Candy | CDS 2D35X | Candy CDS 2D35X User manual

Candy CDS 2D35X User manual
HR
Upute za kori‰tenje
CDS 2D35B
CDS 2D35W
CDS 2D35X
PERILICA POSUDJA
âestitamo!
JAMSTVO
Zahvaljujemo Vam ‰to ste izabrali
Candy kuçanski uredjaj; kvalitetnu
perilicu sudja koja jamãi visoku
uãinkovitost i pouzdanost.
Candy proizvodi vrlo ‰iroki asortiman
kuçanskih uredjaja: perilice rublja,
perilice/su‰ilice
rublja,
‰tednjake,
mikrovalne peçnice, ugradne peçnice
i ploãe za kuhanje, hladnjake i ledenice.
TraÏite od svog prodavaãa najnoviji i
cjeloviti katalog Candy proizvoda.
Prilikom kupnje uredjaja prodavaã Vam
mora izdati
ispunjeni i potvrdjeni
jamstveni list.
Na poledjini jamstvenog lista nalazi se
popis i adrese servisera koji su
ovla‰jteni popravljati Candy uredjaje u
jamstvenom roku.
Molimo da paÏljivo proãitate upute
sadrÏane u ovoj knjiÏici. Oni çe Vam
pruÏiti vaÏne podatke ne samo glede
sigurnog postavljanja, kori‰tenja i
odrÏavanja perilice, veç i kako postiçi
najbolje rezultate u svakodnevnom
rukovanju perilicom sudja.
âuvajte paÏljivo ovu knjiÏicu, jer çe
Vam ubuduçe jo‰ trebati.
2
SADRÎAJ
Informacije o sigurnosti i predostroÏ nosti
Prikljuãivanje na vodovodnu mreÏu
Punjenje spremnika za sol
Namje‰tanje gornje ko‰are za sudje
Stavljanje sudja u perilicu
Podaci za laboratorijska ispitivanja
Punjenje deterdÏentom
Vrste deterdÏenta
Punjenje sredstvom za sjaj
âi‰çenje filtra
Praktiãni savjeti
âi‰çenje i odrÏavanje
Opis upravljaãke ploãe
Tehniãki podaci
Izbor programa i posebne funkcije
Aquaprotect
Odabir programa
Uredjaj za omek‰avanje vode
Prepoznavanje manjih gre‰aka u radu
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
4
7
9
10
11
13
14
15
16
17
18
19
20
20
21
25
26
28
29
Slika A
5
1
4
2
3
Molimo Vas da paÏljivo proãitate upute navedene u ovoj knjiÏici zato jer sadrÏe vaÏne
podatke koji se odnose na sigurno namje‰tanje i ugradnja perilice, njeno kori‰tenje i
odrÏavanje, te korisne savjete za ‰to bolju upotrebu.
PaÏljivo ãuvajte ovu knjiÏicu jer bi Vam i ubuduçe mogla zatrebati.
3
■ Pazite na djecu i drÏite ih pod
stalnim nadzorom kako se ne bi
igrala s uredjajem.
INFORMACIJE O SIGURNOSTI I
PREDOSTROÎ NOSTI
■ Ovaj uredjaj je namjenjen za
kori‰tenje u domaçinstvu
i sliãnim situacijama kao ‰to
su:
■ Djeca mladja od 3 godine trebaju
se drÏati podalje uredjaja osim ako
su pod stalnim nadzorom.
- osoblje u trgovinama, uredima
i ostalim radnim mjestima;
■ Ako neophodno treba zamijeniti
prikljuãni kabel perilice, obratite
se ovla‰tenom sevisnom
centru.
- farmama;
- gostima hotela, motela i
ostalih smje‰tajnim objekata;
■ Perilica sudja mora biti
spojena na vodovodnu mreÏu
kori‰tenjem nove garniture
cijevi. Stare cijevi nije dobro
ponovno koristiti.
- prenoãi‰tima.
Razliãito kori‰tenje uredjaja od
domaçinstva ili uobiãajnih kuçnih
poslova, npr. kao komercijalno
kori‰tenje u profesionalne svrhe
nije pokriveno jamstvom.
■ Pritisak vode mora biti izmedju
0,08 MPa and 0,8 Mpa.
Ako se uredjaj koristi nepravilno,
Ïivotni vijek mu se smanjuje i
moÏe izgubiti jamstvo.
■ Ako uredjaj postavite na pod
prekrit tapisonom ili tepihom,
morate provjeriti da otvori za
ventilaciju na donjem dijelu
uredjaja nisu zaprijeãeni.
O‰teçenje uredjaja ili neko
drugo o‰teçenje ili gubitak kroz
kori‰tenje koje nije u skladu sa
uputama (iako je uredjaj u
domaçinstvu) neçe biti pokriveno
proizvodjaãkim jamstvom.
■ Pripazite da su nakon instalacije
i postavljanja uredjaja, utikaã
i utiãnica dostupni u svakom
trenutku.
■ Za maksimalan kapacitet, molimo
prouãite tablicu/poglavlje "TEHNIâKI
PODACI".
■ Ovaj uredjaj mogu koristiti djeca
sa 8 ili vi‰e godina te osobe sa
smanjenim psihiãkim i mentalnim
kapacitetom ili manjkom iskustva i
znanja ako su pod nadzorom ili su
educirani koristiti uredjaj na
siguran naãin i razumiju moguçe
posljedice. Djeca se ne smiju
igrati sa uredjajem.
âi‰çenje i kori‰tenje uredjaje ne
smiju raditi djeca bez nadzora.
UPOZORENJE!
NoÏeve i sliãan pribor s o‰trim
toãkama morate staviti u
ko‰aricu za jedaçi pribor s
o‰tricama okrenutim prema
dole ili poloÏiti vodoravno.
4
■ Vrata perilice sudja nije dobro
ostavljati otvorenima, buduçi
da to predstavlja moguçu
opasnost
(npr.
spoticanje,
udaranje).
■ Ne izvlaãite utikaã iz utiãnice
tako da povlaãite prikljuãni
kabel ili cijeli uredjaj, veç
primite utikaã i izvadite ga iz
utiãnice.
■ Dokumentaciju o proizvodu
moÏete pronaçi i na web stranici prizvodjaãa.
■ Elektriãni uredjaj ne izlaÏite
razliãitim atmosferskim utjecajima,
kao na primjer: ki‰i,suncu itd.
■ Prislanjanjem ili sjedenjem na
otvorenim vratima perilice
sudja moÏe uzrokovati njihovo
o‰teçenje.
■ Perilica sudja izradjena je za
pranje uobiãajenog kuhinjskog
sudja koje se koristi u
domaçinstvima, u perilici
nikako ne smijete prati posudje
ili predmete uprljane benzinom, lakom, Ïeljeznim
ili
ãeliãnim trunjem, nagrizajuçim
kemikalijama, kiselinama ili
alkalima.
Sigurnosne upute
■ Pripazite da su elektriãne
instalacije
u
kuçanstvu
UZEMLJENE. U suprotnom,
potraÏite pomoç ovla‰tenog
elektriãara.
■ Ako je u stanu ili kuçi ugradjen
uredjaj za omek‰avanje vode,
nije potrebno dodavati sol u
uredjaj za omek‰avanje vode,
koja je ugradjena u perilicu sudja.
Proizvodjaã ne preuzima
nikakvu
odgovornost
za
moguçe povrede ljudi ili
moguçe nastale materijalne
‰tete, izazvane prikljuãivanjem
uredjaja na nepravilno uzemljenu
elektriãnu instalaciju.
■ Ako se perilica sudja pokvari ili
prestane
ispravno
raditi,
iskljuãite je, zatvorite vodu i
nemojte je poku‰ati popraviti
sami. Popravke mora izvr‰iti
smo ovla‰teni serviser uz
ugradnju iskljuãivo originalnih
rezervnih dijelova. Bilo koji
propust u gore navedenim
savjetima moÏe imati ozbiljne
posljedice za sigurnost uredjaja.
■ Obratite pozornost da uredjaj
ne priti‰çe prikljuãni kabel.
■ Opçenito se ne preporuãa
prikljuãivanje uredjaja na
elektriãnu mreÏu preko razliãitih
ispravljaãa, vi‰estrukih utiãnica
ili produÏnih kablova.
5
■ Ukoliko trebate pomaknuti uredjaj
nakon uklanjanja ambalaÏe, ne
podiÏite ga drÏeçi za vrata.
Lagano otvorite vrata i podignite
uredjaj drÏeçi ga za gornji dio.
Uredjaj je u skladu s
Europskim smjernicama:
■ 2006/95/EC (LVD);
■ 2004/108/EC (EMC);
■ 2009/125/EC (ErP);
■ 2011/65/EU (RoHS);
te kasnijim izmjenama i
dopunama.
■ Za instalaciju ugradbenih uredjaja,
molimo prouãite odgovarajuçe
poglavlje ili priloÏene upute.
6
PRIKLJUâIVANJE NA
VODOVODNU MREÎU
1
ZNAâAJNO
Perilica sudja mora biti spojena na
vodovodnu mreÏu kori‰tenjem nove
garniture cijevi. Stare cijevi nije dobro
ponovno koristiti.
■ Cijevi za odvod i dovod vode na perilici
moÏete usmijeriti ili na lijevu ili na desnu
stranu.
ZNAâAJNO
Perilicu moÏete prikljuãiti na hladnu
ili toplu vodu, s time da ulazna
temperatura tople vode ne smije
prelaziti temperaturu od 60°C.
2
■ Dozvoljeni minimalni pritisak vode iznosi
0,08 MPa do maksimalno 0,8 MPa.
■ Prikljuãnu cijev morate priãvrstiti na
slavinu navojem, tako da perilicu
moÏete odvojiti od vodovodne mreÏe
kada je ne koristite (slika 1 B).
■ Perilica je opremljena dovodnom cijevi
koja na zavr‰etku ima navoj promjera
3/4" (slika 2 ).
■ Spojite dovodnu cijev "A" na slavinu za
vodu "B" sa prikljuãkom 3/4" i provjerite
da je spoj dobro zabrtvljen.
■ Ako je neophodno, dovodna cijev moÏe
se produÏiti do 2,5 m. ProduÏna cijev
moÏe se nabaviti kod ovla‰tenog
servisera.
■ Ako perilicu prikljuãujete na novu vodovodnu
instalaciju ili na vodovodnu instalaciju
koja duÏe vrijeme nije bila kori‰tena,
pustite vodu da teãe nekoliko minuta da
se iz cijevi isperu moguçe neçistoçe (kao
na primjer pijesak, hrdja itd) prije nego
‰to perilicu sudja prikljuãite na cijev za
dovod vode. Na taj naãin izbjegavate
moguçe zaãepljenje filtra navedenim
neçistoçama. Dovodnu cijev prikljuãite
na slavinu za dotok vode tek kada je
voda sasvim ãista.
7
■ Zaobljeni zavr‰etak odvodne cijevi
moÏete objesiti i na rub sudopera, ali
svakako morate pripaziti da zavr‰etak
cijevi nije potopljen u vodu koja se
moÏda nalazi u sudoperu, jer çe ona kod
ukljuãivanja uredjaja, uçi natrag u perilicu
(slika 4Y).
Prikljuãivanje odvodne cijevi
■ Zavr‰etak odvodne cijevi namjestite na
stalni odvod vode, te pazite da cijev ne
bude savinuta (slika 4).
■ Stalni odvod vode mora biti na visini
najmanje 40 cm i imati unutarnji promjer
‰irine najmanje 4 cm.
■ U sluãaju da isti zavr‰etak Ïelite
namjestiti ispod radne povr‰ine, morate
ga
priãvrstiti
neposredno
ispod
radne plohe, na najvi‰oj moguçoj toãci
(slika 4Z).
■ Preporuãujemo da namjestite i odgovarajuçi
sifon koji çe sprijeãiti ‰irenje neugodnih
mirisa (slika 4X ).
■ Po zavr‰etku prikljuãivanja perilice na
vodovodnu mreÏu provjerite da cijevi za
odvod i dovod vode nigdje nisu savinute.
■ Ako je neophodno, odvodna cijev moÏe
se produÏiti do 2,5 m; osigurajte da stoji
na najvi‰e 85 cm visine od razine poda.
ProduÏna cijev moÏe se nabaviti kod
ovla‰tenog servisera.
4
8
■ U spremnik za sol moÏete usipati oko
1,5 do 1,8 kg soli. Za ‰to bolje i uspje‰nije kori‰tenje perilice potrebno je povremeno obnoviti zalihu soli, ovisno o
podacima na tablici.
¨
PUNJENJE SPREMNIKA ZA SOL
■ Pojava bijelih mrlja na posudju je obiãno
znak da je potrebno napuniti spremnik soli.
■ Na dnu uredjaja nalazi se spremnik za sol,
pomoçu koje se obnavlja sredstvo za
odstranjivanje vapnenca.
ZNAâAJNO
(samo pri prvom pokretanju perilice)
Kada perilicu sudja koristite prvi
puta, nakon potpunog punjenja
spremnika za sol, neophodno je
dodati vode sve dok se ne prelije iz
spremnika.
■ Vrlo je vaÏno da koristite iskljuãivo sol
posebno namijenjenu za perilice sudja.
Ostali tipovi soli kao npr. kuhinjska sol,
sadrÏe visok postotak vapnenastih
sastojaka, te zbog prisutnosti istih, ne
moÏe doçi do proãi‰çavanja, te se
uredjaj moÏe zaãepiti.
■ Sol u uredjaj za omek‰avanje dodajete
tako da odvrnete poklopãiç na spremniku,
koji se nalazi na dnu perilice.
■ Pri navedenoj radnji ãesto se dogodi da
iz spremnika isteçe ne‰to vode, bez
obzira na to, slobodno usipajte sol u
spremnik sve dok nije potpuno pun. Da bi
lak‰e usipali sol u spremnik, tijekom
usipavanja je mije‰ajte npr. dr‰kom od
kuhaãe.
Po zavr‰etku punjenja, odstranite
ostatke soli i dobro priãvrstite poklopãiç.
ZNAâAJNO
Nakon stavljanja soli, MORATE
pokrenuti potpuni ciklus pranja ili
program za PRETPRANJE/ HLADNO
ISPIRANJE.
9
NAMJE·TANJE GORNJE
KO·ARE
1
Za tanjure promjera od 29 cm do 32,5 cm,
preporuãujemo pranje u donjoj ko‰ari
perilice, ali tek nakon ‰to ste namjestili
gornju
ko‰aru u najvi‰i poloÏaj i to na
slijedeçi naãin:
1. Izvucite gornju ko‰aru;
2. Zatim zahvatite ko‰aru sa obe strane i
podignite je prema gore (slika 1).
2
Sudje koje je u promjeru veçe od 20 cm ne
moÏe se vi‰e stavljati u gornju ko‰aru, isto
tako kada je ko‰ara u gornjem poloÏaju ne
mogu se koristiti pomiãni nosaãi.
NAMJE·TANJE
POLOÎAJ:
KO·ARE
NA
a
b
a
b
NIÎI
1. Zahvatite ko‰aru sa obe strane i podignite
je lagano prema gore (slika 2a);
3
2. Zatim je polako otpustite u ispravan
poloÏaj (slika 2b).
VAÎNO: NIKAD NEMOJTE DIZATI ILI
SPU·TATI KO·ARU SAMO PO JEDNOJ
STRANI (slika 3).
UPOZORENJE:
Preporuãljivo je namjestiti ko‰aru prije
umetanja sudja.
10
Uobiãajeno dnevno punjenje posudjem
prikazano je na slici 1, 2 i 3.
STAVLJANJE SUDJA U
PERILICU
Gornja ko‰ara (slika 1)
A = duboki tanjuri
B = plitki tanjuri
C = tanjuri za desert
D = tanjuriçi od ‰alica za kavu
E = ‰alice za kavu
F = ãa‰e
Kori‰tenje gornje ko‰are
■ Gornja ko‰ara opremljena je pokretnim
policama koje su prikvaãene na boãne
strane ko‰are i mogu se podesiti u 4
poloÏaja.
■ U niÏem poloÏaju (A-A1) police se mogu
koristiti za ‰alice (kava/ãaj), kuhinjske
noÏeve, kutlaãe i sl.. Stakleno posudje s
ruãicama moÏe se sigurno objesiti na
krajeve polica.
A
1
A1
C F
A
B
D
E
■ U vi‰em poloÏaju (B-B1) police omoguçuju
prihvat plitkih i dubokih tanjura. Tanjure
treba postaviti okomito, vanjskim dnom
tanjura prema straÏnjoj strani perilice
posudja. Izmedju tanjura mora biti
razmak za slobodan prolaz vode.
B
Gornja ko‰ara (slika 2)
A = duboki tanjuri
B = plitki tanjuri
C = tanjuri za desert
D = tanjuriçi od ‰alica za kavu
E = ‰alice za kavu
F = ãa‰e
G = ko‰arica za jedaçi pribor
B1
■ Tanjure veçih promjera od oko 26 cm,
lagano nagnite prema prednjoj strani,
kako bi lak‰e umetnuli ko‰aru u
unutarnjost perilice.
2
F
■ Na gornju ko‰aru takodjer moÏete
postaviti i zdjele za salatu i plastiãne
zdjelice, ali je preporuãljivo da ih uãvrstite
na mjesto jer se takvo posudje kod
raspr‰ivanja vode moÏe prevrnuti.
■ Gornja ko‰ara napravljena je tako da je
maksimalno moÏete iskoristiti, odnosno
da je napunite samo s tanjurima koje
postavite u dva reda i to do najvi‰e 24
komada, ili samo sa ãa‰ama koje
posloÏite u pet redova najvi‰e do 30 komada,
ili sa razliãitim komadima posudja.
A
C
B
D
E
F
11
G
Uobiãajeno dnevno punjenje posudjem
prikazano je na slici 4 i 5.
Gornja ko‰ara (slika 3)
A = ãa‰e
B = tanjuriça od ‰alica za kavu
C = ‰alica
D = mala zdjelica
E = srednje velika zdjela
F = velika zdjela
G = Ïlice za posluÏivanje
Donja ko‰ara (slika 4)
A = srednje velika zdjela
B = velika zdjela
C = velika tava
D = poklopci
E = zdjele za juhu, pladnjevi za serviranje
F = pribor za jelo
G = pladnjevi, tave
3
F
C
4
A
DB
E
AC
F
A G
D
G
A
C
E
G
B
C
Kori‰tenje donje ko‰are
■ U donju ko‰aru moÏete posloÏiti pladnjeve,
tave, zdjele za juhu, zdjele za salatu,
duboke i plitke tanjure, pribor za jelo i
kuhaãe.
Donja ko‰ara (slika 5)
A = dubokih tanjura
B = plitkih tanjura
C = tanjura za desert
D = tanjur za serviranje
E = pribor za jelo
■ Pribor za jelo posloÏite u plastiãnu
ko‰aricu (drÏaã) koja je za to namijenjena,
vrhovima ruãica okrenutim prema gore.
■ DrÏaã pribora za jelo stavite na donju
ko‰aru (sl. 4 i 5) da Ïlice, vilice i noÏevi
ne iskliznuli kroz otvore na ko‰arici i
time blokiraju okretanje mlaznice za
raspr‰ivanje vode.
5
ZNAâAJNO
NiÏa ko‰ara ima uredjaj za sigurnosno
zaustavljanje koji je posebno koristan
za sigurno izvlaãenje potpuno pune
ko‰are.
Potpuno izvlaãenje ko‰are neophodno
je pri redovitom odrÏavanju, kada
punite sol i ãistite filtar.
B
E
B
A
A
Pravilno i racionalno razmje‰tanje sudja u
perilicu rezultirat çe dobrim rezultatima
pranja.
A
D
12
C
Ko‰arice za jedaçi pribor (slika 6)
6
Ko‰arica za jedaçi pribor napravljena je
od dva odvojena djela, te je zbog toga
omoguçeno punjenje razliãitim veliãinama
jedaçeg pribora.
Dva dijela mogu biti zasebna tako da ih
odvojitie kliznim pomakom.
Vrh ko‰arice za jedaçi pribor moÏe se
ukloniti da se omoguçi stavljanje razliãitih
predmeta.
PODACI LABORATORIJSKA ISPITIVANJA
Molimo da podatke vezane za ispitivanje i mjerenje radne buke prema EN normama zatraÏite
od:
testinfo-dishwasher@candy.it
U va‰em zahtjevu molimo da navedete ime modela i serijski broj va‰e perilice posudja
(pogledajte ploãicu/naljepnicu s tehniãkim podacima).
13
PUNJENJE DETERDÎENTOM
DeterdÏent
ZNAâAJNO
Za pranje posudja u perilici morate
upotrebljavati posebno sredstvo za
pranje, koje moÏe biti u tekuçem
stanju, odnosno prikladan pra‰ak ili
tablete.
B
Nakon ‰to ste stavili deterdÏent u spremnik,
zatvorite poklopac, prvo ga gurnite (1) a zatim
ga pritisnite (2) sve dok se ne zaãuje "klik".
“CALGONIT” daje vrlo dobre rezultate a
moÏe se nabaviti u trgovaãkoj mreÏi.
Neprikladna sredstva kao na primjer:
sredstva za ruãno pranje posudja, ne
sadrÏe sastojke pogodne za pranje
posudja u perilici, te ometaju pravilan rad
perilice.
Punjenje spremnika za deterdÏent
Spremnik za deterdÏent smje‰ten je na
unutarnjoj strani vrata (slika A “2”). Ako je
poklopac spremnika zatvoren, za otvaranje
pritisnite tipku (A).
Po zavr‰etku bilo kojeg programa pranja,
ostavite poklopac uvijek otvoren.
Buduçi da sva sredstva za pranje, nemaju
istu snagu pranja, pridrÏavajte se uputa
proizvodjaãa.
Podsjeçamo i to, da nedovoljna koliãina
sredstva za pranje moÏe prouzroãiti
nepotpuno uklanjanje prljav‰tine. Dozirate
li preveliku koliãinu detrdÏenta, neçete
postiçi bolje rezultate pranja, veç samo
nepotreban tro‰ak.
UPOZORENJE!
Kod punjenja donje ko‰are sa
posudjem, provjeriti da li posudje ne
smeta otvaranju spremnika za
deterdÏent.
ZNAâAJNO
Nemojte koristiti prekomjerne koliãine
sredstava za pranje jer time istodobno
pridonosite i za‰titi okoli‰a.
Potrebna koliãina sredstva za pranje ovisi i
o stupnju prljav‰tine kao i o tipu posudja.
Preporuãujemo da odjeljak za pranje
spremnika za detrdÏent napunite sa 20-30
grama sredstva za pranje posudja (B).
A
14
■ uãinkovitost deterdÏenta koji sadrÏi i sol
zavisi o tvrdoçi vode u va‰oj vodovodnoj
mreÏi,
Provjerite da li je tvrdoça vode u va‰oj
vodovodnoj mreÏi unutar raspona
uãinkovitosti koja je prikazana na
ambalaÏi deterdÏenta.
VRSTE DETERDÎENTA
DeterdÏent u tabletama
DeterdÏenti
u
tabletama
razliãitih
proizvodjaãa ne otapaju se istom brzinom,
zbog toga tijekom kratkih programa pranja
neki deterdÏenti u tabletama ne mogu biti
potpuno uãinkoviti jer se ne otope u
potpunosti. Ako se koristi takav deterdÏent,
savjetujemo kori‰tenje duÏeg programa
pranja da se zajamãi potpuno djelovanje
deterdÏenta u tabletama.
Ako koristite takvu vrstu deterdÏenta a
niste zadovoljni sa rezultatima pranja,
molimo da se obratite proizvodjaãu
deterdÏenta.
U odredjenim okolnostima kori‰tenje
kombiniranih deterdÏenata moÏe izazvati:
ZNAâAJNO
Da se ispune dobri rezultati pranja,
tablete moraju biti stavljene u
odjeljak za pranje spremnika za
deterdÏent, NE izravno u kadu perilice
posudja.
■ taloÏenje vapnenca na posudju ili u
perilici posudja;
■ smanjeni radni uãinak pranja ili su‰enja.
ZNAâAJNO
Bilo koji problem koji se iskaÏe kao
izravan rezultat kori‰tenja takvog
deterdÏenta nije pokriven na‰im
jamstvom.
Koncentrirani deterdÏenti
Koncentrirani deterdÏenti sa smanjenim
alkalinitetom i prirodnim enzimima, zajedno
sa programom pranja na 50°C, imaju manji
‰tetni uãinak na prirodni okoli‰ a ‰tite
posudje i perilicu posudja.
Programi pranja na 50°C namjerno
iskori‰tavaju svojstva prljav‰tine otpljene
enzimima i zato omoguçuju da se
kori‰tenjem koncentriranih deterdÏenata
postignu isti rezultati pranja kao sa
programima na 65°C ali sa niÏom
temperaturom pranja.
Molimo da zapamtite da pri kori‰tenju
kombiniranog deterdÏenta "SVE u 1",
svjetlosni pokazatelji za zalihu soli i
sredstva za sjaj (koji se nalaze samo na
odabranim modelima) postaju suvi‰ni,
tako da svjetlosne pokazatelje moÏete
zanemariti.
Ako se pojave problemi pri pranju i su‰enju
posudja, preporuãujemo da se vratite
kori‰tenju uobiãajenih odvojenih sredstava
(sol, deterdÏent u prahu i sredstvo za sjaj).
To çe osigurati da uredjaj za omek‰avanje
vode u perilici posudja radi ispravno.
Kombinirani deterdÏenti
DeterdÏenti koji sadrÏe i sredstvo za sjaj
moraju biti stavljeni u odjeljak za pranje
spremnika za deterdÏent. Odjeljak sredstva
za sjaj mora biti prazan (ako nije prazan,
podesite regulator sredstva za sjaj na niÏi
poloÏaj prije kori‰tenja takvog deterdÏenta).
U takvom sluãaju, preporuãujemo:
■ napunite sprmnike za sol i sredstva za
sjaj;
Kombinirani deterdÏenti “SVE u 1”
■ pokrenite uobiãajeni program pranja ali
bez umetnutog posudja.
Ako namjeravate koristiti kombinirane
deterdÏente "SVE u 1" ("3 u 1"/"4 u 1"/
"5 u 1", itd.) tj. one koji sadrÏe i sol i
sredstvo za sjaj, savjetujemo sljedeçe:
Molimo da zapamtite da je nakon povratka
na kori‰tanje uobiãajene soli za perilicu
posudja, potreban odredjan broj ciklusa
pranja prije nego taj sustav ponovno bude
potpuno uãinkovit.
■ paÏljivo proãitajte upute proizvodjaãa
otisnute na ambalaÏi;
15
PUNJENJE SREDSTVOM ZA
SJAJ
Sredstvo za sjaj
Sredstvo za sjaj, koje se automatski ispu‰ta
tijekom zadnjeg ispiranja, pomaÏe da se
sudje brÏe osu‰i, spreãava nastajanje mrlja
i taloÏenje vodenog kamenca.
C
Punjenje spremnika sredstva za sjaj
Spremnik sredstva za sjaj nalazi se lijevo
od spremnika za deterdÏent (slika A "3").
Da otvorite poklopac spremnika, gurnite
oznaku za oãitavanje i u isto vrijeme,
povucite jeziãac za otvaranje. Preporuãljivo
je uvijek koristiti sredstvo za sjaj posebno
namijenjeno za perilice sudja.
Razinu sredstva za sjaj provjerite kroz
pokazno okno (C) koje je smje‰teno na
raspr‰ivaãu.
PUNO
PRAZNO
tamno
svijetlo
Reguliranje dodavanja sredstva za
sjaj od 1- 6
Regulator (D) je smje‰ten ispod poklopca i
moÏe se okretati pomoçu kovanice.
Preporuãeni poloÏaj je 4.
Koliãina vapnenca u vodi bitno utjeãe kako
na nastajanje vodenih mrlja tako i na
su‰enje posudja. Zato je veoma vaÏno
reguliranje koliãine sredstva za visoki sjaj,
da bi se postigli optimalni rezultati pranja.
U sluãaju da se po zavr‰etku pranja na
posudju pokaÏu tragovi tekuçine za sjaj
potrebno je regulator postaviti na niÏu
vrijednost, a na vi‰u vrijednost ako se na
posudju pokaÏu bjelkaste mrlje.
D
16
âI·åENIE FILTRA
Sustav filtriranja (slika A “4”) sastoji se od:
1
sredi‰njeg spremnika koji zadrÏava veçe
komadiçe;
ravne mreÏice koja neprekidno filtrira vodu
od pranja;
mikro filtra, smje‰tenog ispod mreÏice,
koji zadrÏava najsitnije komadiçe i osigurava
savr‰eno ispiranje.
■ Da bi svaki puta postigli savr‰ene rezultate
pranja, filtre treba provjeriti i ãistiti
nakon svakog pranja.
■ Da uklonite filtar, jednostavno okrenite
ruãicu u smjeru suprotnom kretanju
kazaljki na satu (slika 1).
■ Za lak‰e ãi‰çenje sredi‰nji spremnik
moÏe se ukloniti (slika 2).
2
■ Uklonite mreÏicu (slika 3) i operite je
pod mlazom vode, ako je potrebno
koristite i manju ãetku.
■ Sa samoãisteçim mikro filtrom,
odrÏavanje je svedeno na minimum i
sustav filtriranja potrebno je samo
provjeriti svaka dva tjedna. Ipak, nakon
svakog pranja preporuãujemo da
provjerite sredi‰nji spremnik i mreÏicu
da nisu zaãepljeni.
UPOZORENJE!
Nakon ãi‰çenja, uvjerite se da ja filtar
ponovo ispravno namje‰ten i da je
mreÏica ispravno usadjena na dno
perilice sudja.
3
Provjerite da li je filtar prilikom
vraçanja, u mreÏicu ispravno privinut
u smjeru kazaljki na satu, jer ako je
filtar slabo usadjen moÏe doçi
do ‰tetnih posljedica u vezi sa
uãinkovitosti perilice.
ZNAâAJNO
Nikada ne koristite perilicu sudja ako
je filtar izvadjen.
17
PRAKTIâNI SAVJETI
Kako u‰tedjeti
■ Ako Ïelite u potpunost iskoristiti prostor
u perilici sudja, stavljajte sudje u perilicu
nakon svakog jela i ako je potrebno
pokrenite ciklus HLADNO ISPIPRANJE
da se omek‰aju i uklone veçe ãestice
hrane sa novo umetnutog sudja. Kada
je perilica puna, pokrenite program za
cjelovito pranje.
Kako postiçi zaista dobre
rezultate pranja
■ Prije stavljanja sudja u perilicu, uklonite
sve ostatke hrane (kosti, ljuske, komadiçe
mesa ili povrça, ostatke od kave, koÏu
voça, pepel cigareta, ãaãkalice itd.) kako bi
sprijeãili zaãepljenje filtra, odvodne cijevi ili
mlaznica za pranje.
■ Ako sudje nije jako prljavo i perilica nije
sasvim puna, izaberite ·TEDLJIVI
program pranja i slijedite pri tome sve
upute navedene u opisu programa.
■ Preporuãujemo da sudje ne ispirete
prije nego ‰to ga stavite u perilicu.
■ Ponekad su pladnjevi, tave i lonci jako
zaprljani i sadrÏe zagorene ili zapeãene
ostatke hrane, u tom sluãaju, takvo je
sudje potrebno namakati prije pranja.
·to se ne smije prati
■ Upamtite da svo sudje nije prikladno za
pranje u perilici sudja.
Savjetujemo da neke vrste sudja kao na
primjer: plastiku neotpornu na toplinu,
pribor za jelo sa plastiãnim ili drvenim
dr‰kama, aluminijsko posudje, kristalne
predmete, ãa‰e od olovnog stakla (ako
drugaãije nije napomenuto) ne perete u
perilici za sudje.
■ Posudje smjestite u perilicu tako da je
okrenuto prema dolje.
■ Ako je ikako moguçe posudje u perilici
posloÏite tako da se medjusobno ne dodiruje.
Vrlo je vaÏno da posudje pravilno posloÏite u
perilicu jer to daje bolje rezultate pranja.
■ I ukrasi u boji na nekom sudju nisu
sasvim postojani. Zato je najbolje da
provjerite njihovu postojanost tako da u
perilici operete samo pojedini komad,
kako bi provjerili da li je prikladan za
pranje u perilici ili ne.
■ Nakon ‰to ste sudje posloÏili u perilicu,
prije poãetka pranja morate provjeriti da
li se mlaznice za raspr‰ivanje vode
slobodno okreçu.
■ Lonce i drugo posudje na kojima su
ostaci zagorene hrane do poãetka
pranja namaãite u otopini deterdÏenta
za pranje.
■ Ujedno ne zaboravite da istovremeno
ne smijete prati srebrni i obiãan metalni
pribor za jelo, jer medju njima moÏe
doçi do kemijske reakcije.
■ Kod pranja srebrnog sudja i pribora za
jelo pazite na slijedeçe:
ZNAâAJNO
Prilikom kupnje novog sudja ili
pribora za jelo provjerite da li je
prikladno za pranje u perilici sudja.
a) isperite ga odmah po upotrebi,
posebno ako ste ga koristili za jaja,
majonezu, ribu ili sliãno;
b) nemojte izravno posuti deterdÏent
na takvo sudje ili pribor za jelo;
Korisni savjeti
■ Da bi izbjegli sluãajno kapanje iz gornje
ko‰are, prvo izvadite posudje iz donje
ko‰are.
c) pazite da takvo sudje ne dodje u
dodir sa drugim metalima.
■ Ako po zavr‰etku pranja ostavite neko
vrijeme sudje u perilici, vrata perilice
morate samo pritvoriti, da zrak u
unutarnjosti moÏe slobodno kruÏiti. Na
taj çe naãin posudje biti bolje osu‰eno.
18
âI·åENJE I ODRÎAVANJE
1
■ Za ãi‰çenje vanjskih dijelova perilice
sudja koristite samo mokru krpu, ne
koristite o‰tra ili sredstva koja sadrÏe
otapala.
■ Perilica ne zahtjeva neko posebno
odrÏavanje, jer je unutarnjost perilice
samoãisteça.
■ Redovito morate ãistiti tjesnilo na vratima
i to sa vlaÏnom krpom, kako bi sa njega
odstranili moguçe ostatke hrane i sredstva
za visoki sjaj.
■ Preporuãa se ãi‰çenje perilice posudja,
kako biste uklonili ostatke kamenca ili
prljav‰tine. âinite to redovito uz upotrebu
specijaliziranih sredstava za ãi‰çenje
perilice posudja. Prilikom svakog
ãi‰çenja, perilica posudja mora biti prazna.
■ Ako unatoã uobiãajenom ãi‰çenju filtra
primjetite da sudje ili tave nisu dobro
oprane i osu‰ene, provijerite da li su
otvori na okretnim mlaznicama za
raspr‰ivanje vode (slika A”5”) moÏda
zaãepljeni ostacima hrane.
Ako su zaãepljeni oãistite ih na slijedeçi
naãin:
1. Da uklonite gornju okretnu mlaznicu,
okrenite je sve dok se oznaka za
zaustavljanje ne poravna sa strelicom
(slika 1b). Potisnite je prema gore i
zadrÏite je povuãenom, odvijte je u
smjeru kazaljki na satu. Za ponovno
postavljanje, ponovite istu radnju ali
je okreçite suprotno kazaljkama na
satu. NiÏu okretnu mlaznicu uklonite
jednostavno tako da je povuãete prema
gore (slika 2);
2. operite mlaznice pod jakim mlazom vode
tako da oãistite svaki otvor za
raspr‰ivanje;
3. kada ste zavr‰ili, ponovno ih namjestite u
isti poloÏaj, zapamtite da gornju mlaznicu
poloÏite na oznaku za zaustavljanje i
potpuno zavijete u poãetni poloÏaj.
■ I unutarnjost perilice i unutarnja strana
vrata perilice izradjeni su od nehrdjajuçe
ãelika; ipak, mogu se pojaviti mrlje uzrokovane oksidacijom, to je vjerovatno od vode
koja sadrÏi previ‰e Ïeljeznih soli.
■ Ove mrlje odstranite laganim sredstvima
za poliranje nehrdjajuçeg ãelika, koje ne
smije sadrÏavati spojeve klora. Te mrlje
ni u kojem sluãaju ne smijete odstranjivati
ãeliãnom vunom ili drugim metalnim
sredstvima.
1b
2
NAKON ZAVR·ETKA
PROGRAMA PRANJA
Nakon svakog zavr‰etka pranja , uvijek
morate zatvoriti slavinu za dotok vode u
perilicu, kako dovodna cijev ne bi stalno
bila pod stalnim pritiskom. Isto tako morate
iskljuãiti tipku “ukljuãeno”/”iskljuãeno” kako
bi perilicu iskljuãili iz elektriãne mreÏe.
U sluãaju da perilicu neçete upotrebljavati
duÏe vrijeme, uãinite slijedeçe:
1. u praznu unutarnjost perilice stavite malo
detrdÏenta i ukljuãite jedan od programa
kako bi se unutra‰njost odmastila;
2. izvadite utikaã iz utiãnice;
3. zatvorite slavinu za dotok vode;
4. napunite spremnik sa sredstvom za sjaj;
5. vrata perilice ostavite pritvorenima;
6. unutarnjost perilice mora ostati ãista;
7. ako je perilica ostavljena u prostoriji
gdje je temperatura niÏa od 0°C, voda u
perilici moÏe se zalediti, u tom sluãaju
temperaturu prostorije morate povisiti i
priãekati 24 sata prije nego ‰to perilicu
ponovo Ïelite koristiti.
19
OPIS UPRAVLJAâKE PLOâE
A
Tipka "ON/OFF"
B
Tipka "IZBOR PROGRAMA"
C
Tipka "ODGODA POâETKA
PRANJA"
D
Opcijska tipka "EXPRESS"
E
Opcijska tipka "ALL IN 1"
F
Tipka "START"/"RESET"
(pokretanje/poni‰tavanje programa)
G
Svjetla "IZBARANA OPCIJA"
H
Digitalni ekran
I
Vodiã kroz programe
DIMENZIJE PERILICE
59,8 x 81,8 ÷ 89,8 x 57
117
·irina x Visina x Dubina (cm)
Dubina sa otvorenim vratima (cm)
TEHNIâKI PODACI
13
dla 8 osoba
Min. 0,08 - Max. 0,8
Broj kompleta za pranje prema normi EN 50242
Broj kompleta za pranje sa tavama i tanjurima
Pritisak vode (MPa)
Snaga osiguraãa / Maksimalna prikljuãna snaga / Napon
Pogledati natpisnu ploãicu
POTRO·NJA (najãe‰çe kori‰teni programi)*
Program
El. energija (kWh)
Voda (L)
2,00
19,5
1,39
13,5
0,92
10
0,59
9
Potro‰nja uga‰en / ukljuãen uredjaj: 0,45 W / 0,45 W
* Vrijednosti mjerene u laboratoriju prema Europskoj normi EN 50242 (razlike su moguçe u dnevnoj
upotrebi).
HIGIJENSKI
UNIVERZALNI
ECO
RAPID 24'
20
IZBOR PROGRAMA I POSEBNE
FUNKCIJE
Prekid program
Otvaranje vrata nije preporuãljivo kada je
program u radu a posebno tijekom glavnog
pranja i faze zavr‰nog vruçeg ispiranja.
Medjutim, ako se vrata perilice otvore dok
je program u radu (npr. zbog stavljanja
novog sudja), perilica çe se automatski
zaustaviti a na ekranu çe treptati preostalo
vrijeme do kraja ciklusa pranja.
Zatvorite vrata, bez pritiska na bilo koju
tipku. Ciklus pranja çe se pokrenuti s
mjesta na kojem je bio zaustavljen.
Namje‰tanje programa
■ Otvorite vrata i stavite prljavo sudje u
unutra‰njost uredjaja.
■ Pritisnite i drÏite "ON/OFF" tipku oko 2
sekunde.
Display prikazuje dvije linije.
ZNAâAJNO
Program koji je u radu moÏe
biti prekinut i bez da se otvore
vrata
tako da se pritisne tipka
"ON/OFF".
U takvom sluãaju, za ponovno
pokretanje prekinutog program
pranja, jednostavno opet pritisnite
tipku "ON/OFF" i program çe se
pokrenuti s mjesta na kojem je bio
zaustavljen.
■ Odaberite program pristiskom na tipku
"IZBOR PROGRAMA".
■ Ako Ïelite odabrati neku od opcija
pranja, pritisnite odgovarajuçu tipku
(ukljuãit çe se svjetlosni indikator).
Tipke za opcije moraju se ukljuãiti ili
iskljuãiti UNUTAR jedne minute
nakon ‰to program pranja zapoãne s
radom.
■ Pritisnite tipku "START".
Trajanje programa biti çe prikazano na
ekranu slijedeçim redoslijedom: sati i minute
[npr: 1 h (1 sat) / 25 (25 minuta)].
UPOZORENJE!
Ako otvorite vrata perilice tijekom
ciklusa su‰enje, glasan zvuãni signal
opomenut çe vas da ciklus su‰enje
nije zavr‰en.
■ Nakon ‰to se vrata perilice zatvore i nakon
‰to se oglasi zvuãni signal, program
pranja çe se automatski pokrenuti. Na
displayu çe biti prikazano vrijeme
preostalo do kraja ciklusa.
Mijenjanje programa koji je u
radu
Da promijenite ili poni‰tite program koji je u
radu postupite kako slijedi:
UNUTAR jedne minute nakon ‰to
program zapoãne s radom, moguçe je
odabrati drugi program tako da
pritisnete tipku za "IZBOR PROGRAMA".
■ Na 3 sekundi drÏite pritisnutom tipku
"RESET". "00" se pojavljuje na ekranu I
oglasiçe se zvuãni signal.
"IMPULSE" programi
■ Program koji je u radu biti çe poni‰ten.
Display prikazuje dvije linije.
"IMPULSE" programi koriste impulsivnu
tehnologiju
pranja,
koja
smanjuje
potro‰nju, radnu buku i poveçava uãinak
pranja.
■ Od te toãke moÏe se namjestiti novi
program pranja.
ZNAâAJNO
"Isprekidan" naãin rada pumpe NE
MORA znaãiti da se radi o kvaru, to je
karakteristika impulsivnog pranja i
mora se uzeti u obzir kao uobiãajeni
rad ovog programa.
UPOZORENJE!
Prije nego pokrenete novi program,
treba provjeriti da li je u spremniku
ostalo deterdÏenta. Ako je potrebno,
napunite spremnik za deterdÏent.
21
Rad programa
UPOZORENJE!
Nakon ‰to se odabrali ovu moguçnost
ona ostaje aktivna (ukljuãen je
odgovarajuçi svjetlosni pokazatelj)
sve dok je ne iskljuãite, tako da tipku
pritisnite jo‰ jednom (odgovarajuçi
svjetlosni pokazatelj çe se iskljuãiti).
Dok je program u radu, na displayu je
prikazano vrijeme preostalo do kraja
ciklusa, koje se automatski aÏurira.
Ako dodje do bilo kakvog prekida
elektriãnog napajanja dok perilica sudja
radi, izabrani program pohranit çe se u
posebnu memoriju a kada dodje do
povratka elektriãne energije, program
pranja çe se nastaviti s mjesta na kojem
je bio prekinut.
ZNAâAJNO
Ova se opcijska tipka preporuãuje
kada korsitite program RAPID 24’,
ciklus pranja çe se produÏiti otprilike
15 minuta kako bi dobili bolji uãinak
tableta.
Kraj programa pranja
Upozorenje nedostatka soli
Zvuãni signal oglasit çe se na 5 sekundi
(ako nije iskljuãen) 3 puta u razmacima od
30 sekundi da oznaãi da je program pranja
zavr‰en.
Perilica posudja çe se automatski ugasiti.
Ukoliko je potrebno napuniti sol u perilici
posudja, na displayu çe se upaliti oznaka
"SL" kada je perilica posudja ukljuãena.
Pojava bijelih mrlja na posudju je obiãno
znak da je potrebno napuniti spremnik soli.
Tipke opcija
Tipka "ODGODA POâETKA
PRANJA"
Tipka "EXPRESS"
Ova tipka osigurava prosjeãnu u‰tedu od
25% na potro‰nji elektriãne energije i vremenu
pranja (zavisno o odabranom ciklusu
pranja) jer smanjuje temperature vode i
vrijeme su‰enja tijekom zadnjeg ispiranja.
Preporuãljiva je za manje prljavo posudje i
kada se ne zahtijeva da posudje bude
odmah potpuno osu‰eno.
Ako Ïelite bolje osu‰eno posudje, savjetujemo
da nakon kraja ciklusa pranja vrata perilice
ostavite polu-otvorenima kako bi se omoguçilo
prirodno kruÏenje zraka u unutra‰njosti
uredjaja.
Ovom tipkom moÏe se podesiti vrijeme
pokretanja perilice, odgoda poãetka pranja
moÏe se podesiti za 1 do 23 sata.
Da podesite vrijeme odgode poãetka
pranja, postupite kako slijedi:
■ Pritisnite tipku za "ODGODU POâETKA
PRANJA" ("00" prikazat çe se na ekranu).
■ Ponovno pritisnite tipku da poveçate
odgodu u satima (svakim pritiskom na
tipku poveãat çete odgodu za 1 sat,
najvi‰e do 23 sata).
Tipka "ALL IN 1"
■ Da pokrenete odbrojavanje vremena,
pritisnite tipku "START".
Na display je prikazano vrijeme preostalo od
poãetka programa.
Ova opcija pobolj‰ava kori‰tenje kombiniranih
deterdÏenata "SVE U 1" ("3 U 1"/"4 U 1"/
"5 U 1", itd.).
Pritiskom na ovu tipku, odabrani program
se prilagodjava kako bi s kombiniranim
deterdÏentima postigao najbolji radni
uãinak (nadalje, upozorenje nedostatka soli
bit çe poni‰teno).
Kada odbrojavanje zavr‰i, program pranja
çe se automatski pokrenuti a duljina
odabranog ciklusa pranja prikazat çe se na
ekranu.
22
Da poni‰tite odgodu poãetka pranja,
postupite kako slijedi:
Kori‰tenje zadnjeg kori‰tenog
programa
■ DrÏite pritisnutom tipku "RESET"
najmanje 3 sekundi. "00" se pojavljuje
na ekranu I oglasiçe se zvuãni signal.
Spremanje zadnje kori‰tenog programa
moÏe se omoguçiti na slijedeçi naãin:
ZNAâAJNO
Perilica posudja prije ovog postupka
UVIJEK mora biti iskljuãena.
■ Postavke za odgodu poãetka pranja i
odabrani program pranja biti çe poni‰tene.
Display prikazuje dvije linije.
1. DrÏite pritisnutom tipku za "IZBOR
PROGRAMA" i istovremeno ukljuãite
perilicu posudja pritiskom na tipku
"ON/OFF", na kratko çe se jedanput
ukljuãiti zvuãni signal.
■ Od te toãke, svaki novi program i opcije
moraju biti ponovno pode‰eni a novi
program biti çe prikazan o odjeljku
"NAMJE·TANJE PROGRAMA".
Iskljuãenje zvuãnog signala za
KRAJ PROGRAMA
2. I nadalje, a najmanje 30 sekundi
drÏite pritisnutom tipku za "IZBOR
PROGRAMA" (tijekom tog vremena,
oglasiçe se 3 zvuãna signala).
Zvuãni signal za kraj programa moÏe se
iskljuãiti i to kako slijedi:
3. Otpustite tipku kada se oglasi TREåI
zvuãni signal ("A0" çe se pojaviti na
displayu kao pokazatelj da je memorija
iskljuãena).
ZNAâAJNO
Perilica posudja prije ovog postupka
UVIJEK mora biti iskljuãena.
4. Pritisnite opet istu tipku ("A1" çe se
pojaviti na displayu kao pokazatelj da je
memorija ukljuãena).
1. DrÏite pritisnutom tipku za "IZBOR
PROGRAMA" i istovremeno ukljuãite
perilicu posudja pritiskom na tipku
"ON/OFF", na kratko çe se jedanput
ukljuãiti zvuãni signal.
5. Iskljuãite perilicu posudja pritiskom na
tipku "ON/OFF" da potvrdite nove
postavke.
2. I nadalje, a najmanje 15 sekundi
drÏite pritisnutom tipku za "IZBOR
PROGRAMA" (tijekom tog vremena u 2
navrata ukljuãit çe se zvuãni signal).
Za deaktivaciju memorije, slijedite istu
procedure.
ZNAâAJNO
Ova perilica sudja je opremljena
sigurnosnim antipoplavnim uredjajem
koji çe ako se takav problem pojavi
automatski isprazniti svaku pretjeranu
koliãinu vode.
3. Otpustite tipku nakon ‰to se ukljuãi drugi
zvuãni signal (oznaka "b1" pojavit çe na
ekranu da prikaÏe da je zvuãni signal
ukljuãen).
4. Ponovno pritisnite istu tipku (oznaka
"b0" pojavit çe na ekranu da prikaÏe da
je zvuãni signal iskljuãen).
UPOZORENJE!
Da osigurate ispravan rad sigurnosnog
antipoplavnog uredjaja, preporuãujemo
da perilicu sudja ne pomiçete ili
naginjete tijekom rada.
Ako je perilicu sudja potrebno pomaknuti
ili nagnuti, budite sigurni da je ciklus
pranja zavr‰en i da u unutarnjosti
perilice nema vode.
5. Iskljuãite perilicu posudja pritiskom na
tipku "ON/OFF" da potvrdite nove
postavke.
Da ponovno ukljuãite zvuãni signal, ponovite
isti postupak.
23
Ova perilica rublja moÏe na ekranu prikazati skupinu gre‰aka u radu.
AUTOMATSKI PRIKAZANE GRE·KE U RADU
GRE·KA
UZROK
RJE·ENJE
Prikaz oznake E2 na
ekranu i zvuãni ekran.
Nema vode (dovod vode zatvoren).
Iskljuãite perilicu, otvorite dovod
vode i ponovno pokrenite program.
Prikaz oznake E3 na
ekranu i zvuãni ekran.
Perilica ne ispu‰ta vodu.
Provjerite da odvodna cijev nije
savinuta ili da filtar ili sifon nisu
zaãepljeni,
ako se problem nastavlja, obratite
se ovla‰tenom servisu.
Prikaz oznake E4 na
ekranu i zvuãni ekran.
Istjecanje vode.
Provjerite da odvodna cijev nije
savinuta ili da filtar ili sifon nisu
zaãepljeni,
ako se problem nastavlja, obratite
se ovla‰tenom servisu.
Prikaz oznake E5, E6, E7, Ef i
na ekranu i zvuãni ekran.
Gre‰ka na elektronskoj kontroli.
Obratite se ovla‰tenom servisu.
Prikaz oznaka E8 i E1 na
ekranu i zvuãni ekran.
Grijaã vode ne radi ispravno ili je
zaãepljen filtar.
Oãistite filtar,
ako se problem nastavlja, obratite
se ovla‰tenom servisu.
EL
24
AQUAPROTECT – ZA·TITA DOVODNE CIJEVI ZA VODU
Glavna dovodna cijev za vodu ugradjena je unutar za‰titne prozirne cijevi.
U sluãaju kvara ili o‰teçenja glavne dovodne cijevi, svako istjecanje vode biti çe
zadrÏano unutar za‰titne prozirne cijevi.
Ako voda curi iz glavne dovodne cijevi te çe biti vidljivo unutar za‰titne prozirne
cijevi.
Ako se dogodi takav kvar, program pranja moÏe se nastaviti do kraja ali zbog
sigurnosti savjetujemo da zamijenite cijeli sklop cijevi.
Ako dovodna cijev nije dovoljno dugaãka za spajanje prema va‰im potrebama,
moguçe je zamijeniti je duÏom.
Novi sklop cijevi moÏete nabaviti u ovla‰tenom servisu.
Za‰titna
prozirna
cijev
Glavna
dovodna cijev
zavodu
25
ODABIR PROGRAMA
Pranje s predpranjem
Za programe pranja s predpranjem, preporuãljivo je dodati jo‰ deterdÏenta (max. 10 g) izravno
u perilicu.
Opis
Program
Higijenski
75°C
Univerzalni
60°C
Antibakterijski ciklus, namijenjen je za pranje i
sterilizaciju posudja (samo jako prljavog) , djeãjih
boãica itd.
Prikladan za pranje uobiãajeno zaprljanog sudja.
Svakodnevni
55°C
Brzi ciklus pranja, za “uobiãajeno” prljavo posudje
- namijenjen je ãestom pranju s standardno
napunjenom perilicom.
Eco
45°C
Program za normalno zaprljano posudje
(najuãinkovitiji u smislu njegove kombinirane
potro‰nje energije i vode za tu vrstu posudja).
Program je normiran prema EN 50242.
Delikatni
45°C
Prikladan za osjetljivo keramiãko i stakleno sudje kao
i za dnevno pranje manje zaprljanog sudja, izuzev‰i
tave.
Rapid 59'
65°C
Prikladan za dnevno pranje uobiãajeno zaprljanog
sudja koje je potrebno oprati neposredno nakon jela
(MAKSIMALNO punjenje sudjem, 8 mjesta).
Rapid 24'
50°C
Program za brzo pranje sudja koje mora biti
oprano odmah nakon jela.
Punjenje perilice sudjem za najvi‰e 6 osoba.
Noçni
55°C
Izuzetno tih ciklus pranja. Savr‰en za pranje
posudja u noçnim satima uz kori‰tenje jeftinije
tarife elektriãne energije.
Pretpranje
Kratko hladno prepranje za sudje koje je stajalo u
perilici sve dok je u potpunosti ne napunite.
âi‰çenje perilice
posudja
Preporuãa se redovita upotreba programa uz
specijalizirana sredstva za ãi‰çenje perilice posudja.
Prilikom svakog ãi‰çenja, perilica posudja mora biti
prazna.
= “IMPULSE” programi
N/A = NIJE DOSTUPNO
26
Prosjeãno
trajanje u
min.
SadrÏaj programa
Tipke sa
posebnim
funkcijama
Tipka "EXPRESS"
DA
60°C
120
DA
DA
DA
55°C
80
DA
DA
DA
45°C
190
DA
DA
DA
45°C
85
DA
DA
DA
65°C
59
DA
DA
DA
50°C
24
DA
N/A
DA
55°C
240
DA
DA
DA
5
DA
N/A
DA
45
DA
70°C
*
Tipka "ALL IN 1"
Tipka "ODGODU
POâETKA PRANJA"
DA
Vruçe ispiranje sa
sredstvom za sjsj
DA
Drugo hladno pranje
130
Prvo hladno pranje
75°C
Glavno pranje
Hladno predpranje
Sa hladnom vodom (15° C)
- Dopu‰teno
odstupanje ± 10% -
•••••
••••
••••
•••••
••••
•••••
••••
••••
•
Vruçe predpranje
Provjera koliãine
soli
Provjera sredstva
za sjaj
âi‰çenje filtra
DeterdÏent za pranje
DeterdÏent za
namakanje
*
Popis provjera
KOD PROGRAMA SA VRUåOM VODOM PREOSTALO VRIJEME DO KRAJA PROGRAMA
AUTOMATSKI åE SE NA KRATKO PRIKAZATI KAD SE PROGRAM POKRENE.
27
UREDJAJ RA
OMEK·AVANJE VODE
* Uredjaj za omek‰avanje vode
tvorniãki je pode‰en na 4. stupanj
(d4) s obzirom da taj stupanj
zadovoljava
zahtjeve
veçine
domaçinstava.
U razliãitim krajevima voda sadrÏi razliãite
koliãine kalcijevih soli i minerala koji se
tijekom pranja taloÏe na stijenkama
posudja i ostavljaju na njima mrlje i bjelkaste
naslage. Ako je ovih soli u vodi vi‰e, voda
je veçe tvrdoçe.
Perilica posudja opremljena je uredjajem
za
odstranjivanje
vapnenca
koji
kori‰tenjem posebne vrste soli iz vode
izluãi vapnenac odnosno vodu omek‰a
tako da je prikladna za pranje posudja.
Podatke o stupnju tvrdoçe vode u Va‰oj
vodovodnoj mreÏi moÏete zatraÏiti od
podruãne uprave Vodovoda.
Prema stupnju tvrdoçe vode u Va‰oj vodovodnoj mreÏi, namjesite vrijednost uredjaja
na sljedeçi naãin:
ZNAâAJNO
Perilica posudja prije ovog postupka
UVIJEK mora biti iskljuãena.
1. DrÏite pritisnutom tipku za "IZBOR
PROGRAMA" i istovremeno ukljuãite
perilicu posudja pritiskom na tipku
"ON/OFF", na kratko çe se jedanput
ukljuãiti zvuãni signal.
Reguliranje uredjaja za
omek‰avanje vode
2. I nadalje, a najmanje 5 sekundi drÏite
pritisnutom tipku za "IZBOR PROGRAMA",
SVE DOK se ne ukljuãi zvuãni signal.
Trenutna postavka razine omek‰avanja
vode biti çe prikazana na ekranu.
Omek‰ivaã vode moÏe tretirati vodu sa
razinom tvrdoçe do 90°fH (francuska
skala tvrdoçe) ili 50°dH (njemaãka skala
tvrdoçe) i to kroz 8 postavki.
Francuska
skala
(°fH)
Njemaãka
skala
(°dH)
0
1
2
3
*4
5
6
7
0-5
6-10
11-20
21-30
31-40
41-50
51-60
61-90
0-3
4-6
7-11
12-16
17-22
23-27
28-33
34-50
Pode‰avanje
omek‰ivaãa
vode
Razina
Tvrdoça vode
Kori‰tenje
soli protiv
kamenca
Postavke su popisane u donjoj tabeli.
NE
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
d0
d1
d2
d3
d4
d5
d6
d7
3. Ponovno pritisnite istu tipku da
odaberete potrebnu razinu omek‰ivanja
vode: pri svakom pritisku na tipku,
postavka çe se poveçati za jednu
razinu. Kada dosegnete razinu „d7”,
prikaz na ekranu vratit çe se na razinu
„d0”.
4. Iskljuãite perilicu posudja pritiskom na
tipku "ON/OFF" da potvrdite nove
postavke.
UPOZORENJE!
Ako se pojavi bilo kakav problem u
radu perilice posudja, iskljuãite
perilicu pritiskom na tipku "ON/OFF"
i
pokrenite postupak ponovno od
poãetka (KORAK 1).
28
PREPOZNAVANJE MANJIH GRE·AKA U RADU
Ako primjetite da Va‰a perilica sudja radi neispravno, prije nego ‰to pozovete
ovla‰tenog servisera, prvo provjerite niÏe navedene uzroke:
PROBLEM
1. Stroj u potpunosti ne radi
2. Voda ne dotiãe u uredjaj
3. Stroj ne izbacuje vodu
4. Perilica neprekidno izbacuje
vodu
5. U toku pranja ne ãujete vrtnju
mlaznica
6. Na elektronskim uredjajima bez
ekrana: jedno ili vi‰e LED
svjetlucanja.
MOGUåI UZROK
KAKO UKLONITI PROBLEM
Uredjaj nije prikljuãen na elektriãnu
mreÏu
Utaknite utikaã u utiãnicu
Nema elektriãnog napona
Provjerite
Tipka U/I nije ukljuãena
Ukljuãite tipku U/I
Vrata uredjaja su otvorena
Zatvorite vrata uredjaja
Provjerite uzroke pod 1
Provjerite
Slavina za dovod vode je zatvorena
Otvorite slavinu
Gumb za izbor programa
nije u ispravnom poloÏaju
Postavite gumb za izbor programa u
Ispravan poloÏaj
Dovodno crijevo je savinuto
Ispravite dovodno crijevo
Filtar dovodne cijevi nije ispravno
spojen
Spojite ispravno i po potrebi oãistite
Filtar je prljav
Oãistite filtar
Crijevo za odvodnju vode je savinuto
Ispravite odvodno crijevo
ProduÏno crijevo za odvodnju
vode nije ispravno spojeno
Pogledajte paÏljivo upute za
spajanje produÏnog odvodnog
crijeva
Izlazni spoj u zidu je usmjeren
prema dolje a ne prema gore
Pozovite kvalificiranu osobu
Odvodna cijev je
prenisko namje‰tena
Namjestite odvodnu cijev na visinu
40 cm od poda
Dodali ste previ‰e detrdÏenta
Smanjite koliãinu detrdÏenta
i upotreblavajte odgovarajuçi
Neki predmet u perilici
ometa vrtnju mlaznica
Provjerite
Sitasta ploãa filtra i filtar
su jako zaprljani
Oãistite ploãu i filtar
Slavina za dovod vode je zatvorena
Iskljuãite uredjaj, otvorite slavinu
ponovno pokrenite pranje
29
PROBLEM
MOGUåI UZROK
KAKO UKLONITI PROBLEM
Provjerite uzroke iz toãke 5.
Provjerite
Dno tava nije dobro oprano
Namoãite tave prije pranja
Rubovi tava nisu dobro oprani
Rasporedite tave bolje
Mlaznice su djelomiãno
zaãepljene
Izvadite mlaznicu i isperite je
Sudje nije ispravno umetnuto
Ne stavljajte sudje preblizu
jedno drugom
Kraj odvodne cijevi je
potopljen u vodi
Kraj odvodne cijevi ne smije biti
potopljen u vodi
Neodgovarajuça koliãina
deterdÏenta ili je
deterdÏent prestar ili tvrd
Smanjite koliãinu deterdÏenta prema
zaprljanosti sudja ili promijenite
deterdÏent
Izabrani program pranja
pranja nije odgovarajuçi
Izaberite intenzivniji program
Sudje na niÏoj ko‰ari
nije oprano
Iskljuãite tipku za pranje poloviãne
koliãine sudja
8. DeterdÏent se ne raspr‰uje
pravilno
Posude, tave, lonci ili pribor za jelo
blokiraju otvor spremnika za
deterdÏent
Postavite posudje tako da je otvor
spremnika za deterdÏent slobodan.
9. Bijele mrlje na sudju
Voda u vodovodnoj mreÏi je izuzetno
tvrda
Provjerite koliãinu sredstva za sjaji
dodajte ga ako je potrebno, ako se
mrlje ponavljaju pozovite
ovla‰tenog servisera
10. U toku pranja ãujete
lupkanje
Sudje udara jedno o drugo
Razvrstajte sudje ravnomjerno u obe
ko‰are
Raspr‰ivaã udara po sudju
Razvrstajte sudje pravilnije
Zrak u perilici ne kruÏi pravilno
Nakon zavr‰etka pranja ostavite
vrata perilice pritvorena da bi
omoguçili prirodno su‰enje
Nedostaje sredstvo za sjaj.
Napunite spremnik sredstva za sjaj.
7. Posudje je samo djelomiãno
oprano
11. Sudje nije dobro posu‰eno
VAÎNO:
Ako posudje zbog nekog od gore navedenih razloga nije dobro oprano, morate ga ruãno
oprati. Ostaci hrane se tijekom su‰enja u perilici zasu‰e i ne moÏete ih odstraniti ponovnim
pranjem u perilici.
Ako kod provjeravanja pogre‰aka u radu perilice niste ustanovili niti jednu nepravilnost od
navedenih, molimo da nazovete jednog od na‰ih ovla‰tenih servisera.
Serviseru obvezatno navedite oznaku uredjaja ( navedena je na ploãici na uredjaju ili u
jamstvenom listu) i opi‰ite mu kvar. Time çete serviseru olak‰ati rad, a Va‰a perilica bit çe brÏe
popravljena.
Proizvodjaã neçe snositi odgovornost za eventualne pogre‰ke u tiskanju ove knjiÏice.
Proizvodjaã ujedno zadrÏava pravo na tehniãke izmjene svojih proizvoda, ali bez
promjene njihovih osnovnih svojstava.
30
Proizvodjaã neçe snositi odgovornost za eventualne pogre‰ke u tiskanju ove knjiÏice.
Proizvodjaã ujedno zadrÏava pravo na tehniãke izmjene svojih proizvoda, ali bez
promjene njihovih osnovnih svojstava.
Kako bi vidjeli tehniãke karakteristike proizvoda, molim da kliknete na web stranicu
proizvodjaãa.
Ovaj uredjaj oznaãen je u skladu s Europskom direktivom 2012/19/EU o otpadnoj elektriãnoj i elektroniãkoj opremi (OEEO).
OEEO sadrÏi zagadjujuçe tvari (koje mogu uzrokovati negativne posljedice za okoli‰) i osnovne materijale (koji se mogu
ponovno iskoristiti). VaÏno je OEEO podvrgnuti odgovarajuçoj obradi, kako bi se pravilno uklonile i zbrinule sve zagadjujuçe
tvari, a reciklirali svi korisni materijali.
Kako bi se osiguralo da OEEO ne postane ekolo‰ki problem, pojedinci imaju vaÏnu ulogu; nuÏno je pridrÏavati se nekoliko
jednostavnih pravila :
- OEEO ne smije se tretirati kao kuçanski otpad;
- OEEO mora biti zbrinut na odgovarajuçim odlagali‰tima kojima upravlja lokalna samouprava ili ovla‰tene tvrtke. U mnogim
zemljama, organizirano je sakupljanje krupnog otpada.
U mnogim zemljama, kod kupnje novog uredjaja, stari moÏete vratiti trgovcu koji ga je duÏan preuzeti bez naknade, uz uvjet da
je uredjaj istovjetan i ima iste funkcije kao i novi.
16.01 - 41902670
HR
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising