVÁN DÍKY FUNKCI SNÍMAâE
ZNEâI·TùNÍ, KTER¯ UPRAVUJE PARAMETRY PRANÍ PODLE STUPNù ZNEâI·TùNÍ NÁDOBÍ.
Hygienické mytí Cyklus s aktibakteriálním úãinkem, vhodn˘ k mytí
a dezinfekci nádobí (s odoln˘mi usazeninami),
75°C
kojeneck˘ch láhví, apod.
Intenzivní
75°C
Vhodné pfii mytí hrncÛ a ve‰kerého dal‰ího
nádobí, silnû zneãi‰tûného.
Intenzivní &
Rychl˘ 65°C
Vhodn˘ k rychlému mytí silnû zneãi‰tûného
nádobí.
Univerzální+
65-75°C
Vhodn˘ k mytí kaÏdodenního nádobí. Dvû
závûreãné fáze oplachování zaruãí vysokou
úroveÀ ãistoty a hygieny.
Univerzální
50-60°C
Vhodné k mytí nádobí a hrncÛ normálnû
zneãi‰tûn˘ch.
Denní
45-55°C
Rychl˘ cyklus pro bûÏnû zneãi‰tûné nádobí,
vhodn˘ k ãastému mytí a bûÏné mnoÏství
nádobí.
Eco Plus
55°C
Program pfii stfiední teplotû pro mytí bûÏnû
zneãi‰tûného nádobí a nádobí pfii pouÏití ãistících
prostfiedkÛ s obsahem enzymÛ.
Eco
45°C
Jemné mytí
45°C
Program pro bûÏnû zneãi‰tûné nádobí (nejúãinûj‰í z
hlediska spotfieby vody a energie).
Program dle normy EN 50242.
Vhodné k mytí nádobí kfiehkého, dekoratívního a
skla. Tento program je vhodn˘ také pro denní mytí
nádobí málo zneãi‰tûného, s v˘jimkou hrncÛ.
Ultra Rapid 60'
65°C
Vhodné ke kaÏdodennímu mytí, ihned po pouÏití
nádobí a hrncÛ bûÏnû zneãi‰tûn˘ch (MAX 8 poklic).
Ultra Rapid 24'
50°C
Rychlé mytí pro nádobí, které bude um˘váno
ihned po jídle. NáplÀ myãky soupravou pro 6
osob.
Pfiedmytí
Krátké studené pfiedmytí nádobí pouÏitého ráno
nebo v poledne, pokud chceme odloÏit mytí plné
náplnû aÏ na veãer.
= “AUTOMATICKÉ” programy
38
N/A = NASTAVENÍ FUNKCE NENÍ MOÎNÉ
*
•••••
•••••
•••••
•••••
••••
••••
••••
•••••
••••
•••••
••••
•
65°C/
75°C
(
39
)
5
Tlaãítka pro
speciální funkce
75°C
140 ANO ANO ANO
75°C
135 ANO ANO ANO
65°C
85
ANO ANO ANO
115/
ANO ANO ANO
125
(
) 50°C/ (
60°C
)
100/ ANO ANO ANO
120
(
)
45°C/
(
55°C
)
70/ ANO ANO ANO
80
55°C
190 ANO ANO ANO
45°C
170 ANO ANO ANO
45°C
85
ANO ANO ANO
65°C
60
ANO ANO ANO
50°C
24 ANO N/A ANO
P¤I NAPOU·TùNÍ HORKÉ VODY JE BùHEM CHODU PROGRAMU AUTOMATICKY ZOBRAZOVÁN NA DISPLEJI âAS ZB¯VAJÍCÍ
DO KONCE MYCÍHO CYKLU.
ANO N/A
Tlaãítko "ALL IN 1"
Tlaãítko "SUPER ECO"
PrÛm.doba
programu
v min.
Tlaãítko "ODLOÎEN¯
START"
*
PrÛbûh mycího programu
Pfii studené vodû
15°C
(tolerance ±10%)
Hork˘ oplach s
pfiídavkem le‰tidla
Druh˘ studen˘ oplach
První studen˘ oplach
Hlavní mytí
Studené pfiedmytí
Horké pfiedmytí
Kontrola soli v
zásobníku
Kontrola le‰ticího
prostfiedku
Vyãi‰tûní filtrÛ
Mycí prostfiedek pro
hlavní mytí
Mycí prostfiedek
pro pfiedmytí
Provedení kontroly
ZA¤ÍZENÍ
VODY
NA
ZMùKâOVÁNÍ
* Zmûkãovací zafiízení je ve v˘robû
nastaveno na 4. stupeÀ (d4), coÏ
vyhovuje
poÏadavkÛm
vût‰iny
uÏivatelÛ.
V závislosti na zdroji obsahuje voda rÛzné
mnoÏství vápence a minerálÛ, které se
usazují na nádobí a zanechávají na jeho
povrchu bílé skvrny a ‰mouhy. Jak vysoká
je pfiítomnost tûchto minerálÛ ve vodû, tak
velká je její tvrdost. Myãky nádobí jsou
vybaveny zafiízením pro zmûkãování vody,
které vyÏadují ke své regeneraci speciální
sÛl. Takto zmûkãená voda je pak v myãce
pouÏívána pro mytí nádobí.
StupeÀ tvrdosti vody Vám sdûlí spoleãnost,
která zaji‰Èuje její dodávku nebo si ji
mÛÏete nechat zmûfiit.
Podle toho, do které kategorie tvrdosti
patfií va‰e voda, nastavte hodnotu jejího
zmûkãování následujícím zpÛsobem:
DÒLEÎITÉ
Následující postup zaãnûte VÎDY
pfii vypnuté myãce.
1. Stisknûte tlaãítko "VOLBA PROGRAMU"
a zároveÀ zapnûte myãku nádobí stisknutím
tlaãítka "ZAPNOUT/VYPNOUT" (usly‰íte
krátk˘ zvukov˘ signál).
Nastavení zmûkãovaãe vody
Zmûkãovaã vody je schopen upravovat
vodu o tvrdosti do 90°fH (francouzská
stupnice) nebo 50°dH (nûmecká stupnice
tvrdosti vody) v 8 nastaviteln˘ch stupních.
2. Stisknûte a drÏte tlaãítko "VOLBA
PROGRAMU" nejménû po dobu 5
sekund a pusÈte jej aÏ tehdy, kdyÏ
usly‰íte zvukov˘ signál. Na displeji se
zobrazí úroveÀ nastaveného odvápnûní
vody.
0-3
4-6
7-11
12-16
17-22
23-27
28-33
34-50
Nastavení
zmûkãovaãe
vody
0-5
6-10
11-20
21-30
31-40
41-50
51-60
61-90
PouÏití
regeneraãní
soli
°dH
(nûmecká
stupnice)
0
1
2
3
*4
5
6
7
Tvrdost
vody
°fH
(fran.
stupnice)
ÚroveÀ
tvrdosti
Nastavení je uvedeno v následující tabulce.
NE
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
d0
d1
d2
d3
d4
d5
d6
d7
3. Opût stisknûte stejné tlaãítko a zvolte si
úroveÀ odvápnûní vody, kterou
poÏadujete: kaÏd˘m stisknutím tlaãítka
se zv˘‰í hodnota o jeden stupeÀ. Po
dosaÏení hodnoty "d7" ukazovatel
pfieskoãí na úroveÀ "d0".
4. Vypnûte myãku nádobí stisknutím
tlaãítka "ZAPNOUT/VYPNOUT", ãímÏ
uvedete do ãinnosti nové nastavení.
POZOR!
Pokud byste z jakéhokoliv dÛvodu
nedokázali
dokonãit
postup,
vypnûte myãku stisknutím tlaãítka
"ZAPNOUT/VYPNOUT" a zaãnûte od
zaãátku (BOD 1).
DIGITÁLNÍ DISPLEJ
Tlaãítko
"ZAPNOUT/VYPNOUT"
Tlaãítko "VOLBA PROGRAMU"
40
Tento elektrospotfiebiã je znaãen˘ podle evropské smûrnice 2002/96/CE o
odpadech z elektrick˘ch a elektronick˘ch zafiízení (WEEE).
Ujistûte se, Ïe byl tento v˘robek zlikvidován správnû, pomÛÏete tím vyhnout
se pfiípadn˘m negativním následkÛm na Ïivotním prostfiedí a zdraví, které
by mohly nastat v pfiípadû chybného zacházení s v˘robkem po ukonãení
jeho Ïivotnosti.
Symbol na v˘robku znamená, Ïe s tímto spotfiebiãem nelze zacházet jako
s bûÏn˘m domácím odpadem. Musí b˘t doruãen do nejbliωího sbûrného
místa na recyklaci elektrick˘ch a elektronick˘ch zafiízení.
Likvidace musí b˘t provedena v souladu s platn˘mi pfiedpisy pro Ïivotní
prostfiedí t˘kající se likvidace odpadu.
Podrobnûj‰í informace o zacházení, vracení a recyklaci tohoto v˘robku
dostanete na pfiíslu‰ném úfiadu vefiejné správy (odbor ekologie a Ïivotního
prostfiedí) nebo u va‰eho poskytovatele sluÏeb svozu odpadu nebo v
obchodû, kde jste v˘robek zakoupili.
V˘robce se omlouvá za pfiípadné tiskové chyby v tomto návodû k pouÏití.
Dále si v˘robce vyhrazuje právo provést potfiebné zmûny na sv˘ch v˘robcích,
které nemají vliv na jejich základní charakteristiku.
41
K . ,
,
Candy!
H Candy ,
" # $ .
% Candy &$
$
" #$ , ' $ .
H Candy " ' $ $ :
, , , &, & & .
( # # )16800472.
* "
. % " '
' " #
.
* .
+ % GIAS SERVICE 0801−505050, "$ ' ' , ' #
. *$ ' ' .
" / 2 $ "
% $ 3 $ .
9 # " " " ,
.
42
!
A
B
C
" # "ON/OFF"
H
()K &
" # " %%"
I
! * " "
" # "K&
' "
L
! * "
%K"
D
" # "START"/"RESET"
(< /> / )
M
! * " "
E
F
G
" # "! "SUPER ECO"
N
! * "U WASH"
" # "! "ALL IN 1"
O
+ ,-- *
•
•
" # "U WASH"
.
% * +,#
/ x B& x D ' (cm)
K $ 60 x 85 x 60
120
(cm)
0
* +,#
59,8 x 82 x 57,3
117
0K 0KK
15
9 . 0,08 − M. 0,8
F EN 50242
F & / " " (MPa)
> # / L # / % " D "
K (#3 + ,--)*
--
* (kWh)
(L)
2,10
21
**
1,55
15
*# 0
1,06
12
Eco
0,59
9
Ultra Rapid 24’
K O / : 0,10 W / 0,25 W
* ) ' # " # EN 50242 (
" # '
).
43
■ + , ' ' .
- )' ' .
%%
K .K •
" # "U WASH"
! , ,
" "$%&'( $)'*++*!" (/ / 0 "U•WASH").
L '
$ $ . ) " ' .
/ ( ) $ ( ), $ " .
- " 4 " #$ 8
' ( 12
).
"%" + ,--
- #" 9 * *! @ -,, " ' " # "!;- *"
+ --, *
(3
). L ' ' . X .
%K
8* ! #! 9 "! ,
* 9;* -*< =*> +!
* "! +"
"! .
* > ! + ,--
■ > ' $ .
■ / "ON/OFF"
' ' # '
.
.#+ ! + ,--
( " " # $
. / , ( ' ), ' .
*
+ #*=* +" # . ) ' " .
.
"
■ " %%".
■ # ' , "U•WASH".
■ ' ,
(' &
).
1
.
■ / "START" .
- " '
# ' $ [/ " : 1h (1 $)
/ 25 (25 )].
%K
* + ; -- >="> -+ *
#+,
* *> * +; ,
+B* +" # "ON/OFF". ! * * + + +"B
+ >*, +" # "ON/OFF"
* >#* >*, + ; --
+; - ;+! =* #+ .
44
#; +" # 0!
* *> * +; #, , # , *B-,
=*
#;
-
9
+ + ; , !
* = "#" 9.
" # "SUPER ECO"
L 25% ( )
$ ' " $ # .
' " "
" ' $ $ " .
( $ , # " # .
"" *; + ,--
>=">
>' " " :
■ / 5 " "RESET". ' ' # ' " "00" ' .
■ % ' '. ' '
# ' " .
■ %$ , .
" # "ALL IN 1"
OX!
* >#* =* *= + ; --
@@ 9 ; !+, #;-
+ !+*#; +!*9 # ! #! . * ; , >*- *.
> ")Z> 1" ("3 1"/"4 1"/"5 1",
.) " , $ .
/ , " " ( ,
).
=" ! + ,--
K
" , ' ' , $ .
OX!
+" ! ;* * +9
+ -=* * (*--=* * =*>) # +;-*!
#3#"!
; *
*
*
+* + ( @ *
=*>) +=<* * +" # .
* 03 / 0 3 0 0 , / software 0 , 00 0 " 0 3 0 / .
=" ! + ,--
< 5’’ " '
( " ) 3 # " 30
" $ '. - ' " ' .
"ON/OFF" " .
%KO
! +"
!* , ;*
-+
+ ; -- ULTRA RAPID 24’, , # ! +! +#*
,"" 15 "+, * + =M
#"3 , -+"=
+ !+*#3.
45
+-;* # + K
%%
" # "K&
' "
- ' 1 23
$ .
( $ "
"#"
+ ,-- :
%K
+ -- -; ! #! * * + * *
*,M.
- " " :
■ / "K&
' " ( ' ' # " "00").
■ / ' (
#
,
' $ 23 $ ).
1. K " %%" & $ "ON/OFF" ('
).
'
1
2. K $ " %%" 15 " ( " , 2 ).
■ ( , "START".
L ' .
3. >'$ 2° ("b1" ' # ' " ).
4. / " ("b0" '
# " ).
# , ' ' ' # '
" .
5. " "ON/OFF" '' ' .
( ' ,
" " :
( # ,
' " " " .
■ / 5 " "RESET". ' ' # ' " "00" ' .
+9 #! ! + ,--
+! -+ 9# "! ,
■ - ' '.
' ' # '
"
.
( ' # ' .
%K
+ -- -; ! #! * * + * *
*,M.
■ '
' ' ( # %%
K
.K
).
1. K " %%" & $ "ON/OFF" ('
).
46
' ' ' ".
2. K $ " %%" 30 " ( " , 3 ).
%K
! #! * >+" -=* -
*+"--! #; 3 - "
+! * + !;- , - #,9 + * 3 + + =! + @" -.
3. >'$ ( ' ' # ' " "0" "$ ' ').
4. / " ( ' ' # ' " "1" "$ ' ').
OX!
* -* * + , #+
*
*+"--! #;
- * -;
" + =+ * +3 *
-#* *
! #!
;*
@ #
"! ;*
!+, * ; * "#,*.
5. " "ON/OFF" '' ' .
! #! = + * #*; * -*<
! "! B*− "-, * "! .
* 9;* # #3
K.K )%
)%
* 9;* -*< 2
# @-@ .
* 9;* -*< 3
# @-@ .
/ ( " ).
, .
/ .
' # . >
, " .
' # . >
, " .
* 9;* -*< 4
# @-@ .
* E6, E7, Ef
* 9;* -*< 5,
L # @-@ .
/ ( ) .
K " .
* 9;* -*< 8
i # @-@ .
- ' " # .
K' # . > , " .
.
47
K %%
"3 - ;+"! ( , ' " " (max. 10 g) ' .
•
/( ) = "%" %% ] % 0 & 0 ]%, & % %
% . ]% K.
*;
75°C
> , ( ), $ .
**
75°C
/ $ $ .
.!*; &
65°C
/ $ .
*# 0
+
65−75°C
*# 0
50−60°C
K'
#
.
-
45−55°C
( " " − # .
Eco Plus
55°C
/ ', $ ’ ’ ,
$ .
Eco
45°C
/ ( " ).
!++-=* + ; -- @, EN 50242.
+";
45°C
/ ' '$ $ .
Ultra Rapid 60’
65°C
K (L(O%)
9 8 ' ).
Ultra Rapid 24’
50°C
( $
. L # $ 6 .
;+"! $
' ' ' , .
= "%" F .
*
& / $ $ .
48
•••••
•••••
•••••
•••••
••••
••••
••••
•••••
••••
•••••
••••
•
*/_ = *b *O>%O_%>O
*
75°C
140 NAI
NAI
NAI
75°C
135 NAI
NAI
NAI
65°C
85
NAI
NAI
NAI
115/ NAI
125
NAI
NAI
49
(
., #
"+,
(
) 50°C/ (
60°C
)
100/ NAI
120
NAI
NAI
(
)
45°C/
(
55°C
)
70/ NAI
80
NAI
NAI
55°C
190 NAI
NAI
NAI
45°C
170 NAI
NAI
NAI
45°C
85
NAI
NAI
NAI
65°C
60
NAI
NAI
NAI
50°C
24 NAI
*/_
NAI
NAI
*/_
5
/ K>_3%`--
b>`e-
ZO%)3`(O>
L (15° C)*
− > ±10% −
*,+!>
+ ,--
; 9
#’ +"
"! L ^%) b`), ) F`)b) /)3 >/)LbO X %) %Z) %)3 /`)(`>LL>%) L9>bO^%>O >3%)L>%> %-b )_)bK>%> %- *O>`KO> %)3.
)
^ * /$ / "ALL IN 1"
65°C/
75°C
/ "SUPER ECO"
/
/ / < < K' # & >
> ! + ,--
%
K * 0 " 0
00 0 / 4 (d4),
/ 00 0 .
% " # ' # " .
´+
.
% , ' " $ ,
'$ .
% #' " .
`' # " :
%K
+ -- -; ! #! * * + *
* *,M.
1. K " %%" & " "ON/OFF" ('
).
"# *#
39- ",
2. K "
%%" 5 " ,
. - ' ' # ' .
) # 90fH ( ' )
50dH ( ' ) 8 "
'.
0-3
4-6
7-11
12-16
17-22
23-27
28-33
34-50
39- " 0-5
6-10
11-20
21-30
31-40
41-50
51-60
61-90
0
"3
°dH
( -*#
#,")
0
1
2
3
*4
5
6
7
#" ;
* 3
°fH
(""#
#,")
E++
% " ' # '.
)FO
b>O
b>O
b>O
b>O
b>O
b>O
b>O
d0
d1
d2
d3
d4
d5
d6
d7
3. / " ' "
: ' # ' '
". + #' " "d7", " '
, "" "d0".
4. $ "ON/OFF" ' .
0!
,* + + "; *
-+ = * "#" B *
# + -- -3 !
+"!* ! , @ +"!* +=<* +" # "ON/OFF"
# >* +; (% 1).
(# 9;*
" # "ON/OFF"
" # " P%%"
50
* ! #! = +99 !; - #"!9B* * ! +_# 2002/96EC "# #, # "# *#, + -- (WEEE).
% * 9 *#3#" ! + _;*, 9 @9 * - * +9*;*
*#B* !*+B* 3+* ! + @,""* # *9 B+* !, + -+ * + #"9 +; * #,""" * + --, *.
- +,* + _;* !-@"< *; ; !; + _;* * 9 + =+ *
9 9 * =* !*9 -=* +; --. *9= 9 + =+ * + 9 #,""" - !"" # *#3#" "# #3 # "# *#3
>+" -3.
,9 9 + =+ * + -+9 3- * - +#= + @""*#=
,> * *#3#" + --, *.
+ ; +" #, - * # !"" # *#3#" ! + _;* +!9!*9 * +# !# , * *#3#" #, - +; + + -9! # * ! #! .
) " # ' # ' " . " , .
51
13.01 - 41901093
PL
SL
HR
CZ
EL
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising